Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

N

NAGEL Ester forfatterinde

NAUR Albert maler

NAVER Rasmus forlagsboghandler

NEBELONG Bent højesteretssagfører

NECKELMANN Hother direktør, fabrikant

NECKELMANN Kaj konsul, direktør

NEDERGAARD Poul sognepræst

NEEL O T højesteretssagfører

NEERGAARD Adolf E vicekonsul, sparekassedirektør

NEERGAARD Anders N direktør, dr. techn

NEERGAARD Bodil godsejerinde

NEERGAARD Carl Henning fh. søfartschef ved statsbanerne

NEERGAARD Ebbe forfatter, direktør, cand. mag.

NEERGAARD Frode kammerherre, hofjægermester,

NEERGAARD Holger civilingeniør

NEERGAARD Marie (Majse) de kammerherreinde,

NEERGAARD Sigurd fh. dommer

NEERGAARD Weniel de godsejer, kammerherre, hofjægermester,

NEERGAARD-PETERSEN F C L direktør for patent- og varemærkevæsenet,

NEIIENDAM Jan lektor, museumsinspektør

NEIIENDAM Michael Holmens provst, kgl. konfessionarius, dr. theol.

NEIIENDAM Robert teaterhistoriker, museumsleder,

NEIIENDAM Tavs skuespiller, forfatter

NELLEMANN Vilhelm grosserer

NELLEMOSE Karin skuespillerinde

NELLEMOSE Knud billedhugger

NELSON Alvar professor, jur. dr.

NEUBERT Fritz fabrikant

NEUBERT Poul fabrikant,

NEUKIRCH Aage G direktør for ammunitionsarsenalet

NEXØE-LARSEN Frithiof fabrikant,

NICOLAISEN Holger grosserer

NICOLAYSEN A P fh. underdirektør

NIEGEL Børge bryggeridirektør

NIELSEN A Kousgaard direktør

NIELSEN A Levin overlæge, dr. med.

NIELSEN A W direktør

NIELSEN Aage statsaut. revisor,

NIELSEN Adolf direktør,

NIELSEN Aksel restauratør, farmer

NIELSEN Anton dommer,

NIELSEN Arne dyrlæge, proprietær,

NIELSEN Asta skuespillerinde

NIELSEN Axel civilingeniør;

NIELSEN Axel fh. kommunaldirektør

NIELSEN Axel seminarielærer

NIELSEN B Aagaard fabrikant, civilingeniør

NIELSEN Bernhard Helmer højesteretssagfører;

NIELSEN Børge afdelingsingeniør;

NIELSEN Carl Johan Hoven underdirektør

NIELSEN Carl Lindberg landsarkivar;

NIELSEN Carl Rasmus kontorchef;

NIELSEN Carl hypotekforeningsdirektør, overretssagfører

NIELSEN Carsten journalist

NIELSEN Charles S H oberstløjtnant

NIELSEN Charles pastor emer

NIELSEN Christian Ricardt redaktør

NIELSEN Christian inspektør ved Det kgl. Teater,

NIELSEN Christian rektor

NIELSEN Christian rådmand;

NIELSEN Eduard professor, dr. theol

NIELSEN Edvard banechef, civilingeniør;

NIELSEN Edvin direktør

NIELSEN Eigil museumsinspektør

NIELSEN Einar næstformand i De samvirkende Fagforbund;

NIELSEN Einer Steemann professor, dr. Phil.

NIELSEN Ejnar redaktør, cand. polit.

NIELSEN Ejnar sporvejsdirektør

NIELSEN Emanuel tandlæge

NIELSEN Erik Abildgaard kaptajn, adjutant hos H. M. kongen

NIELSEN Erik Nordbye direktør;

NIELSEN Erik direktør

NIELSEN Erik underdirektør

NIELSEN Evald sølvsmed,

NIELSEN Feodor landsretssagfører

NIELSEN Filip Wøldike veterinærdirektør

NIELSEN Fini stationsforstander

NIELSEN Finn afdelingschef i ministeriet for Grønland,

NIELSEN Frederik L fh. afdelingsingeniør,

NIELSEN Frederik direktør,

NIELSEN Frederik efterskoleforstander, skoleinspektør,

NIELSEN Frederik lektor, dr. phil.

NIELSEN G Schmidt seminarieforstander

NIELSEN G Skytte redaktør, direktør

NIELSEN Georg Strigel oldermand, hypothekforeningsdirektør

NIELSEN Govert A K konsul;

NIELSEN Gunhard dommer

NIELSEN Gunnar Damgaard højskoleforstander;

NIELSEN Gunnar redaktør;

NIELSEN H Willy rektor;

NIELSEN Hans Emilius fh. amtsforvalter

NIELSEN Hans kommunaldirektør

NIELSEN Hans maskinfabrikant, direktør

NIELSEN Hans redaktør

NIELSEN Harald

NIELSEN Harald amtsforvalter

NIELSEN Harald forfatter, mag. art.

NIELSEN Harald partisekretær

NIELSEN Helge kunstmaler

NIELSEN Henrv grosserer

NIELSEN Henry bygningsinspektør,

NIELSEN Hermon læge, dr. med.

NIELSEN Hjalmar smedemester, oldermand,

NIELSEN Holger landsretssagfører, hypotekforeningsdirektør;

NIELSEN Holger overlæge, dr. med.

NIELSEN J A R overingeniør, cand. polyt

NIELSEN J Møller redaktør

NIELSEN J Oskar professor, civilingeniør

NIELSEN Jais kunstmaler, keramiker,

NIELSEN Jakob professor, dr. phil

NIELSEN Jens konsulent, landbrugslærer

NIELSEN Jens maler

NIELSEN Jens professor, dr. med., overlæge

NIELSEN Johannes Christian overlæge, dr. med

NIELSEN Johannes direktør

NIELSEN Johs. Wogelius direktør, cand. jur

NIELSEN Julius sekretær

NIELSEN Jørgen Høyrup viceformand i landsskatteretten

NIELSEN K M fh. hospitalsdirektør,

NIELSEN Kai direktør

NIELSEN Kaj direktør, formand for Hovedstadens Brugsforening

NIELSEN Karl forfatter;

NIELSEN Karl rektor,

NIELSEN Kirsten Munk skolekøkkeninspektør;

NIELSEN Kjerstine forstander;

NIELSEN Knud direktør

NIELSEN Knud grosserer, rådmand,

NIELSEN Knud kontorchef

NIELSEN Lars overlærer;

NIELSEN Lars rektor,

NIELSEN Laurits statskonsulent;

NIELSEN Lauritz husmand;

NIELSEN Mads apoteker, forfatter;

NIELSEN Magnus C afdelingschef i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet,

NIELSEN Marius borgmester

NIELSEN Marius professor, overdyrlæge

NIELSEN Martin redaktør

NIELSEN Matthias kornhandler,

NIELSEN Max direktør

NIELSEN Michael overlæge, dr. med.

NIELSEN N C A landsretssagfører

NIELSEN N K direktør for orlogsværftet,

NIELSEN N P fh. møntdirektør,

NIELSEN N P fh. sognepræst

NIELSEN Niels Frederik Lykkegaard. sognepræst

NIELSEN Niels J civilingeniør, dr. techn.

NIELSEN Niels Kr. gårdejer

NIELSEN Niels V grosserer

NIELSEN Niels fh. førstelærer

NIELSEN Niels gårdejer

NIELSEN Niels professor, dr. phil. et litt

NIELSEN Octavius F civilingeniør, dr. techn.

NIELSEN Olaf fh. bankdirektør

NIELSEN Ole Peder overlæge

NIELSEN Oluf fh. bankdirektør

NIELSEN Otto Blinkenberg sparekassedirektør

NIELSEN Otto V viceskoledirektør

NIELSEN Ove afdelingschef,

NIELSEN P M direktør, overretssagfører

NIELSEN Peder J direktør

NIELSEN Peder bibliotekar;

NIELSEN Peter Sofus oberst

NIELSEN Peter købmand, konsul

NIELSEN Poul Birger dommer

NIELSEN Poul E kontorchef,

NIELSEN Povl afdelingsingeniør

NIELSEN Rasmus oberst, direktør

NIELSEN Richard veterinærinspektør

NIELSEN Roger redaktør

NIELSEN Soren fh. bankdirektør,

NIELSEN Stinus overlærer

NIELSEN Sven direktør

NIELSEN Sven sognepræst

NIELSEN Svend Aage provst;

NIELSEN Svend direktør,

NIELSEN Svend landinspektør,

NIELSEN Svend nationalbankdirektør;

NIELSEN T Stefan højesteretssagfører

NIELSEN Tage Verner Gyldenlave oberst

NIELSEN Tage direktør

NIELSEN Tage direktør,

NIELSEN Thoger professor, dr. jur.

NIELSEN Thorkild Møller dommer;

NIELSEN Thorvald violinist, professor.

NIELSEN Vermund dommer

NIELSEN Victor fh. afdelingschef i skattedepartementet

NIELSEN Viggo forstander

NIELSEN Vigor amtsligningsinspektør

NIELSEN Vilh. redaktør, fh. borgmester,

NIELSEN Vilhelm direktør:

NIELSEN Vilhelm direktør;

NIELSEN Werner prokurist,

NIELSEN-MAN N C gårdejer

NIELSEN-SKENSVED Ejnar gårdejer

NIELSEN-SKOV Jens Julius vicepolitiinspektør

NIENDAHL Christian veterinærinspektør

NIKOLAISEN Aage gårdejer

NIKOLAISEN Johannes fh. postmester

NILSSON Aage S grosserer,

NILSSON Arvid grosserer, direktør

NILSSON Edvin fabrikinspektør, civilingeniør

NILSSON John sektionsingeniør,

NILSSON Karnu guldsmed,

NILSSON Nils forfatter;

NIMB Carl Henrik arkitekt

NISSEN Anker bankdirektør.

NISSEN Børge direktør;

NISSEN Erik B højskoleforstander;

NISSEN Hans grosserer, fh. borgmester;

NISSEN Kai sekretær

NISSEN Mogens lektor

NISSEN N I overlæge, dr. med.

NISSEN Nis Christian gårdejer

NISSEN Thomas veterinærinspektør,

NISSEN Thorkild Balslev direktør, civilingeniør

NISSEN-PETERSEN Niels bankdirektør,

NISTED V H skibsmægler, konsul;

NOACH Esther forfatter, journalist

NOACK Bent professor, dr. theol.

NOACK Carl W biskop

NOE-NYGAARD Arne professor, dr. phil.

NORBØLL Knud Willy rektor

NORDENTOFT Einar Mygdal generalmajor, kammerjunker,

NORDENTOFT Inger Merete skoleinspektør;

NORDENTOFT Jens M overlæge

NORDENTOFT Johan oberstløjtnant, hærarkivar

NORDENTOFT Svend kontorchef

NORDLUNDE C Volmer bogtrykker

NORDMANN V J H fh. statsgeolog, dr. Phil.

NORDSTEN Milton fabrikejer, civilingeniør

NORGAARD Axel overlæge, dr. med.

NORLING-CHRISTENSEN Hans museumsinspektør, mag. art

NORM ANN Bodil kontorchef, bibliotekar;

NORMANN A C direktør

NORMANN Jacob Christian fh. censor, dr. phil.

NORMANN L O direktør,

NORN Otto museumsinspektør, dr. phil.

NORN Viggo arkitekt, fh. kgl. bygningsinspektør

NORRILD Svend Richard lektor

NORRIS Georg kontorchef,

NORSK Frans overlæge

NORSMAN Poul direktør, cand. polit.

NORUP Poul oberst,

NOVI Cajus arkitekt og akvarelmaler;

NOVRUP Hans amtsskolekonsulent,

NOVRUP Johannes højskoleforstander, fh. statskonsulent

NYBOE ANDERSEN P professor, dr. oecon,

NYBORG Elmar politimester

NYBORG Olaf kgl. kommissarius,

NYEGÅRD Erik Elliott A direktør,

NYFELDT Aage overlæge, dr. med.

NYGAARD Fredrik forfatter, journalist;

NYGAARD-ANDERSEN C sognepræst,

NYGÅRD H S A fh. arkivar

NYGÅRD Johs. redaktør;

NYHOLM Asger seminarieforstander, dr. theol.

NYHOLM Hons kontreadmiral,

NYHOLM Jens overbibliotekar;

NYHOLM Knud vicedirektør,

NYHOLM Margot Lander solodanserinde

NYHOLM Paul professor,

NYMARK Erik direktør,

NYROP Johan E civilingeniør

NYSTRØM Arne arkitekt, hof- og stats-inventarieinspektør

NYVANG Alfred direktør

NiELSEN Niels Peter sparekassedirektør, fh. redaktør;

NÆSER Vincent læge

NØHR HANSEN Fritz kriminaldommer,

NØJGAARD Niels sognepræst, dr. theol.

NØRBERG Orla oberst

NØRBY Einar kgl. kammersanger

NØRBY Gregers professor, overlæge, dr. med.

NØRBY Viggo afdelingschef,

NØRFELT Aase seminarieforstander

NØRGAARD Ellert direktør;NØRGAARD Felix afdelingschef ved statsradiofonien, cand. mag.

NØRGAARD Flemming professor, overlæge, dr. med. & odont.

NØRGAARD Gunnar dr. phil.

NØRGAARD Haldor direktør, civilingeniør;

NØRGAARD Ingvar fh. sognerådsformand

NØRGAARD Ivar forstander, cand. polit

NØRGAARD Peder direktør;

NØRGAARD Robert Logan direktør

NØRING Sven direktør, civilingeniør

NØRLUND N E professor, dr. phil.

NØRREGAARD Borge Bille overtoldinspektør

NØRREGAARD-MADSEN Borge direktør;

NØRRELUND Asbjørn J direktør, cand. jur

NØRRESØ C M generalmajor

NØRSKOV Laust fh. gårdejer,

NØRVIG Anne Morie skoleinspektør, cand. psych

NØRVIG Johannes fh. Overlæge dr. med.NAGEL Ester forfatterinde; f. 5/3 1918 i Stockholm; datter af Arnold Walter Nagel og hustru Elise f. Kønig; gift (1943) m. forfatteren Halfdan Rasmussen (se denne).

Debuterede i »Vild Hvede« 1940.

Har skrevet: Dagen gaar sin Gang (roman, 1944); Striden om Jakob (roman, 1947); Lille-Ost og hans Bedrifter (roman, 1955); har udg.: Danske Folkeeventyr (1950); kronikker og noveller i dagblade.

Adresse: Saunte.

NAUR Albert maler; f. 13/10 1889 i Kbhvn.; søn af kasserer Albert Naur (død 1913) og hustru Auguste f. BUH (død 1916); gift (3/3 1923, ægteskabet opløst) m. Susanne Margrethe N., f. 27/11 1899 i Aalborg, datter af godsejer, vicekonsul N K Strøyberg (død 1922, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Caroline-Mathilde f. Andersen (død 1936).

Student 1908; studier på malerskoler i Paris 1912, 13 og 14; udstillede første gang på Kunstnernes Efterårsudstilling 1912, i Kunstforeningen 1914; medl. af Grønningens udstilling fra 1915.

Formand for Malende Kunstneres Sammenslutning 1942-49.

Værker: Portræt af en ung Kvinde og Tractor i Middagshvil (statens museum); Blomstrende Hyld (Maribo museum); Grøftebuket (Aalborg museum); Kornstakke paa Marken (Århus museum); dekorering af bryllupssalen i Århus og Søllerød rådhuse.

Adresse: Strandv. 83, Kbhvn. Ø.

NAVER Rasmus forlagsboghandler, R.; f. 12/6 1894 i Nørre-Alslev; søn af gårdejer Peter Naver (død 1919) og hustru Maren f. West (død 1949); gift (1/9 1929) m. Christine N., f. 9/9 1900 i Kbhvn., død 1953, datter af bogtrykker Thorvald Petersen (død 1920) og hustru Ane-Mar-grethe f. Oehlerich (død 1938).

Lært i Thierrys boghandel, Nakskov 1910-14; medhjælper hos Kristian F Møller, Århus 1914; fuldmægtig i Steen Hasselbalchs Forlag 1918; leder af Gyldendals sortimentsboghandel 1919; ansat i boglader i San Francisco, Pasadena og New York 1923-27; derefter virksomhed som pressesekr. og udstillingsarrangør; sekretær ved kunstnersammenslutningen Grønningen og leder af dens årlige udstillinger fra 1928; forretningsfører for kunstnergruppen Danske Tegnere; etablerede eget forlag 1931.

Adresse; Kastelsv. 30, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Tibirke Lunde, Tisvildeleje.

NEBELONG Bent højesteretssagfører; f. 19/10 1917 i Kbhvn.; søn af kontorchef Svend Aage Nebelong (død 1950) og hustru Ida f. Holm; gift (20/2 1943) m. Signe N., f. 16/5 i Roskilde, datter af branddirektør, borgmester J C Sørensen (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Louise Dorthea f. Clorius (død 1933).

Student (Roskilde) 1936; cand. jur. 1943; studieophold i London 1947-48; sagførerfuldm. 1943, sagfører 1946, landsretssagf. 1947, højesteretssagf. 1956.

Sekretær i og medl. af forretningsudvalget for Borups højskole 1954.

Har skrevet: Om Forløfte (Kbhvns univ. guldmed. 1946, udg. 1948); Løsørekøb II (1949); tidsskriftartikler.

Adresse: Chr. Winthers V. 4 C,

Kbhvn. V.

NECKELMANN Hother direktør, fabrikant; f. 8/7 1882 i Kolding; søn af bankdirektør Frederik Neckelmann (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Laura f. Grau (død 1930); gift (8/7 1948) m. Inger N., datter af afdøde speditør C Henrichsen og afdøde hustru Martine f. Jørgensen.

Realeks. 1896; i manufakturlære i Flensborg 1896-99; videre handelsuddannelse i Tyskland; gennemgået sekondløjtnantskolen på Kronborg 1903-04; rejsende for tyske strømpefabrikker 1905-09; overtaget repræsentationen for en række større, tyske strømpefabrikker for Skandinavien 1909 og till. for Rusland 1914-18; oprettede egen strømpefabrik i Kbhvn. 1932, virksomheden flyttet til Frederikssund 1948, omdannet til aktieselskab (A/S Hother Neckelmann, Strømpefabrik) 1949, direktør og formand i bestyrelsen for dette selskab fra 1949.

Medl. af hovedbestyrelsen for Textil-fabrikantforeningen og af bestyrelsen for Trikotagefabrikantforeningen.

Adresse: Strandv. 191, Hellerup.

NECKELMANN Kaj konsul, direktør, R. DM.,Chr.XFr.M.; f. 13/10 1892 i Kolding; søn af bankdirektør Frederik Neckelmann (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Laura f. Grau (død 1930); gift (5/9 1934) m. Karen N., f. 12/7 1897 i Kbhvn., datter af Chr. Fjord (død 1902) og hustru Marie f. Hansen.

Realeks. (Kolding) 1908; i manufaktur-handlerlære i Vett & Wessels udsalg i Vejle 1908-10; handelsmedhjælper i Tyskland 1911-14; afgangseks. fra hærens officersskoles yngste klasse 1917; ansat i firmaet Winkel & Gedde, Kobe, Japan 1917-19; direktør for dette firma i Yokohama 1919-23; direktør for Northern Feather Works, Ltd., Kanton 1924-29; generaldir. for dette firma i Kanton, Hongkong og Shanghai, filial af A/S Nordisk Fjerfabrik, Kbhvn., 1929-47; direktør i A/S Nordisk Fjerfabrik, Kbhvn. 1947-55; till. adm. direktør for A/S Mogensen og Dessaus Væverier 1953-54; direktør i A/S Hother Neckelmann, Strømpefabrik fra 1955.

Dansk konsul i Kanton 1930-47; formand for dansk komite til varetagelse af danskes interesser u. den japanske besættelse af Honkong 1942-45; dansk konsul i Hongkong fra den engelske reokkupation 30. aug. 1945 til 30. juni 1947.

Formand for Canton Club 1931-34 og for Canton Foreign Chamber of Commer-eel932-34; medl. af bestyrelsen for foreningen Dansk Samvirke fra 1948, for A/S Mogensen & Dessaus Væverier 1949-54 (formand 1950-54) og for A/S Hother Neckelmann, Strømpefabrik fra 1954.

Adresse: Stockholmsg. 43, Kbhvn. Ø.

NEDERGAARD Poul sognepræst; f. 23/6 1895 i Aargab; søn af sognepræst P C Nedergaard (død 1945) og hustru Dagmar f. Sørensen (død 1940); gift (20/4 1921) m. Yrsa N., f. 6/8 1900, datter af afd. kaptajn Julius Bjørn og hustru Dagmar f. Matzen.

Student (Sorø) 1914; cand. theol. 1920; eks. i pædagogik og skolehygiejne s. å., lærer ved Frdbg. kommunale skolevæsen; kaldskapellan i Vanløse-Rødovre 1921; resid. kapellan ved Eliaskirken, Kbhvn. 1924; sognepræst ved Sankt Matthæus kirke, Kbhvn. 1945.

Har været medl. af bestyrelsen for Den danske Præsteforening, P.U.F.,- Kristeligt Pressebureau og af radiorådet samt af lønningskommissionen 1943-46; redaktør af Præsteforeningens Blad 1929-47; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Me-nighedsrådsforening 1927-30 og 1935; redaktør af Præsteforeningens festskrift i anledning af reformationsjubilæum 1936; medl. af komitéen for Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirke 1939-54.

Litterære arbejder: Menighedens Mænd I Johannes Levinsen (1925); Jesus er stærkere (1926); Elias (1929); Bring Børnene til Jesus (1932); Tag Jesus med (6. opl. 1952); Jesus og de Syge (1939); Finland kalder (1940); Som om intet var hændt (6 foredrag 1943); Ind under Stjernen (1946); Set. Matthæus Menigheds Historie (1946); Den danske Præsteforenings Historie 1896-1946 (1946); Troens Skjold, Praktisk Konfirmandundervisning (1947); Dansk Præste-og Sognehistorie 1849-1956 I-H-IH-IV (1949, 1953, 1956, 1957); Af Københavns Kirkehistorie (1950); Bornholms Kirkehistorie (1951); 100 Præsteslægter, en lille Slægtshaandbog (1954); Af Livets smaa Romaner (noveller, 1954); redaktør af Kirkelig Aarbog (1923), Kirkelig Haandbog (9. udg., 1955), Kbhvns Stifts Aarbog (1944, -45 og -46 og af Kirkelig Lommekalender (1. årg. 1925).

Adresse: Valdemarsg. 27, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Fiskebæk, Farum.

NEEL O T højesteretssagfører; f. 1914 i Hellerup; søn af dr. med. Axel V Neel (død 1952, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Inger f. Jessen Petersen; gift m. Tove N., f. Torrild.

Student (GI. Hellerup gymn.) 1932; eand. jur. 1937; landsretssagf. i Kbhvn. 1941; højesteretssagf. 1951.

Adresse: Bredg. 67, Kbhvn. K.

NEERGAARD Adolf E vicekonsul, sparekassedirektør; f. 25/12 1891 på Do-vergaard, Ydby sogn, Thy; søn af proprietær P C Neergaard (død 1917) og hustru Mary f. Hansen (død 1942); gift (6/5 1921) m. Estrid N., f. 13/4 1900, datter af sagfører Fr. Viale, Grenaa (død 1942) og hustru Signe f. Jensen (død 1941).

Student (Vestre borgerdydskole) 1910; eand. jur. 1916; sagførerfuldm. i Hurup, Thy 1916; By- og herredsfuldm. i Grenaa s. å.; dommerfuldm. smstds 1919-37; kst. direktør i Sparekassen for Grenaa og Omegn 1937, adm. direktør fra 1938; landsretssagf. 1937 (beskikk. depon. 1955); svensk vicekonsul 1947; godsforvalter på godserne Katholm, Rønnebæksholm og Meil-gaard.

Medl. af Grenaa byråd og formand for den borgerlige byrådsgruppe 1937-46; formand for bestyrelsen for A/S Fr. Thykiers Trælasthandel fra 1938; medl. af bestyrelsen for A/S Grenaa Kulkompagni fra 1934.

Adresse: Storeg. 6, Grenaa.

NEERGAARD Anders N direktør, dr. techn., R.; f. 7'8 1900 i Struer; søn af farvehandler Chr. Neergaard (død 1930) og hustru Anna f. Nissen Arent; gift (13' 11 1926) m. malerinde Ingeborg Høltzermann N., f. 27/8 1898 i Hellerup, datter af grosserer Conrad Fride-richsen (død 1923) og hustru Ida f. Høltzermann (død 1948).

Cand. polyt. 1923; ingeniør i A/S Sa-dolin & Holmblad s. å.; leder af dette selskabs vidensk. og tekn. centrallaboratorium 1931-43; projekteret og anlagt Kemisk Værk Køge 1934-35; dr. techn. (Undersøgelser over Farvelakker af uorganiske Syrer) 1940; adm. og tekn. direktør for A/S Toms Fabrikker 1943.

Formand for Foreningen af danske Chokolade- og Sukkervarefabrikanter samt for Brancheforeningen for danske Sukkervare-, Marcipan- og Chokoladefabrikker fra 1946; medl. af Industrirådet fra 1951 og af sammes bestyrelse fra 1954, af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse fra 1955 og forretningsudvalg fra 1957 samt af forretningsudvalget for Industrifagene fra 1955, formand fra 1956.

Adresse: Sølystparken 13, Klampenborg.

NEERGAARD Bodil godsejerinde, FM. i guld; f. 10/2 1867 i Kbhvn.; datter af komponisten, professor Emil Hartmann (død 1898) og hustru Bolette f. Puggaard (død 1929); gift (2/5 1885) m. godsejer, cand. polit. Viggo Neergaard, f. 29/11 1837 på Lindersvold (død 1915, se Kraks Blå Bog 1915), søn af kammerherre Ferdinand Neergaard (død 1849) og hustru Charlotte f. Olsen (død 1866).

Besiddelser: Fuglsang og Priorskov godser.

Adresse: Fuglsang pr. Flintinge.

NEERGAARD Carl Henning fh. søfartschef ved statsbanerne, K.DM.p.p.; f. 6/2 1879 på Rantzausgave; søn af hofjægermester Christian Busky-Neergaard (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Julie f. Kiørboe (død 1895); gift (21/10 1911) m. Astrid Emilie N., f. 13/5 1891 i Korsør, datter af konsul, skibsmægler Sofus Møller (død 1913) og hustru Nielsine f. Svare (død 1930).

Søofficerslærling 1894-95; til søs i koffardifart 1896-99; styrmandseks. 1900: reservelø.itn. i marinen 1902; styrmand ved statsbanerne 1903, skibsfører 1919. kst. skibsinsp. 1928, søfartschef 1929-46.

Medl. af bestyrelsen for Den alm. danske Skibsførerforening 1919-28 og af Jernbaneforeningens hovedbestyrelse 1920-25; formand for Jernbaneforeningens 11. kreds 1920-25; medl. af søtransportkommissionen 1929-46; opmand ved eventuelle tvistigheder mellem Sverige og Tyskland ang. Trelleborg-Sass-nitz ruten fra 1930; medl. af isbryd-ningsrådet 1930-46 og dettes forretningsudvalg 1937-46, af bestyrelsen for Navigatørernes bibliotek 1937-40 og af dansk-norsk færgekommission fra 1945; medl. af forretningsudvalget for Navigatørernes Hus fra 1921.

Udenl. ordener: N.St.0.2!.; S.Kr.3.; S.N.3.

Adresse: Sortedam Doss. 99, Kbhvn. Ø.

NEERGAARD Ebbe forfatter, direktør, cand. mag.; f. 30/3 1901 i Nyborg; søn af oberstløjtnant Aage de Neergaard død 1937) og hustru Karen f. Schiønning; gift (20/10 1930) m. Else Beate N., datter af ingeniør Lauritz Pedersen (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Ellen f. Højberg (død 1929).

Student (Herlufsholm) 1919; cand. mag. 1927; lektor i dansk ved Berlins universitet 1928-34 (orlov i vintersemestret 1933-34); adjunkt ved Vestre borgerdyd-skole 1940-46; leder af statens filmcentral 1946.

Medl. af tidsskriftet Plan's redaktion 1928-35; medstifter af Forsøgsscenen 1929 og formand for dennes filmafd. 1929-31; næstformand i Studentersamfundet 1929-30, formand 1934-35; næstformand og fg. formand for Skandinavisk Kunstnerkreds 1944-45; teater- og filmmedarbejder ved dagbladet Information 1945-48; medl. af ministeriernes filmudvalg 1946, af justitsministeriets biografkommission 1947, af undervisningsministeriets udvalg ang, støtte af dansk filmproduktion 1947, af børnefilmnævnet 1955 og af det nordiske børnefilmnævn 1956; medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1951, næstformand 1952-55; forelæsninger over filmens problematik ved Kbhvns universitet i 1950 og ved Århus universitet i 1951; medl. af styrelsen for Det internationale Samvirkeråd for Undervisningsfilm 1955, præsident 1956.

Litterære arbejder: Forholdet mellem Jonathan Swift og »Stella« (1927); Hvorfor er Filmen saadan? (1931); Peter Idealist, Studier over Gustav Wieds Ungdom (1938); Teater i tusind Aar (1939); En Filminstruktør og hans Arbejde -Carl Th. Dreyer (1940); Mogens Klitgaard (1941); Vildt afsted over himmel og jord - Kaj Munk (1944, dansk udg. 1946); Det stædige Danmark (1945); Unge danske digtere mellem to verdenskrige (1947); Den danske Filmordning (1947); Filmkronikker (1949); Dommen og drømmen — om Gustav Wied (1951); Filmkundskab (1952); desuden talrige afhandlinger, artikler og radioforedrag om teater, film og litteratur.

Adresse: Hortensiav. 16, Kbhvn. V.

NEERGAARD Frode kammerherre, hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 8/2 1878 på Rantzausgave; søn af hofjægermester Christian Busky-Neergaard (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Julie f. Kiørboe (død 1895); gift (10/5 1910) m. Adda N., f. 3/12 1890 i Bangkok, datter af etatsråd, direktør H N Andersen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Maria f. Benedietsen (død 1940).

Sekondløjtn. 1899; premierløjtn. i rytteriet 1903, ved gardehusarregimentet 1905; adjutant ved samme 1909; berider 1908; afsked 1912; ejer af hovedgården Tirsbæk fra 1912 og af hovedgården Aakjær med undertilliggende gårde Damsgaard og Uldrupgaard fra 1923; formand for Foreningen af jydske Skovejere til 1935 og for Dansk Skovforening til 1941; medl. af bestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforeningerne i Danmark til 1935 og for Dansk-Engelsk Selskab; medl. af Hedeselskabets repræsentantskab til 1936; formand for Vejleegnens Tolvmandsforening, for Dansk Skovforenings midtjydske salgskreds til 1935 og for Veile Banks repræsentantskab til 1956; formand for Foreningen for ædel Hesteavl i Jylland til 1936, nu æresmedlem; medl. af statens skovnævn til 1946; formand for repræsentantskabet for Aarhus Væddeløbsbane til 1955, derefter æresmedlem;

formand for bestyrelsen for A/S Vejle Mælkekompagni til 1950; medl. af bestyrelsen for Danske Konsummælks-mejeriers Fællesrepræsentation til 1954, derefter æresmedlem; medl. af bestyrelsen for A P Hansens Stavefabrik; formand for bestyrelsen for Vejle Isfa-brik til 1957.

Udenl. ordener: N.St.0.32.; Stb.V.5.

Adresse: Tirsbæk pr. Vejle.

NEERGAARD Holger civilingeniør, K.DM. Dr.K.H.p.p.; f. 20/1 1868 i Gøteborg; søn af kammerjunker Ferdinand Neergaard (død 1878) og hustru Wendela f. Flach (død 1924); gift (10/10 1891) m. Louise N., f. 16/9, død 1937, datter af kontreadmiral, kammerherre Anton Hedemann (død 1897) og hustru Eugénie f. von Berenhorst (død 1890).

Student (Roskilde) 1885; cand. polyt. 1891; ingeniør ved Hammerhavnen på Bornholm 1891-92; ingeniør ved Kbhvns havnevæsen 1893; maskinfabrikant og jernstøber i Kbhvn. (firma: Ludvigsen & Hermann) 1894-1931; medl. af bestyrelsen for Badeanstalten København fra 1903, formand fra 1926; medl. af Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforenings hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1901-02; folketingsmand (Højre) for Slagelsekredsen 1910-13; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien 1898-1903 og for Dansk Ingeniørforening 1907-16; formand for Dansk Ingeniørforening 1927-30; medl. af sø- og handelsretten 1918-23: medl. af Carlsberg Fondets bryggeriråd 1923-45; medl. af fl. kommissioner vedr. vandkraftanlæg samt vedr. afvanding af Tønder marsk; næstformand i Dansk Forening for Folkebade 1937-45, derefter æresmedlem; oversynskommissær i Kbhvn. 1928-45; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1939; æresmedlem af Jernstøberiejerforeningen 1954.

Udenl. ordener: Fi.H.R.22.; I.F.2.; N. St.0.22.; Pr.r.K.3.; S.V.22.

Adresse: Gustav Adolfs G. 3, Kbhvn. Ø.

NEERGAARD Marie (Majse) de kammerherreinde, M.T.Kha.; f. 21/5 1899 i Porsgrund, Norge; datter af maleren Johannes Wilhjelm (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Johanne Marie f. Kløcker (død 1951); gift (20/4 1920) m. godsejer, kammerherre, hofjægermester Wenzel de Neergaard (se denne).

Næstformand i Danske Kvinders Beredskab 1950, landsformand 1951; næstformand i Civiltorsvarsforbundets forretningsudvalg 1952; medl. af civilforsvarsrådet 1953.

Adresse: Førslevgaard pr. Fuglebjerg.

NEERGAARD Sigurd fh. dommer, R. DM.; f. 10/12 1879 i Kbhvn.; søn af kasserer, justitsråd Oscar Neergaard (død 1931) og hustru Anna f. Lundberg (død 1935); gift (10/8 1922) m. Alice N., f. 5/7 1891 i Aalborg, datter af fh. maskinfabrikant Schertiger og Kirstine Adele f. Wiechers.

Student (Industribygningens latinskole) 1898; cand. jur. 1905; herredsfuldm. i Lemvig 1906; fuldmægtig ved Kbhvns amts nordre birk 1907; politimester i Lemvig købstad og Skodborg-Vandfuld herreder 1919, i Esbjerg købstad, Skads herred og Fanø birk 1927; dommer i Nykøbing S. købstad og Dragsholm birk 1934-50.

Tidl. formand for afvandingskommis-sionen for Holbæk amtsrådskreds og for det i h. t. lov af 1945 oprettede oprejs-ningsnævn for Holbæk amt.

Adresse: Østervang 37, Lyngby.

NEERGAARD Weniel de godsejer, kammerherre, hofjægermester, R., M.T. Kfh. p.p.; f. 23/9 1892 i Sandvig på Bornholm; søn af civilingeniør Holger Neergaard (se denne); gift (20/4 1920) m. Marie (Majse) de Neergaard (se denne).

Student (Rungsted) 1911; sekondløjtn. 1915; premierløjtn. 1916; til tjeneste ved livgarden 1918; kaptajn af res. 1931-52; til tjeneste i udenrigsministeriet (i Rusland) 1917-18; ansat i ingeniørvirksomhed 1920-25; ejer af Fuglebjærg-gaard og Førslevgaard 1925-47; fremdeles ejer af en del af Førslevgaard.

Medl. af bestyrelsen for Andelsselskabet Trifolium 1929-53, af bestyrelsen for Sorø Amts landøkonomiske Selskab 1929 (formand 1946-53), af bestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Landbrugere i Danmark 1937-47 og af tilsynsrådet for Sparekassen for Næstved og Omegn 1931-49; formand for A/S Hyllinge Savværk og Trævarefabrik 1939-50 og for byggeudvalget i Sorø amt; medl. af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring afd. C og C I 1941; medl. af Førslev sogneråd 1946.

Formand for afløsningen af jagtretten i Sorø amt 1946.

Udenl. orden: Ø.r.K.2.

Adresse: Førslevgaard pr. Fuglebjerg.

NEERGAARD-PETERSEN F C L direktør for patent- og varemærkevæsenet, R.DM. p.p.; f. 15/11 1898 på Ouegaard ved Hadsund; søn af godsejer E C A Neergaard-Petersen (død 1949) og hustru Kirstine f. Svanholm; gift (30/9 1927) m. Johanne Else N-P., f. 27/9 på Frdbg., datter af snedkermester O A Lykke og hustru Marie f. Reese.

Student (Aalborg katedralskole) 1918; cand. jur. 1924; sekretær i udenrigsministeriet 1924-26; sekretær i handelsministeriet 1927, fuldmægtig 1934, eks-peditionssekr. 1936, kontorchef 1939; direktør for patent- og varemærkevæsenet og formand for patentkommissionen 1948.

Revisor ved Kraks Legat 1933: medl. af Bikubens tilsynsråd, af Teknologisk instituts repræsentantskab og bestyrelse, af Det tekniske Selskabs bestyrelse og skoleudvalg, af bestyrelsen for Bygmester-, snedker- og malerskolen ved Holbæk, af eksamenskommissionen for de tekniske skoler, af tilsynsrådet for den teknologiske undervisning og af tilsynsrådet for Håndværkets konsultations- og forsøgsvirksomhed; formand for Dansk Købestævnes repræsentantskab og forretningsudvalg 1955 m. v.

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; N.St.O.31.

Adresse: Ellevadsv. 20, Charlottenlund.

NEIIENDAM Jan lektor, museumsinspektør; f. 8/8 1908 i Kbhvn.; søn af teaterhistoriker, museumsleder Robert Neiiendam (se denne) og hustru skuespillerinde Sigrid Neiiendam (død 1955, se Kraks Blå Bog 1954); gift (29/12 1935) m. lærerinde ved N Zahles skole, cand. mag. Karen N., f. 15/7 1907 i Kbhvn., datter af tømmerhandler Andreas Tramsen (død 1933) og hustru Helga f. Henriksen (død 1935).

Student (Frdbg. gymn.) 1926; cand. mag. (historie) 1933; studierejser til Tyskland, Holland, England og Grækenland; lærer ved Grundtvigs højskole Frederiksborg 1934-36, ved Frdbg. kommunale fortsættelseskursus 1934-39, ved Skt. Jørgens gymnasium 1936, adjunkt 1942, lektor fra 1954; till. inspektør ved Teatermuseet fra 1937; undervis-ningsassist. i dansk teaterhistorie ved Kbhvns universitet 1954.

Medl. af bestyrelsen for Gregersens Skoles Forening fra 1939, for Teatermuseet fra 1949 og for Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst fra 1950.

Har skrevet: Hofteatret rundt —. Skæbner og Typer i Teatermuseet (1952); afsnittene Skuespilkunsten i Alverdens Viden (1940); Danske Skuespillerinder gennem 200 Aar i Kvinden i Danmark (s. m. Karen Neiiendam, 1942); Mellem de store Brande i København fra boplads til storby (1948); Slotsholmen m. m. i København Før og Nu (1949); Fra Bournonville til Fokin i Den kongelige danske Ballet (1952); tidsskriftartikler og kronikker; teater-medarbejder ved Den lille Salmonsen 1936-40. ved Salmonsens Leksikon Tidsskrift og ved Nordisk Konversationsleksikon fra 1943 m. m.; medudgiver af Hans Beck's Fra Livet og Dansen (1944).

Adresse: Linnésg. 8, Kbhvn. K.

NEIIENDAM Michael Holmens provst, kgl. konfessionarius, dr. theol., K1. DM., Chr.X M.T.p.p.; f. 30/5 1895 i Frederikssund, forældre: skuespiller, sceneinstruktør Nicolai Neiiendam (død 1945. se Kraks Blå Bog 1943) og Christine Cathrine Thomasen (død 1934); gift (6/7 1923) m. cand. phil. Lise N., f. i Hvidbjærg, Thyholm, datter af konsul, cand. pharm. Richard Andersen, Frederikshavn (død 1926) og hustru Inger Marie f. Clausen (død 1931).

Student 1913; cand theol. 1919; studier i Berlin, Gottingen og Paris; manuduktør og lærer 1920-23; dr. theol. 1922; resid. kapellan ved Egebæksvang kirke (Tikjøb sogn) 1923; sognepræst smstds (Egebæksvang sogn) 1928; res. kapellan ved Garnisons kirke i Kbhvn. 1930; kgl. konfessionarius 1934; sognepræst ved Holmens kirke og provst for Holmens provsti i Kbhvn. s. å.; till. orlogprovst 1954.

Privatdocent ved universitetet 1923-31; censor ved theol. embedseks. fra 1933, formand for censorerne fra 1947; 1935 kst. lærer, fra 1943 lektor ved pastoralseminariet.

Har udg.: Moderne Præsteuddannelse (1918); Christian Bastholm: Studier over Oplysningens Teologi og Kirke (1922); Bastholmske Familiepapirer (1924); Kritik og Tro (1924); Frikirker og Sekter (1927, 3. udg. 1948); Erik Pontoppidan: Studier og Bidrag til Pietismens Historie I-II (1930-33); Bibelhistorie for den højere Skole (1930); Fadervor (1932, 3. udg. 1943); Nathan Soderblom. En Levnedstegning (1933); Vor Gudstjeneste, Tekster og Toner (1934, s. m. domorganist Emilius Bangert); 1536, Den danske Reformations Historie (1936); Lær os at leve. Den danske Kirkes Konfirmation og Forberedelsen dertil (2. udg. 1939); Københavns Kirkeskolers Krønike (1941); Rampelys og Stjerneskær (3. opl. 1941); Naar alle Grave brister (1942); Evangeliets Forkyndelse og Ungdommens Undervisning. Et Grundrids af Pastoralteologien (1943); Under aaben Himmel. Bjergprædiken skitseret (1943); Kaj Munk som Forfatter, en stilistisk Studie (1945); Præsten Kaj Munk (1945); redaktør af Bogen om Johannes Poulsen (1945); Min Gud, mit Land, min Ære - 3 Mindetaler over H. M. Kong Christian X (1947); Skikkelser og Skæbner (1949); Ungdom i udspring. Konfir-mationsfronten (1951); Hvem tror hvad? (1952); Kristus den Sejrende (1952); Med et Fadervor i pagt (1955).

Udenl. ordener: I.F.2*.; F.Æ.L.2.; S. N.21.

Adresse: Søkvæsthuset, Overg. o. V. 60 C. Kbhvn. K.

NEIIENDAM Robert teaterhistoriker, museumsleder, R.DM.,M.I.&A.p.p.; f. 24/3 1880 i Kbhvn.; søn af slagtermester Nicolai Neiiendam (død 1901) og hustru Dorthea f. Andersen (død 1920); gift (1907) m. skuespillerinde Sigrid Neiiendam (død 1955, se Kraks Blå Bog 1954), datter af højskoleforstander J H Andersen (Rødkilde) (død 1909) og hustru Sofie f. Rasmussen (død 1912).

Skuespiller ved de kbhvnske privatscener 1899-1919; gæstespil ved teatrene i Århus og Odense indtil 1926.

Hovedroller: Lars i Møllen; Violinisten i Trilby; Anarkisten i Lynggaard & Co.; Adjunkten i Den mystiske Arv; Lægen i Livets Alvor; Pabst i Dønvig Præstegaard; Nathan i De fem Frankfurtere; Politiinspektøren i Lovens Arm; Hjalmar Ekdal i Vildanden; Professor Higgins i Pygmalion; Tartuffe; Jean de

France; Stensgaard i De Unges Forbund; Professor Thygesen i Geografi og Kærlighed.

Har udg.: Kong Christian d. VII som Skuespiller (debut. 1910); Breve fra danske Skuespillere og Skuespillerinder I-II; Det danske Theaters Vilkaar i Nordslesvig 1864-1914; Scenen drager; Th. Overskou, Af mit Liv I-II; Johanne Luise Heiberg (ny udg. 1937); En Danserinde; Omkring Teatret; Michael Wiehe og Frederik Høedt; Det kgl. Teaters Historie 1874-1890 I-V; Ungdom og Galskab; Skuespiller og Patriot; Mennesker bag Masker; Forbindelser mellem svensk og dansk Teater; Det kgl. Teaters dram. Elevskole opr. 1886; Teatermuseet ved Christiansborg i Ord og Billeder (6. udg. 1954); Farende Folk (1944); medudgiver af Fru Heibergs »Et Liv« (1944); Folketeatrets Historie 1857-1945 (1946); Casinos Historie i Omrids (1948); Skuespillerforeningen af 1879 (1949); Gennem mange Aar - (afhandlinger og kronikker, 1950); Robert Neiiendam fortæller (livserindringer, 1953); Rivalinder (1955); Bogen om Grevinde Danner, en hist. Redegørelse (1956). Mange afhandlinger bl. a. i Det kgl. Teaters Festskrift 1948, i Teatret paa Kongens Nytorv 1748-1948 og i Den danske Rigsdag. Medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon.

Formand for Skuespillerforeningen 1927-36, derefter medl. af bestyrelsen til 1951, æresmedlem 1952; medstifter af og i bestyrelsen for Selskabet for dansk Teaterhistorie; grundlægger af og leder af Museet på Hofteatret fra 1922; forstander for og lærer ved Det kgl. Teaters dramatiske elevskole 1930-50; medl. af Holberg-Samfundets bestyrelse 1922-38; medl. af repræsentantskabet for Borgervennen af 1738 fra 1924. Kaldt til medlem af Holberg-Klubben i Bergen 1934 og til medlem af Selskabet for dansk Kulturhistorie 1951.

Modtog 1936 Den Hielmstierne-Rosen-croneske prismedalje og 1954 æresprisen fra Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse.

Udenl. ordener: F.O.I.P.; N.St.0.31.; S.V.2S.

Adresse: Drosselv. 11, Kbhvn. F.

NEIIENDAM Tavs skuespiller, forfatter; f. 12/12 1898 i Kbhvn.; søn af sceneinstruktør, skuespiller Nicolai Neiiendam (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru skuespillerinden Jonna Neiiendam f. Collin (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938); gift m. Oda N., datter af afdøde teaterdirektør Carl Thomsen og hustru. Student (Østre borgerdydskole) 1918; cand. phil. 1919; Det kgl. Teaters elevskole 1918-20, debuterede 4. dec. 1920 som Nat i Renaissance, skuespiller ved Det kgl. Teater 1920-30; derefter skuespiller, instruktør og dramaturg ved statsradiofonien.

Roller på Det kgl. Teater: Sønnen i Moderen; Flemming i Elverhøj; Oluf i Dronning Margareta; Philemon i Det lykkelige Skibbrud; Kinesias i Lysistrate; Mortimer i Maria Stuart; i radioen hovedroller i en række hørespil.

Har bl. a. skrevet Elegier (digte, 1941); hørespillene Mod Aften; Løftet; En Mand ligger for Døden; Sensationen (udsendt af BBC); En centre-forward debuterer; Hemmeligheden; Mordets Melodi (till. i Sverige, Norge, Belgien og Schweiz og som film); Naar Far synger paa Trappen (till. i Sverige, Norge og Island); Jeg vil til Teatret; Elin, er det dig.

Adresse: Skt. Thomas Allé 4, Kbhvn. V.

NELLEMANN Vilhelm grosserer; f. 12/8 1878 i Hjermind pr. Bjerringbro; søn af proprietær Jakob Nellemann (død 1902) og hustru Cathrine f. Steen (død 1935); gift 1. gang (26/3 1901) m. Ragnhild N., f. 29/1 1880 i Laurbjærg, død 1936, datter af magasinforvalter Martinus Mortensen (død 1932) og hustru Andrea f. Hu-næus (død 1913); 2. gang (22/1 1938) m. Eleonora N., f. 14/11 1900, død 1949, datter af fabrikant Carl Bangsdal (død 1932).

Uddannet i maskinfaget i Randers; etableret cykleforretning i Randers 1900; import af automobiler fra 1905; en gros forretning i cykler fra 1906; oprettede afd. i Kbhvn. 1916; grossererborgerskab i Kbhvn. 1917; oprettede cyklefabrik i Randers 1934 og samlefabrik for automobiler i Glostrup 1947.

Medl. af repræsentantskabet for Randers Disconto- og Laanebank fra 1931 og af bestyrelsen for Forsikringsakts. Nordeuropa fra 1940; formand for bestyrelsen for Vilh. Nellemann, AS, Cykler en gros, Århus, for Vilh. Nellemann, A/S, Automobilforretning, Randers, for Vilh. Nellemann, A/S, Automobilforretning. Kbhvn., for Nellemann og Drewsen, A/S Kbhvn., for Dansk Oversøisk Motor Industri A'S (DOMI), Glostrup og for Skandinavisk Cycle Industri A/S, Randers.

Adresse: Svanemøllev. 92, Hellerup.

NELLEMOSE Karin skuespillerinde, MI& A.; f. 3/8 i Kbhvn.; datter af inspektør Aage Nellemose (død 1919) og hustru Anna f. Hultgreen (død 1941).

Gennemgået Det kgl. Teaters elevskole; debuterede 5. april 1926 på Det kgl. Teater som Tilde i Haardt imod Haardt; andre roller: Agnete i Elverhøj; Hermia i En Skærsommernatsdrøm; Barselkonen i Barselstuen; Agnes i Fruentimmerskolen; Prinsessen i Der var engang; Leonora i Henrik og Pernille; Grete i Kærlighed uden Strømper; Tsi Jin i Darduse; Eva i Eva aftjener sin Barnepligt; Trine i Aprilsnarrene; Kvinden i En Idealist; Celiméne i Misantropen; Dronning Isabella i Diktatorinden; Lisbeth i Erasmus Montanus; Constance Leth i Egelykke; Jansine i Sparekassen; Gulnare i Aladdin; Sofie i Nei; Ester i

Anna Sophie Hedvig; Olivia i Helligtrekongersaften; Anna i To Traade; Lucia i Den lange Julemiddag; Gwendolin i Bunbury; Ellen i Midsommerdrøm i Fattighuset; Julia i Pilatus; Biidie i De smaa Ræve; Constance i Miss Plinckby's Kabale; Blanche du Bois i Omstigning til Paradis; Helene i Foran Spejlet; Lavinia i Cocktail Party; Lise i High Tor; Natal-ja Petrovna i En Maaned paa Landet; Leonora i Julestuen; Mrs. Kirby i Den lykkelige Rejse; Essie Miller i Du skønne Ungdom; Lucienne i Det lille Hotel; Fru Linde i Et Dukkehjem; Mary Ty-rone i Lang Dags Rejse mod Nat m.m. samt en række filmsroller.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1942 og Teaterpokalen 1957.

Adresse: Torveg. 35, Kbhvn. K.

NELLEMOSE Knud billedhugger; f. 12/3 1908 i Kbhvn.; søn af inspektør Aage Nellemose (død 1919) og hustru Anna f. Hultgreen (død 1941); gift (21/10 1950) m. Pia N., f. 1/11 1930 i Rom, datter af maleren Tyge Bendix og hustru Lili f. Henriques.

Realeks. (Østre borgerdydskole) 1925; sportstegner ved dagbladet B. T. s. å.; uddannet på Bizzie Høyers malerskole 1925 og på kunstakademiet u. professor Utzon-Frank 1929; udstillede første gang 1931 på Kunstnernes Efterårsudstilling som billedhugger; medl. af kunstnersammenslutningen Decembristerne 1938, af Den Frie Udstilling 1945 og af dennes bestyrelse fra 1952.

Medl. af komitéen for udstillinger i udlandet 1943-47 og fra 1956 og af modstandsbevægelsens kunstneriske udvalg; medl. af bestyrelsen for Dansk Billedhuggersamfund 1946 og 1949, for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og for Kunstforeningen i Kbhvn. 1957.

Hovedværker: Gammel Mand (Vejle museum); Brydergruppe (statens museum for kunst); Diskoskaster (Vejle stadion); Minderelief (Idrætshuset, Kbhvn.); portrætbuster bl. a. direktør L Elsass og maleren Tyge Bendix (statens museum for kunst); Ung saaret Mand, udført i bronze (statens museum for kunst); Be-frielsesmonument til Silkeborg 1951; portrætbuste af maleren Erick Struckmann (Danmarks Naturfredningsforening, 1951); keramisk portrætrelief af professor Karl Verner (Århus universitet, 1951); klokkespil til Statsanstalten for Livsforsikring 1953; Monument til Minde om Frihedskampens Faldne, udført i granit (Århus); Monument til Minde om Befrielsen og Frihedskampens Faldne, udført i granit (Roskilde, 1955); minderelief af Marius Fiil; buste af professor S A Gammeltoft (rigshospitalets fødeafd.); marmorbuste af H C Andersen (Studenterforeningen); portrætbuste af højesteretssagf. C B Henriques og fh. minister K K Steincke; 1. præmie i konkurrence om et mindesmærke for besættelsestidens of-

re i Århus; værker på IL provinsmuseer samt på National museum Stockholm og på National museum, Oslo; har udstillet på Biennalen i Venedig 1950. i Holland 1952, på Nordisk Kunst-forbunds udstilling i Bergen og Oslo 1953, på kunstakademiets 200 års jubilæumsudstilling 1954 og på nordisk kunstudstilling i Rom 1955.

Modtaget Det Anckerske Legat, Eckers-bergmedaljen 1944, Kai Nielsens Mindelegat og Ny Carlsbergfondets store reisestipendium 1947-48.

Adresse: Mathilde Fibigers V. 3,

Kbhvn. F.

NELSON Alvar professor, jur. dr.; f. 14/4 1919; søn af bibliotekar teol. & fil. dr. Axel Nelson og hustru fil. mag. Barbro f. Ekholm (død 1955); gift (29/6 1946) m. landhusholdningslærerinde Elsa Maria N., f. 11/9 1919, datter af landbruger Per L Nilsson (død 1955) og hustru Anna f. Svensson.

Student (Uppsala) 1937; jur. kand. (Uppsala) 1941, jur. lic. 1949, jur. dr. 1950; dommeruddannelse ved Uppsala lens søndre jurisdiktion 1941-44; docent i strafferet ved Uppsala universitetet 1950, kst. professor i civilret smstds 1950-51; studieophold i Cambridge 1951-52; professor i retsvidenskab og leder af institut for kriminologi ved Århus universitet 1952; till. forstander for universitetets juridiske bibliotek 1957; fast medarbejder ved Stockholms-Tid-ningen 1956.

Har skrevet; Eatt och ara (disputats, Uppsala, 1950); Brott och nåd (1953); Hæfte (1954); Alkoholvaner og kriminalitet (s. m. andre, 1957); Fængsling (1957); mindre, juridiske afhandlinger.

Adresse: Maden 10, Hasle pr. Århus.

Sommerbolig: Storstugan, Marielund,

Sverrige

NEUBERT' Fritz fabrikant; f. 1/8 1883 i Kbhvn.; søn af fabrikant Carl Neubert (død 1924, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Monica f. Schougaard (død 1950); gift (3/11 1906) m. Mignon N., f. 26/12 1884, datter af fabrikant Frangois Kiilerich (død 1927) og hustru Adolfine f. Søborg (død 1932).

Uddannet på tekniske skoler i Reutlin-gen, Wiirttemberg, og Bolton, England; medindehaver af firmaet Aug. Neubert 1924-38 og indehaver af firmaet Fritz Neubert.

Hovedkasserer for Kbhvns Arbejdshjem 1923-46; medl. af bestyrelsen for A/S De danske Bomuldsvæverier til 1952 og af repræsentantskabet for Beklædningsindustriens Sammenslutning.

Adresse: Strandhøjsv. 13, Charlottenlund.

NEUBERT Poul fabrikant, R.; f. 21/9 1884 i Kbhvn.; søn af fabrikant Carl Neubert (død 1924, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Monica f. Schougaard (død 1950); gift (28/1 1913) m. Karen N., f. 3/12

1892, datter af rentier Chr. Jensen og hustru f. Johnsen.

Student 1902; cand. phil. 1903; uddannelse på Preussische hbhere Fachschule flir Textilindustrie i Krefeld og Aachen; indehaver af firmaet Aug. Neubert fra 1924.

Adm. direktør og formand for bestyrelsen for A/S De danske Bomuldsvæverier fra 1928; medl. af bestyrelsen for Tex-tilfabrikantforeningen 1921-28 og fra 1939, formand 1944-50; medl. af Industrirådet og af dettes stående udvalg 1927-28 og 1944-51, af bestyrelsen for Industriforeningen 1945-50 og af Erhvervenes fællesudvalg om skattespørgsmål 1948-56 samt af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1948-50.

Adresse: Strandv. 164, Charlottenlund.

NEUKIRCH Aage G direktør for ammunitionsarsenalet, R., HTH.; f. 26/5 1899 uå Grauballegaard, Viborg amt; søn af proprietær, landbrugskandidat Frits Neu-kirch (død 1952) og hustru Ragna Johanne f. Koefoed (død 1954); gift (7/3 1927) m. Nancy Eggert M., f. 4/9 1895 på Frdbg., datter af murmester Hans Olof Rasmussen (død 1943) og hustru Elise f. Clausen (død 1915).

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1917; cand. polyt. 1924; sekondløjtn. 1925; ingeniørassist. ved hærens rustkammer 1926; ingeniør smstds 1930 (senere ved våbenarsenalet); afdelingsing. (driftsing.) ved hærens ammunitionsarse-nal 1937), ingeniør I 1940; afdelingsing. ved ammunitionsarsenalet 19ol, overing. smstds 1954, direktør s. å.; studierejser til USA 1928 og 1951, til England 1937; fl. studie- og tjenesterejser til Sverige, Belgien, Tyskland og Tjeko-slovakiet.

Adresse: Læssøesg. 3, Kbhvn. N.

NEXØE-LARSEN Frithiof fabrikant, R.; f. 6/1 1895 i Kbhvn.; søn af grosserer Jørgen Larsen (død 1927) og hustru Thora f. Richter (død 1924); gift (30/12 1935) m. Solveig N-L., f. Deleuran, f. 30/1 1916.

Realeks.; udgået fra De Brockske handelsskoler 1911; i handelslære i Kbhvn. og Liibeck 1911-16; sekondløjtn. i infanteriet 1918; ansættelse i handelsfirmaer i England og Frankrig 1919-22; medindehaver af faderens firma, Brødrene Andersen, kgl. hofleverandør 1922; eneindehaver 1938: indehaver af firmaet AI-fred Jensen, Kbhvn. 1941-45.

Formand i bestyrelsen for Brødrene Andersens hjælpefond og for Brødrene Andersens jubilæumsfond; medl. af bestyrelsen for Dansk Lawn Tennis Forbund 1922-32; medl. af bestyrelsen for foreningen af danske Fabrikanter af Herreklæder fra 1924, formand 1954-56; formand for Beklædningsindustriens Sammenslutning fra 1956; medl. af bestyrelsen for Dansk Textilforsknings Institut og af den danske rådg. komité for Det internationale Uldsekretariat; medl. at Industrirådet fra 1957; medl. af bestyrelsen for Det tekniske Selskabs skoler.

Adresse: Søholm, Rungsted Strandv.

113, Rungsted Kyst.

NICOLAISEN Holger grosserer, R.; f. 29/7 1884 i Kongens Lyngby; søn af Hans Johannes Nicolaisen (død 1903) og hustru Wilhelmine f. Smith (død 1929); gift (22/1 1910) m. Ebba N., f. 30/6 1884, datter af hotelejer Christian Outzen, Maribo (død 1916) og hustru Petrea f. Clausen (død 1919).

Uddannet i korn- og foderstof- samt kolonialbranchen hos Brødrene Henrichsen i Maribo 1898-1903; bestyrer af manufakturfirmaet Konkurrenten i Maribo 1903; indehaver af firmaet 1912-16; overtog firmaet Martinus Knudsen i Maribo (kolonial en gros) 1917; sammensluttede firmaet med Lolland-Falsters Kafferisteri (Carl Andersen) 1919; direktør i Maribo Kaffeimport A/S og for A/S Holger Nicolaisen, Maribo 1955.

Formand for Maribo Handelsstandsforening 1922-51, æresmedlem 1952; medl. af bestyrelsen for Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands Centralforening 1926-53; medl. af bestyrelsen for Danmarks Handelsskoleforening 1930-49, af Maribo byråd 1937-46, af bestyrelsen for Provinshandelsstandens Understøttelsesforening 1943 og af bestyrelsen for Foreningen af danske Kaffebrænderier 1945; medl. af Rødby-Femern rute komiteen 1948; æresmedlem af Maribo Roklub 1935. Medl. af bestyrelsen for A/S A Søeborg's Fabriker 1941-49 og fra 1955, for A/S K Thai Jensen, Maribo 1949-53, for Maribo Kaffeimport A/S 1955, for A/S Holger Nicolaisen, Maribo 1955 og for Forsikrings-Akts. Absalon, Kbhvn. 1947.

Adresse: Jernbaneg. 7, Maribo.

NICOLAYSEN A P fh. underdirektør, R.; f. 7/9 1883 i Herlufsholm; søn af inspektør J Nicolaysen (død 1936) og hustru f. Pedersen (død 1920); gift (18/11 1910) m. Elna N., f. 6/2 1887 i Kbhvn., død 1938, datter af smedemester C Bjørn og hustru Johanne f. Jørgensen.

Præliminæreks. (L Jacobsens realskole) 1899; ansat i handelsfirmaet W Strøier & Co. 1899, i Landmandsbanken 1900, fuldmægtig smstds 1911, prokurist 1915, kontorchef 1916, underdir. 1920-54.

Medl. af bestyrelsen for A/S Georg Jensens Sølvsmedie 1919-22, for Grønlandsk Minedrifts A/S 1924-33 (derefter likvidator i samme), for A/S Georg Jensen & Wendel fra 1925, for A/S Holger Blom 1939-48, for A/S Sterling Polish Company fra 1941, for A/S Vesterbros Teater 1942-50, for Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed fra 1948 (hovedkasserer fra 1953), for Georg Jensen & Wendel en gros A»S fra 1951, for

A/S Georg Jensen & Wendel Silver Ex-port fra 1956 og for forsk, legater.

Adresse: Frdbg. Allé 44, Kbhvn. V.

Sommeradresse: Kildehuset, Humlebæk.

NIEGEL Børge bryggeridirektør; f. 10/11 1899 i Faaborg; søn af direktør R P Hansen, Odense (død 1930) og hustru Amalia f. Møller; gift (10/4 1931) m. Inge Agnete N., f. 17/4 1907 på Lykkenssæde ved Højrup, Fyn, datter af proprietær V E Schroll (død 1934) og hustru Valborg f. Hansen.

Uddannelse i firmaerne J J Larsen, Faaborg og Odense, John Schiitt & Co., Hamborg og Brasserie Karcher & Cie, Paris; studieophold i London; forretningsfører for Albani Bryggeri 1927; direktør for Albani Bryggerierne 1934; till. direktør for A/S Slots-Flødeis, Odense.

Medl. af bestyrelsen for Bryggeriforeningen fra 1952; formand for Foreningen af Mineralvandsfabriker i Fyens Stift fra 1952; medl. af bestyrelsen for Danske Mineralvandsfabrikanters Fællesforening fra 1953; medl. af repræsentantskabet for Fyens Disconto Kasse og af dennes bestyrelse, af bestyrelsen for A/S Bryggeriet Sydfyn, Faaborg og for A/S Dansk Lynfrost, Fredericia.

Adresse: Slotsbryggeriet, Odense.

NIELSEN Aage statsaut. revisor, R.; f. 2/4 1890 i Svendborg; søn af lærer R H Nielsen (død 1924) og hustru Christiane f. Petersen (død 1948); gift (12/2 1921) m. Esther N., f. 12/1 1898 i Jyderup, datter af postmester H P Hansen (død 1942) og hustru Jensine f. Larsen (død 1928).

Handelsuddannet; reserveintendant 1914-15 og 1917-18; prokurist i industriel virksomhed i Kbhvn. 1915-24; statsaut. revisor 1929; afdelingsleder i Revisions-og Forvaltnings-Institutet, A/S 1929-35; selvstændig virksomhed i Nykøbing F. 1935-46, i Kbhvn. fra 1947.

Medl. af hovedbestyrelsen for Foreningen af statsautoriserede Revisorer 1939, formand for foreningens østre Kreds 1945-48, formand for foreningens hovedbestyrelse og responsumudvalg 1948-54, derefter æresmedlem; eksaminator ved prøven for statsautoriserede revisorer 1930-40; medl. af revisorkommissionen 1949-56; præsident for 6. nordiske revisorkongres, Kbhvn. 1950.

Adresse: Pragtstjernev. 8A, Kbhvn. NV.

NIELSEN Adolf direktør, R.DM.; f. 12/4 1888 i Kbhvn.; søn af urmager Emil Nielsen (død 1953) og hustru Charlotte f. Jensen (død 1902); gift (2/5 1914) m. Carla N., f. 11/10 1887 i Kbhvn., datter af grosserer Harald Jørgensen og hustru Jensine f. Mortensen.

Ansat i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring 1902, adm. direktør smstds 1932.

Medl. af bestyrelsen for Det Kjøben-havnske Reassurance-Compagni; formand for Foreningen af gensidige, danske Ulyk-kesforsikringsselskaber; medl. af bestyrelsen for Dansk Forening for international Motorkøretøjsforsikring og for Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtige Ansvarsforsikringer for Hunde; formand for Fællesrepræsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber 1949-55; medl. af Assurandør-Societetets komité 1937-55; medl. af bestyrelsen for Assurandørernes Gaard.

Adresse: Strandvænget 3, Kbhvn. Ø.

NIELSEN A Kousgaard direktør, R.DM.; f. 31/5 1899 i Tisted ved Hadsund; søn af kommunelærer N P Nielsen (død 1948) og hustru Mariane, f. Mikkelsen (død 1945); gift (12/2 1927) m. Ellen Nøhr N., f. 7/7 1899 i Horsens, datter af landbrugskandidat Sidenius Hansen (død 1949) og hustru Margrethe f. Nøhr Nielsen (død 1956).

Student (privat dimit.) 1920; cand. aet. 1926; ansat på Kbhvns kommunes statistiske kontor 1921 og 1923-25 og i A/S Det kbhvnske Reassurance-Co. 1922; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring 1926, sekretær smstds 1928-29; aktuar i A/S Assurance-Compagniet Baltica 1929-37; underdir. og beregner i Statsanstalten for Livsforsikring 1938, matematisk direktør 1948; till. aktuar i A.'S Nordisk Gjenforsikrings Selskab og i A/S Nordisk Brandforsikring fra 1938.

Medl. af bestyrelsen for Den Danske Aktuarforening 1933-39, sekretær 1934-39, formand 1944-50; medl. af finansministeriets helbredsnævn fra 1947; medl. af Komitéen for mindre gode Liv fra 1948, af forretningsudvalget for De danske Livsforsikringsselskabers Garanti- og Hjælpekasse 1948-56 og af bestyrelsen for Forsikringsforeningen fra 1954.

Har skrevet afhandlinger vedr. livsfor-sikringstekniske emner.

Adresse: Fasanhaven 29, Gentofte.

NIELSEN Aksel restauratør, farmer, R . Chr.XFr.M.; f. 27/10 1898 i Taarup ved Fredericia; søn af proprietær Hans Nielsen (død 1925) og hustru Karen f. Clausen (død 1929); gift m. Ester N., f. 5/2 1903 i Tyler, Minnesota, datter af farmer Søren Petersen (død 1940) og hustru Kristine f. Wogensen (død 1931).

Præliminæreks. 1915; derefter ved landvæsenet; udvandrede til USA 1921; indehaver af Nielsens Restauration og Selskabslokaler, Elmwood Park, Illinois og af Nielsen Hereford Ranch and Resort, Birchwood, Wisconsin.

President for Danish National Commit-tee 1932-33 og for Danish American Ath-letic Club 1938-39; Vice-president for den danske afd. i USA af Red Barnet fra 1950; medl. af bestyrelsen for Rebildkomitéen fra 1957; leder af Wisconsin Kvægopdrætterforening 1948-52, af det lokale handelskammer 1950-53 og af den lokale spejderbevægelse fra 1954.

Adresse: 7330 West North Ave., Chicago 35, 111., USA.

Sommerbolig: Nielsen Hereford Ranch

and Resort. Long Lake, Route 2,

Birchwood, Wisc, USA.

NIELSEN A Levin overlæge, dr. med.; f. 31'1 1908 i Thisted; søn af apoteker Chr. Levin Nielsen (død 1939) og hustru Kirstine f. Ejsing (død 1948); gift (3/1 1938) m. Olga N., f. 19/3 1907 i Lime, død 1956, datter af tømmerhandler J N Kjærsgaard (død 1927) og hustru Johanne f. Jensen.

Student (Hjørring) 1925; med. eks. 1934; uddannelse ved kbhvnske hospitaler; dr. med. 1942; reservelæge ved Kbhvns kommunehospital og Roskilde amts og bys sygehus 1943-51; overlæge ved Frdbg. hospitals centrallaboratorium fra 1951; prakt. som specialist i Kbhvn. (intern medicin) fra 1946; Re-gens-læge fra 1954.

Formand for Danske Laboratorielæ-gers Organisation fra 1952.

Har skrevet: Perosis, en Knoglesygdom hos Høns (disputats, 1942); vi-densk. arbejder om stofskiftelidelser, hjertesygdomme, nyrefysiologi og klinisk kemi.

Adresse: Heslehøj Allé 6, Hellerup.

NIELSEN Anton dommer, R.; f. 24/12 1891 i Kyndeløse; søn af gårdejer O H Nielsen (død 1922) og hustru Karen Sophie f. Hansen (død 1944); gift (22/11 1919) m. Laura N., f. 11/9 1895 i Kbhvn., datter af tømrermester F C Jacobsen (død 1913) og hustru Anna f. Rieke.

Student (Roskilde) 1911; cand. jur. 1918; herredsfuldm. i Odense herred s. å.; civildommerfuldm. i Odense købstad 1923; till. sekretær ved overhuslejenævnet for Odense amt 1918-23 og anklager ved underret i Odense herred 1929-32; dommer i Hobro købstad m. v. 1940; beskikket til behandling af de ekstraord. sager i Hobro retskreds m. fl. 1945, i Hjørring m. fl. retskredse 1947 og i Randers m. fl. retskredse 1949; dommersuppleant i den særlige klageret 1949.

Formand i tilsynsrådet for Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn 1949; medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1951; medl. af det af justitsministeriet nedsatte udvalg vedr. udlæg og udpantning m. v. 1952; formand for landvæsenskommissionen for Randers amtsrådskreds 1956.

Adresse: Hobro.

NIELSEN Arne dyrlæge, proprietær, R.; f. 6/4 1887 i Vester Nebel ved Kolding; søn af dyrlæge Niels Kristensen Nielsen (død 1922) og hustru Ane Jørgine f. Jacobsen (død 1887); gift (8/9 1912) m. Marie N., f. 15/7 1887 i Stege, datter af garvermester A L Jensen (død 1937) og hustru Ane Kathrine f. Hansen (død 1940).

Dyrlægeeks. 1911; prakt. i Ødsted ved Vejle 1912-33; ejer af Donsgaard fra 1933.

Formand for Vejle Amts Dyrlægeforening 1924-29; formand for Den danske Dyrlægeforening 1931-37 og for Fond af 13. Juli 1873 til Veterinærvidenskabens Fremme fra 1937; kredsformand i Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark fra 1931; medl. af bestyrelsen for Kolding Folkebank 1934, formand fra 1944; medl. af overvoldgiftsretten i tvistigheder ang. handel med husdyr for Vejle amt 1939 og af bestyrelsen for Kolding Andelssvineslag-teri 1945-57; medl. af landsudvalget til bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme ;f ormand for Vejle Amts Tolvmandsforening 1946; medl. af bestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Landbrugere i Danmark fra 1946.

Adresse: Donsgaard pr. Alminde.

NIELSEN Asta skuespillerinde; f. 11/9 1881 i Kbhvn., datter af arbejdsmand Jens Chr. Nielsen (død 1895) og hustru Ida Frederikke f. Petersen (død 1912); gift 1. gang (april 1912, ægteskabet opløst) m. forfatteren, sceneinstruktør Peter Urban Gad (død 1947, se Kraks Blå Bog 1917), søn af kontreadmiral Urban Gad (død 1920, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru forfatterinden Emma Gad (død 1921, se Kraks Blå Bog 1920); 2. gang (31/12 1919, ægteskabet opløst) m. premierløjtnant Freddy Wingårdh, søn af skibsreder W Winggårdh, Helsingborg og hustru Maria f. Norsell.

Uddannet på Det kgl. Teaters elevskole hos Peter Jerndorff; skuespillerinde ved Dagmarteatret 1902; deltog i »De Otte«s turné 1905-07 og rejste derefter med Peter Fjelstrups selskab i Norge og Sverige; skuespillerinde ved Det ny Teater 1908-10; spillede 1. gang i film (Afgrunden) 1910; derefter filmengagementer i Berlin og fik senere eget optagelsesatelier smstds; har spillet utallige hovedroller i stumfilm; derefter turneret som tysktalende skuespillerinde; atter bosat i Danmark siden 1937.

Adresse: Peter Bangs V. 61. Kbhvn. F.

NIELSEN A W direktør, R1.; f. 10/1 1909; gift m. Emma Andrés.

Uddannet ved mejeribrug og handel; studierejser til Norge. Holland, Tyskland og England; direktør for Aashøj Mejeri A/S 1930-51; direktør for Den kgl. grønlandske Handel 1951-56; adm. direktør for Carlsberg Bryggerierne 1956. Til 1948 medl. af bestyrelsen for Storkbhvns Mejerier, af Storkbhvns Mejeriers Fællesindkøb og af Storkbhvns Mejeriers Likvidationsselskab; medl. af forsk, kommissioner og nævn vedr. Grønland; formand for det grønlandske ernæringsråd; medl. af forvaltningsnævnet fra 1952, af monopolrådet i 1955 og fra 1956 af Industrirådet; viceformand i Bryggeriforeningen og i Carlsbergs Mindelegat for Brygger I C Jacobsen; medl. af bestyrelsen for Danmarks amerikanske Selskab og af bestyrelsen for forsk, erhvervsselskaber. Adresse: Antoinettev. 3, Kbhvn. Valby.

NIELSEN Axel civilingeniør; f. 18/8 1906 på Frdbg.; søn af tømrermester Carl H V Nielsen (død 1943) og hustru Hilma f. Hansen (død 1937); gift (31/1 1942) m. Esther N., f. 11/9 1908 i Kbhvn., datter af direktør Valdemar Nielsen (død 1943) og hustru Frederikke f. Knudsen.

Cand. polyt. 1929; i USA 1929-30; stiftede (s. m. R A Larsen) i 1931 Larsen & Nielsen, Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S, senere ændret til Larsen & Nielsen Constructor A/S, direktør i selskabet siden stiftelsen.

Adresse: Drosselv. 72, Kbhvn. F.

NIELSEN Axel fh. kommunaldirektør, R.; f. 12/2 1889 i Næstved; søn af mineral-vandsfabrikant L P Nielsen (død 1941) og hustru Else Marie f. Sørensen (død 1920); gift (14/5 1915) m. Ketty Johanne N„ f. 28/12 1891 i Nykøbing S., datter af købmand H Dørr (død 1921) og hustru Caroline f. Eister (død 1953). Ansat ved Odsherred skovkasse og amtstuefilial 1906-08, på borgmester-, byfoged- og birkekontoret i Nykøbing S. 1908-10 og i Kbhvns magistrats IV afd. 1910; godsfuldm. ved grevskabet Hardenberg-Reventlow 1910-17; godsforvalter for Krengerup, Søholm og Brahesholm godser 1917-19; kommune-sekr. i Kalundborg 1919-34; kommunal-dir. i Randers 1934-54.

Medl. af bestyrelsen for Kæmnerforeningen i Danmark 1931-39 og 1941-52, formand 1944-52, derefter æresmedlem; medl. af bestyrelsen for Jydsk Nationaløkonomisk Forening 1944-53. Adresse: Vilh. Thomsens Plads 1, Randers.

NIELSEN Axel seminarielærer; f. 15/6 1897 i Vejle; søn af snedkermester Johan Nielsen og hustru Anne f. Christensen, gift m. Bodil N., f. i Vejle, datter af bankdirektør Jacob Petersen (død 1939) og hustru Catha f. Hansen (død 1955).

Lærereks. 1918; lærer ved Vejle kommunale skolevæsen s. å.; årskursus på statens lærerhøjskole 1923 og 1927; student 1924; lærer ved Vejle højere almenskole 1925; studieophold ved Kbhvns universitet 1928; lærer ved Haderslev statsseminarium 1930.

Har udg. arbejdsbøger og lærebøger i geografi, naturhistorie og fysik. Adresse: Hiort Lorenzens V. 17, Haderslev. NIELSEN Axel I direktør, generalkonsul, R.p.p.; f. 10/3 1905 i Vejleby i Horns herred; søn af lærer C C E Nielsen (død 1948) og hustru Bodil Chri-stence f. Nielsen (død 1952); gift (15/11 1936) m. Hanne N., f. 4/9 1908 i Hørby, datter af møbelsnedker Niels Nielsen (død 1933) og hustru Louise f. Larsen (død 1946).

Præliminæreks. 1921; ansat i Det Østasiatiske Kompagni 1922, ved Bangkok filialen 1926, bestyrer af denne 1938-50, derefter prokurist ved hovedkontoret i Kbhvn.; direktør i A/S Bloch & Behrens 1956; dansk generalkonsul i Bangkok 1940-51.

Formand i bestyrelsen for Orienta! Stores, Ltd. 1938-50; medl. af bestyrelsen for Thai Navigation Co., Ltd. 1938-50, AS Bloch & Behrens 1955, Bloch & Behrens (Austr.) Ltd., Melbourne, Bloch & Behrens (N.Z.) Ltd., Christ-church, Nilssen, Olsen & Cia. S/A, Buenos Aires og Montevideo samt for James R Walker & Co. Ltd. Bradford fra 1957.

Udenl. ordener: S.H.E.3.; S.Kr.2.; S.Kr.M.

Adresse: Barsehøj 15, Hellerup.

NIELSEN B Aagaard fabrikant, civilingeniør; f. 16/11 1909 i Skive; søn af fh. svensk vicekonsul, købmand N Aagaard Nielsen og hustru tandlæge Mathilde Karoline N. f. Jensen; gift (4/3 1938) m. tandlæge Bodil Katrine N., f. 8/3 1912 i Nørre Nebel, datter af direktør Jens Leding (død 1952) og hustru Birgitte f. Jensen.

Student (Silkeborg) 1927; cand. polyt. 1933; ansat i A/S Bang og Olufsen 1933 -35; medindehaver af ingeniørfirmaet Radiometer, Aagaard Nielsen & Schrøder fra stiftelsen i 1935.

Tildelt Alexander Foss guldmedaljen 1954.

Adresse: Bakkedal 9, Hellerup.

NIELSEN Bernhard Helmer højesteretssagfører; f. 16/7 1907 i Kbhvn.; søn af toldklarerer Hans Chr. Nielsen og hustru Frederikke f. Knudsen (død 1948); gift (19/3 1943) m. Helen N., f. 2/9 1917 i Kbhvn., datter af fuldmægtig Albert Sterregaard (død 1934) og hustru Stella f. Wernberg.

Student (Østersøgades gymn.) 1926; cand. jur. 1934; sagførerfuldm. i Kolding .1934-38; landsretssagf. 1937; høje-steretssagf. 1954.

Medl. af bestyrelsen for en række selskaber og legater.

Adresse: Bolbrov. 73, Rungsted Kyst.

NIELSEN Børge afdelingsingeniør; f. 8/9 1918 i Esbjerg; søn af fiskeskipper Andreas Nielsen og hustru Eleonora Kristine f. Lorentzen (død 1949); gift (18/10 1947) m. sygeplejerske Else Margrethe N., f. 9 4 1916 i Holbæk, datter af sporvejsfunktionær Carl Gottlieb Larsen og hustru Johanne f. Wiirtz (død 1926).

Student (Esbjerg) 1937; cand. polyt. 1943; ansat i post- og telegrafvæsenet s. å., telegrafing. III 1946, telegrafing. II 1951, kontorchef i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1954, afdelingsingeniør 1957.

Medl. af bestyrelsen for Mikrobølge-laboratoriet u. Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1955; delegeret ved en række internationale radiokonferencer siden 1949.

Adresse: Hummeltoften 55, Lyngby.

NIELSEN Carl hypotekforeningsdirektør, overretssagfører, R.; f. 30/1 1889 i Kbhvn.; søn af viktualiehandler Jens Nielsen (død 1913) og hustru Margrethe f. Larsen (død 1917); gift (14/9 1915) m. Carla N., f. 11/11 1888 i Kbhvn., datter af buntmagermester I Graff (død 1901) og hustru Sara f. Salomon (død 1901).

Student (Østre borgerdydskole) 1907; cand. jur. 1913; overretssagf. i Kbhvn. 1916; direktør i Kbhvns Hypotekforening 1931.

Formand for Nørrebros Grundejerforening 1923-32 og for Fællesforeningen af Grundejerforeninger i Kbhvn. og omliggende Kommuner 1925-31; medl. af bestyrelsen for De danske Grundejerforeningers Landsorganisation 1925-31, af tilsynsrådet for Grundejernes Hypotek-Forening 1930-31, af bestyrelsen for Understøttelsesselskabet for trængende Kontorbetjente og disses Enker og af repræsentantskabet for A/S Almindelig Grundejerforsikring; repræsentant-suppleant i Østifternes Kreditforening 1927 -31; formand i repræsentantskabet for Kbhvns Grundejeres Renholdningssel-skab.

Adresse: Østerbrog. 80, Kbhvn. Ø.

NIELSEN Carl Johan Hoven underdirektør, se Høyen Nielsen Carl Johan.

NIELSEN Carl Lindberg landsarkivar; f. 4/4 1904 i Varde; søn af vejassistent Emil Nielsen (død 1917) og hustru Christine f. Lindberg (død 1929); gift (28/4 1929) m. Nanny N., f. 8/6 1908 i Faaborg, datter af lagerforvalter Carl Son-nenborg (død 1944) og hustru Fr.ede-rikke f. Jørgensen.

Student (Esbjerg) 1922; cand. mag. 1929; vikar ved Varde kommunale skolevæsen og lærer ved Varde handelsskole 1930; adjunkt ved Esbjerg statsskole 1936; arkivar II ved landsarkivet for Nørrejylland 1942; landsarkivar ved landsarkivet for Fyn 1951.

Medl. af bestyrelsen for museet for Varde by og omegn 1934-37, af for-valtningsrådet ved den katolske kirke i Esbjerg, Set. Nicolai kirke 1940-42. af bestyrelsen for Historisk Samfund for Fyns Stift 1952 og af udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie 1952.

Har skrevet: Varde Bys Historie (1942); Ringkjøbing Købstads Historie (1943ff); Familien Estrup gennem 250 år (1955); lokal- og personalhistori-ske afhandlinger.

Adresse: Landsarkivet, Odense.

NIELSEN Carl Rasmus kontorchef; f. 2/2 1897 i Købelev sogn, Maribo amt; søn af gårdejer Hans Nielsen (død 1943) og hustru Anna f. Jacobsen (død 1922); gift (1/1 1921) m. Karen N., f. 28/4 1897 i Taastrup, datter af mejeriejer Vilhelm Hansen (død 1937) og hustru Emilie f. Nordblad (død 1944).

Landinspektøreks. 1921; revisor i matrikeldirektoratet s. å.; fuldmægtig i landbrugsministeriet 1931, ekspeditions-sekr. 1945, opmålingsinsp. 1952, kontorchef 1954.

Adresse: Marielystv. 4A, Kbhvn. F.

NIELSEN Carsten journalist; f. 23/12 1908 i Kbhvn.; søn af forfatteren L C Nielsen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Margrethe f. Dorph-Petersen; gift (8/12 1943) m. tegneren Sys Gauguin, datter af museumsdirektør, dr. phil. Frederik Poulsen (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Ellen Nonny f. Møller.

Fabriksarbejder i USA 1926-27; journalist ved Roskilde Dagblad 1928-31; derefter ved Berlingske Tidende, bladets korrespondent i Paris 1934-35, i London 1935; ved Berlingske Aftenavis 1936-41; ved B.T. 1941-42; till. ved Billed-Bladet 1938-43; derefter atter ved Berlingske Tidende, fra 1945 teateranmelder.

Medl. af Journalistforbundets repræsentantskab 1946, af bestyrelsen 1947, næstformand 1949-52, formand fra 1953; formand for Danske Journalisters Fællesrepræsentation 1954-56; forsk, offentlige og faglige hverv.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Svanemøllev. 84, Hellerup.

Sommerbolig: Tisvildelunde pr. Tisvildeleje.

NIELSEN Charles pastor emer., R.; f. 27/8 1877 i Kbhvn.; søn af handskefabrikant Niels Peter Nielsen (død 1935) og hustru Louise f. Bunkenborg (død 1928); gift 1. gang (3/5 1904) m. Marie Dorothea N., f. Eilschou Holm, f. 25/7 1879. død 1909; 2. gang (18/12 1912) m. Bothilde N.. f. 19/2 1888 på Fur, datter af styrmand M C Nielsen Vandborg (død 1893) og hustru f. Petersen (død 1947).

Student (Østre borgerdydskole) 1896; cand. theol. 1902; religionslærer ved Frdbg. gymnasium 1902-03 og ved Det kvindelige velgørende Selskabs tjenestepigeskole 1902-08; ordineret medhjælper hos sognepræsten ved Hellig Kors kirke og andenpræst ved Bethle-hems kirke 1902-08; sognepræst ved Aldersro kirke 1908-21; sekretær ved Det kbhvnske Kirkefond 1921-27; re-sid. kapellan ved Kristkirken 1927-33; sognepræst ved Nazaret kirke 1933-47, kst. sognepræst smstds 1947-48; præst ved Gammel kloster 1950-56.

Medl. af bestyrelsen for Studenterhjemmet 1899-1901, for Kristeligt akademisk Samfund 1899-1903 (formand 1902-03) og for Missionen blandt kvindelige Arbejdere 1911-21 (formand 1916-21) og 1929-49; formand for Kbhvns kredsforbund for hedningemissionen u. D. M. S. 1916-21, for Vesterbros kredsforbund 1928-33 og for forretningsudvalget for opførelsen af Taksigelseskirken 1918-27; medl. af forretningsudvalget for Kirkefondets hjælpeindsamling 1924-34 og af Kirkefondets hjælpeindsamling i Kbhvn. 1925-34; livsvarigt medl. af Det kbhvnske Kirkefonds repræsentantskab fra 1927; medl. af bestyrelsen for Kirkelig Forening for Indre Mission i Kbhvn. fra 1928 (medl. af missionsudvalget 1935 og bestyrelsens formand 1936-47), for Kbhvns arbejds-hjem fra 1928, for Missionen blandt hjemløse Mænd fra 1928 (fg. formand 1944. formand 1947), for KFUK's centralforening i Kbhvn., fra 1933 (næstformand 1936-54) og for Kbhvns Menig-hedsrådsforening 1935-48; medl. af repræsentantskabet for Det danske Missi-onsselskab fra 1936 og af bestyrelsen for Dansk Bibelskole 1941-44.

Redaktør af Københavns Kirkesag og Menigheden 1921-27.

Har skrevet: Ecce homo, 40 Betragtninger over Christi Lidelseshistorie (en fastebog, 1935); småskrifter om kirkesagen i Kbhvn.; artikler i kirkelige blade; kirkelige oversigter i Liv og Lys og Indre Missions Tidende.

Adresse: Sortedam Doss. 95 A,

Kbhvn. Ø.

NIELSEN Charles S H oberstløjtnant, R.DM., HTH.; f. 24/8 1889 i Taarnborg sogn; søn af bestyrer Niels Christian Nielsen (død 1937) og hustru Emma f. Christiansen (død 1902); gift (14/11 1925) m. Edith N., f. 29/3 1892 i Trane-bjærg, Samsø, datter af overretssagfører Knud Høg-Petersen (død 1938) og hustru Dagmar f. Westengaard (død 1936).

Sekondløjtn. 1909; premierløjtn. 1913; til tjeneste i den franske hær 1922-23; kaptajn 1925; oberstløjtn. i fodfolket 1936; afsked 1944.

Adresse: Ida Tesdorpfs V. 14,

Humlebæk.

NIELSEN Christian inspektør ved Det kgl. Teater, R.; f. 31/3 1895 i Kbhvn.; søn af snedkermester P V Nielsen (død 1920) og hustru Anna f. Hemmingsen (død 1943); gift (22/6 1918) m. Karla N., f. 3/11 1892 i Kbhvn., datter af mastemager i marinen Emil A Hansen (død 1942) og hustru Elisabeth f. Rasmussen (død 1906).

Assistent ved Det kgl. Teaters økonomikontor 1910; hovedkasserer 1922-33; till. abonnementsleder 1931; økonomi-insp. 1933-45; inspektør ved teatret fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Det kgl. Teaters private Understøttelsesfond 1922-34 og for Kgl. Skuespiller Peter Jern-dorff og hustru Amalie Jerndorff, f. Lorentzens Legat fra 1928.

Adresse: S-Fasanv. 29, Kbhvn. F.

NIELSEN Christian rådmand; f. 6/6 1890 i Osted ved Lejre; søn af parcellist Carl Nielsen (død 1911) og hustru Sofie f. Sørensen; gift (1/10 1938) m. Johanne N., i. 22/3 1903 i Gredstrup, datter af husmand Peder Ehlersen og hustru Nielsine f. Hansen.

Udgået fra Grundtvigsk friskole; fabriksarbejder. Medl. af Århus byråd 1929, formand for det sociale udvalg og børneværnsudvalget 1933, rådmand for Århus magistrats 3. afd. 1950. Næstformand for Olie- og Sæbeindustriarbejdernes Fagforening i Århus 1919-30; formand for den kommunale hjælpekasse 1925-29, for sammenslutningen af købstædernes sociale udvalg fra 1937 og for Århus amts Børneværnsforening fra 1938; medl. af repræsentantskabet for Dansk Børneværnsforening fra 1938, af hovedbestyrelsen for landsforeningen Forebyggende Børneværn fra 1939, af repræsentantskabet for I/S Midtkraft fra 1950, af hovedbestyrelsen for landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1953, af bestyrelsen for Sygehusforeningen i Danmark fra 195-t, af hovedbestyrelsen for Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse fra 1955 og af forretningsudvalget for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) fra 1957; formand for bestyrelsen for radiumstationen i Århus fra 1954; medl. af børnehjælpskomitéen og sekretær for Børnenes Kontor i Århus fra 1945.

Adresse: S-Ringg. 3, Århus.

NIELSEN Christian rektor, R.; f. 3/11 1891 i Hjørring; søn af førstelærer Kristen Nielsen (død 1939) og hustru Augusta f. Nielsen (død 1934); gift (4/6 1919) m. Johanne (Jonna) N., f. 7/11 1897 i Fodby, datter af provst H P Meinertsen (død 1948) og hustru Anna f. Jensen (død 1921).

Student (Hjørring) 1910; cand. theol. 1916; cand. mag. 1924; lærer ved Det tekniske Selskabs skole og ved Blaa-gaards seminarium; lærer ved Haslev gymnasium 1918, adjunkt 1921, lektor 1929; rektor ved Slagelse kommunale gymnasium 1941.

Formand for Haslev Lærerkreds af 1925, 1928-31 og for Sønderjydsk Forening for Haslev og Omegn 1934-36; medl. af Haslev menighedsråd 1931-34 og 1938-41; medl. af bestyrelsen for Haslev folkebibliotek 1936-41, for Dyre-værnsforeningen for Slagelse og Omegn 1942, for Slagelse Litteraturforening 1942-49, for Vendelboforeningen for Slagelse og Omegn 1943-49, for foreningen Norden 1949-52 og for Sønderjysk Forening for Slagelse og Omegn til 1952; vicepræsident i Slagelseafd. af Alliance-f rancaise; anmelder og kronikør ved Sorø Amtstidende; medvirker i statsradiofoniens foredragsafd. med emner fra fransk kultur, og dansk kirkeliv.

Har skrevet: Af Slagelse lærde Skoles Aarbøger (Roskildebogen, 1946); var medredaktør af Roskildebogen.

Adresse: Kongelyset 3, Slagelse.

Sommerbolig: Bettehuset pr. Hirtshals.

NIELSEN Christian Ricardt redaktør; f. 6/11 1907 på Frdbg.; søn af værkmester Hans Peter Nielsen og hustru Johanne f. Jørgensen.

Udlært som maskinarbejder ved statsbanernes centralværksted 1926; ophold i Canada, beskæftiget ved Canadian Pacific Railway, 1927-31; arbejdet ved statsbanernes centralværksted 1933-43; illegalt arbejde 1943-45; faglig og social redaktør ved Land og Folk 1945; rådmand i magistratens 2. afd. 1946-47; medl. af landstinget 1947-53; redaktør ved Land og Folk Ugeblad 1948-53; faglig medarbejder ved Land og Folk 1953.

NIELSEN Eduard professor, dr. theol.; f. 8/5 1923 i Kbhvn.; søn af pastor emer. Charles Nielsen (se denne); gift (30/12 1947) m. Dora N., i. 15/6 1924 på Frdbg., datter af overretssagfører, kontorchef Julius V Levinsen (død 1949) og hustru Margrethe f. Davidsen.

Student (Østre borgerdydskole) 1941; cand. theol. 1947; studierejser til Uppsala og Strasbourg 1947-48; tildelt Århus univ. guldmed. (Den mundtlige Traditions Betydning for Tilblivelsen af Mosebøgerne) 1949; universitetsadjunkt ved Århus universitet 1949-55; dr. theol. 1955; professor (gi. testamente) ved Kbhvns universitet 1956.

Har skrevet: Oral Tradition (London 1954); Shechem. A Traditio-Historical Investigation (disputats, 1955); Håndskriftfundene i Juda ørken (1956); artikler i danske og skandinaviske fagtidsskrifter.

Adresse: Strindbergsv. 25, Kbhvn.

Valby.

NIELSEN Edvard banechef, civilingeniør; f. 30/8 1896 på Frdbg.; søn af kommunelærer H F Nielsen (død 1946) og hustru Anna Cathrine f. Christensen (død 1928); ugift.

Student (Frdbg. gymn.) 1915; cand. phil. 1916; cand. polyt. 1923; ansat ved Kbhvns sporveje 1923, fast ansat 1930, ledningsing. 1942, banechef 1954.

Foretaget studierejser i Europa vedr. sporvejstekniske forhold; har skrevet artikler om elektrotekniske emner vedr. elektrisk sporvejsdrift i danske og svenske tekniske tidsskrifter.

Adresse: Strindbergsv. 50. Kbhvn.

Valby.

Sommerbolig: Trinkjærhuset, Liseleje.

NIELSEN Edvin direktør; f. 25/3 1907 i Bandholm; søn af toldassistent Peter Emanuel Nielsen (død 1943) og hustru Agnes Frederikke f. Petersen (død 1955); gift (30/5 1935) m. Gudrun N., f. 9/9 1900 i Leipzig, datter af advokat Rein-hold Jentzsch (død 1931) og hustru Kalla f. Eckell (død 1955).

Uddannet i blandet forretning i Stubbekøbing (H Lauritzen) 1922-25; bogholder i A/S Rødding Korn- og Foderstof forretning 1925-26: på Niels Brocks handelsskole 1926-28: ansat i firma Brødr. Justesen, Kbhvn. 1928-30: fuldmægtig i A/S Hertz Frøkompagni 1930, prokurist 1937, direktør 1946.

Handelskyndig censor ved købmandsskolerne fra 1945; medstifter af A/S Union Rejsebureau, Kbhvn. og medl. af bestyrelsen 1949-50: medl. af bestyrelsen for A/S Hertz Frøkompagni fra 1951; medl. af sø- og handelsretten fra 1954

Adresse: Carit Etlars V. 16, Kbhvn. V.

NIELSEN Eigil museumsinspektør, dr. Phil., FM. i sølv; f. 16/8 1910 i Kbhvn.; søn af cand. polyt. Hans Peder Nielsen (død 1921) og hustru Ellen f. Pedersen; gift (11/12 1943) m. Birgitta N., f. 7/1 1912 i Stockholm, datter af fh. ofverintendent ved Nationalmuseet i Stockholm, dr, phil. Erik Wettergren og hustru i første ægteskab, Ellen Ahlberg, f. Nisser.

Student (Sorø) 1929; studeret ved Riksmuseet i Stockholm: mag. scient. zoopalæontologi 1935; deltaget i forsk, ekspeditioner med hovedformålet at indsamle fossile hvirveldyr; Grønland 1931 (den firbenede fisk), 1932-33, 1936 -38, 1938-39, 1946, 1947 og 1955; Himalaya 1950; Sydafrika (undersøgelse af den blå fisk) og Madagaskar 1953; dr. phil. 1942; inspektør ved minera-logisk-geologisk museum 1946.

Næstformand for Dansk Geologisk Forening 1949-53 og fra 1955, formand 1953-55; formand for The Adventurers' Club of Denmark 1956.

Har foruden disputats (Studies on Triassic Fishes from East Greenland) skrevet en række afhandlinger om zoologiske, palæontologiske og geologiske emner.

Adresse: Ridebanevang 8, Gentofte.

NIELSEN Einar næstformand i De samvirkende Fagforbund; f. 8/7 1901 i Kbhvn.; søn af billedskærermester A S Nielsen (død 1940) og hustru Ida Elisabeth f. Møller; gift (11/4 1928) m. Myr-na N., f. 5/1 1903 i Vejle, datter af formand Johannes Dyg Johansen og hustru Ar.na Sevilla f. May.

Udlært som møbelsnedker 1920; medl. af bestyrelsen for Snedkernes og Stolemagernes Fagforening 1926-39; sekretær i Snedkerforbundet 1934-39; sekretær i De samvirkende Fagforbund 1939, næstformand 1943; medl. af borgerrepræsentationen 1944-54.

Medl. af bestyrelsen for A'S Kryolitselskabet Øresund 1952. for Arbejderbevægelsens kooperative Finansieringsfond 1953 og for Den internationale Arbejdsorganisation 1954; medl. af lærlingerådet 1955.

Adresse: Urbansg. 4. Kbhvn. Ø.

NIELSEN Einer Steemann professor, dr. Phil., R„ FM. i sølv; f. 13/6 1907 i Kbhvn.; søn af skræddermester P Nielsen og hustru Karoline f. Steemann; gift (28,8 1935) m. Lise N., f. 13/2 1917 i Newcastle, England, datter af telegrafbestyrer J A B Andersen (død 1934) og hustru Ellen f. Jensen (død 1928).

Student (Østre borgerdydskole) 1925; mag. scient. 1931; dr. phil. 1934; deltager i Carlsbergfondets oceanografiske ekspedition omkring jorden 1928-30; ansat ved kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser, plankton afd. 1932-44; assistent ved Danmarks farmaceutiske højskole 1935, professor i botanik smstds 1944; deltaget i hav-forskningstogter til islandske farvande 1932, 1934 og 1935; studierejser til Frankrig og England 1937; foretog undersøgelser over planktonproduktionen i vestgrønlandske farvande 1948; deltog i Gaiathea-ekspeditionen 1950-51: studierejse til USA 1954; tildelt Emil Chr. Hansen medaljen i sølv og Galathea-medaljen.

Sekretær i Nordisk Forening for Fysiologisk Botanik fra 1947; censor ved skoleembedseks. 1951; konsulent ved Danmarks fiskeri- og havundersøgelser 1952.

Har skrevet: Untersuchungen tiber die Verbreitung, Biologie und Variation der Ceratien im siidlichen Stillen Ocean (disputats, 1934); afhandlinger om plankton i Meddelelser fra Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser (1932-44); plantefysiologiske afhandlinger i Dansk Botanisk Arkiv og Physio-logia Plantarum.

Adresse: Engbakken 6, Virum.

NIELSEN Ejnar redaktør, cand. polit., R.; f. 10/12 1894 i Lunderskov; søn af stationsforstander Alexander E Th. Nielsen (død 1936) og hustru Johanne Marie f. Jensen (død 1933); gift (11/2 1921) m. Hedvig N., datter af grosserer V E Præstmark (død 1939) og hustru Marie f. Kloch (død 1956).

Student (Århus katedralskole) 1912: cand. polit. 1918; assistent i finansministeriet s. å.; redaktionssekr. ved Aarhuus Stiftstidende 1919; sekretær i udenrigsministeriets pressebureau 1920; atter ansat ved Aarhuus Stiftstidende 1921, medredaktør 1928; redaktionssekr. ved Berlingske Tidende 1933; an-svarsh. redaktør af Jydske Tidende, Kolding 1934; i ledelsen af redaktionssekretariatet ved Berlingske Tidende 1937; ansvarsh. redaktør af Kristeligt Dagblad 1943, af Nationaltidende 1945-46; atter ansat ved Berlingske Tidende, Stockholm-redaktionen 1947.

Adresse: Karduansmakargatan 11,

Stockholm, Sverige.

NIELSEN Ejnar sporvejsdirektør, R.p.p.; f. 26/8 1896 i Bøgballe; søn af gårdejer Søren Christian Nielsen (død 1944) og hustru Ane Kirstine f. Jespersen (død 1934); gift (30/8 1925) m. Anna Mette N.. f. 22/4 1896 i Vester Ørum. datter af lærer Rasmus Sørensen (død 1943) og hustru Ane Dorthea f. Lund (død 1957).

Student (Vejle) 1916; cand. polit. 1923; sekretær i direktoratet for Kbhvns kommunes lønnings- og pensionsvæsen 1923; fuldmægtig smstds 1928; ekspe-ditionssekr. ved Kbhvns sporveje 1930; kontorchef smstds 1937; direktør for Kbhvns sporveje 1948.

Medl. af bestyrelsen for Union Internationale des Transports Publics fra 1948, af trafikkommissionen af 1. juli 1944, af samfærdselskommissionen af 4. dec. 1950 og afdet af færdselsudvalget af 29. okt. 1954 nedsatte arbejdsudvalg; Chairman of the International Committee concerning Traffic Conge-stion fra 1955.

Lærer i kommunens økonomi ved ma-gistratsskolen 1933-43.

Har udg.: Lærebog i Københavns Kommunes Økonomi til Brug ved Undervisningen af Kbhvns Kommunes Underassistenter (1941).

Udenl. orden: N.St.0.3'.

Adresse: Amagerbrog. 15, Kbhvn. S.

Sommerbolig: Lyngbakkev. 19, Søllerød pr. Holte.

NIELSEN Emanuel tandlæge; f. 16/12 1902 i Vejle; søn af rentier Niels J Nielsen og hustru Kathrine N.; gift.

Præliminæreks. (Kbhvns universitet) 1921; udvandrede i 1923; Bachelor of Science og Doctor of Dental Surgery (Northwestern University, Chicago) 1929; docent ved samme universitet 1929-32; derefter privat klinik i Chicago.

Præsident for Foreningen Dania, Chicago 1935-36; medl. af den amerikanske Rebiid Park komite.

Har udg.: Toner fra det fjerne (digtsamling, Kbhvn. 1938); Danmark til Ære (Chicago 1944); Dawn in Denmark (Milwaukee 1944).

Adresse; 31 Washington, Lake Bluff, III., USA.

NIELSEN Erik direktør; f. 27/12 1901 i Kbhvn.; søn af frugthandler Chr. Nielsen (død 1908) og hustru Mette Kirstine f. Hansen (død 1956); gift (23/3 1954) m. Tove N., f. 27/8 1924, datter af kontorchef Frits Bendsen og hustru Dorthe f. Jørgensen.

Dimitteret fra Niels Brocks handelsskole 1929; diplomprøve i regnskabsvæsen 1933; handelsfaglærereks. i regning og bogføring s. å.; lærer på Niels Brocks handelsskole 1932, adjunkt 1934. lektor 1947; till. forstander for Købmandsskolens Grøndalsvænge afd. 1935-54; direktør for Tietøenskolen i Odense fra 1954.

Censor ved handelseks., højere handelseks, og handelsfaglærereks.; medl. af censorudvalget for handelsmedhjæl-pereks., af handelsskolernes eksamens-kommission og af eksamenskommissi-onen for handelsfaglærereks.

Adresse: Filosofgangen 9, Odense.

NIELSEN Erik underdirektør, R.; f. 21/8 1895 i Kbhvn.; søn af forretningsfører Hans J Nielsen (død 1905) og hustru Mathilde f. Erichsen (død 1947); gift (16/4 1924) m. Karen N., f. 29/9 1899 på Bramslevgaard ved Hobro, datter af gårdejer C H Schultz (død 1903) og hustru Olga f. Dahl (død 1954).

Præliminæreks. (universitetet) 1911; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring 1912, fuldmægtig 1935, ekspeditions-sekr. 1938, kontorchef 1943. underdir. 1946.

Medl. af bestyrelsen (kasserer og sekretær) for C A Tesch's og Hustrus Fond fra 1941.

Adresse: Skovmosev. 22, Gentofte.

NIELSEN Erik Abildgaard kaptajn, adjutant hos H. M. kongen, R. p.p.; f. 6/7 1918 i Århus; søn af kaptajn F L Nielsen (død 1939) og hustru Agnes Martine f. Nielsen (død 1957); gift (5/6 1947) m. Birthe N., f. 8/9 1919 i Kbhvn., datter af kgl. kammersanger Per Biørn (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Esther f. Lillie.

Student (Stenhus) 1937; sekondløjtn. 1939, premierløjtn. i livgarden 1946; lærer ved fodfolkets kornet- og sekond-løjtnantsskole 1949-52; kaptajnløjtn. 1951; tjenesteophold i USA 1953; lærer ved skydeskolen for håndvåben 1954; kaptajn s. å.; adjutant hos H. M. kongen s. å.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; S.Sv.3!.; Æt.M.II.5.

Adresse: Ordrupv. 18, Charlottenlund.

NIELSEN Erik Nordbye direktør; f. 20/7 1897 i Roskilde; søn af købmand -Niels Villads Nielsen; gift (28/3 1926) m. Agnes N., datter af skotøjshandler N C Olesen, Frederikshavn.

Student (Ordrup gymn.) 1915; på handelsskole og uddannet i praktisk skov-og landbrug 1915-18; fulgt landbrugsministeriets undervisning i tropeskovbrug 1919; ansat i Østasiatisk Kompagnis virksomheder på Malaecahalvøen 1919-23; rejsende for Det Danske Petroleums Aktieselskab (nu Dansk Esso A/S) 1923, leder af sammes afd. i Silkeborg 1927, i Randers 1935, i Aalborg 1938, salgschef ved hovedkontoret 1945, salgs-dir. 1947, medl. af direktionen fra 1949, formand for direktionen og medl. af selskabets bestyrelse fra 1955.

Adresse: Levkøjv. 8, Gentofte.

Sommerbolig: Venslev Strand pr. Skibby.

NIELSEN Evald sølvsmed, R.; f. 5/6 1879 i Stubbekøbing; gift m. Marie N., f. Weimar, f. 6/8 1878 i Korsør, død 1950.

Oldermand i Kbhvns Guldsmedelaug 1918-48, derefter æresoldermand; formand for Dansk Guldsmedemesterfor-ening 1920-46, for Fællesrådet af danske Guldsmede til 1947 og for Berners Stiftelse; medl. af bestyrelsen for Det tekniske Selskabs skole til 1949, for Teknologisk institut, for Rejsestipendie-foreningen til 1949 og af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening til 194Y, af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for dansk Håndværk og Industri til 1948, af Håndværksrådet til 1946 og af Haandværkerbankens repræsentantskab.

Adresse: Lindev. 11, Kbhvn. V.

NIELSEN Feodor landsretssagfører; f. 18/1 1922 i Kbhvn.; søn af grosserer Feodor Nielsen (død 1955) og hustru Ella f. Mortensen; gift (29/6 1942) m. Kirsten N., f. 3/2 1923 i Kbhvn.. datter af grosserer, generalkonsul Jørgen E Ohlsen (død 1953, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Marie Dorthea f. Houlberg (død 1953).

Student (Ordrup) 1939; cand.jur. 1947; landsretssagf. 1950; Master of Laws fra New York University 1953; generalsekr. for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme 1955-57.

Formand for Klampenborg Idræts Klub 1937-50 og 1951-55; medl. af bestyrelsen for Danmarks Amerikanske Selskabs stipendiatsektion fra 1951; kasserer for Den Danske Ballets private Pensionsfond fra 1952.

Adresse: Soløsev. 26, Gentofte.

NIELSEN Filip Wøldike veterinærdirektør, R'.p.p.; f. 17/9 1900 i Sandby pr. Vrangstrup; søn af gårdejer Anders Nielsen '(død 1937) og hustru Christiane f. Hansen (død 1938); gift (2/8 1933) m. Inger N., f. 19/7 1903, datter af kommunelærer Gustav Jensen og hustru Alan-dra f. Schmidt.

Dyrlægeeks. 1923; forsk, assistentstillinger ved alm. dyrlægepraksis og kødkontrol 1923-25; reservedyrlæge ved gardehusarregimentet 1925-27; samtidig assistent ved statens veterinære serumlaboratorium til 1929; fuldmægtig i veterinærdirektoratet 1929; veterinærinsp. og leder af veterinærdirektoratets afd. for bekæmpelse af kvægtuberkulosen 1935, kgl. udnævnt 1938; leder af veterinærdirektoratets hovedkontor 1942; ve-terinærdir. 1952.

Har skrevet forsk, artikler i dansk og udenl. fagpresse samt oplysende artikler i dagspressen om kvægtuberkulosen og dens bekæmpelse; medudgiver af Maa-nedsskrift for Dyrlæger 1941-55.

Udenl. ordener: N.St.0.22.; S.N.3.

Adresse: Tryggevældev. 7, Kbhvn. Vanløse.

NIELSEN Fini stationsforstander; f. 22/4 1898 i Kbhvn.; søn af håndværker ved statsbanerne Ole Nielsen og hustru Lovise f. Nielsen; gift (18/1 1938) m. Petra N., f. 9/7 1903 i Svendborg, datter af Ludvig Christoffersen (død 1907) og hustru Rasmine f. Sørensen (død 1941).

Præliminæreks.; ansat ved statsbanerne 1915, trafikmedhjælper 1918, trafik-assist. 1921, overtrafikassist. ved Kbhvns hovedbanegård 1942, overtrafikkontrol-iør ved Frdbg. station 1948, ved Kbhvns

godsbanegård 1950. stationsforstander i Aalborg 1954.

Adresse: Banegården, Aalborg.

NIELSEN Finn afdelingschef i ministeriet for Grønland, R., M.T.Kha.p.p.; f. 4/12 1913 på Frdbg.; søn af grosserer Carsten Nielsen (død 1947) og hustru Ingeborg f. Storr; gift (20/12 1938) m. Else N., f. 6/4 1914 på Frdbg., datter af ma-skininspektør Niels Listov Saabye og hustru Astrid f. Jacobsen.

Student (Østersøgades gymn.) 1932; cand. jur. 1938; fg. sekretær i socialministeriet s. å., sekretær 1941, fuldmægtig 1946; administrator for Dansk Røde Kors' tuberkulosekontor 1947 og for United Nations International Tuber-culosis Campaign 1947-49; ledende sekretær ved Grønlandskommissionen 1949-50; fg. afdelingschef i statsministeriets 2. departement (Grønlandsdepartementet) 1950, udnævnt 1953, i ministeriet for Grønland 1955.

Sekretær i samarbejdsudvalget vedr. internationalt hjælpearbejde 1945-49 og i Kong Frederik IX's og Dronning Ingrids Fond til Bekæmpelse af Tuberkulosen i Grønland fra 1953; medredaktør af tidsskriftet Grønland 1953-56.

Udenl. ordener: B.L.H.4.; F.M.R.3.; N.O.N.4.; N.St.0.31.; Sv.r.K.2.

Adresse: Grønnev. 119, Virum.

NIELSEN Frederik direktør, R.DM.p.p.; f. 27/5 1881 i Rødding ved Skive; søn af direktør Hans Kr. Nielsen (død 1925) og hustru f. Andersen (død 1911); gift (13/11 1909) m. Johanne Louise N., f. 29/12 1882 i Hillerød( datter af overretssagfører D A Raaschou (død 1913) og hustru Marie f. Jensen.

Uddannelse i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1898-1902, på De Brockske handelshøjskoler 1902-04 samt i Liverpool og Hamburg 1905-07; fuldmægtig i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1907, forretningsfører 1911, direktør 1913, førstedir. 1937-51; medl. af bestyrelsen og adm. direktør for Nordisk Andelsforbund 1918-51.

Formand i bestyrelsen for Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb, A.m.b.A. 1947-54; medl. af komitéen for Grundtvigs mindekirke 1928-42, af sø- og handelsretten 1932-51, af valutarådet 1935-40, af handelsskolerådet 1938-47, af det erhversøkonomiske råd 1939-40, af pris-noteringskomitéen 1939-40 og af priskontrolrådet 1940-51, af Andelsudvalget 1945-51 og af centralkomitéen for Den internationale cooperative Alliance 1945-47.

Udenl. ordener: Fi.L.22.; I.F.2.; N.St. 0.31.; S.V.22.

Adresse: Stægers Allé 24, Kbhvn. F.

NIELSEN Frederik efterskoleforstander, skoleinspektør, R.; f. 20/9 1905 i Qor-noa, Grønland; søn af sælfanger Niels Nielsen (død 1909) og hustru Ane f. Holm; gift (21/6 1947) m. Grethe N., f. 11/2 1916 i Odense, datter af murermester Thorvald Chr. Schandorph (død 1945) og hustru Sofie f. Andersen.

På Godthåb seminarium 1921-27 og Tønder seminarium 1928-31; lærer ved Egedesminde efterskole 1931, ved Godt-haab seminarium 1936-46; till. skolekonsulent for Midtgrønland 1941-46; forstander for Julianehaab efterskole fra 1947; till. skolekonsulent for Julianehaab distrikt 1947-54, skoleinsp. for samme fra 1954; leder af Grønlands radiofoni fra 1957.

Medl. af bestyrelsen for Grønlands folkeoplysning 1937-46; sysselmand for Julianehaab syssel 1948-51; domsmand i Grønlands landsret fra 1951; medl. af Julianehaab kommunalbestyrelse 1951-55, af Grønlands landsråd 1951-55, af komitéen for Dronning Ingrids børnehaver i Grønland og af Arktisk instituts råd; formand for kulturudvalget for Julianehaab distrikt 1951-56.

Har skrevet: Tumarse (roman, 1934); Qilak nuna imaq (digtsamling, 1943); Arnajaraq (eventyrfortælling, 1948); Hvad er demokrati? (på grønlandsk, 1950); har udg. lærebøger på grønlandsk; oversættelser af digte, skønlitterære o. a. publikationer fra dansk til grønlandsk; medarbejder ved Dansk-Grønlandsk Ordbog og ved Grønlands salmebogskommission.

Adresse: Godthaab, Grønland,

NIELSEN Frederik lektor, dr. phil.; f. 1/1 1915 i Randers; søn af skrædder Anton Kristian Nielsen (død 1916) og hustru Johanne Margrethe f. Mikkelsen; gift (1942) m. Grethe N., f. i Kbhvn., datter af musiker Hans Valdemar Hansen og hustru Anna f. Jensen.

Student (Chrsthvns gymn.) 1934; cand. mag. 1941; dr. phil. 1953; lektor ved statsskolen i Lyngby; medarbejder ved Social-Demokraten fra 1946; undervis-ningsassist. ved Kbhvns universitet 1946-56; medl. af opgavekommissionen for studentereks.

Har skrevet: Faraos fede Aar (roman, 1945); Dansk Litteratur- og Teaterkritik. En Antologi (1948); J P Jacobsen Digteren og Mennesket (disputats, 1953); Dansk digtning i dag (1957).

Adresse: Sigmundsv. 11, Bagsværd.

NIELSEN Frederik L fh. afdelingsingeniør, R.DM.; f. 14/6 1881 i Sigersted; søn af gårdejer Jens Nielsen (død 1911) og hustru Lisbeth f. Hansen (død 1927); gift (20/11 1909) m. Astrid N., f. 3/5 1886 i Kbhvn., datter af repræsentant Vilhelm Christensen (død 1920) og hustru Emma f. Grove (død 1913).

Cand. polyt. 1905; kursus i elektroteknik på Polytechnicum i Ziirich 1908-09; studierejser i udlandet; ansat ved statsbanerne 1905-48, baneing. II 1916, bane-ing. I 1925, sidst afdelingsing. i brokontor I.

Deltaget som statsbanernes repræsentant i materialprøvekongressen i Amsterdam 1927 og i de internationale brokongresser i Wien 1928, i Paris 1932 og i Berlin 1936; har som statsbanernes repræsentant været medl. af forsk, af Dansk Ingeniørforening og dansk standardiseringsråd nedsatte udvalg for udarbejdelse af tekniske normer; medl. af Vanløse menighedsråd 1927-45; medstifter af og formand for boligforeningen Dalgashus 1921; medstifter af og kasserer for Flintholm menighedsbørnehave 1948; modtog 1912 s. m. en anden civil-ing. og en arkitekt 2. præmie for konkurrenceprojekt vedr. udvidelse af Aalborg by.

Har skrevet en række artikler i tekniske tidsskrifter.

Adresse: Dalgas Boulevard 68,

Kbhvn. F.

Sommerbolig: Fristedet, Blåbærbakken,

Gilleleje.

NIELSEN Georg Strigel oldermand, hypothekforeningsdirektør, se Strigel Nielsen Georg.

NIELSEN Govert A K konsul; f. 5/12 1885 i Kbhvn., søn af grosserer Vilh. Nielsen (død 1918) og hustru Frederikke f. Vil-mann (død 1925); gift (26/7 1913) m. Friede N., f. 18/1 i Harburg a. E., datter af entreprenør Wilh. von Fintel (død 1894) og hustru Anna f. Schelm (død 1935).

4. kl. hovedeks. (Slomanns skole) 1901; discipel på Vesterbro apotek, Kbhvn. 1901-05; cand. pharm. 1907; laborant på Løveapoteket i Kbhvn. 1908-10; kemiker ved Aarhus Oliefabrik 1910-11 og ved Oelwerke Teutonia i Harburg 1911-13; chefkemiker og manager i Erith Oil Works ved London 1913-20; direktør for A/S Sønderborg Oliefabrik 1920-29; indehaver af firmaet Schack-Schous Eftf., Kbhvn. 1929-31; direktør for A/S H C Møllers Sæbefabrik & Oliemølle, Århus 1931-53; medindehaver af konfektions-firmaet Govert Nielsen & Co.; græsk konsul 1935.

Formand for Dansk Skak Union 1927-31, æresmedlem 1953; medl. af bestyrelsen for Sønderborg Handelsforening 1924-29, for Sønderborg danske Samfund 1927-29 og for A/S Skævinge Hør Skæt-teri 1940-44; næstformand i Foreningen af Danske Sæbefabrikker 1931-50, formand 1950-53; medl. af udvalget for Blød Sæbe Industrien i Danmark 1933-51; præsident for udstillingen »Jylland i København« 1949; formand for Bolig-og Byggeakts. Jyas, Århus.

Formand for Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Århus; vicepræsident i Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Danmark; formand for Danmarks Samfundets Århus amtskreds og medl. af Danmarks Samfundets overstyrelse; formand for Aarhus Skak Klub 1934-53; næstformand i bestyrelsen for Sønder-jydsk Forening for Aarhus og Omegn; 1 formand for Fadderskabsforeningen for Tønder og medl. af bestyrelsen for lokal-afd. af Foreningen Dannevirke.

Udenl. orden: Gr.Ph.3.

Adresse: Banegårds Plads 16, Århus.

NIELSEN G Schmidt seminarieforstander, se Schmidt Nielsen G.

NIELSEN G Skytte redaktør, direktør; f. 27/7 1902 i Skælskør; søn af redaktør Peder Nielsen (død 1939) og hustru Kathrine f. Rasmussen (død 1950); gift (21/9 1932) m. Ellen !»., f. 21/9 1910 i Jellinge, datter af sparekassedirektør Mi-kél Jensen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Astrid f. Hansen.

Præliminæreks.; på Askov højskole; studierejser i udlandet; journalistelev ved dagbladene Sydvestsjælland, Skælskør og Næstved Tidende; journalist ved Vejle Amts Folkeblad 1919, redaktions-sekr. smstds 1925, medredaktør 1933, ansvarsh. redaktør 1940, tillige adm. direktør 1951.

Formand for Venstres Ungdom for Vejle og Omegn 1920-30; næstformand for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1930-33, for Sønderjydsk Forening for Vejle og Omegn fra 1934 og for Fadder-skabsforeningen i Vejle og Omegn fra 1938; formand for Vejle Bys Venstreforening fra 1940; næstformand for Vejlekredsens Venstre fra 1940; medl. af bestyrelsen for Vejle Amts Venstre fra 1944; medl. af bestyrelsen for Vejle Højskolehjem fra 1940 og for Vejle Amts Landboforening fra 1942; medl. af Vejle byråd 1946-50, af Vejle bys skolekommission fra 1946 og af bestyrelsen for foreningen Norden's Vejle-afd. fra 1950; medl. af bestyrelsen for AS Vejle Amts Folkeblad fra 1951; præsident for Vejle Rotaryklub 1953-54.

Adresse: Kirketorvet 10, Vejle.

Sommerbolig: Brøndsbo. Bredballe pr. Vejle.

NIELSEN Gunhard dommer, R.; f. 29/4 1895 i Ebeltoft; søn af apoteker Chr. F Nielsen (død 1939) og hustru Gunhilde f. Langermann (død 1938); gift (28'5 1924) m. Karen N., f. 20/3 1899 i Kbhvn., datter af arkitekt, kgl. bygningsinspektør Magdahl Nielsen (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Anna f. Jørgensen (død 1934).

Student (Kolding) 1913; cand.jur. 1920; kriminaldommerfuldm. i Viborg 1920; ci-vildommerfuldm. i Hjørring 1921; sekretær ved østre landsret 1922; fg. sekretær i justitsministeriet 1923, sekretær 1930, fuldmægtig 1933, ekspeditionssekr. 1937; civildommer i Haderslev m. v. 1938; dommer i Frederikssund og Frederiksværk m. v. 1953.

Sekretær ved overværgerådet 1931; ekspeditionssekr. ved landsnævnet for børneforsorg 1937-38: sekretær hos justitsministeriets kasseinsp. ved politimesterembederne 1933-38; formand for fredningsnævnet for Haderslev amt 1938-53, for voldgiftsretten for Haderslev amt

vedr. beskyttelse af erhversvirksomhed i lejet ejendom 1939-51, for oprejsnings-nævnet for Haderslev amt 1945-53 og for overvoldgiftsretten i tvistigheder ang. handel med husdyr i Haderslev amt 1946-53; medl. af tilsynsrådet for Spare-og Laanekassen for Frederikssund og Omegn 1953; formand for fredningsnævnet for Frederiksborg amt 1953-57.

Adresse: Frederikssund.

NIELSEN Gunnar redaktør; f. 17/9 1889 i Skovby ved Århus; søn af vognmand Jens S Nielsen (død 1934) og hustru Pe-trea f. Petersen; gift (5/2 1915) m. Annalise N., f. 23.8 1889 i Udbyover, datter af boelsmand Peter Bang (død 1929) og hustru Maren f. Laursen.

På Mellerup højskole 1908-09 og på Askov højskole 1909-10 og 1910-11; student (Wedels kursus) 1913; medarbejder ved pressebureauet Centralen 1913, ved Det radikale Venstres korrespondance-bureau 1918-20; Kbhvns-korrespondent til Fyns Venstreblad 1920; redaktør af Fyns Venstreblad 1927-29: medarbejder ved Politiken fra 1929.

Medl. af bestyrelsen for Journalistforbundet 1922-27 og 1930-53, formand 1938-53, derefter æresmedlem; medl. af Den danske Presses Fællesråd 1930-37; medl. af Danske Journalisters Fællesrepræsentation 1937-53, næstformand 1938-42, 1944-48 og 1950-53, formand 1942-44 og 1948-50; formand for Kbhvn-ske Journalisters Pensionsfond 1941-46 og 1948-51, næstformand 1946-48 og 1951-53; redaktør af Journalisten 1922-27; medl. af Den danske Presses Telegramudvalg 1940-57, af pressens berig-tigelsesnævn 1950-53 og af bestyrelsen for Pressens Radioavis, sekretær 1946-57; medl. af repræsentantskabet for Det Danske Selskab til 1950.

Adresse: Strandv. 8, Kbhvn. Ø.

NIELSEN Gunnar Damgaard højskoleforstander; f. 28/9 1898 i Aaby; søn af højskoleforstander Carl Nielsen (død 1925) og hustru Mette f. Kristensen; gift (3/7 1926) m. Ella Elisabeth N. f. 6/5 1900 i Kongsted, datter af gårdejer Jens Nielsen (død 1921) og hustru Vilhelmine f. Nielsen (død 1944).

Student (Aalborg) 1917; cand. mag. 1926; uddannelse på Det jydske Musikkonservatorium i Århus; højskolelærer ved Ask højskole 1926-28 og ved Ryslinge folkehøjskole 1928-29: forstander for sidstn. fra 1929.

Formand for Fynske Folkekor fra 1937, for Dansk Ungdomssamvirke i Svendborg amt 1940-46 og for foreningen Norden's Midtfyn-afd.

Har skrevet: digtsamlingen »Nætter og Dage« (1922); Kæmpende Ungdom (1936): Under Askens Krone, Ungdomsbog fra en Dansk Folkehøjskole (1944); desuden artikler og taler i »Kristent Budskab til vor Tid« (1939). i Ryslingebogen m. m.

Adresse: Ryslinge folkehøjskole, Ryslinge.

NIELSEN Hans kommunaldirektør; f. 26,4 1903 i Ommel på Ærø; søn af murermester P H Nielsen og hustru Karoline f. Kansen; gift (V/8 1953) m. Yvonne N., f. 15/6 på Frdbg., datter af sproglærer Maurice Lemaitre og hustru Ebba f. Steen-Jørgensen.

Student (Sorø) 1922; cand. jur. 1928; cand. polit. 1935; ansat u. Kbhvns magistrat 1924, sekretær 1928, fuldmægtig i statistisk kontor 1930, ekspeditions-sekr. u. Kbhvns bygningskommission 1935; kommunaldir. i Esbjerg 1939, 1 Aalborg 1947; till. økonomisk-juridisk sekretær i Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker og Vestjyllands Samleskinne 1940-46; forretningsfører for boligselskaberne Østparken og Vejgaard, Aalborg.

Medl. af tilsynsrådet i Handelsbankens Esbjergafd. 1943-46 og af forvaltnings-kommissionen af 1946; kasserer i LAB, Aalborg afd. og i Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, Aalborg afd.; formand for bestyrelsen for foreningen Nor-den's Aalborg afd., for Aalborg-Nørresundby Søfartsservice og for William S Knudsen's børnehjem i Ræbild.

Adresse: Vesterbro 1, Aalborg.

NIELSEN Hans maskinfabrikant, direktør; f. 3/1 1883 i Ilbjerg pr. Roslev; søn af gårdejer Andreas Nielsen (død 1931) og hustru Ane f. Hansen (død 1922); gift (12/4 1912) m. Anna N., f. 17/6 1886 i Vinderup, datter af tømrermester J Chr. Kjeldsen (død 1909) og hustru Karen Sophie f. Hansen (død 1932).

Håndværksmæssig uddannet; på teknisk skole; ansat i A/S Frichs, Århus; ophold i England, Tyskland og Schweiz, begyndte egen virksomhed 1914; adm. direktør for A/S Aarhus Flydedok og Maskinkom-pagni 1945-54, medl. af selskabets bestyrelse fra 1945 og kommitteret i dette fra 1954.

Adresse: Banegårdsplads 16, Århus.

Sommerbolig: Molsly, Lyngsbæk Strand

pr. Femmøller.

NIELSEN Hans redaktør; f. 28/12 1891 i Faaborg.

Typograf; journalist ved Bornholms Social-Demokrat 1919; redaktionssekr. ved Vejle Social-Demokrat 1921, redaktør af samme 1935, af Sydfyns Social-Demokrat 1942, af Fyns Social-Demokrat, Odense 1945.

Medl. af byrådet i Vejle (viceborgmester) 1937-42, af Odense byråd fra 1950; formand for Socialdemokratisk Redaktørforening fra 1950.

Adresse: Oluf Bagers G. 7, Odense.

NIELSEN Hans Emilius fh. amtsforvalter, R.; f. 13/6 1886 i Karrebæk; gift (12/5 1910) m. Gerda N., f. 2712 i Hjørring, f. von Seelen.

Ansat ved amtsstuerne 1903; fuldmægtig 1907; amtsforvalter i Ribe 1937, i Aabenraa 1946-56.

Formand for Amtsstuetjenestemændenes Organisation 1926-37.

Adresse: Haderslevv. 13, Aabenraa.

NIELSEN Harald amtsforvalter, R.DM.; f. 2/1 1892 i Nyborg; søn af købmand Frederik Nielsen (død 1910) og hustru Andrea f. Petersen (død 1926); gift m. Gerda N„ f. 25/12 1900 i Kbhvn., datter af bogholder T Leerbeck (død 1928) og hustru Marie f. Christensen (død 1936).

Student (Odense katedralskole) 1910; cand. jur. 1917; assistent i skattedepartementet 1918, fuldmægtig 1931, eks-peditionssekr. 1937, kontorchef 1938; amtsforvalter i Odense 1940. Landsrets-sagf. (beskikk. depon.) 1922; kst. amtsforvalter i Rønne 1931-32, i Hillerød 1935 og i Hjørring 1936-37; medarbejder ved landsskatteretten 1934-40.

Adresse: Oehlenschlagersv. 19, Odense.

NIELSEN Harald arkitekt, R.; f. 30/3 1886 i Sindal; søn af bygmester K Nielsen, Sæby, og hustru Johanne f. Jensdatter; gift (30/4 1921) m. Lisbeth N., f. 12/6 1899 i Hillerød.

I malerlære 1902; senere lært tømrerfaget; elev af Teknisk Selskabs skole, kunstakademiet og statens tegnelærerkursus; medhjælper hos P V Jensen ] Klint og Ivar Bentsen; medstifter af ioreningen Maaleren 1911, dens redaktionssekr. 1911-15 og redaktør fra 1915 til opmålingsarbejdets ophør 1928; redaktør ved Dansk Architektforenings Tidsskrift 1914-17; leder af Landsforeningen Bedre Byggeskiks tegnehjælp fra 1915, af dens opmålingskursus for studium af gammel dansk bygningskunst og af bygmesterkursuset fra 1917; -senere foreningens alm. arbejdsleder, fra 1933 medl. af dens bestyrelse, formand fra 1934, foreningens repræsentant i Dansk Byplanlaboratorium og statens byggeforskningsinstitut; medl. af taksationskommissionen i h. t. Kbhvns byggelov og for staden Kbhvn. samt af kommissionen for anlæg ved jernbaner.

Har bl. a. opført: Vesterled i Bagsværd; Højnæsgaard ved Hørsholm; Thorsgaard og Engvang på Møen; Set. Jørgensbjærggaard ved Roskilde; bygning for retsembedsmænd i Odder; Landbobanken i Slagelse; baptistmenighedens kirke i Sæby; forsamlingshuse, villaer og bolighuse; restaureret og ombygget hovedbygningen på Valdemarskilde ved Slagelse; møbler og dekorative arbejder. Forfatter af: Bedre Byggeskiks årsskrifter, der i udvalg er optrykt i Bygmesterbogen og Den 2'den Bygmesterbog; Motivbog for Klejnsmede; Boligbogen; Parcelhuse; Haandværkets Bygningskunst i værket Det danske Landhaandværk og s. m. Ivar Bentsen Danske Landbrugsbygninger.

Adresse: Hans Egedes G. 7, Kbhvn. N.

NIELSEN Harald forfatter, mag. art.; f. 20 4 1879 i Kbhvn.; gift m. Johanne Luise N„ f. 27.5 1882 i Kbhvn., død 1938, datter af rektor A G 0 Hauch (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Elise, adopt. Vilsoet.

Student (privat dimit.) 1898; mag. art, (æstetisk) 1905; redaktionssekr. ved Illustreret Tidende 1902; flerårig medarbejder ved Tilskueren; redaktør af Ugens Tilskuer; medl. af dagbladet Københavns bestyrelse 1917-22.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Skatteborgerforening 1932-37.

Bøger: Moderne Litteratur (1904); Systemet Politiken (1907); Forsvar og Demokrati (1908); Af Tidens Træk (1909); En moderne Reaktionær (1911): Svensk og Dansk (1912); Vej og Sti (1916); Typiske Tilfælde (1917); Jøden, Filisteren og Holsteneren (1917); Tegn og Gerninger (1919); Moderne Ægteskab (1919); I Lys af Ægteskabsloven (1920); Usurpatoren (1922); Holberg i Nutidsbelys-ning (1923); Moderne Literatur, Ny Samling (1923); Konservatisme (1925); Bøger og Mænd (1926); Selvforsvar og Landeværn (1927); Goya (1928); Mænd og deres Gerning (1929); Rejse i Europa (1930); Litterære Mirakler (1933); Litterær Selvforsyning (1935); Skat og Stat (1935); Ord i Tide (1936); De Danskes Vej (1937); Uden Traad - og med! (1941); Penge og Personlighed (1941); Europas Fremtid (1942); Europas Ødelæggelse (1944); Mordokaj og Haman (1945); Aandsfrihed og Udrensning (1947); 29. August og - fem Aar efter (1948); Selvafsløringer (1948); Fire Felttog (1949); Egne Meninger (1953-57); Karen Blixen (1956).

Royal Society of Litterature's sølvmed.

Adresse: Sølyst, Birkerød.

NIELSEN Harald partisekretær; f. 18/11 1896 i Særslev på Fyn; søn af højskoleforstander Rasmus Nielsen og hustru Marie f. Nutzhorn (død 1930); gift (15/6 1929) m. Erna N„ f. 9/12 1899 i Holmstrup på Fyn, datter af handelsgartner Christian Frederiksen (død 1914) og hustru Gertrud f. Jørgensen (død 1946).

Uddannet ved landbruget; på højskole og landbrugsskole; landbrugskand. 1921; lærer ved Sydsjællands landbrugsskole 1921-22, ved Dalum landbrugsskole 1923-36; sekretær ved Venstres Landsorganisation 1937, partisekr. og leder af Venstres sekretariat fra 1956; medl. af folketinget (Ringkøbing amtskr.) fra 1942.

Medl. af den parlamentariske kommission 1945-53, af feriekommissionen 1949-51, af forfatningskommissionens valglovsudvalg 1952, af Det nordiske Råd fra 1953, af Det kgl. Teaters tilsynsråd fra 1954 og af toldkommissionen samt toldrådet og dettes appeludvalg fra 1954; tilsynsmand ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1946; medl. af tilsynsrådet for optagelseshjemmet Billeshave fra 1948.

Har udg.: Arvelighedslære til Brug for Undervisningen paa Landbrugsskoler (1930); Grundbog i Samfundets Økonomi (1932): Liberalismen i Danmark (s. m. Erik Eriksen, 1935).

Adresse: Azaleav. 13, Kbhvn. Valby.

NIELSEN Helge kunstmaler; f. 5 11 1893 på Frdbg.; søn af murermester Jens Gotfred Nielsen (død 1905) og hustru Anna Sofie f. Hansen (død 1944); gift (5.5 1923) m. Helga N., f. 26/4 1900 på Frdbg., datter af skotøjsfabrikant Mathias Madsen Petersen (død 1937) og hustru Agnes Elisabeth f. Andersen (død 1952).

Uddannet som malersvend på Teknisk skole og akademiet; medl. af og formand for kunstnersammenslutningen Kammeraterne fra 1935; repræsenteret med arbejder på statens museum for kunst og fl. provinsmuseer; har udført vægmaleri i forhallen i Søndermarksskolen, Horsens (1953).

Medl. af bestyrelsen for Malende Kunstneres Sammenslutning 1940-41, formand fra 1951; formand for Kunstnernes statsunderstøttede Croquisskole 1942-54; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Ophavsret fra 1954 og af akademirådet fra 1955; næstformand for undervisningsministeriets kunstkommission 1954-56 og for styrelsen for statens kunstfond fra 1956.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1952.

Adresse: Engtoftev. 6, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Listed pr. Svaneke.

NIELSEN Henry bygningsinspektør, DM. R., D.r.K.M., M.T.Kha.; f. 23/3 1886 i Kbhvn.; søn af montør Harald N Nielsen (død 1933) og hustru Agnes f. Holm (død 1942); gift (2/6 1911) m. Elfriede Frederikke N., f. 23/2 1886 i Helsingør, datter af krigsassessor Sophus Sevaldsen (død 1922) og hustru Dorothea f. Schmiiser (død 1924).

På hærens elevskole 1900-03; korporal 1904; sergent 1906; gymnastiklærer 1909; oversergent 1912; u. f. nr. i hæren 1919; løjtnant af res. 1924; forvalter ved Teknologisk institut 1919, inspektør smstds 1928, bygningsinsp. 1944; gymnastiklærer ved Teknologisk Instituts Idrætsforening 1920-27.

Formand for Fæstningsartilleriregimen-tets Underofficersforening 1912-19; næstformand i Teknologisk Instituts Idrætsforening 1925-27, formand 1927-35 og 1937-47, æresmedlem 1936; medl. af bestyrelsen for Teknologisk Instituts Elevsamfund 1923-46, æresmedlem 1933; redaktør af bladet Teknologen 1925-56; kasserer i Dansk Svømme- og Livred-ningsforbund 1931-35; stifter og leder af teknologernes feriehjem Salgaardshøj fra 1934, æresformand 1950; sekretær i repræsentantskabet for Teknologisk Instituts Elevforeninger 1936-56; medl. af bestyrelsen for Dansk Røde Kors, Afd. for Kbhvn. og Omegn 1950-56; tildelt Fæstningsartilleriforeningens 25 års hæderstegn 1939, Dansk Idrætsforbunds ærestegn 1945, Dansk Gymnastik Forbunds ærestegn 1945, H. M. kongens Røde Kors emblem 1949 og 8 års hæderstegnet ved hæren.

Har skrevet: Genbo til Shellhuset; redaktør af Festskrift i Anledning af Teknologisk Instituts Idrætsforenings 25 Aars Jubilæum.

Adresse: Sophus Falcks Allé 25,

Dragør.

NIELSEN Henrv grosserer, R.; f. 21/10 1896 i Kbhvn.; søn af købmand Niels Nielsen (død 1930) og hustru Johanne f. Laugesen (død 1949); gift (9/4 1922) m. Agnete N. f. Hansen, f. 27/4 1899 i Kbhvn.

Ansat i A'S Axel Prior 1913, i Henderson Hall & Co., Ltd., London 1921; etablerede eget firma 1923; medindehaver af firmaet Troels Branner & Co. fra 1929; direktør for Imperial Chemical Industries (Export) Ltd. Dyestuffs Branch (Denmark), Kbhvn. fra 1950.

Repræsentant i Danmark for Federation of British Industries fra 1925; medl. af bestyrelsen for British Import Union fra 1945.

Udenl. orden: Stb.B.E.4.

Adresse: Alhambrav. 1, Kbhvn. V.

Sommerbolig: »Fyrreliden«, Rørvig.

NIELSEN Hermon læge, dr. med.; f. 6/9 1882 i Kbhvn.; søn af inspektør C C Nielsen (død 1928) og hustru Kirstine f. Andersen (død 1905); gift (17/10 1926) m. Nicoline N., f. Jensen, f. 28/7 1902 i Århus.

Student (privat dimit.) 1901; med. eks. 1907; gyn.-obstr. eks. i Dublin s. å.; hospitalsstillinger 1907-10; studierejser; prakt. i Aabyhøj fra 1912; jernbanelæge; har særlig studeret endokrinologi og har holdt forelæsninger og kurser for med. studerende; oprettet laboratorium for hormonundersøgelser (svangerskab etc); dr. med. h. c. ved Lunds universitet 1950.

Formand for sundhedskommissionen fra 1918; medstifter af Jydsk Selskab for Fysik og Kemi; medl. af bestyrelsen for Jydsk medicinsk Selskab fra 1935.

Har konstrueret en electroncardiograf (1936 og et elektrolyseapparat (til saltbestemmelse) (1941); har skrevet: Forelæsninger over klinisk Endokrinologi I (1938), II (1941) og III (1942); Det vitale Princip (1947); fransk udg.: Le Principe vital, 1949); Anatole France, Kvinden og Kærligheden (1951) samt artikler og lægevidensk. foredrag over endokrinologi.

Adresse: Aabyhøj.

NIELSEN Hjalmar smedemester, oldermand, R1.; f. 28/3 1884 i Kbhvn.; søn af smedemester L C Nielsen (død 1932) og hustru Bodil f. Christoffersen (død 1939): gift (1/9 1911) m. Carla Anna N., f. 21''8 1887. datter af snedker C F Petersen (død 1916) og hustru Anna Margrete f Steensen (død 1929).

Lært smedefaget hos firmaet L C Ne-ckelmann & Co. i Kbhvn.; udlært 1902 og aflagde svendeprøve, besøgt Teknisk skole og Teknologisk institut; arbejdede

i Berlin 1903-04: smedeborgerskab i Kbhvn. 1910; autorisation som gas- og vandmester s. å.; optaget i faderens forretning, der fik firmanavnet L C Nielsen & Søn 1914; eneindehaver 1922; optog sønnen Carl Nielsen som kompagnon 1945.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Smede-laug fra 1926 (oldermand fra 1935) og for Kleinsmedemester og Mekanikerforeningen for Kbhvn. og Omegn 1926-50 (formand 1931-50); medl. af forretningsudvalget for Jern- og Metalindustriens Sammenslutning i Danmark fra 1933, af kontroludvalget for Jernindustriens Ulykkesforsikring fra 1935, af Jern-og Metalindustriens lærlingeudvalg fra 1938 (formand fra 1933), af repræsentantskabet for Industriforeningen i Kbhvn. fra 1943, af Industrirådet 1943-51 og af lærlingerådet fra 1943, næstformand fra 1949; formand for repræsentantskabet i Foreningen til Lærlinges Uddannelse 1942; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1946, af bestyrelsen for Det tekniske Selskabs skoler fra 1949 og af repræsentantskabet for Teknologisk institut i Kbhvn.; medl. af tilsynsrådet med teknologisk undervisning fra 1947.

Adresse: C F Richs V. 30, Kbhvn. F.

NIELSEN Holger landsretssagfører, hypotekforeningsdirektør; f. 6/3 1897 i Grindsted; søn af lærer J K Nielsen (død 1938) og hustru Christiane f. Petersen (død 1947); gift (27/6 1926) m. Nanna N., f. 3/11 1903 i Frederikshavn, datter af fisker Carl Jensen og hustru Margrethe f. Marthinsen.

Student (privat dimit.) 1917; cand. jur. 1921; sagførerfuldm. i Viborg 1921, i Randers 1923; Iandsretssagf. smstds 1926, i Mariager 1953; offentlig anklager ved retterne i Randers til 1947; offentlige sager i Mariager m. v. fra 1954; direktør i Jydsk Hypothekforening 1954.

Medl. af sagførernævnet 1937-54; formand i bestyrelsen for Randers Sagførerforening til 1953 og for Randers Retshjælp for ubemidlede til 1953; formand for Randers Teaters bestyrelse til 1953; formand for direktionen for selskabet Harmonien til 1951; formand for A/S Strømmen med datterselskaber; medl. af bestyrelsen for Randers Aktie-Tømmerhandel med datterselskaber og for Randers Kølehuse: medl. af bestyrelsen for AS Grenaa Dampvæveri, A/S G Falbe-Hansen, AS Carlsberg Teglværk o. fl. teglsværksaktieselskaber; formand i bestyrelsen for AS Calentegaarden.

Adresse: Mariager.

NIELSEN Holger overlæge, dr. med.; f. 9 12 1905 i Fredericia; søn af murermester Niels Nielsen og hustru Martha Marie f. Pedersen: gift (17/8 1933) m. Ulla N.. f. 5'8 1904 i Kbhvn., datter af bankdirektør Viggo Rasmussen (død 1941) og hustru Marianne f. Petersen.

Student (Fredericia) 1924; discipel på apotek i et halvt år; med. eks. 1932: ansat ved univ.'s gymnastikteoretiske laboratorium s. å.; ansat ved forsk, hospitaler i Kbhvn. og provinsen 1932-36; dr. med. 1936; 1. reservelæge ved Århus amtssygehus, med. afd. 1936-41 og ved Marselisborg hospitals med.-epidem. afd. 1941-44; studierejse til London 1938; specialistanerk. 1939; overlæge ved Thisted amts og bys sygehus (fra 1953 centralsygehuset), med. afd. 1944: samtidig med. konsulent ved Nykøbing M. sygehus; studieophold (medicinske knoglesygdomme) i Boston og Oklahoma City. USA 1953-54.

Censor ved Århus universitet 1938-44; undervisningsassist. i bakteriologi smstds 1941-44; medl. af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg ang. sygeplejerskernes forhold 1946 og af komitéen til valg af censorer til de lægevidensk. eksaminer ved Århus universitet 1947; suppleant i Den alm. danske Lægeforenings responsumudvalg 1948; medl. af bestyrelsen for Jydsk medicinsk Selskab 1949; suppleant i det medicinske § 14 råd 1951; medl. af Thisted og Viborg Lægekredsforenings voldgiftsret 1949, af Thisted Amts Lægekredsforenings voldgiftsret 1953 og af det medicinske § 14 råd 1955.

Har skrevet: Kliniske Undersøgelser over Hjertets Minutvolumen i Hvile og under Muskelarbejde, særlig hos Mænd med kompenserede Hjertelidelser (disputats 1936) samt en række arbejder overvejende om kliniske emner.

Adresse: Thisted.

NIELSEN H Willy rektor; f. 24/9 1895 i Kbhvn.; søn af kgl. tilsynshavende N P Nielsen (død 1925) og hustru Karen f. Rasmussen; gift 1. gang (8/7 1921) m. Oda N., f. 7/7 1894 i Kbhvn., død 1947. datter af murermester C Brest (død 1943) og hustru Ida f. Juul; 2. gang (21/12 1952) m. lektor, cand. mag. Ella N., f. 14/1 1897 i Struer, datter af bankdirektør G K Gregersen (død 1935) og hustru Alvilda f. Larsen (død 1937).

Præliminæreks. 1911; kontormedhjælper 1911-12; lærereks. (Blaagaard) 1916: student (Døckers kursus) 1922: cand. mag. (naturhistorie, geografi) 1931; vikar ved Gøderup og Svogerslev skoler 1916-17; vikar ved Sundby højere almenskole (nu Christianshavns gymnasium) 1918, kommunelærer 1919. adjunkt 1932, lektor 1936, rektor 1948 ved samme.

Medl. af prøveudvalget for optagelse til 1. mellemskoleklasse fra 1928 og af eksamenskommissionen for studentereks. for privatister 1942-49; formand for De kommunale Gymnasieskolers Lærerforening 1947-54.

Har udg. lærebøger i kemi og fysik for gymnasiets snroglige linier (s. m. N. V Due).

Udenl. ordener: Pr.r.K.3.: T.r.H.M.3.: Ø.r.K.4.

Adresse: Japanv. 18. Kbhvn. S.

NIELSEN Jais kunstmaler, keramiker, K.DM.p.p.; f. 23/4 1885 i Kbhvn.; søn af grosserer Knud Nielsen (død 1911) og hustru Ane f. Ottesen (død 1928); gift (6/11 1920) m. malerinden Ville J. N.. død 1949, datter af købmand Carl Op-penheim (død 1933) og hustru Jeanette f. Cohn (død 1924).

I malerlære i Kbhvn. 1900-05; Teknisk skole (Grønvold) 1905-08; Kunstnernes studieskole (Kr. Zahrtmann) 1906-09: medl. af »De 13«s udstilling 1909-11: studieophold i Paris 1911-14; udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling fra 1913. medl. af Den frie Udstilling fra 1919; i censurkomitéen for Kunstnernes Efterårsudstilling; medl. af bestyrelsen for Malende Kunstneres Sammenslutning. Kunstforeningens bestyrelse, den interskandinaviske udstilling Unionalen, akademirådet fra 1930 og gallerikommissionen 1934-41. Har arbejdet med keramik fra 1915, blev knyttet til Den kgl. Porcelainsfabrik 1920.

Malerier: Nature Morte (statens museum for kunst); linedanserinde (Nasjo-nalgalleriet i Oslo); Nat (Galleriet i Bergen); Frederik d. VII giver Grevinde Danner Gavebrevet paa Jægerspris; Gade i Moretz zur Loing (Ribe museum): Knælende Engel (Århus museum); Silhuetklipperen (Randers museum); Afsang (Maribo museum) m. m.; fresko-dekorat'on i Set . Elisabeth Søstrenes hosoital 1929-35; retrospektiv udstilling af malerier og keramik i Den frie Udstillings bygning 1936 og i Kunstforeningen 1941: udsmykning med glasmalerier i kirker i Grenaa, Voel, Løgstør. Vejle. Skejby. Tim og Madum; kalkmalerier i Slagelse kaoel 1944; fresko-dekoration i Frdbg. rådhushal 1952-56.

Keramik: statens museum for kunst (Jakobs Kamp); Århus museum (Judaskysset); kunstindustrimuseerne i Kbhvn. (Statuen Pottemageren), Nationalmuseet i Stockholm (Akteon Vasen), Malmø museum (Judas med Lynet), Nasjonalgalle-riet i Oslo (Pontius Pilatus). Bergen. Trondheim. Goteborg, Metropolitan-m'j-seet i New York, The American Association of Museum, The Victoria and Albert Museum, London, Musée des Arts De-coratifs, Louvre, Lyon; Mr. Augustino samlingen, Alexandria, Ziirich, Miinchen. Leipzig og Milano m. m.; rådhusvaserne i Helsingør rådhus 1925 og Odense rådhus 1955; minderelief for professor Torgny Segerstedt. Goteborg (1948); døbefont i Voel kirke og i Set. Mortens kirke i Randers (1951).

Tildelt Eckersbergmedaljen 1929; Ny Carlsbergfondets reiselegat til Grækenland og Italien 1931; Det Anckerske rejselegat 1935 til Snanien; Thorvaldsen-medaljen 1948; Diplom d'honneur fra Académie Internationale Céramique 1956.

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: Vingårds Allé 40. Hellerup.

NIELSEN Jakob professor, dr. phil.; f. 15/10 1890 i Mjels på Als; søn af husmand Jørgen Nielsen (død 1922) og hustru f. Tinnesen (død 1893); gift (26 4 1919) m. læge Carola N., datter af skibsofficer Friedrich v. Pieverling (død 1904) og hustru f. Ittig (død 1942).

Student 1909; dr. phil. (Kiel) 1913; eks. pro facultate docendi Kiel 1913; soldat i den tyske marine 1913 til krigens slutning 1918; privatdocent ved universitetet i Hamborg 1919-20; professor ved Technische Hochsehule i Bre-slau 1920-21; docent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1921; professor i rationel mekanik ved den polytekniske læreanstalt, Danmarks tekniske højskole 1925; prorektor ved højskolen 1944-47; professor i matematik ved Kbhvns universitet 1951-56.

Medl. af Videnskabernes Selskab 1926, sekretær 1946, af Det norske Viden-skaps-Akademi i Oslo 1936, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937, af Det finske Videnskabsakademi i Helsingfors 1950, af Fysiografiska Sallska-pet i Lund 1951, af Videnskabernes Selskab i Trondhjem 1953 samt af kommission for statens almindelige videnskabs-fond 1952 og af dettes bestyrelse 1956.

Medl. af UNESCO's forretningsudvalg fra 1952.

Har offentliggjort matematiske afhandlinger i tidsskrifter og skrevet Lærebog i Rationel Mekanik I, II og III 1943, 1945 og 1952; endv.Vorlesungen iiber elementåre Mechanik. Berlin 1935.

Adresse: Lundehave, N-Strandv. 26,

Helsingør.

NIELSEN J A R overingeniør, cand. polyt. R.p.p.; f. 11/3 1893 på Frdbg.; søn af kommunelærer N R Nielsen (død 1927) og hustru Cathrine Margrethe f. Koch (død 1933); gift (1933) m. Elisabeth N., f. 14/12 i Kbhvn., datter af skibsfører, lods Niels Bull Petersen (død 1909) og hustru Dagmar f. Petersborg (død 1943).

Student (Dr. Starckes skole) 1911; cand. polyt. 1918; ansat i Kbhvns Telefon Aktieselskab 1920, afdelingsing. 1938, overing. 1949.

Medl. af telefontilsynets automatiserings- og transmissionsudvalg og af Dansk Elektroteknisk Komité; medl. af bestyrelsen for Standard Electric A/S og for Danske Securitas A/S; censor ved Danmarks tekniske højskole.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Lykkesholms Allé 26,

Kbhvn. V.

NIELSEN Jens konsulent, landbrugslærer, FM. i sølv; f. 20/6 1860 i Rørth ved Odder: søn af boelsmand Niels Jensen (død 1882) og hustru Grete f. Pedersdatter (død 1899); gift (5/4 1887) m. Frida N., f. 26/9 1860 i Århus, død 1937, datter af farver Chr. T Eriksen (død 1908) og hustru Kristine f. Høegh (død 1909).

I gartneriære; bestyrer af et gartneri i Århus 1882; elev på Askov højskole i vintre; lærer på Ebeltoft højskole 1885-89; forstander for Klank højskole 1889-1910, for Borris landbrugsskole 1910-17, konsulent i regnskab for De samvirkende jydske Husmandsforeninger 1917-24; lærer ved Borris landbrugsskole, Den jydske husmandsskole 1917-35.

Medl. af Landbo- og Husmandsforeningernes kontroludvalg (vedr. frøforsyning) indtil 1942.

Har udg.: Højskoleforst. N J Jensen (en biografi) og s. m. en datter: Driftsregnskab for det mindre Landbrug og Pengeregnskab for det mindre Landbrug; Fra en Grotid. Erindringer (1942).

Adresse: Brikken. Borris.

NIELSEN Jens maler; f. 30/6 1891 i Hau-bro; søn af gårdejer Niels Nielsen og hustru Else Marie f. Jensen (død 1940); gift (30/12 1912) m. Anna N., f. 23/12 1884, datter af vognfabrikant Hans Olesen (død 1893) og hustru Karen f. Olsen (død 1939).

Oprindelig friskoleforstander i Vejen; autodidakt som kunstner; udstillet første gang 1934.

Hovedværker: De døde vaagner (1935); Spansk Landskab (Vejen museum); Kristus vandrer paa Søen (1936); Skærsilden (1937); Snebillede (Kunstforeningen, 1944); De ukloge Jomfruer, Korsfæsteisen, Paaskemorgen, Josef og hans Brødre (1944); har udført arbejder i akvarel og træsnit, har udstillet i Kbhvn., Stockholm, Oslo, Mexico, Paris m. v. Har udg.: 16 Snit skaaret efter egne Malerier (1935); Aforismer.

Modtaget Hielmstierne-Rosencroneske stipendium 1939; Suhrs stipendium 1944; P A Schous Legat 1950; van Gogh-Legatet 1954.

Studierejser i Spanien, Frankrig, Marokko m. m.; jordomrejse 1954-55.

Adresse: Saltbæk, Ankjær Strand pr.

Brejning.

NIELSEN Jens professor, dr. med., overlæge; f. 19/12 1899 i Ribe; søn af sygehuslæge P Nielsen (død 1934) og hustru Mathilde f. Jørgensen; gift (2/5 1936) m Ingeborg N., f. 22/3 1909 i Kbhvn., datter af grosserer J E Granzow og hustru Else f. Petersen.

Student (Ribe) 1917; med. eks. 1923; assistent og reservelæge ved radiumstationen i Kbhvn. 1928-36; spcialistanerk. (radiologi) 1931, reservelæge ved rigshospitalet 1936-38; lektor i radiologi ved Danmarks tandlægehøjskole 1936-38; overlæge ved Radiumstationen i Kbhvn. fra 1938; till. lektor i radioterapi ved Kbhvns universitet 1950-54, professor smstds fra 1955; studierejser i Sverige, England, Tyskland, Frankrig og USA.

Æresmedlem af American Radium So-ciety 1951: formand for Dansk Radiologisk Selskab 1952-55; præsident for Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi i 1955; kaldet til Visiting Professor of Ra-1 diology, Memorial Center, Sloan Kette-i ring Institute. Cornell University, New York 1952; vicepræsident for 7th International Congress of Radiology 1953; stifter af og formand for International Visiting Club Radiotherapists 1953; medl. af International Commission on Radio-logical Protection og af Committee for Professional Education Unio Internatio-nalis contra Cancrem; dr. med. h. c. ved Karolinska institutet, Stockholm 1954.

Har skrevet faglige arbejder fortrinsvis om cancer og strålebehandling.

Adresse: H C Ørsteds V. 20, Kbhvn. V.

NIELSEN J Møller redaktør; f. 18/4 1908 i Lunde sogn på Sydfyn; søn af husmand Anthonius Nielsen og hustru Hansine f. Andersen.

Maler indtil 1941; lærer ved Roskilde højskole 1941-46; redaktør ved Social-Demokraten (kunst, litteratur og kulturhistorie) fra 1946 samt af søndagstil-læget Hjemmets Søndag fra 1954.

Har skrevet: Billedet på væggen (1944); Kunstens vej (1948); Bedre studiekredse (1953); Poul Bjørklund (1957).

Adresse: Bakkebo, Veksø, Sjæll.

NIELSEN Johannes direktør; f. 13/3 1899 i Kbhvn.; søn af formand Hans Nielsen (død 1924) og hustru Anna Frederikke f. Stabell- Jørgensen (død 1941); gift (5/10 1923) m. Etly Kirstine N., f. 11/10 1897 på Frdbg., datter af købmand Michael Christensen (død 1944) og hustru Sørenmine f. Jensen (død 1949).

Afgang fra Wedells private fortsættelseskursus 1916; lærling hos Sophus Berendsen A/S s. å., bogholder smstds 1921, kasserer 1923, prokurist 1936, direktør fra 1951; grossererborgerskab 1948; fritidsstudier af lægevidenskab på hospitaler i London, Bruxelles, Paris, Stockholm og Oslo fra 1933.

Medl. af bestyrelsen for Altracto Han-delsakts. (datterselskab af Sophus Berendsen A/S) fra 1951, for Helsehjemmet for Tuberkuloseramte på Roskildevej fra 1956 og for Emil Lakjers legat til midlertidig understøttelse af trængende i Frdbg. fra 1956.

Udenl. orden: N.St.0.31.

Adresse: Moltkesv. 7, Kbhvn. F.

NIELSEN Johannes Christian overlæge, dr. med.; f. 1/12 1904 i Aaby; søn af sognepræst Jens Christian Nielsen og hustru Clara Christine f. Hansen; gift (4/12 1938) m. læge Hjørdis N., f. 28/6 1904 på Skuø, Færøerne, datter af forfatter, sagfører J H O Djurhuus (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Anna f. Christiansen.

Student (Sønderborg) 1924; med. eks. 1932; reservelæge i Klaksvig, Nyborg og Thisted 1932-38; embedslægeeks. 1938; ansat ved forsk, kbhvnske hospitaler 1938-41; derefter uddannelse i øre-, næse og halssygdomme på rigshospitalet, Blegdamshospitalet og amtssygehuset i Gentofte; specialistanerk. 1944; dr. med. 1945; overlæge ved statshospitalet i Sønderborg, øre-, næse- og halsafd. 1951, ved Blegdamshospitalets øreafd. fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Allergiforskning 1948 og for Dansk Oto-Iaryngologisk Selskab 1951.

Har skrevet: Studies of the Aetiology of Acute Otitis Media (disputats, 1945); Bademellemørebetændelsernes Aarsag; rbejder om otologiske emner, specielt om undersøgelse af mellemørebetændelser.

Adresse: Ved Bellahøj 13 B, Kbhvn. Brh.

NIELSEN Johs. Wogelius direktør, cand. jur.; f. 18/2 1909 i Horsens; søn af assistent Niels Wogelius Nielsen (død 1951) og hustru Johanne f. Jeppesen; gift (11/9 1936) m. Ragnhild N., f. i Sønderby ved Borre, Møn, datter af købmand Vald. Hansen (død 1955) og hustru Elise f. Hansen.

Realeks. 1924; Niels Brocks handelsskole 1931-33; student (kursus til stu-dentereks.) 1934; Forsikringshøjskolens diplomprøve i brandforsikring 1936; cand. jur. 1947; ansat hos grosserer Hans Danckert, Horsens 1924-28, A/S Jutlandia, Trælast og Træimport, Fredericia 1928-31, Olieraffinaderiet Norden. Kbhvn. 1933-34, Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark 1934, fuldmægtig smstds 1942; direktionssekr. i A/S Nordisk Brandforsikring 1948; prokurist 1950, underdir. 1951, vicedir. 1953, direktør fra 1955; till. lærer ved Handelshøjskolen i Kbhvn. og censor ved højere handelseks. fra Niels Brocks handelsskole fra 1952.

Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-foreningen fra 1953, af Dansk Tarifforenings komité fra 1954, af bestyrelsen for Dansk Tyveriforsikrings Forening fra 1956 og for A/S Assurandøren.

Har skrevet afsnittene om brand-, driftstabs-, indbrudstyven- og vandled-ningsskadeforsikring i Akkvisitionsche-fernes Fællesraads Korrespondancekur-sus II.

Adresse: Skovholmv. 25, Charlottenlund.

NIELSEN J Oskar professor, civilingeniør, R.; f. 11/7 1908 i Hostruphuse ved Hobro; søn af direktør Anton Nielsen (død 1937) og hustru Kristiane f. Nielsen; gift (27/8 1932) m. Ester Marie N.. f. 15/10 1907, datter af grosserer, isenkræmmer Ludvig Kock (død 1941) og hustru Marie Margrethe f. Nielsen.

Student (Århus) 1926; cand. phil. 1929 (Århus); cand. polyt. (elektroing.) 1932; vidensk. assistent ved laboratoriet for telegrafi og telefoni, polyteknisk læreanstalt 1932-38 og 1940-41; ingeniør i post- og telegrafvæsenet 1938-40; professor i svagstrømselektroteknik ved polyteknisk læreanstalt fra 1941; leder af laboratoriet for telegrafi og telefoni 1941-54; leder af post- og telegrafvæsenets laboratorium 1941-54; forsvarsministeriets rådgiver i teletekniske spørgsmål 1949-52, leder af Mikrobølgelaboratoriet og teleteknisk forskningslaboratorium fra 1954; medl. af Advisory Coun-sil to SHAPE Air Defense Technical Center fra 1955.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1943, af Dansk Elektroteknisk Komite fra 1945, af bestyrelsen for Radioteknisk Forskningslaboratorium fra 1944 og for Lydteknisk Laboratorium fra 1946 samt af den danske nationalkomité for Union Radio-Seientifique Internationale fra 1948; formand for Dansk Ingeniørforenings elektroingeniørgruppe 1951-54; medl. af forsvarets forskningsråd fra 1952; medl. af bestyrelsen for Dansk Institut for Matematikmaskiner (Regnecentralen), for servoteknisk forskningslaboratorium fra 1955; medl. af bestyrelsen for A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker og for A/S Nordisk Industri Holding fra 1956.

Adresse: Teglværksbakken 9, Hellerup.

NIELSEN Julius sekretær; f. 4/3 188Y i Århus; søn af fyrbøder Niels Nielsen (død 1936) og hustru Christiane f. Ploug-Sørensen (død 1934); gift (1/12 1910) m. Erna N., f. 4/9 1888, datter af Carl Mathiesen (død 1918) og hustru Caroline Christine f. Hansen (død 1915).

Uddannelse som maskinarbejder på Motorfabrikken Dan; formand for Chaufførernes Fagforening i Kbhvn. 1929-39; sekretær i De samvirkende Fagforbund 1939-55.

Medl. af Kbhvns borgerrepræsentation 1937-46 og fra 1947, af justitsministeriets færdselsudvalg, af benzin-nævnet, af bestyrelsen for eentralarbejdsanvisningen og af Dansk Brandværnskomité.

Adresse: Hans Egedes G. 25, Kbhvn N.

NIELSEN Jørgen Høyrup viceformand i landsskatteretten; f. 10/6 1911 i Hjørring; søn af sagfører M C Høyrup Nielsen (død 1931) og hustru Christine f. Christensen (død 1939); gift (18/10 1936) m. tandlæge Cathrine N., f. 9/3 1912 i Hjørring, datter af overlærer Valdemar Yde og hustru Ingeborg f. Bæk.

Student (Hjørring) 1930; cand. jur. 1936; sekretær u. Kbhvns magistrat s. å.; sekretær i finansministeriet (skattedepartementet) 1937, fuldmægtig 1944, ekspeditionssekr. 1951; till. medarbejder ved landsskatteretten 1938-52 og ved statens ligningsdirektorat 1952-56; viceformand i landsskatteretten 1956.

Sekretær for Skatterådsforeningen 1946-50.

Adresse: Ellinorsv. 15, Charlottenlund.

NIELSEN Kai direktør, R; f. 5/10 1893 i Kbhvn.; søn af entreprenør Carl Nielsen (død 1929) og hustru Dagmar (død 1953); gift (28/7 1917) m. Edith N., f. 31/51896; datter af overbanemester Otto Fischer og hustru Jenny f. Fischer.

Uddannelse i danske handels- og entreprenørvirksomheder; direktør i Entreprenør-, Sten- & Grusfirmaet A/S Carl Nielsen, i A/S Kalk- og Mørtelværkerne og i H Poulsen & Co. A/S.

Medl. af bestyrelsen for A/S Frederiksholms Tegl- & Kalkværker, for A/S Teglværkernes Centralkontor, for A/S Rou-lunds Fabrikker, Odense, for A/S Den kgi. Porcelainsfabrik og Fajancefabriken Aluminia, for A/S International Harvester Company, for H Poulsen & Co., A'S, for A/S Carl Nielsen og for A/S Kalk- og Mørtelværkerne.

Adresse: Brinken, Strandv. 730,

Springforbi.

NIELSEN Kaj direktør, formand for Hovedstadens Brugsforening; f. 23/4 1911 i Nakskov; søn af socialinspektør Albert Nielsen (død 1953) og hustru Anna f. Hansen; gift (2/7 1938) m. Thora N„ f. 2/4 1916 i Nakskov, datter af viceskoleinspektør H P Skotte og hustru Martha f. Henriksen.

Student (Nakskov) 1929; handelsvi-densk. afgangsprøve 1932; formand og direktør for Hovedstadens Brugsforening 1942.

Formand for bestyrelsen for De samvirkende Brugsforeninger (Dansk Andeis Trykkeri) 1944, AS Jægersborg Strandhave (Beaulieu) 1943, Andelsselskabet Anva 19ol og Andelsselskabet Arako Radio 1955; medl. af bestyrelsen for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1944, Svendborg Konservesfabrik, a. m. b.a., Selskabet for Institu-tionsbyggeri, Arbejdernes Fællesorganisations Brændselsforretning, Arbejdernes Fællesorganisations Benzin- og Olieselskab, Financieringsinstitutet af 1944, Bogbinderiet Concordia 1944, Ejendoms-akts. National 1957 og Arbejdernes kooperative Byggeforening 1944 samt af repræsentantskabet for A/S Bryggeriet Stjernen og Forsikringsselskabet Alka; medl. af bestyrelsen for Brugsforeningernes Garanti- og lånefond, FDB's op-lysningsråd, Det kooperative Fællesforbund og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; medl. af styrelsesrådet for Den kgi. Grønlandske Handel, af handelsministeriets produktivitetsudvalg, næringslovs-kommissionen af 1954 og udvalget af 1956 vedr. kooperationsbeskatningen.

Adresse: Vestre Gade 18, Brøndbyøster, Glostrup.

NIELSEN Karl forfatter; f. 16/4 1895 i Jelstrup ved Aars; søn af gårdejer Niels Nielsen og hustru Else f. Holme; gift 1. gang (5/5 1921, ægteskabet opløst 1930) (19/1 1933, ægteskabet opløst 1955) m. Marie N., f. 5,2 1902, datter af gårdejer Mads Markussen og hustru Kirsten Marie f. Pedersen.

Student (Døckers kursus) 1916; studerede theologi u. ophold i U S A 1921-26; derefter lærer ved Frederiksborg højskole; frimenighedspræst i Aagaard ved Kolding 1929-39.

Har skrevet: Kirkelighed og Menighedsliv (1925); Anno 1931 (1931); Kentaur (skuespil, 1936); Dansk at være (1940); Tragedie og Tro (1941); Kristian d. Anden (skuespil, 1942); Cæsar og Jesus (1945); Og Floderne kom (1948).

Adresse; Jugend Europahaus, Horner-

handstrasse 85, Hamburg 34, Tyskland.

NIELSEN Karl rektor, R.; f. 7/2 1906 i Ribe; søn af overlæge Peter Nielsen (død 1934) og hustru Mathilde f. Jørgensen; gift (25/12 1933) m. Ellen N„ f. 18/8 1914 i Haderslev, datter af advokat Johannes Andersen (se denne).

Student (Ribe) 1923; cand. mag. 1928; lærer ved Haderslev katedralskole 1929, adjunkt smstds 1930; rektor for Svendborg statsgymnasium 1942, for Malropo-litanskolen 1952; studierejser til Berlin 1928-29, Grækenland 1934, Italien 1951, 1955 ag 1956.

Medl. af bestyrelsen for Statsskolernes Lærerforening 1935-42, af bestyrelsen for Statsskolernes Rektorforening fra 1951, af bestyrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening 1952-56. af opgavekommissionen for studentereks. 1939-54 og af studentereksamenskommissio-nen for privatister i Jylland-Fyn 1940-42: censor ved skoleembedseks. fra 1942; tildelt Filologisk-historisk Samfunds højeste pris 1930.

Har skrevet forsk, afhandlinger og skolebøger.

Adresse: Skt. Thomas Allé 1, Kbhvn. V.

NIELSEN Kirsten Munk skolekøkkeninspektør; f. 8/7 1901 i Tønning, datter af provst Marius Nielsen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Eli f. Monrad (død 1937).

Realeks. (Brande) 1918; på Askov udvidede højskole 1919-20; student (privat dimit.) 1923; lærerindeeks. (Tønder) 1928; skolekøkkenlærerindeuddannelse på statens lærerhøjskole 1932-33 og på den Suhrske husmoderskole 1933; kontorist på Aabenraa amtsrådskontor 1920, i undervisningsministeriet 1921-24, i kirkeministeriet 1924-26; lærerinde ved det kgl. blindeinstitut på Refsnæs 1929-34; lærerinde i Faaborg 1934-35, i Odense 1935-43, ved Statsseminariet i Ribe 1943-50; skolekøkkeninsp. fra 1943.

Medl. af repræsentantskabet for specialkurser i husholdning ved Århus universitet 1945; studierejser i Sverige, Finland og Norge.

Adresse: Parkv. 52, Taastrup.

NIELSEN Kjerstine forstander; f. 2/4 1907; på Knobgaard i Vrads; datter af gårdejer L P Nielsen og hustru Ane Marie f. Nielsen.

Lærerindeeks. (N Zahles seminarium) 1930; lærer ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1933-54; forstander for sko-lekøkkenafd, og inspektør ved Danmarks lærerhøjskole fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Pædagogisk Forening for Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder 1946-49 og for Kbhvns Kommnnelærerindeforening 1949-54, formand 1951-54; formand for fælleslærer-rådet i Kbhvn. 1951-54; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening

1951-54 og af styrelsen for Nordens Lærerindeforbund 1953-55.

Adresse: Mariendalsv. 32 C, Kbhvn. F.

NIELSEN K M fh. hospitalsdirektør, K. DM.p.p.; f. 28/4 1875 på Veggergaard ved Nibe: søn af gårdejer N P Nielsen (død 1920) og hustru Petrine f. Christensen (død 1919); gift m. Anna N., f. 7/6 1885, datter af forpagter Strubberg (død 1912) og hustru Ernestine f. Schultz (død 1930).

Student (Mariboes skole) 1895; cand. polit. 1900; ansat i Kbhvns magistrat s. å.; samtidig hermed i fl. år lærer i nationaløkonomiske fag på det daværende handelsakademi »København«; ekspeditionssekr. ved Kbhvns hospitalsvæsen 1906; i nogle år herefter till. forstander for tuberkulosestationen u. Nationalforeningens Kbhvnskreds; direktør for Kbhvns kommunes hospitalsvæsen 1910-45.

Medl. af bestyrelsen for Vejlefjord sanatorium 1911-56, formand fra 1916 til sanatoriets ophør med udgangen af 1956, derefter formand for bestyrelsen for Vejlefjord Sanatoriums Mindefond; medstifter af Radiumfondet og medl, af dets landskomité fra stiftelsen til fondets sammenslutning med Den danske Kræftkomité; medl. af sidstn. komité og indtil 1954 medl. af hovedbestyrelsen for landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse: medl. af bestyrelsen for Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse, af Welanderhjemmenes direktion og af bestyrelsen for Dronning Louises Børnehospital; medl, af bestyrelsen for AS Recks Opvarmnings-Compagni fra 1949: medvirkende ved afholdelse af den første internationale hospitalskongres i USA og statens repræsentant ved samme i 1929 og ved kongressen i Wien 1931.

Udenl. ordener: F.O.I.P.; Le.r.K.l.; N.St.O.31.; S.N.3.

Adresse: GI. Kongev. 90, Kbhvn, V.

NIELSEN Knud direktør; f. 26/6 1891 i Odense; søn af direktør Vilh. Nielsen, Odense (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Margrethe f. Larsen (død 1955); gift (20/3 1953) m. Ellen N., f. 9/3 1900 i Odense, datter af toldfunktionær R P Christiansen (død 1946) og hustru Karen Kristine f. Jørgensen (død 1944).

Realeks. 1908; uddannelse i firmaerne Langelandskorn, Rudkøbing 1908-10 og C Andersen jun.. Odense 1910-12; ansættelse i Kønigsberg 1912-14; prokurist i firmaet A Leisners Eftf.. Køge 1914-16; ansættelse i Sydney 1916-18, i Melbourne 1918-19 og i A/S Dansk Saasæd Kompagni 1920-23; stifter af og medindehaver af kornagenturfirmaet Knud & Aage Nielsen, Kbhvn. 1923-26; ansat i A/S Dampmøllen Victoria, Odense fra 1926, prokurist 1933, direktør 1938.

Sekretær i Klubben Dannebrog, Melbourne 1918-19; medl. af bestyrelsen for A/S B Nilsson & Co., Århus 1938-57. for A/S Dampmøllen Victoria fra 1941, for A/S Odense nye Silopakhus fra 1941, for A/S Marcia, Odense fra 1943, for Odense Rotary Klub 1944-46. for brød-kornskontoret for udenlandsk korn 1949-50, for Danske Handelsmøllers Arbejdsgiverforening fra 1949, for Sammenslutningen af Danske Handelsmøller fra 1949 (formand fra 1955). for A/S J J Larsen, Faaborg og for AS J J Larsens Pakhuse, Odense fra 1952; medl. af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for korn-og foderstofhandelen fra 1956.

Adresse: Filosofgangen 1, Odense.

NIELSEN Knud grosserer, rådmand, R. DM.p.p.; f. 16 2 1891 i Kbhvn.; søn af kontorassistent Vilh. Nielsen (død 1904) og hustru Kristine f. Hansen (død 1923); gift (1/1 1920) m. Bertha Amalie N., f. 5/5 1892 på Frdbg., datter af rentier Niels Petersen (Persson) (død 1939) og hustru Emma f. Christensen (død 1925).

Udlært i manufakturbranchen; etableret 1914.

Medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse 1943, rådmand 1947; medl. af sundhedskommissionen på Frdbg. og af Frdbg. østre huslejenævn; formand for Frdbg. Borgerforening 1935-46, for Frdbg. Handelsforening og for Frdbg. Handelsbank; sekretær i Frdbg. Manufakturhand-lerforening 1924-29, formand 1929-43; formand for Foreningen af Skræddermestre og Herrekonfektionister i Danmark 1924-38; medl. af Købmandsrådets komité 1932-37 og af komitéen for De danske Handelsforeningers Fællesrepræsentation 1933-49; medl. af bestyrelsen for A/S Einar Petersen; formand for hvilehjemmet Enrum i Vedbæk; Stor-Sire for Odd-Fellow Ordenen i Danmark; præsident for Odd-Fellow Ordenens internationale råd 1948-51; formand for Rebekka Søstrenes spædbørnshjem i Hørsholm og for repræsentantskabet for Odd-Fellow Palæet; formand for Odd-Fellow ungdomsforeningen Fremtiden; medl. af overbevillingsnævnet;         handelskyndig

dommer i østre landsret 1943-51; medl. af Storkbhvns kommunale mælkeudvalg; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden's Frdbg. afd. og af forretningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse.

Udenl. orden: I.F.2.

Adresse: Forchhammersv. 1, Kbhvn. V.

Sommerbolig: »Helle«, Asserbo pr.

Liseleje.

NIELSEN Knud kontorchef, R.; f. 17/6 1895 i Selde sogn; søn af gårdejer P Chr. Nielsen (død 1914) og hustru Mariane f. Knudsen (død 1923); gift (26/10 1926) m. Margrethe N., f. 27/9 1895 i Kbhvn., datter af viceadmiral 0 J M Kofoed-Hansen (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Sigrid Marie f. Holm (død 1934).

Landinspektøreks. 1919; revisor i direktoratet for matrikelvæsenet 1920,

overrevisor 1922; fuldmægtig i landbrugsministeriet 1928, ekspeditionssekr. 1941, kontorchef 1945.

Adresse: Ø-Paradisv. 13, Holte.

NIELSEN Lars overlærer; f. 27/3 1895 i Lille Værløse; søn af vognmand Niels Nielsen (død 1946) og hustru Karen Marie f. Petersen; gift (6/2 1921>m. Helga N.; f. 1877 1897 i Malmø, datter af snedker Anders Lineli og hustru Hanna f. Parsson (død 1939).

Lærereks. (Jonstrup) 1917; lærer ved Nakskov skolevæsen 1919-24; årskursus på statens lærerhøjskole 1924-25; lærer ved Nakskov gymnasium 1925-31, ved Kerteminde borger- og realskole (senere overlærer) fra 1931.

Formand for Nakskov Kommunelærerforening 1929-31, for Dansk Ungdomsamvirke for Nordøstfyn 1940-45, for foreningen Norden i Kerteminde fra 1945. for Danmarks Realskoleforening 1952-54 og for denne forenings pædagogiske udvalg fra 1956; medl. af lærerorganisationernes samarbejdsudvalg 1952-54: medl. af foreningen Norden's skolenævn fra 1955; folketingskandidat i Kertemindekredsen (Det radikale Venstre) 1947-52.

Medudgiver af Sundorph's Naturlære for Folkeskolen; matematisk medarbejder ved Den danske Realskole 1948-52; artikler i skoleblade og dagspresse om pædagogiske forhold.

Adresse: Kerteminde.

NIELSEN Lars rektor, R.; f. 9/4 1892 i Klejtrup ved Hobro; søn af manufakturhandler N M Nielsen, Hobro (død 1929); gift (6/7 1932) m. Else Marie N., f. Lund.

Student (Aalborg) 1910; cand. mag. (dansk, tysk og engelsk) 1917; ansat ved Odense katedralskole 1918, adjunkt 1919, lektor 1930; rektor ved Vejle kommunale gymnasium 1936.

Medl. af opgavekommissionen for real-eks. m. m. 1943-55.

Har udg. en kommenteret udgave til brug i gymnasiet af Henrik Ibsen: Et Dukkehjem.

Adresse: Vejle.

NIELSEN Laurits statskonsulent; f. 3/12 1902 i Sillestrup på Falster; søn af gårdejer Niels Christian Nielsen (død 1903) og hustru Karen Margrethe f. Adriansen (død 1904); gift (24/3 1924) m. Else N.. f. 26/12 i Myrup, datter af snedker H P Willumsen (død 1955) og hustru Dagmar f. Jensen (død 1950).

Uddannet som gartner; havebrugskand. 1925; assistent ved statens havebrugsforsøgsstation Blangstedgaard 1925-27; medhjælper i botanisk have 1927-30; medhjælper og senere assistent hos stadsgartneren i Kbhvn. 1930-44 og fra 1935 till. konsulent for Kolonihaveforbundet for Danmark; statskonsulent i havebrug fra 1944.

Medl. af Fællesudvalget for Frugtavls-økonomi fra 1944, revisor i dette fra 1945; medl. af radioudvalget for gartneri og havebrug fra 1944; medl. af Fællesudvalget for Fremavl og Sundhedskontrol med Havebrugsplanter (revisor i dette) og af filmsudvalget for gartneri, frugtavl og havebrug; lærer ved Kolonihaveskolen Islegaard.

Har skrevet: Kolonihavemandens Havebog (1943, 6. udg, 1956); medarbejder ved Danmarks Haver (1944), ved Havebladet, ved Dansk Havekalender og ved Politikens »Min Havebog« (1953, 1954 og 1956); har foretaget en udvidet bearbejdelse af afd. overgartner K Brandt Klix-biills Vor Have, der i 1945 udkom i 3 bind: Blomsterhaven, Køkkenhaven og Frugthaven; talrige artikler om havebrug i fag- og dagspressen.

Adresse: Frederikssundsv. 302 A,

Kbhvn. Brh.

NIELSEN Lauritz husmand; f. 2/7 1885 i Vissenbjærg; søn af Julius Nielsen (død 1918) og hustru Hansigne f. Samuelsen; gift (3/6 1913) m. Anna N„ f. 12/2 1892 i Søllinge, datter af skomager Peder Hansen (død 1900) og hustru Marie f. Hansen.

Medl. af bestyrelsen for De sydfynske Husmandsforeninger, for De samvirkende danske Husmandsforeninger (formand fra 1951), for De samvirkende Husmandsforeninger i Fyns Stift (formand 1942-57) og for dansk landbrugsmuseum, Lyngby; formand for Fyns stifts husmandsskole; formand for Landsudvalget for Fjerkræavl; medl. af bestyrelsen for Andelsbankens Svendborg afd.; medl. af varefor-syningsrådet; tilsynsmand ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole.

Adresse: Hundstrup pr. V. Aaby.

NIELSEN Mads apoteker, forfatter; f. 27/2 1879 i Langaa; søn af gårdejer Chr. Nielsen Bonde (død 1922) og hustru Nielsine f. Madsdatter (død 1921); gift (1/8 1906) m. Henriette N., f. 30/9 1881 i Fredensborg, død 1952, datter af dyrlæge Christian Klingberg (død 1926) og hustru Henriette f. Russel (død 1910).

4. kl. hovedeks. (Randers) 1895; discipel på Herning løveapotek 1895-99; exam. pharm. 1899; medhjælper på Fredensborg apotek 1899-1903; cand. pharm. 1904; ansættelse på apoteker i Rødby 1904-05, i Aalborg 1906-24 og i V-Sker-ninge 1924-31; apoteker i V-Skerninge 1931, i Kolding (Sønderbro apotek) 1943-53.

Næstformand i Dansk Farmaceutforenings Aalborg-Hjørring kreds 1910-12, kasserer 1919-24; medl. af huslejenævnet for Budolfi landsogn 1918-20; formand for V-Skerninge sognebogsamling 1925-43.

Har siden 1910 udg.: Vej og Sti; Dansk Sommer; De glade i Landet; Vær modig; Paa Kirkesti; Ved Julens Dør; Breve fra Grøftekanten; Digte; Dagene; De gamle Gaarde; Siger Gladensvends Sange; Hjemmene synger; Der er bag alt; I Danmark; Hjem til Jul; Undervejs; Hører

du Vejenes Stemme; Mæ et Baaen ved si Haaend; Vi gaar gennem Verden; Imell Yvl å Sankt Hans; Den jenn å den åend; Den gamle Apoteker fortæller; Fiin Folk å simpel Folk.

Adresse: Kr. Kolds V. 74, Aabyhøj.

NIELSEN Magnus C afdelingschef i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet, R.; f. 23/1 1899 i Nykøbing M.; søn af arrestforvarer Andreas Christian Nielsen (død 1919) og hustru Karen f. Andersen (død 1915); gift (23/7 1926) m. Esther N., f. 28/10 1901 i Svendborg, datter af dokmester H K F Hansen (død 1940) og hustru Ida f. Nilsson (død 1929).

Ansat i telegrafvæsenet 1915; assistent i telegrafdirektoratet 1921, i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1927; uddannelse i praktisk posttjeneste 1928-29; fuldmægtig i generaldirektoratet 1935; postinsp. i 3. distrikt, Århus 1938; kontorchef i generaldirektoratet 1942, afdelingschef for personaleafd. 1950.

Formand for kommissionen fer post-og telegrafvæsenets fagprøver 1942-50, for post- og telegrafvæsenets personalenævn fra 1948 og for tjenestetidsnævnet fra 1949; medl. af statsstyreisernes centrale samarbejdsudvalg fra 1949, af lon-ningsrådet fra 1950 samt af forsk, ministerielle udvalg ang. tjenestemands-spørgsmål.

Adresse: H Schneekloths V. 17,

Kbhvn. F.

NIELSEN Marius borgmester; f. 27/12 1888 i Orte sogn, Fyn; søn af tømrer A Chr. Nielsen (død 1907) og hustru Ane Marie f. Jensen (død 1936); gift (21/4 1911) m. Dorthea Rasmine N., f. 7/7 1889, datter af arbejdsmand Carl Chr. Olsen (død 1907) og hustru Christine Margrethe f. Rasmussen (død 1944).

Elev på Arbejderhøjskolen i Esbjerg 1927; udlært som smed; derefter arbejdet som svend forsk, steder i Danmark og Tyskland; medl. af Nakskov byråd (Socialdemokratiet) fra 1921, borgmester fra 1934.

Formand for eller medl. af en række kommunale udvalg; formand for skolekommissionen og bygningskommissionen; formand for Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening i Nakskov 1922-24 og fra 1925, for Arbejdernes Fællesorganisation, Nakskov fra 1932, for Købstadkommunernes Låneforening og for LEF elværkerne på Lolland; medl. af bestyrelsen for A/S Nakskov Skibsværft fra 1934 og af Provinshavnesammenslutningens forretningsudvalg.

Har udg. Erindringsskrift for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbunds Nakskov Afdeling i Tiden 4. April 1894-4. April 1919. Adresse: Skovgårdsv. 47, Nakskov.

NIELSEN Marius professor, overdyrlæge, R.DM.; f. 18/8 1875 i Kjertinge; søn af skræddermester Anders Nielsen (død 1912) og hustru Mette Marie f. Hansen (død 1917); gift (14/2 1901) m. Agnes N., f. 19/9 1876 i Kbhvn., datter af fuldmægtig, senere byfoged i Esbjerg, etatsråd S S Jespersen (død 1915) og hustru Caroline f. Jørgensen (død 1883).

Dyrlægeeks. 1895; assistent ved veterinær- og landbohøjskolen 1895-98; reservedyrlæge i hæren 1898, korpsdyrlæge 1900, overdyrlæge 1908; afsked fra hæren 1923; lærer i anatomi ved rideskolen 1907-31; lektor i veterinær rets-lære ved veterinær- og landbohøjskolen og veterinærpolitiets dyrlæge i Kbhvn. 1923-45; kst. professor i veterinær retsmedicin 1945-47.

Formand for Den danske Dyrlægeforenings faste voldgiftsret 1918-24, for »Fond af 13. Juli 1873 til Veterinærvidenskabens Fremme« 1920-30 og for Militærdyrlægeforeningen 1922-23; medl. af det veterinære sundhedsråd 1933-55 og af overvoldgiftsretten i tvistigheder ang. handel med husdyr for staden Kbhvn. 1938-44; æresmedlem af Den norske Veterinærforening og af Houston Ve-terinary Association, Texas, USA.

Litterære arbejder: Vejledning i Veterinær Retslære til Brug ved Veterinærstudiet, 1. Afsnit, Egentlig Veterinær Retslære (1928, 1941), 2. Afsnit, Den offentlige Behandling af smitsomme Sygdomme hos Husdyrene (1932) samt Veterinær Retsmedicin (1956); Det veterinære Sundhedsraads Historie 1851-1936 og Historisk Oversigt over Raadets Virksomhed 1851-1951; Grundtræk af Hestens Bygning (1917); afhandlinger i Maaneds-skr. f. Dyrlæger o. a. fagskrifter; medarbejder ved Hagerups illustr. Konversationsleksikon II, III, IV og Landbrugets Ordbog III, IV.

Adresse; Rosendalsg. 1, Kbhvn. Ø.

NIELSEN Martin redaktør; f. 12/12 1900 i Gødvad sogn; søn af husmand, senere arbejdsmand, Søren P Nielsen (død 1943) og hustru Ane Kristine (død 1945); gift (21/3 1934) m. Agnes Dora N„ f. 2912 1904 i Kbhvn., datter af handelsrejsende William Seligmann (død 1917) og hustru Anna Marie f. Nielsen (død 1938).

Tjenestedreng 1914; mejerielev 1915-18; fabrikarbejder, landarbejder, funktionær i Danmarks kommunistiske parti 1925-26; studieophold og rejser i Sovjet-Unionen 1928-30; forretningsfører for Arbejderbladet 1931-34, redaktør ved og af dette blad 1934-41; i vestre fænssel. Horserødlejren og Gestapofængsel 1941-43; i koncentrationslejren Stutthof ved Danzig 1943-45; medarbejder ved Land og Folk.

Medl. af folketinget 1939-50 og af centralkomitéen for Danmarks kommunistiske parti.

Adresse: Bogtrykkerv. 18, Kbhvn. NV.

NIELSEN Matthias kornhandler, R.; f. 21/2 1872; søn af landmand Niels Nielsen (død 1923) og hustru Maren f. Matthiesen (død 1923); gift (15/11 1900) m.

Martha Christine N., f. 15/11 1875, død 1937, datter af fh. landdags- og rigsdagsmand N Mattsen i Steinfeld og hustru Henriette f. Kiihl.

Etablerede firmaet Matth. Nielsen, Aabenraa (korn- og foderstoffer) 1908 (fra 1930 A/S Union), Rederi Matth. Nielsen G.m.b.H. 1918 samt firmaet Matth. Nielsen & Co., Haderslev 1924 (fra 1930 A/S Union); medstifter af samt direktør og formand for bestyrelsen for A/S Matth. Nielsen, Aabenraa 1955.

Formand for Aabenraa Handelsforening 1910-18 og 1920-31; byrådsmedl. 1921-28; medl. af bestyrelsen for A/S Cim-bria, Aabenraa, for A/S Hvorslev Teglværk, Ulstrup, for Union Korn & Foderstofimport AS. Aabenraa og for A/S Vitamin- og foderstoffabrikken Protector, Graasten; formand for bestyrelsen for A/S Vitfoss, Graasten.

Adresse: Reberbanen 62, Aabenraa.

NIELSEN Max direktør, K.DM.p.p.; f. 24/11 1886 i Roskilde; søn af købmand Julius Nielsen (død 1891) og hustru Frederikke f. Stegmann (død 1948); gift m. Esther N., f. 8/5 1889, datter af afdelingschef S B Thykier og hustru f. Schou.

Ansat i Genforsikrings-Akts. Skandi-navia 1902-06 og i Forsikringsakts. National 1906-15; adm. direktør for Assu-rance-Compagniet Baltica 1915-57 og for A/S De Baltiske Assurandører 1916-57.

Medl. af Assurandør-Societetets komité 1930-56 (viceformand 1934-37 og 1949-55), af Dansk Tarifforenings komité 1926-56 og af bestyrelsen for Foreningen af Danske Søassurandører 1916-57 (formand 1944-47); formand for'For-sikringsforeningen 1934-38; medl. af bestyrelsen for A/S Pensions- og Livrente-Institutet af 1919 til 1957; formand for bestyrelsen for Assurance-Compagniet Baltica fra 1957; medl. af bestyrelsen for De Baltiske Assurandører og for Krigsforsikringen for danske Skibe; medl. af dispachøreksamenskommissio-nen.

Udenl. ordener: N.St.0.22.; S.V.21

Adresse: Grønningen 17, Kbhvn. K.

NIELSEN Michael overlæge, dr. med., R.; f. 16/10 1891 i Århus; søn af grosserer Georg Nielsen og hustru Elise f. Bang; gift (17/11 1923) m. Misse N., f. 29/3 i Esbjerg, datter af direktør Gustav Forum (død 1930) og hustru Bertha f. Jørgensen (død 1955).

Student (Århus) 1910; med. eks. 1917; ansat ved hospitaler i provinsen 1917-19 og i Kbhvn. 1919-28; underaccouchør ved rigshospitalet 1928-31; dr. med. 1930 (Studier over den ikke-tuberculøse Salpingooophoritis og dens Prognose); praksis i Kbhvn. fra 1931; ansat ved rigshospitalets kirurgiske poliklinik 1931-32 og ved Skt. Lukas Stiftelsen 1932; overlæge ved Skt. Lukas Stiftelsens gynækologiske afd. 1942; specialistanerk. 1929 (gynækologi, obstetrik) og 1933 (kirurgi); deltog i konkurrence om professorat i obstetrik 1935.

Adresse: Lundevangsv. 3, Hellerup.

NIELSEN N C A landsretssagfører; f. 26/10 1890 i Hvorup; søn af revisor Chresten Nielsen og hustru Else Marie f. Andersen; gift (18/1 1921) m. Vivi Aurora N., f. 31/10 1901 i Lessebo, Sverige, datter af papirmester August Lindquist og hustru Anna Augusta f. Tåch.

Student (Aalborg) 1909; cand. jur. 1915; sekondløjtn. 1918; sagførerfuldm. i Hjørring 1915-16 og i Silkeborg 1918-20; sagfører 1920; landsretssagf. 1923; prakt. i Silkeborg 1920-27. i Kbhvn. fra 1927; offentlige sager 1931.

Medl. af Silkeborg byråd 1925-27; næstformand i bestyrelsen for Andelsbanken 1925-30; likvidator i Erhvers-banken 1930; formand i bestyrelsen for Skandia, Nordisk Restaurant A/S 1939-53, for A/S Filmatelieret ASA fra 1946, for A/S Kino-Palæet fra 1948, for A/S Flint & Bøgebjerg fra 1946, for AS Cirkus Ib 1953-55, for A/S Asalyng fra 1954, for Restaurant Lido A/S fra 1954, for A/S World Specialities fra 1954 og for Keramikon A/S fra 1955. Adresse: Einar Holbølls V. 3, Charlottenlund.

Sommerbolig: Strandvejen 525, Kilde-bo- pr. Hornbæk.

NIELSEN Niels fh. førstelærer, R.; f. 2/12 1889 i Jetsmark; søn af købmand N P Nielsen (død 1924) og hustru Else* Marie f. Jensen (død 1942); gift (3/1 1912) m. Kirstine N., f. 12/3 1891, datter af lærer Johan Jensen (død 1939) og hustru Dorthea Marie f. Mikkelsen (død 1933).

Lærereks. (Gedved) 1910; enelærer i Ravnholt 1911-12; lærer i Mern 1912-16; førstelærer i Overlund 1916-55; årskursus på statens lærerhøjskole 1932-33.

Sognerådsmedl. 1925-32; medl. af bestyrelsen for Dansk Aftenskoleforening 1926-36; formand for Viborg Amts Skolebiblioteksforening 1928-44; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening 1935, formand 1944-56; medl. af lønningskommissionen af 1943 og af den sønderjydske skolekommission af 1945; medl. af filmsrådet 1946 og af kommissionen af 1946 til revision af skoletilsynsloven; formand for De danske Lærerorganisationers samarbejdsudvalg fra 1947; medl. af seminariekom-missionen af 1947; medl. af repræsentantskabet for foreningen Norden og af foreningens skolenævn; medl. af hovedbestyrelsen for Grænseforeningen; medl. af rådet for større Færdselssikkerhed 1953.

Medudgiver af Danskmappen og af Hverdagens Regnebog.

Adresse: Overlund pr. Viborg.

NIELSEN Niels gårdejer; f. 14 5 1874 i Farendløse; søn af gårdejer Frederik Nielsen og hustru f. Sørensen; gift (31/10 1902) m. Anna N., datter af gårdejer, sognefoged P Jensen og hustru.

Elev på Rødkilde højskole 1891-92: lært landvæsen bl. a. på Falster; overtog fødegården 1902.

Sognerådsformand 1907-13; medl. af Sorø amtsråd 1910-22; formand for nævninge-grundliste udvalget 1919-38; formand for Andelsmejeriet Vestervang 1915-35: formand i repræsentantskabet for Kjøge-Ringsted-Banen 1917-20, formand i dens direktion 1920-34; formand for Sjællands Stifts Kvægopdrætterfor-ening 1917-46; suppleant til overmøn-stringskommissionen fra 1919; næstformand i De samvirkende sjællandske Landboforeninger 1916-20, formand for sammes udvalg for Kvægavlen 1921-35; medl. af formandsskabet for De samvirkende danske Landboforeninger 1920-24, medl. af landbrugsrådet 1919-25; næstformand for Ringsted Andelsslagteri 1927-42; medl. af statens husdyrbrugsudvalg 1928, formand 1941-44: formand for A/S Kærehave landbrugsskole & husholdningsskole 1932-42; medl. af den vedr. anlægget af en motorvej fra Rødby Havn til Storstrømsbroen nedsatte besigtigelses- og ekspropriationskommission 1942-47.

Adresse: Højgaard pr. Ringsted.

NIELSEN Niels professor, dr. phil. et litt., R.DM.p.p.; f. 3/10 1893 i Silkeborg; søn af gårdejer S P Nielsen (død 1939) og hustru Karen f. Rasmussen (død 1943); gift (25/1 1929) m. Johanne N., f. 5/8 1891 på Fur, datter af provst Poul Heegaard (død 1926) og hustru Anna f. Deiehmann (død 1906).

Student (Horsens) 1911; cand. mag. 1917; lærer ved H Adlers fællesskole 1918-19; adjunkt ved Sortedam gymnasium 1919, lektor 1925-39; professor i geografi ved Kbhvns universitet 1939: studierejse i Sverige 1922, i Island 1923, i Frankrig 1927-28, i USA 1946: dr. phil. 1924; leder af den første og anden dansk-islandske ekspedition til Centralisland henholdsvis 1924 og 1927; ekspeditioner til Vatnajbkull 1934 og 1936; deltager i undersøgelsen af Hekla-udbrudet 1947; leder af Skalling-labo-ratoriet, institut for studier af klit, mark og vade, leder af de danske vade- og marskundersøgelser 1953; redaktør af Meddelelser fra Skalling-Labo-ratoriet; leder af »Atlas over Danmark« fra 1940; redaktør af Trap »Danmark«.

Formand i Geografiforeningen 1926-27 og for Skandinavisk Studenterforening i Paris 1927-28; medl. af bestyrelsen for og vicepræsident i Det Kgl. Danske Geografiske Selskab; medl. af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland og af redaktionskomitéen for Meddelelser om Grønland, hovedredaktør af Meddelelser om Grønland 1947; medl. af direktionen for Knud Rasmussen Fondet; medl. af bestyrelsen for Dansk-Finsk Forening og for Dansk-Islandsk Samfund; formand for direktionen for dansk-islandsk fond: formand for Elersianersamfundet; censor ved læreeks.: medl. af vadehavsudvalget af 1941: medl. af Grænseforeningens hovedbestyrelse; medl. af bestyrelsen for N'ordisk Kollegium 1942, efor for dette 1945; ledende senior i studenterforeningen 1943-45; æresmedlem af Hal-singborg-Landskrona nation ved Lunds universitet fra 1949; korresp. medl. af Svenska Sallskapet for Antropologi oeh Geografi; æresmedlem af Norsk Geografiske Selskab, af Finlands geografiske Selskab, af Sydsvenska Geografiska Sallskapet, af Geografiska Foreningen i Lund, af Royal Scottish Geographical Society, af Det geografiske Selskab i Hannover, af Real Sociedad Geogråfica, Madrid, af Koninklijk Nederlandsh Aar-drijskundig Genootschap og af Société Beige d'Études Géographiques; medl. af Videnskabernes Selskab 1944, af Kungl. Fyiografiska Sallskapet i Lund 1946 og af Det norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1947; æresdoktor ved universitetet i Clermont-Ferrand 1950.

Har skrevet: Studier over Jernproduktionen i Jylland (disputats, 1924); Con-tributions to the Physiography of Ice-land (1932); Eine Methode zur exakten Sedimentationsmessung (1935); Vatna-jbkull (1937) samt en række afhandlinger om jernproduktionens udviklings-gang, Islands fysiske geografi og det danske vadehav.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; F.Æ.L.5.; I.F.2.; S.N.28.

Adresse: Strandboulevarden 32,

Kbhvn. Ø.

NIELSEN Niels Frederik Lykkegaard. sognepræst, se Lykkegaard Nielsen Niels Frederik.

NIELSEN Niels J civilingeniør, dr. techn.: f. 22/6 1877 på Bjerne Mark ved Faaborg; søn af husmand Jørgen Nielsen (død 1925) og hustru Ane Marie f. Jensdatter Knudsen (død 1918); gift (5/6 1908) m. Rigmor N„ f. 19/1 1883, datter af lærer Knud O Pedersen og hustru Birgitte f. Clausen.

Til søs 1891-98; styrmandseks. (Fanø) 1899; student 1902; cand. polyt. (bygningsing.) 1907; dr. techn. (Bestemmelse af Spændinger i Plader ved Anvendelse af Differensligninger) 1920; ingeniør i firmaet Christiani & Nielsen i Kbhvn., Århus og Hamborg 1907-11, i The Trussed Concrete Steel Company, New York 1911-12, atter i firmaet Christiani & Nielsen, Kbhvn. 1912-19; rådg. ingeniørvirksomhed fra 1919, egen forretning fra 1924.

Medl. af Akademiet for de tekniske

Videnskaber; censor ved Danmarks tekniske højskole fra 1920.

Adresse: Torben Oxes Allé 5, Kbhvn. S.

NIELSEN Niels Kr. gårdejer. R.; f. 18/4 1874 i Kirketerp; søn af gårdejer Chr. Nielsen (død 1883) og hustru Birgitte f. Christensen (død 1916); gift (8/11 1901) m. Ellen N., f. 30/1 1878 i Rær ved Thisted, død 1954, datter af gårdejer N K Mortensen (død 1904) og hustru Johanne (død 1902).

På Thestrup højskole og Dalum landbrugsskole; medl. af sognerådet 1909-17, formand 1913-17; formand for Hobro og Omegns Landboforening 1914-31; medl. af amtsrådet 1916-43, af bestyrelsen for Foreningen af jydske Landboforeninger 1919-31 og af sammes tilsynsudvalg for kvægbesætninger 1925-34; formand i repræsentantskabet for Jydsk Andels-Foderstofforretning 1925-43; repræsentant i Viborg Kreditforening for Aalborg amt 1930-54; medl. af bestyrelsen for Banken for Hobro og Omegn fra 1933, formand 1943-49.

Adresse: Kirketerp pr. Hobro.

NiELSEN Niels Peter sparekassedirektør, fh. redaktør; f. 5/11 1898 i Aalborg; søn af toldpakhusmester J P Nielsen og hustru Marie Luise f. Henriksen; gift (4/6 1924) m. Astrid Elisabeth N., f. 213 1899, datter af redaktør P Nielsen og hustru Kathrine N.

Efter studentereks. og filosofikum uddannet som journalist; redaktionssekr. i Næstved 1919-24; lokalredaktør i Vordingborg 1924-27; redaktør af Lolland-Falsters Venstreblade i Nykøbing F. 1927-56; direktør for Sparekassen i Nykøbing paa Falster fra 1956.

Formand for Radikal Ungdoms Landsforbund 1925-27; medl. af Det radikale Venstres hovedbestyrelse og af bestyrelsen for Maribo Amts radikale Venstre; medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen, Kunst- og Litteraturforeningen, Arbejdsteknisk skole og Boligselskabet i Nykøbing F.; medl. af byrådet og magistraten 1937-54; formand for centralbiblioteket til 1954; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen i Nykøbing på Falster 1937-56; Past-Pre-sident i Nykøbing F. Rotaryklub.

Adresse: Østerg. 9, Nykøbing Fl.

NIELSEN Niels V grosserer; f. 5'10 1880 i Kbhvn.; søn af rentier, fh. smørgrosserer Niels Nielsen og hustru Anna Marie f. Hansen (død 1931); gift (14/9 1924) m. Nanny Marie N., f. 2/2 1901 i Slagelse, datter af købmand F W Sørensen.

Lært købmandshandel på Lolland; ansat indenfor den amerikanske farveindustri i New York 1902 og i den amerikanske trådindustri 1910; ansat i den britiske trådindustri 1916, senere direktør for Traadindustri-Koncernens italienske fabriker i Milano; medinde-naver af firmaet Wissing & Bindseil (fra 1946 Firma Niels V Nielsen) i Kbhvn. fra 1921, eneindehaver fra 1933.

Medl. af Grosserer-Societetets Komité 1932-37 og af bestyrelsen for British Import Union 1932-46.

Adresse: H C Andersen Boulevard 47,

Kbhvn. V.

NIELSEN N K direktør for orlogsværftet, K'.DM., HTS.p.p.; f. 2/3 1889 i Holte; søn af husejer J Nielsen (død 1930) og hustru Hansine f. Rasmussen (død 1948); gift (8/5 1919) m. Harriet N., f. 6/11 1896 i Vordingborg, datter af købmand J H Sørensen (død 1930) og hustru Elisabeth f. Meisner (død 1923).

Uddannet på marinens ingeniørelev-skole og Kgl. Technisehe Hochschule Berlin; ingeniørassist. i marinen 1911; konstruktør ved orlogsværftet 1917; værftsing. 1919, underdir. 1920, direktør 1926; till. direktør for forsvarets fabriksstyrelse 1948, formand for samme 1952 og medl. af forsvarets materielnævn 1951.

Censor ved den polytekniske læreanstalt; medl. af overskibssynet 1931, af komitéen for A/S Burmeister & Wain's afviklingsafd. 1935-39 og af statens materialprøveråd 1945; formand for Det kgl. danske Aeronautiske Selskab 1937-40, æresmedlem 1948; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber. "

Udenl. orden; B.K.4.

Adresse: Skt. Pauls PI. 1, Kbhvn. K.

NIELSEN N P fh. møntdirektør, K.DM.. M.T.Kha.p.p.; f. 1/12 1885 i Svedstrup; søn af melhandler Svend Nielsen (død 1919) og hustru Kirstine f. Larsen (død 1938; gift (14/4 1918) m. Agnes Louise N., f. 3/2 1893 i Moskva, datter af pharmaceut Frederik Hassenback (død 1906) og hustru Maria f. Salzmann (død 1935).

Cand. polyt. 1912; cand. polit. 1929; driftsass. i A/S Sodafabrikkerne, Kbhvn. 1912-14; ingeniør ved sukkerfabrikker i Vestindien 1914-16; ingeniør i Moskva 1916-18; møntingeniør 1919; møntdir. 1927-55, till. kst. justerdir. 1936-55.

Næstformand for bestyrelsen i Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte 1931, formand 1933; medl. af borgerrepræsentationen 1935-37; medl. af tilsynsrådet i Laane- og Sparekassen for Embeds-og Bestillingsmænd 1939-48, af direktionen fra 1948; menbre honoraire du Comité international de Métrologie legale 1956.

Udenl. ordener: S.N.22.; S.V.22.

Adresse: Kollemosev. 49, Virum.

NIELSEN N P fh. sognepræst, R.; f. 1/8 1885   i Kisserup, Holbæk amt; søn af gårdejer P Nielsen (død 1933) og hustru Juliane Marie f. Hansen (død 1903): gift (23/7 1920) m. Cecilie N., f. 27/11 1886   i Nejs, Broager, datter af gårdejer Hans Hansen (død 1925) og hustru Marie Cecilie f. Andersen (død 1902).

Praktisk landmand til 1910, med særlig uddannelse i Skotland og England 1909 og i Tyskland og Holland 1910; på Frederiksborg højskole 1905-06 og på Askov højskole 1909-10 og 1910-11; deltog i kursus for højskolelærere på Askov 1911; student (Vedels kursus) 1913; cand. theol. 1920; lærer ved Antvorskov højskole 1910 og 1915-16 og ved Vallekilde højskole i 1920; sognepræst i Vedsted ved Haderslev 1920-35; resid. kapellan i Højer 1935-43 og till. præst i grænsesognene (Burkal, Hostrup o. fl.) 1935-41; sognepræst for den danske menighed i Højer og Højer landsogn 1943, for hele menigheden i Højer og Højer landsogn 1948-52.

Redaktør og udgiver af Liselund-bogen til 1955; lærer ved menigheds-skolen på Liselund ved Slagelse.

Formand for Frederiksberg Højskoles Elevforening 1907-15; formand for Studenterkredsen i 1915; medl. af hovedbestyrelsen for Kirkeligt Samfund af 1898; medl. af hovedbestyrelsen for De danske Ungdomsforeninger 1932-33; formand for værgerådet 1920-28, for menighedsrådet 1920-35, for skolekommissionen og Sygeplejeforeningen 1929-35 i Vedsted sogn og for Ungdomsforeningerne i Haderslev Østeramt (hovedkredsen) til 1935; formand for Højer børnehjem og børnehave 1939; medl. af bestyrelsen for planteforædlingsvirksomheden Pajbjergfonden 1940, for Grænsesognenes Danske Samfund i Tønder amt 1940 og for H P Hanssens Mindefond 1941; formand for menighedsrådet i Højer 1945 og for Den danske ungdomsskole i Højer 1945; medl. af hovedbestyrelsen for Danske Samfund i Sønderjylland 1940-56 og af bestyrelsen for Idagaard-Fonden; medl. af bestyrelsen for Liselundfonden 1951-55; formand for børneværnet i Højer 1945-52 og for Folkeligt Samfund i Højer 1946; medl. af bestyrelsen for Løgumkloster refugium 1954.

Har skrevet en række artikler i dag-og ugeblade om kirkelige og sønder-jydske spørgsmål; Breve fra Grænsen (Liselundbogen, 1939); Sønderjylland 1920-1950 (Liselundbogen, 1950); En Mand og hans Værk, Frøavler Jens Hvidberg (1954); 35 Aar i Sønderjylland (Liselundbogen, 1955).

Adresse: Kongev. 86, Sønderborg.

NIELSEN Octavius F civilingeniør, dr. techn.; f. 16/12 1891 i Odense; søn af fabrikant Johs. Nielsen (død 1919) og hustru Kristine f. Jensen (død 1920); gift (21/11 1919) m. Thyra N., f. 9'1 1895 i Sir, datter af bankdirektør M Wille (død 1930) og hustru Marie f. Jørgensen (død 1924).

Cand. polyt. 1915; assistent hos professor E Suenson, Kbhvn. 1916; stadsing. i Lemvig 1918; ingeniør ved Codanværftet, Kjøge 1918-19, i A/S Nyholm & Co., Kbhvn. 1919-22 og i ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen 1922; overing, i Svenska A.-B. Christiani & Nielsen, Stockholm 1928, direktør for samme 1931; dr. techn. ved polyteknisk læreanstalt i Kbhvn, 1930; konsulterende ingeniør i Norrbottens Ian, Sverige 1938, i Stockholm 1943.

Har skrevet; Foranderlige Systemers statiske Virkemaade (disputats, 1930); Kraftsystemet i Jordarter og i Materialer m.m.; angivet i brokonstruktioner, buer med skrå hængestænger m. m.

Adresse: Havsfruvagen 40, Stockholm.

NIELSEN Olaf fh. bankdirektør, K1. DM.; f. 10/5 1880 i Kbhvn.; søn af manufakturhandler Anton Nielsen (død 1899) og hustru Martine f. Frederiksen (død 1896); gift (4/12 1917) m. Signe Vilhelmine N., f. 28/2 1888 i Aalborg, død 1954, datter af justitsråd, handelsskolebestyrer Herman Møller (død 1913) og hustru f. Meyer (død 1941).

Assistent, fuldmægtig og filialrevisor i Kbhvns Handelsbank 1896-1914; direktør for Aalborg Diskontobank 1914-55.

Medl. af bestyrelsen for De danske Provinsbankers Forening 1916-26, formand 1921-26 og 1948-53; formand for bestyrelsen for Aalborg ny Dampmølle 1925-55; medl. af Landmandsbank-nævnet 1923-26; medl. af bestyrelsen for Aalborg Handelsstandsforening 1930-33 og for De danske Provinsbankers Pensionskasse 1938-48; formand for Danske Bankers Forhandlingsorganisation 1949-51; næstformand for Danske Bankers Fællesrepræsentation 1950-53; medl. af udvalget vedr. Sjovinnubankin 1952-53 og af Færøernes realkreditudvalg fra 1953; formand i bestyrelsen for A/S Th. Springborg, Aalborg, 1950-55.

Adresse: Halls Allé 1 A, Kbhvn. V.

NIELSEN Ole Peder overlæge; f. 18/11 1904 i Snesere; søn af gårdejer Niels Nielsen (død 1940) og hustru Birthe f. Andersen (død 1951); gift (2/8 1936) m. lærerinde Lissi N., f. 22/8 1906 i Hellerup, datter af murermester P Chr. Søndergaard (død 1914) og hustru Anna f. Andersen.

Student (privat dimit.) 1927; med. eks. 1934; uddannelse på hospitalsafdelinger, særlig medicinske, i provinsen og Kbhvn. 1934-54; overlæge på Skive sygehus, medicinsk afd. fra 1954.

Har skrevet tidsskriftartikler om kli-nisk-medicinske emner.

Adresse: Torveg. 8, Skive.

NIELSEN Oluf fh. bankdirektør, K1. DM. P.P.; f. 8/2 1880; søn af bud i Privatbanken Ole Nielsen (død 1917) og hustru Johanne Eline f. Nielsen (død 1924); gift m. Agathe N. f.8/3. død 1956, datter af skibsfører Jens Olsen (død 1907) og hustru f. Christensen (død 1908).

Ansat i bankierfirmaet Rubin & Bing

1895-1905; prokurist i Diskontobanken 1905-07; kontorchef i Landmandsbanken 1907-11; underdir. i Banque des Pays du Nord i Paris 1911-14; chef for Landmandsbankens korrespondanceafd. 1914-17, underdir. 1918, vicedir. 1921, direktør 1922-54.

Medl. af bestyrelsen for Afviklings-kassen af 1908, 1922-28, af bankrådet (senere likvidationskomitéen) for Den dansk-vestindiske Nationalbank 1929-38; næstformand for Krisefonden 1933-38; censor ved Handelshøjskolen i bank- og børsvæsen 1928-38; formand for Danske Bankers Fællesrepræsentation 1950-52; medl. af bestyrelsesradet for A/S Det Østasiatiske Kompagni, af repræsentantskabet for A/S Det Danske Luftfartselskab til 1957 og for foreningen Norden; formand for komitéen for støtte til danske børnehaver i Sønderjylland; hovedkasserer og medl. af forretningsudvalget for Dansk Luftværns-forening 1934-49; æresmedlem af Civilforsvars-Forbundet 1949; medl. af bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse 1937-52 og for Nationaløkonomisk Forening 1941-46.

Udenl. orden: I.F.2*.

Adresse: Holm. Kan. 16, Kbhvn. K.

Sommeradresse: Larsensv. 1, Vedbæk.

NIELSEN Otto Blinkenberg sparekassedirektør; f. 21/11 1905 i Varde; søn af købmand Hans Nielsen (død 1932) og hustru Meta f. Blinkenberg (død 1932); gift (20/4 1935) m. Astrid B. N., f. i Frederikshavn, datter af købmand Martin Jacobsen (død 1937) og hustru Nielsine f. Bager (død 1946).

Student (Esbjerg) 1923; cand. polit. 1929; sekretær i Kbhvns kommunes statistiske kontor s. å.; inspektør i sparekassetilsynet 1935; direktør for Holbæk Amts Sparekasse 1944; adm. direktør for Frederiksborg Amts Spare- og Laa-nekasse fra 1956.

Medl. af styrelsen for Danmarks Sparekasseforening fra 1953; årsrevisor i Fællesbanken for Danmarks Sparekasser; medl. af bestyrelsen for Ungdoms-sparesagens Samråd og af hovedbestyrelsen for Vanførefonden.

Har skrevet: De danske Sognesparekasser 1865-1914 (1950); Spare- og Laa-nekassen for Varde By og Omegn 1850-1950 (1950); Fællesrepræsentationen for de danske Sparekasser 1905-48 (1955) samt forsk, artikler af faglig art.

Adresse: Slotsg. 46, Hillerød.

NIELSEN Otto V viceskoledirektør; f. 16/9 1897 i Kbhvn.; søn af billedskærermester A S Nielsen (død 1940) og hustru Ida Elisabeth f. Møller; gift (3/8 1927) m. Anna N., f. 11/8 1901 i Kbhvn., datter af restauratør H J Petersen (død 1937) og hustru Johanne Marie f. Kløvborg Micheelsen (død 1915).

Udlært som billedskærer og afsluttet uddannelse på Teknisk skole 1917; fag-lærereks. i tegning 1922; lærer ved Teknisk skole i Kbhvn. 1922-36; lærer-eks. (Blaagaard) 1927; ansat ved Kbhvns kommunale skolevæsen s. å.; tegneinsp. ved Kbhvns skolevæsen 1940, viceskoledir. 1948; till. leder af den kommunale ungdomsskole for ufaglærte i Kbhvn. fra 1943.

Lærer ved den sociale højskole i Nærum 1934; leder af Kbhvns kommunes ungdomsforanstaltning i Asserbo-lejren

1936,   af kolonien for spanske børn i Ordrup 1937-38 og af Kbhvns kommunes ungdomsforanstaltning i Utterslev Mose 1939-41.

Medl. af Kbhvns borgerrepræsentation 1938-48. af folketinget (Socialdemokratiet) i 1950, af det af undervisningsministeriet nedsatte ungdomsskoleudvalg af 1939, af forretningsud"aIget for De Unges Idræt og af bestyrelsen for Kunstindustrimuseet 1952; rådsformand for »Kunst i Skolen« 1953.

Har skrevet artikler i tidsskrifter tilknyttet den socialdem. arbejder- og ungdomsbevægelse.

Adresse: Filosofvænget 2, Kbhvn. NV.

Sommerbolig: Pennalhuset, Ramløse

Sand pr. Frederiksværk.

NIELSEN Ove afdelingschef, R.DM.p.p.; f. 26/2 1893 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant Holger Nielsen (død 1955, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Julie f. Klæbel (død 1954); gift 1. gang (1918. ægteskabet opløst) m. Ester Ove N.. f. 24/4 1893 i Roskilde, datter af stationsforstander A Winther og hustru Marie f. Nepper; 2. gang (1953) m. Simone Ove N., f. 1/2 1907 i Frankrig, datter af fh. afdelingschef Edouard Pa-ret og hustru Anna f. Morvan.

Realeks. (Ordrup) 1908; med skoleskibet Viking 1908-12; nautiske eksaminer 1913; reserveløjtn. i søofficers-korpset 1917; studerede en tid ved polyteknisk læreanstalt; skibsførerbevis 1929; sejlet som styrmand bl. a. på Georg Stage, i DFDS, i ØK og på stats-isbryderne; søkyndig assistent i handelsministeriet 1913. kst. skibsinsp. 1920, fuldmægtig 1921, ekspeditions-sekr. og ministersekr. 1931, kontorchef 1937,    chef for ministeriets søfartsafd. 1945.

Chef for sekretariatet for Kbhvns-konventionen af 1926 om skibes sødygtighed og udrustning 1936; formand for søfartens fællesråd (tidl. forhyringsrå-det) 1937 og for handelsflådens vel-færdsråd 1948; næstformand i bestyrelsen for Danske Søfarendes Mindefond af 1945; delegeret ved forsk, konferencer i Kbhvn. og i udlandet bl. a. ang. radio i skibe, skibes laste- og lossemidler og søfarts-sociale forhold; formand for den danske delegation ved søfarts-ekspertkonferencen i Geneve 1935, ved XXI og XXII internationale arbejdskonference i Geneve 1936, ved XXVIII internationale arbejdskonference i Seattle 1946, ved Forenede Nationers søfartskonference i Geneve 1948, ved den internationale konference i London om sikkerhed for menneskeliv på søen 1948 og ved den forberedende tekniske søfartskonference i London 1956; formand for søfartskommissionen af 1947 og for kommissionen af 1949 om sikkerheden på søen samt for udvalget af 1952 vedr. skibsfartens og luftfartens redningstjenester; medl. af bestyrel-for Foreningen til Søfartens Fremme 1950-51.

Udenl.' ordener: Fi.L.2!.; F.M.Ma.2.; I.F.3.; N.St.0.2!.; S.N.3.; S.V.22.

Adresse: Kaas Allé 31, Hellerup.

NIELSEN Peder bibliotekar; f. 1/2 1893 i Silkeborg; søn af sodavandsfabrikant N C Nielsen (død 1907) og hustru f. ] Sørensen (død 1933).

I malerlære 1908-09; realeks. 1912; Silkeborg seminarium 1912-14; gennemgået statens bogsamlingskomités kursus; medhjælper ved Silkeborg og omegns folkebogsamling 1916; bibliotekar smstds 1917; centralbibliotekar smstds fra 1918.

Medl. af Silkeborg menighedsråd 1930-34 og af bestyrelsen for museumsforeningen for Silkeborg og Omegn 1939; formand for naturfredningskomi-téen for Silkeborg og Omegn 1944.

Litterære arbejder: Danmarks Fauna bind 28; Stankelben; afhandlinger af entomologisk indhold til danske og udenl. tidsskrifter; redaktør af Silkeborg i Billeder gennem 100 Aar (1946). Adresse: Frederiksbergg. 44, Silkeborg.

NIELSEN Peder J direktør, R.; f. 20/12 1894 i Brønderslev; søn af fabrikant Peder Nielsen (død 1936) og hustru Johanne N.; gift (20/12 1929) m. Ulla N., f. 7/9 1895 i Kbhvn., datter af juveler Oscar Petersen og hustru Emilie P.

Udlært som maskinarbejder 1913; studerede ved Zwickau ingeniørskole i Sachsen til 1914; afgangseks. fra Odense maskinbygningsteknikum 1916; direktør på Pedershaab Maskinfabrik 1916; adm. direktør 1924.

Medl. af Dansk Ingeniørforening: medl. af bestyrelsen for A/S Peder Nielsen, for A/S Pedershaab Maskinfabrik, for A/S Pedershaab Jernstøberi og for A/S Vacuum Concrete; formand for bestyrelsen for A/S Rota; medl. af repræsentantskabet for AS Brønderslev Bank og for Jysk Teknologisk institut; medl. af repræsentantskabet for Kgl. Dansk Automobil-Klub og af Aktionær-sammenslutningen af 1947.

Adresse: Ø-Allé, Brønderslev.

Sommerbolig: Blokhus.

NIELSEN Peter købmand, konsul; f. 9/2 1874 i Hoptrup sogn i Sønderjylland; søn af landmand Niels Nielsen (død 1914) og hustru Anna f. Lambertsen (død 1878); gift (11/7 1910) m. Mathilde ti., f. 3/10 1882 i Horsens, datter af fabrikant K Madsen (død 1934) og hustru Inger f. Knudsen (død 1938).

Uddannet ved kolonial-, korn- og foderstofhandelen i Sønderjylland og i Wismar i Meckienburg; afgangseks. fra Grimers handelsakademi i Kbhvn. 1895; ansat hos Carøe & Co., Kbhvn. 1895-1900. hos Maypole Dairy Co., Ltd., London 1900-04, hos Handelshuset M E Grøn & Søn, Kbhvn. 1904-07; selvstændig importforretning i London 1907-08; ansat i firmaet Johan Christiansen, Horsens, fra 1908, prokurist og forretningsfører 1909; associe 1916; køb-mandsborgerskab 1919.

Britisk vicekonsul i Horsens 1921-57; næstformand for Foreningen af Cementimportører i Jylland 1915-34; medl. af bestyrelsen for Horsens Handelsforening 1920-35, næstformand 1924-35; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Arbejdsgivere i Horsens 1918, formand 1918-22 og 1924-42, æresmedlem 1952; censor ved handelsmedhjælpereks. i de nord- og mellemjydske amter 1927-39; medl. af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening 1918-42, af søretten for Århus amt 1919-1935, af bestyrelsen for Handelstandens Hjælpekasse i Horsens fra 1935, af bestyrelsen for Samfundshjælpen i Horsens fra 1916 og af bestyrelsen for Den engelske Club i Horsens fra 1949.

Udenl. orden: Stb.B.E.5.

Adresse; Carl Johans G. 1, Horsens.

NIELSEN Peter Sofus oberst, K.DM.. HTH.; f. 22/1 1890 i Helsingør; søn af gartner Lars Nielsen (død 1936) og hustru Sophie f. Sørensen (død 1890); gift (20/6 1925) m. Marie N., f. 12/5 1904 i Aalborg, datter af oberstløjtnant Anton Diechmann (død 1938) og hustru Ellen f. Pedersen (død 1944).

Reserveintendant 1915; intendant 1922; officersskolens specialklasse 1923 -24; overintendant 1931; stabsintendant 1938; ligestillet med oberst 1948; oberst i forsvarets intendanturkorps 1951; kommandointendant ved vestre landsdelskommando; afsked 1954.

Adresse: Kristianiag. 4, Kbhvn. Ø.

NIELSEN P M direktør, overretssagfører, R.; f. 29/9 1877 i Nordby på Fanø; søn af skibsfører Niels Nielsen og hustru f. Mathiasen; gift (16/6 1931) m. Marie Ovelia N., f. 24/6 1896 i Esbjerg, datter af snedkermester P Ravn og hustru Marie Magdalene f. Simonsen.

I snedkerlære 1892; udlært 1896: bankassist. 1900; student 1907; cand. jur. 1913; overretssagf. i Rønne 1916; adm. direktør for A»S De forenede Granitbrud, Sandstensbrud og Stenhugge-rier paa Bornholm 1914-49, medl. af bestyrelsen fra 1917.

Medl. af Rønne byråd 1921-29; formand for Rønne Håndværker- og Industriforening 1920-30: næstformand for A/S Bornholms Telefonselskab fra 1921. formand 1931-46 til selskabets overgang til KTAS, derefter formand for det rådg. udvalg; formand for Stenindustriens Arbejdsgiverforening på Bornholm 1939-49; formand for Bornholms vestre valgmenigheds menighedsråd 1946-53.

Adresse: Villa Sandbjerg, Rønne.

NIELSEN Poul Birger dommer; f. 19 12 1905 i Sneslev; søn af gårdejer, sognefoged Niels Frederik Nielsen (død 1942) og hustru Sofie Kathrine f. Lassen (død 1951); gift (12/11 1937) m. Else Margrethe N., f. 30/10 1909 i Silkeborg, datter af trafikkontrollør Peter Christian Jespersen (død 1935) og hustru Mette Sofie f. Blok.

Student (Høng) 1927; cand. jur. 1933; sagførerfuldm. i Kbhvn. s. å., dommer-fuldm. i Ringsted 1934, ved Frdbg. birk 1940; kst. dommer i østre landsret 1946-48; dommer i Kerteminde 1956.

Formand for Frdbg. kommunes nævn for fremlejemål 1943-55 og for samme kommunes østre huslejenævn 1955-56.

Adresse: Skovv. 18, Kerteminde.

NIELSEN Poul E kontorchef, R.; f. 3/9 1903 i Kbhvn.; søn af restauratør Hans S Nielsen (død 1950) og hustru Anna f. Larsen (død 1955); gift (2/12 1934) m. Marie N., f, 10/7 1903, datter af underdirektør i Forsikringsakts. Skandinavia Walter Nagel (død 1930) og hustru Lizzie f. Richter (død 1920).

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1923; cand. jur. 1929: sagførerfuldm. 1931-34; sekretær i hovedrevisoraterne i finansministeriet 1934, fuldmægtig 1939, ekspeditions-sekr. 1952, kontorchef i 4. hovedrevisorat fra 1954; sekretær, senere ekspe-ditionssekr. i overinspektionen for børneforsorgen 1939-54.

Adresse: Adolphsv. 16. Gentofte.

NIELSEN Povl afdelingsingeniør; f. 20/1 1907    i Refs-Vindinge; søn af tømrermester E P Nielsen (død 1934) og hustru Mette Kirstine f. Nielsen; gift (29/7 1934) m. Margrethe N., f. 19/7 1908 i Refs-Vindinge, datter af gårdejer Kresten Tolstrup (død 1934) og hustru Anna f. Jacobsen (død 1949).

Student (Odense katedralskole) 1925: cand. polyt. 1932; beskæftiget som ingeniør i forsk, private virksomheder 1932-40; ekstraing. ved danske statsbaners centralværksted, Århus 1940, ingeniør smstds 1943, maskining. 1949, afdelingsing, i 3. lønkl. 1951, i 2. løn-kl. 1952.

Lærer ved Århus tekniske skolers aftenkursus 1944-52 og ved jernbaneskolen fra 1949.

Adresse: Morbærv. 28, Århus.

NIELSEN Rasmus oberst, direktør, K. DM., HTH.; f. 20'12 1890 i Taarup ved Fredericia; søn af proprietær Hans Nielsen (død 1925) og "hustru Karen f. Clausen (død 1929); gift (23/4 1919) m. tandlæge Karen Kjærgaard N., f. 21/4 1889 i Bramdrup ved Kolding, datter af lærer Anton Eriksen (død 1915) og hustru Marie f. Rasmussen (død 1932).

Præliminæreks.; adgangseks. til polyteknisk læreanst.; kornet 1912; se-kondløitn. 1915; premierløjtn. i artilleriet s. å.; ansat i hærens tekniske korps, hærens laboratorium, fra 1923; kaptajn 1926; underdir. 1930; chef for generaltøjmesterkvarteret 1930-36; chef for hærens laboratorium (nu: ammuni-tionsarsenalet) 1936; oberstløjtn. 1937: felttøjmester 1941; oberst 1945; afsked som oberst 1952; direktør for ammu-nitionsarsenalet 1952-54. Mange tjeneste- og studierejser i udlandet.

Medl. af og sekretær i hærens fa-brikstilsyn 1924-29; medl. af krudtkommissionen for hær og flåde og af hærens tekniske korps' krudt- og gaskommission 1936-49, af kommissionen af 1945 vedr. uddannelse i sprængnings-tjeneste m. m.. af udvalget vedr. samarbejdet mellem civilindustrien og værnene fra 1947, af forsvarets fabriks-styrelse 1952-54 og af forretningsudvalget i samme 1953-54.

Adresse: Kagerup.

NIELSEN Richard veterinærinspektør; f. 22/4 1918 i Knudstrup ved Høng; søn af gårdejer Hans Peter Nielsen og hustru Laura Hansine f. Hansen; gift (30/10 1943) m. Margrethe N., f. 20/7 1922 på Frdbg., datter af grosserer Aage Hvass og hustru Anna f. Linde-mann.

Dyrlægeeks. 1943; assistent ved praksis og kødkontrol 1943-47; reservedyrlæge ved veterinærdirektoratets afd. for kødkontrol 2. distr., Næstved 1947-50, veterinærinsp. smstds 1950.

Adresse: Svingelen 5, Næstved.

NIELSEN Roger redaktør, R.DM.; f. 30/6 1888 i Fredericia; søn af pakhus-overportør A K Nielsen (død 1909) og hustru Nikoline f. Sørensen (død 1936); gift (30/5 1911) m. Erna Johanne N., f. 2/6 1889 i Holstebro, datter af købmand J C Meinhardt (død 1919) og hustru Marie f. Poulsen (død 1936).

Student (Ribe) 1906; medarbejder ved Horsens Avis 1906-07; redaktionssekr. ved korrespondancebureauet Unio i Kbhvn. 1907-09; i Argentina 1909-10; Californien 1911-13; medredaktør ved Den Danske Pioneer i Omaha 1913-18; u. første verdenskrig direktør i den amerikanske regerings offentlige op-lysningskomité i New York; presseattaché ved det danske gesandtskab i Washington 1918-24; efter ansøgning uden for nr. fra 1. okt. 1924; derefter ansat ved virksomhederne u. Egmont H Petersens Fond; redaktør af Ugebladet Hjemmet 1927-46.

Formand i Udvandrerarkivets danske komité; medl. af udenrigsministeriets turistkommission 1934 og af Turistrådet fra 1935; censor ved Handelshøjskolen; generalkommissær for Danmarks deltagelse i Verdensudstillingen i New York 1939; æresborger i New York 1939; medl. af bestyrelsen for foreningen Dansk Samvirke 1944; kommitteret for Georg Jensen Inc., New York i de nordiske komitéer til uddeling af Frederik Lunning prisen.

Har bl. a. skrevet: Til Argentina; Den ny Kurs i Amerikas Udenrigspolitik; Amerika i Billeder og Text; Denmark; Johannes Poulsen blandt Winne-bago Indianerne.

Adresse: Grønningen 19, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Kystv. 41. Hornbæk.

NIELSEN Stinus overlærer; f. 5/11 1902 i Hove ved Lemvig: søn af gårdejer CP Nielsen (død 1936) og hustru Bodil f. Thøgersen (død 1935); gift (3/11 1929) m. Ketty N., f. 27/7 1904 i Korsør, datter af kaptajn A Beckwith og hustru Karen f. Holten.

Lærereks. 1927; ansat ved Vordingborg kommunale skolevæsen fra 1927, overlærer smstds; till. lærer ved Vordingborg seminariums øvelsesskole fra 1938; forstander ved Vordingborg handelsskole 1939-54.

Medl. af bestyrelsen for de forebyggende børneinstitutioner i Vordingborg fra 1934 (formand 1952-54); næstformand i bestyrelsen for Vordingborg seminarium fra 1943; formand for Vordingborg og Omegns Lærerkreds 1931-56; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening 1932-36 og fra 1938, hovedkasserer 1944-53, næstformand 1953-56, formand fra 1956, formand for foreningens retsudvalg fra 1948; medl. af bestyrelsen for Lærerstandens Brandforsikring fra 1949 (formand fra 1954), till. direktør for samme fra 1954; medl. af statens lønnings-kommission fra 1954 og af seminarie-rådet fra 1955; censor ved handels-medhjælpereks. 1950-54.

Adresse: Absalonsg. 7, Vordingborg.

Sommerbolig: Knudsskov pr. Vordingborg.

NIELSEN Sven direktør, R.; f. 13/11 1901 i Ølgod; søn af boghandler Nielsen og hustru Sine f. Christensen (død 1932); gift (5/11 1925) m. Charlotte N., f. 20/7 1906 i Loiret i Frankrig, datter af entreprenør Ed. Clédiére (død 1940) og hustru Ab. Vindreau (død 1937).

Realeks. (Sorø) 1918; uddannet i Gyldendalske Boghandel, Aalborg, Holms Boghandel, Ringkøbing. Magasin du Nord's bogafd. Kbhvn.. Valdemar Rasmussens exportboghandel, Paris og Li-brairie Hachette, Paris; stiftede Mes-sageries du Livre 1926 og Presses de la Cité 1944, direktør for disse virksomheder og for Messageries du Livre's importafd. fra 1950.

Adresse: 15, Quai Voltaire, Paris VII,

Frankrig.

Sommerbolig: »Le Manoir«, Charmen-

tray (Seine-et-Marne) og Domaine de

Cherupeaux Tigy (Loiret).

NIELSEN Sven sognepræst, E.p.p.; f. 3/12 1889 i Hellerup; søn af fabrikant Rudolph Nielsen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Marie f. Hel-mecke (død 1945); gift (29/2 1924) m. Sigrid N., f. 25/1 1894 i Kbhvn., datter af varemægler Otto Albrecht (død 1922) og hustru Louise f. Reimer (død 1936).

Student (Østre borgerdydskole) 1908; cand. theol. 1914; sekretær i KFUM i Hellerup s. å.; sekondløjtn. i fodfolket 1916; præsteviet midlertidig medhjælper ved Hellerup kirke 1916; resid. kapellan smstds 1918; dansk præst i Buenos Aires 1924; sognepræst ved Sankt Pauls kirke i Kbhvn. 1932.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Kirke i Udlandet 1932 (formand 1954), for Ruslandsmissionen 1934-54, for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. 1937, for Dansk Samvirke 1940, for Kbhvns Arbejdshjem 1940, for Fattiges Juleglæde 1948-55 og for Foreningen Dannevirke 1949-56; medl. af direktionen for De Massmannske Søndagsskoler 1936 (overdir. 1952) og af Kbhvns skoledirektion 1943-46.

Forestod opførelsen af KFUM's bygning i Hellerup (det gamle posthus) (1922) og den danske kirke i Buenos Aires (1931).

Har skrevet: Konfirmation - Bekendelse og Velsignelse (1935).

Udenl. orden: Po.r.K.2.

Adresse: St. Kongensg. 83, Kbhvn. K.

NIELSEN Svend direktør, R.; f. 2/1 1903 i Sahl sogn, Ringkøbing amt; søn af fh. mejeribestyrer A C Nielsen og hustru Maren f. Nielsen; gift (21/1 1928) m. Ellen Margrethe N., f. 21/1 1904 i Kolind, datter af fh. maskinhandler G F Sørensen og hustru Aletha f. Christensen.

Præliminæreks. fra Struer realskole; uddannet ved bankvæsen; direktør for Biscuitfabriken Oxford, Hjørring fra 1927. Arresteret af Gestapo nov. 1944, i fængsler og Frøslevlejren til befrielsen 1945.

Formand for Frihedsfondens lokalafd.; medl. af bestyrelsen for Hjemmeværns-gården og Civilforsvars-Forbundet i Hjørring; medl. af Industrirådet og af bestyrelsen for A/S Bryggeriet Vendia, Hjørring.

Adresse: Græsvangen 9, Hjørring.

NIELSEN Svend landinspektør, R.; f. 17/8 1899 i Herfølge sogn; søn af mejeribestyrer Hans Nielsen (død 1944) og hustru Johanne f. Andersen; gift (23/7 1924) m. Gudrun N., i. 11/10 1898 i Maribo, datter af branddirektør Chr.

Flensted (død 1938) og hustru Emilie f. Hansen (død 1945).

Landinspektøreks. 1923; assistent i Maribo 1923-24; selvstændig praksis i Århus fra 1925; tekn. sagkyndigt medl. af afvandingskommissionerne for Århus, Skanderborg, Randers og Vejle amtsrådskredse fra 1938 og af byplannævnet for provinsen fra 1949; medl. af landbrugsministeriets boniteringskom-mission; landvæsenskommissær fra 1935; tekn. sagkyndig for en række landvæ-senskommissioner vedr. kloakering m.v.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Landinspektørforening fra 1945 og formand for foreningens honorarudvalg; formand for Sammenslutningen af teknisk Sagkyndige i Afvandingskommissionerne.

Adresse: Gentoftev. 17, Århus.

NIELSEN Svend nationalbankdirektør; f. 15/8 1893 i Tybjerg; søn af lærer H Nielsen (død 1941) og hustru Sophie f. Nielsen (død 1954); gift (1919) m. Ellen N., f. 5/6, datter af redaktør Conrad Emil Marott (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Fanny f. Rasmussen (død 1946).

Student (Frederiksborg) 1913; cand. polit. 1919; sekretær i det statistiske departement 1919, fuldmægtig 1930, ekspeditionssekr. 1934, kontorchef 1936; underdir. i Danmarks Nationalbank 1937, vicedir. 1939, kgl. direktør og formand i direktionen 1950; medl. af Board of Governors i Den internationale Valutafond og Den internationale Bank i Washington 1950.

Vurderingsformand for Toldbodens skyldkreds 1932-37; forretningsfører i Arbejdernes Andels-Boligforening 1928-33; fg. chef for indenrigsministeriets bo-ligafd. 1933-36; sekretær for statens forligsmænd i arbejdsstridigheder 1922-37; medl. af Bikubens tilsynsråd 1935-37.

Medl. af realkreditkommissionen af 1933, af arbejdsløshedsrådet 1934, af befolkningskommissionen af 1935, af finansministeriets udvalg af 30. jan. 1943 (professorudvalget), af bestyrelsen for Laurits Andersens Fond 1946, af vare-forsyningsrådet 1951, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1951 og af repræsentantskabet for det teknisk-vi-denskabelige forskningsråd 1951.

Adresse: Svejagerv. 1, Hellerup.

NIELSEN Svend Aage provst; f. 27/8 1910 i Seest; søn af førstelærer Niels Peter Nielsen (død 1919) og hustru Dorthea f. Jensen (død 1952); gift (10/8 1937) m. Ellen Erica N., f. 3/6 1905 i Svenstrup, Als, datter af lærer Erich Petersen (død 1916) og hustru Ellen f. Nielsen (død 1955).

Student (Kolding) 1929; cand. theol. 1936; manuduktør 1936-37; hjælpepræst ved Helligaands kirke, Kbhvn. 1937-39; sognepræst i Hjembæk-Svinninge 1939-51; resid. kapellan ved Viborg domkirke 1951-54; sognepræst i Haslev-Freerslev 1954; till. provst for Ringsted og Alsted herreder 1957.

Formand for Hjembæk-Svinninge skolekommission 1941-51; medl. af bestyrelsen for »Dåbsfonden« fra 1947 og af Skt. Lukas Stiftelsens styrelse fra 1957.

Har i Dansk Bibelværk for Menigheden skrevet kommentarer til: Josua, Dommerbogen, Ruths bog, Samuelsbøgerne, Davids salmer, Jobs bog. Ordsprogenes bog, De 12 profeters bog og i Bibelselskabets kommentarrække: Kommentar til 1.-4. Mosebog; Den nye pagts bibelsyn (1948); Bjergprædikenen (1953).

Adresse: Kirkepladsen 1, Haslev.

NIELSEN Soren fh. bankdirektør, R.; f. 3/5 1882 i Alminde; søn af gårdejer J P Nielsen (død 1909) og hustru f. Jessen (død 1923).

Handelsuddannelse i Kolding 1897-1902; ansat i Kolding Folkebank 1902-05, i bankierfirmaet Rubin & Bing 1905; prokurist i Kolding Folkebank 1908, direktør 1916-57.

Medl. af bestyrelsen for Kolding Handelsstandsforening 1927-49 og for De danske Provinsbankers Forening 1934-50.

Adresse: Rædersv. 3, Kolding.

NIELSEN Tage direktør, Chr.XFr.M., D. r.K.M.; f. 1/8 1902 i Horsens; søn af overretssagfører Lauritz Nielsen og hustru Louise f. Nielsen (død 1935); gift (21'2 1929) m. Ans. N., f. 30/9 1901, datter af bygmester Johan van den Berg, Rotterdam, og hustru Sofie f. Orizand (død 1936).

Student (Horsens) 1920; ansat i Johan Christiansens Korn- og Foderstofforretning i Horsens 1920-22 og i firmaet Henrik Pontoppidan & Co. i Hamborg 1923-24; fra 1924 ansat i The Pure Cane Mo-Iasses Co., Ltd., senere The United Melasses Co., Ltd., i London, på dette selskabs kontorer i Hamborg, Amsterdam, Liverpool og London; ansat i datterselskabet The Pure Cane Molasses Co. i Soerabaja på Java 1925, prokurist 1927; direktør for The Pure Cane Molasses Co., Manila, Philipinerne fra 1928 og for forannævnte datterselskab på Java 1936; knyttet til hovedsædet i London 1947-48; advisør for Fuji Development Co. Ltd.. Tokyo 1950-56; direktør for United Merchants & Industries Trading Association, Kbhvn.; Managing Director, Tropical Traders, Ltd., Honkong.

Medl. af Rotary Clubben, Soerabaja; medl. af bestyrelsen (sekretær) for De Frie Danske i Hollandsk Ostindien; formand for Den danske Forening i Japan til 1953.

Adresse: Tropical Traders Ltd., Alean-

der Building, Hongkong og Vernersminde pr. Hvalsø.

NIELSEN Tage direktør, R. Chr.XFr.M.; f. 23/10 1906 i Esbjerg; søn af købmand Axel Nielsen (død 1956) og hustru Astrid f. Nielsen; gift (2/9 1931) m. Gerda N. f. 7/2 1905 i Esbjerg, datter

af bagermester Vilhelm Christiansen (død 1936) og hustru Clara f. Jørgensen. Student 1925; højere handelseks. (Niels Brocks handelsskole) 1926; lærling i rederiet J Lauritzen s. å.; ophold i Middelhavslandene, Vestindien. Nord- og Sydamerika 1930-34; prokurist i rederiet J Lauritzen 1934; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for Rederiet Ocean A/S fra 1938; bosat i De forenede Stater fra 1939; till. direktør for J Lauritzen, Inc., New York fra 1946.

Chef for det danske generalkonsulat i New York's Grønlandsafd. 1942-46. Adresse: Woods End Road, New Ca-naan, Connecticut, USA. Sommerbolig: Tårbæk Strandv. 124, Klampenborg.

NIELSEN Tage Verner Gyldenlave oberst, R„ HTFl.p.p.; f. 7/10 1909 i Århus; søn af afdøde restauratør Johan Marius Nielsen og hustru Elise f. Svensson: gift (12/1 1941) m. Elly Gudrun N„ f. 24/3 1919 i Storvorde, datter af købmand Søren Frandsen og hustru Ellen Hertha f. Pedersen.

Student (Århus katedralskole) 1929; sekondløjtn. 1934, premierløjtn. s. å., kaptajn 1941, oberstløjtn. i flyvevåbnet 1951, oberst 1955; gennemgået generalstabskursus 1942-43 og Royal Air Force Staff College, England 1946-47; flyverattaché ved den danske ambassade i Washington 1953-56; chef for flyvestation Aalborg 1957. Udenl. orden: A.F.L.3. Adresse: Flyvestation Aalborg pr. Nørresundby.

NIELSEN Thorkild Møller dommer; f. 28 9 1907 i Kbhvn.; søn af blikkenslager Peter Christian Møller Nielsen (død 1952) og hustru Christiane Maren Emilie f. Nielsen (død 1953); gift (20/1 1940) m. Grethe N., f. 15/9 1916, datter af grosserer Frederik Melby Petersen (død 1937) og hustru Sofie f. Sørensen.

Student (Østre borgerdydskole) 1927; cand. jur. 1934; sagførerfuldm. s. å.; dommerfuldm. hos kriminaldommeren i Århus 1935, hos civildommeren 1942; dommer i Holstebro 1956.

Adresse: Struerv. 68, Holstebro.

NIELSEN Thorvald violinist, professor. R1.; f. 14/1 1891 i Kraghave på Falster; søn af murermester Hans Peter Nielsen (død 1934) og hustru Hanne Sofie f. Jørgensen (død 1931): gift (15/6 1915) m. Alhed N., f. 24/1 1893 på Nysø, datter af forpagter L F V Fabricius (død 1919) og hustru Marie f. Thiset (død 1923).

Gennemgået det kgl. danske musikkonservatorium 1907-10; violinist i Det kgl. Kapel 1914-36; primarius i Thorvald Nielsen kvartetten 1924-35; lærer ved det kgl. danske musikkonservatorium 1928, professor 1949.

Medl. af bestyrelsen for Kammermusikforeningen 1926 (næstformand 1931, formand 1956), for Bach-Foreningen 1925 og for Koncertgiver-Ringen 1932: formand for Musikpædagogisk Forening 1939-49; medl. af bestyrelsen for det kgl. danske musikkonservatorium 1947.

Har komponeret: Nocturne (1934) og Allegro (1936) for lille orkester; Quæ-stio hominis for mandskor og orkester (1937); Symfonisk Ouverture (1942); Taffelmusik for strygere, blæsere og klaver (1945).

Adresse: Amagerbrog. 8, Kbhvn. S.

Sommerbolig: Tisvildelunde pr.

Tisvildeleje.

NIELSEN Thoger professor, dr. jur.; f. 30,10 1919 i Birkerød; søn af forfatteren Harald Nielsen (se denne); gift (28/12 1943) m. Bodil Henriette N., f. 3/7 1921 i Skovshoved, datter af professor, dr. phil. Ragnar Sparck (se denne).

Student (Birkerød) 1937; car.d. jur. 1943; universitetsmanuduktør; sagfø-rerfuldm. 1943-46, sagførerbestall. 1946, landsretssagf. 1947 (beskikk. depon.); dr. jur. 1951; docent i retsvidenskab ved Århus universitet 1947, professor fra 1952 samt leder af universitetets institut for skatteret fra 1954; Research Associate ved Harvard Law School og University of California 1952-53; kst. dommer i vestre landsret 1954-55.

Medl. af folkeuniversitetsudvalget og bestyrelsen for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab samt af bestyrelsen for forsk, erhvervsdrivende virksomheder. Ledende senior i Århus Studenterforening 1957.

Har bl. a. skrevet: Studier over ældre dansk Formueretspraksis (disputats, 1951); har udg.: Uddrag af Højesterets Voteringsprotokoller (1951).

Tildelt Den Anders Sandøe Ørstedske prismedalje i guld.

Adresse; Egelundsv. 9, Risskov.

NIELSEN T Stefan højesteretssagfører; f. 27 8 1902 i Kbhvn.; søn af trafikkontrollør J K Nielsen (død 1950) og hustru Andrea f. Nielsen (død 1942); gift (26 6 1946) m. Ella N., f. 27,7 1916 i Vejle, datter af musikdirektør Jens Monberg Eriksen (død 1937) og hustru M Marie f. Petersen.

Student (Vestre borgerdydskole) 1921; cand. jur. 1931; sagførerfuldm. i Kbhvn. s. å., sagfører 1934, landsretssagf. 1937, højesteretssagf. 1949; offentlige sager 1939, ved højesteret 1953.

Formand for bestyrelsen for A/S Jørgen Schjerbeck jun.; medl. af bestyrelsen for A'S Hotel Karup, A/S Oscar Petersen & Co., A/S Modern Design, A S Set. Annæ Palæ, Selskab for Kapitalanlæg, A/S Silkehuset, forsk, ejendomsselskaber m. v.

Adresse: Maglemosev. 2, Gentofte.

NIELSEN Vermund dommer, R.; f. 23/1 1900 i Helsingør; søn af fh. postpak-mester H V Nielsen og hustru Anna Margrethe f. Jørgensen (død 1943); gift

(3'7 1927) m. Laura Marie N., f. Jensen, f. 21/4 1897 i Kbhvn.

Student (Helsingør) 1918; cand. jur. 1925; dommerfuldm. i Helsingør 1927. i Varde 1935, i Korsør 1945; dommer i Hads herred, Odder 1949, i Sorø købstad m. v. 1955.

Adresse: Sorø.

NIELSEN Werner prokurist, Chr.XFr.M.; f. 1/12 1907 i Kbhvn.; søn af jernbanearbejder Ole Frederik Nielsen (død 1956) og hustru Anne Kirstine f. Nielsen; gift (7/8 1953) m. Kitty Marion N., f. 30/9 1926 i Wien, datter af optiker Adolf Kovacs og hustru Herta f. Herlinger.

Realeks. 1924; ansat i Det Østasiatiske Kompagni s. å., udsendt til kompagniets kontor i Madras 1929, leder af kompagniets kontor i Bombay fra dettes åbning i 1934, adm. direktør for kompagniets virksomhed i Indien fra 1950 samt ior medicinalfabrikken Du-mex Ltd. i Bombay, prokurist ved kompagniets hovedkontor, Kbhvn. 1957.

Medl. af bestyrelsen for det indiske selskab The East Asiatic Company (India) Private Ltd.; medl. af Det internationale Handelskammers »Commission on Asian and Far-Eastern Af fairs« (CAFEA) 1951-56.

Adresse: Rungsted Strandv. 171,

Rungsted Kyst.

NIELSEN Victor fh. afdelingschef i skattedepartementet, K.DM.; f. 27/5 1884 i Kbhvn.; søn af smedemester H M Nielsen (død 1906) og hustru Hansine f. Hansen (død 1930); gift (21/10 1916) m. Ingeborg N.. f. 27/8 1889 på Fjdbg., datter af staldmester Jens Nielsen (død 1897) og hustru Marie f. Christensen (død 1936).

Student (Efterslægtens skole) 1901: cand. jur. 1907; dommerfuldm. ved Kronborg vestre birk 1908; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1911; assistent i skattedepartementet 1913, fuldmægtig 1918, kontorchef 1930, afdelingschef 1938-54; overskyldrådets sekretær 1914-30. derefter tilforordnet ved rådet, næstformand i samme 1933, kst. formand forrådet 1937-38; tilforordnet ved ligningsrådet 1938-54.

Medl. af klasselotterinævnet 1943 og af eengangsskat-nævnet 1947.

Adresse: Svinget 12, Kbhvn. S.

Sommerbolig: S-Jagtv. 26, Hørsholm.

NIELSEN Viggo forstander; f. 30 10 1896 i Raahede, Hviding sogn, Tønder amt; søn af gårdejer Laurids Nielsen (død 1937) og Hustru Anna f. Schmit (død 1938); gift (5/7 1927) m. Ellen Rigmor N., f. 22/11 1897 i Tjæreby ved Korsør, datter af lærer Frederik Askegaard (død 1931) og hustru Mariane f. Nielsen (død 1940).

Uddannet ved landbruget; på højskole 1916-17 og landbrugsskole 1917-18; landbrugskand. 1921; assistent ved Horsens Landbrugsforening s. å.; lærer ved Salling ungdomsskole 1921-22; assistent ved Ulfborg-Hind Herreders Landboforening og ved Horsens Landbrugsforening 1922-23; på Askov lærerkursus 1923; lærer ved Brøderup højskole 1923-24; laboratoriemedhjælper ved Askov forsøgsstation 1924-30; assistent ved statens marskforsøg og bestyrer af afd. ved Højer 1930, afdelingsbestyrer smstds 1945; forstander for statens marskforsøg 1951.

Medl. af sognerådet 1938-47 og af menighedsrådet 1942-46; medl. af Digelagets bestyrelse for Tønder Marsken og af udvalget for undersøgelser i Vadehavet 1951.

Adresse; Statens marskforsøg, Højer.

NIELSEN Vigor amtsligningsinspektør, R.; f. 1/7 1893 i Minneapolis, Minnesota, USA; søn af tømrer N P Nielsen (død 1944) og hustru Marie f. Jørgensen; gift (3/11 1923) m. Margrethe N., f. 8/6 1898 i N-Aaby, Fyn, datter af købmand Th. Sørensen (død 1927) og hustru Karen Kirstine f. Knudsen (død 1944).

Realeks. (Kolding); kommunal uddannelse i Odense; ansat i Nyborg kommunes tjeneste 1917. skatteinsp. smstds 1933-46; amtsligningsinsp. for Svendborg amt fra 1946; lærer i skattelovgivning på det fynske kursus for kommunale kontormænd fra 1935.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Købstadkommunernes Embedsmænd fra 1937, formand 1943-46; næstformand i Skatteinspektørforeningen i Danmark 1939-46; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Amtsligningsinspektører fra 1946.

Har s. m. E Rambusch udg.: Den direkte Beskatning til Stat og Kommune (1945).

Adresse: Møllerg. 58, Svendborg.

NIELSEN Vilh. redaktør, fh. borgmester, R.DM.; f. 7/4 1883 i Nyborg; søn af vævermester N Nielsen (død 1921) og hustru Kirstine f. Jepsen (død 1940); gift (8/11 1912) m. Valborg N., f. 27/2 1887 i Holbæk, død 1943, datter af købmand Søren Winther (død 1928) og hustru Christine f. Petersen (død 1913).

Journalist ved Faaborg Folketidende 1902; redaktionssekr. ved Holbæk Amts Dagblad 1905; redaktør af Esbjerg Avis 1913, af Ringkøbing Amts Dagblad 1917-56.

Medl. af Venstres jyske hovedbestyrelse fra 1918, af Venstres Landsorganisations bestyrelse fra 1954, af Ringkøbing byråd 1921-54, borgmester 1925-37, af Købstadforeningens repræsentantskab fra 1925, af sammes bestyrelse fra 1937-54 og af Ringkøbing amts skoleråd 1928-35; formand for Ringkøbing og Stadil Fjordes Fiskeriforening fra 1923, for Hvide Sande udvalget fra 1926; medl. af bestyrelsen for Ringkøbing museum og for Ringkøbing tekniske skole; medl. af repræsentantskabet og næstformand for Kreditforeningen af Kommuner i Danmark; medl. af alkoholkommissionerne af 1934 og 1947, af erhvervsskatteudvalget og sygehusrådet, af indlemmelsesnævnet fra 1951, af statens vandløbsudvalg fra 1951, af Hedeselskabets repræsentantskab 1935-41, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, af bestyrelsen for AS Danske Gasværkers Tjære Kompagni 1937-55 m. m.

Adresse: Ringkøbing.

NIELSEN Vilhelm direktør; f. 14/11 1869; søn af kæmner R Nielsen, Kjerteminde (død 1909) og hustru Adolphine f. Worsøe (død 1920); gift 1. gang m. Ellen Hørup (død 1953, se Kraks Blå Bog 1952); 2. gang m. Astrid Inger N., f. Otterstrøm (død 1955).

Sagfører 1896-1908; medstifter og direktør for Husmandsbrandkassen for Danmark 1908 og for Husmandshypotek-foreningen for Danmark 1907; medstifter og formand for Udstykningsforenin-gen for Sjællands og Fyens Stift 1906 og for de sønderjydske Landsdele 1921; medstifter af Fyens stifts husmands-skole 1907; medstifter af De samvirkende danske Husmandsforeninger og rådg. juridisk medl. af sammes hovedbestyrelse 1907; medstifter og direktør for Husmændenes Ulykkesforsikring, gensidigt Selskab 1916; medstifter og formand for Landsforeningen Bedre Byggeskik 1915-25 og for Dansk Byplanlaboratorium 1921-26.

Medl. af det af justitsministeriet nedsatte brandforsikringsudvalg 1911-17, af komitéen til bekæmpelse af brandfare 1920, af bygningsbrandforsikrings-nævnet, af komitéen til belysning af statsmonopoler 1919, af den af handelsministeriet nedsatte forsikringstilsyns-kommission 1921, af den af landbrugsministeriet nedsatte udstikningskom-mission 1921 og af repræsentantskabet for Det Danske Luftfartselskab 1938-50.

Næstformand i bestyrelsen for A/S Dagbladet Politiken 1905, formand 1940; medl. af formandsskabet i Landmandsbankens bankråd 1925-50; formand for A/S Dampskibsselskabet Norden; medl. af bestyrelsen for AS Nordisk Industri Holding 1939-56, for Assurance-Compag-niet Baltica og for A/S Nordiske Kabel-& Traadfabriker 1939-57.

Har udg.: Hørup i Skrift og Tale (1902 -04).

Adresse: Sundvænget 50, Hellerup.

NIELSEN Vilhelm direktør: f. 25/4 1878 i Bovense sogn; gift (3/9 1907) m. Helga N., f. Danielsen, f. 27/10 1877, død 1953.

Præliminæreks. (Nyborg) 1895; ansættelse i forsk, forsikringsselskaber; i Almindelig Grundejerforsikring A/S 1931, adm. direktør 1934-50, lærer ved Forsikringsskolen 1915-18, censor smstds og senere ved Forsikringshøj-skolen 1919-34.

Medl. af Forsikringsforeningens hovedbestyrelse og formand for ulykkes-forsikringsgruppen 1917-21; medl. af bestyrelsen for Danske Grundejeres Brandforsikring fra 1921, næstformand for repræsentantskabet for samme fra 1950; medl. af det stående udvalg for kombineret grundejerforsikring 1942-50.

Har skrevet jubilæumsskriftet ved Forsikrings-Akts. Haand i Haand's 25 års jubilæum.

Adresse: Hegelsv. 7, Charlottenlund.

NIELSEN-MAN N C gårdejer, E.; f. 20/1 1894 i Tranum Enge i Ø-Han herred; søn af husmand Niels Peter Nielsen-Man (død) 1941 og hustru Jensine f. Christensen (død 1938); gift 1. gang (15/11 1918) m. Magdalene N-M., f. 10/9 1888, død 1952, datter af husmand Bernt Chr. Jensen (død 1925) og hustru Johanne Marie f. Jensen (død 1926); 2. gang (15/1 1954) m. Ingeborg N-M., f. 1/11 1898 i Kbhvn., datter af viceadmiral O J M Kofoed-Hansen (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Sigrid f. Holm (død 1934).

Hyrdedreng fra det 11. år og senere tjenester ved landbruget; læste til optagelse på seminarium, blev afbrudt af militærtjeneste; overtog gården Alders-haab 1946.

Medl. af bestyrelsen for den lokale Venstre-vælgerforening 1925, formand 1933-44; næstformand for kredsbestyrelsen 1934-44 og medl. af amtsbestyrelsen for Venstre 1935-44; medl. af amtsbestyrelsen for Landbrugernes Sammenslutning 1931, ekskluderet 1933; medl. af landstinget (Venstre) 1932-53 og af landstingsgruppens bestyrelse 1942-53, partisekr. 1942-51; næstformand for Venstres landstingsgruppe 1951-53; medl. af landstingets finansudvalg 1946-53; medl. af repræsentantskabet for Venstres Landsorganisation 1942-49; medl. af udvalget ang. gær og sprit 1939-54, af arbejdsnævnet 1943-48, af tilsynsrådet for Brovst Sparekasse 1944 og af administrationsudvalget for Hanstholm og Hirtshals 1946; formand for statens jordlovsudvalg 1947, for Vildmose-udvalget 1947, for jordfor-delingskommissionen i Bornholms amtsrådskreds 1947-49 og for jordforde-lingskommissionen for Aalborg og Hjørring amter 1951; statens tillidsmand i Sandmosen 1947; formand i tilsynsrådet for sinkehjemmet »Kokkedal« 1950-52; næstformand for udvalget for Marsken ved Tønder og Vadehavet; tilsynsførende med landbrug u. atomenergikommissionen 1956; medl. af arbejdsministeriets udvalg ang. el-værk i St. Vildmose 1957.

Adresse: Aldershaab pr. Brovst og Grønningen 3, Kbhvn. K.

 

NIELSEN-SKENSVED Ejnar gårdejer, E.; f. 12/7 1885 på Nylandsgaard ved Havdrup; søn af proprietær Lars Nielsen-Skensved (død 1937) og hustru Ane f. Hansen (død 1943); gift (25/4 1919) m. Rigmor N-S., f. 16/12 1895 i Herring-løse, datter af gårdejer Christian Larsen (død 1936) og hustru Sophie f. Dil-ling (død 1936).

4. kl. hovedeks. fra Roskilde Katedralskole; lært landvæsen på forsk, gårde i Danmark og Saksen; landbrugs-kand. 1910; beskæftiget ved landbrug i Belgien, Frankrig og USA; forpagter af faderens gård Nylandsgaard 1916, ejer 1925-54; ejer af Torpegaard fra 1954.

Sognerådsformand 1925-28; formand for Køge Andelsslagteri fra 1940; næstformand for Fællesbestyrelsen for de danske Andelssvineslagterier, for bestyrelsen for Eksportsvineslagteriernes salgsforening og for bestyrelsen for Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik; medl. af Landbrugsrådet.

Adresse: Torpegaard pr. Lille Skensved.

NIELSEN-SKOV Jens Julius vicepolitiinspektør, R.; f. 19/3 1888 i Torning: søn af husmand Niels Nielsen (død 1921) og hustru Marie Birgitte f. Jensen (død 1933); gift 1. gang (15/12 1912) m. Jensine N-S., f. 1/2 1882 i Torning, død 1951, datter af fiskehandler Peter Hermann Sørensen, kaldet Lysdahl (død 1897) og hustru Birgitte f. Petersen (død 1912); 2. gang (6/7 1951) m. Anna N-S., f. 18/4 1895 i Spentrup, datter af gårdejer Niels Jensen Mariager (død 1934) og hustru Inger Marie f. Nielsen <død 1913).

Ansat ved Kbhvns politi 1911, i stats-politiet 1918, overbetjent 1921, kriini-nalassist. II 1931, Kriminalassist. I 1933, kriminalkommissær og leder af rigspolitichefens rejseafd. 1948, vicepoliti-insp. 1955.

Adresse: Valby Langg. 28, Kbhvn.

Valby.

NIENDAHL Christian veterinærinspektør, R.DM.; f.16'1 1879 i Kolding; søn af dyrlæge Valdemar Niendahl (død 1917) og hustru Sona f. Windeløv (død 1916); gift (6/12 1906) m. Sigrid N., f. 7/9 1884 i Kolding, datter af partikulier William Wissing (død 1941) og hustru Anna f. Quistgaard (død 1915).

Student (Kolding 1897); cand. phil. 1898; veterinæreks. 1904; assistent ved veterinærskolens klinik for interne sygdomme 1904-05; prakt. dyrlæge i Kolding 1905-20; reservedyrlæge i hæren (remontedepotet Kolding) 1908-10; kursus for embedsdyrlæger Tierarztliche Hochschule, Berlin 1913; veterinærinsp. for Jylland 1920-49.

Formand for Vejle Amts Dyrlægeforening 1910-19; medl. af bestyrelsen for Dyrlægernes Understøttelsesforening 1910-40 og for Den danske Dyrlægeforening 1918-21; formand for landbrugsministeriets udvalg ang. eksportmarkederne 1930-32; medl. af landbrugsministeriets markedskommission 1946-47 og af handelsministeriets udvalg ang. transport til søs af levende dyr 1949; æresmedlem af Ribe Amts Dyrlægeforening, af Vejle Amts Dyrlægeforening, af Søn-derjydsk Dyrlægeforening og af Den danske Dyrlægeforening. Adresse: Fynsv. 52, Kolding.

NIKOLAISEN Aage gårdejer, RDM.; f. 22/10 1877 i Aalsrode pr. Aalsø; søn af gårdejer, amtsrådsmedlem Niels Nikolaisen (død 1892) og hustru Karen f. Bønløkke (død 1938); gift 1. gang (11/3 1904) m. Marie N., f. 25/2 1875 i Grenaa, datter af købmand Carl Nobel (død 1888) og hustru Amdiline f. Kruse (død 1881); 2. gang (1010 1937) m. operasangerinde Birgit Engell Nikolaisen (se denne).

Lært landvæsen på Kongsgaard og Næsgaard; elev på Askov; ejer af Kejsegaar-den ved Aalsø (fra 1957 i forpagtning af sønnen, Niels Bang-Nikolaisen).

Medl. af Landbrugsrådet til 1954, af Aarhuus Privatbanks repræsentantskab og af repræsentantskabet for »Kustos«; formand for repræsentantskabet i Landbygningernes alm. Brandforsikring til 1953, fortsat medl. af repræsentantskabet; medl. af bestyrelsen for A/S Grenaa Folketidende.

Tildelt Foreningen af jydske Landbo-boforeningers sølvmed. 1952 og Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs største sølvbæger 1952.

Adresse: Grønningen 6, Grenaa.

 

 

NIKOLAISEN Johannes fh. postmester; f. 1/4 1884 i Aalsrode; søn af gårdejer, amtsrådsmedlem Niels Nikolaisen (død 1892) og hustru Karen f. Bønløkke (død 1938); gift (21 '5 1915) m. Gerda N., f. 16/8 1886 i Horsens, datter af professor Andreas Sch. Steenberg (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Laura Emilie f. Steenberg (død 1933).

Præliminæreks. (Grenaa) 1899; elev på Ruskin College, Oxford 1914; studierejser i England, Irland og Schweiz; ansat i postvæsenet 1899, assistent 1909, fuldmægtig i 2. overpostinspektorat 1922; postmester i Næstved 1931, i Aalborg 1940-54.

Formand for Grenaa Skytteforening 1905-07; medl. af bestyrelsen for Dansk Postforening 1905-08 og 1912-17; formand for århuskredsenes radikale Venstreforening 1916-22; medl. af Århus ligningskommission 1917-22, af Julemærkekomiteen fra 1915 og af bestyrelsen for Civiletaternes Sommerhuse 1925-42; næstformand i Foreningen af Agenter for Statsanstalten for Livsforsikring 1937-40; formand for Næstved Museums-og Turistforening 1934-38 og for Næstved Seilklub 1933-38; medl. af bestyrelsen for Aalborg Turistforening; medl. af bestyrelsen for Budolfi sogns menig-

hedsråd 1948-52; præsident for Aalborg Rotaryklub 1947-48; formand for Aalborg social-filantropiske Byggeselskab; medl. af bestyrelsen for Dansk Forsorgs-selskab i Aalborg.

Adresse: Vesteraag. 20, Aalborg.

NILSSON Aage S grosserer, R.; f. 21/5 1897 i Kbhvn.; søn af læge Olav Høgsbro (død 1952) og Amanda Elida Nilsson (død 1942): gift (15 7 1923) m. Ellen N., f. 16,4 1899, datter af kioskejer Emil C Knudsen (død 1949) og hustru Wilhelmine f. Hansen (død 1950).

Reaieks. 1914; lært i trælastfirmaet Jens Nimb, Kbhvn.; korrespondent i kemikalie-agenturfirmaet Ringsted & Sem-ier, Kbhvn. 1920, prokurist 1923, medindehaver 1932, eneindehaver fra 1946.

Formand for kemikalie-sektionen u. Danske Import Agenters Forening 1938; medl. af repræsentantskabet for Grosserer-Societetet 1945-51, af Grosserer-Societetets Komite 1951; medl. af Fællesudvalget vedr. Kemikalier m. v. (nedsat af Grosserer-Societetet og Industrirådet) 1945-54; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Handelsstands Klub af 1841 fra 1953, viceformand fra 1954.

Adresse: Hvidørev. 66, Klampenborg.

NILSSON Arvid grosserer, direktør, R. p.p.; f. 21/5 1893 i Sverige; søn af gårdejer Johan Gustaf Nilsson (død 1922) og hustru Marie Mathilde f. Petersson (død 1934); gift (20/8 1929) m. Signe N., f. 21/7 1898 i Vejle, datter af handelsminister Jørgen Christensen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Marie f. Schmidt (død 1955).

I købmandslære i Kbhvn.; videreuddannet i udlandet; etableret egen en gros forretning i Kbhvn. 1918; adm. direktør i Arvid Nilsson, å/S fra 1948; direktør i Aktieselskabet af 1. Okt. 1948 fra 1948.

Formand i bestyrelsen for Arvid Nilsson, A'S og for Aktieselskabet af 1. Okt. 1948.

Oprettede 1953 Arvid Nilssons Fond til Udforskning og Bekæmpelse af Kræft-Sygdomme og af Hjertets Lidelser, formand for fondsbestyrelsen fra 1953.

Udenl. ordener: S.N.3.; S.V.31.

Adresse: Bernstorffsv. 93 A, Hellerup.

Sommerbolig: Svea-Dan, Kildekrog.

NILSSON Edvin fabrikinspektør, civilingeniør, R.; f. 11/5 1896 i Kbhvn.; søn af skræddermester M Nilsson (død 1939) og hustru Johanna f. Ljung (død 1943): gift (16/4 1926) m. Elly N., f. 24/6 1.902 i Dragør, datter af skibsfører H J Tønnesen (død 1949) og hustru Thora f. Raa-gaard.

Student (Østre borgerdydskole) 1915: cand. polyt. (maskining.) 1921; assistent i Forsikrings-Aktieselskaberne Baltica og Norden 1921-23; tilsynsassist. u. arbejds-og fabriktilsynet (fra 1955: arbejdstilsynet) 1923, fabrikinsp. m. tjeneste i Thisted kredsen 1935-44, i Holbæk kredsen 1944-46, i Kbhvns nordre kreds 1946.

Tildelt belønning af Fondet for Arbejderbeskyttelse 1934.

Medl. af Thisted købstads ligningskommission 1937-43; formand for Thisted Amts Motorklub 1938-43.

Har skrevet afhandlinger og artikler i tidsskrifter og dagblade.

Adresse: Sønderengen 47, Søborg.

NILSSON John sektionsingeniør, R.; f. 21 12 1896 i Dalby, Sverige; søn af proprietær N Persson (død 1896) og hustru Marna f. Nilsson: gift (28/6 1923) m. Ella Herta N., f. 7/7 1902, datter af disponent Emil Tannert og hustru f. von Hoff.

Ingeniøruddannelse ved tekniske læreanstalter i Sverige og Tyskland 1916-20; beskæftiget med elektrificering af baner for Tyskland, Østrig, Ungarn, Holland og Spanien 1920-30; honorarlønnet ingeniør ved danske statsbaner ved elektrificeringen af Kbhvns nærtrafik 1930-39; dansk indfødsret 1939; baneing. ved DSB s. å., sektionsing. smstds 1946.

Medl. af forsk, ministerielle o. a. udvalg.

Adresse: Struensee Allé 3, Holte.

NILSSON Karnu guldsmed, FM i sølv; f. 18 8 1889 i Kbhvn.; datter af malermester Magnus Nilsson (død 1936) og hustru Kristiane f. Christensen (død 1935).

Gennemgået Købmandsskolens kvinde-afd.; ansat på kontor i Jørgen Balles bødkerforretning 1910-13; ansat i firmaet Green & Thielemanns Eftf. 1913-28; prokurist i A/S Green & Thielemanns Eftf. 1924-28; medindehaver af guldsmedeforretningen Alliance 1928, eneindehaver fra 1951 til forretningens ophør 1956.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening 1918-36, for Dansk Kvindesamfunds Kbhvns kreds 1916-28, for Kvindernes Handels- og Kontoristforening 1924-50 (formand 1926-50), for Kvindernes Handels- og Kontoristforenings feriehjem Bjælkestuen i Hornbæk fra 1939, for A/S Kvindernes Bygnings Restaurant Karnappen 1936-42 og for A S Pensionsforsikringsanstalten 1937-40; medl. af Dansk Kvindesamfunds fæl->sstyrelse 1921-28 og af repræsentantskabet for Kvindernes Bygning 1922 (formand 1929-42); formand for Kvindernes Handels- og Kontoristforenings byggefond fra 1944.

Adresse: Clarasv. 2, Charlottenlund.

NILSSON Nils forfatter; f. 15/3 1897 i Sirekopinge, Sverige; søn af maskinpasser Olof Nilsson (død 1927) og hustru Maria f. Johansson-Saf (død 1951); gift (7 6 1924) m. Ellen N., f. 21/8 1900 i Horsens, datter af inspektør Søren Jensen (død 1942) og hustru Charlotte f. Andersen (død 1948).

I smedelære 1913-14; minearbejder; vagabond; landarbejder; skibsværftsarbejder hos Burmeister & Wain 1919-26; cigarhandler i Kbhvn. 1926-33.

Har skrevet romanerne: Mellem mørke Mure (1931); Heste-Truels (1932); Dokken (1933); Flugten (1934): Minebyen (1935); Kærlighed til Jorden (1936); Høsten i Hus (1941); Dagen og Vejen (1943); Alt skal betales (1944); Som Floder mod Havet (1946); Det ukuelige Hjerte (1948); Det er dejligt at leve (1949); Leg i blinde (1950); Jørgen Nielsen biografi (1951); Det går nok (erindringsroman, 1954).

Adresse: Peter Bangs V. 165, Kbhvn.

Valby.

NIMB Carl Henrik arkitekt, R.; f. 22/12 1897 i Kalundborg; søn af murermester C Nimb (død 1941) og hustru Anna f. Kofoed (død 1949); gift (15/4 1924) m. Gertrud Thora N., f. i Ibsker på Bornholm, datter af købmand N P Nielsen (død 1924) og hustru Kristine f. Stange (død 1928).

Murersvend 1917; elev på Det tekniske Selskabs bygningsskole 1916-20 og på kunstakademiet 1921-23; på tegnestue hos arkitekt, professor Edvard Thomsen 1919-20, hos arkitekt Henning Hansen 1920-22, hos stadsarkitekt Stoltz, Malmø og domkirkearkitekt Eiler Græbe, Lund 1922-23; medhjælper og konduktør hos Henning Hansen 1923-35; lærer ved Det tekniske Selskabs skoler, bygmesterskolen 1938; Gentofte kommunes diplom 1932; Kbhvns kommunes præmie 1943; udstillet fl. gange på Charlottenborg.

Opmand i faglig voldgiftsret 1947-49 og skønsmand i fl. faglige retssager for østre landsret m. m.

Har bl. a. opført fl. villaer, beboelseshuse, mindestene m. m.; Østbornholms Dampskibsselskabs ekspeditions- og pakhusbygning, apoteket, bryggeriet, sømandshjemmet og siloanlæg i Neksø samt fl. forretningsbygninger og beboelseshuse i Neksø og Rønne; Østermarie præstegård, Bornholm; Crown Gummed Papers fabriksanlæg og udvidelse af stiftelsen Fredenshus m.m. i Kbhvn.; i samarbejde m. Henning Hansen: A/S Ferro-san's medicinalfabrik i Gladsaxe, Kbhvns maskinskole m. m.; Frdbg. kommunes nye rådhus i samarb. m. Helge Holm; arkitekt for opførelse af Holbergskolen. Kbhvn. og for folke- og realskolen og siloanlæg i Østermarie.

Har skrevet: Bygningslære om Økonomi m. m.; fl. faglige afhandlinger.

Adresse: Valbirkv. 9, Hellerup.

NISSEN Anker bankdirektør. R.,M.T.Kha.; f. 27/7 1892 i Kastvraa; søn af mølle-ejer Christen Th. Nissen (død 1946); gift (31/3 1920) m. Maja N., f. 30/10 1894 i Kastvraa, datter af gårdejer Chr. Michaelsen (død 1925) og hustru Anna f. Lind (død 1944).

Ansat i Forst- og Kredskasse, Haderslev 1907-10; militærtjeneste 1910-13; i Haderslev Bank 1913-14; deltog i verdenskrigen (Afrika) 1914-19; igen ansat i Haderslev Bank 1919-34: direktør i Graasten Bank fra 1934.

Medl. af Aabenraa amtsråd fra 1946; næstformand i bestyrelsen for Union Bank, Flensborg fra 1955.

adresse: Graasten Bank, Graasten.

NISSEN Børge direktør; f. 19/4 1911 i Gentofte; søn af overinspektør C Nissen (død 1945) og hustru Josephine f.Schwer; gift (1/3 1942) m. Lise N., f. 21/1 1919 i Sparkjær, datter af købmand C Thou-gård og hustru Marie f. Hansen (død 1942).

Student (Frederiksborg) 1929; assistent i forsk, forsikringsvirksomheder 1930-38; eand. polit. 1940; sekretær i Fællesrepræsentationen for dansk Håndværk og Industri 1941; adm. direktør i Håndværksrådet fra 1954; ansv. redaktør af tidsskriftet Danmarks Håndværk fra 1950.

Medl. af statens ligningsråd fra 1950, af licitationskommissionen, af bestyrelsen for Dansk Skatteborgerforening, af Erhvervenes Fællesudvalg om Skattespørgsmål, af forretningsudvalget for Dansk Folkescene, af repræsentantskabet for Arm. Investeringsforening og af handelsministeriets tekn. assistentudvalg.

Har skrevet forsk, pjecer og redigeret nogle samleværker, bl. a. om licitations-spørgsmålet o. a. byggeproblemer samt artikler i dags- og fagpresse.

Adresse: Brønlunds Allé 37, Hellerup.

NISSEN Børge direktør; f. 20/11 1912 i Helsingør; søn af godsejer, kaptajn Axel Nissen (død 1951, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Paula f. Larsen; gift (2/12 1944) m. Karin N., datter af grosserer Axel Beck og hustru Elfrida f. Petersen (død 1919).

Student (Horsens) 1931; ingeniør fra MIT, Boston, USA 1940; ansat hos F L Smidth & Co. A'S 1940-53; ansat hos A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik 1953, direktør 1956.

Medl. af bestyrelsen for F L Smidth & Co., A/S, for A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik, for A/S Galle & Jessen og for A/S Hedehus-Teglværket. Adresse: Gamlehave Allé 5, Charlottenlund.

NISSEN Erik B højskoleforstander; f. 11/9 1900 i Kbhvn.; søn af direktør C E Nissen (død 1930) og hustru Rigmor f. Balslev (død 1930); gift (7/4 1927) m. Inge N., f. 27/10 1902, datter af sognepræst Chr. Pedersen (død 1953) og hustru Clara f. Lund (død 1945).

Student (Metropolitanskolen) 1918; cand. theol. 1924; lærer ved Roskilde højskole 1926-27 og ved Antvorskov højskole 1927-35; forstander for sidstn. fra 1935.

Medl. af bestyrelsen for Studenterkredsen 1924-26; formand for Dansk Ungdomssamvirke i Slagelse og omegn 1940-46, for Dansk Ungdomssamvirke i Sorø amt 1940-45 og for Ungdommens Fællesråd i Slagelse og omegn 1946-48; medl. af udvalget for Det grundtvigske

Soldaterarbejde 1948, af bestyrelsen for Landselevforeningen af Højskoleelever 1952 og for Dansk-Argentinsk Forening 1955.

Medudgiver af Studiekredsen; medredaktør af bogserien Nordisk Oplysning; kronikker og artikler i dagblade og tidsskrifter.

Adresse: Antvorskov højskole, Slagelse.

NISSEN Hans grosserer, fh. borgmester; f. 21/4 1889 i Bramminge; gift (27/5 1911) m. Johanne Petrine N., f. Clausen, f. 3/2 1887 i Refsvindinge.

Stifter af og indehaver af firmaet Brødr. Nissen (frugt en gros), Esbjerg; medl. af Esbjerg byråd (Venstre) 1947, borgmester 1950-54.

Formand for Foreningen af Frugtimportører i Provinsen 1939-49; medl. af bestyrelsen for Frugtbranchens Tabsudligning og for Organisationen af Importører af Frugt fra Italien (OIFI) 1939-49; medl. af hovedbestyrelsen for Tempelridderordenen fra 1944 og formand for den lokale afd. af samme fra 1945; medl. af bestyrelsen for den grønlandske erhvervslånefond fra 1951: formand for tilsynsrådet for A/S Kbhvns Handelsbank, Esbjerg afd. fra 1952; medl. af bestyrelsen for dagbladet Vestkysten; formand for Esbjerg socialfilantropiske byggeselskab.

Adresse: Jernbaneg. 42, Esbjerg.

Sommerbolig: Strandvejen 39. Hjerting.

NISSEN Kai sekretær; f. 18/5 1915 i Skodsborg; søn af portør Magnus Nissen (død 1931) og hustru Maren Kathrine f. Sørensen (død 1953); gift (24/3 1940) m. Ebba N., f. 12/1 1916 i Nylars, datter af gårdejer, branddirektør Marcus Blem (død 1954) og hustru Helvig f. Kofoed.

Realeks. (Nærum kostskole) 1931; elev. senere assistent, i Andelsbanken i Odense 1931-36; assistent i Andelsbanken i Hjørring i 1936 og i Rønne 1936-44; fuldmægtig på amts-arbejdsanvisningskonto-ret, Rønne 1944-46; sekretær i Handels-og kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1946-50, i De samvirkende Fagforbund i Danmark fra 1950.

Medl. af bestyrelsen for Handels- og Kontorfunktionærforeningen på Bornholm 1938-46 (næstformand 1940, formand 1942-46), af forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation på Bornholm og af hovedbestyrelsen for Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1945-46; formand for bestyrelsen for Bornholms Social Demokrat 1945-46; medl. af Rønne byråd i 1946; medl. af De samvirkende Fagforbunds forretningsudvalg 1950, af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1950, af sekretariatet for Danmarks socialdemokratiske Ungdom 1950, af erhvervsvejled-ningsudvalget 1953, af statens ferieudvalg 1955, af statsstyreisens centrale samarbejdsudvalg 1955. af regeringsud-valget for teknisk bistand u. FN 1956, af Frdbg. kommunes boliganvisningsud-valg 1948 og af repræsentantskabet for Socialpolitisk Forening 1953; formand for den socialdemokratiske presses kontrolkomité 1957.

Adresse: Dalgas Boulevard 13,

Kbhvn. F.

NISSEN Mogens lektor; f. 1/8 1888 i Skotterup; søn af grosserer August Nissen (død 1933) og hustru Valborg f. Culmsee (død 1913); gift (22/12 1933) m. Aino N., f. 16/12 1901 i Holte, datter af landskabsmaleren Viggo Langer (død 1942) og hustru Amalie f. Nielsen (død 1939).

Student (Sorø) 1907; forsk, lærervirksomhed (bl. a. i Finland 1908-10); cand. mag. 1916; lærer ved Birkerød kostskole 1916-18; adjunkt ved Ordrup gymnasium 1918; lektor smstds fra 1934.

Medl. af repræsentantskabet for Dansk Skolescene fra 1924; lærer ved feriekursus i dansk sprog og kultur fra 1928; medstifter af og formand for Dansk Forening til nordisk Sprogrøgt fra stiftelsen i 1941.

Har skrevet afhandlinger og artikler i tidsskrifter og dagspressen om finsk sprog og om den nordiske sprogsag, bl. a. Vort nordiske modersmål i vort grænselands kamp (1946); medudgiver af serien »Vort nordiske modersmål« I-IV (1942-48), af Svensk Læsebog for Folkeskolen (1943) og af Leerboek in de Deense Taal (Zutphen, 1948); redaktør af tidsskriftet Vort Nordiske Modersmål fra 1948.

Adresse: Ordrupv. 177, Charlottenlund.

NISSEN N I overlæge, dr. med.; f. 30/7 1898 i Stubbum ved Christiansfeld; søn af gårdejer N I Nissen (død 1938) og hustru Valborg f. Have (død 1949); gift (181 1929) m. Else Margrethe N., f. 28/2 1904 i Kbhvn., datter af afdøde grosserer Carl Møller og hustru Eleonora f. Beck.

På latinskole i Haderslev til 1917; deltog i verdenskrigen 1917-18; student (privat dimit.) 1920; med. eks. 1926; kandidat og reservelæge ved kbhvnske hospitaler og provinssygehuse 1926-39; dr. med. 1933; specialistanerk. (med. sygdomme, lunge-, stofskifte- og infektionssygdomme) 1935; overlæge ved Frdbg. hospitals afd. for infektionssygdomme 1939, ved hospitalets med. afd. E fra 1948.

Næstformand i Landsforeningen til Bekæmpelse af Børnelammelse og dens Følger 1945-53, derefter medl. af hovedbestyrelsen og næstformand for forretningsudvalget i Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio); medl. af Association Européenne contre La Poliomyé-lite og af kommissionen til det internordiske polio-samarbejde.

Har skrevet: Studies on alimentary Li-pemia in man (disputats); Undersøgelser over Lungebetændelsens bakteriologiske Erkendelse og Behandling samt Undersø-

gelser over Sulfonamider og Antibiotica m. m.

Adresse: Frdbg. Allé 42 A, Kbhvn. V.

NISSEN Nis Christian gårdejer, K.p.p.; f. 8/4 1878 i Viby på Als; søn af gårdejer Hans Nissen (død 1896) og hustru Eline f. Christiansen (død 1910).

Ophold på Brahetrolleborg og Askov højskoler samt på Dalum landbrugsskole; overtog fædrenegården 1905; indkaldt til militærtjeneste u krigen 1914-18.

Medl. af kommunerepræsentationen i Viby 1905-11, af Vælgerforeningens tilsynsråd fra 1907, af den prøjsiske landdag fra 1908 til dennes opløsning grundet på revolutionen, af Sønderborg kredsdag (amtsråd) 1913-28 og af Amts-raadsforeningens bestyrelse 1927-28; æresmedlem af Nordslesvigsk Vælgerforening; folketingsmand (Radikale Venstre) 1924-26; medl. af akkordretten 1925-28 og af afvandingskommissionen for Tønder marsk.

Udenl. orden: Pr.J.K.2.

Adresse: Jørgensgaard 18, Aabenraa.

NISSEN Thomas veterinærinspektør, R.; f. 12/2 1903 .i Kongens Lyngby; søn af proprietær Gustav Nissen (død 1941) og hustru Petrine f. Holm; gift (21/4 1935) m. Helle N., f. 13/4 1908 i Århus, datter af murermester Thomas Thomsen (død 1940) og hustru Agnes f. Haagensen.

Student (Lyngby statsskole) 1921; dyr-lægeeks. 1927; reservedyrlæge ved gardehusarregimentet 1927-29; assistentstillinger ved veterinær praksis og kødkontrol 1929-31; veterinærfuldm. i Århus 1931, i Kbhvn. 1942; veterinærinsp. for Fyn og Sønderjylland fra 1944.

Adresse: Overg. 14, Odense.

NISSEN Thorkild Balslev direktør, civilingeniør; f. 12/11 1902 på Frdbg.; søn af direktør C E Nissen (død 1930) og hustru Rigmor f. Balslev (død 1930); gift (23/12 1934) m. Gunver N., f. 27/1 1905 i Kbhvn., datter af toldkontrollør Thorvald Gelardi (død 1939) og hustru Astrid f. Gelardi (død 1955).

Student (Metropolitanskolen) 1920; cand. polyt. 1928; ingeniør i A/S Burmeister & Wain s. å., i A/S Holeby Dieselmotor Fabrik 1935, overing. smstds 1943, direktør 1955.

Medl. af bestyrelsen for H Nielsen & Søn Maskinfabrik A/S.

Adresse: Østervang 44, Maribo.

NISSEN-PETERSEN Niels bankdirektør, R'.p.p.; f. 15/1 1883 på Hauerballegaard i Viuf; søn af proprietær Rasmus Petersen (død 1926) og hustru Johanne Kirstine f. Christensen (død 1914); gift (26/5 1910) m. Gerda Margrethe N-P., f. 11/7 1888 i Neksø, datter af dyrlæge Jacob Albrechtsen (død 1922) og hustru Martha Kathrine f. Hansen (død 1925).

Dyrlægeeks. 1906; prakt. dyrlæge i Aakirkeby til 1929; reservedyrlæge i hæren 1912; dyrlæge ved den kommunale kødkontrol 1920; medl. af bestyrelsen for Aakirkeby Bank 1913, af direktionen 1920. adm. direktør fra 1929.

Formand for Tuberkuloseforeningen for Aakirkeby og Omegn 1911-31 og for Bornholms Dyrlægeforening 1911-30, æresmedlem af samme 1949; medl. af den stående voldgiftsret i tvistigheder ang. handel med husdyr 1912-36 og af Aakirkeby byråd 1917-21 og 1925-54, borgmester 1929-54; medl. af repræsentantskabet for Den danske Købstadsforening 1929-54; næstformand i bestyrelsen for De bornholmske Jernbaner fra 1935; medl. af bestyrelsen for Bornholms Højspændingsværk, for Bornholms Turistforening og for Bornholms Flyveplads; amtsrådsmedl. 1930-35; landvæsenskom-missær 1950.

Har udg.: Bekæmpelsen af Tuberkulosen hos Hornkvæget i Aakirkeby og omliggende Sogne gennem 20 Aar efter Bangs System (s. m. dyrlæge J Albrechtsen).

Udenl. orden: Fi.M.M.3.

Adresse: Eskildsg. 10, Aakirkeby.

NISTED V H skibsmægler, konsul; f. 2/9 1887 i Århus; søn af speditør C A Ni-sted (død 1916) og hustru Marie Henriette f. Rockstroh (død 1934); gift (3/1 1913) m. Kristiane N., f. 1/9 1887 i Thorsager, død 1955, datter af købmand C A -Lovschal (død 1889) og hustru Constance f. Holm (død 1930).

Uddannet hos skibsmægler NAS Bur-sche og hos konsul E Bergmann, Århus, til 1907, hos H Vogemann, Hamborg, 1907-09; ansat hos Funch, Edye & Co., New York 1909-11, hos skibsmægler Carl Hassager, Randers, fra 1911; medindehaver u. firmanavn Carl Hassager & Co. 1912, eneindehaver s. å.; Lloyds agent 1914; britisk vicekonsul 1921-40; ekspeditør for A/S Det Forenede Dampskibs-Selskab 1936.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Arbejdsgivere i Randers (formand 1935-39) og af repræsentantskabet for Randers Disconto- og Laanebank; medl. af bestyrelsen for Jydsk Telefon-Akts.; oldermand for Randers Skipperlaug og Bombebøsse; dommer i søretten i Randers amt; bisidder i Randers ældre Køb-mandsliglaug.

Adresse: Villa Bakken, Hadsundv. 72,

Randers.

NOACH Esther forfatter, journalist; f. 2/6 1896 i Kbhvn.; datter af kontorchef Victor Henriksen (død 1938) og hustru Alvilda f. Noach (død 1928).

Faglærerinde fra Zahles kursus 1917; underviste ved præliminær- o. a. kursus 1918-26; redaktionssekr. ved Politikens Magasin og medarbejder ved Politiken 1926-46; medredaktør ved »Språgfron-ten« 1944-46; rejseskribent og kronikør ved forsk, blade fra 1946; redaktør af »Dansk Kunst«, »Udenlandske Mester-

værker« og Magasinets Tegninger 1934-48.

Har bl. a. skrevet romanerne: David Schuld (1933); En Aften i Faldon (1935); Familien Koltoft (1939); En moderne Kvinde (1951) samt skuespillet Bryllupsnatten (1947).

Adresse: Heireskov Allé, Humlebæk.

NOACK Bent professor, dr. theol.; f. 22/8 1915 på Voulund Mosegaard, Hammerum herred; søn af biskop Carl W Noack (se denne); gift (18/4 1942) m. Margrethe N., f. 5/8 1914 i Skodborg, datter af gårdejer Jens Hørliick (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Anna f. Bunds-gaard.

Student (Flensborg) 1935; cand. theol. 1942; undervisningsassist. ved Århus universitet 1942-46; studier i Uppsala, Basel og Oxford 1946-48; dr. theol. (Århus univ.) 1948; kst. sognepræst i Alslev og Hostrup ved Varde s. å., udnævnt 1949; till. provst for Skads herreds provsti 1951; lektor i bibelsk exe-gese ved Århus universitet s. å.; professor i teologi (nytestamentlig exe-gese) ved Kbhvns universitet fra 1955.

Medl. af Det lærde Selskab i Århus 1949.

Har skrevet: Satanas und Soteria (disputats, 1948); Das Gottesreich bei Lukas (1948); 4. Ezrabog i Oversættelse med Indledning og Noter (1953); Zur jo-hanneischen Tradition (1954); Fortolkning til 5. Mosebog, Josuabogen, Dommerbogen og Ruths Bog (i Bibelselskabets Fortolkning 1955-56); leksikon og tidsskriftartikler.

Adresse: Bregnerødv. 23, Birkerød.

NOACK Carl W biskop, K'.DM.; f. 21/11 1885 i Ribe; søn af købmand Peter Noack (død 1911) og hustru Johanne f. Barkentin (død 1913); gift (31/7 1914) m. Elisabeth N., f. 31/8 1882 på Sallev Mølle, datter af gårdejer Peter Jørgensen (død 1926) og hustru Maren Louise f. Jensen (død 1893).

Student (Ribe) 1903; lærer og student i Kbhvn. 1903-08; arbejder i Hamborg 1908-11; landvæsenselev 1911-13; husmand i Vovlund ved Herning 1914-20; cand. theol. 1920; sognepræst i Sunds 1920-21; præst for den danske menighed i Flensborg 1921; biskop over Haderslev stift 1937-55.

Medl. af repræsentantskabet for Dansk Kirke i Udlandet fra 1921, formand fra 1950; formand for Møltrup optagelses-hjem 1938 og for mindretalskommissio-nen u. Kirkeligt Verdensforbund til Fremme af international Forståelse 1938 -45; medl. af bestyrelsen for Det danske Bibelselskab 1939; formand for den kristne Buddhistmissions nordiske hovedkomité 1946; medl. af salmebogs-udvalget 1946-51; formand for Det danske Salmebogsselskab 1952: æresmedlem af British and Foreign Bible Socie-ty. London, 1947.

Adresse: Haderslevv. 42, Kolding.

NOE-NYGAARD Arne professor, dr. phil., R., FM. i sølv; f. 30/7 1908 i Ribe; søn af seminarieforstander, senere valgmenigheds- og sognepræst Søren Noe-Ny-gaard (død 1934) og hustru Ingrid f. Iversen; gift (3/11 1938) m. lektor, dr. phil. Ellinor Bro Larsen (se denne).

Student (Århus katedralskole) 1927; mag. scient. 1933; dr. phil. 1937; studieophold i Stockholm 1931, i Upsala 1933-35 og i Glasgow og London 1936 og 1937; studierejse i Canada og USA 1951; deltog i den danske Østgrønlands-ekspedition 1929, i Godthaabsekspedi-tionen 1930, i den treårige Østgrøn-landsundersøgelse 1931-34 (overvintring 1931-32), i den fjerde dansk-islandske ekspedition til Vatnajokull 1936, i Nugs-suaqekspeditionen 1939 samt i Heklaundersøgelsen 1947; forestår på Danmarks geologiske undersøgelses vegne den geologiske kortlægning af Færøerne.

Vidensk. assistent ved mineralogisk museum 1936; borearkivar ved Danmarks geologiske undersøgelse 1938; afdelingsgeolog smstds 1940; professor i mineralogi ved Kbhvns universitet og bestyrer af universitetets mineralogisk-geologiske museum 1942; medl. af konsistorium ved Kbhvns universitet 1955.

Medl. af bestyrelsen for Dansk geologisk Forening 1930-31, 1940-43 og (som formand) 1952-53, for Dansk geofysisk Forening 1938-44 og (som formand) 1950 -52 samt for Det kgl. geografiske Selskab 1946-56; medl. af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland 1944, af dennes forretningsudvalg 1948, af udvalget for Grønlands geologiske undersøgelse fra dets oprettelse og af bestyrelsen for Det arktiske Institut fra 1954; medl. af Kungl. fysio-grafiska SallskaDet i Lund 1951; Foreign Member of Geological Society i London 1953; medl. af Videnskabernes Selskab 1954 og af Rask-Ørsted fondets komité 1956.

Medl. af Danmarks Frihedsråd til dec. 1943, af Frit Danmarks hovedledelse dec. 1943-april 1946, af Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945-47 og af bestyrelsen for Frihedsfonden fra 1945.

Har skrevet en række geologiske afhandlinger fra Færøerne, Island og Grønland, en Geologisk Lærebog samt en Krystallografi og Mineralogi (s. m. H Clausen).

Adresse: Ø-Voldg. 7, Kbhvn. K.

NORBØLL Knud Willy rektor; f. 19'3 1904 i Kbhvn.; søn af urmager Knud Norbøll (død 1954) og hustru Elise f. Petersen (død 1949); gift (28/4 1934) m. Grethe N., f. 27/9 1910 på Frdbg., datter af fabrikant, exam. jur. Bernhardt Jonsen og hustru Valborg f. Fischer (død 1941).

Student (Frdbg. gymn.) 1922; cand. mag. 1927; kst. adjunkt ved Efterslægtselskabets skole s. å., adjunkt 1928, lektor smstds 1945; rektor for Helsingør

gymnasium fra 1947; lærer ved Triers faglærerkursus 1934-39, ved Blaa-gaards seminarium 1938-47, ved hærens officersskole 1945-47 og ved Danmarks lærerhøjskole 1946-47; konsulent ved Kbhvns skolevæsen 1943-47.

Formand for De kommunale Gymnasieskolers Lærerforening 1945-48; medl. af styrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening 1945-55.

Har udgivet lærebøger til skolebrug.

Adresse: Anemonev. 5, Helsingør.

NORDENTOFT Einar Mygdal generalmajor, kammerjunker, K'.DM., HTH.p.p.; f. 12/5 1896 i Kbhvn.; søn af overmaskiningeniør Otto Nordentoft (død 1937) og hustru Emma f. Mygdal (død 1917); gift (15/11 1924) m. Karen N., f. 7/7 1901 i Kbhvn., datter af oberstløjtnant Aage Holbøll (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Frida f. Dreyer (død 1954).

Student (Frdbg. gymn.) 1914; premier-løjtn. i fodfolket 1918; kaptajn 1932; oberstløjtn. 1942; oberst 1945; chef for 1. regiment 1948; midlertidig generalmajor som hærens senior repræsentant i Den nordeuropæiske Planlægningsgruppe i London 1949, formand for den danske delegation 1950; generalmajor 1950; chef for forsvarsstaben 1950-56; dansk militær repræsentant ved SHAPE og rådgiver i militære spørgsmål for den danske repræsentation ved NATO, Paris 1956.

Udenl. ordener: A.F.L.3.; Fi.H.R.2!.; F.Æ.L.4.; N.O.N.3.; S.Sv.2!.; Stb.B.E.4.; Æt.S.SK.

Adresse: Den Nordatlantiske Traktats

Organisation, 53, Avenue Victor Hugo,

Paris XVI. Frankrig.

NORDENTOFT Inger Merete skoleinspektør; f. 18/8 1903 i Thisted; datter af læge Poul Nordentoft (død 1937) og hustru Astrid f. Kabell (død 1953).

Lærerindeeks. (Tønder) 1923; ansat ved Kbhvns skolevæsen 1924; skoleinsp. 1945.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Kom-munelærerindeforening 1935-45, formand 1939-45; medl. af fælleslærerrådet i Kbhvn. 1937-45, formand 1939-45; medl. af bestyrelsen for Nordens Lærerindeforbund 1939-45 og af ungdomsskolenævnet i Kbhvn. 1943-45; medstifter af modstandsorganisationen »Ringen« 1941; medl. af bestyrelsen for Frit Danmarks lærergruppe; medl. af folketinget (Danmarks kommunistiske parti) 1945-53 og af Iønningskommissionen af 1943; Danske Kvinders Nationalråds repræsentant i International Council of Women-Edu-cation Committee 1939-49; medl. af Danmarks kommunistiske partis centralkomité 1949-57, af Kvindernes demokratiske Verdenforbunds landsledelse 1948-53 og af bestyrelsen for Frihedsfonden.

Har udgivet: Min ABC I-II (1944); Opdragelse til Demokrati (1944); medudgiver af: Min egen Bog (1938); Nu kan jeg læse (1942); På landet og i byen (1950); Danmarksbogen (1952); Vi og vore naboer (1953); Vi og verden (1954); Oldtids liv - nutids virke (1955); Litteraturbogen (1955); Ud går du nu -(1956); medredaktør af: Hverdagen skifter, - Skolen i de onde Aar (1946).

Adresse: Randbølv. 27, Kbhvn. F.

NORDENTOFT Jens M overlæge; f. 18'8 1903 i Kbhvn.; søn af provst Jons. Nordentoft (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Karen f. Munck (død 1954); gift (12/7 1929) m. Helga N„ f. 27/12 1905 i Kbhvn., datter af kaptajn i DFDS Axel J Schmidt (død 1955) og hustru Anna f. Dorph-Peter-sen (død 1923).

Student (Helsingør) 1921; med. eks. 1929; assistent ved rigshospitalets røntgenklinik 1934-36; reservelæge ved røntgenafdelinger i Kbhvn. og provinsen 1936, 1941-44 og 1947-48, ved radiumstationen i Århus 1937-40; fg. overlæge ved radiumstationerne i Odense og Kbhvn. 1944-47; overlæge ved Aalborg amtssygehus, radiologisk afd. 1948; spe-cialistanerk. (radiologi) 1940.

Har skrevet: The Value of the Barium Enema in the Diagnosis and Tre-atment of Intussusception in Children (1943) o. a. arbejder om kliniske og radiologiske emner.

Adresse: Kærlundsv. 18, Aalborg.

NORDENTOFT Johan oberstløjtnant, hærarkivar, R.DM., HTH.p.p.; f. 21/3 1891 i Søtorup; søn af apoteker Jens Nordentoft (død 1936) og hustru Laura Margrethe f. Mygdal (død 1949); gift (1/11 1918) m. Inge Margrethe N., f. 26/6 1891 på Frdbg., død 1951, datter af professor G A C Sand (død 1921, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Albertine Fro f. Olufsen (død 1917).

Student (Herlufsholm) 1910; premier-løjtn. ved 2. regiment i Helsingør 1914; gennemgået officersskolens general-stabsafd. 1919-20; forsat til generalstaben 1921; fuldmægtig i krigsministeriet 1924; kaptajn og kompagnichef ved 11. batl. 1927; tjenstg. i den franske hær 1927-28; forsat til generalstaben og souschef ved sjællandske division 1933; oberstløitn. 1937; tjentsg. i krigsministeriet 1938; chef for 11. batl. 1939; forsat til generalstaben som stabschef ved sjællandske division 1942; til rådighed for generalkommandoen 1945; afsked 1951; till. ansat som krigsministeriets konsulent i militære bibliotekssager og som leder af generalstabens krigshistoriske arbejder 1946; hærarkivar og chef for hærens arkiv 1952.

Medarbejder ved generalstabens krigs-historiske arbejder 1934-39: redaktør af Militært Tidsskrift fra 1946.

Har skrevet forsk, krigs- og personal-historiske arbejder.

Udenl. ordener: N.St.0.31.; S.Sv.2.

Adresse: Bondetinget 24, Roskilde.

NORDENTOFT Svend kontorchef, R.; f. 13/9 1899 i Haslev; søn af apoteker Jens Nordentoft (død 1936) og hustru Laura Margrethe f. Mygdal (død 1949); ugift.

Student (Henrik Madsens skole) 1918; cand. polit. 1925; sekretær i landsover-skatterådet s. å., ekspeditionssekr. i statens Iigningsdirektorat 1938, tjenstg. kontorchef 1943, ligningsinsp. 1946, kontorchef s. å.

Adresse: Moltkesv. 55, Kbhvn. F.

NORDLUNDE C Volmer bogtrykker, R. p.p.; f. 15/6 1888 i Frederikssund; søn af bogtrykker C Nordlunde (død 1938) og hustru Monna f. Jensen (død 1945); gift (9/9 1938) m. Lily N., f. 30/7 1905, datter af toldkontrollør Lauritz Gabriel Jensen (død 1935) og hustru Anna f. Northon.

Lærling på C Nordlundes Bogtrykkeri 1905-09; uddannelse på Fagskolen for Boghåndværk og på Kgl. Akademie fiir grafische Kiinste und Buchgewerbe, Leipzig; driftsleder i J Jørgensen & Co., Kbhvn. 1918-27; egen virksomhed fra 1927.

Medl. af bestyrelsen for Forening for Boghåndværk 1927-33, af repræsentantskabet 1933-44, formand 1946-51; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Bogtrykkerforening 1930-32, af repræsentantskabet 1932-37 og 1942-52; medl. af repræsentantskabet for Fagskolen for Boghåndværk 1928-53 og af Bogtrykskolens fagkomité 1941-53; formand for Fagskolen for Boghåndværk 1947-53; æresmedlem af Double Crown Club, London; tildelt Købestævnets årsmedatje 1929.

Har udgivet: Fagskolen for Boghaand-værk gennem halvtreds Aar; William Morris; Bogskrifter og Bogtrykkere; Bogtrykkeren Niels P Thomsen; Typografisk ABC for Bogvenner; Bogtrykkets Fortid og Nutid; T J Cobden-Sanderson.

Udenl orden: S.N.3.

Adresse: Duntzfelts Allé 14, Hellerup.

NORDMANN V J H fh. statsgeolog, dr. Phil., R.; f. 23/2 1872 i Kbhvn.; søn af smedemester A Nordmann og hustru f. Hagemann; gift 1. gang (16/11 1900) m. Vilhelmine Margrethe N., f. 14/1 1876, død 1944, datter af typograf Vilhelm Hansen og hustru f. Stibolt; 2. gang (14/11 1953) m. Erna N.. f. 10/6 1925, datter af landmand Niels Møller Thomasen og hustru f. Andersen.

Student (privat dimit.) 1893; mag. scient. 1899; assistent ved Danmarks geologiske undersøgelse s. å.; afdelings-geolog 1917; statsgeolog 1919-42; dr. phil. 1908; medl. af bestyrelsen for Geologisk Forening og redaktør af sammes meddelelser 1908-13, 1915-20, 1925-31 og 1934-35, formand 1921 og 1932-33: medl. af bestyrelsen for Naturhistorisk Forening 1910-37 og for Det grønlandske Selskab 1924; medl. af udvalget for naturfredning fra 1927 og af det af landbrugsministeriet nedsatte tilsyn med driften af Jægersborg Dyrehave og af Jægersborg Hegn 1931-47; foretog zoologiske undersøgelser i Vestgrønland 1911. Adresse: Silkeborgg. 1, Kbhvn. 0.

NORDSTEN Milton fabrikejer, civilingeniør, R.; f. 21/5 1883 i Hillerød; søn af fabrikejer P Nordsten (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Oline (død 1931); gift (22/1 1915) m. Tove N„ f. 22/9 1894 i Fredericia, datter af dommer og borgmester F C C Zahl-mann (død 1957, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Therese Agnete f. Ehlers (død 1933).

Student (Frederiksborg) 1901; cand. polyt. 1908; studieophold i Sverige 1909, i England 1910; indehaver af firma P Nordsten, Hillerød Jernstøberi & Maskinfabrik ved M Nordsten fra 1918.

Formand for Foreningen af Danske Landbrugsmaskinfabrikanter; næstformand for Foreningen af danske Jernstøberier; formand for Hillerød Industri- og Håndværkerforening og for Frederiksborg Skøjteløberforening.

Adresse: Helsingørsg. 43, Hillerod.

NORGAARD Axel overlæge, dr. med., R.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 10/9 1884 i Silkeborg; søn af kaptajn Alex. Norgaard (død 1930) og hustru Agnete f. Rasmussen (død 1922); gift (20/2 1930) m. Alice N.. f. 4/9, datter af dr. theol. Alfred Th. Jørgensen (død 1953, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Ingeborg f. Jordt (død 1946).

Student (Metropolitanskolen) 1902; med. eks. 1909; reservelæge ved Øre-sundshospitalet i Helsingør 1910-12; skibslæge (ØK) 1912; reservelæge ved rigshospitalet 1918-20; dr. med. (Om Katalasebestemmelse) 1919; overlæge ved den danske ambulance i Polen 1920 -21, chef 1921; reservelæge ved rigshospitalet 1921-24; retslæge ved inva-lideforsikringsretten 1924; overlæge ved invalideforsikringsrådet 1927. ved inva-lideforsikringsretten 1933; forstander for laboratoriet på Skt. Elisabeths hospital 1925-36; afdelingslæge ved Skt. Josephs hospital 1926-30; deltog i konkurrencen om professoratet i intern medicin 1931; konsulent i sundhedsstyrelsen; redaktør af meddelelser fra sundhedsstyrelsens beredskabsaf deling.

Generalsekr. ved nordisk kongres for intern medicin 1927, 1935. 1948 og 1956; censorsuppleant ved med. em-bedseks. 1928, censor fra 1935; kasserer for Medicinsk Selskab i Kbhvn.; medl. af De samvirkende Menigheds-plejers Fællesråd og Dronningens Centralkomité af 1914, af bestyrelsen for Det Classenske Litteraturselskab og for Dansk Selskab for intern Medicin 1943-48; udenl. medl. af Svenska Lakaresall-skapet; tillidslæge ved UNRRA; modtaget J C Tode-medaljen 1951.

Udenl. ordener: I.F.2.; N.St.O.31.; Po.P.R.5.; Po.r.K.2.; S.N.2.

Adresse: Chr. IX's G. 1, Kbhvn. K.

NORLING-CHRISTENSEN Hans museumsinspektør, mag. art.; f. 30/3 1909 i Kbhvn.; søn af laboratorieforstander, dr. phil. Harald R Christensen (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Anna f. Norling; gift (30/3 1939) m. Grethe N-C, f. 14/5 1919 i Hjørring, datter af arkitekt Hans Vejby Christensen (død 1945) og hustru Elna f. Jensen.

Student (Lyngby) 1927; lærereks. (Haderslev) 1931; deltager i dr. Lauge Kochs treårsekspedition til Nordøstgrønland 1933; ansat ved Kbhvns skolevæsen 1936-38; mag. art. (forhistorisk arkæologi) 1936; inspektør II ved nationalmuseet 1939, inspektør I 1950.

Korresp. medl. af Tysk arkæologisk Institut, Frankfurt a. M. 1954; medl. af styrelsen for Selskabet for Udforskning af Oldsachsisk Kultur, Cuxhaven, 1956.

Har skrevet afhandlinger om fund og problemer indenfor Danmarks oldtid, særlig jærnalderen.

Adresse: Limfjordsv. 53, Kbhvn. F.

NORMANN A C direktør; f. 23/3 1904 i Hjerm; søn af gårdejer P Chr. Normann, Skjættrup (død 1940) og hustru Karoline f. Kristensen; gift (1934) m. Inge N., f. 25/2 1914, død 1957, datter af fabrikant konsul N Johs. Haustrup (se denne) og hustru Clara Margrethe f. Hermes.

Ved landbruget indtil 1923; prælimi-næreks. 1923; på Roskilde højskole 1920-21; journalist og medarbejder ved bl. a. Venstres Folkeblad, Holbæk Amts Venstreblad og Fyns Venstreblad 1923-34; redaktør af »Radikal Ungdom« 1924-27; forretningsfører i A/S Haustrups Fabriker, Odense 1934-46; medstifter af A/S A C Normanns Forlag, Odense 1943; medejer og medudgiver af Helsingør Dagblad fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for A/S A C Normanns Forlag 1943-55, for A/S M Normanns Forlag fra 1955 samt af repræsentantskabet for Det Danske Luftfartselskab; medl. af Odense byråd 1943 -46; af næringslovskommissionen, af licitationskommissionen og af ålegårds-kommissionen, af folketinget (Det radikale Venstre, Ribe amt) fra 1950, af hovedbestyrelsen for Det radikale Venstre fra 1955, af Nordisk Råd fra 1957 og af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank fra 1957; medl. af hovedbestyrelsen for den danske Henry George-Forening; formand for A/S Fyns Venstreblads repræsentantskab 1941-45.

Har oversat og udg. »Eventyr« af Oscar Wilde.

Adresse: Kratkrogen 4, Charlottl.

NORM ANN Bodil kontorchef, bibliotekar; f. 19/12 1914 i Hjerm; datter af gårdejer P Chr. Normann (død 1940) og hustru Karoline f. Kristensen; gift (9/8 1941) m. bibliotekar E Juul-Jensen, f. 16/7 1914 i Næstved, død 1944, søn af skoleinspektør K Juul-Jensen og hustru Nielsine Kristine f. Møller.

Student 1936; filosofikum 1938; afgang fra statens biblioteksskole 1942; ansat ved statens bibliotekstilsyn 1937, ved Folkebibliotekernes bibliografiske Kontor 1942, forretningsfører smstds 1946, kontorchef ved Dansk bibliografisk Kontor 1954; till. lærer ved statens biblioteksskole fra 1948.

Medudgiver af Dansk Bogfortegnelse (1945-49 ff), Katalogisering (1951), Lærebog i Biblioteksteknik (3. udg., 1952), Decimalklassedeling med Emneordsfor-tegnelse (4. udg., 1954) samt en række for folkebibliotekerne beregnede mønsterkataloger.

Adresse; Bogtrykkerv. 14, Kbhvn. NV.

NORMANN Jacob Christian fh. censor, dr. phil., R1.; f. 2/9 1877 i Kbhvn.; gift (8/10 1920) m. Elna Otti N. f. Nielsen f. i Kbhvn.

Student 1897; mag. art. 1905; dr. phil. 1914; gæsteforelæsninger ved Oslo universitet 1919; iscenesættelser, navnlig af: Schnitzler, Tjekof, Gogol på Kbhvns og Århus' teatre; censor ved privatteatrene o. s. v. 1929-54.

Tildelt Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds æresemblem i guld 1945, udnævnt til æresmedlem af Forbundet 1954.

Større litterære arbejder: Dansk Drama (1907); Ifflands, Schillers og Goethes Indflydelse paa Skuespilkunsten (disputats, 1914); Holberg paa Teatret (1919); Teatret (1939) o. a.; har oversat komedier og skuespil af Gogol, Tjekof, Haupt-mann, Wedekind, J J Bernard o. a.

Adresse: Strandg. 21, Kbhvn. K.

NORMANN L O direktør, K.DM., M.T. Kha.p.p.; f. 1/10 1890 i Kbhvn.; søn af direktør, kommandør C Normann (død 1899) og hustru Camilla f. Hoppe (død 1913); gift m. Lili N., f. 25/1 1892 i Kbhvn., datter af grosserer Carl E Nielsen (død 1936, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Marie f. Koefoed (død 1920).

Søofficersskolen 1906-10; ansat i Det forenede Dampskibs-Selskab 1910 og hos skibsmæglerfirmaet Funch, Edye & Co, New York 1912-15; direktionssekr. i Det forenede Dampskibs-Selskab 1915 -20; ophold i Syd- og Nordamerika 1921-22; kontorchef i selskabet 1923; direktør 1934; adm. direktør 1956.

Formand for Dansk Dampskibsrederi-forening og for Søfartsrådet; formand i bestyrelsen for A/S Titan og for A/S Hotel Codan; næstformand i bestyrelsen for A/S Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, for A/S Frederikshavns Værft og Flydedok, for Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, for De Private Assurandører A/S, for Assurance-Com-pagniet Baltica, for A/S Larsens Plads, for A/S Korntørrings- & Oplagsmagasi-net og for A/S De forenede Handels- og Oplagspladser; medl. af bestyrelsen for Krigsforsikringen for danske Skibe; medl. af skibsfartsnævnet, af isryd-ningsrådet, af Turistrådet, af varefor-syningsrådet, af Storebæltskommissio-nen og af Det internationale Handelskammers danske komité; medl af Tietgen Fondens bestyrelse; næstformand i bestyrelsen og repræsentantskabet for Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart 1935-46; medl. af sø- og handelsretten 1937-41, af fragtnævnet 1939 -49 og af bestyrelsen for Kbhvns Frihavns-Akts. 1948-56; vicepræsident i International Chamber of Shipping, London 1954-56.

Udenl. ordener: Gr.G.1.3.; N.St.0.22.; S.V.2. Adresse: Kvæsthusg. 5, Kbhvn. K. Sommerbolig: Tipperupsminde pr. Fredensborg. NORN Mogens fh. overlæge, dr. med.; f. 23/9 1891 i Højbjerg; søn af skolebestyrer Valdemar Nielsen Norn (død 1910) og hustru Anna f. Mohnsen (død 1929); gift (23/5 1919) m. Helga N. f. 24/6 1893 i Århus, datter af læge Villiam Mohnsen og hustru Athalia f. Eil-skov Holm.

Student (Viborg) 1909; med. eks. 1916; assistent ved farmakologisk institut 1918-23; reservelæge ved Århus kommunehospitals med. afd. 1923-28; dr. med. (Experimentielle og analytiske Undersøgelser over nogle Sider af Kaliums Forhold i Organismen) 1925; spe-cialistanerk. (intern medicin med organspecialer) 1927; prakt. i Århus 1928 -32; overlæge ved Dansk Røde Kors' folkekuranstalt ved Hald 1932, ved Haderslev bys sygehus 1933-56.

Adresse: Haderslev.

NORN Otto museumsinspektør, dr. phil.; f. 13/12 1915 i Horsens; søn af arkitekt, fh. kgl. bygningsinspektør Viggo Norn (se denne); gift (28/3 1942) m. Judith N., f. 25/8 1915 på Kofoedgaard ved Klemensker, datter af gårdejer Anker Kure og hustru Thora f. Kofoed. Student (Horsens) 1935; mag. art. (kunsthistorie) 1942; dr. phil. 1949; studieophold i Frankrig i 1938, i Italien 1950; talrige studierejser; inspektør II ved nationalmuseets 2. afd. fra 1949; u. orlov direktør for det danske institut i Rom fra 1957.

Sekretær for Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker fra 1949; medl. af Selskabet for dansk Kulturhistorie fra 1949.

Har skrevet: Nicolai Taarn, Arkitektur og Historie (1945); Mester Michiels to Breve til Christian II (1948); Vor Frelsers Kirke i Horsens (1948); Christian IIPs Borge (disputats, 1949); Bornholms Byer (1952); Kronborgs Bastioner (1954); Redaktør af København før og nu (s. m. Svend Aakjær og Mogens Le-bech); medarbejder ved Danmarks Kirker (fra 1948), ved Danmarks Billedhuggerkunst (1950) og ved Randers Købstads Historie (1952); kunsthistoriske afhandlinger i årbøger og tidsskrifter.

Adresse: Via Zanardelli 1, Rom, Italien.

NORN Viggo arkitekt, fh. kgl. bygningsinspektør, R1.; f. 13/6 1879 i Torup; søn af skolebestyrer Valdemar Nielsen Norn (død 1910) og hustru Anna f. Mohnsen (død 1929); gift (27/9 1906) m. Inger N., f. 28/9 1877 i Horsens, datter af direktør, konsul Otto Creemers (død 1905) og hustru Carla f. Haubro (død 1883).

Assistent hos professor Rosen 1899-1902; afgangsbevis fra kunstakademiet 1904; kgl. bygningsinsp. 1921-53.

Formand for bestyrelsen for Horsens museum fra 1918 og for Kunstforeningen for Horsens og Omegn 1943-53, derefter æresmedlem; formand for bestyrelsen for Kragh og Hustrus stiftelse 1923-55; medl. af bestyrelsen for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening 1929-55, derefter æresmedlem, af bestyrelsen for Danielsens Legat fra 1925, af tilsynsrådet for Sparekassen for Horsens og Omegn fra 1940 og af Horsens byråd 1925-29.

Har opført følgende bygninger: Elektricitetsværket, Nordre kommuneskole, administrationsbygningen, forsamlings-bygningen, museet, kapelkrematoriet og statsskolen m. m. i Horsens; amtssyge-h-'sere i Hornsyld. Thisted, Fjerritslev og Haderslev; udvidet Kysthospitalet ved Juelsminde samt opført afdelingen for voksne; politibygningen, administrationsbygningen og Østre kommuneskole i Thisted; toldkammerbygningen i Herning; post- og telegrafbygningerne i Ringkøbing, Varde, Kolding, Lemvig og Holstebro; statsskolen i Esbjerg; genopført kæmpetårnet på Koldinghus; restaureret følgende kirker: Vor Frelsers kirke i Horsens, Tamdrup, Hundslund, Øster Snede, Hedensted m. fl. kirker.

Adresse: Allégade 45. Horsens.

NORRILD Svend Richard lektor; f. 23/7 1897 i Randers; søn af forstander Johannes Norrild (død 1947) og hustru Mathilde f. Olsen; gift 1. gang (14/10 1927) m. Ester Louise N., f. 6/9 1895 i Roskilde, død 1936, datter af forstander C F Steckhahn og hustru Anna f. Sørensen; 2. gang (28/6 1938) m. lærerinde Inga N., f. 26/7 1912 i Roskilde, datter af landinspektør A Thorsen og hustru Betzy f. Hansen.

Student (Ribe) 1916; cand. mag. 1924; adjunkt ved Christianshavns gymnasium 1925. lektor smstds 1934; lektor ved Lyngby statsskole 1947; till. lærer ved Diakonissestiftelsen 1928-48 og ved menighedshøjskolen Marthabo 1936-49.

Medl. af bestyrelsen for Dansklærerforeningen 1933-42 (formand 1940-41), for Kirkeligt Forbund 1934-45, for Re-ligionslærerforeningen 1935-50 (formand 1943-50), for Kristelig Lærer- og Lærer-

indeforening 1934-45 og for Dansk Bibelskole fra 1934; formand for Gymnasieskolernes Religionslærerforening 1939-45; medl. af Lyngby menighedsråd fra 1945, formand 1953-56; medl. af kommissionen for studentereks. for privatister 1939-52; censor ved skoleem-bedseks. fra 1945.

Litterære arbejder: Jakob Knudsen (1935); Dansk Litteraturhistorie (1939); Dansk Litteratur fra Saxo til Kaj Munk (1949).

Adresse: Gartnersvinget 16, Lyngby.

NORRIS Georg kontorchef, R.DM., HTS.; f. 6/2 1881 i Kbhvn.; søn af kasserer i DFDS Laurits Nielsen (død 1926) og hustru Clara Marie f. Brummerstedt (død 1933); gift (19/5 1906) m. Jenny Ellen N., f. 29/3 1882 i Kbhvn., død 1949, datter af tømrermester Valdemar Rasmussen (død 1895) og hustru Vilhelmine f. Carlsen (død 1913).

Præliminæreks. 1897; gennemgået De Brockske handelsskoler 1898-1900; handelsuddannelse i forsk, firmaer 1898-1903-13; intendant 1908; assistent i marineministeriet 1913, sekretær 1919, fuldmægtig 1932. ekspeditionssekr. 1937, kontorchef 1946-49.

Sekretær ved Dronning Alexandrines Marine-Fond 1917-49.

Adresse: Landsebakken 5, Holte.

Sommerbolig: Solvang, Gulspurvevej,

Liseleje.

NORSK Frans overlæge, R1.; f. 17/9 1890 i Kbhvn.; søn af skibsfører Jørgen Norsk (død 1929) og hustru Cathrine f. Knudsen (død 1952); gift (14/7 1917) m. Jolantha (Jo) N., f. 15/8 1892, datter af skibsfører Christian Thaning (død 1927) og hustru Elisabeth f. Bekker (død 1937).

Student (Gammelholms skole) 1909; med. eks. 1916; reservelæge i hæren 1916-17 og i 1919; kandidatpladser på forsk, kbhvnske hospitaler 1916-18; fg. 2. reservelæge ved kommunehospitalets afd. V. 1918-19; prakt. i Kbhvn. fra 1919; assistent ved kommunehospitalets øreafd. 1920-21 og ved Finsen-institutet 1921-22; specialistanerk. (oto-laryngologi) 1923; klinisk assistent ved rigshospitalets øreafd. 1923-24, assistent smstds 1925-30, kst. overlæge 1926-27; otolog ved Kbhvns amts sygehus på Frdbg. 1932-37; chef for Frdbg. hospitals øre-, næse- og halsafd. 1937; overlæge smstds 1941. Studierejser til Tyskland og Østrig i 1922 og 1928 og til USA 1947.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Oto-laryngologisk Selskab 1930-36, formand 1934-36.

Har skrevet en del vidensk. mindre arbejder over oto-laryngologiske emner.

Adresse: Vingårds Allé 24, Hellerup.

Sommerbolig: Klitbogaard pr. Dyssekilde.

NORSMAN Poul direktør, cand. polit.; f. 10/11 1914 i Kbhvn.; søn af skibsfører P B Jørgensen (død 1945) og hustru Karen f. Jørgensen (død 1942); gift (30/12 1938) m. Gunhild N.. f. 5/12 1915, datter af ingeniør I Jacobsons (død 1949) og hustru Olga f. Christensen (død 1950).

Student (Vestre borgerdydskole) 1933; rejser i udlandet 1933-35; handelsvi-densk. diplomprøve (HD) 1938; Tietgenprisen 1944; cand. polit. 1946; ansat i A/S Brødr. Brauns Tobaksfabriker 1935 -38, i A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord 1938-47, fra 1945 som kontorchef; prokurist i A/S Hellesens Enke & V Ludvigsen (fra 1955: A/S Hellesens) 1947, underdir. 1949, direktør 1951, adm. direktør 1952.

Medl. af bestyrelsen for AS Ballin & Hertz 1954 (formand 1955), for Forsikrings-Akts. Danske Lloyd 1955 og for A/S E F Esmann 1956.

Formand for Handelsklubben og medl. af De erhvervsøkonomiske Foreningers Fællesråd 1939-44; censor i erhvervsøkonomi ved Handelshøjskolen og ved Niels Brocks handelsskole 1947-56; medl. af bestyrelsen for Radioteknisk Forskningslaboratorium 1953; medl. af Industrirådets eksportudvalg 1954, af statens eksportkreditudvalg 1955 og af Industrirådet 1955, af bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse 1956 og af handelsministeriets tilsynsråd med handelshøjskoler 1957.

Har skrevet: »Kalkulation og Regnskab under skiftende Priser« samt økonomiske artikler.

Adresse: Tranegårdsv. 15, Hellerup.

Sommerbolig: Bakkehuset. Vængevej,

Tisvildeleje.

NORUP Poul oberst, K.DM., HTH.p.p.; f. 7/10 1895 i Kbhvn.; søn af musikdirektør I C F Norup (død 1938) og hustru Kirsten Marie f. Olsen (død 1946); gift (1/6 1922) m. Ellen Margrethe Marie N., f. 15/7 i Gentofte, datter af grosserer C E Fredholm og hustru Sophie f. Caspersen (død 1936).

Premierløjtn. i fodfolket 1919; officersskolens våbentekniske kursus 1923-26; premierløjtn. i hærens tekniske korps 1926; kaptajnløjtn. 1932, kaptajn 1934; våbening. 1937; stabschef ved den danske brigade i Sverige 1943-45; oberstløjtn. 1945; felttøjmester i hærens tekniske korps 1950; oberst i forsvarets krigsmaterielforvaltning og chef for konstruktionsafd. 1951; afsked fra linien og ansat i res. 1955; direktør i A/S Wejra.

Militær motorsagkyndig; medl. af Dansk Ingeniørforening, af præsidiet for Frihedskampens Veteraner, af direktionen for Officersforeningen i Kbhvn. 1934-43, af bestyrelsen for Det Krigsvidenskabelige Selskab 1939-45 og af forsvarets materialnævn 1951-55; for-

mand for forsvarets eksplosivstofkommission 1953-55.

Redaktør af Automobilets Haandbog og af Teknisk Leksikon for Industri og Haandværk.

Udenl. orden: S.Sv.2!.

Adresse: Ole Bruuns V. 3A, Charlottenlund.

NOVI Cajus arkitekt og akvarelmaler; f. 6/3 1878 i Kbhvn.; søn af arkitekten, etatsråd, professor Vilhelm Petersen (død 1913, se Kraks Blå Bog 1913) og hustru Louise f. Lindegaard (død 1923); gift (maj 1914) m. Gertrude f. Hardy (død 1954), datter af John Hardy, Esq., Colwick House, Notts. og hustru Hannah f. Smith.

Uddannet på Teknisk Selskabs skole, på stadsarchitektens tegnestue, hos departementsarkitekt Jules Montfort i Nantes og på kunstakademiet; afgang herfra 1904; lille guldmed. 1911 for opgaven: et fredspalads; talrige studieophold i udlandet 1901-11; akvarelmaler, uddannet på kunstakademiet, hos Soya-Jensen og i England.

Sekretær i Akademisk Arkitektforening 1909-13, og i den danske afd. af Comité permanent des congrés inter-nationaux des achitectes 1909-31; Akademisk Arkitektforenings delegerede ved den internationale arkitektkongres i Rom 1911; medl. af Kunstnersamfundets arkitektsektion og af Kunstnerforeningens bestyrelse og udstillingsudvalg.

Har bygget en del privatbygninger, projekteret en gesandtskabsbygning for den amerikanske legation i Kbhvn. og for den franske legation; projekt, tilombygning af ejendommen Amalieg. 27 B til fransk gesandtskabspalæ.

Ledet opførelsen af den holl. udstilling i Kbhvn. 1922 (s. m. arkitekterne Koning og Tjeenk); udstillingskomplek-set i Industriforeningen i Kbhvn. (s. m. arkitekt K Arne-Petersen); har som akvarelmaler udstillet i Kbhvn., London og Washington; henved 200 arbejder i privat og 3 i offentligt eje i Danmark og udlandet.

Udenl. orden: F.O.I.P.

Adresse: Vingårds Allé 34, Hellerup.

NOVRUP Hans amtsskolekonsulent, R.; f. 10/5 1889 i Lyngsaa ved Sæby; søn af pens. førstelærer H P H Novrup (død 1944) og hustru Oliane f. Madsen (død 1894); gift (24/7 1914) m. Ingrid N.. f. 19/7 1893 i Helsinge, datter af gårdejer J P Larsen (død 1922) og hustru Birthe f. Larsen (død 1938).

Lærereks. fra Jonstrup; andenlærer i Lundtofte 1913-16; enelærer i Måløv 1916-20; skoleinsp. ved Tønder statsseminariums øvelsesskole og lærer ved Tønder statsseminarium 1920-36; kst. seminarieforstander smstds 1936-37; amtsskolekonsulent i Aabenraa-Sønderborg amt 1937 og forretningsførende medl. af amtets to skoledirektioner.

Medl. af bestyrelsen for Religionslæ-rerforeningen 1925-50; medl. af Tønder menighedsråd 1936-38; medl. af bestyrelsen for den selvejende institution Væveskolen Askovhus 1939-40; fast censor ved lærer- og lærerindeeks. i regning fra 1942 og i skrivning fra 1943.

Medforfatter af; Landsbyskolens Regnebog; Den ny Læsebog; Den danske Sang; Lærebog i praktisk Regning for Seminarier; Taltræningshæfter. Forfatter af forsk, artikler og afhandlinger, bl. a.: Folkeskolen i de sønderjyske Landsdele 1920-42 (i Kulturelle Forhold i Sønderjylland 1920-42); Skole-Kam-pen i Grænselandet (i Og Hverdagen skiftede—); De tyske Lære- og Læsebøger under Nazismen (i Berlingske Tidende og Salmonsens Leksikon-Tidsskrift).

Adresse: Engelshøjg. 15, Sønderborg.

NOVRUP Johannes højskoleforstander, fh. statskonsulent; f. 4/5 1904 i Alslev ved Varde; søn af førstelærer H P H Novrup (død 1944) og hustru Andrea f. Bondesen (død 1953); gift (4/11 1927) m. Signe N„ f. 2/11 1892 i Cedar Falls, Iowa, USA, datter af bladudgiver, redaktør M Holst (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Marie f. Bodholt (død 1931).

Student (Ribe) 1922; mag. art. (litteraturhistorie) 1928; studier i Wien og Paris 1925-26 og ved Columbia Univer-sity, New York 1929-30; knyttet til Den internationale højskole i Helsingør 1928-31; lærer ved Askov udvidede folkehøjskole 1931-42; foredragsrejse blandt danske i Argentina 1934; statskonsulent i undervisningsministeriet i sager vedr. ungdomsundervisningen 1942-50; forstander for Magleaas folke-høiskole 1950.

Formand for Settlementet Askovgaar-den 1944; næstformand for Mellemfolkeligt Samvirke 1946 og for Foreningen af Høj- og Landbrugsskoler 1951-53; medl. af den danske nationalkomité for UNESCO 1948, af dens forretningsudvalg 1953 og af UNESCO's Advisory Committee on Adult Education, Paris 1949; formand for bestyrelsen for UNESCO's internationale institut for pædagogik, Hamburg 1951; medl. af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme 1950, af bestyrelsen for Kbhvns aften-seminarium 1949 og for Borups og Ubberup højskoler 1953, af radiorådets programudvalg 1954 samt af re-aeringsudvalget for teknisk bistand u. FN 1955.

Har udg.: Nietzsches Opfattelse af det tragiske (1932); Amerika konstruerer (1933); Mennesket lever (1935); Propaganda og Opdragelse (1939); Syv Breve til en Ven (1942); Den ny Ungdomsskole (1943); Samfund og Menneske (1946); Fri Oplysning (i værket

Danmark under Verdenskrig og Besættelse, bd. IV, 1947); Skoleformer og Skoletanker (1947); Adult Education in Denmark (1949); Erasmus og Jacob (1952); artikler i Dansk Udsyn, Kontakt, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, undervisningsministeriets meddelelser om ungdomsundervisningen m. m.; medredaktør af Dansk Udsyn 1937-44 og af Kontakt 1953; redaktør af Europæisk Kulturbibliotek 1946. Har oversat: Albert Schweitzer: Fra mit Liv og min Tænkning (1941); Kulturens Forfald og Genrejsning (1946); Fra min Barndom og Ungdom (1948); Jesu Liv (1955); Helmuth von Glasenapp: Verdensreligionerne (1957).

Adresse: Magleaas, Birkerød.

NYBOE ANDERSEN P professor, dr. oecon, se Andersen P Nyboe.

NYBORG Elmar politimester; f. 2/10 1905 i Uldum; søn af gårdejer Arne Nyborg (død 1954) og hustru Jutta f. Hermansen; gift (7'4 1941) m. Karen N., f. 19/9 i Kolind, datter af modehandler Wilhelm Brammer og hustru Kirstine f. Christensen (død 1926).

Student (Horsens) 1924; cand. jur. 1930; sagførerfuldm. i Odense s. å.; dommerfuldm. i Helsinge 1932; politi-fuldm. i Faaborg 1937; politiadvokat ved Kbhvns politis undersøgelseskamre 1938-43 og 1946-50; politiadvokat (souschef) i Kbhvns krisepoliti 1943-46; kst. dommer på Ærø i 1944; lærer ved statens politiskole 1947-50; politimester i Nørresundby m. v. 1950.

Medl. af repræsentantskabet for A/S Nordsjællands Bank, Helsinge 1935-51.

Adresse: Nørresundby.

NYBORG Olaf kgl. kommissarius, R. DM.; f. 8/11 1894 på Frdbg.; søn af materialhandler Christian Nyborg (død 1931) og hustru Sophie f. Nielsen (død 1928).

Realeks. (Schneekloths skole) 1911; ansat i handelsvirksomhed og i Kbhvns kommune 1911-16; student (privat di-mit.) 1917; cand. jur. 1923; sekretær i ministeriet for offentlige arbejder 1923, fuldmægtig 1935, ekspeditionssekr. 1938, kontorchef 1949; kgl. kommissarius ved anlæg af jernbaner m. v. i Jylland 1951.

Formand for udvalget ang. administration af statens arealer ved Hirtshals og Hanstholm.

Adresse: Steenstrups Allé 17,

Kbhvn. V.

NYEGÅRD Erik Elliott A direktør, R.; f. 11'9 1905 i Kbhvn.; søn af byretsdommer Elliot Nyegaard (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Merry Marthine f. Ludwigs (død 1941); gift (11/5 1932) m. Elsa Maria N„ f. 20/9 1905 i Kbhvn., datter af fabrikant Morten Balthazar Richter (død 1943) og hustru Marie f. Hørving (død 1919).

Student (Metropolitanskolen) 1923; ansat i Store Nordiske Telegrafselskab 1924-28, i J Walter Thompson's Reklamebureau 1928-30, i Berlingske Tidendes reklameatd. 1930-32; disponent i Teleton Fabrik Automatic 1933, prokurist 1936, direktør 1949, adm. direktør 1952.

Medstifter af Telefon Fabrik Automatic A/S 1936, medl. af bestyrelsen 1936 -41 og fra 1946, formand 1949-52; næstformand i »Holger Danske« 1945; medl. af repræsentantskabet for Frihedskampens Veteraner 1952, for Pensions- og Livrente-Institutet af 1919 A/S 1953 og for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Kbhvn. 1953-56.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Strandv. 184, Charlottenlund.

NYFELDT Aage overlæge, dr. med.; f. 26/8 1895 i Kbhvn.; søn af fuldmægtig i marineministeriet J L Nyfeldt (død 1913) og hustru Anna f. Larsen (død 1934); gift (13/9 1924) m. Else N„ f. 16'9 1903 i Kbhvn., datter af by- og herredsfoged Adolf Conradt-Eberlin (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Annette f. Boje.

Student 1914; med. eks. 1923; assistent ved universitetets epidemiologiske klinik 1924-26; dr. med. 1927; reservelæge ved Blegdamshospitalet 1927-29 og ved rigshospitalet 1929-33; overlæge ved Gigtsanatoriet ved Skælskør 1933; overlæge i flådens reserve 1935; privatdocent ved Kbhvns universitet.

Membre fondateur d. societé hémato-logie internat, å Paris 1931; medstifter af Eigsforeningen til Rheumaens Bekæmpelse 1936, formand for dens forretningsudvalg 1938-45.

Adresse: Gigtsanatoriet, Skælskør.

NYGAARD Fredrik forfatter, journalist; f. 30/4 1897 i Kbhvn.; søn af grosserer Axel Nygaard (død 1924) og hustru Harriet f. Meyer (død 1914).

Skoleår i Sorø; student (GI. Hellerup gymn.) 1917; derefter ved landvæsen og på rejser i udlandet; periodisk knyttet til dags- og ugepressen som rejsekronikør og interviewer fra 1919.

Har bl. a. udg. digtsamlingerne: Pejseild, Evropaskitser, Undervejs, Jernet synger og Gnister (udvalgte digte, 1935); rejsedigtsamlingen Italienske Anemoner (1939); Besøgstid (1944); Christianshavn (1946); Svaling fra Havet (1947); Den dejlige Møllerdatter (gendigtning af teksten til Schuberts Die schone Mullerin, 1948); hospitals-digtsamlingen Sanct Hans Urt vi sanke - (1949); Musernes Krans (toogfyrre lyriske portrætter, 1955); Karavanesang. udvalgte digte 1917-1957. Bøger for Ungdommen; endv. romanerne: Kværnen, Solen staar op, Athens Nar og (s. m. Gudrun Meise) den historiske roman: Jeg ser en Skov, der grønnes (1947); tekst til balletten Sommerfugle af Johs.

Andersen (Det kgl. Teater 1926); tekster tii Ebbe Hameriks opera Stephan (Det kgl. Teater 1926). sammes Leonar-do da Vinci (Antwerpen 1939) og Marie Grubbe (Det kgl. Teater 1940). Har til radioen skrevet serien En Digters Indfald, talrige kulturhørespil og montager samt hørespillet Røsten i Rummet (s. m. Gerda Hammerich, 1951); medarbejder ved fl. dagblads-kroniker; forskellige oversættelser.

Første pris for friluftsskuespillet Ske Bonden hans Ret, opført på Landbrugs-udstillingen. Bellahøj, 1938; redaktør af antologien Digternes Danmark.

Adresse: Amagerbrog. 4, Kbhvn. S.

NYGÅRD H S A fh. arkivar; f. 11/5 1869 i Nexø: søn af by- og herredsfoged P A H Nygård (død 1891) og hustru Petrea f. Jespersen (død 1934): gift (2/3 1898) m. Louise (Ischa) N., f. 3/10 1872 i Nexø, død 1938, datter af læge Carl Hammerich (død 1894) og hustru Emilie f. Hargens (død 1928).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1888; cand. mag. 1895; assistent i landsarkivet for Nørrejylland 1896; ar-kivsekr. i rigsarkivet 1912; arkivar I 1923-39.

Medl. af bestyrelserne for Historisk Samfund for Viborg og Omegn fra 1907, for Selskabet for jydsk Historie og Topografi 1909-31; sidstn. selskabs sekretær og redaktør af dets tidsskrift 1911-21, formand fra 1922; medl. af Dansk genealogisk Institut 1913-23, af sammes forretningsudvalg fra 1914, formand fra 1915; medl. af bestyrelsen for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie 1917-48, æresmedlem 1954; medl af Maatschappy der Nederlandsche Let-terkunde te Leyden 1934

Har udg.: Justitsraad P N Nyegaard til Frederikskilde (1929), Familien Nyegaard på Frederikskilde (1933), Danmarks Kirkebøger (1933), Kronens Skøder III-V 1689-1765 (1941,1950 og 1955) og (s. m. Th. Hauch-Fausbøll) Patriciske Slægter V (1930) samt skrevet adskillige historiske og topografiske afhandlinger; medarbejder ved 3. og 4. udg. af Traps Danmark, 1. og 2. udg. af Dansk biografisk Leksikon, Danske Herregaarde ved 1920, Danske Slotte og Herregaarde samt Daniel Bruun's Danmark Land og Folk; Haandskrevne Samlinger; De jyd-ske Herregaardes Historie 1660-1830 og jysk personalhistoriske Uddrag.

Adresse: Strandv. 132 A. Hellerup.

NYGÅRD Johs. redaktør; f. 14/6 1884 i Sønder Næraa; søn af valgmenighedspræst Fr. Nygård (død 1897) og hustru Elise f. Christiansen (død 1886); gift (4/12 1913) m. Dagmar N., f. 28/1 1891 i Stubbekøbing, datter af fabrikmester Viggo Andersen og hustru Ane f. Hansen.

Student (Østersøgades gymn.) 1903; cand. theol. 1909; lærer ved Rungsted kostskole 1909-10; journalist ved Østsjællands Folkeblad 1910-15; redaktør af Middelfart Venstreblad fra 1915.

Medl. af og sekretær for Pressens Fællesråd til 1937; medl. af radiorådet 1934-38 og 1950-54; formand i Den radikale Redaktørforening i Danmark; formand for Foreningen af Venstreblade, i Danmark; medl. af Pressens Telegram-udvalgs forretningsudvalg, af bestyrelsen for Pressens Radioavis, af forretningsudvalget for Danske Dagblades Fællesrepræsentation, af bestyrelsen for I/S Ritzaus Bureau, for Pressens Pensionsforsikring og for journalistkur-sus ved Århus universitet samt af repræsentantskabet for dansk sprognævn; formand for Middelfart Teaterforening; medl. af bestyrelsen for Middelfart Museumsforening: medl. af bestyrelsen for A/S Hindsgavl og for Landsforeningen Hjem og Skole; sekretær i Middelfarts-kredsens radikale Venstre.

Adresse: Middelfart.

NYGAARD-ANDERSEN C sognepræst, R.; f. 26/7 1898 i Århus; søn af rentier Ole Andersen (død 1941) og hustru Ane Cathrine f. Nygaard (død 1940); gift (14/10 1924) m. Ingeborg N-A., f. 22/3 1894 i Fredericia, datter af købmand Frederik Johansen (død 1949) og hustru Karen f. Steensen (død 1940).

Cand. theol. 1924; sognepræst i Klovborg-Tyrsting 1924-33; sekretær i Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. 1933-39; sognepræst ved Skt. Jakobs kirke i Kbhvn. fra 1939.

Formand for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. og for »Byens kristelige folkehøjskole« fra 1948; medl. af bestyrelsen for Det danske Salme-bogsselskab og forsk, andre kirkelige virksomheder.

Har skrevet en række kristelige bøger.

Adresse: Skt. Jakobs kirkes præstebolig. Østerbrogade, Kbhvn. Ø.

NYHOLM Asger seminarieforstander, dr. theol.; f. 3/8 1901; søn af professor H V Nyholm (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Thora f. Strandgaard (død 1902); gift (14/7 1933) m. Ingeborg N., f. 30/9 1902 på Middel-grundsfortet, datter af direktør i hærens tekniske korps, oberstløjtnant N E Lomholt (død 1919, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Clara f. Fogh Hansen.

Student (Frdbg. gymn.) 1919; cand. theol. 1926; studieophold i Strasbourg 1926-27; ord. medhjælper i Sandager-Holevad; cand. mag. 1933; lærer ved Fru K Busses skole 1933-34; seminarielærer i Ribe 1934-47; forstander for Tønder statsseminarium 1947; dr. theol. 1947.

Har skrevet: Religion og Politik, en Monradstudie (disputats, 1947); Lolland-Falster stifts biskopper 1849-87 (1955); tidsskriftartikler.

Adresse: Tønder.

NYHOLM Hons kontreadmiral, K'.DM., HTS.p.p.; f. 15/8 1898 i Kbhvn.; søn af kontorchef Ivar Nyholm (død 1953, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Ingeborg f. Jørgensen; gift m. Ingrid N., f. Holtermann, f. 5/11.

Sekondløjtn. 1919; premierløjtn. 1920; kaptajnløjtn. 1927; orlogskapt. 1937; kommandørkapt. 1945; kommandør 1948; kontreadmiral 1950; souschef i marinestaben 1945; stabschef ved kystflåden 1946; chef for undervandsbådsdivisio-nen 1947, for kongeskibet Dannebrog 1948-49; marine- og luftattaché ved ambassaden i London 1949-50; chef for kystflåden 1950, for søværnsstaben 1952.

Udenl. ordener: A.M.F.3.; B.Cr.m.2.; Br.M.N.2.; F.Æ.L.4.; N.O.H.2.; N.St.0.22.; Po.P.R.4.; S.Sv.2!.; Stb.B.E.5.; Sv.G.V. M.T.

Adresse: Holmegårdsv. 26, Charlottenlund.

NYHOLM Jens overbibliotekar; f. 24/7 1900 i Hjørring; søn af sekretær for Dansk Missionsselskab Johannes Nyholm (død 1937) og hustru Ellen Marie f. Bartsch (død 1936); gift (26/7 1941) m. Amy N., f. 28/11 1907 i London, datter af orgelbygger Frederick C Wood og hustru Charlotte f. Humpheryes.

Student (Østersøgades gymn.) 1919; bibliotekareks. 1923; Fellow of the American-Scandinavian            Foundation

1927-28; Bachelor of Science, School of Library Service, Columbia University, New York, 1928; Master of Arts (engelsk og amerikansk litteratur), George Washington University, Washington, 1934; ansat ved Kbhvns kommunebiblioteker 1919-21; underbibliotekar ved det nordjyske landsbibliotek, Aalborg 1923-27; assistent ved Library of Con-gress, Washington 1928-37; leder af ka-talogafd. ved University of California Library, Los Angeles 1938-39; tilsynsførende bibliotekar ved University of California Library, Berkeley 1939-44; overbibliotekar ved Northwestern University Library, Evanston, Illinois, fra 1944.

Formand for Division of Cataloging and C'assification, American Library Association 1938-39; medl. af bestyrelsen for The Midwest Inter-Library Corporation, Chicago, fra 1949 (formand 1955-56), for The Caxton Club, Chicago. 1950-52, for Chicago Chapter, Ameri-can-Scandinavien Foundation fra 1955 og for Northwestern University Press fra 1956.

Har skrevet: Portal til Amerika (digte, 1953) samt artikler i danske og amerikanske tidsskrifter. I redaktionen af College and Research Libraries, af Li-bri: International Library Review, og af Scandinavian Studies.

Adresse: 82 Essex Road, Winnetka,

Illinois, USA.

NYHOLM Knud vicedirektør, R.p.p.; f. 23/3 1897 på Frdbg.; søn af professor ved landbohøjskolen H V Nyholm (død 1929. se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Thora f. Strandgaard (død 1902): gift (18/7 1925) m. Anna Margrethe N.. f. 10/12 1900 i Seem. datter af seminarieforstander Emil Albeck (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Anna f. Sørensen (død 1903).

Student (Frdbg. gymn.) 1915; premier-løjtn. i ingeniørtropperne 1919; officersskolens ingeniørkursus 1923-26; ad-jutant hos chefen for ingeniørtropperne 1928-31; kaptajnløjtn. 1932; kaptajn 1934, i nr. i forstærkningen s. å., afsked 1937; fuldmægtig i Forsikrings-akts. National 1931-35; afdelingschef og leder af Akkvisitør-skolen i Det Forenede Danske Livsforsikrings-Akts. Hafnia 1935, akkvisitionschef og prokurist smstds 1937, underdir. 1940, vi-cedir. 1949.

Medl. af bestyrelsen for Ingeniør-løjtnantselskabet 1928-31. af Forsik-ringsforeningens hovedbestyrelse 1942-46 og af bestyrelsen for Akkvisitions-chefernes Fællesråd fra 1948, formand fra 1953; medl. af og kasserer for den danske komité for Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker (nu Den danske Folkekirkes Nødhjælp) fra 1946; medl. af Det lutherske Verdensforbunds danske komité 1947-54, af Dansk økumenisk Komité for internationalt Hjælpearbejde 1949-54, af styrelsen for Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd fra 1954. for Dansk Flygtningehjælp samt af bestyrelsen for Kofoeds skole fra 1953.

Udenl. orden: Fi.L.31.

Adresse: Hellerupv. 51 C, Hellerup.

NYHOLM Margot Lander solodanserinde, kgl. belønningsmedalje i guld m. krone, MI&A.; f. 23/8 i Oslo; datter af forfatter Marx Gerhard (død 1938) og hustru koncertsangerinden Ella Florentz; gift (19/7 1947) m. direktør, oberstløjtnant Erik Nyholm, R., Chr. X Fr. M.; Chr. X Kr.E.M.p.p

Uddannet på Det kgl. Teaters balletskole; studierejse til Paris, Rusland og London; debuterede 1. maj 1925 i Eskimodansen i Fjernt fra Danmark; danserinde 1928; balletdanserinde 1931; solodanserinde 1933; 1. solodanserinde 1942-50.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1944 og Kgl. Svensk sølvmedalje.

Hovedroller: Pierette i Harlekins Millioner; Bruden i Brudefærden i Hardan-ger; Dukken i Legetøjsbutikken; Poly-hymnia i Apollon Musagetes; Autografsamlersken i Fodbold; Viktorine i Konservatoriet; Manuela i Gaucho; Tata i Tata; Columbine i Drømmebilleder; Kadetten Poul i Fjernt fra Danmark; Den unge Pige i Det var en Aften; Svanhilda i Coppelia; Anna 2 i De syv Dødssynder;

Svaneprinssesen i Svanesøen; Kvinden i Cirklen; Den unge Pige i Thorvaldsen; Den koleriske Kvinde i De fire Temperamenter; Svava i Valkyrien; Kosten i Troldmandens Lærling; Senorita'en i La Ventana; Kvinden i Vaaren og i Fest-Polonaise; Teresina i Napoli; Rosita i Fjernt fra Danmark; Birthe i Et Folkesagn; Valsens Genius i La Valse; Fugl Fønix i Fugl Fønix; Giselle i Giselle; Etude; Valse triste; Senorita i Morgen, Middag og Aften.

Adresse: Grønningen 15, Kbhvn. K. Sommerbolig: Tisvilde.

NYHOLM Paul professor, R., Chr. X Fr. M.; f. 27/9 1895 i Hjørring; søn af sekretær for Dansk Missionsselskab Johannes Nyholm (død 1937) og hustru Ellen Maria f. Bartsch (død 1936); gift (4'5 1927) m. Infrid N., f. 4/5 1906 på Frdbg., datter af arkitekt Anton Holnn-Møller (død 1956) og hustru Maria f. Berg.

Student (Metropolitanskolen) 1914; cand. theol. 1921; professor ved Dana College, Blair, Nebraska 1922-25; studieophold ved Northwestern University 1925-26; præst i Des Moines, Iowa 1926-I 29 og i Dickson, Alberta, Canada 1929-35; professor i kirkehistorie ved Trini-ty Theological Seminary. Blair, Nebraska, 1935, ved Wartburg Theological Seminary, Dubuque, Iowa, fra 1955.

Forstander for The Canadian Luthe-ran Bible Institute 1932-35; medl. af bestyrelsen for The Lutheran Bible Institute, Minneapolis, fra 1936 og for The Society for Advancement of Scan-dinavian Study fra 1940; delegat til World Council of Churches, Amsterdam 1948 og Evanston, Illinois 1954; lærer ved talrige sommerlejre i Amerika; har holdt foredrag i Danmark 1927, 1934, 1937 og 1948; dr. theol. 1944 fra Webster University; dr. phil. 1952 fra Chicago University (The Americanization of the Danish Lutheran Churches in America).

Redaktør af Luthersk Ugeblad 1925-29, af Kirken og Hjemmet 1930-35, af My Church 1940-42 og af årbogen Dansk Nytaar fra 1953; medredaktør af Journal of American Lutheran Conference 1938-42; fast medarbejder ved The Lutheran Outlook 1948-51. Adresse: 360 Wartburg Place, Dubuque, Iowa, USA. NYHOLM Seren B auditør, R.p.p.; f. 11/12 1910 på Frdbg.; søn af laborato-rieforstander, cand. pharm. Valdemar Nyholm (død 1936) og hustru Ellen f. Wesche (død 1953); gift 1. gang (1935, ægteskabet opløst) m. Agnethe N., datter af godsejer Axel Lemming Froberg og hustru Ellen f. Andreasen; 2. gang (14/7 1944) m. Else N„ f. 2/5 i Kbhvn., datter af overretssagfører J E A Harhoff og hustru Inge f. Baronesse Juul af Rysensteen.

Student (Østersøgades gymn.) 1930; handelsuddannelse; egen forretningsvirksomhed 1934-40; cand. jur. 1941; poli-tifuldm. i Næstved s. å., i Lemvig 1942-43; kst. statsadvokatfuldm. i Viborg 1943-45; kst. auditør ved 1. regiment 1945, ved livgarden fra 1947, udnævnt 1950; tf 11. kancellist hos generalauditøren s. å., medhjælper og sekretær hos statsadvokaterne ved østre landsret 1945-50; lærer ved militærpolitiskolen fra 1947, ved hærens officersskole fra 1948 og ved forsvarsakademiet fra 1952; sekretær i det militære straffe-lovsudvalg 1950-52; juridisk konsulent hos chefen for hjemmeværnet fra 1952; juridisk rådgiver ved det nordatlantiske hovedkvarter i Oslo fra 1953; sekretær i det militære retsplejeudvalg 1954-56; medl. af forsvarsministerens klageudvalg fra 1954.

Formand for Foreningen af Forsvarets Auditører fra 1950; medstifter og medl. af den nordiske komité af 1952 for samarbejde mellem jurister i forsvarets tjeneste.

Har bl. a. skrevet: Mænd af Slægten (1931); Vejledninger i militær Straffe-og Retsplejelov (1955) og en række artikler i dagspressen og faglige tidsskrifter.

Udenl. orden: N.St.O.31.

Adresse: Odenseg. 12, Kbhvn. 0.

NYMARK Erik direktør, R.; f. 13/11 1901 i Skaade; søn af direktør, cand. theol. S Nymark (død 1956) og hustru Margrethe f. Jensen; gift (26/7 1932) m. Lulle N., f. 4/3 1909 i Rønde, datter af proprietær, exam. jur. Jens Skøt (død 1931) og hustru Marie f. Nielsen.

Realeks. 1919; adgangseks. til polyteknisk læreanstalt 1921; praktisk uddannelse på en række teglværker; ansat i A/S De forenede Teglværker ved Århus 1927, prokurist 1929, underdir. 1932; studentereks. 1934; direktør i A/S De forenede Teglværker ved Århus 1941, for A/S Grundfør Teglværk 1945, for Aarhusteglværkernes Handelsselskab A/S 1950 og for A/S Østjydsk Leca-Produkt 1954.

Medl. af delegationen for Aarhus og Omegns Bank 1936-54 og af Jydske Teglværkers Salgskontorers forretningsudvalg 1937; formand for Jydsk Teknologisk instituts arbejdsudvalg 1943; præsident for Århus Rotary Klub 1944-45 og 1945-46; næstformand for Teglværks-foreningen for Jylland 1946; formand for Jydsk Teknologisk institut 1949 og for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 fra 1949; medl. af Industrifagenes hovedbestyrelse 1950 og forretningsudvalg 1951; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1951 og af Industrirådet 1952; medl. af bestyrelsen for Århus Industriforening 1952, for Etatsraad C G Filtenborg og Hustrus Studielegat, for Aarhus-Hallen A/S 1950, for A/S Det danske Trælastkompagni 1952,   for A/S Vesterbro Trælasthandel

1953,   for A/S Aarhus ny Tømmergaard 1953, for A/S Jons. Johansens Trælasthandel, for A/S Varde Trælasthandel og for A/S Sydjydsk Leca-Beton 1954; medl. af repræsentantskabet for A/S Aarhuus Privatbank 1955, af bestyrelsesrådet for A/S Thomas Ths. Sabroe & Co., af bestyrelsen for A/S De forenede Teglværker ved Århus og for A/S Jernstøberiet Dania 1957.

Adresse: Odderv. 10, Århus.

NYROP Johan E civilingeniør; f. 4/10 1892 i Kbhvn.; søn af fabrikant J E Ny-rop (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Sophie f. Møller; gift m. Queta N., f. 13/12 1899 i Rio de Janeiro, datter af Johan Maximilliano Petersen og hustru Julieta f. da Rocha Braga.

Cand. polyt. 1917; medstifter af og direktør for A/S Det danske Medicinal- og Kemikalie Co. 1919; rådg. ingeniør fra 1923; opfandt Niro-tørringsmetoderne, hvormed A/S Niro Atomizer arbejder.

Medl. af Landsdowne Club, Royal In-stitute of Public Health and Hygiene og Society of Chemical Industry; Fellow of Chemical Society og Royal Society of Arts; medl. af bestyrelsen for A/S Niro Atomizer, for Niro Atomizer and Engineering Co., Ltd., for Niro Corporation Inc. og for Electrochem A/S.

Litterære arbejder: The catalytic Action of metallic Surfaces (1933); The catalytic Action of Surfaces (1937); tidsskriftartikler om forstøvning, tørring, katalyse, cancer-producerende stoffer og electro-biologiske processer.

Adresse: Baunegårdsv. 77, Hellerup.

NYSTRØM Arne arkitekt, hof- og stats-inventarieinspektør, R.p.p.; f. 13/7 1900 på Frdbg.; søn af dr. phil. Eiler Nystrøm (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Ida f. Petersen; gift (7/1 1932) m. Elna N., f. 22/9 1902 på Frdbg., datter af grosserer Frederik Rasmussen (død 1932) og hustru Valborg f. Nielsen (død 1936).

Uddannet på teknisk skole og kunstakademiet; studierejser i Tyskland, Italien og Frankrig; konduktør ved herregården Oremandsgaard 1933, ved Nationalmuseet 193o-38, ved Den gamle By i Århus 1940, ved herregården Spøttrup 1941 m. fl.; kst. kgl. bygningsinsp. 1943-44; hofinventarieinsp. ved hofmarskallatet 1951; statsinventarieinsp. og sekretær ved statsinventarie-kommissionen s. å.; selvstændig arkitektvirksomhed ved Herluftsholms kirke, herregårdene Rosenfeldt og Brahesborg m. fl. samt ved opførelse af villaer og ejendomme i hovedstaden og omegn; rådg. arkitekt for hofmarskallatet og folketinget, arkitekt for Holmens kirke og Halsted kloster; foretaget opmålinger og undersøgelser for Nationalmuseet.

Har skrevet: Herregården Spøttrups bygningshistorie og artikler om bygningshistoriske emner i fagskrifter og dagblade.

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; S.N.3.

Adresse: Glahns Allé 3, Kbhvn. F.

NYVANG Alfred direktør; f. 15/9 1907 i Randers; søn af murermester Niels Jensen og hustru Marie f. Nyvang (død 1949); gift (23/3 1932) m. Karen N., f. 31/5 1906, datter af købmand M Hansen (død 1918) og hustru Anna f. Jørgensen.

Student (Randers) 1926; Handelshøjskolens afgangsprøve (H.A.) 1928; disponent hos A/S Sthyr & Kjær 1928-36; HIL lærer ved Købmandsskolen og Handelshøjskolen 1928-38; disponent hos A/S Beauvais 1936, prokurist 1941, under-dir. 1950, direktør 1956; till. direktør i A/S Beauvais Konservesfabrik 1957.

Medl. af bestyrelsen for A/S Normeat, A/S Norproduct, A/S Norfruit, A/S Dansk Holding og Forvaltning m. fl.; censor ved købmandsskolerne og ved mægleruddannelsen.

Har udg. lærebog til brug for handelsskoleundervisningen.

Udenl. orden: Fi.M.M.3.

Adresse: Slotsalléen 9, Klampenborg.

NÆSER Vincent læge, R. p.p.; f. 21/2 1888 i Kbhvn.; søn af etatsråd, kaptajn C A Næser (død 1913, se Kraks Blå Bog 1912) og hustru Hedvig f. Berling (død 1923); gift (9/1 1915) m. læge Johanne N., f. 12/9 1887, datter af postbudformand, husejer Martin Skjerbæk (død 1916) og hustru Anna Margrethe f. Hansen (død 1949).

Student (Metropolitanskolen) 1905; derefter i nogle år journalistisk virksomhed og rejser; organiserede og ledede fra 1914 Berlingske Telefonavis; med. eks. 1918; læge i engelsk Røde Kors efteråret s. å.; læge ved De gamles by 1921-22; medejer af VS Berlingske Tidende og medl. af dettes overbestyrelse fra 1923; grundlægger af og medl. af bestyrelsen for de danske studieoplysningskontorer i Kbhvn., Paris og London 1919; medstifter af Foyer Franco Scan-dinave i Paris 1920; grundlægger af Berlingske Pressebibliotek 1950.

Medl. af executiv-komitéen for den første internationale eugenik-kongres, London 1912; formand for Studenterrådet 1917-19; stifter af og første formand for Danske Studerendes internationale Komité 1919, Danske Studerendes Folkeforbundsunion 1924 og All Peoples Associations danske afd. 1931; det samlede studenterråds repræsentant i Dansk Studiefond 1916-19; medstifter af Dansk Radio-Hjælpefond 1929; næstformand for foreningen Dansk Presse-museum og Arkiv 1953, formand 1957; medl. af det rådg. udvalg ved Handelshøjskolens presseforskningsinstitut og af komitéen til bygning af journalistkollegium ved Århus universitet.

Har skrevet forsk, digte i dagblade; artikler og kroniker (især om hygiejne, studie og presseforhold) i inden- og udenlandske tidsskrifter og dagblade; oversættelser.

Tildelt æresmedalje i sølv fra Societé libre d'instruction et d'education popu-Iaire (1928) og æresmedalje i guld fra Societé Republicaine d'encouragement au dévouement (1929). Udenl. orden: F.O.A. Adresse: Gentofteg. 14, Gentofte. Sommerbolig: GI. Strandv. 306, Humlebæk og Møllevangshuset, Asserbo pr. Frederiksværk.

NØHR HANSEN Fritz kriminaldommer, R.; f. 5/7 1901 på Langbjerggaard, Møn; søn af forpagter Christopher Hansen (død 1913) og hustru Helene f. Nøhr (død 1954); gift (15/3 1930) m. Elly N. H., f. 20/12 1902 i Haudrup, datter af stationsmester V J Norby (død 1942) og hustru Ingeborg f. Jensen.

Student (Døckers kursus) 1922; cand. jur. 1929; byretssekr. s. å.; dommer-fuldm. i Fjerritslev s. å., i Roskilde 1942; kriminaldommer i Aalborg 1952.

Medl. af Fjerritslev sogneråd 1937-42, af bestyrelsen for Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark 1945-52 (formand 1948-52) og af bestyrelsen for Danske Statsembedsmænds Samråd 1948-52. Adresse: Solkrogen 3, Hasseris, Aalborg.

NØJGAARD Niels sognepræst, dr. theol.; f. 21/9 1900 i Virring; søn af proprietær J C Nøjgaard (død 1947) og hustru f. Svendsen; gift (24/6 1928) m. Annie N., f. 21/1 1902 i Sverige, datter af forpagter O R Bay (død 1934) og hustru f. Nielsen (død 1942).

Student (Skt. Andreas kollegium) 1918; univ. guldmed. 1924: rand. theol. 1925, studierejse i udlandet 1926-28; dr. theol. 1929; sognepræst i Udby 1928, ved Set. Mikkels kirke i Slagelse 1937, ved Frederiksberg kirke 1946.

Har skrevet: Om Begrebet Synd hos Luther (disputats, 1929); Luthers Syn paa Samfundsspørgsmaalene (1932); Luthersk Kirkelighed (1936); Hvad Luther mente om Sjælesorg (1937); Kirken (s. m. O Holmgaard 1940); Herrens Bord (1942); Martin Luther (1943); Kaj Munk, Digter og Præst (1945); Ordets Dyst og Daad. Kaj Munks Levnedsløb og Personlighed (1946): Kaj Munk og Diktatorerne (1948); Vand og Aand. En Dansk Daabsbog (1949); Liv efter Døden? (1953); Troen. Kortfattet Kristenlære (1953); Opdrageren mellem to grøfter (1953).

Adresse: Pile Allé 1, Kbhvn. F.

NØRBERG Orla oberst, R1., HTH.; f. 28/1 1903 i V-Hæsinge; søn af grosserer I Nielsen (død 1950) og hustru Kristiane f. Hansen (død 1933); gift (8/9 1934) m. Grete N., f. 8 6 1907 på Færøerne, datter af th. amts- og kredslæge Abraham Metz (se denne).

Premierløjtn. 1930; kaptajnløjtn. 1937; lærer ved fodfolkets kornet- og løjt-nantsskole 1933-36 og 1946-47; tjenstg. i krigsministeriet 1938-45, fuldmægtig 1939; kaptajn 1941; kontorchef i krigsministeriet 1947-49; oberstløjtn. og chef for 15. batl. 1949; chef for nordeuropæiske fælles forsvarsstyrkers stab i Kbhvn. (AFNE-NATO) 1951; stabschef ved region VI 1952, ved vestre landsdelskommando 1954; oberst 1955; chef for region I og for 10. regiment 1956. Lærer ved officersskolen 1947-50; medl. af Terrainsportsrådet fra 1946; formand for Terrainsportsmærket 1950-56. Adresse: Nørre Uttrup kaserne, Nørresundby.

NØRBY Einar kgl. kammersanger, R'.p.p.; f. 8/5 1896 i Thisted; søn af lærer Niels Nørby (død 1949) og hustru Kirstine f. Maltesen (død 1919); gift (7/2 1931) m. Guldborg N., f. 1/11 1903 i Kbhvn., datter af lærer L Chr. Laursen og hustru Christine f. Henrichsen.

Elev af Vald. Lincke og Wilh. Herold; uddannet på Det kgl. Teaters operaskole og i Paris hos Huberty; debuterede 13. maj 1928 på Det kgl. Teater som Mefistofeles i Faust; operasanger ved Det kgl. Teater; kgl. kammersanger 1939.

Hovedroller: Figaro i Figaros Bryllup; Leporello i Don Juan; Guglielmo i Cosi fan tutte; Sarastro i Tryllefløjten; Osmin i Bortførelsen fra Serail-let; Pogner i Mestersangerne; Kongen i Lohengrin; Landgreven i Tannhau-ser; Daland i Den flyvende Hollænder; Henrik i Maskarade; Ramfis i Ai'da; Samuel i Saul og David; Fyrst Gremin i Eugen Onegin; Henrik i Kilderejsen; Basilio i Barberen i Sevilla; Mester Olivier i Kirke og Orgel; Kejseren i Nattergalen; Porgy i Porgy og Bess; Plumkett i Martha; Sparafucile i Rigo-letto; Colline i Boheme; Kuno og Eremit i Jægerbruden; Johnny i Johnny spielt auf; Zuniga i Carmen; Grev Ribbing i Maskeballet; Prioren i Skæbnens Magt; Crespejl i Hoffmanns Æven-tyr; Sir Bacon og en Hyrde i Dronningen; Rerrando i Troubaduren; Roc-co i Fidelio; Kong Nidung i Vølund Smed; Favorinus i Saturnalia; Ptole-mæus i Julius Cæsar; Dr. Kofner i Konsulen; talrige oratorier i radio og i provinsen; koncerter i udlandet og gæstespil på operascener.

Næstformand i Musikpædagogisk Forening 1954, formand 1956.

Tildelt Professor Ove Christensens ærespris 1946: Studenternes æreskunst-ner 1948.

Udenl. ordener: F.O.A.; I.F.3.

Adresse: Nyhavn 10, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Store Havelse pr. Ølsted. I

NØRBY Gregers professor, overlæge, dr. med., R.; f. 3/5 1901 på Frdbg.; søn af skoleinspektør J Gr. Nørby (død 1940) og hustru Gudrun f. Holm (død 1934); gift (18/1 1932) med Herdis N., f. 4/5 1905 i Fredericia, datter af telegrafkontrollør C C Christiansen (død 1914) og hustru Cecilie f. Christensen (død 1950).

Student (Metropolitanskolen) 1920; med. eks. 1928; arbejdede på Carlsberg Laboratoriets kemiske afd. 1929-30 og i 1932; klinisk assistent ved rigshospitalets med. poliklinik og med. afd. B 1932-33; reservelæge ved sidstn. 1933-36, ved Blegdamshospitalet 1936-37; dr. med. (Om Amylasen i Blod og Urin, dens Udskillelse gennem Nyren) 1935; specialistanerk. (intern medicin) 1937; overlæge ved Marselisborg hospital i Århus 1937; professor i epidemiologi ved Århus universitet 1952.

Censor i biokemi ved Århus universitet 1938; leder af universitetets kursus i klinisk bakteriologi 1939-53; ledende senior i Studenterforeningen i Århus 1942-43; formand for Jydsk Medicinsk Selskab 1946-50.

Adresse: Marselisborg hospital, Århus.

NØRBY Viggo afdelingschef, R1.; f. 4/3 1909 i Odense; søn af sagfører A Nørby, Bogense (død 1923) og hustru Frederikke Christiane f. Justsen; gift (11/10 1934) m. Aase N„ f. 20/5 1910 i Kongerslev, datter af grosserer Carl Nørgaard (død 1947) og hustru Anna f. Rendbeck (død 1933).

Student (Odense katedralskole) 1926; cand. jur. 1932; sagførerfuldm. s. å.; sekretær u. Kbhvns magistrat 1933, fuldmægtig 1937; fuldmægtig i statens byg-ningsdirektorat 1943, ekspeditionssekr. smstds 1947; kontorchef i ministeriet for byggeri og boligvæsen (nu boligministeriet) 1948, fg. afdelingschef smstds 1952, udnævnt 1953; sekretær for indenrigsministeriets byggeudvalg af 1940 1943-46, for bygge- og boligudvalget af 1946 1946-48 og for bestyrelsen for statens byggeforskningsinstitut 1947-52.

Medl. af bestyrelsen for statsbolig-fonden fra 1952; formand for boligministeriets udvalg vedr. kollektive foranstaltninger 1949-54 og for boligministeriets udvalg vedr. invalideboliger 1952-53.

Adresse: Gudrunsv. 9, Charlottenlund.

NØRFELT Aase seminarieforstander; f. 24/1 1905 i Århus; søn af børnehjems-forstander Martinus Nørfelt (død 1948) og hustru Ane Kirstine f. Pedersen (død 1938); gift (7/7 1932) m. Ulla N., f. 22/10 1906 i Kbhvn., datter af sognepræst Andreas Fibiger (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Ursula f. Rottbøll (død 1927).

Landarbejder 1919-23; præliminæreks. (Horsens) 1923; ansat i vekselererfirma i Kbhvn. 1923-26; løjtnant i res. ved

1. regiment 1928-31; lærereks 1931; videre uddannelse på statens lærerhøjskole; kommunelærer ved Tjørnegårdsskolen i Gentofte 1931-43; skoleinsp. ved Roskilde kommunale skolevæsen 1943-47; forstander for K F U M's seminarium, Frdbg. 1947.

Medl. af bestyrelsen for Gentofte Kommunelærerforening 1935-37 og for K F U M's seminarium 1940-47; formand for Frihedsrådets lokalkomité i Roskilde 1944-45; medl. af bestyrelsen for Kristeligt Dagblad 1947-54, for Reli-gionslærerforeningen 1948-54, for Det rådg. Seminarieudvalg 1949, for Dansk Seminarieforening 1950-55 og for Pri-vatseminarieforeningen 1950-55 (formand 1951-55); medl. af Frdbg. skolekommission 1950; medl. af bestyrelsen for Pædagogisk Selskab, af forretningsudvalget for Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1952 og af skoleradioens repræsentantskab 1954; formand for Kristelig Forening for Børneforsorg 1956 (medl. af delegeretforsaml. 1953).

Har skrevet: Sognepræst A Fibiger (biografi); Kristendomskundskab; Opdragelsens gyldne Middelvej; artikler og kronikker i dagblade og fagskrifter.

Adresse: Goldschmidtsv. 10, Kbhvn. F.

NØRGAARD Ellert direktør; f. 19/8 1895 i Skive; søn af provst Carl Leuning Nørgaard (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Valborg f. Frimodt (død 1951); gift (15/10 1919) m. Else N., f. 25/11 1896 i Meltoft, datter af fh. proprietær H Jul. Jensen og hustru f. Jensen.

Student (Roskilde) 1912; cand. phil. 1913; kontorchef i Forsikrings-Akts. Danske Phønix 1919, prokurist smstds 1920; prokurist i Forsikringsselskabet Nordisk Union, A/S 1923; direktør for Brandassuranceforeningen af 1848 fra 1930; docent ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1923-30.

Medl. af Dansk Brandværns Komite 1932-38 og fra 1955 samt af bestyrelsen for Dansk Forsikrings Samfund 1937-39; formand for Forsikringsforeningen i Næstved 1939-43; medl. af Dansk Ta-rifforening's komite fra 1931, af udvalget til anerkendelse af slukningshjælp i landkommuner 1936-51, af bestyrelsen for Assurandørernes Pressebureau 1937-50 og af brandslukningsudvalget af 1950 fra 1950; formand for bestyrelsen for A/S Næstved Diskontobank fra 1955.

Adresse: Ringstedg. 40, Næstved.

Sommerbolig: Svinø pr. Lundby.

NØRGAARD Felix afdelingschef ved statsradiofonien, cand. mag.; f. 5/1 1910 i Kbhvn.; søn af redaktør Martin Nørgaard (død 1934); gift (13/4 1938) m. cand. mag. Grete N., f. 18/5 1912 i Kbhvn., datter af overlærer Aage Brøn-d'jm-Nielsen.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1928; stenografassist. i rigsdagen 1929-34;

cand. mag. 1936; programsekr. ved statsradiofoniens dramatisk-litterære afd. 1937, programredaktør og souschef 1950, chef for afdelingen 1953.

Formand for Dansk Oversætterforbund 1944-48; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde 1947-50; formand for Blicher-Selskabet siden dets stiftelse 1951.

Har skrevet: Maxim Gorkij (1931); Knut Hamsun (1940); Jeppe Aakjær (1941); Hjemstavnsdigterne (i Danmarks store Digtere, 1944); Jacob Paludan (i Danske Digtere i det 20. Aar-hundrede, 1951); artikler i Dansk biografisk Leksikon; redigeret festskrifter til Th. A Muller (1940) og (s. m. Aage Marcus) til Johannes V Jensen (1943); udg. Th. A Mullers Afhandlinger i Udvalg (1945).

Adresse: Vagtelv. 7, Kbhvn. F.

NØRGAARD Flemming professor, overlæge, dr. med. & odont., R.; f. 18/8 1907 i Fredericia; søn af assurandør Harald Nørgaard og hustru Cecilie f. Jensen (død 1956); gift (15/10 1934) m. exam. pharm. Elly N., f. 15/9 1907 i Kbhvn., datter af apoteker Sophus Ottesen og hustru Ellen f. Kryger.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1925; med. eks. 1932; almen med.-kir. uddannelse 1932-36; lektor i radiologi ved Danmarks tandlægehøjskole 1939, docent 1945, professor 1948-50: dr. med. 1943; dr. odont. 1947; overlæge ved Kbhvns kommunehospitals røntgen- og Iysafd. 1948.

Næstformand i Dansk Radiologisk Selskab 1942-45; generalsekr. for 7th International Congress of Radiology (Kbhvn. 1953); formand for Foreningen af Overlæger under Kbhvns Kommune 1954-56 og for Danske Radiologers Organisation fra 1955; æresmedlem af La Sociedad Mexicana Radiologica; Hono-rary Secretary-Treasurer of The International Society of Radiology fra 1953.

Har skrevet: Histologicai changes in the central nervous system in experi-mental endogenous gastroprival pellagra in dog and swine (med. disputats, 1943); Temporomandibular Arthrography (odont. disputats, 1947) foruden et antal andre, mindre arbejder.

Adresse: Frimodtsv. 6, Hellerup.

NØRGAARD Gunnar dr. phil.; f. 23/11 1903 i Neksø; søn af sognepræst I P J Nørgaard (død 1938) og hustru Amalia f. Kornbeck (død 1951); gift (28'4 1930) m. Else N., f. 29/3 1903 i Kbhvn., datter af direktør P V Fournais (død 1947) og hustru Marie f. Nielsen (død 1908).

Student (Esbjerg) 1922; mag. scient. (geodæsi) 1936; dr. phil. 1946; afde-lingsgeodæt ved geodætisk institut 1938, statsgeodæt 1946-47; universitetslærer i geofysik og geodæsi ved Lunds universitet (mineralogisk-geologisk institution) 1947; udsendt 1951 af UNESCO til Karachi som rådg. geodæt for Pakistans regering og leder af UNESCO's geofysiske hold i Pakistan 1951-54; etableret eget, mindre laboratorium for fysiske o. a. eksperimentalarbejder.

Har konstrueret og bygget fl. statiske gravimetre.

Tildelt Ekstrabladets videnskabelige ærespris for 1946.

Adresse: Havrebjerg.

NØRGAARD Haldor direktør, civilingeniør; f. 28/3 1898 i Århus; søn af etatsråd, bankdirektør Fr. Nørgaard (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Mary f. Logan (død 1928); gift (17/6 1930) m. Karin N., f. 12/2 1903 i Kbhvn., datter af pastor I P Dall (død 1936) og hustru Alma f. Øsgevad (død 1952).

Student (Østre borgerdydskole) 1915; cand. polyt. (bygningsing.) 1921; ansat ved Ingeniørfirmaet Christiani & Nielsens hovedkontor 1921; ved firmaets afd. i London 1924; leder af afd. for Kbhvn. og Øerne 1925; direktør for Christiani & Nielsen (Siam), Ltd., Bangkok 1930; overing. ved Christiani & Nielsens hovedkontor 1932, adm. direktør i C & N koncernen 1939-46; selvstændig ingeniørforretning 1947; direk tør i Svenska Entreprenad A B. »Sentab«, Stockholm 1949, adm. direktør for samme 1950.

Medl. af bestyrelsen for Neroli A/S; medindehaver af I/S Dansk Tank-Import.

Adresse: Ljungvågen 11, Stocksund,

Sverige.

NØRGAARD Ingvar fh. sognerådsformand; f. 30/3 1882 i Hejls; søn af møller Peder Nørgaard og hustru Gedske f. Herning (død 1917); gift 1. gang (3/5 1908) m. Olga N. (død 1933), datter af skrædder Niels Persson; 2. gang (16/7 1938) m. Ester N., datter af gårdejer Vilh. Knudsen.

Lært skomagerhåndværket 1896-1900; på rejser i Tyskland, Schweiz og Frankrig 1901-03; postbud i Lyngby 1908-24; journalist ved Social-Demokraten 1924-28; lokalredaktør ved Social-Demokraten i Lyngby 1928-42.

Formand for Socialdemokratisk Forening i Lyngby 1912-24 og 1928-40; medl. af Lyngby-Tårbæk sogneråd 1913-21 og 1925-52, sognerådets formand 1928-50; medl. af Kbhvns amtsråd 1943-54; formand i bestyrelsen for Lyngby-Tårbæk kommunebibliotek 1925-46, i Lyngby-Nærumbanens driftsbestyrelse 1928-50 og for Lyngbykredsens socialdemokratiske kredsorganisation 1928-45; medl. af bestyrelsen for Lyngby Sparekasse 1938 og af Dyrehaveudvalget; medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1935-53; formand for bestyrelsen for Kbhvns Amts Sognerådsfor-ening til 1950, æresmedlem af foreningen 1952; formand for Danske Gasværkers Tjære Kompagni, A'S 1947-53; medl. af forretningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse fra 1948 og af styrelsen for Danmarks Sparekasseforening fra 1949.

Adresse: Lyngby Rosenvænge 27,

Lyngby.

NØRGAARD Ivar forstander, cand. polit.; f. 26/7 1922 i Kongens Lyngby; søn af fh. sognerådsformand Ingvar Nørgaard (se denne) og hustru Olga f. Persson (død 1933); gift (8/11 1947) m. Inge N., f. 4/12 1920 i Århus, datter af disponent Tage Gothenborg og hustru Gerda f. Schollert Larsen.

Student (Lyngby statsskole) 1941; cand. polit. 1947; sekretær i finansministeriet (tolddepartementet) s. å., i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1948; forstander for Esbjerg højskole fra 1955.

Medstifter af og indtil 1945 næstformand for studenter organisationen Frit Forum; i studieårene medl. af Studentersamfundets bestyrelse, Studenterforeningens repræsentantskab og Socialøkonomisk Samfunds bestyrelse; medl. af Lyngby-Tårbæk kommunes ligningskommission 1953-54 og af Lyngby-Tårbæk kommunalbestyrelse 1954-55; medl. af atomenergikommissionen fra 1956.

Har skrevet: Lærebog i Nationaløkonomi (1949); medarbejder ved Raunkjærs Leksikon; medredaktør og medforfatter af Arbejderhåndbog for samarbejdsudvalg (1954).

Adresse: Esbjerg højskole, Esbjerg.

NØRGAARD Peder direktør; f. 15/12 1895 i Esbjerg; søn af bygningssnedker Laurids Nørgaard (død 1949) og hustru Katrine Nørgaard (død 1948); gift (11/1 1918) m. Martha N., f. 12/2 1897, datter af overbrænder N P Nielsen (død 1917) og hustru Hansine N. (død 1935).

Præliminæreks.; assistent i Arbejdernes Fællesorganisation i Kbhvn. 1913-16; knyttet til Arbejdernes Fællesorganisations Brændselsforretning 1916-33; un-derdir. ved Bryggeriet Stjernen 1933, adm. direktør 1945.

Næstformand for Arbejdernes Radioforbund 1926, formand 1939-53; formand for Arbejdernes kooperative Byggeforening; medl. af bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund og af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; medl. af radiorådet, formand i 1950 og fra 1953; medl. af atomenergikommissionen 1955 og af folketinget 1938-43.

Har skrevet forsk, småskrifter, bl. a. biografier af August Toucher, Keir Har-die og Sigvald Olsen, endv. hørespillet Nye Signaler (s. m. Julius Bomholt), Hjemmets Radio (s. m. Knud V Jensen) og Radioen under Krigen (s. m. Ernst Christiansen).

Adresse: Østerbrog. 95, Kbhvn. Ø.

NØRGAARD Robert Logan direktør, Chr. XFr.M.; f. 28/1 1897 i Århus; søn af etatsråd, bankdirektør Fr. Nørgaard (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Mary f. Logan (død 1928); gift (19/8 1921) m. Vibeke N., f. 13/9 1899 i Kbhvn., datter af nationalbankdirektør F C G Schrøder (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Astrid f. Koefoed (død 1955).

Uddannet i Det Sibiriske Kompagni, Kbhvn. 1913-16, i kompagniets filial i Omsk 1916-17 og i Andersen & Meyer, Shanghai 1918; ansat i Det Almindelige Handels Kompagni's filial i Jokohama 1919-20, i filialen i Marseille 1921, direktør smstds 1922-28; adm. direktør for La Commerciale d'Exportation et d'Im-portation, Marseille og for Huileries et Savonneries de l'Ouest Africain, Dakar fra 1928; adm. direktør for Les Huileries Maroeaines, Casablanca 1948-52.

Adresse: »Babiole«, Bouc Bel-Air

(B. du R.), Frankrig.

NØRING Sven direktør, civilingeniør, R.; f. 13/7 1893 i Kbhvn.; søn af skoleinspektør M P Nøring (død 1945) og hustru Christine f. Thomassen (død 1942); gift (3/8 1923) m. Elga N., f. 2/7 1899 i Randers, datter af købmand I Ove Skipper (død 1914) og hustru Senda f. Thomsen (død 1950).

Student (Slomanns skole) 1911; cand. polyt. 1916; assist. ingeniør ved Kbhvns vandforsyning s. å.; ingeniør i ingeniørfirmaet A Hermansen, Vaxjo 1917-18, tekn. leder af samme firmas afd. i Oslo 1918-20; ingeniør hos Kampmann, Kier-ulff & Saxild, A/S 1920-27; ingeniør hos sidstn. selskab og Saabye & Lerche, A/S ved havne- og broanlæg i Tyrkiet 1927-31; kontorchef i Entreprenørforeningen 1931-39, direktør smstds 1939.

Medl. af fællesudvalget i h. t. lov om arbejdsforhold 1940-45, af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1941, af akkordlønsudvalget i h. t. lov om off. arbejder og beskæftigelse af arbejdsløse fra 1946, af boligministeriets udvalg vedr. arbejdskraft til byggeriet fra 1952 og af handelsministeriets lici-tationskommission fra 1955.

Adresse: Ørnekulsv. 26, Charlottenlund,

NØRLUND N E professor, dr. phil., SK. DM„H.T.Fo.,p.p.; f. 26/10 1885 i Slagelse; søn af apoteker Alfred Nørlund (død 1925) og hustru Sophie f. Holm (død 1926); gift (28/12 1912) m. Agnete N., f. 2/3 1888 i Næstved, datter af direktør Georg Wæver (død 1923) og hustru Emilie f. Quentin (død 1947).

Student (Sorø) 1903; univ. guldmed. for en matematisk afhandling 1908 og for en astronomisk afhandling 1909; mag. scient. 1910; assistent ved Kbhvns observatorium 1908-12; dr. phil 1910; professor i matematik ved universitetet i Lund 1912-22; professor ved Kbhvns universitet 1922-56: universitetets rektor 1933-34.

Formand for Rask-Ørsted fondets bestyrelse 1928; præsident for den baltiske geodætiske kommission 1927-30 og 1934-36; præsident for International Time Commission 1928-48; formand for Nationalkomitéen for Geodæsi og Geofysik 1924-55 og for den danske nationalkomité i Den internationale matematiske Union 1951; præsident for den skandinaviske mathematikerkongres i Kbhvn. 1925; vicepræsident ved den internationale mathematikerkongres i Strasbourg 1920 og i Den internationale astronomiske Union 1928-35; præsident for International Council of Scientific Unions 1934-37; formand for bestyrelsen for Kungl. Vetenskapsakademiens matematiske institut i Stockholm 1954.

Direktør for geodætisk institut 1923-55; redaktør for Acta mathematica; medl. af redaktionen for Rendiconti di Palermo; medl. af kontrolkomitéen for Det Forenede Danske Livsforsikringsselskab Hafnia 1923, formand fra 1946; formand for repræsentantskabet for Forsikrings-Akts. Danske Phønix; medl. af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland; medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske geografiske Selskab 1931, vicepræsident for samme 1940-56; medl. af konsistorium ved Kbhvns universitet 1942-56; efor for den Arnamagnæanske Stiftelse 1946.

Medl. af Kungl. Fysiografiska Så'll-skapet i Lund 1913, af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1916 (selskabets præsident 1927-33), af Societé des Sciences i Strasbourg 1920, af Accade-mia Pontaniana i Napoli 1925, af Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm 1925. af Societas scientiarum Fennica i Helsingfors 1926. af Académie des Sciences i Paris 1926, af Accademia Nazionale dei Lincei i Rom 1927, af Royal Astronomicai Society i London 1935, af Bureau des Longitudes i Paris 1937, af Royal Society i London 1938, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939, af det norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1946, af Vetenskapsakademien i Helsingfors 1946 og af Det kgl. videnskabelige Selskab i Uppsala 1951; æresmedlem af Association Internationale de Géodésie, af Sydsvenska Geografiska Sallskapet 1947, af Société mathéma-tique de France 1952, af Dansk matematisk Forening 1955 og af Ferdafélag Islands 1953; Pariser Akademiets Grand Prix des Sciences 1916; Kungl. Fysiografiska Sållskapets guldmed. 1916; dr. ing. h. c. ved Technische Hochschu'e i Darmstadt 1936; dr. se. h. c. ved universitetet i London 1937; dr. phil. h. c. ved Lunds universitet 1941; dr. se. h. c. ved universitetet i Dijon 1950; dr. phil. h. c. ved Oslo universitet 1951; O'e

Rømer-medaljen 1954; Vitus Bering-me-daljen 1956.

Litterære arbejder: bidrag til de lineære Differensligningers Theori (doktordisputats); Vorlesungen viber Diffe-renzenrechnung (Berlin, 1924); Lecons sur les series d'interpolation (Paris, 1926); Sur la somme d'une fonction (Paris, 1927); Lecons sur les équations aux differences finies (Paris, 1929); Videnskabelige Causerier (1923); Bland siffror och tal (Stockholm, 1923); Danmarks Kortlægning (1942); Islands Kortlægning (1944).

Har i Acta Mathematica og en række udenl. tidsskrifter publiceret talrige astronomiske og matematiske afhandlinger. De sidste behandler emner fra den højere analyse, i særdeleshed differensligningernes theori.

Udenl. ordener: E.Ø.K.2.; Fi.H.R.22.; F.Æ.L.3.; I.F.2*.; N.St.O.l.; S.N.21.

Adresse: Malmøg. 6, Kbhvn. Ø.

NØRREGAARD Borge Bille overtoldinspektør, R'.p.p.; f. 20/1 1902 på Frdbg.; søn af adjunkt, cand. mag. Halvor Fabritius Nørregaard (død 1923) og hustru Ingeborg f. Bille; gift (23/9 1933) m. Karen »., f. 8/5 1903 i Kbhvn.. datter af stiftsskriver, dr. jur. CW Westrup (se denne).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1920; cand. jur. 1926; dommerfuldm. i Nykøbing S. s. å.; sekretær i finansministeriet (departementet for told- og forbrugsafgifter) 1931, fuldmægtig 1941, ekspeditionssekr. 1944, kontorchef 1946; overtoldinsp. for Kbhvn. 1950.

Sekretær, senere formand, for klagenævnet vedr. forbrugsafgifter 1942-49; formand i udvalget vedr. praktiseringen af rationeringsbestemmelserne for spiritus 1949; formand for karantænekommissionen i Kbhvn. og for bestyrelsen for Toldbodarbejdernes Pensionskasse; medl. af motorkommissionen af 1947 og af alkoholkommissionen af 1947 indtil 1954; medl. af nævnet for afgift på omsætningen af stærke drikke samt det af tolddepartementet nedsatte byggeudvalg vedr. Kbhvns toldsteds udvidelse; medl. af toldvæsenets eksa-menskommission; censor ved toldvæsenets fageks.; medl. af bestyrelsen for legatet C F Lindes Hjælp.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Solsortv. 29, Kbhvn. F.

NØRREGAARD-MADSEN Borge direktør; f. 7/11 1910 i Kbhvn.; søn af funktionær ved DSB Mads N Madsen og hustru Josepha f. Hansen (død 1946); gift (16/10 1938) m. Karen Margrethe N-M., f. 30/1 1916 i Esbjerg, datter af møllermester Klaus Klausen og hustru Nielsine f. Kristensen (død 1952).

I handelslære i Kbhvn. 1926; uddannelse i Kbhvn. og provinsen; ansat i AS Th. Wessel & Vetts Fabriker 1939, chef for damekonfektionsfabriken 1942, underdir. i selskabet 1953, direktør 1954.

Adresse: Rungstedv. 21, Rungsted

Kyst.

NØRRELUND Asbjørn J direktør, cand. jur., R.DM.; f. 4/9 1881 i Baaring; søn af gårdejer J H Nørrelund (død 1921) og hustru Anne Margrethe f. Knudsen (død 1917); gift (7/5 1910) m. Margrethe N., f. 15/2 1883 i Baaring, datter af sparekassedirektør Rasmus Knudsen (død 1918) og hustru Karen f. Jensen (død 1900).

Student (Odense katedralskole) 1901; cand. jur. 1907; sagførerfuldm. i Vordingborg 1907-08. i Grenaa 1908-09; kontorchef i Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring 1909, underdir. smstds 1919, direktør 1935, adm. direktør 1950-56.

Medl. af Assurandør-Societetets komité til 1954; næstformand i Foreningen af gensidige Ulykkesforsikringssel-skaber og i De samvirkende danske An-delsforsikringselskaber samt medl. af bestyrelsen for Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtige Ansvarsforsikringer for Hunde til 1956.

Adresse: Frdbg. Allé 38, Kbhvn. V.

NØRRESØ C M generalmajor, K'.DM., HTH.p.p.; f. 7/11 1892 i Kbhvn.; søn af generalmajor M N Nørresø (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Sofie f. Kragerop (død 1941).

Student (Vestre borgerdydskole) 1910; premierløjtn. 1914; kaptajn 1926; chef for generalstabskvarteret 1930-32; chef for skydeskolen for håndvåben 1933-39; oberstløjtn. 1936; chef for 15. batl. 1939-45; oberst 1946; chef for grænsekommandoet 1947; generalmajor 1947; generalinsp. for fodfolket 1947-54; afsked 1955.

Chef for Akademisk Skyttekorps 1931-36.

Udenl. orden: S.V.2!.

Adresse: Mynstersv. 8, Kbhvn. V.

NØRSKOV Laust fh. gårdejer, R'.D.r. K.M.; f. 22/1 1883 på Nørskovgaard; søn af gårdejer Ole Nørskov (død 1922) og hustru Ane f. Alexandersen (død 1932): gift (3/10 1914) m. Elise N., f. 23/6 1888 i Hjarbæk, død 1955, datter af gårdejer Søren Degn (død 1927) og hustru Marie f. Holst (død 1943).

Uddannet ved praktisk landbrug; ophold på Ollerup folkehøjskole og As-mildkloster landbrugsskole; overtog fødegården 1914.

Næstformand i repræsentantskabet for Det danske Hedeselskab; medl. af bestyrelsen for Selskabet Hedebruget, formand fra 1934; formand for Bjerregrav m. fl. Sognes Plantnings forening og for De samvirkende Plantningsforenin-ger; medl. af bestyrelsen for Folkekur-anstalten ved Hald 1924-29 og 1932-55; medl. af bestyrelsen for Sønder-jydsk Forening i Viborg 1920-34; medl. af læplantningsudvalget på Viborgegnen 1925-43; formand for Elevforeningen Asmildkloster 1909-40; medl. af bestyrelsen for Asmildkloster landbrugsskole, formand fra 1933; medl. af bestyrelsen for Viborg-Faarup Jernbane-Akts. fra 1931; medl. af grund-forbedringsudvalget for Viborg amt og af Bjerregrav menighedsråd; næstformand i Viborg amts landøkonomiske Forening 1931-43; næstformand i bestyrelsen for Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere fra 1946; folketingsmand for Løvelkredsen (Venstre) 1914-47; medl. af militærkommissionen 1919-22, af forsvarskommissionen af 1946, af hegns- og markfredkommissi-onen af 1946, af kommissionen til undersøgelse af den fremtidige skovbrugsundervisning, af den parlamentariske kommission af 1945 og af forsvarsministerens foredragsudvalg 1928-48; medl. af tilsynsrådet for Kongeriget Danmarks Hypothekbank 1942-47; medl. af venstres bestyrelse i folketinget 1926-47.

Adresse: Nørskovgaard pr. Møldrup.

NØRVIG Anne Morie skoleinspektør, cand. psych.; f. 24/12 1893 i Haard-mark på Samsø; datter af afdøde lærer Lars L Langkjær og afdøde hustru Louise f. Jacobsen; gift (6'3 1922, ægteskabet opløst 1940) m. lektor cand. mag. "Peter Johs. N., f. 21/11 1898.

På Silkeborg seminarium 1913-17; diplom som talelærerinde; studierejser til Norge, Sverige, Italien, Belgien, Schweiz, Jugoslavien, England og USA; lærerinde ved Taastrup realskole 1917-19; ved Kbhvns kommuneskoler 1919, ansat ved skolepsykologisk kontor 1945; cand. psych. 1946; inspektør ved forsøgsskolen Emdrupborg 1948.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Lærerindeforening 1931-37; medl. af radiorådets programudvalg og formand for skoleradioens arbejdsudvalg 1954.

Har skrevet: Hvordan bliver vi til? (1936); Det sunde barn og dets Forældre (1940); Børns Leg og Beskæftigelse (1942); Børnesorger - Børneglæder (1943); Anvendt Børnepsykologi (1945); Det uløselige spørgsmål (1954); Forældresorger - Forældreglæder (1954); Beretning om Emdrupborg skoles første seks år (1955); artikler i tidsskrifter og samleværker.

Adresse: Emdrupv. 105, Kbhvn. NV.

NØRVIG Johannes fh. overlæge dr.med.; f. 14/10 1890 i Kjellerup; søn af overlærer J C Nørvig (død 1935) og hustru f. Marx (død 1916); gift (18/4 1925) m. Julie N., f. Kruuse.

Student (Viborg) 1910; med. eks. 1917; reservelæge på Skt. Hans hospital 1919-20; afdelingslæge smstds 1921-25; dr med. (stofskifteanomalier ved Psykoser, 1. Den saakaldte genuine Epilepsi) 1921; overlæge for den sjællandske åndssva-

geanstalt 1925; overlæge for Østifternes Åndssvageanstalt 1929-40, ved mandshospitalet på Skt. Hans hospital 1940-55.

Medl. af bestyrelsen for Epileptikerhospitalet i Nyborg 1931; knyttet til retslægerådet som tilforordnet i sager vedr. psykiatriske spørgsmål, navnlig sager, som kræver særlig indsigt i åndssvagevæsen 1933; medl. af retslægerådet 1935 og af bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening; formand for Dansk psykiatrisk Selskab 1938-41.

Adresse: Vejlesøv. 27. Holte.