Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

O

OBEL Carl Frode fabrikant, konsul

OBEL Frederik fabrikant

OBEL-JØRGENSEN Torkil direktør, civilingeniør

ODEL Axel direktør

OFFERSEN Niels gårdejer

OHLSEN Axel E Seeborg prosektor, dr. med.

OHRT Frederik revisionschef

OKKELS Harald professor, dr .med.

OKSEN Knud fh. ekspeditionssekretær

OLAFSSON Halfdan rigsadvokat

OLAFSSON Sigurjén billedhugger

OLDENDOVV Knud direktør, forfatter, cand. jur

OLDRUP BJORLING Edith kgl. kammersangerinde

OLESEN Arne rektor;

OLESEN Axel civilingeniør, direktør

OLESEN Chr. H direktør

OLESEN Chr. H købmand,

OLESEN Harald godsejer

OLESEN J E direktør

OLESEN J V M amtsforvalter

OLESEN Martin overlæge, dr. med

OLESEN Mosens K A direktør

OLESEN Ole lektor

OLESEN Otto K direktør

OLESEN Søren indenrigsminister

OLESEN Th. grosserer, generalkonsul,

OLIVER Chr. direktør

OLRIK Elias fh. civildommer

OLRIK Ingeborg forfatterinde

OLRIK Jakob præst

OLSEN A F direktør, vicekonsul;

OLSEN A Rovsing direktør, civilingeniør

OLSEN A Villads hotelejer

OLSEN Aksel G direktør, dr. phil.

OLSEN Arne direktør, civilingeniør

OLSEN Axel fh. hypotekforeningsdirektør

OLSEN Axel professor, dr. med

OLSEN Bent grosserer

OLSEN Børge A filialdirektør, cand.iur

OLSEN Carsten dr. phil

OLSEN Christian fh. amtsforvalter

OLSEN Eigil bureauchef

OLSEN Ejner afdelingsingeniør

OLSEN Emil underdirektør

OLSEN Erik Malling veterinærinspektør, dr. med. vet.

OLSEN Eugen landsretssagfører, generalkonsul,

OLSEN F A vognmand, oldermand

OLSEN Frits kontorchef,

OLSEN H Chr. overlæge, dr. med.

OLSEN H K landbrugskonsulent;

OLSEN H P redaktør

OLSEN Hans billedhugger

OLSEN Ingemann generalkonsul,

OLSEN Johannes dommer

OLSEN Johannes stabsmaskinmester, marineingeniør

OLSEN Johannes statsmeteorolog

OLSEN John direktør

OLSEN K V lektor

OLSEN Kai Valdemar professor

OLSEN Karl rektor

OLSEN Kristen gårdejer;

OLSEN Lars M forlagsboghandler, folketingsmand

OLSEN Oluf Sy!vest overpostmester

OLSEN Otto oberst, regionsleder

OLSEN Paulo P købmand

OLSEN Vald. R fabrikant, oldermand,

OLSEN William postmester;

OLSSON Aksel hovedkasserer

OLUFSEN Aksel godsejer

OLUFSEN Morten Ole kontorchef,

OLUFSEN Peter overretssagfører

OPPENHEJM Kaj Seth landsretssagfører

OPPERMANN Adolph oberstløjtnant, fh. regionsleder

OPPERMANN Haldur politimester

ORTH Frits tandlæge, kontorchef

ORTMANN Henning arkitekt

OSTENFELD BIRK Carl Georg landinspektør, kontorchef

OSTENFELD Christen civilingeniør, dr. techn

OSTENFELD Ib overlæge, dr. med.

OSTENFELD Jørgen overkirurg, dr. med.

OSTENFELD Svend amtslæge, dr. med.

OTT Estrid forfatterinde

OTTE Kr. provst.

OTTERSTRØM C V fiskeribiolog, mag. scient

OTTESEN Svend Aage direktør, civilingeniør

OTTOSEN Dovid overlæge, dr. med.

OTTOSEN Knud provst,

OTTSEN Marcus overkirurg, dr. med.

OTZEN Chas. fabrikant

OTZEN Daniel fh. kontorchef,

OTZEN Eigil underdirektør ved orlogs-værftet, civilingeniør

OTZEN Povl provst,

OUTZE Borge redaktør

OUTZEN Andreas grosserer, konsul

OVE-PETERSEN Gregers direktør

OVERBYE Erik Johannes oberst,

OVERGAARD Kristian overlæge, dr. med

OVERGAARD S proprietær,

OWESEN Vilhelm overinspektør

OXENVAD Erik rektorOBEL Carl Frode fabrikant, konsul. E.p.p.; f. 3/5 1896 i Aalborg; søn af fabrikejer Chr. W Obel (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Asta f. Halle; gift (17/12 1929) m. Dorthea Sophie Bringer 0., f. 12/9 1906 i Aalborg, datter af øjenlæge Fr. Kindt og hustru Ingeborg f. Kier.

Uddannelse i firmaet C W Obel samt i udlandet; direktør i A/S C W Obel 1937.

Nederlandsk vicekonsul 1938, konsul 1946; medl. af Industrirådet 1948; han-delskyndigt medl. af vestre landsret 1953.

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Kastetv. 4, Aalborg.

OBEL Frederik fabrikant, R.p.p.; f. 4/6 1894 i Aalborg; søn af fabrikejer Chr. W Obel (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Asta f. Halle; gift (18'1 1934) m. Astrid O., f. Krafft.

Student (Aalborg) 1912; merkantil uddannelse i firmaet C W Obel samt i Bremen og i USA; direktør i A/S C W Obel 1937.

Svensk vicekonsul 1939; viceformand i Foreningen af Sveriges Konsuler i Danmark; medl. af bestyrelsen for For-sikringsakts. Absalon; næstformand i tilsynsrådet for Aalborg Bys og Omegns Sparekasse.

Udenl. orden: S.V.3'.

Adresse: Hasserisv. 159. Aalborg.

OBEL-JØRGENSEN Torkil direktør, civilingeniør; f. 2 3 1896 i Nyborg; søn af skoleinspektør Victor Jørgensen (død 1948) og hustru Claudia f. Obel (død 1906); gift (21/4 1923) m. Tove O-J., f. 17/1 1899 i Kbhvn., datter af grosserer Viggo Andersen (død 1940) og hustru Ellen f. Knudsen.

Student (Sorø) 1914; cand. polyt. 1921; assistent ved landøkonomisk forsøgslaboratorium 1921-22; ingeniør i A/S Dansk Gærings-Industri 1922-23; direktør for Myceta, S.A., Nyon, Schweiz, 1923-26 og for Hefefabriken, A.G., Ol-ten, Schweiz, 1926-31; ingeniør i A/S De Danske Spritfabrikker 1931-33, konsulent 1933-51; direktør for A/S Dansk Gelatine Fabrik fra 1933, for AS Grindstedværket og for A/S Syntetic 1939-47; direktør for A/S Dansk Gærings-Industri fra 1951.

Medl. af bestyrelsen for Myceta, S.A., fra 1926, for A/S Vølund 1932-54, for A S Dansk Gelatine Fabrik fra 1933, for Hefefabriken, A. G., fra 1934. for A/S De Danske Sprængstoffabrikker fra 1936, for A/S Grindstedværket og for A/S Syntetic fra 1939 samt for A/S Asiatic Yeast Works, Ltd., for A/S I Kruger, for Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter og for Foreningen af kemiske Industrier.

Adresse: Tornagerv. 12, Charlottenlund.

ODEL Axel direktør, K.DM., HTS.; f. 16 11 1891 i Kbhvn.; gift (30/12 1916) m. Elisabeth 0., f. Haas, f. 7 3 1890 i Kbhvn.

Ingeniøruddannelse på Søværnets ingeniørskole og på Technische Hoch-schule, Berlin-Charlottenburg; ingeniør-assist. 1913; marineing. 1918; værfts-ing. 1919; underdir. ved orlogsværftet 1921-43; afdelingschef ved statsbanerne (handelsafd.) 1943-47; direktør for Industrirådet og Industriforeningen 1947.

Udenrigsministeriets kommitterede i industrisager 1941-45; formand for re-visionsudvalget for tyske betalinger 1945-47, for det retningsgivende udvalg for Jern- og Metalindustrien 1948-50 og for Udligningskassen for Læder og Skotøj 1947-51.

Medl. af dansk standardiseringsråd 1926-45, af World Power Conference's danske komité, af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings maskiningeniørgruppe 1929-42, af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af Dansk Nationalkomité for Rationel Organisation, af forskningsrådet 1947-53, af bestyrelsen for Dansk Textilforskningsinstitut, af produktivi-tetsudvalget, af forsvarets materielnævn og dettes forretningsudvalg, af Det internationale Handelskammers danske komité, af foreningen »Norden«s råd, af Europabevægelsens danske råd og af regeringsudvalget for teknisk bistand u. FN; censor ved Danmarks tekniske højskole.

Adresse: Frdbg. Allé 78, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Ved Fortunen 27,

Klampenborg.

OFFERSEN Niels gårdejer, R.; f. 25/3 1890 i Vinding; søn af konsulent Niels Offersen (død 1953) og hustru Else Marie f. Nørgaard (død 1938); gift (9/10 1914) m. Sidsel 0., f. 31/7 1893 i Videbæk, datter af gårdejer Peder Chr. Pedersen (død 1906) og hustru Jensine f. Nielsen (død 1904).

Formand for Andelsmejeriet Sørvad fra 1920, for Dansk Andels Smøreksportforening fra 1940, for Struer Andels-Svineslagteri 1945-54 og for Avls-centreudvalget i Ringkøbing og Ribe amts 6. distrikt; medl. af bestyrelsen for Smøreksportforeningernes Fællessalg fra 1955; formand for bestyrelsen for Andelsbanken fra 1957; medl. af bestyrelsen for Videbæk Kartoffelmelsfabrik; formand for Vinding Elektricitetsforsyning samt for Vinding Gødningsforening fra 1931 og Foderstofforening fra 1938; vurderingsmand for Vest- og Sønder-jydsk Kreditforening; distrikts- og kredsforstander for Jydsk Brandforsikring i Ringkøbing amt.

Adresse: Ramskov Vinding pr. Sørvad.

OHLSEN Axel E Seeborg prosektor, dr. med.; f. 4/2 1902 på Frdbg.; søn af grosserer Emil Ohlsen (død 1932) og hustru Elise f. Madsen (død 1951); gift (22/5 1930) m. Else Dorothea O., f. 6/2 1905, datter af kommunelæge Carl Chr. Heerup (død 1934) og hustru f. Kruger (død 1943).

Student (Frdbg. gymn.) 1920; ansat i Østasiatisk Kompagni 1920-21; med. eks. 1928; specialistanerk. i pathologisk anatomi og diagnostisk vævsmikroskopi 1937; ledende læge på Sundby hospitals pathologiske laboratorium 1937-41; dr. med. 1941; prosektor ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte 1941.

Har skrevet afhandlinger om ventriklens histokemi og histologi og om hæmatologiske emner; har i årene 1941-56 holdt demonstrationer i patologisk anatomi for studenter (eksamensholdet).

Adresse: Baunegårdsv. 24, Gentofte.

OHRT Frederik revisionschef, R1.; f. 4/8 1891 i Vinkel ved Viborg; søn af sognepræst J A Ohrt (død 1928) og hustru Ida f. Lund (død 1943); gift (23/3 1932) m. Gudrun Elisabeth 0.. f. 31/3 1906 i Kbhvn., datter af trykkeribestyrer N Chr. H Maare (død 1912) og hustru Olga f. Hansen.

Student (Sorø) 1910; cand. jur. 1916; ansat i overformynderiet 1912 og till. i landsoverskatterådet 1918; juridisk medarbejder ved statens ligningsdirek-torat i 1920; fuldmægtig i overformynderiet 1920, ekspeditionssekr. 1937, kontorchef 1942, revisionschef fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Handels-akts. Hol-Dan; kirkeværge for Trinitatis kirke; medl. af bestyrelsen for Rundetårn og det dertil knyttede folkeobservatorium; formand for fl. legatbestyrelser m. v.

Adresse: Østerbrog. 136, Kbhvn. Ø.

OKKELS Harald professor, dr .med., R.; f. 15/10 1898 på Frdbg.; søn af overdyrlæge Lars Okkels (død 1939) og hustru Caroline Louise f. Hansen (død 1947); gift (13/1 1926) m. mag. art. Ellinor O., f. 11/7 1897 i Kbhvn., datter af grosserer Gustav Henriques og hustru Mary f. Abrahamson.

Student (Nykøbing F.) 1916; med. eks. 1924; univ. guldmed. 1925; dr. med. 1930; prosektor ved patologisk-anato-misk institut 1930-34; amanuensis ved Kbhvns universitet 1934; lektor i anatomi ved Kbhvns universitet 1938; professor 1941; fl. studierejser; længere studieophold i London og Berlin, samt gentagne gange i Lyon og New York.

Generalsekr. for International Soc. for Exp. Cytology; Membre corr. Soc. d'Endocrinologie; Membre Ass. des Ana-tomistes; Foundation Member of British Society for Endocrinology og International Society for Cell-Biology; Member of International Soc. for Cyto-chemistry (Executive Council) og af Boston Center for Adult Education, Boston (Mass.).

Har skrevet: Histofysiologiske Undersøgelser over Nyrefunktionen (disputats. 1930); Lærebog i Endokrinologi (s. m. Tage Kemp); Culture of whole Organs (1942); Atomenergi (1946), oversættelse og bearbejdelse af The Smythe Report); Farvnings-Tekniken i den mikroskopiske Anatomi (1947); Histophy-siology of the Human Endometrium (1948); Vascular Anatomy of the Endometrium (1950). Talrige tidsskriftartikler om celleforskning; medarbejder ved Berlingske Tidende.

Adresse: Universitetsparken 1,

Kbhvn. Ø.

OKSEN Knud fh. ekspeditionssekretær, R.DM.; f. 20/10 1880 i Hylleholt; søn af provst E L Oksen (død 1924) og hustru Fro Louise f. Neergaard (død 1927).

Student (Lyceum) 1898; cand. jur. 1906; fuldmægtig ved Sjællands stiftamt 1908; fg. assistent i udenrigsministeriet 1909; i kultusministeriet 1910, assistent 1912; i kirkeministeriet 1916; i undervisningsministeriet 1918; fuldmægtig i kirkeministeriet 1921; i undervisningsministeriet 1923, fg. ekspe-ditionssekr. 1933, udnævnt 1934; afsked 1950.

Sekretær for bestyrelsen for de danske kongers kronologiske samling på Rosenborg fra 1938; medl. af bestyrelsen for De private Mellem- og Realskolers Pensionskasse og for Gymnasieskolernes Pensionskasse 1931-52.

Adresse: Rygårds Allé 10, Hellerup.

OLAFSSON Halfdan rigsadvokat, R1.; f. 13/3 1903 i Kbhvn.; søn af grosserer, konsul O A Olafsson (død 1920, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Asa f. Jacobsen (død 1943); gift (20/4 1928) m. Sophie-Louise O., f. 3/3 1905 på Frdbg., datter af toldinspektør Carl Salicath (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Rigmor f. Vermehren (død 1955).

Student (Metropolitanskolen) 1921; cand. jur. 1926; sekretær i statspolitiet s. å.; fg. sekretær i justitsministeriet 1929, udnævnt 1932, fuldmægtig 1937, ekspeditionssekr. 1939; fast konstitution som kriminaldommer i nordre birk 1934-39; statsadvokat ved højesteret 1941; dommer i østre landsret 1949, rigsadvokat 1954.

Justitsministeriets kasseinsp. ved politimesterembederne 1939-54; auditør ved den ekstraord. tjenestemandsdomstol 1945-49; mæglingsmand 1945-56; formand for Kbhvns 5. huslejenævn 1951; medl. af bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening 1954; justitsministeriets kontrollør ved Alm. dansk Vare- og Industrilotteri 1954.

Adresse: Frølichsv. 30, Charlottenlund.

Sommerbolig: Vængevej, Tisvildeleje.

OLAFSSON Sigurjén billedhugger; f. 21/10 1908 i Eyrarbakka, Island; søn af arbejder Olafur Årnason (død 1935) og hustru Gudrun f. Gisladottir; gift 1. gang (18/5 1934, ægteskabet opløst

1955)  m. Tove O., f. 5/10 1909 i Kbhvn., datter af fabrikant Rolf Thomasen og hustru Agnes f. Rossing; 2. gang (5/1

1956)   m. Birgitte Spur, f. 28/12 1931, datter af sognepræst Erik Spur og hustru Asta f. Munck.

Afgang fra kunstakademiet 1934; studerede i Rom 1931-32; har udstillet på Charlottenborg, på Kunstnernes Efterårsudstilling og på Grønningen, tildelt kunstakademiets mindre guldmed. 1930 og Eckersberg-medaljen 1939.

Værker: på museet i Reykjavik: En Arbejder (1930). En Kvindefigur (1933), portrætbuste af kommitteret Jon Krabbe (1933) og portrætbusten Min Mor; på statens museum for kunst: portrætbusten Min Mor (1941), portrætbuste af billedhuggeren Johs. C Bjerg og barnebusten (i granit) »Ole« (1956); Fodboldspiller (Århus museum, 1936); Klipfiskearbejdere (relief, 1935-36); portrætfigur af pastor FriSrik Frioriksson og af Hé-5inn Valdimarsson (begge opstillet i Reykjavik. 1955); Figurgrupper i granit (Vejle Rådhustorv, 1955); Vikingen i granit (tilhører den islandske stat, 1956). Adresse: Laugarnes Bragga 70, Reykjavik, Island.

OLDENDOVV Knud direktør, forfatter, cand. jur., K.DM.p.p.; f. 18/11 1892 i Ranum; søn af stabsofficiant i infanteriet, gymnastiklærer Hans Peter Petersen (død 1927) og hustru Marie Cathrine f. Honoré (død 1918); gift (18 11 1921) m. Nina O., f. 10/7 1891, datter af Rudolph Christiansen (død 1919) og hustru Pella f. Glad (død 1932).

Student (Viborg) 1910; cand. jur. 1920; amtsfuldm. ved Vejle amt; skole-fondsboghoider ved Vejle amts skole-fond; sekretær ved Vejle amts erhvervs-skatteudvalg; kgl. inspektør og skifteforvalter i Sydgrønland 1924; landsfo-ged i Sydgrønland 1925-32; formand for Sydgrønlands landsråd 1924-32: kontorchef u. Grønlands styrelse i Kbhvn. 1932; direktør for Grønlands styrelse 1938-48; direktør i A/S Kryolitselskabet Øresund i 1950; derefter konsulent for bestyrelse og direktion.

Formand i bestyrelsen for Kong Christian den Tiendes og Dronning Alexandrines Grønlands-Fond 1938-48; medl. af kommissionen tor videnskabeligt arbejde i Grønland; medl. af rådet for Arktisk institut fra 1955 og af rådet for Det Kgl. Geografiske Selskab; feliow of the Arctic Institute of North America; statsministeriets kommitterede i direktionen for A/S Kryolith-Mine og Handels-Selskabet og i Øresunds chemiske Fabrikker 1938-40; formand i bestyrelsen for A/S Kryolitselskabet Øresund 1940-50; medl. af Grønlandsudvalgene 1939 og 1945-46; medl. af komitéen for Fonden til Fædrelandets Vel; Corresponding Member of International informatory and correlating Office for the protec-tion of nature, Brussels; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening, af bestyrelsen for Grønlands Kirkesag, for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, for Dansk Tunghøreforening, for Amagerlands Kunstforening og af præsidiet for Viborg Hjemstavnsforening.

Har foruden mange artikler, afhandlinger og kroniker i danske, grønlandske og udenl. tidsskrifter skrevet fl. bøger og skrifter om grønlandske spørgsmål, såsom: Grønlænderen Lars Møller; Rosenmaagen i Grønland: Kolonien Godt-haabs Historie 1728-1928 (1928); Bidrag til Kendskabet om Grønlands Fuglefauna; Den grønlandske Samfundslære (1931); Socialforsorg i Grønland; Lov og Ret i Grønland; Fugleliv i Grønland (1933); Naturfredning i Grønland (1934); Grønlændernes egne Samfundsorganer -Træk af Grønlands politiske Historie (1936); Grønland, Folk og Land i vore Dage (1936); Statsminister Th. Stauning: Barsilaj — en Grønlænderdrengs Oplevelser (1942, 2. udg. 1943, norsk udg. 1947); Groenlandica, conspectus bibliographicus operum et opusculorum (1942); Grønlands Fremtid (1945); Malo, der vilde være Fanger som sin Far (1946); Tilstandene i Grønland 1946 (1947); Grønlændervennen Hinrich Rink (1955); Bogtrykkerkunsten i Grønland -en boghistorisk Oversigt (1957); Godt-haabs Historie, Samfundslæren, Socialforsorg, Naturfredningen, den politiske Historie og Tilstandene i Grønland 1946, også udkomne på grønlandsk); Indledningen til billedværket Grønland (1940); grl. afhandlinger i Den lille Salmonsen; medarbejder ved følgende værker: Leksikon-Tidsskriftet Salmonsen; Danmark, vort Land (1940); Dansk Daad (1942); Danmarks Kultur ved Aar 1940 (1943); Det forenede Norden (1943); Grønlands-bogen (1950); Bogen om Stauning, skrevet af hans Venner (1950); Danske Hjem ved Aarhundredskiftet (1951); Danmark i Genopbygningens Tegn (1951) og De grafiske Fag (1953) samt Jæger, Jagt og Vildt Verden over (1954).

Har desuden udg. erindringsbogen: Fra min Drengetid, Stiftsstaden Viborg omkring Aarhundredskiftet (1950) samt artikelserien: Fugie-Mortensen fra Viborg, Ringmærkningens Fader (1956). Udenl. orden: I.Kr.5. Adresse: Bryggergaarden, Kastrup.

OLDRUP BJORLING Edith kgl. kammersangerinde; f. 18/6 i Kbhvn.; datter af sekretær ved Kbhvns skattevæsen Charles Oldrup Pedersen (død 1946) og hustru Hulda f. Larsen; gift (28/5 1949) m. hovsångere Sigurd Bjorling.

Realeks. fra Institut Jeanne d'Arc i Frdbg. Allé; elev hos Vilh. Herold 1929 -37; gennemgået Det kgl. Teaters operaskole 1932-34; ansat ved Det kgl. Teater 1934-49; debuterede 29. dec. 1934 som Michaela i Carmen; kgl. kammersangerinde 1946.

Hovedroller; Pagen i Maskeballet; Hanne i Jomfruburet; Blonde i Bortførelsen fra Serailet; Den lille Pige med Svovlstikkerne; Nedda i Bajadser; Fior-diligi og Despina i Cosi fan tutte; Antonia i Hoffmanns Eventyr; Damon i Acis og Gaiathea; Hyrden i Tannhåu-ser; Frk. Lindenow i Leonora Christina; Leonora i Maskarade; Butterfly; Aase i Drot og Marsk; Annie i Falstaff; Eu-rydike i Orfeus og Eurydike; Mimi i Boheme; Adéle i Flagermusen; Papage-na i Tryllefløjten; Rezia i Holger Danske; Vilhelmine i Ungdom og Galskab: Madame Voltisubito i Recensenten og Dyret; Fiorella i Røverne; Fadeburster-nen i Der var engang —; Leila i Perlefiskerne; Noréna i Don Pasquale; Liden Kirsten; Zerlina i Don Juan; Gre-thie i Kirke og Orgel; Susanna i Figaros Bryllup; Primadonnaen i Bag Kulisserne; Gilda i Rigoletto; Lotte i Tordenvejret; Julie Tutein i Weysefilmen Jeg har elsket og levet. Mange oratorie-partier; gæstekoncerter i Finland, Norge og Sverige, koncerter i Amerika i sæsonen 1947-48; fra 1949 gæsteoptræden på Det kgl. Teater og som Manon i Manon Lescaut. Butterfly og Nedda i Bajadser på Den svenske Opera; engageret ved radio og television i Amerika 1952-53; gæsteoptræden på Det ny Scala 1956-57 som Rosalinde i Flagermusen.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1949.

Udenl. orden: Sv.r.K.FT.

Adresse: Erik Dahlbergsgatan 23,

Stockholm, Sverige.

Sommerbolig: Gåso, Saltsjobaden.

OLESEN Arne rektor; f. 11 2 1904 i Aalborg; søn af maskinbygger Søren Olesen (død 1933) og hustru Anna Martine f. Andersen.

Student (Aalborg) 1922; cand. mag. 1928; lærer ved Akademisk kursus 1928 -43 og ved Blaagaard seminarium 1932 -46; ansat ved Holte gymnasium fra 1931, adjunkt 1936, lektor 1943, rektor 1946.

Medl. af bestyrelsen for Blaagaard seminarium fra 1955.

Adresse: Birkebakken 3, Holte.

OLESEN Axel civilingeniør, direktør, E. DM.; f. 1/12 1890 i Nørre-Sundby; søn af fabrikant Ludvig Olesen og hustru Marie f. Winde; gift m. Marie Elisabeth O,, datter af rektor Kanaris-Klein (død 1923) og hustru Dagmar f. Zeltner (død 1918).

Student (Aalborg) 1910; cand. polyt. 1915; ingeniør ved Kbhvns kommunes vandforsyning 1917-18; ingeniør i A/S Sophus Berendsen 1918-20; direktør for Dansk Købestævne fra 1920.

Adresse: Dansk Købestævne, Fredericia.

OLESEN Chr. H direktør, K'.DM.p.p.; f. 31/1 1885 i Kbhvn.; søn af etatsråd C A Olesen (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru f. Nielsen (død 1932); gift (25/2 1921) m. Anna Claritte Louise Caroline Hertha 0., f. 8/4 1892, datter af toldkontrollør Sigismund de Mylius (død 1907) og hustru Clara f. Rørup (død 1924).

Student 1903; cand. phil. 1905; i handelslære i Præstø 1905-06, i Hamborg 1906, i Bordeaux 1906-07, i London 1907-08; ansat i Kreditor-Foreningen af 2. Aug. 1905 1908-10; sekretær i A/S De Danske Spritfabrikker 1909, underdir. 1914, meddirektør 1916, direktør 1920; till. medl. af selskabets bestyrelse 1957.

Formand for Fællesudvalget af 1. Marts 1917, for Foreningen af danske Spiritusfabrikanter og for dennes ar-bejdsgiver-afd., for Kbhvns Brændevins-brænderlaugs Legat og for A/S Hindsgavl; formand for Landsforeningen Dansk Arbejde 1920-52, derefter udnævnt til æresmedlem af foreningen og tildelt dennes guldmed.; næstformand i Femern-rute-komitéen; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden, for Tietgen-Fondet, for det danske Pasteur-Selskab, for Foreningen til Handelsun-dervisningens Fremme og af Turistrådet; medl. af repræsentantskabet for Foreningen Dansk Kunsthåndværk og af komiteen for det danske studenterhus i Paris; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber; formand i bestyrelsen for A/S Dansk Gelatine Fabrik, for A/S Danisco og for A/S Dansk Gærings-Industri; medl. af Privatbankens repræsentantskab og af bestyrelsen for Det kgl. octr. alm. Brandassurance Com-pagni. Tidl. medl. af forsk, offentlige kommissioner, af Industrirådet o. a. erhvervsorganisationers ledelse.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; I.F.2.; N. St.0.2!.; S.V.21.

Adresse: Krathusv. 26, Charlottenlund.

OLESEN Chr. H købmand, K.DM.p.p.; f. 18/8 1876 i Tirsbæk ved Vejle; søn af smedemester Peter Olesen (død 1906) og hustru Else Marie f. Lauritsen (død 1922); gift (24/4 1901) m. Kathinca O., f. 19/8 1881 i Aalborg, datter af restauratør P Borregaard (død 1911) og hustru Bodil f. Larsen (død 1907).

I lære hos F F Christensen i Vejle; derefter ansat i forsk, forretninger; etableret i kolonial-detail-branchen i Aalborg 1901

Medl. af bestyrelsen for Aalborg Han-delsforening af 1879 fra 1907, formand 1923-47 og af bestyrelsen for Centralorganisationen af Købmandsforeninger i Jylland fra 1920, formand 1935-50; medl. af repræsentantskabet for Aalborg Diskontobank fra 1928 og af bestyrelsen fra 1944 samt af direktionen for Hypotekforeningen i Aalborg fra 1932; næstformand i De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark 1935, formand 1941-52, derefter æresmedlem.

Udenl. ordener: N.St.0.31.; S.V.22.

Adresse: Kong Christians Allé 28.

Aalborg.

OLESEN Harald godsejer, R., Chr.XFr.M.; f. 18/10 1910 på Asdal hovedgård; søn af proprietær Niels Olesen (død 1915) og hustru Eva f. Lawaetz; gift (13'7 1948) m. Elisabeth Marie O., f. 3/6 1926 i Lejrskov sogn, datter af proprietær Jens Kaj Wiborg og hustru Katrine f. Heiselberg.

Udgået fra Roskilde katedralskole 1927; lært landbrug i Danmark, Holland og England; på landbrugsskolen ved Lyngby 1931-32; bosat i England fra 1935; stifter og leder af Lexham Farms Co.; landbrugskyndig rådgiver ved den danske ambassade i Washington 1944-45.

Adresse: West Lexham Hall, King's

Lynn, Norfolk, England.

OLESEN J E direktør, R'.; f. 10/12 1898 i Århus; søn af portner Chr. M Olesen (død 1950) og hustru Nicoline f. Johansen (død 1951); gift (12/7 1923) m. Edith Margrethe 0.. f. Hansen, f. 16/8 1902, død 1957.

Ansat i Jydsk Andels-Foderstofforretning 1914; prokurist 1925; underdir. 1932; direktør 1936; direktør i centralkontoret for indkøb af korn og foderstoffer 1939-48.

Næstformand i Kbhvns Bedømmelses-og Voldgiftsudvalg for korn- og foder-stofhandelen; medl. af Andelsudvalget, af bestyrelsen for Sammenslutningen af Havne- og Købmands Organisationer i Danmark, af bestyrelsen for Danske Korn- og Foderstofimportørers Fællesorganisation og af repræsentantskabet for Landbrugets Kornforædling; næstformand i bestyrelsen for centralkontoret for indkøb af korn og foderstoffer til 1953; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening; medl. af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Skan-dinavia.

Adresse: Ridehusv. 12, Gentofte.

OLESEN J V M amtsforvalter; f. 14,12 1896 i Tolstrup ved Løgstør; søn af lærer Jens M Olesen (død 1949) og hustru Kirstine f. Jørgensen (død 1935); ugift.

Realeks. 1913; ansat ved amtstuerne 1918, fuldmægtig af 1. grad 1938, eks-peditionssekr. 1946; amtsforvalter for Ringkøbing amtstuedistrikt 1956.

Adresse: Nygade 26, Ringkøbing.

OLESEN Martin overlæge, dr. med.; f. 27  11 1901; søn af gårdejer, sognefoged P P Olesen (død 1936) og hustru Karen f. Jørgensen (død 1943); gift (5 5 1934) m. Kirsten Elisabeth O., f.

28  8 1902 i Elsted, datter af kirkeminister Thorvald Povlsen (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Jensine f. Jensen.

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1923; med. eks. 1930; dr. med. (Undersøgelser over Supravi-talfarvning i Saltvand) 1936; 2. reservekirurg på Odense amts og bys sygehus 1937; 1. reservekirurg ved amtssygehuset i Gentofte 1939; overlæge ved Nyborg sygehus 1943.

Medl. af Nyborg byråd 1950-54; medl. af bestyrelsen for Fyns Lægeforening fra 1950 og for Radiumstationen i Odense fra 1955.

Adresse; Nyborg sygehus, Nyborg.

OLESEN Mosens K A direktør, R.; f. 5 10 1902 i Kbhvn.; søn af afdelingschef O C Olesen (død 1938) og hustru Gerda f. Hallenborg; gift (5/9 1930) m. Nanna O., f. 1/6 1907 i Kbhvn., datter af retspræsident H G Bechmann (se denne).

Student (GL Hellerup gymn.) 1919; cand. polyt. (bygningsing.) 1924; cand. jur. 1932; ingeniør ved de danske statsbaner 1924-43; sagførerfuldm. 1932-43; medhjælper hos statsbanernes auditør 1939-43; kontorchef i De gensidige Forsikringsselskabers fællessekretariat 1943-45; sekretær i Fællesrepræsentationen for danske, gensidige Forsikringsselskaber, i Foreningen af gensidige, danske Brandforsikringsselskaber, i Bygningsbrandforsikrings-Foreningen, i Bygningsbrandforsikrings-nævnet og i Sønderjydsk Brandværns-udvalg 1943-45; direktør i Den alm. Bj andforsikring for Landbygninger fra 1945.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Ingeniører i Statens Tjeneste 1937-39, af repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening 1937-39, af bestyrelsen for Foreningen af gensidige, danske Brandforsikringsselskaber 1947-49, af Dansk Brandværns Komité 1948, af Assurandør-Societetets komité 1949. af bestyrelsen for Bygningsbrandforsikrings-foreningen 1949, næstformand 1953, formand 1955 og af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber 1949; formand for Bygningsbrandforsikringsnæv-net 1950; medl. af bestyrelsen for For-sikringsforeningen i Kbhvn. 1950-54; medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1950, rådmand 1955, 1. næstformand

1957; medl. af bestyrelsen for A/S Strandvejs-Gasværket 1951, næstformand 1952, formand 1953; medl. af byplannævnet (hovedstadsafd.) 1954; formand for Gentofte Kommunes tekniske Selskab og Teknisk skole 1954.

Adresse: Maglemosev. 2, Charlottenlund.

OLESEN Ole lektor; f. 14/6 1892 i Arhus; søn af karetmagermester Chr. Olesen (død 1924) og hustru Marianne f. Christoffersen (død 1931); gift (19/10 1920) m. Anna O., f. 14/6 1891 i Lund, datter af fyrassistent N Olesen (død 1936) og hustru f. Sørensen (død 1934).

Student (Århus katedralskole) 1911; 1. del af skoleembedseks. 1916; mag. art. 1918; adjunkt ved Esbjerg statsskole 1919; ved Århus katedralskole 1924, lektor 1934; tilsynsførende lærer for danske elever ved Lycée Clemenceau, Nan-tes 1927-29; undervisningsassist. ved Århus universitet i fransk 1929-40 og i fonetik fra 1929; censor i fransk ved skoleembedseks. ved Kbhvns og Århus universiteter fra 1936.

Formand for Fransklærerforeningen 1935-53; vicepræsident i Federation Internationale des Professeurs de Langues Vivantes fra 1950; medl. af kommissionen til afholdelse af studentereks. for privatister 1940-52; har udg.: Icelandic Phonetics i Acta Jutlandica.

Udenl. orden: F.Æ.L.4.

Adresse: Marselis Boulevard 73-75.

Århus.

OLESEN Otto K direktør, Chr.XFr.M.; f. 9/9 1891 i Bramminge; søn af fotograf og biografejer C K Olesen (død 1936) og hustru Karen f. Olesen; gift (19/1 1914) m. Nanna O., f. Sønderballe, f. 19/11 1894 i Bramminge.

Uddannet på Teknologisk institut i Kbhvn. og polyteknisk skole i Los Angeles; rejse til Amerika 1911; President for Otto K Olesen Illuminating Co., Ltd. Los Angeles, Californien; udfører kunstneriske friluftsilluminationer; forestod bl. a. belysningen ved de olympiske lege i Los Angeles 1932, ved udstillingen i San Diego 1935-36 og ved World's Fair, San Francisco 1939 og 1940; postmester i Los Angeles fra 1954.

President of Hollywood Chamber of Commerce 1937-38; medl. af Illuminating Engineers Society og af Motion Picture Engineers Society; President of Lions Club og 233 Club; direktør for Hollywood Baseball Association og for Edu-cational Opera Association; Honorary Life Director of Hollywood Bowl Association; President of Hollywood Bowl Theatre Association; Trustee for Pilgrimage Theatre (Americas »Oberammergau«); direktør for Los Angeles Business Men's Association, Danish Park Association (L. A) Dansk-Amerikansk Ræbild Bakker Association; præsident og generaldir. for Hollywood Easter Sunrise Committee; direktør for California Centennial Commission og for Southern California Improvement Association; Past President af 22nd Re-pubiican Congressional District; direktør for American Red Cross; medl. af Exe-cutive Board Boy Scouts of America og af Board of Governors Welfare Federation of Los Angeles; Chairman (Hollywood areal) US War Finance Committee og Lighting Committee for Major Disasters, Los Angeles County.

Guldmed. fra California Pacific International Exposition; United States Trea-sury Award Medal; Honor Medal-Boy Scouts of America 1953 International Jamboree; Life Member of AI Malaikah Shrine; Member of Free Masons and Los Angeles Consistory Scottish Rite (Maso-nic).

Adresse: 516 So. Hudson Avenue, Los

Angeles 5, California, USA.

OLESEN Søren indenrigsminister; f. 27/9 1891 i Giver, Aalborg amt; søn af gårdejer Jakob Olesen (død 1939) og hustru Marie f. Kristiansen (død 1906); gift (30/7 1917) m. Martha Marie Ulrika Kristine 0., f. 4/7 1886 i Kbhvn., datter af førstelærer Jørgen Christensen (død 1929) og hustru Anna Marie Jensine f. Schepler.

Lærereks. (Nørre Nissum) 1913; års-kursus på statens lærerhøjskole; lærer ved Horne højskole 1916-19, forstander 1919-29; lærer ved Hirtshals skolevæsen 1929, viceskoleinsp. 1952; indenrigsminister i ministeriet H C Hansen fra 1957.

Medl. af Horne-Asdal sogneråd 1929-43 og 1950-54; formand for menighedsrådet 1930-45; medl. af folketinget (Danmarks Retsforbund) 1945-47. 1950-51 og fra 1953, af forfatningskommissionen 1946 og 1948, af grundskyldskommis-sionen af 1948 og af folkeforsikrings-kommissionen 1953; medl. af bestyrelsen for Hirtshals Sparekasse 1927-37, derefter medl. af direktionen til 1957; medl. af bestyrelsen for Hjørring-Hirtshals Privatbane 1937-40.

Adresse: Hirtshals.

OLESEN Th. grosserer, generalkonsul, R., M.T.Kha.p.p.; f. 23/10 1884 i Bøvling-bierg; søn af rejsende Niels Olesen (død 1928) og hustru Katrine f. Jensen-Kjelder; gift (6/11 1912) m. Inge 0., f. 20/8 1891 i Kbhvn., datter af rentier S Poulsen (død 1925) og hustru Kristine f. Hansen (død 1927).

Handelsuddannelse 1899-1905; på Den jydske Handelshøjskole 1905-06; ansat i forsk, firmaer i Hamborg 1907-10; prokurist i og medindehaver af firmaet Olaf Østergaard 1910-12; grossererborgerskab 1912; fabrikantborgerskab 1916; oprettede Fabrikken Gluten ved Th. Olesen 1916. Generalkonsul for Jugoslavien 1937.

Formand i bestyrelsen for Foreningen af Frugtimportører i Kbhvn.; formand i bestyrelsen for A/S I Chr. Sørensen &

Co., for AS Dansk Financia og for A/S Stabilia; medl. af bestyrelsen for A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab; vicepræsident i Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Danmark; medl. af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for kolonialvarehandelen; medl. af Iikvi-dationskomitéen for Kbhvns Diskontobank og Revisionsbank til likvidationens afslutning; formand i bestyrelsen for A/S Bryggeriet Hafnia 1924-39; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1935-39; formand i bestyrelsen for Sammenslutningen af Brancheforeninger u. Grosserer-Societetet 1935-39.

Udenl. orden: Ju.St.S.2.

Adresse: Bavnehøj, Strandv. 470,

Vedbæk.

OLIVER Chr. direktør, R.; f. 11/11 1875 i Aabybro; søn af vognmand S Jensen (død 1920) og hustru Kirstine f. Andersen (død 1909); gift m. Kathrine O., f. 1/2 1877 i Aalborg, død 1947, datter af skipper Chr. Mølback Christensen (død 1921) og hustru Kathrine f. Thomsen (død 1925).

Uddannet ved handel i Aalborg og Holstebro 1889-1900; egen agenturforretning i Aalborg 1900; ansat i firmaet C W Obel som bestyrer af oplaget i Aalborg 1901; bestyrer af oplaget i Kbhvn. 1911; direktør for samme 1927; direktør i A/S C W Obel, Aalborg og Kbhvn. 1938-49, derefter medl. af bestyrelsen og dennes handelskyndige kommitterede.

Medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Cigar- og Tobaksfabrikanter-nes Forening af 20. Juni 1875 1938-49.

Adresse: Rosbæksv. 19, Kbhvn. Ø.

OLRIK Elias fh. civildommer, K.DM.p.p.; f. 2<12 1885 i Dalby F., søn af sognepræst Vilh. Olrik (død 1912) og hustru Elisa f. Møller (død 1927); gift (16 6 1933) m. Ellen Margrethe 0., datter af hypothekforeningsdirektør, murermester Ernst Rothe (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Ebba f. Sørensen (død 1950).

Student (Odense); cand. theol. 1909; lærer for kronprins Frederik og prins Knud 1909-14; cand. jur. 1917; sekretær i justitsministeriet 1917-20; amtmand over Færøerne 1920-29; dommer i Helsingør købstad med Kronborg østre birk og Hellebæk birk samt Hørsholm birk 1929; civildommer i Kbhvns amts søndre og Amager birk 1945-55.

Sekretær ved den skandinaviske fami-lieretskommission 1919-20; formand for bankrådet for Føroya banki 1920-29; ledende senior i Studenterforeningen 1931-32; formand for Den danske Dommerforening 1939-45 og for fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds 1941-45; medl. af ankenævnet i sager efter forræderiloven 1945-54; formand for tilsynsrådet for Sparekassen for Helsingør og Omegn 1954 og for bestyrelsen for A/S Gummifabrikken Tretorn 1956; medl. af bestyrelsen for A/S C Wiibroes Bryggeri 1957. Udenl. orden: Ø.r.K.O. Adresse: Helsingør. OLRIK Helge dommer, R.; f. 5/2 1904 på Frdbg.; søn af museumsinspektør Jørgen Olrik (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Hedevig Louise f. West (død 1943); gift (3/6 1934) m. Sigrid 0., f. 3/2 1904 i Hillerslev, datter af sognepræst J J Hammer (død 1939) og hustru Thora Sulla f. Møller (død 1937).

Student (Sortedam gymn.) 1922; cand. jur. 1928; dommerfuldm. i Helsingør 1929-33; amtsfuldm. ved Sjællands stiftamt 1933-35; dommerfuldm. i Helsingør 1935-37, i Helsinge 1937-41, i Helsingør 1941-52; dommer i Varde 1952.

Sekretær for landvæsenskommissionen for Frederiksborg amt 1949-52; formand for fredningsnævnet for Ribe amt 1957.

Adresse: Dommerboligen, Varde.

OLRIK Ingeborg forfatterinde; f. 15/11 1882 i Estvad ved Skive; datter af sognepræst Vilh. Olrik (død 1912) og hustru Elisa f. Møller (død 1927).

Studieophold i England 1905-06 og 1937-39, i Frankrig 1913 og i Polen 1934-36; faglærerindeeks. 1919; lærerinde ved Ingwersen & Elibrechts skole 1920-33.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1939-40 og 1942-45; modtaget Det Tørsleffske Hæderslegat for danske Forfattere 1950. Har skrevet: Børnebog (1923); Mennesker (1927); Profeter og Konger (1935); De første ved Fronten (1941); Den standende Strid (1945); Vesterbrofolk (1948); Gæster fra Lersøen (1952); Landet, de kom fra (1954).

Adresse: Lipkesg. 18, Kbhvn. Ø.

OLRIK Jakob præst; f. 19/8 1881 i Estvad; søn af sognepræst Vilh. Olrik (død 1912) og hustru Elisa f. Møller (død 1927).

Student (Odense) 1899; cand. jur. 1905; by- og herredsfuldm. i Sæby 1905-06, i Kjøge 1906-11; studerede teologi i Paderborn, Innsbruck og Rom 1911-16; præsteviet 1915; kapellan ved Rosenkranskirken på Frdbg. 1916; delegeret ved det danske gesandtskab i Petrograd og stedfortræder for den østrig-ungarske armébiskop overfor krigsfangerne i Rusland og Sibirien 1917-18; sekretær hos den apostoliske vikar for Danmark og Island 1918; apostolisk provikar for Danmark og Island 1922; sognepræst for den katolske menighed i Kolding 1923, i Fredericia 1932, i Horsens 1935; præst ved det katolske rekreationshjem Farum-gaard 1954.

Hans Helligheds æreskammerherre med titlen Monsignore.

Medl. af bestyrelsen for Katolsk højskole i Kbhvn. 1916-23.

Adresse: Farumgaard, Farum.

OLSEN A F direktør, vicekonsul; f. 9/2 1868 i Kongens Lyngby; søn af partiku-

lier Jeppe Olsen (død 1909) og hustru Bengta f. Cavling (død 1922); gift (2/4 1894) m. Ida Wilhelmine 0„ f. 1/6 1867, død 1922, datter af købmand W Griitt-ner i Sæby (død 1872) og hustru f. Bech (død 1872).

Lært teglværksfaget på Hakkemose Teglværk og i Tyskland; forvalter på GI. Antvorskov Teglværk 1887-88, på Birkerød Teglværk 1889, på Folkestorp Tegelbruck i Ystad 1890-92; forpagter af Haraldsby Teglværk på Aaland 1892-97; bestyrer af Hedehus-Teglværket 1897-1903; direktør for De forenede nordjyske Teglværker 1903-38.

Folkevalgt borgmester i Aalborg 1921-25.

Svensk vicekonsul i Aalborg 1927-39.

Formand for Teglværksforeningen for Jylland 1916-50, derefter foreningens æresmedlem; medl. af Aalborg byråd 1913-37; formand for repræsentantskabet for Nordjysk Bank til 1953; formand for den lokale sammenslutning af arbejdsgivere i Aalborg, Nørresundby og omegn til 1949; medl. af bestyrelsen for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 og for A/S Volstrup Teglværk; medl. af hovedbestyrelsen i Dansk Arbejdsgiverforening 1920-45 og i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring 1927-50; æresmedlem af hovedbestyrelsen for Det radikale Venstre; medl. af bestyrelsen for A/S Dagbladet Politiken 1933-55.

Adresse: Villa Fredelighed, Kong Hans G. 10, Aalborg.

OLSEN Aksel G direktør, dr. phil.; f. 26/10 1893 i Sindal; søn af arbejdsmand Chr. Olsen (død 1895) og hustru. Marie f. Nielsen; gift (25/10 1924) m. Gretchen Virginia 0., f. 19/12 1905 i Benton Harbor, Mich., datter af skibsbygger Kenneth Malcolm Ransom og hustru Alice f. Hamilton.

Hyrdedreng, gartnerlærling; udvandrede til Nebraska 1910; ved forskelligt arbejde til 1914; studerede ved Nebraska Wesleyan akademi og universitet 1914-17 og 1919-22; tjenstg. i den amerikanske hær i Frankrig og Tyskland 1917-19; kemiker ved General Foods Corpo-rations laboratorier, Battle Creek, Mich., 1923-34; doktordisputats ved Minnesota universitet 1928; Director of Research ved Walter Baker Chocolate Co., Boston, Mass., 1934-36; Research Laboratorier ved General Foods Corporation, Battle Creek, Mich., 1937-39, ved Central La-boratory, Hoboken, N. J., fra 1939.

Præsident for Battle Creek Science Club i 1930; vicepræsident for East Lansing Section of American Chemical Society 1933-34; formand for New York afd. af Institute of Food Technologists 1947-48, National Councillor 1947-52, Executive Committee 1949-52, Treasurer og Executive Committee 1953-56; Pre-sident-Elect 1957; medl. af en række amerikanske vidensk. selskaber; holdt foredrag om fødevarekemi i Stockholm, Oslo og Kbhvn. 1948.

Har skrevet: The role of Colloids in digestive processes; Proteases in Bread Yeast; Tallowiness or Rancidity in Grain Products; Pectin Studies I, II, III og IV; og en del andre vidensk, arbejder væsentligst vedr. fødevare-kemien.

Har udtaget fl. patenter vedr. frembringelse og brug af pectin og gelatine.

Adresse: 101 Crestwood Lane, Harbor

Bluffs, Largo, Florida. U.S.A.

OLSEN Arne direktør, civilingeniør; f. 24/1 1896; søn af Niels Hansen Olsen (død 1917) og hustru Wilhelmine Marie f. Mortensen (død 1954); gift m. Anne Dorothy 0., f. Gayner, f. 13/9 i England.

Student (Schneekloths skole) 1913; cand. polyt. 1918; ansat i A/S Dansk Kemisk Industri s. å. og som driftsing. i A/S Dansk Gærings-Industri 1920; Manager i The Distillers Co. Ltd. (Yeast Division), London 1927-46; tekn. direktør i The Standard Yeast Co. Ltd., London & Harwich 1947-54; adm. direktør og formand for bestyrelsen for Standard Development Co. Ltd. (rådg. ingeniører) fra 1947; direktør for The Distillers Co. Ltd. (Yeast Division), London fra 1954.

Har siden 1920 været beskæftiget i mange lande som rådg. ingeniør på det gæringstekniske område, bl. a. ansvarlig for bygningen af gærfabrikken i Harwich 1952; har skrevet afhandlinger om gæringstekniske emner og udtaget patenter.

Udenl. orden: Stb.D.M.

Adresse: »Hafnia«, Coombe Park,

Kingston Hill, Surrey, England.

OLSEN A Rovsing direktør, civilingeniør, se Rovsing Olsen A.

OLSEN A Villads hotelejer, R.DM.p.p.; f. 28/1 1887 i Kbhvn.; søn af forvalter Peter Villads Olsen (død 1911) og hustru Emilie f. Knøffler; gift (1/9 1921) m. Edith Elvira V. 0., f. Mortensen.

Uddannelse på Hotel Bristol i Kbhvn. og på hoteller og restauranter i England, Frankrig og Tyskland 1903-07: ansat på Hotel Bristol i Kbhvn. 1908-17; ejer af Hotel Kong Frederik fra 1918; drev till. Ingeniørhusets selskabslokaler 1935-45.

Formand for Hotelværtforeningen for Danmark og for Centralforeningen af Hotelværtforeninger og Restauratørforeninger i Danmark, hotel-afd.; fh. præsident for Nordisk Hotel og Restaurant Forbund; fh. vicepræsident i Alliance Internationale d'Hotellerie, nu æresmedlem af og præsident for International Hotel Association; formand i Fællesudvalget for Hotelvært- og Restauratørforeningen i Storkbhvn.. medl. af Turistrådet og af forretningsudvalget for Turistforeningen for Danmark; medl. af bestyrelsen for A/S Klasko, Hundested og for Hotel- og Restaurationsbranchens Vedligeholdelses- og Fornyelsesfond;

medl. af direktionen i A/S Danmarks Hotellånefond.

Udenl. ordener: Fi.h.V.; F.Æ.L.5.; I.F.3.; P.r.K.4.; S.V.31.

Adresse: V-Voldg. 25-27, Kbhvn. V.

OLSEN Axel fh. hypotekforeningsdirektør; f. 7/11 1877 på Frdbg.; søn af tømrermester Vilh. Olsen (død 1920) og hustru Charlotte f. Freisleben (død 1921); gift (1/8 1903) m. Anna O., f. 24/7 1880 på Frdbg., død 1945, datter af galanterihandler Hans Jakob Weidich (død 1895) og hustru Marie f. Maribo (død 1935).

Lært tømrerhåndværket; uddannelse på Teknisk skole; tømrermester 1903-26; vurderingsmand for Kbhvns magistrat 1916-22; vurderingsinsp. i Kbhvns Hypotekforening 1931-41, bygningskyndig direktør smstds 1941-47.

Adresse: Vesterbrog. 46, Kbhvn. V.

OLSEN Axel professor, dr. med., R1.; f. 30/11 1887 i Nøbbølle Bjerreskov, Maribo amt; søn af snedkermester J Chr. Olsen (død 1908) og hustru Bolette f. Hansen (død 1916); gift (16/8 1918) m. Karen 0., f. 1479 1892 på Løvballegaard i Vejle amt, datter af proprietær F Gerdes (død 1950) og hustru Johanne f. Andreasen (død 1937).

Student (Nykøbing F.) 1906; med. eks. 1915; dr. med. (Nyrefunktionen ved Eklampsi) 1932; kandidatpladser 1915-18; prakt. læge i Gislev på Fyn 1918-21; kandidat på rigshospitalets fødeafd. A og afd. for hud- og kønssygdomme samt på Dronning Louises børnehospital 1921-22; 2. reservelæge på rigshospitalets fødeafd. B 1922-24; reservekirurg ved statshospitalet i Sønderborg 1925-28; reservelæge ved statens fødselsanstalt i Jylland 1928-32; kst. overlæge ved denne 1932-33, overlæge 1934-55; professor i obstetrik og gynækologi ved Århus universitet 1953-55.

Medl. af bestyrelsen for Jydsk medicinsk Selskab 1937-41; formand for Kam-mermusikforeningen i Århus 1941 og for Foreningen for Gynækologi og Obstetrik 1947-49.

Adresse: Helgesg. 17, Kongsvang pr.

Århus.

OLSEN Bent grosserer; f. 19/10 1905 på Frdbg.; søn af grosserer Chr. Olsen (død 1947) og hustru Anna f. Andersen; gift (9/1 1935) m. Anna Hedvig O., f. 8 2 1907 i Kbhvn., datter af direktør P M Tegner (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Alice f. Hansen (død 1949).

Student (Schneekloths skole) 1924; uddannet i forsk, handels- og industrivirksomheder i Tyskland og USA til 1927; ansat i faderens firma Chr. Olsen 1928, prokurist 1931, grossererborgerskab 1932, medindehaver af firmaet s. å., eneindehaver 1947, direktør (ved firmaets omdannelse til aktieselskab) 1955, till. formand for selskabets bestyrelse fra 1955.

Formand i bestyrelsen for Foreningen af Importører af Kontorartikler og Sko-lemateriel; medl. af bestyrelsen for Plasticsammenslutningen, for A/B Chr. Olsen, Stockholm fra 1932, for O Y Penola, Helsingfors fra 1935, for Bank-Akts. Kbhvns Diskonto Kasse fra 1953, for A/S Stavanger Staal fra 1953 og for A/S Nordis fra 1954 samt af repræsentantskabet for A/S Investor og af aktionærrådet i A/S Kastrup Glasværk fra 1957.

Adresse: Høyrups Allé 37, Hellerup.

OLSEN Børge A filialdirektør, cand.iur.; f. 23/3 1907 i Klampenborg; søn af direktør Anton Olsen (død 1939) og hustru Anna f. Hansen (død 1945); gift (2/11 1937) m. Magda 0., f. 20/2. i Skovshoved, datter af træner Peter Martin Petersen (død 1920) og hustru Hilda f. Muller (død 1949).

Student (Ordrup) 1925; cand.iur. 1933; assistent i Kbhvns Handelsbank s. å., fuldmægtig 1941, prokurist 1950, kontorchef 1953, filialdir. (Gammeltorv afd.) 1954.

Adresse: Ellevadsv. 12, Charlottenlund.

OLSEN Carsten dr. phil.; f. 1/3 1891 i Kbhvn.; søn af overpostkontrollør Fr. Olsen (død 1934) og hustru Emilie Louise f. Andersen (død 1941); gift (14/5 1926) m. Elsa Edith 0., f. 30/5 1901 i Kbhvn., datter af værkfører F Eriksson (død 1911) og hustru Augusta f. Sandberg (død 1938).

Student (Østre borgerdydskole) 1910; mag. scient. 1916; univ. guldmed. 1918; assistent ved Carlsberg Laboratoriets kemiske afd. 1919; dr. phil. 1921; amanuensis ved Carlsberg Laboratoriet 1945; censor ved veterinær- og landbohøjskolen.

Medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1951.

Har skrevet: Studier over Jordbundens Brintionkoncentration og dens Betydning for Vegetationen, særlig for Plantefordelingen i Naturen (disputats, 1921), samt en række botaniske og plantefysiologiske tidsskriftafhandlinger.

Adresse: S-Fasanv. 61, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Gadevang pr. Hillerød.

OLSEN Christian fh. amtsforvalter, R.; f. 10/5 1887 i Næstved; søn af bogholder 0 Olsen (død 1908) og hustru Ras-mine f. Hansen (død 1930); gift (30/12 1928) m. Signe 0., f. 19/6 i Kbhvn., datter af teglværksbestyrer C Hald (død 1941) og hustru Rasmine f. Nielsen (død 1912).

Student (Vestre borgerdydskole) 1905; assistent i statens sygekasseinspektorat 1909; cand. polit. 1911; fg. assistent i statens statistiske bureau 1912, assistent i det statistiske departement 1913, sekretær 1919, fuldmægtig 1921, ekspe-ditionssekr. 1931, fg. kontorchef 1943; amtsforvalter i Varde 1944-52.

Medl. af Folkeforbundets sekretariat i Geneve som sekretær ved dettes komité

til fordeling af forbundets udgifter på medlemsstaterne 1923-24; delegeret ved Det internationale Arbejdsbureaus konference i 1937 vedr. arbejdsløn-statistik; statistiker ved socialkommissionen af 1925 og ved ernærings- og husholdnings-nævnets kostundersøgelser 1940-44; tidl. medl. af bestyrelsen for Socialøkonomisk Samfund og for Socialvirke; formand for Danske Statistikeres Forening 1927-29.

Har skrevet: Nogle Bemærkninger om en interskandinavisk Finansstatistik (1924); Notes on financial statistics for the northern countries (1924-25); Der Staatshaushalt und das Finanzsystem der skandinavischen Lander (1926-29) og en række andre afhandlinger om finansielle og sociale emner m. m. i forsk, tidsskrifter.

Adresse: Stenbæksholm pr. Næstved.

OLSEN Eigil bureauchef, K.DM.p.p.; f. 2/8 1896 i Haslev; søn af boghandler Aug. Olsen (død 1954) og hustru Anna f. Jacobsen (død 1947); gift m. Inger Adelheid O., f. 21/1 1921 i Skive, datter af fh. landsretssagfører Erik Hedemann Østergaard og hustru Laura f. Hartz.

Student (Plockross' skole) 1914; cand. jur. 1921: stenografassist. i rigsdagen 1916; sekretær i rigsdagens bureau 1921; fuldmægtig 1931; ekspeditions-sekr. 1935; kontorchef 1938; chef for rigsdagens (fra 1953 folketingets) bureau 1940.

Sekretær ved folketingets præsidium, ved statsrevisoratet, ved de parlamentariske kommissioner af 1945, 1948 og 1950; medbestyrer af Husejer Oluf Olsens Legat; medl. af Autonomous "Sec-tion of Secretaries General of Parlia-ments, Paris (eksekutivudvalgsmedl. 1952-56).

Medarbejder ved samleværket: Den danske Rigsdag 1849-1949; aviskronikker m. v.

Udenl. ordener: S.V.31.; N.St.O.31.

Adresse: Strandv. 649, Klampenborg.

OLSEN Ejner afdelingsingeniør, R.; f. 29/9 1901 på Frdbg.; søn af cyklehand-ler Johannes Olsen (død 1952) og hustru Trine f. Pedersen (død 1949); gift (25/5 1929) m. Ellen Margrethe 0., f. 16/1 1903 på Frdbg., datter af overpostbud Hans Valdemar Pedersen (død 1952) og hustru Elise Mathilde f. Norby (død 1928).

Realeks. 1917; uddannet som maskinarbejder, svendestykke med sølvmed. 1921; cand. polyt. 1928; ingeniør ved Titan s. å., ved statsbanerne, Kbhvn. s. å., ved statsbanernes 2. distrikt, Århus 1929, ved centralværkstedet, Århus 1933, maskining. II ved centralværkstedet, Kbhvn. 1938, maskining. I smstds 1945, afdelingsing. 1955.

Adresse: L I Brandes Allé 4, Kbhvn. V.

OLSEN Emil underdirektør; f. 21/6 1907; søn af murermester og landmand V J Olsen (død 1947) og hustru Maren Kristine f. Nielsen; gift m. Aase Gunhild 0., f. 11/8 1907 på Frdbg., datter af forlags-repræsentant Jes Aarby Sørensen (død 1915) og hustru Laura f. Jessen.

Realeks.; på Købmandsskolen og Handelshøjskolen; ansat i Det forenede Dampskibs-Selskab 1924, direktionssekr. 1934, prokurist 1945, underdir. 1951.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Arbejdsgivere ved Kbhvns Havn og for Sammenslutningen af Havne- og Køb-mandsorganisationer i Danmark; medl. af bestyrelsen for A'S De forenede Handels- og Oplagspladser, for A/S Larsens Plads og for A/S Korntørrings- og Op-lagsmagasinet i Kbhvn.; formand for dansk standardiseringsråds udvalg for lastpaller.

Adresse: Ingersv. 33, Charlottenlund.

OLSEN Erik Malling veterinærinspektør, dr. med. vet.; f. 20/5 1923 i Kbhvn.; søn af ingeniør Valdemar Malling Olsen (død 1931) og hustru Edel f. Hansen; gift (20/3-1948) m. Birthe O., f. 6/6 1925 i Nakskov, datter af afdelingsingeniør S V Liisberg og hustru Else f. Jensen.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1941; dyrlægeeks. 1947; dr. med. vet. 1952; assistent i praksis 1947; vidensk. assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles hygiejnisk-bakteriologiske laboratorium 1947-52; kontrollerende dyrlæge ved Slagteriernes Central 1951; afdelingsdyrlæge i Randers 1952; labo-ratorieleder ved Mælkeriet Enigheden 1952-56; veterinærinsp. I ved veterinærdirektoratets afd. for mælkekontrol 1956.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af veterinærvidenskabelige Assistenter 1950-52 (formand 1951-52); formand for Foreningen af yngre Dyrlæger 1952-57; medl. af forsk, ministerielle og faglige udvalg.

Har skrevet: On Coliform Bacteria in Milk (disputats, 1952); Vejledning for Veterinærstuderende ved Kursus i Bakteriologi (1952); artikler, især om mælke- og kødbakteriologi, i videnskabelige tidsskrifter.

Tildelt Professor C 0 Jensens Minde-fond's belønning for vidensk. arbejder indenfor mælkebakteriologien 1957.

Adresse: Lyngbyv. 387 C, Gentofte.

OLSEN Eugen landsretssagfører, generalkonsul, R.DM.p.p.; f. 15/10 1899 i Malmø; søn af generaldirektør Ole Olsen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Anna Ludovika f. Henriksen (død 1916); gift (7/2 1925) m. Ida Marie O., f. 13/11, datter af godsinspektør Henrik Knipschildt (død 1945) og hustru Inger f. von Ditten-Krøldrup (død 1942).

Student (Hellerup gymn.) 1918; cand. jur. 1923; landsretssagf. 1930.

Formand i bestyrelsen for Hellerup Idrætsklub 1926-28 og for Studenter-Sangforeningen 1934-39 og 1948-51; medl. af bestyrelsen for Dansk Lawn Tennis Forbund 1925-28; formand i bestyrelsen for Hellerup Idrætsklub fra 1943; generalkonsul for Luxembourg 1947; præsident for Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Danmark 1950; formand i bestyrelsen for Det kgl. kbhvnske Skydeselskab og danske Broderskab 1952; medl. af bestyrelsen for Kbhvn. og Omegns Sygehjem 1951; formand i bestyrelsen for A'S J Moresco's Funktionærers Pensionskasse, for A/S Barnekowhus, for A/S Paladshotellet og for A/S Frascati; medl. af bestyrelsen for A/S J Moresco, for A/S J Morescos Holdingselskab, for A/S Vaarst Savværk og Trævarefabrik, for A/S Badeanstalten København, for A/S Søren Tons-gaards Eftf., for A/S Strandvejs Gasværket m. fl.

Medl. af Gentofte kommunalbestyrelse fra 1950.

Udenl. ordener: B.K.5.; F.Æ.L.5.; N.A.3. m. krone; S.N.3.; S.V.31.

Adresse: Ole Olsens Allé 7, Hellerup.

OLSEN F A vognmand, oldermand, R.; f. 27/8 1887 i Kbhvn.; søn af vognmand Peter Olsen (død 1893) og hustru Lisbeth f. Hansen (død 1937); gift (3/2 1915) m. Ida Emilie 0., f. Thaarup (død 1950).

Præliminæreks.; handelsuddannelse på Købmandsskolen og ansat hos oliemøller P C Olsen, Christianshavn 1903-16; indehaver af vognmandsforretning, firma P Olsen, Kbhvn.

Medstifter af Købmandsskolens Elevsamfund 1909; bisidder i Kbhvns Vogn-mandslaug 1928-32, viceoldermand 1932-34, oldermand fra 1934; medl. af bestyrelsen for Centralorganisationen af Vognmænd i Kbhvn. og Omegn fra 1932, formand 1932-34; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1932, af repræsentantskabet for Håndværksrådet 1940-51 og af rådets forretningsudvalg 1946-51; medl. af repræsentantskabet for Haandværkerbanken, Håndværkerforeningen og Alderstrøst fra 1932, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Danske Vognmænd fra 1946 (næstformand fra 1947); medl. af husdyrvoldgiftsretten i Kbhvn. 1934-46, næstformand 1937-46; dansk delegeret ved transportkomitéen u. Den internationale Arbejdsorganisation i London 1945, i Geneve 1947, i Bruxelles 1949 og i Genua 1951; medl. af og leder for studiegruppen vedr. ekstern transport, til USA i 1954; medl. af styrelsen for Den internationale Vejtransportunion (IRU), Geneve fra 1948, af dennes ekspertkomité 1948-51 og kritisk revisor i IRU 1949-52; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark fra 1950 og af forretningsudvalget fra 1951.

Adresse: Carl Bernhards V. 16,

Kbhvn. V.

OLSEN Frits kontorchef, R.; f. 19/10 1898 i Kvarmløse ved Tølløse; søn af gårdejer Peter Olsen (død 1922) og hustru Hansine f. Rasmussen (død 1944); gift (22/2 1928) m. Hertha O., f. 16/1 1904 i Høgsholt ved Vejle, datter af gårdejer P Iversen (død 1943) og hustru Jensine f. Sørensen (død 1947).

Uddannet ved landbruget, på højskole og landbrugsskole; landbrugskand. 1921; assistent u. planteavlsudvalget for De samvirkende sjællandske Landboforeninger 1921-24; græsmarkskonsulent for De samvirkende sjællandske Landboforeninger 1924-37; sekretær for De samvirkende sjællandske Landboforeninger og redaktør af Sjællands Stifts Landbrugsti-dende 1937-43; kontorchef ved statens forsøgsvirksomhed i plantekultur og redaktør for Tidsskrift for Planteavl fra 1943.

Sekretær for Understøttelsesforeningen for trængende fh. Landmænd paa Sjælland 1937-43; medl. af forsk, landøkonomiske udvalg.

Har skrevet forsk, beretninger og pjecer om græsmarksspørgsmål og frøavl.

Adresse: Strandboulevarden 21,

Kbhvn. Ø.

Sommerbolig; Lyndby Strand pr. Kirke Hyllinge.

OLSEN Hans billedhugger; f. 28/12 1902 i Skovshoved; søn af malersvend Johs. Olsen og hustru Anna f. Christensen; gift (15/4 1930) m. Gerda O., f. 8/10 1906 i Kbhvn., datter af fh. restauratør Marius Frederiksen og hustru Henriette f. Christiansen.

I sølvsmedelære, svendeprøve 1922; på Teknisk skole 1925-26; medl. af Koloristerne, udstillede her første gang 1932.

Formand for Dansk Billedhuggersamfund fra 1949 og for Kunstnersamfundets billedhuggersektion s. å.; medl. af undervisningsministeriets komité for udstillinger i udlandet 1949-53, af undervisningsministeriets kunstkommission 1954, af den danske nationalkomité for Association Interr.ationale des Arts Plastiques s. å., af akademirådet fra 1955 og af styrelsen for staters k'mstfond fra 1956.

Har bl. a. udført: Barnebarnet (statens Museum for kunst): Dyregruppe (Stockholm kunstforening); Den nysgerrige Elefantunge (Rødovre fritidshjem); Dyregruppe (Vejle museum); Relieffer — Legende Børn (Gøteborg kunstnævn); tegninger i kobberstiksamlingen. Udstillet på Tegneudstillingen på kunstmuseet 1940-41, på udstillingen Nordisk Kunst i Gøteborg 1943, og på Dansk dekorativ Udstilling i Stockholm 1950.

Tildelt guldmed. for kunsthåndværk på Verdensudstillingen i Bruxelles 1935; modtaget Kai Nielsens Mindelegat 1951.

Adresse: Arnakke pr. Vipperød.

OLSEN H Chr. overlæge, dr. med.. R.; f. 5/12 1896 i Præstø: søn af købmand H Chr. Olsen (død 1912) og hustru Julie f. Olsen; gift (8/8 1934) m. Agnete O., f. 14/1 1906, datter af overretssagfører Johs. Høyrup (død 1926) og hustru Clara f. Gøtzsche.

Student (Lang & Hjorts kursus) 1918; med. eks. 1926; dr. med. 1934; overlæge ved Bornholms amtssygehus, med. afd., Bornholms tuberkulosehospital og Bornholms tuberkulosestationer 1936; skolelæge i Rønne 1937-49.

Formand for Bornholms kreds af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1936; medl. af overepidemi-kommissionen på Bornholm 1936; formand for Bornholms Lægeforenings hygiejneudvalg 1937; medl. af frihedsbevægelsens samråd 1945-46.

Adresse: Sygehusv. 14, Rønne.

OLSEN H K landbrugskonsulent; f. 12/11 1890 i Hanehoved ved Frederiksværk; søn af husmand Hans Olsen (død 1894) og hustru Karen Marie f. Olsen (død 1907); gift (3/11 1916) m.Astrid Mathilde O., f. 31/8 1892 i Hørmested, datter af murer Julius Pedersen (død 1943) og hustru Dorothea f. Jørgensen (død 1942).

Arbejdet ved praktisk landbrug til 1908; på Ørsted landbrugsskole 1908-09 og Høng landbrugsskole 1911; landbrugskand. 1913; studierejser til Holland, Belgien, Tyskland, England, Norge, Sverige, Italien og USA; assistent ved Tystofte forsøgsstation 1913-14; lærer ved Næsgaard agerbrugsskole 1915; konsulent for Salling Landboforening 1915-16; konsulent i planteavl for Foreningen af jydske Landboforeninger 1917-29, for De samv. Landboforeninger i Fyns Stift fra 1929.

Formand for Landbo- og Husmandsforeningernes Kemikalieudvalg fra 1929; medl. af statens redskabsudvalg 1934, formand fra 1938; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugskonsulenter 1930, formand 1937-48; medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab 1937; næstformand for Samvirksomheden for landbrugsfagligt Oplysningsarbejde 1937-48; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1954.

Har skrevet: Landbrugets Kulturplanter (1940); Foreningen af danske Landbrugskonsulenter 1920-45 (1945); Danske Landboforeningers Frøforsyning 1906-56 (1956); Kort Vejledning i Anvendelse af kemiske Midler i Landbruget (1948); medarbejder ved Landbrugets Ordbog, Dansk Landbrugs-Leksikon o. a. Håndbøger; artikler i fagtidsskrifter og dagspressen.

Adresse: Jernbanev. 31, Tarup,

Odense.

OLSEN H P redaktør, R.; f. 2.2 1869 i Sageby ved Præstø; søn af gårdejer Peter Olsen (død 1915) og hustru Marie f. Larsen (død 1876); gift (31/10 1902) m. Hansigne Christine 0., f. 1872 på Bornakkegaard ved Næstved.

Landbrugskand. 1898; assistent ved statens forsøgsvæsen 1898-1900; konsulent for Næstvedegnens Landboforening 1906-12; medarbejder ved Næstved Tidende 1900-55, redaktionssekr. 1906, ansvarsh. redaktør (till. for filialbladene i Vordingborg, Præstø og Skælskør) 1912-43, medredaktør 1943-55.

Medl. af direktionen for A/S Næstved Tidende 1917-44 og for Næstved-Præstø-Mern-Banen 1922-46; næstformand i bestyrelsen for selskabet Venstres Pressebureau 1919-45; medl. af forretningsudvalget for Næstvedkredsens Venstrevælgerforening 1912-44 og af bestyrelsen for »Dannevirke« 1912-53 samt medl. af bestyrelsen for fl. lokale foreninger og institutioner; tilsynsførende ved Sydsjællands landbrugsskole 1929-51; æresmedlem af Sønderjydsk Forening, af Landboforeningen for Næstved og Omegn og af Næstvedkredsens Venstrevælgerforening.

Adresse: Næstved.

OLSEN Ingemann generalkonsul, R1., Chr.XFr.M., f. 22 11 1890 i Taarbæk; søn af tømrermester Ole Wilhelm Olsen (død 1913) og hustru Henriette f. Hofmann Bøttger (død 1915); gift (26/12 1916) m. Jenny 0., f. 30/8 1892 i Kbhvn., datter af møbelfabrikant Henrik Hansen.

Uddannet på Det Tekniske Selskabs skole og i trælastbranchen i danske, tyske, engelske og amerikanske firmaer; træeksportør i USA; dansk konsul i New Orleans fra 1918, generalkonsul 1947.

Adresse: 2606 Jefferson Avenue, New

Orleans, La., USA.

Sommerbolig: »Neslo« on Bayou Liberty.

OLSEN Johannes dommer, R.; f. 26/7 1892 i Nykøbing F.; søn af godsinspektør, exam. jur. Carl Joh. Haman Olsen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Christine f. Poulsen (død 1936); gift (26'7 1922) m. cand. phil. Inger O., f. 3/6 1894 på Liselund på Møn, datter af hofjægermester, baron Fritz I V Chr. Rosenkrantz (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Oluf fa f. Krabbe (død 1954).

Student (Nykøbing F.) 1910; cand. jur. 1916; sekretær hos lensgreve C E Reventlow og fuldmægtig ved overinspektoratet for de Reventlowske besiddelser, Brahetrolleborg, 1916; inspektør smstds 1919; dommerfuldm. i Sakskøbing 1920; i Ærøskøbing 1922, atter i Sakskøbing 1926; dommer i Neksø købstad m. v. 1940, i Korsør og Skælskør købstæder m. v. 1947.

Medl. af repræsentantskabet for Landmandsbankens Sakskøbing afd. 1929 og af delegationen ved samme bankafd. 1934; medl. af repræsentantskabet for Lollands Spare- og Laanebank 1934 og af bestyrelsen for Juridisk Forening i Maribo Amt 1936; formand for afvan-dingskommissionen for Bornholms amt 1941: formand for oorejsningsnævnet for Bornholms amt 1945; bestyrer af Jørgen Kruuses Familielegat 1947; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Korsør og Omegn 1949: formand for den

i h. t. lov af 21. sept. 1939 for Sorø amt nedsatte vurderingskommission 1950 og for den ændrede jordfordelings-kommission for Sorø og Holbæk amtsrådskredse 1950 samt for Sorø amts overvoldgiftsret i tvistigheder ang. handel med husdyr 1952 og for landvæsens-kommissionen og afvandingskommissio-nen for Sorø amt 1952. .

Adresse; Korsør.

OLSEN Johannes stabsmaskinmester, marineingeniør, K.DM.,HTS.p.p.; f. 26/10 1882     i Odense; søn af stationsforstander Marius Olsen (død 1896) og hustru Sofie f. Storm (død 1912); gift 1. gang (2/11 1907) m. Fanny 0., f. 23/4

1883    i Viborg, død 1912, datter af stabssergent F Gross (død 1919) og hustru Louise f. Berg (død 1928); 2. gang (25/6 1919) m. Lilly O., f. 13/2 1887 i Kalmar, datter af kamrer G P Brander (død 1929) og hustru Ada f. Olsson (død 1943).

Præliminæreks. (Horsens latin- og realskole) 1899; maskinassist. fra skolen for skibsbygning og maskinvæsen 1905; marineing. 1912; stabsmaskinmester 1942; afsked 1947.

Udenl. ordener: I.F.3.; S.V.31.

Adresse: Holsteinsg. 13, Kbhvn. Ø.

OLSEN Johannes statsmeteorolog, R.; f. 1/2 1894 i Frankerup ved Kalundborg; søn af gårdejer Søren Olsen (død 1936) og hustru Ane Marie f. Jensen (død 1934); gift (26/12 1922) m. Else 0., f. 25/5 190TJ i Kbhvn., datter af snedkermester I C Westergaard (død 1914) og hustru Petrea f. Buus.

Student (Wedels kursus) 1912; cand. mag. 1917; assistent ved polyteknisk læreanstalts fysiske laboratorium 1918-25; bestyrer af magnetisk observatorium, Godhavn, Grønland 1926-32; af-delingsmeteorolog 1932; statsmeteorolog 1934; deltog i Dana-ekspeditionen 1921-22, i 6. Thuleekspedition til Østgrønland 1931 og ledede dansk polarstation Godhavn i det internationale polarår 1932-33; deltager i Gaiathea-ekspeditionen 1950-51.

Medl. af bestyrelsen for Fysisk Forening 1916-19; medl. af Godhavn sysselråd 1929-33; medl. af sektionen for jordmagnetisme og elektricitet u. den danske nationalkomité for geodæsi og geofysisk; medl. af Committee on magnetic instruments u. Association de Géo-magnétisme et et d'Aeronomie (Union géodesique et géophysique internationale); medl. af repræsentantskabet for Folkevirke.

Har skrevet forsk, artikler i Fysisk Tidsskrift, Naturens Verden og Terre-strial Magnetism; medarbejder ved Encyclopedia of Physics.

Adresse: Gladsaxev. 10, Søborg.

OLSEN John direktør; f. 12/8 1888; søn af grosserer F F Olsen (død 1899) oi hustru Natalie f. Trolle (død 1927); gift (8/4 1916) m. Inger O., f. 15 11 1890 datter af montør Martin Karmann (død 1954) og hustru Jensine f. Andersen (død 1938).

Præliminæreks.; i købmandslære i Hamborg, Neumiinster i Holstein og Hannover; derefter 5 år ved handel og assurance i London og fra 1910 i filmbranchen, som kontorist, fotograf og sælger; vendte tilbage til Danmark i

1912   og startede Oversea Film Trading Comp. A/S, direktør for dette selskab og meddirektør i Paladsteatret, Kbhvn. 1918-26; oprettede s. m. et konsortium Aladdin Teatret, Colosseum og Odense Paladsteater; startede Teatrenes Films-kontor 1932 og Saga Teatret, Kbhvn. samt Saga Studio 1942.

Har produceret ca. 40 danske film, deriblandt: Spurve under Taget; To som elsker hinanden; Hjortholm; Den gamle Købmandsgaard; Den gamle Mølle paa Mols; Hendes store Aften; Der kom en Dag; 24 Timer.

Adresse: Normasv. 12, Kbhvn. Valby.

OLSEN Kai Valdemar professor; f. 22/6 1913  i Søllerød; søn af malermester Johannes Otto Olsen og hustru Margrethe f. Larsen; gift (27/11 1937) m. Grethe Irmelin O., f. 21/5 1916, datter af fuldmægtig Aage Thiesen (død 1936) og hustru Ida Henriette f. Strømberg (død 1918).

Student (Birkerød) 1931; udlært som maskinarbejder 1937, arbejdet som maskinarbejder ved forsk, virksomheder 1937-44; værkfører ved spiralborfabrik-ken Brio 1944-46; cand. polyt. 1946; assistent ved laboratoriet for værktøjsmaskiner ved Danmarks tekniske højskole 1946-48; vikarieret for professor E K Henriksen i fagene: værktøjsmaskiner og projektering af maskinfabrikker 1948-52; laboratorieing. ved Danmarks tekniske højskoles teknologiske laboratorium 1950, leder af højskolens forskningsinstitut for værktøjsmaskiner fra 1952, professor i værktøj og værktøjsmaskiner 1955; rejser i England og Frankrig 1950 og i USA 1952; medarbejder ved tidsskriftet Ingeniøren fra 1948 og ved Dansk teknisk Tidsskrift fra 1949.

Medl. af Dansk Nationalkomité for rationel Organisation fra 1948 og af Træindustriens forskningsudvalg fra 1950.

Adresse: Virum Stationsv. 202,

Virum.

OLSEN Karl rektor; f. 19/2 1908 i Kbhvn.; søn af stenhugger Lars Peter Olsen (død 1925) og hustru Anna Dorthea Christine f. Christensen (død 1951); gift (18/7 1946) m. Karen Grete Hauge O., datter af arkitekt H Chr. Rasmussen og hustru Astrid f. Hauge.

Student (Efterslægtselskabets gymn.) 1927; cand. mag. 1933; lærer ved Vejen realskole 1S34; adjunkt ved Kolding højere almenskole 1936, lektor smstds 1945; rektor for Viborg katedralskole 1954.

Landsformand for Konservativ Ungdom 1942-43; medl. af folketinget (Det kons. Folkeparti) 1943-54; formand for den konservative rigsdagsgruppe 1952-53; medl. af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti fra 1953, næstformand fra 1955; formand for Sammenslutningen af konservative Foreninger i Jylland fra 1955; medl. af folketingets finansudvalg 1950-52 og af Kolding byråd 1943-46; formand for folketingets Iønningsudvalg 1947-54; medl. af den parlamentariske kommission 1946-54, af Det kgl. Teaters tilsynsråd 1950-54, af det udenrigspolitiske nævn 1952-53, af forfatningskommissionen af 1951, 1952-53, af Det nordiske Råd 1952-54, af lønningsrådet 1953-54 og af overbevillingsnævnet i 1954; medl. af bestyrelsen for Jysk arkæologisk Selskab fra 1953; formand for Gymnasieskolernes Lærerforening fra 1956.

Adresse: Rektorboligen, Viborg.

OLSEN Kristen gårdejer; f. 3/8 1897 i Hørby; søn af gårdejer Niels Olsen (død 1907) og hustru Else Marie f. Jakobsen (død 1944); gift (22/3 1929) m. Anna Marie O., f. 12/7 1901, datter af Niels S Nielsen (død 1945) og hustru Kathrine (død 1910).

Elev på Ollerup delingsførerskole 1917-18; gymnastiklærer ved Grundtvigs højskole, Frederiksborg 1920-22 og 1923-24 og ved Tune landboskole 1922-23; gårdejer i Hørby.

Sognerådsformand i Øls-Hørby-Døstrup kommune 1937-46; formand for Hobro og Omegns Landboforening fra 1947; medl. af bestyrelsen for Foreningen af jydske Landboforeninger fra 1949, af bestyrelsen for De samv. danske Landboforeninger fra 1949, af kartoffeleksport-udvalget fra 1949, af statens jordlovs-udvalg fra 1952 og af tilsynsrådet for Spare- og Laanekassen i Hobro fra 1943 (næstformand fra 1949).

Adresse: Refsgaard, Hørby pr. Hobro.

OLSEN K V lektor, R.DM.; f. 8/1 1879 i Frborg slotssogn; søn af gårdejer Hans Olsen (død 1933) og hustru Maren Kirstine f. Henrichsen (død 1927); gift (8/8 1913) m. Betty O., f. 11/7 1889 i Kbhvn., datter af købmand I G Schjær (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Elna Cecilie f. Toft-Christensen (død 1938).

Student (Frederiksborg) 1897; cand. mag. 1905; lærer ved Rungsted kostskole 1906-09 og ved Frk. Wintelers skole, Odense 1909-10; ansat ved Nykøbing katedralskole 1910, adjunkt 1911, lektor 1920; ved Ordrup gymnasium 1924-31; ved Metropolitanskolen 1931-47; under-visningsassist. i engelsk ved Kbhvns univ. 1926-31; lærer ved statens lærerhøjskole 1937-38, ved Zahles faglærerkursus 1949-53; faglig medhjælper i engelsk ved undervisningsinspektionen for gymnasieskolerne 1931-49; censor i engelsk ved skoleembedseks. 1936-48.

Medl. af opgavekommissionen for stu-dentereks. 1922-30 og 1932-49 og af kommissionen til afholdelse af skriftlig studentereks. for privatister 1944-45; har udg. engelske skolebøger.

Adresse: Vældegårdsv. 7, Gentofte.

OLSEN Lars M forlagsboghandler, folketingsmand; f. 7/7 1905 i Kbhvn.; søn af sporvejsfunktionær N J Olsen (død 1949) og hustru Ella f. Poulsen; gift (15/21936) m. Else O., f. 27/3 1909 i Tyskland, død 1954, datter af minearbejder Aug. Scho-newolf (død 1953) og hustru Emilie f. Grosse Kleffmann (død 1925).

Boghandlerfagskolen 1921-25; boghandlermedhjælper 1925; redaktør af Red Ungdom 1929-37; sekretær i kommunernes bogudvalg 1935-36; sekretær i Det kooperative Fællesforbund 1936-39; forlagssekr. i Forlaget Fremad 1942; leder af A/S Forlaget Fremad og A/S Bog-og Papirhandelen Fremad 1950.

Medl. af D s U's hovedbestyrelse 1929-45; formand for Social-demokratisk Forening i 11. kreds 1935-49 og for De socialdemokratiske Vælgerforeningers fællesledelse i hovedstaden 1938-53; medl. af Socialdemokratiets forretningsudvalg 1939-53 og af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1939-53; medl. af bestyrelsen for "Handels- og Kontormedhjælperforeningen 1926-36 og for Arbejdernes Op-Iysningsudvalg i Kbhvn. 1927-30 og 1939-53; lærer ved arbejderskolen i Kbhvn. 1933-40; medl. af borgerrepræsentationen 1936-46, af bestyrelsen for Kbhvns kommunebiblioteker 1939-46, af ungdomsskolenævnet 1942-46, af Kbhvns havnebestyrelse 1945 og af styrelsen for foreningen Norden, Kbhvns afd. 1949-55; formand for Musik- og Teaterorganisationen Arte 1950; medl. af kontrolkomitéen for den socialdemokratiske presse i Danmark 1951-54 og af bestyrelsen for Den danske Forlæggerforening 1952; medl. af folketinget fra 1939.

Adresse: Serridslevv. 8, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Spættevej, Solrød

Strand.

OLSEN Oluf Sy!vest overpostmester; f. 9/11 1890 i Udesundby; søn af gårdejer C Sylvest Olsen (død 1937) og hustru Ane Kirstine f. Mortensen (død 1938); gift (29/4 1916) m. Anne Margrethe 0., f. Jørgensen.

Postelev 1906; assistent 1915; fuldmægtig i generaldirektoratet 1921; post-insp. 1928; kontorchef i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1932; overpostmester i Kbhvn. 1933.

Medl. af kommissionen for post- og telegrafvæsenets fagprøver 1932 og af bestyrelsen for Dansk Post- og Telegrafmuseum 1937.

Adresse: Gersonsv. 55, Hellerup.

OLSEN Otto oberst, regionsleder, R.DM., HTH.; f. 12/12 1894 i Tystrup ved Fug-lebjærg; søn af gårdejer Niels Christian Olsen (død 1941) og hustru Sofie Amalie f. Sørensen (død 1933); gift (28/4 1928) m. Ebba Mathilde 0„ f. 21/12 1901 i Kbhvn., datter af købmand Niels Hårde (død 1922) og hustru Maren Kirstine f. Frisch (død 1944).

Premierløjtn. 1922; lærer ved hærens gymnastikskole 1927-32; kursus ved den militære gymnastikskole i Budapest 1929; lærer ved kornetskolen 1932-33, 1938-39 og 1940-42; hærens generalstabskursus 1934-35; tjenstg. i generalstaben 1935-37; kaptajn og kompagnichef 1937; lærer ved gasskolen 1942-43; oberstløjtn. af fodfolket 1945; interneret i vestre fængsel, Horserød og Frøslev marts 1944-maj 1945; chef for modstandsbevægelsens befalingsmandsskole i Jægerspris 1946; gennemgået kursus i taktik ved Senior Officers School i England 1947; kommandør for officersskolens kursus for befalingsmænd af modstandsbevægelsen 1947-48; chef for 20. batl. 1948; oberst og chef for 6. regiment 1952; Hil. chef for region IV s. å.; oberst i hjemmeværnet og regionsleder for region VIII 1956, for region III 1957.

Har skrevet: Fægtningens og Duellens Historie i Danmark (1932); Idræt og Karakterdannelse (1934); Træningslære (1938); 20. Bataillons Historie (1956).

Adresse: Aabenraa.

OLSEN Paulo P købmand, R.; f. 5/11 1887 i Nøvling ved Aalborg; søn af gårdejer Jørgen M Olsen (død 1912) og hustru Caroline f. Poulsen (død 1927); gift (26/7 1913) m. Agnes Ellen O., f. 13/1 1888 i Aalborg, datter af købmand E C Christiansen (død 1915) og hustru Caroline f. Griebel (død 1919).

På Herman Møllers handelsskole i Aalborg; ansat på kæmnerkontoret i Aalborg i tre år, derefter i firmaet A Petersen & Co.'s Savskæreri & Trælasthandel i fire år; udvandrede til Argentina 1910; ansat hos The Great Southern Railway 1910-14; ansat i Rosario Waterworks & Drainage Co. 1914-17; Submanager for Transatlantisk Kompagnis Rio de Ja-neiro-afd. 1917-20, for firmaet N V Philips (Eindhoven, Holland) 1920-24; overtog sidstn. firmas Såo-Paulo-afd. og etablerede egen forretning u. navn Paulo P Olsen 1924; præsident for A/S Seagers do Brasil; direktør for A/S Industrias Brasileiras de Lapis, Fritz Johansen; præsident for A/S Fabrica de Alcool de Cereaes; medl. af direktionen for Companhia Refrigerantes Crush do Brasil; præsident for Auto Radio Novo Mundo S. A. (tidl. Olsen, Kasinsky & Cia. Ltda.), automobildele; medindehaver af Gaiolli & Olsen, hoteller og plantager; ejer af 2 fotografforretninger »Casas Multifoto«; medl. af direktionen for KFUM fra 1952; direktør for Industria Mecanica »Bali« Ltda og for Industria Comercio Ismana Ltda.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forening i Rio de Janeiro 1920 og for Dansk Hjælpeforening i Rio de Janeiro 1922; formand for skandinavisk forening Nordlyset, Sao Paulo 1928; repræsentant for Dansk Samvirke i Sao Paulo fra 1928, tildelt foreningens medalje 1955; sekretær for Skandinavisk Hjælpekasse, Sao Paulo fra 1930; dansk vicekonsul fra 1937.

Adresse: Rua Equador, 142-Caixa Postl

8130-Såo Paulo, Brazil.

OLSEN Vald. R fabrikant, oldermand, R.; f. 9/11 1881 i Kbhvn.; søn af garver L Olsen (død 1914).

Uddannet i faderens forretning; videre uddannelse i udlandet; overtog 1914 s. m. broderen faderens forretning u. firmanavn L Olsens Sønner; eneindehaver af dette firma fra 1927.

Medl. af bestyrelsen for Garverforeningen i Danmark 1919, formand 1929-55, derefter æresmedlem; formand i bestyrelsen for Garverforeningen i Danmarks forsøgsstation fra 1933; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Hude- og Skindeksportører fra 1936; bisidder i Kbhvns Garverlaug 1934; oldermand i samme fra 1939; formand for Vedbæk Kommunalforening fra 1929.

Adresse; Tryggerødholm, Vedbæk.

OLSEN William postmester; f. 17/10 1898 i Allinge; søn af stenhugger Peter Olsen (død 1914) og hustru Eljena f. Mor-tensdottir (død 1942); gift (11/9 1921) m. Christiane Sofie O., f. 25/9 1898 i Lille Næstved, datter af parcellist Christian Jensen og hustru Karen f. Kristensen (død 1910).

Landpostbud og postbud 1919-28; gennemgået postvæsenets elevskole 1928-30; postassist. 1930, overassist. 1940, kontrollør 1945, overkontrollør 1947, postmester ved Vesterbro postkontor 1956.

Adresse: Herman Triers PI. 7,

Kbhvn. V.

OLSSON Aksel hovedkasserer; f. 13/2 1893 i Kbhvn.; søn af murerarbejdsmand John Olsson (død 1938) og hustru Jenny f. Eriksen (død 1910); gift (13/5 1926) m. Elna O., f. 28/3 1893 i Tornemark Fuirendal sogn, datter af barber-mester Christian Brodthagen (død 1953) og hustru Christine f. Rasmussen (død 1939).

Cigarmager 1909-19; besøgt højskolen for arbejdsløse i Kbhvn. og Købmandsskolen; kontorist og bogholder i firmaet Alfred Christensen & Co., Nakskov 1919-21; sekretær for børneforsorgen i Nakskov 1921-30; forretningsfører for Den sønderjydske socialdemokratiske Presse, Sønderborg 1930-32; hovedkasserer for Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund 1932-40; hovedkasserer for De samvirkende Fagforbund i Danmark fra 1940; kasserer for Arbejderbevægelsens Pensionskasse fra 1940.

Formand for Handels- og Kontormedhjælperforeningen i Nakskov 1922-30; medl. af Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbunds hovedbestyrelse 1928-41, af sammes forretningsudvalg 1932-41, af Dansk Folke-Feries bestyrelse fra 1938, af Arbejdsløshedskassernes ar-bejdsnævns afd. B fra 1938 og afd. A fra 1940, af bestyrelsen for Forlaget Fremad fra 1942 (formand fra 1944), af repræsentantskabet for Arbejdernes Landsbank 1945 og af bestyrelsen fra 1955, af forretningsudvalget for Turistforeningen for Danmark fra 1945, af repræsentantskabet for Socialpolitisk Forening fra 1946 og af forretningsudvalget for Det danske Selskab fra 1946; næstformand for Teaterorganisationen Arte fra 1946; medl. af tilsynsrådet for cen-tralarbejdsanvisningskontoret for Kbhvn. og Frdbg. fra 1942 og af toldrådet fra 1944 samt af dettes appeludvalg fra 1946; medl. af bestyrelsen for Forsik-ringsakts. ALKA fra 1948, af forretningsudvalget for Arbejderbevægelsens kooperative Finansieringsfond fra 1953 og af bestyrelsen for Foreningen Kunst på Arbejdspladsen fra 1954.

Adresse: Rødtjørnev. 54, Kbhvn.

Vanløse. OLSSON Kjell pianist, organist; f. 24/3 1917 i Kbhvn.; søn af tobaksfabrikant Johan Albert Olsson (død 1954) og hustru Anna Maria f. Grbnvall; gift (4/10 1951) m. Mary Elinor O., datter af kontorchef Kaj Vilh. Bløsch-Madsen og hustru.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1935; organisteks. 1931; organist og kantor ved Gustafskyrkan (Svenska kyr-kan) 1934; debut som pianist marts 1938.

Formand for Kammermusikforeningen af 1911 fra 1951.

Udenl. ordener: S.V.31.; S.V.M.

Adresse: Svejgårdsv. 31 A, Hellerup.

OLUFSEN Aksel godsejer, R.; f. 3/5 1901 i Gimsing; søn af godsejer, landstingsmand Peter Olufsen (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Anna f. Hansen (død 1941); gift (27/7 1927) m. Karen 0., f. 10/8 1903 i Struer, datter af købmand N Jensen (død 1942) og hustru Maria f. Dujardin (død 1951).

Præliminæreks. 1917; landbrugskand. 1921; ejer af Ejsingholm ved Vinderup 1924-36 og af Quistrup fra 1935.

Formand for Foreningen af jydske Landboforeningers græsmarksudvalg fra 1934; medl. af repræsentantskabet for Den alm. Brandforsikring for Landbygninger fra 1932 og for Det danske Hedeselskab fra 1938 (formand fra 1948 samt næstformand i bestyrelsen); medl. af bestyrelsen for Dansk Plantageforsikring fra 1948; formand for Ringkøbing amts Tolvmandsforening fra 1942; medl. af bestyrelsesrådet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1945; medl. af bestyrelsen for A/S Fiil Sø fra 1934, direktør og formand i bestyrelsen fra 1942; formand i bestyrelsen for Interessentskabet Fiilsø Avls-gaard fra 1952; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for A/S Frøavlscentret Hunsballe-Holstebro fra 1940; medl. af bestyrelsen for A/S Bang og Olufsen, Struer fra 1949.

Adresse: Quistrup pr. Struer.

OLUFSEN Morten Ole kontorchef, E., M. T.Kha.p.p.; f. 10/11 1907 i Kbhvn.; søn af professor Ole Olufsen (død 1929), se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Hansine f. Hansen (død 1946); gift (27/6 1936) m. Mis O., f. 2/11 1911 i Kerteminde, datter af overretssagfører Ludvig Dahlerup (død 1953) og hustru Esther f. Jørgensen (død 1924).

Student (Frdbg. gymn.) 1926; cand. jur. 1933; kst. sekretær ved østre landsret 1933; sekretær i socialministeriet 1934; leder af arbejds- og socialministeriets beskæftigelsescentrals planlæg-ningskontor 1942; fg. kontorchef i arbejdsministeriet 1947, udnævnt 1949, i arbejds- og socialministeriet 1950, i økonomi- og arbejdsministeriet 1953, fg. departementschef i ministeriets arbejdsdepartement fra 1. sept. 1956.

Sekretær i Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse fra 1934; sekretær ved og medl. af forsk, ministerielle o. a. udvalg, bl. a. sekretær for arbejds- og socialministeriets beskæftigelsesudvalg fra 1940, medl. af udvalget fra 1948, formand fra 1956; leder af sekretariatet for det rådg. udvalg vedr. iværksættelse af offentlige og offentligt støttede bygge- og anlægsarbejder 1949-56; medl. af udvalget fra 1956; medl. af statens land-vindingsudvalg, af statens vandløbsud-valg fra 1948, af arbejdsmarkedskommis-sionen, af udvalget vedr. arbejdskraft til byggeriet fra 1949 og af arbejdsministeriets ungdomsudvalg; formand for udvalget ang. deltidsarbejde; medl. af handelsministeriets låneudvalg for industri, håndværk, skibe og hoteller fra 1950; medl. af arbejdsretskommissionen af 1956, af teknikerkommissionen, af Storebæltskommissionen og af produkti-vitetsudvalget for håndværk og industri.

Hdenl. orden: N.H.VII.Fr.K.

Adresse: Jens Kofods G. 1, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Fyrrebakken, Horneby

Fælled, Hornbæk.

OLUFSEN Peter overretssagfører, R.; f. 17/3 1891 på Quistrup; søn af godsejer, landstingsmand Peter Olufsen (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Anna f. Hansen (død 1941); gift 1. gang (8/8 1916) m. Kamma O., f. 5/2 1894 i Kbhvn., død 1928, datter af maleren Peter Ilsted (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Ingeborg f. Petersen; 2. gang (22/5 1934) m. Ebba O., f. 20/7 1893, datter af generaldirektør Ole Olsen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Anna Ludovika f. Henriksen (død 1916). Student (Schneekloths skole) 1909; cand. jur. 1915; fg. sekretær i indenrigsministeriet 1916-18; overretssagf. i Kbhvn. fra 1918.

Formand i bestyrelsen for A/S Bang og Olufsen, Struer og for A/S Palladium; medl. af bestyrelsen for A/S Marius Hartz (Standard Mønsterforretning), A/S for Kontor Kemi m. fl.

Adresse: Nyhavn 53, Kbhvn. K.

OPPENHEJM Kaj Seth landsretssagfører; f. 3/2 1893 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Gerson Oppenhejm (død 1925, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Selly f. Lewisohn (død 1930); gift (1/6 1919) m. Inger 0., f. 27/9 1899 i Kbhvn., datter af vekselerer M M Warburg (død 1933) og hustru Harriet f. Levy (død 1948).

Student (Metropolitanskolen) 1911; cand. jur. 1917; landsretssagf. 1922.

Formand for Carolineskolens bestyrelse 1938-46; medl. af bestyrelsen for Sygeplejeselskabet for det mosaiske Troessamfund fra 1935, formand fra 1943; medl. af bestyrelsen for Arnborg Hedegaard, Opdyrknings-Selskab af 15. Maj 1937, for Emil Jensens Legat, for Adolph Møller og Hustrus Fond, for F W Frank og Hustrus Legat og for F W Frank og Hustrus Mindelegat; medl. af bestyrelsen for en række handels- og industrielle selskaber.

Adresse: Strandøre 17, Kbhvn. Ø.

OPPERMANN Adolph oberstløjtnant, fh. regionsleder, UK; f. 23/6 1889 i Rye; søn af justitsråd, godsforvalter, cand. jur. Georg Frederik Carl Oppermann (død 1943) og hustru Juliane Wilhelmine f. Erichsen (død 1927); gift (15/10 1915) m. Aase O., f. 18/9 1895, datter af boghandler Eggert Henningsen (død 1929) og hustru Anna Augusta f. Bjørn.

Sekondløjtn. 1909; premierløjtn. 1913; afsked fra hæren 1923; overtog svigerfaderens boghandel i Holbæk 1929, indehaver af denne til 1952; kaptajn af res. 1928; tjenstg. u. modstandsbevægelsen i Holbæk amt 1942-45; amtsleder i hjemmeværnsforeningerne 1945-49; distriktsleder i hjemmeværnet 1949, oberstløjtn. og regionsleder for region-VIII, Maribo 1952; afsked 1956.

Formand for Den konservative Vælgerforening i Holbæk til 1949.

Adresse: Pilehøj, Vallekilde.

OPPERMANN Haldur politimester, R.; f. 27/6 1899 i Bindslev; søn af kredslæge Rudolph Oppermann (død 1934) og hustru Jørgine f. Møller (død 1920); gift (8-6 1928) m. Aase O., f. 8/6 1902 i Kbhvn., datter af maskinmester P L Petersen (død 1936) og hustru Pouline f. Bach.

Student (Aalborg) 1919; cand. jur. 1927; politifuldm. i Aalborg s. å. og i Rudkøbing s. å.; politimester i Kerteminde m. v. 1945.

Adresse: Kerteminde.

ORTH Frits tandlæge, kontorchef, R. DM.; f. 13/3 1880 i Kbhvn.; søn af professor Albert Orth (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Anna f. Schram (død 1930); gift (19,5 1917) m. Ellen O., f. 5/11 1891, datter af inspektør og overlærer ved Birkerød kostskole Leonhardt Hrolv (død 1916) og hustru Camilla f. Jensen (død 1908).

Student (Metropolitanskolen) 1899; cand. phil. 1900; tandlægeeks. 1904; prakt. i Kbhvn. 1905-39; overtandlæge ved Frdbg. kommunale skoletandpleje 1910-51; studierejse til tyske skoletandkliniker 1914.

Næstformand for Kbhvns Tandlægeforening 1912-13; næstformand i hovedbestyrelsen for Dansk Tandlægeforening 1915-21, sekretær for samme 1925-38, kontorchef 1938-56; till. leder af enga-geringsbureauet; Dansk Tandlægeforenings konsulent i småbørnstandpleje og skoletandpleje 1922-56; formand for Skoletandlæge-Foreningen 1917-38; næstformand for Dansk Forening for Børnetandpleje; medl. af Skandinavisk Tandlægeforenings danske styrelse 1930-50; korresp. medl. af School Dentists So-ciety 1913, af Svenska Tandlakare-Sall-skapet 1935 og af Finska Tandlakare-Sallskapet 1937; æresmedlem af Den norske Tannlægeforening 1953 og af Dansk Tandlægeforening 1954; medl. af tandteknikerfagets fællesudvalg 1937-56; formand for tandteknikerfagets fagkomité 1944-56.

Har skrevet: Skoletandplejesagen i Danmark (1918); Kbhvnske Kommuneskolebørns Tænder (1922); Skoletandlægeinstitutionen i værket Opdragelse og Undervisning i Danmark (1948); samt adskillige tidsskriftartikler; redaktør af »Tandplejen« 1913-30; medredaktør af det biografiske værk Danske Tandlæger 1931, redaktør af udgaven 1945 og medredaktør af udgaven 1953.

Adresse: Dyrehavev. 45, Klampenborg.

ORTMANN Henning arkitekt; f. 16/2 1901; søn af læge Carl Ortmann (død 1911) og hustru Caisa f. Isralsdatter (død 1921); gift m. Grethe 0., f. 19/5 1915 i Karleby. Falster; datter af snedkermester J P Pedersen og hustru Jaco-bine f. Jørgensen.

Præliminæreks. 1916; uddannelse på Teknisk skole og på kunstakademiet; studierejser til Tyskland, Holland, Frankrig, England, Italien, Rumænien og Konstantinopel; ansat hos forsk, arkitekter i Kbhvn. 1922-23 og 1927-38; egen virksomhed fra 1938 (s. m. V Berner Nielsen).

Medl. af Akademisk Arkitektforenings konkurrenceudvalg 1939-49, sekretær i udvalget 1949-51.

Har bl. a. opført Kanslergaarden og Bispevænget I-III (afd. I s. m. E Monberg), Havemanns Magasin på Vesterbrogade (præmieret af Kbhvns kommune 1941), Frederiksholms børnegård (præmieret af Kbhvns kommune 1949); »Engholmen«, aldersrenteboliger opført for Kbhvns kommune (præmieret af kommunen 1951); lagerbygninger ved Østbanegade for Kryolitselskabet Øresund; ombygget Rørkærs Magasin på Nørrebrogade, Kryolitselskabet Øresunds fabrikker, Wessel & Vetts fabrikker, »Folebakke« ved Vedbæk, Ve-sterbrog. 2 B for Bøgelund-Jensens Magasin, Messens Boligmonteringshus i Købmagergade og »Skovlund« ved Ti-køb; udstillet på Charlottenborg.

Adresse: Høeghsmindev. 19, Gentofte.

OSTENFELD Christen civilingeniør, dr. techn., R.; f. 27/11 1900 på Frdbg.; søn af professor, dr. techn. h. c. Asger Skovgaard Ostenfeld (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Elisabeth f. Pontoppidan; gift (4/12 1944) m. Karen O., f. 25/8 1906, datter af kontorchef, cand. jur. H Høncke og hustru f. Hempel.

Student (Frdbg. gymn.) 1918; cand. phil. 1919; cand. polyt. 1924; ansat i ingeniørfirmaer i Schweiz 1924-25; studieophold og ansættelse ved den tekniske højskole i Ztirich 1925-26; ansat i ingeniørfirmaer i Paris og Cherbourg 1926-29; studierejser i Europa 1929-30; dr. techn. 1930; assistent (i bygningsstatik M jernkonstruktioner) ved Danmarks tekniske højskole 1930-34; rådg. ingeniørvirksomhed (bro- og husbyg-ning) i Kbhvn. fra 1930, i kompagni m. civiling. W Jønson fra 1946.

Medl. af bestyrelsen for Den Tekniske Forening 1943-49, for Dansk Selskab for Bygningsstatik fra 1955 og af fl. af Dansk Ingeniørforenings normudvalg; vicepræsident i International Forening for Forspændt Beton fra 1956; kasserer for Danmarks Frihedsråd 1944-45; medl. af hovedledelsen for Frit Danmark 1943-47; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1950.

Har projekteret en del broanlæg, bl. a. Limfjordsbroen ved Aggersund. Tarp-hagebroen, Egernsundbroen m. m. samt forsk, større anlægsarbejder, bl. a. omkørselsvejen ved Haderslev; endv. en del større idrætsanlæg, idrætsskoler, svømmehaller og sportshaller, industribyggeri samt konstruktioner i offentlige bygninger; siden 1945 projekteret en del større arbejder i udlandet (broer, industribygninger, vandbeholdere, siloer m. m.).

Har skrevet artikler om faglige emner i tekniske tidsskrifter samt fl. større afhandlinger.

Adresse: Bloksbjerget 16, Klampenborg.

OSTENFELD Ib overlæge, dr. med.; f. 13/4 1902 på Frdbg.; søn af professor, dr. techn. h. c. Asger Skovgaard Ostenfeld (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Elisabeth f. Pontoppidan; gift (1935) m. Ragnhild. O., f. 3/11 1909 i Helsingør, datter af landinspektør, kaptajn F C Gørtz og hustru Sofie f. Norup.

Student (Frdbg. gymn.) 1920; med. eks. 1929; reservelæge ved Skt. Hans hospital 1930-31, ansat ved Finsenin-stitutet 1932-33; reservelæge ved Frdbg. hospitals nerve- og sindssygeafd. 1933-35; reservelæge ved rigshospitalets neurologiske afd. 1936-37; dr. med. 1937; prakt. nervelæge 1939-40; assistent ved rigshospitalets psykiatriske poliklinik 1940-41; chef for Frdbg. hospitals psykiatriske afd. 1941-49; privatdocent ved Kbhvns universitet (for psykologi-studerende) 1946-50; overlæge ved sindssygehospitalet i Vedsted 1951.

Medl. af mødrehjælpens samråd for Ribe amt fra 1956.

Tildelt Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse's årspris 1956.

Har skrevet; Om Angst-Begrebet i S Kierkegaard; Begrebet Angst (1933); J Th. Lundbye. Et Stemningslivs Historie (1937, disputats); Det bundne Menneske, Fysiognomier (1941); Den thyreo-file Type (1942); Ekstatisk Sindssygdom (1944); Et umuligt Menneskes Dagbog (1946); Det besjælede Univers (1948); Træet og Vejen. Udkast til en Personlighedspsykologi (1950); Studier over Tvangstankelidelserne (1950); From the History of Danish Dementia paralytica Research (s. m. Axel V Neel, 1950); Den lange Pilgrimsrejse (1951); En Rose tin og fager - (1952); Den sensitive Formkreds (1953); Provinsialbreve (1954); Den egensindige Rejsende (1955); psykiatriske og neurologiske afhandlinger i faglige tidsskrifter; medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon og ved værket Lægekunsten gennem Tiderne samt Danske Hjem ved Aarhundredskiftet; bidragyder til »Dansk Skrivekunst« (Oslo, 1955); redaktør af tidsskriftet Mentalhygiejne 1949-50.

Adresse: Vedsted pr. Hviding.

OSTENFELD Jørgen overkirurg, dr. med.; f. 13/7 1909; søn af biskop, dr. theol. Harald Ostenfeld (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Karen f. Dall (død 1954); gift (16/2 1935) m. Kirsten Margrete 0., f. 25/3 1911 i Vejen, datter af Martin Christian Ludvigsen (død 1923) og hustru Elise Marie f. Tranum.

Student (Metropolitanskolen) 1927; med. eks. 1934; dr. med. 1941; uddannet på hospitaler i Viborg, Brønderslev, Kbhvn., Odense, Holbæk, Sønderborg, Kolding og Århus; overkirurg ved Varde sygehus fra 1955.

Har skrevet: Om Svulstcellers Spredning i Organismen (disputats, 1941); Ketropobisk Kirurgi ved benigne Pro-statalidelser (1951) samt talrige tidsskriftartikler.

Adresse: Frisvadv. 1, Varde.

OSTENFELD Svend amtslæge, dr. med.; f. 9/1 1909 på Frdbg.; søn af direktør, overlæge Jes Ostenfeld (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Oline f. Clausen (død 1949); gift (20/4 1940) m. Elly Kirstine 0., f. 4/4 1907 i Serup, Viborg amt, datter af savværksbestyrer Hans Petersen og hustru Else f. Christensen (død 1945).

Student (Ordrup gymn.) 1927; med. eks. 1934; dr. med. (Studier over ter-mostabile bacterieide Stoffer i Serum og Leucocytter) 1944; hospitalsansæt-telser ved hospitaler i Kbhvn. 1934-45 og ved centralsygehuset i Slagelse 1945-48; specialistanerk. i intern medicin 1946; embedslægeeks. 1948; amts-læge i Aabenraa-Sønderborg amtslæge-kreds 1948; konsulent i med. sygdomme ved Aabenraa sygehus 1951 og ved sygehuset i Gram 1954; overlæge i hæren 1956.

Adresse: Jørgensgård 3, Aabenraa.

OSTENFELD BIRK Carl Georg landinspektør, kontorchef, se Birk Carl Georg Ostenfeld.

OTT Estrid forfatterinde; f. 14/5 1900 i Kbhvn.; datter af direktør Johannes Hansen-Ott (død 1906) og hustru forfatterinden Olga Ott, f. Sørensen (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928); gift (23/10 1922) m. inspektør John Knox-Seith, f. 31/10 1894 i Svendborg, søn af herredsfoged K N Seith (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Jane f. Knox (død 1951).

Student (Ingrid Jespersens skole) 1919; journalistelev ved Vestjyllands Folkeblad 1919-20; journalist ved Berlingske Tidende 1921-22; derefter free-Ian-cing; har foretaget en række rejser, bl. a. i arktiske egne og Afrika; bosat i Finland 1922-23, i USA 1923-33 og i Grønland 1933-34.

Har skrevet: Nisseriget (1917); en lang række børne- og ungdomsbøger, deriblandt en serie om egne børns oplevelser i fremmede lande; Bimbi-bø-gerne for småbørn; mange ungpigebøger med arktisk emne; Bjørne-Kari (1. præmie i konkurrence om skandinavisk børnebog. 1945). Bøger udkommet i 14 europæiske lande, USA og Brasilien; endv. skrevet: De Pokkers Unger (Dansk Skolescene 1944, Folketeatret i Oslo 1952 og optaget som film). Adresse: Valldemosa. Mallorca, Spanien.

OTTE Kr. provst. R.; f. 3'8 1903 i S-Vedby på Falster; søn af gårdejer LP Otte og hustru Kristine f. Olsen.

Student (Nykøbing F.) 1922; cand. theol. 1928; res. kapellan i Brande 1929; sognepræst i Brande og provst for Nørvang-Tørrild herreders vestre provsti 1940; medl. af Vejle amts skoledirektion 1940-50. Formand for Sønderjydsk Forening for Brande og Omegn 1934, for menighedsrådet 1929-40 og fra 1948, for skolekommissionen 1940, for foreningen Nor-den's lokalafd. for Brande og omegn 1950 og for Brande Højskolehjem Akts. 1951; kredsformand i De danske Ungdomsforeninger 1937-39.

Adresse: Brande.

OTTERSTRØM C V fiskeribiolog, mag. scient., K.p.p.; f. 23/1 1881 i Nordby på Samsø; søn af sognepræst C E Otterstrøm (død 1896) og hustru Sophie f. Flensborg (død 1923); gift 1. gang (30/3 1914) m. Julie O., f. 19/8 1887 i Søllinge på Fyn, død 1943; 2. gang (10/4 1944) m. Minna O., f. 27/7 1882 i Roskilde, død 1951, døtre af sognepræst Henrik Haar (død 1895) og hustru Sophie f. Carlsen (død 1929).

Student (Metropolitanskolen) 1899; mag. scient. i zoologi 1906; assistent hos statens tilsynsførende ved ferskvandsfiskeriet 1907-17; leder af en forsøgsanstalt for ørredfiskeri 1907-11; leder af landbrugsministeriets undersøgelser af de ferske vandes fiskeriforhold 1914-26; fiskeribiolog ved dansk biologisk stations afd. for ferskvandsfiskeri 1927, afdelingsleder 1946-51.

Medl. af bestyrelsen for foreningen Danmarks Folkeminder fra 1908; formand for Foreningen til Folkedansens Fremme 1909-42; repræsentant for Danmark i den internationale limnologiske forening 1922-53; formand for Limnolo-gisk Klub 1943-49.

Litterære arbejder: Fisk I-III i »Danmarks Fauna« (1912-17); De danske Skallearter (1931); afsnit i »Fiskeriet i Danmark (1948); afhandlinger om fisk, fiskeri, vandforurening m. m., navnlig vedr. de ferske vande, redaktør af Ferskvandsfiskeribladet 1924-37 og fra 1953.

Udenl. orden: S.V.3'.

Adresse: Frederiksdal pr. Lyngby.

OTTESEN Svend Aage direktør, civilingeniør; f. 30/8 1904 på Elmelund ved Nakskov; søn af proprietær P Ottesen (død 1928, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Johanne f. Sørensen; gift (8/12 1932) m. Elisabeth O., f. 20/8 1905 i Kbhvn., datter af maskinfabrikant Vilh. Pedersen (død 1952) og hustru Mariane f. Glenstrup.

Cand. polyt. 1929; ansat i A/S Ford Motor Comp. s. å.; driftsing. på Vilh. Pedersen's Maskinfabrik, Høng 1930 samt på »Alliance« Jernstøberi og Maskinfabrik, Slagelse 1936: direktør i A/S Vilh. Pedersen, Høng og i A/S Vilh. Pedersens Industri Holding 1954; censor ved Danmarks tekniske højskole.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinserne 1955 og af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1957; medl. af bestyrelsen for A/S Vilh Pedersen, Høng, for A/S Vilh. Pedersens Industri Holding og for A/S Holbæk Jernstøberi samt af repræsentantskabet for A/S Handels- og Landbrugsbanken, Slagelse; formand for bestyrelsen for A/S H Sørensen og Co., Glostrup m. fl.

Adresse: Høng.

OTTOSEN Dovid overlæge, dr. med.: f. 211 1896 i Sæby; søn af urmager Michael Ottosen (død 1911) og hustru Louise f. Grønseth; gift (9/6 1941) m. Claes O., f. 9/4 1915 i Frederikshavn, datter af forpagter Chr. Peter Bunken (død 1938) og hustru Jane f. Mose-Petersen (død 1950).

Student (Ordrup gymn.) 1914; med. eks. 1921; reservelæge ved Frederikshavns sygehus 1921-22; studierejse til Berlin (kirurgi og radiologi) i 1922; assistent ved rigshospitalets røntgenklinik 1924-26; studieophold i USA (kirurgi) 1926-27; 1. reservekirurg ved Finsen-institutet 1927-29 og ved amtssygehuset i Skive 1929-31; assistent ved Bispebjerg hospitals røntgenklinik 1932-33; studierejse til Berlin (kirurgi og gynækologi) i 1932; 2. reservekirurg ved amtssygehuset i Gentofte, afd. A i 1936; 1. reservekirurg ved Århus kommunehospital 1936-38; overlæge ved Skanderborg amts og bys sygehus fra 1938; dr. med. 1945; studierejse til Stockholm (kirurgi) 1946, til Edinburgh 1950; specialistanerk. i kirurgi 1931, i radiologi 1933 og i gynækologi 1936; censor ved med. eks. ved Århus universitet.

Har skrevet: Undersøgelser over Natriumindholdet i Hud og Serum (særlig ved Binyreekstirpation og eksperimentel Ileus) (disputats, 1945) samt en del mindre afhandlinger om kirurgiske og radiologiske emner.

Adresse: Møllebakken, Skanderborg.

OTTOSEN Knud provst, R1.; f. 14/11 1887 i Horsens; søn af lektor Marius Ottosen (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Kristine f. Jørgensen; gift (14/4 1915) m. Eli O., f. 18/3 1891 i Horsens, datter af arrestforvarer A P Simonsen (død 1922) og hustru Marie f. Høfler (død 1932).

Student (Horsens) 1906; cand. theol. 1912; lærer i Kbhvn. 1913-14; ordineret medhjælper i Mejrup 1915; sognepræst i Tvede-Linde 1916; på Sandø, Færøerne 1918; i Marvede-Hyllinge 1924; i Vanløse 1930; ved Sions kirke 1941-53; provst for Kbhvns nørre provsti 1935-53.

Redaktør af Færøsk Kirketidende 1921-22.

Adresse: Hornemansg. 1, Kbhvn. Ø.

OTTSEN Marcus overkirurg, dr. med.; f. 3/8 1910 i Graasten; søn af mejeribestyrer Paul Ottsen og hustru Anna Christine f. Clausen (død 1943); gift (28/9 1935) m. Elisabeth O., f. 28/8 1910 i Hjørring, datter af landsretssagfører Eyvind S H Schmidt og hustru Elisabeth f. Flensborg.

Student (Sønderborg) 1928; med. eks. 1934; dr. med. 1942; specialistanerk. (kirurgi) 1944; studierejser til Gøteborg, Stockholm, Prag, Freiburg og London; underlæge i hæren og skibslæge i ØK 1934-35; kandidat ved statshospitalet i Sønderborg 1935-36; klinisk assistent ved Bispebjerg hospital, afd. A 1936-37; assistent ved Sundby hospitals kir. poli-klinik 1937-38; kandidat ved rigshospitalets fødeafd. B 1938-39; assistent ved Bispebjerg hospitals patologiske institut 1939; 2. reservekirurg ved Bispebjerg hospitals afd. A 1939-42; 1. reservekirurg ved Roskilde amts og bys sygehus 1942-44, ved Bispebjerg hospital, afd. F 1944-48; med orlov fra Kbhvns hospitalsvæsen medl. af UNERA som docent og konsulent i kirurgi ved Taipei National University, Formosa, Kina 1946-47; overkirurg ved centralsygehuset, Thisted fra 1948; assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1943-48; overkirurg ved Dansk Røde Kors' Ungarns-ambulance nov. 1956.

Medl. af bestyrelsen for Organisationen af Speciallæger i Kirurgi udenfor Kbhvn. fra 1956.

Har skrevet: C-vitaminstudier (disputats, 1942) samt nogle mindre arbejder.

Adresse: Mirabellavej, Thisted.

OTZEN Chas. fabrikant; f. 22/9 1876 i Kbhvn.; søn af fabrikant P Otzen (død 1914) og hustru Cecilia f. Kirchhoff (død 1888).

Oplært i faderens forretning, firma P Otzen & Thorstensson; maskinkonstruk-tør 1897; videre uddannelse i Tyskland, Schweiz og Frankrig 1898-1900 og i USA 1903-10; grundlagde firmaet Chas. Otzen 1910, omdannet til aktieselskab 1931, direktør for og formand i bestyrelsen for dette selskab.

Formand i A/S Sportsrideskolen på Maltegårdsvej; medl. af bestyrelsen for A/S Kbhvns Lampe- og Lysekronefabrik og for A/S Hovedstadens Kulimport; formand i bestyrelsen for A/S Skruefabrikken Okono. Adresse: Strandøre 15, Kbhvn. 0. Sommeradresse: Strandv. 132, Skodsborg.

OTZEN Daniel fh. kontorchef, R.; f. B/l 1889 i Moltrup; søn af lærer Christian Otzen (død 1908) og hustru Helene f. Skov (død 1931); gift 1. gang m. Doris Marie 0„ f. 25/12 1892 i Thorkilstrup, død 1947, datter af toldassistent Jens Rosenbom (død 1907) og hustru Dagmar f. Onsbjærg (død 1939); 2. gang m. Asta O., f. 27/11 1888 i Kbhvn., datter af stadskonduktør Christian Meldal (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Ludovica f. Holm (død 1943).

Landinspektøreks. (tysk 1911, dansk 1924); landinspektørassist. i Holsten 1912-14; landinsp. i Haderslev 1914-20; amtslandmåler af 1. grad i Tønder 1920-23; fuldmægtig i landbrugsministeriet

1928, ekspeditionssekr. 1936, kontorchef 1946-54.

Medl. af hovedbestyrelsen for Landinspektørforeningen 1936-39. Adresse: Chr. X's Allé 138, Kgs. Lyngby.

OTZEN Eigil underdirektør ved orlogs-værftet, civilingeniør, K.DM., HTS.; f. 30/8 1896 i Kbhvn.; søn af fabrikant Peter Otzen (død 1914) og hustru Elvira f. Nielsen (død 1945); gift (8/4 1925) m. Grethe O., f. 9/2 1905, datter af bådsmand i flåden Albert Persson (død 1919) og hustru Anna f. Gunnarson (død 1942). Realeks. (Vestre borgerdydskole) 1913; gennemgået ingeniørafd. på søværnets kadetskole 1915-19; ingeniørassist. i søværnet 1919; maskinmester 111 i søværnet 1923; cand. polyt. 1930; maskinmester II i søværnet 1930; ingeniør i søværnet s. å.; tjeneste ved marineministeriets skibstilsyn 1930-37; ingeniør II i søværnet 1937; underdir. ved søværnets materielinspektion 1938; underdir. ved orlogsværftet 1943.

Medl. af dansk standardiseringsråd og af den danske nationalkomité for World Power Conference; censor ved Danmarks tekniske højskole og ved søofficerssko-Ien.

Adresse: Skt. Pauls PI. 1, Kbhvn. K.

OTZEN Povl provst, R.; f. 22/9 1893 i Kerte på Fyn; søn af sognepræst Erik Otzen (død 1907) og hustru Amalie f. Bugge (død 1941); gift (22/12 1925) m. Astrid 0., f. 16/9 1896 på Frdbg., datter af adjunkt, cand. mag. Jonathan Lange, Ribe (død 1913) og hustru Ingeborg f. Horneman (død 1954).

Student (Odense) 1912; cand. theol. 1918; studieophold i Gfittingen, Rom, Paris og Oxford 1920-22; assistent ved universitetets teol. laboratorium og manuduktør 1922-33; lærer ved Femmers seminarium 1923-30; medl. af den i 1930 nedsatte kommission til udarbejdelse af ny oversættelse af Det nye Testamente (aut. 1948); sognepræst i Jer-sie og Kirke-Skensved ved Køge 1933; till. provst for Ramsø-Tune herreders provsti 1937.

Medl. af bestyrelsen for Teologisk Forening 1913-17 og for Det danske Bibelselskab fra 1937 samt af dettes forretningsudvalg fra 1949; medredaktør af Aarbog for Roskilde Stift (Roskildebogen) fra 1949; censor ved teol. embeds-eks. fra 1955.

Har skrevet artikler i Teologisk Tidsskrift, i Zeitschrift fur die neutestament-liche Wissenschaft, i Kirke-Leksikon for Norden, i Illustreret Religions-Leksikon og i Nordisk Teologisk Leksikon samt afsnittene: Det nye Testamentes Sprog, Det nye Testamentes Tekst og Sociale og religiøse Forhold blandt Jøderne i nytestamentlig Tid (i Haandbog i Kristendomskundskab, bd. III, 1942); Er Barnedaab i Overensstemmelse med Det nye Testamente? (i Roskildebogen, 1946); Hvorledes Danskerne fik deres Bibler (1949); Nogle hidtil utrykte vers af Brorson (1950).

Adresse: Jersie pr. Lille Skensved.

OUTZE Borge redaktør; f. 18/3 1912 i Odense; søn af viceinspektør Oluf Outze (død 1952) og hustru Cecilie f. Larsen; gift (28/10 1935) m. Ruth 0„ f. 6/3 1913 i Odense, datter af redaktør Hj. Lillevang (død 1949) og hustru Anne Marie f. Larsen (død 1940).

Journalist ved Fyns Venstreblad 1928-36, ved Nationaltidende 1936-45; medarbejder ved illegale blade og medl. af Frihedsrådets bladudvalg; startede det illegale nyhedsbureau Information aug. 1943; ansvarsh. redaktør af Dagbladet Information fra dets start maj 1945 og medl. af bladets bestyrelse.

Medarbejder ved og redaktør af forsk, værker om besættelsestiden.

Udenl. orden: F.K.K.

Adresse: Amager Strandv. 164,

Kbhvn. S.

OUTZEN Andreas grosserer, konsul. R. p.p.; f. 12/4 1878 i Haderslev; søn af grosserer Nicolai Outzen (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Johanne f. Thiessen; gift (9/6 1905) m. Johanne O., f. 22/10 1886 i Haderslev, datter af bygmester Paul Christiansen og hustru Margrethe f. Winther (død 1900).

I handelslære i Kiel 1894-96; derefter elev på handelsskoler i Kiel og Hamborg; tidl. indehaver af firmaet Nicolai Outzen og direktør for A/S Haderslev Smør Eksport Forening; finsk vicekonsul i Haderslev; deltog i verdenskrigen på Vestfronten 1914-17.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; Pr.J.K.2.

Adresse: Mariasminde pr. Haderslev.

OVE-PETERSEN Gregers direktør; f. 4/3 1895 i Ringsted; søn af distriktslæge Ove Petersen (død 1915) og hustru Cecilie Agnete f. Jespersen (død 1915); gift (27/10 1945) m. Sigrid O-P.. f. Carlsen, f. 31/12 1900 i Ørholm.

Student (Roskilde) 1913; ansat i Den Kbhvnske Sø-Assurance-Forening, Lmt. 1915, i A/S Reassurance-Foreningen 1917; fuldmægtig og senere prokurist i Det Kbhvnske Reassurance-Compagni, A/S 1919-23; atter ansat i Den Kbhvnske Sø-Assurance-Forening, Lmt. fra 1923, kontorchef 1928. prokurist 1935. under-dir. 1949, adm. direktør 1954.

Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-foreningen 1930-34 og for Krigsforsik-ringen for Danske Skibe fra 1955.

Adresse: Nyvej 1 A, Kbhvn. V.

OVERBYE Erik Johannes oberst, R., FM. i sølv, HTS.p.p.; f. 29/12 1905 i Randers; søn af cand. pharm. Ludvig Overbye (død 1948) og hustru Emma f. Nielsen; gift (1/12 1933) m. Johanne O., f. 19/7 1909 i Kbhvn., datter af papirhandler Tyge Fog Stuckenberg (død 1921) og hustru Rosalie f. Wigaard (død 1940).

Student (Schneekloths skole) 1925; sø-løjtn. II 1929; søløjtn. I 1930; kaptajn-løjtn. 1938; orlogskapt. 1945; oberst-løjtn. i flyvevåbnet 1951; oberst 1952; flyvercertifikat 1931; flyver i Lauge Koch's ekspedition til Østgrønland 1932, 1933 og 1934; søofficer og flyver med »Godthaab« til Østgrønland 1935; fører af 1. luftflotille 1936-38 og af flyvebåden Perssuak på ekspedition til Nordgrønland (Pearyland) 1938; chef for luftmarinestationen Slipshavn 1939; chef for Nordkaperen 1942-43; ophold i Sverige sept. 1943-maj 1945; adjutant hos H.k.H. kronprinsen 1945-47; leder af flyvningerne på dansk Pearyland ekspedition 1947-50; chef for flyvestation København 1950-51; stabschef ved Grønlands kommando 1951-54, ved østre flyveba-siskommando 1954; chef for flyvestation København s. å., for flyvestation Aalborg 1955; til rådighed for flyverstaben 1957.

Udenl. orden: S.Sv.31.

Adresse: Flyvestation Aalborg pr. Nørresundby.

OVERGAARD Kristian overlæge, dr. med.; f. 13/8 1899 i Bording sogn; søn af pastor emer. Jens N Overgaard og hustru Marie f. Eriksen (død 1920); gift (19/11 1926) m. Ellen O., f. 22/4 1903 i Aalborg, datter af forfatter P Lauritsen (se denne).

Student (Viborg) 1918; med. eks. 1925; ansat ved forsk, hospitaler i Kbhvn. og provinsen 1925-29; radiologisk uddannelse, overvejende på rigshospitalets røntgenklinik fra 1930; dr. med. 1932; overlæge ved Viborg amts og bys fælles sygehus, røntgen- og lysafd. samt røntgenlæge ved Kellerup sygehus fra 1936.

Har skrevet: Undersøgelser over udviklingen af gastritis pylorica hos hunde med experimentel hyperchlorhydri, et bidrag til ulcuslidelsens pathologi (disputats, 1932); endv. en del radiologiske afhandlinger i forsk, tidsskrifter, deriblandt større arbejder om ondartede svulsters påvirkelighed af varmebehandling.

Adresse: Set. Kjelds G. 1, Viborg.

OVERGAARD S proprietær, K.DM.p.p.; f. 7/3 1886 i Stautrup; søn af gårdejer Ove Nielsen (død 1917) og hustru Oveline f. Knudsen (død 1920); gift (10/10 1911) m. Dagny Magdalene 0., f. 16/4 1890 i Odense, datter af murermester Jørgen Simonsen og hustru Kirstine f. Hansen.

Elev på Ollerup og Askov højskoler samt på Malling landbrugsskole; studeret landbrug i England og Holland; ejer af Højbygaard fra 1913.

Medl. af bestyrelsen for Aarhus Amts landøkonomiske Selskab 1913-16; formand for Mejeriet Lykkedal 1916, for Høver og Omegns Landboforening 1922, for Aarhus Omegns Mejeriforening og for De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation fra 1925; medl. af Andelsudvalgets forretningsudvalg fra 1927, næstformand 1929, formand fra 1937; formand for International Mælkeribrugs danske afd. fra 1928; medl. af Landbrugsrådet fra 1928, vicepræsident 1932; formand for statens mejeriudvalg fra 1928; præsident for den internationale mejerikongres, Kbhvn. 1931; medl. af statsministeriets økonomiske råd 1931, af valutanævnet 1933-40, af landbokommissionen 1935 og af Landbrugets radioudvalg 1937; formand for landbrugsministeriets smøreksportudvalg 1933-50, for Mejeribrugets smøreksportudvalg 1950 og for landbrugsministeriets osteeksport-udvalg 1933-50, for Mejeribrugets oste-eksportudvalg 1950; medl. af det erhvervsøkonomiske råd 1939-40, af vare-forsyningsrådet 1952, af statens eksportkreditudvalg 1955, af Forvaltningsnævnet for Krigsforsikring af Løsøre, af bestyrelsen for Danske Landbrugs-An-dels-Maskinindkøb, A.m.b.A., af bestyrelsen for E R Rasmussens Fond 1951 og af bestyrelsen for Sydslesvigske Studie-og Hjælpefond.

Udenl. ordener: F.Æ.L.3.; N.O.N.3.; Æt.M.II3.

Adresse: Højbygaard pr. Ormslev.

OWESEN Vilhelm overinspektør, R.; f. 17/7 1888 i Roskilde; søn af overbane-mester Christian Owesen (død 1944) og hustru Caroline f. Iwersen (død 1934); gift (1/7 1916) m. Ellen O., f. 26/6 1892 i Kbhvn., datter af sygekassekontrollør Nis Skov (død 1938) og hustru Hulda f. Lindberg (død 1949).

Præliminæreks. 1903; afgangseks. fra orlogsværftets maskinskole (ingeniørelevskolen) 1909; skibskonstruktør ved Kbhvns Flydedok og Skibsværft A/S s. å.; skibsing. ved Vulean Werke, Hamborg 1912; atter skibskonstruktør ved Kbhvns Flydedok og Skibsværft A/S 1914, inge-niørassist. smstds 1916, ingeniør 1918; skibsinsp. v. statens skibstilsyn 1922, skibsinsp. I 1945, overinsp. 1955; medl. af Dansk Ingeniørforening.

Formand for Foreningen af Skibsin-spektører under Statens Skibstilsyn fra 1929.

Adresse: Saltværksv. 151, Kastrup.

OXENVAD Erik rektor; f. 27/11 1900 i Vejen; søn af førstelærer L Lauridsen (død 1918) og hustru Caroline f. Olsen (død 1900); gift (1/4 1926) m. Fanny O., f. 21/1 1901 i Kbhvn., datter af oberstløjtnant Gustav Brix og hustru Elisabeth f. Black.

Student (Ribe) 1919; cand. mag. 1926; medarbejder ved Ordbog over det danske Sprog 1926-27; lærer i dansk ved Femmers kvindeseminarium 1926-37 og ved N Zahles seminarium 1936-42; timelærer ved Christianshavns gymnasium 1927, adjunkt 1928 og lektor smstds 1941-46; leder af statsradiofoniens danskundervisning 1940-51; rektor for Frdbg. gymnasium 1946.

Medl. af bestyrelsen for Dansklærerforeningen 1931-44, for Lindevangs-hjemmet 1946, for børnehjemmet Godt-haab 1947 og for KFUM's seminarium 1949; censor ved lærereks. 1949-53; medl. af retsskrivningsudvalget 1953 og af dansk sprognævn 1955.

Litterære arbejder: Vort Sprog I (1933), II (1934); Dansk Litteratur fra den sidste Menneskealder (1937); Dansklærerforeningens udgave af Edbrød-re I (1940); Det danske Sprog, Dansk I-IV (hjælpemiddel til radioens danskundervisning); Lær Dansk (1947); Ny Retskrivningsordbog (1948); Ny Fremmedordbog (1949); Bedre Dansk (1950); Nøgle til det danske sprog (1951); medarbejder ved Nudansk Ordbog (1953).

Adresse: Hulgårdsv. 4B, Kbhvn. F.