Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling Erik Rosekamp

P

PAABØL Rasmus Christian landsretssagfører

PAASKESEN Holger seminarieforstander

PADE H W fh. direktør, civilingeniør

PAGH Hans Jørgen oberst,

PAGH Mogens direktør

PAGTER Herluf landsretssagfører

PAGTER KRISTENSEN Niels landsretssagfører

PALDAM Jørgen kontorchef, cand. polit

PALLIS Svend professor, dr. phil.

PALLUDAN Georg arkitekt

PALLUDAN Jens Worm bankdirektør

PALSBO Arthur fh. amtsforvalter

PALSBO Susanne journalist, forfatterinde

PALSBY Ove bankdirektør, cand. jur.

PALSBØLL Jørgen direktør

PALUDAN Arvid inspektør, cand. jur

PALUDAN Hother professor

PALUDAN Jacob forfatter

PALUDAN-MULLER Frits fh. rektor

PALUDAN-MULLER Kai fh. departementschef,

PAPSØE Oscar sektionsingeniør

PARK Aage overretssagfører

PARK Ejnar civilingeniør

PAULLI R fh. overbibliotekar;

PAULSEN Gustav kommandør

PAULSEN I C grosserer,

PAULSEN Johan Jessen bankdirektør, borgmester

PAULSEN Jørgen museumsdirektør

PAULSEN Peder fabrikant

PAULSON Bjarne With ambassaderåd,

PEDERSEN A Ingemann telegrafbestyrer

PEDERSEN A Wilken direktør, civilingeniør

PEDERSEN Anders Hostrup civilingeniør, direktør

PEDERSEN Anton Frederik amtsforvalter

PEDERSEN Anton professor

PEDERSEN Arne Fog højskoleforstander;

PEDERSEN Arne direktør

PEDERSEN Axel H landsretssagfører, dr. jur

PEDERSEN Axel Ivan borgmester

PEDERSEN Axel professor

PEDERSEN C O fh. amtsforvalter

PEDERSEN Carl-Henning maler

PEDERSEN E Lund grosserer

PEDERSEN Einar Grønholt boghandler og antikvar

PEDERSEN Ejnar direktør

PEDERSEN Esther Malling forfatterinde

PEDERSEN Folmer oberst

PEDERSEN Frode S direktør, grosserer

PEDERSEN Georg direktør

PEDERSEN Georg textilfabrikant,

PEDERSEN Gunnar chefingeniør

PEDERSEN Gustav statsrevisor

PEDERSEN H C direktør

PEDERSEN H P konsul,

PEDERSEN H Winding professor

PEDERSEN Hans Christian oberstløjtnant,

PEDERSEN Harald fabrikant

PEDERSEN Harald sagfører, cand. jur.

PEDERSEN Helga landsdommer, fh. justitsminister

PEDERSEN Holger toldinspektør

PEDERSEN Jens forfatter, fh. bibliotekar

PEDERSEN Jens proprietær, sparekassedirektør

PEDERSEN Johan afdelingsarkitekt;

PEDERSEN Johannes Peder skoledirektør

PEDERSEN Johannes civildommer,

PEDERSEN Jons. P E professor, dr. phil. & theol.

PEDERSEN Jørgen højesteretssagfører

PEDERSEN Jørgen professor, dr. polit.

PEDERSEN Kai O laborator, fil. dr

PEDERSEN Kai lektor, dr. phil.

PEDERSEN Keld sløjdinspektør

PEDERSEN Laurits gårdejer

PEDERSEN Ludvig fh. overpostinspektør

PEDERSEN Marius arkitekt

PEDERSEN Marius købmand, borgmester

PEDERSEN Martin direktør

PEDERSEN Morits landsdommer

PEDERSEN N P grosserer

PEDERSEN Oluf fiskeriminister

PEDERSEN P A toldinspektør.

PEDERSEN P J fh. borgmester

PEDERSEN P K underdirektør, civilingeniør

PEDERSEN P O professor, dr. odont.

PEDERSEN Paui forstander

PEDERSEN Peder Albert værkstedschef, civilingeniør

PEDERSEN Peter amtsligningsinspektør

PEDERSEN Poul P M forfatter, redaktør

PEDERSEN Poul direktør, ingeniør

PEDERSEN Robert amtsligningsinspektør

PEDERSEN Sigfred forfatter, cand. polit.

PEDERSEN Sigurd direktør, civilingeniør

PEDERSEN Stefan Viggo maler

PEDERSEN Svend Falsig rektor

PEDERSEN Svend Hostrup direktør, civilingeniør

PEDERSEN Svend afdelingschef ved statsradiofonien

PEDERSEN Thorvald fabrikant, cand. pharm

PEDERSEN Ulla husholdningsinspektør

PEDERSEN Ulrik civilingeniør

PEDERSEN V E direktør for matrikelvæsenet, lektor

PEDERSEN Vald. bogtrykker

PEDERSEN-BJERGAARD Kaj apoteker, dr. phil

PEETZ Tage grosserer

PERCH Poul W undervisningskonsulent, cand. psych.

PERDRUP Axel overlæge, dr. med.

PERMIN O H oberst

PERS LASSEN Erik kontorchef

PERS Otto landsretssagfører

PERSSON Poul skræddermester, oldermand

PESCHARDT E Ditz fabrikant, generalkonsul

PESCHARDT-HANSEN Holger civilingeniør

PETERSEN (Roj) Peter fh. domæneforpagter

PETERSEN Albert arkitekt;

PETERSEN Alfred forbundsformand

PETERSEN Andreas provst

PETERSEN Axel civilingeniør

PETERSEN Bruno direktør;

PETERSEN Carl J dommer

PETERSEN Carl S fh. overbibliotekar, dr. phil.

PETERSEN Carl Wilhelm assurandør, cand. aet.

PETERSEN Charles fh. landstingsformand

PETERSEN Chr. sagfører

PETERSEN Christian administrationschef

PETERSEN Dietrich rektor

PETERSEN Edvard hypotekforeningsdirektør

PETERSEN Einar H fh. dommer

PETERSEN Ejler stationsforstander

PETERSEN Ekkert fh. overlæge

PETERSEN Erik J professor

PETERSEN Erik fh. afdelingsingeniør

PETERSEN Ernst landsretssagfører

PETERSEN F Bredahl professor, dr. phil. & dr. theol

PETERSEN Fritz landsretssagfører, borgmester;

PETERSEN H F præst

PETERSEN Hans møller

PETERSEN Harald civildommer, fh. justitsminister

PETERSEN Harald fh. forsvarsminister, hypotekbankdirektør

PETERSEN Harriet Wulff kontorchef, cand. polit

PETERSEN Helge fh. direktør for meteorologisk institut

PETERSEN Henrik blikkenslagermester, fh. oldermand,

PETERSEN Hjalmar fh. guvernør

PETERSEN Johan Wolstrup amtslignings-inspektør

PETERSEN Johan fh. kolonibestyrer

PETERSEN Johannes Boye professor, dr. phil

PETERSEN Jonathan organist, forfatter, fh. seminarielærer

PETERSEN Josef forfatter

PETERSEN Jørgen møller

PETERSEN Jørgen møller1

PETERSEN Kai bankdirektør

PETERSEN Kaj landsretssagfører

PETERSEN Knud Lehn arkitekt, kgl. bygningsinspektør

PETERSEN Knud prokurist

PETERSEN Niels sognepræst

PETERSEN Niels statsaut. revisor;

PETERSEN O Strange professor

PETERSEN Olaf skoledirektør

PETERSEN Oluf højesteretssagfører

PETERSEN Otto Peter direktør, civilingeniør

PETERSEN Ove oberst,

PETERSEN P M direktør

PETERSEN Poul fabrikant, civilingeniør

PETERSEN Poul teaterdirektør

PETERSEN Richard professor, dr. phil

PETERSEN S A fh. distriktsingeniør

PETERSEN Sophie fh. lektor, cand. mag.

PETERSEN Svend Aage arkitekt, chef for søværnets bygningsdistrikt

PETERSEN Theodor højesteretsdommer

PETERSEN Thomas malermester

PETERSEN Thøger Hougaard fabrikant, oldermand

PETERSEN Vilhelm ingeniør

PETERSEN Vincent direktør, translatør

PETERSEN-DALUM Johs. fh. forstander

PETERSLUND P M sagfører

PETRI Erik landsretssagfører

PETRI Knud dommer

PETRI Svend prosektor, dr. med.

PEYTZ Svend dommer

PHILIP Kjeld handelsminister, professor, dr. oecon

PHILIPSEN Aage maskinfabrikant

PIHL F fh. rigsadvokat

PIHL Mogens professor, dr. phil.

PILEGAARD-LARSEN Arne forpagter, sognefoged

PINBORG Knud underdirektør, cand. jur

PINDBORG Jens Jørgen klinikchef, dr. odont.

PINHOLT Jens stiftamtmand

PINSTRUP Hans gårdejer

PIO Elith skuespiller

PIPER Jørgen overlæge, dr. med

PIPER Otto grosserer

PIPER Viggo direktør, civilingeniør

PIRCHERT Jes urmagermester

PLAN Johannes T trafikinspektør

PLATE Poul afdelingschef i skattedepartementet

PLATOU Villy politimester

PLATZ Arthur landsretssagfører

PLENGE Jørgen forstander

PLESNER K F lektor, dr. phil.

PLESNER Ove Thorkild amtsligningsinspektør, cand. jur.

PLESSING Hans Chr. civilingeniør, dr. oecon.

PLESSING Jørgen Stig veterinærinspektør;

PLINIUS Marius Christian direktør,

PLOVGAARD Sven bibliotekskonsulent;

PLUM Erik grosserer

PLUM Nicolai dyrlæge. Iaboratorieforstander, dr. med. vet.

PLUM Niels Munk biskop, dr. theol

POLACK Jørgen J direktør

PONSA1NG Georg arkitekt

PONTOPPIDAN Axel kammerjunker, fh. hærarkivar; kaptajn

PONTOPPIDAN Bent akademiinspektør

PONTOPPIDAN Clara skuespillerinde

PONTOPPIDAN Erik landsretssagfører

PONTOPPIDAN Svend kontreadmiral

POORT Ruth læge;

PORSE Niels proprietær

PORSILD Alf Erling dr. phil.

PORTMAN Arne overlæge

PORTMAN Kai dr. med.

POULSEN Adam skuespiller, fh. teaterchef

POULSEN Alex arkitekt;

POULSEN Axel billedhugger

POULSEN Axel fh. underdirektør i søværnet,

POULSEN Axel oberst

POULSEN Carl snedkermester

POULSEN Christian professor,

POULSEN Einer redaktør

POULSEN Ejnar arkitekt, kreditforeningsdirektør

POULSEN Erik M dr. phil.

POULSEN Finn landsretssagfører

POULSEN H L grosserer,

POULSEN H S direktør

POULSEN Henning C overlæge, lektor

POULSEN Holger fabrikinspektør

POULSEN J R proprietær

POULSEN Johannes landsretssagfører;

POULSEN Kaj direktør, civilingeniør

POULSEN Knud journalist, forfatter

POULSEN Kristian politimester,

POULSEN M Refslund fh. gårdejer,

POULSEN M Thygesen grosserer, fabrikant

POULSEN Mark ingeniør

POULSEN N C direktør

POULSEN N E O

POULSEN Niels Anton politiadvokat

POULSEN Niels Carl klosterforstander, borgmester

POULSEN Oluf apoteker

POULSEN P C fh. højesteretsdommer,

POULSEN Peder stadsingeniør;

POULSEN Poul Christian oberstløjtnant, magister, fh. højskoleforstander

POULSEN Poul Emil generalmajor,

POULSEN Svend planteskoleejer

POULSEN Thomas oberst,

POULSEN Vagn museumsdirektør, dr. phil

POULSEN Valentine konsul, direktør

POVLSEN Frode politiinspektør

POVLSEN Gudrun kontorchef;

POVLSEN Hans forfatter

POVLSEN Olaf overlæge, dr. med

PRE1L Ernst intendant ved den kgl. civilliste

PREBENSEN Ejnar oberst

PREETZMANN-AGGERHOLM B generalkonsul

PREISLER Jean direktør

PREISLER KNUDSEN H højesteretsdommer

PREISZ Daniel bibliotekar

PREISZ Emil F forpagter

PRENTER Regin professor, dr. theol.

PRICE John skuespiller, sceneinstruktør

PRIEMÉ Ernst redaktionschef;

PRINDSHOLM Laurits afdelingsingeniør

PRIP Axel Biering rektor

PROHASKA C W professor, dr. techn.

PRYTZ Don overlæge, dr. med

PRYTZ Holger grosserer

PRYTZ Kjeld civilingeniør

PRYTZ Signe forstander, dr. phil.

PRÆST Palm kommunelæge

PRÆTOR1US Stephan kontorchef,

PUGGAARD Hans seminarieforstander

PUGGAARD-MULLER Gunnar fh. kontorchef

PUGH Eric direktør, civilingeniør

PULLICH Frits magister

PURSCHEL Victor generalauditør,PAABØL Rasmus Christian landsretssagfører; f. 22/9 1905 i Hee sogn; søn af sognepræst Jørgen H Jensen (død 1922) og hustru Karen f. Christensen; gift (11/5 1940) m. Asta Ingegerd P., f. 11/11 1915 i Goteborg, datter af rigsdagsmand, redaktør Algot Tbrnkvist (død 1954) og hustru Ida f. Johannesson (død 1951).

Student (Odense) 1924; cand. jur. 1930; sagførerfuldm. i Svendborg s. å., landsretssagf. 1936, prakt. i Kbhvn. fra 1938.

Medl. af hovedbestyrelsen for Hovedstadens Venstre fra 1939 og af folketinget 1953; medl. af bestyrelsen for fl. erhvervsdrivende selskaber.

Adresse: Frederiksg. 10, Kbhvn. K.

PAASKESEN Holger seminarieforstander; f. 23/8 1906 i Vejen; søn af gårdejer A C Paaskesen (død 1932) og hustru Kristine f. Sørensen (død 1939); gift (20/9 1947) m. Margrethe P., f. 3/6 1921, datter af departementschef Jens Christian Mogensen (se denne).

Lærereks. (Haderslev) 1927; steno-grafilærereks. 1933; handelsfaglæreruddannelse; lærer ved Glamsbjerg fri-og efterskole 1927, ved Stenlille realskole 1928, ved Gentofte kommunale skolevæsen 1929; stadsskoleinsp. i Skive 1948-52; forstander for Skive seminarium 1952.

Medl. af bestyrelsen for Gentofte Kommunelærerforening 1935-48 (redaktør af foreningens medlemsblad 1936-40, formand 1940-48) og for Stenografisk Selskab 1936-43 (formand 1937-41), medl. af selskabets eksamenskommis-sion 1943-48; medl. af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse 1940-52 (formand for læreruddannelsesudvalget 1944 -52); medl. af bestyrelsen for Sønder-jydsk Forening i Skive fra 1950; medl. af flg. udvalg og kommissioner u. undervisningsministeriet: udvalget ang. lærernes adgang til universitetet 1941-43, udvalget ang. adgangen til seminarierne 1947-48, seminariekommissionen 1947-51, ministeriets byggeforskningsudvalg for skolebyggeri fra 1954; censor ved lærereks. 1949-52.

Har udg. lærebøger i stenografi, matematik og regning.

Adresse: Skive.

PADE H W fh. direktør, civilingeniør, K.DM.; f. jan. 1880 i Kbhvn.; søn af grosserer WO Pade (død 1913) og hustru Olga f. Johansen; gift (april 1909) m. Rosa P., f. okt. 1884 i Aalborg, død 1953, datter af konsul, vinhandler S Braun og hustru Marentine f. Lund.

Lærling hos professor C P Jiirgensens mek. Etabl. 1896, tekn. assistent smstds 1898; i Tyskland 1900-04; ledende ingeniør i A/S Nordiske Kabel- og Traad-fabriker i Kbhvn. 1904; tekn. direktør smstds 1917-41. tekn. kommitteret smstds 1941-44.

Medl. af bestyrelsen for Elektroteknisk Forening 1916, formand 1920-24; medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1917-21; næstformand i bestyrelsen for A/S Strandvejs-Gasværket 1921, formand 1928-52; medl. af Industrirådet 1924-40; medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings sektion for industriel udvikling 1926-37 og for Dansk Ingeniørforening 1932-35; censor ved polyteknisk læreanstalt 1920-49; medl. af Dansk Elektroteknisk Komité fra 1927; medl. af bestyrelsen for A/S Jacob Holm & Sønner fra 1930 (formand 1944), for Dansk Forening for social Oplysning 1931-46, for A/S Pensions-forsikringsanstalten fra 1934 og for A S Grafisk Compagni; medl. af sø-og handelsretten 1932-50; medl. af Kbhvns amtsråd 1935-43; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937; administrator for A E G Dansk Elektricitets A/S og for Olympia Skrivemaskiner A/S 1945-47; medl. af Gen-iofte kommunes bygningskommission 1948-52. Adresse Christiansholms Tværv. 9, Klampenborg.

PAGH Hans Jørgen oberst, R1.. HTH.; f. " 4 1905 i Fredericia; søn af post-"cktør Hans Jørgen Pagh og hustru eodora f. Møller; gift (6/6 1936) m. nte P., f. 21/12 1915 i Kbhvn., dat-r af apoteker Christian Ahnfeldt-Mol-rup og hustru Karen Margrethe f. "sen.

Student (Fredericia) 1923; premier-jtn. 1931; kaptajnløjtn. 1937; kaptajn " chef for jydske flyverafd.'s 2. eska-ille 1938; stabschef hos generalinderen for hærens flyvertropper 1941; •rstløjtn. 1947; chef for sjællandske erafdeling 1947-48; lærer på offi-iskolen; ansat ved flyverkomman-1950: oberst 1952; chef for flyvetion Aalborg 1953, for flyverstabens rsonelafd. 1955, for flyverstaben s. å. Adresse: Forchhammersv. 1. Kbhvn. V.

PAGH Mogens direktør, R.; Chr. X Fr.M.; f. 9/12 1911 i Fredericia; søn af postinspektør Hans Jørgen Pagh og hustru Theodora f. Møller; gift (22/9 1936) m. Karen Margrethe P., f. 29/1 1911 i Ringsted, datter af grosserer Lauritz Carlsen (død 1947) og hustru Dagmar f. Jensen.

Student (Fredericia) 1929; ansat i A/S Det Østasiatiske Kompagni fra 1929; filialtjeneste i Shanghai, Hongkong og Canton 1931-39; filialdir. i Hongkong 1939-48 og i San Francisco 1949-52; eneprokura ved hovedkontoret i Kbhvn. 1953, underdir. 1954, adm. direktør 1956.

Medl. af bestyrelserne for forsk, af Det Østasiatiske Kompagni's datterselskaber samt for Eighih Street Pier Co., New Jersey, A/S Det Vestindiske Kompagni, St. Thomas, V. I., A/S Bloch & Behrens og A/S Det Danske Luftfartsel-skab; medl. af atomenergikommissionen 1956.

Adresse: Bakkedal 15, Hellerup.

PAGTER Herluf landsretssagfører; f. 6/8 1909 i Lund ved Randers; søn af gårdejer Niels Pagter (død 1938) og hustru Mariane f. Pedersen; gift (7/6 1942) m. Kirsten P., f. 10/9 1921 på Demstrupgaard ved Kjellerup, datter af proprietær Kristian Røhr Lauritzen (se denne).

Student (Randers) 1928; cand. jur. 1934; dommerfuldm. i Nykøbing S. s. å.; sagførerfuldm. i Viborg 1935; lands-retssagf. 1939, fra 1940 i Skive.

Medl. af kredsbestyrelsen for 8. sagførerkreds 1947-53, formand 1951-53; medl. af sagførerrådet fra 1953;'formand for Skive Diskontobank A/S; medl. af bestyrelsen for Skive Jernhandel A/S og B Gantriis A/S.

Adresse: Svanedamsvej, Skive.

PAGTER KRISTENSEN Niels landsretssagfører, se Kristensen Niels Pagter.

PALDAM Jørgen kontorchef, cand. polit.; f. 19/12 1917; søn af afdelingsingeniør ved KTAS Einar Paldam (død 1949) og hustru Dagmar f. Thomsen; gift(12/10 1940) m. Else P., f. 23/12 1918 i Valpa-raiso, datter af civilingeniør N M Hansen (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Tora f. Kjær (død 1932).

Student (Schneekloths skole) 1936; cand. polit. 1944; ansat i centralar-bejdsanvisningskontoret i Kbhvn. 1940; sekretær i direktoratet for vareforsyning 1944, i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1946, kontorchef smstds 1947.

Medl. af forsk, nævn og udvalg bl. a. eksport-kreditudvalget, produktivi-tetsudvalget, arbejdsmarkedskommissio-nen og monopolrådet; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse fra 1954; medl. af bestyrelsen for Arbejdernes kooperative Byggeforening fra 1953, for Frdbg. forenede Boligselskaber fra 1954 og for Arbejderbo fra 1955.

Har skrevet bogen »Planlægning for velfærd« (1952) samt pjecer og artikler om økonomisk-politiske emner. An-svarsh. redaktør af tidsskriftet Verdens Gang fra 1954.

Adresse: Grundtvigsv. 6 A, Kbhvn. V.

PALLIS Svend professor, dr. phil.; f. 15/6 1894 i Kbhvn.; søn af stabsinten-dant E Pallis (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Dora f. Dichmann <død 1957); gift 1. gang (1919. ægteskabet opløst 1926) m. vice-efor, cand. mag. Elisabeth v. d. Hude (se denne); 2. gang (7/8 1937) m. chefredaktør ved Ugejournalen Tidens Kvinder Kis P., f. 19/7 1910 på Frdbg., datter af labora-torieforstander, cand. mag. Axel Høeg Brask (død 1942) og hustru Emma f. Brincker.

Student (Østre borgerdydskole) 1912; mag. art. 1918; dr. phil. 1919: lærer i religionshistorie ved statens lærerhøjskole fra 1919; bibliotekar ved det kgl. bibliotek 1920-43; privatdocent ved Kbhvns universitet 1920-22; studierejser til Oxford og London 1922, til Berlin, Paris og London 1930, til Paris og London 1932, til London og Oxford 1946, 1947 og 1949, til London og Paris 1948, til Ægypten, Iraq (Mesopotamien), Athen og Rom 1951, til London 1953; professor i religionshistorie ved Kbhvns universitet 1943.

Kasserer og sekretær i Orientalsk Samfund 1920-46; formand for Organisationen af fagligt uddannede Tjenestemænd ved Statens Arkiver, Biblioteker og Museer 1932-36.

Litterære arbejder: Mandæiske Studier (disputats, 1919, engelsk oversættelse 1926); The Babylonian Akitii Festival (1926); Essay on Mandaean Bi-biography 1560-1930 (1933); Chronolo-gy of the Shub- ad Culture (1941); Greek Religious Texts (1948); Babylonisk Kultur (1948); Early Exploration in Me-sopotamia (1954); The Antiquity of Iraq. A Handbook of Assyriology (1956); anmeldelser og tidsskriftafhandlinger.

Adresse: Esplanaden 28, Kbhvn. K.

PALLUDAN Georg arkitekt; f. 22/4 1889 i Kbhvn.; søn af instrumentmager Valdemar Palludan (død 1917) og hustru Marie f. Olsen (død 1940); gift (6/9 1918) m. Gudrun P., f. 16/9 1889 på Frdbg., datter af arkitekt Arne Sivertsen (død 1924) og hustru Emilie f. Hertz (død 1934).

Uddannelse som snedker hos hofmøbelfabrikant C B Hansen; svendeprøve 1908; på Det tekniske Selskabs byg-ningsskole 1909-13 og på kunstakademiet 1912, afgang som arkitekt 1921; studierejse til Tyskland og Italien 1912 samt til Syditalien 1930; konduktør og tegner hos arkitekt Gotfred Tvede 1916-23 og 1927-30, bl. a. konduktør ved opførelsen af Kbhvns Sygehjem i Ordrup 1920-22 og ved Bikubens tilbygning i Silkegade 1928-30; lærer ved Det tekniske Selskabs skoles klasse for kunsthåndværkere 1918-20; selvstændig virksomhed fra 1923; konsulent for Sokkelund herreds provstiudvalg fra 1939.

Har indrettet Vangede kirke, præmieret af Gentofte kommune 1926 og ombygget denne efter branden (1932); opført Bikubens bygninger hj. af Ve-sterbrog. og Colbjørnsensg., hj. af Godthåbsv. og N-Fasanv. (1935), hj. af Østerbrog. og Ryesg. (1937) og hj. af Frederikssundsv. og Frederiksborgv.; ombygget og indrettet Bikubens forsk, afd.; opført Dyssegårdskirkens præstegård (1936) samt villaer i Kbhvns omegn o. fl. landhuse; tegnet møbler til Arbejdsgiverforeningen, Handels- og Kontoristforeningen, Diakonissestiftelsen, Kbhvns Sygehjem m. fl.

Adresse: Eggersv. 19, Hellerup.

PALLUDAN Jens Worm bankdirektør, R1.; f. 1/11 1884 på Linddinggaard i Thor-strup; søn af gårdejer K C Palludan og hustru Metha f. Thyssen; gift (24/11 1910) m. Johanne Marie P., f. 28/8 1885 i Kbhvn., død 1955, datter af dampskibsfører Ivar Petersen (død 1899) og hustru Rosina f. Salling (død 1911).

Præliminæreks. (Varde) 1900; derefter ansat i Varde Bank som lærling, assistent, fuldmægtig og kasserer, direktør fra 1917.

Medl. af byrådet (konservativ) 1926-33; repræsentant for Ribe amt for Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark: formand i bestyrelsen for De danske Provinsbankers Forening; næstformand for Danske Bankers Fællesrepræsentation.

Adresse: Kongensg. 62, Esbjerg.

PALSBO Arthur fh. amtsforvalter; f. 15/11 1878 i Valby; søn af kreditop-lagskasserer Sophus Petersen og hustru Helga f. Grundtvig; gift 1. gang (23/12 1903, ægteskabet opløst 1938) m. Inger P., f. 1/4 1883 på Frdbg., død 1943, datter af ingeniør Peter Juhl og hustru Elna f. Boeck; 2. gang (29/9 1938) m. Grethe Kirstine P., f. 15/7 1915 i Holstebro, datter af amtsforvalter Jens Lauritz Dahl og hustru Petrea Nielsine f. Pedersen.

Student (Schneekloths skole) 1896; cand. phil. 1897; assistent ved finanshovedkassen 1898; assistent i finansministeriet 1899, fuldmægtig smstds 1913; fg. amtsforvalter i Haderslev maj 1920, i Sønderborg juli 1920; amtsforvalter i Tønder 1921, i Holstebro 1935-46.

Har siden 1922 indsamlet over 10.000 manuskripter og breve fra betydelige personligheder. Efter overenskomst er samlingen 1954 overgået til det kgl. bibliotek som en selvstændig helhed, betegnet »Arthur Palsbos Håndskriftsamling«.

Adresse: Parkv. 65, Virum.

PALSBO Susanne journalist, forfatterinde, R., M.T.Kha.; f. 23/1 1907 i Kbhvn.; datter af grosserer M Hansen (død 1955) og hustru Anna f. Jensen (død 1956).

Student (1924); medl. af Co-optimi-sternes første trup i 1926, tegne- og musikstudier; redaktionssekr. ved Vore Damer 1929-30; medarbejder ved Ude og Hjemme 1930-33; journalist ved Nationaltidende 1933-43, ved Berlingske Tidende fra 1943.

Medl. af bestyrelsen for Journalistforbundet i 1940 og 1947-53 (næstformand 1947-49); medl. af bestyrelsen for børnehjemmet »Danmark« og for Rundskuedagens børnerekreationshjem »Mindet«.

Har udg.: Susanne skriver (causerisamlinger, 1937, 1952 og 1953); Familien Kronprinsen (1942); En Pryd for enhver Familie (roman, 1944); Skabningens Herre (causeri-samling, 1945); Danish Cookery (kogebog, 1950); Saa-dan bor Kongen (1953); 77 sjove Opskrifter (kogebog, 1955); 66 spændende opskrifter (kogebog, 1956).

Adresse: Moltkesv. 63, Kbhvn. F.

PALSBY Ove bankdirektør, cand. jur., R.; f. 29/10 1890 i Kbhvn.; søn af detailhandler J N Palsby (død 1925) og hustru Anna f. Albrektsen (død 1920); gift (4/5 1917) m. Hedevig P., f. 1/9 1891 i Karrebæksminde, datter af smørhandler Ole Christensen (død 1915) og hustru Alexandra f. Jensen (død 1951).

Student (privat dimit.) 1909; ansat i finansministeriet 1912-17; cand. jur. 1917; prokurist i bankierfirmaet L Pals-by 1918-29; direktør i Folkebanken 1929.

Medl. af bestyrelsen for A/S H Christensen & Søn.

Adresse: Jægersborg Allé 11, Charlottenlund.

PALSBØLL Jørgen direktør, R1.; f. 14/12 1900 i Hellerup; søn af direktør Wilhelm Petersen (død 1944) og hustru Wilhelmine f. Carlsen (død 1951); gift (29/5 1925) m. Poula P., f. 29/8 1903, datter af overingeniør Nikolaj Jørgensen (død 1949) og hustru Alfrida f. Szybrowsky (død 1952).

Udgået fra Plockross' skole 1917; uddannelse i ind- og udland 1918-23; ansat i A/S S Seidelin 1923, adm. direktør 1932.

Beklæder forsk, tillidshverv.

Adresse: Vitus Berings Allé 11,

Klampenborg.

PALUDAN Arvid inspektør, cand. jur., R-; f. 27/6 1910 i Aalborg; søn af arkitekt, palæforvalter Hother Paludan (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Elisabeth f. Rode; gift (22/11 M»l) m. Lisbeth P., f. 28/12 1915 i Glasgow, datter af fabrikant Knud Mygind (død 1939) og hustru Olga f. Hansen (død 1936).

Student (Aalborg) 1928; cand. jur. 1935; fg. sekretær i landbrugsministeriet s. å., udnævnt 1938, fuldmægtig 1942, ministersekr. 1942-45; inspektør ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1945.

Sekretær for statens vandløbsudvalg fra 1942; medl. af Dansk Ingeniørforenings spildevandskomité fra 1948; næstformand i bestyrelsen for Foreningen af Tjenestemænd ved Institutioner under Landbrugsministeriet og Fiskeriministeriet.

Adresse: Bulowsv. 15, Kbhvn. V.

PALUDAN Hother professor, R1.; f. 3/6 1889 i Kbhvn.; søn af slotsgartner C F Paludan (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Caroline Elisabeth f. Kirketerp; gift (2/11 1918) m. Edel P., f. 28/3 1893, datter af patron Alfred Secher (død 1932) og hustru Signe f. Kirketerp (død 1926).

Gartnerelev 1905-1909; havebrugseks. fra landbohøjskolen 1911; assistent hos landskabsgartner E Glæsel 1911-12; foretaget rejser i Tyskland, Frankrig, Belgien, England og Holland 1913-14; undergartner på Gisselfeld 1914-15; på Bernstorff 1915-18; gartner på Sølyst 1918-24; bestyrer på havebrugshøjskolen Vilvorde 1923-24, af C H Kochs Handelsgartneri 1924-26; redaktør af De samvirkende danske Haveselskabers tidsskrift Haven fra 1925; studierejse til Amerika 1926 og 1946; docent ved landbohøjskolen 1926; professor i økonomisk havebrug 1941.

Sekretær i De samvirkende danske Haveselskaber fra 1925; medl. af bestyrelsen for Det kbhvnske Kirkefond fra 1934 og for Det Danske Bibelselskab fra 1937; formand for Fællesudvalget for Bedømmelse og Prøvedyrkning af Prydplanter fra 1940; medl. af direktionen for Etatsraad Jacob Henric Schou's Stiftelse fra 1938 og for C J Klarups Stiftelse fra 1956; formand for Helleruplund menighedsråd fra 1949; medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske Haveselskab fra 1949.

Har skrevet: Vore Stueplanter (1924); Sommerblomster (1929); Blomster-Binderi (1934); Champignon-Kultur (1938); Blomsterdyrkning (1938); redaktør af Berlingske Haveleksikon (1942); Tidens Stueplanter (1943); Blomsterdyrkning under Glas (1944); Buske og Træer (1948); Frilandsblomster (1949); Havens Løg- og Knoldvækster (1949).

Adresse: Helsebakken 15, Hellerup.

PALUDAN Jacob forfatter; f. 7/2 1896 i Kbhvn.; søn af professor Jul. Paludan (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Gerda f. Puggaard (død 1926); gift (1943) m. kostumetegner Vibeke P., datter af kontorchef Harald Holck (se denne).

Realeks. 1912, derefter apotekeruddannelse; eand. pharm. 1918; ophold i Ecuador og De forenede Stater 1920-21.

Har udg. De vestlige Veje (debut 1922); Urolige Sange (1923); Søgelys (1923); En Vinter lang (1924); Fugle omkring Fyret (1925); Markerne modnes (1927); Feodor Jansens Jeremiader (1927); Landet forude (s. m. Erik Eber-lin, 1928); Aaret rundt (1929); Torden i Syd (1932); Under Regnbuen (1933), de to sidstn. som folkeudgave: Jørgen Stein (1937); Kongstad Petersens Tegninger (1937); Tanker og Bagtanker (1937); Som om intet var hændt (1938); Smaa Apropos'er (1943); Søgende Aan-der (1943); Mit Kaktusvindu (1944); Landluft (1944); Facetter (1947); Skribenter paa Yderposter (1949); Han gik Ture (1949); Retur til Barndommen (1951); Fremad til Nutiden (1953); Sagt i Korthed (1954); Bøger, Poeter og Stilister (1954); Litterært Selskab (1956); redigerer Hasselbalchs Kulturbibliotek; anmelder og kronikør ved Dagens Nyheder.

Adresse: Søbakken 3, Birkerød.

PALUDAN-MULLER Frits fh. rektor, R. DM.,MfDR.; f. 8/9 1884 i Snesere; søn af sognepræst, forfatter Johs. Paludan-Muller (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Anna f. Jensenius (død 1929); gift (9/7 1918) m. Rigmor P-M.. f. 23/10 1895 i Nykjøbing F„ datter af købmand Chr. Høst (død 1929) og hustru Camilla f. Olsen (død 1930).

Student (Herlufsholm) 1902; cand. mag. 1909; sekondløjtn. i feltartilleriet; lærer ved Rungsted kostskole 1910 -16; timelærer ved Nykjøbing katedralskole 1916, adjunkt 1917, lektor 1925; rektor for Viborg katedralskole 1932-54.

Medl. af bestyrelsen for Nykjøbing F. Idrætsforening 1920-22 og 1924-30, for Sønderjydsk Forening for Nykjøbing F. og Omegn 1923-28, for Statsskolernes Lærerforening 1927-33 og for Historisk Samfund for Maribo Amt 1930-32; medl. af ligningskommissionen i Nykjøbing F. 1925-29 og af opgavekommissionen 1927-39.

Har udg.: Vejledning for Danske i Læsningen af Henrik Ibsens Peer Gynt (1928); »Viborg Katedralskoles Historie« i Viborgbogen (1940); »Træk af Billedstil og Ordvalg i Grundtvigs Salmedigtning« i »Kirken og Tiden« (1947); »Minder fra Snesere Præstegaard« (i serien »Præstegaardsliv, Tredie Samling«, 1951); Hvorfor kom NFS Grundtvig ikke i Viborg Latinskole? (i Grundtvig-Studier, 1951); »Brand i jysk Klædebon« (i Ibsen-Årbok, 1953).

Adresse: Ole Bruuns V. 8, Charlottenlund.

PALUDAN-MULLER Kai fh. departementschef, K'.DM.p.p.; f. 24/9 1883 i Snesere; søn af sognepræst, forfatter Johs. Paludan-Miiller (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Anna f. Jensenius (død 1929); gift (2/5 1911) m. Sofie P-M., f. 11/5 1888 i Røros i Norge, datter af sorenskriver Henrik Rode (død 1902) og hustru Louise f. Hofgaard (død 1941).

Student (Herlufsholm) 1901; cand. jur. 1907; assistent i kultusministeriet 1909; i undervisningsministeriet 1916; sekretær 1919; fuldmægtig 1920; eks-peditionssekr. 1931; kontorchef 1936; departementschef 1945-53; till. sekretær ved konsistoriums kontor 1911-24.

Sekretær i lønningskommissionen af 1929; formand for en række kommissioner og udvalg, hvis arbejde er afsluttet, bl. a. for udvalget ang. ændring af karaktersystemet, for udvalget ang. iværksættelse af ekstraord. tryk-ningsarbejder, for udvalget ang. oprettelse af landsdelsorkestre, for kommissionen ang. arkitekternes uddannelse og for kommissionen ang. statens forhold til videnskaben; endv. formand for stednavneudvalget 1948-53; medl. af statens filmsråd 1938-46, af det særlige bygningssyn 1945-53, af bestyrelsen for Dansk Kulturfilm 1938-49, for Ny Carlsberg Glyptotek 1945-53, for Michaelsen Fonden 1945-53 og for Rask-Ørsted fondet 1945-53; medl. af direktionen for Løvenholm Fonden 1948-56. fra 1951 till. formand; formand for Det søsterlige Selskab; medl. af Kodas råd; æresmedlem af bestyrelsen for museet Liselund gamle Slot.

Medudgiver af Haandbog i Lovgivningen om den danske Folkeskole 1930 og af Love og Ekspeditioner vedkommende Kirke- og Skolevæsen (Gejstlig Reskriptsamling) 1933-46.

Udenl. ordener: N.St.0.22.; S.N.21.

Adresse: Thorvaldsensv. 29, Kbhvn.V.

Sommeradresse: Fakse Ladeplads.

PAPSØE Oscar sektionsingeniør, R1.; f. 24/12 1890 i Kolding; søn af prokurist Christian Papsøe (død 1925) og hustru Emilie f. Thilo (død 1932); gift (8/6 1917) m. Inger Agnete P., f. 13/10 1893 i Kbhvn., datter af kontorchef i overformynderiet Erik Reinhardt (død 1939) og hustru Anna f. Juhre (død 1949).

Student (Østersøgades latin- og realskole); cand. phil. 1909; cand. polyt. 1914; ekstraing. ved de danske statsbaner, 2. banekreds, Fredericia s. å., ingeniørass. 1917, baneing. i Struer 1920, leder af 15. banesektion i Aabenraa fra 1926, baneing. I 1933, sektions-ing. 1954.

Adresse: Bjergg. 7, Aabenraa.

PARK Aage overretssagfører, R.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 24/4 1885 i Løgstør; søn af apoteker N V B Park (død 1935) og hustru Amalie f. Køhlert (død 1925); gift (24/10 1913) m. Helga P. (dekoreret m. F.Æ.M.I.), f. 28/1 1894 i Århus, datter af boghandler Jacob Zeuner (død 1911) og hustru Ida f. Halberg (død 1945).

Student (Roskilde) 1904; cand. jur. 1910; overretssagf. 1913; den franske ambassades juridiske konsulent fra 1925.

Formand for og medl. af bestyrelsen for adskillige industrielle, kommercielle og velgørende selskaber; æresmedlem af Selskabet De danske Forsvarsbrødre og af Tegnerforbundet.

Har i danske og udenl. tidsskrifter skrevet om kunstner- og forfatterretlige emner.

Korresp. medl. af Comité National des Conseillers du Commerce Exterieur de la France.

Udenl. ordener: B.K.3.; F.O.I.P.; F.Æ.L.3.; I.Kr.3.; S.N.3.; Sp.C.F.2*.

Adresse: Tuborgv. 80, Hellerup.

PARK Ejnar civilingeniør; f. 11/4 1889 i Kbhvn.; søn af apoteker N V B Park (død 1935) og hustru Amalie f. Køhlert (død 1925); gift 2. gang (5/1 1933) m. Gerta P., f. 24/4 1908 i Tartu i Estland, datter af købmand Hugo Baumann og hustru Ida f. Freund.

Student (Roskilde) 1906; cand. phil. 1907; ansat i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, Fredericia og Newcastle s. å.; cand. polyt. (bygningsing.) 1912; ingeniør ved Kbhvns sporveje 1912-13, i firmaet Birch & Krogboe 1913, ved Kanton-Hankow jernbane 1913-15, i Det Østasiatiske Kompagni i Harbin i 1915, i firmaet Corrugated Bar Co. i New York 1916 og i Andersen, Meyer & Co. Shanghai 1917-22; entreprenørvirksomhed i Danmark og Randstaterne 1923-32; overing. i konsortium Kampsax ved bygningen af den transiranske jernbanes nordlinie 1933-35; overing. i administrationen for driften af de iranske statsbaner 1935; direktør for driften af den transiranske jernbanes nordlinie 1936; overing. i Det danske Petroleums-Akts. 1938-53; gennem FN udsendt som ekspert ved de iranske jernbaners vedligeholdelse 1954; tilknyttet Højgaard & Schultz A/S fra 1955.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvnske Grossisters Arbejdsgiverforening 1943-53, for Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark 1947-53 og for Chrsthavns døttreskole 1943-53; medl. af Vor Frelsers sogns menighedsråd 1946-53; kirkeværge for Vor Frelsers kirke 1951-53.

Adresse: Ved Volden 13, Kbhvn. K.

PAULLI R fh. overbibliotekar; f. 1890 i Kbhvn.; søn af professor, overlæge, dr. med. R PauIIi (død 1911, se Kraks Blå Bog 1910); gift (1944) m. Agnete P., f. 1906, datter af professor, dr. med. Johannes Lindhard (død 1947, se Kraks Blå Bog 1947).

Ansat ved det kgl. bibliotek 1909; overbibliotekar ved den danske afd. 1946-55.

Adresse: Amagerfælledv. 27,

Kbhvn. S.

PAULSEN Gustav kommandør, K.DM. p.p.; f. 22/7 1895 i Øster Hassing; søn af kontorchef W A Paulsen (død 1927) og hustru Betzy f. Honnens (død 1949); gift (27/2-1926) m. Ida Inge P., f. 13/4 1900 i Århus, datter af adjunkt Johan Ramm og hustru Elise f. Wulff.

Sekondløjtn. 1916; premierløjtn. 1917; kaptajnløjtn. 1923; orlogskapt. 1932; cand. polyt. 1934; vager- og skibsinsp. ved fyr- og vagervæsenet 1936-37; fører af 0 K's motorskib »Panama« til Østen 1938-39; kommandørkapt. 1939; chef for undervandsbådsdivisionen 1940; marine- og luftattaché ved gesandtskabet, fra 1947 ambassaden, i Stockholm 1945-49 og till. ved ambassaden i Oslo 1946-49; kommandør 1946; chef for søværnets officersskole, reserveofficersskole og fenrikskole 1949-56; afsked 1956. International Correspondent for The Informal Contact of West European Shipbuilders fra 1956.

Formand for Søofficersforeningen 1950 -55 og for Foreningen til Søfartens Fremme 1955; medl. af søfartskommis-sionen af 1947, 19&0-56; medl. af bestyrelsen for A/S Fotorama, Århus fra 1952.

Udenl. ordener: B.Cr.m.l.; B.K.4.: N.St.0.22.; S.Sv.21.; Sv.G.V.M.T.

Adresse: Callisensv. 15, Hellerup.

PAULSEN I C grosserer, R.DM.; f. 28/12 1864 i Aabenraa; søn af købmand HN Paulsen (død 1905) og hustru Eisbeth f. Ries (død 1903); gift (23/10 1894) m. Helene P., f. 12/5 1874 i Aabenraa, datter af skibsfører P A Hansen (død 1899) og hustru Marie f. Schmidt.

Lært handelen i Sønderborg og Kiel; s. m. broderen Michael Paulsen indehaver af firmaet I Jessen & Co.'s Eftf. i Flensborg 1892 og eneindehaver efter broderens død i 1899; firmaet omdannedes i 1920 til et selskab m. begr. ansvar.

I bestyrelsen for A/S Forsikringsselskabet Cimbria og for A/S Flensborg Margarinefabrik, N Jiirgensen, Krog & Co.; formand for Flensborg afd. af Kolonialvare Grossistforeningen for Tyskland; revisor i fl. dampskibsselskaber; i afstemningstiden 1920 formand for mellemslesvigsk udvalg.

Adresse: Nørreg. 40-44, Flensborg.

PAULSEN Johan Jessen bankdirektør, borgmester, R.; f. 17/4 1901 i Varnæs; søn af gårdejer Peter Paulsen og hustru Maren f. Juhler; gift (29/7 1927) m. Marie P., f. 26/6 1901 i Bovrup, datter af gårdejer Thomas Johansen (død 1945) og hustru Kjestine f. Lassen (død 1930).

Student (Sønderborg) 1922; cand. po-lit. 1927; sekretær i Sønderjydsk hypoteklånefond s. å.; fuldmægtig smstds. 1930-37; adm. direktør for A/S Tønder Landmandsbank fra 1937.

Medl. af Tønder byråd fra 1937, borgmester 1939; medl. af bestyrelsen for Købstadkommunernes Låneforening; næstformand for Sønderjyllands Erhvervsråd og for Købstadforeningens skoleudvalg; medl. af bestyrelsen for De danske Provinsbankers Forening, af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti og formand for partiets amtsud-valg for den sønderjydske storkreds; medl. af bestyrelsen for A/S Sønder-jydsk Tæppefabrik A R Kjærby, Højer; formand i bestyrelsen for A/S Plant-ningsselskabet Sønderjylland; medl. af repræsentantskabet for Det danske Hedeselskab. Adresse: Vesterg. 14, Tønder.

PAULSEN Jørgen museumsdirektør, E.; f. 19/4 1909 i V-Sottrup, Sundeved; søn af gårdejer Jørgen Paulsen og hustru Sophie f. Lorenzen; gift (4/10 1935) m. Mimi P., f. 12/2 1911 i Stenderup, Sundeved, datter af gårdejer P P Bladt og hustru Didde f. Philipsen.

Student (Sønderborg) 1927; cand. mag. 1934; timelærer ved Sønderborg statsskole 1934-35; assistent ved Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 1935, inspektør 1938, direktør for museet 1953; studierejser til Holland, Belgien og Frankrig 1936, England, Frankrig og Tyskland 1938, Sverige 1945, USA og Canada 1952-53.

Medl. af bestyrelsen for Regensianersamfundet 1938-50, for Sønderjydsk Forening for Hillerød og Omegn fra 1938 (formand 1938-50), for foreningen Nordens Hillerød afd. fra 1945, for Den nordsjællandske lejrskole fra 1938, for Lejrskolen for nordisk ungdom fra 1950, for Nordsjællandsk Museumsforening fra 1944, for Frederiksborg Amts historiske Samfund fra 1947, for Dansk historisk Fællesforening fra 1950, for Foreningen af danske Museumsmænd fra 1953. for Mogens Poulsens Mindelegat fra 1953 og for Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum fra 1954; medl. af Selskabet for dansk Kulturhistorie, af Danske Museers Fællesråd, af landsudvalget for indsamling af gamle fotografier og af Frederiksborg statsskoles skolenævn; redaktør af tidsskriftet »Fortid og Nutid« 1950-54.

Har skrevet: »Billeder fra Treaars-krigen 1848-49-50« (1952) samt afhandlinger og artikler i en række tidsskrifter og årbøger; medarbejder ved Danske Slotte og Herregaarde, ved Weil-bachs Kunstnerleksikon m. m.; Billedredaktør ved Traps Danmark.

Adresse: Frederiksborg slot, Hillerød.

PAULSEN Peder fabrikant; f. 7/11 1890; søn af husejer A C Paulsen (død 1920) og hustru Anne f. Nielsen (død 1934); gift (3/6 1922) m. Marie P., f. Nielsen f. 23/9 1890.

Ansat i firmaet A Stelling 1905-20; stiftede firmaet Danske Farve- og Lakfabrikker 1920, efter firmaets omdannelse til aktieselskab i 1951 direktør og formand for bestyrelsen for dette.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Farvehandler Forenings arbejdsgiver afd. 1923-35; medstifter af Malerfagets import udvalg 1932; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Danske Farve- og Lakfabrikanter fra 1935 og for Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri (kasserer 1935, formand 1948-50, derefter igen kasserer).

Adresse: Bregnegårdsv. 15, Charlottenlund.

PAULSON Bjarne With ambassaderåd, R., M.T. Kha.p.p.; f. 28/11 1912 i Kbhvn.; søn af kontorchef Olafur Paulson (død 1941, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Ellen f. With; gift (15/5 1936) m. Agnete P., f. 10/4 1914 i Kbhvn., datter af fh. landsdommer N V Boeg (se denne) og hustru Clara f. Skovgaard (død 1934).

Student (Metropolitanskolen) 1931; cand. jur. 1939; aspirant i udenrigsministeriet s. å.; sekretær 1942; af ministeriet udsendt til Tyskland i 1945 for at bistå ved hjemsendelsen af danske og norske deporterede; legationssekr. i Paris 1946; 1. ambassadesekr. smstds 1947; handelssekr. og 1. vicekonsul i London 1949; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1951, kontorchef 1954; ambassaderåd i Bonn 1957.

Udenl. ordener: F.Æ.L.3.; N.H.VII. Fr.M.; Sv.r.K.2.

Adresse: Den danske ambassade. Poppelsdorferallee 45, Bonn, Tyskland.

PEDERSEN A Ingemann telegrafbestyrer; f. 24/2 1902 i Aarup på Fyn; søn af mekaniker Th. Pedersen (død 1940) og hustru Marie f. Jensen (død 1935); gift (18/7 1926) m. Anna P., f. Petersen.

Student 1928; cand. phil. 1929; adgangseks, til Danmarks tekniske højskole 1941; radiotelegrafist 1923; ansat ved telegrafvæsenet 1919, kontrollør i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1942, fuldmægtig smstds 1947, overkontrollør 1950, ekspeditionssekr. 1956; telegrafbestyrer ved hovedtele-grafkontoret, Kbhvn. 1957; deltaget i internationale telegraf- og telefonkonferencer, bl. a. i Paris 1949 og Buenos Aires 1952.

Har skrevet artikler om tekniske og driftsmæssige telegraf- og telefonforhold i fagtidsskrifter.

Udenl. orden: Fi.O.F.K.2.

Adresse: Mellemtoftev. 40, Glostrup.

PEDERSEN Anders Hostrup civilingeniør, direktør, se Hostrup Pedersen Anders.

PEDERSEN Anton professor, R.DM.; f. 19/2 1887 i Volling ved Skive; søn af husmand M Pedersen (død 1941) og hustru f. Christensen (død 1907).

Uddannet i praktisk gartneri i han-relsgartnerier i ind- og udland; havebrugseks, (landbohøjskolen) 1913; lærer ved Beder havebrugsskole 1913; konsulent for Alm. dansk Gartnerforening 1918; studierejse i Nord-Amerika 1922; docent i økonomisk havebrug ved landbohøjskolen 1923; professor 1926-57.

Sekretær for Fællesudvalget for Frugt-sortundersøgelser 1917-27; medl. af bestyrelsen og sekretær for Det kgl. danske Haveselskab 1924-29; formand for Østifternes Haveselskab 1925-50; medl. af og sekretær for Fællesrådet for Gartneri og Havebrug 1927-33; medl. af fællesudvalget for prøvedyrkning af køkkenurter 1927; præsident for De samvirkende danske Haveselskaber 1928 -31, 1937-40 og 1946-49; medl. af landbrugsministeriets udvalg for gartneri og havebrug 1930-41; medl. af Fællesudvalget for Frugtavlsøkonomi 1933-50 og af bestyrelsen for Alm. dansk Gartnerforening 1939-54, tildelt foreningens guldmed. 1957; formand for radioudvalget for gartneri og havebrug 1939, for Alm. dansk Gartnerforenings Kbhvns kreds 1940-48 og for Fællesrådet for Havekunst 1941-45; æresmedlem af Nylands svenska Tradgårdssallskap, Finland 1940; medl. at Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945; formand for Havebrugets Forskningsfond 1945; medl. af landbrugsministeriets rådg. udvalg for de landøkonomiske bevillinger 1946-55; æresmedlem af Østifternes Haveselskab 1950, af Det norske Hagesel-skap 1949, af Sveriges Pomologiska Forening 1950, af Foreningen af danske Havebrugskandidater 1953 og af Foreningen af danske Havebrugskonsulenter 1954; medl. af tilsynsrådet for Forskningslaboratoriet for industriel Udnyttelse af Frugt og Grønsager 1950-57; formand for havebrugskandidaternes kursusudvalg 1951 og for Køleteknisk Forskningsinstitut 1955.

Har udg.: Dyrkning af Køkkenurter; Havebrugsgeografi; har desuden skrevet talrige artikler og afhandlinger i Gartner-Tidende og Aarbog for Gartneri; re-daktionssekr. og medarbejder ved Nordisk illustreret Havebrugsleksikon, 3. udg. og redaktør af værkets 4. og 5. udg.; redigeret og delvis forfattet den i 1925 udkomne beretning om frugtsorts-undersøgelserne »Danmarks Frugtavl«; redaktør af »Danmarks Frugtsorter« 1937-55.

Adresse: Frdbg. Allé 66, Kbhvn. V.

PEDERSEN Anton Frederik amtsforvalter, R.; f. 3/11 1890 i Holstebro; søn af murermester Laurits Pedersen (død 1940) og hustru Johanne f. Andersen (død 1925); gift (21/11 1916) m. Johanne Maria Cathrine P., f. 12/4 1892 i Sir, datter af direktør Aug. F Wille (død 1923) og hustru Dagmar f. Jørgensen (død 1932).

Assistent ved Holstebro amtstue 1907; fuldmægtig ved amtstuerne i Maribo 1912, i Vejle 1915. i Aabenraa 1921, i Frederiksborg 1926, i Randers 1926; amtsforvalter for Ringkøbing amtstuedistrikt 1940, for Skanderborg amtstue-distrikt 1947.

Medl. af repræsentantskabet for Banken for Skanderborg og Omegn; medarbejder ved Håndbog for Amtstuerne 1941.

Adresse: Adelgade, Skanderborg.

PEDERSEN Arne direktør; f. 9/2 1914 i Randers; søn af boremand Anthon Kirstein Pedersen (død 1924) os hustru Karen f. Nielsen (død 1944); gift m. Else P., f. 18/10 1915 i Fruens Bøge, datter af repræsentant Carl W Johansen og hustru Marie f. Jensen Schrøder.

Realeks. 1929; merkantil uddannelse i Randers Kul-Kompagni A/S og Trifo-lium Frø A/S, Randers 1929-37; videre uddannelse i Tyskland, England og Frankrig 1937-39; sekretær i handelsministeriets benzin-nævn og i direktoratet for vareforsyning 1940-43; direktør for Danske Konsummælkmejeriers Fællesrepræsentation o. a. tilsluttede mejeriorganisationer og selskaber 1943-51; vicedirektør i Otto Mønsted A/S 1951, direktør 1954; till. direktør i A/S Margarine-Compagniet M. C. 1957.

Medl. af handelsministeriets mælkekommission og af sammes arbejdsudvalg 1949-56.

Adresse: Peter Bangs V.115, Kbhvn. F.

PEDERSEN Arne Fog højskoleforstander; f. 25/8 1911 i Hinnerup; søn af kommunelærer Anders Jørgen Pedersen (død 1942) og hustru Marie f. Fog Nielsen; gift (23/4 1939) m. Mette Marie P„ f. 22/6 1911 på Billeslund ved Gram, datter af forpagter, landstingsmand Jens Høyer (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Kirsten Marie f. Gram.

Student (Svendborg) 1929; cand. theol. 1939; lærer ved Rødding højskole 1939-50; chef for statsradiofoniens foredrags-afd. 1950-53; forstander for Rødding højskole fra 1953.

Redaktør af Studenterkredsen 1933-35; medarbejder ved Dansk Ungdom fra 1946-50, ved Højskolebladet fra 1953; formand for Liberalt Oplysningsforbund fra 1954; medl. af UNESCO-nationalkommissionen fra 1955 og af Haderslev amts ungdomsnævn fra 1955; næstformand for Dansk Folkescene fra 1955; medl. af repræsentantskabet for foreningen Norden fra 1956, af bestyrelsen for foreningen Dannevirke fra 1956 og af statens udvalg til støtte for dansk sprog og kultur i udlandet fra 1957.

Har skrevet: Danmarks første Højskole (1944); artikler i dagblade og tidsskrifter, især om historiske, sønderjydske og udenrigspolitiske emner; har redigeret »Fyraften« (statsradiofoniens grundbøger, 1953).

Adresse: Rødding.

PEDERSEN A Wilken direktør, civilingeniør, R.; f. 15/2 1890 i Kbhvn.; søn af købmand Peter Pedersen og hustru Mathilde f. Sindahl; gift (29/5 1926) m. Elise W. P., f. 24/6 1906 i Reykjavik, datter af apoteker Michael Lund og hustru Emilie f. Hansen.

Student (Vestre borgerdydskole) 1907; cand. phil. 1908; eand. polyt. (fabrik-ing.) 1913; ingeniør ved A/S Den danske Mælkekondenseringsfabrik s. å., Nakskov, direktør i samme 1930.

Adresse: Rosenvænget, Nakskov.

PEDERSEN Axel professor, RDM.; f. 25/8 1896 i Sipperup ved Næstved; søn af gårdejer R Pedersen (død 1937) og hustru Johanne f. Hansen (død 1950); gift (25/8 1927) m. Aga P., f. 26/2 1900 i Stenstrup ved Næstved, datter af sognefoged I F Ludvigsen (død 1925) og hustru Marie f. Hansen (død 1949).

På landbrugsskole 1917-18; på landbohøjskolen 1918-20; assistent ved landbohøjskolen 1920-29; student 1923; cand. phil. 1924; studieophold ved universitetet i Cambridge 1924-25; professor i landbrugets plantedyrkning ved landbohøjskolen fra 1929.

Medl. af frøkontrolkommissionen 1935, formand 1945; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937 og formand for dettes gruppe 6 fra 1954; præsident i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab 1941; medl. af statens planteavlsudvalg 1949 og af atomenergikommissionen 1956.

Adresse: Hyltebjerg Allé 101, Kbhvn. Vanl.

PEDERSEN Axel H landsretssagfører, dr. jur., R.p.p.; f. 15/11 1903 i Ballerup; søn af tømrermester Peder Pedersen og hustru Karen Marie f. Jørgensen (død 1945); gift (1932) m. Hilda P., f. i Hillerød, datter af telefonformand Sophus Jensen (død 1938) og hustru Ida f. Pettersson (død 1946).

Præliminæreks. (Ballerup realskole) 1919; student (Døckers kursus) 1921; cand. jur. 1928; fuldmægtig i Kbhvns alm. Boligselskab 1929-31; sagfører i Kbhvn. 1931; landsretssagf. 1934; midlertidig offentlige sager 1945-48; dr. jur. h. c. ved Århus universitet 1953.

Medl. af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924, 1942-45, af kredsbestyrelsen for sagførersamfundets 1. kreds 1944-46, af sagførerrådet 1946-57 og af dettes forretningsudvalg 1949-57, af bestyrelsen for Den danske Sagførerforenings understøttelsesfond 1948 og for den selvejende institution Sagførergården 1948, næstformand 1956.

Medl. af handelministeriets Iicitati-onskommission af 1943, af indenrigsministeriets huslejekommission 1946-48. af justitsministeriets udvalg af 1946 til undersøgelse af udlændinges adgang til at erhverve fast ejendom i Danmark, af det af minister Buhl nedsatte udvalg af 1950 til revision af almindelige betingelser for arbejder og leverancer og af finansministeriets udvalg vedr. stempel-og tinglysningsafgifter 1952-55; formand for det af statsministeriet i 1954 nedsatte udvalg om navngivning af fast ejendom; medl. af bestyrelsen for Dansk Idræts Forbund 1944 og af forretningsudvalget fra 1947, af International Ama-teur Athletic Federations Rules and Re-cords Committee 1946-55 og af Danmarks olympiske Komité 1951; formand for Dansk Athletik Forbund 1944-48; medl. af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut 1947-56 og for »Barnets Hus« 1945; formand for bestyrelsen for A/S Byggeriets Maskinstationer 1953; medl. af bestyrelsen for Østifternes Brandforsikring, A/S Investor, forsk, ejendomsselskaber, aktieselskaber og legater, institutionen Provinsbørns Ferieophold i Kbhvn. og kollegiet Solbakken. Juridisk konsulent for den finske ambassade.

Tildelt Dansk Idræts-Forbunds ærestegn i guld, Svenska Idrottsforbundets internationale fortjenstmed., Finlands Fri Idrættsforbunds hæderstegn i guld, Norges Fri Idretts Forbunds fortjenstmed., Kgl. Nederlandske Athletik Unions æres-kors og Islands Idrætsforbunds hæderstegn.

Har skrevet: Byggeriets retlige og økonomiske Organisation (1946, 2. udg. 1951, norsk udg. 1956); Entreprise - Bygge-og Anlægsarbejder (1952); Indledning til Sagførergerningen I (1951), II (1953); Refusionsopgørelser (1. og 2. udg., 1954); Licitation (1955); C B Henriques, en rettens tjener (1956); mindre lokalhistoriske arbejder, bl. a. »Sanct Jacobs Kirken i Ballerup« (1929) og Af Ballerup-Maaløv Historie (1945).

Udenl. ordener: Fi.L.31.; Fi.O.F.K.l.; I.F.3.; S.V.31.

Adresse: Nørreg. 6, Kbhvn. K.

PEDERSEN Axel Ivan borgmester; f. 27/8 1905 i Skive; søn af smed Martin Pedersen og hustru Kathrine f. Christensen (død 1929); gift (7/11 1930) m. Anna P., f. 8/7 1906, datter af maskinmester Marinus Nielsen og hustru Karen Marie f. Jespersen (død 1939).

Realeks. 1921; derefter kontoruddannelse ved Andelsslagteriet i Nykøbing M., ansat ved samme 1921-34, de sidste 5 år som kasserer; uddannelsesophold i England i 1929; egen skotøjsforretning i Nykøbing M. 1935-53.

Formand for Danmarks Afholdsforenings Ungdomsforening 1930-35, for Slagteriernes Personales Fællesklub u. Handels- og Kontormedhjælpernes Forbund 1932-36 og for Nykøbing Mors Andels-Boligforening fra 1942; medl. af byrådet 1933, borgmester fra 1945; medl. af folketinget (Socialdemokratiet) 1939-45 og fra 1953; formand og direktør for A/S Næssund Færgeri; formand i bestyrelsen for Sagfører Ovesens Legat; medl. af bestyrelsen for Morslands historiske museum.

Artikler om politiske og samfundsmæssige spørgsmål i dagspressen. Adresse: Højbro 20, Nykøbing M. Sommerbolig: Skjelholm, Nykøbing M.

PEDERSEN Carl-Henning maler; f. 23/9 1913 i Kbhvn.; søn af jord- og betonarbejder Johannes Pedersen (død 1946) og hustru Ellen f. Hansen (død 1924); gift (7/12 1934) m. malerinden Else Alfelt (se denne).

Mælkeassist. 1930-32; selvuddannet; debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1936; medl. af Høstudstillingen 1942-50 og af Den frie Udstilling 1951-53; repræsenteret på en række udstillinger her i landet og i udlandet, bl. a.: i Malmø 1945, Oslo 1946 og 1947,   Trondhjem 1946, Gøteborg 1947, Stockholm 1947, Venedig 1948, Haag 1948,  Amsterdam 1949, Paris 1950, Car-negie Institutet, Pittsburgh, San Francisco 1952, Pittsburgh 1955, Reykjavik 1956, Minneapolis, Boston og Baltimore 1955-56.

Repræsenteret på statens museum for kunst (Gule Fugle, 1949 og Det røde Slot, 1948), Århus museum (Det gyldne Træ, 1947, Neptun. 1952 og Nattens Konge, 1955), i Esbjerg kunstforening (»Kæmpen og Følget«), Aabenraa museum (»Morgensolen«), Nasjonalgalle-riet, Oslo (»Maaneskib« og »Solens Skibe«, Middelhavet, 1951) og i Departement of Fine Arts of the Carnegie Institute, USA (Veneziansk Landskab, 1950).

Formand for censurkomitéen for Kunstnernes Efterårsudstilling 1945, 1948 og 1949; næstformand for Kunstnersamfundets malersektion 1949; medl. af kunstnerkomitéen for udstillinger i udlandet 1949-51.

Studierejser til Frankrig 1939, Nordnorge 1946, Island 1948, Italien 1950 og 1951 og Grækenland 1951.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1950.

Adresse: Esplanaden 30, Kbhvn. K.

PEDERSEN C O fh. amtsforvalter: f. 31/1 1880 i Bramdrup pr. Haderslev; søn af gårdejer I P Pedersen og hustru Margrethe f. Skau; gift 1. gang (26/12 1912) m. Ingeborg P., død 1929, datter af dyrlæge, inspektør E S Wis-sing, Kolding og hustru Sofie f. Nielsen; 2. gang (5/9 1931) m. Anna Sophie P., f. 21/5 1891, datter af herredsfoged Just Thiele (død 1916, se Kraks Blå Bog 1913) og hustru Malvina f. Raffenberg (død 1913).

På Hejls efterskole 1894-95, Tune landboskole 1904-05, Askov højskole 1905-06 og 1906-07; dyrlæge 1912; amtsforvalter i Sønderborg 1921, i Roskilde 1928-50; folketingsmand for Løgumkloster-Sønderborg kredse 1924-32, till. i Tønderkredsen 1926-32; udgiver og redaktør af tidsskriftet Dansk Politik 1933-37.

Adresse: Roskilde.

PEDERSEN Einar Grønholt boghandler og antikvar, se Grønholt Pedersen Einar.

PEDERSEN Ejnar direktør; f. 17/1 1902 i Hjørring; søn af murermester Julius Chr. Pedersen (død 1944) og hustru Dorthea f. Jørgensen Burholt (død 1941); gift (22/6 1934) m. Christine P., f. 31/8 1906 i Ø-Terp, datter af gårdejer, gæstgiver Anders Johannsen (død 1947) og hustru Martha f. Pedersen (død 1943).

Landbrugskand. 1929; assistent i planteavl for De samvirkende Landboforeninger i Fyens Stift s. å.; planteavlskonsulent for Slogs Herreds og Løgumkloster Landboforening 1931, for Kolding Herreds Landbrugsforening 1937; direktør for Kolding Hørfabrik fra 1940.

Medl. af hovedbestyrelsen for Textil-fabrikantforeningen; formand for Hør-skætteriernes Eksportforening; medl. af bestyrelsen for A/S Brdr. Volkerts Fabriker.

Adresse: Mosev. 1, Kolding.

Sommerbolig: »Slap a«, Bjært Strand

pr. Dalager.

PEDERSEN E Lund grosserer; f. 18/10 1906 på Frdbg.; søn af grosserer Chr. F V Pedersen (død 1939) og hustru Kaja f. Lund (død 1952); gift (23/5 1931) m. Ellen P., f. 2/3 1905 på Endelave, datter af skibsfører i DFDS J S Nielsen (død 1937) og hustru Marie f. Hansen.

Realeks. (Skt. Jørgens gymn.); i manufakturlære i Sorø; handelsrejsende i firmaet Chr. F V Pedersen, Kbhvn., prokurist 1936 og indehaver af samme firma 1939.

Formand for Grossist-Sammenslutningen af 1930, 1947-51 og for bestyrelsen for A/S Grønvirke fra 1943; næstformand i bestyrelsen for A/S Kristeligt Dagblad fra 1944; medl. af repræsentantskabet for Grosserer-Societetet fra 1946; formand for boligtekstil-sektionen indenfor Foreningen af danske Manufaktur-Grossister fra 1950; branchekyndig tilforordnet i det i h. t. lov om forbrugsbegrænsende foranstaltninger af 14. marts 1955 § 21 nedsatte nævn; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Manufaktur-Grossister fra 1956 og næstformand i foreningens akkordudvalg fra 1957.

Medl. af bestyrelsen for Kristelig Forening for Handelsrejsende 1935-49, formand 1945-49; formand for Den kristne Lægmandsbevægelse (LYM) i Storkbhvn. og næstformand for dennes landsudvalg 1953-55; medl. af bestyrelsen for A/S KFUM Spejdernes Depot og Udendørs Udstyr 1933-47; divisionschef for Gentofte kommunes division af KFUM Spejderne i Danmark 1933-44; chef for KFUM Spejderne i Kbhvn. 1945-49; medl. af hovedbestyrelsen for KFUM Spejderne til 1949. derefter leder af korpsgruppen.

Medl. af forsk, legatbestyrelser.

Udenl. orden: N.O.N.5.

Adresse: Begoniav. 7, Gentofte.

PEDERSEN Esther Malling forfatterinde; f. 11/3 1885 i Hejlskov præstegård ved Højslev; datter af valgmenighedspræst Vilhelm Malling (død 1912, se Kraks Blå Bog 1912) og hustru Sophie f. Alberg Holm (død 1924); gift (6/9 1910) m. tømrermester Thue Pedersen, f. 20/12 1877 i Odder, død 1950, søn af gårdejer Jens Pedersen (død 1918) og hustru Kirsten Marie f. Thuesen (død 1910).

Alm. forberedelseseks.; ansat ved Odder Dagblad 1902, ved Grenaa Folketidende 1907; tilknyttet Aarhus Amtstidende 1908; studieophold i Italien s.å.; redaktør af Aarhus Amtstidendes Odder afd. og leder af dets filialkontor i Odder 1917-43; medl. af landstinget (Venstre) 1936-53 og af rigsretten 1951-53.

Medl. af bestyrelsen for Hads Herreds Sønderjydske Samfund 1921-34; medl. af præsidiet for Danske Kvinders Samfundstjeneste fra 1940 og af præsidiet for Red Barnet 1945-47; medl. af bestyrelsen for menighedsskolen Liselund fra 1945; medl. af bestyrelsen for Odder-kredsens Venstre, af bestyrelsen for Venstres Organisation i Århus amt og af hovedbestyrelsen for Det jydske Venstre 1932-53.

Har skrevet: Pepellas Kærlighed; Solbakkebørnene; Solbakkepræsten; Stærkere end Døden; Blade af en Mors Dagbog; en del Noveller; har endv. foretaget en række oversættelser fra engelsk, bl. a. af Warwick Deeping og Hugh Walpole.

Adresse: Banegårdsg. 13, Odder.

Sommerbolig: Lynghuset, Dyngby

Strand pr. Boulstrup.

PEDERSEN Folmer oberst, R.DM., HTH.; f. 7/1 1900 i Ringsted; gift (29/4 1926) m. Rigmor P., f. 19/8 på Frdbg., datter af købmand Viggo Sørensen (død 1936) og hustru Dagmar f. Madsen (død 1918).

Sekondløjtn. 1925; premierløjtn. s.å.; kaptajnløjtn. 1932; kaptajn 1939; oberst-løjtn. 1946, chef for fodfolkets kornetog løjtnantsskole på Kronborg og garni-sonskommandant i Helsingør; chef for 21. batl. 1949; stabschef ved region VI og 6. division 1951; oberst 1952; stabschef ved østre landsdelskommando 1953; chef for 4. regiment og for region V 1956.

Tilknyttet ved Kongens Livjæger Korps 1916-27 og motorordonnanskorpset 1928-34; organisationsleder for Dansk Ter-rainsport Forbund 1943-45, forbundets landskredsleder på Sjælland og Lolland-Falster 1945-46; chef for modstandsbevægelsens Esbjerg-Fanø-Varde-Ribe-af-snit og bykommandant i Esbjerg marts-okt. 1945.

Adresse: Roskilde.

PEDERSEN Frode S direktør, grosserer; f. 16/7 1901 i Kbhvn.; søn af direktør Anton L Pedersen (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Magda f. Jacobsen (død 1948); ugift.

Udgået fra Birkerød kostskole og fra Købmandsskolen; rejst i Europa og Amerika 1919-23; grossererborgerskab 1922; medstifter af og adm. direktør for The Danish Wine Import, Ltd. 1926; under-dir. i Restaurant Wivex 1925, adm. direktør 1929-51; formand i bestyrelsen for Restaurant Nimb 1935-53; indehaver af firmaet Frode Pedersen.

Adresse :GI. Kongev. 1, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Lapgaarden, Kildekrog

pr. Hornbæk.

PEDERSEN Georg direktør, R.; f. 24/10 1896 i Odense; søn af graver Chr. Pedersen (død 1935) og hustru Andrea f. Lange; gift m. Edith P., f. Kallesen, i. 11/5 i Kbhvn.

Ansat på Korinth Savværk, Brahetrolleborg, til 1916, i A/S Trævarefabrikken Thor, Horsens, i 1917 og i A/S L Levison jun. 1918-20; ansat i Trifolium fra 1920, adm. direktør for Andelsselskabet Trifolium og Trifoliums Mælkeforsyning fra 1929.

Medl. af landbrugsministeriets oste-eksportudvalg fra 1936, af handelsministeriets rådg. mælkeudvalg 1940 og af det kbhvnske mælkenoteringsudvalg fra 1937; formand for Foreningen af Danske Emmenthalerproducenter 1936-46 og for Kbhvnske Mælkeforsyningers og Mejeriers Flaskeorganisation; næstformand for Danske Konsummælksmejeriers Fællesrepræsentation; formand for Foreningen af Storkbhvns Mejerier og for Storkbhvns Mejeriers Fællesindkøb 1941-48; næstformand for Storkbhvns Mejeriers Likvidationsselskab; medl. af handelsministeriets mælkekommission af 1949 og af Mejeribrugets smøreksport-udvalg.

Adresse: Fru Gyllembourgs V. 6,

Kbhvn. F.

PEDERSEN Georg textilfabrikant, R.; f. 29/10 1889 i Horsens; søn af fabrikant Johan Pedersen (død 1947) og hustru Ane Kirstine f. Jensen (død 1917); gift (22/10 1916) m. Alma P., f. 21/8 1892 i Helsingør, datter af købmand Charles William Elgstrøm (død 1920) og hustru Christiane f. Larsen (død 1938).

Præliminæreks. (Helsingør) 1906; uddannet i textilindustri på Preussische hohere Fachschule flir Weberei i Sorau, Nieder Lausitz 1911-12; lært i faderens virksomhed Textilfabrikken ved Joh. Pedersen, Helsingør 1906-1911, ansat smstds 1912, overtog virksomheden 1922.

Medl. af bestyrelsen for Textilindustriens Ulykkesforsikring, G/S. formand 1953-57; medl. af Textilfabrikantfor-eningens hovedbestyrelse til 1957, af dennes forretningsudvalg 1944-54, næstformand for dette 1950-54; medl. af repræsentantskabet for Arbejdsgiverforeningen og for Industriforeningen til 1957 samt af bestyrelsen for Danmarks Textilfagskole til 1957; medl. af Industrirådet 1950-57; næstformand i Helsingørs kongelige privilligerede Skydeselskab 1934-48.

Adresse: Strandstien 3, Helsingør.

PEDERSEN Gunnar chefingeniør, R'.p.p.; f. 23/2 1905 på Frdbg.; søn af rektor for og professor ved polyteknisk læreanstalt P O Pedersen (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Maria Theodora f. Lihme (død 1930); gift (1/11 1932) m. Herdis Gunhild Marie P., f. 11/2 1907, datter af slagtermester Christian Wohlleben (død 1925) og hustru Kristine f. Kristensen.

Student (Frdbg. gymn.) 1923; cand. polyt. (elektroing.) 1929; ansat ved International Standard Electric Corp., London 1929-30 og hos Les Laboratoires L.M.T., Paris 1930-33; indtrådt i post-og telegrafvæsenets radioingeniørtjene-ste 1933, ingeniør 1936, telegrafing. II 1939, kontorchef i generaldirektoratet 1942, afdelingsing. smstds 1952, afdelingschef, chef for teknisk afd., 1954.

Medl. af bestyrelsen for Radioteknisk Forskningslaboratorium fra 1944, af Akademiet for De tekniske Videnskaber fra 1946, af patentkommissionen fra 1946, af telefontilsynet fra 1954 og af Dansk elektroteknisk Komité fra 1955; tekn. konsulent ved radiorådets forretningsudvalg fra 1954; formand for bestyrelsen for Mikrobølgelaboratoriet fra 1955 og for Dansk Ingeniørforenings elektroingeniørgruppe fra 1957; delegeret til den internationale radiokonference i Atlantic City 1947; medl. af Provisional Frequency Board, Geneve 1948 og af den danske komité for Union Internationale Radio-Scientifique 1948; vicepræsident ved den europæiske radiofonikonference i Kbhvn. 1948; chef for den danske delegation til den internationale kortbølge-radiofonikonference i Mexico City 1948-49 og til den internationale telekommunikations-konference i Buenos Aires 1952.

Udenl. ordener: N.St.0.2!.; S.V.31.

Adresse: Hyrdev. 3, Hellerup.

Sommerbolig: »Slettebo«, Raageleje pr.

Vejby.

PEDERSEN Gustav statsrevisor; f. 3/4 1893 i Århus; søn af maler Jens Jacob Pedersen og hustru Emilie f. Carlson; gift (17/6 1924) m. Gerda P., f. 12/7 1898, datter af bryggeriarbejder F Frederiksen og hustru Hansigne f. Petersen.

Ansat i Købmands- og Haandværker-banken i Århus 1909-16; formand for Handels- og Kontormedhjælperforeningen i Århus 1918-23, for Handels- og Kontormedhjælperforeningen i Kbhvn. 1923-38 og for Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund 1938-49.

Medl. af Århus byråd 1921-23; medl. af folketinget 1924-26 og fra 1934; medl. af finansudvalget 1949-50; formand for folketinget fra 1950; formand for den socialdemokratiske rigsdagsgrup-pe 1947-50; statsrevisor fra 1949; medl. af forfatningskommissionen af 1951 og af Det nordiske Råd fra 1952; medl. af repræsentantskabet for Nationalbanken og for Arbejdernes Landsbank; medl. af toldrådet fra 1940 og af forretningsudvalget for De samv. Fagforbund fra 1946.

Adresse: Christiansborg, Kbhvn. K.

PEDERSEN Hans Christian oberstløjtnant, R.DM., HTH.; f. 21/8 1888 i Vedbysøn-der ved Slagelse; søn af husmand N P Pedersen (død 1892) og hustru Maren Sofie f. Christiansen (død 1937); gift (2/11 1920) m. Olga Rosalie P., f. 6/10 1892 i Kbhvn., datter af postmester C A O Nielsen (død 1934) og hustru Agnes Eugenie f. Witte.

Premierløjtn. 1913; officersskolens specialklasses ingeniørafd. 1918-20; kaptajn 1927; skoleofficer ved hærens officersskole for specialklasserne 1932-37; lærer ved hærens officersskole 1933-45; stabschef hos generalinspektøren for ingeniørtropperne 1937; oberstløjtn. 1940; chef for telegrafbataillonen 1941; til rådighed for generalinspektøren for ingeniørtropperne 1947; afsked 1948.

Adresse: Dalgas Boulevard 83,

Kbhvn. F.

Sommerbolig: Strandvængehus, Liseleje.

PEDERSEN Harald fabrikant; f. 13/2 1878 i Hurup, Østjyll.; søn af lærer N C Pedersen (død 1941) og hustru Karen f. Andersen (død 1924); gift (26/6 1917) m. Ane Thomine P., f. 31/10 1882 i Hurup, Østjyll., datter af gårdejer M Knudsen (død 1906) og hustru Ane Marie f. Hansen (død 1916).

Lært maskinistfaget; alm. og udvidet maskinisteks. og elektroteknisk eks.; ansat i marinen 1900-07; maskinmester ved Frdbg. elektricitetsværker 1907-18; leder af professor Kroghs mekaniske værksted 1918-24; hos firmaet Nyeboe & Nissen ledet fabrikationen af røggas-analyseringsapparatet Cocoo 1920-25; medstifter af og direktør for Novo Terapeutisk Laboratorium A/S; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Novo's Fond; medstifter af Hvidøre hospital.

Har opfundet røggasanalyseringsappa-ratet Cocoo o. a. mekaniske apparater.

Adresse: Dronninggårds Allé 70, Holte.

PEDERSEN Harald sagfører, cand. jur.; f. 12/5 1897 i Rodskov; søn af gårdejer Konrad Pedersen (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Bodil f. Simonsen (død 1947); gift (26/10 1923) m. Karen Marie Louise P., f. i Slagelse, datter af skotøjshandler Emil Hansen.

Student (Marselisborg skole) 1916; cand. jur. 1922; sagførerfuldm. i Kbhvn. s. å.; beskikk. som sagfører 1925, prakt. i Kbhvn. fra 1928.

Medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring, af tilsynsrådet i Kbhvns Hypotekforening og af Kbhvns Grundejerforenings delegeretforsamling; formand, medl. af bestyrelsen eller direktør i forsk, ejendomsselskaber; forretningsfører for den selvejende institution Luft-havnsparken med datterselskaber.

Adresse: Dronningemarken 8, Gentofte.

PEDERSEN H C direktør; f. 22/2 1889 i Kbhvn.; søn af detailhandler H Pedersen (død 1925) og hustru Amalie f. Woulfs-bach (død 1944); gift (22/5 1915) m. Elna Wilhelmine P.. f. 5/1 1890, datter af gymnastiklærer j P Rasmussen (død 1922) og hustru Jacobine f. Larsen (død 1937).

Præliminæreks. 1905; i handelslære hos Brd. Bendix 1905-10; fortsat uddannelse i Argentina, senest som sektionschef i Ferrocarril Central Argentino, Buenos Aires 1910-13; ansat i Crown Butter Ex-port, Kbhvn. 1913-14; afdelingschef i United Export Co. 1914-16; kontorchef i firmaet Fisker & Nielsen 1916; kontorchef og prokurist i A'S Fisker & Nielsen 1920, underdir. 1945, direktør 1956.

Medl. af bestyrelsen for Tellus Super Vacuum Cleaner Ltd., London og for O/Y Nilfisk A/B, Helsingfors; præsident i tilsynsrådet for Nilfisk A/G, Ziirich; medl. af repræsentantskabet for Dansk Købestævne m. v. Adresse: Hattensens Allé 3, Kbhvn. F. Sommerbolig: Strandv. 248 B, Skodsborg.

PEDERSEN Helga landsdommer, fh. justitsminister, K.p.p.; f. 24/6 1911 i Taarnborg; datter af proprietær J P Pedersen (død 1955) og hustru Vilhelmine Sofie f. Kolding.

Student 1930; cand. jur. 1936; studieophold ved Columbia universitetet, New York 1946-47; fg. sekretær i justitsministeriet 1936, udnævnt 1939, fuldmægtig 1945, ekspeditionssekr. 1949, minister-sekr. 1940-46; kst. dommer i østre landsret 1947; kst. dommer i Kbhvns byret

1948,  udnævnt 1949; justitsminister i ministeriet Erik Eriksen 1950-53; atter dommer i Kbhvns byret 1953, i østre landsret fra 1956; till. ansat i direktoratet for fængselsvæsenet 1936-42; sag-førerfuldm. 1937-38; dommerfuldm. 1938-39; sekretær hos rigsadvokaten 1942-46; medhjælper hos statsadvokaten for Sjælland 1945-46.

Medl. af bestyrelsen for fængselshjæl-pen 1941-51, for Dansk Forsorgsselskab fra 1951 og for Juridisk Forening fra 1948; formand for Danske Kvinders Nationalråd 1949-50; medl. af den danske delegation ved UNESCO's konference i Paris 1949, i Firenze 1950 og i New Delhi 1956; medl. af den danske UNESCO-nationalkommission fra 1949 og af dens forretningsudvalg fra 1955; Danmarks delegerede ved FN's kommissionsmøder (status of women) 1950; medl. af hovedbestyrelsen for foreningen Norden fra

1949,   af det af justitsministeriet nedsatte udvalg vedr. prostitutionslovgivnin-gen (prostitutionskommissionen) 1949, af forfatningskommissionen af 1951, af folketinget fra 1953, af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet fra 1954, af statsministeriets udvalg af 1956 vedr. offentlighed i forvaltningen, af bestyrelsen for Generalkonsul Jens Olsens Fond og af tilsynsrådet for børnehjemmet Jens Olsens Minde fra 1957 samt af skolerådet for Den internationale højskole i Helsingør fra 1957.

Har skrevet juridiske afhandlinger bl. a. i Juristen, Nordisk Tidsskrift for Strafferet og statsradiofoniens grundbog »Familiens juridiske Grundlag«.

Modtaget legat fra American Association of University Women 1946.

Udenl. orden: N.O.N.l.

Adresse: Statholderv. 19, Kbhvn. NV.

PEDERSEN Holger toldinspektør, R1.; f. 28/12 1891 i Kbhvn.; søn af regnskabsfører ved Kbhvns havnevæsen Christian Pedersen (død 1935) og hustru Caroline f. Knudsen (død 1931): gift (8/4 1922) m. Sigrid P., f. 7/8 1902 i Randers, død 1935, datter af repræsentant Sigfred Grønbech (død 1953) og hustru Thora f. Jensen (død 1944).

Toldmedhjælper 1908; assistent i finansministeriets 2. revisionsdepartement 1915; toldkontrollør i Kbhvn. 1930; toldforvalter i Marstal 1936, i Aabenraa 1941; toldinsp. i Aalborg 1946.

Sekretær i De danske Kolonial Grossist-Foreningers Fællesudvalg 1919-36.

Adresse: Toldkamret, Aalborg.

PEDERSEN H P konsul, R1., Chr. X Fr.M.; f. 21/5 1891 i Frederikssund; søn af sparekassebestyrer, gårdejer Niels Peder Pedersen (død 1934) og hustru Kirstine f. Olsen (død 1948); gift (16/9 1919) m. Martha P., f. i johnstone i Skotland, datter af isenkræmmer John Dempsey (død 1940) og hustru Mary f. Borland (død 1932).

Realeks. (Frederikssund); derefter ansat ved Frederikssund Andelssvineslagte-ri, forvalter smstds 1914; etablerede firmaet H P Pedersen i Glasgow 1915; dansk konsul for Glasgow og West of Scotland fra 1934.

Tidl. formand for Den skandinaviske Klub i Glasgow; medl. af udstillingsko-mitéen for Skotland for Den britiske Udstilling i Kbhvn. 1932; formand for The Continental Sailors' Club, Greenockl939-45; medl. af The Danish Council, London, u. den anden verdenskrig; Dean (Presi-dent) of The Glasgow Consular Corps 1947-49; medl. af The Merchants' House of Glasgow; medl. af The Trådes House of Glasgow og Freeman Citizen of Glasgow; ærespræsident for Danmark-Scotland Society; vicepræsident for St. Andrew's Society. Copenhagen; tidl. præsident for The Scottish Provision Tråde Association og Glasgow Provision Exchange.

Adresse: Towerdene, Langside Drive.

Glasgow, S. 3., Skotland.

PEDERSEN H Winding professor; f. 19/3 1907 i Rovsthøje ved Varde; søn af lærer N C Pedersen (død 1935) og hustru Karen f. Winding (død 1918).

Student (privat dimit.) 1926; cand. polit. 1932; sekretær i departementet for told- og forbrugsafgifter 1932-37; studieophold i USA 1935-36; lektor i nationaløkonomi ved Kbhvns universitet 1937-42; lektor ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1940; professor smstds 1943; professor i nationaløkonomi ved Kbhvns universitet 1948.

Medl. af finansministeriets udvalg af 30. jan. 1943 (professorudvalget) og af Bikubens tilsynsråd; formand for trustkommissionen 1949 og for Danske Økonomers Forening 1953-56; medl. af monopolrådet 1955 og af bestyrelsen for Laurits Andersens Fond 1955.

Har skrevet: Omkostninger og Prispolitik (1940); Samfundsøkonomiens Grundtræk (1941); Den moderne Pristeori (1947); forsk, afhandlinger i tidsskrifter og aviser.

Adresse: Kleinsg. 1, Kbhvn. V.

PEDERSEN Jens forfatter, fh. bibliotekar; f. 4/8 1893 på Toftegaard i Vong ved Bramminge; søn af gårdejer Peder J Pedersen (død 1936) og hustru Ane Barbara f. Hansen (død 1917); gift (21/5 1919) m. Elna P., f. 21/5 1900 i Fredensborg, datter af hotelejer Emil Neiiendam (død 1908) og hustru Valborg f. Jeppesen (død 1916).

Student (Ribe) 1915; cand. phil. 1916; studerede alm. og sammenlignende litteraturhistorie; studierejser i Tyskland, Norge og Sverige; afdelingsbibliotekar ved Kbhvns kommunebiblioteker 1918-53.

Formand for Bibliotekssamfundet 1921 -23, for Kbhvns Studiekredsforening 1925-27 og for Danmarks Biblioteksforenings børnebogsudvalg 1928-38; medl. af bestyrelsen for fællesudvalget for social litteratur 1924-27; konsulent ved Steen Hasselbalchs Forlag 1922-31, for nordisk litteratur ved Safari Verlag i Berlin 1927-36; medl. af bestyrelsen for Skolebiblioteksforeningen 1934, næstformand 1937-44; medl. af Kbhvns skoledirektion 1934-46 og af Embedsmandsforeningen i Kbhvn. 1936 -37; sekretær for de socialdemokratiske forældrerådsmedlemmers fællesvirksom-hed 1934-46 og for Danmarks Biblioteksforening gruppe A 1944; formand for forældrerådet ved Ny Carlsberg Vejs skole 1937-46; medl. af bestyrelsen i Socialdemokratisk Vælgerforening 14. kreds 1941-46.

Har skrevet: Kristofer Uppdal (1949); redaktør af »Læsning« 1926-27 og af Politiken's Stjerne-Hæfter 1944-47; medredaktør af håndbogen Vore Børn, af Martins Leksikon og af Viden og Virke; har udarbejdet Litteraturhenvisninger til Frem 1925-28; anmeldelser og artikler i fagblade; oversættelser fra tysk, engelsk, svensk og norsk landsmål (Olav Duun, Johan Falkberget, Olav Gull-våg og Kristofer Uppdal).

Idrætsmærket i guld 1934.

Adresse: Hollænderv. 4, Kbhvn. V.

PEDERSEN Jens proprietær, sparekassedirektør, E.; f. 30/5 1902 i Ladby, Kelstrup sogn; søn af gårdejer Niels Pedersen (død 1906) og hustru Gertrud f. Larsen (død 1925); gift (21/8 1926) m. Gudrun P., f. 19/12 1903 i Rynkeby, datter af gårdejer Valdemar Rasmussen og hustru Marie f. Frederiksen.

Realeks. 1919; uddannet ved landbruget; på Dalum landbrugsskole 1923-24; ejer af Dyrupgaard fra 1926; land-brugskyndig direktør i Fyens Stifts Sparekasse fra 1951.

Formand for Sanderum sogneråd 1934-51; medl. af Odense amtsråd fra 1946-, formand for Odense Amts Sognerådsfor-ening 1950-54, for landvæsensnævnet i Odense herred 1950-52, for Mejeriet Sanderum 1940-54, for Mejeriet Odense 1950-56 og for landbrugsministeriets fjerkræeksportudvalg fra 1950; medl. af Landbrugsrådets præsidium fra 1950, af tilsynsrådet for Fyens Stifts Sparekasse 1950-51, af repræsentantskabet for Fyens Landmandsbank fra 1950 og af bestyrelsen for Sygehusforeningen; næstformand for repræsentantskabet for Fyns kommunale Telefonselskab fra 1954; medl. af bestyrelsen for A/S Hagen & Sievert-sen, for A/S L Dæhnfeldt samt af fl. bestyrelser, udvalg og kommissioner; 1. suppleant til landstinget 1946; medl. af folketinget (Venstre) 26. marts-21. april 1953.

Adresse: Dyrupgaard pr. Fruens Bøge.

PEDERSEN Johan afdelingsarkitekt; f. 24/2 1902 i Kbhvn.; søn af kommunelærer Søren Pedersen og hustru Johanne Marie f. Andersen; gift (3/6 1927) m. Kirsten Rode P., f. 24/8 1903 på Frdbg., datter af maleren Gotfred Rode (død 1937. se Kraks Blå Bog 1937) og hustru malerinden Ingeborg Rode, f. Kolling (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932).

Student (Vestre borgerdydskole) 1920; eks. fra kunstakademiets bygningstekniske skole 1923; elev af kunstakademiet 1924-26; udstillet første gang på Charlottenborg 1925 og på Verdensudstillingen i Paris s. å.; ansat i stadsarkitektens direktorat 1926, afdelings-arkitekt 1949; præmieret i fl. arkitektkonkurrencer; studierejser til Sverige, Finland, Norge, Schweiz, Italien, Frankrig, Holland, Belgien, England og Skotland.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1939-45, næstformand 1940-45 og formand for denne forenings byggeudstillings administrationsudvalg o. a. udvalg; medl. af Kunstnersamfundets jury 1940-43; formand for Kunstnersamfundets arkitektsektion 1943-55. delingsfører i modstandsbevægelsens afsnit II, stabskompagniet 1943-45; formand for Danske Arkitekters genopbyg-ningskomité fra 1945; medl. af bestyrelsen for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark; formand for og medl. af redaktionsudvalget for bladene Arkitekten og Arkitektur samt tidsskriftet Dansk Kunsthåndværk; medl. af repræsentantskabet for Danske Arkitekters Landsforbund fra 1951; formand for Danmarks Naturfredningsforenings tekniske udvalg og medl. af samme forenings hovedstyrelse; medl. af Gentofte kommunes komité for kunstnerisk udsmykning og bedømmelsesudvalg.

Har redigeret og skrevet bøger samt artikler i Berlingske Tidende, i Arkitekten o. a. fagtidsskrifter.

Har, foruden byggearbejder i stadsarkitektens direktorat, opført en række eenfamiliehuse og sommerhuse m.m. samt udført grafiske arbejder.

Adresse: Lundegårdsv. 5. Hellerup.

PEDERSEN Johannes civildommer, R.; 20/8 1898 i Lavø v. Helsinge; søn af gårdejer Peder Albrecht Pedersen (død 1947) og hustru Bendte Hanne Marie f. Jensen (død 1951); gift (18/11 1927) m. Iris P., f. 23/9 1902 i Hørsholm, datter af murermester Nicolaj Alexander Olsen (død 1938) og hustru Adelheid Catharina f. Fugmann (død 1953).

Student (Frederiksborg) 1916; cand. jur. 1922; sagførerfuldm. i Helsinge s. å.; dommerfuldm. i Hillerød 1923; fuldmægtig og kst. medhjælper hos statsadvokaten i Viborg 1929, udnævnt 1931; kst. dommer i vestre landsret 1945-47; dommer i Skanderborg 1947; civildommer i Haderslev m. v. 1953.

Formand for fredningsnævnet for Skanderborg amtsrådskreds 1950-53, for fredningsnævnet for Haderslev amtsrådskreds fra 1953, for overvoldgiftsretten i tvistigheder ang. handel med husdyr i Haderslev amt fra 1953 og for afvandingskommissionen for Haderslev amtsrådskreds fra 1954.

Adresse: Haderslev.

PEDERSEN Johannes Peder skoledirektør, R.; f. 5/4 1887 i Karlebo; søn af smedemester Anders Pedersen (død 1925) og hustru Kristiane f. Johansen (død 1907); gift (15/6 1913) m. Therese Johanne Gunhild P., f. 22/2 1888 i Kbhvn., datter af kaffebrænder August Johansen (død 1924) og hustru Anna f. Rasmussen (død 1942).

I smedelære til 1906; lærereks. (Haslev) 1909: lærerhøjskolens årskursus 1911; hjælpelærer i Haarup 1909; andenlærer ved Rødovre skole 1910; enelærer ved Islev skole 1917, førstelærer 1922, overlærer 1929; skoleinsp. for Rødovre kommunale skolevæsen 1940, stadsskoleinsp. 1946, skoledir. 1952-31. aug. 1957; till. skoleinsp. ved Rødovre skole 1945-52.

Formand for Rødovre børneværn 1913-39; kommunesekr. 1917-29; formand for Rødovre sogns sygeplejeforening 1920-35; medl. af tilsynsrådet for statsung-domshjemmet Prøven 1924-50 (formand 1945-50); formand for tilsynsrådet for lærlingehjemmet Prøven fra 1950 og for Rødovre sogns menighedsråd 1926-38; kirkeværge og kirkekasserer 1933-38; medl. af ungdomsskolenævnet for Kbhvns amt fra 1942-54. Adresse: Skovgårdsv. 33, Charlottenlund.

PEDERSEN Jons. P E professor, dr. phil. & theol., SK.DM.; f. 7/11 1883 i Ille-bølle på Langeland; søn af førstelærer Søren Pedersen (død 1940) og hustru Ida f. Noiesen (død 1944); gift (20/12 1921) m. cand. mag. Thora P., f. 4'1 1888, død 1946, datter af professor, dr. Phil. M Cl. Gertz (død 1929. se Kraks Blå Bog 1928) og hustru f. Møller (død 1918).

Student (Sorø) 1902; univ. guldmed. 1906; cand. theol. 1908; studierejser i udlandet 1909-12; dr. phil. 1912; docent i gi. testamente ved Kbhvns universitet 1916; medarbejder ved det i Leipzig redigerede arabiske lexikon 1913-19; medl. af konsistorium 1919-22 og 1928-33; studierejse til Ægypten, Palæstina og Syrien 1920-21; professor i semitiskøsterlandsk filologi ved Kbhvns universitet 1922-50; dr. theol h. c. (Lund. 1923, Manchester 1947, Glasgow 1951): medl. af bestyrelsen for Studentergår-den 1923-33; medl. af Videnskabernes Selskab 1924, formand for selskabets historisk-filosofiske klasse 1942; medl. af Carlsbergfondets direktion 1926-55. formand for samme 1933-55; medl. af bestyrelsen for det Nationalhistoriske museum på Frederiksborg 1926-55 og for Rask-Ørsted fondet 1950-55; formand for Orientalsk Samfund 1945; medl. af Academie Arabe i Damaskus 1921 og af Vetenskaps-Societeten i Lund 1927; æresmedl. af The Society for Old Testament Study 1931; medl. af Det norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1932 og af Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1935; kor-resp. medl. af Gesellschaft d. Wissen-schaften, Gottingen 1936, af Akademiet i Berlin 1939, af Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien i Stockholm 1940, af Nathan Sbderblom-Sallskapet for religionshistorisk och bibelvetenskaplig forskning 1941, af Vetenskaps- och Vitterhets-Samhallet i Goteborg 1948, af American Oriental Society og af Society of Biblical Litera-ture and Exegesis 1947, af American Philosophical Society 1949. af The British Academy 1950 og af Akademie der Wissenschaft und der Literatur, Mainz 1950; æresmedlem af Deutsche Morgen-landische Gesellschaft 1953 og af det hollandske Oosters Genootschap 1956; medredaktør af Acta Orientalia fra 1932.

Litterære arbejder: Bibelbog for Skole og Hjem (s. m. Edv. Lehmann, 1909); Bidrag til Buhl's Oversættelse af GI. Testamente (1910): Den semitiske Ed og beslægtede Begreber samt Edens Stilling i Islam (disputats, 1912; tysk udvidet udg. 1914); Behandling af Islam i Lehmann: Textbuch zur Religions-geschichte (1912) og i S Fenger: Religionshistoriske Tekster (1919); Israel 1-2 (1920, 2. udg. 1934, eng. udg. 1926 og 1946), 3-4 (1934, eng. udg. 1940); al-Azhar, et muhammedansk Universitet (1922); Muhammedansk Mystik i Verdensreligionens Hovedværker udg. af P Tuxen (1923, ny udg. 1952); Islam, dens Tilblivelse og Udvikling i Illustreret Religionshistorie udg. af Edv. Lehmann (1924); udgiver af Illustreret Religionshistorie (1948); Hebræisk Grammatik (1926, 3. opl. 1950); Islams Kultur (dansk og svensk 1928); Scepticis-me Israélite (1931); Carlsbergfondet (1942, revideret eng. udg. 1956); Den arabiske Bog (1946); bidrag til Ency-clopaedie des Islam, Reallexikon der Vorgeschichte, Salmonsens Konversationsleksikon o. a.; tidsskriftartikler om gammeltestamentlige og orientalske emner.

Adresse: Bjerregårdsv. 13, Kbhvn.

Valby.

PEDERSEN Jørgen højesteretssagfører; f. 1/5 1919 i Rødovre; søn af skoledirektør Johannes Peder Pedersen (se denne); gift (1/11 1945) m. Elisabeth P., f. 27/10 1920 i Kbhvn., datter af tandlæge Hans Christopher Elers Koch (død 1951) og hustru Sonja f. Duus.

Præliminæreks. 1935; student (Akademisk Kursus) 1937; cand. jur. 1943; manuduktør og sagførerfuldm. 1943-46; sagfører i Kbhvn. fra 1946; till. fg. sekretær i skattedepartementet 1945-51; lærer ved Handelshøjskolen i Kbhvn. fra 1950; landsretssagf. 1947, højeste-retssagf. 1956.

Formand i bestyrelsen for A/S Cheminova 1957; formand for eller medl. af bestyrelsen for fl. andre erhvervsdrivende selskaber.

Adresse: Vængehuset, Birkerød.

PEDERSEN Jørgen professor, dr. polit., R1.; f. 28/7 1890 i Daastrup; søn af husmand Ole Pedersen (død 1905) og hustru f. Rasmussen (død 1936); gift (30/10 1923) m. malerinden Nina Høegh P., datter af fabrikant Christian Høegh (død 1926) og hustru Kirstine f. Sørensen (død 1948).

Beskæftiget ved landbrug; rejste til USA 1912; arbejdede i forsk, erhverv, hovedsagelig dog ved landvæsen; på University of Minnesota's Agricultural School 1914-15; på Highland Park College, Des Moines, Iowa 1915-16; tilbage til Danmark 1916; tørve- og skovarbejder 1917-18; ansat i overskyld-rådet 1919-20; student (Døckers kursus) 1921; cand. polit. 1925; dr. polit. 1930; docent i statsvidenskab ved Kbhvns universitet 1934; professor i nationaløkonomi ved Århus universitet 1936; sekretær i det

statistiske departement 1925-30; rejse til England og Irland (Ussings Legat) 1926; studierejse til USA (Rockefeller stipendium) 1948; sekretær og medarbejder ved Institut for Historie og Samfundsøkonomi 1927-36; økonomisk medarbejder ved Berlingske Tidende fra 1930; medl. af landbokommissionen af 1931 indtil 1933; medl. af arbejdsløs-hedsrådet 1934; medl. af udvalget vedr. lønregulering efter pristallet 1951-52; medl. af bestyrelsen for Rask-Ørsted fonden 1952; medl. af bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening til 1936; formand for Socialøkonomisk Samfund 1932-34; formand for Jydsk Nationaløkonomisk Forening 1936-50; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937; ledende senior i Studenterforeningen i Århus 1949-50.

Har skrevet Husmandsbruget (Socialøkonomisk Samfunds prisbelønning) 1928; disputats: Arbejdslønnen i Danmark under skiftende Konjunkturer i Perioden 1850-1913; Economic Conditions in Denmark after 1922, memorandum til Folkeforbundet afgivet 1931; Valutaspørgs-maalet (1932); Pris og Markedsforhold for Landbrugsprodukter i Tiden efter Krigen (1932); En Analyse af det engelske Smørmarked 1937, An Analysis of Price Behaviour (s. m. O Strange Petersen 1938); Pengeteori og Pengepolitik (1944, 2. udg. 1948); Fuld Beskæftigelse og økonomisk Tryghed (1945); Om årsagerne til det liberale samfundssystems sammenbrud (1948) samt adskillige artikler og afhandlinger i årbøger, tidsskrifter og dagblade.

Adresse: Krusåv. 4, Risskov.

PEDERSEN Kai lektor, dr. phil.; f. 31/3 1899 i Kbhvn.; søn af skomager Hans Pedersen (død 1941) og hustru Dorthea f. Jensen (død 1917); ugift.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1917; cand. polyt. (fabriking.) 1922; vidensk. assistent ved polyteknisk læreanstalts fysisk-kemiske laboratorium s. å., ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles kemiske laboratorium 1923, amanuensis smstds 1943, lektor i kemi fra 1952; studieophold (Ramsay Fellow) ved universitetet i Bristol 1924-26; Phi-losophical doctor (Bristol) 1927; dr. phil. 1932.

Medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1951 og af bestyrelsen for Kemisk Forening 1935-38; censor i fysisk kemi ved polyteknisk læreanstalt fra 1940 og ved Kbhvns universitet fra 1948.

Har skrevet: Den almindelige Syre-og Basekatalyse (disputats, 1932); fysisk-kemiske arbejder, især om reaktionskinetik og elektrolytligevægte; medl. af den danske redaktion af Acta Chemica Scandinavica fra 1947.

Adresse: Genforeningspl. 44, Kbhvn.F.

PEDERSEN Kai O laborator, fil. dr.; f. 4/8 1901 på Frdbg.; søn af professor P O Pedersen (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Maria f. Lihme (død 1930); gift (22/1 1930) m. Ida P., f. 11/6 1905 på Frdbg., datter af generaldirektør T F Krarup (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Signe f. Borchorst.

Student (Frdbg. gymn.) 1920; accessit for besvarelse af univ. prisopgave 1925; mag. scient. 1929; studiereise til Sverige 1930-31; assistent ved Fysikalisk-kemiska Institutionen i Uppsala 1932-45; fil. lic. 1944; fil.dr. 1945; docent i kemi i Uppsala s. å.; studierejse til USA 1946; laborator i fysisk kemi ved Uppsala universitet 1946.

Medl. af bestyrelsen for A/B Nordisk Kylteknik, Stockholm 1943-46; medl. af Joint Committee on Rheology 1948-50 og af Commission on Standards for Proteins 1951-57; sekretær i Laborators-foreningen i Uppsala 1948-52; formand for Kemiska Sållskapet i Uppsala 1950 -53; medl. af bestyrelsen for Svenska Kemistsamfundet 1951-55.

Litterære arbejder: The Ultracentri-fuge (s. m. The Svedberg, 1940); Ultra-trifugal Studies on Serum and Serum Fractions (disputats, 1945).

Udenl. orden: F.O.A.

Adresse: Labygatan 24, Uppsala,

Sverige.

PEDERSEN Keld sløjdinspektør; f. 21/12 1913   i Kbhvn.; søn af pens. ordonnans ved Kbhvns brandvæsen Hans Valdemar Pedersen og hustru Eva f. Nielsen, gift (9/5 1941) m. Iris Valborg P., f. 6'5 1914   i Kbhvn., datter af fh. kontrollør Niels Larsen og hustru Nancy f. Jensen.

Lærereks. (KFUM's seminarium) 1935; sløjdlærereks. 1936; faglærereks. i geografi 1937; ansat ved Gentofte kommunale skolevæsen 1935-50; till. assistent og senere kursusleder ved dansk sløjd-lærerskole 1943-50; kst. sløjdinsp. og leder af dansk sløjdlærerskole 1950, udnævnt 1953.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Sløjdlærerforening 1948-54; redaktør af foreningens medlemsblad Dansk Skolesløjd 1949-54.

Adresse: F F Ulriks G. 26, Kbhvn. Ø.

PEDERSEN Laurits gårdejer, R.; f. 25/1 1886 i Hvorup ved Nørresundby; søn af gårdejer Niels Pedersen (død 1940) og hustru Mathilde f. Pedersen (død 1898); gift (21/4 1912) m. Kamilla P., f. 13/7 1891 i Jeksen ved Skanderborg, datter af boelsmand Rasmus Nielsen (død 1923) og hustru Trine Marie f, Sørensen (død 1939).

Medl. af repræsentantskabet for Den danske Andelsbank fra 1933, af repræsentantskabet for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger fra 1926 og af bestyrelsen for samme fra 1937, næstformand fra 1951; medl. af folke-

tinget (Venstre) 1935-53, af Landbrugsrådet fra 1945 og af radiorådet 1946-54.

Adresse: Todbjærg Møllegaard pr.

Hjortshøj.

PEDERSEN Ludvig fh. overpostinspektør. R.DM.; f. 9/5 1880 i Kbhvn.; søn af postbud Anders Pedersen (død 1925) og hustru Sigrid f. Sigurdsson (død 1928): gift m. Margrethe P., f. 30/1, datter af inspektør Axel Persson og hustru Johanne f. Willumsen (død 1935).

Præliminæreks. ved universitetet 1896; ansat i postvæsenet 1896; postekspedient 1906; fuldmægtig i general-postdirektoratet 1916; postinsp. ved overpostmesterembedet 1922; kontorchef i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1933; overpostinsp. for post- og telegrafvæsenets 2. distrikt 1935, for 1. distrikt 1942-50.

Har skrevet forsk, artikler i postale fagblade m. m.; foretaget studierejser: til Schweiz 1924 og til Tyskland 1927 og 1928.

Adresse: Gustav Adolfs G. 6,

Kbhvn. Ø.

PEDERSEN Marius arkitekt; f. 21/12 1888 i Balle ved Silkeborg; søn af husmand Niels P Pedersen (død 1902) og hustru Ane Sofie f. Knudsen (død 1935); gift 1. gang (29/12 1916) m. lærerinde Sara P.. f. 12/11 1892, død 1930, datter af afdøde sognerådsformand Niels Kjær, Ryslinge og afdøde hustru Kristiane; 2. gang (31/3 1934) m. husholdningslærerinde Emma P., f. 13/9 1905 i Hinge, datter af gårdejer Anders V Fisker (død 1944) og hustru Johanne (død 1941).

Murersvendeprøve 1909; elev hos arkitekterne Ivar Bentsen, P V Jensen Klint, H Koch m. fl.; egen virksomhed fra 1921; forstander for Bygmester-, snedker- og malerskolen ved Holbæk 1921-40; arkitekt for statens jordlovs-udvalg og husmandsbrugskommissionerne i Holbæk og Sorø amter fra 1922; kirkeministeriets bygningskonsulent for præstegårde i Holbæk amt s. å.

Medl. af bestyrelsen for Bygmesterskolen ved Holbæk.

Adresse: Bakkekammen 45, Holbæk.

PEDERSEN Marius købmand, borgmester. R.; f. 2/11 1887 i Holstebro; søn af købmand M Pedersen (død 1920) og hustru Maren f. Sønderby (død 1913); gift (30/4 1911) m. Johanne P., f. 7/1 1889. datter af murermester Chr. P Hansen (død 1943) og hustru Karen f. Mikkelsen (død 1930).

Handelsuddannelse i Holstebro; handelseks.; bestyrer i A/S Ringkøbing Kolonial og Foderstofforretnings kolonial-afd. 1910-13; overtog denne forretning 1913.

Kommunalrevisor 1923-29; næstformand for ligningskommissionen 1925. formand 1928-30; medl. af byrådet 1929. næstformand for byrådet 1933-37, borgmester 1943; formand for hav- neudvalget 1943; luftværnschef 1944; medl. af bestyrelsen for Ringkøbing Ørnhøj Jernbane, for Kommunernes Kul-kontor, for Foreningen af kommunale Gasværker, for Venstreforeningen i Ringkøbing, for Borgerforeningen og for Ringkøbing Handelsforening; formand for sidstn. fra 1951.

Adresse: Torvet 20. Ringkøbing.

PEDERSEN Martin direktør, R.p.p.; f. 16/1 1883 i Esbjerg; søn af købmand Søren Pedersen (død 1914) og hustru Mette Marie Katrine (død 1938); gift m. Hanne P., f. 30/8 1897, datter af grosserer Oluf Dannevang (død 1941).

Handelsuddannelse i A/S Eriksen & Christensen. Esbjerg; indtrådte i Jur-gens hollandske margarinekoncern 1910: adm. direktør for A/B Agra Margarin-fabrik, Stockholm 1925-50.

Medl. af bestyrelsen for A/B Expedo Trading Co., Stockholm, for A/B Agra Margarinfabrik, Stockholm, og for fl. andre selskaber og sammenslutninger.

Udenl. ordener: Fi.L.31.; S.V.31.

Adresse: Norr Malarstrand 16, Stockholm, Sverige.

PEDERSEN Morits landsdommer, R.DM.; f. 17/2 1892 i Bellinge; søn af gårdejer Anders Pedersen (død 1925) og hustru Nielsine f. Hansen (død 1924); gift (1/7 1922) m. Christine P., datter af gårdejer Christian Thøgersen og hustru Anna Christine f. Christensen.

Student (Odense katedralskole) 1912; cand. jur. 1918; sagførerfuldm. 1918-30; sekretær i justitsministeriet 1919; fuldmægtig 1931; kst. som underretsdommer, dels i Kbhvn., dels i provinsen, fl. gange i 1927-32 og som dommer i vestre landsret 1931; revisor af underretsdommernes og politimestrenes kon-torholdsregnskaber 1930-33; dommer i vestre landsret 1932; suppleant i den særlige klageret 1944-49.

Opmand i voldgiftssager om erstatninger vedr. elektriske stærkstrømsan-læg i Jylland.

Adresse: Erik Menveds V. 4, Viborg.

PEDERSEN N P grosserer, R.D.r.K.H. P.p.; f. 2/3 1886; søn af købmand Ole Pedersen i Korsør; gift (1915) m. Elise P.. f. 8/10 i Århus, datter af sagfører I P Sørensen.

I handelslære (Richard Schou, Kal-lundborg) 1902-05; ansat i firmaet Bloch & Behrens 1907, medindehaver fra 1918; formand i bestyrelsen for A'S Bloch & Behrens 1952-55, for S/A. Nilssen. Olsen & Cia, Ltd., Buenos Aires & Montevideo 1923-39 samt medl. af bestyrelsen for datterfirmaer i England, Frankrig, Tyskland, Italien, Australien og New Zealand til 1955; ejer af estanciaer i Argentina.

Hon. sekretær og forretningsfører ved Dansk Røde Kors afd. for forsendelser til krigsfanger 1917-18; chef for Dansk-Engelsk Røde Kors' kommission i Dan-

zig; medl. af uldovernævnet 1917-18 og af udvandringsudvalget 1932-33; medl. af den dansk argentinske indvan-dringskommission i Buenos Aires fra 1938; vicekonsul for Uruguay 1917-40; honorær handelsattaché ved gesandtskabet i Buenos Aires 1940, chargé des affaires 1942-45.

Udenl. ordener: Pr.r.K.2.&3.; R.r.K.2.; Stb.B.E.4.; Ø.r.K.O. Adresse: Sommer: Trørødv. 42, Trø-rød pr. Vedbæk. Vinter: Estancia Santa Teresa, Mburucuyå, Provincia Cor-rientes, Argentina.

PEDERSEN Oluf fiskeriminister; f. 6/9 1891 i Lille Rørbæk; søn af sognefoged Ole Pedersen (død 1918) og hustru Bodil Marie f. Jørgensen (død 1940); gift (15/6 1916) m. Katr. P., f. 31/10 1891 i Karby, Mors, datter af gårdejer Anders Bjerregaard (død 1924) og hustru Kirsten Marie f. Mikkelsen Kudsk (død 1930).

Havebrugskand. 1912; havearkitekt i Hillerød 1916-22; konsulent i havebrug for De samvirkende sjællandske Husmandsforeninger 1922-33; medl. af folketinget 1932-45 og fra 1950 samt af folketingets finansudvalg i 1953; medl. af og sekretær i samarbejdsudvalget; formand for Retsforbundets rigsdags-gruppe 1943-45; formand for Danmarks Retsforbund 1946-48; næstformand i grundskyldskommissionen 1948; medl. af toldkommissionen af 1952 og af realkreditkommissionen af 1953; udgiver og redaktør af månedsbladet Ret og Frihed fra 1949; fiskeriminister i ministeriet H C Hansen fra 1957.

Har skrevet: Øget Udbytte af Haven; Den politiske Modstand under Besættelsen; Fattigmands Ret; Fuld Grundskyld i Danmark; Kan Grundskyld dække alle Skatter?; Virkningerne af fuld Grundskyld. Adresse: Frederiksborgv. 122, Roskilde.

PEDERSEN P A toldinspektør. R.DM., M.T.Kha.; f. 17/8 1888 i Nordby på Fanø; søn af kaptajn P M Pedersen (død 1912) og hustru Maren Larsine f. Ankersen (død 1939); gift (10/10 1915) m. Karen Marie P., f. 20/12 1890, datter af gartner L P Andersen og hustru f. Pedersen.

Elev i toldetaten 1903; assistent 1913; kontrollør i departementet for told- og forbrugsafgifter 1927; toldinsp. i over-toldinsoektoratet for Kbhvn. 1937; toldinsp. i Kbhvn. 1940.

Sekretær i den kbhvnske taksationskommission 1929-37; tilforordnet toldrådet og dettes appeludvalg 1934; sekretær i og medl. af sønderjydsk valutaråd 1935-55; medl. af Toldbod-udvalget 1944; til rådighed for det færøske lagting ved udarbejdelse af toldlovforslag 1938. Adresse: Strandv. 75, Kbhvn. 0.

PEDERSEN Paui forstander, R.; f. 22/9 1910 i Nyborg; søn af depotarbejder E H Pedersen (død 1940) og hustru Marie f. Jensen (død 1943); gift (12/8 1934) m. Vera P., f. 10/5 1910 i Nyborg, datter af overofficiant N P Clausen og hustru Gerda f. Rasmussen.

Lærereks. (Skaarup) 1931; lærer i Kbhvn. 1932-33; læreraspirant ved den kgl. døvstummeskole i Nyborg 1934, lærer 1936, overlærer 1949; forstander ved det kgl. blindeinstitut på Refsnæs 1949.

Medl. af det af socialministeriet nedsatte blindenævn og af de nordiske blindeinstitutters samarbejdsudvalg.

Adresse; Det kgl. blindeinstitut på

Refsnæs pr. Kalundborg.

PEDERSEN Peder Albert værkstedschef, civilingeniør, R.DM.; f. 30/6 1895 i Stubberup på Møn; søn af smedemester Hans Jacob Pedersen (død 1947) og hustru Maren Kirstine f. Andersen (død 1945); gift (24/10 1920) m. Agnes Elisabeth P., f. 23/11 1899 i Næstved, datter af snedkermester Jens Nielsen (død 1941) og hustru Ane Kathrine f. Pedersen (død 1931).

Cand. polyt. (maskining.) 1918; ekstratog, ved statsbanerne 1919, ved centralværkstedet i Århus 1922; ingeniør-assist. 1927; maskining. II i maskin-kontoret 1933; ved centralværkstedet i Kbhvn. 1933; ved centralværkstedet i Århus 1938; værkstedschef smstds 1941.

Formand for bestyrelsen for Andelsselskabet Viby Elværk 1949; medl. af bestyrelsen for I/S Midtkraft 1950.

Adresse: Dansg. 2, Århus.

PEDERSEN Peter amtsligningsinspektør, R.; f. 1/4 1912 i Hvidbjerg; søn af gårdejer Thomas Pedersen og hustru Dorthea f. Willadsen (død 1946); gift (28/8 1938) m. Viva P., f. 19'3 1914 i Fredericia, datter af fh. fabrikant Ole Mikkelsen og hustru Marie f. Fløystrup.

Landbrugskand. 1937; ansat ved Det landøkonomiske Driftsbureau 1937-39; sekretær og senere fuldmægtig i landsskatteretten 1939-46; studierejse til England 1939; amtsligningsinsp. for Vejle amt 1946.

Har skrevet artikler i dag- og fagblade specielt om regnskabsføring i landbruget.

Adresse: Ibæk Strandv. 14 pr. Vejle.

PEDERSEN P J fh. borgmester; f. 8/4 1870 i Vetterslev; søn af uddeler Jørgen Pedersen og hustru Sofie f. Nielsen; gift (15/11 1896) m. Gerda f. Beckmann, f. 1/5 1874 i Kalmar, død 1943.

Skolelærereks. (Blaagaard) 1888; hjælpelærer i Lønborg 1888-92; vikar ved Kbhvns komm. skolevæsen 1893, fast ansat 1896, skoleinsp. 1919; undervisningsminister i ministeriet Friis april-maj 1920; borgmester for magistratens 4. afd. 1925-38; redaktør af Sygekassetidende 1938-54.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Kommunelærerforening 1898-1900, for Sygekassen Fremtiden 1903-19 (formand 1905-19), og for Dansk Forening for Socialpolitik 1916-30; medl. af forretningsudvalget for De samv. Sygekasser i Kbhvn. 1907-25 (formand 1914-25), for De samv. Centralforeninger af Sygekasser i Danmark 1913-19 og 1921-24, for de nordiske sygeforsikringsmøder fra 1923: medl. af sygekassenævnet 1915-46, af voldgiftsrådet for sygekasser og læger 1916-48; formand for Sygeforsikringsfor-eningen Danmark fra 1915, for De samvirkende statskontrollerede Sygeforsik-ringsforeninger i Danmark fra 1923; medl. af borgerrepræsentationen 1913-25, formand i samme 1924-25; medl. af landstinget 1924-25; medl. af styrelsen for statens og hovedstadskommunernes studentereksamenskursus 1921-44, af er-hvervsskatteudvalget for Kbhvn. 1913-25, af Kbhvns begravelsesvæsens besty-relseskommission 1916-25, af bestyrelsen for Husmoderhjælpens Korps 1920-30, af bestyrelsen for Husassistenternes fagskole 1926-42 og af Kbhvns havnebestyrelse 1926-38; revisor ved Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1924-26; formand for Kbhvns-kredsen af Dansk Luftværnsforening 1936-41.

Har skrevet: Levevilkaar i Vetterslev, Slægtsforhold i Vetterslev, Vejledning i Regnskabsføring, Sygekasseforhold i København, Den offfentlige Sygeforsikrings Udvikling.

Adresse: Serridslevv. 4, Kbhvn. Ø.

PEDERSEN P K underdirektør, civilingeniør; f. 18/1 1898 i Gadstrup; søn af bestyrer af foderstofforretning Lars Pedersen (død 1942) og hustru Marie f. Petersen (død 1943); gift (27/8 1925) m. Bertha P., f. 27/8 1899 i Vor Frue sogn ved Roskilde, datter af møller L P Nielsen og hustru Maren f. Jørgensen.

Student (Roskilde) 1918; cand. polyt. 1923; ingeniør ved Frdbg. kommunes tekniske forvaltning 1924, driftsing. 1939, afdelingsing. 1948, underdir. 1951.

Formand for styrelsen af studenterkollegiet Jomsborg fra 1944.

Adresse: C N Petersens V. 22,

Kbhvn. F.

PEDERSEN P O professor, dr. odont.,R\; f. 8/7 1910 i Ringsted; søn af arkitekt, branddirektør S Knudsen Pedersen og hustru Nicoline f. Hansen; gift (13/3 1937) m. Inger P., f. 20/8 1917, datter af Chr. A Trebbien (død 1956) og hustru Ella f. Steudel.

Student (Sorø) 1928; tandlægeeks. 1931; dr. odont. 1949; klinisk assistent ved tandlægeskolen 1933-42; fast vi-densk. assistent ved Danmarks tandlægehøjskole 1942-44, docent i propædeutisk odontologi 1944, professor 1949; rektor for højskolen fra 1955; prakt. i Kbhvn. 1931-39; tandlæge i Grønland 1933 og 1935; leder af tandlægevidenskabelige ekspeditioner til Østgrønland 1937, og Vestgrønland 1935 og 1939; leder af odontologiske undersøgelser u. statens ernærings- og husholdnings-nævn 1941-46; odontologisk medarbejder ved Kbhvns universitets anthropolo-giske laboratorium og retsmedicinsk institut fra 1942; redaktør af Acta Odon-tologica Scandinavica 1955.

Næstformand i Dansk odontologisk Selskab 1936-45, formand 1945-51; medl. af styrelsen i Nordisk odontologisk Forening til Fremme af Forskning og Undervisning fra 1946 og generalsekr. for sammes cariesudvalg fra 1947; formand for Nordisk odontologisk Forening 1952-54; sekretær for de nordiske tandlægehøjskolers rektorkonvent 1948-55; medl. 1948-52 af følgende kommissioner u. Federation Dentaire Internationale: Termi-nology (formand), Dental Education, Oral Hygiene, Public Dental Services og Scientific Research, formand for sidstnævntes retsodontologiske subkomité 1948-53; formand for verdenstandlæge-organisationens videnskabelige kommission fra 1952; medstifter af og formand for den odontologiske arbejdskomité u. de internationale antropologkongressers komité for standardisering af antropologisk teknik 1948; sekretær i den danske sektion af International Association for Dental Research; medl. af American Association of Physical Anthropologists, af American Association for the Advance-ment of Science og af Societas Medica Scandinavica; Fellow of The Royal An-thropological Institute of Great Britain; Fellow of Dental Surgery h.c. ved Royal College of Surgeons of Edinburgh og ved Royal College of Surgeons of England; Fellow of the American College of Dentists; æresmedlem af Den norske Tannlægeforening, af Finska Tandlakar-sållskapet, af Goteborgs Tandlakaresall-skap, af Odontologiska Samfundet i Finland, af Royal Society of Medicine (Odontologicai Section), London, af The Dental Association of South Africa, af Odontologisk Forening, af International Association of Dental Students, af Sven-ska Tandlakaresallskapet, af Sydsven-ska Tandlakaresallskapet og af Federation Dentaire Nationale, Paris; korresp. medl. af Deutsche Gesellschaft flir Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde og af Oslo Tannlægeselskap; extraordinært medl. af Societé des médecins-dentistes scolaires suisses.

Medl. af bestyrelser for forsk, forskningslegater; Danmarks tandlægehøjskoles repræsentant i den lægevidenskabelige kommission u. statens almindelige videnskabsfond 1952; medl. af Arktisk instituts råd 1955; medl. af WHO Expert Advisory Panel on Dental Health 1956.

Studie- og foredragsrejser i Skandinavien, Holland, Belgien, Irland, Tyskland, Schweiz, England, Italien, Frankrig og Sydafrika; gæsteforelæsninger i Royal Society of Medicine og ved engelske universiteter 1947 og 1952 samt ved amerikanske universiteter 1950; studeret i USA 1949-50 som Fellow of The American Scandinavian Foundation og i et år ansat som Special Research Fellow, United States Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland.

Har skrevet: The East Greenland Eskimo Dentition. Numerical Variations and Anatomy (disputats, 1949) samt en række fagvidenskabelige arbejder i danske og udenl. tidsskrifter bl. a. om tandsygdomme i Grønland og Alaska, cariesforekomsten i Danmark og om odontolo-gisk-antropologiske emner.

Adresse: Grønnev. 288, Virum.

PEDERSEN Poul direktør, ingeniør; f. 26/2 1917 i Høng; søn af maskinfabri-kant Vilh. Pedersen (død 1952) og hustru Mariane f. Glenstrup; gift (24/3 1944) m. Grete P., f. 6/7 1922 i Smerup, datter af mejeribestyrer N C Plejdrup og hustru Agnete f. Nørregaard.

Student (Høng) 1936; maskining. (Mitt-weida) 1939; direktør i A/S Vilh. Pedersen, Høng og i A/S Vilh. Pedersens Industri Holding 1954.

Medl. af bestyrelsen for A/S Holbæk Jernstøberi 1953, for A/S Bing & Grøndahl og Norden 1954, for A/S Vilh. Pedersen 1954 og for A/S Vilh. Pedersens Industri Holding 1954; medl. af repræsentantskabet for Banken for Slagelse og Omegn 1953.

Adresse: Hovedgaden 12, Høng.

PEDERSEN Poul P M forfatter, redaktør; f. 7/11 1898.

Præliminæreks. 1917; en kort tid journalistelev ved Aalborg Amtstidende; student (privat dimit.) 1920; studerede litteraturhistorie og germansk filologi ved Kbhvns universitet; journalistisk virksomhed siden 1927; forlagskonsulent; redaktør af Frost-Hansens klassikerserie; medvirket ved tilrettelæggelsen af radioudsendelser, især vedr. nordisk litteratur.

Tildelt Dansk Forfatterforenings Legat 1944, Astrid Goldschmidts Legat 1944, Tørsleff & Co.'s Hæderslegat 1948, Helge Rode Legatet 1952, Dansk-færøsk Kulturfonds hædersstipendium 1952 og dets rejse- og studiestipendium 1955 og 1956, det færøske lagtings hædersstipendium 1953 og 1956, Færøernes landsstyres hædersgave 1955; studierejse til Færøerne 1952-53 og i 1955, til Dalarne, Sverige 1954.

Har skrevet en række digtsamlinger, debut 1921 med digtsamlingen Skum-ringsblomster, derefter bl. a.: Den døende Dag (1929); I Mørket og Blæsten (1936); Dialog i Dæmring (1940); Og slukkes alle sole, Digte ældre og nye (1948); Blæsten og Bøgerne, et Essay (1946). Oversættelse af ældre tysk lyrik til Antologien Tysk Poesi gennem tusinde Aar, af svenske og tyske digtetil Anthologien Vers og Værktøj, 2. udg. Har desuden udg.: J H O Djurhuus: Ti Digte (1941); Røster fra Nordatlanten, færøske Digte (1942); Hjalmar Gullbergs Digte (1943); A E Housmans Digte (1944); Harald Kiddes Parabler med Indledning (1948); Levende dansk Lyrik fra Folkevisen til Drachmann (1949); De gamle Skillingsviser (1950); København før og nu i Digte og Viser (1950); Franske og engelske Essays (1951) Søren Kierkegaard: Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv, med Indledning (1952); M Goldschmidt: Bjergtagen og andre Fortællinger med Indledning (1953); Der sidder tre Møer, danske Folkeviser (1953); JL Heiberg: Bidrag til en æsthe-tisk Moral (1954); Om Kærligheden og Livspoesien, F C Sibberns Gabrielis-Breve i Udvalg (1954); Mellem Bjærg og Brænding. Færøske digte (1956). Postadresse: Det danske Forlag, H C Andersens Boulevard 47, Kbhvn. V.

PEDERSEN Robert amtsligningsinspektør; f. 11/6 1903 i Viborg; søn af maler L P M Pedersen (død 1909) og hustru Laura f. Jensen; gift (27/10 1927) m. Maggie P., f. 23/11 1895 i Kbhvn., datter af sognepræst Johs. Thorsen (død 1942)    og hustru Kirstine f. Pedersen (død 1949).

Uddannelse ved handelen; assistent ved Dansk Røde Kors folkekuranstalt ved Hald 1922; assistent ved Viborg kommunes centraladministration 1927; reserveintendant i hæren 1928; fuldmægtig ved Viborg kommunes centraladministration 1930; sekretær for Viborg ligningskommission 1934; skatte-insp. ved Viborg kommune 1940; amts-ligningsinsp. for Viborg amt 1946.

Adresse: Kildev. 3, Viborg.

PEDERSEN Sigfred forfatter, cand. polit., R.; f. 10/3 1903 i Harndrup på Fyn; søn af gårdejer Lars Henrik Pedersen og hustru Karen f. Larsen; gift 1. gang (23/12 1933) m. malerinden Birthe P., f. i Kerteminde, datter af H R Petersen og hustru; 2. gang (12/2 1943)   m. visesangerinden Else Sigfred P., f. i N-Nebel, datter af afd. overba-nemester J Bloch-Sørensen og hustru f. Dam.

Student (Odense) 1923; cand. polit. 1931.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening, for Dansk Revyforfatter-og Komponistforbund og for DAFO.

Har bl. a. udg.: Blaa Mandag; Nye og sørgelige Viser; Sørgmuntre Sange; Slanter og Sølvtøj; Gøg og Galgenfugl; Viking; Drømmen om Vinland; Vinland det gode; Med mange kulørte Lygter (oversættelse); Filigranhjertet; Katinka, Katinka; Thyra Danebod.

Tildelt Aarestrup-medaljen 1951.

Adresse: Hjærtehuset, GI. Strandv.

268, Humlebæk.

PEDERSEN Sigurd direktør, civilingeniør, R.p.p.; f. 8/12 1901 iThisted; søn af kommunelærer H Pedersen (død 1955); gift (5/11 1932) m. Margrete P., datter af forpagter Vilhelm Clausen (død 1935).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1921; cand. polyt. 1927; ansat i F L Smidth & Co. A/S, Kbhvn. 1927, i F L Smidth & Co. A/S, Tokyo 1932, i F L Smidth & Co., New York 1937, leder af F L Smidth & Co. (Bombay), Ltd. 1939-42 og 1946-49; rådg. ingeniør for den indiske regering i sager vedr. cementproduktionen 1942-46; underdir. i F L Smidth & Co., A/S, Kbhvn. 1950. direktør 1953; till. direktør i F, L. S. Over-seas A/S 1953.

Medl. af bestyrelsen for F L Smidth & Co. (Bombay), Ltd. fra 1939, for A/S Jernkontoret, Kbhvn. fra 1950, for A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik fra 1953 og for A/S Varde Staalværk fra 1954; medl. af atomenergikommissionen 1956; dansk konsul i Bombay 1949-50.

Udenl. orden: Stb.B.E.3.

Adresse: Kristianiag. 4, Kbhvn. Ø.

PEDERSEN Stefan Viggo maler; f. 26/12 1891 i Kbhvn.; søn af maleren Viggo Pedersen (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru f. Borup (død 1905); gift 1. gang (17/6 1919, ægteskabet opløst) m. malerinden Gertrud Helene P., f. Klem; 2. gang m. Fritzi P., f. Strambach, f. 7/7 1907 i Herzegovina.

Elev på Teknisk skole (H Grønvold) og akademiet 1908-14; udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling fra 1914, på Den frie Udstilling 1917-22, på Charlottenborg fra 1923, desuden bl. a. på udstillingen i Forum 1929 samt i Helsingborg, Stockholm, Prag, Florentz, Fyens Forum, Ollerup, Fredericia, Århus og på »Danske Kunstneres Tegninger« i kunstmuseet 1940; medstifter af Den uafhængige Udstilling 1944.

Rejser: Paris og Holland 1910; Tyskland 1922; Italien 1923, -25 og -27; Oslo 1939; Holland, Belgien og London 1956.

Hovedværker: Korsdrageisen (1914); Foraar (1923); landskabs- og arkitekturbilleder fra Arild, Hillerød, Kbhvn. og Italien; portrætter bl. a. fl. af kunstnerens hustru, af fru Marie Dinesen, Rom (1925), rektor Julius Nielsen, Metro-politanskolen, borgmester Morten Mortensen, Esbjerg, dobbeltportræt af forstander JTh.Arnfred og frue, Askov(1944) og af fru Magdalene Lauridsen, Ankerhus, Sorø (1945); professor, øjenlæge Ejler Holm (1947); direktør N C Poulsen, Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (1948); biskop Hans 011-gaard. Odense (1949); direktør Johannes Madsen Mygdal, Østasiatisk Kompagni (1950); organist P S Rung-Keller (1950); overretssagf. Viggo Falbe-Hansen (1950); direktør H Schou, Palsgaard (1951); rektor Søren Sikjær, Vestre bor-gerdydskole (1951); professorinde Liljegren, Uppsala (1951); biskop M C Lindegaard, Ribe (1955); udsmykning af festsalen i Borups højskole (1930) og i følgende kirker altertavler og kordekorationer i fresko: Stevns frimenighed (forarbejdet udstillet 1925 og tilkendt Eckersberg-medaljen), Eskildstrup, Skodborg, Bjerring, Femø, Ulstrup, Krumme-rup. Øse, Bigum og Søndersø (1949); »Korsfæstelsen« i Skibet kirke (1932); »Korsfæstelsen« og »Christus og Synderinden« i Mariakirken i Istedgade (1933-35); »Apollon og Digteren«, fortæppe til Det kgl. Teaters nye scene (1930-31); illustrationer til Marcus Lauesen: Grænselandets Historie (1937), til Bibelhistorie af Dr. Alfr. Th. Jørgensen og til Dickens: Vor Frelsers Liv (1946) samt til Kaj Munk: Apostlenes Gerninger (1943) og Lucas Evangeliet (1944); loftsmaleri i DSB's generaldirektorats mødesal (1947-49); apsisudsmykning i Thorstrup kirke (1950) og Vammen kirke (1951) samt Farup kirke (1954); udsmykning af festsalen i Frdbg. rådhus (1951-55).

Medl. af bestyrelsen for Den danske Radérforening; lærer i tegning ved kunstakademiets anatomiskole.

Adresse: General Bahnsons V. 9,

Kbhvn. F.

PEDERSEN Svend afdelingschef ved statsradiofonien; f. 9/2 1913 i Kbhvn.; Søn af grosserer Kr. Th. Pedersen (død 1948) og hustru Herdies f. Therkelsen; gift (22/6 1941) m. Karen P., f. 12/3 1920 i Kbhvn., datter af ih. distriktsinge-niør S A Petersen (se denne).

Student (Johannesskolen) 1931; for-retningsuddannelse i eksportfirma; ansat i statsradiofoniens ekspeditionskontor 1933, programassist. ved børneudsendelserne 1938, overassist. i reporta-geafd. 1941, programsekr. 1946, programredaktør ved underholdningsafd. 1951, chef for afdelingen s. å.

Adresse: Sommerv. 10, Charlottenlund.

PEDERSEN Svend Falsig rektor; f. 7/9 1908; søn af tømrermester N Pedersen (død 1950) og hustru Ane Kristine f. Bælum; gift 1. gang (1938) m. Rigmor P., død 1939, datter af sognepræst Chr. Hansen, Holbæk; 2. gang m. Grethe P., f. 13/9 1921, datter af bibliotekar E Mellerup, Taastrup.

Student (Aalborg) 1927; cand. mag. 1931; timelærer ved forsk, gymnasier 1932-33; adjunkt ved Stenhus kostskole 1934, senere lektor smstds; rektor ved Vordingborg gymnasium 1951.

Adresse: Vinkelv. 42, Vordingborg.

PEDERSEN Svend Hostrup direktør, civilingeniør, se Hostrup Pedersen Svend.

PEDERSEN Thorvald fabrikant, cand. pharm.; f. 5/8 1887 i Hurup, Østjyll.; søn af lærer N C Pedersen (død 1941) og hustru Karen f. Andersen (død 1924); gift (28/3 1923) m. Elisa Mathilde P., f. Lyngbye Aggerholm.

Discipel på Hobro apotek; cand. pharm. 1910; medhjælper på forsk, apoteker 1910-12; kemiker i A/S Otto Mønsted 1912-15, ved V Steins analy-tisk-kemiske Laboratorium 1916-18 og i A/S Dansk Sojakagefabrik 1919-23; laboratorieforstander i A/S Medicinalco 1927-34; medstifter af og direktør for Novo Terapeutisk Laboratorium A/S; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Novo's Fond; medstifter af Hvidøre hospital.

Adresse: Kongehøjen 3, Klampenborg.

PEDERSEN Ulla husholdningsinspektør: f. 26'6 1895 i Stege; datter af tømrermester Martinus Christensen (død 1927) og hustru Anna Kirstine f. Skov (død 1939); gift (23/12 1926) m. konsulent, landbrugskandidat Johannes P Pedersen, f. 12/3 1891 på Gravergaarden ved Stubbekøbing, død 1954, søn af gårdejer Anders Pedersen (død 1928) og hustru Anna f. Larsen (død 1936).

Dimitteret fra Ankerhus husholdnings-seminarium 1918; lærerinde ved Vordingborg husmoderskole 1918-21; forstander for Århusegnens husholdningsskole 1922-23; konsulent for De samvirkende danske Husholdningsforeninger 1923-24. for Landsudvalget for landøkonomisk Ungdomsarbejde 1926-33 og for Sønderjydske Landboorganisationer 1933-36; konsulent i husholdning for Haderslev Amts Landboforening 1935-42 og for Husholdningsforeningerne i Aabenraa amt 1936-42; tilsynsførende ved husholdningsskolerne fra 1940; hus-holdningsinsp. fra 1942; formand for censorerne ved husholdningslærerinde-eks.; medl. af udvalget ang. den højere uddannelse i husholdning i forb. m. Århus universitet og af repræsentantskabet for specialkurser i husholdning ved Århus universitet; formand for Aabenraa Husmoderforening 1945-49 og for De sammensluttede Husholdningsforeninger i Aabenraa og Sønderborg amter 1946-56; medredaktør af Dansk Husmoderleksikon 1946; medl. af det af socialministeriet nedsatte udvalg vedr. husholdningsuddannelsen på op-dragelseshjem for piger 1947; medl. af Aabenraa byråd 1947-50; medl. af tilsynsrådet for Kronprinsesse Louises praktiske husgerningsskole fra 1949; præsident for den danske nationalkomité for husholdningsundervisning 1950; medl. af udvalget til undersøgelse af mulighederne for oprettelse af en fællesnordisk husholdningshøjskole 1953-56; formand for undervisningsministeriets husholdningsseminarieudvalg 1954; studie- og stipendierejser i Europa, USA og Canada.

Adresse: Sorø.

PEDERSEN Ulrik civilingeniør; f. 24/3 1885 i Vindinge ved Roskilde: søn af gårdejer J P Pedersen (død 1914) og hustru f. Christensen (død 1944); gift 1. gang m. Åste P. (død 1941), datter af sognepræst J E Lindberg og hustru f. Fischer; 2. gang m. Ester P. f. Fønss.

Ingeniør ved anlæget af Kbhvns personbanegård 1912-14, ved statens tilsyn med privatbanerne 1915 og ved an-læget af Varde-Grindsted banen 1916-18; projekterede og ledede udbygningen af Karlsgaarde vandkraftanlæg 1919-20; har udarbejdet projekt til afvandingen af marsken ved Tønder til brug for afvandings- og grundforbedrings-kommissionen i Tønder amt 1921-24; ledende ingeniør ved projektets gennemførelse i h. t. lov af 18. april 1925; har påvist mulighederne for en række vandkraftanlæg ved jydske åløb (anvendt af statens vandkraftkommission 1921); fremsat forslag til automobil-og bybanetunnel mellem Sjælland og Amager med Kvægtorvsgade-Sturlasgade som retningslinie 1928; har bearbejdet de af overing. Warming fremsatte forslag til inddæmning af farvandet mellem Sjælland og Møen og farvandet mellem Taasinge, Langeland og Ærø 1932; har 1933-34 udarbejdet og fremsendt forslag til inddæmning af Kalvebodstrand i forb. m. et sydløb til Kbhvns havn og derefter foretaget bearbejdning af projektet for den af ministeriet nedsatte kommission til planens nærmere undersøgelse; projektet gennemført ved lov nr. 134 af 23. marts 1939 om inddæmning af Kalvebodstrand og om anlæg af en dæmning til Rømø; medl. af kommissionen ang. anlæg af en dæmning til Rømø og landvinding i vadehavet 1936-37 og af afvandingskommissioner for Kbhvn., Roskilde, Maribo og Ringkøbing amtsrådskredse; censor i kulturteknisk vandbygning ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole og ved Danmarks tekniske højskole.

Adresse: Tordenskjoldsg. 25, Kbhvn.K.

PEDERSEN Vald. bogtrykker; f. 2/7 1892 i Næstved; søn af værkfører ved De forenede Papirfabrikker P Pedersen (død 1913); gift (5/1 1917) m. Ingeborg P„ f. 26/9 1896 i Aalborg, datter af maskinmester S P Hansen (død 1918).

Lært bogtrykfaget i Næstved Tidendes bogtrykkeri; videre uddannelse på Fagskolen for Boghåndværk og på rejser i udlandet; etableret som bogtrykker 1921.

Medl. af bogtrykfagets svendeprøvekommission 1931-33, af Det radikale Venstres hovedbestyrelse 1934-54 (næstformand 1947-54) og af sammes forretningsudvalg fra 1935; formand for Kbhvns radikale Vælgerforening 1935-37 og 1945-47 og for det radikale Iands-håndværkerudvalg 1936-55; medl. af Det radikale Venstres partifondsbestyrelse 1936-54 og af Kbhvns borgerrepræsentation 1937-54; formand for den radikale gruppe 1950-54; medl. af Kbhvns skoledirektion 1943-46 og 1950-54, af tilsynsrådet for fængselsvæsenets ar-bejdsdrift 1946-52, af Kbhvns Bogtrykkerforenings bestyrelse 1941-49 (næstformand 1943-49), af Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentantskab 1941-49 og af Nordisk Bogtrykkerråd 1943-49; formand for Nordisk Bogtrykkerråds komité Nordisk Bogkunst fra 1949 og for Forening for Boghåndværk fra 1951; redaktør af De grafiske Fag 1943-45; medl. af bogtrykfagets mesterprøve-kommission 1944-49; folketingskandidat ved fl. valg.

Har udg.: Manuskript, Korrektur og Teknik (1942) og Tycho Brahes Bogtrykkeri (1946) samt skrevet en del kroniker og artikler af faglig og socialpolitisk karakter.

Adresse: Østbaneg. 7, Kbhvn. Ø.

PEDERSEN V E direktør for matrikelvæsenet, lektor, R'.p.p.; f. 17/2 1898 i Ramme. Ringkøbing amt; søn af gårdejer Chr. Agergaard Pedersen (død 1931) og hustru Christine f. Jessen (død 1929); gift (28/9 1923) m. Ellen P., f. 21/7 1900 i Aalborg, datter af Anders Christensen (død 1926) og hustru Nicoline Katrine f. Andersen (død 1910).

Ved landbruget til 1919; præliminær-eks. 1920; Iandinspektøreks. 1925; studierejser til Tyskland og Schweiz 1931, til Norge, Sverige og Finland 1938 og til Danzig 1939, assistent hos landinsp. i Svendborg 1925; vidensk. assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles landmålingsafd. 1926; revisor i direktoratet for matrikelvæsenet 1928; formand for udskiftningskommissionen for Trangisvaag, Frodebø og Vestmannhavn bygder på Færøerne 1929-33; fuldmægtig i landbrugsministeriet 1936, ekspe-ditionssekr. 1946; direktør for matrikelvæsenet 1949; lektor i matrikelvæsen ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1946.

Medl. af hovedbestyrelsen for Den danske Landinspektørforening 1939-49; medl. af grundskyldskommissionen; formand for jordboniteringskommissionen af 7. nov. 1949.

Udenl. orden: S.N.22.

Adresse: Tryggevældev. 25, Vanløse.

PEDERSEN-BJERGAARD Kaj apoteker, dr. phil.; f. 25/3 1904 i Maribo; søn af forretningsfører L P Pedersen og hustru Sigrid f. Bjergaard (død 1907); gift (21/4 1931) m. cand. pharm. Margrethe P-B., f. 21/4 1903 i Odense, datter af overportør J C L Bak.

Discipel på det gamle apotek i Nakskov 1920-24; medhjælper på kommunehospitalets apotek i Kbhvn. 1924-25; cand. pharm. 1927; kemiker ved Aarhus Oliefabrik 1928-30; privatassist. ved universitetets institut for alm. patologi 1930-33; laboratorieforstander for Løvens kemiske Fabriks biologiske afd. 1933-37; hospitalsapoteker på Bispebjerg hospital 1937-52; dr. phil. 1939; indehaver af Valby apotek 1952.

Medredaktør af Lægeforeningens Aar-bog 1938-53; næstformand for Hospi-talsapotekernes Sammenslutning 1938-52, medl. af farmakopékommissionen 1939-55; medl. af bestyrelsen for Danmarks farmaceutiske Selskab 1942-47; medarbejder ved Excerpta Medica, Amsterdam 1946; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Dansk endokrinolo-gisk Selskab 1947 og af Nordisk Forening for Endokrinologi 1948-52; censor i farmakognosi ved den farmaceutiske medhjælpereks. 1947; Redigenc.a curavit for Acta endocrinologica 1948; medarbejder ved Biological Abstracts, Philadelphia, USA 1949.

Har skrevet: Comparative Studies Con-cerning the Strengths of Oestrogenic Substances (disputats, 1939); The Pre-paration of Solutions Isoosmotic with Elood, Tears, and Tissue (s. m. C G Lund og E Peiilicke Nielsen, 1947) samt biologiske og farmaceutiske afhandlinger.

Adresse: Havdrupv. 114 B, Kbhvn.

Vanløse.

PEETZ Tage grosserer. R. p.p.; f. 4/1 1898 i Ringsted; søn af grosserer J Peetz og hustru Nina f. Heiberg Lange; gift (10,5 1927) m. Inga P. (dekoreret med M.T.Kha.), f. 10/6 1906, datter af bankdirektør Ivar Jespersen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Ingeborg f. Brandt (død 1945).

Ansat i firma Hans R Lange, Frederikssund og A'S Holten Langes Trælasthandel, Ringsted 1914-16, i Chr. Ørums Trælasthandel, Kbhvn. 1917; disponent i handelsselskabet Svedania 1918-26; grossererborgerskab 1926; eget firma i Kbhvn. (trælast en gros) s. å.; etableret firmaet Tage Peetz & Co. 1927.

Formand for bestyrelsen for Trælastgrossisternes Fællesrepræsentation fra 1956; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1944-48 og fra 1956, af Grosserer-Societetets Komité 1948-55, af bestyrelsen for Kgl. Dansk Yachtklub fra 1938 og for Kbhvns Frihavns-Akts. fra 1953.

Udenl. ordener: Fi.H.R.3'.; S.V.31.

Adresse: Fredheimsv. 9, Vedbæk.

PERCH Poul W undervisningskonsulent, cand. psych.; f. 11/5 1911 i Kbhvn.; søn af fotograf Harald Perch og hustru Emilie f. Larsen; gift (26/9 1935) m. overlærer Else P., f. 17/8 1910 i Aalborg, datter af kommunelærer H P Becker og hustru Thyra f. Erthmann.

Student (Metropolitanskolen) 1929; lærereks. 1933; cand. psych. 1947; ansat ved Gregersens skole, Frdbg. 1933-34; studieophold i England 1934; ansat ved Lyngby-Taarbæk kommunale skolevæsen 1935, overlærer smstds 1948-51; lærer ved kursus for småbørnspædagoger fra 1950; socialministeriets konsulent vedr, opdragelseshjemmene fra 1951.

Formand for Dansk Ungdomssamvirke i Lyngby 1942-46 og for Fællesrådet af Ungdomsorganisationer i Lyngby-Taarbæk Kommune 1946-51; medl. af bestyrelsen for foreningen Nordens Lyngby-Taarbækafd. 1946-54, af bestyrelsen for Landsforeningen af Læsepædagoger 1950-53, af Nordiske Psykologers samarbejdskomité fra 1952, af repræsentantskabet for Landsforeningen for Mentalhygiejne fra 1954, af repræsentantskabet for Danmarks pædagogiske institut og af fl. socialministerielle udvalg, derunder udvalget til uddannelse af medarbejdere indenfor børneforsorgen samt af International Union of Child Welfare's rådg. komité; formand for Dansk Psykologforening 1952-57, næstformand fra 1957.

Har udg.: dansk bearbejdelse af Anna Freud; Psykoanalytisk Behandling af Børn (1948); hovedredaktør af tidsskriftet Nordisk Psykologi 1949-52; tidsskriftartikler om pædagogiske og psykologiske emner.

Adresse: Buddingev. 21 B, Lyngby.

PERDRUP Axel overlæge, dr. med.; f. 26/2 1911 i Kbhvn.; søn af kommunelærer Hans Petersen (død 1913) og hustru Anne f. Rasmussen (død 1946); gift (4/2 1939) m. Else-Marie P., f. 7/1 1917 i Kbhvn., datter af vinhandler Jens Helmbæk og hustru Marie f. Hansen.

Student (Schneekloths skole) 1929; med. eks. 1936; embedslægeeks. 1942; ansat ved hospitaler i provinsen 1936-40 og i Kbhvn. 1940-50; assist. læge ved indvalideforsikringsretten 1944-45; eksperimentelt arbejde på statens seruminstitut 1942-44; dr. med. 1946; specialistanerk. i intern medicin 1947 og i dermato-venerologi 1949; overlæge ved Kbhvns kommunehospitals hudklinik 1950: censorsuppleant ved Kbhvns universitet fra 1952; konsulent i dermato-venerologi ved sundhedsstyrelsen 1956.

Korresp. medl. af Finsk dermatologisk Selskab og af American Venereal Disease Association.

Har skrevet: Om Stivkrampe (disputats, 1946) samt afhandlinger om forbrændinger og om fl. medicinske og dermato-venerologiske emner.

Adresse: V-Søgade 50, Kbhvn. V.

PERMIN O H oberst, K.DM., HTH., M.T. Kfh.p.p.; f. 12/2 1881 på Rugstedgaard i Ødsted sogn; søn af proprietær, senere lærer i Kbhvn., J M Permin og hustru Louise f. Mouritzen; gift (12'5 1910) m. Nancy P., f. 16/3 1882, datter af apoteker Chr. Aarestrup og hustru Ida f. Kidde.

Præliminæreks. (Kbhvns univ.) 1897; sekondløjtn. 1901; premierløjtn. s. å.; kaptajn 1913: kompagnichef til 1921; chef for Kongens Livjægerkorps 1917-19; udsendt af Røde Kors til fangelejrene i Tyskland 1919; sektionschef i generalstaben 1921-28; tjenestg. i den belgiske hær 1924; chef for 7. batl. 1928; oberst og chef for 3. regiment 1931; chef for 2. regiment 1932; chef for fodfolkets kornet- og løjtnantsskole og garnisonskommandant i Helsingør 1934; til rådighed for krigsministeriet 1940; afsked 1942.

Formand for Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste. Kbhvns kreds.

Udenl. ordener: B.Kr.5.: N.St.0.31.; S.Sv.3'.

Adresse: Valbygårdsv. 30, Kbhvn.

Valby.

PERS Otto landsretssagfører; f. 19/11 1897 i Kbhvn.; søn af fabrikant Fritz Henrik Herman Pers (død 1900) og hustru Agnes Marie f. Andresen (død 1936); gift (8/11 1935) m. Ingeborg Ebba P., f. 21/12 i Kbhvn.. datter af møbelfabrikant Albert Peter Vilhelm Knudsen (død 1932) og hustru Amalie Margrethe f. Nielsen.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1915; cand. jur. 1921; sekretær i finansministeriet 1921-26; till. sagfører-fuldm. 1921-26; landsretssagf. i Kbhvn. fra 1926.

Medl. af bestyrelsen for 1. sagførerkreds 1943-47; formand for Lyngby konservative Forening 1941-43; medl. af Lyngby-Taarbæk sogneråd 1943-50, af Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse fra 1957 og af Lyngby kredsens konservative repræsentantskab fra 1941; formand i bestyrelsen for Axel A Boldt A/S og for fl. a. aktieselskaber; medl. af bestyrelsen for Dansk almennyttigt Boligselskabs afdelinger i Lyngby, for Georg Voss AS og for Dampskibsselskaberne Baltic AS og Bothnia A S m. fl. direktør for A/S Lyngby-System; formand for Dansk Pointer Klub 1930-35, næstformand for samme og redaktør af klubbens årbog fra 1940; næstformand for Fællesrepræsentationen for Jagthundespecialklubber i Danmark og for Dansk Jagthunde Derby fra 1940; medl. af Dansk Jagtforenings repræsentantskab 1926-36 og fra 1952.

Adresse: Ved Smedebakken 18. Lyngby.

PERS LASSEN Erik kontorchef, se Lassen Erik Pers.

PERSSON Poul skræddermester, oldermand, R.DM.p.p.; f. 6/3 1890 i Kbhvn.; søn af skræddermester Gustaf Persson (død 1940); gift (16/3 1918) m. Else P„ død 1949, datter af kontorchef i Nationalbanken F L Wroblewski (død 1919).

Uddannet i Hamburg, Berlin og London 1909-12; indehaver af firmaet Gustaf Persson & Søn fra 1918.

Oldermand i Skrædderlauget fra 1935; formand for Skrædderlaugets stiftelse, for Skrædderlaugets fagskole og for

skrædderfagets lærlingeudvalg; formand for Håndværkerforeningen fra 1952; medl. af bestyrelsen for Håndværkernes højskole og af tilsynsrådet for håndværkets konsultations- og forsøgsvirksomhed; medl. af direktionen og kasserer for De Massmannske søndagsskoler 1934; medl. af forretningsudvalget for Beklædningsindustriens Sammenslutning, af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening, af arbejdsrådet fra 1937, af lærlingerådet fra 1949 og af arbejdsmar-kedskommissionen; medl. af repræsentantskabet for Haandværkerbanken 1937, formand fra 1948; direktør for A/S Andr. Rosenberg & Co. til 1953; medl. af Håndværksrådet og af dettes forretningsudvalg fra 1940, formand 1949-51 og fra 1955; medl. af Nordisk Håndværksråds styrelse; medl. af bestyrelsen for Varelotteriet fra 1954; formand for komitéen for Jens Olsens ur 1954; medl. af monopolrådet 1955 og af va-reforsyningsrådet; medl. af hovedbestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring 1955 og af repræsentantskabet for foreningen Norden; formand for bestyrelsen for S C W Knudsens Legat og for Laur. Petersens Fond.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Strandv. 32 C, Kbhvn. Ø.

PESCHARDT E Ditz fabrikant, generalkonsul; f. 9/11 1897 i Ordrup; søn af fabrikant, vicekonsul Ditz Pesehardt (død 1936) og hustru Thea f. Kuhn (død 1936); gift 2. gang m. Kirsten Christine P., f. 18/11 1916, datter af forpagter I P Jensen, Hvidkilde (død 1945).

Udgået fra Ordrup gymn.; i købmands-lære i Ringe på Fyn; uddannelse i frugtfirmaet Guggenheim & Co. San Francisco 1922-23; derefter fuldmægtig i faderens firma, medindehaver 1926, eneindehaver af firmaet Ditz Pesehardt & Søn 1936 indtil 1954, da sønnen, vicekonsul Ditz Flemming Pesehardt optoges som medindehaver; konsul for Nicaragua 1936, generalkonsul 1945.

Sektionsformand i Brancheforeningen for Danske Sukkervare-, Marcipan- og Chokoladefabrikker fra 1949; vicepræsident i Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Danmark fra 1949; medl. af bestyrelsen for Generalkonsul O H Sven-né's Legat og for Konsul Ditz Pesehardt og Hustrus Mindelegat.

Udenl. orden: Pr.Kr.2.

Adresse: Søllingsv. 5, Charlottenlund.

PESCHARDT-HANSEN Holger civilingeniør, R1.; f. 15/5 1896 i Middelfart; søn af arkitekt Niels Christoffer Hansen (død 1931) og hustru Dagmar f. Pesehardt (død 1950): gift i. gang (5/11 1921, ægteskabet opløst 1945) m. Gudrun Agnete Suzette P-H., f. 13/7 1896 på Skt. Croix. datter af dr. theol. H. Lawaetz (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Ingeborg Vilhelmine f. Wahl (død 1940); 2. gang (5/5 1956) m. Ruth P-H., datter af sognepræst Carl Hornbech (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Olga f. Hansen (død 1908).

Student (Vejle) 1914; cand, polyt. 1919; ansat hos civilingeniørerne Ludv. Birch og J O Pedersen-Krogboe 1920; till. selvstændig rådg. ingeniørvirksomhed fra 1928; medindehaver af firmaet Birch & Krogboe, rådg., ingeniørkontor 1933.

Censor ved Danmarks tekniske højskole (varme og ventilation) fra 1939; medl. af bestyrelsen for Foreningen af raadgivende Ingeniører fra 1940 (formand fra 1949) og af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1945-51 og fra 1957; medstifter af og formand for bestyrelsen for Dansk Sjlskab for Opvarmnings- og Ventilationsteknik fra 1945; medl. af bestyrelsen for Lydteknisk Laboratorium fra 1945 og for statens byggeforskningsinstitut fra 1947, formand fra 1953; medl. af Gentofte kommunes bygningskommission fra 1952; næstformand i boligministeriets udvalg for bygningsopvarmning fra 1953; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1954; medl. af Iicitationskom-missionen fra 1955.

Har ledet projekteringen af ingeniørarbejderne ved en lang række byggeforetagender, bl. a. sygehusene i Frederiksborg amt og i Ringkøbing amt, Østifternes Åndssvageanstalter, Palladium, universitetets anatomiske institut, radiohuset, lufthavnen i Kastrup, Statsanstalten for Livsforsikring.

Adresse: Lysagerv. 3, Charlottenlund.

Sommerbolig: Udsholt Strand pr.

Græsted.

PETERSEN Albert arkitekt; f. 1/11 1889 i Vejle; søn af sagfører H P Petersen (død 1928) og hustru Louise f. Petersen (død 1936); gift (18/10 1930) m. Ellen P., f. 27/9 1896 i Nykøbing F., datter af fabrikant Ernst Bruun (død 1941) og hustru Kirstine f. Jappe (død 1928).

Afgang fra Teknisk skole i Kbhvn. og murersvend 1908; afgang fra kunstakademiet 1920; egen virksomhed i Nykøbing F. fra 1920; branddir. for Købstædernes alm. Brandforsikring fra 1933.

Medl. af bestyrelsen for Industri- og Håndværkerforeningen fra 1933; formand for svendeprøvekommissionen 1934-46, og for Teknisk skole fra 1936; boligministeriets tekniske konsulent for statsstøttet parcelbyggeri i Maribo amt fra 1946.

Har opført stationsbygninger ved Ma-ribo-Torrig jernbane, begravelseskapel på Nordre kirkegård i Nykøbing F., præstegårde i Horbelev, Gunslev, Idestrup og Ø-Ulslev, alderdomshjem i Horbelev og Købelev samt silopakhus for Dampmøllen, Nye Danske's ejendom og centralbibliotek i Nykøbing F.; har

forestået restaureringen af klosterfløjen og dennes indretning til præstebolig.

Adresse: Slotsg. 37, Nykøbing Fl.

PETERSEN Alfred forbundsformand; f. 9 11 1895 i Flinterup, Holbæk amt; søn af arbejdsmand Hans Peter Petersen (død 1911) og hustru Ane Kirstine f. Olsen (død 1928); gift (29/8 1943) m. Gudrun P., f. 29/1 1904 i Mygdal sogn, Hjørring amt, datter af gårdejer Valdemar Christiansen (død 1919) og hustru Karoline f. Madsen.

Alm. skoleuddannelse; gennemgået forsk, kursus; kasserer for Landarbejdernes Fuglede afd. 1919, formand for samme 1926; næstformand for Landarbejdernes Holbæk kredsorganisation 1928; sekretær i Landarbejderforbundet 1933; viceforretningsfører i Dansk Arbejdsmands Forbund 1934, forretningsfører smstds 1946; formand for Dansk Arbejdsmands Forbund og for Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse 1957.

Medl. af Store Fuglede-Lille Fuglede sogneråd 1925-33.

Adresse: Haraldsg. 5, Kbhvn. N.

PETERSEN Andreas provst, R.; f. 18.2 1899 i Blans, Sønderjylland; søn af husmand Andreas Petersen (død 1933) og hustru Margrethe f. Christensen (død 1910); gift 1. gang (12/9 1925) m. Agnes P., f. 12/11 1895 i Grønbæk, død 1952, datter af gårdejer Hans Jørgensen (død 1935) og hustru Else f. Hjorth (død 1946); 2. gang (29/11 1953) m. Marie Christine P., f. 8/8 1914, datter af bagermester Sofus Nielsen (død 1951) og hustru Ingeborg f. Dam (død 1945).

Student (Døckers kursus) 1920; cand. theol. 1925; sognepræst i Vrads- sogn s. å., i Olsker-Allinge 1928; provst for Bornholms vestre provsti 1937; sognepræst i Bjerringbro 1940; præst for Set. Jørgen-Mørvig danske menigheder i Flensborg fra 1948; kst. førstepræst for Sydslesvig i 1950; deltog i den første Verdenskrig 1917-18.

Medl. af bestyrelsen for Det danske Missionsselskabs kredsforbund på Bon-holm 1931-40, formand 1934-37; formand for Indre Mission på Bornholm 1932-40; medl. af bestyrelsen for den danske komité for nordiske studenter- og gymnasiastmøder på bibelsk grund 1935-38; formand for Bjerringbro realskole 1945-48; provstirepræsentant for Dansk Kirke i Udlandet 1942-48; medl. af bestyrelsen for »Arbejde Adler« fra 1950.

Adresse: Adelby Kirkev. 34, Flensborg.

Sommerbolig: Hier pr. Ans By.

PETERSEN Axel civilingeniør, R1.; f. 14/12 1887 i Kbhvn.; søn af toldassistent Johan Gebhard Petersen (død 1929) og hustru Mathilde f. Hylsberg (død 1939); gift 1. gang (11/12 1920) m. Elvine P., f. 13/12 1895 i Hals, datter af fattiggårdsbestyrer, senere husmand S P Sørensen (død 1896) og hustru Caroline f. Sørensen (død 1915); 2. gang (5/3 1946) m. Edith P., f. 19 8 1904 på Samsø, datter af købmand C A Fabricius og hustru Johanne (død 1918).

Student (privat dimit.) 1906; cand. phil. 1907; cand. polyt. (elektroing.) 1912; assist. ingeniør ved Kbhvns Telefon Akts. 1912-13; ehefelektriker ved A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker 1913-15; telefoning. ved anlæg i Baku 1915-17; assist. ingeniør ved telefonkommissionen af 1917, 1917-19; ingeniør i Electrical Fono-Films Co., Kbhvn. 1918, medl. af dette selskabs bestyrelse fra 1925 og af dets direktion fra 1927; Technical Adviser for J Arthur Rank Group, London 1946-54.

Ingeniør ved telefontilsynet 1919; medl. af telefontilsynet 1941, tilsynets formand 1942-46 og fra 1954; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937.

Tildelt G A Hagemann medaljen i guld 1936.

Har (s. m. Arnold Poulsen) udtaget forsk, patenter vedr. tonefilm.

Adresse: Søvej 6, Bagsværd.

PETERSEN Bruno direktør; f. 4/9 1883 i Odense; søn af detaillist H Petersen (død 1896) og hustru f. Jørgensen (død 1935); gift (26/1 1911) m. E C I (Misse) P., f. 3/2 i Århus, datter af smedemester H Lynge (død 1943) og hustru f. Tønnesen (død 1935).

Uddannet hos I G Jacobsen, Odense 1897-1903 og i Tyskland 1904-07; rejse-insp. for Odense Vin Kompagni 1914-21; direktør for A/S N Tørring afd. Kbhvn. 1921.

Konsularagent for Brasilien for Odense 1918-21; formand for Dansk Principalforening 1940; medl. af bestyrelsen for A/S Hugo Brammer 1942.

Adresse: Østerbrog. 102, Kbhvn. Ø.

PETERSEN Carl fh. minister; f. 1/5 1894 i Gundsølille ved Roskilde; søn af arbejdsmand J M Petersen og hustru Karen f. Kristiansdatter; gift (1212 1916) m. Dorthea Kristine P., f. 2 6 1897 i Strandhuse ved Kolding, datter af gårdejer, sognefoged J P Jensen (død 1952) og hustru Mette Marie f. Holm.

Arbejdsmand 1916-22; statshusmand fra 1922; minister for offentlige arbejder i det andet ministerium Buhl i 1945, i det første ministerium Hedtoft 1947-50 og landbrugsminister sept.-okt. 1950; minister for offentlige arbejder i det andet ministerium Hedtoft 1953. i ministeriet H C Hansen 1955, indenrigsminister 1955-57.

Medl. af Aagerup-Kirkerup sogneråd 1921-34, af socialministeriets arbejds-løshedsråd 1933, af folketinget (Socialdemokratiet; Store Heddinge kredsen) 1935, af folketingets finansudvalg 1945-47 og fra 1957, af repræsentantskabet fror Danmarks Nationalbank 1957, af hovedbestyrelsen for De samvirkende sjællandske Husmandsforeninger 1937 og

af amtsrådet 1938-48; næstformand i skatterådet for Roskilde skattekreds 1934-45; formand for Roskilde amts grundforbedringsudvalg 1934, for De sammensluttede Husmandsforeninger i Kbhvns amt 1937 og for Roskilde amts-og bys sygehus 1938; medl. af landsskatteretten 1952-53.

Adresse: Ågerup pr. Roskilde.

PETERSEN Carl J dommer R.; f. 1/5 1894 i Hørby, Holbæk amt; søn af købmand og kroejer Lars P Petersen (død 1956) og hustru Ingeborg f. Jensen (død 1920); gift (25/10 1921) m. Jacobine Antonie P., f. 14/1 1896 i Allerup, datter af politiassistent Jørgen Ploug Kjeldsen og hustru Elisabeth Karoline f. Vind (død 1923).

Student (Stenhus) 1913; cand. jur. 1919; dommerfuldm. i Tønder 1920; i Graasten 1923; dommer i Nibe købstad m. v. 1943, i Als Nørre og Sønder herreder 1949, i Sønderborg retskreds 1957.

Medl. af Graasten sogneråd 1929-43, formand 1931-43; formand for landvæ-senskommissionen for Sønderborg amtsrådskreds fra 1949, for afvandingskom-missionen fra 1954 og for fredningsnævnet fra 1957.

Adresse: Engelshøjg. 22, Sønderborg.

PETERSEN Carl S fh. overbibliotekar, dr. phil., K'.DM.p.p.; f. 29/4 1873 i Købelev pr. Nakskov; søn af gårdejer P C Petersen (død 1899) og hustru f. Larsen (død 1899); gift (17/5 1902) m. Agnes Marie P. (f. 1873, død 1906), datter af justitsråd V Bertelsen og hustru f. Kehlet.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1891; cand. mag. 1899; lærer ved forsk, kbhvnske skoler 1897-1907; assistent ved det kgl. bibliotek 1901, underbibliotekar 1907, bibliotekar 1915, overbibliotekar 1924-43; 1921-23 af undervisningsministeriet stillet til rådighed for statens bibliotekstilsyn ved ordningen af det sønderjydske biblioteksvæsen; dr. phil. h. c. 1929.

Medl. af Det kgl. Norske Videnskabernes Selskab i Trondheim, af Det norske Videnskaps-Akademi i Oslo og af Kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhal-let i Goteborg; æresmedlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab og af Bibliotekar-Sammenslutningen for de videnskabelige og faglige Biblioteker.

Litterære arbejder: Fyenboen Clau-dius Claussøn Swart (Claudius Clavus), Nordens ældste Kartograf (s. m. A A Bjørnbo) (1904); Brevvexling mellem N M Petersen og Carl Save (1908); Anec-dota cartographiea septentrionalia (s. m. A A Bjørnbo) (1908); Fr. Paludan-Mullers Poetiske Skrifter med Indledning og Kommentarer (1909); Danske videnskabelige Biblioteker og deres Historie (1912, 1916 og 1927); Ludvig Holbergs Samlede Skrifter (1913-42); Sønderjydske Digte i Folkesproget (s. m. Marius Kristensen) (1920); Holberg i Sorøegnen (1924); Apoteker Sibbernsens Saxobog (s. m. C Behrend og R Paulli, 1927); Den danske Litteratur fra Folkevandringstiden indtil Holberg (afsluttet u. medvirkning af R Paulli, 1929); J L Heibergs Poetiske Skrifter med Indledning og Kommentar (1931-32); Digte af NFS Grundtvig med Indledning og Kommentar (1933); Peder Paars, Originaler og Eftertryk (1938); Stenalder. Bronce-alder, Jernalder (1938); Det kgl. Biblioteks Haandskriftsamling (1943); afhandlinger til dansk Bog- og Bibliotekshistorie (1949); medarbejder ved udgaven af Breve fra og til Adam Oehlen-schlager (1945-50); redigerede s. m. Francis Bull Holberg Aarbog 1920-25; afhandlinger i forsk, tidsskrifter.

Fik i 1908 Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs sølvmed.

Udenl. ordener: N.St.0.2!.; Rum.St.2.; S.N.2*.

Adresse: Solvej 2, Kbhvn. F.

PETERSEN Carl Wilhelm assurandør, cand. aet., R.; f. 5/9 1897 i Kbhvn.; søn af assurandør, grosserer Emil Petersen (død 1926) og hustru Margrethe f. Frankel (død 1949); gift 1. gang (1925) m. tandlæge Ina P., f. 1900 i Ordrup, død 1945; 2. gang (3/9 1949) m. Grethe P., f. Brandt, f. 6/4 1910.

Student (Henrik Madsens skole) 1915; cand. aet. 1922; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring 1916-18; i assurancefirmaet Grunth & Petersen 1918, prokurist 1919, medindehaver 1922, eneindehaver fra 1926.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Agenter for Statsanstalten for Livsforsikring 1926, formand fra 1935, redaktør af foreningens medlemsblad 1928-50; medstifter af Foreningen af Agenter og Inspektører for Det kgl. octr. alm. Brandassurance Compagni 1947 (formand 1947-54); medstifter (1927) og næstformand for Foreningen af Forsikrings Akkvisitører i Kbhvn. til 1956; formand for Centralforeningen for For-sikringsakkvisitører i Danmark fra 1953; næstformand i bedømmelsesudvalget i assurandørernes fælles-kartotek 1938-53; medl. af bestyrelsen og skolerådet for forsikringsvæsenets akkvisitørskole 1953; præsident for Nordiska Forsak-ringsmannaunionen 1955-56; kasserer for Historisk-topografisk Selskab for Frdbg. fra 1944.

Adresse: Kastaniev. 7, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Raagereden, Raageleje.

PETERSEN Charles fh. landstingsformand; f. 16/12 1877 i Kbhvn.; søn af file-huggermester A A Petersen (død 1889) og hustru Ida Adelaide f. Wandrup (død 1914); gift (17/2 1948) m. Thora P., f. Wickmann, f. 1/6 1893.

Oprindelig i handelslære; ansat ved statsbanerne 1899, ekspedient 1913, udenfor aktiv tjeneste fra 1919. Medl. af bestyrelsen for Dansk Jernbaneforbund 1902-38, viceforretningsfører 1907, formand 1914-38; medl. af De samvirkende Fagforbunds forretningsudvalg 1928-40; medl. af landstinget 1928-47, landstingets formand 1940-47.

Medl. af lønningsrådet 1919-42, af lønningskommissionerne af 1919 og 1929 og af sparekommissionen af 1921.

Formand for Statstjenestemændenes Centralorganisation I 1917-42 og for Statsfunktionærernes Låneforening 1939-49; medl. af rigsretten 1936-47, det udenrigspolitiske nævn 1939-47, toldrådet til 1952 og jernbanerådet, af bestyrelsen for Statsbanepersonalets Låne- og Spareforening af 1883, 1923-49, af bestyrelsen for Statsbanepersonalets Sygekasse 1904-47 og af styrelsen for Uheldsforsikringsforeningerne for DSB's Personale til 1949; medl. af direktionen for Embeds- og Bestillingsmændenes Spare- og Lånekasse.

Adresse: Borgmester Jensens Allé 3,

Kbhvn. Ø.

PETERSEN Chr. sagfører; f. 7/5 1883 i Raa ved Maribo; søn af gårdejer Hans Jørgen Pedersen og hustru Regine f. Schelde; ugift.

Exam. jur. 1909; assistent i Kbhvns magistrat 1909-12; sagfører i Rødby fra 1915.

Borgmester i Rødby 1925-37; formand i bestyrelsen for Banken for Rødby og Omegn 1925-40; medl. af bestyrelsen for Lolland-Falsters Telefon Akts. fra 1919 og for 4. sagførerkreds 1928-34; medl. af sagførernævnet.

Adresse: Rødby.

PETERSEN Christian administrationschef; f. 3/12 1894 i Århus; søn af havnearbejder Andreas Petersen (død 1947) og hustru Mette f. Jensen (død 1947); gift (25 9 1935) m. Helga P., f. 26/12 1891 i Silkeborg, død 1950.

Udlært som typograf i Århus 1914; ansat ved Vestjyllands Social-Demokrat, Esbjerg 1918; forretningsfører ved Vestsjællands Social-Demokrat, Slagelse 1925; abonnementschef ved Social-Demokraten i Kbhvn. 1929, overfaktor 1934, forretningsfører for den socialdemokratiske presse 1941; administrationschef for den samlede socialdemokratiske presse i Danmark 1948.

Medl. af forretningsudvalget for Den danske Presses Fællesindkøbsforening, af forretningsudvalget for Danske Dagblades Fællesrepræsentation, af bestyrelsen for I/S Ritzaus Bureau, af bestyrelsen for A/S Bladkompagniet og af repræsentantskabet for Bryggeriet Stjernen.

Adresse: Tagensv. 17, Kbhvn. N.

PETERSEN Dietrich rektor, R.DM.; f. 17/6 1876 i Sønderhav ved Flensborg; søn af gårdejer P A Petersen (død 1944) og hustru f. Carstensen (død 1922); gift 1. gang (17/10 1904) m. Kathrine Dorthea P.. f. 6'8 1882 i Hammelev ved Haderslev, død 1944, datter af proprietær Steffen Steffensen (død 1900) og hustru f. Christiansen (død 1909); 2. gang (3/5 1946) m. Signe Charlotte P.. f. 30/9 1393 i Århus, datter af civilingeniør, fh. signalinspektør ved statsbanerne Fritz Wolff (død 1934, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Signe Julie Luise f. Wolff (død 1956).

Student (privat dimit, fra Mariboes skole) 1897; cand. mag. 1903; lærer ved kbhvnske skoler 1903-07, ved Århus katedralskole 1907-27; adjunkt 1910; lektor 1920; lærer i tysk for kronprins Frederik og prins Knud i somrene 1912 og 1913; rektor for Svendborg statsgymnasium 1927-42.

Medl. af opgavekommissionen for real-og pigeskoleeks. 1916-43 og for stu-dentereks. 1918-27; kor.s'ilent ved un-dervisnings'nspektionen for gymnasieskolerne 1919-27; medl. af bestyrelsen for Freunde deutscher Literatur i Århus 1925-27, af bestyrelsen for Svendborg og omegns fadderskabsforening for Løjt Kirkeby fra 1934 og af den lokale komite inden for Danmarks Naturfredningsforening 1944-54.

Har skrevet afhandlinger og pjecer om faglige emner samt artikler og talrige anmeldelser af tyske lærebøger m. v. i Vor Ungdom og Gymnasieskolen.

Adresse: Svendborg.

PETERSEN Edvard hypotekforeningsdirektør, R1.; f. 9/11 1887 i Brønderslev; søn af konditor Eduard Petersen (død 1916) og hustru Marie f. Larsen (død 1893); gift (22 9 1928) m. Irma P., f. 17/1 1905, datter af kontorchef C I Olsen og hustru Dora f. Biilow.

Exam. jur. 1912; assistent i Jydsk Grundejerkreditforening i Herning 1913; assistent i Den vest- og sønderjydske Kreditforening i Ringkøbing 1914; fuldmægtig smstds 1917; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1919; bogholder i Grundejernes Hypotek-forening 1922; adm. direktør smstds 1927.

Medl. af bestyrelsen for Understøt-telsesselskabet for trængende Kontorbetjente og disses Enker.

Adresse: Gersonsv. 55, Hellerup.

PETERSEN Einar H fh. dommer, R. DM.; f. 7/11 1883 i Vejle; søn af sagfører H P Petersen (død 1928) og hustru f. Petersen (død 1936); gift 1. gang (26/10 1911) m. Alva P., f. 12/5 1885 i Aalborg, død 1930, datter af købmand proprietær Martin Tygstrup (død 1915) og hustru f. Lundby (død 1926); 2. gang (18 7 1938) m. Karen Marie P.. f. 24/9 1903 i Hvidbjerg v. Aa sogn, datter af landpostbud Christian Frederik Henriksen (død 1936) og hustru f. Nielsen (død 1936).

Student (Vejle) 1902; cand. jur. 1908; sagførerfuldm. i Vejle og Haslev 1908-10; byfogedfuldm. i Vejle 1910-11; fuldmægtig ved Nørvang-Tørrild herreder. Vejle 1911-19; dommerfuldm. i Vejle 1919-27; politimester i Hassing-

Refs herreder 1927; dommer i Stege købstad og Møens herred 1934-53.

Kirkeværge for Stege kirke 1943-49.

Adresse: Kildeskovsv. 22, Gentofte.

PETERSEN Ejler stationsforstander, R.; f. 24/2 1896 i Fredericia; søn af murermester Rasmus Pedersen og hustru Johanne f. Jeppesen; gift (22 8 1922) m. Elna P., f. 24/6 1897 i Ryomgaard, datter af rangerformand Niels Christensen (død 1920) og hustru Anna Lucie f. Ottzen (død 1947).

Realeks. 1912; elev ved statsbanerne 1913, trafikmedhjælper 1916, trafikas-sist. i Fredericia 1919, overtrafikassist. i Nyborg 1940, overtrafikkontrollør i Esbjerg 1945, stationsforstander i Korsør 1952.

Adresse: Jernbanev. 4, Korsør.

PETERSEN Ekkert fh. overlæge; f. 11/7 1887 på Frdbg.; søn af overretssagfører Niels Petersen (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Anna Wilhel-mine f. Jensen (død 1938): gift (7/11 1917) m. Karen Julie P., f. 27 9 1888 i Kbhvn., plejedatter af dyrlæge P A Pedersen (død 1931).

Student (Slomanns skole) 1905; med. eks. 1912; reservelæge ved Vejle amts-og bys sygehus 1912-13 og ved Randers købstads sygehus 1915-16; kst. 2. reservekirurg ved kommunehospitalet i Kbhvn. i 1917: 2. reservelæge ved rigshospitalets fødeafd. A og gynækologisk afd. 1917-19; 1. reservelæge smstds 1919-22; 2. reservekirurg ved Bispe-bjærg hospitals afd. A i 1922; overlæge ved Sønderborg amtssygehus 1922-34, ved statshospitalet i Sønderborg, gynækologisk-obstetricisk afd. 1934-56; kst. amtslæge i Sønderborg i 1924.

Medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Radiumstationen i Odense fra 1931. af invalidenævnet i Sønderborg fra 1932, af bestyrelsen for Fyns Stifts medicinske Selskab fra 1933 (formand 1948-51), af repræsentantskabet for Dansk medicinsk Selskab fra 1933 og af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1936; formand for amtsorganisationen for Sønderborg amt 1930-37 samt for lokalforeningen for Sønderborg u. Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1930; medl. af tilsynsrådet for Fyns stifts patologisk-anatomiske institut i Odense fra 1938; formand for bestyrelsen for mødrehjælpsinstitutionen for Aabenraa-Sønderborg. Haderslev. Tønder og Vejle amter samt medl. af mødrehjælpens fællesråd 1939-50; formard for Foreningen for Gynækologi og Obstetrik 1941-43; medl. af bestyrelsen for Nordisk Forening for Gynækologi og Obstetrik 1943, formand 1950-52. præsident ved foreningens 7. møde i Kbhvn. 1952; censor i obstetrik ved Kbhvns universitet 1944; gynækologisk konsulent ved Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig 1946-55; medl. at det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedr. fødselshjælp m. v. 1947; formand for Dansk medicinsk Selskab 1947-50 og for de sønderjyske overlægeråd 1953-56.

Medarbejder ved Acta obstetricia et gynæcologica scandinavica fra 1924; redaktør af Tidsskrift for Jordemødre 1937-55; korresp. medl. af Societé de la Chirurgie de Lyon 1937.

Adresse: Dronn. Tværg. 52 C, Kbhvn. K.

PETERSEN Erik fh. afdelingsingeniør, R.DM.p.p.; f. 17/9 1884 i Kbhvn.: søn af grosserer Erik Petersen (død 1911) og hustru Christine f. Jensen (død 1944); gift (9/3 1917) m. Ingrid P., f. 24/9 1894 i Necochea, Argentina, datter af skibsreder Jacob Lillelund (død 1920) og hustru Kalle f. Bodholt (død 1949).

Cand. polyt. (bygningsing.) 1908; se-kondløjtn. ved fæstningsartilleriet 1909; ingeniør hos stadsingeniøren i Kbhvn. s. å.; ingeniør ved Roskilde kommune 1912; ansat ved statsbanerne fra 1916, ingeniørassist. 1918, baneing. af 2. grad 1921, af 1. grad 1936, afdelings-ing., chef for statsbanernes sporkontor 1946-54.

Har været danske statsbaners repræsentant i de tekniske udvalg indenfor Den internationale Jernbaneunion (UIC) og Foreningen af mellemeuropæiske Jernbaneadministrationer; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Ingeniører i Statens Tjeneste 1918-25 og af Dansk Ingeniørforenings repræsentantskab 1921-25.

Har skrevet adskillige tekniske artikler i inden- og udenlandske tidsskrifter; medarbejder ved Teknisk Leksikon for Industri og Håndværk.

Udenl. ordener: B.L.H.4.; F.Æ.L.5.

Adresse: Strandboulevarden 110,

Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: N-Strandvej 371. Hornbæk.

PETERSEN Erik J professor, R.; f. 4/11 1894 på Strenghøjgaard ved Slangerup; søn af proprietær Christan Petersen (død 1899) og hustru Anna f. Bindslev (død 1947); gift (112 1921) m. Meta P., f. 14/6 1895 på Lundsgaard ved Sorø, datter af proprietær Hans Jørgensen (død 1928) og hustru Margrethe f. Nielsen (død 1935).

Student (Frederiksborg) 1913; mag. scient. (botanik) 1920; fast vidensk. assistent ved landbohøjskolen 1921-23; leder af den bakteriologiske afd. ved statens planteavlslaboratorium 1923-47; lektor i mikrobiologi ved landbohøjskolen 1942, docent 1946, professor 1950; till. lærer i bakteriologi ved Danmarks lærerhøjskoles skolekøkkenafd. fra 1939 og lærer i mikrobiologi ved Danmarks lærerhøjskole fra 1943; lærer i alm. mikrobiologi ved Kbhvns universitet 1948; medl. af arbejdsudvalget

for afholdelse af den 4. internationale mikrobiologkongres 1947; vicepræsident for den jordbundsbakteriologiske sektion ved den 5. internationale mikrobiologkongres 1950; tildelt Emil Chr. Hansen medaljen i sølv 1940.

Har skrevet forsk, arbejder vedr. den teoretiske bakteriologi og jordbundens mikrobiologi; medarbejder ved Landbrugets Ordbog, Nordisk Havebrugsleksikon og Hagerups Konversationsleksikon.

Adresse: Olesv. 11, Virum.

PETERSEN Ernst landsretssagfører, R„ M.T.Kha.p.p.; f. 16/8 1890 på Frdbg.; søn af bogholder I Chr. Petersen (død 1919) og hustru Marie f. Jørgensen (død 1922); gift (27/2 1918) m. Esther P., f. 30/10 1894, datter af købmand F C Møller (død 1924) og hustru Anna f. Nielsen (død 1930).

Student (Gammelholms latinskole) 1909; cand. jur. 1917; landsretssagf. i Odense 1923.

Medl. af Danmarks Olympiske Komité fra 1934; formand for bestyrelsen for A/S Det danske Gaskompagni fra 1940, for A/S Frumentaria, Kbhvn., for A/S Odense Ægforretning, Kbhvn. og for A/S De jydske Kultørvsfabriker; medl. af bestyrelsen for A/S I G Jacobsen, Odense, for Carl Scheplers Eftf. Irma Fabrikerne A/S, Kbhvn., for A/S Fehr & Co.. Odense, for A/S Thorvald Petersen, Odense, for A/S Dansk Møbelplade- og Finérfabrik, for Odense Marcipanfabrik A/S, for A/S Odense litografiske Anstalt, Hagen & Sørensen og for fl. handels- og ejendomsaktieselskaber; medl. af repræsentantskabet for Dagbladet Information; formand for Akademisk Samvirke på Fyn.

Udenl. orden: Sv.r.K.l.

Adresse: Rosenvænget 3, Fruens Bøge.

PETERSEN F Bredahl professor, dr. phil. & dr. theol. h. c; f. 1/7 1905 i Fredericia; søn af mejeribestyrer Marinus Petersen (død 1947) og hustru Anna Louise; gift (19/8 1930) m. Helen Marie P., f. 10/3 1908 i Forest City, Iowa, USA, datter af farmer John Lunstrum (død 1918) og hustru Hannah f. Green.

Præliminæreks. 1924; Bachelor of Arts (Des Moines University) 1927; Master of Arts (University of Rochester) 1932; Bachelor of Divinity (The Colgate-Kochester Divinity School) 1932; dr. phil. (University of Edinburgh) 1937; dr. theol. h. c. (Ottawa University, USA) 1953; ordineret til præst 1929; præst ved Købnerkirken i Kbhvn. 1932-55; till. lærer i kirkehistorie ved Prædikantskolen i Tølløse 1938-55; efor ved Køb-nerhus kollegium 1951-55; direktør for Købnerhus Hotel 1951-55; præst ved Immanuelskirken i Århus 1955-57; professor i religion og kirkehistorie ved dozer theol. Seminary, Chester, USA fra 1957.

Formand for Det danske Baptistsamfund 1949-55 og for Danmarks Frikirkeråd 1949-52; præsident for Europæisk Baptist Federation 1949-52; general-sekr. for Europæisk Evangelisk Alliance fra 1952; næstformand for Evangelisk Alliance i Danmark fra 1952; medl. af Danmarks økumeniske Fællesråd 1949-54, af Baptisternes Verdensalliances kommissioner ang. international hjælpearbejde og religionsfrihed 1947-55 og af socialministeriets samarbejdsudvalg for hjælpearbejde i udlandet 1946-50; generaisekr. for Baptisternes Europahjælp 1946-54; direktør for Relief to Europe via Denmark 1946-55; medl. af Edinburgh universitetets General Coun-cil fra 1937; sekretær i bestyrelsen ior Skandinavisk Sømandsmission i San Francisco 1954-57; gæsteforelæser i USA 1937-38, 1947 og 1953; medl. af Baptistsamfundets missionskomité 1934 -57.

Har skrevet: Democratic Ideas in 17th Century English relig;ous Sects (Rochester, New York, 1932); Dr. Johannes Macchabæus - John Mac Alpin - Scot-land's Contribution to the Reformation in Denmark (Edinburgh, 1937); Købner-kirkens Menigheds Historie (Kbhvn., 1941); Billy Graham som han er (Kbhvn., Oslo og Uppsala 1954); har oversat: Billy Grahams Fred med Gud; redaktør af værket Danmarks Frikirker (1954); artikler i danske og udenl. tidsskrifter. Udenl. orden: N.O.N.5. Adresse: c/o The Crozer theol. Seminary, Chester Pa., USA.

PETERSEN Fritz landsretssagfører, borgmester; f. 13/8 1899 på Birkeholm i Ølst sogn ved Randers; søn af proprietær R S Petersen død (1945) og hustru Agnes Christiane f. Houmann (død 1955); gift (15/2 1942) m. Elsebeth P„ f. 29/12 1922. datter af tømrermester L J Heller og hustru Sophie f. Larsen.

Student (Randers statsskole) 1916; cand. jur. 1921; sekretær ved vestre landsret 1921-22; fuldmægtig hos over-retssagf. Chr. Ørum, Viborg 1922-26; landsretssagf. 1926; praksis i Vordingborg siden 1926; kommunal revisor i Vordingborg landsogn 1929-33; medl. af sammes sogneråd 1933-38, af Vordingborg byråd fra 1938, borgmester 1950. I bestyrelsen for 3. sagførerkreds 1946-52; medl. af bestyrelsen for Kommunernes Hulkortcentral, A/S Kalvehavebanen og Vordingborg seminarium; formand for Vordingborg Erhvervsråd siden 1950.

Adresse: Fasanv. 13, Vordingborg.

PETERSEN Hans møller; f. 22/5 1885 i Odense; søn af møller J P Petersen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Emma Sakuntala f. Steenberg (død 1920); gift (25 10 1913) m. Ida Marie P., f. 4.6 1889 på Hedengaard, død 1953, datter af proprietær Carl

Emil Suhr (død 1928) og hustru Laura Marie f. Møller (død 1919).

Uddannelse på Munke Mølle i Odense og i firmaet F C Sievers, jr. i Haderslev; studieophold i amerikanske mølle-centrer 1909-10; direktør for Munke Mølle 1911, forpagter 1917-18 og ejer af møllen fra 1919; efter Munke Mølles omdannelse til aktieselskab 1935 adm. direktør og formand for bestyrelsen for dette.

Medl. af bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening 1922-48, for Foreningen af Danske Handelsmøiler fra 1929, formand 1941-48 og for Sammenslutningen af Danske Handelsmøiler fra 1937, formand 1937-54; medl. af bestyrelsen for AS Albani Bryggerierne fra 1949; med!, af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1945.

Adresse: Munke Mølle, Odense.

PETERSEN Harald civildommer, fh. justitsminister. K.; f. 27,1 1895 i Odense; c«n af sagfører, kancelli: åd C Petersen (død 1917) og hustru Hansine Methilde f. Madsen (død 1938); giit (3 9 1937) m. Olga Louise Amalie P., datter af major, tobaksfabrikant Peter Frants Christoffer Madsen (død 1915) og hustru Andrea f. Petersen (død 1935).

Student (Odense katedralskole) 1912; cand. jur. 1918; byfogedfuldm. i Odense 1918; by- og herredsfuldm. i Middelfart 1919; sekretær i justitsministeriet 1920, fuldmægtig 1929; till. fuldmægtig hos rigsadvokaten 1919-23 og sagfører-fuldm. 1923-28; fl. gange kst. som politimester, underretsdommer og som dommer i østre landsret; statsadvokat for Kbhvn. 1932; justitsminister i sam-lingsministeriet Stauning 1940-41; civildommer i Kbhvns amts nordre birk 1941.

Formand for oprejsningsnævnet for Frdbg. og Kbhvns amtsrådskreds, for Kbhvns amts 1. landvæsenskommission og for Den danske Dommerforening; medl. af bestyrelsen for Danmarks Juristforbund; medl. af ankenævnet 1946-47.

Adresse: Parkovsv. 50, Gentofte.

PETERSEN Harald fh. forsvarsminister, hypotekbankdirektør, K. p.p.; f. 27,-10 1893 i Dame på Møn; søn af folketingsmand, førstelærer Emil Petersen (død 1919, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Emilie Marie f. Carstensen (død 1924); gift 1. gang (24/9 1924) m. Eleonora Vilhelmine P„ f. 20/12 1894 i Kbhvn., død 1947, datter af murermester R P Bugge og hustru Vilhelmine f. Christiansen; 2. gang (29'5 1948) m. Inga Ulricha Raun P„ f. 20/4 1904 i Århus, datter af oversergent N K Kristensen (død 1922) og hustru Augusta f. Nielsen.

Præliminæreks. 1909; lærereks. (Gedved) 1914; kursus i sprog og nationaløkonomi i Kbhvn. til 1916; journalist ved Ringsted Folketidende 1916; rigs-dagsmedarbejder ved Venstres generalkorrespondance 1918-19, ved Venstres pressebureau fra 1919 og ved Venstres sekretariat, rigsdagen 1920; leder af Venstres sekretariat fra 1920; sekretær for Venstres rigsdagsgruppe 1925 (næstformand 1945) og for Venstres Landsorganisation fra 1929; medl. af folketinget (Svendborg amtskreds) 1943 -50; forsvarsminister i ministeriet Knud Kristensen 1945-47; næstformand i forfatningskommissionen 1946-47; direktør og formand i direktionen for Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1948-50 og fra 1953; forsvarsminister i ministeriet Erik Eriksen 1950-53.

Formand for Foreningen Dannevirke fra 1948; medl. af den skandinaviske forsvarskomité 1948. af bestyrelsen for statsboligfonden 1948 og af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Nordlyset 1954.

Udenl. orden: S.N.I..

Adresse: Strandv. 223. Charlottenlund.

PETERSEN Harriet Wulff kontorchef, cand. polit. R.; f. 2/4 1902 i Ørbæk; datter af læge Marius Munk (død 1949) og hustru Kristine f. Grønnegaard (død 1948); gift (1928, ægteskabet opløst).

Student (Høng) 1919; cand. polit. 1927; sekretær i landsoverskatterådet 1935; fuldmægtig i statens lignings-direktorat 1941, ekspeditionssekr. 1946. tjenstg. kontorchef s. å., kontorchef 1954.

Adresse: Markv. 54, Kbhvn. F.

PETERSEN Helge fh. direktør for meteorologisk institut, R.DM.p.p.; f. 3/4 1886 i Roskilde; søn af overlærer Julius Petersen (død 1922) og hustru Dorothea f. Biering (død 1937); gift 1. gang (26/2 1911) m. Hulda P., f. 16/7 1886. død 1921, datter af grosserer Gotfred Beck (død 1937) og hustru Lau-ritzstine f. Siegumfeldt (død 1924); 2. gang (20/12 1924) m. Ellen Louise P., f. 28/12, datter af sagfører Ingvard Andersen (død 1954) og hustru Ida f. Low (død 1949).

Student (Herlufsholm) 1903; cand. mag. 1909; assistent ved fysisk laboratorium og lærer ved forsk, skoler; ansat ved meteorologisk institut 1910; vidensk. assistent 1911; afdelingsme-teorolog 1919; statsmeteorolog og chef for vejrtjenesteafd. 1932; direktør for meteorologisk institut 1942-56; HU. lektor i meteorologi ved Danmarks tekniske højskole 1944 og ved Kbhvns universitet 1946.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943 og af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland 1944.

Har skrevet videnskabelige afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter

og værker, populære artikler samt Lærebogen Vejrets Fysik.

Tildelt Galathea-medaljen.

Udenl. orden: I.F.2.

Adresse: Sophus Bauditz V. 15, Charlottenlund.

PETERSEN Henrik blikkenslagermester, fh. oldermand, R.; f. 27 o 1883 i Stege; søn af købmand Rasmus Petersen (død 1915) og hustru Mette Marie f. Johansen (død 1932); gift m. Else P.. f. 31/5 1896 i Helsingør, datter af smedemester Erik Madsen og hustru Marie f. Sørensen (død 1927).

Udlært 1901: arbejdet i Tyskland, Østrig og Schweiz 1902-11; egen virksomhed i Kbhvn. fra 1911.

I ledelsen for Kbhvns Blikkenslager-laug 1920, oldermand 1944-54, derefter æresmedlem af lauget; æresmedlem af Centralforeningen af Blikkenslagermestre i Jylland 1954 og af Centralforeningen af Blikkenslagermestre i Østifterne 1955; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1945-54, af dennes forretningsudvalg 1953 -54 og af forretningsudvalget for håndværksrådet 1949-54.

Adresse: Egernv. 4, Kbhvn. F.

PETERSEN H F præst, R.; f. 3/6 1898 i Oldenburg i Holsten; søn af bogtrykker M C Petersen (død 1940) og hustru Ellen f. Petersen (død 1952).

Tysk realskoleeks. i Aabenraa 1914; student (Efterslægtselskabets skole) 1917; cand. theol. 1924; ordineret medhjælper ved Grøndalskirken, Kbhvn. 1924; andenpræst ved den danske menighed i Flensborg 1926 og till. sekretær for dansk KFUM 1926-28; præst-for de danske i Sydslesvigs landdistrikter u. Dansk Kirke i Udlandet 1933: førstepræst ved den danske menighed i Flensborg 1937-50; førstepræst for Sydslesvig 1946-50; dansk præst for Satrup m. fl. menigheder i Angel 1950; formand for Sydslesvigs Kaiende 1946-50 og for Sydslesvigs Kirkedag 1947-50, medl. af hovedbestyrelsen for Sydslesvigsk Forening 1946-50.

Medl. af bestyrelsen for To Løver 1935-37. for Kristeligt Ungdomsarbejde Syd for Grænsen 1935-37, for Historisk Samfund for Sønderjylland fra 1936 og for Selskabet for Danmarks Præstehistorie fra 1939; formand for Dansk Biblioteksforening for Flensborg og Omegn 1937-40, for den danske KFUM i Flensborg 1935-47 og for den danske menighed i Flensborg og omegn 1937-50: redaktør af Ansgar, Kirkeblad for Sydslesvig 1932-41; medudgiver af Sydslesvigs Kirkekalender (1948-52).

Har skrevet: Claus Harms (1928); Danske i Sydslesvig (1933); Fra sydslesvigske Præstegaarde (1938); I Krig og Fred (1946); historiske afhandlinger bl. a. i sønderivdske årbøger. Grænsevagten, Kirkehis-t. Saml., Dansk biografisk Leksikon. Sydslesvig gennem Tiderne, Festskrifterne til H P Hanssen (1932) og Knud Fabricius (1945), Knudsen og Kretzschmers Sydslesvig II (Angel) og Flensborg Bys Historie I-II (1953 og -55); selvbiografisk i Min vej til præstegerningen ved Orla Møller (1956).

Adresse: Satrup. Angel, Sydslesvig og

Karpedam 11, Aabenraa.

PETERSEN Hjalmar fh. guvernør; f. 2/1 1890 i Eskildstrup på Fyn; søn af købmand Lauritz Petersen (død 1932) og hustru Anna f. Preben-Hansen (død 1907); gift 1. gang (5/8 1914) m. Rigmor P., f. Wosgaard, død 1930; 2. gang (28/6 1934) m. Medora P„ f. 2/5 1896 i Meriden, Minnesota, datter af afdøde hotelejer Samuel E Grandprey og hustru Hattie G.

Lærte bogtrykkerfaget; grundlagde bladet »Askov American«, Askov, Minn. 1914; medl. af Minnesotas lovgivende forsamling 1931-35; viceguvernør i Minnesota 1935-36, guvernør i 1936; derefter i statstjeneste (Minnesota Railroad & Warehouse Commission) 1937-43 og igen fra 1955.

Adresse: Askov, Minn., USA.

PETERSEN Johan fh. kolonibestyrer, DM.R., kgl. belønningsmed. i sølv; f. 12/3 1867 i Sagdlit i Julianehaabs distrikt, Grønland; søn af underassistent Andreas Martin Petersen (død 1885) og hustru Karen Margrethe f. Hansen (død 1888); gift (1/9 1895) m. Anna P.. f. 2/8 1867 i Jersie, død 1944, datter af gårdejer Jens Sørensen (død 1902) og hustru Abelone f. Jørgensdatter (død 1921).

Uddannet på landet i Nordsjælland, senere som tømrer samt i kontorfaget; deltog som tolk i den danske kone-bådsekspedition til Østgrønland 1883-85, i Ryders Scoresbysundekspedition 1891-92 og i Gardes og Moltkes opmålings-ekspedition til Sydgrønland 1893; ud-stedsbestyrer i Grønland 1887; genoprettede udstedet Kronprinsens Ejland i Diskobugten 1888; oprettede udstedet Itivdlek på Eggers 0 (Kap Farvel) (1893); deltog i oprettelsen af kolonien Angmagssalik 1894, bestyrer af denne 1894-1916; deltog i udgravningen af kirkeruinen i Herjulfsnæs 1921; overførte Angmagssalikere til Scoresbysund 1925, denne kolonis første bestyrer; forstander for Grønlænderhjemmet i Kbhvn. 1928-31.

Medl. af Scoresbysundkomitéen; æresmedlem af grønlænderforeningen Kalåt-dlit 1944 og af Det grønlandske Selskab 1952.

Har skrevet om angmagssalikerne i værket Tohundrede Aaret for Hans Egedes Ankomst til Grønland (s. m. Gustav-Holm, 1921); Dagbog over Fuglelivet i Angmagssalik (udgivet af Otto Helms i Meddelelser om Grønland, bd. 58, > 1926); om Grønlands sprog og litteratur (s. m. prof. W Thalbitzer i Tidsskriftet Danmark); Oplysninger om Vejr- og Is-forhold i Østgrønland (i meteorologisk instituts årbøger). Adresse: Amagerbrog. 201, Kbhvn. S.

PETERSEN Johannes Boye professor, dr. phil., R.; f. 5/2 1887 i Vejle; søn af sagfører Hans Peter Petersen (død 1927) og hustru Louise f. Petersen (død 1936); gift 1. gang (5/12 1914) m. Dorthea P., f. Nybølle, f. 2 1 1891 i Store Heddinge: 2. gang (24/3 1937) m. Gunver P., f. 4/9 1906 i Helsingør, datter af lektor Sofus Asmund (død 1939) og hustru Johanne f. Rode (død 1946).

Student (Vejle) 1904; lærereks. (Jelling) 1908; cand. mag. 1912; studierejser til Island 1914 og fekoslovakiet og Polen 1929; dr. phil. 1935; lærer ved De forenede kirkeskoler 1909-37; amanuensis ved botanisk have 1920-51; lektor i mikroskopi og mikrobiologi ved Danmarks tekniske højskole 1929-51; professor i botanik ved Kbhvns universitet 1951-31. jan. 1958.

Medl. af kommissionen til afholdelse af alm. forberedelseseks. samt mellemskole- og realeks. for privatister: censor ved skoleembedseks. og ved Danmarks farmaceutiske højskole; formand for Dansk botanisk Forening 1954.

Litterære arbejder: Studier over danske, aerofile Alger (1915); The fresh-water Cyanophyceæ of leeland (1923): The aerial algæ of Iceland (1928): Studies on the biology and taxonomy of soil algae (disputats, 1935); mindre afhandlinger om alger og højere planter; har udgivet 4. udg. af J Jenssen Ordbog for Gartnere og Botanikere (1944).

Videnskabernes Selskabs guldmed.1914.

Adresse: Højdevangs Allé 32, Kbhvn. S.

PETERSEN Johan Wolstrup amtslignings-inspektør; f. 11,5 1904 i Hjørring; søn af karetmager A C Petersen (død 1934) og hustru Kathrine f. Nielsen (død 1947).

Uddannelse ved socialvæsen og skattevæsen; amtsligningsinsp. for Ringkøbing amt 1946.

Adresse: Herning.

PETERSEN Jonathan organist, forfatter, fh. seminarielærer, DM., FM. i sølv. kgl. belønningsmed. m. krone, MI&A.: f. 7/5 1881 i Frederikshaab, Grønland: søn af overkateket Anders Petersen (død 1921) og hustru Safine f. Egede (død 1934); gift 1. gang (1904) m. Marie P. f. Lynge (død 1910); 2. gang (3/11 1912) m. Bolette P., f. 4-8 1895, datter af udstedsbestyrer Jakob Heil-mann (død 1944) og hustru Henriette f. Berthelsen (død 1954).

På Godthaab seminarium 1897-1903; lærer smstds i grønlandsk sprog, musik og sang 1903-45; på organistskole i Kbhvn.. elev af professor, organist J H Nebelong, 1910; organisteks. 1911.

Medl. af Arktisk instituts råd.

Har komponeret sange og salmer; har skrevet teoretisk musik, sange (på grønlandsk), romanen »I Livets Strøm«, leksikonartikler m. m.

Adresse: Godthaab, Grønland.

PETERSEN Josef forfatter; f. 16:9 1881 i Næstved; søn af sognepræst N F Petersen (død 1916) og hustru Marie f. Welhaven (død 1932); gift (2/10 1933) m. Sylvia P., f. 6 6 1896, datter af fabrikant Thomas Strodel (død 1929) og hustru Martha Marie f. Lund (død 1944).

Uddannet på Teknisk skole og Zahrt-manns malerskole som arkitekt og maler; debuterede 1910 med en historisk roman; litteraturanmelder og kronikør ved Social-Demokraten 1924-33; medarbejder ved Samleren 1923-24; rejst som korrespondent for Social-Demokraten og Politiken i Frankrig, Jugoslavien, Rumænien, Grækenland, Tyrkiet, Polen, Afrika og USA; leder af Arbejdernes Teater i 1933.

Har skrevet: romanbiografien Vitus Eering (oversat til fransk og tysk); de historiske romaner Mitkas Billede, Ildstøtten, Kongeofret, En Verden stiger af Havet (oversat til svensk). Skriveren Boas (oversat til norsk), Cæsars Ven, Jomsvikingen, Korsfarerne, Den urene By, Mørkets Fugl, Clodias Hævn og Ahasverus; skuespil, hørespil, noveller samt fire digtsamlinger.

Sølvmed. ved de olympiske lege i Paris 1924 (for legenden Euryale), i Los Angeles 1932 (for legenden Argonauterne) og i London 1948 (for legenden Den olympiske Mester).

Adresse: Peblinge Dossering 30,

Kbhvn. N.

Sommerbolig: »Malerkassen«, Skærby

Strand pr. Nykøbing Sjæll.

 

PETERSEN Jørgen møller; f. 12/4 1897 i Svendborg; søn af møller Theodor Petersen (død 1316) og hustru Maria f. Schultz (død 1943); gift (18/10 1929) m. Gudrun P., f. 14:8 1905 i Svendborg, datter af købmand H C Berg (død 1923) og hustru Dagmar f. Sjøberg (død 1957).

Uddannelse i forsk, forretninger; derefter prokurist i faderens virksomhed, Svendborg Boghvede- & Havremølle, leder af denne fra 1916.

Formand i bestyrelsen for AS Petersen Si Jensen, Svendborg fra 1926 og for A:S Assenskorn, Assens fra 1934; medl. af bestyrelsen for A S Svendborg Dampmølle 1925-41 (formand 1933-41), for AS Svendborg Trælasthandel fra 1928. for AS Svendborg Kalksandstens-fabrik 1928-41 (formand 1931-41) og for AS Hotel Svendborg fra 1951; medl. af delegationen for Landmandsbankens Svendborg afd. fra 1944; præsident for Svendborg Rotary Klub 1944-46.

Adresse: Kirsten Syves V. 3, Svendborg.

 

PETERSEN Kai bankdirektør; f. 26/11 1901 i Glostrup; søn af postbud Va!d. Petersen og hustru Dagmar f. Bagge; gift (25:6 192V) m. Emma P., f. Udesen.

Præliminæreks. 1917; elev i De københavnske Forstæders Bank i Glostrup 1917, forflyttet til Taastrup afd. 1921; fuldmægtig smstds 1924; bogholder i hovedkontoret i Glostrup 1932. meddirektør 1937, adm. direktør 1950.

Sekretær i Foreningen af Provins-bankfunktionærer paa Sjælland fra stiftelsen til 1937; medl. af Glostrup menighedsråd 1938; medl. af bestyrelsen for De Danske Provinsbankers Forening 1949-55, af repræsentantskabet for Danske Bankers Fællesrepræsentation 1949-55 og af bestyrelsen for Danske Provinsbanklederes Understøttelsesfond 1953; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring.

Adresse: Solvangsv. 34, Glostrup.

Sommerbolig: »Mettebo«. Vig Lyng

pr. Vig St.

PETERSEN Kaj landsretssagfører; f. 20;3 1904 i Kbhvn.; søn af snedkermester Jacob Petersen (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Johanne Laurine f. Christiansen (død 1954); gift (21 3 1931) m. Inger P., f. 30,9 1906 i Kbhvn., datter af rektor Vilhelm A C Jensen (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Olga Sophie Dorthea f. Abrahamsen (død 1938).

Student (Vestre borgerdvdskole) 1922; cand. jur. 1928; landsretssagf. 1934; juridisk rådgiver for valutacentralen 1936-38; offentlige og beneficerede sager 1939.

Formand i bestyrelsen for AS Pahl & Petersen, A S Alfred Raffel, AS Cold Stores Holding Selskab og AS Det Danske Kølehus Cold Stores; medl. af bestyrelsen for A/S Det jydske Kølehus og Isværk, A/S Randers Kølehuse og Isværker Cold Stores, A/S Fyns Kølehuse og Isværker Cold Stores, A/S Nord-jydsk Cold Stores, A/S Sydjysk Cold Stores, A,S Bornholms Kølehuse og Isværker, Aktiebolaget Stockholms Kylhus, A/S Simonsen & Weels Eftf., A/S Dampskibsselskabet Heimdal m. fl.; medl. af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924, 1943-47; formand for Foreningen af beskikkede Sagførere i Kbhvn. fra 1956; kompagnichef i hjemmeværnet 1949.

Adresse: Aurehøjv. 1, Hellerup.

PETERSEN Knud prokurist; f. 5/7 1914 i Kbhvn.: søn af tapetserermester Valdemar Petersen (død 1928) og hustru Lydia f. Hansen (død 1934); gift (6/5 1938) m. Ingrid P.. f. 6 7 1915 i Hamborg, datter af r.okurist Toxen Gjerulff og hustru Frieda f. Muller.

Handelseks. • korrespondenteks.; Handelshøjskolens diplomprøve i salg og reklame, kontorlærling i AS Schiønning & Arve 1931; assistent i Tuborgs Bryggerier 1934, overassist. smstds 1939; reklamechef i Det Danske Petroleums Akts. (nu Dansk Esso A/S) 1945. direktionssekr. 1948, prokurist smstds fra 1953.

Formand for Salgs- og Reklameforeningen, Kbhvn. fra 1954.

Har skrevet: Salg og Reklame (s. m. cand. mere. Poul B Christensen); artikler om reklame, propaganda, salgs-forhold m. m. i tidsskrifter og håndbøger. Adresse: Broholms Allé 34. Charlottenlund.

PETERSEN Knud Lehn arkitekt, kgl. bygningsinspektør, R1.; f. 1/6 1890 i Odense; søn af arkitekt kgl. bygningsinspektør J Vilhelm Petersen (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Maria f. Gottschalt (død 1951); gift (marts 1918) m. Karen P., f. 14/8 i Nykøbing S., datter af købmand Carl Meyer (død 1923) og hustru Karen f. Berthelsen (død 1953).

Student (Odense katedralskole) 1908; tømrersvend 1911; bygningskonstruktør fra- Odense tekniske skole 1911; afgang fra kunstakademiet 1918; kgl. bygningsinsp. for Fyen og de sønder-iydske landsdele fra 1929; medl. af Odense byråd 1929-37; arkitekt for domkirkerne i Odense, Ribe og Haderslev.

Medl. af inspektionen for Lahns Stiftelse; medl. af det særlige syn for Sorø, Ringsted, Kalundborg, Store Heddinge, Bjernede og Fjenneslev kirker, af forstanderskabet for Dronningens Asyl i Odense og af Odense byråds udvalg for de offentlige samlinger.

Har bl. a. opført: udvidelse af katedralskolen i Haderslev, statsskolen i Svendborg, Set. Knuds gymnasium i Odense; landsarkivet i Aabenraa; postbygningen i Tinglev og i Gram; toldkammerbygning i Sønderborg og Aabenraa; kommuneskoler i Odense og Dalum; præstegårde i Odense, Strib, Verninge og Guldbjerg; kirurgisk afd., sygeplejerskebygning, køkken, vaskeri og kedelhus til statshospitalet i Sønderborg; grænsegendarmeriets chefsbolig og kontorbygning; post- og telegraf- samt automatcentral-bygning i Gram; tuberkulosestationen for Odense by og amt; udvidelse af Fy ens Stifts Sparekasse; ombygning af Augustenborg slot til sindssygehospital; udvidelse af sygehusene i Aabenraa og Tønder samt pas- og toldkontrolbygningen i Krusaa og Odense havnetold-kammerbygning; ombygning af Graasten slot; har restaureret Dalum klosterkirke samt mange landsbykirker; planlagt

og ledet opførelsen af den gamle fynske landsby ved Odense.

Adresse: Læssøeg. 27, Odense.

Sommerbolig: Korshavn pr. Martofte.

PETERSEN Niels statsaut. revisor; f. 1/10 1885 i Kbhvn.; søn af fyrbøder C L Petersen (død 1919) og hustru Johanne f. Petersen (død 1915).

Uddannet i handels-, industri- og assurance-virksomheder 1901-12; revisor i Revisions- og Forvaltnings-Institutet 1912, kontorchef 1918, underdir. 1920, direktør 1921-57; statsaut. revisor 1921; medl. af bestyrelsen for Revisions- og Forvaltnings-Institutet 1948-57.

Har skrevet: Revisionslæren i Grundrids (1943, 2. udg. 1953).

Adresse: Asgårdsv. 15, Kbhvn. V.

PETERSEN Niels sognepræst; f. 15/1 1891 i Lyne; søn af gårdmand Benneth Petersen (død 1944) og hustru Karen f. Pedersen (død 1936); gift (9/6 1921) m. Kirstine P., f. 15/6 1895, datter af gårdmand Hans Futtrup (død 1922) og hustru Else Marie f. Andersen (død 1941).

Student (Ribe) 1909; cand. theol. 1916; højskole- og gymnasielærer i Høng 1917-20; sognepræst i Aale og Linderup 1921-23; valgmenighedspræst i Vallekilde 1923-40; sognepræst i Rønnebæk og Olstrup 1940, i Ølgod 1945, i Navr og Sir fra 1955.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Bibelselskab; medl. af Santalmissionens landsstyrelse.

Har udg.: Menighed og Folk (1937); Grundtvigsk Menighedsliv og Ydre Mission (1939); artikler og afhandlinger i tidsskrifter og dagblade.

Adresse: Naur.

PETERSEN Olaf skoledirektør, R'.p.p.; f. 15/4 1891 i Hillerød; søn af graver Anders Petersen (død 1939) og hustru Kirstine f. Nielsen (død 1930); gift (24/9 1918) m. Marie P., f. Hansen, f. 20/9 1891 i Fredensborg.

Lærereks. (Jelling) 1913; reserveinten-dar.t 1916-18; statens eetårige kursus 1922-23: studierejser i Sverige, Tyskland og Østrig; lærer ved Randers realskole 1913; lærer ved statens seminarieskole i Haderslev 1920; seminarielærer (statsseminariet i Haderslev) og leder af den til seminariet knyttede øvelsesskole (mellem- og realskole) 1923-39; skoledir. i Esbjerg 1939, i Kbhvn. 1948.

Formand for skolecentralen i Haderslev amt 1932-39 og for Danmarks skolecentraler 1937-48; formand for Komitéen for kbhvnske Skolebørns Landophold og for Gabriel Jensens Ferieudflugter; rådg. medl. af repræsentantskabet for Dansk Kulturfilm; næstformand i bestyrelsen for Blaagaard seminarium; medl. af forretningsudvalget for Kbhvns aftenseminarium og af bestyrelsen for Børnenes Kontor; formand for skoleradioens repræsentantskab og medl. af dens arbejdsudvalg; formand for undervisningsministeriets udvalg vedr. underlødig litteratur; censor ved lærer-eks. (praktisk skolegerning) fra 1941; medl. af Bikubens tilsynsråd.

Har skrevet: Linoleumssløjd og Undervisningsmateriel (1932); medudgiver af Danske Digterværker I-III (1927); medarbejder ved Lærebog for Seminarier; Praktisk Skolegerning (1933); medredaktør af »Dit Barn - dets Fremtid« (1951). Fl. artikler i pædagogiske tidsskrifter.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; I.F.3.; S.N.3.

Adresse: Slotsvænget 25, Kgs. Lyngby.

PETERSEN Oluf højesteretssagfører, R.; f. 28/6 1889 i Kbhvn.; søn af arkitekt CEO Petersen (død 1942) og hustru Gyda f. Jensen (død 1950); gift (11/11 1915) m. Erna Mathilde P., f. 1 12 1889 i Kbhvn., datter af grosserer G P Thomsen (død 1914) og hustru Mathilde f. Petersen (død 1932).

Student (Metropolitanskolen) 1907; cand. jur. 1913; assistent i justitsministeriet 1915-19; overretssagf. i Kbhvn. 1919; sekretær i retsrådet 1920-24; højesteretssagf. 1927.

Formand for skyldrådet for Kbhvns amtsrådskreds 1947-52 og vurderingsformand for Gentofte vurderingskreds 1943-52; formand for Hellerup Kommunal- og Grundejerforening 1949; formand for Regensianersamfundet 1944; medl. af direktionen for Nordisk Livsforsikrings-Akts, af 1897 og for Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts. af 1898 fra 1945, formand for direktionen fra 1956; medl. af ankenævnet i sager efter forræderiloven 1945-50; medl. af bestyrelsen for 1. sagførerkreds 1936-44, for A/S Blegdams-møllen, V Lund & Co., for A/S Credit-reformforeningen for A/S Axel Matts-sons Rideskole & Hestepension og for A/S H.O.K.I.

Adresse: Hans Jensens V. 4, Hellerup.

PETERSEN O Strange professor; f. 10/12 1905 i Kbhvn.; søn af maskinmester Einar Petersen (død 1951) og hustru Kathrine f. Hansen; gift (17/10 1931) m. Gunver P„ f. 25/12 1902 i Svendborg, død 1952, datter af rektor Axel Mossin (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Ellen f. Møller.

Student (Ordrup) 1924; cand. polit. 1930; medarbejder ved Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1930-36; un-dervisningsassist. ved Århus universitet 1936, docent 1948, professor 1953.

Formand for Socialøkonomisk Samfund 1935-36, for Jydsk Nationaløkonomisk Forening 1953-54 og for Oplands-samvirket i Århus fra 1954; ledende senior i Århus Studenterforening 1945-46.

Medl. af modstandsbevægelsens Jyl-landsledelse u. den tyske besættelse og af frihedsbevægelsens samråd 1945.

Adresse: Heibergsg. 27. Århus.

PETERSEN Otto Peter direktør, civilingeniør, R.; f. 24/4 1908 i Aaspe ved Bredebro; søn af landmand Frederik Th. Petersen (død 1939) og hustru Jensmine f. Petersen (død 1952); gift (31/10 1933) m. Maria Wilhelmine P., f. 31/10 1909 i Dusseldorf, datter af ingeniør Willy Pohl (død 1910) og hustru Emma f. Hillerup (død 1952).

Student (Tønder) 1927; hærens officersskoles specialklasses ingeniørkursus; besøgt Civil Defence Staff College, Sun-ningdale, England; premierløjtn. i ingeniørtropperne 1933, kaptajnløjtn. 1939: adjutant hos generalinspektøren for ingeniørtropperne 1940; fuldmægtig i krigsministeriet 1941; kaptajn 1942; chef for hærens bygningstjenestes 4. bygningsdistrikt 1946; kontorchef i krigsministeriet a_*.; brigadechef i civilforsvarskorpset 1950-54; direktør i Civilforsvars-Forbundet fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Citadelskir-ken 1946-50, af udvalget ang. Kronborgs istandsættelse og fremtidige anvendelse 1946-50; tilsynsførende med Fakse rekreationshjem 1946-50.

Har skrevet: Sprængstoffer I, Elementer ved Eksplosionsforegange; Sprængstoffer II, Sprængstoffernes Teknologi.

Adresse: Slagelseg. 5, Kbhvn. Ø.

PETERSEN Ove oberst, K.DM.; f. 18/12 1897 i Kbhvn.; søn af professor, dr. phil. Julius Petersen (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Ida f. Astrup (død 1945); gift (9/2 1935) m. Karen P., f. 17/6 1906 i Skanderborg, datter af amtsforvalter Bianco Boeck (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Ingeborg f. Rée (død 1954).

Student (Østre borgerdydskole) 1916; kadet s. å.; sekondløjtn. 1919; premierløjtn. 1920; kaptajnløjtn. 1928; erlogs-kapt. 1937; kommandørkapt. 1945; tjenstg. ved søværnets flyvevæsen 1924-27 og 1932-41, chef for flyveskolen og stabschef ved flyvevæsenet 1939-41; tjenstg. i marinestaben 1947-50; stabschef ved hærens og søværnets flyverledelse 1950; overført til flyvevåbnet s. å.; midlertidig oberst og medl. af staben hos den øverstkommanderende for de fælles luftstyrker i Nordeuropa i 1951; chef for flyvevåbnets sergent-, korporal- og mathskole 1951-55; oberst 1952; chef for flyvestation Værløse 1955; til rådighed for flyverhjemmeværnet 1956; flyverhjemmeværnsinsp. s. å.

Formand for bestyrelsen for Organisationen af Flyvevaabnets Officerer fra 1951.

Adresse: Delfing. 56, Kbhvn. K.

PETERSEN (Roj) Peter fh. domæneforpagter, R.; f. 13/4 1875 i Klakring; søn af afdøde gårdejer P Petersen, Gammelgaard, og hustru Kathrine f. Christensen; gift (29/4 1911) m. Jensine P„ f. 22/9 1885 i Faarup, datter af lærer Waa-ben og hustru f. Husum.

Lærte landvæsen og var forvalter på forsk, større gårde i 10 år; ejede efter 1906 forsk, gårde, Hersomgaard ved Hobro, Damsmark ved Guldager, Elisalund og Lykkegaard ved Kolding; forpagter af domænegården Røj ved Tønder 1926-51.

Medl. af tilsynsrådet for Handelsbanken i Tønder fra 1926 og af Møgeltønder sogneråd 1933-37; formand for Den konservative Vælgerforening i Tønderkredsen fra 1934; amtsrådsmedi. fra 1935; medl. af Tønder Marskens bestyrelse fra 1935; medl. af folketinget 1935-45 og af statens jordlovsudvalg 1940-46; formand for jordfordelings-kommissionen i Ribe amt 1941-48.

Adresse: Castenskioldsv. 9, Kolding.

PETERSEN P M direktør R.; f. 9/12 1879 i Andebølle på Fyen; søn af restauratør Lars Petersen (død 1928) og hustru f. Rasmussen (død 1939); gift (21,4 1901) m. Emma Josephine P., f. 12/9 1878 i Odense, datter af værkmester Hans Jørgensen (død 1916) og hustru Anne f. Knudsen (død 1892).

Ansat hos købmand Urban Larsen, Lundeborg på Fyen og hos købmand Aug. Lausen, Middelfart; fuldmægtig i firmaet Petersen& Jensen, Svendborg 1899-1916; overtog dette firma 1916; efter omdannelsen til aktieselskab i 1925 dettes direktør til 1951; till. direktør i A/S Assenskorn. Assens 1934-51.

Formand for Svendborg Importørforening 1923-47, for Svendborg Handelsstandsforening 1929-43, for Danske Sejl-skibsrederes Protection Club 1923-56, for Foreningen af Forhandlere af Kunstgødning i Fyens Stift 1934-49 og for AS Hotel Svendborg 1945-50; medl. af bestyrelsen for Danske Korn- og Foderstof Importørers Fællesorganisation 1933 -51. for Den fynske Handelsstands Centralforening 1926-44, for Sammenslutningen af Danske Saasæds Eksportører 1946-51, for A/S Korsørkorn til 1956, for A/S Svendborg Skibsværft, for AS Svendborg Trælasthandel, for Forsikrings-Akts. Danske Lloyd, for A/S Petersen & Jensen, Svendborg, for AS Assenskorn, Assens og for A/S Baagø & Ribers Korn- og Foderstofforretning; næstformand for Foreningen af Korn- og Foderstof-Importører for Jylland og Fyn 1931-51; medl. af direktionen for Sydfynske Jernbaner 1933-49.

Adresse: Porthusv. 32, Svendborg.

PETERSEN Poul fabrikant, civilingeniør; f. 29/4 1889 i Frejlev ved Nysted; søn af lærer Carl Petersen: gift (11/5 1933) m. Gudrun Else P., f. 25/2 1911, datter af grosserer Chr. L Grønnegaard (død 1951).

Student (Nykjøbing) 1907; cand. polyt. 1914; derefter ingeniør i Sverige og USA; påbegyndte 1922 egen en gros forretning i radio, senere udvidet bl. a. med fabriksanlæg (Neutrofon), indehaver af dette firma 1922-47; indehaver af Maskinfabriken Trepko.

Adresse: Mosehøjv. 52, Charlottenlund.

PETERSEN Poul teaterdirektør, R.; f. 21/9 1905 i Kbhvn.; søn af bogholder Oluf R Petersen (død 1953) og hustru Ellen f. Sørensen (død 1956); gift (2,10 1934) m. skuespillerinde Mime Fønss, f. 12'11 1911 på Frdbg., datter af operasanger, sceneinstruktør Johannes Fønss (se denne) og hustru Dagmar f. Halberg.

Student (Johannesskolen) 1925; cand. phil. 1926; universitetsstudier til 1929; uddannet på Det ny Teaters elevskole 1930-32; skuespiller ved Det ny Teater 1932-33, ved Casino 1933-35, ved Odense Teater 1935-38, ved Aalborg Teater 1938-40, ved Frederiksberg Teater og Alléscenen 1941-45; direktør for Aalborg Teater 1945-54, for Aarhus Teater fra 1954.

Hovedroller: Dr. Herming i Indenfor Murene; Professor Dorn i Han sidder ved Smeltediglen; Elias i Paaske; Vol-pone i Volpone; Enhver i Det gamle Spil om Enhver; Overlæge Ruhne i Nu er det Morgen; Pastor Manders i Gengangere o. fl.; iscenesættelser: Mus og Mænd; Comtesse Cathleen; De tre Skalke; Indenfor Murene; Barnet; Genboerne; En Spurv i Tranedans; Flygtningen; Vildanden; Gedeøen o. fl.

Adresse: Krathusv. 6, Risskov.

PETERSEN Richard professor, dr. phil., R1.; f. 6/1 1894 i Thisted; søn af dampskibsfører Vald. Petersen (død 1897) og hustru Anna f. Kløvborg (død 1936); gift (22/12 1922) m. Karen R. P„ f. Svane, f. 6/9 1895 i Kbhvn.

Student (Schneekloths skole) 1912; cand. mag. 1918; assistent ved polyteknisk læreanstalts matematikundervisning 1918-35 og ved universitetet 1919-26; lærer ved søværnets officersskole 1924-32, ved polyteknisk læreanstalts forberedelseskursus 1931-38 og ved hærens officersskoles specialklasse fra 1935; dr. phil. 1933; docent i matematik ved landbohøjskolen 1935-37;. professor i matematik ved Danmarks tekniske højskole 1937; professor i anvendt matematik smstds fra 1954.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1940; sekretær for den 10. skandinaviske matematikerkongres; medl. af livsforsikringsnævnet 1949-50; medl. af bestyrelsen for Nordisk Livsforsikrings-Akts. af 1897 og for Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts. af 1898 fra 1950; censor ved skoleembedseks. 1951-54; medl. af forsvarets forskningsråd fra 1952; formand for bestyrelsen for Dansk Institut for Matematikmaskiner fra 1955.

Har skrevet: Om en Klasse næstenperiodiske analytiske funktioner (disputats, 1933) o. a. vidensk. arbejder over funk-tionsteoretiske emner; Lærebog i Matematisk Analyse I-IV (s. m. A F Andersen og Harald Bohr).

Adresse: Mynstersv 9, Kbhvn. V.

PETERSEN S A fh. distriktsingeniør, R. DM.; f. 15 7 1886 i Århus; søn af arkitekt P H Petersen og hustru Marie f. Johansen; gift (31 12 1912) m. Ingrid P., f. 7/12 1889 i Lille Lyngby sogn, datter af købmand Theodor Falster (død 1889) og hustru Sanne f. Bruhn (død 1903).

Student (Østre borgerdydskole) 1905; cand. phil. 1906; cand. polyt. 1911; ingeniør i Elektricitats A/G., vorm. Schu-chert & Co., Niirnberg 1911-13; installatørforretning i Haslev i 1914; hjælpeing. ved telegrafvæsenet 1914; ingeniøras-sist. 1916; ingeniør 1918; telegrafing. 1924; distriktsing. 1931; leder af post-og telegrafvæsenets 2. ingeniørdistrikt i Aabenraa 1920, af 1. ingeniørdistrikt i Kbhvn. 1940-56.

Adresse: Katrinedalsv. 44, Kbhvn.

Vanløse.

PETERSEN Sophie fh. lektor, cand. mag., E. f. 15/2 1885 i Kbhvn.; datter af købmand Lars Petersen (død 1904) og hustru Jacobine f. Fiebig (død 1907).

Student (N Zahles skole) 1905; cand. mag. (naturhistorie og geografi) 1911; pædag. eks. 1911; lærerinde ved M Kruses skole, Ingrid Jespersens skole, L Engelhardts skole og N Zahles seminarium 1911-20; lektor ved Nørre gymnasium 1920-55; leder af undervisningen i skolehygiejne og sundhedslære til fag-lærerindeeks. fra 1917; studierejser til Grønland, Island, USA, Hawaji, Kaukasus, Sovjetunionen, Afrika. Canada, Sydamerika, Østen, Australien, Ethiopien og Madagascar.

Medl. af bestyrelsen for Studenterhjemmet 1909-10, for Foreningen af Gymnasiets Lærere i Naturfag 1912-52, for Dansk geologisk Forening 1919-22, for Almindelig dansk cand. mag. Organisation 1919-23, af udvalget for Grønlands kirkesag fra 1920, af Østgrøn-landskomitéen 1924, for Dansk Cyklist Forbund 1926-35, for Gymnasieskolernes Lærerforening 1927-44 og for Pædagogisk Selskab 1935-49; censor i geologi ved skoleembedseks. og korresp. medl. af The society of woman geographers i Washington. Formand for nævningeudta-gelsesudvalget i 10. kreds 1939-49; formand for Landsforeningen for Hjem-stavnskultur 1942-56; medl. af foreningen Nordens skolenævn. Redaktør af det nordiske pædagogiske tidsskrift Bog og Naal.

Her skrevet: Lærebog i Geologi for Gymnasiet (1917); Grønland i Hverdag og Fest (1928); Færøerne, Land og Folk (1930); Paa Cykle gennem Danmark (1931); Island (1931); Østgrønland (1933); Siam (1934); Danmark i det fjærne (1935); Vandrebogen (1936); En Flyvetur til Australien (1939); Danmarks gamle Tropekolonier (1946); Vore gamle Tropekolonier (1948); Et Besøg i Nigeria (1953); Hvor får vi det fra (1956); afsnittet om Grønland i Lærebog i Geografi for den grønlandske Skole (1924); afsnittet om vore tropekoionier i »Havet omkring Danmark« (1949) samt en

række artikler i dagblade og tidsskrifter.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1957.

Adresse: Skt. Kjelds G. 8, Kbhvn. 0.

PETERSEN Svend Aage arkitekt, chef for søværnets bygningsdistrikt, R.; f. 11/11 1914; søn af arkitekt Paul Chr. Petersen (død 1956) og hustru Olga f. Petersen: gift (19/1 1945) m. Gytte Kirsten P., i. 13/9 1921, datter af ingeniør Knud Mogensen (død 1955) og hustru Else f. Normann Andersen.

Student (Østersøgades gymn.) 1933; afgangseks, fra kunstakademiets arkitektskole 1939; arkitekt ved søværnets bygningsvæsen (senere søværnets bygningsdistrikt) 1938, chef for samme 1954; forsvarsministeriets tilsynsførende m. bygningerne på Christiansø og arkitekt for Nyboder fra 1955.

Næstformand for Akademisk Arkitektforenings sektion for arkitekter i stat og kommuner fra 1941; medl. af bestyrelsen for Danske Arkitekters Landsforbund fra 1954.

Adresse: Svaneg. 11, Kbhvn. K.

PETERSEN Theodor højesteretsdommer. R1.; f. 5/2 1904 i Kbhvn.; søn af landsdommer Axel Petersen (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Elisa f. Brandt (død 1948); gift 1. gang (24/6 1933, ægteskabet opløst 1952) m. Esther P., f. 25/6 1913 på Frdbg., datter af højesteretssagfører Andreas Martensen-Larsen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Else f. Sommerfeldt; 2. gang (30/3 1954) m. Ulla Yvonne- P., f. 2/2 1923 i Kbhvn., datter af formand Richard Larsen og hustru Annie f. Duus.

Student (Østersøgades gymn.) 1922; cand". jur. 1929; fg. sekretær i justitsministeriet 1930, udnævnt 1933, fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr. 1941: kst. dommer i Kbhvns byret s. å., udnævnt 1942; dommer i østre landsret 1950-57, retsformand 1956-57; dommer i højesteret 1957.

Sagførerfuldm. 1929-33; sekretær ved Iandsnævnet for børneforsorg 1933-36 og hos statsadvokaten for Kbhvn. 1934; juridisk sekretær ved retslægerådet 1936; ekspeditionssekr. smstds 1937-41; med-bestyrer af de Sehestedtske fideikom-misser til 1956; medl. af bestyrelsen for Den Danske Dommerforening 1945-50, af bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening 1945, af bestyrelsen for Juristforbundet 1946-52 og af dansk komité for sammenlignende retsforskning 1952; suppleant i arbejds- og forligs-nævnets formandsskab 1945; mæglings-mand 1946; medl. af retsplejeudvalget 1946-50; suppleant i domstolen for anke af tjenestemandssager 1947; censor ved Kbhvns universitets juridiske eksaminer 1949; medredaktør af Juristens Domssamling 1945-50.

Har skrevet; Retsliv og Retspleje i England (1949) samt artikler i fagpressen.

Adresse; Fasanhaven 34, Gentofte.

PETERSEN Thomas malermester, R.; f. 19/12 1888 i Horsens; søn af malermester Wilh. Petersen (død 1917) og hustru Cathrine f. Paikjær (død 1908); gift (31/8 1917) m. Karen P., f. 7/1 1894 i Horsens, datter af sygebetjent ved straffeanstalten M Andersen (død 1923) og hustru Maria f. Lauersen (død 1948).

Svendeprøve som maler 1908; rejst i udlandet; på kunstakademiets maler- og dekorationsskole 1910-14; frivillig mesterprøve 1946; medindehaver af faderens forretning i Horsens 1915, eneindehaver fra 1917; till. lærer ved Horsens tekniske malerskole 1915, overlærer smstds 1941.

Formand for Horsens Malermesterfor-ening 1922; medl. af bestyrelsen for Håndværker- og Industriforeningen i Horsens 1923 (formand fra 1952), for den lokale sammenslutning af arbejdsgivere i Horsens 1930 (formand fra 1949) og for Centralforeningen af Malermestre u. Arbejdsgiverforeningen 1930 (formand fra 1939); formand for Landsforeningen af danske Malermestre 1952-57; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1940, af repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring 1940, af Håndværksrådet 1942 og af repræsentantskabet for Horsens Privatbank; medl. af bestyrelsen for Teknisk skole i Horsens fra 1933; æresmester af Kbhvns Malerlaug 1957.

Adresse: Sønderbrog. 9, Horsens.

PETERSEN Thøger Hougaard fabrikant, oldermand, R.p.p.; f. 27/10 1892 i Kbhvn.; søn af bogbindermester Thorvald Petersen (død 1926) og hustru Margrethe f. Kjær (død 1928); ugift.

Uddannelse som bogbinder hos D L Clements Eftf.; rejst som svend i Tyskland 1912-14 og i Amerika 1915-18; optaget i bogbinderfirmaet Petersen og Petersen 1919, eneindehaver 1938; direktør for bogbinderfirmaet A/S Carl Petersens Enke's Eftf.

Medl. af bestyrelsen for Bogbinder-lauget 1926, viceoldermand 1934, oldermand 1945; dommersuppleant i den faste voldgiftsret; medl. af bestyrelsen for Foreningen for gamle Håndværksmestre og deres Enker i trange Kår; medl. af bestyrelsen for Den grafiske Sammenslutning og for Den grafiske højskole; medl. af bestyrelsen for Kgl. Dansk Yachtklub 1927-37, formand for dennes cruisingudvalg og indehaver af klubbens ærestegn; medl. af repræsentantskabet for Haandværkerbanken og af hovedbestyrelsen for Foreningen for Boghånd-

Udenl. orden: S.V.31. Adresse: Øresundshøj 1 A, Charlottenlund.

PETERSEN Vilhelm ingeniør; f. 6/2 1877 i Holbæk; søn af smedemester A F Petersen (død 1917) og hustru Vilhelmine f. Rasch (død 1930); gift (28/4 1925) m. Betty P., f. 20/7 1903 i Kbhvn., datter af grosserer J A Jørgensen (død 1908) og hustru Luise f. Schunck.

Præliminæreks. 1892; ansat i den danske statstelegraf 1892-95, i Store Nordiske Telegraf-Selskab 1895-1902, i den kinesiske statstelegraf som tilsynsførende ingeniør 1902-35.

Medl. af Asminderød-Grønholt sogneråd 1950-54

Udenl. ordener: Chin.D.D.; Chin.G.H.; J.O.S.

Adresse: Villa Fangtse, Sørup pr.

Fredensborg.

PETERSEN Vincent direktør, translatør, R.; f. 7/4 1909 i Kbhvn.; søn af fh. vognstyrer Thorvald Petersen og hustru Kirstine f. Andersen (død 1950); gift (20/12 1942) m. Else P., f. 26/4 1919, datter af fh. bankdirektør Thorkild Kjeldsen (se denne).

Realeks. 1925; translatøreks. i engelsk 1936; forsk, handelseksaminer, herunder Handelshøjskolens diplomprøve 1948; ansat i Det Danske Petroleums Akts. (nu Dansk Esso) 1925, i A/S Kryo-lith Mine og Handels Selskabet 1929; kontorchef i Kryolitselskabet Øresund A/S 1940, direktionssekr. 1946, prokurist 1948. direktør smstds 1953, adm. direktør 1956.

Medl. af tilsynsrådet for Bikuben, af bestyrelsen for A/S De Private Assurandører og for Nordisk Mineselskab A/S 1956.

Adresse: Adolphsv. 35. Gentofte.

PETERSEN-DALUM Johs. fh. forstander. R.DM.p.p.; f. 4/9 1887 i Dalum; søn af forstander Jørgen Petersen (død 1908) og hustru Jensine f. Thygesen (død 1949); gift 1. gang (25/9 1915) m. Ingeborg P-D., f. 15/9 1888, død 1937, datter af afdøde direktør N P Madsen, Masnedsund, og hustru Mette Marie f. Jensen; 2. gang (28/7 1940) m. Asta P-D., f. 9/4 1904, datter af bagermester Johs. Grundsted, Otterup, og hustru Karen Marie f. Hansen.

Elev på Testrup højskole 1904-05. på Dalum landbrugsskole 1906-07, på Tune landbrugsskole 1909; landbrugskand. 1913; lærer v. d. Classenske agerbrugsskole på Næsgd. 1913-15; konsulent i husdyrbrug i Viborg Amts landøkonomiske Forening 1915-20 og lærer i husdyrbrug på Asmildkloster landbrugsskole 1915-20; medforstander fra 1918; forstander for Dalum landbrugsskole 1920-53.

Formand for regnskabsudvalget i Odense og Omegns Landboforening 1922-32; medl. af planteavlsudvalget for De samv. Landboforeninger i Fyns Stift 1926-30 og af landsudvalget for landøkonomisk ungdomsarbejde 1925-40; næstformand for A/S Fyns Stifts Landbrugstidende 1926-55; medl. af repræsentantskabet for Det danske Hedeselskab 1927; formand for De samv. Landboforeninger i Fyns Stift 1929-55, derefter æresmedlem af bestyrelsen; medl. af bestyrelse og forretningsudvalg for De samvirkende danske Landboforeninger 1929, af Landbrugsrådet 1930, af tilsynsrådet (næstformand) i Handelsbanken i Odense 1932, af bestyrelsen for Fyens Tidende (formand 1955) og af bestyrelsen for dansk landbrugsmuseum 1938; formand for landbrugets radioudvalg 1939 og for Foreningen af danske Landbrugslærere 1940-48; medl. af bestyrelsen for Foreningen for Folkehøjskoler og Landbrugsskoler 1940-48; næstformand i statens husdyrbrugsudvalg 1941, formand 1944: medl. af landbrugets studiefond 1948 og af trafikministeriets Storebælts-udvalg 1948; næstformand i fællesudvalget for landbohøjskolens sterilitets-forskningsinstitut 1951; medl. af bestyrelsen for Den europæiske          Husdyrbrugsorganisation

1952; formand for landbrugsministeriets landsudvalg for demonstration af kvægbrug 1954.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; Æt.S.4.

Adresse: Vesterled ved Dalum landbrugsskole pr. Hjallese.

PETERSLUND P M sagfører; f. 9/2 1902 i Tøvning på Mors; søn af gårdejer Martin Sørensen (Peterslund) (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Marie f. Kristensen (død 1940); gift (31/1 1937) m. Marie P., f. 27/11 1906 i Guderup på AIs, datter af købmand Jørgen Petersen (død 1955) og hustru Marie Margrethe f. Frandsen (død 1956).

Uddannet ved praktisk landbrug 1916-27; elev på Tommerup højskole 1918-19 og på Dalum landbrugsskole 1922-23; forvalter på Peterslund 1923-27; samtidig sekretær i Morsø skatteråd og i Sammenslutningen af Mergelselskaber i Danmark; student (Akademisk kursus) 1930; cand. jur. 1937; sekretær i statens jordlovsudvalg og till. fg. sekretær i landbrugsministeriet 1937-42; sagførtr-fuldm. i Nykøbing' M. 1942, sagfører smstds fra 1944; till. auktionsleder i Nykøbing M. købstad m. v.

Vurderingsformand for Mors østre vurderingskreds fra 1953; medl. af skyldrådet for Thisted amt fra 1953, af repræsentantskabet for Galtrup efterskole og for Nykøbing M. børnehave; formand for Morslands Udstykningsforenings legatbestyrelse.

Adresse: Vesterbro 67, Nykøbing M.

PETRI Erik landsretssagfører; f. 20/2 1905 på Frdbg.; søn af fabrikejer, mag. scient. Chr. F Petri (død 1955) og hustru Elisabeth f. Topsøe-Jensen.

Student (Metropolitanskolen) 1922; eand. jur. 1928; landsretssagf. i Kbhvn. 1933; offentlige sager 1939; lærer ved Handelshøjskolen i Kbhvn. fra 1934, lektor smstds 1939-44.

Medl. af styrelsen for Juridisk Forening 1937-48 og for Sagførerforeningen af 1924, 1937-40, af kredsbestyrelsen for 1. sagførerkreds 1937-38 og af styrelsen for Fængselshjælpen 1941-51. Medl. af styrelsen for aktieselskaberne Toldbodmøllen, Slagelse Dampmølle, Bøgelund-Jensen og tilknyttede ejendomsselskaber, Godthåbsvænge. Em. Jensen & H Schumacher, P W Jacobsen & Søn, Joseph Levin & Co. m. fl. og medl. af styrelsen for IS Jul. Gjellerups Forlag og Boglade; medl. af styrelsen for De Wulffske Legater, Peer Goe og Anna Jacobsens Legat og Julie Troense-gaards Fond.

Adresse: Ceresv. 17, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Issehoved pr. Nordby,

Samsø.

PETRI Knud dommer, E.DM.p.p.; f. 23 7 1876 i Holsted; søn af herredsfoged, etatsråd N P N Petri (død 1913) og hustru f. Neergaard (død 1909); gift (27 5 1911) m. Clara Marie Camilla P., f. 12'2 1886. datter af skolebestyrer G D S Neve (død 1926) og hustru f. Petersen (død 1886).

Student (Roskilde) 1893; cand. jur. 1900; fuldmægtig ved Ramsø-Tune herreder 1900-11, ved Lejre herred 1912; politimester i Helsingør m. v. 1919; dommer i Kalundborg købstad med Ars-Skippinge herreder samt Samsø birk 1936-46.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Gevningegaarden pr. Roskilde.

PETRI Svend prosektor, dr. med., R.; f. 18/7 1895 i Nørre Aaby; søn af kommunelæge Alfred Petri (død 1947) og hustru Marie f. Gjerløff (død 1928); gift m. Inger P., f. Høyrup, ægteskabet opløst.

Student (Metropolitanskolen) 1914; demonstrator anatomiæ 1918-19; med. eks. 1922; assistent ved Bispebjærg hospitals patologiske institut 1922-27; dr. med. 1926; reservelæge ved Bispebjærg hosoi-tals med. afd. B 1927; prosektor ved universitetets patologisk-anatomiske institut 1927, fast ansat 1. prosektor fra 1929; prosektor ved kommunehospitalet fra 1931; læge ved Dansk Folkeforsik-ringsanstalt fra 1931; lektor i patholo-gisk anatomi ved Danmarks tandlægehøjskole 1942-50 og ved Kbhvns universitet fra 1944; fl. studieophold i udlandet.

Censor ved med. embedseks. i normal anatomi 1927-33 og i pathologisk anatomi 1943-44; mikroskopiker for Cancerkomitéen 1929-38; deltog i konkurrencen om professoratet i pathologisk anatomi 1928; privatdocent 1931-39; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Danske Vævspathologers Organisation fra 1932, formand 1942-46; specialist-anerk. (pathologisk anatomi og vævs-mikroskopi) 1933; privatmikroskopiker fra 1929.

Har skrevet: Undersøgelser over Wrights Blodpladeteori (disputats, 1926); mange arbejder over hæmatologiske og pathologisk-anatomiske emner samt indenfor Avitaminose-B-området.

Adresse: Øregårds Allé 27, Hellerup.

PEYTZ Svend dommer, R.; f. 29/6 1893 i Kbhvn.; søn af baneingeniør L C P Peytz (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Jørgine f. Hansen (død 1936); gift (29/1 1922) m. Olga P., f. 30/12 1893 i Odense, datter af skibsfører A C Christensen (død 1938) og hustru Dorthea f. Larsen.

Student (Fredericia) 1911; cand. jur. 1918; herredsfuldm. 1918-19; politi-fuldm. i Middelfart 1919; dommer-fuldm. i Rudkøbing 1920; dommer i Ærøskøbing købstad og Ærø herred 1940, i Slagelse købstad med Antvorskov birk 1947, i Bregentved-Gisselfeld birk 1952.

Byrådssekr. i Rudkøbing 1920-35 og till. havnesekr. fra 1929 samt sparekasserevisor til 1936; medl. af tilsynsrådet for Tranderup Sogns Spare- og Laane-kasse til 1947.

Adresse: Haslev.

PHILIP Kjeld handelsminister, professor, dr. oecon.; f. 3/4 1912 i Kbhvn.; søn af grosserer Louis Philip (død 1933) og hustru Carli f. Løwenstein (død 1944); gift (19/2 1938) m. cand. oecon. Inger Margrethe P., f. 14/8 1916 i Snekkersten, datter af kontorchef, cand. jur. Einar Nygaard og hustru fh. fuldmægtig, cand. polit. Elna f. Dahlberg.

Student (Østersøgades gymn.) 1931; cand. polit. 1937; undervisningsassist. ved Århus universitet 1937; dr. oecon. ved Århus univ. 1942; professor i socialpolitik og finansvidenskab smstds 1943; professor i nationaløkonomi og socialpolitik ved Stockholms hogskola 1949; professor i statsvidenskab ved Kbhvns universitet 1951; handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart) i ministeriet H C Hansen fra 1957.

Medl. af skattekommissionen af 1937 fra 1945, af udvalget til undersøgelse af spørgsmålet om beskatning af brugsforeninger o. a. lign. kooperative foreninger og selskaber af 1946 og af afvik-lingskommissionen af 1949; ekspert for Pensionsutredningen (Stockholm) 1949; medl. af udvalget vedr. skattelettelse for opsparing fra 1951, af motorafgiftskom-missionen af 1947 fra 1952 og af grund-skyldskommissionen af 1948 fra 1953; indtil 1957 medl. af næringslovkommissionen af 1954 og udvalget af 1954 til at undersøge mulighederne for at udstede værdifaste obligationer m. v.; formand for samordningsudvalget af 1955 og indtil 1957 for forbrugsskatteudvalget af 1956; gæsteforelæsningsrække ved Oslo universitet 1946; studieophold i USA 1947; forstander for Kbhvns universitets økonomiske laboratorium 1953-57 og for-

mand for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi fra 1956.

Litterære arbejder: En Fremstilling og Analyse af Den danske Kriselovgivning 1931-38 (1939): Bidrag til Læren om Forbindelsen mellem Det offentliges Finanspolitik og den økonomiske Aktivitet (disputats 1942, spansk udg. 1949); Staten og Fattigdommen (1947); Division of Work between the Central and Locai Governments in Norway, Sweden, England and Wales, and Holland (Cambridge, Mass. 1948); Intergovernmental Fiscai. Relations (1954); Skattepolitik (1955); artikler i inden-og udenlandske videnskabelige tidsskrifter; kronikker i Politiken.

Adresse: Rungstedv. 5, Rungsted Kyst.

PHILIPSEN Aage maskinfabrikant, R.; f. 15/1 1881 i Viborg; søn af maskinfabrikant Eskild Philipsen (død 1911) og hustru Nina f. Christensen (død 1939); gift (20/3 1923) m. Cecilie P., f. 14/1 1896 i Esbjerg, datter af direktør Gustav Forum (død 1930) og hustru Bertha f. Jørgensen (død 1955).

Fjerde kl. hovedeks. (Viborg) 1896: læretid på maskinværksted i Viborg 1896-1900; på maskinfabrikker i Tyskland og Schweiz 1900-05; begyndt egen forretning (firma Philipsen & Co.) 1906.

Medl. af bestyrelsen for Viborg Borger- og Håndværkerforening 1910-34, formand 1921-34, æresmedlem 1951; medl. af Viborg byråd 1937-45, borgmester fra 1943; medl. af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for Dansk Håndværk og Industri 1923-45, af dansk standardiseringsråd 1926-55, af bestyrelsen for Teknologisk institut 1929-55, af tilsynsrådet for Handelsbankens filial i Viborg 1930-51, af bestyrelsen (formand) for A/S Herning Motor Compagni fra 1938, af bestyrelsen (formand) for A/S Bryggeriet Odin fra 1924, af bestyrelsen (formand) for A Philipsen A/S fra 1950 og af bestyrelsen (formand) for A/S Philipsen & Hall fra 1952; oldermand i Viborg Smedelaug fra 1932.

Adresse; Villa Sønæs, Viborg.

PIHL F fh. rigsadvokat, K'.DM.; f. 23'11 1884 i Svaneke; søn af toldassistent J P Jensen Pihl og hustru Petrea f. Lerche; gift (23/3 1912) m. Paula P., datter af sparekassedirektør J P Harpøth (død 1920) og hustru f. Dethlefsen (død 1899).

Student (Rønne) 1901; cand. jur. 1907; cand. polit. 1911; herredsfuldm. i Holstebro og ved Rougsø herred 1911-17; auditør 1917; kst. dommer i Kbhvns byret 1920; fast ansat 1923; dommer i østre landsret 1935; rigsadvokat 1936-54.

Stedfortræder for forligsmændene 1935, forligsmand 1936-52; medl. af retsplejeudvalget 1936-55; justitsministeriets tilsynsførende med Danske Grundejeres Brandforsikring 1936.

Adresse: Skt. Jakobs PI. 6, Kbhvn. Ø.

PIHL Mogens professor, dr. phil.; {.22/4 1907 på Frdbg.: sen af rektor H J Pihl (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Elna Dorthea f. Koch; gift (9/7 1949) m. Hjørdis Strange P., f. 24,11 1917, datter af maskinmester E Petersen (død 1951).

Student (Ordrup gymn.) 1925; studieophold i Gottingen 1928-30; mag. scient. (matematik, fysik) 1931; univ. guld-med. 1935; dr. phil. 1939; adjunkt ved Kolding højere almenskole 1933, lektor smstds 1939, ved Vestre borgerdyd-skole i Kbhvn. 1945; lektor i de eksakte videnskabers historie ved Kbhvns universitetet 1955; professor i fysik smstds 1957; till. lærer i matematik ved Danmarks lærerhøjskole 1945 og ved søofficersskolen 1946-48; faglig medhjælper hos undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne 1956-57.

Kasserer i Gymnasieskolernes Lærerforening 1940-44 og medl. af foreningens pædagogiske udvalg 1946-48; UNESCO-stipendiat (England -og Frankrig) 1948-49; medl. af UNESCO-kommissionen til oprettelse af et matematisk-naturviden-skabeligt fakultet ved Monrovia Uni-versity, Liberia 1951-52; formand for Fysisk Forening 1954-56; medl. af The International Commission on Mathema-tical Instruction (ICMI) 1955-57; medl. af opgavekommissionen for mellemskole- og realeks. m. v. 1955 og studenter-eks. 1956 samt af Danmarks matema-tikundervisningskommission 1955-57.

Litterære arbejder: Der Physiker L V Lorenz (disputats, 1939); afhandlinger om teoretisk og historisk fysik samt lærebøger i matematik og fysik; medredaktør af Centaurus International Maga-zine of the History of Science and Me-dicine; redaktør af serien Acta Histo-rica Scientarum Naturalium et Medicina-lium.

Adresse: Høeghsmindev. 24, Gentofte.

PILEGAARD-LARSEN Arne forpagter, sognefoged; f. 16/9 1912 på Pilagergaard, Lundby ved Skælskør; søn af gårdejer, sognerådsformand Ludvig Larsen (død 1946) og hustru Ingeborg f. Kristensen; gift (17/4 1935) m. Gudrun P-L., f. 25/4 1910 på Stubberupholm ved Faarevejle, datter af proprietær, landstingsmand Johs. Clausen (død 1939) og hustru Mette f. Holm (død 1954).

Uddannet ved landbruget; derefter bestyrer af gården Clemenshøj, Tømmerup ved Kalundborg; på Ollerup gymnastikhøjskole samt som gymnastiklærer og elev på Antvorskov højskole og Korinth landbrugsskole, vintrene 1930-31, 1932-33 og 1934-35; forpagter af Delhoved-gaard ved Fakse Ladeplads 1935-40, af Marelundsgaarden fra 1940 og Linde-gaarden fra 1951; studieophold i Skotland og England 1933, i England 1953, i USA 1957.

Sognefoged fra 1945; sognerådsmedl.

1950-54; formand for Stevns m. fl. Herreders Frøavlerforening 1938-41; medl. af tilsynsrådet for Fakse Sparekasse fra 1946; formand for Stevns Landboforening fra 1952; næstformand i De samv. sjællandske Landboforeninger fra 1953; medl. af bestyrelse og forretningsudvalg for De samv. danske Landboforeninger fra 1953, af forretningsudvalget for Bellahøj-dyrskuet fra 1953 og af bestyrelsen for Sydsjællands landbrugsskole fra 1956; næstformand i landbrugsministeriets mekaniseringsudvalg fra 1957; formand for Landbrugets rationaliserinss-brug fra 1957; medl. af udvalget for Det landøkonomiske Driftsbureau fra 1957; medl. af bestyrelsen for Sydslesvigsk Udvalgs Ejderindsamling fra 1948.

Har skrevet artikler i dagblade om landbrugsforhold i andre lande og i landbrugsfaglige tidsskrifter om dansk landbrugs erhvervsøkonomiske og -politiske forhold.

Adresse: Marelundsgaarden, Vemmetofte pr. Fakse.

PINBORG Knud underdirektør, cand. jur.; f. 1/9 1908 i Fredericia; søn af postekspedient Hans Peter Beck Pinborg (død 1910) og hustru Petra f. Andersen; gift (31/3 1942) m. Hilda P., f. 11/5 1911 i Thorstrup sogn, datter af automobilforhandler Mads Madsen og hustru Dagmar f. Schmidt.

Student (Fredericia) 1927; cand. jur. 1933; fg. sekretær i Kbhvns magistrats 3. afd. s.-å.; ansat ved Frdbg. kommunes socialkontor s. å., sekretær smstds 1934, fuldmægtig 1941; tjenstg. i Frdbg. kommunes økonomiske forvaltning 1946, ekspeditionssekr. smstds 1947, kontorchef 1949, afdelingschef 1954, underdir. i den økonomisk-juridiske forvaltning 1956; landsretssagf. 1949 (beskikk. de-pon. 1956).

Medl. af bestyrelsen for ungdomskol-legiet Ballonparken og for Sparekassedirektør C G I Faber og Hustrus Legat m. m.

Adresse: Godthåbs Have 6, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Birkestuen, Vig Lyng.

PINDBORG Jens Jørgen klinikchef, dr. odont.; f. 17/8 1921 i Kbhvn.; søn af fabrikant Marius Pindborg og hustru Sigrid f. Waaben; gift (30/7 1951) m. Eva P., f. 6/4, datter af grosserer F V Hartz og hustru Elisabeth f. Lund.

Student (Østersøgades gymn.) 1940; tandlægeeks. 1943; studierejser til Sverige 1947, Østrig, Schweiz og England 1950, USA 1951-52 og Italien 1956; dr. odont. 1950; klinisk assistent ved Danmarks tandlægehøjskole 1943, amanuensis II smstds 1945, laborator ved tandfyldningsafd. fra 1953; assistenttjeneste i Kbhvn. 1943-51; reservetand-læge i søværnet 1946; konsulent for statens civile luftværn i tandlægesager 1946-48; chef for histologisk afd., Danmarks tandlægehøjskole 1948, kst. professor i propædeutisk odontologi smstds 1949-50; chef for rigshospitalets tandklinik 1953.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Tandlæger 1944-48 (formand 1946-48), for Nordisk Odontologisk Forening fra 1952 og for Studenter-Sangforeningen 1948-51 (formand fra 1957); sekretær i subkomité for »Indexing and Do-cumentation« u. verdenstandlægeorga-nisationen 1954; medl. af indenrigsministeriets fluorkommission 1955; ekstraord, medl. af Medicinsk Selskab i Kbhvn. 1955; medstifter af og formand for Foreningen af Hospitalstandlæger 1954; medl. af American Academy of Oral Pathology, af selskabet Sigma Xi og Fellow of American Association Ad-vancement of Science (1954).

Har skrevet: De hårde tandvævs normalhistologi og patologi (1948); Den kroniske fluor- og cadmiumforgiftnings indflydelse på den hvide rottes incisiver med særligt henblik på emaljeorganet (disputats, 1950); Gingivitis in military personel (1952); Tandorganets histologi (1956); De hårde tandvævs patologi I (1957); artikler især om toksikologiske og histopatologiske emner i inden-og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Brødhøj 2, Gentofte.

PINHOLT Jens stiftamtmand, K.DM.; f. 1/6 1903 i Vejers; søn af klitinspektør Vilhelm Pinholt (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Helga f. Rosendal (død 1912); gift (29/10 1930) m. Ruth P., f. 6/9 1909 i Kbhvn., datter af overretssagfører Hans Edelstein (død 1940) og hustru Gudrun f. Poulsen.

Student (Lyngby) 1922; cand. jur. 1929; fuldmægtig ved Sorø amt s. å.; sekretær i indenrigsministeriet 1930, fuldmægtig 1936, ekspeditionssekr. 1939, kontorchef 1942; till. sekretær ved landsoverskatterådet 1932-38 og ved Kbhvns vandafledningskommission 1936-44; forretningsfører for Carnegies Belønningsfond for Heltemod 1938-42; stiftamtmand over Haderslev stift og amtmand over Haderslev amt 1944.

Formand for invalidenævnet 1944 og for tilsynsrådet for Haderslev Amts Sparekasse; medl. af forvaltningskom-missionen 1946, af forvaltningsnævnet 1952 og af bestyrelsen for Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønderjydske børn; medl. af grænsevandløbskommissionen; formand for tilsynsrådet for spædbørnehjemmet »Ehlershjemmet«; medl. af bestyrelsen for Institutionen Provinsbørns Ferieophold i Kbhvn.

Adresse: Haderslev.

PINSTRUP Hans gårdejer; f. 7/8 1892 i Vokslev sogn i Himmerland; søn af gårdejer, statsrevisor Peder P Pinstrup (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Mette Marie Sørine f. Sørensen.

Formand for bestyrelsen for Aalborg Amts Landboforening, for Aalborg kvægtorv, for De samvirkende danske Landboforeninger og for Foreningen af jyd-

ske Landboforeninger; ledende præsident for Landbrugsrådet; medl. af overfredningsnævnet, af toldrådet, af ulykkesforsikrings-rådet, af vareforsynings-rådet og af landsskatteretten; medl. af folketinget (Venstre; Sæbykredsen) 1932-53 og af finansudvalget 1943-53: medl. af direktionen for Løvenholm Fonden.

Adresse: Egsbjerggaard, Gravlev pr.

Skørping.

PIO Elith skuespiller, R.DM.; f. 3/7 1887 i Kbhvn.; søn af skuespiller William Pio (død 1909) og hustru skuespillerinde Anna f. Winsløw (død 1913): gift (23/10 1912) m. Soffy P., f. 15.10 1892 i Kbhvn., datter af murermester Peter Christensen (død 1918) og hustru Rosalie f. Larsen.

Kom til teatret (Peter Fjelstrups selskab) 1907; ved Frdbg. Teater 1908-09. ved Casino 1909-14. Dagmarteatret 1914 -23, Betty Nansen Teatret 1923-24; gæstespil i provinsen og på Dagmarteatret 1924-25; Dansk Skolescene 1925-26: Dagmarteatret 1926-31; Det kgl. Teater 1931.

Hovedroller: Chr. VII i Støvlet-Kathrine; Advokaten i Et Drømmespil: Mefistofeles i Goethes Faust; Utkin i Fanevagt; Hertugen af Reichstadt i Ørneungen; Jean i Skyggefiskeren; Carl VII i Jeanne d'Arc; Kléstakoff i Revisoren; Napoleon i Corsikaneren; Jobson i Valkyrie; Rigault i Nederlaget; Dr. Relling i Vildanden.

Adresse: Poppelhuset, Birkerød.

PIPER Jørgen overlæge, dr. med.; f. 12'6 1914 i Kbhvn.; søn af bogholder Ernst Piper (død 1942) og hustru Anna f. Møller; gift (1/7 1939) m. Inge P., f. 17/7 1917 i Frederikssund, datter af fh. godsejer Oluf de Bang og hustru Ingeborg f. Warming.

Student (Østre borgerdydskole) 1932: med. eks. 1939; kandidatstillinger 1939 -48; dr. med. 1945; 2. reservelæge ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte, med. afd. B 1948-51: speciallæge i intern medicin 1950; 1. reservelæge ved centralsygehuset i Hillerød, med. afd. 1951-53, ved Århus kommunehospitals med. afd. C 1953-55; lektor i intern medicin ved Århus universitet 1954-55; overlæge ved Ringsted sygehus, med. afd. fra 1955.

Har skrevet: Farmakologiske Undersøgelser over syntetiske koagulations-hæmmende Stoffer af Heparingrupoen (disputats, 1945); desuden en række tidsskriftartikler om medicinske emner bl. a. stofskiftelidelser.

Adresse: Dronn. Margrethes Vej,

Ringsted.

PIPER Otto grosserer; f. 14/10 1874 i Kbhvn.; søn af manufakturhandler Carl Piper (død 1916) og hustru Jacobine f. Johansen (død 1916); gift (29 5 1903) m. Anna P., f. 16 9 1879 i Lyngby, datter af proprietær E G Piper (død 1928. se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Caroline f. Bauer.

Præliminæreks. 1890; uddannet i firmaerne Sophus Kruse og C F Geismar & Co., startede eget firma 1902; overtog I & E Johansens Sengefabrik 1924; i bestyrelsen for A/S Otto Piper til 1951; till. direktør 1941-44.

Medl. af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening i 3. kreds til 1934, dens kasserer 1914-34; medl. af bestyrelsen for A/S Badeanstalten Søn-derstrand 1925-47; formand for Manufakturhandler-Foreningen i Kbhvn. 1931 -34; medl. af bestyrelsen for AS Søllerød sanatorium 1927-51 og for Ejendomsselskabet af 31. Januar 1911; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring.

Adresse: Ehlersv. 21, Hellerup.

PIPER Viggo direktør, civilingeniør; f. 3/7 1899 i Kbhvn.; søn af materialforvalter Thorvald Piper (død 1951) og hustru Hilda f. Tvede (død 1950); gift 1. gang (28/1 1927) m. Randi P., f. 15/3 1900 i Kbhvn., død 1936, datter af skibsfører L B Juul Larsen (død 1935) og hustru Mathilde f. Brandsborg; 2. gang (9/5 1937) m. Ingeborg P., f. 18/3 1915 i Rudkøbing, datter af købmand C C Kaalund og hustru Emilie f. Halvorsen.

Student (Schneekloths skole) 1917; cand. polyt. 1922; midlertidig assistent på statsprøveanstalten 1922; ingeniør ved F L Smidth & Co. 1923; vikar-assist. ved den polytekniske læreanstalts teknisk-kemiske laboratorium 1924; ingeniør ved A/S Kastrup Glasværk 1925, driftsbestyrer 1939, overing. 1950. underdir. 1951, tekn. direktør 1952; till. direktør i A/S De forenede Glasværker 1955.

Formand for Polyteknikerrådet 1920-21; medl. af bestyrelsen for Ingeniørforbundet af 5. Marts og Alm. dansk Ingeniørforbund 1925 og af dettes forretningsudvalg 1934; medl. af repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening 1926; formand for Tårnby kommunes bygningskommission 1927-50, for Foreningen af Arbejdsgivere ved Kastrup Havn 1939 og for Nordisk Glasteknisk Forening 1954; medl. af bestyrelsen for A/S Porcelainsfabrikerne Bing & Grøndahl og Norden 1952.

Har udg.: Slægten Tvede.

Adresse: Skt. Lukas V. 5, Hellerup.

Sommerbolig: N-Strandv. 46, Helsingør.

PIRCHERT Jes urmagermester, R.; f. 3'4 1896 i N-Nebel; søn af urmagermester Fritz Pirchert (død 1944) og hustru Elise f. Kristensen; gift (6/10 1918) m. Camilla P., f. 8/2 1894, død 1955, datter af gårdejer Thuesen Grunnet (død 1944) og hustru Marie f. Nørgaard (død 1899).

Udlært som urmager; medindehaver af firmaet Fritz Pirchert og Søn. N-Nebel 1916, eneindehaver fra 1924; startede N-Nebel Bio 1918; bestyrer af telefoncentralen og telegrafekspeditionen i N-Nebel fra 1943.

Formand for Borgerforeningen 1923-27, for Håndværkerforeningen 1929-47, for Teknisk skole 1929-45 og for Ribe Amts Urmager- og Optikerforening fra 1936; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Urmager og Optiker Centralforening fra 1944 (formand fra 1948) og af bestyrelsen for Skandinavisk Urmagerforbund fra 1948; formand for Den danske Urmagerskole fra 1955; medl. af N-Nebel-Lydum sogneråd 1946-50 og af Håndværksrådets forretningsudvalg fra 1955.

Adresse: N-Nebel.

PLAN Johannes T trafikinspektør, R.; f. 15/8 1898 i Esbjerg; søn af entreprenør A L Plan og hustru f. Lorenzen (død 1946); gift (24/6 1923) m. Ellen Johanne P., f. 5/4 1898 i Struer, datter af trafikbestyrer Olaf Melvø (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Johanne f. Mørup (død 1898).

Elev ved statsbanerne 1915, trafik-assist. 1921, overtrafikassist. 1933, trafikinsp. II ved 9. trafiksektion i Herning 1940, trafikinsp. I ved 4. trafiksektion i Fredericia 1945.

Adresse: Birkehaven, Jernbaneg. 6,

Fredericia.

PLATE Poul afdelingschef i skattedepartementet, R1.; f. 16/8 1903 i Ordrup; søn af ekspeditionssekretær ved Kbhvns byret, cand. jur. Vald. Plate (død 1933) og hustru Andrea f. Aamodt (død 1943): gift (25/2 1944) m. Karen P., -f. 13/2 1908 i Aalborg, datter af købmand Jens Larsen (død 1941) og hustru Marie f. Pedersen (død 1923).

Student (Skt.Andreas kollegium) 1920; cand. jur. 1926; fg. sekretær i finansministeriet (skattedepartementet) 1927, sekretær 1929, fuldmægtig 1937, ekspe-ditionssekr. 1940, tjenstg. kontorchef (kontoret for krigskonjunkturskat m.v.) 1943, kontorchef 1944, afdelingschef i skattedepartementet 1954; kvæstor ved Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet fra 1950.

Formand i bestyrelsen for danske fiskeres redskabsfornyelsesfond 1943-52 og for henlæggelsesfondet for linned-udlejningsforretninger 1943-53; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Tipstjeneste; medl. af den danske komité for nordisk samarbejde i skattespørgsmål; tilforordnet ved ligningsrådet.

Adresse: Emiliekildev. 55, Klampenborg.

PLATOU Villy politimester, R., D.r.K.M. p.p ; f. 9/2 1890 i Kbhvn.; søn af kontorchef, cand. jur. Chr. Platou (død 1936) og hustru Magdalene f. Ewertz (død 1939); gift 1. gang (28'4 1917, ægteskabet opløst 1948) m. Erna P., f. 4/10 1896 i Kbhvn., datter af murermester Mathias Oswald (død 1930) og hustru Laura f. Lauritsen (død 1920); 2. gang (26/11 1948) m. Grete P.. f. 30/6 1915 i Kbhvn., datter af kaptajn Jørgen Poulsen Andersen (død 1943) og hustru Alvilda f. Hansen.

Student (Ordrup) 1908; cand. jur. 1914; by- og birkefuldm. i Nykøbing S. 1914; by- og herredsfuldm. i Store Heddinge 1916; dommerfuldm. smstds 1919; politimester i Frederikshavn købstad og Horns herred samt Skagens købstad og Læsø birk 1935; till. politikommandør for Nordjylland 1945-46; politimester i Kbhvns amts nordre birk 1946.

Censor ved statens politiskole; medl. af vejkrydsudvalget for Kbhvns amt samt af brand- og sundhedskommissionerne i Gentofte.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; S.N.3.; Æt.S.4.

Adresse: Bernstorffsv. 146, Hellerup.

PLATZ Arthur landsretssagfører; f. 9/8 1910 i Vamdrup sogn; søn af vognopsynsmand J C Platz (død 1953) og hustru Maren f. Andersen; gift (27/2 1938) m. Kamma P., f. 6/8 1906 i Uglev, Odby sogn, datter af købmand Knud Thagaard og hustru Laura f. Olsen.

Præliminæreks. 1926; ansat på sagførerkontor i Tønder 1926-33: exam. jur. 1935; "sagførerfuldm. i Lemvig s. å., beskikk. som sagfører 1938, som lands-retssagf. 1941, prakt. i Lemvig fra 1940; auktionsleder fra 1943; offentlig anklager i Lemvig 1944-47, vedr. ekstraord. sager 1945.

Formand for skolekommissionen i Lemvig; næstformand for bestyrelsen for A/S Lemvig Folkebank; medl. af bestyrelsen for 9. sagførerkreds 1948-56.

Adresse: Sønderg. 49, Lemvig.

Sommerbolig: Toftum Bjerge pr.

Humlum.

PLENGE Jørgen forstander; f. 22/9 1899 i Viborg; søn af skolebestyrer, sognepræst Axel Plenge (død 1940) og hustru Magnella f. Jensen (død 1944); gift (1/10 1938) m. Esther P„ f. 21/1 1916 på Frdbg., datter af arbejdsmand Lars Hansen (død 1942) og hustru Ingeborg f, Holm (død 1953).

Student (Rønne) 1918; assistent i Privatbanken 1919-22; cand. mag. 1930; lærer ved det kgl. blindeinstitut i Kbhvn. s. å., overlærer 1936. inspektør 1944. forstander 1946-52; bibliotekar ved statens trykkeri og bibliotek for blinde 1932, forstander for samme fra 1952.

Sekretær i Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed fra 1936; medl. af bestyrelsen for Foreningen Danmarks Blinde.

Adresse: Rosenvængets Allé 28,

Kbhvn. Ø.

PLESNER K F lektor, dr. phil.; f. 20,1 1898 i Kbhvn.; søn af rodemesterassistent M Plesner (død 1918) og hustru Mary f. Penzien (død 1939); gift 1. gang (11/7 1922) m. Karen Marie P., f. 1895, død 1940; 2. gang (14/2 1942) m. Agnes P., f. 30/6 1900, datter af ingeniør Conrad Krebs (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922).

Student (Schneekloths skole) 1916; mag. art. (Alm. og sammenlign, litteraturhistorie) 1923; dr. phil. 1930; timelærer ved Rungsted statsskole 1921; adjunkt ved Herning gymnasium 1924, ved Schneekloths skole 1931, lektor 1939.

Medl. af bestyrelsen for Herning folkebogsamling 1925-31, for Selskabet for dansk Kulturhistorie og for Dansk Bibliofilklub (formand fra 1955).

Har bl. a. skrevet: Jens Schelderup Sneedorff. En litterærhistorisk monografi (disputats, 1930); Elia og hans venner (1933); Syv essays (1934); Kulturbærere (1938); Bøger (1942); Baggesenbibliografi (1943); Gode klerke (1944); Mellem reoler (1947), Goethe (1949) samt talrige litterære afhandlinger.

Adresse: Henrik Steffens V. 1,

Kbhvn. V.

PLESNER Ove Thorkild amtsligningsinspektør, cand. jur.; f. 4/9 1893 i Helsingør; søn af adjunkt Ernst Plesner (død 1923) og hustru Ellen f. Birch (død 1953); gift (25/10 1918) m. Olga P., f. 6/4 1893, datter af afdøde fyrassistent V H A Drausewitz og afdøde hustru Christina f. Bjørck.

Student (Helsingør) 1911; cand. jur. 1917; sagførerfuldm. 1917-18; ansat i Kbhvns magistrats 3. afd. 1918: ansat i direktoratet for Kbhvns skattevæsen 1919, fuldmægtig 1921, ekspeditionssekr. 1936; amtsligningsinsp. for Frederiksborg amt 1946.

Fuldmægtig i Studentersamfundets Retshjælp 1920-46.

Adresse: Hostrupsv. 8, Hillerød.

PLESSING Hans Chr. civilingeniør, dr. oecon., R.DM.; f. 14/2 1881 i Hillerød; søn af bagermester Nicolai Petersen (død 1913) og hustru Johanne f. Larsen (død 1911); gift (14/9 1909) m. Astrid P., f. 1/10 1884 i Kbhvn., datter af murermester S C Nielsen (død 1927) og hustru Anna f. Roth.

Præliminæreks. (Frederiksborg) 1896; kontorist på Frederiksborg birks kontor 1896-98; polyt. adgangseks. 1899; cand. polyt. (bygningsing.) 1905; assist. ingeniør ved Gentofte kommunes tekn. forvaltning 1905; ingeniør i Kbhvns Telefon Akts. 1906-19; overing. i Jydsk Telefon-Akts, (hovedkontoret i Århus) og chef for dets midtjydske distrikt 1919-51.

Medl. af telefonvoldgiftsnævnet 1920-23, repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening 1921-48, bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings afd. for Århus og omegn 1933 (formand 1939-43), samme forenings repræsentantskab 1939-46 og elektroingeniørgruppes bestyrelse 1941-47; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Jydsk Selskab for Fysik og Kemi 1934 (formand 1938-40); medl. af bestyrelsen for den permanente byggeudstilling i Århus 1935-51, kredsstyrelsen for Dansk Luftværns-forenings Århus kreds 1936, hovedbestyrelsen for foreningen Den frivillige Luftmeldetieneste og det af telefontilsynet nedsatte automatiserings- og transmissionsudvalg 1936-51. Medstifter afTeknisk Hjælp for ubemidlede i Århus 1940; censor ved den økonomiske eks., 2. del, Århus universitet 1941; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943; dr. oecon h. c. ved Århus universitet i953.

Har skrevet afhandlinger om telefontekniske og økonomiske emner; bl. a. i forsk. tekn. tidsskrifter beskrevet de første af Jydsk Telefon-Akts. udførte fjernkabelanlæg; endv. skrevet: »Træk af Telefonens Udvikling«, »Abonnent-og Samtalefordeling« og »Om økonomiske modeller« (i Nordisk Tidsskrift for Teknisk Økonomi, 1938. 1943 og 1955) samt »Landbrugets Udbyttekurver« (i Nordisk Jordbrugsforskning, 1943).

Adresse: Assensg. 13, Århus.

PLESSING Jørgen Stig veterinærinspektør; f. 8/12 1909 i Kbhvn.; søn af kontorchef, byradssekretær Nicolai Plessing og hustru Magdalene f. Møller; gift (11/6 1937) m. Fritze P., f. 24/12 1910 i Kbhvn., datter af kaptajn, grosserer O E Simons og hustru Helga f. Rohde.

Student (Viborg) 1929; dyrlægeeks. 1935; dyrlægeassist. i 1935; assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole i 1936; veterinærfuldm. i Århus 1937; veterinærinsp. i 5. distrikt fra 1944.

Adresse: Solbyen 33, Hasseris, Aalborg.

PLINIUS Marius Christian direktør, R. p.p.; f. 20/7 1894 i Kbhvn.; søn af entreprenør Chr. Plinius (død 1954) og hustru Laura f. Larsen (død 1951); gift (20'8 1941) m. Alicja Margaret P., f. 19/6 1919, datter af direktør J Taylor, Warszawa og hustru Evelyn f. Louis.

Realeks. (Kbhvns kommunes beløn-ningsskole) 1910; på Købmandsskolens aftenkursus 1910-14; indtrådte i Østasiatisk Kompagni 1910; leder af dette selskabs skibsfartsafd. i Bangkok 1916-20; i samme branche i Singapore, Libau, Riga og Warszawa 1920-30; direktør i Gdy-nia Amerika Linien (Gdynia America Shipping Lines Ltd.), hovedsæde i Warszawa, fra dette selskabs start i 1930; adm. direktør fra 1939, og senest formand i bestyrelsen, for Gdynia America Shipping Lines Ltd., hovedsæde i Gdynia, til 1949; Director og Manager i United Baltic Corporation Ltd., London, fra 1950.

Udenl. orden: Po.P.R.3. og 4.

Adresse: 21 Mincing Lane, London,

E. C. 3, England.

PLOVGAARD Sven bibliotekskonsulent; f. 18/4 1913 i Vestbirk; søn af efterskoleforstander A M Plovgaard (død 1950) og hustru forfatterinden Karen Plovgaard, f. Kristensen; gift (8/12 1939) m. bibliotekar Bodil Folsted P., f. 28/8 1906 i Kbhvn., datter af fuldmægtig Anton Hansen (død 1949) og hustru Odny f. Iwer-sen.

Student (Schneekloths skole) 1932; studerede sprog og litteratur ved Kbhvns univ. 1932-35; filosofikum 1933; uddannelse ved Kbhvns kommunebiblioteker og Kalundborg centralbibliotek 1935-37; bibliotekareks. 1938; statens børnebibliotekarkursus 1943; bibliotekar ved Frdbg., Gladsaxe og Rødovre kommunebiblioteker 1938-46; konsulent ved statens bibliotekstilsyn 1946; lærer ved statens børnebibliotekarkursus 1946, leder af det fra 1950; lærer ved statens biblioteksskole fra 1950.

Sekretær for normeringsudvalget vedr. biblioteksbygninger m. v. 1953.

Har udg. en bearbejdelse af Cervantes: Don Quixote (1946); har oversat og bearbejdet børne- og ungdomsbøger.

Adresse: Peter Bangs V. 268, Kbhvn.

Valby.

PLUM Erik grosserer; f. 28/6 1887 i Kbhvn.; søn af grosserer Thorvald Plum (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Helga f. Secher (død 1925); gift (19/6 1917) m. Inger Marie P., f. 19/2 1895 i Kbhvn., datter af grosserer Carl Holbek (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Marie f. Dorph.

Student (Østersøgades latin- & realskole) 1905; cand. phil. 1906; handelsuddannelse i Assens og London 1906-09; ansat i faderens firma, T&S Plum 1909, indehaver af dette firma 1916 og af firma T & E Plum 1916-25; adm. direktør i A'S Russisk Handelskompagni. Kbhvn. og Moskva 1915-22; direktør i A/S Det Udenlandske skovindustriselskab, Kbhvn. og Petrograd 1916-22.

Formand i bestyrelserne for A/S T & E Plum 1925-45, A/S P LeDin's Eftf. Kbhvn. og Petrograd og A/S S Seidelin 1918-23.

Har skrevet: A/S Russisk Handelskompagni 1915-22.

Udenl. ordener: R.r.K.2.; S.V.31.: Ø.r.K.O.

Adresse: Enrumv. 4, Skodsborg.

PLUM Nicolai dyrlæge. Iaboratorieforstander, dr. med. vet., R.DM.p.p.; f. 8/9 1890 i Kbhvn.; søn af grosserer S M Plum (død 1904) og hustru Anthonie f. Christiansen (død 1910); gift (16/5 1918) m. Ingrid P., f. 29/12 1894 i Kbhvn., datter af professor, dr. med. Peter Dethlefsen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Julie f. Baadsgaard (død 1947).

Dyrlægeeks. 1913; assistent ved veterinær- og landbohøjskolens forsøgslaboratorium, bakteriologisk afd. 1916-22, ved statens veterinære serumlaboratorium 1922, forsøgsleder smstds 1928, afdelingsforstander 1943, forstander fra 1952; dr. med. vet. 1935.

Næstformand for Foreningen Hestens Værn 1922; formand for Den danske Dyrlægeforening 1940-49; medl. af kommission for statens almindelige viden-skabsfond 1952; æresmedlem af Finska Veterinarforeningen 1942, af Den Norske Veterinærforening 1946 og modtaget denne forenings fortjenstmed. 1953, af British veterinary Association 1946, af Sveriges Veterinarforbund 1949 og af Skanska Veterinarforeningen 1951; Honorary Associate of the Royal College of Veterinary Surgeons 1949; medl. af Kungl. Fysiografiska Sallskapet i Lund 1955; tildelt Chr. Møller Sørensen og Hustrus Legat 1954.

Har skrevet fl. arbejder over bakterio-logisk-diagnostiske emner, tuberkulose, tuberkulin m. m.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; I.F.2.; S.N.3.

Adresse: Hvidkildev. 125, Kbhvn. F.

PLUM Niels Munk biskop, dr. theol., K. DM.p.p.; f. 19/2 1880 i Kbhvn.; søn af grosserer S M Plum (død 1904) og hustru Anthonie f. Christiansen (død 1910); gift (19/4 1907) m. Augusta P., f. 21/2 1885 i Nyborg, datter af herredsfoged Just Thiele (død 1916, se Kraks Blå Bog 1913) og hustru Malvina f. Raffenberg (død 1913).

Student (Metropolitanskolen) 1897; cand. theol. 1904; klokker i Gentofte 1906, præsteviet medhjælper 1909; kateket ved Roskilde domkirke 1913; sognepræst i Gunslev 1917; dr. theol. (Forsagelsen ved Daaben) 1920; docent i systematisk teologi ved Kbhvns universitet 1922, professor (dogmatik og nytest. eksegese) 1924; biskop over Lolland-Falsters stift 1942-50.

Formand for Lolland-Falsters stifts-konvent 1918-22, for Theologisk Forening 1923-26; formand for Kbhvns-afd. af Landsforeningen af Menighedsråd 1927-35 og 1939-43; medl. af landsforeningens bestyrelse 1927-35; lærer i supplerende religionsundervisning ved statens lærerhøjskole 1927-42; medl. af bestyrelsen for Sønderskovhjemmet 1943-55 og for Frihedsfonden 1945-50.

Litterære arbejder: H N Clausen (1908); I Guds Ly (1915); Jeg er Livets Brød (1921); Forelæsninger over Symbolik (1923); Dogmatik (1929, 2. udg. 1941); Symbolik (1931); Schleierma-cher i Danmark (universitetsfestskrift, 1934); Om Sakramenterne (1934); Luthersk Lære (1935); Luthers lille Katekismus (1936); J P Mynster (1938); Danmark i Psalmebogen (1942); Københavns Præstekonvent 1843-1943 (1943); Forslag til en Revision af Luthers lille Katekismus (1951); artikler i Teologisk Tidsskrift, Kirkeleksikon for Norden, Dansk biografisk Leksikon, Kirken og Tiden, 111. dansk Konversationsleksikon, Nordisk teologisk Uppslagsbok og Ek-klesia (die dån. Theologie im 19' Jahr.);

Lolland-Falster Stifts Oprettelse og 5 første Biskopper (Loll.-Falsters Stifts jubilæumsskrift 1955).

Udenl. ordener: Fi.B.H.; N.St.0.2!.

Adresse: Peter Bangs V. 8. Kbhvn. F.

POLACK Jørgen J direktør; f. 21/11 1909 på Frdbg.; søn af læge Arthur Polack (død 1953) og hustru Kamilla f. Søeborg (død 1950); gift (25'11 1937) m. Vibeke P., f. 24/9 1911 i Kbhvn., datter af overretssagfører P N Sølling og hustru Esther f. Zacharias Nielsen.

Student (Schneekloths skole) 1927; cand. phil. 1929; handelsuddannet i Harald Simonsen Trælasthandel; uddannelse og ansættelse i garverier i Tyskland, England, Belgien og Frankrig til 1935; etableret som grosserer i læder og skind i Kbhvn. 1935; direktør > A/S M I Ballins Sønner's og Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Læ-dergrossistforening 1947-56; Kommitteret i dansk Pearyland ekspedition 1950 -52.

Udenl. orden: F.K.K.

Adresse: Skovbogårds Allé 15, Kbhvn.

Valby.

PONSA1NG Georg arkitekt; f. 15/5 1889 i Kbhvn.; søn af fuldmægtig Christian Ponsaing (død 1909) og hustru Marie f. Larsen (død 1940); gift (1/12 1916) m. Hjørdis P., f. 11/1 1894 i Kbhvn., datter af murermester Jens Jeppesen (død

1941)   og hustru Johanne f. Guldbrandsen (død 1904).

Murersvend; uddannelse på Teknisk skole, Kbhvn. og på kunstakademiet; selvstændig arkitektvirksomhed fra 1914; i kompagni med nuv. stadsbygmester Svend Møller 1919-29; konduktør ved nationalmuseets opførelse 1929-34.

Leder af Akademisk Arkitektforenings retsudvalg 1947-50; opmand i den faglige voldgift for murerfaget 1944-50; medl. af Børnehjælpsdagens forretningsudvalg 1939-53.

Har bl. a. opført alderdomshjem i Søllerød; skoler og boligkomplekser i Tårnby; skoler, børnehaver, vuggestuer, aldersrenteboliger, alderdomshjem og bi-bibliotek i Rødovre; skoler i Herlev o. a. kommuner; biografteater Roxy, ombygninger m. m.

Adresse: Forchhammersv. 22, Kbhvn.V.

Sommerbolig: Furesøv. 9, Lyngby.

PONTOPPIDAN Axel kammerjunker, fh. hærarkivar; kaptajn, R.DM., HTH.p.p.; f. 28/7 1882 i Helsingør; søn af kammerherre, oberst Ludvig von Pontoppidan (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Frederikke Henriette f. Suhr (død 1925); gift (12/2 1919) m. Olga Malvina P., f. 27/8 1890 i Kbhvn., datter af baron Vilhelm Bille Brahe (død

1942)  og hustru Marie f. komtesse Moltke (død 1940).

Rekrut i livgarden 1900; sekondløjtn. i fodfolket 1901; premierløjtn. 1905 ved 25. batl., i livgarden 1907; adjutant ved livgarden 1915-16; kaptajn og kompagnichef ved 14. batl. 1917; kompagnichef i livgarden 1920; afsked 1937; ansat ved det kgl. bibliotek 1933-44; hærarkivar og chef for hærens arkiv 1944-52.

Militær-Personalhistorisk medarbejder ved Nationaltidende 1922-26, ved Berlingske Tidende 1927-34; kommissær i Understøttelsesanstalten for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse 1939; medl. af direktionen for Etatsraad Jacob Henric Schous og Hustru Susanne Beckmans Stiftelse fra 1939.

Har bl. a. udg.: Den yngre Slægt Pontoppidan (1931); Omkring Københavns gamle Volde og Stokhuse (1936); Pe-tersgaard. Træk af et sydsjællandsk Gods og omliggende Egns Historie (1937); Billeder af Fædrelandets Historie. Udgivet i Anledning af de Kongelige Majestæters Regeringsjubilæum (1937); Søgaard i Kliplev Sogn (1938); Adam Gottlob Detlev Greve Moltke til Noer, Griinewald og Niitschau (1939); Den Kongelige Livgarde I-III (1941-45); medarbejder ved Danske Slotte og Herregaarde I-1V (1943-44), Ny Samling I-III (1944-46); Etatsraad Jacob Henric Schous og hans Hustru Susanne Beckmans Stiftelse 1844-11. Juni-1944 (1944); Kong Christian under Besættelsen (1947); Kampen ved Hokkerup den 9. April 1940 (1950); De faldt for Fædrelandet, Mindeskrift over de Officerer af Hæren, der gav deres Liv for Fædrelandet 1940 -45 (1955)

Udenl. ordener: B.L.5.; Fi.H.R.31.; F.S.S.4.; Gr. Fr.5.; M.Gr.4.; N.O.N.4.; N.St.0.32.; R.St.Stan.3.; S.H.E.4.; S.Sv.3!. Adresse: Chrstholms Parkv. 14, Klampenborg og Bakkebølle Fredskov pr. Nyraad.

PONTOPPIDAN Bent akademiinspektør; f. 7/12 1912 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant Svend Harald Pontoppidan og hustru Gudrun f. Hein (død 1945); gift (14/9 1940, ægteskabet opløst 1954) m. Grethe P., f. Hornbech-Rasmussen.

Student (Østre borgerdydskole) 1931; cand. jur. 1938; sekretær i undervisningsministeriet s. å., fuldmægtig smstds 1946; kst. inspektør ved det kgl. akademi for de skønne kunster 1951, udnævnt 1954; till. sekretær i akademirådet.

Revisor ved statens og hovedstadskommunernes kursus til studentereksamen.

Adresse: Kongens Nytorv 1, Kbhvn. K.

PONTOPPIDAN Clara skuespillerinde, FM. i guld, MI & A.p.p.; f. 23/4 i Kbhvn.; datter af købmand H Rasmussen og hustru Caroline f. Brammer; gift 1. gang (ægteskabet opløst) m. skuespiller Carlo Wieth (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943); 2. gang m. læge P V Pontoppidan (død 1953); søn af sognepræst Morten Pontoppidan (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Julie f. Mar-strand (død 1937).

Uddannet på Det kgl. Teaters balletskole og elevskole; debuterede som Tove i Drachmanns Gurre; skuespillerinde ved Dagmarteatret til 1925, afbrudt af engagements ved Det ny Teater 1908-09 og ved Alexandrateatret 1914-17; skuespillerinde ved Det kgl. Teater fra 1925.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1937, Liva Weels Hæderslegat 1953 og ærespris fra Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse 1955 samt Teaterpokalen; Studenternes æreskunst-r.er 1942. Udenl. orden: S.M. l.&a. Adresse: Ørnekulsv. 14, Charlottenlund.

PONTOPPIDAN Erik landsretssagfører; f. 31/1 1894 i Kbhvn.; søn af professor, dr. med. Knud Pontoppidan (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Johanne f. Segelcke (død 1946); gift (25 12 1930) m. Alice P., f. 28/9 1906 på Frdbg., datter af direktør Carl Jespersen (død 1956, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Emma f. Hansen (død 1927). Student (Sorø) 1912; forstkand. 1920: ansat i forsk, erhvervsvirksomheder i Polen 1920-25; cand. jur. 1933; lands-retssagf. i Kbhvn. fra 1936; offentlige sager 1938.

Formand for Brancheforeningen for Parfumeri- og Toiletartikler 1939-46; sekretær for Dansk Provins Kolonial Grossist Forening; medl. af bestyrelsen for A/S Dagbladet Politiken, Alfred G Hassings Forlag, AS Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, A/S Importøren og for forsk, andre aktieselskaber. Adresse: Viggo Rothes V. 37, Charlottenlund. PONTOPPIDAN F C kommandørkaptajn, R.DM.,HTS.p.p.; f. 21/1 1886 i Kbhvn.; søn af grosserer, translatør HOL Pontoppidan (død 1929) og hustru Mariane f. Bendixsen (død 1920); gift (16/7 1920) m. Fritze P., f. 19/1 1899 i Kbhvn., datter af grosserer V Aage Moller (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Anna Margrethe f. Tvermoes (død 1936). Sekondløjtn. i flåden 1907; premier-løjtn. 1909; kaptajn 1919; stationschef i Skagen 1920-21; til tjeneste i marineministeriet 1923-40; 1. adjutant hos forsvarsministeren 1924-30; marineattaché ved legationen i Helsingfors 1925-30 (i Reval 1925); chef for kystudkigs-væsenet 1930-35 og 1939-55; til rådighed for chefen for søværnskommandoen 1932-40; orlogskapt. 1932; kom-mandørkapt. 1935; afsked som søofficer 1952 og ansat til fortsat tjeneste som chef for kystudkigsvæsenet; afsked 1955.

Generalsekr. for den internationale meteorologkongres i Kbhvn. 1929; sekretær i den danske afd. af Foreningen for skandinaviske Sømandshjem i fremmede Havne og medl. af samme forenings interskandinaviske hovedbestyrelse fra 1924; medl. af bestyrelsen for Dansk-Finsk Forening fra 1925 og af handelsflådens velfærdsråd fra 1948.

Udenl. ordener: B.K.4.; Ch.F.l.; Fi.H. R.21'.; Fi.K.M. 39-40.; Fi.S.F.; F.Æ.L.4.; I.F.3.; I.Kr.5.; Le.S.3.; N.O.N.4.; N. St.0.2s.; Po.P.R.4.; S.Kr.3.; S.N.3.; Sp. S.M.F.3.; S.Sv.2".; Stb.B.E.3.

Adresse: Dronn. Tværg. 5, Kbhvn. K.

PONTOPPIDAN Svend kontreadmiral, R. DM., HTS.p.p.; f. 3/11 1900 på Frdbg.; søn af oberst, kammerherre Oluf Pontoppidan (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Elna f. Leschly; gift (20/3 1928) m. Gerda Margrethe P., f. 29/8 1896 i Kbhvn., død 1953, datter af læge O E Poulsen (død 1943) og hustru Frederikke f. Juel.

Student 1919; søløjtn. II 1923; sø-løjtn. I 1924; elev på søværnets officersskole 1926-28; undervandsbådschef 1928-38; kaptajnløjtn. 1932; orlogskapt. 1939; i marinestaben 1940-45; chef for marinestabens kommandosektion 1945-47; kommandørkapt. 1947; chef for Fregatten, »Holger Danske« på togt til Færøerne, Middelhavet og Fransk Marokko 1947-48; stabschef ved kystflåden og chef for undervandsbådsdivisio-nen 1948-49; chef for marinestabens operationssektion i 1950; souschef i marinestaben 1950-51; midlertidig kommandør og medl. af staben hos den øverstkommanderende for de fælles forsvarsstyrker i Nordeuropa 1951; kommandør s. å.; chef for søværnsstabens operationssektion 1952, for kystflådens øvelsesgruppe 1954; kontreadmiral samt chef for kystbefæstningen og for Sundets marinekommando 1955.

Formand for Søe-Lieutenant-Selskabet 1938-39

Udenl. ordener: B.Cr.m.2.; F.A.D.5.; Mar.O.A.3.; N.St.O.31.; Po.P.R.5.; Stb. B.E.4.

Adresse: Dronn. Tværg. 23, Kbhvn. K.

POORT Ruth læge; f. 7/11 1910 i Indien; datter af fh. sognepræst Knud Ocksen Poort og hustru Johanne Wilhel-mine f. Nørgaard (død 1944).

Student (Haderslev) 1929; med. eks. 1937; uddannelse i psykiatri ved kbhvn-ske psykiatriske afdelinger samt på Kolonien Filadelfia og i analytisk psykologi ved C G Jung-institutet 1951-53; overlæge ved nervesanatoriet Montebello, Helsingør 1953-57.

Medarbejder ved »Kirkens Front« 1948 -51; medl. af bestyrelsen for Kvindelige Akademikere 1947-51 og af samarbejdsudvalget for præster og læger i Kbhvns stift fra 1953.

Adresse: Frederiksdalsv. 104, Virum.

PORSE Niels proprietær, R.p.p.; f. 11/6 1880 på Porskjær; søn af proprietær Ole Porse (død 1926) og hustru f. Due; gift m. Gerda P., f. 17 5 1891, datter af provst Jensen, Storring og hustru f. Lautrup.

Lært landvæsen; landbrugskand. 1903: landbrugslærer 1905-06; forpagter og ejer af gården Porskjær; ejer af Eskemosegaard 1927-49.

Medstifter af og formand for Dansk Andels Kulforretning 1913-28; medstifter af og formand for Østjydsk Smør-exportforening 1918-25; formand i De danske Mejeriers Fællesorganisation 1914 -22; formand for smøreksportudvalget samt medl. af andre udvalg 1915-20; formand for statens mejeriudvalg fra dets oprettelse til 1928; medl. af Frederiksborg amtsråd og landvæsenskommissær til 1954.

Udenl. orden: SV.31.

Adresse: Højdevang 21, Hørsholm.

PORSILD Alf Erling dr. phil.; f. 17/1 1901 i Kbhvn.; søn af mag. scient. Morten P Porsild (død 1956, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Johanne Kirstine f. Nielsen (død 1940); gift 1. gang (1922) m. Gertrud P., f. Jørgensen (død 1925); 2. gang (1929, ægteskabet opløst 1939) m. Asta P., f. Kofoed-Hansen; 3. gang (1948) m. Elizabeth Deborah Margaret P., f. Whelan (død 1955).

Realeks. (Sorø Akademi); studerede botanik og arktisk rejseteknik bl. a. hos sin fader, ved den danske arktiske station, Disko, Grønland 1918-21; botanisk assistent smstds 1922-25; besøgte en række amerikanske universiteter og botaniske samlinger i 1925; i den canadiske regerings tjeneste fra 1926 og har for denne ledet bl. a. følgende ekspeditioner og forskningsrejser; til Alaska (1926-27), nordlige Mackenzie distrikt (1927-28), sydlige Hudson Bay område (1929), Alaska (1929-30), Keewatin og Ungava (1930), Lapland (1931), og Mackenzie distrikt (1931-35), National Museum Biologicai Survey, sydøst Yukon territoriet (1944), Rocky Mountains National Parks (1945-46, 1951 og 1956), Mackenzie distriktet efterfulgt af flyveekspedition fra Alaska til Ellesmere Land (1947); Banks of Victoria Islands (1949); Axel Heiberg Island (1953); har som canadisk delegeret til den videnskabelige kongres i Moskva 1945 foretaget jordomflyvning efterfulgt af studierejse til Nordsverige; studierejse til Californien 1948; canadisk delegeret til den internationale botaniker kongres i Stockholm 1950 og i Paris 1954; studieophold i Danmark og England 1954-55; ledet omfattende forsøg med indførsel af tamrener til arktisk Canada 1930-35; deltog som botaniker i Bart-letts ekspedition sommeren 1937 til Labrador og Grønland; Acting Curator ved den botaniske afd. på Nationalmuseet, Ottawa 1936-44; Curator og Chief Bo-tanist 1945; dr. phil. (Kbhvns universitet) 1956.

Fellow Royal Society of Canada, Arctic Institute of North America, New England Botanical Club (Harvard), Ca-nadian Geographical Society og American Association for the Advancement of Science; medl. af Interdepartmental Reindeer Committee fra 1935 og af Advisory Board of Wildlife Protection fra 1936; medl. af bestyrelsen for Arc-tic Institute of North America 1951-56 og for Ottawa Field-Naturalist's Club fra 1931, formand 1939-41; medl. af bestyrelsen fer Professional Institute of Canada fra 1936 og for foreningen Arc-tic Circle (formand 1948-49); korresp. medl. af Sociétas pro Fauna et Flora Fennica og af Sociétas Zoologica et Botanica Fennica Vanamo; æresmedlem af American Aeademy of Arts and Sciences. Boston; canadisk konsul i Grønland 1940-43.

Har skrevet: Flora of Alaska (1939); Botany of Southeastern Yukon (1951); The Vascular Piants of the Western Canadian Archipelago (disputats, 1955); Illustrated Flora of the Canadian Arctic Archipelago (1957) samt en række vi-densk. og populære afhandlinger og artikler af botanisk og geografisk indhold.

Udenl. orden; Stb.B.E.5.

Adresse: 45 Leonard Ave., Ottawa,

Ont., Canada.

PORTMAN Arne overlæge; f. 3/3 1897 i Kbhvn.; søn af grosserer Philip Jensen (død 1930) og hustru Johanne f. Frederiksen (død 1949); gift (18/8 1923) m. Ingrid Biilmann P., f. 9/9 1896 på Frdbg., datter af grosserer H C Petersen (død 1932) og hustru Marie f. Biilmann (død 1916).

Student (Borgerdydskolen på Østerbro) 1915; med. eks. 1923; reservelæge ved Silkeborg Bad 1923; kandidatpladser på forsk, kbhvnske hospitaler 1924-28; assistent hos prosektor ved Frdbg. hospital 1928-29; kandidat ved Frdbg. hospital afd. B 1929; reservelæge smstds 1930-32; ved Skt. Josephs hospitals med. afd. B 1932-33; overlæge ved Silkeborg Bad 1933; specialistanerk. (med. sygdomme, særlig hjerte-, gigt- og stofskiftesygdomme) 1933; prakt. i Kbhvn. (okt.-april incl.) 1933.

Formand for Foreningen af private Kuranstalter i Danmark; medl. af bestyrelsen for Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst og for H C Andersen-Samfundet i Kbhvn.

Har skrevet: H C Andersen og Julen (1949) og H C Andersens sidste Dage (1952).

Adresse: GI. Kongev. 142, Kbhvn. V.

(okt.-april) og Silkeborg Bad, Silkeborg (maj-sept.).

PORTMAN Kai dr. med.; f. 2/8 1894 i Kbhvn.; søn af grosserer Philip Jensen (død 1930) og hustru Johanne f. Frederiksen (død 1949); gift (2 12 1931) m. læge Ingeborg P., f. 10/7 1896 i Hjørring, datter af overlæge Adolph

Ewertsen (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Minna f. Formann (død 1956).

Student (Borgerdydskolen på Østerbro) 1913; med. eks. 1921; kandidatpladser på forsk, kbhvnske hospn ier 1921-27; studierejse (kirurgi og gynækologi) til Wien 1923; assistent ved universitetets patologisk-anatomiske institut 1924-25, ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1927-29, ved rigshospitalets fødeafd. A 1929-31, ved kommunehospitalets kirurgiske poliklinik 1931-32 og ved universitetets biokemiske institut i 1933; prakt. i Kbhvn. s. å.; reservekirurg ved Sankt Josephs hospitals afd. K 1934; dr. med. 1935; censor i kirurgi ved med. eks. og i anatomi ved skoleembedseks.

Har skrevet: Studier og Undersøgelser over Corpus luteum Hormon (disputats, 1935) og en række vidensk. afhandlinger, specielt over sexualhormo-nernes biologi og klinik.

Adresse: Jernbaneg. 4, Kbhvn. V.

POULSEN Adam skuespiller, fh. teaterchef, R.DM.p.p.; f. 19/11 1879 i Kbhvn.; søn af kgl. skuespiller, professor Emil Poulsen (død 1911, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Anna Poulsen (død 1934. se Kraks Blå Bog 1934); gift 1. gang m. Ellen P., f. Rimestad; 2. gang m. Nathalia Olivia Katrine P., f. Krause (død 1953); 3. gang m. Jytte P.. f. Knip-schildt.

Til søs 1893-95; student 1899; cand. phil. 1900.

Debuterede på Dagmarteatret 1901 som Nat i Renaissance; skuespiller ved Folketeatret 1903-05; gæstespil i- Oslo; uddannelse i Berlin (Deutsches Theater) og Wien (Burgtheater) u. professor Stra-kotsch, Lepanto og Lewinsky 1905-06; skuespiller ved Dagmarteatret 1906-09; skuespiller ved Det kgl. Teater 1909-11 og 1914-16; leder af Friluftteatret i Ulvedalene 1910-30 og af Dagmarteatret 1911-14; chef for Svenska Teatern i Helsingfors 1916-19 og for Det kgl. Teater 1930-31; gæstespil i Sverige og Norge; tourné gennem danske settlements i De forenede Stater, teaterforestillinger i New York, Chicago og Omaha 1923; gæstespil i Island 1925 og 1927, på Stadttheatret i Liibeck 1928.

Hovedroller: Axel; Hagbarth; Giulio Romano; Harald Haarderaade; Hakon Jarl; Hamlet; Romeo; Henrik Percy; Orlando; Carl Moor; Mortimer; Ruy Bias; Skule Jarl; Gregers Werle; Peter Stockmann; Helmer; Bratt; Darnley; Sigurd Jorsalfar; Kreon; Alexander d. Store; Chevalieren i Ninon; Henrik d. 2. i Bertran de Born; Bjerg Eyvind; Min Ven Teddy; Anthio i Fædreland: Armand i Kameliadamen; Greven af Charolais; Des Prunelles i Lad os skilles; Marc Arron; Enhver; Borgmesteren i Stillmonde; Chr. d. 4. i Elverhøj; Ebbe Skammelsøn; Ambrosius; Prinsen i Der var engang -; Jørgen Rosenkrantz; Vølund Smed: Tintoretto; Menneskesønnen; Knud Lavard; Daniel Hertz; fremførelser af Macbeth i Danmark og på Nationalteatrene i Oslo og Stockholm.

Hovediscenesættelser: Antigone; Røverne; Maria Stuart; Axel og Valborg; Hagbarth og Signe; Hakon Jarl; Der var engang —; Dansen paa Koldinghus; Romeo og Julie; Hamlet; Hellig Tre Kongers Aften; Det samle Spil; Revo-lutionsbryllup; Ebbe Skammelsøn; Borgmesteren i Stillmonde; Dødedansen; Valkyrien; Gulddaasen; Ninon; Menneskesønnen; Væringerne i Miklagaard; Knud Lavard; Daniel Hertz.

Udg.: Skådespelarkonst (1919), Det kgl. Teaters Misere (1921) og Dobbeltscenen (1923); Glimt fra et Liv paa Rejse (1941). - Privat-maleriudstilling i Kbhvn. 1955, i Aalborg 1956.

Udenl. ordener: B.K.5.; Fi.H.R.2=.; F.Æ.L.4.; I.F.2.; S.N.3.; S.V.31.

Adresse: Gylleshøj pr. Gilleleje.

POULSEN Alex arkitekt; f. 2/3 1910 i Rude; søn af postmester Johs. Poulsen (død 1946) og hustru Joh. f. Bech (død 1932); gift (3/11 1934) m. translatør i italiensk Eva P., f. 13/9 1909 i Lugano, Schweiz, datter af forfatter, dr. phil. Emil -Rasmussen (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Lili f. Høyer (død 1925).

Bygmestereks. 1929; elev på kunstakademiet 1931; medarbejder hos arkitekt Vilh. Lauritzen 1934-49; selvstændig virksomhed fra 1944, 1948-54 i kompagni med arkitekt Mogens Jacobsen; justitsministeriets tilsynsførende arkitekt ved rets- og politibygninger samt fængsler fra 1955.

Medl. af Danske Arkitekters Landsforbunds retsudvalg fra 1949.

Har bl. a. opført fl. eenfamiliehuse. Bro kern. tekn. fabrik, Ringsted ny jernstøberi og hovedkontor (l.del), afdelingskontorer for Augustinus Fabrikker, statens byggeforskningsinstituts cli-malaboratorium. landbrugbygninger til »Ulriksdal« og (s. m. Mogens Jacobsen) boligbebyggelser, bl. a. Svendebjerghus, Højbjergvænge, Hvidovrebo IV samt kontorbygningen »Panoptikonbygningen«.

Adresse: Rymarksv. 78, Hellerup.

Sommerbolig: Bjergene pr. Faarevejle.

POULSEN Axel billedhugger, R.DM.p.p.; f. 1/12 1887 i Kbhvn.: søn af snedkermester Hans Poulsen (død 1934) og hustru Maria f. Malmberg (død 1935); gift (12/11 1917) m. malerinden Elisabeth Bergstrand Poulsen (død 1955, se Kraks Blå Bog 1954), datter af organist P M Bergstrand (død 1927) og hustru Anna f. Hammargren (død 1946).

Besøgte kunstakademiet 1908-11; lille guldmed. 1912; store guldmed. 1913; Eckersbergmedaljen 1914; studierejser i Italien, Grækenland og Frankrig 1913-17; Anckerske Legat 1927.

Hovedværker: Den første Kærlighed (statens museum, 1914); Kongernes Tilbedelse (altertavle i Ansgarkirken i Odense, 1917-18); kalkstensfriser på KFUK's bygning i St. Kannikestr. (1919); bronceportene på Axelborg (1920); altertavlen i Fredens kirke ved Odense (1921-22); Skt. Jørgen (bronce-figur til De fyenske Brandforsikrings-selskabers bygning i Odense, 1923-24); altertavle i Skjoldborg kirke (1924-25); mindestenen over pastor E Koch i Graa-brødre kirke i Odense (1925); kalkstens-reliefferne i portalen til Kbhvns Stadion (1926); Fontænegruppe i bronce (Haderslev købstad 1927); Fontæne (Nørre Torv i Nyborg, 1928); fik 1926, efter konkurrence, ovedraget at udføre gruppen til det af Carlsbergfondet til Kbhvn. skænkede Genforeningsmonument; mindesmærket over Olfert Ricard (1930); to figurer til Kbhvns Svømmehals portaler (1930); reliefferne til Marselisborgmonumentet (1930-35); Fontæne til Hjørring og relief til Frederikssundsvejens skole (1936); altertavle til Kal-lerup kirke (1936); fik 1938, efter konkurrence, overdraget udførelsen af statens monument over H P Hanssen Nør-remølle; Egeskrinet hvori nationalgaven til kongen blev overrakt (1940); marmorherme af Thomas B Thrige til Odense (1941); Monumentet for Slaget paa Skt. Jørgensbjerg ved Fjerritslev 1441 (1945); mindetavle over kontreadmiral Carl Hammerich i Holmens kirke (1948); Monument i Ryvangen over Frihedskampens Faldne, rejst af den danske stat (1945-50); buste af direktør Aage R Angelo til NESA (1950); Relief udført i keramik til svømmehallen i Børnelammelsesinstitutet (1951); Monument over Frihedskampens Faldne, rejst af Gentofte kommune 1950-53; buste af direktør S Dyrup til Dyrup & Co. (1953); drengefigur i bronce til Gottorpskolen i Slesvig 1955; broncestatue »Støberiarbejder« til Frederiksværk by (1956). Medl. af akademirådet fra 1931 og af bestyrelsen for Dansk Billedhugger-Samfund fra 1938. Udenl. orden: S.N.3. Adresse: Maglemosev. 20, Charlottenlund.

POULSEN Axel oberst, K.DM., HTH. p.p.; f. 9/2 1882 i Kbhvn.; søn af krovært Søren Poulsen (død 1921) og hustru Marie f. Hansen (død 1926); gift (2/11 1911) m. Daisy P., f. 2/11 1888 i London, datter af direktør William Davies (død 1900) og hustru Hartie f. Gaspar (død 1944).

Sekondløjtn. 1903; premierløjtn. 1907; adjutant ved sjællandske division 1915-18; kaptajn 1918; repræsentant for Dansk Rekylriffel Syndikat i Siam 1921-22; tjeneste i den franske hær 1926 og i den belgiske hær 1928; stabschef ved sjællandske division 1928-31; oberstløjtn. og chef for 16 batl. 1931; oberst 1937; chef for fodfolkspioner-kommandoet 1938; chef for 5. regiment 1942; afsked 1944. Udenl. orden: S.Kr.4. Adresse; Ærtebjerg Gaard pr. Hørsholm.

POULSEN Axel fh. underdirektør i søværnet, K.DM., HTS.; f. 20/7 1887 på Frdbg.; søn af formand J C Poulsen (død 1902) og hustru Christiane f. Andersen (død 1915).

Ingeniøruddannelse på marinens ma-skinskole 1905-09; ingeniørassist. i søværnet 1909, elektroing. 1911, fabrik-ing. 1920, ingeniør I 1925, underdir. i søværnets materielinspektion 1943-52.

Lærer ved søværnets ingeniørelev- og kadetskoler 1911-20; eksaminator i elektrotekniske fag ved maskinisteks. 1923-43; medl. af den danske nationalkomité for World Power Conference 1946-52.

Adresse: Schlegels Allé 5, Kbhvn. V.

POULSEN Carl snedkermester; f. 11/1 1870 på Frdbg.; søn af snedker Carl Poulsen (død 1911) og hustru Christine f. Jørgensen (død 1927); gift (18 5 1901) m. Dagmar P., f. 18 12 1882, datter af murermester Peder Laursen (død 1920) og hustru Christine f. Nilsen (død 1918).

Snedkersvend 1889; borgerskab 1910; formand for Snedkerlaugets bygnings afd. 1919-45; æresmedlem i Snedker-lauget 1945; medl. af Arbejdsgiverforeningens hovedbestyrelse 1923-45 og af bestyrelsen for det kommunale ar-bejdsanvisningskontor 1928-37; næstformand i Fællesforeningen af Danmarks Snedkermestre 1930-45.

Adresse: Jernbane Allé 84, Vanløse.

POULSEN Christian professor, dr. phil.; f. 8/3 1896 på Frdbg.; søn af civilingeniør, dr. phil. & techn. Valdemar Poulsen (død 1942. se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Mary f. Rasmussen (død 1921); gift (14/5 1924) rrt. Lucie Helene P., f. 20/6 1897 i Boudry i Schweiz, datter af landmand Jules Perret-Gentil og hustru Amelie f. Amez-Droz.

Student (privat dimit.) 1916; univ. guldmed. 1922; mag. scient. (geologi) 1924; dr. phil. 1927; assistent ved mi-neralogisk-geologisk museum 1921; inspektør smstds 1936; lektor i palæontologi ved Kbhvns universitet 1938; professor i historisk geologi og palæontologi i 1945. Studie- og undersøgel-sesrejser til England, Frankrig. Norge, Schweiz, Skotland, Sverige, USA, Østgrønland og Argentina.

Korresp. medl. af Palaeontological So-ciety of America fra 1928; udenl. medl. af Geological Society of London fra 1946; medl. af Det kgl. danske Viden-

skabernes Selskab fra 1952; Danmarks repræsentant i Den internationale palæontologiske Union fra 1957.

Litterære arbejder: forsk, palæontologiske og geologiske afhandlinger.

Adresse: Hans Bruuns V. 7, Charlottenlund.

POULSEN Einer redaktør; f. 3/9 1897 i Sorø; søn af tøffelmager Chr. Poulsen (død 1939) og hustru Karen f. Jensen (død 1943); gift (23 11 1921) m. Elna P., f. 6/1 1896 i Haslev, datter af bødkermester H C Hansen (død 1944) og hustru Kristine f. Jacobsen (død 1951).

Præliminæreks. 1913; kontorist på by- og herredskontoret i Næstved 1913-16; journalist ved Sydsjællands Venstreblad 1916-17, ved Venstres Folkeblad i Ringsted 1917-21, redaktions-sekr. 1919-21; redaktionssekr. ved Nordsjællands Venstreblad i Hillerød 1921, medredaktør 1931, ansvarsh. redaktør 1932; leder af Det radikale Venstres pressebureau i Kbhvn. fra 1946.

Redaktør af Radikal Ungdom 1931-36 og af Det radikale Venstres politiske Aarbog; medl. af bestyrelsen for Det radikale Venstres partifond 1936-46 og medl. af partiets bladudvalg fra 1950; formand for Hillerødafd. af LAB 1941-46, derefter for LAB's studielegat for Hillerød og Frederiksborg slotssogn.

Adresse: Lygten 59, Kbhvn. NV.

POULSEN Ejnar arkitekt, kreditforeningsdirektør; f. 1897 i Klejtrup; søn af gårdejer J Chr. Poulsen og hustru; gift m. Inger P., f. 1903 i Kbhvn., datter af smed Oscar Sjøstedt og hustru.

Murersvend 1916; afgangseks. fra'Aalborg tekniske skole 1917 og fra kunstakademiet 1927; bygningsinsp. i Aalborg 1925-46; bygningskyndig direktør i Ny jydske Kjøbstad-Creditforening, Århus fra 1946.

Medl. af Kunstnersamfundet fra 1933, af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforenings Jyllandsafd. 1933-46, af repræsentantskabet for Ny jydske Kjøbstad-Creditforening 1936-46 og af Akademisk Arkitektforenings retsudvalg 1938-50.

Har bi. a. projekteret, for Aalborg kommune: Østermarkens, Hobrovejs og Sønderbros skoler (sidstn. s. m. Villy G Hansen og K W Orland), Kildepavillonen, de nye afd. af den kommunale administrationsbygning og Poul Paghs-gades skole; for staten: Ungdomslejrene i Raabjerg, Jerup, Lindet, Klosterheden og Almindingen (sidstn. s. m. Paul Tybjerg); har restaureret og indrettet Synagogen i Aalborg til stadsarkiv; restaureret Vitskøl klosters hovedbygning for nationalmuseet og forestået det daglige tilsyn med restaureringen af Jens Bangs Stenhus 1931-33; 1. præmie i landskonkurrencen 1934 om bygninger på statens Vildmosearealer (s. m. ingeniørerne Sv. Fogtmann og Viggo Nielsen).

Adresse: Hendrik Pontoppidans G. 32,

Århus.

POULSEN Erik M dr. phil., R.; f. 14/7 1900 i Vordingborg; søn af overlærer L P Poulsen (død 1941) og hustru Margrethe f. Olsen (død 1941); gift (17/2 1928) m. Vera P„ f. 26/10 1905 i Kbhvn., datter af direktør for dansk biologisk station, dr. phil. A C Johansen (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Fylla f. Kaas (død 1951).

Student (Nykøbing F.) 1918; studierejse til Island 1923; mag. scient. (zoologi) 1925; ansat ved kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser fra 1920; deltaget i forsk, togter i nordiske farvande fra 1922; dr. phil. 1931; assistent ved dansk biologisk station 1931, afdelingsleder 1946; fiskeriekspert for den colombianske regering i 1948 og for Chiles regering i FAO's tjeneste 1951-52; generalsekr. for den mellemfolkelige fiskerikommission for Nordvest-Atlanten 1952.

Medl. af kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser 1951.

Har skrevet: Biological Investigations upon the Cod in Danish Waters (disputats. 1931); samt en række afhandlinger af fortrinsvis biologisk art over vore nyttefisk (torsk, rødspætte, sild m. fl.); endv. fl. systematiske og biologiske afhandlinger vedr. danske, færøske, islandske og grønlandske krebsdyr.

Adresse: Forrest Building, Halifax,

N.S., Canada,

POULSEN Finn landsretssagfører; f. 30/10 1910 i Svendborg; søn af sagfører Chr. Poulsen (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Inger f. Markussen; gift (17 2 1940) m. Ulla Vibeke P., f. 25/7 1918, datter af tandlæge Ove Lerche-Thomsen og hustru Kaja f. Rathje.

Student (Svendborg) 1929; cand. jur. 1935; sagførerfuldm. i Kbhvn., Grenaa og Svendborg, sagfører i Svendborg 1938. landsretssagf. 1940.

Medl. af Svendborg byråd fra 1946, af folketinget 1948-50; formand for centralbiblioteket i Svendborg; næstformand for foreningen Norden's Svendborg afd.; formand for bestyrelsen for A T Møller, Svendborg A/S, for A/S Rygaard Savværk og for A/S Carl J Nielsen, Kbhvn.; medl. af bestyrelsen for Maskinfabrikken Svendborg, A/S, for A/S Svendborg Avis. for Forsikrings-akts. Nordlyset og Nordlyset-Liv, Kbhvn.

Adresse: Fåborgv. 160, Sørup pr.

Svendborg.

POULSEN Henning C overlæge, lektor; f. 2/5 1918 i Kbhvn.; søn af sognepræst Iver Chr. Poulsen og hustru Thyra f. Nørholm; gift (16/4 1940) m. tandlæge Gudrun P.. f. 15/5 1919 i Kbhvn., datter af telegrafkontrollør, translatør Cai Pellesson og hustru Thora f. Ah-rentzen.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1937: med. eks. 1946; kandidatstillinger ved kbhvnske hospitaler; studierejser (anæ-sthesi) til Stockholm, London og Oxford 1947-48; narkoselæge ved kommunehospitalet i Kbhvn. 1947-52, 1. reservelæge smstds 1953; specialistanerk. (anæsthesiologi) 1952; Instructor ved World Health Organization's anæsthesi-kursus i Kbhvn. 1950-53; ledende narkoselæge ved Århus kommunehospital 1953; overlæge ved anæsthesiologisk afd. smstds fra 1955; lektor i anæsthesiologi ved Århus universitet fra 1954.

Sekretær i og medl. af bestyrelsen for Dansk Anæsthesiologisk Selskab 1949-52; generalsekr. i Nordisk Anæstesiologisk Forening fra 1949; medl. af § 14 rådet (anæsthesiologi) fra 1953; formand for Danske Anæsthesiologers Organisation fra 1953; medl. af repræsentantskabet for Alm. dansk Lægeforening fra 1954; tilforordnet medl. af sundhedsstyrelsens specialistnævn fra 1955; medl. af bestyrelsen for Dansk Anæsthesiologisk Selskabs fond fra 1956; medredaktør af Acta anaestesiologica Scandinavica fra 1956.

Har skrevet arbejder over klinisk og eksperimentel anæsthesiologi.

Adresse: Elsdyrvej, Skaade Bakker,

pr. Højbjerg.

POULSEN H L grosserer, R.DM.; f. 7/10 1882 i Kbhvn.; søn af møbelhandler L C Poulsen, Odense (død 1915) og hustru Marie (død 1911); gift (14/5 1908) m. Sophie P.. f. Bastholm, f. 21/12 1883 i Frederikshavn.

Præliminæreks.; fire års læretid hos A/S Otto Mønsted, Odense; fuldmægtig hos skibsmægler Chr. Clemmensen; et år i Chicago; fire år hos Cloos & Co., Frederikshavn; i fjorten år rejsende og prokurist i A/S Korn- og Foderstof Kompagniet, Odense; påbegyndte egen forretning i korn og foderstoffer 1921 og overtog samtidig generalagenturet for Fyen for Den kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening.

Medl. af handelsretten i Odense 1930-50; medl. af bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening 1930-50, æresmedlem 1953; medl. af bestyrelsen for Den fyenske Handelsstands Centralforening 1932, sekretær 1932-33, formand 1933-44, derefter æresmedlem; medl. af Provinshandelskammeret 1933, næstformand 1937, formand 1939-44; medl. af forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation 1933-44. af repræsentantskabet for Fyens Landmandsbank 1934, næstformand 1945 og af bestyrelsen for samme fra 1941. næstformand 1948, formand fra 1953, af vare-udvekslings-udvalget 1934-44, af vareforsyningsrådet 1940-44, af repræsentantskabet for Dansk Købestævne 1934-44, af bestyrelsen for Provinshandelsstandens         Understøttelsesforening 1336, næstformand 1943-54, formand 1954, af bestyrelsen for E il Rasmussens Fond 1940-44 og af forvaltningsnævnene for Krigsforsikring af Løsøre 1940-44 og for Krigsforsikringen af Bygninger for Industri, Haandværk og Handel 1941-44; medl. af bestyrelsen for A/S De danske Spritfabrikker og for A/S Fyens Konservesfabrik; formand for bestyrelsen for A'S Investeringskompag-niet Odin.

Adresse: Hannerupgårdsv. 57, Odense.

POULSEN Holger fabrikinspektør, R'.; f. 29/9 1888 i Kbhvn.; søn af grosserer Chr. Poulsen (død 1926) og hustru Cecilie f. Hansen (død 1942); gift (26/8 1915) m. Astrid P„ f. 8/9 1890 i Alslev-sogn, datter af fuldmægtig Arnold Kar-gaard (død 1944) og hustru Dagmar f. Hansen (død 1945).

Student (Østersøgades latin- og realskole) 1906; cand. phil. 1907; eand. po-lyt. (maskining.) 1913; midlertidig Hl-synsassist. ved arbejds- og fabriktilsynet s. å.; ingeniør i A/S Hermann Raf-fel. Kbhvn. 1913-14; assist. ingeniør ved Kbhvns sporveje 1914-15; tilsynsassist. ved arbejds- og fabriktilsynet, Odense, 1915-20; till. lærer ved Teknisk skole I     Odense 1916-18; fabrikinsp. 1920; campkedelinsp. 5. og 6. kreds. Århus ".920-23; fabrikinsp. II, Holbækkredsen '.923-35; fabrikinsp. I, Kbhvns vestre - eds 1935.

Inspektør for Dansk Tarif forening 1920-beskikket stedfortræder for justitsministeriets motorsagkyndige i Holbæk 1924-28; formand i dansk standardiseringsråds udvalg for standardisering af kæder; medl. af Det internationale Ar-bejdsbureaus korrespondance-komité for -ykkesforebyggelse; rådgiver for den :ar.ske regerings repræsentant ved den internationale arbejdskonference i Gené-

e 1948; medl. af Iægeligt-teknisk fællesudvalg i h. t. arbejderbeskyttelses-toven 1955; tildelt arbejderbeskyttelses-

cndets legat 1956. Adresse: GI. Kongev. 127, Kbhvn. V.

POULSEN H S direktør, R.DM.p.p.; f. II  12 1892 i Taagerup pr. Rødby; søn u? gårdejer J H Poulsen (død 1925) og hustru Elise f. Hansen (død 1945): gift 20/ 10 1926) m. Aase Hilda P., f. 16/9 1898 i Sørup pr. Nysted, datter af læge F V Christensen (død 1908) og hustru Eva f. Lundbeck.

Student (Frederiksborg) 1911; cand. 1916: sagførerfuldm. 1916-17; as-1 i Kbhvns overpræsidium 1916-kontorchef i Arbejdernes Landsbank T-21: fuldmægtig i udenrigsministe-1921-24; udenrigsministeriets sti-med ophold i Bordeaux 1924-legationssekr. i Rom 1925-28 og Warszava til sept. 1928; ansætteise i Det Store Nordiske Telegraf Selskab 1929; efter ophold i Kbhvn., London og Shanghai udnævnt til selskabets driftsbestyrer i Østasien 1935; direktør smstds 1939-51.

Formand for Det danske Samfund i Shanghai 1936-39 og 1941-47; medl. af bestyrelsen for det danske handelskammer i Shanghai 1935-51 og for Japan-Denmark Society, Tokyo til 1951.

Udenl. ordener: I.Kr.3.; N.O.N.4.

Adresse: Strandv. 14, Kbhvn. Ø.

POULSEN Johannes landsretssagfører; f. 9/12 1885 i Nyborg; søn af gæstgiver Hans Poulsen (død 1920) og hustru Maren f. Hansdatter (død 1936); gift (11/5 1916) m. Rigmor P., f. 20/10 1891 i Holbæk, død 1941, datter af købmand, konsul Poul Smith (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Ingeborg f. Wiggers (død 1940).

Student (Odense katedralskole) 1906; cand. jur. 1912; fuldmægtig ved Merløse Tuse herred, Holbæk 1912-19; sagfører i Holbæk fra 1919; landsretssagf. 1924.

Formand for tilsynsrådet og forretningsudvalget for Spare- og Laanekassen for Holbæk og Omegn.

Adresse: Holbæk.

POULSEN J R proprietær; f. 31/8 1873 på Risagergaard ved Randers; søn af kre-ditforeningsdirektør N Chr. Poulsen (død 1925. se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Sophie f. Poulsen (død 1876); gift (17/7 1902) m. Marie P., f. 22/9 1877 i Ulstrup ved Aars, datter af provst C Stoch-holm (død 1911) og hustru f. Windfeld (død 1918).

På landbrugsskolen i Lyngby; forpagter af Tousgaard ved Århus 1902-07 og af Frederiksdal avlsgaard 1907-10; ejer af Bavnagergaard i Sengeløse 1910-11 og af Risagergaard 1911-38.

Medl. af bestyrelsen for Randers Amts Husholdningsselskab 1914-24; formand for Spentrup-Gassum Kommunes Sparekasse 1913-27; medl. af landstinget (Det kons. Folkeparti) 1932-45.

Adresse: Danmarksg. 28, Randers.

POULSEN Kaj direktør, civilingeniør; f. 7/5 1912 i Holsteinborg sogn; søn af sognepræst Poul Fr. Poulsen og hustru Elise Margrethe f. Groth; gift (10/8 1937) m. Aase P., f. 28/12 1912 i Kbhvn., død 1946. datter af direktør Gunnar Asgeir Sadolin (død 1955, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Esther f. Schultz.

Student (Haslev) 1930; cand. polyt. 1935; ingeniør i Sadolin & Holmblad A/S s. å., afdelingsing. 1936, underdir. 1944, direktør 1949, formand for den tekniske direktion 1955.

Næstformand i bestyrelsen for Foreningen af danske Farve- og Lakfabrikanter fra 1949; medstifter af Kemo-Skandia A/S, medl. af bestyrelsen fra 1948 og direktør for selskabet fra 1957; formand i bestyrelsen for OY Sadolin AB, Helsingfors fra 1955; medl. af bestyrelsen for AB Sadolins Fargfabrik, Stockholm 1951-54, for OY Sadolinin Painovaritehdas AB, Helsingfors fra 1955 og for Dansk Ingeniørforenings industrisektion fra 1954.

Adresse: Wiedersv. 1, Dragør.

POULSEN Knud journalist, forfatter; f. 15/6 1920 i Fjerritslev; søn af postmester Harald Poulsen (død 1953) og hustru Margrethe f. Eigtved (død 1954).

Journalist fra 1940; ansat ved Politiken fra 1946.

Har skrevet: Rejse i Spanien (1953); Draabens Dagbog (1954). Filmene: Paa Tro og Love (s. m. Erik Balling, 1955) og Vi, der gaar Stiernevejen (1956).

Adresse: Frdbg. Allé 40, Kbhvn. V.

POULSEN Kristian politimester, R.; f. 30/3 1895 i Hallund, Hjørring amt; søn af rentier Anton Poulsen (død 1943) og hustru Thomine f. Larsen (død 1912); gift (29/11 1924) m. Nanna P., f. 23/5 1898 i Ørum, Hjørring amt, datter af lærer Emil Svennevig (død 1931) og hustru Sofie Marie f. Sørensen (død 1936).

Ved landvæsenet til 1915; prælimi-næreks. 1916; landinspektørelev ved landbohøjskolen 1916-17; student (privat dimit.) 1918; cand. jur. 1924; sag-førerfuldm. i Graasten s. å.; politifuldm. i Skive s. å.; politimester i Skive købstad og Sallinglands herreder 1941.

Næstformand for Skive Roklub 1926-28, formand 1928-48, derefter æresmedlem.

Adresse: Frederiksdal Allé 4, Skive.

POULSEN Mark ingeniør; f. 24/9 1885 på Frdbg.; søn af handelsgartner, planteskoleejer D T Poulsen (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Johanne Kirstine f. Møller (død 1928).

Præliminæreks. (Schneekloths skole) 1901; i lære på C F Riedel & Lindegaards Maskinfabrik 1901-05; på tegnestue i Kbhvns Telefon Akts. 1905-07; afgang fra Odense maskinbygnings teknikum 1909; på automobilfabrik i Frankrig 1909-11; medindehaver af ingeniørfirmaet Mark Poulsen & Rønne 1911-24; indehaver af Autoparken og Den nye Autopark, Kbhvn. 1925-56.

Formand for Forening af Elektro- og Maskinbygnings Ingeniører 1925-28 og for Ingeniør-Sammenslutningen 1946-55; medl. af repræsentantskabet for Kgl. Dansk Automobil Klub; formand for Nordiska Ingenjbrssamfundet 1954-56.

Adresse: Grundtvigsv. 5, Kbhvn. V.

POULSEN M Refslund fh. gårdejer, R.; f. 27/10 1874 f Bovlund; søn af frime-nighedspræst L B Poulsen (død 1919, se Kraks Blå Bog 1918); gift (14/12 1900) m. Maria P., datter af partikulier Jessen, Kolding.

Landbrugskand. (Kbhvn.) 1898; konsulent i Nordslesvig og redaktør af Nordslesvigsk Landbrugs- og Mejeritidende 1900-02; gårdejer i Stenderup ved Rødding 1902-06; ejer af Skovgaard ved Aabenraa 1906-12; direktør i Nordslesvigsk Kreditforening 1909-21; gårdejer i Bovlund 1914-50; medl. af jordforde-

lingskommissionen for Sønderjylland 1924-49 og af bestyrelsen for Lånekassen for Sønderjylland.

Deltog som soldat i verdenskrigen 1916-18.

Har offentliggjort afhandlinger i Søn-derjydske Årbøger o. a. tidsskrifter. Tidsbilleder (skuespil 1942); Minder. Person- og Folkelivsskildringer fra Nordslesvig (1949); Erindringer I. Opgangstider i Nordslesvig (1955); Erindringer II. Genforeningen i Nordslesvig (1957).

Adresse: Bovlund pr. Branderup J.

POULSEN M Thygesen grosserer, fabrikant, R.DM., M.T.Kha.; f. 21/11 1885 i Hillerød; søn af malermester Peter Thygesen Poulsen (død 1913) og hustru Ellen Kirstine Birthe Marie f. Nielsen (død 1941); gift (4/7 1928) m. Olga Ingeborg P., f. 13/10 1905 i Rudkøbing, datter af provst A C E Christensen (død 1933) og hustru Olga Marie Vilhelmine f. Trolle (død 1947).

Udgået fra statsskolen i Hillerød; i købmandslære i Hillerød og Stege; forvalter hos Simonsen & Weel's Eftf.. Kbhvn.; etableret egen forretning i Kbhvn. 1911, senere udvidet med fabri-kationsvirsomhed.

Medl. af bestyrelsen for Organisationen af Fabrikanter og Forhandlere indenfor den kirurgiske og medicinske Branche 1930-40, næstformand 1931-40, æresmedlem 1940; formand for Interessentskabet af 14. Sept. 1938 (statens beredskabskøb og lagre af sygepleje-og hospitalsartikler) 1938-40 og tilsynsførende med disse lagre 1940-51; medl. af medicinalnævnet 1940-51.

Adresse: Mathilde Fibigers V. 7,

Kbhvn. F.

Sommerbolig: Granvej, Smidstrup

Strand pr. Gilleleje.

POULSEN N C direktør, R.DM.; f. 3/4 1880 i Kavslunde; søn af gårdejer Karl Poulsen (død 1924) og hustru Stine f. Andersen (død 1925); gift (26 5 1905) m. Anna P., f. 25/8 1881, død 1938. datter af gårdejer H Rasmussen (død 1931) og hustru Marie f. Jensen (død 1923).

Formand for Kavslunde Elektricitetsselskab fra 1909, for Kavslund-Gam-borg Brugsforening 1911-37 og for Kavslunde-Gamborg Andelsmejeri 1912-37; amtsrådsmedl. 1922-44; landvæsens-kommissær 1938-49; medl. af bestyrelsen for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1925, formand og direktør 1937-51; medl. af bestyrelsen for A/S Vejle Dampmølle 1932, formand 1946-51; formand for bestyrelsen for Andelsselskabet Svendborg Konservesfabrik 1946-51 og for Andelsselskabet Linum 1941-51; medl. af Andelsudvalget 1933-51, næstformand 1937-51, af bestyrelsen for Nordisk Andelsforbunri 1937-51. næstformand 1939-51, af bestyrelsen for Det danske Forlag 1941-51 og af Landbrugsrådets præsidium 1939-51; formand for bestyrelsen for Andelsselskabet Dansk Durisol 1948-51; medl. af bestyrelsen for Andels-Pensionsforeningen fra 1939, for Mejeriernes- og Landbrugets Ulykkesforsikring fra 1938, for Ejendomsselskabet Axelborg fra 1938 (formand fra 1955) og for Forsikringsselskabet Fællesvirke fra 1956; medl. af landbrugsministeriets udvalg for ind- og udførsel af frø fra 1940, af uldnævnet fra 1940 og af vareforsy-ningsrådet 1941-51. Adresse: Kauslunde pr. Kavslunde.

POULSEN N E O fh. amtsforvalter, R.; f. 26/1 1877 i Kbhvn.; søn af overlæge ved livgarden og generalstaben, dr. med. J P Poulsen (død 1894) og hustru f. Balle (død 1908).

Student (Sorø) 1896; cand. jur. 1903; byfogedfuldm. i Aalborg 1903-04; assistent i finansministeriet 1904; kst. fuldmægtig 1913; fg. kontorchef s. å.; amtsforvalter i Ribe 1914, i Hjørring 1922, i Kbhvns amts nordre birks amts-stuedistrikt 1936-47.

Adresse: Østerbrog. 147, Kbhvn. Ø.

POULSEN Niels Anton politiadvokat; f. 2/9 1905 i Viborg; søn af husmand Peder Poulsen (død 1920) og hustru Marie Kristine Laurine f. Larsen (død 1943); gift (3/6 1937) m. Emilie P., f. 30/4 1912 i Østerbølle, datter af gårdejer Niels Fruergaard og hustru Johanne Kristine f. Jensen.

Student (privat dimit.) 1931; cand. jur. 1937; politifuldm. i Kbhvn. 1937-38; . sekretær i justitsministeriet 1938-39; t. politiadvokat i Kbhvn. 1939, ud-vnt 1940; kst. dommer i østre lands-t 1948-50.

Formand for De Studerendes Sygesse fra 1949 og for distriktssygekas-n Brønshøj fra 1951. Adresse: Risbyholmv. 12, Kbhvn. Brh.

POULSEN Niels Carl klosterforstander, borgmester, R.; f. 25/3 1886 i Idum Holstebro; søn af gårdejer Anders Isen (død 1893) og hustru Mette f. /ersen (død 1937); gift 1. gang (17/8 15) m. Mathilde P.. f. Woltemath ' 1936); 2. gang (22/7 1941) m. Asta f. 16/3 1906 i Sødring pr. Randers, er af rentier Marius Christensen og Andrea f. Clausen, dmand til 1908; lærereks. 1912; ved Randers kommunale skole-til 1937; kordegn ved Kloster-1921-46; klosterforstander fra 1931

Medl. af Set. Mortens menighedsråd 1930. formand 1934-49, kirkeværge 1949; medl. af Randers byråd fra borgmester 1950-54; medl. af re-tantskabet for Randers Disconto- & Laanekasse fra 1936 samt af forsk, kommissioner og udvalg.

Adresse: Randers kloster, Jernbaneg. 3, Randers.

Sommerbolig: Fjellerup Strand pr.

Grenaa.

POULSEN Oluf apoteker, R.DM., M.T. Kha.p.p.; f. 8/10 1881 i Randers; søn af sagfører Niels Poulsen (død 1934) og hustru Marie Olivia f. Albrechtsen (død 1905); gift (26/9 1913) m. Agathe P., f. 4/5 1892, datter af grosserer Emanuel Møller (død 1927) og hustru Emilie f. Sørensen (død 1935).

Cand. pharm. 1903; uddannelse i udlandet 1905-08; apoteker i Nakskov 1908-12; apoteker på Sankt Thomas i Vestindien 1913-29; till. apoteker i Vejle 1917-19; indehaver af Gammeltorvs apotek i Kbhvn. fra 1930; till. indehaver af firmaet A H Riise's Hoveddepot fra 1919, af firmaet Bruun & Andresen fra 1932 og direktør i A/S Otto Mulleis Eftf. fra 1936.

Norsk konsul på Sankt Thomas 1913 -21.

Formand i bestyrelsen for A/S Otto Mullers Eftf.; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Apotekerforening 1931-34.

Udenl. ordener: Fi.Fr.3.; F.S.P.1.;I.F.2.

Adresse: Sølystparken 9, Klampenborg.

POULSEN P C fh. højesteretsdommer, K'.DM.; f. 17/10 1873 i Korsør; søn af stationsforstander P O Poulsen og hustru f. Jacobsen; gift (4/6 1908) m. Fanny P., f. 10/12 1879 i Kbhvn., datter af direktør Johan Behrendt og hustru Fanny f. Struch.

Student (Sorø) 1892; cand. jur. 1898; birkefuldm. ved Bregentved-Gisselfeld birk 1898; byfogedfuldm. i Varde 1899, i Roskilde 1901, i Skanderborg 1906; protokolfører i kriminal- og politiretten 1907; kriminalretsassessor 1915; dommer i Kbhvns byret 1919, i østre landsret 1926, i højesteret 1931-43.

Formand i bestyrelsen for Fængsels-hjælpen 1936-41 og ca. i samme tidsrum formand for Fængselshjælpens og Fængselsselskabernes Samvirke (Dansk Værne- og Tilsynsselskab); formand for den faste voldgiftsret 1937-44 og for tremandsudvalget efter lov om arbejdsforhold 1940-45.

Har skrevet forsk, tidsskriftartikler.

Adresse: Østerbrog. 44, Kbhvn. Ø.

POULSEN Peder stadsingeniør; f. 7/10 1893 i Odense; søn af tømrermester, direktør i Fyns Stifts Kreditforening Peder Poulsen (død 1924) og hustru Laurentze f. Eriksen (død 1940); gift (11/7 1922) m. Rigmor P., f. 9/2 1898 i Nyborg, datter af anlægsgartner Carl Nielsen (død 1944) og hustru Cecilie f.

Realeks. 1910; cand. polyt. 1918; assist. ingeniør hos stadsingeniøren i Odense s. å., ved Gentofte kommunes tekn. forvaltning s. å., ingeniør smstds 1919, overing. 1947, stadsing. fra 1955; studierejser til England, Frankrig og Tyskland.

Sekretær for Dansk Ingeniørforenings spildevandskomité 1945-49; medl. af Gentofte kommunes bygningskommis-sion, bedømmelseskomitéen vedr. nybygninger i Gentofte kommune og trafikudvalget for Kbhvns amtsrådskreds fra 1955, af det af Kbhvns Amts Sogne-rådsforening nedsatte arbejdsudvalg vedr. udarbejdelse af en standardvejved-tægt for de større kommuner i Kbhvns amtsrådskreds fra 1956.

Adresse: Bregnegårdsv. 28, Hellerup.

POULSEN Poul Christian oberstløjtnant, magister, fh. højskoleforstander, R.DM.; f. 14/8 1885 i Aabybro; søn af gårdejer Johan Peter Poulsen (død 1946) og hustru Ane Marie f. Jensen (død 1938); gift (8/10 1913) m. Dagmar P., f. 25/5 1889 på Frdbg., datter af rentier Johannes Hansen og hustru Marie Anto-nette f. Rasmussen.

Præliminæreks. i Aalborg 1901; trafikelev 1901-04; premierløjtn. i fodfolket 1910; tjenstg. i generalstaben 1918 -22; kaptajn 1920; kaptajn i res. 1923; oberstløjtn. af forstærkningen og chef for 23. batl. 1940; afsked 1945; mag. art. 1926; lærer ved Teknologisk institut 1926-28; forstander for Aaby højskole 1928-51; ejer af gården Hougaard pr. Aabybro 1942-44.

Medl. af direktionen for Officersfor-eningen i Kbhvn. 1920-22 og af bestyrelsen for Reserveofficersforeningen 1922-24; formand for Sønderjysk Forening for Aabybro og Omegn 1930-44; medl. af biblioteksudvalget for Aalborg Amts Landboforening og af udvalget til udtagelse af nævninge; medl. af bestyrelsen for Interessentskabet Aabybro ungdomsskole; æresmedlem i Aabybro Håndværker- og Borgerforening.

Adresse: »Aabo«, Aabybro.

POULSEN Poul Emil generalmajor, K. DM., HTH.; f. 18/7 1895 i Aalborg; søn af bogholder Lars Poulsen (død 1928) og hustru Johanne Marie f. Larsen (død 1945); gift (1/6 1922) m. Thora Ludol-phi P., f. 4/7 1897 i Kolding, datter af fabriksmester Mads Laurits Schlægel (død 1913) og hustru Frandsine Alvine Ludolphi f. Damgaard (død 1927).

Realeks. og handelsskoleeks.; kontoruddannelse i handelsvirksomhed; reser-veintendant 1917; intendant 1922; over-intendant og fuldmægtig i krigsministeriet 1931; tjenstg. ved generalkommandoen og ved forplejningskorpsets stab 1934-37; kontorchef i krigsministeriet 1937-42; stabsintendant 1938; kasse-insp. 1942; til rådighed for forplej-ningskorpset 1946; brigadeintendant ved den danske brigade i Tyskland 1947-48; til rådighed for forplejnings-korpset og kasseinsp. 1948; ligestillet med oberst s. å.; fg. chef for materielintendanturen 1950; generalintendant og chef for forsvarets intendanturkorps 1951; generalmajor s. å.

Adresse; Schlegels Allé 5, Kbhvn. V.

POULSEN Svend planteskoleejer, R.: f. 13/2 1884 på Frdbg.; søn af handelsgartner, planteskoleejer D T Poulsen (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Johanne Kirstine f. Møller (død 1928); gift (4/7 1916) m. Petra Tho-mine Marie P., f. 21/2 1890 i Viborg, datter af skræddermester Hans Kjellerup Thomsen og hustru Caroline f. Christensen (død 1932).

Uddannet på faderens planteskole og på tyske planteskoler; ansat i faderens virksomhed 1905 og medindehaver af denne 1925-56.

Tiltrækker af en del rosensorter, hvoraf flere er tilkendt guldmed. i London, Bruxelles og Paris.

Adresse: Tårnv. 97, Rødovre pr.

Vanløse.

Sommerbolig: Tibberup pr. Humlebæk.

POULSEN Thomas oberst, R.DM., HTH.; f. 17/8 1897 i Ramme; søn af borgmester, viceskoleinspektør N J Poulsen (død 1941) og hustru Kirstine f. Rammeskov (død 1957); gift (20/12 1932) m. Helga Johanne Kirstine P., f. 12/7 1900 i Kbhvn., datter af smedemester Aug. Olsen (død 1926) og hustru Anna Magdalene f. Guntzelniek (død 1944).

Student (Ribe) 1916; premierløjtn. 1923; gennemgået artilleritaktisk kursus 1926-28; kaptajnløjtn. 1932; chef for hærens ballonpark 1932-47; uddannelse ved den franske hærs ballonregimenter 1931 og ved motorballonskolen i Bern 1933; militærflyvercertifikat 1935; kaptajn i hærens flyvetropper s. å.; generalstabskursus 1936-38; chef for jydske flyverafd.'s 5. eskadrille 1937; chef for hærens flyveskole 1940; oberstløjtn. og chef for jydske flyver-afd. 1945; leder af kommandantskaberne på indenrigsministeriets flyvepladser i Jylland-Fyn 1945-48; kommandant på Karup flyveplads 1948-51; chef for flyveskolen 1951-55; oberst 1952; chef for træningskommandoen 1955.

Lærer ved flyvevåbnets officersskole 1952.

Adresse: Frdbg. Allé 53, Kbhvn. V.

POULSEN Vagn museumsdirektør, dr. phil.; f. 25/8 1909 i Kbhvn.; søn af læge Gottlieb Poulsen (død 1936) og hustru Mathilde f. Hager; gift (19/7 1933) m. Ellen P., f. 24/6 1911 i Kbhvn., datter af bankdirektør V A Krøger (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Olga f. Meincke.

Student 1927; deltager i Carlsbergfondets Hamaekspedition 1931 og 1932; mag. art. 1934; dr. phil. 1937; muse-umsinsp. II ved Ny Carlsberg Glyptotek 1936. direktør 1943; fg. sekretær ved Ny Carlsbergfondet 1933-34 og 1935-43: Visiting Lecturer i kunsthistorie ved Yale University 1952-53.

Medl. af Vetenskaps-Societeten i Lund og af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab; medl. af bestyrelsen for Helge Jacobsens Mindelegat og for C L Davids Fond og Samling.

Har skrevet: Der strenge Stil, Studien zur Geschichte der griechischen Plastik 480-450 (disputats, 1937); Niels Larsen Stevns (1938); Skulpturbogen I (1947); Romersk Kunst (1948); Fidias (1949); Publications de la Glyptotheque Ny Carlsberg. Catalogue des terres cuites Grecques et Romaines (1949); Les por-traits Grecs (1954); Danish Painting and Sculpture (195o); Rembrandt (1956); medarb. ved »Verdens Billedkunst« (1955); kunsthistoriske afhandlinger i tidsskrifter.

Adresse: Vagtelv. 10, Kbhvn. F.

POULSEN Valentine konsul, direktør, R. P.p.; f. 12/4 1885 i Paris; datter af skibsreder Guillaume César de Baerde-maecker (død 1903) og hustru Marie Stephanie f. Hautekeet (død 1924); gift (31/5 1910) m. direktør Hans Poulsen f. 25 8 1885 i Kbhvn., død 1948, søn af kgl. skuespiller Olaf Poulsen (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Emilie f. Bryde (død 1909).

Uddannet i Belgien, Schweiz og England; indtrådte 1903 i den i 1855 grundlagte familievirksomhed, skibsbefragt-nings- og skibsmæglerfirmaet de Baer-demaecker i Gent, hvis ledelse i 1924 overgik til direktør Hans Poulsen; efter dennes død og efter sønnens død i 1950 overtaget ledelsen af firmaet; eneindehaver fra 1951; fg. dansk konsul i Gent 1950, udnævnt 1952.

Formand for Groupement des Lignes Réguliéres, Gent fra 1950.

Udenl. orden: B.L.II4.

Adresse: Chateau Hemelryck, la Pinte-Iez-Gand, Belgien.

POVLSEN Frode politiinspektør; f. 27/7 1911 i Hvilsager; søn af fh. kirkeminister Thorvald Povlsen (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Jensine f. Jensen; gift (24/6 1939) m. Inger P., f. 19/8 1918 i Kbhvn., datter af direktør C E Arffmann og hustru Ellen f. lm (død 1943).

Cand. jur. 1937; ansat i politiet s. å., politikommissær 1941, tjenstg. ved politiskolen 1944, leder af civilpolitiet på Frdbg. 1954, politiinsp. og leder af stans politiskole 1956.

Adresse: Artilleriv. 53, Kbhvn. S.

POVLSEN Gudrun kontorchef; f. 6/8 899 i Elsted ved Århus; datter af kirinister, pastor Thorvald Povlsen 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Jensine f. Jensen; ugift.

Student (Birkerød) 1919; stenografist. i rigsdagen 1920-25; cand. po-1926; tjenstg. i staden Kbhvns stakke kontor s. å.; byrådssekr. i dborg 1927-31; fg. sekretær i finanministeriets 4. hovedrevisorat 1931, sekretær 1933; fuldmægtig i 2. hovedrevisorat 1939; ekspeditionssekr. i 1. hovedrevisorat 1946; fg. kontorchef i 3.   hovedrevisorat 1947, kontorchef 1950. Revisor ved OEEC, Paris fra 1957. Adresse: Jagtv. 216, Kbhvn. Ø.

POVLSEN Hans forfatter; f. 1/9 1886 i Grydsted ved Nibe; søn af lærer Jens Povlsen (død 1915) og hustru Bertha f. Thimm (død 1936); gift (3/5 1910) m. Dora P., f. 10/12 1887 i Kølby, datter af smedemester Thomas Klitgaard (død 1913) og hustru Frederikke f. Hass (død 1918).

Præliminæreks. 1902; fotograflæiiing i Oslo 1902, senere i Struer; fotograf i Vinderup 1907-12; lærereks. (Silkeborg) 1914; kommunelærer i Støvring 1913-52; kursus på statens lærerhøjskole 1919-20; gentagne ophold i Tyskland og i Skotland og England 1949; litterær debut 1918; Dansk Forfatterforenings Legat 1927; Astrid Goldschmidts Legat 1930; Det Anckerske Legat 1948; Sophus Michaelis' Legat 1953; æresmedlem af Danmarks Lærerforening, 63. kreds 1956.

Litterære arbejder: Sand (1918, 2. udg. 1949); Lykkelige Barn (1923); Julie Pandum (1926, 2. udg. 1943); I Himmerlands Dale (digte, 1929, ny forøget udg. 1936, 3. forøg. udg. 1946, 4.   udg. 1956); Himlens Fugle har Reder (1936, 2. udg. 1946); Ro, ro til Fiskeskær (1943, 2. udg. 1944); Steen Steer-sen Blicher (monografi, 1952); har udg. St. St. Blicher: Noveller og Digte (i serien Danske Klassiskere, 1954) og Aakjær i udvalg (Dansklærerforeningers udg. 1957); oversættelse af Heinrich v. Kleist: Michael Kohlhaas (1934); tysk illustr. udg. af Julie Pandum (1928); medarbejder ved værkerne »Landet bag Klitterne«, »Danmark« (Turistforeningen for Danmark's årsskrift, 1955 og 1957), »Den danske Bonde«, »Min Far« og »En jydsk Kulturpersonlighed«.

Adresse: Fjordgården, Skærbæk pr.

Fredericia.

POVLSEN Olaf overlæge, dr. med.; f. 8/5 1906 i Nørre Uttrup, Aalborg amt; søn af boelsmand Carl Povlsen (død 1938) og hustru Karen f. Thorsen (død 1945); gift (18/6 1932) m. Anna P., f. 24/6 1903 i Grejs, datter af gårdejer Morten Kristensen (død 1925) og hustru Jørgine f. Kristensen (død 1949).

Student (Aalborg katedralskole) 1924; med. eks. 1932: hospitalsuddannelse i provinsen og Kbhvn., bl. a. assistent ved Bispebjerg hospitals patologiske institut 1939; 2. reservekirurg ved Bispebjerg hospitals afd. D 1940; dr. med. 1941; reservelæge ved rigshospitalets fødeafd. B 1943-44; 1. reservekirurg ved Bispebjerg hosnitals afd. D og F 1945, afdelingslæge ved afd. D 1949-53; distriktslæge i Thule, Grønland 1954-57; kirurg, overlæge ved Dronning Ingrids sanatorium i Godthaab 1957; assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1943-47; specialistanerk. i kirurgi (særlig urinvejskirurgi) 1945; adskillige studierejser.

Medl. af fangerrådet i Thule 1954.

Har skrevet: Om cystometri hos pro-statikere (disputats, 1941); desuden arbejder om almen kirurgi, urinvejskirurgi, hospitalsorganisation m. v.

Adresse: Godthaab, Grønland.

PREBENSEN Ejnar oberst, K.DM., HTH.; f. 22/3 1895 i Horsens; søn af cigarfabrikant Jens Prebensen (død 1944) og hustru Christiane f. Hansen (død 1907); gift (12/12 1924) m. Inger P., f. 22/3 1904 i Kbhvn., datter af fuldmægtig i KTAS Jens Jensen-Smidt (død 1940) og hustru Margrete f. Christensen (død 1925).

Sekondløjtn. 1917; premierløjtn. 1919; adjutant ved 6. artilleriafd. 1924-28; tjenstg. ved generalstaben 1931-33; kaptajn 1932; batterichef ved 8. artilleri afd. 1932-35; til rådighed for 3. feltartilleriregiment 1935-37; skoleofficer ved officersskolen 1937-40; lærer smstds og ved artilleriskydeskolen 1940-45; oberstløjtn. og chef for artilleriskydeskolen 1945; oberst 1947; chef for 1. feltartilleriregiment 1951; garnisons-kommandant i Høvelte-Sandholm-Sjælsmark 1953; afsked 1957.

Medl. af hovedbestyrelsen for Fællesorganisationen af Officerer og ligestillede 1929-33; lærer ved Teknologisk institut 1926-33 og 1938-47; medl. af hærens officersskoles skoleråd 1937-40. af bestyrelsesudvalget for artilleriets bibliotek 1942-45; af kommissionen til besigtigelse af de af de tyske besættelsestropper udførte landbefæstningsanlæg i Danmark 1945-48, af krigsministeriets og marineministeriets udvalg ang. forsvarets skarpskydningsare-aler 1946-51 og af bestyrelsen for Generalmajor Johan Linnemans Legat for afskedigede Artilleriofficerer 1952-57; æresmedlem af Feltartilleriforeningen for Kbhvn. 1957.

Har skrevet artikler i militære tidsskrifter.

Adresse: Østerbrog. 54 A, Kbhvn. Ø.

PREETZMANN-AGGERHOLM B generalkonsul, K.DM., Chr.XFr.M.; f. 16/12 1881 i Slagelse; søn af apoteker L Preetz-mann-Aggerholm (død 1907) og hustru Elise f. Bertelsen (død 1918); gift 1. gang i Caracas, Venezuela m. Carmen Leonor Esteves (død 1918); 2. gang i Port au Prince (26/11 1919) m. Anna Louise f. Carlstroem (ægteskabet opløst); 3. gang m. Altagracia Consuelo P-A., f. 8/4 1884 i Azua, Republica Do-minicana, datter af rentier Antonio Romano og hustru Amalia f. Martinez.

Gennemgået Kolding latin- og realskole; uddannet i handel i Tyskland 1900-04; ansat i forsk, handelshuse i

Venezuela 1904-08 og 1911-14; på Haiti 1908-11; selvstændig købmand i Port au Prince 1914-18; i Santo Domingo fra 1918; dansk konsul for den dominikanske republik fra 1924, generalkonsul 1932.

Medl. af bestyrelsen for Handelskammeret i Port au Prince 1914-18 og i Santo Domingo 1924-26; repræsentant for foreningen Dansk Samvirke.

Adresse: Avenida Mexico 11 A, Ciudad

Trujillo, Distrito de Santo Domingo,

Republica Dominicana.

PRE1L Ernst intendant ved den kgl. civilliste R'.p.p.; f. 12/2 1905; søn af restauratør Ludvig Preil (død 1931) og hustru Anna Marie f. Andersen.

Student (Metropolitanskolen) 1924; cand. jur. 1931; sagførerfuidm. i Kbhvn. 1931-33; fg. sekretær i overformynderiet 1933-36; fuldmægtig i H. M. kongens intendantur 1936, ekspeditionssekr. 1944. intendant ved den kgl. civilliste 1947.

Medl. af bestyrelsen for Legatet til Minde om 1. August 1829 og for Arveprinsesse Carolines Legat for sygeplejersker.

Udenl. ordener: F.æ.L.4.; N.St.0.31.; S.V.2!.

Adresse: Christmas Møllers Plads 3,

Kbhvn. S.

PREISLER Jean direktør; f. 14/7 1900 i Kbhvn.; søn af direktør Folmer Preisler (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Kamma f. Gosch (død 1950); gift (25'5 1934) m. Gudrun P„ f. 4/8 1905 i Kbhvn., datter af ingeniør Fr. Raaschou (død 1945) og hustru Agnete f. Vett.

Handelseks. fra Niels Brocks handelsskole 1918; student (privat dimit.) 1919; cand. phil. s. å.; uddannelse i firma Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Co., Paris 1919-21, i firma Cooper & Layman, London 1922 og i A/S Nestlé, Kbhvn. 1923-25; ansat i A/S H E Gosch & Co., Kbhvn. 1925, underdir. 1930, direktør 1939, adm. direktør 1945.

Medl. af Industrirådet og af dettes eksportudvalg, af repræsentantskabet for Pensionsforsikringsanstalten, af bestyrelsen for Erhvervenes Indsamlings-kontrol og af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde; formand for Foreningen af Tændstikfabrikker i Danmark; medl. af bestyrelsen for A/S Hellerup og Glødefri Tændstikfabrikker og for A/S Nordisk Brown-Boveri.

Adresse: Kildegårdsv. 38. Hellerup.

PREISLER KNUDSEN H højesteretsdommer, se Knudsen H Preisler.

PREISZ Daniel bibliotekar; f. 9/8 1907 på Frdbg.; søn af ingeniør Johannes Preisz (død 1935) og hustru Julie f. Bruun (død 1939); gift (10/5 1944) m. Grete P., f. 14/12 1903 på Frdbg.. datter af kammerherre, kgl. kommissarius H V Linnemann (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Astrid f. Mogensen (død 1948).

Student (Johannesskolen) 1927; mag. art. (alm. og sammenlign, litteraturhistorie) 1934; bibliotekseks. 1937; assistent ved centralbiblioteket i Slagelse s. å.; vikar ved statsbiblioteket i Århus 1938-39; ved det kgl. bibliotek 1940, bibliotekar II 1941. bibliotekar I 1951.

Medl. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1946.

Har skrevet: Herman Bang og den franske Naturalisme (tildelt Filologiskhistorisk Samfunds 1. pris, 1934); medudgiver af Breve fra og til Adam Oehlen-schlager (1945 ff); medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon og Hagerups Leksikon m. fl.

Adresse: Dronn. Tværg. 33, Kbhvn. K.

PREISZ Emil F forpagter; f. 17/12 1897 på Stormarksgaard ved Store Heddinge; søn af proprietær A Preisz (død 1938) og hustru Rosine f. Mouvielle (død 1937); gift (26'3 1929) m. Kristine P., f. Carmohn, f. 28/5 1897.

Uddannelse ved landvæsenet; ejer af hovedgården Avnø 1937-40; forpagter af Dyrehavegaard ved Klampenborg.

Medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Landbruget på Sjælland og Møn; formand for Kbhvns Amts Tolvmandsforening. Adresse: Dyrehavegaard, Klampenborg.

PRENTER Regin professor, dr. theol., R.; : 6 11 1907 i Frederikssund; søn af kommunelærer H P C Prenter (død 1938) og hustru Kirstine f. Sørensen (død 1955); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1925; car.d. theol. 1931; manuduktør i Kbhvn. 1931-32; studierejser til Frankrig, Tyskland. England og Island 1932-35; sognepræst i Hvilsager-Lime 1935-41; un-iervisningsassist. ved Århus universitet 939-44; 2. res. kapellan ved Århus domkirke 1941-45; dr. theol. 1944; professor i teologi med dogmatik som hovedfag ved Århus univ. 1945.

Formand for Studenterkredsen 1931-32: medl. af bestyrelsen for Dansk-Is-fandsk Kirkesag fra 1936, formand fra medl. af Det økumeniske Råd fra 1948. af pastoralseminariets direktion 9. af Dansk Samlings landsråd 1945-46. af Frihedsrådets lokalkomité for 44-45 og af modstandsbevægelsens bykomité for Århus 1945; del-i i The Anglo-Scandinavian Theomcical Conferences 1936, 1939, 1947 og l: medl. af The study department f The World Council of Churches 1946; nand for Det lutherske Verdensfor-is theologikommission 1950 og medl. éets eksekutivkomité 1952; næstforfor Det mellemkirkelige Råds danske nationalkomité for Det lutherske Verdensforbund 1954.

Har skrevet: Kristendom og Kultur (1937); Ordets Herredømme (1941); Bibelen og vor Forkyndelse (1942); Spiritus Creator (disputats, 1944, amerikansk udg. 1953, tysk udg. 1954); Le Saint Esprit et le renouveau de l'Eg-lise (1949); Galaterbrevet (1950); Vor Forkyndelse, Lov og Evangelium (1951); Skabelse og Genløsning. Dogmatik I (1951), II (1952), III-IV (1953), 2. om-arb. udg. (1955); Ordet og Ånden (1952); Thomismen (1953); medudgiver af: Kirkeaarets Tekster I-II (1941-42), Loven og Evangeliet (1941) og Kristendommen og Mennesket (1951); medredaktør af tidsskriftet Kerygma und Dogma 1954.

Adresse: Trøjborgv. 58, Århus.

PRICE John skuespiller, sceneinstruktør, R.p.p.; f. 15/9 1913 i Kbhvn.; søn af balletmester Tommy Price og hustru Charlotte f. Hansen.

Gennemgået Det kgl. Teaters balletskole og elevskole; debut som skuespiller i Forretning er Forretning 1932; lærer ved Det kgl. Teaters elevskole.

Hovedroller: Jean de France; Prins Erik i Gustav Vasa; Mefisto og Døden i En Sjæl efter Døden; Nonpareil i Recensenten og Dyret; Andreas Blegnæb i Hellig Tre Kongers Aften; Gart i Vintersolhverv; Christian VII i Paladsrevolution; Kludesamleren i Den Gale fra Chaillot; Kong Richard III; von Bach-hausen i Bureauslaven; Feltpræsten i Mutter Courage; Mon. Orlas i Faderskolen; Leicester i Maria Stuart; -Dr. Rank i Et Dukkehjem; Kaptajn Cor-choran i Pinafore; Cyrano iCyrano de Bergerac; iscenesættelser på Det kgl. Teater: Kivfuglen; Paaske; Cæsar og Cleopatra; Fluerne; Tartuffe; Den Stundesløse; Urene Hænder; Othello; Omstigning til Paradis; Den Gerrige; Foran Spejlet; Som man behager; Elverhøj; Pygmalion; Hellig Tre Kongers Aften; Hamlet; Mascarade; Den blaa Pekingeser; H C Andersen eller Hans Livs Eventyr; på privatteatre: Dollarprinsessen; Zigeunerbaronen; Stjernevognen; Den glade Enke; Privatliv; Manden uden Sjæl; Rødt og graat; Røverne; Clerambard.

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: ..................

PRIEMÉ Ernst redaktionschef; f. 10/7 1902 i Kbhvn.; søn af faktor Laurits Priemé (død 1946) og hustru Anna f. Knudsen (død 1922); gift (5/4 1929) m. Ruth P., f. 22/10 1903, datter af minister Hans Peter Hanssen (Nørremølle) (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Helene f. Iversen (død 1935).

Student (Vestre borgerdydskole) 1921; cand. polit. 1927; medarbejder ved Fi-nanstidende 1924-26, ved Politiken fra 1927; redaktionssekr. 1930; redaktionschef 1954.

Adresse: Emanuel Olsens V. 6,

Kbhvn. F.

PRINDSHOLM Laurits afdelingsingeniør, R.DM.; f. 6/7 1887 i Odense; søn af bud Lars Prindsholm (død 1923) og hustru Johanne f. Carlsen (død 1930); gift (26/12 1920) m. Johanne P., f. 21/4 1890 i Vind, datter af lærer Karl Ludvigsen (død 1930) og hustru Else f. Petersen (død 1955).

Student (Odense katedralskole) 1906; cand. polyt. 1913; assist. ingeniør ved anlægene af nye statsbaner 1914; inge-niørassist. ved de danske statsbaner 1916, baneing. II 1919, baneing. I 1930, afdelingsing. 1946-31.juli 1957.

Adresse; Marskensg. 4, Kbhvn. Ø.

PRIP Axel Biering rektor, R.; f. 25/2 1893 i Odense; søn af direktør for Munke Mølle Vald. Prip (død 1906) og hustru Magda f. Biering; gift (2/8 1927) m. Marie P., f. 1/10 1905 i Rønne, datter af lektor Peder Larsen og hustru Petra f. Koefoed.

Student (Odense katedralskole) 1910; cand. mag. (tysk og kristendomskundskab) 1918; accessit for univ. prisopgave i tysk filologi 1923; adjunkt ved GI. Hellerup gymnasium 1919; lektor smstds 1933; underviste på Den internationale højskole i Helsingør 1926-28; viceforstander smstds 1935-36; lærer ved feriekursus for udlændinge i Kbhvn. 1928-36; undervisningsassist. i tysk ved Kbhvns universitet 1929-36; rektor for statsskolen i Randers fra 1936.

Deltaget i administrativt idrætsarbejde i Akademisk Idrætsforening, Dansk Athletik-Forbund, Danske Studenters Idrætsråd, udvalget for danske skolebørns fælleslege og i Idrætsmærkebe-styrelsen; formand for Randers Skilø-berforening 1936-46; medl. af bestyrelsen for Statsskolernes Lærerforening 1945-47; medl. af bestyrelsen for Søn-derjydsk Forening for Randers og Omegn fra 1936; formand for musiksamfundet Brage fra 1945; medl. af menighedsrådet for Set. Peders sogn fra 1945.

Adresse: Statsskolen, Randers.

PROHASKA C W professor, dr. techn.. R'.p.p.; f. 15/2 1903 i Struer; søn af købmand C A Prohaska (død 1905) og hustru Hertha f. Plantener; gift (12/4 1929) m. Elise P., datter af direktør Ludvig Dæhnfeldt (død 1908) og hustru Ellen f. Lind (død 1941).

Student (Viborg) 1921; civiling. 1928; dr. techn. 1941; ansat ved Helsingør Skibsværft 1928, Burmeister & Wain's værft 1929-30 og Chantiers de France, Dunkerque 1930-31 og 1932-34; studieophold i England i 1931; ansat ved Det Forenede Dampskibs-Selskab 1935, ved Burmeister & Wain 1935-36 og ved Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proef-station, Wageningen 1936-37; professor i skibsbygning ved Danmarks tekniske højskole 1937; prorektor ved højskolen 1953-56.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af Ingeniorvetenskapsaka-demien, Stockholm, af patentkommissionen, af direktionen for Kbhvns maskin-skole, af bestyrelsen for Regnecentralen og af bliblioteksudvalget for Danmarks tekniske bibliotek; formand for komitéen for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og for selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner; korresp. medl. af Association Technique Maritime & Aéronautique, Paris og af Institution of Naval Architects, London; medstifter af og 1948-52 formand for Dansk Ingeniørforenings arbejdsgruppe for skibsbygning; medl. af bestyrelsen for Section danoise de la Société des Ingénieurs Civils de France; Institution of Naval Ar-chitect's præmie 1951.

Har udg.: Simpler Equations to Cate-narys (1933); Lodrette Skibssvingninger med 2 Knuder (disputats, 1941); Skibet og dets Fremdrivning (1944); Sugning mellem hinanden overhalende Skibe (1945); Residuary Stability (1947); Vibrations verticales du Navire (1947); In-fluence of Ship Form on Transverse Stability (1951) samt artikler i inden- og udenlandske tidsskrifter m. m.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Juul Steens Allé 9, Hellerup.

PRYTZ Don overlæge, dr. med.; f. t/8 1905 i Hellerup; søn af professor C V Prytz (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Marie f. Warming (død 1947); gift (29/4 1934) m. Sigrid P., f. 17/9 1903 i Hundslund, datter af gårdejer Jørgen Juul og hustru Kirsten f. Astrup.

Student (Øregaard gymn.) 1923; med. eks. 1930; kandidat- og reservelægestillinger i provinsen samt på kirurgiske og parakirurgiske afdelinger på Kbhvns kommunehospital, amtssygehuset i Gentofte, rigshospitalet, Ortopædisk hospital og Diakonissestiftelsen i Kbhvn.; dr. med. 1942; overlæge ved Nakskov sygehus 1952.

Medl. af Frdbg. skolekommission 1950-51.

Har skrevet: Klinisk Blodtryksmaaling (disputats, 1942); vidensk. arbejder om kirurgiske og obstetriciske emner.

Adresse: Hoskiersv. 23, Nakskov.

Sommerbolig: Kongstrup Strand pr.

Kalundborg.

PRYTZ Holger grosserer; f. 23/1 1889 på Frdbg.; søn af oberstløjtnant Holger Prytz (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Antonie f. Briand de Créve-coeur (død 1938); gift (27/3 1918) m. Valborg Karen Emilie P., f. 10/6 1897 på Frdbg., datter af grosserer Henrik Borgen (død 1940) og hustru Alma f. Heinze (død 1937).

Afgangseks. fra Handelsakademiet København 1904; uddannelse i firmaet Aage Havemann, Kbhvn. 1904-11; etableret egen agenturforretning i Kbhvn. 1911; grossererborgerskab 1915; repræsentation og eneforhandling for udenl. fabrikker i elektricitets- og radiobranchen.

Medl. af sø- og handelsretten fra 1947, af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektricitets-Branchen og af bestyrelsen for Radiogros-sistforeningen af 1925 (formand 1952).

Adresse: Kildegårdsv. 3, Hellerup.

PRYTZ Kjeld civilingeniør; f. 1/6 1898 i Kbhvn.; søn af professor C V Prytz (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Marie f. Warming (død 1947); gift (22/11 1952) m. Tove Inger P., f. 14/7 1916 i Kbhvn., datter af ingeniør H Axel Helbro og hustru Lula f. Dahl.

Cand. polyt. 1922; ingeniør ved Nordiske Kabel- og Traadfabrikker A/S 1922-26; medstifter af Sonofon Radiofabrik 1921, eneindehaver af samme fra 1944.

Medl. af prøvningsudvalget Danmarks elektriske materielkontrol fra 1936; aut. handelskyndig tillidsmand for radiobranchen fra 1938; formand for Foreningen af Radio-Apparat-Fabrikanter i Danmark (FARAD) 1941-56; formand i Radioindustriens Patentforening fra 1956; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1952; censor i svag-strømselektroteknik ved den polytekniske læreanstalt fra 1947; medl. af forsvarets materielnævn og af dettes forretningsudvalg fra 1954.

Har skrevet afhandlinger i Akademiet for de tekniske Videnskabers Ingeniørvidenskabelige Skrifter (The padding condenser); artikler i den radiotekniske fagpresse.

Adresse: Gentofteg. 120, Gentofte.

PRYTZ Signe forstander, dr. phil., R.; f. 27/9 1902 i Hellerup; datter af professor C V Prytz (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Marie f. War-ming (død 1947).

Student (Nørre gymn.) 1923; cand. mag. (historie og gymnastik) 1928; dr. phil. 1941; underviste på Agnete Bertrams kvindegymnastikskole 1924-29 og på Metropolitanskolen 1928-29. Lektor ved State University of Iowa, USA, Department of Physical Education 1929-31; ansat ved statens gymnastikinstitut 1931-34; timelærer ved Frøken M Kruses skole 1932-36 og ved Nørre gymnasium 1936-40; adjunkt ved sidstn. 1940; forstander for hjem og skoler u. Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, Jægerspris 1940.

Medl. af bestyrelsen og sekretær for foreningen Kvindelige Akademikerel932-40; medl. af landsudvalget for Danmarks kristelige Gymnasiastbevægelse 1932-40, af bestyrelsen for Dansk Hockey Union 1936-40, af forretningsud-

valget for Danske Kvinders politiske Samråd 1937-40 og af præsidiet for Danske Kvinders Samfundstjeneste 1940; medredaktør af Tidsskrift for Legemsøvelser 1935-40; præsident for Dan-marksunionen af Soroptimistklubber 1947-48; formand for Sønderjydsk Forening for Hornsherred 1949-53; medl. af bestyrelsen for Dansk Børnehjemsfor-ening 1951 og for Selskabet til Håndarbejdets Fremme, Frederikssund afd. 1954; formand for bestyrelsen for fraktion II u. Danske Børnesagsarbejderes Sammenslutning (børnehjem og optagel-seshjem) og næstformand i sammenslutningens hovedstyrelse 1954; leder af Børnesagens Fællesråds pressetjeneste. 1954.

Har skrevet: P H Ling og hans gymnastikpædagogiske Indsats (disputats, 1941).

Adresse: Kong Frederik den Syvendes

Stiftelse, Jægerspris.

PRÆST Palm kommunelæge; f. 10/4 1911 i Nykøbing S.; søn af postmester H C Præst og hustru Hilda f. Kriiger; gift (16/3 1937) m. Else P., f. 30/12 1910 i Sibirien, datter af disponent Aage Rotwitt (død 1940) og hustru Anna f. Nielsen.

Student (Herlufsholm) 1929; med eks. 1936; embedslægeeks. 1942; hospitals-uddannelse ved Kbhvns kommunehospital 1936-37, Skt. Elisabeths hospital, Kbhvn. 1937-39, Skt. Josephs hospital, Kbhvn. 1939-52. de sidste 5 år som medicinsk 1. reservelæge; praksis i Kbhvn. fra 1941; kommunelæge og skolelæge fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Sygekasselægernes Organisation 1947-53, formand 1950-53, af bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening fra 1947, formand fra 1953 og af bestyrelsen for Kbhvns medicinske Selskab fra 1952; medl. af forsk, udvalg u. Den alm. danske Lægeforening, bl.a. attestudvalget 1947-53 og landsudvalget fra 1947; medl. af tilsynsrådet for Bikuben fra 1956.

Har skrevet vidensk. tidsskriftartikler, bl. a. om kunstig respiration og om nyresten, samt forsk, fagligt-sociale artikler.

Adresse: Nørrebrog. 176, Kbhvn. N.

Sommerbolig: Frølichsv. 20, Charlottenlund.

PRÆTOR1US Stephan kontorchef, R.; f. 6/12 1896 i Sevel; søn af sognepræst Carl Valdemar Prætorius (død 1928) og hustru Johanne Marie f. Bruun (død 1901); gift (14/6 1929) m. Ebba P., f. 1/1 1898 i Kbhvn., død 1955, datter af kontorchef Otto Arent (død 1926) og hustru Anna f. Johnsen (død 1941).

Student (Fredericia) 1915; cand. po-Iit 1921; midiert. sekretær u. arbejderforsikrings-rådet s. å., fast ansat 1922; fuldmægtig u. invalideforsikringsretten 1931, ekspeditionssekr. 1936, fg. kontorchef 1942-44; ekspeditionssekr. u. direktoratet for sygekassevæsenet 1944; kontorchef i arbejdsdirektoratet 1946, i direktoratet for sygekassevæsenet fra 1948.

Knyttet til Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1936-56, fg. administrationschef 1942-43.

Adresse; Snebærvænget 27, Virum.

PUGGAARD Hans seminarieforstander; f. 14/8 1914 i Kbhvn.; søn af grosserer Ludvig Puggaard (død 1945) og hustru Andrea f. Franklin; gift (8'3 1948) m. Inge P., datter af bagermester Knud Walseth og hustru Elly f. Jensen.

Student (Metropolitanskolen) 1932; cand. theol 1938; hjælpepræst ved Odense domkirke 1938; resid. kapellan ved Grøndalskirken. Kbhvn. 1942, fæng-selslærer, Horserød 1946, Hjøllund 1947; fængselsoverlærer, Kragskovhede 1948; forstander for Kbhvns aftenseminarium 1949.

Har skrevet; Biblen har Ordet (1945).

Adresse: Bellahøjv. 40 B, Kbhvn.

Brønshøj.

PUGGAARD-MULLER Gunnar fh. kontorchef, R.DM.; f. 9/7 1889 på Frdbg.; søn af sognepræst Sophus Muller (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Alice f. Puggaard (død 1913); gift 12/4 1921) m. Gerda P-M., f. 26/7 1899 i Kbhvn., datter af generalmajor Louis Nielsen (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Anny f. Jordan.

Student (Slomanns skole) 1907; cand. jur. 1913; assistent i finansministeriets 1. revisionsdepartement 1916; sekretær 1919; i hovedrevisoraterne 1927; fuldmægtig 1929; ekspeditionssekr. 1935; kontorchef i 4. hovedrevisorats 2. kontor 1939, 1. kontor 1952-54.

Medl. af bestyrelsen for stiftelsen Sabbatshvile fra 1923.

Adresse: Ermelundsv. 107, Gentofte.

PUGH Eric direktør, civilingeniør, R. p.p.; f. 8/2 1890 i Kbhvn.; søn af grosserer Chr. H Pugh (død 1935) og hustru Sophie f. Jensen (død 1957); gift (28/12 1929) m. Sonja P., f. 3/6 i Hamborg, datter af direktør Max Rahm (død 1937) og hustru Oda f. Thor-Jensen (død 1950).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1907; cand. phil. 1908; cand. polyt. 1912; ingeniør ved A/S Dansk Svovlsyre- & Superphosphatfabrik 1912-14; ved ingeniørarbejder i Nord- og Sydamerika 1914-23; direktør for A/S Scaniadam 1923-56 og for Shortcut Company A/S 1955.

Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-akts. Palnatoke 1926. for A/S Binney & Smith Co. 1926-55, for Columbian Carbon International A/S 1955 og for Shortcut Company A/S 1946; medl. af bestyrelsen og formand for foreninger indenfor automobil- og reklamebran-

chen; censor i automobilteknik ved Danmarks tekniske højskole 1938-50. Udenl. orden: P.r.K.2. Adresse: Ordrupv. 65, Charlottenlund.

PULLICH Frits magister; f. 4/8 1888 på Frdbg.; søn af overlærer ved Metropolitanskolen Anthon Pullich (død 1894) og hustru Gerda f. Kierboe (død 1949); gift (3/6 1928) m. Henny P., f. 23/3 1894 i Helsingør, datter af købmand N H Vejby-Nielsen (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Anna f. Schmidt.

Ved Landvæsnet 1905-07; student (privat dimit.) 1909; studieophold i Bonn og Marburg 1912-14; mag. art. (sammenlign, religionshistorie) 1920; deltog i ØK's skolefilmsekspedition til Østen vinteren 1920-21; lærer ved folkeuniversitetet fra 1922, ved Borup højskole 1925-44, ved statens lærerhøjskole i 1926, ved Femmers kvindeseminarium i 1934 og 1936 og ved Kbhvns kommunes fortsættelseskursus 1941-51; undervisningsassist. ved Kbhvns universitet i 1939 og 1942; knyttet til oplysningsarbejdet indenfor de tekniske skoler fra 1947.

Har skrevet: Religionshistorie (1935, 2. udg. 1946); Livets Evangelium (1940, svensk udg. 1942); Indiske Religioner (i Gyldendals Bibliotek, bd. I, 1928-30) og Religion (i Alverdens Viden om Naturen og Menneskelivet, bd. IV, 1940).

Adresse: Hellebæk.

PURSCHEL Victor generalauditør, K1. DM., HTH.; f. 28/8 1877 i Kbhvn.; søn af fabrikant August Purchel (død 1928) og hustru (død 1930); gift (19/5 1906) m. Ragnhild P., f. 19/8 1881 på Frdbg., datter af proprietær Jens Hastrup, Hjortholm, Langeland (død 1900) og hustru (død 1909).

Student (Schneekloths skole) 1895; cand. jur. 1901; sekondløjtn. 1903; amtsfuldm. i Rønne 1903; første fuldmægtig ved by- og herredskontoret i Hasle 1905; politiassist. ved Kbhvns amts nordre birk 1908; auditør 1911-19; till. fuldmægtig ved Kbhvns amts nordre birk 1912-19; lærer ved politiskolen 1914-19, ved hærens officersskole 1917-19; landsdommer ved vestre landsret 1919, ved østre landsret 1924; generalauditør for hæren og søværnet 1929-45. Medl. af bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1900-02 og for Politihundeforeningen 1910-19; ledende senior i Studenterforeningen 1917 og 1919.

Medl. af folketinget 1920-39 (Det kons. Folkeparti, sidste halvår Nationalt Samvirke); medl. af bl. a. følgende udvalg og kommissioner: jydsk universitet 1920, militærkommissionen 1920-22, 2. ædrue-lighedskommission 1923, af Grønlands-delegationerne 1923, 1931 og 1936 i anledning af landsrådenes jubilæum (formand), af rigsdagens Grønlandsudvalg 1924-39 (formand i 4 årsperioder), af undergrundsudvalget (formand fra oprettelsen til 1939), af bestyrelsen for Landmandsbankens afviklingsafd. 1928-35 og af bestyrelsen for NESA 1937-47; formand for folketingets udvalg til behandling af borgerlig straffelov og til revision af retsplejeloven 1927-30 samt for det af forsvarsministeren 1932 nedsatte udvalg til revision af den militære straffe- og retsplejelovgivning.

Formand for Det konservative Folkepartis folketingsgruppe 1922-28 og for partiets rigsdagsgruppe i 1928; medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1929-31; medl. af den danske delegation ved nedrustningskonferencen 1932-33 og ved den ekstraord. Folkeforbunds-forsamling 1932.

Har skrevet: Jubilæumsskrifter for Akademisk Skytteforening 1911, 1916, 1926 og 1942; Kommenteret Udgave af den Militære Straffelov af 1937 (3. udg. s. m. G Bent Pursehel, 1955); Ord til rolig Overvejelse (1942); talrige artikler i pressen og i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Grønnehave, Helsingør.

Sommerbolig: Gilbjergstien, Gilleleje.