Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

QVIST Ejnar direktør

QVIST Hans civilingeniør

QVISTGAARD E J C admiral

QVISTGAARD-PETERSEN Aage direktør

QWIST Preben hospitalsdirektor

QVIST S P redaktør

Q

QVIST Ejnar direktør, R'.; f. 14/2 1903 i Esbjerg; søn af arkitekt H J Qvist (død 1934) og hustru Sine f. Bech (død 1956); gift (19/9 1936) m. Ulla Q., f. 1/3 1906 i Lyngby, datter af kirkegårdsin-spektør O M Christensen (død 1944) og hustru Camilla f. Halling (død 1955).

Student (Esbjerg) 1921; afgangseks. fra Niels Brocks handelsskole 1922; eand. jur. 1929; sekretær i handelsministeriet s. å., fuldmægtig 1936, eks-peditionssekr. 1939. kontorchef 1943; ministersekr. 1939-43; adm. direktør for Fyens Stifts Sparekasse, Odense 1945.

Medl. af Odense byråd og magistrat 1946-49; medl. af bestyrelsen for Odense tekniske skole, af repræsentantskabet for Danmarks Sparekasseforening, af bestyrelsen for A/S Fællesbanken for Danmarks Sparekasser, for Fadder-skabsforeningen for Tinglev sogn, for Christmas Møllers Mindefond og for Odense almennyttige boligselskab samt af tilsynsrådet for Handelsbanken i Odense; formand for Velgørenhedskon-toret i Oderse.

Adresse: Fisketorvet 10, Odense.

QVIST Hans civilingeniør. R.DM.; f. 24/4 1888 i Jordrup ved Kolding; søn af købmand C A Qvist (død 1920) og hustru Marie f. Brønde (død 1936); gift (14/4 1914) m. Laura Q., f. 7/12 i Tveraa på Færøerne, datter af købmand P Mortensen (død 1924) og hustru Marie f. Mikkelsen (død 1921).

Gennemgået orlogsværftets ingeniørelevskole 1905-09 og flådens officersskole 1913-14; ingeniørassist. ved or-logsværftet 1909; marineing. 1913; in-

geniør ved Norsk Veritas 1919, ved Det Forenede Dampskibs-Selskab, A/S 1921, maskininsp. smstds 1923, overing, og chef for tekn. afd. 1934, under-dir. 1948-55.

Medl. af arbejdsudvalget for skibsbyg-ningsgruppen u. Dansk Ingeniørforening 1940-51, af bestyrelsen for Søfartstek-nisk Forening 1943-52 og af søfartskom-missionen af 1947; forsk, tillidshverv inden for Dansk Dampskibsrederifor-ening.

Adresse: Frdbg. Allé 45, Kbhvn. V.

QWIST Preben hospitalsdirektor; f. 13/8 1907 i Brejninge; søn af overgartner Charles Qwist (død 1936) og hustru Ella f. Erich (død 1928); gift (18/5 1939) m. Else Q., f. 28/9 1913, datter af restauratør, hotelejer Niels Chr. Frederiksen (død 1920) og hustru Martha f. Hansen.

Realeks. (Vejle); handelsuddannelse 1924-29, bl. a. på Pittmanns College, London; leder af Ths. B Thrige's Shipping afd., Odense 1929-31; ansat i Alliance Trading Co., Ltd., Viareggio, Italien 1931; direktør for Quick Trade, Ltd., London 1932; forretningsfører for Odense Ægforretning's Århus filial 1932-36; selvstændig forretningsvirksomhed 1937, økonomiforvalter ved Den Kellerske Åndssvageanstalt i Brejningen 1938-44; hospitalsinsp. ved Århus kommunehospital 1944-47; hospitalsdir. ved Århus kommunes hospitalsvæsen 1947-57; sekretær for bestyrelsen for radiumstationen i Århus 1947-57: hospitals-dir. ved Marselisborg hospital fra 1957.

Adresse: Århus kommunehospital,

Århus. QVIST S P redaktør, K.DM.p.p.; f. 23/12 1882 i Gauerslund pr. Børkop; søn af gårdejer S Qvist og hustru Kirsten f. Bundgaard; gift (24/9 1909) m. Karen Q., f. 2/5 1884 i Brøndsted pr. Børkop, død 1947, datter af gårdejer Søren Brems (død 1894) og hustru Dorthe f. Bjerre.

Journalist ved Middelfart Avis 1902, ved Vejle Amts Folkeblad 1904; folke-tingsmedl. for Vejlekredsen 1920-22; redaktør af Fyns Tidende fra 11. juni 1922.

Næstformand for Venstres Landsorganisation til 1951; formand for Venstres Redaktørforening, for Pressens Telegramudvalg og for Pressens Radioavis; formand for I/S Ritzaus Bureau til 1955; medl. af radiorådet 1946-50; medl. af bestyrelsen for Fyens Landmandsbank og for A/S Fyens Konservesfabrik.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Odense.

QVISTGAARD E J C admiral, K'.DM., Chr.XM.T., HTS.p.p.; f. 11/5 1898 i Ro-rup; søn af sognepræst Erhard Qvistgaard (død 1940) og hustru Jensine f. Wilhelm (død 1950); gift (22/5 1924) m. Anna Rose Q., f. 7/10 1900 i Viborg, datter af overlærer Frederik Petersen (død 1909) og hustru Alma f. Schøning (død 1933).

Sekondløjtn. 1919; premierløjtn. 1920; undervandsbådschef 1925-31 og 1935-38; kaptajnløjtn. 1928; gennemgået under-vandsbådsskole ved den britiske flåde i Portsmouth s. å.; skoleofticer og lærer ved søotficersskolen 1931-35; skoleforstander og lærer ved undervandsbåds-skolen for søofficerer 1936-38; orlogs-kapt. 1937; adjutant hos kong Christian X 1938-45, samtidig til assistance for orlogsværftet som tilsynshavende officer ved søværnets nybygninger af torpedobåde; chef for torpedobådsgruppe 1939-40; kommandørkapt. 1945; Marine- og luftattaché ved ambassaden i London 1946; kommandør 1948; midlertidig kontreadmiral og formand for den danske delegation i Nordatlantisk Ocean Planlægningsgruppe i Washington 1949; till. marineattaché ved ambassaden i Washington og ved gesandtskabet i Ottawa 1949; forsvarschef og admiral 1950; medl. af Atlantpagtens militærkomité 1950, formand 1952-53.

Medl. af bestyrelsen for Søofficersfor-eningen 1925-27; rådgiver i den danske delegation til den internationale konference om sikkerhed for menneskeliv på søen, London 1948; marineministeriets delegerede i ICAO-konferencen, London 1949; formand for Den Qvistgaardske Slægtsforening 1953.

Har udg.: De internationale Søvejsregler med Kommentarer (1939); medarbejder ved Lærebog i Sømandsskab (marineministeriet, 1940).

Udenl. ordener: F.Æ.L.I.; I.Kr.5.; S.Sv.l.

Adresse: Jægersborg Allé 150, Gentofte.

QVISTGAARD-PETERSEN Aage direktør, R„ Chr.XFr.M.; f. 13/11 1886 i Århus; søn af Hans Morton Michael Qvistgaard-Petersen og hustru Alma Cathrine f. Thorsen.

Chaiiman of the Board and Director for Wesson Oii & Snowdrift Co.Inc., for Wes-soh Oil & Snowdrift Sales Co. for The Southern Cotton Oil Company, for Blue Plate Foods Inc. og for Southern Shell Fish Co.Inc, alle i New Orleans, La. samt for South Texas Cotton Oil Company, Houston, Texas; direktør for National Bank of Commerce in New Orleans, for The Texas and Pacific Railway Co., Dallas Texas, for A E Staley Manufacturing Company, Decatur, Illinois, for South-down Sugars, Inc. New Orleans, La., for V Q Petersen et Co. S. A. Dakar, Senegal og for Grocery Manufacturers, Inc. New York City.

Medl. af Business Advisory Council to the Secretary of Commerce, United States of America, Washington, D. C, af New Orleans Cotton Exchange, af Chicago Board of Trade og af New York Produce Exchange; Trustee, Del-gado Museum of Art, New Orleans og

Scandinavian-American Foundation, New York City; medl. af Board of Gover-nors, Alton Ochsner Medical Foundation, New Orleans.

Adresse: 1907 Palmer Avenue, New

Orleans 15, La., USA.