Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

RAABYE Erik Frederik oberst

RAASCHOU Hans Georg direktør

RAASCHOU Peter Esch professor

RAASCHOU-NIELSEN Herluf læge,

RAASTED N O domorganist, komponist

RABEN-LEVETZAU Siegfried lensgreve, hofjægermester

RACHLEW Anders professor, dirigent, pianist, komponist

RAFAEL Carsten fængselsinspektør

RAFFEL Alfred grosserer

RAFFENBERG Jens Christian direktør

RAFT Carsten folketingsmand, journalist

RAGER Emun civilingeniør, direktør

RAHBEK Erik bankdirektør

RAHBEK Herluf fh. amtsforvalter,

RAHBEK J Chr. overlæge

RAHBEK Just lektor,

RAHBEK Knud civilingeniør

RALD N J provst

RALOV Børge solodanser, balletinstruktør

RALOV Kirsten solodanserinde.

RAMBERG Kurt generalmajor

RAMBUSH Niels Edvard direktør

RAMBØLL B J professor, dr. techn.

RAMHØJ Jørgen civilingeniør, fh. stads-og havneingeniør

RAMLAU-HANSEN Otto overlæge, dr. med

RAMM Paul generalmajor,

RAMM Peter G underdirektør

RAMM Viggo udskrivningschef

RAMSBY Erik civilingeniør

RAMSING Erik V civilingeniør

RANDERS Aage Kristensen landsretssagfører,

RANDRUP Jakob fh. rektor

RANEK Leo statskonsulent;

RANGEL-NIELSEN Aage kontorchef;

RANLØV A P direktør, civilingeniør

RANTZAU Daniel lensgreve, hofjægermester

RAOGCZY Lothar direktør

RASBECH Niels Ole professor, dyrlæge

RASCH Carl Johan kontorchef;

RASCH Ove direktør,

RASCH Svend Age vinhandler

RASK-NIELSEN H C overlæge, dr. med

RASMUSEN Alfred V grosserer, direktør

RASMUSEN Th. direktør, vicekonsul,

RASMUSSEN A F oberst,

RASMUSSEN A Georg direktør

RASMUSSEN A O forstander;

RASMUSSEN A P direktør

RASMUSSEN Aage Kann civilingeniør,

RASMUSSEN Aage direktør

RASMUSSEN Aage direktør, cand. jur

RASMUSSEN Aage snedkermester

RASMUSSEN Alfred stationsforstander

RASMUSSEN Anders Stampe fh. skoleinspektør

RASMUSSEN Asger dommer

RASMUSSEN Axel direktør

RASMUSSEN Carl kontorchef,

RASMUSSEN Christian direktør

RASMUSSEN E direktør, vicekonsul,

RASMUSSEN Ebbe professor, dr. phil.

RASMUSSEN Ejler direktør;

RASMUSSEN Ejnar Mindedal arkitekt

RASMUSSEN Erik generalmajor

RASMUSSEN Frede forstander

RASMUSSEN Georg grosserer, konsul,

RASMUSSEN Gerhard sognepræst, forfatter

RASMUSSEN H P underdirektør

RASMUSSEN Halfdan F V skibsmægler

RASMUSSEN Halfdan forfatter

RASMUSSEN Hans forbundsformand

RASMUSSEN Hans politimester

RASMUSSEN Harder oberst,

RASMUSSEN Harry F C afdelingsingeniør

RASMUSSEN Helmer overlæge, dr. med.

RASMUSSEN Helmuth maskinkommandør

RASMUSSEN Holger overlæge

RASMUSSEN J V telefondirektør, civilingeniør

RASMUSSEN Jens landsretssagfører

RASMUSSEN Julius direktør

RASMUSSEN Kai tømrermester

RASMUSSEN Karen provisor;

RASMUSSEN Karl Aage maskinmester,

RASMUSSEN Knud Aage overlæge

RASMUSSEN Knud direktør

RASMUSSEN Louis bogtrykker

RASMUSSEN M P gårdejer

RASMUSSEN Olaf Kriiger rektor

RASMUSSEN Ole Gangsted højesteretssagfører

RASMUSSEN Ole kommandør,

RASMUSSEN Oluf bankdirektør,

RASMUSSEN Otto læge

RASMUSSEN Otto prokurist,

RASMUSSEN Ove højesteretssagfører

RASMUSSEN P J direktør, civilingeniør

RASMUSSEN P Nørregaard professor, dr. polit

RASMUSSEN Poul Lauritz broncestøber

RASMUSSEN R E H professor, dr. phil

RASMUSSEN R arkitekt,

RASMUSSEN Robert malermester.

RASMUSSEN S V dr. phil

RASMUSSEN Steen Eiler arkitekt, professor ved kunstakademiet;

RASMUSSEN Svend Aage direktør

RASMUSSEN Svend Åge skoledirektør

RASMUSSEN Tage kontorchef,

RASMUSSEN Thøger koncertsanger, direktør

RASMUSSEN Ulf billedhugger

RASMUSSEN Valdemar Carl stationsforstander

RASMUSSEN Walter direktør

RASMUSSEN William S afdelingschef.

RASTING Carl professor, dr. jur

RASTRUP J A C stadsingeniør, direktør

RAUN Jacob direktør

RAUNKJÆR Palle forlagsdirektør, magister

RAVN Christian advokat, notar;

RAVN Fr. forlagsboghandler

RAVN H H professor, civilingeniør

RAVN Jørgen overlæge, dr. med.

RAVN Niels Frederik oberst

RECHENDORFF Henrik redaktør

RECHENDORFF Johannes Valdemar legationsråd

REEDTZ-THOTT Axel baron, hofjægermester, godsejer

REEDTZ-THOTT Tage baron, hofjægermester, oberstløjtnant,

REESEN Emil kapelmester ved Det kgl. Teater, komponist

REFN Helge teatermaler

REFSLUND Kristian professor, civilingeniør;

REHBERG Poul Brandt professor, dr. Phil. & med

REHLING Erik fh. lektor;

REHOF Kai overingeniør

REICHHARDT Poul skuespiller

REIMER Birgitte skuespillerinde

REIMER Sv. Algreen landsretssagfører;

REIMERS Frithjof apoteker, generalsekretær, dr. pharm

REIMERS M N apoteker,

REIN-JENSEN Hans E politimester

REINHARD Erik direktør

REINHARD W direktør

REINSTRUP Ejnar Vilfred politimester,

REISBY Oluf landsdommer

REITEL Alfred justitssekretær,

REITER Paul J overlæge, dr. med.

REMKE Otto F direktør i finansministeriet,

REMMERT Albert direktør

RENDAL Erik dommer

RENDBECK Georg Chr. overretssagfører

RENDTORFF A generaldirektør,

RENDTORFF Conrad præst, generalsekretær

REPSDORPH Erik landsretssagfører

RETOFT Emil fh. borgmester, overlærer

REUMERT Johs. lektor

REUMERT Michael højesteretssagfører;

REUMERT Poul skuespiller,

REUNERT Willy redaktør

REVENTLOW Eduard lensgreve, fh. ambassadør

REVENTLOW Frederik greve

REVENTLOW Johanne (Joe) frue

RHEIN-KNUDSEN Ove grosserer,

RIBER J P Baagøe tømmerhandler

RICARD Carl højesteretssagfører

RICARD Jean kontorchef

RICHTER E højesteretssagfører

RICHTER Georg købmand

RICHTER Hjalmar fh. Dommer

RICHTER-FRIIS V bladudgiver;

RIDDER Johs. forstander

RIEGELS H V godsejer

RIFBJERG Sofie fh. skoleinspektør, mag. art.

RIIS Fridtjof R direktør

RIIS P J professor, dr. phil.

RIIS Svend direktør, civilingeniør

RIIS-PETERSEN Aage tandlæge,

RIISAGER Knudåge komponist

RIISAGER Vagn provst, mag. art.

RIISE Frits kommandør,

RIISGAARD Knud Otto amtsforvalter,

RIISING Jørgen læge

RIISKJÆR Henrik fh. amtslæge

RIMESTAD H T civilingeniør, direktør

RINDOM Jörgen grosserer;

RINDOM Svend skuespiller, forfatter;

RINGBERG Hi. civildommer

RINGSTED Axel overkirurg, dr. med

RINGSTED Erik direktør,

RINGSTED Henrik V journalist;

RINGSTED Svend direktør, civilingeniør

RINGSTRØM Otto dommer,

RISCHEL Axel overlæge, dr. med

RISE Allan direktør

RISEBYE Elof professor, kunstmaler

RISKÆR Niels professor, overlæge, dr. med.

RISOM Albinus arkitekt, kreditkassedirektør

RISOM Sven arkitekt,

RITZAU Lauritz direktør

RITZAU Viggo fh. politimester

RODE Aksel kunsthistoriker, docent

RODE Ebbe skuespiller

RODE Erik overretssagfører,

RODE Johan G havnebygmester

RODE Jørgen redaktør, civilingeniør

RODE Orla direktør, civilingeniør

RODE Stig højesteretssagfører

ROELSEN Axel kontorchef,

ROELSEN Ejnar overlæge, dr. med.

ROEPSTORFF Povl bankdirektør

ROEPSTORFF Thorkild landsdommer

ROHBECK Alfred Johannes kommandørkaptajn

ROHBECK Paul G højesteretssagfører

ROHDE Henning vice-teaterchef,

ROHDE Johan G grosserer

ROHDE Peter P lektor, forfatter

ROKJER Folke rektor

ROLFFES Kirsten skuespillerinde

ROLSTED Hans generalmajor

ROOS Carl professor, dr. phil.

ROOSE Aage kunstmaler

ROOSE Thorkild fh. skuespiller og sceneinstruktør ved Det kgl. Teater

ROSAGER H K fh. landbrugsskoleforstander, gårdejer

ROSENBERG Holger journalist, forfatter

ROSENBERG M i direktør, cand. polit.

ROSENDAHL Kristian bogtrykker, fh. rådmand

ROSENDAHL Ph. kontorchef

ROSENDAL Axel biskop

ROSENDAL Hans fh. højskoleforstander

ROSENDAL Thomas overlæge, dr. med.

ROSENGAARD Christiane fh. forstanderinde

ROSENKJÆR Jens fh. afdelingschef ved statsradiofonien

ROSENKRANTZ Alfred professor

ROSENKRANTZ Arild baron, kunstmaler;

ROSENKRANTZ Erik G F K baron, godsejer

ROSENKiLDE Voimer antikvar, forlagsboghandler;

ROSENLØV K H oberst,

ROSENMEIER J P fh. dommer,

ROSENQUIST Frits højesteretssagfører

ROSENSTAND C T ritmester,

ROSENSTAND Knud overlæge

ROSENSTAND Tage gårdejer

ROSENSTAND Thomas forstander

ROSENSTAND W S direktør

ROSENTOFT Aage M direktør

ROSENØRN Anna priorinde

ROSENØRN-LEHN Otto lensbaron, hofjægermester, godsejer;

ROSFELDT Harry koffardikaptajn

ROSHOLM Gunner rektor

ROSING Borge direktør

ROSLING Eyvind overlæge, dr. med.

ROSMAN C E amtsforvalter

ROSS Alf professor, dr. jur. & phil.

ROSS Else-Merete lektor, cand. mag.

ROSSING Erling rektor;

ROSTOCK-JENSEN Knud redaktør, cand. jur.

ROSTOCK-JENSEN Louis orlogskaptajn, direktør

ROSTRUP Hakon administrationschef;

ROSTRUP Hemvård museumsdirektør, dr. phil.

ROTHE Bendt skuespiller

ROTHE Oluf præst

ROTHE Tyge J fh. minister, direktør

ROTHE-MEYER Arne overlæge, dr. med.

ROTTBØLL C M gesandt.

ROTTENSTEN Johan statskonsulent,

ROTTENSTEN Knud forstander;

ROUSSELL Aage arkitekt, dr. phil., overinspektør

ROUST Th. amtsskolekonsulent

ROVSING Christian overlæge,

ROVSING OLSEN A direktør, civilingeniør,

ROZENTAL Stefan universitetslektor, dr. Phil.

RUBINSTEIN P rektor

RUBOW Jarn museumsdirektør

RUBOW Paul V professor, dr. phil.

RUD Einar overlæge, dr. med.

RUD-PETERSEN R maler,

RUDBECK Carl dommer

RUDINGER Jørgen civilingeniør, docteur-ingénieur

RUDKJØBING Mogens professor, dr. Phil

RUE Tage arkitekt

RUGE Chr. direktør;

RUGE Emil grosserer;

RUGHOLM Thøger provst

RUNG-KELLER P S organist, komponist

RUNGWALD Helge teaterdirektør,

RUTZEBECK P E grosserer, konsul,

RYBNER Jørgen professor, civilingeniør

RYDBERG Erik professor, overaceouchør, dr. med.

RYDER Paul B generalkonsul, kontorchef

RYDER Sigurd direktør

RYDGAARD Frode overkirurg,

RYE C H generalmajor, fh. generalfelt-tøjmester

RYGNER H V fh. stadsingeniør

RYHAVE Finn dommer

RYHOLT Peter slagtermester, oldermand

RYTTER Aage L direktør, fh. handelsminister

RYTTER Svenning pens. retspræsident og fh. justitsminister

RÆBILD Chr. rektor

RÆDER Alvilda fh. forstanderinde

RÆDER Hans fh. bibliotekar, dr. phil.

RÉE Knud fh. fiskeriminister, redaktør

RØGIND Sven direktør, docent,

RØMELING Henrik kommandørkaptajn

RØMER Ove bog- og papirhandler

RØNBERG Per direktør;

RØNHOLT Peter forpagter

RØNNOV Poul landsdommer

RØNSTED Karmark landsretssagfører

RØPER-PETERSEN W grosserer;

RØRDAM Kjeld højesteretssagfører,

RØRUP Viggo maler;

de RICHELIEU Helge du Plessis godsejer; hofjægermesterR

RAABYE Erik Frederik oberst, K.DM., HTH., f. 9/3 1890 i Kbhvn.; søn af kaptajn L A C Raabye (død 1908) og hustru Emma f. Sørensen (død 1955); gift (9/3 1920) m. Ella Kirstine R., f. 3/8 1898 i Kbhvn., datter af grosserer Carl W Bonnichsen (død 1928) og hustru Christiane f. Teubner (død 1956).

Premierløjtn. 1911; kaptajn 1923; oberstløjtn. 1933; oberst 1940; stabschef ved sjællandske division 1930-33 og 1936-37; chef for 4. artilleriafd. 1933-36; chef for generalstabsafd. 1937-42; chef for 2. feltartilleriregiment 1942-45; militærattaché ved gesandtskabet i Bern 1945-48; stabschef hos kommendanten i Kbhvn. 1948-50; chef for Kbhvns luftværnsartilleri 1950; afsked 1951. Brigadechef i civilforsvarskorpset 1952.

Adresse: Marskensg. 8, Kbhvn. Ø.

RAASCHOU Hans Georg direktør, R.; f. 15/12 1907 i Kbhvn.; søn af ingeniør Fr. Raaschou (død 1945) og hustru Agnete f. Vett; gift m. Else-Marie R., datter af anlægsgartner P C Kondrup og hustru Else Marie f. Therkelsen.

Student (Østersøgades gymn.) 1925; uddannelse i Magasin du Nord i Thisted og Aalborg, i revisionsfirmaet N C Nobel, Wessel & Vett, Berlin, Leonhard Tietz A/G, Køln, Wessel & Vett, London, I Magnin & Co., San Francisco og Marshall Field & Co., Chicago; Graduate Scholl of Business Administration, Stanford University, Californien; ansat i Magasin du Nord, Kbhvn. 1934, prokurist 1936, direktør 1939, adm. direktør 1950.

Medl. af sø- og handelsretten 1944; medl. af bestyrelsen for A/S Th. Wessel & Vett's Fabriker, for A/S Magasin du Nord i Århus, for I G Jacobsen, Odense Dampvæveri Udsalg A/S og for British Import Union; medl. af repræsentantskabet for AS Det Danske Luftfartselskab; formand for Rungsted Golfklub.

Adresse: St. Kongensg. 118, Kbhvn. K.

RAASCHOU Peter Esch professor, K. DM.p.p.; f. 4/10 1883 i Kbhvn.; søn af vinhandler H G Raaschou (død 1901) og hustru Villumine f. Nielsen (død 1916); gift (20/12 1906) m. Astrid R„ f. 14/1 1884, datter af afd. fabrikejer Herman Engel og hustru Vilhelmine f. Rasmussen.

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsg.) 1901; cand. polyt. 1905; assistent i Edinburgh og Wiesbaden 1905-10; driftsbestyrer for Weimarfarbe G. m.b.H. i Weimar 1910-12; professor i teknisk kemi ved den polytekniske læreanstalt 1913-54.

Medl. af bestyrelsen for A/S Jens Villadsens Fabrikker, for A/S Villaco, for A/S De danske Sukkerfabrikker, for den polytekniske læreanstalts fond for teknisk kemi 1921-54 og for Polyteknisk Understøttelsesforening 1914-54; formand for det af handelsministeriet nedsatte skovbrugsindustriudvalg fra 1952; justitsministeriets konsulent for brandfarlige stoffer 1915-55; medl. af forsvarets forskningsråd fra 1952; medl. af patentkommissionen 1929-34 og fra 1955, af justitsministeriets prøvnings-udvalg for oliefyr fra 1955, af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937, af Kungl. svenska Vetenskapsakademien fra 1943 og af Kungl. Fysio-grafiske Sällskapet i Lund 1951.

Har skrevet: Forelæsninger over teknisk Varmelære og kemisk Teknologi for Maskin- og Elektroingeniører (1920); Brændselsmidlernes Undersøgelse (1928); Om Kulforekomsterne paa Færøerne (1937); Forelæsninger over almen teknisk Kemi (1949); forsk, teknisk-kemi-ske afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Udenl. orden: N.St.0.2!.

Adresse: Christiansholmsv. 50, Klampenborg.

RAASCHOU-NIELSEN Herluf læge, R..M.T. Kha.; f. 29/12 1902 på Herlufsholm; søn af rektor Henrik Raaschou-Nielsen (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Nelly f. Andersen (død 1953); gift 1. gang (5/7 1929, ægteskabet opløst) m. Sigrid R-N„ f. 22/9 1901 på Frdbg., datter af overregistrator H B Kren-chel (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Johanne f. Hansen; 2. gang (20/8 1955) m. skuespillerinde Randi Michelsen, datter af handelsrejsende Niels Michelsen (død 1930) og hustru Harriet Anina Margaritha f. Jensen (død 1952).

Student (Sorø) 1920; med. eks. 1929; hospitalsstillinger i provinsen og Kbhvn. 1929-34; huslæge ved det kgl. blindeinstitut og det kgl. døvstummeinstitut i Kbhvn. fra 1938; prakt, i Kbhvn. fra 1932.

Medl. af bestyrelsen for Sygekasselægernes Organisation 1937-56 (formand 1947-50). for Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1939-45 og for Kbhvns Lægeforening 1940-50 og fra 1954; medl. af sundhedsstyrelsens specialistnævn fra 1940 (formand fra 1947); tilforordnet retslægerådet fra 1951.

Adresse: Østerbrog. 104, Kbhvn. Ø.

RAASTED N O domorganist, komponist, R.DM.p.p.; f. 26/11 1888 i Kbhvn.; søn af grosserer N C E Jensen (død 1905) og hustru Dagmar f. Albeck (død 1947); gift (22/7 1915) m. Marie Amalie R., f. 29/10 1890 i Videbæk, datter af distriktslæge Juul (død 1900) og hustru Nielly f. Overgaard (død 1934).

Elev på det kgl. danske musikkonservatorium 1909-12; organisteks. 1912; på det kgl. musikkonservatorium i Leipzig 1913-14; organist ved Vor Frue kirke i Odense 1915-24, ved domkirken (Vor Frue kirke) i Kbhvn. fra 1924, till. kantor fra 1931.

Stiftede Odense Kammermusikforening og var medl. af bestyrelsen 1915-24; medl. af bestyrelsen for Odense Musikforening 1922-24, for Dansk Organist-og Kantorsamfund 1941-53, for Dansk Organist- og Kantorforening 1921-23 og af samfundsrådet i Samfundet til Udgivelse af dansk Musik fra 1926; medl. af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening 1926-28; formand for »Gramo« fra 1937 og for Koda-Dramatik fra 1937; stiftede Bach-Foreningen 1925 og denne forenings formand 1925-45; medl. af bestyrelsen for Dansk Komponist-Forening fra 1932 (næstformand 1935-56). Musikanmelder ved Fyns Tidende 1919-24; medl. af Koda's råd fra 1930 (formand fra 1937); Anckerske Legat (1927); vicepræsident i Federation des droits d'execution 1938-47, præsident fra 1956; præsident i Den nordiske Union af Opfø-relsesretsselskaber 1938-39, 1942-43, 1945-46, 1949-50, 1953-54 og 1957-58; medl. af Kungl. musikaliska Akademien i Stockholm; medl. af bestyrelsen i »Selskabet af 1916« 1926-33.

Kompositioner: 6 orgelsonater, Orgelmesse, Requiem for orgel. Præludier og Fugaer etc. for orgel, Te Deum for orgel, 3 strygekvartetter, strygetrio »Primavera«, 5 violinsonater, Serenade for blæsere og strygere, Sonater for violin og klaver, 2 Sonater for violin og orgel, Sonate for violoncel og orgel, Sonatine for obo og klaver, Messe for a cappella kor, Magnificat for a cappella kor, Motetter, Sonate for klaver, div. klaverværker, sange, orkestersuite »Kuvia Suomesta«, 3 Symfonier for orkester (nr. 3: »Sinfonia da ehiesa« for orkester og orgel), Legende for Violin og Orkester, »Saul« for baryton med orkester, »Sangen om København« for solostemmer, kor og orkester, »Christi Fødsel« for solostemmer, kor, orkester og orgel, »Thylands Pris« for barytonsolo. kor og orkester, »Kong Vaar« for barytonsolo, mandskor og orkester, Passionsmusik for solostemmer, kor, strygeorkester og orgel,kantater m. m.

Kroniker og artikler i inden- og udenlandske fagtidsskrifter og dagspresse, koneertrejser i Sverige, Norge, Island, Tyskland og Belgien. Foredragsvirksomhed i Danmark og Tyskland.

Udenl. ordener: S.V.31.; Ty.r.K.2.

Adresse: Aggersv. 6, Skodsborg.

RABEN-LEVETZAU Siegfried lensgreve, hofjægermester, R.DM.; f. 20/1 1891 på Aalholm; søn af kammerherre, hofjægermester, greve Frederik Raben-Levetzau (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Suzanne Raben-Levetzau (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943); gift (4/3 1919) m. Pauline R-L., f. 29/1 1891 i Berlin, datter af Maximillian greve af Pappenheim (død 1921) og hustru Mary f. Wheeler (død 1945).

Student (Helsingør) 1909; cand. jur. 1916; medl. af bestyrelsen for Det Raben-Levetzau Bornemannske Familielegat; ejer af godset Bækkeskov til 1942.

Adresse: Clos d'Amalthée, Mouans-

Sartoux, A.M.. Frankrig.

RACHLEW Anders professor, dirigent, pianist, komponist, R.p.p.; f. 26/8 1882 i Drammen; søn af pastor Anders Helgesen (død 1882) og hustru Thora f. Rachlew (død 1885); gift (15/6 1921) m. Ada R., f. 26/6 1896, datter af opera-repitør Salomon Levysohn (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Anna f. Gliickstadt.

Student (Drammen) 1900; cand. phil. 1901; musikstudium i Berlin, elev af prof. Xaver Scharwenka og Teresa Carrefio (klaver) og Heinrich van Eyken og prof. Hans Hermann m. fl. (komposition); virksomhed som koncertpianist i Danmark og udlandet fra 190S; bosat i Kbhvn. fra 1915; dirigentvirksomhed fra 1921; dirigent for Dansk filharmonisk Selskab 1925-35, for Bel Canto 1927-34; forbundsdirigent for Dansk Sangerforbund fra 1930; overdirigent for Den sjællandske Centralsangforening fra 1932; dirigent for herrekoret HK 1935-48; dirigent for Sydsvenska filharmoniska Sällskapet Malmö 1943-45; censor ved det kgl. danske musikkonservatorium 1933-45, lærer i klaver smstds fra 1945, professor 1949; koncertrejser som gæstedirigent i udlandet, bl. a. ved Lamoureuxkoncerterne i Paris; virksomhed som klaverpædagog.

Medl. af bestyreisen for Dansk Sangerforbund, formand for sammes musikudvalg 1930-50, præsident for sanger-forbundet 1951-55; æresmedlem af en række skandinaviske musikinstitutioner.

Har komponeret kammermusik og kompositioner for klaver, violin og kor; medarbejder ved udgivelsen af Dansk Skole- og Folkemusik fra 1937; musikkronikker i inden- og udenlandske tidsskrifter og dagblade.

Udenl. ordener: I.F.3.; N.F.M.I.; S.N.3.

Adresse: Overgaden neden Vandet 29,

Kbhvn. K.

RAFAEL Carsten fængselsinspektør; f. 7.7 1912 i Viborg; søn af politimester Axel Rafael (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-46) og hustru Agnes f. Hier-rild-Pedersen (død 1924); gift (15/5 1937) m. Vibeke Karen Marie R., f. 21/8 1915 i Kbhvn., datter af maskinmester W Gottschalck og hustru Anna f. Mohr.

Student (Svendborg) 1929; cand. jur. 1936; amtsfuldm. og skolefondskasserer i Svendborg 1937; vicefængselsinsp. ved

statens arbejdshus i Sdr. Omme, men til tjeneste ved statsfængslet i Nyborg 1943; kst. fængselsinsp. for statsfængslet på Kragskovhede pr. Jerup 1945, udnævnt 1956; forstander ved den civile tjenestetidsundervisning ved Bangsbofort og Kattegats marinedistrikt.

RAFFEL Alfred grosserer, R.p.p.; f. 29/9 1879 i Kbhvn.: søn af grosserer Hermann Raffel (død 1901) og hustru Anna f. Berlak (død 1879); gift (21/10 1916) m. Lizzi R., f. 12/2 1895 i Gjerlev, datter af amtslæge Axel Feveile (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Elisabeth f. Schjerbeek (død 1949).

Student (Slomanns skole) 1897; cand. phil. 1898; handelsuddannelse i Kbhvn. i ØK samt i Antwerpen og New York; i firmaet Hermann Raffel, Kbhvn. fra 1903; medindehaver af firmaet fra 1906; adm. direktør for A/S Hermann Raffel 1920-28; direktør i A/S Alfred Raffel 1928-41 og fra 1945.

Medl. af bestyrelsen for A/B Avaror, Stockholm, 1939; formand i bestyrelsen for A/S Dansk Staalbeholderfabrik (Dansk Aluminium Industri A/S) 1910-28; medl. af bestyrelsen for Intendanturforeningens Jubilæumslegat 1922; næstformand i Foreningen af danske Isenkramgrossister 1924-28.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Vilvordev. 69, Charlottenlund.

RAFFENBERG Jens Christian direktør; f. 18/4 1885; søn af maskiningeniør J C Raffenberg (død 1919) og hustru Emma f. Clausen (død 1935); gift (18/7 1913) m. Vera R., f. 11/9 i Århus, datter af bogholder F C Sørensen (død 1924) og hustru Eleonora f. Jørgensen (død 1928).

Gennemgået orlogsværftets ingeniørskole 1903-07; cand. polyt. 1912; ingeniør hos Burmeister & Wain og hos Vulcan Werke, Hamburg i 1912, hos Harland & Wolff, Glasgow 1912-15; selvstændig ingeniør 1915-22; ingeniør i A/S Det Forenede Olie Kompagni 1922, salgsdir. 1929, direktør i selskabet (ændret til B.P. Olie-Kompagniet A/S) 1950, adm. direktør 1953-56.

Medl. af bestyrelsen for A/S Det Forenede Olie Kompagni 1940-45; formand for bestyrelsen for A/S Tankskibsrederiet 1953-56; medl. af bestyrelsen for fragtudligningskassen 1953, for Det Grønlandske Olieakts. 1954-56 og for B.P. Olie-Kompagniet A/S 1954-56.

Adresse: Sundvænget 31, Hellerup.

RAFT Carsten folketingsmand, journalist, R.; f. 28/4 1895 i Kbhvn.; søn af ingeniørkaptajn A G V Petersen (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Marie Elisabeth f. Borchsenius (død 1938); gift (18/8 1942) m. Inga R„ f. 15/6 1914 i Århus, datter af grosserer Chr. F Voigt og hustru Ingeborg f. Hjelm.

Student 1913; studerede medicin og statsvidenskab; kompagnichef i Akademisk Skyttekorps; medarbejder ved De Ferslewske Blade, en del år som korrespondent i Paris, London og Berlin, 1924-32; leder af Socialt Oplysnings-Samfund (S.O.S.) 1930-33; partisekr. og propagandachef ved Det konservative Folkeparti 1933-36; folketingsmand (Lyngby-kredsen) fra 1935; leder af K U's landslejre og uddannelseskursus 1932-42; medarbejder ved B.T. fra 1942 og ved Berlingske Tidende fra 1953; tilknyttet Danmarks-Samfundet 1947-55.

I fl. år medl. af forretningsudvalget for Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg. og for Konservativ Ungdoms Landsorganisation; mangeårig formand for Studenterforeningens Konservative; formand for Kbhvns Konservative Ungdom 1932-34 og for Den konservative Klub 1939-41; medl. af socialministeriets ungdomsudvalg fra 1938 og af overfredningsnævnet fra 1941; medl. af forsvarsministerens foredragsudvalg fra 1948 og af Folk og værn udvalget fra 1952.

Har skrevet: Talerteknik (1943).

Adresse; Dronninggårds Allé 93, Holte.

RAGER Emun civilingeniør, direktør; f. 15/9 1884 på Frdbg.; søn af apoteker C E Rager (død 1916) og hustru Christine f. Silfverberg (død 1956); gift (4/7 1912) m. Bertha R., f. i Holbæk, datter af proprietær Olaf Rager (død 1921) og hustru Bodil f. Andersen (død 1935).

Student 1901; cand. polyt. 1907; ingeniør ved de kbhvnske sporveje 1907-09, ved Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs-Akts. 1909-18; i firma Louis Poulsen & Co. 1918, direktør smstds fra 1938.

Medl. af Studenterforeningens seniorat 1909-11, af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1922-28, af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Kbhvns radikale Vælgerforening fra 1924 (foreningens formand 1950-51) og af bestyrelsen af Rotary-Club nr. 1251, Kbhvn., 1922-23; medl. af folketinget (Radikale Venstre), 1929-45 og 1950-57, af Kbhvns borgerrepræsentation 1946-50 og fra 1951; medl. af arbejdsnævnets afd. B fra 1929, af Kbhvns havnebestyrelse fra 1932, af toldrådet og dettes appeludvalg fra 1939, af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet fra 1939, af Dansk Luftværnsforenings landsstyrelse og af hovedbestyrelsen og kontrolrådet for Landsforeningen Dansk Arbejde; formand i bestyrelsen for Elektroteknisk Forening 1946-50, æresmedlem af foreningen 1953; oversynskommissær i Kbhvn. fra 1951; æresmed'em af Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter 1957.

Udgiver og redaktør af tidsskriftet Lys og Kraft 1917-23; redaktør af Elektroteknikeren 1924-57.

Adresse: Østbaneg. 7, Kbhvn. 0.

RAOGCZY Lothar direktør, R.; f. 7/7 1904 i Ordrup; søn af grosserer Valerius Ragoczy og hustru Laura f. Kandelsdorf; gift (1/10 1927) m. Isaline R., f. 30/6 1907 på Frdbg., datter af grosserer Georg Biehl (død 1952) og hustru Emilie f. Aubert (død 1951).

Student (Ordrup gymn.) 1922; uddannelse i læderbranchen i Kbhvn., i Amerika og Tyskland; ansat i firma Poulsen & Ragoczy, Kbhvn. 1923; direktør for A/S Poulsen & Ragoczy med datterselskaber i Örebro, Oslo og Tammerfors 1939.

Kasserer for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) 1945; medl. af bestyrelsen for International Poliomyeli-tis Congress, New York; formand for Dansk Lædergrossistforening 1934; medl. af bestyrelsen for A/S Poulsen & Ragoczy 1939; formand for bestyrelsen for A/S Bogense Garveri 1935, for A/S Kalundborg Læderfabrik 1935, for A/S Axel Almborg, Læderindustri 1943, for A/S Modex 1947 og for A/S Dansk Læderforsyning 1951.

Adresse: Rosav. 4, Klampenborg.

RAHBEK Erik bankdirektør; f. 22/12 1908; søn af vognstyrer A P N Rahbek (død 1951) og hustru Sørine f. Mikkelsen (død 1914); gift (10/9 1937) m. Elisabeth R., f. 22/11 1911 i Odder datter af bankdirektør L W Krogh (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Margrethe f. Gam.

Assistent i Aarhuus Privatbank 1926, fuldmægtig 1937, bestyrer af bankens søndre afd. 1944, kontorchef i hovedsædet 1950, underdir. 1951, vicedir. 1955, direktør 1956.

Formand for Den jydske Handelshøjskole og for Handelshøjskolen i Århus 1956; medl. af bestyrelsen for A/S Hans Schourup, Århus 1956 og af bestyrelserne for fl. lokale godgørende institutioner.

Adresse: Kildegården 15, Århus.

RAHBEK Herluf fh. amtsforvalter, R.DM.; f. 19/10 1885 i Mørke; søn af kordegn Niels Rahbek (død 1949) og hustru Karen f. Meilsøe (død 1935); gift (12/6 1926) m. Gudrun R., f. 25/7 1900 i Kbhvn., datter af boghandler Einar Møller og hustru Julie f. Jensen.

Student (Sorø) 1903; cand. jur. 1910; assistent i Kbhvns kriminal- og politiret 1910; byfogedfuldm. i Helsingør 1911-13; sekretær, senere fuldmægtig og ekspeditionssekr. i skattedepartementet, kontorchef 1933; amtsforvalter i Svendborg 1938-55.

Adresse: Strandalléen 1 B, Helsingør.

RAHBEK J Chr. overlæge; f. 26/11 1883 i Mørke; søn af kordegn Niels Rahbek (død 1949) og hustru Karen f. Meilsøe (død 1935); gift (4/8 1915) m. Margit R., f. 2/9 1889 på Wiksberg, Finland, datter af godsejer Konstantin von Wendt og hustru Ludovica f. Hedenberg.

Student (Sorø) 1902; med. eks. 1910; reservelæge i hæren 1910-11, ved Silkeborg Bad 1913, ved Vejlefjord sanatorium 1914-15, ved Julemærkesanatoriet ved Kolding 1915-18, ved Boserup sanatorium 1919-21, ved Øresundshospitalets med. afd. 1921-22; overlæge ved Faksin-ge sanatorium 1922-53.

Adresse: Malmøg. 12, Kbhvn. Ø.

RAHBEK Just lektor, R.; f. 2/8 1892 i Mørke; søn af kordegn Niels Rahbek (død 1949) og hustru Karen f. Meilsøe (død 1935); gift (27/9 1947) med havearkitekt Alexandrine R., f. 30/1 1901 i Sisak, Jugoslavien, død 1951, datter af købmand Ivo Sipus Sisacki og hustru Martha, f. Chaloupka-Sternwall.

Student (Sorø) 1910; cand. mag. 1918; lærer ved officersskolen fra 1920; studierejse 1929; adjunkt ved Schneekloths skole 1931, ved Skt. Jørgens gymnasium 1932, lektor 1942.

Litterære arbejder: Lærebøger i moderne Historie for Officersskolen; har udg.: Omkring Johanne Luise Heiberg (1948); Breve fra og til Johanne Luise Heiberg (1955); (s. m. Aage Friis): A F Kriegers, D G Monrads og P Vedels Brevveksling (1940); (s. m. Aage Friis, Robert Neiiendam og Elisabeth Hude): 4. revid. udg. af Johanne Luise Heiberg: Et Liv gjenoplevet i Erindringen (1944); (s. m.-Aage Friis): 4. revid. udg. af Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. Ved Johanne Luise Heiberg (1947).

Adresse: Filippav. 2, Kbhvn. V.

RAHBEK Knud civilingeniør; f. 14/11 1891    i Kbhvn.; søn af stabssergent P Rahbek (død 1931) og hustru Kirsten f. Rasmussen (død 1940); gift 1. gang (8/6 1920) m. Anna R., f. Olesen, f. 18/2 1892   i Kbhvn., død 1954; 2. gang (9*2 1957) m. Minna Agnete Tarp R., f. 8/3 1906, datter af proprietær H Chr. Tarp Bruun (død 1951) og hustru Agnes f. Christensen (død 1935).

Cand. polyt. 1912; assistent ved den polytekniske læreanstalts elektrotekniske laboratorium 1912-21; ansat i ingeniørfirmaet M P Pedersen 1923-46, i Det Store Nordiske Telegrafselskab 1947.

Har i 1917 i fællesskab med ingeniør Alfred Johnsen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) opdaget vedhængningen mellem elektriske halvledere og ledere og på grundlag heraf udarbejdet specielle typer for telegraf- og telefonapparater, elektriske relaiser, lomme elektroskopet m. m.

Har udg.: Radio-Vejledning for Radiolyttere (1926); artikler i forsk, inden-og udenlandske elektrotekniske fagblade. Adresse: Bulbjergv. 24, Kbhvn. Vanløse.

RALD N J provst; f. 6/2 1899 på Frdbg.; søn af slotspræst Carl Raid (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Kirsten f. Dall (død 1955); gift (30/7 1924) m. Ellen R., f. 15/5 1897, datter af generalmajor P L M Birke (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Vilhelmine f. Bentzen (død 1945).

Student (Kolding) 1916; cand. theol. 1923; præsteviet medhjælper ved Solbjerg kirke 1923, kaldskapellan 1924, resid. kapellan 1927, sognepræst fra 1937, provst for Frdbg. provsti 1945.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Pathan-mission 1936-55 (formand 1940-55), af Dansk Missionsråd fra 1940 og af Dansk Ligbrændingsforenings repræsentantskab fra 1945; formand for Kristelig akademisk Forening 1944-47; medl. af bestyrelsen for Selskabet til de skjøn-ne og nyttige Videnskabers Forfremmelse 1947 og af repræsentantskabet for Landsforeningen for Mentalhygiejne 1948; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse (Socialdemokratiet) fra 1954; redaktør af Præsteforeningens Blad fra 1947.

Har skrevet: Korsfæstet - død - opstanden; Vore Salmer (i Haandbog i Kristendomskundskab); 3 hørespil: Den danske Kirke under Besættelsen (s. m. Harald Sandbæk); Set fra Smallegade; oversat: Bo Giertz: Kristi Kirke; Troen alene; Kirkens Fromhedsliv; Den store Løgn og den store Sandhed: Med egne Øine; T S Eliot: Mordet i Domkirken; Stafford Cripos: Et kristent Demokrati; Jeremias Gotthelf: Gud og Mammon; O'ov Hartman: Død med Forhindring; Hellig Maskerade; Natten skal lyse som Dagen; Stenfisken.

Adresse: Dronningensv. 25, Kbhvn. F.

RALOV Børge solodanser, balletinstruktør, R'.p.p.; f. 26/7 1908 i Kbhvn.; søn af galvanisør Frederik Ralov og hustru Theodora f. Jensen.

Uddannet på Det kgl. Teaters balletskole; debuterede 12. sept. 1927; har studeret i Paris og London; gæstespil i Frankrig. Belgien, Tyskland, Sverige, Norge. Finland. Holland og England; solodanser ved Det kgl. Teater 1933. 1. solodanser 1942-57, till. balletinstruktør 1934-57 og lærer ved Det k«l. Teaters balletskole 1945-57.

Har komponeret og iscenesat Enken i Spejlet, De fire Temperamenter, Faunens Eftermiddag, Tolv med Posten. Den evige Trio. Passiones, Kolingen, Kurtisanen samt danse til opera, skuespil og film; ballet for fjernsyn.

Udenl. orden: Æt.S.5.

Adresse: Sortedam Doss. 65A, Kbhvn.Ø.

RALOV Kirsten solodanserinde. R.; f. 26/3 1922 i Baden ved Wien; datter af grosserer Kai Gnatt og hustru Kaja f. Olsen.

Antaget på Det kgl. Teater 1929; uddannet på dettes balletskole og i Paris og London; debut som barn i »Konservatoriet« 1933. balletdanserinde 1940, solodanserinde 1942.

Hovedroller: Prinsesse Sukkergodt i Slaraffenland, Helena i Den evige Trio, Kosten i Troldmandens Lærling, Eleonora i Kermessen i Briigge, Ballerina i Pe-truschka, Prinsesse Aurora i Auroras Bryllup, Birthe i Et Folkesagn, Teresina i Napoli, Rosita i Fjernt fra Danmark, titelpartierne i Enken i Spejlet og Diana samt hovedpartier i Passiones, Concerto, Symfoni i C, Chopiniana, Svanesøen, Con-certo-Baroeco, Variationer m. fl. Adresse: C L Ibsens V. 31, Gentofte. Sommerbolig: Birkeallé, Dronningmølle.

RAMBERG Kurt generalmajor, R1., HTFI. p.p.; f. 17/11 1908 i Helsingør; søn af skibskaptajn Carl R Ramberg (død 1950) og hustru Anna f. Mathiesen (død 1956); gift (6/10 1934) m. Agathe R., f. i Valöre, datter af ejendomsmægler Niels Petersen (død 1952) og hustru Emilie f. Jensen (død 1955).

Student (Helsingør) 1926; adgangseks. til polyteknisk læreanstalt 1927; søløjtn. II 1931; gennemgået marinens flyve-skole 1932; søløjtn. I s. å. med tjeneste ved marinens flyvevæsen, kaptajnløjtn. 1939; tjenstg. ved marinestaben 1942-43, ved den danske brigades stab i Sverige 1943-44, ved SHAEF i England 1944-45, ved marinestaben 1945, orlogs-kapt. 1946; gennemgået Royal Air For-ce's stabsskole 1945-46; luftmilitær sagkyndig i forsvarskommissionen af 1946 1946-49; overført fra søværnet til flyvevåbnet 1950, sektionschef i flyverstaben 1950-51; oberstløjtn. 1951; gennemgået første kursus ved NATO Defence College, Paris 1951-52; oberst og souschef i flyverstaben 1952; chef for flyvestation Karup 1953-54; til rådighed for Flyverkommandoen 1954-55; generalmajor og chef for flyvertaktisk kommando 1955. Udenl. orden: N.O.N.5. Adresse: Kragsøhus, Gedhus pr. Kølvraa.

RAMBUSH Niels Edvard direktør; f. 25/3 1889 i Selde i Salling; søn af amtslæge Sigurd Rambusch (død 1919, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Johanne Rambusch, f. Faartoft (død 1944, se Kraks Blå Bog 1922); gift (16/9 1911) m. Mavis R.. f. 15'6 1889 i London, datter af John Henry Blackmore (død 1926) og hustru Mary Anne f. Brockington (død 1918).

Maskinlærling i Kbhvn. 1903-08; ma-skinkonstruktør fra Teknisk skole, Kbhvn. 1910; Chemical engineer fra Bat-tersea Polytechnic, London 1918; medindehaver af Lymm & Rambush, Chemical engineers, London 1911-18; Chief Engineer & technical manager i Power Gas Corporation, Ltd., Stockton-on-Tees 1918-27; General manager i samme og i Ashmore Benson Pease Coy 1927-34; General director i sidstn. 1934-38; Mana-ging director i begge selskaber 1938 og till. Vice Chairman 1947; præsident for Power Gas Corporation Ltd. 1951; till.

Director & Vice Chairman i International Mechanite Metal Coy, London fra 1935 og Director i Rose, Downs & Thompson, Hull fra 1947.

Founder member of Institution of Chemical Engineers, London, Vice-President 1955; Dr. of Science h.c. ved Durham University, England; tildelt Moulton Me-dal of Institution of Chemical Engineers.

Har opfundet: Mekanisk gas generator system (1915) og forsk, systemer og apparater til gasproduktion af kemiske anlæg (1915-47); har skrevet: Modern Gas Producers (1923) og en række tekn. artikler ang. gasproduktion, kemiske processer og støberipraksis (1919-47).

Adresse: »Green Roofs«, Aislaby Road,

Yarm-on-Tees, England.

(død 15. maj 1957).

RAMBØLL B J professor, dr. techn.; f. 30/5 1911 i Korsør; søn af overlærer J Rambøll (død 1946) og hustru Ebba f. Thorbek; gift (22/12 1938) m. Alfhild R., f. 17/6 1916 i Kbhvn., datter af kunstmaler Hakon Galløe (død 1939) og hustru Oda f. Strøyer.

Student (Lyngby statsskole) 1930; cand. polyt. 1935; dr. techn. 1944; ingeniør hos stadsingeniøren i Århus 1935, hos Wright, Thomsen & Kier 1935-36, hos Melchior & Voltelen 1936-37, hos prof., dr. techn. Chr. Nøkkentved 1937-44 og hos prof. Anker Engelund 1944-45; egen rådg. ingeniørvirksomhed s. m. prof., dr. techn. J G Hannemann fra 1945; assistent ved Danmarks tekniske højskole i bygningsstatik og bærende konstruktioner 1938; lektor 1944, docent i samme fag 1948, professor 1952.

Har skrevet: Stabilitets- og spæn-dingsberegning af rammekonstruktioner (disputats, 1944); Fundering og bærende konstruktioner (s. m. Chr. Nøkkentved, sidste udg. 1949); Varme- og lydisolering af betonhuse (1949); Reinfor-ced concrete columns (1951); Brandsikring (1951); Rationelt byggeri (1955) samt en række andre afhandlinger, hovedsagelig af bygningsstatisk og bygningsteknisk art.

Adresse: Dronninggårds Allé 40, Holte.

RAMHØJ Jørgen civilingeniør, fh. stads-og havneingeniør, R.; f. 1/4 1884 i Skejby ved Århus; søn af gårdejer J P Rasmussen (død 1888) og hustru Mine f. Jørgensen (død 1917); gift (16/11 1912) m. Astrid R„ f. 18/7 1884 i Svan-ninge ved Faaborg, datter af tømmerhandler M I Mose (død 1925) og hustru Anine f. Hansen (død 1921).

Cand. polyt. (bygningsing.); assist, ingeniør ved vandbygningsvæsenet, Esbjerg Havn 1907-11 og i Agger 1911-17; havneing. i Nakskov 1917-22; stads-og havneing. samt bygningsinsp. i Aabenraa 1922-47; havneing. smstds 1947 -54; sagkyndig i vandværksanlæg fra 1941.

Adresse: GI. Kongev. 66, Aabenraa.

RAMLAU-HANSEN Otto overlæge, dr. med., R.; f. 1/5 1894 i Frederikssund; søn af amtslæge Valdemar Hansen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Anna Margrethe f. Koefoed (død 1956); gift 1. gang (17/12 1920) m. Esther R-H., f. 13/5 1892 i Kerteminde,,død 1949, datter af valgmenighedspræst Poul Boisen (død 1920) og hustru Mary f. de la Laing (død 1924); 2. gang (11/10 1953) m. Mary R-H., f. 26/2 1903 i Viborg, datter af Iaboratorieforstander Gunner Jørgensen (død 1937) og hustru Agnete f. Boisen.

Student (Frederiksborg) 1912; med. eks. 1919; reservelæge ved Det ortho-pædiske hospital ved krigsinvalideskolen i Sønderborg 1920-22; assist, læge ved invalidenævnet i Sønderborg i 1922; studierejse (kemotherapi og kirurgi) til Berlin 1924; assistent ved kommunehospitalets kirurgiske poliklinik 1925-27; assistent ved Bispebjærg hospitals pathologiske institut 1927-29; 2. reservekirurg ved rigshospitalets afd. C 1929-31; studierejse (kirurgi) til Wien 1929; dr. med. (Bidrag til experimentel-le Grundlag for Streptococlidelsernes lokale Kemotherapi og de hæmolytiske Streptococcers kemotherapeutiske Biologi) s. å.; assistent ved rigshospitalets røntgenafd. i 1931; 1. reservekirurg ved amtssygehuset i Hjørring 1931-35; spe-cialistanerk. (kirurgi og kir. urinvejs-sygd.) 1933; overlæge ved Frederikshavn kommunale sygehus 1935 og epidemisygehuset 1935-52; sanitetschef i Frederikshavns luftværnsområde 1940-49; medl. af sygehusberedskabsnævnet for Hjørring amt 1952. Adresse: Danmarksg. 1, Frederikshavn. RAMLAU-HANSEN Svend kommandør, K. DM., HTS.p.p.; f. 29 12 1897 i Frederikssund; søn af amtslæge Valdemar Hansen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Anna Margrethe f. Koefoed (død 1956); gift (21/12 1920) m. Hetty R-H., f. 20/5 på Frdbg., datter af købmand Peter Melskens (død 1920) og hustru Marie Louise f. Petersen (død 1923).

Sekondløjtn. 1918; premierløjtn. 1919; kaptajnløjtn. 1926; orlogskapt. 1936; kommandørkapt. 1940; souschef i marinestaben 1941; marine-attaché ved det danske gesandtskab i Berlin s. å.; stabschef ved kystflåden 1945; souschef i marinestaben 1946; kommandør 1947; midlertidig kontreadmiral 1950-57; formand for den danske delegation til den Nordatlantiske Planlægningsgruppe i Washington 1950; darsk militær reoræ-sentant til militærkomitéens stående gruppe smstds 1950-57; till. marineattache ved ambassaden i Washington og ved gesandtskabet (fra 1955: ambassaden) i Ottawa 1950-57: darsk militær repræsentant ved SACLANT (Supreme Allied Commander Atlantic) i Norfolk 1952-57;

til rådighed for søværnskommandoen 1957.

Udenl. ordener: Po.P.R.4.; S.Sv.2s.

Adresse: Søværnskommandoen,

Gernersg. 20, Kbhvn. K.

RAMM Paul generalmajor, K'.DM., HTH. p.p.; f. 22/2 1882 på Frdbg.; søn af oberstløjtnant, direktør P G Ramm (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru f. Wolff (død 1926); gift (30/6 1909) m. Gerda R., f. 21/2 i Stockholm, datter af fabrikant Alfred Oden (død 1894) og hustru f. Bergmann (død 1913).

Student (Metropolitanskolen) 1900; sekondløjtn. 1903; premierløjtn. i ingeniørkorpset 1903; certifikat i Phonéti-que internationale ved la Sorbonne 1909; tjenstg. i det franske ingeniørkorps 1908-09; internationalt certifikat som ballonfører 1910; kaptajn 1915; chef for søfrontens bygningsdistrikt 1917-26 og for ingeniørtroppernes befalingsmandsskole 1927-28; stabschef ved ingeniørkorpset 1929-30; oberstløjtn. 1930; chef for ingeniørdirektionen 1930 -31; chef for 1. pionerbatl. 1931-33; till. chef for hærens ballonpark 1917-32; oberst 1933; generalinsp. for ingeniørtropperne 1934-46; direktør for hærens bygningstjeneste fra 1934; generalmajor 1938; afsked 1947.

Medl. af bestyrelsen for Aeronautisk Selskab 1912-35; formand for In-geniørofficersforeningen 1913-16; medl. af bestyrelsen for A/S Frdbg. Jernstøberi og Maskinfabrik 1918-56 og formand for samme 1922-39; medl. af luftfartskommissionen 1917-25; medl. af bestyrelsen for A/S Lyngby-Nærum Banen fra 1927, formand for samme fra 1937, af Folkebankens repræsentantskab og bestyrelse fra 1929, af repræsentantskabet og stående udvalg for Østifternes Hypotekforening fra 1933, af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring fra 1938, af bestyrelsen for A/S Dansk Moler Industri 1943-52 (formand 1944-52). af Hempels Legatfond, af Frdbg. kommunalbestyrelse og sundhedskommission 1929-37 samt af bestyrelsen for AS Frdbg. Bade- & Svøm-meanstalt 1934-42; revisor i Forsikrings-Akts. Danske Phønix fra dettes start; formand for Konservativ Vælgerforenings 3. kreds 1938-48. medl. af bestyrelsen for 8. kreds 1948-52, og for Frdbg. 1. kreds fra 1952; medl. af borgerrepræsentationen 1943-50.

Udenl. orden: Fi.H.R.31.

Adresse- Sveasv. 7, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Lynæs pr. Hundested.

RAMM Peter G underdirektør; f. 6/5 1913 på Frdbg; søn af generalmajor Paul Ramm (se denne); gift 19/1 1951) m. Rita R., f. 12/10 1922 i den Dominikanske Republik, datter af landbrugskandidat Knud Valeur (død 1936) og hustru Else f. Wildt.

Student (Metropolitanskolen) 1932; cand. polit. 1939; ansat i Kbhvns Handelsbank s. å., direktionssekr. og prokurist 1944; underdir. (assistant Trea-surer) i Verdensbanken i Washington D. C. USA fra 1953.

Sekretær i Danske Bankers Fællesrepræsentation 1952-53; assistant Trea-surer i International Finance Corporation, Washington D. C. fra 1956.

Har skrevet avisartikler, særlig i Dagbladet Børsen.

Adresse: 1000, Navaho Drive, Lincol-

nia Park, Alexandria, Virginia, USA.

Sommerbolig: Fort Myers Beach, Florida, USA.

RAMM Viggo udskrivningschef, R.; f. 5/3 1908 i Kbhvn.; søn af oberst Axel Ramra (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Georgine Frederikke f. Harhoff; gift (6/10 1939) m. Annette R., f. 25/11 1916 i Kbhvn., datter af overlæge, dr. med. Valdemar Poulsen (død 1952, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Elisabeth f. Meyer.

Student (Metropolitanskolen) 1926; cand. jur. 1933; sekretær i indenrigsministeriet s. å., fuldmægtig 1941, eks-peditionssekr. 1944; till. ansat i lands-nævnet for børneforsorg 1934-46; chef for 3. udskrivningskreds 1946.

Formand for Foreningen af Tjenestemænd ved Institutioner under Boligministeriet og Indenrigsministeriet fra 1953.

Adresse: Svendborg.

RAMSBY Erik civilingeniør, R.; f. 4/3 1905 i Maribo; søn af rentier P Chr. V Ramsby og hustru Marie f. Nielsen; gift (22/5 1930) m. Ingeborg R., f. 4/3 1905 på Frdbg., datter af trikotagefabrikant Anton Westergaard (død 1923) og hustru Maren Kirstine f. Hansen (død 1952).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1922; cand. polyt. 1927; ansat i F L Smidth & Co., A/S 1928, prokurist i dette selskab 1940, underdir. 1945, kst. direktør 1947, direktør 1948; till. prokurist i Cement Investments, A/S fra 1942; direktør i F. L. S. Overseas A/S 1952.

Medl. af bestyrelsen for Valby Maskinfabrik & Jernstøberi A/S (FL Smidth & Co. A'S) 1941-47, for Bates Ventil Sække Co., A/S 1940-45, for Nordisk Standard Sække Selskab, A/S 1940-45 og for Hedehus-Teglværket, A/S 1940-45; medl. af industrirådet fra 1946, af dansk standardiseringsråd fra 1950 og af sø- og handelsretten fra 1951.

Adresse: Bernstorffsv. 19, Hellerup. RAMSBY Svend arkitekt, bygningsinspektør; f. 6/3 1902 i Maribo; søn af maskinmester P C V Ramsby (død 1928) og hustru Marie f. Nielsen (død 1946); gift (24/5 1928) m. Mathilde R., f. 10/5 1905, datter af hovedkasserer Carl Frost (død 1940) og hustru Helene f. Krarup.

Student (GI. Hellerup gymn.) 1920; cand. phil.; ansat i Kbhvns kommunes

bygningsvæsen 1926, vicebygningsinsp. 1946, bygningsinsp. 1955.

Medl. af Akademisk Arkitektforenings retsudvalg.

Adresse: Ordrupdalv. 34, Charlottenlund.

RAMSING Erik V civilingeniør; f. 30/6 1898 på Sankt Croix; søn af generalmajor H U Ramsing (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Julie Ramsing (død 1954, se Kraks Blå Bog 1953); gift (17/5 1942) m. Ruth R., f. 8/2 1905 i Kbhvn., datter af redaktør Peter Simonsen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Kirsten f. Andersen (død 1950).

Student (Metropolitanskolen) 1917; cand. polyt. 1923; ingeniør i firmaet Monberg & Thorsen i 1923 og hos ingeniør K Schøller 1923-25; ingeniørassist. hos ingeniør H Paulli ved Tuborg Havns udvidelse 1925-28; egen rådg. ingeniørforretning fra 1928.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1926-28 og for Foreningen af raadgivende Ingeniører fra 1933; medl. af repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening 1939-53.

Større ingeniørarbejder: Udvidelse af Kalundborg Havn og af Kolby Kaas Havn på Samsø; kullosningsanlæg i Tuborg Havn; forsk, transportanlæg bl. a. for Strandvejs-Gasværket; jernbetonkonstruktionerne til maskinhaller og kontorbygning hos Burmeister & Wain; Lystbaadehavn ved Middelfart; havneanlæg for Masnedø-værket; anlæg og udbygning af fl. fiskerihavne bl. a.: Aalbæk, Øster Hurup, Røsnæs, Strandby, Vesterø og Østerby; forsk, kystsikringsanlæg.

Adresse: Stockholmsg. 25, Kbhvn. Ø.

RANDERS Aage Kristensen landsretssagfører, R.; f. 21/12 1890 på Ollerup højskole; søn af højskoleforstander J P Kristensen-Randers (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Nanna f. Berg (død 1908); gift (5/11 1916) m. Ingeborg R., f. 24/1 1894 på Frdbg., datter af direktør Carl August Hofman Bang (død 1904) og hustru Rahel Jeanette f. Christiansen (død 1931).

Student (Hesselager) 1910; cand. jur. 1916; sagførerfuldm. s. å.; landsrets-sagf. i Svendborg 1923; offentlige sager.

Interessent i De Bergske Blade 1909, kommitteret 1932, formand for dette selskab 1940.

Formand for Venstres Organisation i Svendborgkredsen 1927-37; medl. af kredsbestyrelsen for 5. sagførerkreds 1936-44; formand for Svendborg Sagførerforening 1944-52; medl. af sagførerrådet 1953; medl. af bestyrelsen for Organisationen af Bladudgivere i Provinsen; formand for Den danske Presses Fællesindkøbs-Forening; medl. af bestyrelsen for Kgl. Dansk Yachtklub 1948-55.

Adresse: Thurø.

RANDRUP Jakob fh. rektor, RDM.; f. 7<2 1884 i Hvam; søn af gårdejer I P Jensen (død 1922) og hustru Nielsine f. Randrup (død 1932); gift (19/7 1914) m. Edith R., f. 5/7 1894, datter af grosserer L C Lauritzen, Silkeborg (død 1935) og hustru Maria f. Aggerbeck (død 1953).

Student (Viborg) 1902; cand. mag. (historie, dansk og engelsk) 1909; lærer ved Th. Langs skole i Silkeborg 1910; ved Esbjerg statsskole 1912; adjunkt ved Horsens statsskole 1917; lektor ved Sønderborg statsskole 1920; rektor for Tønder statsskole 1930-54.

Adresse: Østerg. 13, Silkeborg.

RANEK Leo statskonsulent; f. 8/5 1902 i Kbhvn.; søn af forsikringsdirektør Leo Ranek (død 1936) og hustru Helga f. Kindberg (død 1924); gift (25/4 1930) m. Elisabet R., f. 15/10 1907 i Semi-palatinsk, Sibirien, datter af statsråd, overlæge, dr. med. Richard v. Zur-Miihlen og hustru Natalia f. Pritkova.

Afsluttede Svenska klassiske lyceum i Abc, Finland 1919; ved praktisk landbrug i Sverige og Danmark 1919-23; landbrugskand. (Kbhvn.) 1926; inspektør på Kivilatalu, Wiimsi, Estland 1926 -31; .husdyrbrugskonsulent på sukkertrustens statsgårde i USSR 1932-37; i forsk, forretningsforetagender 1937-43; assistent ved De samvirkende lollandfalsterske Landboforeninger og ved De samvirkende lolland-falsterske Husmandsforeninger 1943-44; inseminør ved Varde Kvægavlsforening 1944-45; statskonsulent og attaché ved det danske gesandtskab i Moskva 1945, ved den danske ambassade 1955.

Adresse: Den danske ambassade,

Moskva, USSR.

RANGEL-NIELSEN Aage kontorchef; f. 13/8 1908 i Kbhvn.; søn af viceskoleinspektør, cand. mag. Einar Carl Rangel-Nielsen (død 1918) og hustru Fanny Marie f. Nehm (død 1948); gift (14/4 1949) m. Inger R-N., f. 28/12 1910 i Svendborg, datter af bogholder Kristjan Vinther (død 1932) og hustru Laura Sø-rine f. Sørensen (død 1946).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1926; ansat u. Kbhvns magistrat 1927-36; cand. jur. 1936; fg. sekretær i indenrigsministeriet s. å., sekretær 1938, fuldmægtig 1944, ekspeditionssekr. 1950, kontorchef 1955.

Sekretær i landsskatteretten 1938-42.

Adresse: Markmandsg. 2, Kbhvn. S.

RANLØV A P direktør, civilingeniør; f. 11/1 1899 i Horsens; søn af overbetjent Peder P Ranløv og hustru Anna f. Justesen; gift (19/8 1924) m. Esther R., f. 8/4 i Horsens, datter af fh. dommerfuldmægtig Ewald Jopp og hustru Erna f Andersen.

Student (Horsens) 1917; cand. polyt. (fabriking.) 1922; ingeniør ved opførelsen af den kgl. mønt på Amager 1922-23; ingeniør ved Horsens gasværk 1923 -29; sekretær i industrirådet 1929-39; direktør for Foreningen af danske Han-delsmøller og Handelsmøllernes Fælles-kontor fra 1939; till. direktør for brød-kornskontoret for udenlandsk korn 1939 -40; kommitteret i brødkornskontoret for indenlandsk korn 1940-42; medl. af handelsministeriets mel- og brødnævn 1947-49, af bestyrelsen for Nordisk Ce-realkemikerforening fra 1948 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1956.

Medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse (Kons. Folkeparti) 1950-54; medl. af bestyrelsen for A/S Alboats 1952, for A/S Valsemøllen Olympia 1953-54 og for A/S Havnemøllen 1954-55.

Adresse: Hummeltoftev. 133, Lyngby.

Sommerbolig: Horneby pr. Hornbæk.

RANTZAU Daniel lensgreve, hofjægermester; f. 19/1 1903 på Søholm; søn af kammerherre, lensgreve Jens Christian Rantzau (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Fanny f. komtesse Brockenhuus-Schack (død 1953); gift (15 3 1932) m. Lillie R., f. 28/12 1911 i Kbhvn., datter af kammerherre, hofjægermester Frode Neergaard (se denne).

Uddannelse ved landbruget; løjtnant i livgarden 1925; studieophold i England 1926-27; forpagter af Rosenvold avlsgård 1928-43; ejer af Rosenvold gods fra 1944.

Adresse: Rosenvold pr. Stouby.

RASBECH Niels Ole professor, dyrlæge; f. 11/4 1917 i Gjerlev; søn af proprietær Johan Rasbech og hustru Olga Christiane; gift (1/10 1948) m. Mette Lone Birgitte R., f. 30/12 1923 i Helsingør, datter af professor, dr. med. Valdemar Bie (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Karen Dorothea f. Rasmussen.

Student (Randers) 1936; dyrlægeeks. 1943; i landpraksis til 1944; ansat ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1944, kst. som professor i gynækologi og obstetrik 1951, udnævnt 1953; studierejser bl. a. til USA.

Har skrevet en række afhandlinger om gynækologiske og obstetriske emner.

Adresse: Strandagerv. 3, Hellerup.

RASCH Carl Johan kontorchef; f. 11/12 1899 på Frdbg.; søn af bogbindermester Michael Rasch (død 1934) og hustru Valborg f. Simonsen (død 1948); gift (7/10 1932) m. ekspeditionssekretær, cand. jur. Agnete R., f. 4/8 1899 i Kbhvn., datter af overretssagfører Albert Goldschmidt (se denne).

Student (Ordrup) 1918; cand. polit. 1928; sekretær i invalideforsikringsret-ten s. å., fuldmægtig 1934. ekspeditionssekr. 1944, kontorchef 1953. Forretningsfører for statens hørecentraler; medl. af bestyreisen for »Red Barnet«s børnehjem på Scherfigsvej.

Adresse: Østerbrog. 116, Kbhvn. Ø.

RASCH Ove direktør, R.; f. 1885 i Haslev; søn af læderhandler Chr. Rasch (død 1918) og hustru f. Hansen (død 1926); gift m. Ragnhild R., f, 1888 i Esbjerg, datter af fabrikant Carl Lund (død 1942) og hustru f. Rasmussen (død 1934).

Uddannelse i provinsfirma; afgangseks, fra de Brockske handelsskoler; Hamborg 1906-07; medindehaver af faderens forretning i Haslev 1909-11; indehaver af firmaet H F Møllers Eftf., Nykøbing F. 1911-12; bestyrer af A/S M I Ballins Sønners filial, Nykøbing F. 1912-29; adm. direktør for A/S M I Ballins Sønner & Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker 1929-55.

Medl. af bestyrelsen for Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank 1920-29, for Handelsstandsforeningen i Nykøbing F. 1926-29, for Foreningen af danske Læderfabrikanter 1930-55, formand 1934-38; medl. af Industrirådet 1935-52 og af Industriforeningens repræsentantskab 1935-52, af bestyrelsen for Teknologisk institut 1938-49 og af sam-nes repræsentantskab 1949-52; medl. af hudenævnet 1939-51; bisidder i Kbhvns Garverlaug; medl. af bestyrelsen for A/S The Dominion Belting Co. og Hans Winther's Garverier 1940-51, for A/S Dansk Garveekstraktfabrik 1942 -53, for A/S M I Ballins Sønner & Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker 1950, af Udligningskassen for Læder og Skotøj 1942-51 og af bestyrelsen ior Chr. Rasch og Hustru's Mindefond.

Adresse: Dalgas Boulev. 163,

Kbhvn. F.

RASCH Svend Age vinhandler; f. 31/5 1906 i Kbhvn.; søn af grosserer Hans Chr. Rasch (død 1928) og hustru Thora Sofie f. Nissen; gift (16/6 1943) m. Irene R., f. 4/4 1911 i Fredericia, datter af ingeniør Jens Thøger og hustru Ma-thea f. Jensen (død 1950).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1924; cand. phil. 1925; afgangseks. fra Niels Brock's handelsskole 1926; kyperuddannelse i faderens forretning samt i Frankrig, Portugal, England og Skotland; forretningsfører i vinhandelen Hans Chr. Rasch 1928, prokurist 1936, medindehaver 1940; till. indehaver af P A E Mullers Honninghus 1935-45 og direktør for A/S Kubus Konserves 1945 -48, derefter formand for selskabets styrelse.

Medl. af styrelserne for Foreningen Niels Brock 1944-54 (formand 1947-50, kasserer 1950-54), dansk afd. af Société Internationale pour l'Enseignement Com-mercial fra 1948, det danske udvalg for Norden's handels- og bankkursus fra 1948, Engageringskontoret for Handel og Industri 1947-50, Foreningen Niels

Brocks Fond 1947-50, Akademisk Skytteforening 1948-53, Vinhandlerforenin-gen for Danmark 1948-52 (næstformand 1949-52), Vinbranchens Propaganda 1949-52, Grundejerforeningen for Humlebæk Kyst fra 1947, Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg.'s 10. kreds fra 1951 (repræsentantskabs-medl. fra 1954), Grossistsammenslutningen af 1930 fra 1951 og Alliance Francaise fra 1951; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Turistforening fra 1951 og for Haandværkerbanken i Kjøbenhavn A/S fra 1952; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab fra 1950, af Grosserer-Societetets Komite fra 1952, af handelsministeriets produktivitetsudvalg 1953-55 og af tilsynsrådet for Handelshøjskolerne fra 1954.

Redaktør af Vinordbogen.

Adresse: Østerbrog. 108, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Krogehus, Humlebæk.

RASK-NIELSEN H C overlæge, dr. med.; f. 27/6 1896 i Gentofte; søn af ingeniør Ludvig Nielsen og hustru Maren f. Rask; gift 1. gang (13/10 1923, ægteskabet opløst 1944) m. Ragna Jenny R-N., f. Jensen, 2. gang (31/3 1944) m. gymnastikdirektør Sonja Elisabeth R-N., f. Hedin, f. 25/7 1911 i Uppsala.

Student (Sorø) 1915; med. eks. 1924; ansat ved hospitaler i Kbhvn. og provinsen 1924-28; reservelæge ved Århus kommunehospitals røntgenafd. og ved Radiumstationen for Jylland 1928-30; specialistanerk. (radiologi) 1930; chef for røntgenafd. ved Hjørring amtssygehus 1930 og for lysafd. smstds 1933; overlæge ved radiologisk afd. smstds 1934; dr. med. (Experimentelle Undersøgelser over en transplantabel Leu-kose hos hvide Mus) 1936; studierejser til Paris (1924-25); Wien, Zwickau (1926); Berlin (1929); Hamburg, Frankfurt a. M., Ziirich og Berlin (1930); USA (1946).

Adresse: Hjørring.

RASMUSEN Alfred V grosserer, direktør; f. 9/1 1899 i Korsør; søn af konsul Hans Rasmusen (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Jørgine f. Kruuse (død 1921); gift (26/4 1923) m. Else R., f. 5/7 1899 i Århus, datter af skovrider, kontorchef i Det danske Hedeselskab Th. Johansen (død 1912) og hustru Augusta f. Svane (død 1934).

Elev på Sorø Akademi; uddannet i firmaet Jacob & Co. og i Landmandsbankens hovedsæde; på Købmandsskolens dagskole 1918-19; ansat i kornfirmaet Harris Bros & Co., London 1919-21 og i Maison Ravaud & Wilson, Paris 1921-22; grossererborgerskab, firma AI-fred V Rasmusen 1924; direktør i Provinskøbmændenes A/S fra 1928.

Medl. af bestyrelsen for Provinskøbmændenes A/S, for A/S Importkompagniet, Kalundborg, for A/S Kbhvns Plantageselskab, for A/S Kalundborg Kul Kompagni, Kalundborg og for A/S No-rim; medl. af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for korn- og foderstoffer 1937 og af noteringsudvalget for korn- og foderstoffer på Kbhvns Børs til 1940; formand for Foreningen Kunstkredsen; kasserer for kunstudstillingen i anledning af Sorø Akademis 350 års jubilæum; medl. af bestyrelsen for Soransk Samfund 1936-43; medl. af komitéen for oprettelse af et kunstmuseum i Sorø samt i bestyrelsen for Soransk Samfunds Museumsvenner og for kunstmuseet i Sorø.

Adresse: Skovv. 93, Charlottenlund.

RASMUSEN Th. direktør, vicekonsul, R.p.p.; f. 7/9 1884 i Korsør; søn af konsul Hans Rasmusen (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Jørgine f. Kruuse (død 1921); gift (22/10 1909) m. Thyra R., f. 26/4 1886, datter af forpagter H A Qvade, Holtegaard ved Maribo (død 1901) og hustru Othilia f. 01sen( død 1943).

Uddannelse i A/S C A Qvade & Co. i Maribo og derefter i Tyskland og England; ansat i A/S Korsør Margarinefabrik 1908-12 og i firmaet Th. Rasmu-sen's Sønner i Korsør 1912-18; direktør for A/S Korsør Margarinefabrik 1918-36; svensk vicekonsul 1921-55 og nederlandsk vicekonsul 1932-57.

Formand i bestyrelsen for A/S C A Qvade & Co. i Maribo 1938-56, derefter kommitteret; medl. af bestyrelsen for A/S I C Frandsen, Ringsted Dampmølle.

Udenl. ordener: Ne.r. K. M.2.; N.O.N.5.; S.N.3.; S.V.31.

Adresse: Korsør.

RASMUSSEN Aage direktør, R.DM.p.p.; f. 18/5 1889 i Århus; søn af købmand Jørgen Rasmussen (død 1936) og hustru Abelone Marie f. Mikkelsen (død 1940); ugift.

Student (Århus katedralskole) 1908; studieophold i Grenoble 1910, i Leipzig 1913-14; pædag. eks. 1915; cand. mag. 1916; lærer ved Købmandsskolen 1916; overlærer ved Købmandsskolens dagskoler og Niels Brocks handelsskole 1920; forstander for Købmandsskolens Sundby afd. 1925; forstander for Købmandsskolens dagskoler, Sundby afd. og Niels Brocks handelsskole 1930; vi-cedir. for Købmandsskolen, Niels Brocks handelsskole og Den danske Købmandsskole i London 1934, direktør 1938.

Formand for Kbhvns Handelsstands Klub af 1841; præsident for Kbhvns Ro-tary Klub 1957-58 og for Alliance Fran-caise 1951-53; medl. af Handelsstandens rejsestipendieudvalg, af bestyrelsen for Handelsforeningernes Oplysningsselskab, for de Puggaardske Legater, for Foreningen Niels Brock, for Købmandsskolens Elev-Samfund, for handelsundervisnings-udvalget for Sydslesvig, for Nordisk Komité for handelsundervisning, af Dansk Arbejdes repræsentantskab, af eksamens-kommissionen for handelsskoler og for

handelsfaglærereks., af Dansk Studiefonds repræsentantskab, af den danske komité for skandinaviske erhvervskursus og af hovedbestyrelsen for Société internationale pour l'enseignement com-mercial; leder af danske Rotary Klubbers ungdomstjeneste; æresmedlem a€ Danmarks Handelsskoleforening, Købmandsskolens Elev-Samfund, Ealing-Club og Repræsentantklub samt Foreningen Niels Brock; modtaget Grosserer Holger Petersens Legat 1956.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; Li.Vau.5.

Adresse: Puggaardsg. 4, Kbhvn. V.

RASMUSSEN Aage direktør, cand. jur.; f. 3/10 1909 i Kbhvn.; søn af rentier Christian Rasmussen og hustru Ellen f. Nielsen; gift (17/11 1956) m. Elva R., f. 18/7 1913 i Stubbekøbing, datter af fabrikant Anton Neesgaard og hustru Henriette f. Krohn.

Student (Johannesskolen) 1928; cand. jur. 1941; ansat i Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring G/S 1928, fuldmægtig 1942, ekspeditionssekr. 1945, kontorchef 1950, direktionssekr. 1952, underdir. 1954, direktør 1956.

Adresse: Rosenstandsv. 17 B, Charlottenlund.

RASMUSSEN Aage snedkermester; f. 4/1 1911 i Kbhvn.; søn af snedkermester Rudolf Rasmussen (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Elna f. Kleis; gift (20/3 1938) m. Marie Louise R., f. 8/1 1911 i Montreal, Canada, datter af ingeniør P E Dornonville de la Cour og hustru Maud Wilfrida f. Stevens.

Uddannet som møbelsnedker; besøgt kunsthåndværkerskolen i Stuttgart 1933 og 1934; afgang fra Kunsthåndværkerskolens snedkerdagskole 1934; ansat i firmaet Rud. Rasmussens snedkerier 1935, medindehaver fra 1944.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Sned-kerlaug fra 1948 og formand for dets møbelsnedker-afd. fra 1956 samt medl. af snedkerfagets lærlingeudvalg; medl. af bestyrelsen for Det tekniske Selskab fra 1952, for Foreningen til Lærlinges Uddannelse i Håndværk og Industri og for Rejsestipendieforeningen for Håndværkere og Industridrivende.

Adresse: Dronningholmsv. 7, Holte.

RASMUSSEN Aage Kann civilingeniør, se Kann Rasmussen Aage.

RASMUSSEN A F oberst, R.DM..HTH., R.O.H.T., M.T.Kha.p.p.; f. 5/11 1894 i Viborg; gift (5/11 1923) m. Ellen R., f. 15/10 1903.

Sekondløjtn. 1916; premierløjtn. 1923; kaptajnløjtn. 1932; kaptajn 1937; oberst-løjtn. 1946; chef for 18. batl. 1946-50; chef for forsvarets gymnastikskole 1951; gymnastik- og idrætsinsp. i værnene 1951; oberst 1952; afsked 1956; lærer ved hærens gymnastikskole 1929 og 1931-37, ved kornet- og Iøjtnantsko-len 1930-31, ved hærens officersskole 1933-46 og ved Galster og Holbølls kursus 1932-46; til tjeneste ved Army School of Physical Training, Aldershot 1936; instruktør ved flåden og kystdefensionen i fægtning og felttjeneste 1935-43.

Medl. af Dansk militært Idrætsforbunds bestyrelse 1932-37 og af Kbhvns Idrætsparks repræsentantskab 1932-37; formand for Gymnastikskolens Idrætsforening 1931-37; stifter af 1. Regiments Idrætsforening 1937, formand 1937-46; formand for Sønderborg Garnisons Idrætsforening 1946-50 og for Sønderborg Garnisons Officersforening 1946-49; medl. af Idrætsmærkebesty-relsen 1954.

Udenl. ordener: N.r.K.M.M.; Sv.r.K.F.T.

Adresse: Trondhjemsg. 4, Kbhvn. Ø.

RASMUSSEN A Georg direktør, R'.p.p.; f. 15/12 1893 i Randers; søn af bogbindermester Martin Michael Rasmussen (død 1912) og hustru Kristine Marie f. Nielsen (død 1929); gift (31.7 1918) m. Else Margrethe R., f. 27/9 1896 på Frdbg., datter af ekspeditionssekretær Johan Lawrentz Wedel (død 1897) og hustru Caroline f. Blechingberg (død 1927).

Ansat ved det kgl. bibliotek 1910-12; ansat i Nordisk Gjenforsikring 1912-16; videre uddannelse i inden- og udenlandske selskaber til 1921; direktionssekr. i Danske Lloyd 1921-23; adm. direktør i A/S Det Kjøbenhavnske Reassu-rance-Compagni fra 1923.

Medl. af repræsentantskabet for Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni fra 1922 og af bestyrelsen fra 1948; medl. af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Norden, for Forsikrings-Akts. Frejr, for Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt, for A/S Harald O Rist, for A/S Rist & Co., for A/S Dampskibsselskabet Torm og for A/S Danish Nigerian Agricultural Co.; medl. af Holmens kirkes menighedsråd.

Udenl. orden: Fi.L.2!.

Adresse: Stoltenbergsg. 1, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Elverkrat, Strandvejen

445, Hornbæk.

RASMUSSEN Alfred stationsforstander, R.; f. 28/2 1894 i Stobdrup; søn af gårdejer Niels Anton Rasmussen (død 1931) og hustru Karen Marie f. Rasmussen (død 1929); gift (26/8 1919) m. Karen Albertine R., f. 12/3 1893 i Hadsten, datter af urmager Johannes Sieek (død 1930) og hustru Otilia f. Buch.

Realeks. 1910; ansat ved statsbanerne 1911, trafikassist. 1919, overtrafik-assist. ved 2. distrikt, trafiktjenesten 1935, trafikkontrollør smstds 1940, overtrafikkontrollør ved Nyborg station 1942, stationsforstander smstds 1949.

Adresse: Nyborg H station, Nyborg.

RASMUSSEN Anders Stampe fh. skoleinspektør; f. 19/9 1887 i Skjold; søn af mølleejer Kristen Rasmussen (død 1937) og hustru Gyda Marie f. Andersen (død

1912); gift 1. gang (1,9 1914) m. Magna Elisabeth R., f. 15/10 1888 i Aversi, død 1955, datter af lærer Stener Schrøder (død 1929) og hustru Emilie f. Petz (død 1940); 2. gang (1956) m. skoleinspektør Irene Clausen.

Lærereks. 1908; ansat ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1911, skoleinsp. ved Prinsesse Charlottes Gades skole 1932, ved Emdrup skole 1942-54.

Formand for Kbhvns Kommunelærerforening 1928-31, for det skolepsykologiske udvalg 1932-47 og for Kbhvns Skoleinspektørforening 1944-53. Adresse: Kyringev. 1, Kbhvn. Brh. Sommerbolig: Tibirke Sand, Frederiksværk.

RASMUSSEN A O forstander; f. 23 5 1907 i Sandby ved Hinnerup; søn af gårdejer P Smed Rasmussen og hustru Olivia f. Andersen (død 1947); gift (7/8 1934) m. Ingefred R., f. 24/4 1906, datter af gårdejer Jens Nielsen (død 1947) og hustru Johanne f. Clausen (død 1919).

Student 1925; landbrugskand, 1931; lærer ved Tune landboskole s. å., ved Lyngby landboskole 1931-32, ved Næs-gaard agerbrugsskole 1932-33 og ved Tune landboskole 1933-46; medforstan-der for Tune landboskole fra 1946.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugslærere fra 1946, af Landbrugets filmudvalg fra 1947, af mekaniseringsudvalget u. landbrugsministeriets produktivitetsudvalg fra 1953 og af bestyrelsen for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1956; censor ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1957.

Har skrevet forsk, lærebøger og udformet arbejdsmetoden: pendulhakning af roer.

Adresse: Tune landboskole, Taastrup.

RASMUSSEN A P direktør, R.; f. 9/3 1891 i Orte; søn af gårdejer Gorm Rasmussen (død 1924) og hustru Karen f. Larsen (død 1907); gift (11/6 1919) m. Vitta Gudrun R., f. 13/10 i Kbhvn., datter af fabrikant Johs. Stockmarr (død 1927) og hustru Christiane f. Sørensen (død 1917).

Ansat i Skydebjerg Ægeksport 1905-08 og i Tobaksfabrikken Danmark 1908-10; ophold i Amerika 1910-12; ansat i A/S Frdbg. Metalvarefabrik 1912; bogholder 1916; prokurist 1919; direktør i dette selskab 1921-55; translatør i tysk 1919.

Medl. af bestyrelsen for A/S Frdbg. Metalvarefabrik fra 1932 og for Blik-varefabrikantforenlngen 1936-56. formand 1947-56, derefter æresmedlem; medl. af forretningsudvalget for Jern- og Metalindustriens Sammenslutning 1948-06; medl. af Industrirådet 1949-50; præsident for Kbhvns Rotary Klub 1947-48.

Adresse: Østerbrog. 95, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Olgasv. 30, Vedbæk.

RASMUSSEN Asger dommer, R1.; f. 14/3 1889 i Hillerød; søn af redaktør Henrik Vissing Rasmussen (død 1931) og hustru Anne Kirstine f. Nielsen (død 1929); gift (16/10 1916) m. Ebba R., f. 17/9 1893 i Kbhvn., datter af postmester Vilfred Wolf (død 1908) og hustru Anna f. Tillge (død 1901).

Student (Århus katedralskole) 1906; cand. jur. 1913; by- og herredsfuldm. i Køge s. å.; fuldmægtig ved Aalborg stiftamt 1915-20; amtsrådssekr. og fuldmægtig ved Aalborg stiftsøvrighed 1916 -20; fuldmægtig ved Haderslev stiftamt 1920-35, till. stiftskasserer i Haderslev stift, amanuensis hos biskoppen smstds og skolefondskasserer i Haderslev amt 1920-35; kst. politimester i Sønderborg købstad m. v, 1935; dommer i Frøs herred m. v. s. å.; civildommer i Kolding m. v. 1946.

Sekretær for kommissionen ang. afvanding af marsken ved Tønder 1925, till. medl. af samme kommission 1931-52; formand for afvandingskommissio-nen for Haderslev amtsrådskreds 1941-48; beskikket til behandling af sager ang. forrædderi m. v. 1945-48; fast formand for landvæsenskommissionen for Vejle amtsrådskreds m. v.; næstformand i Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Danmark 1920-35; formand for Sammenslutningen af Formænd for Afvandings- og Landvæsens-kommissioner fra 1951.

Adresse: Dreyersv. 40, Kolding.

RASMUSSEN Axel direktør; f. 19/4 1892 i Kbhvn.; søn af stabssergent Hans Rasmussen (død 1936) og hustru Anna f. Tullberg; gift (28/9 1923) m. Stella R., f. 7/5 1897 i Kbhvn.. datter af maskinist Marius Dedenroth-Dalvig (død 1934) og hustru Agnes f. Dedenroth.

Udgået fra Den Classenske legatskole; i lære i A/S J Moresco 1907; rejsende i firmaet 1920; disponent 1936; merkantil direktør 1938.

Adresse: Amagerbrog. 26. Kbhvn. S.

Sommerbolig: Holmev. 6. Vedbæk.

RASMUSSEN Carl kontorchef, R.; f. 4/3 1897 i Stubbekøbing; søn af overretssagfører Johs. Rasmussen og hustru Maren f. Olsen (død 1942); gift (9/7 1932) m. Ebba R., f. 30/9 1900 i Hellerup, datter af fotograf Emil Lundbeck (død 1940) og hustru Dagmar f. Vetter (død 1935).

Student (Nykøbing F.) 1915; ansat i Revisions- og Förvaltnings-Institutet 1917-27; eand. jur. 1931; sagførerfuldm. s. å.; sekretær ved landsoverskatterådet 1932; fuldmægtig i statens ligningsdi-rektorat 1938, ekspeditionssekr. 1941, ligningsinsp. 1946, kontorchef s. å.

Adresse: Refsnæsg. 46, Kbhvn. N.

RASMUSSEN Christian direktør, R.p.p.; f. 21/8 1901 i Hammel; søn af musiker P Rasmussen (død 1944) og hustru Kirsten Marie f. Sørensen; gift (7/10 1923) m. Mary R., f. 14/11 1903 i Silkeborg,

datter af købmand I C Andersen (død 1934) og hustru Marie f. Fritz.

Uddannet i hotelbranchen herhjemme og i udlandet; adm. direktør for A/S Hotel d'Angleterre, Kbhvn. fra 1949 og for A/S Grand Hotel, Odense 1930-52, derefter bestyrelsens kommitterede og tilsynsførende; leder af Håndværkerforeningens restaurant og selskabslokaler fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Odense Turistforening 1935-50; formand for Restaurationsindustriens lærlingeskole i Odense 1936-53 og for Hotelværtforeningen i Fyens Stift 1941-52; medl. af hovedbestyrelsen for Centralforeningen for Hotelvært- og Restauratørforeningen i Danmark 1941-52 og for International Hotel Association 1946-55.

Udenl. orden: S.Kr.5.

Adresse: Stavangerg. 6, Kbhvn. Ø.

RASMUSSEN E direktør, vicekonsul, R.; f. 20/7 1894 i Århus; søn af postbudformand Chr. Rasmussen (død 1946) og hustru Dorthea (død 1931); gift m. Agnes Elise R., f. 26/7 1896, datter af Snedkermester Fr. Møller-Nielsen (død 1914) og hustru Maren f. Rasmussen (død 1951).

Uddannelse i A/S L Hammerich & Co., Århus og i A/S Aarhus Trælasthandel; afg. fra Den jydske Handelshøjskole, Århus; medstifter af og direktør for A/S Johs. Johansens Trælasthandel, Frederikshavn 1919-48; medl. af tilsynsrådet for Frederikshavns og Omegns Sparekasse 1937-48, Medl. af direktionen fra 1948; svensk vicekonsul fra 1946.

Medl. af bestyrelsen for Frederikshavns Handelsstandsforening fra 1929, formand 1942-56; medl. af bestyrelsen for Den jydske Handelsstands Centralforening fra 1947, af bestyrelsen for A/S Johs. Johansens Trælasthandel fra 1948 og af repræsentantskabet for A/S Fjerritslev-Nørresundby-Frederikshavn Jernbaneselskab fra 1942; medl. af bestyrelsen for Tolne Skov A/S fra 1953.

Adresse: Frederikshavn.

RASMUSSEN Ebbe professor, dr. phil., R.; f. 12/4 1901 i Odense; søn af lærer Niels Rasmussen (død 1932) og hustru Gertrud f. Pedersen (død 1937); gift (235 1925) m. Ingeborg R., f. 24/12 1896 i Vindeby, datter af gårdeier Jacob Mortensen (død 1941) og hustru Ida f. Berggren (død 1949).

Student (Nykøbing F.) 1919; cand.mag. (fysik) 1926; univ. guldmed. 1928; dr. phil. 1932; vidensk. assistent ved fysisk laboratorium, polyteknisk læreanstalt 1926-28 og ved universitetets institut for teoretisk fysik 1928-42; fysiker ved Radiumstationen 1924-34; fysiklærer ved N Zahles seminarium 1927-33; et års studieophold som Rockefeller Fellow ved Physikalsch-Technische Reichsanstalt, Berlin i 1933; professor i fysik ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1942, ved Kbhvns universitet fra 1956.

Sekretær i Selskabet for Naturlærens Udbredelse 1938-53. medl. af dettes direktion 1956; efor for veterinær- og landbohøjskole-kollegiet 1947-57; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1951; medl. af atomenergikommissionen 1955 og af dennes forretningsudvalg 1956 samt af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1956.

Har skrevet: Serier i de ædle Luftarters Spektre (disputats, 1932); Atomer og andre Smaating (s. m. Chr. Møller, 1938) samt vidensk. afhandlinger over grund-stofferners liniespektre og atombygning.

Adresse: Blegdamsv. 19, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Buenos Aires, Bøtø pr.

Væggerløse.

RASMUSSEN Ejler direktør; f. 2/11 1909 i Kbhvn.; søn af direktør Carl Rasmussen (død 1951) og hustru Ellen f. Frandsen (død 1951); gift m. Ninna R., f. 26/11 1920 i Kbhvn., datter af maskin- og skibsinspektør G Petrusson (død 1938) og hustru Elna f. Krogh Rasmussen.

Student (Oregaard gymn.) 1928; cand. Phil. 1929; udannelse i AS Ravnkilde & Co. 1928-29 og ved ophold i Hamburg, Paris og London 1930-31; prokurist i A S Ravnkilde & Co. 1932, direktør 1937.

Medl. af bestyrelsen for A/S Ravnkilde & Co. fra 1934, formand fra 1951; medl. af bestyrelsen for A/S The Dominion Belting Co. & Hans Winthers Garverier fra 1933, for A/S Axel Petersen & Fritsche fra 1945 og for Dampskibsselskabet Dannebrog fra 1948; medl. af repræsentantskabet for Københavns Discontokasse Bank-Akts. fra 1939 og af bestyrelsen for samme fra 1951; næstformand for Foreningen af danske Hudegrossister 1938, formand fra 1944; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1947-54, af Grosserer-Societetets Komite fra 1954 og af International Council of hide & skin sellers' associations fra 1947; medl. af bestyrelsen for Erhvervenes Indsamlings-kontrol fra 1956, for Væddeløbsheste-ejerforeningen 1941-53 (næstformand 1945-53) og for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme fra 1950.

Adresse: Østbaneg. 19, Kbhvn. Ø.

RASMUSSEN Ejnar Mindedal arkitekt; f. 19 6 1892 i Ollerup; søn af arkitekt, forstander for Ollerup håndværkerskole D Rasmussen (død 1955) og hustru Thyra f. Sørensen; gift (1/10 1922) m. Margrethe R., f. 1/12 1898 i Bandholm, datter af overlærer Georg Hansen (død 1944) og hustru Christine f. Lund (død 1934).

I snedkerlære; realeks. 1911; på Vallekilde håndværkerskole 1911-12; afgang fra kunstakademiet 1923; på tegnestue hos arkitekt Louis Hygom 1915-16 og stadsarkitekt Poul Holsøe 1917-22; studierejse til Holland og England i 1920, på K A Larssens og Hustrus Legat til Tyskland, Østrig, Italien og Schweiz i 1922 og på Dronning Alexandras Minde-

legat til Holland, England og Tyskland i 1930, Tyskland og Italien 1937, Tyskland 1938; arkitekt i Ollerup fra 1923; lærer ved Ollerup håndværkerskole s. å., forstander 1932; bygningskonsulent for præstegårde i Svendborg amt fra 1944; arkitekt for Vallø stift 1945-51.

Medl. af bestyrelsen for Ollerup håndværkerskole og for A/S Maskinfabrikken Svendborg; medl. af menighedsrådet; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Svendborg og Omegn; medl. af Grænseforeningens byggeudvalg.

Har (s. m. faderen) udg. Lommebog for Bygningshaandværkere fra 1920.

Har bygget: Gymnastikhøjskolen i Ollerup (1919-20) og svømmehallen smstds (1925); endv. (s. m. faderen): Valgmenighedskirken i Hammerum, Lem kirke, Hammerum havebrugsskole, Ollerup håndværkerskole, fl. gårde og huse, kommuneskoler og forsamlingshuse, alderdomshjem og administrationsbygning i Nørre Aaby samt restaureret Sønder-Næraa valgmenighedskirke, Eliinge, Skellerup, Nørre-Lyndelse og Vissenbjærg kirker, portbygningen ved herregården Hved-holm, hovedbygningen på gården Østergaard ved Dræby.

Tildelt 1. præmie i konkurrencen om Graasten landbrugsskole og 2. pris (sølv-med.) i arkitektkonkurrencen ved 9. olympiade i Amsterdam i 1928.

Adresse: Ollerup håndværkerskole,

Ollerup.

RASMUSSEN Erik generalmajor, R.DM., FM. i sølv, HTS.; f. 7/10 1903 i Vordingborg; søn af overlærer M Rasmussen (død 1947) og hustru Harriet f. Hansen (død 1932); gift 1. gang (3/1 1932) m. Else R., f. 10/6 1908, død 1933, datter af trælasthandler Ph. Brorsen (død 1953) og hustru Kirstine f. Nielsen (død 1935); 2. gang (30/5 1942) m. Grete R.; f. 4/6 1915, datter af købmand Oluf Hansen og hustru Anna Charlotte f. Jørgensen (død 1937).

Søløjtn. II 1925; søløjtn. I 1926; kap-tajnløjtn. 1934; orlogskapt. 1939; kom-mandørkapt. 1947; midlertidig kommandør og medl. af den danske delegation i Nordeuropæisk Planlægningsgruppe i London 1949; oberst i flyvevåbnet 1951; flyverattaché ved ambassaden i Washington og i Ottawa fra 1956; midlertidig generalmajor samt dansk medl. af Military Representatives Committee og forbindelsesofficer til SACLANT fra 1957.

Adresse: Den danske ambassade, 2374,

Massachusetts Avenue, N.W., Washington 8, D. C, USA.

RASMUSSEN Frede forstander; f. 30/12 1910 i Arninge ved Nakskov; søn af sparekassebestyrer Kr. Rasmussen (død 1954) og hustru Johanne f. Ellehauge; gift (29/6 1941) m. Gerda R„ f. 22/5 1914 i Lundby ved Tjæreby, datter af gårdeier Carl Hansen (død 1956) og hustru Signe f. Jensen.

Landbrugskand. 1937; assistent ved Tystofte forsøgsstation s. å.; lærer ved Sydsjællands landbrugsskole 1937-39; assistent ved frøavlscentret Hunsballe 1939-41, ved Hornum forsøgsstation 1941-49, ved Tystofte forsøgsstation 1949-52; forstander ved sidstn. fra 1952.

Adresse: Tystofte forsøgsstation pr.

Skælskør.

RASMUSSEN Georg grosserer, konsul, R. p.p.; f. 19/11 1875 i Vejby; søn af landmand Iørgen Rasmussen (død 1928) og hustru Margrethe f. Hansen (død 1931).

Uddannet i kolonial- og vinbranchen, hos Chr. E Mortensen, Helsingør og Joh. Fr. Schalburg, Kbhvn.; etableret i Helsingør i kolonialbranchen 1899; grossererborgerskab 1907; indehaver af firmaet Lund & Rasmussen, Chr. E Mortensens Eftf.. Helsingør; norsk vicekonsul 1924-52.

Medl. af repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring; formand for bestyrelsen for A/S Lund & Rasmussen og for Hjælpeforeningen for Købmænd og Fabrikanter i Helsingør; medl. af Den Danske Landmandsbanks delegation, Helsingør afd.; æresmedl. af Købmandsforeningen af 1905 for Helsingør og Omegn, af Dansk Provins Kolonial Grossist Forening og af Rotary Klubben i Helsingør.

Udenl. orden: N.St.0.31.

RASMUSSEN Gerhard sognepræst, forfatter; f. 17/7 1905 i Kbhvn.; søn af pakhusmester Niels Marius Rasmussen og hustru Anna Margrethe f. Christensen; gift (6/6 1931) m. Dagny Cecilie R., f. 13/2 1904, datter af forvalter Martin Andersen og hustru Else Marie f. Hansen (død 1931).

Student (Esbjerg) 1924; cand. theol. 1930; sekretær og rejsepræst for Dansk Kirkemission i Arabien 1930-33; derefter sognepræst i Lomborg-Rom til 1942; resid. kapellan ved Kildevældskir-ken i Kbhvn. 1942-46; sognepræst ved samme kirke fra 1946; begyndte i 1945 som redaktør udgivelsen af bladet Kirke og Film.

Formand for skolekommissionen i Lomborg-Rom kommune 1933-40 og for Menighedsrådet smstds 1933-42; konsulent for film- og grammofonselskabet Felix fra 1946 og for filmudlejningsselskabet Profecto Film fra 1951.

Har skrevet: I morgen er det sidste dag (roman, 1935); Klaus (roman, 1939, tildelt dansk litteraturpris' 1. præmie) og Gøende Hunde (roman, 1940), begge oversat til norsk, svensk og tysk (Schweiz); 8 fortæller om Erik (roman, 1942). oversat til norsk og tysk (Schweiz); Menneskebørn (roman, 1943), oversat til tysk (Schweiz); Vi er også ungdommen (interviews, 1944); Fejende Storm (noveller, 1944); De kan ikke tænde ild i aske, herr pastor (1945); Bibelen fortalt for børn (Det gi. testamente)

(1948); Flugten til friheden (roman, 1948); En mand går ind i sin fortid (roman, 1949); Det sande Ansigt (roman, 1950, tildelt dansk og nordisk litteraturpris, i 1951 optaget som film), oversat til norsk, svensk og tysk; Kaptajnen behøver ingen orlov (roman, 1955), oversat til norsk, svensk, tysk, hollandsk og fransk.

Adresse: Strandv. 63, Kbhvn. Ø.

RASMUSSEN Halfdan forfatter; f. 29 1 1915 i Kbhvn.; søn af chauffør Halfdan Wedel Rasmussen; gift (1943) m. forfatterinden Ester Nagel (se denne).

Udgået fra kommuneskole i Kbhvn.; på Roskilde arbejderhøjskole og Den internationale højskole i Helsingør.

Har skrevet: digtsamlingerne: Soldat eller Menneske (1941), Det lukkede Ansigt (1943), Digte under Besættelsen (1945), Korte Skygger (1946), Paa Knæ for Livet (1948), Gaden (1948), De afsindige (1948), Den som har set September (1949), Aftenland (1950), Tosserier (1951, 2. samling 1952, 3. 1953, 4. 1954, 5. 1955, 6. 1956), Forventning (1951), Digte i Udvalg (1953) og Skoven (1954); bidragyder til den illegale antologi »Der brænder en Ild« (1944); Livet i Vold (noveller, 1951); børnebøgerne: Fem smaa Troldebørn (s. m. Ib Spang Olsen, 1948), Tullerulle Tappenstreg (1949), Lange Peter Madsen (1950), Den lille frække Frederik (1951) og Kaspar Himmelspjæt (1955).

Tildelt »Politiken«s kunstnerpris 1954 og Aarestrup-medaljen 1957.

Adresse: Saunte.

RASMUSSEN Halfdan F V skibsmægler; f. 12/11 1892 i Korsør; søn af skibstømrer Hans Chr. Rasmussen (død 1933) og hustru Henriette f. Madsen (død 1936); gift (24/5 1919) m. Dagny Margrethe R., f. 20/2 1897, datter af skibsmægler Harald E Rasmussen (død 1924) og hustru Harriet f. Andrea.

Lært hos mæglerfirmaet P. Jørgensen & Co., Korsør; fuldmægtig i mæglerfirmaet Casper Andréa's Eftf., Nakskov 1912; bestall. som edsv. skibs- og varemægler i Nakskov 1918; medindehaver af firmaet Casper Andréa's Eftf. 1921, eneindehaver 1924 indtil 1955, da sønnen, stasaut. skibsmægler Kai Anker Rasmussen, optoges som medindehaver; tysk konsularagent i Nakskov 1927-33, tysk konsul 1933-45.

Medl. af Nakskov byråd (formand for den konservative gruppe) fra 1929; medl. af bestyrelsen for Købstadkommunernes Låneforening 1943, for Kommunernes Kulkontor 1950, for Sammenslutningen af Danske Havne (næstformand) 1946, for Den danske Købstadsforening 1956, for I/S Lollands Elektricitetsforsyning 1947 og for Lollands Eksportmarked 1949; medl. af tilsynsrådet for Østifternes Hypotekforening, af Femern Rute komitéen og af isbryd-ningsrådet; medl. af bestyrelsen for- Provinsmæglerforeningen for Danmark, for Den konservative Vælgerforening i Nakskov, for Nakskov Handelsstands Arbejdsgiverforening (næstformand), for A/S Kragenæs Havn, for A/S Nakskov-Kragenæs Jernbane, for A/S Lollands Handels- og Landbrugsbank og for I 0 Andresens Legat for Nakskov og Slagelse (som ejer og driver trælastforeningen Grønvold & Schou, Slagelse).

Adresse: Havneg. 33, Nakskov.

RASMUSSEN Hans forbundsformand; f. 14/12 1902 i Odense; søn af arbejdsmand Chr. Rasmussen (død 1937) og hustru Anna f. Jönsdotter (død 1940); gift (12/12 1925) m. Lola R., f. 9/5 1901 i Odense, datter af væver Carl Henriksen (død 1946) og hustru Anna f. Olson (død 1955).

Udlært som maskinarbejder hos M P Allerups Eftf., Odense; fællestillidsmand på Ths. B Thriges Fabrikker, Odense 1931; afdelingsformand for Smedene i Odense 1933; sekretær i Dansk Smede-og Maskinarbejdet-forbund 1935, formand for samme fra 1944; formand for Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark.

Medl. af folketinget (Socialdemokratiet) fra 1950; næstformand i Metalindustriens lærlingeudvalg; medl. af De samvirkende Fagforbunds forretningsudvalg; medl. af bestyrelsen for Arbejdernes Landsbank, af forretningsudvalget for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, af bestyrelsen for Arbejderbevægelsens kooperative Finansieringsfond m. m.; dommersuppleant i den faste voldgiftsret; medl. af eksekutivkomitéen i Det internationale Metalarbejderforbund.

Adresse: Alsg. 4, Kbhvn. V.

RASMUSSEN Hans politimester, R.; f. 3/10 1892 i Fanefjord sogn; søn af gårdejer Peder Godtfred Rasmussen (død 1937) og hustru Ellen Katrine f. Svendsen (død 1933); gift (3/7 1924) m. Agnes Rigmor R., f. 24/10 1901 i Hillerød, datter af fh. proprietær Peder Ingvar-sen og hustru Marie f. Madsen (død 1941).

Student 1915: cand. jur. 1922: dom-merfuldm. i Hillerød s. å.; politifuldm. i Kerteminde s. å.; i Odense 1936; politimester i Varde købstad m. v. 1945. Formand for Museumsforeningen for Kerteminde og Omegn 1934-36; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Politifuldmægtige i Danmark 1936-45 (formand 1943-45).

Adresse: Frisvadv. 14, Varde.

RASMUSSEN Harder oberst, K.DM., HTH., R.O.H.T.; f. 18/5 1894 i Klakring; søn af gårdejer H Rasmussen (død 1951) og hustru Karoline f. Olsen; gift (19/9 1925) m. Thyra Cathrine Marie R., f. 28/8 1896. datter af pastor Joh. Hansen (død 1932) og hustru Sofie f. Rasmussen (død 1944).

Premierløjtn. 1919; lærer ved fodfolkets kornetskole 1925-28; adjutant ved 1. regiment 1930-33; kaptajn 1932; lærer ved fodfolkets oversergentskole, Sønderborg 1936-38 og ved skydeskolen for håndvåben, Kbhvn. 1938-45; stabschef ved regiment Danforce, Sverige 1943-45; oberstløjtn. og chef for 18. batl. 1945; oberst og chef for 4. regiment 1946; till. chef for region V 1952; i nr. i res. og til rådighed for østre landsdelskommando 1956.

Adresse: Skodsborgv. 122, Holte.

RASMUSSEN Harry F C afdelingsingeniør, R.; f. 12/12 1899 i Kbhvn.; søn af ekviperingshandler F C Rasmussen (død 1918) og hustru Sophie f. Hansen (død 1949); gift (1510 1924) m. Anna R., f. 8/4 1899 i Odense, datter af grosserer Lars Nilsson (død 1940) og hustru Alfhild f. Jaensson.

Student (Frdbg. gymn.) 1919; cand. phil. 1920; cand. polyt. (bygningsing.) 1924; ekstraing. ved statsbanernes 3. distrikt i Struer s. å., ved 1. distrikt i Kbhvn. 1931, ingeniør smstds 1933, tjeneste i generaldirektoratet u. overingeniøren for nyanlæg 1939, baneing. og leder af 5. anlægsområde smstds fra 1944, afdelingsing. 1948.

Sekretær for statsbanernes udvalg vedr. Storebæltsoverfarten fra 1949; tilknyttet Storebæltsbrokommissionens sekretariat fra 1956; medl. af kommissionen vedr. ekspropriationslovgivnin-gen fra 1956 m. v.

Inden for Dansk Ingeniørforening sty-relsesmedl. i Forbundet af Ingeniører i Statens Tjeneste fra 1951 og i Bygningsingeniørgruppen fra 1956; medl. af Dansk Ingeniørforeningsrepræséntant-skab fra 1957.

Adresse: Ewaldsv. 18, Rungsted Kyst.

RASMUSSEN Helmer overlæge, dr. med.; f. 29/11 1906 i Kristianstad, Sverige; søn af guldsmed Johannes Rasmussen (død 1914) og hustru Kathrina f. Petersen (død 1957); gift (13/5 1938) m. Ellen Kirstine Kathrine R., f. 11/7 1909 i Søllerød, datter af gartner Hans Peter Christensen (død 1948) og hustru Christiane Frederikke f. Fugmann.

Student (Sorø) 1924; med. eks. 1931; forsk, hospitalsstillinger 1931-39; ansat ved Sundby hospitals øreafd. 1939, 1. reservelæge smstds 1944-49; specia-listanerk. (øre-, næse- og halssygd.) 1939; dr. med. 1943; overlæge ved Finseninstituttet og Radiumstationen, øreafd. 1951.

Næstformand i Dansk oto-laryngolo-gisk Selskab 1945-47, formand 1952-54; formand for Kbhvnske Øre- og Halslægers Organisation 1950-53.

Har skrevet: Histologiske Undersøgelser over Betændelser i Tindingebenet, især i pars petrosa (disputats, 1943); tidsskriftartikler, især om oto-rhino-laryngologiske emner. Adresse: Gjørlingsv. 9, Hellerup.

RASMUSSEN Helmuth maskinkommandør, R1., HTS. p.p.; f. 11/4 1894 i Kbhvn.; gift (19/7) 1919 m. Anna R., f. Michelsen, f. 4/4 1892 i Kbhvn.

Uddannet ved søværnets skoler; ma-skinoverkonstabel 1914; maskinist III 1915, II 1920; undermaskinmester 1923, undermaskinmester I 1936; maskinmester III 1940, II 1947; maskinkapt. 1951; maskinkommandørkapt. 1954; maskin-kommandør 1956.

Udenl. ordener: N. St.0.31.; S.V.31.

Adresse: Slotsherrensv. 5, Kbhvn.

Vanløse.

RASMUSSEN Holger overlæge, RDM., M.T.Kfh., HTS.p.p.; f. 27/4 1883 i Kbhvn.; søn af direktør, landstingsmand Niels Rasmussen (død 1921, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Wenze f. Oster-mann; gift 1. gang (16/9 1910) m. Elva R., f. 21/7 1884 på Frdbg., død 1942, datter af overretssagfører Otto Lund (død 1905) og hustru Harriet f. Baronesse Adeler (død 1937); 2. gang (17/8 1953) m. Inge R., datter af direktør Chr. Larsen.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1902; med. eks. 1910; reservelæge i flåden 1913, korpslæge 1920, overlæge 1923-48; læge ved Dansk Assurancecom-pagni og ved Livsforsikringsselskabet Vita 1917-21, ved General Accident Life & Assurance Co. 1921-40 og ved Fortsættelsessygekassen Danmark 1934; militærlæge ved det italienske gesandtskab 1914, ved det polske gesandtskab 1926.

Formand for Sygekasselægernes Organisation 1918-25; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1920-23 og fra 1925; medl. af Den alm. danske Lægeforenings hovedbestyrelse 1927-31, næstformand 1930-31; medstifter af Do-mus Medica; medl. af bestyrelsen for A/S Lægernes Hus 1923-31; medl. af kommissionen til revision af apoteker-anordningen 1924, af statens sygekasse-voldgiftsråd 1925 og af de danske statsbanesygekassers permanente udvalg 1929-36; formand for Organisationen af Søværnets Læger 1946-48.

Redaktør af Maanedsskrift for praktisk Lægegerning og social Medicin 1927-34

Udenl. ordener: I.F.3.; I.Kr.4.; Po.P.R.4.; S.N.3.

Adresse: Stationsv. 31, Espergærde.

RASMUSSEN H P underdirektør, R.; f. 21/5 1908 i Tirsted; søn af proprietær H P Rasmussen (død 1950) og hustru Thora f. Thomsen (død 1944); gift (16/5 1937) m. Lilly R., f. i Ribe, datter af boghandler Chr. L Grottrup (død 1941) og hustru Vilhelmine f. Moltrup (død 1954).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1926; cand. aet. 1930; studieophold ved Institute of Actuaries, London 1932-33; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring fra 1930, sekretær 1932, fuldmægtig 1933, ekspeditionssekr. 1943, under-

dir. 1948; aktuar for Dansk Ligbrændingsforening 1946.

Medl. af bestyrelsen for Den Danske Aktuarforening 1939-44. Adresse: Folevænget 8, Charlottenlund.

RASMUSSEN Jens landsretssagfører; f. 27/2 1903 på Fensten Østergaard, Gos-mer sogn; søn af gårdejer Jørgen Rasmussen (død 1916) og hustru Karen :. Sørensen (død 1934); gift (26/2 1938) m. Gudrun Johanne R., f. 9/1 1916 i Thisted, datter af togfører Anders Poulsen (død 1927) og hustru Nicoline f. Grosche Jepsen (død 1950).

Student (Horsens) 1922; cand. jur. 1928; sagførerfuldm. i Nykøbing F. 1928; landsretssagf. 1931, i Thisted 1932.

Medl. af bestyrelsen for 6. sagførerkreds 1950-54; formand for bestyrelsen for A/S Thisted Nafta Benzin- & Petroleums Kompagni 1939-48, for A/S Thisted Motor Compagni 1944 og for A/S Thisted Maskin Compagni 1947; næstformand for bestyrelsen for A/S Thisted Uldspinderi og Tæppefabrik 1954; medl. af bestyrelsen for A/S A P Andersen & Co., Thisted 1945-55; formand for bestyrelsen for Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse's lokalforening for Thisted 1944-49; medl. af repræsentantskabet for Landmandsbankens Thisted afd. 1954.

Adresse: Dragsbækv. 78, Thisted.

RASMUSSEN Julius direktør, R.DM.p.p.; f. 14/4 1878 i Silkeborg; søn af snedkermester A P Rasmussen (død 1924) og hustru Henriette Dorthea f. Langballe (død 1928); gift 1. gang (5/12 1902) m. Ingeborg Elisabeth R., f. 25/5 1878 i Frederiksborg, død 1939, datter af landinspektør M S Lumholdt (død 1899) og hustru Christina Adelheid f. Blichfeldt (død 1895); 2. gang (21/6 1946) m. Elly R., f. 2/6 1897, datter af afdøde konsul M Larsen.

Uddannet i kolonialbranehen og på Nehms handelskursus; rejsende for firmaet Holger Willumsen 1899-1902; agenturforretning i artikler for bryggerier 1902-33; grossererborgerskab 1912; adm. direktør for A/S De Danske Maltfabrikker 1933-53.

Medl. af bestyrelsen for AS De Danske Maltfabrikker 1929; medl. af overbestyrelsen for Dansk Korforening 1911, næstformand 1915 og formand 1927-40, derefter æresmedlem af foreningen; æresmedlem af landskoret i Norges kristelige Ungdomsforbund 1946; formand for Dansk Korforenings Nordisk stævne i Kbhvn. 1929 og 1948; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Drenge- og Mandskor 1924-38 og for Pensions- og Hjælpekassen for danske Handelsrejsende 1931 -51.

Udenl. ordener: Fi.H.R.3'.; I.F.3.; S.V.2«.

Adresse: Gersonsv. 81, Hellerup.

Sommerbolig: Sommerstuen, Lumsaas.

RASMUSSEN J V telefondirektør, civilingeniør, R.; f. 1/5 1897 i Sandby, Kundby sogn; søn af smedemester J P Rasmussen (død 1947) og hustru Anna Kathrine f. Johansen (død 1946); gift (8/7 1926) m. Agnete R., f. 31/12 1901 i Vildbjerg, datter af provst S V Nyholm (død 1947, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Kirstine f. Rasmussen.

Student (Frdbg. gymn.) 1915; cand. phil. 1916; cand. polyt. 1921; ingeniør ved Jydsk Telefon-Akts. 1921, afde-lingsing. 1942; direktør for Fyns kommunale Telefonselskab 1949.

Formand for Foreningen af Ingeniører ved Jydsk Telefon-Akts. samt medl. af bestyrelsen for Landsforeningen af Ingeniører ved Telefonselskaberne i Danmark 1936-48; medl. af det u. telefontilsynet nedsatte samarbejdsudvalg 1949 og af bestyrelsen for teleteknisk forskningslaboratorium 1954; medl. af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening 1949; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden's Odense afd. fra 1954, formand fra 1955.

Adresse: Langelinie 23, Odense.

RASMUSSEN Kai tømrermester; f. 21/7 1889 i Kbhvn.; søn af snedkermester Rud. Rasmussen (død 1904).

Tømrersvend 1910; bygningskonstruktør 1912; løjtnant ved ingeniørregimentet 1914-16; tømrermester 1917, firma Kai Rasmussen & Max Kjeldgaard; bygningskonsulent ved Teknologisk institut, det kgl. akademi og statens byggeforskningsinstitut; medl. af forsk, bestyrelser.

Adresse: Frederikssundsv. 123 B,

Kbhvn. Brønshøj.

RASMUSSEN Karen provisor; f. 27/8 1911 på Helleshule i Kjerte sogn; datter af gårdejer Anders Jensen og hustru Cecilie f. Hansen; gift (7/8 1938) m. apoteker Gustav Rasmussen, f. 22/10 1911 i Isafjord, Island, søn af apoteker Gustav Rasmussen (død 1939) og hustru Eleonora f. Sørensen.

Cand. pharm. 1937; provisor på Aalborg Løveapotek fra 1938.

Medl. af bestyrelsen for Kvindernes Discussionsklub i Aalborg 1946-51 (medstifter 1946) og for Dansk Kvindesamfunds Aalborg-Nørresundby kreds 1950-56 (formand 1951-56); medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Kvindesamfund fra 1955 (landsformand fra 1956), af Een Verden's nationalkomité fra 1957 og af hovedbestyrelsen for Vanførefonden fra 1957.

Adresse: Kærlundsv. 20, Aalborg.

RASMUSSEN Karl Aage maskinmester, R.DM.p.p.; f. 12/8 1882 i Kbhvn.; søn af matros Rasmus Peder Rasmussen (død 1935) og hustru Karen Kirstine f. Niel-

sen (død 1901); gift (25/2 1906) m. Ane Marie Henriette R„ f. Jensen (død 1937).

Lært som maskinarbejder; maskinist-eks.; bevis som maskinmester af 1. kl.; sejlet som maskinassist. og maskinmester 1902-10; undermaskinmester ved Maglemølle Papirfabrik 1910-16; maskinmester på Jacob Holm & Sønners limfabrik 1916-19; sekretær for Maskinmestrenes Forening 1919, formand 1920-47.

Medl. af bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening 1908; vicepræsident i International Merchantile Marine Officers Association 1926-48; medl. af bestyrelsen og præsident for den interskandinaviske sammenslutning af maskinmestre 1920-49; medl. af forretningsudvalget og næstformand i Fællesrepræsentationen for danske tekniske Funktionærforeninger 1919-49; medl. af direktionen for Kbhvns maskinskole 1920-47, af bestyrelsen for Pensionsfor-sikringsanstalten 1923-49, af arbejds-kommissionen fra dens dannelse til ophævelse, af skibsbemandingskommissio-nen 1926 og af udvalget til afvikling af de gældende valutaforanstaltninger 1934; medl. af valutarådet 1935; rådgiver for regeringen ved de internationale søfarts-konferencer i Geneve i 1929, -35 og -36, i Kbhvn. 1945 og i Seattle 1946; medl. af Joint maritime commission u. Det internationale Arbejdsbureau 1935-46: medl. af søfartskommissionen af 1947, 1947-51 og af forhyringsrådet 1938-47; æresmedlem af Søværnets Maskinoffi-cersforening, af Svenska Maskinbefälls-förbundet, af Maskinmestrenes Forening, af Det norske Maskinistforbund og af Fællesrepræsentationen for danske tekniske Funktionærforeninger.

Udenl. ordener: Fi.L.22.; N.St.O.31.; S.N.3.

Adresse: S-Fasanv. 67, Kbhvn. F,

RASMUSSEN Knud direktør; f. 12 10 1909 i Kbhvn.; søn af maskinmester Chr. Rasmussen og hustru Augusta f. Petersen (begge døde); gift (12/4 1941) m. Agnete R., f. 21/7 1916, datter af afdøde stadsingeniør V G F Bryndum og hustru Johanne f. Mengel.

Handelsuddannet; sekretær i varedirektoratet 1940-42; direktionssekr. i Richs- koncernen 1943, kontorchef 1945, underdir. 1950, adm. direktør 1954 for aktieselskaberne De Danske Cichoriefa-briker, C F Rich & Sønner, De forenede Kaffesurrogat- og Cichoriefabriker, De forenede Cichorietørrerier og C F Rich & Sønner's Handelskompagni Mercan-tila.

Formand for Boldklubben af 1893 fra 1955.

Adresse: Skovbrinken 4, Charlottenlund.

RASMUSSEN Knud Aage overlæge, R.; f. 9/11 1897 i Kbhvn.; søn af maskinmester Frederik Rasmussen (død 1918) og hustru Olivia f. Rasmussen (død 1956); gift (28/3 1924) m. Anna Dorete R., f. 30/7 1892 i Sæby, datter af snedkermester J Chr. Pedersen (død 1933) og hustru Ane f. Petersen (død 1953).

Student (Metropolitanskolen) 1916; med. eks. 1924; lægeassist. ved Fol-kekuranstalten ved Hald 1924, ved Bispebjerg hospitals fysiurgiske klinik 1924-26; lægeassist., afdelingslæge og klinikchef ved De samvirkende Sygekassers massageklinikker 1927-33; klinikchef ved Bispebjerg hospitals fysiurgiske klinik 1933, overlæge ved samme fra 1939.

Adresse: Sømarksv. 10, Hellerup.

RASMUSSEN Louis bogtrykker, R'.p.p.; f. 18/5 1891 i Ringkøbing; søn af bogtrykker Andreas Rasmussen (død 1908) og hustru Kirstine f. Rosengaard; gift (11/2 1918) m. Helga Johanne R., f. 8/9 1900, datter af skipper Jens Konge Jensen og hustru Karoline f. Josefsen.

I lære i faderens trykkeri og i Århus; videre uddannelse på Fagskolen for Boghåndværk og hos kgl. Hof-Bogtrykker Egmont H Petersen; stipendierejser i Tyskland, Østrig og Italien m. m.; ophold i USA; indehaver af bogtrykkerfirmaet A Rasmussen, Ringkøbing.

Formand for Ringkøbing Håndværkerforening, for Ringkøbing Turistforening og for De samv. jydske Turistforeninger; næstformand for Turistforeningen for Danmark; tildelt Turistforeningen for Danmarks hæderstegn; formand i bestyrelsen og direktør for A/S Ringkøbing Isværk og A/S Hvide Sande Is-værk; medl. af bestyrelsen for A/S Ringkjøbing Bank.

Udenl. orden; S.V.31.

Adresse: Sønderdige, Ringkøbing.

RASMUSSEN M P gårdejer; f. 8/10 1882 i Gylling; søn af gårdejer Thomas Rasmussen (død 1920) og hustru Cecilie f. Mortensen (død 1911); gift (22/11 1913) m. Maren Kristine R., f. 28/5 1887 i Tvingstrup, datter af gårdejer Søren Nielsen (død 1927) og hustru Kirstine f. Nielsen (død 1936).

Medl. af Gylling sogneråd 1921-29; bestyrer af Aarhuus Privatbanks kontor i Gylling 1922; formand i Jyllands telefonudvalg 1922; folketingsmand (Radikale Venstre) 1929-50; medl. af finansudvalget 1935-40 og 1944-48, af Det kgl. Teaters tilsynsråd 1936-51. af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1936-46 og af tilsynsrådet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1949-54.

Adresse: Gylling pr. Gylling og

Ullerupg. 2, Kbhvn. V.

RASMUSSEN Olaf Kriiger rektor; f. 6/4 1906 i Kbhvn.: søn af former P Rasmussen og hustru f. Kriiger; gift (18/12 1932) m. Agnes R., f. 8/3 1910 i Fensmark, datter af jord- og betonarbejder

Thomas Thomsen (død 1943) og hustru Anna f. Nielsen.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1925; studieophold i Tyskland 1929 og 1953; cand. mag. 1930; lærer ved Kastrup realskole s. å.; lærer ved Næstved kommunale mellem- og realskole 1933, viceskoleinsp. 1939, stadsskoleinsp. 1941 -49; rektor for Næstved gymnasium 1943.

Medl. af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening i Næstved 1934-44, formand 1938-43; medl. af Næstved byråd 1937-45 og fra 1950, viceborgmester 1938-45 og fra 1954; formand for mødrehjælpsinstitutionen for Holbæk, Sorø, Præstø og Maribo amter fra 1939; medl. af mødrehjælpens fællesråd fra s. å.; formand for De kommunale Gymnasieskolers Lærerforening fra 1953.

Adresse: Rektorboligen, Nygårdsvej,

Næstved.

RASMUSSEN Ole kommandør, K.DM., HTS.; f. 2/10 1890 i Vordingborg; søn af parcellist Rasmus Rasmussen (død 1926) og hustru Kirsten (død 1894); gift (6/5 1917) m. Ingeborg R., f. 18/11 1892 i Kbhvn., datter af bryggeriarbejder Christen Pedersen (død 1940) og hustru Maren (død 1940).

Realeks. (Vordingborg); til søs i 1907; kontorist på Slagteriet i Masnedsund 1908-10; intendanturkonstabel i søværnet 1910, underintendant 1914, inten-dant 1921, overintendant 1938, stabsin-tendant 1949; kommandør i forsvarets intendanturkorps 1951; afsked 1955.

Adresse: Østerbrog. 218, Kbhvn. Ø.

RASMUSSEN Ole Gangsted højesteretssagfører; f. 31/12 1911 i Kbhvn.; søn af sagfører R N Rasmussen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Valborg Amalie f. Petersen; gift (5;9 1935) m. Else R., datter af grosserer Chr. Jensen (død 1938) og hustru Anna f. Wulff Christensen.

Student (Frdbg. gymn.) 1930; på Niels Brocks handelsskole 1931; 3 års handelsuddannelse i England og Tyskland; cand. jur. 1939; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1940, landsretssagf. 1942; højesterets-sagf. 1956.

Medl. af bestyrelsen for fl. handels-og financieringsselskaber.

Har skrevet artikler i juridiske fagblade; belønning for besvarelse af den Sandøe Ørstedske prisopgave 1951.

Adresse: Bernstorffsv. 116, Hellerup.

Sommerbolig: Birkegaarden, Bøtterup

pr. Hornbæk.

RASMUSSEN Oluf bankdirektør, R.; f. 14/2 1893 i Vejle; søn af bankdirektør Emil Rasmussen (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Thyra Eleonora f. Schmidt (død 1934); gift 1. gang (17/8 1918) m. Karen Margrethe R., f. 27/8 1889 i Pedersker sogn, død 1934, datter af sognepræst August Flagstad (død 1900) og hustru Mary f. Schiellerup (død 1942); 2. gang (9/3 1935) m. Vibeke Kirstine R., f. 10/8 1909 i Horsens, datter af protokolfører i Kbhvns kriminal- og politiret, cand. jur. E E Flagstad (død 1917) og hustru Nanna f. Thomsen.

Realeks. (Vejle højere almenskole) 1909; volontør i A/S Veile Bank s. å.; ansat i A/S Varde Bank, Esbjerg afd. 1910, fuldmægtig 1918, bogholder 1919, direktør 1930.

Medl. af bestyrelsen for Esbjerg Handelsstandsforening 1938-55; formand for Esbjerg handelsskole 1938-55; næstformand for bestyrelsen for Danmarks Handelsskoleforening 1940-55 og for Pensionskassen for de under Handelsministeriet hørende tekniske Undervisningsvirksomheder og Handelsskoler m. v. fra 1952.

Adresse: Haraldsg. 72, Esbjerg.

RASMUSSEN Otto læge; f. 10/8 1905 i Århus; søn af sagfører Hans Rasmussen og hustru Marie f. Mortensen (begge døde); gift 1. gang (6/12 1930) m. læge Ingrid R., f. 27/6 1898 i Korsør, død 1952, datter af overlærer K P Kristensen (død 1935) og hustru Margrethe f. Jacobsen (død 1941); 2. gang (13/12 1952) m. socialrådgiver Karen R., f. 30/3 1922 i Kbhvn., datter af læge Aage Gullestrup (se denne) og hustru Emilie f. Mortensen.

Student (Århus katedralskole) 1923; med. eks. 1930; forsk, hospitalsvika-riater 1927-30; 2. sessionslæge 1930; reservelæge ved amtssygehuset i Silkeborg 1930; prakt, læge i Hoptrup 1930-33, i Hellevad fra 1933; visiterende læge 1945; skolelæge 1947; formand for sundhedskommissionen i Hellevad 1950.

Medl. af repræsentantskabet i Alm. dansk Lægeforening fra 1947 og medl. af sammes befordringsudvalg fra 1949; lægeforeningens faste delegerede til World Medical Association fra 1946 og medl. af fl. stående udvalg i associationen 1949 samt medl. af associationens Council 1950; formand for WMA's Committee on Miscellaneous Business 1950; medarbejder ved World Medical Journal, Alm. dansk Lægeforenings repræsentant i World Friendship Associa-tion's rådg. komite 1946-50; medl. af repræsentantskabet for Understøttelsesforeningen for Danske Lægers Trængende Enker og Forældreløse Børn fra 1953.

Adresse: Hellevad.

RASMUSSEN Otto prokurist, R., Chr.X Fr.M.; f. 27/3 1897 i Gundstrup på Fyn; søn af gårdejer R Rasmussen (død 1930) og hustru Karen f. Jørgensen; gift (5/10 1928) m. Valborg R. (dekoreret med Chr.XFr.M.), f. 9/11, datter af kunstdrejer C Madsen (død 1905) og hustru Fanny f. Petersen (død 1918).

Realeks. (Otterup) 1913; på handelsskole i Odense; ansat ved Eksportslagte-

riet i Odense 1914-17; korrespondent i A/S Axel Prior, Kbhvn. 1919-20; ansat i Det Østasiatiske Kompagni 1920; ved hovedkontoret i Kbhvn. 1920-21; ved London-afd., United Baltic Corporation. Ltd., 1921-22; ved Durban-kontoret i Sydafrika 1922-28; leder af Johannesburg-kontoret 1928-31 og af Capetown-kontoret 1931-34; leder af kompagniets sydafrikanske hovedkontor i Durban og adm. direktør for alle afdelingerne i Sydafrika 1934-48; dansk konsul 1936-48; på undersøgelsesrejser for Det Østasiatiske Kompagni i Centralamerika, Kongo, Vest- og Østafrika 1948; adm. direktør for Old East Afri-can Trading Company Ltd., Mombasa, Kenya 1949-51.

Medl. af bestyrelsen for The East Asia-tic Company (South Africa) Ltd., The Old East African Trading Company Ltd., Mombasa, Tahsis Company Ltd., Vancouver, A/S Dansk Oversøisk Finérværk, Allerød og A/S Det Baltiske Trækompagni, Kbhvn.

Tildelt Galathea-medaljen.

Adresse: Duntzfelts Allé 11, Hellerup.

RASMUSSEN Ove højesteretssagfører; f. 21/4 1906 i Kbhvn.; søn af gårdejer H P Rasmussen (død 1949) og hustru Petra f. Jensen (død 1942); gift (25/6 1931) m. Inger R.. f. 20/12 1906 i Frederiksværk, datter af kordegn L M Thomassen (død 1957) og hustru Bertha f. Nielsen.

Student (Frederiksborg) 1924; juridisk medarbejder i Assurance-Compagniet Baltica 1929-36; cand. jur. 1931; sag-førerfuldm. i Kbhvn. 1932-35; sagfører i Kbhvn. 1935; studieophold i. Paris 1935; landsretssagf. 1936; højeste-retssagf. 1948; offentlige sager ved landsretten 1938-48, ved højesteret fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1937 fra 1937-42, for Kbhvn-ske Sagføreres Låne- & Hjælpefond; medl. af kredsbestyrelsen for sagførersamfundets 1. kreds 1938-42 og 1944-46; medl. af sagførernævnet 1946-49; formand for tilsynsrådet for Himmelev børnehjem, for bestyrelsen for A/S Kbhvns Automobil Central og for Juridisk Forening for Frederiksborg Amt; juridisk konsulent for Kgl. Dansk Automobil Klub fra 1936 og for Ingeniør-Sammenslutningen.

Har skrevet tidsskriftartikler om erstatningsret, færdselslovgivning, familieret m. m.

Adresse: Blovstrød pr. Allerød.

RASMUSSEN P J direktør, civilingeniør, R.; f. 11/6 1888 i Kbhvn.; søn af fiskehandler Hans Joh. Rasmussen og hustru Hanne Marie f. Jensen; gift (24/10 1913) m. Ingeborg R., f. 30/4 1889 i Odense, datter af grosserer C J Lambrethsen (død 1921) og hustru Sine f. Nielsen (død 1912).

Cand. polyt. (maskining.) 1911; drifts-ing. ved A/S Nordiske Kabel- og Traad-fabriker (valseværket) 1912-17; driftsleder smstds 1917-40; tekn. direktør i selskabet 1940.

Medl. af forretningsudvalget for Sam-menslutningen indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark fra 1940, af bestyrelsen for Dansk Brændselskontrolfor-ening 1941-53, derefter af bestyrelsen for Dansk Kedelforening, samt af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Middelfart og Omegn fra 1943; medl. af Dansk Brandværns-Komité fra 1948 og af forretningsudvalget for samme fra 1952 samt af den danske nationalkomité for World Power Conference fra 1946; Industrirådets repræsentant i statens materialprøveråd fra 1948; medl. af bestyrelsen for A/S Jerntraadsspin-deriet fra 1953.

Adresse: Strandv. 334, Klampenborg.

RASMUSSEN P Nørregaard professor, dr. polit.; f. 9/5 1922 i Brørup ved Hyl-ke; søn af lærer A K Rasmussen og hustru lærerinde Kristine f. Nørregaard; gift (21/8 1948) m. pianistinde Karen Aase Bruun, f. 261 1918 i Kbhvn., datter af lærer Anders Bruun og hustru lærerinde Marie B. f. Jensen.

Student (Horsens) 1941; studerede ved universiteterne i Århus og Kbhvn. 1941-47; cand. oecon. (off. adm.) 1947; Århus univ. guidmed. 1947; vidensk. assistent ved Oslo universitet 1947-48; ansat ved United Nations Eeonomic Commission for Europé i Geneve 1948-51; lektor i nationaløkonomi ved Kbhvns universitet 1951, professor fra 1956; assistent ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1951-56; dr. polit. (Studies in Inter-Sec-toral Relations) 1956.

Medl. af det økonomiske samarbejdsudvalgs formandskab 1955.

Har offentliggjort en række (fortrinsvis økonometriske) afhandlinger i danske og udenl. vidensk. tidsskrifter.

Adresse: Vangeleddet 87. Virum.

RASMUSSEN Poul Lauritz broncestøber, R.; f. 7/8 1897 i Kbhvn.; søn af kgl. hof-broncestøber Carl Rasmussen (død 1936, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Frida f. Eilertsen (død 1925); gift (21 8 1920) m. Karen R., f. 23/2 1897 i Kbhvn., datter af grosserer Georg Groth-Hansen (død 1940) og hustru Henny f. Kle-now.

Uddannelse i faderens firma, på Teknisk skole og på kunstakademiets bil-ledhuggerskole; har udstillet som billedhugger på Charlottenborg; arbejdet på figurstøberi i Paris 1924; medindehaver af faderens firma. Kgl. Hof-Bron-cestøber Lauritz Rasmussen, 1921, over-to« firmaet i 1936.

Vieeoldermand i Gørtlerlauget i Kbhvn. fra 1936; medl. af repræsentantskabet for Håndværkerforeningen fra 1941.

Adresse: Fuglebakkev. 31, Kbhvn. F.

RASMUSSEN R arkitekt, R.; f. 18/7 1880 i Store Karleby; søn af tømrermester Kr. Rasmussen (død 1893) og hustru (død 1929); gift (27/10 1910) m. Christiane R., f. 8/9, datter af gårdejer H L Larsen (død 1920) og hustru (død 1884).

Tømrersvend 1904; afgangsbevis fra Det tekniske Selskabs skoles ældste kl. 1908; afgangsbevis fra kunstakademiet 1927; stipendierejser i Tyskland, Østrig og Schweiz 1908-09; senere talrige studierejser til Østrig, Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz og Italien; lærer ved Hillerød håndværkerdagskole 1909-15; rådg. og tilsynsførende arkitekt for landbrugsministeriet og statens jord-lovsudvalg 1922-47; kirkeministeriets bygningskonsulent for præstegårde 1922-33; medl. af statens bygningsråd fra 1931 til dets ophævelse 1943; indenrigsministeriets (senere boligministeriets) tekn. konsulent fra 1933; medarbejder ved Landbrugets Ordbog; medl. af kunstnersamfundet.

Har bl. a. opført: Ørbækgaard i Sæby (1927-28); Nyvangsgaard i Kyndby (1929); Gevninge skole (1925); Sæby centralskole (1936-37); Kirke-Hyllinge hovedskole (1939); forsk, om- og nybygninger for Frederikssund kommune (fra 1931); om- og tilbygning til Sparekassen for Frederikssund og Omegn (1939-41); Vedbæk præstegård (1924); Hvidovre præstegård (1931); Snoldelev præstegård (1933); Hornsherreds alderdomshjem (1939); andre gårde, præstegårde og skoler samt villaer og beboelseshuse.

Adresse: Kurlandsg. 33, Kbhvn. S.

RASMUSSEN R E H professor, dr. phil., R.; f. 28/11 1901 i Sejstrup; søn af smedemester Rasmus Rasmussen (død 1952) og hustru Marie f. Hansen (død 1939): gift (2810 1928) m. Elna R., f. Lauritsen, f. 3/9 1898 i Astrup, datter af konditor Ferdinand Lange og hustru An-sine f. Andersen.

Student (Ribe) 1922; cand. mag. (fysik) 1928; univ. guidmed. 1930; dr. phil. 1936; vidensk. assistent ved polyteknisk læreanstalts fysiske samling 1928-42; docent ved Danmarks farmaceutiske højskole 1942-48; professor ved polyteknisk læreanstalt fra 1948.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1950, af atomenergikommissionen 1955 og af forsvarets forskningsråd 1955.

Har skrevet: Om Luftarters Strømning i snævre Kanaler (disputats, 1936); nogle lærebøger samt en del afhandlinger om fysiske emner i fagtidsskrifter.

Adresse: Buddingev. 47, Lyngby.

RASMUSSEN Robert malermester. R; f. 19/1 1884 i Kbhvn.; søn af snedkermester Rudolf Rasmussen (død 1904) og hustru Victoria f. Kragh (død 1904).

Sølvmed. for svendestykke og for Teknisk skoles prisopgave. Restaurerede kalkmalerier i Mariekirken i Helsingør i 1904 og i Sankt Bendts kirke i Ringsted i 1905; arbejdede i udlandet 1906-07; afgang fra kunstakademiet 1908; etablerede 1909; forretningen sammensluttet med firmaet Bernh. Schrøder, Nielsen & Hansen 1923; eneindehaver af dette firma 1931, efter firmaets omdannelse til aktieselskab (malerfirma Robert Rasmussen) i 1953 direktør i og medl. af bestyrelsen for dette; kgl. hof-dekorationsmaler 1925; æresmester i Kbhvns Malerlaug 1948 og i Centralforeningen af Malermestre u. Arbejdsgiverforeningen 1949; æresmedlem af Centralforeningen af Malermestre i Danmark 1953.

Formand for Malernes forsøgsstation 1923-53; bisidder i Kbhvns Malerlaug 1923-39; medl. af forretningsudvalget for Julemærkekomitéen 1944-54; medl. af bestyrelsen for Lærlingeforeningen 1944-54 og for å/S Farvemøllen. Har udgivet forsk, pjecer om malerfagets driftsøkonomi.

Adresse: Sundv. 14. Hellerup.

RASMUSSEN Steen Eiler arkitekt, professor ved kunstakademiet; f. 8/2 1898 i Kbhvn.; søn af generalmajor Eiler Rasmussen (flød 1910, se Kraks Blå Bog 1910) og hustru Dori f. Jung (død 1949); gift (15/6 1934) m. Karen Margrete R., f. 12/11 1904, datter af nationalbankdirektør F C G Schrøder (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Astrid f. Koefoed (død 1955).

Medl. af akademirådet 1922-34 og 1938; akademiets repræsentant i Dansk Byplanlaboratorium 1924, næstformand 1929, formand 1942-48; lektor i byplanlægning ved akademiet 1924, professor i bygningskunst 1938; dekan for arkitektskolen 1946-49 og 1954-55; ansat i Kbhvns kommunes byplanafd. 1932-38; medl. af Kbhvns bygningskommission 1940, af Kbhvns trafikkommission 1944-53, af kommissionen for arkitektuddannelsen 1944-52 og af byplannævnet 1949; formand for firemandsudvalget for genopbygningen af Borgergadekvarteret 1942 og for egnsplanudvalget 1945; medl. af samfærdselskommissionen 1950-56; honorary corresponding Mem-ber of the Royal Institute of British Architects 1947; hon. Royal Designer for Industry 1947; gæsteprofessor ved M.I.T., Massachussets 1953, ved Yale 1954; s. m. Mogens Koch arkitekt for landbohøjskolens nybygninger.

Arbejder; rådhuset i Ringsted, Rungsted skole, boligbebyggelse på Tingbjerg, Kbhvn. o. a. bygninger; medvirket ved byplanarbejder i en række byer.

Har skrevet: Britisk Brugskunst (1933); London (1934); Billedbog fra en Kinarejse (1935); London, the Unique City (1937); Nordische Baukunst (1940); En

Bog om noget andet (1940); I Danmarks Have (1941); Byer og Bygninger (1949); København 1950 (1950); Towns and Buildings (1951); Fra Amsterdam og Delft (1953); Om at opleve arkitektur (1957). Adresse: Heibergsg. 7, Kbhvn. K.

RASMUSSEN S V dr. phil.; f. 9/8 1884 i Fredericia; søn af kaptajn Jørgen Rasmussen (død 1933) og hustru Anne Marie f. Madsen (død 1919); gift (5/5 1917) m. Ida Marie R., f. 10/1 1888 på Tunø. datter af sognepræst J P Mynster (død 1926)    og hustru Ida Elise f. Mynster (død 1948).

Student (Østersøgades latin- og realskole) 1903; cand. theol. 1909; lærer ved Tysk Reformert skole i Kbhvn. 1909-12, overlærer 1912-26; univ. guld-med. 1914; manuduktør i filosofi 1915-25; dr. phil. 1921; studierejse til Frankrig og England 1923; censorsuppleant ved den filosofiske prøve ved Kbhvns universitet 1926, censor fra 1937, formand for censorerne fra 1952; censor ved samme prøve ved Århus universitet 1938-39 og fra 1943; bestyrer u. De forenede skoler 1926-34; viceinsp. u. Kbhvns kommunale skolevæsen 1934-54.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet for Filosofi og Psykologi 1926-50.

Litterære arbejder: Studier over William Hamiltons Filosofi (disputats, 1921, engelsk, udg. 1925); Om det religiøse Problem (Tilskueren 1923); Den nyere Filosofi (oversættelser til Gyldendals Bibliotek, 1930); Baruch de Spinoza; Etik (oversat og forsynet med noter, 1933); medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon 1931-44; artikler til Ha-gerups Illustrerede Konversationsleksikon, 4. udg.

Adresse: Arnold Nielsens Boul. 58,

Kbhvn. Valby.

RASMUSSEN Svend Aage direktør; f. 22/3 1899 i Nykøbing F.; søn af lærer Chr. Rasmussen (død 1943) og hustru Johanne f. Jensen (død 1937); gift (27/8

1927)   m. Sunneva R., f. 17/2 1907 i Hasseris, Aalborg, datter af livsforsik-ringsdirektør, overretssagfører Hjalmar Hammershaimb (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Margrethe f. Ker-stens.

Student (Nykøbing F.) 1917; cand. po-lit. 1923; assistent i Østifternes Hypo-thekforening 1917-24; fg. sekretær i invalideforsikringsfonden 1923; ansat i Nordisk Livsforsikrings-Akts. og Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts. 1924, un-derdir. 1939, vicedir. 1949, direktør 1956.

Medl. af bestyrelserne for Livs- og Genforsikringsselskabet Dana A/S. Pensions- og Livrente-Institutet af 1919 AS, Investerings-A, S Dias og Dansk Ulykkesforsikringsforening fra 1956 samt af Assurandør-Societetets komité fra 1957.

Adresse: Duev. 65, Kbhvn. F,

RASMUSSEN Svend Åge skoledirektør; f. 3/3 1910 i Kristrup ved Randers; gift (19/7 1943) m. Nina R., f. Jensen, f. 20/1 1913.

Student 1929; Iærereks. 1932; skole-insp. ved Århus kommunale skolevæsen 1949, viceskoledir. 1950, skoledir. 1953.

Formand for bestyrelsen for Århus aftenseminarium; medl. af bestyrelsen for Danmarks Skoleinspektørforening.

Adresse: Vanløsev. 13, Århus.

RASMUSSEN Tage kontorchef, R.; f. 28/10 1897 i Krogsbølle; søg af købmand N A Rasmussen (død 1933) og hustru Anne Marie f. Petersen; gift (3/8 1933) m. Gudrun R., f. 17/8 1905 i Trørød, datter af murermester Schmidt (død 1910) og hustru Kristine f. Hansen (død 1929).

Capo. polit. 1925; sekretær i lands-overskatterådet 1925; sekretær i hovedrevisoraterne 1929. fuldmægtig 1936, ekspeditionssekr. 1939, kontorchef 1946.

Adresse: Kongev. 73 B, Lyngby.

RASMUSSEN Thøger koncertsanger, direktør, R.; f. 30/9 1884 i Ellede ved Kalundborg; søn af friskolelærer Hans Rasmussen (død 1932) og hustru Maria Kirstine f. Hansen (død 1934); gift (31710 1908) m. Kathrine R., f. 25/12 1884 i Jellinge, datter af gårdejer Frederik Hansen (død 1923) og afdøde hustru Marie f. Nørgaard.

Lærereks. (Jellinge); uddannet som sanger af kgl. kammersanger Vilhelm Herold og professor Iffert, Dresden; virksomhed som lærer i Viby J. og Århus (senest som overlærer) 1906-49; debutkoncert i Kbhvn. 1924; koncertvirksomhed (fortrinsvis som romancesanger); lærer i sang ved Det iydske Musikkonservatorium 1927; medl. af bestyrelsen for samme og leder af den daglige drift 1932, direktør for konservatoriet fra 1949.

Medstifter af Danmarks Sanglærerforening 1935, formand 1935-52; overdirigent for Danske Læreres Sangkor 1938-49; medl. af præsidiet for De danske Folkemusikskoler fra 1949.

Har udg. pjecerne: Hvordan skal jeg synge? og Syngeøvelser for Børn.

Har komponeret: Jydske Viser; korsange; småbørnssange.

Adresse: Strandparken 5. Århus.

RASMUSSEN Ulf billedhugger; f. 13/1 1913 i Hellerup; søn af kommunelærer Peder Andreas Rasmussen (død 1941) og hustru Larsigne Katrine f. Larsen; gift (11 11 1944) m. Selma Merete R., datter af maleren Karl Schou og hustru, malerinden Ingeborg Schou.

Realeks. 1929; ved landbruget 1929-34; derefter i malerlære og på Teknisk skole; udstillet på Kunstnernes Efter-

årsudstilling 1937-40; som gæst på Kammeraternes udstilling 1941; medl. af Grønningen 1948.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1946 og Kai Nielsens Mindelegat 1947.

Har bl. a. udført: Møllepigen, hoved i jerngranit (Esbjerg kunstforening); Kvindetorso i granit og Ung Mand, hoved i kalksten (begge på statens museum for kunst); Frihedsmonument i Skive; Kvindetorso i bronce (Århus museum).

Adresse: Marbæk pr. Frederikssund

RASMUSSEN Valdemar Carl stationsforstander, R.; f. 4/11 1892 i Fredericia; søn af togfører L J Rasmussen (død 1950) og hustru Anna Hansine f. Hansen (død 1935); gift (13/10 1922) m. Else Ottilie R., f. 23/10 1893 i Kbhvn., datter af forvalter ved Carlsberg Bryggerierne M Christensen (død 1929) og hustru Marie Louise f. Jepsen (død 1945).

Præiiminæreks.; trafikelev ved statsbanerne 1909: ved Kbhvns hovedbanegård 1914, trafikassist. smstds 1917, overtrafikassist. 1932, overtrafikkontrollør 1942; stationsforstander ved Østerport station 1950; lærer i sikrings-teknik ved jernbaneskolen 1935-55. derefter medl. af statsbanernes eksamens-kommission.

Medl. af bestyrelsen for Statsbanepersonalets Låne- og Spareforening af 1883.

Adresse: Randbølv. 16, Kbhvn. F.

RASMUSSEN Walter direktør; f. 17/5 1902 i Kbhvn.; søn af bankdirektør Emil Rasmussen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Juliane f. Petersen; gift m. Else R., f. 22'8 1908 i Kbhvn., datter af læge C Kattrup Lassen (død 1943) og hustru Ellen f. Røster.

Udgået fra Niels Brocks handelsskole 1920; handelsuddannelse i Den Danske Landmandsbank, British & North European Bank, London, Banque des Pays du Nord, Paris, samt studieophold i Tyskland, Spanien og Frankrig; ansat i vinfirmaet Vilh. Christiansen 1925, medindehaver 1935, efter firmaets omdannelse til aktieselskab i 1951 direktør i og medl. af bestyrelsen for dette. Medl. af bestyrelsen for Vinhandlernes Kontrolforening og af Fællesrådet for Vinbranchen; medl. af bestyrelsen for Skodsborg og Omegns Kommunalforening og for forsk, handelsaktieselskaber. Adresse: Villa Repos, Skodsborg. Sommerbolig: »Marguerite«. Raageleje. RASMUSSEN Viggo J direktør, R.p.p.; f. 20/1 1915 i Aalborg; søn af barberme-ster C A Rasmussen (død 1938) og hustru Antonie f. Andersen; gift (5 3 1939) m. Lydia R., f. Hansen.

Realeks.; i handelslære 1931; dinlom-prøve i forretningsorganisation og driftsøkonomi fra Den handelsvidersk. Læreanst. 1944; elev i Det danske Luftfartselskab 1932. assistent 1934; volontør i Imperial Airways, Ltd.. London 1937; Den danske Købmandsskole i London 1937; overassist. i Det danske Luftfartselskab 1938, sekretær 1942, trafikinsp. 1945, underdir. 1947; direktør i Scandinavian Airlines System 1951; till. direktør for Sas-Invest A/S 1955.

Viceformand i International Air Transport Association 1954-57; medl. af bestyrelsen for foreningen Dansk Samvirke 1956.

Tildelt Kgl. Dansk Aeroklubs æres-pokal for 1955.

Udenl. orden: S.V.3.

Adresse: Niels Andersens V. 35, Hellerup.

RASMUSSEN William S afdelingschef. R.; f. 16/5 1899 i Kbhvn.; søn af viktualie-handler Jørgen Rasmussen (død 1940) o» hustru Christiane f. Schultz (død 1943); gift (14/11 1923) m. Anna R., f. 4/6 1901 i Rinkenæs, datter af sognepræst N J Jensen (død 1906) og hustru Anna f. Meinhardt (død 1934).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1918; ansat i Livsforsikrings-Akts. Hafnia 1919, afdelingschef 1955.

Økonomisenior i Studenterforeningen 1924-25 og 1932-33; medl. af bestyreisen for Studenterforeningens Seniorklub fra 1936; deltaget i det sønderjyske arbejde fra 1915; efor for Arveprins Knuds kollegium fra 1953; formand for Sydslesvigsk Studie- og Hjælpefond fra 1955; medredaktør af Danmarks kommunale Styre 1954-55.

Adresse: Gyldenløvesg. 10, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Øresunds Allé 32,

Dragør.

RASTING Carl professor, dr. jur., R1.; f. 23/10 1900 i Kbhvn.; søn af grosserer Th. E Rasmussen (død 1911) og hustru Karen f. Jørgensen (død 1954); gift m. Amelie R., f. 27/5. datter af billedskærer, kunstmaler M Willumsen (død 1911) og hustru Charlotte f. Willesen (død 1942).

Student (Metropolitanskolen) 1918; cand. jur. 1924; fg. sekretær i justitsministeriet 1924; politifuldm. i Thisted 1925; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1926; studieophold i England, Tyskland og Frankrig 1929-30; lektor i retsvidenskab ved Kbhvns universitet 1931; dr. jur. 1932; professor i retsvidenskab ved Århus universitet 1936; universitetets rektor 1941-43; professor i retsvidenskab ved Kbhvns universitet 1951.

Medl. af redaktionskomitéen for Juristen 1936-40, af komitéen for Nordisk Tidsskrift for international Ret og for Jus Gentium, af hovedbestyrelsen for foreningen Norden 1946-49 og af foreningens råd fra 1949, af bestyrelsen for Retshjælpen for Ubemidlede og af bestyrelsen for Juridisk Forening i Århus 1936-51, af bestyrelsen for Rask-Ørstedfondet fra 1950, af kommissionen til behandling af statens forhold til videnskaben fra 1951 og af det af handelsministeriet i 1952 nedsatte udvalg til gennemsyn af forsikringslovgivningen; næstformand for bestyrelsen for Dansk Krigs-Søforsikring for Varer, for Krigs-forsikringen for danske Skibe og for Krigsforsikringen for danske Skibe, Fi-skeriafd. fra 1953; medl. af bestyrelsen for A/S Assurance-Comp. Baltica fra 1956; dommersuppleant i den særlige klageret 1939-49; medl. af folketinget (Kons. Folkeparti) 1950-57; medl. af den danske sektion af det internationale institut for administrative videnskaber i Bruxelles; medl. af forligsnævnet mellem Danmark og Venezuela; ledende senior i Studenterforeningen i Århus 1938-39.

Har skrevet: Haandbog i den danske Veksel- og Checklovgivning (1928); Rets-sammenlignende Studier over Entreprenørens Omsætningsbeskyttelse (disputats, 1932): Folkeretten I-II (1940); Presseretten (1951); juridiske afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter; medudgiver af professor Oluf H Krabbes Straffelovskommentar 1. udg. 1931, 2. udg. 1935, 3. udg. 1941, 4. udg. 1948.

Adresse: Mynstersv. 3, Kbhvn. V.

RASTRUP J A C stadsingeniør, direktør, R.; f. 1/2 1891 i Kongens Lyngby; søn af proprietær R Rasmussen (død 1937) og hustru Kirstine f. Jørgensen (død 1939); gift 1. gang (1916) m. Alice R., f. de Chabert; 2. gang (24/6 1942) m. Else R., f. 25/8 1898 i Nørresundby, datter af fabrikant C Stenbo (død 1933) og hustru Maria f. Strauss.

Cand. polyt. (bygningsing.) 1913; ingeniør ved de danske statsbaner s. å.; ingeniør ved baneanlæg på Bornholm 1914-15 og ved G A Hagemanns plantager og fabrikker på Skt. Croix 1916-17; kom-muneing. og bygningsinsp. for Lyngby-Taarbæk kommune 1917, stadsing. 1951; till. leder af Lyngby-Nærum Banen fra 1919.

Bl. a. medl. af svendeprøvekommissionen for Kbhvns amts nordre birk 1917-32, af bygningskommissionen fra 1917 og af sundhedskommissionens boligtilsyn fra 1941; medl. af bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Kommunes historisk-topo-grafiske Selskab fra 1932 (formand fra 1940), for Lyngby Bank fra 1932, for Teknisk skole i Lyngby fra 1933 (formand 1936-54), for Dansk Ingeniørforenings hygiejnetekniske sektion 1937-42, for Dansk Ingeniørforenings bygningsingeniørgruppe 1941-48 (formand 1942-48), for Stads- og Havneingeniørforeningen 1941-53 (formand 1947-53), af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1942-48 og 1953-56 samt for Dansk Byplanlaboratorium 1942-56 (næstformand) og af dettes egnsplansudvalg; medl. af bestyrelsen for Geoteknisk Institut fra 1943 (formand 1947-50) og af styrelsen for betonvarekontrollen fra 1948; formand for Dansk Ingeniørforenings permanente spildevandskomité 1944-56; medl. af Kbhvns trafikkommission 1948-54, af statens vejregeludvalg fra 1948, af Kbhvns omegnskommuners vejvedtægtsudvalg 1955-5V, af vejlovs-udvalget af 1951 fra 1956, af bestyrelsen for Nordisk Vejteknisk Forbund 1948-53 (næstformand 1951-53), af Kbhvnsegnens byudviklingsudvalg fra 1949, af landbrugsministeriets vandløbslovudvalg 1949-53, af statens vandløbsråd fra 1954 og af tilsynsrådet for dansk vejlaboratorium fra 1950; formand for Dansk Ingeniørforenings trafiklinieudvalg 1948-54; medl. af The executive board of International Water Supply Association og formand for sammes danske nationalkomité 1952; medl. af udvalget til udarbejdelse af en generalplan for Kbhvnsegnens spildevandsafledning 1952; censor ved polyteknisk læreanstalt fra 1949.

Har skrevet adsk. tidsskriftartikler vedr. byplanlægning og spildevandsrensning o. a. kommunaltekniske emner, gæsteforelæsninger ved Danmarks tekniske højskole 1950 og 1952 og ved Norges tekniske højskole 1955 samt artikler vedr. historisk-topografiske emner.

Adresse: Fuglevadsv. 3, Kongens

Lyngby.

RAUN Jacob direktør; f. 25/11 1872 i Viborg; søn af tømrermester Jens Nielsen (død 1914) og hustru Cathrine f. Raun (død 1912); gift (9/11 1901) m. Jenny R., f. 14/7 i Fredericia, død 1949, datter af landmand Niels Sørensen (død 1919) og hustru Maren f. Buhl (død 1918).

Sekondløjtn. i søetaten 1895; ansat i Vacuum Oil Company, Kbhvn., 1900; direktør i selskabets russiske afd.. Moskva, 1906-18; adm. direktør for Vacuum Oil Company A/S, Khbvn. 1918-34.

Medl. af bestyrelserne for Vacuum Oil Company A/S til 1956. for A/S Dampskibsselskabet af 1912 til 1956 og for Blegdamsmøllen, V Lund & Co. A'S ti! 1949; formand for bestyrelsen for A/S Baadfarten Lyngby-Farum.

Adresse: Hambros Allé 9. Hellerup.

RAUNKJÆR Palle forlagsdirektør, magister; f. 4/1 1886 i Strellev ved Varde; søn af gårdejer Jørgen Raunkjær (død 1917) og hustru Sine f. Pallesen (død 1899); gift (3/11 1916) m. Adda R., f. 21/2 1891 i Kbhvn., datter af professor Harald Goldschmidt (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Mary f. Bendix.

Student (Ribe) 1908; studieophold i Uppsala og Lund 1913; mag, art. 1915; leder af A/S J H Schultz Forlag 1925-38; redaktør af Salmonsens Leksikon 1926-30 og af Den lille Salmonsen 1936 -40; direktør for Det danske Forlag 1941-53; formand i bestyrelsen og direktør for Palle Raunkjærs Forlag A/S fra 1954; redaktør af Raunkjærs Konversations Leksikon fra 1947.

Har s. m. professor Hans Brix udg. Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs manuskriptudgave af Emil Aarestrups Samlede Skrifter (1922-25); har redigeret: Danmark, landet, folket og samfundet (bd. VII i boggaven til det svenske folk, 1951). Udenl. orden: S.N.3. Adresse: Fredensv. 18, Charlottenlund.

RAVN Christian advokat, notar; f. 13/5 1877 i Hyrup, Øsby sogn; søn af gårdejer Erik Ravn (død 1919) og hustru Ane f. Hansen (død 1885); gift (22/12 1922) m. Dorothea R., f. 19/11 1869 i Teterow i Mecklenborg, datter af banevogter Ernst Rugenstein (død 1907) og hustru Friederike f. Stoffer (død 1915).

Student (Haderslev) 1897; studeret jura ved universiteterne i Leipzig, Berlin og Kiel; referendar 1900; assessor 1906; advokat s. å.; notar 1918; suspenderet 3. sept. 1919 og endelig afsat fra notarembedet 8. maj 1923 for at have været med til at byde »La Mar-seillaise« velkommen på Flensborg Fjord 26. aug. 1919, igen udnævnt til notar 1926.

Som officer-stedfortræder med i verdenskrigen ved det hanseatiske reserveinfanteri-regiment nr. 213. I felten forfremmet til løjtnant og kompagnifører; såret ved Langemaack 30. okt. 1914; atter i felten jan. 1916; hårdtsåret ved Boesinghe 20. febr. 1916; u. genforeningen medl. af Mellemslesvigsk udvalg, af bestyrelsen for Sønderjydsk Fond, Flensborg afd., af kontrolkommissionen for Flensborg by og af den internationale kommissions censur-udvalg; formand for Vælgerforeningens retsudvalg; tekn. (juridisk) rådgiver hos den internationale kommission; assessor i den internationale kommissions særlige domstol; medl. af Flensborg byråd 1924; rådmand 1924-30.

Oldermand i Skt. Knudsgildet i Flensborg fra 1914, æresbroder fra 1921, æresoldermand fra 1933; æresmedlem Flensburger Schutzenverein fra 1936.

Udenl. ordener: Pr.J.K.l. og 2.; Ty. Æ.K.l.

Adresse: Storegade 2, (Union Bank),

Flensborg.

RAVN Fr. forlagsboghandler; f. 29/1 1888 i Silkeborg; søn af fh. boghandler Fr. Ravn og hustru Emma f. Jepsen; gift 1. gang (3/5 1914) m. Emilie R., f. 17/2 1889 i Ringsted, død 1931; 2. gang (2/7 1938) m. Debora R., f. 15/5 1898 i Ringsted, døtre af afd. musikdirektør J Scheuermann.

Lært boghandel i Aalborg 1902-07; boghandlermedhjælper i Kbhvn. 1907-15; etablerede Fr. Ravns Forlag 1915; medleder af Forlaget H Aschehoug & Co.'s danske afd. 1916-26, af C A Reitzels Forlag 1927-33; forlægger ved Berlingske Forlag 1933-53.

Formand for Boghandler-Medhjælper Foreningen 1908-15; medstifter af og 1922-38 kasserer for Holberg-Samfundet af 3. Dec. 1922.

Adresse: Prinsesse Alexandrines Allé

22, Charlottenlund.

RAVN H H professor, civilingeniør; f. 16/3 1905 i Kbhvn.; søn af museumsinspektør, docent J P J Ravn (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Anna Jørgine f. Jørgensen (død 1945); gift (1/11 1946) m. Gerda Elisabeth R., f. 6/6 1912, datter af prokurist Alfred Kilde (død 1924) og hustru Elisabeth f. Hansen (død 1953).

Student 1923; filosofikum 1924; cand. polyt. 1928; ingeniør hos stadsingeniøren i Horsens 1929-35; rådg. ingeniør i Horsens 1935-38; lærer ved Horsens bygningsteknikum 1931-38; assistent ved polyteknisk læreanstalt 1938-46, amanuensis 1946-49, professor i vej- og jernbanebygning samt byplanlægning 1949; mange studierejser til udlandet.

Lærer ved hærens officersskoles specialklasse (nu forsvarsakademiet) fra 1940; medl. af eksamenskommissionen for de tekniske skoler fra 1942; ledende ingeniør ved dansk vejlaboratorium u. vejdirektoratet fra 1949; redaktør af Dansk Vejtidsskrift fra 1950; Censor ved landbohøjskolen fra 1953.

Har skrevet artikler til tidsskrifter og leksika.

Adresse: Buddingev. 28 A, Lyngby.

RAVN Jørgen overlæge, dr. med.; f. 19/10 1903 i Kbhvn.; søn af fyrdirektør H V Ravn (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Fernanda f. Blom; gift m. Ellen R., f. 1/10, datter af tømrermester I N Kaas og hustru f. Andersen.

Student (Østersøgades gymn.) 1922; med. eks. 1929; reservelæge ved Montebello 1929-31; hospitalsuddannelse 1931-37; specialistanerk. i psykiatri 1936 og neurologi 1942; 2. reservelæge ved rigshospitalets psykiatriske klinik 1937-38; afdelingslæge ved sindssygehospitalet i Nykøbing S. 1938-50 og 1951-52; 1. reservelæge ved Bispebjerg hospitals psykiatriske afd. 1950-51; dr. med. 1950; overlæge ved sindssygehospitalet i Middelfart 1952.

Sekretær i Nordisk psykiatrisk Forening 1938-46. hovedredaktør af Nordisk psykiatrisk Medlemsblad fra 1946; medl. af arbejdsudvalget for et nervesanatorium i Nordsjælland 1944-50; medl. af bestyrelsen for Danske Psykiateres Organisation 1947-51; næstformand i bestyrelsen for Foreningen af overordnede Tjenestemænd ved Statens Sindssygehospitaler fra 1953; formand for bestyrelsen for Foreningen af tjenestemandsansatte Læger ved Statens Sindssygehospitaler fra 1954; medl. af bestyrelsen for Foreningen Broen fra 1956; censor i farmakologi ved læge-vidensk. embedseks., Århus universitet fra 1953; korresp. æresmedlem af Selma Lagerlöf-selskabet i Japan 1957.

Har skrevet: Om visse fejlkilder ved hæmatologiske undersøgelser af skizofrene (disputats, 1950); vidensk. afhandlinger om farmakologiske, psykiatriske og neurologiske emner; desuden en afhandling om Gösta Berlings Saga i psykiatrisk belysning og tidsskriftartikler om Selma Lagerlöf.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.M.M.3.

Adresse: Teglgårdsv. 29A, Middelfart.

RAVN Niels Frederik oberst, RDM., HTH.p.p.; f. 18/5 1900 i Århus; søn af kaptajn C A F Ravn (død 1943) og hustru Johanne f. Koppel; gift (9/12 1927) m. Eva R., f. 19/10 1904 i Helsingør, datter af kommunelærer E Bréson (død 1940) og hustru Agnes f. Sørensen (død 1938).

Student 1918; premierløjtn. 1922; kap-tajnløjtn. 1932; kaptajn 1937; oberst-Iøjtn. og chef for 19. batl. 1946; chef for 1. fodfolkspionerbatl. s. å.; chef for 1/9 regiment 1951; oberst i res. og stedfortrædende regionschef ved region VIII 1952.

Udenl. ordener: N.St.O.31.; S.Sv.31.

Adresse: Vordingborg.

RECHENDORFF Henrik redaktør; f. 5/12 1900 i Kbhvn.: søn af teaterdirektør Wilhelm Rechendorff (død 1952) og hustru f. Lund (død 1935).

Student (Sorø) 1920; medarbejder ved Social-Demokraten 1921-40, ved B.T. 1940-46, ved Berlingske Tidende fra 1946.

Adresse: Frændev. 25, Søborg.

RECHENDORFF Johannes Valdemar legationsråd, R.p.p.; f. 17/7 1896 i Aastrup; søn af sognepræst V E Rechendorff (død 1950) og hustru Sophie f. Andersen (død 1955); ugift.

Student (Horsens) 1914; cand. jur. 1920; kst. sekretær i udenrigsministeriet s. å., udnævnt 1923; vicekonsul i San Francisco 1925; atter sekretær i udenrigsministeriet 1928; legationssekretær i Berlin 1930, i Bryssel 1933; fg. fuldmægtig i udenrigsministeriet 1934; vicekonsul i Montreal 1936; le-gationssekr. i Washington 1942; chargé d'affaires i Mexico 1944; fg. konsul i San Francisco 1946; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1946-53; medl. af delegationen til FN's plenarforsamlinger 1948 og 1951 i Paris og 1949 og 1952 i New York; chargé d'affaires i Warszawa 1953, legationsråd s. å.

Udenl. ordener: B.K.4.; Gr.Fr.5.; Mex. A.A.5.

Adresse: Det danske gesandtskab, Fil-

trowa 13, Warszawa, Polen.

RÉE Knud fh. fiskeriminister, redaktør, K.p.p.; f. 14/7 1895 i Holbæk; søn af lærer J P Stensmark (død 1943) og hustru Olga f. Rée (død 1915); gift (2/11 1919) m. Mary R., f. 13/6 1895 i Nykøbing M., datter af smed P Jacobsen (død 1940) og hustru Emilie f. Heitmann (død 1923).

Student (Århus katedralskole) 1914; journalist ved Morsø Folkeblad 1917-19; journalist ved Vestkysten, Esbjerg 1919, redaktionssekr. s. å., bladets redaktør 1928-50 og fra 1953, till. direktør for A/S Den sydvestjydske Venstrepresse fra 1954; fiskeriminister i ministeriet Erik Eriksen 1950-53.

Medl. af radiorådet 1925-51 og af dettes programudvalg 1933-51; formand for Den jydske Lytterforening 1924-32 og 1939-45; medl. af Esbjerg byråd 1937-50 og af landstinget i 1953; medl. af bestyrelsen for I/S Ritzaus Bureau fra 1954. næstformand fra 1955; næstformand for Journalistforeningen fra 1955; medl. af repræsentantskabet for Den danske Presses Fællesindkøbsfor-ening fra 1956.

Har udg. »Bogen om I C Christensen«, s. m. Axel Breidahl; Danmarks Radio og s. m. Ernst Christiansen: Statsradiofonien 1925-50.

Udenl. orden: N.O.N.l.

Adresse: Finlandsg. 63, Esbjerg.

REEDTZ-THOTT Axel baron, hofjægermester, godsejer; f. 20/6 1920 i Viby ved Århus; søn af hofjægermester, oberstløjtnant, baron Tage Reedtz-Thott (se denne); gift (4/5 1951) m. Susanne R-T., f. 25/1 1929, datter af direktør Henrik Tholstrup (se denne).

Student (Herlufsholm) 1939; filosofikum 1940: uddannet ved landvæsen og skovbrug; kornet 1943; løjtnant i livgarden 1945; afgangseks. fra Handelshøjskolen (HA) 1946; ansat i udenrigsministeriet s. å.; attache ved gesandtskabet i Ottawa 1946; handelssekr. ved generalkonsulatet i New York 1947; attache ved ambassaden i Washington 1948; arvede Gavnø gods 1927; overtog godset 1945. forestår den daglige ledelse af dette fra 1949; til!, direktør for A/S Hessiccator fra 1956.

Medl. af folketinget (Kons. Folkeparti, Næstvedkredsen) fra 1953. Diverse tillidshverv.

Adresse: Gavnø pr. Næstved.

REEDTZ-THOTT Tage baron, hofjægermester, oberstløjtnant, R.DM.; f. 20/8 1886; søn af kammerherre, hofjægermester, baron Axel Reedtz-Thott (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Sofie Magdalene f. baronesse Berner-Schilden-Holsten (død 1928); gift (8/8 1918) m. Else R.-T., f. 9/6 1897, datter af kammerherre, hofjægermester, baron Joachim Wedell-Neergaard (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Henny f. komtesse Moltke (død 1954).

Udgået fra Odense katedralskole; pre-mierløjtn. i rytteriet 1909; ved 4. dragonregiment til 1912; ved gardehusarregimentet til 1919; ritmester 1919; chef

for 3. dragonregiments 2. eskadron til 1923; ritmester af res. i gardehusarregimentet 1923, af forstærkningen 1935; oberstløjtn. 1940; afsked 1946; forpagter af Strandegaard ved Faxe 1926.

Formand for bestyrelsen for Dansk Skovindustri; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Præstø og Omegn. Adresse: Strandegaard pr. Fakse.

REESEN Emil kapelmester ved Det kgl. Teater, komponist, R.; f. 30/5 1887 i Kbhvn.; søn af militærmusiker Julius Reesen (død 1932) og hustru Laura Wil-helmine f. Hansen (død 1943); gift (20/10 1911) m. Mary R„ f. 11/2 1889 i Kalundborg, datter af musikdirektør L Hansen.

Elev af Siegfried Langgaard og Vilhelm Rosenberg; debut som klaverspiller 1911, som dirigent 1919; kapelmester ved Tivoli Teatret 1919. ved Dagmarteatret 1920, ved Scala Teatret 1921-25; studieophold i Paris 1925-27; ved statsradiofonien 1927-36; gæstedirigent ved Det kgl. Teater fra 1931; dirigent for Kbhvns Koncertforening 1937 og i Tivolis koncertsal fra 1949; kapelmester ved Det kgl. Teater 1950; orkesterkon-certer i Paris, Berlin, Leipzig, Hamborg og Stockholm.

Kompositioner: musik til: Set. Hans Aftens-Spil (Dagmarteatret. 1921; Det kgl. Teater, 1939 og 1950); Trold kan tæmmes; Posthuset; Salome; Vor Ære og vor Magt (Det kgl. Teater, 1937); Chas (Det kgl. Teater, 1938); Johnson over Jordan (Betty Nansen Teatret, 1939); Som man behager (Det kgl. Teater, 1951); Harlekins Tryllestav (Det kgl. Teater, 1951); balletterne Viola d'Amore, Gaucho (Det kgl. Teater, 1931), Gudindernes Strid (Det kgl. Teater, 1933) og Zaporogerne (Det kgl. Teater, 1934); operaen Historien om en Moder (Det kgl. Teater, 1941); forsk, orkesterværker, kantater, sange etc.

Formand for Dansk Kapelmester Forening, for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik og for Det danske Selskabs musikudvalg; medl. af bestyrelsen for Koda-Dramatik, for Dansk Komponistforenings musikforlag Edition Dania og af Koda's vurderingsudvalg; censor ved statsradiofoniens musikafd. Tildelt Dansk Komponistforenings Jubilæumslegat 1954 og den kulturelle fonds hæderspris 1957.

Adresse: Gammel Mønt 14, Kbhvn. K.

REFN Helge teatermaler; f. 5/11 1908 i Kbhvn.. søn af amtsvejinspektør, cand. polyt. Hans Emil Refn (død 1939) og hustru Ella f. Lund; gift (28/7 1935) m. Ingegerd R., f. 3/6 1910 i Ljungby, Sverige, datter af häradshövding Nils Munck af Rosenschbld og hustru Elisabeth f. grevinde Frolich.

Student (Sorø) 1927; ansat i Danish Bacon Co., London i et år; studieophold i Frankrig i fire år; uddannelse på malerskoler i London og Paris (Fernand Leger); medarbejder hos Louis Jouvet på Théatre Pigalle, Paris i to år; udstillede på Efterårsudstillingen 1935 model til reformeret teater; tildelt Diplome d'honneur for samme på Verdens-udstillingen i Paris 1937; udført vægmaleri på Koloniudstillingen i Paris 1930; tildelt Michaelsens Tegnerlegat 1938 og Eckersberg-medaljen 1951; indbudt gæst på Efterårsudstillingens dekorative afd. 1941; deltog i den danske kunstudstilling i Oslo 1946; gæst på Grønningen 1948, 1950 og 1951, medl. fra 1953; studierejse (Ny Carlsberg Fondet) til Italien og Frankrig 1950.

Arbejder: dekorationer til bl. a. Théatre Pigalle: Jules Romains' Dono-goo og Giraudoux's Judith; Det kgl. Teater: Vor Ære og Vor Magt, Don Ranudo, Cæsar og Cleopatra, Dage paa en Sky, Tartuffe, Leocadia. Omstigning til Paradis, Colombe, Maria Stuart, Tryllefløjten, balletten Lunefulde Lucinda m. fl.; Det ny Teater: Lucretia; Riddersalen: Frk. Julie, Livet er jo dejligt og Flyvende Sommer; Frdbg. Teater: Vetse-ra blomstrer ikke for enhver; Allé-Scenen: Antigone; Folketeatret: Amphitrion 38; dekorationerne til Svenska Riksteatern og til Nationalteatret i Oslo til Stor Staahej for ingenting 1946, til Svenska Teatern i Helsingfors til Othello 1951 og til Kungl. Teatern i Stockholm til operaen Don Carlos 1956; dekorativ udsmykning af Aalborghallen samt Harlekin fortæppe til hallens scene (1952-53); har endv. tegnet plakater og bogomslag samt udstillet som gæst i Kunstforeningen (1955).

Adresse: Hundesøv. 2 C. Gentofte.

Sommerbolig: Bolmen, Smaaland,

Sverige.

REFSLUND Kristian professor, civilingeniør; f. 13/10 1911 i Bovlund i Sønderjylland; søn af afdøde gårdejer Hans Thomsen Refslund; gift (27/5 1944) m. Anne-Lise R., f. 6/2 1924 i Århus.

Cand. polyt. 1939; professor i maskinisere ved Danmarks tekniske højskole 1954.

Adresse: Immortellev. 5, Vedbæk.

REHBERG Poul Brandt professor, dr. Phil. & med.; f. 29/3 1895 i Middelfart; søn af manufakturhandler Adolf Reh-berg (død 1930) og hustru Jakobe f. Brandt (død 1930); gift 1. gang (ægteskabet opløst) m. Vera B. R.. f. Jensen, f. 24/10 1898; 2. gang m. Ally Margrethe B. R., f. Madsen, f. 12/2 1913.

Cand. mag. 1921; dr. phil. (Studies on Kidney Function) 1926; assistent ved zoofysiologisk laboratorium 1921: amanuensis smstds 1931; lektor ved Kbhvns universitet 1936, professor i dyrefysiologi 1945.

Medl. af bestyrelsen for Nordisk Forening for Fysiologi 1937; formand for Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi i 1937-38. for Biologisk Selskab 1938-42 og for Studentersamfundet 1945 -48, derefter æresmedlem af sidstn.; medl. af Videnskabernes Selskab 1944; formand for den danske komité af International Union Biologicai Sciences 1947; medl. af International Committee on Science and its Social Relations 1947-53, formand for dennes danske sektion 1948; medl. af bestyrelsen for Frihedsfonden; medl. af komitéen for kulturelt hjælpearbejde i Tyskland; medl. af bestyrelsen for A/S Dagbladet Politiken 1948 og af forretningsudvalget 1953; medl. af Executive Committee of World Movement for World Federal Government 1949-53, vicepræsident for World Association of World Fe-deralists 1956, landsformand for organisationens danske afd. Een Verden 1948-54, derefter æresmedlem af sidstn.; præsident for Een Verdens nationale komité 1957; Charter Member Council Inter-National University Foundation 1956; ut-nevnt medlem af Studentersamfundet i Bergen 1949; »Ben Adam« i Jødisk Ungdomsforening 1950; formand for det af indenrigsministeriet nedsatte forskningsudvalg 1950; dr. med. h. c. ved Lunds universitet 1950; medl. af forsvarets forskningsråd 1952, af kommission for statens almindelige videnskabsfond 1952, af atomenergikommissionen og dennes forretningsudvalg 1956 samt af sundhedsstyrelsens radioaktivitetsudvalg 1955; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1957; medl. af bestyrelsen for Centralforeningen af Lærere ved de højere Læreanstalter 1953 og for H C Andersen Samfundet i Kbhvn. 1955.

Adresse: Juliane Maries V. 34,

Kbhvn. Ø.

REHLING Erik fh. lektor; f. 12/2 1890 i Kbhvn.: søn af læge Johan Rehling (død 1938) og hustru Neeltje f. Fich (død 1952): gift (21/12 1951) m. Else R., f. 10/9 1912 i Kbhvn., datter af viceskoleinspektør V Herlev.

Student (Metropolitanskolen) 1908; cand. mag. 1915; lærer ved Østre bor-gerdydskole 1916, adjunkt smstds 1920, lektor 1932-55; till. lærer ved Danmarks lærerhøjskole fra 1929.

Medl. af bestyrelsen for Selskab for nordisk Filologi 1913-20, dets formand 1926-28.

Litterære arbejder: Dansk Grammatik; Det danske Sprog; Svenske Forfattere i Udvalg; Svensk Ordliste og Svensk Læsning for Mellemskolen (s.m. Gudmar Hasselberg); Modersmaalet I-II (s. m. Einer Andersen); Skriftlig Form.

Adresse: Hasselv. 49, Virum.

REHOF Kai overingeniør, R.; f. 4/12 1894 i Kbhvn.; søn af glarmester H P Hansen (død 1935) og hustru Petrea f. Larsen (død 1926); gift (3/4 1923) m. Fanny R., f. 1/12 1901 i Omaha, Nebraska, USA, datter af sognepræst Michael Chr. Glenstrup (død 1942) og hustru Juliane f. Neergaard (død 1907).

Cand. polyt. (bygningsing.) 1917; ansat ved Kbhvns vej- og kloakanlæg s. å.; overgået til stadsingeniørens direktorat 1934; afdelingsing. 1941; overing. og chef for kloakkontoret 1944; forsk, studierejser i Europa. Teknisk sagkyndig for statens vandløbsudvalgs underudvalg for Sjælland m. v. 1942 og for forsk, landvæsensretter.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns kommunale Ingeniørforbund 1928-30, for Dansk Ingeniørforenings bygningsingeniørgruppe 1945-51 og for hygiejneteknisk sektion 1945-54 (formand 1948-54), for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark 1946 og af Dansk Ingeniørforenings spildevandsudvalg 1936-46 og spildevandskomité 1944 (formand 1956); medl. af planlægningsudvalget for Kbhvnsegnens spildevandsafledning 1952 og af bestyrelsen for Det forenede Vel-gørenhedsselskab 1955; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1948.

Har skrevet artikler om tekniske emner i tidsskrifterne Ingeniøren og Stads- og Havneingeniøren m. v.

Adresse: Oxford Allé 37, Kbhvn. S.

REICHHARDT Poul skuespiller; f. 2/2 1913 i Ganløse; søn af kreaturkommissionær Carl Reichhardt og hustru Marie f. Larsen; gift (31/5 1955) m. skuespillerinde Margareta R., f. i Sollefteå, datter af skolelærer Olof Fahlén og hustru f. Holmberg.

Skuespiller ved Nørrebros Teater 1931; gæstespil som Biff i En Sælgers Død på Det kgl. Teater 1950, engageret ved teatret fra 1950.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Skuespillerforbund fra 1944 og for A/S ABC-Grammofon 1954-56.

Har optrådt i lystspil og operetter m. m.: har medvirket i en række danske film, bl. a. Storken, Elly Petersen. Otte Akkorder, Far skal giftes, Den usynlige Hær, De røde Enge, Brudstykker af et Mønster, Støt staar den danske Sømand, Café Paradis, Hendes store Aften, En Sømand gaar i Land, Fløjtespilleren, Arvingen, Paa Tro og Love.

Adresse: Nyhavn 59, Kbhvn. K.

REIMER Birgitte skuespillerinde; f. 8/2 1926 i Nykøbing F.; datter af bankdirektør H A Reimer og hustru Inger f. Bech.

Student (Nykøbing F.); gennemgået Det kgl. Teaters elevskole 1945-47; debut på det kgl. Teater 1946 i Paa et hængende Haar; skuespillerinde ved Aarhus Teater og derefter ved forsk, kbhvnske privatteatre.

Har fortrinsvis haft hovedroller i lystspil, bl. a.: Tre maa man være, Solstik, Legetøjskarrussellen, Levende Lys, Fransk uden Taarer, Drømmepigen og Cranks; desuden medvirket i Cirkusrevyen og Hornbækrevyen samt i filmene: Som sendt fra Himlen, Adam og Eva, Vi som gaar Køkkenvejen, Vi som

gaar Stjernevejen og i den svenske film: En lektion i kärlek.

Adresse: Hostrups Have 56, Kbhvn. V.

REIMER Sv. Algreen landsretssagfører; f. 13/5 1893 i Aalborg; søn af boghandler Fr. Reimer (død 1930) og hustru Birgitte f. Algreen (død 1933); gift (16/4 1919) m. Astrid Hedevig R., f. 26/7 1890 i Hobro, datter af fabrikant Chr. Jørgensen (død 1920) og hustru Anna f. Lund (død 1918).

Student (Aalborg katedralskole) 1911; cand. jur. 1918; sagfører i Slagelse 1921; landsretssagf. 1924; offentlige og beneficerede sager fra 1937.

Næstformand i bestyrelsen for A/S Landbobanken i Slagelse fra 1933; formand for A/S Slagelse Bryghus fra 1934 og for Bestyrelsen for Dansk Cykle Industri A/S, Slagelse; formand for Slagelse-afd. af foreningen Den Personlige Friheds Værn.

Adresse: Slagelse.

REIMERS Frithjof apoteker, generalsekretær, dr. pharm.; f. 17/4 1906 i Århus; søn af apoteker M N Reimers (se denne); gift (3/1 1929) m. Anne Marie R., f. 14/9 1906 i Rønde, datter af læge O K Albeck (død 1931) og hustru Margrethe f. Christiansen.

Student (Århus katedralskole) 1924; cand. pharm. 1930; assistent ved Farmaceutisk læreanstalt 1931-33; forstander for farmakopékommissionens laboratorium 1933-53; apoteker på Frdbg., Dalgas Boulevard apotek, fra 1953; studierejser bl. a. til Innsbruck 1938, Prag 1939 og USA 1953; dr. pharm. 1943; redaktør af Dansk Tidsskrift for Farmaci 1939-49; Assistant editor for Ana-lytica Chimica Acta 1953; censor ved farmaceutisk medhjælpereks. og farmaceutisk kandidateks.

Medl. af bestyrelsen for Danmarks farmaceutiske Selskab 1934-39 og for Selskabet for analytisk Kemi 1942-45 og 1954; medl. af farmakopékommissionen 1945; generalsekr. for det nordiske farmakopénævn 1948.

Har skrevet: Æter til Narkose. Undersøgelser over Autoksydation og Stabilisering (disputats. 1943); Grænseprøver for Urenheder (1946); Kommentarer til prøverne i Pharmacopoea Danica 1948 (1952); The Basic Principles for Pharmacopoeial Tests (1956): deltaget i udarbejdelsen af farmakopékommissionens publikationer bl. a. Pharmacopoea Danica 1948; vidensk. afhandlinger af farmaceutisk-kemisk indhold i danske og udenl. tidsskrifter.

Tildelt Danmarks farmaceutiske Selskabs guldmed. 1952.

Adresse: Dalsvinget 9, Hellerup.

REIMERS M N apoteker, R.DM.p.p.; f. 2/7 1874 i Aabenraa; søn af apoteker D M C Reimers (død 1902) og hustru Louise f. Andersen (død 1877); gift (15'10 1903) m. Astrid R., f. 17/5 1884 i Århus, datter af sagfører Sigfred Winge (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Petrea f. Rian (død 1949).

Student (Århus) 1892; exam. pharm. 1895; cand. pharm. 1897; cand. phil. 1897; ophold i Halle a. S., Berlin og Paris 1897-1900; doktor ved Paris universitet (Les Quinsquinas de Culture) 1900; medhjælper ved Århus Løve apotek 1900-02; apoteker smstds fra 1902.

Formand for Apoteker-kredsforeningen for Randers-Aarhus og Omegn 1908-28; medl. af bestyrelsen for Danmarks Apotekerforening 1909-39, formand 1930-39, for Århus Museums kunstafd. fra 1909, for Århus Turistforening 1908-19, for Arveprinsesse Carolines børneasyl fra 1906, for Alliance Francaise 1912-37 og for Foreningen for Belønning og Understøttelse til Medhjælpere ved husligt Arbejde i Århus og omegn 1925-46. Kor-resp. medl. af Académie de Pharmacie de Paris; medl. af tilsynsrådet for Spare- og Laanekassen i Aarhus 1929 -54; næstformand 1942-54; medl. af bestyrelsen for Danmarks farmaceutiske Selskab 1.940-45 og af bestyrelsen for Marselisborg mindepark 1949.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse; Hørhavev. 62, Højbjerg.

REIN-JENSEN Hans E politimester; f. 13/2 1907 i Kbhvn.; søn af kriminalassistent Rein. Jensen (død 1942) og hustru Ingeborg f. Hansen; gift (29/1 1934) m. Ragnhild R-J., f. 21/1 1906 i Christiansfeld, død 1954, datter af apoteker Søren Peter Larsen (død 1937) og hustru Hedvig f. Sørensen (død 1954).

Student (Birkerød) 1925; cand. jur. 1932; sagførerfuldm. i Thisted 1932; kriminalbetjent i Sønderborg 1933; poli-tifuldm. i Aabenraa 1934; politikommissær smstds 1939; souschef ved ordenspolitikommando Jylland-Fyn, Århus 1943; anholdt af »Gestapo« 1944; i tyske koncentrationslejre 1944-45; medhjælper hos politikommandørerne for Midtjylland og Nordjylland 1945-46; leder af rigspolitiets grænsebevogtning, Tinglev 1946-48; politimester i Sæby 1948, i Haderslev 1956.

Medl. af bestyrelsen for Politifuldmægtigforeningen i Danmark 1937-39 og for Politikommissærforeningen i Danmark 1942-45; formand for Aabenraa Boldklub 1937-43.

Adresse; Haderslev.

REINHARD Erik direktør, R.p.p.; f. 22/2 1901 i Kbhvn.; søn af direktør Kay Reinhard (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Julie f. Vett; gift m. Grete R., f. 5/7 1903 i Århus, datter af overretssagfører Otto Gulmann (død 1938) og hustru Karen Elisabeth f. Langballe.

Student 1919; merkantil uddannelse i England og Amerika 1919-24; ansat i Otto Mønsted A/S 1925, direktør 1941; medl. af bestyrelsen for Otto Mønsteds Fond 1957.

Adm. direktør for AS Margarine-Com-nagniet M.C. og medl. af dets bestyrelse fra 1947; medl. af bestyrelsen for forsk, aktieselskaber og for Kaptajn J Chr. Jensens Fond; medl. af Industrirådet og af Privatbankens repræsentantskab; formand for Margarinefabrikantforeningen og Margarine Industriens Fælles Udvalg (MIFU).

Udenl. orden: N.St.0.3'.

Adresse: Nyhavn 65, Kbhvn. K.

REINHARD W direktør, R.; f. 21/6 1904 i Kbhvn.; søn af direktør L Reinhard og hustru Asta f. Jensen (død 1946); gift (18/9 1927) m. Ingeborg R., f. 20/2 1906 i Dragør, datter af slagtermester Herman Steffensen (død 1920) og hustru Mary f. Hansen (død 1946).

Handelsvidensk. diplomprøve fra Handelshøjskolen i Kbhvn. 1938; ansat i firmaet Lund & Rasmussen, Helsingør 1919 og i firmaet Vilh. Christiansen, Kbhvn. fra 1920, fuldmægtig 1929, prokurist 1932, direktør 1942, medindehaver af firmaet 1945, efter firmaets omdannelse til aktieselskab i 1951 direktør i og medl. af bestyrelsen for dette.

Formand for Foreningen af Frugtvins-fabrikanter i Danmark 1942; medl. af bestyrelsen for Vinhandlerforeningen for Danmark 1947-53, af komitéen for det danske studenterhus i Paris og af Industrirådet 1948; formand for Foreningen af danske Erhvervsøkonomer 1954-57; medl. af alkoholkommissionen 1952, af revisorkommissionen 1953 og af næringslovkommissionen 1954.

Adresse: Vejlesøv. 15, Holte.

REINSTRUP Ejnar Vilfred politimester, R.p.p.; f. 18/8 1893 i Kbhvn.; søn af sadelmagermester G F Reinstrup (død 1936) og hustru f. Jespersen; gift 1. gang (ægteskabet opløst 1944) m. Selma R., f. il/6 1898 i Randers, datter af skomagermester Chr. R Bang og hustru f. Rasmussen; 2. gang (15/11 1947) m. Sara R., f. 15/12 1906 i Kbhvn., datter af Christian Jensen og hustru Augusta f. Kri-stjansdotter.

Student (Lyceum) 1911; cand. jur. 1917; byfogedfuldm. i Randers 1917; birkefuldm. i Fredensborg 1918; fuldmægtig hos statsadvokaten i Kolding 1919; medhjælper hos statsadvokaten i Sønderborg 1920; kst. politiadvokat i Kbhvn. 1930; udnævnt 1931; politimester i Kbhvns amts søndre birk og Amager birk 1937, i Hillerød m. v. 1952.

Formand for Foreningen af statsansatte Embedsmænd i Kbhvns Politi 1936-37; censor ved statens politiskole fra 1939; medl. af politiets ekstraord. bedømmel-seskommission 1946-47, af udvalget ang. undersøgelse af flyveulykker 1948, af kommissionen ang. mentalundersøgelser og af redaktionsudvalget for bladet »Politiet« 1949; formand for justitsministeriets prøveudvalg for kørelærere (politikreds 1-16) 1949; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Politimestre i Danmark 1949-55; næstformand for Landsforeningen for Politihundesagen i Danmark 1950-53.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; N.O.N.4.; S.N.3.; Æt.S.4.

Adresse: Hillerød.

REISBY Oluf landsdommer, R.; f.4,2 1906 i Tjæreby ved Roskilde; søn af gårdejer, sognefoged Jens Chr. Sivertsen og hustru Kirsten Sofie Marie f. Andersen; gift (2/11 1935) m. Grete Karen R., f. 15/2 1913 i Gørlev, datter af repræsentant Chr. Christiansen og hustru Frederikke Dorthea f. Christensen.

Student (Roskilde) 1924; cand. jur. 1930; sagførerfuldm. 1930-35; landsrets-sagf. (beskikk. depon.) 1935; fg. fuldmægtig ved Kbhvns politis undersøgelseskamre 1935; kst. politiadvokat 1937; udnævnt 1938; kst. byretsdommer 1945; udnævnt 1947; dommer i østre landsret 1954.

Formand for overvoldgiftsretten i husdyrsager for Kbhvn. og Kbhvns amt 1954.

Adresse: »Falkenhøj«, Tjæreby pr.

Roskilde.

REITEL Alfred justitssekretær, R.; f. 17/10 1904 på Frdbg.; søn af fh. bankbestyrer Jørgen Rasmussen og hustru Olga f. Gothknecht (død 1955); gift (22/6 1940) m. Amalie R., f. 29/11 1910 i Kbhvn., datter af entreprenør Christian Olsen (død 1930) og hustru Amalie f. Friis (død 1939).

Ansat på rederi- og handelskontorer 1920-31; student (privat dimit.) 1932; translatør i spansk 1933; cand. jur. 1939; sekretær ved østre landsret 1939-44; fuldmægtig smstds 1944-45; sagfører (beskikk. depon.) 1945; sekretær for ankenævnet for sager ang. forræderi m. v. 1945-54; protokolsekr. i højesteret 1945-48; justitssekr. i højesteret 1949; till. sekretær for Kong Christian den Tiendes Fond 1949 og for den særlige klageret 1949.

Næstformand i bestyrelsen for Trans-latørforeningen 1946; medl. af bestyrelsen for Gustaf Packalens Mindefond 1956.

Adresse: GI. Kongev. 130, Kbhvn. V.

REITER Paul J overlæge, dr. med., R.; f. 29/1 1895 i Viborg; søn af buntmager Maximilian Reiter (død 1935) og hustru f. Wammen (død 1927); gift m. Esther Nancy R., f. 24/12 1904 i Kbhvn., datter af grosserer Niels Chr. Olsen (død 1925) og hustru Ane Kirstine f. Larsen (død 1955).

Student (Viborg) 1912; med. eks. 1919; kandidat og kst. reservelæge ved sindssygehospitalet i Nykøbing Sj. 1919-20, assistent ved sindssygehospitalet ved Ar-hus 1921-22; 2. reservelæge ved Sankt Hans hospital 1922-24; 1. reservelæge 1924-25, afdelingslæge 1925; till. speciallæge ved psykopatanstalterne i Herstedvester og suppleant i fængselsnæv-

net 1937; overlæge ved psykopatanstalterne i Herstedvester og psykiatrisk lægekonsulent for fængselsvæsenets overbestyrelse 1938; overlæge ved kommunehospitalets psykiatriske afd., Kbhvn. 1941; dr. med. 1925; specialistanerk. (psychiatri) 1925; (neurologi) 1926; As-sociate member of International Psycho-analytical Association 1951; prakt, i Kbhvn. fra 1927; forsk, studierejser, bl. a. til USA 1947 og 1951.

Medstifter af og 1948 præsident i Landsforeningen for Mentalhygiejne; medl. af Wiener Verein fiir Psychiatrie und Neurologie 1948, af Schweizerische Gesellschaft fiir Psychiatrie 1951, af American Psychiatrie Association 1953, af The Society for clinical and experi-mental Hypnosis 1953, af American Group Psychotherapy Association 1953 og af The Royal Medico Psychological Association 1955; gæsteforelæsninger i Wien 1948 og 1953; medl. af Ex. Board i World Federation of Mental Health 1952-56.

Har bl. a. skrevet: Om Sukkerstofskiftet ved Psychoser (disputats, 1925); Sindssyge og Sindssygepleje (1926); Zur Pathologie der Dementia praecox (1929); Nervøse Mennesker (1933); Pellagroide Dermatosen an Geisteskranken (1935); Martin Luthers Umwelt, Charakter und Psychose. I Die Umwelt (1937), II Luthers Persbnlichkeit, Seelenleben und Krankheiten (1941); Christiern 2'(1942); Sande og tvivlsomme Mirakler (1943); Neuroserne og deres Behandling (1945); Vejledning i psykoterapeutisk Teknik (1946 og 1950); Martin Luther I-II (dansk, forkortet udg. 1946); Psykopati og Psykopather (1946); Læren om Neuroserne (1951); Psykosomatisk Medicin (1953); desuden en lang række arbejder i fagtidsskrifter o. lign.

Adresse: Tværv. 6, Birkerød.

REMKE Otto F direktør i finansministeriet, K.DM.; f. 5/2 1903 i Kbhvn.; søn af husejer A Remke (død 1944) og hustru Marie Magdalene f. Andersen (død 1937); gift (16/5 1942) m. Esther R., f. Haldrup, f. 14 8 1913.

Student (Vestre borgerdydskole) 1921; cand. jur. 1927; sekretær i finansministeriets hovedrevisorater 1928; fuldmægtig 1935; ekspeditionssekr. 1939; kontorchef s. å.; chef for 1. hovedrevisorat 1946, direktør 1956. Bestall. som sagfører 1932 og som landsretssagf. 1934 (Bestall. depon.).

Medl. af statsregnskabsrådet; formand for revisionsrådet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank; medl. af Board of Auditors ved De Forenede Nationer 1949 -55.

Medl. af bestyrelsen for Ministerial-foreningen 1939-46.

Adresse: Serridslevv. 10, Kbhvn. Ø.

REMMERT Albert direktør; f. 2/6 1894 i Kbhvn.; søn af frisørmester F Rem-mert (død 1944) og hustru Andrea f. Flindt (død 1946); gift (4/9 1942) m. Grethe R., f. 10/12 1913 i Gentofte, datter af grosserer H I Andersen (død 1938) og hustru Valborg f, Jacobsen.

Udgået fra De forenede kirkeskoler 1909; uddannelse i firmaet Dollfus-Miég & Cie, Frihavnen; kontorchef i Erhvervsbanken, Kbhvn. 1918; prokurist i Vingaarden, Odense (Odense Vin Kompagni, Niels Jensen & Co., J J Jacobsens Eftf., A/S C F Schalburg og Gamle Hestehauge) 1930, direktør 1945.

Medl. af bestyrelsen for Overlærer Karl Schmidts Mindelegat; revisor i A/S C F Schalburg, Nyborg.

Adresse: Filosofgangen 17, Odense.

Sommerbolig; Lykkehuset, Dyrup pr.

Fruens Bøge.

RENDAL Erik dommer, R.; f. 14/12 1912 i Holstebro; søn af dommer N H Rendal (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Margrethe f. Busk; gift (1/1 1949) m. Lizzie Kirsten R., f. 31/5 1925 i Helsingør, datter af snedkermester Alex Petersen og hustru Emilie f. Hansen.

Student (Haderslev) 1930; cand. jur. 1937; dommerfuldm. i Helsingør s. å., sorenskriver (dommer) på Færøerne

Formand for tilsynsrådet for Færø Amts Sparekasse, for ulykkesforsikrings-rådet for Færøerne og for Færøernes plantagenævn.

Adresse: Thorshavn, Færøerne.

RENDBECK Georg Chr. overretssagfører; f. 31/8 1884 på Vestrupgaard; søn af proprietær N C C Rendbeck (død 1893) og hustru Ane Dorthea f. Nørgaard (død 1948); gift (19/11 1915) m. Karen R., f. i Kbhvn., datter af grosserer J M Frigast (død 1936, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Oliva Elisabeth f. Schmiege-low (død 1904).

Student (privat dimit.) 1903; cand. jur. 1909; assistent i ministeriet for offentlige arbejder 1912; overretssagf. i Aalborg 1914.

Medl. af Hasseris sogneråd 1927-46, formand 1941-46; formand for bestyrelsen for Aalborg Privatbaner; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Jydsk Telefon-Akts.; formand for bestyrelsen for A/S Wilh. Staun, for A'S Jydsk Revisionsinstitut og for Nordjysk Musikkonservatorium; medl. af bestyrelsen for A/S Christiansen & Nielsen, for A/S Hans Larsen, for A/S Hygæa, for A/S Hygaea Colours and Varnishes Ltd., for G.F.L. Rejsebureau, af det danske udvalg for Göteborg-Fre-derikshavn linien og af hovedbestyrelsen for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio).

Adresse: Vesterled, Hasseris, Aalborg.

Sommerbolig: Vestruplund, Nørre Saltum.

RENDTORFF A generaldirektør, R'.p.p.; f. 1885 på Vindumovergaard ved Rød-kjærsbro; søn af fh. proprietær H Rend-torff.

Realeks. (Viborg katedralskole) 1902; uddannelse i assurance i Kbhvn. 1902-05; løjtnant i fodfolket 1906; rejste til England s. å.; ansat i Central Insurance Company, Ltd. i London; senere afdelingschef i The Legal Insurance Company, Ltd. i London; egen forretning som assurandør og reassurancemægler 1912; omdannet til aktieselskab u. navn Sterling Offices, Ltd. 1917, senere sammensluttet med det engelske firma A F Pearson & Co., etableret 1877; stiftede det amerikanske firma Sterling Offices, Ltd. of New York 1919, et fransk firma af lignende navn 1931, Sterling Offices of Canada, Toronto 1940 og Sterling Offices of Australia Pty. Ltd., Sydney; formand i bestyrelsen for disse firmaer.

Vicepræsident i Insurance Institute of London og i en række sportsklubber i forb. m. engelske assuranceselskaber.

Freeman of the City of London og af The Royal College of Arms i London, meddelt tilladelse til at føre våben med motto Omnia quae obstant removebo; tildelt Falcks Redningskorps' fortjenst-med. i guld.

Har udg.: A History of Reinsurance, with Sideligths on Insurance (i anledning af firmaet A F Pearson & Co.'s 50 års jubilæum, 1927).

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: 25, Birchin Lane, London

E. C. 3, England.

RENDTORFF Conrad præst, generalsekretær; f. 2/3 1900 på Venø; søn af provst Th. J C G Rendtorff (død 1950) og hustru Julie f. Philipsen (død 1952); gift (29/10 1926) m. Ellen Margrethe R., f. 28/5 1901 i Davbjærg, datter af pastor Ernst Christian Wiese (død 1948) og hustru Ellen f. Petersen (død 1953).

Student (Viborg) 1917; cand. theoi. 1922; sekretær for Roskilde KFUM 1922-26; ordineret medhjælper ved Roskilde domkirke 1924-26; udsendt af K F U M i forb. m. Det danske Missions-selskab til Indien 1926; sognepræst ved Kingos kirke, Kbhvn. 1935-41; sekretær i Det danske Missionsselskab 1940, ge-neralsekr. smstds fra 1945.

Kredsforbundsformand for Dansk Missionsselskab, Nørrebro, 1936-41; medl. af K F U M's missionskomité fra 1937; formand for Akademisk Missionskreds 1937-43; medl. af verdensbestyrelsen for K F U M 1937-47 og af bestyrelsen for Menighedsforbundet i Kbhvn. 1937-41; fg. formand for landsstyrelsen for Kirkens Korshær 1939-40; medl. af bestyrelsen for Marthabo fra 1941, af Dansk Missionsråd og af sammes forretningsudvalg fra 1940; medl. af komitéen for Nordisk Missionsflyg 1945-48; medl. af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening, 15. kreds fra 1945; medl. af Det lutherske Verdensforbunds danske komité 1951; medl. af Det økumeniske Fællesraad i Danmark og af dettes repræsentantskab 1952; sekretær for Nordisk Missionsråd 1952; medl. af International Missionary Coun-cil og af dettes ad interim Committee 1952; rejse til Arabien og Indien 1949 -50, Tanganyika 1951, USA (Evanston-mødet) 1954, Arabien, Indien, Hongkong, Formosa og Japan 1955-56.

Har udg.; Et Hjørne af Indien (1935); Blandt Hinduer og Kristne (1936); Læs om Indien (1936); Unge Indere jeg mødte (1937); Missionsarbejdet i Indien under Dansk Missionsselskab (1942); William Carey (1943); Anna Søndberg <1945); Mellem Tempeltaarn og Kirkespir (1951) m. m.; redaktør af Dansk Missionsblad 1941-46 og af Nordisk Missionstidsskrift fra 1951.

Adresse: Strandagerv. 24, Hellerup.

Sommerbolig: Nørbjerghus,

Tisvildeleje.

REPSDORPH Erik landsretssagfører; f. 17/10 1906 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Halfdan Repsdorph (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Anna f. Gjerulff (død 1952); gift (21/9 1940) m. Ruth R„ f. 8/9 1918 i Vejle, datter af apoteker Oluf Poulsen (se denne).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1924; studeret musik og kunsthistorie ved universitetet i Heidelberg 1924-25; studieophold i Italien 1927, i Paris 1936 og i London 1939; eand. jur. 1930; sekretær i Kbhvns magistrats 1. afd. 1930-37; landsretssagf. fra 1937.

Formand for Foreningen Danske Studenterlejre 1926-28; medl. af bestyrelsen for A/S Massey-Harris-Ferguson, for A/S Massey-Harris-Ferguson-Export, for A/S Viggo O P Hammer & Søn, for A/S Metallic, for A/S Brødrene Stricker-Nielsen, for A/S Kjartan Havsteen, for A/S Dansk Silva, for A/S Aekerton og for Simon E Knudsen & Co. A/S.

Adresse: Exnersv. 39, Klampenborg.

Sommerbolig: »Syrenhuset«, Ellinge

Lyng pr. Højby.

RETOFT Emil fh. borgmester, overlærer; f. 4/7 1894 i Gelsted på Fyn; søn af teglbrænder Mads Andersen (død 1929) og hustru Johanne Margrethe f. Olsen (død 1912); gift (22/10 1927) m. Gudrun R., f. 23/3 1907 i Frederikssund, datter af kommunelærer Jørgen Larsen Jørgensen og hustru Kristine f. Christoffersen.

Lærereks. (Vordingborg) 1917; statens lærerhøjskole 1924-25; lærer ved Frederikssund kommuneskole fra 1921; borgmester i Frederikssund 1929-46.

Medl. af Frederikssund byråd og skatteråd fra 1925, formand for sidstn. 1932-38; medl. af folketinget (Socialdemokratiet) for Frederiksborg amtskreds 1935-43 og fra 1957; medl. af bestyrelsen for Frederikssund by- og amtssygehus; medl. af landsskatteretten og af erhvervsskatteudvalget; formand for bestyrelsen i AS Dansk Boligselskab af 1945; medl. af jernbanerådet.

Har skrevet en del tidsskriftartikler særlig om skattespørgsmål.

Adresse: Færgevej, Frederikssund.

REUMERT Johs. lektor, R.; f. 18/10 1894 i Kolding; søn af læge Kristian Reumert (død 1931) og hustru Augusta f. Wium (død 1932); gift (16/2 1924) m. Inger R., f. 1/6 1898 i Sakskøbing, datter af købmand August Green (død 1939) og hustru Bernhardine f. Berg (død 1949).

Student (Metropolitanskolen) 1912; cand. mag. 1919; ansat ved Schneekloths skole 1921-41, lektor 1935; ved Metropolitanskolen fra 1941; lærer ved det Trierske kursus 1922-42; ved Danmarks lærerhøjskole fra 1924; censor ved sko-leembedseks. fra 1943; faglig medhjælper hos undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne fra 1942; medl. af eksamenskommissionen for studentereks. for privatister fra 1933; censor ved fag-lærereks. fra 1945 og ved lærereks. i geografi 1951-56.

Formand for Geografforeningen 1927-28 og 1940-41; medl. af bestyrelsen for Statsskolernes Lærerforening 1933-35.

Har udg. Den handelsgeografiske Betydning af Kbhvns Beliggenhed (1929); Vahls Klimainddeling (1949); skolebøger, atlas, vægkort.

Adresse: Emmasv. 1, Gentofte.

Sommerbolig: Stovby Klit pr. Veggerløse, Falster.

REUMERT Michael højesteretssagfører; f. 5/1 1914 i Kbhvn.; søn af skuespiller Poul Reumert (se denne) og hustru Helga Ingeborg f. Meyer; gift (20/10 1938) m. Grete Øst R., datter af direktør C C Hansen (død 1950, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Emilie f. Borre.

Student (Frdbg. gymn.) 1932; cand. jur. 1938; landsretssagf. 1944; højeste-retssagf. 1953; offentlige sager 1948; direktionssekr. i Dansk Krigs-Søforsik-ring for Varer 1940-48; anklager i sager om landsskadelig virksomhed 1945; midlertidig medhjælper hos statsadvokaten for Kbhvn. 1946; medhjælper ved undersøgelseskamrene 1946-47.

Medl. af bestyrelsen for fl. aktieselskaber.

Adresse: Skodsborgv. 227, Nærum.

REUMERT Poul skuespiller, K.DM., MI. & A.p.p.; f. 263 1883 i Kbhvn.; søn af skuespiller Elith Reumert (død 1934), se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Atha-lia f. Flamme (død 1952); gift (5/8 1932) m. skuespillerinden Anna Borg (se denne).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1901; cand. phil. 1902; debuterede på Det kgl. Teater 16. febr. 1902 som Herbert Corrie i »Da vi var enogtyve«, skuespiller ved Folketeatret 1902-08; ved Det ny Teater 1908-11, ved Det kgl. Teater 1911-18; ved Dagmarteatret 1919-22; ved Det kgl. Teater 1922-30; 9 gæstespil på fransk i Paris på La Co-médie Franqaise og Théätre National de l'Odéon og i Bruxelles på Théätre de la Monnaie og i Cercle littéraire et ar-tistique; endv. gæstespil på Nationalthe-atret i Oslo, på Kungliga dramatiska Teatern i Stockholm og i svenske byer, på Svenska Teatern i Helsingfors, i Island og på Færøerne; ansat ved Det kgl. Teater 1937; lærer ved Elevskolen 1916-18, 1922-27 og fra 1956.

Membre du comité international de la société universelle du Théätre; æresmedlem af Svenska Teaterförbundet, i Stockholms logen af T. S. O., af Finlands Skådespelarfbrbund, af Dansk Skuespillerforbund og af Solist-Forbundet; livsvarigt medl. af Studenterforeningen h.c; modtaget Henri Nathansens Mindelegat 1955

Udénl. ordener: B.K.4.; B.L.II.3; Fi.H. R.22.; F.O.A.; F.Æ.L.2.; I.F.2*.; N. St. 0.2!.; S.V.21.; Tun.N.1.2.

Adresse: Stockholmsg. 41, Kbhvn. Ø.

REUNERT Willy redaktør; f. 7 9 1905 i Dusseldorf; søn af driftsleder, ingeniør Wilhelm Dietrich Reunert (død 1934) og hustru Paupa f. Wolff (død 1912); gift (29/6 1940) m. Else R„ f. 5/9 1915 i Hjørring, datter af lektor Ekkard Kappel (død 1939) og hustru Margrete f. Færch.

Uddannet som elektrotekniker; studerede nationaløkonomi ved Hochschule fur Politik, Berlin 1930-33; medarbejder ved Volkswirtsehaftliches Archiv der I G Farben, Berlin 1933-35; kom 1935 som politisk flygtning til Danmark; dansk statsborgerskab 1948; redaktør ved statsradiofonien s. å.

Har i statsradiofoniens tjeneste frembragt en række sociale og sociologiske features (bl. a. om den danske befolknings levestandard, om skatteproblemer, om genopbygningen i fl. europæiske lande og om de tyske efterkrigs-problemer).

Har udg.: Berlin, øen i det røde hav (s. m. Sven Ludvigsen).

Adresse: Gribskovhus, Esrum.

REVENTLOW Eduard lensgreve, fh. ambassadør. SK. i diam. DM., MT. Kfh., M.T.Kha.p.p.; f. 28/11 1883 på Christianslund; søn af hofjægermester, greve Chr. B Reventlow (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Sophie f. Schjær (død 1924); gift (4/11 1910) m. Else R., f. 2/1 1884 i Kbhvn., datter af kammerherre, kontreadmiral Frederik Bardenfleth (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Ida Bardenfleth (død 1946, se Kraks Blå Bog 1944-46).

Student (Roskilde) 1901; cand. jur. 1908; ansat i udenrigsministeriet 1909;

assistent 1913; legationssekr. i London 1913; legationssekr. til tjeneste i udenrigsministeriet 1919, kontorchef s. å., afdelingschef 1921, kst. som direktør 1922, direktør 1923: gesandt i Stockholm 1932, i London 1938; afskediget 1942; genansat 1945; ambassadør i London 1947-53; medl. af det dansk-svenske, det dansk-czekoslovakiske og det nederlandsk-rumænske stående forligs-nævn; medl. af den permanente voldgiftsdomstol i Haag. Har skrevet: »I Dansk Tjeneste«. Udenl. ordener: Chin.G.H.3*.; Fi.H.R.l.; F.Æ.L.2.; I.F.I.; I.M.&L.2.; M.Gr.3*.; N.O.N.I.; N.St.O.l.; Po.P.R.l.; P.S.2.; Rum.Kr.2.; S.H.E.4.; S.N.I.; Sp.C.F.l.; Stb.Kron.M.E.II; Stb.V.l.

Adresse: Østbaneg. 21, Kbhvn. Ø.

REVENTLOW Frederik greve, stiftamtmand, K'.DM.; f. 5/5 1893 på Rudbjerg-gaard; søn af kammerherre, hofjægermester, folketingsmand, greve Ludvig Reventlow (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Benedicte Ulfsparre f. Bech (død 1938).

Student (Herlufsholm) 1910; cand. jur. 1916; ansat i indenrigsministeriet 1917; sekretær 1919; fuldmægtig 1928; ekspe-ditionssekr. i socialministeriet 1932; kontorchef 1934; stiftamtmand over Lolland-Falsters stift og amtmand over Maribo amt 1936.

Formand for bestyrelsen for A/S Lollandsbanen og for A/S Stubbekjøbing-Nykøbing-Nysted Banen; formand for Lolland-Falsters Historiske Samfund og for institutionen »Statsminister C D F Reventlows Minde«, Pederstrup.

Ejer af ejendommen Vindholme på Lolland.

Kurator for Vemmetofte kloster 1934.

Adresse: Nykøbing Fl.

REVENTLOW Johanne (Joe) frue. D.r. K.H.p.p.; f. 30/8 1880 i Kbhvn.; datter af grosserer F Marthins og hustru (begge døde); gift m. redaktør Chr. Reventlow (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954), søn af skoleinspektør Reventlow.

Deltaget i hjælpearbejdet overfor hjemvendende sønderjyske krigsfanger, sønderjyske børn m. m.; ledet og organiseret mangeårig dansk hjælp til krigshærgede lande, særlig Østrig og Ungarn; startet og opbygget Christianshavns vuggestue og daghjem 1927-35.

Æresmedlem af institutionen Allge-meine Poliklinik, Wien.

Udenl. ordener: Tr.K.2.; U.r.K.2.; Ø.F.Æ.T.6.; Ø.r.K.O.

Adresse: Ordrupdalv. 13, Charlottenlund.

RHEIN-KNUDSEN Ove grosserer, R.; f. 15/2 1878 i Rudkøbing; søn af jernstøber Christian Rhein-Knudsen (død 1932) og hustru Marthine f. Hansen (død 1929); gift (2/8 1918) m. Elisabeth R-K., f. 20/11 1885 i Sverige, død 1956, datter af forpagter Thomy Ter-Borch (død 1916) og hustru Sophie f. Hastrup (død 1936).

Præliminæreks.; uddannelse hos manufakturhandler Gustav Knudsen, Rudkøbing, hos L B Freuchen, Nykøbing F. og i Magasin du Nord. Vesterbro; derefter prokurist i manufakturfirmaet Gustav Knudsen, Rudkøbing, indehaver af dette firma 1910-40; grosserer i Rudkøbing 1941-43.

Medl. af bestyrelsen for Rudkøbing Handelsstandsforening 1926-49, formand 1929-49, derefter æresmedlem; formand for Rudkøbing handelsskole 1926-49; medl. af bestyrelsen for Den fynske Handelsstands Centralforening 1938-49, næstformand 1943-49; foreningens formand og medl. af Provinshandelskammeret i 1944; medl. af bestyrelsen for Dansk Provins Tekstilhandlerforening 1932-40, af Rudkøbing Erhvervsråd 1939-49 og af Rudkøbing havneudvalg 1943-50; stifter af Langelands Tekstilhandlerforening 1938, dennes formand 1938-40; medl. af statens lærlingeudvalg 1935-40; censor ved handelsskolerne i Fyens stift, Sønderjylland samt Vejle og Ribe amter 1942-48.

Adresse: Danahus, Rue Villav. 7,

Rudkøbing.

RIBER J P Baagøe tømmerhandler, R.p.p.; f. 10/6 1884 i Svendborg; søn af købmand, vicekonsul Ludv. Riber (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Kristine f. Baagøe (død 1934); gift (5/5 1914) m. Gerda R.. f. 28/4 1889 i Kbhvn., datter af skotøjsfabrikant Jørgen Petersen (død 1928) og hustru Meta Marie f. Frost (død 1891).

Borgerskab som købmand 1912; indehaver af firmaet Baagøe & Riber 1934; norsk vicekonsul for Svendborg amt fra 1934.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Tømmerhandlere på Fyn og omliggende Øer; formand for bestyrelsen for Akts. Svendborg Bryghus; medl. af bestyrelsen for aktieselskaberne Sydfyen-ske Dampskibsselskab, Jørgen Petersen & Co., Kbhvn., L Lange & Co., Svendborg, Petersen & Jensen, Svendborg, Stanso Metalstøbning, Svendborg og Svendborg Skibsværft; medl. af besty-relsesrådet for Det gensidige Forsikringsselskab Danmark og af bestyrelsen for Svendborg Bank.

Udenl. orden: N.St.O.3'.

Adresse: Skatterg. 41, Svendborg.

RICARD Carl højesteretssagfører, f. 26/9 1902 i Kbhvn.; søn af landsdommer Frederik Ricard (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Gerda f. Richter (død 1932); gift (11/4 1942) m. mag. art. Anette R., f. 5/11 1916 i Shanghai, datter af generaldirektør Vilhelm Meyer (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Kirsten f. Bramsen (død 1934).

Student (Viborg) 1920; cand. jur. 1925; sagførerfuldm. 1925-28; ansat i Maypole Dairy Co. Ltd.. London, 1928-29; direktionssekr. i I/S Berlingske Tidende 1929-37; bestall. som landsrets-sagf. 1932; sagførervirksomhed i Kbhvn. fra 1937; beskikket anklager ved underretten ved behandling af forræderi-sager 1945; højesteretssagf. 1946; offentlige sager 1953.

Medl. af kredsbestyrelsen for sagførersamfundets 1. kreds 1952, formand 1954; formand for Dansk Tarifforenings komité 1953; medl. af bestyrelsen for Nordisk Optisk Kompagni A/S, for A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord og for A/S Aarhus Oliefabrik.

Udenl. orden: Gr.G.1.4.

Adresse: Ryvangs Allé 48, Hellerup.

Sommerbolig: Korthuset, Horneby

Fælled, Hornbæk.

RICARD Jean kontorchef, R1., M.T.Kha. p.p.; f. 16/12 1903 i Kbhvn.; søn af landsdommer Frederik Ricard (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Gerda f. Richter (død 1932).

Student (Viborg) 1923; cand. jur. 1930; volontør ved Sjællands stiftamt s. å.; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1931; fg. sekretær i socialministeriet 1932, sekretær 1935, fuldmægtig 1939. kst. ekspedi-tionssekr. 1943, udnævnt 1945, kontorchef 1946; till. kst. chef for statens udvandringskontor fra 1948.

Sekretær ved voldgiftsrådet for sygekasser og læger fra 1941.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Christiansholms Parallelv. 16,

Klampenborg.

de RICHELIEU Helge du Plessis godsejer; hofjægermester; f. 14/2 1894 i Bangkok; søn af viceadmiral, kammerherre Andreas du Plessis de Riehelieu (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Dagmar f. Lerche (død 1942); gift (4/4 1949) m. Ulla R., f. 12/4 1911 i Stockholm, datter af overhofjægermester greve Claes Lewenhaupt og hustru Ebba f. Friherreinde Falkenberg af Trystorp.

Sekondløjtn. i livgarden 1916; pre-mierløjtn. ved 5. dragonregiment 1917; ved gardehusarregimentet 1918; lega-tionssekr. i Peking 1920, i Bern 1922; ejer af Ulriksholm og Ørnfeldt 1928-47, af Ødemark hovedgård 1947-53.

Udenl. ordener: Chin.G.H.4.; S.H.E.5.; S.R.P.4.

Adresse: Frederikslyst pr. Rude.

RICHTER E højesteretssagfører, R.; f. 25/9 1898 i Horsens; søn af dommer Andreas B Richter (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Ellen f. Thomsen: gift (12/6 1923, ægteskabet opløst) m. Ruth Almira R., f. 6/8 1897 i Kastrup, datter af fh. stiftamtmand, kammerherre C E A Ammentorp (død 1947, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Mathilde f. Hedemann (død 1943).

Student (Metropolitanskolen) 1916; cand. jur. 1922; landsretssagf. i Kbhvn. 1926; offentlige sager 1931; højesteretssagf. 1942.

Medl. af bestyrelsen for Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede fra 1927, formand fra 1936; sekretær i Danske Korn- og Foderstof-Importørers Fællesorganisation; kasserer i De danske Lægers Hjælpeforening; formand i bestyrelsen for Kbhvns Kul & Koks Kompagni, A/S, for A/S Olaf H Smith, for A/S Aug. Christgau, for A/S Julius Heckscher, for Erik "Levison A/S, for Kryolith-Mine og Handels-Selskabet A/S, for Næstved Kul & Koks Kompagni A/S m. fil medl. af bestyrelsen for Kryolitselskabet Øresund AS, for Kraluldfa-briken Lama A/S. for A'S Sagførernes Auktioner m. BL; medl. af kredsbesty-relsen for 1. sagførerkreds 1936-44 og af sagførernævnet fra 1953; ledende senior i Studenterforeningen 1947-48; medl. af bestyrelsen for Skagens museum fra 1954. Adresse: Tranegårdsv. 65, Hellerup.

RICHTER Georg købmand, R.; f. 7/12 1883 i Store Heddinge; søn af kgl. agent, købmand Chr. Richter (død 1917, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Elisabeth f. Kramer (død 1938); gift (9/2

1912)    m. Harriet R., f. 27/10 1890 i Køge, datter af konsul, købmand Godt-fred Petersen (død 1904) og hustru Marie f. Kjeldgaard (død 1929).

Medindehaver af firmaet Chr. Richter, Store Heddinge.

Medl. af bestyrelsen for Østsjællands Jernbane 1915-25, af Store Heddinge byråd 1921-25 og af Bedømmelses- og Voldgiftsudvalget for korn- & foderstof branchen på Kbhvns Børs 1932-42; adm. direktør for Sparekassen for Storeheddinge og Omegn; formand for Store Heddinge Handelsstandsforening 1928-52.

Adresse: Store Heddinge.

RICHTER Hjalmar fh. Dommer, R1.; f. 11/4 1886 i Ringgive; søn af sognepræst J C L Richter (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Gudrun f. Schjør-ring (død 1939); gift 1. gang (19/8

1913)    m. Ingeborg R. (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943), datter af provst Søren Holck (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Kristine f. Sehal-demose (død 1931); 2. gang (31/3 1949) m. Bodil Johanne R., datter af postmester Oluf Olesen og hustru f. Lundsager.

Assistent i Privatbanken i Kbhvn. 1904-05; student (privat dimit.) 1907; cand. jur. 1913; herredsfuldm. i Holsted s. å.; dommerfuldm. smstds 1919; dom-merfuldm. hos civildommeren i Kolding 1936; dommer i Holstebro og Struer m. v. 1938-56.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige 1926-36, formand 1929-36; formand for overvoldgiftsretten i husdyrhandler i Ringkøbing amt 1939-56, for fredningsnævnet for Ringkøbing amt 1942-57 og for afvandingskommissionen for Ringkøbing amtsrådskreds 1942-56. Adresse: Peter Bangs V. 275. Kbhvn. Valby. RICHTER Jens Chr. provst. R.; f. 3/2 1894 i Gandrup; søn af mølleejer Anton Richter (død 1944) og hustru Nielsine f. Christensen (død 1921); gift (8/10 1929) m. Eva R., f. 31/5 1905 i Kbhvn., datter af postmester Th. Hansen (død 1920) og hustru Cecilie f. Mortensen.

Student (Aalborg) 1913; cand. theol. 1920; ordineret medhjælper i Køge-01-semagle s. å.; sognepræst i Øland 1921; till. provst for Vester Han og Øster Han herreders provsti 1932.

Formand for Øland menighedsråd og skolekommission; medl. af Hjørring amts skoledirektion 1942-50.

Adresse: Øland pr. Halvrimmen.

RICHTER-FRIIS V bladudgiver; f. 4/4 1893 i Charlottenlund; søn af overretssagfører Vald. Friis (død 1906) og hustru Augusta f. Richter (død 1937); gift (13/6 1937) m. Inger R-F., f. 29/5 1905 i Viborg, datter af bagermester Niels Christensen (død 1932) og hustru Ane Marie f. Christensen.

Student (Ordrup) 1912; uddannelse i bladvirksomhed i American Exporter, New York; har siden 1922 overtaget en række blade og tidsskrifter; indehaver af Dansk Bladforlag; adm. direktør for Fritz Nielsens Bogtrykkeri A/S og for H P Hansens Bogtrykkeri A/S fra 1955. Formand i bestyrelsen for Fritz Nielsens Bogtrykkeri A/S fra 1943, for H P Hansens Bogtrykkeri A/S fra 1955 og for Foreningen af Fagbladsforlag og Fag-bladsudgivere fra 1956. Adresse: Jægersborg Allé 74, Charlottenlund.

RIDDER Johs. forstander, R.; f. 8/10 1895 i Rønne; søn af parcellist Chr. Ridder (død 1911) og hustru Cathrine f. Jensen (død 1937); gift (4/8 1922) m. Hansa R., f. 27/7 1899 i Horsens, datter af blikkenslager Emil Hansen og hustru Thomasine f. Møller.

Praktisk landbrugsuddannelse; på højskole og landbrugsskole; landbrugskand. 1919; handelshøjskolens diplomprøve (HD) 1925; studieophold ved universitetet og landbohøjskolen i Bonn vintrene 1929-30 og 1930-31; studierejser i Tyskland og Schweiz 1922, i Norge, Sverige og Finland 1926, i England 1928, i Holland, Belgien og Tyskland 1939 samt i USA 1950; lærer ved Tune landboskole 1919-20; konsulent i planteavl og regnskabsføring for de fire landboforeninger på Ringkøbingegnen 1921; assistent ved det landøkonomiske drifts-bureau 1922, fuldmægtig smstds 1925, kontorchef 1942, leder af bureauet 1945. Medl. af redaktionsudvalget for Ugeskrift for Landmænd 1931-48 og fra 1951; landbrugskyndig konsulent for Fabrikant E H Ludvigsens og Hustrus Legat 1947-49; medl. af bestyrelsen i den danske afd. af Nordiske Jordbrugsforskeres Forening 1942-55, af bestyrelsen tor Kbhvns Amts Landboforening 1949-56, af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs bestyrelsesråd 1950, af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut 1951, af finansministeriets udvalg vedr. lønregulering efter pristal 1951-52, af landbrugsministeriets OEEC udvalg 1953 og produk-tivitetsudvalg for bygninger og mekanisering 1953 samt af indenrigsministeriets kommission vedr. landbrugets kreditforhold 1953; censor i landbrugsøkonomi ved landbohøjskolen fra 1945; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1954; undervisningsministeriets Iandbrugskyndige revisor for legatstiftelsen Sophienborg Læregaard og Strødam fra 1954.

Har skrevet: »Landbrugets Produktionsøkonomi og Driftsforhold«; bureauets årlige beretninger samt artikler i faglige tidsskrifter; medarbejder ved Landbrugets Ordbog og fl. a. håndbøger.

Adresse: Storkebakken 16, Kbhvn. NV.

RIEGELS H V  godsejer; f. 23/1 1894 på Bruunshaab ved Viborg; søn af proprietær F W Riegels (død 1904) og hustru Johanne Louise f. Christensen (død 1941); gift (26/7 1925) m. Bodil K., f. 22/3 1906 i Viborg, datter af vinhandler, 'sparekassedirektør Jens Jensen (død 1925) og hustru Valborg f. Laursen (død 1915).

Student (Viborg) 1911; cand. phil. 1912; 1. del af skovbrugseks. 1913; praktisk uddannelse i skovbrug i Danmark og Sverige 1913-14; 0 K's trope-skole 1914; ansat ved 0 K's teakskove i Nordsiam 1914-24; i Prag 1924-25 for firmaet Fritz Johansen & Co.; prokurist i A/S P S Plum og A/S H Klitgaard & Co. 1925-27 og i A/S Philip W Heyman 1927-30; direktør for A/S H C Christiansen 1930-32; ejer af Broksø hovedgård fra 1931.

Medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Landbruget på Sjælland og Møen fra 1938; formand for Præstø Amts Tolvmandsforening fra 1941; medl. af bestyrelsen for Præstø Amts Landboforening fra 1954, af repræsentantskabet for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforening fra 1947 og af hovedbestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Landbrugere i Danmark fra 1954.

Adresse: Broksø hovedgård

pr. Braaby.

RIFBJERG Sofie fh. skoleinspektør, mag. art.; f. 31/12 1886 i Havrebjerg; datter af lærer Gustav Petersen (død 1937) og hustru Johanne f. Rifbjerg (død 1940).

Præliminæreks. (Slagelse) 1904; læ-rerindeeks. (N Zahles skole) 1911; mag. art. 1925; privatlærerinde 1904-07; lærerinde ved Den Kellerske Åndssvageanstalts skole 1907-09, ved Aalborg højere pigeskole 1911-13 og ved Kbhvns kommunes værneskole 1914-30; leder af værneskolen. Øresundsv. 7, 1930-36; skolepsykologisk arbejde ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1936; leder af dette arbejde og skoleinsp. 1938; inspektør for Kbhvns kommunes hjælpeskoler, Frederiksgårds Allé og Ole Suhrs Gade 1945-54.

Medl. af bestyrelsen for Social-pæ-dagogisk Forening for ny Opdragelse.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1941.

Har udg.: Dansk standardiseret Revision af Binet Simons Intelligensprøver (s. m. Marie Kirkelund, 1930); Børnepsykologi; Udviklingshemmede Børn (1935); Børnenes Kaar i Storbyen (1946); medredaktør af Alt om Børn (1942); redaktør af Bogen om Montes-sori (1950) og af Hjælpeskolen (1953); oversættelser: Cyril Burt: The Young Delinquent (1937, s. m. Helga Mollerup) og The subnormal Mind (1941, s. m. Lilly Rifbjerg); Charlotte Biibler: Smaabørns-prøver (1944, s. m. Lilly Rifbjerg); Ruth Froyland Nielsen: Le développement de la sociabilité chez l'enfant (1955, s. m. Lilly Rifbjerg).

Adresse: Sydstrandsv. 17, Dragør.

RIIS Fridtjof R direktør; f. 19/11 1896 på Frdbg.; søn af husejer Mads Riis (død 1939) og hustru Juliane f. Krogh (død 1946); gift (5/4 1946) m. Ota R., f. 19/4 1907 i Jyderup, datter af Hans Chr. Hansen (død 1949) og hustru Meta Maria Amalie f. Degn (død 1947).

Landbrugskand. 1917; sekretariatsleder i ernæringsrådet og senere kontorchef i ernæringsinspektoratet i Aabenraa 1917-20; direktør i A/S Dansk Såsæd Kompagni 1920-22; studierejse i Tyskland og Tjekoslovakiet 1922-23; ophold i USA 1923-25; fuldmægtig i Kbhvns Kul og Koks Kompagni A/S 1925; salgs- og propagandachef i A/S Dansk Alfa Laval 1927, i Dansk Aluminium Industri A/S 1935, direktør smstds 1941; direktør i Kbhvns Kul og Koks Kompagni A/S 1944, adm. direktør for samme fra 1953 og for De forenede Benzinimportører A/S fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Danske Kulimportørers Association og af bestyrelserne for Bartholdys Kulimport A/S, Randers fra 1947, Lyngby Brændselsfor-retning A/S fra 1947. Dampskibsselskabet Kbhvn. A/S fra 1947, A/S Sigersted & Sandby Teglværker fra 1947, A/S H C Hansen, Skælskør fra 1948, Dampskibsselskabet Orion A/S fra 1951, A/S Sækkeleje Kompagniet fra 1952, Finansakts. Gloria fra 1952. Otto Heer-fordt A/S, Hjørring fra 1953, A/S Kbhvns Tanklager fra 1953, Aalborg Olie- og Benzin Kompagni A/S fra 1954, Hellerup Kulimport A/S fra 1955, Frederikssund Kulimport A/S fra 1955 og Hundested Kulimport A/S fra 1955.

Adresse: Kildegårdsv. 35, 37, Hellerup.

RIIS P J professor, dr. phil.; f. 26/5 1910 i Århus; sen af vinhandler Chr. Riis (død 1927) og hustru Elisabeth f. Jørgensen (død 1955); gift 1. gang (1936) m. læge Nanna Baagøe R., f. 24/5 1906 i Svendborg, død 1953, datter af købmand Ejnar Baagøe (se denne); 2. gang (1954) m. inspektør ved nationalmuseet, mag. art. Marie-Louise Buhl, f. 2/3 1918 i Randers, datter af grosserer Otto Buhl og hustru Martha f. Frederiksen.

Student (Århus katedralskole) 1928; studerede ved det svenske arkæologiske institut i Rom i 1930; mag. art. 1936; dr. phil. 1941; deltog i Carlsbergfondets udgravninger i Hama i Syrien 1932, 1933, 1936 og 1937; ansat ved nationalmuseets antiksamling 1938, inspektør 1940, leder af samlingen 1941-49; professor i klassisk arkæologi ved Århus universitet 1949-56; bestyrer af universitetets klassisk-arkæologiske studiesamling 1950-56; professor i klassisk arkæologi ved Kbhvns universitet 1956.

Redaktør af Nationalmuseets Skrifter 1943-49 og af Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1945-49; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning 1948 og for Jysk arkæologisk Selskab 1951; korresp. medl. af Istituto di Studi Etruschi ed Italici, Firenze 1952; medl. af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1953; korresp. medl. af Deutsches Archäologi-sches Institut, Berlin 1953, ordinært medl. 1954; sekretær for 2. internationale kongres for klassiske studier, Kbhvn. 1954; særlig tilforordnet ved kuratelet for det danske institut i Rom 1954-55, medl. af institutets bestyrelse 1956; medl. af direktionen for Ny Carlsbergfondet fra 1. nov. 1957.

Har skrevet: Tyrrhenika, an Archae-ological Study of the Etrusean Sculp-ture in the Archaic and Classical Periods (disputats, 1941); Den etruskiske Kunst (1948); Hama II 3: Les cime-tiéres å crémation (1948); Kan man grave historien op af jorden? (1949); An Introduction to Etrusean Art (1953); afhandlinger i fagtidsskrifter.

Adresse: Roskildev. 102, Kbhvn. Valby.

RIIS Svend direktør, civilingeniør; f. 5/4 1889 i Flade, Mors; søn af sognepræst Jens Riis (død 1899) og hustru Dorothea f. Jørgensen (død 1894); gift (5/4 1917) m. Mary Alice R., f. 3/2 1891 i Sheffield, England, datter af grosserer Herbert Downing (død 1915) og hustru Harriet f. Duckitt.

Student (Metropolitanskolen) 1907; cand. phil. 1908; cand. polyt. (bygnings-ing.) 1914; beskæftigelse ved forsk, virksomheder i Canada i 1914; sekond-løjtn. i fæstningsartilleriet; kommune-ing. i Hørsholm 1917-18; ansat hos Entreprenørfirmaet for Landvinding på Frederiksholms 0, Kbhvn. 1919-20; i hollandsk regeringstjeneste, ansat i Macassar, Celebes og Jogjakarta, Java 1920-25; direktør for vandværkerne, kloakeringsarbejderne og byplanlægning i sultanatet Jogjakarta, Java 1925-41; bedriftsdir. for vandværket A/S Ajer Beresih, Medan, Sumatra 1941-53, derefter rådg. ingeniør for selskabet i Holland; interneret af japanerne i forsk, lejre på Sumatra 1942-45; fg. dansk konsul i Medan 1947-53.

Tildelt fortjenstmed. i guld af sultanen af Jogjakarta.

Adresse: Larixstraat 17, den Haag,

Holland.

RIIS-PETERSEN Aage tandlæge, R1.; f. 6/7 1887 i Horsens; søn af bagermester Claus Clausen Petersen (død 1933) og hustru Marie Kristine f. Riis (død 1931); gift (6/8 1918) m. Anna Kirstine R-P., f. 20/12 1893 i Nyborg, datter af sagfører, sparekassedirektør Frederik Ler-sey (død 1926) og hustru Ane Kirstine f. Larsen (død 1932).

Præliminæreks. (Svendborg) 1903; tandlægeeks. 1908; assistenttjeneste i Svendborg og Dortmund 1908-10; studieophold ved University of Pennsylvania, Philadelphia, USA 1910-11, Dr. of dental surgery smstds 1911; assistenttjeneste i Aalborg 1911-13; prakt, i Odense fra 1913; garnisonstandlæge fra s. å.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Garnisonstandlæger 1914. formand 1918-51, æresmedlem 1953; medl. af bestyrelsen for Fyns Tandlægeforening 1913-21 og 1931-42 (formand 1920-21 og 1933-42); medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Tandlægeforening fra 1939 (formand 1946-52) og medl. af foreningens overvoldgiftsret fra 1952; medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Tandlægeforening 1949; æresmedlem af Finska Tandläkarsällskapet 1949 og af Dansk Tandlægeforening 1956; korresp. medl. af Göteborgs Tandläkare-Sällskap 1950 og af Svenska Tandläkare-Sällskapet 1950; medstifter af Dental-Akts. af 1934 og medl. af bestyrelsen for samme 1934-39; medl. af Odense byråd 1942-43.

Redaktør af Jubilæumsskriftet om Dansk Tandlægeforening i anl. af foreningens 75 års jubilæum (1948).

Adresse: Gerthasv. 2. Odense.

RIISAGER Knudåge komponist, R'.p.p.; f. 6/3 1897 i Port Kunda, Rusland; søn af ingeniør Emil Riisager (død 1919) og hustru Henrikke f. Olufsen (død 1938); gift (6/7 1920) m. malerinden Åse R., f. 7/1 1899 på Frdbg., datter af fabrikant William Klenow (død 1918) og hustru Meta f. Wengler (død 1949).

Student (Henrik Madsens skole) 1915; cand. polit. 1921; fg. sekretær i post-og telegrafvæsenets hovedrevisorat 1925, sekretær 1926, i finansministeriet 3. hovedrevisorat 1927, fuldmægtig 1929, ekspeditionssekr. 1936, kontorchef 1939-50; direktør for det kgl. danske musikkonservatorium fra 1956; studerede musikteori og komposition hos Otto Malling og Peder Gram, violin hos Peder Møller; studieophold i Paris 1921, 1922 og 1923, studerede hos Albert Roussel, Paul Le Flem og hos Hermann Grabner, Leipzig 1932; debuterede med strygekvartet 1919; Anckerske Legat 1931; Wilh. Hansens Musikforlags hædersgave 1939; den kulturelle fonds hæderssti-pendium 1942.

Formand for Unge Tonekunstneres Selskab 1922-24, for censurkomitéen for foreningen Ny Musik 1925-30, for Dansk Komponist-Forening og Komponistfonden fra 1937 samt for Dansk Komponist-Forenings Jubilæumsfond fra 1938; medl. af Musikrådet; præsident for Nordisk Komponistråd 1950-52; medl. af bestyrelsen for Samfundet til udgivelse af dansk Musik 1930-55 og for Koda; formand for Det Unge Tonekunstnerselskabs Legat 1942-55; medl. af repræsentantskabet for Dansk Korforening og for Dansk Tonekunstnerforening; musikkonsulent ved statsradiofonien 1942-56; medl. af landsdelsorkesterud-valget. af undervisningsministeriets stående droit moral-udvalg, af Det danske Selskabs arbejdsudvalg 1944-55, af Kungl. musikaliska Akademien i Stockholm 1944, af hærens musiktilsyn 1946-55, af statens samvirkeråd 1952-55, af bestyrelsen for Dansk Selskab for Ophavsret fra 1954 og for den kulturelle fond fra 1955; formand for The danish ballet and musicfestival 1956 og for den Anckerske legatbestyrelse; medl. af musikkommissionen af 1957, Det kgl. Teaters jury, Nordisk Komponistråd, Det internationale Komponistråd og præsidiet for Foreningen af europæiske Kon-servatoriedirektører; ledende senior i studenterforeningen 1950-51; Honorary Member of International Music Association og Danmarks delegerede ved Det internationale Musikråd i Paris fra 1951; medl. af den danske UNESCO nationalkommission fra 1949; censor ved musikkonservatoriets afgangseks. i komposition 1951-55.

Artikler og afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter og dagblade.

Har skrevet: F L Smidth og Co. 1882-1922; Tanker i Tiden (1951); Det usynlige Mønster (1957) samt en lang række kroniker og afhandlinger i dagblade og tidsskrifter.

Kompositioner: Erasmus Montanus; Klods Hans; Fastelavn; Comedie; Primavera; fire symfonier o. fl. symfoniske værker: violinkoncert, adskillige kammermusikværker, mandskorsange, trom-petconcertino, »Dansk Salme« (korværk); balletterne Benzin (Det kgl. Teater 1930), Cocktail-Party, Tolv med Posten (Det kgl. Teater 1942), Qarrtsiluni (Det kgl. Teater 1942. Palermo 1949, London 1953). Slaraffenland (Det kgl. Teater 1942), Fugl Fønix (Det kgl. Teater 1946) og Etude (Det kgl. Teater 1948. Grand Opera, Paris 1952, Covent Garden, London og Monte Carlo 1954, Bordeaux 1953, London Festival Ballet 1955); operaen Susanne (Det kgl. Teater 1950) samt musikken til Darduse af Johs. V Jensen (Det kgl. Teater 1937). til Niels Ebbesen af Kaj Munk (Det kgl. Teater 1945), til Pilatus (Det kgl. Teater 1947), til De Usynlige (Det kgl. Teater 1951), til Det kgl. Teaters 200 års jubilæumsforestilling 1948 samt til Mascarade ved Holbergfesten 1954 og til Andersen eller Hans Livs Eventyr (Det kgl. Teater 1955).

Udenl. orden: Br.S.K.5.

Adresse: Glahns Allé 43, Kbhvn. F.

RIISAGER Vagn provst, mag. art., R.; f. 21/9 1907 i Hjørring; søn af overdyrlæge Carl Cilius Riisager (død 1945) og hustru Karen Margrethe f. Mogensen (død 1919); gift (13/10 1933) m, Gerda Borch R., f. 21/3 1903 i Nykøbing II., datter af apoteker Regnar Olufsen (død 1945) og hustru Kirsten Charita f. Borch.

Student (Horsens) 1927; mag. art. (alm. og sammenlign, litteraturhist.) 1932; lærer ved Ubberup højskole 1933-35; cand. theol. 1938; sognepræst til Føns-Ørslev 1938, til Harridslev-Albæk 1945; provst for Støvring og Galten herreders provsti 1947; sognepræst ved Randers Sankt Peders kirke 1954.

Litterær medarbejder ved Kristeligt Dagblad fra 1944; formand for Randers Amts historiske Samfund fra 1947.

Litterære arbeider: En lille kristen Katekismus (1942); Salmer til Allehelgen (1947); Krøniken om Tøttgrupperne paa Dueholm 1732-1845 (1947); Karen Blixen (1952); Paaskelilje og Præstehat, Indtryk fra Englands Kirke (1954): afhandlinger og artikler i tidsskrifter og dagblade.

Adresse: Fabersv. 45. Randers.

RIISE Frits kommandør, R1., HTS.; f. 12/7 1898 i Kbhvn.; søn af overinten-dant Gustav Riise (død 1948) og hustru Mathilde f. Lund (død 1953); gift (29/9 1923) m. Ellen R., f. 9/1 1902, datter af provst I Chr. Møller (død 1914) og hustru Ida f. Friis (død 1937).

Student (Schneekloths skole) 1916; intendanturassist. i søværnets intendantur 1922, proviantmester 1923, inten-dant 1932, overintendant og næstko-manderende ved søværnets intendantur 1945, kommandørkapt. og chef for ad-ministrationsafd. ved forsvarets materielintendantur 1951, kommandør og sø-værnskommandointendant 1955.

Formand for Organisationen af Søværnets Intendanter 1952-55 og for Søværnets Intendanturkorps Enke-Kasse fra 1956.

Adresse: Svaneg. 2. Kbhvn. K.

RIISGAARD Knud Otto amtsforvalter, R.; f. 30/11 1906 på Frdbg.; søn af stiftsprovst Carl Riisgaard (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Thyra f. Aae; gift (Sept. 1937) m, Edel R., f. 14/4 1912 i Kbhvn., datter af fyrassistent H Hansen.

Student (Horsens statsskole) 1925; cand. polit. 1931; sekretæraspirant i hovedrevisoraterne 1931, fuldmægtig 1939, ekspeditionssekr. 1946; amtsforvalter i Varde 1952.

Adresse: Palludansv. 7, Varde.

RIISING Jørgen læge, R.; f. 24/10 1893 i Odense; søn af skoleinspektør W D Rasmussen (død 1945) og hustru Marie f. Riising (død 1924); gift (22/10 1920) m. Signe R., f. 10/4 1890 i Laurbiærg, datter af sognepræst Peter Bartholdy (død 1928) og hustru Marie f. Gad (død 1943).

Student 1911; med. eks. 1919; ansat ved forsk, hospitaler 1919-23; prakt, i Otterup fra 1923; læge ved Østruplund mødrehjem, Nislevgaard børnehjem og Klintebjerg børnehjem fra 1950.

Medl. af bestyrelsen for Fyens Lægeforening 1930-45 (formand 1936-45), af hovedbestyrelsen for Den alm. danske Lægeforening 1945-50, af voldgiftsrådet for sygekasser og læger fra 1934, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen for Mentalhygiejne fra dens stiftelse og af hovedbestyrelsen for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) fra dens stiftelse; formand for Den alm. danske Lægeforenings neuroseudvalg fra 1948; medl. af indenrigsministeriets kommission ang. neurose- og psykopatibehand-Iing fra 1948. af sammes kommission ang. misbrug af morfin m. v. fra 1950 og af sammes kommission ang. omordning af sindssygevæsenet fra 1952; medl. af sygeforsikrings kommissionen; formand for repræsentantskabet og bestyrelsen for Banken for Otterup og Omegn fra 1949; medl. af Otterup sogneråd fra 1954.

Startet Fyens Lægeforenings Laboratorium for praktiserende Læger 1935.

Har skrevet: Kortfattet lærebog i neuroser (1955).

Adresse: Otterup.

Sommerbolig: Jørgensø pr. Otterup.

RIISKJÆR Henrik fh. amtslæge, D.r. K.M.; f. 3/10 1881 i No ved Ringkøbing; søn af landmand Peder Poulsen, Riiskjær (død 1921) og hustru Ane Marie f. Mogensen (død 1932); gift (5/9 1913) m. cand. phil. Fanny R., f. 10/9 1889 i Middelfart, død 1943, datter af bogholder Georg E Lumholtz (død 1917) og hustru Thora f. Jensen.

Student (Ribe) 1904; med. eks. 1911; kst. reservelæge ved Garnisonssygehu-set i Kbhvn. i 1911; lægekandidat ved Odense sygehus 1911-12; kst. reservelæge ved Julemærkesanatoriet ved Kolding 1912; prakt, i Flavenskjold 1912; i Hallund 1915; i Vojens 1920; i Grindsted 1921; i Skern 1922; embedslæge-eks. 1923; kredslæge i Skern 1926; amts- og kredslæge i Skanderborg 1937-51.

Har skrevet: Holberg og Lægerne samt bøger om landhygiejnens, gymnastikkens og tuberkulosens historie.

Adresse: Hansted pr. Horsens.

RIMESTAD H T civilingeniør, direktør. R1.; f. 26/3 1885 i Århus; søn af regn-skabsdirektør ved statsbanerne C O Rimestad (død 1915, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Sophie Frederikke f. Jespersen (død 1889); ugift.

Ingeniøruddannelse i Bayern, eks. 1908; ingeniør i ingeniørfirmaet Bruun & Sørensen s. å.; løjtnant i kystartilleriet 1914-19; ingeniør i Siemens Elektricitets-Akts. i Kbhvn. fra 1921, prokurist i selskabet 1925, direktør 1932-47; studieophold i udlandet 1924-26.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af 1860 fra 1924, formand 1935-48; formand i Dansk Smalfilmklub 1936-44; medl. af bestyrelsen for Elektroteknisk Forening 1940-48, formand 1950-54; medl. af bestyrelsen for Selskabet for Staden Københavns Historie og Topografi 1941; formand for bestyrelsen for Kbhvns Elektroinstallatørforenings bolig- og understøttelsesfond 1941 og for C V Rimestads Mindelegat 1935-49; medl. af bestyrelsen for Kommitteret Georg Petersen og Hustrus Legatfonds (formand) og for Grosserer Axel Holms og Hustrus Legat; medl. af bestyrelsen for Akts. for Opførelse af Arbejderboliger, Dansk Automatisk Ror-Kontrol, A/S, Nordisk Venditor, A/S, Dansk Siemens AS. Elektricitets Akts. Elektrolu-ma og Blindes Arbejde A/S; statens kommitterede ved blindefabrikken Blifa 1941; medl. af bestyrelsen for invalidefabrikken Erfa 1953.

Adresse: Svanemøllev. 51, Hellerup.

RINDOM Jörgen grosserer; f. 25/7 1890 i Kbhvn.; søn af grosserer Axel Rindom (død 1919) og hustru Cordelia f. Harboe (død 1928); gift (7/4 1921) m. Aase R., f. 15/5 1896 i Hellerup, datter af for-sikringsdirektør Chr. Høyrup (død 1954, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Dagmar f. Ohlsen (død 1950).

Købmandsskoleeks. 1909; ophold i Tyskland, England og Frankrig i forsk, forretninger 1909-13; grossererborgerskab 1914; medindehaver af firmaet A Rindom 1914.

Medl. af bestyrelsen for forsk, aktieselskaber.

Adresse: Wernersv. 1, Charlottenlund.

RINDOM Svend skuespiller, forfatter; f. 30/6 1884 i Kbhvn.; søn af sognepræst A F L Rindom (død 1919,se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Johanne f. Birch (død 1929); gift 1. gang (28/4 1911) m. skuespillerinde Ellen Rindom (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922); 2. gang (4/9 1926) m. skuespillerinde Hertha R., datter af restauratør Peter Christophersen (død 1922) og hustru Vilhelmine f. Lauridsen (død 1950).

Student (Lyeeum) 1902; cand. phil. 1903; debut som skuespiller på århus Teater 1903; debut som forfatter 1910; sceneinstruktør og filmsinstruktør; bevillingshaver til og direktør for Øbro-Bio i Kbhvn. fra 1950.

Har bl. a. skrevet skuespillene: Fred paa Jorden (1915, Folketeatret); Det sorte Faar (1917, Det ny Teater); Tyrannens Fald (1919, Det ny Teater) Fugl Føniks (1921, Folketeatret); Gol-gatha (1922, Det ny Teater); Wienerbarnet (1923. Det ny Teater); Kobberbryllup (1924, Dagmarteatret); Den store Stemme (1924, Det ny Teater); Premieren (1925. Dagmarteatret): Jacob (1932, Riddersalen); Præster (1934, Betty Nansen Teatret); Der Triumph des Tobias (1939; Die Komödie, Berlin); har skrevet ca. 70 talefilmsmanuskripter.

Adresse: Nyhavn 8, Kbhvn. K.

RINGBERG Hi. civildommer, K.DM.p.p.; f. 19/10 1889 på Beldringe ved Præstø; søn af godsforvalter P A Ringberg (død 1904) og hustru f. Kiær (død 1947); gift (14/10 1916) m. Anna A R., f. 11/3 1891, datter af skibskaptajn J J Jepsen (død 1898) og hustru f. Berthelsen (død 1927).

Student (Herlufsholm) 1908; cand. jur. 1913; assistent i generaltolddirektoratet 1916; assistent i justitsministeriet 1916, fuldmægtig 1922; kst. kontorchef 1928; kst. dommer i Kjøge 1924-25; amtmand over Færøerne 1929; civildommer i Odense købstad 1936.

Formand for fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds 1939; medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1939-55, formand 1945-55; medl. af retsplejeudvalget 1949-55 og af bestyrelsen for Danmarks Juristforbund 1953-55; formand for Juridisk Forening i Odense 1936-41 og fra 1947.

Udenl. orden: S.N.2.

Adresse: Odense.

RINGSTED Axel overkirurg, dr. med., M.T.Fi.p.p.; f. 5/2 1904 på Frdbg.; søn af grosserer Knud Ringsted (død 1946) og hustru Hertha f. Bayer (død 1936); gift (aug. 1951) m. Nina R., f. i Kbhvn., datter af oberst John V Larsen (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Emmy f. Bussenius.

Student (Frdbg. gymn.) 1921; med. eks. 1929; ansat ved hospitaler i Kbhvn. og provinsen 1929-33; assistent ved rigshospitalets kirurg, poliklinik 1933-35 og ved patologisk institut, Frdbg. hospital 1935-36; dr. med. 1936; 2. reservekirurg ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte 1936-38; 1. reservekirurg smstds 1938-42; 1. reservekirurg ved Skt. Lukas Stiftelse 1942-46; specia-listanerk. i kirurgi og kirurg, kvinde-sygd. 1939; læge ved Dansk Røde Kors ambulance 1939-40; prosector chirurgiae ved Kbhvns universitet 1942-43; lektor i kirurgi 1943-46; studierejser til Stockholm og på Rockefeller Foundations stipendiet til Boston, USA (børnekirurgi) 1946; overkirurg ved Aalborg amtssygehus 1946; lægekonsulent (gynækologi) ved Mødrehjælpen for Aalborg, Hjørring og Thisted amter.

Har skrevet disputats om Testis-forandringer ved E-avitaminose (1936), en monografi om neuro-muskulære forandringer ved E-avitaminose (s. m. prof. L Einarson 1938) samt kirurgiske arbejder bl., a. om Ileus, har for disse arbejder modtaget overlæge I Svindt's pris for 1945.

Udenl. ordener: Fi.Fr.4.; Fi.M.M.4.

Adresse: Amtssygehuset, Aalborg.

RINGSTED Erik direktør, R.p.p.; f. 2/3 1890 i Tved; søn af kolonibestyrer i Grønland Carl Ringsted (død 1896) og hustru Henriette f. Clausen (død 1938); gift (7/9 1918) m. Josephine Margaret R., f. Glasgow, datter af skibsværfts-direktør J J Peck (død 1929) og hustru Margaret f. Stewart.

Skibstegnerlærling i A/S Burmeister & Wain 1906-10; skibstegner i A/S Kbhvns Flydedok & Skibsværft 1911 og i firmaet Doxford i Sunderland 1912; Bachelor of Science ved universitetet i Glasgow 1913; skibstegner og chefkonstruktør i Barclay Curie & Co., Ltd., Glasgow 1913-19; overing., underdir. og direktør i A/S Kbhvns Flydedok & Skibsværft 1919-27; overing. i A/S Burmeister & Wain 1927; direktør ved Odense Staalskibsværft 1933.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1948; medl. af repræsentantskabet for Fyens Disconto Kasse 1942, af bestyrelsen for samme 1943, bestyrelsens formand 1954; medl. af bestyrelsen for Thomas B Thriges Fond 1947 og for Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen A/S 1951; medl. af Industrirådet 1956.

Udenl. ordener: F.M.Ma.3.; F.Æ.L.5.

Adresse: Sadolinsg. 178, Odense.

RINGSTED Henrik V journalist; f. 19/10 1907 i Kbhvn.; søn af dr. med. Hans Chr. Ringsted (død 1951) og hustru Elisabeth f. Gulstad (død 1942); gift (25/6 1932) m. Grete R., f. 23/7 1910 i Kbhvn., datter af ingeniør Knud Schäffer (død 1926) og hustru Wanda f. Marcussen (død 1938).

Student (Østre borgerdydskole) 1925; cand. mag. 1931; lærer ved Østre borgerdydskole o. a. skoler og kursus 1931-32; ansat ved Politiken fra 1932, re-daktionssekr. smstds 1939; korrespondent for Politiken i Berlin 1939-45; allieret krigskorrespondent ved Potsdam-konferencen 1945, ved Belsen-pro-cessen s. å. og ved Niirnberg-processen 1945-46; bragte Isted-Løven hjem til  Danmark okt. 1945; korrespondent for Politiken i London fra 1946.

Tildelt Henrik Cavling-prisen 1945.

Har skrevet: Omkring Tysklands Fald (1945); Hvad Hitler saaede (1946); Maskerne falder i Nurnberg (s. m. Helge Knudsen, 1946); En Have i London (1949); omarbejdet til engelsk som From a Garden in London (1952); London i Lup (1953), Den sorte mand ler (1955).

Adresse: 184, Oakwood Court, London

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Blomstervænget 97, Lyngby.

RINGSTED Svend direktør, civilingeniør; f. 30/8 1893 i Julianehaab; søn af kolonibestyrer i Grønland Carl Ringsted (død 1896) og hustru Henriette f. Clausen (død 1938); gift (6/5 1922) m. Asta R., f. 9/9 1902 i Kbhvn.. datter af læge Vilhelm Engelbreth-Holm og hustru Karen f. Gether.

Student (Østersøgades gymn.) 1911; cand. polyt. (maskining.) 1917; driftsleder i A/S Dansk Afvulkaniserings-fabrik i Køge 1917-18; ansat hos ingeniør I Kriiger, Kbhvn. 1918-20; i handelsfirmaet Ringsted & Semler, Kbhvn. 1920-22, medindehaver 1922, leder af A/S De Danske Spritfabrikkers driftskontor 1923-41; adm. direktør for Det Danske Staalvalseværk, A/S, Frederiksværk 1942-50, konsulent fra 1950; konsulent for C G Thorborg, Terma A/S 1951-53; 1953 direktør i Internationalt Isolations Kompagni, Akts. IKAS, fra 1954 till. medl. af bestyrelsen.

Formand for Dansk Ingeniørforenings maskiningeniørgruppe 1934-40 og medl. af foreningens hovedbestyrelse 1940-46; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939, formand for gruppen for virksomhedernes organisation og økonomi 1943-48, vicepræsident for akademiet 1943-48.

Adresse: Parkovsv. 23, Gentofte.

RINGSTRØM Otto dommer, R.; f. 21 12 1902 i Nyborg; søn af postmester J C Ringstrøm (død 1957) og hustru Emilie f. Arent; gift (26/4 1934) m. Julie R., f. 16/4 1903, datter af proprietær Jens Hannibal (død 1939) og hustru Augusta f. Storch.

Student (Metropolitanskolen) 1920; cand. jur. 1927; sagførerfuldm. 1928-30; dommerfuldm. i Høng 1930-38, i Kolding 1938-45, i Bogense 1945-50; kst. dommer i vestre landsret 1950-51; dommer i Fjerritslev 1951.

Adresse: Dommergården, Fjerritslev.

RISCHEL Axel overlæge, dr. med.; f. 6/8 1903 på Frdbg.; søn af driftsbestyrer, cand. polyt. Th. V R Rischel (død 1939) og hustru Mathilde f. Galle (død 1943); gift (7/9 1928) m. Ruth R., f. 18/5 1902 i Tølløse, datter af kordegn O V T Petersen og hustru Camilla Thora f. Strøm.

Student (Herlufsholm) 1921; med. eks. 1928; reservelæge ved sygehuset i i Brønderslev 1928-29; 2. reservelæge ved Vejlefjord sanatorium 1930-32; studierejse (lungekirurgi) til Tyskland 1934, til England 1939, (hospitalsbyg-geri) Sverige 1939; specialistanerk. (lungetuberkulose) 1934; dr. med. (Tho-rakoplastik som Led i Behandlingen af Lungetuberkulose) 1935; 2. reservelæge ved Bispebjerg hospitals med. afd. B 1936-37; overlæge ved Boserup sanatorium 1937, for Avnstrup sanatorium 1940-53; som flygtning i Sverige ansat som assistent ved Sabbatsberg sjukhus' røntgenafd. jan.-april 1945, leder af Beredskapssjukhuset i Katrineholm (tuberkuløse norske og danske fanger fra Sachsenhausen og Neuengamme) april-maj 1945.

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Blomstervænget 97, Lyngby.

RISE Allan direktør, R.; f. 19/11 1905 i Fredericia; søn af grosserer Th. Rise (død 1938) og hustru Marie Emilie f. Heilmann (død 1944); gift (13/12 1936) m. Ellen Agnete R., datter af fabrikant H P Springborg, Aalborg (død 1935) og hustru Katrine f. Nørgaard.

Student (Østersøgades gymn.) 1924; cand. jur. 1930; sagførerfuldm. s. å.; sekretær ved de nordiske arbejdsgiverforeningers kontor i Bruxelles 1931-32; sekretær i Dansk Arbejdsgiverforening 1932; fuldmægtig i De grafiske Fags organisation 1938; kontorchef i Dansk Arbejdsgiverforening 1942, underdir. smstds 1948, direktør 1951.

Medl. af arbejdsrådet 1954, af økonomi- og arbejdsministeriets beskæftigelsesudvalg, af arbejdsretskommissio-nen af 1956, af amtsungdomsnævnet' for Kbhvns amtsrådskreds og Frdbg. kommune, af arbejdsmarkedskommissionen og af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde's Kbhvns afd.; medl. af den danske delegation til de internationale arbejdskonferencer i Geneve 1932-37, i Paris 1945, i Montreal 1946, i San Francisco 1948 og i Geneve 1947 samt hvert år fra 1949.

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Blomstervænget 97, Lyngby.

RISEBYE Elof professor, kunstmaler, R1. p.p.; f. 3/4 1895 på Frdbg.; søn af glarmester Edv. Risebye (død 1928) og hustru Pauline f. Lerche (død 1948); ugift. Ophold i Amerika 1905-13; uddannelse på Art Institute i Chicago; afgang fra kunstakademiet 1921; studierejser til udlandet, bl. a. til Ægypten, Tyrkiet, Grækenland, Frankrig og Italien; lærer ved kunstakademiet 1924, docent 1945, professor i fresco og mosaik 1949, dekan for billedskolerne 1956; udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling 1916-31, på Charlottenborg 1917-35, på separatudstillinger 1930 og 1931, på Den nye Udstilling 1932; deltaget i officielle udstillinger herhjemme, i Norge, Sverige og Frankrig; gæst på Den frie

Udstilling 1936-39, medl. fra 1940; tildelt Eibeschiitzske præmie 1926, Carlsonske præmie 1932, Eckersberg-medaljen 1942, Anckerske Legat 1946, Thorvaldsen-medaljen 1952 og en række andre legater.

Medl. af akademirådet; gentagne gange medl. af komitéen for Kunstnernes Efterårsudstilling (formand 1951-52) og af bestyrelsen for Malende Kunstneres Sammenslutning; formand for Kunstnersamfundet; medl. af bestyrelsen for Den frie Udstilling 1941-56 og af Komitéen for Udstillinger i Udlandet.

Arbejder: medarbejder hos Joakim Skovgaard ved arbejder i Lund domkirke og i bryllupssalen i Kbhvns rådhus og hos Ejnar Nielsen ved mosaikudsmykningen i Stærekassen; fresco-og kalkmalerier i Sindal kirke (1920), Vejlby kirke ved Allingaabro (1923), Skt. Markus kirke i Kbhvn. (1924) og Gedser kirke (1925) m. m.; endv. bl. a. Golgatha (1936); Nattegæst (1939); Svededugen (1941); Alle Sjæles Nat (1942); Jorden (1943); Mennesket (1945); Den døde Soldat (1946); bogillustrationer; repræsenteret på statens museum for kunst, på museerne i Aalborg, Århus, Kolding, Randers, Vejle og Trondheim samt i Esbjerg kunstforening.

Har skrevet: Ejnar Nielsens Mosaiker (1942); artikler om kunst og kunstnere i forsk, tidsskrifter.

Udenl. orden: I.S.I.2.

Adresse: Charlottenborg, Kongens

Nytorv, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Risebye's Hus, Gurre

pr. Kvistgaard.

RISKÆR Niels professor, overlæge, dr. med.; f. 6/3 1910 på Frdbg.; søn af overlærer Kristen Riskær og hustru viceskoleinspektør Margrethe R. f. Jensen; gift (12/2 1937) m. Ellen Christiane R., f. 30/10 på Frdbg., datter af generalmajor Paul Ramm (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1928; med. eks. 1937; univ. guldmed. for besvarelse af opgaven i klinisk medicin 1938; dr. med. 1943; specialistanerk. i øre-, næse- og halssygdomme 1947; 1. reservelæge ved Sundby hospitals øre-afd. 1949-52, ved kommunehospitalets øreafd. 1952-53; overlæge ved øre-, næse- og halsafd. ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte fra 1953; professor ved den kliniske praktikantundervisning i øre-, næse- og halssygdomme ved Kbhnvs universitet fra 1957.

Formand for Foreningen af yngre Læger 1944-47; næstformand for Dansk oto-laryngologisk Selskab 1950-52, formand 1955; medl. af bestyrelsen for Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1948-50 og af repræsentantskabet for Den alm. danske Lægeforening 1942-52; æresmedlem af Sveriges yngre Läkares Forening 1950.

Har skrevet: Undersøgelser over hæmolytiske Streptokokkers Serologi med særligt Henblik paa Type- og Gruppebestemmelse af Gruppe A Stammer (disputats, 1943) samt talrige vidensk. arbejder om bakteriologiske og otologi-ske emner.

Adresse: Bregnev. 15, Gentofte.

R1SOM Albinus arkitekt, kreditkassedirektør; f. 1/3 1897 i Holstebro; søn af tømrermester J Risom (død 1919); gift (11/7 1936) m. Helga Johanne R., f. 11/5 1909 i Glostrup, datter af tømrermester Axel Larsen.

Uddannet som tømrer og bygningssnedker; elev af Håndværkerskolen i Haslev, Odense tekniske skole og kunstakademiets arkitekturskole; medarbejder på forsk, tegnestuer; udført opmålinger af jydske herregårde; studierejser i Tyskland og de nordiske lande; egen arkitektvirksomhed fra 1930; bygningskyndig kommitteret i Kreditkassen for Husejerne i Kbhvn. 1950, bygningskyndig direktør fra 1954.

Har opført fl. villaer, beboelsesejendomme og fabrikker i Kbhvn. og omegn; rådg. arkitekt for fl. industrivirksomheder o. a. erhvervsvirksomheder.

Adresse: Limfjordsv. 21, Kbhvn. F.

RISOM Sven arkitekt, R.; f. 3/11 1880 i Kbhvn.; søn af læge ved Det kgl. Teater, professor Johan M Risom (død 1915, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Tha-lia f. Rothe (død 1918); gift m. Inger R., datter af forfatteren Axel Henriques (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Frederikke f. Meyer (død 1933).

Student (Birkerød) 1899; tømrersvend 1902; afgang fra kunstakademiet 1909; studeret og tegnet ved École francaise d' Athenes udgravninger i Grækenland; akademiets guldmed. 1914; to gange tildelt Gentofte kommunes præmie for smukke bygninger.

Mangeårig udstiller på Charlottenborg; med!, af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1920-21 og af arkitektforeningens konkurrenceudvalg 1931-33; udg. fl. opmålinger af gamle bygninger.

Har bygget fl. større og mindre villaer, navnlig i Nordsjælland, bl. a. Rosenlund i Vedbæk, Søbækgaard i Espergærde og Ankerhus i Blokhus. Udarbejdet byplan på to større arealer og bygget alderdomshjem for Hørsholm kommune 1922; vundet fl. præmier i konkurrencer om bygninger og byplaner; udført større arbejder for A/S De Forenede Bryggerier fra 1921, således mineralvandsfabrikken på Tuborg m. m., udvidelse af bryghusene der og på Kongens Bryghus samt funktionærboliger Tuborgvej; opført et større boligkompleks i Ordrup 1930; ejendommen Nørregade 15; Nordhavnsgaarden på Østerbro for Foreningen Socialt Bolig-Byggeri 1934; Hotel Frederik IV og Store Kro i Fredensborg 1936; Set. An-næ kirke i Sundby 1938; statsinventarieinsp. og sekretær ved statsinventa-rie-kommissionen u. indenrigsministeriet 1933-51.

Adresse: Veksebo, Fredensborg.

RITZAU Lauritz direktør, R.DM.p.p.; f. 18/1 1885 i Kbhvn.; søn af direktør E N Ritzau (død 1903) og hustru f. Brenne-che (død 1911); gift 1. gang (april 1920) m. Lili R., f. 29/11 1893, død 1951. datter af ingeniør H F Boje (død 1921) og hustru f. Møller (død 1930); 2. gang (22/12 1952) m. Margrete R., f. 4/9 1893, datter af overtoldinspektør A T Falck (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Marie f. Grau (død 1938).

Student (Herlufsholm) 1904, cand. phil. 1905; ansat ved Ritzaus Bureau 1908; sekondløjtn. 1909; uddannelse ved Wolffs Bureau, Berlin 1909, Reuters Bureau, London 1910; medl. af Ritzaus Bureaus bestyrelse 1911-16; direktør smstds 1916; adm. direktør 1923.

Formand for Dansk Radioklub 1922-24 og for Kbhvns Radioklub 1924-28, æresmedlem af sidstn. og af Den udenlandske Presseforening i Danmark; medl. af bestyrelsen for A/S Komtel-bureau og for AS C J Knipschildt & Co.

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; I.Kr.5.; Po. P.R.4.; S.V.2.; U.F.O.3.

Adresse: Tuborgv. 90, Hellerup.

RITZAU Viggo fh. politimester, R.; f. 10/5 1873 i Køge; søn af justitsråd, prokurator Ritzau (død 1905) og hustru Eugenie f. Glad (død 1905): gift (20/5 1904) m. Emmy R., f. 6/5 1875 i Kbhvn., datter af direktør E N Ritzau (død 1903) og hustru Elise f. Jensen (død 1878).

Student (Herlufsholm) 1891; cand.jur. 1898; by- og herredsfuldm. i Ebeltoft 1898; fuldmægtig ved Randers amt 1910; politimester i Køge m. v. 1919-43.

Adresse: Køge.

RODE Aksel kunsthistoriker, docent; f. 27/2 1905 på Frdbg.; søn af ekspeditionssekretær, cand. polit. Svend Rode og hustru Dadi f. Pock.

Elev på. kunstakademiet 1923-30; begyndte efter uddannelse som billedhugger kunsthistoriske studier 1930; rejser i Tyskland, Frankrig, Italien, Grækenland, England, Holland og Spanien; kst. inspektør II ved statens museum for kunst, kobberstiksamlingen, 1943, udnævnt 1945; konsulent for Bing og Grøndahls Porcelænsfabrik s. å.; docent i billedkunstens historie ved akademiet 1948.

Har skrevet: Maleren Otto Haslund (1940); Mogens Bøggild (i Vor Tids Kunst, 1942); Niels Skovgaard (1943); Knud Agger (i Vor Tids Kunst, 1950); medarbejder ved Danske Tegninger (1945), ved Vor Tids Kunst og Digtning i Skandinavien (1948) og ved Danmarks Billedhuggerkunst (1950); Det kongelige Akademi for de skønne Kunster 1904-1954 (s. m. E Spang-Hanssen og Knud Millech, 1954). Afhandlinger i forsk. års- og tidsskrifter. Adresse: Moltkesv. 61, Kbhvn. F.

RODE Ebbe skuespiller, R.; f. 10/5 1910 på Frdbg.; søn af forfatteren Helge Rode (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru forfatterinden Edith Rode (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956); gift (23/12 1949) m. skuespillerinde Helle Virkner (se denne).

Skuespiller ved Dagmarteatret 1931; ved Det kgl. Teater 1932; ved Allé-Scenen fra 1956; gæstespil på landsdelsscenerne Odense, Aalborg og Ärhus i 1954.

Hovedroller: titelrollerne i Etienne, Chas, Aladdin, Pilatus, Revisoren, Andersen eller Hans Livs Eventyr; Topaze; Roy i Waterloo-Broen; Richard i Du skønne Ungdom; Kain i Kain og Abel; Mio i Vintersolhverv; Osvald i Gengangere; Sannæs i En Fallit; Ernest i Bunbury; Britannus i Cæsar og Cleopatra; Hjalmar Ekdal i Vildanden; Stanley i Omstigning til Paradis; Arthur i Søskende; Poete Cherie i Colombe; Professor Higgins i Pygmalion; Helmer i Et Dukkehjem; Otto Frank i Anne Franks Dagbog o. a.; Stenmaaren i filmen Afsporet; Søren Søndervold; Kristinus Berg-mann; John i John og Irene o. a. films-roller; gæstespil i Norge på teater og i film.

Studenternes æreskunstner 1954.

Har udg. pjecen: Krigen paa Vandring. En Rustale.

Adresse: Egernv. 61, Kbhvn. F.

RODE Erik overretssagfører, R.; f. 4/2 1874 i Klætorp; søn af stiftslæge LFJ Rode (død 1920) og hustru f. Klingberg; gift (25/3 1902) m. Anna R., f. 17/8 i Kbhvn., død 1956. datter af arkitekt, professor J E Gnudtzmann (død 1922, se Kraks Blå Bog 1921).

Student (Herlufsholm) 1891; cand. jur. 1898; overretssagf. 1901; klosterskriver ved det Harboeske Frue kloster siden 1895.

Medl. af bestyrelsen for Herlovianer-samfundet 1912-23, for Kronprinsesse Louises praktiske husgerningsskole 1918 -50 og for Prokuratorforeningen fra 1934.

Adresse: Gartnersvinget 14, Lyngby.

RODE Johan G havnebygmester, R.; f. 31/1 1903 på Frdbg.; søn af overretssagfører Erik Rode (se denne); gift (6/9 1935) m. Kamma R.. f. 13/6 1912 i Hillerød, datter af direktør Axel Kornerup og hustru Lina f. Møhl.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1920; cand. polyt. 1926; ved hærens laboratorium 1927-28; ingeniør ved Kbhvns havnevæsen 1928, havneing. 1935, af-delingsing. 1938, havnebygmester 1945.

Adresse: Gartnersvinget 12, Lyngby.

RODE Jørgen redaktør, civilingeniør; f. 19/9 1901 i Kbhvn.; søn af indenrigsminister, redaktør Ove Rode (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Line f. Dedichen (død 1936).

Student (Henrik Madsens skole) 1919; cand. polyt. 1925; medarbejder ved Politiken 1927; redaktør af Magasinet 1946-56; redaktionsleder ved Ingeniøren 1937-42, hovedredaktør 1942-46.

Formand for Ellen Hørup Fonden 1950; medl. af bestyrelsen for A/S Dagbladet Politiken 1955.

Adresse: Grøndalsv. 63, Kbhvn. F.

RODE Orla direktør, civilingeniør; f.21/9 1893 i Kbhvn.; søn af indenrigsminister, redaktør Ove Rode (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Line f. Dedichen (død 1936): gift (23/11 1945) m. Ellinor R., f. 3/1 1918 i Kbhvn., datter af kontorchef Sv. Aa. Damm og hustru Elise.

Student (Det danske Selskabs skole) 1911; cand. polyt. 1916; ingeniør ved Dansk Soiakagefabrik A/S 1917-31; direktør for A/S Bladkompagniet 1931-39; adm. direktør for A/S Dagbladet Politiken fra 1939; medl. af bestyrelsen for A/S Dagbladet Politiken, for A/S Bladkompagniet og for Federation Internationale des Editeurs de Journaux; næstformand for Den danske Presses Fællesindkøbs-Forening; formand for Kbhvns Bladudgiverforening til 1954 og for Danske Dagblades strejkesikringsfond.

Medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1937-43, 1945-51 og igen fra 1952, af forretningsudvalget 1939-43 og 1946-51 og igen fra 1952, 1. viceformand 1949-51. formand fra 1956; formand for Dansk Ingeniørforenings Forbund 1954-56; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Ingeniørforenings Forlag; formand for Dansk Ingeniørforenings pensionskasse.

Adresse: Skovv. 6, Gentofte.

Sommerbolig: Lyngbakkehus, Kregme.

RODE Stig højesteretssagfører; f. 10/7 1896 i Modum i Norge; søn af indenrigsminister, redaktør Ove Rode (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Line f. Dedichen (død 1936); gift (25/5 1923) m. Kirsten R., f. 20/10 1901 på Frdbg., datter af grosserer Ludvig Bay (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Anna Margrethe f. Hansen.

Student (Henrik Madsens skole) 1914; cand. jur. 1920; landsretssagf. 1923; højesteretssagf. 1930.

Adresse: Sundvænget 30, Hellerup.

ROELSEN Axel kontorchef, R1.; f. 24/5 1906 i Fredericia; søn af lærer ved det kgl. døvstummeinstitut, kaptajn Carl Vilhelm Roelsen (død 1923) og hustru Ellen Elisabeth f. Risom; gift (9/12 1944) m. Elisabeth R., datter af fh. højskoleforstander A S Dam og hustru Else Marie f. Thomsen (død 1940).

Student (Fredericia) 1924; cand. jur.

1930; sagførerfuldm. i Aalborg 1930; dommerfuldm. i Silkeborg 1931; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1932-37; sagfører (bestall. depon.) 1937; sekretær i handelsministeriet 1932. fuldmægtig 1939, ekspeditionssekr. 1943, ministersekr. 1943-45, kontorchef 1948; kst. direktør for tilsynet med håndværkerundervisningen 1957.

Adresse: Amalieg. 16, Kbhvn. K.

ROELSEN Ejnar overlæge, dr. med.; f. 23'3 1904 i Fredericia; søn af lærer ved det kgl. døvstummeinstitut, kaptajn Carl Vilhelm Roelsen (død 1923) og hustru Ellen Elisabeth f. Risom; gift (15 10 1938) m. Karen R„ f. 18/5 1912 i Højrup, datter af assurandør Alfred Malling og hustru Ella Elisabeth f. Larsen.

Student (Fredericia) 1922; med. eks. 1929; ansat ved sygehuse i provinsen og Kbhvn. 1929-33; klinisk assistent ved professoratet i intern medicin knyttet til rigshospitalets med. poliklinik 1933-37; dr. med. 1937; 2. reservelæge ved rigshospitalets med. afd. A 1937-39; 1. reservelæge ved Blegdamshospitalet 1939-41 og ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte, med. afd. B 1941-45; rådg. læge for direktoratet for sygekassevæsenet 1943-45; overlæge ved centralsygehuset for Skanderborg amt i Silkeborg, med. afd. 1945; specialistanerk. i intern medicin 1939, i organspecialerne hjerte-, lunge- og stofskiftesygdomme 1940; lærer ved rigshospitalets sy-geplejerskeskole 1938-42; specialkonsultation i Kbhvn. 1940-45. i Silkeborg fra 1945; privatdocent 1942-44.

Inspektør i Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1934-37, medl. af bestyrelsen for samme 1938-44; medl. af kursusudvalget for Vejle-Skanderborg Lægekredsforening 1947-51; formand for Silkeborg Kunstforening 1949-51; formand for Danske interne Medicineres Organisation 1951; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for intern Medicin 1953, af bestyrelsen for Speciallæge-Organi-sationernes Sammenslutning 1954 og af repræsentantskabet for Den alm. danske Lægeforening 1954; formand for Jydsk medicinsk Selskab 1954 og for Dansk medicinsk Selskab 1956; censorsuppleant (intern medicin) Århus universitet 1954.

Har skrevet: Fraktionel Alveoleluft-analyse til Belysning af Lungeventilationen i Hvile hos normale Mennesker og Patienter med Asthma bronchiale og Lungeemphysen (disputats, 1937); desuden en række arbejder til faglige tidsskrifter.

Adresse: Sønderg. 2 C, Silkeborg.

ROEPSTORFF Povl bankdirektør, R.; f. 12/8 1881 i Maribo; søn af købmand L Roepstorff (død 1889) og hustru f. Jochumsen (død 1919); gift 2. gang (8/12 1933) m. Ingibjorg R., f. 3/2 i Island, datter af byfoged og sysselmand Gislason, Isafjord (død 1932) og hustru f. Hansen (død 1938).

Sagførerbeskikk. 1906; kontorchef i Detailhandlerbanken 1906-11; likvidator (valgt af staten og hovedbankerne) og direktør i samme 1911-15; kontorchef i Den danske Landmandsbank 1915-21; underdir. i Landmandsbanken 1921-34, vicedir. i samme 1934-51.

Formand i bestyrelsen for A/S Dansk Kapitalanlæg; medl. af bestyrelsen for A/S Theodor Lund & Petersen fra 1924, for A/S A Dragsted 1927-55, for A/S P Mathiasen og for A/S Dansk Boligselskab af 1945 til 1951; medl. af Den sønderjydske Fonds centralkomité og direktion og fra 1937 medl. af fondens afløsningsudvalg og formand for fondens erhvervslåneudvalg indtil fondens ophør 1953.

Adresse: Ridehusv. 17, Gentofte.

Sommerbolig: Hornbæk.

ROEPSTORFF Thorkild landsdommer, R1.; f. 14/9 1902 i Køge; søn af dommer A S Roepstorff (død 1951, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Valborg f. Hansen (død 1913); gift (310 1931) m. Elsebeth R., f. i Odense, datter af konsul Christian Hennings (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Thora f. Jensen (død 1945).

Student (Odense katedralskole) 1921; cand. jur. 1927; dommerfuldm. i Odense herred s. å.; fg. sekretær i justitsministeriet 1930; fuldmægtig og medhjælper hos statsadvokaterne ved østre landsret 1943; till. sekretær hos rigsadvokaten 1935-43; statsadvokat for Sjælland 1943; till. ekstraord. statsadvokat for Kbhvn. 1946; dommer i østre landsret 1951.

Medl. af bestyrelsen og sekretær for Juristforbundet 1943-52; medl. af bestyrelsen for Danmarks Juristforbund fra 1952; medl. af udvalget af 25. febr. 1946 vedr. fuldbyrdelse af fængselsstraf m.v. 1946-51 og af udvalget til revision af skibsregistreringslovgivnin-gen 1952; mæglingsmand ved forligsinstitutionen 1954; censor ved Kbhvns universitets juridiske eksaminer 1955.

Adresse: Parkovsv. 73, Gentofte.

ROHBECK Alfred Johannes kommandørkaptajn, R.p.p.; f. 24/8 1895 i Randers; søn af landsdommer R A Rohbeck (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Johanne f. Andersen; gift (19/10 1926, ægteskabet opløst 1934) m. Valdis R., f. 17/10 1903, datter af professor Asger Hamerik (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Margaret f. Williams.

Sekondløjtn. i flåden 1916; premier-løjtn. 1917; søløjtn. I 1922; kaptajn-løjtn. 1923; orlogskapt. 1933; kom-mandørkapt. 1939; afsked 1940.

Cand. jur. 1931; tidl. lærer i folkeret og retslære ved søværnets højere sko-

ler; forfatter af fl. juridiske og folkeretlige bøger, afhandlinger m. m.

Udenl. orden: Fi.H.R.31.

Adresse: Studiestr. 67, Kbhvn. V.

ROHBECK Paul G højesteretssagfører; f. 29/4 1903 i Randers; søn af landsdommer R A Rohbeck (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Johanne f. Andersen (død 1944); gift (22/11 1935) m. sagfører, cand. jur. Sonja R., f. 30/12 1911 i Kbhvn., datter af grosserer Carl Tafdrup (død 1945) og hustru Ellen f. Schaltz (død 1936).

Student (Viborg) 1921; cand. jur. 1932; landsretssagf. i Kbhvn. 1935, høj-esteretssagf. 1950; administrator af godset Rathlousdal ved Odder.

Formand i bestyrelsen for A/S Dansk Alfa-Laval, Kbhvn. og for Johannessen & Lund, Maskinfabrik A/S, Kbhvn.; medl. af bestyrelsen for A/S Oskar Davidsen & Co., Kbhvn. og for Premier Is A/S, Glostrup samt fl. a. selskaber.

Adresse: Dyrehavev. 38, Klampenborg.

ROHDE Henning vice-teaterchef, R.; f. 30/6 1910 i Sønderho på Fanø; søn af maleren Johan Rohde (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru åsa f. Zøylner: gift (14/10 1943) m. Benedicte R., f. 1/6 1916 i Kbhvn., datter af direktør Edv. Biilow (død 1940. se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Ruth f. Blicher Hansen (død 1929).

Student (Øregaard gymn.) 1928; cand. jur. 1935; sekretær i undervisningsministeriet 1935. fuldmægtig 1944, ek-speditionssekr. 1951, kst. kontorchef 1953; till. medhjælper på højesterets justitskontor 1938-45; til rådighed for ministeriet for særlige anliggender og for erstatningsrådet 1945; till. teater-sekr. ved Det kgl. Teater 1945-49; chef for statsradiofoniens dramatisk-litterære afd. 1950-52; medarbejder ved »Politiken« 1953-55; vicechef for Det kgl. Teater og Kapel 1955.

Ledende senior i Studenterforeningen 1952-53.

Adresse: Rosbæksv. 22, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Sønderho, Fanø.

ROHDE Johan G grosserer, R.DM.; f. 4/5 1884 i Kbhvn.; søn af grosserer, etatsråd I G Rohde (død 1921, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Julie f. Wienberg (død 1924); gift (8/6 1911) m. Elsie Spencer R. (dekoreret m. den kgl. belønningsmed. 1. kl. m. krone; B.K.6. og N.r.K.M.), datter af fabrikant Josiah Gimson og hustru f. Spencer.

Uddannet i firmaet Baadh & Winthers Eftf. 1900-02 og i Sheffield og Hamborg 1902-04; arbejdet i firmaet Baadh & Winthers Eftf. 1904-47, prokura 1909, grossererborgerskab og medindehaver 1913, eneindehaver 1929-47.

Medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Principalforening 1920-40 og af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring fra 1920, af Fællesudvalget for Danmarks Jern-. Metal-, Rør- og Maskin-brancheforeninger 192i-26 og 1930-47 (formand) og af Kbhvns Voldgiftsudvalg for jern- og metalbranchen fra 1921, af bestyrelsen for Jern-, Metal- og Korte-varebranchens Kreditorforening 1923-48 (formand 1936-48), for Foreningen af danske Isenkramgrossister 1924-47, (næstformand 1928-47, derefter æresmedlem) og for Foreningen af Grosserere i Jern- og Metalbranchen i Kbhvn. 1930-50, derefter æresmedlem; medl, af Grosserer-Societetets Komité 1930-39, næstformand 1938-39; medl. af Fondbørsens bestyrelse 1934-43; bestyrer af Toldklarerer Wilhelm Christensens Legat fra 1939; medl. af bestyrelsen for L V Erichsen A/S fra 1949 og for Kai Hansens Fond fra 1954.

Adresse: Vestagerv. 16, Kbhvn. Ø.

ROHDE Peter P lektor, forfatter; f. 15/3 1902 i Kbhvn; søn af garvermester Holger Rohde (død 1934) og hustru Vilhelmine f. Preisler (død 1939).

Student (Østersøgades gymn.) 1921; cand. mag. (engelsk og dansk) 1929; adjunkt ved Rungsted stats- og kostskole 1932; interneret i vestre fængsel og Horserød 1941-43, i Frøslev 1944-45: litterær medarbejder ved Dagbladet Information fra 1948; adjunkt ved Østre borgerdydskole 1951, lektor smstds 1953; redaktør af tidsskriftet Vindrosen fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Det Udenrigspolitiske Selskab og for Ligaen for Tolerance.

Har skrevet: Verdenskrisen og det britiske rige (1928); Indien og den indiske frihedskamp (1931); Litteraturen og bourgeoisiet (1932); Den engelske arbejderbevægelse (1933); Sovjetunionen igår - idag - imorgen (1945); Sovjetunionen økonomisk - socialt - kulturelt (1946); Engelsk litteratur 1900-1947 (1948); Arabiske flygtninge og jødiske minoriteter i de arabiske lande (1952); Sovjetunionens udenrigspolitik (1954); Et geni i en købstad (1956); Krig og krise i Mellemøsten (1956); har redigeret: Frit Danmarks hvidbog om Danmark under besættelsen I-II (1946-47): har udg.: Søren Kierkegaards dagbøger i udvalg (1953).

Adresse: Berggreensg. 56, Kbhvn. Ø.

ROKJER Folke rektor, R.; f. 4/9 1908 i Kbhvn.; søn af kgl. svensk hoffotograf Victor Roikjer (død 1933) og hustru Maja f. Maale; gift (20/10 1936) m. Gudrun R., f. 5/10 1914 i Kbhvn., datter af overtoldbetjent Ernst Wrisberg og hustru Estrid f. Bruhn.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1927; cand. mag. (dansk og gymnastik) 1934; timelærer ved GI. Hellerup gymnasium s. å., adjunkt smstds 1939, lektor 1952; till. lektor i dansk ved Lunds Universitet og Stockholms Högskola 1939-40; rektor for Virum statsskole fra 1957.

Formand for Statsskolernes Lærerforening fra 1945; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Gymnasieskolernes Lærerforening fra 1945 og for Danske Statsembedsmænds Samråd 1946-49 og fra 1951; medl. af forretningsudvalget for Dansk Forening for nordisk Sprogrøgt 1941-49, af Landsudvalget for Skoleidræt 1946-56. af repræsentantskabet for Dansk Skolescene, af repræsentantskabet for Dansk Kulturfilm, af Fællesrådet for danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer og af fl. udvalg u. undervisningsministeriet.

Har udg. skolebøger i svensk og norsk.

Adresse: Nøddegangen 7, Holte (fra

efteråret 1957: Fuglsangv. 70, Virum).

Sommerbolig: Lindev., Tibirke Sand

pr. Frederiksværk.

ROLFFES Kirsten skuespillerinde; f. 20/9 1928 i Kbhvn.; datter af overtjener Gustav Andersen og hustru Kamma f. Rolffes: gift (11/10 1951) m. Carl Viggo Becker, f. 13/6 1926 i Kalundborg, søn af murer Jakob Becker (død 1949) og hustru Nathalia f. Møller.

Gennemgået Frdbg. Teaters elevskole 1947-48 og Det kgl. Teaters elevskole 1948-50; skuespillerinde ved Det kgl. Teater fra 1950.

Hovedroller: Inger i De Vandrette; Celia i Som man behager; Lavinia i Familie Album; Kattrin i Mutter Courage: Emily i Den blaa Pekingeser; Ernestine i Topaze; Esther i indenfor Murene; titelrollen i Maria Stuart; i filmene: Gengæld og Qivitoq.

Tildelt »Politiken«s kunstnerpris 1954.

Adresse: Kammasv. 3, Kbhvn. V.

ROLSTED Hans generalmajor, K'.DM.. HTH.p.p.; f. 20/5 1884 i Kbhvn.; søn af forstander E V Rolsted (død 1928, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Clara f. Pedersen (død 1930); gift (8/7 1915) m. Gerda R.. f. 6/3 1889 i Fredericia, datter af dyrlæge Niels Ousen (død 1899) og hustru Alfrede f. Møller (død 1923).

Premierløjtn. af artilleriet 1905; i Frankrig for at studere fransk bl. a. ved universitetet i Grenoble 1908; officersskolens ældste klasses artillerikursus, artilleriteknisk kursus og generalstabskursus 1909-13; kaptajn 1918; batterichef ved 4. artilleriafd.; adjutant hos generalinspektøren for artilleriet; skoleofficer ved hærens officersskole; kaptajn af generalstaben 1928; chef for generalstabens generalstabs-kvarter; gjort tjeneste i den norske hær 1920 og i den franske hær 1927: gennemgået den franske taktiske artillerihøjskole i Metz; oberstløjtn. og chef for 1. artilleriafd. 1930; oberstløjtn. af generalstaben og stabschef ved sjællandske division 1932; overværet de svenske hærøvelser 1935; oberst af generalstaben 1936; chef for

1.   feltartilleriregiment s. å.; gjort tjeneste ved det norske feltartilleriregiment nr. 2 samt overværet de norske vinterøvelser 1937; generalinsp. for artilleriet 1938; generalmajor og chef for sjællandske division 1939; chef for generalstaben 1941-45; generalinsp. for artilleriet 1945; militærattaché ved den kgl. danske ambassade i Stockholm s. å. og till. ved ambassaden i Oslo fra 1946; afsked 1949.

Den danske regerings repræsentant over for og forhandler med den herværende tyske værnemagt fra 1941 til afgang efter tyske krav i juni 1943; interneret 1943.

Lærer i officersskolens specialklasse 1923-39, bl. a. i generalstabskursus i taktik, troppeføring, strategi og generalstabstjeneste m. m.; formand for Det krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse 1941-45; medstifter af Dansk Artilleri-Tidsskrift 1914; æresmedl. af Feltartilleriforeningen og af Fæstningsartilleri-foreningen.

Tildelt Det Klubienske Mindelegat 1938.

Har skrevet følgende militære lærebøger: Hærorganisation 1. del (1924), 2. del (1926); Artilleriets kampforhold (1928); Generalstabstjenesten i Felten 1. del (1933); Landgangsoperationer (1936) samt talrige afhandlinger i den militære faglitteratur.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; N.St.0.21.; S.Kr.2.; S.Sv.21.

Adresse: Biilowsv. 7 B, Kbhvn. V.

ROOS Carl professor, dr. phil.; f. 1884 i Haderslev; søn af købmand Nis A Roos (død 1892); gift m. Karen Margrethe Briem, datter af hofdekorationsmaler Vilh. Hansen (død 1910).

Student (Fredericia) 1903; mag. art. 1910; underbibliotekar ved det kgl. bibliotek 1915; dr. phil. 1922; professor i tysk filologi ved Kbhvns universitet 1927-50.

Litterære arbejder bl. a.: Den moderne tyske Litteratur (1914); Jacob Knudsen (1918); Det XVIII Aarhundre-des tyske Oversættelser af Holbergs Komedier (1922); kommenteret udg. af Holbergs Komedier 1-3 bd. (1922-24) samt af Hans Egede Schack: Phantasterne (1925, 3. udg. 1950): Harlekin (1927); Om et upaaagtet Værk af Holberg (1930); Goethe, Hans Personlighed (1932); Klei-ne deutsche Literaturgeschichte (1936,

3.   udg. 1955); Nietzsche (1937); Germa-nica (1938); Kunsten af læse (1939); Nietzsche und das Labyrinth (1940); Virkelighed (1940); Faustproblemer (1941); Goethes Faust, To Foredrag (1942); Homo sum (essays, 1946); Wilhelm Busch (1949); Goethe (1949); Textbog til tysk Litteratur med Indledning; Om Læsning, Forstaaelse og Fortolkning (1950); Pri-sonen. Danske og norske Krigsfanger i England 1807-14 (1953); Jakob Knudsen. Et Forfatterskab (1954); Kierkegaard og

Goethe (1955); på svensk: Goethe (1956), Schiller (1957); redaktør af Deutsche Texte (1938 ff.), heri Lyriske Antholo-gie (1942). Adresse: Sylows Allé 19, Kbhvn. F.

ROOSE Aage kunstmaler, R.DM.p.p.; f. 2/1 1880 i Kolding; søn af købmand Chr. Roose (død 1923) og hustru Lisette f. Larsen (død 1927); gift (1/5 1906) m. Wanda R., f. 15/9 1882 i Moskva, død 1956, datter af statsråd, ingeniør Sigmund Reichman (død 1929) og hustru Caroline f. Le Verrier (død 1918).

Udgået fra Kolding latin- og realskole; studerede ved kunstakademiet, ved Krøyers skole og i Paris.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet for grafisk Kunst fra 1923 (formand fra 1928), for Malende Kunstneres Sammenslutning 1934-37 og for kunstner-pensionsforeningen Fremtiden fra 1937; medl. af udstillingskomiteen på Charlottenborg 1935-41 og 1946-56. af akademirådet 1937-55, af bestyrelsen for Kunstforeningen 1938-45 og af Dyrehave-udvalget fra 1950.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Virumg. 22, Virum.

ROOSE Thorkild fh. skuespiller og sceneinstruktør ved Det kgl. Teater, K.DM., MI & A.p.p.; f. 8/10 1874 i Kolding; søn af købmand Christian Roose (død 1923) og hustru Lisette f. Larsen (død 1927); gift (1902) m. Lillian R., f. 30<3 1880 i Kolding, datter af vinhandler Krøldrup (død 1896) og hustru Ingeborg f. West (død 1930).

Student 1894; cand. phil. 1895;.debut 25 okt. 1901 på Århus Teater som Leander i Julestuen; ved Århus Teater indtil 1904; ved Det kgl. Teater 1904-19; direktør for Dagmarteatret 1919-22; skuespiller ved Det kgl. Teater og direktør for Dagmarteatret 1922-23; skuespiller ved Det kgl. Teater 1923-51. 1. sceneinstruktør 1931-39; lærer ved Det kgl. Teaters elevskole 1927-50; un-dervisningsassist. i oplæsning for danskstuderende ved Kbhvns universitet 1927-31; klassikeroplæsning på Kbhvns universitet 1925-31; studenternes æres-kunstner 1943.

Ved 50 års jubilæums- og afskedsforestilling spillet Mefistofeles i En Sjæl efter Døden og Kardinal Gonzaga de Castro i Kardinalernes Middag samt i En Epilog af Charles Tharnæs.

Formand i repræsentantskabet for Dansk Skolescene 1922-54, derefter æresmedlem af dette; medl. af radiorådets programudvalg 1937-54; præsi-sident for den 3. nordiske teaterkongres 1948; æresmedlem af Det kgl. Teaters Funktionærers Alderdoms- og Forsørgelsesfond 1949.

Udenl. ordener: Fi.H.R.21; F.O.I.P.; F.Æ.L.5.; I.F.2.; S.V.22.

Adresse: S-Fasanv. 63, Kbhvn. F.

ROSAGER H K fh. landbrugsskoleforstander, gårdejer; f. 28/5 1882 i Vejstrup på Fyen; søn af gårdejer H K Rosager (død 1920) og hustru Karen f. Hansen (død 1915); gift (1/4 1910) m. Kristine R., f. 19/4 1888 i Ebeltoft, datter af forstander Jens Nielsen, Borris, og hustru Frida f. Eriksen.

Elev på Vejstrup højskole og Skaarup landbrugsskole; landbrugskand.1904; lærer ved Klank højskole 1905-10; med-forstander for Borris landbrugsskole 1910-17; konsulent for De samvirkende jydske Husmandsforeninger 1908-18; forstander for Borris landbrugsskole 1917-37. Ejer af Aarslevgaard 1937-42.

Medl. af De samvirkende jydske Husmandsforeningers planteavlsudvalg 1920-25; formand for Bølling Nørre Herreders Landboforening 1925-29; medl. af Borris menighedsråd 1922-34; formand for udvalget for landboflid i Foreningen af jydske Landboforeninger 1934-56; formand for Aarslev menighedsråd 1939-42; medl. af tuberkuloseudvalget for Ringkøbing amt 1928-37. Rådgiver og tilsynsførende med Jydsk Andels-Foderstofforretnings Foderblandinger 1938-52; medl. af bestyrelsen for Aarhuseg-nens Mergelselskab; vurderingsformand i Århus amt for Ny jydsk Land-Hypotekforening fra 1940; medl. af bestyrelsen for De samvirkende danske Landboforeninger 1946-50; medl. af Det jydske kursusudvalg fra 1955; formand for mejeri, kontrolforening, elektricitetsværk og foredragsforening m. m.

Udarbejdet regler for staldbedømmelse og skrevet lommebog for samme; skrevet slægtsbøger og landbrugsartik-ler til forsk, lommebøger, uge- og dagblade.

Adresse: Skovbakkev. 5 Brabrand.

ROSENBERG Holger journalist, forfatter; f.2/5 1869 i Hillerød; søn af bogtrykker, avisudgiver Theodor Rosenberg og hustru Juliane f. Mortensen; gift (14/1 1898) m. Clara R., f. 5/11 i Vamdrup, død 1953, datter af stationsforstander Thiesen.

Uddannet som typograf, redaktions-sekr. ved Svendborg Folkeblad til 1896; medarbejder ved Dannebrog (Craal) og Illustreret Familie-Journal, har som korrespondent til disse blade samt til morgenbladet, Kristiania, og Aftonbladet, Stockholm, foretaget rejser i Orienten (1896 og 1906), i Siam (1899 og 1908), i Kina, Japan og Korea (1902 og 1908-09). i Sibirien (1902-03). i Forenede Stater, Mexiko, Panama og Vestindien (1904 og 1913), Sydamerika (1921), Ægypten (1923 og 1928), Palæstina (1929), Ækvatorialafrika (1927-28), Indien (1929-30), Cairo-Cape (1931-32), Melanesien og Polynesien (1934-35), Sydamerika (1938-39) etc; medl. af Journalistforeningens bestyrelse 1905-08 og af dens kontrolråd 1921-33; foredragsholder (geografiske emner); medarbejder ved Nordisk Konversations Leksikon; lærer ved folkeuniversitetet; formand for The adventurers club of Denmark 1942, æresmedlem 1948.

Har skrevet: Siam; Det ny Sibirien; En Vandringsmand sætter Staven; Det ny Afrika; Jorden rundt med Holger Rosenberg; Smuthans; Chico; Drengen, der vil erobre Siam; Verdens største Sørøver; Solopgangens 0 og (s.m. Svenn Poulsen) Islandsfærden samt talrige rejsebøger, deriblandt Raadgivere for Udvandrere til U S A og til Canada; Om at rejse.

Adresse: Biilowsv. 9, Kbhvn. V.

ROSENBERG M i direktør, cand. polit.; f .28/3 1909 i Holsted; søn af trafikkontrollør A C M E Rosenberg (død 1930) og hustru Marie Caroline f. Nielsen (død 1950); gift (11/9 1937) m. Else R„ f. 16/10, datter af grosserer Sophus E J P Rønberg og hustru Harriet E f. Matthiessen.

Student (Odense) 1927; praktisk uddannelse i private virksomheder 1927-30; ansat i centraladministrationen 1930-40, i Kbhvns kommune 1940-41, på Odense kommunebogholderkontor 1941-42; cand. polit. 1942; ekspeditionssekr. i Tikøb kommune 1942-45; sekretær i Håndværksrådet 1945, fuldmægtig 1947, kontorchef 1949, direktør 1954.

Ansv. redaktør af Håndværksrådets tidsskrift 1949-51; dansk repræsentant ved Den internationale Erhvervsunion (IGU) 1949-51; medl. af repræsentantskabet for Dansk Nationalkomité for rationel Organisation 1949 og af Motor-branchens Fællesråds forretningsudvalg s. å., samt af sammes sekretærudvalg 1950; redaktør af tidsskriftet »Karossen« 1951-56; medl. af toldrådet 1951 samt af handelsministeriets kommission ang. kvalitetmærkning m. v. 1951-56 og af Erhvervenes Udstillingsudvalg 1951; medl. af handelsministeriets rådg. metaludvalg 1951-53 og af udenrigsministeriets udvalg til fremme af dansk eksport 1953-54 samt af samme ministeriums udvalg vedr. økonomisk samarbejde med andre lande 1954; medl. af skolenævnet for Sortedams gymnasium 1954; medl. af finansministeriets toldforhandlingsudvalg 1955 og af træex-portudvalget s. å.; ansv. redaktør af »Karosseri-Tidende« 1956; medl. af det danske udvalg for Nordisk økonomisk Samarbejde 1956.

Har skrevet artikler om økonomi og håndværksforhold i den inden- og udenlandske fagpresse samt dagspressen.

Adresse: Sølvg. 36, Kbhvn. K.

ROSENDAHL Kristian bogtrykker, fh. rådmand, R.DM.p.p.; f. 13/10 1877 i Randers; søn af postkontrahent M Rosendahl (død 1927) og hustru f. See-rup (død 1920); gift 1. gang (7/4 1900) m. Kirstine R., f. 3/11, død 1932, datter af gårdejer P Hansen og hustru f. Kock; 2. gang m. Valborg Elisabeth R., f. 11/6, død 1945, datter af styrmand H I Larsen og hustru f. Lorenzen.

Uddannet ved Ribe Amts-Tidende; etableret i Esbjerg 1902.

Medl. af Esbjerg byråd 1908-37, af skatterådet for Esbjerg skatterådskreds 1922-30, af landsoverskatterådet 1930-37, af statens ligningsråd 1938-50 og af Ribe amts skoleråd 1923-37; formand for Esbjerg Venstreforening 1915-28, for A/S Den danske Afholdspresse 1919-25 og for Arbejdsgiverforeningen i Esbjerg 1913-49, derefter æresmedlem; formand for Sydvestjydsk Samfund, for Fiskeri-og erhvervsudstillingen i Esbjerg 1932 og for bogtrykfagets mesterprøvekom-mission 1942-54; næstformand for Dansk Provins-Bogtrykkerforening 1920, formand 1937-maj 1953 og igen dec. 1953 til 1955, derefter æresmedlem; medl. af bestyrelsen for Esbjerg Bank fra 1917, formand fra 1945, af repræsentantskabet for Den danske Købstadsforening 1921-37, af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1925-53 og af dennes forretningsudvalg 1941-53, af styrelsen for Metodistkirkens skandinaviske præsteskole i Göteborg 1925-54, af bestyrelsen for Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker 1925-37, af Nordisk Bogtrykkerråd fra 1929, af bestyrelsen for Den grafiske højskole fra 1942 og af Håndværksrådet 1940-53; Venstres kandidat ved folketingsvalgene i Esbjergkredsen 1918-32.

Har udg.: Europæiske Bibeltryk (1952) og Esbjerg Vejviser siden 1922.

Udenl. orden: S. V. 2.

Adresse: Esbjerg.

ROSENDAHL Ph. kontorchef, R.DM.; f. 31/5 1893 i Saxkjøbing; søn af sagfører S E Rosendahl (død 1903) og hustru Elise f. Ottosen (død 1929); gift (3/11 1918) m. Agnes R., f. 28/10 1894 i Kbhvn., datter af maskinmester Th.Erichsen (død 1915) og hustru Manna f. Rønberg (død 1939).

Exam. jur. 1916; cand. jur. 1929; regeringens kontrollør ved Kryolith-brudet i Ivigtut 1920; kst. kolonibestyrer i Godhavn 1924; kst. inspektør for Nordgrønland 1924; kst. landsfoged for Nordgrønland 1925; landsfoged for Nordgrønland 1929-39; kontorchef u. Grønlands styrelse 1939, i statsministeriets 2. departement (Grønlandsdepartementet) 1950, i ministeriet for Grønland 1955.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1943, af repræsentantskabet for Det Frie Nord's Kbhvnsafd. 1944 og af bestyrelsen og forretningsudvalget for Foreningen til Hjælp for grønlandske Børn; medl. af Grønlandskommissionens 1., 3., 4. og 9. underkommission; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden's Kbhvns afd.

Har skrevet: Forbedring af Byggeskikken for Huse med Græstørvsmur i Grønland (1936); Jakob Danielsen. En grønlandsk Maler (1942) samt artikler i grøn-

landske blade om fremhjælpning af erhverv, både- og husbyggeri samt om jagt, fangst og fredningsforanstaltninger.

Adresse: Classensg. 40, Kbhvn. Ø.

ROSENDAL Axel biskop, K'.DM.p.p.; f. 12/3 1883 i Kbhvn.; søn af skolebestyrer P M K Rosendal (død 1904) og hustru Maren f. Holm (død 1937); gift (6/7 1910) m. Laura R„ f. 23/2 1882 i N-Felding, død 1956, datter af sognepræst J P Møller (død 1920) og hustru Marie f. Nielsen (død 1916).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1901; cand. theol. 1907; lærer ved blindeinstituttet og forsk, skoler 1907-09; leder af Kirkelig Ungdomsforenings mandlige afd. 1909-14; kateket ved Frederikskirken 1909; resid. kapellan ved Skt. Stefans kirke 1914; sognepræst smstds 1924; till. provst for Nørre provsti i Kbhvn. 1933; biskop over Roskilde stift 1935-53.

Tidl. medl. af Kirkeligt Samfunds bestyrelse og formand for Studenterkred-en; redaktør af »Menighedsbladet« 1919-35; medl. af komitéen for Grundtvigs mindekirke og af det kirkepolitiske udvalg af 1928; formand for salmebogs-udvalget af 1946.

Har skrevet: De gamle Veje (1927); Stenbro og Paaskelilje (1928); Giv Agt (1930); God Dag (1931); En stor Glæde (1934); Indbydelse (1935); Man spurgte (1938); Den kirkepolitiske Situation (Gads danske Magasin, 1931); Den grundtvigske Retning (Dansk Kirke-Stat I, 1934); Kirken og Kampen for Tilværelsen (Gads danske Magasin, 1935); Grundtvigianismen i Dag i Lys af Luthers Arv (i Luthers Arv og Danmarks Kirke, 1936); Det grundtvigske (i Den danske Kirke og vor Slægt, 1943); Et Lærerhjem (i Danske Hjem ved Aarhundredskiftet, 1947); Lidt om Stat og Kirke siden 1849 (i Vartovbogen, 1949).

Udenl. orden: Fi.H.R.21.

Adresse: Forhåbningsholms Allé 49,

Kbhvn. V.

ROSENDAL Hans fh. højskoleforstander; f. 29/8 1876 i Vinding pr. Vejle; søn af højskoleforstander Hans Rosendal (død 1921, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru f. Christensen (død 1920); gift (29/8 1902) m. Elisabeth R., f. 9/3 1879 i Skive, død 1957, datter af læge Christian Jacobsen (død 1889) og hustru f. Bøttzauw (død 1879).

Student (Birkerød) 1894; cand. theol. 1900; lærer ved Ryslinge højskole 1900-02; lærer ved Grundtvigs højskole 1902, medforstander smstds 1909, eneforstander 1917-28; kordegn ved Vor Frelsers kirke 1930-46.

Medl. af bestyrelsen for Understøttel-seskassen for Lærere og Lærerinder ved de statsanerkendte Højskoler og Landbrugsskoler 1914-30, revisor for samme 1930-43; medl. af bestyrelsen for den grundtvigske salmefond og folkeskrifts-fond fra 1923 og for Foreningen af 9. Dec. 1859 til fattige Konfirmanders Op-klædning 1943-55.

Adresse: Amagerbrog. 26, Kbhvn. S.

ROSENDAL Thomas overlæge, dr. med.; f. 10/2 1907; søn af murermester Viggo Rosendal og hustru Kristine f. Thomsen (død 1909); gift 1. gang (1934) m. Marianne E., død 1936, datter af ingeniør Rudolph Hartmann og hustru Michaela f. Hammerich (død 1953); 2. gang (1941) m. Rigmor R., datter af sognepræst O V Engelsen (død 1931) og hustru Olga f. Ulstrup (død 1942).

Student 1926; med. eks. 1933; dr. med. 1941; hospitalsuddannelse i Kbhvn. 1933-47; 1. reservelæge ved Sundby hospitals røntgenafd. 1939-41; 2. reservelæge ved rigshospitalets røntgenafd. 1941-43 og ved Radiumstationen i Kbhvn. 1943-45; 1. reservelæge ved kommunehospitalets røntgenafd. 1945-47; overlæge ved Sundby hospitals røntgenafd. fra 1947.

Næstformand i bestyrelsen for Kaj Munks Mindefond.

Har skrevet: Om den menneskelige organismes ledningsevne for vekselstrøm (disputats, 1941) samt andre arbejder om elektrisk ledningsevne og om radiologiske emner.

Adresse: Parkvænget 32, Charlottenlund.

ROSENGAARD Christiane fh. forstanderinde; f. 8/3 1882 i Kolding; datter af sagfører I Rosengaard (død 1939) og hustru Maria f. Rosengaard (død 1925); ugift.

Uddannet ved M Mørks skole i Hillerød, Kbhvns sprogkonservatorium, statens lærerhøjskole og universitetet i Oxford; bestået faglærerindeeks. ved Kbhvns sprogkonservatorium 1905; lærerinde ved M Mørks skole i Hillerød 1901; studierejser til England 1905 og 1911; lærerinde ved Købmandsskolens kvindeafd. 1912, forstander for samme 1919-47.

Adresse: Rakelsv. 1, Hellerup.

ROSENKiLDE Voimer antikvar, forlagsboghandler; f. 15/5 1908 i Grenaa; søn af postmester P V Rosenkilde (død 1935) og hustru A K f. Skytte Jensen; gift (16/6 1939) m. Vibeke R„ f. 28/2 1914 i Aars, datter af museumsleder, cand. theol. S Vestergaard Nielsen og hustru C H f. Bloch Jensen.

Begyndt boghandleruddannelse i provinsen 1923; ansat hos Levin og Munksgaard, Kbhvn. 1924; studierejser i udlandet; etableret som antikvar 1937, som boghandler (i kompagni m. Aksel Riis Bagger) 1941; forlag fra 1946.

Bestyrelsesmedl. i Antikvarboghandlerforeningen 1939-46, i Gustav Wied-Selskabet fra 1951; lærer ved Danmarks biblioteksskole fra 1950.

Har bl. a. skrevet: Mellem Bøger (s. m. Grete Jacobsen, 1927); Gamle danske Bøger af international Berømmelse (1935); Indledninger til Danske Bibelarbejder fra Reformationstiden 1-3 (s. m. fil. dr. Bertil Molde, 1950); Europæiske Bibeltryk

(1952); samt talrige boghistoriske afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter; har udg.: Mennesker og Bøger (s. m. Eddie Salicath, 1945); Vedel Simonsen: Bøger og deres Skæbne (1946); Danske Bogauktioner (for Forening for Boghåndværk) fra 1940.

Adresse: Strandv. 300 A, Klampenborg.

Sommerbolig: Akademiet, Kisserup pr.

Holbæk.

ROSENKJÆR Jens fh. afdelingschef ved statsradiofonien, R.DM.; f. 22/11 1883 i Egemosedam, Fyn; søn af kommunelærer, geolog H N Rosenkjær (død 1907) og hustru Johanne f. Jensen (død 1953): gift 1. gang m. Emilie R., f. 18/4 1884 i Kbhvn., død 1938, datter af kunsthandler P B le Févre (død); 2. gang (1943) m. Ellen R., f. 2/6 1908, datter af afd. overretssagfører Poul Mortensen.

Student (Gammelholms latinskole) 1901; mag. scient. 1908; assistent hos møntog stadsguardeinen 1907; lærer ved Askov udvidede højskole 1911-25, fra 1908 till. lærer ved statens kursus og fra 1915 ved Teknologisk institut; konsulent ved Danske Maleres forsøgsstation; medl. af arbejdsudvalg u. Industrirådets studiekommission; forstander for Roskilde højskole 1925-27; forstander ved Borups højskole. Kbhvn., 1928-37; afdelingschef ved statsradiofonien 1937-53; direktør i foreningen Norden 1954-55.

Medl. af radiorådet 1925, af dets programudvalg 1926, af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme 1929 (formand fra 1948) og af bestyrelsen for Fondet for dansk-norsk Samarbejde 1946; leder af den nordiske folkehøjskole i Geneve i 1932; censor ved seminarierne; medl. af den danske UNESCO-nationalkommission.

Medarbejder ved Landbrugets Ordbog; ved Engelstoft og Nørgaard: Verdenshistorien fra 1866; ved Det danske Samfund (1923-24); redaktør af tidsskriftet Dansk Udsyn 1921-26; redaktør af Gyldendals Leksikon; redaktør af statsradiofoniens grundbog »Europa« 1955; medl. af redaktionsudvalget for Raunkjærs Leksikon.

Adresse: Caroline Amalie V. 98,

Lyngby.

ROSENKRANTZ Alfred professor, R.; f. 11/11 1898 i Kbhvn.; søn af hofbetjent Peter Rosenkrantz (død 1927) og hustru Mariane f. Rasmussen (død 1938): gift (11/5 1929) m. Inger R., f. 15/1 1902 på Frdbg., datter af forretningsfører Hans Jessen (død 1935) og hustru Christine f. Larsen.

Student (Hellerup gymn.) 1917; cand. polyt. 1926; assistance ved mineralogisk museum 1918-25; assistent ved Danmarks geologiske undersøgelser somrene 1919 og 1921. Deltager i Lauge Kochs Øst-grønlandsekspeditioner 1926-27 og 1929; studieophold ved tyske universiteter 1930 og 1931; docent ved den polytekniske læreanstalt 1931, professor 1943-53; studieophold i London 1932; rejser til Østgrønland 1934, 1935, 1936 og 1945; lærer i geologi ved Danmarks lærerhøjskole fra 1937; leder af de danske Nugssuaq-ekspeditioner til Vestgrønland 1938 og 1939 samt af Grønlands geologiske undersøgelses arbejde i samme område 1946-56; ekstraord. professor i geologi ved Kbhvns. universitet 1953.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937 og af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1948; medl. af bestyrelsen for Dansk geologisk Forening 1922-23 og 1929-31, formand 1945-46; medl. af Scoresbysund-komité-en 1943 og af udvalget for Grønlands geologiske undersøgelse 1946; medl. af Det kgl. danske Geografiske Selskabs råd 1947, af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland 1948, af bestyrelsen for Det Grønlandske Selskab 1951-57 og af Det arktiske instituts råd 1955.

Har skrevet en række afhandlinger til belysning af Danmarks og Grønlands geologi. Medudgiver af Acta Arctica.

Adresse: Amagerbrog. 66, Kbhvn. S.

ROSENKRANTZ Arild baron, kunstmaler; f. 9/4 1870 i Hillerød; søn af kammerherre, ministerresident, baron Iver Ro-senkrantz (død 1873) og hustru Julia f. Mackenzie of Tarbat (død 1911); gift (12/12 1901) m. Louise R., død 1944, datter af Sir James Mackenzie of Tarbat (død 1900) og hustru Julia f. Clut-sam (død 1898).

Elev af J P Laurens og Benjamin Con-stant i Paris.

Malerier: Hemmeligheden; Nadveren; Korsfæstelsen; Gravlæggelsen; Lys fra det Høje; Krig; Den Allestedsnærværende; Fristeren; Paa Tærskelen o. s. v. Hornslet granitmonument til frihedskæmperne; Krigsmonument i Holbæk, Jylland. Dekorative arbejder: glasmalerier, murdekorationer og broncearbejder i forsk, kirker, offentlige og private bygninger i England.

Adresse: Rosenholm pr. Hornslet.

ROSENKRANTZ Erik G F K baron, godsejer, R.; f. 26/5 1884 på Sophiendal; søn af hofjægermester, baron Fritz Ro-senkrantz (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Oluffa f. Krabbe (død 1954); gift (14/6 1913) m. Therese R., f. 14/5 1887 på Fedgaarden, datter af proprietær Herman Fiehn (død 1942) og hustru Therese f. Jansen (død 1931).

Præliminæreks. 1901; forstlig uddannelse; skovfoged på Knuthenborg 1907-18; ejer af Liselund gods på Møen fra 1920 til 1956, da godset blev overdraget til sønnen, baron Niels Rosen-krantz.

Medl. af tilsynsrådet for Magleby Sogns Spare- og Laanekasse, formand 1919-53. Patron for Rosenkrantz's Rejselegat fra 1943.

Adresse: Liselund hovedbygning pr.

Borre, Møen.

ROSENLØV K H oberst, K.DM., HTH.p.p.; f. 14/12 1889 i Kbhvn.; søn af stads-bedemand Nicolai Heinrich Thomsen (død 1923) og hustru Emilie f. Rosenløv (død 1932); gift (3/9 1916) m. Bodil R., f. 1/7 1891 i Øster Egesborg, datter af præstegårdsforpagter Hans Jensen (død 1934) og hustru Olga f. Petersen (død 1940).

Student (Efterslægtsselskabets skole) 1906; premierløjtn. i artilleriet 1914; i hærens tekniske korps 1920; ved hærens rustkammer 1923; kaptajn i hærens tekniske korps 1925; underdir. og chef for hærens rustkammer 1926; chef for hærens våbenarsenal 1936; oberst-løjtn. og direktør (fra 1937 felttøjme-ster) smstds s. å.; oberst 1941; i forstærkningen 1949; i res. 1951; afsked 1954; civiling., ansat hos Hofman-Bang & Boutard fra 1949.

Medl. af Dansk Ingeniørforening.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31,; S.Kr.3.

Adresse: Almev. 13, Hellerup.

ROSENMEIER J P fh. dommer, R.DM.; f. 11/10 1870 i Raarup; søn af proprietær S Rosenmeier (død 1896) og hustru Caroline f. Møller (død 1934); gift 1. gang (22/5 1903) m. Margrethe R. (død 1907), datter af landinspektør, prokurator GK Stiirup i Ribe (død 1903) og hustru Nicoline f. Bergh (død 1934); 2. gang (15/10 1909) m. Edith R„ f. 20/5 1881 på Løgismose, datter af proprietær A P Damsboe (død 1916) og hustru Elisabeth f. Hansen (død 1936).

Student (Horsens) 1889; cand. jur. 1896; by- og herredsfuldm. i Ringkjø-bing 1896-98; amtsfuldm. i Ribe 1898; till. amtsrådssekr. 1900; byfoged i Nexø og Aakirkeby samt herredsfoged i Bornholms Sønder herred 1917; dommer i Nexø, Aakirkeby og Svaneke m. m. 1919 -29, i Hobro m. m. 1929-40.

Formand for tilsynsrådet for Spare-og Laanekassen for Hobro og Omegn 1936-49.

Adresse: Vejporten 22, Klampenborg.

ROSENQUIST Frits højesteretssagfører; f. 30/1 1910 i Viborg; søn af læge Chr. Rosenquist (død 1930) og hustru Nina f. Meinertz; gift (13/10 1935) m. Else R., f. 8/5 1916 i Odense, datter af direktør Chr. Ørnberg (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Asta f. Bech.

Student 1929; cand. jur. 1935; lands-retssagf. 1938; offentlige og beneficerede sager 1948; højesteretssagf. 1952; offentlige sager ved højesteret fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for forsk, aktieselskaber.

Adresse: Dyssebakken 17, Hellerup.

ROSENSTAND C T ritmester, RDM., Chr. XM.T., HTH.p.p.; f. 27/9 1874 i Århus; søn af grosserer C T Rosenstand (død 1906) og hustru Thora f. Skovgaard (død 1909); gift (12/4 1905) m. Ingrid R., død 1956, datter af kontorchef Frederik Schack.

Sekondløjtn. 189V; premierløjtn. 1897; tjenstg. ved det 23. franske dragonregiment i Vincennes 1902; lærer på rytteriets skoler på Jægersborg 1902-03; ved generalstaben 1906-08 og 1909-12; ritmester 1911; ekskadronchef ved 5. dragonregiment 1912-19; chef for rytteriets korporalskole i Randers 1917-19; adjutant hos kong Christian X 1919-26; afsked 1926.

Sekretær i Forsvarsligaen og i Dansk Försvarsförbunds Kbhvns-kreds 1926-40; dommer ved galopløbene på Klampenborg Væddeløbsbane 1926-36, derefter medl. af voldgiftsretten smstds til 1948.

Udenl. ordener: I.F.3.; I.Kr.4.; N.O.N.4.; N.St.O.3'.; S.Sv.31.

Adresse: Rosenv. Sideallé 1, Kbhvn. Ø.

ROSENSTAND Knud overlæge; f. 24/8 1879 i Nørre Stenderup ved Kolding; søn af sognepræst Holger Rosenstand og hustru Erasmine f. Knudsen; gift 1. gang (6/5 1909) m. Wilhelmina R., f. 8/9 i 875 i Amsterdam, datter af grosserer Johs. Ott de Vries og hustru; 2. gang (24/8 1926) m. Agnete R„ f. 27/4 1890 i Elkær, datter af godsejer Niels Møller og hustru.

Student (Kolding) 1898; med. eks. 1908; studierejse s. å.; 2. reservelæge ved sindssygehospitalet i Viborg 1909-12; assistent ved kommunehospitalets afd. VI og polikliniks nerveafd. 1912-13; reservelæge ved sindssygehospitalet ved Århus 1913-17; afdelingslæge ved sindssygehospitalet ved Middelfart 1917 -36; specialistanerk. (psykiatri og neurologi) 1918; overlæge ved sindssygehospitalet i Vedsted 1936-49.

Adresse: Hviding St.

ROSENSTAND Tage gårdejer, R.; f. 14/8 1891 i V-Vedsted; søn af sognepræst Otto Rosenstand (død 1929) og hustru Anna Bolette f. Mohr (død 1948); gift (18/4 1916) m. Nanna R., f. 18/4 1890 i Værslev, datter af højskoleforstander Søren Frederiksen, Støvring (død 1939) og hustru Johanne f. Larsen (død 1915).

Uddannet ved landbruget; ophold på Ryslinge højskole og Tune landbrugsskole; forpagter af Abildgaard i V-Ved-sted 1913; ejer af Danelund ved Ribe fra 1915.

Medl. af V-Vedsted sogneråd 1921-48, formand 1937-48; formand for Ribe og Omegns Landboforening fra 1923; næstformand for Ribe Amts vestre Landboforening 1926, formand fra 1950; medl. af bestyrelsen for Foreningen af jydske Landboforeninger fra 1950 og for De samvirkende danske Landboforeninger fra 1950; medl. af bestyrelsen for Esbjerg Andelsslagteri fra 1930 (formand fra 1950) og af amtsrådet 1932-35; medl. af kommissionen ang. bygning af hav-dige på Manø 1937-38 og af bestyrelsen for Dansk Forening for Hjem og Skole fra 1938 (formand fra 1940); formand for Ribekredsens Venstrevælgerforening 1936-56 og for Ribe Amts Venstre fra 1938; landvæsenskommissær fra 1938; medl. af repræsentantskabet for Ugebladet Landet fra 1939, af kommissionen vedr. anlæg af vandkraftanlæg ved Holstebro og Karlsgaarde fra 1940, af Gudenaakommissionen fra 1953, af bestyrelsen for Dagbladet Vestkysten fra 1943 og af Ribe amts grundforbed-ringsudvalg til 1954; præstegårdskon-sulent for Ribe amt samt Tønder og Tørninglen provsti fra 1944; medl. af ungdomsskolekommissionen fra 1949 og af rigsretten fra 1954; medl. af bestyrelsen for Rødding højskole fra 1949 og for Askov højskole fra 1955; formand for bestyrelsen for Kjærgaard landbrugsskole fra 1954.

Har skrevet en række artikler i uge-, fag- og dagblade.

Adresse: Danelund pr. Ribe.

ROSENSTAND Thomas forstander; f. 29/8 1900 i V-Vedsted ved Ribe; søn af sognepræst Otto Rosenstand (død 1929) og hustru Anna Bolette f. Mohr (død 1948); gift (16/4 1930) m. Birgitte R., f. 4/1 1905 i Støvring, datter af gårdejer Laurits Vinther-Lassen (død 1925) og hustru Anna f. Larsen (død 1932).

Uddannelse ved landbruget; ophold på Bornholms højskole og på Ladelund landbrugsskole; Iandbrugskand. 1925; studierejse i England, Holland og Tyskland 1925; lærer ved Støvring højskole 1925-26; assistent ved statsforsøgssta-tion i Canada 1926; mejeribrugskand. fra Iowa State College, USA 1927; studierejse i New Zealand og Australien 1928; lærer ved Dalum landbrugsskole 1928-29 og ved Sydsjællands landbrugsskole 1929-31; forstander for Korinth landbrugsskole og husholdningsskole fra 1931.

Medl. af bestyrelsen for Faaborg Andelsslagteri fra 1933 og for foreningen Norden's Faaborg-afd. fra 1943; formand for Faaborgegnens Landboforenings husdyrbrugsudvalg 1934-53 og for Faaborgegnens Kartoffelkogefor-ening fra 1940; medl. af repræsentantskabet for Ugebladet Landet fra 1939 og for Dagbladet Information fra 1945; formand for Ringen i Højrupkredsen 1942 -45; folketingskand. i Langelandskredsen i 1945.

Har skrevet: 2. del af håndbogen Husdyrenes Sygdomme m. m.; afsnit af Den ny Landmandsbog; Tabeller for Husdyrenes Fodring; Forsøg og Erfaringer vedrørende Grovfoderproduktion, Høbjergning og Ensilering; forsk, pjecer vedr. ensilering, lucernedyrkning og dyrkning af sødkløver; artikler i fag-og dagblade.

Opfinder af fl. maskiner til rodfrugt-dyrkningens mekanisering.

Adresse: Korinth landbrugsskole,

ROSENSTAND W S direktør, R.; f. 20/12 1895 i Karby på Mors; søn af postmester Peter Rosenstand (død 1937) og hustru Anna f. Daa (død 1955); gift (17/12 1955) m. Edith R., f. 24/5 i Kbhvn., datter af grosserer P Chr, Pedersen (død 1946) og hustru Ella f. Norup.

Student (Viborg) 1913; eand. iur. 1920; uddannelse på forsk, sagførerkontorer; sekretær i Kbhvns magistrat 1920, fuldmægtig 1928, ekspeditionssekr. 1933, kontorchef 1935, vicedir. i Kbhvns kommunes socialdirektorat 1947; direktør (direktoratet for Kbhvns kommunes beboelsesejendomme) 1953.

Medl. af forsk, faglige udvalg og kommissioner; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns socialfilantropiske Boligselskab fra 1936, af bestyrelsen for A/S Andreas Christensens Piano- og Flygelfabrik fra 1939 og af bestyrelsen for A/S Hindsberg Flygler; formand for det ved overenskomst mellem Kbhvns kommune og de kbhvnske grundejerorganisationer i 1944 nedsatte boligudvalg og fra 1945 formand for det i h. t. lov af 22/8 1945 oprettede boligudvalg, till. formand for det i h. t. lov af 9/6 1948 nedsatte fællesudvalg for de ti stor-kbhvnske kommuner fra 1948; medl. af tilsynsrådet for Grundejernes Hypotekforening fra 1953; formand for bestyrelsen for Studenter-kollegielejren Ballonparken fra 1953; medl. af udvalget til fastsættelse af erstatninger i sager vedr. rekvisition af private arealer til anlæg af offentlige beskyttelsesrum fra 1953; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring fra 1955.

Har skrevet faglige artikler i dagblade og tidsskrifter.

Adresse: Østerbrog. 95, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Rugbjerglund pr. Hillerød.

ROSENTOFT Aage M direktør; f. 1/6 1891 i Kbhvn.; søn af grosserer L J Rasmussen (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Christiane f. Møgelgaard (død 1943); gift (20/7 1928) m. Nina R., f. 9/9 1909 i Vejle, datter af skuespiller Carl Hillebrandt (død 1936) og hustru Margarethe f. Erichsen.

Udgaaet fra Schneekloths skole; i lære i firmaet L I Rasmussen jun.; et år på Købmandsskolen og to års ophold i England og Tyskland; derefter atter ansat i firmaet L I Rasmussen jun.; grossererborgerskab 1917; medindehaver af firmaet L I Rasmussen jun. 1918, eneindehaver 1954; direktør i A/S L I Rasmussen jun. 1931-54.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Manufakturgrossister 1936-53 (næstformand og formand for akkordudvalget 1944-53) og for Foreningen af danske Klædegrossister 1936-54 (formand 1945-54) samt for fl. aktieselskaber; medl. af prisdirektoratets metervareudvalg 1946-51 og af The Danish Consultative Committee of The International Wool Secretariat.

Adresse: Heslegårdsv. 37, "Hellerup.

ROSENØRN Anna priorinde, D.r.K.M., kgl. beløningsmed. i guld p.p.; f. 5/2 1860 på Stockelsdorf ved Lubeck; datter af ritmester P C St. Rosenørn (død 1902) og hustru Caroline f. Schmidt (død 1911).

Forstanderinde for værnehjemmet Be-thanias 1. afd. i Kbhvn. 1889, for Dronning Caroline Amalies Plejeforening 1910; priorinde for Vemmetofte adelige jomfrukloster 1938-51.

Udenl. orden: Ø.r.K.3.

Adresse: Vemmetofte pr. Fakse.

ROSENØRN-LEHN Otto lensbaron, hofjægermester, godsejer; f. 4/11 1909 på Oreby; søn af kammerherre, hofjægermester, lensbaron Frederik Rosenørn-Lehn (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Sigrid f. grevinde Bonde af Bjørnø; gift (3/10 1946) med Hanne R-L., f. 3/7 1921 i Gentofte, datter af overretssagfører Andreas F Basse (se denne).

Student (Frederiksborg); uddannelse ved land- og skovbrug; studierejser til Tyskland og England; sekondløjtn. i livgarden; ejer af Oreby og Berrits-gaards godser ved Sakskøbing fra 1935.

Medl. af bestyrelsen for Maribo Amts Økonomiske Selskab, af bestyrelsesrådet for A/S C A Qvade & Co. og af repræsentantskabet for Sydøstsjællands Elektricitets A/S (Seas); eforus for Det Frederik Wallmodenske Legat og Det Teilmannske Familielegat; medl. af Con-seil International de la Chasse.

Adresse: Oreby pr. Sakskøbing.

ROSFELDT Harry koffardikaptajn, R., FM. i sølv; f. 22/7 1892 i Kbhvn.; søn af detailhandler G Nielsen (død 1896) og hustru Marie f. Rosfeldt (død 1948); gift (13/12 1921) m. Thyra R., datter af bagermester J Bech (død 1896) og hustru Karen Sofie f. Nielsen (død 1907).

Styrmands- og skibsførereks. 1911-12; reserveløjtn. i marinen 1915; styrmand u. Grønlands styrelse 1917, skibsfører 1932-45; deltog i Lauge Kochs treårs-ekspedition til Østgrønland 1931-34.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Skipperforening fra 1938, formand fra 1945; medl. af Søfartsrådet fra 1944, af sø-og handelsretten fra 1945, af overskibstilsynet fra 1947, af Bombebøssens direktion fra 1945, af dispachør eks-amenskommissionen fra 1951 og af senioratet for Foreningen af Sø- og Handelsrettens Medlemmer fra 1957; kasserer for H P Kofoed og Hustrus Legat 1944; medl. af bestyrelsen for Kaptajn H C Lundgreens Legat 1944.

Adresse: Østbaneg. 17, Kbhvn. Ø.

ROSHOLM Gunner rektor; f. 17/10 1908 i Silkeborg; søn af købmand F Joachimsen Rosholm (død 1940) og hustru Mal-vine f. Gundersen (død 1916); gift 1. gang (11/10 1936, ægteskabet opløst) m. Ruth R., f. Widding; 2. gang (3/7 1955) m. Bodil R., f. 15/8 1925 i Hørdum, datter af lærer Viggo Jensen.

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1927; studieophold i Paris 1932 og 1947; accessit (romansk filologi) 1935; studieophold i Rom og Besancon 1936, i Catania 1954; cand. mag. 1937; timelærer ved Randers statsskole 1939; adjunkt 1943; undervist på Den internationale højskole 1942 og 1943; lærer i fransk ved statens lærerhøjskoles Randers afd. 1943-46; leder af Randers ar-tiumskursus 1943-47; undervisnings-assist. i fransk ved Århus univ. 1946; rektor ved Thisted gymnasium 1947.

Formand for det filosofiske studenterråd 1935-36; sekretær i den danske Internat. Student Service-komité; medl. af bestyrelsen for Randers Flyveklub 1942-45 og for Musiksamfundet Brage 1941-47; medstifter af og formand for Randers Philharmoniske Selskab 1944-47; medstifter af Randers byorkester; formand for udvalget for Folkeligt Oplysnings Forbund i Thisted 1950; medl. af ungdomsnævnet for Thisted 1954.

Har udgivet: Fransk grammatik for gymnasiet (s. m. Chr. Sørensen).

Adresse: Thisted.

ROSING Borge direktør, R. Chr.XFr.M.; f. 25/8 1900 på Frdbg.; søn af kgl. fuldmægtig Holger F Nielsen og hustru Emilie f. Rosing Hansen (død 1943); gift (30/6 1944) m. Minnie R., f. 14/4 1915 i Skäggs, Kentucky, USA, datter af Ambrose Minton Wheeler og hustru Cora Lee f. Coffey.

Student (Schneekloths skole) 1918; studerede medicin i 2 år; tog derefter praktisk ingeniøruddannelse; studerede ved polyteknisk læreanstalt 1922-24; rejste til Canada 1924; tegner ved Ca-nadian Bridge Company 1925; forflyttet til United States Steel Corporation, Chicago 1927; ingeniør ved Mount Ver-non Bridge Company, Ohio 1929-35; afdelingschef ved International Derrick and Equipment Company, Ohio 1935-38; underdir. og salgschef ved West Virginia Steel and Mfg. Co. 1938, direktør 1944-56; salgschef ved Connors Steel Division H. K. Porter Company fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Klub, Colombus, Ohio 1941-47 (formand 1944-46); medl. af Rebild komiteen fra 1947 og sekretær for Rebild Park bestyrelsen fra 1952; formand for den skandinavisk amerikanske afd. i West Virginia for det finske relief fund 1939 -40; medl. af bestyrelsen for Huntington Ingeniørforening 1942-45 (formand 1943), for Rail Steel Bar Association, Chicago, III. 1943-48 (formand 1944-48), for Hun-tington Community Chest Inc. 1945-48 (formand 1948), for Family Service Association of Huntington 1940-52 (formand 1942-44) og for Family Service

Association of America, New York 1946-53; rådgiver for Small Business Administration, Washington, D.C.; formand for Foreningen af Salgschefer, Huntington og for All Huntington Association; District governor for Rotary International 274, district 1954-55.

Adresse: »Skagen«, 706 Ridgewood

Road, P.O. Box 316, Huntington 8,

W. Va., USA.

ROSLING Eyvind overlæge, dr. med.; f. 10/7 1893 i Fredericia; søn af viceskoleinspektør Jørgen Rosling (død 1935) og hustru Benedicte f. Hansen (død 1951); gift (4/5 1925) m. Ingrid R., f. 16/3 1894 i Kbhvn., datter af kgl. kassekontrollør Henrik Nielsen (død 1921) og hustru Kirstine f. Jensen (død 1913).

Student (Fredericia) 1911; med. eks. 1918; læge ved krigsfangetransporterne 1918-19; assistent ved universitetets institut for almindelig pathologi 1919-22; reservelæge ved Blegdamshospitalet 1924-28, ved rigshospitalets med. afd. A 1928-30 og ved amtssygehuset i Gentofte med. afd. 1930-35; dr. med. 1928; læge ved invalideforsikringsretten 1932 -35; deltog i konkurrencen om professoratet i intern medicin i 1933; overlæge ved amtssygehuset i Gentofte med. afd. B 1935.

Har skrevet: Lærebog i almindelig Pathologi (1921); Undersøgelser over Difteridisposition og Difteriimmunitet (disputats, 1928); Vurderingen af det forhøjede Blodtryk (konkurrencefoielæs-ning, 1933); tidsskriftafhandlinger.

Adresse: Barsehøj 16, Hellerup.

ROSMAN C E amtsforvalter, R1.; f. 20/6 1898 i Kbhvn.; søn af vognmand Jens Oluf Rasmussen (død 1935) og hustru Anna Kristine f. Christiansen (død 1949); gift (7/6 1924) m. Karla Margrethe R., f. 7/11 1897, datter af fyrbøder i marinen P Th. Nielsen (død 1951) og hustru Johanne Margrethe f. Larsen (død 1938).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1916; cand. jur. 1922; sekretær i overformynderiet s. å.; i skattedepartementet 1926, fuldmægtig 1937, ekspeditionssekr. 1939, kontorchef 1943; amtsforvalter for Århus amtstuedistrikt 1944.

Medl. af bestyrelsen for Regensianersamfundet 1946, for Juridisk Forening i Århus 1948 og for Amtsforvalterforeningen 1948.

Adresse: Strandv. 100, Århus.

ROSS Alf professor, dr. jur. & phil.; f. 10/6 1899 i Kbhvn.; søn af fuldmægtig i finansministeriet F C C Ross (død 1929) og hustru Johanne f. Hansen (død 1948); gift (27/12 1923) m. lektor, cand. mag. Else-Merete Ross (se denne).

Student (Vestre borgerdydskole) 1917; cand. jur. 1922; studieophold i udlandet 1923-26 og 1928-29; fil. dr. i Uppsala 1929; ansat ved Kbhvns universitets juridiske laboratorium 1929-35; till. sekretær ved landsnævnet for børneforsorg 1932-35; dr. jur. 1934; æresdoktor ved Oslo universitet 1951; docent i retsvidenskab ved Kbhvns universitet 1935, professor 1938.

Sekretær ved Provinshandelskammeret 193o; medl. (Assoeié) af Institut de Droit International, af Institut International de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique, af International Association for Peace Organisation, af International Law Association, af bestyrelsen for dennes danske afd., af bestyrelsen for Udenrigspolitisk Selskab og af bestyrelsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi; korresp. medl. af Hellenic In-stitute of International and Foreign Law; medl. af The Order of the Coif; medl. af kommissionen for statens almindelige videnskabsfond; formand for bestyrelsen for Disconto-Selskabet af 1935.

Litterære arbejder: 2. udg. af L A Grundtvig, Lov om Køb (1922); Theorie der Rechtsquellen (disputats, 1929); Folkenes Forbund og Staternes Suverænitet (1930); Kritik der sogenannten prakti-schen Erkenntnis (1933); Virkelighed og Gyldighed i Retslæren (disputats, 1934); Le probléme des sources du Droit positif (1934): Ejendomsret og Ejendomsover-gang (1935); Lærebog i Folkeret (1942, 3. udg. 1951, engelsk udg. 1947, tysk udg. 1951); Hvorfor Demokrati? (1946, svensk udg. 1948, finsk udg. 1951, engelsk udg. 1952): Towards a Realistic Jurisprudence (1946); Dansk Statsforfatningsret II (s. m. Ernst Andersen, 1948); Grundlovsrevision — Hvorfor, Hvorledes? (1948); The Constitution of the United Nations (1950, spansk udg. 1954); Om Ret og Retfærdighed (1953): Studiebog i Folkeret (s. m. Isi Foighel, 1954); Indledning til Retsstudiet (s. m. Stig Juul og Jørgen Trolle, 1956).

Adresse: I H Mundts V. 22, Lyngby.

ROSS Else-Merete lektor, cand. mag.; f. 27/2 1903 i Kbhvn.; datter af overretssagfører Albert Helweg-Larsen (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Berta Amalie f. Meincke; gift (27/12 1923) m. professor, dr. jur. & phil. Alf Ross (se denne).

Student (Zahles skole) 1922; cand. mag. 1935: timelærerinde ved Øregaard gymnasium s. å.; ved Ordrup gymnasium 1937, adjunkt smstds 1942, lektor fra 1954; studiereiser i Europa 1922-26 og i Amerika 1949-50.

Medl. af den danske nationalkommission for UNESCO fra 1949; formand for Danske Kvinders Nationalråd fra 1951: folketingskandiat (Det radikale Venstre) fra 1950.

Har skrevet: Enlige Mødre (1948); Målsætninger i amerikansk opdragelse (1952); tidsskriftartikler og kronikker; har redigeret: Familiekundskab (1945).

Adresse: I H Mundts V. 22, Lyngby.

Sommerbolig: Sandhuset, Rørvig.

ROSSING Erling rektor; f. 8/11 1912 i Nyborg; søn af kommunelærer F V Ros-sing (død 1925) og hustru Johanne f. Leicht (død 1939); gift (31/8 1940) m. Ragnhild R., f. i Lundforlund ved Slagelse, datter af gårdejer Frederik Larsen (død 1943) og hustru Sofie f. Sørensen.

Student (Vestre borgerdydskole) 1930; cand. mag. 1935; timelærer ved Skt. Jørgens gymnasium 1934; adjunkt ved Frederiksborg statsskole 1936: lektor ved Tønder statsskole 1942; rektor ved Skt. Annæ gymnasium (de forenede kirkeskoler) 1953; orlov 1955-56 for som UNESCO-udsending at varetage undervisningen i matematik ved universitetet i Monrovia, Liberia; studierejse til Canada i 1950 (legat fra Canadian Council for Reconstruction through UNESCO).

Formand for skolekommissionen i Tønder 1946-50; medl. af opgavekommissionen til studentereks. (matematik) fra 1952.

Adresse: Lyngv. 2, Lyngby.

ROSTOCK-JENSEN Knud redaktør, cand. jur., R.; f. 28/12 1890 i Kbhvn.; søn af forstander Richard Jensen (død 1929) og hustru Louise f. Hansen (død 1941); gift (15/10 1921) m. Olea R-J„ f. 27/9 1888 i Kbhvn., datter af lods Carl Op-penheuser (død 1915) og hustru Olga f. Holm.

Præliminæreks. 1906; student (privat dimit.) 1910; studieophold i Paris 1911-12: løjtnant 1915; cand. jur. 1931; ansat i rederiet L H Carl 1906, i Kbhvns magistrat 1907-18 og i Foreningen af danske Søassurandører 1919; afdelingschef i Forsikrings-Akts. Skandinavia 1920-32; medarbejder ved Dagbladet Børsen fra 1932; redaktionsleder i Assurandørernes Pressebureau fra 1934; medredaktør af forsikringstidsskriftet Assurandøren 1935, ansvarsh. redaktør fra 1939; studieleder og lærer i søfor-sikring på Handelshøjskolen 1938-42.

Medl. af »Assurandøren«s bestyrelse fra 1955, af repræsentantskabet for Dansk Luftværnsforening fra 1934 og af bestyrelsen for Det konservative Fond 1938-42; præsident for Frdbg. Rotary-klub 1956-57.

Har skrevet: Hvorledes forsikrer jeg mig? (1945); Dansk Tarif forenings 50 Aars Jubilæumsskrift (1946); Den gensidige Landbo-Sygeforening's 50 Aars Jubilæumsskrift (1950) og talrige artikler og afhandlinger af forsikringsmæssig og juridisk art i inden- og udenlandske fagblade samt i Haand-bog i Forsikring, Berlingske Tidendes Leksikon, Landbrugets Ordbog. Hirsch-sprungs Handelshaandbog, Vor Tids Leksikon, Leksikon for Opdragere, Bygge Haandbogen m. m.

Adresse: Glahns Allé 29, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Asserbo pr. Frederiksværk.

ROSTOCK-JENSEN Louis orlogskaptajn, direktør, R'.p.p.; f. 6/8 1899 i Kbhvn.; søn at forstander Richard Jensen (død 1929) og hustru Louise f. Hansen (død 1941); gift (5/11 1926) m. Bertha R-J., f. 17/1 1903 i Kbhvn., datter af oberst Ph. B Weilbaeh (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Gudrun f. Schousboe (død 1952).

Sekondløjtn. 1922; kaptajnløjtn. 1932; søgte afsked fra marinen 1937; orlogs-kapt. i res. 1939; deltog i Teddy-ekspeditionen til Nordøstgrønland 1923-24; instruktør for eleverne på 0 K's skoleskib Kjøbenhavn 1925-26; under-vandsbådschef og chef for marinens dykkerskole 1928-34; havariekspert i Assurance-Compagniet Baltica 1935, prokurist 1941, underdir. 1943, direktør 1847, adm. direktør 1957; till. adm. direktør for AS De Baltiske Assurandører fra 1957.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Søassurandører fra 1941 og for Forsikringsforeningen 1946-49; viceformand i International Union of Marine Insurance fra 1955; næstformand i Sø-lieutenant-Selskabet 1934-35; medl. af skibsudpegningsnævnet fra 1939 og af Lloyd's Register of Shipping's danske komité fra 1956; medl. af bestyrelsen for Kgl. dansk Yachtklub 1941-48 og af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse fra 1956; medl. af bestyrelsen for A/S Max Levig & Co.'s Eftf. fra 1945 (formand fra 1957), for A/S Østgrønlands Fangstkompagni Nanok 1945-46, for A/S Em. Z Svitzers Bjergnings-Entreprise fra 1950 og for AS De Baltiske Assurandører fra 1956; medl. af Grønlandskommissionen 1949-50.

Har skrevet: Haandbog i Dykning (1931).

Udenl. orden: B.Cr.m.2.

Adresse: St. Kongensg. 118, Kbhvn. K.

ROSTRUP Hemvård museumsdirektør, dr. phil., R., M.T.Kha.p.p.; f. 29/10 1907 i Kbhvn.; søn af sceneinstruktør, dr. Dhil. Egill Rostrup (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Oda f. Clausen (død 1955); gift (14/4 1954) m. Vibeke R., f. 22/8 1926, datter af grosserer Carl Sjørring (død 1945) og hustru Asta f. Lund.

Student (Frdbg. gymn.) 1925; mag. art. (kunsthistorie) 1935; dr. phil. 1946; assistent ved Glyptotekets bibliotek 1928; bibliotekar og assistent ved den moderne afd. smstds 1932; museums-insp. II 1936; museumsinsp. I 1942; Utt. direktør for Ordrupgaardsamlingen 1957; studierejser til Tyskland, Frankrig, Soanien og Italien.

Formand for Foreningen Fransk Kunst; medl. af bestyrelsen for Det Rønnen-kampske Legat 1940-52; medl. af bestyrelsen for Société d'Entraide des Membres de la Legion d'Honneur, Sec-

tion danoise fra 1956; redaktør af kunstseiien Vor Tids Kunst 1951.

Har skrevet: Franske Portrætbuster fra det XVIII Aarhundrede (1932); Ny-barok og Realisme (i Danmarks Malerkunst, 1937); Ebba Carstensen (1937); Franske Billedhuggere fra det 19. og 20. Aarhundrede (1938); Gerhard Henning (1939); Claude Monet et ses tableaux dans les collections danoises (1941); Millet (1941); Houdon (1942); Billedhuggeren H W Bissen 1798-1868, I-II (1945); Gottfred Eickhoff (1949); Henrik Starcke (1950); Fra Kai Nielsen til de yngste (i Danmarks Billedhuggerkunst, 1950); J Gudmundsen-Holm-green (1952); har udg.: Spaniens Malerkunst (1940); Lidt om Skulptur af Kai Nielsen (1949); desuden forsk, afhandlinger om kunsthistoriske emner i danske og udenl. tidsskrifter; har arrangeret udstillinger af fransk kunst bl. a. Levende Farver (1950) og Raoul Dufy (1953).

Udenl. ordener: B.K.6.; F.O.I.P.; F.Æ.L.3. Adresse: Ordrupgaard, Vilvordevej, Charlottenlund.

ROSTRUP Hakon administrationschef; f. 7/7 1902 i Haslev; søn af papirhandler Georg Rostrup (død 1935) og hustru Fritze f. Jensen (død 1945).

Student (Ordrup gymn.) 1919; eand. jur. 1926; sekretær u. Kbhvns magistrat 1927, fuldmægtig 1934, ekspeditions-sekr. 1939, kontorchef 1946, administrationschef for Kbhvns begravelsesvæsen 1947.

Medl. af præsidiet for Rudolf Steiner Skoleforeningen i Kbhvn. og af skolekommissionen for det kgl. opfostrings-hus og den Thorupske stiftelse; medl. af bestyrelsen for Antroposofisk Selskab 1932-36, formand 1954-55; medstifter af Forening for Goetheanum-Kunst i Danmark.

Adresse: Vinkelv. 18, Lyngby.

ROTHE Bendt skuespiller; f. 9/5 1921 i Kbhvn.; søn af pastor Oluf Rothe (se denne) og hustru Lilli f. Lindhardt.

Student (Østre borgerdydskole) 1939; på Det kgl. Teaters elevskole 1940; studerede derefter psykologi; ansat ved Kbhvns kommunes psykotekniske institut 1941-42; skiftende engagementer ved kbhvnske privatteatre og Friluftsteatret i Dyrehaven 1943-55; skuespiller og instruktør ved Århus teater 1948-49; cand. jur. 1955; sagførerfuldm. 1956-57; leder af Det kgl. Teaters provinsturnéer fra 1957.

Medl. af bestyrelsen for Teater- og Musikorganisationen Arte 1946-48 og 1951-53, af styrelsen for Teaterdirektørforeningens skuespillerskole fra 1950 og af bestyrelsen for Dansk Skuespiller Forbund 1945-48 og fra 1949, næstformand 1947-48, formand 1955-57; medl. af teaterrådet 1955-57, af Det nordiske 1 Skuespillerråd 1955-57 og af teaterkommissionen af 1954; æresmedlem af Finlands Skuespillerforbund.

Hovedroller: John i 30 Aars Henstand; Tom Prior i Den sidste Rejse; Josef i Bagtalelsens Skole; Jørgen i Silkeborg; Jaques i Som man behager; Caligula; Saranoff i Helte; Prinsen i Der var engang; Edward i Mellem Venner; Hagen i Huset i Natten; Bedstefar Naple i Den forstenede Skov samt bl. a. i filmene Det bødes der for — og Vi arme Syndere og i en række hørespil; vigtigste iscenesættelser: Sonofferet; Seks Kammerater; Helte; Den Vægelsindede; Han, Hun og Satyren.

Litterære værker: Tingenes Nej (1949); Skuespillernes Jubilæumsbog 1904-1954 (1954) samt kronikker og tidsskriftartikler.

Adresse: LI. Strandv. 14 B, Hellerup.

ROTHE Oluf præst, R.; f. 26/10 1880 i Malmø; søn af grosserer Chr. E Rothe (død 1913) og hustru Jutta f. Skram (død 1937); gift 1. gang (10/9 1909) m Margrethe R., f. 25/12 1889 i Kbhvn., død 1911, datter af overretssagfører Vilhelm Bay (død 1906) og hustru Dagmar f. Olsen (død 1915); 2. gang (20,8 1914) m. Lilli R., f. 18/5 1887 i Århus, datter af stiftsprovst V C Lindhardt (død 1922, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Theodora f. Biilow (død 1934).

Student (Borgerdydskolen 0) 1899; cand. theol. 1905; ordineret kateket ved Vor Frue kirke, Kbhvn. 1905; resid. kapellan ved Skt. Jacobs kirke, Kbhvn. 1915-51; prædikant i Skt. Nikolaj kirkesal 1951; redaktør af »Kirken og Hjemmet« 1917 og af »Kirken« 1918-23; var 1924-25 knyttet til »Aarhuus Stiftstidende« og 1928-36 medarbejder ved »B. T.«; lærer i religion ved Det kgl. Teaters balletskole 1935.

Medl. af skolekomitéen ved Frederik Barfods mindeskole 1929-45, formand fra 1937, medl. af skolerådet smstds 1945; medl. af bestyrelsen for Hvile- og Rekreationshjemmet for Kvinder 1933-39 og for A/S Disamas.

Litterære arbejder: Esau og Jakob (1911); Kongekronen, digte (1914); Hvorfor vi ikke er Katolikker (1916); Gennem Eventyret, et kærlighedsdigt (1916); Jesus. Guds Søn (1919); Til Minde om Stiftsprovst Lindhardt (1922); Fra Eventyrets Verden (1922); Hvis Danmark blev katolsk (1924); Stodderen og Kirken (1925); Blinde ser (1928); Gud, den store Virkelighed (1936); Eventyr for Børn og Voksne (1937); For Sandhedens Domstol (s. m. Holger Mosbech og Søren Holm, 1949); Hverdagens Gud, prædikener i Nikolaj kirke (1952, hollandsk udg.: de God van Alledag, 1953); Fra Nikolaj Kirke (1955). Desuden en række kronikker og artikler i dagblade og tidsskrifter. Adresse: Nøjsomhedsv. 13, Kbhvn. 0.' Sommerbolig: Tibirke Bakker, Tisvilde St.

ROTHE Tyge J fh. minister, direktør, K.DM.p.p.; f. 2/12 1877 i Malmø; søn af grosserer Chr. E Rothe (død 1913) og hustru Jutta f. Skram (død 1937); gift 1. gang (15/5 1907) m. Karen Marie R., f. 16/6 1883 i Kbhvn., død 1928, datter af etatsråd C A Olesen (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru f. Nielsen (død 1932); 2. gang (29/9 1930) m. Bodil R., f. 12/5 1909, datter af direktør T Holten-Andersen (død 1927) og hustru f. Friis.

Sekondløjtn. i marinen 1898; pre-mierløjtn. 1902; afsked 1905; medindehaver af firmaet Chr. E Rothe & Co. 1905-20, af firmaet Rothe & Rosenstand 1907-20; eneindehaver af sidstn. firma 1913-20; handelsminister i ministeriet Neergaard 1920-22; direktør i Forsik-ringsakts. National 1923-26, formand i sammes kontrolkomité 1926-29; eneindehaver af Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni ved Tyge J Rothe fra 1928; direktør og medl. af bestyrelsen for samme ved dets overgang til aktieselskab 1930 til 1947, formand for bestyrelsen 1945-47; eneindehaver af firmaet Morsø Støbegods ved Tyge J Rothe 1947, direktør og medl. af bestyrelsen for samme ved dets overgang til aktieselskab 1953.

Medl. af sø- og handelsretten 1911-20 og 1932-47, af translatøreksamenskom-missionen 1911-20 og af Assurandør-Societetets komité 1918-20; formand for tilsynsrådet i Låne- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd; medl. af bestyrelserne for A/S Svendborg Skibsværft 1926-55 (formand 1946-49), for Pensionskassen for Bestyrerinder ved Småbørnsasyler o. 1. virksomheder, for Foreningen til Understøttelse af Danne-brogsridderes Efterladte og for Vridsløselille og Nyborg Fængselsselskab 1920-51; næstformand i bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse 1926-36 og i bestyrelsen for Foreningen af Leverandører af Bygnings-støbegods 1933-48; medl. af kontrolkomiteen for institutionen dobbeltscenen 1930-32; formand for Dansk-fransk Skolesamvirke 1922-30; formand for Komitéen til Udbredelse af Kendskab til Danmark i Udlandet 1928-36; formand for Erhvervsrådet 1926-27; formand for Det kgl. aeronautiske Selskab 1927-33 og derefter æresmedlem; præsident for de internationale luftfarts-udstillinger i Kbhvn. 1927 og 1934.

Udenl. ordener: Fi.H.R.21.; F.Æ.L.3.; N.O.N.I.; Po.r.K.l.

Adresse: Amalieg. 4, Kbhvn. K.

ROTHE-MEYER Arne overlæge, dr. med.; f. 18/9 1903 i Nienstedten ved Hamborg; søn af grosserer Carl Leo Meyer (død 1919) og hustru Elise Marie f. Rothe; gift (23/12 1950) m. Maj R-M., f. Kollén.

Student (Helsingør) 1922; med. eks. 1929; dr. med. 1935; hospitalsuddannelse i Svendborg og Kbhvn. 1929-34; assistent ved universitetets institut tor alm. patologi 1931-37; klinisk assistent ved rigshosp.'s børneafd. 1934-35; reservelæge ved Dronning Louises Barnehospital, ved Sundby hospitals børneafd. og ved Blegdamshospitalet 1936-45; speeialistanerk. (pædiatri) 1938; studieophold ved John Hopkins Hospital, Baltimore, USA 1938-39; konsulent for sundhedsplejerskerne i Holbæk amt 1941; deltager i konkurrence om professoratet i børnesygdomme 1943; tjeneste ved Kronprinsessan Lovisas Barnsjukhus i Stockholm og ved Children's Hospital i Birmingham, England 1943-45; overlæge ved børnehospitalet på Martinsvej 1945; læge ved Kbhvns kommunes børneoptagelseshjem »Solbakken« 1948-54 og ved børnerekonvalecenthjem-met »Stockholmsgave« fra 1948; overlæge ved børnehospitalet på Fuglebakken 1950.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Yngre Læger 1934-37, for Det Medicinske Selskab i Kbhvn. 1937-44, for Den alm. danske Lægeforening 1941-44 og for Danske Børnelægers Organisation fra 1940, formand for sidstn. 1945-50; formand for Speciallæge-Organisationer-nes Sammenslutning 1945-47; næstformand i Dansk Pædiatrisk Selskab 1947, formand 1950-53; medl. af Julemærkekomitéen 1951; formand for Rundskuedagens børnerekreationshjem Mindet 1953.

Har skrevet: Eksperimentelle Studier over Forholdet mellem Leukose og Sarkom hos Høns (disputats, 1934) samt en række arbejder over experimental-pato-logiske og pædiatriske emner.

Adresse: Egernv. 47, Kbhvn. F.

ROTTBØLL C M gesandt. K'.DM.,M.T. Kfh.p.p.; f. 22/4 1880 på Christiansdal; søn af godsejer Christian Rottbøll (død 1928. se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Rosalie f. Nyebølle (død 1925); gift 1. gang (1917) m. Paula Marie R., f. Rei-nold, f. 14/9 1887 i Odense, død 1943; 2. gang (1944) m. Edith R., datter af gartneriejer Jacob Nielsen (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Johanne f. Milne (død 1956).

Student (Metropolitanskolen) 1899; cand. jur. 1906; ansat i udenrigsministeriet 1907; assistent 1908; fuldmægtig 1912; gjort tjeneste som vicekonsul i Kristiania og London; fg. konsul i Chicago 1913-14; kst. kontorchef i udenrigsministeriet 1914, kgl. udn. 1915; leder af Grosserer-Societetets og Industrirådets fælleskontor i London 1916-17; udsendt generalkonsul i London 1919: afskediget 1942, genansat 1945; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Canberra og Weilington 1946-50.

Udenl. ordener: I.F.2*.; J.H.S.4.; N.St.O.31.; R.St.A.2.; Stb.G.V.J.M.; Stb.Kr.M.

Adresse: 7 Royal Crescent, Bath,

Somerset. England.

ROTTENSTEN Johan statskonsulent, R.; f. 21/2 1905 på Bornholm; søn af gårdejer Hans Jørgen Rottensten (død 1952) og hustru Tora f. Kure (død 1939); gift med Else R., datter af overlæge, dr. med. Carl Henrik Wiirtzen (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Else f. Jensen (død 1930).

Landbrugsuddannet i ind- og udland; landbrugskand. 1933, ansat ved Landbrugsrådet 1933, fuldmægtig 1939, kontorchef 1941-43; sekretær og kasserer i De samvirkende danske Landboforeninger 1943-50; Danmarks landbrugskonsulent i Vesttyskland fra 1950.

Medl. af O E E C's udvalg for det vesteuropæiske landbrug fra 1949 og af Den internationale Banks kommission til Jugoslavien i 1949; medl. af forsk, landbrugsministerielle eksportudvalg til 1950.

Adresse: Den danske ambassade, Pop-

pelsdorfer Allee 45, Bonn, Tyskland.

ROTTENSTEN Knud forstander; f. 24/1 1903 i Klemensker på Bornholm; søn af gårdejer Hans Jørgen Rottensten (død 1952) og hustru Tora f. Kure (død 1939); gift (30/4 1936) m. Inger R„ f. 9/5 1912, datter af fuldmægtig Lars Peter Larsen (død 1944) og hustru Augusta f. Busch.

Landbrugskand. 1926; assistent ved the Farm Demonstration Office, Mt. Holly, N. J. 1927-29; derefter studeret ved Cornell University, New York, Doctor of Philosophy fra dette universitet 1933; assistent ved landbohøjskolen 1933-36; ophold ved Rowett Research Institute, Aberdeen 1937-38; vidensk. assistent ved landbohøjskolen 1938-46; dyrlæge-eks. 1945; forsøgsleder ved det landøkonomiske forsøgslaboratorium 1946-52; forstander for den kgl. veterinær- og landbohøjskoles afd. for sædforskning og insemineringsteknik m. m. fra 1952; leder af De samvirkende Kvægavlsforeninger med kunstig Sædoverførings kurser for uddannelse af inseminører fra 1946.

Har skrevet: Mineralstoffer og Vitaminer i Husdyrenes Fodring (3. udg. 1944) samt en række beretninger fra forsøgslaboratoriet m. m.

Adresse: Emmasv. 19, Gentofte.

ROUSSELL Aage arkitekt, dr. phil., overinspektør, R. p.p.; f. 27/10 1901 i Kbhvn.; søn af grosserer Rudolf Rous-sell (død 1933) og hustru Hansine f. Nielsen (død 1941); gift (21/7 1931) m. Elisabeth R., f. 22/2 på Corselitze, Falster, datter af godsinspektør Jacob Velschou (død 1917) og hustru Marie f. Valentiner.

Elev af kunstakademiet i Kbhvn. og Stockholms högskola; ansat ved Ivig-tut Kryolitbrud, Grønland, 1924-26, bruddets bestyrer i vinteren 1925-26; arkæologiske Grønlandsekspeditioner 1926, 1930, 1932, 1934, 1935 og 1937, til Island 1939; inspektør ved nationalmuseet 1937, overinsp. 1949; dr. phil. 1941; arkitekt for det særlige bygningssyn 1944; formand for de særlige kirkesyn 1951; generalsekr. for den officielle danske kunst- og kulturudstilling i London 1948: kompagnichef i hjemmeværnet i 1949.

Har skrevet: Norse Building Customs in the Scottish Isles (1934); Sandnes (1936); Børglum Kloster (1937); Farms and Chur-ches (disputats, 1941); Danmarks Middelalderborge (1942); Forntida gårdar i Island (s. m. andre, 1943); Helligaands-kirken i København (s. m. andre, 1949); Vor Frue Kirke i Haderslev (1952); medarbejder ved Danmarks Kirker; udgiver af Ældre dansk Arkitektur.

Udenl.ordener: I.F.3.; S.N.3.; Stb.B.E.4.

Adresse: Allég. 6, hh., Kbhvn. F.

Sommerbolig: »Viben«, Kirkestillinge.

ROUST Th. amtsskolekonsulent, R.; f. 15/7 1890 i Gredsted; søn af gårdmand Peter Roust (død 1930) og hustru Kirstine f. Petersen (død 1896);gift (23 12 1921) m. Elisabeth Olga R., f. 10/11 1897 i Argentina, datter af proprietær P K Petersen, Gørdinglund (død 1940) og hustru Karen f. Jensen (død 1956).

Beskæftiget ved landvæsen; ophold på Grundtvigs højskole; lærereks. (Ribe) 1914; statens eetårige kursus 1915-16; vikar ved Ribe borgerskole og seminarium 1914; lærer ved Hadsten folkehøjskole 1914-20; lærer ved Tønder statsseminariums øvelsesskole 1920-38; skoleinsp. smstds 1938-41; forstander for Tønder handelsskole 1921-41 og for Tønder oplands handelsskole 1936-38; amtsskolekonsulent for Haderslev amt 1941; censor i praktik ved lærereks. 1947.

Formand for Tønder Biblioteksforening 1922-41, for Tønder Bibliotekssel-skab 1926-41, for Tønder Læse- og Ungdomsforening 1929-41, for forsamlingshusudvalget i Tønder 1938-39 og 1940-41 og for Haderslev amts-ungdomsnævn 1942; medl. af bestyrelsen for Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønder-jydske børn.

Har udg.: Christian Flor, Træk af et Levnedsløb; Hjælpebog til Brug ved Historieundervisningen; Græske Sagn, bearbejdet for børn; H P Hanssen (faglig læsning); Træk af sønderjydsk Skoleliv efter 1920 i Nordslesvigs aandelige Genforening med Danmark; Ti Fortællinger af Fædrelandets Historie med Billeder af danske Kunstværker; medudgiver af Bogopgaver I-HI; Den danske Sang; Danskbog for Handelsskoler I-II; Den ny Læsebog for de unge.

Adresse: Haderslev.

ROVSING Christian overlæge, R.; f. 16/2 1891 i Kbhvn.; søn af professor, overkirurg Thorkild Rovsing (død 1927, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Marie f. Raaschou (død 1930); gift (20 3 1929) m. Elsebet R., f. 14/11 1904, datter af kommandør, baron Einar M Gyldenkrone (død 1946, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Betty f. Sally.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1909; med. eks. 1916; assistent ved professor Rovsings klinik 1916-17; assistent ved rigshospitalets kirurg, poliklinik 1918-20, klinisk assistent ved universitetets kirurg, klinik på rigshospitalet 1920-21; reservekirurg ved rigshospitalets afd. C 1921-27; overtog professor Rovsings klinik 1927; chef for Bispebjerg hospitals kirurg, poliklinik 1937, overlæge 1949; studierejser (kirurgi) Wien 1923, Paris 1925.

Medl. af bestyrelsen for kuranstalten Montebello 1927-38; vikar for de kongevalgte lægekyndige medlemmer af arbejderforsikringsrådet fra 1927; udgiver af Bibliotek for Læger 1927-55; medl. af bestyrelsen for Kgl. dansk Yachtklub 1932-43 og for foreningen San Cataldos Venner 1931.

Adresse: Gardes Allé 30. Hellerup.

ROVSING OLSEN A direktør, civilingeniør, R.DM.; f. 27/4 1889 i Kbhvn.; søn af bogtrykker H Rovsing Olsen (død 1927) og hustru Wilhelmine f. Larsen (død 1952); gift (15 10 1921) m. Helga Elise R. 0., f. 12/1 1896 i Svendborg, datter af skibsfører Th. Petersen (død 1944) og hustru Caroline f. Helgesen.

Ophold i Tyskland 1911-12; cand. po-lyt. (bygningsing.) 1916: sekondløjtn. ved ingeniørregimentet 1917-18; ingeniør i firmaet Charles Borum, Kbhvn., 1918-20; afdelingsing. i A/S Vølund 1920-24; direktør for AS Randers Reb-slaaeri fra 1924.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Tovværksfabrikker 1925 og af bestyrelsen for Foreningen til Randers Byes Forskønnelse fra 1927; formand for Randers Reklameforening 1930-34; medl. af propaganda komitéen for Randers by og havn 1931 og af bestyrelsen for Psykoteknisk Forening i Randers 1934-51; formand for Turistforeningen for Randers og Omegn 1935-46 og for Samvirkende jyske Turistforeninger 1937-45, derefter æresmedlem; næstformand for Turistforeningen for Danmark 1939-50; formand for Dansk Ingeniørforenings afd. for Midtjylland 1938-42: medl. af bestyrelsen og direktør for A/S Randers Papir Spinderi, Randers, 1941, af direktionen for selskabet Harmonien, Randers 1941-51, af bestyrelsen for Selskabet for industriel Udvikling, Kbhvn., 1942-48, af bestyrelsen for A/S G Falbe-Hansen, Randers 1943 og af bestyrelsen for Randers Teater 1943-56; formand for Forsikrings-Akts. Provincia, Randers 1944; medl. af bestyrelsen for Randers Philharmoniske Selskab 1944, for institutionen GI. Estrup, Jyllands herregårdsmuseum 1944 og for Randers Garnisons Officersforening 1945, af tilsynsrådet for Sparekassen for Randers By og Omegn 1947, af bestyrelsen for AS Randers Hulkort-Central 1953, for A/S Woo-dex 1955 og for Randers Aktie-Tømmerhandel »Tømmergaarden« 1956.

Adresse: Aage Beks V. 9, Neder

Hornbæk pr. Randers.

ROZENTAL Stefan universitetslektor, dr. Phil.; f. 13,8 1903 i Lodz; søn af direktør Adolf Rozental og hustru Helena f. Rozenblat; gift (24'2 1949) m. dr. phil. Hanna R., f. 4/8 1907 i Berlin, datter af apoteker, dr. phil. Sigismund Kobylinski (død 1944) og hustru Else f. Hanff (død 1946).

På gymnasium i Kbhvn. og i Lodz; student (Lodz) 1922; dr. phil. (Krakow) 1928; vidensk.. medarbejder ved teoretisk-fysisk institut ved universitetet i Leipzig 1929-35 og i Krakow 1935-38; knyttet til Kbhvns universitets institut for "teoretisk fysik fra 1938, afbrudt af ophold 1943-45 ved Stockholms högskolas institution för mekanik och matematisk fysik; forskningsstipendium fra Rask-Ørsted fondet og Rockefeller-fondet 1939-46; assistent ved instituttet for teoretisk fysik 1946, kst. amanuensis 1947, amanuensis af 2. grad 1949. af "1, grad 1954; universitetslektor i fysik 1955; medl. af den teoretiske stu-dieafd. af CERN (Den Europæiske Organisation for Atomkerneforskning) 1952, stedfortrædende direktør for afdelingen 1954; medl. af og sekretær for den danske komité for Union internationale de Physique pure et appliauée 1957; medl. af bestyrelsen for Nordisk institut for teoretisk atomfysik.

Har skrevet: Lærebog i Determinantteori (Krakow 1926); Sur la constante diélectrique du soufre surfondu (disputats, 1928) samt afhandlinger i forsk, tidsskrifter om atomfysiske og atomkernefysiske emner.

Udenl. orden: Po.F.K.l.

Adresse: Blegdamsv. 17, Kbhvn. Ø.

RUBINSTEIN P rektor; f. 26 12 1904 i Kbhvn.; søn af grosserer Max Rubinstein (død 1944) og hustru Lydia f. Laulund; gift (2 7 1930) m. Vibeke R., f. 16/4 1907 i Kbhvn., datter af kommunelærer Christoffer Weile (død 1944) og hustru Harriet f. Johansen (død 1944).

Student (Schneekloths skole) 1923; cand. mag. 1928; adjunkt ved Christianshavns gymnasium 1929, lektor smstds 1945; rektor ved Øregaard gymnasium 1950; till. forretningsfører i Gymnasieskolernes Lærerforening 1947-50.

Medl. af eksamenskommissionen til studentereks. for privatister 1934-50, af bestyrelsen for De kommunale Gymnasieskolers Lærerforening 1945-47 og

af bestyrelsen for Foreningen af Matematiklærere ved Gymnasieskoler og Seminarier fra 1945; næstformand i Gymnasieskolernes Lærerforening 1951-56; medl. af opgavekommissionen for mellemskole- og realeks. m. m. 1953.

Har udg.: Tjenestemændenes Deklassering siden 1939 (1950): medforfatter til Lærebog i Matematik for det mat.-nat. Gymnasium (1935-37).

Adresse: Gersonsv. 30, Hellerup.

RUBOW Jarn museumsdirektør; f. 13 11 1908 i Kbhvn.; søn af sundhedsminister, dr. med. Viktor Rubow (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Caroline f. Roed (død 1954); gift (1934) m. Annelise R., f. i Faaborg, datter af brygmester F C C Lassen (død 1954).

Student (H Adlers fællesskole) 1926; studierejser i udlandet siden 1927; medarbejder ved statens kunsthistoriske fotografisamling 1928; assistent ved kunstakademiets bibliotek 1931; inspektør ved Kunstindustrimuseet 1935, ved statens museum for kunst, kobberstiksamlingen s. å.; sekretær i Ny Carlsbergfondet 1943; inspektør ved statens museum for kunst 1949; direktør for samme 1952.

Medl. af bestyrelsen for Liselund-museet 1950, for Malerisamlingen på Nivaagaard, for den Hirsehsprungske samling fra 1952 og for Faaborg museum fra 1956.

Har skrevet: Arkitekten C F Hansen (1935); har været medarbejder ved kunsthistoriske tidsskrifter og samleværker.

Adresse: Clarasv. 9, Charlottenlund.

RUBOW Paul V professor, dr. phil.. R. DM.; f. 9/1 1896 i Kbhvn.; søn af sundhedsminister, dr. med. Viktor Rubow (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og 1. hustru Caroline f. Roed (død 1954).

Student 1913; mag. art. (nordisk filologi) 1919; univ. guldmed. 1919; dr. phil. 1921; redaktør ved Den store danske Ordbog fra 1919; lektor ved universitetet i Paris 1923-25 og 1928-29; docent ved Kbhvns universitet 1929: professor ord. i nordisk litteratur 1930, i alm. litteraturvidenskab 1933.

Medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab, af Vetenskapssocieteten og Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund m. m.; stiftende medl. af Selskab for dansk Kulturhistorie.

Litterære arbejder: Georg Brandes (Edda 1916); Dansk litterær Kritik (disputats. 1921); Saga og Pastiche (1923); H C Andersens Eventyr (1927); Georg Brandes og hans Lærere (1927); Litterære Studier (1928): Originaler og Oversættelser (1929); Hippolyte Taine (1930): Dansk Litteraturhistorie i Omrids (1931); Georg Brandes' Briller (1932); Shakespeare paa Dansk (1932); Vilh. Bergsøe (1948): Vilh. Grønbech (1948); Smaa kritiske Studier (1935); Smaa kritiske Breve (1936); Gejstlige og verdslige Breve (1937); Epistler (1938); Den kritiske Kunst (1938); Prosaens Kunst (1938); Serap Book (1939); En theologisk Dun-ciade (1939); Reminiscenser (1940); Holger Drachmann MII (1940-50); Perspektiver (1941); Reflexioner (1942); Kunsten at skrive (1942); Mit Bibliotek (1943); Tendenser (1944); Strejftog (1945); Betragtninger (1947); Victor Hugos Lyrik (1943); de litterære afsnit af Danske i Paris (1936 f.); Rom og Danmark (1937). Overs, af Lukian: Den daarlige Bogsamler (1929), af Joubert: Tanker om Bøger og Forfattere (1930) og af Ovid: Klagesange (1944); En Samling Vers (1944); Fasti (1945); Sin Faders Søn o. a. Historier (1945); To Satirer af Juvenal (1946); Latinske Citater i dansk Litteratur (1946); Oehlenschlæ-gers Arvtagere (1947); Shakespeare i Nutidsbelysning (1948); Napoleon III (1948); Shakespeare og hans Samtidige (1948); Sproget og Stilen (1949); Two Essays (1949); Ludvig XIV (1949); En Studiebog (1950); Søren Kierkegaard (1950); Shakespeares Hamlet (1951); Bibelsk Læsning (1951); Goldschmidt og Kierkegaard (1952); J L Heiberg og hans Gruppe (1953); Verdenslitteraturen (1953); Shakespeare og Boghandlerne (1954); Klassiske og moderne Studier (1954); Shakespeares Ung-domsstykker (1955); Kierkegaard og Kirken (1955); The Treasures of Israel (1955); Epigonerne (1956); Trold kan tæmmes (1957); afhandlinger i tidsskrifter; har bl. a. udg. A S Vedels Folkevisebog (1927) og H C Andersens italienske Dagbøger (s. m. H Topsøe-Jensen, 1947).

Adresse: St. Kannikestr. 11, Kbhvn. K.

RUD Einar overlæge, dr. med.; f. 7/2 1892 i Engum; søn af redaktør Bertel Jensen (død 1948) og hustru Petrine f. Frandsen (død 1947); gift (3/11 1915) m. Karen Ragni R., f. i Kbhvn., datter af grosserer Niels Flor (død 1946) og hustru Camilla f. Hansen (død 1933).

Student (Århus katedralskole) 1910; med. eks. 1917; reservelæge i hæren 1917-18; kandidat ved kbhvnske hospitaler 1918-21; klinisk assistent ved rigshospitalets med. afd. A 1921-23, 2. reservelæge 1923-24, 1. reservelæge 1924-28; reservelæge ved Almindeligt hospital 1928-31; univ. guldmed. 1921; dr. med. 1925; privatdocent (medicinsk klinik) 1925-31; specialistanerk. (med. sygdomme) 1925; overlæge ved kuranstalten Montebello 1931-50; specialprak-sis i Kbhvn.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for intern Medicin 1933-38.

Har skrevet: Undersøgelser over de røde Blodlegemers Antal hos normale Mennesker under forskellige fysiologiske Tilstande og i Blod fra forskellige Kargebeter (univ. guldmed. 1921); Blodundersøgelser hos Patienter med Cancer

colli uteri under Radiumbehandling (disputats, 1925); talrige afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Hørsholmv. 115, Gentofte.

RUD-PETERSEN R maler, R.; f. 11/2 1871 i Sundbyøster; søn af grosserer C E Petersen (død 1903) og hustru Rosalie f. Petersen (død 1889); gift (26/9 1902) m. Ida Julie R-P., f. 9/12 1882 på Frdbg.. datter af grosserer, tømmerhandler Fritz Trier (død 1896) og hustru f. Hall (død 1924).

Elev af H Grønvold; afgang fra kunstakademiet 1892; udstillede 1. gang på Charlottenborg dec. 1891 og på Forårsudstillingen 1892; lærer ved Teknisk skole 1893-1900; elev af Zahrtmann 1901; J Skovgaards medhjælper i Viborg 1899-1901.

Formand for Kunstnernes Efterårsudstilling 1906-08; medl. af bestyrelsen for kunstnerpensionsforeningen »Fremtiden« 1909-51. næstformand 1920-51; medl. af bestyrelsen for Malende Kunstneres Sammenslutning 1912-20, næstformand 1916-18; medl. af Vartov valgmenigheds menighedsnævn fra 1918, formand 1920-37; medl. af bestyrelsen for »Kunstnergaven af 1920« fra 1920; næstformand for bestyrelsen for Kunstnerhjemmet 1941-52.

Malerier: I Høst (1898); Paa Altanen (1900); Kalkmalerierne i Grundtvigs Hus (1908); Humlehøst (1909); Moder med sine Børn (1911). Altertavler: Kristus hos Martha og Maria (Adslev kirke 1913); Kristus og Synderinden (Skjørping 1914); Johannes Døberen sender Bud til Kristus (1915); Den tabte Søn (Tjele 1919); Kristus og Peter (Eskildstrup 1928); Kristus og Nikodemus (Skals 1929); Den store Nadver (Fraugde 1931). Fresker: Christoforus og Kristusbarnet (Vodskov kirke 1909); Paaskemorgen (Hillerslev kirkes apsis 1920); Den store Nadver (Aars kirke 1923); Opstandelsen (Alleshave kirkes kor 1932); Apsisudsmykningen i Stagstrup kirke (Thy) (1941-42); freskerne i Herlufmagle kirkes kor (1951); interiører med figurer, folkelivsbilleder og landskaber fra Jyderup- og Bramsnæsegnen, Encaustoma-lerier fra 1929.

Har udg.: Encaustomaleriets Teknik (1935).

Adresse: Danas PI. 16, Kbhvn. V.

RUDBECK Carl dommer, R.DM.; f. 31/10 1887     i Kolding; søn af stenhugger Chr. Rudbeck (død 1919) og hustru Thomasine f. Thaarsted (død 1905); gift 1. gang (23/4 1915) m. Sigrid R., f. 12/10 1888   i Horsens, datter af slagtermester Peter Christensen og hustru Nielsine f. Hansen: 2. gang (9/3 1928) m. Grethe R., f. 30/4 1905 i Horsens, datter af handelsgartner Niels Carl Sørensen (død 1925) og hustru Marie f. Skousen.

Student (Kolding) 1906; cand. iur. 1911; by- og herredsfuldm. i Assens s. å.; borgmesterfuldm. i Esbjerg 1913; byfogedfuldm. i Fredericia 1915, dom-merfuldm. smstds 1919; dommer i Bjerre og Hatting herreder m. v. 1936.

Formand for A/S Fredericia Sølvindustri 1925-36, for A/S Dyrehavegaard, Fredericia 1932-36, for fredningsnævnet for Vejle amt fra 1937, for tilsynsrådet for Bjerre-Hatting Herreders Sparekasse fra 1937, for afvandingskommissionen for Vejle amtsrådskreds fra 1940 og for landvæsenskommissionen for Skanderborg amt fra 1949.

Adresse: Havne Allé, Horsens.

RUDKJØBING Mogens professor, dr. Phil; f. 6.9 1915 i Roskilde; søn af politimester Aksel Rudkjøbing (død 1943, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Johanne Marie Kirstine f. Rasmussen; gift (28 12 1944) m. Elisabeth Andrea R., f. 10/9 1923 i Haderslev, datter af landsretssagfører, borgmester Andreas Thulstrup (død 1955, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Else Marie f. Bache.

Student (Esbjerg) 1933; skoleembeds-eks. 1939: univ. guldmed. 1941; dr. phil. 1948; vidensk. assistent ved Kbhvns universitets astronomiske observatorium 1944, amanuensis II 1950, amanuensis I 1955; professor i astronomi ved Århus universitet og bestyrer af Ole Rømer-observatoriet 1957. Studieophold ved Yerkes- og Mc Donaldobservatorierne i 1948 og ved Lick-observatoriet 1954-55.

Har skrevet: 1. Kvantemekanisk Beregning af Elektronstøds-Dæmpnings-konstanter for Fraunhoferske Linier. 2. On the Atmospheres of B-stars (disputats, 1948); desuden vidensk. teoretisk-astrofysiske afhandlinger, især i »Publikationer og mindre Meddelelser fra Kbhvns Observatorium«.

Adresse: Ole Rømer-observatoriet,

Århus.

RUE Tage arkitekt; f. 12/6 1893; søn af arkitekt R W Rue (død 1944) og hustru Mathea f. Thagesen (død 1938); gift (9/7 1917) m. Edith R., f. 7/6, datter af regnskabsfører S L Rasmussen (død 1920) og hustru Olga f. Petersen (død 1935).

Gennemgået Teknisk skole; afgang fra kunstakademiet 1926; ansat u. stadsarkitekten i Kbhvn. 1914.

Medl. af Kunstnersamfundets arkitektsektion 1922.

Har opført teater- og foreningsbyg-ning i Nykøbing F. og en del villaer; stadsarkitektens medarbejder bl. a. ved opførelsen af Skolen ved Baunehøj og Kødbyen; tildelt 1. præmie ved konkurrencen om Politikens sommerhuse (1916), ved Dansk Købestævnes konkurrence om boligtyper (1922) og ved konkurrencerne om rådhuset i Lyngby (1923), byplanen for Hanstholm (1924) og teater-og foreningsbvgningen i Nykøbing F.

Adresse: Estersv. 12, Hellerup.

RUGE Chr. direktør; f. 23/5 1890 i Frederikshavn; søn af grosserer I P Jensen, Aalborg (død 1925) og hustru Augusta f. Ruge; gift (26/9 1917) m. Else R., f. 28/1 1894 i Odense, datter af tandlæge Chr. Kiær (død 1929) og hustru Julie f. Wiggers (død 1932).

Præliminæreks. (Aalborg katedralskole); uddannelse i firmaerne P Schou & Co., Frederikshavn og Jul. Grossmann, Hamburg; sekretær ved det danske generalkonsulat i Bremen i halvandet år; se-kondløjtn.; ophold i London, til slut som medmdehaver af firmaet Schwedler & Co., 1910-14; egen import- og eksportforretning i New York 1914-18; leder af A/S Aarhus Oliefabrik's eksport-afd. 1919; underdir. ved A/S Aarhus Oliefabrik fra 1927, titulær direktør 1947.

Medl. af Industrirådets eksportudvalg fra 1947; formand for Aarhus Golfklub fra 1953; medl. af bestyrelsen for Nordisk Ceca. Kbhvn., for Société Industrielle des Hulles au Maroc S. A., Casablanca, for Etabl. Axel Kiærgaard S. A., Casablanca, for La Société Africaine de Gestion d'Assurances A. G.A., Casablanca, for Omnium des Terres Acti-vées S.A., O.T.A., Oran, for Hatay Yag-lari T.A.S., Iskenderun, Tyrkiet, for The Edible Oil Refining Co. Ltd.. Malta og for Les Huileries & Savonneries du Maroc. Casablanca.

Adresse: Marselisv. 14, Århus.

RUGE Emil grosserer; f. 4/12 1902 i Aalborg; søn af grosserer I P Jensen (død 1925) og hustru Augusta Ernest:ne f. Ruge: gift (15/6 1926) m. Inga R., f. 8/5 1903 i England, datter af ingeniør Ernest Chalmer og hustru Tulli f. Jebsen.

Udlært i faderens forretning I P Jensen & Co., Aalborg; ophold i London 1923-24; overtog ved faderens død i 1925 ledelsen af firmaet i kompagni med moderen, eneindehaver fra 1942.

Medl. af bestyrelsen for Aalborg Handelsstandsforening 1933-53 og for Dansk Provins Kolonial Grossist Forening fra 1939 (formand fra 1952); medl. af förvaltningsrådet for Danske Kolonial Grossisters Centralkontor Dagrofa fra 1937 og af direktionen for samme 1954-55 samt af bestyrelsen for A/S Unil fra 1954; medl. af Provinshandelskammeret fra 1952; medl. af repræsentantskabet for Aalborg Diskontobank 1933, af bestyrelsen fra 1942, formand for denne fra 1955; medl. af handelsretten for Aalborg købstad fra 1934.

Adresse: Constancev. 16, Hasseris,

Aalborg.

RUGHOLM Thøger provst, R.; f. 19 " 1896 i Sterup. Hjørring amt: søn ?f gårdejer Lars Chr. Rugholm (død 1927) og hustru Marie Hansine f. Hansen (død 1940); gift (22/12 1925) m. Inger R.. f. 6/11 1901 i Jetsmark. Hjørring amt. datter af gårdejer Anton Kjædegaard (død 1906) og hustru Karen f. Eriksen (død 1943).

Lærereks. (Ranum) 1918; lærer ved Frdbg. skolevæsen 1919-28; student (privat dimit.) 1920; cand. theol. 1928;sognepræst i Maarslet 1928; till. provst i Hads-Ning herreders provsti 1933 og medl. af skoledirektionen i Ärhus amtsrådskreds 1940.

Har udg.: En Vendelboslægt (1949).

Adresse: Maarslet.

RUNG-KELLER P S organist, komponist, R.DM., MI&A.; f. 11/3 1879 i Kbhvn.; søn af direktør, cand. jur. Emil Keller (død 1896) og hustru kgl. kammersan-gerinde Sophie Keller (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929); gift (7/5 1907) m. Helga R-K., f. 20/11 1886 i Varde, død 1953, datter af bankdirektør F H Pallu-dan (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Isidora f. Petersen (død 1938).

Student 1897; cand. phil. 1898; elev af Fr. Rung, Th. Laub og Gottfred Mat-tn.'son-Hansen; organist og kantor ved Vor Frelsers kirke 1903-49; lærer ved Hornemans musikkonservatorium fra 1907; dirigent i Cæcilia-Foreningen 1914 -31 (fra 1912 kst.); lærer i orgel og i musikteori ved det kgl. musikkonservatorium 1917-52; klokkespiller ved Vor Frelsers kirke fra 1928; kirkeministeriets konsulent i klokke- og orgelsager 1931-49; medl. af The Carillon League.

Adresse: Islands Brygge 17, Kbhvn. S.

RUNGWALD Helge teaterdirektør, R.; f. 23/7 1906 på Frdbg.; søn af juvelerer Lebrecht Rungwald (død 1912) og hustru Waleska f. Philipson (død 1953); gift (1949) m. Birte R., f. i Kbhvn., datter af bogtrykker Backhausen og hustru Frida f. Hansen.

Student (Schneekloths skole) 1924; cand. phil. 1925; elev af skuespiller Holger Gabrielsen 1924-25; elev ved Dansk Skolescene 1925-27; sanguddannelse hos Vilh. Poulsen og Per Biørn; skuespiller ved Odense Teater 1927-29; ved Komediehuset 1929-30; ved Dagmarteatret 1930-32; senere ved Skolescenen, Århus Teater, Riddersalen og Betty Nansen Teatret; knyttet til Louis Preils radiodanseorkester 1934-36; teaterdirektør i Riddersalen (s. m. Per Knutzon) 1935-36 og ved Odense Teater fra 1936; leder af Fønix Teatrets sommersæson 1938 og 1940.

Næstformand i Dansk Skuespillerforbund 1934-35; censor ved Det kgl. Teaters elevskole fra 1938; medl. af justitsministeriets udvalg til undersøgelse af privatteatrenes forhold 1938-41, af teaterkommissionen af 1954 og af bestyrelsen for Skuespillerforeningen af 1879.

Hovedroller: Aladdin; Ernest i Revo-lutionsbryllup; Moritz i Vaarbrud; Kong Hakon i Aksel og Valborg; Valére i Tar-tuffe; Eisenstein i Flagermusen; Schubert i Jomfruburet m. fl.; iscenesættelser: Nævningen; Du kan ikke ta' det med dig: Guderne ler; Mands Kvinde;

Kærlighed; Scaramouche; Du skønne Ungdom; Ordet; Colombe; Frisøndag; Maagen. Adresse: Istedvænget 5, Odense.

RYBNER Jørgen professor, civilingeniør, R1.; f. 26/11 1902 på Frdbg.; søn af boghandlerfuldmægtig, sekondløjtnant Adolf Rybner (død 1917) og hustru Harriet f. Bang; gift (15/6 1929) m. Else R., formand for foreningen Kvindernes alkoholfrie Restauranter, f. 15/10 1904 på Frdbg., datter af oberst Einar Røn-ning (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Marie Elisabeth f. Hermann.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1920; cand. phil. 1921; cand. polyt. (elektro-ing.) 1926; assistent hos professor P O Pedersen 1926-27; stipendierejse til USA 1927-28 og 1949-50; ansat ved geodætisk institut 1928; chef for geodætisk instituts tekn. afd. 1930-39; professor i svag-strømselektroteknik ved Danmarks tekniske højskole 1939; fagrådsformand i fagrådet for den elektrotekniske ingeniørvidenskab fra 1954; till. lærer ved forsvarsakademiet 1933-54.

Censor i rationel mekanik ved Danmarks tekniske højskole 1935-47.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937, gruppeformand 1940-43; leder af Lydteknisk Laboratorium 1941-45, derefter formand for bestyrelsen af samme; formand for bestyrelsen for Radioteknisk Forskningslaboratorium fra 1944; medl. af bestyrelsen for Dansk Institut for Matematikmaskiner (Regnecentralen) fra 1955 og for servoteknisk forskningslaboratorium fra 1955; medl. af bestyrelsen for Elektroteknisk. Forening 1943-51, formand fra 19a4; formand for den af krigsministeriet nedsatte tekniske kommission til studium af de her i landet oprettede tyske radiostationer 1945-49; formand for indenrigsministeriets udvalg til at bistå civilforsvarsstyrelsen ved dennes indkøb af radiomateriel 1953; medl. af statsradiofoniens byggeudvalg 1953; medl. af Dansk Elektroteknisk Komité 1945; formand for den danske nationale komité af Union Radio Scientifique Internationale 1948; vicepræsident for The Insti-tute of Radio Engineers i 1951, Fellow i samme 1953; medl. af bestyrelsen for Det kgl. octr. alm. Brandassurance-Com-pagni A/S 1952.

Har skrevet: Lærebog i Telefonteknik (1949), i Radioteknik (1952) og i Teorien for elektriske Kredsløb og Ledninger (1952); Elektronrørsforstærkere (1942); Teorien for elektriske Filtre (1943); Cirkeldiagrammer i Firpolteorien (1947); Nomogrammer over komplekse hyperbolske Funktioner (1947 og 1955); Tabel til Brug ved Addition af komplekse Tal (s. m. K Steenberg Sørensen, 1948) samt forsk, afhandlinger vedr. svag-strømselektroteknik m. m.

Adresse: Tranegårdsv. 59, Hellerup.

RYDBERG Erik professor, overaceouchør, dr. med., R.DM.p.p.; f, 22/11 1891 i Stockholm; søn af prokurist Knut Rydberg (død 1935) og hustru Eva f. Hofberg (død 1942); gift (26/4 1923) m. Bodil R., f. 14/11 1893 i Kbhvn., datter af professor Harald Westergaard (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Lucie Bolette f. Blædel (død 1940).

Uddannet ved Karolinska institutet i Stockholm; med. eks. 1922; dr. med. 1932; docent ved Karolinska institutet 1933; professor ved Kbhvns universitet i fødselsvidenskab, kvindesygdomme og nyfødte børns sygdomme samt overaceouchør ved rigshospitalet 1935.

Medredaktør af Acta obstetricia et gy-necologica scandinavica; korresp. medl. af The American Society for the Study of Sterility, af Deutsche Gesellschaft fiir Gynäkologie og af Soeiété Franpaise de Gynécologie: æresmedlem af Sociedad de Obstetricia y Ginecologia de Eva Perén; og The Egyptian Endocrinological Society; medl. af svangerskabskommissionen af 1950.

Har skrevet: Cerebral injury in new-born children consequent on birth trauma (gradualafhandling); The Mechanism of Labour (monografi. 1954) og en del sexual-endokrinologiske o. a. arbejder.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Juliane Maries V. 18, Kbhvn. 0.

RYDER Paul B generalkonsul, kontorchef, R.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 1/11 1892 i Kbhvn.; søn af handelschef ved Den kgl. grønlandske Handel Carl Siegfred Ryder (død 1921) og hustru Karen Hansine Henritte f. Schrøder (død 1942); gift (9/2 1939) m. Karen Marie R., f. 18/9 1904 i Kbhvn., død 1947, datter af grosserer Oluf Skovgaard Petersen (død 1926, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Kamma f. Carl (død 1924); gift (5/6 1954) m. Tove R., f. 8/6 1921 på Rynkebygaard, Fyn, datter af baron Ove Schaffalitzky de Muckadell og hustru Valborg Elisabeth f. Sporon-Fiedler.

Student (Det danske Selskabs skole) 1910; cand. jur. 1916; sagførerfuldm. 1916-17; handelsuddannelse i Danmark, USA, Chile og Argentina 1917-21; indtrådt i udenrigstjenesten 1921; konsu-latssekr. i Flensborg 1921-22; vicekonsul i Reval 1922-23; til tjeneste i udenrigsministeriet 1923-25; legationssekr. i Helsingfors 1925-28; atter til tjeneste i udenrigsministeriet 1928-30; studieophold i Grenoble 1930; legationssekr. i Haag, chargé d'affaires i Bern, sekretær i Geneve 1930-31; fg. konsul i Flensborg 1931-32; til tjeneste i udenrigsministeriet, chargé d'affaires i Madrid, legationssekr. i Lissabon 1932-36; legationssekr. i Oslo 1936-37; til tjeneste i udenrigsministeriet 1937-43; konsul i Flensborg 1943-47; generalkonsul i San Francisco 1947-54; kontorchef i udenrigsministeriet 1954.

Udenl. ordener: B.K.5.; Fi.H.R.31.; F.O.I.P.; N.St.O.31.; S.Kr.3.; U.F.3.

Adresse: Malmøg. 2, Kbhvn. Ø.

RYDER Sigurd direktør; f. 12/9 1906 i Kbhvn.; søn af ingeniør Valdemar Ryder (død 1955) og hustru Marie f. Ziepe (død 1949); gift (26/11 1936) m. Merete R., f. 28/7 1912 i Århus, datter af direktør Peter Jaster og hustru Dagmar f. Skovby.

Udgået fra Birkerød kostskole 1923; forstkand. 1932; beskæftiget ved planlægning af forsk, skovdistrikter 1932-33; assistent ved Stenholt Savværk 1933-34; sekretær for Foreningen af Sjællandske Savværker 1934-35; ansat i R Collstrop A/S 1935. prokurist 1940, direktør fra 1952.

Formand for Træhandelens og Træindustriens permanente Fællesudvalg fra 1956.

Adresse: Viggo Rothes V. 38, Charlottenlund.

RYDGAARD Frode overkirurg, R.p.p.; f. 13/7 1890 i Kbhvn.; søn af redaktionssekretær Harald Hansen (død 1895) og hustru Manna f. Hansen (død 1912); gift (1/12 1917) m. Ellen R., f. 7/10 1889 i Kbhvn., datter af maskinmester i DFDS Axel Ømann (død 1920) og hustru Emma f. Hansen (død 1938).

Student 1907; med. eks. 1914; reservelæge i hæren 1914-15; kandidattjeneste ved rigshospitalet, Kbhvns amts sygehus o. a. kbhvnske hospitaler 1914-17; reservelæge ved prof. Rovsings klinik 1917-18; klinisk assistent ved rigshospitalets kirurg, afd. C 1918-20, 2. reservekirurg smstds 1920-21. 1.reservekirurg; 1921-24 specialistanerk. (kirurg, sygd., særlig nyre- og blæresygd.) 1924 og (kirurg, kvindesygd.) 1929; lærer ved rigshospitalets sygeplejeelevskole 1921-26; læge ved Det Østasiatiske Kompagni fra 1935: overkirurg ved Skt. Elisabeths hospital i Sundby fra 1924.

Formand i bestyrelsen for Foreningen af Læger ved katolske Hospitaler i Danmark 1947; forstander for Skt. Elisabeths hospitals sygeplejeelevskole; formand for handelsministeriets permanente udvalg til udgivelse af lægebog for søfarende.

Har skrevet en række vidensk. arbejder overvejende om urinvejenes kirurgiske sygdomme og om galdestenssygdom-me samt en del medicinsk-populære artikler.

Redaktør af og medarbejder ved Haand-bog og Lærebog for Sygeplejersker; redaktør af og medarbejder ved Vore Sygdomme; redaktør af og medarbejder ved Lægebog for Søfarende.

Udenl. ordener: I.F.2.; S.C.XIII.

Adresse: Ulrik Birchs Allé 25,27,

Kbhvn. S.

RUDINGER Jørgen civilingeniør, docteur-ingénieur; f. 30/11 1905 i Kbhvn.; søn af kommandør Erik Riidinger (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Jean-nie Margaret f. Hauberg; gift (121 1935) m. Karen-Margrethe R., f. 6/5 1910 på Frdbg., datter af fh. stiftamtmand, kammerherre Peder Herschend (se denne).

Student (Østre borgerdydskole) 1924; cand. phil. 1925; cand. polyt. (bygnings-ing.) 1929; ansat i firmaet Christiani & Nielsen 1929-42; ved havnearbejder i Cherbourg 1929-32, studierejse (Larssens Legat) til England, Tyskland, Schweiz, Italien og Frankrig 1932-33, ved firmaets afd. i Paris 1933. ved bygningen af Storstrømsbroen 1933-37, ved afd. for Kbhvn. og Øerne 1937-41. overing. ved firmaets afd. i Paris 1941-42: overing. i N C Monberg, A/S, Kbhvn. 1942, direktør smstds 1945-50; chefing. i statsministeriets 2. departement (Grønlandsdepartementet) 1950-55; ansat i ingeniørfirmaet Kampsax A S, Kbhvn. fra 1955, fra 1957 for dette firma i Istanbul som rådg. ingeniør for den tyrkiske regering; tekniske doktorgrad ved la Sorbonne, Paris 1943.

Medl. af bestyrelsen for Section Da-noise de la Société des Ingénieurs Civils de France 1946-48 og for Forbundet af Ingeniører i Statens Tjeneste i 1951; s.m. dr. Ir. J van Veen, Holland, sagkyndig i Thyborønsagen for ministeriet for offentlige arbejder 1955-56; medl. af Thyborønudvalget af 1957.

Adresse: Høyrups Allé 1, Hellerup og

Istanbul Liman Insaati, Rihtim caddesi

31, Istanbul, Tyrkiet.

RYE C H generalmajor, fh. generalfelt-tøjmester, Kl. DM., FM. i guld, HTH p.p.; f. 14/7 1874 i Kbhvn.; søn af overinten-dant, kammerjunker C P Rye (død 1923) og hustru Wendla f. Flygare (død 1890); gift (28/10 1899) m. Vibeke R., f. 23/3 1875 på Margaard, datter af hofjægermester C E A Schøller (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Henriette Elisabeth Christine f. Mechlenburg (død 1911).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1891; cand. phil. 1892; sekondløjtn. i artilleriet 1894; premierløjtn. s. å.; kaptajn 1909; chef for generaltøjmester-kvarterets konstruktionskontor og konstruktør ved hærens tekniske korps 1910; oberstløjtn. af artilleriet 1922 og til rådighed for hærens tekniske korps; chef for konstruktionsafdelingen 1923; direktør i hærens tekniske korps 1923; oberst 1926: generalmajor, generaltøjme-ster (fra 1937 generaltfelttøjmester) og chef for hærens tekniske korps 1930; afsked 1941. Under den første verdenskrig krigsministeriets udsending til Tyskland i anledn. af hærleverancer til Danmark 1916-18 samt deltager i en udsendelse af danske officerer til vestfronten 1917. (løvrigt udsendelser til Tyskland. Frankrig, Sverige. Holland. Belgien, England, Italien og Schweiz 1904-41). Medl. af hærens motorkøre-tøjstilsyn 1919-24; formand for samme tilsyn 1924-28; formand for vurderings-kommissionen for krigsministeriets ud-

pegning af motorvogne 1919-30; formand for motorordonanskorpset 1919-28, æresmedlem 1929; formand for hærens gaskommission af 1922 1922-30; æresmedlem af Foreningen for Nordiske Officers-Skydninger 1936.

Knyttet til Kjøbenhavns Telefon Akts. fra 1899, redaktør af dets håndbog 1903 -30, konsulent ved selskabet fra 1930; medl. af Dansk ingeniørforening 1918; sekretær i Artilleriofficersforeningens bestyrelse 1908-13; stifter af Dansk Artilleri-Tidsskrift 1913, dets redaktør 1914-30; medarbejder ved Opfindelsernes Bog 1900, ved Militært Tidskrift 1908-13, ved Salmonsens Konversationsleksikon 1922-30. Medl. af bestyrelsen for Kgl. Dansk Automobilklub 1925-31 og for Sophus Berendsen AS fra 1941, af styrelsen for Selskabet til Erhvervsfremme 1941-47, af bestyrelsen for Selskabet til Erhvervsfremmes Legatfond fra 1947 og af præsidiet for Een Verden, dansk afd. af World Movement for World Federal Government, 1949-51; medl. af bestyrelsen for Statspensionistforeningen af 1950. 1950-55 (fg. formand 1952-53). Militærtekniske o. a. artikler i håndbøger, tagværker, tidsskrifter og dagspresse m. m. 1908-57.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; F.Æ.L.4.; N.O.N.3.; N.St.O.21.; S.Kr.4.; S.Sv.21.

Adresse: Herluf Trolles G. 23, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Ryeshus, Skagen.

RYGNER H V fh. stadsingeniør. R.; f. 9/11 1878 i Kbhvn.; søn af justitsråd, fh. bankbogholder Axel Christensen (død 1930) og hustru Astrid f. Westergaard (død 1936); gift 1. gang (1906) m. Martha R., f. 1881 i Kbhvn., død 1910; datter af murermester Edv. Wienberg (død 1895) og hustru Dorothea f. Milo (død 1912); 2. gang (30/8 1913) m. Gudrun R., f. 10'3 1890 i Lyngby, datter af proprietær L Jørgensen (død 1924) og hustru Sophie f. Jacobsen (død 1934).

Student (Metropolitanskolen) 1897; cand. polyt. 1902; ingeniør ved Kbhvns vandforsyning 1902-03, ved anlæget af Lyngby vandværk 1903-04; kommuneing. og bygningsinsp. for Søllerød kommune 1904-07, for Lyngby kommune 1904-17, stadsing. i Odense 1917-48.

I redaktionen for Månedsskrift for Sundhedspleje 1911-20; medl. af bestyrelsen for Stads- og Havneingeniørforeningen 1911-29, formand 1923-29; formand for bestyrelsen for Lyngby tekniske skole 1916-17; medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings sektion for vej-, vand- og jernbanebygning 1917-34, formand 1923-34; medl. af bestyrelsen for Fyns Ingeniørforening 1919-32; medarbejder ved »Ingeniøren« 1920-32; censor i vejbygningsfagene ved Danmarks tekniske højskole 1921-43; medl. af veikomitéen 1922-50 og af bestyrelsen for Fyns Stifts Læseforening 1922-31. formand for Odense Turistforening 1923-29; medl. af bestyrelsen for Odense Musikforening fra 1924, formand fra 1940; medl. af Set. Knuds sogns menighedsråd fra 1930, formand fra 1949; medl. af Odense købstads provstiudvalg 1930-53; præsident for Odense Rotary Klub 1935-36; medl. af afvandingskommissionen for Odense amtsrådskreds 1938-55; medl. af trafikministeriets vejregeludvalg 1939-56, af bestyrelsen for foreningen Nordens Odenseafd. 1939-55, formand 1949-55 og medl. af foreningens hovedbestyrelse fra 1950; redaktør af »Stads- og Havneingeniøren« fra 1948.

Har skrevet: Støvfri Veje (præmieret 1913); Stamtavle over Slægten Ryge (1915); Fikspunkter i danske Byer (1917); redigeret Statistiske Oplysninger om de tekniske, hygiejniske, sociale og økonomiske Forhold i danske Byer (1918); Bolignøden i danske Købstæder (1919); Odense Kommunes Boligpolitik (1922); Udfaldsvejene i Odense (1926); Farefri Veje (præmieret 1935).

Adresse: Frederiksg. 2, Odense.

RYHAVE Finn dommer; f. 22/1 1907 i Kbhvn.; søn af direktør H C E Thomsen Ryhave (død 1945) og hustru Inger f. Borch (død 1951): gift (2/6 1933) m. Agnete R., f. 30 8 1904 i Kbhvn., datter af skibsfører Jacob Jensen og hustru Sofie f. Thorsager.

Student (Sorø) 1925; cand. jur. 1931; dommerfuldm. i Odense 1932, i Sakskøbing 1940, i Esbjerg 1950; dommer i Frij-senborg-Faurskov birk, Hammel 1956.

Adresse: Dommergården, Hammel.

RYHOLT Peter slagtermester, oldermand, R.; f. 21/11 1879 i Kirkerup ved Roskilde; søn af murermester Anders Jensen (død 1934) og hustru Margrethe f. Jensen (død 1936).

Etableret i Kbhvn. 1904; oldermand i Kbhvns Slagterlaug 1940; medl. af be- I styrelsen for Håndværkerforeningen 1941; formand for lærlingeskolen for slagtere og pølsemagere; skuemester over svendestykker i Slagterlauget; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1945.

Har ydet faglig medvirken ved Slagterbogen, udg. af Teknologisk institut.

Adresse: Værnedamsv. 10, Kbhvn. V.

RYTTER Aage L direktør, fh. handelsminister, K.p.p.; f. 17/12 1900 i Als Østjylland; søn af førstelærer J Chr. N Rytter og hustru Bodil Johanne f. Nielsen; gift (17/3 1928) m. Andrea R„ f. 9/6 1904 i Naarup, datter af gårdejer Henning Hansen og hustru Johanne Kirstine f. Hansen.

Student (Odense) 1920; uddannelse på Niels Brocks handelskole 1920-22 og i forsk, brancher 1922-28; direktør for A/S Andersen & Meyer 1928; sekretær i Tobaksindustrien 1929; direktør for Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening af 20. Juni 1875, 1933 og for samtlige organisationer u. Tobaksindustrien 1934;

formand for Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening af 20. Juni 1875, 1946: medl. af direktionen for A/S De Forenede Bryggerier i 1951 og fra 1953; minister for handel, industri og søfart i ministeriet Erik Eriksen 1951-53.

Medl. af Industrirådet 1933-51 og fra 1954 og af sammes bestyrelse 1950-51; formand for Industrirådet og Industriforeningen i 1951 og fra 1956; medl. af folketinget (Kons. Folkeparti) 1945-47: formand for Erhvervenes Skatteudvalg 1948-51; medl. af bestyrelsen for A/S Dampskibsselskabet af 1912 fra 1953, for Dampskibsselskabet Svendborg, A/S og for A/S Chr. Augustinus Fabrikker fra 1954, for W Langreuter's Eftf. A/S fra 1956 og for Brødr. Braun A/S fra 1957: medl. af bestyrelsen for Odenseaner-Samfundet 1936; formand for Christmas Møllers Mindefond; medl. af bestyrelsen for A/S F L Smidth & Co.'s Jubilæumsfond.

Udenl. orden: N.O.N.l.

Adresse: Søholmsparken 3, Hellerup.

RYTTER Svenning pens. retspræsident og fh. justitsminister, K1.DM.p.p.; f. 19/1 1875 i Veddum; søn af gårdejer Søren Rytter (død 1939) og hustru Margrethe f. Svenningsen (død 1919): gift 31 '10 1902) m. Klita R., f. 26/8 1877, død 1950, datter af sognepræst H Løchte (død 1895) og hustru Johanne f. Cor-fixen (død 1924).

Student (Aalborg) 1894; cand. jur. 1900; juridisk manuduktør 1900-11; assistent ved juridisk laboratorium 1903-10; assistent i justitsministeriet 1904; amtmand over Færøerne 1911-18; overretsassessor i Kbhvn. 1918; formand for østre fremlejenævn fra 1919; dommer i østre landsret fra 1919; folketingsmand (Venstre) for Stubbekjøbing og Ny-kjøbing F. kredsene 1920-29; landstingsmand 1929-47; justitsminister i ministeriet Neergaard 1920-24; kgl. bankkommissær 1920-24; formand for administrationskommissionen til 1924; præsident i Kbhvns byret 1926 og 1929-45; justitsminister i ministeriet Madsen-Mygdal 1926-29; medl. af rigsretten 1932-47; 2. viceformand i landstinget 1936, 1. viceformand 1940-47.

Censor ved de juridiske eksaminer 1923-52; medl. af det i h. t. den danskbelgiske forligs- og voldgiftstraktat oprettede forligsnævn 1928-50; medl. af universitetskommissionen 1942, af Iøn-ningskommissionen 1943 og af den dansk-islandske delegation 1945 samt af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet 1942; formand for repræsentantskabet i Dansk Spare-Selskab 1946.

Har 1953 udg. »Retsopgøret under og efter Besættelsen« og skrevet avis- og tidsskriftartikler ang. samme emne.

Udenl ordener: B.K.I.; N.O.N.2.: Po.r.K.l.; S.N.21.

Adresse: Stoltenbergsg. 1, Kbhvn. V.

RUTZEBECK P E grosserer, konsul, R. p.p.; f. 29/5 1885 i Aalborg; søn af vicekonsul Viggo Riitzebeck (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Clara f. Syndergaard (død 1920); gift (6/4 1909) m. Anna Kathrine R., f. 8/10 1887 i Narre-Sundby, datter af isenkræmmer Jens Larsen, Thisted (død 1935) og hustru Kirstine f. Kjær (død 1924).

4. kl. hovedeks. (Aalborg) 1902, i handelslære hos Chr. Hjorth, Aalborg 1902-04; uddannelse i Skotland og Tyskland 1904-08; ansat i firmaet Chr. Simoni, Aalborg 1908, medindehaver fra 1916; norsk vicekonsul 1930, konsul 1949-55.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Arbejdsgivere ved Aalborg og Nørresundby Havne, for Aalborg Handelsstandsforening 1941-57 og for Foreningen af Jydske Kulimportører 1924-36; medl. af handelsretten i Aalborg 1949-54; formand i bestyrelsen for A,S De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder; medl. af bestyrelsen for AS Aalborg ny Dampmølle og for A'S A Abel; medl. af repræsentantskabet for Livsforsikringsselskabet Fremtiden 1922-32 og fra 1937; formand for Aalborg Sangforening af 1843, 1923-56. derefter æres-formand; næstformand i hovedbestyrelsen for Samlede jydske Sangforeninger til 1955; formand for Klubben Enigheden, Aalborg; medl. af Aalborg Rotary Klubs bestyrelse 1930-31 og 1934-35, præsident for samme 1937-38; formand for Hasseris Grundejerforening; medl. af Hasseris sogneråd 1943-54, sognerådsformand 1946-54.

Ejer af Vestergaardsholt og Flauen-skjoldgaard; ejer af Voergaard slot og avlsgård samt Pulsgaarden indtil afhændelsen i 1955 til Det grevelige Ober-bech-Clausen-Péanske Familielegat, derefter medl. af legatbestyrelsen for samme.

Udenl. orden: N.St.O.31.

Adresse: Constancevej, Hasseris Villakvarter, Aalborg.

RÆBILD Chr. rektor; f. 9/3 1902 i Kastrup; søn af provst K E Ræbild (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Helene f. Hansen; gift (10/7 1930) m. Anne Margrethe R., f. 9/8 1900 i Kolding, datter af fabrikant N P Bork og hustru Marie f. Steffensen.

Student (Frederiksborg) 1920; cand. theol. 1926; cand. mag. 1932; organist 1923-30; timelærer ved Randers statsskole 1930; adjunkt smstds 1933; lektor ved Ribe katedralskole 1941, ved Frederiksborg statsskole 1945; rektor ved Johannesskolen 1949.

Censor i kristendomskundskab ved skoleembedseks. 1945. ved faglærereks. 1954.

Adresse: Vodroffsv. 53, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Nordby, Fanø.

RÆDER Alvilda fh. forstanderinde. FM. i guld; f. 25/11 1872 på Palstrup; datter af hofjægermester Fritz Ræder (død 1928. se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Thyra f. Dinesen (død 1929).

Indtrådt som søster på Diakonissestiftelsen 1901; indviet diakonisse 1908; forstanderinde for Diakonissestiftelsen 1919-38.

Adresse: S-Fasanv. 2 A, Kbhvn. F.

RÆDER Hans fh. bibliotekar, dr. phil.. R.DM.; f. 11/10 1869 i Kbhvn.; søn af justitsråd, kontorchef J G F Ræder (død 1909) og hustru Cathinka f. Holstein (død 1874); gift (2/6 1922) m. Agnete R., f. 22/3 1887 i St. Hjøllund, datter af skovrider Peter Stærmose (død 1929) og hustru Hanne, f. Sørensen (død 1935).

Student (Borgerdydskolen) 1886; cand. mag. 1893; dr. phil. (De Theodoreti Græcarum affctionum curatione quæ-stiones criticæ) 1900; Videnskabernes Selskabs guldmed. 1904; censor ved skoleembedseks. 1906-40; lærer ved Kbhvns universitet i elementært latin 1911-26 og i græsk 1915-39; bibliotekar ved universitetets filologisk-historiske laboratorium 1921-39.

Medl. af bestyrelsen for Det forenede Velgørenhedsselskab 1908-43, formand 1932-43; formand for Det filologisk-historiske Samfund 1915-19; redaktør af Nordisk Tidsskrift for Filologi 1911-19; medarbejder ved Salmonsens Konversationsleksikon, ved Dansk biografisk Haandleksikon, ved Dansk biografisk Leksikon, ved Corpus medicorum Græ-corum og ved J L E Dreyers udgave af Tycho Brahes samlede Værker 1913-29; medl. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1911; medl. af Videnskabernes Selskab 1928; æresmedlem af Dansk medicinsk-historisk Selskab 1942.

Litterære arbejder: Platon og hans Forgængere (1900); udgave af Theodoreti Græcarum affectionum curatio (1904); Platons philosophische Ent-wickelung (1905); udgave af Oribasios's Skrifter (1926-33); Platon og Syrakus (1927); udgave af Saxo's Gesta Danorum (s. m. Jørgen Olrik, 1931); udgave af Platons Skrifter i Oversættelse (s. m. Carsten Høeg, 1932-41); Platons Epino-mis (1938); Platon und die Sophisten (1939); Junigrundloven af 1849 (1946): Platon und die Rhetoren (1956).

Adresse: Dalgas Boulev. 29, Kbhvn. F.

RØGIND Sven direktør, docent, R.p.p.; f. 24/9 1887 i Århus: søn af overingeniør ved Ferro Carril del Sud William Røgind, Buenos Aires (død 1935) og hustru Emilie f. Gottschalksen (død 1913): gift (1929) m. Lizzie R„ f. 19/3 1906 i Århus, datter af sekretær ved Hestens Værn C N Sloth og hustru Alexandra f. Muller (død 1920).

Student (privat dimit.) 1908; cand. polit. 1912; sekretær i Revisions- og Forvaltningsinstitutet 1912; statistiker i Bryggeriforeningen 1914-18; sekretær, senere fuldmægtig ved den overordentlige kommission af 1914 1919-21; lektor i nationaløkonomi ved den polytekniske læreanstalt (Danmarks tekniske højsko-lej 1920, docent fra 1952; fuldmægtig ved traktatkommissionen 1921-24; sekretær for den af Landsforeningen Den personlige Friheds Værn i 1918 nedsatte alkoholkommission og foreningens sekretær 1924-37; lærer i lovgivning og statistik ved Den skandinaviske Brygger-højskole 1925-37; direktør for Forenede Danske Motorejere 1937-40 og for A/S Forenede Danske Motorejeres Forsikringsselskab 1937-43.

Medl. af bestyrelsen for Frdbg. kommunes hjælpekasse 1917-21, af Frdbg. kommunalbestyrelse 1921-37, rådmand i 1937; medl. af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening 1910-14 og fra 1917; formand for Frdbg. østre huslejenævn 1923-31 og for et af de frdbgske huslejenævn fra 1951; formand for bestyreisen af A/S Frdbg. Bade- og Svøm-meanstalt 1934-38: næstformand i bestyrelsen for stiftelsen Bakkehuset 1935-37; næstformand i Frdbg. skatteråd fra 1937; formand for Kbhvns Motorbåds-klub fra 1938; medl. af benzin-nævnet sept. 1939-marts 1940; medl. af bestyrelsen for Dansk Motorbåds Union fra 1945, formand fra 1954; medl. af alkoholkommissionen af 1947, af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Trekroner fra 1947 og for Marinehistorisk Selskab fra 1951.

Har bl. a. skrevet: Danmarks Stats- og Kommuneskatter (1915); Brændevin, 01 og Vin i de nordiske Landes Lovgivning (1921); Spiritusmonopolet (1925); afsnit af A/S De danske Spritfabrikkers Jubilæumsskrift (1931); Alkoholbeskatningen i Nordens Lande (1933); Samfundets økonomiske Forhold (1943, ny udg. 1951); Lovgivning om Alkohol (1945); Skatterne og de offentlige udgifter (1954); Afhandling om Trafik og Alkohol, prisbelønnet af det norske »Fondet for Forsking og Folkeoplysning« 1954. Desuden afhandlinger og artikler i danske og udenl. kommissionsbetænkninger, håndbøger og tidsskrifter.

Udenl. ordener: F.M.A.2.; S.N.3.

Adresse: Steenstrups Allé 13, Kbhvn.V.

RØMELING Henrik kommandørkaptajn, R., HTS.p.p.; f. 17/2 1911 i Kbhvn.; søn af toldkontrollør C W Rømeling og hustru Gerda f. Bruun (død 1936); gift 1. gang (22 9 1935, ægteskabet opløst 1943) m. Pia Margherita R.. f. 18/10 1913 i Hamburg, datter af musikpædagog Alberto Bracony (død 1946) og hustru Ellen f. Lyngbye (død 1942); 2. gang (26/6 1947) m. Inga R., f. 4/7 1919 i Kbhvn., datter af ingeniør, cand. polyt. Svend Høyrup (død 1951) og hustru Gudrun f. Hornbech Rasmussen (død 1954).

Student (Østre borgerdydskole) 1930; søløjtn. II 1935; kaptajnløjtn. 1940; i

den engelske flåde 1944-45; orlogskapt. 1947; adjutant hos H. M. kongen 1947-50; medl. af den danske delegation i Den nordeuropæiske Planlægningsgruppe i London 1950; midlertidig kommandør-kapt. og medl. af staben hos den øverstkommanderende for de fælles forsvarsstyrker i Nordeuropa 1951; kommandør-kapt. s. å.; chef for kadetskibet Holger Danske i 1953; chef for Kattegats marinedistrikt, Frederikshavn fra 1954.

Udenl. ordener: N.St.O.3'.; S.Sv.31.; Stb.F&G.St.; Stb.Kr.M.; Stb.Kron.M. E.II; Stb. 1939-45 St.; Sv.G.V.M.T.

Adresse: Worsaaesv. 24, Kbhvn. V.

RØMER Ove bog- og papirhandler, R.; f. 1/7 1903 i Kbhvn.; søn af boghandler Christian F Rømer (død 1944) og hustru Agnes f. Jensen (død 1947); gift (24/2 1927) m. Karen Elise R., f. 14/8 1903 i Århus, datter af oberst Martin Thalbitzer (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Ida f. Hellborn (død 1926).

Student (Schneekloths skole); uddannelse i firmaet H Christensen & Søn, Frdbg. 1921-23 og i firmaet Sampson Low, Marston & Co., London 1924-25; sekondløjtn. 1925; ansat i firmaet Christian F Rømer 1925 medindehaver 1930, eneindehaver fra 1944.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Boghandlerforening 1938, formand fra 1941; medl. af hovedbestyrelsen for De danske Handelsforeningers Fællesorganisation fra 1941; medl. af bestyrelsen for Boghandler-Bo fra 1937, for Danske Boghandleres gensidige Kautionsfond fra 1940, for Dansk Forfatterfond fra 1943, for Dansk Principalforening fra 1943 og for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse fra 1947; medl. af Erhvervenes skoleudvalg fra 1955.

Adresse: J M Thieles V. 2 A, Kbhvn. V.

RØNBERG Per direktør; f. 4/2 1307 i Kbhvn.; søn af grosserer Oluf Røi'berg (død 1931) og hustru Martha f. Matthiessen; gift (28/1 1949) m. Gerda R. f. 8/12 1916 i Kbhvn., datter af bagermester Michael Nielsen og hustru Kirsten f. Nilausen.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1925; uddannelse i jernbranchen 1926-30 ved studieophold i England, Tyskland, Frankrig og Belgien; studeret ved Heidelberg universitetet 1928 og ved Université de Poitiers i Tours 1929; prokurist i firmaet Oluf Rønberg 1931; direktør i A/S Oluf Rønberg 1933.

Medl. af bestyrelsen for A/S Oluf Rønberg fra 1933, for A/S Protechnico fra 1951, for AS Universal Technical Co. fra 1951 og for Væddeløbshesteejerforeningen 1953-55; forsk, faglige tillidshverv.

Udenl. orden: Ch.F.2.

Adresse: Gersonsv. 79, Hellerup.

Sommerbolig: Strandv.274, Skodsborg.

RØNHOLT Peter forpagter; f. 6/5 1874 på Skaftved ved Frederikshavn; søn af proprietær Niels Peter Petersen (død 1907) og hustru Anne Thomine f. Heden; gift 1. gang (11/9 1919) m. Mariane (Gulla) R., f. 25/6 1893 på Egemarke, død 1929, datter af cand. polit. Gustav Grimer (død 1900) og hustru Hilda f. Lohse (død 1897); 2. gang m. Asta R., f. 4/10 1906, datter af brygger Søren Heiberg, Chicago (død 1930) og hustru f. Schultz,

Forpagter af Tybjerggaard fra 1907.

Tidl. medl. af Tybjerg sogneråd, af bestyrelsen og forretningsudvalget for Andelsselskabet Trifolium og af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Landr og Skovbrug; tidl. formand for jagtafløsningen i Præstø amt; medl. af administrationen af Rosenfeldt gods, af det Oxholm-Rosenfeldtske fideikommis og af Biskopstorp indtil 1947.

Har skrevet talrige artikler om politik og økonomi.

Adresse; Tybjerggaard pr. Herlufmagle.

RØNNOV Poul landsdommer; f. 16,5 1917 i Slagelse; søn af fabriksarbejder Peter Hansen og hustru Marie f. Rønnov; gift (20/11 1943) m. Ulla R„ f. 28/3 1923 i Århus, datter af stationsforstander C M Larsen og hustru Fransiska f. Nielsen.

Student (Slagelse) 1935; cand. jur. 1941; fg. sekretær i justitsministeriet 1941; dommerfuldm. i Slagelse s. å.; på-ny fg. sekretær i justitsministeriet 1943, sekretær 1946, fuldmægtig 1952; kst. dommer i østre landsret 1951-52; dommer i vestre landsret 1953.

Adresse: Viborg.

RØNSTED Karmark landsretssagfører; f. 6/12 1895 i Randers; søn af værtshusholder S C Sørensen Rønsted (død 1915) og hustru Marie Sophie f. Månsson (død 1933); gift (20/5 1920) m. Ellen Gudrun R., f. 5/11 1899 i Sæby, datter af afdøde malermester C A Marthinussen og hustru Alice f. Søndergaard (død 1932).

Student (Randers) 1913; cand. jur. 1919; landsretssagf. i Kbhvn. 1922; offentlige sager 1948.

Formand for Socialdemokratisk Forening i 2. kreds (Christianshavnskredsen) 1931-36; medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1945; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation 1933-42; borgerrepræsentationens formand 1938-42; formand for budgetudvalget 1938-42; formand for Storkbhvns kartoffelcentral 1940-46; medl. af beværterbevillingsnævnet 1937-46, af statsministeriets tilsynsudvalg med Charlottenlundfortpar-ken 1933, af erhvervsskatteudvalget 1938 og af ligningsrådet 1940; medl. af forvaltningsnævnet for Krigsförsäkringen af Bygninger i Kbhvn. 1940; medl. af repræsentantskabet for Landbygningernes Brandforsikring 1951 og af tilsynsrådet 1955; forretningsfører for Arbejdernes Andels-Boligforening 1933-37 og 1943-

45; dommersuppleant i den faste voldgiftsret 1936 og 1937; medl. af sagførerrådet 1937-46, af ankenævnet i sager efter forræderiloven 1945-54 og af den permanente straffelovskommission 1950; lærer ved Den socialdemokratiske arbej-derskole 1919-37; næstformand i bestyrelsen for Christianshavns vuggestue og daghjem og i foreningen Socialt Boligbyggeri.

Medl. af bestyrelsen for forsk, erhvervsdrivende aktieselskaber.

Adresse: Serridslevv. 6, Kbhvn. Ø.

RØPER-PETERSEN W grosserer; f. 9/10 1889; søn af direktør I B Mann (død 1900) og hustru f. Røper (død 1937); gift (17/5 1916) m. Lilla R-P., datter af grosserer A C Lemvigh-Muller (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru f. Schmidt (død 1937).

4. kl. hovedeks. (Sorø Akademi) 1906; ansat i firmaet S N Meyer & Co. og i Andels-Anstalten Tryg; løjtnant i artilleriet 1913; borgerskab 1915.

Firma: W Røper-Petersen.

Kasserer i Den konservative Vælgerforenings 7. kreds 1917-28 og i Laurits Andersens Fond til 1946; næstformand i Grosserer-Societetets repræsentantskab 1930-35; ligningsmand i 7. lignings-distrikt 1924-39; medl. af borgerrepræsentationen 1933-39; medl. af bestyrelsen for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme 1935-46; formand for Foreningen af Planglasgrossister i Stor-kbhvn.; kasserer i foreningen Det frie Nord 1940-45.

Udenl. orden: Fi.H.R.31.

Adresse: Strandv. 422, Vedbæk.

RØRDAM Kjeld højesteretssagfører, R. DM.p.p.; f. 27/9 1897 i Kbhvn.; søn af stabslæge, folketingsmand Holger Rørdam (død 1941) og hustru Charlotte Elise f. Koch (død 1950); gift (20/1 1927) m. Margit R., f. 17/7 på Frdbg.. datter af direktør Th. Adler Svanholm (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Helga f. Mikkelsen (død 1950).

Student (Østre borgerdydskole) 1915; cand. jur. 1919; landsretssagf. 1924; højesteretssagf. 1933; offentlige sager ved landsretten 1931-33, ved højesteret 1942.

Formand for bestyrelsen for O P Christensen og hustrus fond og for A/S Ky-meia; medl. af bestyrelsen for A/S Nordisk Fjerfabrik, for A/S Det Danske Kulkompagni o. a. erhvervsdrivende selskaber; medl. af bestyrelsen for Danske Kulimportørers Konjuktursikringsfond fra 1940; formand for Landsforeningen til Bekæmpelse af Børnelammelse og dens Følger 1945-51; vicepræsident i og medl. af hovedbestyrelsen for Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse; medl. af bestyrelsen for den selvejende institution Borups højskole; medl. af kommissionen til revision af konkurslovgivningen; medl. af havne- og brotakst kommissionen af 1954; sekretær og kasserer for dansk afd. af Comité Maritime International og International Law Association; sekretær for Dansk Komité for Sammenlignende Retsforskning (Comité Danois de Droit Comparé); medl. af Advisory Council of the Institute of Comparative Law at the New York University Sehool of Law.

Har udg.: Afhandlinger vedrørende Baltcon-Certepartiet (1953, engelsk udg. 1954).

Udenl. ordener; C.H.L.3.; Fi.L.2!.; F.Æ.L.5.; I.F.2.; N.St.0.31.; S.N.3.; S.V.22. Adresse: Viggo Rothes V. 39, Charlottenlund.

RØRUP Viggo maler; f. 12/9 1903 i Kalundborg; søn af landinspektør A M Rø-rup (død 1936) og hustru Paula f. Rasmussen (død 1929); gift (3/2 1937) m. malerinden Ellen Krause R., f. 29/12 1905 i Fredericia, datter af stationsforstander S P Krause Sørensen (død 1944) og hustru Anna f. Larsen (død 1946).

Uddannet på kunstakademiet; debut på Kunstnernes Efterårsudstilling 1928 med »Portræt af min Moder«; gæst på Corner- og Høstudstillingen 1939 og 1941, medl. af Corner fra 1942; repræsenteret på statens museum for kunst (med to figurbilleder og et skovbillede samt tegninger i kobberstiksamlingen) og på Aabenraa museum (»Blomstrende Frugttræer«).

Adresse: Bjergene pr. Faarevejle.