Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

 S

SAABYE Erhard Johannes kommandør,

SABROE Axel S statsskovrider, dr. agro,

SABROE Povl redaktør, teaterdirektør;

SACHS Jan overlæge

SACHS Poul Mikael landsdommer

SADOLIN Ebbe tegner;

SADOLIN Knud civilingeniør, direktør

SAERENS Edouard direktør, dr. phil.

SAGILD Carl direktør

SAGILD J Otto direktør,

SAKSAGER Søren overretssagfører;

SALICATH Harald kontorchef

SALLING-MORTENSEN Harald arkitekt

SALMINEN DUHRKOP Sallv forfatterinde

SALOMON Harald billedhugger, medaljør,

SALOMON Siegfried kgl. kapelmusikus

SALOMONSEN Finn dr. phil.

SALTO Axel maler

SAMUELSEN G L redaktør

SAND Albert van fh. redaktør,

SAND Eiler S udskrivningschef,

SAND Inge solodanserinde;

SAND Knud professor ved Kbhvns universitet, dr. med.

SANDAGER JEPPESEN S ambassaderåd

SANDBY Herman komponist, violoncellist,

SANDBÆK Harald præst;

SANDEMOSE Aksel forfatter;

SANDER Carl E generalkonsul, fabrikant

SANDER Frederik godsejer, direktør

SANDER-HANSEN C E professor, dr.phil.

SANDVAD Jsrgen journalist, forfatter

SANDØ Gunnar direktør

SANNING Erik direktør, civilingeniør,

SARAUW Paul forfatter

SARP Gerda Ploug tegner

SARVIG Ole forfatter

SASS Else Kai professor, kunsthistoririker;

SASS Helge stabsdyrlæge

SASS V Th. edsv. skibsmægler, skibsreder,

SAUGMAN Christian D T direktør, landsretssagfører

SAUGMAN Emanuel A G generallæge

SAUNTE Edel landsretssagfører

SAURBREY Justus amtmand,

SAVERY C M pianist, musikpædagog;

SAXILD Christen fh. amtmand, kammerherre

SAXILD Jørgen civilingeniør

SAXILD Knud direktør;

SCAVENIUS Carl Christian Brønnum hofjægermester, godsejer, kaptajn

SCAVENIUS Erik fh. stats- og udenrigsminister

SCHACHT Asger Rosenstand skoleinspektør

SCHACHT Helge Rosenstand professor

SCHACK Erik H greve, generalkonsul

SCHACK Gudmund grosserer,

SCHACK Kar! Ludvig Marcussen landsretssagfører,

SCHACK Karin Birgitte komtesse, hofdame;

SCHACK Poul forpagter

SCHACKE Erik generalkonsul, direktør,

SCHAEFFER W Hj. direktør, grosserer

SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL Cai baron, redaktør, kaptajn

SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL Christian baron, kammerherre, hofjægermester

SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL Erik lensgreve, kammerherre, hofjægermester

SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL Johan Ludvig baron, hofjægermester,

SCHAFFER Børge landsdommer

SCHAFFER Erik generalauditør

SCHANNE Margrethe solodanserinde,

SCHARFF William professor, kunstmaler

SCHARLING Christian slagtermester;

SCHAU EFG amtmand,

SCHAUMBURG Ernst kammerherre

SCHAUMBURG Hans Christian kontorchef

SCHAUMBURG-CHR1STENSEN Niels politimester,

SCHAUMBURG-KRISTENSEN Knud overingeniør.

SCHEIBEL Povl kommandør,

SCHEEL Esther journalist, forfatter

SCHEEL F C R greve, hofjægermester, kaptajn,

SCHEEL Ove direktør, greve,

SCHEEL Paul apoteker

SCHEEL Poul generalkonsul,

SCHEIBEL Erik direktør, oberstløjtnant, civilingeniør,

SCHEIBYE Bjørn oberstløjtnant, regionsleder,

SCHELLE Taae kontorchef,

SCHERFIG Hans maler, forfatter;

SCHERZ Gustav ordenspræst, dr. phil.

SCHEUERMANN Holger overlæge

SCHIBBYE Eigil byretsdommer

SCHIBLER J F direktør

SCHIBSBYE Knud professor dr. phil.

SCHIERBECK Claes Preben dommer

SCHINDLER H direktør

SCHINDLER Peter præst, forfatter

SCHIØDT Erik overlæge, dr. med.

SCHIØLER Gudmund biskop,

SCHIØLER Victor pianist, dirigent, læge

SCHIØNNEMANN G skibsreder,

SCHIØRRING Nils professor, dr. Phil.

SCHIØTTZ-CHRISTENSEN Aage lektor, dr. Phil.

SCHIØTTZ-CHRISTENSEN Alf chefredaktør, direktør

SCHIØTZ Aksel sanger

SCHJØDT-ERIKSEN Svend oberst

SCHJØTT Frits landsdommer,

SCHLEDERMANN Inger frue

SCHLEGEL Frits arkitekt;

SCHLEGEL H E S L sektionsingeniør,

SCHLEGEL Jørgen professor, dr. med.

SCHLEGEL Otto direktør i Bikuben

SCHLEGEL Vilhelm dommer

SCHLESCH Hans dr. phil. & scient

SCHLICHTKRULL Oluf Christian fh. amtsforvalter

SCHLUTER Karl forfatter, fh. driftsbestyrer, cand. polyt

SCHMEDES Hugo fh. oversignalingeniør

SCHMIDT Aage kriminaldommer,

SCHMIDT August F forfatter

SCHMIDT Axel kommandør,

SCHMIDT Børge arkivar

SCHMIDT C J W regnskabschef i overformynderiet,

SCHMIDT Erik Ib sekretariatschef;

SCHMIDT Erik chefredaktør

SCHMIDT Hans gårdejer

SCHMIDT Hans gårdejer;

SCHMIDT Henrv teaterdirektør, skuespiller;

SCHMIDT Magnus kemiker, dr

SCHMIDT Max overlæge, dr. med.

SCHMIDT Mogens orlogskaptajn, lodsinspektør

SCHMIDT N S politimester

SCHMIDT NIELSEN G seminarieforstander

SCHMIDT Otto oberst,

SCHMIDT Poul direktør, civilingeniør;

SCHMIDT Sven dr. phil.

SCHMIDT William fh. amtsforvalter

SCHMIDT-NIELSEN Bodil Senior-Research Associate, dr. odont. & phil.

SCHMIDT-PHISELDECK K direktør, overbibliotekar

SCHMIEGELOW Arne skibsreder;

SCHMIEGELOW Arthur underdirektør;

SCHMIT Inger Gautier frue,

SCHMIT-JENSEN H O afdelingsforstander

SCHMITH Kai overlæge, dr. med.

SCHMITH Poul højesteretssagfører

SCHNAKENBURG Otto direktør, civilingeniør

SCHNEEKLOTH Hans politimester

SCHNOHR Edgar overlæge, dr. med.

SCHOCH Aage direktør;

SCHOLTEN Julie von fh. hofdame

SCHONWELLER Georg professor

SCHOU Axel professor, dr. phil.

SCHOU Charles I arkitekt,

SCHOU Erik bankdirektør;

SCHOU Frida Moria frøken, direktør

SCHOU Helen billedhugger

SCHOU Holger Høiriis direktør

SCHOU Julius Peter direktør, cand. jur.

SCHOU Jørgen kommandør,

SCHOU Kai cand. theol., redaktør;

SCHOU Marius Høiriis direktør,

SCHOU Niels Bjarke oberstløjtnant,

SCHOU Ole direktør

SCHOU Oluf Brønnum isenkræmmer;

SCHOU Oluf direktør

SCHOU Poul direktør, civilingeniør

SCHOU Poul stiftsprovst,

SCHOU Sven maler

SCHOU Svend Aage professor, hospitalsapoteker. dr. phil

SCHOU-PEDERSEN Hans Henrik underdirektør, cand. polyt

SCHOUBOE Helge S fabrikant, civilingeniør;

SCHOUBYE Knud amtsforvalter,

SCHOUBYE Niels amtslæge

SCHOUENBORG Erik dommer

SCHOUGAARD Mogens Gammeltoft fabrikant,

SCHOUSBOE Frits fh. overlæge

SCHOUSBOE Julius provst, dr. phil.

SCHOUSGAARD Aage lektor

SCHRAM-NIELSEN Erik ambassaderåd, dr. phil.

SCHROEDER Erling overlæge, dr. med

SCHROEDER Erling sceneinstruktør, skuespiller;

SCHRØDER Anker godsejer,

SCHRØDER Carl direktør, civilingeniør;

SCHRØDER Einer brandchef, civilingeniør

SCHRØDER Frederik sognepræst;

SCHRØDER Hans Henning afdelingschef i udenrigsministeriet, generalkonsul

SCHRØDER Harry civilingeniør,

SCHRØDER Johan overretssagfører, direktør,

SCHRØDER-HANSEN Kaj kontorchef;

SCHULIN Sigismund lensgreve, kammerherre, hofjægermester

SCHULTZ Carl E direktør

SCHULTZ Carl Georg museumsinspektør

SCHULTZ Erik administrationschef

SCHULTZ Inga skuespillerinde

SCHULTZ Sigurd museumsdirektør,

SCHULTZ Svend S komponist

SCHULTZ Theodor konsul,

SCHULTZ-LORENTZEN Henning provst

SCHULTZ-PEDERSEN Carlhenrik overtoldinspektør

SCHULTZER Bent professor, dr. phil.

SCHURMANN J H direktør,

SCHUTTE Gudmund dr. phil.

SCHWALBE-HANSEN P A overlæge

SCHWANENFLUGEL Walter fh. underdirektør

SCHWARTZ Ebbe maskinfabrikant;

SCHWARTZ Walter redaktør, maler;

SCHWARZ-NIELSEN Holger oberst, kammerherre,

SCHWENCKE Ernst journalist;

SCHWENSEN Carl overlæge, dr. med.

SCHYTT Jes generalkonsul, direktør,

SCHYTZ Sigurd borgmester;

SCHiSFER Herman forbundsformand;

SCHÆFFER Aage apoteker,

SCHØLLER Carl-Gustav Grüner oberst, godsejer

SCHØN Frode generalkonsul,

SCHØNECKER Svend direktør

SCHØNHEYDER Fritz professor, dr. med.

SCHØTT Else kgl. kammersangerinde

SCKRADER H D direktør, generalkonsul,

SECHER Ancher J direktør;

SECHER Knud redaktør

SECHER Ole overlæge, lektor, dr. med.

SECHER-JENSEN Svend civilingenør, direktør,

SEEDORFF Hans Hartvig forfatter,

SEEDORFF Johan overkirurg, dr. med.

SEERUP Asger fh. politimester

SEEST K T fh. overarkitekt

SEEST S P F generalkonsul,

SEESTEN H B fh. arkivar, cand. jur

SEHESTED Helga frøken, landbrugskandidat;

SEHESTED Ove Flemming ambassadør,

SEHESTED-GROVE Jacob redaktør

SEHESTEDT JUUL Christian stamhusbesidder

SEIDEL Kai overdyrlæge

SEIDELIN Anna Sophie frue

SEIDELIN Christian pastor emer.

SEIDELIN Henning billedhugger;

SEIDELIN-LARSEN Carl retspræsident, fh. landsdommer

SEIDENFADEN Aage fh. politidirektør.

SEIDENFADEN Erik major,

SEIDENFADEN Erik redaktør

SEIDENFADEN Gunnar gesandt,

SEJR Emanuel overbibliotekar

SELCHAU Adam oberst,

SELINKO Annemarie forfatterinde

SELSING Erik politimester,

SEMLER Axel direktør, civilingeniør

SEMLER-JØRGENSEN Arne bryggeridirektør;

SENNELS Aage overlæge

SENSTIUS Agnar provst

SERLEV Jul. grosserer;

SERUP Axel kontorchef, dr. polit.

SERUP Poul direktør, civilingeniør

SESTOFT Ingolf statsmeteorolog

SIDENIUS Knud købmand, konsul,

SIEGUMFELDT Max arkitekt

SIERSTED Agnes kontorchef,

SIEVERTS Borge grosserer, fabrikant,

SIGFOSS Elsa koncertsangerinde

SIGGAARD ANDERSEN M overlæge, dr. med.

SIGGAARD Johannes statsguardein

SIGSGAARD Jens seminarieforstander, forfatter

SIGSGÅRD Thomas skolepsykolog

SIKJÆR Saren rektor

SIMONE Kirsten solodanserinde

SIMONI Emil fh. kontorchef

SIMONSEN Carl U overingeniør, cand. polyt.

SIMONSEN Einar gårdejer

SIMONSEN Gunner Rosendal dommer

SIMONSEN Klaus creditkassedirektør

SIMONSEN Ole direktør

SIMONSEN Ove statsgeodæt, dr. phil.

SIMONSEN Poul direktør

SIMONSEN William professor

SIMONSEN Willy Rusing afdelingsingeniør, cand. polyt.

SIMONY Carl Frederik politimester

SINDING Paul E B fh. fyrdirektør, kommandør

SIVERTSEN Eyvind von Tangen fh. kontorchef, cand. jur

SJOLTE Jens Peter professor, dyrlæge

SJØBERG Erik kgl. kammersanger,

SJØRSLEV Niels direktør, dr. med.

SJØSTRØM Albin direktør

SKADE Hans kontorchef,

SKADE Rigmor kontorchef,

SKADHAUGE Poul fh. landsdommer,

SKALTS Axel departementschef,

SKALTS Vera direktør, cand. jur

SKAT-RØRDAM Karsten direktør

SKAU Jens proprietær

SKAUTRUP Peter professor, dr. phil.

SKEEL Ove godsejer, hofjægermester

SKEEL Tyge godsejer, hofjægermester

SKJELBORG Axel kunstmaler

SKJERBÆK Anders civilingeniør

SKJERBÆK Oluf J fh. overinspektør for børneforsorgen

SKJERNE Axel professor, pianist,

SKJOLD Boje Frederik direktør

SKJOLD Einar direktør

SKJOLD-RASMUSSEN Arne pianist

SKJOLDAGER Johan Herluf oberst, regionsleder

SKJOLDBO Astrid frue;

SKJÆR Henrv kgl. kammersanger

SKJØDT Jens J sektionsingeniør,

SKJØTH Niels Christian arkitekt

SKOT-HANSEN Mogens filminstruktør

SKOT-HANSEN Tage amtslæge

SKOU Ove skibsreder

SKOUBY Corl Erik statsadvokat

SKOV Aksel arkitekt;

SKOV Elnard redaktør;

SKOV Henry direktør

SKOV Peter fh. gesandt

SKOV Peter generaldirektør for danske statsbaner.

SKOVBJERG Eiler dyrlæge

SKOVGAARD Alfred kontorchef;

SKOVGAARD Carsten dommer,

SKOVGAARD H G arkitekt

SKOVGAARD Hugo bankdirektør

SKOVGAARD Jes Hansen fh. lektor

SKOVGAARD Johan Thomas maler;

SKOVGAARD Johanne fh. arkivar;

SKOVGAARD Kristen professor

SKOVMAND Roar statskonsulent, dr. Phil

SKOVRUP Ejnar forstander

SKOVSTED Harald Ravn distriktsingeniør

SKRUBBELTRANG Fridlev lektor, dr. phil.

SKYDSGAARD K E professor, dr. theol.

SKYTTE Karl landbrugsminister;

SKYTTE NIELSEN G redaktør,

SLEBSAGER Erik bankdirektør

SLEBSAGER M N fh. handelsminister

SLIBEN William Axel konsul

SLOMANN Vilhelm fh. museumsdirektør

SLOTH Christoph generalkonsul, direktør

SLOTH Sigurd Kristian bankdirektør

SMEDEGAARD ANDERSEN J landsretssagfører

SMIDT Chr. L provst,

SMIDTH V Frederik L civilingeniør, direktør,

SMITH Albert landsdommer.

SMITH Harald fh. seminarieforstander

SMITH Johannes forfatter, revisionschef

SMITH Jokum forlagsdirektør;

SMITH Jonathan fh. amtsassessor, tandlæge,

SMITH Preben landslæge

SMITH Wilhelm købmand, vicekonsul,

SMITT Arne Wagner professor, arkitekt

SMØRUM Jens fh. landbrugsminister

SNEUM Axel fh. folketingsmand og lærer;

SNOER Johan glarmester

SODE-MOGENSEN Mogens professor

SODEMANN Franz underdirektør, civilingeniør

SOMMER-ANDERSEN H B amtmand

SOMMERFELDT N B direktør

SONNE H Chr. bankier

SONNE Harding kammerherre, oberst

SONNE O E fh. amtsforvalter

SONNE-HOLM Kjeld højesteretssagfører

SORENSEN Charles E direktør

SORGENFREI Theodor statsgeolog, mag. scient.

SOYA Carl Erik forfatter

SPAGER Jørgen direktør. civilingeniør;

SPALK Richard Jensen fabrikant, civilingeniør;

SPANG-HANSSEN Esbern kontorchef,

SPANG-HANSSEN Torben fh. landsdommer,

SPANGENBERG C F direktør, civilingeniør

SPARRING-PETERSEN Gunnar sognepræst;

SPARSO Gunnar provst,

SPERLING Jons. direktør;

SPLIID Otto Fredrik proprietær

SPLETH Gustov Johannes fh. civildommer

SPLETH Poul August landsdommer

SPONNECK Wilhelm rigsgreve, kammerherre, oberst

SPORON-FIEDLER Axel C F gesandt,

SPOTOFT Johs. overkirurg, dr. med.

SPRECHLER Harald VVadum direktør

SPÄRCK Ragnar professor, dr. phil.

STAGAARD Jens oberst, slotsforvalter

STAGSTED Peter direktør, konsul,

STAHL Christian direktør for statsfrøkontrollen,

STAHL Einar direktør for maskinistundervisningen, civilingeniør

STAHLSCHMIDT Paul departementschef,

STAKEMANN Emi! overretssagfører

STAMER Soren overlæge, dr. med.

STAMPE RASMUSSEN Anders fh. skoleinspektør

STANGERUP Hakon redaktør, dr. phil

STARCK-SØRENSEN Cai landsretssagfører,

STARCKE Dagmar malerinde

STARCKE Henrik billedhugger

STARCKE Viggo minister;

STARKLINT Hagbart overlæge, dr. med.

STARUP Ulrik overkirurg, dr. med.

STAUNING A kontorchef, lektor

STAUSGAARD Ivar vicebankdirektør

STAVNSTRUP P redaktør;

STAVNSTRUP Poul politimester

STEEN Oluf landmand

STEEN-CHRISTENSEN Valdemar direktør,

STEENBERG Niels direktør, civilingeniør

STEENBJERG Folmer professor, dr. agro

STEENBJERGE C N kørselsentreprenør

STEENBUCH Christen telefondirektør, civilingeniør,

STEENSBERG Axel overinspektør, lektor, dr. phil.

STEENSEN Niels civilingeniør

STEENSEN-LETH Vincens ambassadør

STEENSTRUP A Resen oberstløjtnant, civilingeniør

STEENSTRUP H M vicekonsul

STEENVINKEL Emil E A provst

STEFFENSEN Gunnar Martin forlagsboghandler

STEFFENSEN Ingeborg kgl. kammersangerinde

STEFFENSEN J F professor, dr. phil.

STEFFENSEN K A overlæge, dr. med

STEFFENSEN M Sig husmand

STEFFENSEN Ole byretsdommer

STEFFENSEN Steffen professor, dr. Phil.

STEGGER NIELSEN Soren fh. amtsskole-konsulent

STEGLICH-PETERSEN Henrik højesteretssagfører;

STEGLSCH-PETERSEN Kristian højesteretssagfører

STEGMANN H H fh. dommer,

STEIN Kai S overlæge, dr. med.

STEINCKE K K fh. justitsminister

STEINCKE Keld overlæge, dr. med.

STEINMETZ Eigil chefredaktør;

STEINØ Niels direktør, cand. pharm

STELLING Olaf fabrikant,

STEMANN Ingeborg H F A lektor, stiftsdame i Vallø,

STEMANN J D v. fh. direktør for krigsministeriet, generalmajor, kammerjunker

STEMANN P C v. amtmand

STEN Holger professor, dr. phil.

STENBERDT Wald. forstander

STENBJERRE Knud rektor

STENDER Jørgen grosserer, vicekonsul;

STENDER-PETERSEN Adolf professor, dr. phil

STENDERUP N Chr. kontorchef

STENER Hans bankdirektør

STENOV E K sparekassedirektør,

STENSBALLE Poul direktør

STENSGAARD H P oberst,

STENSGÅRD Erling fh. statsbibliotekar, forfatter,

STENTOFT Aage teaterdirektør

STEPHENSEN Hakon arkitekt, redaktør;

STEPHENSEN Magnus arkitekt

STERUP-HANSEN Dan maler og grafiker

STEVENIUS-NIELSEN H direktør,

STHYR C H fh. dommer

STHYR Johan direktør,

STHYR Jørgen museumsinspektør

STIEF Carl professor, dr. phil.

STIG-NIELSEN Torkild civilingenør

STIGAARD Michael Lerche arkitekt;

STJERNQVIST Henrv kontorchef

STJERNSWÄRD Wanda Arntzen kammerherreinde

STOCHHOLM Poul administrationschef.

STOFFREGEN Alexander pianist;

STOLTZE Preben kaptajn, adjutant hos H. M. kongen

STORCH Axel generalmajor,

STORGAARD Einar lektor;

STORM Erik politimester

STORM Svend tømrermester

STORM-JØRGENSEN Svend generalkonsul,

STORR Edvard grosserer, direktør

STORR Ludvig generalkonsul, grosserer

STOUGAARD Hans oldermand, frisørmester

STOUSTRUP Helge dommer

STRAND Koj Aage professor, dr. phil.

STRAND Victor B grosserer, generalkonsul,

STRANDBERG Brynjulf overlæge, dr. med

STRANDBERG Edvard direktør

STRANDBYGÅRD Ebba læge

STRANDGAARD Erik overlæge, dr. med.

STRANDVOLD Georg redaktør

STREHLE Aksel rektor

STRICKER Sigfred hotelforpagter

STRIGEL NIELSEN Georg oldermand, hypothekforeningsdirektør

STROMGREN Erik professor, overlæge, dr. med.

STROMGREN Hedvig tandlæge

STRUCKMANN Erick kunstmaler

STRUNGE Mogens provst,

STRØBECH Emil G kriminaldommer

STRØJER Erik højesteretssagfører

STRØJER Oluf møbelfabrikant

STRØM Christian amtsforvalter

STRØM Johan fh. socialminister

STRØMGREN Bengt professor, dr. phil

STRØYBERG Knud direktør

STRØYBERG Niels direktør

STUB-CHRISTENSEN Vilh. fh. overlæge, dr. med.

STUBBE TEGLBJÆRG C V maler, raderer

STUBBE TEGLBJÆRG H P overlæge, dr. med.

STURUP Georg K overlæge, dr. med.

STÆRK Kristian direktør

STÆRMOSE Jørgen arkitekt

STÆRMOSE Robert direktør

STØTT M Thomsen murermester

SUENSON Bent direktør

SUENSON Edouard professor

SUENSON Palle arkitekt, professor ved kunstakademiet,

SUHR Per proprietær, hypotekforeningsdirektør

SUHR Theodor biskop, katolsk biskop af København

SUHR-MAILAND Ingeborg

SUNDBO Arne overretssagfører

SUNDORPH E L S politimester

SUNDORPH Laue underdirektør

SUNESEN Frede nationalbankdirektør;

SUNESEN S C fh. skoledirektør,

SVALASTOGA Kaare professor

SVANE Aksel kommitteret i ministeriet for Grønland,

SVANE Ingeborg skoleinspektør

SVANE Oskar Bondo højesteretssagfører

SVANHOLM Poul landsretssagfører

SVARRE Kai redaktør

SVEINBJØRNSSON Erling sparekasseinspektør

SVEISTRUP Poul Peter fh. kontorchef, lektor

SVENDSEN Aage departementschef,

SVENDSEN Christian fh. kommunaldirektør

SVENDSEN Knud sagfører, borgmester;

SVENDSEN N Borup landsretssagfører

SVENDSEN Nicolai fh. amtsskolekonsulent

SVENDSEN Niels Skriver vicedirektør, cand. polit.

SVENDSEN Otte operasanger

SVENDSEN Svend overingeniør

SVENDSEN Torben Anton film- og sceneinstruktør

SVENNINGSEN Karl radioingeniør

SVENNINGSEN Niis ambassadør, direktør for udenrigsministeriet

SVENNINGSEN O K overkirurg

SVENSSON A redaktør

SVENSTRUP A M oberst,

SWANE Christine malerinde, keramiker

SWANE Hjalmar underdirektør;

SWANE Leo fh. museumsdirektør

SWANE Sigurd maler, forfatter

SYLOW Niels generalintendant, kaptajn, kammerjunker

SYLVEST Ejnar læge, dr. med.

SYLVESTER-HVID Sven direktør

SYRACH LARSEN C arboretforstander, dr. agro

SØAGER Henning direktør

SØCHTING Axel redaktør;

SØCHTING Poul fabrikinspektør, civilingeniør

SØDRING Vagn direktør, cand. polit;

SØE Niels H professor, dr. theol.

SØEBORG Carl Emil fh. arkivar

SØEBORG Finn forfatter

SØEBORG Louis politikommissær

SØGAARD Helge Thim museumsdirektør, dr. phil

SØGAARD Niels politiinspektør

SØGAARD Poul arkitekt

SØGAARD-ANDERSEN Arnold forstander;

SØGAARD-LARSEN Einar civilingeniør

SØHOLM Aksel hospitalsdirektør;

SØLLING Carl W købmand

SØLTOFT Per professor, dr. techn.

SØLTOFT-JENSEN Jens redaktør,

SØLVER Valdemar vicekonsul, direktør

SØLVHØJ Hans afdelingschef ved statsradiofonien

SØLVSTEEN F H bankdirektør

SØNDERBY Knud forfatter

SØNDERGAARD Alf. L statskonsulent, dyrlæge

SØNDERGAARD Ole maler;

SØNDERGAARD Povl billedhugger

SØNDERHOLM Søren Nicolai dommer

SØNDERUP Jens fh. landbrugsminister

SØRENSEN A E skibsreder og skibsmægler, godsejer, vicekonsul

SØRENSEN Aage fabrikant;

SØRENSEN Aage fh. politimester

SØRENSEN Adolph murermester

SØRENSEN Andreas redaktør,

SØRENSEN André Major landsretssagfører, direktør

SØRENSEN Arne fh. kirkeminister, forfatter

SØRENSEN Børge direktør,

SØRENSEN C Th. havearkitekt, professor

SØRENSEN Carl kommunaldirektør, cand. jur.

SØRENSEN Charles bankdirektør

SØRENSEN Claus direktør

SØRENSEN Eduard Christian professor

SØRENSEN Einar læge, dr. med

SØRENSEN Erik I direktør

SØRENSEN Erna landsretssagfører,

SØRENSEN Frode handelsgartner, cand. polit

SØRENSEN H P fh. overborgmester

SØRENSEN Hakon forstander;

SØRENSEN Hans Arne landsdommer

SØRENSEN Hans direktør, grosserer

SØRENSEN Hans professor, dr. phil.

SØRENSEN Herluf bankdirektør

SØRENSEN Holger Kristian direktør

SØRENSEN J Chr. litograf;

SØRENSEN Jens Chr. landsretssagfører, fh. rådmand,

SØRENSEN Jens fh. direktør for matrikelvæsenet

SØRENSEN Johannes kontorchef,

SØRENSEN K E Bredahl professor, civilingeniør

SØRENSEN Kaj Georg vicedirektør

SØRENSEN Kaj Kaae direktør, cand. jur.

SØRENSEN Magnus folketingsbibliotekar og -arkivar

SØRENSEN Marinus gårdejer;

SØRENSEN Marius gårdejer, fh. arbejdsminister

SØRENSEN Max professor, dr. jur

SØRENSEN Olaf Werner civilingeniør,

SØRENSEN Olaf afdelingsingeniør

SØRENSEN Peter hotelejer

SØRENSEN Peter vingrosserer,

SØRENSEN Poul Grupe bankdirektør

SØRENSEN Poul civilingeniør, fh. vanddirektør

SØRENSEN Poul fh. arbejds- og socialminister,

SØRENSEN Poul forfatter;

SØRENSEN Poul professor, maler

SØRENSEN R Ole dommer

SØRENSEN Rasmus murermester,

SØRENSEN S H direktør, konsul

SØRENSEN S H pastor emer

SØRENSEN Svend O underdirektør

SØRENSEN Svend redaktør

SØRENSEN Søren fh. statskonsulent;

SØRENSEN Taae direktør, cand. aet.

SØRENSEN Tage direktionssekretær

SØRENSEN Thorvald professor, dr. phil.

SØRENSEN Valdemar grosserer;

SØRENSEN Viggo amtsforvalter

SØRENSEN Willy borgmester;

SØRVIN Otto direktør;

S

SAABYE Erhard Johannes kommandør, R1., HTS.p.p.; f. 14/11 1904 i Kbhvn.; søn af kommandør Paul Saabye (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Inger Margrethe f. Lund (død 1927); gift (2,9 1930) m. Karen S., datter af pens. retspræsident og fh. iustitsminister Svenning Rytter (se denne).

Søløjtn. II 1926, søløjtn. I 1927; specialuddannelse som geodæt 1930-32; afdelingschef ved søkort-arkivet og chef for opmåling i danske farvande 1934-37; kaptajnløjtn. 1936; adjutant ved kyst-defensionen 1938-40; orlogskapt. 1940; chef for opmåling i danske farvande 1940-41; chef for marinestabens forbindelsessektion 1945-48; næstkommanderende ved søofficersskolen 1948-51; kommandørkapt. og chef for marinestabens operationssektion 1951; gennemgået NATO Defense College i Paris 1951-o2; tjenestg. ved Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), Paris, 1952-54; chef for Storebælts marinedistrikt 1954-55; chef for fregatten Holger Danske som kadetskib 1956; kommandør og stabschef ved kystflåden s. å.

Formand for Søe-Lieutenant-Selskabet 1939-41.

Redaktør af Tidsskrift for Søvæsen 1945-52; tidsskriftartikler om opmåling og søkrigshistoriske emner.

Udenl. ordener: Br.M.N.3.; F.Æ.L.5.; S.Sv.31.

Adresse: Juliusv. 5, Gentofte.

SABROE Axel S statsskovrider, dr. agro, R.DM.; f. 2/7 1891 i Silkeborg; søn af direktør, grosserer Thomas Ths. Sabroe (død 1942) og hustru Olga f. Skovgaard (død 1950); gift (25/7 1922) m. Elisabeth S., f. 14/5 1900 i Hillerød, datter af biskop Fr. Bruun-Rasmussen (se denne).

Præliminæreks, (Efterslægtsselskabets skole) 1907; forstkand. 1913; assistent ved ØK's teakskove i Nord-Siam 1913-16; studierejse i Japan 1916-17; assistent ved Corselitze skovdistrikt 1917-19; anden assistentvirksomhed 1919-22; privat prakt. skovtaksator 1922-28; torstassist. ved statsskovvæsenet med tjeneste på Silkeborg distrikt og i direktoratet 1928; kst. skovrider for Silkeborg distrikt i 1934 og for Boller distrikt 1935; skovrider for Boller distrikt 1936; dr. agro. 1939; studierejse til USA 1950.

Formand for kommissionen for skovfogedelevers uddannelse 1939-55; tilsyn med Højkol skovdistrikt 1942; forstlig sagkyndig ved stiftamtmand Herschends kontor i Silkeborg (tyskernes skader i jydske skove og plantager) 1944-45; medl. af bestyrelsen for Statsskovriderforeningen 1949; præsident for Horsens Rotaryklub 1950-51; formand for standardiserings udvalget for tømrner 1952; tilsynsførende med Jysk nervesanatoriums skov 1957.

Har skrevet: Skovtræer i det nordlige Japan (1918); Forestry in Denmark (1926, 3. udg. 1954, oversat til japansk 1956); Rødgranens Form og Formtal (disputats, 1939); medudgiver af Lærebog for Skovfogedelever (4. udg. 1951); afhandlinger om skovbrug i Siam og Japan i danske og svenske tidsskrifter og forsk, afhandlinger om planlægning, standardisering, blandskov, skovfogeduddannelse, tyskernes skader i skovene, skovene i Holland og Belgien, USA m. m.

Adresse: Klokkedalshøj pr. Horsens.

SABROE Povl redaktør, teaterdirektør; f. 2'2 1897 i Århus; søn af folketingsmand Peter Sabroe (død 1913, se Kraks Blå Bog 1913) og hustru Thyra f. Møller (død 1940); gift 1. gang m. Fanny S., f. Gundorph Nielsen (død 1944); 2. gang m. Ingrid S., f. 12/7 1912 i Rudkøbing, datter af redaktør Alfred Larsen og hustru.

Medarbejder ved Lolland-Falster Venstreblad 1913-18, ved Fyns Venstreblad 1918-27, ved B. T. 1927-29, ved Politiken (»Den Gyldenblonde«) fra 1929: radiocauseur fra 1933: medarbejder ved Blæksprutten fra 1931, redaktør fra 1955; direktør for Cirkusrevyen i Dyrehaven fra 1956.

1265

Har bl. a. skrevet: »Opdigtede interviews«, »Jeg er ikke taler«, en serie takt- og tonebøger (s. m. Mogens Lind) og »Ægtefælden«.

Adresse: Bellevuekrogen 26, Klampenborg.

SACHS Jan overlæge; f. 17;8 1911 i Kbhvn.; sen af overretssagfører Henrik Sachs (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Anna Margrethe f. Bothmann; gift (12/11 1940) m. Vibeke S., f. 10/3 1915 i Mariager, datter af inspektør August Mølgård (død 1945) og hustru Sørine f. Andersen.

Student (H Adlers skole) 1929; med. eks. 1937; skibslæge i 0 K 1938; ansat ved hospitalsafdelinger i provinsen 1938-40 og ved psykiatriske afdelinger i Kbhvn. 1940-42; reservelæge ved sindssygehospitalet i Middelfart 1942-43 og ved psykopatanstalten i Herstedvester 1943-45; psykiatrisk medarbejder ved forsorgsundersøgelsen 1945-48; specia-listanerk. (psykiatri) 1949; 1. reservelæge ved psykopatanstalten i Herstedvester og fængselsvæsenets psykiatriske observationsafd. 1949, afdelingslæge smstds 1952; overlæge ved psykopatanstalten i Horsens 1954, varetager fra 1956 tUl. den administrative ledelse af statsfængslet med psykopat-forvarings-afd. og -fængslet, sikkerhedsforvarings-anstalten og statsfængslets anneks i Amstrup.

Psykiatrisk konsulent for Hvidovre kommune 1950-54; medl. af skolenævnet ved Katrinedals skole 1950-54 og af forretningsudvalget for Socialpolitisk Forening 1951-53; psykiatrisk konsulent ved Sundholm 1952-54; psykiatrisk tilsynsførende ved statsungdomshjemmet Braaskovgaard fra 1954.

Har skrevet forsk, artikler i vidensk. og populære tidsskrifter, særlig om social- og retspsykiatriske emner.

Adresse: Sundet, Horsens.

SACHS Poul Mikael landsdommer. R.; f. 3110 1909 på Frdbg.; søn af overretssagfører Henrik Sachs (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Anna Margrethe f. Bothmann; gift (15 2 1941) m. Jonna S., f. 28/6 1916 i Kbhvn., død 1952, datter af højesteretsdommer C E Nielsen (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Christiane f. Collin (død 1925).

Student (H Adlers fællesskole) 1927; cand. jur. 1933; fg. sekretær i justitsministeriet s. å., sekretær 1937, fuldmægtig 1941, ekspeditionssekr. 1945; kst. dommer i Kbhvns byret 1945, udnævnt 1946; dommer i østre landsret 1954; næstformand for boligvoldgiftsretten for Kbhvn. m. v. 1951; næstformand for boligretten for Kbhvn. 1951, formand 1952-54; studieophold i England og USA 1935-37 og 1938-39.

Formand for det rets- og statsvidenskabelige studenterråd 1930-31; medl. af bestyrelsen for det danske »International House« samfund; medl. af retsplejeudvalget 1950-55.

Har skrevet forsk, tidsskriftartikler vedr. retsfilosofiske og strafferetlige emner.

Adresse: Griinersv. 11, Holte.

SADOLIN Ebbe tegner; f. 19/2 1900 i Kbhvn., søn af læge Frode Sadolin (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Margrete f. Møller (død 1935); gift (17/3 1925) m. Mana S., datter af maleren Werner von Hausen, Helsingfors og hustru Nenni f. Mageisen.

Uddannelse på kunstakademiet og i Paris; tegner ved Nationaltidende, ved Berlingske Tidende fra 1943; kunstnerisk medarbejder ved Bing & Grøndahl; har udstillet på Charlottenborg, Grønningen og i udlandet; tildelt Grand Prix i Paris 1925, Diplome d'honneur i Bruxelles 1929 og i Barcelona 1931, guldmed. i Paris 1937 samt Grand Prix, Triennalen i Milano 1951,

Medl. af »Grønningen«, af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk og af repræsentantskabet for Foreningen af Boghåndværk; medl. af Alliance Graphique Internationale.

Repræsenteret på kobberstiksamlingen, Kunstindustrimuseet, Nasjonalgalle-riet i Oslo, Nationalmuseet i Stockholm samt museer i udlandet; separatudstilling i Nasjonalgalleriet, Oslo og Nationalmuseet i Stockholm 1948; har udført illustrationer til adskillige bøger, bl. a. Frederiksberg Have (1935); Hyde Park, London (1937); Daphnis og Chloe (1941); Æneiden (1941); Harlekin og Columbine (1944); Tegninger af Ebbe Sadolin (1946); Rejse i Schweiz (1947); Rejse i Norge (1948); skrevet og tegnet; Vandringer i London (1950, dansk, svensk og engelsk udg.). Vandringer i Paris (1951), Vandringer i København (1952), Vandringer i Stockholm (1953), Vandringer fra Florens til Rom (1954) m. fl.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Kongensv. 22, Kbhvn. F.

SADOLIN Knud civilingeniør, direktør. R.DM.; f. 1210 1878 i Valløby; søn af sognepræst O J Sadolin (død 1908) og hustru Louise f. Marcussen (død 1906); gift (7/9 1912) m. Ingeborg S., f. 22,5 1887, datter af oberstløjtnant Holger Prytz (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Antonie f. Briand de Créve-coeur (død 1938).

Cand. polyt. 1904; ingeniør ved Kbhvns vej- og kloakanlæg 1904-07; hos Ransome & Smith i New York 1907-08; ledende ingeniør hos Marx & Windsor, Habana. Cuba 1908-11; udsendt af justitsministeriet til Færøerne for at projektere vejanlæg og havne 1911; indtrådt i A/S Sadolins Farver 1912; medstifter af A,S Sadolin & Holmblad, direktør 1912-49 og medl. af selskabets bestyrelse fra 1914, næstformand for denne fra 1955.

Medstifter af Foreningen af danske Farve- og Lakfabrikanter 1919 og formand for bestyrelsen fra stiftelsen til 1949, derefter æresmedlem; medl. af Industriforeningens repræsentantskab 1929-49; medstifter af Valløby gamle Præstegaard AS 1929. medl. af bestyrelsen samt administrator siden stiftelsen, bestyrelsens formand fra 1956; medl. af Dansk Principalforenings hovedbestyrelse 1930-40; medl. af Industrifagenes hovedbestyrelse 1933-49; medl. af styrelsen for Danmarks tekniske højskoles fond for teknisk kemi 1935-49; medl. af bestyrelsen for Kløvermarkens Golfklub 1935, formand fra 1936; Industriforeningens repræsentant i udvalget for Danmarks tekniske bibliotek 1940-49; medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningens industrigruppe 1940-49 og for Brancheforeningen for Lak- og Farveindustri 1940-44; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Kemisk Værk Køge A/S 1946. næstformand for bestyrelsen fra 1955; bestyrelsens kommitterede i A/S Sadolin & Holmblad fra 1949 og i Kemisk Værk Køge A/S fra 1949.

Adresse: Fyrbakken, Dragør.

SAERENS Edouard direktør, dr. phil., R.p.p.; f. 1/12 1896 i Ruysbroeck, Belgien; søn af statsembedsmand Louis Saerens (død 1904) og hustru Sidonie f. Bernaert (død 1930); gift (28/12 1926) m. Edith-Johanne S., f. 18/3 1905 på Frdbg., datter af grosserer Peter Lund (død 1938) og hustru Johanne f. Drost (død 1956).

Deltog i den første verdenskrig i den belgiske hær, hårdt såret okt. 1914, afskediget fra hæren efter lazaretophold i England; Bachelor of Arts i kemi 1919 fra Queen's College, Oxford; doktorgrad i fysisk kemi 1923 fra Harvard universitetet, USA; amanuensis i fysisk kemi ved universitetet i Bruxelles 1923-25; studerede på den polytekniske læreanstalt i Kbhvn. 1925-26; tilknyttet den belgiske olieindustri 1926-31; tog fast ophold i Danmark 1931 og fik ansættelse først som bestyrer og i 1946 som direktør ved A/S C Olesens fabrik i Kastrup; till. lektor i textilindustri ved Danmarks tekniske højskole 1944-52; dansk statsborger 1950; adm. direktør for A/S Odense Kamgarnspinderi med tilsluttede selskaber fra 1955.

Medstifter i 1942 af Danmarks tex-tiltekniske Forening, medl. af bestyrelsen for denne 1942-55, formand 1954-55 samt formand for foreningens tidsskrift »Tidsskrift for Textilteknik« 1942-55; medl. af hovedbestyrelsen for Tex-tilfabrikantforeningen 1946-55; medl. af bestyrelsen for Dansk Textilforsknings Institut, Textilfagskolen i Kbhvn., A/S

Ringkjøbing Uldspinderi og Tæppefabrik og A/S Kjærs Mølles Fabriker, Aalborg.

Har skrevet lærebøger i textilindustri og artikler i »Tidsskrift for Textilteknik«.

Udenl. ordener: B.D.M.; B.E.M.: B.K.5.: B.Kr.K.; B.M.V.; B.M.Y.

Adresse: Langelinie 55. Odense.

SAGILD Carl direktør; f. 18/4 1904 i Kbhvn.; søn af snedkermester Carl Sørensen (død 1925) og hustru Nicoline f. Møller (død 1933); gift (1928) m. Nanny Else S., f. Eskildsen, f. 17 3 i Kbhvn.

Ansat i forsikringsfirmaet Aage Bramsen 1919-27; ophold i Canada og Colombia. S. A. 1927-32; ansat i Reassu-rance-Compagniet Salamandra 1932-39; kontorchef i Krigsforsikringen for danske Skibe 1939; direktør i Krigsforsikringen for danske Skibe og Dansk Krigs-Søforsikring for Varer samt Krigsforsikringen for danske Skibe, fiskeriafd. fra 1952; medindehaver af firmaet Svend Bramsen & Co. fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-foreningen fra 1954.

Adresse: Strandv. 212, Charlottenlund.

SAGILD J Otto direktør, R.; f. 9/8 1899 i Sundby på Amager; søn af snedkermester Carl Sørensen (død 1925) og hustru Nicoline f. Møller (død 1933); gift (7/10 1922) m. Anna Edith S., f. 6/8 1899 i Kbhvn., datter af fh. købmand Oscar Andreas Hanssen.

Realeks. 1916; ansat i forsikringsfirmaet Aage Bramsen, Kbhvn. 1916-19: kontorchef i Forsikrings-Akts. Dannevirke, Fredericia 1919-21; kontorchef i Forsikringsakts. Nye Danske af 1864 1921, sekretær 1928, underdir. 1933. medl. af direktionen fra 1946.

Medl. af bestyrelsen for Reassuran-ce-Compagniet Salamandra, A/S fra 193o (formand fra 1955), for Genforsikrings-Akts. Rossia fra 1936 (formand fra 195o). for Almindeligt Assuranceselskab af 1896, AS fra 1936, for A/S Primora fra 1933. for Kreditfinancierings-Kompag-niet fra 1942, for Forsikrings-Akts. Trekroner 1940-42, og for Forsikringsfor-eningen 1938-42; formand i bestyrelsen for Dansk Brandforsikringspool fra 1940: medl. af repræsentantskabet for Borgervennen af 1788; censor ved Handelshøjskolen ved diplomprøver i genforsikring fra 1938; medl. af Assurandør-Societetets komité fra 1947, af bestyrelsen for Europæisk Vare- og Rejsegodsforsikring, AS fra 1949 samt af forvaltningsnævnet for Krigsforsikringen af Landbrugets Løsøre fra 1949 og for Krigsforsikringen af Løsøre fra 1952: medl. af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Dannevirke, Fredericia fra 1953. for Dansk Driftstabsforsikring A/S fra 1953 og for Forsikringsforeningens Un-derstøttelsesselskab fra 1952; medl. af Dansk Tarifforenings komité fra 1953 og af bestyrelsen for Constellation Insurance Company, New York fra 1954.

Adresse: Eggersv. 36, Hellerup.

SAKSAGER Søren overretssagfører; f. 9 10 1885 på Saksager ved Vraa; søn af kreditforeningsdirektør J S Saksager (død 1934) og hustru Johanne f. Rasmussen (død 1919); gift (26/3 1919) m. Inger S., f. 11/11 1899 i Berlin, datter af ingeniør Morten Vilh. Møller (død 1935) og hustru Hansine f. Sørensen.

Student (Aalborg) 1905; cand. jur. 1911; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1911-17; overretssagf. 1916; i Hjørring fra 1918.

Medl. af bestyrelsen for Hjørring Amts Sagførerforening fra 1922.

Adresse: Tørholmsv. 19, Hjørring.

SALICATH Harald kontorchef, R'.r.d.; f. 16 4 1903 på Frdbg.; søn af toldinspektør, cand. jur. Carl Salicath (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Rigmor f. Vermehren (død 1955); gift (12/5 1933) m. Helga S., f. 5/7 1911 i Kbhvn., datter af havnefoged, kaptajn S P Svendsen (død 1923) og hustru Maria f. Pedersen (død 1956).

Student (Sorø) 1921; cand. jur. 1927; sekretær i finansministeriet 1929, fuldmægtig 1935, ekspeditionssekr. 1937, kontorchef i departementet for finans-væsenet (chef for pensionskontoret) 1942.

Sekretær ved invaliderådet for de sønderjydske landsdele fra 1932; sekretær for voldgiftsretten i statstjeneste-mandssager fra 1934; sekretær for præsidiet u. CIAMAC's internationale krigsinvalidekongres i Kbhvn. 1936 og delegeret ved kongressen i Paris 1937; medl. af Nordisk Administrativt Forbunds danske styrelse fra 1941, af DSK's komité for franske børns optagelse i sønderjydske hjem 1946, af bestyrelsen for statsradiofoniens pensionsfond fra 1947 og af nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager fra 1947; medarbejder ved apotekskommissionen af 1947; medl. af bestyrelsen for De private Eksamensskolers Pensionskasse fra 1949 og for Det kgl. Teaters Pensionsfond fra 1951; medl. af justitsministeriets udvalg ang. en fællesnordisk lovgivning om statens og kommunernes erstatningsansvar 1952; medl. af bestyrelsen for Den fælles Lodspensionskasse fra 1954; medarbejder ved lønningskommissionen af 1954; medl. af socialministeriets udvalg ang. en alm. enkepensionsordning 1957.

Udenl. ordener: Fi.Fr.4.; Fi.H.R.3'.; Ju.St.S.4.

Adresse: Herthav. 21, Charlottenlund.

SALLING-MORTENSEN Harald arkitekt; f. 6/7 1902 i Esbjerg; søn af borgmester Morten Mortensen (død 1956, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Augusta f. Salling (død 1945); gift (26/12 1934) m. Karen S-M., f. 27 6 1911 i Århus, datter af kommunelærer Chr. Kjær og hustru Anna f. Hansen.

Tømrersvend 1921; afgang fra Teknisk skole i Odense 1923; elev på kunstakademiet 1925-26; studierejser i Frankrig, Tyskland og Schweiz; egen arkitektvirksomhed fra 1931; i kompagni med A Høeg-Hansen 1935-40.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforenings afd. for Jylland 1941-48 og af Kunstnersamfundets arkitektsektion 1943.

1. præmie i konkurrencen om folkebibliotek i Århus og Skovvangsskolen i Århus (s. m. A Mogensen), Kragelundskolen ved Århus, bebyggelse ved Nordre Ringgade for Arbejdernes Andelsboligforening og hjem for kronisk syge i Århus.

Har opført Århus folkebibliotek, Skovvangsskolen og MøUevangsskolen i Århus (s. m. A Mogensen), Roskilde amts og bys sygehus (s. m. A Høeg-Hansen og Hans Schmidt), Tveraa sygehus, Færøerne, Maribo amts og bys sygehus, centralsygehuset i Nykøbing F., amtssygehuset i Odder, udvidelserne af sygehusene i Esbjerg. Nakskov, Sorø, Grindsted og Ringsted, tribunebygninger, m. m. ved Jydsk Væddeløbsbane i Århus, Handelsbankens hus, Århus, »Rytterparken« for Arbejdernes Andels-Boligforening Annex, Århus samt boligforeningen Ringgaar-den's boligbebyggelser i Møllevangen og på Charlottehøj, Århus.

Adresse: Adolph Meyers V. 4, Århus.

SALMINEN DUHRKOP Sallv forfatterinde; f. 25/4 1906 på Vårdo, Ålandsoerne; datter af Postforare, Bonde Hindrik Salminen (død 1913) og hustru Erika f. Erikson; gift (8/2 1940) m. kunstmaler Johannes Duhrkop, f. 26 12 1903 i Holbæk, søn af købmand Julius Diihr-kop (død 1927) og hustru Camilla f. Christensen. Ekspeditrice i landhandel på Vårdo, Ålandsoerne 1922-24 og 1927-28, i fødevarebutik i Linkoping, Sverige 1924-27; bogholder og kasserer i Mariehamns andelshandel 1928-29; husassistent i New York og omegn 1930-36.

Tildelt Tollanderska priset fra Sven-ska Litteratursallskapet i Finland 1937 og Ingrid Jespersens Legat 1953.

Har skrevet romanerne: Katrina, Den långa våren, På los sand, Lars Laurila, Nya Land, Små Vårldar, Klyftan och Stjårnan. Prins Efflam og Barndommens land (fri selvbiografi).

Udenl. orden: Fi.M.M.

Adresse: Selchausdahl, Ruds Vedby.

SALOMON Erik overretssagfører; f. 24/12 1885 i Kbhvn.; søn af grosserer Jacob B A Salomon (død 1915, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Birgitte f. Melchior (død 1938); gift m. Elisabeth S., datter af proprietær Johannes v. Biilow (død 1928) og hustru Susanna f. Winding (død 1943).

Student (Metropolitanskolen) 1903; cand. jur. 1909; overretssagf. i Kbhvn. fra 1912.

Formand i bestyrelsen for A/S Dansk Pressefabrik, for Investeringsakts. af 28. Aug. 1941, for Hundested Trælasthandel Sophus Brammer A/S, for A/S Søvang (den tørlagte Tastum Sø), for A/S Reymann & Lovengreen, for A/S Borchorst & Lindhard og for en række ejendomsselskaber; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Papdaasefabrik og for A/S Joh. Chr. Petersen & Søn; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924, 1924-27; kasserer i Dansk Hjælpefond for Slesvig og bestyrer af forsk, legater.

Adresse: Limfjordsv. 27, Kbhvn. F.

SALOMON Harald billedhugger, medaljør, R., M.T.Kha.; f. 8/5 1900 i Oslo; søn af direktør Simon Salomon (død 1916 i Kbhvn.) og hustru Johanna f. Eisenstein (død 1957); gift (21/3 1925) m. Else S., datter af kunsthandler Peter Magnussen (død 1932) og hustru Caroline Marie f. Pedersen (død 1938).

Elev af billedhugger A Bundgaard 1916-19; afgang fra akademiet 1927; udstillet på Charlottenborg fra 1920, på Kunstnernes Efterårsudstilling og på Kunstnernes Høstudstilling i Oslo 1924, på vandreudstilling og på Købestævne-udstilling i Fredericia; studierejser til Frarrkrig og Italien 1920-21, Holland, Belgien og Frankrig 1930; medaljøras-sist. på den kgl. mønt 1925, underme-daljør 1927, medaljør 1933; arbejdede som billedhugger ved Rorstrands Porslins fabriker, Sverige okt. 1943-april 1945; chauffør i den danske brigade i Sverige.

Arbejder: portrætter, figurer, dyreskulpturer i marmor, bronce og stentøj; Danmarks mønter og officielle medaljer; mindemedaljer, forsk, person- og foreningsmedaljer samt vidensk. prismedaljer; medaljer på den kgl. møntog medaljesamling på nationalmuseet, Frederiksborg museet, Fyns stiftsmuseum H C Andersen huset i Odense, Myntkabinettet i Oslo, Bergens museum, Stockholms historiska museum, Uppsala universitets myntkabinet, den franske mønts medaljekabinet etc; Mulatdreng, buste (1927, Aalborg museum); Foraar, statuette (undervisningsministeriet); Lilian, barnebuste (1934, Tønder museum).

Tildelt broncemed. ved den internationale medaljeudstilling i Madrid 1951.

Adresse: Skovtoftebakken 1, Lyngby.

SALOMON Siegfried kgl. kapelmusikus. R1.; f. 3/8 1885 i Kbhvn.; søn af violinist Hartvig Salomon og hustru Thora f. Polack; gift (28/4 1911) m. Dagmar S., f. 19/11 1888 i Kbhvn., datter af August Møller (død 1931) og hustru The-resia f. Halvorsen (død 1910).

Uddannet på det kgl. musikkonservatorium og hos prof. Klengel i Leipzig: Solovioloncellist i Tivoli koncertsal

1903; ansat i Det kgl. Kapel 1907, 2. solo violoncellist 1924-56; Anckerske Legat for komponister 1922.

Medl. af optagelseskommissionen i Kbhvns Orkesterforening; formand for foreningen Det kgl. Kapel 1936-46 og 1954-56; formand for Privat Kammermusikforening fra 1938.

Kompositioner: 2 symfonier; Violinkoncert; 4 strygekvartetter; Violoncelkoncert; Klaverkoncert (1948); korværket De fire Aarstider; Klavertrio; Sange og Klaverstykker; Violinsonate; Kvartet for obo, clarinet og fagot; Serenade for fløjte, obo, clarinet og violoncel; Trio for fløjte, violin og cello; Strygekvartet (1948); Sonate for violoncel og klaver (1949); orkestersuiterne: Italia og Palæstina; Nordisk Ouverture for orkester; musik til L C Nielsens Kain (Det kgl. Teater 1920) og til En Sjæl efter Døden (Dagmarteatret, 1922); Duen og Slangen (opera i 4 akter til tekst af Aage Barfoed 1925); Leonora Christina (opera, Det kgl. Teater, 1926); Dronning Dagmar (opera, 1928); Dane-virke (ouverture, 1952); Festmarch (1952).

Adresse: Østerbrog. 60, Kbhvn. Ø.

SALOMONSEN Finn dr. phil.; f. 31/1 1909 i Kbhvn.; søn af grosserer Alfred Salomonsen (død 1955) og hustru Xenia f. Jacobsen (død 1941); gift (19/2 1955) m. Birgit S., f. 25/9 1923 i Haslev, datter af grosserer Peter Emil Nielsen (død 1926) og hustru Anna Marie f. Larsen (død 1957).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1927; mag. scient. (zoologi) 1932; studierejse til London 1932-33; deltog i Schiølers ornithologiske ekspedition til Vestgrønland 1925; leder af den naturhistoriske undersøgelsesrejse til Nordvestgrønland 1936; ekspeditioner til Grønland 1946, 1949 og 1954; leder af den danske ekspedition til Philippinerne 1951-52; studierejse til USA 1953 og 1956; medarbejder ved Politiken 1932-42; leder af Grønlandsdepartementets ringmærkninger fra 1946; vidensk. assistent i na-turfredningsrådet 1937-43; dr. phil. 1939; gæsteforelæsninger Uppsala 1944; privatdocent 1945; assistent ved zoologisk museum 1943; amanuensis II 1952 I 1954

Medl. af The Internat. Ornith. Com-mittee fra 1938, af direktionen for Christiansø museum fra 1941, af bestyrelsen for Dansk Ornithologisk Forening fra 1943 og redaktør af foreningens tidsskrift fra s. å.; sekretær for den danske sektion af The International Committee for Bird Preservation fra 1952; medl. af Internat. Committee Ornith. Nomenclature 1954 og formand fra 1956; formand for The Adventurers' Club of Denmark fra 1957.

Æresmedlem af Club van Nederland-sche Vogelkundigen 1953, af American Ornith. Union 1954, af British Ornith. Union 1954, af Linnean Society in New York 1956 og af Eastern Bird Banding Association (USA) 1956; korresp. medl. af Deutsch. Ornith. Gesellsch. 1942, Hun-garian Institute of Ornithology 1945, Nederland. Ornith. Vereen, 1948, American Ornith. Union 1949, Arctie Institute of N. America 1950, Ornith. Gesellsch. in Bayern 1951 og Nederlandse Ornitholo-gische Unie 1956; tildelt Grande Médaille de Bronze fra Société d'Acclimation de France 1930; Gaiathea-medaljen 1955.

Litterære arbejder; Fugletrækket over Danmark (1938); Strandens Fugle (1939); Aaret og Fuglene (1940); Fuglebogen (1948); Grønlands Fugle (1950-51); Mindanao (1952); Fugletrækket og dets gåder (1953); vidensk. afhandlinger om ornithologi i inden- og udenlandske tidsskrifter. Medarbejder ved Salmon-sens Leksikon, Dansk Jagtleksikon, Raunkjærs Leksikon, Encyclopedia Arc-tica, Zoology of the Faroes, Den danske jagt i fortid og nutid (194V), Vort lands dyreliv (1949-51) og Check-List of Birds of the World (Harvard Univ., Cambridge, USA); redaktør af Mærkelige Dyr (1946); medl. af redaktionskomitéen for Alauda (Paris) fra 1946.

Adresse: Frederiksborgg. 26, Kbhvn.K.

Sommerbolig: Borrehus, Slugtvej, Tisvildeleje.

SALTO Axel maler; f. 17/11 1889 i Kbhvn.; søn af direktør i hærens tekniske korps H C Salto (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Ingeborg f. Heide (død 1911); gift (11/12 1948) m. Gerda S., f. i Kbhvn., datter af kapelmester Å Åkesson og hustru Christine f. Gundorph.

Student (Frdbg. latin- og realskole) 1907; elev af H Grønvold på Teknisk skole 1907-09 og af Rostrup Boyesen på kunstakademiet, afgang 1913; studierejser til Frankrig og Italien; startede kunsttidsskriftet Klingen 1917; boede i årene 1922-27 i Cagnes i Sydfrankrig; medstifter af De fire's Sammenslutning. Grand prix for stentøj på Verdensudstillingen i Paris 1937 og på Triennalen i Milano 1951; Anckerske Legat 1956.

Hovedværker: Komposition med Heste (1920); Aktæon; Pinsefesten (1923); Hjortekamp (1938); keramik; restaurering af Sonnes frise på Thorvaldsens museum; udsmykning af Statsanstalten for Livsforsikring's nye bygning.

Adresse: Prinsesse Maries Allé 1,

Kbhvn. V.

SAMUELSEN G L redaktør; f. 8/1 1910 i Thorshavn; søn af lagmand Andreas Samuelsen (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Beate Emilie f. Lin-denskov (død 1952); gift (30/10 1937) m. Rachel S., f. 9/7 1912 i Vestman-havn på Færøerne, datter af havnefoged Johannes Fonsdal (død 1953) og hustru Lisbeth f. Hansen (død 1936).

Journalistelev ved Dimmalætting, amtstidende for Færøerne 1925, redaktør 1936; korrespondent til Ritzaus Bureau fra 1929, til Reuters Ltd. fra 1932 og til Pressens Radioavis fra 1934; spe-cialkorrespondent til Berlingske Tidende fra 1945.

Medl. af bestyrelsen for Sambands-partiets Vælgerforening i Thorshavn 1927, sekretær fra 1930; medstifter af Nødstedte Fiskeres Hjælpefond 1936, formand fra 1953; medl. af bestyrelsen for Kong Christian X og Dronning Alexandrines Jubilæumslegat fra 1941; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Frit Danmark på Færøerne 1942; medl. af Færøernes ulykkesforsikringsråd 1954 og af bestyrelsen for Thorshavn Teater fra 1952.

Har udgivet digtsamlingen Søl og Sirm (1930); fl. skuespiloversættelser.

Adresse: Thorshavn, Færøerne.

SAND Albert van fh. redaktør, R., Chr. X Fr.M.; f. 17/2 1881 i Kbhvn.; søn af grosserer Julius A Michaelsen (død 1896) og hustru Frederikke f. Sand (død 1883); gift (20/4 1917) m. Rose S. (dekoreret m. Chr. X Fr.M.), f. 8/3 i Spo-kane, Washington, datter af forretningsmand Louis Delar (død 1927) og hustru Mollie f. Gertzman.

Student (Jessens latin- og realskole); ankom til USA 1900; sanger og danser ved amerikanske scener 1904-12; danser til 1914; free lance digter og journalist til amerikanske tidsskrifter og blade til 1924; skandinavisk litterær konsulent for forlaget Boni & Liveright 1921-25 og for forlaget Dial Press 1923-25; redaktør af Nordlyset 1925, redaktør og udgiver af Nordlyset 1926-53.

Medl. af American Academy of Politicai Science 1926-28; sekretær for New York Chapter of American Scandinavian Foundation 1920-22; viceformand for komitéen i New York for kong Christian X's regeringsjubilæum i 1937; sekretær for American-Denmark komitéens arbejdsudvalg for Danmarks deltagelse i Worlds Fair 1939; medl. af The Danish Luncheon Club og æresmedlem af Dansk Selskabelig Forening.

Har oversat: Estrid Ott: Vi tre og Ru-nar Schildt: Den store Rolle.

Adresse: 137 E, 38 Street, New York

16, N. Y., USA.

SAND Eiler S udskrivningschef, R.; f. 17/2 1890 i Fredericia; søn af oberst M J Sand (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Caroline f. Jensen (død 1932); gift m. Else S., f. 19/10, datter af administrator Martin Johnsen (død 1952) og hustru Sigrid f. Madsen.

Student (H Adlers skole) 1908; cand. jur. 1914; fuldmægtig ved Bregentved-Gisselfeld birk 1914; fg. assistent i kriminalretten 1915; byfogedfuldm. i Ebeltoft 1915-16; assistent i indenrigsministeriet 1916. fuldmægtig 1921, kontorchef 1928; chef for 1. udskrivningskreds 1934.

Sekretær for Kbhvns 8. huslejenævn 1918-25; kst. dommer i østre landsret 1921, 22, 23 og 32; sekretær i bygge-kontrolnævnet 1924-27 og for over-huslejenævnet 1925-31; chef for indenrigsministeriets boligafd. 1926-33; chef for indenrigsministeriets 2. kontor 1932-34.

Har udg. forsk, kommenterende lovudgaver; desuden skrevet adskillige afhandlinger i fagtidsskrifter samt artikler i de sønderjydske foreningers organer.

Adresse: Vendersg. 25, Kbhvn. K.

SAND Inge solodanserinde; f. 6/7 1928 i Kbhvn.; datter af overtrafikassistent Ernst Sand og hustru Else f. Johannsen; gift (24/6 1952) m. operasanger ved Det kgl. Teater Niels Bondo, f. 12/10 1924 i Kbhvn., søn af kredslæge Erik Bondo og hustru Ellen Margrethe f. Ipsen.

Uddannet på Det kgl. Teaters balletskole; studieophold i Paris somrene 1949 og 1950, bl. a. hos Mr. Wood og Madame Egorova; debuterede på Det kgl. Teater 3. okt. 1945 i »Vaaren«; balletdanserinde 1946; solodanserinde 1950.

Solopartier i balletterne; Den skønne Donau, Troldmandens Lærling, Auroras Bryllup, Svanesøen, Drift, Graduation Ball, Symfoni i C, Concertette, Sorte Svane, Concerto Barocco, Søvngængersken, Serenade, Tornerose og Pas de quatre i Fjernt fra Danmark samt som Svanilda i Coppelia og titelpartiet i Lunefulde Lucinda; gæstespil i Norge sommeren 1951; u. orlov studier ved Sadler's Wells skolen i London og derefter engageret som gæst ved Original Ballet Russe i 4 mdr. i Engiand; studierejse til Amerika 1954 med gæsteoptræden på »Jacobs Pillow« i Lee, Massachusetts; leder af balletgæstespil for 10 fra den kgl. ballet i USA 1955 og af balletgæstespil i Irland 1956; tourné i Amerika med gæstespil på Metropolitan i New York s. å.

Har modtaget Kammerherre Fallesens Legat 1947; Carl Julius Petersens Legat 1948; Politikens kunstnerpris 1951; legat fra Dansk-Amerikansk Selskab 1954; Det Strandeske Legat 1955.

Adresse: Milanov. 10 B, Kbhvn. S.

SAND Knud professor ved Kbhvns universitet, dr. med., K1.DM.p.p.; f. 9/2 1887 i Randers; søn af overlærer Fr. Sand (død 1931).

Student (Randers) 1904; med. eks. 1911; reservelæge ved amtssygehuset i Svendborg 1911-12; skibslæge (ØK) i 1912; kandidat på kommunehospitalet 1912-13; assistent hos prosektor ved Frdbg. hospital og kandidat ved epide-miafd. 1913-14; assistent ved Frdbg. poliklinik, otologisk afd. i 1914; ene-assist. ved Kbhvns universitets retsmedicinske institut 1914-16; kandidat ved rigshospitalets dermatologiske afd. i 1914; med. sekretær i retslægerådet 1915-17; klinisk assistent ved rigshospitalets kirurg, afd. C 1916-18; assistent ved Finseninstitutets kirurg, afd. 1917-19 og ved kommunehospitalets kirurg, poliklinik 1918-20: 2. reservekirurg ved kommunehospitalets V afd. 1920 -22; 1. reservekirurg ved kommunehospitalets I afd. 1923-25; studierejser til Paris, Prag, Berlin og Wien (kirurgi, experimentel biologi bl. a. ved College de France samt retsmedicin ved Inst. médico-légal, Paris) 1922-24; dr. med. (Experimentelle Studier over køns-karakterer hos Pattedyr) 1918. Efter 1922 i en årrække medarbejder ved det fysiologiske institut ved College de France, Paris. Efter konkurrence professor i retsmedicin ved Kbhvns universitet og chef for universitetets retsmedicinske institut 1925-31. aug. 1957; medl. af retslægerådet fra 1925, formand fra 1929.

Formand for Biologisk Selskab 1929-33; fagredaktør (rets- og statsmedi-cin) ved Nordisk Medicin 1929; decanus for det lægevidensk. fakultet 1930-31; medl. af dettes forretningsudvalg fra 1931; medl. af Rask-Ørsted fondets be-styrelseskomité fra 1940 og af dennes forretningsudvalg fra 1943; medl. af bestyrelsen for Kong Christian X's Fond 1948.

Medl. af kommissionen for foranstaltning mod degenerativt bestemte personer 1925, af røntgenudvalget 1927, af lægelovskommissionen 1928, af udvalget til organisation af universitetets retsmedicinske institut 1928 og af psykopatudvalget 1930; medl. af retslæge-rådsudvalget 1932 og af svangerskabs-kommissionen 1932; siden 1925 medl. af en række fakultetsudvalg; formand for det lægevidensk. fakultets udvalg vedr. nyordning af det medicinske studium 1947.

Medl. af Association for the Study of Internal Secretions 1920; korresp. medl. af Société de Biologie, Paris 1926; medl. af Kgl. danske Videnskabernes Selskab 1926; æresmedlem af International Medico-Legal Association 1931; dr. med. h. c. ved det Kgl. Karolinska institut i Stockholm 1933; medl. af Deutsche kaiserl. Leopoldin. Akademie der Naturforscher 1936, af Société de Médecine Legale et Sociale de France 1936 og af Kungl. fysiografiska Sallskapet i Lund 1937; æresmedlem af Deutsche Gesellschaft fin- gerichtliche & soziale Medizin und Kriminalistik 1938; korresp. medl. af Société d'endocrinologie de France 1938; præsident for Académie Internationale de Médecine Legale et Sociale 1938-47, ærespræsident for samme 1947; korresp. medl. af Society for Endocrinology 1939; medl. af Kungl. svenska Vetenskapsakademien 1940, af den internationale biologiske union

1947, af Académie royale de médecine de Belgique 1947 og af Académie de Po-logne des Sciences et des Lettres 1948; korresp. medl. af Medico-Legal Society, London, 1949, af Sociedade Portuguesa de Endocrinologia 1950 og af British Association of Forensic Pathologists, London, 1951; æresmedlem af Finlands rattsmedicinska forening 1956.

Foredrag efter indbydelse i Société de Biologie over egne experimentelle arbejder i 1922. Har efter indbydelse holdt foredrag ved en række universiteter og vidensk. selskaber særlig over sexual-biologiske emner siden 1922. Medarbejder ved Handbuch der Sexualwissen-schaft, Handbuch der norm. und pathol. Physiologie og Handbuch der internen Sekretion 1925-33.

Har siden 1914 publiceret ca. 135 arbejder over sexualbiologiske emner, særlig experimentelle arbejder over køns-hormonerne (herunder kønsomdannelse, experimentel hermafroditisme, abnorme kønstilstande, kønsskifte og hormonbehandling). Endv. en række arbejder over biologiske, patologisk-anatomiske og retsmedicinske emner, bl. a. over den legale sterilisation og kastration.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; N.St.0.2!. S.V.28. Adresse: Universitetets retsmedicinske institut, Fred. V's V. 9, Kbhvn. Ø.

SANDAGER JEPPESEN S ambassaderåd, E1., M.T.Kha.p.p.; f. 3/9 1913 i Hvidbjerg vesten Aa; søn af fh. sognepræst J M Jeppesen og hustru Marie f. Sandager; gift (25/6 1953) m. Judith S. J., f. 14/5 1927 i Budapest, datter af fh. ungarsk gesandt Joseph de Kristoffy og hustru Elisabeth f. Horvath.

Student (Horsens) 1932; cand. jur. 1938; ansat i udenrigsministeriet 1939; legationssekr. i Vichy 1943-44; vicekonsul i Hamborg (leder af det til det danske generalkonsulat knyttede arbejderkontor) 1944-45; påny tjeneste i udenrigsministeriet 1945; leder af forhandlinger om handelsaftaler m. v. med en række lande 1949-52; ambassaderåd ved den danske repræsentation ved Det nordatlantiske Råd, Paris 1952. Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; N.St.0.31.; S.N.3. Adresse: Delegation du Danemark, 53, Avenue Victor Hugo, Paris XVI, Frankrig. SANDBERG Oliver ingeniør, R.; f. 21/10 1908 i Kbhvn.; søn af gymnastiklærer i kystartilleriet Oliver Sandberg (død 1908) og hustru Marie Elisabeth f. Nielsen; gift (23/6 1947) m. Maud Elsie Marianne S., f. 17/2 1915 i Malmø, datter af bankkamrer Carl Schatter og hustru Siri f. Månsson.

Elev på det kgl. opfostringshus 1919-23; i maskinlære hos A/S F L Smidth & Co. 1923-28; afgang fra Kbhvns maskin-teknikum 1931; ingeniør hos F L Smidth

& Co. 1931-32; lærer på Teknisk skole 1931-32; egen ingeniørforretning fra 1932; startede Præstø Emballagefabrik 1947; ejer af godset Svanholm fra 1948.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet De danske Forsvarsbrødre i Kbhvn. fra 1939, formand fra 1946; formand for selskabets 1. kreds fra 1946; vicepræsident for De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber i Danmark fra 1948; præsident for De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber fra 1949; medl. af bestyrelsen for Soldatens og Orlogsgastens Fond; redaktør af Forsvarsbroderen fra 1946; medl. af repræsentantskabet i Kbhvns Grundejerforening; næstformand for Civilforsvars-Forbundets Østerbro kreds; hovedkasserer i Danmarks-Samfundets overstyrelse; medl. af bestyrelsen for Våbenbrødrenes Mindelegat.

Tildelt Forsvarsbrødrenes æreskors 1943.

Adresse: Svanholm pr. Skibby.

SANDBY Herman komponist, violoncellist, R.; f. 21/3 1881 i Kundby sogn; søn af gårdejer N F P Sandby (død 1895); gift (24/12 1908) m. forfatterinden Alfhild S. f. Finch-Myhr, f. i Horten, Norge.

Uddannet i Kbhvn. og hos Hugo Becker og Iwan Knorr i Frankfurt a. M. 1896-1900; debuterede som cellist ved egen koncert med orkester i Kbhvn. 10. jan. 1900; koncertrejser i Skandinavien, Tyskland, England, Frankrig, Italien og Amerika; første strygekvartet opført i London 1907.

Har komponeret: 4 strygekvartetter; Sextet for strygere; 4 kvintetter; Trio for violin, cello og klaver; Sonate fof cello og klaver; 5 symfonier; værker for orkester; fl. sange og klaverstykker; Koncert for violoncel og orkester; Koncert for violin og orkester; operaen Hærmændene paa Helgeland; balletten Leda og Svanen; Skandinavisk Rhap-sodi for fuldt orkester; har foretaget bearbejdelser af skandinavisk folkemusik.

Fru Alfhild Sandby har studeret ved Columbia universitetet i New York; oplæsningsturneer i Amerika med egne skuespil. Felespilleren opført på Broad Street Theatre, Filadelfia, 1912; H C Andersens Drømmeliv, Scala Teatret, London, 1927. Stærk Nok og Den Ideelle Løgn, udkommet her, 1924; nyt skuespil »Artist-Comrades« 1940; egne maleriudstillinger i Kbhvn. og i provinsen, samt udstillet på den Frie og som gæst i Internationalt Cultur-Centrum, Amsterdam.

Adresse: Soldalen 25, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Havhøj, Rørvig.

SANDBÆK Harald præst; f. 6/1 1904 i Nørre Nissum; søn af forstander for Tommerup højskole Peder Sandbæk (død 1940) og hustru Maria f. Friis (død 1922); gift (28/10 1932) m. Esther Graae S., f. 25/6 1911 i Ikast, datter af fabrikant Ingvard Rasmussen og hustru Alvilda f. Frederiksen (død 1952).

Student (Odense katedralskole) 1924; cand. teol. 1931; landbrugsmedhjælper og elev på den kgl. veterinær-og landbohøjskole 1931-32; sognepræst i Hersom Bjerregrav og Klejtrup 1932-50; resid. kapellan ved Vigerslev kirke fra 1950; feltpræst i den danske Fin-landsbataillon 1940; tilknyttet modstandsbevægelsen 1942; arresteret ai Gestapo 1944; befriet ved bombardementet af Århus universitet sept. 1944; flygtet til Sverige og derfra til London foråret 1945; vendte tilbage til Danmark maj 1945 som feltpræst i den danske brigade; sekretær i Ecumenical Refugee Commission (afd. f. »materiel aid«) 1947-48 med bopæl i Geneve (arbejdede mellem flygtninge i Tyskland, Østrig og Italien); generalsekr. for den danske kirkes flygtningeindsamling 1949-50; lærer ved forsvarets civile fjenestetidsundervisning fra 1953.

Medstifter af »Dansk Samling« 1936; medl. af midtjydsk salmebogsudvalg 1937-46; formand for Sydslesvigsk Udvalg for Viborg Amt 1946-47; medl. ai bestyrelsen for Chr. Ulrik Hansens Mindelegat 1945-50, af repræsentantskabet for Det økumeniske Fællesråd 1949-54, af bestyrelsen for menighedskonventet 1953-54, af bestyrelsen for Ligaen for Tolerance fra 1954, af Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd fra 1954, af forretningsudvalget for Den danske Folkekirkes Nødhjælp fra 1954 og af repræsentantskabet for Atlantsammenslutningen fra 1955.

Har skrevet: Den norske kirkekamp (udg. illegalt 1944); Den danske kirke under besættelsen (s. m. N J Raid, 1945): Feltpræsten i krig og fred (1946); Hitler går igen (1953); medudgiver af sangbogen Salme og Sang (1934) og af Salmebogsforslag til den danske kirke (1946); medarbejder ved Danmark under besættelsen (1945) og De fem aar (1945).

Udenl. ordener: Fi.M.M.4.; Ty.FR.F.3.

Adresse: Peter Bangs V. 181,

Kbhvn. Valby.

SANDEMOSE Aksel forfatter; f. 19/3 1899 i Nykøbing M.; søn af arbejdsmand, senere plovsmed Jørgen Nielsen (død 1928) og hustru Amalie f. Jakobs-dotter (Sandermosen) (født i Norge, død 1926); gift 1. gang (1921) m. Dagmar S., datter af avlsbruger Karl K Ditlevsen; 2. gang (1944) m. Eva S., datter af sygehuslæge Olav Borgen, Eidsvold. Autodidakt; debuterede i 1923 med Fortællinger fra Labrador og udgav derefter yderligere 5 bøger på dansk blandt disse Klabavtermanden og Ross Dåne; bosat i Norge fra 1929 (senere norsk statsborger) og har siden skrevet på norsk.

Hovedværker: En flyktning krysser sitt spor; Det svundne er en Drøm. Fra 1951 udgiver af tidsskriftet Årstidene (skrives af udgiveren alene).

Adresse: Kjørkelvik, Risør, Norge.

SANDER Carl E generalkonsul, fabrikant, R.p.p.; f. 17/12 1893 i Næstved; søn af købmand Georg Heinrich Sander (død 1911) og hustru Maren Kirstine f. Petersen (død 1925); gift (1/6 1918) m. Britta S., f. 21/9 i Kbhvn., datter af fabrikant Ferd. Wraae (død 1931) og hustru f. Petersdatter (død 1919).

Uddannelse ved J D Koopmanns Svineslagterier i Næstved, Hamborg, Aalborg og Kbhvn.; stiftede forretning 1915, omdannedes til A/S Sander & Wraae 1918, ophævet 1926; indtrådt i firmaet Brinch & Spehr 1926, medindehaver 1928, eneindehaver fra 1942; formand i bestyrelsen og adm. direktør for A/S Alt-huon & Nielsen, for A/S Dansk Staal Industri af 1933 og for A/S C K G Hol-dingcompagni af 1946; medl. af bestyrelsen og direktør for A/S Nyeboe & Nissen til 1949; medl. af bestyrelsen for A/S Hans Sommer og for A/S Randers Korkvarefabrik; medl. af bestyrelsen for Kallerup Teglværk til 1945, for A/S Birkerød Trælasthandel og Maskinsnedkeri til 1949 og for A/S Stubbekøbing Støberier til 1953; vicekonsul for Honduras 1924, generalkonsul fra 1948; konsul for Panama fra 1937. Ejer af Hestkøbgaard ved Birkerød.

Udenl. orden: Ø.r.K.O.

Adresse: Hestkøbgaard pr. Birkerød.

SANDER Frederik godsejer, direktør, R.DM.; f. 12/9 1883 i Everdrup; søn af købmand Georg Heinrich Sander (død 1911) og hustru Maren Kirstine f. Petersen (død 1925); gift (1918) m. Estrid S., datter af ingeniør Holger Olsen (død 1944) og hustru Martha f. Birch (død 1941).

Ansat på Carlsberg Bryggerierne 1903, forretningsfører smstds 1913, underdir. 1918, direktør 1934, adm. direktør 1936-46; indtil 1946 samtidig formand folden iflg. overenskomst af 6. maj 1903 mellem Carlsberg og De forenede Bryggerier indsatte fællesdirektion og medi. af det iflg. samme overenskomst indsatte råd samt medl. af bestyrelsen for Carlsbergs Pensionskasse, Carlsbergfondets Jubilæumslegater, Carlsbergs Mindelegat for Brygger I C Jacobsen og Carlsberg museum.

Medl. af arbejdskommissionen af 1925; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Veritas 1917-31; indtil 1944 medl. af bestyrelsen for Handels- og Kontoristforeningens Understøttelsesselskab; indtil 1945 næstformand for foreningen Engageringskontoret for Handel og Industri; indtil 1946 formand for Bryggeriforeningen, for Mineralvandsfabrikan-ternes Forening, for Danske Mineral-vandsfabrikanters Fællesforening, for AS Krystalisværket, for A/S Jersie Maskinsnedkeri, for I/S Bodal, for I/S Bodal Tørvefabrik og næstformand for A/S Nordisk Kulsyrefabrik samt medl. af bestyrelsen for Den skandinaviske Bryg-gerhøjskole, A/S Cold Stores. Financie-ringsinstitutet for Hotel-, Restaurations-og Turistvæsen; til 1946 endv. medl. af Industrirådets repræsentantskab og bestyrelse, kornnævnet, af repræsentantskabet for Pensionsforsikringsanstalten, Det danske Kunstindustrimuseums bestyrelse og A/S Kbhvns Sommertivoli; indtil 1947 formand for bestyrelsen for A/S Plantageselskabet af 1. Juni 1942 og for repræsentantskabet i Selskabet til Erhvervsfremme, næstformand i A/S Dansk Maltcentral og A/S Cold Stores Holding Co.. medl. af bestyrelsen for AS Kbhvns Plantageselskab af 1934, Det kbhvnske Reassurance-Kompagni, medl. af Landmandsbankens bankråd og af direktionen for Handels- og Kontoristforeningen, medl. af repræsentantskabet for Forsikringsselskabet Danmark og Kbhvns Brandforsikring samt medl. af bestyrelsen for den kbhvnske afd. af Turistforeningen for Danmark; indtil 1957: medl. af bestyrelsen for AS Kastrup Glasværk.

Medl. af bestyrelsen for A/S Plantageselskabet af 1. Juni 1942, for Det danske Kulkompagni, AS, for A'S Jydsk Landvinding og for Forsikringsselskabet Danmark og af repræsentantskabet for foreningen Norden; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af komitéen vedr. sønderjydsk erhvervsfond.

Ejer af godset Nedergaard på Langeland.

Adresse: Nedergaard pr. Lejbølle,

Langeland.

SANDER-HANSEN C E professor, dr.phil., R'.; f. 13/11 1905 i Lillerød: søn af trafikkontrollør H P A Hansen (død 1952) og hustru f. Sander (død 1953); gift (22/10 1938) m. Aase Elisabeth S-H„ f. 5/1 1916 i Kbhvn., datter af grosserer S V Hansen og hustru f. Jensen (død 1935).

Student (Metropolitanskolen) 1924; mag. art. (ægyptologi) 1931; vidensk. assistent hos prof. Kurt Sethe i Berlin 1931-34; udgiver af Sethes Pyramidetekstkommentar for Preussische Aka-demie der Wissensehaften i Berlin 1934-37; dr. phil. 1937; lektor i ægyptologi ved Kbhvns universitet og forstander for universitetets ægyptologiske institut 1937, docent 1938. professor 1946: dekan for det filosofiske fakultet 1948-49; medl. af konsistorium fra 1952; kst. forstander for det centralasiatiske institut fra 1957; gæsteforelæsninger ved universitetet i Oslo 1951.

Medl. af bestyrelsen for Orientalsk Samfund 1946 (sekretær og kasserer 1946-57, hovedredaktør af Acta Orienta-lia fra 1956); stifter af International Association of Egyptologists og direktør for dennes Central Office 1947; ord. medl. af Deutsches Archaologisches In-

stitut Berlin 1954; medl. af Bayerische Akademie der Wissensehaften, Miinchen. 1949 og af Institut d'Égypte, Kairo, 19oo.

Litterære arbejder: Historische In-schriften d. 19. Dyn. (1933); Gebrauch des direkten und indirekten Genitivs (1935); Sprachliche Ausdrilcke fur den Vergleich (1936); Die religiosen Texte auf dem Sarg der Anchnesneferibre (1937); Bemerkungen zum altagypti-schen Identitatssatz (1939); Das Gottes-weib des Amun (1940); Ægyptiske Forestillinger om Verdens Skabelse (1941); Die Bildung der Modi im Altagyptischen (1941); Der Begriff des Todes bei den Agyptern (1942); Ægyptiske Breve (1946): Ægyptiske Tekster (i Verdensreligioners Hovedværker, 1951); Ægyptiske Leveregler (1952); Pyramideteksterne som kulturhistorisk Kildeskrift (1953); Studien zur Grammatik der Pyramidentexte (1956); Die Texte der Metternichstele (1956); Agyptische Grammatik (1957); redaktør af serien Orientalsk Visdom (s. m. K Grønbech); medarbejder ved Haand-bog i Kristendomskundskab, Hagerups Leksikon, Illustreret Religionshistorie m. m.

Adresse: C F Richs V. 47, Kbhvn. F.

SANDVAD Jsrgen journalist, forfatter; f. 1/3 1899 i Kbhvn.; søn af trafikkontrollør P Sandvad (død 1944) og hustru Marie f. Lange (død 1954); gift (3/1 1930) m. Dagny S., f. 2/10, datter af grosserer Wm. Karmark (død 1947) og hustru Caroline f. Jensen (død 1923).

Student (Ordrup) 1916; cand. phil. 1917; studeret medicin og litteraturhistorie; lærervirksomhed ved forsk. kbhvnske skoler; medarbejder ved Dagbladet Politiken fra 1927; rejser i Amerika, Østasien, Afrika og Sovjetunionen; med Gaiathea-ekspeditionen 1951.

Har udg.: Bjergene brænder (1942): De glade Rejser (1944); Saaledes talte -(1946); Tre Verdener (1950); Sejlende Sommer (1954).

Adresse: Dalsgårdsv. 13, Klampenborg.

SANDØ Gunnar direktør; f. 6/4 1905 i Overby; søn af sognepræst H C Pedersen (død 1952) og hustru Clara f. Lund (død 1945); gift (1/4 1931) m. Dagny S., f. 7/11 1906 i Kbhvn., datter af murermester Marius Sørensen og hustru Ingrid f. Jørgensen.

Realeks. (Roskilde) 1921; uddannet ved praktisk landbrug; elev på Sydsjællands landbrugsskole 1924-25; ved praktisk landbrug i England 1925; landbrugs-kand. 1928; regnskabsfører ved grevskabet Langeland 1928-30; assistent i De Danske Mejeriforeningers Fællesorganisation 1930. konsulent 1935, fuldmægtig 1941; direktør for De Danske Mejeriers Fællesindkøb 1946.

Medl. af bestyrelsen for Nordiske Mejeriers Indkøbsforbund fra 1947; medl. af Birkerød kommunalbestyrelse og skolekommission; formand for bestyrelsen for Andreas Jensens Mindefond; sekretær for XII nordiske mejerifolk- I kongres, Kbhvn. 1950; medl. af handelsministeriets rådg. metaludvalg 1951-53 og af Landbrugsrådets handelsdele-gation til Rusland 1954; likvidator i Danish Milk and Cocoa Products Ltd. AS 1955; undervisningsministeriets tilsynsførende ved Magleås folkehøjskole.

Adresse: Tornevangsv. 4, Birkerød.

SANNING Erik direktør, civilingeniør, R.; f. 9/7 1916 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Alex. Sanning (død 1945) og hustru Karen f. Jessen; gift (10 4 1941) m. Elna S., f. Marcussen, f. 12/3 1920 i Herstedvester, plejedatter af pastor Søren Borresen og hustru Anna f. Stockholm (død 1945).

Student (Schneekloths skole) 1934; cand. polyt. 1940; ingeniør i søværnet (orlogsværftet) 1940-42; vidensk. assistent ved den polytekniske læreanstalt (skibsbygningsafd.) 1942-43; ingeniør i søværnet (orlogsværftet) 1943-45; un-derdir. ved orlogsværftet 1945; under-dir. i A/S Frederikshavns Værft og Flydedok 1953, adm. direktør 1956.

Har skrevet artikler i tekniske tidsskrifter.

Adresse: GI. Skolevej, Frederikshavn.

SARAUW Paul forfatter; f. 30/11 1883 i Kbhvn.; søn af kaptajn, militærforfatter Christian Sarauw (død 1900) og hustru Marie f. Ring (død 1927); gift (10/12- 1928) m. Leis S., f. 5/7 1910. datter af redaktør Alf Lassen (død 1931) og hustru Loulou Lassen (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-1946).

Student (Slomanns skole) 1901; cand. phil. 1902; medarbejder ved Ekstrabladet indtil 1911, ved Politiken 1911-40, ved Berlingske Tidende fra 1940. Direktør for Scala-Teatret 1927-30.

Har skrevet (s. m. Julius Magnussen): En slem Dreng, farce (Frdbg. Teater 1908); Den store Afdøde (Folketeatret 1909 samt i Wien og Berlin 1910) og (s. m. Stelian Rye): Guldhjælmen (Dagmarteatret, 1910); Den fattige Millionær (Det kgl. Teater 1926); Peter den Store (Det ny Teater 1930); Den store Kærlighed (Folketeatret 1931); Held i Spil (Dagmarteatret 1932); Den kloge Mand (Folketeatret 1936); Madam Mangor (Folketeatret 1937); Lille Napoleon (Det ny Teater 1939); har endv. skrevet erindringsbogen »saavidt jeg husker«.

Har oversat: Salome; Tvillingerne fra Brighton; Livets Maskerade; Mennesket spaar; Skyggefiskeren; Socialministeren; Etienne; Før Solnedgang; Familien Hallam (Dagmarteatret); Ro-senmontag; Fæstningen falder; Den lille Café; Avertér; Anne Maries Gifter-maal (Folketeatret); Den røde Pimper-nel (Casino); En Fa'r, Lovens Arm (Det ny Teater); Marie-Odille (Det ny Teater); Eventyret; Primerose (Alexandrateatret); Waterloo Broen (Det kgl. Teater); Eurydike (Det kgl. Teater); Urene Hænder (Det kgl. Teater); Ardéle

(Det kgl. Teater); Lærken (Det kgl. Teater); Ornifle (Det kgl. Teater); Lukkede Døre (Frdbg. Teater); Døde uden Grave (Allé-Scenen); i Anstændighedens Navn (Riddersalen). En række folkeskuespil og farcer til Scalateatret, Frdbg. og Nørrebros Teater. Desuden: Jeromes Tre Mand i en Baad, Marcel Prevost's Pierre og Therese, Bainrsfathers Storm og Stille og Colette's Claudine en Menage.

Adresse: Nyhavn 53. Kbhvn. K.

SARP Gerda Ploug tegner; f. 8/12 1881 i Kbhvn.; datter af fuldmægtig i magistraten J D Sørensen (død 1922) og hustru f. Ploug (død 1923); gift (7/10 1910) m. kunstmaler Otto Sarp, f. 5/6 1885 i Kbhvn., død 1945, søn af skoleinspektør Frederik Sørensen (død 1913) og hustru Marie f. Behrens (død 1939).

Elev af Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder og fra 1903-07 af kunstakademiet; har fra 1896 tegnet illustrationer til bøger, bl. a. Bering Liisberg: Eventyr i Kongens Have (1903), ugeblade o. 1. (bl. a. 111. Tid.), fra 1908 BU, til dagblade: Dagbladet, Dagens Nyheder, Riget, Nationaltidende og 1915-51 til Berlingske Tidende; har desuden malet en del portrætter, særlig af børn; udkast til scenedekorationer og kostumer til Scala's H C Andersen forestilling Ole Lukøje (1926); Selma Lager-lof: General Lovenskjolds Ring (1925); Anna Svard (1927); illustrationer til Adam Homo (1928); H C Andersen: Lykkeper (1929); Digte (1930); Dickens: Vor Frelsers Liv (1934); Jægermester Plov (1933-46); Kaj Munk: Digte fra det hellige Land (1934); Victor Lemkow: Der ventes et Barnebarn (1935); Kvinder i Bur (1945); Carlsen-Skiødts Eventyr: Ved Arnens Ild m. m.

På Tuborgfondets Legat rejse til England 1936; Tagea Brandts Legat 1938; legatrejser til Holland, Belgien, Norge og Sverige samt i 1949 til Italien; æresmedlem i Sammenslutningen Danske Bladtegnere 1952.

Adresse: Rygårds Allé 65, Hellerup.

SARVIG Ole forfatter; f. 27/11 1921 i Kbhvn.; søn af malermester Carl Sarvig (død 1940) og hustru Helga f. Henriksen; gift 1. gang m. Anna Margrethe S., f. Sørensen, f. i Kbhvn.; 2. gang m. Marie S., f. Hauge, f. i Lillehammer, Norge; 3. gang m. Patricia Ferreira S., f. Stacey, f. i Cape Town, Sydafrika; 4. gang m. Ulla Borup S., f. 13/10 1927 i Esbjerg, datter af boghandler Otto Nielsen og hustru Alice f. Nielsen.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1940; filosofikum s. å. og kunsthistoriske studier; virksomhed som oversætter og forlagskonsulent 1944-45 og 1946-48; kunstkritiker ved Dagbladet Information 1950-53; redaktionssekr. og kunstkonsulent ved statsradiofoniens fiernsynsafd. 1953-54; ophold i Norge 1945-46, i Frankrig 1948-49. i Skotland  og Irland 1949-50; bosat i Spanien siden 1954,

Har skrevet: Grønne digte (1943); Jeg huset (1944); Mangfoldighed (1945); Legende (1946): Menneske (1948); Min kærlighed (1952); et udvalg af disse digtbøger udkommet som: Udvalgte digte fra en digtkreds (1952), suppleret i 1956 med »I forstaden« (udg. s.m. grafikeren Palle Nielsen): Edvard Munchs grafik (1948); Midtvejs i det tyvende aarhundrede (19t>0); Krigens billedbog (1950); Evangeliernes billeder — belyst af denne tid (1953); Stenrosen (roman, 1955, hollandsk udg. 1957); Glimt (essays, 1956): udg. af samlede værker: Digte og essays I-III (påbegyndt 1956); er endv. repræsenteret i den illegale antologi »Der brænder en Ild«, i nyere danske lyrik-antologier og i fl. udenl. Har til den danske statsradiofoni oversat: William Shakespeare: Julius Cæsar; Christopher Fry: A Phoenix too Frequent; m. fl.

Tildelt fl. legater, bl. a. Drachmann Legatet.

Adresse: Casa del Gato, Puerto de

Mazarron (Murcia) Espana.

Vinterbolig: Calle Miranda 14, Ibiza,

Baleares, Espafia.

SASS Else Kai professor, kunsthistoririker; f. 6/1 1912 i Kbhvn.; datter af Karen Margrethe Bjernede, f. Brasen (død 1921); gift (13/4 1934) m. maleren Kai Sass, f. 1 '10 1898 i Kbhvn., søn af skibsmægler, dampskibsreder Christian Sass (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Harriet Mary f. Helland (død 1950).

Student (Rysensteens gymn.) 1930; accessit for prisopgave 1940; mag. art. (kunsthistorie) 1944; gentagne studierejser i udlandet; ophold i Spanien, Frankrig og Italien 1934-36. England og Skotland 1948, Schweiz og Italien 1949, England, Irland, Skotland, Frankrig og Belgien 1952, Italien 1955; knyttet til Thorvaldsens museum 1937, museums-insp. 1945-54; professor i kunsthistorie ved Århus universitet fra 1954; till. leder af Århus kunstmuseum fra 1955; kunstanmelder ved Nationaltidende 1939 -42.

Tildelt Robert Hirschsprungs Mindelegat 1944, Ny Carlsbergfondets stipendium for en ung videnskabsmand 1946-49, The Ohio State Fellowship 1948-49 og Tagea Brandts Rejselegat 1954.

Har skrevet: afsnittet om Tiden 1800-1850 i værket Danske Tegninger (1945); afsnittet om Thorvaldsen i Danmarks Billedhuggerkunst (1950); Om Botticel-lis Forhold til Antiken i Museum I (1948); Kunstforstaaelse. Maleri (1953); Kay Christensen (1953); desuden afhandlinger og artikler om kunsthistoriske emner i forsk, samlingsværker og fagskrifter.

Adresse: Egelundsv. 8, Risskov.

SASS Helge stabsdyrlæge; f. 4/9 1913 i Kbhvn.; søn af fh. overofficiant i artilleriet Georg Sass og hustru Betty f. Hunæus; gift (15/5 1940) m. sygeplejerske Ingeborg S., f. 10/12 1912 i Storup på Mors, datter af fh. gårdejer A K Sørensen og hustru Anna f. Madsen.

Veterinæreks. 1938; dyrlæge ved veterinærdirektoratet og statens veterinære forsøgsstation for virussygdomme, Lindholm 1938-39; reservedyrlæge i hæren 1939; assistent ved den kgi. veterinær-og landbohøjskoles klinik for mindre husdyr 1939-41 og ved ambulatorisk klinik 1941-44, reservedyrlæge ved højskolens kirurgiske klinik 1944-46; overdyrlæge i hæren 1946; dyrlæge u. Birkerød kommune 1947; censor ved veterinæreks. 1947; lærer ved intendanturkorpsets skole 1949, ved hærens officersskole 1950 cg ved forsvarsakademiet 1955; stabsdyrlæge og chef for hærens dyriægekorps 1955.

Formand for Veterinærmedicinsk Forening 1935-36 og ior Kbhvns Dyrlægeselskab fra 1956.

Har skrevet: Klinikeren — en veterinærklinisk Opslagsbog (1946, s. m. dyrlæge C Grove Vejlstrup) samt artikler om militærveterinære emner.

Adresse: S-Fasanv. 62, Kbhvn. Valby.

SASS V Th. edsv. skibsmægler, skibsreder, R.; f. 4/1 1892 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant E V v. Sass (død 1917) og hustru Susanne f. Firlings (død 1945); gift m. Else-Anna S., f. 26/7 1914, datter af afdøde købmand H Schleicher og hustru.

Ansat i skibsmægler- og rederifkrnaet Holm & Wonsild 1909, prokurist 1921 og partner i firmaet 1936-56; medindehaver af samt medl. af direktionen for Dampskibs Akts. Myren 1945-56; til tjeneste i fragtnævnet 1917-18; skibs-mæglereks. 1922; kgl. beskikk. som skibsmægler 1925; autorisation som ud-vandringsagent 1926-57.

Har haft forsk, tillidshverv indenfor Det konservative Folkeparti; medl. af valgbestyrelsen for 6. kreds til 1939; medl. af Klareringsrådet 1929, næstformand 1932-38, formand 1938-41; stiftede Udvandringsagenternes Association 1935, formand for samme 1935-57; medvirkede ved oprettelsen af Købmandsskolens shippingskole 1923-25; censor ved samme; medl. af Mæglerkorporationens præsidium 1943, formand 1946; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Unionen af Danske Skibsmæglere og Agenter 1945, formand 1954; medl. af handelsministeriets mæglerkommission 1946; censor ved mæglereks.

Har udarbejdet lærebøger for Købmandsskolens shippingskole (1923 og 1927) og har endv. skrevet Mæglerkorporationens Historie 1908-1933.

Adresse: Stockhoimsg. 43, Kbhvn. Ø

SAUGMAN Christian D T direktør, landsretssagfører, R'.p.p.; f. 16,6 1895 på Tranekær; søn af godsinspektør Frits Saugman (død 1925) og hustru Anna Adelaide f. Hansen (død 1899); gift (274 1919) m. Vera S., f. 6/8 1895 i Kbhvn., datter af fabrikant C L Schmidt (død 1931) og hustru Dagmar f. Nielsen (død 1947).

Student 1913; cand. jur. 1918; prokurist i firmaet W I Schmidt 1918, eneindehaver af dette firma 1929; etableret eksportfirma i London 1933, i New York 1936; landsretssagf. 1922 (bestall. depon, 1953); offentlige sager 1931-53.

Medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1930, næstformand 1938-40; medl. af Grosserer-Societetets Komite 1947 (næstformand 1949) og af forsk, udvalg indenfor denne; medl. af bestyrelsen for British Import Union 1934, formand fra 1945; formand for udstillingskomiteen for den britiske udstilling i Kbhvn. i 1948 og i 1955; formand for Foreningen af Fuldblodsop-drættere i Danmark til 1950; medl. af dollarudvalget 1950, af statens eksportkreditudvalg 1950 og af Det internationale Handelskammers nationale danske komité 1951; handelskyndigt medl. af østre landsret 1953; medl. af Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation 1954, af monopolrådet 1955, af bestyrelsen for Kbhvns Frihavns-Akts. 1956 og af Kbhvns havnebestyrelse 1956; medl. af næringslovkommissionen og af regeringens samordningsudvalg af 14/12 1955; medl. af bestyrelsen for A'B Bergdala Glasbruk og for A'B Bergdala Fastighetsbolag.

Udenl. orden: Stb.B.E.2.

Adresse: Damgaarden, Gunderød pr.

Hørsholm.

SAUGMAN Emanuel A G generallæge, KI.DM.,HTH.,M.T.Kha.p.p.; f. 16/12 1878 på Corselitze; søn af godsforvalter, justitsråd E A G Saugman (død 1890) og hustru Caroline f. Piper (død 1924); gift 1. gang (6/6 1909) m. Ellen Elisabeth S., f. 17/5 1881 i Tarm, død 1911, datter af distriktslæge F V Willemoes Kampmann (død 1904) og hustru f. Faurschou (død 1923); 2. gang (17/10 1914) m. Esther S., f. 29/9 1887 i Kbhvn., datter af fh. borgmester Carl Lehmann (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Henriette f. Schwensen (død 1905).

Student (Nykjøbing F.) 1897; med. eks. 1905; reservelæge ved Garnisons-sygehuset i Kbhvn. 1905-06; kst. reservelæge ved Almindelig hospital 1906-07; assistent ved Frdbg. polikliniks otolo-giske afd. 1907-09; korpslæge 1909; prakt. i Nyborg 1909; læge ved de sydfyenske jernbaner 1909-13; chef for Nyborg garnisonssygehus 1912-13; overlæge i hæren 1913; prakt. i Slagelse 1913; chef for Slagelse garnisonssygehus 1913-24; operationsassist. ved Slagelse sygehus 1913-17; jernbanelæge i Slagelse 1915-29; læge ved Sorø amts plejehjemsforenings optagelseshjem i Slagelse 1913-29 og ved Slagelse kloster og hospital 1918-29; stabslæge og stabschef ved hærens lægekorps 1929; generallæge og chef for hærens lægekorps 1935-49; prakt. i Gentofte 1929-52.

Medl. af Slagelse byråd og sundhedskommissionen marts-nov. 1929. Formand for Akademisk Roklub 1906-08, for Dansk Forening for Rosport 1914-22, for Nordisk Roforbund 1915, 1919 og 1921, for Klubben i Slagelse 1923-28 og for Dansk Røde Kors afd. for Slagelse og omegn 1927-29; æresmedlem i Slagelse Samariterforening 1937; medl. af bestyrelsen for Dansk Idræts Forbund 1909-22 og af Den danske olympiske Komité 1934-53, for Bagermester Pipers Mindelegat fra 1909, for Slagelse konservative Vælgerforening 1927-29 og for Fru Elisabeth Staus Hvilehjem for blinde kvinder i Lyngby fra 1930 (formand fra 1946); medl. af Gentofte statsskoles skolenævn 1932-39 og forældrerepræsentant ved Gentofte forberedelsesskole 1934-36. Formand for Dansk Militærlægeforening 1933-36; præsident for Nordisk Militærmedicinsk Forening 1935-37; medl. af Dansk Luftværnsforenings landsstyrelse 1935-49 og af Comité international de Médecine et de phar-macie militaires 1938-49; æresmedlem af og udmærket med Gold Cross of Honor fra The Association of Military Sur-geons of The United States; tog idræts-mærket i guld 1924; Dansk Forening for Rosport's, Norges Roforbund's og Svenska Roddforbundet's ærestegn i guld; Nordisk Roforbund's hæderspla-quette; æresmedlem i Dansk Forening for Rosport 1937.

Udenl. ordener: N.St.0.21.; S.V.25.

Adresse: Kvædev. 100. Virum.

SAUNTE Edel landsretssagfører; f. 13/3 1904 i Næstved; datter af ritmester Carl Høst Saunte (død 1955) og hustru Anna f. Damkier; gift m. komponist Erik Fiehn, f. 22/6 1907, søn af tandlæge Erik Fiehn (død 1952) og hustru Mary f. Nielsen (død 1952).

Student (Sortedam gymn.) 1922; eand. jur. 1927; sekretær i ministeriet for offentlige arbejder 1928; sagførerfuldm. 1929; landsretssagf. i Kbhvn. 1934.

Formand for Dansk Kvindesamfund 1936-41; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation (Socialdemokratiet) 1937; rådmand 1946; medl. af filmsrådet 1938, af forretningsudvalget for Socialdemokratiet 1946 og af folketinget (Socialdemokratiet) fra 1947; formand for svan-gerskabskommissionen af 1950; medl. af bestyrelsen for Østifternes Åndssvageanstalt 1951; medl. af monopolrådet 1955.

Adresse: Linnésg. 28, Kbhvn. K.

SAURBREY Justus amtmand, K.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 24/12 1894 i Tureby; søn af overjæger, forpagter Fr. Saur-brey (død 1932) og hustru Sigismunda f. Ulrich (død 1954); gift (6 8 1921) m. Elisabeth S., f. 8/1 1896 i Herning, datter af apoteker F V Gjørup (død 1924) og hustru Kathrine f. Kiær (død 1918).

Student (Schneekloths skole) 1913; cand. jur. 1919; sekretær i indenrigsministeriet s. å.; till. sekretær i lens-nævnet 1922-28; ministersekr. 1928-34; fuldmægtig i indenrigsministeriet 1934, ekspeditionssekr. 1936, kontorchef 1938, departementschef 1942; amtmand over Frederiksborg amt 1948.

Formand for repræsentantskabet for Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbaneselskab A/S og for nervesanatoriet »Montebello« I/S; medl. af indlemmel-sesnævnet 1945 (formand 1945-49), af bestyrelsen for A/S Det Danske Medicinal- og Kemikalie-Kompagni 1949 (formand 1957), af kontrolkomitéen for For-sikringsakts. Nye Danske af 1864 fra 1953 og af bestyrelsen for A/S L M Thurøe & Co.s Eft. 1957; formand for bestyrelsen for Østifternes Åndssvageanstalt 1951, for bestyrelsen for den danske afd. af Nordisk Administrativt Forbund 1946, for tilsynsrådet for Frederiksborg Amts Spare- og Laanekas-se og for bestyrelsen for A/S Gribskov-banen 1948; sekretær for De samvirkende Sognerådsforeninger i Danmark 1928-42; redaktør af Sognerådstidende 1937-42; kst. kgl. havneinsp. 1932-34.

Udenl. ordener: Fi.L.21.; N.O.N.2.; N.St.0.21.; S.N.21.

Adresse: Frederiksborg slot, Hillerød.

SAVERY C M pianist, musikpædagog; f. 3 11 1897 i Hamborg; søn af grosserer Carl Ed. Schumacher (død 1929) og hustru Andrea f. Thielemann (død 1948); gift (6/10 1923) m. Sigrid S., f. 27/1 1902, datter af kaptajn Svend Aae (død 1950) og hustru Margrethe f. Frandsen.

Uddannet i klaverspil hos kgl. hofpianistinde Johanne Stockmarr, prof. Victor Bendix og prof. Ignaz Friedmann, i teori hos organisterne Birkedal-Barfoed og Rechnitzer-Møller og i sang hos Armbruster i Dresden; koncertrejser i Sydtyskland 1918-21; debuterede som pianist i Miinchen 1920; koncerter i Kbhvn. og provinsen; folkemusikalske studier i Berlin 1929; stiftede Horsens folkemusikskole 1929, Århus folkemusikskole 1930, Frdbg. folkemusikskole, senere folkemusikhøjskole 1931-41, Samfundet Musik og Menneske 1947 og die Gesellschaft Musik und Mensch, Goldern, Schweiz 1951; lærer ved Frdbg. kommunale fortsættelseskursus 1931-33, ved Roskilde højskole 1932-42, ved Ingrid Jespersens skole 1933-47 og fra 1949, ved Frøbelhøjskolen og Hanna-skolen fra 1952; musikpædagogiske demonstrationsrejser med elever bl. a. til Norge; leder af det musikkulturelle arbejde u. flygtningeadministrationens oplysningsvirksomhed 1945-49.

Har udg.: Hvorfor Gruppe-Sang og -Spil? (1936); Musik og Menneske (1951) og Sange.

Adresse: Fuglebakkev. 57, Kbhvn. F.

SAXILD Christen fh. amtmand, kammerherre, K'.DM.; f. 10/12 1871 i Kbhvn.; søn af generalkonsul, dr. med. H W Saxild (død 1891) og hustru Cecilie f. Wilse (død 1885); gift (17/11 1897) m. Ellen S., f. 5/5 1875 i Kbhvn., datter af ejer af Den kgl. Porcelainsfabrik G Falck (død 1892) og hustru Fanny f. Thielsen (død 1919).

Student (Lyceum) 1889; cand. jur. 1895; ansat ved Sjællands stiftsamts og Kbhvns amtsråds kontorer 1896-1902; assistent i indenrigsministeriet 1899; fuldmægtig i ministeriet for offentlige arbejder 1909; ekspeditionssekr. 1911; sekretær hos ministeren for off. arb. 1907-11; sekretær ved jernbanekommissariaterne 1901-15; kst. kommissa-rius ved jernbaneanlæg i Jylland 1912-13; amtmand over Holbæk amt 1916-42; formand for Høng-Tølløse Banens bestyrelse til 1947; medl. af bestyrelsen for Nordvestsjællands Elektricitetsværk; formand for Danske Privatbaners Fællesrepræsentation, for Privatbanernes gensidige Forsikringsforeninger til 1947, for Kbhvns forligskommission til 1953, for Holbæk Amts Sparekasse til 1942, for Kysthospitalet på Refsnæs til 1941 og for Odsherreds Jernbanes bestyrelse til 1942.

Adresse: Livjægerg. 23, Kbhvn. Ø.

SAXILD Jørgen civilingeniør, K.DM.p.p.; f. 6/6 1891 i Kbhvn.; søn af departementschef i marineministeriet J F Saxild (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Ingeborg f. Lassen (død 1935); gift (12/4 1918) m. Gudrun S., f. 6/9 i Kbhvn.. død 1953. datter af fabrikant Aage Hassel (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Oline f. Kielberg.

Cand. polyt. 1914; ansat i engelske og franske ingeniørfirmaer 1914-17; medindehaver af ingeniørfirmaet Kampmann, Kierulff & Saxild fra oprettelsen 1917 og af Saxild & Partners i London 1923-26: medl. af bestyrelsen for The Peter Lind Holding Coy. Ltd. fra 1935; leder af de dansk-svenske jernbaneanlæg i Tyrkiet og Iran 1927-39; medl. af bestyrelsen for Kampmann. Kierulff & Saxild A/S fra 1941, Kampsax-Invest A/S fra 1941, Dansk Sandpumperkompagni A/S fra 1941. NESA fra 1948, A/S Det Østasiatiske Kompagni fra 1948 og Chr. Hansens Laboratorium A/S fra 1950; direktør og medl. af bestyrelsen for Kampsax Holding A/S fra 1957; formand for tilsynet med det militære byggeprogram fra 1951; formand for re-geringsudvalget for teknisk bistand u. FN fra 1951.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen Danmark, London 1926-27; formand for den skandinaviske klub i Teheran 1934, for foreningen Dansk Samvirke 1944 og for Dansk Ingeniørforening 1948-52; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1941.

Udenl. ordener: Ir.H.2.; N.St.0.2!.; S.N.3.; S.V.22.

Adresse: Granhøjen 1, Hellerup.

SAXILD Knud direktør; f. 291 1904 i Kbhvn.; søn af fh. amtmand, kammerherre Christen Saxild (se denne); ugift.

Student (Stenhus) 1923; cand. jur. 1929; sekretær i ministeriet for offentlige arbejder 1930. i indenrigsministeriet 1931, fuldmægtig 1937, ekspe-ditionssekr. 1941, kontorchef 1942; direktør i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1948.

Adresse: Upsalag. 3, Kbhvn. Ø.

SCAVENIUS Carl Christian Brønnum hofjægermester, godsejer, kaptajn, Chr.X Kr.E.M.; f. 6/8 1915 på Klintholm, søn af kammerherre C S Scavenius og hustru Gerda f. Hansen; gift (2810 1943) m. Birte S., f. 30/4 1918 på Frdbg., datter af direktør, cand. polyt. Torben Rist (død 1932) og hustru Gerda f. Sonne.

Student (Stenhus) 1935; landbrugsuddannelse; løjtnant af res. i livgarden 1940; uddannet i den engelske hærs Special Forces 1944, engelsk midlertidig Captain 1945; ejer af Klintholm gods 1945; kaptajn af res. i livgarden 1950.

Medl. af Magleby sogneråd 1954; medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab 1955, for Møns Landboforening, for Præstø Amts Landboforening og for Foreningen af Skov- og Landejendomsbesiddere i Danmark; formand for Møen, Bogø og Sydsjællands Sukkerroedyrker Forening.

Udenl. ordener: A.M.F.3.; Stb.B.E.3.

Adresse: Klintholm, Borre. Møen.

SCAVENIUS Erik fh. stats- og udenrigsminister, R.p.p.; f. 13/6 1877 på Klintholm; søn af kammerherre Carl Scavenius til Klintholm (død 1901) og hustru Thyra f. Castonier (død 1930); gift (10/9 1946) m. Alice S„ f. 10/7 1904 på Frdbg., datter af kontorchef A M Duvantier og hustru Nanny f. Jørgensen.

Student 1897; cand. polit. 1901; volontør i udenrigsministeriet 1901; le-gationssekr. i Berlin 1906-08; kontorchef i udenrigsministeriet 1909; udenrigsminister i det første ministerium Zahle 1909-10; gesandt i Wien og Rom 1912-13; udenrigsminister i det andet ministerium Zahle 1913-20; tingvalgt medl. af landstinget 1918-20 og 1925-27; formand for Det radikale Venstres

Landsforbund 1922-24; gesandt i Stockholm 1924-32; til rådighed for udenrigsministeriet til deltagelse i internationale konferencer af politisk karakter 1932-37; formand for A/S Dagbladet Politikens bestyrelse 1932-40: udenrigsminister i det andet ministerium Stauning 1940-42 og i ministeriet Buh! i 1942; stats- og udenrigsminister 1942-45.

Adresse: Solsiden 4, Gentofte.

SCHACHT Asger Rosenstand skoleinspektør; f. 11/12 1893 i Skjold; søn af mejeribestyrer Henrik Schacht (død 1918) og hustru Mathilde f. Rosenstand (død 1946); gift (15/12 1922) m. Johanne Marie S., f. 1/6 1893 i Villersø, datter af lærer A P Djursø (død 1935) og hustru Ane f. Thygesen (død 1937).

Mejerielev 1909; lærereks. (Skaarup) 1914; lærer ved Hammel realskole 1914-16; militærtjeneste, sekondløjtn. 1916-18; fast ansat ved Kbhvns skolevæsen 1919, skoleinsp. 1941.

Formand for Det pædagogiske Selskab 1948-50.

Har skrevet: Hvad kan den københavnske Kommuneskole gøre for at forberede Eleverne til det praktiske Erhvervsliv (prisafhandling, 1933); (s. m. Hans Kyrre): Hvorledes skal jeg undervise i den praktiske Mellemskole (1937) og Grundbog I-III (1938); Hovedskolen (1954); redaktør af Hjemmenes Skole-Leksikon; medudgiver af Dansk retskrivning og stil.

Adresse: Vigerslev Allé 108, Kbhvn.

Valby.

SCHACHT Helge Rosenstand professor. R.; f. 16/4 1897 i Gylling; søn af mejeribestyrer Henrik Schacht (død 1918) og hustru Mathilde f. Rosenstand (død 1946); gift (4/11 1925) m. Dagny S.. f. 18/6 1898 i Humble, Langeland, datter af mejeribestyrer, proprietær Simon Peder Hansen (død 1934) og hustru Johanne f. Nielsen (død 1950).

Landbrugskand. 1921; studieophold ved landbrugsuniversitetet i Halle og ved Sveriges Iantbrukshbgskola i Ul-tuna; assistent ved statens forsøgsstation i Askov 1921; lærer ved Næs-gaard agerbrugsskole 1921-22; assistent ved statens redskabsprøver 1922-24; lærer ved Testrup højskole 1924-25; fast vidensk. assistent ved landbohøjskolens afd. for landbrugsmaskiner 1925, amanuensis 1932, docent 1935, professor 1946 i landbrugs-maskinlære; studierejse i USA 1950.

Sekretær ved dansk standardiseringsråds udvalg for landbrugsmaskiner 1929; sektionssekr. ved den internationale mejerikongres 1931; medl. af statens redskabsudvalg fra 1935 og af udvalget for afholdelse af maskinkursus for landmænd 1935-49; medl. af dansk standardiseringsråd fra 1937, af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937 og af landbrugets filmudvalg fra 1947.

Medudgiver af Landbrugsgeografi I-II, Det danske Landbrugs Maskinbog og Landbrugets Mekanisering; medarbejder ved forsk, leksika, håndbøger og kor-respondancekursus m. m.

Adresse: Valby Langg. 135, Kbhvn.

Valby.

SCHACK Erik H greve, generalkonsul, K.DM.p.p.; f. 17/9 1889 på Schackenborg; søn af lensgreve Hans Schack til Schackenborg (død 1905) og hustru Henny Schack, f. komtesse Lerche (død 1930, se Kraks Blå Bog 1910); gift 1. gang (4/8 1919, ægteskabet opløst 1929) m. Else f. Grundtmann; 2. gang (27/10 1931) m. Fanny van Deurs f. Bodenhoff.

Student (Metropolitanskolen) 1909; cand. polit. 1915; ansat i statsbanernes statistiske kontor s. å.; volontær i udenrigsministeriet 1917; konsulatssekr. i Hamborg 1919-21; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1921; fg. konsul i London 1922; legationssekr. i Helsingfors 1923; udsendt vicekonsul i Montreal 1925; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1928; legationssekr. og chargé d'affai-res a.i. i Schweiz 1931; generalkonsul i den australske forbundsstat, New Zealand og kronkolonien Fiji-Øerne 1940; afskediget 1942, genansat 1945; midlertidig tjenstg. i udenrigsministeriet og chargé d'affaires a.i. i Teheran 1947; konsul i Flensborg med personlig titel af og rang som generalkonsul 1947.

Udenl. ordener; B.L.4.; Fi.H.R.31.

Adresse; Det danske konsulat, Norder-

graben 19, Flensborg, Tyskland.

Postadresse: Postbox 21, Padborg.

SCHACK Gudmund grosserer, R.; f. 17/6 1898 i Fredericia; gift m. Else S., f. Høy-Petersen.

Handelsuddannet i Fredericia og i Kbhvn. hos Bloch & Andresens Fabriker A/S; startede eget firma (agentur tekstil) 1927.

Medl. af bestyrelsen for Danske Studenters Roklub fra 1924, næstformand 1927, formand 1939-57; formand i Skovshoved Idrætsforening 1947-54; medl. af bestyrelsen og kasserer for Dansk Idræts-Forbund fra 1955; medl. af bestyrelsen for British Import Union, for Dansk Maskinpart A/S og for A/S British Motors Import & Holding Company; medl. af sø- og handelsretten 1955.

Æresmedlem af forsk, idrætsforeninger.

Adresse: Damgårdsv. 39, Klampenborg.

SCHACK Karin Birgitte komtesse, hofdame; f. 11/1 1925 på Schackenborg; datter af amtmand, kammerherre, hofjægermester, lensgreve Otto Didrik Schack (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Karin f. von Schack; ugift.

Student (Tønder) 1943; studerede jura og sprog; ansat i Dansk Røde Kors jan.-juli 1947; hofdame hos H. M. dronningen fra 1948.

Adresse: Christiansborg Ridebane 15,

Kbhvn. K.

SCHACK Kar! Ludvig Marcussen landsretssagfører, R.; f. 10/1 1888 i Knudsker; søn af proprietær Ulrik Marcussen Schack (død 1935) og hustru Kristine f. Olsen (død 1926); gift (10/3 1917) m. Ellen Gudrun S., f. 22/3 1893 i Fredericia, datter af postmester August Nielsen, Horsens (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Alma f. Christensen (død 1939).

Student (Viborg) 1906; cand. jur. 1912; byfogedfuldm. i Horsens 1912; birkefuldm. ved Holsteinborg birk 1916; dommerfuldm. ved afdelingskontoret i Skælskør med bopæl i Rude 1919; landsretssagf. smstds 1935; till. auktionsleder smstds.

Medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og Omegn 1928, af repræsentantskabet for Danmarks Sparekasseforening 1950, af bestyrelsen for Foreningen af Sparekasser i Præstø og Sorø Amtskredse 1948 og af repræsentantskabet for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser 1951; formand for Dansk Jagtforening 1939; medl. af jagtrådet 1941, af præsidiet og bestyrelsen for jagt- og skovbrugsmuseet i Hørsholm 1940-41, af reservatudvalget 1941 og af reservatrådet 1948; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Jagtforsikring 1945; vicepræsident ved den 7. nordiske jægerkongres i Kbhvn. 1947; medl. af Nordiske Jægeres Samvirke 1948; medl. af bestyrelsen og formand for forretningsudvalget for Kalø Jagtgaard 1950; medl. af Conseil international de la Chasse 1950.

Adresse: Rude.

SCHACK Poul forpagter, R.; f. 23/11 1885 på Bornholm; søn af proprietær Ulrik Marcussen Schack (død 1935) og hustru Kristine f. Olsen (død 1926); gift (14 11 1925) m. Annie S., f. 12/5 1894, datter af afdøde gartner E Hector.

Inspektør på Førslevgaard ved Fuglebjerg 1914-41; forpagter på Fugle-bjærggaard fra 1941.

Næstformand i Fuglebjerg sogneråd 1943-50; formand for Haandværker-Han-dels- og Landbrugsbanken i Næstved og for Arbejdsgiverforeningen for Landbruget på Sjælland og Møen; næstformand i Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger til 1956.

Adresse: Fuglebjærggaard pr. Fuglebjerg.

SCHACKE Erik generalkonsul, direktør, R1., Chr. X Fr. M. p.p.; f. 10/3 1887 i Kbhvn.; søn af grosserer H F C Schacke (død 1900) og hustru Julie f. Bording (død 1941); gift (1912) m. Mary S., f. i Leith, datter af grosserer Harald Olsen Martindale (død 1935) og hustru Mary f. Martindale (død 1921).

Eks. fra De Brockske handelsskoler 1903; uddannet ved handelen i Hamborg, Edinburgh og London, etableret eget firma (landbrugsprodukter) i Leith 1921, omdannet til aktieselskab 1943; till. indehaver af firmaet H O Martindale & Son (artikler til støberier) 1930; dansk konsul for Øst- og Nord-Skotland 1934, generalkonsul 1951. Repræsentant for Dansk Samvirke 1923; æresmedlem i Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond 1926; fondets generalrepræsentant for Storbritannien 1933; stiftede foreningen Dano-Scottish Society i Edinburgh 1935; medl. af bestyrelsen for Royal Scottish Geographical Society 1938, af forstanderskabet folden skandinaviske kirke i Leith 1939, af Port Welfare Committee 1941 og af Scotland's Gardens Scheme 1949; vicepræsident i St. Andrew Society of Denmark 1949 og i Scottish Peat and Land Development Association 1951; formand for The Consular Corps i Edinburgh-Leith 1951-53; præsident for Edinburgh & Leith Society for the relief of Deserving Foreigners in Distress 1953. Udenl. orden: I.F.3. Adresse: 22, Regent Terrace, Edinburgh, Skotland.

SCHAEFFER W Hj. direktør, grosserer, K.DM.p.p.; f. 8/11 1881 i Kbhvn.; søn af møbelfabrikant Carl Schaeffer (død 1930) og hustru Lydia f. Lutz (død 1933); gift (1906) m. Edith Birgitte S., f. 25/7 1888 i Kbhvn., død 1941, datter af købmand P Laursen (død 1925) og hustru Mariane f. Hjorth (død 1913).

Uddannet i håndværk og handel i Kbhvn.; videre uddannelse hos Maple & Cie, Paris-London og i forsk, firmaer i Tyskland 1903-05; begyndt egen virksomhed i Kbhvn. (firma Nordiske Møbel-Pakhuse) 1906, virksomheden omdannet til aktieselskab 1940, formand i bestyrelsen og direktør for samme til 1955; stiftet AS Tæppecentralen 1937 (nu Østerbros Magasin A/S), formand i bestyrelsen og direktør for samme; studierejse til Amerika 1914; grossererborgerskab 1918.

Handelskyndig tillidsmand ved akkord-forhandling i møbelbranchen 1930-52; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Grundejerforening fra 1939 (næstformand 1944 -1952), af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring fra 1937 og af sammes faste udvalg 1945-56; lægdommer i boligretten i Kbhvn. 1940-52; medstifter af Foreningen af Importører i Møbelbranchen i Danmark 1942, formand 1942-56; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Kreditforening 1943-56, af Kbhvns kommunes nævn for fremlejemål 1943-45, af boligudvalget for Kbhvn. 1945-52, af indenrigsministeriets opvarmningsudvalg fra 1946, af repræ-

sentantskabet for Det danske Selskab fra 1946. af bestyrelsen for A/S Cufadan 1953-57 samt for A/S Kymeia og A S Tento fra 1956-57.

Udenl. ordener: Fi.L.2s.; P.St.Gr.3.; S.V.2.

Adresse: Østerbrog. 114, Kbhvn. Ø.

SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL Cai baron, redaktør, kaptajn, R.DM., HTH. p.p.; f. 23 10 1877 i Viborg; søn af oberstløjtnant, baron Ludvig Schaffa-litzky de Muckadell (død 1922, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Fanny f. Holm (død 1944); gift (15/12 1900) m. Ellen S. de M„ f. 14/2 1879 i Malmø, datter af fabrikant Seiersen (død 1896) og hustru f. Fritsche (død 1919).

Sekondløjtn. i søetaten 1898, pre-mierløjtn. 1902, kaptajn 1914, afsked 1920; direktør for orlogsværftets regn-skabsafd. 1920; afdelingschef i marineministeriet 1926; afsked 1931; leder af Berlingske Tidendes Berlin redaktion 1932-38; nordisk redaktør ved Berlingske Tidende 1938-40; udenrigs og militærpolitisk redaktør ved Berlingske Tidende 1940-41; redaktør af Berlingske Aftenavis 1941-45; fast lederskribent ved Berlingske Tidende.

Formand for Søløjtnant-Selskabet 1912-14; værge for Holmens kirke 1926-32; attaché for det danske olympiahold ved olympiaden i Berlin 1936.

Har udg.: Haandbog i Nordens Søkrigs-historie (1911); Grønland i Forvandlingens Tegn (1929); Nyboderdrengen (1931); Chresten Jungmand (1932); Chresten Kok (1933); Søkadet Flink (1934); Søløjtnant Erik Viking (1935); Radiotelegrafist Prik (1936); Pehr SeDtimus (1937); Frisk og Laber (1938); Den sidste Graaspurv (1939); Hurra for Willemoes (1940); Kanonbaad ohøj (1941); Lærling Klar (1942); Skarpe Skud (1943); Under Lilliebanneret (1944); »Hekla« letter (1945): Torden over Nordsøen (1946); Sorte Pim (1948); M.S. »Familien Jensen«; Det stjaalne Kloster (1949); Lord Søren (1950); Den gamle Kommandør fortæller (1950); Stormen paa Anholt (1951); Den kidnappede Admiral (1952); Peter Bolettes Fyrtaarn (1953): Kaptajn Jansen tager Tiansen (1954); Generalens Testamente (1954); Dronningens Marmorhaand (1955); Vi-cekaDtajn Aqarius (1956).

Udenl. ordener: I.F.2.; M.Gr.3.; N.O.N. 3.: R. St.Stan.3.; S.Sv.31.

Adresse: Godsforvalterboligen, Giese-

gaard pr. Kværkeby.

SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL Christian baron, kammerherre, hofjægermester, R.DM.; f. 21/8 1894 på Broby-gaard; søn af kammerherre, hofjægermester, lensgreve Albrecht Schaffalitzky de Muckadell (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Charlotte f. Ce-derfeld de Simonsen (død 1918); gift (12'5 1920) m. Roskva S. de M„ f. 5/8 1887 i Kbhvn., datter af inspektør ved Det tekniske Selskabs skole Julius Metz (død 1930) og hustru Elisabeth f. Fuglede Jensen (død 1898).

Student (Odense katedralskole) 1912; forstkand. 1919; ansat ved Government Forest Service, USA i Medicine Bow National Forest, Wyo, 1920-21; beskæftiget ved kortlægning og planlægning af grevskabet Muckadell skovdistrikt 1921-24; ejer af Bjergsted Skov ved Jyderup 1924-56.

Formand for Dansk Skovforenings handelsudvalg 1936-46 og for foreningens bestyrelse 1941-47, derefter æresmedlem; medl. af landbrugsministeriets brændselsudvalg 1940-50, af forvaltningsnævnet for Krigsforsikring af Skove og Plantager 1940-53, af den forstlige forsøgskommission 1941-57, af Bregninge-Bjergsted sogneråd 1943-46 og 1950-54 og af statens skovnævn 1946 -47; kurator for Vallø stift 1948.

Adresse: Bjergsted Skov, Jyderup.

SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL Erik lensgreve, kammerherre, hofjægermester, R.; f. 5/8 1888 på Brobygaard; søn af kammerherre, hofjægermester, lensgreve Albrecht Schaftalitzky de Muckadell (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Charlotte f. Cederfeld de Simonsen (død 1918); gift (28/9 1923) m. Anna Elisabeth S. de M., f. 19/10 1896 på Ørbæklunde, datter af godsejer Rs. L H Leth Lange (død 1920) og hustru Bodil f. Langkilde (død 1954).

Student (Odense katedralskole) 1906; cand. jur. 1912; sekondløjtn. i livgarden 1916; forpagter af Brobygaard 1916; besidder af grevskabet Muckadells successorfond fra 1939. Ejer af godserne Arreskov, Brobygaard og Gelskov fra 1941.

Formand for det kommunale nævnin-gegrundlisteudvalg 1919-41; medl. af Fynske Brandassurances forretningsudvalg 1920-51, næstformand 1934-47, formand 1947-51 og medl. af repræsentantskabet for samme fra 1951; formand for Haglskadeforsikringsselskabet for Fyns Stift 1920-52; medl. af repræsentantskabet for Fyns Landmandsbank 1921-43, af Sønder-Broby sogneråd 1921-33 (sognerådsformand 1929-33). af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug 1921-22, af lens-nævnet for stamhuset Erholm og Sønder-gaarde 1925-27, af repræsentantskabet for Odense-Nørre Broby-Faaborg Banen 1929-33, af repræsentantskabet for Dansk Skovforening 1935-40 og af eks-propriationstaksationskommissionen for Svendborg amt i h. t. lov af 1. febr. 1930 1933; formand for den stående voldgiftsdomstol for Svendborg amt vedr. handelen med husdyr 1936-39; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Handelsbank fra 1939.

Adresse: Arreskov pr. Korinth.

SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL Johan Ludvig baron, hofjægermester, R.; f. 21/4 1894 på Rødkilde; søn af baron Ludvig Schaftalitzky de Muckadell (død 1923) og hustru Emma f. Hansen (død 1957); gift (19/10 1918) m. Else S. de M., f. 24/6 1897 i Kbhvn., datter af grosserer Leopold Gyth (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Kirsa f. Undset (død 1946).

Udgået fra Odense katedralskole; løjtnant ved jydske dragonregiment; forpagter af Margrethesminde 1921-28; ejer af Rødkilde 1928-55.

Medl. af overmønstrings- og remonte-kommissionen i 3. udskrivningskreds samt af fl. bestyrelser.

Adresse: Godthaab, N-Strandv. 236,

Aalsgaarde.

SCHANNE Margrethe solodanserinde, R.; f. 21/11 i Kbhvn.; datter af sproglærer Jean B Schanne (død 1957) og hustru Emilie f. Hansen.

Uddannet på Det kgl. Teaters balletskole; balletdanserinde 1940; solodanserinde 1943; studieophold i Paris og London 1946-47; tilknyttet Ballets des Hiamps-Elysées april-juli 1947; gæstespil på Stockholms Opera febr. 1951 og i Paris okt.-nov. 1955; tilknyttet Grand Ballet Marquis de Cuevas jan.-maj 1956.

Hovedroller: Sommerfuglen i Valkyrien (debut); Kadetten Edward i Fjernt fra Danmark; Malerinden i Thorvaldsen; Den unge Pige i Rosendrømmen; Sommerfuglen i Vaaren; Prelude i Chopi-niana; Cirkusprinsessen i Den detroniserede Dyretæmmer; Den længselsfulde Pige i Passiones; Maj i Tolv med Posten; Sylfiden; Prinsessen i Historien om en Soldat; Columbine i Drømmebilleder; Kvinden i Rhapsodi; Den blaa Fugl i Auroras Bryllup; Ballerinaen i Petrou-schka; Motivet i Concerto; Senorita i Morgen, Middag og Aften; Svaneprinsessen i Svanesøen; Den unge Pige i Drift; Giselle; Pas de deux i Graduation Ball; 1. Sats i Symphony i C; Pa-riserinden i Parisiana; Søvngængersken; Serenade; Tornerose.

Tildelt fl. legater, bl. a. Betty Hennings Legat 1940, Antikvar Julius Petersens Legat 1942 og Sanders Legat 1951 samt Teaterpokalen 1955.

Adresse: Dronningens Tværg. 37,

Kbhvn. K.

SCHARFF William professor, kunstmaler, K.DM.p.p.; f. 30/10 1886 i Kbhvn.; søn af bagermester Johannes Scharff (død 1935) og hustru Margrethe f. Larsen (død 1936); gift (12/12 1914) m. pianistinde Ingeborg S., f. 6/2 1889 i Kbhvn., datter af maskinmester Valdemar Ussing (død 1925) og hustru Sofie f. Poulsen.

Elev af Zahrtmann 1907-08, af Johan Rohde 1909, af Aranjo, Paris 1920; studierejser til Paris 1910-11, Italien-Frankrig 1920, Italien, Spanien, Frankrig, Holland 1923-24; Italien og Grækenland 1927 (Ny Carlsbergfondets stipendiat); Frankrig og Italien 1935 (An-ckerske Legat); udstillede på De 13's udstilling 1909-10 og 11, i Grønningen fra 1916; udstillede på den skandinaviske udstilling Unional i Stockholm 1927; vandreudstilling i USA 1928; udstillede på Unesco-udstilling i Paris 1947, Nordisk Udstilling i Stockholm 1948, Biennalen i Venedig 1949, Dansk Udstilling i London 1949, på udstilling i Holland 1949 og på »Den danske Uge« i Basel 1955; Eckersberg-medaljen 1923; Thorvaldsen-medaljen 1957; professor i malerkunst ved akademiet 1951-31. juli 1957.

Medl. af bestyrelsen for Kunstforeningen 1937-40, af kunstnersamfundets jury 1937-40, af akademirådet fra 1940 og af statens udvalg for udstillinger i udlandet; medl. af gallerikommissionen 1950-53.

Hovedværker: Min Søster (1913, kunstmuseet); Drenge ser paa en Tudse (kunstmuseet); Legende (1916); Komposition i rødt: Høns (1918); Selvportræt (1919); Komposition: Legende (1920); Dekorationer til Musikværelse (1921); Fantasi over Paolo Uccello: La Battag-lia i Firenze (1923-24, på kunstakademiet); Mosekonen brygger - Legende (1926-29), Modelstudie (1929) og Granskov (1934, alle 3 på statens museum for kunst); 2 loftsfelter symboliserende musiken og dansen i den nye talescenes tilskuerrum (1930); Bergsjøholms Rotunde, Sverige (1931-33); Morten II (1934, Randers museum); Oplæsning (1934) og Granskov (1935, begge på Århus museum); dekorationer i funktionærernes spisesal og læseværelse på Carlsberg Bryggerierne; udsmykningen af Børnesanatoriet i Vordingborg (1939-41); udsmykning i fresko af Studentergårdens festsal (1944-52); fortæppe til Tivolis koncertsal (1956); Det daglige Brød (Malmø museum); Granskov (Ystad museum); Skovinteriør (museet i Gbte-borg); portrætter af undervisningsminister Julius Bomholt (1953, folketinget) samt skuespillerinde Bodil Ipsen (1953) og professor Niels Bohr (1955, begge på Frederiksborg museet); første retrospektive udstilling i Århus 1936; Biennalen, Venedig 1936.

Medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening, af bestyrelsen for Thorvaldsens museum og af bestyrelsen for Winkel & Magnussens Fond 1949-51.

Udenl. orden: S.V.22.

Adresse: Strandg. 46, Kbhvn. K. og

Spaanekrogen, Tisvildeleje.

SCHARLING Christian slagtermester; f. 30/9 1888 i Kbhvn.; søn af murermester Vilhelm Scharling (død 1918) og hustru Henriette f. Nimb (død 1890); gift (5/11 1916) m. Bodil Marie S„ f. 28/12 1897, datter af snedkermester P Christian Mikkelsen (død 1936) og hustru Jensigne f. Mikkelsen (død 1930).

Udlært som slagtersvend 1907; arbejdet som svend i Danmark og USA; egen forretning i Kbhvn.

Næstformand i bestyrelsen for Johan Bekker og Hustrus Stiftelse; bisidder i Kbhvns Slagterlaugs bestyrelse fra 1940; medl. af Håndværkerforeningens repræsentantskab; lærer ved den af Slagterlauget og Slagtermesterforeningen oprettede lærlingeskole; medl. af noteringsudvalget for slagtede kød- og flæskevarer i Kødbyen og for levende kvæg på Kbhvns Kvægtorv; skuemester ved svendeprøver på Kbhvns off. slagtehuse.

Adresse: Holcks Plads 18, Kbhvn.Brh.

Sommerbolig: Peter Frederiksens Vej,

Liseleje.

SCHAU EFG amtmand, K.DM.p.p.; f. 21/4 1895 i Kbhvn.; søn af højesteretsdommer, dr. jur. V Schau (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Anna f. Meldahl (død 1951); gift (23/6 1920) m. Ulla S., f. 9/1 1900 på Sankt Thomas, datter af ritmester, kammerjunker C E R van Deurs (død 1946) og hustru Thora f. Nielsen (død 1922).

Student (Østre borgerdydskole) 1913; cand. jur. 1919; fg. sekretær i indenrigsministeriet s. å., sekretær 1921, fuldmægtig 1932,ekspeditionssekr. 1934, kontorchef 1937; till. sekretær ved overværgerådet 1919-30 og sekretær ved mæglingsrådet for kommunal lægehjælp 1933-42; kst. amtmand i Vejle i 1937; amtmand over Skanderborg amt fra 1942.

Medl. af Studenterforeningens seniorat 1919-22. formand for repræsentantskabet 1922-25; medl. af økonomiudvalget 1925-30 og 1931-33 (formand 1927-30, 1931-33); ledende senior 1930-31; medl. af bestyrelsen for Seniorklubben 1921-42 (formand 1932-42); ledende senior for Århus Studenterforening 1943-45; formand i bestyrelsen for Ritmester Niels von Kroghs Legat fra 1923; medl. af bestyrelsen for Overkammerherre Ox-holms Fond fra 1923 og for A/S Julius Nielsen, Vojens fra 1924; tekn. delegeret ved 1. konference til kodifikation af international ret i Haag 1930; medl. af bestyrelsen for Ministerialforeningen 1933-38, formand 1937-38; sekretær for den danske styrelse af Det nordiske administrative Forbund 1936-42 till. medl. af hovedbestyrelsen 1941-50; medl. af repræsentantskabet for Banken for Skanderborg og Omegn 1943-45 og fra 1947 (formand fra 1947), af bestyrelsen for Horsens Vestbaner fra 1943 (næstformand fra 1946) og for Horsens-Bry-rup-Silkeborg Jernbane fra 1944 (næstformand 1951, formand fra 1956); formand for mødrehjælpsinstitutionen i Århus 1943-46 og for foreningen Nordens Skanderborg afd. 1944-47; medl. af bestyreisen for Th. Langs skoler, Silkeborg fra 1948; formand for års-listeudvalget for den østjydske nævningekreds fra 1951 og for amtsung-domsnævnet for Skanderborg amt fra 1954.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Skanderborg.

SCHAUMBURG Ernst kammerherre, K1. DM., Chr.XM.T., HTH.p.p.; f. 28/2 1892; søn af fotograf Conrad Sehaumburg (død 1930) og hustru Josephine f. de Blanck (død 1937); gift (29/11 1918) m. Kirsten S„ f. 16/6 1897 på Frdbg., datter af grosserer Jacob Stilling-Andersen (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Marie f. Tranberg (død 1936).

Student 1910; premierløjtn. i rytteriet (4. dragonregiment) 1914; berider 1920; adjutant ved gardehusarregimentet 1921 -26; ritmester 1925; eskadronschef ved gardehusarregimentet 1925-30; adjutant hos kong Christian X 1930-39; ceremonimester ved H. M. kongens hof 1939; H. M. kongens staldmester fra 1940; chef for den kgl. staldetat 1940-52.

Udenl. ordener: B.L.5.; Fi.H.R.31; F.Æ. L.2.; I.F.3.; I.Kr.5.; N.O.N.2.; N.St.O.21.; S.Kr.3.; S.N.I.; S.Sv.3».; S.V.21.; Æt.S.l.

Adresse: Amalieg. 24, Kbhvn. K.

SCHAUMBURG Hans Christian kontorchef; f. 19/6 1912 i Lemvig; søn af repræsentant Christian Christensen (død 1951) og hustru Aurora f. Sehaumburg: gift (5/12 1936) m. Addy S., f. 20/2 1914 i Kbhvn., datter af skibssnedker Georg Petersen (død 1953) og hustru Emma f. Schæffer (død 1954).

Student (Østre borgerdydskole) 1930; eand. jur. 1936; fg. sekretær i justitsministeriet s. å., udnævnt 1939, fuldmægtig 1946, ekspeditionssekr. 1950, fg. kontorchef 1952, udnævnt 1954; kst. dommer i østre landsret s. å.; till. dom-merfuidm. i Skjern 1936-38; sekretær i Iandsnævnet for børneforsorg 1938-40; sekretær og medhjælper hos statsadvokaten for Kbhvn. 1940-54; formand for justitsministeriets vivisektionsud-valg 1953.

Adresse: Østerbrog. 141. Kbhvn. Ø.

SCHAUMBURG-CHR1STENSEN Niels politimester, R.; f. 19/6 1912 i Lemvig; søn af repræsentant Christian Christensen (død 1951) og hustru Aurora f. Sehaumburg; gift (16/1 1938) m. Xenia S-C, f. 2/3 1914 i Kbhvn., datter af vognmand Sofus Johansen (død 1952) og hustru Elna f. Nielsen (død 1955).

Student (Østre borgerdydskole) 1930; cand. jur. 1936; fg. sekretær i landbrugsministeriet s. å., i justitsministeriet 1937, udnævnt 1939; politifuldm. i Kolding 1938-39; kst. politiadvokat i Kbhvn. 1943-45; fuldmægtig i justitsministeriet 1945, ekspeditionssekr. 1949, kontorchef 1954; kst. dommer i østre landsret i 1950; kst. politimester i

Aabenraa 1951-54; politimester smstds fra 1954; till. sekretær hos rigspolitichefen 1939-49; medhjælper for statsadvokaten for Sjælland 1946-50; lærer ved statens politiskole 1940-50.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Politimestre i Danmark.

Adresse: Jørgensgård 31, Aabenraa.

SCHAUMBURG-KRISTENSEN Knud overingeniør. R.; f. 3/3 1894 i Ærøskøbing; søn af kommunelærer Kristen Kristensen (død 1944) og hustru Henrikke f. Sehaumburg (død 1938); gift (8/6 1920) m. Ida Marie S-K., f. 18/8 1893 i Kbhvn., datter af grosserer Einar Munksgaard (død 1932) og hustru Olga f. Olesen (død 1929).

Student (Stenhus) 1912; cand. polyt. 1918; ingeniør i Kbhvns Telefon Akts. 1918, afdelingsing. 1937, rrief for sekretariatet 1944, overing. og chef for selskabets linieafd. 1950.

Medl. af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1946.

Adresse: I E Ohlsens G. 19, Kbhvn. Ø.

SCHEEL Esther journalist, forfatter; f. 16/5 1897 på Fredsholm ved Nakskov; datter af forpagter 0 Fabricius, Korse-bølle (død 1953) og hustru Minna Au-guste f. Esbensen (død 1952); gift (16/11 1917, ægteskabet opløst 1925) m. generalkonsul Poul Scheel (se denne).

Student (Th. Langs skole. Silkeborg) 1914; debuterede på Det ny Teater 27. jan. 1917; skuespillerinde ved dette teater 1917-18; begyndte skribentvirksomhed ved ugeblade og Politikens Magasin 1928; medarbejder ved B.T. 1929-41; bosat i London 1945-47; redigeret det internationale værk Kvindens århundrede, som udarbejdes i landene tilsluttet Forenede Nationer.

Har skrevet (s. m. Bodil Westergård): Mad og Køkken (lærebog i madlavning, 1939); Syltning og Kræs (1940) o. fl. små bøger; har redigeret Haandbog for Nutidshjem (1938, senere norsk og svensk udg.).

Adresse: Næstvedg. 15, Kbhvn. Ø.

SCHEEL F C R greve, hofjægermester, kaptajn, R.; f. 17/12 1897 på Trudsholm; søn af hofjægermester, greve Henrik Scheel til stamhuset Rosenkrantz (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Sophie Louise f. baronesse de Falsen-Zytphen-Adeler (død 1942); gift (18/11 1926) m. Polly S„ f. 24/7 1897, datter af hofjægermester, kammerjunker baron Gustav Lerche (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Adane f. baronesse Wedell-Wedellsborg.

Land- og skovbruger; ejer af Rye-gaard og Trudsholm. Kaptajn af res. i artilleriet.

Medbestyrer af det Zytphen-Adelerske Familielegat; medl. af Rye-Sonnerup sogneråd.

Adresse: Ryegaard pr. Kirke Saaby.

SCHEEL Ove direktør, greve, R., Chr.X i Fr.M.; f. 21/9 1894 i Skads; søn af greve Fritz Scheel (død 1931) og hustru Sophie Mathilde f. Jespersen (død 1949); gift (28/12 1922) m. Anna Margreta S., f. i Jonkbping, datter af pastor Philemon Petri og hustru Brita f. Grundeli.

Student (Øregaard gymn.) 1913; cand. phil. 1915; studerede ved polyteknisk læreanstalt 1914-18; tekn. assistent ved patentkommissionen 1918-19; ingeniør i firmaet The Associated British Machine-tool-Makers (Grew Blair Comp.. Ltd., Copenhagen) 1919-22; ingeniør i firmaet Thomas B Thrige, Odense 1922-26; direktør for dette firmas London afd. 1926-37; derefter direktør for The Danish Baker Ltd.; direktør for Danish Eye-Bread Comp. Ltd. og for Scandina-vian Art Galleries Ltd.; indehaver og leder af Anglo-Danish Information Office, London fra 1945.

Medl. af bestyrelsen for The T.B.T. Electric Comp., Ltd., London 1926-37 og for Foreningen Danmark (The Danish Club), London 1927-37; repræsentant i London for Dansk Samvirke fra 1927, tildelt foreningens hædersmed. 1953; formand i bestyrelsen for The Malga (London) Limited 1929-34; medl. af bestyrelsen for The Anglo Danish Society 1936-39; hon. sekretær for The Universal . Philharmonic Orchestra, London 1939-41; medl. af den danske olympiade-komité 1948; Fellow of Royal Society of Art 1948; medl. af komiteen for udstillingen Danish Art Treasures through the Ages, London 1948.

Adresse: Upcote House Romeland,

St. Albans, Herts, England.

SCHEEL Paul apoteker, K.DM.p.p.; f. 28/8 1870 i Kbhvn.; søn af grosserer A V Scheel (død 1923) og hustru f. Kramer (død 1921); gift (28/10 1919) m. Ellen S., f. 11/5 1891, død 1929, datter af grosserer Leo Marcus (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Britta f. Hansen; gift (10/4 1937) m. Ida S., f. 11/3 på Maglegaard ved Roskilde, død 1954, datter af hofjægermester J Th. Havsteen (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Ida f. Blechingberg (død 1918).

Uddannet på Vesterbro apotek; cand. pharm. 1893; derefter apotekermedhjælper på Vesterbro apotek; hos Gustav Lotze i Odense 1897-1908; ejer af Hørsholm apotek fra 1908.

Formand for Hørsholm sogneråd 1914-21; æresmedlem af Hørsholm sogns Grundejer- og Kommunalforening og af Hørsholm Museumsforening; medl. af bestyrelsen for Landkommuner med bymæssig Bebyggelse 1919-32; stifter af og formand for Dansk Skatteborgerforening 1921-24; formand for Danmarks Apotekerforenings nordre sjællandske kreds 1911-44; medl. af hovedbestyrel-

| sen for Danmarks Apotekerforening 1918-20 og 1923-28; formand i Sammenslutningen af Apotekere med reelt Privilegium 1927-46, derefter æresmedlem; medl. af indenrigsministeriets apoteknævn; præsident i Forenede Danske Motorejere 1931-47; medl. af de nordiske motororganisationers permanente komité i Stockholm 1928-47; æresmedlem af Kgl. dansk Automobil Klub, af Forenede danske Motorejere, af Kgl. norsk Automobil Klub, af Norges Automobilforbund og af Motormannes Riksfor-bund, Sverige; medl. af Turistrådet, af Turistforeningen for Danmarks kbhvn-ske afd.'s bestyrelse 1922-45, af udvalget ang. driften af Jægersborg Dyrehave 1926-47 og af bestyrelsen for Friluftsteatret i Dyrehaven til 1949; næstformand i bestyrelsen for A/S Det danske Medicinal- og Kemikalie-Kompagni til 1957; medl. af bestyrelsen for For-sikringsakts. Auto-Lloyd; delegeret i Landmandsbankens Hørsholm afd. fra 1921; har været medl. af en række kommissioner og udvalg.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Hørsholm.

SCHEEL Poul generalkonsul, K.DM.p.p.; f. 4/4 1890 i Holbæk; søn af sagfører J G Scheel (død 1944) og Marie f. Jungersen (død 1942); gift (22/8 1950) m. Edel S., f. 11/11 1910 i Hjørring, datter af kobbersmedemester Eduard Kjerstrup og hustru Signe f. Nielsen (død 1922).

Student (Roskilde) 1909; cand. jur. 1915; assistent i udenrigsministeriet s. å„ fg. fuldmægtig 1917; fuldmægtig 1920; vicekonsul i London 1920; lega-tionssekr. i Paris 1922; chef for udenrigsministeriets politisk-handelspoliti-ske afd.'s 3. kontor 1924; chargé d'af-faires og legationsråd i Tokyo 1928; chef for udenrigsministeriets politisk-ju-ridiske afd.'s 1. kontor 1930; 1. legati-onssekr. (legationsråd) i London 1932; generalkonsul og legationsråd i Shanghai og konsuldommer for Kina 1935; generalkonsul i Chicago 1947.

Udenl. ordener: B.K.3.; F.Æ.L.5.; J.Kr.E.T.; J.O.S.3.; Stb.G.V.J.M.; S.V.31.

Adresse: Danish Consulate General,

38 East Bellevue Place, Chicago 11,

111.. USA.

SCHEIBEL Erik direktør, oberstløjtnant, civilingeniør, K.DM.p.p.; f. 2/6 1891 i Assens; søn af grosserer Johannes Scheibel (død 1935) og hustru Ingeborg f. Dreyer (død 1955); gift 1. gang (29/9 1921) m. Helga S., f. 23/2 1893 i Shanghai, død 1947; 2. gang (1/4 1950) m. Marta Marie Dorothea S., f. 18/3 1904 i Diernisse, døtre af købmand Martin Rohde (død 1904) og hustru Marie f. Petersen-Høy (død 1949).

Premierløjtn. 1911; udenfor nr. 1919; kaptajn af res. 1929; oberstløjtn. af forstærkningen 1945; afsked 1951; filialdir. i Dansk Italiensk Export Co. i Italien 1919-21; direktør for D B Acton & Co., Sydney, Australien 1921-28; direktør for A/S Roulunds Fabriker, Odense 1929.

Formand i bestyrelsen for I/S Fyns-værket fra 1950; medl. af bestyrelsen for Danske Elværkers Forening; medl. af Dansk Ingeniørforening, af tilsynsrådet for Handelsbanken i Odense og for Fyns Stifts Sparekasse, af kontrolkomitéen for Livsforsikringsselskabet Hafnia, af repræsentantskabet for For-sikringsakts. Danske Phønix, af bestyrelsen for A/S Roulunds Fabriker og for AS Det Danske Gascompagni; medl. af Odense byråd 1943-54, af magistraten 1946-54, viceborgmester 1950-54.

Udenl. orden: N.St.0.31.

Adresse: Rugårdsv. 101, Odense.

SCHE1BEL Povl kommandør, K.DM..HTS. p.p.; f. 11/1 1893 i Kbhvn.; søn af grosserer Johannes Scheibel (død 1935) og hustru Ingeborg f. Dreyer (død 1955); gift (2/2 1927) m. Kate S., f. 13/1 1903 i Brede, datter af fabrikant Edmund Daverkosen (død 1918) og hustru Olga f. Josephsen.

Sekondløjtn. 1913; flyvebådsfører 1916; gennemgik H.M. Navigation School i Portsmouth 1920; studerede meteorologi ved meteorologisk institut i Kbhvn. og ved Meteorologicai Office i London s. å. og ved Office National Météorolo-gique i Paris 1924; overvejende tjeneste ved søværnets flyvevæsen 1916-36; chef for fiskeriinspektionen og for inspektionsskibet Islands Falk 1936-37; kommandørkapt. 1937; stabschef ved flyvevæsenet 1938; chef for inspektionsskibet Ingolf 1940; chef for kadetdelingen 1941; chef for flyvevæsenet 1941-47; kommandør 1945; chef for jyd-ske marinekommando 1950, for Bælternes marinekommando 1951; afsked 1955.

Udenl. ordener: B.Cr.M.l.; B.L.5.; F.Æ.L.5.; N.O.N.3.; S.Sv.31.

Adresse: Strandv. 217. Hellerup.

SCHEIBYE Bjørn oberstløjtnant, regionsleder, HTH.; f. 28/5 1910 i Køge; søn af maskinfabrikant Frants Scheibye (død 1943) og hustru Helen f. Hvass; gift (1/6 1940) m. Thyra S., f. 7/9 1915 på Asmildkloster landbrugsskole, datter af fh. landbrugsminister Henrik Hauch (se denne).

Landmand 1926-30; på Lyngby landbrugsskole 1930-31; premierløjtn. 1937; kaptajn 1946; oberstløjtn. af fodfolket 1954; regionsleder i hjemmeværnet, region II s. å.

Adresse: Viborg.

SCHELLE Taae kontorchef, R.; f. 30/11 1915 i Hvidbjerg Thy; søn af gårdejer, senere forsikringsinspektør Jens Thomsen Jensen (død 1933) og hustru Ane f. Nielsen (død 1954); gift (28/9 1940) m. Grete Anna S., datter af grosserer Jens

Christian Ulrik Ammentorp Voigt og hustru Emilie f. Kirchheiner.

Student (Birkerød) 1934; cand. jur. 1940; dommerfuldm. i Nykøbing M. og Roskilde s. å.; fg. sekretær i justitsministeriet 1941; sekretær 1944, fuldmægtig 1949, ekspeditionssekr. 1953, fg. kontorchef s. å., udnævnt 1954; till. sekretær, senere fuldmægtig i direktoratet for fængselsvæsenet 1942, kst. kontorchef smstds 1945-50; sekretær hos statsadvokaten for Sjælland 1944-50 og 1951-54. medhjælper hos samme 1946-48, 1951-52 og 1953-54; kst. dommer i vestre landsret 1950-51 og i Kbhvns byret 1952-53; justitsministeriets kasseinsp. ved politimesterembederne 1954-56, ved dommerembederne fra 1956; sagfører 1948 (beskikk. de-pon.); exam. handelsfaglærer 1943; lærer ved Købmandsskolen 1943-50 og 1951-54.

Formand for justitsministeriets udvalg vedr. politiets lokaleforhold; medl. af justitsministeriets udvalg vedr. ændringer i retsplejeloven 1955, af ministeriet for offentlige arbejders udvalg vedr. ekspropriation 1956. af statsministeriets udvalg vedr. offentlighed i forvaltningen 1956 m. m.

Adresse: Almindingen 61, Søborg.

SCHERFIG Hans maler, forfatter; f. 8/4 1905 i Kbhvn.; søn af direktør C D Scherfig (død 1931) og hustru Claudine f. Nielsen (død 1921); gift (20/11 1931) m. malerinden Elisabeth Karlinsky S., f. 19/5 1905 i Wien, datter af maleren, professor Anton H Karlinsky og hustru Emilie f. Wogerer.

Student (Metropolitanskolen) 1924; rejser i Østrig, Frankrig, Amerika, Sovjetunionen og Rumænien; udstillet på Efterårsudstillingen 1928-38, på Corner og Høstudstillingen fra 1939, på Corner fra 1942; medl. af redaktionen af »Plan«; medarbejder ved Arbejderbladet 1930, ved Land og Folk fra 1945 og ved tidsskriftet Tiden.

Fængslet 22. juni-22. aug. 1941.

Har skrevet: Den døde Mand (1937); Den forsvundne Fuldmægtig (1938); Det forsømte Foraar (1940); Idealister (forbudt 1942, udk. i Stockholm 1943, i Danmark 1945); Om Litografi (1947); Danmark i Lys og Skygge (m. fotografier af H Lund Hansen, 1947); Hellas (1949); Rejse i Sovjetunionen (1951); På vej ind i Vandmanden (Essays, 1951); Skorpionen (1953); Det befriede Rumænien (1953).

Adresse: Thorsvighus, Asminderød

Mark pr. Fredensborg.

SCHERZ Gustav ordenspræst, dr. phil.; f. 17/2 1895 i Wien; søn af adjunkt i det østrigske indenrigsministerium Karl Scherz (død 1912) og hustru Maria f. Wilhelmseder (død 1934).

Indtrådte i Redemptoristordenen 1913; student (Hall, Tyrol) 1915; absolutorium fra Collegium Philosophicum-Theologi-cum, Mautern (Steirmark) 1921; præsteviet 1919; præst ved Lungenheilståtte Enzenbach i Steirmark 1920-21, ved den romersk-katholske Skt. Annæ menighed på Amager fra 1922 og till. ved den tyske katholske gudstjeneste i Skt. Knuds kapel fra 1925; dansk indfødsret 1938; bestyrer af Skt. Annæ skole og Vor Frue mellemskole i Kbhvn. 1939-54; studiereiser i Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Sverige, Frankrig og Østrig; dr. phil. ved Kbhvns universitet 1956.

Har udg.: N Stenonis Opera theologica I-II (s. m. Knud Larsen, 1941 og 1947); St. Annæ Kirke og dens Skole i 50 Aar (1947); N Stenonis Epistolae et episto-lae ad eum datae I-II (1952); Im Rufe der Heiligkeit (1953); Vom Wege Niels Steensens. Beitråge zu seiner natur-wissenschaftlichen Entwicklung (disp., 1956); redaktør af Stenoniana Catholica fra 1955.

Adresse: Hans Bogbinders Allé 2,

Kbhvn. S.

SCHEUERMANN Holger overlæge, R.DM., HTS.p.p.; f. 12/2 1877 i Hørsholm; søn af læge P L V Scheuermann (død 1911) og hustru Louise f. Hansen (død 1918); gift (6/5 1905) m. Agda S., f. 19/4 1880 i Kbhvn., datter af grosserer A C E Erlandsen og hustru Wilhelmine f. Hamann.

Student (Frdbg. latinskole) 1895; med. eks. 1902; ved Skt. Johannes stiftelse og Frederiks hospital 1902-04; prakt. i Præstø 1904-07; ved Frederiks hospital 1907; reservelæge ved Garnisonssygehus 1910; assistent ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1910-19; klinisk assistent ved rigshospitalets afd. D 1910-12, ved røntgenkliniken 1913-15, ved massagekliniken 1915-16; reservelæge i marinen 1910, korpslæge 1917, overlæge 1921; leder af marinehospitalets røntgenafd. 1915-39; specialistanerk. (orthopædi og radiologi) 1918; radiolog ved Sundby hospital 1926; leder af Kbhvns militærhospitals røntgenafd. 1928-38 og af Sundby hospitals røntgenafd. 1933; overlæge 1935-47.

Studierejse (krigsorthopædi og krigsinvalideforsorg) til Tyskland 1915.

Formand for Dansk røntgenologisk Forening 1920-21; Membre délegué national des congrés internationaux de médicine et de pharmacie militaires 1928-46; formand for Dansk radiologisk Selskab 1933-34; korresp. medl. af The American Academy of Orthopaedic Sur-geons og af Sociedad Latino-Americana de Ortopedia y Traumatologica.

Udenl. orden: Sp.S.M.F.3.

Adresse: Amalieg. 49, Kbhvn. K.

SCHIBBYE Eigil byretsdommer; f. 25/1 1917 i Aabyhøj; søn af kreditforenings-direktør O Schibbye (død 1957, se Kraks Blå Bog 19o6) og hustru Agnete f. Henrichsen (død 1956); gift (31/3 1944) m. Elida Hegner S., f. 13/3 1920 i Hellerup, datter af forlagsboghandler Johan Frederik Clausen (død 1954) og hustru Edith Hegner f. Pedersen.

Student (Viborg) 1934; cand. jur. 1940; fg. sekretær i justitsministeriet 1940, udnævnt 1945, fuldmægtig 1949; kst. dommer i østre landsret 1950 og 1951-52; ekspeditionssekr. i justitsministeriet 1953; kst. dommer i Kbhvns byret 1952, udnævnt 1954.

Sekretær hos rigsadvokaten i 1941; politifuldm. i Sæby 1941-42; fuldmægtig ved Kbhvns politis undersøgelseskamre i 1942; sekretær i landsnævnet for børneforsorg s. å., sekretær hos rigspolitichefen i 1943; fuldmægtig ved Kbhvns amt i 1944; sekretær hos statsadvokaten for Fyn 1944-47; sekretær i indenrigsministeriet fra 1944.

Medarbejder ved Social-medicinsk Lovsamling (sterilisation og kastration).

Adresse: Strandboulevarden 58,

Kbhvn. Ø.

SCHIBLER J F direktør, R.p.p; f. 12/9 1875 i Viborg; søn af glarmester Jørgen Schibler og hustru Josephine f. Høislev; gift (1/6 1915) m. Martha Maria S., f. 13/4 1885 i Kbhvn., datter af skibsfører E Thomberg (død 1917) og hustru Thora f. Nielsen (død 1921).

Uddannet ved handelen; afdelingschef i Nordiska Kompaniet, Stockholm 1901-07; direktør for A/B John V Lofgren & Co., Stockholm 1907-13; direktør i A/S Th. Wessel & Vett, Magain du Nord 1913, adm. direktør 1930-46.

Medl. af bestyrelsen for A/S Th. Wessel & Vett fra 1933, for A/S Th. Wessel & Vetts Fabrikker 1939-56, for A/S Magasin du Nord i Århus 1935-56, for A/B John V Lofgren & Co., Stockholm og for A/S A M Hirschsprung & Sønner, af kontrolkomitéen for Forsikringsaktie-selskaberne National, Terra og Haand i Haand og for A/S Livsforsikringsselskabet Danebroge, af bestyrelsen for Foreningen af danske Manufaktur-Grossister til 1946 og af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1926-46.

Tildelt Kungl. Sållskapet Pro Patria's belønningsmed. i guld.

Udenl. ordener: S.N.3.; S.V.3.

Adresse: Skt. Annæ PI. 7, Kbhvn. K.

SCHIBSBYE Knud professor dr. phil., R.; f. 29/11 1904 i Hjørring; søn af gårdejer Søren Schibsbye (død 1949) og hustru Ida f. Larsen (død 1910); gift 1. gang (8/7 1927) m. Else S., f. 4/6 1901, død 1951, datter af tømrermester O M Mar-qvardsen og hustru Margrethe f. Mouritzen (død 1932); 2. gang (5/5 1955) m. Merete Octavia S., f. 2/10 1904, datter af sagfører F M Kloch (død 1921) og hustru Ingeborg f. Birk (død 1930).

Student (Hjørring) 1922; cand. mag. 1927; dr. phil. 1936; lektor ved Kbhvns universitet 1943, professor i engelsk ved samme 1950.

Medl. af bestyrelsen for Dansk-Engelsk Selskab.

Har skrevet: Om de udvidede Verbalformers Begreb og Anvendelse i moderne Engelsk (disputats, 1936); Engelsk Stilistik 1 (1939), II (1948); Engelsk synonymik på grammatisk grundlag (1950).

Adresse: Kongedybs Allé 24,

Kbhvn. S.

SCHIERBECK Claes Preben dommer; f. 17/5 1908 i Kongens Lyngby; søn af læge Aage Schierbeck (død 1935) og hustru Ingeborg f. Heiberg (død 1941); gift (15/2 1945) m. Ellinor S., f. 4/1 1919 i Skive, datter af viceskoleinsp. Anton Aagaard (død 1941) og hustru Ingeborg f. Primdahl.

Student (Sorø) 1926; cand. jur. 1934; sagførerfuldm. og sekretær i østre landsret s. å.; dommerfuldm. i Løgstør m. v. 1935. i Århus 1937, i Holstebro 1948 -51 og 1952-57; kst. dommer i vestre landsret 1951-52; dommer i Terndrup 1957.

Medl. af bestyrelsen for hjemmeværnets region III 1947-48 og af tilsynsrådet for Hellum-Hindsted Herreds Sparekasse 1957; sekretær for Fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds 1953-57.

Adresse: Dommerboligen, Terndrup.

Sommerbolig: Søndervig pr. Ringkøbing.

SCHINDLER H direktør, f. 17/9 1894 på Frdbg.; søn af overlærer A J K Schindler (død 1935) og hustru Marie f. Schneekloth (død 1952); gift (2/12 1927) m. Julia S., f. 1/3 1898 i Buenos Aires, datter af stationsforstander Johannes Larpent (død 1903) og hustru Elna f. Holst (død 1931).

Udgået fra Schneekloths skole; løjtnant 1916-19; fuldmægtig i Den Danske Presses Fællesindkøbsforening 1920-23; udvandret til Tanganyika, Østafrika 1923; General Manager for Karimjee Jivanjee Estates, Ltd. til nov. 1955, derefter fast ophold i Danmark.

Adresse: Marconiv. 4. Århus.

SCHINDLER Peter præst, forfatter, D. r.K.H.; f. 16/2 1892 i Kbhvn.; søn af overlærer A J K Schindler (død 1935) og hustru Marie f. Schneekloth (død 1952).

Student (Schneekloths skole) 1909; studerede theologi ved Kbhvns universitet 1909-13; rejse Europa rundt, til Nordafrika, Levanten og Sydøstasien i 1910; konverterede til den katholske kirke 1914; studerede ved Collegium Germanicum i Rom 1914-15, ved Beda College i Rom 1915-17 og ved Grego-riana-Universitetet (filosofi og theologi) i Rom; cand. theol. i Siena 1917; ordineret katholsk præst i domkirken i Siena 1917; kapellan i Kbhvn. 1918-19; studier i Italien 1919-21; kapellan i Svendborg 1921-24; præst i Rudkøbing 1925-28;

kapellan i Kbhvn. 1928-30; studier ved Det pavelige Institut for kristelig Arkæologi i Rom 1931-33; fl. a. studierejser (kunst, arkæologi og kirkehistorie) i Syden og Levanten; rektor for Klosterkirken på Jagtvejen 1933, for Skt. Knuds kapel 1939-42; præst ved Skt. Augustins kirke i Kbhvn. 1942-43; bosat i Rom siden 1946.

Har skrevet kroniker i Nationaltidende, Politiken, Berlingske Aftenavis, København og Information.

Arbejder: digtning: Bag Koøje og Klau-sur (1918); Jomfru Mariæ Rosenkrans (1918); Legende (1921); Vor Herres Jesu Kristi Korsvej (1925); Det kimer i fjærne Riger (1941); Munken og Nattergalen (1944); roman: Trængselsaar (1921); rejser: Det rene Væld (1926); Kølvand og Skinnestribe (1940); Ønskerejsen (1946); Italien — udenfor Rom (1953); Dage i Rom (1955); Ønskerejsen i Østrig (1956); Dage i Norditalien (1956); biografier: Chresten Skikkild (1934); Mogens Francesco Ballin (1936); Robert Hugh Benson (1942); En Ungdom, Martin Schneekloth (1942); G K Chesterton (1944); Theologi; Liturgi, I-II (1928); Benedikt af Nurcias Munkeregel (1929); Vesterledens Munkevæsen I-III (1931-39); Petrus I-II (1944); De apostoliske Fædre I-II (1948); oversat Ricciotti: Jesu Kristi Levned, I-II (1945); prædikensamling: Dette hellige Evangelium (1949); overs, og kommentar til Det nye Testamente (1953); selvbiografien: Vejen til Rom (1949) og Tilbage til Rom (1951) samt en lang række kirkelige oplysnings-skrifter og opbyggelsesbøger; oversat og indledet skrifter af Newman, Chesterton og Karl Adam. Talrige tidsskriftartikler.

Adresse: Collegio Teutonico in Campo

Santo. Cittå del Vaticano.

SCHIØDT Erik overlæge, dr. med.; f. 5/1 1900 i Kbhvn.; søn af direktør Hans Jørgen Schiødt (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Anna Kjerstine f. bie (død 1957); gift (23/5 1925) m. Emma S., f. 21/7 1902 i Vejlby på Fyn, datter af forpagter Svend Lacoppidan og hustru Henriette f. Suenson.

Student (Østersøgades gymn.) 1917; med. eks. 1924; klinisk assistent ved Blegdamshospitalet 1928-30; reservelæge ved Aalborg amtssygehus, med. afd. 1931-32, ved Bispebjerg hospitals med. afd. B og C 1933-38; dr. med. 1931; specialistanerk. (intern medicin) 1934; overlæge ved Aalborg amtssygehus, med. afd. fra 1938, ved hospitalsskibet Jutlandia 1951.

Formand for Dansk Selskab for intern Medicin 1944-45; medl. af sundhedsstyrelsens specialistnævn 1947, af sundhedsstyrelsens og Den alm. danske Lægeforenings udvalg om sygehusvæsenets udbygning 1953-55 og af Sygehusforeningens udvalg til rationalisering af sygehusstatistiken 1956.

Har skrevet: Om Blodlegemernes Permeabilitet (disputats, 1931); Administrativ Sygehusstatistik (1955); Dansk Sygehuspolitik (1956); desuden afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter, særlig om infektions- og blodsygdomme; dag-bladskronikker.

Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordener: A.B.S.M.; F.N.T.M. (Korea); K.W.S.M.

Adresse: Kastetv. 40, Aalborg.

SCHIØLER Gudmund biskop, R.; f. 27/8 1900 i Aalborg; søn af biskop Thomas Schiøler (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Anna f. Syberg Petersen (død 1937): gift (12/11 1929) m. Gunild S., f. 4/4 1899 i Pelcowizna i Polen, datter af landstingsmand, direktør Holger Unmack (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Sigrid f. Hastrup.

Student (Aalborg) 1917; cand. theol. 1924; højskolelærer i Ryslinge 1924-25; sognepræst i Vester-Hæsinge 1925, i Tølløse 1936; biskop over Roskilde stift 1953.

Medl. af bestyrelsen for Santalmis-sionen 1935 (næstformand 1949, formand 1956), af bestyrelsen for Kirkeligt Samfund af 1898, 1938 (formand 1953), af Sprogforeningens tilsynsråd 1939, af bestyrelsen for Grundtvigs konvent 1941-47. af bestyrelsen for A/S Holbæk Amtstidende 1943-54 (formand 1949-53), af bestyrelsen for Grundtvigs højskole 1950 (næstformand 1953), af salmebogsudvalget 1946-52, af bestyrelsen for Det danske Salmebogsselskab 1952 og af bestyrelsen for Liselund-Fondet 1955; formand for det grundtvigske salmebogsudvalg; næstformand i Den danske Folkekirkes Nødhjælp 1954 -57, formand 1957; redaktør af Søndags-læsning 1940-52.

Har skrevet artikler i dagblade og tidsskrifter.

Adresse: Palæet, Roskilde.

SCHIØLER Victor pianist, dirigent, læge, R.p.p.; f. 7/4 1899 i Kbhvn.; gift (7/1 1944) m. læge Helga S., f. Howitz, f. 22/3 1913.

Elev af Augusta Schiøler, Ignaz Friedmann og Arthur Schnabel; debutkoncert 1914; student (Metropolitanskolen) 1917; cand. phil. 1918; med. eks. 1940; første koncertrejse i udlandet 1919, efterfulgt af talrige andre; debut som orkester-dirigent 1923; opera- og balletleder ved Det kgl. Teater 1930, 1. kapelmester og musikalsk konsulent 1931-32.

Formand for Koncertgiver-Ringen 1932-45 og næstformand i Solistforeningen af 1921 fra 1932, formand fra 1946; medl. af Musikrådet fra 1935; medl. af bestyrelsen og formand i musikudvalget for Teater- og Musikorganisationen Arte fra 1952; næstformand i Fællesrådet for udøvende Kunstnere 1954-56, formand fra 1956; beskikket censor ved det kgl. danske musikkonservatorium fra 1954; tilforordnet bestyrelsen for den kulturelle fond fra 1955; formand for landsorganisationen Musik og Ungdom fra 1956; medl. af undervisningsministeriets musikkommission fra 1957.

Udenl. orden: B.K.4.

Adresse: Attemosev. 36, Holte.

SCHIØNNEMANN G skibsreder, R.; f. 19/9 1884 i Kastrup; søn af mølleejer Peter Schiønnemann (død 1913) og hustru Mine Elisabeth f. Rasmussen (død 1905); gift (28/10 1911) m. Else Marie S., f. 30/1 1886 i Roskilde, død 1957, adoptivdatter af afdøde godsejerinde Bothilde Schmidt, Vibygaard.

Udgået fra Slomann's latinskole 1901; uddannelse i shipping hos Johnsen og Jespersen 1902-08, derefter i Hamborg 1909-10; ansat i rederiet C K Hansen 1910-32, som disponent fra 1921; direktør for det første fragtnævn 1918-21; startede Dampskibsselskabet Samsø A/S 1932; kommitteret i Dansk Sejlskibs-rederiforening for mindre Skibe 1950.

Medl. af bestyrelsen for Befragtnings-og Klareringsrådet og for UDSÅ samt af repræsentantskabet for Sygeforsik-ringsforeningen Sjælland; kirkeværge for Helleruplund kirke og medl. af dennes menighedsråd; medl. af Søfartsrå-det, søfartskommissionen, søfartens fællesråd, Ulykkesforsikringsforbundet, handelsflådens velfærdsråd, minestrygnings-udvalget, isbrydningsrådet, Søfartens bibliotek m. v. fra 1950.

Adresse: Toftholm Allé 12, Hellerup.

Sommerbolig: Elsebo, Raageleje pr.

Vejby.

SCHIØRRING Nils professor, dr. Phil.; f. 8/4 1910 i Kbhvn.; søn af kgl. koncertmester Johs. Schiørring (død 1951, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Karen f. Pullich; gift 1. gang (31/10 1941) m. Alice S., f. 18/11 1912 i Kbhvn., død 1945, datter af grosserer Knud Berger (død 1945) og hustru Karen f. Hansen (død 1938); 2. gang (3/4 1951) m. Eva S., f. 19/7 1920 i Grindsted, datter af sagfører P E Brøndberg-Jørgensen (død 1929) og hustru Marry f. Jeppesen.

Student (Metropolitanskolen) 1928; uddannet som cellist af Louis Jensen; mag. art. (musikvidenskab) 1933; dr. phil. 1950; professor i musikvidenskab ved Kbhvns universitet 1954; assistent ved Musikhistorisk museum 1933; program-assist. ved statsradiofoniens musikafd. 1938-39; musik- og teaterkritiker ved Nationaltidende 1939-49; redaktør af Dansk Musiktidsskrift 1943-45; musikkritiker ved Berlingske Tidende 1949.

Medl. af bestyrelsen for Journalistforbundet 1947-50 og 1952-56 (næstformand 1952-53), for Musikhistorisk museum 1949 (formand fra 1954) og for Carl Claudius musikhistoriske samling 1951 (formand fra 1956); medstifter af og medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Musikforskning 1954; konsulent for dansk folkemindesamling 1953.

Har udg.; Gamle danske Viser I-V (1941-42, s. m. Arthur Arnholtz og Finn Viderø); melodierne til Th. Kingos samlede Skrifter III (1939), VII (1945); Det 16. og 17. Aarhundredes verdslige danske Visesang (disputats, 1950); Selma Nielsens Viser (1956); Allemande og fransk Ouverture (1957); biografier i Dansk biografisk Leksikon; artikler til inden- og udenlandske konversations- og musikleksika m. m.

Adresse: Forchhammersv. 2. Kbhvn.V.

SCHIØTTZ-CHRISTENSEN Aage lektor, dr. Phil.; f. 25/11 1905 i Kjellerup; søn af adjunkt, cand. mag. Chr. Schiøttz-Chri-stensen og hustru Johanne f. Lassen; gift (29/6 1930) m. Vera S-C, f. 11/11 1905 i Kbhvn., datter af slagtermester Jens Jensen (død 1938) og hustru Emilie f. Jensen (død 1923).

Student (Marselisborg skole) 1924; sko-leembedseks. (dansk) 1930; efter en periode af vikariater og et år ved en privat realskole (Aalborg) timelærer ved Ribe katedralskole 1933-36; accessit for Kbhvns universitets prisopgave i nordisk filologi 1935; lærer ved Ribe statsseminarium 1936; lektor ved Esbjerg statsskole 1942; dansk lektor ved Goteborgs hogskola 1949; lektor ved Ordrup gymnasium fra 1953; dr. phil. 1956; censor i dansk ved lærereks. fra 1948; visiting associate professor ved University of Kansas 1956-57.

Redaktør af Dansk Serninarieblad 1939-42; medstifter af og formand for Es-bjerg-afd. af Dansk-Russisk Samvirke 1946-48; formand for Den radikale Vælgerforening i Esbjerg 1949.

Har skrevet: Lærebog i Russisk (dansk bearbejdelse af W. Steinitz: Russisches Lehrbuch) (1946); Om Sammenhængen i Johannes V Jensens Forfatterskab (disputats, 1956); kronikør i provins- og hovedstadspressen, navnlig »Politiken«.

Adresse: Ved Bellahøj 6, 10 D, Kbhvn.

Brh.

SCHIØTTZ-CHRISTENSEN Alf chefredaktør, direktør, R.p.p.; f. 12/2 1909 i Nørresundby; søn af chefredaktør LSchiøttz-Christensen (død 1950) og hustru Thora f. Krabbe (død 1953); gift (29/5 1944) m. Ebba S-C, f. 10/2 1909 i Kbhvn., datter af overtjener A Jørgensen og hustru Emilie f. Petersen.

Student (Aalborg) 1926; cand. phil. 1927; trykkeruddannelse i Egmont H Petersens kgl. Hofbogtrykkeri; på London School of Printing 1930; Bachelor of Li-terature, Columbia University, New York 1931; ansat ved Seattle Times s. å.; korrespondent til danske blade fra Geneve, Paris og Berlin 1932-33; medarbejder i redaktionen ved Aalborg Stiftstidende 1933; ansvarsh. chefredaktør af samme 1940; till. direktør samt næstformand i bestyrelsen for A/S Aalborg Stiftstidende 1943 samt adm. direktør for Aalborg Stiftsbogtrykkeri.

Formand for Aalborg Amts Bogtrykkerforening 1936-46; medi. af bestyrelsen for Dansk Provinsbogtrykkerforening 1942-47; formand for Aalborg Flyveklub 1939-49; medi. af bestyrelsen for Det Danske Spejderkorps 1941-46, for foreningen Norden, Aalborg afd. fra 1951 og for Aalborg Golftklub 1939-44; præsident for Aalborg Rotary Klub 1953-54.

Udenl. orden: Fi.B.H.

Adresse: Klostermarken 48 B, Aalborg.

SCHIØTZ Aksel sanger, R.; f. 1/9 1906 i Roskilde; søn af arkitekt Carl Schiøtz (død 1957) og hustru Marie f. Hauch; gift (30/6 1931) m. cand. mag. Gerd S., f. 14/4 1908 i Kbhvn., datter af bibliotekar Ejler Haugsted (se denne).

Student (Øregaard gymn.) 1924; cand. mag. (engelsk og dansk) 1930; adjunkt 1935-40; afsked 1948; elev som sanger af Agnete Zacharias, John Forsell, Vald. Lincke og Alice von Dulong; debuterede marts 1939 på Det kgl. Teater som Fer-rando i Cosi fan tutte; gæst på Det kgl. Teater som Sverkel i Liden Kirsten 1940 og som Faust i Faust s. å.; Cramer i Weyse-filmen 1940; gæst på Det ny Teater som Schubert i Jomfruburet 1941 og som Farinelli i operetten af samme navn 1942; gæst ved Glyndebourne operaen i England i Benjamin Brittens opera The Rape of Lucretia 1946 og ved musikfesterne i Edinburgh 1949, Perpignan 1951 og Stratford, Ontario, Canada 1956; professor i sang ved University of Minnesota, Minneapolis 1956-57; koncertrejser i USA, Canada, England, Frankrig, Nordafrika, Schweiz, Norge, Sverige og Finland.

Studenternes æreskunstner 1949; har indsunget arier, lieder og sange på grammofon; har s.m. Gerd Schiøtz skrevet biografien Kunst og Kamp (1951).

Adresse: University of Minnesota, Minneapolis, USA.

SCHJØDT-ERIKSEN Svend oberst, R'.. HTH.; f. 22/1 1905 i Aalborg; søn af boghandler Erik Eriksen (død 1944) og hustru Dagmar f. Schjødt (død 1942); gift (19/11 1930) m. Lis S-E., datter af grosserer Fr. Brorsen (død 1951) og hustru Anna Marie f. Petersen (død 1945).

Premierløjtn. 1930; kaptajn 1941; oberstløjtn. 1949; oberst 1956; chef for 11. artilleriafd. 1949; chef for artilleriskydeskolen 1951; midlertidig generalmajor som chef for LANDSTAFF hos den øverstkommanderende for de fælles forsvarsstyrker i Nordeuropa 1956.

Leder af den militære efterretningstjeneste og af våbenimporten til Sjælland 1944-45; lærer ved forsvarsakademiets generalstabskursus og artillerikursus 1951-56.

Adresse: Parkdammen 2, Smestad,

Oslo. Norge.

SCHJØTT Frits landsdommer, R1.; f. 11/4 1903 i Skannerup; søn af købmand F Schjøtt (død 1933) og hustru Signe f. Jensen (død 1940); gift (15/10 1932) m. forfatterinde, cand. phil. Ruth S., f. 28/10 1909 i Kbhvn., datter af kasserer S Madsen (død 1953) og hustru Dora f. Brandt (død 1947).

Student (Viborg) 1921; cand.iur. 1928; fg. sekretær i justitsministeriet 1928-30; sekretær hos statsadvokaten for Sjælland 1929-30; dommerfuldm. i Odense herred 1930-47; till. fuldmægtig ved Fyens stiftamt 1930-32 og lærer ved det fyenske kursus for kommunale kontormænd 1936-45; kst. dommer i østre landsret 1944 og i vestre landsret 1945-47; dommer i vestre landsret fra 1947.

Amtsrepræsentant for Dommerfuldmægtigforeningen 1939-46; medarbejder ved redaktionen af Ugeskrift for Retsvæsen fra 1953.

Adresse: Mogensg. 52, Viborg.

Sommerbolig: Brøndhuset, Vagtstien,

Nyborg Strand.

SCHLEDERMANN Inger frue; f. 14/11 1900 i Kbhvn.; datter af grosserer, garvermester, oldermand Jens Peter Carl Meyer (død 1926) og hustru Alvilda f. Thomsen (død 1933); gift (21/5 1920) m. grosserer Holger Schledermann, f. 11/2 1892 i Roskilde, søn af murermester C J Schledermann (død 1934) og hustru Anna f. Lassen (død 1934).

Medl. af styrelsen for Danmarks lottekorps' Gentofte afd. 1946-48; formand for - Storkbhvns lotteforbund 1948-50; chef for Danmarks lottekorps 1950-54, derefter æresmedlem af korpset; medl. af foreningen Norden's hovedstyrelse, af bestyrelsen for Sønderjydsk Forening i Kbhvn. 1948-49, af Danske Kvinders Nationalråd og af støttekomitéen for Kofoeds skole.

Adresse: Prins Valdemars V. 39, Gentofte.

SCHLEGEL Frits arkitekt; f. 1896 på Frdbg.; søn af inspektør C F A Schlegel (død 1911) og hustru Oline f. Alstrup (død 1939); gift 1. gang (23/9 1925) m. operasangerinde Marie Louise S., død 1948. datter af kgl. kammermusikus Peder Møller (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Eugenie f. Lense; 2. gang (27/4 1951) m. redaktør Fritse S., f. 13/2 1897 i Nykøbing F., datter af overretssagfører Frederik Graae (død 1938) og hustru Mathilde Emilie f. Wen-nerberg.

Gennemgået Det tekniske Selskabs skole og kunstakademiet i Kbhvn.; akademiets mindre guldmed. 1924, den store 1927; Eckersberg-medaljen 1941.

Adresse: St. Kannikestr. 14, Kbhvn. K.

SCHLEGEL H E S L sektionsingeniør, R. DM.; f. 16/6 1882 i Aalborg; søn af amtsvejinspektør, cand. polyt. Louis Schlegel (død 1923) og hustru Aurora f. Møller (død 1912): gift (9/4 1913) m. Ingeborg S., f. 5/4 i Kbhvn., datter af slotsforvalter, oberstløjtnant G L Bje-ring (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943)

og hustru Karen Asgerda f. Stadfeldt (død 1928).

Student 1899; cand. polyt. 1906; arbejdet for Aalborg og Hjørring amt, Korsar kommune og entreprenørfirmaet A'S Brøchner Larsen og Krogh 1904-09; ansat ved de danske statsbaner 1909; tjenstg. i 5. banekreds 1913-15, i 1. banekontor 1915-18; baneing. af 2. grad 1918; chef for 14. banesektion i Herning 1918-20, for 16. i Tønder 1920-26; till. chef for 15. banesektion i Aabenraa 1923-26; kontorchef i ministeriet for offentlige arbejder og chef for 1. banekontor 1926-31, chef for banekontoret (1. og 2. banekontor) 1931-35; baneing. I ved 1. distrikt 1935, sektionsing. 1946-52; arbejdet i ministeriet for offentlige arbejder, vejdirektoratet 1953-55.

Medstifter af Foreningen af Ingeniører i Statens Tjeneste, medl. af bestyrelsen 1916-18; medstifter af Sønderjydsk Ingeniørforening, medl. af bestyrelsen 1922-24; medl. af statsbanernes eksa-menskommission 1933-36 og af bestyrelsen for A/S Stenbrud & Skærvefabrik, Nørre Smedeby fra 1934.

Adresse: Bianco Lunos Allé 5, Kbhvn. V.

SCHLEGEL Jørgen professor, dr. med.; f. 18/7 1918 i Kbhvn.; søn af direktør i Bikuben Otto Schlegel (se denne); gift (12/6 1943) m. Birgitte S., f. 7/9 1923 i Kbhvn., datter af overretssagfører, generalsekretær Mogens Furst Raffenberg (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Erna Elisabeth f. Krarup.

Student (Stenhus) 1938; univ. guld-med. 1944; med. eks. 1945; dr. med. 1949; hospitalsuddannelse 1945-46; amanuensis ved Kbhvns universitet 1945-49; studierejse til England 1946 og USA 1948-49; ass. professor in urosurgical-physiology and direetor of urogenitary research laboratory ved University of Rochester, New York 1950, ass. professor in urologicai surgery 1957; specia-listanerk. i urologi s. å.

Har skrevet: Variationer i Serumcho-linindholdet hos Mennesker (disputats, 1949); kortfattet Lærebog i Histologi (1947); forsk, arbejder vedr. menstruationens biologi og karfysiologi, nyre-fysiologi samt vand- og saltstofskifte ved kirurgiske choktilstande og forbrændinger.

Adresse: 163, Shelbourne Rd., Rochester 20, New York, USA.

SCHLEGEL Otto direktør i Bikuben, K. DM.p.p.; f. 27/7 1892 på Frdbg.; søn af fattigvæsensinspektør C F A Schlegel (død 1911) og hustru Oline f. Alstrup (død 1939); gift (11/9 1917) m. Ingeborg S., f. 5/4, datter af slagtermester Søren Nielsen (død 1935) og hustru Cathrine f. Petersen (død 1929).

Student (Frdbg. gymn.) 1909; cand. jur. 1916; fg. assistent i skattedepartementet og assistent i finansministeriets 1. departement samt sagførerfuldm. 1916-17; ansat i landsoverskatterådet 1916-28; assistent i departementet for told- og forbrugsafgifter og fuldmægtig på Sjællands stifts bispekontor 1917-19; sekretær i justitsministeriet 1919, fuldmægtig 1927 og ekspeditionssekr. smstds 1931-33; fg. sekretær i overformynderiets sekretariat 1921-32; kst. dommer i Kbhvns byret 1926 og i Helsingør 1928-29 og 1930-31; statsadvokat ved højesteret 1933-41; direktør i Bikuben 1941.

Sekretær i overfredningsnævnet 1925-32; kritisk revisor for åndssvageanstalterne 1924-40 og for Epileptikerhospita-let i Nyborg 1929-40; formand for bestyrelsen for foreningen Fængselshjæl-pen, for Fængselshjælpens og Fængsels-selskabernes Samvirke 1941, for Dansk Forsorgsselskab 1951, for Lægeforeningens Boliger 1951 og for Foreningen unge Kvinders Vel 1949; medl. af fæng-selsnævnet 1945; formand for bestyrelsen for de Jorckske ejendomsselskaber 1938; medl. af Centralkomitéen i Kbhvn. 1933, af tilsynsrådet for Bikuben 1936-41, af bestyrelsen for A/S Fællesbanken for Danmarks Sparekasser 1950 og af den danske styrelse for Det Nordiske administrative Forbund; titulært medl. af Institut international des Sciences administratives; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors 1949-50 og af bestyrelsen for Foreningen for Alderdoms-friboliger; medl. af den permanente straffelovskommission 1954.

Medudgiver af Systematisk Oversigt over Domme i kriminelle Sager 1933-42; udgiver af Baandlæggelsen og dens retlige Virkninger; har skrevet forsk, juridiske artikler i fagskrifter og dagspressen.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.22.; N.St.0.22.; S.N.2*.

Adresse: N-Voldg. 68, Kbhvn. K.

SCHLEGEL Vilhelm dommer, R1.; f. 28/7 1887 i Aalborg; søn af amtsvejinspektør, cand. polyt. Louis Schlegel (død 1923) og hustru Aurora f. Møller (død 1912); gift (12'4 1922) m. Clara S., f. 24/7 1899 i Aars, datter af proprietær, exam. jur. Andreas Holst (død 1923) og hustru Charlotte f. Andersson (død 1930).

Student (Aalborg) 1904; cand. jur. 1911; sagførerfuldm. i Randers 1911-12; byfogedfuldm. i Aalborg 1913, i Nørresundby 1914; dommerfuldm. i Nørresundby 1919; kriminaldommer i Kolding købstad m. v. 1934; civildommer i Vejle købstad og Nørvang-Tørrild herreder 1940-31. juli 1957.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Danmark 1919-29, formand 1926-29; medl. af bestyrelsen for Aalborg Tennis Klub 1918-34, formand 1927-34; medl. (suppleant) af den særlige klageret 1939-49; formand for oprejsningsnævnet for Vejle amt 1945.

Har skrevet: Nogle Bemærkninger om tinglyst Købekontrakt (Ugeskrift for Retsvæsen, 1932).

Adresse: Vedelsg. 1, Vejle.

SCHLESCH Hans dr. phil. & scient.; f. 8/8 1891 på missionsstationen Bethanien, Madras; søn af dansk missionær, senere missionssekretær i Dansk Missionssel-skab, Christian Georg Andreas Schlesch (død 1932) og hustru Gottfriede Margrethe f. Siersted (død 1949); gift 1. gang (1919, ægteskabet opløst) m. exam. pharm. Agnete S. f. 9/5 1894 (død), datter af driftsbestyrer, cand. polyt. Ernst Vieth; 2. gang (13/12 1936) m. Gertrud S., f. 27/12 1895, datter af by- og herredsfoged Christian Siersted (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Dorothea Henriette Louise f. Lillienskjold (død 1946).

Cand. pharm. 1918; bestyrer af Seydis-fjord apotek, Island 1919-22; britisk vicekonsul i Seydisfjord 1921-22; provisor på Stjerneapoteket i Kbhvn. 1928-55; membre donateur de la Société Zoo-logique de France 1920; honorært medl. af California Academy of Sciences 1932; korresp. medl. af Naturforscher Verein zu Riga 1938 og af det Estniske Naturforsker Selskab ved Tartu (Dorpat) universitet 1936; Dr. of Sciences h. c. (Chicago) 1938; dr. phil. (Riga) 1942; tildelt den store Linné-medalje af Kungl. Sven-ska Vetenskapsakademien 1950; forskningsrejser i Island, Estland, Letland, Lithauen m. m.; skænket samlinger til Hull Municipal Museum, Kbhvns universitets mineralogisk-geologiske museum og Riksmuseet i Stockholm m. m.

Formand for komitéen til opstilling af et Hans Nansen-monument i Kbhvn. 1953-56; stifter af Dansk-Skaansk Forening 1954.

Litterære arbejder: Die Land- und Siisswassermollusken Lettlands- (disputats, 1942) samt talrige zoogeografiske, biologiske farmakognostiske, malako-zoologiske og historiske afhandlinger, bl. a. Revidiertes Verzeichnis der dåni-schen Land- und Siisswassermollusken mit ihrer Verbreitung (1934, med tillæg 1936-42); Zur Kenntnis der pliocanen Cragformation von Hallbjarnarstadur, Tjornes, Nordisland und ihrer Mollusken-fauna (1924); Bemerkungen iiber die Verbreitung der Landmollusken im ostlichen Ostseegebiete (Tartu, 1936); Bemerkungen iiber die Verbreitung der Susswas-ser- und Meeresmollusken im ostlichen Ostseegebiete (Tartu, 1937); Zur Kenntnis der Land- und Siisswassermollusken Litauens (s. m. dr. C Krausp, 1938); Regeneration of the Shell and Related Phe-nomena in the Family Clausiliidae (s. m. prof. dr. M Rotarides, Budapest 1951); Optegnelse over Slægten Siersted (Bornholmske Samlinger, 1957). Adresse: Skansen, Sortsø Strand, Stubbekøbing.

SCHLICHTKRULL Oluf Christian fh. amtsforvalter, R.DM.; f. 12/7 1876 på Frdbg.; søn af amtsforvalter O C Schlichtkrull (død 1899) og hustru Emilie f. Liunge (død 1912); gift (6/12 1919) m. Ebba S., f. 4/9 1893 på Nygaard ved Kolding, datter af godsejer Georg Thymann (død 1924) og hustru Cathrine f. Jessen (død 1924).

Student (Roskilde) 1894; cand. iur. 1901; fuldmægtig ved Frdbg. birk 1901-13; assistent i finansministeriet 1903; fuldmægtig 1909; amtsforvalter i Holbæk 1923-46.

Adresse: Rebekkav. 57, Hellerup.

SCHLUTER Karl forfatter, fh. driftsbestyrer, cand. polyt.; f. 14/11 1883 i Kbhvn.; søn af kommandør V C L Schlii-ter (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Elisabeth f. Knutsen (død 1938); gift 1. gang (27/5 1909) m. Astrid S., f. 111 1881 i Kbhvn., død 1947, datter af skræddermester, oldermand H C Buck (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Malvine f. Boeck (død 1929); 2. gang (1/6 1950) m. skuespillerinde Mona Wieselmann, f. 29/12 1911 i So-pron, Ungarn, datter af Isachor Wieselmann og hustru Hedvig f. Weiss.

Cand. polyt. 1907; assistent ved Danmarks geologiske undersøgelser 1907-08; ingeniør ved Holmegaards Glasværk 1908-09, driftsbestyrer smstds 1909-53.

Formand for Danske Dramatikeres Forbund 1944-46; medl. af filmsrådet 1945-46 og af teaterrådet.

Har bl. a. skrevet: Borgerkrig (opført på Det ny Teater 1928); Under Jubel-raabene (Betty Nansen Teatret 1931); Afsporet (Det kgl. Teater 1932); Nu er det Morgen (Dagmarteatret 1934); Den sidste Time (Århus Teater 1936); Brudesengen (Det kgl. Teater 1937); Polarsvindlere (1940); Planken ud -! (Betty Nansen Teatret 1941).

Adresse: Bobakkev. 42, Aalsgaarde.

SCHMEDES Hugo fh. oversignalingeniør, R.DM.p.p.; f. 1/12 1880 i Julianehaab, Grønland; søn af distriktslæge Johs. Schmedes (død 1899) og hustru Hilda f. Juhl (død 1940); gift (16/10 1914) m. Johanne S., f. 9/5 1884 i Hals. datter af proprietær P P Melgaard (død 1907) og hustru Kirstine f. Nielsen (død 1892).

Cand. polyt. 1906; ansat ved statsbanerne 1911, ingeniørassist. 1915, bane-ing. af 2. gr. 1916; signalinsp. i Struer 1921, i Århus 1922, oversignaling. 1946-50.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Mølleg. 4, Århus.

SCHMIDT Aage kriminaldommer, R.; f. 7/12 1892 i Nyborg; søn af stationsforstander Jens Pedersen Schmidt (død 1912) og hustru Mary Agathe Wilhelmi-ne f. Bøgvad (død 1948); gift (10/12 1920) m. Ebba Ingeborg S., f. 14/10 1893 i Kbhvn., datter af købmand Alfred Em.

Linck (død 1907) og hustru Ida Charlotte f. Petterssen (død 1942).

Student (Frdbg. gymn.) 1911; cand. jur. 1919; sekretær ved Kbhvns byret 1919-23; dommerfuldm. ved Frdbg. birk 1919-36; dommerfuldm. i Korsør til 1945; kriminaldommer i Roskilde 1945; kst. dommer i vestre landsret 1946-47 og 1948.

Formand for jordfordelingsudvalget i Roskilde amtsrådskreds m. v. 1950, for fredningsnævnet for Roskilde amtsrådskreds 1951 og for lærlingevoldgiftsretten for retskr. 4. 1956.

Adresse: Skoleg. 15, Roskilde.

SCHMIDT August F forfatter, R.; f. 4/8 1899 i Gesten; søn af mejeribestyrer J B Schmidt (død 1905) og hustru Marie f. Voigt (død 1934); gift (15/10 1926) m. Johanne S., f. 22/8 1896 i Kbhvn., datter af grosserer P Hansen (død 1933) og hustru Marie f. Kristensen (død 1942).

Ved landbruget; elev på Askov udvidede højskole 1917-19, på Døckers kursus 1919-21; hørte universitetsforelæsninger 1922-26; assistent i dansk folkemindesamling 1921-26; lærer ved Galtrup højskole 1926-30.

Medl. af bestyrelsen for Askovkredsen 1919-26, for Kbhvns Højskoleforening 1922-26, for Askovkredsen for Århus og Omegn 1933-43, for Brabrand Borgerforening 1933-36, for Brabrand sønderjyd-ske Forening 1936-37 (formand 1946-48) og for Historisk Samfund for Århus Stift 1955; medl. af Det kgl. nordiske Old-skrift-Selskab 1926. Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelses prismed. 1942.

Har skrevet: Fra Lintrup sogn (s. m. H Pilegaard, 1925); Danmarks Helligkilder (1926); Hellige Kilder i Holbæk Amt (1926); Skanderup Sogn (1926-28); Hyrdedrenge og Hyrdeliv (1926); Byhyrder (1928); Morsingboer i gamle Dage I-IV (1930-38); Fra Røj og Ravnholt (1931); Landsbysmeden (1932); Vider og Vedtægter IV (s. m. Poul Bjerge, 1932); Danmarks Kæmpesten (1933); Jeppe Aakjær (1933); Ældre Bondekultur i Mellemslesvig (1933, 1945); Bytyr og By-orne (1934); Jenle og Jenlefesterne (1935); Jakob Knudsen (1936); Fra Lindknud Sogn (s. m. N Thøgersen 1936); Peter Adlers Breve til P V Jacobsen (1937); Studier i Vider og Vedtægter I-II (1937-51); Brabrand og Aarslev Sognes Historie I-VII (1937-55); Vider og Vedtægter V (1938); Arbejdsgilder i den danske Landsby (1938); Johan Skjoldborg (1938); Thøger Larsen (1939); Møddinger og Gødskning (1939); Landsbygilder (1940); Fra Julestue til Valborgblus (1940); Aaby Sogns Historie I-II (1941-43); Gilder i Landsbyen (1942); jens Hansen-Aarslev (s. m. Sigurd Swa-ne, 1942); Viby Sogns Historie I-II (s. m. Poul Rasmussen, 1942-49); Fra Hørager til Væver-Stue (1942); Den gamle Feltpræst (1943); Edvard Lembcke (1944); Oldermand og Bystævne (1945); Fiskerlav og Fiskergilder (1945); Slægten Myhrmann, Sæby (1946); Riis Skov (1947); Moser og Tørv (1948); Brørup Sogns Historie (1949); Sydøstjyllands Historikere (1950); Leksikon over Landsbyens Gilder (1950); Fra Als (1951); En Heibergianer i Ribe (1952); Aarhusegnens Landsbyliv (1953); Hegn og Markfred (1953); Frøslev og Mollerup Sognes Historie (s. m. Poul Rasmussen, 1955); Gjesten Sogns Historie (1955); Bornholmsk Bondeliv (1955); Fra Koldingegnen I (1956): Fra Folkemindeforskningens Overdrev I (1956); Danmarks By-remser (1957); Fra Mors I (1957) samt talrige afhandlinger i fagtidsskrifter, historiske amtsårboger m. m. Har udg.: Jeppe Aakjær: Fra Sallingland til Øresund, Digte og Noveller (1932).

Adresse: Hovedgaden 124, Brabrand.

SCHMIDT Axel kommandør, R.DM., kgl. belønningsmedalje i guld m. krone, HTS. p.p.; f. 15/4 1900 i Horsens; søn af grosserer Jacob M Schmidt (død 1942) og hustru Laura f. Østergaard (død 1951); gift 1. gang (8/2 1929) m. Hertha Liliie S., f. 23/12 1906 i Kbhvn., død 1937, datter af direktør, dampskibsreder A O Andersen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Ellen f. Nyholm (død 1946); 2. gang (12/9 1939) m. Inge S., f. 20/7 1912 i Vejle, datter af direktør Robert Aistrup (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Sophie f. Madsen.

Sekondløjtn. i søværnet 1922; søløjtn. I 1923; på søværnets flyveskole 1925-26, søværnets officersskole 1928-29 og søværnets dykkerskole 1933; kaptajniøjtn. 1932; orlogskapt. 1939; geodætisk uddannelse ved hærens officersskole og geodætisk institut 1940-44; kommandør-kapt. 1946; kommandør 1951; afdelingschef for søkortarkivets 1. afd. 1946-51; chef for kongeskibet Dannebrog 1951 og 1952, for Nordsøens og Kattegats marinekommando 1953-55; på NATO Defense College, Paris 1954-55; chef for Bælternes marinekommando 1950-56, for flådestationen Kbhvn. fra 1957.

Medl. af bestyrelsen for foreningen Danske Flyvere 1931-36 og 1939-47 og for Kgl. Dansk Yachtklub 1946-52.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; F.S.S.4.; N.O.N.4.

Adresse: Skt. Pauls PI. 1, Kbhvn. K.

SCHMIDT Børge arkivar; f. 29/8 1908 i Århus; søn af typograf Carlo Schmidt (død 1937) og hustru Marie f. Dyhrberg (død 1945); gift (29/8 1937) m. Ellen S., f. 10/3 1908 i Kbhvn., datter af borgmester Vilh. Melgaard (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Kirstine f. Nielsen.

Realeks. (Holbæk) 1924; udlært som maskinarbejder 1928; arbejdet som tekstilarbejder 1932-38; ansat i Socialdemokratisk Forbund 1938; arkivar i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv fra 1942.

Medl. af Kbhvns borgerrepræsentation fra 1950; formand for Socialdemokratiet i Hovedstaden fra 1953 og medl. af partiets forretningsudvalg fra 1957; medl. af skyldrådet for Kbhvn. og Frdbg. og vurderingsformand for Voldkvarterernes vurderingskreds fra 1956; medl. af Kbhvns skatteråd fra 1956; har desuden forsk, politiske og faglige tillidshverv.

Har udgivet: 80 Louis Pio breve (1950).

Adresse: Hjalmar Brantings PL 8,

Kbhvn. Ø.

SCHMIDT C J W regnskabschef i overformynderiet, R.DM.; f. 6/3 1888 i V-Hor-num; søn af postmester C I Schmidt (død 1933) og hustru Betty f. Wetche (død 1941); gift (31/5 1927) m. Ellen S., f. 12/8 i Osted, datter af sognepræst Victor Redøhl (død 1931) og hustru Ida f. Dietrichsen (død 1939).

Student (Sorø) 1906; ved bankvæsen 1906-09; ansat i overformynderiet fra 1909; fuldmægtig 1918; ekspeditions-sekr. 1920; kontorchef 1931; regnskabschef 1937.

Adresse: Ved Volden 12, Kbhvn. K.

SCHMIDT Erik chefredaktør, R.; f. 3/12 1912 i Århus; søn af redaktør Louis Schmidt (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Ingeborg f. Lund; gift (22/10 1951) m. Ruth S., f. 20/11 1926 i Århus, datter af montør A F Jensen og hustru Christine f. Jensen.

Student (Marselisborg gymn.) 1931; adm. direktør for Aarhuus Stiftstidende A/S 1945; ansvarsh. redaktør ved Aarhuus Stiftstidende 1952.

Medl. af bestyrelsen for Organisationen af Bladudgivere i Provinsen 1948 og af forretningsudvalget for samme 1949; formand for Foreningen for den konservative Presse i Danmark 1952; medl. af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti 1952, af forretningsudvalget for Danske Dagblades Fællesrepræsentation 1952, næstformand 1954, af bestyrelsen for journalistkursus ved Århus universitet 1952, af undervisningsministeriets udvalg vedr. underlødig læsning 1954, af presselovens be-rigtigelsesnævn 1955, af Danske Bladudgiveres Samarbejdsnævn 1954 og af bestyrelsen for det nordiske journalistkursus 1957.

Adresse: Birketinget 3, Århus.

SCHMIDT Erik Ib sekretariatschef; f. 5/3 1911 på Frdbg.; søn af direktør Holger Schmidt (død 1924, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Ellen f. Thomsen; gift (25/11 1936) m. programsekretær, redaktør Inga Dahisgård (se denne).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1929; studerede nogle år filosofi og psykologi bl. a. ved Berlins universitet; cand. po-lit. 1941; sekretær i direktoratet for vareforsyning 1941, fuldmægtig 1943; ansat i departementet for finansvæsen 1946; fuldmægtig 1947, økonomisk-sta-tistisk konsulent smstds fra 1950; medarbejder i det økonomiske sekretariat samt sekretær for nationalbudgetudvalget 1947-51; chef for det økonomiske sekretariat fra 1953; formand for udvalget vedr. økonomiske oversigter; censor ved statsvidensk. eks. fra 1949.

Medl. af bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening 1945-51; medl. af ar-bejdsmarkedskommissionen 1950; finansministeriets tilforordnede i monopoltilsynet; medl. af det nordiske økonomiske samarbejdsudvalg 1954; Skandinaviens repræsentant i styrelsen for Den europæiske Betalingsunion (EPU) 1956-57.

Har skrevet: Landbruget i krise (1935); Prisdannelsen under socialistisk økonomi (1943); Fra kapitalistisk til socialistisk økonomi (1946) og 30 års kommunistisk politik (1948) m. m.; medarbejder ved Danmark under Verdenskrig og Besættelse (redigeret af Aage Friis). Adresse: Vermehrensv. 8, Klampenborg.

SCHMIDT Hans gårdejer; f. 7/2 1885 i Øster Lindet ved Rødding; søn af gårdejer Jens Schmidt (død 1914) og hustru Magdalene f. Skøtt (død 1912); gift 1. gang (16/4 1910) m. Margrethe S., f. 6/1 1884 i Askov, død 1946, datter af Laurids Foss Brink (død 1895) og hustru Anne-Marie f. Sørensen (død 1936); 2. gang (1947) m. Ragnhild S., datter af Ingemand Fredslund og hustru Dorthea f. Damkjær.

Elev på Frederiksborg og Askov højskoler og på Tune landboskole; overtog fædrenegården 1910; deltog i verdenskrigen 1914-19; overtog en gård i Kollund 1928.

Sognerådsformand i Øster Lindet fra genforeningen til 1928; næstformand i Den Nordslesvigske Landboforening 1912 -28; landvæsenskommissær 1926; formand for Vis Herreds Landboforening 1934-46 og for Fælleslandboforeningen for Nordslesvig 1935-45; medl. af bestyrelsen for Foreningen af jydske Landboforeninger 1936-45 og for De samvirkende danske Landboforeninger 1936-45; formand for husmandsbrugskommissionen for Aabenraa amtsrådskreds fra 1946.

Adresse: Kollund, Sønderjylland.

SCHMIDT Hans gårdejer; f. 1/4 1899 i Oksbøl; søn af gårdejer Chresten Hansen Schmidt (død 1932) og hustru Anna f. Jepsen; gift (6/5 1927) m. Bo-tilla Eline S., f. 10/8 1903 i Løjt Kirkeby, datter af gårdejer Peter Toft (død 1915) og hustru Catharine f. Krag. Realeks. 1914; uddannet ved landbruget; i tysk militærtjeneste 1917-18; på landbrugsskole i Hildesheim 1920; landbrugselev i Oldenburg 1923; overtog fædrenegården 1927.

Formand for Jugendbund i Als Nørre-herred og næstformand for Jugenver-band i Nordslesvig 1921; formand for de tyske foreninger i Als Nørre-herred 1929-45; medl. af hovedbestyrelsen for Schleswigscher Wahlerverein og formand for sammes kredsforening i Sønderborg 1929-39; medl. af hovedbestyrelsen for Bund deutscher Nordschles-wiger 1950. formand fra 1951; medl. af folketinget 1953.

Adresse: Oksbøl pr. Nordborg.

SCHMIDT Henrv teaterdirektør, skuespiller; f. 27/10 1896 på Frdbg.; søn af møbelfabrikant Th. Schmidt (død 1933) og hustru Agnes f. Pedersen (død 1941).

Elev af Johs. Guldbrandsen og Poul Nielsen; debuterede 12. dec. 1915 på Århus Teater; derefter skuespiller smstds, ved Odense Teater og ved en række kbhvnske teatre; har været direktør for Allé-Teatret (Betty Nansen Teatret), Fønix-Teatret. Casino, Kbhvn. og for Friluftsteatrene i Århus og Odense; direktør for rejseselskabet Globus 1936-40; oprettede Nygade-Teatret i 1941 og direktør for teatret 1941-52, for Nørrebros Teater 1952-54; direktør for Dansk Film- og Teater-Reklame (i samarb. m. Egon Riber) fra 1956.

SCHMIDT Magnus kemiker, dr.; f. 13/6 1900 i Rødding i Sønderjylland; søn af fh. forretningsfører Jørgen Schmidt og hustru Elisabeth f. Conradsen; gift (22/4 1947) m. kemiker Jacqueline S., f. Sia-lelli, f. 12/1 1923.

Student (Døckers kursus) 1920; studerede ved det naturvidensk. fakultet ved la Sorbonne i Paris 1920-24; licencié es sciences 1924; assistent ved École de Physique & Chimie Industrielles de la Ville de Paris 1924-28; Dr. es sciences 1929; chef for laboratorium for sjældne jordarter ved Institut de Chimie Appliquée 1929; Directeur du Service des recherches de la Société de l'Accu-mulateur Fulmen 1934, Sous-Directeur General 1947; deltager i ekspedition til fransk Bagindien 1929-32: tildelt le nrix Adrian af Société Chimique de France 1928.

Har skrevet: Studier over Beryllium og dets Clorid (disputats).

Adresse: 1 Rue Gervex, Paris XVII,

Frankrig.

SCHMIDT Max overlæge, dr. med.; f. 1/6 1898 i Horsens; søn af grosserer Jacob M Schmidt (død 1942) og hustru Laura f. Østergaard (død 1951); gift (30/4 1927) m. Tulle S., f. 28/2 1896 i Hesselager, datter af forpagter Jørgen Chr. Funder og hustru Kristine f. Thorning.

Student (Plockross skole) 1916; med. eks. 1924; reservelæge ved Horsens kommunehospital 1924-25; kandidattjeneste på Kbhvns amtssygehus F, med. afd. og ved Skt. Hans hospital 1926-27; univ. guldmed. 1927; kandidat ved kommunehospitalets afd. IV og VI og ved rigshospitalets øjenafd. 1927-28; studieophold i Lund (hofrattsnotarie Svenssons stipendium) 1929; reservelæge ved kommunehospitalets sindssygeafd. til 1931; specialist i sindssygdomme 1931; afdelingslæge ved Skt. Hans hospitals kvindehospital 1932-37; till. speciallæge ved statens psykopatanstalter i Herstedvester 1932-37; overlæge ved sindssygehospitalet i Augustenborg 1937; dr. med. 1937; overlæge i psykiatri ved politiet 1944.

Suppleant til fængselsnævnet 1933-37; medl. af Worlds Health Organizations ekspertkomité ang. alkoholisme 1950, formand 1951; medl. af mentalundersøgelseskommissionen 1952.

Har skrevet; Korperbau und Geistes-krankheit (Berlin, 1929); Intercranial Aneurysms (1931); Aikoholæmi, Studier over Rusen 1 (1937. disputats); artikler i danske og udenl. medicinske tidsskrifter; har redigeret: Fem Aar 1-2 (s. m. Chr. Refslund, 1945-46).

Adresse: Halls Allé 1 A, Kbhvn. V.

SCHMIDT Mogens orlogskaptajn, lodsinspektør, R.; f. 12/6 1909 i Kbhvn.; søn af handelsrejsende Johan Schmidt (død 1946) og hustru Karen Kirstine f. Skaarup; gift (22/12 1939) m. Inger S., f. 25/12 1913 i Kbhvn., datter af skibsfører i DFDS Arild Hyllested og hustru Thyra f. Petersen (død 1947).

Student (Østersøgades gymn.) 1927; søløjtn. 1931; kaptajnløjtn. 1939; or-Iogskapt. 1946; gennemgik hærens officersskoles geodætisk kursus 1935-37; derefter overvejende beskæftiget i op-målingsskibe og ved søkort-arkivet; lærer i navigation ved søofficersskolen fra 1941; lodsinsp. og orlogskaptajn i res. 1949.

Adresse: Soløsev. 3, Gentofte.

SCHMIDT N S politimester, R.; f. 16/1 1896 i Arnum ved Gram; søn af gårdejer S B H Schmidt (død 1916) og hustru Elisabeth f. Hansen (død 1946); gift (14/4 1923) m. Henriettte Christine S., f. 8/11 1896 i Maugstrup, datter af gårdejer J P Refshauge (død 1907) og hustru Marie f. Svendsen (død 1932).

Student (Esbjerg) 1915; cand. jur. 1921; dommerfuldm. i Herning s. å.; politifuldm. i Fredericia 1922-40; till. politiassist. smstds 1927-38 og forstander for Fredericia hospital 1931-40; politimester i Vejle m. v. 1940.

Medl. af vejkrydsudvalget for Vejle amt; censor ved statens politiskole; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Politimestre i Danmark 1955 og af tilsynsrådet for Landbosparekassen i Vejle.

Adresse: Fredericiav. 80, Vejle.

SCHMIDT Otto oberst, K.DM., HTH.p.p.; f. 15/3 1883 i Nyborg; søn af førstelærer S Schmidt (død 1917) og hustru Nikoline f. Jacobsen (død 1929); gift (1/7 1910) m. Johanne S., f. 11/8 1888 på Frdbg., datter af fabrikant I G Lind (død 1936) og hustru Michala f. Friis (død 1922).

Premierløjtn. 1903; officersskolens ældste klasses artilleriafd. 1905-08; til tjeneste i krigsministeriets 3. kontor 1915-17; kaptajn 1918; skoleofficer ved officersskolen 1928-30; gjort tjeneste i den svenske hær 1929; oberstløjtn. og chef for 3. artilleriafd. 1930; oberst, til rådighed for 3. feltartilleriregiment 1935; chef for samme og garnisonskom-mandant i Århus 1936; afsked 1943.

Udenl. orden: S.Sv.31.

Adresse: Skovvej, Troense.

SCHMIDT Poul direktør, civilingeniør; f. 24/7 1891 i Helsingør; søn af overlærer C F A Schmidt (død 1894) og hustru f. Hansen; gift (19/2 1914) m. Gudrun Kristine Else S., f. 9/12 1892 i Kbhvn., datter af overbanemester, arkitekt O Gammelgaard og hustru f. Boysen.

Cand. polyt. 1914; ansat hos N. V. Handelsvereeniging »Amsterdam« i Amsterdam 1914-35, kemiker, fabrikations-chef, plantageleder, administrator og fra 1927 hovedadministrator ved dette firmas fabrikker på Java og Sumatra; direktør for A/S Korsør Glasværk, Dansk Vinduesglasværk 1935.

Næstformand for Sehoolvereeniging Simeloengoen i Pematang Siantar, Sumatra 1925-32.

Adresse: Skovvej 70, Korsør.

SCHMIDT Sven dr. phil., R.p.p.; f. 1896 i Braaby ved Sorø.

Har fremstillet vaccinen mod mund-og klovsyge og (1936, s. m. Jeppe Ørskov) vaccinen mod hønsepest; tildelt Videnskabernes Selskabs guldmed.; Lau-réat de I'Institut de France (Académie des Sciences).

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: Sponnecksv. 8, Gentofte.

SCHMIDT William fh. amtsforvalter, R.; f. 19/10 1871 i Sæby, Holbæk amt; søn af købmand W A Schmidt (død 1878) og hustru Henriette f. Meyer; gift (5/6 1897) m. Hilda Frederikke S., f. 4/11 1877 i Slagelse, datter af rebslager C E Morbech (død 1905) og hustru Kirstine f. Kristensen.

Præliminæreks. 1887; kontorist på Slagelse amtstue 1888; sekondløjtn. i feltartilleriet 1893; fuldmægtig 1901; amtsforvalter i Assens 1926-41.

Forligskommissær i Slagelse og Antvorskov birk 1910-26; medl. af bestyrelsen for Selskabet De danske For-I svarsbrødre i Slagelse 1910-26; formand 1920-26; medl. af bestyrelsen for Sla-I gelse Hjælpeforening 1912-26.

Har modtaget Dansk Idrætsforbunds ærestegn, Dansk Gymnastikforbunds ærestegn, Sjællands Boldspilunions ærestegn og Dansk Jagtforenings for-tjenstmed.

Adresse: Østerbro 16, Slagelse.

SCHMIDT-NIELSEN Bodil Senior-Research Associate, dr. odont. & phil.; f. 3/11 1918 i Kbhvn.; datter af professor, dr. phil. August Krogh (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru dr. med. Marie Krogh (død 1943, se Kraks Blå Bog 1942); gift (20/9 1939) m. professor i zoologi ved Duke University Knut Schmidt-Nielsen, f. 24/9 1915 i Trondhjem, søn af professor ved Norges tekniske høgskole i Trondhjem Sigval Schmidt-Nielsen og hustru dr. phil. Signe S-N., f. Sturzen-Becker.

Student (Rysensteen gymn.) 1937; med. forberedelseseks. 1938; tandlægeeks. 1941; dr. odont. ved Danmarks tandlægehøjskole 1946; dr. phil. ved Kbhvns universitet 1955; undervisningsassist. 1941-44 og vidensk. assistent 1944-46, først i proteselære senere i kirurgi, ved Danmarks tandlægehøjskole; censor i fysiologi smstds 1943-46; rejste til USA 1946; Research Associate ved Swarth-more College 1946-48 og foretog i dette tidsrum to vidensk. ekspeditioner til Arizona; Research Associate ved Stanford University 1948-49, ved University of Cincinnati 1949-52. Assistant Professor 1952; ekspedition til Sahara 1953 -54; Senior Research Associate, Zoology Dept., ved Duke University samt Esta-blished Investigator of the American Heart Association fra 1954.

Trustee of the Mount Desert Island Biological Laboratory fra 1955.

Guggenheim Memorial Fellow 1952-53.

Har publiceret vidensk. arbejder over følgende emner: Udveksling af fosfor i menneskelige tænder; Micrometoder; Tandsubstansens opløseligheds forhold; Calciumstofskifte; Vandstofskiftet hos ørkengnavere; nyrefysiologiske undersøgelser, specielt over urinstofudskillelsen; Kamelens vand- og saltomsætning etc.

Adresse: 2402 Chapel Hill Road,

Durham, North Carolina, USA.

SCHMIDT NIELSEN G seminarieforstander; f. 6/1 1905 i Hundslund; søn af uddeler N Nielsen (død 1933) og hustru Mette f. Schmidt; gift (18/7 1938) m. Lily S. N., f. 26/12 1910 i Grenaa, datter af skoleinspektør J Kahr (død 1955) og hustru Nielsine f. Bang.

Præliminæreks. 1922; lærereks. (Vinthers seminarium) 1926; student (statens og hovedstadskommunernes kursus) s. å.; cand. mag. 1934; lærer i fysik og matematik ved Jonstrup statsseminarium 1935; forstander for Skaarup statsseminarium fra 1950.

Medl. af seminarieudvalget 1947-51; kasserer i Foreningen af Fysik- og Kemilærere ved Gymnasier og Seminarier 1947-50; medl. af seminarierådet fra 1954.

Medforfatter til: Lærebog i Matematik for Seminariernes Præparandklasse, Matematik for Seminarier I—II og Præliminærskolens Matematik, jubilæumsskriftet »Skårup Seminarium 1803-1953« ved G Schmidt Nielsen.

Adresse: Skaarup statsseminarium,

Skaarup Fyn.

SCHMIDT-PHISELDECK K direktør, overbibliotekar, R.p.p.; f. 25/8 1894 i Snod-strup; søn af sognepræst Valdemar Schmidt-Phiseldeck (død 1905) og hustru Dagmar f. Andersen (død 1937); gift (30<6 1921) m. Ulla S-P., f. 2/3 1896 i Århus, datter af læge K 0 Bayer (død 1928) og hustru Rigmor f. Dan,

Student (Odense) 1911; cand. theol. 1917; ansat i overformynderiet 1917-18; vikar ved statsbiblioteket i Århus 1919, underbibliotekar (bibliotekar II) smstds 1921-37; bibliotekar II ved det kgl. bibliotek 1940; bibliotekar I 1943; overbibliotekar 1946-50; direktør for Danmarks institut for international udveksling af videnskabelige publikationer og overbibliotekar ved statens depotbibliotek 1950.

Bibliothécaire délégué ved Bibi. Ste. Geneviéve i Paris 1937-40: udsendt til England og Amerika og delegeret ved konferencen om UNESCO i London 1945.

Undervist ved Århus universitet 1928-37; aktiv deltager i musikkongressen i Wien 1927, i X. internationale filosofikongres i Amsterdam 1948 og i XI. i Bruxelles 1953; sekretær for Humanistisk Samfund i Århus 1933-37; medl. af Akademiska Koren i Gøteborg 1936, af den internationale jury ved udstillingen i Paris 1937, af Books and Pe-riodicals Commission i London 1945, af ekspert-komiteen for international udveksling af publikationer (vicepræsident), Paris 1948, af forretningsudvalget i komitéen for kulturelt hjælpearbejde i Tyskland 1948 og af patrona-gekomiteen for den nordiske afd. ved Bibliothéque Sainte-Geneviéve i Paris 1949; præsident for den internationale special-kommission vedr. musikkatalogisering, oprettet i Utrecht 1952; udarbejdet The Working Paper for ekspertkomitémødet i UNESCO vedr. en ny verdenskonvention om udvekslinger af statstryksager og vidensk. publikationer (Paris, febr. 1956).

Litterære arbejder: Biblioteker og Bibliotekarer I-IV (1924-52); Musikali-enkatalogisierung (1926): Katalogen Dansk Musik (1929-32); Eduard Meyer og de historiske Problemer (1929); Svensk Historietænkning (1932); Niels Treschows Historiefilosofi (1933); Sproglige Noter til den hebræiske Genesis (1936); Lær mig at læse (1942); Nomos I (1944); Aitia (1951); Elementa historica (1954); Henvisninger (1955); udg. u. pseudonym, to komedier: Rivierarejsen og Fru Blinek; medarbejder ved Holland-Danmark (1945), ved Danmark i Genopbygningens Tegn (1951), ved det 1. nordiske sommeruniversitets årbog, Årsagsproblemet (1951-52), ved festskriftet til Jan Romein, Amsterdam (1953); medudgiver af Truslen mod vort Skriftsprog (1951); tidsskriftartikler m. m.; redaktør af Dania polyglotta og Impressa publica; i redaktionskomitéen for serien Bibliothéque nordique.

Udenl. ordener: B.L.4.; F.Æ.L.5.

Adresse: Grønnev. 88, Virum.

SCHMIEGELOW Arne skibsreder; f. 24/7 1894 i Kbhvn.; søn af direktør i Østasiatisk Kompagni Chr. Schmiegelow (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Thyra Ingeborg f. Meyer (død 1905); ugift.

Student 1913; uddannet i rederivirksomheder i Tyskland, England og Frankrig; indtrådte i Dampskibsselskabet Torm 1917, prokurist 1921 og reder for samme selskab 1922-50.

Medl. af bestyrelsen for Dampskibsselskabet Torm fra 1950, formand 1950-55; medl. af bestyrelsen for De Baltiske Assurandører fra 1922.

Adresse: Arnsborg pr. Svejbæk St.,

Jylland.

SCHMIEGELOW Arthur underdirektør; f. 4'9 1920 i Kbhvn.; søn af boghandler Lauritz Schmiegelow (død 1929) og hustru Constance f. Sheppard (død 1934); gift (16/3 1951) m. cand. jur. Sonja S., f. 19/7 1920 på Frdbg., datter af grosserer, generalkonsul Henry Åkerlund (se denne).

Student (Øregaard gymn.) 1939; cand. polit. 1947; medarbejder ved Finansti-dende 1946; sekretær i Det danske Luftfartselskab 1947-48; fuldmægtig i Privatbanken i Kbhvn. 1948, kontorchef 1952, underdir. 1955.

Medl. af bestyrelsen for Chr. C Rahr & Co„ A/S.

Adresse: Eggersv. 43, Hellerup.

SCHMIT Inger Gautier frue, kgl. belønningsmedalje i guld med krone; f. 25/10 1877 i Randers; datter af kgl. dyrlæge Didier Gautier (død 1913, se Kraks Blå Bog 1913) og hustru Julie f. Langballe (død 1934); gift (7/4 1914) m. politimester William Schmit (død 1942, se Kraks Blå Bog 1941), søn af skibsreder N P Schmit og hustru f. Nielsen.

Gennemgået det kgl. musikkonservatorium 1897-99; videre uddannelse i Berlin 1903-04; bestyrerinde og sekretær ved Magdalenehjemmet 1907-12; socialt studieophold i London 1911; medl. af menighedsrådet i Tranebjerg og af bestyrelsen for Venstreforeningen smstds 1916-20; formand for tilsynsrådet for opdragelseshjemmene Holsteinsminde og Skovgaarden til 1947; formand for Mødrehjemmet i Valby 1941-55; medl. af bestyrelsen for børnehjemmet Danmark og for Hindholm højskole til 1955; medl. af bestyrelsen for hjælpen til den evangeliske kirke i Europa 1920-54 og for Kirkeligt Verdensforbund til 1948; medl. af børneværnet og formand for Sorø amts børneværnsforening til 1936; medl. af iandsnævnet for børneforsorg 1936-56 og af bestyrelsen for Dansk Kirke i Udlandet 1920-49.

Medl. af landstinget (Venstre) 1918-29, af folketinget 1929-45 og 1947-50; 2. næstformand i folketinget 1943-45; medl. af bestyrelsen for rigsdagens interparlamentariske gruppe til 1945; medl. af det kirkelige udvalg 1928-39, af svangerskabskommissionen 1932-36 og af forretningsudvalget for Civilforsvars-Forbundet til 1955; landsformand for Danske Kvinders Beredskab 1946-51, medl. af dets kvindekomité 1951-55; medl. af udvalget vedr. organisation af et civilt værn for befolkningen i tilfælde af krig 1946-49 og af civilforsvarsrådet 1950-53; medl. af komitéen for Fonden til Fædrelandets Vel og for Dronning Ingrids Fond til Bekæmpelse af Polio.

Adresse: Strandhuset, Gilleleje og

Fredh. Kan. 20, Kbhvn. K.

SCHMIT-JENSEN H O afdelingsforstander, R.p.p.; f. 10/8 1892 på Frdbg.; søn af professor, dr. med. & med. vetr. C O Jensen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Marie f. Schmit (død 1917); gift (22/10 1918) m. Ida S-J., f. 13/8 1888 i Kbhvn., datter af overretssagfører Nikolaj Hallager (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Dorthea f. Engberg (død 1945).

Student (Metropolitanskolen) 1910; veterinæreks. 1915; derefter assistentplads i Faaborg og værnepligt ved hærens dyrlægekorps; ekstraord. assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles serumlaboratorium 1917, fast vi-densk. assistent 1919, forsøgsleder 1923; s. å. tildelt prisen for besvarelse af den af Videnskabernes Selskab for 1921 stillede prisopgave for det Classenske Legat: udarbejdede 1925-27 s. m. arkitekt J V Lund (Vordingborg) planer for opførelsen af mund- og klovesyge-forsøgsstationen på øen Lindholm, fg. forstander for samme forsøgsstation 1926-35; afdelingsforstander ved statens veterinære serumlaboratorium 1943. Censorsuppleant i mikrobiologi ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1944-47, censor fra 1947; biologisk konsulent for A/S Gea, Kbhvn., fra 1934.

Medudgiver af Maanedsskrift for Dyrlæger 1934-43; har (s. m. M Christiansen) udg. C O Jensen: Selected Papers I (1948); se iøvrigt Den danske Dyrlægestand, 4. udg. (1956).

Udenl. orden: N.St.0.31.

Adresse: Ordrupv. 38, Charlottenlund.

SCHMITH Kai overlæge, dr. med.; f. 3/10 1908 i Stege; søn af isenkræmmer Kai Hilmer Schmith og hustru Anna Margrethe f. Hincheldey (begge døde).

Student (Ordrup gymn.) 1927; med. eks. 1934; dr. med. 1941; uddannelse ved en række kbhvnske hospitaler; midlertidig overlæge ved den danske brigade, centralhospitalet i Oldenburg juni-aug. 1947; overlæge ved med. afd. på hospitalsskibet Jutlandia juni-okt. 1953; overlæge ved Frdbg, hospitals med. afd. B fra 1954.

Medl. af repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger og for Den alm. danske Lægeforening, af specialistnævnet og af bestyrelsen for Selskabet for teoretisk og anvendt terapi.

Har skrevet: Eksperimentelle Undersøgelser over Sulfapyridins Virkning paa Pneumokokker og Gonokokker (disputats, 1941) samt en række lægevi-densk. afhandlinger.

Adresse: Jac. Lindbergs V. 1, Kbhvn. NV.

SCHMITH Poul højesteretssagfører; f. 27/6 1916 i Set. Jørgensbjerg ved Roskilde; søn af tandlæge Harald Schmith og hustru Karen Marie f. Skou; gift (4/5 1945) m. Elisabeth Birgitta S., f. 28/8 1917 på Frdbg., datter af assurandør Svend Bramsen (se denne).

Student (Aalborg katedralskole) 1934; cand_ jur. 1940; sagfører 1943; lands-retssagf. 1944; højesteretssagf. 1955; deltaget i kammeradvokaturen 1940-43 og fra 1946.

Adresse: Heslegårdsv. 47, Hellerup.

SCHNAKENBURG Otto direktør, civilingeniør; f. 29/11 1890 i Odense; søn af teglværksejer L E Schnakenburg (død 1936) og hustru Caroline f. Bondo (død 1924); gift (7/1 1921) m. Sara S., f. 2/2 1894, datter af apoteker F Madsen (død 1929) og hustru Sophie f. Holbech (død 1900).

Cand. polyt. 1915; ansat hos A/S Burmeister & Wain s. å.; overing. 1933; driftsbestyrer 1938; underdir. 1939; direktør for A/S Holeby Dieselmotorfabrik og Fabriken Guldborg 1943-55, derefter medl. af disse selskabers bestyrelse.

Adresse: Norgesv. 38, Nykøbing Fl.

SCHNEEKLOTH Hans politimester. R.; f. 28/6 1890 i Kbhvn.; søn af sognepræst G Ad. Schneekloth (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Julie f. Brøndum (død 1928); gift (17/10 1916) m. Louise S., f. 31/10 i Kbhvn., datter af direktør for A/S Vølund F A H Petersen (død 1935) og hustru Louise f. Dorch (død 1936).

Student (Schneekloths skole) 1909; cand. jur. 1915; byfogedfuldm. i Horsens 1916; sekretær i statspolitiet 1918; amtsfuldm. i Ringkøbing 1922; sekretær i Kronprins Frederiks Fond; politimester i Lemvig 1939, i Svendborg 1945.

Medl. af bestyrelsen for Kronprins Frederiks Fond og af vejkrydsudvalget for Svendborg amt.

Adresse: Svendborg.

SCHNOHR Edgar overlæge, dr. med., M. T.Fi.p.p.; f. 15/8 1900 i Odense; søn af købmand Eduard Schnohr (død 1947) og hustru Kirstine f, Jørgensen (død 1935); gift (11/8 1940) m. Lisa S., f. 6/5 i Åbo, Finland, datter af søkaptajn Walter Jansen og hustru Thyra f. Vikstrom.

Student (Odense) 1919; med. eks. 1927; reservelæge ved provinshospitaler 1927-30; kandidat ved forsk, kbhvnske hospitaler 1930-32; assistent ved rigshospitalets røntgenafd. 1932, ved kommunehospitalets øreafd. 1933, ved rigshospitalets kirurg, poliklinik s. å. og till. ved sammes gynækologiske poliklinik og konsultation for svangre 1934; dr. med. 1934; 2. reservekirurg ved Sundby hospital 1935; 1. reservekirurg ved Skt. Josephs hospital 1937, ved Aalborg amtssygehus 1938; u. krigen i Finland 1939-40 chef for krigslazareth u. Dansk Røde Kors; 2. reservelæge ved rigshospitalets gynækologiske afd. og fødeafd. A 1940; 1. reservelæge og underaccoucheur ved sammes fødeafd. B 1941; klinikchef ved Sundby hospitals kirurg, poliklinik 1943; overlæge smstds 1948; specialistanerk. i kirurgi og kirurg, kvindesygd. 1939, i kirurg, urinvejs-sygd. 1941, i kvindesygd. 1941 og i fødselshjælp 1943; censor i kirurgi ved lægevidensk. eks. ved Kbhvns universitet 1953; fl. studierejser i Europa i tiden 1927-48 samt i USA i 1937.

Litterære arbejder: A Study on the Cause of Death in High Intestinal Obstruction (disputats, 1934); Kvindens Bog (1946); Thorkild Rovsing (1948) samt kliniske og eksperimentelle afhandlinger i dansk og udenl. fagpresse, bl. a. vedr. tarmperistaltik, om salt- og vædskeskiftet, om protamininsulin i kirurgien, om mandelsyrens anvendelse i urologien og om kirurgisk hånddesinfektion.

Udenl. ordener: Fi.Fr.4.; Fi.K.M.39-40.

Adresse: Ø-Søgade 10, Kbhvn. K.

SCHOCH Aage direktør; f. 24/1 1898 i Horsens; son af isenkræmmer Rudolph Schoch (død 1916) og hustru Anna Andrea f. Møller; gift (6/6 1924) m. Harriet S., f. 17/7 1900 i Horsens, datter af købmand Carl Møller (død 1943) og hustru Valborg f. Buchwald (død 1945).

Student (Horsens) 1917; cand. polit. 1923; redaktionssekr. ved The Baltic Scandinavian Tråde Review 1923-25; udenrigspolitisk medarbejder ved Jyllandsposten 1926-34; redaktionssekr. ved Berlingske Tidende i 1934; chefredaktør for Nationaltidende 1934, afskediget efter tysk krav 1942; medstifter af og medl. af Danmarks Frihedsråd u. den tyske Besættelse; arresteret af Gestapo 2. sept. 1944-21. marts 1945; chefredaktør ved Berlingske Tidende og Berlingske Aftenavis 1945-46; medarbejder ved Flensborg Avis 1947-49; direktør for Dansk Røde Kors 1949-56.

Formand for præsidiet for frihedsmuseet 1946, for Landsforeningen af Besættelsestidens politiske Fanger 1947-49 og for landsorganisationen Frit Danmark 1948.

Udenl. ordener: Fi.r.K.2.; F.N.T.M.; F.Æ.L.5.; I.S.I.2.; N.O.N.3.; N.r.K-H.; Stb.B.E.5.; Sv.r.K.l.

Adresse; Hardangerg. 2, Kbhvn. Ø.

SCHOLTEN Julie von fh. hofdame; f. 29/6 1879, datter af kammerherre, hofjægermester, ritmester, baron Axel Reedtz-Thott (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Sophie Magdalene f. baronesse Berner-Schilden-Holsten (død 1928); gift (11/12 1930) m. ud-skrivningschef, ritmester Peter v. Scholten (død 1947, se Kraks Blå Bog 1947), søn af godsejer Peter v. Scholten (død 1900) og hustru Alvilda f. Thisted (død 1882).

Overordentlig hofstiftsdame i Vallø; hofdame hos H. M. dronningen 1912-30.

Medl. af Venstres Vælgerforening for Skjellerup-Ellinge.

Adresse; Biskopstorp pr. Ullerslev.

SCHOU Axel professor, dr. phil.; f. 18/8 1902 i Kbhvn.; søn af glarmester Francis Schou (død 1955) og hustru Petrea f. Petersen (død 1951); gift (17/10 1927) m. Laura S., f. 17/12 1904 i Espergærde, datter af ingeniør Waldemar Andersen (død 1931) og hustru Ida f. Larsen (død 1926).

Student (GL Hellerup gymn.) 1921; cand. mag. 1927; dr. phil. 1945; adjunkt ved Rysensteen gymnasium 1927, lektor 1945; ekstraord. professor i geografi ved Kbhvns universitet 1953; studierejser til en række europæiske lande 1927-37, til USA 1952 og til Brasilien 1956; medarbejder ved Atlas over Danmark 1941-44; leder af vægkort-sektionen ved geodætisk institut 1946; forelæsninger ved Kbhvns universitet over geomorfologi og kulturgeografi 1946-48; gæsteforelæsninger ved universiteterne i Lund (1948), Uppsala (1950 og 1956), Oslo (1954) og Cambridge (1955) samt i Stockho'm (1950 og 1956); dansk leder ved nordisk skoleungdomsmøde, Oslo 1951; delegeret ved Den Nordiske Kulturkommissions geografkongres, Stockholm 1952 og de internationale geograf-l'ongresser i Washington D.C. 1952 og R!o de Janeiro 1956.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen for Gymnasiets og Seminariets Lærere i Naturfag 1931-48; formand for Geografforeningen 1933-34 og 1940-42; medl. af kommisionen til afholdelse af studentereks. for privatister 1939-51; medl. af bestyrelsen og rådet for Det kgl. Danske Geografiske Selskab 1947, till. selskabets sekretær 1956; formand for Commission on Coastel Sedimentation of the International Geographical Union 1952; sekretær i Danmarks nationalkomité for geografi 1956.

Geografiske arbejder: Det marine Forland (disputats, 1945); Atlas over Danmark I. Landskabsformerne. Atlasbind og tekstbog (1949); artikler og anmeldelser i Geografisk Tidsskrift, Geogra-fiska Annaler m. fl.; afhandlinger i leksika m. m. Kartografiske arbejder: Vægkort over Danmark, Asien, Afrika m.m.; Verdensatlas, Globus m. m. Pædagogiske arbejder: Skoleatlas og lysbilledserier; faglige artikler i skolepressen.

Adresse: Strandboulevarden 112,

Kbhvn. Ø.

SCHOU Charles I arkitekt, R.; f. 30/10 1884 i Charlottenlund; søn af malermester I T Schou (død 1919) og hustru Christiane f. Lund (død 1931); gift 1. gang m. Ella S., f. Erichsen (død 1940); 2. gang m. sangerinden Etelka S., f. Barkany-Moritzon (død 1950); 3. gang m. Gudrun S., f. Borchsenius, f. 5/4 1898.

Uddannet på Teknisk skole og kunstakademiet; senere studeret i Tyskland og England; kom tidligt ind på bybyg-ningsstudiet, såvel det systematiske som historiske med dertil knyttede sociologiske studier; har foretaget adskillige studierejser.

Har udarbejdet byplaner og byplanforslag, bl. a. for Aalborg (1912), Vigerslev haveforstad (1915-18), banegårdsterrænet i Kbhvn. (1915-18), Bispebjerg villakvarter med Grundtvigs-kirkens placering (1916-18), forslag til Storkbhvns decentralisation m. m. (1920-23), projekt til tunnel gennem Frdbg. bakke (1921 og 1942); byplan til Nykøbing F. (1920), til Mommark (1922), til Struer (1923) o. s. fr.; konsulent for stadsingeniøren i Kbhvn. i byplananlægning 1918-24; medvirket i kommissioner vedr. byplanspørgsmål i forsk, byer og øvet byplanvirksomhed i Sverige og Norge; udarbejdet planen til naturfredning af egnen omkring Esrum Sø 1943-45.

Har øvet arkitektvirksomhed ved opførelsen af en række boligbebyggelser, landhuse, alderdomshjem og skoler, fabrikker og forretningshuse samt bebyggelser i samarb. m. andre arkitekter; modtaget præmieringer for gode og smukke bygninger; 1914 for »Haabet« ved Amagerbrogade, 1934 for parkbebyggelsen »Lille Tuborg« ved Strandvejen, 1936 for parkbebyggelsen »Høeghs Minde« ved Bernstorffsvej og i 1954 for Alhambravej 14-16; modtog i 1927 det Stoltenbergske Legat.

Medl. af Den fri Architektforening 1909-18; medstifter af Dansk Byplanlaboratorium i 1921 og medl. af dets repræsentantskab; medstifter af den danske gruppe af C I A M og gruppens første formand 1929-31; medl. af akademiet siden 1931, af bestyrelsen for Thorvaldsens museum 1937-48 og af bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1942-49; medstifter af og formand for Landsrådet for Bykultur 1949.

Litterære arbejder: Om Bybygningskunst (1923 og 1925); afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter.

Adresse: Alhambrav. 16, Kbhvn. V.

SCHOU Erik bankdirektør; f. 11/1 1897 i Kbhvn.; søn af rigsdagsbetjent Peter Schou (død 1950) og hustru Marie f. Hansen; gift (7/9 1920) m. Minna S., f. 10/1 1893, død 1935, datter af Hans Rømer Olivarius (død 1899) og hustru Anna f. de Neergaard (død 1934).

Ansat i Kbhvns Handelsbank 1914, i Revisionsbanken 1915; fuldmægtig i Kbhvns Diskontobank og Revisionsbank 1919, direktionssekr. smstds 1922, likvidator i denne bank 1930-33; direktør i Lollands Handels- og Landbrugsbank, Nakskov 1934, i Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank, Nykøbing F. fra 1935.

Medl. af tilsynsrådet for Østifternes Hypotekforening fra 1935; medl. af repræsentantskabet for Pensions- og Liv-rente-Institutet af 1919, A/S fra 1935, næstformand fra 1952; formand i bestyrelsen for Th. Østergaards Eftf., A/S, Nykøbing F. fra 1947.

Adresse: Tværg. 12, Nykøbing FL

Sommerbolig: Marielyst pr. Væggerløse.

SCHOU Frida Moria frøken, direktør, kgl. belønningsmedalje i guld m. krone; f. 16/6 1891 i Mullerup; datter af direktør H H Schou (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Anna f. Krogh (død 1944).

Uddannet ved landbrug, i teglværks-drift og ved lervarefabrikation; bestyrer for Mullerup Teglværk med tilhørende gårde 1913-26; ansat i A/S Knabstrup Teglværk 1926, direktør 1928, enedirektør fra 1932; till. direktør for A/S Skandinavisk Moler Industri fra 1946; ejer af Engvanggaarden ved Gørlev fra 1945.

Medl. af bestyrelsen for A/S Knabstrup Teglværk 1928, for Kirkens Korshær 1942 (formand for styrelsen 1953) og for A/S Skandinavisk Moler Industri 1946.

Adresse: Knabstrup.

SCHOU Helen billedhugger; f. 19/4 1905 på Frdbg.; datter af veksellerer I M Rée (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Dagmar f. Albeck (død 1956); gift (12/11 1926) m. direktør Holger Høiriis Schou (se denne).

Studerede hos Anne Marie Carl Nielsen 1923-27; elev af kunstakademiet; studier i Paris 1929 og 1931, i Rom og Firenze 1935; studierejser, bl. a. til Italien, Marokko og Spanien; udstillede første gang på Charlottenborgs Forårsudstilling 1927; indbudt på Efterårsudstillingen 1937 og 1947; endv. udstil-

let på Salonen i Paris 1929-34, Vaar-udstillingen, Oslo 1929, Haveselskabets Have 1943 og 1946 m. m.

Medl. af censurkomiteen ved Charlottenborgs Forårsudstilling 1935 og 1938 og af bestyrelsen for Dansk Skulpturforening 1937-38 og 1941-42; Membre Associé au Salon Nationale des Beaux Arts, Paris 1931; formand for Zonta-Klubben 1948-49.

Hovedværker i bronze: Moder og Barn (1943. Bellevue strandpark); Løbende Mand og Hest; Styrtende Amazone; Ridende Amazoner (1942, et relief i kunststen i Sportsrideskolen); Hest og Slange (1953); Morgengry (Lyngby folkepark); Jydsk Hest (1948, Ceres Bryggerierne, Århus); Jydsk Hoppe med Føl på Marken; Rytterstatue af kong Christian X (1955, Bispetorvet, Århus). — Symbolsk dekorativt relief (i brændt ler, 1944, Ingrid Jespersens skole); fl. portrætbuster, bl.a. af: professor E Hauch (1936, rigshospitalet); balletmester Hans Beck (1937, Det kgl. Teater og Teatermuseet; højesteretssagf. C L David (1939, De forenede Vagtselskaber); skuespiller Holger Gabrielsen (1939, Teatermuseet); generalkonsul Georg E Mathiasen (1954, GEM Fabrikken); Direktør Philip Sørensen (1955, portræt-relief i De forenede Vagtselskaber).

Tildelt Agnes Lunn-prisen 1956.

Adresse: Strandv. 257, Charlottenlund.

Sommerbolig: »Huldrebakken«, Raageleje pr. Vejby.

SCHOU Holger Høiriis direktør; f. 4/3 1903 i Kbhvn.; søn af fabrikant Lauritz Schou (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Kristiane f. Høiriis; gift (12/11 1926) m. billedhugger Helen Schou (se denne).

Ansat i C Schous Fabriker A/S 1918, prokurist 1926, direktør 1929.

Medl. af bestyrelsen for Det danske Kunstindustrimuseum; medl. af Industrirådet 1954 og af sø- og handelsretten 1956; medl. af bestyrelsen for Sæbe-og Parfumefabrikant-Foreningen.

Formand for bestyrelsen for Fabriken Ilka A/S; formand for bestyrelsen og medl. af direktionen for A/S Tatol; medl. af bestyrelsen og direktionen for C Schous Fabriker A/S, A/S Rafa, A/S Ravnholm kemiske Renserier, A/S Ravnholm Strømpefabrik, Ravnholm Emaljeværk AS, Handelsselskabet Ira A/S, Handelsselskabet Plastica A/S og C D S Scandinavie A/S.

Adresse: Villa Højstrup, Strandv. 257,

Charlottenlund.

SCHOU Julius Peter direktør, cand. jur.; f. 16/9 1911 i Struer; søn af hotelejer, bankdirektør Peter Schou (død 1923) og hustru Hertha f. Plantener; gift (27/12 1935) m. Lilly S., f. 8/8 1909 i Oslo, datter af grosserer Oswald Parr (død 1932) og hustru Clara f. Hansen.

Student (Lyngby statsskole) 1929; cand. jur. 1935; fg. sekretær i finansministeriets 2. hovedrevisorat 1935-36; fg sekretær ved Kbhvns politi 1936, kst. politibetjent 1937, sekretær 1938, fuldmægtig 1939, politikommissær 1941; till. tjenstg. som adjudant hos politidirektøren; kst. vicepolitiinsp. i Kbhvns ordenspoliti 1945-48; till, fg. fuldmægtig i prisdirektoratet 1941-48; vicedir. i A/S De Forenede Vagtselskaber 1948, direktør 1954.

Delingsfører i Akademisk Skyttekorps 1935-37; medl. af landsledelsen for politiets modstandsbevægelse samt leder af det illegale politi i Storkbhvn. 1944-45; næstformand i Foreningen af Politikommissærer m. fl. i Danmark 1945-48; lærer og censor ved statens politiskole 1946-49; medl. af bestyrelsen for A/S Budvagten.

Udenl. orden: N.St.0.31.

Adresse: Vægtergården, Lyngbyv. 217,

Hellerup.

SCHOU Jørgen kommandør, R'.p.p.; f. 25/11 1901 på Frdbg.; søn af sparekassedirektør, vicekonsul Knud Schou, Nykøbing F. (død 1941) og hustru Clara Elisabeth f, Hansen (død 1901); gift (5/4 1935) m. Gerda S., f. 21/10 1912 i Århus, datter af direktør Sjørup Jørgensen og hustru Inger f. Brandstrup.

Søløjtn. II 1923; søløjtn. I 1924; uden for nr. og ansat i rederiet A P Møller 1930-31; kaptajnløjtn. 1932; orlogskapt. 1939; leder af evakueringssektionen i Århus luftbeskyttelsesområde 1944; kommandørkapt. 1947; chef for marinestabens kommandosektion 1947-49; marine- og luftattaché ved ambassaderne i Stockholm og Oslo 1949-53; till. militærattaché smstds i 1952; kommandør 1951; stabschef ved kystbefæstningen 1953; på stabskursus ved US Marine Corps 1953-54.

Medl. af Søofficersforeningens bestyrelse 1941-48.

Udenl. ordener: B.Cr.m.2.; F.Æ.L.5.: N.O.N.5.; S.Sv.2!.; Sv.Cf.B.F.T.l.

Adresse: Tranevænget 8, Hellerup.

SCHOU Kai cand. theol., redaktør; f. 7/5 1899 i Buddinge; søn af forstander J C Schou (død 1939) og hustru f. Hansen (død 1911); gift (1/10 1943) m. Mette S., f. 25/5 1920 i Kbhvn., datter af grosserer Henry Stausholm (død 1920) og hustru Karen f. Hygom.

Student (Horsens) 1916; cand. theol. 1923; medarbejder ved De Ferslewske Blade s. å.; redaktionssekr. ved Aftenposten 1925, redaktør 1928; medarbejder ved Ekstrabladet 1931, chefredaktør 1948.

Medl. af bestyrelsen for Journalistforbundet 1927-28 og for Den udenlandske Presseforening 1937-49, formand 1938-46, æresmedlem 1951.

Adresse: Overg. o. V. 50, Kbhvn. K.

SCHOU Marius Høiriis direktør, R.; f. 10/1 1902 i Kbhvn.; søn af fabrikant Lauritz Schou (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Kristiane f. Høiriis; gift (22/4 1931) m. Marie Louise S., f. 23/9 1910 i Kbhvn., datter af dr. phil. H L Møller (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Mariane f. Nieuwenhuis.

Student (Østre borgerdydskole) 1920; cand. phil. 1921; uddannelse i A/S C Schou's Fabriker; prokurist i dette selskab 1925, direktør 1929.

Medl. af bestyrelsen og direktionen for A/S C Schou's Fabriker, A/S Tatol, A/S Handelsselskabet Ira og Å/S Handelsselskabet Plastica; formand for bestyrelsen og medl. af direktionen for CD.S Scandinavie A/S, A/S Ravnholm kemiske Renserier, A/S Ravnholm Strømpefabrik, A/S Ravnholm Emaljeværk og A/S Rafa; medl. af bestyrelsen for A/S Fabriken Ilka, A/S Hotaco, Holbæk og Brancheforeningen for Parfumeri- og Toiletartikler; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Handelsbank; præsident for Kbhvns Rotary-Klub 1951.

Adresse: Egenæs, Strandv. 194, Charlottenlund.

Sommerbolig: Vejlebygaard, Vejleby

pr. Skibby.

SCHOU Niels Bjarke oberstløjtnant, R1., HTH., M.T. Kha.p.p.; f. 14/2 1907 i Ru-dersdal, Søllerød sogn; søn af kontorchef i arbejds -og fabrikstilsynet, cand. polit. Lauritz Christian Schou (død 1918) og hustru fabrikinspektør, cand. polit. Ragna Schou f. Wieth-Knudsen (død 1945); gift (14/5 1931) m. Nora Sofie S., f. 7/3 1910 i Helsingør, datter af købmand Hans Jørgensen, Helsingør (død 1915) og hustru Karen Kirstine f. Hougaard.

Student (Kbhvns universitet) 1925; premierløjtn. af artilleriet 1929, kaptajnløjtn. 1937, kaptajn 1941, oberst-Iøjtn. 1949.

Udenl. ordener: S.Sv.31.; Stb.B.E.4.; Sv.r.K.l.

Adresse: Forsvarsstaben, Kastellet,

Kbhvn. Ø.

SCHOU Ole direktør; f. 22/7 1898 i Kbhvn.; søn af kommandør C A Schou (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Vilhelmine (Willy) f. Hauch; gift (29/9 1941) m. Agnete S., f. 17/7 1908 på Frdbg., datter af læge Einer Fabri-cius-Bjerre (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Anna f. Østrup (døfl 1922).

Student (Østre borgerdydskole) 1916; cand. polyt. 1923; ingeniør i Texas Oil Co. 1923-24 og ved Dansk Sojakagefabrik 1924-27; ingeniør ved Berlingske Tidende 1927; driftsleder smstds 1929-36; indtrådte i ledelsen af virksomhederne u. Egmont H Petersens Fond 1936; direktør smstds 1942, adm. direktør I 1954.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Bogtrykkerforening 1929-36 og fra 1955. for Kemigraflauget 1930-36 og 1945-55, for mødrehjælpen og for Foreningen til Støtte for Mødre og Børn fra 1946, næstformand fra 1951; medl. af bestyrelsen for A/S Kbhvns Smergelfabrik fra 1952 og for A/S Aarhus Oliefabrik fra 1955.

Adresse: Ingersv. 5, Charlottenlund.

SCHOU Oluf direktør; f. 23/12 1885 i Nørre Sundby; søn af fabrikant Jens Christian Schou (død 1900) og hustru Caja f. Bøggild (død 1928); gift (21/5 1912) m. Johanne S., f. 10/12 1886 i Kbhvn., datter af I F Schmaltz (død 1905) og hustru f. Jensen (død 1941).

Ansat i firmaet C Schou's Fabriker 1905; direktør i A/S C Schou's Fabriker 1916.

Formand for bestyrelsen og medl. af direktionen i A/S C Schou's Fabriker; medl. af direktion og bestyrelse i A/S Tatol, A/S Ravnholm Strømpefabrik, A/S Ravnholm kemiske Renserier, A/S Rafa, A/S Ravnholm Emaljeværk, A/S Handelsselskabet Ira, A/S Handelsselskabet Pla-stica og C. D. S. Scandinavie A/S; medl. af bestyrelsen i A/S Fabriken Ilka.

Adresse: Vangehusv. 15, Kbhvn. Ø.

Sommer: Strandv. 280, Skodsborg.

SCHOU Oluf Brønnum isenkræmmer; f. 2/3 1914 på Frdbg.; søn af assurandør Johan Schou (død 1954) og hustru Gudrun f. Brønnum (død 1957); gift (17/4 1948) m. Lis S., f. 26/6 1924 i Kbhvn., datter af grosserer Arthur Møller og hustru Erna f. Jørgensen.

I isenkræmmerlære hos S Hemme, Kbhvn. 1930-34; rejsende for Globe Sli-cing Machine Company, New York, i Skandinavien og England 1934-36; ansat hos Oluf Brønnum & Co. 1936, forretningsfører 1947-52, medindehaver af firmaet fra 1952.

Formand for Isenkræmmerforeningen for Kbhvn. fra 1955; medl. af bestyrelsen for Centralforeningen af Danmarks Isenkræmmere fra 1955; medl. af sø- og handelsretten fra 1957.

Adresse: Esplanaden 28, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Kildev. 17, Rungsted Kyst.

SCHOU Poul direktør, civilingeniør, R.; f. 13/9 1891 i Kbhvn.; søn af maskinmester Otto Schou (død 1932) og hustru Emilie f. Madsen (død 1957); gift (22/4 1921) m. Agnete S., f. 20/4 1899 i Vollerslev, datter af sognepræst Peter Jørgensen (død 1901) og hustru Sophie f. Møller (død 1929).

Cand. polyt. (maskining.) 1914; ansat i A/S De forenede Papirfabrikker fra 1914; underdir. 1937; tekn. direktør s. å.; till. direktør for A/S Fredericia Cellulosefabrik 1952-54.

Medl. af bestyrelsen for A/S Fredericia Cellulosefabrik fra 1954.

Adresse: Ellevadsv. 31. Charlottenlund.

SCHOU Poul stiftsprovst, R.; f. 10/7 1898 i Vejle; søn af former Jens Schou (død 1899) og hustru Hansine Marie f. Laugesen; gift (20'5 1929) m. Karen Ingrid S., f. 31/5 1906 i Halvrimmen, datter af købmand Frederik Langgaard (død 1946) og hustru Valborg f. Iversen (død 1924).

Student (Vejle) 1917; cand. theol. 1924; sekretær i landsforbundet Frivilligt Drenge-Forbund 1924-33; sognepræst ved Vor Frue kirke i Aalborg 1933; sognepræst for den danske menighed i Haderslev købstad, provst for Haderslev provsti og stiftsprovst for Haderslev stift 1956.

Medl. af programudvalget for statsradiofoniens børne- og ungdomstimer 1930-43; formand for Aalborg Vor Frue landsogn skolekommission 1933-50; næstformand for hovedbestyrelsen for landsforbundet Frivilligt Drenge-Forbund 1934, formand fra 1954; medl. af bestyrelsen for Almindeligt dansk Præstekonvent 1936-42, af den kristelige ungdomsbevægelses fællesråd 1940, af Frihedsrådets lokalkomité for Aalborg 1944-46 og af fællesbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmak 1946; formand for Stor-Aalborgs præstekonvent 1946-56.

Har udg.: Er Religion en Privatsag? (1944); Giv Agt, Dansker (1945); har till. skrevet passionsspillene »Den mørke Time«, »Pontius Pilatus«, »Maria Magdalene« og »Simon den Spedalske« (opført i Aalborg, Randers, Vejle og Hjørring); medarbejder ved Jyllands-Posten 1940.

Adresse: Haderslev.

SCHOU Sven maler; f. 10/6 1877 på Frdbg.; søn af konferensråd Philip Schou (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Clara f. Buch (død 1926); gift

1.   gang (1901) m. Margrethe S., f. 23/9 1873 på Havnø, død 1922, datter af godsejer Jens Kjeldsen (død 1903) og hustru Nanny f. Fribert (død 1905);

2.   gang (1923) m. Johanne S., f. 24'6 1881, datter af partikulier Frants Krebs (død 1937) og hustru Cathrine f. Werner (død 1925).

Har bl. a. malet: Jyske Heste paa Græs. Morgen i Høst. Motiv fra Havnø. (Sønderborg museum); portræt af historikeren H V Clausen (Frederiksborg museet) samt et billede, der tilhører Århus museum.

Ejer af Havnø 1905-27.

Adresse: Havnø Egholt pr. Hadsund.

SCHOU Svend Aage professor, hospitalsapoteker. dr. phil.. R.DM.p.p.; f. 22'9 1896 i Kbhvn.; søn af redaktør Aage Sølver-Schou (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Theodora f. Nilsson (død 1937); gift (7/7 1922) m. Ellen S., f. 30/11 1896, datter af snedkermester Albert Fjerdingstad (død 1938) og hustru Mariane f. Svendsen (død 1896).

Cand. pharm. 1918; student 1920; cand. phil. 1921; univ. guldmed. (kemi) 1923; studieophold i Ziirich 1925-26 og 1927-28; Dr. és scienees ved la Sorbonne i Paris 1928; assistent ved farmaceutisk læreanstalt 1919-28; lektor i farmaci ved samme 1928, docent 1932, professor 1936; hospitalsapoteker på rigshospitalet 1928; dr. phil. Kbhvn. 1929.

Eksaminator ved farmaceutisk med-hjælpereks. 1929; medl. af bestyrelsen for universitetets medicinsk-historiske museum 1930-51, konsulent 1954; medl. af farmakopékommissionen 1933; formand for Kemisk Forening 1937-40 og for Danmarks farmaceutiske Selskab 1940-44; medl. af statens husholdningsråd 1939-55 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943; medl. af apotekerlovkommissionen af 1947 og af det nordiske farmakopénævn 1948; medl. af kommission for statens almindelige videnskabsfond 1952; medl. af specialitetsnævnet 1955; korresp. medl. af Norsk Farmasøitisk Selskap 1946; æresmedlem af Finlands Farmaceutiska Foreningen 1951 og af Farmaceutiska Foreningen i Sverige 1954; æresdoktor ved Eidgenossisehe technische Hoch-schule, Ziirich 1955; vicepræsident i Federation Internationale Pharmaceuti-que 1955.

Tildelt Danmarks farmaceutiske Selskabs guldmed. 1947.

Har skrevet: Structure et activation des molécules des aldéhydes aliphati-ques (disputats); lærebøger til brug for farmaceutiske studerende samt kemiske og farmaceutiske afhandlinger.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Almev. 21, Hellerup.

SCHOU-PEDERSEN Hans Henrik underdirektør, cand. polyt., R.; f. 28/2 1908 i Ringe; søn af isenkræmmer Hans Christensen Pedersen (død 1948) og hustru Ingeborg f. Schou; gift (7/5 1937) m. Elisabeth S., f. 10/9 1910 i Kbhvn., datter af maskinmester Ingolf Steen og hustru Karen f. Petersen.

Student (Metropolitanskolen) 1926; cand. polyt. (maskining.) 1932; ansat ved marinens flyvevæsen s. å., ved or-logsværftet 1934; ingeniør i søværnet 1937, ingeniør II 1941, ingeniør I 1946, afdelingsing. 1947; underdir. ved or-logsværftet 1953; undervist i flyvemaskinkonstruktion på polyteknisk læreanstalt fra 1938, som lektor 1941-47.

Adresse: Pindosv. 28, Kbhvn. S.

SCHOUBOE Helge S fabrikant, civilingeniør; f. 1/12 1897 på Frdbg.; søn af oberst O B Schouboe (død 1941. se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Ellen f. Børre (død 1937).

Student (Henrik Madsens skole) 1915; cand. polyt. (fabriksing.) 1921; ansat ved A/S Burmeister & Wains kemiske laboratorium og stålværk 1921-29; direktør for A/S W J Berg & Th. Mar-strands Eftf. fra 1929.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Boldklub 1925-29 og 1939-51, for A/S Kbhvns Boldklubs Tennishal, for Den konservative Vælgerforening, Frdbg. 2. kreds 1927-41 og for Frdbg. kommunes hjælpekasse 1929-33; revisor i Den Suhrske Stiftelse fra 1933; medl. af Dansk Lawn-Tennis Forbunds bestyrelse og forretningsudvalg 1936-50, till. sekretær fra 1949; medl. af forbundets junior- og ungdomsudvalg fra 1949, modtog forbundets fortjenstnål 1951; medl. af Kbhvns Idrætsparks repræsentantskab 1943-51.

Adresse: N Jespersens V. 17, Kbhvn.F.

SCHOUBYE Knud amtsforvalter, R.; 20 5 1905 i Aalborg; søn af overlæge Carl Schoubye (død 1943) og hustru Louise Marie f. Ørsnes (død 1953); gift (26/9

1935)   m. Else Marie S., f. 1/7 1906. datter af provst Jens C Christensen (død 1932) og hustru Johanne Marie f. Holst (død 1951).

Student (Aalborg katedralskole) 1923; assistent i Den danske Landmandsbanks Aalborg afd. 1923-29; cand. jur. 1934; fg. sekretær i finansministeriet s. å., sekretær 1936, fuldmægtig 1942, eks-peditionssekr. 1946; amtsforvalter for Viborg amtstuedistrikt 1951.

Har udg.: Stamtavle over Familien Schoubye fra Skivholme (1944).

Adresse: Nørresøvej, Viborg.

SCHOUBYE Niels amtslæge, R1.; f. 15/10 1892 i Aalborg; søn af overlæge Carl Schoubye (død 1943) og hustru Louise Marie f. Ørsnes (død 1953); gift (7/4

1936)  m. Helle S., f. 31/1 1903 i Kbhvn., død 1937, datter af professor, dr. phil. Vilh. Andersen (død 1953, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Kirstine f. Fride-richsen (død 1916).

Student (Aalborg) 1910; med. eks. 1918; embedslægeeks. 1923; assistent ved universitetets hygiejniske institut 1923-26; lægeassist. ved Kbhvns sundhedskommission 1927-30; læge ved sundhedsplejestationerne i Kbhvn. og i Holbæk og Vejle amter 1929-31; reservelæge ved Dronning Louises Børnehospital 1930-31; specialistanerk. (børne-sygd.); amtslæge i Præstø amt og kredslæge i Næstved lægekreds 1931.

Adresse: Næstved.

SCHOUENBORG Erik dommer. R.; f. 26/6 1900 i Helsinge; søn af dommer Chr. P Schouenborg (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Eva f. Haunstrup; gift (7/6 1948) m. Edith S., f. 27/8 1915 i Bendslev, datter af murermester L P Olsen (død 1926) og hustru Ellen f. Pedersen.

Student (Viborg) 1918; cand. jur. 1926; dommerfuldm. i Kalundborg 1927-48; kst. dommer i østre landsret 1948-50; fuldmægtig ved nordre birks kriminaldommer-embede 1950-51; dommer i Præstø købstad m. v. 1951, i Stege m. v. (herunder Præstø) tra 1957.

Formand for overvoldgiftsretten i handler om husdyr for Præstø amt.

Adresse: Præstø (fra 1. aug. 1957: Stege).

SCHOUGAARD Mogens Gammeltoft fabrikant, se Gammeltoft Schougaard Mogens.

SCHOUSBOE Frits fh. overlæge, R.p.p.; f. 21/4 1885 i Lundby på Taasinge; søn af pastor Vilh. C Schousboe (død 1919) og hustru Sofie f. Bayer (død 1930); gift (29/7 1916) m. Olga S., f. 1/12 1893 i Frederikshavn, datter af købmand I P Jensen (død 1925) og hustru Augusta f. Ruge.

Student (Herlufsholm) 1903; med. eks. 1910; reservelæge ved Næstved sygehus 1911-12; skibslæge i 0 K 1912; kandidat ved kbhvnske hospitaler 1912-14; reservelæge i hæren 1913; reservelæge ved Aalborg kommunehospital 1914-18; overlæge ved Hobro sygehus 1918-55; privatiserer; specialistanerk. i kirurgi.

Medl. af Hobro sundhedskommission fra 1918, af repræsentantskabet for Hobro Bank fra 1934 og af bestyrelsen fra 1942.

Udenl. orden: Ne.r.K.H.

Adresse: Hobro.

SCHOUSBOE Julius provst, dr. phil. R.; f. 30/8 1886 i Gadbjærg; søn af sognepræst Peter Sølling Schousboe (død 1904) og hustru Cathrine Christine f. Omøe (død 1909); gift (1/8 1913) m. cand. phil. Maren Margrethe S., f. 5/7 1885 i Stadil, datter af bankdirektør Jens Sivert Nielsen (død 1914) og hustru Karen Marie f. Godtfredsen (død 1910).

Student (Odense) 1905; univ. guldmed. (Søren Kierkegaards Opfattelse af det ethiske) 1910; cand. theol. 1911; sekretær i K F U M, Odense 1911-13; studierejse til Paris; medhjælper hos præsten ved Vridsløselille straffeanstalt 1913: res. kapellan ved Apostelkirken, Kbhvn. 1918; sognepræst smstds 1919-56; dr. phil. 1925; provst for Kbhvns vestre provsti 1940-56.

Medl. af bestyrelsen for Menigheds-børnehaverne 1922-27 og for Kbhvns præstekonvent 1933-45 (næstformand fra 1936).

Har skrevet: Om Begrebet Humor hos Søren Kierkegaard (disputats, 1925); Apostelkirken gennem 25 Aar (1926); en enkelt afhandling i Theologisk Tidsskrift og tidsskriftet »Kirken og Tiden« samt kroniker i Berlingske Tidende, Nationaltidende og Kristeligt Dagblad foruden andre bladartikler.

Adresse: Dannebrogsg. 3, Kbhvn. V.

SCHOUSGAARD Aage lektor; f. 22/1 1897 i Aalborg; søn af købmand Alfr. Jørgensen (død 1932) og hustru Hansine f. Schousgaard (død 1947); ugift.

Student (Aalborg katedralskole) 1915; cand. mag. 1922; fl. studieophold i Frankrig; lærer ved Købmandsskolen i Kbhvn. 1920-22; adjunkt ved Aalborg katedralskole 1922, lektor smstds fra 1938; till. lærer ved Aalborg årskur-sus for lærere 1933-38 og 1942-44; tilsynsførende lærer for de danske elever paa Lycée Clemenceau i Nantes 1929-30.

Formand for Alliance Franeaise, Aalborg fra 1924; medl. af Aalborg domsogns menighedsråd 1945, formand fra 1946; formand for fællesudvalget for menighedsråd i Aalborg fra 1947; medl. af Aalborg katedralskoles skolenævn 1948-52.

Litterære arbejder: Jeanne d'Arc(1929); medudgiver af Écrivains de notre temps; aviskronikker m. m.

Alliance Francaise's (Paris) lille guld-med. m. fl.

Udenl. ordener: F.S.S.2.; F.U.Æ.M.2.; F.Æ.L.4.; Tun.N.1.3.

Adresse: Borgerg. 2, Aalborg.

SCKRADER H D direktør, generalkonsul, R.,M.T.Kha.; f. 3/1 1889 i Viborg; søn af kaptajn i fodfolket Axel Edv. Schra-der (død 1935) og hustru Dagmar f. Fangel (død 1944); gift (19/4 1913) m. Ella S., f. 1/5 1888 i Odessa, datter af korneksportør Julius Neumann (død 1929) og hustru Louise f. Benoit (død 1921).

Studerede ved polyteknisk læreanstalt; driftsing. på en cementfabrik i Novoros-sisk, Rusland 1910-17; direktør for Li-bau Oliefabriks afd. i Rostow ved Don 1917-21; driftsing. i Oelwerke Teutonia, Harburg 1921-23; for Aarhus Oliefabrik i Rusland, Tyskland og Polen 1923-26; direktør for Aarhus Oliefabriks filial i Danzig 1926-29; direktør for Ama-da, Vereinigte Oel- und Margarinewerke Aktiengesellschaft, Danzig 1929-45, Dan-ziger Heringshandels-Gesellschaft m. b. H., Danzig 1939-45, Fischindustriegesell-schaft, Gdynia 1939-45 og Danziger Seifenfabrik Grbr. Karpenkiel G.m.b.H., Danzig 1941-45; dansk konsul i Danzig fra 1937, generalkonsul 1938-46, kommitteret ved Viggo Østergaard AS, Århus 1947-54, ved Solofabriken, A/S, ved Korsør Margarinefabrik. A/S, ved Pakko-Tryk, A/S og ved J C Hempel koncernen.

Adresse: Strandv. 229 A, Charlottenlund.

SCHRAM-NIELSEN Erik ambassaderåd, dr. phil., R'.p.p.; f. 6/6 1911 i Kbhvn.; søn af bankkasserer Ejnar Schram-Nielsen og hustru Caja Nathalie f. Højring; gift (26/8 1939) m. Grethe S-N., f. 1917. datter af fabrikant Gustav Volkert (død 1918) og hustru Agnes f. Nielsen.

Student (Metropolitanskolen) 1930; cand. jur. 1935; dr. phil. 1945; aspirant i udenrigsministeriet 1936: studierejse til Den nære Orient 1937-38; sekretær i udenrigsministeriet 1939; attaché ved gesandtskabet i Stockholm 1940; atter sekretær i ministeriet 1942; legations-sekr. ved ambassaden i London 1945; fuldmægtig i ministeriet 1948, fg. kontorchef 1950, kontorchef 1951; ambassaderåd ved den danske ambassade i Paris 1954.

Fellow of the Royal Asiatic Society.

Har skrevet; Erstatningslæren i Islamisk Ret (disputats, 1945).

Udenl. ordener: N.O.N.3.; S.V.31.

Adresse: Den danske ambassade, 77

Avenue Marceau, Paris XVI, Frankrig.

SCHROEDER Erling overlæge, dr. med.; f. 22/11 1907 på Frdbg.; søn af labora-torieforstander, cand. pharm. Reidar Schroeder (død 1925) og hustru Karen f. Andresen (død 1955); gift (30/9 1933) m. Grethe S., f. 8/6 1910 i Kbhvn., datter af stabslæge, dr. med. Andreas Stad-feldt (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Marie f. Madsen (død 1957).

Student (Schneekloths skole) 1926; med. eks. 1933; dr. med. 1944; kandidat på Faaborg sygehus 1933-34 og reservelæge smstds i 1935; kandidat ved kbhvnske hospitaler 1934-37; assistent ved kommunehospitalets røntgenklinik 1937-38, ved rigshospitalets kirurg, po-liklinik 1939; kandidat ved rigshospitalets fødeafd. B 1940; 2. reservekirurg ved Kbhvns amtssygehus i Gentofte 1940-42; 1. reservekirurg smstds 1942-46; kandidat og reservelæge ved rigshospitalets fødeafd. B 1946-47; 1. reservekirurg ved Sundby hospital 1947-49; specialistanerk. i kirurgi (1943), specielt i urinorganernes kirurg, sygd. (1949) og i gynækologi (1947); overlæge ved amtssygehuset i Haderslev 1949; studierejse (urinvejskirurgi) til USA sept.-dec. 1956.

Formand for Haderslev bloddonorkorps 1949.

Har skrevet: Kliniske Studier over Nyrefunktionen hos eennyrede med særligt Henblik paa Udviklingen af den kompensatoriske Nyrehypertrofi og Hy-perfunktion (disputats, 1944) samt fl. mindre vidensk. arbejder.

Adresse: Ribe Landev. 41. Haderslev.

Sommerbolig: Klinthuset, Tisvildeleje.

SCHROEDER Erling sceneinstruktør, skuespiller; f. 1/3 1904 på Frdbg.; søn af arkitekt Rolf Schroeder (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Alma f. Eickhoff.

Student (Birkerød) 1923; gennemgået Det kgl. Teaters elevskole; debut på Det kgl. Teater 1925; skuespiller ved Det kgl. Teater 1925-27, ved Aarhus Teater 1927-30, ved Det kgl. Teater 1930-33, ved Det ny Teater 1933-36, ved Dagmarteatret 1936; derefter ved Riddersalen, Folketeatret, Frdbg. Teater, Nygadeteatret, Apolloteatret og Friluftsteatret; optrådte på Duke of York's Theatre, London 1938 og på Centralteatret i Oslo 1940; direktør for Rid-

dersalen 1943-47 og 1950-53; lærer ved Privatteatrenes elevskole 1952-56; daglig leder af Apollo-Teatret 1955-56.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Sceneinstruktører fra 1953.

Hovedroller: Prinsen i Der var engang; Aladdin; Hamlet; Unge Woodley i Atten Aar; d'Artagnan i De 3 Musketerer; Mac i Laser og Pjalter; Danilo i Den glade Enke; Hsie Ping Kuei i Lille rislende Kilde; Joe i Livet er jo dejligt; Prins Hendrik i Hendrik IV; Marki Posa i Don Carlos; Filmroller: Weyse i Weyse-fil-men; har iscenesat bl. a. Camus »Cali-gula«, Noel Cowards »Faldne Engle«, Clifford Odets »Skraa Brædder« og (i Kbhvn. og Oslo) Stephan Zweigs »Vol-pone«, Saroyans »Mens vi lever« (Kvadratteatret 1952) samt O'Neills »Lang Dags Rejse mod Nat« (Det kgl. Teater 1957). Udenl. orden: F.O.A. Adresse: Herman Triers PI. 3, Kbhvn. V.

SCHRØDER Anker godsejer, R.; f. 21/9 1891 på Søllestedgaard, Lolland; søn af godsforvalter Eggert Christian Schrøder (død 1939) og hustru Sophie f. Hoffmann (død 1936); gift (19/12 1925) m. Karen S„ f. 12/4 1903 på Frdbg., datter af kontorchef M Gredsted (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Helga f. Jørgensen.

Lært landvæsen på Søllestedgaard, Duegaard og Vilhelmshøj 1906-10; på Lyngby landboskole 1910-11; forvalter på Vilhelmshøj 1912-15; ejer af Sten-bjerggaard ved Taastrup 1916-17; overforvalter på Korselitze 1917-18, på Vilhelmshøj 1919-22 og på Nøbbøllegaard ved Holeby 1922-26; rejste i 1926 til Colombia som bestyrer for Vestindisk Handelskompagni af Hacienda Dinamarca i Andesbiergene; medindehaver fra 1928; købte de tilstødende ejendomme El Jar-din 1934, El Hamburgo 1935, Albania 1936 og forestod derefter, med skiftende medejere, driften af den samlede ejendom; eneejer af den samlede ejendom Hacienda Dinamarca, fra 1950; till. ejer af La Grecia fra 1954.

Formand i 1940 for forsk, kommissioner u. telegrafvæsenet, der i 1941 blev overtaget af den colombianske regering; har siden 1930 deltaget i anlæg af veje og brobygning; tillidsmand for Banco de Colombia og Banco de Bogota fra 1942. Adresse: Calle 39 B No. 18-28, Bogota, Colombia, South America. Sommerbolig: Hacienda Dinamarca. Municipio Roncesvalles, Departamento Tolima, Colombia, South America.

SCHRØDER Carl direktør, civilingeniør; f. 4/2 1907 i Bielitz, Østrig; søn af ingeniør Aage Schrøder (død 1953) og hustru Marie f. Jørgensen; gift (22/12 1937) m. Lise S., f. 23/1 1911 på Frdbg., datter af vicegymnastikinspektør O A Ottar og hustru Inger Marie f. Hansen.

Student (Ordrup gymn.) 1925; cand. polyt. 1933; ingeniør ved søminevæse-nets radiosektion 1933-36; medindehaver af ingeniørfirmaet Radiometer, Aagaard Nielsen & Schrøder fra stiftelsen i 1935; medstifter af A/S Wejra, Maskinfabrik, i 1947, adm. direktør for dette selskab fra 1951.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber og fra 1944 medl. af bestyrelsen for Radioteknisk Forskningslaboratorium u. dette; formand for Radioindustriens Patentforening 1948-56; medl. af bestyrelsen for exportsammen-slutningen DEMA (Danish export-asso-ciation for medical apparatus and ap-pliances) 1949-56, af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Kbhvn., af forretningsudvalget for Jernindustriens Sammenslutning fra 1955 og af Industrirådet fra 1957.

Adresse; Dalv. 7, Gentofte.

SCHRØDER Einer brandchef, civilingeniør, R.p.p.; f. 28/7 1897 i Kbhvn.; søn af maskiningeniør ved fyrvæsenet Johannes Schrøder (død 1947) og hustru Elisabeth f. Treschow (død 1904); gift (5/6 1948) m. Gerda S., f. 28/10 1904 i Skive, datter af politimester Christian Ramsgaard (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Ingeborg f. Ryssel.

Student (Østersøgades gymn.) 1915; cand. polyt. 1920; ansat ved maskinfabrikken Vølund 1920, ved A'S Strandvejs-Gasværket 1921-24; brandfuldm. ved Frdbg. brandvæsen 1924-31; brand-insp. ved Kbhvns brandvæsen 1931-50; midlertidig tjeneste ved statens civile luftværn 1940-45 som luftværnsinsp. og chef for CBU korpset og som brandtekn. medarbejder ved justitsministeriets brandudvalg og brandkommissionen 1945 -47; taktisk chef for det storkbhvnske civilforsvarsområde fra 1950; chef for Kbhvns brandvæsen fra 1956.

Medl. af luftfartsdirektoratets brand-og katastrofeudvalg 1947 og af Kbhvns boligkommission af 1939 fra 1956; formand for justitsministeriets prøvekommission for filmoperatører og justitsministeriets konsulent for brandfarlige stoffer 1956.

Opfandt 1927-29 s. m. lektor J A v. Deurs den Schrøder-van Deurske skumfremstillingsmetode. Talrige faglitterære arbejder vedr. brandvæsen og civilforsvar.

Har modtaget kong Christian IX's hæderstegn for 25 års god tjeneste ved Kbhvns brandvæsen, Skanska brandfbr-sakringsinrattningens hæderstegn i guld 1937 og den italienske Medaglia al me-rito di servizio.

Udenl. orden: Sv.Lv.F.T.2.

Adresse: Malmøg. 6, Kbhvn. Ø.

SCHRØDER Frederik sognepræst; f. 18/10 1888 i Askov; søn af højskoleforstander, professor Ludvig Schrøder (død 1908) og hustru Charlotte f. Wag-

ner (død 1904); gift 1. gang (24/9 1918) m. Ingeborg S., f. 20/7 1891 på Frdbg., død 1942, datter af skoleinspektør Alfred Bindslev (død 1923) og hustru Louise f. Tauber (død 1940); 2. gang (5/5 1943) m. Inger S„ f. 25/4 1902 i Slagelse, datter af postmester, rigsgreve Adolf I W I Sponneck (død 1955) og hustru Kirstine f. Jensen.

Student (Herlufsholm) 1906; cand. theol. 1912; univ. guldmed. 1913; lærer ved Frederiksborg højskole 1914-18 og ved Askov højskole 1918-30; løjtnant 1917; studierejse i England 1919 og i Tyskland 1920; sognepræst i Aale-Linnerup 1930; i Fjelstrup 1936, ved Skt. Nikolai kirke i Holbæk 1944.

Formand for Kirkeligt Samfund for Sydøstjylland 1926-30; medl. af styrelsen for Kirkeligt Samfund af 1898, 1930-53 og af bestyrelsen for Børnenes Helsehjem 1936-44.

Medredaktør af Dansk Udsyn 1926-36 og af Vartovbogen 1947-49; medl. af det grundtvigske salmebogsudvalg 1941-44; medarbejder ved Højskolebladet.

Litterære arbejder: Johs. E Schrøders Slægtebog (1918, 2. udg. 1937); Johs. E Schrøders Levnedsløb (1921); Haand-bog i Grundtvigs Skrifter I-III (s. m. Ernst Borup, 1929-31); Ludvig Schrøders Liv og Gerning I-II (1935-36); Bonden der blev Landraad (P J Refshauges Minder 1941); Sangbog for Konfirmander (1932); medudgiver af Kirkeligt Samfunds salmebogstillæg i 3. og 4. udg.

Adresse: Bakkekammen 50, Holbæk.

SCHRØDER Hans Henning afdelingschef i udenrigsministeriet, generalkonsul, K. DM., M.T.Kha.p.p.; f. 9/8 1892 i Kbhvn.: søn af nationalbankdirektør F C G Schrøder (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Astrid f. Koefoed (død 1955); gift (5/9 1919) m. Agnes S„ f. 25/12 1893 i Storehedinge, datter af kredslæge Hans Arctander (død 1929) og hustru Dorothea f. Magnus (død 1948).

Student (Metropolitanskolen) 1910; cand. jur. 1916; assistent i udenrigsministeriet 1916; konsulatssekr. i New York 1917; attaché i Washington 1918; sekretær i indenrigsministeriet 1919; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1921; legationssekr. i Peking 1921, i Bryssel 1925; atter fuldmægtig i ministeriet 1928; legationssekr. i Oslo 1930; generalkonsul i Leningrad 1930; legations-råd i Stockholm 1935; generalkonsul i Oslo 1940, i New York 1946, i Hamburg 1947; assist. afdelingschef i udenrigsministeriets administrationsafd. 1954.

Udenl. ordener: B.L.4.; Chin.G.H.3.; F.Æ.L.2.; N.St.O.21.; S.N.22.; Ty.Fr.F.3.; Ø.r.K.2.

Adresse: Uraniav. 2, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Aalsgaarde.

SCHRØDER Harry civilingeniør, R.; f. 9/6 1883 på Frdbg.; søn af rodemester Richard Schrøder og hustru Emma f. Lund; gift (18/10 1909) m. Allo S., f. Saltoft.

Student (Vestre borgerdydskole) 1901; cand. phil.; eand. polyt. 1906; ansat i firmaet F L Smidth & Co. 1907-09; kemiker og senere tekn. direktør i Chee Hsin Cement Co. Ltd., Tangshan, Kina 1909; atter i firmaet F L Smidth & Co. 1925; ingeniør og prokurist i A/S F L Smidth & Co. til 1950.

Formand i bestyrelsen for AS Bates Ventilsække Co., A/S Nordisk Standard Sække Selskab, A/S De danske Betonfabrikker og A/S Danalith m. m. Adresse: Klampenborgv. 7 A, Klampenborg.

SCHRØDER Johan overretssagfører, direktør, R.; f. 16/2 1888 i Hjørring; søn af hotelejer Carl Schrøder (død 1911) og hustru Marie f. Christensen (død 1935); gift (15/8 1915) m. Gudrun S., f. 24/12 1889 på Askgaard i Astrup sogn, datter af proprietær C A Riis-berg (død 1917) og hustru Bodil Marie f. Sørensen (død 1932).

Student (Aalborg katedralskole) 1907; cand. jur. 1913; sekretær i Industrifagene 1914-21 og forretningsfører for Jernindustriens Ulykkesforsikring 1917-21; overretssagf. 1919; kontorchef i Sammenslutningen af Havne- og Køb-mandsorganisationer i Danmark 1921-24; direktør smstds fra 1924.

Medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1926-29 og fra 1931; medl. af bestyrelsen og formand for Foreningen af Arbejdsgivere ved Kbhvns Havn 1940 og for Kbhvnske Grossisters Arbejdsgiverforening 1944; dommersuppleant i den faste voldgiftsret 1940; medl. af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikrings bestyrelse 1941 og af arbejdsrådet 1954; formand i bestyrelsen for A/S Søren Andersen, Horsens fra 1952; medl. af bestyrelsen for Selskabet Lysglimt fra 1930 og for Cold Stores Fond fra 1956; medl. af menighedsrådet for Skt. Jakobs sogn 1929-51, næstformand 1930-38; æresmedlem af Foreningen af danske Handelsrejsende (stiftet 1866).

Adresse: Østerbrog. 13, Kbhvn. Ø.

SCHRØDER-HANSEN Kaj kontorchef; f. 9/6 1900 i Nyborg; søn af fabrikant H G Schrøder-Hansen (død 1934) og hustru Marie f. Nielsen (død 1941); gift (1926) m. Mary S-H., f. Pedersen (død 1940).

Student (Odense katedralskole) 1918; cand. jur. 1923; fg. sekretær i arbejdsdirektoratet 1923, sekretær 1929, fuldmægtig 1932, ekspeditionssekr. 1942, fg. kontorchef 1946. udnævnt 1948.

Sekretær ved arbejdsnævnet 1934-55; medarbejder ved overskyldrådet 1936-38 og ved statens ligningsdirektorat 1938-48.

Adresse: Urbansg. 1, Kbhvn. Ø.

SCHULIN Sigismund lensgreve, kammerherre, hofjægermester, R.; f. 14/10 1892 i Thisted; søn af amtmand, kammerherre greve Vilhelm Schulin (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Olga f. Hedemann (død 1941); gift (8/6 1920) m. Johanne Amalie S., f. 19/9 1896 i Kbhvn., datter af højesteretsdommer August Schou (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Elise f. Goos (død 1945).

Student (Frederiksborg) 1910; forst-kand. 1917; forpagter af skovbruget på Frederiksdal 1922-29; tiltrådte besiddelsen af Frederiksdal fideikommisgods 1929; efter afløsningen i 1930 ejer af Frederiksdal gods.

Medl. af bestyrelsen for Majoratsfor-eningen.

Adresse: Frederiksdal hovedgård,

Lyngby.

SCHULTZ Carl E direktør; f. 6/3 1894 i Errindlev; søn af møller F W Schultz (død 1926) og hustru Anna f. Nielsen (død 1931); gift (25/4 1916) m. Alma S., f. 20/3 1892 i Nysted, datter af købmand H P Thomsen (død 1942) og hustru Johanne f. Jacobsen (død 1939).

Realeks. 1909; handelsskoleeks. 1916; exam. jur. 1933; ansat i sagførerfirma i Nykøbing F. 1909-13, i A/S A M Hirschsprung & Sønner 1916-21 og i Den danske Købstadforening og hertil knyttede fælleskommunale institutioner fra 1921, direktør for Købstadkommunernes gensidige Forsikringsforening. Kommunernes Pensionsforsikring, A/S og Købstadkommunernes Låneforening fra 1946.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af gensidige danske Ulykkesforsikrings-selskaber fra 1952, for A/S Det kgl. octr. alm. Brandassurance-Compagni fra 1953 og for Pensions- og Livrente-Insti-tutet af 1919, A/S fra 1953.

Adresse: C L Ibsens V. 52, Gentofte.

Sommerbolig: N-Strandv. 27, Gilleleje.

SCHULTZ Carl Georg museumsinspektør; f. 29/8 1905 i Altona; søn af grosserer Georg Schultz (død 1940) og hustru Inge f. Petersen (død 1946); gift (30/12 1934) m. Tove S., f. 20/7 1905 i Aalborg, datter af Godtfred Samer (død 1940) og hustru Petra Franziska f. Thomsen (død 1910).

Student (Vestre borgerdydskole) 1924; elev på kunstakademiets bygningsskole 1925-31 og af C M Smidt 1926-29; redaktør ved Nationalmuseets Kirkepublikationer (bygninger) 1938; nationalmuseets medarbejder ved de historiske mindesmærkers bevaring 1944; inspektør II ved nationalmuseet 1947.

Adresse: Kochsv. 29, Kbhvn. V.

SCHULTZ Erik administrationschef, R.; f. 12/3 1913 i Kbhvn.; søn af kommunelærer Aage Schultz (død 1942) og hustru Karen f. Stokholm; gift (8/1 1938) m. Inger Margrethe S., f. 3/11 1915 i Kbhvn.. datter af træhandler Lars Rudolf Nielsen og hustru Gudrun f. Møller.

Student (Østersøgades gymn.) 1931; eand. jur. 1937; sekretær i Kbhvns byret s. å.; sagførerfuldm. 1938; sekretær i indenrigsministeriet s. å., fuldmægtig smstds 1946; ekspeditionssekr. i boligministeriet 1948-49; administrationschef i civilforsvarsstyrelsen 1950; till. sekretær i statens civile luftværn 1938-41, afdelingsleder smstds 1941-50.

Sekretær i indenrigsministeriets luft-værnsudvalg af 1946-49, i boligministeriets huslejeudvalg af 1948 og i civilforsvarsrådet 1950, næstformand s. å.

Har udg.: Kommentar til Boliganvis-ningsloven (s. m. Bent Fischer).

Adresse: Blidahpark 10, Hellerup.

SCHULTZ Inga skuespillerinde, R.; f. 4/2 1907 i Kbhvn.; datter af købmand Knud Schultz og hustru Emma f. Nygaard; gift (26/10 1930) m. skuespiller Peter Poulsen f. 18/11 1905 i Hornbæk, søn af købmand Chr. Poulsen (død 1941) og hustru Sara f. Nielsen.

Uddannet på Dansk Skolescenes elevskole; skuespillerinde ved Det kgl. Teater 1930, fast ansat fra 1935.

Hovedroller: Johanne i Eventyr paa Fodrejsen; Smeraldina i Een Tjener og to Herrer; Hermia i En Skærsommernatsdrøm; Lise i Fiskerne; Marit i Et Spil om en Vej, som til Himlen gaar; Julia i Swedenhjelms; Fru Johnsen i Kærlighedens Narre.

Adresse: Østerbrog. 3, Kbhvn Ø.

SCHULTZ Sigurd museumsdirektør, R.; f. 23/1 1894 i Roskilde; søn af politifuldmægtig C R Schultz (død 1923) og hustru Maria Petrea f. Glasius (død 1948); gift (21/12 1921) m. malerinden Asta Ring S., f. 24/9 1895 i Vejle, datter af købmand, redaktør C V Ring (død 1932) og hustru Julie Vilhelmine f. Nielsen (død 1956).

Student (Roskilde) 1911; cand. phil. 1912; medhjælper ved nationalmuseets 1. afd. 1913-18; assistent ved kunstakademiets kontor 1919-22; kunstanmelder til forsk, tidsskrifter og dagblade; sekretær ved Forening for Kunsthåndværk 1927; redaktør af Nyt Tidsskrift for Kunstindustri 1928-31; direktør for Thorvaldsens museum 1932.

Medl. af bestyrelserne for K V E Mindelegat, Landskabsmaler C Godtfredsens Legat, Legatet Albertina, Foreningen af danske Museumsmænd 1935-46 og Foreningen af danske Kunstkritikere fra 1949 (formand fra 1957).

Medarbejder ved Dansk biografisk Haandleksikon og ved Dansk biografisk Leksikon; medl. af komitéen til nyudgivelse af Weilbachs danske Kunstnerleksikon: medarbejder ved Danske i Paris (1936-38).

Har udg.: Ny Horisont (1918); Dansk Genremaleri (1928); Nyere dansk Billedhuggerkunst fra Niels Skovgaard til Jais Nielsen (1929); C A Jensen (1932); kunstnermonografier i serierne Vor Tids

Kunst og Danske Kunstnere; Malerkunstens Ismer (1938); Da Thorvaldsen kom hjem (1938); Harald Hansens Tegninger (1941); Johan Rohde Sølv (1942); J F Willumsen, Grafiske Arbejder (1943); J F Willumsen, en Fortolkning af hans Personlighed og Idéerne i hans Livsværk (1948).

Adresse: S-Fasanv. 61, Kbhvn. F.

SCHULTZ Svend S komponist; f. 30/12 1913 i Nykøbing F.; søn af guldsmed Simon Schultz og hustru Ingeborg f. Johansen; gift m. operasangerinde ved Det kgl. Teater Kirsten S., f. Holdt Las sen.

Student (Nykøbing F.) 1933; uddannelse på det kgl. musikkonservatorium 1933-38; debut som komponist 1938; lærer ved forsk, musikinstitutioner; musikanmelder ved Politiken 1942-49; korkapelmester og korinstruktør ved statsradiofonien fra 1949; koncertrejser i Norge, Sverige, Italien, Schweiz, Finland og Danmark med egne værker.

Har modtaget Lange-Muller-stipendiet 1941, Wilh. Hansens Mindelegat 1944, det Anckerske Legat 1944 og Komponistforeningens Jubilæumslegat 1949. Har komponeret: tre symfonier; symfonisk oratorium »Job«; kammermusik; klavermusik, bl. a. 2 klaverkoncerter; korværker; film-, scene- og hørespilmusik samt Buffo-intermezzoet Bag Kulisserne (opera. Det kgl. Teater, 1949) og Buffo-operaen Kaffehuset (præmieret i Koda-Dramatik's konkurrence, 1949); Buffo-operaen Solbadet (Århus Teater, 1949); operaen Høst (Århus, 1950, Det kgl. Teater, 1951); tribuneoperaen Bryllupsrejse (Kbhvn., 1951 samt i provinsen); fjernsyns-marionetoperaen Hyrdinden og Skorstensfejeren (1953); Kantaten til indvielsen af Frdbg. nye rådhus (1953); korværket Sankt Hans Nat (1953); Kantate til polyteknisk læreanstalt (1954); operaen Tordenvejret eller Da Søren blev Mand (1954, Det kgl. Teater, 1956); operaen Hosekræmmeren (1955); Prins Karneval (radiofantasi 1955).

Adresse: Mothsv. 58, Holte.

SCHULTZ Theodor konsul, R.DM.p.p.; f. 12/1 1889 på St. Thomas; søn af dommer Valdemar Schultz (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Agnes Elisabeth f. Taaffe (død 1938); gift (17/4 1919) m. Gladys S., f. 10/10 1891 i Gloucester, England, datter af rentier Robert Hickman (død 1899) og hustru Sara f. Godfrey (død 1933).

Præliminæreks.; lærling ved Maskin-fabriken Guldborg, Nykøbing F., maskinins, fra den tekniske læreanstalt i Bingen a. Rh. 1912; ingeniør i British Columbia 1912-14; entreprenør i Vancouver B. C. 1914-15; ingeniør hos Barnett & Record Co., Minneapolis, ved bygning af havne og kornelevatorer i Kanada og USA 1915-18; ingeniør ved Dansk Islandsk Kulkompagnis kulminer på Island 1918-19; handelsing. ved firmaet Vickers Ltd.s danske repræsentation 1919-21; ansat i udenrigsministeriet 1921; vicekonsul i Riga 1922-26, i Reval 1926; legationssekr. 1927; chargé d'affaires a. i. 1929-34; legationssekr. i Oslo 1934-36; udsendt konsul i den Sydafrikanske Union 1936; fg. generalkonsul 1939; afskediget 1942; genansat 1945; konsul i Montreal 1947.

Medl. af Dansk Ingeniørforening.

Udenl. ordener: E.Ø.K.31.; E.r.K.21.; Le.S.4.; N.O.N.4.; N.St.0.31.

Adresse: Royal Danish Consulate, 1440

St. Catherine St., Montreal, Canada.

SCHULTZ-LORENTZEN Henning provst, R.; f. 20/12 1901 i Godthaab, Grønland; søn af provst C W Schultz-Lorentzen (død 1951, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Sofie f. Christensen; gift (9/7 1926) m. Else S-L., f. 15/5 1905 i Aalborg, datter af repræsentant Claus F Kunckel (død 1948) og hustru Johanne f. Jakobsen (død 1944).

Student (Metropolitanskolen) 1921; cand. theol. 1929; præsteviet medhjælper i Godthaab, Grønland 1929; kst. efterskoleforstander i Egedesminde 1930; førstepræst ved Sukkertoppen 1931-35 og 1937-45; kst. seminarieforstander i Godthaab 1936-37; førstepræst i Godthaab og kst. provst for Grønland 1945; provst for Grønland 1948-57.

Adresse: Højgårds Vænge 19, Bagsværd.

SCHULTZ-PEDERSEN Carlhenrik overtoldinspektør, R1.; f. 7/9 1889 i Khbvn.; søn af handelsgartner H V Rosenblad (navneforandring) (død 1943) og hustru Marie f. Schultz (død 1949); gift (29/7 1917) m. Elna S-P., f. 6/11 1890 i Viborg, død 1951, datter af stabshornblæ-ser Frederik Stuhr (død 1940) og hustru Lisette f. Klein (død 1917).

Uddannet i toldetaten; overtoldinsp. i inspektoratet for omsætningsafgifter 1950.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Understøttelsesforening; tidl. medl. af bestyrelsen for Den danske Toldetats Forening og for Statstjenestemændenes Centralorganisation II.

Adresse: Stægers Allé 2, Kbhvn. F.

SCHULTZER Bent professor, dr. phil., R.; f. 4'8 1904 på Frdbg.; søn af postmester Magnus Schultzer (død 1925) og hustru Marie f. Nielsen; gift (10/2 1934) m. Antonie S., f. 21/6 i Løsning, datter af gårdejer Henrik Petersen (død 1936) og hustru Julie f. Ahrens (død 1907).

Student (Schneekloths skole) 1923; cand. jur. 1929; sagførerfuldm. 1930-31; sekretær i De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark 1933, kontorchef 1939, direktør 1947-52; dr. phil. 1935; professor i filosofi ved Kbhvns universitet 1952.

Repræsenterede erhvervsmæssige interesser i forsk, udvalg og kommissioner indtil 1952; medl. af bestyrelsen for Selskabet for Filosofi og Psykologi 1950-51 og for Fornanderska-fonden ved Lunds universitet fra 1956.

Har skrevet: Transcendence and the Logicai Difficulties of Transcendence (disputats, 1935); Observation and Pro-tocol Statement (1938); tidsskriftafhandlinger.

Adresse: Tårbæk Strandv. 65 A,

Klampenborg.

SCHURMANN J H direktør, R.DM.; f. 11/8 1891 i Grejs ved Vejle; søn af direktør Niels Christian Schurmann (død 1921) og hustru Amalie Christiane Meta f. Larsen (død 1937); gift (10/7 1925) m. Dagny S., f. 14/11 1896 i Frederiksstad i Norge, datter af maskinmester Peter Nielsen (død 1920) og hustru Othilie f. Johansen (død 1913).

Præliminæreks. 1907; handelsuddannelse i A/S Danmarks Ægeksport, Kbhvn. 1907-11; ansat i firmaet Theodor Lund og Petersen i Sibirien 1912, filialbestyrer 1913; prokurist ved hovedledelsen 1918-21; repræsentant for firmaet B Stilling Andersen i Riga 1921-24; direktør i A/S Danmarks Ægeksport 1924-57 (enedirektør 1930-54); medl. af bestyrelsen for A/S Irma Fabrikerne 1942-54, for A/S Dansk Tøræg Fabrik fra 1943 og for A/S Danmarks Ægeksport fra 1954.

Næstformand i Foreningen af danske Æg-Eksportører 1932, formand fra 1938; medl. af landbrugsministeriets ægeksportudvalg 1933-50, næstformand 1938, fg. formand 1944-48; medl. af statens ægudvalg fra 1930 og af handelsministeriets ægudvalg 1943-46; formand i ægkomitéen 1939-48; medl. af (næstformand) ægeksport-udvalget fra 1950; medl. af forsk, handelsdelegationer; medl. af det vedr. prisaftalen med England nedsatte dansk-engelske udvalg fra 1945 og af The Allied Executive Food Surplus Committee; medl. af sø- og handelsretten 1945-50.

Adresse: Fuglebakkev. 10, Kbhvn. F.

SCHWALBE-HANSEN P A overlæge, R.; f. 17'7 1904 på Frdbg.; søn af postmester C P Hansen (død 1926) og hustru Helene f. Schwalbe (død 1954); gift (17/3 1932) m. Mary Ingeborg S-H., f. 18/11 1903 på Frdbg., datter af ingeniør Svend Svendsen og hustru Mary Ingeborg f. Halmøe (død 1903).

Student (Øregaard gymn.) 1922; med. eks. 1929; kandidat på kbhvnske hospitaler 1929-35; reservelæge ved kommunehospitalets psykiatriske afd. 1935-39; specialistanerk. (nervesygd.) 1936 og (sindssygd.) 1937; afdelingslæge ved Skt. Hans kvindehospital 1939-40; psykiatrisk konsulent ved Kbhvns børneværn fra 1939; overlæge ved Ebberød-gaard fra 1940; till. lægechef for Østifternes åndssvageforsorg; tilknyttet retslægerådet fra 1947.

Har skrevet forsk, psykiatriske og neurologiske arbejder fortrinsvis om børnepsykiatriske emner og åndssvaghed.

Adresse: Ebberødgaard pr. Birkerød.

SCHWANENFLUGEL Walter fh. underdirektør; f. 3/3 1880 i Kbhvn.; søn af kontorchef Louis Schwanenfliigel (død 1926) og hustru Nathalia f. Ranch; gift (1914) m. Ellen S., f. 30/1 1892 i Hamborg, datter af grosserer Hans Jiirgensen og hustru Fanny f. Riedel.

Student (Schneekloths skole) 1898; cand. polyt. 1904; studieophold i Tyskland 1905-06; assistent i direktoratet for arbejds- og fabriktilsynet 1906, fuldmægtig 1913, kontorchef 1919, tekn. un-derdir. 1946-50.

Formand i bestyrelsen for L Zeuthens Mindelegat fra 1949 m. m.

Har bl. a. skrevet afsnittet Det tekniske Fremskridt i det 19. Aarh. i »Verdenskulturen« og »Det 19. Aarh.« samt afsnittet Fabriklovgivningen i »Danmarks Sociallovgivning«.

Adresse: H Schneekloths V. 9, Kbhvn. F.

SCHWARTZ Ebbe maskinfabrikant; f. 3/5 1901 på Frdbg.; søn af fabrikejer, løjtnant H V J S Schwartz (død 1949) og hustru Anna f. Rasmussen (død 1948).

Student (Vestre borgerdydskole) 1919; ansat i Ostindisk Handelsselskab 1919-22; i udlandet 1922-24; ansat i C F Riedel & Lindegaard, Jernstøberi & Maskinfabrik 1925, prokurist 1928, medindehaver 1931.

Formand for Foreningen af Jernstøberiejere i Kbhvn. fra 1950; kasserer i Akademisk Boldklub 1940-51; medl. af forretningsudvalget for Det Internationale Folboldstævne 1938-50 (sekretær 1946-50), af bestyrelsen for Dansk Boldspil Union fra 1948 (formand fra 1950), af bestyrelsen og forretningsudvalget for Dansk Idræts-Forbund fra 1950, af repræsentantskabet for Kbhvns Idrætspark fra 1950, af bestyrelsen for Dansk Boldspil Unions hjælpefond fra 1953, af handelsflådens velfærdsudvalg, af Danmarks olympiske Komité og af Players Status Committee i Federation Internationale de Football Association; præsident for Union of European Football Associations fra 1954.

Tildelt Norges Fotballforbunds ærestegn i guld, Koninklijke Nederlandsche Voetbal Bonds æreskors, det schweiziske Fodbold og Atletikforbunds ærestegn i guid samt Dansk Boldspil-Unions guldemblem.

Udenl. orden: Fi.O.F.K.2.

Adresse: Maglemosev. 89, Charlottenlund.

SCHWARTZ Walter redaktør, maler; f. 17/4 1889 på Frdbg.; søn af herredsfoged Otto Schwartz (død 1915, se Kraks Blå Bog 1915) og hustru forfatterinden Alba Schwartz (død 1942); gift (8/6 1935) m. Annelise S., f. 2/4 i Kbhvn., datter af overingeniør, cand. polyt. Carl L E Jensen (se denne) og hustru Karen Gamst Jensen.

Uddannet som maler på Kbhvns tekniske skole og på akademiet; udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling og på Charlottenborg fra 1911; udstillet på Salon des Independents 1922: medarbejder ved Politiken fra 1928; formand for Foreningen af danske Kunstkritikere 1948-57.

Har udg.: Malere ved Staffeliet. Seks Kunstnerportræter fra Skagens store Tid (1941); Malene, en børnepsykologisk studie (1944); medarbejder ved Satire og Humor (1946); Maleren Robert Storm P. (1947); Hugo Liisberg (i Vor Tids Kunst, 1947); Dansk Illustrations-kunst fra Valdemar Andersen til Ib Andersen (1949); Satire og Humor i Verdenskunsten (1949); Kunstnernes Efter-aarsudstilling 1900-1950 (1950);»KWIMS« - et tidsbillede fra firserne (1950); Skagen i Nordisk Kunst (1952); Henrik Schouboe (i Vor Tids Kunst, 1954), Sophus Paulsen, en kunstner og hans tid (1954); Man havde tid til at blive voksen. Et tidsbillede fra halvfemserne (1955). Adresse: Vagtelv. 3, Kbhvn. F. Sommerbolig: Tibirke Lunde pr. Tisvildeleje.

SCHWARZ-NIELSEN Holger oberst, kammerherre, K.DM., HTH.p.p.; f. 12'4 1889 på Frdbg.; søn af ritmester, statskonsulent I C A Schwarz-Nielsen (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Mathilde f. Jensen (død 1936); ugift.

Student (Vestre borgerdydskole) 1907; sekondløjtn. 1910; premierløjtn. s. å.; kaptajn 1920; oberstløjtn. i livgarden 1932; chef for 3. livgardebatl.; oberst og chef for livgarden 1941; afsked 1946; tjenstg. kammerherre hos H. M. dronning Alexandrine 1948-52.

Udenl. ordener: B.L.5.; Fi.H.R.31.; N.St.0.21.

Adresse: Strandv. 157 A, Skodsborg.

SCHWENCKE Ernst journalist; f. 12/3 1901 i Kundby; søn af købmand senere brænderiarbejder V Schwencke og hustru f. Jakobsen (død 1920).

Alm. forberedelseseks. (Randers) 1917; i DSB til 1920; derefter journalistisk uddannelse ved Randers Amtstidende, Randers Amtsavis o. a. blade ude i landet; medarbejder ved De Ferslewske Blade 1926, ved Berlingske Tidende 1934, område: interviews; læger og deres arbejde; væddeløb.

Har udg. i samarb. m. Løvens Kemiske Fabrik »Samtaler med danske Læger« 1941, i samarb. m. læger »Læge-raad i trange Tider« 1942, i samarb. m. Kbhvns amtsråd »Fra Fortid til Nutid. Spredte Træk af Københavns Amts Sygehusvæsens Historie« 1952.

Adresse: St. Regneg. 3, Kbhvn. K.

SCHWENSEN Carl overlæge, dr. med., R.; f. 19/8 1889 på Palsgaard ved Juelsminde; søn af forpagter Christian Schwensen (død 1895) og hustru Mine f. de Jermiin (død 1893); gift 1. gang (14/6 1913) m. Hilda S., f. 19/7 1887 i Kbhvn., død 1936, datter af overingeniør i Store Nordiske Telegrafselskab P Chr. Dresing (død 1899) og hustru Eli-za f. Leggett; 2. gang (28/9 1938) m. Elsie S., f. 28/7 1898 i London, datter af grosserer C A Buch og hustru Gunhild f. Neumann (død 1951).

Student (Randers) 1907; med. eks. 1914; hospitalsuddannelse ved kommunehospitalet, Blegdamshospitalet og Bis-pebjærg hospital Kbhvn. 1914-24; dr. med. (Kliniske Iagttagelser angaaende Hjertelidelser ved Difteri) 1921; studierejse til London 1914, 1919, 1926, 1935, 1938, 1947, 1951 og 1954, Paris 1931, Rom 1933 og New York 1948; overlæge ved Aalborg kommunehospitals med. afd. fra 1924; læge for Livsforsikringsfor-eningen Fremtiden, Aalborg 1925; leder af tuberkulosestationen i Aalborg 1929-36; formand for Nationalforeningens kredsbestyrelse for Aalborg amt 1931.

Adresse: Overlægeboligen, Klintevej,

Aalborg.

SCHYTT Jes generalkonsul, direktør, K., Chr.XFr.M.p.p.; f. 12/4 1891 i Vonsild; søn af hotelejer Jes Schytt (død 1935) og hustru Elise f. Schytt (død 1940); gift (30/9 1916) m. Mimmi S., f. 15/11 1890, datter af entreprenør Karl Frederik Hedman (død 1932) og hustru Vil-helmina f. Bergstrøm (død 1925).

Præliminæreks. (Esbjerg realskole) og handelsskoleeks.; uddannet i forædlingsindustrien af slagteriprodukter i Danmark, Tyskland og Sverige; bosat i Sverige fra 1912; medindehaver af og medl. af bestyrelsen for A'B Schaub & Co., Gbteborg, Stockholm og Malmo fra 1928, af A/B Wexio Mek. Verkstad, Vaxjo fra 1932 og af A/B Tripasin, Malmo fra 1939; formand for bestyrelserne for A/B Schaub & Co. og A'B Wexio Mek. Verkstad; direktør for A/B Schaub & Co.; dansk konsul i Goteborg 1941, generalkonsul smstds fra 1947.

Formand for Sveriges Tarmimportorers Forening i Goteborg fra 1930, for A/B Axel Bergmark & Co., Goteborg fra 1940, for Dansk Hjælpeforening i Goteborg fra 1942, for Femte Maj-Fonden fra 1945 og for Nordiska folkhogskolan i Kungalv fra 1955 (medl. af bestyrelsen fra 1947); næstformand for Rederi A/B Goteborg-Frederikshavn-Linjen fra 1950; medl. af bestyrelsen for Sveriges Grossistforbund fra 1931, for Foreningen Norden i Goteborg fra 1938, for Goteborgs Grossistfbrbund fra 1944

og for Sveriges Kreditbank A/B fra 1947; præsident for Goteborgs Rotary-klubb 1953-54.

Tildelt Kungl. Patriotiska Sallskapets guldmedalj 1 :a Storleken for langvarig och trogen tjanst samt Goteborgs Poliskammares guldplakett.

Udenl. ordener: S.N.3.; S.V.31.

Adresse: Olof Skbtkonungsgatan 46,

Goteborg S, Sverige.

SCHUTTE Gudmund dr. phil.. R.DM.p.p.; f. 17/1 1872 på Eskjær i Salling; søn af godsejer Theodor Schiitte (død 1915, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru f. Petersen (død 1896); gift (21/1 1909) m. Elsa f. Pichler, f. 22/9 1879 i Prag, død 1953.

Student (Horsens) 1889; univ. guld-med. 1897; mag. art. 1898; dr. phil. (Oldsagn om Godtjod, vore Forfædres Land, Folk, Race) 1907; forelæsninger ved Kbhvns universitet i tysk sprog 1909-13 og ved Århus og Berlins universiteter over heltesagnenes geografi fra 1933; ejer af Eskjær 1915-53 og af S. Andra im Lavanttal (Karnten) 1915-52.

Styrelsesmedl. i Selskab for germansk Filologi 1898-1907 og 1908-10 og udgiver af sammes Budstikke 1898-1904; medudgiver af Akademisk Foreningsblad 1905-06; medarbejder ved Salmon-sens Konversationsleksikon fra 1898, ved Hagerups Leksikon fra 1906, ved R v. Erckerts Atlas; Wanderungen und Siedelungen der germanischen Stamme bis auf Karl den Grossen 1901. Udgiver af Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1927-56.

Litterære arbejder: Altyske Annexi-onslærdomme om dansk Land og Folk (1909); Heltebogen om Bojerik (Him-merbotoget) (1913); Af Tyskhedens Saga I (1913); Altyskerne og Danmark (1915, 2. udg. 1947); Salling Syssels Oldsaga (1915); Pangermanismen i Norge (1917); Ptolemy's Maps of Northern Europe (1917); Nordens ældste Indbyggernavne (1917); Vor mytiske Kongerække (1917); The Nibelungen Legend (1921); Offerpladser (1918); Hjemligt Hedenskab (1919); Uneutrale Kredse (1921); Fra Flinteflækken til Lurmærket (1922); Jysk og østdansk Artikelbrug (1922); Danisches Heidentum (1923); Vor Folkegruppe Gottjod I (1926); Odin og Krist (1926); Danske Stednavne fra Arilds Tid (1927); Ethnische Prunknamen (1929); Our Forefathers, the Gothonic Nations (1929-33); Kristus og Vaaren (1930); The Origin of the Cimbrians (1931); Valden-sernes glorrige Hjemtog (1931-32); Danmarks Saga (digt, illustr., 1933); The Problem of the Hraidgoths (1933); Sallingske Helligdomme (1933); Eddaens Gudelære og dens Forhold til sallingsk Tro (1934); Gotthiod und Utgard (1935-36); Sigfrid und Brunhild (1935); A Con-tinuation of Widsith (1936); Das siidjtttische Danentum (1937); Sønderjylland kalder (1938, 3. udg. 1945); Dansk Tunge i tusind Aars Væxt (1938); Gotthiod, die Welt der Germanen (1939); Sønderjysk Humør (1939); Nordslesvigs folkelige Stilling (1940); Hvad skal Barnet hedde? (1941); Brynhild (fortælling, 1941-42); Udvalgte Epistler (1947); Sønderjyske Rigssagn og historiske Anekdoter (1948); Vor Stavn i Syd (1948); Danmarks Oldsaga (1948); Sønderjysk Æt-lære (1951); Den klassiske Nordlands-skildring (1951, nominelt 1948); Anglerne, det evige Stridsæmne (1952); A Pto-lemaic Riddle Solved (1952); Thit Jensen og Sproget (1954); talrige afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter og dagblade, mest vedr. etnografi samt sprog- og nationalitetskampe. (Se iøv-rigt årg. 1915 af Kraks Blå Bog).

Udenl. orden: Ø.F.Æ.T.5.

Adresse: Eskjær pr. Jebjerg.

SCHYTZ Sigurd borgmester; f. 6/7 1901 i Helsingør; søn af skibsbygger Vilhelm Schytz (død 1939) og hustru Ingeborg f. Nielsen (død 1920); gift (10/3 1928) m. Rigmor S., f. 1/9 1906 i Helsingør, datter af bryggeriarbejder Chr. Larsen og hustru Olivia f. Olsen (død 1945).

Udgået fra Helsingør borgerskole; på Teknisk skole; udlært som klejnsmed 1920; derefter kortere og længere ophold, på forsk, højskoler.

Medl. af hovedbestyrelsen for DsU 1928-31; formand for Socialdemokratiet i Helsingør-kredsen og i ledelsen for Frederiksborg amts-kreds 1930-47; medl. af hovedbestyrelsen for Socialdemokratiet fra 1935; medl. af Helsingør byråd fra 1937, borgmester fra 1946; medl. af folketinget 1939-47, af bestyrelsen for Den internationale højskole fra 1945, af bestyrelsen for Den nationale Friluft-scene og af Kronborgudvalget fra 1946, af hovedledelsen for Danmarks-Samfundet fra 1947, af bestyrelsen for Købstædernes Låneforening fra 1949 og af bestyrelsen for Den danske Købstadforening fra 1950; formand for Helsingør-Hornbæk-Gillelejebanen fra 1954, medl. af banens forretningsudvalg fra 1946; medl. af overbevillingsnævnet 1956; desuden medl. af en række kommunale og ministerielle udvalg og kommissioner.

Adresse: Lundegaarden, Helsingør.

SCHiSFER Herman forbundsformand; f. 14/12 1905 i Hvilsted ved Odder; søn af møller Frederik Schåfer (død 1923) og hustru Karen f. Rasmussen; gift (21/10 1939) m. Asta S., f. 18/6 1913 i Fredericia, datter af frisør Jens K Laursen (død 1956) og hustru Marie f. Skytte.

Lært skrædderfaget i Århus 1920-25; deltog i Århus universitets kursus i arbejdsforhold i 1938.

Medl. af bestyrelsen for Skræddernes Fagforening i Århus 1929-40; sekretær i Dansk Skrædderforbund 1940, næstformand 1947, formand fra 1953; medl. af forretningsudvalget for Socialpolitisk Forening fra 1947 og for De samvirkende Fagforbund i Danmark fra 1955; dommersuppleant i den faste voldgiftsret fra 1955; medl. af lærlingerådet fra 1956.

Adresse: Tagensv. 179, Kbhvn. NV.

Sommerbolig: Pilev. 15, Karlslunde

Strand pr. Greve Strand.

SCHÆFFER Aage apoteker, R.; f. 7/11 1884 i Kbhvn.; søn af fabrikbestyrer Fritz Schæffer (død 1898) og hustru Johanne f. Petersen (død 1925); gift (21/6 1924) m. Paula S., f. 14/10 1891 i Vejstrup sogn, død 1953, datter af forpagter Sophus Schwensen (død 1930) og hustru Caroline f. Clausen (død 1954).

Discipel på Løveapoteket i Kbhvn. 1900-03; cand. pharm. 1906; ansat på forsk, apoteker i Kbhvn. og på Frdbg. 1906-34; apoteker på Kultorvets apotek i Kbhvn. fra 1934.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Far-macevtforening 1914-18 og for Farmaceutisk Understøttelsesselskab (sekretær 1921-33, formand fra 1933); revisor i Farmacevternes Pensionskasse 1921-34; censor ved farmaceutisk medhjælper-eks. fra 1942; medl. af Academie Internationale d'Histoire de la Pharmaeie 1952; medstifter af og formand for Dansk farmacihistorisk Selskab 1953.

Medredaktør af Farmacevtisk Stat 1915; redaktør af Farmacevtisk Stat 1929 og af Farmacevtisk Aarbog 1930-34; medforfatter og udgiver af De danske Apotekers Historie; har desuden skrevet forsk, apotekshistoriske arbejder og artikler m. m. i faglige tidsskrifter.

Adresse: Amagerfælledv. 3, Kbhvn. S.

SCHAFFER Børge landsdommer, R.; f. 29/3 1915 på Vejlefjord sanatorium; søn af overlæge Kay Schaffer (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Else f. Pontoppidan; gift (31/5 1940) m. læge Grete S., f. 13/9 1915 i Uldum, datter af læge Axel Bekker (død 1954) og hustru Johanne f. Rager (død 1955).

Student (Horsens) 1934; cand. jur. 1940; fg. sekretær i indenrigsministeriet 1940; sekretær i direktoratet for vareforsyning s. å.; fg. sekretær i justitsministeriet 1941; politifuldm. ved Frdbg. birk 1943; kst. fuldmægtig hos statsadvokaten for Sjælland 1944; sekretær i justitsministeriet 1945, fuldmægtig 1950; dommer i vestre landsret fra 1952; till. sekretær hos rigsadvokaten 1942-50.

Adresse: Nørresøvej, Viborg.

SCHAFFER Erik generalauditør; f. 29/10 1880 i Odder; søn af distriktslæge Edvard Christen Vilhelm Schaffer og hustru Marie Kirstine f. Møller; gift (1/7 1924) m. Ingeborg Charlotte S., datter af grosserer Carl Nielsen og hustru Frieda Wilhelmine f. Hellner.

Student (Aalborg) 1900; cand. jur. 1907; byfogedfuldm. i Kalundborg 1908, i Slagelse 1910; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1912; politiassist. og retsfuldm. i Frederikssted samt overformynder på Set. Croix 1913-16; kst. auditør i Kbhvn. 1917; kgl. udnævnelse 1919; generalauditør for hæren og søværnet 1945; afsked 1950.

Direktør for det internationale fjern-identificeringsbureau i Kbhvn. 1927-31.

Adresse: LI. Strandv. 15, Hellerup.

SCHØLLER Carl-Gustav Grüner oberst, godsejer, R.DM.p.p.; f. 22/5 1903 i Kbhvn.; søn af godsejer Kai Schøller (død 1951) og hustru Inger f. Voigt; gift (22/10 1929) m. Gudrun S., f. 9/9 1904 på Set. Croix, datter af ingeniør, cand. polyt. Oliver Conrau og hustru Hedvig f. Steenberg.

Student 1921; tildelt H. M. kongens æressabel ved afg. fra officersskolen 1925; premierløjtn. af ingeniørtropperne 1925; gennemgået officersskolens specialklasse 1926-29; fuldmægtig i krigsministeriet 1934-38; kaptajnløjtn. 1934; kaptajn 1937; chef for 5. ingeniørkompagni 1938-40 og for 5. bygningsdistrikt 1942-46; oberstløjtn. 1945; oberst 1953; chef for 2. pionerbatl. 1946-50; til rådighed for vestre landsdelskommando 1950, for jydske ingeniørregiment 1951; chef for 3. ingeniørbatl. 1952, for jydske ingeniørregiment 1953.

Ejer af hovedgården Margaard, Fyn.

Udenl. ordener: N.St.O.31.; Stb.M.C.F.

Adresse: Kasernen, Randers.

SCHØN Frode generalkonsul, R1., M.T. Kha.p.p.; f. 3/9 1907 i Helsingør; søn af købmand Wilhelm Schøn (død 1954) og hustru Petra f. Goldberg (død 1953); gift (2/4 1947) m. Valborg S., f. 20/3 1908 på Hesselmed ved Oksbøl, datter af amtsrådsmedlem, proprietær Jens Windfeld (død 1931) og hustru Anna f. Gundesen (død 1950).

Student (Ribe) 1925; cand. jur. 1931; sagførerfuldm. i Svendborg s. å.; sekretæraspirant i udenrigsministeriet 1932, sekretær 1934; vicekonsul ved generalkonsulatet i New York 1936, påny sekretær i udenrigsministeriet 1938; le-gationssekr. i Berlin 1939; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1945; kontorchef i den politisk-juridiske afd. s. å.; ambassaderåd i Oslo 1948; påny kontorchef i udenrigsministeriet 1951; udsendt generalkonsul i San Francisco 1954.

Æresmedlem af bestyrelsen for det danske alderdomshjem Aldersly i San Rafael, Calif. og af overafdelingen af den danske forening Dania af Californien og Nevada.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; N.O.N.3.; N.St.0.2!.; S.V.31. Adresse: Det danske generalkonsulat, Ferry Building, San Francisco, Californien, USA.

SCHØNECKER Svend direktør, R.; f. 25/1 1893 i Kbhvn.; søn af grosserer Hjalmar Schønecker (død 1928) og hustru f. Wei-gel (død 1940); gift (7/6 1918) m. Tove S., f. 24/11 1897, datter af boghandler Th. Davidsen (død 1935) og hustru f. Erichsen (død 1948).

Ansat i firmaet Carl Martens Assu-ranceforretning 1908, prokurist smstds 1917-52; studieophold i Tyskland 1913-14; prokurist i Forsikringsakts. Nordeuropa 1920, underdir. 1945, direktør 1947.

Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-foreningen i Kbhvn. 1932-36 og 1941-43, næstformand 1950-52, formand 1952-55; medl. af bestyrelsen for Dansk Forsikrings-Samfund 1929-35 og 1939-48, formand 1933-35 og 1941-43; medl. af bestyrelsen for Forsikringsforeningens bibliotek 1933-48, for Dansk Ulykkesforsikrings-Forening fra 1948 og af udvalgene for ansvarsforsikring, kombineret grundejerforsikring og rejse-ulykkesforsikring; formand i bestyrelsen for For-sikringsvæsenets akkvisitørskole; censor ved Handelshøjskolen fra 1952.

Adresse: Schlegels Allé 8, Kbhvn. V.

SCHØNHEYDER Fritz professor, dr. med., R.; f. 1/2 1905 i Charlottenlund; søn af ritmester Carl Schønheyder (død 1909) og hustru Ebba f. Schøller (død 1941); gift m. Margrethe S., f. 26/12 1918, datter af professor, fh. overlæge, dr. med. Aage Th. B Jacobsen (se denne).

Student (Ordrup gymn.) 1923; med. eks. 1930; uddannelse ved forsk, hospitaler i Kbhvn. og provinsen 1931-37; frivillig assistent ved universitetets biokemiske institut 1934-37; dr. med. 1936; Fellow ved the Rockefeller Institute for Medical Research, New York 1937-38; professor i biokemi ved Århus universitet 1938; huslæge ved statens institut for talelidende i Århus 1939; lærer i farmakologi ved Århus universitet 1939-52; kst. forstander for specialkursus i husholdning ved Århus universitet 1955.

Kemoterapeutisk sagkyndig for patentkommissionen 1940; præsident for Det lærde Selskab i Århus 1949-52; medl. af videnskabskommissionen og af kommission for statens almindelige videnskabs-fond; medl. af repræsentantskabet for specialkursus i husholdning ved Århus universitet og af udvalget vedr. den fællesnordiske husholdningshøjskole; formand for Jydsk Biologisk Selskab 1949-52; efor for studenterkollegierne I, II og III, 1952; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse og af bestyrelsen for Generalkonsul Carlsen og Hustru Adolphines Legat til Kræftens Bekæmpelse fra 1956.

Har skrevet: Undersøgelser over den biologiske Virkning af det antihæmor-rhagiske Vitamin K (disputats, 1936); Forelæsninger over Biokemi (1939-40); Biokemi, betragtet fra statistiske, dynamiske og kliniske Synspunkter (1948) samt adskillige mindre afhandlinger.

Adresse: Universitetsparken, Århus.

SCHØNWELLER Georg professor, K.DM. p.p.; f. 12/7 1876 i Kbhvn.; gift (2/4 1901) m. Elna f. Hansen.

Exam. polyt. 1893; cand. polyt. 1899; ingeniør ved havneanlæg i Sverige 1899-1900; ingeniør ved Kbhvns havnevæsen 1900-11; docent ved den polytekniske læreanstalt 1910; professor i vandbygningsfagene ved den polytekniske læreanstalt 1911-46.

Formand for Polyteknisk Forening 1911-14; medl. af bestyrelsen for Teknisk Forening 1912-21; formand for Ringkjøbing Fjord kommission 1914 og for Nissum Fjord kommission 1919; medl. af bedømmelses-komiteen vedr. Lillebæltsbroen (1926-28); formand for kommissionen ang. inddæmning i Kalvebod Strand (1936-37); medl. af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet 1934-46; medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1923-27; formand for Dansk-Polsk Forening 1928-36; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937, af Ty-borøn kommissionen af 1937 og af bestyrelsen for Geoteknisk Institut.

Litterære arbejder: Fundering (1912 og 1935), Vandbygning I (1920 og 1924), Vandbygning II; Vandløbsregulering, Kanaler, Sluser (1920), Vandbygning III; Havnebygning (1921 og 1927); Bølgebevægelse, Bølgetryk; forsk, afhandlinger i tekniske tidsskrifter. Udenl. ordener: Po.P.R.3.; Æ.N.3. Adresse: Fabritius Allé 8, Klampenborg.

SCHØTT Else kgl. kammersangerinde, MI &A.p.p.; f. 24/3 i Middelfart; datter af hotelejer J P Schøtt (død 1917) og hustru Johanne f. Lund (død 1942).

Uddannelse i sang hos kgl. kammersanger Alb. Høeberg, baronesse Lona Gyl-denkrone, operasanger E Burian, Prag og kammersangerinde Louise Reuss-Bel-ce, Berlin og i dramatik hos Anna Petterson-Norrie; debutkoncert 1919; på Det kgl. Teaters operaskole 1921-23; debuterede som Elsa i Lohengrin 1923; operasangerinde ved Det kgl. Teater 1923-51; kgl. kammersangerinde 1934; lærer ved det kgl. danske musikkonservatorium fra 1956; gæsteoptræden på Nationalteatret i Prag, på Stadttheatret i Liibeck og på Kungl. Operan i Stockholm.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Skuespil- og Operapersonalet ved Det kgl. Teater 1934-51.

Hovedroller: Pamina i Tryllefløjten; Grevinden i Figaros Bryllup; Donna Anna og Donna Elvira i Don Juan; Elisabeth i Tannhauser; Elsa i Lohengrin; Eva i Mestersangerne; Sieglinde i Valkyrien; Fi-delio; Fru Ingeborg i Drot og Marsk; Mi-kal i Saul og David; Jødinden; Agathe i Jægerbruden; Elisabeth i Don Carlos: Marie i Den solgte Brud; Tatjana i Eugen Onegin; Marina i Boris Godounow; Amelia i Maskeballet; Leonora i Skæbnens Magt; Madeleine i André Chénier;

A'ida i Aida; Maija i Østerbottninger; Dronning Elisabeth i Dronningen; Leonora i Trubaduren; Hervør-Alvide i Vø-lund Smed; har desuden givet koncerter og sunget i forsk, oratorier samt i den danske radio fra 1923 og i Prahas og Oslos radio.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1945.

Udenl. orden: C.H.L.5.

Adresse: Svinget 2, Kbhvn. S.

SECHER Ancher J direktør; f. 29/9 1884 i Grenaa; søn af købmand Th. Secher (død 1918) og hustru Anna f. Momme (død 1911); gift (29/9 1930) m. Meta S., f. Skov, f. 26/3 1886 i Kbhvn., død 1932.

I handelslære i Assens, Hamborg, London og Kbhvn.; grosserer i Kbhvn. 1910-18; direktør for The General Commercial Co. og The Sibirian Co., Ltd., i San Francisco 1918-30; eksport salgs-direktør i California Prune & Apricotgrowers Association 1930-54.

Medstifter og i bestyrelsen af California Dried Fruit Export Association 1925, næstformand 1930, formand 1945-48.

Adresse: Margrethev. 3, Vedbæk.

SECHER Knud redaktør, R.; f. 31/7 1907 i Sørup ved Svendborg; søn af tandlæge H I Secher (død 1939) og hustru Kristine f. Skyum; gift (18/7 1944) m. Helen S., f. 4/2 1910 i Kønigsberg, Tyskland, datter af grosserer L Hendeliowitz og hustru Bertha f. Sackin.

Realeks.; journalist ved Svendborg Amtstidende 1926-28, ved Nakskov Tidende 1928-29, ved Vordingborg Avis 1931-33 og ved Berlingske Tidende 1933-36; rigsdagsmedarbejder og politisk redaktør i Kbhvn. for Fyens Stiftstidende, Odense, 1936-45; medredaktør ved Fyens Stiftstidende 1945, ansvarsh. redaktør fra 1946. Ophold i Sverige 1944-45. Medl. af Odense byråd fra 1946 og af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti fra 1948; næstformand i Foreningen for den konservative Presse i Danmark fra 1951; formand for Odense Boldklub fra 1955.

Har skrevet: Violin (digte, 1933); Den fremmede Gæst (roman, 1934); En Mand finder Vej (roman, 1936); Mennesker midt i Verden (roman, 1939); Digte fra disse Dage (1942); Kampen utan Vapen (Sverige, 1944); Christmas Møller (biografi, 1945); medforfatter af De danske Flygtninge i Sverige (1945).

Adresse: Filosofgangen 11, Odense.

SECHER Ole overlæge, lektor, dr. med.; f. 6/3 1918 i Kbhvn.; søn af professor, overlæge, dr. med. Knud Secher (død 1956, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Yrsa f. Laursen; gift (15/12 1945) m. Lili S., f. 24/11 1920 i Holte, datter af sø-havariekspert, kaptajn Frans Suell Kiers-gaard og hustru Margrethe f. Bech Mein-cke.

Student (Østersøgades gymn.) 1937; med. eks. 1945; uddannelse ved Roskilde amts og bys sygehus samt ved forsk. kbhvnske hospitaler 1945-48; assistent ved universitetets farmakologiske institut 1948-51; resident ved anæstesiafd. på Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia og Childrens Hospital, Philadelphia 1951-52; dr. med. 1952; specialistanerk. i anæstesiologi s. å.; afdelingslæge (anæstesi) på hospitals-skibet Jutlandia's 3. togt til Korea 1952-53; lektor i anæstesiologi ved Kbhvns universitet og overlæge ved rigshospitalets anæstesiafd. fra 1953.

Instruktør ved det internationale anæstesikursus i Kbhvn. u. Kbhvns universitet, sundhedsstyrelsen og WHO 1953; sagkyndig (anæstesiologi) ved retslægerådet 1954; tilforordnet sagkyndig i anæstesiologi ved sundhedsstyrelsens specialistnævn 1955; deltager i et internationalt hold af læger og videnskabsmænd udsendt af WHO til Ægypten 1955 og i Dansk Røde Kors ambulance til Ungarn nov. 1956; studierejser (anæstesi) til Stockholm, Oxford og London 1947, USA 1952, England 1954.

Medl. af bestyrelsen for Danske Studenters Roklub 1946-49; formand for slægtsforeningen »Secher« 1956; formand for Dansk Anæstesilægeforening 1949-51; medl. af bestyrelsen for Nordisk Anæstesiologisk Forening fra 1952, præsident 1952-54; formand for Dansk Anæstesiologisk Selskab 1955-57 og medl. af dettes § 14 udvalg fra 1955; korresp. medl. af the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ire-land.

Har skrevet: Æters perifere virkning (disputats, 1952) samt arbejder om farmakologiske og anæstesiologiske emner; medarbejder ved Dansk Sports Leksikon (roning) 1944 og ved Klinisk Ordbog 4. udg. 1950.

Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordener: F.N.T.M. (Korea); K.W. S.M.

Adresse: Jul.Thomsens G. 20, Kbhvn. V.

SECHER-JENSEN Svend civilingenør, direktør, R., Chr. XFr.M.; f. 7/7 1904 i Sæby; søn af sagfører L Secher-Jensen (død 1915) og hustru Ellen f. Mørck (død 1930); gift (30/4 1929) m. Kamma S-J., f. 5/4 1905 i Kbhvn., datter af isenkræmmer Ernst Olsen (død 1929) og hustru Olga f. Schlichtkrull (død 1955).

Student (Haderslev) 1922; cand. polyt. 1927; ingeniør hos ingeniør E Park 1927-28 og ved Horsens kommune 1928-29; ingeniør i A/S Højgaard & Schultz 1929, ved bygning af jernbane i Estland 1929-31 og Litauen 1931-34; stifter af og direktør for ingeniør- og entreprenørfirmaet Preducimac, Belgrad, Jugoslavien 1935-36; chefing. i A/S Højgaard & Schultz ved dæmningsarbejder i Vale de Gaio, Portugal 1937-38 og hos Christiani & Nielsen ved bygning af jernbane i Venezuela 1939-43; stifter af og direktør for selskabet Christiani & Nielsen, Ingenieros & Contratistas, Lima, Peru 1943 samt direktør for Christiani & Nielsen, Ingenieros y Contratistas, Guayaquil, Ecuador 1949; knyttet til hovedselskabet i Kbhvn. fra 1956.

Formand for bestyrelsen for Christiani & Nielsen, Compania Anonima de Construcciones, La Paz, Bolivia fra 1948. Repræsentant for foreningen Dansk Samvirke i Peru 1947-56.

Adresse: Bel Colles Allé 7, Rungsted Kyst.

SEEDORFF Hans Hartvig forfatter, R., MI&A.p.p.; f. 12/8 1892 i Århus; søn af skrivepædagogen, overlærer H C Pedersen (død 1949) og hustru Ingeborg See-dorff (død 1955); gift m. Karen-Else Voeler.

Student (Marselisborg) 1911; cand. Phil. 1912; journalistisk virksomhed 1912-16; delegeret ved det kgl. danske gesandtskab i Petrograd 1917. Talrige rejser i Europa, Afrika, Østen og Occidenten; medl. af Universitetssamvirket fra 1927; tog initiativet til Århus universitets skandinaviske samarbejde, til Danmarkslegatet for svenske digtere og til oprettelse af dansk-italienske venskabsbyer; ekstraord. medl. af Studentersangforeningen og livsvarigt medl. af Studenterforeningen i Kbhvn.; formand for Carl Møllers Forfatterlegat; gentagne gange medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening; medl. af bestyrelsen for den danske PEN Club og af foreningen Norden's råd; formand for komitéen til rejsning af Christiern Pedersen monumentet i Helsinge; forbindelsesled mellem de allierede og statsradiofonien 1944; fg. chef for statsradiofoniens ud-landsafd. fra maj 1945; chef for feature-afd. 1946-47; programkonsulent ved statsradiofonien 1956; leder af den danske ekspedition til Ceylon 1947-48; Danmarks repræsentant i UNESCO's litteraturkomité 1952.

Modtog Carl Møllers Legat (1918), Drachmann-Legatet (1925), Georg Brandes-Legatet (1931), Det Anckerske Legat (1935) og Henrik Pontoppidan-Legatet (1941); prisbelønnet af Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse (1946); Tuborgfondets understøttelse til en forskningsrejse (1947); Holberg-medaljen (1950); Dansk Oversætterforbunds ærespris (1954); Pontoppidan Mindefondets Hæderslegat 1954; Lakerols kulturpris 1957.

Debut 1916 m. digtsamlingen Vinløv og Vedbend. Blandt senere lyriske arbejder: Hyben; Fra Danmark til Dvina; Mod fremmede Stjærner; De syngende Palmer; De hundrede Veje; I Dagningen; Genskær af Stjærnerne og Ritorneller. Visesamlinger: En lystelig Visebog og Sorgenfri synger. Udvalgte Digte I-III 1942; nye Udvalgte Digte 1952. Prosa: Gudinder i Danmark; rejsebøgerne To i en Kuffert, To tredie, Eldorado! og Ceylon, vort tabte Paradis; gendigtet Heinrich Heines Et Vinter-æventyr; kunstnermonografien Axel Nygaards lyse Verden.

Har desuden skrevet prologer, festspil og operaoversættelser bl. a. for Det kgl. Teater. Konsistoriums pris for Immatriculationskantaten (1921). Andre kantater bl. a. til danske søfolk, faldne i verdenskrigen 1914-18, til Århus universitet, den tekniske højskole i Kbhvn., Århus købstadjubilæum, Studenterforeningen og mindehøjtideligheden for Vitus Bering. Talrige udsendelser for den danske statsradiofoni; redaktør af værket Havet omkring Danmark; medredaktør af bogserien Danske Dyr.

Udenl. ordener: F.O.A.; It.F.4.; S.N.3.; Tun.N.1.4.

Adresse: Tibirke Bakker, Tisvildeleje.

SEEDORFF Johan overkirurg, dr. med., R\ M.T.Kha., HTH.; f. 4/3 1892 i Odense; søn af stiftsfysikus Morten Seedorff (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Marie f. Hald (død 1927); gift (13/8 1921) m. Gordia Magdalene S., f. 30/11 1900, datter af proprietær C Wilkens (død 1924) og hustru Anina f. Kristensen (død 1934).

Student (Odense) 1910; med. eks. 1917; univ. guldmed. 1919; dr. med. 1924; prosector patologiae ved Kbhvns universitet og kirurgiske assistentstillinger ved rigshospitalet 1920-23; reservekirurg ved kommunehospitalet 1924-28 og ved Skt. Lukas Stiftelsen 1929-32; specialistanerk. (kirurgi og kvindesygd.) 1928; prakt. som specialist i Kbhvn. fra 1928; overlæge i hæren 1929-46; overkirurg ved Kbhvns militærhospital 1938.

Formand for militærhospitalets lægeråd fra 1946; chef for krigslazaret i Helsingfors og Suojårvi, Finland efteråret 1941, udsendt af Dansk Røde Kors; fl. studierejser; redaktør af »Militærlægen« 1933-40.

Har skrevet: Om Joddesinfektion af Huden, experimentelt belyst (prisafhandling); Staphylokokkers Typedeling, Vaccinebehandling af Staphylokoklidel-ser (doktorafhandling); samt en række større og mindre, vidensk. afhandlinger.

Adresse: Tagensv. 18, Kbhvn. N.

SEERUP Asger fh. politimester, R1.; f. 14/1 1887 i Kbhvn.; søn af stationsforstander H F A Seerup (død 1929) og hustru Marie f. Andersen (død 1929); gift (2/6 1922) m. Jenny S., f. 2/7 1893 i Kbhvn.. datter af bøssemager Emil Hansen og hustru Marie f. Købke.

Student (Metropolitanskolen) 1905; cand. jur. 1910; fuldmægtig ved Kbhvns amts nordre birk 1911; assistent i kultusministeriet 1913; till. straffedommer-fuldm. ved Frdbg. birk 1914; politiassessor (politiadvokat) 1919; politimester i Ringkøbing m. v. 1933-55.

Adresse: Høyrups Allé 8, Hellerup.

SEEST K T fh. overarkitekt, K.DM.; f. 16/12 1879 i Oxenvad sogn; gift (24/7 1915) m. Ellen S., f. 20/12 1885 på Frdbg., datter af landskabsmaler Johs. Boesen (død 1916) og hustru f. Zoéga (død 1909).

Præliminæreks. 1896; i tømrerlære, svend 1902; afgang fra kunstakademiet 1909, ansat ved statsbanerne 1906, banearkitekt 1919, overarkitekt 1922-49.

Forestod till. opførelsen af og tilsynet med bygninger for de øvrige u. ministeriet for offentlige arbejder hørende etater og institutioner; leder af Akademisk Arkitektforenings tegnehjælp 1914-15.

Censor for bebyggelsen på Grønnemosegaards, Brønshøjgaards og Magle-gaards jorder; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Arbejdshjem.

Har bygget: stationerne mellem Næstved og Frederikssund samt mellem Løgumkloster og Rødekro, bygningerne ved samtlige elektrificerede stationer ved Kbhvns nærtrafik, Ringsted, Padborg, Horsens, Århus, Fredericia, Middelfart og Vordingborg nye stationer samt ombygning af Hillerød, Odense, Vejle, Randers, Aalborg. Hjørring o. fl. stationer m. m. og s. m. H Koch: Frdbg. kommunale funktionærers haveby ved Finsensvej; fl. villaer og huse; for Kampsax forestået udarbejdelsen af tegningerne til hovedbygningen på Teheran banegård.

Adresse: Brogårdsv. 44 B, Gentofte.

SEEST S P F generalkonsul, K.DM.; f. 3/11 1882 i Ødis-Bramdrup; søn af gårdejer P F Seest (død 1909) og hustru Louise f. Dall (død 1929); gift (11/8 1906) m. Emmy Mina Maria S., f. 27/2 1887 i Kehl ved Strasbourg, datter af Johann Kinzig (død 1919) og hustru Emilie f. Nessler (død 1913).

Præliminæreks. 1898; eks. fra handelsskolen i Strasbourg 1902; uddannet ved handel 1902-05; oprettede rederiet Schleppdienst Mannheim 1908 og firmaet Seest & Vogt, import-eksport smstds 1915; direktør for Sawiko G.m. b.H. Salzgewinnungs- u. Vertriebsgesell-schaft der Wintershall-Werke fra 1923; medl. af bestyrelsen for Frankenthaler Brauhaus, for Chemikalien Aktiengesell-schaft i Kassel og for Landesausschuss Baden-Wiirttemberg der Rhein Main Bank AG; dansk konsul 1923, generalkonsul 1939; leder af det danske konsulat i Ludwigshafen 1948, i Ludwigshafen-Mannheim fra 1957; akkrediteret som konsul ved Haute Commission Alliée en Allemagne og ved Bundesrepubliken for amtsområdet Rheinland-Pfalz, Baden og Wiirttemberg-Hohenzollern fra 1952.

Adresse: Mannheim, L. 10. 1., Tyskland.

SEESTEN H B fh. arkivar, cand. jur., R.; f. 14/8 1883 i Århus; søn af alterdegn Niels Nielsen (død 1914) og hustru Margrethe f. Sørensen (død 1938); gift (16 5 1914) m. Ellen S., f. 25/9 1886 på Lindholt ved Hjørring, datter at afdøde Joh. Edv. Anderson og afdøde hustru, adopteret af frøken Margrethe Carstens, Frdbg.

Student (Århus katedralskole) 1901; cand. jur. 1909; vikar i rigsarkivet s.å.; kst. assistent smstds 1910; ved landsarkivet i Odense 1911; fast ansat 1913; underarkivar 1914; arkivar II 1931; arkivar I 1937-53.

Adresse: Elysium, Sanct Klemens.

SEHESTED Helga frøken, landbrugskandidat; f. 10/5 1877 på Gramgaard i Sønderjylland; datter af jægermester Einar Sehested (død 1908) til Farumgaard og hustru f. Fenger (død 1919); ugift.

Landbrugselev hos fru Teisen på Ry-gaard 1901-04; landbrugskand. 1906; forpagter af Tangegaard og fæster af Bjergeskovgaard fra 1906; forpagter af hovedgården Broholm 1911-27; forpagter af Gudme præstegård 1916-24; ejer af Tange Mølle Kartoffeltørreri.

Stiftsdame i Vallø.

Formand for Foreningen af kvindelige Landbrugere 1920-53; tidl- næstformand for Fadderskabsforeningen for Højer sogn.

Adresse: Bjergeskovgaard, Lundeborg

pr. Svendborg.

SEHESTED Ove Flemming ambassadør, K.DM.p.p.; f. 9/1 1888 i Kbhvn.; søn af kammerherre, landbrugsminister Knud Sehested (død 1909) og hustru Ellen Sehested (død 1941, se Kraks Blå Bog 1940); gift (7/10 1919) m. Gertrud S., datter af grosserer M L Frimodt (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Ingeborg f. Holten (død 1954).

Student 1905; cand. polit. 1911; assistent i udenrigsministeriet 1912; attaché i Paris 1913; kst. legationssekr. i Stockholm 1915; konsulatssekr. i New York 1916, vicekonsul 1917; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1919; legationssekr. og chargé d'affaires i Bern 1919, 1. legationssekr. i Prag 1921. i Oslo 1925, i Paris 1930; legationsråd 1926, gesandt i Rio de Janeiro 1935; midlertidigt tjenstg. i udenrigsministeriet 1947; gesandt i Ottawa 1952, ambassadør 1956.

Udenl. ordener: Br.S.K.I.; C.H.L.4.; Fi.II.R.31.; F.Æ.L.3.; N.St.0.2!.; P.Chr. 21.; S.Kr.4.; Stb. Kron. M.E.II.

Adresse: Den danske ambassade, 451

Daly Avenue, Ottawa, Canada.

SEHESTED-GROVE Jacob redaktør; f. 8/3 1900 i Hovedgaard; søn af købmand Jacob Sehested-Grove og hustru Johanne f. Sørensen; gift (10/6 1937) m. Tove S-G., f. Schou Hansen, f. 5/9 1901 i Kbhvn.

Uddannet som typograf; journalist ved Lolland-Falsters Social-Demokrat 1923, redaktionssekr. 1928, ansvarsh. redaktør 1944; redaktør af tidsskriftet

Grønlandsposten 1949-51. af Helsingør Social-Demokrat 1951, af Amts-Bladet i Holstebro 1955.

Medl af Nakskov byråd 1937-49 og af folketinget 1943-45.

Adresse: Ringparken 31, Holstebro.

SEHESTEDT JUUL Christian stamhusbesidder, se Juul Christian Sehestedt.

SEIDEL Kai overdyrlæge, R.p.p.; f. 17/7 1899 på Frdbg.; søn af afdelingschef R Seidei (død 1947) og hustru Anna f. Madsen (død 1930); gift (4/4 1924) m. Aase S., f. 25/11 1899 i Kbhvn., datter af bødkermester Chr. Guntel (død 1940) og hustru Anna f. Krabbe (død 1940).

Dyrlægeeks. 1923; praktisk dyrlægevirksomhed 1923-24; assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles ambulatoriske klinik og fødeklinik 1924-28; till. dyrlæge ved Kbhvns offentlige slagtehuse og torvehaller 1924-50; dyrlæge ved Kbhvns sundhedskommission fra 1928. overdyrlæge smstds fra 1950; lærer ved hærens officersskole fra 1940.

Formand for Foreningen af yngre Dyrlæger 1926-33; sekretær i Den danske Dyrlægeforening 1934-53, formand fra 1955; generalsekr. for 5. nordiske vete-rinærmøde i Kbhvn. i 1939; medl. af den interskandinaviske mælkekontrol-komité 1933, af bestyrelsen for Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsikring AS fra 1941, af Storkbhvns kommunale mælkeudvalg fra 1950 og af voldgiftsretten i Kbhvn. vedr. tvistigheder ang. handel med husdyr fra 1939 (formand fra 1944); formand for Kød- og mælkehygiejnisk Forening for danske Dyrlæger 1954-55; korresp. medl. af Finska Veterinårforeningen.

Redaktør af Veterinære Love og Bekendtgørelser 1948; artikler til dansk og udenl. fagpresse (særlig vedr. kød-og mælkehygiejne); medarbejder ved Ugebladet Landet fra 1940; redaktør af Veterinærkalenderen 1947-53.

Udenl. ordener: Fi.L.31.; Fi.M.M.3.

Adresse: Vesterbrog. 55 A, Kbhvn. V.

SEIDELIN Anna Sophie frue; f. 12/5 1913 i Kbhvn.; datter af stiftsprovst H N Dreiøe (se denne); gift (27/2 1940) m. sognepræst Paul Seidelin f. 30/11 1906 i Kbhvn., søn af pastor emer. Christian Seidelin (se denne).

Student (Nykøbing F.) 1931; studeret tysk og musik ved Kbhvns universitet 1931-39; univ. guldmed. (Biedermeier i den tyske litteratur) 1937; fortællevirksomhed begyndt i 1944; artikler i tidsskrifter og dagblade.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse 1952.

Adresse: Knebel.

SEIDELIN Christian pastor emer., R.; f. 21/6 1874 i Århus; søn af sognepræst F E Seidelin (død 1908) og hustru Anna f. Seidelin (død 1932); gift (19/12 1905) m. Inger S., f. 19/4 1881 i Kbhvn., datter af kaptajn i artilleriet, rodemester Lauritz Larsen (død 1906) og hustru Laurine f. Wissing (død 1926).

Student (Århus) 1893; cand. theol. 1900; personel kapellan hos faderen i Århus 1901-05; reisepræst u. Det kbhvn-ske Kirkefond 1905-07; sognepræst ved Filips kirke i Kbhvn. 1907; sekretær ved Det kbhvnske Kirkefond 1911-21; resid. kapellan ved Mariendalskirken på Frdbg. 1921, sognepræst smstds 1928-37.

Sekretær for Det danske Bibelselskab 1921-51; raedl. af repræsentantskabet for Dansk Kirke i Udlandet fra 1919, for Det kbhvnske Kirkefond fra 1921 og af Dansk Bibelskoles råd fra 1936.

Har skrevet: Fortolkning til 1. og 2. Tessalonikerbrev i Bibelselskabets kommentarudgaver, samt artikler i dagblade og kirkelige tidsskrifter.

Adresse: Kastelsv. 17. Kbhvn. Ø.

SEIDELIN Henning billedhugger; f. 7/6 1904; søn af tandlæge Johannes Henrik Seidelin (død 1927) og hustru Anna f. Jensen; gift (2/4 1943) m. afspændingspædagog Ruth S., f. 18/12, datter af forfatteren Eddie Salicath og hustru Doucie f. Carøe.

Elev af arkitekt Gunnar Biilmann Petersen; medhjælper hos samme 1932-34; afgang fra kunstakademiet 1937; udstillet på Forårsudstillingen på Charlottenborg fra 1923; gæsteudstiller på Grønningen to gange; retrospektiv udstilling i Kunstindustrimuseet 1951.

Bestyrer og medbestyrer af forsk, legater fra 1907; medl. af Det Tekniske Selskabs udvalg for prisopgaver fra 1955; kunstnerisk medarbejder ved A/S Bing & Grøndahl 1943-51; kunstnerisk konsulent for A/S L Lange & Co., Svendborg fra 1943; medarbejder ved A'S Søholm, Rønne fra 1952; till. kunstnerisk konsulent for Povl Frigast' Sølvvarefabrik A/S fra 1955 og for A/S Ernst Voss Fabrik fra 1956.

Arbejder: Sandstensrelief (alderdomshjemmet i Taastrup); Hyrdedreng (statens museum for kunst); Drengehovede {Odense museum); Figurgruppe, Mand og Kvinde (Ny Carlsbergfondet); Mands-hovede (Koldinghus museum); Kildeskulptur i granit (Silkeborg); Søvnig Dreng der sutter (udført i bronze, Horsens museum); tilhuggen kampesten »Krigen« (Ny Carlsbergfondet); tepotter og kander i sølv, porcellæn, fajance, stentøj og lertøj (Kunstindustrimuseet, Kbhvn.); sølvsukkerdåse, sølv- og fajancetepotter (Nordenfjeldske museum, Trondheim); har tegnet sølvtøj for Hans Hansens Sølvsmedje i Kolding.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1951, guld-med. for sølvtøj, Triennalen i Milano 1951 og 1954, sølvmed. smstds for Søholm fajance, Hirschsprungs Legat 1951, Landsforeningen for Dansk Kunsthåndværk's årspris 1954 og Ole Haslunds Legat.

Har skrevet faglige aviskroniker og tidsskriftartikler. Adresse: Grønnemose Allé 37, Kbhvn. NV.

SEIDELIN-LARSEN Carl retspræsident, fh. landsdommer, K.DM.p.p.; f. 26/7 1891 i Madras i Indien; søn af missionær, dr. theol. L P Larsen (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Anna Elisabeth f. Seidelin (død 1903); gift m. Sigrid S-L., datter af afd. bankdirektør, sagfører C F Bendixsen og afd. hustru f. Jansen, Thisted.

Student (Frdbg. gymn.) 1909; studieophold v. universitetet i Edinburgh 1909 -13; cand. jur. 1918; sekretær i justitsministeriet 1918, fuldmægtig 1929; kst. politiretsdommer i Kbhvns amts nordre birk 1926-30; dommer i de blandede domstole i Ægypten 1930-49; præsident for tribunalet i Alexandria 1948; dommer i østre landsret 1949-56; præsident for Oberstes Riickerstattungs-Gericht, Zweiter Senat, Herford, Westfalen 1955. Udenl. orden: Æ.N.2. Adresse: c/o Rathaus, Herford (Westfalen), Tyskland.

SEIDENFADEN Aage fh. politidirektør. K.DM.p.p.; f. 8/3 1877 i Århus; søn af civilingeniør, cand. polyt. F J Seidenfaden (død 1899) og hustru f. Philipsen (død 1920); gift 1. gang (2/10 1906) m. Annelise (Alice) S., f. 27/3 1887 i Varde (ægteskabet opløst 1923, død 1928), datter af sagfører, løjtnant N J H Harck (død 1908) og hustru f. de Teilman (død 1909); 2. gang (25/5 1928) m. Udde S., f. 30/5 1906 i Løgumkloster, datter af apoteker Jacob Kjems (se denne).

Student (Schneekloths skole) 1895; cand. jur. 1901; overretssagf. 1903; fuldmægtig ved øster og vester herreder i Varde 1903; fuldmægtig i Hasle købstad og Hammershus birk 1908; fuldmægtig ved Bornholms amt 1913; politimester i Randers m. v. 1919, i Tønder og Løgumkloster m. v. 1923, i Kbhvns amts nordre birk 1934; till. kst. politidir. i Kbhvn. maj 1945 og politikommandør for Kbhvn. og birkerne 1945-46; politidir. i Kbhvn. 1946-48.

Formand for Hasle Bank 1910-19; medl. af bestyrelsen for Mødrehjælpen 1910-40, derefter medl. af bestyrelsen for Foreningen til Støtte for Mødre og Børn; formand for overnævnet i huslejesager for Bornholm 1918-19; formand i Foreningen af Politimestre i Danmark 1919-26, derefter medl. af bestyrelsen, næstformand 1933-40, atter formand 1940-48, æresmedlem af foreningen 1949; medl. af retsplejeudvalget 1920-46; medl. af Danske Statsem-bedsmænds Samråds bestyrelse til 1950, af bestyrelsen for Statsembeds-mændenes Enkebolig, af Civilforsvars-Forbundets landsråd, af bestyrelsen for Landsforeningen for Politihundesagen 1923-50, derefter æresmedlem, af poli-tiuniformsudvalgene 1924-25 og 1937-38, af brand-, bygnings- og sundhedskommissionerne i Gentofte 1934-46, af vejkrydsudvalget for Kbhvns amt 1937-46, af rigspolitiets rekruteringskommis-sion 1938-50, af bestyrelsen for Fæng-selsselskabet i Kbhvn. 1934-48 samt af forvaltningskommissionen af 1946 til 1952 og en række ministerielle og administrative udval? m. fl.; censor ved statens politiskole til 1952, medl. af tilsynsrådet for samme 1938-50; leder af det danske politis »illegale« organisation sept. 1944-maj 1945; ærespræsident for de nordiske politichef-konferencer 1951.

Har skrevet: Haandbog for Sognefogeder (s. m. afd. dommer Arnskov; 2. rev. udg. 1949); I Politiets Tjeneste -Minder og Meninger (1955).

Udenl. orden: Stb.M.C.F.

Adresse: Strandv. 219, Hellerup.

SEIDENFADEN Erik major, R.p.p.; f. 25/3 1881 i Kbhvn.; søn af civilingeniør, cand. polyt. F J Seidenfaden (død 1899) og hustru f. Philipsen (død 1920); gift (6/10 1908) m. Male Maria S., f. Praivichitr, f. 15/9 1892.

Præliminæreks. (Kbhvns univ.) 1898; lært landvæsen på Estruplund 1901-02; sekondløjtn. 1903; tjenstg. i fodfolket 1903-06; ansat i det siamesiske gendarmeri som premierløjtn. 1906; kaptajn 1907; major 1914; fg. chef for gendarmeriets officersskole 1914-15; afsked 1920; i privat virksomhed i Bangkok 1920-43; foretog arkæologiske og eth-nologiske undersøgelser i Nordøst-Siam 1911-19 og i Nord-Siam 1932; repræsentant for Grænseforeningen 1931-41.

Medl. af rådet for The Siam Society 1920-31 og 1941-46, præsident 1938-41, æresmedlem 1947; medl. af The Royal Asiatic Society 1923-52; medl. af So-ciété Asiatique de Paris 1923-52; Fel-low of the Royal Anthropological Insti-tute of Great Britain and Ireland 1937-52 og Correspondant de l'École Fran-caise d' Extréme Orient fra 1939; Mem-bre du Comité d'Honneur du Congrés International des Sciences Anthropolo-giques et Ethnologiques 1947; medl. af Orientalsk Samfund 1948.

Litterære arbejder: Complément å 1'inventaire déscriptif des monuments du Cambodge (1921); Guide to Bangkok (1927) og til tre andre byer i Siam; Ethnology of Thailand (1950); afhandlinger af arkæologisk, ethnologisk, historisk, biografisk og militært indhold i The Journal of the Siam Society, Bulletin de l'École Francaise d'Extréme Orient, Bulletin de I'institut Indochinois pour l'étude de I'homme, The Asiatic Review, Man, Antiquity, Acta Orientalia, Militært Tidsskrift, Danmarksposten, tidsskriftet Fremtiden og i forsk, siamesiske regeringspublikationer; medarbejder ved Yale University's etnologiske publikationer.

Udenl. ordener: S.E.M.; S.H.E.5.; S.Jub.M.; S.Kr.5.; S.Kr.M. 1912 og 1926.

Adresse: Rosengårdsv. 29, Virum.

SEIDENFADEN Erik redaktør; f. 24/4 1910 i Hasle, Bornholm; søn af fh. politidirektør Aage Seidenfaden (se denne); gift 1. gang (11/9 1935, ægteskabet opløst 1951) m. Jytte S., f. 19/3

1913   i Kbhvn., datter af grosserer Sophus Kaastrup Olsen (død 1937) og hustru Ebba f. Poupliér; 2. gang (22/10 1953) m. Lone S., f. 20/8 1923 i Kbhvn., datter af sceneinstruktør Per Knutzon (død 1948) og hustru Jenny f. Larsen.

Student (Sorø) 1928; medarbejder ved kbhvnske dagblade fra 1931; korrespondent i London 1935-37, i Rom 1940 og i Stockholm 1943; leder af Dansk Pressetjeneste i Stockholm 1943-45; redaktør af tidsskriftet Fremtiden fra 1945; redaktør ved Dagbladet Information fra 1946; medl. af modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm u. besættelsens sidste del.

Medl. af bestyrelsen for Det udenrigspolitiske Selskab, af bestyrelsen for den selvejende institution Information og af repræsentantskabet for foreningen Norden.

Har skrevet: Borgerkrig i Spanien (1937); Hitler beskyddar Danmark (Stockholm, 1943); Spidser (s. m. Børge Outze, 1948).

Udenl. orden: Stb.B.E.5.

Adresse: Schimmelmannsv. 44, Charlottenlund.

Sommerbolig: Sjodala, Våxtorp, .

Sverige.

SEIDENFADEN Gunnar gesandt, R1., FM. i sølv p.p.; f. 24/2 1908 i Varde; søn af fh. politidirektør Aage Seidenfaden (se denne); gift (3/1 1939) m. Alix S., f. 26/5

1914  på Frdbg., datter af gesandt, godsejer N P Arnstedt (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Johanne f. Larsen.

Student (Sorø) 1926; studerede naturvidenskab 1926-34; cand. polit. 1940; deltager i danske, vidensk. ekspeditioner til Grønland 1928, 1929. 1930 og 1931-34, til Spitsbergen 1938; studierejse til Det fjerne Østen 1934-35; ansat i udenrigsministeriet 1940-45, handelsattaché og økonomisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington 1945-50; deltager i Havanakonferencen 1947-48; rejser i USA, Canada og Alaska 1947 og 1949, i Sydamerika 1950; kontorchef i udenrigsministeriet 1950; næstformand for generalaftalen om told og udenrigshandel (GATT) 1953-55 og formand for FN's økonomiske Europakommissions handelskomité 1954-55; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Bangkok og Manilla 1955, i Rangoon og Phnom Penh (Cambodia) 1956 samt i Vientiane (Laos) 1957.

Har skrevet en række vidensk. arbejder, navnlig om Grønlands botanik og arktisk plankton; forsk, populærviden-sk. artikler og rejsebeskrivelser; populære bøger om Grønlands udforskning, bl., a. Moderne arktisk Forskning (1938).

Udenl. orden: N.O.N.3.

Adresse: Danish Legation, Bangkok,

Thailand.

Sommerbolig: Røgelborg, Kværkeby.

SEJR Emanuel overbibliotekar, R.DM.; i. 29/9 1891 i Nølev ved Odder; søn af førstelærer J Sejr Jensen (død 1935) og hustru Julie f. Andersen (død 1951); gift (31/8 1920) m. Harriet S., f. 5/10 1896 i Varde, datter af partikulier Niels Varfeldt (død 1945) og hustru Klara f. Olesen (død 1934).

Student (Århus katedralskole) 1910; cand. phil. 1911; assistent ved statsbiblioteket i Århus 1913; underbibliotekar 1917; bibliotekar II 1931; overbibliotekar 1936.

Medl. af bestyrelsen for Århus folkebibliotek 1922-34, af bestyrelsen for Freunde Deutscher Literatur, Århus 1925-37, af udvalget vedr. statens biblioteksvæsen 1924-26, af bestyrelsen for Bibliotekar-Sammenslutningen for de videnskabelige Biblioteker 1934-49, af Danmarks videnskabelige og faglige bibliotekers sammenslutning fra 1949, af biblioteks-rådet fra 1936, af bestyrelsen for Universitets-Samvirket i Århus fra 1938, af hovedbestyrelsen for Danmarks Biblioteksforening fra 1945 (næstformand fra 1955), af repræsentantskabet for Århus Theater fra 1949 og af bestyrelsen fra 1954.

Har bl. a. udg. Goethes Erlkonig i danske oversættelser (1932); Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, et Bidrag til dansk Provinsbogtryks Historie (1937); Træk af Aarhus Havns Historie (1937); Aalborg Stiftsbogtrykkeri 1743-1943 (1943); Aarhus Theater gennem 50 År (1950); Statsbiblioteket i Århus 1902-1952 (1952); medudgiver af Aarhus gennem Tiderne (1939-41); artikler og afhandlinger i dagblade, tidsskrifter og årbøger vedr. biblioteksforhold og historiske og kulturhistoriske emner; medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon og ved Nordisk Leksikon for Bogvæsen; musikanmelder ved Aarhuus Stiftstidende.

Adresse: Strandv. 36, Århus.

SELCHAU Adam oberst, RDM.; f. 16/5 1907 i Hjørring; søn af overretssagfører Vilhelm Selchau (død 1925) og hustru Elisabeth f. Fenger (død 1927); gift (16/4 1932) m. Valborg S., f. 6/3 1907 i Kolding, datter af skibs- og varemægler Christian Neekelmann (død 1929) og hustru Johanne f. Dreyer (død 1927).

Student (Aabenraa) 1925; reservein-tendant 1933, intendant 1940; tjenstg. i krigsministeriet (fra 1950 forsvarsministeriet) 1936-51, fuldmægtig 1942, over-intendant 1946, kontorchef s. å.; oberst-

løjtn. 1951; kommandointendant ved det danske kommando i Tyskland 1951-53; afdelingschef ved forsvarets materielintendantur 1953, oberst og chef for samme 1956.

Adresse: Lyngbyv. 100, Kbhvn. Ø.

SELINKO Annemarie forfatterinde; f. 1/9 1914 i Wien; datter af ritmester Felix Selinko (død 1934) og hustru Grete f. Wolf (død 1946); gift (3/6 1938) m. udenrigsråd Erling Kristiansen (se denne).

Student (Wien) 1932; studier i litteratur og historie ved Wien's universitet; journalistisk virksomhed; debut som forfatterinde 1937; bosat i Danmark 1938; flygtning i Sverige 1943-45; tolk for Svensk Røde Kors i Malmø foråret 1945.

Medl. af bestyrelsen for den danske P.E.N. Klub og for Dansk Forfatterforening fra 1956; æresmedlem af den engelske P.E.N. Klub 1957.

Har i årene 1937-43 skrevet tre nu-tidsromaner o. fl. noveller; Desirée (historisk roman, 1952; till. udkommet i ca. 20 oversættelser; filmatiseret i USA 1953).

Adresse: Granhøjen 4, Hellerup.

SELSING Erik politimester, R.; f. 27/2 1890 i Nykøbing S.; søn af by- og birkefuldmægtig Jens Sørensen (død 1943) og hustru Margrethe f. Jensen (død 1933); gift (31/8 1917) m. Anna Marie S., tidl. overassistent ved KTAS, f. 3/1 1889, datter af rentier N Jacobsen (død 1939) og hustru Nicoline f. Carøe (død 1930).

Student (Frdbg. latin- og realskole) 1907; cand. jur. 1913; assistent i gene-raltolddirektoratet 1913; byfogedfuldm. i Varde 1914; herredsfuldm. ved Ramsø-Tune herreder 1917; dommerfuldm. i Assens 1919; politimester i Sakskøbing købstad m. v. 1933.

Adresse: Politigården, Sakskøbing.

SEMLER Axel direktør, civilingeniør, R.; f. 3 8 1889 i Kbhvn.; søn af grosserer E S Semler (død 1934) og hustru Laura f. Sørensen (død 1932); gift (9/12 1915) m. Karen S., f. 22 11 1889 i Kbhvn., datter af grosserer David Meyer (død 1925) og hustru Petrea f. Christensen (død 1938).

Cand. polyt. 1913; arbejdede som byg-ningsing. 1913-14; generalsekr. i Forenede Danske Motorejere og redaktør af bladet Motor 1915-16; indtrådte 1916 som medindehaver af firmaet Semler og Matthiassen som leder af den samtidig oprettede motorafd., der 1917 sammensluttedes med A/S Smith & Co.'s motorafd., Odense til AS Skandinavisk Motor Co.; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for dette.

Medl. af bestyrelsen for Automobil- & Cycle-Grosserer Foreningen 1926, formand 1940-51; medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Automobil-Fabrikanter og Importører 1940, formand 1940-52; formand for Motorbranchens Fællesråd 1943-51 og for Foreningen af Gummiimportører i Danmark 1943; medl. af bestyrelsen for A/S Smith & Co., Odense, for A/S Bernina Symaskiner, for AS Dansk Metal- & Autoindustri 1954, for A/S Dansk Cycleværk Grand 1955 og for A/S Udstillingshallen Forum 1932; medl. af benzinnævnet 1941, af nævnet for omsætningsafgift af motorkøretøjer og af motorkommissionen af marts 1947.

Adresse: Vodroffsv. 49, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Villa Helle, Kong Valdemars Vej, Søllerød pr, Holte.

SEMLER-JØRGENSEN Arne bryggeridirektør; f. 7/2 1909 i Kbhvn., søn af underdirektør Povl Jørgensen (død 1947) og hustru Ella f. Husen; gift (25/10 1935) m. Inge Kirsten S-J., f. Behrend, f. 24/7 1910 i Kbhvn.

Student (Schneekloths skole) 1927; cand. polyt. 1932; uddannelse som brygmester herhjemme og i udlandet 1932-35; brygmestereks. 1935; brygmester ved AS Østjydske Bryggerier, Århus 1935-36; brygmester ved A/S C Wiibroes Bryggeri, Helsingør 1936-42, brygger smstds 1942 og adm. direktør 1949-56; adm. direktør ved A'S Bryggeriet Thor Randers 1956.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Bryg-mesterforennig 1942 (formand 1953), for Bryggeriforeningen 1956, for Den skandinaviske Bryggerihøjskole 1956 og for Rederiet Anholt AS 1956.

Adresse: Thorsg. 27. Randers.

SENNELS Aage overlæge, M.T.Kfh.; f. 16/8 1890 i Odense; søn af postmester Carl Sennels (død 1931) og hustru Caroline f. Bredal; gift (30/8 1930) m. Gunhild S„ f. 13/10 1904 i Kbhvn., datter af afd. købmand Fr. Chr. Møller, Reykjavik.

Student (Borgerdydskolen 0.) 1908; med. eks. 1915; reservelæge ved amtssygehuset i Viborg 1916-17, ved Hald lasaretlejr 1917; forsk, hverv blandt krigsfanger u. Dansk og Britisk Røde Kors 1918-19; klinisk assistent ved rigshospitalets kirurg, afd. D 1918-20; reservekirurg ved Viborg amtssygehus 1920-21, ved Sønderborg statshospital 1921-22; studierejser (kirurgi, røntgen, radium) til Erlangen. Wien, Oslo og Stockholm 1921 og 1922; 1. reservekirurg ved Århus kommunehospital 1922-26; kst. leder af Århus kommunehospitals røntgen- og lysafd. samt af Radiumstationen for Jylland 1922-23; overlæge ved Øresundshospitalet i Helsingør fra 1926.

Medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1946.

Adresse: Helsingør.

SENSTIUS Agnar provst, R.; f. 11/11 1895 i Hellerup; søn af kommunelærer Georg Jacob Senstius (død 1926) og hustru Louise f. Henriksen (død 1947); gift (7/4 1926) m. Else S., f. 23 5 1902 i Esbønderup, datter af førstelærer Rasmus Halskov (død 1948) og hustru Anna f. Nielsen (død 1945).

Student (Plockross' skole) 1913; cand. theol. 1920; lærer ved Gjedved seminarium 1922-49 og 1950-53: resid. kapellan i Kattrup-Ørridslev og Tolstrup 1925, sognepræst smstds og provst i Vor og Nim herreder fra 1948.

Medl. af tilsynsrådet for sprogforeningen fra 1947; formand for Kattrup-Tol-strup skolekommission; medl. af Skanderborg amts skoledirektion fra 1949; censor i religion ved lærer- og lærer-indeeks. fra 1953.

Adresse: Kattrup pr. Hovedgaard.

SERLEV Jul. grosserer; f. 10/11 1895 i Kolding; søn af skræddermester Ludv. Sørensen, Hørsholm (død 1927) og hustru Margarethe f. Martens (død 1933); gift (27 10 1938) m. Ragnhild S., f. 8/1 1905 i Kbhvn., datter af konsul A Elmgreen og hustru Martine f. Mortensen.

Udgået fra Hørsholm realskole 1910; uddannelse i manufakturfirmaet Aug. Olsen, Hørsholm 1910-14; gennemgået Købmandsskolens dagskole 1915-16; ansat i firmaet Braustein & Schibbye, Kbhvn. 1917-18; disponent i firmaet Anton Jahn, Kbhvn. 1918-31; grossererborgerskab 1930; etableret eget firma i Kbhvn. 1931.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Danske Manufaktur-Grossister 1947, næstformand 1948 og formand for kjolestof sektionen 1948; formand for Dansk Textil Unions principalafd. for Kbhvn. 1946-56; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1950; formand for Soldaterforeningernes og Marineforeningens militær-f orsorgsudvalg 1943-49, for Soldatens og Orlogsgastens Fond 1947-49 og for Danske Soldaterforeningers Landsråd 1947-49; præsident i Østerbro Rotary Klub 1953-54.

Adresse: Serridslevv. 10, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Linde Allé 8. Humlebæk.

SERUP Axel kontorchef, dr. polit., R. p.p.; f. 17/4 1911 i Kbhvn.; søn af direktør Poul Serup (se denne).

Student 1929; cand. jur. 1935; folkeretlige studier i Geneve og USA (Harvard Law School, Cambridge, Mass.) 1935-38; diplom fra Institut Universi-taire des Hautes Etudes Internationales 1936; dr. polit. (dr. es sciences poli-tiques) fra universitetet i Geneve 1938; sekretær i udenrigsministeriet 1938; vicekonsul i Hamborg 1941; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1943; politisk rådgiver ved FN's sekretariat i New York 1946, juridisk rådgiver smstds 1948-54, ved FN's mæglingskommission for Palæstina 1948-51 og ved FN's våben-stilstandskontrolorganisation i Palæstina 1953-54; atter fuldmægtig i udenrigsministeriet 1954, kontorchef fra 1955; på NATO Defence College 1956.

Har skrevet: L' interpretation de 1' article 16 du Pacte de la S. D. N. et son application dans le conflit italo-éthiopien (Thése de doctorat, Univer-sité de Geneve, 1938); tidsskriftartikler om folkeretlige emner.

Udenl. orden: Æt.S.4.

Adresse: Vingårds Allé 56, Hellerup.

Sommerbolig: Candlewood House, New

Milford, Conn., USA.

SERUP Poul direktør, civilingeniør, R1.; f. 13/6 1884; gift m. Jutta S., f. Bil-feldt, f. 4/6, død 1953.

Student (privat dimit.) 1904; eand. Phil. 1905; cand. polyt. 1910; sekond-løjtn. i fæstningsartillenet 1914; ansat ved Kbhvns sporveje 1911-18; kontorchef i Dansk Tarifforening 1918. direktør for samme 1923-29; direktør for A/S Nordisk Brandforsikring 1930-54.

Medl. af Dansk Tarifforenings komité 1930-54 og af forretningsudvalget for Dansk Brandværns Komité til 1956; formand for bestyrelsen for Centralkontoret for Dansk Brandskadestatistik 1923-55; formand for bestyrelsen for brandforsikringsgruppen indenfor For-sikringsforeningen og medl. af denne forenings hovedbestyrelse 1935-38; medstifter af og medl. af bestyrelsen for A/S Kbhvns Plantageselskab 1935-57; medl. af bestyrelsen for Nordisk Livsforsikrings-Akts. af 1897 og Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts. af 1898 fra 1937, for A/S Nordisk Brandforsikring fra 1952 og for A/S Assurandøren 1938-56; medl. af forvaltningsnævnene for Krigsforsikringen af Løsøre og for Krigs-forsikringen af privat Indbo og forretningsfører for såvel disse krigsforsik-ringer som Krigsforsikringen af Landbrugets Løsøre.

Adresse: Kristianiag. 16, Kbhvn. Ø.

SESTOFT Ingolf statsmeteorolog; f. 21/4 1899 i Ødsted ved Vejle; søn af sognepræst H C O Sestoft (død 1941) og hustru Anna f. Partsch (død 1952); gift (2/5 1941) m. Mette Kirstine S., f. 20/5 1901 i Helsingør, datter af gartner Chr. Løfberg og hustru Maren f. Hansen.

Student (Vejle) 1917; cand. mag. 1924; vikar, assistent ved polyteknisk læreanstalt i 1920 og ved landbohøjskolen i 1923; afdelingsmeteorolog ved meteorologisk institut 1924, statsmeteorolog 1946, chef for klimatologisk afd. 1949. Lærer ved artilleriskydeskolen fra 1928, ved ballonparken fra 1931 og ved hærens flyveskole fra 1932.

Medl. af Union géodésique et géo-physique internationale fra 1948 og af WMO (meteorologiske verdensorganisation) fra 1952.

Har skrevet en række faglige artikler og afhandlinger; medarbejder ved Bogen om Kaj Munk, skrevet af hans Venner (1946).

Adresse: Classensg. 04, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Bredahlsv. 4, Sorø.

SIDENIUS Knud købmand, konsul, R. p.p.; f. 4/4 1901 i Nykøbing F.; søn af købmand Vilh. Sidenius og hustru Ellen f. Frederiksen (død 1927); gift (10/3 1945) m. Mette Schack S., f. 24/8, datter af grosserer N J Schack Schou (død 1937) og hustru Frederikke Marie f. Dreyer (død 1937).

Realeks. 1917; handelseks. (Købmandsskolen) 1921; i lære hos O F Steenstrup. Holbæk 1917-20; ansat i trælastforretning i Kbhvn.; i faderens forretning 1923, prokurist 1926, overtog forretningen 1930, efter overgang til aktieselskab i 1954 direktør og medl. af bestyrelsen for dette; svensk vicekonsul 1932.

Formand for Nykøbing F. Handelsstandsforening 1938-49; medl. af Provinshandelskammeret fra 1948 (viceformand 1952-54, formand fra 1954) og af mæglerkommissionen fra 1949; medl. af Det internationale Handelskammers nationale danske komité fra 1954; medl. af bestyrelsen for Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands Centralforening fra 1941 (næstformand 1948, formand fra 1952) og for Sjælland og Lolland-Falsters Tømmerhandlerforening fra 1940; medl. af delegationen for Den Danske Landmandsbank, Nykøbing F. afd. og af repræsentantskabet for Købstædernes almindelige Brandforsikring; medl. af vareforsyningsrådet; endv. medl. af bestyrelsen for fl. handels- og industriselskaber.

Udenl. ordener: H.F.4.; S.V.3'.

Adresse: Nykøbing Fl.

SIEGUMFELDT Max arkitekt; f. 7/6 1900 i S-Omme; søn af Peter Christian Georg la Cour Siegumfeldt (død 1933) og hustru Inge Katrine f. Hoff (død 1952); gift (13/3 1931) m. Eva Agnes S., f. 31/12 1903 i Hylke, datter af Jens Tang Bollerup og hustru Edle Agnes f. Sørensen Bergh.

Tømrersvend; afgang fra Det tekniske Selskabs skole i Kbhvn. 1925; medarbejder hos arkitekt Harald Lønborg-Jensen 1927-30; ansat i stadsarkitektens direktorat, Kbhvn. 1930-41, i stadsingeniørens direktorat, byplankontoret, 1941; studierejse til Tyskland 1925, til Tyskland, Schweiz og Italien 1929, til Schweiz 1938, til Wien 1952 og 1956, til Tjekoslovakiet 1953; konsulent for landsforeningen Forebyggende Børneværn.

Medl. af Akademisk Arkitektforening 1941 og af repræsentantskabet for Dansk Byplanlaboratorium.

Har i inden- og udenlandske tidsskrifter m. v. skrevet om legepladser og børneinstitutioner, om byplanlægning, navnlig om børnenes problemer i bysamfundet.

Adresse: Abildgårdsv. 30. Virum.

SIERSTED Agnes kontorchef, R.; f. 6/6 1894 i Odense; datter af skoledirektør i Odense Theodor Siersted (død 1915, se Kraks Blå Bog 1915) og hustru Thora f. Warburg (død 1942).

Student (L Wintelers skole, Odense) 1912; cand. jur. 1918; sagførerfuldm. s. å.; sekretær i kirkeministeriet 1920, fuldmægtig 1937, ekspeditionssekr. 1946, kontorchef 1952.

Adresse; Langøg. 4, Kbhvn. Ø.

SIEVERTS Borge grosserer, fabrikant, E.; f. 17/11 1900 i Hellerup; søn af fuldmægtig ved statsbanerne Francois Sieverts (død 1929) og hustru Thyra Louise f. Frørup (død 1928); gift (7/7 1932) m. Grete S., f. 9/7 1911 i Kbhvn., datter af værkfører Hans Thomsen Øhr-gaard (død 1925) og hustru Hulda f. Larsen.

Student (Østersøgades gymn.) 1919; cand. phil. 1920; uddannelse i firmaet C B Møller & Co. 1921-23; grossererborgerskab 1923; medindehaver af firmaet Carl Lange & Co. 1926, eneindehaver fra 1948; till. indehaver af Bornholms Konservesfabrik, Neksø fra 1933; direktør og medl. af bestyrelsen for A/B Elis Luckeys Konservfabrik A/S, Holbæk 1934-57.

Formand for Foreningen af Importører og Grossister i Konservesbranchen fra 1935; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab fra 1935 og af bestyrelsen for Sammenslutningen af Brancheforeninger under Grosserer-Societetet; næstformand for Foreningen for Danmarks Fiske-Konservesindustri fra 1935; medl. af bestyrelsen for A/S O Kavli fra 1936 og for A/S Dr. A Wan-der fra 1937; medl. af Gentofte menighedsråd fra 1936 og af Gentofte kommunalbestyrelse fra 1953; formand for fiskeriministeriets propagandaudvalg fra 1954.

Adresse: Skolev. 18, Gentofte.

SIGFOSS Elsa koncertsangerinde; f. 19/11 i Reykjavik; datter af professor, domorganist Sigfus Einarsson (død 1939) og hustru, pianistinde Valborg f. Helle-mann; ugift.

Afgang fra det kgl. danske musikkonservatorium 1932; studieophold i Dresden s. å., senere studeret i England; debutkoncert 1933 (BT's gyldne spore); har optrådt i Island (bl. a. som prins Orlofsky i Flagermusen på Islands Nationalteater 1952); sunget i radio i Oslo, Stockholm, Helsingfors, Haag og London; udført alt-partiet i Handels Messias i Erlangen, Bayern; har i Danmark medvirket ved en række koncerter og kirkekoncerter, bl. a. den nordiske musikfest i Kbhvn. og det nordiske kirkemusikstævne i Kbhvn. 1939; har indsunget grammofonplader med klassiske sange og moderne danske og islandske

sange; tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1956.

Adresse; Buddingev. 330, Søborg.

SIGGAARD Johannes statsguardein, R'\: f. 14/11 1890 på Frdbg.; søn af manufakturhandler P Chr. Siggaard (død 1932) og hustru Karen Kirstine f. Dre-wesen (død 1946); gift (1923) m. Ebba S., f. Schneider, f. 15/3 1896 i Kbhvn.

Cand. pharm. 1913; tandlægeeks. 1920; assistent hos stadsguardeinen 1916-32: delvis prakt. som tandlæge 1922-32; kst. stadsguardein 1932-33: fg. statsguardein ved statens kontrol med guld- og sølvarbejder m. v. 1933-37; statsguardein 1937.

Censor i kemi ved tandlægeskolen 1930-50.

Idrætsmærket i guld 1942.

Adresse: Ved Lindevangen 30, Kbhvn.F.

Sommerbolig: Svend Gønges V. 9,

Solrød Strand.

SIGGAARD ANDERSEN M overlæge, dr. med., se Andersen M Siggaard.

SIGSGAARD Jens seminarieforstander, forfatter; f. 14/8 1910 i Kaas i Hjørring amt; søn af gårdejer Poul Sigsgaard (død 1950) og hustru Marie f. Brogaard; gift (10/10 1941) m. Kirsten S., f. 7/12 1919 i Kbhvn., datter af overlæge Erik Henningsen, Korsør og hustru Karen f. Arildsen.

Lærereks. (Ranum); cand. psych.; studierejse til USA i 1946; ansat ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1934-43; forstander for Frøbelseminariet fra 1941.

Formand for Studentersamfundet 1936 -39; medl. af bestyrelsen for Socialpædagogisk Forening 1945-49; sekretær og forretningsfører for Dansk Frøbel-forening og medl. af bestyrelsen for Folkebørnehaveforeningen fra 1941; medl. af verdensrådet for World Organisation for Early Childhood Education 1949-52, verdensorganisationens gene-ralsekr. 1954-56; redaktør af Tidsskrift for Mentalhygiejne fra 1956.

Har skrevet børnebøgerne Palle alene i verden (1941); Okker Gokker Gummiklokker; Abel Spendabel; Sippe Sum og Nalle Bamsebjørn; Amerika; Robin Hood og de fredløse samt populærviden-sk. skrifter, bl. a. Barnets Verden.

Adresse: Rønnebærv. 73, Holte.

SIGSGÅRD Thomas skolepsykolog; f. 9/8 1909 i Jetsmark; søn af gårdejer Poul Sigsgaard (død 1950) og hustru Marie f. Brogaard; gift (22/7 1934) m. Ingeborg S., f. 1/10 1910 i Skørping, datter af købmand Niels Ejerskov (død 1943) og hustru Anna f. Johansen.

Lærereks. 1931; cand. psych. 1946; lærer ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1931, skolepsykolog smstds fra 1940; lærer ved Kbhvns universitets psykologiske laboratorium fra 1946; udsendt af UNESCO 1956-57 som rådgiver i skolespørgsmål for den indiske regering.

Medl. af hovedbestyrelsen for Socialpædagogisk Forening fra 1947; medl. af the International Council of The New Education Fellowship fra 1949; formand for tilsynsrådet for problembørnehjemmet »Egelundshuset« fra 1953.

Har skrevet;Børn og psykologi (1953); Psykologisk undersøgelse af mandlige landssvigere (1954).

Adresse: Elmev. 14, Holte.

SIKJÆR Saren rektor; f. 25/11 1904 i Vildbjerg; søn af isenkræmmer Andreas Jensen (død 1943) og hustru Andrea Nielsine f. Nielsen (død 1934); gift (6/7 1932) m. Valborg S., f. 23/7 1908 i Høng, datter af fabrikant Viggo Nielsen og hustru Caroline f. Czermak.

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1924; cand. mag. 1929; ansat ved Akademisk kursus 1929-34; lærer ved officersskolen 1933-37 og ved Blaagaards seminarium 1933-41; adjunkt ved Me-tropolitanskolen 1934-40; lektor ved Aurehøj statsgymnasium 1940-41; rektor for Nykøbing M. gymnasium 1941, for Vestre borgerdydskole 1948.

Censorsuppleant i fysik ved skoleem-bedseks. ved Kbhvns universitet fra 1939; midlertidig censor i fysik ved læ-rereks. 1942-47; medl. af bestyrelsen for Statsskolernes Rektorforening 1949, formand 1951, af bestyrelsen for Statsskolernes Lærerforening og for Gymnasieskolernes Lærerforening 1949; medl. af prøveudvalget for optagelsesprøven til 1. mellemskoleklasse 1952 og af udvalget for optagelse af elever i 1. gymnasieklasse 1953; medl. af byggeudvalget for Virum- og Rødovre statsgymnasium 1954 samt for Aalborg statsgymnasium 1956; medl. af bestyrelse og forretningsudvalg for Blaagaard seminarium 1955, af udvalget til overvejelse af gymnasieforholdene 1956 m. m.

Har udg.: Elementer af Einsteins Relativitetsteori samt forsk, lærebøger.

Adresse: Helgolandsg. 6, Kbhvn. V.

SIMONE Kirsten solodanserinde; f. 1/7 1934 i Kbhvn.; datter af radioforhandler Chr. Simonsen og hustru Anna f. Ry-berg.

På Det kgl. Teaters balletskole 1945, solodanserinde ved teatret 1956.

Debut i Et Folkesagn; solopartier i balletterne: Nøddeknækkeren, Søvngængersken, Fyrst Igor, Chopiniana, Pas de quatre, Konservatoriet, Sylfiden, Myte, ApoIIon Musagetes og Tornerose.

Adresse: Parmag. 54, Kbhvn. S.

SIMONI Emil fh. kontorchef, R.DM.; f. 11/3 1886 i Kbhvn.; søn af afdelingsingeniør Daniel Simoni (død 1910, se Kraks Blå Bog 1910) og hustru Constance f. Primon (død 1929); gift (20/5 1916) m. Ellen S., f. 22/12 1887 på Frdbg., datter af grosserer N C Hoeck

(død 1928) og hustru Sophie f. Albertsen (død 1940).

Student (Metropolitanskolen) 1903; cand. jur. 1910; amtsfuldm. i Holbæk 1910-13; assistent (sekretær) i ministeriet for offentlige arbejder 1913, fuldmægtig 1930; kontorchef i overvejinspektoratet 1934, i ministeriet for offentlige arbejder 1949-56; stedforstræ-der for auditøren ved statsbanerne 1928 -34.

Medl. af bestyrelsen for Emilie og Clara Carls Familielegat, for Det War-burgske Legat og for Brødrene Hamms Legat.

Adresse: N-Voldg. 12, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Gydevej 3, Snekkersten.

SIMONSEN Carl U overingeniør, cand. polyt., R.; f. 14/10 1886 i Kbhvn.; søn af grosserer Joel Simonsen (død 1905) og hustru Nicoline f. Hornung (død 1935); gift (10/5 1913) m. Gertrud S., f. 28/5 1888 i Ringkøbing, datter af købmand Chr. Skikkild (død 1944) og hustru Marie f. v. Lasson (død 1939).

Student 1904; cand. polyt. 1910; ingeniør u. stadsingeniøren i Kbhvn. 1910-12; ingeniør i A/S C M Hess' Fabrikker, Vejle og Kbhvn. 1912-18, overing. smstds 1918-37; forretningsfører 1931 og 1937-49 direktør for A/S Hessiccator; konstruktør af Hessiccator-tørreprincippet.

Dirigent for Vejle private Orkesterforening 1918-37; medl. af Dansk Købestævnes landbrugsudvalg fra 1929 (næstformand fra 1949), af statens materialprøveråd fra 1936 og af Akademiet for de tekniske Videnskabers boligopvarm-ningsudvalg 1938-48 og røgtæringsudvalg fra 1954; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1934-40; formand for sammes Vejle afd. 1932-40 og for sammes afd. for Sydjylland 1938-40; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Ingeniørforenings Hus fra 1934, for A/S Odin Clorius 1941-46 og for A Mandrups Maskinfabrik A/S, Roskilde fra 1955; formand for Sammenslutningen af Producenter af kunsttørrede Afgrøder 1941-43, for Kunsttørrings-Industriens Sammenslutning (Kisam) 1943-50 samt for Sammenslutningen af Oliefyringsfirmaer fra 1947; medl. af indenrigsministeriets opvarmningsudvalg 1946-48 og af justitsministeriets prøvningsudvalg for oliefyr m. m. fra 1955.

Tildelt Teknisk Forenings pris for en afhandling om mindre køleanlæg 1913; har skrevet afhandlinger og artikler bl. a. om stråleopvarmning, oliefyringspro-blemer, staldbygningers hygiejne og ventilation samt om kunstig tørring af landbrugsprodukter; har endv. skrevet en del musikkompositioner.

Adresse: Birkehøj, Ritavej 1, Espergærde.

SIMONSEN Einar gårdejer; f. 25/2 1894 på Jensgaard i Gesten sogn; søn af gårdejer, kreditforeningsdirektør Simon Simonsen (død 1917) og hustru Kirstine f. Straarup (død 1936); gift (10/6 1938) m. Ruth S., f. 9/12 1910 på Store Roedgaard, Egtved sogn, datter af gårdejer Morten Kristiansen (død 1919) og hustru Dorothea f. Jensen.

Landvæsenselev på større gårde; sekretær i Haderslev Amts Landboforening til 1936; medl. af folketinget (Venstre, Ribe amt) 1935-50, af landstinget 1951-53 og af statens jordlovsudvalg fra 1945; likvidator af de Vogelgesangske ejendomme i Sønderjylland fra 1946; formand for jordfordelingskommissionen for Haderslev og Sønderborg amtsrådskredse fra 1949.

Adresse: Flovtgaard pr. Øsby.

SIMONSEN Gunner Rosendal dommer, R.: f. 20/1 1895 i Odense; søn af murermester S Chr. Simonsen (død 1929) og hustru Karen f. Rosendal (død 1926); gift (20/8 1932) m. Gudrun S., f. 24/6 1908, datter af læge Chr. M Berg-Hansen (død 1935) og hustru Emilie f. Fløytrup.

Student (Odense) 1912; cand. jur. 1919; dommerfuldm. i Nykøbing S. s. å., i Skanderborg 1922; kriminaldommer-fuldm. i Roskilde 1935; dommer i Ringkøbing m. v. 1942, i Frdbg. birks 2. afd. 1951.

Formand for landvæsenskommissionen for Ringkøbing købstad m. v. 1942-51. Adresse: C F Richs V. 13, Kbhvn. F. SIMONSEN J kontorchef; f. 8/4 1907 i Nørre Aaby; søn af proprietær J Simonsen (død 1954) og hustru Karen f. Hansen (død 1948); gift (10/5 1940) m. Ulla S., f. 27/9 1916 på Frdbg.. datter af toldassistent C Hjelms (død 1946) og hustru Harriet f. Petersen.

Student (Fredericia) 1925; cand. polit. 1931; sekretær i det statistiske departement 1931-39; tlll. tjenstg. i valutacentralen 1932-39 (som fuldmægtig 1936-39); sekretær i Industrirådet 1939, kontorchef 1946; vicedir. i A/S Medicinalco 1950, adm. direktør 1951-54; kontorchef i Bryggeriforeningen fra 1954. Adresse: Ordrupdalv. 9, Charlottenlund. SIMONSEN J L speditør, grosserer, cand. jur.; f. 22/10 1888 i Kbhvn.; søn af grosserer Georg Simonsen (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Elvina f. Warburg (død 1931); ugift.

Student (Gammelholms skole) 1906; cand. jur. 1912; ansat i firmaet H J Simonsen &Co. 1912, prokurist 1913, medindehaver 1918, eneindehaver 1930.

Medl. af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for kaffehandelen 1919-39 og for kolonialvarehandelen 1919-39; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Kolonial-Grossister i Kbhvn. 1926-30; censor ved varemæglereks. 1922 og ved Handelshøjskolen 1933; formand for Dansk Speditørforening 1947; medl. af bestyrelsen for Nordisk Speditør-forbund 1947 (næstformand 1950), af Commission

on Formalities in International Tråde (ICC) 1948-51, af sø- og handelsretten 1949-51, af Nordisk Speditør-Forbunds voldgiftsdomstol 1950 og af bestyrelsen for Federation Internationale des Associations de Transporteurs et Assimilés (FIATA) 1950.

Adresse: Nørreg. 33, Kbhvn. K.

SIMONSEN Klaus creditkassedirektør, R.; f. 2/2 1891 på Nysted Mark; søn af avlsbruger H J Simonsen (død 1910) og hustru Ellen Johanne f. Clausen (død 1928); gift (23/11 1918) m. Meta S., f. 18/4 i Middelfart, datter af smedemester J A Christensen (død 1923) og hustru Nicoline f. Larsen (død 1941).

Præliminæreks. 1907; handelseks. 1909; kontorist på Maribo Svineslagteri 1907-12; bogholder i Lollands Handels- og Landbrugsbanks Maribo afd. 1912, ved hovedkontoret 1917, direktør i Maribo afd. 1921; direktør i Creditkassen for Landejendomme i Østifterne 1934. Adresse: Strandv. 159, Hellerup.

SIMONSEN Ole direktør, R.; f. 17/7 1907 i Kbhvn.; søn af direktør Poul Simonsen (se denne); gift (28/2 1935) m. Else S., f. 21/7 1907 i Kbhvn., datter af forfatter, journalist Andreas Vinding (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Antoinette (Agis) Winding f. Nielsen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1942).

Student (Frdbg. gymn.) 1925; afgangseks. (HA) fra Handelshøjskolen i Kbhvn. 1927; uddannelse i A/S Bing & Grøndahls Porcellænsfabrik; senere i udlandet særligt i Paris; sekretær i A/S Bing & Grøndahls Porcellænsfabrik 1928, underdir. 1934; direktør i Porcelainfabrikerne Bing & Grøndahl og Norden A/S 1942.

Medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor den keramiske Industri, af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde og af aktionærrådet i A/S Kastrup Glasværk.

Adresse: Lindev. 2. Kbhvn. V.

SIMONSEN Ove statsgeodæt, dr. phil., R., FM. i sølv, HTFo.; f. 3/12 1906 i Hasseris ved Aalborg; søn af lektor Ove Simonsen (død 1939) og hustru Christine f. Thisted; gift (28/11 1934) m. Bodil S., f. 7/10 1913 i Kbhvn., datter af grosserer Henry Cohen (død 1929) og hustru Kristine f. Frederiksen (død 1936).

Student (Aalborg) 1925; geodætisk kursus ved hærens officersskole 1927-29; mag. scient. 1931; dr. phil. 1949; ansat ved geodætisk institut 1929, statsgeodæt 1940; deltaget 1931-33 i treårsekspedi-tionen til Grønland og i sommerekspeditioner i 1934, 1935 og 1937.

Sekretær i den Internationale Geodætiske Associations nivellements sektion 1951-57.

Har skrevet: Geodætisk Instituts Nivel-lement 1942-44 i København og Frederiksberg (1946); Nivellements-Nul paa Sjælland, Møn og Lolland-Falster med særligt Henblik paa København og Frederiksberg 1845-1945 (1949); Caleulation of the Flare Triangulation 1945 between Denmark and Norway (i Geodætisk Instituts Skrifter 3. rk. bd. XV, 1951).

Adresse: Drosselv. 18, Kbhvn. F.

SIMONSEN Poul direktør, K.DM.p.p.; f. 12/7 1881 i Kbhvn.; søn af etatsråd, overretssagfører Ludv. Simonsen (død 1905) og hustru Agnes f. Davidsen (død 1901); gift (11/4 1905) m. Johanne S., f. 27/12 1883 i Kbhvn., død 1952, datter af porcelænsfabrikant Harald Bing (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Harriet f. Levin (død 1919).

Student (Sorø) 1899; eand. phil. 1900; uddannet i Landmandsbanken i Kbhvn., senere i Hamborg, London og Manchester; sekretær i A/S Bing & Grøndahls Porcel-lænsfabrik 1903; underdir. 1904; direktør 1915, adm. direktør 1924. Stifter af og medl. af bestyrelsen for Porcelains-fabriken Norden indtil 1918, derefter adm. direktør, og efter fabrikkernes sammenslutning i 1940 adm. direktør for Porcelainfabrikerne Bing & Grøndahl og Norden A/S.

Medl. af bestyrelsen for A/S Kastrup Glasværk, for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor den keramiske Industri (formand fra 1932), for Foreningen af industrielle Reparationsværksteder (formand 1927-56), for Kunstindustrimuseet, af Industriforeningen og Landsforeningen Dansk Arbejdes repræsentantskaber til 1952, af Industrirådet, af dettes eksportudvalg (formand 1947-56) og af dettes konsulatsudvalg (formand fra 1947), af Komitéen for Udstillinger i Udlandet, af Dansk Købestævnes komité for kunstindustri, af forretningsudvalget for Kunstindustriens Sammenslutning af 1941 og af bestyrelsen for Landsforeningen dansk Kunsthåndværk og Kunstindustri til 1946, derefter overordentlig medl.; medl. af hovedbestyrelsen for Industrifagene, for Arbejdsgiverforeningen og for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring; handelskyndigt medl. af østre landsret til 1951; medl. af kommissariatet for verdensudstillingerne i Paris 1925, Barcelona 1929, Bruxelles 1935 og Paris 1937 samt for udstillingen i Landskrona 1929; medl. af komitéen for Danmarks deltagelse i den internationale udstilling i New York 1939.

Udenl. ordener: B.L.H.3.; Fi.H.R.31.; F.Æ.L.3.; I.Kr.3.; Sp.C.F2.; S.V.2!.

Adresse: Vesterbrog. 175, Kbhvn. V. og

Askehavegaard pr. Hørsholm.

SIMONSEN William professor, R.; f. 17/4 1904 i Kbhvn.; søn af maskinmester Harald Simonsen (død 1928) og hustru Signe f. Enevoldsen; gift (26/10 1934) m. Karen S., f. 14/1 1908 i Hellerup, datter af civilingeniør Hans Henrichsen (død 1919) og hustru Ingeborg f. Krøger.

Student (Aalborg) 1922; cand. aet. 1931; beregner i Livsforsikringsselskabet Dansk Union 1931-34, aktuar smstds 1934-37; aktuar i Forsikrings-Akts. Skan-dinavia fra 1937; professor i forsikringsmatematik ved Kbhvns universitet fra 1943.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Aktuarforening 1938-39, sekretær 1939-44; redaktør for Danmark af Skandinavisk Aktuarietidskrift fra 1949; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1951.

Har skrevet afhandlinger i faglige tidsskrifter m. m.

Adresse: Jydeholmen 35 C, Kbhvn.

Vanløse.

SIMONSEN Willy Rusing afdelingsingeniør, cand. polyt.; f. 3/3 1900 i Kbhvn.; søn af faktor Hans Simonsen og hustru Nicoline f. Christensen (død 1945); gift (9/10 1926) m. Marie Enemark S., f. 2/8 1902 i Esbjerg, datter af urmager Marinus Jacobsen (død 1908) og hustru Laura f. Enemark (død 1951).

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsgade) 1918; cand. polyt. 1924; ophold i USA 1925-28; ansat i Kbhvns kommune fra 1930, som afdelingsing. ved kommunens rådg. ingeniørkontor fra 1952; tekn. sagkyndig for bygge-nævnet 1941-47; sekretær i Dansk Ingeniørforenings rationaliseringsudvalg for byggeriet 1949-51; leder af bolig-ministerets konsulentuddannelse 1953-54, dets konsulent i byggerationalise-ring fra 1955; ansvarsh. redaktør af tidsskriftet Byggeindustrien fra 1950.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings bygningsingeniørgruppe 1949-55 og fra 1954 medl. af foreningens 2. rationaliseringsudvalg for byggeriet.

Har skrevet adskillige tidsskriftsartikler.

Adresse: Sundbyvesterv. 18, Kbhvn. S.

SIMONY Carl Frederik politimester, R.; f. 12/3 1909 i Sukkertoppen; søn af kolonibestyrer Christian Simony og hustru Karla f. Bistrup; gift 1. gang (1935, ægteskabet opløst) m. Mona S., datter af overretssagfører Sven Muus; 2. gang (1949) m. Birthe S., datter af overretssagfører C J H6y.

Student (Ordrup gymn.) 1927; cand-jur. 1935; sekretær i Kbhvns børneværn 1935, i landbrugsministeriet 1938, till. i landsnævnet for børneforsorg 1938-45: sekretær i Grønlands styrelse 1939, fuldmægtig 1943; kst. landsfoged i Grønland 1945, i Sydgrønland 1947; tjenstg. ved landshøvdingembedet i Grønland 1950; politimester i Grønland 1952.

Formand for de grønlandske landsråds fællesmøder i 1945, 1946 og 1949; til rådighed for Grønlandskommissionen 1949-50; medl. af Arktisk instituts råd 1955.

Adresse: Godthaab, Grønland.

SINDING Paul E B fh. fyrdirektør, kommandør, K'.DM.,HTS.p.p.; f. 27/10 1882 i Kbhvn.; søn af kunstmaler N E Sinding (død 1902) og hustru Nicoline f. Albrechtsen (død 1935); gift (25/9 1917) m. Elna Addy (Chica) S. f. 25/1 i Rosa-rio i Argentina, datter af købmand R Claudi-Magnussen og hustru f. Leudes-dorff.

Sekondløjtn. 1904: premieriøjtn. 1906; kaptajn 1917; chef for matros- og sø-minekorpsets 1. afd. og for minespærringerne ved Kbhvn. 1918; vagerinsp. og fører af Løvenørn 1920; orlogskapt. 1923; fyrinsp. og fører af C F Grove og Argus 1923-28; fyrdirektør 1928-52; kommandørkapt. i res. 1932; kommandør 1938; afsked fra søværnet 1952.

Delegeret ved den internationale konference i Lissabon 1930 ang. søafmærk-ning og fyrbelysning m. m. og ved ra-diofyrkonferencen i Stockholm 1932: sagkyndig ved Folkeforbundets forberedende komité ang. international søaf-mærkning, London 1933; delegeret ved International Telecommunication and Radio Conferences, Atlantic City, USA 1947; vicepræsident ved den internationale radiofyrkonference i Paris 1952; medl. af bestyrelsen for selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner.

Udenl. ordener: F.S.S.4.; F.Æ.L.5.; I.F.2.; I.Jsk.M.; S.V.2'.; T.O.4.

Adresse: Ø-Farimagsg. 14, Kbhvn. Ø.

SIVERTSEN Eyvind von Tangen fh. kontorchef, cand. jur.: f. 13/8 1877 på Frdbg.; søn af telegrafbestyrer H A Sivertsen (død 1920) og hustru Else Evina f. von Tangen (død 1923); gift 1. gang (3/7 1903) m. Andrea Elise S., f. 29/11 1872 i Strib, død 1944. datter af stationsforstander Morten Hansen (død 1908) og hustru Margrethe Elisabeth f. Bentsen (død 1900); 2. gang (7/7 1946) m. Aslaug Storm S., f. 9/11 1909, datter af lærer Jens Jensen (død 1942) og hustru Anna f. Povlsen (død 1934).

Student (Metropolitanskolen) 1895; cand. jur. 1901; assistent i magistratens 4. afd. s. å.; fuldmægtig ved Sorø amt 1904-05; sekretær ved Kbhvns bygnings-kommission 1905; kontorchef og kasserer smstds 1914: till. leder af byggesags-kontoret 1932-39; kontorchef i magistratens 4. afd., 2. sekretariat og sekretær for bygningskommissionen 1940-45; medl. af Kbhvns boligkommission 1940-45.

Lærer 'i bygningsret ved kunstakademiets bygningstekniske skole 1909-19 og ved Det tekniske Selskabs skole 1911-16. Medl. af repræsentantskabet for Det kbhvnske Kirkefond 1911-47, af dets forretningsudvalg 1919-33 og af Helligkors sogns menighedsråd 1915-49 (formand 1926-49); formand i bestyrelsen for Skt. Johannes Gæstehjem 1926-52; medl. af styrelsen for Kirkens Korshær 1931-53 (formand 1940-53), hvile- og rekreationshjemmet Villa Monte fra 1929, »Skjult Nød« (Alm. Dansk Hjælpeforening) fra 1946 og bevægelsen »Ordet og Israel« (organ m. samme navn) fra 1946 (formand fra 1949).

Medarbejder ved Haandbog for Byg-ningsindustrien til 1945; har udg.: Hovedpunkter af Bygningsretten (1910); Haandbog i Bygningslovgivningen (1928); Kbhvns Byggelov af 1939 (1940); samt siden 1916 en række skrifter af teologisk (eskatologisk) indhold, senest: Tanker omAabenbaringsbogen (1937), Israels Haab (1946), Hedningernes Tider (1951), Tidernes tegn i lyset fra Jesu Kristi Åbenbaring (1954); talrige artikler i kirkelige blade.

Adresse: Sortedam Doss. 25, Kbhvn. N.

SJOLTE Jens Peter professor, dyrlæge, R.; f. 4/1 1902 i Store Røttinge ved Præstø; søn af gårdejer Hans Jensen (død 1949) og hustru Anne Marie f. Nielsen (død 1949); gift (17/10 1930) m. Ellen S., f. 12/8 1901 i Randers, død 1957, datter af snedkermester Jens H Nellemann (død 1949) og hustru Karen f. Gjesing (død 1947).

Dyrlægeeks. 1927; assistent hos prakt. dyrlæge i et år; assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles patologiskanatomiske afd. 1928, amanuensis 1944; professor i alm. patologi og patologisk anatomi ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1950.

Har skrevet afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter om misdannelser, svulster, betændelser, tuberkulose, inclusi-onslegemer ved hundesyge og toxoplas-mose hos hunde.

Adresse: Marediget 8, Charlottenlund.

SJØBERG Erik kgl. kammersanger, R.; f. 31/10 1909 i Neksø; søn af kalkbrænder Sven Sjøberg og hustru Petrine f. Nielsen; gift (20/11 1937) m. Valborg S., f. 12/9 1909 i Allinge, datter af skibsfører Alfred Hansen (død 1920) og hustru Karen Marie f. Bech.

I skomagerlære 1924; ved faget i 9 år; elev af Vilhelm Herold og Holger Byr-ding; gennemgået Det kgl. Teaters operaskole; studerede hos Joseph Hislop og Joel Berglund i Stockholm 1943 samt hos professor Erich Engel i Wien 1951-52; debuterede som baryton 10. maj 1937 og som tenor 26. dec. 1944; ansat ved Det kgl. Teater fra 1937; kgl. kammersanger 1950.

Hovedroller: Silvio og Canio i Bajadser; Henrik i Kilderejsen; Hr. Leonard i Maskarade; Marcel i Boheme; Jake i Porgy og Bess; Don José i Carmen; Pedro i Lavlandet; Sverkel i Liden Kirsten; Ujarak i Kaddara; Fiskeren i Nattergalen; Fenton i Falstaff; Sextus i Julius Cæsar; Peter Grimes i Peter Grimes; Don Carlos i Don Carlos; David i Saul og David; Max i Jægerbruden; Walther i Mestersangerne i Niirnberg m. fl.; Canio i Bajadser (Århus Teater, 1949); Ea-damés i A'ida (Stockholm, 1951); Turid-du i Cavalleria Rusticana (Oslo, 1950); Lohengrin i Lohengrin (Toulouse 1953, Lyon 1954 og på Romer-operaen s. å.); Wagner koncerter i Haag og Cannes; har sunget følgende oratorier: Skabelsen, Elias, H-moll Messe, Messias, Kong David, Judas Maccabæus, Samson, Aars-tiderne m. fl. Adresse: Lindehøjen 10, Kbhvn. Vanløse.

Sommerbolig: Neksø.

SJØRSLEV Niels direktør, dr. med., R. p.p.; f. 4/3 1883 i Borup ved Silkeborg; søn af landmand N P Andersen og hustru Marie f. Nielsen; gift 1. gang (18/4 1911) m. Anna S., f. 9/2 1888 i Vasterås i Sverige, død 1932, datter af grosserer N G Bergstrøm og hustru Augusta f. Ericsson; 3. gang (27/12 1941) m. Grete S., f. 28/4 1904, død 1953, datter af dr. phil. J P Jacobsen (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru administrator, dr. phil. Lis Jacobsen (se denne).

Student (privat dimit.) 1901; veteri-næreks. 1909; prakt. dyrlæge i Vejle 1911-18; med. eks. 1924; reservelæge ved Øresundshospitalet 1930-35; dr.med. (Experimentelle Studier over Superin-fection ved Tuberkulose) 1934; lægekyndig direktør i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1935-53; gentagne studierejser i Sverige, Tyskland og Frankrig.

Hovedredaktør af Acta tuberculosea scandinavica; fh. konsulent i sundhedsstyrelsen; lægelig suppleant i invalideretten; korresp. medl. af The Tubercu-losis Association of India og af Instituto Brasileiro para Investigacåo da Tuber-culose; medl. af Svenska Lakaresållska-pet; æresmedlem af Svenska Nationalforeningen mot Tuberkulos. Udenl. orden: S.N.3. Adresse: Skt. Nikolaj V. 13, Kbhvn. V.

SJØSTRØM Albin direktør; f. 7/9 1891 i Malmø; søn af håndværker ved statsbanerne H P Sjøstrøm (død 1925) og hustru Maria f. Bergsten (død 1940); gift (3/7 1918) m. Gudrun Ida Josefine S., f. 17/5 1896 i Kbhvn., død 1956, datter af bagermester A Johansen (død 1936) og hustru Olga f. Olsen (død 1942).

Præliminæreks. 1907; maskinlærling på orlogsværftet 1907-09; på søværnets ingeniørelevskole 1909-13; ingeniøras-sist. ved søværnet 1913-18: ingeniør i firmaet I Kriiger, Kbhvn. 1919-21; ingeniør i Dansk Akts. Siemens-Schuckert, svagstrømsafd. 1921; prokurist i Siemens Elektricitets Akts. 1934, underdir. 1935, direktør 1941; direktør i Siemens Svagstrøm A/S fra 1947 og i Dansk Siemens AS fra 1956.

Formand for bestyrelsen for Siemens Svagstrøm A/S fra 1947; medl. af bestyrelsen for Dansk Siemens A/S fra 1956. Adresse: Travervænget 8. Charlottenlund.

SKADE Hans kontorchef, R.DM.; f. 20/12 1892 i Hunderup ved Bramminge; søn af gårdejer H P Hansen (død 1893) og hustru Ane Marie f. Skade (død 1947); gift (8/3 1930) m. kontorchef Rigmor Skade (se denne).

Student (Ribe) 1911; cand.polit. 1917; assistent i statistisk departement s. å.; sekretær 1919; fuldmægtig 1924; ekspe-ditionssekr. 1931; kontorchef 1936; fg. departementschef okt. 1943-maj 1945.

Adresse: Strandboulevarden 38,

Kbhvn. Ø.

SKADE Rigmor kontorchef, R.; f. 17/8 1897 i Kbhvn.; datter af snedker, sekretær Carl Gran (død 1913, se Kraks Blå Bog 1913) og hustru Olga f. Richter (død 1946); gift (8 3 1930) m. kontorchef Hans Skade (se denne).

Student (N Zahles skole) 1917; cand. polit. 1924; sekretær i statistisk departement s. å., fuldmægtig 1936, ekspedi-tionssekr. 1938, kontorchef 1946. Sekretær i udvalget vedr. varetilførsler u. vanskelige tilførselsforhold 1937-40; medl. af forsk, kommissioner og udvalg, bl. a. udvalget vedr. lønregulering efter pristallet 1951; censor ved Handelshøjskolen 1945.

Medl. af bestyrelsen for Danmarks kristelige Studenterforbund 1921-24 og 1926-27, for foreningen Kvindelige Akademikere 1940-56. for Foreningen til Værn for enligt stillede Kvinder fra 1946 og for Understøttelsesforeningen for ældre og trængende Husjomfruer fra 1936 (sekretær og kasserer fra 1948).

Har skrevet: Danmark under Krigen (kvartalsvise oversigter over økonomiske foranstaltninger, tillæg til tidsskriftet Økonomi og Politik, 1939-45), samt øko-nomisk-statistiske tidsskriftartikler; medforfatter af bogen Kvinden i Samfundet (1937, ny udg. 1953, engelsk udg. 1939); medarbejder ved Meyers Vareleksikon, Dansk Husmoderleksikon og Traps Danmark.

Adresse: Strandboulevarden 38,

Kbhvn. Ø.

SKADHAUGE Poul fh. landsdommer, K. DM.; f. 17/8 1879 i Kbhvn.; søn af boghandler Jeppe Poulsen Skadhauge (død 1939) og hustru f. Sønderup (død 1908); gift m. Ingeborg Kirstine S., f. Guldborg (død 1954).

Student (Lyceum) 1897; studerede først historie; cand. jur. 1904; sekretær i justitsministeriet 1906; studerede i Paris 1906, i London 1910-11; kst. assessor i Viborg overret 1912-13, i Kbhvns overret 1913-16;fuldmægtig og ekspeditionssekr. i justitsministeriet 1916; birkedommer i Fredensborg 1919; dommer i Kbhvns byret 1919; dommer i østre landsret 1926 (kgl. udn. 1928); afsked 1949; statens opmand i voldgiftssager om stærk-strømsanlæg på Øerne 1938-53.

Har skrevet: Et er Søkort at forstaa - (1934) desuden afhandlinger i Tilskueren, Forum, Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for Retsvidenskap, Nordisk Tidsskrift for Strafferet, Sagførerbladet: Juristen og Juridisk Tidsskrift: digtninge i Thøger Larsens månedsskrift Atlantis og i Vild Hvede.

Adresse: Madvigs Allé 3, Kbhvn. V.

SKALTS Axel departementschef, K.DM. p.p.; f. 25/5 1906 i Kbhvn.; søn af sagfører N N Skalts (død 1935) og hustru Elsa f. Pedersen (død 1945); gift (5 1 1957) m. Karin Birgitta S., f. 25/3 1913, datter af professor Sverker Ek og hustru Karin f. Lindblad.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1924; cand. iur. 1931; fg. sekretær i socialministeriet s. å., sekretær 1934, fuldmægtig 1938; kontorchef, leder af arbejds-og socialministeriets beskæftigelsescen-tral 1942; kontorchef i arbejdsministeriet s. å.; fg. departementschef i ministeriet for byggeri og boligvæsen 1947, udnævnt 1948; departementschef i ar-bejds- og boligministeriet 1949, i indenrigs- og boligministeriet 1950, i boligministeriet 1955.

Sekretær ved overværgerådet, senere landsnævnet for børneforsorg 1931-37, i direktoratet for arbejds- og fabriktilsynet 1938-41 og ved det i h. t. lov om arbejdsforhold nedsatte fællesudvalg 1941-42; lærer ved den sociale skole i Kbhvn. 1937-48; viceformand i den af regeringen i 1945 nedsatte ungdomskom-mission til 1948; mæglingsmand 1946-53; medl. af bestyrelsen for statsboligfonden 1948; formand for byplannævnet 1949 og for arbejdsmarkedskommissionen 1949; næstformand for statens byggeforskningsinstitut 1950; medl. af bestyrelsen for A/S Den nationale Friluftsscene 1953.

Udenl. ordener: N.H.VII.Fr.K.; S.N.2'.

Adresse: Studiestræde 7, Kbhvn. K.

SKALTS Vera direktør, cand. jur., R1.; f. 15/7 1904 i Kbhvn., datter af fuldmægtig P V E Holm (død 1928) og hustru Emmy f. Jensen (død 1941).

Student (N Zahles skole) 1923; cand. jur. 1932; sagførerfuldm. 1932-33; fg. sekretær i invalideforsikringsretten 1933-34; leder af foreningen Mødrehjælpen 1934; leder af mødrehjælpsinstitutionen i Kbhvn. 1939; leder af den sociale skole 1937-48.

Medl. af forsk, kommissioner samt af bestyrelsen for Foreningen til Støtte for Mødre og Børn og Vore Småbørns Beklædning.

Adresse: Østerbrog. 56 A, Kbhvn. Ø.

SKAT-RØRDAM Karsten direktør, R.D.M.: f. 19/6 1903 i Gedved; søn af seminarieforstander Hemming Skat Rørdam (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Ingerid f. Faber (død 1928); gift m. Ellie S-R., f. 6/7 1905 i Næstved, datter af grosserer M Jochimsen og hustru Anna Marie f. Zoffmann.

Student (Haderslev) 1921; cand. jur. 1927; sekretær i invalideforsikringsrådet 1927; fg. dommerfuldm. s. å.; sagførerfuldm. 1928-34; sagførerbestall. 1934 (bestall. depon.); sekretær i handelsministeriet 1928; ministersekr. 1934-40; fuldmægtig 1935; ekspeditionssekr. 1937; midlertidig kontorchef 1940; kgl. udnævnt 1941; midlertidig afdelingschef 1943; kgl. udnævnt 1946; medl. af direktionen for Carlsberg Bryggerierne 1947, adm. direktør 1953-56.

Medl. af Landmandsbankens bankråd og af landsskatteretten; formand for overbevilingsnævnet.

Adresse: Skovbrynet 31, Lyngby.

SKAU Jens proprietær, R.; f. 5/5 1899 på Skovgaard ved Haderslev; søn af gårdejer Hans Skau (død 1952) og hustru Anna f. Nielsen (død 1946); gift (26 6 1935) m. Anne Marie S., f. 29/7 1904, datter af gårdejer, landstingsmand H D Kloppenborg Skrumsager (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Kristine f. Nielsen (død 1936).

Elev på Hejls efterskole 1915-16, på Frederiksborg højskole 1917-18 og Dalum landbrugsskole 1918-19; eks. fra Visborggaard græsmarksskole 1920-21; studierejse i Tyskland, Belgien og Holland 1925; forpagter af statsdomænen Nygaard 1926-50, ejer fra 1950; till. ejer af slægtsgården Skovgaard fra 1952.

Formand for Sønderjydsk Garderforening fra 1931, for Øster Lindet og Omegns Mergelselskab 1932-45, for Sønderjyllands Tolvmandsforening 1942, for Øster Lindet Andelsmejeri fra 1942 og for Danske Ostemejeriers Sammenslutning 1945-48; medl. af styrelsen for Haderslev Bank 1946-53, af repræsentantskabet for samme fra 1953, af landbrugsministeriets osteeksport-udvalg 1946-48 og af bestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Landbrugere i Danmark; formand for Danske Ostemejeriers Fællessalg og Osteeksports Fælleslager, Haderslev; medl. af bestyrelsen for Sønderjydsk Mejeriforening fra 1949.

Adresse: Nygaard pr. Øster Lindet.

SKAUTRUP Peter professor, dr. phil., K.DM.; f. 21/1 1896 i Grove sogn; søn af lærer Niels Jensen Skautrup (død 1940) og hustru Anne Kirstine f. Pedersen (død 1931); gift (26/2 1921) m. Ester S., f. 12/8 1895 i Halsingborg, datter af skræddermester Gustav V Bengtsson (død 1938) og hustru Ane Kristine f. Svendsen (død 1934).

Student (Høng kursus) 1915; cand. mag. 1922; medarbejder ved udgaven af Danmarks gamle Landskabslove fra 1922; medarbejder ved Ordbog over det danske Sprog fra 1922, medredaktør 1924-28; redaktionssekr. ved Traps Danmark 1922-28; univ. guldmed. 1926; docent i dansk ved Århus universitet 1928, professor i nordiske sprog 1934; formand for lærerforsamlingen ved Århus universitet 1932-34; universitetets rektor 1953-55; forelæsninger ved Goteborgs hogskola marts 1938, ved Reykjavik universitet april 1939, ved Stockholms hogskola marts 1941.

Medl. af bestyrelsen for Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur 1932 (formand 1932-48), udvalg for folkemål 1941, Universitets-Jubilæets danske Samfund 1941, Grundtvig-Selskabet 1950, foreningen Danmarks Folkeminder 1951, foreningen Norden i Århus 1953, Kaj Munks Mindefond 1954 og Blicher-Selskabet 1954; medl, af Humanistisk Samfund i Århus, kommissionen for den Ar-namagnæanske stiftelse 1952, dansk folkeminderåd 1952, Komitéen for nordisk akademisk Samarbejde 1952, repræsentantskabet for Aarhus Theater 1953, Selskabet til Udgivelse af færøske Kildeskrifter og Studier 1943, komitéen for kontakt mellem Bergen, Goteborg, Åbo og Århus 1952, Arktisk instituts råd 1955, Sydslesvigsk Kultursamfund 1956 og Nordisk Kulturkommission 1956; leder af Institut for jysk sprog- og kulturforskning Critiftet 1932); formand for Dansk forening til nordisk sprogrøgt, Århus afd. 1942 og for dansk sprognævns repræsentantskab 1955; redaktør af Sprog og Kultur (s, m. museumsforstan-der H P Hansen); censor i dansk ved lærereks. 1943-46 og fra 1949; medredaktør af Arkiv for nord. filologi (1943) og af Traps Danmark 5. udg. (s. m. Niels Nielsen og Povl Engelstoft, 1953), medl. af Gustav Adolf Akademi for Folklivsforskning 1934, Kungl. Ve-tenskaps- och Vitterhets-Samhallet i Goteborg 1940, Kungl. humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 1943, Det lærde Selskab, Århus 1946, Veten-skaps-Societeten i Lund 1946, Det kgl. norske Videnskabers Selskab 1948, Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1956 og Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1957; æresdoktor ved Stockholms hbgskola 1950; modtaget Augustinus-prisen 1951.

Sproglige arbejder: Et Hardsysselmaal I (1927-29), II. 1 (1930); Hardiske Maal I (1930), II. 1 (1942); Danmarks gamle Landskabslove II-III; Jyske Lov (1926-51), V: Eriks sjællandske Lov (1932 ff.); Oversigt over de vigtigste Hjælpemidler ved Studiet af dansk Sprog (1929); Jacob Madsen, Aarhus: De literis libri duo. Acta Jutlandica II-III 1930-31 (s. m. Franz Blatt og Christen Møller); Danske Breve og Diplomer I (1930); s. m. Karsten Isa-ger udgivet Holger Sandvad; Stauning-maalet (1931); s. m. Chr. Christiansen udgivet Pæ Øwles: Jyske Viser og Vers (1932); udgivet Henrik Bertelsen: Ordrytme og Versrytme (1933); Den jydske Lov (1941); Danske Bibeltexter (1938); E Bindstouw (1942); Det danske Sprogs Historie I (1944), II (1947), III (1953): Danmarks nye universitet (1946); Bondesind (1950); har udg.: Jysk Sinnelaw, en antologi (1951); afhandlinger i faglige tidsskrifter.

Adresse: Torpet, Risskov,

SKEEL Ove godsejer, hofjægermester; f. 24/7 1898 på Skeelslund ved Aabybro; søn af hofjægermester, stamhusbesidder Erik Skeel (død 1918, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Fanny f. Gyldenkrone (død 1942); gift (8/12 1923) m. Ingeborg Louise S., f. 25/2 1901 på Ostrup skovridergård, datter af kammerherre, hofjægermester, baron Ludvig Wedell-We-dellsborg (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Marie f. Lerche.

Landbrugsuddannelse; gennemgået Lyngby landbrugsskole; kornet ved livgarden 1918-19; forpagter af Ny Tofte-gaard 1924-25 og af GI. Toftegaard 1926-40, begge u. Birkelse gods; ejer af Birkelse gods fra 1940.

Medl. af Jetsmark sogneråd i nogle år; formand for afløsning af jagtretten i Aalborg amt 1948; medl. af bestyrelsen for Dansk Jagtforening og for Godsejerforeningen.

Adresse: Birkelse pr. Aabybro.

SKEEL Tyge godsejer, hofjægermester; f. 19/12 1902 på Skeelslund ved Aabybro; søn af hofjægermester, stamhusbesidder Erik Skeel (død 1918, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Fanny f. baronesse Gyldenkrone; gift (4/2 1937) m. Rigitze S., f. 3/7 1910 på Vilhelmsborg ved Maarslet, datter af kammerherre, hofjægermester, lensbaron Ove Gyldenkrone (død 1920, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Sofie f. Dinesen (død 1942).

Uddannet ved landbruget og på Dalum landbrugsskole; forpagter af Rævkær-gaard ved Aabybro u. Birkelse gods 1927-36; ejer af Pandum ved Nibe 1936-44; ejer af Lyngsbækgaard ved Femmøller.

Adresse: Lyngsbækgaard pr. Femmøller.

SKJELBORG Axel kunstmaler; f. 19/6 1895 i Molgjer ved Horsens; søn af malermester Peder Skjelborg (død 1927) og hustru Kirstine f. Jensen (død 1924); gift (10/4 1927) m. Edith S., f. 4/4 1903 i Kbhvn., datter af skomagermester Carl Zander (død 1929) og hustru Anna f. Hansen (død 1950).

Røgterdreng; uddannelse ved malerhåndværket; på Teknisk skole i Horsens; elev på kunstakademiet 1915; studierejse til Paris 1926, til Holland 1954; udstillet på Charlottenborg fra 1922, på Kunstnernes Efterårsudstilling 1923, i Kunstforeningen 1940, i Goteborg 1941, på Biennalen 1942, i Oslo 1946 og UNESCO, Paris, 1946; medl. af Kammeraterne 1935-44 og af Den frie Udstilling fra 1945; Neuhausenske præmie 1927 og 1941; Eckersbergmedaljen 1944; modtaget Kunstforeningens legat 1940 og 1943, det Rongeske Legat 1940, Ralph Harman Booths Mindelegat 1941, J R Lunds Fond 1944, Poul S Christiansens Legat 1947 og Den frie Udstillings Hæderslegat 1956.

På kunstmuseet findes »Kreaturer paa Holmen« og »Heste i Solskin«. Desuden repræsenteret i kobberstiksamlingen (med tegninger og litografier) og i museerne i Odense, Randers, Horsens, Vejle, Maribo, Sorø, Tønder og Kolding samt på børnepsykiatrisk afd. på rigshospitalet.

Adresse: Willemoesg. 24, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Saltholm pr. Kastrup.

SKJERBÆK Anders civilingeniør; f. 17/12 1889 i Kbhvn.; søn af postbudformand, husejer Martin Skjerbæk (død 1916) og hustru Anna Margrethe f. Hansen (død 1949); gift (7/12 1917) m. Sonja S., f. Schovgaard, f. 9/1 1891.

Cand. polyt. (bygningsing.) 1915; driftsing. ved Asp-Holmblads Lysfabrikker 1918, prokurist 1949, direktør 1953.

Kirkeværge for Frdbg. kirke; medl. af Frdbg. menighedsråd; tidl. formand for Foreningen Dansk Kunsthåndværk; tidl. kasserer for Landsforeningen dansk Kunsthåndværk og Kunstindustri; medl. af repræsentantskabet for Dansk Arbejde; formand for landsudvalget for turist-varer; formand for Carl Næsers Mindefond; næstformand for Rørvig Naturfredningsforening; medl. af bestyrelsen for A/S Berlingske Officin og for I/S Husumtryk.

Adresse: H C Ørsteds V. 9, Kbhvn. V.

SKJERBÆK Oluf J fh. overinspektør for børneforsorgen, K.DM.p.p.; f. 8/8 1885 i Kbhvn.; søn af postbudformand, husejer Martin Skjerbæk (død 1916) og hustru Anna Margrethe f. Hansen (død 1949); gift (5/9 1913) m. Karen Mathilde S., f. 12/3 1883 på Frdbg., datter af professor ved landbohøjskolen MVS Storch (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Petra f. Bang (død 1946).

Student (Slomanns skole) 1904; cand. jur. 1910; fuldmægtig hos straffedom-meren i Frdbg. birk 1911; assistent i kultusministeriet 1912, i det midiert. ministerium for sønderjydske anliggender 1919, fuldmægtig smstds 1919, i statsministeriet 1920; sekretær i overværge-rådet 1914, ekspeditionssekr. 1917; overinsp. for opdragelseshjemmene 1923 (fra 1933 for børneforsorgen) indtil 1955 og medl. af overværgerådet 1923 (fra 1933; landsnævnet for børneforsorg) indtil 1955.

Sekretær for udvalget til revision af børneloven og plejebørnsloven 1918-20 og for det kirkelige udvalg af 1920; medl. af forsk, ministerielle udvalg ang. børneforsorg m. m.; medl. af udvalget ang. børneforsorgsinstitutionernes økonomi 1951-55; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse 1925-34, af Frdbg. skolekommission fra 1929 (formand fra 1937), af menighedsrådet for Frdbg. sogn fra 1922 (formand fra 1945), af provstiudvalget for Frdbg. provsti 1922-36; medl. af folketinget (Kons. Folkeparti) 1936-43; formand for Menighedsrådsforeningen for Kbhvn.-Frdbg. 1935-36; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Kirkefond, af forbundsrådet for Frivilligt Drenge-Forbund, af repræsentantskabet for Barnets Hus 1920-39 og af bestyrelsen for Værneforeningen af 1915; medl. af bestyrelsen for Vridsløselille og Nyborg Fæng-selsselskab til 1951, derefter af repræsentantskabet for Dansk Forsorgssel-skab; formand i skolekommissionen for det kgl. opfostringshus fra 1929; formand for den danske nationalkomité til bekæmpelse af handel med kvinder og børn fra 1931; medl. af overbestyrelsen for De danske Plejehjemsforeninger 1923-28.

Har skrevet talrige artikler om børneforsorg og beslægtede emner; har udg.: Lovgivningen om Værgeraadsforsorg og Tilsyn m. Børn m. m. (1926); Institutioner til Værn for Børn og Unge i Danmark (seneste udg. 1956).

Udenl. orden: S.V.22.

Adresse: Biilowsv. 8, Kbhvn. V.

SKJERNE Axel professor, pianist, R.; f. 29/1 1891 i Kbhvn.; søn af overhornblæser i livgarden Julius Skjerne (død 1924) og hustru Johanna f. Pedersen (død 1912); gift 1. gang (1922) m. Frances S., f. 25/7 1890 i Philadelphia, død 1928, datter af fabrikant G Fisher (død 1939) og hustru Carrie f. Garwood (død 1921); 2. gang (27/6 1931) m. Ebba S. (dekoreret med Chr. X Fr. M.), f. 22/11 1899 i Odense, datter af godsejer Kai SchøIIer (død 1951) og hustru Inger f. Voigt.

Udgået fra det kgl. danske musikkonservatorium 1909; statens rejsestipendium 1910; studeret klaver hos Poul Schluter, Franz Neruda, Anders Rachlew, Leonid Kreutzer, R M Breithaupt, Lazare Levy og Alberto Jonas: koncerttourné i Europa 1912-14, i USA og Sydamerika 1918-21; professor i klaver ved statsuniversitetet i Indiana, USA 1922, ved Oberlin Conservatory of Music, Oberlin College, Ohio, USA 1927-56; udvalgt medl. af æres-musik-samfundet Pi Kap-pa Lambda.

Formand for »International Service« in Rotary Club, Oberlin. Adresse: 317 East College Street, Oberlin. Ohio, USA.

SKJOLD Boje Frederik direktør, R.: f. 13/12 1882 i Kbhvn.; søn af grosserer Hans Skjold (død 1902) og hustru Catharine f. Lorentzen (død 1944); gift (7/6 1919) m. Frida S„ f. 4/2 1892 i Ar-hus, datter af bureauchef I Chr. Jensen og hustru Caroline Sofie f. Schantz.

Ansat i Aarhus Oliefabrik A/S 1909, underdir. 1927, direktør 1940-57.

Medl. af Industrirådet 1948-57; medl. af A/S Aarhuus Privatbanks repræsentantskab fra 1948 og bestyrelsen fra 1951; medl. af kontrolkomitéen i For-sikringsakts. Nye Danske af 1864 fra 1951 og af bestyrelsen for Den Kbhvnske Sø-Assurance-Forening fra 1951; medl. af bestyrelsen for Universitets-Samvirket i Århus fra 1949.

Adresse: Heibergsg. 27, Århus.

Sommerbolig: Havgårds Tværvej,

Risskov.

SKJOLD Einar direktør; f. 12/4 1886 i Kbhvn.; søn af grosserer Hans Skjold (død 1902) og hustru Catharine f. Lorentzen (død 1944); gift (29/11 1916) m. Leontine S., f. 17/2 1892 i London, datter af direktør Otto Anacker (død 1952) og hustru Rose Madeleine f. Halford (død 1936).

Cand. pharm. 1907; ansat ved Aarhus Oliefabrik 1. jan. 1908; forflyttet til dennes nyoprettede filial i England, Erith Oil Works Ltd.. som kemiker s. å.; 1920-51 direktør for Erith Oil Works (nu amalgameret med The British Oil & Cake Mills Ltd.), der blev udskilt fra Århus og blev engelsk virksomhed 1916 -17.

Formand for arbejdsanvisningskonto-ret i Erith, udnævnt af arbejdsministeren, 1925-51; formand for Skatteborger-foreningen i Erith 1931-38; formand for bestyrelsen af Erith District Hospital 1929 og 1930, derefter medl. af bestyrelsen og atter formand fra 1945 til statens overtagelse 1948; formand for Erith byråd 1935-37, viceformand 1937-38; fredsdommer for Kent fra 1938; vice-formand i Bearsted politi-ret fra 1955; viceformand i direktionen for Erith højere undervisningsvæsen 1939-51; formand for Britisk Røde Kors' Abbey-wood, Belvedere, Erith afd. 1940-51; Fellow Royal Society of Arts; formand for the Woolwich District Disablement Advisory Committee 1945-49; visiting fredsdommer i Canterbury fængsel fra 1952.

Udenl. ordener: Stb.B.E.4.; Stb.D.M.; Stb.G.V.J.M.

Adresse: Little Barleythorpe, Lenham,

Kent. England.

SKJOLD-RASMUSSEN Arne pianist; f. 19/5 1921 i Kbhvn.; søn af typograf H J Rasmussen og hustru Eleonora Christine f. Jacobsen; gift (25/6 1947) m. pianistinden Inger Kliiver-Jensen, datter af glarmester E Kliiver-Jensen og hustru Ingeborg f. Olsen.

Uddannet på det kgl. danske musikkonservatorium 1938-42 som elev af kgl. hofpianistinde Johanne Stockmarr og senere af professor Christian Christiansen; store eks. 1942, musikpædagogisk eks. 1943; debut i Kbhvn. 1944; studierejse til Paris (professor Jules Gentil) 1946, til Wien 1950; deltager på Edwin Fischers kurser i Luzern 1947, -50 og -52; har givet koncerter i Danmark, Skandinavien, Schweiz, Frankrig og England og indspillet grammofonplader; lærer ved det kgl. danske musikkonservatorium fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for konservatoriets lærerforening fra 1954 og for Kammermusikforeningen fra 1955.

1332

Tildelt professor Ove Christensens ærespris 1954, Arnold Bax medaljen 1954 og Komponisten Ludvig Schyttes Legat 1956.

Adresse: Pile Allé 45, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Bittebo, Klitv. 19, Solrød Strand.

SKJOLDAGER Johan Herluf oberst, regionsleder, K.DM., HTH.p.p.; f. 26/8 1894 i Aalborg; søn af blomsterhandler Herluf Skjoldager og hustru Aurelia f. Petersen (død 1939); gift (29/4 1928) m. Johanne Georgia S., f. 19/8 1904 i Kbhvn., datter af grosserer Niels Bostrup (død 1928) og hustru Mathilde.

Student (Aalborg) 1913; premierløjtn. 1917; kaptajn 1931; oberstløjtn. 1942; chef for 1. fodfolkspionerbati.; regions-leder i hjemmeværnet, region VI (Kbhvn. og Nordsjælland) samt ligestillet med oberst 1949; oberst i hjemmeværnet 1952; deltog i olympiaden i Antwerpen 1920; næstkommanderende ved den frivillige danske styrke i Finland 1939-40; de sidste tre måneder chef for samme; udnævnt til finsk major 1940 og til finsk oberstløjtn. s. å.

Har udg.: Teknisk Tysk (lærebog for snedkere). Kortfattet tysk Grammatik.

Udenl. ordener: Fi.Fr.3.; Fi.K.M. (1939 -40); Fi.S.F.

Adresse: Rigensg. 9 D, Kbhvn. K.

SKJOLDBO Astrid frue; f. 18/6 1898 i Frederikssund; datter af snedker Carl Petersen (død 1950) og hustru Karen Marie Petrea f. Rugaard (død 1954); gift m. statsaut. translatør C L Skjold-bo, søn af farveribestyrer Jens Christiansen (død 1926) og hustru Birthe f. Christensen (død 1922).

Kontoruddannet; formand for Socialdemokratisk Ungdomsforenings Brøns-høj-afd. og sekretær for Kbhvnskredsen 1917-20; har senere været medl. af bestyrelsen for forsk, socialdemokratiske foreninger og De socialdemokratiske Kvinders fællesledelse; medl. af Kbhvns børneværn fra 1933, først som kredsværge, derefter som retsrepræsentant, medl. af forretningsudvalget fra 1946; medl. af hovedstyrelsen for Socialpædagogisk Forening fra 1940; medl. af Kbhvns skoledirektion fra 1934, af Kbhvns borgerrepræsentation fra 1938. af landstinget 1947-53 og af folketinget fra 1957.

Har skrevet: Hvad Byens Borgere bør vide (1945); Medarbejder ved »Familiekundskab« (1944).

Adresse: Blegdamsv. 102, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Skippervænget 7, Dragør.

SKJÆR Henrv kgl. kammersanger, R1.; f. 5/7 1899 i Kbhvn.; gift (10/10 1922) m. Ida S., f. Levy, f. 911 1899 i Kbhvn.

Student (Frdbg. gymn.) 1916; studerede statsvidenskab 1916-19; assistent, senere fuldmægtig i Østifternes Kreditforening 1919-30; elev på det kgl. danske musikkonservatorium 1920-24 og på I Det kgl. Teaters operaskole 1922-24; debuterede på Det kgl. Teater som Pi-zarro i »Fidelio« 1924; operasanger ved Det kgl. Teater fra 1930; kgl. kammersanger 1947.

Adresse: Rønnebærv. 117, Holte.

SKJØDT Jens J sektionsingeniør, R.DM.; f. 2/10 1888 i Flensted; søn af gårdejer P J Skjødt (død 1940) og hustru Marie f. Rasmussen (død 1942); gift (28/2 1915) m. Bertha Sofie S„ f. 25/3 1890 i Fole i Sønderjylland, datter af gårdejer Jens Schultz (død 1920) og hustru Meta f. Schultz (død 1898).

Cand. polyt. 1912; ingeniør ved stats-baneanlægene 1913-16; ingeniørassist. ved statsbanerne 1916; baneing. II 1919; baneing. I 1927; sektionsing. 1946.

Adresse; Jagtv. 102, Odense.

SKJØTH Niels Christian arkitekt. R.; f. 15/8 1893 i Sebber sogn; søn af murermester Peder Skjøth (død 1942) og hustru Catrine f. Quist (død 1945); gift (3/11 1925) m. Karen S., f. 23,10 1896, datter af kustode Axel Schou (død 1935) og hustru Charlotte f. Jørgensen (død 1947).

Svendebrev som tømrer og bygningssnedker; uddannelse på Aarhus tekniske skole og på kunstakademiet; konduktør og tegner hos prof. Hack Kampmann i Jylland 1919; ansat hos stadsarkitekten i 12 år; egen arkitektvirksomhed fra 1935.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforenings jydske afd. 1938-43 og af bestyrelsen for Børnehjælpen; medl. af kunstnersamfundet; formand for Aarhus og Omegns Garderforening, for Aarhus Grundejerforening og for Århus permanente byggeudstilling; vurderingsformand for Århus nordre skyldkreds; inspektør i Jydsk Hypothekfor-ening; medl. af bestyrelsen for Fællesforeningen af jydske Grundejerforeninger og for De danske Grundejeres Landsorganisation; medl. af byudviklingsudvalget og amtsskyldrådet for Århus amt.

Har opført villaer, etageejendomme og forretninger; fabrik for fabrikant Carl Christensen, Århus og Odense; Gudenaa-centralens nye station ved Hasle; ombygning og udvidelse af kraftstationen i Tange; kommuneskolen i Sebber; Folketeatret i Århus; pakhuse og kontorbygning for Mammen & Drescher; administrationsbygninger og lagerbygninger for Aarhus Sten- og Gruskompagni, Nordisk Elektricitets-Selskab og A/S Kristian Stærk; kontor- og fabriksbygning for Aarhus Motor Compagni; boligbebyggelserne, »Skovvangsparken« og »Vorrevangsparken«; s.m. andre Århus tekniske skole, Jydsk Telefon-Akts.' administrationsbygning, automatcentral-bygning i Fiskergade og 5 forstadscentraler; tildelt præmie i mange konkurrencer.

Adresse: Hendrik Pontoppidans G. 32,

SKOT-HANSEN Mogens filminstruktør; f. 19/2 1908 i Fredericia; søn af gene-rallæge J P Skot-Hansen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Helga f. Jensen (død 1950); gift (16/5 1939) m. Elin S-H., f. 13/4 1916 i Kbhvn., datter af vekselerer Carl Otto Henriques (se denne).

Student (Viborg) 1926; cand. jur. 1933; filmstudier i London s. å.; sekretær i kirkeministeriet 1934, i undervisningsministeriet 1935, fuldmægtig 1943; samtidig manuskriptkonsulent for forsk, filmselskaber; til rådighed for regeringens beskæftigelsesudvalg som leder af kortfilmproduktionen 1941-44; til rådighed for justitsministeriet som produktionsleder for ministeriernes filmudvalg 1944-46; ansat i UNESCO's film-section 1947; leder af De Forenede Nationers filmkontor i Paris s. å.; De Forenede Nationers filmrepræsentant i Hollywood 1949-54.

Ledende senior i Studenterforeningen i Kbhvn. 1955-56; medl. af bestyrelsen for og leder af A/S Laterna Film 1955.

Har siden 1940 skrevet og instrueret dokumentar-film og ledet produktionen af bl. a. serien »Social Denmark« (s. m. Arthur Elton), film om FN's arbejde samt besættelsesfilmen »De fem Aar« (1955); endv. skrevet manuskript bl. a. til filmene: En lille Tilfældighed (s. m. Johan Jacobsen. 1939) og Vredens Dag (s. m. Carl Th. Dreyer og Poul Knudsen, 1943); har instrueret filmene: Vi kunde ha* det saa rart (s. m. Christen Jul, 1942) og Mit Liv er Musik (1944).

Adresse: Sortedam Dossering 63 A,

Kbhvn. Ø.

SKOT-HANSEN Tage amtslæge, R.; f. 2/12 1902 i Fredericia; søn af general-læge J P Skot-Hansen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Helga f. Jensen (død 1950); gift (28'6 1930) m. Elsa S-H„ f. 16/10 1904 på Sankt Thomas, datter af kreditforeningsdirektør O Schibbye (død 1957, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Agnete f. Henrichsen (død 1956).

Student (Viborg) 1922; med. eks. 1930; reservelæge ved Hammel sygehus 1931-32; embedslægeeks. 1933; 1. reservelæge ved Hjørring amts og bys sygehus, med. afd. 1933-36; reservelæge ved Hjørring amts tuberkulosehospital og ved tuberkulosestationerne i Hjørring amt 1936-37; specialistanerk. (med. sygd.) 1936: amts- og kredslæge i Hjørrirtg 1937, i Hillerød 1947.

Medl. af Den alm. danske Lægeforenings overvoldgiftsret.

Adresse: Hillerød.

SKOU Ove skibsreder, R.; f. 14/4 1906 i Nordby på Fanø; søn af skibsinspektør kaptajn M Skou Helsingør og hustru Marie f. Andersen; gift (5/4 1930) m. Benny S., f. 1/6 1906 i Esbjerg, datter af købmand Johannes Blok (død 1929) og hustru Petra f. Sørensen.

Uddannet i rederi- og shippingvirksomheder i Danmark, England og Tyskland; grundlagde rederiet Ove Skou 1929, Dampskibsselskabet Ove Skou A/S 1935 og Dampskibsselskabet af 1937 A/S 1937 samt medstifter af Hovedstadens Kulimport A/S 1929; adm. direktør og formand i bestyrelsen for disse selskaber; tlll. formand i bestyrelsen og direktør i A/S Axelborg (Esbjerg), Kbhvn. fra 1933.

Medl. af bestyrelsen for Fjerde Sø-forsikringsselskab Lmt. fra 1952 (næstformand fra 1956) og for Polimport A/S fra 1954.

Adresse: Lindev. 13, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Karlebogaard pr. Hillerød.

SKOUBY Corl Erik statsadvokat, R.; f. 24/10 1904 i Århus; søn af skoleinspektør Ville Skouby (død 1951) og hustru Anna f. Petersen (død 1953); gift (1/10 1955) m. Aase Kirstine S., f. 16/9 1919), datter af grosserer Alfred Larsen og hustru Olga Hildeborg f. Pedersen.

Student (Marselisborg skole) 1923; cand. jur. 1929; politifuldm. i Nibe s. å.; statsadvokatfuldm. i Aalborg 1932; statsadvokat for 1. jydske statsadvokatur, Aalborg fra 1947.

Forsikringsrådets tillidsmand ved Livsforsikringsselskabet Fremtiden; guvernør for Danmark i Lions International (sammenslutning af filantropiske klubber) 1955-56.

Adresse: Fjordg. 19, Aalborg.

SKOV Aksel arkitekt; f. 24/1 1903 i Odense; søn af konsulent Frederik Magnus Skov (død 1939) og hustru Anne Margrethe Jensine f. Markussen (død 1952); gift (2/10 1929) m. Ragnhild Johanne S., f. 2/10 1904 i Kbhvn., datter af forretningsfører Julius Eskild Eskildsen (død 1938) og hustru Caroline f. Jensen (død 1954).

Uddannet på Teknisk skole, Odense 1921-23 og på kunstakademiet 1923-28; overlærer ved Århus tekniske skole 1937-46; konsulent for indenrigs- og boligministeriet fra 1944.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforenings afd. for Jylland 1948-54, formand 1949-54; medl. af bestyrelsen for Danske Arkitekters Landsforbund 1951-54; medl. af Århus bygnings-råd fra 1955.

Har opført eget hus i Århus og nybygning ved Testrup højskole; restaureret kirkerne i Sædding, Vejlby ved Århus, Tved, Venge, Gødvad, Thorsager, Hammelev, Blegind. Stilling, Spørring, Hammel. Viuf og Knebel; arkitekt for Århus Vor Frue kirke og for Århus hospital; arkitekt (s. m. H H Engqvist) for »Den gamle By« i Århus fra 1942; medarbejder ved Raunkjærs Leksikon.

Adresse. Gertrud Rasks V. 7, Århus.

SKOV Elnard redaktør; f. 14/9 1886 i Kbhvn.; søn af lærer Ole Marcus Skov (død 1929) og hustru Margrethe f. Nørby (død 1951); gift (23/6 1911, ægteskabet opløst) m. Edith Anette S., f. 17/5 1889 i Jægersborg, datter af gymnastiklærer Theodor Meinhardt (død 1934) og hustru Jenny Margrethe f. Rasmussen.

Journalist og redaktionssekr. ved Frederiksborg Amts Avis 1909-10 og 1914-18 og ved Roskilde Dagblad 1911-14; fuldmægtig i udenrigsministeriets pressebureau 1918-23; medarbejder ved København 1923-27 og ved Politiken 1927-56.

Adresse: Møllebakken. Rørvig.

SKOV Henry direktør, R1.; f. 30/11 1886 på Frdbg.; søn af slagtermester Peter Skov (død 1936) og hustru Martha f. Biermann (død 1934); gift (1/11 1913) m. Mary S., f. 9/11 1886 på Frdbg.. datter af repræsentant Emil Petersen (død 1901) og hustru Mathilde f. Andersen (død 1930).

I maskinlære hos A/S Nielsen og Winther 1901-06; Kbhvns maskintekni-kum 1906-08; ansat på Teknologisk institut 1908-16; begyndte fabrikation af mekaniske presser 1915; stiftede A/S Dansk Pressefabrik 1918 og direktør for samme fra stiftelsen; direktør for A/S Dansk Papdaasefabrik 1932; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Pressefabrik og A'S Dansk Papdaasefabrik fra 1937 og for Investeringsakts. af 28. Aug. 1941 fra 1941; medl. af bestyrelsen for A/S Glent-co og for H Christensen og Søn A'S.

Medl. af bestyrelsen for Blikvarefa-brikantforeningen 1936-48, for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Kbhvn. fra 1943 (formand fra 1948), af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien (næstformand 1948-57), af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1948, af Industrirådet 1948 og af forretningsudvalget i forsvarets materielnævn 1953; medl. af Dansk Ingeniørforening.

Indehaver af forsk, patenter vedr. presser og presseteknik.

Adresse: Tesdorpfsv. 58, Kbhvn. F. Sommerbolig: GI. Skolegaard, Lillerød pr. Allerød.

SKOV Peter generaldirektør for danske statsbaner. R., M.T.Kha.p.p.; f. 6/8 1904 i Maarslet; søn af gårdejer Søren Skov (død 1929) og hustru Marie f. Kristensen (død 1935); gift (29/6 1927) m. Alice S., f. 16/9 1903 i Fredericia, datter af bogtrykker Magnus Sørensen (død 1930) og hustru Elisabeth f. Mikkelsen.

Elev i danske statsbaner 1920. tra-fikassist. 1926, overassist. 1934, trafikkontrollør 1938, trafikinsp. 1942, kontorchef i generaldirektoratet 1946. distriktschef for 2. distrikt 1954, generaldir. 1955.

Udenl. ordener: N.St.0.3'.; Sv.r.K.l. Adresse: Sølvg. 40, Kbhvn. K.

SKOV Peter fh. gesandt, K.DM., M.T. Kfh.p.p.; f. 10/4 1883 i Kbhvn.; søn af kasserer P Schou (død 1918) og hustru Nicoline f. Nielsen; gift m. Karen S., f. 5/5, død 1951, datter af overretssagfører Th. Eyber og hustru Anna-Helene Godesta f. v. d. Eecke.

Student (Gammelholms latinskole) 1901; cand. jur. 1907; ansat i general-tolddirektoratet 1907-10; cand. polit. 1910; indtrådt i udenrigsministeriet 1910; legationssekr. 1 Petrograd 1915, i Washington 1918; generalkonsul i Montreal 1921; den danske regerings officielle repræsentant i Rusland 1923; undertegnede den 18. juni 1924 i London Danmarks anerkendelse de jure af Forbundet af Sovjetrepublikker; gesandt i Moskva 1924, i Ankara og Athen 1931, i Warszawa og Prag 1934; medl. af den danske delegation til nedrustningskon-ferencen og Folkeforbundets ekstraord. forsamling 1932; direktør for minori-tetsafd. i Folkenes Forbund 1936-37; atter gesandt i Warszawa 1937; til tjeneste i udenrigsministeriet 1939; afsked 1943; forhandlede i Sverige med Sovjetunionen om genoptagelse af forbindelsen med Danmark; holdt forelæsninger ved universitetet over sociologi og statslære.

Har skrevet: Folkenes Forbund (1921); Nationernes Samfund (1926, 2. udg. 1934); Den moderne Stat (1931); Den Ene - og de Mange (1945); Demokratiets Teori (1946); Fredens Forudsætninger (1948); Ansigtet bag Masken (1955) samt et sociologisk værk på engelsk »Common Sense« (1955).

Adresse: Nødebo pr. Fredensborg.

SKOVBJERG Eiler dyrlæge; f. 31/3 1903 i Tange ved Varde; søn af gårdejer Niels Skovbjerg (død 1936) og hustru Karoline f. Petersen (død 1947); gift (9/12 1928) m. Emilie S., f. 26/10 1898 i Ølgod, datter af dyrlæge Th. Jessen (død 1940) og hustru Henriette f. Tange (død 1934).

Præliminæreks. 1920; dyrlægeeks. 1926; assistent hos dyrlæge Th. Jessen, Ølgod s. å., associeret med samme 1928, overtog helt praksis 1935; reservedyrlæge i hæren 1930; dyrlæge ved Ølgod Eksportslagteri fra 1933, ved Ølgod offentlige slagtehuse fra 1937 m. m.

Medl. af Ølgod sundhedskommission 1932-46 (formand 1937-46), af bestyrelsen for Ribe Amts Dyrlægeforening fra 1941 og af det veterinære sundhedsråd fra 1953.

Medvirkende i praksis ved statens veterinære serumlaboratoriums og veterinærdirektoratets forsøgsarbejde vedr. tilrettelæggelse af den veterinære diagnostik ved bekæmpelsen af kvægtuberkulosen og kvægets smitsomme kalvekastning; har skrevet artikler i fagskrifter.

Adresse: Ølgod.

SKOVGAARD Alfred kontorchef; f. 20/11 1912 i Vestermarie; søn af købmand H M Skovgaard (død 1925) og hustru Laura f. Mogensen; gift (16/12 1939) m. Elly S., f. 24/4 1916 i Rønne, datter af sadelmagermester Thor Holm og hustru Sanne f. Andersen.

Student (Rønne) 1932; cand. jur. 1939; fg. sekretær i indenrigsministeriet s. å., sekretær 1942; kontorchef i sundhedsstyrelsen 1944.

Lektor ved embedslægeeks. 1951; formand for medicinalnævnet 1952.

Adresse: Teglstrupv. 38, Kbhvn. Ø.

SKOVGAARD Carsten dommer, R1.; f. 6/10 1889 i Svendborg; søn af dampskibsfører Chr. J Skovgaard og hustru Anna f. Lassen; gift (19/2 1920) m. Emma S., f. 28/3 1894, datter af dommer B M Bolwig (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Emma f. Kjeldgaard (død 1898).

Student (privat dimit.) 1909; cand. jur. 1915; byfoged- og herredsfuldm. i Nykøbing Mors s. å., dommerfuldm. 1919; dommer i Ærøskøbing 1936, i Horsens 1940, i Nykøbing S. 1950; dommer ved den danske brigade i Tyskland 1947-49.

Medl. af byrådet i Nykøbing M. 1930-36; formand for afvandingskommissi-onen for Holbæk amt 1950.

Adresse: Nykøbing Sjæll.

SKOVGAARD H G arkitekt; f. 8/7 1898 i Skibelund; søn af maleren og billedhuggeren Niels Skovgaard (død 1938, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Ingeborg f. Møller; gift (24/10 1922) m. Gerda S., f. 25/8 1900, datter af direktør Ludvig Elsass (se denne) og hustru Marie f. Krarup Petræus (død 1942).

Student (Frederiksborg) 1916; afgang fra kunstakademiet 1922; studierejser i Tyskland, Italien, Frankrig, England og Grækenland; egen arkitektvirksomhed fra 1923.

Medl. af Efterårsudstillingens censur 1922-23, 1926-27 og 1935-36, af Charlottenborgs censurkomité 1935, 1936, 1942 og 1943-46, af den faste komité fra 1947 og medl. af akademirådet fra 1952; af Akademisk Arkitektforenings bestyrelse 1940-45 og af Arkitektens redaktion 1940-45.

Daglig leder i Selskabet for Kirkelig Kunst fra 1947.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1949.

Har bygget landbrugsbygninger på Favrholm, Trollesminde, Hellebæk avlsgård, Karlslundegaard, Hald hovedgård, Krenkerup, Sophienborg og Jægerspris; beboelseshuse, skoler, villaer og sommerhuse; udført kirkeinventar, mindestene, bl. a. Fiskernes Monument i Esbjerg, Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere på Alheden og Modstandskampens Minde på Frøbjerg Bavnehøj.

Adresse; Classensg. 68, Kbhvn. Ø.

SKOVGAARD Hugo bankdirektør; f. 11 6 1891 i Skanderborg; søn at købmand Newton Skovgaard (død 1943) og hustru Henriette f Flach (død 1932); gift (1925) m. Elga S., f. Marthinus, død 1955.

Elev i Banken for Skanderborg og Omegn; assistent i Handelsbanken i Randers; kontorchef i Banken for Holbæk og Omegn 1919, direktør 1928.

Formand for bestyrelsen for AS Theodor Petersens Eftf.; medl. af bestyrelsen for A/S Holbæk Trælasthandel og for A/S T G Jungersen, Lyngby.

Adresse: Kalundborgv. 95, Holbæk.

SKOVGAARD Jes Hansen fh. lektor, R.; f. 15/4 1884 i Nykjøbing F.; søn af adjunkt, senere sognepræst Hans Skovgaard (død 1920) og hustru Hanne f. Wegener (død 1924); gift (24/4 1920) m. Marie Ostenfeld S., datter af professor, dr. med. & jur. Chr. Christiansen (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Hansine f. Ostenfeld (død 1937).

Student (Sorø) 1901; cand. mag. 1908; studieophold ved engelske og tyske universiteter 1908-10; lærer ved Købmandsskolen 1910-16; docent i engelsk sprog og litteratur ved universitetet 1916-20; lektor ved Rysensteen gymnasium 1921 -54; censor ved faglærerindeeks. 1922-24; medl af opgavekommissionen for studentereks. 1925-37 og af Solbjerg menighedsråd 1938-49.

Har udg. til skolebrug: Galsworthy; Loyalties (1934), Shakespeare: Julius Cæsar (1936). Sherriff: Journey's End (1936); udvalg af Masters: Spoon River Anthology (1938); A Modern Hi-storical Reader (1939).

Adresse: Kronprinsensv. 24, Kbhvn. F.

SKOVGAARD Johanne fh. arkivar; f. 29/11 1879 i Nykøbing F.; datter af sognepræst Hans Skovgaard (død 1920) og hustru Hanne f. Wegener (død 1924).

Student (privat dimit.) 1901; cand. mag. 1908; studierejser i Italien, Østrig og England 1911-13; underarkivar i rigsarkivet 1917; arkivar I 1934-49.

Medl. af bestyrelsen for Arkivarforeningen 1932-40. af bestyrelsen for Selskabet for uformuende Embedsmænds Døtres fri Undervisning.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1944.

Litterære arbejder: Danske Dronninger (s. m. Ellen Jørgensen, 1910); Dronning Margrethe (1912); Den hellige Birgitta (kildeskrifter i oversættelse, 1921): Sønderjyllands Historie 1544-1660 (1 bd. II-III af Sønderjyllands Historie. 1939-42); Tidsrummet 1544-1721 i Sydslesvig gennem Tiderne (1947); Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve VIII bind (1947); Slesvig Bispedøm-

i me 948-1791 (i Festskrift til Slesvig delte Bispedømme, 1949); medarbejder ved Flensborg By's Historie I (1953).

Adresse: Kronprinsensv. 24, Kbhvn. F.

SKOVGAARD Johan Thomas maler; f. 29/8 1888 i Kbhvn., søn af professor, figurmaler Joakim Skovgaard (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Agnete f. Lange; gift (3 11 1918) m. Astrid S., f. 20/4 1898 i Ostrob i Halland, død 1954, datter af godsejer Elof Lau-rell (død 1919) og hustru Hanna f. Hallberg (død 1921).

Uddannelse på Teknisk skole hos H Grønvold, på kunstakademiet 1908-10. i Paris 1911; har været medhjælper hos faderen ved dennes arbejder i Viborg og Lund domkirker; udstiller på Den frie Udstilling fra 1917, medl. fra 1930.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen Fremtiden fra 1927.

Værker: portræt af Joakim Skovgaard i Atelieret (1908, Frederiksborgmuset); Dronning Dagmars Ankomst til Danmark (rådhuset i Prag, 1928); glasmalerier i følgende kirker: Vanløse (1919), Vojens (1925), Messiaskirken (1927, 1940-49 og 1955), Brøns (1930), Genner (1935), Nørre Bjært (1935), Stok-kemarke (1938), Skensved (1939), Gjers-høj (1941), Vedbæk (1946), Daastrup (1949), Kregme (1950 og 1956), Jersie og frimenighedskirken i Ryslinge (1953) samt i Vejle Bank (1940); altertavler og frescomalerier i fl. kirker; billedhuggerarbejderne: Mindestenen ved Dybbøl Kirke (1922); Døbefont til Frederikskirken i Kbhvn. (1925); Den frie Skoles Mindebrønd (Odense husmandsskole, 1931); mindesten for bisp Gunner ved Øm Kloster (1938); mindetavle for Kaj Munk i Vedersø kirke (1950); mosaikarbejderne: Den barmhjertige Samaritan (amtssygehuset i Haderslev, 1930) og Vildsvinejægeren (Eksportslagteriet i Odense, 1931); bomærke til fondation danoise i Paris (1933); Agnus Dei i Dagsås kirke i Halland (1945); Kristusfigur (korvæg i Hobro kirke, 1952); tegnet illustrationer til B Michelsen »Hjemme hos Kaj Munk« (1946) og til Kaj Munk »Naturens egne Drenge« (1947).

Adresse: Rosenv. Hovedv. 27,Kbhvn. Ø.

SKOVGAARD Kristen professor, R.DM.; f. 13/12 1894 i Kellerup; søn af gårdejer N P Skovgaard (død 1925) og hustru Marie f. Pedersen (død 1940); gift (29/12 1922) m. cand. mag. Marie S., f. 24 11 1895 i Birkerød, datter af teglværksejer P Lauridsen (død 1932) og hustru Olga f. Jacobsen.

Student (Frederiksborg) 1913; uddannet ved landbrug; sekondløjtn. i feltartilleriet; landbrugskand. 1919; ansat ved statens forsøgsvæsen 1919-20; studieophold ved landbohøjskolen i Arnes og Cornell universitet, USA 1920-21; sekretær for De samvirkende sjællandske Landboforeninger og redaktør af Sjællands Stifts Landbrugstidende 1922-37; kontorchef ved statens planteavls-kontor og redaktør af Tidsskrift for Planteavl 1938-42; professor ved landbohøjskolen i landbrugsøkonomi fra 1942; forelæsninger i landbrugspolitik for statsvidensk. studerende ved Kbhvns universitet fra 1945.

Sekretær for Understøttelsesforeningen for trængende fh. Landmænd på Sjælland 1922-38; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugsblade 1922-40, af forsk, landøkonomiske udvalg og af priskontrolrådet 1940-55; landbrugskyndig medarbejder i råstofkommissionen 1938-44; medl. af bestyrelsen for Danmarks Amerikanske Selskab, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945 og af det danske FAO-udvalg 1946; formand for Nordiske Jordbrugsforskeres Forening's økonomiske sektion 1947-50, medl. af Sektionssty-relsen 1950-53; medl. af styrelsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1948, af trustkommissionen 1949, af handelsministeriets tilsyn med sukkerordningen 1950, af kommissionen vedr. nedsættelse af arbejdstiden i landbruget 1951-52 og af kommission for statens almindelige videnskabsfond 1952. Adresse: Jakob Knudsens V. 18, Birkerød. SKOVMAND Helge redaktør; f. 14 3 1883 i Østermarie; søn af lærer K H Skovmand (død 1913) og hustru Karen f. Josephsen (død 1923); gift (9/5 1907) m. Kirstine S., f. 12/2 1885 i Kbhvn., datter af trikotagehandler K Troelsen (død 1919) og hustru Elisabeth f. Jensen (død 1946).

Uddannet privat og på Askov højskole; medhjælper ved Bornholms Tidende 1898-1901; redaktionssekr. ved Højskolebladet 1903, redaktør af samme 1908, medudgiver fra 1926.

Har bl. a. skrevet: Højskolen efter Verdenskrigen 1919-1944 (i festskriftet Danmarks Folkehøjskoler 1844-1944). Adresse: Erik Glippings V. 6, Kolding.

SKOVMAND Roar statskonsulent, dr. Phil.; f. 15/7 1908 i Kolding; søn af redaktør Helge Skovmand (se denne); gift (30/6 1935) m. husholdningslærerinde Inger Margrethe Dahl, f. 12/5 1909 i Sennels, datter af provst Ejnar Dahl (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Mariane f. Kronborg.

Elev på Rødding og Askov højskoler; student (privat dimit.) 1929; cand. mag. 1935; dr. phil. 1944; medhjælper ved nationalmuseet 1930-37; deltager i Trelleborg-udgravningerne ; undervisningsas-sist. ved Kbhvns universitet 1936; lærer ved Askov højskole 1937-46 og ved Krogerup højskole 1946-56; Hil. program-sekr. i statsradiofoniens foredragsafd. 1952-56; statskonsulent for undervis-

ningsministeriet i sager vedr. ungdomsundervisningen fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Dansk historisk Fællesforening fra 1936; redaktør af Fortid og Nutid 1936-46, medredaktør fra 1953; medredaktør af Dansk Udsyn 1943-53 og af Raunkjærs Konversationsleksikon; redaktør af statsradiofoniens grundbøger 1952-56.

Har skrevet: De danske Skattefund fra Vikingetiden (i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1942); Folkehøjskolen i Danmark 1841-92 (disputats, 1944); Højskolen gennem 100 Aar (1944); Lys over Landet (1949); De folkelige Bevægelser i Danmark (1951); Det radikale Venstre 1905-1955 (s. m. Erik Rasmussen, 1955); har redigeret: Dansk Nationalfølelse genspejlet i Fædrelandssange (1941); medredaktør af og bidragyder til: Norden i tusinde Aar (1951-52); endv. bidrag til: Danmarkshistorie udg. af historikergruppen, I (1951).

Adresse: Krogerup pr. Humlebæk.

SKOVRUP Ejnar forstander; f. 3 9 1891 i Ryslinge; søn af friskolelærer Kr. Skovrup (død 1951) og hustru Kirsten Marie f. Jørgensdatter (død 1942); gift 1. gang (1917) m. Sigrid S., f. 6/8 1892 i Kelleklinte, død 1947; 2. gang (12/12 1948) m. sygeplejerske Marie S., f. 2/6 1917, datter af bygmester O Nielsen, Bredsten (død 1927) og hustru Laurine f. Christensen.

Elev på Roskilde højskole 1908-09 og på Ryslinge højskole 1909-10; lærereks. (Vordingborg) 1912; elev på Fircroft College 1913; studierejser i Skandinavien, Central-, Vest- og Sydeuropa; højskolelærer i Vejstrup 1912-13, ved Frederiksborg højskole 1913-14, i Askov 1914-16, ved Ollerup folkehøjskole 1916-30 og foredragsholder ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1920-30; ejer af og forstander for Kerteminde folkehøjskole 1930-50; lærer i Padborg-lejren fra 1953.

Forretningsfører for Ollerup Højskoles Elevforening 1917-30; revisor ved Un-derstøttelseskassen for Høj- og Landbrugsskolelærere 1927-47. Formand for nævninge-grundliste-udvalget i Kerteminde 1932-51; tilsynsførende for Dansk Værneselskab 1943-51; delegeret for Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler ved The Fourth International Boeke Conference, Geneve 1926; medarbejder ved Bavnen 1916-20, ved Hejmdal 1920-27; redaktør af Folkehøjskolens sangbog, 11. udg. 1924-26 og 1930, af 13. udg. 1936-38; medredaktør af Nyere dansk Litteratur, Noveller, 1925; medl. af fri- og valgmenighedernes salmebogs-udvalg 1934-35 og af udvalget til udgivelse af Grundtvigs Sang-Værk fra 1942; udgiver og redaktør af Hovedtræk af Nordisk Digtning i Nytiden HI 1919-21; redaktør og udgiver af Tidsskrift for Dansk Folkeoplysning 1927-31; har udg.: Mads Hansen: Udvalgte Digte og ny (1923); Kolds Skoletanker (1927, 2. udg. 1944); NFS Grundtvig: »Den chri-stelige Børnelærdom« (4. udg. 1941).

Andre litterære arbejder; Engelsk sproglære (1914, 2. udg. 1918); Den engelske sproglæres benrad (1918); Dansk sproglære (1926, 2. udg. 1927); Anton Nielsen (1928); En fri dansk lærerskole (1943); afhandlinger og artikler i årbøger, tidsskrifter og dagblade. Adresse: Villa Dan, Sønderhav, Kollund Sønderj.

SKOVSTED Harald Ravn distriktsingeniør, R.; f. 9/9 1903 i Ejby på Fyn; søn af kommunelærer J C H S Skovsted (død 1937) og hustru Karoline Marien f. Ravn (død 1934); gift (28/6 1932) m. Anna Marie S., f. 22/12 1904 i Haraldsted, datter af gårdejer Jens Jensen og hustru Laura Pouline f. Larsen (død 1950).

Student (Odense katedralskole) 1922; eand. phil. 1923; cand. polyt. 1928; sekondløjtn. 1930; ansat i post- og telegrafvæsenet 1931, telegrafing. af 2. grad 1940, af 1. grad 1946, afdelings-ing. 1956, chef for 1. ingeniørdistrikt s. å.

Medl. af Comité Consultatif International Téléphonique 1946-56.

Adresse: Neriev. 9, Hellerup.

SKRUBBELTRANG Fridlev lektor, dr. phil.; f. 5/8 1900 i Bjergby ved Hjørring; søn af gårdejer Carl Skrubbeltrang (død 1942) og hustru Sofie f. Mikkelsen (død 1950); gift (2/5 1931) m. Maria S., f. 30/11 1906 i Stavning, datter af gårdejer Niels Christian Høy (død 1927) og hustru Jensine f. Jensen (død 1924).

Student (Hjørring) 1920; cand. mag. (historie og dansk) 1928; dr. phil. 1940; lærer ved Rødding højskole 1926-28; arbejde i tilknytning til Institut for Historie og Samfundsøkonomi 1928-30 og 1941-49; lærer ved Ubberup højskole 1930-33; 1933-40 overvejende landbohistoriske studier og litterær virksomhed; undervisningsassist. ved Kbhvns universitet 1942; lektor i landbohistorie smstds 1956; sekretær for jubilæumsværket Den danske Rigsdag 1849-1949, 1945-53; medarbejder ved historiker-gruppens Danmarkshistorie, ved fl. land-brugshistoriske værker, konversationsleksika o. a.

Medl. af bestyrelsen for Historisk Samfund 1942-45, af The Standing Advisory Committee on Rural Welfare of FAO 1948, af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1949 (sekretær og medredaktør af »Danske Magazin« 1950-55), af den danske komité for Historikernes internationale Samarbejde 1955 og af styrelsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1956.

Har skrevet: Den danske Bonde 1788-1938 (1938); Husmand og Inderste. Studier over sjællandske Landboforhold 1660-1800 (disputats, 1940); Det Classen-

ske Fideicommis gennem 150 Aar (s. m. Harald Jørgensen, 1942); Husmænd i Danmark gennem 300 Aar (1942); Den danske Husmandsbevægelse (1943); perioden 1880-1939 (i Det danske Landbrugs Historie V, 1945); Den danske Folkehøjskole (1946, forkortet engelsk udg. 1947, tysk udg. 1950); Da staar en ny Tids Bonde - (1948); Den danske Husmand I-II (1952-54); Dansk Vestindien 1848-80 (i Vore gamle Tropekolonier II, 1953); Agricultural Development and Rural Reform in Denmark (1953) samt afhandlinger og artikler om historiske og litterære emner. Adresse: Windfeldv. 3, Virum.

SKYDSGAARD K E professor, dr. theol.; f. 15/11 1902 i Sønder Næraa på Fyn; søn af sognepræst J C Skydsgaard (død 1948) og hustru Anna Margrethe f. Buhl (død 1929); gift (27/6 1928) m. Anna Margrethe S., f. 17/4 1902 i Rom, datter af rektor Julius Nielsen (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Helga f. Rasmussen (død 1910).

Student (Odense) 1920; univ. guldmed. 1927; cand. theol. 1928; klokker ved Gentofte kirke s. å.; sognepræst i Nørre Vedby 1935-40; dr. theol. 1937; docent i systematisk teologi ved Kbhvns universitet 1940, professor (dogmatik og nytestamentlig eksegese) 1942 og leder af universitetets økumeniske institut 1956; till. præst ved Trinitatis kirke 1940; studieophold i Paris, Rom, Fri-bourg, Tiibingen, Clervaux og Lund.

Formand for Theologisk Forening 1941-45; medl. af bestyrelsen for Alm. dansk Præstekonvent 1941 (formand 1948), for Kbhvns præstekonvent 1945-51 (formand 1945-48), for Selskabet Philadelphia 1943 og for Hans Tausens Fond 1946 (formand 1952); efor for Elers kollegium 1949; medl. af direktionen for pastoralseminariet 1950; nordisk docentstipendiat ved Lunds universitet 1950-51; formand for Danmarks kristelige Studenterbevægelse 1951-54; medredaktør af Nordisk teologisk Leksikon 1951; medl. af »Faith and Orders« Working Committee 1952; medl. af Det mellemkirkelige Råds styrelse 1954.

Modtaget Augustinus-prisen 1954; æresdoktor ved det frie fakultet for protestantisk teologi, Paris 1954.

Har skrevet: Metafysik og Tro. En dogmatisk Studie i nyere Thomisme (disputats, 1937); Kirkens Gudstjeneste (i Haandbog i Kristendomskundskab, 1943); medarbejder ved: Hvad er Kristendom? (statsradiofoniens grundbog, 1947); The Roman Catholic Church and the ecumenieal movement (i The Universal Church in God's Design I, 1948); Kristendom og Menneskelighed (1949. 2. udg. 1953); Reich Gottes und Kirche (1950); medarbejder ved Festskrift til Anders Nygren (1950); Ja og Nej. Til Forst, af Forh. mel. Katholicisme og Protestantisme (1953, svensk og norsk oversættelse 1954).

Adresse: St. Kannikestræde 11,

Kbhvn. K.

SKYTTE Karl landbrugsminister; f. 31/3 1908  i Køng-Højrup ved Glamsbjerg; søn af gårdejer Rasmus Skytte (død 1940) og hustru Kirstine f. Petersen; gift (2'4 1938) m. Dagny S„ f. 24/4 1910 i Jyderup, datter af ostekonsulent Niels Peder Hansen (død 1948) og hustru Laura f. Andersen (død 1943).

Uddannet ved landbruget til 1938; på Tune landbrugsskole 1930-31; ejer af Hillerslevgaard 1938-53, af Bregnehøjgaard i Sallinge fra 1953; landbrugsminister i ministeriet H C Hansen fra 1957.

Medl. af hovedbestyrelsen for Radikal Ungdoms Landsforbund 1929-43, formand 1933-37; medl. af hovedbestyrelsen for Det radikale Venstre fra 1933, af statens jordlovsudvalg 1942-57 (landbrugs-kyndig næstformand 1953-57). af Hillerslev sogneråd 1943-54 og af Svendborg amtsråd 1946-57; formand for repræsentantskabet og til 1954 næstformand i bestyrelsen for A/S Fyns Venstreblad; medl. af jordlovskommissionen af 1946, af grundskyldskommissionen fra 1948 og af feriekommissionen 1949-51, af folketinget fra 1947 og af finansudvalget 1950-57; formand for jord-fordelingskommissionen for Svendborg, Odense og Assens amtsrådskredse 1949-57.

Adresse: Bregnehøjgaard pr. Højrup.

SKYTTE NIELSEN G redaktør, se Nielsen G Skytte.

SLEBSAGER Erik bankdirektør; f. 25/9 1909  i Vejen; søn af fh. handelsminister M N Slebsager (se denne): gift (25/5 1940) m. Bodil S., f. 3/12 1919 på Frdbg., datter af civilingeniør Otto Kier-ulff (se denne).

Student (Ordrup gymn.) 1928; eand. jur. 1935; studierejse til England 1935-36; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1937-38; ansat i Privatbanken i Kjøbenhavn 1939. fuldmægtig 1940, kontorchef 1943; adm. direktør for J H Schultz, A/S 1948; direktør i Fyens Disconto Kasse (Bank-Akts.) 1953.

Medl. af bestyrelsen for J H Schultz, A/S 1953 og for forsk, andre aktieselskaber.

Adresse: Abildgaarden, Hunderupv. 75,

Odense.

SLEBSAGER M N fh. handelsminister, K'.DM.p.p.; f. 13/11 1874 i Faaborg pr. Varde; søn af gårdejer Laust Nielsen (død 1884) og hustru f. Petersen (død 1885); gift (13/8 1907) m. Frida S., f. 3/4, datter af jernmøbelfabrikant Johannes Petersen (død 1904) og hustru (død 1906).

Uddannet i mejeribruget 1888-92; læ-rereks. (Silkeborg) 1896; lærer ved Silkeborg realskole 1896-1900; bestyrer af Vejen private realskole 1900-14; medl. af direktionen for Andelsanstal-ten Tryg 1913-17.

Formand for Venstres organisation i Ribe amts 4. valgkreds 1904-12; formand i forretningsudvalget for ugeskriftet Dansk Landbrug 1904-07 og i bestyrelsen for Centraltrykkeriet i Vejen 1908-27; medejer og medudgiver af Esbjerg Avis og Landbodagbladet 1910-14; medl. af bestyrelsen for As-surance-Compagniet Baltica 1924-27 og fra 1929 (formand 1955-57), for A/S Margarinefabrikken Alfa 1925-26 og fra 1929, for Margarine Compagniet M.C. fra 1947, for De baltiske Assurandører fra 1929 (formand fra 1956), for Dampskibsselskabet Norden 1930 og for Aarhuus Privatbank 1931-51, af hovedbestyrelsen for Dansk Husflidsselskab 1925-37 og foreningen Dansk Samvirke; medl. af toldrådet 1910-20, af den vestindiske kommission 1916, af boligkommissionen af 1918 (1918-20) og af jernbanerådet 1925-27 og 1930-42; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Telefon-Akts. fra 1924, formand 1928-56.

Folketingsmand for Esbjerg 1909-18, for Guldagerkredsen 1918-32; trafikminister i ministeriet Neergaard 1920-24; handelsminister i ministeriet Madsen-Mygdal 1926-28.

Udenl. ordener: I.Kr.l.; S.N.21.

Adresse: N-Farimagsg. 15, Kbhvn. K.

SLIBEN William Axel konsul; f. 9/7 1891 i Kbhvn.; søn af entreprenør Wilh. H Sliben (død 1919) og hustru Anna Lovise f. Falkenberg (død 1896); gift m.Else S., f. 7/8, datter af købmand Anthon Winther (død 1926) og hustru Soffy f. Schmidt (død 1950).

Student 1910; cand. polit. 1915; studieophold i London og Paris 1915-16; sekretær i Industrirådet 1916-17; gesandt-skabsdelegeret i Rusland 1917-19; konsul i særlig mission i Sibirien 1919-20; sekretær i udenrigsministeriet 1920-23; vicekonsul i særlig mission i Marokko 1920-21; leder af en række kommissioner i Grækenland og Tyrkiet u. Com-mission mixte pour l'échange des populations Greques et Turques 1923-26; redaktør af Morgenbladet 1929-30; medl. af Volksabstimmungskommission des Volkerbundes fiir das Saarbegiet 1934-35; redaktør af Grundejerbladet 1938-45.

Formand for Kbhvns Turistforening 1935-45, for Dansk Skatteborgerforening fra 1950 og for Kbhvns Grundejerforening fra 1952; næstformand for De danske Grundejeres Landsorganisation 1950-55, formand fra 1955; medl. af tilsynsrådet for Kbhvns Hypothekfor-ening, af det faste udvalg for Kbhvns Grundejeres Renholdningsselskab og af reguleringskommissionen for Kbhvn.; næstformand i repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring 1956; lægdommer i boligretten 1940-54. Adresse: Thorvaldsensv. 15, Kbhvn. V.

SLOMANN Vilhelm fh. museumsdirektør. K.DM., M.T.Kfh.p.p.; f. 23/11 1885 i Kbhvn.; søn af skolebestyrer Emil Slo-mann (død 1904) og hustru Thora f. Klingenberg (død 1924); gift m. Malerinden Bodil S. (død 1954), datter af museumsdirektør, dr. phil. Sophus Muller (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Karen f. Linde (død 1952).

Student (Slomanns skole) 1904; cand. mag. 1912; biblioteksuddannelse i Amerika (Fellow of the American Scandina-vian Foundation) 1912-14; underbibliotekar ved Kbhvns kommunes biblioteker 1914-15; sekretær ved Det danske Røde Kors' bogkomité 1915-19; bibliotekar ved Kunstindustrimuseet 1918; direktør for museet 1923-49; medl. af ledelsen af C L Davids Samling 1946.

Har skrevet: Bjærgkrystaller af Giovanni Bernhardi da Castelbolognese (1925); Selskabet Det danske Kunstindustrimuseums Venner gennem 25 Aar (1936); Guld og Ædelstene i Middelalderlig Kunst (1946); Bizarre Designs in Silks, Tråde and Traditions (1953) samt afhandlinger om kunstindustrielle emner i danske, norske, svenske og udenl. tidsskrifter.

Udenl. ordener: B.L.3.; Fi.H.R.22.; F. O.I.P.; F.Æ.L.5.; Li.G.3.; N.St.0.2!.; P. Chr.2!.; S.N.22.; Stb.B.E.3.; S.St.S.3.; Ø.r.K.O.

Adresse: Kastaniev. 3, Kbhvn. V.

SLOTH Christoph generalkonsul, direktør, R1.; f. 13/8 1893 i Århus; søn af stabssergent Carl Sloth (død 1936) og hustru Alexandra (død 1920); gift (10/8 1929) m. Else S. (dekoreret m. Chr. X Fr.M.), f. 14/9 1905 i Kbhvn., datter af professor, dr. phil. Martin Knudsen (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Ellen f. Ursin.

Udgået fra Århus katedralskole 1908; i lære i firmaet Wilh. Kirkebye junr., Århus 1908-12; ansat i firmaer i Århus 1912-20, i firmaet Bloch & Behrens, Kbhvn. 1920 og udsendt til dettes søsterselskab S/A Nilssen, Olsen & Cia, Ltda, Buenos Aires; af dette selskab sendt til Montevideo, Uruguay 1922 for at oprette en afd. der; direktør for og medindehaver af denne indtil ØK i 1956 overtog virksomheden, derefter direktør for det nydannede selskab; medl. af bestyrelsen for S/A Nilssen, Olsen & Cia, Ltda, Buenos Aires 1939-55; dansk generalkonsul i Montevideo 1929-56.

Medl. af den interallierede komité i Montevideo 1940-45; formand for Agru-paeion danesa por la Libertad de Dina-marca 1944-45; delegeret for Camara Mercantil de productas del pais, Montevideo, ved den internationale uldkongres 1949-50; formand for export-kom-

missionen i APICUE, Montevideo 1951-52.

Adresse: Calle Ellauri 1142, Montevideo, Uruguay.

Sommerbolig: Casa Bianca, Balneario

Atlantida, Uruguay.

SLOTH Sigurd Kristian bankdirektør; f. 1/11 1900 i Janderup; søn af fabrikant P Odgaard Sloth (død 1910) og hustru Marie f. Kristiansen (død 1948); gift (19/6 1926) m. Dagmar S., f. 28/10 1898, datter af murermester P Laage-rup (død 1931) og hustru Thora f. Hester (død 1943).

Realeks. (Esbjerg) 1917; handelsskole i Esbjerg og Handelshøjskolen i Kbhvn., assistent i Den danske Andelsbank, Esbjerg 1917-18, i sammes afd. i Bramminge 1918-19; ansat i Rederiakts. Dragør, Kbhvn. 1919; assistent i Den danske Andelsbank, Kbhvn. 1919-24; i Kbhvns Handelsbank 1924, fuldmægtig 1932, afdelingschef 1934, kontorchef i sammes filial i Odense 1938, direktør smstds 1946.

Medl. af bestyrelsen for A/S Chr. Nielsen & Co., Odense 1939-56 og for A/S K C Nielsen, Odense fra 1952; formand i bestyrelsen for A/S N H Hein, Odense fra 1944 og for Akts. af 10. Nov. 1933 fra 1946.

Adresse: Langelinie 197, Odense.

SMEDEGAARD ANDERSEN J landsretssagfører, hypotekforeningsdirektør, se Andersen J Smedegaard.

SMIDT Chr. L provst, R.DM.; f. 13/11 1880 i Tystrup; søn af sognepræst C M Smidt (død 1910) og hustru f. Jacobsen (død 1919); gift (10/8 1909) m. Ingeborg S., f. 12/9 1882, datter af snedkermester Julius Brandt (død 1909) og hustru f. Jensen (død 1942).

Student (Roskilde) 1898; cand. theol. 1904; pers. kapellan i Ejby-Dalby 1905; præsteviet medhjælper i Lemvig-Nørre Lem 1908; pers. kapellan i Ringkøbing-Rindom 1912; sognepræst i Timring 1916; provst i Hammerum herreds provsti 1919-50; sognepræst i Herning 1921-50.

Kredsforbundsformand for Dansk Missions Selskab 1921-28; kredsformand fra 1925 og kredsforbundsformand for bør-negudstjenestearbejdet 1935-48; formand for Herning skolekommission 1922 -46; medl. af Ringkøbing amts skoledirektion 1940-50.

Adresse: Peter Rørdams V. 9. Lyngby.

SMIDTH V Frederik L civilingeniør, direktør, R.; f. 24/7 1889 på Frdbg.; søn at ingeniør V F L Smidth (død 1899) og hustru Katharina f. Harboe (død 1953); gift (15/9 1922) m. Cordelia S., f. 8/4 1900 i Korsør, datter af fabrikant, teglværksejer Valdemar Kahler (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Cordelia f. Rasmussen (død 1933).

Student (Vestre borgerdydskole); cand. polyt.; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for A'S Aalborg Portland-Cement-Fabrik; adm. direktør for Dansk Eternit Fabrik A/S; medl. af bestyrelsen for F L Smidth & Co. A/S.

Medl. af Industrirådet 1952.

Adresse: Skjoldhøj Allé 6, Charlottenlund.

SMITH Albert landsdommer. R'.p.p.; f. 5/3 1905 i Århus; søn af sagfører J 0 V Smith (død 1938) og hustru Anna f. Sørensen (død 1940); gift (23/8 1942) m. Edith S., f. 30/11 1913 i Haslev, datter af herreekviperingshandler Lauritz Larsen og hustru Margrethe f. Vilstrup.

Student (Århus katedralskole) 1923; cand. jur. 1930; dommerfuldm. i Lemvig s. å.; amtsfuldm. i Århus 1932; sekretær i justitsministeriet 1934, fuldmægtig 1939, ekspeditionssekr. 1942; till. sekretær hos statsadvokaten for Kbhvn. 1935-41 og medhjælper smstds 1941-42; dommer i Kbhvns byret 1942, i østre landsret 1951.

Udenl. orden: N.St.0.31.

Adresse: Høeghsmindev. 47, Gentofte.

SMITH Harald fh. seminarieforstander, R.; f. 8/12 1888 i Døjringe ved Sorø; søn af overlærer P A Smith (død 1947) og hustru Christine f. Henriksen (død 1932); gift (7/7 1911) m. Helvig S., f. 8/5 1885 i Slagelse, datter af bagermester Nikolaj Møller (død 1933) og hustru Christina f. Bruhn.

Lærereks. (Jelling) 1909; student (privat dimit.) 1913; cand. phil. 1914; studieophold i Tyskland og ved statens kursus m. m.; lærer ved Kbhvns skolevæsen 1910; till. lærer ved Købmandsskolen 1916; seminarielærer og leder af seminarieskolen i Haderslev 1920; seminarielærer ved KFUM's seminarium på Frdbg. og bestyrer af seminarieskolen 1923; forstander for Ranum statsseminarium 1937, for Odense seminarium og forskoleseminarium 1944-54.

Formand for Seminariernes Praktik-lærerforening 1933-49; medl. af bestyrelsen for Privatseminarieforeningen 1935-37 og 1945-48, for Kristelig Lærerforening 1937-52 og for Dansk Semi-narieforening 1942-44; redaktør af Se-minariebladet 1943-46; formand for Folkeligt Oplysnings Forbund i Odense 1951-54.

Adresse: Kallerupv. 21, Odense.

SMITH Johannes forfatter, revisionschef; f. 29/1 1899 i Ringkøbing; søn af købmand Mads Rahbek Smith (død 1921) og hustru Claudine f. Kierkemann (død 1917); gift (15/4 1942) m. skuespillerinde Gerda Sprehn, f. 18/6 1912 i Kbhvn., datter af fabrikant C V Sprehn og hustru Berta f. Gaarde (død 1948).

Præliminæreks. 1915; ansat i Ringkøbing Landbobank 1915-16; på Niels Brocks handelsskole 1916-18; ansat i Haandværkerbanken i Kbhvn. fra 1918, revisionschef 1935; redaktør af Haand-værkerbankens kvartalsskrift fra 1952.

Formand for Ringkøbing Foreningen i Kbhvn. fra 1950.

Har skrevet: Mærker i Gruset (1929); Orion (digte, 1929); Saadan set (1932); Men alligevel (prosa og digte, 1934); Smaa Forløb (1944); Verber og Kvinder og 11 andre Essays om Sprog (1944); Hverdagens røde Frakker (1948); Griffelalderen (1949); Der var det igen (1950); Kulinarisk Ordbog (s. m. Ellen Gytkiær, 1951); Rundt om Ringkøbing (1951); En egn og en tid (1952); Vandringer og Vejsving (bidrag til Det Danske Land, 1952); Cementmanden paa Bovbjerg (1953); Nede og bade ved Ringkøbing (1954); Hotel Ring-kjøbing (1955); Mange aar efter (1955); Byen (1955); Hjemme igen i Ringkøbing (1956); Thøger Larsens Land (1956); Staasteder søges (red.) (1956); udgiver af Knud Hjortø: Olsens Bænk (1951) og EVA, sødmen, giften og gåden (1954).

Adresse: Ved Volden 12, Kbhvn. K.

SMITH Jokum forlagsdirektør; f. 20/9 1920 i Kbhvn; søn af overlæge, dr. med. Jens Chr. Smith (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Zelma f. Bay.

Student (Østersøgades gymn.) 1938; boghandlerlærling i Vilh. Priors kgl. Hofboghandel 1941-44; volontør i Langkjærs Bogtrykkeri 1944-45; forlagssekr. i Det Schønbergske Forlag 1945, fuldmægtig 1946, forlagsleder 1948; direktør i Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag A/S fra 1953.

Medl. af undervisningsministeriets udvalg af 3. aug. 1955 vedr. skolebøgers udførelse 1955 og af hovedbestyrelsen for Forening for Boghåndværk 1956.

Har skrevet artikler om forlagsvirksomhed i forsk, fagblade.

Adresse: Overg. o. V. 52. Kbhvn. K.

SMITH Jonathan fh. amtsassessor, tandlæge, R.; f. 25/5 1877 i Højer; søn af tandtekniker H N Smith (død 1926) og hustru f. Nielsen (død 1917); gift (11/9 1908) m. Lolo S., f. 6/4 1885 på Fuglsang i Vinding sogn, datter af stationsforstander E Vedel (død 1926) og hustru f. Jensen (død 1937).

Tandlægeeks. i Berlin 1899; tandlæge i Aabenraa 1900, i Haderslev 1904; amtsassessor u. den internationale kommissions styrelse 1920; amtsassessor s.å. i Haderslev amt til 1927; fg. amtsforvalter i Sønderborg 1928-36; til rådighed for direktoratet for ulykkesforsikringen fra 1936 og for direktoratet for sygekassevæsenet 1936-47; medhjælper ved det kgl. bibliotek (billedsamlingen) fra 1950.

Vælgerforeningens juridiske konsulent fra 1908; medl. af Haderslev kredsdag (amtsråd) 1910-22, af Haderslev byråd 1919-22, af amtsrådsforeningens bestyrelse 1921-27; medstifter af Haderslev centralbibliotek 1921 og medl. af dets bestyrelse til 1928; medl. af bestyrelsen for Sønderborg centralbibliotek 1929-36, af biblioteksrådet 1926-31 og af valglovskommissionen i h. t. lov af 29. april 1921; formand for Dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere, afd. for Kbhvn. og omegn.

Interneret i aug. 1914 på Danholm ved Stralsund og i Altona; deltaget i verdenskrigen 1915-18.

Litterære arbejder; Staatsrechtliche Untersuchungen iiber die Giltigkeit der Verordnungen vom 28. Aug. 1866, 12. Juli 1865 und 18. Okt. 1872 (1906); Slesvigsk Jagtret (1907); Kommunalloven (1908); Ein Kampf um die rechtliche Stellung des Turnunterrichts (1909); Kredsloven (1909); Tillæg til Kommuneloven (1912); Slesvigske Amtsforvaltere (1954); medarbejder ved Trap: Sønderjylland og ved andre værker vedr. sønderjydske forhold samt ved Personal-historisk Tidsskrift.

Adresse: Ågade 98, Kbhvn. N.

SMITH Preben landslæge; f. 21/12 1916 på Frdbg.; søn af grosserer Edvard Smith (død 1944) og hustru Welphey f. Oliva-rius (død 1948); gift (29/9 1945) m. sygeplejerske Annelise S., f. 27/4 1918 i Thisted, datter af apoteker Jørgen Walther (død 1939) og hustru cand. pharm. Johanne W. f. Stoltze (død 1956).

Student (Schneekloths skole) 1935; studerede zoologi 1935-37; med. eks. 1945; hospitalsuddannelse 1945-53; distriktslæge i Grønland 1953-55; embedslæge-eks. 1956; landslæge i Grønland fra 1956.

Har skrevet tidsskriftartikler om læge-vidensk. emner.

Adresse: Godthaab, Grønland.

SMITH Wilhelm købmand, vicekonsul, R.DM.p.p.; f. 25/5 1882 i Kbhvn.; søn af kommissionær W I Smith (død 1923) og hustru Maria f. Matthissen (død 1939); gift (4/12 1906) m. Ella S., f. 1/6 1886 i Storehedinge, datter af købmand, kgl. agent Chr. Richter (død 1917, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Elisabeth f. Kramer (død 1938).

Handelsuddannelse i firma Chr. Richter, Store Heddinge; købmand i Næstved fra 1909, forretningen omdannedes i 1939 til aktieselskab: Wilh. Smith A/S, direktør for dette 1939-56 og formand for bestyrelsen fra 1939; direktør for A/S Næstved Silopakhus og Korntørreri 1952-06, formand for bestyrelsen fra 1952; tilsynsførende direktør for Brand-assuranceforeningen af 1848, Næstved 1938-57; svensk vicekonsul 1919-54.

Medl. af Næstved byråd og af Næstved havneudvalg 1921-29; formand for Næstved Handelsstandsforening 1932-53 og for Næstved Handelsstands Arbejdsgiver Organisation 1926-51; medl. af bestyrelsen for Sjælland- & Lolland-Falsters Handelsstands Centralforening fra 1938, formand 1943-48; medl. af Provinshandelskammeret 1939-41, næstformand for dette 1944-48; medl. af bestyrelsen for Landboforeningen for Næstved og Omegn 1919-46; formand for bestyrelsen for A/S Næstved Kul- og Koks-Kompagni 1934-56; næstformand for bestyrelsen for A/S Olivarius og Christensens Eftf. 1928, formand fra 1943; medl. af bestyrelsen for KTAS fra 1946, næstformand fra 1949; næstformand i bestyrelsen for Foreningen af Sveriges Konsuler i Danmark 1938-49, formand 1949-54; næstformand for Foreningen af danske Korneksportører fra 1951.

Udenl. ordener: S.N.3.; S.V.2.

Adresse: Farimagsv. 1, Næstved.

SMITT Arne Wagner professor, arkitekt; f. 6/7 1910 i Californien; søn af grosserer A Wagner Smitt (død 1956, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Bessie f. Peschcke Køedt; gift (2/7 1936) m. Else Elisabeth S„ f. 12/8 1915 på Frdbg., datter af direktør Emil Frederik Grunth.

Realeks. 1926; landvæsenselev 1926-30; landbrugskand. 1933; ejede og drev Thorshøjgaard ved Dronningmølle 1934-42; gennemgået kunstakademiets byg-ningsskole 1943-48; professor ved kunstakademiets bygningsskole med landbrugsbyggeri som speciale 1950.

Har udført arkitektarbejdet ved opførelse af nye avlsbygninger på gårdene Rødkilde, Serridslevgaard, Vejle-gaard, Risinge, Nørholm m. fl.

Adresse: Kildev. 28, Rungsted Kyst.

SMØRUM Jens fh. landbrugsminister; f. 3/2 1891 i Smørum; søn af landpostbud Hans Sørensen (død 1918) og hustru Kirstine f. Pedersen (død 1927); gift (3/5 1913) m. Anna S., f. 11/2 1889, datter af husejer Ole Chr. Andersen og hustru Mette f. Nielsen.

Sømand og fisker 1906-08; landarbejder 1908-16; på Kerteminde højskole 1910-11. på Husmandsskolen ved Odense 1911-12; ejer af et husmandsbrug i Smørum 1917-31; indenrigsminister i det første ministerium Hedtoft 1947-50; landbrugsminister i det andet ministerium Hedtoft 1953, i ministeriet H C Hansen 1955-57.

Kredsformand for Landarbejdernes Fagforening i Kbhvns amt 1919 og medl. af Landarbejderforbundets hovedbestyrelse 1924-27; formand for Ledøje-Smørum Husmandsforening 1920-31; medl. af Ledøje-Smørum sogneråd 1917-31, af Ballerup-Måløv sogneråd 1933-43, formand 1935-42; medl. af folketinget (Socialdemokratiet) for Kbhvns amtskreds 1929-39 og 1941-43, for Holbæk amtskreds 1943-45 og for Ringkøbing amtskreds 1950-57; medl. af finansudvalget 1951-52, af toldrådet 1931 -46, af skattelovskommissionen 1947 og af forfatningskommissionen 1948 samt af det i h. t. lov af 7. iuni 1952 om visse landbrugsejendommes brug og overgang til selveje nedsatte ankenævn til 1953; medl. af statens jordlovsud-valg 1933-47 og 1950-53, landbrugs-kyndig stedfortræder for formanden 1939-47 og landbrugskyndig næstformand 1950-53; medl. af tilsynsrådet for Den sjællandske Bondestands Sparekasse 1937-48 og 1951-53.

Adresse: Måløv.

SNEUM Axel fh. folketingsmand og lærer; f. 29/7 1879 i Sneum sogn; gift m. Valborg S., f. Kolding; f. 25/4 i Århus.

Lærereks. (Jellinge) 1900; lærer ved Århus private realskole 1900-05, ved Århus kommunale skolevæsen 1905-49; deltager i fl. af statens lærer-kursus.

Medl. af Århus tekniske skoles bestyrelse 1914-53, formand 1945-53, af Århus byråd og havneudvalg 1921-24 og af forretningsudvalget for oprettelse af et universitet i Jylland fra 1919; næstformand i Universitetssamvirket Århus fra 1925; medstifter af Jysk nationaløkonomisk Forening og medl. af bestyrelsen 1929; medl. af socialministeriets vanførekommission 1930-37; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Århus afd. af foreningen Norden 1931; medl. af eksamenskommissionen for de tekniske skolers dagskoler 1933: medl. af bestyrelsen for Århus Turistforening 1934 -38; medl. af de jydske udvalg ang. Frederikshavn-Gøteborg-ruten 1934 og af bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre fra 1935; medl. af bestyrelsen for Århus naturhistoriske museum 1937 og for Socialdemokratisk Forbund i Århus 1915-26; Socialdemokratiets kandidat i Hornsletkredsen ved folketingsvalgene i 1920; folketingsmand for Århus amts 3. valgkreds 1924 -49; æresmedlem af Socialdemokratiet i Århus nordre kreds 1949; medl. af finansudvalget 1935-49.

Har udg.: Fysiske Opgaver for Mellemskolen og Realklasserne (1905); Socialdemokratiet i Jylland (1921); Var Prof. K Kroman Indeterminist? (1929); Kirke og Skole (1932); De tekniske Skoler og Samfundet (1935); Industri og Haandværk og Teknisk Skole (1935); Borgmester H P Christensen (1944); Da vi startede Aarhus Universitet (1946); Professor Kristian Kroman og Skolen (1947); Første Radioudsendelse for Provinsen (1948); Bøgeskoven bør bevares (1949); Chr. Berg og Edvard Brandes (1950); Tre Statsministre (Stauning -Buhl - Hedtoft) (1950); har skrevet talrige pædagogiske og politiske artikler i dagspressen og i fagskrifter.

Adresse: Åboulevarden 55, Århus.

SNOER Johan glarmester, R.; f. 23/5 1894 i Faaborg; søn af garver Theodor Snoer (død 1951) og hustru Emilie f. Petersen (død 1940); gift (25/11 1922) m. Thyra S., f. 3/3 1896 i Dragør, datter af styrmand Peter Holte (død 1897) og hustru Anna f. Eriksen.

Uddannelse som glarmester i Kbhvn., svendeprøve (sølvmed.) 1914; etableret egen forretning 1922.

Viceoldermand for Glarmesterlauget i Danmark 1939-43, oldermand 1943; formand for glarmester- og glasfagenes fællesudvalg; medl. af glarmesterfagets svendeprøvekommission, af bestyrelsen for fagskolernes fællesudvalg, af Håndværksrådet og af bestyrelsen for Det tekniske Selskabs skoler; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation (Kons. Folkeparti) 1954.

Adresse: Mågev. 88, Kbhvn. NV.

SODE-MOGENSEN Mogens professor, R.; f. 26/8 1913 på Frdbg.; søn af nationalbankkontrollør M P Mogensen (død 1937) og hustru Anna f. Sode (død 1922); gift (9/7 1937) m. Agnes S-M., f. 7/4 1915 i Maarum, datter af rentier Christian Edelberth Petersen (død 1956) og hustru Elna f. Christiansen.

Realeks.; praktisk mejeriuddannelse 1930-34; mejeribrugskand. 1937; privat-assist. hos prof. S Orla-Jensen 1937-42; student (privat dimit.) 1938: specialkursus i kemi, fysik og matematik 1938-41; mag. agro. 1941; afdelingsleder ved statens forsøgsmejeri, Hillerød 1942-46; studieophold ved Statens Meje-riforsok, Alnarp, Sverige 1946, afdelingsleder smstds sept. 1946; efter konkurrence professor i mejerikemi og mejeribakteriologi ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1947.

Formand for den kgl. veterinær- og landbohøjskoles jordbrugsafd. fra 1953; medl. af statens udvalg for tilsyn af statsaut. laboratorier, af statens mejeriudvalg, af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af bestyrelsen for Internationalt Mælkeriforbunds danske afd., af Commission Internationale pour l'Uni-fication des Méthodes d'Analyse du Lait et des Produits Laiters og af den nordiske metodikkomité til standardisering af levnedsmiddelanalyser; direktør for FAO Training Course in Dai-rying, Denmark 1956 arrangeret for fjernøstlige lande; formand for Foreningen af Magistre udgaaet fra Landbohøjskolen.

Har skrevet mejerividensk. artikler i Beretninger fra Statens Forsøgsmejeri og i inden- og udenlandske fagtidsskrifter, bl. a. artiklen »Bestemmelse af Ostens proteolytiske Spaltningsgrad med særligt Henblik paa Formoltitreringen« (1948) m. fl. i Meddelanden från Statens Mejeriforsbk Alnarp. Adresse: Hovmarksv. 52, Charlottenlund.

SODEMANN Franz underdirektør, civilingeniør; f. 30/9 1901 i Kbhvn.; søn af civilingeniør F C L Sodemann (død 1943) og hustru Thora f. Brabrand (død 1947): gift (23/2 1928) m. Kirsten S., f. 25/7 1903 i Randers, datter af apoteker Christian Klæbel (død 1941, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Anna f. Bruhn (død 1942).

Student (Metropolitanskolen) 1919; cand. polyt. (bygningsing.) 1925; studierejse til Czekoslovakiet, Italien, Frankrig og Belgien 1926; ansat i F L Smidth & Co„ A/S 1925, i Danalith, A/S 1932 (med ophold i Paris og London), adm. direktør i samme selskab 1934-39; ingeniør i A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik (ved Cementfabrikken Rørdal, Aalborg) 1939, underdir. i samme selskab (ved Cementfabrikken Dania ved Mariager) 1950 (ved Cementfabrikken Rørdal, Aalborg) fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Cementfabrikker 1952 og af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1957.

Adresse: Rafns Allé 7, Aalborg.

SOMMER-ANDERSEN H B amtmand, K. DM.; f. 9/3 1888 i Sønder Bork; søn af gårdejer L S Andersen (død 1907) og hustru Ane Marie f. Sommer (død 1926); ugift.

Student (Ribe) 1907; ved landbrug 1907-10; cand. jur. 1917; vikarassist. i finansministeriet og udenrigsministeriet 1917-19; sekretær i indenrigsministeriet 1919, i socialministeriet 1929; till. sagførerfuldm. 1918-23 og medarbejder ved landsoverskatterådet 1923-31; fuldmægtig i socialministeriet 1934, ekspeditionssekr. 1936, kontorchef 1938; amtmand over Ringkjøbing amt 1951.

Sekretær i aldersrentekommissionen af 1922, 1922-26; medl. af redaktionen af Sogneråds-Tidende 1924-51; medl. af bestyrelsen for Danmarks kristelige Studenterforbund 1927-28, næstformand 1928; formand for Helligaands sogns menighedsbørnehave 1948-51; medl. af Helligaands sogns menighedsråd 1949, næstformand 1950-51; formand for bestyrelsen for Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane.

Har forestået udgivelsen af K K Stein-cke's Haandbog i Forsørgelsesvæsen (3. udg. 1926).

Adresse: Rindumgaard pr. Ringkøbing.

SOMMERFELDT N B direktør; f. 7/9 1902 i Kbhvn.; søn af ingeniørkaptajn N B Sommerfeldt (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Ella f. Thomsen; gift (6/7 1927) m. Estrid S., f. 19/1 1904, datter af læge P Fergo (død 1926) og hustru Elna f. Larsen (død 1957).

Student (Vestre borgerdydskole) 1920; cand. phil. 1921; uddannelse i firmaerne N V Philips Gloeilampenfabrieken, Holland 1924, Philips Radio S.A.F., Paris, 1925 og The Philips Lamps Ltd., London 1926; ansat i A/S Axel Schou 1926-32, formand for bestyrelsen for dette selskab fra 1941; underdir. i A/S Philips Radio 1933 og i Philips A/S 1934; direktør og medl. af bestyrelsen for Philips A/S 1937, adm. direktør fra 1939, formand for bestyrelsen fra 1949. Medl. af hovedbestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektricitetsbranchen fra 1939, formand for hovedbestyrelsen fra 1956; medl. af bestyrelsen for Radiobranchens Kreditorforening fra 1949; medl. af bestyrelsen for A/S Kemovit fra 1945, af bestyrelsen for A P Hansens Maskinsnedkeri, A/S fra 1948, formand fra 1955 og af bestyrelsen for A/S Ingeniørfirmaet Con-stantin Brun fra 1955, formand fra 1956. Udenl. ordener: Ne.r.K.F.K.; N.O.N.4. Adresse: Niels Andersens V. 31, Hellerup.

SONNE Harding kammerherre, oberst, K.DM. HTH.p.p.; f. 3/9 1883 i Kbhvn.; søn af grosserer Edv. Chr. Sonne (død 1926) og hustru f. Berg (død 1919); gift (2/5 1913) m. Edel S., f. 23/8 1893 i Valby, datter af fabrikant van der Aa Kiihle (død 1902) og hustru f. de la Laing (død 1924).

Student 1900; sekondløjtn. 1905; pre-mierløjtn. 1907; kaptajn 1919; oberst-Iøjtn. 1931; oberst 1937; chef for 1. feltartilleriregiment 1938-45; kontorchef i krigsministeriet 1927-32; afsked 1945; leder af hærens krudtværk i Frederiksværk 1946-47; tilsynsførende med hærens musikkorps 1928-55 og med de danske krigergrave m. v. fra 1948.

Formand for Artilleriofficersforeningen 1939-42 og for Dansk Korforening 1944-56; æresmedlem af Feltartilleriforeningen, Kbhvn. og af Dansk Korforening.

Har bl. a. komponeret: Veterankantaten (1914, opført i Det kgl. Teater og rådhushallen i Kbhvn.).

Udenl. ordener: N.O.N.4.; S.V.23.

Adresse: Esrumkloster, Esrum.

SONNE H Chr. bankier, K1., Chr. X Fr. M.; f. 19/6 1891 på Knuthenborg; søn af forpagter Chr. Sonne (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Sophie Caroline Amalie f. Gøttig (død 1929); gift (10/11 1928) m. Carol S., f. 1/6 1909, datter af bladudgiver Vincent S Mulford og hustru Madeleine f. Day (død 1925).

Student (Herlufsholm) 1909; cand. phil. 1910; ansat hos D B Adler & Co., Kbhvn. 1909-12 og hos Fredk. Huth & Co., London 1912-17; medindehaver af Huth & Co., New York 1917-23; formand for bestyrelsen for firmaet Amsinck, Sonne & Co., New York 1923-55.

Ejer af Øbjærggaard pr. Lundby 1933-55.

Treasurer and Trustee i American Scandinavian Foundation; Chairman, Board of Trustees, National Planning Association, Washington; Trustee and Treasurer of The Twentieth Century Fund; Trustee of the Committee for Eco-nomic Development; chef for den amerikanske flygtningekommission i Tyskland 1950.

Har udg. The City 1914-15 (London. 1915); Whither America (1938); Enterprise Island (1949).

Adresse: 61 Broadway, New York 6,

N. Y., USA.

SONNE O E fh. amtsforvalter, R.DM.; f. 25/8 1886 i Nexø; søn af avlsbruger H K Sonne (død 1936) og hustru Ane Mathea f. Holberg (død 1927); gift (12/9 1917) m. Petra S., f. 16/3 1889 på Bornholm, død 1954, datter af proprietær, kaptajn Olaf L Koefoed, Eskilds-gaard i Pedersker og hustru Marie f. Koefoed.

Student (Rønne) 1906; cand. iur. 1912; fuldmægtig ved Merløse-Tudse herreder 1914; sekondløjtn. i sikringsstyrken 1914-16; sekretær i skattedepartementet 1916. fuldmægtig 1928; amtsforvalter i Maribo 1933-56.

Adresse: Grønnehave, Helsingør.

SONNE-HOLM Kjeld højesteretssagfører; f. 22/1 1914 i Helsingør; søn af adjunkt Hans Andreas Sonne-Holm og hustru Petra Marie f. Jensen; gift (4/6 1938) m. Isa S-H„ f. 24/8 1911 i Wien, datter af kontorchef Emanuel Lichtneger (død 1946) og hustru Louise f. Bauer.

Student (Helsingør) 1931; cand. jur. 1937; landsretssagf. 1941; højesterets-sagf. 1952; universitetsmanuduktør 1937 -43; medhjælper hos statsadvokaterne ved østre landsret fra 1945.

Adresse: Østerbrog. 116, Kbhvn. Ø.

SORENSEN Charles E direktør, K.; f. 7/9 1881 i Kbhvn.; søn af Soren Sorensen (død 1922) og hustru Christina f. Abrahamson (død 1934); gift m. Helen Mitchel S., f. 9/9 1882 i Detroit.

Kom til USA med sine forældre i 1885 og uddannedes efter endt skolegang i Buffalo i forsk, industrivirksomheder dels i Buffalo dels i Detroit; ansat i Ford Motor Company, Detroit 1904, avancerede her til vicepræsident og direktør, forlod denne stilling i 1944; valgtes s. å. til præsident og direktør i Willys-Overland Motors, Toledo, Ohio, Vice-Chairman og direktør smstds 1946 -56.

Adresse: 5185, North Bay Road, Miami Beach, Florida, USA.

SORGENFREI Theodor statsgeolog, mag. scient.; f. 8/12 1915 i Augustenborg; søn af smedemester Theodor Sorgen-frei (død 1948) og hustru Johanne f. Dominicussen; gift (7/2 1939) m. Inger S., f. 20/6 1914 på Frdbg., datter af fiske- og vildthandler Emil Petersen og hustru Esther f. Christiansen.

Student (Sønderborg) 1934; mag. scient. (geologi) 1941; afdelingsgeolog ved Danmarks geologiske undersøgelse 1942, statsgeolog 1954; rådg. geolog for Danish American Prospecting Co. 1946; ekspeditionsrejse til Nordvest-Grønland 1938; studierejser til fl. europæiske lande og Nord- og Mellemamerika.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening og redaktør af »Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening« 1943-48; medl. af den danske nationalkomité for International Water Supply Association fra 1952 og af den internationale geologiske »Commission on Stratigraphy« fra 1953; Danmarks delegerede ved XX internat, geologkongres i Mexico 1956; medl. af redaktionsudvalget for »Naturens Verden« fra 1957.

Har offentliggjort en række (ca. 20) vidensk. afhandlinger og artikler, bl. a.: Et geologisk Kort over Danmarks prækvartære Undergrund (1939): Marint Nedre-Miocæn i Klintinghoved paa AIs (1940); Træk af Alnarp Dalens geologiske Opbygning (1945); Efterforskningsarbejdet i Danmarks dybere undergrund (s. m. Albert Gregersen, 1951); Geologi og Vandboring (s. m. Ole Berthelsen, 1954); Geoelektriske Undersøgelser i Danmark og Skåne 1953 (1955); Lexique Stratigraphique International: Danemark (1957).

Adresse: Kvædev. 71, Virum.

SOYA Carl Erik forfatter, R,; f. 30/10 1896 i Kbhvn.; søn af maleren, professor Carl Martin Soya-Jensen (død 1912, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Ingeborg S-J., f. Sørensen, adopteret Hammer (død 1916); gift 1. gang m. Ester S., f. Sættern (ægteskabet opløst); 2. gang m. Agnes S., f. Zaar, adopteret Jørgensen.

Student (Metropolitanskolen) 1915; cand. phil. 1916: derefter free-Iancing journalist nogle år.

Har skrevet skuespillene: Parasitterne (1925-26); Hvem er jeg? (opført i Danmark, Sverige, Helsingfors, Prag, Budapest, Rom, Buenos Aires og Montevideo); Umbabumba (1934-35); tetralogien Blindebuk (bestående af: Brudstykke af et Mønster, To Traade. 30 Aars Henstand og Frit Valg); Efter (1947); Løve med Korset (1950); I den lyse Nat (1955); Petersen i Dødsriget (1956); Afdøde Jonsen (1957); skolekomedien: Den røde Vædske; hørespillene: Vi som er to (1952); Lille Far Skildpadde (1952): Spøgelse søges (1956); romanerne: Min Farmors Hus, et Tidsbillede (1943), Sytten, Erindringer og Reflektioner (1954-55); eventyrsamlingerne: Hvis Tilværelsen keder Dem — (1952); Blodrødt og Blegrødt (1955). -Udvalgte Værker I-VI (1956). Desuden: noveller, hørespil, film, aforismer og digte; fl. oversættelser, især fra svensk og fransk.

Drachmann-Legatet og Det Anckerske Legat 1940; Holberg-medaljen 1947; Henrik Pontoppidans Mindelegat 1949: Gyldendals Herman Bang Legat 1950; Henri Nathansens Forfatterlegat 1954; Kollegernes ærespris 1956; æresmedlem af Gustav Wied Selskabet.

Adresse: Chr. d. X. Allé 100. Lyngby.

SPAGER Jørgen direktør. civilingeniør; f. 1/7 1906 i Kbhvn.; søn af grosserer Richard Pedersen (død 1912) og hustru skoleinspektør Ingeborg Spager (død 1954); gift 1. gang (23/7 1932, ægteskabet opløst) m. Grethe S., f. 8.3 1912 i V-Brønderslev, datter af afdøde manufakturhandler Holger Sinding og hustru Katrine f. Nielsen; 2. gang (254 1946) m. Inge S., f. 14/11 1923 i Birkerød, datter af revisor Harry Vibe-Kierulff og hustru Ebba f. Klint Jacobsen.

Student (Sortedam. gymn.) 1924; cand. polyt. 1929; ingeniør ved A/S M. B. C. International Road Co., Kbhvn. 1929, ved A/S Dansk Svovlsyre- og Su-perpnosphat-Fabrik's anlæg i Nørresundby, Aalborg, Fredericia og Kalundborg 1929-38; driftsingeniør ved A/S for Kemisk Industri's Fabrik i Kastrup 1938-39; fabriksbestyrer smstds 1939-43; un-derdir. i A/S for Kemisk Industri og AS Dansk Glasuldfabrik, Kbhvn., 1943, direktør smstds 1947-51; Joint Manag-ing Director i Andersen & Bruun (Eng-land) Ltd. Slough, Bucks., England, 1951-53; adm. direktør for Å/S Andersen & Bruun's Fabrikker, Kbhvn. fra 1954.

Næstformand i Foreningen af Arbejdsgivere ved Kastrup Havn 1939-46; med!, af bestyrelsen for Foreningen af Isole-ringsfabrikanter Øst for Storebælt 1947-51 og for Foreningen af Fabrikanter af danske Varmeisoleringsmaterialer 1947-50; medl. af bestyrelsen for A/S Andersen & Bruuns Fabriker fra 1949, for Andersen & Bruun (England) Ltd. fra 1951, for Impact Extrusions Ltd., Feltham, England fra 1951 og for A/S Andersen & Bruun Machine Company fra 1953; Commissaire i Société Beige Brevets Bruun S'A, Anvers, Belgien 1951-53; medl. af bestyrelsen for Fabrikant Otto Johannes Bruun's Fond fra 1955 og for A/S Frdbg. Metalvarefabrik fra 1957.

Adresse: Høeghsmindev. 73, Gentofte.

SPALK Richard Jensen fabrikant, civilingeniør; f. 23/1 1902; søn af fabrikant Hans Jensen (død 1940) og hustru Else Marie f. Jensen (død 1941); gift (6 11 1930) m. cand. mag. Tora S., f. 11/7 1906 i Hornslet, datter af dyrlæge Hans Andersen og hustru Kirsten Marie f. Laursen (død 1953).

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) '922; cand. polyt. 1929; ansat hos A S Burmeister & Wain 1929, A/S Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik s. å. og A/S Rud. Kramper & Co. Horsens 1931; ansat i faderens trikotagefabrik 1933, overtaget denne virksomhed efter forældrenes død og siden 1942 videreført virksomheden u. firmanavnet Hans Jensens Eftf. ved Rich. Jensen Spalk.

Medl. af bestyrelsen for Textilfabri-kantforeningen fra 1945 og af forretningsudvalget for samme fra 1946, næstformand i foreningen fra 1956; formand for udvalget for textilterminologi fra 1950; medl. af bestyrelsen for Midt-jydsk textilskole, Herning fra 1944;

medstifter af A/S Midtjydsk Farveri, Ikast, formand for selskabets bestyrelse fra 1944. Adresse: Kirkeg. 7. Ikast.

SPANG-HANSSEN Esbern kontorchef, R. DM.p.p.; f. 30/12 1884 i Kbhvn.; søn af højesteretsdommer Cato Spang Hanssen (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Thyra Marie f. Petersen (død 1925); gift (23/6 1919) m. Karen S-H., f. 27/2 1893 i Aalborg, død 1955, datter af havneingeniør Niels Høeg (død 1915, se Kraks Blå Bog 1915) og hustru Bertha f. Schou (død 1938).

Student (Metropolitanskolen) 1902; cand. mag. 1910; assistent u. folkeuni-versitetsudvalget 1909-21; assistent ved universitetets filologisk-historiske laboratorium 1910-16; bibliotekar smstds 1916-21; sekretær ved eksamenskom-missionen for studentereks. 1910-21; sekretær for Carlsbergfondets direktion 1913, kontorchef 1931-55; inspektør ved kunstakademiet og slotsforvalter ved Charlottenborg 1921-31.

Sekretær for Filologisk-historisk Samfund 1904-19, formand for dette fra 1919; redaktør af »Studier fra Sprog-og Oldtidsforskning« fra 1916; medl. af bestyrelsen for Folkeuniversitetsfor-eningen i Kbhvn. 1919-49; generalsekr. ved 8. nordiske filologmøde i Kbhvn. 1935; æresmedlem i Klassisk-filologiska Sallskapet i Lund 1937.

Har skrevet: Oskar Siesbye og har.s Breve (1948); Under Madvigs Auspicier (1952); afsnittet »Organisation og Administration 1904-31« i værket »Det kgl. Akademi for de skønne Kunster 1904-1954«.

Udenl. ordener: C.H.L.5.; I.Kr.5.; Ju.St.S.3.; Po.P.R.4.; S.V.31.

Adresse: Banev. 11, Charlottenlund.

SPANG-HANSSEN Torben fh. landsdommer, K.DM.; f. 29/12 1882 i Kbhvn.; søn af højesteretsdommer Cato Spang Hanssen (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Thyra Marie f. Petersen (død 1925); gift (15/6 1916) m. Ebba S-H., f. 9/9 1895 på Skt. Croix, datter af plantageejer Herluf Arendrup (død 1901) og hustru Maggie f. Bell (død 1908).

Student (Metropolitanskolen) 1900; cand. jur. 1906; ansat i justitsministeriet 1908; fuldmægtig og ekspeditions-sekr. smstds 1918; dommer i Kbhvns byret 1920; dommer i østre landsret 1933-52.

Værgerådssekr. 1906-13; sekretær ved mæglingsrådet for kommunal lægehjælp 1915-20; chef for den overordentlige kommissions juridiske sekretariat 1917 -21: forretningsfører for apotekerfonden og bestyrer af Apotekernes Forsør-gelseskasse for Enker og Børn 1914-32; formand for afviklingskassen for salgbare apoteksprivilegier 1932-54; medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1931-39 og af priskontrolrådet 1937-55,

Medudgiver af: Den danske Apotekerlovgivning 1917 og 1935.

Adresse: Skt. Thomas Allé 2, Kbhvn. V.

SPANGENBERG C F direktør, civilingeniør; f. 11/10 1892 i Kbhvn.; søn af kordegn C F Spangenberg (død 1937) og hustru f. Madsen; gift (26/12 1916) m. Ella Helene S., f. 5 4 1895 i Søllested, datter af hotelejer Johan Rasmussen (død 1928) og hustru Dorthea f. Jensdatter (død 1922).

Cand. polyt. 1914; tilsynsførende med havneanlæg m. m. i Sakskøbing 1914-15; ingeniør ved Kbhvns havnevæsen 1915-19; havneing. smstds 1919-35: studierejse i Amerika vedr. bro- og havneforhold 1934; tekn. direktør for AS Ny Kalkbrænderi fra 1935 og till. for AS Kbhvns Mørtelværker og A/S Farum Sten- og Gruskompagni fra 1939.

Medl. af bestyrelsen for A/S Kbhvns Mørtelværker fra 1937, for AS De jyd-ske Kalkværker fra 1937, for AS Fa-briken Pankas fra 1939, for AS Farum Sten- og Gruskompagni fra 1950 og for A/S C Langballe & Søn fra 1954; medl. af bestyrelsen for J Hendriksen og Hustrus Stiftelse fra 1927 og for Kalk-og Teglværksforeningen af 1893 fra 1937; medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1937-46.

Adresse: Henningsens Allé 58, Hellerup.

SPARRING-PETERSEN Gunnar sognepræst; f. 31/7 1900 i Kbhvn.; søn af bagermester Hans Emil Petersen og hustru Gyda f. Sehmitt; gift (22/4 1926) m. Bertha S-P., f. 16/12 i Nykøbing M., datter af rådsformand, dommer Emil Hvidberg (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Elisabeth f. Friis (død 1956).

Student (Østre borgerdydskole) 1919; cand. theol. 1926; kaldskapellan ved Enghave kirke s. å.; resid. kapellan smstds 1933; sognepræst ved Brønshøj kirke 1936.

Sekretær for den danske afd. af Kirkeligt Verdensforbund 1923-48; medl. af sammes internationale forretningsudvalg (The World Alliance for Promoting international Friendship through the Churches) fra 1937; sekretær i Kbhvns præstekonvent 1930-36; medl. af forretningsudvalget for Dansk Fredsfor-ening fra 1934, ex officio af Kirkernes internationale Fællesråd (Universal Christian Council) 1934-37, af Det økumeniske Fællesråd i Danmark fra 1939, af styrelsen for den svenske Sigtunastif-telses nordisk-økumeniske institut fra 1940, af komitéen til opførelse af en dansk kirke i Paris og af komitéen for Fredsvenners Hjælpearbejde 1944; Socialdemokratiets folketingskandidat i Store Heddinge-kredsen 1945 og 1947; dansk præst i Stockholm og formand for de danske præster i Sverige 1945;

medl. af forældrerådet ved Chrsthavns gymnasium 1946-50, ved Efterslægtselskabets skole 1950-55; medl. af selskabet Pro Fide et Christianisme fra 1946 og af bestyrelsen for Den internationale højskole i Helsingør 1947; censor i religion ved seminarieeks. fra 1949.

Redaktør af Kirken og Freden 1926-30; medl. af redaktionskomitéen for det skandinaviske økumeniske tidsskrift Kristeligt Fælleskab 1930-46; har udg.: Med Gestapo i Hælene (1945); redaktør af Danmarks Ufredsaar (1947); artikler i bøger, tidsskrifter og dagspressen; oversættelser; redaktør af Kirke og Sogn i Fortid og Nutid fra 1951.

Adresse: Brønshøj Kirkev. 6, Kbhvn.

Brh.

SPARSO Gunnar provst, R.; f. 26/7 1889 i Skader ved Randers; søn af førstelærer Chr. Sørensen Sparsø (død 1939) og hustru Elna Marie f. Dyhrberg; gift (12/11 1918) m. Ellen S., f. 25/4 1892 i Århus, datter af kantor A J Andersen (død 1929) og hustru Karoline f. Jensen (død 1936).

Student (Viborg) 1908; cand. theol. 1914; leder af Kirkelig Ungdomsforening, Grundtvigs Hus 1914-15; sekond-løjtn. ved infanteriet 1916; ordineret kateket ved Frederikskirken 1917; ordineret medhjælper ved Davidskirken 1918; kaldskapellan smstds 1921; sognepræst i S-Vissing-Voerladegaard 1921-32; provst for Tyrsting-Vrads herreders provsti 1929-32; sognepræst i Søllerød 1932; provst for Sokkelund herreds provsti 1942, for Sokkelund herreds østre provsti 1952.

Formand for Studenterkredsen 1917-19; medl. af bestyrelsen for Plejehjems-foreningen for Århus stifts sydlige del 1929-32; formand for Vestbirkegnens hovedkreds af De danske Ungdomsforeninger 1928-32, for Søllerød menighedsråd fra 1932, for Søllerød menig-hedspleje fra 1932, for børneværnet i Søllerød kommune 1937-41 og for Søllerød skolekommission 1937-43; medl. af forældrerådet ved Holte gymnasium 1938-48; formand for kommissioner i Kbhvns og Roskilde stifter til afløsning af kirketiendeejernes vedligehol-delsespligt fra 1943; medl. af kirkeministeriets udvalg af 1953 vedr. Kbhvns omegns kirker.

Adresse: Søllerød præstegård pr. Holte.

SPERLING Jons. direktør; f. 16/3 1899 i Århus; gift (21'9 1928) m. Louise S., f. Tønder.

Ophold på Den internationale højskole i Helsingør og i et år på Fircroft College i England; oprindelig jord- og betonarbejder; arbejdede for danske firmaer i Norge 1918-19, i Moskva 1921-22 og som fyrbøder og smører i ØK; journalist ved Klokken 5 1928; redak-tionssekr. ved Nordsjællands Social-De-mokrat 1930; medarbejder ved Social-Demokraten i Kbhvn. 1935; direktør for »Folke Ferie« fra 1938.

Medl. af Turistrådet, af Det internationale Arbejdsbureaus ferie og fritids-komité, af socialministeriets ferieudvalg og af bestyrelsen for Dansk-Engelsk Selskab.

Adresse: Hans Egedes G. 23,

Kbhvn. N.

SPLETH Gustov Johannes fh. civildommer, R.DM.; f. 26/12 1870: søn af godsforvalter Frederik Spletti (død 1918) og hustru Louise f. la Cour (død 1913); gift (30/1 1903) m. Elisabeth S„ f. 17/10 1881, datter af grosserer C A Brink-mann, Kbhvn. og hustru Mathilde f. Krogh.

Student (Roskilde) 1888; cand. jur. 1895; amtsfuldm. i Hjørring 1896, i Holbæk 1899; byfoged i Thisted og herredsfoged i Hilledslev-Hundborg herreder 1918, dommer smstds 1919; civildommer i Århus 1930-40.

Formand for fredningsnævnet for Århus amtsrådskreds 1935-40.

Adresse: Tjørne Allé 4, Aabyhøj.

SPLETH Poul August landsdommer, R1.; f. 9/4 1907 i Holbæk; søn af fh. civildommer Gustav Johannes Spleth (se denne).

Student (Aalborg) 1924; cand. jur. 1931; fg. sekretær i justitsministeriet og dommerfuldm. i Århus s. å.; politifuldm. i Tønder 1933; sekretær i justitsministeriet 1935, fuldmægtig 1939, ekspedi-tionssekr. 1942; dommer i vestre landsret 1944.

Adresse: H C Andersens V. 20, Viborg.

SPL1ID Otto Fredrik proprietær, R.; f. 14.5 1874 på Poulholm; søn af cand. jur., proprietær F L Spliid (død 1891) og hustru f. Hansen (død 1901); gift 1. gang (3/10 1907) m. Cecilie S., f. 24/3 1886, død 1918, datter af landinspektør O N Monrad og hustru Kirstine f. Lyse (død 1919); 2. gang (2/10 1920) m. Astrid S., f. 24 5 1895, død 1946, datter af proprietær Jensen, Skaarupgaard, og hustru Karen f. Petersen.

Uddannelse ved landbrug og mejeri; forvalter på forsk, større gårde; bestyrer af fødegården 1899-1906, ejer fra 1906.

Formand for hoveriafløsningen i 7. landstingskreds; medstifter og medl. af forretningsudvalget for Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening 1901, formand 1902-47, derefter æresmedlem; medstifter af Blære Andelsmejeri 1900, formand i 13 år; medl. af Aalborg amtsråd 1908-26: taksator for umyndiges midler 1908-43; medl. af Andelsudvalget til 1945; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Andelsbanken A. m. b. A. 1925-45 (formand i 10 år); formand for kredsledelsen og tilsynsførende for Andelsbankens fiiialkontor i Aalborg i 20 år; forretningsfører for Det danske Hedeselskab; medl. af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti til 1926; medl. af

Blære Ejdrup sogneråd i 8 år, af menighedsrådet og skolekommissionen i 30 år (formand i fl. år) og af det kirkepolitiske udvalg fra 1931 til dets opløsning.

Adresse: Poulholm pr. Blære.

SPONNECK Wilhelm rigsgreve, kammerherre, oberst, K.DM., HTH.p.p.; f. 14/7 1888 i Haines Falls, Green County, N. Y., USA; søn af gesandt, gehejmekonferens-råd, kammerherre, rigsgreve Wilhelm Sponneck (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru, dekanesse for Vallø adelige stift Margrete Sponneck f. komtesse Brockenhuus-Schack (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932); gift (24/6 1922) m. Eva S., f. 25/11 1894 på Kjærstrup på Lolland, datter af godsejer M W Fri-derichsen (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Hedvig f. Jungersen (død 1951).

Student (Østersøgades latin- og realskole) 1907; sekondløjtn. 1910; premier-Iøjtn. ved dragonerne s. å., ved gardehusarerne 1912, i generalstaben 1917-19; ritmester 1919; tjenesteophold i den franske hær 1919-20; krigsministeriel motorsagkyndig 1933; oberstløjtn. og chef for trainafd. 1934; chef for jydske dragonregiment 1938; chef for trainafd. 1941; oberst 1943; militærattaché ved den danske ambassade i London 1945-48; chef for grænsekommandoet 1948; fg. chef for region III 1949; afsked 1950. Udenl. ordener: B.L.5.; Fi.H.R.31.; I.Kr.4.; S.Sv.3!.; S.V.31. Adresse: Viggo Rothes V. 3, Charlottenlund.

SPORON-FIEDLER Axel C F gesandt, K.DM.p.p.; f. 13/12 1890 på Bonderup; søn af hofjægermester Frederik Sporon-Fiedler til Nordskov (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Anna Sophie f. Holm (død 1951); gift (20/12 1921) m. Karen Frederikke S-F. (dekoreret med Chr.XFr.M.), f. 21/12 i Århus, datter af konsul i Kairo, øjenlæge, dr. med. Justi-nus Eriksen (død 1918. se Kraks Blå Bog 1918) og hustru f. Nødager (død 1920). Student (Odense katedralskole) 1908; cand. jur. 1916; assistent i udenrigsministeriet 1916; fg. fuldmægtig 1920; vicekonsul i New York 1920; fg. konsul i Montreal 1921; legationssekr. i Washington 1921; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1922; legationssekr. i Haag 1923-27; atter fuldmægtig i ministeriet 1927; udsendt konsul i San Francisco 1930, generalkonsul 1939; afskediget 13. maj 1941, genansat 8. maj 1945; rådgiver for den danske delegation ved De Forenede Nationers konference i San Francisco juni 1945; delegeret ved forberedelseskom-missionens første møde dersteds; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Teheran 1947-30. sept. 1957; till. akkrediteret i Bagdad 1949-53 og i Karachi 1949-30. sept. 1957; ambassadør i speciel mission ved Shah Reza's bisættelse i Shah-Abdul-Azim. Iran, maj 1950, ved kong Faisal II af Irak's kroning i Bagdad, maj 1953 og ved proklamationen af republiken Pakistan i Karachi, marts 1956; til tjeneste i udenrigsministeriet fra 1. okt. 1957.

Formand for komitéen for den danske udstilling på Verdens-Udstillingen i San Francisco 1938-39; medl. af bestyrelsen for Danish Old People's Home (»Alders-ly«), San Raphael, California 1930-47.

Uden!, ordener: Ik.F.H.Kr.M.; I.Kr.4.; Ir.H.l.; N.O.N.4.; U.F.K.3.; Ø.r.K.2.

Adresse: Legation Royale de Danemark,

Avenue Copenhague, Teheran, Iran (fra

l.okt. 1957: Udenrigsministeriet, Christansborg, Kbhvn. K.

SPOTOFT Johs. overkirurg, dr. med.; f. 15/6 1906 på Langeland; søn af gårdejer H Chr. Hansen Spotoft (død 1950) og hustru Maren f. Andersen (død 1941); gift (29/12 1934) m. tandlæge Elly S., f. 6/8 1909 i Aalborg, datter af direktør S P Kjær og hustru Ella f. Petersen (død 1951).

Student (Odense kathedralskole) 1926; med. eks. 1933; dr. med. 1945; uddannet ved forsk, hospitalsafdelinger i Odense, Kbhvn., Rønne og Aabenraa; 1. reservelæge og senere afdelingslæge i Odense; overlæge ved amts- og bysyge-huset i Kalundborg 1949, overkirurg smstds fra 1954; forsk, studierejser, bl. a. til USA 1946.

Suppleant i lægelovens § 14 råd fra 1951.

Har skrevet: Sømbehandling af Laar-halsbrud (disputats, 1945) samt talrige kirurgiske tidsskriftartikler.

Adresse: Nørre Allé 36, Kalundborg.

SPRECHLER Harald VVadum direktør, K.DM.,M.T.Kha.p.p.; f. 13/1 1893 i Nørre Saltum; søn af apoteker U F J Sprechler (død 1928) og hustru f. Wadum (død 1945); gift (8/9 1915) m. Ellen S., f. 29/3 1891 i Kbhvn., datter af kaptajn V Palslev (død 1941) og hustru Betty f. Schiellerup (død 1930).

Student (Roskilde) 1910; premierløjtn. 1914-19; kontorchef i forsikringsaktie-selskaberne Nordisk Auto, Cimbria og »1908« 1919; forretningsfører i samme selskabers likvidationsboer 1922, senere till. i Forsikringsakts. Orion og Gæa's likvidationsboer; likvidator i Forsikrings-akts. Univers; adm. direktør i Forsikrings-Akts. Danske Phønix 1925-31; un-derdir. i Det forenede Danske Livsforsikrings-Akts. Hafnia 1931, vicedir. 1932, direktør 1933, formand for direktionen 1936.

Formand for Assurandør-Societetets komité 1955-57 (medl. 1934-57) og for bedømmelsesudvalget i Assurandørernes fælleskartotek 1945-57 (medl. af udvalget fra 1935); medl. af bestyrelsen for Forsikringsvæsenets Akkvisitørskole; næstformand for Erhvervenes Oplys-ningsråd 1951-57; formand for Livs- og Genforsikringsakts. Dana; medl. af repræsentantskab og kontrolkomité i Forsikrings-Akts. Danske Phønix og af be-

styrelsen for A/S Pensions- og Livrente-institutet af 1919; medl. af det af handelsministeriet nedsatte udvalg af 15. okt. 1952 vedr. en teknisk gennemgang af forsikringstilsynslovene; formand for Skt. Lukasstiftelsen fra 1947 (medl. af styrelsen fra 1937) og for Roskildenser-Samfundet 1947-56 (medi. af bestyrelsen 1923-56); medl. af kuratelet for Det kgl. Vajsenhus 1940; medl. af repræsentantskabet for foreningen Norden: medl. af bestyrelsen for Kaj Munks Mindefond 1941-57 og for Major Anders Lassens Mindefond; formand for Livsforsikringsselskabernes Forening 1937-51 (medl. af bestyrelsen fra 1936); medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Ulykkesforsikrings Forening 1929-32, af bestyrelsen for Dansk Forening for international Mo-torkøretøjsforsikring 1929-32; formand for Forsikringsforeningen i Kbhvn. 1938-42, medl. af hovedbestyrelsen 1930-36; formand for Forsikringsforeningens bibliotek 1933-38; medl. af bestyrelsen for Assurandørernes Gaard 1934-52; næstformand for bestyrelsen for Kristeligt Dagblad 1935-41; medl. af Finlandshjælpens arbejdsudvalg 1940-50, af Dansk-Indisk hjælpekomité 1951-52, af kredsbestyrelsen for Kbhvn. for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1937-55 og af bestyrelsen for Assurandørernes Pressebureau 1950-55.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.31.; Fi.L.22.; S.N.3.

Adresse: Ole Olsens Allé 14, Hellerup.

SPÄRCK Ragnar professor, dr. phil., R'., FM. i sølv; f. 5/8 1896 i Hjørring; søn af amtsforvalter J A Sparck (død 1903) og hustru Ida f. Gisiko (død 1940);.gift (18/9 1920) m. Mette S., f. 21/8 1899 i Kbhvn., datter af overlæge Johannes Wandall (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Rigmor f. Wandall.

Student (Sorø) 1914; mag. scient. 1919; assistent ved zoologisk museum 1918, amanuensis 1921; till. medarbejder ved biologisk station fra 1919; dr. phil. 1925; privatdocent ved universitetet 1926; professor i zoologi ved Kbhvns universitet 1937; formand for museumsrådet for zoologisk museum 1937 og for bestyrelsen for havbiologisk laboratorium, Frederikshavn s. å.; bestyrer af institut for sammenlign, anatomi 1946-53; undersøgelser i Sydfrankrig og Holland 1924-25, ved Færøerne 1926, i Middelhavet 1930 (Dana ekspeditionen), på Island 1931, ved Øst-Grønland 1932 (treårs-ekspedition til Chr. X's Land), i Congo 1946-47 (universitetets centralafrikanske ekspedition), ved Syd-Afrika 1950-51 (Gaiathea-ekspeditionen).

Medl. af bestyrelsen for Dansk Naturhistorisk Forening 1918-39, sekretær 1918-34, formand 1934-39; medl. af bestyrelsen for Biologisk Selskab 1929-50, sekretær 1934-50 og af bestyrelsen for Zoologisk Have fra 1941, næstformand fra 1946; næstformand for Danmarks Akvarium fra 1948; bestyrer af H C Wegges Mindelegat for Zoologer fra 1946; medl. af styrelsen for Dansk Ekspeditionsfond fra 1948; formand i bestyrelsen for Professor Johs. Schmidts Legat for Havforskning fra 1952; medl. af universitetets stipendieudvalg fra 1956 og af bestyrelsen for Ingeniør Ad. Clements Legat fra 1956; næstformand i Studentersamfundet 1923-24, formand i 1929; medl. af naturfredningsrådet 1929, fg. formand fra 1949; medl. af folkeuniversitetsudvalget, af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland og af dennes forretningsudvalg, af bestyrelsen for universitetets arktiske station, af statsskovenes reservatudvalg og af reservatrådet; medl. af komitéen for Dansk Peary Land-ekspedition; næstformand i komitéen for Gala-theaekspeditionen; korresp. medl. af So-cietas pro Flora et Fauna Fennica, Helsingfors 1941, af Entomologiska Foreningen, Helsingfors 1943, af Soeietas Zoologica Botanica Fennica Vanamo, Helsingfors 1946 og af Tromsø museum 1947; Foreign Member, Zoologicai So-ciety, London 1946; æresmedlem af So-cieté Zoologique Royale de Belgique 1954, af Dansk Naturhistorisk Forening og Dansk ornithologisk Forening 1956; medl. af Kungl. Fysiografiska Sållska-pet, Lund 1955, af Det norske Videnskabs-Akademi 1956, af Kungl. Veten-skaps Societeten, Uppasala 1956 og af Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssam-hallet, Goteborg 1956; medl. af den permanente komité for de internationale zoologkongresser; præsident for den 14. internationale zoologkongres 1953; præsident i den zoologiske sektion af International Union of Biological Sciences; medl. af komitéen for udgivelse af Zoological Record; præsident for den internationale naturfredningsunions V tekniske møde 1954 og for unionens komité for beskyttelse af arktisk fauna.

Litterære arbejder: Havets Udforskning i det 19. Aarh. (1924); Undersøgelser over Østersens Biologi i Limfjorden I (disDutats, 1925), II-IV (1927), V (1928), VI-VIII (1929), IX (1931), X (1933), XI (1935), XII (1950); Nordens Dyreverden (1926-28); Dansk Naturhistorisk Forening 1833-1933 (1933); Den danske Dyreverden (1940, 2. udg. 1942); Zoologisk Museum gennem tre Aarhundreder (1945); Japetus Steenstrup (1948); en række zoologiske afhandlinger i forsk, tidsskrifter; medudgiver af Galatheabogen og Gaiathea Reports; redaktør af Zoology of the Faroes, af Ringkøbing Fjords Naturhistorie, af Danish Scientific Investi-gations in Iran og af Danish Review of Game Biology.

Adresse: St. Kannikestr. 11. Kbhvn. K. STAARUP Htsns A havnedirektør; f. 6 8 1888 i Vestervig; søn af bogholder Hans Staarup (død 1917) og hustru Dorthea f. Lundsby (død 1941); gift (6/8 1933)

m. Petra S., f. 141 1896 i Lemvig, død 1953, datter af læge Anders Andersen (død 1925) og hustru Magdalene f. Smith (død 1939).

Student (Århus katedralskole) 1906; cand. phil. 1907; cand. polyt. 1912; ingeniør ved forsk, firmaer i Tyskland 1912-18, hos Christiani & Nielsen, Kbhvn. 1918-19 og ved samme firmas filial i Oslo 1919-24; ansat ved Århus havnevæsen 1924, afdelingsing. 1931, havneing. 1948, havnedir. 1955.

Adresse: Skovv. 4B, Århus.

STAGAARD Jens oberst, slotsforvalter, K.DM.,HTH.p.p.; f. 2/9 1837 i Vamdrup; søn af skomagermester Peter Stagaard (død 1915) og hustru Ellen f. Liinow (død 1928); gift (4 10 1919) m. Marguerite S., f. 30 4 1893 i Kbhvn., datter af vekselerer Edm. S Henriques (død 1910, se Kraks Blå Bog 1910) og hustru Ebba f. Holm (død 1938).

Premierløjtn. 1915; kaptajn 1928; stabschef hos generalinspektøren for artilleriet 1935; oberstløjtn. 1938; chef for 1. artilleriafd. 1939-45; oberst 1945; chef for artilleriets befalingsmandsskoler s. å.; chef for 1. feltartilleriregiment 1946; afsked 1949; slotsforvalter ved Kronborg slot 1950.

Formand for Artilleriofficersforeningen 1946-48; medl. af fællesbestyrelsen for den af hærens faste befalingsmænd o. 1. oprettede understøttelsesforening; næstformand i Kbhvns Amts Skyttelaug 1939-49. Udenl. orden: N.O.N.3. Adresse: Kronborg, Helsingør. Sommerbolig: Vester Lyng pr. Nykøbing Sjæll. STAGE Kai kontorchef, R.; f. 29/4 1902 i Kullerup; søn af sognepræst Nicolai Stage (død 1938) og hustru malerinden Edma Frolich Stage; gift (13/12 1942) m. Solveig S., f. 3/1 1914 i Høsterkøb, datter af ingeniør Aage Westenholz (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Ellen f. Grut (død 1951).

Student (Herlufsholm) 1920; cand. jur. 1927; dommerfuldm. i Holbæk 1929-30; sekretær i handelsministeriet 1933, kontorchef 1952. Adresse: Parkvænget 31, Charlottenlund. STAGSTED Car! direktør; f. 17/4 1891 i Hjørring; søn af dyrlæge A Jensen og hustru Johanne f. Stagsted.

Uddannelse i statstelegrafen og i Mar-coni Compagniet i Antwerpen; derefter handelsuddannelse: stiftede firmaet Schou & Stagsted 1918; stiftede A'S De forenede Musikhuse 1921; forretningsfører for Polyphon 1923-28; stiftede AS C Stagsted & Co. 1928; direktør i dette selskab og generalrepræsentant for Co-lumbia i London 1928-33; siden eget firma. Adm. direktør for Danske Kolonial Grossisters Centralkontor Dagrofa 1937-55, derefter kommitteret; medl. af bestyrelsen og adm. direktør i A/S United Nordic Importers (UNIL) til 1955, derefter kommitteret; medl. af bestyrelsen for forsk, selskaber.

Medstifter af Dansk Forening af Importører af britiske Varer (British Import Union), formand for samme 1930-37, derefter æresmedlem; medstifter af Foreningen af Importører i Grammofonbranchen, æresmedlem 1946; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1930-51; medl. af bestyrelsen for Sundbyve-ster fritidshjem.

Udenl. orden: Stb.B.E.3.

Adresse: Fair Hill, Grønnev. 117, Virum.

STAGSTED Peter direktør, konsul, R.; f. 2/4 1894 i Hjørring; søn af smedemester, vognfabrikant Chr. Jensen (død 1919) og hustru Marie f. Stagsted (død 1953); gift (11/12 1923) m. Gerda S„ f. 1/7 1900 i Odense, datter af fabrikant Herman Mogensen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Carla f. v. Kohl (død 1947).

Student (Hjørring) 1912; cand. phil. 1913; studerede medicin; derefter handelsuddannelse; ekspeditionssekr. i Com-mission Internationale du Slesvig 1919; tjenstg. i udenrigsministeriet i 3 år; vicekonsul ved gesandtskabet i Konstantinopel; afsked 1925; ansat i A/S De Danske Bomuldsspinderier 1925, kommitteret 1930, direktør 1939, formand for direktionen 1949.

Medl. af bestyrelsen for A/S De Danske Bomuldsspinderier fra 1930; medl. af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Skandinavia fra 1950 og for A/S B Muus & Co.; formand for Grundejerforeningen Vejby Strand fra 1936; kasserer for Kong Christian IX's og Dronning Louise's jubilæumsasyl 1947-50; medl. af bestyrelsen for Foreningen for National Kunst fra 1951. formand fra 1955; formand for børneinstitutionen Spindegaarden.

Adresse: Amaliev. 10, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Strandhøjen, Vejby Strand.

STAHL Christian direktør for statsfrøkontrollen, R.p.p.; f. 29/3 1892 i Løve; søn af branddirektør, gårdejer N P F Stahl (død 1909) og hustru Kirsten f. Larsen (død 1935); gift (7,7 1922) m. Ingeborg S., f. 18/4 1900 på Næsgaard ved Stubbekøbing, datter af forstander H J Rasmussen (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Christine f. Jepsen (død 1954).

Ved praktisk landbrug til 1913; assistent ved planteavlsarbejdet i Djurslands samvirkende Landboforeninger 1913; ophold på landbrugsskole og militærtjeneste 1914-15; landbrugskand. 1917; videre studier ved landbohøjskolen 1922-25; studieophold ved statsfrøkontrollen i Holland 1927 og i Skotland 1930; lærer ved Den Classenske agerbrugsskole på Næsgaard 1917-20; ansat ved statsfrøkontrollen 1920, inspektør 1926, direktør 1937.

Formand for landbrugsministeriets udvalg vedr. ind- og udførsel af frø fra 1938; sekretær i frøkontrolkommissionen 1937-48; medl. af bestyrelsen for Den internationale Frøkontrolassociation fra 1937, fra 1950 associationens sekretær og redaktør af dennes tidsskrift: Pro-eeedings of the International Seed Testing Association; formand for Landbrugskandidaternes Klub 1921-23; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugskandidater 1938-46 og for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1942; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945, formand for dettes gruppe VI og medl. af akademirådet 1948-54 (2. vicepræsident 1953-54); formand for Foreningen af Tjenestemænd ved Institutioner under Landbrugsministeriet og Fiskeriministeriet fra 1946.

Har skrevet: Plantedyrkning - Vejledning for Elever i den landbrugsfaglige Aftenskole; samt en række faglige beretninger og afhandlinger i forsk, tidsskrifter; redaktionssekr. ved Landbrugets Ordbog, 3. udg.

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Thorvaldsensv. 57, Kbhvn. V.

STAHL Einar direktør for maskinistundervisningen, civilingeniør, R\,HTS.; f. 16/1 1898 i Odense; søn af fabrikant K A Stahl (død 1921) og hustru Johanne Elise f. Bruun (død 1921); gift (24/11 1925) m. Magda S„ f. 2/6 1903, datter af fabrikant Jul. W Friis (død 1941) og hustru Betty f. Larsen (død 1936).

Uddannet på ingeniørafd. på søværnets kadetskole og på Danmarks tekniske højskole; ingeniørassist. i søværnet 1922; i nr. som maskinmester III 1923; ved un-dervandsbådsdivisionen 1924-29; eand. polyt. 1931; ved kystdefensionen 1932-37; ingeniør i søværnet 1933; lærer i ma-skinlære ved søofficersskolen 1933-43; ingeniør II i søværnet 1938, ved søværnets materielinspektion 1938-43; leder af orlogsværftets driftskontor 1941-43; direktør for maskinistundervisningen 1943.

Medl. af søfartskommissionen af 1947 og af The Institute of Marine Engineers, London; medl. af bestyrelsen for maskinistskolernes studiefond fra 1947.

Har skrevet: Skibsmotorlære (1950); Skibsmaskinlære(1952); Læren om Skibs-dampmaskinen (1955) m. m.

Adresse: Bekkasinv. 12, Hellerup.

STAHLSCHMIDT Paul departementschef, K1.DM.p.p.; f. 2010 1888 på Frdbg.; søn af kontorchef ved statsbanerne J V V F Stahlschmidt (død 1922) og hustru Henriette f. Thestrup (død 1937); gift (5/10 1917) m. Eva Christine S., f. 30/7 1894 i Elmelunde sogn, datter af forpagter Axel Boserup (død 1917) og hustru Valborg f. Boserup (død 1908).

Student (Vestre borgerdydskole) 1906; cand. jur. 1912; sekretær i landbrugsministeriet 1913, fuldmægtig 1924; sekretær hos landbrugsministeren 1919-31; ekspeditionssekr. i landsnævnet for børneforsorg 1915-44; sekretær i fiskerirådet 1930-39; kontorchef i ministeriet for søfart og fiskeri 1931, i landbrugsministeriet 1935; departementschef i landbrugsministeriet 1945.

Medl. af bestyrelsen for A/S Knud Se-valdsen og for A/S Columbusemballage; formand for landbrugsministeriets pro-duktivitetsudvalg, for statens mergeludvalg, landvindingsudvalg, vandløbsudvalg og skovnævn, for bestyrelsen for Kalø Jagtgaard, for bestyrelsen for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm og for bestyrelsen for dansk landbrugsmuseum i Lyngby; medl. af statens jord-lovsudvalg 1946; medl. af bestyrelsen for Det danske Hedeselskab og af aktionærrådet i A'S Kastrup Glasværk.

Udenl. ordener: F.Æ.L.3.; Æt.S.2.

Adresse: Bergensg. 3, Kbhvn. Ø.

STAKEMANN Emi! overretssagfører; f. 16/1 1887 på Sankt Croix; søn af prokurator A E Stakemann (død 1929) og hustru Caroline f. Finlay (død 1940): gift (2/11 1918) m. Erna S., f. 10/3 1897, datter af fabrikant Georg Hasselbalch (død 1914) og hustru Ida f. Jespersen (død 1944).

Student (Østersøgades gymn.) 1905; cand. jur. 1910; assistent i skattedepartementet 1913-18; HH. sekretær ved landsoverskatterådet 1915-31; sekretær hos skibsreder A P Møller 1918-19; over-rerssagf. i Kbhvn. fra 1919; offentlige og beneficerede sager fra 1948.

Medl. af bestyrelsen for 1. sagførerkreds 1935-44, for A/S Furmol Kompagniet, for A/S The Tanganyika Planting Company, for A/S Motorfabriken Bukh, for A/S Dampskibsselskabet af 1929, for Ejendomsakts. af 15. Juni 1935, for AS Odense Staalskibsværft og for K Dorph-Petersens Vinlager A/S.

Adresse: Kong Georgs V. 9, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Kildekrog pr. Hornbæk.

STAMER Soren overlæge, dr. med.; f. 27/3 1906 i Kbhvn.; søn af murermester Jacob August Ditlev Stamer (død 1936) og hustru Johanne Anette f. Becker (død 1949); gift (23/3 1932) m. Inger Kongsdal S., f. 18 5 1904 i Gørding, datter af læge J K Jensen (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Anne Margrethe f. Møller.

Student (Haslev) 1925; med. eks. 1935; dr. med. 1943; forsk, kandidat- og assistentstillinger ved kirurgiske, obstetriske og patologiske afd. i Kbhvn. 1936 -43; 2. reservelæge ved rigshospitalets fødeafd. A 1943; 1. reservekirurg ved statshospitalet i Sønderborg 1945; 1. reservelæge ved rigshospitalets fødeafd. A og gynækologisk afd. I 1947; 1. reservekirurg ved Diakonissestiftelsens afd. A 1951; overlæge ved Sønderbro hospitals gynækologiske afd. fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen for Obstetrik og Gynækologi 1949-51 og af jordemodereksaminationskommissionen fra 1953; censor i obstetrik ved Kbhvns universitet fra 1956.

Har skrevet: Effect of a corcinogenic Hydrocarbon on manifest malignant Tumors in Mice (disputats, 1943); endv. offentliggjort en del arbejder om obstetriske, gynækologiske og kirurgiske emner.

Adresse: V-Voldg. 8, Kbhvn. V.

STAMPE RASMUSSEN Anders fh. skoleinspektør, se Rasmussen Anders Stampe.

STANGERUP Hakon redaktør, dr. phil., R.p.p.; f. 10/11 1908 i Kbhvn.; søn af kommunelærer Axel Stangerup (død 1954) og hustru kommunelærerinde Ingrid S., f. Nielsen (død 1938); gift (4/5 1934) m. skuespillerinde Betty Soderberg, f. 6/11 i Miinchen, datter af forfatteren Hjalmar Soderberg (død 1941) og hustru Emilie f. Voss.

Student (Vestre borgerdydskole) 1927; univ. guldmed. 1931; cand. mag. 1932; dr. phil. 1936; litteraturkritiker ved Berlingske Tidende 1934, ved Dagens Nyheder 1935-43, ved Aalborg Stiftstidende, Fyens Stiftstidende og Jydske Tidende 1947-51, ved Dagens Nyheder (Nationaltidende) fra 1952; lektor i kulturhistorie ved Handelshøjskolen 1950; s. m Bernt Hjejle redaktør af Berlingske Presse-Bibliotek; medarbejder ved Svenska Dagbladet, Stockholm, Morgenposten, Oslo, Uusi Suomi, Helsingfors og Morgunbla-did. Reykjavik.

Medl. af hovedbestyrelsen for Konservativ Ungdom 1936-38 og af bestyrelsen for Journalistforbundet 1939-40; medl. af folketinget (Det kons. Folkeparti) 1943-45; medl. af hovedstyrelsen for Folkeligt Oplysningsforbund fra 1948, af radiorådet og dettes programudvalg 1950-54, af undervisningsministeriets udvalg til fordeling af forfatterstipendier fra 1951, af Den nordiske Kultur-kommission fra 1953 og af den danske UNESCO-nationalkommission fra 1956.

Litterære arbejder: Den unge Litteratur (1928); Litteraturen rundt (1935); Romanen i Danmark i det 18. Aarhun-drede (disputats, 1936); Verdenslitteraturen (1939); Schack Staffeldt (1940); Portrætter og Protester (1940); Levende dansk Litteratur (1940); Levende nordisk Litteratur (1942); Danmarks moderne Litteratur (1943); Danmarks store Digtere I-II (1943-44); Kulturkampen I-II (1946); Aviser og Bøger (1949); Pressefrihed og Arbejdsfrihed (1951); Amerika og Kulturen (1954): Sagaø og Fremtidsland (1955); Kulturhistoriske Tekster I-II (1952-55).

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; Fi.L.31.; F.Æ.L.5.; I.F.3.; S.N.3.

Adresse: I H Mundts V. 34. Lyngby.

STARCK-SØRENSEN Cai landsretssagfører, R.; f. 10/2 1903 i Kbhvn.; søn af handelsrejsende Julius Sørensen (død 1952) og hustru Ingeborg f. Starck; gift (1954) m. Hannelore S-S., datter af oberbaurat Frost og hustru, Bad Godesberg am Rhein.

Sekretær i skattedepartementet 1930, fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr. 1943, kontorchef 1946; civildommerfuldm. i nordre birk 1933-45; bestall. som lands-retssagf. 1946; formand for nordre birks voldgiftsret i lærlingeforhold 1934-37; raedl. af eengangsskat-nævnet og chef for dettes sekretariat 1946-50.

Adm. direktør for Richs-koneernen 1950; efter koncernens deling i 1952 adm. direktør til 1954 for aktieselskaberne De forenede Kaffesurrogat- og Ci-choriefabriker, De danske Ciehoriefabri-ker. De forenede Cichorietørrerier og C F Rich & Sønner's Handelskompagni Mer-cantila; drevet virksomhed som lands-retssagf. i Kbhvn. fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for A/S H Hoffmann & Sønner, A S Sylét (formand), A/S Syna (formand), A/S Guldsmedemester Fritz Heimbiirgers Eftf., A/S N Raabjerg & Co. (formand). AS Louis Dobbelmann, A S Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Stiirup og Prosch- Jensen, A/S Brdr. Friis Hansen, AS Frisia, AS Zeuthen & Aagaard (formand) og Dansk Gallup Markedsanalyse A/S.

Adresse: Ordrupv. 55 A, Charlottenlund.

STARCKE Dagmar malerinde; f. 13/12 i Kbhvn.; datter af rentier Frederik Kaae (død 1933) og hustru Signe f. Klinge (død 1945): gift (21/11 1925) m. billedhuggeren Henrik Starcke (se denne).

Uddannelse på kunstakademiet; studierejser i Frankrig, England, Tyskland, Spanien, Holland, Italien, Grækenland, Palæstina og Ægypten; udstillinger i Skandinavien, England og Holland; tildelt Tagea Brandts Legat.

Arbejder: Gik alle Konger frem paa Rad (applikation. Stedelijk museum, Amsterdam, 1930); Årles sur Rhone (Kunstindustrimuseet, 1936); murstensmosaik-ker på Kbhvns kommunes huse for børnerige familier (1938); udsmykning af skymaster med H C Andersens eventyr (1945); udsmykning af Carlsberg Bryggeriernes børnedaghjem (1947-48); 5 billeder (applikation) til United Nations international Children's Emergency Fund; har udg.: Det daglige Brød (billedbog, 1941); 14 Billeder (billedbog. 1942); applikationstæppe i Svenska Slbjdfor-eningarnes Riksforbund, Stockholm; »Mælkegavl«, Finsensvej (1952); billedbog: H C Andersens ABC (1955).

Adresse: Oscar Eliingers V. 11.

Kbhvn. F.

STARCKE Henrik billedhugger; f. 16/4 1899 i Kbhvn.; søn af professor C N Starcke (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Charlotte f. Lorenzen (død 1953); gift (21/11 1925) m. malerinden Dagmar Starcke (se denne).

Uddannelse 3 år på akademiet; rejser i England, Holland, Tyskland, Polen, Frankrig, Italien, Spanien, Grækenland, Ægypten og Palæstina; tildelt Det

Anekerske Legat og Eckersbergrnedaijen; medl. af Den frie Udstilling 1934, af denne udstillings bestyrelse 1940, af akademirådet 1945, af udvalget for udstillinger i udlandet 1950 og af bestyrelsen for Thorvaldsens museum 1956.

Arbejder: Granittyre (Kantorparken); Ung Mand, Ræv (kunstmuseet); udsmykning af salen på Skamlingsbanken (Ny Carlsbergfondet), forarbejderne i Lunds museum for dekorativ kunst; Ung Mand, halv størrelse (Nasjonalgal-leriet, Oslo); Hjørneudsmykning (Ystad museum); Træskulptur (Esbjerg museum); 4. maj relief (Gladsaxe rådhus); Danmark efter Befrielsen, relief (Forsikringsselskabet Danmark); udsmykning af Ravns pelshus, Kbhvn.; Friheds-minde i granit (Farsø); Statue af Dronning Dagmar i granit (Ringsted) og i chamotte (Glyptoteket); reliefferne »Begravelse« og »Opstandelse« (skænket af Albertinafondet, Vestre kirkegård); Løve (Fredericia Stadion); Frihedsmin-de (Esbjerg bypark); udsmykning af Odense rådhus (1953); figur til FN's bygning i New York (1953); Monument for Jernbanesabotagen i Fredericia (1953); udsmykning af sal i Gutenberg-hus (1954), af forhallen i Egmont H Petersens Kollegium (1955) og af forhallen i Aalborghallen (1956).

Adresse: Oscar Ellingers V. 11,

Kbhvn. F.

STARCKE Viggo minister; f. 13/3 1895 i Kbhvn.; søn af professor, dr. phil. C N Starcke (død 1926. se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Charlotte f. Lorenzen (død 1953); gift (2'9 1935) m. Lis S., f. 30/7 1909 i Nykøbing F., datter af boghandler Viggo Kristoffersen (død 1942) og hustru Elisabeth f. Thomsen (død 1926).

Student (Det danske Selskabs skole) 1913; med. eks. 1921; demonstrator anatomiæ 1917-18; manuduktør i anatomi 1918-26; hospitalsuddannelse i Kbhvn. og provinsen 1921-26; 1. assistent ved universitetets farmakologiske institut 1923-25; overlæge ved kuranstalten GI. Skovridergaard 1926-46; studierejse ti! Stockholm og Uppsala 1926 og til Berlin og Wien 1928; minister uden portefeuille i ministeriet H C Hansen fra 1957.

Medl. af forbundsrådet for Danmarks Retsforbund 1928-29 og 1940-49, af grundskyldudvalget fra 1929 og af redaktionsudvalget for Retsstatsbladet fra 1925; formand for Danmarks Retsforbund 1938-39; næstformand 1939-40; medl. af folketinget 1945; formand for Retsforbundets folketingsgruppe 1946-57; medl. af den færøske regerings- og rigsdagsdelegation 1946 og 1947, af den parlamentariske kommission af 1946, 1948 og 1949, af den islandske håndskriftkommission 1947, af det udenrigspolitiske nævn 1947-53, af Det kgl. Teaters tilsynsråd til 1957 og af Det nordiske Råd 1952-57.

Har skrevet: Harald Høffding og C N Starcke (1928); Polyarthriternes Ætiologi (1930); Social Ret (1931); Fosterdrab (1932); Om Grænsen for Menneskers Liv (1933); Diktatur? Kommunisme? eller - (1934); Ejendomsretten og Skatterne (s. m. J Ulrich, 1936); De store Landboreformer og Handelsfrihe-dens Tid (s. m. N Bredkjær, Abel Brink og J L Bjørner, 1936); Spinoza (1937); Hannibal Sehested (1941); Folket og Retfærdigheden (1943); Livet ligger i Fremtiden (1944); Nationale Spørgsmaal (1946); Danmark i Verdenshistorien (1946); Giertrud Birgitte Bodenhoffs Mysterium; har udg. C N Starckes efterladte værker.

Adresse: Egegaarden, Ørholm pr. Lyngby.

STARKLINT Hagbart overlæge, dr. med.; f. 15/4 1912 i Asnæs; søn af skoleinspektør Jens Christian Starklint og hustru Theodora Elisabeth f. Brockmeyer; gift (28,1 1938) m. Elsa S., f. 18/9 1912 i Kbhvn., datter af viceskoleinspektør Niels Frederik Vindekilde og hustru Gudrun Juliane f. Petersen.

Student (Metropolitanskolen) 1930; med. eks. 1938; dr. med. 1951; hospi-talsuddannelse i Kbhvn. og ved provinssygehuse; specialistanerk. i kirurgi, kirurg, kvindesygd. og kirurg, urinvejs-sygd.; assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1954-56; overlæge ved amts- og bysygehuset. Nykøbing M. 1956.

Har skrevet: Undersøgelser over latent og manifest Prostatacancer (disputats, 1951) samt tidsskriftartikler over kirurgiske emner.

Adresse: Østerg. 59, Nykøbing M.

STARUP Ulrik overkirurg, dr. med.; f. 12/12 1906 i Kbhvn.; søn af læge Clau-dius Starup (død 1940) og hustru Marie f. Rosing Hansen (død 1949): gift (27 10 1932) m. Else Margrethe S., f. 14/12 1905 på Frdbg., datter af telegrafkontrollør Christian Kielberg og hustru Rose f. Graff (død 1944).

Student (Metropolitanskolen) 1925; med. eks. 1931; uddannelse på rigshospitalet og kommunehospitalet 1931-37; 2. reservekirurg på rigshospitalet, afd. D 1938-39; 1. reservekirurg på Århus kommunehospital 1939-45; undervis-ningsassist. ved Århus universitet 1939-45; overkirurg ved Vejle amts og bys sygehus fra 1945; thoraxkirurg på Vejlefjord sanatorium 1949-56.

Har skrevet: Undersøgelser over ex-perimentel Hyperlipæmi (disputats, 1937); artikler om biokemiske og kirurgiske emner i vidensk. tidsskrifter.

Adresse: Amtssygehuset, Vejle.

Sommerbolig: Kirkevænget. Rørvig.

STAUNING A kontorchef, lektor f. 18/9 1912 på Frdbg.; søn af J B Stauning (død 1946) og hustru Laura f. Berg (død 1935); gift (5/3 1938) m. Vibeke S., f. 14/1 1914 i Aabenraa, datter af fh. amtmand, kammerherre Kresten Refs-lund Thomsen (se denne).

Realeks. (Sorø Akademi) 1929; have-brugskand. 1936; assistent ved landbohøjskolens havebrugsafd. 1936-39. gart-neriinsp. 1939-40; sekretær i Erhvervsrådet for Gartneri og Frugtavl 1940, kontorchef fra 1945, anlagt frugtplantage i Lillerød 1948; lektor ved landbohøjskolen fra 1956.

Medl. af og sekretær for produktivi-tetsudvalget for gartneri og frugtavl.

Har skrevet: »Regnskabsføring for gartnere og frugtavlere« samt artikler (fagøkonomi) i fagblade og tidsskrifter. Adresse: Enghaven, Lillerød pr. Allerød.

STAUSGAARD Ivar vicebankdirektør, R.; f. 8/1 1894 i Nibe; søn af manufakturhandler H N Stausgaard (død 1907) og hustru Christine f. Mogensen (død 1937): gift (3/12 1921) m. Agnes S., f. 26/10 1901. datter af togfører Kr. Kjeldsen (død 1941) og hustru Maren f. Bang (død 1944).

Elev i Banken for Nørresundby og Omegn 1909; direktionssekr. i Aarhuus Privatbank i Århus 1920, underdir. 1928, vicedir. fra 1935; leder af Aarhuus Privatbank i Kbhvn. fra dens start i 1927.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Danne-brogsridderes Efterladte og af fl. legatbestyrelser.

Adresse: Søbakken 9, Charlottenlund.

STAVNSTRUP P redaktør; f. 2. April 1887 i Nees; søn af kordegn Andreas Stavnstrup (død 1927) og hustru Karen f. Nielsen (død 1947): gift (20/8 1927) m. Elisabeth S., f. 26,2 1900 i Herning, datter af købmand Otto Sepstrup (død 1930) og hustru Marie f. Andersen (død 1940).

Redaktionssekr. og medredaktør ved Herning Avis 1912-17; rigsdagsmedar-bejder ved Hovedstaden 1917-20; redaktør af Holstebro Avis 1925-26; politisk medarbejder ved Nationaltidende 1927-40. ved Berlingske Tidende fra 1940.

Har udg.: Politik og Demokrati (1921)-Dansk Sind (1940); Dansk Tidehverv 1848-1864 (1941); Det Glyksborgske Hus (i Danmarks Konger, 1944); Den politiske Udvikling under Besættelsen (i Danmark under Besættelsen, 1945-47); D G Monrad (1948); Rigsdagen 1940-49 (i rigsdagens jubilæumsværk).

Adresse: Egernv. 14, Kbhvn. F.

STAVNSTRUP Poul politimester, R.p.p.: f. 18/9 1900 i Herning; søn af kordegn Andreas Stavnstrup (død 1927) og hustru Karen f. Nielsen (død 1947); gift (17/6 1927) m. Ingeborg S., f. 2/11 1901 i Glostrup, datter af apoteker Carl Petersen (død 1907) og hustru Marie f. de Fine Bunkeflod (død 1936).

Student (Frederiksborg) 1919; stud. mag. til 1921; eand. jur. 1926: politi-fu.'dm. i Thisted s. å.; politikommissær hos rigspolitichefen 1938; vicepolitiinsp. srnstds 1942 og kst. politiinsp. 1941; politimester i Ning og Hads herreder 1S43, i Frdbg. birk 1951.

Kst. politimester i Randers købstad m. v. jan.-sept. 1944; till. politikommandør til bistand i Midtjylland 1945-46; kst. politimester i Nørresundby købstad m. v. juli-dec. 1947; censor og læ-er ved statens politiskole.

Medl. af retsplejeudvalget 1948-55; formand for sognerådet i Odder i 1950; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Politimestre i Danmark 1952, formand 1955; formand for Landsforeningen for Politihundesagen 1954; medl. af næ-ringslovskommissionen 1954; medl. af bestyrelsen for Danmarks Juristforbund 1955

Udénl. orden: S.N.3.

Adresse: Falkoner Allé 116 B,

Kbhvn. F.

STEEN Oluf landmand; f. 16/7 1892 i Aalborg; søn af vognmand Chr. Steen (død 1924) og hustru Marie f. Nielsen (død 1907): gift (259 1917) m. Ellen S., f. 20/9 1896 i Hjerm præstegård, datter af sognepræst Ferd. Fenger (død 1928) og hustru Marie f. Spur (død 1912).

Lært landvæsen på Lerchenborg, Torbenfeldt og Højbygaard; forpagter af Soderup præstegård 1916-21; ejer af Hoppesdal i Vonsild 1921, af Solhjem i Ødis Bramdrup 1923-31; medl. af folketinget (Det radikale Venstre) for Middelfartkredsen 1924-57; leder af Det radikale Venstres partikontor 1943, æresmedlem af partiet 1957. Sognerådsmedl. 1920-21; medl. af Grønlandsudvalget 1929 og af radiorådet og dettes forretningsudvalg 1930.

Adresse: Strandborg pr. Kalvehave.

STEEN-CHRISTENSEN Valdemar direktør, K.DM.; f. 19/7 1893 i Kbhvn.; søn af grosserer L A Christensen (død 1912) og hustru Charlotte f. Petersen; gift (24/5 1918) m. Oda S-C, f. 31/1 i Kbhvn.. datter af politibetjent i marinen C E Alstrup (død 1939) og hustru Marie f. Nielsen (død 1910).

Realeks. (Borgerdydskolen) 1909; ansat hos Petersen. Møller & Hoppe 1909-12; uddannet i forsk, skibs- og kuleks-port firmaer i London, Glasgow. Newcastle on Tyne, Hul! og Cardiff 1914-17; ansat i Aarhus Kul-Kompagni 1917-21; adm. direktør for A'S De Forenede Kulimportører og for Dampskibsselskabet D.F.K., Kbhvn.

Medl. af bestyrelserne for A S De Forenede Kulimportører, Aarhus Kul-Kompagni, I Lauritzens Kulforretning i Esbjerg, Aabenraa Kul-Kompagni, Fredericia Kul-Kompagni, Danske Kulimpor-

tørers Association, Scandinavian Coal Importers Federation; medl. af sø- og handelsretten 1925: formand for Foreningen af Sø- og Handelsrettens Medlemmer fra 1951; medl. af handelsministeriets udvalg vedr. Det europæiske Kul-og Stålfællesskab.

Adresse: GI. Vartov V. 16, Kbhvn. Ø.

STEENBERG Niels direktør, civilingeniør, R.; f. 13 1897 i Kbhvn.; søn af professor ved polyteknisk læreanstalt Niels Steenberg (død 1915. se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Anna f. Mogensen (død 1916); gift (6/5 1922) m. Karen Marie Wind S., f. 24/7 1899 i Hjørring, datter af overlæge Adolph Ewertsen (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Minna f. Formann (død 1956).

Student (Vestre borgerdydskole) 1915; cand. Phil. 1916; cand. polyt. 1921; assistent ved polyteknisk læreanstalt 1918-19; prokurist ved F Mogensens Jernstøberi & Maskinfabrik 1921-26; uddannelse som brygmester i Danmark og udlandet 1926-29; assistent ved Tuborgs Bryggerier 1929, inspektør smstds 1932, driftsinsp. 1934, brygmester 1942; underdir. ved De forenede Bryggerier 1948, tekn. direktør 1950; lærer ved Den skandinaviske Brvggerhøjskole 1933-43.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Brygmesterforening 1941-51, for De forenede Bryggeriers hjælpeforening for funktionærer 1934-43, for Den skandinaviske Bryggerhøjskole fra 1947 og af den skandinaviske komité til uddannelse af brygmestre fra 1947; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1941-47 og formand for Dansk Ingeniørforenings fabrikingeniørgruppe 1942-47; medl. af bestyrelsen for A/S Skandinavisk Bryggerilaboratorium og for A/S Kastrup Glasværk fra 1950.

Adresse: Strandv. 52. Hellerup.

Sommerbolig: N-Strandv.419, Hornbæk.

STEENBJERG Folmer professor, dr. agro., R.; f. 27/8 1904 i Kbhvn.; søn af kommunelærer, mag. scient. Peder Jørgensen Steenbjerg (død 1935) og hustru Ingeborg f. Olsen (død 1950); gift (23/10 1931) m. Kirsten S., f. 28/11 1910 i Uggelhuse, datter af lærer B S Knudsen og hustru Maren f. Jensen.

Landbrugskand. 1928; mag. agro. 1930; dr. agro 1940; assistent ved stafens planteavlslaboratorium 1931; bestyrer af den jordbundskemiske afd. smstds 1932; professor i landbrugets jorddyrkning ved den kgl. veterinær-og landbohøjskole 1947.

Formand for Commission IV (Soil Fer-tility and Plant Nutrition) ved The International Society of Soil Science fra 1950; formand for jordsektionen u. Nordiske Jordbrugsforskeres Forening 1950 og medl. af bestyrelsen for samme forenings danske afd. fra 1952; medredaktør af det internationale tidsskrift »Plant and Soil« 1947; præsident for det internationale jordbundsforsker-møde (Dublin 1952) ved The International Society of Soil Science; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1953 og af udvalg vedr. »trace elements« nedsat af FAO's underkomité for landbrugsforskning 1956.

Har skrevet: Kobber i Jord og Kulturplanter. Med særligt Henblik paa Gulspidssyge (disputats, 1940); endv. en lang række arbejder vedr. jorddyrkning (gødskning, agrikulturkemi, jord-bundskemi).

Adresse: I H Mundts V. 21. Lyngby.

STEENBJERGE C N kørselsentreprenør, R.; f. 17 2 1880 i Måløv; søn af statsbaneformand L Steenbjerge (død 1927) og hustru Anne Cathrine f. Stærmose (død 1941); gift (10/10 1907) m. Olga Margrethe S., f. 9/2 1886 i Kbhvn., datter af kørselsentreprenør Anders Nielsen (død 1928) og hustru Ane Cirstine f. Jacobsen (død 1916).

Handelsuddannelse i Kerteminde 1894-99; på Den Brockske handelshøjskole 1899-1900; ansat i Kbhvns Frihavns Akts. 1900-17; medindehaver af firmaet Anders Nielsen & Co. 1917; eneindehaver af dette firma fra 1928 og af Hans Jørgensens Eftf. fra 1934.

Formand for Kbhvns Vognmandsfor-enirig 1923-24, næstformand 1925-32; formand for Centralorganisationen af Vognmænd i Kbhvn. og Omegn 1924-32; viceoldermand i Kbhvns Vognmands-laug 1925-32, oldermand 1932-33; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1923-33; medl. af repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring fra 1923, for Håndværkerforeningen 1925-32 og for Haandværker-banken 1925-32: dommer i den faste voldgiftsret 1930-48; medstifter af og æresmedlem af Foreningen af Frihavns-funktionærer.

Adresse: Ryvangs Allé 84. Hellerup.

STEENBUCH Christen telefondirektør, civilingeniør, K.DM.; f. 26'1 1891 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Axel Steenbuch (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Anna Dorthea f. Biilow (død 1939); gift (22/6 1918) m. Thyra S., f. 9/1 1893 i Struer, datter af bane-ingeniør C S R v. Jessen (død 1910) og hustru Louise f. Esmann (død 1942).

Student (Østre borgerdydskole) 1909; cand. polyt. 1914; assist. ingeniør ved statsbanerne s. å.; sekondløitn. ved fæstningsartilleriet 1915; ingeniør i entreprenørfirmaet Brøchner-Larsen & Agge 1916; assist. ingeniør i Kbhvns Telefon Akts. 1917, ingeniør 1919, kontorchef 1930, overing. 1943, chef for selskabets driftsafd. 1944-48; formand for statens telefontilsyn 1948-54; adm. direktør for Kbhvns Telefon Akts. 1954.

Medl. af bestyrelsen for A/S Aamosen 1936-43 og af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening 1937-48 og fra 1954; næstformand i De samvirkende Telefonselskaber 1945-48, formand fra 1954; medl. af telefonfordelingsnæv-net 1948-54; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1951.

Adresse: Hartmannsv. 16. Hellerup.

STEENSBERG Axel overinspektør, lektor, dr. phil., R.; f. 1/6 1906 i Sinding ved Herning; søn af gårdejer Jens Chr. Steensberg (død 1926) og hustru Maren f. Jespersen(-Skree) (død 1931); gift (8/8 1934) m. Frida S., f. 14/11 1908 i Oxbøl, datter af købmand Silles Sille-sen (død 1939) og hustru Maren Stoch-holm f. Jensen (død 1949).

Ved landbruget; på Askov højskole 1926-27 og 1927-28; faglærereks. i historie 1930, i geografi 1932; student (privat dimit.) 1931; cand. mag. 1937; dr. phil. 1943; lærer ved Stevns højskole 1932-33; medhjælper i statistisk departement 1933; ansat i nationalmuseets 1. afd. 1933-35; assistent hos professor Gudmund Hatt 1934-37; ansat i nationalmuseets 3. afd. fra 1936, inspektør II 1939, overinsp. (leder af 3. afd.) 1946; till. lektor ved Kbhvns universitet i kulturhistorie fra 1954; har foretaget arkæologiske landsbyundersøgelser forsk, steder på Sjælland og i Jylland fra 1937 (bl. a. Peblinge, Bolle, Asaa, Nødskovhede, Hejninge, Store Valby og Borupris).

Formand for Historisk Samfund 1942-44, for Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning 1946-49 og 1952-55; sekretær i Dansk kulturhistorisk Museumsforening 1946-49; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde 1943-47, af styrelsen for foreningen Danmarks Folkeminder 1947, af Selskabet for dansk Kulturhistorie 1947 og af styrelsen for Dansk historisk Fællesforening 1952; æresmedlem af Samfundet for Nordiska Museets framjande, Stockholm 1948 og af Etnologiska Sallskapet, Stockholm 1954; korresp. medl. af Gustaf Adolfs Akademien 1954: udenl. medl. af Finska Fornminnesforeningen 1952; rådg. medl. af The Deserted Medieval Village Research Group 1952; medl. af provinsmuseumsnævnet 1952; formand for fonden til fordel for nationalmuseets 3. afd. 1953; generalsekr. for den internationale konference for plovforskning i Kbhvn. 1954 og for internationalt sekretariat for udforskning af landbrugs-redskabernes historie; medl. af Videnskabernes Selskab 1954; tildelt Augusti-nns-prisen 1957.

Har skrevet: Den danske Bondegaard (1942); Gamle danske Bøndergaarde (1943); Ancient Harvesting Implements (disputats, 1943); Landsbyen og det danske Samfund I (s. m. Gunnar Olsen. 1945): Malede Bondemøbler (1948); Danske Bondemøbler (1949); Slægten Steensberg og dens vestjyske Hjemsted (1950): Jordfordeling og Udskiftning, Undersøgelser i tre sjællandske Landsbyer (s.m. C Rise Hansen, 1951); Bondehuse og vandmøller, arkæologiske landsbyundersøgelser I (1952) m. m.; redigeret Den danske Landsby (1940) og i redaktionen af Danmarks Historie, udg. af historikergruppen (1950 f.).

Adresse: Cæciliav. 30, Kbhvn. Valby.

STEENSEN Niels civilingeniør; f. 13/10 1904 i Ordrup; søn af tandlæge R Steensen (død 1905) og hustru tandlæge Dagmar S., f. Krøldrup (død 1927); gift (13/10 1929) m. mag. art. Gertrud S., f. 29/5 1907 i Oslo, datter af civilingeniør H Berridge Kalmer (død 1957) og hustru Anna Sophie f. Voigt Abildhauge.

Student (Metropolitanskolen) 1922; cand. polyt. 1927; ansat i F L Smidth & Co. A/S 1927-29, ved det nordiske ingeniørmødes sekretariat 1929, ved Emprezas Electricas Brasileiras S.A., Rio de Janeiro 1929-31, hos professor E Suenson samt som assistent ved jernbetonundervisningen på polyteknisk læreanstalt 1931-34, hos entreprenør P W Høst 1934-35; medindehaver (s. m. Jørgen Varming) af den rådg. ingeniørvirksomhed Steensen & Varming siden stiftelsen i 1933; till. medindehaver fra 1946 af Dublin-afd.: J Varming & S Mulcahy; medstifter af ingeniørgruppen »Danconsult« 1956.

Sekretær i Danske Studenters Roklub 1923; medl. af normudvalget for lerrør og drænrør 1938-45; sekretær i normudvalget for hulstensdæk 1942-53; kontrollerende, rådg. ingeniør for projekteringen af NATO's hovedkvarter i Paris fra 1955.

Har projekteret Århus og Søllerød rådhus, universitetsbibliotekets 2. afd., institut for teoretisk fysik, Buddinge skole, fabriksanlæg for Odense Kam-garnsspinderi og Plumroses konservesfabrik, Dansk Essos tankanlæg på Prøvestenen, pipelines samt tank- og olietekniske anlæg for forsvarets bygningstjeneste og søværnet m. m.; u. projektering: reaktoranlæg på Risø for atomenergikommissionen.

I samarb. m. forsk, arkitekter præmievinder i en række konkurrencer, bl. a. Århus og Søllerød rådhus, Langelinie-pavillonen, fabrik for Atlas i Lundtofte og P Em. Lithander i Gøteborg.

Har skrevet artikler i danske og udenl. fagblade; medarbejder ved Haandbog for Bygge-Industrien, statens bygge-forskningsinstitut's studie nr. 5. »Betontilsyn« og »Fryserum«.

Adresse: Svejgårdsv. 31, Hellerup.

Sommerbolig: Klithuset, Lodbjerg Fyr

pr. Vestervig, Thy.

STEENSEN-LETH Vincens ambassadør, K'.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 26/12 1896 på Steensgaard på Langeland; søn af hofjægermester Vincens Steensen-Leth (død 1949, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Julie f. baronesse Bille-Brahe (død 1955); gift (17/12 1930) m. Alf Theodora S-L-, f. på Djursholm, datter af billedhuggeren, professor Gustav Alfred Nystrøm og hustru Dagmar Camilla Frederikke f. Weber.

Student (Herlufsholm) 1914; cand. jur. 1920; indtrådte i udenrigstjenesten s. å.; legationssekr. i London 1928; fuldmægtig i ministeriet 1933; Iegationsråd i Berlin 1939; chef for udenrigsministeriets administrationsafd. 1945; gesandt i Helsingfors 1948; Danmarks repræsentant i Det nordatlantiske Stedfor-træderråd i London 1951; Danmarks faste repræsentant i Det nordatlantiske Råd i Paris 1952; ambassadør i London 1954.

Ejer af Steensgaard siden 1950.

Adresse: Den danske ambassade, 29

Pont Street, London S.W.I., England.

STEENSTRUP A Resen oberstløjtnant, civilingeniør, R.DM., HTH.; f. 23/8 1899 på Valstedgaard; søn af dyremaler J G J Resen Steenstrup (død 1921) og hustru Meta Elise f. Kjeldsen; gift (9/6 1933) m. Agnete Elise S., f. 5/8 1906 på Frdbg., datter af fabrikant Theodor Ellebye (død

1924)    og hustru Augusta Elise Cecilie f. Hansen (død 1944).

Student (Østersøgades gymn.) 1918; premierløjtn. 1922; gennemgået hærens officersskoles våbentekniske kursus 1926 -29; studieophold i USA 1929-30; kap-tajnløjtn. 1932; kaptajn 1936; ansat og tjenstg. ved forsk, artilleriafd. og skoler 1930-39 og 1942-46; chef for artilleriskydeskolens forsøgsafd. 1939-42; oberstløjtn. 1945; chef for 32. artilleriafd. 1951, for 1. luftværnsafd. -1952; afsked 1956.

Har skrevet artikler i militære fagblade. Adresse: Bregnegårdsv. 14, Charlottenlund.

STEENSTRUP H M vicekonsul, R.DM. p.p.; f. 16/11 1882 på Frdbg.; søn af direktør, forfatter Carl Steenstrup (død 1925)    og hustru Margaretha f. Tyroll (død 1940); gift (1934) m. Laura S., f. Edholm, f. 14/9 1894 i Stockholm.

Handelsuddannelse i Kbhvn. og i udlandet; etablerede eget firma i Åbo og Vasa 1910.

Generalagent for Finland for A/S Den Norske Amerikalinje, Oslo 1915-31; formand i bestyrelsen for A/B Norska Amerikalinjens generalagentur, Helsingfors 1931-51; chef for A/B Nobel-Standard's (Helsingfors) kontor og tankanlæg i Vasa 1919-41; dansk vicekonsul 1918-47.

Medl. af delegeretforsamlingen for Kbhvns Grundejerforening; lægdommer ved boligretten for Kbhvn.

Udenl. ordener: Fi.Fr.M.M.m.R.; Fi.H. R.31.; Fi.K.M. 39-40.; Fi.L.28.; Fi.M.M.4.

Adresse: Åboulevard 1, Kbhvn. V.

STEENVINKEL Emil E A provst, R.; f. 5/10 1892 på Frdbg.; søn af malermester M P Steenvinkel-Svendsen (død 1931,  se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Johanne f. Olsen (død 1925); gift (10/8 1917) m. Kamma S., f. 12.8 1893 i Kbhvn., datter af forlagsboghandler Chr. Fr. Rømer (død 1944) og Agnes Johanne Vilhelmine f. Jensen (død 1947).

Student (Schneekloths skole) 1910; cand. theol. 1917; derefter lærer i Kbhvn.; ordineret medhjælper ved Ordrup kirke 1917; sekretær ved KFUM; 2. præst ved Sankt Lukas Stiftelse 1921; sognepræst i Søborg ved Gilleleje 1923; till. provst for Holbo og Strø herreders provsti 1938.

Medl. af Det kgl. nordiske Old-skriftsselskab 1928, af udvalget for Indre Missions helliggørelsesmøder 1932 og af Indre Missions arbejde på døde egne 1932: medl. af bestyrelsen for Gilleleje museum og for Søborg-Gilleleje folkebibliotek; formand for Søborg-Gilleleje skolekommission fra 1925. for Frederiksborg Amts Præsteforening 1939-52. for Gilleleje Missionshotel og Sømandshjem fra 1944 og for Frederiksborg amtskreds' udvalg for Dansk Kirke i Udlandet.

Har udg.: Vær paa Vagt (1919); Kirkeminder og Præsteliv (1925); Fra Arbejdet i Borg og Hytte (1931); Overkammerherre Oxholm (1931); Børnevennen Peter Blomberg (1934); HI FC Matthiesen (1934); Hjemliv og Trosliv, Samlinger fra Indre Missions Livet i Danmark (1932-56); redaktør af Julestjernen fra

1932,   af Ved Børnenes Bord 1937 og af Naar Lektierne er læst 1938; udsendt 22 bind af samlingen Naar Lampen tændes; Søborg Kirke (1941), medarbejder ved Fra det gamle Gilleleje (årbog). Kunstnere og Kongsmænd. En gammel hollandsk-dansk Frimurerslægts Historie med vedføjet Stamtavle; Mindestene rejste i Søborg (1950). Har oversat adskillige af prof. Hallesbys og biskop Lundes bøger m. fl.

Adresse: Søborg provstegård pr.

Firhøj.

Sommerbolig: Nakkebo pr. Gilleleje.

STEFFENSEN Gunnar Martin forlagsboghandler; f. 29 5 1900 på Frdbg.; søn af prokurist Svend Ejsten Steffensen (død 1947) og hustru Anna Camilla f. Halberg (død 1932); gift (14/5 1925) m. Tony Eli S., f. 23/1 1901 på Frdbg., datter af grosserer Hans Peter Nielsen (død 1933) og hustru Eva Mathilde f. O'sen (død 1948).

Uddannet i vekselererfirmaet Møller & Rée og i Hambros Bank i London og Paris; medindehaver af bankierfirmaet Melbye & Steffensen 1925; medindehaver af firma H Aschehoug & Co. Dansk Forlag 1926, eneindehaver 1932, efter firmaets omdannelse til aktieselskab i 1950 adm. direktør for dette til 1954, till. medl. af selskabets bestyrelse i 1954; direktør og medl. af bestyrelsen

1358

for AS J Fr. Clausens Forlag (G M Steffensen) 1954-57.

Medl. af Den danske Forlæggerforening fra 1926, af bestyrelsen for denne 1936-52, formand 1948-52; medl. af Boghandlerrådet 1941-52, formand 1948-52; formand for stiftelsen Boghandler-Bo; dansk delegeret i Nordisk Forlæggerråd fra 1948.

Adresse: Callisensv. 19, Hellerup.

STEFFENSEN Ingeborg kgl. kammersangerinde, MI & A.; f. 4,6 i Kbhvn.; datter af overværkfører William Steffensen (død 1924) og hustru Emma f. Weitemeyer (død 1899).

Elev af kgl. kammersangerinde Sophie Keller og, af Borghild Langgaard; debutkoncert 1909: debut på Det kgl. Teater som Anna i Jægerbruden 1915; ved Det kgl. Teater 1919-56; kgl. kammersangerinde 1931; gæsteoptræden i Berlin, Hamborg, Hannover, Stockholm og Oslo; koncertrejser til Wien. Norge, Sverige og Finland. Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1939.

Hovedroller: Magdalene i Mestersangerne; Fricka i Valkyrien; Brangane i Tristan og Isolde; Ortrud i Lohengrin; Erda i Rhinguldet; Carmen; Tatjana og Olga-Filipjewna i Eugen Onegin; San-tuzza og Mor Lucia i Cavalleria rusti-cana; Dalila; Suzuki i Madame Butterfly; Elisabeth og Prinsesse Eboli i Don Carlos: Amneris i Ai'da; Azucena i Trou-baduren; Martha i Dalen; Orfeus; Ulrica i Maskeballet; Heksen i Saul og David; Pernille og Magdalone i Maskerade; Judith i Judith; Nancy i Martha; Prezio-cilla i Skæbnens Magt; Dorabella i Cosi fan tutte; Magdalone i Kilderejsen; Sem-pronia i Saturnalia; Mrs. Sedley i Peter Grimes; Moster Birger i Kirke og Orgel; Mrs. Quickly i Falstaff; Ford og Mrs. Page i Lystige Koner i Windsor; Mor Karen i Høst; Heksen i Dido og Anéas; Miss Baggot i Lets make an opera; Florence i Albert Herring; Fru von Hol-dorf i Prinsessen i det Fjerne; Ane i Den kgl. Gæst m. m.

Adresse: Jens Jessens V. 6, Kbhvn. F.

STEFFENSEN J F professor, dr. phil., K.DM.p.p.; f. 28/2 1873 i Kbhvn.; søn af generalauditør H C Steffensen (død 1912, se Kraks Blå Bog 1912) og hustru f. Smith; gift (1904) m. Annie Caroline S., død 1932. datter af Albert Chesterfield Jenour. Esq.

Student (Metropolitanskolen) 1890; cand. jur. 1896; byfogedfuldm. i Fredericia 1896-98; sekretær i Nordisk Genforsikringsselskab 1901-04; medl. af forsikringsrådet og sekretær for samme 1904-14; dr. phil. 1912; adm. direktør i Andelsanstalten Tryg 1914-17; docent i forsikringsmatematik ved Kbhvns universitet 1919. professor 1923-43; gæsteforelæsninger ved Londons universitet 1930 og ved Paris universitet 1931.

Formand for bestyrelsen for Matematisk Forening 1930-36 og for Foreningen af danske Aktuarer 1922-24 og 1930-33; æresmedlem af Den Danske Aktuarforening, af Matematisk Forening, af Svenska Aktuarieforeningen, af Institute of Actuaries i London, af Royal Stati-stical Society i London og af den Cze-choslovakiske Statistiske Forening; redaktør for Danmark af Skandinavisk Aktuartidsskrift 1918-48; formand for Centralforeningen af Lærere ved Universitetet, den polytekniske Læreanstalt, den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og den farmaceutiske Læreanstalt 1927-33; medl. af livsforsikringsnævnet 1926-29; medl. af bestyrelsen for Statsanstalten for Livsforsikring 1929-51 (formand 1941-51), for Reassurance-Compagniet Salamandra fra 1930 og for Genforsikrings Akts. Rossia fra 1950.

Litterære arbejder: Analytiske Studier med Anvendelser paa Talteorien (doktordisputats); Matematisk Iagtta-gelseslære (1923); Interpolationslære (1925); Interpolation (Baltimore 1927); Some Recent Researches in the Theory af Statistics and Actuarial Science (Cambridge 1930); Forsikringsmatematik (1934); Rentesregning (1936); afhandlinger af matematisk og forsikringsteknisk indhold i forsk, vidensk. tidsskrifter.

Udenl. orden: N.St.O.3'.

Adresse: Ehlersv. 8, Hellerup.

STEFFENSEN K A overlæge, dr. med.; f. 6/10 1914 i Århus; søn af købmand Hans Steffensen og hustru Ane f. Simonsen; gift (4'8 1940) m. Ruth S., f. 6/3 1914 i Allingaabro, datter af købmand Laurs Fynbo og hustru Petrine f. Skriver.

Student (Sorø) 1933; med. eks. 1940; kandidatstillinger ved hospitaler i provinsen 1941-45 og i Kbhvn. 1947-49; 2. reservelæge ved Aalborg amtssygehus, med. afd. 1945-47, ved Finsensinstitu-tet. med. afd. 1949-51, ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte, med. afd. B 1951-54; 1. reservelæge ved Blegdamshospi-talet 1954, ved Randers centralsygehus, med. afd. 1955; overlæge ved amtssygehuset i Hobro, med. afd. fra 1956; spe-cialistanerk. i intern medicin 1950; dr. med. (Urinstoffoidelingsrummet som mål for legemets samlede vandmængde) 1951.

Adresse: Hovangsv. 13, Hobro.

STEFFENSEN M Sig husmand; f. 5/5 1899 i Ulfborg; søn af gårdejer Bertel Steffensen og hustru Marie f. Sig Christensen; gift (12/12 1923) m. Dagmar S., f. 16/3 1900, datter af gårdejer Bertel Bertelsen, Hjerm og hustru Caroline f. Pedersen.

På landbrugsskole 1922-23 samt forsk, kursus; købte husmandsbrug i Navr 1923.

Formand for den lokale husmandsforening 1928-38 og for Hjerm-Ginding herreders husmandskreds fra 1937; næstformand for Navr-Sir sogneråd 1943-50 og formand for skolekommis-! sionen fra 1943; landsformand for Danmarks Retsforbund 1947-53 og fra 1955; medl. af landstinget 1951-53, af folketinget 21. april-22. sept. 1953; mange andre offentlige tillidshverv og bestyrelseshverv.

Adresse: Navr.

STEFFENSEN Ole byretsdommer; f. 2 12 1917 i Sakskøbing; søn af boghandler Thaaning Steffensen og hustru Petrea f. Højgaard (død 1951); gift (20/1 1946) m. Marie S., f. 26/3 1919 i Arninge, datter af sparekassebestyrer Christian Rasmussen (død 1954) og hustru Johanne f. Eliehauge.

Student (Nykøbing F.) 1935; cand. jur. 1942; fg. sekretær i justitsministeriet s. å., fuldmægtig 1953, ekspeditions-sekr. 1956; dommer i Kbhvns byret 1957.

Adresse: Hasselv. 14, Kbhvn. Vanløse.

STEFFENSEN Steffen professor, dr. Phil.; f. 16/12 1908 i Haderslev; søn af repræsentant Steffen Steffensen (død 1944) og hustru Emma f. Johannesson; gift (5/7 1935) m. Henriette S., f. 17/4 1908 på Frdbg., datter af overlærer Kristen Riskær og hustru Margrethe f. Jensen.

Student (Tønder) 1927; cand. mag. 1934; lektor ved Translatørskolen 1934-36; undervisningsassist. ved Kbhvns universitet 1935-42; timelærer ved Nørre gymnasium 1937. adjunkt smstds 1943; dr. phil. 1944; universitetsadjunkt ved Kbhvns universitet 1948, professor i tysk litteratur 1950; gæsteforelæsninger ved Freie Universitat, Berlin 1954.

Medl. af bestyrelsen for Dansk-Østrigsk Selskab; næstformand i Dansk-Schweizisk Selskab.

Har skrevet: Den unge Herders Stilling til Lyriken (1934); Rilke og Virkeligheden (1944); desuden artikler i danske og udenl. fagtidsskrifter; redigerer (s. m. Hans Sørensen) Orbis Lit-terarum.

Adresse: Frederik VI's Allé 12,

Kbhvn. F.

STEGGER NIELSEN Soren fh. amtsskole-konsulent, R'.; f. 20/3 1887 i Vindblæs: plejesøn af sin morbroder husmand Christen Christensen og hustru Maren f. Sørensen; gift (25/6 1912) m. Anna Kirstine S. N., f. 21/10 1883 i Ørsted, datter af gårdejer Jens Grann og hustru Ane Marie f. Christensen.

Ved landbruget til 1905: Iærereks. (Gedved) 1908; vikar i Vejlby ved Ar-hus og i Vejerslev på Mors 1908-09; andenlærer i Ørsted 1909-12; enelærer i Kvols 1912-17; førstelærer i Asfærg 1917-35; amtsskolekonsulent i Randers amt 1935-57; gennemgået fl. kursus på statens lærerhøjskole og sløjdkursus i Askov; studierejse på statsstipendium til Norge 1921 og til Tyskland 1933.

Formand for Viborgkredsens Venstre 1915-17, for Borupkredsens Venstre 1919 -24 og for Det jydske Venstre 1920-23; medl. af folketinget 1922-24, af landstinget 1924-53 og af landstingets finansudvalg 1950-53; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Mariager-Faarup-Viborg Jernbaneselskab fra 1927; formand for Asfærg sogns menighedsråd fra 1930; tilsynsførende ved rigsdagens bibliotek og arkiv 1934-36; sekretær i landstinget 1936-53; medl. af rigsdagens Grønlandsudvalg 1939-53; tilsynsførende ved Asfærg-Faarup Sparekasse 1937; medl. af Fællesrepræsentationen for Danmarks Privatbaner 1939; censor ved forskoleseminariernes optagelsesprøve fra 1939; medl. af lønningsrådet 1946-53; medl. af partiet Venstres bestyrelse; formand for bestyrelsen for Viborg-Faarup Jernbane-Akts, fra 1953.

Adresse: Dronningborg pr. Randers.

STEGLICH-PETERSEN Henrik højesteretssagfører; f. 4/5 1913 i Kbhvn.; søn af højesteretssagfører Kristian Steglich-Petersen (se denne); gift (26/5 1939) m. Grethe S-P., f. 8/6 1917, datter af fabrikant, cand. pharm. Erik Vibe-Hastrup og hustru Åse f. Møller.

Student (Akademisk kursus) 1931; eand. jur. 1937; landsretssagf. 1942; højesteretssagf. 1953.

Medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Shell, A/S Georg Jensens Sølvsmedie m. fl.

Adresse: Brogårdsv. 46. Gentofte.

STEGLSCH-PETERSEN Kristian højesteretssagfører; f. 14/7 1880 på Slatåkra i Sverige; søn af proprietær M H Petersen (død 1888) og hustru Betty f. Steglich (død 1930); gift (5/9 1908) m. Elisabeth S-P., f. 8/1 1885 i Bælum, datter af sagfører P Mollerup (død 1899) og hustru Claudia f. Ahnfeldt (død 1901).

Student (Efterslægtens skole) 1897; cand. jur. 1903; assistent i justitsministeriet 1906; overretssagf. 1907; højesteretssagf. 1916; Danmarks agent og advokat i Haag u. retssagen imod Norge ved den internationale domstol ang. suveræniteten over visse dele af Østgrønland.

Formand for sagførerrådet 1941-47; formand for Erhvervenes Oplysningsråd 1945-49; næstformand i Landmandsbankens bankråd; kommitteret i Kreditkassen for Husejerne i Kbhvn. og i AS Dampskibsselskabet Norden; formand for A/S De forenede Vognmandsforretninger, A/S Crome & Goldschmidt, AS De danske Spritfabriker. A S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, AS Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs Holding Company og AS Hellesens; medi. af bestyrelsen for A/S Laur. Knudsens mekaniske Etablissement, for l/S Berlingske Tidende, for AS De Berlingske Virksomheder og for AS Det Berlingske Officin; medl. af direktionen for Det forenede danske Livsforsikrings Akts. Hafnia 1936-51, derefter medl. af kontrolkomitéen; medl. af kontrolkomitéen for Forsikrings-Akts. Danske Phoenix.

Adresse: Øregårds Allé 19, Hellerup.

STEGMANN H H fh. dommer, R.DM.p.p.; f. 7/7 1884 i Århus; søn af overlærer N F Stegmann (død 1929) og hustru Marie Elisabeth f. Olesen (død 1945); gift m. Ingeborg S., f. 5/3 1884 i Sparkjær, datter af ritmester M Rahbek (død 1910) og hustru I-C f. Jensen (død 1923)

Student (Århus) 1902; cand. jur. 1909; byfogedfuldm. i Ribe 1909-10; fuldmægtig i Rødby 1910-20; dommer i Lø herred med Løgumkloster birk 1920; formand i kommunalbestyrelsen (borgmester) i Løgumkloster 1921-37; dommer i Tønder købstad med Tønder, Højer og Slogs herreder 1937-54.

Medl. af tilsynsrådet for Tønder Sparekasse; formand for bestyrelsen for Sønderjysk Hypotheklånefond og for Tønder bibliotek; formand for landvæ-senskommissionen 1949-54 og afvan-dingskommissionen for Tønder amt 1941 -55

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: Tønder.

STEIN Kai S overlæge, dr. med., R.p.p.; f. 18,2 1906 i Kbhvn.; søn af overlæge, dr. med. Johan Stein (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Anna f. Benzen (død 1920); gift (6/3 1934) m. Karen Susanne S., f. 612 1905 i Svendborg, datter af dommerfuldmægtig Svend Bentzon (død 1947) og hustru Karen Johanne f. Wanscher.

Student (Østersøgades gymn.) 1924; med. eks. 1931; derefter kandidatstillinger i provinsen og Kbhvn., bl. a. ved Aalborg kommunehospitals med. afd. og tuberkulose-hospital, ved rigshospitalet og Øresundshospitalet i Kbhvn.; assistent ved centralstationen for tuberkulosens bekæmpelse 1936-37; dr. med. 1937; 2. reservelæge ved Øresundshospitalet 1938-39, 1. reservelæge 1939-42; specialistanerk. i lungetuberkulose 1941; overlæge ved Ringkøbing amts tuberkulosestationer og ved tuberkulosehospitalet i Holstebro fra 1942; chef for Dansk røde Kors' tuberkulosearbejde i Polen i 1947; chef for Dronning Ingrids sanatorium, Godthaab, Grønland 1954-56.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Tuber-kuloselægeselskab 1938-42; formand for kredsforeningen u. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1943-54 samt medl. af hovedforeningens folke-tuberkuloseudvalg 1949-54 og af sundhedsstyrelsens Tuberculosis Research Committee fra 1950; formand for Vestjysk Lægeselskab 1946-51. , Har skrevet: Om Mælkehygiejne (disputats, 1937) samt tidsskriftartikler, bl. a. om lungekirurgiske emner.

Udenl. orden: Po. P.R.5.

Adresse: Skjernvej, Holstebro.

STEINCKE Keld overlæge, dr. med.; f. 19/9 1912 på Frdbg.; søn af fh. justitsminister K K Steincke (se denne) og hustru Marie Elisabeth f. Hansen (død 1949); gift (8 1 1942) m. Alice S., f. 2/4 1919 på Frdbg., datter af grosserer N W Paulin Poulsen og hustru Gudrun f. Larsen.

Student (Schneekloths skole) 1930; med. eks. 1938; ansat fortrinsvis ved kbhvnske hospitaler 1938-42; vidensk. assistent ved Kbhvns universitets med.-fysiologiske institut 1942-46; kandidat på med., hud- og epidemi afdelinger, børnehosp., med. poliklinik og neuro-med. afd. 1946-49; 2. og 1. reservelæge ved Nørre hospital 1949-53; till. vidensk. assistent ved Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdom-me's laboratorium 1950-O4; 1. reservelæge på med. afd. ved Frederiksborg amts centralsygehus. Hillerød 1953-56; overlæge ved Haderslev bys sygehus fra 1956; dr. med. 1951; speeialistanerk. i intern medicin (særlig stofskiftesygd.) 1955.

Har skrevet: Leverens glukoseafgift under insulinpåvirkning (disputats, 1951) samt enkelte andre fortrinsvis teoretiske afhandlinger.

Adresse: Haderslev.

STEINCKE K K fh. justitsminister, FM. i guld; f. 25/8 1880 i Viskinge; søn af overlærer C Steincke (død 1919) og hustru Vilhelmine f. Hansen (død 1941); gift 1. gang (1907) m. Marie Elisabeth f. Hansen, død 1949; 2. gang (13 10 1951) m. Jytte, f. 3/2 1909 på Frdbg., datter af bankfuldmægtig Alfred Egge (død 1918) og hustru Mis f. Lehrmann.

Student (Sorø) 1899: cand. jur. 1906; sagførerfuldm. 1906; assistent u. Frdbg. kommunes juridiske forvaltning 1907, fuldmægtig smstds (forsørgelsesvæsenet) 1907, ekspeditionssekr. 1908, inspektør 1911, kontorchef for fattigvæsenet 1917-21; præsident for invalideforsik-ringsretten 1921-24; formand for invalideforsikringsrådet 1927-28; justitsminister i det første ministerium Stauning 1924-26; socialminister i det andet ministerium Stauning 1929-35 og justitsminister 1935-39; direktør i AS Kryolitselskabet Øresund 1939-50 og fra nov. 1950; justitsminister i ministeriet Hedtoft marts-okt. 1950.

Overretssagf. 1910-21; redaktør af Sogneraads-Tidende 1911-24, udgiver 1921-37; medl. af Frdbg. værgeråd 1909-14; medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg

1913-19, af bestyrelsen for Foreningen af Forsørgelsesinspektører o. 1. 1913-21 (æresmedlem 1921), for Dansk Forening for Socialpolitik 1914-24, for Klubben af 1914 fra 1917 (æresmedlem 1954) og for Folkeuniversitetsforeningen 1919 -22; næstformand i Frdbg. Sparekasses repræsentantskab 1915-20; medl. af socialrådet 1921-29 og af centralbestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse fra 1928; præsident for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme 1936-50 (æresmedlem 1951); medl. af landstinget 1918-52, som tingvalgt fra 1939, formand 1948-50 og 1951-52; medl. af rigsretten 1918-24, 1926-29. 1939-50 og 1951-52 (viceformand 1948-50 og 1951-52), af »børnelovsudvalget« og sønder-jydsk udvalg af 1919, af kommissionen ang. lægers retsstilling 1928, af landstingets finansudvalg 1920-24, 1926-29, formand 1940-48; medl. af forfatningskommissionerne 1937, 1946 og 1951, af det udenrigspolitiske nævn 1939-50, af udvalget om ændringer i den sociale lovgivning 1941, af biograflovsudvalget 1948 og af komiteen for Rask-Ørsted fondet 1945-50 og 1951-53; næstformand i bestyrelsen for Dansk Filmsamfund 1943-47; formand for repræsentantskabet for Arte 1946-50; formand for svangerskabskommissionen 1949-50; æresmedlem af Dansk Skuespiller Forbund 1954.

Har skrevet talrige artikler om sociale og juridiske spørgsmål samt forsk, aforismesamlinger og pjecer, derunder Den økonomiske Historieopfattelse (1911); Kulturbetragtninger (1912);- Moderat eller radikal (1919); Folkeforsikring (1930); forsk, afhandlinger om socialreformen (1933 og 1934) og om sociallovgivning m. v. (i Nordisk Konversationsleksikon, 1943-44) samt »Mellem Øst og Vest« (i Nordisk Demokrati, 1949); Tanker om Tiden (1940); Kommunisterne og vi andre (1947); Skal Fosterdrab være straffrit (1950); Hvordan med Moralen (1950); Kunsten at blive voksen (1952); »Rigsdagen og Administrationen« (Den danske Rigsdag bind V): afhandlinger i J P Nielsen Mindebog og i »Idé og Arbejde« (Hedtoft-bogen) (1953); har desuden udg.: Offentlig Hjælp (1910); Almisser eller Rettigheder (1912); Enkeloven (1914); Som I er (1914); Haandbog i Forsørgel-sesvæsen (1916, 1918 og 1926); 2 afhandlinger i Danmarks Sociallovgivning (statsudgaven, 1918); Fremtidens For-sørgelsesvæsen I-II (udg. af indenrigs-min., 1920); Frisind eller Letsind (1927); Demokrati og Kultur (1936); Tegnestifter (1938); Svovlstikker (1941); Myggestik (1943): Brændenælder (1944); Stikpiller (1950); Vid-Tjørn (1952); Hva' sa' jeg (1952); Kløpulver (1955); Kvinden, Kærligheden - og Konen (1955); Forelsket, forlovet - og hva' så? - Erindringer I: Ogsaa en Tilværelse (1945). II: Fra hele Valpladsen (1946), III: Det trækker op (1947), IV: Farvel og Tak (1948). V: På'en igen; Fra Nul til Tres (1949).

Adresse: Falkonergårdsv. 5, Kbhvn. V.

Sommeradresse: Nykøbing Sjæll.

STEINMETZ Eigil chefredaktør; f. 14/2 1913 i Kbhvn.; søn af forlagsboghandler Th. Steinmetz (død 1930) og hustru Marie f. Gregersen (død 1953); gift (7/1 1955) m. Jeanne Magna S., f. 31/12 1926 i Strø, datter af fuldmægtig, cand. agro. Laur. Larsen og hustru Helga f. Gammeltoft (død 1956).

Student (Østre borgerdydskole) 1931; ansat ved forsk, tidsskrifter; medarbejderskab ved provinspressen; medarbejder ved Nationaltidende 1935, redak-tionssekr. 1938; u. besættelsen med i ledelsen af det illegale »Information« og 1945-46 redaktionssekr. ved det legale dagblad af samme navn; udenrigspolitisk medarbejder ved Dagens Nyheder (Nationaltidende) 1946, udenrigspolitisk chefredaktør fra 1953.

Har bl. a. udg.: De. der skaber Historie (1938); De vandt Krigen (1945); Den moderne Dagspresse (1947); Pressen og Censuren (1952); La Prensa, et Dagblads Kamp og Død (1953); Medredaktør af Vor Tids Leksikon.

Adresse: Mathilde Fibigers V. 14,

Kbhvn. F.

STEINØ Niels direktør, cand. pharm.; f. 21/3 1912 i Aalborg; søn af viceskoleinspektør Magnus Hansen og hustru Vilhelmine f. Hansen; gift (4/6 1938) m. Emma S., f. 22/4 1915 i Kbhvn-, datter af skolebestyrer, cand. theol. Harald Federspiel (død 1940) og hustru Hedevig f. Legardh-Hansen.

Student (Aalborg) 1930; exam. pharm. 1934; afgangseks. fra Niels Brocks handelsskole 1935; cand. pharm. 1937; ansat i A/S Alfred Benzon 1937, merkantil direktør 1950; studieophold i Tyskland og Schweiz.

Medstifter af og formand for Medicinalindustriens Farmaceutforening 1947-50; medl. af det af Industrirådet og Grosserer-Societetets nedsatte fællesudvalg vedr. kemikalier m. v. 1950-54, af medicinalnævnet 1954, af ledelsen for Interessentskabet af 14. Sept. 1938 (Statens Beredskabslager) 1954-57 og af bestyrelsen for Organisationen af Fabrikanter og Forhandlere indenfor den kirurgiske og medicinske Branche.

Adresse: Niels Andersens V. 44,

Hellerup.

STELLING Olaf fabrikant, R.; f. 21/4 1909 i Vedbæk; søn af grosserer Walter Stelling (død 1935) og hustru Signe f. Mørch (død 1947); gift (11/9 1937) m. Grethe S., f. 17/7 1908 i Assens, datter af grosserer Niels Ove Bøttern. Nyborg (død 1928) og hustru Fanny f. Loftager.

Student (Rungsted) 1928; filosofikum 1929; uddannet i farve- og lakbranchen i Danmark og i udlandet; prokurist i firmaet A Stelling 1932; medindehaver af firmaet 1933, eneindehaver 1947.

Næstformand i bestyrelsen for Foreningen af danske Farve- og Lakfabrikanter 1933, formand 1949; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Brancheforeningen for Lak- og Farveindustri 1935, formand 1953-56; medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningens industrigruppe 1949 og af hovedbestyrelsen for Industrifagene 1949; formand for likvidatorerne i AS Hostmann-Steinbergs Eftf. 1949.

Adresse: Bolbrohøj, Bolbrov. 55,

Rungsted Kyst.

STEMANN Ingeborg H F A lektor, stiftsdame i Vallø, R., D.r.K.H., M.T.Kfh., M.T. Kha.pp.; f. 10/5 1889 i Randers; datter af stiftamtmand, kammerherre Gustav Stemann (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Helga Stemann (død 1952, se Kraks Blå Bog 1951); ugift.

Student (Ribe katedralskole) 1907; studerede ved Sorbonne i Paris 1914; cand. mag. 1915; adjungeret kommandanten i Horserødlejren for de russiske Krigsinvalider 1917-18; inspicerede russiske krigsfangelejre i Tyskland 1919; lektor i skandinaviske sprog ved det polske universitet i Poznan 1921-25, ved universitetet i Warszawa 1925-26; studierejser til Island, England, Frankrig og USA (studeret japansk og kinesisk ved School of Oriental and African Studies (University of London), ved Écoie Nationale des Langues Orientales vivantes i Paris og ved Columbia University i New York).

Stifter og leder af feriekursus i dansk sprog og kultur for udlændinge; stifter af Dansk-Polsk Forening og dennes sekretær 1928-41.

Har skrevet: Russiske Bønder fortæller (1932); Praktisk Lærebog i Dansk (udkommet på polsk 1924, på czekisk 1927); de polske bøger: Danja, kraj i narod (Danmark - Land og Folk) (1926) og: Islandja, kraj i narod (Island - Land og Folk) (1928); Dansk for Udlændinge (1929); Praktisches Lehrbuch der dani-schen Sprache (1934, engelsk bearbejdelse af samme bog 1938, fransk bearbejdelse 1944); Polsk-dansk Parlør (1936): Praktisk Lærebog i Islandsk Nutidssprog (s. m. Sigfus Bløndal, 1943); Polsk-dansk Lommeleksikon (1945); Dansk-polsk Lommeleksikon (1949); oversættelser (fra fransk, kinesisk, polsk, russisk og svensk) bl. a. Russiske Soldaterbreve (1917), Zygmunt Krasinski: Den u-gud-dommelige Komedie (1925). H Gummerus: Pilsudski (1937), Zeromski: Den trofaste Flod (1940) og Den kinesiske Tre-tegnsbog (1945).

Udenl. ordener: F.O.A.; Po.P.R.5.; Po.r.K.l &3.; R.r.K.2.

Adresse: Ø-Søgade 102. Kbhvn. Ø.

STEMANN J D v. fh. direktør for krigsministeriet, generalmajor, kammerjunker, K'.DM., HTH., M.T.Kfh.p.p.; f. 30/4 1887 i Randers; søn af stiftamtmand, kammerherre Gustav Stemann (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Helga Stemann (død 1952, se Kraks Blå Bog 1951); gift (3 3 1911) m. Ellen Margrethe S., f. 3/3 1890 i Århus, datter af grosserer Louis Hammerich (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Eleonora (Ellen) f. Liisberg.

Student (Ribe) 1904; sekondløjtn. 1907; premierløjtn. 1907; kaptajn 1918; oberst-løjtn. 1931; oberst 1934; generalmajor 1937; kontorchef i krigsministeriet 1922, afdelingschef 1927; direktør for krigsministeriet 1932-45, for hærens krudt-værk 1947-57.

Udenl. ordener: Fi.Fr.l.; Fi.H.R.21.; F.Æ.L.3.; I.F.2*.; I.Kr.4.; N.St.O.31; Pr.r.K.3.; Pr.R.0.4.; S.Kr.l.; Stb.B.E.4.; S.Sv.3'.; T.r.H.M.2.

Adresse: Sortedam Dossering 87,

Kbhvn. Ø.

STEMANN P C v. amtmand, K'.DM., M.T. Kha.p.p.; f. 20/7 1891 i Randers; søn af stiftamtmand, kammerherre Gustav Stemann (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Helga Stemann (død 1952. se Kraks Blå Bog 1951); gift (28'8 1915) m. Helga Stephania v. S., f. 16/9 1892, datter af dommer Karl Stephensen (død 1934. se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Emmy f. Læssøe (død 1947).

Student (Ribe) 1908; cand. jur. 1915; ansat i statsbanernes generaldirektorat (sekretariatet) 1915; kst. fuldmægtig 1916; volontør i indenrigsministeriet 1916; assistent og fg. fuldmægtig til 1920; sekretær i det stående landbrugsudvalg fra 1917 til udvalgets ophævelse; sekretær i kornudvalget fra 1919; amts-assessor i Tønder 1920; fuldmægtig i indenrigsministeriet 1926; fg. kontorchef smstds 1928; ekspeditionssekr. 1931; kontorchef i socialministeriet 1932; amtmand over Bornholms amt 1934.

Formand for den af landbrugsministeriet 1921-25 nedsatte afvandings- og grundforbedringskommission for Tønder amt; medl. af Forenede danske Motorejeres styrelse samt af Haderslev amts-baners bestyrelse 1921-26; medl. af bestyrelsen for Digelauget for Marsken ved Tønder 1925-26; medl. af kommissionen vedr. lægers retsstilling og af udvalget ang. fremtidige retningslinier for økonomisk fremskaffelse og fordeling af elektricitet; formand for udvalget ang. apotekerlovens revision; medredaktør af Dansk Vejtidsskrift til 1954: medl. af bestyrelsen for A/S De Forenede Jernstøberier, for De Forenede Jernstøberiers Financierings Selskab og for A'S Ulrichs

Metalstøberi; administrator af Allinge-Sandvig købstad 1934-40; formand for Bornholms Turistforening 1934-40, for kommissionen til genopbygning af Rønne og Neksø til dens ophør 1952, for bestyrelsen for De bornholmske Jernbaner, for SAS's kontaktråd for Bornholm, for det af handelsministeriet sept. 1939 nedsatte forsyningsudvalg for Bornholm, for Bomholmskredsen u. Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, for mødrehjælps-institutionen for Bornholm og for syge-husberedskabsnævnet for Bornholms amt; medl. af statsministeriets udvalg ang. Hammerknuden; medl. af bestyrelsen for Foreningen for national Kunst til 1952 og for_ Danske Privatbaners Fællesrepræsentation; medl. af forvalt-ningskommissionen til 1952, af foreningen Norden's råd, af Amtmandsforenin-gens præsidium og af hovedbestyrelsen for Vanførefonden; æresmedlem af Dansk Arbejdes afd. i Rønne og af Tumathorps St. Knuds Gille, Gladsax, Sverige; tildelt det svenske Sydkustens Marindistrikts store guldmed. 1956.

Har udg.: Apotekerlovene af 31. Marts 1932 med Noter.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Po.P.R.3.; S.N.21.

Adresse: Rønne.

STEN Holger professor, dr. phil., R.p.p.; f. 19/6 1907 i Kbhvn.; søn af skomagermester Edvard Steen og hustru Marie f. Andersen (død 1946); gift (1934) m. cand. mag. Christiane S., f. 14/5, død 1955, datter af sognerådsformand Christian Lehmann (død 1938) og hustru Thyra f. Davidsen (død 1953).

Student (Århus katedralskole) 1-926; cand. mag. 1932; univ. guldmed. 1933; studierejser i Frankrig, Spanien, Portugal og Italien; dr. phil. 1938; lærer ved hærens officersskole s. å., ved statens og hovedstadskommunernes kursus til studentereks. 1941; assistent ved filologisk laboratorium 1934-41; professor i romansk sprog og litteratur ved Kbhvns universitet 1943.

Medl. af komiteen for det danske studenterhus i Paris 1946; medl. af Videnskabernes Selskab 1956.

Litterære arbejder: Zur portugiesischen Syntax, Nægtelserne i Fransk (disputats, 1938); bidrag til In Memoriam Kr. Sand-feld (1943) og til Orbis Litterarum (1943 og 1950), Romania o. a. tidsskrifter; Les particularités de la langue portugaise (1944); Le nombre grammatical (1949); Accusatif + infinitif et nominatif + infi-nitif (1951); Les temps du verbe fini (indicatif) en francais moderne (1952); L'infinitivo impessoal et l'infinitivo pes-soal en portugais moderne (1952-53); Manuel de phonétique francaise (1956).

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: Skt. Thomas Allé 3, Kbhvn. V.

STENBERDT Wald. forstander, R.; f. 29/5 1896 i Asnæs; søn af købmand P Pedersen (død 1917) og hustru Bodil Nikoline f. Hansen (død 1923); gift (4/3 1921) m. Ellen S., f. 16/8 1898 i Vordingborg, datter af manufakturhandler Ch. W Stecher (død 1909) og hustru Caroline Margrethe f. Mouritzen (død 1931).

Lærereks. (Den danske realskoles seminarium i Kbhvn.); lærer ved Hindholm kostskole 1917-19 og ved den private realskole i Frederikssund 1919-30; ejer og leder af M Mørks skole i Hillerød fra 1930 og af skolehjemmet fra 1937.

Formand for De private Realskolers Lærerforening 1922-30; medl. af bestyrelsen for Danmarks Realskoleforening 1922-30 og fra 1934, næstformand 1942 -45, formand 1945-52 og fra 1954; medl af bestyrelsen for de private Realskolers Bestyrerforening 1935-39 og 1943-48, for Realskolens pensionskasse 1926-30 og 1938-50 og for Nordsjællands Venstreblad 1927-30; medl. af det af ministeriet nedsatte udvalg til ordning af privatskolernes pensionsordning 1923-25, af Frederikssund byråd 1928-30 og af bedømmelsesudvalget ved realeks. fra 1928; medl. af det af ministeriet nedsatte udvalg til undersøgelse af betimeligheden for indførelse af anden karakterskala ved de højere skoler 1942-43, af det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedr. kursusordningen m. v. ved statens lærerhøjskole 1942-44, af den rådg. komite for World Friendship Association 1946, af foreningen Norden's skolenævn 1947-54, af repræsentantskabet for skoleradiofonien 1947-54, af justitsministeriets udvalg for større færdselssikkerhed 1947-51, af seminariekom-missionen af 1947 til 1951 og af udvalget af 26. jan. 1952 vedr. mellemskole-eks. m. v.; medl. af Hillerød byråd 1954-55; medl. af ministeriets udvalg af 1954 vedr. omordning af skolevæsenet.

Medudgiver af Matematisk Trænings-hæfte for Realskoler o. lign.

Adresse: M Mørks skole, Hillerød.

Sommerbolig: Nordhusvej, Tisvildeleje.

STENBJERRE Knud rektor; f. 11/5 1906 i Kbhvn.; søn af tømrermester J Sørensen og hustru Caroline f. Steenbjerge; gift (29/12 1931) m. Erna S., f. 24/10 1910 i Sorø, datter af manufakturhandler J Møller.

Studieophold i Munchen 1928; eand. mag. 1931; adjunkt ved Aalborg katedralskole 1931-46; leder af Briers studenterkursus, Aalborg 1943-46; rektor for Nyborg gymnasium 1946.

Sekretær for Kulturhistorisk Forening for Nordjylland 1936-46; medl. af bestyrelsen for Statsskolernes Lærerforening 1942-45.

Medudgiver af tyske stiløvelser og rev. udg. af Kapers tyske grammatik.

Adresse: Nyborg gymnasium, Nyborg.

STENDER Jørgen grosserer, vicekonsul; f. 11/7 1911 i Rønne; søn af grosserer Conrad F Stender (død 1947) og hustru

Johanne f. Olsen (død 1942); gift (21/3 1938) m. Inger S., f. 3/6 1915, datter af dampvaskeriejer Alfred Tholander (død 1955) og hustru Henriette f. Lund.

I lære hos A/S Grønbech & Co., Hasle 1927-30, på Købmandsskolen i Kbhvn. 1931; ansat i speditions- og befragt-ningsfirmaet Richter & Hozzel, Hamborg 1932; på skole i London 1933; ansat i faderens forretning s. å., medindehaver af firmaet (C F Stender & Søn) 1934. eneindehaver fra 1947; svensk vicekonsul i Rønne fra 1951.

Medl. af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde's Rønne afd. fra 1948, af kredsbestyrelsen for Dansk Jagtforening's Bornholms afd. fra 1952 og af bestyrelsen (kasserer) for Understøttelsesforeningen for Købmænd m. fl. paa Bornholm fra 1953; formand for Rønne Jagtselskaber fra 1956.

Adresse: Nørreg. 8, Rønne.

Sommerbolig: Kræmmerhuset, Stampen pr. Rønne.

STENDER-PETERSEN Adolf professor, dr. phil., R1. p.p.; f. 21/7 1893 i Petrograd (Leningrad); søn af bogholder Johannes Stender-Petersen (død 1936) og hustru Marta f. Jakob-Hofman (død 1944); gift 1. gang (1918) m. Gori S-P., f. 19/4 1892 på Frdbg., datter af købmand Niels Klitgaard (død 1925) og hustru Karoline f. Lillelund (død 1940); 2. gang (1953) m. forfatterinden Ebba Torstenson, f. 26/7 1924.

Studerede ved universitetet i Petrograd 1912-15, ved Kbhvns universitet 1916-19; mag. art. i slavisk filologi 1919; dr. phil. 1923; assistent ved det kgl. bibliotek 1916-18; lektor i slaviske sprog ved universitetet i Gøteborg 1918-26 og ved Gøteborgs handelshøjskole 1918-27; professor i slavisk filologi ved universitetet i Dorpat 1927-31; privatdocent ved Århus universitet 1931, lektor i slaviske sprog og litteratur smstds 1932-35, docent 1935, professor 1941; dekan for det humanistiske fakultet 1938; universitetets rektor 1945-47; leder af journalist-kursus ved Århus universitet 1946-49; visiting professor ved Columbia universitetet, New York 1949-50.

Har foretaget fl. vidensk. studierejser: til Polen 1920. 1921 og 1934, til Tjekkoslovakiet 1923 og 1933, til Finland 1937, 1939 og 1953, til Sovjet-Rusland 1926, 1937, 1946 og 1957, til Polen. Tjekkoslovakiet og Jugoslavien 1948, til Frankrig og England 1952 og 1955. til Tyskland og Østrig 1954, til Italien 1955; medl. af Dansk Selskab for Oldtids og Middelalderforskning fra 1934; ledende senior i Studenterforeningen i' Århus 1933-34: formand for Humanistisk Samfund i Århus 1933-45, 1948-49 og fra 1951; medl. af det Polske Videnskabernes Akademi (litt.-hist. sektion) fra 1933; medl. af Videnskabernes Selskab fra 1943 og af Det lærde Selskab i Århus fra 1946.

Har skrevet talrige afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter. Videnskabelige hovedværker: Die Schulkombdien des Paters Franeiszek Bohomolec S. J. (disputats, Heidelberg 1923); Tragoediae Sacrae (Dorpat 1931); Slavisch-germa-nische Lehnwortkunde (Gøteborg 1927); Die Varågersage als Quelle der altrussi-schen Chronik (Århus 1934); Etudes Varégues I-V i Classica et Mediaevalia (1940-46); Varangica (1953); Holberg og den russiske Komedie i Holberg Aarbog (1923-25); Russiske silhuetter (Århus 1932); Revolutionære profiler (Århus 1933); Grundlinierne i Sovjetunionens Udenrigspolitik 1917-1941 (1946); Den russiske Litteraturs Historie I-III (Kbhvn. 1952); Anthology of Old Russian Lite-rature (New York 1955); Russian Studies (Århus 1956). Hovedredaktør for Scan-do-SIavica fra 1954.

Udenl. ordener: C.H.L.5.; N.St.0.2*.

Adresse: Bækgårdsparken, Vibyv. 22,

Aabyhøj.

STENDERUP N Chr. kontorchef, R'.p.p.; f- 1/1 1908 i Kolding; søn af grosserer, konsul Chr. S Stenderup (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Hansine f. Petersen (død 1947); gift (8/8 1936) m. Ingrid S., f. 7/8 1909 i Sverige, datter af godsejer Olof Carlander og hustru Louise f. von Hofsten.

Student (Kolding) 1925; eand. jur. 1931; fg. sekretær i udenrigsministeriet 1931, sekretær 1935; vicekonsul i London 1938; afskediget 1942; genansat 1945; fuldmægtig i udenrigsministeriet s. å.; ambassaderåd i Stockholm 1950: kontorchef i udenrigsministeriet 1955.

Kaptajn af forstærkningen 1944; medl. af den danske militærmission i London 1944-45.

Udenl. ordener: S.N.2.; Stb.D.M.

Adresse: Callisensv. 32, Hellerup.

STENER Hans bankdirektør, R.; f. 23/6 1882 i Bjæverskov; søn af sporvejsfunktionær Anders Sørensen (død 1934); gift (17/8 1940) m. Agnes S., f. 10/4 1891. datter af portør Morten Sørensen (død 1918).

Præliminæreks. 1899; ansat på han-delskontor i Kbhvn. 1899 og på DFDS's ekspedition i Nakskov s. å.; assistent i Lollands Spare- og Laanebank, Nakskov 1900-06; medstifter af Lollands Handels-og Landbrugsbank 1907; bogholder i denne bank 1907-12; direktør for Lollands Handels- og Landbrugsbank, Maribo 1912-19; medstifter af Frdbg. Handelsbank 1919, direktør for denne bank siden stiftelsen indtil 1952, derefter kommitteret og medl. af bestyrelsen; medstifter af Vanløse Rødovre Bank 1920; tilsynsførende for denne bank indtil 1935; medstifter af Hellerup Bank 1922; tilsynsførende for denne bank indtil 1926.

Adresse: Amicisv. 21, Kbhvn. V.

STENOV E K sparekassedirektør, R.; f. 8/5 1889 i Århus; søn af skræddermester S K Sørensen (død 1897) og hustru Alvilda f. Hansen (død 1910); gift (24/4 1915) m. Meta S., f. 29/10 1895 i Randers, datter af fabrikant P Henriksen (død 1933) og hustru Anine f. Christensen (død 1944).

Handelsskoleeks. 1907; assistent i Arbejder Spare- og Laanekassen i Aarhus 1903; bogholder 1911; kasserer 1922: kontorchef 1925; direktør 1938.

Formand for Aarhus Amts Sparekasseforening; medl. af styrelsen for Sparekassernes Skoleopsparing A/S og af bestyrelsen for Sammenslutningen af jyd-ske Købstads-Sparekasser samt af repræsentantskabet for Danmarks Sparekasseforening og for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser.

Adresse: Østerg. 4, Århus.

Sommerbolig: Strandmarksv. 36, Vejlby Fed, Risskov.

STENSBALLE Poul direktør; f. 22'4 1908 i Odense; søn af minister Johannes Stensballe (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Olga f. Braae (død 1931); gift (30/7 1938) m. Inger S., f. 31/3 1904 i Esbjerg, datter af maskinmester Jens Bjerregaard (død 1940) og hustru Kristine f. Spanggaard (død 1920).

Realeks. 1925; i købmandslære hos G V Larsen, Bogense 1925-28; på Niels Brocks handelsskole 1928-30; videreuddannelse hos Reynolds, Sons & Co., Ltd., London og hos L Behrens & Sonne, Hamburg; ansat i De forenede Automobilfabriker A/S, Odense 1941, prokurist 1943. direktør 1948.

Medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Automobilfabrikanter og Importører.

Adresse: Pjentedamsg. 21, Odense.

STENSGÅRD Erling fh. statsbibliotekar, forfatter, R.p.p.; f. 17/5 1876 på Frdbg.; søn af komponist N K Madsen-Stensgaard (død 1927) og hustru Caroline f. Petersen (død 1941).

Cand. phil. 1894; medarbejder ved Unio, Nationaltidende, 111. Tidende 1897 -1901; underbibliotekar ved statsbiblioteket i Århus 1901; kgl. udnævnelse til bibliotekar I 1920 (leder af katalogiseringen og af bibliotekets Regenburgske samling); afsked 1946; derefter midlertidigt knyttet til statsbibliotekets tidsskrift-registrering.

Gav ideen til indrettelsen af et arbejdende folkebibliotek på Landsudstil-lingen i Århus 1909; fremsatte 17. juni 1927 (statsbibliotekets 25-årsdag) et forslag, som var med til at bane vej tor den jydske universitetssag; udsendt repræsentant for de vidensk. biblioteker ved kongressen i Spanien 1935; formand for Aarhus radikale Venstreforening 1921-26, nu æresmedlem; medl. af Vitus Bering-komitéen, af Humanistisk Samfund (Århus), af det Frisiske Akademi (Leeuwarden) og af foreningen Norden's lokalråd.

I en årrække århusiansk teateranmelder ved Berlingske Tidende og Den midtjydske radikale Presse; litterær medarbejder ved A/S Fotorama 1911-29; skrev nogle film. bl. a. Psilanders debut-film (1911). Har bl. a. udg. Statsbiblioteket i Århus (1902); De forbudte Sange (1908); Supplement nécessaire de la »Bibliographie d. deutschen Kriegs-gesch v. A. Buddecke« (1915); En praktisk Idealist (192V); J C Christensens Eftermæle (1931); bibliotekskata-logen: Friserne. Land og Folk, Sprog og Litteratur (1933); H C Andersen i Italien (19351: Georg Brandes' Digterfølge (1949); Frederiksbergs Historie (i København før og nu, 1950); besørgede tekstrevisionen i Vilh. Andersen's udvalg af H C Andersen's Eventyr og Historier (1926); har udarbejdet et par bibliografier; Les Danois å Paris (manuskript i statsbiblioteket), og Vitus Bering i den danske Litteratur og Presse (1941); bearbejdelser af en række ungdomsbøger, bl. a. Ingemanns historiske romaner (1928-29); oversat fl. værker for Hassings og Berlingske Forlag; har skrevet om historiske emner bl. a. i Landet og Berlingske Aftenavis; skrevet rejsebreve fra Alsace-Lorraine, Rumænien, 'Frisland, Spanien, Italien og Moskva; i statsbibliotekets jubilæumsskrifter: (1927) om den alfab. katalogisering, (1952) erindringer fra bibliotekets

Udenl. ordener: F.O.I.P.; Rum.St.4.

Adresse: Skanderborgv. 1. Århus.

STENSGAARD H P oberst, R.DM..HTH.; f. 12/7 1899 i Fangel; søn af gårdejer Jens Stensgaard og hustru Kirstine f. Henningsen; gift (16.4 1933) m. Else Magdalene S., f. 21 10 1907, datter af slagtermester Albrecht Jensen Rye (død 1934) og hustru Nancy f. Kraul.

Udgået fra Odense katedralskole; pre-mierløjtn. 1922; kaptajn 1936; oberst-løjtn. af artilleriet 1945; oberst af forsyningstropperne og chef for jydske trainregiment 1951.

Adresse: Heibergsg. 32, Århus.

STENTOFT Aage teaterdirektør; f. 1/5 1914; søn af købmand Jørgen Christian Stentoft-Christensen (død 1929) og hustru Kristine f. Pedersen; gift m. Ulla S., f. Winkel.

Student (Stenhus) 1932; derefter uddannelse på Den handelsvidenskabelige Læreanstalt; komponist og akkompagnatør hos Co-Optimisterne 1934; meddirektør smstds 1936 og 1937; egen teaterbevilling til Frdbg. Teater 1939; kommitteret ved Apolloteatret 1940; direktør for Apolloteatret 1941; direktør ved Dagmarrevyerne fra 1947; meddirektør ved Frdbg. Teater i 1948; direktør for det nye Apolloteater i Axel-

borg fra 1951, for Det ny Scala (tidl. Nørrebros Teater) fra 1954 og for Mer-cur-Teatret fra 1957; har s. m. nogle medinteressenter produceret en række danske films, bl. a. Afsporet og Søren Søndervold. Direktør og formand for bestyrelsen for A/S Marienlyst Kur- og Søbad 1942-50.

Har komponeret musik til talrige kbhvnske revyer, således de tre første Cirkus-revyer, revyer på Frdbg. Teater og forsk. Apollorevyer samt til forsk, danske tonefilms.

Adresse: Høsterkøb pr. Hørsholm.

STEPHENSEN Hakon arkitekt, redaktør; f. 28'5 1900 i Kbhvn.; søn af dommer Karl Stephensen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Emmy f. Læs-søe (død 1947); gift (20/3 1931) m. Victoria S., f. 1/6 1902 på Frdbg.. datter af bagermester Niels Birkland (død 1956) og hustru Hilda f. Magnusson (død 1929).

Uddannet på Kbhvns tekniske skole, som murersvend og på kunstakademiet; selvstændig arkitektvirksomhed 1927; medarbejder ved Politiken fra 1924, redaktør 1946.

Medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Frihedsfonden 1945 og af bestyrelsen for den sociale skole.

STEPHENSEN Magnus arkitekt; f. 12/10 1903 i Holte; søn af dommer Karl Stephensen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Emmy f. Læssøe (død 1947); gift (3/6 1939) m. Else S., f. 31/7 1909 i Fovlum, Tjele sogn, datter af sognepræst Severin Widding (død 1936) og hustru Ellen f. Glarbo (død 1933).

Afgang fra Teknisk skole 1924 og fra akademiet 1930; ophold ved den franske skole i Athen 1931; rejser i Europa, Østen og USA.

Har bl. a. opført beboelsesejendomme for boligselskaber; rækkehuse og beboelsesejendomme samt kommuneskole i Husum for Kbhvns kommune. Arbejder i træ og sølv, udført af Kay Bojesen, oå kunstindustrimuseer i Kbhvn., Gøteborg og Trondhjem; arbejde i sølv, udført af Georg Jensens Sølvsmedje, på Kunstgewerbe-museum i Ziirich og Museum of modern Art i New York.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1944-48.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1948. guld-med. på Triennalen i Milano 1952 for sølvarbejder og 2 Grand Prix på samme 1954 for arbejder i sølv og stål.

Adresse: Soløsev. 33, Gentofte.

STERUP-HANSEN Dan maler og grafiker; f. 3/10 1918 i Sdr. Jærnløse; søn af antikvarboghandler Adler Sterup-Hansen og hustru Ingeborg f. Hansen; gift (6/7 1943) m. Karen-Margrethe S-H., f. 17/4 1922. datter af handelsrejsende Char-ley Lippert og hustru Laura f. Convad.

Uddannet på kunstakademiet; debuterede som maler 1934; udstillede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1936; medl. af Den Frie Udstilling 1950.

Medl. af censurkomiteen for Kunstnernes Efterårsudstilling 1942-43 og 1951-52, af bestyrelsen for Oluf Hartmanns Mindelegat fra 1947 og af bestyrelsen for Malende Kunstneres Sammenslutning 1948-49 og 1953-54.

Har bl. a. udført: Mor og Barn (1938); Klaverbillede (1948); forslag til udsmykning af statsradiofoniens kantine (1949); Krigsblinde (1952); udvendig udsmykning af Folket Hus på Enghavevej (1956); har deltaget i officielle udstillinger i ind- og udland; repræsenteret med malerier i provinsmuseer og med dekorativt arbejde i Arkivet for dekorativ kunst i Lund samt med grafiske arbejder på museerne i Oslo, Gøteborg, Århus, Malmø, kobberstiksamlingen i Kbhvn. og Biblioteaue Nationale i Paris.

Modtaget Eckersberg-medaljen 1952. Adresse; Grønnemose Allé 21 E, Kbhvn. NV.

STEVENIUS-NIELSEN H direktør, K.p.p.; f. 1902 i Sorø; søn af overbetjent N D Nielsen og hustru Eva f. Petersen; gift m. Grete S-N., datter af arkitekt J P Rasmussen og hustru Thyra f. Petersen.

Student (Sorø) 1920; cand. polyt. (fa-briking.) 1925; ingeniør i A/S Dansk Svovlsyre- & Superphosphat-Fabrik 1925 -26; assistent ved landbohøjskolen 1926-27; atter ingeniør i A/S Dansk Svovlsyre- & Superphosphat-Fabrik 1927; overing. 1940, direktør fra 1944 samt medl. af bestyrelserne for selskabets datterselskaber.

Censor ved Danmarks tekniske højskole fra 1935; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1941, 1. vicepræsident for samme 1943-48; medl. af Kungl. Fysiografiska Sållskapet i Lund 1945 og af Kungl. Svenska Ingeniørvetenskaps Akademien 1953: æresmedlem af Society of Chemical Industry (UK) 1956; formand for Foreningen af Kemiske Industrier 1945-52; medl. af bestyrelsen for Laurits Andersens Fond 1946, formand 1952: medl. af Industrirådet 1948, formand for Industrirådet og Industriforeningen 1952-36; medl. af rigsretten 1954, af atomenergikommissionen 1955, af dennes forretningsudvalg 1956 samt af bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening 1956.

Medl. af bestyrelsen for A/S M I Ballins Sønners og Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker 1947, for A/S Hellesens 1952 og for A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 1954; medl. af styrelsesrådet for Den kgl. grønlandske Handel 1950, af Carlsbergfondets bryggeriråd 1955 og af Kbhvns Brandforsikrings faste udvalg 1956.

Har skrevet artikler om kemiske og industrielle emner i fagtidsskrifter o. 1. Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; S.V.2. Adresse: Frdbg. Allé 54, Kbhvn. V.

STHYR C H fh. dommer, K.DM.p.p.; f. 3/10 1875 i Alslev; søn af biskop, fh. kultusminister, dr. theol. H V Sthyr (død 1905) og hustru Louise f. Lillien-skjold (død 1888); gift (20/5 1904) m. Emmy S., f. 29/3 1879 i Kbhvn., død 1949, datter af oberst G F K Harhoff (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Charlotte Ida Augusta f. Carstensen (død 1896).

Student (Nykøbing F.) 1893; cand. jur. 1901; fuldmægtig ved Amager birk 1901-04; assistent i kultusministeriet 1902, fuldmægtig 1910, ekspeditionssekr. 1913; kst. by- og herredsfoged i Kjerteminde og Hindsholm herred 1913-14; kontorchef i undervisningsministeriet 1918; dommer i Frederikshavn købstad og Horns herred med Skagen købstad og Læsø birk 1919-45; tjenstg. i udenrigsministeriet 1945-55.

Ledende senior i Studenterforeningen 1916-17; formand for Studenterforeningens seniorklub 1916-19 og for Studenterforeningens repræsentantskab 1918-19; medl. af komitéen for samarbejde mellem Nordens universiteter 1917-20.

Formand i bestyrelsen for Frederikshavns og Omegns Sparekasse 1921-45; formand for udvalget for den svenske kirke i Skagen 1922; medl. af bestyrelsen for Skagensbanen 1924-46; formand for Hjørring amts fredningsnævn 1926-45; formand for udvalget ang. ændring af § 7 i ekspropriationsforordnin-gen 1933; formand for Foreningen af Na-turfredningsformænd i Danmark 1937-45; formand for afvandingskommissionen for Hjørring amt 1938-45; medl. af bestyrelsen for Jydsk Telefon Akts. 1940-46.

Udenl. orden: S.V.22.

Adresse: Holsteinsg. 64, Kbhvn. 0.

STHYR Johan direktør, R.; f. 18/5 1879 i Kbhvn.; søn af grosserer Selgen Sthyr (død 1922, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Henriette f. Welsch (død 1914); gift (14/6 1913) m. Vibeke S., f. 1/8 1890, datter af oberst G C Muus og hustru Mathilde f. Brock.

Cand. pharm. 1901; studerede kemi på Polytechnicum i Ziirich 1903-05, i Wien og London 1905-06; medstifter af A/S Kbhvns Sukkerraffinaderi og direktør for samme 1913-47.

Medl. af bestyrelsen for A'S Sthyr & Kjær fra 1919 (formand fra 1943), for Skandinavisk Kaffe- og Kakao-Komp. (formand fra 1943), for A/S De forenede Papirfabrikker 1938-56 (næstformand 1945-56) og for A/S Kbhvns Sukkerraffinaderi (nu Investeringsakts. K.S.R.) fra 1943 (kommitteret fra 1947).

Adresse: Skt. Annæ PI. 9, Kbhvn. K.

STHYR Jørgen museumsinspektør: f. 22/3 1905 i Kbhvn.; søn af fh. dommer C H Sthyr (se denne); gift (2/6 1934) m. Suzette S., f. 13/2 1911 i Kbhvn., datter af overlæge, dr. med. Niels Muus (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Agathe f. Rambuseh (død 1941).

Student 1923; studerede kunsthistorie; studierejser i udlandet; assistent ved kunstakademiets bibliotek 1928-31; inspektør II ved statens museum for kunst, kobberstiksamlingen, 1931; inspektør I smstds 1935-31. okt. 1957; medl. af direktionen for Ny Carlsbergfondet fra 17. okt. 1957.

Medredaktør af serien Kunst i Danmark 1928-38; medl. af bestyrelsen for Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker og for Vilhelm Thaning og Hustrus Minde- og Rejselegat; bestyrer af legatet Kristian Zahrtmann; kommitteret ved de u. boligministeriet hørende samlinger på Kronborg 1946-53, tilsynsførende smstds 1953-57.

Har skrevet: Nederlandsk Landskabs-kunst i danske Samlinger (1929); Malerier af Hans Smidth (1933); Kobberstikkeren Alb. Haelwegh (kunstmus. årsskr. 1938); (s. m. Erik Zahle) Den kgl. Kobberstiksamling (1939, ny udg. 1946); medudgiver af Carl V Petersens Afhandlinger og Artikler om Kunst (1939); Dansk Grafik 1500-1800 (1943); Dansk Grafik 1800-1910 (1949); Katalog over franske bøger med originalgrafik, 20. årh. (1956); artikler i tidsskrifter og leksika.

Adresse: Aggerv. 3, Kbhvn. Vanløse.

STIEF Carl professor, dr. phil.; f. 11/8 1914 i Svendborg: søn af maskinmester Carl Fr. Hansen (død 1937) og hustru Johanne Marie Magdalene f. Stief; gift (31/5 1939) m. Grethe S., f. 25/2 1917 i Thisted, datter af dyrlæge Lauritz Toft og hustru Anna f. Johansen.

Student (Svendborg) 1933; mag. art. (slavisk filologi) 1941; dr. phil. 1953; un-dervisningsassist. ved Kbhvns universitet 1945, universitetsadjunkt 1949, professor i slavisk filologi fra 1954; studierejser til Tjekkoslovakiet og Polen 1938 og gentagne gange til Jugoslavien; Rockefeller Fellow i Oxford og London 1948, Paris 1949 og USA 1951.

Har skrevet: Russisk Læsebog I-II (1944-45); Studies in the Russian Histo-rieal Song (disputats, 1953); afhandlinger og artikler i danske og udenl. tidsskrifter og blade: har redigeret: Moderne Litteratur efter 1900 (1950).

Udenl. orden: Ju.Z.3.

Adresse: VesDerv. 34, Hellerup.

STIG-NIELSEN Torkild civilingenør, R., Chr.XFr.M.; f. 24/5 1892 i Holeby; søn af fabrikbestyrer Einar Nielsen (død 1908) og hustru Elisabeth f. Thomsen; gift (20/9 1920) m. Fanny S-N (dekoreret med Chr.XFr.M.), f. 4/9 1896, datter af nationalbankdirektør Westy Stephen-

sen (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Fanny Theodora f. Busck (død 1952).

Student (Herlufsholm) 1910; cand. phil. 1911; cand. polyt. 1918; ansat i F L Smidth & Co. 1918-46; driftskemiker i The Tunnel Portland Cement Co., Essex, England s. å.; i F L Smidth & Co.'s afd. i London 1919; leder af F L Smidth & Co., Peking og Tokyo 1923 og af F L Smidth & Co. Inc., New York 1933-46; ansat i Lone Star Cement Corporation, New York 1946, Assistant Vice-President smstds fra 1955. Adresse: Lone Star Cement Corporation. 100 Park Avenue, New York 17, N.Y., USA. STIGAARD H H bankdirektør, R.DM.: f. 22/9 1883 i Varde; søn af bagermester J P Stigaard og hustru Laura f. Clemmensen; gift (21-12 1912) m. Sofie Magdalene Lerche S., f. 18/9 1886, datter af fh. forpagter på Kokkedal A Jeg-strup og hustru Martine f. Madsen.

Præliminæreks. (Varde); uddannet i Sydjydsk Landmandsbank. Ribe, Laane-kassen i Kbhvn. og Horsens Bank (bogholder i sidstn. 1903-13); stifter af og direktør for A/S Roskilde Landbobank fra 1913.

Medl. af bestyrelsen for De danske Provinsbankers Forening 1919-27, for De danske Provinsbankers Pensionsfond 1926-27, for Roskilde handelsskole 1917 -55, for Sønderjydsk Forening og for Roskilde sportshal; medl. af menighedsrådet for Roskilde domsogn fra 1920, formand fra 1954; medl. af bestyrelsen for menighedsplejen i Roskilde og for Solrød kirkesal; formand i bestyrelsen for Roskilde pigeskole af 1855 og for abonnenternes telefonudvalg i KTAS; medl. af Roskilde byråd 1930-33 og 1938-46; hovedkasserer for landsforbundet FDF 1910-28; medl. af bestyrelsen for KFUM 1906-29, for Kirkeligt Centrum og for Venstrevælgerforeningen i Roskilde; stifter af og præsident for Roskilde Rotary Klub i 1932; medl. af bestyrelsen for lokalforeningen til Kræftens Bekæmpelse; formand for Roskildes fadderskab for domkirkedistriktet i Slesvig by.

Adresse: Roskilde.

STIGAARD Michael Lerche arkitekt; f. 5 12 1908 i Thorsted ved Horsens; søn af proprietær Edvard Lerche (død 1911) og hustru Sofie f. Jegstrup, senere gift m. bankdirektør H H Stigaard (se denne): gift 1. gang (27/10 1932) m. Bébé S. (død), datter af stadsingeniør Vladislav Wichek, Jugoslavien og hustru f. Rolle du Bois; 2. gang (2 8 1952) m. Ibeth S., f. 24/2 1924 i Kbhvn., datter af direktør Chr. H Olesen (se denne). Realeks. (Roskilde katedralskole) 1925; uddannelse på kunstakademiet; i Casablanca 1933: egen arkitektvirksomhed fra 1931.

Medl. af repræsentantskabet for AS Roskilde Landbobank fra 1944, af hovedbestyrelsen for Bygge-Societetet for Danmark fra 1948 og af repræsentantskabet for Danske Arkitekters Landsforbund fra 1954.

Adresse: Algade, 1, Roskilde.

STJERNQVIST Henrv kontorchef; f. 30/6 1899 i Kbhvn.; søn af skræddersvend A N Stjernqvist (død 1922) og hustru Johanna f. Pehrsson; gift (19,3 1929) m. Lilly S., f. 30/6 1908 i Kbhvn., datter af lokomotivfører N C Henriksen og hustru Louise H.

Student (Østre borgerdydskole) 1918; cand. polit. 1923; accessit for univ. prisopgave 1928; sekretær i statistisk departement 1923, fuldmægtig 1936, ekspeditionssekr. 1937, kontorchef 1938; fungerede som statsministerens sekretær 1934-37; statistisk konsulent ved valutacentralen 1932-48; medl. af forsk, kommissioner og udvalg, bl. a. socialministeriets udvalg om socialreformen af 1934 og husassistentkommissionen af 1940; sekretær i trafikkommissionen af 1937.

Medl. af bestyrelsen for Socialdemokratisk Vælgerforening i 7. kreds 1913-25 og af repræsentantskabet for Hovedstadens Brugsforening 1924-25 og fra 1932; lærer ved Socialdemokratisk ar-bejderskole 1923-31; formand for Socialøkonomisk , Samfund 1931-32; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation 1938; medl. af bestyrelsen for Kbhvns kommunebiblioteker, af beværterbevillingsnævnet, af gadenavneudvalget, af forretningsudvalget for Kbhvns Idrætspark, af skatterådet og af bestyrelsen for De samvirkende Boligselskaber.

Har foruden prisopgaven skrevet en del andre afhandlinger, desuden tidsskriftartikler, boganmeldelser og aviskroniker, Vejledning i Statistik (1927); Tallene taler. Haandbog i Alkohol-spørgsmaal (1939); Statistikkens ABC (1943).

Adresse: Jyllingev. 2, Kbhvn, Vanløse.

STJERNSWÄRD Wanda Arntzen kammerherreinde, kgl. belønningsmed. 1. kl. m.krone; f. 13/10 1887 i Kbhvn.; datter af jægermester Austin Nordborg Grøn (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Charlotte f. Albeck (død 1949); gift 1. gang (1918) m. generalkonsul C H Arntzen (død 1923. se Kraks Blå Bog 1923); 2. gang (1926) m. kammerherre Gustaf Jonas Stjernsward til Jord-berga, f. på Widtskofle, Skåne. 30/6 1882, død 1939.

Faglærerindeeks. i historie 1912; student (privat dimit.); cand. phil.; studeret kunsthistorie; eneindehaver af firmaet C H Mønster & Søn 1924-28.

Næstformand i bestyrelsen for sygeforeningen Hygæa fra 1923; medl. af

bestyrelsen for A/S M E Grøn & Søn 1939-54.

Udenl. orden: P.r.K.4.

Adresse: Jordberga, Skåne og

Amicisv. 1, Kbhvn. F.

STOCHHOLM Poul administrationschef. R'.p.p.; f. 14,8 1904 i Kbhvn.; søn af bogholder Wentzel Stochholm (død 1947) og hustru Christine f. Sørensen (død 1949); gift (28/11 1937) m. Else S., f. 24/8 1904 i Idestrup, datter af lærer Axel Meyland og hustru Marie f. Hansen.

Student (Sundby gymn.) 1923; cand. polit. 1930; sekretær i arbejdsdirektoratet 1931; sekretær i socialministeriet 1934, fuldmægtig 1938, fg. chef for arbejds- og socialministeriets ungdoms-kontor 1940; administrationschef ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1943.

Sekretær i forligsinstitutionen 1935-40 og i arbejdsministeriets ungdomsudvalg 1938-43; kredsformand for Lyngby-Amagerkredsens konservative Vælgerforening 1943-48, formand for amtsorganisationen 1948; medl. af landstinget og orlov fra samme 1946-51, af Kbhvns amtsråd 1943, af hovedstadskommissionen 1944-48, af bestyrelsen for Landsforeningen for Vanføre, af repræsentantskabet for Arbejdsskolen 1943, af bestyrelsen for Sygehusforeningen i Danmark (formand 1951) og af bestyrelsen for Nordisk Vanføreforsorgsfor-ening 1945, af bestyrelsen for Disconto-selskabet af 1935, af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti 1947, af byplannævnet for Kbhvn. og af socialministeriets udvalg vedr. plejestiftelser 1949, af samfærdselskommissio-nen og af bestyrelsen for mødrehjælpen 1950-54 (næstformand 1952-54); formand i bestyrelsen for nervesanatoriet Montebello; formand for Det konservative Folkepartis Iandsdelssammenslut-ning for Øerne 1950; medl. af bestyrelsen for NESA og af bestyrelsen for The International Society for the Wel-fare of Cripples 1951; medl. af indenrigsministeriets kommission vedr. statens sindssygevæsen, af hovedbestyrelsen for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, af indenrigsministeriets turnusudvalg 1952, af socialministeriets sygeforsikrings-kommission 1954 og af sygeplejerskeud-dannelsesnævnet 1956; UNTAA-rådgiver for den østrigske stat i spørgsmålet om revalidering 1957.

Udenl. orden: N.O.N.5.

Adresse: Kongev. 256, Virum.

STOFFREGEN Alexander pianist; f. 13/8 1884 i Kbhvn.; søn af grosserer A Stoffregen (død 1923) og hustru Anna f. Hartmann (død 1890); gift 1. gang (2910 1909) m. Marie S., død 1919, datter af pressefotograf Julius Aagaard (død 1926) og hustru Vilhelmine f. Brockmeyer (død 1923); 2. gang (16/2 1932) m. Ane Sofie S., f. 10/4 1879 i Herning, datter af smedemester L Ørum Petersen (død 1905) og hustru Marie f. Skjoldborg (død 1913).

Student (Schneekloths skole) 1902; filosofikum 1903: uddannelse i klaverspil, musikteori og komposition hos henhv. Louis Glass, H Panum og O Rosenhoff og i Paris i klaverspil hos E Risler og L Levy; debuterede som pianist i Kbhvn. 1906; koncertrejser i Danmark, Tyskland, Sverige og Norge til 1919; pædagogisk virksomhed i Kbhvn siden 1919; eget klaverkonservatorium 1924-43; derefter privatelever; fh. censor ved det kgl. danske musikkonservatoriums afgangs - og diplom-eks.

Har skrevet en række pædagogiske værker om klaverteknik.

Adresse: Kongens Tværv. 8, Kbhvn. F.

STOLTZE Preben kaptajn, adjutant hos H. M. kongen, R.; f. 19/4 1917 i Sakskøbing; søn af af stationsforvalter Kay Stoltze og hustru Jenny f. Jessen; gift (4/5 1944) m. Aase S., f. 22/4 1923 i Gentofte, datter af direktør Jens Har-ving (død 1948) og hustru Elisabeth f. Petersen.

Præliminæreks. 1933; handelsuddannelse 1934-38; løjtnant ved Gardehusarregimentet 1941; premierløjtn. ved jydske dragonregiment 1946; lærer ved pansertroppernes befalingsmandsskoler 1949-52; kaptajnløjtn. 1951; panserkursus ved The Armored School. Amerika 1950-51 og ved RAC Centre, England 1952; tjenstg. hos generalinsp. for pansertropperne 1952-55; kaptajn 1954; eskadronschef ved jydske dragonregiment 1955; adjutant hos H. M. kongen 1956.

Adresse: Vejlegårdsv. 17, Holte.

STORCH Axel generalmajor, K.DM., HTH. p.p.; f. 26/1 1897 i Silkeborg; søn af overlærer H A Jensen-Storch (død 1946) og hustru f. Nielsen (død 1932); gift (11/5 1923) m. Elisabeth S., f. 19/2 1900 på Frdbg., datter af grosserer R Hansen (død 1934) og hustru f. Windfeld (død 1927).

Student (Aalborg) 1915; premierløjtn. 1919; geodætisk kursus 1921-23; ansat ved generalstabens topografiske afd. 1923-24; generalstabskursus 1926-28; adjutant ved generalkommandoen 1928-34: kaptajn 1932; kompagnichef ved 15. batl. 1934-37; stabschef hos generalinspektøren for fodfolket 1937-45; ansat ved geodætisk institut 1943-46; oberstløjtn. 1946; chef for 19. batl. 1946-50; til rådighed for og lærer ved hærens officersskole 1950; chef for AFNE Headquarters, Copenhagen, 1951; oberst og chef for det danske kommando i Tyskland 1951; till. chef for Allied Land Forces Schleswig-Holstein 1953: generalmajor og generalinsp. for fodfolket 1955.

Chef for Kbhvns Amts Skyttekorps

1933-37; lærer i krigskunst ved hærens officersskole 1934-45 og 1950-51.

Medl. af bestyrelsen for Fællesorganisationen af Officerer og Ligestillede af Hæren 1928-32 og 1938-44; æres-øverste i Selskabet De danske Forsvarsbrødre i Kbhvn. 1956; formand for hærens oppakningskommission af 1947 fra 1955.

Udenl. orden: N.St.0.3'.

Adresse: Gersonsv. 26, Hellerup.

STORGAARD Einar lektor; f. 3/5 1890 på Frdbg.; søn af ølhandler F C C L Storgaard (død 1907) og hustru Anna Kirstine f. Holdgaard Pedersen (død 1948); gift (30/6 1926) m. Astrid Maria S., f. 1/5 1898 i Ribe, datter af provst Simon Hansen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Anna f. Fasting (død 1938).

Student 1909; cand mag. 1915; se-kondløjtn. 1918; vidensk. assistent ved universitetets geografiske laboratorium 1920. Studieophold ved Sorbonne 1921-22; studierejse til Indien, Kina og Japan 1922; deltager i prof. Olufsens ekspedition til Sahara 1922-23; studierejse til Østgrønland og Island 1926, til Marokko, Algier og Tunis 1928; lærer ved N Zahles seminarium og gymnasium 1920, lektor smstds fra 1930, lektor i geografi ved Kbhvns universitet 1943.

Formand for Geografforeningen 1921-22, 1930-31, 1937-39 og 1944-46; efor for Prof. Steensbys Rejselegat 1924; censor i geografi ved Kbhvns universitet 1939, ved Århus universitet 1945; medl. af eksamenskommissionen til afholdelse af adgangseks. til civilingeniørstudiet m. m. 1941; medl. af Det kgl. danske geografiske Selskabs råd 1940; medl. af bestyrelsen for Danskkinesisk Forening 1952.

Har skrevet: Paa Grønlands Østkyst (1926); Physiography of East Greenland (1928); Afrikas Opdagelseshistorie (i Jordens Erobring, 1930); Jordens Opdagelseshistorie (i Alverdens Viden, 1939); Geografien i Danmark 1900-1940 (i Danmarks Kultur ved Aar 1940, 1944); afhandlinger i tidsskrifter m. m.; udgiver af P Andersen og M Vahls Lærebøger i geografi fra 1945.

Udenl. ordener: F.O.I.P.; Tun.N.1.4.

Adresse: Svinget 18, Kbhvn. S.

Sommerbolig: Markhuset, Snekkersten.

STORM Erik politimester; f. 15,5 1908 i Kbhvn.; søn af civilingeniør Louis Storm (død 1948) og hustru Magdalene f. Storm; gift (3/5 1947) m. Else S., f. 11/10 1911 i Nyrup, Tikøb sogn, datter af smedemester Peter Thomsen (død 1913) og hustru Margrethe f. Danielsen.

Student (Ordrup gymn.) 1926; cand. jur. 1932; politifuldm. i Vejle 1933; fuldmægtig og medhjælper hos statsadvokaten for Sjælland 1937; politifuldm. i Frederikshavn 1939. i Helsingør 1942; politimester i Ærøskøbing og Rudkøbing købstæder m. v. 1956.

Formand for Helsingør huslejenævn 1952-56.

Adresse: Rudkøbing.

STORM Svend tømrermester, R.; f. 8 10 1902 i Århus; søn af tømrermester Peter J Storm og hustru Nielsigne f. Storm; gift (19/11 1926) m. Kirsten S., f. i Hjørring, datter af grosserer Ove Eisenhardt og hustru Jensigne Kristine f. Iversen (død 1940).

Realeks. 1919; tømrersvend 1923; afgang som bygningskonstruktør 1924; medl. af Kbhvns Tømmerlaug 1926; medindehaver af firmaet P J Storm fra 1934, eneindehaver fra 1949.

Ledede opførelsen af den danske afd. på Verdensudstillingen i Barcelona 1929; medarbejder ved forsk, fagbøger.

Næstformand i Håndværkerforeningen; formand for Håndværkerkollegiet; formand for Johan Bekker og Hustrus Stiftelse; medl. af hovedbestyrelsen for Håndværksrådet samt af repræsentantskabet for Dansk Kulturfilm og for Dansk Arbejde; medl. af skolerådet u. tilsynet med den tekniske undervisning og af bestyrelsen for Det Tekniske Selskabs skoler; medl. af forvaltningsnævnet for Krigsforsikring af Løsøre, privat Indbo og Bygninger for Industri, Haandværk og Handel; medl. af handelsministeriets teknikumudvalg, af statsministeriets teknikerkommission og af komitéen for byggestandardisering; medl. af Dansk Brandværns-Komité; medl. af bestyrelsen for snedkermester Rasmus Pedersens Fond, for Alderstrast legat og stiftelse, for Hattemager L P Hansen og Hustrus Legat, for Kgl. Hof-Hattefabrikant Petigas' Legat og for Den gensidige kvindelige Hjælpeforening; medl. af bestyrelsen for Danmarks tekniske museum; direktør for A/S Bella-vista.

Modtaget Håndværkets medalje 1954.

Adresse: Bellevuev. 1. Klampenborg.

STORM-JØRGENSEN Svend generalkonsul, R.p.p.; f. 17 '6 1910 i Kbhvn.; søn af repræsentant Jørgen Jørgensen (død 1937) og hustru Johanne f. Storm (død 1947); gift (15/12 1937) m. Grethe Annelise S-J., f. 31/12 1916 i Århus, datter af læge Carl Frederik Carlsen (død 1935) og hustru Thyra f. Hvilsted (død 1955).

Ansat i Det Østasiatiske Kompagni, A/S 1927. assistent ved 0 K's træafd. i Bangkok 1931, senere savmøllebesty-rer smstds, prokura 1942, filialbestyrer i Hongkong 1948, i Bangkok 1950, til tjeneste ved hovedsædet i Kbhvn. fra 1956; fg. dansk generalkonsul i Bangkok 1950, udnævnt 1951, afsked 1957.

Tildelt Galathea-medaljen.

Udenl. orden: S.Kr.3.

Adresse: Frederikslundsv. 16. Holte.

STORR Edvard grosserer, direktør. R1. p.p.; f. 19/8 1889 i Kbhvn.; søn af glarmester Ludvig C Storr (død 1904) og hustru Anna f. Schaller (død 1950): gift (1/6 1918) m. Carla S., f. 18 7

i Kbhvn., datter af vognmester ved statsbanerne I P Petersen (død 1950) og hustru Nielsine f. Adamsen (død 1941).

Uddannet i glarmesterfaget i Hørsholm 1903-07; rejste som glarmestersvend gennem Europa 1907-10; eget firma fra 1914; glasentreprisen ved Christiansborg slots genopførelse 1914-28; grossererborgerskab 1915; special-afd. for bygnings-tekniske glaskonstruktioner fra 1932; indførte 1937 hulstens-dækket (Røseler-dæk) i Danmark; oprettede i 1938 fabrik for fremstilling af spejlglas; efter firmaets omdannelse til aktieselskab (A'S Edvard Storr) i 1955 adm. direktør og formand for bestyrelsen for dette; tfll. formand for bestyrelsen for glasengrosfirmaet M I Meyer AS fra 1955.

Udenl. orden: I.F.2.

Adresse: Skovgårdsv. 47, Charlottenlund.

STORR Ludvig generalkonsul, grosserer, R., Chr. XFr.M. p.p.; f. 21/10 1897 i Kbhvn.; søn af glarmester Ludvig C Storr (død 1904) og hustru Anna f. Schøller (død 1950); gift 1. gang (16/7 1922) m. Elin Sigurdardottir, f. 12/5 1901, død 1944, datter af branddirektør Sigurd Bjarnsson og hustru Snjolaug Sigurjons-dottir; 2. gang (18/12 1948) m. koncertsangerinde Svava Einarsdottir, f, 21/2 1917 i Hringsdal, datter af gårdejer Einar Bogoson og hustru Sigrun Bjarnadottir.

Udgået fra Det kgl. Vajsenshus' skole i Kbhvn. 1911; i handelslære og på handelsskole i Nykøbing F. 1913-17; rejste til Island 1922, grundlagde forretning i bygningsglas og bygningsartikler, grundlægger af firmaet Glerslipun & Spegiagerd (glassliberi og spejlfabrik) og indehaver af dette firma fra stiftelsen i 1932. Vicekonsul ved Danmarks repræsentation i Island 1939, konsul 1946, titel af generalkonsul 1956, chargé d'affaires under ministerens bortrejse til England 1944.

Medl. af bestyrelsen for Dansk-Islandsk Samfund fra 1939; formand for udstillingen Danmark kæmper 1945; i en årrække medl. af bestyrelsen og formand for Det Danske Selskab i Reykjavik samt administrator af dettes hjælpefond; medstifter af Rotary-bevægel-sen i Island 1934; stifter af Fond til islandske lærlinges uddannelse i Danmark og af Mødrehjælpens fond for vordende mødre.

Udenl. orden: I.F.2.

Adresse: Laugaveg, Reykjavik, Island.

STOUGAARD Hans oldermand, frisørmester, R.; f. 16/6 1895 i Odense; søn af bagermester R Stougaard og hustru f. Lunde; gift (4/10 1925) m. Else S., f. 20'3 1904 i Kbhvn.

Lært frisørfaget i Odense: etableret i Kbhvn. 1921; formand for Kbhvns Frisørlaug 1931: oldermand for Kbhvns Barber- & Frisørlaug 1939; formand for Danmarks Frisørmesterforening og for Fagskolernes fællesorganisation; medl. af skolerådet u. statens tilsyn med den tekniske undervisning; formand for Håndværksrådets Oplysningsforbund; medl. af direktionen for De Massmann-ske søndagsskoler; medl. af bestyrelsen for Johan Bekker og Hustrus Stiftelse og af hovedbestyrelsen for Vanførefonden; formand for Danmarks Dame- og Herrefrisørmestres Fællesorganisation 1953; medl. af repræsentantskabet for Håndværkets Fællesrepræsentation i Danmark, af Håndværksrådet og dettes forretningsudvalg og af repræsentantskabet for Dansk Arbejde; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Håndværkerforening og fra 1939 af repræsentantskabet for Dansk Købestævne; medl. af repræsentantskabet for Pensionsforsikrings-anstalten fra 1948; medl. af Frdbg. boligret fra 1952; medl. af styrelsen for foreningen Norden's Kbhvns afd.; formand for frisørfagets undervisningsudvalg fra 1939 og for frisørfagets svendeprøve-kommission; æresmedlem af Svenske Frisørmesterforening; tildelt Finlands Frisørforbunds æresemblem i guld.

Har udg. forsk, håndbøger for frisørfaget.

Adresse: Lykkesholms Allé 4 A,

Kbhvn. V.

STOUSTRUP Helge dommer, R.; f. 26/8 1902 i Aalborg; søn af bogholder, senere grosserer, Helge Stoustrup (død 1942) og hustru f. Christensen (død 1941); gift (27/10 1934) m. Vita S„ f. 16/12 1912 i Aalborg, datter af grosserer Ludvig Stoustrup (død 1922) og hustru f. Bluhme (død 1956).

Student (Fredericia) 1920; cand. jur. 1926; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1926; dommerfuldm. i Assens 1927; 1. fuldmægtig ved civildommerembedet i Aalborg 1937; dommer i Tyrsting og Vrads herreder 1950.

Medl. af tilsynsrådet for Ring-Føv-ling Sognes Sparekasse, Brædstrup fra 1950; formand for Skanderborg amts overvoldgiftsret i handel om husdyr fra 1956.

Adresse: Dommergården, Brædstrup.

STRAND Koj Aage professor, dr. phil. Chr.X Kr.E.M.; f. 27/2 1907 i Hellerup; søn af guldsmed Viggo Peter Strand og hustru Constance S.; gift 1. gang (1943, ægteskabet opløst 1949) m. Ulla Karin S., f. Nilson; 2. gang (10/6 1949) m. Emilie S., f. Rashevsky.

Student (Ordrup gymn.) 1926; cand. mag. & mag. scient. 1931; dr. phil. 1938; geodæt ved geodætisk institut 1931-33; personlig assistent hos direktøren for Leiden unversitets observatorium, Holland 1933-38; Research As-sociate, Swarthmore College, Pa., USA 1938-42; krigstjeneste i den amerikanske lufthær 1942-46; flyverkapt. og

chef for navigations departementet ved lufthærens prøvestation, Eglin Field, Florida, major i res.; astronom ved Swarthmore College 1945-46; professor og astronom ved University of Chicago 1946-47; direktør for Dearborn Obser-vatory, Northwestern University, Evan-ston og Research Associate ved University of Chicago fra 1947; Associate Editor ved American Astronomicai Journal fra 1954; konsulent ved (US) National Science Foundation 1953-56, ved (US) National Research Council 1954-57; gæsteprofessor ved Kbhvns universitet 1954.

Medl. af Den Internationale Astronom Union, af Society of Sigma Xi o. a. vi-densk. selskaber.

Litterære arbejder: Disputats (1937) samt publikationer i hollandske og amerikanske astronomiske tidsskrifter.

Adresse: 1860 Sherman Avenue, Evanston, Illinois, USA.

STRAND Victor B grosserer, generalkonsul, R.p.p.; f. 12/12 1898 i Randers; søn af købmand Henrik Bekmand Strand (død 1926) og hustru Sophie f. Mogensen (død 1904); gift (1/7 1924) m. Gerda Corfix S., f. 7/1 1902 i Århus, datter af snedkermester Valdemar Kohl og hustru Else Marie f. Hansen (død 1914).

Kommercielt uddannet inden for engros handel og industri; etablerede agenturforretning i Århus 1921; medstifter af firmaet Tørsleff & Co. 1923, eneindehaver af dette 1940, generalkonsul for Indien 1950.

Formand i bestyrelsen for A/S Toms Chocoladefabrikker 1942; medl. af bestyrelsen for A/S Crome & Goldschmidt 1948, for AS De forenede Conservesfa-briker (Chr. Tidemand-Br. Wolff & Arve) 1951-54, for A/S Tidemand Conser-ves 1954-57, for A/S Woland fra 1957, for Foreningen af danske Theimportø-rer 1935, for Kolonialbranchens forde-lingscentral fra 1945 til dens ophør 1954 og for Kbhvnske Grossisters Arbejdsgiverforening 1946; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1946-50, af sammes Komité 1950; handelskyndigt medl. af østre landsret 1953; medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark 1954 og af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring 1954; viceformand for Erhvervenes Oplysningsråd og formand for forretningsudvalget 1945; næstformand i bestyrelsen for Dansk Indisk Forening 1948; medl. af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgifts-Udvalg for kolonialvarehandelen; formand for repræsentantskabet for Købmændenes Financieringsinstitut 1955; medl. af repræsentantskabet for Dansk Købestævne 1956; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio), af bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse og af Erhvervenes trafikudvalg 1956; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1947-49; æresmedlem af Dansk Svæveflyver Union; korresp. medl. af Dansk Forfatterforening.

Udenl. ordener: Fi.L.22.; Fi.M.M.3.; F.S.S.5.

Adresse: Vingårds Allé 45, Hellerup.

STRANDBERG Brynjulf overlæge, dr. med.; f. 24/2 1918 i Kbhvn.; søn af inspektør Einer Strandberg og hustru Emmy f. Rasmussen: gift (27/8 1946) m. Kirsten S., f. 26/12 1920 i Kbhvn., datter af direktør Einer Ulrich og hustru Karen f. Larsen.

Student (Østersøgades gymn.) 1936; med. eks. 1945; forsk, hospitalsstillin-ger i Kbhvn. og provinsen; overlæge ved forsvarets lægekorps fra 1948; spe-eialistanerk. (gigtsygd.) 1952; dr. med. 1954; overlæge ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte fra 1955; kongres- og studierejser til England, Schweiz, Holland, Frankrig og Italien.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger fra 1951, formand 1953-54; kst. medl. af hovedbestyrelsen for Den alm. danske Lægeforening i 1953, medl. af repræsentantskabet fra 1956 samt medl. af talrige udvalg indenfor disse to foreninger; medl. af bestyrelsen for Danske Fysiurgers Organisation fra 1952, formand fra 1956; medl. af den af sundhedsstyrelsen og Den alm. danske Lægeforening nedsatte kommission vedr. sygehusreorganisationen; ge-neralsekr. for Second International Con-gress of Physical Medicine; medl. af bestyrelsen for Executive Committee of international Federation of Physical Medicine fra 1955 og for Speciallæge Organisationernes Sammenslutning fra 1955 samt af repræsentantskabet for Foreningen for Danske Folkeblade fra 1955.

Har skrevet: Studier over elektromy-ografiske og histopatologiske forandringer i den tværstribede muskulatur hos albino mus inficeret med coxsackie virus (disputats, 1954); desuden fl. større og mindre arbejder (de fleste till. offentliggjort i udlandet) især omhandlende vidensk. problemer vedr. gigtsygdomme, en del populærvidensk. artikler i fagblade samt dagbladskronikker etc.

Adresse: Heslegårdsv. 13. Hellerup.

STRANDBERG Edvard direktør, R1., Chr. X Fr. M. p.p.; f. 8/10 1897 i Kbhvn.; søn af slagtermester Axel Strandberg (død 1942) og hustru Anna f. Frederiksen; gift (14/6 1927) m. Edith S., f. 19/7 1907 i Kbhvn., datter af restauratør, husejer Marius Christensen (død 1928) og hustru Valborg f. Knudsen.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1917; cand. phil.; ansat i Det Østasiatiske Kompagni, A/S 1919, ved filialen i Singapore 1921, i Soerabaya 1926, atter i Singapore 1931, direktør for Singapore filialen 1939, underdir. ved hovedkontoret i Kbhvn. 1948, adm. direktør 1952; dansk konsul i Singapore 1938-48; fg. svensk konsul i Singapore u. den japanske besættelse af Malaya.

Medl. af bestyrelsen for A/S Det Østasiatiske Industri & Plantage Kompagni, for East Asiatic Rubber Estates, Ltd., for Teluk Merbau Plantations Ltd., for Mount Austin (Johore) Rubber Estates, Ltd., for Stettiner Oelwerke, Hamburg og for AS Den Danske Mælkekondense-ringsfabrik; formand for bestyrelsen for A/S Dumex og for A/S Bloch & Behrens.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Vemmetofte Allé 11, Gentofte.

STRANDBYGÅRD Ebba læge; f. 27/10 1891 i Ringkøbing; datter af læge Bertel Strandbygård (død 1936) og hustru Catharina f. Christiansen (død 1946).

Student 1911; med. eks. 1920; gou-vernementslæge på Java 1921-24; em-bedslægeeks. 1925; hospitalsuddannelse 1925-28; prakt. i Aabenraa 1928-32; ørelægeuddannelse 1932-35; studieophold i Berlin 1935; specialistanerk. (oto-laryn-gologi) s. å.; prakt. i Lyngby som specialist fra 1935; ørelæge for flygtninge i Stockholm 1944-45.

Korresp. medl. af Berlins oto-laryn-gologiske Selskab.

Har offentliggjort arbejder om A-vitaminets betydning for lidelser i næse-svælgslimhinderne og om allergiens betydning for chroniske øre-, næse-, hals-sygdomme samt focal infektion og allergi.

Adresse: Caroline Amahev. 111,

Lyngby.

STRANDGAARD Erik overlæge, dr. med.; f. 20/9 1906 i Skt. Jørgensbjærg sogn Roskilde; søn af overlæge, dr. med. Julius Strandgaard (død 1953, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Marie f. Svane (død 1952); gift (17/8 1937) m. Grethe S., f. 9/9 1910, datter af bogholder Victor Brorsen og hustru Agnes f. Sørensen.

Student (Roskilde) 1924; med. eks. 1932; reservelæge ved Roskilde amtssygehus 1932-34; kandidat ved kbhvn-ske hospitaler og assistent ved centraltuberkulosestationen 1934-38; reservelæge ved Nakkebølle og Silkeborg sanatorier og ved Øresundshospitalet i Kbhvn. 1938-45; dr. med 1941; overlæge ved Skørping sanatorium fra 1945.

Medl. af bestyrelsen og sekretær i Dansk Tuberkuloselægeselskab 1943-45, atter medl. af bestyrelsen fra 1952, næstformand fra 1955.

Har foruden doktordisputats (om lungehindebetændelse) skrevet en række artikler om lungetuberkulose i forsk, tidsskrifter.

Adresse: Skørping sanatorium, Skørping.

STRANDVOLD Georg redaktør, R., Chr. X.Fr.M.; f. 5/6 1883 i Roskilde; søn af redaktør Henrik Strandvold (død 1924) og hustru Olga f. Thomsen (død 1942); gift (14/3 1916) m. Johanne S., f. 10 1 i Karise, datter af købmand Lauritz Petersen (død 1932) og hustru Anna f. Preben-Hansen (død 1907).

På Hindholm folkehøjskole; udvandrede til Amerika 1902; på Grand View College, Des Moines; ansat ved månedsbladet Norden, Raeine 1903-05, ved Daily Journal, Raeine 1905-06; foredragsrejse gennem dansk-amerikanske kolonier 1906; medredaktør af Nordlyset, New York 1906-08, eneredaktør til 1911; assistent i New Yorks offentlige biblioteks katalogafd. 1912-15; ansat i firmaet Melchior, Armstrong, Dessau Co., New York til 1916; redaktør af Ugebladet, Minneapolis 1916-17, af Daily Herald, Grand Forks 1917-23, af Scandinavia, Grand Forks 1923-24 og af Nordmanden, Grand Forks 1924-26; udenrigspolitisk redaktør af norskdansk Decorah-Posten, Decorah fra 1926.

Har i New Yorks kommunale folkeuniversitet holdt talrige foredrag om Danmark samt skrevet i amerikanske blade om dansk neutralitet u. den første og om dansk modstandsbevægelse u. den anden verdenskrig; har i en lang årrække holdt ugentlige radioforedrag om verdenspolitik; mange småfortællinger og digte; talrige artikler om nordamerikanske forhold i dansk dagspresse; har skrevet om danske digtere i American-Scandinavian Review og i Co-lumbia universitets Dictionary of Modem European Litterature (1947).

Adresse: Box 252, Decorah, Iowa, USA.

STREHLE Aksel rektor, R.; f. 14<5 1896 i Mosbøl: søn af gårdejer S Nielsen (død 1899) og hustru f. Nielsen (død 1899); gift (31/5 1930) m. Tove S., f. 25/7 1909 i Kbhvn.. f. Sørensen.

Student (Ribe) 1913; cand. mag. (historie, tysk, latin) 1921; adjunkt ved Århus katedralskole s. å., lektor smstds 1935; rektor ved Horsens statsskole fra 1943.

Medl. af undervisningsinspektionen for gymnasieskolerne 1935-43; censor ved embedseks. i historie ved Kbhvn. og Århus universiteter fra 1936.

Udgiver og medudgiver af skolebøger i historie og latin.

Adresse: Studentervænget, Horsens.

STRICKER Sigfred hotelforpagter, D.r.K. M„ M.T.Kha.D.p.; f. 8/11 1903 i Ajstrup; søn af J K F Stricker (død 1948) og hustru Karolina f. Jensen Jerslev (død 1950); gift (8/4 1928) m. Edith S., f. 13'7 1906, datter af August Sindt (død 1944) og hustru Ida f. Nielsen (død 1946).

I lære på Odd Fellow Palæet i Aalborg og Schous Hotel i Struer; videre uddannelse på hoteller i Paris, Nice og London samt fl. studierejser; overtog det historiske Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld i forpagtning 1939; stats-aut. vejer og måler fra 1939; forret-

ningsfører for Det danske Hedeselskab 1945-51.

Formand for Turistforeninger, i Christiansfeld fra 1941, for Dansk Røde Kors' Christiansfeld afd. fra 1949 og for Danmarks Naturfredningsforenings Christiansfeld-komité fra 1953; medl. af bestyrelsen for den sydjydske sammenslutning indenfor Dansk Røde Kors fra 1949 samt af landsforeningens bestyrelse; medl. af bestyrelsen for Haderslev Kunstforening fra 1937 og for Haderslev amts museum fra 1954; formand for Historisk Samfund for Christiansfeld og Omegn fra 1955; medl. af bestyrelsen for Haderslev By og Amts Hotelvært- og Restauratørforening fra 1951; medl. af hovedbestyrelsen for — samt kredsformand for sønderjydske amter u. — centralforeningen for Hotelvært- og Restauratørforeningen i Danmark 1947-52; medl. af bestyrelsen for Hotelværtforeningen for Danmark, jydsk afd. fra 1947, sekretær for samme fra 1947; formand for Slesvig Ligaens Christiansfeld afd. 1941-51; repræsentant for Svenska Turistforeningen, Stockholm fra 1944, for Dansk Samvirke fra 1945 og for Foreningen af Kunstvenner i Danmark fra 1949; medl. af Landsrådet for Bykultur fra 1950 og af Turistrådet fra 1951.

Æresmedlem af Arkæologisk Selskab i Napoli 1951 og af Accademia di Filo-logia classica, Rom; delegeret ved Nordisk Turisttrafiks kongres i Visby 1947. Helsingfors 1951 og Lillehammer 1955: deltaget i fl. hotelkongresser i udlandet.

Tildelt Slesvig Ligaens belønningsmed. i guld 1946; Norsk Røde Kors' diplom for krigshjælpearbejde 1947; The Star and Cross of International Academie Honor of New York m. m.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; F.M.A.3.; Sv.r.K.FT. i guld.

Adresse: Christiansfeld.

STRIGEL NIELSEN Georg oldermand, hypothekforeningsdirektør, R.; f. 17/4 1888 i Kbhvn., søn af tømrermester Julius Nielsen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936); gift m. Marie Louise S. N.. datter af læge Chr. Holmer (død 1936).

Student (Frdbg. gvmn.) 1906; tømrersvend, afgang fra Teknisk skole; medindehaver af firma Julius Nielsen & Søn.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Tøm-merlaug 1935-47, oldermand 1949, tekn. konsulent for Forsikringsselskabet Nye Danske af 1864; medl. af tilsynsrådet i Grundejernes Hypothekforening 1929-51, bygningskyndig direktør i samme 1951; medl. af bestyrelsen i A/S Kbhvns Ejendomsselskab; medl. af taksationskommissionen i h. t. Kbhvns byggelov og af taksationskommissionen vedr. anlæg af banelinien til Solrød Strand.

Adresse: Nybrog. 22, Kbhvn. K.

STRUCKMANN Erick kunstmaler, K'.DM. p.p.; f. 15-8 1875 i Kbhvn.; søn af chef for den kg!, civilliste, etatsråd E W Struckmann (død 1895) og hustru Thora Amalie f. Nielsen (død 1922); gift (19/9 1926) m. vicestadsbibliotekar ved Kbhvns kommunebiblioteker Ingrid S. (dekoreret med F.O.A.), f. 29/7 1889, datter af overretssagfører N C Jarnøe (død 1913) og hustru Ebba f. Scheller (død 1949).

Elev på kunstakademiet 1892-95, af Zahrtmanns malerskole 1895-99; udstillede første gang 1901 på Den frie Udstilling, medl. af denne fra 1903, af dens bestyrelse fra 1919, dens formand fra 1936; medstifter af Danmarks Naturfredningsforening 1911, formand fra 1921; medl. af kommissionerne for Dyrehavens fremtidige drift 1918-19 og fra 1921; medstifter af Tersløsegaard Fondet 1910; medl. af kommissionen ang. de nordsjællandske statsskove fra 1923 og af bestyrelsen for Foreningen Kunst for Varer fra 1924, formand fra 1945; medl. af repræsentantskabet for Friluftsteatret i Dyrehaven og af sammes kunstneriske råd 1925-35; leder af Den frie Udstillings Islands-udstilling 1925; medl. af det af landbrugsministeriet nedsatte tilsynsråd med driften af Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn samt medl. af 10 mands-udvalget ang. de øvrige statsskoves drift ud fra æstetiske og naturhistoriske synspunkter fra 1926; medl. af statens tilsynsudvalg for Charlottenlund Fortpark fra 1933; medl. af bestyrelsen for Dansk Kulturfilm fra 1934; i stats-komitéen for udstillinger i udlandet 1928-56; formand i komitéen for Det danske Kunststævne i Forum 1929; medl. af komitéen for Biennalen i Venedig 1932-56; formand for undervisningsministeriets kunstnerkomité for udstillinger i udlandet 1934-56; regeringens repræsentant ved de danske kunstudstillinger i udiandet 1934-06; medl. af præsidiet for Det danske Selskab 1941-46; formand for den danske sektion i Det nordiske Kunstforbund 1945-56, for Willumsen-komitéen 1947-54 og for Winkel og Magnussens Fond 1949-51; medl. af bestyrelsen for Winkel og Magnussens Mindelegat 1951-57.

Har bl. a. malet billeder af Holbergs baroni Tersløsegaard (1902); af slottene Kronborg (Ordrupgaardsamlingen), Frederiksborg og Fredensborg (1903-05); Frederiksdal og Kongsdal (1903); slottet Frydendal (Ribe stifts-museum, 1906); slottet Sanssouci i Potsdam (Malmø museum, 1908); billeder fra Windsor Castle og Jardin du Luxembourg (1911-20); Frue Kirke (1921); Fra Dyreborg-Dyrehave (1924); »Troldeskoven« i Roldskovene (1925); De franske Alper (1931).

Redaktør af årsskriftet Dansk Naturfredning fra 1924; medredaktør af tidsskriftet Danmark 1940-48 og af »De danske Heder« 1943; billedredaktør af værket Danmark ved H V Clausen (1935); medarbejder ved værket Danmarks Kultur ved Aaret 1940; medredaktør af Danish Art through the Ages (1947).

Æresmedlem af Den norske Naturfredningsforening 1937, af Svenska Natur-skyddsforeningen 1938, af Skanska Fogelskyddsforbundet 1939, af Det nordiske Kunstforbund 1956 og af Willumsen-museets bestyrelse 1957.

Udenl. ordener; B.K.3.; I.F.2*.; I.Kr.4.; Ju.St.S.2.; Le.S.2.; N.O.N.4.; N.St.0.21.; Po.P.R.2.; Rum.Kr.2.; S.N.2:.; U.F.O.2.

Adresse: Helleruplund Allé23,Hellerup.

STRUNGE Mogens provst, R.,M.T.Kha. p.p.; f. 29/1 1892 på Rosengaarden i Toustrup ved Skanderborg; søn af gårdejer, sognefoged Rasmus Strunge (død 1901) og hustru, kogebogsforfatterinde Mariane f. Sørensen (død 1928); gift (15/7 1923) m. tandlæge Elise Magdalene S. (dekoreret m. M.T.Kha.), f. i Tystrup ved Sorø, datter af gårdejer, kvægavler N C Olsen (død 1941) og hustru Sofie Amalie f. Sørensen (død 1933).

Student (Viborg) 1911; cand. theol. 1918; studieophold ved universiteterne i Oslo og Uppsala 1916; kapellan i Præstø-Skibinge og kommunelærer i Præstø 1921-22; sognepræst i Slots-bjærgby-Sludstrup 1922-27; till. kst. sognepræst i Lundforlund-Gerlev 1924-27; sognepræst i Tårnby på Amager 1927; till. provst for Sokkelund herreds vestre provsti 1952.

Formand for Amager menighedsråds-konvent fra 1935; næstformand for Amager Turistforening fra 1936; æresmedlem i Dansk-litauisk Forening 1939 og i Polsk Forening 1939; organiserende præsident for Amager Rotary Klub 1940; formand for Tårnby menighedsråd 1934-36 og 1944-49.

Har skrevet: Kirker og Præstegaarde i GI. Roskilde og Holbæk Amter (1933); Et Amagerbryllup i 1748 (1935); Taarn-by Vartegn (1935); Jernskiægs Amagerrim 1693 (1936); De Thura og hans Amagerbog 1758 (1936); Absalon og Amager (1936); Carl den danske (1937); Litauiske Studier (1938); Om Flanderns og Danmarks Fællesminder (1938); Fortids Land i Nutids Lys (1939); Gammelt og nyt om Amager (1939); Nederlændere under Dannebrog (1940); Om Vasa-Kongerne og Carl X Gustaf (1940, ny udg. 1941); Med Konfirmandholdet ved en gammel Kirkebygning (1943); Billedbog om Taarnby Kirke (1943); Middelalderlige Kirkers Indbo (1944); Lapland (1948); Gamle Amagerdragter (1952); endv. kroniker og afhandlinger i tidsskrifter og dagblade.

Udenl. ordener: Li.G.4.; N.O.N.5.; Po.r.K.3.; S.V.31.

Adresse: Tårnby præstegård, Eng-

Iandsv. 330, Kastrup.

STRØBECH Emil G kriminaldommer. R.; f. 24/4 1899 i Hjarup; søn af forpagter Jørgen Strøbech (død 1932) og hustru Emily f. Lose (død 1923): gift (26/10 1929) m. Anna-Emilie S., f. 26/11 1902 i Lohals, datter af fh. islandsk købmand Th. Gudjohnsen (død 1926) og hustru Maja f. Sveinbjornsson (død 1936).

Student (Svendborg) 1917; cand. jur. 1923; dommerfuldm. i Roskilde s. å.; politifuldm. i Rougsø m. fl. herreder, Randers 1924, i Kbhvns amts søndre birk og Amager birk 1927; politiadvokat i Kbhvn. 1933; politiinsp. hos rigspolitichefen 1939; kriminaldommer i Kolding 1940,

Formand for huslejenævnet i Kolding fra 1951.

Adresse: Kolding.

STRØJER Erik højesteretssagfører; f. 19/9 1919 i Odense; søn af møbelfabrikant Oluf Strøjer (se denne); gift (276 1946) m. cand. jur. Agnes S., f. 19,9 1920 på Frdbg., datter af administrator i Husejerkreditkassen Laurs Sørensen (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Elna f. Nielsen.

Student (Odense katedralskole) 1938; cand. jur. 1945; landsretssagf. 1948; højesteretssagf. 1956; manuduktør (obligationsret) ved Kbhvns universitet 1945-51; lektor i civilret (fortrinsvis borgerlig ret) smstds 1951.

Medl. af bestyrelsen for Juridisk Forening fra 1952, for Sagførerforeningen af 1924 fra 1954 og for forsk, erhvervsdrivende aktieselskaber.

Medarbejder ved værket Besættelsestidens Fakta samt ved Karnovs Lovsamling, 4. udg. (alm. formueret) og 5. udg. (gældsbrevslove m. m.).

Adresse: Tyborøn Allé 7, Kbhvn. Vanløse.

STRØJER Oluf møbelfabrikant. R.; f. 14/5 1887 i Svendborg; søn af tømrermester Andreas Christensen (død 1892) og hustru Caroline f. Strøjer (død 1947); gift (19/5 1918) m. Esther Emilie S., f. 15/9 1890 i Uggerslev, Fyn, datter af murermester Laurits Madsen (død 1939) og hustru f. Petersson (død 1920).

Udlært som snedker; arbejdet på større værksteder i Tyskland, Schweiz og Italien; værkfører på møbelfabrik i Odense 1919-20; egen virksomhed fra 1920.

Oldermand for Odense Snedkerlaug 1939-52; formand for Centralforeningen af Snedkermestre i Jylland og Fyn 1939-54, for Centralforeningen af Snedkermestre i Danmark i 1955, derefter æresmedlem; formand for Fællesforeningen af Danmarks Snedkermestre 1939-55; medl. af forretningsudvalget for Dansk Arbejdsgiverforening 1951-56; formand for snedkerfagets lærlingeudvalg; medl. af hovedbestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring 1951.

Adresse: Skovgyden 27, Odense.

STRØM Christian amtsforvalter, R.DM.; f. 7/12 1894 i Odense; søn af læge, dr. med. H S C Strøm (død 1901) og hustru Vilhelmine (Minna) f. Bangert (død 1948); gift (11/5 1922) m. Ingeborg S., f. 18,9 1892 i Horsens, død 1945, datter af kredslæge Christen Søderberg (død 1928) og hustru Christina Marie f. Bjerre (død 1947).

Student (Odense) 1912; cand.jur. 1919; assistent i Kbhvns magistrat s.å.; sekretær i Dansk Arbejdsgiverforening 1920; leder af Det konservative Folkepartis hovedkontor 1921; sekretær i skattedepartementet 1923; fuldmægtig 1936; ekspeditionssekr. 1938; chef for skattedepartementets 1. kontor 1941; amtsforvalter for Kbhvns amtstuedistrikt 1948.

Medl. af folketinget 1924-26; redaktør af Samraadet (ministeriernes månedsblad) fra 1933; sekretær i Danske Statsembedsmænds Samråd fra 1935; formand for Amtsforvalterforeningen fra 1951; medl. af forretningsudvalget fer Fællesrådet for danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer fra 1952; medl. af bestyrelsen for Det Reier-senske Fond fra 1955.

Adresse: Peter Bangs V. 99, Kbhvn. F.

STRØM Johan fh. socialminister; f. 21 12 1898 i Vejgaard ved Aalborg; søn af graver Alexander Strøm (død 1917) og hustru Marie f. Jørgensen (død 1943); gift (1923) m. Pauline Marie S., f. 14 11 1895 i Bislev ved Nibe, datter af husmand Povl Christensen (død 1930) og hustru Mette Marie f. Jensen (død 1923).

Bydreng 1913-17: arbejder ved Aalborg Skibsværft 1917-28; uddannelse på Teknisk skole i Aalborg; tillidsmand for skibsværftsarbejderne 1924-28; formand for Fabriksarbejdernes Fagforening i Aalborg 1928-32 og for Arbejdernes Fællesorganisation i Aalborg 1930-32; medl. af folketinget (Socialdemokratiet, Aalborg østre kreds) fra 1932; sekretær i folketinget 1935-47; medl. af det af statsministeriet nedsatte produktions- og råstofudvalg af 1937; medl. af tilsynsrådet for Aalborg Bys og Omegns Sparekasse 1938-47; formand for arbejds- og socialministeriets ungdomsudvalg 1939-47; medl. af bestyrelsen for den socialdemokratiske folketingsgruppe, af Socialdemokratiets forretningsudvalg fra 1945 og af forsvarskommissionen af 1946; socialminister i det første ministerium Hedtoft 1947-50; arbejds- og socialminister i det andet ministerium Hedtoft 1953. socialminister s. å., fra 1955 til 1957 i ministeriet H C Hansen.

Adresse: Norgesg. 18, Aalborg.

STRØMGREN Bengt professor, dr. phil.. R.; f. 81/1 1908 i Goteborg; søn af professor Elis Stromgren (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru tandlæge Hedvig Stromgren (se denne); gift (31/3 1931) m. Sigrid S„ f. 11 10 i Kbhvn., datter af grosserer Marius Hartz (død 1925) og hustru Marian f. Schou (død 1934).

Student (Metropolitanskolen) 1925; assistent ved universitetsobservatoriet 1926; mag. scient. 1927; dr. phil. 1929; lektor ved Kbhvns universitet 1932; professor i astrofysik ved University of Chicago 1936; ekstraord. professor i astronomi ved Kbhvns universitet 1938, professor ord. og bestyrer af universitetets astronomiske observatorium fra 1940 (orlov fra 1951); Visiting Professor ved Yerkes- og Mc Donaldobservatorierne, USA 1947; Visiting Professor ved California Institute of Technology og ved Princeton University, USA 1950; direktør for Yerkes-observatoriet i Wisconsin og Mc Donald-observatoriet i Texas 1951; till. Sewell L Avery Di-stinguished Service Professor ved University of Chicago 1952; professor ved Institute for Advanced Study, Princeton, USA 1957.

Medl. af Videnskabernes Selskab 1939 og af bestyrelsen for det internationale Astronomische Gesellschaft 1939-46; medl. af bestyrelseskomitéen for Ole Rømer Fondet 1944 og af legatbestyrelsen for Ole Rømer medaljen 1944; Correspondant étranger ved det internationale Annales d'Astrophysique 1945; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1947; udenl. medl. af Royal Astronomieal Society 1948; æresmedlem af American Astronomicai Society 1948; generalsekr. i International Astronomicai Union 1948; medl. af eksekutivkomiteen for International Council of Scientific Unions 1948; korresp. medl. af Akademiet i Coimbra 1949; medl. af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien 1949 og af Fysiografiske Sallskapet, Lund, 1950; korresp. medl. af Konin-klijke Nederlandse Akademie van We-tenschappen 1951 og af Société Royale des Sciences de Liége 1952; medl. af Advisory Panel, National Astronomicai Observatory, U S National Science Foundation 1954, American Academy of Arts and Sciences 1955 og af Kungl. Veten-skapssocieteten. Uppsala 1957; modtog Augustinus-prisen 1950.

Har skrevet: Formeln und Tafeln zur Bestimmung parabolischer Bahnen (disputats, 1929); Astronomiske Skitser (s. m. Elis Stromgren); Lærebog i Astronomi (s. m. Elis Stromgren); Lehrbuch der Astronomie (s. m. Elis Stromgren); Universets Udforskning; vidensk. afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter. Adresse: Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA.

STROMGREN Erik professor, overlæge, dr. med., R.; f. 28/11 1909 i Kbhvn.; søn af professor Elis Stromgren (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru tandlæge Hedvig Stromgren (se denne); gift (6/12 1940, ægteskabet opløst 1948) m. Dorrit S., f. 7/1 1920 i Kbhvn., datter af overretssagfører Fr. H Jacobsen (død 1938) og hustru Johanne f. Ræder.

Student (Metropolitanskolen) 1927; med. eks. 1934; dr. med. 1939; psykiater ved børneobservationshjemmet på Frdbg. 1937-41; 2. reservelæge ved rigshospitalets psykiatriske afd. 1938-39, 1. reservelæge 1940-42; psykiatrisk konsulent ved statens institut for talelidende 1939-43; afdelingslæge ved Skt. Hans kvindehospital 1942-43; reservelæge ved sindssygehospitalet ved Århus 1943; lektor ved Århus universitet s. å.; overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus 1945; professor i psykiatri ved Århus universitet s. å.; till. leder af undervisningen i human arvebiologi ved Århus universitet 1946-50; gæsteforelæsninger i Paris 1937, i Ziirich, Fribourg og London 1947, i Topeka og Denver 1948, i Stockholm 1949, i Tii-bingen og Helsingfors 1950, i Pittsburgh 1953, i Oslo 1955.

Medl. af International Committee of Human Heredity 1938; medl. af bestyrelsen for Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi 1939-43; medstifter af Socialpædagogisk seminarium i Århus, dets formand 1944-50; korresp. medl. af Schweizerische Gesellschaft fur Psy-chiatrie 1948 og af American Psychia-tric Association 1955; medl. af UNESCO-nationalkommissionen 1949; medl. af bestyrelsen for Gesellschaft fur Konsti-tutionsforschung 1950; medl. af kommissionen om statens sindssygevæsen 1952; psykiatrisk redaktør af Acta psy-chiatrica et neurologica scandinavica 1953; medl. af socialministeriets udvalg for socialforskning 1955; konsulent i psykiatri for WHO 1955.

Har skrevet: Beitrage zur psychiatri-schen Erblehre (disputats, 1938); Episodiske Psykoser (1940); Psykiatriske Behandlingsmetoder (1941, 1944); Om Bevidsthedsforstyrrelser (1945); Psykiatri (s. m. I Chr. Smith, 5. udg. 1956).

Adresse: Risskov.

STROMGREN Hedvig tandlæge, R.p.p.; f. 12/7 1877 i Lund; datter af professor ved Lunds universitet V E Lidforss (død 1910) og hustru f. Swartling (død 1917); gift (5/6 1902) m. professor Elis Stromgren (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-46), søn af Svante Stromgren (død 1869) og hustru Adelaide f. Petterson (død 1927).

Student (Lund) 1895; tandlægeeks. i Stockholm 1902, prakt. tandlæge i Kiel 1902-08, i Kbhvn. 1908-47; skoletandlæge ved Vaisenhuset i Kbhvn. 1917-52.

Medl. af bestyrelsen for Kvindelig Læseforening 1911-17, for Skoletandlægeforeningen 1917-37, for Medicinskhistorisk Selskab 1921-27, for Danske Kvinders Fredskædes Kbhvns kreds 1921 -28 og for Medicinsk-historisk museums Venner (sekretær 1931); medl. af bestyrelsen for Medicinsk-historisk museum 1948-50, konsulent for museets odontologiske afd. 1950-55; formand for foreningen Den Åbne Dør 1953-55; æresmedlem af Svenska Tandlakare-Sallska-pet 1946, af Dansk Tandlægeforening 1948 og af Finska Tandlakarsallskapet 1956 samt af Dansk medicinsk-historisk Selskab 1942; korresp. medl. af Die deutsche Vareinigung fiir Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Tech-nik 1952; medl. af Deutsche Akademie der Naturforscher, Leopoldina 1952; redaktør af Tandplejen 1930-53.

Har skrevet: Tandlåkekonsten hos Romarne (H Koppel, 1919); Det fBrgång-na (Wahlstrom & Widstrand, 1925); artikler i tidsskrifter om tandlægekunstens historie og af biografisk indhold; TandlSkekonstens Historia (Wahlstrom & Widstrand, 1927); Det danske Tandlægevæsen 1903-1927 (1930); Die Zahnheilkunde im achtzehnten Jahrhun-dert (1935); Forr dog man av det (Bonnier, 1938, dansk udg. s. å.); Skandinavisk Tandlægeforenings Historie 1866-1941 (1941); Die Zahnheilkunde im neunzehnten Jahrhundert (1945); Index of Dental and Adjacent Topics in Medical and Surgical Works before 1800, Library Research Monographs Vol. IV (1955); har bl. a. oversat Emil Hannovers Keramisk Haandbog til svensk.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1939.

Udenl. orden: S.V.M.

Adresse: Lundsg. 5, Kbhvn. Ø.

STRØYBERG Knud direktør, R. DM„ p.p.; f. 27/3 1895 i Aalborg; søn af godsejer, vicekonsul N K Strøyberg (død 1922, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Caroline Mathilde f. Andersen (død 1936); gift (26/1 1939) m. Jenny S., f. 2/2 1904 i Svendstrup Jyll., datter af stationsforstander M Johansen (død 1930) og hustru Adda f. Witt (død 1924).

Student (Aalborg) 1913; uddannelse hos N K Strøyberg i Aalborg og i Glasgow og Leith; medindehaver af N K Strøyberg & Co. i Aalborg 1920-56; till. direktør i A/S L S Lange fra 1921 og siden dettes delvise sammenslutning med et andet firma i 1926 adm. direktør for A/S Lange & Unmack.

Medl. af bestyrelsen for Scandina-vian Coal Importers Federation 1933-36, for Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitetsbranchen i Danmark 1934-38, for Foreningen af danske Importører af Smedejernsrør og tilhørende Fittings 1934-38, for Foreningen af Grossister i Centralvarmebranchen 1934-39, for Metalforeningen 1939-44, for Dansk Ride-Forbund 1934-50, for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme fra 1957, for Aalborg Handelsstandsforening fra 1938 (formand fra 1941), for Den jydske Handelsstands Centralforening 1942-54 (formand 1949-54) og medl. af Provinshan-

delskammeret 1942-54 (formand 1949-54); medl. af forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation 1942-54; medl. af søretten for Aalborg amt fra 1947, af handelsretten for Aalborg købstad fra 1954 og af rigsretten fra 1954.

Udenl. orden: S.V.2.

Adresse: Klostermarken 37, Aalborg.

STRØYBERG Niels direktør; f. 5/10 1911 i Aalborg; søn af godsejer, vicekonsul Niels Kaj Strøyberg (død 1922, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Caroline-Mathilde f. Andersen (død 1936); gift (21/7 1936) m. Risse S., f. 4/8 1912 i Slagelse, datter af bankdirektør Anders Møller (se denne).

Uddannet i jern- og stålbranchen i Danmark, England, Frankrig og Tyskland; højere handelseks. (Niels Brocks handelsskole) 1933; prokurist i A/S Lange & Unmack, Aalborg 1937, direktør fra 1947; belgisk konsul i Aalborg 1948.

Medl. af bestyrelserne for Foreningen af Grosserere i Rør-, Sanitets- & Centralvarmebranchen, Foreningen af danske Importører af Smedejernsrør og tilhørende Fittings fra 1953; medl. af Hasseris skolekommission fra 1950, formand fra 1954.

Adresse: Vestermarksv. 4, Hasseris,

Aalborg.

STUB-CHRISTENSEN Vilh. fh. overlæge, dr. med., R.; f. 9/5 1899 i Ledøje; søn af manufakturhandler Vilh. Christensen (død 19o6) og hustru Petra f. Jensen (død 1941); gift (28/4 1928) m. Kirsten S-C, f. 8/3 1907 i Skanderborg, datter af apoteker Carl Stub (død 1949) og hustru Rigmor f. Havemann.

Student (Sorø) 1916; med. eks. 1924; reservelæge ved amtssygehuset i Kel-lerup 1924-25, ved Silkeborg Bad i 1925, ved amtssygehuset i Skanderborg 1925-26, ved amtssygehuset i Frederikssund 1926-27 og ved kommunehospitalet i Kbhvn. i 1927; prakt. i Lille Skensved og i Århus; reservelæge ved amtssygehuset i Fakse 1928-29 og ved Silkeborg sanatorium 1929-32; overlæge og leder af tuberkulosehospitalerne i Aarup og Odense og af tuberkulosestationerne i Odense og Assens amter 1932-54; dr. med. 1937 på afhandlingen Silikosen i den danske Industri; tuberkulosekyndig konsulent ved tuberkuloseafd. på statens sindssygehospital i Middelfart 1937 -54.

Adresse: Aarup.

STUBBE TEGLBJÆRG C V maler, raderer; f. 14/5 1894 i Radby ved Nørre Søby, Fyn; søn af fh. handelsskolefor-stander Hans Teglbjærg og hustru Anne Kirstine f. Larsen (død 1932); gift 1. gang (18/5 1920) m. Aase S. T., f. 21/9 1891 i Nykøbing S., død 1950, datter af proprietær J C V Hessen-Schmidt (død 1912) og hustru Ina f. Hanssen (død 1926); 2. gang (3/12 1955) m. Edel S.T., f. Hecht-Nielsen, f. 4/2 1917.

Realeks. (Sorø) 1910; debuterede som raderer 1917; har haft separatudstillinger her i landet samt ved Yale og Princetown universiteter, USA 1923, i Frankfurt a. M. 1925, i Stockholm 1928, i Paris 1930 og 1933 og i London 1931, 1952 og 1954, Edinburgh 1954, Glasgow School of Art 1954; deltager i International Exhibition of Contemporary Prints i Art Institute of Chicago 1934, 1935 og 1936; repræsenteret på kobberstiksamlingen, Århus museum, Randers museum, Sorø museum og på British Museum, London; endv. i Paris på Biblio-théque Nationale, Luxembourg Museet og Jeu de Paume.

Adresse: Thorvaldsensv. 14, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Fuglsø pr. Knebel.

STUBBE TEGLBJÆRG H P overlæge, dr. med., R.; f. 1/3 1896 i Radby ved Nørre Søby; søn af fh. handelsskoleforstander Hans Teglbjærg og hustru Anne Kirstine f. Larsen (død 1932); gift (10/6 1925) m. læge Else S. T., f. 17/9 1895 i Kbhvn., datter af cand. phil. L C Poulsen og Dagmar f. Christensen.

Student (Sorø) 1914; med. eks. 1921; reservelæge i marinen 1921-22; reservelæge ved kolonien Filadelfia, Dianalund 1922-25; assistent ved rigshospitalets nervepoliklinik 1925-28; reservelæge ved Skt. Hans hospital 1926-28; afdelingslæge ved Filadelfia 1928, overlæge 1939; studierejse til Wien 1924, til Diisseldorf 1926 og til London 1931; anerkendelse som specialist i neurologi og psykiatri 1929; dr. med. 1936; studierejse for Danneskjold-Samsøes Rejselegat til Tyskland, Østrig, Schweiz og Frankrig 1937.

Har skrevet Investigations on epilepsy and watermetabolism (disputats 1936) og en del vidensk. tidsskriftartikler over neurologiske og psykiatriske emner.

Adresse: Filadelfia, Dianalund.

STURUP Georg K overlæge, dr. med., R.p.p.; f. 3/3 1905 i Odense; søn af tandlæge Henrik Stiirup (død 1957, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Anna f. Knudsen (død 1930); gift (28/6 1929) m. Elisabeth S., f. 12/2 1906 i Næstved, datter af apoteker Viggo Funch (død 1941) og hustru Nancy f. Balle (død 1951).

Student (Frederiksborg) 1922; med. eks. 1929; dr. med. 1940; ansat ved hospitaler i Kbhvn. 1929-34; i Ivigtut i Grønland 1930; univ. guldmed. (filosofiske fakultet) 1934; Fellow of The Rockefeller Foundation i London s. å.; klinisk assistent ved rigshospitalets psykiatriske klinik 1935; 2. reservelæge smstds 1936 og 1. reservelæge smstds 1937; afdelingslæge ved Skt. Hans hospital 1940; overlæge ved psykopatanstalterne i Herstedvester 1942 samt ved fængselsvæsenets psykiatriske observa-

tionsafd. fra 1946; leder af fængselsvæsenets kriminalbiologiske undersøgelser 1942 og landssvigerundersøgelserne 1945. Specialistanerk. (nervesygd.) 1936 og (sindssygd.) 1940; censor i retspsy-kiatri ved embedslægeeks. 1946-52; Vi-siting Lecturer ved Boston University i 1953; gæsteforelæsninger ved en række universiteter i USA 1953-54.

Medl. af Den alm. danske Lægeforenings hygiejnekomité fra 1937 og af hovedbestyrelsen for Landsforeningen for Mentalhygiejne fra 1940, formand for foreningens vidensk. råd 1953; medl. af forretningsudvalget for Social-politisk Forening 1946-50 og 1954-57, af bestyrelsen for Kriminologisk Selskab 1946 (formand 1948-50 og fra 1956), af bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening 1950 og af Société Internationale de Criminologie 1956; psykiatrisk konsulent for Arbejdsskolen 1937-54; psykiatrisk konsulent for Himmelev børnehjem 1940 -53 og for fængselsvæsenets fra 1942; suppleant i fængselsnævnet 1945, medl. af nævnet fra 1957; tilforordnet sagkyndig ved retslægerådet fra 1954; medl. af det af justitsministeriet nedsatte udvalg til behandling af spørgsmål vedr. fuldbyrdelse af fængselsstraf m. v. 1946 og af udvalget vedr. Nebbegaard 1948; medl. af Counseil de I'Institut International pour les etudes de défense sociale fra 1948; formand for ungdoms-kommissionens udvalg vedr. tilpasnings-vanskelige unge 1949; medl. af anstalts-udvalget 1949; medl. af den permanente straffelovskommission 1950; tilkaldt som ekspert til Sakerhetsanstaltsutred-ningen (nedsat af den svenske justitsminister) 1952; corresponding member i Philadelphia Psychiatric Society 1954; corresponding fellow of American Psychiatric Association 1956.

Har skrevet: Viceral pain. Plethys-mografic »pain reactions« Dilatation of the oesophagus (disputats, 1940); Krogede Skæbner (1951) samt en række vidensk. og populære arbejder særlig vedr. sindshygiejne og retspsykiatri; grundlægger og hovedredaktør af »Menneske og Miljø« 1946.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Vingårds Allé 36, Hellerup.

STÆRK Kristian direktør; f. 25/10 1892 i Gedsted; søn af murermester Peder Stærk (død 1895) og hustru Ane Marie f. Birk (død 1927); gift (29/5 1924) m. Ebba S., f. 13/1 1899 i Kolding, datter af arkitekt Bondesen og hustru Frederikke f. Schnedler.

I lære i Frydendals gamle købmandsgård i Odense; egen grossererforretning i Kbhvn. 1919, firmaet omdannet til aktieselskab u. navnet Skandinavisk Luterma AS 1931, som i 1951 ændrede navn til Kristian Stærk A/S, direktør og formand for bestyrelsen for dette selskab; til!, direktør for Aktiebolaget Plyfa, Malmø og Aktiebolaget Plyfa, Hassela.

Adresse: GI. Vartov V. 20, Hellerup.

Sommerbolig: Mads Dits Hus,

GI. Skagen pr. Højen.

STÆRMOSE Jørgen arkitekt; f. 11/5 1920 i Odense; søn af snedkermester Frederik Stærmose og hustru Signe f. Andersen; gift (11/1 1947) m. Hanne S., f. 2/4 1923, datter af handskefabrikant Malling Glud Andersen og hustru Valborg f. Bardram.

Afgang fra kunstakademiet 1944; selvstændig arkitektvirksomhed i Odense fra 1945; arkitekt for Dansk Købestævnes afd. for møbler og kunstindustri 1950-54, tildelt afdelingens sølvmed. 1954; 1. præmie i den interskandinaviske konkurrence om udvidelse og ombygning af Odense bys og amts sygehus 1954 (s. m. Kay Boeck-Hansen) 1. præmie i den interskandinaviske konkurrence om et nyt rigshospital 1955 (s. m. Kay Boeck-Hansen), præmier i fl. a. arkitektkonkurrencer; har opført fl. større boligbebyggelser og kommuneskoler i Odense.

Medl. af kunstnersammenslutningen Germinalen fra 1949.

Adresse: Asylg. 16, Odense.

Sommerbolig: Plantagen, Langø.

STÆRMOSE Robert direktør; f. 28/9 1907 i Estvad søndre skole; søn af kordegn Chr. Stærmose og hustru Caroline f. Nielsen; gift (19/10 1929) m. Marie S., f. 6/11 1902, datter af lærer Jens Bjerre (død 1940) og hustru Dorthea f. Andersen (død 1944).

Ansat i bankierfirmaet Bruhn & Baastrup, A/S, Kbhvn. 1923-28; student 1927; studieophold på Co-operative College, Manchester 1928-29; ansat i General Motors Acceptance Corp. 1929-32; lærer ved Den danske andelsskole 1932-37; forstander for og ejer af Støvring folkehøjskole 1937-43; medl. af folketinget 1943-47; direktør for Dansk Durisol, A.m.b.A. 1948-57; salgsdirektør for Tectum, A.m.b.A., Viby J. 1957.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet for Institutionsbyggeri i Danmark A/S.

Udenl. orden: Fi.K.M.39-40.

Adresse: Viby J.

STØTT M Thomsen murermester, R.; f. 15/8 1884 i Skagen; søn af murermester Chr. Thomsen Støtt (død 1936) og hustru Ane f. Nielsen (død 1935); gift (15/12 1921) m. Sørine S., f. 28/12 1881 i Århus, datter af agent P Sørensen (død 1922) og hustru Kirstine f. Knudsen (død 1934).

Uddannet som murer; bygningskon-struktøreks. (Aalborg tekniske skole) 1908; selvstændig murermester fra 1911.

Medl. af bestyrelsen for Aalborg Murermesterforening fra 1920 (formand fra 1941) og for Aalborg tekniske skole fra 1929 (formand fra 1938); konservativt medl. af Aalborg byråd 1929-37; medl. af bestyrelsen for Historisk mu-

seum fra 1930, af tilsynsrådet for Aalborg Hypotekforening 1928-51 og af direktionen for samme 1951-54; medl. af eksamenskommissionen for de eksa-mensberettigede tekniske skoler i Danmark 1938-56; formand for svendeprøvekommissionen i murerfaget i Aalborg amt.

Adresse: Kong Christians Allé 6,

Aalborg.

SUENSON Bent direktør. R.DM.p.p.; f. 27/10 1902 i Stuttgart; søn af professor Edouard Suenson (se denne); gift m. Meg S., f. 4/4 1911 i Kbhvn., datter af direktør Johan Munthe-Brun (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Margrethe Jørgine f. Hansen (død 1948).

Student 1920; cand. polyt. 1925; i Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs tjeneste 1925. i England 1926-27, Paris 1928 og i Kina og Japan 1928-31; underdir. 1932, direktør 1938, adm. direktør 1954; medl. af selskabets bestyrelse fra 1945, næstformand 1947; direktør for A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs Holding Company 1946-53, medl. af og næstformand i sammes bestyrelse 1947-50 og fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for forsk. a. aktieselskaber, for H C Ørsteds Fond for teknisk-videnskabelige undersøgelser, for foreningen Dansk Samvirke og for Tietgen-Fonden; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; S.N.3.; S.V.2.

Adresse: Maglemosev. 16, Charlottenlund.

SUENSON Edouard professor, K.DM.; f. 27/10 1877 i Kbhvn.; søn af kammerherre Edouard Suenson (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Magna f. Lutken (død 1923); gift m. Benedicte S., f. 14/7 i Kbhvn., datter af overretssagfører Frits Hartmann (død 1908) og hustru Alice f. Jonquiéres (død 1921).

Student (Borgerdydskolen) 1896; cand. polyt. 1902; studieophold i Tyskland 1902-03; rådg. ingeniør (jernbetonkonstruktioner) fra 1904; docent ved den polytekniske læreanstalt 1904; professor (i materiallære og jernbeton) ved samme 1916-47.

Medl. af bestyrelsesrådet for statsprøveanstalten 1909-32, af meterudvalget 1907-14, af udvalget ang. betonskibe 1916-21, af den overordentlige kommission 1918-21, af foreningen Socialt Boligbyggeri 1933-55 og af statens materialprøveråd 1936-55; formand for Dansk Studiefond 1934-40 og for dansk materialprøvningsforbund 1928-48; præsident for internationalt materialprøv-ningsforbunds B-gruppe 1931-37; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937 og af bestyrelsen for Lydteknisk Laboratorium 1939-56.

Litterære arbejder: Jernbeton (1907, 4. udg. 1931); Byggematerialer (1911); Styrkeprøver, Metaller (1920): Træ, Plantestoffer, Varme- og Lydisolering (1922); Betonveje (1924); Natursten (1942); Betontekniske Fagudtryk (1954); byggetekniske afhandlinger.

Større ingeniørarbejder: jernbetonkonstruktionerne i Det ny Teater, Pa-ladshotellet, rigsarkivet, Studenterforeningen, Idrætsbygningen i Fælledparken, Christiansborg slot, Illums forret-ningsbygning, Ørstedværket, postgården på Købmagergade, Danmarks tekniske højskole (Ø-Voldg.), jernbanebroer ved Hedehusene o. fl. st.

Adresse: C F Richs V. 44, Kbhvn. F.

SUENSON Palle arkitekt, professor ved kunstakademiet, R,; f. 6/7 1904 på Frdb.; søn af professor Edouard Suen-son (se denne).

Student 1922; afgang fra kunstakademiet 1930; lærer ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1931-34, ved kunstakademiets arkitektskole fra 1934; professor i bygningskunst fra 1941; rektor for kunstakademiets skoler fra 1956; medl. af akademirådet.

Adresse: GI. Strand 44, Kbhvn. K. SUHR Holger handelsgartner; f. 14/5 1873 i Kjølstrup; søn af lærer Joh. Suhr (død 1927) og hustru Kristine f. Jensen (død 1917); gift 1. gang (16/9 1904) m. Christiane f. Fabrin, f. 3/10 1877 i Ødis, død 1927, plejedatter af sognepræst I P C Agerskov (død 1924) og hustru Nanny f. Nansen (død 1920); 2. gang (4/3 1934) ni. Marie S., f. 30/4 1902, datter af skolebestyrer Hans Thyssen, Lyngby (død 1945) og hustru Karen f. Andersen (død 1954).

Uddannet hos Dæhnfeldt i Odense, på Rødkilde havebrugsskole og på Askov udvidede folkehøjskole; grundlagde gartneriet Allégaard på Amager 1901. Hvissingegaard, Glostrup, og Holte Avls-gaard, Søllerød, 1929 og GI. Holtegaard 1950.

Medl. af Alm. Dansk Gartnerforenings repræsentantskab 1903-12 og af bestyrelsen for Kbhvns Handelsgartnerforening 1905-14; censor på havebrugsskolen Vilvorde 1918-35; i bestyrelsen for Vartov valgmenighed fra 1928, formand for samme 1943-46.

Adresse: Allégaard, Kastrup.

SUHR Per proprietær, hypotekforeningsdirektør; f. 10/10 1909 i Kbhvn.; søn af vekselerer P O Suhr og hustru Sigrid f. Bentzon; gift (10/12 1938) m. Molly S., f. 24/7 1915 i Kbhvn., datter af grosserer Johan G Rohde (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1927; landbrugskand. 1934; forpagter af Fri-hedsminde ved Ryde 1938-43; ejer af Gammeleje fra 1943; landbrugskyndig direktør i Østifternes Land-Hypotekforening fra 1956.

Adresse: Gammeleje pr. Harpelunde.

SUHR Theodor biskop, katolsk biskop af København; f. 24/1 1896 i Nyborg; søn af proprietær Carl Emil Suhr (død 1928) og hustru Laura Marie f. Møller (død 1919).

Student (Odense) 1913; indtrådte i Benediktinerordenen i 1926; studerede filosofi og theologi i Luxembourg og Rom; prior i abbediet San Girolamo i Rom 1935; apostolisk vikar for Danmark 1938; bispeviet 15. jan. 1939; biskop for det katolske bispedømme København 1953.

Adresse: Bredg. 64, Kbhvn. K.

SUHR-MAILAND Ingeborg FM. i guld; gift m. ørelæge Carl Mailand (se denne).

Stiftede den Suhrske husmoderskole 1901, oprettede 1905 Det Suhrske hus-holdningsseminarium, forstanderinde til 1930.

Adresse: Carlstorp, Solbakkev. 35,

Gentofte.

SUNDBO Arne overretssagfører; f. 1/8 1886 i Jørlunde; søn af redaktør J P Sundboe (død 1928, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Karen f. Pedersen (død 1947); gift (20/7 1923) m. Marie S„ f. 27/2, datter af nationalbankdirektør, fabrikant Johannes Lauridsen (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Maren f. Olsen (død 1927).

Student (Ribe) 1904; cand. jur. 1910; overretssagf. i Kbhvn. 1916-38 og fra 1954; offentlige sager 1931-38 og fra 1954; vurderingsformand for Husum skyldkreds 1937-38; medl. af Kbhvns magistrat og borgmester for magistratens 4. afd. 1938, for 5. afd. 1946-54.

Medl. af borgerrepræsentationen fra 1922; medl. af telefonabonnenternes repræsentantskab 1923-38; kasserer i Foreningen for almene Byggeinteresser 1924-27; medl. af overbevillingsnævnet for beværtersager 1925-38, af erhvervs-skatteudvalget for Kbhvn. 1925-38; formand i og medstifter af Selskab for Staden Kbhvns Historie og Topografi 1935; medl. af Kbhvns havnebestyrelse 1938-55 og af Idrætsparkens repræsentantskab 1938; formand for bygnings-kommissionen 1938-46; medl. af hovedstadskommissionen 1939-48, af justitsministeriets kommission ang. organisationen af brandvæsenet i Danmark 1945 -52, af samfærdselskommissionen (nedsat af indenrigs- og boligministeriet) 1950-54 og Af boligkommissionen i Kbhvn. 1939-54; oversynskommissær i Kbhvn. 1945; formand for Storkbhvns prisudvalg 1946-53; medl. af Studentersamfundets bestyrelse 1909-11.

Har skrevet: Offentlig Hjælp (1913); Til Jerne Sogns Historie (1914-15); Af Varde og Hjertings Historie (1917-19); Kongsgaarden i Udlejre (1920); Den første Haandværker i Borgernes Raad (1922); Markfællesskabet i Udlejre og Svedstrup (1923); St. Jørgens Mark, Solbjerg By og Nyby Ladegaard (1927); Kbhvns ældste Vandforsyningsanlæg (1928); Studier til Kbhvns Topografi (1928); Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie I (1932) og II (1937); Udsigt over Kbhvns Historie i værket Danmark, vort Fædreland (1941); Øvre Værebro Mølle (1949); Peder Buch i Hvejsel og hans samtid (1954); artiklerne om Esbjerg og Frederikssund i værket Danmark tør og nu (1954); medarbejder ved den socialdemokratiske provinspresse 1904, ved Socialdemokraten 1910-25 (fra 1913: sport).

Adresse: Bjerregårdsv. 6, Kbhvn.

Valby.

SUNDORPH E L S politimester, R.; f. 16/6 1896 i Kbhvn.; søn af lektor Tho-rald Sundorph (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Dagmar f. Lassen (død 1938); gift (1945) m. Karen S., f. 29/12 1912 i Kbhvn., datter af dr. phil., docent ved universitetet R H Pedersen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Ingeborg f. Andersen (død 1936).

Student (Metropolitanskolen) 1914; cand. jur. 1920; fg. sekretær i justitsministeriet 1920; politifuldm. i Thisted 1922; sekretær i justitsministeriet 1923; politimester på Færøerne 1925; politimester i Sønderborg 1935.

Adresse: Sønderborg.

SUNDORPH Laue underdirektør; f. 17/2 1903 på Frdbg.; søn af lektor Thorald Sundorph (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Dagmar f. Lassen (død 1938); gift (7/11 1931) m. Lilly S., f. 3/11 1907 i Kalundborg, datter af post-pakmester P Chr. Nielsen og hustru Marie f. Engelbrecht Pedersen.

Ansat i Landmandsbanken 1919, fuldmægtig 1939, kontorchef 1942, under-dir. 1955.

Medl. af bestyrelsen for Engagerings-kontoret for Handel og Industri fra 1949; medstifter og 1943-45 organisa-tionsleder af Livjægernes Frihedsbatail-Ion; æresmedlem af Kongens Livjæger Korps' Skydeselskab 1945, selskabets formand 1946-53; kompagnichef i hjemmeværnet 1950.

Udenl. orden: Fi.Sk.F.

Adresse: Strandv. 191, Hellerup.

SUNESEN Frede nationalbankdirektør; f. 11/5 1915 i Tulstrup; søn af overlærer A M Sunesen (død 1949) og hustru Jutta f. Sunesen; gift (29/10 1938) m. Karen S., f. 25/4 1916 i Græshave, datter af proprietær S Hansen og hustru Jørgine f. Juul.

Ansat i Horsens Bank 1931-36, i Arbejdernes Landsbank, Århus 1937-46; HD i regnskabsvæsen fra Den jydske Handelshøjskole 1945; direktionssekr. i Banken for Nørresundby og Omegn 1946-49; direktionssekr. i Veile Bank 1949, underdir. 1950, direktør 1956; direktør i Danmarks Nationalbank fra 1957.

Adresse: Øresundshøj 24, Charlottenlund.

SUNESEN S C fh. skoledirektør, R.DM.: f. 29/7 1881 i Lønnerup i Thisted amt; søn af lærer S C Sunesen (død 1896) og hustru Kathrine Marie f. Sørensen (død 1893); gift (10/10 1915) m. Jenny Sophie S., f. 15/8 1887 i Kbhvn., datter af forretningsfører N P Halling (død 1897) og hustru Augusta f. Unger (død 1920).

Lærereeks. (Jelling) 1904; videre uddannelse på statens lærerhøjskole, Handelshøjskolen i Århus, Kbhvns Transla-tørskole samt ved studieophold i udlandet; lærer i Brahetrolleborg sogn i 1904, ved Flemming efterskole 1904-05, i Horsens 1905-12 og ved Maglegaards-skolen i Hellerup 1912-20; inspektør ved Maglegaards-skolen 1920-39; skoledir. for Gentofte kommunale skolevæsen og chef for Gentofte kommunes kulturelle forvaltning 1939-51.

Æresmedlem af Danmarks Skoleinspektørforening og af Danske Læreres Sangkor.

Adresse: Fortunv. 18, Charlottenlund.

SVALASTOGA Kaare professor; f. 1/3 1914 i Rjukan, Norge; søn af fabrikarbejder Eilef Svalastoga og hustru Aagot f. Boe; gift (13/4 1946) m. Else S., f. 19/1 1919 i Porsgrunn, Norge, datter af overmontør Lars Thorsen og hustru Mette Pernille f. Hansen.

Student (Skien) 1933; magister i historie (universitetet i Oslo) 1940; doktorgrad fra University of Washington, Seattle, USA 1950; biblioteksaspiram ved universitetsbiblioteket i Oslo 1937, bibliotekar smstds 1946-48; studieophold i USA (stipendiat fra American Scandinavian Foundation) 1946-47; vidensk. assistent ved Washington Public Opinion Laboratory, Seattle 1947-50; fg. professor i sociologi ved Kbhvns universitet og bestyrer af universitetets sociologiske laboratorium 1950, kst. i embedet 1955, udnævnt 1956.

Medl. af bestyrelsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi og af repræsentantskabet for Dansk Byplanlaboratorium.

Har skrevet: Byer i emning (Oslo, 1943); artikler i faglige publikationer; redaktør af Sociologiske Meddelelser fra 1952.

Adresse: Lundtofteparken 27, Lyngby.

SVANE Aksel kommitteret i ministeriet for Grønland, R.; f. 2/8 1898 i Kbhvn.; søn af skoleinspektør Kr. Svane (død 1939) og hustru Jenny f. Petersen (død 1948); gift 1. gang (31/3 1931) m. Else S., f. 5/1 1904 på Frdbg., død 1954, datter af fh. banechef Holger Flensborg (se denne); 2. gang (13/6 1956) m. Fritze Gerda Tinne S., f. 9/10 1910 på Frdbg., datter af edsv. varemægler Georg Holm (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Cathinca f. Branth.

Student (Østersøgades gymn.) 1917; cand. jur. 1924; volontør \<?d Kbhvns amts søndre birks dommerkontor s. å.; fg. sekretær i skattedepartementet s. å.,jordomrejse 1924-25; fuldmægtig ved Færø amt 1926; sekretær i landbrugsministeriet 1929; kst. landsfoged over syd-grønland 1932, kgl. udnævnelse 1933; permission 1934-35 og 1938; ledede på regeringens vegne Grønlands administration 1940-41; ophold i New York for at varetage Grønlands interesser i USA og Canada 1941-45; medl. af den midlertidige bestyrelse for Ivigtut Kryolitbrud 1940-45 og af det grønlandske lønnings-udvalg 1946; tjenstg. i justitsministeriet 1947-48; chef for rets- og personelkontoret i Grønlands styrelse 1948, i statsministeriets 2. departement (Grøn-landsdepartementet) 1950, fg. afdelingschef og medl. af lovudvalget for Grønland 1951; kommitteret i statsministeriet i 1953; i ministeriet for Grønland 1955; medl. af Arktisk instituts råd 1955.

Adresse: Christiansholms Parkv. 8,

Klampenborg.

SWANE Christine malerinde, keramiker; f. 29/5 1876 i Kerteminde; datter af købmand J A Larsen (død 1910) og hustru Vilhelmine f.Bless; gift (19/11 1910, ægteskabet opløst 1920) m. maleren Sigurd Swane (se denne).

Udgået fra det kgl. akademi; medl. af Grønningen fra 1937.

Tildelt Tagea Brandt Legat 1938 og Eckersberg-medaljen 1943.

Billeder på statens museum for kunst og på fl. provinsmuseer; keramiske arbejder på Kunstindustrimuseet; udført mosaikudsmykning i Damsøbadets forhal (1949-51).

Adresse: Gedevasev. 15, Farum.

SWANE Hjalmar underdirektør; f. 1/2 1881 på Frdbg.; søn af fuldmægtig Leo Swane (død 1922) og hustru Sophie f. Rasmussen (død 1934); gift (18/10 1920) m. Emilie Elisabeth Margareta (Greta) S., f. 8/3 1886 i Stockholm, datter af direktør Per Lideli (død 1916) og hustru Emma f. Heilbuth (død 1914).

Realeks.; assistent i Privatbanken i Kbhvn. 1899, fuldmægtig 1914, kontorchef 1917, personalechef 1918, underdir. 1946-49.

Adresse: Kærmindev. 13, Gentofte.

SVANE Ingeborg skoleinspektør; f. 27/7 1891 på Frdbg.; datter af fabrikant J P Gunnersen (død 1928) og hustru Emilie f. Petersen (død 1912); gift (22/2 1941) m. vice-skoledirektør H A Svane (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947); søn af lærer J S Svane (død 1906) og hustru Cecilie f. Hansen (død 1916).

Lærerindeeks. (Femmer) 1913; uddannelse på det kgl. døvstummeinstitut i Fredericia 1917 og på Kbhvns kommunehospitals øreafd. s. å.; faglærerinde i mundaflæsning s. å.; lægeaut. talelærer 1918; på stipendier studeret undervisning af svagtseende og talelidende børn i normalskolerne samt undervisning, forsorg og organisation af tunghøre i Norge, Sverige, Tyskland og Holland; lærerinde ved Kbhvns tunghø-reskole, nu skolen for svagthørende børn, 1916, tilsynsførende lærer 1923, skolebestyrer 1927, skoleinsp. 1932-54; leder af uddannelsen i taleøvelser af alle vikarer ved Kbhvns skolevæsen 1925.

Medl. af ministeriets udvalg om særskoler i folkeskolen 1939; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Kommunelærer-indeforening, for Viceinspektricefor-eningen ved Kbhvns kommunale Skolevæsen, for Tunghøresamfundet, for Dansk Tunghøreforening og for Carl Mailands Legat for elever fra tunghøreskolen; medl. af skoledirektionens kommission for svagthørende børn og af repræsentantskabet for Talepædagogisk Forening.

Har udg. patenterede høretavler til anskueliggørelse af tunghørighedens svingninger, en artikulationslære med øvelser samt taleøvelser i læsebogen Vort Modersmål; har udarbejdet en erhversstatistik over tidligere elever m. m.; har skrevet artikler i skole- og fagblade.

Adresse: Puggaardsg. 7, Kbhvn. V.

SWANE Leo fh. museumsdirektør; f. 14/2 1887 i Kbhvn.; søn af fuldmægtig Leo Swane (død 1922) og hustru Sophie f. Rasmussen (død 1934); gift (1944) m. Birtha S., f. 2.1 1911, datter af skovfoged Fr. Larsen og hustru f. Peitersen.

Assistent ved den kgl. kobberstiksamling 1912, inspektør 1919; direktør for statens museum for kunst 1931-52; direktør for Ordrupgaardsamlingen 1952-57.

Har udg. en bog om Dankvart Dreyer (1921); har skrevet teksten til den af Foreningen 3. Dec. 92 udgivne bog om Abildgaard (1927); udgav 1927 Kunstbladet, 1929 en bog om Kobberstikkeren J F Clemens, 1944 på svensk en bog om Henri Matisse (1945 på dansk), 1946 en bog om de fyenske malere, 1951 en bog om Niels Larsen Stevns, 1955 i serien Con amore »Ved mit vin-duesspejl« samt siden 1931 i serien Vor Tids Kunst's bøger om en række nutidige malere og billedhuggere; har till. skrevet en række tidsskriftartikler om kunst.

Adresse: Jernbanev. 9, Hvalsø.

SVANE Oskar Bondo højesteretssagfører, R'.p.p.; f. 25/9 1899 i Kbhvn.; søn af vice-skoledirektør H A Svane (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Margrethe Louise f. Bondo (død 1939); gift (7/12 1924) m. Vibeke S., f. 22/5 1900, datter af professor, dr. jur. Frantz Dahl (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Maria f. Granzow (død 1957).

Student (Metropolitanskolen) 1918; juridisk manuduktør 1920-33; cand. jur. 1924; landsretssagf. 1927; studieophold i Berlin, Paris, Cambridge og London 1928-29; kst. eksaminator ved juridisk embedseks. i 1931 og 1932; højeste-retssagf. 1932; offentlige sager 1942; dommersuppleant i den faste voldgiftsret.

Formand for A/S Sporvognsreklamen med 4 samarbejdende selskaber og Kbhvns Hypotekforening; medl. af bestyrelsen for Ford Motor Company A/S, Irma Fabrikkerne A/S, A/S Robinson, Andersen & Co., A/S Haandværkerbanken, Det grønlandske Olieakts., A/S Dampskibsselskabet Dania, Winkel & Magnussens Mindelegat, AS Zeuthen & Aagaard og af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring og af dettes faste udvalg samt af bestyrelsen for Teaterdirektør-Foreningen m. m.; forretningsfører for Den frie Udstilling og for Kunstnernes Efterårsudstilling; formand for Den illustrerede Presses Udgiverforening; medl. af bestyrelsen for Sønderjydsk Forening for Gentofte Kommune, af hovedbestyrelsen for Det Danske Spejderkorps og af naturfrednings-rådet; formand for studenterforeningen Hejmdal 1934-36; medl. af højesterets-skrankens bestyrelse 1936-39. Udenl. orden: S.N.3. Adresse: Viggo Rothes V. 40, Charlottenlund.

Sommerbolig: Nirvanav. 22, Mørdrup pr. Espergærde.

SWANE Sigurd maler, forfatter, R.; f. 16/6 1879 på Frdbg.; søn af fuldmægtig Leo Swane (død 1922) og hustru Sophie f. Rasmussen (død 1934); gift m. Agnete S., f. 22/11, datter af direktør Oscar Rechendorff (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Valborg Elisabeth f. Baadsgaard.

Uddannet på Teknisk skole, kunstakademiet og Zahrtmanns skole; udstillede første gang på Charlottenborg 1903; udstillede på Den frie Udstilling 1910-14; medl. af udstillingen »Grønningen« fra 1915; medl. af akademiet 1925.

Litterære arbejder: Digtsamlingen Skyer (1912); digtsamlingen Templet (1918); digtsamlingen Tiden (1925); digtsamlingen Sange i Ørkenen (1926); digtsamlingen Under skiftende Himmel (1929); oversættelse af Baudelaire's: les fieurs du mal (1921); Bogen om Kri-stjan Kongsbøll (1939); digtsamlingen Mens Årene gik (1942); Maleren Jens Hansen Aarslev (1942); Udenfor Vejen (1945); Rejseminder (1946).

Tildelt Eckersberg- og Thorvaldsenmedaljen.

Adresse: Malergaarden, Piejerup pr.

Grevinge.

SVANHOLM Poul landsretssagfører, R.; f. 11/5 1902 i Aalborg; søn af overretssagfører Poul Svanholm (død 1925) og hustru Magda f. Oppermann (død 1949); gift (21/4 1928) m. Gerda S., f. 5/12 1903 i Aalborg, datter af grosserer Johan Stougaard (død 1918) og hustru Hedevig f. Bunde.

Student (Aalborg) 1920; cand. jur. 1926; sagførerfuldm. i Aalborg s. å., sagfører 1929, landsretssagf. 1931; medhjælper hos statsadvokaten 1943-47; anklager i forræderisager 1945-47; offentlige sager 1947.

Medl. af Aalborg byråd og formand for den konservative byrådsgruppe fra 1941; viceborgmester fra 1941; formand for Den konservative Vælgerforening i Aalborg 1932-57; medl. af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti 1940-50 og fra 1957; medl. af bestyrelsen for Den danske Købstadsforening fra 1950, næstformand fra 1956; medl. af sagførerrådets kredsbestyrelse for 7. kreds 1938-46 (formand 1942-46) og fra 1954; medl. af bestyrelsen for Aalborg kvægtorv, for 4. Maj Kollegiet i Aalborg og for Aalborg byorkester; medl. af repræsentantskabet for Aalborg Privatbaner, af centralbestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, af privatbaneudvalget, af undervisningsministeriets kunstkommission m. m.

Adresse: Duebrødrev. 11, Aalborg.

Sommerbolig: Solbjerg Sønderskov pr.

Veddum.

SVARRE Kai redaktør; f. 4/10 1890 i Køge; søn af redaktør Søren Svarre (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Alfriede f. Krumbak (død 1898); gift (19/10 1919) m. Bodil S., f. 3/8 1898 på Vedelslund, datter af gårdejer, cand. jur. la Cour Brandt (død 1917) og hustru Hansine f. Langballe (død 1946).

Student (Roskilde) 1909; cand. polit. 1916; redaktør og medudgiver af Østsjællands Folkeblad, medredaktør og medudgiver 1917-43.

Formand for bestyrelsen for A/S H Matzen's Clichéanstalt & Provinsbladenes Illustrations Bureau; medl. af bestyrelsen for Journalistforeningens pensionskasse og af repræsentantskabet for Journalistforeningen; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Kunstvenner.

Adresse: Ågade 9, Køge.

Sommerbolig: Veddinge Strand pr.

Faarevejle.

SVEINBJØRNSSON Erling sparekasseinspektør, R.DM.p.p.; f. 29/5 1903 på Frdbg.; søn af kabinetssekretær, kammerherre J H Sveinbjørnsson (død 1953) og hustru Ebba Marguerite f. Schierbeck (død 1952); gift (10/5 1928, ægteskabet opløst) m. Lillian S., f. 22/7 1907, datter af grosserer Carl Butenschøn (død 1927) og hustru Ellen f. Klein (død 1952); gift (8/9 1944) m. Magna S., f. 17/2 1907 i Kbhvn., datter af direktør Theodor Bruun de Neergaard og hustru Marguerite f. Prior (død 1938).

Student (Metropolitanskolen) 1921; cand. polit. 1927; sekretær i handelsministeriet s. å.; fuldmægtig 1934; ekspeditionssekr. 1937; kontorchef 1939; departementschef i forsyningsministeri-et 1947, u. handelsministeriet s. å.; tjenstg. i udenrigsministeriet 1947-52; Executive Director, valgt af de fem skandinaviske lande, i International Bank for Reconstruction and Develop-ment, Washington 1952-54; sparekasse-insp. fra 1955.

Sekretær for undersøgelsesudvalget vedr. A/S Burmeister & Wain 1933; medl. af det dansk-tyske regerihgsud-valg til gennemførelse af den dansktyske handelsaftale fra 1936; tilforordnet i priskontrolrådet 1