Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

u v z

 UDSEN Martin vanddirektør

UGILT Helge landsretssagfører;

UHL Erik overlæge, dr. med.

UHRSKOV Anders forfatter, fh. overbibliotekar

ULDALL Kai overinspektør

ULLSTAD Johan grosserer, papirhandler,

ULRICH Georg Rottbøll stabslæge

ULRICH Georg inspektør, cand. jur.

ULRICH Georg kriminaldommer

ULRICH K F direktør, ingeniør

ULRICH Niels Brock direktør for statsskovbruget

ULRICH Sven overlæge, dr. med.

ULRICH Wilkens oberstløjtnant, kammerjunker

UNGERMANN JØRGENSEN Arne tegner

UNMACK Augusta amanuensis,

UNMACK LARSEN Svend borgmester, fh. justitsminister

UNSGAARD Iver kontorchef;

URBAN PETERSEN O dommer,

URNE Henrik kontorchef,

URNE Poul amtsligningsinspektør, eand. jur

USSING Alf direktør

USSING Hans H professor, dr. phil.

UTOFT SØRENSEN Jørgen seminarieforstander

VAGN-HANSEN Cai amtmand

VALDORF-HANSEN V H bankdirektør

VALENTIN Poul sektionsingeniør

VALENTINER Henning oberst

VALENTINER Ludvig provst,

VALENTINER-BRANTH Ove dommer;

VALEUR Erik fh. kommitteret i udenrigsministeriet,

VALEUR Holger direktør

VALEUR Johannes Meller direktør

VALEUR Ove filialdirektør i Danmarks Nationalbank

VALEUR Povl kreditforeningsdirektør

VALEUR-JENSEN Søren ingeniør, underdirektør

VANG Felix højesteretssagfører;

VANGSAAE Mona solodanserinde

VARMING Agnete malerinde

VARMING Jørgen civilingeniør;

VARNEK Jens overlæge, dr, med

VASEGAARD Gertrud keramiker

VASEGAARD Sigurd maler

VEDEL A H viceadmiral, dr. phil

VEDEL Poul stadsingeniør

VEDEL-PETERSEN K O kontorchef, fh. lektor

VEDSØ Fred. maskinmester

VEISEL Stig professor, dr. phil.

VEISTRUP Peter kontorchef;

VELLING A J kredsdyrlæge

VENDELBO JENSEN Jørgen malermester, oldermand

VENDSYSSEL Adolph direktør, mag. scient

VENNDT Helge amtslæge

VERNING Peter fh. overlæge

VEST Johan hofmarskal, kammerherre, kommandørkaptajn,

VESTBERG Jens børssekretær,

VESTBIRK Anthon ambassadør,

VESTBO Emanuel husmand

VESTERAGER Anthon fh. lærer

VESTERDAL Jørgen overlæge, lektor, dr. med.

VESTERGAARD Emma overlæge,dr.med.

VESTERGAARD H A B fh. forsøgsleder, dr. agro.

VESTERGAARD Poul dommer,

VETLI Erik landsdommer

VETTER Carl P chefingeniør;

VIBY Marguerite skuespillerinde

VIBÆK Jens vicedirektør;

VIDEBECH Hemming overlæge

VIG-NIELSEN Søren arkitekt;

VIGILD Aksel amtsligningsinspektør, cand. jur

VIKING Bernhard overkirurg, dr. med.

VILDRIK Folmer landsdommer

VILLADSEN Jens direktør

VILLADSEN Peter afdelingschef i handelsministeriet,

VILLADSEN Viggo direktør

VILNER Evald kommunaldirektør

VILNER Victor direktør, cand. jur

VILSTRUP Harald sognepræst, forfatter

VILSTRUP Vilh. Aus. direktør;

VIMTRUP Bjovulf prosektor, dr. med.

VIND Ivar godsejer, hofjægermester

VINDING Ole journalist, forfatter

VINDING Povl dr. techn., fh. brandchef,

VINTER Hans civilingeniør

VINTHER J C provst

VIRKNER Helle skuespillerinde

VISSING Poul direktør,

VITGER Erhard generaldirektør, konsul

VOEGTLE Peter fabrikant

VOGEL Erling overmaskiningeniør;

VOGEL-JØRGENSEN T redaktør

VOGT Erik grosserer;

VOGT Valdemar fh. økonomidirektør

VOLKERSEN Svend fh. dommer, kammerjunker

VOLKERT Mogens afdelingsforstander, dr. med.

VOLLMOND Hans-Otto byretsdommer;

VOLQUARTZ Hans Haagen fh. politimester,

VOLSØE Helge dr. phil.

VOLTELEN Jørgen civilingeniør

VOLTELEN Mogens arkitekt;

VOLTEN Aksel dr. phil.

VORTS Svend civilingeniør, professor

VOSS Tage læge, forfatter;

VØHTZ Agnete departementschef

VØHTZ Gustav landsretssagfører;

W0RNIN6 Børge overlæge, dr. phil.

WILKENS Fritze kontorchef, cand. polit.

WILLESEN L D G rektor,

WAABEN Knud kst. professor, dr. jur

WAAGE Olaf universitetssekretær

WAAGEPETERSEN Gaston overingeniør, cand. polyt

WAD Gunnar overlæge

WAD Torkel bankdirektør;

WADGAARD Peder gårdejer

WADSTED Otto fh. gesandt,

WAGNER Aage overlæge, dr. med.

WAGNER Carl L G fabrikinspektør, civilingeniør

WAGNER Henrik S højesteretssagfører

WAGNER Olga billedhuggerinde

WAGNER Svend arbejdsmand, oberstløjtnant;

WAHL Harald kgl. kommissarius, kammerherre,

WALSØE Sven arkitekt, kreditforenings-direktør

WAMBERG A M amtmand

WAMBERG F C civilingeniør, fh. radioingeniør

WAMBERG Helge gesandt,

WANDALL Hans Heugh direktør, dr. med

WANDEL Gertie frue

WANSCHER Ole professor, arkitekt

WANTZIN Sigurd direktør

WARBURG Erik professor, dr. med.

WARMING Kai civilingeniør

WARMING Paul ekspeditionssekretær

WARMING Svend overingeniør

WARMiNG Knud hospitalsdirektør,

WARRER Sigurd konsul, grosserer

WARRER Thorkil grosserer, konsul

WARTENBERG Hans blikkenslagermester, oldermand

WARTHOE Christian billedhugger

WASSARD JØRGENSEN A fg. kontorchef, cand. jur.

WASSARD Laurits direktør

WASSARD Mathias ambassadør,

WEBER Georg professor, civilingeniør, dr. techn.

WEBER HANSEN Lilian kgl. kammersangerinde,

WEBER S Th. HOLST- generalkonsul, handelsattaché, dr. phil.

WEBERG Oscar afdelingsingeniør ved statsbanerne, cand. polyt

WECHSELMANN Sigurd amtmand

WEDELL Julius lensgreve, kammerherre, hofjægermester

WEDELL-WEDELLSBORG Gustav Joachim baron,

WEDELL-WEDELLSBORG Karl baron, oberstløjtnant, kammerherre

WEDELL-WEDELLSBORG Sigismund baron, oberst

WEDELL-WEDELLSBORG Vilhelm baron, amtmand,

WEDELS. Inger lensgrevinde

WEDERKINCH Holger billedhugger

WEEL Arne teaterdirektør

WEG Th. oldermand, fotograf;

WEGENER Carl Christian provst, sognepræst,

WEGENER Ejnar fh. kontorchef

WEGENER-CLAUSEN Thorkild ambassaderåd

WEGNER Hans J arkitekt;

WEIDING Lily skuespillerinde

WEIHE Valdemar fabrikant

WEIKOP Ove borgmester, fh. handelsminister

WEILBACH Else sekretær, inspektør

WEILBACH Philip Carl kommandør

WEILSKOV Erik direktør;

WEINOLD Ernst direktør, hotelejer

WEINREICH Gustav direktør,

WEIS Flemming organist, komponist

WEISHAUPT Johannes boghandler

WEITEMEYER R E fh. kontorchef,

WELDINGH Helge direktør, civilingeniør

WELLEJUS Bent landsretssagfører, direktør

WELLEJUS Theodor redaktør

WENCK Hans legationsråd

WENDT C J overingeniør

WENDT Frantz Wilhelm Kjerulff generalsekretær

WENZELL Victor direktør

WERDELIN-LARSEN Hans Henning bankdirektør;

WERMUTH Niels kontorchef,

WERN Eigil ceremonimester, kammerherre, kommandørkaptajn

WERNER Hans fh. afdelingschef ved statsradiofonien

WERNER Holger hovedkasserer i Danmarks Nationalbank

WERNER I Vilh. forretningsfører, borgmester

WERNER Knud overretssagfører

WERNER Sigvart grosserer

WERNER Sven professor, dr. phil., civilingeniør

WERNER Viggo grosserer

WESTENHOLZ Sven Torben direktør, civilingeniør

WESTENHOLZ Thomas E godsejer, løjtnant

WESTERBY Laurenz grosserer;

WESTERBY Niels politimester

WESTERGAARD Anna fh. overtrafikkontrollør;

WESTERGAARD Mogens professor, dr. Phil

WESTERGAARD Niels direktør

WESTERGAARD Otto civilingeniør

WESTERGAARD Svend fabrikant

WESTERGAARD-JACOBSEN Anton provst

WESTERKJÆR Erik landsdommer

WESTERMANN Poul grosserer, forlagsboghandler

WESTH Knud direktør, ingeniør

WESTH Thork. Claudi civilingeniør

WESTMAN Gunnar billedhugger

WESTMAN Karen grafiker, maler

WESTPHALL Povl redaktør;

WESTRUP C W stiftsskriver, dr. jur. h. c. & dr. juris. utriusque h. c.

WEYWADT Torben politimester

WIBOE Poul arkitekt, byplanchef;

WIBOLTT Eigil Juel direktør

WIBRAND Johan overingeniør

WIBROE I C direktør

WICHFELD Hubert fh. gesandt

WIEDEMANN K J fabrikejer

WIEDEMANN Poul kgl. kammersanger, sceneinstruktør,

WIENE Søren boghandler,

WIESE Knud politimester

WIETH Mogens skuespiller

WIETH-KNUDSEN Anselmo oberst, civilingeniør

WIETH-KNUDSEN Knud Asbjørn professor, konsul, dr. polit,

WIINBLAD Georg redaktør;

WIINGAARD Palle amtslæge, universitetslektor, dr. med.

WILDE Frank overretssagfører

WILDENSKOV H O overlæge

WILHJELM Benedicte

WILHJELM Paul grosserer

WILLEMANN Georg fh. postmester

WILLER Erik grosserer, direktør;

WILLESEN I C sognepræst;

WILLIAMS Stanley solodanser

WILLUMSEN Fr. fh. sognerådsformand;

WILLUMSEN Gregers F sektionsingeniør,

WILLUMSEN Jens Ferd. kunstmaler, billedhugger

WILLUMSGAARD Oluf postmester

WILMANN Preben redaktør, forfatter

WILS Vilhelm kunstmaler

WILTON Kai sceneinstruktør, skuespiller, forfatter;

WINDFELD Ib fh. inspektør

WINDFELD Peter overkirurg, dr. med

WINDFELD-HANSEN Erik direktør, civilingeniør

WINDFELD-HANSEN H J konsul, direktør,

WINDING PEDERSEN H professor

WINDING Poul rektor, professor, dr. polit.

WINDINGE Bennet arkitekt

WINGARD Axel E kontorchef

WINGE Knud overlæge, dr. med.

WINGE Mogens stabslæge,

WINGE Preben redaktør, cand. polit.

WINGE Øjvind professor, dr. phil.

WINGSTRAND Karl Georg professor, fil. dr

WINKEL C T civilingeniør, entreprenør;

WINKEL Per oberst, kammerjunker,

WINKEL Poul direktør

WINSLØW Carl kontorchef,

WINTHER Alfr. chefredaktør

WINTHER Christian professor, dr. phil.

WINTHER Jacob overretssagfører;

WINTHER Jørgen Edvard laboratorie-forstander

WINTHER Knud læge, dr. med.

WINTHER Laur. købmand

WISSING Ove dr. med.

WISSENBACH Johan fh. stationsforstander

WISSUM Emil generalmajor,

WISTI Folmer direktør, mag. art.

WISTOFT Knud direktør, cand. jur.

WITH Elisabeth sygeplejerske

WITH Erik generalløjtnant

WITH Kai direktør

WITH Torben K overlæge, dr. med

WITTMAACK Arthur arkitekt,

WITTRUP Ejner J kreditforeningsdirektør

WITTRUP Steen direktør

WITZKE Ingolf direktør

WIUFF Martin rentier

WIVEL Carl-Ellert grosserer

WIVEL Ole forfatter, forlagsdirektør;

WIVEL Svend grosserer;

WOEL Cai M forfatter,

WOHLERT Jens direktør

WOHLERT Ludvig fabrikant, konsul,

WOLDBYE Ernst redaktør

WOLDIKE Mogens kapelmester, organist,

WOLF Georg kommandørkaptajn,

WOLF Johannes slotsforvalter, ritmester

WOLF Mogens politiinspektør

WOLFF-SNEEDORFF Knud hofjægermester, godsejer;

WOLFFBRANDT Corl Gustov direktør, cand. pharm

WOLFHAGEN Ebbe kommandørkaptajn

WOLFHAGEN Vilhelm oberst,

WOLL Vilh. fh. politimester

WOLLESEN Jens overlæge, dr. med.

WOLMAR Carl arkitekt, fh. chef for Kbhvns kommunes håndværksafd.

WONSILD Aage direktør

WONSILD Poul direktør,

WORM Aage fængselsinspektør

WORM Jørgen kontorchef

WORMER Svend direktør, oberstløjtnant,

WORSAAE Tage dommer,

WOWERN Johannes von direktør, civilingeniør

WRIGHT Harry Karsten civilingeniør

WULFF Carl direktør

WULFF Ferdinand professor, overlæge, dr. med

WULFF Hans O direktør

WULFF Hans professor, overkirurg,

WULFF Hertel fh. hovedrevisor;

WULFF Johan civilingeniør

WULFF Johannes forfatter

WULFF Johannes købmand

WULFF Vald. J F oberst, slotsforvalter

WiTTENKAMP Peder dommer

WÆRUM Ejnar ambassadør

WÆRUM Johannes civilingeniør,

WÆRUM Julius direktør, civilingeniør,

WØHLK Einar Christensen oberst,

WØLLER Bernhard administrator

WØLLER Johan læge, forfatterUDSEN Martin vanddirektør, R1.; f. 10/10 1890    i Skødstrup ved Århus; søn af mølleejer Jørgen Udsen (død 1923) og hustru Rasmine f. Mortensen (død 1913); gift (15/3 1921) m. Stella U., f. 6/9 1891   i Kbhvn., død 1955, datter af bagermester Carl Chr. Nielsen (død 1954) og hustru Anna Christine f. Hansen (død 1933).

Cand. polyt. (bygningsing.) 1913; ingeniør ved Kbhvns vandforsyning s. å.; afdelingsing. smstds 1923; direktør for Kbhvns vandforsyning 1943.

Medl. af Kbhvns Kommunalforenings forretningsudvalg og hovedbestyrelse 1920-23; i en årrække medl. af bestyrelsen for Kbhvns kommunale Ingeniørforbund og af Dansk Ingeniørforenings repræsentantskab; medl. af Dansk Ingeniørforenings hovedbestyrelse 1936-42 og 1943-46; medl. af statens materiel-prøveråd 1944; censor i teknisk hygiejne ved Danmarks tekniske højskole 1945; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber; medl. af indenrigsministeriets udvalg vedr. fluortilsætning til drikkevand 1955 og af dets kommission til revision af loven om vandforsyningsanlæg 1956.

Har skrevet: Hydrologische Unter-suchungen (s. m. R Buus Lassen, i In-geniørvidensk. Skrifter A 36) samt forsk, artikler i tidsskrifterne Ingeniøren og Stads- og Havneingeniøren.

Adresse: Axeltorv 12, Kbhvn. V.

UGILT Helge landsretssagfører; f. 10/5 1904 i Ugilt sogn; søn af gårdejer Chr. Ugilt (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Monica f. Holm (død 1906); gift (17/5 1935) m. Ellinor U., f. 17/8 1910 i Kbhvn., datter af guldsmed Eli Ohlin (død 1951) og hustru Jonna f. Andersen.

Student (Hjørring) 1922; cand. jur. 1928; sagførerfuldm. i Viborg 1928-31, i Randers 1931-36; landsretssagf. 1932; egen forretning i Hjørring fra 1936; offentlige og beneficerede sager 1947-52.

Medl. af kredsbestyrelsen 'for 6. sagførerkreds 1943-51, af oprejsningsnæv-net for Hjørring amt, af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1937 siden stiftelsen og af sagførerrådet fra 1953; formand for Hjørring og Omegns Turistforening 1939-48; præsident for Hjørring Rotaryklub 1949-50; medl. af bestyrelsen for A/S Bryggeriet Vendia, for A/S De Forenede Teglværker og for Dansk Skatteborgerforening; medl. af Hirtshals havne- og trafikudvalg.

Adresse: Segelckesv. 2, Hjørring.

Sommerbolig: Løkkenhus, Løkken.

UHL Erik overlæge, dr. med.; f. 3/9 1908 i Randers; søn af korpslæge Axel Uhl (død 1919) og hustru Maria f. Rømer (død 1952); gift (22/10 1937) m. Grethe U„ f. 26/5 1915 i Kbhvn., datter af hovedbogholder Poul A Holmer (død 1955) og hustru Kate f. Hauerslev.

Student (Randers) 1927; med. eks. 1934; assistent hos prof. Oluf Thomsen 1934-35; vidensk. assistent ved instituttet for alm. patologi 1935-37; em-bedslægeeks. 1936; dr. med. 1937; kandidatstillinger på kbhvnske hospitaler; assist. læge ved direktoratet for ar-bejds- og fabriktilsynet 1937-39; kredslæge i Kbhvns amts søndre lægekreds 1939-44; afdelingsleder ved statens vitaminlaboratorium og statens praktisksundhedsmæssige undersøgelser 1939; bestyrer af samme fra 1947; skolelæge ved Glostrup kommunale skoler 1942-44; overlæge i sundhedsstyrelsen fra 1944; lektor i skolehygiejne ved Kbhvns universitet fra 1951.

Medl. af det i 1944 nedsatte sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgerne til professoratet i teknisk hygiejne ved Danmarks tekniske højskole, af det af Akademiet for de tekniske Videnskaber nedsatte kornudvalg og af det af samme nedsatte røgudvalg 1944; censor i hygiejne ved embedslægeeks. fra 1945, i medicinallovgivning fra 1951; næstformand i boligtilsynsrådet 1946; medl. af det danske FAO-udvalg 1946, af Nordisk odontologisk Forenings caries-udvalg 1947, af statens husholdningsråd 1947, af arbejdsrådet 1947 og af bestyrelsen for Dansk Forening for Folkebade 1947; medl. af bestyrelsen for statens byggeforskningsinstitut i 1947; formand for den danske nationalkomité u. den fællesnordiske metodikkomité for levnedsmiddelundersøgelser 1947; formand for indenrigsministeriets ernærings- og metodikudvalg 1948 og for dets udvalg vedr. fluortilsætning til drikkevand 1955; member of the Royal Sanitary Institute 1947, Fellow 1949; Member of the Nutrition Society 1948; medl. af WHO/FAO Panel of Nutrition Experts 1950; studierejser til England 1946 og 1949, til USA 1948, til Italien 1951 og 1953, til Schweiz 1952 og fl. gange til Norge, Sverige og Holland.

Har skrevet forsk, vidensk. arbejder indenfor eksperimentel patologi og hygiejne.

Adresse: Nordre Frihavnsg. 54,

Kbhvn. Ø.

UHRSKOV Anders forfatter, fh. overbibliotekar, R.; f. 30/12 1881 i Tørring; søn af husmand Kristen Uhrskov (død 1919) og hustru Kirsten f. Nielsen (død 1934); gift (18/5 1909) m. Signe U., f. 14/9 1883 på Brændekildegaard på Fyn, død 1957, datter af møller og bager Jens Jakobsen (død 1923) og hustru Margrethe f. Nielsen (død 1919).

Lærereks. (Gjedved) 1902; lærer ved forsk, skoler 1902-07; ved Frederiksborg højskole 1907-34; lærer ved Hillerød handelsskole 1906-21, forstander for samme 1909-21; medudgiver af »Folkets Førere«; bibliotekar ved Hillerød folkebibliotek 1933, overbibliotekar 1943-51.

Medl. af bestyrelsen for Frederiksborg Amts historiske Samfund fra 1914 og for Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler 1919-27; stifter af og formand for Nordsjællandsk Museumsforening fra 1922; forstander for Nordsjællandsk folkemuseum fra 1925; undervisningsministeriets tilsynsførende med Grundtvigs højskole fra 1952.

Har udg. forsk, lærebøger, en række fortællinger, nogle biografier (Christopher Bruun, P C Bjerregaard, Kristian Kongstad) samt følgende bind folkeminder, kulturhistorie m. m.: Nordsjællandsk Landsbyliv i ældre Tid (1919); Nordsjællandsk Folkeliv bd. 1-5, I To Nordsjællænderes Erindringer (1921) II Folkesagn (1922), III Sagn og Tro (1923), IV Højtid (1924), V Dagligt Liv (1924); To Gamle fortæller (1927); Bonde og Borger (1928); Skæbner (1929); Fynske Sagn (1929); Friskolefolk I-II (1931); Sjællandske Sagn (1932); Fynsk Landsbyliv i gamle Dage (1932); Kulsvierbogen (1933); Dansk Folkevid I-II (1935-36); Fra Stavnsbaand til vore Dage bd. 1-3, I Fra Landbrugets Verden (1938),

II    Handel, Haandværk, Fiskeri (1939),

III  Fra Land og By (1940); Fynbo, Jyde og Sjællandsfar (1941); Dansk Folkevid III (1942); Frederiksborg Amts Landboforening 1843-1943; Uhrskovgaard og Slægten Uhrskov (1944); Frederiksborg Amt i Litteraturen. En Bibliografi (1946); Han var min Fader (1948); Hillerød Kommuneskoles Historie (1952); Kulturbilleder fra Hillerød og Omegn 1801-48 (1955); Nye Kulturbilleder fra Hillerød og Omegn 1849-1914 (1956); har skrevet en række festskrifter; redaktør af Hillerødbogen (1948), Et Stykke Danmark (1951) og af Kultur og Folkeminder (fra 1949).

Adresse: Harløsev. 1, Hillerød.

ULDALL Kai overinspektør, R1.; f. 14/9 1890 i Kbhvn.; søn af fabrikejer Chr. Uldall (død 1919) og hustru Nathalie f. Lange (død 1914); gift (18/12 1920, ægteskabet opløst) m. Ellen U., f. 2/2 1895, datter af forpagter Poul Krøger og hustru Antonie f. Hofmann.

Student; cand. phil. 1912; historiske og etnologiske studier; assistent ved nationalmuseet, 2, afd. 1916; inspektør II 1920; inspektør I ved 3. afd. 1937; overinsp. 1946; afdelingsleder for 7. afd., frilandsmuseet, 1941; till. leder af statens arkiv for historiske film og stemmer 1943-53; undervisningsministeriets tilsynsførende med danske kulturhistoriske provinsmuseer; landbrugsministeriets tilsynsførende for dansk landbrugsmuseum.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet Frilandsmuseets Venner, for frilandsmuseets grundkøbsfond, for foreningen Danmarks Folkeminder, for dansk landbrugsmuseum og for Lyngby-Taarbæk historisk-topografisk Selskab; medl. af Conseil international des musées, af Commission internationale des arts et traditions populaires, af The British Agricultural History Society, af Selskabet for dansk Kulturhistorie og af dansk folkeminderåd.

Har skrevet: Gammel dansk Faience (1942); Den gamle Landsby (1944); Gammel dansk Folkekunst (1945); Gammelt Tin (1950) samt adskillige afhandlinger vedr. kunstindustri, historisk arkæologi og etnologi. Medredaktør af Acta ethno-logica.

Adresse: Højskolev. 23, Lyngby.

ULLSTAD Johan grosserer, papirhandler, R.p.p.; f. 20/4 1892 i Kbhvn.; søn af grosserer, papirhandler J C S Ullstad (død 1931) og hustru A F V J f. Jacobsen (død 1956); gift (6/6 1917) m. Sigrid U., f. 19/7 1891 i Ordrup, datter af overretssagfører Valdemar Friis (død 1906) og hustru Augusta f. Richter (død 1937).

Uddannelse i firmaet Johan Ullstad & Sønner og i udlandet; prokurist i firmaet Johan Ullstad & Sønner 1916, ansvarlig indehaver fra 1923.

Medl. af repræsentantskabet for Grosserer-Societetet 1938-42; medl. af bestyrelsen for Dansk Papirhandlerfor-ening 1936; formand for det stående udvalg inden for papirbranchen fra 1936; medl. af Dansk Papirhandlerfor-enings valutaudvalg 1942; branchekyndigt medl. af handelsministeriets papirudvalg 1944-49; formand for Dansk Papirhandlerforening 1946 samt for foreningens legatudvalg og voldgiftsudvalg 1946, till. formand for dens repræsentantskab 1954; formand for Papirhandler Karl Engeisens Legat 1946 og for »Papirordningens« Studie- og Rejselegat 1954: medl. af hovedbestyrelsen for De Danske Handelsforeningers Fællesorganisation 1946, af Fællesudvalget for Kortevarebranchen 1949, af bestyrelsen for Sammenslutningen af Brancheforeninger under Grosserer-Societetet 1948, formand 1957, af den danske nationale komite u. det Internationale Chamber of Commerce 1948 og af stan-dardiseringsudvalget 1949.

Udenl. orden: Fi.H.R.31.

Adresse: Lykkev. 5, Charlottenlund.

ULRICH Georg inspektør, cand. jur., R. DM.p.p.; f. 3/1 1893 i Vejle; søn af apoteker C F C Ulrich (død 1906) og hustru Kirstine f. Seligmann (død 1926); gift (1929) m. Else U., datter af instrumentmager Victor M Bloch og hustru Louise f. Arnesen.

Student (Vejle) 1912; cand. jur. 1920; sekretær i undervisningsministeriet s. å.; ministersekr. 1925-35; inspektør ved Danmarks tekniske højskole 1935.

Medl. af bestyrelsen for G A Hagemanns Kollegium og for Dronning Karoline Amalies asyl og asylskole; sekretær i udvalget for den polytekniske læreanstalts udvidelse, i den kulturelle fond og for eksamenskommissionen for studentereks. og for adgangseks. til civilingeniørstudiet rfl. V.

Udenl. ordener: F.O.I.P.; I.F.2.; I.Kr.5.

Adresse: Ø-Voldg. 10, Kbhvn. K.

ULRICH Georg kriminaldommer, R.; f. 19/3 1905; søn af sparekassedirektør, overretssagfører Carl Emil Ulrich og hustru Ellen f. Iacobæus; ugift.

Student (Stenhus) 1923; cand. jur. 1929; sagførerfuldm- i Kalundborg s.å.; dommerfuldm. i Århus 1931, i Hammel 1933, dommerfuldm. III i Randers 1935, dommerfuldm. II smstds 1937, i Nykøbing S. 1940, dommerfuldm. I 1945, ved nordre birk 1947; kriminaldommer i Viborg 1953.

Adresse: Mathiasg. 19, Viborg.

ULRICH Georg Rottbøll stabslæge, R1., HTH.; f. 20/7 1893 i Kbhvn.; søn af overlæge, dr. med. Christian S Ulrich (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Mathilde f. Rottbøll (død 1944); gift (1/2 1928) m. Hedvig U., f. 5/9 1895 på Frdbg.. datter af kgl. fuldmægtig Chr. Rottbøll (død 1944) og hustru Olga f. Holm (død 1944).

Student (Henrik Madsens skole) 1911; med. eks. 1919; reservelæge ved amtssygehuset i Assens 1919-20; 2. reservelæge ved amtssygehuset i Svendborg 1920-21; videre uddannelse på forsk, kbhvnske hospitaler samt på rigshospitalets børneafd., Dronn. Louises Børnehospital og børnehospitalet på Fuglebakken 1921-28; speeialistanerk. (pæ-diatri) 1928; prakt. børnelæge i Århus fra 1928 og leder af den derværende børneplejestation 1930-37; skolelæge ved Vejlby-Risskov skole 1938; reservelæge i hæren 1928-29, overlæge 1930, stabslæge II 1952.

Adresse: Park Allé 9, Århus.

Sommerbolig: Hørhavev- 58, Skaade

pr. Højbjerg.

ULRICH K F direktør, ingeniør, R., D.r. K.M.; f. 21/7 1901 i Slagelse; søn af købmand L Ulrich (død 1956) og hustru Gunhild f. Topfer (død 1956); gift (17/2 1928) m. Frieda U., f. 22/11 1905 i Hellerup, datter af grosserer F C Nørgaard (død 1931) og hustru Olga f. Bredahl (død 1930).

Eks. fra Odense maskinteknikum 1923; ansat ved C M Hess' Fabriker i Vejle s.å.; studierejse til USA s.å.; ansættelse i forsk. tekn. virksomheder i USA til 1927; ansat ved De Forenede Jernstøberier A/S, hovedkontorets tekn. salgsafd. til 1932; direktør for A/S Ul-rich's Metalstøberi 1932 og fra dette selskabs overgang til De Forenede Jernstøberier A/S i 1939, tekn. direktør og fra 1940 adm. direktør i dette selskab.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Arbejdsgivere indenfor Metalvare-branchen 1935-39; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Arbejdsgivere der bebeskæftiger Handels- og Kontormedhjælpere 1945-56, i forretningsudvalget for samme 1949-56; formand for bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter af Elektriske Maskiner i Danmark (Dynamotor); medl. af repræsentantskabet for Hillerød-Frederiksværk Jernbane samt af bestyrelsen for A/S Jernkonto.ret og for A/S Ulrich's Metalstøberi.

Adresse: Puggaardsg. 17, Kbhvn. V.

ULRICH Niels Brock direktør for statsskovbruget, R1.; f. 31/8 1907 i Kbhvn.; søn af generalmajor, direktør for krigsministeriet N B Ulrich (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Karen f. Hjort (død 1949); gift m. Ellen U„ f. 6/4 i Gjerrild, datter af skovrider Holger Billmann (se denne).

Student (Østre borgerdydskole) 1925; forstkand. 1931; skovrider ved I/S Linaa Vesterskov 1934-35; forstassist. ved statsskovvæsenet 1935, skorrider 1942, direktør for statsskovbruget 1946; till. overinspektør for Sorø Akademis skove 1948.

Formand for den forstlige forsøgskom-mission, for udvalget vedr. driften af Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn, for statsskovenes reservatudvalg og for det danske repræsentantskab i Nordisk Skov-Union; næstformand i Dansk Skovforening; medl. af statens skovnævn og af bestyrelsen for jagt- og skovbrugsmuseet; formand for bestyrelsen for Kammerherre F Eides og Hustru, f. Sa-rauw's Legat samt andre forstlige legater; Honorary Fellow of the Society of Foresters of Great Britain.

Adresse: Carl Johans G. 1, Kbhvn. Ø.

ULRICH Sven overlæge, dr. med., M.T. Fi.; f. 27/1 1904 i Kbhvn.; søn af kaptajn, branddirektør Axel Juel Ulrich (død 1939) og hustru Bilen f. Halkier (død 1933).

Student (Århus katedralskole) 1922; med. eks. 1931; hospitalsuddannelse i Kbhvn. og provinsen; dr. med. 1935; med Dansk Røde Kors' Finlandsambulance som kirurg u. vinterkrigen 1939-40 og 1941; santtetsmajor i det finske forsvar; specialistanerk. (kirurgi) 1942; overlæge ved amts- og bysygehuset i Middelfart fra 1943.

Deltog i modstandsbevægelsen fra 1940; arresteret af det tyske politi 13. jan. 1944, løsladt 1. maj 1944; medl. af Frihedsrådets lokal-komité for Vestfyn og af modstandsstyrkernes stab smstds; medstifter af De Danske Hjemmeværns-foreninger 1945, formand for disses Vest-fyn-afd. 1945-49 og medl. af regionsledelsen for Fyn; kompagnichef i hjemmeværnet, 4. region 1949-51; sanitetschef i civilforsvaret i Middelfart 1951.

Har i årene 1931-43 haft forsk, tillidshverv indenfor Foreningen af yngre Læger og Den alm. danske Lægeforening samt været medl. af specialistnævnet og voldgiftsdomstolen.

Har skrevet: Hudtemperaturens Betydning for Varmeafgiften hos Mennesket (disputats, 1935) endv. tidsskriftartikler om fysiologiske og kirurgiske emner, bl. a. hudtemperatur, kredsløb og prostata-kirurgi.

Udenl. ordener: Fi.Fr.3. og 4.; Fi.K.M. 39-40.

Adresse: Jernbaneg. 3, Middelfart.

ULRICH Wilkens oberstløjtnant, kammerjunker, R.DM., HTH.p.p.; i. 27/2 1894 i Kbhvn.; søn af generalmajor, direktør for krigsministeriet N B Ulrich (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Karen f. Hjort (død 1949); gift (14/11 1919) m. Agnete U., f. 1/3 1898, datter af hofjægermester A H Valentiner (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Thyra f. Wolff-Sneedorff (død 1919).

Student (Østre borgerdydgkole) 1911; premierløjtn. i fodfolket 1915; geodætisk kursus 1917-19; i generalstaben 1919-28; generalstabskursus 1920-22; kaptajn 1928; tjenstg. ved geodætisk institut 1928-31; kompagnichef ved 18. batl. 1931-32 og ved 1. livgardebatl. 1932-38; lærer ved hærens officersskole 1935-38; oberstløjtn. 1938, chef for 6. batl. s. å.; til rådighed for 3. regiment 1945; tjenstg. ved geodætisk institut 1946; i nr. af res. og til rådighed for generalinspektøren for fodfolket 1954; har deltaget i opmåling i Island 1919, 1920, 1930 og 1935. som leder af opmålingen 1935.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Worsaaesv. 2, Kbhvn. V.

UNGERMANN JØRGENSEN Arne tegner; f. 11/12 1902; søn af politikommissær Christian Jørgensen og Mathilde f. Ungermann; gift (14/5 1948) m. Pernille U. J., f. Kirkeby.

Realeks.; i litograflære i Odense; på Teknisk skole; rejser i Tyskland, Frankrig og Østrig; tegner ved Politikens Magasin fra 1930, medredaktør 1946-52; medl. af Grønningen 1955 og af Alliance Graphique Internationale; har udstillet i Helsingfors, Goteborg, Køln, Tokio, Oslo, Stockholm, London og New York.

Har udført illustrationer til Wessels Digte (1936), til Boccaccios Dekameron (1939), til Voltaires Candide (1940) og til Miinchhausens Eventyr (1941) samt dekorationer til Danmarks hus, forhallen, Paris (1937).

Adresse: Ribeg. 8, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Dagløkkev. 12, Humlebæk.

UNMACK Augusta amanuensis, R.; f. 18/8 i Pelgowizna, Polen; datter af landstingsmand, direktør Holger Unmack (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Sigrid f. Hastrup.

Student (Aalborg) 1914; cand. polyt. 1920; ansat ved A/S Otto Mønsteds Fabriker, Århus 1920-21 og ved landbohøjskolens kemiske laboratorium fra 1921; studieophold i Oxford på Ramsay Memorial Fellowship 1928-29, i Leeds og Rot-hamsted 1947 og i Uppsala 1950-51.

Medl. af bestyrelsen for Kemisk Forening 1938-41, for Foreningen af videnskabeligt uddannede Tjenestemænd ved de højere Læreanstalter 1938-47 og for Kvindelige Akademikere 1948-56.

Har skrevet afhandlinger om fysiskkemiske og røntgenspektoigrafiske emner.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1950.

Adresse: Finsensv. 39 C, Kbhvn. F.

UNMACK LARSEN Svend borgmester, fh. justitsminister; f. 23/9 1893 i Århus; søn af fattiginspektør, exam. jur. L M Larsen (død 1926) og hustru Thyra Vilhelmine f. Unmack (død 1937); gift (27/11 1919) m. Ingeborg Carla U. L., f. 8/7 1894 i Århus, datter af postmester I M Andersen (død 1923) og hustru Alma Ca-thinka Jacobine f. Held (død 1949).

Student (Århus katedralskole) 1912; cand. jur. 1918; byfogedfuldm. i Randers s. å., i Århus 1919; dommerfuldm. i Århus kriminalret s. å.; politimester i Lemvig 1939; justitsminister i ministeriet Stauning 1939-40; civildommer i Århus 1941-49; borgmester i Århus 1945.

Medl. af Århus byråd 1933-37 og fra 1943; formand for fredningsnævnet for Århus amtsrådskreds 1940-49, for boligkommissionen i Århus, for havneudvalget 1945, for bevillingsnævnet 1945, for Erhvervsarkivet i Århus, for Frihedsfon-dens Århus afd. 1945 og for de Unges Idræt, Århus fællesledelse 1945; medl. af repræsentantskabet for Det Danske Luftfartselskab A/S 1945 og af bestyrelserne for Århus universitet 1945, Århus Teater 1945, Århus museums historiske afd. 1945 og foreningen Norden 1945; medl. af præsidiet for Det jydske Musikkonservatorium 1945; i inspektionen for Vor Frue kloster 1945; formand for komitéen for kontakt mellem Bergen, Go-teborg, Åbo og Århus 1946; æresformand for Red Barnet's lokalkomite i Århus 1946 og medl. af landskomitéen 1947; medl. af repræsentantskabet for Den danske Købstadforening 1947; formand for tilsynsrådet for A/S Arbejdernes Landsbank, filialen i Århus 1947 og for Jydsk Byplanråd 1949; medl. af præsidiet for Jydsk Musik-akademi 1949; medl. af byudviklingsudvalget for Århusegnen 1949, af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening 1950 og af repræsentantskabet for Dansk Byplanlaboratorium 1950-56; formand for eivilforsvarskommissionen 1950; præsident for Jydsk arkæologisk Selskab 1951; medl. af rigsretten 1954.

Adresse: Rådhuset, Århus.

UNSGAARD Iver kontorchef; f. 11/10 1906 i Kbhvn.; søn af assistent i finansministeriet Johan Unsgaard (død 1911) og hustru Ellen Adelgunda f. Vogt (død 1932); gift (16/2 1935) m. Anne Grethe U., f. 27/1 1910 i Ordrup, datter af grosserer Anton Boyer og hustru Anne Kathrine f. Hagensen.

Student (Schneekloths skole) 1924; eand. jur. 1929; ansat ved Frdbg. birks 1. afd. s. å.; sekretær i direktoratet for statens sindssygehospitaler 1930, fuldmægtig 1936, ekspeditionssekr. 1939, kontorchef 1952; medhjælper hos auditørerne ved tjenestemandisdomstolen 1945-47.

Adresse: Fridtjof Nansens PI. 5,

Kbhvn. Ø.

URBAN PETERSEN O dommer, R1.; f. 14/9 1888 i Aalborg; søn af grosserer J F Urban Petersen (død 1897) og hustru Bertha f. Tønnies (død 1937); gift (30/6 1917) m. Estrid U. P., f. 19/6 i Vridsløselille, død 1955, datter af forstander for Kbhvns kommunes internat Hans Nielsen (død 1925) og hustru f. Holm (død 1922).

Student (Aalborg) 1907; eand. jur. 1913; byfogedfuldm. i Helsingør s. å.; sekretær i landbrugsministeriet 1916; fuldmægtig 1927; ekspeditionssekr. 1931; till. assistent i justitsministeriets udfør-selskontor 1916-20 og sekretær i Kbhvns politi 1924-34; dommer i Ringsted 1936.

Stedfortræder for formanden for Sorø amts overvoldgiftsret i tvistigheder ang. handel med husdyr 1939-44, formand 1944-49; formand for fredningsnævnet for Sorø amt.

Adresse: Ringsted.

URNE Henrik kontorchef, R.; f. 31/1 1914 på Frdbg.; søn af postmester Axel Herman Urne og hustru Rigmor f. Lillelund; gift (25/5 1950) m. Ulla U., f. 25/11 1922 i Varde, datter af kgl. vejer og måler Aksel Bech Hansen og hustru Alma f. Mogensen (død 1927).

Student (Metropolitanskolen) 1932; cand. jur. 1939; fg. sekretær i justitsministeriet 1939, udnævnt 1943, fuldmægtig 1948, ekspeditionssekr. 1952, kontorchef 1954.

Formand for ministeriernes filmudvalg 1953, for filmfestivaludvalget 1955 og for børnefilmnævnet 1955; filmcensor 1956; medl. af bestyrelsen for Dansk Kultiirfilm 1949 og for Det Danske Filmmuseum 1950, af teaterkommissionen af 1954 samt forsk, ministerielle udvalg; formand for teaterrådet 1949-55; kst. dommer i østre landsret 1953-54.

Adresse: Ellesøpark 7, Vedbæk.

URNE Poul amtsligningsinspektør, eand. jur., R.; f. 20/4 1908 i Kbhvn.; søn af postmester Axel Herman Urne og hustru Rigmor f. Lillelund; gift (8/4 1939) m. Aase U., f. 31/5 1909 i Fredericia, datter af socialinspektør L M P M Larsen (død 1937) og hustru Clara f. Løhde (død 1953).

Student (Schneekloths skole) 1926; eand. jur. 1934; undersøger ved Fæng-selsselskabernes fælleskontor 1930-34; fg. sekretær ved landsoverskatterådet 1935; sekondløjtn. i livgarden 1936; sekretær u. statens ligningsdirektorat 1938; till. sekretær i skattedepartementet 1939-46; tjenstg. fuldmægtig u. statens ligningsdirektorat 1943, fuldmægtig 1944, fg. ekspeditionssekr. 1945, tjenstg. ekspeditionssekr. 1946; amts-ligningsinsp. for Præstø amt s. å.

Formand for Foreningen af Tjenestemænd ved Institutioner under Finansministeriet 1944-45.

Adresse: Skovvænget 1, Næstved.

USSING Alf direktør, R.DM.p.p.; f. 8/12 1892 i Kbhvn.; søn af nationalbankdirektør, dr. jur. Carl Ussing (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Alfhild f. Malling (død 1954): gift (13/9 1918) m. Lily U.. f. 30/6 1896 i Kbhvn., datter af højesteretsdommer L J Lunøe (død 1917, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Annie f. Pettersen.

Student (Metropolitanskolen) 1910; eand. polit. 1915; volontør og sekretær i udenrigsministeriet 1915-17; ansat i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 1917, underdir. 1924, direktør 1932-50; till. direktør for Det Store Nordiske Telegraf Selskab Holding Co. A/S 1946-53 og medl. af sammes bestyrelse 1950-53.

Formand for bestyrelsen for A/S Ole Sørensen; medl. af Holmens kirkes menighedsråd og af repræsentantskabet for Kofoeds skole.

Har udg. digtsamlingerne: Det Røde Segl (1952); Dreng og Guitar (1954).

Udenl. ordener: Fi.H.R.2«.; F.Æ.L.4.; I.F.2.; Le.S.2.; S.V.22.

Adresse: Kong. Nyt. 26, Kbhvn. K.

USSING Hans H professor, dr. phil.; f. 30/12 1911 i Sorø; søn af lektor, dr. phil. Henrik Ussing (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Jutta f. Hansen (død 1950); gift (2/3 1940) m. Anne-marie U., f. 28/3 1908 i Sønderborg, datter af malermester G Fuchs (død 1913) og hustru Christina f. Andersen.

Student (Sorø) 1929; eand. mag. 1934; dr. phil. 1938; deltager i treårsekspedi-tionen til Østgrønland i sommeren 1933; ansat ved universitetets zoofysiologiske laboratorium 1935, amanuensis smstds 1945; ekstraord. professor i zoofysiologi ved Kbhvns universitet fra 1951; har undervist konferensstuderende i biokemi fra 1943; Rockefeller-stipendiat ved University of California 1948-49; medl. af Videnskabernes Selskab 1955.

Har skrevet: The Biology of some Im-portant Plankton Animals in the Fjords of East Greenland (disputats, 1938); vi-densk. afhandlinger om zoologiske, fysiologiske og biokemiske emner (de senere år hovedsagelig om studiet af den såkaldte aktive transport i levende celler ved hjælp af isotoper).

Tildelt Ekstrabladets videnskabelige ærespris 1950.

Adresse: Juliane Maries V. 32, Kbhvn. 0.

UTOFT SØRENSEN Jørgen seminarieforstander; f. 29/11 1908 i Øster Ørum, Vejle amt; søn af bødkermester Marius Sørensen (død 1954) og hustru Anna Margrethe f. Utoft (død 1953); gift (15/10 1933) m. Eliy U. S., f. 5/1 1912 i Kbhvn., datter af grosserer Georg Brasen og hustru Ella f. Cordosa (død 1937).

Student (Vejle) 1927; eand. mag. 1932; kortere vikariater og vidensk. arbejde på universitetets institut for teoretisk fysik 1932-33; timelærer ved Tønder statsseminarium 1933, fast ansat smstds 1935; forstander for Haderslev statsseminarium 1949.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Fysik- og Kemilærere ved Gymnasier og Seminarier 1935-47, for Foreningen af Tjenestemænd ved Statens Seminarier 1937-49 og fra 1951 (formand 1948-49) og for Dansk Seminarieforening 1948-49 og fra 1951; medl. af seminariekom-missioiien af 1947, af undervisningsministeriets lærerbehovsudvalg fra 1952, af seminarierådet og af udvalget vedr. den matematisk-naturvidensk. uddannelse; medl. af Een Verdens nationale komité fra 1957.

Medudgiver af Lærebog i Matematik for Seminarier.

Adresse: Haderslev.

Sommerbolig: Daugaard Strand, pr.

Daugaard.

v w

WAABEN Knud kst. professor, dr. jur.; f. 6/6 1921 i Randers; søn af kgl. vejer og måler Peter Waaben og hustru Marianne f. Winther Møller; gift (20/1 1948) m. Ebba W., f. 31/5 1921 i Kbhvn., datter af civilingeniør Ove Giersing (død 1955) og hustru Louise f. Lassen.

Student (Randers) 1940; eand. jur. 1947; univ. g'uldmed. 1947; fg. sekretær i justitsministeriet 1947, sekretær 1953; studieophold i Cambridge og Paris 1948 -49; undervisningsassist. i retsvidenskab ved Kbhvns universitet 1949, lektor 1951, kst. professor 1955; dr. jur. 1957.

Sekretær for den permanente straffe-lovskommission 1950.

Har skrevet: Betingede straffedomme (1948); Det kriminelle forsæt (disputats, 1957) samt tidsskriftartikler m. v.

Adresse: Åmosebakken 8, Kongens

Lyngby.

WAAGE Olaf universitetssekretær, R1. p.p.; f. 8/7 1897 i Kbhvn.; søn af departementschef Holger Waage (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Christiane f. Munck (død 1952); gift (16/5 1924) m. Asta Strange W., f. 24/6 1895 i Kbhvn., datter af etatsråd, fabrikejer Vilhelm Hansen (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Marie f. Strange (død 1921).

Student (Ordrup) 1915; eand. mag. 1923; studierejser i Tyskland 1925, 1931, 1933 og 1937; timelærer ved forsk, kbhvnske skoler og kursus 1923-30; sekretær ved konsistorialkontoret 1924, fuldmægtig 1938, universitetssekr. og chef for konsistorialkontoret 1948; till. assistent ved folkeuniversitetsudvalget 1921-25 og sekretær ved det lægevi-densk. fakultet ved Kbhvns universitet 1925-48; medarbejder ved Dansk Studiefond 1924-40; sekretær for den nordiske kulturkommissions danske delegation fra 1950.

Medl. af bestyrelsen for Det filologiskhistoriske Samfund fra 1920.

Har udg. filologisk-musikvidensk. afhandlinger om Richard Wagners musikdramaer; artikler og skrifter om uni-versitetsforhold, bl. a. The University of Copenhagen (s. m. C A Bodelsen, 1938).

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Peter Bangs V. 211, Kbhvn.

Valby.

WAAGEPETERSEN Gaston overingeniør, cand. polyt.; f. 5/1 1917 i Kbhvn.; søn af grosserer Harald Waagepetersen og hustru Rigmor f. Fog; gift (9/11 1947) m. Ruth W., f. 24/1 1925 i Liseleje, datter af købmand Emil Oldengaard og hustru Fanny f. Jensen.

Student (Rungsted) 1935; eand. polyt. 1941; ansat på Helsingør Skibsværft s. å., overing. fra 1956.

Medl. af forretningsudvalget for Selskabet for Atomenergiens industrielle Udnyttelse fra 1957.

Adresse: Opheliav. 5, Helsingør.

WAD Gunnar overlæge; f. 5/12 1904 på Bogø; søn af skolebestyrer, eand. theol. & mag. Chr. Wad (død 1926) og hustru Anna Elisabeth f. Friis (død 1938); gift (7/2 1931) m. Edel Margrethe W., f. 29/8 1904 i Hamborg, datter af grosserer H J Preutbun Riber (død 1945) og hustru Tony Karoline f. Andersen.

Student (Ordrup gymn.) 1923; med. eks. 1931; reservelæge i søværnet 1931-32, ved Den Kellerske Åndssvageanstalt 1932 -33 og ved Ærø sygehus 1933-34; reservelæge ved Den Kellerske Åndssvageanstalt 1934; afdelingslæge smstds 1936; overlæge ved Åndssvageanstalten ved Vodskov 1938.

Adresse: Vodskov.

WAD Torkel bankdirektør; f. 1896 i Kbhvn.;søn af skolebestyrer, cand. theol. & mag. Chr. Wad, Bogø (død 1926) og hustru Anna Elisabeth f. Friis (død 1938); gift 1. gang (1923, ægteskabet opløst) m. cand. mag. Sigrid W., f. 1895 i Danzig, datter af direktør, dansk konsul P L Muller (død 1935) og hustru Marie f. Roose; 2. gang (1952) m. Karen Elise W„ f. 13/1 1919 i Odense, datter af købmand Aage E Jørgensen og hustru Kirstine f. Henriksen.

Student (privat dimit.) 1913; cand. jur. 1920; i handelsvirksomhed i Chicago og San Francisco 1920-21; sekretær i in-valideforsikringsretten 1922; sekretær i banktilsynet s. å., fuldmægtig 1924, inspektør I 1931; direktør i Haandvær-kerbanken i Kjøbenhavn 1935, i Fyens Disconto Kasse (Bank-Akts.) 1952.

Medl. af bestyrelsen for De danske Provinsbankers Forening 1953-56, for Danmarks amerikanske Selskab 1954, for Det Fyenske Trælastkompagni A/S 1956 (formand) og for Odense Turistforening 1957.

Har udg.: Domssamling for Banker (1926); Bankloven af 1930 med Kommentar (1930).

Adresse: Filosofgangen 1, Odense.

Sommerbolig: Levkøjhuset, Skabohuse

pr. Nyborg.

WADGAARD Peder gårdejer, R.; f. 23/9 1882 på Stenild Mosegaard; søn af gårdejer Kristen Wadgaard og hustru Maren Kirstine f. Møller; gift (3/5 1910) m. Kirsten Marie W., f. 22/9 1881 i Stenild, død 1948, datter af gårdejer Niels Olsen (død 1903) og hustru Ane Margrethe f. Sørensen (død 1914).

Uddannet ved landbruget på forsk, gårde; elev på Testrup højskole 1900-01 og 1901-02, på Aars landbrugsskole 1903-04, på Malling landbrugsskole 1904 -05 og på Askov højskole 1906-07; bestyrer på Dolbygaard ved Skive 1907-08; ejer af Kræmmergaarden i Hørby 1910-13, af Kærgaarden i Døstrup 1913-17 og af Stenild Mosegaard fra 1917.

Formand for Himmerlands samvirkende Landboforeningers planteavlsudvalg 1915-17 og for Sydhimmerlands Hesteavlsforening 1920-52; medl. af bestyrelsen for A/S Hobroegnens Venstrepresse fra 1920 (formand 1922-25), for Hobro og Omegns Landboforening fra 1923 (næstformand fra 1931), for De samvirkende jydske Hesteavlsforeninger 1924 (formand 1937-52, derefter æresmedlem) og for Hobro og Omegns Andelsslagteri fra 1925 (formand 1928-33); medl. af landbrugsministeriets he-steeksportudvalg fra 1937; formand for De samvirkende danske Hesteavlsorganisationer 1947-54, derefter æresmedlem; tilsynsførende for Diskonto og Landbobanken i Hobro fra 1926, formand for bankrådet fra 1952. Adresse: Nyvej 13, Hobro.

WADSTED Otto fh. gesandt, K'.DM.p.p.; f. 19/8 1881 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Otto Wadsted (død 1932) og hustru Augusta f. Goos (død 1934); gift (22/9 1926) m. Maria Concepcion W., f. i Montevideo, datter af Gustavo Arca-dio Carafi (død 1925) og hustru Concepcion Areta Platero (død 1902).

Student (Jessens skole) 1898; cand. jur. 1904, sagførerfuldm. 1904-07 (hos kammeradvokaten 1905-07); kst. assistent i udenrigsministeriet 1906; konsu-latssekr. i New York 1907-08; studieophold i Paris 1909-10; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1910; s. å. fg. le-gationssekr. i Berlin; cand. polit. 1911; kst. generalkonsul og fg. chargé d'af-faires i Buenos Aires 1912; konsul i San Francisco 1914-16; resid. kommissær ved Verdensudstillingen der i 1915, 1914-16; generalkonsul for den australske forbundsstat og Ny Zealand 1917; generalkonsul og chargé d'affaires a.i. i Buenos Aires 1919; gesandt i Buenos Aires 1921; gesandt i speciel mission ved republikken Perus hundredårsfester i juli-aug. 1921; till. akkrediteret i Montevideo 1923; chef for udenrigsministeriets retsafd. 1925; medl. af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedr. udvandrmgsvæsenet 1927; chef for udenrigsministeriets politiskjuridiske afd. 1928; udarbejdet udkast til ny alm. instruks for udenrigstjenesten 1928; suppleant-delegeret ved Folkeforbundets forsamling sept. 1928; gesandt i Washington 1930-39, i Rom 1939-45; till. akkrediteret i Budapest 1940-41; tjenstg. i udenrigsministeriet 1945-47; gesandt i Rio de Janeiro 1947-51; medl. af det dansk-franske forligsnævn 1949; ambassadør i speciel mission ved præsidentskiftet Rio de Janeiro i 1951.

Udenl. ordener: B.K.2.; Br.S.K.l.; Fi. H.R.21.; J.O.S.4.; N.A.4.; P.S.I.; Sp.C. III.2*.; U.F.l.

Adresse: p. t. c/o Legacao da Dina-

marca, 22 Barao do Flamengo, Rio de

Janeiro, Brasilien.

VAGN-HANSEN Cai amtmand, R'.p.p.; f. 14/10 1911 i Kbhvn.; søn af kammerherre C P M Hansen (død 1955, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Gudrun f. Rich; gift (5/6 1943) m. Inger V-H., f. Stockmarr, f. 1924, datter af direktør A P Rasmussen (se denne).

Student (Østersøgades gymn.) 1929; ophold i Frankrig 1929-30; cand. jur. 1936; dommerfuldm. ved Frdbg. birk 1936; sekretær i indenrigsministeriet 1937-45; till. fuldmægtig hos kammeradvokaten 1940-43 og sekretær i socialministeriet 1943-45; fuldmægtig i indenrigsministeriet 1945; kst. amtmand på Færøerne 1945-48; rigsombudsmand smstds 1949 efter konstitution i embedet fra 1948; amtmand over Aabenraa-Sønderborg amt fra 1954.

Formand for direktionen for statshospitalet i Sønderborg og for bestyrelsen for Sparekassen for Aabenraa By og Amt.

Har udg.: Kommentar til Lov Nr. 331 af 8. Juli 1943 ang. Erhvervelse af fast Ejendom.

Udenl. orden: S.N.22.

Adresse: Brøndlund slot, Aabenraa.

WAGNER Aage overlæge, dr. med.; f. 11/8 1897 i Odense; søn af grosserer Hans Wagner (død 1938) og hustru Marie f. Jacobsen (død 1934); gift m. Lili Bergliot W„ datter af afdøde læge Kaj Heise, Aabyhøj og hustru Marie f. Obel.

Student (Aalborg) 191'5; med. eks. 1923; derefter ansat ved forsk, hospitaler i Kbhvn. og provinsen og frivillig assistent ved universitetets pato-logiske-anatomiske institut; assistent hos prosektor i Århus 1927; reservelæge ved radiumstationen for Jylland og ved Århus kommunehospitals røntgen-afd. 1927-29; reservekirurg ved Århus kommunehospital 1929-31; 1. assistent ved rigshospitalets røntgenafd. 1931; overlæge ved røntgenafd. på Århus amtssygehus 1933; dr. med. s. å.; spe-cialistanerk. (radiologi) s. å.; studierejser til Stockholm, Amsterdam, Paris og Frankfurt a. M.

Har skrevet: Undersøgelser over Can-cerrisistensen hos hvide Mus (disputats, 1933), samt en række tidsskriftartikler om røntgenologiske og patologisk-ana-tomiske emner.

Adresse: Hellerupv. 14, Århus.

WAGNER Carl L G fabrikinspektør, civilingeniør; f. 16/4 1898 i Kbhvn.; søn af præst ved Århus domkirke Carl F Wagner (død 1944) og hustru Ellen Marie Johanne f. Blankensteiner; gift (9/10 1923) m. Edith W., f. 17/3 1901 i Århus, datter af banegårdsrestauratør N Laursen (død 1942) og hustru Johanne f. Lund.

Student (Marselisborg) 1918; cand. po-Iyt. (fabriking.) 1924; tilsynsassist. ved arbejds- og fabriktilsynet, Århus 1925-32; u. orlov ansat i privat industriel virksomhed 1932-34; tilsynsassist. i Kbhvn. 1934, ingeniør 1936, fabrik-insp. II 1939, fg. kredsinsp. i Kbhvns søndre kreds 1941-45; specia'insp. u. arbejds- og fabriktilsynet (fra 1955; arbejdstilsynet) og till. tekn. chef for statens institut for arbejdshygiejne 1946.

Tilsynsførende fabrikinsp. ved hærens krudtværk, Frederiksværk fra 1939, till. ved Bornholm-kredsen fra 1953; medl. af justitsministeriets udvalg til revision af de gældende bestemmelser om sprængstoffer 1939-43; sagkyndigt medl. af ungdomskommissionen, udvalg I, arbejdsgruppe 3 vedr. beskyttelse af unge mennesker 1946; medl. af Det internationale Arbejdsbureaus korrespondance-komité for ulykkesforebyggede 19'52; lærer ved Den socialdemokratiske arbejderskole i arbejderbeskyttelse fra 1936.

Formand for Det danske Spejderkorps' Østerbro division 1938-54.

Medforfatter af bogen »Arbejderbeskyttelse« (1943); hovedredaktør for emnet »Arbejdspladsens sikkerhed og sundhed« i værket Arbejderbeskyttelsen og samaritergerningen i Danmark (1951-52); endv. skrevet artikler om arbejderbeskyttelse i forsk, fagblade.

Adresse: Nøjsomhedsv. 17, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: GI. Smedie, Nakke pr.

Nykøbing Sjæll.

WAGNER Henrik S højesteretssagfører; f. 26/3 1896 i Odense; søn af grosserer Hans Wagner (død 1938) og hustru Marie f. Jacobsen (død 1934); gift (22/12 1937) m. Ellen W., f. 3/5 1900 i Korsør, datter af bankdirektør Th. Knudsen (død 1931) og hustru Olga Ida f. Hansen (død 1925).

Student (Odense katedralskole) 1914; uddannet i forsk, indeni, banker samt i Hambros Bank, London, 1914-30; cand. jur. 1934; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1934-37; universitetsmanuduktør 1935-37; landsretssagf. 1938; medhjælper hos statsadvokaterne ved østre landsret 1946 -48 og fra 1953; offentlige sager ved birkerne 1948-50; højesteretssagf. 1949; offentlige sager ved højesteret 1953; underdir. i Kbhvns Discontokasse Bank-Akts. 1937-40; sekretær ved Tobaksindustriens rationeringsudvalg 1942-49; lærer i erhvervsret ved Handelshøjskolen i Kbhvn. fra 1942.

Formand i bestyrelsen for A/S Kbhvns Auctionshal, Købmandsstandens Oplys-ningsbureau A/S, International Avisudklip A/S, Ingeborg f. Schøtts Legat, Dansk Siemens A/S, Dansk Stemens Import A/S og P Christensen Plast A/S; medl. af bestyrelsen for Havemanns Magasin A/S.

Adresse: Skt. Thomas Allé 1, Kbhvn. V.

WAGNER Olga billedhuggerinde; f. 24/5 1873 i Kbhvn.; datter af grosserer Carl Packness (død 1882) og hustru Marie f. Martin (død 1908); gift m. billedhuggeren Siegfried Wagner (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952), søn af gas- og vandmester Josef Wagner (død 1919) og hustru Julie f. Philipsen (død 1917); adoptivsøn af Julius Heine (død 1910) og hustru Frederikke f. Wagner (død 1907).

Repræsenteret med arbejder på statens museum for kunst; statue i sten (Handelsbankens gård, Amagertorv); statue i sten (Sorgenfri kirkegård).

Medl. af Den frie Udstilling.

Tildelt Det Anckerske Legat og Tagea Brandts Rejselegat.

Adresse: Lottenhorgv. 21, Lyngby.

WAGNER Svend arbejdsmand, oberstløjtnant; f. 5/6 1895 i Kbhvn.; søn af fh. garversvend Heinrich Wagner og hustru Johanne f. Jensen (død 1956); gift (2/7 1922) m. Ingeborg W., f. 10/5 1903, datter af Anders Nielsen Andersen.

Snedkersvend 1915; sergent ved ingeniørregimentet; ingeniørassist. ved Strandvejsgasværket 1920-31; arbejdsmand ved Gentofte kommunes vejvæsen 1931-41; arresteret 22. juni 1941, i vestre fængsel og Horserødlejren til 29. aug. 1943; organisator af modstandsbevægelsens miiitære afd. fra okt. 1943; medl. af Frihedsrådets første militærudvalg dec. 1943 og af dets kommandoudvalg maj 1944 (»general Johansen«); civilt medl. af generalkommandoen 5. maj 1945; oberstløjtn. af forstærkningen 1946.

Hjemmeværnsforeningernes landsforbunds første formand i 1945; medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1946-50.

Udenl. orden: F.K.K. m. Palmer.

Adresse: Rygårds Allé 66, Hellerup.

WAHL Harald kgl. kommissarius, kammerherre, K'.DM.; f. 25/8 1880 på AI-slevgaard; søn af forpagter W Wahl (død 1897) og hustru Therese f. Volck (død 1921); gift (4/11 1913) m. Sophie W., f. 12/3 1884 i Århus, død 1935, datter af generalløjtnant Mauritz Leschly (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Sophie f. Neergaard (død 1910).

Student (Lyceum) 1898; cand. jur. 1905; volontør ved Kbhvns amts nordre birk s. å.; by- og herredsfuldm. i Bogense s. å. og i Frederikssund 1907; amtsfuldm. i Vejle 1908; sekretær i ministeriet for offentlige arbejder 1909; fuldmægtig 1926; ekspeditionssekr. 1931; kgl. kommissarius ved anlæg af jernbaner m. v. i Jylland 1935-50.

Medl. af Kbhvns havnebestyrelse 1931 -49; formand for indenrigsministeriets afviklingskommission for skøde-klausulejendomme.

Adresse: Livjægerg. 23, Kbhvn. Ø.

VALDORF-HANSEN V H bankdirektør, R'.p.p.; f. 3/2 1883 i Trørød; søn af vognmand Niels Hansen (død 1906) og hustru Sophie f. Olsen (død 1940); gift (7/1 1928) m. kgl. translatrice Johanne V-H., f. 29/9 1894 i Vejby præstegård, datter af proprietær Laurs Jensen og hustru Caroline f. Hansen.

Alm. forberedelseseks. 1898; på Købmandsskolen og Niels Brock's handelsskole; ansat i handelsvirksomhed 1898-1901; ansat i Landmandsbanken 1901-16; direktør for Banken for Ringsted og Omegn fra 1916.

Medl. af menighedsrådet 1922-24; kirkeværge for Sankt Bendts kirke 1922 -24; formand for bestyrelsen for Danske Provinsbankers Understøttelsesfond og for Provinsbankforeningens 1. kreds; medl. af bestyrelsen for Historisk Samfund for Sorø Amt; medl. af repræsentantskabet for Brandassuranceforenin-gen af 1948; formand for repræsentantskabet for Køge-Ringsted Jernbane; formand i bestyrelsen for A/S Ringsted Motoreompagni og for Niels Juel Langes Mindelegat til Sankt Bendts kirke; medl. af bestyrelsen for A/S Premier Is, Glostrup.

Udenl. orden: C.H.L.5.

Adresse: Villa Gilsagre, Ringsted.

VALENTIN Poul sektionsingeniør, R.; f. 23/11 1900 i Kbhvn.; søn af købmand W Valentin (død 1948) og hustru Marie f. Poulsen (død 1957); gift (8/7 1926) m. Ellen V., f. 11/4 1900 i Århus, datter af købmand H Smith og hustru f. Larsen (død 1943).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1919; cand. polyt. 1925; assistent hos professor P O Pedersen s. å.; ekstraing. ved danske statsbaner, signaltjenesten, Århus, 1926, ingeniør smstds 1932, ba-neing. i generaldirektoratet 1942, sek-tionsing. ved 1. distrikt, signaltjenesten, Kbhvn., 1946.

Adresse: Erslevsv. 3, Gentofte.

VALENTINER Henning oberst, R.p.p.; f. 27/4 1912 i Kbhvn.; søn af kaptajn Aage Valentiner (død 1954) og hustru Fanny f. Boserup; gift (12/10 1940) m. Bente Vibeke V., f. 8/5 1917 i Kbhvn.. datter af direktør Kaj V Tersling (død 1953, se Kra,ks Blå Bog 1953) og hustru Gerda f. Prahl.

Student (Ordrup gymn.) 1930; sø-løjtn. 1935, kaptajnløjtn. 1940, orloss-kapt. 1947, oberstløjtn. i flyvevåbnet 1951, oberst 1957.

Har gjort tjeneste i søværnets flyvevæsen 1935 og 1938-41; torpedobadschef 1942-43; løjtnant i den britiske flåde 1944-45; assist. marine- og luftattaché ved ambassaden i London 1946-50, fg. luftattaché smstds 1950-51; chef for flyvestation København 1951-53; chef for flyvevåbnets officersskole og flyvevåbnets fenrikskole 1953-55; chef for flyverstabens personelafd. 1955.

Medl. af rigsdagens folk og værn udvalg 1952-55, af forsvarets rationalise-ringsudvalg fra 1956.

Udenl. ordener: S.Sv.3'.; Stb.D.M.; Stb. Kr.M.; Æt.S.3.

Adresse: Overg. n. V. 15, Kbhvn. K.

VALENTINER Ludvig provst, R1.; f. 10/5 1881 på Frdbg.; søn af bankdirektør Julius Valentiner (død 1915, se Kraks Blå Bog 1915) og hustru Sophie f. Lind (død 1920); gift (3/6 1910) m. Elisabeth V., f. 15/11 1889 på Frdbg., datter af provst V Glahn (død 1908) og hustru Ellen f. Wiehe (død 1935).

Student (Metropolitanskolen) 1899; cand. theol. 1905; ordineret medhjælper ved Frdbg. Kirke 1906; kaldskapellan i Odder 1910; sognepræst i Viby på Fyen 1916; provst for Bjerge-Aasum herreders provsti 1923-51; sognepræst i Mesinge-Viby 1925-51.

Deltog i oprettelsen af landsforbundet Frivilligt Drenge-Forbund 1902, landsforbundets formand 1909-54, derefter æresmedlem og livsvarigt medl. af Hovedbestyrelsen.

Adresse: Jagtv. 3, Hillerød.

VALENTINER-BRANTH Ove dommer; f. 17/3 1908 på Frdbg.; søn af dommer Gustaf Valentiner-Branth (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Caroline f. Branth; gift (15/10 1935) m. Inge V-B., f. 25/8 1912 i Vejle, datter af hestehandler Carl Sørensen og hustru Julie f. Bat-taglia.

Student (Fredericia) 1926; cand. jur. 1933; dommerfuldm. i Vejle s. å.; fg. sekretær i skattedepartementet 1934; dommerfuldm. i Vejle 1935, i Kolding 1939, i Nyborg 1948 og i Aalborg 1956; dommer i Struer 1956.

Adresse: Struer.

VALEUR Erik fh. kommitteret i udenrigsministeriet, R.DM.p.p.; f. 7/6 1877 i Aalborg; søn af birkedommer Carl Valeur (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Cæcilie f. Høyer-Møller (død 1946); gift 1. gang (15/11 1905) m. An-tonie V. (død 1924), datter af grosserer Eduard Kipp (død 1906) og hustru f. Lorentzen (død 1943); 2. gang (9/11 1938) m. Kirsten V., f. 19/2 1897, datter af landinspektør Friis (død 1898) og hustru Rigmor f. Hein.

Grossererborgerskab 1903; chef for udenrigsministeriets oplysningsbureau for erhvervene 1921; ministeriets kommitterede i handelssager 1928-33.

Medl. af bestyrelsen for Folkebanken for Kbhvn.

Udenl. ordener: Fi.H.R.21.; F.O.A.; I.Kr.2.; N.O.N.2.

Adresse: Rådhusv. 56, Charlottenlund.

VALEUR Holger direktør; f. 30/1 1909 på Frdbg.; søn af fh. kommitteret i udenrigsministeriet Erik Valeur (se denne); gift (10/11 1933) m. Karen V„ f. 11/6 1910 i Kbhvn., datter af direktør Th. Hartvig Thomsen (død 1941) og hustru Joseline f. Wiegand (død 1949).

Student 1928; filosofikum (Århus) 1929; afgangseks. fra Niels Brocks handelsskole 1931; Handelshøjskolens diplomprøve (HD) 1939; sekretær i Grosserer-Societetets Komite 1932, kontorchef 1947; adm. direktør for A/S Einar Willumsen fra 1948.

Formand for Essensfabrikantforeningen fra 1949; medl. af bestyrelsen for A/B Einar Willumsen, Malmo.

Adresse: Bakkedal 4, Hellerup.

VALEUR Johannes Meller direktør, R.; f. 5/7 1889 i Aalborg; søn af birkedommer Carl Valeur (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Cæcilie f. Høyer-Møller (død 1946); gift (4/9 1937) m. Bertha V., f. 30/7 1912 i Hobro, datter af afdøde gasværksbestyrer H C Morell-Jørgensen og hustru i. Schrøder.

Student (Østre borgerdydskole) 1907; cand. jur. 1915; dommerfuldm. ved Kronborg vestre birk 1915; sagførerfuldm. 1916; ansat i Forsikrings-Akts. Skandi-navia og hos H F M Mutzenbecher i Hamborg; direktør for Dansk Kautionsforsik-rings-Akts. fra 1919, till. direktør for Industrielt Disconto-Akts. fra 1934 og for Dansk Investerings Kompagni, A/S fra 1938.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Investerings Kompagni, A/S, for Kredit Fi-nancierings Kompagniet, A/S, for Mikro-værk, A/S, for Dansk Kautionsforsik-rings-Akts., for Industrielt Disconto-Akts. og for Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings-Akts.; formand i bestyrelsen for Det Deichmannske Legat.

Adresse: Holmegårdsv. 23, Charlottenlund.

VALEUR Ove filialdirektør i Danmarks Nationalbank, R.; f. 14/2 1888 i Aalborg; søn af birkedommer Carl Valeur (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Cæcilie f. Høyer-Møller (død 1946); gift (31/3 1915) m. Alice V., 26/6 1893 på Kronborg, datter af oberstløjtnant, kammerjunker Ole Faurschou (død 1908) og hustru Constance f. Unnérus (død 1943).

Assistent i Privatbanken i Kbhvn. 1906-10; ansat i Nordische Salpeter Ge-sellschaft, Hamburg 1911; assistent i Nationalbankens filial i Aalborg 1912; kontorchef i Den Danske Andelsbank, Kbhvn. 1919; assistent i Nationalbanken i Kbhvn. 1925; bogholder i Nationalbankens filial i Kolding 1926; filialdir. i Danmarks Nationalbanks filial i Aalborg fra 1937.

Medudgiver af: Slægten Valeur i Danmark og Norge (1949).

Adresse: Gammel Torv 8, Aalborg.

Sommerbolig: Flintholm, Kettingskov,

Als.

VALEUR Povl kreditforeningsdirektør, R1.; f. 27/3 1895 i Randers; søn af birkedommer Carl Valeur (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Cæcilie f. Høyer-Møller (død 1946); gift (2/1 1933) m. Kirsten V., f. 16/6 1911 i Kbhvn., datter af sporemager H P Hansen og hustru f. Røssel.

Student (Østre borgerdydskole) 1913; cand. jur. 1920; fg. sekretær i indenrigsministeriet 1920; udnævnt 1924; till. civildommerfuldm. i Kbhvns amts nordre birk 1922-32; adm. direktør for Jydsk Land-Hypothekførening i Århus 1932; adm. direktør for Den vest- og sønderjydske Kreditforening i Ringkjø-bing fra 1932. Adresse: Ringkøbing.

VALEUR-JENSEN Søren ingeniør, underdirektør; f. 10/7 1895 i Kbhvn.; søn af redaktør J A Jensen (død 1927, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Laura f. Valeur (død 1936); gift (10/10 1925) m. Sigrid Nina Liv V-J., f. 22/8 1902 i Oslo, datter af materialforvalter ved Norges statsbaner Lars Frydendal (død 1938) og hustru Nora f. Steenberg.

Uddannet som maskinarbejder; dimitteret fra Teknikum, Kbhvn. 1917; ingeniør ved Motorfabrikken Frederikshavn, Frederikshavn 1918 og 1920; ingeniør i FL Smidth & Co., Kbhvn. 1920-21 og i F L Smidth & Co., New York 1921-32; studerede ved Columbia University, New York 1923 og 1924; ingeniør i F L Smidth & Co. A/S, Kbhvn. 1932-39; chef-ing. i F L Smidth & Co., New York 1939-46; underdir. i F L Smidth & Co. A/S, Kbhvn. 1946; prokurist i Cement Invest-ment A/S, Kbhvn.

Medl. af bestyrelsen for American So-ciety of Danish Engineers 1943-46 og for A/S Varde Staalværk.

Adresse; Smakkegårdsv. 19, Gentofte.

WALSØE Sven arkitekt, kreditforenings-direktør; f. 6/8 1901 i Kbhvn.; søn af distriktsihgeniør C E Walsøe (død 1951, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Ingrid f. Schulstad (død 1956); gift (24/1 1926) m. Charlotte W., f. 14/1 1901 i Helsingør, datter af pastor Martin Ohl-mann (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Charlotte f. Cramer (død 1944).

Afgang fra Teknisk skole 1924 og fra kunstakademiet 1931; medl. af kunstnersamfundet; studeret bygningskunst på rejser i Europa; selvstændig arkitektvirksomhed fra 1925; ansat i stadsbyg-mesterens direktorat i Kbhvn. 1928-44; bygningsinsp. i Torup kommune (Hundested) 1946-53; bygningskyndig direktør i Østifternes Kreditforening fra 1952.

Næstformand og kasserer i Alm. dansk Hjælpeforening 1952, formand fra 1954; medl. af bestyrelsen for Arkitekternes pensionskasse fra 1957.

Har opført administrations- og beboelsesbygninger, centralværksted, brødfabrik, silopakhus og møllebygning for A/S Kbhvns Brødfabriker; endv. flg. fabrikker: A/S Electrolux, A/S Dansk Kunstsilke (s. m. A Feldthaus), A/S H C Clausen's skotøjsfabrik og H Lundbeck & Co.'s medicinalvarefabrik i Valby; centralskole og alderdomshjem for Hvedstrup-Fløng kommune og alderdomshjem for Vigersted, Kværkeby og Jystrup-Valsølille kommuner; ombygning og udvidelse af Frijsenborg herregårdsmejeri i Hammel; tilskuertribune på Charlottenlund Traverbane; villaer, benzin-tankstationer m. m. Adresse: Slotsv. 10 A, Charlottenlund.

WAMBERG A M amtmand, R\; f. 22/3 1910 i Helsingør; søn af viceskoleinspektør K Wamberg (død 1955) og hustru lærerinde Lydia f. Hansen (død 1954); gift (27/8 1935) m. Evelyn Ester Margrethe W., f. 10/1 1916 i Kbhvn., datter af laborant Carl Johannes Jørgensen (død 1955) og hustru Elvira Trein f. Jespersen (død 1943).

Student (Helsingør) 1927; cand. jur. 1933; sagførerfuldm. s. å.; fg. sekretær u. Kbhvns magistrat 1934; sekretær i indenrigsministeriet s. å., fuldmægtig 1942; ekspeditionssekr. i statens byg-ningsdirektorat 1946, fg. kontorchef s.å.; kontorchef i ministeriet for byggeri og boligvæsen 1948, i arbejd«- og boligministeriet 1949, i indenrigs- og boligministeriet 1950; amtmand over Vejle amt 1951.

Sekretær for Fællesorganisationen af Landkommuner med bymæssig Bebyggelse 1943-51; fg. formand for erhvervs-skatteudvalget 1948-51; formand for bestyrelserne for Den Kellerske Åndssvageanstalt og for Åndssvageanstalterne i Ribe og ved Vodskov fra 1951; medi. af tilsynsrådet for Vejle Byes og Amts Sparekasse fra 1951; formand for Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane 1952-57.

Adresse: Amtsgården, Vedelsg. 17,

Vejle.

WAMBERG F C civilingeniør, fh. radioingeniør, R.DM.,Fr.VIIIM.M.p.p.; f. 18/12 1885 i Herstedvester sogn; søn af overbetjent F C Wamberg (død 1926) og hustru Doris f. Barg (død 1920); gift (27/5 1914) m. Ellen W., f. 31/3 1886 i Ørum pr. Grenaa, datter af assistent M Møller (død 1934) og hustru Petra f. Herreborg (død 1940).

Student 1905; cand. phil. 1906; cand. poiyt. 1912; diplom som radioing. fra 1'Écoie Superieure d'Electricité Paris 1922.

Ansat ved Universal Radio Syndicate Ltd. London 1912-15; hos firmaet Siemens Brothers & Co. Ltd. London, leder af dets telefonlaboratorium 1915-19; hjælpeing. ved telegrafvæsenet 1919-21; ingeniørassist. 1921; telegrafing. af 2. grad 1924; leder af radioingeniørkonto-ret; telegrafing. af 1. grad 1926; chef for radioingeniørtjenesten; radioing. i post- og telegrafvæsenet 1946-55; delegeret ved den internationale radiotele-grafkonference i Washington 1927; delegeret og vicepræsident ved CCIR's (Co-mité consultatif international technique des Communication radioelectrique) konference i Kbhvn. 1931; chef for den danske delegation ved CCIR's møde i Lissabon 1934, i Stockholm 1948, i Geneve 1951 og ved den administrative radiokonference i Geneve 1949.

Medl. af bestyrelsen tor Dansk ingeniørforenings elektrotekniske sektion 1925-28 og for Dansk Radio Hjælpefond samt formand for fondens tekn. udvalg; næstformand i radiorådet fra 1926; radiorådets repræsentant i indvalget for radiofoniforstyrrelser fra 1931 og i Den internationale Radiofoniunions tekn. kommission; radiorådets repræsentant og vicepræsident i Société immobiliére du Centre de Control Technique de I'Union internationale de Radiodifussion, Bruxelles, fra 1947; medl. af den militære telegraf- og telefonkommission 1928-39.

Har skrevet fl. artikler af radioteknisk art i dag- og ugeblade, i elektrotekniske fagblade, i Hjemmets Bibliotek, i Danmarks Radio 1940 m. m.; Meddelel-sesteknikens Udvikling i Rids; medarbejder ved Gyldendals Leksikon. Har oversat: G. Buscher, Elektricitet, Hvorfor — Fordi.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Søtoften 4 A, Gentofte.

WAMBERG Helge gesandt, K.DM..M.T. Kha.p.p.; f. 14/7 1888 i Sorø; søn af sognepræst Harald Wamberg (død 1904) og hustru Sophie f. Juel Fossum (død 1940); gift (15/12 1916) m. Sascha W., f. 28/8 i Drissa i Rusland, datter af fabrikejer Itschef Zelikowitz Kraitschik (død 1913) og hustru Ida f. Galoscker (død 1944).

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsg.) 1907; medarbejder ved Politiken 1909-20; korrespondent, bl. a. i Paris 1912 og i verdenskrigens første uger i Paris 1914; delegeret ved den internationale journalistkongres i Kbhvn. 1914; redaktør af Pressens Magasin 1920; sekretær i udenrigsministeriet s. å.; presseattaché ved gesandtskabet i Paris fra 1. aug. 1920; 1924 till. tjenstg. ved gesandtskabet i Bruxelles; midlertidig tjenstg. i udenrigsministeriet 1942; lega-tionsråd oig påny presseattaché i Paris 1945; personlig titel af og rang som overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister 1954.

Attacheret den danske delegation ved den økonomiske konference i Genua april-maj 1922; tekn. delegeret ved Fol-keforbundsfoirsamlingen 1931; medl. af den danske delegation ved domstolen i Haag 1932; tekn. delegeret ved Forenede Nationers generalforsamling i Paris sept.-dec. 1948 og 1951-52; vicepræsident i informations-kommissionen i UNESCO 1946 og delegeret 1949 og 1951 samt 1952-53; vicepræsident i international jury ved filmsfestival, Cannes 1946.

Medl. af Journalistforbundets bestyrelse 1917-20, af Den sønderjydske Fonds centralkomité fra 1918 til fondens ophævelse 1937 og fra 1954 af dens legatudvalg; generalsekr. for den danske kunstudstilling i Paris 1928 og i komiteen for opførelse af et dansk kollegium i Cité Universitaire i Paris, vice-prési-dent i dets Conseil d'Administration 1932; medl. af dansk kommissariat for Verdensudstillingen i Barcelona 1929; kommissær for H C Andersen-udstillingen i Paris 1930; general-kommissær adjoint ved Danmarks deltagelse i international koloni-udstilling, Paris 1931 og i international udstilling for koloni-kunst, Rom 1931; generalkommissær for Danmark på Verdensudstillingen i Bruxelles 1935 og i Paris 1937; vicepræsident i Bureau International des Expositions 1951; ærespræsident for den danske kunstforening i Frankrig.

Æresborger i byen Braine (Aisne).

Bidragyder til: Verdenskrigen paa nært Hold (1915); udg. bl. a. Rigsdagshaand-bogen (1919); redigeret I'Art Danois (mindebog over udstill. i Paris) (1928); udg. Beretninger om Danmarks Deltagelse i Bruxelles 1935 (1936) og i Paris 1937 (1938); har oversat: Ferrero: Tal-leyrand å Vienne (1945).

Udenl. ordener: B.K.2.; Fi.H.R.22.; F.M.R.I.; F.O.I.P.; F.S.S.I.; F.Æ.L.3.; I.St.2.; Sp.C.F.2.

Adresse: Den danske ambasade,

77 Avenue Marceau, Paris XVI,

Frankrig.

WANDALL Hans Heugh direktør, dr. med.; f. 10/1 1914 på Frdbg.; søn af fængselsinspektør Joh. Heugh Wandall (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Edel f. Gandrup (død 1951); gift (26/4 1941) m. Else Marie W., f. 8/6 1914 i Tørring, datter af sognepræst Jørgen Harboe og hustru Ellen f. Aude Andersen.

Student (Østre borgerdydskole) 1933; med. eks. 1940; dr. med. 1944; forsk, uddannelsesstillinger ved rigshospitalet 1940-45; ophold i USA 1945-47, herunder knyttet til Barnes Hospital og Washington University, St. Louis og Massachusetts General Hospital og Harvard University, Boston; reservekirurg ved Kbhvns kommunehospital 1947-56; direktør for Kbhvns universitets institut for experimentel kirurgi fra 1957; censorsuppleant i kirurgi ved med. embeds-eks. ved Kbhvns universitet 1956, censor fra 1957.

Sekretær i Dansk kirurgisk Selskab 1951-54, medl. af bestyrelsen for samme fra 1955.

Har skrevet: A Study on Neoplastic Cells in Sputum as a Contribution to the Diagnosis of Primary Lung Cancer (disputats, 1944) samt artikler i faglige tidsskrifter.

Adresse: Juliane Maries V. 30,

Kbhvn. Ø.

WANDEL Gertie frue, R.p.p.; f. 7/11 1894 i Kbhvn.; datter af grosserer Emilius Møller (død 1927) og hustru Magdalene f. Jessen (død 1914); gift (4/1 1919) m. grosserer Helge Wandel, f. 22/7 1891 i Kbhvn., død 1952, søn af konsul Einar Wandel (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Emilie f. Wulff (død 1941).

Student (Zahles skole) 1914; cand. phil. 1915; medl. af bestyrelsen for Selskabet til Håndarbejdets Fremme fra 1928, formand i selskabets bestyrelse fra 1944 og formand for dets forretningsudvalg 1930; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejde fra 1936 og af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk; formand for foreningen Grønlandsk Husflid; medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1943 og af Gentofte skolekommission; næstformand i Foreningen af Børnevenner i Gentofte Kommune 1946; medl. af folketinget (Kons. Folkeparti) 1952; medl. af bestyrelsen for Alliance Francaise 1953 og for A/S Strandvejs-Gasværket 1950.

Udenl. ordener: F.O.A.;N.O.N.5.; S.V.M.

Adresse: Parkovsv. 19, Gentofte.

Sommerbolig: Asserbo pr. Frederiksværk.

VANG Felix højesteretssagfører; f. 16/2 1905 i Hellerup; søn af ingeniør Andreas Vang (død 1916) og hustru Alice f. Le-wald (død 1941); gift (19/3 1932) m. Maja V., f. 2/7 1910, datter af disponent Carl Fleischer, KågerSd, Sverige (død 1937) og hustru Karen f. Balle.

Student (Øregaard) 1923; cand. jur. 1928; sagførerfuldm. s. å.; fg. sekretær i justitsministeriet 1928-31; landsrets-sagf. 1932; offentlige sager 1939; højestere tssagf. 1944; offentlige sager i højesteret 1949.

Formand for bestyrelsen for Købmands-banken og medl. af bestyrelsen for forsk, erhvervsdrivende selskaber; medl. af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924, 1945-48.

Adresse: Rådhusv. 59, Charlottenlund.

VANGSAAE Mona solodanserinde, R.; f. 29/4 1920 i Kbhvn.; datter af skomagermester Albert Vangsaae og hustru Elise f. Andersen.

Elev på Det kgl. Teaters balletskole 1926; studeret i Paris 1937-38, i Paris og London 1949; solodanserinde 1942; optræden i Paris 1937, i Stockholm og Berlin og Paris 1938.

Hovedroller: Amelie i Drømmebilleder; Kvinden i Bolero; Kvinden i Quasi una Fantasia; Elise i Konservatoriet; Etik i Cirklen; Adagiobruden i Enken i Spejlet; Vaaren i Vaaren; Den Ensomme i Pa's-siones; Pas de trois i Svanesøen; Pas de six i Napoli; Myrtha i Giselle; Sophie i Livjægerne paa Amager; Gadedanserinden i Den skønne Donau; Den Elskede i Episode; Valsens Genius i La Valse; Kvinden i Metaphor; Den blaa Fugl; Prinsesse Aurora i Auroras Bryllup; Svaneprinsessen i Svanesøen; Teresina i Napoli; Julie i Romeo og Julie; Pas de deux i Kermessen i Briigge; Junior Elev og Pas de deux i Graduation Ball; hovedparti i Variationer: Anden-Satsen i Symfoni i C; Pothos i Idolon; Pas de deux i Den sorte Svane; Kokotten i Søvngængersken.

Adresse: Duevej 11, Kbhvn. F.

Sommerbolig: »Lille Kniv«, Gilleleje.

WANSCHER Ole professor, arkitekt; f. 16/9 1903 på Frdbg.; søn af professor Vilh. Wanscher og hustru Laura f. Zeuthen; gift (22/9 1932, ægteskabet opløst 1954) m. Hilda W., f. 2/3 1906 i Ziirich, datter af konsul W Pestalozzi (død 1945) og hustru Ellen f. Karberg (død 1944).

Sekretær for Akademisk Arkitektforenings konkurrenceudvalg 1939-49; leder af Danske Arkitekters Landsforbunds udstillingsudvalg 1951-53; tekn. konsulent for Danmarks Naturfredningsforening 1937-44; professor i bygningskunst (med møbelkunst som speciale) ved kunstakademiet fra 1955.

Medl. af kunstakademiets jury fra 1940, formand for arkitektsektionen 1949-55.

Har skrevet: Møbelkunsten i udvalgte Eksempler (1928); Møbeltyper (1932); Møbelkunstens Historie i Oversigt (1941); A Michelsen og dansk Sølvsmedkunst (s. m. Erik Lassen, 1941); Engelske Møbler (1944); afhandlinger og artikler om arkitektur og kunstindustri; s. m. professor Gregor Paulsson redaktør for værkerne Møbelsnedkeri (1937) og Murværk og Jernbeton (1938); Møbelkunsten, Studier i Møbeltypernes Æstetik og Historie 1946-55.

Adresse: Gotfred Rodes V. 5, Charlottenlund.

WANTZIN Sigurd direktør; f. 29/10 1905 i Ordrup; søn af gørtler Arnold Want-zin (død 1920) og hustru Ellen f. Johansen; gift (22/8 1936) m. Ella W., f. 19/5 1913 i Århus, datter af lokomotivfører Niels Jensen (død 1937) og hustru Hanna f. Jepsen.

Uddannet i A/S Sodafabrikkerne 1921-23, selskabets kasserer 1924-25; ved sammenslutningen 1925 mellem Danske Oliemøller og Sæbefabrikker A/S og Sodafabrikkerne overflyttet til Oliemøllen; studieophold i Hamborg 1929-30; herefter atter ansat i Oliemøllen, bl. a. som leder af eksport-afd.; ansat i A/S Glud & Marstrands Fabriker 1937, un-derdir. 1943, direktør i selskabet fra 1952.

Adresse: Sønderbakken 8, Gentofte.

WARBURG Erik professor, dr. med., K. DM.p.p.; f. 3/2 1892 f Kbhvn.; søn af grosserer Alexander Warburg (død 1933) og hustru Agnes f. Levy (død 1947); gift (28/4 1925) m. Vigga W., f. 18/1 1900 på Sallerupgaard, datter af hofjægermester A H Valentiner (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Thyra f. Wolff-Sneedorff (død 1919).

Student (Gammelholms skole) 1909; med. eks. 1916; assistent ved Finsens Lysinstituts laboratorium 1916-18; reservelæge ved kommunehospitalets afd. II 1922-28; dr. med. 1922; specialist-anerk. (med. sygd.) 1925; reservelæge ved De gamles by 1928-30 og ved militærhospitalet 1930-31; chef for kommunehospitalets med. poliklinik 1930-31; professor i intern medicin ved Kbhvns universitet 1931; universitetets prorektor 1954-55, rektor fra 1956; chef for rigshospitalets med. poliklinik 1931; overlæge ved rigshospitalets med afd. B 1932.

Redaktionssekr. ved Hospitalstidende 1925-28; censor i fysiologi ved statens gymnastikinstitut 1927; censorsuppleant i fysiologi ved det lægevidensk. fakultet 1928; medl. af redaktionskomitéen for Nordisk Medicinsk Tidsskrift fra 1929 og for Acta Medica Scandinavica fra 1935; formand for Dansk Selskab for intern Medicin 1934-37, for Foreningen af offentligt ansatte Overlæger og Klinikchefer i Kbhvn. og Frdbg. 1938-49 og for Det Classenske Litteraturselskab fra 1938; medl. af retslægerådet fra 1939; korresp. medl. af Svenska Lakaresållskapet fra 1939 og af Socie-dad de Medicina Interna de Buenos Aires fra 1944; formand for Dansk medicinskhistorisk Selskab 1945-50 og for Dansk Medicinsk Selskab fra 1950; præsident for Medicinsk Selskab i Kbhvn. 1949-51; medl. af konsistorium fra 1943, af farmakopékommissionen 1945-55; formand for farmakopékommissionens spe-eialitetsudvalg 1945-55 og for sundhedsstyrelsens specialitetsnævn fra 1955; formand for folkeuniversitetets styrelse fra 1956; medl. af bestyrelsen for Anders Hasselbalchs Fond til Leucosens Bekæmpelse fra 1946 (formand fra 1955), for Rask-Ørsted fondet fra 1950 og for statens almindelige videnskabsfond fra 1952 (formand fra 1957); medl. af bestyrelsen for Augustinusfonden, for Danmarks amerikanske Selskab, for Vanførefonden, for Generalkonsul Ernst Carlsens Legat, for Fondet for dansk-norsk Samarbejde og for Elin Gottliebs Mindelegat fra 1957; formand for bestyrelsen for Dansk international Studenterkomité og for Egmont H Petersens Kollegium fra 1957; æresmedlem af Gote-borgs Lakaresallskap fra 1945; medl. af Kungl. fysiografiska Sållskapet i Lund fra 1948; udenl. medl. af det finske lægeselskab Duodecim; lægelig leder af socialministeriets undersøgelse af langvarigt understøttede fra 1945; æresmedlem af den II inter-amerikanske cardio-logiske kongres 1946; medl. af kommissionen til undersøgelse af videnskabens kår 1946 og af kommissionen vedr. lovgivningen vedr. apoteksvæsenet 1947; dr. med. h. c. ved Oslo universitet 1951; medl. af WHO/USC Teaching Mission til Israel og Iran 1952; korresp. medl. af British Cardiac Society 1953; medl. af Det norske medicinske Selskab 1954.

Har skrevet: Carbonic Acid Compounds and Hydrogen Ion Activitives in Blood and Salt Solutions (disputats, 1922); Subacute and Chronic Pericardial and Myocardial Lesions Due to Non-Pene-trating Traumatic Injuries (1938); Småting om store og små ting (1952); Arbejder fra Rigshosp.'s Afd. B.2. ser. I-VIII (1931-55); Kredsløbssygdommene (i Nordisk Lærebog for intern Medicin, 1943, 1946, 1956); talrige fysiologiskkemiske, fysiske og kliniske arbejder m. m. i danske og udenl. tidsskrifter.

Udenl. orden: I.F.2.

Adresse: Fred. V's V. 3, Kbhvn. Ø.

VARMING Agnete malerinde; f. 23/2 1897 i Guldager; datter af provst Chr. Varming og hustru Clara f. Hoffmann.

Uddannelse på kunstakademiet; medarbejder ved udsmykningen af Lunds domkirke 1925, 26 og 27 og ved mosaik-lægningen i Århus Scala, 1956; værker: Eva Mosaikken, Afrodite og Adonis, Aktæon og Hundene, Theseus og Minotaurus (for Joakim Skovgaard, Kunstindustrimuseet); billeder; portrætter og landskaber; kopi af Ole Rømers portræt på observatoriet (til politigården); akvareller på kobberstiksamlingen og Århus kunstmuseum.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1949.

Adresse: Bakkev. 35, Kbhvn. F.

VARMING Jørgen civilingeniør; f. 17/7 1906 på Frdbg.; søn af arkitekt, kgl. bygningsinspektør Kristoffer Varming (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Elisabeth f. Ruge (død 1951); gift (9/10 1936) m. Birgit V., f. 6/12 1912, datter af H C Andersen og hustru Johanne f. Klein.

Student (Østersøgades gymn.) 1924; kandidat (B. Se. civilengineering) fra King's College, Durham University 1930; medindehaver (s. m. Niels Steensen) af den rådg. ingeniørvirksomhed Steensen & Varming siden stiftelsen i 1933; oprettede afd. i Dublin 1946 u. navnet J Varming & S Mulcahy; medstifter af ingeniørgruppen »Daneonsult« 1956.

Medl. af forsk, af Dansk Ingeniørforenings normudvalg; kontrollerende rådg. ingeniør ved NATO's hovedkvarter i Paris fra 1955.

Har projekteret offentlige bygninger i Danmark og Irland, bl. a. for undervisningsministeriet, Kbhvns universitet, toldvæsenet, Internal Government, Mi-nistry of Social Wellfare, det irske hospitalsvæsen og transportvæsen, Cork County Council etc; private bygninger og fabriksanlæg i Danmark og udlandet, f. eks. A/S Odense Kamgarnsspinderi, konservesfabrik for A/S Plumrose, væveri for Dansk Kunstsilke A/S, gummifabrik for Brynmawr Rubber Ltd., Wales; endv. pipelines samt tank- og olietekniske anlæg for forsvarets bygningstjeneste, søværnet, Dansk Esso A/S, BP Olie-Kompagniet A/S og Esso Ireland Ltd.; u. projektering: reaktoranlæg på Risø for atomenergikommissionen.

Adresse: Skovv. 35, Gentofte.

WARMING Kai civilingeniør; f. 6/7 1875 i Kbhvn.; søn af læge P H Warming (død 1892) og hustru Gerda f. Paulsen (død 1929); gift (27/3 1903) m. Agnete W., (dekor. m. d. kgl. belønningsmed. i guld m. krone), f. 20/4 1878 i Kbhvn., datter af etatsråd, overretsprokurator Ferd. Tvermoes (død 1912, se Kraks Blå Bog 1912) og hustru Ida f. Buchwald (død 1932).

Cand. polyt. 1899; chef de laboratoire hos Poulenc fréres i Paris 1900-05; fabrikbestyrer i Usines electrochimiques de Hafslund, Norge, 1906-07; overing. i A/S Dansk Svovlsyre- & Superphos-phatfabrik, Kbhvn. 1907-40. Redaktør af tidsskriftet Ingeniøren's afd. kemoteknik 1942-49 (fra 1948 Kemiingeniøren).

Medl. af Danske kemiske Foreningers fællesråd for internationalt samarbejde 1920-49; medl. af Arbejdsgiverforeningens og Industrifagenes hovedbestyrelse 1922-41; formand for den kemisktekniske sektion i Dansk Ingeniørforening 1926-32; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937.

Adresse: V-Voldg. 108, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Attemosev. 40, Søllerød

pr. Holte.

WARMiNG Knud hospitalsdirektør, R1., M.T.Kha.p.p.; f. 28/1 1894 i Kbhvn.; søn af grosserer Thorvald Warming (død 1932) og hustru Marie f. Nielsen; gift (27/1 1922) m. Karen W., datter af entreprenør Ole Sørensen (død 1912) og hustru Kirsten f. Larsen (død 1938).

I lære hos købmand J J Lotz i Skælskør 1909-13; handelseks. 1912; ansat i firmaet Iohn Miller & Co., Liverpool, 1913-16; derefter ophold i Amerika, Japan og Syd-Sibirien; inspektør ved Den Kellerske Åndssvageanstalt i Brejning 1921-26; inspektør ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte 1926, tilt- ved amtssygehuset på Frdbg. 1927 og ved Kbhvns amts tuberkulosehospital 1929; direktør for Kbhvns amts sygehusvæsen fra 1936.

Medl. af bestyrelsen for Hellerup og Omegns Bank (formand fra 1957), for Sygehusinspektørforeningen i Danmark 1930-45, for lokalforeningen for Gentofte u. Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse og for statshospitalet i Sønderborg; medl. af luftsværnsudvalget, af forsk, udvalg i standardiseringsrådet samt af statsministeriets udvalg vedr. dansk sundhedstjeneste i Sydslesvig til dets ophævelse 1948, derefter medl. af samme udvalg u. Dansk Røde Kors til 1950; medl. af kredsbestyrelsen for Dansk Røde Kors, Gentofte kreds til 1950, af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors 1948-50, af bestyrelsen for Folkekuranstalten ved Hald 1948-50, af bestyrelsen for nervesanatoriet Montebello 1950 og af forsk, legatbestyrelser; medl. af dommerkomitéen for opførelse af centralsygehuset i Glostrup 1950; rådgiver for sundhedsstyrelsen i sager vedr. sygehusbyggeri og sygehusdrift 1951; formand for fællesudvalget for hospitalstjenesten u. civilforsvaret for Storkbhvn. 1951 til dettes ophør 1952, derefter medl. af sygehusberedskabs-nævnet for Storkbhvn.; medl. af udvalget vedr. planlægning af statens sindssygehospital i Glostrup og af komitéen til arkitektkonkurrence vedr. forslag til ombygning og udvidelse af rigshospitalet 1953; udsendt af udenrigsministeriet som dansk repræsentant i skandinavisk forhandlingsdelegation til Korea 1953 og 1955; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring fra 1956.

Udenl. ordener: F.O.S.P.; I.F.2.; Æt. M.II.4.

Adresse: Amtssygehuset, Hellerup.

 WARMING Paul ekspeditionssekretær; f. 4/12 1913 i Kbhvn.; søn af tandlæge Sven Warming (død 1955) og hustru Marguerite f. Lambert.

Student (Østersøgades gymn.) 1932; cand. jur. 1-939; fg. sekretær i justitsministeriet 1939; dommerfuldm. ved Kbhvns amts nordre birks kriminaldommerembede 1939; fg. sekretær i ministeriet for offentlige arbejder 1940, sekretær 1942, fuldmægtig 1947, ekspedi-tionssekr. 1952; statens heraldiske konsulent 1954.

Medl. af bestyrelsen for Dansk-Belgisk Selskab 1949, tilt. sekretær fra 1950; sekretær for statsministeriets rigsvåbenudvalg 1950; formand for den danske delegation ved transportkomitéen u. Den internationale Arbejdsorganisation i Genua 1951; medl. af Academie Internationale d'Héraldique, Paris, 1953.

Udenl. orden: B.L.II.5.

Adresse: Clarasv. 1 D, Charlottenlund.

WARMING Svend overingeniør; f. 28/1 1879 i Kbhvn.; søn af professor, dr. phil. & scient. Eugenius Warming (død 1924. se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Johanne Margrethe f. Jespersen (død 1922); gift 1. gang (21/12 1907) m. Valborg W„ f. 18/10 1880 i Kbhvn., død 1935, datter af grosserer Ch. Em. Jørgensen og hustru Anna f. Claussen; 2. gang (3/9 1936) m. Karla W., f. 7/1 1905 i Glostrup, datter af købmand N A Pedersen (død 1952) og hustru Johanne f. Holgersen.

Cand. polyt. 1905; ingeniør i A/S Burmeister & Wain, skibsbygningsafd. 1905-07; rejse i USA 1908; atter ansat hos Burmeister & Wain fra 1909. Chef for beregningskontoret 1915, overing. i skibsbygningsafd. 1927-47.

Medl. af bestyrelsen for Amager Travselskab 1931, æresmedlem 1954; medl. af sø- og handelsrettens overskibssyn 1944.

Adresse: Svalev- 26, Hellerup.

VARNEK Jens overlæge, dr, med.; f. 27/5 1906 i Højen ved Vejle; søn af gårdejer Søren Jensen (død 1930) og hustru Karen Marie f. Mortensen (død 1953); gift (26/4 1935) m. Ebba Ragnhild V., f. 10/2 1907 i Kbhvn., datter af overassistent ved Steins Laboratorium, cand. pharm. August Hesselbo (død 1952) og hustru Vilhelmine f. Pedersen (død 1950).

Student (Vejle) 1925; 2. del af dyr-lægeeks. 1928; med. eks. 1934; kommunelæge i Vaag, Suderø, Færøerne 1934-38; kandidatstillinger i Faaborg, på Odense amts og byes sygehus samt på rigshospitalet 1938-43; reservekirurg ved Skive amtssygehus 1943-47; 1. reservelæge ved fødselsanstalfen i Jylland 1947-49; 1. reservekirurg ved Århus amtssygehus 1949-53; overlæge ved amtssygehuset i Odder fra 1953; dr. med. 1944; specialistanerk. i kirurgi 1946, i fødselshjælp og gynækologi 1949; censor i gynækologi og obstetrik ved Århus universitet 1955.

Har skrevet: Spermaundersøgelser ved Sterilitet med særligt Henblik paa Spermiernes Morfologi (disputats, 1944) samt tidsskriftartikler om kirurgiske og gynækologiske emner, bl. a. mavesår, spermaundersøgelser og sterilitet.

Adresse: Østermarksv. 5, Odder.

WARRER Sigurd konsul, grosserer, R. p.p.; f. 7/5 1901 i Vejle; søn af øre-, næse- og halslæge Hans Jacob Warrer (død 1919) og hustru Josephine f. Andresen (død 1926); gift (17/1 1930) m. Liz W., f. 22/12 1909 i Århus, datter af vicekonsul, købmand M P Drescher (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Jenny f. Fischer.

Uddannet på handelsskole-samt inden for skibs- og kulbranchen i ind- og udland; direktør for A/S H M Erhardi's Eftf., Århus, 1926; videreførte firmaet for egen regning u. navnet Aarhus Kul-fe Koks-Import ved S Warrer fra 1932 indtil omdannelsen til aktieselskab 1953, derefter direktør og medl. af bestyrelsen for dette; norsk vicekonsul 1946, konsul 1948.

Medl. af kommunalbestyrelsen for Vejlby-Risskov kommune 1937-43, formand 1940-43; medl. af Århus Handelsstandsforenings bestyrelse 1937, næstformand 1943, formand 1950; formand for Århus Handelsstandsforenings handelsskole 1947-50 og for Den jydske Handelshøjskole 1954-56; handelskyn-digt medl. af vestre landsret fra 1953; medl. af bestyrelsen for Den jydske Handelsstands Centralforening (næstformand 1954, formand fra 1956), af Provinshandelskammeret fra 1949 (2. viceformand fra 1956), af bestyrelsen for Erhvervenes Oplysningsråd 1950-56, af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank fra 1951, af Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation fra 1954, af bestyrelsen for A/S Det forenede Dampskibs-Selskab fra 1955, af bestyrelsen for foreningen Norden, Århus afd. og af tilsynsrådet for Handelsbanken i Aarhus; medl. af bestyrelserne for A/S Mammen & Drescher, Århus, A/S Mammen & Drescher, Aalborg A/S Fotorama, Århus, A/S M Seest Maskinfabrik, Århus, A/S Korn- og Foderstof-Kompagniet, Århus (formand 1956) og F L Bie Jydsk Handelsakts.

Udenl. orden: N.St.O.31.

Adresse: Højriisv. 5, Risskov.

WARRER Thorkil grosserer, konsul; f. 3/10 1909; søn af grosserer, konsul P M Warrer (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Gabrielle f. Storms; gift 2. gang (26/4 1952) m. Grete W., f. Wol-hardt, f. 26/6 1931 i Kbhvn.

Student (Vejle) 1928; højere handelseks, fra Niels Brocks handelsskole 1929; 1929-35 uddannelse i kulbranchen (import) hos J Villemoes, Esbjerg og Thisted & Warrer, Vejle, (eksport) i Grimsby, Newcastle og Glasgow, hos Hugo Stinnes koncernen i Stuttgart, Berlin og Hamburg; sproguddannelse i Tours og Grenoble, prokurist i Thisted & Warrer 1935, medindehaver 1943; norsk vicekonsul 1945.

Medl. af bestyrelsen for Unionen af danske Provinskulimportører og Vejle Handelsstandsforening fra 1943, for A/S Vejle Pakhusselskab fra 1942, for Jydske Handelsstands Centralforening 1947 og A/S Unionkul, Kbhvn. fra 1951; næstformand i Dansk Sejlunion og medl. af Kgl. Dansk Yachtklubs bestyrelse fra 1953.

Adresse: Tidseltoft, Vejle.

WARTENBERG Hans blikkenslagermester, oldermand; f. 18/2 1904 på Frdbg.; søn af blikkenslagermester Christian Martin Wartenberg (død 1945) og hustru Anna Marie f. Friis (død 1939); gift (25/11 1927) m. Anna Marie W., f. 5/8 1904 i Hamborg, datter af blikkenslagermester, fh. oldermand Henrik Petersen (se denne) og hustru Anna f. Rosenkranz (død 1956).

Udlært som blikkenslager 1923; arbejdet 3 år ved faget i USA; gas- og vandmestereks. 1927; indtrådt i faderens firma Chr. Wartenberg 1927, eneindehaver fra 1933.

Formand for blikkenslagerfagets svendeprøvekommission for Kbhvn.; skuemester fra 1945; medl- af laugets bestyrelse fra 1952 (viceoldermand 1952-54, oldermand fra 1954), af bestyrelsen for Sanitetsmestrenes Abonnement fra 1952, af håndværksrådets hovedbestyrelse fra 1953 og af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1953; næstformand for Sammenslutningen af Mesterforeninger i Blikkenslager-, Rør- og Sanitetsfaget i Danmark fra 1954; medl. af bestyrelsen for Frdbg. tekniske Selskabs skole.

Adresse: Solbjergv. 7, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Spurvev. 6, Solrød

Strand.

WARTHOE Christian billedhugger, Chr. X Fr.M.; f. 15/6 1892 i Salten; søn af kroejer Andreas Warthoe og hustru Jensine f. Nielsen; gift (24/9 1945) m. Alpha W., f. Jepsen, f. i Luck, Wisconsin, USA.

Udvandrede til Nordamerika 1910; studerede ved Minneapolis kunstakademi 1919-24; modtog 1925 Addie M Day's æresstipendium og Martin Nelson's stipendium til studierejse i Europa; videre uddannelse i New York 1927-30 samt ved kunstakademiet, Charlottenborg, Kbhvn. 1948-50; assistent ved Lee Laurie, New York 1929-32; lærer i skulptur for The Tompkin Square Boys Club, New York 1935-36; soldat i den amerikanske hær 1918-19, igen som frivillig 1943-45 og tildelt hærens broneemed.

Har udstillet i Minneapolis, American Veterans Society for Artists. New York, National Academy, New York og Sculp-tors Guild, New York; af sidstn. valgt til at repræsentere Danmark ved De Forenede Nationers kunstudstilling i New York med busten »Den islandske Pige«, af hvilken der findes kopier i Harvard University og Grand View College, USA samt i Silkeborg museum og i Gottorp skole i Sydslesvig; har udført portrætbuster, bl. a. af højskoleforstander, minister Jacob Appel, professor Niels Nielsen, Martin Nelson (Minneapolis) og overbibliotekar J Christian Bay (Chicago), sidstn. opstillet i Ørstedpar-pen i Rudkøbing, 1955.

Medstifter og medl. af styrelsen for American Veterans Society of Artists, New York, formand i 1942 og 1943; medl. af National Sculpture Society 1941.

Har igennem 30 år skrevet artikler af forsk, art til den dansk-amerikanske presse.

Adresse: 1951 Humboldt Blvd., Chicago 47, 111., USA.

VASEGAARD Gertrud keramiker; f. 23/2 1913 i Rønne; datter af keramiker Hans Hjorth (se denne) og hustru Johanne Marie f. Bruhn; gift (1935, ægteskabet opløst 1948) m. maleren Sigurd Va-segaard (se denne).

Uddannet som keramiker på Kunsthåndværkerskolen i Kbhvn. 1930-32; arbejdet hos Axel Salto og Bode Willumsen 1932-33; derefter eget værksted i Gudhjem til 1948; udført stentøj hos Bing & Grøndahl siden 1945; medl. af Den frie Udstilling fra 1956.

Repræsenteret med arbejder i Kunstindustrimuseet, Kbhvn., på Nationalmuseet, Stockholm og i den svenske konges samling.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1956.

Adresse: Molktesv. 61, Kbhvn. F.

VASEGAARD Sigurd maler; f. 11/11 1909 i Kbhvn.; søn af forfatter Søren Vase-gaard (død 1941) og hustru Marie; gift (1935, ægteskabet opløst 1948) m. keramiker Gertrud Vasegaard (se denne).

Student 1929; gennemgået kunstakademiet 1931-34; debuteret på Kunstnernes Efterårsudstilling 1935; medl. af Høstudstillingen 1937-47. af udstillingen Den Polykromé 1950-54.

Adresse: Gudhjem.

WASSARD Laurits direktør, R.; f. 21/1 1877 i Kbhvn.; søn af afdøde skomagermester P C Wassard og afdøde hustru Hansine f- Petersen; gift (15/7 1920) m. Ingeborg W., f. 4/9 1891, død 1945, datter af proprietær Ludolph Krohn (død 1915) og hustru Elisabeth f. Lutzhøft (dbd 1898).

Uddannelse i forsk, kbhvnske forretninger; indtrådte i Det Østasiatiske Kompagni 1901, filialbestyrer ved forsk, afdelinger i Østen til 1914, ved London afd. til 1917, prokurist ved hovedkontoret til 1920; direktør for A/S Dansk Sojakagefabrik 1920-47.

Medl. af Industrirådet 1938-47 og af bestyrelsen for Det Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni fra 1946-

Adresse: Høyrups Allé 31, Hellerup.

WASSARD Mathias ambassadør, K'.DM. p.p.; f. 19/2 1893 i Frederikshavn; søn af toldforvalter, cand. polit. Theodor Wassard og hustru Birgitte f. Svendsen; gift (14/1 1927) m. Esther W-, datter af kammerherre, hofjægermester, baron Ludvig Wedell-Wedellsborg (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Marie f. Lerche.

Student (Sorø) 1910; cand. jur. 1916; fuldmægtig ved Vejle amt 1916; assistent i indenrigsministeriet 1918, sekretær 1919; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1921; legationssekr. i London 1925; atter fuldmægtig i ministeriet 1928; legationssekr. i Haag 1931; kontorchef i ministeriet 1934, afdelingschef 1941; Danmarks delegerede ved er-statningskonferencen i Paris 1945; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Haag 1946; formand for Danmarks delegation ved de internationale forhandlinger om handels- og toldforhold, Annecy 1949; overordentlig og befuldmægtiget ambassadør i Oslo 1949; Danmarks faste repræsentant i Det nordatlantiske Råd samt leder af den faste delegation ved Organisationen for Europæisk Økonomisk Samarbejde og repræsentationen ved Det Europæiske Kul-og Stålfællesskab 1956.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; F.Æ.L.4.; I.Kr.2.; Ir.H.3.; Ne.Hyldn.M.; N.H.VII 50.J.M.; N.O.N.I.; N.St.0.21.; S.H.E.3.; U.F.2.

Adresse: 45, Avenue Hoche, Paris VIII, Frankrig.

WASSARD JØRGENSEN A fg. kontorchef, cand. jur., se Jørgensen A Wassard.

WEBER Georg professor, civilingeniør, dr. techn., R.; f. 29/12 1903 i Dalum; søn af skibskonstruktør Johan C Weber (død 1934) og hustru Ingeborg f. v. d. Hude (død 1930); gift (1935) m. Inge Elisabeth W., f. 1909 i Kbhvn., datter af fuldmægtig H H Møller (død 1952) og hustru Marie f. Petersen (død 1943).

Cand- polyt. 1929; assistent ved den polytekniske læreanstalt 1930, amanuensis I 1946, professor i belysningsteknik 1948; dr. techn. 1950.

Formand for Lysteknisk Selskab, for Danmarks tekniske museum og for stan-dardiseringsudvalgene for belysning, lysbilleder og papirformater; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af Dansk Elektroteknisk Komité.

Konstruktive arbejder, bl. a.: fotoelektriske registrerfotometre, lysteknisk specialplanimeter, registrerende fotoelektrisk spektrosensitograf.

Litterære arbejder, bl. a.: Belysningsteknik I (fysiologisk optik og fotometri); Belysningsteknik II (lyskilderne); Belysningsteknik III (belysningspraksis), Lille Belysningsteknik; Lille Elektroteknik; Some Investigations on the Illumination of Photographic Darkrooms; Orienterende Elektroteknik samt en lang række artikler i inden- og udenlandske fagblade, fortrinsvis om lystekniske emner.

Tildelt G A Hagemanns guldmed. for ingeniørvidensk. forskning.

Adresse: C N Petersens V. 3, Kbhvn. F.

WEBER S Th. HOLST- generalkonsul, handelsattaché, dr. phil., R. DM., M.T. Kha.p.p.; f. 12/10 1886 i Allindelille ved Ringsted; søn af fh. førstelærer P W Weber og hustru f. Petersen; gift 1916, ægteskabet opløst 1921; gift 2. gang (28/5 1937) m. Erna H-W., f. 27/6 i Randers, datter af fh. udskrivningschef, ritmester J B Grønbech og hustru Ida f. Freiesleben.

Student (Sorø) 1904, cand. mag. (fysik) 1910; assistent hos professor Martin Knudsen 1910, ved polyteknisk læreanstalt 1911, ved Natuurkundig Laboratorium i Leiden 1912, ved universitetets medico-fys. laboratorium 1913; fysiker ved N V Philips Gloeilampen-fabrieken (Holland) 1914; dr. phil. ved Kbhvns universitet (Undersøgelser over Luftarternes Varmeledningsevne) 1916; direktør i N V v/h R M Beuth & Zonen, Leiden, 1917; direktør for N V Alge-meene Handel en Crediet Maatschappij, Leiden, 1928; dansk konsul i Leiden 1933; leder af Danmarks konsulære repræsentation for Nederlandene 1940; generalkonsul 1942; handelsrådgiver ved det danske gesandtskab i Haag 1947, ved ambassaden 1956.

Medl. af bestyrelsen for N V Lahad Datu Cultuur Maatschappij og N V Ta-bak Maatschappij Batu Puteh, British North Borneo, for N V Nederlandsche Fabriek van Verduurzaamde Levensmid-delen v/h W Hoogenstraaten en Co., Alkmaar, for A/G Wattefabrik Johann Borgers, Bocholt in Westfalen og for Koninklijke Ned. Fabriek van Wollen Dekens v/h I C Zaalberg & Zoon, Leiden. Endv. medl. af bestyrelsen for den tekniske skole. Mathesis Scientiarum Genesis og for Vereeniglng ter oplei-ding van Instrumentmakers 1 Leiden; delegeret ved 7. Congrés International du Froid, La Haye-Amsterdam 1936.

Har skrevet: Undersøgelser over Molerets fysiske Egenskaber (univ. guldmed-1913), Undersøgelser over Isens Damptryk (Vid. Selskabs guldmed. 1915) o. fl. afhandlinger over aerodynamiske og luftkinetiske emner.

Udenl. ordeher: Ne.Hyldn.M.; N.O.N.3.

Adresse: Leidsche Straatweg 15,

Oegstgeest, Nederland.

WEBER HANSEN Lilian kgl. kammersangerinde, R.; f. 27/1 i Kbhvn., datter af overmontør Georg Weber Hansen; gift m. kgl. kapelmusikus John Severin Ahl-qvist, f. 28/7 1907 i Kbhvn., søn af sølvsmed Severin Ahlqvist.

Uddannet på Det kgl. Teatér's operaskole; elev af operasanger Valdemar Lincke og af Maria Labia, Italien; debuterede 17. maj 1940 i Marie Grubbe; kgl. kammersangerinde 1950.

Hovedroller: Azucena i Trubaduren; Ulrica i Maskeballet; Amneris i Aida; Quickly i Falstaff; Eboli i Don Carlos; Orfeus; Magdalene i Mestersangerne; Marta i Faust; Maria i Porgy and Bess; Cornelia i Julius Cæsar; Coralina i Rosaura; Bedstemor i La vida breve; Spaa-kvinden i Saul og David; Almansaris i Holger Danske; Tanten i Peter Grimes; Carmen; Ortrud i Lohengrin: Lady Bil-lows i Albert Herring; Bianca i Lucre-tia; Abelone i Tordenvejret; Lille Forglemmigej i Pinafore.

Adresse: Sommerv. 10, Charlottenlund.

Sommerbolig: Sandbogaard, Tibirke

Sand pr. Frederiksværk.

WEBERG Oscar afdelingsingeniør ved statsbanerne, cand. polyt., R.DM.; f. 4/6 1886 i Kbhvn.; søn.af handelsfuldmæg-tig Ludvig F A Weberg (død 1923) og hustru Cathrine f. Andersen (død 1922); gift (11/11 1922) m. Agnes W., f. 24/4 1897 i Klitgaard skole, datter af lærer H Chr. Sørensen (død 1941) og hustru Petrine f. Larsen (død 1957).

Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. polyt. 1910; ekstramaskintegner ved statsbanerne 1910; ingeniørassist. 1913; ekspeditionssekr. 1918; maskin-ing. II 1920; maskining. I 1933; afde-Iingsing. 1946-56; chef for maskinafdelingens tegnestuer 1933-56.

Censor i mekanisk teknologi ved den polytekniske læreanstalt (Danmarks tekniske højskole) fra 1924; medl. af bestyrelsen for Jernbaneforeningens 14. kreds 1925-46, af repræsentantskabet for Dansk Køleinstitut 1939-56 og af dansk standardiseringsråd 1941-56; censor ved jernbaneskolen 1941-56; rapportør til kongres i Association internationale du Congrés des Chemins de Fer, Rom, 1950; i Personalhistorisk Tidsskrift 1916 s. m. P Grønvold foreslået ny metode til personbetegnelse i slægt-skabstavler med supplement 1947; medarbejder ved den danske udg. af Teknikkens Vidundere og ved »De danske Statsbaner 1847-1947«; meddelelser i »Dansk Jernbaneblad« og »Vingehjulet«.

Adresse: C N Petersens V. 6. Kbhvn. F.

WECHSELMANN Sigurd amtmand, R.DM. p.p.; f. 3/5 1904 i Kbhvn.; søn af maskintekniker Adolf Wechselmann (død 1954) og hustru Klara f. Kaufmann; gift (1/4 1941) m. Karen Margrethe W., f. 9/6 i Hurup, datter af sagfører Valdemar Herland (død 1937) og hustru f. Nielsen.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1922; cand. jur. 1928; sekretær i socialministeriet 1930; fuldmægtig 1936; ekspeditionssekr. 1938; kontorchef i arbejds-og socialministeriet 1941, i socialministeriet 1942; souschef, senere chef for den danske flygtningeadministration i Sverige 1943-45; departementschef i ministeriet for særlige anliggender 1945; chef for forvaltningsnævnets sekretariat 1947; amtmand over Præstø amt 1949.

Formand for erstatningsrådet vedr. erstatning til besættelsestidens ofre 1945, for tilsynsrådet for Sparekassen for Næstved og Omegn 1949, for arbejds-rådet 1954, for arbejdsløshedsforsik-ringskommissionen af 9. juni 1953 fra 1956 og for samordningsudvalget vedr. erhvervshemmede 1957; medl. af dis-pensationsnævnet vedr. tysk og japansk ejendom; formand i repræsentantskabet for Kalvehavebanen; medl. af bestyrelsen for Næstved-Præstø-Mern Banen og for A/S Jacob Holm & Sønner.

Udenl. orden: S.N.21.

Adresse: Næstved.

VEDEL A H viceadmiral, dr. phil., SK. DM., FM. i sølv, HTS.,. D.r.K.H.p.p.; f. 1/9 1894 i Kbhvn; søn af underdirektør ved orlogsværftet Helge Vedel (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Charlotte f. Braem (død 1943); gift (18/12 1921) m. Kirsten V., f. 10/8 1899 i Thorshavn, datter af købmand, fransk konsularagent Jacob Lutzen (død 1920) og hustru f. Restorff (død 1922).

Kadet 1912; sekondløjtn. 1916; pre-mierløjtn. 1917; kaptajnløjtn. 1923; or-logskapt. 1932; kommandørkapt. 1939; kontreadmiral 1941; viceadmiral s. å.; chef for søværnskommandoen og direktør for marineministeriet 1941-50; chef for søværnet 1950.

Formand for Søe-Lieutenant Selskabet 1926-28; medl. af bestyrelsen for Det krigsvidenskabelige Selskab 1929-34 og for Stiftelsen Georg Stages Minde fra 1929; vicepræsident i Det Kgl. Danske Geografiske Selskab fra 1946; formand for den danske delegation af den skandinaviske forsvarskomité 1948; formand for dansk Pearyland-ekspedition 1946 -51 og for Dansk Ekspeditionsfond; formand for Major Anders Lassens Mindefond; medl. af komitéen for Gaiathea-ekspeditionen og af komitéen for undersøgelse af spørgsmål vedr. nordisk samarbejde på dybhavsforskningens område; medl. af bestyrelsen for A/S Det Østasiatiske Kompagni fra 1955; præsident for Arktisk instituts råd fra 1955; medl. af bestyrelsen for Dansk Sømandskirke i fremmede Havne og for foreningen Dansk Samvirke fra 1956; dr. phil. h. c. ved Kbhvns universitet 1956.

Udenl. ordener: A.F.L.I.; Br.M.N.2.; F.Æ.L.2.; I.F.I.; N.St.O.l.; S.Kr.3.; S. Sv.l.; Stb.B.2.

Adresse: Rypev. 13, Hellerup.

VEDEL Poul stadsingeniør, R.; f. 4/ID 1902 i Gentofte; søn af fuldmægtig Carl Peter Vedel (død 1939) og hustru Elisabeth f. Olufsen (død 1939); gift (1/4 1931) m. Vibeke V., f. 5/9 1901 i Holte, datter af bogholder for statsbanernes lønningsvæsen Jens Mouritzen (død 1954) og hustru Thyra f. Stangerup (død 1927).

Student (Metropolitanskolen) 1921; cand. phil. 1922; cand. polyt. 1926; efter ansættelse bl. a. ved Kbhvns Flydedoks søndre værft ansat 1926 hos Højgaard & Schultz A/S i Kbhvn. og i udlandet; ansat i stadsingeniørens direktorat, Kbhvn. 1931, afdelingsing. i byplankontoret 1946, stadsingeniør 1952.

Medl. af forsk, kommissioner og udvalg i Kbhvns kommune; medl. af bestyrelsen for Dansk Byplanlaboratorium og af den danske komité for Nordisk Byggedag; medl. af ministeriet for offentlige arbejders udvalg vedr. Strandvejens fremtidige udformning og af landbrugsministeriets planlægningsudvalg for Kbhvns-egnens spildevandsafledning samt af kommissionen ang. en Storebæltsbro og af udvalget vedr. udbygning af vestlige indfaldsveje til Kbhvn.

Adresse: Niels Andersens V. 58,

Hellerup.

VEDEL-PETERSEN K O kontorchef, fh. lektor, R.; f. 24/3 1892 i Horsens; søn af sagfører, hospitalsforstander R Petersen (død 1931) og hustru Petra f. Vedel (død 1927).

Student (Horsens) 1910; cand. polit. 1916; assistent i hovedrevisoratet for statsbanerne s. å.; i statistisk departement 1917; fuldmægtig i hovedrevisoratet for statsb. 1919; sekretær i statistisk departement 1920; kontorchef for centralarbejdsanvisningskontoret 1922, herunder oprettet afd. for psykoteknisk erhvervsvejledning 1924; magistratens tilsynsførende ved politigården 1924-38; lektor i statistik ved Kbhvns universitet 1940-54; stedfortræder for forligsmændene fra 1946; medl. af arbejds-markedskommissionen 1950; formand for det i h. t. apotekerloven nedsatte mæglingsnævn 1954.

Har udarbejdet: Losses of Life in the World War, udg. af Carnegie Endow-ment for International Peace (1923); Fra Skolebænk til Værksted (1925); Be-folkningsspørgsmaalet i serien Kultur og Videnskab (1926); Alm, Erhvervslæ-re (1928); Psykotekniske Undersøgelser ved Landstormen (1929); Københavns Kommune i Aarene 1914-1921 (1931); Samfundslære for Folkeskolen (1934); Erhvervskartotek til Skolebrug (1935); Mangler Landbruget Arbejdskraft? (1936); Hvilken Livsstilling skal jeg vælge? (1937); Lærebog i Danmarks Statistik (4. udg. 1952).

Adresse: Hostrups Have 17, Kbhvn. V.

WEDELS. Inger lensgrevinde; f. 26/6; datter af kammerherre, lensgreve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Fritze f. komtesse Danneskiold-Samsøe (død 1949); gift (26/1 1907) m. kammerherre, hofjægermester, lensgreve Julius We-dell (se denne). Besiddelse: Frijsenborg gods. Overhofmesterinde hos H. M. dronning Alexandrine 1935-52.

Formand for Komtesse Agnes Frijs' Stiftelse; præsident for Selskabet til Håndarbejdets Fremme 1947-56. Adresse: Wedellsborg pr. Ejby, Frijsenborg pr. Hammel og Ny Kongensg. 1, Kbhvn. K.

WEDELL Julius lensgreve, kammerherre, hofjægermester, K.DM.p.p.; f. 26/7 1881; søn af kammerherre, lensgreve Bendt Wedell (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Maria f. komtesse Knuth (død 1904); gift (26/1 1907) m. Inger Wedell (se denne). Besiddelse (fra 1920): grevskabet Wedellsborg.

Cand. phil.; formand for Lensgreve Karl Wedells Stiftelse.

Udenl. ordener: P.Chr.l.; S.N.21.; Stb. Kr.M. Adresse: Wedellsborg pr. Ejby og Ny Kongensg. 1, Kbhvn. K.

WEDELL-WEDELLSBORG Gustav Joachim baron, E., Chr. X Fr. M.; f. 19/1 1905; søn af kammerherre, hofjægermester, kgl. jægermester, skovrider, baron Ludvig Wedell-Wedellsborg (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Marie f. Lerche; gift (14/6 1938) m. Kathryn Maxine W-W., f. Alcott, f. 16/12 1915 i Fordyce, Arkansas.

Student 1925; købmandsuddannelse i provinsen 1926-27; ansat i Det Østasiatiske Kompagni 1928, i dettes Bangkok filial 1929-33, San Francisco filial 1934-39, New York filial siden 1940; præsident for og medl. af bestyrelsen for The East Asiatic Company, Inc. New York. Adresse: 45 Sunnybrook Road, Lawrence Park West, Bronxville, N. Y., USA.

WEDELL-WEDELLSBORG Karl baron, oberstløjtnant, kammerherre, K. DM., HTH.p.p.; f. 25/7 1877 i Hjørring; søn af kammerherre, baron Vilhelm Wedell-Wedellsborg (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Louise f. komtesse Schulin (død 1904); gift (11/10 1907) m. Ettie Caroline W-W., f. 18/3 1884 i Kbhvn., datter, af etatsråd F V Blom (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Ellen Marguerite f. Halkier (død 1940).

Premierløjtn. i livgarden 1901; 1 år i fransk tjenester kaptajn ved 6. batl. 1913; forsat til livgarden 1915, til res, 1929; oberstløjtn. 1931; afsked 1932.

Udenl. ordener: B.L.5.; F.Cb.4.; Gr.Fr. 5.; N.O.N.4.; N.St.0.32.; Pr.R.0.4.; R. St.Stan.3.; S.Kr.4.

Adresse: Mariev. 23, Hellerup.

WEDELL-WEDELLSBORG Sigismund baron, oberst, R. HTH.p.p.; f. 21/2 1909 på Frdbg.; søn af oberst, kammerherre, baron Vilhelm Wedell-Wedellsborg (død 1946, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Louise f. baronesse Wedell-Wedellsborg (død 1932); gift (19/4 1938) m. Yvonne W-W., f. 15/6 1913 på Frdbg., datter af oberstløjtnant Hother Styrmer (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Valborg f. Larsen.

Student 1927; premierløjtn. 1931, kap-tajnløjtn. 1937, kaptajn 1942; tjensti. ved geodætisk institut 1941-45 og 1947-49; oberstløjtn. og chef for 17. batl. 1950; chef for HI/4 regiment 1951, for hjemmeværnets befalingsmandsskole 1952, for 11/5 regiment 1956; oberst og stedfortrædende regionschef ved region IV s. å.

Udenl. ordener: N.O.N.4.; S.Sv.31.; Sv. Aut.F.T.l. Adresse: Maglevænget 12, Charlottenlund.

WEDELL-WEDELLSBORG Vilhelm baron, amtmand, R\; f. 12/11 1908 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant, kammerherre, baron Karl Wedell-Wedellsborg (se denne); gift (26/9 1942) m. Birte Engelke W-W„ f. 5/8 1921 på Margrethesminde, Ulbøl-le sogn, datter af hofjægermester, baron Johan Ludvig Schaffalitzky de Mu-ckadell (se denne).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1927; cand. jur. 1933; dommerfuldm. i Helsingør s. å.; fg. sekretær i socialministeriet s. å., udnævnt 1936, fuldmægtig 1941, ministersekr. 1942-46, ekspe-ditionssekr. 1946; kontorchef i arbejdsministeriet 1948, i socialministeriet 1949; amtmand over Sorø amt 1955; lærer ved den sociale skole 1948-55.

Formand for Ministerialforeningen 1944 -56; medl. af bestyrelsen for Danske Statsembedsmænds Samråd fra 1944, formand fra 1957, af Det nordiske administrative Forbunds danske styrelse fra 1947 og af hovedbestyrelsen for Børneringen fra 1950; formand for Julemærkekomitéen fra 1957; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Danmarks Juristforbund fra 1952. formand fra 1956 og af Akademikernes Samarbejdsudvalg fra 1952; formand for det i h. t. ferieloven nedsatte rådg. udvalg 1949-55; formand for og medl. af en række kommissioner og udvalg, herunder forvaltningskommissionen af 1946, alkoholkommissionen af 1947, socialministeriets udvalg vedr. arbejdsanstalterne og det af hovedorganisationerne i h. t. forligsmandens mæglingsforslag i 1956 nedsatte udvalg til udarbejdelse af en sygelønsordning. Administrator for det grevelige Dannemandske stift.

Medredaktør af værket Centraladministrationen 1848-1948.

Adresse: Sorø.

WEDERKINCH Holger billedhugger; f. 3/3 1886 på Femø; søn af kgl. translatør, folketingsmand J Wederkinch-Mad-sen (død 1920) og hustru Margrethe f. Pedersen (død 1955); gift 1. gang (1918) m. Elsie W., f. Peschcke Køedt (død 1924); 2. gang (19/11 1927) m. Margit W., f. 5/2, datter af direktør Wm. Frank-Olsen (død 1918) og hustru f. Dan (død 1936).

Udstillede første gang på Charlottenborg 1905; besøgte derefter kunstakademiet 1905-08; bosat i Paris 1910-11; særudstilling i den Frie Udstilling 1923; har siden udstillet i Paris på Société Nationale og på Salon d'Automne, samt i Miinchen, Berlin og på Royal Academy i London; endv. efter indbydelse på Royal Glasgow Institute of fine Arts 1924 og med retrospektiv udstilling på Charlottenborgs Efterårsudstilling 1936; medl. af den danske komité ved den internationale kunstudstilling i Miinchen 1909; næstformand for Kunstnernes Efterårsudstilling til 1917; censor ved Charlottenborgs Forårsudstilling 1917; næstformand for Dansk Billedhugger Samfund til 1918; Membre Associé de la Société Nationale des Beaux-Arts, Paris, 1924; dettes højeste udmærkelse, Sociétaire og Hors Con-cours 1929; Member of The Royal So-ciety of Arts, London 1930; medl. af akademiet og akademirådet 1934 samt af juryen 1937.

Hovedværker: Ørn-Los-Hare: Maar og Egern; Los og Hornugler; Vildsvanerne; Elskovsgruppen; Skandinaviske Losser; Snehare og Hermelin; Los-Ræv-Urhane; Opvaagnende Los; fontænen Pelikanen med Guldfiskene; Brunstkampen, 3 Losser; Maar og Hare; Hornugle og Hare; I Solen, Los; Isbjørn og Vildsvane; rytterstatuen Jeanne d'Arc i overnaturlig størrelse; Moskusokse og Polarulv; Sangsvanernes Træk, gravmæle, Vestre kirkegård; departementschef Rentzmann i Mørks stiftelse; mindesmærke i grønlandsk marmor over forlagsboghandler Chr. Erichsen på Taarbæk kirkegård; Løven foran Havslunde, Springforbi; Isbjørnene på Langelinie i Kbhvn.; maleren, professor Gustaf Cederstrøm på Nationalmuseet i Stockholm; overkirurgen, professor Axel Lendorf, rigshospitalet; digteren Axel Juel, Frederiksborgmuseet; direktør H P Hjerl Hansen og hustrus buster på den fredede Hjerl Hede; endv. portrætbuster bl. a. af forfatteren, redaktør Viggo Cavling, digteren, dr. med. Aage Berntsen (Ortopædisk hospital) ag højesteretssagf. Oskar Bondo Svane; statuen af Ella Unger-mann i Det kgl. Teater; statue af Margit Wederkinch. Adresse: Dronn. Louises V. 7, Charlottenlund.

Sommerbolig: Veddinge Bakker pr. Faarevejle.

VEDSØ Fred. maskinmester; f. 4/10 1883 i Driftebrobus ved Kjøge; søn af gårdejer senere fabrikant Jacob Ved-sø og hustru Anna f. Schnack; gift (18/3 1910) m. Nora f. Jensen, f. i Kbhvn.

Præliminæreks. (Køge); maskinarbejder; forsk, maskinisteksaminer, sejlede som maskinmester; ansat u. Kbhvns kommune 1910-48.

Forsk. tidl. hverv indenfor arbejderbevægelsen, se årgang 1934; medl. af bestyrelsen for Hovedstadens Brugsforening 1932-56, af repræsentantskabet for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1949-57, af kontrolkomitéen for den socialdemokratiske presse 1935-51 og af bestyrelsen for Arbejdernes Fællesbageri 1938; borgerrepræsentant 1929-54; medl. af Kbhvns skoledirektion 1938-54; formand for byplanudvalget 1938-54; medl. af trafikkommissionen 1944 og af bestyrelsen for Bispebjerg kulturcentrum 1945; vurderingsformand for Utterslev skyldkreds 1932-37 og for Voldkvarterernes 1937-56; medl. af han-delsdelegationen til forhandling med England 1932-33; medl. af bestyrelsen for Dansk-Engelsk Selskab 1933.

Har skrevet: Jordspørgsmaalet (1925); Danmarks Industri (1928); Regnskabslære (s. m. revisor Nordland, 1928); Samfundskundskab (s. m. E Dige, 1930); Da England blev Verdens Værksted (1931); Danmark det folkestyrede Land (1934); Fra Smedie til Storbedrift (1940); artikler i forsk, tidsskrifter og dagblade.

Adresse: Brønshøj Kirkev. 59,

Kbhvn. Brh.

WEEL Arne teaterdirektør; f. 15/1 1891 i Århus; søn af fuldmægtig ved statsbanerne Halvor Weel (død 1914) og hustru Nathalia f. Willemann (død 1933); gift (25/8 1947) m. skuespillerinde Karen Marie Løwert, f. 27/1 1918 i Kbhvn., datter af telegrafkontrollør Cai Løwert (død 1950) og hustru Ellen f. Gliising.

Debuterede på Den frie Scene 30. okt. 1908; ved Dagmarteatret 1909-11; ved Casino 1911-12; atter ved Dagmarteatret 1912-14; ved Scala-Teatret 1914-25; till. ved Det lille Teater 1921-22; ved Nelson Teatret i Berlin 1926-27; gæstespil på forsk, kbhvnske teatre, i Stockholm, Gøteborg, Oslo, Bergen og i de danske og norske provinser; optrådt i films ved filmsselskaber i Kbhvn., Stockholm og Berlin; direktør for Riddersalen 1930-33, 1940-41 og sommeren 1947, for Nørrebros Teater 1933-35; Danmarkstournéer 1935-36; i direktionen for Det ny Teater 1936-37; direktør for Dagmar-Teatret sommeren 1942 og for Frdbg. Teater sommeren 1949; har iscenesat 17 film (16 danske og 1 svensk) for hhv. Asa og Palladium; leder af Danmarkstournéer 1944-52; direktør for Allé-Scenen fra 1952.

Formand for Skuespillerforeningen af 1879, 1940-43.

Udenl. orden: F.O.A.

Adresse: Emil Slomanns V. 6, Kbhvn. F.

WEG Th. oldermand, fotograf; f. 9/8 1895 på Taasinge; søn af snedkermester H Eriksen og hustru f. Jørgensen.

Uddannet hos fotograf H Steffensen, Svendborg; assistent hos Vald. Poulsen, Hauerslev, Neuhaus og Elfelt; chefoperatør og tekn. leder hos Kehlet; tekn. leder af A/S Polyfoto 1932, direktør 1943-51; etableret egen virksomhed 1951; studierejser til Tyskland, Belgien og Sverige.

Formand for Dansk Fotografisk Forening og medl. af bestyrelsen for foreningens fagskoler; oldermand for Kbhvns Fotograflaug; formand for Fotograffagets Fællesudvalg og for dets svendeprøvekommission samt for udvalget til administration af Dansk Fotografisk Forenings stiftelser, legater m. m.; præsident for Nordisk Fotograf forbund; medl. af hovedbestyrelsen for Håndværksrådet. Kgl. svensk hoffotograf.

Adresse: Tordenskjoldsg. 1, Kbhvn. K.

WEGENER Carl Christian provst, sognepræst, R.; f. 13/6 1894 i Viby på Fyn; søn af biskop Caspar Fr. J Wegener (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Nathalie f. komtesse Ahlefeldt-Laurvigen (død 1913); gift (2/12 1921) m. Esther W., f. 25/9 1896 i Kbhvn., datter af figurmaler Luplåu Janssen (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Marie f. Borup (død 1932).

Student (Metropolitanskolen) 1912; studerede medicin 1912-14; cand. theol. 1920; sognepræst i Skibet 1921-33; till. valgmenighedspræst i Vejle 1927-33; sognepræst i Kværndrup 1933-48; provst for Sunds herred 1937-48; sognepræst ved Christiansborg slotskirke fra 1948.

Medl. af bestyrelsen for Grundtvigsk landskonvent 1926-41 og for foreningen Norden's Svendborg afd. 1947-48; formand for Sunds herreds præstekonvent 1938-48.

Adresse: Strandg. 24, Kbhvn. K.

WEGENER Ejnar fh. kontorchef, R.DM. p.p.; f. 19/5 1887 ved Strandmøllen; søn af papirarbejder Chr. Wegener (død 1927) og hustru Larsine f. Svendsen (død 1945); gift 1. gang (1914) m. Camilla W., f. Simonsen, død 1942; 2. gang (1943) m. Vera W., f. Brinkmann, f. 8/8 1910.

Student (Horsens) 1906; cand. polit. 1912; assistent i arbejderforsikrings-rådet s. å., fuldmægtig 1916, afdelingschef 1919; kontorchef i arbejdsdirektoratet og chef for direktoratets kontor for arbejdsløshedsforsikring 1922-32; kontorchef u. arbejderforsikrings-rådet (nu direktoratet for ulykkesforsikringen) 1932-57.

Tilforordnet (suppleant) ved invalide-forsikringsretten 1933-57; medl. af skatterådet for Gentofte skattekreds fra 1934, af Kbhvns amtsråd 1945-46 og af Kbhvns amts skoledirektion 1945-46; formand for de i h. t. Gentofte kommunes vejvedtægt af stiftamtet fra 1944 nedsatte overtaksationskommissioner.

Har bl. a. skrevet afsnit af Haandbog i Arbejdsløshedslovgivningen (1925) og af Arbejdsløshedslovgivningen i Danmark gennem 25 Aar (1932).

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Eivindsv. 50, Charlottenlund.

WEGENER-CLAUSEN Thorkild ambassaderåd, R1.; f. 17/4 1908 i Århus; søn af direktør, konsul August Clausen (se denne); gift m. journalist Agnethe Try-de, f. 1/10 i Ågerup, datter af grosserer Viggo Boserup (død 1931) og hustru Else f. Volkersen.

Student (Schneekloths skole) 1927; cand. jur. 1934; sagførerfuldm. 1934-35; fg. sekretær i landbrugsministeriet 1934, i udenrigsministeriet 1935, sekretær smstds 1937, vicekonsul i Hamborg 1938, atter sekretær i udenrigsministeriet 1942; fg. fuldmægtig 1943, vicekonsul og handelssekr. i London 1945, fuldmægtig i udenrigsministeriet 1949, kontorchef 1951; konsul ved generalkonsulatet i New York 1953; ambassaderåd i Oslo 1955.

Medl. af Studenterforeningens repræsentantskab 1930-31; medl. af komitéen for Allied Circle, Green Street, London, som Danmarks repræsentant 1948-50.

Har skrevet kronikker og artikler i forsk, dagblade, særlig om politiske og juridiske emner.

Adresse: Den danske ambassade,

Olav Kyrresgate 7, Oslo, Norge.

WEGNER Hans J arkitekt; f. 2/4 1914 i Tønder; søn af skomagermester Peter Wegner og hustru Nicoline f. Lausen; gift (9/11 1940) m. Inga W., f. 12/1 1919 i Århus, datter af tapetserer Søren Helbo (død 1930) og hustru Kristine f. Andersen (død 1956).

Udlært som snedker 1931; uddannet som møbeltegner på Kunsthåndværkerskolen i Kbhvn. 1936-38; konduktør ved opførelsen af Nyborg folkebibliotek 1939 og Århus rådhus 1940-43; selvstændig arkitekt i Århus 1943-46, i Kbhvn. fra 1946; lærer ved Kunsthåndværkerskolens møbelskole 1946, tilsynsførende med undervisningen 1953; ud-stillingsarkitekt for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk 1949, 1950, 1951 og 1952.

Har tegnet møbler til Kbhvns Sned-kerlaugs møbeludstillinger; medl. af Akademisk Arkitektforening 1944.

Er med kunstindustrielle arbejder repræsenteret på udenl. og danske museer, bl. a. Museum of modern Art, New York, Rohsska konstsløjdmuseet, Gøteborg, The National Gallery, Melbourne samt i Kunstindustrimuseet, Kbhvn.

Tildelt Frederik Lunning-prisen 1951; Grand Prix på Triennalen i Milano 1951, æresdiplom og guldmed. på samme 1954; Eckersberg-medaljen 1956; Dansk Købestævnes årsmedalje 1956; studiereise til USA og Mexico 1953.

Adresse: Søndersøv. 30, Gentofte.

VEISEL Stig professor, dr. phil.; f. 19/4 1898 i Korsør; søn af stationsforstander B C Veibel (død 1929) og hustru Vilhelmine f. Petersen (død 1928); gift m. Ellen V., f. 20/9 1902 i Hadsund, datter af læge Christen Kirk (død 1938) og hustru Johanne f. Andersen.

Student (Nykøbing F.) 1915; cand. po-lyt. (fabriking.) 1920; assistent ved universitetets kemiske laboratorium s.å.; dr. phil. 1929; studieophold i Berlin (Rockefeller-stipendiat) 1930-31; amanuensis ved Kbhvns universitet 1931; tilt. lektor i organisk kemi ved Danmarks tekniske højskole 1932; professor i organisk kemi ved højskolen 1944.

Formand for Studentersamfundet 1932-33; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943; formand for Danske kemiske Foreningers Fællesråd for internationalt Samarbejde 1946 og for Kemisk Forening 1947-50; kasserer i Danmarks internationale Studenterkomité 1948; formand for Dansk-Tjeko-slovakisk Selskab 1953; medl. af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1955.

Litterære arbejder: Vejledning i organiske stoffers identifikation (1926, 1937, 1947); Studier over Nitreringspro-cessen (disputats, 1929); Sophus Claus-sen-bibliografi (s. m. Poul Uttenreitter, 1927); Kemiens historie i Danmark (1939); Dansk kemisk Bibliografi 1800-1935 (1943); Organisk kemi (1951); The Identification of Organie Compounds (1954); afhandlinger i Videnskabernes Selskabs Meddelelser og i udenl. kemiske og biokemiske fagtidsskrifter.

Adresse: Enighedsv. 4, Charlottenlund.

WEIDING Lily skuespillerinde; f. 22/10 1924 i Kbhvn.; datter af bassist Paul Weiding og hustru Marie f. Gaarsdal; gift 1. gang (1945) m. skuespiller Sigfred Johansen (død 1953, se Kraks Blå Bog 1953); 2. gang (1954) m. skuespiller Mogens Wieth (se denne).

Debuterede uden uddannelse jan. 1942 på Frdbg. Teater i »Vor By«; på Det kgl. Teaters elevskole 1943-45; skuespillerinde ved Det kgl. Teater 1945-47, derefter ved forsk, teatre, bl. a. Riddersalen, Frdbg. Teater og Det ny Teater; desuden film- og radioarbejde.

Modtog Gosta Ekmah-prisen 1950, Teaterpokalen og Holger Gabrielsens Æres-legat 1956

Adresse: Frdb. Allé 40, Kbhvn. V.

WEIHE Valdemar fabrikant, R.DM.p.p.; f. 25/1 1885 i Kbhvn.; søn af kaptajn, fabrikant L Weihe (død 1913, se Kraks Blå Bog 1912) og hustru Angelica f. Bodin (død 1923); gift (26/5 1911) m. Johanne W., f. 26/2 på Frdbg., datter af rodemester C Brinck-Rasmussen (død 1913) og hustru Pouline f. Schmidt (død 1926).

Udgået fra Jessens latin- og realskole; uddannelse som mekaniker; på Teknisk skole og på handelsskoler; ansat på Dansk Lakfernisfabrik 1905, prokurist 1912, leder af fabrikken 1913, eneindehaver af samme 1919, medindehaver fra 1952; overtog 1914 Lakfabri-ken Meier & Hansen's Eftf., der 1915 sammensluttedes med Dansk Lakfernisfabrik; medindehaver af firmaerne Poul Weeke & Co. og Weihe & Weeke fra 1952.

Medl. af bestyrelsen og sekretær for Kbhvns Farvehandlerforening 1920-35; næstformand for sammes arbejdsgiver-afd. for fabrikanter og grossister 1921 -25, formånd 1925-35; medleder af malerfagets importudvalg 1932-45; formand for Brancheforeningen for Lak og Farveindustri 1935-48, derefter æresformand; branchens repræsentant i fl. udvalg u. direktoratet for vareforsyning i krigsårene 1939-45; medl. af linolie-udvalget 1941-53 og af fællesudvalget vedr. kemikalier m. v. 1947-48; Industrirådets repræsentant i udvalget vedr. olieplanter 1941-48; medl. af Industrirådet fra 1948; administrator for firma Hostmann-Steinbergs grafiske Farvefabrik A/S u. administration fra 1945, senere likvidator til 1948; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Lak- og Farveindustriens forskningslaboratorium 1946-48; ærespræsident for de finske norske og svenske farve- og iakfabrikantforeninger 1956.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Kochsv. 19, Kbhvn. V.

WEIKOP Ove borgmester, fh. handelsminister, K.p.p.; f. 21/4 1897 i Kbhvn.; søn af grosserer Hans Weikop (død 1937) og hustru Kristine i. Andersen (død 1956); gift (30/7 1918) m. Emmy W., f. 6/10 i Kbhvn., datter af slagtermester H Hansen.

Prokurist i A/S Østerbros Messe 1916 -18; indehaver af firmaet Østerbros Messe 1918-51; grossererborgerskab 1918; medindehaver af firmaet Ove Weikop & Søn 1945-51; rådmand for magistratens 5. afd. 1941-50; minister for handel, industri og søfart i ministeriet Erik Eriksen 1950-51; borgmester for magistratens 1. afd. 1951.

Medl. af bestyrelsen for Manufakturhandler-Foreningen i Kbhvn. fra 1930. formand 1934-37; næstformand i Dansk Textil Union 1931, formand 1936-37 og 1938-50; medl. af Købmandsrådets komité 1932-37, næstformand 1936-37; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation 1933-41 og af sø- og handelsretten 1940 -51; medl. af bestyrelsen for A/S Mogensen & Dessau 1940-50 og 1952-54 (formand 1946-50), for A/S Otto Piper 1941-50 (formand 1944-50) og for A/S Forsikringsselskabet Codan fra 1955; næstformand for Telefonabonnenternes repræsentantskab 1944-50; medl. af folketinget (Det kons. Folkeparti) fra 1947, af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank i 1950 og fra 1953; formand for Kbhvns kommunebiblioteker 1951, for Det tekniske Selskabs skoler 1951, for Kbhvns skoledirektion 1951, for direktionen for Kbhvns maskinsko-le 1951, for Kbhvns ungdomsskolenævh 1951 og for bevillingsnævnet for beværterbevillinger i Kbhvn. 1951; medl. af bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse 1951, for Teknologisk institut 1951, for Ny Carlsberg Glyptotek 1951 og for statens og kommunens kursus til studentereksamen 1951; medl. af overbevillingsnævnet 1952 og af Kbhvns havnebestyrelse 1955.

Udenl. orden: N.O.N.2.

Adresse: Østerbrog. 142, Kbhvn. Ø.

WEILBACH Else sekretær, inspektør kgl. belønningsmed. i guld m. krone; f. 26/8 1890 i Kbhvn.; datter af grosserer, fabrikant J S V Weilbach (død 1925, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Charlotte f. Bagger (død 1933); gift (1917) m. stabsintendant H A Tamboe (ægteskabet opløst 1921).

Assistent ved Charlottenborgudstillingen 1908-17 og 1921-30; inspektør og sekretær smstds fra 1930; forretningsfører i tombolakomitéen fra 1933..

Udenl. ordener: Le.S.5.; Po.F.K.l.

Adresse: Niels Juels G. 6, Kbhvn. K.

WEILBACH Philip Carl kommandør, R. DM., HTS.p.p.; f. 6/10 1900 i Kbhvn.; søn af oberst Philip Bjørnstjerne Weilbach (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Gudrun f. Schousboe (død 1952); ugift.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1918; sekondløjtn. 1922; søløjtn. 11923; kaptajnløjtn. 1932; orlogskapt. 1939; kommandørkapt. 1947; kommandør 1951; undervandsbådschef 1928-32 og 1933-38; adjutant hos H.k.H. kronprinsen 1938-45; chef for Bornholms marinedistrikt 1945-47; chef for fregatten »Niels Ebbesen« 1947; tjenstg. i marinestaben 1947-50; chef for kongeskibet »Dannebrog« 1950; afdelingschef i forsvarsstaben 1950.

Formand for Søe-Lieutenant Selskabet 1936-38; medl. af bestyrelsen for Sø-officersforeningen 1949-55.

Udenl. ordener: Fi.H.R.32.; N.St.0.22.; S.Sv.31.

Adresse: Rosenv. Allé 40 B, Kbhvn.Ø.

WEILSKOV Erik direktør; f. 3/6 1901 i Nykøbing M.; søn af kaptajn, bogtrykker H C F Weilskov (død 1929) og hustru Gudrun f. Houmann; gift (25/1 1930) m. Esther W., f. 11/2 1909 i Kbhvn., datter af restauratør Hans Poulsen (død 1946) og hustru Emilie f. Pless.

Merkantil uddannelse i Danmark og USA; illustrator ved forsk, blade og forlag; reklamechef ved fl. virksomheder i ind- og udland 1924-36 (bl. a. ved Dagbladet Politiken, Stockholms Tid-ningen, Erwin Wasey, London); eget reklamebureau i Kbhvn. 1936-38; ak-kvisitionschef ved Politiken 1939, un-derdir. smstds 1946-50; adm. direktør for Dagens Nyheder (Nationaltidende) 1950-56. Udgiver og ansvarlig redaktør af tidsskriftet Erhvervsliv; udgiver af tidsskriftet Jæger og Fisker; ansvarlig redaktør af Mandens Blad.

Formand for Danske Salgslederes Fællesråd 1950-52; medl. af bestyrelsen for A/S Bladkompagniet 1950-56, for Dansk Pressemuseum fra 1954, for Salgs- og Reklameforeningen, Kbhvn. fra 1948, for Forenede Tidsskrifters Forlag A/S fra 1950; pressens repræsentant i indenrigsministeriets reklamenævn u. sundhedsstyrelsen fra 1955; medl. af repræsentantskabet for Landsforeningen for Mentalhygiejne; Danmarks repræsentant i Det internationale Handelskammers International Council of Adverti-sing.

Adresse: Ridehusv. 14. Gentofte.

WEINOLD Ernst direktør, hotelejer, R. p.p.; f. 24/8 1888 i Kbhvn.; søn af fh. lagerforvalter Niels Jensen og hustru Faldine f. Weinholt; gift (5/3 1916) m. Olga W., f. 25/12 1895, datter af stabsofficiant Alex Dalgaard og hustru Hansine D.

Uddannet på Hotel Bristol, Hotel d'Angleterre og på hoteller i Berlin, London, Paris og i Schweiz; ansat på Hotel Bristol til 1917; på Hotel Cosmo-polite til 1923; indehaver af Restaurant Gamma 1923-34 og af Weinolds Selskabslokaler 1923-34; direktør for Skagens Badehotel, Grenen i 1927 og leder af Kurhotellet på Fanø 1930-36; forpagter af Grand Hotel, Kbhvn. 1936; ejer af Grand Hotel og Hotel Regina fra 1937 samt af Hørsholm Hotel 1949-55.

Medl. af bestyrelsen for Selskabsværternes Forening 1924-36 (formand 1928-36) og for Restauratørforeningen for Kbhvn. og Omegn fra 1932 (formand 1934-44); formand for Fællesudvalget for Hotelvært- og Restauratørforeninger for Storkbhvn. 1935-37 og for restaura-tørafd. indenfor Centralforeningen af Hotelværtforeninger og Restauratørforeninger i Danmark fra 1936, formand for nævnte centralforening 1938-46; formand for Hotel- og Restaurationsfa-genes Fællesudvalg til 1946; fh. præsident for Nordiske Hotel- og Restaurant-Forbund; medl. af bestyrelsen for International Hotel Association, for A/S Marienlyst Kur- og Søbad 1943-48 og for Hotel- og Restaurationsbranchens vedligeholdelses- og fornyelsesfond 1945-51; formand for bestyrelsen for Mineralvandsfabrikken »Sifon« A/S; statens tilsynsførende med andelsselskabet Hotel »Dybbøl Banke«; medl. af bestyrelsen for A/S De Danske Forsvarsbrødres Byggeselskab og af domstolen i samme selskab; æresmedlem af Selskabet De danske Forsvarsbrødre.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; S.V.31.

Adresse: Reventlowsg. 4, Kbhvn. V.

WEINREICH Gustav direktør, R.; f. 12/10 1886 i Kbhvn.; søn af tapetserermester Emil Weinreich (død 1941) og hustru Bolette f. Sivertsen (død 1893); gift (2/7 1909) m. Hertha W., f. 21/11 1885, datter af pensionist Jørgen Jørgensen og hustru Kirsten f. Hansen (død 1934).

Uddannelse i firmaet Larsen & Andersens Møbelsnedkeri, Kbhvn. og på Teknologisk institut; selvstændig mester 1909-17; leder af A/S Lysberg & Hansens møbelfabrik 1917; startede Møbelfabrikken Normina 1928, direktør og medl. af bestyrelsen for A/S Normina.

Oldermand i Billedskærerlauget 1935-52, derefter æresoldermand; medl. af bestyrelsen for Håndværkerforeningen og for stiftelsen Alderstrøst; formand for billedskærerfagets lærlingeudvalg.

Adresse: Dronninggårds Allé 37, Holte.

WEIS Flemming organist, komponist, R.; f. 15/4 1898 på Frdbg.; søn af lektor August Weis (død 1921) og hustru Marie f. Erdmann (død 1953); gift (6/5 1927) m. Ingeborg Marianne W., f. 20/2 1902 på Frdbg., død 1955, datter af overretssagfører Isidor Trier og hustru Johanne f. Grundtvig (død 1939).

Student (Metropolitanskolen) 1916; organisteks. 1920; afgangseks. fra Hochschule der Musik, Leipzig, 1923; organist ved Annakirken 1929; musikanmelder ved Dagens Nyheder (Nationaltidende) 1953.

Medl. af bestyrelsen for Det unge Tonekunstnerselskab fra 1926, i fl. perioder næstformand, formand 1942-56; medl. af Musikrådet og af Kodas vurderingsråd; næstformand i Dansk Komponistforening 1956; medl. af bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik; tildelt det Anckerske Legat 1942, Kodas belønningspris 1949 og Dansk Komponistforenings Jubilæumslegat 1953.

Har komponeret en række orkester-, kammermusik- og vokal-værker.

Adresse: Gotfred Rodes V. 20, Charlottenlund.

WEISHAUPT Johannes boghandler; f. 16/5 1887.

Lærling i Hempelske Boghandel i Odense 1902, medhjælper 1905, medindehaver 1920. eneindehaver 1930; overtog Miloske Boghandel og Forlag 1922.

Medl. af bestyrelsen for KFUM i Odense 1911-30, af foreningsrådet for KFUM, Odense 1930, af bestyrelsen for KFUM's seminarium 1919, for Etatsraad Wilhelm Petersen og Hustrus Legat 1924, for Odense Understøttelsesforening 1935, formand 1939 og for Den danske Provinsboghandlerforening 1929-36, formand 1934-36; formand for Odense Boghandlerforening 1923; værge for Odense domkirke, Set. Knuds kirke 1934.

Adresse: Carl Baggers Allé 2 A,

Fruens Bøge.

VEISTRUP Peter kontorchef; f. 26/9 1902 på Stenløse Mølle, Fyn; søn af landstingsmand Johannes Vejstrup (død 1940, se- Kraks Blå Bog 1940) oh hustru Margrethe f. Andersen (død 1932); gift (24/7 1929) m. Elisabeth (Lis) V., f. 13/8 1906 i Kbhvn., datter af forretningsfører Julius Eskildsen (død 1938) og hustru Caroline f. Jensen (død 1954).

Uddannet ved landbrug; på Dalum landbrugsskole 1920-21;landbrugskand.1924; lærer ved Næsgaard agerbrugsskole 1924-25; assistent på Det , landøkonomiske Driftsbureau 1925-26; elev på Fircroft College ved Birmingham i 1926; studieophold på landbohøjskolen i Berlin og i Zurich 1926-27; sekretær i overskyldrådet 1928; fuldmægtig i statens lignings-direktorat (afd. f. grundskyld og ejendomsskyld) 1938, ekspeditionssekr. 1943, kontorchef 1945. Medl. af landbrugsministeriets boniteringskommission 1949.

Formand for Radikal Ungdoms Landsforbund 1928-31; medl. af Det radikale Venstres hovedbestyrelse og forre'i'ngs-udvalg; partiets kandidat ved en række valg siden 1B32; formand for Kbhvrs-kredsen af Forening for Forenede Nationer i 1951, medl. af foreningens hovedbestyrelse i 1952, formand 1956; medl. af den danske UNESCO-nationalkommission 1955; formand for Frit Oplysningsforbund 1951-52; medl. af arbejdsministeriets ungdomsudvalg fra 1938.

Har skrevet: Samfundet og Jorden (1933); Dansk Militærpolitik i det 20 Aarhundrede (1945); Det radikale Venstre og Retsforbundet (1949) samt fl. afsnit i bogen Socialliberale Tanker i Dansk Politik (1950).

Adresse: Beringsv. 4, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Bildsø Strand pr.

Slagelse.

WEITEMEYER R E fh. kontorchef, R. DM.; f. 4/4 1889 på Frdbg.; søn af professor Harald Weitemeyer (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Amalie f. Weitemeyer (død 1913); gift (15/4 1920) m. Margit W., f. 2/8 1894 i Århus, datter af intendant A Andersen (død 1897) og hustru f. Rahr (død 1897).

Student (Schneekloths skole) 1907; cand. polit. 1915; telegrafist i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 1908-10; assistent i overformynderiet 1912-18; assistent i statsbanernes hovedrevisorat 1918; fuldmægtig 1919; fuldmægtig i finansministeriets 2. hovedrevisorat 1927, ekspeditionssekr. 1931, kontorchef 1934-54.

Redaktionssekr. ved Traps Danmark 4. udg. (1922-28); revisor i statens telefontilsyn 1932-56 og i teleteknisk forskningslaboratorium fra 1954.

Adresse: Kildegårdsv. 12 B, Hellerup.

WELDINGH Helge direktør, civilingeniør; f. 10/3 1906 i Randers; søn af organist og lærer Niels Andersen (død 1945) og hustru Ida f. Weldingh; gift (24/4 1931) m. Gerda W., f. 3/5 1908, datter af ingeniør F E Riemann og hustru Ingeborg f. Jensen.

Student (Randers) 1924); cand. polyt. 1930; ansat ved A/S Vølund s. å., ved Andelsselskabet Sønderjyllands Højspændingsværk 1931, ved Kbhvns belysningsvæsen 1933, ved Århus belysningsvæsen 1936, ved Odense kommunale elværk 1943 og ved I/S Fynsværket 1950; direktør for I/S Midtkraft, Århus fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Fyns Ingeniørforening 1948-53.

Adresse: Kragelunds Allé 20, Højbjerg.

WELLEJUS Bent landsretssagfører, direktør; f. 5/11 1914 i Odense; søn af provst Harald Wellejus (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Petra f. Andersen (død 1954); gift (24/9 1944) m. Bodil W., f. 2/3 1920 i Kbhvn., datter af civilingeniør Axel Schaldemo-se (død 1933) og hustru Lili f. Matthis-sen (død 1953).

Student (Odense katedralskole) 1933; manuduktør; cand. jur. 1944; sagfører i Kbhvn. 1947, landsretssagf. 1949; till. direktør for foreningen Norden i Danmark fra 1956.

Formand for Konservative Gymnasiaster og næstformand for Konservative Studenter til 1936; medstifter af landsforeningen Det frie Nord 1939, medl. af sammes forretningsudvalg 1939-45, af foreningen Nordens hovedbestyrelse 1945-56 og af styrelsen for Norden's Kbhvns afd. fra 1945 (næstformand fra 1956); formand i bestyrelsen for Ejen-domsakts. Bretagne, Hørsholm; medl. af direktion eller bestyrelse i fl. a. ejendomsaktieselskaber.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; N.H.VIIFr.M.

Adresse: Villa Benbo, Bolbrov. 42,

Rungsted Kyst.

WELLEJUS Theodor redaktør, R.; f. 11/1 1889 i Randers; søn af toldforvalter Eduard Wellejus (død 1909) og hustru Matthea f. Sørensen (død 1935); gift (6/6 1914) m. Ingeborg W., f. 9/6 1885 i Nyborg, datter af barber Chr. Rade-macher (død 1903) og hustru f. Hansen (død 1944).

Redaktionssekr. ved Nyborg Avis 1906 -08, Svendborg Amtstidende 1908-11 og Nakskov Tidende 1911-18; redaktionssekr. ved Roskilde Dagblad 1918, medredaktør 1920, ansvarsh. redaktør 1922 -27; redaktør af Viborg Stifts Folkeblad fra 1927.

Formand for Viborg Bys Venstreforening; folketingskandidat i Viborg amt 1943; medl. af byrådet 1937-46 og fra 1950, viceborgmester 1943-46 og fra 1950; medl. af Købstadsforeningens repræsentantskab 1937-46, af bestyrelsen for Sammenslutningen af Købstædernes sociale udvalg 1943-46 og 1950-54 og for Folkelig Universitetsforening; præsident for Viborg Rotaryklub 1937; formand for Venstres pressebureau; medl. af bestyrelsen for Venstres Redaktørforening; medl. af distriktsudvalget for hjemmeværnet i Viborg amt, af bestyrelsen for journalistkursus ved Århus universitet og af Grønlandskommissio-nens underudvalg ang. kirke, skole, radio og presse.

Har skrevet: Sætternissen (1940); End er der Sang i Skoven, Biografier af danske Tonekunstnere (1941); Trykfejl (1954).

Adresse: Viborg.

VELLING A J kredsdyrlæge, R.; f. 30/8 1891 i Hornbæk ved Randers; søn af gårdejer, sognefoged Jens A Velling (død 1942) og hustru Ane Sophie f. Lerche (død 1938); gift (4/5 1924) m. Maria V., f. 7/7 1901 i Hornbæk ved Randers, datter af gårdejer Kr. Moesgaard og hustru Trine f. Poulsen.

Dyrlægeeks. 1916; assistent- og vikarstillinger til 1919; assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles med. og kir. klinik til 1926; prakt. dyrlæge og kødkontrollør i Randers 1926-42; kredsdyrlæge fra 1935; medl. af det veterinære sundhedsråd fra 1941.

Formand for Dyrlægeforeningen for Randers og Omegn 1932-33; medl. af bestyrelsen for Den danske Dyrlægeforening 1933-36.

Har skrevet: Tuberkulinprøver hos Kvæg (s. m. prof. Oluf Bang, 1922); Tandrækkens Forhold og Tandslidet hos Hesten (1925), begge i den kgl. veterinær- og landbohøjskoles årsskrift; desuden mindre tidsskriftartikler.

Adresse: Viborgv. 13, Randers.

WENCK Hans legationsråd, R.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 23/10 1892 i Helsingør; søn af oberstløjtnant Emil G C Wenck (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Fanny f. Quist (død 1935); gift (28/2 1924) m. Haldis W., f. 20/8 1904 i Oslo, datter af direktør, ingeniør Aage Kvenild (død 1955) og hustru Agnes f. Jacobsen (død 1957).

Premierløjtn. i artilleriet 1912; afsked efter ansøgning 1919; kst. sekretær i udenrigsministeriet 1921, fuldmægtig 1939; leder af udenrigsministeriets oplysningskontor på Verdensudstillingen i Bruxelles 1935; medl. af den danske militærmission ved den allierede kontrolmyndighed i Tyskland 1946; legationssekr. (legationsråd) ved gesandtskabet i Helsingfors 1948; til tjeneste i udenrigsministeriet 1950.

Udenl. ordener: B.K.4.; Fi.L.22.; F.Æ.L.5.; I.Kr.4.

Adresse: Ole Olsens Allé 8, Hellerup.

VENDELBO JENSEN Jørgen malermester, oldermand; f. 4/10 1902 i Holbæk; søn af bagermester Carl Anders Vendelbo Jensen (død 1944) og hustru Anna f. Hansen (død 1922); gift (6/12 1929) m. Esther V J., f. 21/5 1906, datter af malermester, oldermand Knud Stensier-Thomsen (død 1947) og hustru Agnes f. Sørensen (død 1951).

Oprindelig uddannet som maskinarbejder; alm. maskinisteks. 1925; arbejdet i autobranchen; indehaver af Faxe Motor Compagni 1928-36; i malerlære, svendeprøve (bronzemed.) 1938; gennemgået Teknisk skole og Teknologisk instituts mesterkursus; interessent i malerfirmaet Stensier-Thomsen 1939, bestyrer af samme 1942, eneindehaver fra 1948.

Formand for Malermesterforeningen i Gentofte Kommune 1949-56; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Maler-laug 1948-53, bisidder 1953-56, oldermand fra 1956; medl. af svendeprøvekommissionen i Kbhvns amtrådskreds fra 1953, skuemester smstds 1949; formand for malerfagets fællesudvalg 1956; medl. af bestyrelsen for Landsforeningen af danske Malermestre 1956, formand 1957, af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1956, af Håndværksrådet 1956, af bestyrelsen for Håndværkerforeningen 1956 og for De danske Maleres forsøgsstation 1956.

Adresse: Stænget 20-22, Gentofte.

Sommerbolig: Eremitv. 7, Højstrup

pr. Helsingør.

VENDSYSSEL Adolph direktør, mag. scient, R1.; f. 31/8 1886 i Hjørring; søn af konsul, fiskeeksportør K M Vendsyssel (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Franziska f. Han-semann (død 1922); gift 1. gang (27/11 1913) m. Gerda V., f. 9/5 1892 i Kbhvn., død 1946, datter af snedkermester C Kampmann Lassen (død 1916) og hustru Anna f. Kofoed (død 1931); 2. gang (20/2 1952, ægteskabet opløst) m. Conny V., f. 5/5 1903 i Munkbjergby, datter af boelsmand Axel Petersen og hustru Johanne f. Olsen.

Mag. scient. (matematik) 1908; adm. direktør for A/S Vendsyssel Packing Co., Kbhvn. og USA fra 1923; Président du Conseil for Maison Vendsyssel, S. A., Bruxelles; Administrateur i Vendsyssel S. A., Paris.

Formand for Danmarks Fiskehandels-og Havfiskeriforening fra 1933; medl. af fiskerikommissionen af 27. nov. 1935, af Fiskerirådet 1938-53 og af fiskeriministeriets eksportudvalg; næstformand i Fiskerirådet fra 1954.

Adresse: GI. Strand 42, Kbhvn. K.

WENDT C J overingeniør, R.; f. 4/9 1904 i Kbhvn.; søn af ekspeditionssekretær A Wendt (død 1928) og hustru Emmy f. Nielsen (død 1948); ugift.

Student (Sehneekloths skole) 1922; cand. polyt. 1928; ingeniør ved Laur. Knudsens mekaniske Etablissement s. å., ved Kbhvns Telefon Akts. 1929, afde-lingsing. smstds 1947, overing. og chef for selskabets driftsafd. 1948.

Svagstrømsredaktør ved »Elektroteknikeren« 1941-47; medl. af hovedbestyrelsen for foreningen Den frivillige Luftmeldetjeneste 1949-52, af telefon-fordelingsnævnet 1948-57, af Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentantskab, af Civilforsvarsforbundets landsråd 1951, og af det af telefontilsynet nedsatte automatiserings- og transmissionsudvalg 1956.

Adresse: Madvigs Allé 12, Kbhvn. V.

WENDT Frantz Wilhelm Kjerulff generalsekretær, R.p.p.; f. 24/2 1905 på Hørbygaard ved Holbæk; søn af godsinspektør Hans Wendt (død 1944) og hustru Nitetis f. Kjerulff (død 1952); gift (14/2 1930) m. Elizabeth (Eve) May W., f. 4/9 1902 i New York, datter af kontorchef, boghandler Viggo Conradt Eber-lin (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Jennie f. Green (død 1941).

Student (Herlufsholm) 1923; cand. mag. (historie og fransk) 1930; studieophold ved la Sorbonne 1925-26 og ved Harvard University 1930-31; undervis-ningsassist. i moderne historie og samfundskundskab ved Kbhvns universitet 1931-33, lektor 1935-43; sekretær ved Institutet for Historie og Samfundsøkonomi og leder af dettes historiske afd. 1936-44; direktør i foreningen Norden 1943-53 og for A/S Hindsgavl fra 1945; generalsekr. for Danmark i Nordisk Råd fra 1952.

Medl. af styrelsen for foreningen Norden 1941-43 og fra 1954, for A/S Hindsgavl fra 1944, for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi fra 1944 og for Femte Maj-Fonden i Goteborg 1946-54; medl. af repræsentantskabet for dansk sprognævn fra 1955.

Har bl. a. udg.: Haandbog i Danmarks politiske Historie fra Freden i Kiel til vore Dage (s. m. Povl Engelstoft, 1934); Den franske Revolution (en kildesamling, 1935); De Danskes Veje (1942); Folkets Røst i Danmarks Rigsdag (s. m. Victor Elberling, 1945); Rigsdagen 1915 -40 (i samlingsværket Den danske Rigsdag 1849-1949, II, 1951); redaktør af og medarbejder ved »Nordisk Samarbejde« 1954.

Udenl. ordener: N.H.VIIFr.K.; S.N.2.

Adresse: Ahlmanns Allé 11. Hellerup.

VENNDT Helge amtslæge; f. 16/3 1910 i Kbhvn.; søn af grosserer Th. Venndt (død 1936) og hustru Anna f. Olsen; gift (2/6 1945) m. Else V., f. 30/10 1919 i Århus, datter af fabrikant Johannes Nielsen og hustru Eleonora f. Nielsen (død 1923).

Student 1929; med. eks. 1936; em-bedslægeeks. 1946; studierejse til England 1936; kandidat ved Radiumstationen, Kbhvn. 1937-38 og ved Ortopædisk hospital, Kbhvn. i 1938; vidensk. assistent ved biokemisk institut, Kbhvn. 1938-40; kandidat ved Blegdamshospi-talet 1940-41, ved Sundby hospitals børneafd. 1941-42 og ved rigshospitalets med. afd. B 1942-43; assistent ved rigshospitalets med. poliklinik 1943-47, 1. assistent 1944; kandidat ved rigshospitalets psykiatriske afd. 1947; kst. amts-læge i Viborg 1947-48; amtslæge i Hjørring fra 1947.

Litterære arbejder: kliniske og biokemiske arbejder i Acta medica scan-dinavica, Ugeskrift for Læger og The Lancet.

Adresse: Hjørring.

WENZELL Victor direktør; f. 9/12 1913 i Durup; søn af forsikringsinspektør Fritz Wenzell (død 1954) og hustru Jeanne f. Nicolajsen; gift (1/7 1938) m. Inge W„ f. 17/9 1915 i Kbhvn., datter af direktør, oberstløjtnant Svend Wørmer (se denne) og hustru Nicoline f. Meyer (død 1919).

Student (Rungsted) 1932; cand. jur. 1937; sagførerfuldm. 1937-39 og 1941; landsretssagf. i Kbhvn. 1942-56; juridisk sekretær i Dansk Dampskibsrederifor-ening 1938, underdir. smstds 1949; adm. direktør for Dansk Dampskibsrede-riforening og for Søfartsrådet 1957.

Sekretær for fragtnævnet 1939-49 og i skibsfartsnævnet 1952; medl. af Erhvervenes Skatteudvalg 1945; medl. af kommissionen til revision af sømandsloven 1949, af kommissionen til revision af skibsregistreringslovgivningen 1952 og af finansministeriets udvalg for ekstraordinære afskrivninger m. v. 1952; teknisk rådgiver ved søfartskonferencen i Bruxelles og titulært medl. af Comité Maritime International 1952; medl. af hovedbestyrelsen for The International Shipping Federation og for Joint Maritime Commission indenfor International Labour Organisation 1955; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1957; medl. af bestyrelsen for Krigsfor-sikringen for danske Skibe 1957 og for Den Danske Sømandsfond 1957; medl. af Det Internationale Handelskammers Danske Nationale Komité, af Toldrådet og af repræsentantskabet for det tek-nisk-videnskabelige forskningsråd.

Adresse: Parkvænget 7, Charlottenlund.

WERDELIN-LARSEN Hans Henning bankdirektør; f. 30/4 1911 i Frederikssund; søn af jernstøber, fabrikant Hans L Larsen (se denne); gift (6/6 1937) m. Lilly W-L., f. 30/3 1913 i Kbhvn., datter af afdelingschef Christian Hjorth (død 1951) og hustru Karen f. Pedersen.

Student (Metropolitanskolen) 1929; cand. jur. 1934; studierejse til England og Tyskland 1934-35; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1935-36; assistent i Kbhvns Handelsbank 1937, fuldmægtig i bankens Gi. Torv afd. 1941, kontorchef 1945; direktør for Handelsbanken i Aarhus (Jydsk Handels- og Landbrugsbank) 1952.

Medl. af bestyrelsen for Universitets-samvirket i Århus, for lokalforeningen til Søfartens Fremme, for foreningen Norden's Århus afd., for A/S Korn-og Foderstof-Kompagniet, for A/S Hans L Larsen, Nyborg Jernstøberi og for A/S Det Danske Trælastkompagni.

Adresse: »Soria Moria«, Skaade Bakker pr. Højbjerg.

WERMUTH Niels kontorchef, R.; f. 2/2 1907 i Løgstør; søn af borgmester, bankdirektør T A Wermuth (død 1946, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Emma f. Hansen (død 1954); gift (14/1 1940) m. Inger W., f. 8/2 1915 i Kbhvn., datter af styrmand i DFDS Ivar Bøye (død 1934) og hustru Kristine f. Rasmussen.

Student (Aalborg) 1924; cand. jur. 1931; dommerfuldm. i Aabenraa og Herning s. å.; fg. sekretær i landbrugsministeriet 1932, sekretær 1933, fuldmægtig 1937, ekspeditionssekr. 1940, kst. kontorchef 1944; kontorchef i statens jordlovsudvalg 1945, i landbrugsministeriet 1946; medarbejder ved landsskatteretten 1939-50; sekretær for statens skovnævn 1950-54; medl. af og sekretær for kommissionen ang. udstykning af jorder tilhørende stiftelser m. v. 1949-56; formand for ankenævnet vedr. visse landbrugsejendommes brug 1952 og for overlandvæsenskom-missionen for Holbæk m. fl. amter 1954.

Medl. af bestyrelsen for brødkorns-kontoret for indenlandsk korn 1944-50 og for brødkorns-kontoret for udenlandsk korn 1945-49.

Adresse: Brøndumv. 3, Kbhvn. Vanl.

WERN Eigil ceremonimester, kammerherre, kommandørkaptajn, R\p.p.; f. 20/7 1912 på Tømmerupgaarden ved Mørkøv; søn af forpagter, landbrugskandidat Holger Wern (død 1946) og hustru f. Dons; gift (27/12 1938) m. Grete W„ f. i Horsens, datter af fabrikant Emil Madsen.

Student (Roskilde) 1930; søløjtn. II 1935, søløjtn. I 1936, kaptajnløjtn. 1940; undervandsbådschef og chef for søværnets dykkerskole 1941-48; lieute-nant R.N.R. i den engelske flåde 1944-45; orlogskapt. 1947; adjutant hos H. M. kongen 1948; kommandørkapt. 1951, i res. s. å., ceremonimester ved H.M. kongens hof 1951.

Medl. af direktionen for stiftelsen Bombebøssen 1957, af bestyrelsen for Foreningen til Søfartens Fremme og for Søofficersforeningen.

Udenl. ordener: F.Æ.L.3.; I.F.2*.; N.O.H.3.; N.St.0.31.; S.Kr.2.; S.N.21.; Stb. F.&G.S.; Stb.Kr.M.;Stb.Kron.M.E.II.; Stb. 1939-45 St.; Stb.V.4.;Æt.M.II.2.

Adresse: Hesselvang 9, Hellerup.

WERNER Hans fh. afdelingschef ved statsradiofonien, R.; f. 15/2 1894 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Johannes Werner (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Ellen f. Jantzen (død 1943).

Student (Østersøgades gymn.) 1913; mag. art. 1923; lærer ved kbhvnske skoler 1913-23; inspektør ved Dansk Skolescene 1924-26 og ved Arbejdernes Teater 1926-27; redaktør af tidsskriftet Teatret 1927-31; litterær konsulent ved statsradiofonien 1927. programsekr. 1931, afdelingschef 1937-49.

Litterære arbejder: Else (1916); Ludvig Holstein (1919); Sangerens Bog (1920); Solstrejf (1923); Dyveke (1928); T M Werner og hans Slægt (1931); Litteraturbilleder (1932); Godtfolk i Lilleby (1934); Ægteskab (1935); Fabler og Profiler (1935); Fogelberg og andre Atomer (1936); Hørespillet (1940); Tre Hørespil (1941); Michael Rondis Elskov (1944); Under mørke Skyer (1945); Mikrofonen har fri (1950).

Adresse: Hejreskovs Allé 26, Humlebæk.

WERNER Holger hovedkasserer i Danmarks Nationalbank, R.; f. 6/3 1898 i Kbhvn.; søn af apoteker L Werner (død 1942) og hustru Marie f. Bramsen; gift (26/12 1926) m. Minna W., f. 9/1 1905 i Fredensborg, datter af læge Chr. Holm (død 1937) og hustru Minna f. Hinné (død 1943).

Realeks. 1914; ansat i Laane- og Diskontobanken. Kbhvn. 1916-24, i Danmarks Nationalbank fra 1925, fuldmægtig 1941, kontorchef 1950, hovedkasserer 1953.

Adresse: Kajerødv. 32, Birkerød.

WERNER I Vilh. forretningsfører, borgmester, FM. i guld; f. 8/9 1881 i Skinnerup ved Thisted; søn af bogholder I Vilh. Werner (død 1901) og hustru Laura W. (død 1881); gift (11/5 1907) m. Marie Kirstine W., f. 23/8 1882, datter af arbejdsmand Ole Madsen og hustru Ane Kristine M.

Uddannet som maskinarbejder ved De forenede Jernstøberier i Århus; maskinarbejder ved A/S Allerups nye Maskinfabrik i Odense 1902-17; formand for Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbunds Odense afd. 1905-30; forretningsfører for dagbladet Fyns Social-Demo-krat 1931-45.

Medl. af bestyrelsen for Odense købstads svendehjem fra 1908 og for Samaritanen i Odense fra 1909; medl. af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforeninger i Odense fra 1913 og for Folkets Hus i Odense 1913-37 (formand i 17 år); medl. af Odense byråd fra 1917, borgmester fra 1937; medl. af repræsentantskabet for Kreditforeningen af Kommuner i Danmark fra 1935; formand for repræsentantskabet for Fyns kommunale Telefonselskab fra 1937; medl. af inspektionen for Gråbrødrekloster fra 1937 og af tilsynsrådet for Fyns Stifts Sparekasse fra 1939; formand for mød-rehjælpsinstitutionen for Fyns stift fra 1939; formand for Foreningen af købstadkommunale Elektricitetsværker 1941-54 og medl. af bestyrelsen for Den danske Købstadforening 1943-50; formand for Odense byorkester fra 1945; medl. af overbevillingsnævnet 1948-55 og af bestyrelsen for Arbejdernes Aktiebageri fra 1930 (formand fra 1945); formand for Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbaneselskab fra 1949; medl. af Storebælts-kommissionen 1952; medl. af hovedbestyrelsen for Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse fra 1953.

Adresse: Drewsensv. 6, Odense.

WERNER Knud overretssagfører; f. 12/1 1893 i Kbhvn.; søn af direktør Jean Werner (død 1938) og hustru Sofie f. Svendsen (død 1937); gift (10/12 1952) m. Bente W., f. 26/11.

Student (Østre borgerdydskole) 1911; cand. lur. 1916; overretssagf. i Kbhvn. fra 1919.

Adresse: Skovridersti 3, Virum.

WERNER Sigvart grosserer; f. 13/6 1872 i Kbhvn.; søn af isenkræmmer T M Werner (død 1902) og hustru Vilhelmine f. Aagaard (død 1883); gift (18/5 1897) m. Inger Marie W., f. 30/9 1876 i Kbhvn.. død 1947, datter af stabsintendant F F  Jantzen (død 1912) og hustru Ebba f. Withusen (død 1934).

Medindehaver af firmaet T M Werner 1903-31; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening fra 1919 og af foreningens forretningsudvalg 1919—50; æresmedlem af Naturfredningsforeningen 1937 og af Kbhvns fotografiske Amatørklub 1943.

Har udg.: 1919, Dyrehaven og Jægersborg Hegn; 1927-40, årlige billedværker fra danske landsdele, som i 1940 samledes i hovedværket: Danmark, bind I-II; 1944, Borg og Slot, Danske Kirker; 1946, Dyrehaven; 1948, Danske Skove og Træer; 1949, Danmark vort dejlige Land, Denmark land of beauty; 1954, Borg og Slot (ny redigeret udg.); alle med tekst af danske forfattere.

Adresse: Schimmelmannsv. 43, Charlottenlund..

WERNER Sven professor, dr. phil., civilingeniør, R.; f. 5/9 1898 i Kbhvn.; søn af grosserer Sigvart Werner (se denne); gift (7/5 1927) m. Inger Dorthe W., f. 19/4 1905 i Vejle, datter af grosserer Knud L Utke og hustru Jutta f. Holm.

Student (Metropolitanskolen) 1916; cand. polyt. (fabriking.) 1921; assistent ved universitetets institut for teoretisk fysik 1924-27; dr. phil. 1927; docent i fysik ved Danmarks tekniske højskole 1927, professor smstds 1936-38; professor i fysik ved Århus universitet samt leder af dettes fysiske institut 1938; lærer ved søofficersskolen 1927-38; studieophold London (Fowler) 1925, Berlin (G Hertz) 1933-34. Fysisk konsulent for Jydsk Telefon A/S 1941; lærer ved specialkursus i husholdning ved Århus universitet 1946-56 og ved journalistkursus smstds fra 1946.

Medl. af bestyrelsen for Fysisk Forening 1923-26 og 1930-33, formand 1931-33; sekretær i Selskabet for Naturlærens Udbredelse 1928-38; formand for Jydsk Selskab for Fysik og Kemi 1940-42; medl. af Det lærde Selskab ved Århus universitet, standardiseringsrådets udvalg for enheder og formeltegn, atomenergikommissionen, sundhedsstyrelsens radioaktivitetsudvalg og Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Har skrevet: Spektroskopiske Lyskilder (disputats, 1927); en række fysiske eksperimentalarbejder og tidsskriftartikler særlig om atomfysik; Lærebog i Elektricitetslære (1935); Vejen til Atomalderen (1952); Vort nye Verdensbillede (1955).

Adresse: Borgm. Jacob Jensens G. 1,

Århus.

WERNER Viggo grosserer, R.; f. 4/6 1874 på Frdbg.; søn af isenkræmmer T M Werner (død 1902) og hustru Vilhelmine f. Aagaard (død 1883); gift 1. gang (1/5 1902) m. Anna W., f. Olsen, død 1915; 2. gang (3/3 1916) m. Johanne W., f. 2/5 1873 i Tem, datter af mejerikonsulent Sophus Hansen (død 1900) og hustru Birgitte f. Aude (død 1895).

Medindehaver af firmaet T M Werner 1902, eneindehaver 1931, optaget to sønner som medindehavere 1941, udtrådt 1947.

Næstformand for Kbhvns Understøttelsesforening 1904-06; medl. af bestyrelsen for Hjælpekassen i Gjentofte kommune 1911-14; administrator i Borgervennen af 1788, 1921-51. Adresse: Lyngv. 26, Lyngby. Sommerbolig: Spurveskjul, Frederiksdal.

VERNING Peter fh. overlæge; f. 24/9 1885 i Verninge; søn af læge M P Hansen og hustru Hanne Marie f. Nyborg (død 1918); gift (31/3 1915) m. Nanny V., f. 30/9 1893 på Rudegaard, datter af proprietær Hans Angel (død 1931) og hustru Marie f. Drost (død 1939).

Student (Odense) 1904; med. eks. 1911; reservelæge i marinen 1912-15; reservelæge ved Frdbg. hospitals gynækologiske afd. 1916-18, assistent hos prosek-tor smstds 1918-19; 2. reservelæge ved rigshospitalets fødeafd. B 1919-22, un-deraccouchør og 1. reservelæge smstds 1923-29; specialistanerk. (gynækologi og obstetrik) 1921; ved dr. Esmanns klinik 1926-30; privatklinik for fødsler og kvin-desygdomme 1930-52; leder af Skt. Josephs hospitals fødeafd. 1932, overlæge ved samme 1934, overlæge ved Kbhvns kommunes fødeafd. på Skt. Josephs hospital 1942-55; gentagne studierejser i udlandet.

Censorsuppleant ved med. embedseks. 1929-36; tilforordnet specialistnævnet (gynækologi og obstetrik) 1935-39; formand for Foreningen af Privatkliniker 1940-52 og for Foreningen for Gynækologi og Obstetrik 1955.

Adresse: Vodroffsv. 50 B, Kbhvn. V.

VEST Johan hofmarskal, kammerherre, kommandørkaptajn, K'.DM.p.p.; f. 14/4 1893 i Kornerup; søn af sognepræst K T Vest (død 1925) og hustru Thyra f. Jensen (død 1922); gift (7/7 1917) m. Frida Elisabeth V., f. 2/2 1897 på Frdbg., datter af professor AMT Westermann (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Henriette Jacobina f. Petersen (død 1920).

Sekondløjtn. 1914; premierløjtn. 1915; kaptajnløjtn. 1923; kaptajn 1928; or-logskapt. 1932; orlogskapt. i res. 1937; kommandørkapt. i res. s. å.; adjutant hos H. k. H. kronprinsen 1932; hofchef hos D. k. H. kronprinsen og kronprinsessen 1937; hofmarskal hos D. M. kongen og dronningen 1947.

Flere udkommandoer som chef for torpedobåde; sejlet som 1. styrmand i kof-fardifart 1922; til assistance for orlogs-værftet som tilsynshavende officer ved marinens nybygninger 1928-35.

Medl. af bestyrelsen for Dampskibsselskabet Norden 1938, for Dyva & Jeppesens Bogtrykkeri A/S 1941, for Philips Radio A/S 1950 og for A/S Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri 1950 samt af tilsynsrådet for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1954; medl. af direktionen for Det kgl. Vajsenhus 1955.

Udenl. ordener: B.L.H.3.; F.Æ.L.I.; I.F.I.; N.O.H.I.; N.St.0.1.; S.Kr.3.; S.N.I.; S.Sv.31.; Stb.Kr.M.; Stb.V.l.; S.V.22.; Æt.M.II.l.

Adresse: Christiansborg Ridebane 9,

Kbhvn. K.

VESTBERG Jens børssekretær, R'.p.p.; f. 26/9 1893 på Rydholt ved Søllerød; søn af brygger Carl Vestberg (død 1920) og hustru Marianne f. Petersen (død 1926); gift (14/7 1926) m. Margot V., f. 12/12 på Frdbg., datter af grosserer Chr. U v. Kauffmann (død 1934) og hustru Fanny f. Just-Nielsen (død 1951).

Student (Østersøg. gymn.) 1911; cand. polit. 1917; redaktionssekr. ved Finanstidende 1915-17; nationaløkonomisk medarbejder ved Berlingske Tidende 1918-20; redaktør af Sparekassetidende 1919-21; sekretær ved den overordentlige kommission af 1914 1920-21; sekretær ved Grosserer-Socitetets Komite fra 1921.

Sekretær ved Femern-rute-komitéen fra 1921; kommitteret i Dampskibs-Akts. Progress fra 1936.

Forfatter til Verdensmarkedet og Danmark fra 1922; redaktør af Komitéens Handelsberetning fra s- å.; har skrevet adskillige biografier i Dansk Biografisk Leksikon.

Udenl. ordener: Rum.M.C.I.l.; S.Kr.4.; S.N.3.

Adresse: Kastelsv. 36, Kbhvn. Ø.

VESTBIRK Anthon ambassadør, K'.DM. p.p.; f. 30/3 1894 i Horsens; søn af skomagermester M P Jensen (død 1940) og hustru Kirstine f. Rasmussen (død 1911); gift (24/10 1917) m. Tonny V., f. 22/8 1894, datter af afdøde anlægsgartner C P Winterskov og hustru.

Student (privat dimit.) 1914; cand. polit. 1920; ansat ved toldvæsenet 1910 -20; sekretær i departementet for told-og forbrugsafgifter 1920-21; indtrådt i udenrigsministeriet 1921; vicekonsul i London 1925-31; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1931-34; chef for udenrigsministeriets økonomisk-politiske afd.'s 2. kontor (erhvervskontoret) 1934; generalkonsul i London og handelsrådgiver ved ambassaden smstds 1945; personlig titel af og rang som overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister 1950; Danmarks faste repræsentant i Det nordatlantiske Råd, som overordentlig og befuldmægtiget ambassadør; leder af den faste delegation ved Organisationen for Europæisk Økonomisk Samarbejde og repræsentationen ved Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab 1954; overordentlig og befuldmægtiget ambassadør i Stockholm 1956.

1Formand for Socialøkonomisk Samfund 1922-23; sekretær for det danske udvalg for nordisk økonomisk samarbejde 1934-37 og medredaktør af De nordiske Lande i Verdensøkonomien (1937); medl. af statsministeriets udvalg vedr- varetilførsler u. vanskelige til-førselsforhold 1937-46; censor ved Handelshøjskolen i forretningsorganisation og varehandel 1941-46.; formand for regeringsudvalget til behandling af vareudvekslings- og betalingsspørgsmål med Sverige 1942-45; formand for Danish Supply Mission i London 1945; Danmarks repræsentant i Den europæiske KuJorganisation 1945-47.

Udenl. ordener: B.K.3.; Fi.H.R.2!.; F.Æ.L.4.; N.O.N.4.; N.St.0.22.; S.N.2.; Stb.V.2.

Adresse: Den danske ambassade,

Gustav Adolf Torg 14, Stockholm,

Sverige.

VESTBO Emanuel husmand; f. 17/8 1896 i Frederikshavn; søn af kaptajn i fyrvæsenet J J J Vestbo (død 1908) og hustru Jensine f. Lund (død 1928); gift (5/5 1927) m. Agnes Johanne V., f. 17/9 1909, datter af karetmager Anton Jensen (død 1922) og hustru Antoinette f. Lauritsen (død 1943).

I lære i manufaktur en gros-firma i Kbhvn. i IV2 år; ved landbruget fra 1912; ejer af husmandsbrug fra 1927.

Sognerådsmedl. fra 1937; amtsråds-medl. 1950-54; formand for De samvirkende jydske Husmandsforeninger fra 1954; medl. af bestyrelsen for Det danske Hedeselskab og for Hedebruget; formand for Jydsk Landvinding; medl. af Nationalbankens repræsentantskab, af Oxexport's bestyrelse, af statens jord-lovsudvalg, af Landøkonomisk Drifts-bureaus udvalg, af smøreksportudvalget, af osteeksportudvalget og af kartoffel-eksportudvalget m. m.

Adresse: Brosbøl pr. Tarm.

WESTENHOLZ Sven Torben direktør, civilingeniør; f. 16/7 1911 på Magleaas, Birkerød; søn af ingeniør Aage Westenholz (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Ellen f. Grut (død 1951); gift (1/7 1939) m. Margrethe W., f. 30/9 1919 i Århus, datter af landsretssagfører Carl Holst-Knudsen (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Rigmor f. Holm (død 1955).

Student (Birkerød) 1929; filosofikum; cand. polyt. 1936; ansat som ingeniør hos Aarhus Oliefabrik A/S s. å., A/S Burmeister & Wain 1942 og Thomas B Thrige 1945; overing. i A/S De Forenede Jernstøberier og leder af maskinfabrikken i Næstved 1946; stifter af og adm. direktør for Nordisk Ventilator Co- A/S 1947.

Medl. af bestyrelsen for Nordisk Ventilator Co. A/S 1947 (formand 1955), for United Plantations Ltd. 1949 og for Bernam Oil Palms Ltd. 1949; medstifter af og formand for bestyrelsen for Foreningen af Ventilationsfirmaer (ventila-tionsentreprenører) 1955; stifter af og formand for Deutsche Hi-Press G.m.b.H., Hamburg 1956.

Adresse: Rolighedsv. 16, Næstved.

Sommerbolig: Udsholt Strand pr. Græsted

WESTENHOLZ Thomas E godsejer, løjtnant; f. 2/7 1891 på Matrup; søn af godsejer R A Westenholz (død 1925, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Ulla f. Grut (død 1940); gift (2072 1926) m. Ingeborg W., datter af stiftamtmand, kammerherre R Howard Grøn (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Ida f. Hansen (død 1937).

Ejer af Matrup fra 1920.

Adresse: Matrup pr. Klovborg.

VESTERAGER Anthon fh. lærer, R.; f. 12/3 1870; søn af husmand Niels Chr. Nielsen Vesterager (død 1918) og hustru Thomasine f. Gjesten (død 1891); ugift.

Vinterlærereks. (Staby); derefter en sommer på N-Nissum seminarium og 2 års kursus på Undervisningsanstalten København; lærer ved Remmerhus skole, Vorgod sogn, 1909-35; medl. af folketinget (Det kons. Folkeparti) for Ringkøbing amtskreds 1918-45.

Adresse: Vorgod pr. Herning.

WESTERBY Laurenz grosserer; f. 25/5 1877 i Hjørring; søn af proprietær I C Westerby (død 1921) og hustru Laurenze f. Bach (død 1920); gift (2/7 1936) m. Grete W., f. Feu, f. 20/5 1893 i Kbhvn.

Præliminæreks. 1892; i handelslære hos Julius Michelsen, Randers; handelseks. 1896; videre uddannelse hos See-Ier & Cohn, Berlin; etablerede firmaet Brødrene Westerby, Aalborg, 1900 og firmaet L Westerby, Kbhvn., 1904; grossererborgerskab 1912.

Medl. af bestyrelsen for Manufakturhandler-Foreningen i Kbhvn. 1911-16, formand 1928-31 og 1937-38; medstifter af Dansk Textil Union 1915, formand 1928-31 og 1937-38; næstformand i Kbhvns liberale Venstreforening 1920-24.

Adresse: Strandv. 231 A, Charlottenlund.

WESTERBY Niels politimester, R.; f. 23/2 1900 på Frdbg.; søn af tandlæge Niels Westerby (død 1951) og hustru Olga f. Frederiksen (død 1917); gift (16/2 1925) m. Agnete W., f. 24/12 1904 i Kbhvn., datter af fh. amtsforvalter Arthur Palsbo (se denne) og hustru Inger f. Juhl (død 1943).

Student (Ordrup gymn.) 1918; studerede teologi 1918-20; cand. jur. 1928; politifuldm. i Aabenraa s. å.; landfoged (politimester) på Færøerne 1935; politimester i Odense herred m. v- 1946.

Formand for inspektionen for Dronning Alexandrines hospital, Thorshavn 1935-39, for bestyrelserne for sygehusene på Færøerne 1940-46 og for overligningskommissionen i Thorshavn 1935 -46; lærer i søret ved Thorshavn navigationsskole 1935-46; statens tilsynsførende ved Forsikringsforbundet på Færøerne 1939-46; formand for elektrici-tetsnævnet på Færøerne 1940-46; medl. af tilsynsrådet for Landbo-Sparekassen for Fyn 1952.

Adresse: Set. Anne, Filosofgangen 91

Odense.

VESTERDAL Jørgen overlæge, lektor, dr. med.; f. 15/2 1916 i Johore; søn af kontorchef i ØK Aksel P N Vesterdal (død 1954) og hustru Astrid f. Hasselbo (død 1945); gift (4/5 1939) m. øjenlæge, dr. med. Elise V., f. 29/12 1915 i Roskilde, datter af direktør Axel Birkmose (død 1956, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Gudrun f. Olesen (død 1919).

Student (Frdbg. gymn.) 1934; med. eks. 1941; dr. med. 1947; specialist-anerk. (børnesygd.) 1950; forsk, kandidatstillinger ved kbhvnske hospitaler; 2. reservelæge ved børnehospitalet på Martinsvej 1947-48; 1. reservelæge ved rigshospitalets børneafd. 1948-53, as-sist. overlæge smstds fra 1954; lektor i børnesygdomme ved Kbhvns universitet fra 1955; studierejse til USA som Rockefeller Research Fellow 1951-52.

Generalsekr. for 8. internationale pædiatriske kongres, Kbhvn. 1956.

Har skrevet: Maaling og Standardisering af Penicillin (disputats, 1947) samt forsk, arbejder om pædiatriske emner, specielt om nyrefunktionen hos nyfødte børn.

Adresse: Bulowsv. 18 B, Kbhvn. V.

WESTERGAARD Anna fh. overtrafikkontrollør; f. 8/6 1882 i Århus; datter af tandlæge, kaptajn C R Westergaard (død 1903) og hustru Cecilie f. Bødtcher Pape (død 1945).

Præliminæreks. (Kbhvns universitet) 1899; trafikeks. fra jernbaneskolen 1911; ansat ved statsbanerne 1899; assistent 1907; trafikkontrollør II 1925; fuldmægtig i generaldirektoratet 1929; overtrafikkontrollør smstds 1951-52.

Medl. af Jernbaneforeningens hovedbestyrelse 1912-28, af Dansk Kvindesamfunds fællesstyrelse 1918-23, af styrelsen for Danske Kvinders Nationalråd 1938-46 og af bestyrelsen for Statstjenestemændenes Centralorganisation II 1920-28; formand for Gentoftekredsens radikale Venstre 1933-35, for Dansk Kvindesamfunds Gentofte-Charlottenlund -kreds 1929-35 og for kvindernes radiolandsudvalg 1941-49; præsident for Open Door International, Oslo, formand i dennes danske afd.; medl. af landsbestyrelsen for Danske Erhvervskvinders Klubber; medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1924-32, af landstinget 1939-53 og af lønningsrådet 1945-53.

Redaktør af Jernbaneforeningens blad Vor Stand 1922-28 og af »Danske Erhvervskvinder«.

Adresse: Villa Egehøj, Egehøjv. 7,

Charlottenlund.

VESTERGAARD Emma overlæge,dr.med.; f. 23/6 1908 i Sundby, Thisted amt; datter af forpagter Jens C P Vestergaard og hustru Sara Kirstine f. Jakobsen; ugift.

Student (Viborg) 1926; med.eks. 1933; uddannelse på neurologiske, psykiatriske og neurokirurgiske afd. i Kbhvn. o? Skt. Hans hospital; 2. reservelæge ved Bispebjerg hospitals psykiatriske afd. 1941-43; 2. og 1. reservelæge ved Frdbg. hospitals neurologiske afd. 1944-46; afdelingslæge ved Åndssvageanstalten Andersvænge, Slagelse 1946-48; ledende psykiater ved politiet 1948-51; overlæge ved justitsministeriets psykiatriske undersøgelsesklinik fra 1951; spe-cialistanerk. (psykiatri) 1944 og (neurologi) 1945; dr. med. 1949.

Studierejse i USA 1952-53 efter modtaget legat fra American Association of University Women.

Har skrevet: Encefalitis, en klinisk Studie (disputats, 1949) samt artikler om neurologiske og psykiatriske emner.

Adresse: Ved Bellahøj 16, Kbhvn.

Brh.

VESTERGAARD H A B fh. forsøgsleder, dr. agro., R.DM.; f., 25/9 1872 i Nørhaa; søn af lærer L C B Vestergaard (død 1906) og hustru Nikoline f. Nielsen (død 1925); gift (8/9 1903) m. Maja Johanne V., f. 6/7 1876 på Brahetrolleborg, datter af godsforvalter, kancelliråd L P Lorentzen (død 1916) og hustru Maja Elisabeth f. Cramer (død 1910).

Oprindelig ved landbrug; højskoleophold i Jebjerg 1889; præliminæreks. (Kbhvn.) 1891; landbrugseks. 1893; lærer ved Brahetrolleborg højskole 1894-95, ved Den Classenske agerbrugsskole på Næsgaard 1897-1903; forsøgsleder ved Abed planteavlsstation 1903-43; fortsatte her det på Næsgaard begyndte forædlingsarbejde med kornarterne, hvoraf er fremkommet sorterne: gul Næsgaard-havre, Abed Prentice-byg, Abed juli-byg (6 r), Abed Nova-havre, Abed Binder-byg, Abed Sølv-havre. Abed Dania-hvede, Abed Opal-byg, Abed Ke-nia-byg, Abed Archer-byg, Abed Majabyg, Abed marmorært, Abed Borg-hvede, Abed Minor-havre og Abed Rigel-byg.

Litterære arbejder: Planteforædling, spec. m. h. t. kornarterne (1908); artiklerne Hvede, Forædlingsarbejde, Sukkerroer i Landbrugets Ordbog (1912) og artiklerne Byg, Forædling, Maltbyg (1937); Gødningslæren (1916); Plantelæren (1920); Plantesygdomme (1922); Arvelighedslære (1931); afsnittet om planteforædling i Den ny Landmandsbog (1945).

Æresmedlem af Sveriges Udsædsfor-ening 1936 og af Kgl. svenske Landbrugsakademi 1943; æresdoktor ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1942; æresmedlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943. Adresse: Enghave 27, Rungsted Kyst.

WESTERGAARD Mogens professor, dr. Phil.; f. 12/6 1912 i Kbhvn.; søn af læge Henry Westergaard (død 1934) og hustru Mathilde f. Wanning; gift (21/3 1936) m. Ebba W., f. 1/12 1913, datter af politimester M M Caspersen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Henriette f. Andersen.

Student (Horsens) 1931; mag. scient. (genetik) 1936; dr. phil. 1940; studierejser til Berlin 1936, England 1946 og USA 1946-47; assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles arvelig-hedslaboratorium 1936, amanuensis smstds 1940-49; lektor i genetik ved Kbhvns universitet 1945, ekstraord. professor i genetik smstds 1949; visiting professor, Cornell University, USA 1955.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Biologisk Selskab 1949-56 (sekretær 1949-55), af den permanente komité for de Internationale genetikerkongresser fra 1953 og af Videnskabernes Selskab 1955; medl. af bestyrelsen for universitetets arktiske station, Godhavn; Fel-low of Arctic Institute of North America; medl. af Board of Governors, Arctic Institute of North America 1954 og af sundhedsstyrelsens radioaktivitetsudvalg.

Repræsentant for Special Forces i den militære Københavnsledelse u. besættelsen; interneret 1944-45.

Har skrevet: Studies on Cytology and Sex Determination in Polyploid Forms of Melandrium album (disputats, 1940) o. a. vidensk. arbejder om arvelighedsforskning og celleforskning samt lærebogen: Arvelighedslæren (1953).

Adresse: Abildgårdsv. 91, Virum.

WESTERGAARD Niels direktør. R.; f. 1/6 1898 i Kbhvn.; søn af forretningsfører Chr. Westergaard (død 1914) og hustru Hilda f. Nilsson (død 1939); gift (23/9 1930) m. Betty W., datter af snedkermester Emil Købler (død 1926) og hustru Ragnhilda f. Wulff (død 1946).

Lærling hos Carøe & Co. 1912; ansat i Det Sibiriske Kompagni 1917, i H Des-sau & Co. 1922; forretningsfører for A/S Oder Brikethandel 1928; underdir. i A/S Det danske Kulkompagni 1943, direktør 1»046.

Medl. af Grosserer-Societetets Komité 1955; formand i bestyrelsen for A/S Faaborg Kulkompagni, A/S Kalundborg Kul Kompagni, A/S Lolland-Falsters Kulkompagni og A/S Oder Handelsselskab; medl. af bestyrelsen for A/S Importkompagniet Kallundborg.

Adresse: Mariendalsv. 89, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Humlehaven, Asserbo.

WESTERGAARD Otto civilingeniør; f. 31/1 1896 i Kbhvn.; søn af professor Harald Westergaard (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Lucie Bolette f. Blædel (død 1940); gift (2/2 1951) m. Iris W., f. Pountney, f. 16'6 1919.

Student (Østre borgerdydskole) 1914; cand. phil. 1915; cand. polyt. (byg-ningsing.) 1919; ingeniør i firmaet Peter Lind & Co., London 1919-27; medstifter af firmaet Bierrum & Partners, London 1927-34; i firmaet J L Kier & Co., Ltd.; London i 1934; 1935 direktør i N. M. K. Ltd., Teheran, Iran, entreprenører for Lot 6 Sud af den transiranske jernbane; Chief Engineer i J L Kier & Co., Ltd., London 1939.

Adresse: J L Kier & Co., Ltd., 7, Ly-

gon Place, Westminster, London

S.W.I., England.

VESTERGAARD Poul dommer, R.; f. 4/2 1899 på Frdbg.; søn af apoteker C J Vestergaard (død 1929) og hustru Albertine f. Knudsen (død 1951); gift (20/11 1926) m. Elisabeth V., f. 8/2 1901, datter af ritmester C C Gether (død 1932) og hustru Johanne Frederikke f. Rohde (død 1931).

Student (Birkerød) 1917; cand. jur. 1924; dommerfuldm. i Viborg s. å., i Aalborg 1934, i Middelfart 1938; dommer i Ærøskøbing 1947, i Grenaa m. v. 1952.

Handelsministeriets tilsynsførende ved Tranderup Sparekasse 1947-52.

Adresse: Grenaa.

WESTERGAARD Svend fabrikant, R.; f. 25/6 1895 i Kbhvn.; søn af trikotagefabrikant Anton Westergaard (død 1923) og hustru Maren Kirstine f. Hansen (død 1952); gift (21/5 1920) m. Misse W., f. 9/1 1898 i Kbhvn., datter af vejer Hans Nielsen (død 1943) og hustru Anna f. Nielsen (død 1945).

Uddannet i firmaet Sørensen & Westergaard, Trikotagefabrik, Kbhvn.; medindehaver af firmaet 1920-39; overtog A/S Chr. Nielsen & Co., Trikotagefabrik, Odense 1939; eget firma Svend Westergaard, Trikotage en gros fra 1940; till. direktør i A/S Gregers Win-kel 1948-56.

Medl. af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Textilfabrikantfore-ningen fra 1932 (næstformand 1948-50) og af bestyrelserne for Trikotage-Grossistforeningen 1932-54 (tidl. formand) og for Trikotagefabrikantforeningen; formand i bestyrelsen for A/S Chr. Nielsen & Co.. Odense; medl. af bestyrelsen for A/S Gregers Winkel 1948-56; medl. af Industrirådet 1948-55 og af bestyrelsen for foreningen Vore Småbørns Beklædning.

Adresse: Hambros Allé 18, Hellerup.

WESTERGAARD-JACOBSEN Anton provst, R.; f. 28/10 1895 i Tandslet på Als; søn af lærer N Jacobsen (død 1929) og hustru Henriette f. Hansen (død 1956); gift (28/9 1923) m. Ellen W-J., f. 21/8 1891 i Egen på Als, datter af gårdejer J Jørgensen (død 1928) og hustru Cathrine f. Jespersen (død 1944).

Student (Flensborg) 1914; studerede ved universitetet i Tubingen; deltog i verdenskrigen 1914-18; cand. theol. ved Kbhvns universitet 1923; sognepræst i Vindeby på Lolland s. å.; i Uge i Sønderjylland 1929; i Rødding i Sønderjylland 1936-50; till. provst for Tør-ninglen provsti 1942-50; sognepræst ved Helligaandskirken i Flensborg og førstepræst i Sydslesvig 1950.

Medl. af bestyrelsen for Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark fra 1932.

Redaktør af Indre Mission Tidende 1929-50.

Adresse: Wrangelg. 14, Flensborg,

Tyskland.

WESTERKJÆR Erik landsdommer, R1.; f. 13/2 1903 på Frdbg.; søn af skoleinspektør A Westerkjær og .hustru Ellen f. Bentzon; gift (11/2 1939) m. landsretssagfører Anna Johnsen, f. 4/4 1902, datter af maskinchef Harald Peter Johnsen (død 1932) og hustru Doris Louise f. Bruns.

Student (Østre borgerdydskole) 1922; cand. jur. 1928; sagførerfuldm. 1928-30; sekretær ved østre landsret 1930, fuldmægtig smstds 1939; kst. dommer i Kbhvns byret 1942, udnævnt 1945; kst. vicepræsident for sø- og handelsretten 1948; kst. dommer i østre landsret 1950, udnævnt 1952.

Adresse: Herluf Trolles G. 3,

Kbhvn. K.

WESTERMANN Poul grosserer, forlagsboghandler; f. 25/1 1902 på Frdbg.; søn af professor AMT Westermann (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Henrietta f. Petersen (død 1920); gift (3/9 1928) m. Ester W., f. 25/2 1903 på Frdbg., datter af højesteretssagfører J V Møldrup (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Margrete f. Falk-Jensen (død 1955).

Student (privat dimit.) 1920; uddannet ved handelen i Danmark, Frankrig og England; sekretær ved det danske konsulat i Marseille 1922-25; filialbestyrer for Compagnie Franeaise de la Cote d'Ivoire i Grand Bassam, Elfenbenskysten og i Bobo Dioulasso, Sudan 1925 -27; filialbestyrer for Compagnie Géné-rale Commereiale i Alexandria 1928-30; ansat i A/S C Olesen 1930-37, senest som leder af firmaets tæppeafd.; stiftede firmaet Westermann, Manufaktur en gros 1937 og Westermanns Forlag 1941.

Medl. af bestyrelsen for Tæppe-, Gardin- og Møbelstofimportørernes Brancheforening 1938-46, for Foreningen af danske Manufaktur-Grossister 1944-50, af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1946-47, af bestyrelsen for Det østgrønlandske Fangstkompagni Nanok 1947-50, for Den danske Forlæggerforening 1947, for A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 1947-54 og for A/S Union mekaniske Værksteder 1952-54; formand for Kbhvns Boghandlerklub 1949-50; medl. af bestyrelsen for foreningen Dansk Samvirke 1952.

Har udg.: »Ægte Tæpper« (1945); »Lejr ved Ikomo« (1951).

Adresse: Østerbrog. 4, Kbhvn. Ø.

WESTH Knud direktør, ingeniør; f. 4/5 1903 i Helsingør; søn af civilingeniør, direktør M A Westh (død 1956, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Eleonora W.; gift (24/11 1926) m. Karen Margrethe W., f. 30/11 1905 på Frdbg., datter af entreprenør C V Pedersen (død 1947) og hustru Emilie f. Andersen (død 1951).

Uddannet i skibsbygning ved Aalborg Værft, Odense Staalskibsværft, ved Elék-triska Svetsningsaktiebolagets ingeniørskole i Gøteborg og i USA 1924-25; ingeniør ved Kalundborg Skibsværft 1926, ved Odense Staalskibsværft 1927-31; grossererborgerskab 1931; egen forretning 1931-33; adm. direktør for A/S Esab fra 1933 og medl. af selskabets bestyrelse fra 1942; till. adm. direktør for A/S Alumeta fra 1950 og formand for selskabets bestyrelse fra 1956.

Formand i bestyrelsen for Sammenslutningen af Virksomheder i Industrikvarter I, Valby 1950-56; medl. af bestyrelsen for Børnegårdene ved Industrikvarteret i Valby 1950-56, for børneinstitutionen Benediktegaarden fra 1948, for A/S C G Thorborg Eastern Department 1953-56; samt for A/S C G Thorborg Terma 1953-56; formand i bestyrelsen for A/S Alferro fra 1954 og for A/S G H Sundberg & Co. fra 1955; medl. af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1956.

Adresse: Høeghsmindev. 44, Gentofte.

Sommerbolig: Lærkev. 2, Hornbæk.

WESTH Thork. Claudi civilingeniør; f. 12/5 1899 i Århus; søn af civilingeniør Th. Claudi Westh (død 1955, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Katrine f. Brasch (død 1955); gift (6/7 1930) m. Ilse W., f. 4/3 1907 i Højer, datter af apoteker Valdemar Nuesse (død 1948) og hustru Catharine f. Dethlefsen.

Student (Viborg) 1918; cand. phil. 1919; cand. polyt. 1924; ingeniør ved Det danske Hedeselskabs kulturtekniske afd. i Tønder 1925-26; ingeniør ved Tønder Marskens afvanding 1926-29; assistent i vandløbsfagene ved Danmarks tekniske højskole 1928-30; leder af statens jordlovsudvalgs kontor for Sønderjylland fra 1929; studierejser i kulturteknik i Sverige, Finland, Tyskland, Holland og Østrig.

Medl. af Det radikale Venstres hovedbestyrelse fra 1934; formand for Tønder kredsens Radikale Venstre fra 1936 og for det Radikale Venstre i Sønderjylland fra 1949; kandidat i Tønder kredsen ved folketingsvalgene i 1943, 1945 og 1947; medl. af bestyrelsen for Søn-derjydsk Ingeniørforening 1934-45; sekretær i kommissionen vedr. Tønder Marskens drikkevandsforsyning 1937-50; medl. af afvandingskommissionen for Tønder amt fra 1941 og af kommissionen vedr. Tønder-Marskens afvanding 1949-52; formand for Tønder danske skolenævn 1940-46.

Har skrevet: Nye Sønderjydske Landbohjem (1943).

Adresse: Allég. 4, Tønder.

WESTMAN Gunnar billedhugger; f. 11/2 . 1915 i Kbhvn.; søn af kunstmaler Emil Westman (død 1935) og hustru Agnes f. Mortensen; gift (15/11 1942) m. grafiker, maler Karen Westman (se denne).

Uddannet som sølvsmed; på Teknisk skole og Kunsthåndværkerskolen samt 1936-42 på kunstakademiet; debut på Den Frie's Forårsudstilling 1935, på Charlottenborgudstillingen 1936; gæst på Grønningen 1945, medl. 1950; separatudstilling i Foreningen for Ung Dansk Kunst 1949; indbudt til at udstille i Island 1956 som repræsentant for dansk kunst; har siden 1949 foretaget studierejser til Frankrig og Italien.

Medl. af Efterårsudstillingens censurkomité 1952-54.

Har foretaget udsmykning af mødrehjælpens bygning i Kbhvn. og lejrskolebygningen i Hillerød; repræsenteret med et portræt på statens museum for kunst.

Tildelt fl. rejsestipendier af akademiet samt forsk, legater, bl. a. Ny Carls-bergfondets store rejselegat 1956.

Adresse: Hillerødvejen, Fredensborg.

WESTMAN Karen grafiker, maler; f. 7/10 1916 i Jena; datter af dr. phil. Otto Epperstein (død 1942) og hustru Ellen f. Hoffmeyer; gift (15/11 1942) m. billedhugger Gunnar Westman (se denne).

Student (Jena) 1935; på kunstakademiet i Leipzig 1936-38 og på kunstakademiet i Kbhvn. 1939-42; medl. af Grafisk Kunstnersamfund 1945 og af Den Polykrome 1950; separatudstilling i Foreningen for Ung Dansk Kunst 1949; gæst på Grønningen 1954; udstillet grafik i Holland, Frankrig og USA samt på den skandinaviske udstilling i Rom.

Repræsenteret på kobberstiksamlingen og på Århus og Goteborg museum.

Modtaget »Magasinet«s tegnerpris 1954.

Adresse: Hillerødvejen, Fredensborg.

WESTPHALL Povl redaktør; f. 16/7 1907 i Kbhvn.; søn af cigarmager E West-phall (død 1935) og hustru Elvira f. Kristensen (død 1945); gift (16/1 1932) m. Oda W., f. 19/10 1906 i Holstebro, datter af vognmand Kristian Nielsen og hustru Kirstine f. Outzen.

Ansat ved Pressens Bureau, Kbhvn. 1926, ved Folkets Avis 1929, ved Morgenbladet 1930, ved Politiken 1931; free lance 1932; Jyllands-Postens Kbhvns-redaktør 1937; ansat ved Kemsley Newspapers, London til 1940; atter Kbhvns-redaktør ved Jyllands-Posten 1940-45; arbejdede u. besættelsen for Special Forces i Danmark og den illegale presse; knyttet til Berlingske Tidende fra 1945, SHAEF-korrespondent i sEngland 1945, redaktør af Berlingske Tidendes internationale udgave 1949; rejser i Europa, USA, Canada, Sydamerika, Asien, Afrika og Centralamerika.

Medl. af bestyrelsen for Pressens Luftfartsmedarbejdere 1939-51.

Medforfatter af Vi skriver om Flyvning; medarbejder ved Københavnerliv; har fremstillet filmen Den Danske Kavalkade og farvefilmen fra den første danske jordomflyvning.

Tildelt Kgl. Dansk Aeroklubs flyve-ærespokal 1954 og guldplaquette 1955.

Adresse: Godthåbs Have 8, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Kræmmerhuset, Klitgårdsvej, Liseleje.

WESTRUP C W stiftsskriver, dr. jur. h. c. & dr. juris. utriusque h. c., R.DM. p.p.; f. 11/8 1874 ved Helsingør; søn af artillerikaptajn J S Westrup (død 1901) og hustru Elisabeth f. Rasmussen (død 1875); gift (30/11 1901) m. Sofie Elisabeth W., f. 3/3 1877 på Mer-Iøsegaard, datter af forpagter Johannes HeMmers (død 1913) og hustru Emma f. Rasmussen (død 1930).

Student (Metropolitanskolen) 1892; cand. jur. 1899; fuldmægtig ved Sjællands stiftamt 1900-04, ved Kbhvns amts søndre birk 1904-12; studieophold i Paris 1914; længere studiereiser bl.a. til Miinchen, Rom (1932 og -33) og Paris. Stiftsskriver i Sjællands stift 1920; værge for Roskilde domkirke 1920-38; næstformand i Selskabet for kirkelig Kunst fra dets stiftelse 1926, formand 1942.

Doctor iuris utriusque h. c. (romersk og kanonisk ret) ved universitetet i Miinchen 1924; jus docendi i romerret og i alm. og sammenlignende retshistorie ved Kbhvns universitet 1927; æresdoktor ved Kbhvns universitet 1950.

Medl. af Soeiété d'Histoire du Droit, Paris, af Institut International de Phi-losophie du Droit et de Sociologie Ju-ridique, Paris og af Institut Jean Bodin, Paris. — Modtaget Professor P Mariager« Legat 1947.

Medl. af Bayerische Akademie der Wis-senschaften 1949.

Redaktør af sektion »Rome républi-caine« i »Archives d'Histoire du Droit Oriental«, Bruxelles 1940; Consigliere i direktionsrådet for Instituto internat, di diritto romano, Roma 1943; medl. af Conseil de Direction ved Revue internationale des Droits de l'Antiquité, Bruxelles 1948.

Har skrevet bl. a.: Stat og Borger i det gamle Babylonien (1913); Historisk Romerretsforskning (1919); Introduktion til Romerretsstudiet I (1920); Ober den sogenannten Brautkauf des Alter-tums, Stuttgart, (1926, Mfinchener-doc-tor-afhandling); Sur les origines du mariage par »usus« et du mariage sans manus dans l'ancien droit romairi, Paris (1926); La succession primitive de-vant l'histoire comparative (1928); Notes sur Cujas, Pavia (1929), On the Roman Pontifical College (1929, Vidensk. Selsk. Hist.-filol. Meddelelser); Le roi de l'Odyssée et le peuple chez Homére, Paris (1929); La notion du Droit, Leyden (1931). — Introduction to early Roman Law. Comparative sociological Studies. The patriarchal joint Family I-V (London-Copenhagen, 1934-54): Vol. I, Part I: The House Community, Seetion 1: Community of Cult (1944). Vol. II, Part I, Seetion 2: Community of Property (1934). Vol. III, Part II: Patria postestas 1. The nascent Law (1939). Vol. IV. Sources and Methods. Book 1. Primary Sources (1950). Vol. V. Sources and Methods. Book 2. The ancient. Roman Tradition (1954). Recherches sur les formes antiques de mariage dans l'ancien droit romain (1943, Vidensk. Selsk. Hist.filol. Meddelelser). Notes sur la sponsio et le nexum dans l'ancien droit romain (1947, Vidensk. Selsk. Hist.-filol. Meddelelser). - Udvalgte danske afhandl. »Tænkt og Skrevet —«. I: Rettens Op-staaen. II: Stat og Borger. III: Mand og Kvinde (1940-41). Studier over det primitive romerske Kongedømme (1947); De XII Tavlers Love (1947); Quelques recherches sur le probléme des origines de Rome, Mélanges Fernand De Visscher (1949); Sur la Royauté primitive de Rome (Archives d'Histoire du Droit Oriental, Vol. IV, 1949); A Near-Kin within the Kin (1952, Vidensk. Selsk. Hist.-filol. Meddelelser). Komplementåre Kul-turwissenschaften (Studi in Onore di V. Arangio-Ruiz, Vol. II, Nappli, 1952); Gentes et curiae de la Royauté primitive de Rome (Rev. internationale des Droits de l'Antiquité, 3e serie, I, 1954); The Roman Slave in early Times (Vidensk. Selsk. Hist.-filol. Meddelelser, 1956). Medarbejder bl. a. ved »Tilskueren« og ved Salmonsens Konversations leksikon, 2. udg.

Udenl. orden: I.Kr.4.

Adresse: Søndermarksv. 8, Kbhvn.

Valby.

VETLI Erik landsdommer, R.; f. 7/1 1910 i Århus; søn af baneingeniør Vilhelm Vetli (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Mary f. West; gift (27/2 1943) m. Bente V., f. 13/2 1918 i Søllerød, datter af chef for Søllerød kommunale forvaltning, cand. jur. Axel Undén (død 1951) og hustru Anna Christine f. Larsen (død 1923).

Student (Metropolitanskolen) 1928; cand. jur. 1934; tg. sekretær i justitsministeriet s. å.; dommerfuldm. ved nordre birk 1935; atter i justitsministeriet 1936, sekretær 1937, fuldmægtig 1941, ekspeditionssekr. 1946, kontorchef 1949; kst. dommer i østre landsret 1950-52; dommer i østre landsret 1955; till. sagføreriuldm. 1936-37; sekretær hos rigsadvokaten 1937-42; medhjælper hos statsadvokaterne ved østre landsret 1942-45; sekretær ved akkordretten 1941-49, ved statens våbenkontrol 1949-53; justitsministeriets kasse-insPi ved dommerembederne 1949-55; medl. af revisionsudvalget for tyske betalinger fra 1949; medl. af den permanente straf felovskommisson 1950-53; filmcensor 1953-55; medl. af det nordiske udvalg af 1954 vedr. arvelovgivningen m. v.; revisor af eksekutorboer i Kbhvn. 1955.

Medl. af bestyrelsen for Juristforbundet 1948-52.

Adresse: Strandv. 140, Hellerup. Sommerbolig: Kirkestien, Rørvig.

VETTER Carl P chefingeniør; f. 15/12 1892 i Kbhvn.; søn af bygningskonduk-tør H P Pedersen (død 1920) og hustru Laura f. Vetter (død 1946); gift (4/4 1918) m. Else V., f. 20/9 1895 i Kbhvn., datter af manufakturhandler Lauritz Ka-lom (død 1913) og hustru Wilhelmine f. Friedrichs (død 1933).

Student (Østre borgerdydskole) 1911; cand. phil. 1912; cand. polyt. 1916; se-kondløjtn. i kystartilleriet 1917; ingeniør i firmaet Birch & Pedersen, Kbhvn. 1918, i Anderson, Meyer & Co., New York og Shanghai-Tientsin 1918-19, ved Board of Conservancy Works, Canton 1919-24; rådg. ingeniør i Hongkong 1924 -25; ingeniør ved Great Western Power Co., San Francisco 1925-30, ved Pacific Gas & Electric Co., San Francisco 1930-32; studierejser i 1933; chefing. for Office of River Control, US Department of the Interior, Bureau of Recla-mation 1934-53; till. professor i vandbygningsfag og hydraulik ved universitetet i Colorado samt speciel rådgiver for Kuba's regering; direktør i Knappen, Tippetts, Abbett, Mc Carthy, Bagdad, Iraq; derefter rådg. ingeniør, Car-mel, Californien.

Medl. af National Research Council; præsident for USA's nationale komité for stordæmninger; direktør i den internationale kommission for stordæmninger; medl. af det vidensk. selskab Sigma Xi, Geofysisk Selskab, Amerikansk Civil Ingeniør Forening og Rotary International.

Har skrevet ca. 20 ingeniørvidensk. afhandlinger samt bøger navnlig på vandbygningens og hydraulikens områder.

Adresse: P. 0. Box 4251, Carmel, Californien, USA.

WEYWADT Torben politimester; f. 1/5 1904 på Frdbg.; søn af kontorchef, papirhandler Aage Oscar Weywadt (død 1942) og hustru Ellen f. Knudsen (død 1940); gift (12/12 1934) m. Ella Fran-ciska W., f. 17/12 1913 i Varde, datter af viceborgmester, møbelhandler Hans Christian Falk (død 1939) og hustru Raska Ditlevfine f. Jensen (død 1923)

Student (Frdbg. gymn.) 1922; cand. jur. 1928; politifuldm. i Kbhvns amts nordre birk 1929, i Varde 1930 og i Nykøbing F. 1934; kst. fuldmægtig og medhjælper hos statsadvokaten for Fyn m. v. 1937; udnævnelse som politifuldm. II 1938 og som statsadvokatfuldm. 1939; kst. statsadvokat for Fyn for fl. perioder i årene 1943-46 og for Sjælland 1946-47; till. sekretær hos rigsadvokaten 1943-49 og i skattedepartementet 1946-49; politimester i Bogense m. v. 1949.

Medl. af bestyrelsen for Juristforbundet 1929-30; formand for Foreningen af Statsadvokatfuldmægtige 1946-49.

Adresse: Stegøvej, Bogense.

WIBOE Poul arkitekt, byplanchef; f. 21/12 1907 på Frdbg.; søn af oldermand O P Wiboe (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Engeline f. Nielsen (død 1936); gift (1/6 1944) m. Nina W., f. 21/11 1923 i Kbhvn., datter af grosserer Erik Lange og hustru Ella f Aas

Student (Frdbg. gymn.) 1927; afgang fra kunstakademiet 1934; selvstændig arkitektvirksomhed 1935-39; arkitekt ved Frdbg. kommune 1939, stedfortræder for lederen af byplanafdelingen 1941, byplanchef 1951.

Tildelt akademiets store guldmed. 1939; tildelt en række større legater; opnået præmie i fl. offentlige konkurrencer; studierejser til en række lande i Europa i årene 1931-54.

Af indenrigsministeriet udpeget som særlig tekn. sagkyndig i h. t. lov om byplaner 1945; magistratsvurderings-mand på Frdbg. 1948; lægdommer i boligretten på Frdbg. 1951.

Har opført villaer, sommerhuse, fabrikker, garageanlæg og s. m. arkitekt M J Kelde boligbebyggelserne Kløver-gaarden, Kandestøberhus og Alexandrahus på Frederikssundsvej.

Adresse: Marielystv. 24, Kbhvn. F.

Sommerbolig: »VI-BO«, Bakkevangen 10, Hulerød pr. Dronningmølle.

WIBOLTT Eigil Juel direktør, R., MT. Kha.p.p.; f. 6/8 1896 i Nakskov; søn af direktør Alfred Wiboitt (død 1946) og hustru Asta f. Gottsehalk (død 1941); gift 1. gang (18/8 1918) m. Helene Margrethe W., f. 6/9 på Frdbg., død 1943, datter af stempelfabrikant F E W Kiær (død 1936) og hustru Louise Maria f. Mattat (død 1913); 2. gang (3/5 1945) m. Eva W., f. 13/9 i Kbhvn., datter af redaktør Johs. Jacobsen (død 1953).

Medstifter af og direktør i Zone-Redningskorpset.

Udenl. orden: N.r.K.M.M.

Adresse: Frdbg. Allé 50, Kbhvn. V.

WIBRAND Johan overingeniør, R.DM.; f. 4/9 1882 på Frdbg.; søn af snedkermester Niels P M Petersen (død 1937) og hustru Olivia f. Mortensen (død 1913); gift (16/6 1906) m. Herdis W„ f. 7/11 1885 i Kbhvn., datter af skomager Carl Eriksen (død 1901) og hustru f. Fieldsted (død 1916).

Cand. poiyt. 1905; ansat i entreprenørfirmaet Watzold og Jørgensen 1905 u. anlæget af Tuborgvej, Tagensvej og Amagerbanen; tilsynsførende ingeniør ved DDPA's tankanlæg i Randers 1907; ingeniør i Kbhvns Telefon-Akts. 1907-19; overing. i Jydsk Telefon-Akts. med bopæl i Aalborg 1919, afsked 1952.

Medl. af bestyrelsen for Elektroteknisk Forenings jydske sektion 1926-1931; tilforordnet den af ministeriet for offentlige arbejder nedsatte antennekommission 1927-29; medl. af udvalget for samarbejde mellem post- og telegrafvæsenet og de koncessionerede telefonselskaber vedr. interurbane kabelanlæg 1927; præsident for Aalborg Ro-taryklub 1932-33; medl. af luftmelde-tjenestens hovedbestyrelse 1937-52, af kredsstyrelsen for Aalborg Luftværns-forening 1937-50 (kasserer 1941-50), af nævningegrundliste-udvalget for Hasseris kommune 1938-51 (formand 1939-51), og af Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentantskab 1938-43 og 1948-53; suppleant i repræsentantskabet for Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark 1940; medl. af bestyrelsen for Aalborg almindelige Understøttelsesforening 1943, kasserer 1951. Adresse: Kong Frederiks V. 2, Hasseris, Aalborg.

WIBROE I C direktør, R.DM., M.T.Kha.; f. 26/6 1885 i Helsingør; søn af mølle-ejer Emil Wibroe og hustru Ernestine f. Bøggild (død 1890); gift (24/5 1917) m. Vera Elise W„ f. 29/6 1896, død 1957, datter af grosserer Carl Schrøder, Nakskov (død 1907) og hustru Christiane f. Sander (død 1913).

Cand. pharm. 1907; uddannet på kbhvnske bryggerier, i Bodenbaeh og Saaz; brygmester ved Slagelse Bryghus 1911; direktør for Holbæk Bayersk- og Hvidtølsbryggeri 1911-19; brygmester ved Bryggeriet Vendia, Hjørring 1920-22; direktør smstds 1922-34; brygger ved A/S Wiibroe's Bryggeri, Helsingør 1934-41; direktør for A/S Bryggeriet Thor, Randers 1941.

Medl. af bestyrelsen for Bryggeriforeningen 1936-57 og for Dansk Brygmesterforening 1937, formand 1941-53; medl. af den skandinaviske komite for uddannelse af brygmestre 1936-57; medl. af bestyrelsen for A/S Bryggeriet Thor, Randers fra 1943, formand i 1955; medl. af bestyrelsen for Randers Kulkompagni, af tilsynsrådet for Handelsbanken i Randers, af bestyrelsen for A/S Anton Petersen & Henius Eftf., Kbhvn. og for A/S Randers Kølehuse og Isværker; formand i bestyrelsen for A/S Randers Korn- og Foderstofforretning.

Adresse: Køsters Allé 1, Randers.

VIBY Marguerite skuespillerinde; datter af politibetjent, løjtnant Oscar Viby (død 1933) og hustru Emmy f. Steenberg (død 1927; gift (26/6 1953) m. skuespiller Preben Mahrt, f. i Hellebæk, søn af bankfuldmægtig Georg Mahrt (død 1953) og hustru Valborg f. Olsen.

Ved Helsingør Sommerteater 1927; pro-vinstournéer sommeren 1928; optrådte i revy og operetter på hhv. Scala og Ca-sino fra efteråret 1928 og i P. H. revy i Riddersalen sommeren 1931; ansat ved Apolloteatret 1932-39; gæstespil på Chat Noir i Oslo 1935, på Vasa-Teatern i Stockholm 1940 og på Folketeatret 1940; har filmet for Paladium, Nordisk Film, Asa Film og Svensk Film siden 1930.

Adresse: Søllerødv. 85, Holte.

VIBÆK Jens vicedirektør; f. 4/3 1905 i Kbhvn.; søn af direktør, dr. rer. pol. Marius Vibæk (død 1938, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Barbara f. Madsen (død 1949); gift (26/12 1932) m. Ruth V., f. 12/6 1912, datter af stadsdyrlæge L Lindrup (død 1945) og hustru Cathrine f. Bruun (død 1956).

Student (Sortedam gymn.) 1923; studieophold i Cambridge 1926; cand. mag. 1930; undervisningsassist. i historie ved Kbhvns universitet 1930-31; timelærer ved Købmandsskolen og Niels Brocks handelsskole 1930, adjunkt og sekretær smstds 1932, overlærer 1937, forstander 1946; till. lærer i erhvervshistorie ved Handelshøjskolen 1934, lektor smstds 1939 samt vicedir. for Købmandsskolen 1950.

Medl. af forretningsudvalget for Selskabet for Staden Københavns Historie og Topografi fra 1952.

Litterære arbejder: afhandlinger i De danske Handelsforeningers Fællesorganisation 1890-1940 (1940); Høkerforeningen i Kbhvn. Ved 125 Aars Jubilæet 1942 (1942); Grosserer-Societetet 1742-1942 (1942); Handelshistorie for Højere Handelsskoler (1943); har udg.: Marius Vibæk: Den danske Handels Historie (1938), og sammes: C F Tietgen og hans Samtid, Krisen i 1857 (1943); Dansk Vestindien 1755-1848 i Vore gamle Tropekolonier II (1953); medarbejder ved Danmarks Kultur ved Aar 1940 (V bind 1942) og Hages Haandbog (1954).

Adresse: Classensg. 62, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Frihedshøj, Tisvilde.

WICHFELD Hubert fh. gesandt, K>. DM. p.p.; f. 15/12 1886 på Engestofte ved Maribo; søn af kammerherre Henning Wichfeld (død 1907) og hustru Ellen f. Brun (død 1949); gift (25/11 1930) m. Brita W., f. 9/11 1900 i Sverige, datter af kammerherre Hans Toll (død 1950) og hustru Anna f. grevinde Falkenberg af Bålby (død 1928).

Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. jur. 1910; sekretær ved generalkonsulatet i Hamborg 1913; kst. assistent i udenrigsministeriet 1914, fg. fuldmægtig 1916; kst. vicekonsul i London 1917, vicekonsul 1919; tjenstg. i udenrigsministeriet 1919; 2. legations-sekr. i Paris 1921; legationssekr. i Tokio 1921, i Stockholm 1924, i Washington 1930, i Rom 1934; chargé d'affai-res i Bern 1940; legationsråd 1926; gesandt i Athen 1946-53; till. akkrediteret i Cairo 1948-53 og i Addis Abeba 1949-53.

Udenl. ordener: Gr.G.I.l.; I.Kr.3.; J.H.S.3.; N.St.O.l.; S.N.3.; S.V.22.; U.F.K.2.; Æ.F.I.; Ø.r.K.O.

Adresse: Strandallé 1, Helsingør.

VIDEBECH Hemming overlæge; f. 5/3 1901 i Kbhvn.; søn af overlæge, dr. med. Poul Videbeeh (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Gerda f. Lorck (død 1942); gift (22/2 1930) m. Ingrid V., f. 19/9 i Viborg, datter af dommer Victor Esmann (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Anna f. Holst.

Student (Viborg) 1919; med. eks. 1927; assistent bl. a. ved Finseninstitutets, rigshospitalets og Kbhvns kommunehospitals øre-, næse- og halsafd. 1927-33; specialistanerk. (øre-, næse- og halssygd.) 1933; leder af Viborg amts og bys sygehus' afd. for øre-, næse- og halssygd. 1936; overlæge smstds fra 1939; konsulent ved amtssygehuset i Skive 1936-43, ved amtssygehuset i Kel-lerup fra 1936 og ved Krabbesholm sanatorium 1939-48; censor i otolaryngo-logi ved Århus universitet 1952-56.

Medl. af Dansk otologisk Selskabs i h, t. lægelovens § 14 nedsatte udvalg 1939-43 og 1954-55; medl. af bestyrelsen for Jydsk medicinsk Selskab 1939-43; næstformand for Dansk Tunghøreforenings Viborg-kreds 1942-52; speciallægerepræsentant i voldgiftsrådet for sygekasser og læger 1953-54; medl. af voldgiftsretten for Viborg Amts Lægekredsforening 1953-54, af foreningens bestyrelse fra 1954 samt repræsentant for Danske Lægers Hjælpeforening i Viborg amt fra 1953.

Har skrevet vidensk. arbejder vedr. amidopyrinagranulocytose, lyssensibilisation, strubetuberkulose o. a. otolaryn-gologiske emner.

Adresse: Søvænget 10, Viborg.

WIEDEMANN K J fabrikejer, E.; f. 28 2 1885; søn af grosserer J Wiedemann (død 1926) og hustru Anna f. Jørgensen (død 1920); gift (11/5 1912) m. Kig-mor W., f. 21/2 1893, datter af guide i generalstaben Alexander Vogt.

Firma: J Wiedemann.

Adresse: Pile Allé 7, Kbhvn. F.

WIEDEMANN Poul kgl. kammersanger, sceneinstruktør, R.DM..MI & A.p.p.; f. 9/4 1890 i Kbhvn.; søn af grosserer J Wiedemann (død 1926) og hustru Anna f. Jørgensen (død 1920); gift (4/6 1915) m. Dit W., f. 20/2 i Århus, datter af kulgrosserer N 0 Kampmann (død 1910) og hustru Abelone f. Lass (død 1933).

Student 1908; cand. phil. 1909; gennemgået musikkonservatoriet 1908-11; elev af V Lincke, af Jean og Edouard de Reszke, Paris 1912-13, af Raymond von Zurmiihlen, London 1920, af prof. Spiro, Kbhvn. 1927-28 og af Ingenius Bentzar, Kbhvn. 1929-30-31; 1. optræden på Det kgl. Teater 14. febr. 1914; kgl. kammersanger 1931.

Gæstespil på La Monnaie i Bruxelles, marts, april og maj 1924, i Stockholm maj 1927 og jan. 1928, i Lubeck sept. 1927, i Bayreuth sommeren 1928.

Hovedroller: Parsifal; Tristan; Lenski; Don José; Cavaradossi; Canio og Silvio i Bajadser; Kong Erik; Leander, Leonard og Arv i Maskarade; Armand de Clerval i Therese; Sverkel i Liden Kirsten; Herodes i Salome; Dr. Høyer i Den kongelige Gæst; Samson; Florestan i Fidelio; Ujarak i Kaddara; Sieg-mund; Siegfried; Tannhauser; Rodolpe; Marcel og Schaunard i Boheme; Pedro i Dalen; Papageno i Tryllefløjten; Pel-léas; Othello; Turiddo i Cavalleria ru-stieana; Jonathan i Saul og David; Ei-senstein i Flagermusen; Max i Jonny; Babinsky i Schwanda; Figaro i Barberen i Sevilla; Don Alfonso i Cosi fan tutte; Ramiro i L'Heure espagnole; Johan i Ungdom og Galskab; Sporting Life i Porgy og Bess; Narren i Dronningen; Arv i Kilderejsen; Vølund Smed; Cali-nus i Saturnalia; Kongen i Rejsekammeraten; Bardolf i Falstaff; Pastoren i Peter Grimes; Borgmesteren i Albert Herring; Narren i Moderen; vaudevilleroller, Holbergroller samt Bjørn i balletten Valkyrien og Kaptajnen paa Fregatten i Fjernt fra Danmark. - S. m. Kai Friis Møller oversat Pelléas og Me-Iisande til Det kgl. Teater; gæsteinstruktør ved Finske Opera i Helsingfors i 1948.

Lærer ved Det kgl. Teaters elevskole.

Medl. af bestyrelsen for Solistforeningen af 1921 og af radiorådets programudvalg 1937.

Udenl. orden: F.O.I.P.

Adresse: Henriettev. 29, Charlottenl.

WIENE Søren boghandler, R.; f. 6/8 1882 i Kbhvn.; søn af boghandler Emil Wiene (død 1892) og hustru Hedevig t. Møller (død 1933); gift 1. gang (9/6 1911) m. Gerda W., f. 28/11 1878 i Heilskov præstegård, død 1922, datter af provst Th. Petersen (død 1902) og hustru Hermine f. Faye (død 1882); 2. gang (28/10 1923) m. Mary W„ f. 24/4 1892 i Kbhvn., datter af maskinkonstruktør S P Christensen (død 1924) og hustru Frederikke f. Rasmussen (død 1953).

Uddannet hos Carl M Berthelsen, Århus, Jacob Lund og L Levison jun., bestyrer af firmaet Emil Wienes Bog- og Papirhandel 1904-10, indehaver af firmaet 1910-44; direktør for A/S Emil Wiene 1944-50; formand i bestyrelsen for A/S Emil Wienes Forlag 1950.

Formand i Kbhvns Boghandlerforening 1917-22 og 1924-41, æresmedlem 1943; formand for De kbhvnske Handelsfor-eningers Fællesrepræsentation 1930-37 og for Købmandsrådets komité 1933-37; medl. af hovedbestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde og af Naturfredningsforeningens hovedbestyrelse.

Adresse: Almevej 4, Hellerup.

WIESE Knud politimester, R.; f. 4/8 1905 i Daugbjærg; søn af sognepræst Ernst Wiese og hustru Ellen f. Petersen (død 1953); gift (21/8 1931) m. Alice Juliane W-. f. 21/2 1911 i Ringkøbing, datter af overretssagfører Peter Grove (død 1921) og hustru Louise f. Hoppe.

Student (Århus katedralskole) 1923; cand. jur. 1929; politifuldm. i Ringkøbing s. å., i Horsens 1935, politiassist. s. å., politikommissær smstds 1938, ved Kbhvns politi 1939, senere hos rigspolitichefen; politimester i Horsens 1945.

Medl. af tilsynsrådet for Spare- og Laanekassen for Horsens By og Omegn 1,950.

Adresse: Dommergården, Horsens.

WIETH Mogens skuespiller; f. 16/9 1919 i Kbhvn.; søn af skuespiller ved Det kgl. Teater Carlo Wieth (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Agnes Thorberg f. Sommer; gift (1954) m. skuespillerinde Lily Weiding (se denne).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1937; Det kgl. Teaters elevskole 1937-39; debut som Ludvig i Sanet Hans Aften-Spil 23. nov. 1939; skuespiller ved Det kgl. Teater 1939-50 og 1954-55, ved Det ny Teater fra 1955; tildelt Gosta Ekman prisen 1942, Teaterpokalen 1948 og Filmprisen 1949; Studenternes æres-kunstner 1956.

Frivillig i The British Army marts 1945, 1. Lieutenant i Royal Buffs, Spe-cial Forces Mission, Denmark til sept. 1945.

Hovedroller: Grundtvig i Egelykke; Nicolai i Sparekassen; Keiser i Rescen-senten og Dyret; Bo i Swedenhielms; Narren i Hellig Tre Kongers Aften; Knud i Fiskerne; Malcolm i Macbeth; Mats i Et Spil om en Vej, som til Himlen gaar; Peer Gynt; Algernon Moncrieff i Bun-bury; Fortælleren i Historien om en Soldat; Prinsen i Der var engang; Orfeus i Eurydike; Orestes i Fluerne; Horace i Fruentimmerskolen; Klint i Gjen-boerne; Hickey i Ismanden kommer; Othello; Gregers Werle i Vildanden; Struensee i Paladsrevolutionen; Hoede-rer i Urene Hænder; Mitch i Omstigning til Paradis; Prinsen i Leocadia; André i Den blaa Pekingeser; Alceste i Misantropen; Eddie Carbone i Udsigt fra Broen; Hannibal i Vejen til Rom; endv. roller i filmene Barnet, En Herre i Kjole og Hvidt, Drama paa Slottet, Jeg mødte en Morder, Natexpressen. Den usynlige Hær, Peter Sabroe i Kampen mod Uretten og Orla Lehmann i Grund-lovsfilmen. Filmengagementer i London og Hollywood. - Gæstespil i Reykjavik 1948 (Kurt i Dødedansen) på Svenska Teatern i Helsingfors 1951 (Othello) og på Nationalteatret i Oslo 1952 (Gregers Werle i Vildanden og Schubert i operetten Jomfruburet) samt som Helmer i Et Dukkehjem (på engelsk) på The Lyrie Theatre, London, 1953, gæstespil med samme forestilling i Kbhvn. (Nørrebros Teater) og Helsingfors (Svenska Teatern) s. å.; gæstespil i BBC, i London 1955 samt i BBC-Television (Astrov i Onkel Vanja) 1957.

Udenl. orden: Fi.L.31.

Adresse: Frdbg. Allé 40, Kbhvn. V.

WIETH-KNUDSEN Anselmo oberst, civilingeniør, R'., HTH.; f. 1/2 1908 i Herlev; søn af Selma Wilhelmine Dietrich (død 1935); gift (20/4 1933) m. Margit W-K., i. i Gentofte, datter af fuldmægtig K E Gemzøe og hustru Johanne Henriette f. Mohn (død 1952).

Student (Metropolitanskolen) 1926; cand. phil. 1927; premierløjtn. i ingeniørkorpset 1930, kaptajnløjtn 1937, kaptajn 1940, oberstløjtn. 1951, oberst 1956; adjutant hos generalinsp. for ingeniørtropperne 1937-40, stabschef hos samme 1946-51; gennemgået ingeniørkursus på hærens officersskole 1932-36; ved den danske brigade (Danforce) i Sverige 1943-45, chef for pionerkommandoet 1944-45; leder af landminerydningen i Danmark 1945-46; til rådighed for generalinsp. for ingeniørtropperne fra 1955; militær motorsagkyndig fra 1942; lærer ved hærens officersskole og søofficers-skolen 1937-54, ved forsvarsakademiet fra 1950; medl. af Dansk Ingeniørforening.

Har skrevet lærebøger i krigsbygnings-kunst.

Adresse: Frederikkev. 1, Hellerup.

WIETH-KNUDSEN Knud Asbjørn professor, konsul, dr. polit, R.p.p.; f. 8/1 1878; søn af redaktør Niels Knudsen (død 1895) og hustru viceinspektrice R Knudsen i. Wieth (død 1917).

Student (Metropolitanskolen) 1897; univ. guldmed. 1900; eand.polit. 1902; beregner i Mundus 1902-03; studierejser i Tyskland, Frankrig og Schweiz 1904-07; dr. polit. 1908; kontorchef i det internationale landbrugsinstitut i Rom 1909-13; privatdocent ved universitetet i Kbhvn. fra 1. febr. 1914, forelæser i sociologi fra 1948; lektor i alm. økonomi ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1920-22; professor i socialøkonomi, finansvidenskab og retslære ved Norges tekniske højskole i Trond-hjem 1921-42; dansk konsul smstds 1924-42.

Dansk delegeret i den italienske kommission for den historiske kunstudstilling i Rom 1911; præsident for Skandinavisk Forening i Rom 1910-12. Medl. af Kgl. Norske Videnskabers Selskab 1927; æresmedlem af »Dresdner Lieder-tafel« 1939; medl. af Institut International de Finances publiques Paris 1947; æresmedlem af Det norske Studentersamfund i Trondheim; gæsteforelæsninger ved universitetet i Frankfurt am Main 1923, Marburg 1935, Leipzig og Berlin 1936, Breslau 1939 samt Paris' universitet 1949.

Hovedværker: Formerelse og Fremskridt (1908, fransk udg., Paris 1938); Hovedtræk af Landboreformerne i Rusland (1911); Der Mensch (forsøg til en antropologisk systematik, 1912); Bau-ernfrage und Agrarreform in Russiand (1913); Verdenspolitiske Kriser (1917); Mellemeuropas Krigsøkonomi (1917); Økonomisk-tekniske Afhandlinger (1. bind 1922); Feminismen (1924, svensk udg. s. å., tysk 1926, engelsk 1928, 2. udg. 1930, fransk udg. 1931); Darwinismen i Likvidation (1925); Sociologiens Kvintessens (1927, udvidet udg. 1931); Den europæiske Musiks Skæbnetime (1928); Dansk Skattepolitik fra Enevælde til Folkestyre (1928); Bevolke-rungsfrage, Sexualmoral und Feminis-mus (1929); Mit videnskabelige Livs Drama (1930); Verdenskrisen og det daglige Brød (s. m. ingeniør E Einarsen, 1934); Hvad ved vi om Sovjetrusland (1935); Sydslesvig nu eller aldrig {1946); Atlanterhavs-Skandinavisme? (1949); en sociologisk studie: Sexual-oplysning og Fosterdrab (1951); Danmarks Nationaløkonomi og Udenrigspolitik gennem tyve Aar (1952); 9. April — Ærens eller Dommens Dag (1955); 8 Aars Henstand (1957); har desuden skrevet et helaftens skuespil »Æren« (1945) samt et stort antal afhandlinger især i danske, norske og tyske tidsskrifter om økonomiske, antropologiske, politiske og militære emner; udenrigspolitisk medarbejder ved »København« 1908-14, ved »Vort Land« 1915-18; udenrigspolitisk redaktør ved tidsskriftet »Det nye Nord« 1919; medarbejder ved »Skatteborgeren« 1924-30 og 1944-50; stifter af et tidsskrift for dansk folkemusik 1949.

Oprindelig uddannet i klaver og klarinet; studerede efter kandidateks. musikteori hos Otto Malling her og Felix Draeseke i Dresden; har udg. en række kompositioner, især kammermusik og korværker; Violinkoncert (1939) og Kvartet for 4 klarinetter (1947) desuden helaftens-operaerne »Den evige Gaade« (1932), »Viben Peter« (1952) og en kammeropera »Skæbnenatten«; fra de senere år stammer en Strygekvintet og en Strygekvartet samt 1956 en Blæsekvin-tet og 1957 en Klaverkoncert; har givet koncerter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland; lærer i musikteori.

Udenl. orden: I. Jsk.M.2.

Adresse: Zeuthens Allé 14, Hellerup.

Sommerbolig: Bonderup pr. Næstved.

VIG-NIELSEN Søren arkitekt; f. 8/4 1876 i Rødvig; søn af skipper Jørgen Nielsen (død 1929) og hustru Arie f. Andersen (død 1915); gift (7/9 1901) m. Anne Kristine V-N., f. 14/4 1876 i Alslev, datter af skræddermester Hans Christiansen (død 1927) og hustru Ane Margrethe f. Andreasen (død 1897).

Uddannet i tømrer- og bygningssnedkerfaget; aflagt svendeprøve 1894; afgang fra Teknisk skole 1900; bygnings-konduktør 1900-06; selvstændig arkitektvirksomhed i Viborg fra 1905; forstander for Viborg tekniske skole 1915-23.

Har bl. a. opført teatret, elektricitetsværk, brandstation, offentlige slagtehuse, borgmesterbolig, amts- og bysy-gehus, Handelsbanken, Andelsbanken, KFUM og KFUK, Hans Tausens hus, ge-neralkommandobygningen, det kommunale alderdomshjem, de Kroghske tobaksfabrikker m. m. i Viborg; amtssygehusene i Viborg, Kellerup og Herning; Viborg søndre borgerskole; landstedet Rolighed, Vedbæk; Gudenaaeen-tralens bygning, Holstebro posthus, statsungdomslejren Taarupgaard, Vindum Overgaard, nye fabrikker i Gedsted, talrige præstegårde og landsbyskoler; restaurering af talrige jydske landsbykirker og Ørslevkloster etc.

Medl. af fredningskomitéen for Viborg og omegn.

Adresse: Set. Mogens G. 7, Viborg.

VIGILD Aksel amtsligningsinspektør, cand. jur.. R.; f. 23/2 1909 i Kerte ved Aarup, Fyn; søn af førstelærer P Vigild (død 1951) og hustru Rigmor f. Wildt Andersen; gift (3/3 1935) m. Clara V., f. 19/6 1909 i Tølløse, datter af lokomotivmester L Petersen (død 1950) og hustru Johanne f. Olsen (død 1936).

Student (Høng) 1928; cand. jur. 1935; sagførerfuldm. i Roskilde s. å.; fg. sekretær i ministeriet for landbrug og fiskeri 1936, sekretær 1938, fuldmægtig 1943, kst. ekspeditionssekr. 1946; till. medarbejder i landsoverskatterådet og landsskatteretten 1936-46 samt sekretær i landbrugsministeriets brændsels-udvalg 1940-46; amtsligningsinsp. for Ribe amt 1946-54; formand for Esbjerg kommunes huslejenævn 1953-54; amtsligningsinsp. for Kbhvns amt 1954. Adresse: Thorshavnsg. 28, Kbhvn. S. Sommerbolig: Stenstuen, Esbern Snares Vej, Tibirke Sand pr. Frederiksværk. WIIG HANSEN Svend billedhugger, maler og grafiker; f. 20/12 1922 i Møgeltønder; søn af togfører ved DSB Frederik Christian Hansen og hustru Sigrid f. Wiig; gift m. Marie W. H., f. 14/5 1918 i Kbhvn., datter af lærer Emil Bispelund (død 1935) og hustru Marie f. Jacobsen. Debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1946; medl. af Den Frie Udstilling.

Medl. af censurkomiteen for Kunstnernes Efterårsudstilling, som billedhugger 1954-55, som maler 1957-58.

Skulpturarbejder, bl. a.: Moder Jord og Den Ensomme (statens museum, for kunst); Torso (Århus museum); malerier, bl. a.: De Søgende og Mennesker i Mørket (Lousiana museet, Humlebæk); endv. repræsenteret i kobberstiksamlingen, Nationalgalleriet, Oslo og museet Villa Ciani, Lugano. Har deltaget i private og officielle udstillinger i ind- og udland, bl. a.: Biennalen, Venedig (1954); Nordisk Udstilling, Rom, Bergen og Oslo; Århus-Udstillingen og separat-udstilling i Århus museum; Malmø museum.

Tildelt Kai Nielsens Mindelegat 1954, Storm Petersens Mindelegat 1955 og An-ckerske Legat 1956.

Adresse: Kastaniebakken, Birkerød.

WIINBLAD Georg redaktør; f. 15/4 1880 i Kbhvn.; søn af redaktør Emil Wiin-blad (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Olga f. Ludwig (død 1942); gift (20/11 1931) m. Harriet W., f. 26/12 1899 i Chicago, datter af redaktør Aage Juul (død 1939) og hustru Marie f. Nielsen.

Student (Vestre borgerdydskole) 1899; cand. phil. 1900; journalist og rejsekorrespondent ved Social-Demokraten 1900-10; samtidig studieophold i forsk, lande, bl. a. to år i Østasien; teater- og filmkritiker ved Social-Demokraten fra 1910. Adresse: Borgm. Jensens Allé 6, Kbhvn. Ø.

WIINGAARD Palle amtslæge, universitetslektor, dr. med.; f. 25/8 1914 i Kbhvn.; søn af kontorchef Aage Wiin-gaard og hustru Gunhild f. Jørgensen; gift (2/8 1944) m. Ulla W., f. 21/6 1924 på Frdbg., datter af kaptajn J P Bang Jørgensen og hustru Ebba f. Rosenørn. Student (Metropolitanskolen) 1933; med. eks. 1941; uddannelse på forsk, kbhvnske hospitaler, statens serumin-stitut, ved Kbhvns stadslægeembede og i sundhedsstyrelsen; embedsiægeeks. 1948; dr. med. s. å.; amts- og kredslæge i Skanderborg 1951; lektor i medicinallovgivning og socialmedicin ved Århus universitet 1954.

Formand for kredsbestyrelsen u. Rigs-foreningen til Gigtens Bekæmpelse og Landsforeningen for Mentalhygiejne, Skanderborg amt, 1952; medl. af motorudvalget for invaliderede, 1957.

Har skrevet adskillige vidensk. tidsskriftartikler samt doktordisputats vedr. uspecifikke Wassermannreaktioner.

Adresse: Skanderborg.

VIKING Bernhard overkirurg, dr. med.; f. 6/3 1911 i Nakskov; søn af plantageejer Otto Viking og hustru Henriette f. Mørk-Hansen (død 1923); gift (2/9 1936) m. Gudrun Clara Welphey V., f. 2/8 1912 i Holte, datter af grosserer Eduard Smith (død 1944) og hustru Welphey f. Olivarius (død 1948).

Student (Nakskov) 1928; med. eks. 1935; dr. med. 1943; reservelæge- og kandidatstillinger ved provinshospitaler 1936-52, bl. a. reservekirurg ved den kirurg, universitetsklinik ved Århus kommunehospital 1943-52; till. undervis-ningsassist. i kirurgi ved Århus universitet og kirurg, konsulent ved radiumstationen i Århus 1948-52; overkirurg ved Viborg amts- og bys sygehus fra 1952; specialistanerk. (kirurgi) 1949 og (organspecialet: kirurgiske lidelser i mavetarmkanalen) 1952; studierejser til Frankrig (kirurgi) 1950, Stockholm (cancerkirurgi) 1951, Sverige (extre-mitetskirurgi) 1952.

Formand for Foreningen af yngre Hospitalslæger i Aarhus 1949-51; medl. af repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1950-52; ledende senior i Århus Studenterforening 1951-52.

Har skrevet: Bækkenknoglernes Be-tændelsessygdomme (disputats, 1943) samt tidsskriftartikler om kirurgiske emner.

Adresse: Overlægeboligen, Viborg

amtssygehus, Viborg.

WILDE Frank overretssagfører; f. 13/6 1884 i Kbhvn.; søn af amtsforvalter J S J A Wilde (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Johanne f. Købke (død 1942); gift (9/3 1929) m. Lulu W., f. Levi, f. 25/7 1893 i Colon i Panama.

Student (Herlufsholm) 1902; cand. jur. 1908; overretssagf. i Århus fra 1912; offentlige og beneficerede sager fra 1929.

Formand i bestyrelsen for Juridisk Forening i Århus 1929-36 og for Århus museum's kunstafd.; næstformand for Århus nordre værgeråd 1918-33; direktør for A/S Aarhus Kunstbygning; formand for Danmarks Naturfredningsforenings Århus komité; sekretær i A/S Østjydske Bryggerier; formand for bestyrelsen for 10. sagførerkreds 1941-45.

Adresse: Ellemarksv. 11, Århus.

WILDENSKOV H O overlæge, K.DM.p.p.; 1. 9/4 1892 i Kbhvn.; søn af toldforvalter E Vildenskov (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Johanne f. Blichfeld (død 1939); gift (4/1 1922) m. Edith W., f. 25/5 1896 i Buenos Aires, datter af grosserer William Messerschmidt og hustru Margrethe f. Blichfeld.

Student (Esbjerg) 1910; med. eks. 1918; 1. reservelæge ved den Kellerske Åndssvageanstalt 1921, 2. overlæge 1929, overlæge 1932.

Formand for foreningen Åndssvagesagens Venner 1932; korresp. medl. af The International Federation of Eugenic Organizations 1933.

Har skrevet: Investigations into the causes of mental deficieney (1934) samt arbejder særlig om intelligensmåling, sterilisation og åndssvageforsorg; medredaktør af Nordisk Tidsskrift for Sin-neslovård 1932.

Udenl. orden: N.r.K.H.

Adresse: Brejning.

VILDRIK Folmer landsdommer, R1.; f. 4/1 1895 i Torning; søn af husmand Carl Vildrik (død 1900) og hustru Kirstine Jaeobine f. Sørensen (død 1937); gift 1. gang (1/11 1921) m. Thora Emmy V., f. Hansen (død 1943); 2. gang (24/12 1944) m. exam. jur. Johanne Salvesen V., f. 24/5 1893 i Løgstør, datter af skipper Niels Simonsen (død 1919) og hustru Ane f. Hjorth (død 1939).

Student (Randers) 1915; eand. jur. 1921; civildommerfuldm. i Hjørring s.å., dommerfuldm. ved kontorafd. i Brønderslev 1926; dommerfuldm. ved Kbhvns amts søndre birk med Amager birk 1935; dommer i vestre landsret 1943.

Medl. af Brønderslev byråd 1929-33; overligningskommissær i Brønderslev 1929-32; formand for Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark 1940-43; formand for Den danske Dyrlægeforenings overvoldgiftsret 1952; medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1953.

Adresse: GI. Asmild, Viborg.

WILHJELM Benedicte; f. 19/11 1895 i Kbhvn.; datter af kontorchef i finansministeriet Mathias H Wilhjelm (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Bodil Kirstine f. Zahrtmann (død 1941).

Student (N Zahles skole) 1915; cand. phil. 1916; uddannet som KFUK-sekre-tær på menighedshøjskolen Marthabo, Kbhvn. og på YWCA Training College i Birmingham; sekretær for ungdomsafd. i KFUK's hovedforening i Kbhvn. 1925, for ungdomsarbejdet på Ceylon 1930-33; generalsekr. for KFUK på Ceylon 1934-38; sekretær i KFUK's Verdensforbund med bopæl i Geneve 1939-49; møderejse for KFUK gennem USA 1933; sekretær (administrativ) ved KFUK's verdensrådsmøde i Kina 1947; formand for KFUK's kredsforbund i Kbhvn. og omegn fra 1950; medl. af KFUK's Verdensforbunds executivkomité 1951-55.

Medl. af bestyrelsen for Den internationale højskole i Helsingør 1950, af Kolonien Filadelfias tillidsråd 1951, af repræsentantskabet for Det økumeniske Fællesråd 1951-54, af Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd 1954 og af styrelsen for Danske Kvinders Nationalråd 1953.

Adresse: Aldersrog. 13, opgang 6,

Kbhvn. Ø.

WILHJELM Paul grosserer, R.; f. 18/7 1893 i Maribo; søn af direktør Richard Wilhjelm (død 1915) og hustru Pauline f. Møller; gift (15/5 1924) m. Herdis W., f. 25/8 1900 i Odense, datter af murermester Knud Rasmussen (død 1936) og hustru Kirstine f. Hansen (død 1955).

Ansat i speditionsfirmaet Andreas Hansen. Hamborg, 1912-14, i firmaet Andersen & Vilmann, Kbhvn. og i A/S Det alm. Handelskompagni. Kbhvn. 1914 -18, i The General Commercial Co., Ltd., Yokohama og Kobe 1918-21 samt i firmaet Langelandskorn, Kbhvn. 1921-22, overtog konsul Valdemar Gædeckens forretning i Odense 1922.

Medl. af Odense byråd 1937-43, af sø-og handelsretten i Odense og af repræsentantskabet for Fyens Disconto Kasse; medl. af bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening, for Provinshandelsstandens Understøttelsesforening, for Danmarks Importører og Grossister i Melbranchen og for A/S S M Jensen & Co.; formand for Den fyenske Handelsstands Centralforening og medl. af Provinshandelskammeret 1944-49.

Adresse: Kastaniev. 59, Odense.

Sommerbolig: Lysemose Strand pr.

Ullerslev.

W1LKENS Fritze kontorchef, cand. polit., R.; f. 15/7 1890 på Frdbg.; datter af professor, dr. phil. Claudius Wilkens (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Laura f. Engelbreth (død 1934).

Student (N Zahles skole) 1909; cand. polit. 1915; ansat i arbejderforsikringsrådet (nu direktoratet for ulykkesforsikringen) 1916, fuldmægtig 1921, eks-peditionssekr. 1933, kontorchef fra 1943.

Adresse: Dronningensv. 28. Kbhvn. F.

VILLADSEN Jens direktør; f. 27/10 1914 i Helsingborg; søn af direktør Christian Villadsen (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Ingeborg f. Muller (død 1948); gift 1. gang (1940, ægteskabet ooløst); 2. gang (15/9 1956) m. Aase Margareth V., f. Nilsen, f. 24/8 i Oslo.

Købmandsuddannelse i Danmark, Norge og Belgien; studierejse til USA; sekretær i A/S Jens Villadsens Fabriker, Kbhvn. 1939, underdir. smstds 1940; disponent i A/S Fjeldhammer Brug, Oslo 1940; direktør i A/S Jens Villadsens Fabriker, Kbhvn. 1946, adm. direktør fra 1949; till. direktør i A/S Fjeldhammer Brug. Oslo fra 1946 og i A/S Villaco, Kbhvn. fra 1951; medl. al bestyrelsen for disse selskaber.

Adresse: »Strandhegn«, Skotterup pr.

Snekkersten.

VILLADSEN Peter afdelingschef i handelsministeriet, K.DM.p.p.; f. 28/5 1895 i Egaa; søn af gårdejer Villads Villadsen (død 1927) og hustru Ane Kirstine f. Jacobsen (død 1936); gift 1. gang (1921) m. Rosa V., f. Jensen (død 1927); 2. gang (12/3 1929) m. Esther V., f. Nikolajsen Bach.

Student (Århus katedralskole) 1914; cand. jur. 1919; sekretær i handelsministeriet s. å.; fuldmægtig i søfartsmi-nisteriet 1929; i handelsministeriet 1934; ekspeditionssekr. 1935; kontorchef 1937; midlertidig afdelingschef 1943; kgl. udn. 1946.

Medl. af patentkommissionen 1937; Danmarks delegerede ved The Inter-allied Reparation Agency, Bruxelles, 1946; formand for forvaltningsnævnene for Krigsforsikringen af privat Indbo, af Løsøre og af Landbrugets Løsøre; formand for tilsynsrådet for handelshøjskolerne.

Udenl. ordener: Fi.H.R.2!.; I.Kr.3.; L.E.3.; N.O.N.3.; N.St.0.31.; S.H.E.3.; S.N.3.; S.V.31.

Adresse: Herluf Trolles G. 23,

Kbhvn. K.

VILLADSEN Viggo direktør, R.; f. 26/4 1913 i Bramminge; søn af maskinhandler Hannibal Villadsen og hustru Alma Marie f. Svendsen (død 1942); gift (30/5 1936) m. Ingrid V., f. 22/9 1914 i Odense, datter af restauratør Isak Sidenius Madsen (død 1932) og hustru Johanne f. Pedersen.

Student (Ribe) 1931; cand. polit. 1938; sekretær i det statistiske departement 1938-41; personalechef i Magasin du Nord 1941, prokurist 1944, un-derdir. 1946, direktør 1947, adm. direktør 1952, formand i direktionen 1955; kommitteret i handelsministeriet 1947-48.

Medl. af hovedbestyrelsen for den illegale organisation Ringen 1942, af Kbhvns militære distriktsledelse febr. 1945 og af forvaltningskommissionen af 1946; næstformand for sidstn. 1948; medl. af forvaltningsnævnet 1947; næstformand for bestyrelsen for Dagbladet Information; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1949 og af tilsynsrådet for handelshøjskolerne 1951; formand for bestyrelsen for I G Jacobsen, Odense Dampvæveri Udsalg A/S og for A/S Magasin du Nord i Aarhus; medl. af bestyrelsen for Kevi Fabrikations Akts. 1953. for Kevi Handels Akts. 1954 o« for A/S Th. Wessel & Vett's Fabriker 1956.

Medarbejder ved Hages Haandbog og ved Besættelsestidens Fakta; medforfatter af Rationalisering og Arbejdsstudier 1948.

Adresse: Furesøv. 119, Virum.

WILLEMANN Georg fh. postmester; f. 15/4 1884 i Kbhvn.; søn af postekspedient S F Willemann (død 1906) og hustru Mathilde f. Fritz (død 1944); gift (14/5 1910) m. Nancy Andrea W., f. 6/6 1887 på Frdbg., død 1946, datter af pa-, pirmester Daniel Hansen (død 1923) og hustru Anna f. Frederiksen (død 1952).

Ansat i postvæsenet 1900; fuldmægtig i generaldirektoratet for postvæsenet 1924; postmester ved Kbhvns pakkepostkontor 1939-54.

Redaktør af Dansk Postblad 1913-24; formand for Dansk Postforening 1919-24 og for Trafiketaternes Centralorganisation (embedsklasserne) 1920-22; medl. af statens sparekommission 1921 -22 og af Frdbg. kommunalbestyrelse 1937-50; formand for Fællesforeningen for Statens Pensionistforeninger i 1956; redaktør af Forbrugsforeningsbladet 1957.

Adresse: Jacobys Allé 16, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Slugtvej, Tisvildeleje.

WILLER Erik grosserer, direktør; f. 30/11 1898 i Kbhvn.; søn af grosserer Holger Willer (død 1934) og hustru Ida f. Schiellerup (død 1932); gift m. Carla W., f. Nienstædt.

Ansat i assurancefirmaet Fritsche & Co. (generalag. f. Forsikringsakts. Svea) 1914, prokurist 1926, indehaver 1935; till. direktør for Forsikringsakts. Svea-Nornan's danske afd. fra 1951.

Medl. af Forsikrings-Akts. Heimdal's kontrolkomité 1935-49, formand 1941-49; formand for »Heimdal«s likvidati-onskomité 1949-51; medl. af Forsik-ringsforeningens bestyrelse 1942-46 og af bestyrelsen for Foreningen af Forretningsførere for udenlandske Forsikringsselskaber fra 1946, næstformand 1952, formand fra 1955; medl. af Assurandør-Societetets komité fra 1955 og af Dansk Tarifforening's komité fra 1956.

Adresse: Kong. Nytorv 22, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Klintegaarden, Nostrup

pr. Kalundborg.

WILLESEN I C sognepræst; f. 20/2 1893 i Vejrum ved Viborg; søn af lærer Niels Stokholm Willesen (død 1897) og hustru Kaja f.. Dyhrberg: gift (29/9 1918) m. Inger W.. f. 13/8 1890 i Ruds Vedby, datter af vejassistent Jens Volkersen, Tranebjerg, Samsø (død 1947) og hustru Ane Marie f. Jensen (død 1903).

Student (Viborg) 1913; cand. theol. 1918; politisk medarbejder ved Dagbladet Hovedstaden 1918-19; sognepræst i Agri-Egens på Mols 1919, i Aagerup ved Holbæk 1927, i Hvalsø fra 1933.

Medl. af folketinget (Retsforbundet) 1926-29; landsformand for Retsforbundet 1932-36; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Samling 1946-50 og fra 1956 samt for Det frie Nord 1942-44; medl. af bestyrelsen for Kvindelige Missions Arbejderes Armeniermission fra 1924.

Har skrevet: Diktatur eller Frihedens Genfødelse? (1934); Kristendom og social Retfærdighed (1936); Fra den første til den anden Verdenskrig (1943); Er Nordens Enhed Realitetspolitik? (1944); medredaktør af månedsskriftet Tidsskifte 1941-42; udenrigspolitisk medarbejder ved Holbæk Amtstidende.

Adresse: Hvalsø.

W1LLESEN L D G rektor, R.DM.; f. 6/11 1886 i Nørremølle ved Viborg; søn af mølleejer L G Willesen (død 1931) og hustru Bodil f. Schou (død 1919); gift (8/7 1917) m. Ida W„ f. 2/1 1887 på Frdbg., død 1955, datter af grosserer P I Jensen (død 1888) og hustru Hansine Marie f. Olsen (død 1912).

Student (Viborg) 1904; eand. mag. 1910; lærer ved Østre borgerdydskole 1908-10; adjunkt ved Herlufsholm 1910, ved Randers statsskole 1917; lektor ved Haderslev katedralskole 1920; rektor for katedralskolen i Nykøbing F. 1930-56.

Medl. af skolekommissionen i Randers 1917-20, af bestyrelsen for Almindelig dansk eand. mag. Organisation 1925-30 og af opgavekommissionen for studen-tereks. 1931-42; censorsuppleant ved skoleembedseks. 1931, censor 1951.

Har udg.: Lærebog i Matematik for det sproglige Gymnasium.

Adresse: Gothersg. 151, Kbhvn. K.

WILLIAMS Stanley solodanser; f. 5/3 1925 i Chappel, England; søn af James Williams (død 1950) og hustru Dagmar f. Carlsen.

Uddannet på Det kgl. Teaters balletskole; debut på Det kgl. Teater 1943, balletdanser s. å., solodanser 1949; lærer på balletskolen 1950; studieophold i Paris; gæstespil i Island 1947, i Bruxelles og Stockholm 1948; med orlov fra Det kgl. Teater engageret som balletmester og solodanser ved Georges Kir-sta's Ballet Comique, England i 1954.

Hovedroller: Tiggeren i Enken i Spejlet; Slutteren i Episode; Vilhelm i Fjernt fra Danmark; James i Sylfiden; Mer-cutio i Romeo og Julie; Coppelius i Cop-pelia; Balletmesteren i Konservatoriet.

Adresse: St. Kongensg. 106, Kbhvn.K.

WILLUMSEN Fr. fh. sognerådsformand; i. 4/7 1882 i Snesere; søn af handelsmand Peter Willumsen og hustru Sophie f. Christensen; gift (17/2 1905) m. Severine Martine W.. f. 7/2 1883 i Randers, datter af skrædder F Thøgersen (død 1886) og hustru Laurette f. Falkenberg (død 1941).

Uddannet som cigarmager; arbejdet i Danmark og Tyskland; formand for Tobaksarbejderforbundets . Kbhvns afd. 1918-31; formand for Gladsaxe sogneråd 1929-50 og for Slangerupbanens bestyrelse fra 1932; medl. af landstinget 1941-53.

Adresse: Maglegårds Allé 28, Søborg.

WILLUMSEN Gregers F sektionsingeniør, R.; f. 1/10 1896 i Køge; søn af købmand, vejer og måler Lauritz Willumsen (død 1927) og hustru Johanne f. Bæ-renholdt (død 1931); gift (28/10 1927) m. Edith Christine W., f. 8/8 1904 i Elsborg sogn ved Rødkjærsbro, datter af revisor Georg Louis Reumert (død 1939) og hustru Emma f. Nielsen (død 1948).

Student (Roskilde) 1915; eand. phil. 1916; eand. polyt. 1920; ekstraing. ved statsbanerne 1920, fast ansat 1926, banetog. II 1941, afdelingsing. u. overingeniøren som leder af 6. anlægsområde i Århus 1948, sektionsing. ved 9. banesektion i Århus 1949.

Afgivet til udenrigsministeriet og handelsministeriet 1940-48 og forrettet tjeneste som stedfortræder for udenrigsministeriets kommitterede i industrisager og efter besættelsen leder af sekretariatet i Århus u. revisionsudvalget for tyske betalinger, revisionsudvalgets tekniske rådgiver 1948-53.

Tekn. konsulent ved A/S Hads-Ning Herreders Jernbane, Odder, fra 1936; medl. af bestyrelsen for A/S H P Løven-green's Garveri fra 1949; formand for Dansk Ingeniørforenings afd. for Århus og omegn 1954-57.

Adresse: P P Ørums G. 42, Århus.

Sommerbolig: Begtrup Vig pr. Knebel.

WILLUMSEN Jens Ferd. kunstmaler, billedhugger; f. 7/9 1863 i Kbhvn.; søn af herreekviperingshandler Hans Willumsen (død 1910) og hustru f. Jensen (død 1899); gift 1. gang (ægteskabet opløst) m. billedhuggerinden Juliette f. Meyer (død 1949); 2. gang (1/1 1903) m. billedhuggerinden Edith W.. f. 1/1 1875 i Aalborg, datter af manufakturhandler, konsul Herman Wessel (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Mathilde f. Sødring (død 1923).

Afgang fra Thorsøes handelsakademi 1878; i snedkerlære 1879-81; elev af teknisk institut; elev på kunstakademiet (1881-84) og på Krøyers skole 1883; udstillede første gang 1883; kunstnerisk direktør for Bing & Grøndahls Fabrik 1897-1900.

Medstifter af Den frie Udstilling 1891, af Selskabet for dekorativ Kunst, af Malende Kunstneres Sammenslutning og af Billedhuggerforeningen; æresmedlem af de to sidstn. samt af Grafisk Kunstnersamfund; komitémedl. for Friluftsteatret i Dyrehaven; medl. af So-ciété national des beaux Arts i Paris 1891; tildelt Thorvaldsen-medaljen 1947, Prins Eugen medaljen 1947 og Winkel og Magnussens Æreslegat 1955; æresmedlem af Accademia eulturale adriatica, Milano, 1949; overordentligt medl. af kunstakademiet 1954; æresborger i Frederikssund 1954.

Siden foråret 1957 er en del af de nedennævnte hovedværker, eller skitser til disse, samlet i J F Willumsen-museet i Frederikssund.

Malerier: Interiør fra Krist. VII Palæ (1883, debut); En Bjergbestigerske nr. 1 og en Fysiker (Hagemanns Kollegium); Jotunheimen; Sol -over Sydens Bjærge (Tiells galleri i Stockholm); Legende Amoriner (Hirschsprungs samling); Efter Stormen og Arabere ved Kilden (Oslo galleri); dobbeltportræt af borgmester Marstrand og rådmand Philipsen (Kbhvns rådhus); Sophus Claussen læser sit Digt Imperium højt (Århus museum); Stenbrud nr. 1 (kunstmuseet); Stenbrud nr. 2 (Gotthardts samling i Malmo); Badende Børn og Vaskeriet (Gbteborg museum); Svævende Drenge (kunstmuseet); Maleren og hans Familie (Nationalgalleriet i Stockholm); Krigsinvalider (1928, kunstmuseet); Johannes Poulsen komponerer sin Henrik VIII (1933, Det kgl. Teater); en serie sammenhørende billeder: 1. Titian døende (1935), 2. Stenstatuen (1937), 3. Himmelgaaden (1938); Ellemose (1940); Tanagra (1940); Café de Provence (1943). - Kunstneren giver sin samling af gammel kunst og en del af sin egen produktion som gave til den danske stat 7. sept. 1943. - Kaalen vandes (1943); Fødselsdagskagen (1943); Den kvindelige Student (1944); I Kafeen om Aftenen (1945); Dame sidder ved et Bord og strikker. Paa Bordet angriber en Kat hendes Garnnøgle (1945); to selvportrætter på samme lærred (1946); fl. nye billeder udstillet 1949-50; Markuspladsen i Venedig (1950).

Skulpturer: mindesmærker over kunstnerens forældre (Vestre kirkegård); Hørups monument (Kongens Have); Pietro Krohns mindetavle i Kunstindustrimuseet; Det store relief (1893-1928, kunstmuseet); statue af sangerinden E Dons (Det kgl. Teater); statue af præsten Nordahl Brun (Marmorkirken, 1947); kolossal-statue af den symbolske figur »Christ med det hellige Hjerte« (1951). - Raderinger: Valg i 5. Kreds; Aborreparken; De tre Slags Fanger; Invasionen; ny samling raderinger og træsnit (1944-45). - Litografier: Moder med Barn; Ugle og Hund. - Arkitektur: har givet tegning til Den frie Udstillings bygning, til sin egen atelierbygning og til Friluftsteatret. - Keramisk kunst: en samling i Kunstindustrimuseet og på Kbhvns rådhus.

Udgav 1927: La Jeunesse du Peintre El Greco.

Adresse: Les Chardons, le Cannet,

France (A. M.).

Sommerbolig: Strandagerv. 28, Hellerup.

WILLUMSGAARD Oluf postmester, R.; f. 10/11 1898 i Madum ved Ulfborg; søn af førstelærer J P J Willumsgaard (død 1951) og hustru Kathrine f. Nielsen (død 1940); gift (27/8 1922) m. Frida W., f. 30/10 1902 i Grinderslev ved Jebjerg, datter af viktualiehandler O Th. Mogensen, Kjellerup (død 1925) og hustru Madsine f. Iversen (død 1945).

Præliminæreks. (Tarm) 1914; elev i postvæsenet 1915, assistent 1921, over-assist. 1935, fuldmægtig i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1938, postinsp. i 4. distrikt, Aalborg, 1945, postmester i Aalborg 1954.

Adresse: Rafns Allé 3, Hasseris, Aalborg.

WILMANN Preben redaktør, forfatter; f. 10/12 1901 i Vedbæk; søn af redaktør, folketingsmand Johan Wilmann (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru f. Robertson (død 1932).

Antaget på akademiet 1920; udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling 1921-33, på Forumudstillingen 1929 og som gæst på Grønningen 1934; journalist ved Social-Demokraten 1920, bladets kunstanmelder fra 1930, redaktionschef 1946, medredaktør 1947; redaktør af søndags-tillæget Hjemmets Søndag 1938-46.

Formand for Arbejdernes Kunstforening.

Har udg.: Dansk Kunst (1934, 2. udg. 1941); Ung Tegnekunst (1936); Jens Birkholm (1941); Helge Nielsen (1954).

Adresse: C F Richs V. 99 A, Kbhvn. F.

VILNER Evald kommunaldirektør; f. 21/3 1905 i Viborg; søn af arrestforvarer Niels Peter Vilner (død 1944) og hustru Katrine f. Johansen (død 1953); gift (12/11 1936) m. Agnes V., f. 31/5 1904 på Frdbg., datter af skuespiller Axel Boesen og hustru Clara f. Nebelong (død 1943).

Student (privat dimit.) 1923; cand. jur. 1931; kst. undernotar i Kbhvn. s. å.; fg. sekretær i overformynderiet 1932-34; sekretær ved Gentofte kommunes sociale forvaltning 1934, ekspeditionssekr. 1938, sooialinsp. 1946, direktør 1952.

Medl. af Studenterforeningens seniorat 1925-26 og 1931-32, formand for foreningens repræsentantskab 1932-33; formand for Konservativ Ungdom i Kbhvns amt 1933-36; medl. af bestyrelsen for foreningen To Løver 1928-38 og for Den konservative Vælgerforening for Gentofte Kommune fra 1933; næstformand for menighedsrådet i Skovshoved sogn 1949-55; formand for overformynderiets lånebestyrelse i Kbhvns amt fra 1949; medl. af Kbhvns amtsråd fra 1950, formand for dettes økonomiudvalg 1952-54; medl. af civilforsvarsudvalget for Stor-kbhvn. fra 1956.

Adresse: Norasv. 28, Charlottenlund.

VILNER Victor direktør, cand. jur.; f. 30/7 1903 i Viborg; søn af arrestforvarer Niels Peter Vilner (død 1944) og hustru Katrine f. Johansen (død 1953); gift (30/7 1944) m. fuldmægtig, cand. jur. Ellinor V., f. 10/9 1909 i Kbhvn., datter af ingeniør A Hartmann (død 1954) og hustru Elna f. Helbig (død 1950).

Student (privat dimit.) 1922; cand. jur. 1929; sekretær i overformynderiet s. å., fuldmægtig 1931-35; till. fg. sekretær i aktieselskabs-registeret 1930; fg. fuldmægtig 1933-35; kontorchef i Jysk Husmandskredsforening, Aalborg 1935-41, i Kbhvns alm. Boligselskabs koncern 1941, direktør smstds 1945-47; direktør i Foreningen af Arbejdsgivere, dér beskæftiger Handels- og Kontormedhjælpere fra 1947.

Formand for det samlede studenterråd ved Kbhvns universitet og Danske Studerendes Nationalråd 1926-27; halvkom-pagnifører i Akademisk Skyttekorps 1931, formand for Aalborg Amts konservative Vælgerforeninger 1938-41 og for Aalborg kommunale Vælgerforening 1939-41; næstformand for Bygge-Societetet for Danmark fra 1945; medstifter af Sydslesvigsk Studie- og Hjælpefond 1947, fondens formand 1947-51; formand for foreningen To Løver fra 1952 og for bestyrelsen i Hotel Skandinavien i Lyks-borg fra 1955; medl. af lærlingerådet fra 1956.

Tildelt ridderkorset af den franske orden Pour Merite Commerciale.

Adresse: Prinsesse Alexandrines Allé

26, Charlottenlund.

Sommerbolig: Nordre Strandv. 515,

Kildekrog.

WILS Vilhelm kunstmaler; f. 5/8 1880 i Kolding; søn af fotograf Laurids Oskar Wils og hustru Cristence Marie Frede-rike Laurence f. Hassenkam; ugift.

Var oprindelig fotograf; uddannelse hos P A Schou og på Kunstnernes studieskole u. Johan Rohde; rejser i Norge, Tyskland, Frankrig og Italien; medl. af Den frie Udstilling 1931; repræsenteret på statens museum for kunst og Kolding museum.

Adresse: Herluf Trolles G. 18,

Kbhvn. K.

VILSTRUP Harald sognepræst, forfatter; f. 28/12 1900 i Bjerregrav; søn af læge Harald Vilstrup (død 1900) og hustru Emilie f. Forchhammer; gift (4/4 1928) m. Gerda V., f. 22/5 1905 i Klampenborg, datter af kunstmaler Christian Asmussen (død 1940) og hustru Anna f. Sørensen.

Student (Ploekross' skole) 1919; musikalske studier; cand. theol. 1928; sognepræst i Guldbjærg-Nørre Sandager, Fyn 1928-38; sognepræst i Herslev-Gevninge fra 1938.

Næstformand for samfundet Dansk Kirkesang 1939-43 og 1946-47; medredaktør af samfundets årsskrift 1940-47 og fra 1950; lærer ved pastoralseminariet i liturgi 1951-53, i salmebogskundskab fra 1955; medl. af kommission til revision af salmebogens bønnebog 1951-53 og af kommission til revision af folkekirkens liturgi og ritualer fra 1954; medarbejder ved Nordisk teologisk uppslagsbok for kyrka och skola (hymnologi).

Litterære arbejder: Digte (1923); De hemmelige Veje, digte (1933); prolog, kantater m. m. ved reformationsfesterne (1936); Troens Himmelgave og Syngende Himmellyst, salmer og sange (1937); Et lille Krybbespil (1937); nydigtet tekst til Joh. Seb. Bachs Trauerode (1950); har oversat: Gerh. Tersteegens Aandelige Blomsterhave i udvalg (1934); digte i C Roos; Tysk Poesi; Johan Sebastian Bach: Aandelige Sange og Arier, danske tekster (1947); Ed. v. Keyserling: Lumre Dage (1950); endv. oversættelser af musiktekster, bl. a. til Handels oratorier Messias, Samson og Salomon, Carissimi's Jephtas Datter og Jonas, Buxtehudes Dommens Dag; Honegger; Kong David; afhandlinger om salmedigtning i tidsskrifter m. m.

Adresse: Herslev præstegård pr. Roskilde.

VILSTRUP Vilh. Aus. direktør; f. 6/1 1884 i Bariøse; søn af sognepræst Chr. J L Vilstrup (død 1891) og hustru Caroline f. Tørsleff (død 1911); gift (24/8 1915) m. Maria V., f. 30/4 1889 i Strasbourg, datter af konkursforvalter Ernst Sommer (død 1923) og hustru Anna f. Jeremias.

Student (Lyceum) 1902; cand. polyt. 1908; laboratoriumsforstander og driftsleder ved kemiske fabriksvirksomheder i Østrig, Tyskland og Schweiz 1908-18; kemiker ved Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers fabrikker i Viby J. i 1919; direktør for FDB's fabrikker i Kolding (chokolade- og sukkervarefabrik m. m. samt kafferisteri) 1919-54.

Medl. af bestyrelsen for Office International du Cacao et du Chocolat 1939-54 og medl. af samme forenings ekspertudvalg, udnævnt til Conseiller og tildelt foreningens Medaille d'Honneur; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Den personlige Friheds Værn.

Har skrevet fl. afhandlinger om faglige emner i udlandets fagskrifter, den danske andelspresse, Kemisk-Teknisk Haandbog og Levnedsmiddelbogen.

Adresse: Rædersv. 8, Kolding.

WILTON Kai sceneinstruktør, skuespiller, forfatter; f. 4/7 1916 i Kbhvn.; søn af kaptajn i ØK, søassuranceekspert Nic Wilton (død 1929) og hustru Eli f. Bekker; gift (16/6 1942) m. skuespillerinden Grethe Holmer, f. 12/1 1924 i Kbhvn., datter af teaterdirektør Einar Linden (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og Gerda Holmer.

Student (Frdbg. gymn.) 1934; studerede sammenlignende litteratur og engelsk ved Kbhvns universitet 1934-36; på Det kgl. Teaters elevskole 1936-38; ansat ved Riddersalen 1938-40 og i 1946, Frdbg. Teater i 1940, Folketeatret og Det ny Teater 1941-45, Det kgl. Teater fra 1946; dramatisk konsulent ved statsradiofoniens hørespil-afd. 1953-56.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Skuespillerforbund 1942-48 og for Skuespillerforeningen af 1879 fra 1949, næstformand 1955, formand fra 1956.

Hovedroller: Kit Neilan i Fransk uden Taarer (till. som gæst på Centralteatret, Oslo); Bernard i Lykkelige Dage; Nicolaj i Nøddebo Præstegaard; Charles Tritton i Vinden og Regnen; Benjamin Backbite i Bagtalelsens Skole; Yank i Seks Kammerater; Leo i De smaa Ræve; Happy i En Sælgers Død; La Fleche i Den Gerrige; Baronen i Jeppe paa Bjerget; Ver-mund i Eventyr paa Fodrejsen.

Har iscenesat operetter på Nørrebros Teater 1949-52, skuespillet Den tatoverede Rose (Frdbg. Teater, 1951), Colombe og Kong Midas Datter (Det kgl. Teater, 1952-53), Jean de France, Julestuen, Faderskolen og Familie Album (Det kgl. Teater, 1953-54), Maanen i Den gule Flod, Skt. Hansaftens Spil, Jeppe paa Bjerget og Det korte Møde (Det kgl. Teater, 1954-55), Marquerite og Eventyr paa Fodrejsen (Det kgl. Teater, 1955-56), Don Carlos (Århus Teater, 1955-56); Fru Inger til Østraat (Århus Teater, 1956-57); Topaze, Cyrano de Bergerac og Luthens Sang (Det kgl. Teater, 1956-57); endv. skuespil i radio og fjernsyn.

Har skrevet hørespillene Den sidste Vals (1947) og I denne Nat (1949); operetten Revolutionsbryllup (Nørrebros Teater, 1952).

Adresse: Solsortv. 33, Kbhvn. F.

VIMTRUP Bjovulf prosektor, dr. med. R.; f. 30/12 1890 i Krejbjerg; søn af lærer J P Vimtrup (død 1908) og hustru Nikoline f. Nielsdatter; gift (17/5 1927) m. Astrid V., f. 1/5 1892 i Holstebro, datter af boghandler Chr. Jensen (død 1914) og hustru Johanne f. Brandt (død 1926).

Student (privat dimit.) 1911; med. eks. 1918; dr. med. (Beitrage zur Anatomie der Capillaren) 1922; deltog i konkurrencen om professoratet i pathologisk anatomi ved Kbhvns universitet 1928.

Hospitalstjeneste i Kbhvn. 1919-22; assistent ved Kbhvns universitets zoofysiologiske laboratorium 1919-22; prosektor ved Kbhvns universitets pathologisk-anatomiske institut 1922-29; prosektor ved Bispebjærg hospital fra 1929; censor i pathologisk anatomi ved landbohøjskolen fra 1927; lektor i pathologisk anatomi ved Kbhvns universitet fra 1944; studierejser til Berlin, Leipzig og Jena 1919 og 1921; studieophold ved Univer-sity of Chicago 1926-27 og 1949.

Fellow of the Rockefelter Foundation foreign Fellowship 1926; medl. af det amerikanske vidensk. selskab Sigma Xi 1927; æresmedlem af Société Beige de Gastroenterologie; den danske regerings delegerede ved I Congres international de gastroenterologie, Bruxelles 1935; formand for Danske Pathologers Organisation 1946-49.

Vidensk. arbejder om pathologisk-ana-tomiske emner i danske og fremmede faglige tidskrifter.

Adresse: Slotsv. 28, Charlottenlund.

VIND Ivar godsejer, hofjægermester; f. 5/1 1921 i Everdrup; søn af godsejer, kammerherre, hofjægermester Ove Vind (død 1954, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Elsa f. O'Neiil Oxholm; gift (2/5 1951) m. Alexandra V., f. corntesse af Rosenborg, f. 5/2 1927 i Arcadia, Californien, USA, datter af Hans Højhed prins Erik, greve af Rosenborg (død 1950) og hustru Lois f. Booth (død 1941).

Student 1941; sekondløjtn. i livgarden 1945; landbrugsuddannet i Danmark, England og USA; ejer af Sanderumgaard fra 1950; besidder af det Vindske familiefideikommis og af det 4. Tesdorpfske fideikommis.

Membre titulaire de Conseil International de la Chasse 1953; formand for Fad-derskabsforeningen for Højer sogn.

Adresse: Sanderumgaard pr. Marslev.

WINDFELD Ib fh. inspektør, R.DM.p.p.; f. 26/10 1875 på Tanderup ved Ribe; søn af proprietær T I Windfeld (død 1900) og hustru Nielsine f. Windfeld (død 1912); gift 1. gang (28/4 1904) m. Marie W., i. 18/5 1872 i Eskelund ved Brørup, død 1912, datter af sognefoged H M Mortensen og hustru Maren f. Sørensen; 2. gang (25/10 1913) m. Amie W., f. 9/12 1876 i Kbhvn., død 1951, datter af grosserer C P Gjellerup og hustru Margare-the f. Beck.

Prællminæreks. (Ribe) 1892; praktisk landbrugsuddannelse 1892-1900; land-brugskand. 1902; overassist. ved rentabilitets-f odringsforsøgene 1902-04; forretningsfører for Foreningen til Fremme af Landbrugets Udførsel 1903-11; redak-tionssekr. ved Ugeskrift for Landmænd 1905-06; sekretær for foreningen De danske Atranterhavsøer og redaktør af Atlanten 1906-20; konsulent for Det danske Gødnings-Kompagni 1905-21; leder af Det kgl. Landhusholdningsselskabs landøkonomiske rejsebureau 1912-21; sekretær for Foreningen af danske Landbrugskandidater 1915-21; sekretær for Landbrugets Studiefond fra 1921; inspektør og kasserer ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1921-45.

Revisor i Dansk Røde Kors 1912-26 og i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab 1933-48; censor i husdyrbrug ved landbohøjskolen 1917-53; æresmedlem af Foreningen af danske Landbrugskandidater 1946.

Har udg.: Danske Landbrugskandidater (1918); medarbejder ved landøkonomiske værker.

Udenl. ordener: F.M.A.3.; I.F.3.

Adresse: Allég. 15, Kbhvn. F.

WINDFELD Peter overkirurg, dr. med.; f. 6/6 1900 i Hjerting ved Esbjerg; søn af gårdejer, købmand Peter Mathias Windfeld (død 1900) og hustru Jensine f. Hansen (død 1921); gift (1/8 1930) m. Marenjohanne W., f. 12/8 1903 i Odder, datter af civilingeniør, entreprenør Christian Hoffmann (død 1935) og hustru Metha f. Nielsen (død 1933).

Student (Esbjerg) 1918; med. eks. 1926; reservelæge i søværnet s. å.; reservekirurg ved rigshospitalet 1932-35 og 1936-41; dr. med. 1933; kst. chef for rigshospitalets kirurg, poliklinik 1941-43; assist. læge i direktoratet for ulykkesforsikringen 1942-44; reservelæge ved Ortopædisk hospital i Kbhvn. 1943-46; assist. læge i invalideforsikringsretten 1944-46, overlæge smstds i 1946; overkirurg ved statshospitalet i Sønderborg s. å.; speeialistanerk. i kirurgi og ortopædi; konsulent i kirurgi ved invalidenævnet i Sønderborg; overlæge ved invalidenævnets bandageri i Sønderborg 1947; medl. af det ortopædiske § 14 råd fra 1950 og suppleant i det kirurgiske fra 1952.

Har skrevet: Bert-rage zur Kenntnis der postoperativen Blutverånderungen (disputats, 1933); arbejder om hjernesvulsternes histologi, om resultatet af den operative behandling af Basedow, samt om insulin producerende svulster i pan-creas.

Adresse; Engelshøjg. 17, Sønderborg.

Sommerbolig; Hjerting.

WINDFELD-HANSEN Erik direktør, civilingeniør; f. 13/5 1897 i Kbhvn.; søn af fabrikant, cand. pharm. J A Windfeld-Hansen (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Jensine Marie f. Bertelsen; gift (9/6 1922) m. Esther Susanna W-H., f. 13/3 1903 i Kbhvn., datter af forfatteren Louis Levy (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru redaktør Clara Levy f. Larsen (død 1952).

Student (Plockross' skole) 1915; cand. polyt. (bygningsing.) 1921; værksteds-praksis ved P L Smidth & Co.'s værksteder s. å.; medindehaver af firmaet Theodor Møllers Olieraffinaderi, Kbhvn. 1922-29; adm. direktør for og medl. af bestyrelsen for A/S Theodor Møllers Olieraffinaderi fra 1929, fra 1930 tril. kaldet A/S Dansk Mineraloliefabrik; medl. af bestyrelsen for Dansk Smøreolie A/S fra 1922; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Tank-Import 1936; medindehaver af I/S Dansk Tank-Import 1941.

Medl. af brændsels-olienævnet og af dettes arbejdsudvalg 1939 til dets ophævelse 1953; næstformand i styrelsen for Mineralolie Brancheforeningen 1932, formand fra 1952; næstformand i Mineralolie Brancheforeningens indkøbscentral 1941-46; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab fra 1943 og af sø-og handelsretten fra 1952; medl. af bestyrelsen for A/S Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi fra 1949 og for Finan-cieringsselskabet af 1941 fra 1950.

Adresse: Kratvænget 11, Charlottenl.

WINDFELD-HANSEN H J konsul, direktør, R'.p.p.; f. 31/3 1888 i Vejle; søn af konsul, direktør Marius Windfeld-Hansen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru f. Christensen; gift m. Signe W-H., f. Knudsen.

Uddannet i England ved Manchester University og ved Manchester College of Technology.

Bosat i Amerika 1909-14; direktør for A/S Mogensen & Dessaus Væverier i Odense 1915-29; formand for bestyrelsen for og adm. direktør i Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi A/S i Vejle fra 1929.

Norsk vicekonsul for Odense amt til 1929; nederlandsk vicekonsul i Vejle 1938; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af bestyrelsen og repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank, af bestyrelsen for The International Federation of Cotton and Allied Textile Industries, Manchester og af bestyrelsen for A/S Danske Lloyd; formand for bestyrelsen for Financierings-Akts. af 1941 fra 1941 og for Konsul M Windfeld-Hansens & Hustrus Legat; Danmarks repræsentant i International Cotton Ad-visory Committee, Washington, USA.

Udenl. ordener: N.O.N.4.; N.St.0.32.

Adresse: S-Villav. 29, Vejle.

VINDING Ole journalist, forfatter; f. 5/2 1906 i Kbhvn.; søn af forfatter, journalist Andreas Vinding (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru, skuespillerinden Antoinette (Agis) Winding, f. Nielsen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1942); gift (9/6 1955) m. Karin V., f. 9/6 1922, datter af C G Gamst Nielsen og hustru f. Linde.

Studerede kunst i Paris; korrespondent til danske og franske blade 1926-35; ved Ekstrabladet 1935-45, derefter rejsende korrespondent og kronikør; modtog Cavling-prisen 1946 og Madame Hollatz hæderslegat 1956.

Har bl. a. udg. reportager fra Spanien, Frankrig og Grønland; naturhistorierne: »En anden Verden«, »Et Bymenneske i Naturen« og »Øjeblikke i Naturen«; biografierne »Renoir«, »Foraaret i fransk Kunst«, »Franske Kunstnerportrætter«, »Lautrec«, »Syner og Virkelighed«; essays »Kunsten og Tiden« og album'et »Franske Streger«; novellesamlingerne: »Dalila's Saks« og »Antinea«; komedien »Foran Spejlet« (Det kgl. Teater 1950); »Lykkens Tragedie« (Det kgl. Teater, 1954).

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: Biskop Monrads V. 15, Lyngby.

WINDING Poul rektor, professor, dr. polit.; f. 13/5 1916 i Fredericia; søn af kommunelærer Poul Winding (død 1935) og hustru Johanne Marie f. Jacobsen; gift (16/10 1943) m. Kirsten Tove W., datter af formand Hermann Rasmussen og hustru Astrid f. Strandvig.

Student (Fredericia) 1934; cand. polit. 1940; ansat i arbejds- og socialministeriet s. å., sekretær 1943, fuldmægtig 1948-50; lærer i nationaløkonomi ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1942. lektor 1949, docent 1953, professor 1956, rektor for Handelshøjskolen 1957; dr. polit. (Some Aspects of the Acceleration Prin-ciple) 1957.

Adresse: Kvædev. 62, Virum.

VINDING Povl dr. techn., fh. brandchef, K.DM.p.p.; f. 5/4 1886 i Nykjøbing S.; søn af dyrlæge Peter Vinding (død 1912) og hustru Hilma f. Olsen (død 1923); gift (5/5 1917) m. Lilian V., f. 19/6 i Rosario, Argentina, datter af direktør Ricard Claudi Magnussen (død 1945) og hustru Ann Eliza f. Leudesdorff (død 1934).

Cand. polyt. 1909; assistent ved polyteknisk læreanstalts elektrotekniske kon-struktionsøvelser 1910-14; sekondløjtn. i artilleriet 1912; brandinsp. i Kbhvn. 1914; dr. techn. 1933; brandchef i Kbhvn. 1936-56.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1914-17 og 1930-35; formand for Dansk Ingeniørforenings elek-trotekn. sektion 1916-24; medl. af H C Ørsted komitéen 1920; formand for Kbhvns kommunale Ingeniørforbund 1921 -35; medl. af Dansk Ingeniørforenings repræsentantskab 1921-34 og af Kbhvns Kommunalforenings hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1921-35; redaktør af Polyteknisk Tidsskrift 1928-30; Dansk Ingeniørforenings repræsentant i Dansk Brandværns Komité 1920 og medl. af komitéens forretningsudvalg 1935-53; formand for udvalget for brandtekniske undersøgelser fra 1937; medl. af Dansk Ingeniørforenings Hjælpefonds bestyrelse 1923-35; generalsekr. for det nordiske ingeniørmøde i 1929 i anledning af den polytekniske læreanstalts 100 års jubilæum; medl. af Dansk Luftværnsfor-enings hovedbestyrelse 1934; repræsentant for Danmark i »Comité technique International de Prévention et d'Extinc-tion du Feu« udpeget af justitsministeriet, vicepræsident 1951-56; medl. af Kbhvns boligkommission af 1939 til 1956, af Akademiet for de tekniske Videnskaber (desuden medl. af dettes kassekommission 1937-47) og af justitsministeriets brandudvalg 1941-56; formand for justitsministeriets prøvekommission for filmsoperatører 1947-56.

Påbegyndte udgivelsen af en dansk Elektricitetsværkstatistik 1911 (overtaget af statistisk departement 1923); medarbejder ved Opfindelsernes Bog, ved Salmonsens Leksikon og ved Dansk biografisk Leksikon; bidragyder til The american society of mechanical Engi-neers festskrift ved jubilæet 1930; redigerede den 1929-31 udgivne Brandværns Haandbog (2. udg. 1940); Dansk Teknik gennem 100 Aar, belyst i Levnedsskildringer (1939, 2. udg. 1941); G A Hagemann, en dansk Ingeniørs Levnedsløb (1942); medarbejder ved værket Store danske Personligheder (1949).

Har modtaget Kong Christian IX's hæderstegn for 25 års god tjeneste i Kbhvns brandvæsen, Skanska Brandforsåkrimgs-inrattningens guldmed. og Finska Brand-officefsforbuhdets fortjansttéeken; æresmedlem af Svenska Brandbefalsforbundet 1944, af Federation Nationale des Sapeurs-Pompiers Francais 1951 og af British Fire Services Association 1951; medl. af The International Association of Fire Chiefs, New York 1952; Sapeur d'Honneur de lre clase au Regiment de Sapeurs-Pompiers de Paris 1949.

Udenl. ordener: N.St.0.22.; S.N.3.; S.V.22.

Adresse: Lipkesg. 2, Kbhvn. Ø.

WINDING PEDERSEN H professor, se Pedersen H Winding.

WINDINGE Bennet arkitekt; f. 27/5 1905 i Odense; søn af forstander Otto Windinge (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Gerda f. Thomsen; gift (11/3 1933) m. Edith W., f. 27/10 1907 i Hellerup, datter af driftsinspektør Jens Christian Hansen og hustru Gerda f. Eckhardt von Eckhardtsburg.

Student (Odense) 1923; afgang fra Odense tekniske skoles bygningsskole 1927; ansat hos stadsarkitekten i Kbhvn. 1930; medarbejder hos Vilhelm Lauritzen 1931-40; Neuhausens præmie 1931; optaget i Akademisk Arkitektforening 1940; selvstændig virksomhed i Kbhvn. fra 1942 i kompagniskab med Povl Ernst Hoff.

1. præmie i arkitektkonkurrencer om Herning gymnasium, Kbhvns amtsgård, Haand i Haand-concernens nybygning ved Holmens Kanal og alumnatsbygning ved Sorø Akademi; har bygget de to første samt Herning Hallen og Herning-holmskolen; endv. bl. a. følgende boligbebyggelser i Gladsaxe og Værløse kommuner: Vibevænget, Stengaardsvæn-get, Bindeledet, Søndergaardspark, Sø-gaarden, kollektivhuset Høje Søborg, Skovvænget.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1952; Gladsaxe kommunes præmie 1947, -48, -49, -51 og -52 samt Kbhvns kommunes præmie for amtsgården 1954.

Adresse: H A Clausens V. 23, Gentofte.

WINGARD Axel E kontorchef, R.p.p.; f. 23/7 1909 i Kbhvn.; søn af direktør Eug. Wingård, Malmø (død 1925); gift (7/11 1936) m. Elsa W., f. 6/8 1913 på Frdbg., datter af driftsingeniør cand. polyt. Johs. Ohrt (død 1938).

Student (Frdbg. gymn.) 1928; cand. jur. 1936; volontør ved Frdbg. birk s. å.; sagførerfuldm. 1936-37; fg. sekretær i landbrugsministeriet 1937-38; fuldmægtig ved Viborg stiftamt 1938; till. amtsskolefondskasserer 1939-48; stifts-kasserer i Viborg stift 1948-52; amts-rådssekr. ved Bornholms amtsråd og kontorchef ved Bornholms amt 1952.

Medstifter af og formand for Fællesrådet for danske Kunstforeninger uden for Kbhvn. 1946-53; medstifter af Sammenslutningen af danske Kunstforeninger 1953; stifter af og formand for Sammenslutningen af jydske og fynske Kunstforeninger 1944-52; formand for Viborg Kunstforening 1942-52, derefter æresmedlem; medl. af LAB's amtsud-valg for Viborg amt 1943-46; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Kunstvenner fra 1949 og for Bornholms museum fra 1955.

Har arrangeret vandreudstillinger af kunst fra 1943 og skrevet artikler og kronikker i tidsskrifter og dagblade.

Udenl. ordener: N.St.0.31.; S.N.3.

Adresse: Rønne.

Sommerbolig: Ypnasted pr. Svaneke.

WINGE Knud overlæge, dr. med., R.; f. 16/11 1899 i Kbhvn.; søn af kammerherre, oberstløjtnant M E Winge (død 1938, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Thora f. Andersen (død 1926); gift (9/1 1925) m. Gerda W., f. 9/1 1903 på Frdbg., datter af forstander Otto J Wiistenberg (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Dorthea Marie f. Ingerslev (død 1936).

Student (Østre borgerdydskole) 1917; med. eks. 1924; 2. reservelæge ved amtssygehuset i Skive, kirurg, afd. 1924-26; kandidattjeneste ved forsk, kbhvnske hospitaler 1926-30; 2. reservelæge ved kommunehospitalets 2. afd. 1930-32; 1.reservelæge ved Øresundshospitalets med. afd. 1932-35; dr. med. 1934; overlæge ved centralstationen for tuberkulosebekæmpelsen i Kbhvn. 1935; tuberkulosekonsulent ved Dansk Dampskibs-rederiforenings lægekontor 1945; regionalkonsulent for UNICEF ved calmette-vaccinationsarbejdet i mellemste Østen og Ægypten sept.-dec. 1949; konsulent for Dublin Corporation (modernisering af tuberkulosestationsarbejdet i Dublin) marts-juni 1951; konsulent for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse og for sundhedsstyrelsen 1954.

Specialistanerk. i intern medicin med organspeciale 1933, i lungetuberkulose 1935.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Tu-berkuloselægeselskab 1937-55, for Trængendes Landophold 1939, for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæm-pelse's kredsforening for Kbhvn. 1941, af foreningens centralbestyrelse 1940 og af forretningsudvalget 1943-54; medl. af bestyrelsen for Hjælpekorpset på Kalvebod Bastion 1946 og for Danske Tuberkuloselægers Organisation 1946-52; medl. af udvalget om efterforsorg for tuberkuløse 1943-48.

Adresse: Østerbrog. 140, Kbhvn. Ø.

WINGE Mogens stabslæge, R.,M.T.Kha. p.p.; f. 28/10 1907 i Vordingborg; søn af læge Søren Soelberg Winge (død 1935) og hustru Fanny Antoinette f. Uldall; gift (13/6 1935) m. Inge W., f. 11/2 1910 i Næstved, datter af overlæge Hans Nielsen (død 1938) og hustru Johanne Marie f. Jørgensen (død 1925).

Student (Herlufsholm) 1926; med. eks. 1933; uddannet ved Vordingborg sygehus, Roskilde amts og bys sygehus, kirurg, afd. og forsk, kbhvnske hospitaler; reservelæge i søværnet 1933, overlæge 1942, stabslæge 1955; assist. læge i kirurgi ved invalideforsikrings-retten 1948; specialistanerk. i kirurgi og gynækologi; praksis i Kbhvn. fra 1947; frivillig kirurg ved finske krigs-lazaretter aug.-nov. 1951; hospitalschef i hospitalsskibet Jutlandia 1951-52.

Medl. af repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1933-44 og for Den alm. danske Lægeforening 1938-44; medl. af bestyrelsen for Organisationen af faste Læger i Søværnet fra 1945, formand 1948-52; redaktør af »Militærlægen« fra 1949; Honorary Member of the United States Association of Military Surgeons.

Har skrevet tidsskriftartikler om kirurgiske, gynækologiske og militærmedicinske emner.

Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordener: A.F.L.3.; Fi.Fr.4.; F.N.T.M. (Korea) ;I.F.3.;K.N.M.; K.W.S.M.

Adresse: Kronprinsesseg. 96, Kbhvn. K.

WINGE Preben redaktør, cand. polit., R.; f. 3/11 1912 i Randers; søn af overretssagfører, redaktør Poul Winge (død 1947, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Gerda f. Elmenhoff (død 1952); gift (6/4 1938) m. Edith W.. f. 21/2 1916 i Hobro, datter af overretssagfører Andreas Bogh (se denne).

Student (Randers) 1930; cand. polit. 1936; fg. sekretær i udenrigsministeriet s. å., sekretær og attaché ved gesandtskabet i Paris 1939, vicekonsul smstds 1941, påny sekretær i ministeriet 1941, fg. fuldmægtig 1945, fuldmægtig 1946; fast repræsentant ved den økonomiske kommission for Europa i Geneve og ved FN's Europakontor smstds 1947; u. nr. i udenrigstjenesten 1948; afsked 1950; ansvarsh. redaktør af Randers Amtsavis 1948; medejer af firmaet I M Elmenhoff og Søn (Randers Amtsavis) 1952.

Medl. af bestyrelsen for Randers Reb-slaaeri, A/S 1948, formand 1950, af forretningsudvalget for Den Danske Presses Fællesindkøbsforening 1953, af repræsentantskabet for A/S Randers Disconto- og Laanebank 1956, af bestyrelsen for Foreningen for Den konservative Presse i Danmark 1956 og for Foreningen af Bladudgivere i Provinsen 1957.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Skovlyv. 8, Randers.

WINGE Øjvind professor, dr. phil., K. DM.p.p.; f. 19/5 1886 i Århus; søn af sagfører Sigfred Winge (død 1945. se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Petra f. Rian (død 1949); gift (8/5 1913) m. Julie W., f. 14/12 1893 i Kbhvn., datter af grosserer Oscar Begtrup Møller (død 1945) og hustru Alvilde f. Jørgensen (død 1937).

Student (Marselisborg) 1905; mag. scient. 1910; studerede ved universiteterne i Stockholm, Paris, Chicago; assistent ved Carlsberg Laboratoriets fysiologiske afd. 1911-21; dr. phil. (Studier over Planterigets Chromosomtal og Chromosomernes Betydning) 1917; professor i arvelighedslære ved landbohøjskolen 1921-33; professor ved Carlsberg Laboratoriet og forstander for den fysiologiske afd. 1933-56; varetog undervisningen i arvelighedslære ved universitetets matematisk-naturvidensk. fakultet 1929-35; forelæsninger ved amerikanske universiteter 1932; leder af Carlsberg Bryggeriernes forsøgsgård »Nordgaarden« ved Herfølge fra dens oprettelse 1938.

Formand for bestyrelsen for Foreningen til Svampekundskabens Fremme 1925-30; medl. af Videnskabernes Selskab 1927, formand for selskabets na-turvidensk.-matematiske klasse fra 1946; medl. af komitéen for de internationale arvelighedsforskerkongresser 1927-48; generalsekr. for det 18. skandinaviske naturforskermøde 1929; medl. af Rask-Ørsted fondets bestyrelse 1930-33 og af statens planteavlsudvalg 1930-37; formand i bestyrelsen for Dansk Botanisk Forening 1932-37. for Professor Johs. Schmidt's Studielegat for Havforskere 1933-46 og for Emil Chr. Hansen-Fondet 1935-56; medl. af bestyrelsen for Pasteur-Selskabet; formand for Kbhvn.-Frdbg. Jagtforening u. Dansk Jagtforening 1940-56, for landbrugsministeriets vildtstatistiske udvalg 1953 og for Det kgl. danske Haveselskab 1944-52; præsident for De samvirkende danske Haveselskaber 1949-52; medl. af naturfredningsrådet 1944-46; korresp. medl. af Svenska Botaniske Foreningen, af Sehweizerische Gesellschaft flir Ver-erbungsforschung og af Academia Ita-liana della Vita e del Vino; æresmedlem af Genetical Society of Great Bri-tain, af The Genetics-Society of Japan, af Dansk Botanisk Forening og af Foreningen til Svampekundskabens Fremme; medl. af vidensk. akademier i Helsingfors, Lund, Stockholm og Oslo, af Royal Society, London, af National Aca-demy of Sciences, USA, af Linnean Society, London og af Akademiet for de tekniske Videnskaber; tildelt Seheele-medaljen for biokemisk forskning, Stockholm, 1942 og Dansk Gærings Industris pris 1946; Hitchcock-professor ved Ca-lifornia University 1957.

Litterære arbejder: en række afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter, mest med emner vedr. botanik (svampe), cytologi og arvelighed. Desuden : Arvelighedslære paa eksperimentelt og cytologisk Grundlag (1928, 3. udg. 1945); Mykologisk Ekskursionsflora (1928, 2. udg. 1943, i foren. m. professor C Ferdinandsen); Arvelighed hos Hunde (1945, amerikansk udg. 1950).

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; S.N.3.

Adresse: Gi. Carlsberg V. 8, Kbhvn.

Valby.

WINGSTRAND Karl Georg professor, fil. dr.; f. 2/3 1919 i Stenum, Skaraborgs Ian, Sverige; søn af gårdejer Eric Wingstrand og hustru Elisabeth f. Karlman; gift (1/2 1946, ægteskabet opløst 1956) m. Dagny W., f. 28/11 1920 i Gøteborg, datter af Karl Gustaf Karlsson og hustru Frida f. Lundgren.

Fil. kand. (Lunds Universitet) 1944, fil. mag. 1946, fil. lic. 1950, fil. dr. 1953; amanuens, assistent og lærer ved Zoo-logiska Institutionen, Lund 1941-54; docent ved Lunds Universitet 1952-54; forelæst ved Kbhvns universitet over sammenlignende vertebratanatomi 1953-54, kst. professor smstds i sammenlignende anatomi og morfologi 1955, udnævnt 1956.

Formand for Zoologiska Foreningen, Lund i 1952; sekretær i Skånes Natur-skyddsforening 1950-51.

Vidensk. arbejder: The Structure and Development of the Avian Pituitary (disputats, Lund, 1951); skrifter om ornitologi, malariaparasitter, sammenlignende anatomi og endokrinologi.

Adresse: Finsensv. 8D, Kbhvn. F.

WINKEL C T civilingeniør, entreprenør; f. 10/1 1903 på Frdbg.; søn af oberstløjtnant O H Winkel (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Magdalene f. Tage-Hansen (død 1932); gift (14/3 1930) m. Inge W., f. 8/12 1906 i Kbhvn., datter af tandlæge Aug. Bournonville Stub (død 1928) og hustru Asta f. Madsen.

Student (Århus katedralskole) 1921; cand. polyt. 1926; ansat hos Kampmann, Kierulff & Saxild ved de dansk-svenske jernbaneanlæg i Lilleasien 1927-32; direktør for A/S Franki Fundering (datterselskab af S. A. Pieux Franki, Liége) 1933-38; direktør for A/S C T Winkel, Kbhvn. og A/B Hydraulisk Påltryckning, Goteborg fra 1938.

Medl. af bestyrelsen for A/S C T Winkel, A/B Grundfbrstarkningar (Hydraulisk Påltryckning), A/S Skandinavisk Spændbeton, A/S Jannik Ipsen og A/S Andersen & Winkel; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Bygningsstatik fra 1949, Geoteknisk Institut (næstformand) fra 1949 og Dansk Ingeniørforenings bygningsingeniørgruppe fra 1955 samt medl. af forsk, af foreningens normudvalg; censor i geoteknik og fundering ved 2. del af civilingeniøreks. fra 1956.

Har skrevet artikler om pilotering m. m. i danske og svenske tidsskrifter.

Adresse: Torkel Badens V. 2, Hellerup.

Sommerbolig: Søren Madsens Vej,

Asserbo pr. Frederiksværk.

WINKEL Per oberst, kammerjunker, E'., HTH.p.p.; f. 23/8 1906 på Frdbg.; søn af oberstløjtnant O H Winkel (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Magdalene f. Tage-Hansen (død 1932); gift (14/10 1936) m. Regitze W., f. i Herlufsholm, datter af oberstløjtnant R Keyper og hustru Alice f. Baumann.

Student (Frdbg, gymn.) 1925; premier-løjtn. i fodfolket 1929, kaptajnløjtn. 1935, kaptajn 1940, oberstløjtn. 1949; sektionschef i generalstaben 1948-50; chef for 1. livgardebatl. 1951-54; oberst 1954; stedfortrædende regionschef ved region VI 1954-56; i forsvarsstaben 1956.

Medl. af bestyrelsen for Det krigsvidenskabelige Selskab 1940-46.

Udenl. ordener: A.M.F.3.; Fi.Sk.F.; N.O.N.5.; N.St.0.31.; Stb.M.C.F.; S.Sv.3!.; S.V.31.

Adresse: Allied Forces Northern Europe, Kolsås, Norge.

WINKEL Poul direktør, R.; f. 4/5 1908 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant O H Winkel (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Magdalene f. Tage-Hansen (død 1932); gift 1. gang m. Grethe W.; 2. gang m. Karen W.

Student (Metropolitanskolen) 1926; cand. jur. 1932; sekretær i skattedepartementet s. å., fuldmægtig 1938, ekspe-ditionssekr. 1943, kontorchef 1948; direktør for det kgl. klasselotteri 1951; landsretssagf. 1948; statskontrollant ved Dansk Tipstjeneste fra 1950.

Adresse: Suomisv. 2, Kbhvn. V.

WINSLØW Carl kontorchef, R.; f. 24/12 1886 på Frdbg.; søn af direktør Carl Winsløw (død 1941, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Christine f. Krarup (død 1943); gift (4/10 1922) m. Ida W., f. 3/8 1898 i Kbhvn., datter af grosserer Oluf Wahlstrøm og hustru Hulda f. Scheelke.

Student (Metropolitanskolen) 1905; cand. jur. 1911; byfogedfuldm. s. å.; assistent i trafikministeriet 1913; assistent ved Kbhvns havnevæsen 1916, fuldmægtig 1918, kontorchef 1921-45; fg. kontorchef ved luftfartsdirektoratet 1946-57.

Adresse: Bøgehøj 47, Hellerup.

VINTER Hans civilingeniør; f. 30/9 1915 i Kbhvn.; søn af direktør John Vinter og hustru Inger f. Hooge; gift (16/5 1940) m. fabrikinspektør, civilingeniør Grete V., f. 5/7 1915 i Kbhvn., datter af civilingeniør H C Serritslev og hustru Anna f. Esmarch (død 1941).

Student (Østre borgerdydskole) 1934; cand. polyt. 1940; leder af Svejsecentralen u. Akademiet for de tekniske Videnskaber s. å.; lektor i svejseteknik ved Danmarks tekniske højskole fra 1953.

Næstformand i Dansk svejseteknisk Landsforening 1947-53; dansk repræsentant i bestyrelsen for The International Institute of Welding fra 1948.

Har skrevet artikler i svejsetekniske fagbøger og fagtidsskrifter.

Adresse: Tårbæk Strandv. 91 C,

Klampenborg.

WINTHER Alfr. chefredaktør; f. 7/1 1897 i Gudum ved Aalborg; søn af gårdejer Peder Jensen Winther (død 1931) og hustru Birgitte f. Toft (død 1910); gift (21/8 1925) m. Ester W., f. 17/11 1902 i Nakskov, datter af bådfører Hans Frederiksen (død 1946) og hustru Ka-rensigne f. Petersen (død 1934).

Præliminæreks.; på Bælum højskole; journalistelev og medarbejder ved Aalborg Amtstidende 1912-18; redaktions-sekr. ved Tidende for Nakskov, Maribo og Rødby 1918, ved Svendborg Avis 1926-34; ansvarsh. redaktør af Folketidende, Ringsted, Sorø og Haslev fra 1935; rejser i Sverige og Norge (på statsstipendium) samt i Tyskland og Schweiz.

Vicepræsident for Ringsted Rotary Klub 1942-43; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden's Ringsted afd. 1944-49, for Venstres Redaktørforening 1946; formand for Ringstedkredsens Venstre 1946-54, for Sorø Amts Venstre 1947-52; medl. af hovedbestyrelsen for Venstres Landsorganisation 1949-52, af bestyrelsen for Århus universitets journalistkursus 1950-52 og af Den danske Presses Telegramudvalg 1955.

Adresse: Axelstu, Klostervænget 4,

Ringsted.

WINTHER Christian professor, dr. phil., K.DM.; f. 4/7 1873 i Rudkøbing; søn af bankdirektør, købmand M Winther (død 1930) og hustru Marie f. Madsen (død 1912); gift 1. gang (25/5 1900) m. Ellen W., f. 8/6 1875 i Rudkøbing, død 1943, datter af sagfører, bankdirektør P Vognsen (død 1891) og hustru Camilla f. Melson (død 1935); 2. gang (6/2 1949) m. overassistent ved telegrafvæsenet Elisabeth W., f. 18/1 1891 i Odense, datter af skibsmægler O M Friis (død 1936) og hustru Karen f. Olsen (død 1940).

Student (Århus) 1891; mag. scient. 1897; Videnskabernes Selskabs guldmed. 1906; dr. phil. 1907; assistent ved universitetets kemiske laboratorium 1899-1915; docent i fotokemi ved polyteknisk læreanstalt 1912, i fotokemi og videnskabelig fotografi smstds 1914; docent i kemi ved universitetet 1915-19; professor i kemi ved polyteknisk læreanstalt 1919-43; till. lektor i kemi ved tandlægeskolen 1933-46.

Formand for Kemisk Forening 1913-16; medl. af bestyrelsen for Selskabet for psykisk Forskning fra 1921, formand 1923-40.

Har udg. vidensk. arbejder over optisk drejning 1895-1907; over fotokemiske og fotografiske emner fra 1908; universitetslærebøger om forsk, grene af den analytiske kemi; Vejledning til fotografiske Øvelser 1915-16-19-35; Lærebog i Kemi (1922-23-40); Materialisere for Tandlæger (1940).

Adresse: Tornagerv. 6, Charlottenlund.

WINTHER Jacob overretssagfører; f. 16/9 1881 på Frdbg.; søn af kasserer, cand. jur. L F Winther (død 1910) og hustru Augusta f. Koefoed (død 1917); gift (10/5 1913) m. Inger Sophie W., f. 24/8 i Grenaa, datter af apoteker N F V E Hoffmeyer (død 1910) og hustru Caroline f. Kiær (død 1930).

Student (Metropolitanskolen) 1899; cand. jur. 1905; overretssagf. 1911.

Formand i bestyrelsen for A/S Det nordiske Kamgarnsspinderi, for A/S Sveagaard og for Forsikringsakts. Dannevirke; medl. af bestyrelsen for Franz Koenig's Legat; medl. af repræsentantskabet for Borgervennen af 1788.

Medudgiver af Kongeriget Danmarks Love 1910-15, af De Nordiske Sølove 1914.

Adresse: Rosenv. Sideallé 9, Kbhvn. Ø.

VINTHER J C provst, R.; f. 10/1 1895 i Kettrup ved Fjerritslev; søn af gårdejer Niels Vinther (død 1946) og hustru Sine f. Jacobsen (død 1940); gift 1. gang m. Anna Kristine V., f. 14/4 1896 i Kettrup, død 1933, datter af sognepræst C A Hansen (død 1935) og hustru Marie Kristine f. Hansen (død 1952); 2. gang m. Gudrun Charlotte V., f. 23/10 1908 i Århus, datter af proprietær C Møller og hustru Sigrid M.

Student (Aalborg) 1913; cand. theol. 1920; sognepræst i Vester- og Øster Vandet 1921; sognepræst i Skørping-Fræer fra 1926; præst ved Skørping sanatorium fra s. å.; till. provst for Helium og Hindsted herreders provsti 1940; amtsskoleprovst 1941-50; medl. af Aalborg amts skoledirektion fra 1950; formand for Præsteforeningen i Aalborg Amt 1942, for Foreningen af Skolekommissioner i Aalborg Amt 1948 og for amtsskolekommissionernes samarbejdsudvalg 1953; medl. af bestyrelsen for Danmarks Provsteforening 1953.

Adresse: Skørping.

WINTHER Jørgen Edvard laboratorie-forstander, R.; f. 2/5 1896 i Veksebo, Asminderød sogn; søn af proprietær Theodor Winther (død 1931) og hustru Henriette f. Svanekiær (død 1928); gift (1/7 1928) m. Johanne W., f. 9/12 1900 i Hjørring, datter af apoteker Christian Winther (død 1928) og hustru Anna f. Offersen (død 1946).

Student (Østersøgades gymn.) 1914; cand. phil. 1915; cand. polyt. 1921; assistent ved landøkonomisk forsøgslaboratoriums kemiske afd. s. å., laborator 1923, afdelingsleder 1931, labo-ratorieforstander 1952.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1955.

Medarbejder ved 3. og 4. udg. af Landbrugets Ordbog; har dels alene og dels i samarb. med andre skrevet adskillige beretninger og artikler.

Adresse: Borups Allé 139, Kbhvn. N.

WINTHER Knud læge, dr. med.; f. 3/9 1893 i Aalborg; søn af pianofabrikant Chr. B Winther (død 1946) og hustru Charlotte f. Rahr (død 1933); gift (28/8 1920) m. Alfhild W., f. 21/12 1896 i Arendal, datter af konsul Bertrand Jacobsen (død 1940) og hustru Josephine f. Berentsen (død 1943).

Student (Østersøgades gymn.) 1911; med. eks. 1918; reservelæge ved Skt. Hans hospital 1919-21; assistent ved Kbhvns kommunes polikliniks nerveafd. 1921-22 og ved rigshospitalets neurologiske poliklinik 1923-25; specialistanerk. (neurologi) 1924 og (psykiatri) 1927; reservelæge ved Almindelig hospital 1925-27 og ved kommunehospitalets nerveafd. 1927-33; læge ved invalide-forsikringsretten 1926-31; dr. med. 1927; assistent ved kommunehospitalets 6. afd.'s filial på Balders hospital 1933-38 og ved kommunehospitalets neurologiske laboratorium og poliklinik 1938-40; neurologisk konsulent ved kuranstalten Montebello 1930-38 og ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte fra 1937. Censorsuppleant ved med. em-bedseks. 1927-51.

Formand for Danske Nervelægers Organisation 1945-49; medl. af repræsentantskabet for Dansk medicinsk Selskab 1933-47; formand for Dansk neurologisk Selskab 1933-36; sekretær for nordiske neurologiske kongres i Kbhvn. 1932; redaktør for 3. internationale neurologkongres' forhandlinger 1939; generalsekr. for Nordisk neurologisk Forening 1948; medl. af sundhedsstyrelsens specialistnævn 1947 og af Alm. dansk Lægeforenings neuroseudvalg 1948; korresp. medl. af So-ciété de Neurologie i Paris; honorary-corresponding member of American Aca-demy of Neurology 1956.

Har skrevet: Encephalitis epid. med Optikusforandringer (disputats, 1927) og fl. neurologiske afhandlinger.

Udenl. orden: F.S.P.3.

Adresse: Frimodtsv. 3, Hellerup.

WINTHER Laur. købmand; f. 21/9 1882 i Vejle på Fyn; søn af lærer Peter Valentin Winther (død 1927) og hustru Thora f. Pommer (død 1924); gift (21/9 1910) m. Martha W„ f. 10/7 1890 i Gyrstinge (død 1952), datter af pastor F Holberg Møller (død 1915) og hustru Eli f. Neergaard (død 1938).

I handelslære hos købmand Carl Gudnitz, Odense; derefter i kaffefirmaet H P Nielsen, Odense; efter 2 års videre uddannelse i Hamburg tilbage hertil; overtog firmaet 1912.

Medl. af Odense ligningskommission 1935-45; medl, af bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening; formand for Den fyenske Handelsstands Centralforening 1949-53; medl. af Provinshandelskammeret 1949-53; medl. af handelsretten i Odense; medl. af Handelsbankens tilsynsråd fra 1940; medstifter af og formand for A/S Odense Paladsteater; medstifter af og medl. af bestyrelsen for A/S Fyens Væddeløbsbane 1934-52; formand for A/S Odense Rutebilstation.

Adresse: Vesterg. 61, Odense.

Sommerbolig: Nyborg Strand.

VIRKNER Helle skuespillerinde; f. 15/9 i Århus; datter af godsejer Morris Lotinga (død 1946) og hustru Ellen f. Virkner; gift (23/12 1949) m. skuespiller Ebbe Rode (se denne).

Gennemgået Det kgl. Teaters elevskole 1944-46; debut 2. marts 1945 som Gudrun i Parasitterne; skuespillerinde ved Det kgl. Teater til 1951, derefter ved forsk, kbhvnske teatre.

Hovedroller: Eleonora i Paaske; Sonja i Onkel Vanja; Prinsessen i Sejrherren; Mary Tilford i Sladder; Arlette i Han, Hun og Satyren; Therese i Vildfuglen; Anne i Anne Franks Dagbog; i filmene: Spurve under Taget; Frihed, Lighed og Louise; Tag hvad du vil ha'; Hendes store Aften; Paa Tro og Love; Bruden fra Dragstrup; Kispus; Tante Tut fra Paris.

Tildelt Frederik Schybergs Legat 1953.

Adresse: Egernv. 61, Kbhvn. F.

WISSENBACH Johan fh. stationsforstander, R.DM.; f. 9/9 1868 i Kbhvn.; søn af garver Th. Wissenbach (død 1896) og hustru Margrethe f. Wiinholt (død 1899); gift 1. gang (12/5 1895) m. Hedevig Antoinette W., død 1912, datter af stationsforstander Miillertz (død 1918); 2. gang (5/5 1925) m. Marie W., f. 3/4 1872 i Frederikshavn, død 1943, datter af hotelforpagter I F Hornstrup (død 1934) og hustru Anna f. Bærentzen (død 1905).

Alm. forberedelseseks. 1885; ansat ved statsbanerne s. å.; assistent 1888; overassist. II i Næstved 1909; over-assist. I i Esbjerg 1911; stationsforstander i Tinglev 1920, i Esbjerg 1925-33.

Medl. af statsbanernes eksamenskom-mission 1912-24 og af bestyrelsen for Stationsforstanderforeningen 1930-33.

Adresse: Ceresv. 2, Kbhvn. V.

WISS1NG Ove dr. med.; f. 8/10 1883 på Skt. Thomas; søn af læge Johs. Wissing (død 1894) og hustru Frederikke f. Brandt (død 1939); gift 1. gang (21/6 1928, ægteskabet opløst 1945) m. Esther Louise W., f. 9/10 1905 i Kbhvn., datter af direktør Axel Klingenberg; 2. gang (2/8 1947) m. Ebba W., f. 18/1 1906 i Kbhvn.. datter af kontorchef A C

Student (Schneekloths skole) 1901; med- eks. 1909; reservelæge ved Frdbg. hospital 1913-15; dr. med. 1916; 2. reservekirurg ved kommunehospitalet 1916-17; chef for den danske ambulance i Petrograd 1917; assistent ved rigshospitalets røntgenklinik 1918-23; visitator ved kommunehospitalet 1918-22; korpslæge i hæren 1918-22, overlæge uden for nr. 1923; chef for Garni-sonssygehusets røntgenklinik 1920-22; overtog professor Fisehers røntgenklinik 1922; radiolog ved Skt. Elisabeths hospital 1925-31 og ved Skt. Lukas Stiftelse 1927, overlæge 1941; røntgenkonsulent ved Ortopædisk hospital 1935-55.

Formand for Dansk radiologisk Selskab 1929-31; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1948-54. Adresse: Rosenstandsv. 13, Charlottenlund.

VISSING Poul direktør, R.; f. 13/11 1909 i Kbhvn.; søn af direktør J Vissing (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Agnes f. Bay (død 1927); gift (14/10 1937) m. Ingrid V., f. 12/3 1908, datter af sagfører Emil Hansen-Backhaus og hustru Sara f. Lauritzen.

Student (Østre borgerdydskole) 1928; cand. jur. 1934; uddannelse i danske og udenl. forsikringsselskaber 1934-36; sekretær i A/S Det kgl. octroierede alm. Brandassurance-Compagni 1936, under-dir. 1939, direktør 1943; till. direktør for Forsikrings-Akts. Nord og Syd 1955.

Medl. af bestyrelsen for A/S Det kbhvnske Reassurance-Compagni og for A/S Dansk Driftstabsforsikring; medl. af Assurandør-Societetets komité; formand for bestyrelsen for A/S Assurandørernes Hus; medl. af forvaltningsnævnet for Krigsforsikringen af privat Indbo 1945, næstformand 1955 og af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Nord og Syd.

Adresse: Fredheimsv. 2, Vedbæk.

WISSUM Emil generalmajor, K.DM., HTH. p.p.; f. 3/6 1896 i Kbhvn.; søn af kgl. kabinetsbud Peder Wissum (død 1954) og hustru Emilie f. Wucherpf ennig; gift (31/5 1925) m. Agnes W., f. 24/4 1894 i Fensmark sogn, datter af Johs. Zoll-franck (død 1940) og hustru Karen Marie f. Fog Hansen (død 1940).

Student (Metropolitanskolen) 1914; cand. phil. 1915; premierløjtn. 1918; hærens officersskoles specialklasses ingeniørkursus og generalstabskursus; kaptajn 1931; chef for 5. bygningsdistrikt, Viborg 1934-42; stabschef hos generalinspektøren for ingeniørtropperne 1942-46; oberstløjtn. af ingeniørtropperne 1945; chef for generalstabens generalstabsafd. 1946-51; oberst 1949; til rådighed for generalinspektøren for ingeniørtropperne 1951; chef for jydske ingeniørregiment 1951-53; generalinsp. for ingeniørtropperne 1953; generalmajor 1957.

Formand for forsvarets ABC-udvalg af 1952 fra 1953.

Har forestået opførelsen af bl. a. jydske tøjhus i Hjørring og jydske ingeniørregiments kaserne i Randers.

Udenl. orden: F.O.A.

Adresse: Ribeg. 17, Kbhvn. Ø.

WISTI Folmer direktør, mag. art.; f. 8/5 1908 i Vrov, Viborg amt; søn af malermester Emil Jensen og hustru Edel f. Visti Olesen (død 1950); gift (8/7 1955) m. Helle W., f. 4/2 1923 på Kjærsgaard, Brenderup, datter af greve Julius Ahlefeldt-Laurvig og hustru Edele f. Cederfeld de Simonsen.

Ved landbruget og i malerlære 1918-23; præliminæreks. (Silkeborg) 1925; student (statens kursus) 1927; studieophold i Jugoslavien, Bulgarien og Polen 1927-35; Balkankorrespondent for De Bergske Blade 1930-32; mag. art. (Århus univ.) 1936; lektor i dansk sprog og kultur ved universitetet i Krakow 1936-37; leder af det danske institut i Polen og lektor ved universitetet i Warszawa 1937-39; lektor i polsk ved Kbhvns universitet 1939-42; sekretær for Det danske Selskab fra dets stiftelse i 1940, direktør fra 1946.

Har skrevet: Bondeproblemet i Polens Skønlitteratur (prisopgave, udsat af Århus univ., 1938); redaktør og medforfatter af »Dania, Kraj uniwersytetow ludowych i spoldzielczosci« (Warszawa, 1938); bidrag til 8. bind af Danmarks Kultur ved Aar 1940 (1943).

Idrætsmærket i bronce 1941.

Udenl. orden: Po.P.R.

Adresse: GI. Vallerødv. 26, Rungsted Kyst.

WISTOFT Knud direktør, cand. jur., R.; f. 15/3 1895 i Århus; søn af direktør Elvin Wistoft (død 1927, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Frederikke f. Knudsen (død 1918); gift 1. gang (6/9 1921) m. Else W., f. Johansen (død 1932); 2. gang (14/4 1936) m. Ada W.. f. Jacobsen (død 1944); 3. gang (13/7 1952) m. Grethe W., f. Hansen.

Student (Århus) 1914; cand. jur. 1921; direktionssekr. i Jydsk Brandforsik-ringsforening for Bygninger og Løsøre 1921; sagførerfuldm. i Rødby 1922-26; sagførerbestall. 1925; direktør for »Jydsk Brandforsikring« G/S 1927.

Næstformand for bestyrelsen for Foreningen af gensidige, danske Brandforsikringsselskaber; medl. af forretningsudvalget for Bygningsbrandforsikrings-nævnet og for Bygningsbrandforsikrings-foreningen samt af forvaltningsnævnet for Krigsforsikringen af Landbrugsbygninger; formand for Aarhus borgerlige Skydeselskab.

Adresse: N W Gades V. 14, Århus.

VITGER Erhard generaldirektør, konsul, R.p.p.; f. 11/10 1898 i Køng på Fyn; søn af urmager M Vitger og hustru Hannah f. Nielsen (død 1949); gift m. Maria Magdaleine V., f. 12/10, datter af ingeniør, dr. Jul. Rejto og hustru Henriette f. Hothia.

Ansat i Forsikringsakts. Haand i Haand, Kbhvn. 1915, i Ford Motor Company, A/S, Kbhvn. 1920, hovedbogholder smstds 1923; prokurist i Ford Werke A.G., Berlin & Koln 1925, direktør i Ford Werke A.G., K81n 1935, general-dir. for samme selskab fra 1945; till. direktør i Credit A.G. fiir Ford Fahr-zeuge, Koln fra 1935; direktionsprasi-dent i Ford Motor R.T., Budapest 1938-45; direktør for Ford Motor Handelsund Werkstatten G.m.b.H. Salzburg/ Dsterreich fra 1947; formand for direktionen for Ford Werke A.G., Koln fra 1952; dansk konsul i K61n fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Verband deut-scher Automobilindustrie, Frankfurt a. M. fra 1948.

Udenl. orden: Ty.F.R.F.2s.

Adresse: Goethestrasse 2, Koln, Tyskland.

WITH Elisabeth sygeplejerske, R.; f. 14/8 1892 i Løsning; datter af sognepræst Enrique With (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Camilla f. Andersen (død 1913); ugift.

Student (Marie Kruse's skole) 1911; cand. phil. 1912; elev ved rigshospitalets sygeplejeskole 1913-16; røntgenuddannelse på rigshospitalet og på dr. Pan-ners klinik i 1923; deltog i tilbagesen-delsen af britiske tropper u. Britisk Røde Kors 1918-19; ved Yorkhill Hospital for børn i Glasgow og ved The Royal Sus-sex County Hospital i Brighton i 1919; privatsygeplejerske i Britisk Indien til 1923; timesygeplejerske ved Dansk Sygeplejeråds bureau 1923; assistent ved den kommunale hjemmesygepleje u. Kbhvns hospitalsvæsen 1924; bestyrerinde for Kbhvns kommunes rekreationshjem Næsseslottet 1942-52.

Formand for Dansk Sygeplejeråd 1935-41; medl. af forretningsudvalget for Dansk Sygeplejeråds rekreationshjem i Vedbæk.

Adresse: Fyrrevang 54, Virum.

WITH Erik generalløjtnant. SK.DM., Chr. X Off.E.T., HTH., M.T.Kha.p.p.; f. 20/11 1869 i Kbhvn.; søn af højesteretsassessor R C With (død 1893) og hustru Ina f. Binzer (død 1901); gift (16/12 1899) m. Gustava W., f. 1/2 1872 i Farsund i Norge, død 1952, datter af skibsreder David Davidsen og hustru Antoinette f. Wollan (død 1918).

Lærling i flåden 1884-85; sekondløjtn. i fodfolket 1891; kaptajn 1908; chef for generalstabens efterretningsvæsen 1911-18; oberstløjtn. og chef for 27. batl. 1918; chef for 24. batl. 1921, till. for 1. landstormsbatl. 1923, oberstløjtn. i generalstaben 1923. oberst 1924; stabschef hos generalinspektøren for fodfolket 1923-27; chef for generalstabens taktiske afd. 1927; generalmajor og chef for sjællandske division 1930; til rådighed for generalkommandoen 1931; generalløjtn. og chef for generalkommandoen 1931-39.

Har foretaget tjenesterejser til Serbien, Grækenland, Tyrkiet og Bulgarien for at studere Balkankrigen i 1913; var i 1930 udkommanderet til overværelse af de engelske hærmanøvrer til special-stu-dium af de mekaniserede og motoriserede tropper og i 1932 til overværelse af den svenske frivillige landstorms feltøvelser og idrætsstævne ved Linkøping i anledning af landstorm-centralkomitéens 20 års jubilæum.

Skoleforstander for Akademisk Skyttekorps 1901-03; chef for samme 1911-17; formand for Akademisk Skytteforening 1939-42; formand for skydeudvalget i overbestyrelsen for De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger 1939-50 og for Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste 1939; æresmedlem af Akademisk Skyttekorps Underofficersfor-ening og Skyttelaug; præsident for De danske Brevdueforeninger 1911-18, æresmedlem 1922; kommandant for de engelske hjemsendte krigsfanger i Barfreds-højlejren dec. 1918-marts 1919; medl. af landstormskommissionen 1922, formand fra 1930; chef for landstormen 1930; formand for Officersforeningen i Kbhvn. 1930-31 og for Fællesorganisationen af Officerer og ligestillede af Hæren 1931. Tildelt De danske Brevdueforeningers guldmed. 1932; æresøverste i Selskabet De danske Forsvarsbrødre 1932; æresmedlem af 4. og 7. Regiments Soldaterforeninger 1933; ærespræsident i Det kgl. danske aeronautiske Selskab 1933; formand for komitéen for rejsning af mindesmærker for de nordiske frivillige, deltaget i krigene 1848-50 og 1864, rejst på Dybbøl Banke 1936; ærespræsident for Danske Soldaterforeningers Samvirke for Kbhvn. og Omegn 1939; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Telefon Akts. 1937; protektor for Foreningen af hjemsendte Løjtnanter og Kornetter 1938; formand for komitéen for rejsning af en mindestøtte i Charlottenlund slotspark for kong Frederik VIII og dronning Louise 1938; formand for Det kgl. kbhvnske Skydeselskab og danske Broderskab 1939-46 og for foreningen Det Frie Nord 1940-45; medl. af bestyrelsen for Grænsefondet 1939; æresmedlem af Dansk-Jugoslavisk Forening 1940; medl. af bestyrelsen for Dansk Samvirke 1940-47; medl. af Finlandshjælpens arbejdsudvalg og af Finlandshjælpens udvalg for finske børns ophold i Danmark 1942; formand for foreningen Kbhvns frivillige Luftforsvar 1945-51; præsident for Le souvenir francais i Danmark 1947-56; æresmedlem af De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger 1950; har taget Idrætsmærket i guld 1923; tildelt Helsingfors Skyttekreds fortjenstmed. i guld, Stockholm Skytteffirbunds faltskyt-tejetbng. Oslo Skyttesamlags æresmed. 1934, Finlands Skytteforbunds fortjensttegn i guld 1947, svensk skyttejetong i sølv »For Fortjanster Om Det Frivilliga Skyttevasendet« 1947, De danske Skytte-Gymnastik- og Idrætsforeningers hæderstegn for fortjenstfuldt arbejde 1948, Norsk Landsskytteorganisations guldmed. 1949, Sønderjydsk Idrætsforenings hæderstegn i guld 1951, Stockholms Skyt-tefbrbunds guldmed. 1951, Sveriges For-tjansttecken i guld for utomordentliga Tjanster åt det Svenska frivilliga Skyttevasendet 1953 og Skytternes ærestegn 1956.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.l.; Fi.M.M.2.; Fi.r.K.2.; Fi.S.F.; F.Æ.L.2.; Ju.Kr.l.; Ju.St.S.4.; Ju.Z.3.; N.H.VIIFr.K.; N.St.O.22.; S.Sv.l.; Stb.B.E.3.

Adresse: Malmøg. 4. Kbhvn. Ø.

WITH Kai direktør; f. 27/11 1887 i Kbhvn.; søn af instrumentmager Th. With (død 1930) og hustru f. Hertz (død 1908); gift (11/1 1918) m. Ebba W., datter af sognepræst Sophus Muller (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Alice f. Puggaard (død 1913).

Præliminæreks. 1905; eksamen i bank-og børsvæsen fra Købmandsskolen 1909; ansat i grossererfirmaet Chr. Rasmussen & Co. 1905-06, i bankierfirmaet D B Adler & Co. 1906-08 og i Den danske Landmandsbank 1908-11; studierejse til England med ansættelse i Midland Bank, Ltd. 1911-13; derefter atter ansat i Landmandsbanken, chef for den engelske korrespondance til 1930; udnævnt til fondschef og til bankens børsrepræsentant 1930; underdir. 1934-53.

Administrator af P M Wessels Fond; formand i bestyrelsen for A/S Henriques & Løvengreen's Trikotagefabrikker, for A/S Hagerups Forlag og for A/S af 30. Juni 1948, Charlottenlund; næstformand i bestyrelsen for A/S C Olesen; formand for bestyrelsen og medl. af kontrolkomitéen for A/S De Forenede Papirfabrikker; medl. af bestyrelsen for Dansk Plyds-og Møbelstof-Fabrik, C Olesen A-/S; indehaver af Allé Magasinet, Charlottenlund.

Adresse: Elmtofte. Søholmparken 2,

Hellerup.

Sommerbolig: Rørvighus, Rørvig.

WITH Torben K overlæge, dr. med.; f. 18/8 1910 i Kbhvn.; søn af læge, cand. mag. Carl Johannes With (død 1923) og hustru Inge f. Kiørboe (død 1952); gift (18/1 1938) m. Kamma W., f. 20/4 1912, datter af kontorchef F H V Bentsen (død 1942, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Nanna Agnete f. Christiansen.

Student (Metropolitanskolen) 1928; med, eks. 1934; dr. med. 1941; embeds-lægeeks. 1946; kandidatstillinger ved kbhvnske hospitaler; assistent ved rigshospitalets med. poliklinik 1939-42, reservelæge 1947-48, 2. reservelæge ved med. afd. A 1942-45, 1. reservelæge 1948-54; regenslæge 1946-54; kst. overlæge ved med. afd. på statshospitalet i Sønderborg i 1946, ved rigshospitalets med. afd. A 1948-49; overlæge ved centrallaboratoriet ved Svendborg centralsygehus fra 1954; specialistanerk. i med. sygd. (særlig stofskifte, mave-, tarm-, blod- og hjertesygd.) 1944 og i klinisk kemi og laboratorieteknik 1948; praksis som specialist i Kbhvn. 1946-54, i Svendborg fra 1954; studierejse til London (University College Hospital Medi-cal School) i 1953 og 1955.

Medl. af det engelske Nutrition Socie-ty 1946, af Biochemical Society 1954 og af Association of Clinical Patholo-gists 1956.

Har skrevet: Absorption, Metabolism and Storage of Vitamin A and Carotene (disputats, 1941); monografien »Biology of Bile Pigments« (1954); desuden en længere række vidensk. afhandlinger om A-vitamin, galdefarvestoffer, por-fyriner, blodsygdomme, Boeks sarkoid, tuberkulinreaktioner, hjertesygdomme m. m. samt populærvidensk. artikler især om hygiejniske emner og aviskronikker.

Adresse: Skt. Jørgens V. 53. Svendborg.

WiTTENKAMP Peder dommer; f. 30/8 1907 i Kbhvn.; søn af rentier F C C Wit-tenkamp og hustru Johanne f. Madsen (død 1917); gift (1/2 1938) m. cand. jur. Ellinor W., f. 10/7 1909 i Kbhvn., datter af dispachørfuldmægtig Thorvald Viggo Picker og hustru Laura f. Petersen.

Student (Statens og hovedstadskommunernes kursus) 1925; cand. jur. 1931; ansat hos dommeren i Kbhvns amts søndre birk s. å., dommerfuldm. 1933, ved civildommerembedet smstds 1939, ved kriminaldommerembedet smstds 1943; dommer i Århus søndre herredsret 1956.

Adresse: Solhvervsv. 14, Århus.

WITTMAACK Arthur arkitekt, R.; f. 2/6 1878 i Malmø; søn af hotelejer Johs. Wittmaack (død 1934) og hustru Adamine f. Petersen (død 1919); gift (30/8 1910) m. Emilie W., f. i Kbhvn., datter af direktør Herman Wittmaack (død 1924) og hustru Agnes f. Riise (død 1919).

Tømrersvend 1898; afgang fra Teknisk skole i Kbhvn.; på akademiet i Wien 1899-1900; studierejser i udlandet; konduktør hos arkitekterne Eugen Jørgensen og Søren Lemche; i samarb. m. arkitekt Vilhelm Hvalsøe fra 1916 samt med arkitekt Arne Madsen fra 1953; har udstillet på Charlottenborg og på internationale udstillinger i udlandet; modtaget 1. præmie i konkurrencer om KFUK's bygning og Axelborg.

Har s. m. arkitekt V Hvalsøe bl. a. opført: KFUK's bygning i Store Kanni-kestr., Indre Missions hus i Bernstorff sg.; Axelborg; Absalonskirken; Hans Egedes kirke; tribuner i Idrætsparken; bygninger på Stadion; Parkteatret med restaurant og selskabslokaler; Stadions hovedportal; svømmehallen ved Idrætsparken; tennis- og badmintonhaller på Ry-parksbanerne; sportshal i Sundby Idrætspark; Set. Clemens hus; Trygs ejendom; biografteatrene Odeon, Lyngbyvejens Kino, Boulevardteatret, Nora-Bio, Tofte-gaards Bio, Amager Bio, Saga Bio og genopbygning af Kinopalæet; Apolloteatret i Axelborgs tilbygning; ombygning af Nygade Teatret; Kbhvns Sukkerraffinaderi; tilbygning til og ombygning af Statsanstalten for Livsforsikring's hovedsæde; tilbygning i gården til Forsikringsselskabet Hafnia's hovedsæde; administrationsbygning for A/S Schouw & Co., Kapelvej 47; A/S Simonsen & Nielsen, Vandkunsten; Boghandlernes hus, Nyropsgade; administrationsbygning for Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring; kontor- og fabriksbygning for A/S Philips; Kbhvns Badmintonhal, Randersgade; boligkarréer, bl. a. Solborgen på den gi. ladegårds plads; Bartholomæus Gaard i Torvegade; Mariendals Have, Ane Katrines Vej; Østbanehus, Fridtjof Nansens Plads; Sva-nemøllebo; Salvatorgaarden. Torvegade; Ved Eltham, Strandvejen; Richmond, Vester Farimagsgade; Taarbækhave; Høje Skodsborg; Nyvej 12-14; Søndermarks-vænget; Vennelyst på Amagerbrogade; Strand Gardens, Falkoner Allé; Postparken i Kastrup; 1. del af Tagenshave, hj. af Jagtv. og Tagensv.; ombygning og ny fløj på Missionshotellet i Løngangstr.;: Hotel Prins Hamlet, Helsingør; Hellerup-lund kirke; rækkehuse, villaer, fabrikker m. m. Adresse: Høje Skodsborgv. 16, Skodsborg.

WITTRUP Ejner J kreditforeningsdirektør, R.; f. 19/2 1903 i Viborg; søn af snedker, pens. kreditforeningsbud Anders J Wittrup og hustru Marie Kathrine f. Thøgersen (død 1919); gift (24/11 1931) m. Inger Marie W-, f. 25/10 1905 i Kbhvn., datter af marketenderibestyrer Wilhelm Sørensen (død 1938) og hustru Thomine Petrea f. Thøgersen (død 1955).

Realeks. (Viborg) 1919; student (privat dimit.) 1927; cand. jur. 1936; assistent i Viborg Bank 1919-21, i Andelsbanken i Viborg 1921-23 og i Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere. Viborg, 1923-36; fuldmægtig smstds 1936, kontorehef for kassererkontoret 1939, for ekspeditionskontoret 1946, adm. direktør og formand for direktionen 1949.

Medl. af bestyrelsen for Erhvervsrådets Boligselskab i Viborg fra 1949, af Viborg købstads skolekommission fra 1950 og af bestyrelsen for Juridisk Forening for Viborg Amt fra 1952; næstformand i delegationen ved Kbhvns Handelsbanks filial i Viborg fra 1952: medl. af Kreditforeningernes stående fællesudvalg fra 1949 og af forretningsudvalget for Danske Landkreditforeningers fælles udlån til grundforbedring fra 1955.

Adresse: Boyesg. 2, Viborg.

WITTRUP Steen direktør; f. 7/4 1907 i Horsens; søn af fabrikant Theodor Wit-trup (død 1936) og hustru Margrethe f. Hansen (død 1952); gift (30/12 1930) m. Ebba W., f. 3/3 1908, datter af apoteker Carl Ambrosius Stub (død 1949) og hustru Rigmor f. Havemann.

Præliminæreks. (Horsens); praktisk uddannelse på tekstilfabriker i Danmark; teoretisk og praktisk uddannelse i Tyskland og Australien; prokurist i Th. Wittrup's Uldvare- & Tæppefabrik A/S, Vejle 1930, meddirektør 1940, adm. direktør 1945.

Medl. af bestyrelsen for Brdr. Wit-trup A/S fra 1936, for Frølund. Wittrup & Petersen A/S fra 1936 og for Vejle Bolte- & Møtrikfabrik A/S 1948-53; formand for bestyrelsen for Horsens Tex-tillager A/S 1937-48; formand for bestyrelsen for Vejle Bank A/S fra 1947 og for repræsentantskabet fra 1956;. medl. af hovedbestyrelsen for Textil-fabrikantforeningen fra 1946 og af Industrirådet fra 1955.

Adresse: »Dalbo«, Grejsdalen, Vejle.

Sommerbolig: Bredballe, Vejle.

WITZKE Ingolf direktør, E.; f. 26/5 1897 i Kbhvn.; søn af direktør Wilhelm Witzke (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Ingeborg f. Donner (død 1914); gift (23/7 1949) m. Bodil W., f. i Kbhvn., datter af blomsterhandler Gabriel Jensen og hustru f. Holst.

Uddannelse i assurancefaget på forsk, assuraneekontorer i Kbhvn., Oslo, London. Marseille og Paris; adm. direktør 1 Forsikrings-Akts. Skandinavia og i A/S Grøn & Witzke.

Formand i bestyrelserne for Ingeborg Witzkes Mindelegat og for Direktør W Witzkes Studiefond af 1924; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Søassurandører fra 1932, for Dansk Krigs-Søforsikring for Varer fra 1939, •for Forsikringsforeningen 1942-46, for Forsikrings-Akts. Dansk Merkur fra 1946, for A/S Grøn & Witzke fra 1946 (næstformand fra 1951), for Forsikrings-Akts. Absalon fra 1949 og for A/S Em. Z Svitzers Bjergnings-Entreprise fra 1950.

Adresse: Kongens Nytorv 6,

Kbhvn. K.

WIUFF Martin rentier, R.; f. 3/7 1873 i Sillerup; søn af gårdejer P H Wiuff (død 1912) og hustru Inger f. Nissen (død 1896); gift (25/7 1902) m. Kirstine W., f. 22/9 1878 på Sillerupgaard, datter af gårdejer Hans Bjørnshauge (død 1901) og hustru Marie f. Brunsvig (død 1916).

Deltog i verdenskrigen som landstorms-mand 1914-16; formand for Haderslev Amts Landboforening 1920-32.

Adresse: Villa Bjørnshauge, Sillerup

pr. Fjelstrup.

WIVEL Carl-Ellert grosserer, R.; f. 25/2 1891 i Kbhvn.; søn af grosserer August Wivel (død 1936) og hustru Harriet f. Rasmussen (død 1897); gift (1/6 1917) m. Karen-Margrethe W., f. 20/12 1897 i Kbhvn., datter af grosserer, fabrikant Julius Tafdrup (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Mary f. Larsen (død 1938).

Udgået fra de Brockske handelsskoler 1907; uddannelse i Tyskland, England og Frankrig 1907-11; indtrådt i firmaet Madsen & Wivel 1912, prokurist 1917, medindehaver af firmaet Parfumerie Breining, kgl. Hofleverandør, og af firmaet Madsen & Wivel 1921. efter firmaernes omdannelse til aktieselskab i 1951, direktør i og medl. af bestyrelserne for disse.

Medstifter af og medl. af bestyrelsen for Brancheforeningen for Parfumeri-og Toiletartikler fra stiftelsen i 1932.

Adresse: »Solhøj«, Strandv. 420.

Vedbæk.

WIVEL Ole forfatter, forlagsdirektør; f. 29/9 1921 i Kbhvn.; søn af grosserer Carl-Eilert Wivel (se denne); gift (20/5 1944) m. Ann Grethe W., f. Helsteen, f. 30/4 1921 i Kbhvn.

Student (Set. Jørgens gymn.) 1939; studeret litteratur ved Kbhvns universitet til 1943; ansat i Dansk Røde Kors 1944-45. har der u. besættelsen arbejdet for danske internerede i vestre fængsel og Frøslev-lejren, efter kapitulationen for allierede flygtninge i Danmark; ledet Wivels Forlag 1945-53; redaktør af tidsskriftet Heretica (s. m. Martin A Hansen) 1950-51; lærer ved Askov højskole 1951-53; direktør i A/S Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag fra 1954.

Ledende senior i Studenterforeningen 1957.

Har skrevet: I Fiskens Tegn (digte, 1948); Jævndøgnselegier (digte, 1949); Den skjulte Gud. Breve til en Præst (1952); Maanen (digte, 1952); Poesi og Eksistens (essays, 1953); Jævndøgn. Digte 1943-55 (1956).

Adresse: Vingårds Allé 53, Hellerup.

WIVEL Svend grosserer; f. 10/2 1901 i Kbhvn.; søn af grosserer August Wivel (død 1936) og hustru Louise f. Hansen; gift (5/4 1930) m. Hillevi W., f. 24/8 1905 i Stockholm, datter af overbane-mester Nils O Falk (død 1915) og hustru Huida f. Andersson (død 1949).

Uddannelse i Frankrig og England 1920 -23; indtrådt i firmaet Madsen & Wivel 1917, prokurist 1929, medindehaver af firmaet Parfumerie Breinung, kgl. Hofleverandør, og af firmaet Madsen & Wivel 1931, efter firmaernes omdannelse til aktieselskab i 1951, direktør i og medl. af bestyrelserne for disse. Adresse: Dronningemarken 18, Gentofte.

Sommerbolig: Arken, Vejby Strand pr. Vejby.

VOEGTLE Peter fabrikant; f. 2/12 1884 i Kbhvn.; søn af bogbindermester Alfred Hansen (død 1892) og hustru Anna f. Christiansen (død 1942); gift (26/11 1937) m. Agnes V., f. 13/12 1908 i Gund-sølille, datter af proprietær H P Hansen (død 1943) og hustru Marie f. Larsen (død 1931).

Student (Industribygningens skole) 1902; cand. phil. 1903; prokurist i firmaet P Christiansen, Papirvarefabrik 1905; overtog firmaet 1908; direktør og medl. af bestyrelsen for A/S P Christiansen, Papirvarefabrik 1925, eneindehaver af firmaet 1945-48; direktør og medl. af bestyrelsen for Schurs Litografiske A/S fra 1948.

Kasserer i Bogbinderlauget og medl. af dettes faglige voldgiftsret 1925-34; revisor i Bogbinderlauget 1934-47; medl. af Litografernes skandinaviske Råd 1924 -27 og 1941-47, af bestyrelsen for Dansk litografisk Principalforening 1924-27 og af voldgiftsretten i det litografiske fag 1927-41; sekretær for importørudvalget for De grafiske Fags Sammenslutning 1932-47; medl. af bestyrelsen for A/S Recato 1936-46; oldermand i Dansk Li-tograflaug 1941-47; ekstraord. medl. af Håndværksrådet fra 1941; medl. af bestyrelsen for Håndværkerforeningen i Kbhvn. 1942-47 og for De grafiske Fags Sammenslutning 1942-47.

Adresse: Søhuset, Bagsværd.

WOEL Cai M forfatter, R'.p.p.; f. 28/10 1895 på Frdbg; søn af købmand J W Woel, Århus (død 1910) og hustru Dagmar f. Weiersøe (død 1942); gift 1. gang (ægteskabet opløst) m. Xenia W., f. Bruun; 2. gang m. Inger Margrethe W., datter af tømrermester N P Mortensen, Køge og hustru Jenny f. Bloch.

Udgået fra Roskilde katedralskole; 1. del af lærereks. (Blaagaards seminarium); i boghandlerlære; ansat ved Henrik Koppels Forlag 1920-22; boghandler og forlægger 1922-29; direktør for A/S Woels Forlag 1929-31.

Formand for Forfatterforbundet 1942-45; medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1945, formand 1946-57; sekretær i Gustav Wied Selskabet 1938-45, formand 1945-50, æresmedlem 1951; formand for Skandinavisk Kunstnerkreds' danske fraktion 1946-47; medl. af komitéen for Holberg-medaljen, af bestyrelsen og forretningsudvalget for Dansk Forfatterfond og af Det nordiske Forfatterråd 1946-57; medl. af bestyrelsen for Dansk Sprogværn 1954; formand for Henrik Pontoppidans Mindefond og for Kaptajn H C Lundgreens Legat 1946-57 samt for Den olympiske Komité, kunstfraktionen, 1947-52; medl. af H C Andersen-Legatets præsidum 1955; rådg. repræsentant for den fællesnordiske forfatter- og kunstnerrets-kommission 1947-57; medl. af fællesrådet for dansk kulturs udbredelse i udlandet 1948, formand 1955-57; medl. af statens udvalg vedr. statsydelser til forfattere 1948-57 og af Droit-Moral-udvalget 1954-57; næstformand for Dansk Selskab for Ophavsret 1954-57; medl. af statsradiofoniens programudvalg 1956 og af Den danske PEN Club 1956.

Modtaget Astrid Goldschmidts Legat (1933), Emma Bærentzens Forfatterlegat (1935), Sophus Michaélis Mindelegat (1939), Det Suhrske Forfatterlegat (1941) og Herman Bangs Mindelegat (1957).

Har udg.: Livet begynder en Gang igen (1945); Kærlighedens Aldre (1945); Paa Livets Bund (1945); Henrik Pontoppidan I-II (1945); Jeg sætter mit Haab til Havet (1946); Indensogns (1946); En Mand kommer hjem (1947); Gøngehøvdingen Svend Povlsen (1947); Unge Mennesker (1947); Dagen derpaa - (roman, 1948); Sjællændere (noveller, 1951); Skæbnens Emigranter (1954); Sognet rundt (1956); H C Andersens Liv og Digtning I-II (1949-50); Bogens Tjenere (1953); Thit Jensen (1954); Udvalgte Digte (1955); Dansk Literaturhistorie 1900-1950, I-II (1956); Dansk Forfatterleksikon (1944). (Se iøv-rigt Kraks Blå Bog 1944-1946). Redigeret forsk, tidsskrifter, hyldestskrifter (Unge Digteres Hyldest til Johs. V Jensen), Danmarksværkets Sjællandsbind, Landet mellem Sund og Bælt (1947-48), Forlaget Danmarks Bibliotek 1952-53, To Verdener (1953) og antologier over moderne dansk lyrik og prosa; kroniker i Politiken og Berlingske Tidende.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; S.N.3.

Adresse: Gammelmosev. 78, Kgs.

Lyngby.

VOGEL Erling overmaskiningeniør; f. 27/5 1908 i Skals; søn af kredslæge C C C Vogel (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Ingeborg f. Christensen (død 1938); gift (3/3 1935) m. Soffy V., f. 30/4 1909 i Højby ved Nykøbing S., datter af gårdejer Vilhelm Biilow (død 1933) og hustru Camilla f. Paludan.

Cand. polyt. 1931; ingeniør ved Vognfabrikken Scandia, Randers s. å., ved statsbanerne 1934, ved statsbanernes centralværksted, Århus 1936, leder af motorafd. smstds 1944-51, kst. afde-lingsing. 1948, udnævnt 1949, sektions-ing. og leder af motordriften, 2. distrikt, Århus 1951, overmaskining. (maskin-tjenesten) smstds fra 1955; studierejse til USA i 1955; lærer på jernbaneskolen 1938-55.

Adresse: Assensg. 21, Århus.

VOGEL-JØRGENSEN T redaktør, R.p.p.;f. 29/6 1891 i Svendborg; søn af redaktør M Vogel-Jørgensen (død 1905) og hustru Dagmar f. Mentzler (død 1933); gift (20/6 1913) m. pianistinden Edel V-J., f. 10/3, datter af bogtrykker E Thomsen (død 1927) og hustru Olga f. Rasmussen (død 1941).

Journalist 1909; redaktør af Verden og Vi 1920-26; medarbejder ved Berlingske Tidende 1922; redaktionssekr. 1926-33; redaktør af Illustreret Dansk Konversations-Leksikon 1933-37; redaktør af Søndags-B. T. fra 1926 og af Berlingske Søndag 1934-37; leder af Berlingske Forlag 1937-50; Berlingske Tidendes korrespondent i Stockholm 1943-45.

Medl. af bestyrelsen for Journalistforbundet 1915-22; redaktør af Journalisten 1919-21; medl. af bestyrelsen for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie fra 1949.

Har skrevet: Rasputin (1917); Mygge-dans (1918); Peter Lassen af California (1937); Verden siden 1914 (1939); Verden siden 1939 (1946-47); Bevingede Ord (1940, 4. reviderede udg. 1955); Svenskt vasen oeh danskt (Stockholm, 1943); Winston Churchill (1945); Berlingske Tidende gennem to Hundrede Aar, 1-3 (1949) m. fl.; talrige kriminalromaner. Udenl. orden: S.V.31. Adresse: Henrik Hertz V. 21, Charlottenlund.

VOGT Erik grosserer; f. 21/11 1905 i Kbhvn.; søn af rodemester Knud Vogt (død 1929) og hustru Lydia f. Olsen (død 1929); gift (18/12 1937) m. Aase V., f. 3/11 1913 i Kbhvn., datter af prokurist Max Meyer og hustru Anna f. Ibsen.

Handelsuddannelse i provinsen, Kbhvn. og udlandet; indehaver af firmaet Cos-mic; medindehaver af Nordisk Forbind-stof Import.

Formand for Brancheforeningen for Parfumeri- og Toiletartikler og for branchens kontroludvalg; medl. af sø- og handelsretten; medl. af repræsentantskabet for Dansk Forsorgsselskab, af bestyrelsen for British Import Union og for Engageringskontoret for Handel og Industri; medl. af finansministeriets udsalg vedr. forbrugsafgifter; medl. af Grosserer-Societetets Komité 1950-54, af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1942-50 og fra 1957; indenrigsministeriets handelskyndige kommitterede i civilforsvarsstyrelsen 1950-52.

Adresse: Margrethev. 26, Hellerup.

VOGT Valdemar fh. økonomidirektør, R.; f. 5/11 1884 på Schackenborg; søn af godsinspektør Falle Vilh. Vogt (død 1902) og hustru Ibine Margrethe f. El-lung (død 1938); gift (24/6 1927) m. Christine Caroline V., f. 16/9 1893, datter af murermester H C Buchler (død 1943) og hustru Caroline Mathilde f. Petersen (død 1922).

Student (Ribe) 1902; cand. jur. 1908; medarbejder hos sagfører Mandal Bertelsen og overretssagf. Axel Kaae, Kbhvn. 1908-20; overretssagf. 1913; offentlige sager 1920-39; fuldmægtig u. Gentofte kommunes økonomiske forvaltning 1920; kontorchef 1929; direktør for Gentofte kommunes økonomiske forvaltning 1939-55; till. kommunalbestyrelsens sekretær 1921-55 og magistratens sekretær 1934-55.

Adresse: Kastelsv. 19, Kbhvn. Ø.

WOHLERT Jens direktør; f. 26/3 1891 i Århus; søn af fabrikant V Wohlert (død 1931) og hustru Antoinette f. Tarp (død 1940); gift (18/5 1920) m. Emmy W., f. 7/3 1899 i Århus, datter af direktør Chr. S Nielsen (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Valborg f. Berg (død 1955).

Udgået fra Århus katedralskole; i handelslære i 4 år; ansat i Warenhaus Braun i Ziirich i 2 år: ansat i firmaet J Chr. Møller & Co., Århus 1914; medindehaver 1920; fra firmaets omdannelse til aktieselskab, direktør til 1930; direktør i A/S Henriques & Løvengreens Trikotagefabrikker, Kbhvn. 1930.

Adresse: Strandv. 227 A, Charlottenlund.

WOHLERT Ludvig fabrikant, konsul, R. DM.; f. 15/7 1889 i Kbhvn.; søn af fabrikant V Wohlert (død 1931) og hustru Antoinette f. Tarp (død 1940); gift (8/11 1918) m. Gudrun W., f. 20/9 1899 i Århus, datter af chokoladefabrikant Frits Clausen (død 1927) og hustru Marie f. Nielsen (død 1933).

Uddannelse i Hamborg 1907-10; medindehaver af firmaet J Chr. Møller & Co., Århus 1914-24; medstifter af A/S J Chr. Møller & Co. 1924, adm. direktør i dette selskab 1924-27; eget firma (konfektionsfabrik) 1927; tysk konsul for Århus amt 1931-43.

Formand for Aarhuus Privatbanks bestyrelse; formand for A/S P Chr. Petersens Eftf., Chokoladefabriken Elviras-minde, Århus, 1927-35; medl. af bestyrelsen for A/S Aarhus Oliefabrik 1944, for A/S H C Møllers Sæbefabrik og Oliemølle, Århus, 1929-53, for A/S H C Møllers Sæbefabriks Eftf. 1955 og for A/S Hans Schourup & Jyllands Staal- og Maskinforretning, Århus, 1936 (formand fra 1956); formand for A/S H C Møllers Eftf. 1954 og for Aarhuus Kjøbmænds Hjælpekasse; medl. af økonomiudvalget for Jydsk Teknologisk institut; formand for komitéen til opførelse af Frederikskirken i Skaade Bakker 1941 og kirkeværge 1945.

Adresse: Arnak, Skaade Bakker pr.

Højbjerg.

Sommerbolig: Fanøgaarden, Fanø Bad.

WOLDBYE Ernst redaktør, R.p.p.; f. 31/10 1894 i Kbhvn.; søn af arkitekt Viggo Woldbye og hustru Emilie f. Høst (død 1945); gift (24/2 1929) m. Estrid W„ f. 24/8 i Brabrand, datter af godsejer Morten Petersen (død 1950) og hustru Vita f. Juncker (død 1911).

Student (Birkerød) 1912; cand. polit. 1918; redaktionssekr. ved Finanstidende 1918-20; medarbejder ved Berlingske Tidende fra 1920 (erhvervsforhold og økonomiske spørgsmål), redaktionssekr. 1929, redaktør 1934; leder af Berlingske Tidendes arkiv 1946.

Medl. af Journalistforbundets bestyrelse og Pressens Fællesråd 1922-23. Udenil. orden: B.L.II.5. Adresse: Puggaardsg. 14, Kbhvn. V. Sommerbolig: Tibirkelunde, Tisvildeleje.

WOLF Georg kommandørkaptajn, R1., HTS.; f. 31/5 1901 i Langaa; søn af stationsforstander C V B Wolf (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Edel f. Bang (død 1951); gift (21/9 1930) m. Stella W., f. 13/4 1906 i Reykjavik, datter af departementschef i Islands justitsministerium G Svefnbjørnsson og hustru Louisa f. Pålmadottir.

Student (Aalborg) 1921; søløjtn. II 1924, søløjtn. I 1925, kaptajnløjtn. 1934; adjutant hos chefen for søværnskommandoen 1938; orlogskapt. 1939; adjutant hos chefen for kystflåden s. å.; sektionschef i marinestaben 1941-43; chef for 1. minestrygerflotille 1945-46; kommandørkapt. 1948; chef for fiskeriinspektionen i danske farvande, i Nordsøen og ved. Færøerne s. å.; stabschef ved kystdefensionen 1950; stabschef ved Sandets marinekommando og chef for Øresunds marinedistrikt 1951; chef for søværnsstabens kommandosektion 1952, for fregatten Niels Ebbesen som skoleskib for kadetter 1954, for søværnets eksercerskole 1955.

Adresse: Gernersg. 24, Kbhvn. K.

WOLF Johannes slotsforvalter, ritmester, R.DM.,HTH.p.p.; f. 1/12 1890 i Århus; søn af oberstløjtnant H E Wolf (død 1951) og hustru Andrea f. Boje (død 1925); gift (8/5 1934) m. Lise W., f. 6/8 1911 på Frdbg.; datter af kontorchef i Landmandsbanken L M Lambrethsen (død 1937) og hustru Valborg f. Olsen.

Student (Metropolitanskolen) 1908; premierløjtn. 1911; lærer ved hærens rideskole 1919-20 og 1923-26; ritmester 1920; chef for rytterstyrken i Tønder 1921-23; eskadronchef 1926-32; leder af hærens rideskole 1932-38; skoleofficer ved hærens officersskole 1938-42; derefter afsked af linien; inspektør ved Dansk Tarif forening 1939-43; sekretær i Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme 1943; slotsforvalter på Fredensborg slot s. å.

Deltaget, dels som aktiv konkurrence-og væddeløbsrytter, dels som formand og bestyrelsesmedl. i forsk, rideklubber; næstformand i Dansk Rideforbund 1940-42; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1945 og tor foreningen Norden's lokalafd. 1946; tildelt Dansk Idrætsforbunds ærestegn 1936.

Har skrevet: Den militære Rideinstruktion (1939) og (s. m. ritmester J Rant-zau) den hippologiske bog »Er du Kusk, saa husk«.

Uden!, orden: I.F.3.

Adresse: Fredensborg slot, Fredensborg.

WOLF Mogens politiinspektør, R.p.p.; f. 26/5 1903 i Langaa; søn af stationsforstander C V B Wolf (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Edel f. Bang (død 1951); gift (24/6 1939) m. Hilda Eleonora Kristine W., f. 28/9 1905, datter af afd. trikotagehandler C J Pedersen.

Student (Aalborg katedralskole) 1922; cand. jur. 1928; betjent i Kbhvns politi 1930; inspektionsbetjent 1935; politiassi-st. 1937, politikommissær 1938; chef for St. Kongensgades politistation s. å.; kst. politiinsp. hos statsadvokaten for særlige anliggender 1943; kst. vicepoliti-insp. 1946; politiinsp. ved Kbhvns ordenspoliti 1952.

Lærer ved statens politiskole 1939-46, censor smstds fra 1949; medl. af beværterbevillingsnævnet for Kbhvn.; formand for kommissionen til godkendelse af fremmedførere; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Turistforening.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; N.O.N.4.; S.N.3.; Stb.M.C.F.

Adresse: Vilvordev. 8, Charlottenlund.

WOLFF-SNEEDORFF Knud hofjægermester, godsejer; f. 8/2 1888 på Grevens-vænge; søn af hofjægermester Gerner Wolff-Sneedorff (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Louise f. Borne-mann (død 1889); gift (10/3 1915) m. Marie Louise W-S., f. 26/3 1887 i Kollerup, datter af provst A Lassen (død 1924) og hustru Marie f. Friderichsen (død 1934).

Student (Herlufsholm) 1908; derefter landvæsensuddannelse; forpagter af Engelholm 1915, ejer af Engelholm 1925-56; besidder af det 3. Raben-Levetzaus Bornemannske fideikommis.

Formand for tilsynsrådet for Sparekassen for Præstø By og Omegn; medl. af repræsentantskabet for Næstved-Præstø-Mern Jernbaneselskab; repræsentant i Dansk Jagtforening for Præstø politikreds; medl. af Snesere sogneråd 1943-46.

Adresse: Engelholm pr. Tappernøje.

WOLFFBRANDT Corl Gustov direktør, cand. pharm.; f. 21/3 1904 i Fensmark; søn af repræsentant Alex Emil Wolffbrandt (død 1933) og hustru Elisabeth f. Lennartz; gift (30/6 1931) m. Katrin Kristina W., f. 25/12 1909 i Island, datter af amtmand Marino Hafstein (død 1937) og hustru Thorunn f. Eyolfs.

Student (Vestre borgerdydskole) 1922; cand. pharm. 1928; ansat i A/S Ferrosan 1931, laboratorieforstander 1938, direktør 1950.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet for analytisk Kemi 1945, formand 1946-48; medl. af apotekerlovskcmmissionen 1948-52, af landbrugsministeriets udvalg vedr. bekæmpelse af kornskadedyr m. m. 1952, af kommissionen vedr. apotekervareanordningen 1953 og at Industrirådet 1953.

Adresse: Nøddevænget 11, Kongens

Lyngby.

Sommerbolig: Skoven pr. Jægerspris.

WOLFHAGEN Ebbe kommandørkaptajn, R.p.p.; f. 25/5 1916 i Kbhvn.; søn af kommandør Johan Wolfhagen (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Ellen f. Halvorsen; gift (3/6 1950) m. Birte W., f. 20/9 1926 i Kbhvn., datter af kaptajn i ØK Einer Honoré Christensen og hustru Lykke f. Olsen.

Student (Metropolitanskolen) 1935; sø-løjtn. 1939; kaptajnløjtn. 1945; orlogs-kapt. 1950; adjutant hos H. M. kongen 1953-55; kommandørkapt. 1955.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; Æt.M.II 5.

Adresse: Hareg. 22, Kbhvn. K.

WOLFHAGEN Vilhelm oberst, R.DM..HTH.; f. 11/11 1889 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant Fredrik Wolfhagen (død 1931) og hustru Nanna Cathrine Elisabeth f. Gud-mann Burmeister (død 1922); gift (1/12 1916) m. Helga W.,f. Sandbech-Petersen.

Fremierløjtn. 1911; tjenstg. i krigsministeriet 1922-25, fuldmægtig 1923; kaptajn 1924; batterichef 1925-31; chef for artilleriskydeskolens forsøgsafd. 1932-36; oberstløjtn. 1936; chef for 4. artil-leriafd. 1936-38 og for 12. artilleriafd. 1938-45; oberst 1942; chef for 3. felt-artilleriregiment 1945; afsked s.å.; gene-ralsekr. i Dansk Boldspil-Union 1946-54.

Sølvmed. som deltager på det danske fodboldhold ved olympiaden i London 1908 og i Stockholm 1912.

Adresse: Amaliev. 16, Kbhvn. V.

VOLKERSEN Svend fh. dommer, kammerjunker, E1.; f. 25/4 1886 i Helsingør; søn af oberstløjtnant F D Volkersen (død 1920) og hustru Alvine f. Svendsen (død 1924); ugift.

Student (Helsingør) 1904; cand. jur. 1910; by- og herredsfuldm. i Store Heddinge 1911-14; assistent i generaltold-direktoratet 1915-19; auditør i hæren 1919-34; kriminaldommer i Viborg købstad med Fjends-Nørlyng og Middelsom-Sønderiyng herreder 1934; dommer i Kronborg vestre birk 1941-55.

Adresse: Hvidovreg. 6 A, Kbhvn. Valby.

VOLKERT Mogens afdelingsforstander, dr. med., M.T.Kha.; f. 2/9 1913 i Kolding; søn af fabrikant Gustaf Volkert (død 1920) og hustru Agnes f. Nielsen; gift (30/6 1955) m. Ellen V., f. 28/3 1913 i Kbhvn., datter af fabrikant Gregers Winkel (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Agnes f. Neckelmann.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1932; med. eks. 1939; dr. med. 1943; Gradu-ate, Polyteehnic Instltute of Brooklyn, USA 1947; assistent ved Carlsbergfondets Biologiske Institut 1940-43, ved statens seruminstitut 1943-48, afdelingsforstander smstds fra 1948; konsulent for civilforsvarsstyrelsen fra 1950; vi-densk. rådgiver for den danske delegation til WHO's plenarforsamlinger fra 1952; læge ved socialministeriets og Svensk Røde Kors' hjælpeaktion for koncentrationslejr-fanger i ' Tyskland febr.-maj 1945; Assistant, The Rockefeller Institute for Medical Research, New York 1946-47.

Medl. af The Harvey Society, New York; formand for Foreningen af tjenestemandsansatte Læger ved Statens Seruminstitut.

Tildelt prisbelønning af Landsforeningen til Bekæmpelse af Børnelammelse 1949.

Har skrevet: Blodkoagulationsproble-mer (disputats, 1943) samt en række arbejder over dermed beslægtede emner; endv. arbejder over infectionspatologi-ske problemer, specielt virussygdomme.

Udenl. ordener: N.H.VIIFr.M.; Sv.r.K.l.

Adresse: Jægersvinget 10, Gentofte.

WOLL Vilh. fh. politimester, R.; f. 11/11 1868 i Kbhvn.; søn af drejermester Carl Woll (død 1898) og hustru Margrethe f. Poulsen (død 1929); gift (23/11 1898) m. Mary W., f. 31/10 1874 i Kbhvn., død 1957, datter af snedkermester Peder Pedersen (død 1917) og hustru Anne f. Bertelsen (død 1918).

Student (Haderslev Læreres skole) 1886; cand. jur. 1892; byfogedfuldm. i Fredericia 1892; fuldmægtig ved Fieskum herred 1895; till. amanuensis ved Aalborg bispekontor 1903; borgmester, by-og herredsfoged i Kerteminde 1913, fratrådt som borgmester 1918; politimester i Kerteminde m. v. 1919-33.

Medl. af bestyrelsen for Politimesterforeningen i Danmark 1919-35: direktør i Spare- og Laanekassen for Kerteminde og Omegn 1933-43; repræsentant i Historisk Samfund for Fyns Stift.

Har udg.: Fra Kertemindes Fortid I-II samt publiceret adskillige artikler i Historisk Aarbog for Odense og Assens Amter, i fynske årbøger samt i tidsskrifter og dagblade.

Adresse: Kerteminde.

WOLLESEN Jens overlæge, dr. med.; f. 29/8 1899 i Ottersbøl; søn af landmand Jens Wollesen (død 1945) og hustru Ane Marie f. Andersen (død 1915); gift (20/8 1927) m. Ellen W., f. 6/4 1902 i Kbhvn., datter af "fabrikant Michael Jensen (død 1932) og hustru Nicoline Mathilde f. Nielsen (død 1956).

Student (privat dimit.) 1919; med. eks. 1925; uddannelse på sygehuse i Randers, Nyborg, Odense, Nakskov og Århus; reservelæge i hæren 1928; spe-cialistanerk. i kirurgi 1935; overlæge ved amtssygehuset i Aabenraa fra 1937; studierejser i udlandet; dr. med. 1940; medl. af byledelsen i Aabenraa 1944, arresteret okt. 1944-maj 1945.

Medl. af Association francaise de chi-rurgie 1937.

Næstformand for Den Sønderjydske Lægekredsforening 1945-49 og for Jydsk medicinsk Selskab 1946-49; medl. af hovedbestyrelsen for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme og af hovedbestyrelsen for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) samt formand for disse foreningers kredsforeninger for Aabenraa amt fra 1946; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen af Besættelsestidens politiske Fanger fra 1946; formand for Sønderjydsk Fællesrepræsentation 1946-48 og for Frihedsfondens lokalkomité i Aabenraa fra 1946.

Har skrevet: Graviditet og Galdesten (disputats, 1940) og en del mindre afhandlinger om galdesten o. a. emner.

Adresse: Overlægeboligen, Bjergg. 8,

VOLLMOND Hans-Otto byretsdommer; f. 21/11 1917 i Kbhvn.; søn af grosserer Max Vollmond (død 1923) o ghustru Anna f. Landau (død 1950); gift (7/2 1942) m. Mimi V., f. 1/10 1917 i Kbhvn., datter af afdøde kontorchef Ejner Cordes og hustru Esther f. Ulrich.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1936; cand. jur. 1942; ansat i justitsministeriet s. å.; dommer i Kbhvns byret 1956.

Adresse: Kronebakken 19, Virum.

WOLMAR Carl arkitekt, fh. chef for Kbhvns kommunes håndværksafd.; f. 25/9 1876 i Fredericia; søn af murermester C M Hansen (død 1907) og hustru Marie f. Deleuran (død 1923); gift (3/5 1912) m. Margrethe W., f. 7/2 1886 i Thisted, død 1956, datter af købmand Niels Poulsen (død 1927) og hustru Ingeborg f. Back.

I murerlære 1891-95; gennemgået Odense tekniske skole 1895-98; afgang herfra 1898; konduktør ved forsk, bygningsarbejder; tegner hos Richardt Bergman 1901-03 og hos Philip Smidth 1903 -08; studierejse til Tyskland og Italien 1904; afgang fra kunstakademiet 1906; Neuhausenske præmie 1909; ansat hos stadsarkitekten 1909-20 og i afd. for stadens bygningsvedligeholdelse 1920-31; tast. chef for denne afd. 1931; chef for Kbhvns kommunes håndværksafd. 1934-46.

Medl. af bestyrelsen for hjemmet Ca-ritas i Rungsted.

Har bygget: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers bygninger i Njalsgade (tildelt 1. præmie i konkurrencen, s. m. Philip Smidth); FDB's garveri i Roskilde, frøafd. i Glostrup og skotøjsfabrik i Gullfoss'gade. Desuden villaer m. m.

Adresse: Hørsholmv. 113, Gentofte.

VOLQUARTZ Hans Haagen fh. politimester, R1.; f. 22/6 1887 i Ørre; søn af sognepræst Johannes Volquartz (død 1927) og hustru Jutta f. Nyegaard (død 1951); gift (6/11 1911) m. Else V., f. 3/1 1891 i Kbhvn., død 1956, datter af koffardikaptajn Anthony Warming (død 1905) og hustru Helga f. Hanschell (død 1895).

Student (Sorø) 1905; cand. jur. 1911; assistent i universitetskvæsturen 1911; by- og herredsfuldm. i Mariager 1913; assistent i statspolitiet 1918; politiinsp. i samme 1919; chef for Kbhvns opda-gelsespolfti 1924-26; politimester i Randers købstad m. v. 1931-57; efter tysk forlangende fjernet fra embedet febr. 1944-maj 1945; tjenstg. hos rigspolitichefen febr.-sept. 1944.

Censor ved statens politiskole fra 1923; formand for inspektionen for Randers kloster fra 1931, for Randers brandkommission og sundhedskommission 1931-50 og for Randers boligkommission 1941-53; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Politimestre i Danmark 1945-55 (næstformand 1948-55) og sammes repræsentant i Dansk Brandværns-Komité 1945-55; medl. af vej-krydsudvalget for Randers amt fra 1932, af tilsynsrådet ved statens politiskole 1950-55, af bestyrelsen for Landsforeningen for Politihundesagen i Danmark 1950-52 og fra 1954 samt af adskillige ministerielle og administrative udvalg.

Har skrevet: Kriminalteknik og Krimi-naltaktik (1929) samt artikler i forsk, fagblade.

Adresse: Randers.

VOLSØE Helge dr. phil.; f. 25/9 1908 i Kbhvn.; søn af sporvejsfunktionær Niels Peter Volsøe (død 1945) og hustru Birthe f. Sørensen; gift (21/7 1934) m. Agnete V., f. 10/6 1902 i Kbhvn., datter af professor, overdyrlæge Marius Nielsen (se denne).

Student (Vestre borgerdydskole) 1927; cand. mag. 1932; mag. scient. (sammenlign, anatomi) 1936; univ. guldmed. 1938; dr. phil. 1944; studierejser til de kanariske Øer 1947 og med Gaiathea 1951; assistent ved Kbhvns universitets laboratorium for sammenlign, anatomi 1934-37; honorarlønnet vidensk. assistent ved universitetets zoologiske studiesamling 1937-43, amanuensis II smstds 1946, amanuensis I 1950; till. lektor i menneskets anatomi ved Kbhvns universitet fra 1947; lærer i anatomi ved Danmarks højskole for legemsøvelser 1939-49; censor i zoologi ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1940-45, i anatomi og dissektion smstds 1946 -50.

Medl. af bestyrelsen for Dansk naturhistorisk Forening fra 1944, for Jape-tus Steenstrups Legat fra 1949 og for Foreningen af videnskabeligt uddannede Tjenestemænd ved de højere Læreanstalter fra 1950 (formand fra 1956); faggrupperepræsentant i Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde 1946-54; lektorrepræsentant ved det ma-tematisk-naturvidensk. fakultet ved Kbhvns universitet fra 1955.

Har skrevet: Structure and seasonal variations in the male reproductive organs of Vipera berus (disputats, 1944) o. a. afhandlinger om padder, krybdyr og fugle; medarbejder ved Vort Lands Dyreliv (1949-50) og Galatheabogefl (1953); redaktør af Danmarks Fauna og Videnskabelige Meddelelser (fra Dansk naturhistorisk Forening) fra 1949.

Adresse: Fåborgg. 5, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Biholm, Ramløse pr.

Helsinge.

VOLTELEN Jørgen civilingeniør; f. 12/11 1905  i Lundby, Landet sogn; søn af læge C J Voltelen (død 1955) og hustru Anna f. Ammitzbøll (død 1950); gift (1934) m. cand. polyt. Ebba V., f. 31/7

1906  i Kbhvn., datter af laboratoriefor-stander, civilingeniør Albert Wesche (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Ingeborg f. Schou (død 1955).

Student (Vestre borgerdydskole) 1924; cand. polyt. 1932; ansat i forsk, firmaer 1932-33, i statens færdselspoliti 1933 -39; politiing. hos rigspolitichefen 1939-45; leder af de motorsagkyndiges kontor i Kbhvn. og justitsministeriets motorsagkyndige for staden Kbhvn. og Kbhvns amtsrådskreds fra 1945.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings sektion for automobilteknik og -trafik 1941-49; konsulent i færd-selstekniske spørgsmål for teknisk central, senere anlægsdirektoratet u. ministeriet for offentlige arbejder 1942-47; tekn. konsulent for varedirektoratet og benzinnævnet fra 1945; automobiltekn. konsulent for sundhedsstyrelsen fra 1945 og for Teknologisk institut 1945-56; medl. af forsk, ministerielle udvalg, bl. a. vejkrydsudvalget, vejregeludvalget, vejbelysningsudvalget og færdselsudval-get af 1950; medl. af den nordiske færdselslovkommission 1950; siden 1949 dansk delegeret ved forsk, arbejdsgrupper u. »Eeonomic Commission for Euro-pe« u. FN i Geneve; formand for udvalget til typegodkendelse af motorkøretøjer; medl. af civilforsvarslovens anke-vurderingsnævn fra 1951.

Adresse: Godthåbsv. 142, Kbhvn. F.

VOLTELEN Mogens arkitekt; f. 16/5 1908 i V-Ulslev, Lolland; søn af læge C J Voltelen (død 1955) og hustru Anna f. Ammitzbøll (død 1950); gift (27/2 1937) m. tandtekniker Gudrun V., f. 11/9 1914 i Århus, datter af grosserer Aage Lin-demann (død 1920) og hustru Marie f. Thomas (død 1951).

Student (Vestre borgerdydskole) 1925; elev på kunstakademiets bygningsskole s. å.; medarbejder hos Poul Henningsen og hos Vilh. Lauritzen; medredaktør af Haandbog for Bygningsindustrien fra 1930, redaktør 1942-45; leder af Junckers Savværks Kbhvns afd. 1934-36; lærer i belysningslære ved kunstakademiets bygningsskole fra 1940; forskningsleder i statens byggeforskningsinstitut 1947-51; virksomhed i Kbhvn. som arkitekt og som rådgivende i belysning.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1945-49, for Lydteknisk Laboratorium fra 1946 og for Lysteknisk Selskab (næstformand) fra 1948; formand for bestyrelsen for Arkitektens Forlag (Danske Arkitekters Landsforbund) fra 1951; medl. af standardise-ringsudvalget for belysning fra 1943 og af komitéen for byggestandardisering fra 1956.

Har tegnet enfamiliehuse, møbler, lamper o. a. industriprodukter.

Har udg.: Beregning af Belysning (1944); Byggemodul (1949); har udarbejdet halvkubusmetoden til beregning af dagslys og skrevet en række artikler i forsk, tidsskrifter, leksika m. v.; medarbejder og redaktionssekr. ved Kritisk Revy 1927-29; medredaktør af Kulturkampen 1936-39.

Adresse: Thorupgård Allé 27, Kbhvn.

Vanløse.

VOLTEN Aksel dr. phil.; f. 7/1 1896 i Asaa ved Dronninglund; søn af lærer, cand. phil. Peter Volten (død 1941) og hustru Fritze f. Hasselbalch (død 1939).

Student (Sorø) 1913; mag. art. (klassisk filologi) 1919; adjunkt ved Herlufsholm skole 1921-26; derefter optaget af orientalske studler, især ægyptiske (demotiske); dr. phil. 1941; amanuensis ved Kbhvns universitets ægyptologiske institut.

Har skrevet: Studien zum Weisheits-buch des Anii (Det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Skrifter 1937-38); Kopenhagener Texte zum demotischen Weisheitsbuch (Analecta Aegyptiaca I, 1940); Das demotische Weisheitsbuch (Analecta Aegyptiaca II, disputats 1941); Demotische Traumdeutung (Analecta Aegyptiaca III, 1942); Zwei altagyptisehe politisene Schriften (Analecta Aegyptiaca IV, 1945).

Adresse: Mindev. 34, Søborg.

WONSILD Aage direktør; f. 1915 i Kbhvn.; søn af direktør Paul Wonsild (se denne); gift (1940) m. Anne-Lise W., f. i Paris, datter af direktør Jonas Lind (se denne).

Uddannet i handels- og shipping-firmaer i Kbhvn., Hamburg, Paris og London 1932-39; ansat i A/S Det Danske Kulkompagni 1939-45; forretningsfører for A/S Oder Brikethandel 1943-45; repræsentant i USA for Dansk Kulimport Organisation (Danecoal) 1946-47; ansat i Kampmann & Herskind A/S 1948, prokurist 1949, direktør 1952; till. prokura i A/S Dampskibsselskabet Vendila 1953.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Kulimportører i Kbhvn. 1951.

Adresse: Kratvænget 3, Charlottenlund.

WONSILD Poul direktør, K.DM.; f. 6/3 1886 i Kbhvn.; søn af skibsmægler V L Wonsild (død 1932) og hustru f. Siegum-feldt (død 1938); gift m. Elise W., f. 12/4 1891, datter af apoteker S A Colding (død 1940).

Ansat i A/S Joseph Levin & Co. 1901, ved Dansk Svovlsyre- og SuperphosphatFabrik 1904, i Det Østasiatiske Kompagni 1905, atter ved Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik 1913; direktør for dette aktieselskab 1921-43; medl. af Industrirådet; viceformand i Industriforeningens bestyrelse og i Industrirådet 1947, formand 1948-51; medl. af Privatbankens repræsentantskab fra 1928, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937, af bestyrelsen for A/S De danske Sukkerfabrikker 1939 (formand 1953), for A/S Dansk Svovlsyre-og Superphosphat-Fabrik 1944 (formand 1952) og for Fog & Mørup. A/S 1948.

Adresse: Helleruplund Allé 8, Hellerup.

WORM Aage fængselsinspektør, R.; f. 16/12 1908 i Kbhvn.; søn af grosserer Christian August Worm og hustru Ellen f. Frimodt; gift (26/12 1938) m. Karen Maria W., f. 28/5 1907 på Frdbg., datter af lektor Peter Emil Langballe (død 1942) og hustru Anna f. Jensen Hein.

Student (Østre borgerdydskole) 1927; eand. jur. 1933; dommerfuldm. i Holbæk 1933-34; fg. sekretær i direktoratet for fængselsvæsenet 1934; tjeneste som fængselsbetjent ved statsfængslerne i Vridsløselille og Nyborg 1934-35; studierejse i Holland, Belgien og England 1935-36; sekretær i direktoratet for fængselsvæsenet 1936-37; vicefængsels-insp. ved statsfængslet i Vridsløselille 1937-43, i direktoratet for fængselsvæsenet 1943-45; kst. fængselsinsp. for fængselsafd. på Sundholm, herunder statens kvindefængsel, 1945; fængselsinsp. for statsfængslet i Horsens 1946, for Kbhvns fængsler 1956.

Medl. af udvalget af 1946 til behandling af spørgsmål vedr. fuldbyrdelse af fængselsstraf m. v.

Medarbejder ved Den lille Salmonsen; har skrevet forsk, afhandlinger i Nordisk Tidsskrift for Strafferet.

Adresse: Vestre fængsel, Kbhvn. SV.

WORM Jørgen kontorchef, R.; f. 14/2 1909 i Skive; søn af manufakturhandler Holger Worm (død 1946) og hustru Marie Kirstine f. Buemann; gift (4/6 1937) m. Karen Margrethe W., f. 13/12 1913 i Kbhvn., datter af maskinmester Holger Kragh og hustru Olga f. Thorbjørnsen (død 1919).

Student (Sorø) 1926; eand. jur. 1932; dommerfuldm. i Nykøbing S. 1932; fg. sekretær i invalideforsikringsretten 1933; fg. sekretær i handelsministeriet 1934, sekretær 1937, fuldmægtig 1942, ekspeditionssekr. 1947, fg. kontorchef 1948, udnævnt 1951; stedfortræder for Danmarks delegerede ved det interalli-erede erstatningsbureau (IARA) i Bruxelles 1946-47.

Adresse: Overg. o. V. 40, Kbhvn. K.

W0RNIN6 Børge overlæge, dr. phil.; f. 16/10 1897 i Vejle; søn af fabrikant J P Worning (død 1933) og hustru Dagmar f. Møller (død 1945); gift (24/7 1924) m. Agnete W., f. 17/3 1902 i Hellerup, datter af direktør Aage Hostrup (død 1941, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Margrethe f. Jensen.

Student (Vejle) 1915; med. eks. 1924; reservelæge ved amtssygehuset i Lemvig 1924-25; uddannelse på amtssygehuset i Gentofte, rigshospitalets røntgenklinik og på Finseninstitutets rønt-genafd. 1927-33; specialistanerk. i radiologi 1932; privat røntgenklinik 1933; klinikchef ved Finseninstitutet 1933; overlæge ved Finseninstitutets røntgen-afd. fra 1935; dr.phil. (A Quantitative Roentgen-Biological Method) 1937.

Adresse: Brodersens Allé 3, Hellerup.

Sommerbolig: Udsholt Strand pr.

Gilleleje.

WORSAAE Tage dommer, R.; f. 21/7 1903 i Helsingør; søn af stiftslæge Viggo Worsaae (død 1924) og hustru Sigrid f. rigsfriherreinde von Eggers; gift (3/12 1939) m. Tove W., f. 13/3 1918, død 1952, datter af kaptajn, godsejer Ove Høegh-Guldberg (død 1950) og hustru Paula f. Jacobsen.

Student (Stenhus) 1922; eand. jur. 1928; fg. undernotar i Kbhvn. 1929; fg. sekretær i fængselsdirektotratet 1930; dommerfuldm. i Kbhvns amts søndre birk s. å., dommerfuldm. III 1935, dommerfuldm. II 1937, dommerfuldm. I 1946; dommer i Vordingborg købstad m. v. 1953.

Adresse: Vordingborg.

VOSS Tage læge, forfatter; f. 12/7 1918 i Kbhvn.; søn af fh. kunsthandler Vald. Voss og hustru pianistinde Gerda V. f. Hermann; gift (6/1 1943) m. Ulla V., f. 11/9 1918 i Kbhvn., datter af teatermaler J Madsen-Wiesneck og hustru Johanne f. Andersen.

Student (Schneekloths skole) 1937; med. eks. 1946; kandidat på Kjellerup og Aabenraa sygehuse; siden 1947 læge u. marineministeriet på Christiansø; skolelæge smstds; periodevis (af Kungl. Medicinalstyrelsen) tilforordnet provinsial-lakare i Oster- og Vastergotland, Norr-land og Skåne.

Medl. af skolerådet på Christiansø og af bestyrelsen for Christiansø museum.

Har skrevet: Tidens Ultimatum (essays, 1954); Status på Skæret (essays, 1954); Krigen på Tamotua (roman, 1955); Den skyldige (roman, 1957); Rondo på Kirkegården (digte, 1953). Har siden 1938 bidraget til radio, tidsskrifter og dagblade med noveller, viser, essays, kroniker o. a.

Adresse: Christiansø pr. Svaneke.

WOWERN Johannes von direktør, civilingeniør; f. 27/6 1899 i Nyborg; søn af postinspektør Peter von Wowern (død 1942) og hustru Jensine f. Jensen; gift (16/7 1925) m. Margrethe W., f. 19/4 1899 i Århus, datter af maskinfabri-kant Lauritz Christensen (død 1930) og hustru Elna f. Hansen (død 1952).

Student (Århus katedralskole) 1918; eand. phil. 1919; eand. polyt. 1924; studeret ved Rutgers University, New Brunswick, USA 1928-30; ingeniør ved Alfred Benzons kemiske Fabrikker 1924, ved Corn Products Refining Comp., Edgewater, N. J., USA 1925, ved Lehn & Fink Products Comp. Bloomfield, N. J„ USA 1926 og atter ved Alfred Benzons kemiske fabrikker 1932, fabrikbestyrer smstds 1933, tekn. under-dir. i A/S Alfred Benzon 1937, tekn. direktør fra 1950.

Medl. af repræsentantskabet for Pensions- og Livrente-Institutet af 1919 A/S. Har skrevet artikler i amerikanske, kemiske tidsskrifter. Adresse: Ordrupdalv. 5, Charlottenlund. WRIGHT Carl Major chef for Forenede Nationers finanspolitiske sektion; f. 13/6 1906 på Frdbg.; søn af konsul Albert Wright (død 1926) og hustru Karen f. Lund; gift (25/5 1935) m. lega-tionsråd ved Danmarks faste delegation ved de Forenede Nationer Nonny W., f. 7/1 i Kbhvn., datter af oberstløjtnant Volmer Hartnack (død 1948) og hustru Ludvigne f. Grimer.

Student (Helsingør) 1924; cand. polit. 1930; ansat i de fire nordiske landes arbejdsgiverforeningers kontor i Bruxelles 1930, i Folkeforbundet, Geneve, 1931-36, i Folkeforbundets institut for intellektuel kooperation, Paris 1936-37, i Det internationale Arbejdsbureau, Geneve, Washington og Montreal 1937-46; udlånt til den amerikanske regering 1941-44; tjenstg. ved det danske gesandtskab i Washington 1944-45; økonom i Forenede Nationers sekretariat, New York 1946; chef for FN's finanspolitiske sektion fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Danish Relief Fund, Canada 1941-44; formand for Forenede Nationers økonomiske diskussions seminar.

Har skrevet: Economic Adaptation to a Changing World Market (Kbhvn. og London 1939); afhandlinger og artikler om økonomiske emner. Adresse: Villa Elsinore, 15, Vista Drive, Great Neck Estates, New York, USA.

Sommerbolig: Teglstruphus, Nordre Strandv. 78, Helsingør.

WRIGHT Harry Karsten civilingeniør, R. p.p.; f. 2/9 1891 i Kbhvn.; adoptivsøn af konsul Albert Wright, Helsingør (død 1926) og hustru Kathinka f. Karsten (død 1904); søn af stadsingeniør A C Karsten (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Dagmar f. Lassen (død 1915); gift (17/6 1941) m. Grete W., f. 9/10 1908 i Kbhvn., datter af kontorchef i Landmandsbanken Lorentz Bie (død 1945) og hustru Kirsten f. Helle-Broe.

Student (Helsingør) 1909; cand. polyt. 1914; ingeniør i firmaet J Saabye & O Lerche 1916-18; medindehaver af firmaet Wright & Thomsen, Aalborg 1918-19, af firmaet Wright, Thomsen & Larsen, Aalborg 1919-23 og af ingeniør-og entreprenørfirmaet Wright, Thomsen & Kier 1923-44; direktør og medl. af bestyrelsen for A/S Wright, Thomsen & Kier 1944; medindehaver af firmaet Be-tonit 1954; udførte jernbanearbejder i Tyrkiet 1928-30; direktør i konsortiet Kampsax, der byggede den transiran-ske jernbane 1933-37.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings afd. for Aalborg og omegn 1918-28; formand for A/S Wetek fra 1928; medl. af bestyrelsen for A/S Dakmi fra 1938, for Ejendomsakts. af 1. April 1941 og for A/S M J Holm & Co. 1955.

Udenl. orden: Ir.H.5.

Adresse: Bredg. 77, Kbhvn. K.

Sommerbolig: GI. Toldsted, Strandv.

112, Snekkersten.

WULFF Carl direktør; f. 25/3 1906 i Pfalz i Tyskland; søn af cigarfabrikant Paul Wulff (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Bertha f. Grah-mann; gift (28/5 1942) m. Margit W., datter af grosserer K Nordnes, Bergen (død 1941).

Realeks. (Ordrup gymn.); udgået fra Niels Brocks handelsskole 1925; bogholder i korn- og foderstoffirmaet A/S Fritz Thaysen & Co. 1925-28; ansat i firmaet P Wulff 1928; uddannelse i Tyskland, Holland og Brasilien; prokurist i firmaet P Wulff 1934; direktør i A/S P Wulff 1939.

Medl. af bestyrelsen for Cigar- og To-baksfabrikanternes Forening af 20. Juni 1875 fra 1939.

Adresse: Tesch Allé 11, Holte.

WULFF Ferdinand professor, overlæge, dr. med., R.; f. 21/12 1891 i Skanderborg; søn af toldkontrollør C V A Wulff (død 1939) og hustru Anna Maria f. Schneekloth (død 1941); gift (28/12 1927) m. læge Ingrid W., f. 1/2 1897 i Frederikssted, St. Croix, datter af generalmajor H U Ramsing (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Julie Ramsing (død 1954, se Kraks Blå Bog 1953).

Student (Horsens) 1909; med. eks. 1916; assistent ved statens seruminstitut 1917-20; dr. med. (Undersøgelser over Meningococtyper) 1921; reservelæge ved Blegdamshospitalet 1922-24, ved Kbhvns amts sygehus F og G, med. afd. 1924-27; specialistanerk. i med. sygd. 1926; overlæge ved Kbhvns amts sygehus, Frdbg., med.-epid. afd. 1927-39, ved Kbhvns amts sygehus, Gentofte, med. afd. F fra 1939; professor ved den kliniske praktikantundervisning i medicin ved Kbhvns universitet fra 1957.

Formand for Dansk Selskab for intern Medicin 1940; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Sygehjem fra 1947.

Adresse: Niels Andersens V. 74, Hellerup.

WULFF Hans professor, overkirurg, R1.; f. 21/8 1887 i Hellerup; søn af fabrikant P Wulff (død 1898) og hustru Emma f. Heydorn (død 1926); gift (4/1 1915) m. Ingeborg W., f. 5/6 1884 på Dallund, datter af godsforvalter Christian Larsen (død 1920) og hustru Gertrude f. Lund (død 1932).

Student (Hesselager) 1906; med. eks. 1913; kst. 2. reservelæge ved rigshospitalet 1915; kst. 2. reservelæge ved kommunehospitalet 1917-18, kst. reservelæge ved Kbhvns amtssygehus F 1918; reservelæge ved Frdbg. hospital 1918-19; ved Kbhvns amtssygehus F 1919-20; reservekirurg smstds 1920-26; overkirurg ved samme 1927; overkirurg ved amtssygehuset i Gentofte 1939-31. aug. 1957; professor ved den kliniske praktikantundervisning i kirurgi ved Kbhvns universitet 1955-31. aug. 1957. Specialistanerk. (obstetrik) 1918, (kirurgi og gynækologi) 1923; prakt. i Kbhvn. fra 1916; kst. assist. læge i arbejderforsikringsrådet 1918, fast ansat 1919; overlæge i direktoratet for ulykkesforsikringen 1925-39; læge ved Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring fra 1939.

Formand for Dansk kirurgisk Selskab 1941-43; vicepræsident i Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1943, præsident 1944-45; medl. af Svenska Lakaresall-skapet og af Sodra Sveriges Gynekolog-sallskap 1946; korresp. medl. af Deutsche Gesellschaft fur Unfallheilkunde 1956.

Adresse: Ledreborg Allé 34, Gentofte

(fra 1. sept. 1957: Lille Strandstr. 24, Kbhvn. K.).

WULFF Hans O direktør, R.; f. 16/4 1904 i Pfalz i Tyskland; søn af cigarfabrikant Paul Wulff (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Bertha f. Grahmann; gift (12/3 1932) m. Tove W., f. 26/5 i Kbhvn., datter af glarmester H O Larsen og hustru Sigrid f. Hansen.

Realeks. (Ordrup gymn.) 1920; faglig uddannelse i firmaet Harald Halberg, Svendborg; derefter i Amsterdam, Boston Mass. og Trier samt studieophold på Kuba; leder af firmaet P Wulffs filialfabrik 1927-29, uddannelsesrejser; prokurist i firmaet P Wulff 1931; direktør i A/S P Wulff 1939 og medl. af selskabets bestyrelse 1941.

Formand i Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Cigarindustrien i Danmark fra 1951; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening; medl. af Industrirådet fra 1957.

Adresse: Høeghsmindev. 46, Gentofte.

WULFF Hertel fh. hovedrevisor; f. 29/9 1878 på Frdbg.; søn af købmand M F Wulff og hustru Marie f. Hertel; gift (1904) m. Jenny W., datter af murermester Malmberg.

Student (Henrik Madsens skole) 1897; cand. polit. 1902; assistent i finansministeriet 1902; fuldmægtig og ekspedi-tionssekr. 1911; kontorchef i hovedrevisoratet for statsbanerne 1916; hovedrevisor 1926, chef for 4. hovedrevisorat 1927-45.

Medl. af statsregnskabsrådet 1927-45; sekretær, senere direktør i De danske Provinsbankers Forening 1908-50 og sekretær, senere direktør i De danske Provinsbankers Pensionskasse 1912-52; direktør for Danske Bankers Fællesrepræsentation 1950-52.

Har udg.: Penge.

Adresse: de Conincks V. 9, Holte.

WULFF Johan civilingeniør, R.DM.. Chr. X.Fr.M.; f. 11/6 1885 i Helsingør; søn af fabrikant Johs. Wulff (død 1942) og hustru f. Christen (død 1933); gift (29/1 1916) m. Judithe W., f. 25/5 på Frdbg., datter af professor, dr. jur. & polit. William Scharling (død 1911, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Julie f. Tuxen (død 1935).

Student (Frdbg. gymn.) 1903; cand. polyt. 1908; ingeniør u. stadsingeniøren i Kbhvn. 1908-10, i firmaet Carl Brandt, DUsseldorf & Saarbriicken 1910-12, i Trussel Concrete Steel Co., Detroit, USA 1912, ved Canadian Pacific Railway 1913, i firmaet Christiani & Nielsen, Kbhvn. 1914, fra 1919 m. bopæl i England og 1925-52 som direktør for firmaets London afd.

Medl. af bestyrelsen for Christiani & Nielsen Ltd. og for Celcon Ltd. til 1956; formand for Society of Danish Civil Engineers in Great Britain and Ireland 1940-44 og for The Danish Club 1949-52.

Adresse: Danesfield, Leigh Hill Road,

Cobham, Surrey, England.

WULFF Johannes forfatter; f. 11/1 1902 i Kbhvn.; søn af kustode ved universitetsbiblioteket Adolf Wulff (død 1949) og hustru Johanne f. Marcussen (død 1943); gift 1. gang (27/6 1931) m. Thyra W., f. 1/3 1907 i Kbhvn., død 1942, datter af entreprenør Søren Larsen (død 1934) og hustru Thekla f. Larsen; 2. gang (31/10 1944) m. Mary W., f. i Fredericia, datter af kirketjener Waldemar Vilain og hustru Mette Kirstine f. Jensen.

Student (Vestre borgerdydskole) 1921; studerede tysk og fransk ved Kbhvns universitet; journalist ved Morgenbladet 1928; tildelt Carl Møllers Legat 1930, H C Andersen-mindemedaljen 1931. Georg Brandes Legatet, Astrid Goldschmidts Legat og Drachmann Legatet.

Litterære arbejder: digtsamlingerne Kosmiske Sange (1928), Nyt Harpespil. Sange fra Jorden, Fra Midnat til Dæmring og Udvalgte Digte (1942), Opstandelse (1946), Evighedsbruden (1949). Dørene (1952), Menneskedage (1954). Stedet (1956); romanerne O, Ungdom (1929), Det gode Land. Elskovs Under.

Lykken kommer flyvende, Et Menneske saar og haster, Fast ansat, Midt i Livet (1944), Den anden Ungdom (1948), Je-rikos Mure (1951), Katten, der fik Feber (1952); prisbelønnet af Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse); endv. Man gaar og mumler, Nye Mumlerier og Trolle-rolle; Vaagne Drømmerier (1944, noveller og skitser); Mor tar til Byen (1950, fortællinger; tildelt Kollegernes ærespris 1951); Den blinde bli'r seende (1954, fortællinger); oversættelser, hørespil og kroniker.

Adresse: Elme Allé 4, Hareskov.

WULFF Johannes købmand; f. 16/9 1886 i Randers; søn af klubvært G Wulff; gift m. Mathilde W.

Ansat hos N I Caprani, Randers 1900-04; hos Lago Nørgaard, Horsens 1904-07; hos S P Møller, Hobro 1907-15: købmandsborgerskab 1915.

Medl. af sø- og handelsretten i Randers amt.

Adresse: Hobro.

WULFF Vald. J F oberst, slotsforvalter, K.DM..HTH.; f. 7/1 1890 i Hjørring; søn af konsulent, folketingsmand Julius Wulff (død 1924, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Oscarline f. Frantzen (død 1914); gift (1913) m. Lilli W., f. 11/5 i Sakskøbing, datter af sagfører S E Rosendahl (død 1903) og hustru Elise f. Ottosen (død 1929).

Student (Slomanns skole); premier-løjtn. i ingeniørkorpset 1912; hærens officersskoles ingeniørklasse 1918-20; chef for 2. ingeniørkompagni 1921, for 5. ingeniørkompagni 1926; kaptajn 1926; tjenesteophold ved pionertropper i Sverige og Østrig 1929; chef for 2., 5. og 4. bygningsdistrikt 1930-37; oberstløjtn. 1937; kontorchef i krigsministeriet 1937; chef for 2. pionerbatl. 1941, oberst 1945; tjenstg. ved hærens bygningstjeneste s. å., direktør for denne 1947-52; slotsforvalter ved Frederiksborg slot 1952.

Forestod opførelsen af Tønder, Fredericia og Søgaard kaserner 1934-37.

Adresse: Frederiksborg slot, Hillerød.

WÆRUM Ejnar ambassadør, K'.DM.p.p.; f. 7/7 1890 i Århus; søn af maskiningeniør ved statsbanerne H V Wærum (død 1922) og hustru f. Koch (død 1931); gift (1912, ægteskabet opløst 1922) m. Elise f. Nielssen.

Student (Schneekloths skole) 1909; cand. phil. 1912; uddannet og derefter bogholder hos A/S Otto Mønsted 1909-15; ansat i udenrigsministeriet 1915; cand. polit. 1920; kontorchef i udenrigsministeriets politisk-handelspolitiske afd.'s 3. kontor 1921; legationsråd og chargé d'affaires a. i. i Tokio 1924; kontorchef i udenrigsministeriets øko-nomisk-politiske afd.'s 1. kontor 1928; kst. chef for samme afd. 1936, udnævnt 1937; udenrigsråd 1945;. personlig titel af og rang som overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister s. å.; overordentlig og befuldmægtiget ambassadør i Paris 1951.

Medl. af traktatkommissionen 1928-30, af valutarådet 1936-40 og af det erhvervsøkonomiske råd 1939-40; Danmarks repræsentant i Emergency Eco-nomic Committee for Europe 1945 og i Economic Commission for Europe 1947, formand for sidstn. 1947-48.

Medl. af bestyrelsen for Arvid Nilssons Fond 1953.

Udenl. ordener: B.L.2.; Fi.H.R.22.; F.M.Soc.l.; F.Æ.L.I.; I.Kr.3.; Ir.H.2.; J.O.S.3.; Li.Vau.3.; N.O.N.2.; N.St.0.21.; Rum.Kr.3.; S.H.E.2.; S.N.21.; Ø.F.Æ.T. 4*.

Adresse: 16 Avenue Raphael, Paris XVI, Frankrig.

WÆRUM Johannes civilingeniør, R'.; f. 14/5 1889 i Århus; søn af maskiningeniør ved statsbanerne H V Wærum (død 1922); gift (25/4 1936) m. Gerda Ma-ris f Jcnssn

Student 1907; cand. polyt 1914; ingeniør ved Vognfabrikken Scandia i Randers s. å., direktør 1929-52, derefter tekn. konsulent smstds.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af bestyrelsen for Jysk teknologisk institut og for Foreningen for erhvervsvejledning og psykoteknik samt af repræsentantskabet for Psykoteknisk institut i Randers.

Adresse: V-Boulevard 23, Randers.

WÆRUM Julius direktør, civilingeniør, Chr. X Kr.E.M.p.p.; f. 26/10 1912 i Varde; søn af ambassadør Ejnar Wærum (se denne); gift (16/10 1947) m. Marie W., f. 31/8 1917, datter af grosserer Vald. Worm og hustru Edith f. Jung (død 1918).

Student (Århus katedralskole) 1930; cand. polyt. 1936; ingeniør ved con-sortium. Kampsax, Iran 1939-40; rådgiver hos den iranske regering 1940-44; officer i Royal Engineers (His British Majesty's Forces) 1944-46; ingeniør ved S/A Christiani & Nielsen, Lima, Peru 1946-50; adm. direktør for Byggeriets Maskinstationer A/S fra 1953.

Medl. af Dansk Ingeniørforenings udvalg for byggeriets rationalisering og af bestyrelsen for The Adventurers Club of Denmark 1956.

Udenl. ordener: Stb.F. & G.St; Stb.I.St.

Adresse: Kornagerv. 8, Lyngby.

WØHLK Einar Christensen oberst, R. DM..HTH.; f. 29/5 1885 i Frederikshavn; søn af mægler Harald Christensen (død 1919) og hustru Betty Elisa f. Wøhlk (død 1952); gift (9/10 1911) m. Ellen Kristine W., f. 11/6 1889, datter af blomsterhandler Herluf Skjoldager og hustru Aurelia f. Jensen.

Sekondløjtn. 1905; premierløjtn. 1909; kaptajn 1919; stabschef ved 2. jydske division 1924; tjenesterejse i Sverige 1929; oberstløjtn. og chef for 3. bat. Haderslev 1931; chef for 14. batl. og garnisonskommandant i Slagelse 1932; oberst 1937; chef for 3. regiment 1938; afsked 1945.

Medl. af hovedbestyrelsen for Det danske Spejderkorps 1930-52; chef for nørrejydske spejderdivision 1927-32; medarbejder ved Hagerups Konversationsleksikon.

Adresse: Søllingsv. 8, Charlottenlund.

VØHTZ Agnete departementschef, R1.; f. 18/9 1895 på Eriksholm forpagter-gård, Holbæk amt; datter af kommandør J A Vøhtz (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Julie Marie f. Larsen (død 1922); ugift.

Student ( N Zahles skole) 1914; cand. jur. 1921; sekretær i undervisningsministeriet s. å., fuldmægtig 1936, eks-peditionssekr. 1939, kontorchef 1947, departementschef 1953.

Sekretær for undervisningsministeriets husholdningsudvalg 1942-47; medl. af undervisningsministeriets udvalg vedr. børnehaveseminarier 1946; medl. af vi-denskabskommissionen, af Fulbright-ko-mitéen, af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland og af det særlige bygningssyn; formand for udvalget af 1943 ang. statstilskud til kommunale eksamensskoler; medl. af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet, for Ny Carlsberg Glyptotek, for statens almindelige videnskabsfond, for Bakkehusmuseet, for Danmarks amerikanske Selskab, for museet Liselund gamle slot og for Dansk Kulturfilm; næstformand for filmsrådet; formand for stednavneudvalget, for Dansk Skolescenes styrelse, for bestyrelsen for Dansk Forfatterfond, for statens kunstfond, for Jyllands herregårdsmuseum, 61. Estrup, for Thorvaldsen samlingen på Nysø og for rigshospitalets byggeudvalg.

Næstformand i bestyrelsen for Selskabet til Håndarbejdets Fremme; medl. af bestyrelsen for foreningen Grønlandsk Husflid.

Adresse: Østerbrog. 35, Kbhvn. Ø.

VØHTZ Gustav landsretssagfører; f. 17/10 1896 i Kbhvn.; søn af kommandør J A Vøhtz (tlød 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Julie Marie f. Larsen (død 1922); ugift.

Student (Østre borgerdydskole) 1914; cand. jur. 1920; Iandsretssagf. i Kbhvn. fra 1924; offentlige sager fra 1931.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen Hestens Værn; formand i bestyrelsen for Severin Petersen & Co., A/S; medl. af bestyrelsen for Dansk Chromlæder-fabrik A/S, for Sturup & Prosch-Jensen A/S, for A/S Kalkværksgrundene m. fl.

Adresse: Østerbrog. 35, Kbhvn. Ø.

WOLDIKE Mogens kapelmester, organist, R1., MI&A.p.p.; f. 5/7 1897 på Frdbg.; søn af lektor Uffe Woldike (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Kirstine f. Boisen (død 1933); gift (17/9 1920) m. Edith W., f. 23/3 i Kbhvn., datter af vekselerer N I Moritz (død 1914) og hustru Maria f. Meyer.

Student (Schneekloths skole) 1915; organisteks. ved det kgl. danske musikkonservatorium 1916; magisterkonferens i musikhistorie ved Kbhvns universitet 1920; fortsat uddannelse hos Thomas Laub og Carl Nielsen.

Dirigent for Kbhvns drengekor fra dets oprettelse 1924; 1929 knyttet til den af Kbhvns kommune i forbindelse med drengekoret oprettede sangskole; ansat 1938 af kommunen som sanglig leder af denne skole, Skt. Annæ gymnasium, og af drengekoret; organist og kantor ved Tysk-Fransk Reformert kirke 1919-21; kantor ved Holmens kirke 1921; organist smstds 1925; organist ved Christiansborg slotskirke 1931; sanginsp. 1926-39; kapelmester ved statsradiofonien 1937.

Dirigent for Palestrinakoret 1922-35 og i Cæciliaforeningen 1931-34; kapelmester ved radiotjanst, Stockholm 1943-45. Leder af korskolen ved det kgl. danske musikkonservatorium 1931-37; censor ved konservatoriets organist- og kantoreks. og i musik ved skoleem-bedseks.; medl- af bestyrelsen for Samfundet Dansk Kirkesang (formand 1927-55), for Dansk Organist- og Kantorsamfund, for Musikhistorisk museum, af repræsentantskabet for Dansk Tonekunstnerforening og af Kungl. Svenska Mu-sikaliska Akademien; æresmedlem af Danmarks Sanglærerforening og af Gote-borgs Konserthuskor; tildelt Buxtehude-prisen 1957.

Udgiver af 130 melodier til Salmebog for Kirke og Hjem 1936, Folkehøjskolens Melodibog 4. udg. 1940 og flg. (med Oluf Ring og senere Karl Bak), Orgelchoraler til kirkeåret 1943 og Den danske Koralbog 1954 (med Jens Peter Larsen).

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Trondhjemsg. 2, Kbhvn. Ø.

WØLLER Bernhard administrator, Chr. X Fr. M.p.p.; f. 30/6 1890 i Nykøbing M.; søn af købmand Frederik Martin Wøller (død 1890) og hustru Hedevig f. Mathiassen (død 1936); gift (14/1 1930) m. Henny W., f. 25/10 1893 i Oslo, datter af købmand A Christensen og hustru Tekla f. Færch.

Cand. pharm. 1912; udrejst til Java s. å.; kemiker på sukkerfabrikken Pang-ka 1912-17, fabrikschef smstds 1917-21; planterassist. 1921-22; planter 1922-26; chefplanter på Pangka 1926-27; administrator på fabrikken Karangsu-wung 1927, på fabrikken Sindanglaot 1932 og på fabrikken Djatibarang 1937-53; fængslet af japanerne i 1944 og efter løsladelse pågrebet af ekstremisterne u. den indonesiske revolution: undsluppet til Batavia 1945.

Medl.. af Bibitkommissionen for erhvervelse af plantemateriale efter den japanske besættelse; koordinator mellem regeringen og de første sukkerfabrikker ved igangsættelsen af disse i Sidoardjodeltaet i Øst-Java efter krigen; medl. af bestyrelsesrådet for sukkersyndikatet; præsident for det fælles hospital for sukkerfabrikkerne i Tegal og Pekalongan.

Udenl. orden: N.O.N.5.

Adresse: Kongensv. 14, Kbhvn. F.

WØLLER Johan læge, forfatter, R.p.p.; f. 30/8 1878 i Nykøbing M.; søn af købmand F M Wøller (død 1890) og hustru Hedevig f. Mathiassen (død 1936); gift 1. gang (20/1 1904) m. Helga W., f. Erichsen, f. i Vester Skerninge 1879, død 1910; 2. gang (18/3 1914) m. Anna W.. f. 15/1 1873 i Fredericia, datter af fabrikant N C Petersen, Svendborg.

Student (Herlufsholm) 1896; med. eks. 1903; militærlæge i Hollandsk Indien 1904-09; deltog i Atjeh-krigen 1905-08; kirurg, uddannelse i Hollandsk Indien og i Europa 1909-10; prakt. kirurg i Semarang på Java 1911-33; overlæge ved centralhospitalet for de Tegalske sukkerfabrikker 1920-23; vendte tilbage til Danmark 1933.

Dansk vicekonsul i Semarang 1929.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Samvirke; formand for The Adventurers Club of Denmark 1947-48; var besty-relsesmedl. og sekretær i den vidensk. lægeforening og i kunstforeningen på Midt-Java.

Tildelt erindringskorset for deltagelse i Atjeh-krigen.

Har skrevet: Fra Limfjorden til Bo-robudur (1935); Rejsen til Insulinde (1938); Rejsemosaik (1942); samt en del artikler i Ugens Tilskuer og i Ugeskrift for Læger.

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Søvej 5, Holte.

WØRMER Svend direktør, oberstløjtnant, R.DM.; f. 19/12 1887 i Randers; søn af postmester, løjtnant Peter Ludvig Wør-mer (død 1898) og hustru Ida f. Prior (død 1911); gift 1. gang (2/8 1912) m. Nicoline W., f. 2/5 1885 i Kbhvn., død 1919, datter af inspektør ved Kbhvns sporveje Peter Meyer (død 1917) og hustru Johanne f. Koefoed (død 1951); 2. gang (28/5 1926) m. Gudrun W., f. 2/1 1901 i Randers, datter af fabrikejer, konsul Christian Juncher (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Lisbeth f. Boldsen (død 1914).

Student (Randers) 1906; sekondløjtn. i fodfolket 1908, premierløjtn. i artilleriet 1910; afgangsprøve fra officersskolens våbentekniske afd. 1914; kaptajn i artilleriet 1923, i reserven 1924, oberst-løjtn. i forstærkningen 1937; sekretær i A/S Nordisk Brandforsikring 1919; ansat i Dansk Tarifforening 1921; leder af Centralkontoret for dansk Brandstatistik 1930; administrationschef i Dansk Tarifforening 1937, direktør for samme 1941; till. formand for Tariferingskom-missionen 1953; medl. af Dansk Ingeniørforening.

Medl. af bestyrelsen for A/S Frihavnens Kaffe Kompagni.

Adresse: Ahlmanns Allé 4, Hellerup.

Sommerbolig: Elbo, Vængev., Tisvildeleje.

VÖRTS Svend civilingeniør, professor; f. 3/6 1917 i Kbhvn.; søn af snedkermester Henrik Worts (død 1956) og hustru Karen f. Hansen; gift (12/9 1948) m. Maj-Britt V., f. Berg, f. 22/7 1923 i Vassanda Naglum, Sverige.

Student (Efterslægtselskabets gymn.) 1935; cand. polyt. 1941; ansat hos ASEA, Ludvika, Sverige 1941-50, hos Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Stockholm 1950-51; studierejse i USA dec. 1951-april 1952; professor i elektroteknik ved Danmarks tekniske højskole 1952.

Medl. af Dansk Elektroteknisk Komité 1952, af elektricitetsrådet 1953 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1956.

Adresse: Ligustervænget 5, Virum.