Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

YZØ

 YDE Alf overlæge, dr. med.

YDE Jens direktør,

YDE Jens museumsinspektør, cand. mag.

YDE-POULSEN Poul sagfører

ZIBRANDTSEN Jan kunsthistoriker, museumsdirektør

ZACHARIASEN Louis fh. driftsbestyrer, cand. polyt

ZACHO Alfred overkirurg, dr. med

ZACHRISSON William underdirektør, cand. jur.

ZAHLE Erik museumsdirektør;

ZAHLE Otto fh. rektor,

ZAHLE Vagn overlæge, lektor, dr. med

ZEDELER Jørgen direktør, civilingeniør

ZEUTHEN E H fh. dommer

ZEUTHEN Else Marie mag. art

ZEUTHEN Erik dr. phil.

ZEUTHEN Frederik professor ved Kbhvns universitet, dr. polit. et oecon.

ZEUTHEN Jens H departementschef

ZEUTHEN Korl Gustav civilingeniør;

ZIEGLER Lulu skuespillerinde

ZIELER Mogens maler, grafiker;

ZIERSEN Axel godsejer

ZIGLER Poul oberst,

ZIMMERMANN John stabslæge;

ZOBEL Hermann direktør

ZOFFMANN P kæmner

ØDUM Hilmar direktør, dr. phil

ØHRSTRØM O E bankdirektør,

ØIGAARD Erik landsretssagfører

ØLLGAARD Christian Ludvig Ernst oberst, kammerherre,

ØLLGAARD Hans biskop

ØLLGAARD Olav gårdejer

ØRSKOV Jeppe direktør, dr. med. & jur

ØRSKOV Søren L professor, dr. med

ØRSTED H C S lodsdirektør, kommandørkaptajn,

ØRSTED H C direktør,

ØRUM Aage overretssagfører;

ØRUM T P A oberst,

ØRUM-PEDERSEN P direktør

ØSTER Jakob overlæge, dr. med.

ØSTERBERG Aage direktør, borgmester

ØSTERBERG Harald generalkonsul, civilingeniør

ØSTERBY Thomas Eduard kontorchef,

ØSTERBYE Carl kunstmaler;

ØSTERGAARD Alfred direktør;

ØSTERGAARD Arne rektor

ØSTERGAARD Carl V fh. rektor

ØSTERGAARD Ejnar gårdejer,

ØSTERGAARD Erling overlæge, dr. med.

ØSTERGAARD P J direktør, konsul,

ØSTERGAARD Torsten overlæge, dr. med

ØSTERGAARD Viggo direktør

ØSTRUP Chr. skoleinspektør

ØSTRUP Eivind direktør;

ØSTRUP Frederik L dr. phil.YDE Alf overlæge, dr. med.; f. 20/7 1904 i Ø-Vandet, Thy; søn af lærer, senere folketingsmand Niels Chr. Yde (død 1947) og hustru Marie f. Pedersen; gift (23/8 1930) m. Olga Y„ f. 5/12 1898 i Hvorslev, Viborg amt, datter af gårdejer, sognefoged Amdi Amdisen (død 1942) og hustru Mariane f. Jeppesen (død 1933).

Student (Randers) 1923; med. eks. 1930; uddannelse på rigshospitalet, Frdbg. hospital, Skt. Hans hospital, kommunehospitalet og Blegdamsho|pi-talet 1930-34; klinisk assistent ved rigshospitalets psykiat. klinik 1934; reservelæge ved Filadelfia 1935-37, ansat ved kommunehospitalets og rigshospitalets neurolog, afd. 1937-38; assistent hos speciallægen i psykiatri ved politiet 1937-38; reservelæge ved Bispebjerg hospitals psykiat. afd. 1938; dr. med. s- å.; afdelingslæge ved sindssygehospitalet i Viborg 1938-50; overlæge ved kommunehospitalets psykiat. poliklinik fra 1950; specialistanerk. (psykiatri) 1937 og (neurologi) 1942.

Censor ved med. eks. ved Århus universitet 1940-47; medl. af pensione-ringsrådet for Kbhvns kommune 1955.

Litterære arbejder: universitetets prisopgave i teoretisk medicin (accessit, 1931); Nogle Undersøgelser over Nyrefunktionen ved Epilepsi (disputats, 1938); tidsskriftartikler.

Adresse: Tuborgv. 14, Hellerup.

YDE Jens direktør, R.p.p.; f. 3/10 1893 i Kbhvn.; søn af hotelejer Niels Yde (død 1932) og hustru Kirsten f. Rasmussen (død 1946); gift 1. gang m. Edith Y., f. Appel (død 1934); 2. gang (1/12 1939) m. Inger Y., f. 16/4 1897 i Korsør, datter af malermester Jens Brøndum Møller og hustru Agnes f. Schrøder.

Præliminæreks.; handelsuddannelse i ind- og udland; ansat i automobilbranchen 1914; salgsdir. for Nordeuropa for de amerikanske Willys-Overland fabriker 1927; europæisk salgsdir. 1934; stiftede den danske Willys-Overland samlefabrik 1932; direktør og medl. af bestyrelsen for Nordisk Diesel A/S fra 1939 og for Nordisk Tractor Company, A/S fra 1948.

Udenl. orden: S.V.3.

Adresse: C F Richs V. 45, Kbhvn. F.

YDE Jens museumsinspektør, cand. mag.; f. 3/4 1906 i Thisted; søn af læge Niels Yde (død 1910) og hustru Kristine f. Andersen.

Student (Ordrup gymn.) 1924; cand. mag. (geografi og naturhistorie) 1930; studieophold ved Harvard University, USA 1931-33; arkæologisk ekspedition til Honduras, Guatemala og Mexico 1935 i samarb. m. Tulane University, New Orleans; studiereise i USA (østlige stater og New Mexico) 1947; studieophold i Gottingen 1937 og ved fl. museer i Europa; inspektør II ved nationalmuseet 1940, inspektør I 1955; etnografisk ekspedition til British Gui-ana og Brasilien 1954-55.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Etnografisk Forening siden stiftelsen i 1952; medl. af det permanente råd for den internationale antropolog- og etnologkongres, sekretær ved denne kongres i Kbhvn. 1938, generalsekr. for 32. internationale amerikanistkongres i Kbhvn. 1956; redaktør af »Fra Nationalmuseets Arbejdsmark« 1953-54; medl. af Editor-ial Board for »Antiquity and Survival« (Haag) fra 1955.

Har skrevet: Den peruanske Indianer Poma de Ayala's Manuskript (i Geografisk Tidsskrift, 1934); An Archaeological Reconnaissance of Northwestern Honduras (i Acta Archaeologica 1938); Notes on Guatemala Indian Costumes (i Eth-nographical Studies, 1941); Peruansk Keramik (1944); The Regional Distribution of South American Blowgun Types (i Journal de la Société des Américan-istes, 1948).

Adresse: Jens Munks G. 12, Kbhvn. Ø.

YDE-POULSEN Poul sagfører; f. 13/2 1884 i Skjoldborg i Thy, søn af kommissionær Bertel Poulsen (død 1928) og hustru Else Marie f. Yde (død 1932); gift (21/5 1915) m. Ellen Margrethe Y-P., f. 9/6 1892 i Rye ved Slagelse, datter af købmand Alfred Larsen (død 1921) og hustru Anna Margrethe f. Nielsen (død 1938).

Ansat på sagførerkontorer i Kbhvn. 1904-07; exam. jur. 1908; fuldmægtig hos godsforvalter og sparekassedir. Th. Sørensen, Skælskør 1908-09 og hos sagfører Rasmus Poulsen, Svendborg 1909 -11; sagfører i Thisted fra 1911; antaget til udførelse af offentlige og beneficerede sager.

Medl. af bestyrelsen for 6. sagførerkreds 1922-28, formand 1927-28; medstifter af Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, medl. af dens repræsentantskab fra 1916 og af dens bestyrelse fra 1928, formand fra 1934; medl. af bestyrelsen for A/S P O Poulsen i Thisted fra 1930 (formand fra 1935) og for A/S Thisted Dampmølle 1934-56 (formand 1947-56); formand i bestyrelsen for Købmand Chr. Jensen, Rødbro og Hustrus Familiefribolig og Familielegat fra 1938.

Adresse: Jernbaneg. 19, Thisted.

z

ZACHARIASEN Louis fh. driftsbestyrer, cand. polyt., R.; f. 21/1 1890 i Kirkja (Kirke) på Fuglø, Færøerne; søn af lærer Simon Michael Zachariasen (død 1931) og hustru Malene f. Simonsen (død 1928); gift (27/8 1929) m. Kristine Z., f. 27/8 1904 i Sand på Færøerne, datter af kongsbonde Mikkel Hentze (død 1940) og hustru Anna f. Olsen (død 1944).

Lærereks., (Færøernes seminarium) 1911; på Askov højskole; student (Døc-kers kursus) 1918; cand. polyt. 1924; ansat ved Færøernes telefonvæsen 1925, driftsbestyrer smstds 1936-52; tilsynsførende for arbejds- og fabriktilsynet på Færøerne 1936-50.

Formand for Færøsk Studenterforening i Kbhvn. 1920-22 og for den hjemlige sammenslutning af akademikere »Collegium Academieum« 1933-42; medl. af Færøernes lagting 1940-43 og 1946-50 og af Færøernes landsstyre (vice-lagmand) 1948-50; medl. af Thorshavns ligningskommission 1936-40; formand for Færøernes fortsættelsessygekasse 1938-47; redaktør af bladet Tingakros-sur 1943-48; formand for lagtingskom-missionen der i 1948 rejste til Kbhvn. og London for at få en nyordning i stand af Færøernes valutariske forhold i st. f. krigstidens midlertidige.

Har skrevet noveller og digte på færøsk; digtsamlingen Å leiSini (1951); har oversat 1. del af Goethes Faust til færøsk (trykt i tidsskriftet VarSin); har udg.: Ur Føroya sogu um år 1700 (Af Færøernes historie omkring året 1700) (1952).

Adresse: Svabosgade 7, Thorshavn,

Færøerne.

ZACHO Alfred overkirurg, dr. med.: f. 5/3 1905; søn af købmand Alfred Zacho (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Marie f. Hein (død 1945): gift (9/5 1936) m. Tove Z., f. 1/10 1910 i Kbhvn., datter af grosserer Ove B Moms (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) c* hustru Dagny f. Ekman.

Student (Randers) 1923; med eks. 1930; alm. hospitalsuddannelse; studierejser til udlandet; dr. med. 1937; speciallæge i kirurgi 1941; chef for Fin-seninstitutets kirurg, afd. 1948.

Har skrevet: Serodiagnostiske Undersøgelser ved maligne Tumorer (disputats, 1936); vidensk. arbejder i inden-og udenlandske fagskrifter.

Adresse: Christiansholms Tværv. 14,

Klampenborg.

ZACHRISSON William underdirektør, cand. jur.; f. 22/5 1887 i Lundby på Sjælland; søn af læge F Zachrisson (død 1908) og hustru Augusta f. Weeke (død 1944); gift (28/5 1920) m. Else Karen Z., f. 4/1 1896 i Kbhvn., datter af grosserer H O Fisker og hustru Marie Louise f. Jacobsen.

Student (Odense) 1904; cand. jur. 1910; translatør i tysk 1915; ansat i Livsforsikrings-Akts. Hafnia 1910-15; i Forsikrings-Akts. National 1915-25; direktør i Forsikrings-Akts. Palnatoke 1925-32; underdir. i Forsikringsakts. National 1932.

Medl. af Forsikringsforeningens hovedbestyrelse 1932-35 og af bestyrelsen for Akkvisitionschefernes Fællesråd til 1953; medl. af bestyrelsen for Dansk Forening for international Motorkøre-tøjsforsikring og af komitéen til bedømmelse af syge- og ulykkesforsikring med forøget risiko.

Har skrevet en del artikler om for-sikringsemner.

Adresse: Uraniav. 17, Kbhvn. V.

ZAHLE Erik museumsdirektør; f. 16/10 1898 i Kbhvn.; søn af statsminister C Th. Zahle (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Mathilde f. Trier (død 1945); gift (25/4 1928) m. Grete Z., f. 19/9 1907 i Lemvig, datter af direktør Orla Buhl (se denne).

Student (H Adlers fællesskole) 1917; mag. art. (kunsthistorie) 1926; bibliotekar ved Kunstindustrimuseet 1926-31; inspektør I ved statens museum for kunst 1931-49; direktør for Kunstindustrimuseet 1949; desuden medl. af ledelsen for C L Davids Samling 1946.

Formand for Forening for Boghåndværk 1933-43, for Foreningen af danske Museumsmænd 1947-50 og for Skandinavisk Museumsforbunds danske sektion fra 1954; medl. af bestyrelsen for Liselund-museet, for Ralph Harman Booths Mindelegat, for Overretssagfører L Zeuthens Mindelegat, for den Let-terstedtske Forenings danske afd. og for A/S Alfred G Hassings Forlag; medl. af Turistrådet.

Har skrevet: Italiensk Kunst og Kunstindustri (i Danmark) 1934, Fransk Maleri efter 1900 (i danske samlinger) 1938, Karl Schou 1938, Victor Haagen-Muller 1939, Erik Hoppe 1947, samt afhandlinger og anmeldelser i forsk, års-og tidsskrifter, i Ekstrabladet og Politiken; har redigeret: Danmarks Malerkunst fra Middelalder til Nutid 1937, 1943, 1947, 1956; medudgiver af Thøger Larsens Udvalgte Digte 1938, 1945 og sammes Udvalgte Værker 1947-55; medudgiver af Den kgl. Kobberstiksamling 1939, 1946 og af C L Davids Samling 1948-53.

Adresse: Bredg. 66, Kbhvn. K.

Feriebolig: Strandstuerne, Strande.

ZAHLE Otto fh. rektor, R.DM.. M.T.Kfh. p.p.; f. 22/1 1875 i Kbhvn.; søn af højesteretssagfører Frederik Zahle (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Anna Marie Charlotte f. Knudsen (død 1937); gift (16/7 1900) m. Rita Mercedes Z., f. 1/4 1877 i Le Havre, datter af svensk og norsk generalkonsul H S Bernhoft (død 1894) og hustru Rita f. Heegaard (død 1936).

Student (Metropolitanskolen) 1892; studieophold i Frankrig 1896-97; næstformand for Fransk akademisk Forening 1896-1905; cand. mag. 1899; translatør i fransk 1900; lærer ved kbhvnske'skoler, særlig N Zahles skole fra 1899; leder af det af lærere ved N Zahles skole oprettede kursus til pigeskolens faglærer- og faglærerindeeks. 1905-47; inspektør ved N Zahles skole 1906, medl. af dens bestyrelse 1910, rektor 1913-47.

Næstformand i bestyrelsen for Zah-lensersamfundet fra dets stiftelse 1908; formand i bestyrelsen for Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder til 1957; leder af Røde Kors' bogkontor (Bellibria) i Paris med det særlige hverv ved besøg i lejrene i Frankrig at organisere studier blandt krigsfangerne 1918-19; medl. af komitéen for dansk-fransk skolesamvirke; delegeret for den danske pigeskole ved den internationale gymnasielærerorganisation (Bureau International des Federations nationales du personnet de l'enseignement secon-daire public.) i Haag 1929 og repræsentant for undervisningsministeriet ved sammes årskongres i Bruxelles 1930; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for De private Gymnasieskolers Pensionskasse til 1955 og for Natalie Zahles Legat til Lærerinders videre Ud-

Udenl .ordener: F.O.I.P.; Pr.r.K.2. & 3.; Ø.r.K.O.

Adresse: Torveg. 45, Kbhvn. K.

ZAHLE Vagn overlæge, lektor, dr. med.; f. 2/1 1912 i Dalny. Kina; søn af direktør Torben Zahle (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Alice f. Schacke; gift (8/8 1947) m. læge Vibeke Z., f. 1/5 i Helsinge, datter af politidirektør Aage Fabricius Hansen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Vera Emilie f. Feddersen.

Student (Østersøgades gymn.) 1930; med. eks. 1938; speciallæge i neurologi 1945, i psykiatri 1947; dr. med. 1948; studierejse til England og USA 1950-51; afdelingslæge ved sindssyge-hospitalet ved Århus 1947-52, ved Sankt Hans hospital, afd. C 1952-54; chef for Landsforeningen for Mentalhygiejne's rådgivningsklinik for voksne fra 1953; assist. overlæge ved rigshospitalet, psykiatrisk afd. og chef for den psykiatriske poliklinik fra 1954; lektor i psykiatri ved Kbhvns universitet fra 1955; medredaktør af »Mentalhygiejne« fra 1954.

Har skrevet: Akut Kulilteforgiftning (disputats, 1948) samt forsk, vidensk. og populære artikler, specielt om psykiatriske emner.

Adresse: Vinagerv. 5, Gentofte.

ZEDELER Jørgen direktør, civilingeniør; f. 9/4 1909 på Frdbg.; søn af kontorchef i Østifternes Kreditforening Valdemar Zedeler (død 1945) og hustru Otonia f. Olsen; gift (25/11 1933) m. Grete Z., f. 26/2 1909 i Kbhvn., datter af overretssagfører Otto Bing (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Gerda f. Hirsch.

Student (Lyngby) 1927; cand. phil. 1928; cand. polyt. 1932; ansat ved Teknologisk instituts kemiske laboratorium s. å.; till. laboratorieforstander ved Den grafiske Højskoles forskningslaboratorium 1943-45; direktør for Teknologisk institut 1950.

Medl. af skolerådet for den tekniske undervisning for håndværkere og industridrivende.

Adresse: Egernv. 57, Kbhvn. F.

ZEUTHEN E H fh. dommer, R.DM.; f. 23/10 1880 i Kbhvn.; søn af professor H G Zeuthen (død 1920, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Louise f. Jespersen (død 1886); gift (24/6 1911) m. Mariella Lovise Z., f. 13/9 1885, datter af fabrikbestyrer C C Christiansen (død 1926) og hustru Juliane Marie f. Jensen (død 1942).

Student (Østre borgerdydskole) 1899; cand. jur. 1906; fuldmægtig ved Sunds-Gudme herreder 1906; byfogedfuldm. i Svendborg 1907; dommerfuldm. smstds 1919; dommer i Rønne m. v. 1931-50.

Formand for overvoldgiftsretten i husdyrsager for Bornholms amt 1931-50 og for fredningsnævnet for Bornholms amt 1931-50.

Adresse: Kærparken 10, Hjortekær

pr. Klampenborg.

ZEUTHEN Else Marie mag. art.; f. 10/10 1897 på Frdbg.; datter af kommunelærer Otto Bengtsson (død 1956) og hustru Elise f. Lassen (død 1956); gift (4/10 1924) m. professor, dr. polit. Frederik Zeuthen (se denne).

Student (M Kruses skole) 1915; mag. art. (engelsk) 1921; derefter manuduktør til translatør- og skoleembedseks. samt undervisningsassist. ved Kbhvns universitet 1929-35.

Medl. af bestyrelsen for Socialvirke fra 1919; formand for Kvindelig Læseforening 1935-45 og for den danske komité af International Student Service 1937-46; landsformand for Kvindernes

Internationale Liga for Fred og Frihed, dansk afd. 1941-53 og medl. af dennes internationale styrelse fra 1946, international formand fra 1956; næstformand for Dansk Fredsråd 1952-53; medl. af forretningsudvalget for Mellemfolkeligt Samvirke, af forretningsudvalget for Dansk Samråd for Forenede Nationer, af skolerådet for Den internationale højskole og af bestyrelsen for Magleaas folkehøjskole; medl. af hovedbestyrelsen for Det Radikale Venstre 1951-53; medl. af folketinget (Radikale Venstre) fra 1953. Adresse: Hulsøvang 1, Rungsted Kyst.

ZEUTHEN Erik dr. phil., f. 15/11 1914 i Hareskovby; søn af direktør Otto Ludvig Zeuthen (død 1946) og hustru Ida Mathilde f. Brøndsted (død 1929); gift (5/8 1945) m. Elisabeth Z., f. 13/11 1925, datter af sognepræst Gunner Engberg (død 1951, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Elisabeth f. Christensen (død 1953).

Student (Birkerød) 1933; mag. scient. (zoofysiologi) 1939; arbejdet ved Kbhvns universitets zoofysiologiske laboratorium og Carlsberg Laboratoriets cyto-kemiske afd. 1939-46; dr. phil. 1947; adjunkt ved zoofysiologisk laboratorium 1946-51, amanuensis 1951-57; lektor i sammenlignende fysiologi ved Kbhvns universitet 1956-57; forstander for Carlsbergfondets biologiske Institut fra 1. aug. 1957.

Studierejser til Stockholm 1936, Stanford University, Californien 1948-49 og University of California, Berkeley 1948 -49 og 1956-57; har desuden i kortere perioder arbejdet ved marinbiologiske laboratorier i Sverige, USA og Italien; visiting professor ved University of California, Berkeley 1949.

Sekretær i Dansk Biologisk Selskab 1954-56.

Vidensk. arbejder: Body size and me-tabolic rate in the animal kingdom (disputats, 1947); Livets Opståen og Udvikling (i serien: Mennesket og Naturen, bd. II, 1952) samt afhandlinger om zoofysiologiske og cellefysiologiske emner. Har studeret celledelingens fysiologi og udviklet metoder til induktion af synkron cellevækst i massepopulationer af celler.

Adresse: Vangeleddet 71, Virum.

ZEUTHEN Frederik professor ved Kbhvns universitet, dr. polit. et oecon.; f. 9/9 1888 i Kbhvn.; søn af professor H G Zeuthen (død 1920, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Sophie f. Lawaetz (død 1936); gift (4/10 1924) m. mag. art. Else Marie Zeuthen (se denne).

Student (Borgerdydskolen, Ø.) 1907; cand. polit. 1912; assistent i arbejder-forsikringsrådet 1913, fuldmægtig 1916; statsvidensk. konsulent i socialministeriet (og indenrigsministeriet) 1921-30; dr. polit. 1928; professor i statsvidenskab ved Kbhvns universitet 1930; dr. oecon. h. c. ved Århus universitet 1946.

Fellow i Econometric Society; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af Kungl. Humanistiska Veten-skapssamfundet i Lund; tilforordnet ved valglovskommissionen 1921-22; medl. af og sekretær for arbejdskommissionen 1925-27; medl. af forsk, udvalg vedr. socialreformen og bekæmpelse af arbejdsløshed; formand for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1948-56 og for bestyrelsen for A/S Revisions-og Forvaltnings-Institutet 1948; medl. af trustkommissionen og af arbejdsmar-kedskommissionen; medl. af pristals-udvalget 1951, af kommission for statens almindelige videnskabsfond 1952 og af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet 1954; formand for udvalget vedr. oprettelsen af et socialt forskningsinstitut 1955-57; medl. af bestyrelsen for Dansk Folkeforsikringsanstalt.

Litterære arbejder: Danske Ulykkes-invalider (1918); Forholdstalsvalg og Enkeltmandsvalg (1918); Den tvungne Ulykkesforsikring og de private Forsikringsselskaber (1921); Danmarks sociale Lovgivning i Hovedtræk (1923); Den økonomiske Fordeling (disputats, 1928); Problems of Monopoly and Economic Warfare (1930); Arbejdsløn og Arbejdsløshed, Socialpolitik I bd. (1939); Social Sikring, Socialpolitik II bd. (1948); Økonomisk Teori og Metode (1942); Economic Theory and Method (1955).

Adresse: Hulsøvang 1, Rungsted Kyst.

ZEUTHEN Jens H departementschef; f. 8/7 1912 i Svendborg; søn af fh. dommer E H Zeuthen (se denne); gift (10/5 1938) m. Elsa Z., f. 21/11 1911 i Kbhvn., datter af cigarmager Jacobus Roos og hustru Ingeborg Carla Emilie f. Hansen.

Student (Svendborg) 1930; cand. jur. 1936; sekretær i skattedepartementet s. å., i indenrigsministeriet 1937, fuldmægtig smstds 1945, departementschef 1948.

Formand for fællesdirektionen for Fin-seninstitutet og Radiumstationen; formand i direktionen for Kysthospitalet på Refsnæs; medl. af hovedbestyrelsen samt formand for forretningsudvalget i Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio); medl. af bestyrelsen for Carne-gies Belønningsfond for Heltemod og for Dronning Louises Børnehospital.

Adresse: Ibstrupv. 54, Gentofte.

ZEUTHEN Korl Gustav civilingeniør; f. 29/1 1909 i Hareskov ved Værløse; søn af direktør Otto Ludvig Zeuthen (død 1946) og hustru Ida Mathilde f. Brøndsted (død 1929); gift (26/7 1952) m. Mai Z., f. 17/5 1932 i Hellerup, datter af redaktør Oluf Lund Johansen (se denne).

Cand. polyt. 1935; ansat hos Burmeister & Wain s. å.; direktør i Skandinavisk Aero Industri A/S fra dettes stiftelse i 1937; tekn. konsulent i Zeuthen & Aagaard A/S fra 1948.

Medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Aero Industri A/S fra 1937, for Dana-via A/S fra 1948 og for Zeuthen & Aagaard A/S fra 1946; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1949.

Konstruktør af de danske KZ flyvemaskiner.

Adresse: Ved Kæret 12, Gentofte.

Z1BRANDTSEN Jan kunsthistoriker, museumsdirektør; f. 16/10 1907 i Store Magleby; søn af gårdejer Jacob Zi-brandtsen (død 1942) og hustru Frederikke f. Jacobsen; gift (10/6 1944) m. Tove Z., f. 21/8 1923 på Frdbg., datter af civilingeniør Axel J Meyer og hustru Nathalie f. Salomon.

Student (Chrsthvns gymn.) 1929; kunsthistoriske studier herhjemme og i udlandet siden 1930; kunstkritiker ved Dagens Nyheder 1942-56, ved Berlingske Tidende 1956; direktør for Skagens museum 1950.

Medl. af bestyrelsen for Amagermuseet 1933, formand 1939; medl. af bestyrelsen for Kunstforeningen 1947 og for Det Rønnenkampske Legat 1952; medl. af og næstformand for bestyrelsen for Gentofte Kunstforening 1956.

Har skrevet: Karl Larsen (1944); Moderne dansk Maleri (1948); Danske Maleres Selvportrætter (1951); Hans Nikolaj Hansen (1953); Edouard Manet (1955); Hjorth Nielsen (1955); Goya (1956); desuden kunsthistoriske og kritiske afhandlinger og artikler i danske og svenske fagtidsskrifter.

Udenl. orden: N.O.N.5.

Adresse: Ridehusv. 5, Gentofte.

ZIEGLER Lulu skuespillerinde; f. 18/4 i Sorø; datter af tandlæge Axel Ziegler-Andersen og hustru tandlæge Margrethe Z-A., f. Vejstrup; gift 1. gang m. sceneinstruktør, teaterdirektør Per Knutzon (død 1948); 2. gang m. underdirektør Kristian Lindqvist, f. i Arendal. Norge, søn af afdøde assurancedirektør Kristian Lindqvist.

Student (Sorø); skuespillerindedebut 1930 som Jenny i »Laser og Pjalter«; første optræden som kabaretsangerinde 26. nov. 1933 i Riddersalen; derefter gæstespil i Oslo og Stockholm; engageret i to sæsoner ved Betty Nansen-Teatret og 1938-39 i Paris; åbnede Lulu Ziegler-Kabaret'en i Kbhvn. 1940; ophold i Sverige 1943-45; gæstespil på Carl Johan Teatret, Oslo 1945-46. Genåbning af Lulu Ziegler-Kabaret'en 1948 -50; derefter forsk, engagementer i Skandinavien med første optræden i Island 1951 og i Finland 1956 på Lilla Teatern, Helsingfors; har endv. optrådt i television i Paris og BBC, London 1953 samt medvirket ved talrige nordiske radioudsendelser og indsunget en lang række grammofonplader.

Adresse: Niels Brocks G. 4, Kbhvn. V.

ZIELER Mogens maler, grafiker; f. 6/3 1905 i Kbhvn.; søn af kaptajn i søværnet Christian Zieler (død 1950) og hustru Anna f. Glud (død 1957); gift (6/6 1930) m. Birgit (Bennie) Z., f. 12/6 1908 i Skaade, datter af apoteker M N Reimers (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1923; uddannelse på Harald Giersings malerskole og på kunstakademiets fresco-skole og grafiske skole; udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling fra 1926; medstifter af og medl. af Høstudstillingen 1933-44; medl. af Decembrister-ne 1945; studierejser til Paris og Italien 1930-31, til Java, Bali og Celebes 1939; deltaget i udstillinger i udlandet, bl. a. i Rumænien, Jugoslavien, Norge, Sverige, Finland, Holland, Frankrig, England, Schweiz og USA; tildelt Hartmanns Legat 1943 og Eckersberg-medaljen 1954.

Medl. af Efterårsudstillingens censurkomité 1934-35, af komitéen for udstillinger i udlandet 1934-35, af akademiets jury 1940-43 og af Biennalekomitéen fra 1952.

Malerier: Skov, Med rødt Tørklæde, Med gul Hat og Kat (statens museum for kunst); Fiskerbaade paa Celebes Kyst, Slottet, Krobal (Århus museum); I lang Kjole, Sort-hvid Meditation (Esbjerg museum); Sondrup Plantage (Horsens museum); Mellem to Katte (Na-sjonalgalleriet, Oslo); tegninger og grafik i kobberstiksamlingeme i Kbhvn., Århus, Oslo, Bergen, Stockholm. Reykjavik, Cincinnati og Paris; vægdekorationer bl. a.: Aarhus Oliefabrik (1933); trappegangene i Cirkusbygningen (1938); Aarhuus Stiftstidende (1943); folkekøkkenet i Lyrskovgade (1947); børnehaven Rosenborg (1948); Korsagerskolens aula (1951-52); udvendig mosaik på Tivoli koncertsals vinterfoyer (1954-56); Herningholmskolens indgangsparti (mosaik); spisesalen i Julemærkesanatoriet, Kolding (1956); bog-kimst bl. a.: Gilgamesh (1940); Sakun-tala (1942); Den lille ffisop (1944-45); Ex historia remediorum (1945); Afrikansk Negerdigtning (Kbhvn., Oslo og Stockholm 1948); Guder, helte og godtfolk (1954).

Adresse: Frederiksg. 8, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Sondrup pr. Hundslund,

Jylland.

ZIERSEN Axel godsejer, R.; f. 3/10 1869; søn af proprietær Ziersen, Langø-gaard (død 1922) og hustru Amalie f. Skafte (død 1919); gift (17/9 1904) m. Ingrid Z., f. 8/8 1883, død 1947, datter af forpagter Wahl, Alsløvgaard (død 1897) og hustru Therese f. Volck (død 1921).

Ejer af Vilhelmshøj fra 1897 og af Troelsebygaard fra 1915; medstifter af Lollands Handels- og Landbrugsbank, medl. af bestyrelsen fra stiftelsen til 1953 og formand 1926-53; herredsfor-mand i Østifternes Hagelskade- og Ulyk-kesforsikringsforening i Sønder Herred samt medl. af dettes firemandsudvalg; medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug i Maribo Amt.

Adresse: Vilhelmshøj pr. Søllested.

ZIGLER Poul oberst, R., HTFl.p.p.; f. 21/5 1910 i Nyborg; søn af postmester Johs. Zigler (død 1946) og hustru Louise f. Sørensen (død 1947); gift (8/12 1934) m. cand. pharm. Esther Johanne Elisabeth Z., f. 18/8 1911 i Hellerup, datter af apoteker P Møller (død 1929) og hustru, tandlæge S Cortsen Møller (død 1940).

Søløjtn. II 1934, søløjtn. I 1935; kap-tajnløjtn. 1939, orlogskapt. 1946; overført til flyvevåbnet 1950, oberstløjtn. 1951, oberst 1955; marineflyver 1937; tjenstg. i England i Royal Navy som flyver 1943-45; medl. af den luftmilitære komité 1945; gennemgået Royal Air Force's stabskursus i England 1946; medl. af den danske delegation til Den nordatlantiske Planlægningsgruppe i Washington 1950; assist. marineattaché ved den danske ambassade i Washington s. å.; flyverattaché ved ambassaderne i Washington og Ottawa 1950-53; Deputy National Representative til SACLANT i Norfolk, Virginia, USA; chef for flyverkommandoens operationsafd. 1954, for forsvarsstabens operationsafd. 1955; gennemgået NATO Defence College, Paris 1956; stabschef ved flyvertaktisk kommando s. å.

Har skrevet artikler i militære tids-

Udenl! ordener: A.F.L.3.; Stb. 1939-45 St.; Stb. Atl. St; Stb. Kr. M.

Adresse: Flyvertaktisk kommando.

Gedhus pr. Kølvraa.

ZIMMERMANN John stabslæge; f. 16/11 1912 i Broager; søn af fh. installatør Johan Zimmermann og hustru Marie Bo-thilde Z.; gift (11/7 1938) m. sygeplejerske Gudrun Esther Helene Z., f. 30/10 1910 i Kbhvn., datter af afdøde kaffehandler Hugo Hersdorf og hustru Gyri-tha f. Henkel.

Student (Sønderborg) 1931; med. eks. 1938; alm. uddannelse ved hospitaler i Jylland, bl. a. som reservelæge ved amtssygehuset i Give 1939-41; derefter prakt. læge i Sønderborg; i fl. perioder reservelæge til frivillig tjeneste i hæren; overlæge i hæren 1952, i forsvarets lægekorps 1956; stabslæge II s. å.

Medl. af bestyrelsen for lægekredsforeningen for Sønderjylland fra 1946.

Adresse: Skolev. 3, Sønderborg.

ZOBEL Hermann direktør; f. 25/7 1908 i Kbhvn.; søn af direktør Hermann Zobel (død 1950) og hustru f. Hansen: gift (28/4 1933) m. Rigmor Z., f. 31 12 1910 i Aalborg, datter af kammerherre-stiftamtmand Charles Brun (ded 1919-se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Rismor f. Hansen (død 1948).

Student (Østre borgerdydskoie) 1S2T: cand. jur. 1933; ansat ved den danske direktion for Phoenix Assurance Co. og London Guarantee & Accident Co., Ltd. 1933, Agency Manager s. å., prokurist 1935. meddirektør 1936; direktør i A/S Forsikringsselskabet Codan 1940; adm. direktør i A/S Forsikringsselskabet Codan Liv 1943 og i A/S Forsikringsselskabet Codan 1949.

Medl. af bestyrelsen for A/S Forsikringsselskabet Codan 1940, af Dansk Tarifforenings komité 1945, af bestyrelserne for Dansk Automobilforsikrings Forbund 1945, for Ejendomsakts. D.F.V. 1946 og for Foreningen af Ansvarsfor-sikringsselskaber (udleje af motorkøretøjer uden fører) 1947 og af repræsentantskabet for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser 1950.

Adresse: Hegnsholt pr. Vedbæk..

ZOFFMANN P kæmner; f. 25/1 1877 i Haderslev; søn af lærer P J Petersen (død 1897) og hustru Christine f. Zoff-mann (død 1924}; gift (28/7 1915) m. Margrethe Z., f. 12/7 1878 i Holbæk, datter af entreprenør R Petersen og hustru Hanne f. Bærentzen (død 1938).

Lærereks. (Jonstrup) 1896; lærer ved Kolding kommunale skolevæsen 1902-20; kæmner i Kolding 1920-46.

Medl. af Kolding landsogns distrikts-råd 1913-21; formand for Kolding centralbibliotek 1928-55 og for Kæmnerforeningen 1939-44; Købstadforeningens konsulent i arkivvæsen fra 1940; regnskabsfører i I/S Den sydøstjydske Fæl-lescentral 1946-50; forstander for Skt. Jørgens hospital, Kolding fra 1947.

Har udg.: Esperantolærebog (1918); Esperantoordbog (1923); Lønskat (1941); Decimal-Klassifikation for Dansk Kommuneforvaltning (1942); Dansk kommunal Decimalklassifikation (1951). Redigeret landsskatterettens og lignings-direktoratets meddelelser (Iøsbladsud-gave) 1940-56.

Adresse: Ålykkeg. 6, Kolding.

Ø

ØDUM Hilmar direktør, dr. phil., R.; f. 26/1 1900 i Næstved; søn af lærer Niels Ødum (død 1926) og hustru Dagmar f. Agerlin (død 1954); gift (1934) m. Else 0., f. 20/6 1909 i Hem, datter af sognepræst M C Glenstrup (død 1942) og hustru Dagny f. Helweg (død 1916).

Student (Herlufsholm) 1917; mag. scient. 1923; univ. guldmed. 1925; dr. phil. 1927; sommerassist. ved Danmarks geologiske undersøgelse 1918; honorarlønnet assistent 1920; leder af borearkivet 1926; afdelingsgeolog 1931; direktør for Danmarks geologiske undersøgelse 1937; studierejser i Europa, Grønland og Nordamerika.

Medl. af Danmarks Naturfredningsforenings naturvidensk. udvalg 1929-33 og formand for nævnte forenings lejerudvalg fra 1931; medl. af bestyrelsen for KFUM, centralforeningen i Kbhvn. og chef for KFUM Spejdernes Kbhvns distrikt 1931-34; medl. af naturfrednings-rådet fra 1933; direktør for Det Wærn-ske institut 1939; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939; formand for repræsentantskabet for Dansk Ungdomssamvirke i Kbhvn. 1940; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden 1941-43, af Danmarks naturvidenskabelige Samfund 1941, af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland 1939, af Friluftsrådet 1943 og af udvalget for Grønlands geologiske undersøgelse 1946.

Har skrevet: Paa Opdagelse i Naturen (s. m. Knud Hee Andersen, 1928); Moderne Naturvidenskab og kristelig Livsanskuelse (1931); Videnskabelig eller religiøs Livsanskuelse (1934); samt en række geologiske arbejder.

Adresse: Borgev. 27, Lyngby.

ØHRSTRØM O E bankdirektør, R.DM.; f. 8/9 1890 i Kbhvn.; søn af gartner A Øhrstrøm (død 1946) og hustru Thilda f. Holmkvist (død 1951); gift (16/5 1919) m. Harriet 0„ f. 10/4 1900 i Høng, datter af læge Hans Torbøl og hustru Laura f. Frederiksen.

Uddannelse i Grundejerbanken i Kbhvn. 1907-08 og i Kbhvns Handelsbank 1908 -17; forretningsfører for Landbobanken i Slagelse 1917-19; direktør for Lemvig Landmandsbank 1919-25; medstifter af og direktør for Lemvig Folkebank 1925-27; direktør for Banken for Skanderborg og Omegn fra 1927.

Medstifter af Kbhvns Amts Skyttekorps 1909; formand for Kbhvns Amts Skyttekorps' Fond fra 1942; medl. af bestyrelsen for Det Danske Spejderkorps 1946-54; byrådsmedl. fra 1946, borgmester 1950-54; medl. af bestyrelsen for Skanderborg sociaifiiantropiske Byggeselskab fra 1950 og for A/S A Blom & Søn, Skanderborg fra 1947; medstifter af og formand i bestyrelsen for Hjem for udviklingshemmede børn, Holte.

Adresse: Skanderborg.

ØIGAARD Erik landsretssagfører; f. 20/11 1908 i Kbhvn.; søn af læge Albert Øigaard (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Kathrine f. Bendix (død 1956); gift (21/12 1933) m. Edith 0., f. 13/6 i Kbhvn., datter af grosserer Poul Just (se denne).

Student (Østre borgerdydskole) 1927; cand. jur. 1933; landsretssagf. i Kbhvn. 1937; medhjælper hos statsadvokaten for Kbhvn. 1945-46.

Medl. af Søllerød sogneråd 1943-52, derefter af Søllerød kommunalbestyrelse; formand for ligningskommissionen i Søllerød fra 1952; formand i bestyrelsen for A/S Waagepetersens Eftf., for A/S De forenede Træskofabrikker, for A/S K A Hartmanns Maskinfabrik og for Forsikrings Comp. for Kongeriget Danmark A/S; medl. af bestyrelsen for A/S Vølund, for Forsikringsakts. Codan Liv, for A/S Silvan, for A/S Benco og af delegationen for Holte Bank A/S m. m.; adm. direktør for Ejendoms-akts. D.F.V.

Adresse: Bjerget, Sandbjergv. 124,

Vedbæk.

ØLLGAARD Christian Ludvig Ernst oberst, kammerherre, K. DM., HTH.p.p.; f. 3/8 1877 i Ringsted; søn af birkedommer FLÅS Øllgaard (død 1919, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Agnes f. Hellmers (død 1925); gift (7/11 1905) m. Fanny 0., f. 30/9 i Kbhvn., død 1934, datter af oberstløjtnant, kammerjunker Ole Faurschou (død 1908) og hustru f. Adolph (død 1885).

Sekondløjtn. 1898; premierløjtn. 1901; tjenstg. i livgarden 1908; adjutant ved 1. generalkommando 1911; kaptajn 1912, tjenstg. i generalkommandoen 1912, i livgarden 1913, i generalstaben og souschef ved generalkommandoen 1921; oberstløjtn. 1928; chef for 2. land-stormsbatl. 1928, for 1. batl. 1928; oberst 1930; chef for 5. regiment s. å.; chef for livgarden 1934; afsked 1939.

Medl. af bestyrelsen for Grosserer Jens Holst's Livrentefond for ugifte Piger.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; M.Gr.3.; N.St.0.31.; R.St.A.3.; S.Sv.21.

Adresse: Carl Plougs V. 10, Kbhvn. V.

ØLLGAARD Hans biskop, K.DM.; f. 26/1 1888 i Borre på Møn; søn af læge Ludv. Øllgaard (død 1916) og hustru Charlotte f. Lind (død 1945); gift (31/5 1917) m. Marie 0., f. 29/7 1887 i Magleby på Møn, død 1955, datter af sognepræst Emil Jespersen (død 1901) og hustru Margrete f. Pontoppidan (død 1919).

Student (Østersøgades gymn.) 1905; cand. theol. 1913; personel kapellan i Odense s. å.; kaldskapellan ved Set. Knuds kirke i Odense 1917; sognepræst i Asperup-Rorslev 1920; provst i Vends herreds provsti 1932; biskop over Fyens stift 1938.

Medl. af skoledirektionen i Assens amtsrådskreds 1935-38; medl. af bestyrelsen for Kirkeligt Samfund af 1898 fra 1942, formand 1946-53, næstformand fra 1953; medl. af Danmarks Frihedsråd 1944-45, af bestyrelsen for Frihedsfonden og formand for dennes Odense-afd. 1945; formand for Det grundtvigske Soldaterarbejde 1946; medl. af Sydslesvigsk Udvalg 1947-52 og af udvalget vedr. 18 mdr.'s tjenestetid 1952.

Adresse: Klareg. 17, Odense.

ØLLGAARD Olav gårdejer; f. 12/11 1890 i Horne ved Varde; søn af gårdejer Peder Øllgaard og hustru Bodil Kristine f. Kristensen; gift (21/10 1913) m. Sofie 0., f. 17/11 1888 på Plovstrup Søndergaard ved Gredstedbro, datter af proprietær Peter Clausen og hustru Ane f. Mollin.

På Roskilde højskole 1908-09 og på Ladelund landbrugsskole 1912; overtog Gredstedgaard 1913; medl. af folketinget (Guldagerkredsen) fra 1939 og af dettes finansudvalg 1953-57; formand for Landbrugets Byggetjeneste og for Foreningen af jydske Landboforeningers byggeudvalg; medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og af hovedbestyrelsen for Frihedsfonden; medl. af statens landvindingsudvalg fra 1940, af statens ligningsråd fra 1948 og af skattekommissionen fra 1949.

Adresse: Gredstedgaard pr. Gredstedbro.

ØRSKOV Jeppe direktør, dr. med. & jur., K'.DM.p.p.; f. 2/3 1892 på Ørskovgaard i Snejbjerg; søn af købmand P M Christensen (død 1949) og hustru Margrethe f. Lundsgaard Nyboe (død 1936); gift (11/12 1917) m. Gerda Anny 0., f. 23/3 1895 i Helsingør, datter af malermester Fritz Rusch (død 1923) og hustru Helene f. Nielsen.

Student (Helsingør) 1910; med. eks. 1917; hospitalsuddannelse 1917-20; assistent ved statens seruminstitut 1920, laborator 1922, afdelingsforstander 1931, direktør for institutet 1940; leder af karantænelaboratoriet i El Tor i Ægypten 1922; dr. med. 1923; studierejser til Amerika, Frankrig, England og Tyskland; konsulent i bakteriologi og serologi ved sundhedsstyrelsen 1940.

Medl. af Videnskabernes Selskab 1939, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1944, af forretningsudvalget i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse til 1954, af bestyrelsen for P Carl Petersens Fond, for Michaelsen Fond og for Dansk Patologforening; formand for Biologisk Selskab 1952-53 og for bloddonorkorpset; formand for kredsforeningen for Kbhvn. af Rigsfor-eningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme og medl. af foreningens forretningsudvalg 1950-52; formand for Gigtforeningens forskningsråd til 1952 og for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio); medl. af Danmarks naturvidenskabelige Samfund, af Svenska Lakaresållskapet, af selskabets sektion for hygien och bakteriologi, af Kungl. fysiografiska Sallskapet i Lund, af Society for General Microbio-logy, England og af Expert Advisory Panel om Biological Standardization of the World Health Organization; dr. jur. h. c. ved Glasgow universitet 1953.

Arbejder: Metode til Encelledyrkning af Bakterier; Bakteriemorphologi; In-f ektionspathologi; Virusundersøgelser-, Blodundersøgelser.

Udenl. ordener: Fi.r.K.2.; Æt.S.3.

Adresse: Amager Boulevard 80,

Kbhvn. S.

Sommerbolig: Højbakkehus, Ellekilde

pr. Aalsgaarde.

ØRSKOV Søren L professor, dr. med., R.; f. 14/8 1901 i Helsingør; søn af købmand P M Christensen (død 1949) og hustru Margrethe f. Lundsgaard Nyboe (død 1936); gift (16/5 1930) m. Inger Lise 0., f. 24/8 1908 på Frdbg., datter af grosserer C H Clausen (død 1949) og hustru Mary f. Jensen.

Student (Helsingør) 1919; univ. guld-med. 1923; med. eks. 1927; studieophold i Lund 1927-28; assistent ved universitetets medicinsk-fysiologiske institut 1928-37; dr. med. (Undersøgelser over de ætheropløselige Syrer i Blod og Væv) 1931; Fellowship of Rockef eller Foundation 1932; studieophold i Kiel i 1932 og i Gøttingen 1932-33; censor i biokemi 1934-37; professor i fysiologi ved Århus universitet 1937; censor i kemi ved Århus universitet 1937.

Medl. af bestyrelsen for kursus ved Århus universitet for sundhedsplejersker og for ledende og undervisende sygeplejersker og formand for under-visningsrådet ved samme; sanitets-chef for Århus luftbeskyttelsesområde 1943; formand i bestyrelsen for Nordisk Forening for Fysiologi 1948-51, derefter medl. af bestyrelsen for samme; præsident for 7. nordiske fysiologkongres ved Århus universitet 1951; næstformand i bestyrelsen for foreningen Een Verden's Århusafd. 1948-53.

Adresse: Kathrinebjergv. 5, Århus.

ØRSTED H C direktør, K'.DM.p.p.; f. 25/7 1876 i Kbhvn.; søn af inspektør ved polyteknisk læreanstalt, cand. polyt. Nicolai Ørsted (død 1900) og hustru Pauline f. Brøndum (død 1914); gift 1. gang (18/12 1914) m. Ellen 0.. f. 16/8 1870, død 1917, datter af sognepræst P C Olesen og hustru Marie f. Hansen (død 1907); 2. gang (15/2 1919) m. Marie 0., f. 26/6, død 1952, datter af proprietær Anthon Haugaard (død 1921) og hustru Anthonia f. Andersen (død 1914); 3. gang (14/11 1952) m. Gudrun 0., f. Haugaard, f. 3/8 1895 i Kbhvn.. datter af grosserer C C Christensen (død 1900) og hustru Tine f. Lassen, senere gift Haugaard (død 1928).

Student (Mariboes skole) 1894; cand. jur. 1903; assistent i sø- og handelsretten 1903-04; byfogedfuldm. i Helsingør 1904; underfoged smstds 1905-18; kontorchef i Dansk Arbejdsgiverforening 1918-22; direktør for de fire nordiske (dansk, finsk, norsk og svensk) arbejdsgiverforeningers kontor i Bruxelles 1922-39, i Geneve 1939-46; foreningernes fælles delegerede ved Den internationale Arbejdsgiverorganisation 1946-50.

Medl. af bestyrelsen for Helsingør og Omegns Bank 1909-18; formand for komitéen for Hornbæk-Gilleleje Jernbane 1911-15; medstifter af og formand for Helsingør Læseforening 1911-18; formand for Helsingør værgeråd og for Helsingør Borgerforening 1911-18, for Helsingør skatteråd 1912-18; finansministeriets repræsentant i bestyrelsen for Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane 1916-18; Membre-Adjoint af styrelsen for Det internationale Arbejdsbureau 1922, medl. af og vicepræsident for styrelsen 1931-44, atter medl. af styrelsen 1945-50; medl. af styrelsen for Den internationale Arbejdsgiverorganisation 1923, vicepræsident 1925, præsident 1927, fg. præsident (acting chairman) for organisationens bestyrelse 1928, præsident 1931-50, derefter ærespræsident; præsident for arbejdsgivergruppen på den internationale arbejdskonference 1928-39 og 1945-48; vicepræsident for den internationale arbejdskonference i 1926 og 1948; æres-vicepræsident for den regionale (panamerikanske) arbejdskonference i Santiago de Chile 1936; vicepræsident for den internationale textil-konference i Washington 1937; vice-prae-sident for den internationale permanente landbrugskommission og for den internationale kommission for offentlige arbejder 1933-40; præsident for Det nordiske Selskab i Bruxelles 1923-24, vicepræsident 1924-26; æres-vicepræsident for Les Amitiés Belgo-Danoises 1925; denominator ved Elers' kollegium 1951.

Har skrevet artikler i nordiske og udenl. tidsskrifter om sociale og juridiske emner samt bladkroniker; har oversat Edward J Phelan's »Albert Thomas« og Upton Sinclairs »En Verden gik under«, »Mellem to Verdener« og »Dragetænder« samt tidsskriftartikler.

Udenl. ordener: B.K.4.; B.L.H.2.; C.H.L.3.; Fi.H.R.22.; F.Æ.L.3.; I.Kr.2.; Ju.St.S.2.; S.N.3.; S.V.21.; Sp.O.R.2.

Adresse: H C Andersens Boulevard 51,

Kbhvn. V.

ØRSTED H C S lodsdirektør, kommandørkaptajn, K.DM., HTS.p.p.; f. 8/11 1890 i Kbhvn.; søn af skibsfører H V Ørsted (død 1916) og hustru Camilla f. Jensen (død 1923); gift (3/4 1950) m. Constance 0. (dekoreret med Fi.M.M.3.), f. 14/10 1904, datter af varemægler G Holm (død 1940) og hustru Cathinca f. Branth.

Premierløjtn. 1913; kaptajn 1921; adjudant hos viceadmiralen 1925-26; gennemgået École de guerre navale i Paris 1926-27, certifikat som fransk stabsofficer; orlogskapt. 1930; chef for Beskytteren 1934 og for den danske fiskeriinspektion u. Island 1936; komman-dørkapt. i res. 1937-55; lodsinsp. 1944; lodsdir. 1949.

Udenl. ordener: B.K.4.; F.Æ.L.4.; I.F.3.

Adresse: Søndersøv. 48, Gentofte.

ØRUM Aage overretssagfører; f. 24/11 1890 i Horsens-Hammer kommune; søn af proprietær Erik Ørum og hustru Mette Marie f. Sørensen; gift (16/2 1917) m. Maria 0., f. i Nykøbing F., datter af lektor J C F Beyerholm (død 1925) og hustru Elisabeth f. Jørgensen (død 1933).

Student (Aalborg) 1909; cand. jur. 1915; overretssagf. 1918; offentlige og beneficerede sager i Kbhvn.

Tidl. medl. af sagførerrådet; formand for eller medl. af bestyrelsen for: Fy-ens Fjer Fabrik A/S, Kbhvns Smergelfabrik A/S, Herman Just's Farveri A/S, A/S De forenede Musikhuse, A/S Svanemølleværftet, Ejendomsakts. Vesterbrogade Nr. 23 og 25, Ejendomsakts. M C Ørstedsvej Nr. 20 og 20 A, Georg, Henrik og Cecilie Cappelens Legat, Direktør I P Lund og Hustru Vilhelmine f. Bugge's Legat, Det Løvenskiold-Bruhnske Legat, Apoteker Chr. Fehrs Legat, Frk. Karen Wilhelmine Wessel-Browns Legat m. fl.

Adresse: Strandv. 10, Kbhvn. Ø.

ØRUM T P A oberst, E.DM., HTH.p.p.; f. 12/7 1901 i Aalborg; søn af kaptajn A Ørum (død 1934) og hustru f. Arboe (død 1916); gift m. Inger 0., datter af købmand P Holten Lange (død 1944. se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Frederikke Magdalene f. Ross.

Student (Skt. Andreas kollegium) 1919; premierløjtn. af artilleriet 1923; militærflyver 1926; studerede ved polyteknisk læreanstalt 1927-29 og ved École Nationale Supérieure de l'Aéronautique 1929-31; diplom som Ingénieur civil de FAéronautique; kaptajn i flyverkorpset 1931; chef for flyvertroppernes tekniske tjeneste 1932; oberstløjtn. 1935; chef for sjællandske flyverafd. 1940; u. den tyske besættelse u. f. nr. 1940 og idømt livsvarigt fængsel og afskediget af hæren 1941; genansat i hæren 1945; oberst og generalinsp. for hærens flyvertropper s. å.; till. chef for hærens og søværnets flyverledelse 1947; medl. af forsvarsstaben 1948; til rådighed for forsvarsministeriet 1950; luftattaché ved ambassaden i London og ved gesandtskaberne i Bruxelles og Haag 1951; flyveattaché ved ambassaderne i London og Paris samt forsvarsattaché ved gesandtskaberne i Haag, Bruxelles og Bern 1953; u. f. nr. i flyvevåbnet 1955;

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; N.O.N.3.; Kron. M.E.IL; Stb.V.3.; S.V.21.

Adresse: Neuilly-sur-Seine, Frankrig.

ØRUM-PEDERSEN P direktør, R.; f. 16/4 1882 i Hørby; søn af mejeriejer P Pedersen (død 1902) og hustru Marie f. Ørum (død 1918).

Præliminæreks. 1898; uddannet hos Nicolai Outzen Haderslev og Sydjydsk Korn & Foderstof Kompagni Kolding til 1903; ansat hos firmaet Mammen & Drescher, leder af dets virksomhed i Aalborg fra 1904, medindehaver 1930; adm. direktør i A/S Mammen & Drescher, Aalborg fra 1946.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Arbejdsgivere ved Aalborg og N-Sundby Havn fra 1922, formand fra 1925; medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorga-nisationer i Danmark fra 1931 (næstformand fra 1947) og af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere for Aalborg og Omegn fra 1926; medl. af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1947; medl. af Aalborg byråd 1929-50 og af Aalborg havneudvalg 1929-53; formand for bestyrelsen for Nordjysk Bank og for A/S Brødr. Bendtzen, Aalborg; medl. af bestyrelsen for Aalborg Handelsstandsforening 1947-56 og for A/S Hans Jensen, Aalborg; medl. af tilsynsrådet for Aalborg Hypo-thekforening 1946-52.

Adresse: Hasserisv. 123, Aalborg.

ØSTER Jakob overlæge, dr. med.; f. 30/6 1915 på Samsø; søn af gårdejer Jens Søren Øster og hustru Mariane f. Pedersen (død 1941); gift (5/9 1943) m. Erna 0., f. 22/12 1919 i Nimtofte, Jylland, datter af gårdejer Jørgen Hougaard (død 1953) og hustru Katrine f. Rafn.

Student (Århus katedralskole) 1934; med. eks. 1942; alménuddannelse ved hospitaler i Århus 1942-48; ekstraord. vidensk. assistent ved Kbhvns universitets arvebiologiske institut 1949-51; 2. reservelæge ved Dronning Louises Børnehospital 1951-53; specialist i bør-nesygd. 1953; dr. med. s. å.; 1. reservelæge ved Østifternes åndssvageanstalts kontrollerede familiepleje 1953-55; overlæge ved børneafd. på centralsygehuset i Randers fra 1955; skolelæge ved Randers skolevæsen fra 1956.

Har skrevet: Mongolism. A clinicogene-alogical investigation comprising 526 mongols living on Sealand and neigh-bouring islands in Denmark (disputats, 1953); desuden vidensk. afhandlinger om medicinske og pædiatriske emner samt populære foredrag og artikler om åndssvaghedens problemer.

Adresse: Udbyhøjv. 3A, Randers.

ØSTERBERG Aage direktør, borgmester, R.DM.p.p.; f. 7/9 1891 på nordre Røn ved Læsø; søn af fyrmester Erik Østerberg (død 1909) og hustru Anna f. Larsen (død 1910); gift (16/7 1920) m. Dina 0., f. 21/5 1895 i Kbhvn., datter af instrumentmager Elis Mogensen (død 1927) og hustru Asta f. Schou (død 1938).

Trafikelev ved statsbanerne 1907, afsked som assistent 1917; student (privat dimit.) 1916; genansat som assistent i statsbanernes generalsekretariat 1919, sekretær smstds 1920; cand. jur. s. å.; sekretær i Dansk Arbejdsgiverforening 1922, fuldmægtig smstds 1924; direktør for Bryggeriforeningen 1932.

Medl. af arbejdskommisionen af 1925, af alkoholkommissionerne af 1935 og 1947, af hovedstadskommissionen 1940 og af overbevillingsnævnet 1956; deltager i de internationale arbejdskonferencer i Geneve 1922-31; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1932; medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1933, 1. næstformand 1934-37 og 1942-55, rådmand 1934, borgmester fra 1955; formand for skatterådet for Gentofte skattekreds 1947-55; medl. af bestyrelsen for Den skandinaviske Brygger-højskole 1933, for A/S Danmarks Hotellånefond 1937 og for A/S Strandvejs-gasværket 1951-53, formand 1952-53; næstformand for bestyrelsen for Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Akts. 1953, formand 1956; medl. af bestyrelsen for Elektricitetsselskabet Ise-fjordværket 1953, formand 1956; formand for bestyrelsen for I/S Kraftimport 1956.

Udenl. ordener: N.St.0.31.; S.N.3.

Adresse: Niels Andersens V. 60,

Hellerup.

ØSTERBERG Harald generalkonsul, civilingeniør, R.DM.p.p.; f. 31/8 1884 i Hirtshals; søn af fyrmester Erik Østerberg (død 1909) og hustru Anna f. Larsen (død 1910); gift (20/8 1921) m. Ethel Mary 0., f. 1/3 1895 i Auckland på New Zeeland, datter af købmand og fabrikant S H Davenport (død 1938) og hustru Mary f. Alexander (død 1945).

Cand. polyt. 1909; ansat hos stadsingeniøren i Kbhvn. 1909-11; i firmaet F L Smidth & Co. i Kbhvn. 1911; under-dir. i A/S F L Smidth & Co. Kbhvn. 1925; vice-president for de F L Smidth'-ske koncerner i America 1928-33 og 1935-36; handelsattaché ved det danske gesandtskab i Washington 1933-35; Industrirådets repræsentant i Amerika 1933-35; adm. direktør 1936-54 og medl. af bestyrelsen for Cement Ltd. og As-bestos Cement Ltd., Dublin fra 1936; dansk generalkonsul i Dublin fra 1938.

Medl. af bestyrelsen for Cumberland Holdings, Ltd. 1937, for Irish Mutual Yacht Insurance, Ltd. 1943 og for Cyprus Asbestos Mines, Ltd. 1947-54.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: 1, Wilton Place, Dublin, Irland.

ØSTERBY Thomas Eduard kontorchef, R.; f. 13/5 1896 i Skanderborg; søn af togfører Chr. P Østerby (død 1944) og hustru Karna f. Pehrson (død 1940); gift 1. gang (1923) m. Gudrun 0., f. Bohn. f. 1893 i Allinge, død 1932; 2. gang (1933) m. Thora 0., f. Sindbøll; 3. gang (1953) m. Lilly 0., f. Korsvold.

Realeks. 1913; elev ved danske statsbaner s. å., assistent 1919; sekretær i finansministeriets 2. hovedrevisorat 1929, fuldmægtig 1935, ekspeditions-sekr. 1939, kontorchef 1952.

Revisor og regnskabskyndig konsulent i sundhedsstyrelsen fra 1946.

Adresse: Hvidørev. 39, Klampenborg.

ØSTERBYE Carl kunstmaler; f. 13/8 1901 i Århus; søn af kasserer Ejnar Løve Østerbye (død 1937) og hustru Agnes f. Raupaeh (død 1938); gift (2/5 1934) m. Ingeborg 0., f. 2/12 1905, datter af apoteker A F Bendix Nielsen (død 1955) og hustru Signe f. Lavritzen (død 1933).

Har udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling fra 1929 og på Charlottenborgs Forårsudstilling fra 1934; udstillede på udstillingen Nordisk Konst i Gbteborg 1939, på den internationale kunstudstilling Biennalen i Venedig 1942, på Den danske Kunstudstilling i Oslo 1946 og på Salon de Mai, Paris 1952; retror spektiv udstilling i Kunstforeningen, Kbhvn. 1950; medl. af censurkomitéen for Kunstnernes Efterårsudstilling 1940-41, af kunstnersammenslutningen Kammeraterne fra 1941, af komitéen for udstillingen Dansk Maleri og Skulptur i Dag 1941 og af censurkomitéen for Kunstnernes Påskeudstilling, Århus 1950-52; repræsenteret på Goteborg museum, statens museum for kunst o. fl. provinsmuseer; har udført dekoration af kantine i Århus Havn 1951-52.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1956.

Adresse: Kunstnerbyen, Birkerød.

ØSTERGAARD Alfred direktør; f. 15/4 1890 i Nykøbing M.; søn af urmager I Østergaard (død 1929) og hustru Else f. Hyldig (død 1919); gift (14/2 1946) m. Julie 0., f. 28/4 1913, datter af tømrermester Christian Hartelius (død 1937) og hustru overlærer Alma f. Madsen.

Uddannet i isenkrambranchen og på Købmandsskolen i Kbhvn.; ansat i A/S Wilh. Sonesson & Co., Kbhvn. 1911; disponent i A/S S C Sørensen, Jern og Staalforretning, Randers 1916; kontorchef i A/S Odense Staalskibsværft 1918; prokurist i Brødrene A & O Johansen, A/S, Kbhvn. 1936; adm. direktør for Det Danske Staalvalseværk, A/S, Frederiksværk fra 1950.

Formand for Industriens skrotudvalg fra 1953; medl. af den tekniske komité for Det Norske Veritas fra 1953; medl. af repræsentantskabet for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinserne fra 1953, for A/S Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbaneselskab fra 1954 og for Banken for Frederiksværk og Omegn A/S fra 1956.

Adresse: Strandvej, Frederiksværk.

ØSTERGAARD Arne rektor; f. 11/4 1911 i Hvorslev; søn af lærer Holger Østergaard (død 1938) og hustru Edel f. Høgh (død 1915); gift (24/5 1942) m. Thora 0., f. 26/9 1920 i Hjørring, datter af direktør I C Wibroe (se denne).

Student (Sorø) 1929; cand. mag. (matematik) 1934; adjunkt ved Helsingør gymnasium 1935, lektor smstds 1951; till. lærer ved Helsingør skibsteknikum 1941-56; rektor for Nykøbing katedralskole 1956.

Medl. af eksamenskommissionen til afholdelse af studentereks. 1945-56, af opgavekommissionen for maskin- og elektroteknika 1947-50 og 1954-56, af eksamenskommissionen for de tekniske skoler fra 1956, af styrelsen for De kommunale Gymnasieskolers Lærerforening 1945-46 og af styrelsen for Alm. dansk cand. mag. Organisation 1945-46; formand for Dansk Magisterforening 1946-52; medl. af styrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening 1952-56; af styrelsen for Helsingør kgl. private Skydeselskab 1947-56 og af repræsentantskabet for Danmarks pædagogiske institut 1955-56.

Adresse: Katedralskolen, Nykøbing Fl.

ØSTERGAARD Carl V fh. rektor; f. 6/7 1879 på Frdbg.; søn af professor, forfatter Vilhelm Østergaard (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Elisa Theodora f. Locher (død 1937); gift (14/10 1912) m. Betty 0., f. 27/1 1883, datter af afd. rentier Emil Jacoby og afd. hustru Hedwig f. Weinberg.

Student (Schneekloths skole) 1897; eand. mag. 1902; lærer ved Lang og Hjorts kursus 1902-04; lærer ved Aalborg katedralskole 1907, ved Frederiksborg statsskole 1910, adjunkt s. å., lektor 1920; rektor for Viborg katedralskole 1922, for Ordrup gymnasium 1932-33; lektor ved Gentofte statsskole 1933-44; medl. af opgavekommissionen for studentereks. 1934; faglig medhjælper hos undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne 1940.

Har udg. en del skolebøger og oversættelsesarbejder (Homer, Goethe, Gott-fr. Keller, Th. Mann, Herm. Hesse).

Adresse: Almev. 8, Hellerup.

ØSTERGAARD Ejnar gårdejer, R.; f. 25/12 1896 i Hornborg; søn af gårdejer Morten Østergaard og hustru Dorthea f. Troelsen; gift 1. gang (8/9 1925) m. Frida 0., f. Grundtvig Sørensen, f. 31/8 1898 i Tylstrup, død 1935; 2. gang (19/11 1938) m. Gudrun 0., f. 3/1 1904 i Lem, datter af læge A Andersen (død 1930) og hustru Anna f. Nyegaard (død 1934).

Uddannet ved landbruget; på landbrugsskole 1915-16; landbrugskand. 1918; konsulent for Dronninglund Herreds Landboforening 1921-25; ejer af gården Strandholt fra 1925.

Forsk, kommunale og landøkonomiske tillidshverv, deriblandt næstformand for Horsens Landbrugsforening 1937-51; medl. af det jydske planteavlsudvalg 1941-55; formand for Bygholm landbrugsskole fra 1945, for Danske Landboforeningers Frøforsyning fra 1951 og for statens planteavlsudvalg fra 1951.

Adresse: Strandholt pr. Horsens.

ØSTERGAARD Erling overlæge, dr. med.; f. 9/11 1907 på Frdbg.; søn af farvehandler Hans Christian Østergaard (død 1915) og hustru Camilla f. Christensen; gift (19/8 1938) m. Lilith (Lali) 0., f. 4/9 1916 i Kbhvn., datter af kontreadmiral Axel Scheel (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Carmélite f. Delinois.

Student (Metropolitanskolen) 1926; med. eks. 1932; hospitalsuddannelse i provinsen og Kbhvn. 1932-37; studierejser (kirurgi, gynækologi og obstetrik) til Belgien 1936, Sverige 1945 og England 1947; dr. med. 1942; specialist-anerk. i obstetrik 1940 og i gynækologi 1944; 2. reservelæge ved rigshospitalets fødeafd. B 1938, 1. reservelæge smstds 1939; 1. reservekirurg ved Viborg amtssygehus 1941; 1. reservelæge ved Frdbg. hospitals gynækologiske afd. 1944, overlæge smstds fra 1949.

Medl. af jordemoderkommissionen fra 1947; sekretær i Foreningen for Gynækologi og Obstetrik 1939-41 og i Dansk endokrinologisk Selskab fra 1947.

Har skrevet: Antigonadotrophic Sub-stances (disputats, 1942); tidsskriftartikler om obstetriske, gynækologiske og endokrinologiske emner.

Adresse: Mathilde Fibigers V. 20,

Kbhvn. F.

ØSTERGAARD P J direktør, konsul, R. p.p.; f. 7/4 1887 i Nykøbing M.; søn af urmager J Østergaard (død 1929) og hustru Else f. Hyldig (død 1919); gift (28/12 1922) m. Meta Marie 0., f. 14/1 1898 i Århus, datter af snedkermester Anton Jensen og hustru Anna f. Petersen.

Uddannet som konstruktør på Aalborg tekniske skole 1906-09; uddannelse på skoler og beskæftiget i større virksomheder i Tyskland, Østrig og Schweiz 1909-13; uddannelse på Kunstgewerbe-schule i Miinehen; beskæftiget som arkitekt i Kbhvn. 1913-15; egen arkitektvirksomhed i Århus til 1918; direktør for A/S Aarhus Savværk fra 1918; konsul for Finland fra 1936.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Træ-handlerforening 1935-55, for Fællesforeningen for. Oversøisk og Haardttræ-, Finer- og Krydsfinerbranchen fra 1935, for Fællesrepræsentationen for danske Savværker og Trævarefabriker 1939-47, for Foreningen Jydsk Løvtræ 1939-47, for Foreningen af Krydsfiner-Importører fra 1941 og for Århus bys fadder-skabsforening for Tønder fra 1935; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden i Århus fra 1937, formand 1951 -55 samt medl. af foreningens hovedbestyrelse fra 1952; medl. af bestyrelsen for A/S Hornslet Møbelfabrik 1934-49, for Træindustriens Fabrikantforening for Jylland 1940-56 og for Købmands- og Haandværkerbanken i Aarhus fra 1949, næstformand fra 1953; medl. af landskomitéen for Red Barnet fra 1945 og formand for sammes År-husafd. 1945-47, næstformand fra 1947; medl. af komitéen for kontakt mellem Goteborg, Bergen og Århus fra 1946, af bestyrelsen for A/S Aarhus Savværk fra 1947 og af bestyrelsen for A/S Aarhus-Hallen fra 1953.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.L.2!.; Fi.M.M.3.; Fi.r.K.3.; Fi.S.F.; Ne.r.K.M.2.

Adresse: Kystv. 63, Århus.

ØSTERGAARD Torsten overlæge, dr. med.; f. 16/4 1911 i Silstrup ved Thisted; søn af gårdejer Bertel Østergaard og hustru Ane f. Madsen; gift (29/6 1939) m. Grete 0., f. 20/5 1917 i Kbhvn., datter af apoteker H C Wedel-Larsen (død 1936) og hustru Olga f. Valhof (død 1937).

Student (Birkerød) 1930; organisteks. fra det kgl. danske musikkonservatorium 1931; med. eks. 1938; derefter alm. hospitalsuddannelse og specialuddannelse på psykiatriske og neurologiske afdelinger; assistent hos overlægen i psykiatri ved politiet 1946-48; assistent ved ulykkesforsikringsdirektoratet 1947 -53 og ved invalideforsikringsretten ved bedømmelsen af neurologiske-psykiatri-ske sager 1949-51; specialistanerk. i psykiatri 1946 og i neurologi 1948; dr. med. 1948; overlæge ved nervesanatoriet Montebello 1951.

Litterære arbejder; Undersøgelser over præsenil Hjerneatrofi; Undersøgelser over Respirationscentrets Følsomhed ved Melankoli (disputats, 1948) samt fl. arbejder bl. a. om åndedrættet og dettes regulation.

Adresse: Montebello, Helsingør,

ØSTERGAARD Viggo direktør; f. 21/10 1903 i Løgstør; søn af direktør Hans Peter Østergaard (død 1934) og hustru Ellen Sophie f. Dall (død 1944); gift (15/5 1928) m. Nanna 0., f. 26/10 1903 i Grimstrup, datter af gårdejer Vald. Dose (død 1936) og hustru Maren f. Petersen.

På Dalum landbrugsskole 1924; i England 1925; selvstændig grosserer og eksportør 1927; direktør for Viggo Østergaard A/S fra 1944.

Medl. af tilsynsrådet for Handelsbanken i Aarhus og af Provinshandelskammeret.

Adresse: Strandv. 140, Århus.

ØSTRUP Chr. skoleinspektør, R.p.p.; f. 8/4 1891 i Østrup ved Horsens, søn af skræddermester Søren Pedersen (død 1917) og hustru Kathrine f. Nielsdatter (død 1924); gift (21/5 1918) m. Ellen 0., f. 13/6 1895 i Højelse, datter af parcellist Lars Nielsen (død 1909) og hustru Birthe f. Nielsen.

Lærereks. (Blaagaard seminarium) 1912; årskursus på Danmarks lærerhøjskole 1920-25; stipendierejser til Sverige 1921 og Tyskland 1927; studierejse til Ægypten og Palæstina 1929; vikar ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1912, timelærer 1914, fast ansat 1918, vice-insp. 1940, skoleinsp. m. særligt hverv 1945.

Medl. af Komitéen for kbhvnske Skolebørns Landophold 1927-47, leder af feriebørnsudsendelsen fra 1933; medl. af bestyrelsen for Institutionen Provinsbørns Ferieophold i Kbhvn. fra 1934; medl. af World Friendship Association's rådg. komité i Danmark 1945-53, af landskomitéen fra 1953.

Udenl. orden: I.Kr.4.

Adresse: Ingolfs Allé 35, Kbhvn. S.

ØSTRUP Eivind direktør; f. 25/6 1913 i Nyborg.

Adm. direktør og formand for bestyrelsen i Wahl Asmussen A/S og A/S af 30. Marts 1951, Kbhvn. samt Wahl Asmussen, Ltd., London.

Medl. af bestyrelsen for Danske Reklamebureauers Brancheforening.

Adresse: Sokkelunden, Nærum.

ØSTRUP Frederik L dr. phil., R.; f. 2/10 1862 i Fredensborg; søn af forstkandidat Peter Jensen (død 1872) og hustru f. Nielsen (død 1887); gift (5/2 1919) m. Ebba 0., f. 23/9 1889 i Kjellerup, datter af by- og herredsfoged Chr. Sier-sted (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Dorothea Henriette Louise f. Lillienskjold (død 1946).

Student (Frederiksborg) 1881; cand. theol. 1887; kateket ved Helligaands-kirken 1887-89; univ. guldmed. 1891; præst på Læsø 1892-95; dr. phil. 1897; sognepræst i Sædder 1900, ved Vor Frue kirke i Århus 1907, i Horne på Fyn 1923; afsked 1932.

Censor ved skolelærereks. 1892-97 og 1924-33; privatdocent ved pastoralseminariet 1898-99; lærer ver Århus kvindeseminarium 1915-17; medredaktør af tidsskriftet Vaabenhuset 1949-51.

Litterære arbejder: Et psykologisk Bidrag til en Lære om Selvopdragelse (disputats, 1897); Gennem Jorderig -(1901); I trange Tider (1903); Korset (1904); Om Bønnen (1906); Alle vore Skatte - (1909); Aut. Lærebog i Religion (1912); Hvor er vi? Hvad svarer Evangeliet? (1915); Hvis en Guds Søn kom, hvordan maatte han saa være? (1921); Kirken og Tiden, hvorledes kan de finde hinanden? (1925); skuespillet Petrus (1928); Den hellige Gral (1936); Om Jødespørgsmaalet fra et kristent Standpunkt (1939); Gennem Sprinkelværkets Rifter (1940); Genfremstilling af det gamle babyloniske Gilgamesh-Epos (1940); Saadan sagde Jesus (s. m. Anker Aggebo, 1946); skuespillet Nebu-kadnezar (1948); Jeg fandt Kirkedøren aaben og gik ind (1950).

Adresse: Lindev. 3, Espergærde.