Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

F

FAABORG-ANDERSEN Valdemar civilingeniør

FAARTOFT A C fh. dommer

FAARUP Chresten overlæge, dr. med.

FABER Børge overlæge, dr. med.

FABER Helge overkirurg, dr. med.

FABER Mogens overlæge, dr. med

FABRICIUS Charles dommer

FABRICIUS H D fh. dommer

FABRICIUS Hartvig forpagter

FABRICIUS Knud professor, dr. phil

FABRICIUS Lorentz Peter sognepræst. dr. theol.

FABRICIUS Louis L P L S generalsekretær cand. jur

FABRICIUS Otto overførster. hofjægermester

FABRICIUS Paul direktør;

FABRICIUS Peter hofjægermester, godsejer

FABRICIUS-BJERRE Frederik professor, dr. phil.

FABRICIUS-MØLLER Johannes fh. overkirurg, dr. med.

FABRITIUS Albert administrator, dr. phil.

FABRITIUS de TENGNAGEL Conrad fh. dommer,

FABRITIUS de TENGNAGEL Johannes M fh. dommer

FAHRENHOLTZ W H direktør

FAKSTORP Th. direktør

FALBE-HANSEN Jørgen overlæge, dr. med.

FALBE-HANSEN Viggo overretssagfører

FALCK J H civilingeniør, direktør,

FALCK William direktør

FALK HANSEN Aage redaktør

FALK-JENSEN Arild fh. kontorchef,

FALKENFLETH Gregers overlæge

FALKENFLETH Hangen redaktør,

FALKENSTJERNE Bent gesandt,

FALKING Aage generalmajor, fh. generalfelttøimester

FALSTER Otto kontorchef,

FANG Arthur direktør

FANGER J H civilingeniør,

FANGER Svend Aage direktør, civilingeniør;

FASTING Laurits Valdemar fh. hovedbogholder

FASTING-HANSEN Carl Rudolph generallæge

FATUM Poul tegneinspektør;

FAURBYE Arild overlæge, dr. med.

FAURHOLT Carl professor, dr. phil.

FAURHOLT Johs. direktør i Bikuben

FAURSCHOU Aage overretssagfører

FEDERSPIEL Birgitte skuespillerinde

FEDERSPIEL Per T fh. minister, landsretssagfører

FEIGENBERG Meir teaterdirektør

FEILBERG Carl Gunnar professor, dr. phil.

FEILBERG Johanne læge;

FEILBERG JØRGENSEN A rektor

FEILBERG JØRGENSEN Johannes politimester

FEILBERG JØRGENSEN Niels byretsdommer;

FELBO Immanuel fh. hovedkasserer

FELDING Svend overlæge, dr. med.

FELTER Immanuel stiftsprovst

FELUMB Svend Christian professor, kapelmester,

FENCHEL Werner professor, dr. phil

FENGER Poul fh. forstander

FENGER Rigmor forstander

FENGER V A læge

FENGER Vagn forstander

FENGER-ERIKSEN Karl politimester

FENNEBERG Paul borgmester

FERDINANDSEN Aage assurancedirektør

FERLOV Knud lektor;

FIBIGER Vilhelm fh. minister, proprietær,

FICH Nikolai Brorson rektor,

FILSKOV J bankdirektør;

FILTENBORG André grosserer,

FINK Don arkitekt;

FINK Holger købmand, fh. borgmester

FINK Troels professor, dr. phil.

FINNEMANN BRUUN E redaktør;

FINSEN Aage kreditforeningsdirektør

FINSEN Helge arkitekt, hypotekforenings-direktør

FISCH-THOMSEN Berge landsretssagfører;

FISCHER Adam billedhugger;

FISCHER Asger forlagsboghandler, direktør

FISCHER Carl kunstmaler;

FISCHER Egil byplanarkitekt;

FISCHER HANSEN H havneingeniør;

FISCHER Johan landsdommer

FISCHER Otto F civilingeniør

FISCHER Svend Aage fh. sektionsingeniør

FISCHER Vilhelm fh. borgmester, direktør, cand. pharm.

FISCHER-HANSEN Henry landsretssagfører;

FISCHER-MØLLER H O højesteretssagfører

FISKER Anders direktør, civilingeniør

FISKER Erik direktør;

FISKER Kay arkitekt, professor ved kunstakademiet

FISKER P A direktør

FJELRAD Georg domorganist

FLAGSTAD E E politimester;

FLAMAND Svend direktør

FLEISCHER E Seckmann kontorchef

FLENSBORG C E skovrider, fh. direktør

FLENSBORG E overretssagfører

FLENSBORG Erhard Winge overlæge, dr. med.

FLENSBORG Holger fh. banechef

FLENSMARK Harald præst;

FLERON JACOBSEN Kate redaktør, forfatterinde;

FLINDT Povl civilingeniør;

FLOR Kai redaktør,

FLOR Margherita operasangerinde

FLOTO Ernst botanisk gartner;

FLSYSTRUP G dr. med.

FLØTKJÆR Alexander direktør;

FOG Arne dommer

FOG David professor, dr. phil.

FOG Johs. fh. kredslæge,

FOG Magnus oberst, kammerherre

FOG Mogens fh. minister, professor, dr. med.

FOG PEDERSEN Arne højskoleforstander

FOG Reinhold Munthe fh. stabslæge

FOG Torben overlæge, dr. med.

FOG Vagn Aage direktør;

FOG-PETERSEN Frode Peter fh. sognepræst,

FOG-PETERSEN Johannes stiftsprovst,

FOG-PETERSEN Otto redaktør;

FOG-PETERSEN Svend fh. politimester

FOG-PETERSEN Vagn forstander;

FOG-POULSEN Mogens amtslæge,

FOGEDBY Erik forstander, dyrlæge,

FOGET Majo forstanderinde

FOGH Aage folketingsmand;

FOGH Hakon rektor

FOGH Halvor dommer

FOGH Hans direktør

FOGH-ANDERSEN Poul overkirurg, dr. med

FOGH-ANDERSEN Vagn overkirurg

FOGHT Louis Frederik grosserer

FOGTMANN Holger fh. afdelingsingeniør,

FOLKE Lejf amtslæge

FOLKMAR E O fh. overlæge, dr. med.

FOLKMAR Th. fh. kreditforeningsdirektør,

FOLSACH Christian v. kammerherre, hofjægermester, fh. godsejer

FORCHHAMMER Bjarne teaterdirektør, skuespiller og sceneinstruktør

FORCHHAMMER Egil forstander, dr. phil.

FORCHHAMMER Eiler fh. Forstander

FORCHHAMMER Herluf civilingeniør

FORCHHAMMER Jørgen universitetsprofessor

FORCHHAMMER Olaf fh. stadsingeniør

FORCHHAMMER Viggo lektor

FOSS Einar Philip civilingeniør

FOSS Elith skuespiller, sceneinstruktør

FOSS Erling civilingeniør

FOSS Holger Eigil kommandør,

FOURNAIS Knud direktør

FOURNAISE Ruhdy stationsforstander

FRANCIS Torben overlæge, dr. med

FRANCK Aage underdirektør;

FRANCK Sigurd stabslæge, dr. med

FRANCK Thorkild underdirektør, civilingeniør

FRANDSEN Bjarne landsdommer

FRANDSEN Erik direktør, civilingeniør

FRANDSEN Hons N fh. forstander

FRANDSEN Johannes chef for sundhedsstyrelsen, medicinaldirektør, dr. med

FRANDSEN John kapelmester ved Det kgl. Teater

FRANDSEN Knud Jørgen forstander, dr. agro

FRANDSEN P M professor, dr. techn.

FRANDSEN Svend Wolf kommandør

FREIESLEBEN Erik overlæge, dr. med

FREDEBO S P fh. skoledirektør

FREDERICKS Alice O instruktør

FREDERIKSEN Chr. landsretssagfører

FREDERIKSEN A trafikinspektør

FREDERIKSEN Anton arkitekt;

FREDERIKSEN Anton politimester

FREDERIKSEN Arthur sagfører;

FREDERIKSEN C A amtsligningsinspektør;

FREDERIKSEN E præst, forstander;

FREDERIKSEN Emil mag. art.

FREDERIKSEN Erling rektor;

FREDERIKSEN Henry forstander;

FREDERIKSEN Hons kommandør

FREDERIKSEN Jens vicedirektør

FREDERIKSEN Johs. arkitekt,

FREDERIKSEN Karla forfatterinde

FREDERIKSEN Knud landsretssagfører

FREDERIKSEN L P direktør, sekretær

FREDERIKSEN Laur. direktør

FREDERIKSEN Leo landsretssagfører,

FREDERIKSEN Ludvig kontorchef,

FREDERIKSEN Ove overretssagfører

FREDERIKSEN P fh. underdirektør

FREDERIKSEN Thøger forstander

FREIESLEBEN Erik Theodor Christian von oberst, kammerherre

FREIL Eigil rektor;

FREMMING Kurt H overlæge, dr. med.

FRENNEGAARD Børge amtsligningsinspektør, cand. jur.

FREUCHEN Peter polarforsker

FREUDENDAHL Jens ingeniør, fabrikant

FREUDENTHAL Poul overlæge, dr. med.

FRIDERICHSEN Carl overlæge, dr. med.

FRIDERICHSEN Poul ingeniør

FRIDERICHSEN Viggo landsretssagfører

FRIDERICIA Hilmor J læge

FRIEDBERG Richard læge, dr. med., fh. presseattaché

FRIGAST E F oberst

FRIGAST Povl direktør

FRIGAST-HANSEN Ejnar fh. vicedirektør i Kbhvns skattevæsen

FRIIS Andreas kunstmaler

FRIIS Anton konsul

FRIIS Astrid professor, dr. phil.

FRIIS Augusta Margrethe overbestyrerinde, rektor

FRIIS Christian generalmajor

FRIIS Christian grosserer

FRIIS Finn T B

FRIIS Gregers Frederik dommer

FRIIS Harald T civilingeniør, dr. techn.

FRIIS Henning statsvidenskabelig konsulent for arbejdsministeriet og socialministeriet;

FRIIS Henry diplomingeniør

FRIIS Hjalmar stabsdyrlæge, docent, dr. phil.

FRIIS Holger tandlæge

FRIIS JESPERSEN Helge dommer

FRIIS JESPERSEN Knud amtmand,

FRIIS JESPERSEN Svend civilingeniør

FRIIS JOHANSEN Knud professor, dr. phil.

FRIIS Knud Daniel generalmajor

FRIIS MØLLLER Kai forfatter

FRIIS Niels Wegener direktør

FRIIS Oluf professor, forfatter

FRIIS Povl overpostinspektør,

FRIIS Ulrik Christian stiftamtmand,

FRIIS-HANSEN Olaf rektor

FRIIS-HOLM Lavard dirigent, violinist

FRIIS-JENSEN Otto grosserer

FRIIS-SKOTTE Marchen kontorchef;

FRIJS Niels KRAG-JUEL-VIND- lensgreve, hofjægermester

FRIMODT Emil H forlagsboghandler

FRIMODT-MØLLER Johannes lægemissionær, overlæge, dr. med

FRØLUND Thomas

FROM Franz professor, dr. phil.

FROM HANSEN P K billetkasserer

FROM Niels oberstløjtnant

FROST Jep Lauesen højesteretsdommer

FRYD Emil landsretssagfører

FRYDLUND Poul direktør, civilingeniør

FRÆNKEL Henry arkitekt;

FRØLICH Egil overlæge,

FROLUND Thomas

FRØRUP Ingemann direktør

FUCHS Aug. civilingeniør

FUGL Alexander redaktør, kunsthandler

FUGL Mogens politimester

FUGL-MEYER H frihavnsdirektør, kaptajn

FUGL-OLSEN Kay grosserer, vinhandler

FUGLSANG-DAMGAARD Adelbert seminarieforstander

FUGLSANG-DAMGAARD Hans biskop, dr. theol.

FUNCK JENSEN Robert fabrikant,

FUSSING Andreas arkitekt

FUTTRUP Jens fh. seminarieforstander,

FiNK Jep arkitekt;

FÆRCH Jørgen fabrikant;

FÆRCH Ernst fabrikant

FÆRCH Soren tobaksfabrikant

FØLGER Andreas Frederik professor

FØLNER Erling professor, dr. phil

FØLNER Knud redaktør

FØNS Rasmus fh. realskolebestyrer

FØNSS Aage skuespiller, operasanger

FØNSS Johannes operasanger, sceneinstruktør

FØNSS Povel fh. universitetssekretær

FØRSLEV Christian generalløjtnant,

FØRSLEV Harriet generalinde;

de FONTENAY Frank le Sage gesandt, dr. phil.

FAABORG-ANDERSEN Valdemar civilingeniør, R1.; f. 15/7 1887 i Kbhvn.; søn af grosserer M Th. Andersen (død 1924) og hustru Ketty f. Faaborg (død 1928); gift (9/5 1913) m. Harriet F-A., f. 21 3 1886, datter af maskinmester Viih. Brandt og hustru f. Sterup.

Student (Metropolitanskolen) 1904; eand. phii. 1906; cand. polyt. 1910; ingeniør ved fabrikken Alioth ved Basel 1910-11; ingeniør i firmaet Axel Schou 1911-14, ved Kbhvns belysningsvæsen 1914-15, ved Foreningen af gensidige danske Brandforsikringsselskaber 1915-17, ved elektricitetsrådet (elektricitets-kommissionen) (sekretær 1917, kontorchef 1929, overing. 1950).

Medl. af bestyrelsen for den elektrotekniske sektion i Dansk Ingeniørforening 1922-33. formand for samme 1924-28 og 1931-33; medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1928-31; fast medarbejder ved Ingeniøren 1920-32; censor i stærkstrømselektroteknik ved Det tekniske Selskabs skole, ved polyteknisk læreanstalt fra 1924 samt ved højspændings-installatørprøverne i Helsingør fra 1920, i Aalborg fra 1936 og i Sønderborg fra 1942; formand for eksamenskommissionen for elektroinstal-latørprøven af 1952; medl. af røntgenudvalget (sundhedsministeriet) 1927-28; medl. af kommissionen for fremtidige retningslinier for økonomisk fremskaffelse og fordeling af elektricitet i Danmark (min. f. off. arbejder) 1928-33; sekretær i det rådg. udvalg for elek-tricitetskommissionen 1930-35; medl. af prøvningsudvalget, Danmarks elektriske materielkontrol (min. f. off. arbejder) fra 1930, næstformand fra 1931; elektricitetsrådets repræsentant i den internationale Installationsfragenkommission (I. F. K.) 1930-40; repræsentant for elektricitetsrådet i udvalget for radiofoniforstyrrelser fra 1931; medl. af komitéen for nordiske elektroteknikermøder, formand 1949; generalsekr. for 5. nordiske elektroteknikermøde i Kbhvn. 1937; medl. af Dansk Elektroteknisk Komité fra 1926; medl. af Den danske Komité

for World Power Conference fra 1927; formand for Elektroteknisk Forening 1935-40; sekretær i energiudvalget (Akademiet for de tekniske Videnskaber) 1944-55; medl. af Committee for Elec-trical Equipment (CEE) fra 1946.

Redaktør af »Elektricitetens Historie og dens Mænd«, bind I, 1939-40. Medarbejder ved »Teknikens Vidunderland« 1928 og »Danmarks Kultur ved 1940« samt »Teknisk Leksikon« 1945-46. Artikler og afhandlinger i tekn. tidsskrifter. Redaktør af Elektricitetskommissio-nens 25-Aars Beretning (1932) og af Elek-tricitetsraadets 50-Aars Beretning (1957).

Adresse: Sanskev. 9, Rungsted Kyst.

FAARTOFT A C fh. dommer, R.DM.; f. 12/9 1881 i Nykjøbing M.; søn af distriktslæge Andreas Faartoft (død 1923. se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Frederikke f. Krog (død 1887); ugift.

Student (Randers) 1899; cand. jur. 1906; fuldmægtig ved Kronborg vestre birk (Helsinge) 1907; dommerfuldm. smstds 1919; dommer i Holstebro købstad med Struer købstad og Hjerm-Ginding herreder 1932; dommer i Frdbg. birks 1. afd. 1937, i sammes 3. afd. 1946-51.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1933-45 og af retsplejeudvalget 1940-49; formand for fredningsnævnet for Kbhvns amtsrådskreds 1949-53; medredaktør af Juristens Domssamling 1945-55.

Adresse: Torveg. 47, Kbhvn. K.

FAARUP Chresten overlæge, dr. med.: f. 9/2 1905 i Randers; søn af købmand Johannes Faarup (død 1947) og hustru Rigmor f. Hornbech; gift (29/12 1932) m. Kitti F.. f. 4/9 1908 i Ølstykke, datter af læge Arnold Skovgaard og hustru Gerda f. Arup (død 1951).

Student (Randers) 1923; med. eks. 1930; dr. med. 1937; specialistanerk. (intern medicin) 1940; forsk, hospitals-ansættelser, heraf 2. reservelæge ved Sundby hospitals med. afd. 1938-41; reservelæge ved Set. Elisabeths hospitals med. afd., Kbhvn. 1941-42; 2. reservelæge ved Frdbg. hospitals med. epidem. afd. E 1942-43; 1. reservelæge ved Sundby hospitals med. afd. 1943-48, ved sygehuset i De gamles by 1948-53; till. assistent ved statens seruminstitut, diagnose-afd. 1932-39; assist. læge i Den alm. danske Lægeforenings sekretariat 1948-53; overlæge ved ho-spitalsskibet Jutlandia, med. afd. 1952-53; prakt. speciallæge i Kbhvn. 1940-53; overlæge ved statshospitalet i Sønderborg, med. afd. fra 1953; med. lægekonsulent ved invalidenævnet i Sønderborg fra 1954; ledende læge ved Kong Christian X's gigtsanatorium, Graasten fra 1956.

Formand for det samlede studenterråd ved Kbhvns universitet 1929-30; næstformand i Studenterforeningens seniorat 1931-32: medl. af hovedbestyrelsen for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme samt formand for kredsforeningen for Søn-berborg amt fra 1954; næstformand for Den Sønderjyske Lægekredsforening fra 1956.

Har skrevet: Nogle Undersøgelser over Widalreaktionen ved Tyfus og Paratyfus (disputats, 1937); desuden tidsskriftartikler over bakteriologiske, se-riologiske og intern-medicinske emner.

Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordener: F.N.T.M. (Korea); K.N.M.; K.W.S.M.

Adresse: Engelshøjg. 26, Sønderborg.

FABER Børge overlæge, dr. med.; f. 6/6 1902 i Holstebro; søn af kredslæge V Faber (død 1940) og hustru Anna Kathrine f. Sørensen; gift (13/9 1931) m. Grethe F., f. 15/5 1908 i Middelfart, datter af overplejer ved sikrings-anstalten ved Nykøbing Sj.. T B Larsen (død 1931) og hustru Ingeborg f. Po-velsen.

Student (Silkeborg) 1921; med. eks. 1928; ansat ved forsk, hospitaler, bl. a. ved rigshospitalets radiologiske afd. og ved Radiumstationerne i Kbhvn. og Århus 1928-37; dr. med. 1935; studierejser (stråleterapi og -diagnostik) til Stockholm, Berlin, Wien og Eindhoven 1935, 1936 og 1937; overlæge ved røntgenafd. på amtssygehuset i Næstved 1937.

Formand for Musikforeningen i Næstved fra 1941, for lokalkomitéen for Red Barnet og for lokalforeningen af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse.

Har skrevet: Rontgenbiologische Un-tersuchungen mit Gewebekulturen als Indikator (disputats, 1935), samt en del mindre arbejder om forsk, medicinske emner.

Adresse: Kindhesteg. 10, Næstved.

FABER Helge overkirurg, dr. med.; f. 5/1 1909 i Kbhvn.; søn af overlæge, dr. med. Erik Faber (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Alma f. Olsen; gift (20/6 1935) m. læge Emilie F., f. 29/6 1909 i Kellerup, datter af sygehuslæge E Thamsen (død 1915) og hustru Emilie f. Sandberg.

Student (Sorø) 1927; med. eks. 1934; uddannelse ved hospitaler i provinsen og Kbhvn 1934-50; dr. med. 1945; 1. reservelæge ved kommunehospitalet i Kbhvn. 1944-50; studierejse til USA 1950-51; overlæge ved centralsygehuset i Slagelse, kirurg, afd. 1951.

Har skrevet: Den hormonale Vexel-virkning mellem Hypofyseforlappen og Binyrebarken (disputats, 1945) og tidsskriftartikler om kirurgiske emner.

Adresse: Centralsygehuset, Slagelse.

FABER Mogens overlæge, dr. med.; f. 20/12 1911 i Kbhvn.; søn af professor, dr. med. Knud Faber (død 1956, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Ellen f. Becker (død 1946): gift (29,7 1941) m. Grethe I

F., f. 9 8 1919 i Silkeborg, datter af bankdirektør Oscar Petersen og hustru Elna f. Madsen.

Student (Metropolitanskolen) 1929; med. eks. 1936; dr. med. (Studier over Serumcholinesterasens Variationer) 1941; alm. hospitalsuddannelse, bl. a. ved rigshospitalets med. poliklinik 1940-43, ved med. afdelinger på Kbhvns amts sygehus i Gentofte 1943-49 og som reservelæge ved med. afd. B på Bispebjerg hospital 1949-53; specialistanerk. i intern medicin 1946, i klinisk kemi og laboratorieteknik 1947; lektor i systematisk medicin ved Kbhvns universitet 1953-57; overlæge ved Finseninstitutets laboratorium fra 1954; lægevidensk. konsulent ved atomenergikommissionen fra 1956.

Adresse: Soldalen 7, Kbhvn. Ø.

FABRICIUS Charles dommer, R.; f. 17/4 1903 i Fuglebjerg; søn af fh. dommer HD Fabricius (se denne): gift (28/9 1935) m. Inge Elisabeth F., f. 3/5 1911 i Haslev, datter af overdyrlæge Christian Andreassen (død 1938) og hustru Margrete f. Lindhart (død 1918).

Student (Stenhus) 1921; cand. jur. 1927; dommerfuldm. i Esbjerg 1927-31, ved Bregentved-Gisselfeld birk 1931-52; kst. dommer i vestre landsret 1947-49; dommer i Ærøskøbing købstad og Ærø herred fra 1952.

Medl. af bestyrelsen for Indre Missions seminarium i Haslev 1936; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Arbejde adler 1940-56, hovedkasserer 1951-56; medl. af tilsynsrådet for Tranderup Sparekasse 1952; formand for Ærø konservative Vælgerforening; medl. af bestyrelsen for slægtsforenin-gen Fabricius.

Redaktør af bladet »Fuldmægtigen« 1946-52.

Adresse: Ærøskøbing.

Sommerbolig: Udsigten, Strib.

FABRICIUS Hartvig forpagter, R1.; f. 17/9 1887 på Søholm i Køng sogn; søn af forpagter L F V Fabricius (død 1919) og hustru Marie f. Thiset (død 1923); gift (30 10 1914) m. Ellen F., f. 9/4 1890 i Præstø, datter af boghandler Andreas Jensen og hustru Lise f. Fran-zen.

Student (Herlufsholm) 1905; sekond-løjtn. i fodfolket 1911; landbrugskand. 1914; ejer af Nygaard ved Præstø fra 1917; till. forpagter af Nysø hovedgård 1923-55 og af Jungshovedgaard 1939-47.

Medl. af overbestyrelsen for De samvirkende danske Sukkerroedyrkerfor-eninger 1924-37 og af bestyrelsen for Sydsjællands Landboforening 1924-30; formand for Præstø amts afd. i Danske Landbrugeres Kreatursalgsforenin-ger 1934 og for landsforeningen Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 1937; medl. af landbrugsministeriets kvæg- og kødudvalg 1936 til ophævel-I sen i 1950; næstformand i Landbrugets Kvæg- og Kødsalg (Oxexport) 1950; medl. af bestyrelsen for Masnedsund Svineslagteri 1937-43; formand for Sydsjællands Belgiske Hesteavlsforening 1936; medl. af det erhvervsøkonomiske råds hudenævn 1939 og af landbrugsministeriets kødforsyningsudvalg 1942; formand for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Landbrugere i Danmark 1942-54, derefter æresmedlem; medl. af bestyrelsen for andelsselskabet Hude-Centralen 1952.

Adresse: Grævlingebakken, Nygaard

pr. Præstø.

FABRICIUS H D fh. dommer, R.DM.; f. 7/7 1864 på Asgaard: søn af proprietær H D Fabricius (død 1912) og hustru f. Møller (død 1917); gift (24/7 1901) m. Maude Nicoline F., f. 17/4 1867 i London, død 1932, datter af købmand N F Fabricius (død 1907) og hustru Charlotte f. Hopkins (død 1903).

Student (Herlufsholm) 1883; cand. jur. 1889; by- og herredsfuldm. i Thisted 1889; by- og birkefuldm. i Sorø 1891; fuldmægtig ved Øster Flakkebjerg herred 1893; herredsfoged i Bornholms vester herred 1907; byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Ulfborg Hind herreder 1914, dommer smstds 1919; dommer i Bregentved-Gisselfeld birk 1920-35.

Adresse: Stockflethsv. 9, Kbhvn. F.

FABRICIUS Knud professor, dr. phil., K.DM.; f. 13/8 1875 i Århus; søn af sognepræst A K Fabricius (død 1902) og hustru Frederikke f. Jensen (død 1911); gift m. Estrid F., f. 3/6 1876 i Stockholm, datter af professor Hjalmar Stolpe (død 1905) og hustru Emmy f. Holmgren (død 1908).

Student (priv. dimit.) 1895; cand. mag. 1901; univ. guldmed. 1903; dr. phil. 1906; studierejser til udlandet 1903-07 og oftere siden; lærer ved forsk, kbhnvske gymnasier, ved officersskolen 1909-19; underarkivar ved rigsarkivet 1909-17; professor i historie ved Kbhvns universitet 1917-46; regensprovst 1918-46; historisk medarbejder ved forsk, blade.

Medl. af bestyrelsen for Dansk historisk Fællesforening 1909, formand 1920 -41, derefter æresmedlem af foreningen; medl. af bestyrelsen for Den danske Historiske Forening 1914-19 og 1939-42; formand for Historisk Samfund 1931-33; medl. af kommissionen ang. uddannelse af hærens befalingsmænd 1914-17; medl. af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1915, forstander 1945; medl. af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1917, af Kgl. samf. for utgif-vande af håndskrifter ror. Skandinaviens historia 1921, af Vetenskapssocie-teten i Lund 1925. af Videnskabernes Selskab 1941, af Kgl. humanistiska Ve-tenskaps-Samfundet i Uppsala 1943 og af Kungl. Vitterhets, Historia och Anti- I

kvitets Akademien 1952; medl. af komitéen for Flensborg og Mellemslesvig 1918-20; formand for Dansk Hjælpefond for Slesvig syd for Grænsen 1920-52; næstformand for Dansk-frisisk Selskab fra 1948; formand for Nordisk Studenter-forbund 1921-22; direktør i Under-støttelsesanstalten for trængende Efterslægt 1928-51, derefter medl. af repræsentantskabet; medl. af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet 1938-46.

Litterære arbejder: Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige I-II (1906), III (1952); Griffenfeld (1910); Kongeloven (1920); Kollegiestyrets Grundlæggelse (1921); Troels-Lund (1921); Regensen gennem 100 Aar (1923-25); Det danske Folks Historie 1648-1730 (1929); Sønderjyllands Historie 1805-64 (1934-37); flere afhandlinger i historiske tidsskrifter bl. a. Gotlandske Forhold under Iver Akselsøn Tot (1905); Griffenfeld og Fuenmayor (1909); Saxo (1917); The Hittite system of land tenure (Acta Orient VII, 1929); Das antike Syrakus, ei-ne hist.-arch. Unters. (Klio Beiheft XXVIII. 1932). Redaktør af Hist. Fællesforenings tidsskrift Fortid og Nutid til 1919; medredaktør af Sønderjyllands Historie (1930 ff.); udgiver af A Fabricius: Danmarks Historie for Folket, 4. udg. (1914-15); af Troels-Lund: Bakkehus og Solbjerg II-III (1921-22) og Et Liv (1924); af Danmarks Konger (1944) og af Flensborgeren Professor Chr. Paulsens Dagbøger (s. m. Johs. Lomholt-Thomsen, 1946).

Adresse: Østerbrog. 120, Kbhvn. Ø.

FABRICIUS Lorentz Peter sognepræst. dr. theol., R.p.p.; f. 7/1 1891 i Magleby, Langeland; søn af forpagter Oscar Fabricius (død 1940) og hustru Kirstine f. Nielsen (død 1933); gift (10/11 1922) m. Else F. (dekoreret m. N.St.O.M.). f. 9/8 1900 i Nakskov, datter af fabrikant Georg Lindhardt og hustru Caroline f. Christensen.

Student (Døckers kursus) 1908; cand. theol. 1918; korpssekr. for KFUM Spejderne i Danmark 1918-21; kaldskapellan ved Fredens kirke i Odense 1921; resid. kapellan smstds 1924; sognepræst til Gislev og Ellested i Fyens stift 1927, for Maglegaards sogn (Messiaskirken), Charlottenlund 1938.

Kirkelig redaktør ved Fyens Stiftstidende 1926-35; har holdt forelæsningsrækker på universitetet i Tartu (Dorpat), Estland 1925 og 1934; redaktør af Menighedsraadenes Blad 1939-54.

Medl. af forretningsudvalget for Selskabet for kirkelig Kunst fra 1939, af Den danske Folkekirkes Nødhjælp fra 1939 (formand 1948-57) og Det lutherske Verdensforbund 1939-54 (næstformand 1948-54), af Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd fra 1954, af repræsentantskabet for Dansk Kirke i Udlandet fra 1938, af hovedbestyrel-I sen for Landsforeningen af Menighedsråd fra 1935 (næstformand), for Den danske Præsteforening 1942-46, for Hans Tausens Fond fra 1943 og for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie fra 1949; medl. af Finlandshjælpens centralkomité 1942-49; medl. af folketinget (Kons. Folkeparti) 1943-47; livsvarigt medl. af hovedbestyrelsen for KFUM Spejderne; dr. theol. h. c. ved Helsingfors universitet 1948.

Har skrevet: Danmarks Kirkehistorie l-II; Gislev Kirkes Historie; Sagnet om Danebroge og de ældste Forbindelser med Estland (i Kirkehistorisk Samling, 6. r. 2. bd.); Menighedsraadene og Kirken; KFUM Spejdernes Haandbog (1919); Vor Kirkes Reformation; Reformations-festerne 1936; Det kirkelige Liv for 500 Aar siden (i Historiske Meddelelser om Staden Kbhvn., 3. r. 6. bd.); Bag Jordens Horisonter (1944); Det moderne Verdensbillede (1947); s. m. F B Fabricius: Danske Slægter Fabricius I-VI; desuden skrevet større afhandlinger i Kirke og Folk, i Aarsskrift for Selskabet for Kirkelig Kunst, i Den Danske Kirke og vor Slægt, i Kbhvns Stifts Aarbog, i Præstegaardsliv, 2. saml., i Kirke og Sogn i Fortid og Nutid o. m. a. st.

Udenl. ordener: E.r.K.4.; Fi.B.H.; Fi.H.R.3'.; Fi.L.2!.; N.St.0.31.

Adresse: Hartmannsv. 44, Charlottenlund.

FABRICIUS Louis L P L S generalsekretær cand. jur.; f. 17 8 1891 i Kbhvn.: søn af løjtnant, fh. forstander CCS Fabricius (død 1942, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Christiane f. Knudsen (død 1924); gift (30/7 1921) m. Ingeborg Maria F., f. 14/11 1893 i Berlin, datter af tømrermester Axel UnmaéK og hustru f. Kreutzer.

Student (Vestre borgerdydskole) 1910; cand. jur. 1919; assistent i Kbhvns Laane- og Discontobank 1919-21; sekretær i Den danske Andelsbank 1921-26; sekretær for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1926, gene-ralsekr. fra 1941. medl. af den øverste daglige ledelse fra 1951, fra 1931 till. sekretær for Vejle Dampmølle, A. m. b. A. og fra 1941 for Linum, A. m. b. A., Det danske Forlag, A. m. b. A. og Brugsforeningernes Garanti- og Laanefond samt fra 1946 for Svendborg Konservesfabrik, A. m. b. A.

Medl. af den i. h. t. lov af 31. jan. 1933 nedsatte kommission vedr. lov om arbejdsstridigheder, af valutakontorets udvalg af erhvervsfunktionærer fra 1936 til dets ophævelse, af lukkelovs-kommissionerne af 1938 og 1947, af handelsskolerådet fra 1948, af centralkomitéen for The International Coope-rative Alliance fra 1950 og af Andels-udvalget fra 1952.

Adresse: Callisensv. 31, Hellerup.

FABRICIUS Otto overførster. hofjægermester. R.DM., Chr. XM.T., p.p.; f. 15 9 1887 i Magleby på Langeland; søn af forpagter Oscar Fabricius (død 1940) og hustru Kirstine f. Nielsen (død 1933); gift (16/10 1920) m. Ida F., f. 9/11 1883 på Hostrup, død 1951, datter af greve Sigismund Schulin (død 1904) og hustru Anna f. Hastrup (død 1919).

Forstkand. 1909; sekondløjtn. 1912: forstassist. ved Brahetrolleborg 1910. ved statsskovvæsenet 1911; kst. skov-vrider for Tisvilde-Frederiksværk statsskovdistrikt 1919; kgl. udnævnelse smstds 1920; skovrider for Frederiksborg statsskovdistrikt og kgl. jægermester ved statsskovene 1934-39; overførster ved Vallø adelige stift 1939.

Formand for reservatrådet; medl. af naturfredningsrådet og af Grænseforeningens hovedstyrelse; censor ved forst-eks. - Korresp. medl. af Finska Forstsamfundet: æresmedlem af Dansk orni-thologisk Forening.

Udenl. ordener: S.N.22.; S.V.31.

Adresse: Hegnetslund pr. Herfølge.

FABRICIUS Paul direktør; f. 14/6 1914 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Otto Fabricius (død 1954) og hustru Signe f. Boberg; gift 1. gang (ægteskabet opløst) m. Elsa F., datter af oberst Ståhl: 2. gang (2/8 1949) m. Maja F., f. 5/5 1919 i Kbhvn., datter af grosserer Hans Tegner (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru balletdanserinde Ellen f. Braunstein (død 1957).

Udgået fra Metropolitanskolen; dimitteret fra Niels Brocks handelsskole 1932; volontør i grossistfirma. Frankfurt a. M. 1932-33; legat fra Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse 1932; Trainee hos Lever Brothers & Unilever Ltd., England 1933-36; afdelingschef i A.B. Sunlight, Stockholm 1937; salgschef i Vinolia Co. A. B.. Stockholm 1938-40; adm. direktør for samme 1941-45; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for Sunlight Fabrikkerne A/S fra 1945; medl. af bestyrelsen for Vinolia Co. A/S, Kbhvn. fra 1946, till. direktør for selskabet fra 1953; medl. af bestyrelsen for Blå Bånds Produkter A/S fra 1956.

Formand for Salgs- og Reklameforeningen i Kbhvn. (tidl. Dansk Reklameforening) 1948-54 og for Dansk Salgs-og Reklameforbund fra 1949; medl. af præsidiet for Nordisk Salgs- og Reklameforbund, vicepræsident 1953, præsident fra 1954; Danmarks repræsentant i Det internationale Handelskammers Committee on Advertising Committee on Distribution. Committee on Education in Advertising fra 1956; medl. af Turistrådet fra 1948 og af Dansk Nationalkomite for Rationel Organisation; formand for bestyrelsen for Dansk Oplagskontrol og Oplagstælling fra 1948; næstformand for forretningsudvalget for Det Danske Emballageinstitut fra 1952, formand fra 1956; medl. af bestyrelsen for Industrisammenslutningen for Glostrup og Brøndbyerne fra 1953; medl. af bestyrelsen og formand for propagandaudvalget for den danske Ballet- og Musik Festival fra 1956.

Adresse: Østbaneg. 9, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: »Hanehuset«, Kikhavn pr. Hundested.

FABRICIUS Peter hofjægermester, godsejer; f. 12/2 1915; søn af godsejer Holger Fabricius (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Kirstine f. Feyring; gift m. Mary F., f. i Fall River, Connecticut, USA, datter af chefingeniør Viggo E Bird og hustru Anita f. Parker.

Student (Sorø); forpagter af Lyng-bygaard 1939, ejer fra 1944; till. ejer af Gerdrup hovedgård ved Skælskør fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for forsk, kommercielle, filantropiske og faglige foreninger og selskaber.

Adresse: Lyngbygaard pr. Boelslunde.

FABRICIUS-BJERRE Frederik professor, dr. phil., R.; f. 9 1 1903 i Kbhvn.; søn af læge Ejner Fabricius-Bjerre (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Anna f. Østrup (død 1922); gift

1.  gang (1929) m. Maria F-B.. død 1938, datter af overretssagfører Axel E Lemming (død 1931. se Kraks Blå Bog 1931); 2. gang (1940) m. Gerda F-B., datter af kontorchef V Kanneworff (død 1931).

Student (Schneekloths skole) 1920; mag. scient. 1925; univ. guldmed. 1928; dr. phil. (torsionsfri flader) 1934; adjunkt ved Østre borgerdydskole 1927-40; undervisningsassist. i matematik ved Kbhvns universitet 1938; lektor smstds 1940; professor i geometri ved Danmarks tekniske højskole 1942.

Formand for Dansk Matematisk Forening 1951-54.

Har skrevet: Geometriske Afbildningsmetoder (1943); Lærebog i Geometri (1947-48) samt afhandlinger i fagtidsskrifter, særlig vedr. geometri i flerdimensionale rum.

Adresse: Peter Bangs V. 145, Kbhvn. F.

FABRICIUS-MØLLER Johannes fh. overkirurg, dr. med.; f. 11/1 1885 i Vejle; søn af læge J L Møller (død 1941) og hustru Anna Amalie f. Tolstrup (død 1927); gift (16/10 1923) m. læge Tofa F-C, f. 27/4 1894 i Tjæreby, død 1956. datter af proprietær C L Castenschiold (død 1927) og hustru f. Lind (død 1937).

Student (Vejle) 1903; stud. polyt. 1903-05; med. eks. 1911; derefter forsk, kandidatstillinger ved kbhvnske hospitaler; prosektor i normal anatomi ved universitetet 1913-15; assistent ved professor Rovsings klinik 1915-16, ved kommunehospitalets kirurgiske poliklinik 1917; prosektor i patologisk anatomi ved universitetet 1917-20; klinisk assistent og 2.    reservekirurg ved Bispebjerg hospital, afd. A 1920-22; 2. reservekirurg ved kommunehospitalet, afd. V 1922; dr. med. 1922; 1. reservekirurg ved Sundby hostpital 1922-27; læge ved arbejdsfor-sikringsrådet 1923-27 og ved Kbhvns brandvæsen 1927; overkirurg ved Århus amtssygehus 1927-55; specialistanerk. i kirurgi og kvindesygd. 1924; praktiserer som specialist i Århus fra 1927; studierejser (kirurgi); leder af Århus universitets normal-anatomiske institut 1933-36; lærer i sexualhygiejne ved Århus universitet fra 1934; sanitetschef ved Århus luftbeskyttelse 1939-44; medl. af Århus sundhedskommission 1937-44 og af svangerskabskommissionen af 1950;medl. af bestyrelsen for Jydsk Medicinsk Selskab 1932-35, Århus lægekredsforening 1932-38, Dansk kirurgisk Selskab 1934-39, ganespaltekliniken i Århus 1936-37 og mødrehjælpen for Århus, Skanderborg, Viborg og Randers amter 1939.

Har skrevet: Eksperimentelle Studier over hæmorrhagisk Diathese fremkaldt ved Røntgenstraaler (disputats, 1922); talrige vidensk. afhandlinger om kirurgiske og patologisk-anatomiske emner samt de poulærvidensk. bøger: Svangerskabsafbrydelse (1933), Kvindens Blødninger (1938), Kønslivet (1944), Sexuelle spørgsmål, svar og råd (1949), Samliv før ægteskabet (1949), En ærlig kønsmoral (1953). Har holdt talrige offentlige foredrag og endv. skrevet en lang række tidsskrift- og avisartikler og kronikker.

Adresse: Banegårdspl. 4. Århus.

FABRITIUS Albert administrator, dr. phil., R„ f. 17/5 1905 på Frdbg.; søn af fabrikant Albert H B Formann (død 1911) og Olga J H Fabritius; gift (24/6 1944) m. translatør Karen F., f. 14/6 1908 i Kbhvn., datter af trafikbestyrer Rudolph Haarløv (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Harriet f. Linde.

Realeks. 1922; uddannet ved vekselerer- og bankiervirksomhed 1922-28; selvstændig genealogisk virksomhed 1928-39; 'student (privat dimit.) 1933; mag. art. (historie) 1939; dr. phil. 1946; bibliotekar ved det kgl. bibliotek 1939-52; administrator for Det danske Sprog-og Litteraturselskab 1951; redaktør af Danmarks Adels Aarbog 1940 (eneredaktør 1951-56).

Medl. af bestyrelsen for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie fra 1939 (sekretær 1948-53, næstformand 1954) og for Bibliotekar-Sammenslutningen for de videnskabelige Biblioteker 1943-51 (sekretær 1946-48, formand 1948-51); medl. af bestyrelsen for Selskabet for Staden Københavns Historie og Topografi fra 1947 og for Dansk Magisterforening fra 1948 (formand fra 1952); medstifter af og formand for Magistrenes Arbejdsløshedskasse i Danmark 1955; medl. af forretningsudvalget for Akademikernes Samarbejdsudvalg fra 1953; medl. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1950; korresp. medl. af Genealogiska Samfundet i Finland 1942 og af Personhistoriska Samfundet, Stockholm, 1943; medl. af repræsentantskabet for Den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse fra 1939; direktør i samme 1948; arkivar i Selskabet Kjæden fra 1946; medl. af gouvernementet 1949.

Litterære arbejder: Familien Well-manns Stamtavle (1927) m. fl. stamtavler; H. M. Kong Christian X og hans Slægtninge (1937); Det kgl. Biblioteks Embedsmænd og Funktionærer 1653-1943 (1943); Besættelsestidens illegale Bøger (1945); Danmarks Riges Adel (disputats, 1946); Slægterne bag Titan (1957); (s. m. H Berner-Schilden Holsten): Baron Charles Joseph Selby's Descendens (1935), Lensbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtsbog I-II (1940 ff.); (s. m. Harald Hatt): Haand-bog i Slægtsforskning (1943); medredaktør af Den lille Portrætkunst (1949). Den danske Bibliotekarstand 1950 (1951). Dronning Anna Sophie (1951), Magister-Staten 1951 (1953) og Besættelsestidens illegale bøger og blade (1954); medudgiver af Perlestikkerbogen (1954); redaktør af fl. biografiske værker; artikler i forsk, tidsskrifter; medarbejder ved Dansk Biografisk Leksikon (Slægtsover-sigter) (1931-44) og ved Nordisk Leksikon for Bogvæsen.

Adresse: Frederiksholms Kanal 18 A,

Kbhvn. K.

FABRITIUS de TENGNAGEL Conrad fh. dommer, R.DM.; f. 11/3 1885 på Rugballegaard; søn af proprietær Harald Fabritius de Tengnagel (død 1920) og hustru Kirstine f. Laugesen (død 1890); gift (20/11 1914) m. Signe F. de T., f. 6/5 1890 i Ølgod, datter af sognepræst F E Bojsen Jensen (død 1946) og hustru forfatterinden Thyra Jensen (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949).

Student (Frederiksborg) 1903; cand. jur. 1909; by- og herredsfuldm. i Sax-kjøbing 1911; dommerfuldm. smstds 1919, i Kjerteminde 1927; dommer i Løgstør købstad og Aars-Slet herreder med Nibe købstad og Hornum herred 1932, i Ning herred med Hasle, Vester Lisbjerg, Framlev og Sabro herreder 1941-55.

Formand for Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige 1919-26, for fredningsnævnet i Århus amt 1949-57 og for landvæsenskommissionen for Århus amt 1949-55; medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1939-54.

Adresse: Århus.

FABRITIUS de TENGNAGEL Johannes M fh. dommer, R1.; f. 19 1 1887 på Rugballegaard: søn af proprietær Harald Fabritius de Tengnagel (død 1920) og

hustru Kirstine f. Laugesen (død 1890); gift (28/12 1915) m. Laura Ingeborg F. de T., f. 15/12 1893, død 1948, datter af sognepræst F E Bojsen Jensen (død 1946) og hustru forfatterinden Thyra Jensen (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949).

Student (Frederiksborg) 1905; cand. jur. 1910; byfogedfuldm. i Aalborg 1910; herredsfuldm. i Viborg 1911; byfogedfuldm. i Kalundborg 1914; dommerfuldm. smstds 1919; dommer i Nakskov m. v. 1934, i Helsingør m. v. 1945-57.

Medl. af bestyrelsen for Holbæk Amts Sparekasse 1922-34; formand for voldgiftsretten vedr. erhvervsvirksomheder i lejet ejendom i Frederiksborg amt 1945-51, for afvandingskommissionen for Frederiksborg amt 1947. for landvæsens-kommissionen for Frederiksborg amt 1949-57 samt for byudviklingsudvalgene for Hillerødegnen og Helsingøregnen 1956.

Adresse: Helsingør.

FAHRENHOLTZ W H direktør; f. 7/4 1898 i Kerteminde; søn af cand. pharm. P Fahrenholtz (død 1927) og hustru f. Tornøe (død 1940); gift (1/5 1936) m. Gudrun F„ f. 5/6 1904 i Kbhvn., datter af grosserer H R Emmeche og hustru.

Student (Odense) 1917; dimittent fra Niels Brocks handelsskole 1919; uddannet i firma Otto Madsen; disponent i firma Brødr. Justesen 1926-45; direktør og medl. af bestyrelsen for A/S Anton Petersen & Henius Eftf. fra 1945, for A/S A. P. & H. Investeringsselskab fra 1954 for Skandinavisk Malt Eksport A/S fra 1945 og for A/S Petersen & Wraae 1945-54.

Formand for bestyrelsen for A/S Th. Rich & Sønner 1937-45; medl. af bestyrelsen for A/S Drochemica 1946-55. for Foreningen af Producenter af Sukkersaft fra 1946, for Anton Petersen & Henius (East Africa) Company Ltd., Nairobi fra 1952, for A/S De Danske Maltfabrikker fra 1953, for A/S Cromna Sales Corp. fra 1953 og for Serbraco, Leo-poldville, Belg. Congo fra 1957; formand for Danske Exportørers Brancheforening fra 1956.

Adresse: »Humlegaarden«, Frugtparken 30, Gentofte.

FAKSTORP Th. direktør, R.; f. 29/5 1896 i Kbhvn.; søn af maltgører Ole Hansen (død 1941) og hustru Ane Marie f. Christensen (død 1901); gift (28/5 1920) m. Sigrid Nicoline F., f. 20/11 1896 i Odense, datter af tømrermester Carl Christian Arnesen og hustru Jensine Christine f. Nielsen.

Realeks. 1913; ansættelse på forsk, sagførerkontorer i provinsen og som sognerådssekr. 1913-21; fuldmægtig i Kbhvns alm. Boligselskab, A S Dominia og AS Artex 1921, kontorchef smstds 1936, adm. direktør 1946.

Medl. af styrelsen for de selvejende institutioner Frdbg. Boligselskab og Sygeplejerskernes Hus og af bestyrelsen for boligselskaberne Studiebyen og Jægervangen fra 1946; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Byggeriets Maskinstationer A'S 1953; medstifter af Otto Mønsteds Kollegium 1956.

Adresse: Dalgas Boulevard 68, Kbhvn. F.

FALBE-HANSEN Jørgen overlæge, dr. med.; f. 27/3 1903; søn af overrets-sagfarer Einar Falbe-Hansen (død 1932) og hustru Cathrine f. Junge; gift (23'5 1936) m. Asta F-H., datter af skibsfører Jens Christensen (død 1943) og hustru Vilhelmine f. Juncker (død 1937).

Student (Viborg) 1922; med. eks. 1929; kst. kommunelæge i Vaag (Færøerne) i 1930; prakt. læge i Havdrup 1930-31: reservelæge ved amtssygehuset i Brædstrup 1931-32; assistent ved kommunehospitalets øreafd. 1934-37; 1. reservelæge ved Finseninstitutets øreafd. 1937-39, ved kommunehospitalets øreafd. 1939-40; otolog ved Blegdams-hospitalet 1940-44; overlæge ved øreafd. smstds 1944-54; overlæge ved kommunehospitalets øreafd. fra 1954; dr. med. 1942; konsulent i strubekirurgi ved Radiumstationen og Finseninstitutet 1942, ørelæge ved Kbhvns kommunes skole for svagthørende 1944; studiereiser: Hamborg (1936), Ziirich og Wien (1937), USA (1946)'.

Sekretær i Dansk oto-laryngologisk Selskab 1939-41, næstformand 1941-43, formand 1943-45.

Har skrevet: Kliniske og experimen-telt histologiske Undersøgelser over Chi-ninets og Salicylsyrens Virkning paa Øret (disputats, 1942) samt tidsskriftartikler om forsk, otologiske emner, om kirurgisk behandling af strubekræft m. m.

Adresse: Vangehusv. 13, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: »Skovdigehuset«.

Ravnsnæs, Birkerød.

FALBE-HANSEN Viggo overretssagfører. R.DM., D.r.K.M.; f. 28/3 1875; søn af konferensråd V A Falbe-Hansen (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Veronique f. Hansen (død 1918); gift 1. gang (14/3 1907) m. Oline F-H., død 1940, datter af postholder Larsen; 2. gang (26/9 1942) m. godsejerinde Elisabeth Falbe-Hansen (død 1952, se Kraks Blå Bog 1951), datter af bankdirektør G Døcker (død 1912, se Kraks Blå Bog 1912) og hustru Ragna f. Ma-riboe (død 1928).

Student (privat dimit.) 1894; cand. jur. 1902; overretssagf. 1905.

Formand for bestyrelsen for A/S Falcks Redningskorps, Kbhvn., Århus, Aa'borg, Veile. A'S Dansk Aluminium Industri, A'S Nordisk Aluminium, A'S Harlang & Toksvig. Reklamebureau, A/S Emulsion, A/S Ota, De forenede Havre-og Rismøller, A/S Silokorn, Selskabet

Frilandsmuseets Venner, Etnografisk Samlings Venner og Amagermuseets Venner; næstformand for bestyrelsen for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner; medl. af bestyrelsen for A/S Rederi- & Handelsselskabet Montana, A/S Falcks Redningskorps, Odense og Næstved, A/S Simonsen & Weels Eftf., A/S Goodyear Tire & Rubber Co., Det gens. Forsikringsselskab Danmark, Det danske Kunstindustrimuseum. Kunstindustrimuseets Venner, Foreningen Fransk Kunst, Danmarks Naturfredningsforening, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Louises Stiftelse og Harlang & Toksvig Fondet.

Adresse: Holm. Kan. 18, Kbhvn. K.

FALCK J H civilingeniør, direktør, R.; f. 22/1 1881 i Kbhvn.; søn af overtoldinspektør A T Falck (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Marie f. Grau (død 1938); gift (24/4 1917) m. Elise F., f. 28/4, datter af fabrikant C M Hess (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Emma f. Brincker (død 1928).

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsg.) 1898; cand. polyt. 1905; ingeniør ved statsbanerne 1905, ingeniør-assist. 1911; baneing. 1915; udtrådt af tjenesten ved statsb. 1923; chef for C M Hess' Fabrikkers udsalg i Kbhvn. 1923;direktør i A/S C M Hess 1931-56 og i A/S I S Hess & Søn 1947-56.

Prisbelønnet besvarelse af Den tekniske Forenings prisopgave 1911 (jernbanernes sikringsvæsen); forfatter af en række vidensk. og populære artikler og afhandlinger vedr. jernbanevæsen og opvarmningsspørgsmål samt af nogen Kakkelovne og Komfurer samt andet almindeligt Bygningsstøbegods (1946); medarbejder ved Opfindelsernes Bog, Salmonsens Konversations Leksikon. Raunkjærs Konversationsleksikon samt Teknisk Leksikon III; tekn. sekretær i kommissionen ang. sikkerhedsforholdene ved statsbanerne 1914-16; medl. af statsbanernes signalreglementsudvalg 1922-27; medl. af bestyrelsen for C M Hess' Fabrikker, Veile, fra 1919 og for A/S J S Hess & Søn, Middelfart, fra 1931; formand for Foreningen for Leverandører af Bygningsstøbegods i Kbhvn. 1932-55 og for Kbhvnske Støbegodsforhandleres Handelsforening 1937-55, æresmedlem af begge disse foreninger 1955; medl. af det af Akademiet for de tekniske Videnskaber nedsatte boligopvarm-ningsudvalg; formand for Ryvangs Kvarterets Grundeierlag fra 1945 og for Teknologisk instituts varmetekniske afd.s forskningsfond fra 1951.

Adresse: Norgesmindev. 11, Hellerup.

FALCK William direktør, R1.. D.r.K.H.. D.r.K.M.n.p.; f. 9 9 1894 i Kbhvn.; søn af overdirektør Sophus Falck (død 1926. se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Thv-ra f. Hansen (død 1933): gift (12/2 1936) m. Mette F.. f. 8'6 i Ikast, datter af trikotagefabrikant Christen Sørensen (død 1900) og hustru Jensine f. Hampen-Nielsen (død 1935).

Uddannelse på Købmandsskolen og i Falcks Redningskorps; studieophold i Tyskland; assistent ved Falcks Redningskorps 1913, overassist. 1917; direktør for A/S Falcks Redningskorps, Odense 1919; adm. direktør for A/S Falcks Redningskorps, Kbhvn. 1934.

Medl. af præsidiet og kommitteret for De Danske Redningskorps Fællesforbund; medl. af bestyrelserne for A/S Falcks Redningskorps, Kbhvn., Odense, Aalborg, Århus, Vejle og Næstved.

Tildelt Grande Médaille d'honneur de la Federation de Sauvetage francaise.

Udenl. orden: I.S.I.2.

Adresse: Ørnegaard, Gentofte.

FALK HANSEN Aage redaktør, R.; f. 10/10 1895 i Esbjerg; søn af toldassistent Lars Hansen og hustru Laura f. Outzen; gift 1. gang (1/3 1922) m. Eddy F. H., f. 6/9 1893 i Nakskov, død 1943, datter af provst Ferdinand Munck (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Eliza f. Aagaard (død 1893); 2. gang (28 6 1945) m. Johanne F. H., f. 12/11 1901 i Ringkøbing, datter af købmand Peder Pedersen og hustru Antonie f. Petersen (død 1930).

Student (Esbjerg) 1913; cand. theol. 1920-; sekretær i KFUM's centralforening i Kbhvn. 1920-25; førstesekr. smstds 1925-30; leder af det sociale arbejde i KFUM's centralforening 1927-48; sekretær for Dansk Bibelskole 1930-36; kirkelig redaktør ved Berlingske Tidende; redaktør af Lægmandsbladet; leder af Falk Hansens sociale Arbejde fra 1948. Formand for centralforeningen af KFUM 1943-45 og i 1956; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Kirkefond, af bestyrelsen for Det danske Bibelselskab, af udvalget til fremme af bibelkundskab, af bestyrelsen for Diakonissestiftelsen og af Europabevægelsens danske råd.

Har skrevet: Borgen (1928); Omkring Jesu Opstandelse (1932); Fra de arbejdsløses Verden (i »Dansk Kirkeliv«, 1934); Det vanskelige Liv (1935); Ti Aar blandt Arbejdsløse(1937); BrogedeBlade (1939); Den indre Front (1941); udg.: Dansk Daad (1942, s. m. professor Hal Koch); Den danske Kirke og vor Slægt (1943); Raske Rids (1946); Krisetider i et Menneskeliv (1949); Avismanden (1950 (optaget som film), svensk udg. 1951, norsk og finsk udg. 1952, tysk og hollandsk udg. 1953, fransk udg. 1955); Vorherres Vagabonder (1951); Min Tro (1952); Der er et liv efter Døden (1953); Saa rigt kan Livet leves (1954); Midtvejs i Livet (1955).

Adresse: Bellevuekrogen 14, Klampenborg.

FALK-JENSEN Arild fh. kontorchef, R. DM.; f. 26 10 1886 på Frdbg.; søn af højesteretssagfører, landstingsmand P G C Jensen (død 1911, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Anna Cathrine f. Eggertsen (død 1916); gift 1. gang (6/11 1917) m. Marie F-J.. f. 18/7 1896 i Randers, død 1923; 2. gang (11 9 1924) m. Karen F-J., f. 5/2 1902 i Randers, døtre af lektor, cand. theol. Henning Hage-rup (død 1941) og hustru Petrea f. Rasmussen (død 1941).

Student (Metropolitanskolen) 1905; cand. jur. 1911; assistent i finansministeriets 1. revisionsdepartement 1912; sekretær 1919; fuldmægtig 1924; i finansministeriets 1. hovedrevisorat 1927; ekspeditionssekr. 1931; chef for 3. hovedrevisorats 3. kontor 1937-51; till. assistent hos justitsministeriets kasseinspektør 1912-18 og fg. fuldmægtig i justitsministeriets udførselskontor 1915-17; medredaktør af Kgl. dansk Hof- og Statskalender fra 1950, redaktør fra 1957; revisor i ordenskapitlet.

Medl. af udvalgene vedr. politimestrenes og dommernes kasse- og regnskabsvæsen samt af udvalget vedr. politikassernes forhold m. m.; medl. af bestyrelsen for Grosserer Jens Holst's Livrentefond for ugifte Piger 1939, af repræsentantskabet i Foreningen til understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte 1943 og af bestyrelsen for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie fra 1949; bestyrer af Birkedommer Aage Gads og Hustru Helen, f. Westenholz' Legat og af Justitsraadinde Minna Købkes Legat 1947.

Medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon 1931-44.

Har udg.: Stamtavle over Købmand W E B Jensen og Hustrus Efterkommere (1911, ny udg. 1940); Juridisk Stat (1928); Studenterne MCMV (1930); Juridisk og Statsvidenskabelig Stat (1935, 1940, 1946 og 1952); Fortegnelse over Amts-, Dommer- og Politifuldmægtige i Danmark (1936); over Politifuldmægtige (1938, 1952 og 1954) og over Dommerfuldmægtige (1940, 1943, 1947, 1949, 1951, 1953, 1955 og 1957); Candidati og Examinati juris 1736-1936, Candidati politices 1852-1936 og Candidati actuarii 1922-1936. bind MI (s. m. H Hjorth-Nielsen, 1954-57).

Adresse: Dalgas Boulevard 53,

Kbhvn. F.

FALKENFLETH Gregers overlæge; f. 7/7 1903 i Kbhvn.; søn af redaktør Haagen Falkenfleth (se denne); gift (19/7 1930) m. Karen F., f. 10.9 1905 i Kbhvn., datter af højesteretssagfører Johannes Stein (død 1944. se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Ellen f. Malling (død 1944).

Student (Ordrup) 1921; med. eks. 1930; studierejse til Wien s. å.; reservelæge ved Kysthospitalet ved Juelsminde 1932-35 og ved Århus kommunehospitals tu-berkuloseafd. og -station 1936-39; 2. reservelæge ved Øresundshospitalet. Kbhvn. i 1939 og 1940-42; 1. reservelæge smstds 1942-44; kst. overlæge ved Randers centralsygehus' tuberkuloseafd. og tuberkulosestationerne i Randers amt 1944; overlæge ved Skørping sanatorium 1945; overlæge ved Randers centralsygehus' tuberkuloseafd. og tuberkulosestationerne i Randers Amt s. å.

Medl. af bestyrelsen for Sparekassedirektør Mønsteds Legat (til hjælp for tuberkuløse og kronisk syge) fra 1948; næstformand i Lægekredsforeningen for Randers og Omegn 1951, formand fra 1956.

Adresse: Bjellerup Allé 32, Dronningborg, Randers.

FALKENFLETH Hangen redaktør, RDM. p.p.; f. 4/2 1875 i Kbhvn.; søn af fabrikinspektør Oluf Hansen og hustru f. Hansen; gift (3/9 1902) m. Karen Marie F., f. 12/2 1877 i Kbhvn., datter af møller Emil Knudsen og hustru Magdalene f. Hansen.

Kontorist 1890-95; journalist ved Dagbladet Tiden 1896 til dets ophør 1898; Medarbejder ved Dagens Nyheder (Nationaltidende 1898-1954.

Medl. af statsministeriets komité til modtagelse af ententens besættelsestropper i Sønderjylland 1921; medl. af Journalistforbundets repræsentantskab 1932-34, af bestyrelsen for foreningen af kbhvnske Dagblades Teatermedarbejdere (foreningens æresmedlem 1954), for Olaf Poulsen Fonden, for Den kgl. Ballets private Pensionsfond og for Invalide- og Hjælpefonden for Artister.

Udenl. ordener: B.K.5.; B.L.H.5.; C.H.L.5.; E.r.K.2!.; Fi.H.R.31.; F.O.I.P.: F.Æ.L.5.; I.Kr.5.; Po.P.R.5.; Po.r.K.3.; Tun.N.1.4. Adresse: Julius Thomsens G. 14, Kbhvn. V.

FALKENSTJERNE Bent gesandt, K'.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 31/8 1884 i Kbhvn.; søn af folketingsmand, højskoleforstander, sognepræst F F Falkenstjerne (død 1896) og hustru Henriette f. Fritz (død 1927): gift (21/3 1937) m. Lilian F„ f. 16/1 1896, datter af forfatter Nils Collett Vogt (død 1937) og hustru Siri f. Thyse-lius (død 1936).

Student (Schneekloths skole) 1902; cand. jur. 1909; sagførerfuldm. og ansat i udenrigsministeriet s. å.; konsulats- og gesandtskabstjeneste i Paris 1911-12; kst. fuldmægtig i udenrigsmin. 1912; ekspeditionssekr. 1913; vicekonsul 1914; fg. konsul i Chicago 1915; konsul 1917, tjenstg. smstds; chargé d'affaires a. i. i Island 1920; fg. generalkonsul i Danzig 1921; legationsråd ved gesandtskabet i Stockholm 1922-24, i Berlin 1924-27; chef for udenrigsministeriets politiskhandelspolitiske afd.'s 1. kontor 1927; chef for den politisk-juridiske afd.'s 1. kontor 1928; chef for administrations-kontoret 1930; chef for politisk-juridisk

afd. 1934; gesandt i Bruxelles og Luxembourg 1940; fg. afdelingschef i udenrigsministeriet 1941; atter gesandt i Bruxelles og Luxembourg 1946-54.

Delegeret ved forhandlingerne i Berlin i 1939 om ikke-angrebspagten med Tyskland, ved det interallierede erstatnings-bureau, Bruxelles 1946-51, ved forfatter-retskonferencen i Bruxelles 1948 og ved den internationale konference i Bruxelles ang. finansiering af det internationale toldtarifbureau 1949.

Udenl.ordener:B.K.l.; B.L.3.; C.H.L.2.; Co.B.2.; Fi.H.R.21.; F.Æ.L.3.; Gr.Fr.3.: I.F.2*.; L.E.I.; Le.S.2.; Lu.Br.M.; N.A.I.: N.St.0.21.; Po.P.R.2.; Rum.Kr.2.; S.N.21.; S.V.28.

Adresse: Villa St-Priest, Blvd. Montfleury, Cannes, A.M., France.

FALKING Aage generalmajor, fh. generalfelttøimester, K'.DM.,HTH.p.p; f. 9 6 1883 i Århus; søn af hotelejer Hans Peter Falking (død 1904) og hustru Kirsten f. Jensen (død 1928); gift (6/6 1913) m. Tora Alberta F., f. 13/11 i Auning, datter af stationsforstander, løjtnant S Chr. Ibsen, Randers (død 1932) og hustru Jenny Margrethe f. Ødum (død 1890).

Student (Bokkenheusers kursus) 1901; premierløjtn. af artilleriet 1904; til tjeneste i hærens tekniske korps fra 1910: kaptajn 1918; underdir. i hærens tekniske korps og chef for hærens tøjhus 1924; oberstløjtn. og direktør i hærens tekniske korps 1930; chef for hærens våbenarsenal 1932; chef for generaltøj-mesterkvarteret (felttøjmesterkvarteret) 1936; oberst 1936; felttøjmester 1937: generalmajor, generalfelttøjmester og chef for hærens tekniske korps 1941: afsked 1951.

Kontrolofficer i USA 1916-18: medl. af kommissionen hærens motorkøretøjtilsyn 1920 og af skytskommissionen 1923; medl. af (senere formand for) hærens tekniske korps' kassekommission 1926-30; formand for det i 1947 af krigsministeriet og marineministeriet nedsatte udvalg vedr. samarbejdet mellem civilindustrien og værnene. Medl. af patentkommissionen fra 1933. Modtaget Det Krigsvidenskabelige Selskabs prisbelønning for besvarelse af selskabets prisopgave nr. 8, 1912-13. Udenl. ordener: Fi.Fr.l.; Fi.H.R.31. Adresse: Ø-Farimagsg. 30, Kbhvn. 0. Sommerbolig: »Skovnæs«, Hornbæk.

FALSTER Otto kontorchef, R.; f. 19/6 1881 i Skjerne; søn af parcellist Chr. Nielsen (død 1887) og hustru Caroline f. Petersen (død 1932); gift (1/8 1911) m. Ellen F., f. 6/4 1878 i Kbhvn., død 1956. datter af landmand Chr. Ahlmann (død 1922) og hustru Anna f. Steiner (død 1930).

Student (Nykjøbing F.) 1899; cand. jur. 1907; sagførerfuldm. 1907-11; assistent u. Kbhvns magistrat 1911; overretssag-farerbestall. 1911; fuldmægtig 1917; kontorchef i direktoratet for Kbhvns hospitalsvæsen 1917-46.

Formand for Komitéen for ubemidlede Husmødres Rekonvalescens; sekretær for Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse og for Welanderhiemmene; medl. af forretningsudvalget for komitéen til oprettelse af en permanent udstilling for hygiejne, sekretær til 1947, kasserer 1944-49; medl. af bestyrelsen for centralbiblioteket for tuberkulosepatienter 1942-46.

Adresse: Borgm. Jensens Allé 22,

Kbhvn. Ø.

FANG Arthur direktør, E.; f. 14/7 1882 i Roskilde; søn af købmand, bryggeriejer F R Frederiksen (død 1897) og hustru Tekla f. Langreuter (død 1937); gift m. Magna F., f. Jensen, f. 2/9 1905 i Kornerup.

Student 1901; journalistisk virksomhed; bestyrer af Roskilde Bryggeri 1914-19; bryggeriejer 1919.

Formand for Historisk Samfund for Kbhvns Amt og for naturfrednings-komitéen for Roskilde og omegn; medl. af bestyrelsen for Roskilde bibliotek (formand 1922-45) og for Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring m. m.

Har skrevet: Den gamle Købmands-gaard (1935); Set. Jørgensbjerg (1937); Fra Isefjord til Køge Bugt (1940); Roskilde I (1945); Roskilde adelige Jomfrukloster (s. m. Ingeborg Buhl, 1949); nogle festskrifter m. m.; har udg.: Mindebog for Arkitekturmaleren J Kornerup (1925) og Karoline Graves' En Almuekvindes Liv (1927).

Adresse: Havnev. 25, Roskilde.

FANGER J H civilingeniør, R.; f. 11/1 1889 på Hovgaarden ved Stege; søn af gårdejer L P Jensen (død 1934) og hustru Anna f. Andreasen (død 1948); gift (7/11 1917) m. tandlæge Anna Elisabeth F., datter af dyrlæge P. Friis Nielsen (død 1926) og hustru Jonna f. Conradt Eberlin (død 1921).

Cand. polyt. 1914; ingeniør ved vandbygningsvæsenet ved Hvide Sande 1914-15, ved Hedeselskabet 1915 og ved Jydsk Telefonselskab 1916-51, afdelings-ing. 1930-51; rådmand for Århus magistrats 5. afd. 1950-54.

Medl. af bestyrelsen for Aarhus konservative Vælgerforening 1925-54; medl. af Århus byråd 1929-54; formand for bestyrelsen for A/S Aarhus Emballagefabrik fra 1930; medl. af bestyrelsen for Andelsselskabet Gudenaacentralen fra 1932, for Danske El-Værkers Forening 1947-54, for A/S Danske Gasværkers Tjære-Kompagni fra 1938, for A/S Aarhus Theater 1937-54 og for A/S Aarhus Hallen 1937-54; formand for bestyrelsen for Interessentselskabet Midtkraft fra 1950.

Adresse: Strandparken 18, Århus.

Sommerbolig: Ahornv. 17, Risskov.

FANGER Svend Aage direktør, civilingeniør; f. 5/9 1897 i Keldby sogn, Møen; søn af gårdejer L P Jensen (død 1934) og hustru Anna f. Andreasen (død 1948); gift (15/8 1924) m. Karen Rita F., f. 16/9 1898 i Keldby, datter af gårdejer Rasmus Hansen Nøhr (død 1932) og hustru Annette f. Nielsen (død 1950).

Student (privat dimit.) 1919; cand. polyt. 1924; ingeniør ved entreprenørfirma i Kbhvn. 1924, ved Århus Havn 1926; direktør for A/S Aarhus Emballagefabrik fra 1928 og for A/S Sostrup Gods fra 1947.

Formand for bestyrelsen for A/S Hans Mogensen, Viby J. fra 1940, for bestyrelsen for A/S A P Hansens Stavfabrik, Vejle fra 1948, for bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening, afd. for Århus og omegn 1947-51 og for Aarhus Industriforening fra 1954; medl. af repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening 1947-51, af repræsentantskabet for A/S Købmands- & Haandvær-kerbanken i Aarhus fra 1950, af Folketinget (Det kons. Folkeparti) 1953 og af Århus havneråd fra 1954.

Adresse: Skovbrynet 40, Århus.

FASTING Laurits Valdemar fh. hovedbogholder, R.DM.; f. 14/9 1873 i Nakskov; søn af bankdirektør, overretssagfører C D Fasting (død 1894) og hustru Elise f. Fasting (død 1938); gift (6/4 1904) m. Inger f. Møller (ægteskabet opløst).

Alm. forberedelseseks. (Nakskov) 1890; assistent i Lollands Spare- og Laanebank 1890, i Kbhvns Handelsbank 1893, i Nationalbanken 1896; bogholder ved Nationalbankens filial i Kolding 1901, ved Nationalbankens filial i Nykøbing F. 1911; kontrabogholder ved Nationalbanken i Kbhvn. (fra 1936 Danmarks Nationalbank) 1919, hovedbogholder 1928-40.

Formand for Den konservative Vælgerforening i Nykøbing F. 1915-19, for Børneasylet i Nykøbing F. 1917-19; medl. af menighedsrådet for Skt. Markus kirke 1923-32; medl. af bestyrelsen for Foreningen for National Kunst 1935-50, kasserer 1937-44.

Adresse: Marielystv. 1, Kbhvn. F.

FASTING-HANSEN Carl Rudolph generallæge, R.DM.; f. 1/10 1893 i Ribe; søn af provst Simon Hansen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Anna f. Fasting (død 1938); gift (27 5 1927) m. Engelke F-H., f. 4/12 1905 i Brej-ninge, datter af sygehuslæge Knud Poulsen. Korsør (død 1920) og hustru Harriet f. Weyse Holm.

Student (Ribe) 1911; med. eks. 1920; kandidat ved amtssygehuset og købstad sygehuset i Randers 1920-22; reservelæge ved Øresundshospitalet i Helsingør 1922-23; 1. reservelæge ved Randers købstads sygehus 1924-29; reservekirurg ved Skt. Josephs hospital, Kbhvn. 1930-34; studierejser (kirurgi) til Paris 1925 og 1926; specialistanerk. i kirurgi 1932; prakt. i Kbhvn. fra 1929; reservelæge i hæren (livgarden) 1930-32; overlæge af forstærkningen 1932; overlæge i hæren (ingeniørregimentet) 1935; generallæge og chef for hærens lægekorps 1949; chef for forsvarets lægekorps 1951.

Medl. af bestyrelsen for Lægernes Enkekasse fra 1933 (næstformand), af bestyrelsen for Fribolig for Lægeenker fra 1936, af bestyrelsen for Understøttelsesforeningen for trængende Lægeenker og forældreløse Børn fra 1949, af bestyrelsen for Røde Kors' Kbhvns afd. 1934-38 og forsvarsministeriets delegerede i hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors fra 1949; medl. af Dansk Røde Kors Koreaudvalg (hospitalsskibet Jutlandia) 1950; medl. af bestyrelsen for Nordisk militær medicinsk Forening fra 1948, præsident for foreningen fra 1954, af Civilforsvars-Forbundets landsstyrelse fra 1949, af Comité international de Medecine et de pharmacie Mi-litaires 1949. af kommissionen til undersøgelse af uddannelsestidens rationelle udnyttelse 1949, af forsvarsministeriets personelklassificeringsudvalg 1956, af sundhedsstyrelsens lazaretudvalg 1950 og af det af indenrigsministeriet nedsatte sygehusberedskabsråd 1952; æresmedlem af The Association of Military Surgeons af The US 1952 og modtog associationens hæderskors s. å.

Har skrevet artikler i fagpressen om lægelige og militærtaktiske emner.

Adresse: Christian II's Allé 4.

Kbhvn. S.

Sommerbolig: Tibirke pr. Tisvildeleje.

FATUM Poul tegneinspektør; f. 4/5 1908 i Kbhvn.; søn af bogholder J W Petersen (død 1948) og hustru Martha f. Fatum (død 1952); gift (11/5 1940) m. Henni F., f. 12/1 1920, datter af kgl. fuldmægtig Paul Høgild (død 1951) og hustru Ebba f. Ancker.

Realeks.; lærereks.; studentereks. samt uddannelse på statens tegnelærerkursus; ansat ved Kbhvns skolevæsen fra 1930, tegneinsp. 1948; har till. undervist på Fagskolen for Boghåndværk 1933-38, på statens tegnelærerkursus 1938-41 og fra 1947 og på de kommunale aftenskoler 1941-45; faglig medarbejder ved Kommunelærerforeningens Blad 1936-41, ved Vor Ungdom 1941-52, ved Leksikon for Opdragere og ved Hjemmenes Skole-Leksikon; medarbejder ved forsvarets civile tjenestetids-undervisning fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Tegnelærerforening 1936-46, formand 1938-46; medl. af bestyrelsen for Danmarks Tegnelærerforening 1938-46; leder af Ro-foreningen Kvik's ungdomsafd. 1943--53, foreningens formand 1945-49; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Forening for Rosport 1949-52; formand for Landsudvalget for Ungdomsroning 1949-52.

Tildelt Internationale »Red Barnet« 's æresmedalje 1955.

Adresse: Søren Norbys Allé 5,

Kbhvn. S.

FAURBYE Arild overlæge, dr. med.; f. 11/2 1907 i Nørre Bindslev pr. Sindal; søn af læge C J Faurbye (død 1939) og hustru Kirstine f. Due (død 1950); gift (16/1 1935) m. Gerda F., f. 23/3 1901 i Faaborg, datter af købmand Ludvig Bernhard Rasmussen (død 1928) og hustru Marie Dorthea f. Bergh (død 1946).

Student (Odense katedralskole) 1925; med. eks. 1932; almen- og specialuddannelse på hospitaler i provinsen og Kbhvn. samt hos overlægen i Psykiatri ved Kbhvns politi 1932-51; studieophold på Dikemark sykehus, Norge, hos Psykiateren R Gjessing i 1937; specialist i psykiatri 1939; dr. med. 1942; overlæge ved Skt. Hans hospital, afd. D 1951. Kongres- og studierejse til USA og Canada 1956.

Medl. af bestyrelsen for Dansk psykiatrisk Selskab 1945-50 (sekretær og kasserer 1945-47, næstformand 1948-50); medl. af repræsentantskabet for Landsforeningen for Mentalhygiejne; medl. af bestyrelsen for Foreningen »Broen«.

Har skrevet: Blodets Reaktion ved Epilepsi (disputats, 1942); Psykiatrisk Sygepleje (lærebog for sygeplejersker) (1956, 2. udg. og svensk udg. 1957): tidsskriftafhandlinger om neurologiske og psykiatriske emner, især om legemlige forhold ved sindssygdomme samt det psykiatriske afsnit i Lærebog for Sygeplejeelever.

Adresse: Skt. Hans hospital, Roskilde.

FAURHOLT Carl professor, dr. phil., K. DM.p.p.; f. 1/2 1890 i Terndrup; søn af højesteretsdommer O P C Faurholt (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Marie Kirstine, f. Mayntzhusen (død 1899); gift (3/4 1923) m. Estrid F., f. 17 10 1900 i Fredericia, datter af generallæge J P Skot-Hansen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Helga f. Jensen (død 1950).

Cand. pharm. 1910; assistent ved Steins Laboratorium 1910-11; kemiker ved fabriksvirksomhed 1911-14; assistent ved veterinær- og landbohøjskolens kemiske laboratorium 1914-26; exam. polyt. 1916; student 1917; Videnskabernes Selskabs guldmed. for besvarelsen af en prisopgave 1921; dr. phil. (Studier over Kuldioxyd og Kulsyre og over Karbaminater og Karbonater) 1924; professor i kemi ved Danmarks farmaceutiske højskole 1926, direktør for samme 1930-42, rektor for samme 1942.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943 og af Videnskabernes Selskab 1953; tildelt Danmarks farmaceutiske Selskabs guldmed. 1942; æresdoktor ved Kungl. Farmaceutiska Institutet, Stockholm 1956.

Udenl. ordener: I.F.2.; N.St.0.31.; S.N.2!.

Adresse: Sundvænget 3, Hellerup.

FAURHOLT Johs. direktør i Bikuben, R. DM.p.p.; f. 9/6 1896 i Viborg; søn af højesteretsdommer 0 P C Faurholt (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Marie Kirstine f. Mayntzhusen (død 1899); gift (23/6 1933) m. Elisabeth F., f. 28/1 1904 i Slagelse, datter af stads-Ingeniør Th. Kerstens (død 1940) og hustru Emilie f. Madsen (død 1945).

Student (Metropolitanskolen) 1914. cand. jur. 1920; fg. sekretær i justitsministeriet s. å., sekretær 1923, fuldmægtig 1932, ekspeditionssekr. 1933; dommer i Kbhvns byret s. å.; direktør i Bikuben 1936.

Sekretær i overformynderiet 1920-34; sekretær ved den skandinaviske fami-lieretskommission 1922-33; medl. af bestyrelsen for Juridisk Forening 1923, Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse 1936 (kasserer 1939), kunstnerpensionsforeningen Fremtiden 1936 (formand 1938), Sparekassernes Hjælpefond 1939, Selskabet af 7. Sept. 1898 til Støtte for faderløs Ungdom 1941, Stipendieforeningen Studenternes Venner 1941 (formand for arbejdsudvalget 1951), A/S Dansk Sparemærke Kasse 1947-49 og A/S Sparevirke 1949 (formand 1953).

Har udg: kommenterede udgaver af Ægteskabslovene, Myndighedsloven og Adoptionsloven; Oversigter over Domme i kriminelle Sager.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.31.; I.F.3.; S.N.3.; S.V.2!.

Adresse: Østerbrog. 120, Kbhvn. Ø.

FAURSCHOU Aage overretssagfører, R. DM.; f. 6/10 1883 i Århus; søn af statsbaneassistent J H B Faurschou (død 1928) og hustru Louise f. Hjuler (død 1936); gift (18/8 1911 m. Mahtilda F., f. 11/4 i Kbhvn., datter af grosserer Joseph Levin (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Marie Louise f. Elliot (død 1951).

Student (Borgerdydskolen 0.) 1902; cand. jur. 1907; juridisk manuduktør 1906-11; overretssagf. i Kbhvn. 1910; direktør i Kreditforeningen af Kommuner i Danmark fra 1933, adm. direktør fra 1937.

Medl. af bestyrelsen for Juridisk Forening 1915-24 og for Sagførerforeningen af 1924 1936-39; medl. af bestyrelsen for A/S Joseph Levin & Co. og for Grosserer Joseph Levin og Hustrus Mindelegat; formand for bestyrelsesrå-det i Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark og for sammes forretningsudvalg, till. medl. af selskabets repræsentantskab; medl. af bestyrelsen for AS J Saabye & O Lerche og for A/S Kastrup Maskinfabrik, medl. af repræsentantskabet for Privatbanken i Kbhvn.

Medl. af bestyrelsen for Frøken Josephine Schneiders Børnehjem 1935-46.

Adresse: Esplanaden 5, Kbhvn. K.

FEDERSPIEL Birgitte skuespillerinde; f. 6/9 1925 i Kbhvn.; datter af skuespiller Ejner Federspiel og hustru redaktør Gunver F. f. Fønss; gift 1. gang (14/2 1949) m. skuespiller Henning Ahrensborg, f. 31.1 1925 i Kbhvn.. død 1951; 2. gang (1953) m. skuespiller Freddy Koch, f. 21/3 1916 i Kbhvn., søn af grosserer Karl Koch (død 1943) og hustru Oda f. Merrild (død 1938).

På Frdbg. Teaters elevskole 1943-45; skuespillerinde ved Odense Teater 1945 -47, ved Folketeatret fra 1947.

Hovedroller: Viola i Helligtrekongersaften; Portia i Købmanden i Venedig; Constance Leth i Egelykke; Skønheden i De fire Oberster og Kærligheden; Laura Reynolds i Te og Sympati; Irene Elliott i Hustruleg; Delia Moon i Man-dagseventyr; filmroller: Inger i Ordet (filmmedarbejdernes pris 1955); Ester i En Kvinde er overflødig.

Adresse: Stengårds Allé 167, Søborg.

FEDERSPIEL Per T fh. minister, landsretssagfører, K.p.p.; f. 9/4 1905 i Berlin; søn af dr. jur. Holger Federspiel (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Asta f. Nutzhorn (død 1951); gift (23'6 1934) m. Elin F., f. 8/12 1907 i Kbhvn., datter af fh. rektor Otto Zahle (se denne).

Elev på Harrow School, England 1919-24; cand. jur. 1931; Dagens Nyheders korrespondent i London 1931-32; medarbejder ved den danske delegation u. processen i Haag om Østgrønland 1932-33; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1933; Iandsretssagf. 1937; medhjælper hos statsadvokaterne i ekstraordinære sager 1945; minister for særlige anliggender i ministeriet Knud Kristensen 1945-47; delegeret ved de Forenede Nationers forsamling 1946-49 og ved Europarådets rådg. forsamling fra 1950. formand for dennes økonomiske udvalg 1953.

Medl. af folketinget (Venstre, Sorø amt) 1947-50, af landstinget 1951-53, igen medl. af folketinget 1957 og af det udenrigspolitiske nævn s. å.; Danmarks repræsentant i De Forenede Nationers Palæstina-kommission 1947-48; medl. af det svensk-nederlandske forligsnævn 1951.

Formand i bestyrelsen for L Levison jun., A/S., for Danmarks Ægexport A/S, for Dunlop Rubber Co. A/S, for Kul og Koks Selskabet K.O.K.S. A/S af 1954, for »Prima« Kulimport og Skibsfart A/S af 1954, for Beecham-Denmark A/S og for Carl Strakosch A'S Teaterforlag; medl. af bestyrelsen for Ole Haslunds Hus, AS, AS Det gamle Banegaards-terræn I-XI, for Ejendoms- og Finans-aktieselskabet af 1929 m. m.; medl. af bestyrelsen for Studentersamfundets Retshjælp til 1952, for Papirhandler Adolf Levison og Hustrus Legat, for Ole Haslunds Kunstnerfond, for Det udenrigspolitiske Selskab og af forretningsudvalget for Dansk-Engelsk Selskab; formand for Frihedsfonden 1945-46, og for Dansk-Østrigsk Selskab 1950-55; næstformand i Foreningen til Hjælp for grønlandske Børn; næstformand i forvaltningskommissionen af 1946 til 1947; formand for Nordisk Teaterforlæggerforening 1954; juridisk rådgiver for den britiske ambassade.

Udenl. ordener: A.M.F.; Stb.B.E.3.

Adresse: Frennehus, Hørsholm.

FEIGENBERG Meir teaterdirektør; f. 141 1923 i Berlin; søn af Leo Feigenberg og hustru Emma f. Rabinowitz (død 1955); gift (23/6 1953) m. Pia F., f. 20/3 1922 i Kbhvn., datter af skuespiller Hakon Ahnfelt-Rønne (død 1927) og hustru Margaretha f. Schnitler.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1941; filosofikum 1942; studeret teaterhistorie hos professor Agne Beijer ved Stockholms hogskola 1943-45; iscenesættelser for Studenterscenen 1941-43 og 1945-47; knyttet til Alléscenen 1945-47; direktør for Riddersalen 1947-50, for Frdbg. Teater 1950-52.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Studenterscene 1941-45.

Iscenesættelser: Hjalmar Bergman: Herr Sleeman kommer (1945), Olle Hedberg: Rabies (1946), Jean-Paul Sartre; I Anstændighedens Navn (1947).

Har udg: MXAT. Moskva Kunstnerteater (1946).

Adresse: Stockhoimsg. 35, Kbhvn. Ø.

FEILBERG Carl Gunnar professor, dr. phil.; f. 22/10 1894 i Kbhvn.; søn af skolebestyrer H F Feilberg (død 1940) og hustru Anny f. Olsen (død 1934); gift (5/8 1924) m. Martha F.. f. 24/11 1898 i S-Omme, datter af sognepræst Peter Christian Georg la Cour Siegum-feldt (død 1933) og hustru Inge Kathrine f. Hoff (død 1952).

Student (Østersøgades gymn.) 1912; cand. theol. 1919; accessit for universitetets historiske prisopgave 1920; mag. scient. (geografi) 1933; dr. phil. 1944; højskolelærer i Askov 1920-21 og ved Grundtvigs højskole, Lyngby 1922-28; medhjælper ved nationalmuseets etnografiske samling 1929, inspektør II 1936, inspektør I 1948; professor i kulturgeografi ved Kbhvns universitet 1949; studier ved la Sorbonne og rejser i Frankrig 1922; studieophold i Belgien 1931; rejse til Iran for nationalmuseet 1935; gentagne studieophold i England fra 1948; forskningsrejse, Nigeria 1955-56.

Medl. af bestyrelsen for Knud Rasmussen Fondet 1951; medl. af rådet for The Scandinavian Society for Eeo-nomic and Social History and Histori-cal Geography.

Litterære arbejder: afhandlingerne »Et Hovedværk om Ploven og nogle dertil knyttede Bemærkninger« og »Bidrag til de afrikanske Agerbrugsredskabers Kulturhistorie« i Geografisk Tidsskrift 1931 og 1934; La Tente Noire (disputats, 1944); Afrika, en Verdensdel lukker sig op (1945); Les Papis tribu persane de nomades montagnards du syd-ouest de I'Iran (1952); talrige populære artikler og artikler i konversationsleksika.

Adresse: Geelskovv. 37, Virum.

FEILBERG Johanne læge; f. 11/5 1878 i Tarm; datter af justitsråd Julius Feilberg (død 1910) og hustru Ritta f. Voss (død 1910); ugift.

Student (Odense) 1897: med. eks. 1905; kandidattjeneste 1905-10; prakt. specialist i hud- og kønssygdomme fra 1910; underassist. ved universitetets institut for alm. pathologi 1911-12; assistent ved kommunehospitalets IV afd. 1911-14; kommunelæge for kvinder med veneriske sygdomme på Frdbg. 1910-16; kommunal visiterende læge i Kbhvn. 1915-45; talrige studierejser til Berlin. Stockholm, Paris, Marseille, Tunis, New York, Cairo o. fl. st.

Medl. af bestyrelsen for Tagea Brandts Rejselegat fra 1922: korresp. medl. af La Société frangaise de der-matologie et de syphiligraphie 1910. af La Société de Médicine de Paris 1921 og af La Société francaise de prophylaxie sanitaire et morale 1921; diplom for »Services rendus å la Fran-ce« fra Le Comité britannique de la Croix Rouge Frangaise 1921.

Har for Dansk Kvindesamfund udgivet en populær fremstilling af de veneriske sygdomme; til en amerikansk kongres en afhandling om dansk lovgivning i forhold til de veneriske sygdomme, endv. afhandlinger i inden- og udenlandske fagblade.

Adresse: Valkendorfsg. 20, Kbhvn. K.

FEILBERG JØRGENSEN A rektor; f. 26/1 1907 i Skærbæk; søn af frimenigheds-præst J L Jørgensen (død 1946) og hustru Pouline f. Hørluck (død 1955); gift (21/1 1934) m. talepædagog, cand. mag. Vibeke F. J., f. 24 1 1909 i Kbhvn., datter af lektor J O Holbech (død 1937) og hustru Ellen f. Jensen.

Student (Tønder) 1925; cand. mag. (historie og dansk) 1933; studieophold i Tyskland 1934, 1935 og 1946; accessit v. Kbhvns univ. 1936 for afhandling om de tyske bondekrige; lærer ved Akademisk kursus 1933-38, ved Gentofte statsskole 1938-46, fra 1942 som adjunkt; lektor ved Frederiksborg statsskole 1946-54; till. lærer ved hærens officersskole 1933-46, ved Danmarks lærerhøjskole 1934-51 og ved flyvevåbnets officersskole 1951-54; rektor for Tønder statsskole fra 1954.

Formand for Folkeuniversitetsforenin-gen i Tønder; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden, Tønder, for Tønder bibliotek og for Sprogforeningen.

Har skrevet; Grænselandet i det sidste Aarhundrede (1947); afsnit i »Danmark under Besættelsen« II (1947), i »Flensborg bys historie« I (1953) og i statsradiofoniens grundbog »Grænsen« (1955).

Adresse; Statsskolen, Tønder.

FEILBERG JØRGENSEN Johannes politimester; f. 12/7 1915 i Skærbæk; søn af frimenighedspræst J L Jørgensen (død 1946) og hustru Pouline f. Hør-liick (død 1955); gift (13/4 1941) m. Ruth Alexandra J., f. 9/8 1915 i Rønne, datter af stiftsprovst Erik Pontoppidan Thyssen (se denne).

Student (Ribe) 1934; cand. jur. 1942; ansat i prisdirektoratet 1942-43; politi-fuldm. i Kbhvns politi 1943-44, i Tønder 1944-49, i Hillerød 1949-54; till. tjenstg. hos rigspolitichefen i 1953; politimester (landfoged) på Færøerne fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Politifuldmægtige i Danmark 1946-54, formand 1948-54; formand for Søn-derjydsk Forening for Hillerød 1950-54.

Adresse: Undir Glassheggi, Thorshavn,

Færøerne.

FEILBERG JØRGENSEN Niels byretsdommer; f. 8/12 1913 i Skærbæk; søn af frimenighedspræst J L Jørgensen (død 1946) og hustru Pouline f. Hørluck (død 1955); gift (18/11 1938) m. Ruth Elsa F. J., f. 17,7 1916 i Kbhvn., datter af civilingeniør Carl Hemmingsen og hustru Else f. Noach.

Student 1931; cand. jur. 1938; ansat i socialministeriet 1938-46, ved anklagemyndigheden 1946-55; kst. dommer i Kbhvns byret 1955, udnævnt 1956; landsretssagf. 1944 (beskikk. depon.); till. juridisk medarbejder ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre fra 1949; lærer ved statens politiskole 1950-55.

Formand for Foreningen af Statsadvokatfuldmægtige 1951-55; medl. af bestyrelsen for Vanførefonden.

Adresse; Spejderbakken 7, Rungsted Kyst.

FELBO Immanuel fh. hovedkasserer, R.; f. 20/6 1888 i Kbhvn.; søn af kordegn Hans Frederiksen (død 1924) og hustru Ane f. Hansen (død 1933); gift (7/11 1916) m. Isabella Mathilda F., f. 26/6 1889 i Århus, datter af værkmester Chr. Jørgensen (død 1938) og hustru Mary-Ann f. Thurlow (død 1939).

Uddannelse i A/S Hørsholm Klædefabrik og A/S Burmeister & Wain; ansat u. Kbhvns kommune 1913; revisor i revisionsdirektoratet 1917; underkasserer i staden Københavns hovedkasse 1922; stadens hovedkasserer 1936-54.

Medl. af forældrerådet for Holte gymnasium 1935-36 og af Søllerød-Holte menighedsråd 1946-51.

Adresse: Lyngbygårdsv. 117, Lyngby.

Sommerbolig: Søvej, Liseleje.

FELDING Svend overlæge, dr. med., R.; f. 29/3 1893 i Kbhvn.; søn af ingeniør, rigsdagsstenograf Carl Felding (død 1937) og hustru Laura f. Hald (død 1926).

Student (Ordrup) 1911; med. eks. 1917; reservelæge ved Roskilde amts-sygenus 1917-19; overskibslæge ved de allieredes krigsfangetransporter 1918-19; kandidat og assistent ved forsk, kbhvnske hospitaler; reservekirurg ved Skt. Josephs hospital 1925-27; reservelæge Frdbg. hospitals gynækologisk-og fødeafd. 1927-34; dr. med. 1929; censor i kirurgi ved Danmarks tandlægehøjskole 1930-38; censorsuppleant i obstetrik ved lægevidensk. embedseks. fra 1937; specialistanerk. i kirurgi, gynækologi og obstetrik; assist. læge ved kommunehospitalets gynækologiske poliklinik 1937; chef for samme 1938; overlæge ved kommunehospitalets gynækologiske afd. 1940.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen for Gynækologi og Obstetrik 1937-40 og formand for foreningen 1942-44; medl. af bestyrelsen for Nordisk Forening for Gynækologi og Obstetrik 1950, af lægelovens § 14-udvalg 1946 og af Lægeforeningens responsumudvalg.

Har skrevet: Experimentelle Bidrag til Spørgsmaalet om Hypophysens Livsvigtighed (disputats, 1929) og en del afhandlinger over kirurgisk-gynækologisk-obstetriciske emner.

Adresse: Solsortv. 57, Kbhvn. F.

FELTER Immanuel stiftsprovst, R.; f. 26 6 1908 i Kbhvn.; søn af sognepræst Peder Lauridsen (død 1951) og hustru Dagmar f. Overgaard; gift (14/2 1939) m. Yrsa F., f. 6/7 1911 i Fredericia, datter af stationsforstander T C Pedersen og hustru Marie f. Hansen.

Student (Randers) 1926; cand. theol. 1933; manuduktør; studier i Frankrig og Schweiz 1933-36; hjælpepræst ved Simon Peters kirke i Kbhvn. 1937; sognepræst for Skovby-Ore 1939; sognepræst ved Maribo domkirke, provst for Fuglse herred og stiftsprovst over Lolland-Falsters stift 1955.

Medl. af bestyrelsen for Almindeligt Dansk Præstekonvent fra 1942, af bestyrelsen for Fyens stiftskonvent 1947-55 og af bestyrelsen for Sønderjysk Forening i Bogense 1944-55; formand for foreningen Nordens Bogense-afd. 1945-48; medl. af Den danske Valdeser-komité fra 1952 og redaktør af Val-deserbladet fra 1953; medl. af Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd fra 1954.

Har skrevet theologiske artikler og anmeldelser af udenl. theologisk litteratur.

Adresse: Stiftsprovstegården, Maribo.

FELUMB Svend Christian professor, kapelmester, R.p.p.; f. 25/12 1898 i Kbhvn.; søn af pianofabrikant Emil Fe-lumb (død 1920) og hustru Sophie f. Bense (død 1923); gift (28/9 1923) m. Wera F., f 18/12, datter af vekselerer Eli Dahl og hustru Emilie f. Andersen.

Student (Schneekloths skole) 1917; cand. phil.; studerede musik i Kbhvn. og Paris; organistvikar i fl. kbhvnske kirker fra 1915; oboist i Kbhvns filharmoniske Orkester 1919-24; engagementer i Paris og New York; solooboist i Det kgl. Kapel 1924-47; dirigent for musikforeningen Euphrosyne 1920-23; medl. af Blæserkvintetten fra 1921; kapelmester i Tivolis koncertsal 1932; musikchef i Tivoli 1947; lærer ved det kgl. musikkonservatorium 1932, medl. af konservatoriets undervisningsråd 1949, professor ved konservatoriet 1953.

Stifter af foreningen Ny Musik 1921, foreningens sekretær fra stiftelsen til 1926, dens formand 1926-27; næstformand i Dansk-Jugoslavisk Forening 1935; formand for Studentersamfundets arbejderkoncerter 1947.

Udenl. ordener: C.H.L.4.; I.F.3.; Ju.St.S.4.; Ju.Z.2.; S.V.31.

Adresse: Lipkesg. 2. Kbhvn. Ø.

FENCHEL Werner professor, dr. phil.; f. 3/5 1905 i Berlin; søn af repræsentant Carl Fenchel (død 1943) og hustru Gertrud f. Hirsch (død 1926); gift (16/12 1933) m. Kathe F., f. 21/12 1905 i Berlin, datter af repræsentant Otto Sperling (død 1929) og hustru Rusza f. Angress (død 1948).

Studerede matematik og fysik ved universitetet i Beri'n 1923-28; dr. phil. 1928; vidensk. assistent ved universitetet i Gottingen 1928-33; studieophold (Rockefeller-stipendiat) i Rom og Kbhvn. 1930-31; afskediget af den nazistiske regering 1933; derefter bosat i Kbhvn. som medarbejder ved universitetets matematiske institut; lærer ved Danmarks tekniske højskoles forberedelseskursus 1938-49; lektor i matematik ved Kbhvns universitet i 1942-47; bosat som flygtning i Sverige 1943-45; holdt forelæsninger ved Lunds universitet og undervist ved den danske skole i Lund; dansk indfødsret 1948; kst. docent ved Danmarks tekniske højskole 1947, udnævnt 1948, professor smstds i matematik 1951; professor i matematik ved Kbhvns universitet fra 1956; visiting professor ved amerikanske universiteter 1950-51.

Medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab fra 1946; sekretær i Dansk Matematisk Forening fra 1948; medredaktør af Matematisk Tidsskrift B 1951-52 og af Mathematica Scandina-vica fra 1953; censor ved skoleembeds-eks. 1954-56.

Har udg.: Theorie der konvexen Korper (s. m. T Bonnesen, 1934); afhandlinger og artikler, især om geometriske emner, i vidensk. tidsskrifter.

Adresse: Sønderengen 110. Søborg.

FENGER Poul fh. forstander; f. 28/12 1877 på Bilring ved Ringkjøbing: søn af proprietær Aug. Fenger (død 1907) og hustru Marie f. Hauch (død 1896);

gift (21,8 1905) m. Asta F., f. 15/7 1884 i Hasle, datter af dr. med. Johan Carlsen (død 1919, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Elisabeth f. Hauch.

Landbrugskand. 1902; lærer ved Malling landbrugsskole 1902-04; konsulent og kursusleder i Horsens Landbrugsforening og i Fællesledelsen af Kvægavls- og Kontrolforeninger i Horsensegnen 1904-07; forstander for Korinth landbrugsskole 1907-33; ejer af Charlottenlund pr. Lohals fra 1933.

Medl. af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforening.

Har udg.: Husdyrernes Anatomi.

Adresse: Charlottenlund pr. Lohals.

FENGER Rigmor forstander; f. 2/3 1911 i Hurup Thy; datter af stationsforstander Evald Hauch Fenger og hustru Ede-le f. Stoltze.

Lærerindeeks. 1932; studier ved Wood-brooke College, Selly Oak. Birmingham 1933-35; leder af børneskolen på Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, Jægerspris 1937-44; studie- og rejseår 1945-48: lærerinde ved Odense seminarium 1949, ved forsøgsskolen i Horsens 1953; forstander for statens seminarium for småbørnslærerinder 1956.

Adresse: Seminariet, Vejle.

FENGER V A læge, R.DM., Chr. X M.T.p.p.; f. 26/3 1896 i Kbhvn.; søn af læge Immanuel Fenger (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Thyra f. Bock (død 1906); gift (25/2 1922) m. Else F„ f. 24/8 1896 i Kbhvn., datter af læge Arent Nielsen (død 1913) og hustru Marie Kirstine f. Søe-Jensen (død 1912).

Student (Metropolitanskolen) 1913; med. eks. 1921; uddannelse på forsk, kbhvnske hospitaler 1921-25; prakt. i Kbhvn. fra 1925; Hofmedikus ved H. M. kong Christian X's hof 1937-47.

Lærer ved statens politiskole 1924-25 og ved sygeplejerskeundervisningen på amtssygehuset på Frdbg. 1925-36; formand for Dansk Stenografisk Forening (centralforeningen) 1920-22; inspektør ved Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1925-34, sekretær 1934-42, bestyrelses-medl. smstds 1942-50; assist. læge i Den alm. danske Lægeforenings sekretariat 1935, sekretær 1945; redaktør af Ugeskrift for Læger 1943-45; kasserer i Lægernes Enkekasse 1944; medl. af bestyrelsen for Kirkens Korshær 1945 og for Frit Danmarks lægegruppe 1945-46; læge ved den polytekniske læreanstalt 1951.

Modtog I C Tode-medaljen 1950.

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Bredg. 56, Kbhvn. K.

FENGER Vagn forstander; f. 11/7 1908 på Korinth landbrugsskole; søn af fh. forstander Poul Fenger (se denne); gift (6/8 1937) m. Louise F., f. 8/1 1904 i Århus, datter af rektor Cl. Clausen (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Amalie f. Olsen.

På Grundtvigsk friskole og Sorø Akademi; uddannet ved praktisk landbrug og på efterskole og landbrugsskole: landbrugskand. 1930; Master of Science (Cornell University, USA) 1933; ekstraord, professor ved universitetet i Rie Piedras, Porto Rico 1934; lærer ved højskoler og landbrugsskoler med mellemrum 1930-47, sidst 7 år ved Landboskolen ved Lyngby; Det danske Selskabs udsending i England 1947-54; forstander for Den internationale højskole i Helsingør fra 1954.

Medl. af Dansk Samlings hovedbestyrelse 1945-47 og The British Atlantic Committee 1953-54.

Har skrevet: Landbrugets Historie samt bidrag til danske og engelske tidsskrifter.

Adresse: Den internationale højskole,

Helsingør.

FENGER-ERIKSEN Karl politimester, R.: f. 9/3 1899 i Thise; søn af sognepræst K Fenger-Eriksen (død 1956) og hustru Katharina f. Gøtsche (død 1957): gift (23/3 1935) m. Ellen Margrethe F-E., f. 16/2 1914 i Sahl, datter af landsretssagfører Carl Hviid (død 1944) og hustru Erna f. Larsen.

Student (privat dimit.) 1920; cand. jur. 1926; politifuldm. i Holstebro 1931-45; politimester i Voer-Nim herreder m. v.< Horsens 1945, i Ringkøbing købstad m. v. 1955.

Adresse: Ringkøbing.

FENNEBERG Paul borgmester, R.p.p.; f. 25/11 1907 i Kbhvn.; søn af grosserer Hans Martin Hannibal Fenneberg og hustru Hilma f. Kjølhede-Larsen; gift (10 4 1941) m. Emo F., død 1954, datter af fabrikant P Chr. Jacobsen (død 1929) og hustru Signe f. Schou (død 1935).

Student (Schneekloths skole) 1925; lektor i skandinaviske sprog og skandinavisk litteratur ved universitetet i Krakow 1928-33; redaktør af dagbladet Københavns Amts Avis 1935-39; sekretær i Turistforeningen for Kbhvn. og Omegn 1946-50, kommitteret fra 1950; medl. af Lyngby-Taarbæk sogneråd fra 1937 (fra 1952 kommunalbestyrelse), formand 1950, borgmester fra 1952.

Formand for Lyngby-Nærum Jernbanes driftsbestyrelse, for repræsentantskabet for Nordsjællands Elektricitets-og Sporvejs Akts., for bestyrelsen for A/S Lyngby System, for tilsynsrådet for arbejdsanvisningskontoret i Lyngby og for bevillingsnævnet for Lyngby-Taarbæk kommune; næstformand i skatterådet for Lyngby skattekreds; medl. af byplannævnet, hovedstadsafd.;'medl. af tilsynsrådet for Grundejernes Hypothek-forening samt af bestyrelsen for A'S Strandvejsgasværket, for Danske Privatbaners gensidige Forsikringsforening og for Danske Privatbaners gensidige Ulykkesforsikring; medl. af telefonudvalget; formand for Lyngby Kunstforening.

Har skrevet en række lærebøger i dansk sprog for udlændinge, bl. a.: Danische Umgangssprache (1934, 8. udg. 1955), Speak Danish (1938. 6. udg. 1956). The Danish Phrase Book (1945. 3. udg. 1953), Parlez Danois (1950). Danisch fur Auslander (1953) og en række turisthåndbøger, bl. a.: Mein frbhliches Kopenhagen (1934), 2. udg. 1936), This Copenhagen (1946, 2. udg. 1950), København og Omegn (1947, 3. udg. 1955, engelske, franske og tyske udgaver).

Udenl. ordener: Po.P.R.5.; S.N.3.

Adresse: Ørholm Hovedgaard, Lyngby.

FERDINANDSEN Aage assurancedirektør. R.p.p.; f. 4/3 1883 i Skovshoved; søn af handelsgartner F Ferdinandsen (død 1939) og hustru Eleonora f. Riis (død 1931); gift (26/5 1919) m. Frøydis F.. f. 18/8 i Kristiania, datter af grosserer A Winge-Poulsson (død 1905) og hustru Sally f. Batt (død 1938).

Præliminæreks. (Ordrup gymn.) 1899; ansat s. å. ved det daværende generalagentur for det engelske forsikringsselskab Palatine, ansat i det af nævnte selskab 1903 oprettede filialkontor for Skandinavien og Finland og 1914-53 direktør for dette; till. direktør for den danske afd. af Commercial Union Assurance Company. London 1934-53; medstifter af Forsikrings Akts. Vidar 1927 og adm. direktør for dette til 1953, derefter formand for selskabets bestyrelse.

Medstifter af Forsikringsbiblioteket 1906 og medl. af dets bestyrelse til 1933; medl. af bestyrelsen for Forsikrings-foreningen 1919-29; formand for Foreningen af forretningsførere for udenlandske Forsikringsselskaber 1925-35; medl. af bestyrelsen for Assurandørsocietetet 1922-54, for Dansk Tarifforening 1917-53 og for Dansk Drifts-tabsforsikring.

Udenl. orden: Fi.H.R.31.

Adresse: Strandv. 349, Klampenborg.

FERLOV Knud lektor; f. 21/10 1881 i Kbhvn.; søn af cand. pharm. Valdemar Jørgensen (død 1913) og hustru Ida f. Petersen (død 1913).

Student 1900; studieophold ved La Sorbonne, College de France (Paris) og Istituto di Studi superiore (Firenze) 1902-03; mag. art. (fransk) 1905; siden 1906 levet for størstedelen i udlandet (Paris, Firenze, Rom, Grenoble); lektor i dansk ved Roms universitet 1937-52.

Litterære arbejder: Stendhals Italien (1924); Frankrig (1931): Italien (1934): har oversat Søren Kierkegaard til italiensk (1909) og Bergson, Pascal og Pa-pini til dansk, oversat Søren Kierkegaard til fransk i samarbejde m. J J Gateau, bl. a. Udvalg af Papirer I-IV (1941-57).

Adresse: Via Condotti 11, Rom, Italien.

FIBIGER Vilhelm fh. minister, proprietær, K., M.T.Kha.; f. 11/2 1886 i Aarup; søn af lærer Fibiger (død 1926) og hustru f. Friedrichsen (død 1915); gift 1. gang (27/5 1909) m. Astrid F., f. Klindt-Sørensen, f. 26/1 1886 på Fredensborg pr. Skanderborg, død 1941, datter af proprietær P Sørensen (død 1921) og hustru Petrea f. Østergaard (død 1953); 2. gang m. Esther F., f. 7/10 1894 på GI. Holtegaard, datter af forpagter Hvidberg og hustru Louise f. Hartnack.

Præliminæreks. (Hurup realskole) 1901; på Malling landbrugsskole; forvalter på Øland 1905. Ejer af Øland 1909-48. minister uden portefeuille i ministeriet Stauning 9. april 1940, kirkeminister 8. juli s. å. og kirkeminister i ministeriet Buhl mai-nov. 1942; handelsminister i det andet ministerium Buhl 1945.

Sognerådsmedl. 1917-21; menigheds-rådsmedl. 1916-46; medl. af folketinget (Det kons. Folkeparti, Thisted amtskreds) 1920-57; medl. af bestyrelsen for den konservative folketingsgruppe 1920-57. næstformand 1929-53; formand for Det konservative Folkepartis landsorganisation 1939-48; medl. af landbokommissionen af 1931, af råstofkommissionen, af alkoholkommissionen, af statens jordlovsudvalg 1931-40 og 1946-57 og af Vildmosetilsynet 1935-40 og 1946-57; medl. af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1934-40 og 1946-49; 2. næstformand i folketinget 1950-53; medl. af forfatningskommissionen af 1951; formand for repræsentantskabet for A/S Thisted Amts Avis; medl. af kontrolrådet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring; formand for jord-fordelingskommissionen for Sorø og Holbæk amtsrådskredse fra 1948; medl. af bestyrelsen for A/S Kryolitselskabet Øresund; medl. af landsnævnet for rutebiler, af hovedbestyrelsen for Blaa Kors 1924-41 og af bestyrelserne for Diakonissehuset Skt. Lukas Stiftelsen, for Herregårdskommissionen 1925-50, for Santalmissionen 1924-49 og for Dansk Kirke i Udlandet 1927-51; formand for De samvirkende Menighedsplejer fra 1944 og for Kolonien Filadelfia fra 1947. Adresse: Adolphsv. 18, Gentofte. FICH Christian konsulent; f. 27/7 1895 i Simested. Himmerland; søn af provst Johannes Fich (død 1928) og hustru Margrethe f. Glahn (død 1945); gift (21/7 1921) m. Johanne F., f. 6/9 1893 i Dons ved Kolding, datter af gartner Jens Kristian Kristensen (død 1939) og hustru Bodil Marie f. Johansen (død 1937). Realeks. 1911; uddannelse som gartner, havebrugskand. 1920; havebrugslærer og gartner i Aagaard til 1931; kon-

sulent (i Odense) fra 1932, for Almindelig dansk Gartnerforening fra 1935; studierejser til Holland, Tyskland, Belgien, England og de skandinaviske lande, til USA i 1952. Har udført undersøgelsesarbejder over tobaksdyrkning, tomatkultur, arbejdstid i gartnerier m. m.

Formand for Foreningen af danske Havebrugskonsulenter, for Gartnernes samvirkende Regnskabsforeninger og for Havebrugets kemikalieudvalg; medl. af bestyrelsen for en række faglige og politiske sammenslutninger.

Har skrevet: Erhvervsfrugtavl (s. m. Nils Dullum); afhandlinger og artikler i fagværker og tidsskrifter.

Adresse: Aagaard.

FICH Nikolai Brorson rektor, R.; f. 5/5 1894 i Eveldrup; søn af provst Johannes Fich (død 1928) og hustru Margrethe f. Glahn (død 1945); gift (4/2 1921) m. Ebba F., f. 23/9 1896 på Frdbg., datter af læge H G Nicolaysen (død 1899) og hustru Augusta f. Malmros (død 1937).

Student (Frederiksborg) 1912; cand. mag. 1919; adjunkt ved Aalborg katedralskole 1920, lektor 1934; rektor for Marselisborg skole 1939.

Medl. af bestyrelsen for Statsskolernes Lærerforening 1927-34 og 1937-39, for Dansklærerforeningen 1949 og for Det danske Spejderkorps 1950.

Har udg. kommenterede udgaver af danske forfattere; afhandlinger, artikler og anmeldelser.

Adresse: Marselisborg gymnasium.

Århus.

FILSKOV J bankdirektør; f. 6/11 1880 i Møgeltønder; søn af købmand Johannes Filskov (død 1907) og hustru Agathe f. Jensen (død 1921): gift m. Anna F., f. 24/3 datter af afdøde bygmester R Rasmussen og hustru Anna f. Nielsen.

Assistent i Haderslev Bank 1895-99, bogholder 1899-1901; ophold forsk, steder i udlandet 1901-04; korrespondent i Landmandsbanken 1904; fuldmægtig i Centralbanken 1906; kontorchef i De-tailhandlerbanken 1908; valgt af staten og hovedbankerne til direktør og likvidator i Detailhandlerbanken 1916; adm. direktør for Kjøbenhavns Bank 1918; bankbestyrer i Kjøbenhavns Handelsbank 1922-48; till. underdir. i denne bank 1934-48.

Formand i bestyrelsen for A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab og for Handelsakts. H C Clausen; medl. af bestyrelsen for Nyeboe & Nissen A/S, ingeniørforretning og maskinfabrik, for A/S H C Clausens Skotøjsfabriker, for Fonden af 4. April 1919 samt af Den danske Kræftkomité; medl. af komitéen og forretningsudvalget for H P Hans-sens Mindefond i 1936 samt af bestyrelsen for Kbhvnske Bankers Forening af 1920 fra oprettelsen til 1922 og af bestyrelsen for Sønderjydsk Centralforening 1930-55.

Adresse: Strandv. 142 B, Charlottenlund.

FILTENBORG André grosserer, R.DM.p.p.; f. 21/9 1887 i Kbhvn.; søn af grosserer Henrik Filtenborg (død 1931) og hustru Ida f. Wolters (død 1936); gift (12/11 1913) m. Marta F., f. Berger, f. 28/4 1889 i Wien.

I lære hos firmaet S Seidelin, Kbhvn. 1902-07; ansat i firmaerne Emil Griin-baum, Berlin og M E Grøn & Søn, Manchester 1907-12; indtrådt i firmaet Henrik Filtenborg 1912, medindehaver 1920, eneindehaver fra 1931; till. indehaver af firmaet Albert Philipson's Eftf. fra 1932.

Formand i Kbhvns Roklub 1913-15, for Dansk Forening for Rosport 1932-47 og for Nordisk Roforbund 1936 og 1946, præsident i samme 1952-53; formand for A/S I C Filtenborg i Århus fra 1933 og for Etatsraad Chr. Filtenborg og Hustrus Studielegat; medl. af bestyrelsen for Dansk Idræts-Forbund fra 1932 og af forretningsudvalget fra 1936, næstformand fra 1952, af bestyrelsen for Danmarks Olympiske Komité fra 1932 og for Etatsraad Chr. Filtenborg og Hustrus Legat for trængende Haandværkere og Handlende i Århus; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Manufaktur-Grossister.

Præsident for Kbhvns Roklub; æresmedlem af Dansk Forening for Rosport og Kbhvns Roklub; har modtaget Dansk Idræts-Forbunds ærestegn i guld, Finlands Gymnastik- og Idrætsforbunds ærestegn, Dansk Forening for Rosports ærestegn i guld, Norges Roforbunds guldmedalje, Svenska Roddfbrbundets ærestegn i guld.

Udenl. ordener: Fi.O.F.K.2.; S.N.3.

Adresse: Christians Brygge 24,

Kbhvn. V.

FINK Dan arkitekt; f. 10/10 1908 i Aabenraa; søn af arkitekt Jep Fink (se denne); gift (24/10 1941) m. Lillian F., f. 22/7 1907, datter af grosserer Carl Bu-tensehøn (død 1927) og hustru Ellen f. Klein (død 1952).

Student (Sorø) 1927; uddannelse på kunstakademiet i Kbhvn. og på den tekniske højskole i Karlsruhe; studierejser i Europa (Det Stoltenbergske Legat) 1933 og 1934; leder af kunstakademiets bygningstekniske studiearkiv fra 1930; lærer i husbygning ved kunstakademiets byg-ningsskole 1933-39; medl. af Arbejdsfællesskabet Kooperative Arkitekter 1934-38; egen virksomhed fra 1938.

Formand for boligministeriets terminologiudvalg og for byggeforskningsinstituttets komite for byggedokumentation; vicepræsident i International Federation for Doeumentation; medl. af styrelserne for International Council for Building Research, Studies and Doeumentation og for International Committee for Building Classification.

Har fortrinsvis projekteret boligbebyggelser og fabriksanlæg.

Er rådg. arkitekt for fl. industrivirksomheder o. a. erhvervsvirksomheder.

Adresse: Henriksholms Allé 21,

Vedbæk.

FINK Holger købmand, fh. borgmester, R.DM.; f. 16/7 1879 i Stubbom; søn af gårdejer Peter Fink (død 1916) og hustru Cæcilie f. Hanssen, Nørremølle (død 1888); gift (1/7 1906) m. Poula F., f. 16/10 1879 i Aaby ved Århus, død 1944, datter af gårdejer Poul Jensen (død 1892) og hustru Kirstine f. Jensen (død 1927).

Uddannet i forretninger i Vejen, Broager og Flensborg samt på Jyllands handelsakademi; købmand i Aabenraa.

Borgmester i Aabenraa 1920-46; medl. af Nationalbankens repræsentantskab 1923-36, af Danmarks Nationalbanks bestyrelse og repræsentantskab fra 1936; formand i Sønderjyllands Kreditforening; formand i bestyrelsen for A/S Cimbria; medl. af bestyrelsen for A/S Aabenraa | Kul-Kompagni fra 1920, for A/S De danske Spritfabrikker og for AS Danisco: medl. af direktionen for A/S Sønderjydsk Frøforsyning, Frøavl og Frøhandel; medl. af Turistrådet.

Adresse: Klinkbjerg 1, Aabenraa.

FiNK Jep arkitekt; f. 10/4 1882 i Stubbom; søn af gårdejer Peter Fink (død 1916) og hustru Cæcilie f. Hanssen, Nørremølle (død 1888); gift (20/6 1907) m. Esther F., f. 19/11 1881 på Vallekilde højskole, datter af forstander Ernst Trier (død 1894) og hustru Julie f. Marstrand (død 1881).

I tømmerlære i Vejen 1897; i to år elev på Vallekilde håndværkerskole. Fra 1907 arkitekt i Aabenraa.

Bygningskyndig direktør i Jydsk Hypotekforening; medl. af bestyrelsen for A/S Cimbria Tømmerhandel.

Adresse: Aabenraa.

FINK Troels professor, dr. phil., R.; f. 18/4 1912 i Aabenraa; søn af arkitekt Jep Fink (se denne); gift 1. gang (20 4 1943) m. Kirsten F„ f. 24,6 1913 i Århus, død 1947, datter af landsretssagfører Carl Holst-Knudsen (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Rigmor f. Holm (død 1955); 2. gang (1/7 1952) m. Tinne F., f. 13/7 1929, datter af kaptajn Ove Lunn og hustru Else f. Kallenbach (død 1948).

Student (Aabenraa) 1930; cand. mag. 1936; sekretær i den sønderjydske politi-adjudantur 1936-38; sekretær for De sønderjyske danske Samfund 1940-42; dr. phil. 1941; lektor i Sønderjyllands historie ved Århus universitet 1942-46; docent i historie med særligt henblik på Sønderjyllands historie ved Århus universitet 1946, professor smstds 1950; till. udenrigsministeriets konsulent i slesvigske spørgsmål fra 1946: leder af journalistkursus ved Århus universitet 1949-53, forstander fra 1953; administrerer for Århus universitet godset Sandbjerg fra 1954.

Formand for Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur; medl. af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie, af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, af bestyrelsen for købstadsmuseet Den gamle By, af Landeværnets kontrolkomité, af bestyrelsen for Erhvervsarkivet i Århus, af bestyrelsen for Dansk Kultursamfund, af Det lærde Selskab i Århus, af kommission for statens almindelige videnskabs-fond og af Vetensskapssocieteten i Lund.

Har skrevet; Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770 (disputats, 1941); Rids af Sønderjyllands Historie (1943); Vejledning i Studiet af Sønderjyllands Historie (s. m. J Hvidtfeldt, 1944); Sønderjylland siden Genforeningen i 1920 (1955).

Adresse; Carl Jensens V. 1, Århus.

FINNEMANN BRUUN E redaktør; f. 4/10 1898 på Sandagergaard; søn af forpagter Stephan H Bruun (død 1922) og hustru Christine f. Finnemann (død 1947); gift (12/8 1932) m. Inger F. B., f. 23/9 1911 i Slangerup, datter af proprietær Laurids Grønning (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Ellen f. Arup (død 1919).

Student (Odense katedralskole) 191.7; cand. phil. 1918; ansat ved den konservative provinspresse 1918-29; derefter medarbejder ved Den konservative Generalkorrespondance; till. sekretær for Det konservative Folkepartis rigsdags-gruppe til 1945; udgiver af dagbladet Esbjergbladet 1945-50; direktør i A/S Grønlandsk Havfiskeri 1948-50; redaktør af Danmarks Handels- og Søfarts-Tidende 1951-55; leder af organisationen »Frie Erhvervs Værn«s kontor fra 1944; medarbejder ved forsk, faglige tidsskrifter.

Medl. af delegationen for Landmandsbankens Ordrup afd.; medl. af folketinget (Ribe amtskreds) 1943-45.

Adresse: Clarasv. 9, Charlottenlund.

FINSEN Aage kreditforeningsdirektør, K1. DM.p.p.; f. 9/3 1891 på Frdbg.; søn af by- og herredsfoged Olaf Finsen (død 1920, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Inge f. Bojesen; gift (8/6 1918) m. Ingrid F„ f. 8/1 1894 i Kbhvn., død 1957, datter af dommer Karl Stephensen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Emmy f. Læssøe (død 1947).

Student (Nykjøbing F.) 1909; cand. jur. 1915; fuldmægtig på by- og herredskontoret i Nykjøbing F. 1915, ved Kbhvns amts søndre birk 1916-20; sekretær i indenrigsministeriet 1917, fuldmægtig 1923, ekspeditionssekr. 1931, kontorchef 1932-36; adm. direktør for Kbhvns Kreditforening 1936; till. kst. departementschef i indenrigsministeriet 1941-42.

Medhjælper hos statsadvokaterne ved østre landsret 1922-29; redaktør af Sog-neraadstidende 1928-37; formand eller sekretær for forsk, ministerielle kommissioner; medl. af fællesdirektionen for Finseninstitutet og Radiumstationen i Kbhvn. 1929-51, formand 1935-51; medl. af repræsentantskabet for A/S Investor 1936-49, formand 1944-49, derefter formand for bestyrelsen; medl. af bestyrelsen for I/S Berlingske Tidende fra 1937, formand fra 1939, og af bestyrelsen for A/S Det Berlingske Bogtrykkeri 1937-46, formand 1939-46; formand i bestyrelsen for A/S De Berlingske Virksomheder fra 1946; formand i bestyrelsen for A/S Det Berlingske Officin fra 1950; næstformand i bestyrelsen for Lånefonden for kortfristede Prioritetslån; formand i direktionen for Kysthospitalet på Refsnæs 1941-51; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring 1938 og af dettes faste udvalg 1944, repræsentantskabets formand 1956; medl. af bestyrelsen for A/S Kryolitselskabet Øresund 1945.

Har skrevet: Hovedtræk af den købstads-, sogne- og amtskommunale Forvaltning (1929); Skematisk Fremstilling af gældende dansk Lovgivning om direkte Skatter (1937).

Udenl. ordener: E.Ø.K.3.; I.F.2. Adresse: Gisselfeld Allé 14, Gentofte.

FINSEN Helge arkitekt, hypotekforenings-direktør, R.; f. 1/3 1897 på Frdbg.; søn af dommer John (Jon) Finsen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Nanna f. Meyer (død 1954); gift (22/10 1927) m. Pianistinden Merete Finsen, f. 26/7 1900 i Kbhvn., død 1954, datter af generalmajor, kammerherre Torben Grut (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Mary f. Grut.

Student (Herlufsholm) 1915; cand. phil. 1916; afgang fra kunstakademiet 1927; studierejser til England, Frankrig, Tyskland, Italien, Grækenland, Tyrkiet og Island; Ny Carlsbergfondets rejsestipendium 1933; fremmedmedlem af Ecole Francaise d'Athénes; opmålt og rekonstrueret Thebanernes skatkammer i Delfi i 1926; deltaget i de svenske udgravninger på Peloponnes samt opført museet i Vasiliko i Messenien 1933. Kursusleder ved kunstakademiet 1943-44; bygningskyndig direktør i Kbhvns Hypotekforening 1947.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk arkitektforening (sekretær) 1931-37, leder af dens voldgiftsret og lovudvalg 1940-41, af organisationsudvalget og af det særlige nævn 1945-46; formand for Akademisk Arkitektforening 1951-55, tildelt foreningens æresmedalje 1957; medl. af ledelsen for »Arkitekten«s forlag; medl. af bestyrelsen for Frihedsfonden; medl. af »Ringen«s hovedledelse 1942-45; formand i selskabet for Arkitektur-I historie; medl. af Julemærkekomiteens forretningsudvalg, af det af Danske Arkitekters Landsforbund og Håndværksrådet nedsatte voldgiftsudvalg og af apotekervæsenets voidgiftsnævn; formand for overformynderiets iånebestyrelse for Khbvn.

Har opført (s. m. S Harboe) Albert Leths stiftelse ved Herlufsholm, klubhus for Rungsted Golfklub, fabriksbygning for A/S Jørgen Petersen & Co., sygeplejerskebolig ved Kbhvns Sygehjem, værksteds- og kontorbygning for Kbhvns Smørrebrøds A/S. administrationsbygning ved Rabekkeværket (Bornholm), nybygninger for Carl Allers Etablissement, fyldestationer for A/S Kosangas i Køge, Middelfart, Nørresundby, Nykøbing F.. Neksø og Århus; remiseanlæg o. a. for Lyngby-Nærum Jernbane; villaer, landhuse m. m.

Har skrevet: Ung dansk Arkitektur (1947); Rundetaarn og Trinitatis Kirke (s. m. F Weilbach, 1933); Arkitekten Ulrik Plesner (1951); bogafsnit, tidsskriftartikler o. a.

Adresse; Berlingsbakke 8, Charlott!.

FISCH-THOMSEN Berge landsretssagfører; f. 13/6 1908 i Århus; søn af købmand William Thomsen (død 1940) og hustru Thyra f. Fisch; gift (17/1 1936) m. Gudrun F-T., f. 22/5 1911 i Kbhvn., datter af slotsgartner, havebrugskandidat- Axel Ulleriks og hustru Ane Marie f. Jensen.

Student (Århus kathedralskole) 1927; cand. jur. 1934; dommerfuldm. i Fredericia 1934; sagførerfuldm. i Vejle s. å.; landsretssagf. i Vejle 1938; offentlige og beneficerede sager 1949.

Kasserer for Vejle kirker og kirke-gårdsværge 1945-49; medl. af sagførerrådet 1946, af udvalget vedr, forligs-kommissioner og af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut; medl. af bestyrelsen for A'S Carl Hansens Rutebiler, Vejle, for A/S af 6. juli 1949 og fer A/S Vejle Tyggegummi-Fabrik (Dandy); formand i bestyrelsen for A''S Taul & Co. og for A/S Autogaarden.

Adresse: Højmarken 2, Mølholm pr.

Vejle.

FISCHER Adam billedhugger; f. 28/7 1888; søn af kreaturkommissionær Conrad F Fischer (død 1916) og hustru Alexandra f. Matthiessen (død 1937); gift (2'3 1915) m. malerinden Ellen F., f. 7/8 1889 i Kornerup, datter af sognepræst J Th. Kragh og hustru Eline f. Hertel (død 1935).

Student 1907; på kunstakademiets tegne- og malerskoler 1908-13; ophold i Paris 1913-33; medl. af Salon d'Autom-ne 1919; lærer på det skandinaviske akademi i Paris 1924-25; medl. af Grønningen fra 1922; medl. af Unionalen; udenl. medl. af Kungl. Akademien for de Fria Konsterna, Stockholm.

Medl. af bestyrelsen for Nordisk Kunstforbund, for Ung dansk Kunst, for

Agnes Lunns Mindelegat, for Astrid No-achs Legatfond og for Fonden af 7. Januar; medl. af juryen for Århusudstillingen; rådgiver ved UNESCO's generalforsamling i Paris 1946; medl. af den danske UNESCO-nationalkommission fra 1947; delegeret ved UNESCO-kunstnerkonference, Venedig 19o2 og ved den internationale Forening af bildende Kunstneres konstituerende generalforsamlings smstds 1954; formand for samme forenings danske nationalkomité; dansk kommissarius for den nordiske kunstudstilling i Rom 1955; formand for undervisningsministeriets kunstnerkomité for udstillinger i udlandet fra 1957.

Arbejder på museerne i Århus, Aabenraa, Baltimore, Bergen, GBteborg, Horsens, Kbhvn., Malmo, Lund, Odense, Oslo, Randers, Stockholm, Sorø, Tønder og Vejle; Ove Rodes mindesmærke, Kbhvn., 1938; mindesmærke for Jacob Lange, Husmandsskolen ved Odense; by-brønd i Hobro; fontæne i Sønderborg; Brøndpige i Kbhvns maskinskole; brøndfigur i statsskolerne i Aabenraa og Randers; Stor Kretapige i kalksten i skulpturparken ved Antwerpen og samme i po-lykromt stentøj i Sygekassernes administrationsbygning i Bergen og i Odense rådhus; mindesmærke for statsminister C Th. Zahle i Ringsted.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1936 og det Anckerske Legat 1936.

Adresse: Femvejen 2, Charlottenlund.

FISCHER Asger forlagsboghandler, direktør; f. 5/10 1895 på Frdbg.; søn af kreaturkommissionær Conrad F Fischer (død 1916) og hustru Alexandra f. Matthiessen (død 1937); gift (8/10 1921) m. Henny F., f. 25/4 1898 i Næstved, datter af konsul, købmand J Nandrup (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Hertha f. Hansen (død 1932).

Student (Vestre borgerdydskole) 1913; uddannelse ved boghandel og forlag i Næstved, Kbhvn., London og Paris; leder af Illums bogafd. 1930-35; medindehaver af Fischer & Krarups Boghandel og Kunsthandel 1936-45; eneindehaver af Fischers Forlag fra 1936; adm. direktør for Den Permanente Udstilling for Dansk Kunsthåndværk og Kunstindustri fra 1945.

Medl. af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk 1940-49, af bestyrelsen for Forening for Boghåndværks Kbhvns afd. og af bestyrelsen for Vilhelm Thaning og Hustrus Minde- og Rejselegat for værdige trængende Kunstmalere og Billedhuggere.

Adresse: Maglemosev. 18, Charlottl.

FISCHER Carl kunstmaler; f. 4/9 1887 i Vejle; søn af urmager Magnus Fischer og hustru f. Seidel (død 1897); gift (19/6 1913) m. Ely Viktoria f. Olsen, f. 14/3 1895 i Ordrup. I malerlære 1903-07; elev på kunstakademiet 1903-07; udstiller på Charlottenborg siden 1912; modtog Eckersbergmedaljen 1922.

Adresse: Åboulevard 80, Kbhvn, N.

FISCHER Egil byplanarkitekt; f. 21/10 1878 i Kbhvn.; søn af kunstmaler Hans Fischer (død 1886) og hustru, kunstvæverske Emma f. Fabricius (død 1929); gift (12/6 1943) m. Olga F„ f. 5/6 1920 i Svendborg, datter af snedker Axel Hersom og hustru Anne Kathrine f. Faigh.

Murersvend 1896; afgang fra Teknisk skole i Kbhvn. 1897; uddannet på arkitekterne M Nyrops og M Borchs tegnestuer 1897-1904 og ved 6 års studiereiser, særlig i Tyskland, Italien og Spanien. Tildelt det Stoltenbergske Legat 1912, Eckersberg-medaljen 1939 og Forskønnelsesforeningens medalje 1941.

Har arbejdet med byplanlægning og byggelovgivning som speciale; deltaget i en række byplankonkurrencer og tildelt præmier i Kbhvn. (bl. a. banegårdsterrænets og Rådhuspladsens ordning), Århus, Odense, Randers og Holbæk; planlagt og grundlagt Femmøller-Strand.

Forfatter af en række afhandlinger og artikler om byplanlægning og byggelovgivning bl. a.: i Forskønnelsesforeningens Bog om Kbhvn. 1914 og i forsk, tidsskrifter og blade; forfatter af En Bebyggelsesplan for de centrale ældre Dele i Aarhus (1939); Byggelovgivningen (1939) og København, Et Byplanstudie (1940) samt Dragør (1949).

Byplankonsulent for Horsens, Dragør og Ebeltoft; medl. af den tekniske kommission for Kbhvns nye byggelov 1911; formand for Akademisk Arkitektforenings byggelovsudvalg af 1929 og medl. af Kunstnersamfundet.

Har bygget udstillingsvillaerne i Århus 1909, villaer og mindre bygninger rundt i landet og, s. m. O Petri, Holbæk kasernerne 1913.

Adresse: Nikolaj PI. 5, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Nørrehald pr. Femmøller.

FISCHER Johan landsdommer, R.DM.; f. 4/3 1891 i Thisted; søn af amtsfuldmæg-tig Chr. Fischer (død 1896) og hustru Louise f. Weilbach (død 1922); gift 1. gang (16/6 1917) m. Anne Grethe F., f. 30/3 1895 på Frdbg., død 1934, datter af professor Oscar Ellinger (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-46) og hustru Ida f. Holten (død 1945); 2. gang (4/6 1937) m. Ingeborg (Inge) Marie Berith F., f. 31/1 1906, datter af postmester Fritz Vollertzen.

Student (Østersøgades latinskole) 1909; cand. jur. 1915; overretssagførerbestall. 1919; sekretær i justitsministeriet 1919; fuldmægtig 1923; kst. statsadvokat i Kolding 1925-27; dommer i Kbhvns byret 1929; statsadvokat i Viborg for vestre landsrets 2. statsadvokatur 1931, for 3. statsadvokatur i Sønderborg 1939; dommer i østre landsret 1944.

Besidder af generalkrigskommissær

Christian Fischers fideicommis; eforus for Den større Fischerske Stiftelse. Adresse: Bukkeballev. 46, Rungsted Kyst.

FISCHER Otto F civilingeniør; f. 23/4 1884 i Kbhvn.; søn af landskabsmaler Hans Fischer (død 1886) og hustru Emma f. Fabricius (død 1929); gift (7/4 1914) m. Karen Beate F., f. 19'11 1886, datter af fabrikant Johs. Wulff (død 1942) og hustru f. Christen (død).

Student (Efterslægtselskabets skole), cand. polyt. 1908; ansat hos stadsingeniøren 1908-09; ved jernbanebygning i Kanada 1909-11, hos Christiani & Nielsen 1912 og i British Reinforced Concrete Co., London; chef for A.B. Skanska Ce-mentgjuteriets konstruktionskontor 1913: oprettede Betonbyrån i Stockholm 1919 og Stockholms Parkett- och Snickeri-bolag ved Otto F Fischer og Viggo Hanzen 1924, Parkettforsåljningskontoret (egen fabrik) 1927 og Axion Institute 1929.

Medl. af The Tensor Club of Great Britain, the Research Association of Applied Geometry (RAAG) of Japan m. m. Har skrevet: Universal Mechanics and Hamiltons Quaternions (Stockholm, 1951) samt et antal tekniske og vidensk. artikler i danske, svenske, amerikanske, tyske og engelske tidsskrifter. Adresse: Skogsgården, Lidingo I, Sverige. FISCHER Peder overinspektør, R.p.p.; f. 16/5 1894 i Aagaard ved Kolding; søn af proprietær M Fischer (død 1935) og hustru Laurine f. Pedersen (død 1956); gift (20/8 1949) m. Svea F., f. 11/6 1895 i Tommelille, Sverige, datter af bygmester J Lejon Mårtensson (død 1934) og hustru Dorothea f. Skånberg.tdød 1932). Cand. polyt. 1920; ingeniør ved A/S Kbhvns Flydedok & Skibsværft s. å., ved A/S Burmeister & Wain 1927, ved statens skibstilsyn med tjeneste i handelsministeriets tekn. afd. for søfartssager 1931, skibsinsp. smstds 1938, skibsinsp. I 1939, afdelingsing. 1946, overinsp. i direktoratet for statens skibstilsyn 1951. Skibstekn. ekspert for den danske delegation ved den internationale lasteliniekonference i London 1930; deltaget i den internationale skibsmålingskonfe-rence i Paris 1939, formand for den danske delegation ved samme i Oslo 1946; medl. af bestyrelsen for Søfartsteknisk Forening 1948-55 og af fiskeflådens for-nyelsesnævn fra 1954. Udenl. ordener: N.St.O.31.; S.N.3. Adresse: Gartnersvinget 6, Lyngby.

FISCHER Svend Aage fh. sektionsingeniør, R.; f. 28/7 1884 i Kalundborg; søn af bankdirektør Jens Emilius Fischer (død 1907) og hustru Henriette Sofia Magdalene f. Jensen (død 1891); gift (13/3 1925) m. Vilhelmine F., f. 8/3 1902 i Lejrskov, datter af fabrikant Hans Martin Mathiasen (død 1938) og hustru Johanne Mathilde f. Christensen (død 1947).

Student (Sorø) 1902; cand. phil. 1903; studerede først medicin; cand. polyt. 1914; midlertidig ansat som ingeniør ved de danske statsbaner 1914, fast ansat 1916 og forflyttet til Skjern 1919; ba-neing. II og leder af 13. banesektion, Skjern 1920, ved statsbanernes 2. distrikt, Århus 1928; baneing. I og leder af 9. banesektion, Århus 1944, sektions-ing. smstds 1946-49.

Adresse: Kongev. 78, Viby J.

FISCHER Vilhelm fh. borgmester, direktør, cand. pharm., R.DM.p.p.; f. 15/8 1877 i Rørkær i Jerne sogn; søn af over-banemester Laurits Joseph Fischer (død 1916) og hustru f. Lassen (død 1924); gift (14/3 1908) m. Margrethe F.. f. Hagemann, f. 21/3 1877 i Kbhvn.

Udgået fra Randers lærde skole 1893; discipel på Kgl. Frederiks hospitals apotek 1893-97; cand. pharm. 1898; ansat i firmaet Alfred Benzon s. å.; direktør i A/S Alfred Benzon 1937-50 og i Alfred Benzon Holding A/S 1943-51; medl. af bestyrelsen i begge selskaber til 1951, atter i bestyrelsen for A/S Alfred Benzon fra 1952.

Næstformand i Frdbg. skatteråd 1932-35; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse 1933-50, rådmand 1933, borgmester 1936-48.

Medl. af bestyrelsen for A'S Arbo-BShr & Co. til 1952, for A/S Nordiske Kabel- & Traadfabrikker til 1957 og for Interessentskabet Isef jordværket til 1950; formand i tilsynsrådet for lærlingehjemmet Allegaarden fra 1936, i bestyrelsen for Kronprins Frederik og Kronprinsesse Louises Stiftelse til 1953, i bestyrelsen for J C Teilmanns Stiftelse og i tilsynsrådet for Frdbg. Sparekasse; næstformand i bestyrelsen for Grænseforeningen og medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring; formand for sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945 til 1946; formand i bestyrelsen for Frdbg. begravelsesvæsen til 1952, for Bakkehusmuseet til 1950 og for Forsikringsselskabet Nordlyset.

Udenl. ordener:Fi.M.M.3.; I.F.2.; S.N.3.

Adresse: Mathilde Fibigers V. 4,

Kbhvn. F.

FISCHER HANSEN H havneingeniør; f. 1/5 1889 i Aasum ved Odense; søn af gårdejer H Laurits Hansen (død 1917) og hustru Anna Mathilde f. Andersen; gift (9/11 1918) m. Hanne F. H., f. 31/12 1890 i Hunderup, datter af gårdejer Kristian Frederik Reppien (død 1905) og hustru Anne f. Vind.

Cand. polyt. 1915; havneing. i Odense fra 1936.

Adresse: Munkevænget 29, Odense.

FISCHER-HANSEN Henry landsretssagfører; f. 13/6 1901 i Slagelse; søn af grosserer Holger Hansen (død 1931) og hustru Andrea f. Fischer (død 1951); gift 1. gang (1933, ægteskabet opløst) m. Birgitte F-H., datter af maleren Herman Vedel (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Karen f. Wellmann; 2. gang (9/2 1952) m. Hjørdis F-H„ datter af hypotekforeningsdirektør M J Hersaa.

Student 1919; cand jur. 1925; lands-retssagf. i Kbhvn. fra 1932.

Medl. af bestyrelsen for forsk, byggeselskaber og kommercielle selskaber, for Holger Drachmanns Forfatterlegat, Betty Nansens Legat, Professor Peter Mariagers Legat og Morten Nielsens Mindelegat.

Adresse: Kronprinsesseg. 2. Kbhvn. K.

FISCHER-MØLLER H O højesteretssagfører; f. 15/8 1902 i Kbhvn.; søn af afdelingsingeniør, cand. polyt. Hans Fischer-Møller (død 1944) og hustru Ebba f. Algreen-Ussing (død 1956); gift (17/11 1927) m. Karen Margrethe F-M., f. 23/5 1898 på Fastruplund, Vammen, Viborg amt, datter af proprietær Severin Nielsen (død 1947) og hustru Marie f. Sørensen (død 1923).

Student (Metropolitanskolen) 1920; cand jur. 1926; universitetsmanuduktør 1929-31; landsretssagf. i Kbhvn. 1931: ved kammeradvokaturen til 1935; offentlige sager 1939; højesteretssagf. 1944.

Medadministrator for Rosenfeldt gods 1939-47 og for Persil-Kompagniet, A'S 1946-52; medl. af bestyrelsen for Nordisk Insulinlaboratorium 1947; formand i bestyrelsen for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser A/S 1948, for Overlæge Dr. med. Alfred Helsteds og Hustru Dr. med. Eli Møllers Legat og for Over-hofmesterinde Frøken Louise Greven-kop-Castenskiolds Legat.

Adresse: Godthåbsvænget 12,

Kbhvn. F.

FISKER Anders direktør, civilingeniør; f. 13/7 1908 i Kbhvn.; søn af direktør P A Fisker (se denne); gift (24/9 1932) m. Margrethe F., f. 4/9 1907 på Frdbg., datter af grosserer H P Backer (død 1945) og hustru Lisbeth f. Nielsen (død 1956).

Student (Frdbg. gymn.) 1926; cand. polyt. 1932; ansat i A/S Fisker & Nielsen s. å., driftsing. 1945, direktør 1956.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings industrisektion 1946-52, maskiningeniørgruppe 1947-53 og automobilsektion 1947-53.

Medkonstruktør af motorcyklen »Nimbus« 1932-34; har 1956-57 udtaget danske og udenl. patenter ang. roterende ventil til forbrændingsmotorer.

Adresse: Peter Bangs V. 78, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Tjørnevej, Snekkersten.

FISKER Erik direktør; f. 20/1 1911 i Kbhvn.; søn af direktør P A Fisker (se denne); gift (6/2 1949) m. Inge F., f. 29/10 1916 i Kbhvn., datter af direktør Wilhelm Jensen (død 1945) og hustru

Realeks. 1927; i maskinlære og handelsuddannet hos A/S Fisker & Nielsen og lirmaet V Løwener, Kbhvn., Brown Bayley's Steel Works Ltd., Sheffield, Tellus Electric Claner Co., Glasgow og Nilfisk Gesellschaft m. b. H., Hamburg; ansat i AS Fisker & Nielsen 1934, di-rektionssekr. 1943, prokurist 1945, direktør 1956.

Medl. af bestyrelsen for Handelsstandens Klub af 1841, 1953-54 og af repræsentantskabet for samme fra 1951.

Adresse: Frdbg. Allé 34, Kbhvn. V.

FISKER Kay arkitekt, professor ved kunstakademiet, K.DM.p.p.; f. 14/2 1893 i Kbhvn.; søn af cand pharm. Asmus Fisker (død 1906) og hustru Petra Louise f. Jacobsen (død); gift (18/4 1922) m. Gudrun F., datter af grosserer A Schu-bart og hustru.

Elev af kunstakademiet, afgangsbevis 1920; Eckersberg-medaljen 1926; C F Hansen-medaljen 1947 for Århus universitet; guldmed. på den internationale arkitekturudstilling i Gent 1921 og på Verdensudstillingen i Paris 1925; redaktør af Akademisk Arkitektforenings tidsskrift »Arkitekten« 1918-26; assistent ved undervisningen i kunstakademiets arkitekturskole 1920-24; docent i bygningskunst ved akademiet fra 1924, professor fra 1936; dekan for akademiets arkitekturskole 1940-43: formand for skolerådet 1940-43 og 1954-55; medl. af akademirådet fra 1934 og af Det Kongl. Akademien for de fria Konsterna i Stockholm fra 1938; Honorary corre-sponding member of The Royal Insti-tute of British Architects 1948, af The Royal Society of Arts, London 1948 og af The Architectural League, New York 1952; æresmedlem af The American In-stitute of Architects 1955; professor ved Massachusetts Institute of Technology, Boston 1951-52 og ved Graduate School of Design, Harvard University 1952-53.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1936-42, formand 1937-42; medl. af bestyrelsen for Foreningen til gamle Bygningers Bevaring 1937-42, af bestyrelsen for Selskabet for Arkitekturhistorie 1947, af Komitéen for godt Boghåndværk 1948, af repræsentantskabet for byggeforskningsinstituttet 1946 og af komitéen for Nordisk Byggedag 1946; formand for udstillingen af Gamle danske Arkitekturtegninger 1945; medl. af undervisningsministeriets kommission vedr. arkitektuddannelsen 1944.

Præmierede forslag i arkitektkonkurrencerne om St. Vibenshus, hotel i Bergen, kommuneskole i Gentofte, alderdomshjem på Frdbg., kommunehospitalet i Århus, universitetet i Århus og udvidelse af Viborg amtssygehus m. fl. Har bygget stationsbygninger på Almindingen-Gudhjembanen 1916 (s. m. Aage Rafn), beboelsesbygninger for Kbhvns kommune og forsk, boligselskaber og private i Kbhvn., Århus og Hillerød 1919-52, bl. a. Kbhvns alm. Boligselskab, Socialt Boligbyggeri, Arbejdernes Andelsboligforening og Dansk almennyttigt Boligselskab; Vestersøhus 1936-39; Kbhvns Handelsbanks bygning i Rønne 1923; de danske bygninger på udstillingen i Paris 1925, fl. villaer og landhuse m. m., universitetet i Århus 1932-48; kommunehospitalet i Århus 1933, amtssygehuset i Kolding 1935, radiumstationerne i Kbhvn., Århus og Odense 1936-39, Vintersbølle tuberkulose-sanatorium 1938; arbejder for socialministeriet, deriblandt ungdomslejr i Avdebo; aldersrenteboliger og skoler for Kbhvns kommune; administrationsbygning og kollektivhus for institutionen mødrehjælpen 1952; har tegnet møbler, sølvarbejder og andet kunsthåndværk samt skibsaptering; modtaget Kbhvns kommunes præmie for godt byggeri 1923, 1925, 1926, 1927, 1929, 1934, 1941, 1942 og 1953. I samarbejde med C F Møller om alle arbejder 1930-44, om Århus universitet 1930-48.

Har skrevet: Modern Danish Architecture (London 1927, s. m. F R Yerbury); Københavnske Boligtyper (1930); Rækkehustyper (1940); Arkitekten Professor Hack Kampmann's Rejsebreve og Skitser (1946); Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950 (s. m. Knud Millech) samt afhandlinger og artikler i danske og udenl. fagtidsskrifter og dagblade.

Uden!, ordener: F.Æ.L.5.; S.N.2.

Adresse: Prinsessestien 9, Kongens

Lyngby.

FISKER P A direktør, K. DM.; f. "l8/8 1875 i Skalmstrup ved Randers; søn af gårdejer Chr. A Fisker (død 1918) og hustru Kirsten f. Pedersen (død 1914); gift (18/10 1907) m. Astrid F., f. 8/11 1885 i Odense, datter af direktør A Petersen (død 1936) og hustru Cathrine f. Svarre (død 1900).

Lærereks. (Gjedved 1896); uddannet på læreanstalten for elektroteknik (Kbhvn.) 1898-1900; arbejdet i USA og i Skotland 1901-04; ansat hos Thrige, Odense, 1905-06; grundlagt firmaet Fisker & Nielsen 1906, eneindehaver af dette 1910-20; direktør for A/S Fisker & Nielsen 1920-56, medl. af selskabets bestyrelse fra 1930, dennes kommitterede i direktionen fra 1956. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937 og af Industrirådet 1938-57.

Adresse: C F Richs V. 35, Kbhvn. F.

FJELRAD Georg domorganist; f. 19/11 1901 i Odense; søn af musiker P Fjel-rad og hustru Hanna f. Sørensen; gift (14/5 1926) m. Inger F., f. 2/10 1902 i Thisted, datter af direktør Johannes Bach (død 1946) og hustru Rigmor f. Larsen (død 1952). Organisteks 1918: Leipziger konservatoriet 1920-21; debut i Kbhvn. 1922; organist ved Thisted kirke 1922; organist og kantor ved Set. Pauls kirke i Århus 1927, ved Odense domkirke 1948, ved Århus domkirke fra 1955; till. lærer ved Det jydske Musikkonservatorium 1927-48 og fra 1955; orgelkoncerter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.

Medl. af bestyrelsen for Det jydske Musikkonservatorium 1944-48, for Musikpædagogisk Forening 1952-55, for Samfundet Dansk Kirkesang fra 1954, for Det fyenske Musikkonservatorium 1949-55 og for Dansk Organist- og Kantorsamfund fra 1955; overdirigent for De samlede jydske Sangforeninger 1935.

Adresse: Skoleg. 17, Århus.

FLAGSTAD E E politimester; f. 23 5 1904 i Horsens; søn af protokolfører i Kbhvns kriminal- og politiret, cand. jur. E E Flagstad (død 1917) og hustru Ellen f. Lorentzen (død 1906); gift (4'9 1953) m. Grete F., f. 24/4 1915, datter af direktør Johannes Berggreen (se denne) og hustru Sofie f. Larsen (død 1920).

Student (Metropolitanskolen) 1923; cand. jur. 1930; dommerfuldm. i Neksø 1931; kriminaldommerfuldm. i Århus 1933; politiassist. i Århus 1935, politikommissær smstds 1938; politimester i Ribe m. v. 1945.

Adresse: Jernkærvej, Ribe.

FLAMAND Svend direktør. R.; f. 110 1883 i Odense; søn af fabrikant Oskar Søren Emil Flamand (død 1936) og hustru Freda Margrethe Beate f. Lauritzen (død 1921); gift (25/11 1910) m. Dagmar Marie Kristine F., f. 6/9 1882 i Kbhvn., datter af bygmester Christian Welding Kruse Johansen (død 1916) og hustru Oline f. Andersen (død 1933).

Udlært som maskinarbejder: kon-struktøreks. fra Det tekniske Selskabs skole 1905; konstruktør og værkfører på mindre maskinfabrik 1907; bestyrer af ingeniørfirmaet Nyeboe & Nissen's maskinfabrik i Kbhvn. 1910-15 og af sammes fabrik i Petrograd 1916-17; direktør for Ringsted Jernstøberi & Maskinfabrik A/S fra 1917, for Ringsted ny Jernstøberi A/S fra 1943 og for Rimas Traktor A'S fra 1948; till. medl. af bestyrelserne for disse selskaber.

Medl. af bestyrelsen for Industriforeningen for Ringsted og Omegn 1921, formand 1926-40; æresmedlem 1943; formand for Sammenslutningen af håndværkerforeninger i Sorø Amt 1927-46; medl. af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for dansk Håndværk og Industri 1939-46, af byrådet 1925-27, af menighedsrådet 1945-49, af repræsentantskabet for Banken for Ringsted og Omegn 1935 (medl. af bestyrelsen 1942) og af repræsentantskabet for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i provinserne 1928; formand for besty-

relsen for AS Povl Møllers Maskinfabrik 1956.

Adresse: Næstvedv. 5, Ringsted.

Sommerbolig: Villa Flambo, Fakse Ladeplads.

FLEISCHER E Seckmann kontorchef, R.DM.. HTS.; f. 12/3 1890 i Kbhvn.; søn af fyringeniør, premierløjtnant i flåden Johan Seckmann Fleischer (død 1893) og hustru Elizabeth Constance f. Kray-enbuhl (død 1903); gift (25 11 1921) m. Emma Emilie Schroll F., f. 5/9 1891 i Kbhvn., datter af skibsfører Henrik Emil Christensen (død 1936) og hustru Emma Emilie f. Jensen (død 1926).

Præliminæreks.; posteks.; sætteskippereks.; ansat ved postvæsenet 1907-11; assistent i marineministeriet 1911, sekretær 1919, fuldmægtig 1929, kontorchef 1936; kontorchef i forsvarsministeriet 1950.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Heraldisk Samfund af 1946 fra 1946 og for Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening 1944-50.

Adresse: Bramsv. 9A, Charlottenlund.

FLENSBORG C E skovrider, fh. direktør, R.DM.p.p.; f. 24/6 1873 i Odense; søn af overintendant, justitsråd C P Flensborg (død 1925) og hustru Elisabeth f. Selmer (død 1932); gift (28/10 1909) m. Eva Margrethe F., f. 23/5 1880 i Thorshavn, datter af konsul, købmand Jacob Lutzen (død 1920) og hustru Henriette f. Restorff (død 1922).

Forstkand. 1898; assistent i patentkommissionen 1899; assistent i Hedeselskabet 1902, sekretær 1907, skovrider og kontorchef i samme 1913, direktør 1933-43; ledede »Islands Skovsag« ved årlige rejser 1900-06, till. træplantningsforsøgene nå Færøerne 1902-43.

Formand for Plantningsforeningen for Viborg og Omegn 1921-43 og for det af landbo-, og husmands-, og plantningsfor-eninger i Viborg amt nedsatte udvalg til fremme af læplantningssagen i Viborg amt til 1943; medl. af De samvirkende Plantningsforeningers bestyrelse 1925-43; medl. af statens skovnævn og af landbrugsministeriets mergeludvalg 1933-43; medl. af statens udvalg for tilplantning af heder og klitter og af udvalget for forsøg vedr. plantning i heder og klitter 1934-43; medl. af tilsynsrådet for Viborg Bys og Omegns Sparekasse og af Selskabet Hedebrugets hovedbestyrelse; forretningsfører for Dansk Plantageforsikringsforening 1921-46; formand og medl. af bestyrelserne for fl. plantageakts.; med!, af landbrugsministeriets brændselsudvalg 1940-46, af statens bøgetræudvalg 1935-37 og af forvaltningsnævnet for Krigsforsikring af Skove og Plantager 1940-53; medl. af bestyrelsen for A'S Troldhede pladeindustri; direktør for A/S Plantnings-selskabet Steen Blicher, Viborg 1946-51 og for AS Plantageselskabet af 1. Juni 1942, Kbhvn.: formand i bestyrelsen for AS Bjørslev Plantage, Viborg fra 1939; medl. af repræsentantskabet for Hedeselskabet fra 1943.

Har forfattet: Skovrester og Nyanlæg af Skov paa Island (1901); Skovsagen paa Island (1902-06): Plantningssagen paa Færøerne (1902, 1914, 1924); Lidt om Skove og Smaaplantninger (1923); Forsøg med forskellige Fyrrearter paa Djursland og i Midtjylland (1927); Det danske Hedeselskab 1916-41; Det danske Hedeselskab med særligt Henblik paa Plantningssagen, fl. afhandlinger, hovedsagelig om skovplantning og læplantning m. m.

Udenl. ordener: I.F.2.; N.St. 0.31.

Adresse: Abildgaardsv. 107, Virum.

FLENSBORG E overretssagfører, R.; f. 28 6 1889 i Roskilde; søn af boghandler E S Flensborg (død 1910) og hustru Agnes f. Anger (død 1936); gift (26/5 1916) m. Gudrun Elisabeth F., f. 4/3 1892 på Daurup hovedgård, datter af godsejer I C Hauberg (død 1907) og hustru Alvilde f. Kastrup (død 1937).

Student (Roskilde) 1906; cand. jur. 1912; overretssagf. i Kbhvn. 1916.

Formand i Dansk Idræts-Forbunds amatør- og ordensudvalg 1923-33; formand i bestyrelsen for A/S Goldschmidt & Nordholm og for A/S Roulunds Fabriker; medl. af bestyrelsen for AS Ballin & Hertz' Funktionærfond; næstformand i tilsynsrådet for Grundejernes Hypothekforening; medl. af bestyrelsen for Kalk- & Mørtelværkerne A/S, for W Langreuters Eftf., A/S, for A/S Dansk Guldlistefabrik, for A/S Ahrent Flensborg, Ringsted, for institutionen Sag-førergaarden, for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse, for Fru H Ryans Legat, for Ny Carlsberg Museumslegat, for Helge Jacobsens Legat til Fremme af Musiklivet i Danmark, for sammes Legat til Fordel for Kunstindustrimuseet og for Zoologisk Have, for Kai Nielsens Mindelegat og for Guildal-Fondet; formand for Børnehjælpsdagens Gammel-holm-komité 1930-38; sekretær for de Klarupske Stiftelser; revisor ved Kunstindustrimuseet; medl. af besigtigelses-og ekspropriationskommissionerne til ordning af Kbhvns banegårdsforhold, elektrificeringen af nærtrafiklinierne, anlæg af 3. og 4. spor Hellerup-Holte og anlæg af dobbeltsporet jernbane fra Kbhvn. til Solrød Strand; medl. af taksationskommissionen i h. t. Kbhvns byggelov.

Adresse: Hjalmar Brantings PI. 4,

Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: »Bakkehuset« pr. Espergærde.

FLENSBORG Erhard Winge overlæge, dr. med.; f. 13/11 1912 i Roskilde; søn af boghandler Andreas Flensborg (død 1952) og hustru Cecilie Marie f. Winge (død 1926); gift (3/7 1937) m.  Inga F., f. 17/3 1912 i Kbhvn., datter af direktør Åge Karl Gustav Lund og hustru Kristence Otilia f. Christensen.

Student (Roskilde) 1930; med. eks. 1937; hospitalsuddannelse i provinsen og Kbhvn. 1937-50; dr. med. 1944; studierejser til Sverige 1945 og USA 1946; specialistanerk. (børnesygdomme) 1950; leder af rigshospitalets børneasthma-klinik 1943-49, af Kbhvns kommunes børneasthmaklinik på Dronning Louises Børnehospital fra 1949; overlæge ved børnehospitalet på Martinsvej 1950, ved Blegdamshospitalets børneafd. fra 1955; tilsynsførende læge ved Asthmahjemmet i Kongsberg, Norge, u. Dansk Røde Kors 1952.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Allergiforskning 1946-48, for Dansk pædiatrisk Selskab 1950-53 og for Nordisk pædiatrisk Forening fra 1951.

Har skrevet: Ventrikelsektionen hos normale og syge Spæd- og Smaabørn. Undersøgelser med fraktionerede Histaminprøver under kunstig Søvn (disputats, 1944); vidensk. arbejder, især om børnesygdomme og allergiske sygdomme.

Adresse: Henningsens Allé 32, Hellerup.

FLENSBORG Holger fh. banechef, K1. DM.FM. i guld p.p.; f. 22/4 1875 i Odense; søn af overintendant, justitsråd C P Flensborg (død 1925) og hustru Elisabeth f. Selmer (død 1932); gift (17/11 1900) m. Margrethe F., f. 23/6 1875 i Tranebjerg, død 1944, datter af godsforvalter Carl Garde (død 1922, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Augusta Marie f. Kruse (død 1877).

Cand. polyt. 1897; ansat ved danske statsbaner, s. å.; fuldmægtig ved banechefens kontor i Kbhvn. 1899, banein-geniørassist. 1901; baneing. 1907; kontorchef i generaldirektoratet 1911; overing, (chef for nye statsbaneanlæg) 1916; afdelingschef 1922-42.

Har bl. a. forestået bygningen af Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen.

Censor ved den polytekniske læreanstalt; formand for Statsbanernes private Enkekasse 1929-43; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af Frihavns-Aktieselskabets bestyrelse; æresmedlem af Nordiska Jarnvagsmanna-sallskapet; statens tilsynsførende med brunkulsproduktionen 1940-55.

Udenl. ordener: N.St.0.2!. S.N.2=.

Adresse: Ø-Søgade 8, Kbhvn. K.

FLENSMARK Harald præst; f. 24/3 1897 i Kbhvn.; søn af skomagermester F Pe-dersen-Flensmark (død 1926) og hustru Caroline f. Jensen (død 1940); gift (17/5 1926) m. Emma F., f. 17/10 1894 i Kbhvn., datter af snedkermester Julius Andersen (død 1930) og hustru Aline f. Nielsen (død 1933).

Ansat i Det Forenede Dampskibs-Selskab 1913-17; student (Døckers kursus) 1918; cand theol. 1926; kaldskapellan ved Sundby kirke s. å., resid. kapellan 1935; till. præst ved arbejdsanstalten Sundholm fra 1939.

Sekretær i KFUM's centralforening 1930-35; medl. af bestyrelsen for Christianshavns vuggestue og daghjem fra 1931 og af hovedbestyrelsen for landsforeningen Forebyggende Børneværn fra 1936; formand i bestyrelsen for børnegården Jacob Holms Minde; formand for arbejds- og socialministeriets udvalg vedr. barneplejerskeuddannelsen og medl. af dets udvalg vedr. arbejdsanstalterne; formand for den danske nationalkomité af OMEP (Organisation Mondiale pour l'Edueation Préscolaire) fra 1950; vicepræsident for verdensorganisationen 1952-54, præsident fra 1954; deltaget i kongresser vedr. børneforsorg i Oslo, Stockholdm, Prag, Paris, Wien, Washington og Athen.

Har skrevet: Kirkens Ansvar (1943); Moral (1954); kronikker i kbhvnske dagblade; redaktør af tidsskriftet Forebyggende Børneværn og af Børnehave-Jul.

Adresse: Belgiensg. 1, Kbhvn. S.

FLERON JACOBSEN Kate redaktør, forfatterinde; f. 16/6 i Kbhvn.; datter af ingeniør W Fieron Jacobsen (død 1934) og hustru Nonny Margrethe f. Bauditz, (død 1957).

Student (M Kruses skole); studieophold i udlandet; medarbejder ved Dagens Nyheder, senere Nationaltidende 1930-42; medl. af Frit Danmarks redaktionskomité (senere hovedledelse) jan. 1943; arresteret af Gestapo sept. 1944; ophold i vestre fængsel og i Frøslevlejren; ansvarsh. redaktør af Frit Danmark fra 5. maj 1945; observatør ved den internationale kvindedelegation, der i maj 1951 besøgte Nord-Korea.

Medl. af Frihedsbevægelsens samråd fra 1945 til dets opløsning 1946; medl. af Frihedsmuseets præsidium og af bestyrelsen for Selskabet til Fremme af kulturel Forbindelse med Kina.

Har skrevet: Afsporet Ungdom (1942) og Vi er Ungdommen (1943), samlet udg.: To Tidsdokumenter (1944); Kvinden i Modstandskampen (1945); Nord-Korea, rapporter fra et hærget land (1951); Fra Nordkorea (privattryk 1952); Hvis jeg glemmer dig, oh Jerusalem (1955)

Udenl. orden: F.ffi.L.5.

Adresse: Pile Allé 23, Kbhvn. F.

FLINDT Povl civilingeniør; f. 4/3 1884 i Køge; søn af købmand Charles Flindt (død 1934) og hustru Valborg f. Hansen (død 1886); gift (20/7 1909) m. Elna F., f. 28/10 1884 i Køge, datter af sygehuslæge C A Borries (død 1924) og hustru Sophie Marie f. Bang Hassing (død 1919). Cand. polyt. (bygningsing.) 1906; stu-

dieophold i Ziirich s. å.; ingeniør ved Kbhvns sporveje 1906; afdelingsing., chef for sporvejenes 1. ingeniørafd. 1933-52. Adresse: Marskensg. 10, Kbhvn. 0.

FLOR Kai redaktør, R.; f. 22/5 1886 i Kbhvn.; søn af grosserer Niels Flor (død 1946) og hustru Camilla f. Hansen (død 1933); gift (28/2 1915) m. Mary F., f. 21/4 1891 i Ousted, datter af fh. proprietær A H Rosendal og hustru Ingeborg f. Willumsen.

Student (Borgerdydskolen, Helgolands-gade) 1905; cand. phil.; redaktionssekr. ved Gads danske Magasin 1910; litterær medarbejder ved Hovedstaden 1912; medarbejder ved Berlingske Tidende fra 1914; formand for Musikanmelderringen af 1924; kasserer for Dansk Tonekunstnerforening; næstformand for danskitaliensk forening Dante Alighieri; medl. af bestyrelsen for Johanne Stockmarrs Mindelegat og for Det kgl. danske Haveselskab; i forretningsudvalget for Friluftsteatret i Dyrehaven; medl. af modstandsbevægelsens kunstneriske udvalg.

Litterære arbejder: tekst til Ernst Hansens tegninger »Dyr og Fugle«; kunstnermonografier om Svend Hammershøi, Marie Henriques, Alb. Naur, Jais Nielsen, Wm. Stuhr, Johs. Wilhjelm, Johs. Kragh, Margrethe Svenn Poulsen og (s. m. Bjørn Moe) om Louis Moe; Mit bedste Kunstværk; Bogen om Hornbæk; Dyrehaven; Barndomshjemmets Jul (s. m. Hans Ellekilde): Johs. Ewald og vor Nationalsang. Redaktør af »Dansk Kultur« I-IV, heraf skrevet »Dansk Litteratur«; digtsamling »Aar og Dag«; De gamle Volde; Kvinden i dansk Kunst; Symfonibogen I-II; Om Dannebrog jeg ved -; Kvinden i fransk Kunst; Østerlandske Elskovsdigte; Danske Scenekunstnere; Hesten paa Kongens Nytorv; Koncertbogen; digtsamlingen »Tabte Verdener«; Juleevangeliet fortalt paa Vers for Børn; Egisto Tango; Eventyret om Julemærket; Johann Sebastian Bachs Biografi; Store Tonekunstnere, jeg mødte; De store Malere og deres Modeller; Juleevangeliet i Kunsten; L A Ring i O P Christensens Samiing; Johannes Glob, et mindeskrift. Medarbejder ved 111. dansk Konversationsleksikon; og ved 111. Musikleksikon; medudgiver af Alex. Puschkin-Mindebogen; udvalg og oversættelse af van Goghs Breve; oversættelse af Carl Nordenfalks van Gogh Biografi, af Irving Stones roman »Van Gogh« og Jack London-biografi; Ch. Huyghens Rembrandtroman »Lys og Skygge«; Moras »Sangen om Hvedemarkerne«. Frida Strindbergs »Strindbergs andet Ægteskab«; Harsa-nyies roman »Fr. Liszt«; Gore-Brownes »Jarlen af Bothwell«; O'Donnels »Grønne Bredder«; Kenneth Roberts' »Arun-del«; Catherine Drinker Bowen og Barbara von Meck's bog om Tschaikowsky; Heinrich Mann's »Nietzche«; Julian Hux-ley's »Darwin«; H F Blunck; »Kvinder i Haven«; Chateaubriand »Erindringer fra den anden Side Graven«; Berta Geis-marr »To Verdeners Musik«; Ph. Kruse-man's »Beethoven's egne Ord« (s. m. V Jung); Winnifred Ferrier »Min søster Kathleen Ferrier«; operatekster til »André Chenier« (s. m. Per Biørn) og »Trubaduren«; dramatisering af »Et Folkesagn« (s. m. Axel Kjerulf).

Adresse: Vodroffslund 1, Kbhvn. V.

FLOR Margherita operasangerinde; f. 5/10 i Kbhvn.; datter af boghandler, redaktør Chr. Flor (død 1914, se Kraks Blå Bog 1913) og hustru Asta f. Meyer; gift (8'6 1933) m. kgl. kammersanger Thyge Thygesen (se denne).

Sanguddannelse hos Carlo Schneider i Milano, Richard Barthélemy i Monte Carlo, Elfriede Sigmund i Berlin og Giuseppe Boralevi i Paris; debuterede i Milano 3. okt. 1923 som Nedda i Bajadser; knyttet til italienske operascener 1923-27; deltog i tourné med italiensk operaselskab til Indien, Java, Australien og New Zeeland 1927-29; gæstespil i Berlin 1924, i Buenos Aires 1929 og på Det kgl. Teater 1930; ansat ved Det kgl. Teater 1930-49; gennemgået teatrets skuespilskole 1931-33 og derefter till. ansat som skuespillerinde; gæstespil på Operaen i Stockholm 1930, 1932 og 1944, ved opera-festspillene i Pilsen i Bøhmen 1938, 1939 og 1946 og på Operaen i Helsingfors 1944.

Hovedroller: Walther i Wally; Anna i Loreley; Suzel i L'amico Fritz; San-tuzza i Cavalleria rusticana; Maddalena i André Chénier; Mimi i Boheme; Liu i Turandot; Pagen i Maskeballet; Violetta i Traviata; Annie og Alice i Falstaff; Micaela i Carmen; Giulietta i Hoffmanns Eventyr; Margarete i Faust; Anita i Jonny; Dorota i Svanda; Grevinden i Figaros Bryllup; Pamina i Tryllefløjten; Rosalinde i Flagermusen; Fru Ford i De lystige Koner i Windsor; Leonora i Maskerade; Elsa i Lohengrin; Serena i Porgy og Bess; titelrollerne i operaerne: Mignon; Manon Lescaut; Butterfly; Tosca; Ai'da; Kaddara; Katerina Ismailova m. fl.; i skuespil: Elisabeth Munk i Elverhøj m. fl.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Skuespillere og Skuespillerinder ved Det kgl. Teater 1937-40; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Soroptimist Klub 1941, præsident 1942 og 1943; medl. af bestyrelsen for Foreningen Dante Alighieri fra 1948.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; F.O.A.

Adresse: Amalieg. 6, Kbhvn. K.

Sommerbolig: GI. Skovhus, Hellebæk.

FLOTO Ernst botanisk gartner; f. 23'9 1902 i Græsted; søn af bagermester W Floto (død 1956) og hustru Nicoline f. Larsen (død 1950); gift (6'10 1932) m. Vera F., f. 25/6 1910 i Iowa. USA.

datter af maskinarbejder Kristian Bendixen (død 1951) og hustru Valborg f. Slangerup.

Uddannet ved praktisk gartneri 1918-22; havebrugskand. 1925; gartnermedhjælper i Kbhvns universitets botaniske have 1925-27: student gårdener i Kew Gardens, England 1927-28; afde-lingsgartner ved botanisk have 1928, botanisk gartner (overgartner) smstds 1956; censor ved den kgl. veterinær-og landbohøjskole fra 1938.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet for Stuekultur 1935-37 og af repræsentantskabet for Alm. dansk Gartnerforening fra 1950; sekretær for Alm. dansk Gartnerforenings Kbhvns kreds fra 1948 og for Foreningen af danske Havebrugskandidater fra 1950.

Har skrevet: Haven i vindueskarmen (1948) og Vor tids stueplanter (1951); medarbejder ved forsk, håndbøger og leksika; artikler om planter i fagtidsskrifter.

Adresse: Ø-Farimagsg. 2 A, Kbhvn. K.

FLØTKJÆR Alexander direktør; f. 15/4 1892 i Kbhvn.; søn af blikkenslager Oluf Fløtkjær og hustru Amalie f. Andersen (begge døde).

I lære som skibstømrer hos Burmeister & Wain 1906-11; ophold i England 1914-18 og studieophold på Ruskin College i Oxford 1924; ansat ved Kbhvns havnevæsen 1924-34; direktør i Arbejdernes Fællesorganisations Brændselsforretning fra 1933.

Medl. af bestyrelsen i Skibstømrernes Fagforening 1920, formand for samme 1932; medl. af forretningsudvalget for Arbejdernes Oplysningsudvalg for Kbhvn. 1924; formand for Socialdemokratisk Vælgerforening 4. kreds 1925; medl. af borgerrepræsentationen 1929-46; borgerrepræsentationens formand 1942-46; medl. af Socialdemokratiets forretningsudvalg 1931, af ligningsrådet 1938-40 og af Kbhvns skatteråd 1944; medl. af havnebestyrelsen 1936 og af landstinget 1939-45; direktør for A.F.B. Benzin og Olie A/S; medl. af Idrætsparkens repræsentantskab; formand for Friluftsrådet; medl. af repræsentantskabet for Dansk Kulturfilm og af bestyrelsen for Teknisk Selskab og for Fællesrådet for Arbejdernes Brændselsvirksomheder i Danmark; medl. af brændselsolienævnet og af indkøbscentralen for benzin, petroleum og brændselsolie; medl. af bestyrelsen for Polimport, A'S og for Alliance A/S.

Adresse: Jens Munks G. 24, Kbhvn. Ø.

FLSYSTRUP G dr. med.; f. 12/9 1884 i Kbhvn.; søn af overlæge, professor, dr. med. Anton Floystrup (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Elsine f. Mikkelsen (død 1921); gift 1. gang (18/4 1912) m. Cecilie F., f. 26/3 1881 i Hals sogn, død 1931, datter af proprietær J M S Jørgensen (død 1926) og hustru Elsine f. Als (død 1915); 2. gang (23/9 1938) m. cand. pharm. Edith F., f. 31/7 1895 i Svendborg, datter af klæde-fabrikant Fr. Wiggers (død 1934) og hustru Ovine f. Såbye (død 1956).

Student (Metropolitanskolen) 1903; med. eks. 1910; assistent ved polikliniken i Kbhvn. for ubemidlede's med. afd. A 1911-13; prakt. i Kbhvn. 1912; reservelæge i hæren 1913-18; assistent ved rigshospitalets med. poliklinik 1915-16; reservelæge ved rigshospitalets med. afd. A 1916-21; specialistanerk. (intern medicin, særlig hjerte- og lungesygdomme) 1919; dr. med. (Studier over Atrie-flimrens Pathogenese) 1920; studierejser i England 1920 og 1935; visitator ved kommunehospitalet 1922-32; chef for Frdbg. polikliniks med. afd. 1922-41; læge ved Livsforsikringsselskabet Hafnia 1926 og ved Livs- og Genforsikringsselskabet Dana 1927; medl. af bedømmelseskomitéen for Forsikring af mindregode Liv 1927.

Har foruden disputatsen skrevet forsk. Iægevidensk. tidsskriftsafhandlinger. Adresse: Slagelseg. 3, Kbhvn. 0. FOERSOM Louis apoteker; f. 16/5 1890 i Næstved; søn af apoteker James Foer-som (død 1916) og hustru Magda F. (død 1940); gift (20/10 1914) m. Karen F., f. 125 1888 i Kbhvn., datter af grosserer Ditz Schweitzer (død 1903) og hustru Emma f. Herreborg (død 1936).

Cand. pharm. 1913; ansat på forsk, apoteker til 1919; overtog Christianshavns apotek 1928; indehaver af firmaet Louis Foersom 1932; medstifter af og direktør for Valdemar Larsens Eftf. A/S 1949.

Sekretær i Kbhvns Apotekerforening 1930-32 og medl. af sammes takstudvalg 1929-55; sagkyndig for retslægerådet i sager vedr. apotekervæsenet fra 1947; formand for Sammenslutningen af Apotekere med tidligere salgbart Privilegium fra 1946; medl. af bestyrelsen for Brancheforeningen for importører af Medicinalvarer og medicinske Specialiteter 1942-54.

Har udg.: Christianhavns Apotek. Nogle Træk af Apotekets Historie 1707-1957, samlet af Apoteker Aage Schæf-fer (1957).

Adresse: Bøgev. 17, Hellerup.

Sommerbolig: Holløselund pr. Vejby.

FOG Arne dommer, R.; f. 25/1 1893 i Espe; søn af sognepræst Johs. Fog (død 1939) og hustru Agnes f. Rohde (død 1942); gift (7/7 1920) m. Else F., f. 11/1 1897 i Frederiksborg slotssogn, datter af arkitekt Vilhelm Holck (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Marie f. baronesse Wedell-Wedellsborg (død 1927).

Student (Schneekloths skole) 1911; cand. jur. 1917; fuldmægtig ved Frederiksborg amt s. å.; dommerfuldm. i Ny-

købing S. 1919; dommer i øster og vester Han herreder 1940, i Mariager købstad m. v. 1951.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige 1934-36 og for Den danske Dommerforening 1942-51; formand for fredningsnævnet for Thisted amt 1949-51 og for Randers amt 1952; kirkeværge ved Mariager kirke 1952.

Erhvervet Idrætsmærket i guld.

Adresse: Klosteret, Mariager.

FOG David professor, dr. phil.; f. 30 4 1896 i Kbhvn.; søn af skoleinspektør, cand. theol. Ludvig Fog (død 1906) og hustru Olga f. Jørgensen; gift (27/11 1932) m. Fanny F„ f. 6/6 1908 i Århus, datter af direktør, dr. techn. M C Holst (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Tora f. Frederiksen (død 1944).

Student (Metropolitanskolen) 1914; cand. mag. 1920; dr. phil. 1930; lærer ved Triers faglærerkursus 1919-33; un-dervisningsassist. i matematik ved Kbhvns universitet 1920; lektor smstds 1935-40; lærer i matematik ved statens lærerhøjskole 1933-38 og ved søofficers-skolen 1936-38; docent i matematik ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1938, professor smstds 1940.

Har skrevet: Bidrag til den komplexe Geometri (disputats, 1930); Matematik for Landinspektører og Skovbrugere (1943); Matematik for Landbrugere (1947); Introduktion i Matematisk Statistik (1949); afhandlinger i fagtidsskrifter. Medredaktør af Nordisk Matematisk Tidskrift 1953.

Adresse: Travervænget 18,

Charlottenlund.

FOG Johs. fh. kredslæge, R.; f. 5 3 1882 i Øls; søn af sognepræst Johs. Fog (død 1939) og hustru Agnes f. Rohde (død 1942); gift (26/10 1910) m. Esther F., f. 5/11 1884 i Lem, datter af sognepræst N K Munkebo (død 1935) og hustru Magda f. Porep (død 1921).

Student (Schneekloths skole) 1900; studerede teologi 1900-02; med. eks. 1910; ansættelse ved kbhvnske hospitaler 1910-20, derunder visitator ved kommunehospitalet 1916-20; specialistanerk. (obstetrik) 1918; studierejser 1920 og 25; prosektor ved retsmedicinsk institut 1921-31; lægesekr. ved retslægerådet 1923-31; embedslægeeks. 1930; kredslæge i Slagelse lægekreds 1931-52.

Assist. teaterlæge ved Det kgl. Teater 1917-31; medl. af bestyrelsen for Embedslægeforeningen 1934-46, af Alm. dansk Lægeforenings hygiejnekomité 1945-53 og af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1945-51; formand for Civilforsvars-Forbundets Slagelsekreds 1953; medl. af bestyrelsen for Dansk Røde Kors' Slagelseafd. 1953.

Har skrevet en række faglige tidsskriftsartikler, fortrinsvis om retsmedicinske emner; medredaktør af Tidsskrift for Dansk Røde Kors 1920-40; redaktør af »Embedslægen« 1938-46.

Adresse; Slagelse.

FOG Magnus oberst, kammerherre, K. DM., HTH„ R.O.H.T.p.p.; f. 1/3 1893 i Assens; søn af kontorchef A P E Fog (død 1936) og hustru Hedvig f. Kiær; gift (20/1 1918) m. Inger Ottalia F., f. 10/2 i Kbhvn., datter af redaktør Anthon Maaløe (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Clara Elise f. Bosse (død 1914).

Premierløjtn. ved 4. dragonregiment i Næstved 1914; adjutant hos ryttergeneralen 1918-21; lærer ved rytteriets befalingsmandsskoler 1921-26; ritmester 1925; lærer ved rideskolen 1926-30; eskadronchef ved 3. dragonregiment i Århus 1930-32, ved jydske dragonregiment i Randers 1932-35; skoleofficer og lærer ved hærens officersskole 1935-38; oberstløjtn. 1937; til rådighed for jydske dragonregiment 1938; til rådighed for gardehusarregimentet 1942; chef for gardehusarregimentet 1943-55; oberst 1945; afsked 1955; daglig leder af Næstved civilforsvarsområde fra 1955.

Medl. af bestyrelsen i forsk, rideklubber 1916-35; formand for Sydsjællands Rideklub 1945-49; medl. af bestyrelsen for Dansk Ride-Forbund 1936-39 og fra 1947; Dansk Ride-Forbunds overdommer i skoleridning fra 1935; udgiver og redaktør af tidsskriftet Hestesport.

Tildelt den svenske dekoration: XVI Olympiades Rytterkonkurrencers for-tjensttegn.

Udenl. ordener: N.St.0.22.; S.Sv.21.

Adresse: Næstved.

FOG Mogens fh. minister, professor, dr. med.; f. 9/6 1904 på Frdbg.; søn af bibliotekar, dr. phil. Emil Fog (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Emilie f. Birch; gift (24 2 1932) m. læge Elin F., f. 26/10 1903 i Ivigtut, Grønland, datter af ingeniør E F Edwards og hustru Ingeborg f. Basse.

Student (Metropolitanskolen) 1922; med. eks. 1930; dr. med. 1934; dr. med. h.c. ved Oslo universitet 1945; ved kommunehospitalet, universitetets fysiologiske institut og rigshospitalet 1930-35; 2. reservelæge ved rigshospitalets afd. for nerve- og neurokirurgiske sygdomme 1935; reservelæge ved kommunehospitalets neurologiske afd. 1936; professor i neurologi ved Kbhvns universitet og overlæge ved rigshospitalets neurologiske afd. 1938; minister for særlige anliggender i det andet ministerium Buhl i 1945.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1930-34, af hovedbestyrelsen for Den almindelige danske Lægeforening 1935-38, af Den alm. danske Lægeforenings hygiejnekomité fra 1936 (næstformand fra 1953) og af bestyrelsen for Medicinsk Selskab i Kbhvn. 1939-42; formand for Peter M Kaae's og Hustrus Legat for Nervesvækkede fra 1940 og for Dansk Neurologisk Selskab 1948-51; medl. af den lægevidenskabelige kommission for statens almindelige videnskabsfond fra 1952; tilforordnet retslægerådet som sagkyndig i neurologi 1938; redaktør af Ugeskrift for Læger 1939; medl. af sundhedsstyrelsens specialistnævn 1941; medl. af Danmarks Frihedsråd u. den tyske besættelse, af Frihedsbevægelsens samråd 1945-46, af folketinget (i tilslutning til Danmarks kommunistiske parti) 1945-50 og af bestyrelsen for Frihedsfonden og Frihedsmuseets præsidium 1946; formand for landsorganisationen Frit Danmark 1945, næstformand fra 1948; formand for Fredens Tilhængere i Danmark og medl. af Verdensfredsradet fra 1950.

Adresse: Søllingsv. 17, Charlottenlund.

FOG Reinhold Munthe fh. stabslæge, R1., HTH.; f. 11'9 1891 i Jordløse; søn af sognepræst C V Fog (død 1895) og hustru Betty f. Fog (død 1916); gift (27/4 1918) m. Erna F., f. 18/2 1892 i Charlottenlund, datter af kaptajn Christian Aug. Schønheyder (død 1914) og hustru Henriette f. Sommer (død 1935).

Student (Ordrup latin- og realskole) 1909; med. eks. 1917; kandidat og reservelæge ved forsk, sygehuse i Kbhvn. og provinsen; specialuddannelse på øreafdelingerne ved Garnisons sygehus, Kbhvns poliklinik, kommunehospitalet og Blegdamshospitalet; specialistanerk. i otologi 1925; prakt. i Kbhvn. som ørelæge fra 1925; reservelæge i hæren 1917, overlæge 1930, stabslæge ved division VI 1952, afsked 1956; censor i anatomi og fysiologi ved statens hus-holdningsseminarier 1934.

Medl. af bestyrelsen for Officersfor-eningen i Kbhvn. fra 1946 og for Dansk Militærmedicinsk Selskab fra 1946; medl. af sygehusberedskabsnævnet for Stor-kbhvn. 1952-56.

Adresse: Frederiksborgg. 54, Kbhvn.K.

Sommerbolig: Skolebakken 9, Humlebæk.

FOG Torben overlæge, dr. med.; f. 21/12 1912 i Kbhvn.; søn af kaptajn, kontorchef Gustav Mogens Købke Fog og hustru Johanne f. Trier; gift (27/3 1936) m. Grete F., f. 24/7 1914 i Kbhvn., datter af disponent Thorvald Jørgen Hansen (død 1951) og hustru Betzy f. Pedersen.

Student (Schneekloth's skole) 1930; med. eks. 1939; kandidatstillinger ved forsk, hospitalsafdelinger, overvejende psykiatriske og neurologiske; 2. reservekirurg ved rigshospitalets neurokirurgiske afd. 1944-45; klinisk assistent og 2. reservelæge ved neurologiske afdelinger; 1. reservelæge ved kommunehospitalets neurologiske afd., overlæge smstds fra 1955; specialist i neurologi 1947; assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen fra 1947; dr. med. (Rygmarvens patologiske Anatomi ved dissemineret Sclerose og dissemineret Encephalomyelitis) 1948.

Associeret medl. af Nordisk Neurokirurgisk Forening; korresp. medl. af National Multiple Sclerosis Soeiety, USA, og medl. af samme selskabs International Panel; neurologisk redaktør af Acta psyciatrica et neurologica Scandi-navica; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Gigtforskning.

Har foruden disputatsen skrevet en række vidensk. afhandlinger om neurologiske emner, specielt om den disse-minerede sclerose, om blodpladernes kvantitative variationer ved denne, di-cumarolbehandlingen og om experimen-tel dissemineret sclerose; desuden om den lumbale discusprolaps, om ultra-centrifugering af spinalvædske, om apo-plexia cerebri m. m.

Adresse: Margrethev. 31, Hellerup.

FOG Vagn Aage direktør; f. 6/6 1888 i Kbhvn.; søn af overintendant, kammerjunker Ove Fog (død 1938) og hustru Henny f. Christensen (død 1909); gift (21/4 1917) m. Kathrine F., f. 23/8 1896 i Christiania, datter af grosserer E R Abild og hustru Fredrikke-Louise f. Gundersen.

Forstkand. 1911; kst. skovrider ved Vemmetofte klosters skovdistrikt 1912-13; forstassist. ved statsskovvæsenet 1913-18; lærer i tropeskovbrug, landmåling og træmåling ved undervisningen i tropeskovbrug i Kbhvn. 1914; uden for nr. i statsskovvæsenet s. å.; i British Malaya og Siam 1914-15 og 1915-16; leder af Det Østasiatiske Kompagnis skov- og plantageafd., Kbhvn. 1915; afsked fra Østasiatisk Kompagni 1918; bosat i Oslo fra 1918; medstifter af og direktør for A/S Norsk-Sumatra Plantage Kompagni 1920.

Foreningen Dansk Samvirkes repræsentant for Norge 1944-56, tildelt foreningens hædersmedalje 1957; Membre du Comité de Patronage de la Société Beige d'Etudes et d'Expansion; medl. af Nasjonalgalleriets venner og Kunst-industrimusæets venner, Oslo.

Har udg. forelæsninger over tropeskovbrug (1913-14).

Adresse: Olav Kyrresgate 6, Oslo.

Norge.

FOG PEDERSEN Arne højskoleforstander, se Pedersen Arne Fog.

FOG-PETERSEN Frode Peter fh. sognepræst, R.; f. 24/9 1885 i Alslev ved Varde; søn af sognepræst P N Petersen (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru f. Fog (død 1887); gift (14/11 1916) m. Cathrine F-P., f. 24/9 1893 i Skjoldelev, datter af gårdejer Niels Sørensen (død 1927) og hustru f. Mortensen (død 1944).

Student (Roskilde) 1904; cand. theol. 1910; kapellan i Ødum-Hadbjærg 1911; sognepræst i Hvilsager-Lime 1916; ved Skt. Lukas kirke i Århus 1923-55.

Har udg.: Hent Kongekronen frem til ham (1923); Om Kristi Efterfølgelse (1925); Korsets Forargelse (1935); Kristi Kors (1937).

Adresse: Raadmand Steins Allé 21,

Kbhvn. F.

FOG-PETERSEN Johannes stiftsprovst, R.DM.; f. 23/11 1879 i Alslev ved Varde; søn af sognepræst P N Petersen (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru f. Fog (død 1887); gift (14/5 1907) m. Solvejg F-P., f. 25/8 i Kbhvn., datter af højesteretssagfører Svend Høgsbro (død 1910, se Kraks Blå Bog 1910) og hustru Louise f. Raunsøe (død 1946).

Student (Roskilde) 1899; cand. theol. 1905; forstander for Folkehøjskolen for unge Handelsmedhjælpere, Købmands-hvile, 1905-14; redaktør af Lolland-Falsters Venstreblad 1914-21; sognepræst i Vaalse 1921, ved Hans Tausens kirke i Kbhvn. 1927; stiftsprovst over Fyens stift, provst for Odense købstads provsti og sognepræst ved Skt. Knuds kirke (domkirken) i Odense 1931-49; medarbejder ved Højskolebladet 1910-28.

Folketingsmand (Det radikale Venstre) for Højrupkredsen 1913-20.

Medl. af bestyrelsen for Frederiksborg Amts historiske Samfund 1909-14, for Dansk historisk Fællesforening 1911 -19 og for Det radikale Venstre i folketinget 1913-20; medl. af rigsdagskom-missionen ang. de dansk-vestindiske øer 1916, af Gymnastisk Selskabs hovedbestyrelse 1916-21, af handelsskolekommissionen af 28. sept. 1918, af udvalget til revision af værgerådsloven og plejebørnstilsynsloven af 26. nov. 1918 og af skolekommissionen af 21. f ebr. 1919; formand for Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift 1923-27; rejsepræst for Kirkeligt Samfund af 1898 1923-27; formand for skolekommissionen for kommuneskolen ved Sundholm 1927-31; næstformand i bestyrelsen for Kbhvns Præstekonvent 1930-31; medl. af bestyrelsen for Kbhvns afd. af Landsforeningen af Menighedsråd 1931; medl. af Kirkens Korshærs økonomiråd, Odense 1932-35; medl. af bestyrelsen for Kirkeligt Forbund af 1933, formand 1934-45; medl. af hovedbestyrelsen for Kirkeligt Centrum 1934-50; medl. af den danske komité for »Faith and Order« fra 1932; formand for Kirkeligt Centrums kreds for Odense og omegn 1935-50; medl. af bestyrelsen for Menighedsrådsforeningen for Fyens Stift 1939-50, formand 1940-50; formand for Odensekredsen for Dansk Kirke i Udlandet 1940-48, for Odense Bibelskole 1940-46, for Fyens stiftskonvent 1941-47 og for De samvirkende Menigheds-plejer, Odense fra 1943; medl. af inspektionen for Graabrødre kloster, Odense; medl. af og formand for inspektionen for Lahns Stiftelse, Odense 1932-49; medl. af kommissionen til revision af lov af 20. maj 1933 om folkeskolens styrelse og tilsyn og tilsynet med de private skoler 1946 og af udvalget for The Danish Council of Christians and Jews 1947; medl. af bestyrelsen for Louis Petersens Legat 1948 og for A/S I Chr. Petersen, Kbhvn. 1948.

Har udg.: Det daglige Brød og Brogede Erindringer (1955).

Adresse: Albanitorv 5 A, Odense.

FOG-PETERSEN Otto redaktør; f. 20/8 1914 i Nibe; søn af fh. politimester Svend Fog-Petersen (se denne); gift (30/5 1937) m.Ellen F-P., f. 20/3 1914, datter af sparekassedirektør Ernst Qvistorff og hustru Kirstine f. Jacobsen.

Student (Sorø); journalistisk uddannelse ved Jydske Tidende, Kolding; re-daktionssekr. ved Berlingske Tidende 1937; redaktionschef ved Berlingske Aftenavis 1950, ansvarsh. redaktør 1951.

Adresse: Hegnskrogen 10, Lyngby.

FOG-PETERSEN Svend fh. politimester, R.; f. 18/1 1884 i Alslev ved Varde; søn af sognepræst P N Petersen (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru f. Fog (død 1887); gift (19/8 1913) m. Marie F-P., f. 20/1 1890 i Eveldrup Præstegaard ved Simested, datter af sognepræst Th. Lyngby (død 1914) og hustru Kathrine f. Høyer (død 1927).

Student (Roskilde) 1904; cand. jur. 1911; sagførerfuldm. i Slagelse 1911-12; byfogedfuldm. smstds 1912-13; byfoged- og herredsfuldm. i Nibe 1913; dommerfuldm. 1919-29; sagfører i Nibe 1929-33; politimester i Løgstør og Nibe købstæder m. v. 1933-54.

Medl. af byrådet 1927, folkevalgt borgmester 1927-33; formand for repræsentantskabet for Aalborg-Hvalpsundba-nen 1932-33 og for tilsynsrådet for Spare- og Laanekassen for Nibe By og Omegn 1948.

Adresse: Nibe.

FOG-PETERSEN Vagn forstander; f. 31/7 1910 i Århus; søn af tømmerhandler Povl Fog-Petersen (død 1952) og hustru Ellen Kirstine f. la Cour (død 1913); gift (4/8 1939) m. Karen F-P., f. 23/7 1915 i Lillehedinge, Stevns, datter af gårdejer Anders Pedersen og hustru Marie f. Frederiksen.

Realeks. (Aalborg) 1927; ved praktisk landbrug i 5-6 år; sekondløjtn. 1932; iandbrugskand. 1937; forsøgsassist. ved A S Trifolium's forsøgsgård s. å.; lærer ved Dalum landbrugsskole 1937-48; studierejse til England 1947, Canada og USA 1949 og Kina 1956; forstander for landbrugs- og husholdningsskolen Riber Kjærgaard 1949-53, for Dalum landbrugs-og mejeriskole fra 1953; ejer af Ho-p Hedegaard, Varde fra 1955.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugskandidater 1949-54 og for Foreningen af Højskoler og Landbrugsskoler 1948-55.

Adresse: Dalum landbrugsskole,

Hjallese.

FOG-POULSEN Mogens amtslæge, D.r. K.M.; f. 14/11 1915 i Århus; søn af sognepræst Anders Poulsen (død 1957) og hustru Ellen f. Fog; gift (15/6 1946) m. Inge F-P., f. 28/7 1921 i Støvring, datter af gårdejer Futtrup (død 1948) og hustru Marie f. Knudsen.

Student (Sorø) 1934; med. eks. 1942; hospitalsuddannelse 1942-45; embeds-Iægeeks. 1944; Medical officer i UNRRA 1945-46; distriktslæge i Umanak, Grønland 1946-48; cheflæge i International Tuberculosis Campaign 1948-50, i Cze-koslovakiet, mellemste Østen og Ægypten; landslæge i Grønland 1951-56; amtslæge i Ribe amtslægekreds og kredslæge i Ribe lægekreds 1956.

Har skrevet forsk, tidsskriftartikler vedr. medicinalstatistik, epidemibekæmpelse o. a. sundhedsmæssige forhold i Grønland m. m.

Adresse: Ribe.

FOGEDBY Erik forstander, dyrlæge, R.p.p.; f. 1/8 1900 i Vils, Mors; søn af dyrlæge Hans Jensen og hustru Karen f. Eriksen; gift (15/8 1930) m. Regitze F., f. 21/5 1903 i Odense, datter af fuldmægtig S Carstens (død 1941) og hustru Frieda f. Berg (død 1948).

Student 1919; dyrlægeeks. 1928; prakt. dyrlæge 1928-35; reservedyrlæge ved statskødkontrollen 1930-35; assistent ved statens veterinære forsøgsstation for virussygdomme (nu statens veterinære institut for virusforskning) på Lindholm 1935; studier ved forsk, udenl. instituter; forsøgsleder på Lindholm 1939 og forstander for samme 1946; orlov 1955, ansat ved FAO's europæiske mund- og klovsygekommission. Rom.

Har skrevet forsk, faglige artikler i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Udenl. orden: S.V.31.

FOGET Maja forstanderinde, M.T.Kha.; f. 13/6 1906 i Drastrup; datter af gårdejer Mads Foget (død 1955) og hustru Emilie f. Selchau (død 1953).

Student (Randers) 1925; sygeplejerskeuddannelse på Bispebjerg hospital 1931; på Bedford College, University of London (pædagogik og hygiejne) samt College of Nursing (administration) 1936-37; studierejser til Belgien, Frankrig, England, USA og Skandinavien; sygeplejerske ved sygehuse i Aalborg, Viborg og Århus 1931-35; forstanderinde ved sygeplejen på Finsen-institutet 1937-49; HH. fg. tilforordnet sygeplejerske i sundhedsstyrelsen 1944; konsulent i sygeplejerskesager ved flygtningeadministrationens sanitetsvæsen 1945-46; forstanderinde med tilsyn af sygeplejerskeuddannelse, sundhedsstyrelsen 1949.

Sekretær ved og medl. af indenrigsministeriets udvalg vedr. sygeplejerskemanglen og uddannelse af sygeplejersker 1946-54; sekretær ved udvalget vedr. sygeplejekurserne ved Århus universitet 1956; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors 1950-52; formand for det af Sygeplejerskers Samarbejde i Norden nedsatte rationalise-ringsudvalg 1948-53.

Tildelt Florence Nightingale-medaljen 1955.

Ud'enl. orden: Sv.r.K.FT.

Adresse: Granholmen 24, Holte.

FOGH Aage folketingsmand; f. 6/5 1896 i Beder; søn af gårdejer J M Fogh og hustru Rasmine f. Mikkelsen; gift (1/6 1923) m. Agnes F., f. i Vejby, datter af gårdejer Niels Grønning (død 1936) og hustru Frederikke f. Klausen.

Uddannelse på landbohøjskolen samt på højskole og landbrugsskole; sekretær for De samvirkende danske Indkøbsforeninger for mindre Jordbrugere 1939-56.

Medl. af folketinget (Det radikale Venstre) 1934-39 og fra 1945, formand for partiets folketingsgruppe og 3. næstformand i folketinget fra 1957; medl. af Det kgl. Teaters tilsynsråd fra 1956; landbrugsministeriets tilsynsførende med bevillingerne til husdyrbrugets fremme og den faste planteavlsbevilling.

Adresse: Kongegården 4, Roskilde.

FOGH Hakon rektor; f. 27/7 1887 i Vordingborg; søn af distriktslæge C F Fogh (død 1913) og hustru Adelheid f. Matthiassen (død 1931); gift (8/7 1913) m. Margrete F., f. 28/4 1889 i Kbhvn., datter af direktør for Christiansholms Fabriker C V Slomann (død 1919, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Petra f. Andresen (død 1931).

Student (Herlufsholm) 1905; cand. mag. 1911; pædag. eks. 1911; lærer ved Marselisborg skole 1912, ved Helsingør højere almenskole 1914, lektor smstds 1922; rektor ved Kolding højere almenskole 1929, ved Roskilde katedralskole 1947-31. juli 1957.

Medl. af bestyrelsen for Alm. dansk cand. mag. Organisation 1921-29 og for Gymnasieskolernes Lærerforening 1923-44.

Adresse: Roskilde.

FOGH Halvor dommer; f. 3/1 1907 i Kbhvn.; søn af boghander Holger Fogh (død 1936) og hustru Elisa f. Petersen; gift (3/1 1939) m. Annie F., f. 9/7 1914 i Næstved, datter af købmand Jens Rye (død 1932) og hustru Gerda f. Sander (død 1952).

Student (Sorø) 1925; cand. jur. 1931; sagførerfuldm. i Kbhvn. s. å.: dommer-fuldm. i Hobro 1932, i Holstebro 1938; kst. dommer i vestre landsret i 1948; dommerfuldm. ved Frdbg. birks 1. afd.

1948; dommer i Tønder købstad m. v. 1954.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark 1949 -54, formand 1952-54; medl. af bestyrelsen for Danske Statsembedsmænds Samråd 1952-54 og for Danmarks Juristforbund 1953-54; formand for af-vandingskommissionen for Tønder amt 1955 og for jordfordelingskommissionen for Tønder-Aabenraa amter 1956.

Adresse: Dommerboligen, Tønder.

FOGH Hans direktør, R.; f. 23/8 1898 i Davos, Schweiz; søn af ingeniør P E Fogh (død 1908) og hustru Bertha Emilie f. Heymann; gift (31/7 1931) m. Ellen Gyrithe F., f. 21/7 1906, datter af godsejer I S Ulrich (død 1949) og hustru Ingeborg f. Krenchel.

Student (Vestre borgerdydskole) 1917; cand. polyt. 1923; assistent ved forsøgslaboratoriets kern. afd., landbohøjskolen 1924-25; uddannet ved Brygger-højskolen i Kbhvn. og ved bryggerier i Kbhvn., Oslo og Goteborg 1925-28; brygmestereks. 1928; ansat ved Carlsberg Bryggerierne 1928, underdir. 1935, direktør ved samme 1937.

Medl. af bestyrelsen for Bryggeriforeningen 1937-53 og fra 1954, for Den skandinaviske Bryggerhøjskole 1941 og for Carlsberg Laboratorium 1956; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937.

Adresse: Kammasv. 6, Kbhvn. V.

FOGH-ANDERSEN Poul overkirurg, dr. med.; f. 7/12 1913 på Frdbg.; søn af overkirurg Vagn Fogh-Andersen (se denne); gift (4/12 1943) m. Birgit F-A., f. 28/9 1922 i Kbhvn., datter af over-officiant Erik Bay Duelund (død 1941) og hustru Sigrid f. Bram.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1931; med. eks. 1938; dr. med. 1942; alm. hospitalsuddannelse i Kbhvn. 1938-45; 2. reservekirurg ved Kbhvns kommunehospitals 1. afd. 1946-49; 1. reservekirurg ved rigshospitalets afd. C 1950-53; fg. konsulent i plastikkirurgi ved rigshospitalet fra 1954; 1. reservekirurg ved Diakonissestiftelsens afd. B 1953-54, ved afd. A 1954-56, overkirurg ved afd. A fra 1956; fg. kirurg ved statens institut for talelidende fra 1956; studieophold (særlig plastikkirurgi) Stockholm 1942, England 1946. USA og Canada 1949; specialistanerk. i kirurgi, gynækologi og plastikkirurgi 1951.

Medl. af bestyrelsen for Dansk kirurgisk Selskab 1949-55 og for Nordisk plastikkirurgisk Forening 1952-53 og fra 1956; korresp. medl. af American Society of Plastics and Reconstructive Surgery fra 1955.

Har skrevet: Inheritance of Harelip and Cleft Palate (disputats, 1942); afsnittet Ganespalte (i Nordisk Lærebog for Talepædagoger, 1953) og afsnittet Ansigtets kirurgiske Sygdomme (i Nordisk Lærebog i Kirurgi, 5. udg. 1955); desuden en række tidsskriftsafhandlinser om kirurgiske, særlig plastikkirurgiske, emner.

Adresse: Moltkesv. 71, Kbhvn. F.

FOGH-ANDERSEN Vagn overkirurg, E1.; f. 12/6 1886 i Birkerød; søn af bankdirektør Anders Andersen (død 1941) og hustru Rasmine f. Fogh (død 1950); gift (28/2 1913) m. Lili F-A., f. 8/1 1890 på Frdbg., datter af kaptajn Lars Peter Nielsen og hustru Flora f. Ze-derkop (død 1940).

Student (Birkerød) 1903; med. eks. 1910; reservelæge ved Diakonissestiftelsen 1913-22 og 1924-37; overkirurg smstds 1938-56; prakt. på Frdbg. fra 1913; specialistanerk. (kirurgi og gynækologi) 1924; fg. kirurg ved statens institut for talelidende fra 1934.

Formand for Kbhvns Lægeforening 1936-39.

Adresse: Amicisv. 18, Kbhvn. V.

FOGHT Louis Frederik grosserer. Rl. p.p.; f. 8/11 1891 i Kbhvn.; søn af smed Thorvald Emil Frederik Foght (død 1898) og hustru Martine f. Hansen (død 1952); gift 1. gang (25/9 1930) m. Gretchen F., f. 5/4 1905 i Kbhvn., død 1943, datter af grosserer Niels Schib-bye (død 1931) og hustru Emmy f. Kunz; 2. gang (26/5 1954) m. Dorrit F., f. 24/5 1917 i Kbhvn.. datter af generaldirektør Albert Nøkleby (død 1930) og hustru Ebba f. Gylehe.

Handelsuddannet 1906-10; ophold i Tyskland og England 1910-13; agentur for udenl. huse 1913-15; ansat i manufaktur en gros firmaet Braunstein & Schibbye 1915, prokurist 1921 (ved firmaets omdannelse til aktieselskab), un-derdir. 1924; videreført firmaet i eget navn siden selskabets likvidation i 1931.

Formand for Tæppe-, Gardin- og Møbelstof-Importørernes Brancheforening; næstformand for Foreningen af danske Manufaktur-Grossister's boligtextil sektion; medl. af hovedbestyrelsen for Det danske Kunstindustrimuseum og for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk; medl. af bestyrelsen for Selskabet af 7. sept. 1898 til Støtte for faderløs Ungdom og for Set. Stefans fritidshjem; næstformand for Foreningen Fransk Kunst; medl. af bestyrelsen for Kunstforeningen, for Foreningen Kunst på Arbejdspladsen og for Det Rønnen-kimpske Legat.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; I.F.2.; YSt.0.31.; S.N.2.

Adresse: Trondhjemsg. 3, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Teglgaarden, Ørn-

holmsv., Helsingør.

FOGTMANN Holger fh. afdelingsingeniør, E. DM. p.p.; f. 12/3 1887 i Vejle; søn af inspektør ved Dansk Normaltid Adolph Fogtmann (død 1931) og hustru Caroline Margrethe f. Koch (død 1930); gift (2/6 1916) m. Carla F., f. 27/10 1889 i Kbhvn., datter af overmaler på Den kgl. Porcelænsfabrik Carl Rinus (død 1935) og hustru Thora f. Thorsen (død 1947).

Cand. polyt. (elektroing.) 1912; ansat i ingeniørfirmaet Erichsen og Sarde-mann 1912-13; ekstraing. v. statsbanerne 1913, ingeniørassist. 1918. ma-skining. II 1929, maskining. I 1935, afdelingsing. 1946-57, leder af den elektriske afd. u. maskinafdelingen 1923-57.

Medl. af bestyrelsen for Nordiska Jårnvågsmannasållskapets maskinsekti-on 1934-54, for Forbundet af Ingeniører i Statens Tjeneste 1936-48, for Jernbaneforeningens 8. kreds 1926-29 og for 14. kreds 1946-47 og 1948-52; medl. af repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening 1947-48 og for Mini-sterialforeningen 1943-48; statsbanernes repræsentant i den danske nationalkomité u. World Power Conference 1924-57; medl. af Dansk Elektroteknisk Komité fra 1948.

Medarbejder ved Elektricitetens Historie og dens Mænd, ved Hagerups Konversationsleksikon og ved Statsbanernes 100 Aars Jubilæumsskrift.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Falkoner Allé 8, Kbhvn. F.

FOLKE Lejf amtslæge; f. 27/5 1903 på Frdbg.; søn af civilingeniør Folke Folke (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Else Sofie f. Haar (død 1931); gift (15/8 1932) m. Yrsa F., f. 23/3 1909 i Hørup ved Slangerup, datter af kommunelærer Lars Peter Andersen og hustru Karen f. Andersen.

Student (Frdbg. gymn.) 1921; med. eks. 1928; reservelæge ved amts- og bysygehuset i Thisted 1928-29; skibslæge i 0 K i 1930; assist. læge i Juli-anehaab i Grønland 1932-33; forsk, ho-spitalsansættelser 1933-36; embedslæ-geeks. 1934; læge ved invalideforsik-ringsretten 1935-37 og ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre i 1935; amts-og kredslæge i Thisted 1937.

Adresse: Skovg. 20, Thisted.

FOLKMAR E O fh. overlæge, dr. med., R.; f. 12/2 1887 i Odense; søn af kancelliråd H P Folkmar (død 1926) og hustru Laura f. Schmidt (død 1926); gift (23/8 1939) m. Esther F., f. 7/2 1910 på Snehøjgaard ved Hobro, datter af proprietær H Pape og hustru f. Vogler.

Student (Odense) 1906; med. eks. 1913; assistent ved universitetets fysiologiske laboratorium 1914-18; assistent ved rigshospitalets børneafd. 1920 -21; reservelæge ved Bispebjærg hospitals med. afd. C 1921-26; dr. med. (Kulhydraternes Skæbne i Organismen, undersøgt ved permanent Injektion) 1922; overlæge ved Hjørring amts og bys sygehus, med. afd. 1926-57. Adresse: Alborgvej, Hjørring.

 

FOLKMAR Th. fh. kreditforeningsdirektør, R.; f. 15/12 1884 i Odense; søn af kancelliråd H P Folkmar (død 1926) og hustru Laura f. Schmidt (død 1926); gift (2/2 1918) m. Else F., f. 23/5 1897 i Odense, datter af fabrikant L Q Harboe (død 1935) og hustru Frederikke f. Haug (død 1944).

Ansat i Fyens Stifts Kreditforening 1903, direktør 1943-55.

Medl. af bestyrelsen for Blindefor-eningen i Odense fra 1940 og af repræsentantskabet for Fyens Disconto Kasse fra 1943.

Adresse: Læssøeg. 22, Odense.

Sommerbolig: Gråsten, Thurø.

FOLSACH Christian v. kammerherre, hofjægermester, fh. godsejer.R.; f. 14/7 1868 på Hjortshøjlund ved Århus; søn af hofjægermester H F J P Folsach til Gjessinggaard og Ristrup (død 1901) og hustru Wilhelmine f. Ingerslev (død 1913); gift (14/7 1900) m. Alvilde F., f. 11/6 på Søholm v. Gentofte, død 1950, datter af premierløjtnant J P U V Dinesen (død 1874) og hustru Alvilde f. Dinesen.

Løjtnant i garden; landbrugskand. 1890; ejer af Gjessinggaard 1894-1950; ejer af Dronninglund Storskov 1930-43.

Medl. af repræsentantskabet for Randers Disconto- og Laanebank 1910-55, formand 1935-55; medl. af bestyrelsen for Dansk Jagtforening 1915-37.

Adresse: Gjessinggaard pr. Randers.

de FONTENAY Frank le Sage gesandt, dr. phil., K'.DM., M.T.Kfh.p.p.; f. 24/9 1880 på Unnerupgaard; søn af proprietær FE le Sage de Fontenay (død 1911) og hustru Caroline f. Jensen (død 1937); gift (Dec. 1927) m. Gudrun le Sage de F., f. Eiriksdottir (dekoreret m. Chr. X. Fr. M., F.M.R. og I.F.2.).

Student (Frederiksborg) 1899; cand. mag. 1906 (historie); underarkivar i udenrigsministeriet 1909, arkivar 1914; overordenlig gesandt og befuldmægtiget minister i Island 1924, i Ankara 1946-50.

Formand for Dansk historisk Samfund 1917-22; medl. af Den danske historiske Forenings bestyrelse 1919-24; medl. af bestyrelsen for Carnegies Belønningsfond; dr. phil. h. c. ved Reykjavik universitet 1940.

Medarbejder ved Hagerups ill. Konversationsleksikon, 2.-4. udg., ved Sal-monsens Leksikon, 2. udg., Verdenskulturen (bd. VIII) og Folkenes Historie (bd. VII); udgiver af Danmarks Traktater fra 1814 (bd. IV) og af Gyldendals ill. Verdenshistorie (bd. I-VI); Det slesvigske Spørgsmaals diplomatiske Historie 1914-20; Uppruni og åhrif Muhammeds truar (1940); blad- og tidsskriftsartikler om kulturhistoriske, orientalske, politiske og islandske emner.

Udenl. ordener: Fi.H.R.2'.; F.Æ.L.4.; I.F.I.; I.M. & L.3.; J.H.S.4.; N.St.0.2!.

Adresse: Hjalmar Brantings Plads 4,

Kbhvn. Ø.

FORCHHAMMER Bjarne teaterdirektør, skuespiller og sceneinstruktør; f. 14/9 1903 i Neu Isenburg, Hessen, Tyskland; søn af lektor Viggo Forchhammer (se denne) og hustru Signe f. Janson; gift (9/12 1924) m. balletdanserinde ved Det kgl. Teater Emma F., f. Agerlin, f. 19/11 1903 i Kbhvn., datter af hovmester Andreas Peter Koch (død 1904) og hustru Emma Andrea f. Jensen (død 1936).

Student (Sortedam gymn.) 1921; på Det kgl. Teaters elevskole 1922-24; debut 24/8 1924 i titelrollen i Den fremmede; skuespiller ved Dagmarteatret 1924-34 og 1935-37, ved Casino 1934-35; direktør for Aalborg Teater 1938-40; sceneinstruktør og skuespiller ved Folketeatret og Det ny Teater 1944-48: direktør for Andels-Teatret 1949-54, for Aalborg Teater fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Skuespillerforbund 1932-38, næstformand 1935-38 og medl. af dets optagelses-kommission fra 1942; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Sceneinstruktører 1948-53.

Hovedroller: titelrollen i Korporal Ba-chelet; Hugo i Forbrydere; Ferdinand i Kabale og Kærlighed; Angelo i Lige for Lige; Instruktøren i vor By; Skibsreder Jordan i Middag Kl. 8; Inspektøren i En Inspektør ringer paa; Jesus i Jordens Salt; filmsroller: Albert i Barnet; Lægen i Forellen; Lektoren i Tag hvad du vil ha'.

Iscenesættelser: Der kommer en Dag; Natten til 16. Januar; Rebecca; Arsenik og gamle Kniplinger; Vores Far; En Inspektør ringer paa; Kærlighed; Det store bal.

Adresse: Rughaven 35, Aalborg.

FORCHHAMMER Egil forstander, dr. phil.; f. 25/2 1906 i Frankfurt a. M.; søn af lektor Viggo Forchhammer (se denne); gift (8/7 1936) m. Bjorg Cari-tas F., f. 12/5 1911 i Island, datter af Eypor A Benediktsson og hustru Bjorg Josefina f. SigurSardottir (død 1942).

Student (Sortedam gymn.) 1924; Talepædagogisk Forenings diplomeks. 1927; studieophold i Wien 1938-39; dr. phil. (universitetet i Wien) 1939; under-visningsassist. ved Kbhvns universitet fra 1928; timelærer ved statens institut for talelidende 1932, lærer 1939. overlærer 1943. kst. forstander smstds 1949, udnævnt 1954; till. lærer ved det kgl. danske musikkonservatorium fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Talepædagogisk Forening i fl. perioder (formand 1942-51) og af hovedbestyrelsen for Foreningen for spastisk lammede Børn fra 1953.

Litterære arbejder: uber einige Falle von eigentumlichen Sprachbildungen bei Kindern (disputats, 1939); Talevanskeligheder hos Børn (1943); Talerkunstens Teknik (1947); sekretær ved Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme fra 1936, hovedredaktør 1949-54; medarbejder ved Nordisk Medicin fra 1948; artikler i danske og udenl. fagtidsskrifter og i dagspressen.

Adresse: Rygårds Allé 45, Hellerup.

FORCHHAMMER Eiler fh. forstander, R1.; f. 3/6 1890 i Kbhvn.; søn af dr. phil. forstander Georg Forchhammer (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Karen Marie f. Groth (død 1920); gift 1. gang (21/12 1924) m. Paula F., f. 20/2 1894 i Fredericia, død 1941, datter af inspektør N M Jensen (død 1949); 2. gang m. Erna F., datter af handelsgartner Knud Pedersen, Middelfart (død 1947).

Student (Herlufsholm) 1909; specialuddannelse som døvstummelærer; hjælpelærer ved det kgl. døvstummeinsti-tut i Fredericia 1912; sekondløjtn. i fodfolket 1915; lærer ved den kgl. døv-stummeskole i Fredericia 1918; ved det kgl. døvstummeinstitut i Kbhvn. 1921, overlærer 1931, forstander 1934-37; forstander for den kgl. døvstummeskole i Nyborg 1937; for statens kostskole for døve, Fredericia 1938-56.

Sekretær ved arbe.idshjemmet for døvstumme piger 1927-34, medl. af bestyrelsen 1934-56.

Har skrevet: Om Døvstumme og Døvstummeundervisning (1929); Lærebog i Artikulation med døve (1954) samt afhandlinger i fagtidsskrifter.

Adresse: N-Frihavnsg. 5, Kbhvn. Ø.

FORCHHAMMER Herluf civilingeniør; f. 25/5 1875 på Herlufsholm; søn af rektor, dr. phil. Johannes Forchhammer (død 1909) og hustru Abigael f. Ebbesen (død 1888); gift (3/1 1910) m. Minna Ingrid F., f. 16/6 1887 i Aarup, død 1956, datter af apoteker C H Tornøe og hustru f. Hansen.

Student (Herlufsholm) 1893; cand. po-lyt 1898; ingeniørassist. ved Kbhvns havnevæsen 1898-1903; ingeniørassist. ved amerikanske jernbaner 1903-06; ingeniør i firmaet Christiani & Nielsens Århusafd. 1907-11, overing. ved hovedkontoret i Kbhvn. 1911-22, overing. og tekn. direktør ved afdelingen i London 1922-25, overing. ved firmaets datterselskab i Hamburg 1928-29, overtag, og tekn. direktør ved afdelingen i Tyrkiet 1930-32.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1919-22 og for Dansk Ingeniørforenings afd. i Storbritannien 1922-25; medl. af American Society og Civil Engineers, New York, fra 1905 og af Société des Ingenieurs Civils de France fra 1924; censor ved Danmarks tekniske højskole fra 1937.

Adresse: Furesøv. 81 D, Virum.

 

FORCHHAMMER Jørgen universitetsprofessor; f. 24/6 1873 på Herlufsholm; søn af rektor, dr. phil. Johannes Forchhammer (død 1909) og hustru Abigael f. Ebbesen (død 1888); gift (28/12 1904) m. Elisabeth F., f. 26/4 1880 i Dresden, datter af afdøde Frederic Jenny og afdøde hustru Nadine f. Scherff.

Student (Herlufsholm) 1892; cand. polyt. 1898; forsk, ansættelser som ingeniør i Danmark og Tyskland 1898-1912; studerede samtidig sangkunst, bl. a. ved det Hoch'ske konservatorium i Frankfurt a. M. 1903-04; lærer i stem-mefysiologi og fonetik ved universitetet i Munchen 1921-38; lærer i samme fag ved Akademie der Tonkunst i Munchen 1924-29; lærer i fonetik ved Deutsche akademische Auslandsstelle i Miin-chen 1934-38 og ved Deutsche Akademie, Munchen 1934-39; professor i stemme- og talevidenskab (laletik) ved universitetet i Munchen 1949.

Medl. af Goethe-Institutets pædagogiske Råd 1952.

Har bl. a. skrevet: Den menneskelige Stemme (1920); Theorie und Tech-nik des Stagens und Sprechens (1921); Stimm- und Sprechiibungen (1923); Die Grundlage der Phonetik (1924); Eta fiihrung in die deutsche und allgemeine Sprachlautlehre (1928); Sprachlaute im Rontgenbild (1929); Stimmbildung auf stimm- und sprachphysiologischer Grundlage; I bd. Die wichtigsten Probleme der Stimmbildung (1937), II bd. Die Ausbildung der Sprechstimme (1937), III bd. Die Ausbildung der Singstimme (1938); Deutsche Aussprachiibungen fiir In- und Auslander (1938); Die Sprachlaute in Wort und Bild (1942); Deutsche Aussprachlehre fur Danen (1951); Allgemeine Sprechkunde (Laletik) (1951); Die Ausbildung der Sprechstimme auf stimm- und sprechwissenschaftlicher Grundlage (1951) samt talrige stemme-fysiologiske og fonetiske artikler i fagblade.

Tildelt medaljen »Bene merenti« af Bayr. Akademie d. Wissenschaften 1953.

Adresse: Kaulbachstrasse 96, Munchen, Tyskland.

FORCHHAMMER Olaf fh. stadsingeniør; f. 27/1 1881; søn af rektor dr. phil. Johannes Forchhammer (død 1909) og hustru Abigael f. Ebbesen (død 1888); gift 1. gang (1906) m. Karen Stampe Bendix, datter af komponist, professor Victor Bendix (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru forfatterinde Rigmor Stampe (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922); 2. gang (1917) m. læge Ellen F. (død 1951), datter af læge Carl Hallas og hustru Marie f. Sønderup; 3. gang (13/9 1941) m. mag. scient. Grethe F. (død 1957), datter af forstander P Høgstrøm (se denne) og hustru Anna f. Højte.

Student (Herlufsholm) 1899; cand. polyt. 1906; ansat hos Baurat H W Lindley i Frankfurt a. M. 1906-07; i Kbhvns kommunes tjeneste 1907; afdelingsing. i byplanafdelingen u. stadsingeniørens direktorat 1927; stadsing. 1936-51.

Medl. af Gladsaxe sogneråd 1921-25, af naturfredningsrådet, af bestyrelsen for Dansk Byplanlaboratorium og af Kbhvns bygningskommission 1940-51.

Har bl. a. skrevet pjecerne: Jeg nægter (1909); Forsvar eller Neutralitet (1910); Vejledning i Afløbsfaget (1931, 5. udg. 1948); Er Tidspunktet inde folen Forbedring af vor Bygningslovgivning? (1931); afhandlingerne: Storkøbenhavns Udvikling; Gader og Veje, Profil og Færdselsforhold; Parkomraa-der i den moderne Byplan; Københavns-egnens Grønne Omraader, betænkning 1936; Byplan, 1939; Fakta og myter omkring retsopgøret (s. m. Carl Gad, 1948); redaktør af: Copenhagen, Deve-lopment and Town Planning (1930, 2. udg. 1938); København, Byplanmæssige Forhold (1930); De indlemmede Distrikter, Byplanmæssige Udvikling 1901-1941 (1942); København, Fra Bispetid til Borgertid (1948): Korea, En dokumentarisk redegørelse (1952); Tyskland efter kapitulationen (1954); Er tidspunktet inde til en revision af Atlant-politiken? (1955); »Genéve-ånden«. Tyskland og den europæiske sikkerhed (1956); Suez-krisen og den ungarske tragedie (1956).

Adresse: Classensg. 66, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Tømmerhusene, Krogmosev., Bagsværd.

FORCHHAMMER Viggo lektor, R.; f. 26/11 1876 på Herlufsholm; søn af rektor, dr. phil. Johannes Forchhammer (død 1909) og hustru Abigael f. Ebbesen (død 1888); gift 1. gang (6/11 1902) m. Signe F., f. 13/1 1877, datter af den norske forfatter Kristofer Janson; gift 2. gang (28/9 1925) m. Esther F., f. 9 7 1894 i Kbhvn.; datter af grosserer Valdemar Lund (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943).

Student (Herlufsholm) 1895; studerede ved polyteknisk læreanstalt 1895-97; studerede sang. tale og musik i Dresden, Frankfurt a. M., Paris og Kbhvn. 1897-1909; tale- og sanglærer i Kbhvn. fra 1909; sanglærer ved" Hornemans konservatorium 1909-17 og ved det kgl. musikkonservatorium 1918-51; talelærer ved Det kgl. Teaters elevskole 1916-33; lektor i tale og sang ved Kbhvns universitet 1925-47; censor ved statsprøven i sang og ved Den alm. danske Lægeforenings eks. til autorisation af talelærere.

Medl. af bestyrelsen for selskabet til Udbredelse af Eduard Engels Stem-medannelseslære 1916-20, formand 1920-23; formand for Talepædagogisk Forening 1923-26 og 1938-42, viceformand 1926-32, medl. af repræsentantskabet 1932-38 og fra 1943, æresmedlem fra 1936; viceformand for Musikpædago- I

gisk Forening 1921-26, formand 1926-27, æresmedlem 1957; medl. af bestyrelsen for Dansk Tonekunstner-Forening 1934-35; medl. af Den alm. danske Lægeforenings udvalg ang. autorisation af talelærere 1933-42 og fra 1944 samt af Internationaler Rat zur Foiderung der Sing- und Sprechkultur fra 1938; medl. af statsradiofoniens sprogudvalg fra 1941; formand for Diskussionsklubben for sanglige Problemer 1942-52; æresmedlem af foreningen De Musikstuderende fra 1947 og af Musikkonservatoriets Lærerforening; formand for Fællesrådet for Musik-, Tale- og Afspændingspædagogik fra 1948; medl. af præsidiet for De danske Folke-Musikskoler fra 1949 og af bestyrelsen for Selskabet for Rytmik og Afspænding fra 1952.

Har udg.: Taleøvelser; Kortfattet Tale- og Sangteori; Aufbau der Stimm-bildung auf Grund der modemen Stimm-physiologie und Phonetik; Dr. Bruns' nye sangtekniske Hjælpemiddel »Friløbet«; Stemmefysiologi som Grundlag for Stemmedannelse; Musikutovningen och dess Samband med Kroppsrorelser-na; De Rutz-Siver'ske Iagttagelser og deres Betydning for Taleundervisningen, Theorie und Technik des Singens und Sorechens (s. m. Jørgen Forchhammer); Fortegnelse over anatomiske, medicinske, tale- og stemmetekniske udtryk; dansk redaktør for Nordisk Lærebog for Talepædagoger.

Adresse: Rosenv. Allé 50, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Ørkesholm, Frederiksværk.

FOSS Einar Philip civilingeniør, R'.; f. 29/1 1893 i Kbhvn.; søn af ingeniør Alexander Foss (død" 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Margrethe f. Schultz (død 1922); gift (30/12 1924) m. Cordelia F., f. 18/7 1896 på Frdbg., datter af ingeniør F L Smidth (død 1899) og hustru Katha f. Harboe (død 1953).

Cand. polyt. 1920; ansat i A/S F L Smidth & Co. 1920-45; formand i bestyrelsen og direktør for samme 1940-41.

Formand for bestyrelserne for A/S Faxe Kalkbrud, A/S Cement Investment, A/S Gyro, A/S Kagstrup Kalkværk, A/S Hedehus Teglværket og A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik; medl. af bestyrelserne for A/S F L Smidth & Co., A/S Fællesagenturet for Faxe-Limhamn Kalkbrud, A/S Sadolin & Holmblad, Kemisk Værk Køge, A/S m. fl.

Medindehaver af Interessentskabet Dansk Skrivemaskinefabrik og Interessentskabet Wyta samt direktør i A/S Gyro, Skive Jernstøberi og Maskinfabrik.

Medl. af landstinget 1943-53, af landstingets finansudvalg 1951-53, af folketinget 1953-57 og af det udenrigspolitiske nævn 1950-56; formand for bestyrelsen for Den konservative

Fond 1938-54; medl. af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti og hovedkasserer for partiet; formand for bestyrelsen for A/S Den konservative Presse; medl. af bestyrelsen for Alex Foss' Industrifond; formand for foreningen Nordens Gentofte afd. og fra 1954 medl. af foreningens hovedbestyrelse; medl. af Det nordiske Råd til 1957.

Medejer af ejendommen Løvenholt fra 1953.

Adresse: Vilvordev. 28, Charlottenlund.

FOSS Elith skuespiller, sceneinstruktør, E.; f. 8/8 1911 i Århus, søn af skuespiller Aage Foss (død 1952) og hustru Inger Marie f. Knudsen (død 1946); gift (2/5 1950) m. Agnete Maria F., f. 5/12 1927, datter af købmand Svend Juel-Henningsen (død 1948) og hustru Tho-runn Stefansdottir.

Gennemgået Det kgl. Teaters elevskole 1930-32, skuespiller ved teatret fra 1933, fast ansat fra 1938; meddirektør for I/S Danmarks Friluftsteater 1945-50; har givet en oplæsningsrække med dansk repertoire i Island 1952; startede og ledede de første officielle danske teatergæstespil på Færøerne i 1953 med Holbergs De Usynlige; endv. gæsteoptræden i Norge, Sverige, Færøerne og Island; har s. m. Palle Huld foretaget motorcykleturene »Middelhavet rundt« i 1935, gennem den syriske ørken til Iran i 1937 og optog der den første film af »Kampsax«s jernbanean-læe.

Hovedroller: Harlekin i De Usynlige; Jacob i Erasmus Montanus; Gottfred i Det lykkelige Skibbrud; Troels i Barselsstuen; Arv i mange Holberg-skuespil; Mester Jacques i Den Gerrige; Narren i Som man behager; Pieter Lamb i Mutter Courage; har endv. sunget fl. større partier i operaer og syn-gestykker og optrådt som radio-, film-og fjernsynsskuespiller; har iscenesat en række forestillinger, hvoraf kan nævnes: Jeppe paa Bjerget, Erasmus Montanus, Skærmydsler, Kærlighed uden Strømper, Nej.

Medforfatter til bøgerne »Vor Nimbusfærd« (dansk og svensk udg.) og »Med Palle og Foss til Orienten«; har skrevet bidrag til andre bøger, væsentlig rejsebøger samt artikler og kronikker.

Adresse: Søager 20, Gentofte.

FOSS Erling civilingeniør; f. 25/2 1897 i Kbhvn.; søn af ingeniør Alexander Foss (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Margrethe f. Schultz (død 1922): gift (14 11 1922, separeret 1956) m. Bodil Inger F., f. Utke-Philip, datter af direktør Carl Philip og hustru Maja f. Schiøler.

Student (Vestre borgerdydskole) 1914; cand. polyt. (bygningsing.) 1921; ansat i firmaet F L Smidth k Co. 1921-25. i

Kbhvn. i 1921, i England 1922-23 og i Paris 1924-25; medindehaver af firmaet Bellem & Foss i Paris 1927-31; formand i bestyrelsen for A/S Skive Jernstøberi og Maskinfabrik (A/S Si-liam Bjerre) 1929-31; egen eksportforretning i Kbhvn. siden 1931.

Medl. af bestyrelsen for A/S Sadolin & Holmblad fra 1925, formand fra 1930; formand for Kemisk Værk Køge, A/S; medl. af bestyrelsen for Philips Radio A/S, for Dansk Almennyttigt Boligselskab fra 1946, for AS International Harvester Company, Kbhvn., og fra 1957 for A/S Hydor, Haderslev; medstifter af, direktør for og formand i bestyrelsen for A/S Deif (Dansk Elek-tro Instrument Fabrik) fra 1933; medstifter af og formand for bestyrelsen for N Foss Electric AS fra 1956. En af grundlæggerne af og medl. af Danmarks Frihedsråd u. den tyske besættelse.

Har skrevet: Fra passiv til aktiv Modstand (1946); Knæfaldet efter 9. April (1947). Adresse: Skt. Peders V. 3. Hellerup.

FOSS Holger Eigil kommandør, K.DM., Chr.X.M.T., HTS.p.p.; f. 3/9 1892 i Kbhvn.; søn af kgl. operasanger Aage Hjalmar Foss (død 1894) og hustru Amalie f. Bøving (død 1937); gift (24/11 1918) m. Mathilde (Tilla) Augusta Kruuse F., f. 29/7 1893 i Nyborg, datter af kommitteret, konsul August Birch (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Anna f. Kruuse (død 1942).

Sekondløjtn. 1913; premierløjtn. 1914; kaptajnløjtn. 1923; kaptajn 1926.; or-logskapt. 1932; kommandørkapt. 1937; kommandør i res. 1945; med krydseren Valkyrien til Dansk Vestindien 1915-17; adjutant i 2. eskadre og chef for torpedobåde 1917-19; skoleofficer ved kadetskolen 1919-23; adjutant hos viceadmiralen 1926-29; chef for torpedobåde i ekadre 1931-32; fyrinsp. 1932-33; adjutant hos kong Christian X 1932-38; gruppechef for torpedobåde i eskadre 1933-36; chef for fiskeriinspektionen i danske farvande og Nordsøen 1935; chef for fiskeriinspektionen u. Island 1937 og 38 (till. luftopmåling); stabschef ved kystdefensionen 1939-42; chef for artilleriskibet Peder Skram 1942 og for skibsdivisionen 1942-43; chef for vestjydske marinedistrikt (Esbjerg) 1945; chef for søtransportvæsenet og formand for skibsudpegningsnævnet s. å.; medl. af sø- og handelsretten 1948, af over-skibssynet 1950 og af senioratet for Foreningen af Sø- og Handelsrettens Medlemmer 1956.

Har skrevet: Søofficers-Foreningen gennem 75 Aar.

Udenl. orden: I.F.2.

Adresse: Maglekildev. 3, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Skovv. 25, Hornbæk.

 

FOURNAIS Knud direktør, R.,Chr.XFr.M.; f. 25/3 1902 i Kbhvn.; søn af direktør Peter Vilhelm Fournais (død 1947) og hustru Ana Marie f. Nielsen (død 1908); gift (22/4 1932) m. Martha F., f. 5/8 1914 i Mexico City, datter af grosserer Ricardo Scheufler (død 1940) og hustru Esther f. Vazquez (død 1925).

Student (Østre borgerdydskole); cand. phil.; på Niels Brocks handelsskole; ansat ved Det Almindelige Handelskompagnis filial i Buenos Aires 1921, ved sammes filial i Santos 1924-25, i New York 1925-26; i Guatemala 1926 (udsendt af Chicle Development Co.); bosat i Mexico fra 1928; direktør i The B. F. Goodrich Co.'s fabrik i Mexico City (Cia. Hulera Euzkadi, S. A.) fra 1932.

Formand for bestyrelsen for Christiani & Nielsen de Mexico, S. A., for Cri-Aves, S.A., for Comercial Danesa, S. A. og for Aquamotores, S. A.; medl. af bestyrelsen for Canada Dry Bottling Co. of Mexico, S.A., for La Provincial, Cia General de Seguros, S.A., for Motores Reconstrui-dos, S.Å., for Comercial Euzkadi. S.A., for Clima Control, S. A., for Ce-veceria del Humaya, S. A. for Va-lores en Administracion, S.A., for Geon de Mexico, S.A., for Productos Kelite, S.A. og for fl. andre selskaber; medl. af bestyrelsen for The University Club of Mexico; Dansk Samvirkes repræsentant for Mexico.

Tildelt Gaiathea-medaljen 1956.

Adresse: Sierra Leone No. 230, Lomas

de Chapultepec, Mexico City, Mexico.

FOURNAISE Ruhdy stationsforstander, R., M.T.Kha.p.p.; f. 12/2 1893 i Vejle; søn af købmand Hans Jacobsen (Four-naise) (død 1934) og hustru Josephine f. Geisnes (død 1945); gift (25/4 1918) m. Margrethe Marie F., f. 29/4 1896 på Frdbg., datter af inspektør S Jørgensen (død 1917) og hustru Ane Marie (død 1920).

Realeks. (Vejle højere almenskole) 1909; elev ved danske statsbaner 1910; trafikmedhjælper 1913; trafikassist. 1918 (bl. a. tjenstg. i Aabenraa, ved 10. trafiksektion; og i Fredericia ved 4. trafiksektion); trafikkontrollør ved sidstn. 1933; stationsforstander i Padborg 1945, i Esbjerg 1950.

Medl. af bestyrelsen for Læge Povl Carstensens Mindefond og for Esbjerg-Fanø Turistforening.

Udenl. ordener: Ne.r.K.2.; N.r.K. M.M.; Stb.B.E.5.

Adresse: Esbjerg.

FRANCIS Torben overlæge, dr. med.; f. 9/1 1908 i Kbhvn.; søn af læge Emil Francis (død 1952) og hustru Alma f. Thomsen (død 1929); gift (14/2 1934) m. Ida Helene Winberg F., f. 18/12 1912, datter af kriminalassistent Peter Henrik Pedersen og hustru Karoline f. Andersen.

Student (Østre borgerdydskole) 1926; med. eks. 1935; dr. med. 1944; privat røntgenklinik i Kbhvn. 1945; røntgenlæge ved børnehospitalet på Fuglebakken 1948; overlæge ved Øresundshospi-talet i Kbhvn. fra 1948; overlæge ved hospitalsskibet Jutlandia i Korea juni-okt. 1953.

Har skrevet: Undersøgelser over hypofysens udvikling hos hypofysære dværgmus (disputats, 1944); embryologiske, kliniske og røntgentekniske artikler i danske og udenl. tidsskrifter.

Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordener: F.N.T.M. (Korea); K. N.M.

Adresse: Christiansholms Parkv. 26,

Klampenborg.

Sommerbolig: Horneby Fælled, Hornbæk.

FRANCK Aage underdirektør; f. 6/2 1892 i Kbhvn.; søn af bogholder Albert Franck (død 1898) og hustru Marie f. Brennecke (død 1940); gift m. Mathilde F., f. Brinch, f. i Esbjerg.

Ansat i Privatbanken i Kjøbenhavn 1906; ophold ved banker i London og Paris 1919-20; fuldmægtig i Privatbanken 1920, kontorchef 1929, underdir. smstds 1950.

Adresse: Bianco Lunos Allé 5,

Kbhvn. V.

FRANCK Sigurd stabslæge, dr. med.; f. 16/9 1903 på Frdbg.; søn af skoledirektør Sofus Franck (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Magna f. Schou; gift (28/9 1937) m. læge Grethe F., f. 28/9 1914 i Kbhvn., datter af maleren, professor Kræsten Iversen (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Anna f. Siems (død 1955).

Student (Schneekloths skole) 1922; med. eks. 1930; dr. med. 1936; specia-listanerk. i kirurgi 1941, i ortopædi 1942; hospitalsansættelser i provinsen og Kbhvn., bl. a. som 2. reservekirurg ved Sundby hospital 1937-40; 1. reservekirurg smstds 1942-47 og ved Ortopædisk hospital, Århus 1940-42; skibslæge i ØK 1932; assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1938 -42, ved invalideforsikringsretten 1944-47; overlæge (kirurgi og ortopædi) ved sidstn. fra 1952; overkirurg (midlertidig stabslæge) ved den danske brigade i Tyskland og chef for centralhospitalet 1947-49; kommandolæge ved det danske kommando samt overkirurg ved og chef for garnisonssygehuset 1949-52; overlæge i forsvarets lægekorps 1952; stabslæge og divisionslæge ved 6. division fra 1956; læge ved Dansk Røde Kors' Ungarnsambulance (Østrig) nov. 1956; studierejser i Skandinavien, Tyskland og England.

Lægekyndigt medl. af ulykkesforsik-ringsrådet fra 1953; medl. af jernbane-erstatningskommissionen fra 1953 og af sygehusberedskabsnævnet fra 1957.

Har skrevet: Histofysiologiske Undersøgelser af Hypofyseforlappen (disputats, 1936) samt om kirurgiske ortopædiske og endokrinologiske emner, i danske og udenl. tidsskrifter.

Adresse: Sortedam Dossering 99,

Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Lille Egebjærg Lyng,

Odsherred og Svaneke, Bornholm.

FRANCK Thorkild underdirektør, civilingeniør; f. 19/1 1908 i Kbhvn.; søn af bankdirektør Jean Wilian Franck (død 1939) og hustru Caja f. Bloch; gift (15/5 1934) m. Inger Elisabeth F., f. 4/4 1912 på Frdbg., datter af fabrikant, cand. pharm. Aage Peter Christian Holm (død 1950) og hustru Karen Elisabeth Margrethe f. Hauberg (død 1957).

Student (Østre borgerdydskole) 1926; cand. polyt. 1932; ingeniør ved A/S Laur. Knudsen s. å., ved A/S NESA 1935, afdelingsing. 1945, overing. 1948, underdir. 1956.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings           elektroingeniørgruppe 1940-46 og for Elektroteknisk Forening 1951 (næstformand 1952), af Dansk Ingeniørforenings forbundsråd 1950 og af foreningens repræsentantskab 1956; formand for forretningsudvalget for Selskabet for Atomenergiens industrielle Udnyttelse 1957.

Adresse: Strandv. 193, Hellerup.

FRANDSEN Bjarne landsdommer, R.; f. 22/1 1916 i Holstebro; søn af repræsentant Søren Frandsen (død 1943) og hustru Agnes f. Poulsen; gift (4/4 1944) m. Inger F., f. 7/10 1919 i Nyborg, datter af postmester, kaptajn Johannes Zigler (død 1946) og hustru Louise f. Sørensen (død 1947).

Student (Århus katedralskole) 1935; cand. jur. 1940; fg. sekretær i justitsministeriet s. å.; sekretær i Kbhvns byret og senere for byggenævnet 1941; påny ansat i justitsministeriet 1942, fuldmægtig 1950; till. leder af motorkontoret i Kbhvn. 1945; kst. dommer i østre landsret 1950, i Kbhvns byret 1951; dommer i vestre landsret fra 1952.

Har skrevet: Håndbog i Færdsels- og Motorlovgivningen.

Adresse: Nørresøvej, Viborg.

FRANDSEN Erik direktør, civilingeniør, R.; f. 16/2 1901 i Århus; søn af repræsentant M Frandsen (død 1951) og hustru Louise Kathrine f. Jacobsen (død 1955); gift (4/6 1929) m. Olga (Olle) F.. f. 26/3 i Vinding, død 1947, datter af gårdejer J A Jensen (død 1948) og hustru Johanne Marie f. Madsen (død 1948).

Student (Marselisborg skole) 1919; cand. phil. 1920; cand. polyt. 1925; A. M. P. Harvard USA 1949; ingeniør ved Århus amts vejvæsen 1924 og 1925, i firmaet Wright, Thomsen & Kier 1925; ansat i Det Danske Petroleums Akts. 1928, direktør i samme, der i 1952 ændrede navn til Dansk Esso A/S, 1937-55; adm. direktør for A/S Kastrup Glasværk fra 1956 og for A/S De forenede Glasværker, Odense fra 1957.

Medl. af bestyrelsen for Automatisk Oliefyring, System Gilbert & Barker 1931-36, for Dansk Esso A/S 1940-55 (næstformand 1945-55) og for Dansk Esso Fond 1940-55; medl. af bestyrelsen for og daglig leder af indkøbscentralen for benzin, petroleum og brændselsolier 1940-47; medl. af bestyrelsen for A/S Kalundborg Olieraffinaderi 1946-55; formand for bestyrelsen og adm. direktør i Det Grønlandske Olieakts. 1950-55; medl. af bestyrelsen for Fragt-udligningskassen for benzin, petroleum og brændselsolier 1951-55; formand for Dansk Ingeniørforenings petroleumsko-mité 1952-55 og for den danske nationalkomité for Fourth World Petroleum Congress 1954-55; medl. af bestyrelsen for A/S De forenede Glasværker, Odense fra 1957.

Adresse: Stavangerg. 6, Kbhvn. Ø.

FRANDSEN Hons N fh. forstander, R.; f. 27/6 1881 i Trust pr. Faarvang; søn af gårdejer L Frandsen (død 1931) og hustru Mariane f. Hansdatter (død 1914); gift (14/5 1911) m. Olga Kirsten F., f. 2/6 1886 i Tjustrup, datter af gårdejer N C Olsen (død 1942) og hustru Sofie Amalie f. Sørensen (død 1933).

Uddannet ved landbrug; landbrugs-kand. 1907; eksamen ved fortsættelseskursus i planteavl 1910; studierejser i forsk, europæiske lande; landbrugslærer på Børkop højskole 1907-08 og på Haslev landbrugsskole 1910-11; assistent ved forædlingsarbejdet på Tystofte forsøgsstation 1910-12; planteavlskonsulent i Ribe Amts vestre Landboforening 1912-15; leder af Danske Landboforeningers Frøforsynings og Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers landøkonomiske planteforædlingsvirksomhed på Øtoftegaard, Roskildegaard og Store Lundgaard 1916-51.

Formand for den avisbiologiske sektion i Nordiske Jordbrugsforskeres Forening 1931-47 og for Dansk Hørforskningsinstitut 1946-51; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Har gennem forædlingsarbejder frembragt en række anerkendte stammer af rodfrugter, kløver og græsarter.

Tildelt Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs største sølvbæger 1951.

Har skrevet: Undersøgelser over Bestøvnings- og Befrugtningsforhold hos nogle Græsser og Bælgplantearter (1916); Die Befruchtungsverhaltnisse bei Grås und Klee in ihre Beziehung zur Ziich-tung (1917); Frysningsforsøg med Kulturplanter 1927-31 (1931); Forædling, Fremavl og Forsøg med Sorter og Stammer af Landbrugsplanter (1935); Improvement of herbage piants in Den mark and Some breeding experiments with timothy (1940) o. a.

Adresse: Himmelev pr. Roskilde.

FRANDSEN Johannes chef for sundhedsstyrelsen, medicinaldirektør, dr. med., K'.DM., D.r.K.H., M.T.Kha.p.p.; f. 13/6 1891 i Landsgrav; søn af gårdejer Niels Frandsen (død 1936) og hustru Karen f. Hansen (død 1938); gift (21/2 1919) m. øjenlæge, dr. med. Helga F., f. 2/2 1893 i Gjellerup, datter af direktør Karl Sørensen (død 1928, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru f. Clausen (død 1935).

Student (Roskilde) 1910; med. eks. 1917; reservelæge ved Frdbg. hospital 1920-23; 2. reservelæge ved rigshospitalets med. afd. B 1923-25; dr. med. (Undersøgelser over Nyrefunktionen ved kronisk artificiel Nephritis) 1923; spe-cialistanerk. (intern, medicin, især nyre-, hjerte- og lungesygdomme) 1925; prakt. i Kbhvn. 1925-28: læge ved in-valideforsikringsretten 1921; overlæge u. invalideforsikringsrådet 1927-29; næstformand i sundhedsstyrelsens lægeråd 1927; chef for sundhedsstyrelsen 1928.

Medl. af invaliderådet for de sønder-jydske landsdele 1927; formand for det ministerielle lægelig-veterinære hygiejneudvalg 1929; medl. af direktionen for Finseninstitutet og Radiumstationen 1935'38, derefter indenrigsministeriets kommitterede smstds.; formand for boligtilsynsrådet 1939; medl. af det erhvervsøkonomiske råd 1939-40; formand for det af dette nedsatte medicinal-nævn 1939-52; kommitteret ved sygehusrådet 1946; formand for statsministeriets udvalg vedr. dansk sundhedstjeneste i Sydslesvig 1946-48 og for »Kronprinsesse Ingrids Fond« ved Krogerup højskole 1946; medl. af folketinget (Venstre) 1947-50 og af civilforsvarsrådet 1950; medl. af atomenergiudvalget 1956.

Medl. af, resp. formand for, en række kommissioner og udvalg bl. a. medl. af kommissionen ang. lægers retsstilling af 1928, af udvalget ang. vanfø-rerforsorg af 1930, af kommissionen ang. lovlighed af svangerskabsafbrydelse m. v. af 1932 og af skolehygiej-nekommissionen af 1936; formand for udvalget vedr. revision af sundhedsvæsenets centralstyrelse af 1931, for udvalget ang. vitaminisering af margarine af 1936, for det af indenrigsministeriet nedsatte husholdningsudvalg af 1931, for den af statsministeriet nedsatte husholdningskommission af 1938, for udvalget vedr. oprettelse af neuromedicinsk og neurokirurgisk afd. i Århus af 1938, for udvalget vedr. sygehusvæsenet af 1939 og for udvalget vedr. sygehusvæsenet i Århus 1947; medl. af kommissionen vedr. revision af boligtilsynsloven af 1949, af svan-gerskabskommissionen af 1950 og af sygeforsikringskommissionen af 1954.

Leder af den danske delegation til Verdenssundhedsorganisationens (WHO) årsmøder fra 1948, præsident for WHO's Europa-komité 1953-54.

Formand for komitéen vedr. islandske lægers uddannelse i Danmark 1932-44; medl. af bestyrelsen for Carnegies Belønningsfond for Heltemod 1935, for P Carl Petersens Fond og Helbredelses-fondet 1935 og formand for P Cart Petersens Kollegium 1948; medl. af bestyrelsen for Generalkonsul Ernst Carlsen og Hustru Adolphines Legat til Kræftens Bekæmpelse 1935; medl. af bestyrelsen for Kong Frederik IX's og Dronning Ingrids Fond til Bekæmpelse af Tuberkulosen i Grønland 1953; formand for Dansk Forening for Folkebade 1937-53; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939, 2. vicepræsident i samme 1940-43; medl. af Helligaandssogns menighedsråd 1930-38; æresmedlem af Islands Lægeforening, af Dansk Tuberkuloselægeselskab 1946, af Royal Society of Health, London og af The American Public Health Association: medl. af Svenska Låkaresållskapef.

Tildelt Leon Bernard Foundation's medalje og pris 1953.

Har foruden disputatsen offentliggjort vidensk. og socialhygiejniske afhandlinger i uden- og indenlandske tidsskrifter.

Udenl. ordener: B.L.H.2.; C.H.L.5.; Fi.Fr.3. med rødt Kors; Fi.H.R.21.; Fi.r.K.2.; I.F.2*.; Le.r.K.l.; N.St.O.21.; Stb.B.E.3.; S.V.2'.; Æt.S.2.

Adresse: Espérance Allé 16, Charlottenlund.

FRANDSEN John kapelmester ved Det kgl. Teater, R.p.p.; f. 10/7 1918 i Kbhvn.; søn af skibsreder Hakon Thomsen (død 1946) og hustru Edith f. Fønss; gift (28/11 1942) m. Grete F., datter af vekselerer Paul Philipson (død 1947) og hustru Sara Marie f. Cantor.

På Herlufsholm skole 1930-34; uddannet på musikkonservatoriet; orga-nisteks. 1938; organistvikar ved Kbhvns domkirke 1938-53; dirigent ved statsradiofonien 1945-46; kapelmester ved Det kgl. Teater 1946, fastansat 1947; har dirigeret Unge Tonekunstneres orkesterkoncerter; dirigent i Studentersangforeningen 1948; overdirigent i Dansk Korforening 1948; lærer ved det kgl. danske musikkonservatorium 1950; leder af Det kgl. Teaters operaskole 1950; koncertrejser i Norge, Sverige, Finland og Tyskland.

Modtog Politikens hæderspris 1948 og den kulturelle fonds hæderspris 1954.

Udenl. ordener: S.N.3.; Æt.S.5.

Adresse: Bredg. 77, Kbhvn. K.

FRANDSEN Knud Jørgen forstander, dr. agro.; f. 4/6 1912 i Skælskør; søn af fh. forstander Hans N Frandsen (se denne); gift (9/9 1939) m. Karen Margrethe F., f. 27/12 1912 i Haslev, datter af landbrugsskoleforstander J K Jensen (død 1947, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Ane Marie f. Olesen.

Student (Stenhus) 1930; uddannelse i praktisk landvæsen 1930-32, på landbrugsskole 1932-33;landbrugskand.1936; dr. agro. 1946; studierejser i Tyskland, England, Sverige, Holland, Frankrig og Finland; studieophold ved universiteter i USA; assistent ved Danske Landboforeningers Frøforsyning og Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers landøkonomiske planteforædlingsvirksomhed på Øtoftegaard, forstander smstds fra 1951.

Sekretær for den danske afd. af Nordiske Jordbrugsforskeres Forening 1948-55, medl. af bestyrelsen fra 1955 og formand for foreningens planteavls-sektion 1950-54; censor i arvelighedslære ved den kgl. Veterinær- og landbohøjskole.

Har skrevet: Studier over Sclerotinia trifoliorum Erikss. (disputats, 1946); afhandlinger over emner vedr. planteforædling, genetik og cytologi.

Tildelt den Classenske pris 1943 og 1950 samt Rasch' Legat 19o0.

Adresse: Øtoftegaard pr. Taastrup.

FRANDSEN P M professor, dr. techn., K.DM.; f. 31/5 1880 i Oreby; søn af gårdejer Jørgen Frandsen (død 1899) og hustru Ane f. Pedersen (død 1935); gift (12/5 1903) m. Theodora Margrethe F., f. 16/2 1883 i Kbhvn., datter af afd. rentier Rasmus Andersen og hustru Emilie f. Christensen.

Student (Herlufsholm) 1898; cand. po-lyt. 1907; ingeniør i professor Suen-sons ingeniørforretning 1907-13; assistent ved polyteknisk læreanstalt 1909, hjælpedocent 1911; rådg. ingeniør (jern-og jernbetonkonstruktioner) fra 1913: lærer ved officersskolen 1914-51 og ved forsvarsakademiet 1951-53; docent i bygningsstatik og jernkonstruktioner ved polytekn. læreanst. 1916; professor i bygningsstatik og elasticitetsteori smstds 1922-50.

Medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1927-36, næstformand 1935-36; medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings sektion for vej-, vand-og jernbanebygning 1925-34 og for bygningsingeniørgruppen 1934-37; medl. af kommissionen vedr. bygning af en ny bro over Limfjorden mellem Aalborg og Nørre Sundby 1929-30 og af styrelsen for H C Ørsted Fondet 1930-35; medl. af dansk standardiseringsråd 1930; medl. af ingeniørvidenskabeligt forskningsudvalg 1930-36; medl. af præsidiet for Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937-40; tekn. vidensk. konsulent for statens vandbygningsvæsen ved tilsynet med bygningen af Limfjordsbroen 1930-33, formand for Dansk Selskab for Bygningsstatik 1945-49; æresmedlem 1950; tilkaldt som sagkyndig ved professorkonkurrencer ved Kungl. tekniska hogskolan, Stockholm

1946 og ved Norges tekniske hogskole, Trondheim 1946 og 1949; æresmedlem af Ingeniørløjtnantselskabet 1949; censor ved Danmarks tekniske højskole 1950; dr. techn. h. c. smstds 1954; censor ved forsvarsakademiet 1955.

Har skrevet: Bidrag til Teorien for Vierendeeldragere (Paralleldragere 1909); do. do. (Polygondragere 1912); Om Løsningen af Clapeyronske Ligninger (1912 og 1952); Jernbetontværsnit med eks-centrisk Normalkraft (1913); Tværsnits-konstanter til Jernbetonberegninger (1913); Kupler og Vandbeholdere I og II (1915 og 16); Bøjning med Tværkræfter (1915); Centralt belastede Søjler (1920 og 1929); Pladers Beregning ved Differensligninger I og II (1929 og 1930); Berechnung von Platten mittelst Differenzengleichungen, Zurich 1932; Berechnung zentrisch und excentrisch ge-driickter Såulen, Zurich 1932; Om Plader (1953); Differensmetoder for Plader (1953-54); - lærebøger: Teknisk Statik og Elementer af Jernkonstruktioner for Hærens Officersskole (1927); Elasticitets- og Styrkelære (1928): Bygningsstatik I (1935. 2. udg. 1942, 3. udg. 1948) og II (1936, 3. udg. 1949); Konstruktion i Jern (1937) Elasticitetsteori (1946).

Større ingeniørarbejder: ombygning af vej- og jernbanebroen over Mariager-fjord ved Hadsund (s. m. ingeniørerne Brems og H K Madsen, 1925-27).

Adresse: Baunegårdsv. 22, Gentofte.

Sommerbolig: Stenhuset, Korshagen,

Rørvig.

FRANDSEN Svend Wolf kommandør, K. DM., HTS.p.p.; f. 7 7 1891 i Holstebro; søn af herredsfuldmægtig P M Frandsen (død 1895) og hustru Augusta f. Wolf (død 1928); gift (24/8 1917) m. Minna F., f. 19/10 1893 i Odense, datter af apoteker Preben Hansen (død 1908) og hustru Johanne f. Nielsen (død 1938).

Sekondløjtn. i søofficerskorpset 1912; premierløjtn. 1913; gennemgik École des officiers torpilleurs i Toulon; kaptajn 1922; chef for undervandsbåde 1917-19; afdelingschef ved søminevæsenet 1923-28 og 1930-32; chef for mine-skibsflotillen i 1925; næstkommanderende ved kadetskolen 1928-30, orlogskapt. 1930; direktør for søminevæsenet 1932; chef for samme 1951-53; kommandør-kapt. 1933; kommandør 1939; til rådighed for søværnskommandoen 1953; afsked 1954.

Formand for Sølieutenant-Selskabet 1920-21

Udenl'. oldener: Fi.H.R.31.; Po.P.R.4.; S.Kr.3.; Sp.S.M.F.3.; S.Sv.2!. Adresse: Sørupv. 25, Sørup pr. Fredensborg. FRANKILD Otto arkitekt; f. 15/2 1918 i Lyngby; søn af entreprenør O H Frankild (død 1955) og hustru Karla f. Petersen; gift (9/12 1944) m. Solvejg F., f. 19/5 1926.

Uddannelse på kunstakademiet; egen arkitektvirksomhed fra 1942.

Tildelt præmier i talrige offentlige arkitektkonkurrencer; har opført større forretningsejendomme, hoteller og kol-Iegiebygninger, teater-, koncert- og forsamlingssale, restauranter o. 1., bankbygninger, kommuneskoler, boligbebyggelser, landbrugs- og industribygninger, Esbjerg højskole, en kirke og en for-eningsbygning; har s. m. Arne Kjær og Preben Hansen opført Aalborghallen; har tegnet inventaret til de opførte bygninger.

Adresse: Strandv. 204, Skodsborg.

FREDEBO S P fh. skoledirektør, R.; f. 21/7 1887 i Århus; søn af murermester Rasmus Petersen (død 1939) og hustru Ane Marie f. Nielsen (død 1888); gift (26/12 1908) m. Dorthea F., f. 28/1 1884 i Auning, datter af murermester Søren Carlsen (død 1920) og hustru Ane Marie f. Frandsen (død 1903).

Lærereks. (Gjedved) 1908; statens eetårige kursus; lærer ved Hindholm højskole 1908; lærer i Opsund 1909, i Thyrsting 1912; førstelærer i Tune 1914; lærer ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1917; forstander for Kbhvns kommunes opdragelseshjem 1924; inspektør ved Prinsessegades kommuneskole 1932, ved Skolen ved Sundet 1938; skoledir. ved Odense kommunale skolevæsen 1944-53.

Formand for Det grundtvigske Solda-terarbejde 1917-24; leder af Kirkelig Ungdomsforening, Grundtvigs Hus 1917-20; medl. af De danske Ungdomsforeningers overbestyrelse 1919-29, af Kbhvns Kommunelærerforenings bestyrelse 1920-21 og af Kirkeligt Samfunds styrelse 1922-24; medl. af bestyrelsen for Danmarks Skolebiblioteksforening 1936-46; formand for Skolebiblioteksforeningen af 1917, 1936-44 og for Kbhvnske Læreres og Lærerinders Byg-gefond 1940-44; medl. af menighedsrådet for Vor Frelsers sogn 1936-44; i perioden 1944-53; formand for Fyns studenterkursus, for Odense årskursus for lærere, for ungdomsskolenævnet i Odense, for Odense børnehaveseminarium og for Børnenes Kontor samt medl. af bestyrelsen for Samaritanen, for Arbejdsteknisk skole og for Odense almennyttige Boligselskab.

Redaktør af Dansk Ungdom 1918-20 og af Kbhvns Kommuneskole 1922-32; medudgiver af tidsskriftet Faglig Læsning fra 1928, af Det danske Sprog I-VI (1929), af Det danske Sprog for Landsbyskolen I-III (1930), af Retskrivnings- og Fremmedordbog 1934 og af Vort Modersmaal I-VIII (1940); Vort Modersmaal, Læsebog for Landsbyskolen I-IV (1939); Emnebog for Landsbyskolen (1940); Ungdommens Litteraturhistorie (1945).

Adresse: Kristianiag. 18, Kbhvn. Ø.

Ferieadresse: Hou Plantage, Lohals.

FREDERICKS Alice O' instruktør, D.r. K.M.; f. 8/9 1900 i Goteborg; datter af telegrafist i Store Nordiske Otto Fredericks (død 1936) og hustru Miszi f. Elvstrøm (død 1955); gift (17/9 1927) m. grosserer Oscar Klintholm, f. 4/12 1895

Ansat som scriptgirl i 1920 hos Benjamin Christensen, Svensk Filmindustri; hos Lau Lauritzen, Palladium, 1927, som drejebogsforfatter til Fyrtaarn og Bivogns-filmene; uddannet til instruktør hos Lau Lauritzen; instruktør på Filmatelieret Asa, i samarbejde med Lau Lauritzen jun., fra 1938; bevillingshaver til biografen Grøndals Teatret fra 1956.

Har instrueret 84 film, deriblandt: Storken, Affæren Birthe, Elly Petersen, Det gælder os alle, Gabestokken, Tyrannens Fald, Vi vil ha' et Barn; en del folkekomedier og lystspil, f. eks. Far til Fire-filmene.

Adresse: LI. Strandv. 3, Hellerup.

FREDERIKSEN A trafikinspektør, R.: f. 17/9 1897 i Fousing pr. Struer; søn af købmand Jens P Frederiksen (død 1930) og hustru Karen (død 1936); gift (19/7 1935) m. Elisabeth F., f. 17/11 1901, datter af bagermester Laurits E Band-holtz (død 1904) og hustru Thora f. Jørgensen (død 1933).

Realeks. (Holstebro) 1913; sekond-løjtn.1925; elev ved danske statsbaner 1914, trafikmedhjælpereks. 1916, tra-fikassist. i Struer 1920, trafikkontrollør i Struer 1935, i Århus 1940, trafikinsp. ved 9. trafiksektion, Herning 1942, ved 5. trafiksektion. Århus 1951.

Adresse: Assensg. 13, Århus.

FREDERIKSEN Anton arkitekt; f. 23/1 1884 i Århus; søn af brændselshandler A Frederiksen (død 1924) og hustru Al-vine f. Jensen (død 1925); gift (2/8 1921) m. Anna Margrethe F., f. 1/1 1892 i Viborg, datter af købmand Carl Christensen (død 1924) og hustru Severine f. Nielsen (død 1935).

Uddannet i murerfaget; elev af Teknisk skole; afgang fra kunstakademiet 1909; uddannelse på tegnestuer hos etatsråd Storch, professor Kampmann og professor Nyrop; studierejser til Sverige og Tyskland 1909, til Grækenland, Ægypten og Tyrkiet 1911 og til Italien 1912; udførte opmålinger på De-los for École Francaise d'Athéne 1910-11; akademiets mindre guldmed. (for opgaven; en større moderne kunsthandel) 1918; konduktør ved opførelsen af politigården i Kbhvn. 1918-25; arkitekt for Marmorkirken fra 1938.

Medl. af Kunstnersamfundets arkitektsektion, af bestyrelsen for Kristelig Forening for Børneforsorg og for Marthahjemmet.

Har opført Skt. Lucas kirken i Århus (s. m. Prof. Gottlob); Lindevang kirken på Frdbg. (s. m. Th. Havning); kvindehjemmet Kartrinebjerg ved Århus (s. m. Johs. Frederiksen); børnehjemmet Hostruphøj, Hobro; Holbechs Hus (s. m. Kr. Gording); fl. villaer m. m.; har ombygget Crome & Goldschmidts hovedforretning i Kbhvn., Jebjerg kirke, vinfirmaet Kjær & Sommerfeldts forretning i Kbhvn., børnehjemmene: Marthahjemmet, Kbhvn., Lykkesholm, Gentofte, Kildebjerget, Stouby m. m.

Adresse: Harsdorffsv. 11, Kbhvn. V.

FREDERIKSEN Anton politimester, R.; f. 25/3 1888 i Kbhvn.; søn af restauratør Chr. Frederiksen (død 1932) og hustru Juliane Marie f. Jensen (død 1910); gift m. Hilma F., f. 31/7 i Struer, død 1954, datter af lokomotivfører H C Borup (død 1916) og hustru Mariane Kirstine f. Traberg (død 1926).

Student (privat dimit.) 1909; cand. jur. 1921; civildommerfuldm. ved Kbhvns amts nordre birk 1921; politimester i Nykøbing M. købstad og Morsø herreder 1935.

Adresse: Nykøbing M.

FREDERIKSEN Arthur sagfører; f. 10/4 1887 i Vejle; søn af børstenbinder VP Frederiksen (død 1940) og hustru Christine f. Skov (død 1944); gift (30/9 1941) m. Karen F„ f. 21/9 1902, datter af købmand Søren Laursen, Løgstør og hustru Signe f. Thomassen.

Exam. jur. 1911; faestall. som sagfører 1914; sagfører i Brande 1915-28; i Frederiksværk 1928; i Kongens Lyngby fra 1928.

Medl. af bankrådet for Lyngby Bank og af bestyrelsen for Lyngby Sogns velgørende Forening; formand for bestyrelsen for A/S Lyngby Tømmerhandel; medl. af bestyrelsen for Elisabeth Stau's Hvilehjem for blinde Kvinder, Lyngby.

Adresse: Rustenborgv. 6, Lyngby.

FREDERIKSEN C A amtsligningsinspektør; f. 22/5 1906 i Fredericia; søn af pakmesterformand F Frederiksen og hustru Anna f. Rohrberg; gift (1/5 1931) m Ingrid F., f. 31/5 1905 i Fredericia, datter af staldforpagter Hans Nikolaj Hansen Gade (død 1953) og hustru Maren f. Laursen (død 1925).

Udgået fra Fredericia højere almenskole og fra Handelshøjskolen i Kbhvn.; uddannelse ved bankvæsen 1923-30 og ved revision og regnskabsvæsen 1930-38; assistent ved Fredericia kommunes skattevæsen 1938-42, overassist. smstds 1942-43; fuldmægtig ved Kolding kommunes skattevæsen 1943-45; skatteinsp. ved Sønderborg kommune 1945-46; amtsligningsinsp. for Aabenraa-Sønderborg amt fra 1946.

Adresse: Ringg. 57, Sønderborg.

FREDERIKSEN  Chr. landsretssagfører; f. 6/4 1892 i Kbhvn.; søn af grosserer H P Frederiksen (død 1924) og hustru Marie f. Nielsen (død 1951); gift (25/4

1929) m. Ingrid Betty F., f. 2/4 1900 i Ikast, datter af fabrikant Frants Nielsen.

Student (Metropolitanskolen) 1910; cand. jur. 1916; sagførerfuldm. 1916-20; studieophold i London 1920; sagfører s. å.; landsretssagf. 1924; prakt. i Kbhvn. fra 1927; ejer af Flynderup-gaard, Espergærde.

Medl. af Studenterforeningens seniorat 1911-12, af Kbhvns Grundejerforenings delegeretforsamling, af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring, af bestyrelsen for sagførerrådets understøttelsesfond og af bestyrelsen for Landsforeningen af Jersey-Konsum-mælkproducenter m. m.; formand i bestyrelsen for A/S Værksteds- og Industrihuset, for A/S Buen, for A/S Kalvebod Køle- og Industrihus, for A/S Sølvgadehus, for A/S Nordophan og for fl. ejendomsselskaber; medl. af bestyrelsen for Sagførergaarden, for Sagfører H Toft-kilds Legat og for Sagfører Alfred Hansens Mindelegat m. m.; forretningsfører for de selvejende institutioner Tranemosegaard og Olufsgaard; medl. af handelsministeriets licitationskommission af 1955.

Adresse: Gersonsv. 22, Hellerup.

Sommerbolig: Flynderupgaard, Espergærde.

FREDERIKSEN E præst, forstander; f. 30/1 1875 i Marbjerg; søn af mejeriforpagter H A Frederiksen (død 1907) og hustru Marie f. Christophersen (død 1917); gift (10/1 1917) m. Astrid F„ f. 29/12 1878 i Nyborg, datter af sogne-oræst Christian Sørensen (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Nicoline f. Winding.

Student (Sorø) 1893; cand. theol. 1900; sekretær i KFUM, Kolding 1900, Århus 1902; ordineret medhjælper i Holstebro-Maabjerg sogn og rejsepræst for KFUM 1904; generalsekr. for KFUM 1906; sognepræst til Helligsø-Gjettrup 1914, til Søllinge-Hellerup 1922; lands-sekr. for KFUM 1927; forstander for Diakonhøjskolen, Århus 1935-42.

Redaktør af De unges Blad 1907-34; medl. af fællesbestyrelsen for KFUM i Danmark 1914-27.

Har oversat og bearbejdet Dickens »Vor Frelsers Liv«.

Adresse: Tårbæk Strandv. 59 P,

Klampenborg.

FREDERIKSEN Emil mag. art.; f. 2 6 1902 i Kbhvn.; søn af maskinmester Emil Frederiksen (død 1938) og hustru Johanna f. Rapp (død 1943); gift (27/9 1927) m. malerinden Karen Trier, f. 12/7, datter af overretssagfører Isidor Trier og hustru Johanne f. Grundtvig (død 1939).

Student (Skt. Andreas kollegium, Ordrun) 1920; mag. art. 1927; studieophold i Munster i W. 1921, i Paris 1923, i Uppsala og Lund 1925-26, i Berlin 1927, i Paris 1927, 1928 og 1929; lek-tor i dansk sprog og litteratur ved Stockholms hogskola, Gbteborgs hbg-skola og Lunds universitet 1930-37; samtidig reiselektor i svenske skoler; kritiker ved Kristeligt Dagblad 1936; adjunkt ved Øregaard gymnasium 1938-44; kritiker ved Berlingske Tidende 1944; kbhvnsk teatermedarbejder ved Aarhuus Stiftstidende 1951; medarbejder ved Gads danske Magasin 1936, redaktør deraf 1942-51, ansvarsh. medredaktør i 1952, i redaktionen af Det danske Magasin fra 1953; medarbejder ved »The Norseman«, ved »Herders Lexi-kon der Literatur der Gegenwart«; Fi-lologisk-historisk Samfunds pris 1922; theoiogisk accessit 1923; univ. guldmed. i nordisk filologi 1924.

Har skrevet: Modern dansk Litteratur (Stockholm, 1931); Fra Saxo Grammati-cus til Hjalmar Gullberg (1944); Ung dansk Litteratur (1945, ny forøget udg. 1951); Johannes Jørgensens Ungdom (1946); Johannes Jørgensen-Manuskripter (1947); Den unge Grundtvig og andre Essays (1948); har oversat: Ingv. Andersson: Sveriges Historie (1941, 2. forøgede udg. 1946); Vilh. Ekelund: Aforismer og Essays (1943). Adresse: H A Clausens V. 24, Gentofte.

FREDERIKSEN Erling rektor; f. 15/9 1906 i Kbhvn.; søn af malermester Johan Frederiksen og hustru Thekla f. Nielsen; gift (31/12 1935) m. Nina F., f. 26/8 1908 i Kbhvn., datter af depotbestyrer Valdemar Henriksen og hustru Kristine f. Petersen.

Student (Metropolitanskolen) 1926; skoleembedseks. i matematik, kemi, fysik og astronomi 1932; lærer ved Bagsværd kostskole s. å.; adjunkt ved Horsens statsskole 1934 og inspektor smstds; lektor ved Maribo gymnasium 1942 og inspektor smstds 1945, rektor fra 1954; medl. af opgavekommissionen i matematik til studentereks. 1943-55; leder af den arbejdstekniske ungdomsskole i Maribo 1943-46; lejrchef for de tyske flygtningelejre u. Maribo luft-værnsområde 1945-46; forstander for Maribo tekniske skole fra 1946.

Medl. af bestyrelsen for Horsens skolescene 1938-42; formand for Biblioteksforeningen for Maribo 1948; medl. af bestyrelsen for stiftsbiblioteket 1948 og for Maribo børnebibliotek 1954; formand for Maribo ungdomsnævn 1954; medl. af bestyrelsen for Dansk For-sorgsselskab 1955 og for Maribo Turistforening 1954 samt af repræsentantskabet for Diskonto- og Laanebanken i Maribo 1956; medl. af Maribo byråds udvalg til undersøgelse af beskæftigelsesmuligheder for de store årgange.

Adresse: Østerg. 2, Maribo.

FREDERIKSEN Hons kommandør, K.DM.. HTS.p.p.; f. 23/6 1894 i Århus; søn af sagfører Frederiksen (død 1923) og hustru Marie f. Johnsen (død 1911); gift

(9/4 1920) m. Else Gudrun F., f. 20/2 1897, datter af kommandør Edvard E Andersen (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Ellen f. Andersen (død 1944).

Sekondløjtn. 1915; premierløjtn. 1916; kaptajnløjtn. 1923; orlogskapt. 1932; kommandørkapt. 1938; chef for søværnets kaserne 1941; stabschef ved kyst-defensionen 1943; kommandør 1946; chef for kystdefensionen 1946 og for kvartermester- og underkvartermester-skolerne s. å.; chef for togtet for artilleri-skoledelingen 1948; chef for flådestationen 1949, for søværnets sergent-og korporalskole samt søværnets math-skole 1953; afsked 1956.

Udenl. ordener: S.Kr.3.; S.Sv.31.

Adresse: Skolev. 2, Glostrup. Sommerbolig: Birkehytten, Vejby Strand.

FREDERIKSEN Henry forstander; f. 1,4 1912 i Kjeldbjerg; søn af gårdejer Ole Frederiksen (død 1921) og hustru Mariane f. Madsen; gift (27/12 1936) m. Camilla F., f. 3/3 1914 i Feldingbjerg, datter af gårdejer Niels Vodsgaard og hustru Ane Marie f. Nielsen.

Uddannelse ved praktisk landbrug; ophold på højskole og landbrugsskole; landbrugskand. 1935; præliminæreks. 1936; specialstudium (m. plantekultur s. hovedfag) på landbohøjskolen 1936-38; planteavlskonsulent, sekretær og kasserer i Frederikshavn og Omegns Landboforening 1938-44; planteavlskonsulent i Hadsten og Omegns Landboforening 1944-46; landbrugslærer på Hadsten højskole 1944-56; konsulent i Foreningen af jydske Landboforeningers græsmarks-sektion 1946-56; forstander for Den Classenske agerbrugsskole på Næsgaard fra 1956; studierejser i Skandinavien, Tyskland, Holland. Frankrig og USA.

Sekretær for Nordiske Jordbrugsforskeres Forenings sektion for græsmarkskul-tur 1947-53, formand for samme sektion fra 1953; formand for Landbo- og Husmandsforeningernes kløverålsudvalg 1947-56 og for græsmarksudvalget 1954-56.

Har skrevet: Botanik for Landmænd (1946); medforfatter til Ukrudt og Ukrudtsbekæmpelse (1950); Græsmarkernes Besaaning og Gødskning (1956); redigeret de årlige beretninger om græs-marksarbejdet i Foreningen af jydske Landboforeninger 1946-56.

Adresse: Næsgaard agerbrugsskole,

Stubbekøbing.

FREDERIKSEN Jens vicedirektør; f. 7 8 1907 i Kbhvn.; søn af fabriksmester Jens Frederiksen (død 1954) og hustru Martha f. Frederiksen (død 1950): gift (23/3 1928) m. Inger Margrethe F., f. 31/8 1905 i Kbhvn.. datter af drejermester N C Poulsen (død 1935) og hustru Caroline f. Jensen (død 1929).

Forsikringshøjskolens          diplomprøve

(HD) 1934; ansat i Genforsikringsselskabet Nerva AS 1922, i Andels-Anstalten Tryg 1928, kontorchef 1937, prokurist 1948, vicedir. fra 1956.

Lærer ved Handelshøjskolen 1943-51; formand for Forening af Folkeforsik-ringsselskaber's forhandlingsudvalg fra 1944; sekretær for det nordiske folkeforsikringsudvalg 1951-56; medl. af bestyrelsen for Akkvisitionschefernes Fællesråd fra 1950, næstformand fra 1953 og af hovedbestyrelsen for Forsikrings-foreningen fra 1955.

Adresse: Østerbrog. 51, Kbhvn. Ø.

FREDERIKSEN Johs. arkitekt, R.; f. 23 8 1881 i Astrup ved Hjørring; søn af brændselshandler A Frederiksen (død 1924) og hustru Alvine Marie f. Jensen (død 1925); gift (2/4 1912) m. Agnes F., f. 20/12 1883 på Møllerup, Feldballe sogn. datter af godsejer Rudolf Heil-mann (død 1911) og hustru Margrethe f. Bang (død 1953).

I snedkerlære 1895, i tømrerlære 1897, udlært som tømrer med sølvmedalje 1900; bygningskonstruktøreks. 1903; ansat på professor Hack Kampmanns tegnestue s. å.; virksomhed som bygningskonduktør 1904-20; undersøgt og opmålt Århus domkirke 1908-15; kst. kgl. bygningsinsp. for Jylland 1920-21; selvstændig arkitektvirksomhed fra 1920.

Har opført Randers statsskole og Viborg katedralskole (s. m. Chr. Kampmann, 1920-26); Jebjerg kirke (s. m. Anton Frederiksen, 1923); sommerlejren Bogensholm; missionshuset Eben-Ezer; KFUK's bygning i Århus; Mammens Æskefabrik samt præstegårde, villaer, etageejendomme m. m.

Medl. af bestyrelsen for KFUM 1906-23, af hovedbestyrelsen for FDF 1908-28, af Århus Set. Pauls sogns menighedsråd 1914-22, af bestyrelsen for Indre Missions Diakonhøjskole fra 1920. af Århus domsogns menighedsråd 1938-53 og af bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd 1939-54, formand for samme 1946-54; vurderingsformand for Århus nordre skyldkreds 1943-53; kirkeværge for Århus domkirke 1945-53; redaktør af L. Y. M.'s blad Mænd og Mission 1919-31.

Adresse: Kystv. 41, Århus.

FREDERIKSEN Karla forfatterinde; f. 19/6 1893 i Kbhvn.; datter af ur- og instrumentmager H V Vald. Pedersen (død 1915) og hustru Amalie f. Hanson, f. i Ystad, Sverige (død 1929).

Udgået fra Theils højere pigeskole; uddannelse på Købmandsskolen; korrespondent i Irak 1936 efter indbydelse fra Iraks regering; foredragsholder.

Medl. af bestyrelsen for kordegn Kofoeds skole.

Har skrevet bøgerne: Thorborg (1929); Frederikke Brun (1930); Her-København (1931); Fra Kælder til Kvist (1932); Tretten (1933); Nisserne (1934, finsk udg.: Troldene kommer til Hel-

i singfors, 1935); Fra Amagermulden > (1934); Sophus fortæller (1936); Da jeg mødte Storveziren (1938); Sol maa der til (1941); Drømmen om Kærlighed (1953); Hjerteblomst (1954); endv. artikler til tidsskrifter og dagblade. Tildelt Pontoppidan-Legatet 1957. Adresse: Arendalsg. 5, Kbhvn. Ø.

FREDERIKSEN Knud landsretssagfører; f. 19/2 1915 i Vejle; søn af sagfører Arthur Frederiksen (se denne) og 1. hustru forfatterinden Karla Frederiksen (se denne); gift (23'5 1939) m. Aase F., f. 21/11 1917 på Frdbg., datter af overretssagfører Peter Paulsen (død

1950,   se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Harriet f. Bertelsen.

Student 1934; cand. jur. 1941; Iands-retssagf. i Kbhvn. fra 1945.

Formand for Kredsen tilbage til Samfundet 1949-51. for Sønderjydsk Forening for Kbhvn. 1950-55, for Grænselandets Legatfond fra 1955 og for Taarbæk menighedsråd fra 1953; medl. af hovedbestyrelsen for Grænseforeningen fra 1950 og formand for foreningens byggeudvalg fra 1955; medl. af bestyrelserne for Vesterbros Ungdomsklub fra 1950, for Dansk Forsorgsselskab fra

1951,  for Landsforeningen af Menighedsråd i Danmark fra 1954, for A/S Nordisk Polyphon fra 1951, for Forsikrings-Akts. Vidar fra 1951, for Hotel d'Ang-leterre fra 1954, for Hotel Norden, G. m. b. H., Flensborg fra 1954 og for Grand Hotel, Odense fra 1954 m. m.

Adresse: Tårbækdalsv. 4, Klampenborg.

Sommerbolig: § 5, Rømø.

FREDERIKSEN Laur. direktør, R.; f, 15/5 1888 på Frdbg.; søn af tømrer L Chr. Frederiksen (død 1930) og hustru f. Sørensen (død 1920); gift (23/5 1913) m. Helga F., f. 9 8 1893 i Kbhvn., datter af bogtrykker Rud. Bøhm (død 1920) og hustru f. Mathiesen (død 1935).

Ansat i Forsikrings-Akts. Skjold 1902; fuldmægtig 1916; kontorchef for selskabets ulykkes-, syge- og kautionsforsik-ringsafd. 1925; prokurist 1934, adm. direktør for selskabet 1942-56; till. medl. af bestyrelsen fra 1955.

Medl. af komitéen til bedømmelse af syge- og ulykkesforsikring med forøget risiko fra 1929, af bestyrelsen for Jagtforsikringen 1942-45, af bestyrelsen for Forsikringsforeningen 1942-46, af det stående udvalg for komb. grundejerforsikring 1942-56, af bestyrelsen for Dansk Ansvarsforsikrings katastrofeforbund 1943-56 og af bestyrelsen for Dansk Ulykkesforsikrings Forening 1943-56; formand i bestyrelsen for Forsikringsselskabernes statistikkontor 1948-56.

Adresse: Bernhard Bangs Allé 22,

Kbhvn. F.

FREDERIKSEN Leo landsretssagfører, R.DM.p.p.; f. 30/8 1894 i Nakskov; søn af redaktør S P Frederiksen (død 1915) og hustru Frederikke Marie f. Jensen (død 1927); gift (26/4 1924) m. Ellen Marie F., f. 19/4 1900, datter af kulhandler Alfred I Linck (død 1907) og hustru Ida Charlotte f. Petterssen (død 1942).

Student (privat, dimit.) 1912; cand. jur. 1919; Iandsretssagf. 1923.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Boldklub 1920-30, for Kbhvns Boldspil Union 1920-31 (formand 1926-31). for Kbhvns Idrætspark 1926-39, derefter medl. af forretningsudvalget; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Dansk Idræts-Forbund fra 1924 (næstformand 1931-47, formand fra 1947) og for Dansk Boldspil Union 1924 og 1931-48 (næstformand 1935-40, formand 1940-48); vicepræsident i Federation Internationale de Football Association 1946-50; medl. af bestyrelsen for Frilufsrådet 1948-53, for Dansk Boldspil Unions Hjælpefond og for Idrætshøjskolen i Sønderborg til 1955; formand for bestyrelsen for Danmarks Olympiske Komité fra 1957; næstformand i bestyrelsen for A/S Dansk Tipstjeneste fra 1948; formand i styret folden selvejende institution Danebu, Aure-dal, Norge.

Æresmedlem af Akademisk Boldklub, af Dansk  Bueskytteforbund, af Finlands Bollforbund og af Solistforeningen af 1921; tildelt Dansk Boldspil Unions guldemblem, Jydsk Boldspil Unions guldemblem, Akademisk Boldklubs guldemblem, Dansk Idrætsforbunds ærestegn i guld, Svenska Fotbollforbundets guldmedalje, Norges Fotboldf orbunds guldemblem, Finlands Bollforbunds ærestegn, Finlands Gymnastik- og Idrotts-forbunds ærestegn, Islands Idrætsforbunds ærestegn i guld, Norges Idrætsforbunds hæderstegn og den svenske Ling medalje.

Formand i bestyrelsen for Centralforbundet for dansk Travsport og Traveravl, for A/S Nordisk Plaster Industri, for A/S Danegoods, for A/S Aura, for A/S Skandinavisk Autoimport, for A/S Sv. V Berendt, for A/S Nyaa & Co. og for A/S Facit; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring fra 1948 og af bestyrelsen for Dansk-Schweizisk Selskab i Danmark; medl. af bestyrelsen for A/S Holger Petersen, for A/S Dansk-Schweizisk Silkevæveri, for A/S Dansk-Schweizisk Silkevæveri Holding, for A/S Dansk Silkebaandsindustri, for A/S Niels Madsens Skotøjsfabrik, for A/S Skotøjsfabriken »Svanholm«, for A/S H Sørensen & Co., Glostrup, for Havnebyernes Handelskompagni A/S, for A/S Nopi, for A/S 2. Marts 1942, for A B Olsens Vinhandel A/S, for A/S N. C. Trykkeriet, for A/S Vilhelm Pedersens Industri Holding, for A/S Vilhelm Pedersen, for A/S Søren Tonsgaards Eftf. og for Ejendomsaktieselskaberne Nordre Klampenborg, Virumport, Søborg Vænge m. fl.; legatværge for Harald Halkier's Legat til Drenges Opdragelse til Befalingsmænd i den danske Handelsflaade m. fl.

Udenl. ordener: Fi.I.F.K.l.; Fi.L.2*.; Fi.O.F.K.l.; I.F.3.; S.N.3.; S.V.22.

Adresse: Vemmetofte Allé 18, Gentofte.

FREDERIKSEN L P direktør, sekretær, R'.p.p.; f. 14/10 1894 i Maglemer; søn af gårdfæster Chr. Frederiksen (død 1940) og hustru Karen f. Ruus (død 1942); gift (27/5 1926) m. Inger F.. f. 4/3 1894 i Kbhvn., datter af frisør Johan True (død 1919) og hustru Agnes f. Schmidt (død 1948).

Realeks. 1910; ved praktisk landbrug 1910-18; landbrugskand. 1920; assistent i statens grundforbedringsvæsen og i Hedeselskabet 1920-22; assistent i landbrugsrådet 1922, fuldmægtig 1923-28; sekretær for De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation og leder af kontoret for mejeristatistik fra 1928.

Sekretær for smøreksportudvalget, osteeksportudvalget, mælkenoteringsud-valget, landsudvalget for bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme og Mejeriernes Arbejdsgiverforening; medl. af bestyrelsen for Det internationale Mæl-keriforbund; medl. af bestyrelsen for Sydslesvigsk Studie- og Hjælpefond; formand for Dansk stenografisk Forening, centralforeningen 1922-24; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugskandidater 1922-37, næstformand 1925-28, formand 1930-35; formand for landbrugets radioudvalg 1926-32; formand for Landbrugskandidaternes Klub 1923-28; generalsekr. for den internationale mejerikongres 1931.

Udenl. orden: Fi.H.R.31.

Adresse: Helgesg. 18, Kongsvang pr. Århus.

FREDERIKSEN Ludvig kontorchef, R.; f. 8/10 1908 i Store Karleby, Hyllinge sogn; søn af formand for statens jord-lovsudvalg Niels Frederiksen (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Karen Marie f. Rasmussen; gift (15/9 1934) m. Helga Margrethe Kirstine F., f. 21/1 1909 i Lyndby, datter af slagtermester Jens Peter Andersen (død 1957) og hustru Sofie Marianne f. Pedersen (død 1924).

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1928; cand jur. 1936; fg. sekretær i finansministeriet s. å., sekretær 1938; fuldmægtig 1943, eks-peditionssekr. 1949, fg. kontorchef 1951, udnævnt 1955.

Formand for administrationsudvalget for Hald hovedgård 1948; medl. af forretningsudvalget for Turistforeningen for Danmark 1950, af udvalget om børneforsorgsinstitutionernes økonomi 1951, af anlægsudvalget 1952, af bestyrelsen for statens almindelige videnskabsfond 1952-57, af bestyrelsen for den kulturelle fond 1953, af arbejdsministeriets beskæftigelsesudvalg 1953, af udvalget om åndssvageforsorgen 1954, af sygefor-sikringskommissionen 1954, af bestyrelsen for Kongeriget Danmarks Fiskeribank 1957 og af klasselotterinævnet s. å.

Adresse: Flakholmen 1, Kbhvn.

Vanløse.

Sommerbolig: Borrevejle Vig, Gevninge pr. Roskilde.

FREDERIKSEN Ove overretssagfører, R.; f. 22/8 1884 i Køge; søn af sagfører Carl Frederiksen og hustru Julie f. Knutzen; gift (8/6 1915) m. Gerda F., f. 2/5 1891 på Frdbg., datter af grosserer Ludvig Nissen.

Student (Roskilde) 1902; cand. jur. 1908; overretssagf. 1911.

Formand for Kbhvns Boldklub 1929-55; medl. af bestyrelsen for A/S Galle & Jessen, for Forsikrings-Akts. Skandi-navia, for A/S Electrolux, for A/S Bu-cka & Nissen og forsk, mindre selskaber og legater.

Adresse: Ahlmanns Allé 16, Hellerup.

FREDERIKSEN P fh. underdirektør, R.; f. 15/11 1884 i Kongsted ved Dianalund; søn af gårdejer Chr. Frederiksen (død 1913) og hustru Maren f. Larsen (død 1944); gift (30/10 1915) m. Anna Elisabeth F., f. 23/11 1888 i Roskilde, datter af købmand Carl Fog (død 1919) og hustru Anna Nathalia f. Bøggild (død 1931).

Præliminæreks. 1900; ansat ved Kbhvns belysningsvæsen 1903; assistent ved Frdbg. tekn. forvaltning 1905; over-assist. 1916; fuldmægtig 1920; ekspedi-tionssekr. 1927; ekspeditionschef 1937; kontorchef 1938; underdir. 1940-55.

Tjenstg. reserveintendant 1908 og 1914-15; formand for Frdbg. Kommunalforening for Kontorfunktionærer 1927-30.

Adresse: Steenstrups Allé 17,

Kbhvn. V.

FREDERIKSEN Thøger forstander, R.; f. 14/11 1897 i Faaborg ved Varde; søn af gårdejer Iver Chr. Frederiksen og hustru Ane f. Kristensen (død 1940); gift (4/7 1937) m. Dagny F., f. 8/11 1913 i Vrenderup ved Varde, datter af gårdejer Chr. L Christensen (død 1932) og hustru Laura f. Pedersen (død 1926).

Uddannet ved landbruget; landbrugs-kand. 1921; ansat ved statens forsøgsstationer i Askov og Tylstrup s. å.; leder af De Danske Spritfabrikkers forsøgsvirksomhed fra 1922.

Medl. af Aalborg Amts Landboforenings planteavlsudvalg og maskinudvalg m. m.

Har skrevet: Kartoflen (håndbog); artikler i danske og udenl. tidsskrifter.

Adresse: Frederikshøj, Svenstrup J.

FRE1ESLEBEN Erik overlæge, dr. med.; :'. 28 6 1917 på Frdbg.; søn af grosserer Axel Theodor Freiesleben (død 1948) og hustru Ingeborg f. Lorenzen; gift (25/2 1951) m. Bente F., f. 9/8 1926 i Kolding, datter af revisor Niels Valdemar Ravn-Holm og hustru Helga f. Nielsen (død 1943).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1935; med. eks. 1943; kandidatstillinger ved Bispebjerg hospital 1943-45; assistent ved blodtypeafd. på statens seruminstitut 1945, laborator smstds 1954; overlæge ved rigshospitalets blodbank fra 1954; dr. med. 1957; assistent ved Statens Rattskemiska Laboratorium, Stockholm i 1951; forsk, studierejser, bl. a. til Stockholm, USA og Holland.

Sekretær ved indenrigsministeriets blodtransfusionsnævn fra 1954.

Har skrevet: Erythroblastosis Foetalis. A Studv of the Relation to the History and the Antibody Titre (disputats, 1957) samt vidensk. arbejder vedr. basedow-behandling, blodtyper, blodtransfusioner, rhesustyperne hos gravide, behandling af rhesus-børn med udskiftningstransfu-sion, etc.

Adresse: Østerbrog. 196, Kbhvn. Ø.

FREIESLEBEN Erik Theodor Christian von oberst, kammerherre, K'.DM., Chr. X M.T., HTH.p.p.; f. 18/4 1892 i Århus; søn af oberst, kammerherre Theodor Freiesleben (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Pauline f. Holle-sen (død 1949); gift (25/9 1917) m. Sofie Nelly von F., f. 16/3 1897 i Stavanger, datter af grosserer Mons Isaksen (død 1928) og hustru Louise f. Waage (død 1937).

Student (Aalborg) 1910; premierløjtn. i fodfolket 1914; adjutant ved 19. batl. 1917-19, ved 5. regiment 1919-21; lærer ved fodfolkets kornetskole 1922-24; in-spektionsofficer ved officersskolen 1926-29; kaptajn 1927; kompagnichef ved 11. batl. 1929-33; adjutant hos kong Christian X 1933-36; oberstløjtn. 1936; chef for 12. batl. 1936-39, for 18. batl. 1939-41; chef for fodfolkets sergent- og oversergentskole 1941-43; garnisonskomman-dant i Sønderborg 1940-43; chef for H. M. kongens adjutantstab 1943-55; oberst 1944; afsked 1955.

Formand for hærens musiktilsyn fra 1955

Udenl. ordener: F.Æ.L.3.; N.O.H.2.; N.St.O.21.; S.Sv.21.

Adresse: Hjortekærbakken 20, Klambenborg.

FREIL Eigil rektor; f. 9/12 1906 i Hjørring; søn af isenkræmmer Marius Nielsen og hustru Alma f. Jensen; gift (28/3 1929) m. Gunna F., f. 17/12 1906 i Kbhvn., datter af skomagermester, oldermand Paul Sørensen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Alma, f. Schiller.

Student (Frdbg. gymn.) 1925; lærer ved Krebs' skole 1926-33; sekretær i KFUM 1931-33; cand. mag. 1931; timelærer ved Horsens statsskole 1933; adjunkt ved Herlufsholm skole 1934; rektor for Østersøgades gymnasium 1944; studieophold i Gbttingen 1927, i Jena 1936 og i USA 1950.

Medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors og formand for Ungdommens Røde Kors 1952-54; formand for Dansk Røde Kors' skolearbejde 1953-54 og for De private gymnasieskolers rektorforening 1956.

Anmelder af dansk skønlitteratur ved Næstved Tidende og redaktør af dette blads kirkeside 1940-44.

Adresse: Ø-Søgade 88, Kbhvn. Ø.

FREMMING Kurt H overlæge, dr. med.; f. 30/12 1908 i Kbhvn.; søn af overlærer C V A Fremming (død 1951) og hustru Jenny f. Nellemose; gift (5/12 1936) m. Ellinor F., f. 15/1 1914 i Kbhvn., datter af repræsentant Vilh. Spøhr og hustru Juliane f. Nielsen.

Student (Skt. Jørgens gymn.); med. eks. 1934; dr. med. 1947; hospitalsud-dannelse; reservelæge ved kommunehospitalet i Kbhvn.; psykiatrisk afd. 1939-42; 1. assistent hos overlægen i psykiatri ved Kbhvns politi 1939-43; afdelingslæge ved Skt. Hans hospital, mands-afd. 1943, overlæge ved samme hospitals kvindeafd. 1951; psykiatrisk konsulent ved iagttagelseshjemmet Roskilde Hvile og Værebro drengehjem 1949-53; vikar i retslægerådet fra 1953.

Formand for Danske Psykiateres Organisation 1951-54.

Har skrevet: Sygdomsrisikoen for Sindslidelser og andre sjælelige Abnormtilstande i den danske Gennemsnitsbe-folkning (disputats, 1947, engelsk udg. 1951); vidensk. afhandlinger om psykiatrisk- neurologiske og retspsykiatriske emner.

Tildelt Landsforeningen for Mental-hygiejne's Antoniuspris 1949.

Adresse: Skt. Hans hospital, Roskilde.

FRENNEGAARD Børge amtsligningsinspektør, cand. jur., R.; f. 31/8 1909 i Vinderød; gift (31/8 1935) m. Kamma F. f. Schou.

Student (Øregaard gymn.) 1927; cand. jur. 1933; sagførerfuldm. i 1933; fg. sekretær i finansministeriets 1. hovedrevisorat 1933; sekretær smstds 1935; fuldmægtig i 4. hovedrevisorat 1939; till. sekretær ved landsoverskatterådets kla-geafd. senere landsskatteretten 1935-46; amtsligningsinsp. for Sorø amt 1946.

Formand for huslejenævnet i Slagelse købstad og Slagelse Set. Peders landsogn 1951.

Adresse: Amtsligningsinspektoratet,

Slagelse.

FREUCHEN Peter polarforsker, FM. i sølv, Chr. X. Fr. M.; f. 20/2 1886 i Nykøbing F.; søn af købmand, kgl. vejer og måler L B Freuchen (død 1927) og hustru f. Rasmussen (død 1945); gift 1. gang (1911) m. grønlænderinden Nava-rana Meqopaluk (død 1921); 2. gang (ægteskabet opløst) m. Magdalene F.; 3. gang m. Dagmar F., f. 25/4 1907 i Lyngby, datter af direktør Hans Colin, Skodsborg (død 1947) og hustru Betty f. Neustadt.

Student fra Nykøbing F.; cand phil.; deltog i Danmarks-ekspeditionen 1906-08 s. m. Knud Rasmussen ved anlægget af stationen Thule i Grønland 1910; deltog i den første Thule-ekspedition 1912; bestyrer af Thule 1913-19; kartograf på den femte Thule-ekspedition 1921-24; i det arktiske Rusland 1928; Vestgrønland 1929 og 1930. Ejer af øen Enehøje ved Nakskov 1926-40.

Engageredes til Metro-Goldwyn-Mayer Studios i Hollywood 1932; ledede films-ekspedition til Alaska 1932-33 (Eskimo premiere New York 1933), ved Hudson Bugten aug.-sept. 1933; rejser i Nord-og Sydamerika 1934-35; foredragsrejser i USA 1935, 36 og 45-48; rejser i Arktisk Sibirien 1937, i Lapland 1938 og i Grønland siden 1948.

Medl. af Geografisk Selskabs råd; formand for Dansk professionel Bokse-Forbund 1931-34; medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1929-32 og 1940-42; æresmedlem af Forfatterfor-bundet og af Adventurers Club of Denmark; Vicepresident of Adventures Club, New York; æresmedlem af International Mark Twain Society 1948; medl. af Dyrehaveudvalget; Charter Associate of the Arctic Institute of North America 1948; vicepræsident for Foreign Press Association, New York; medl. af Explorers Club, New York.

Bøger: Grønland, Land og Folk; Storfanger, Rømningsmand; Nordkaper; Ivalu; Grønlandske Problemer; Arctic Adventure; The Diamondqueen; It's all Adventure; Flugten til Sydamerika; Min Grønlandske Ungdom; Min anden Ungdom; Knud Rasmussen, som jeg kendte ham; Sibiriske Æventyr; Hvid Mand; Solfjeld; Pingo; Larions Lov; Nigger-Dan; Vagrant Viking; I al Frimodighed; Fremdeles frimodig; Ice Floes and Flaming Water; medarbejder ved Dagbladet Politiken. Skuespil: Osakrak; har desuden offentliggjort afhandlinger om arktiske forhold (navnlig om pattedyr og fugle).

Geograf isk-Selskabs Hans-Egede-medalje; fransk Adventurier-medalje 1948; Fellow of American Geograficai Society; American Geograficai Societys Walker-medalje 1932: Benjamin Franklin guld-med. og Geographical Society of Phila-delphia's guldmed. 1957; Maitre es jeux florimontains ved akademiet i Chambery 1934; Fellow International Adventures Club; korresp. medl. af The Viking Research Society i Oxford og af Dansk Arktisk Instituts råd.

Adresse: 444, East 57th Street, New

York City, N.Y., USA.

FREUDENDAHL Jens ingeniør, fabrikant; f. 6/12 1919 i Abterp ved Bredebro; søn af gårdejer Niels Freudendahl og hustru Christine f. Christensen; gift (5/6 1946) m. Marie F., f. 12/10 1921 i Møgeiby ved Hammel, datter af gårdejer Jens Bach og hustru Kirstine f. Petersen.

Realeks. 1936; praktisk uddannelse hos Stein & Meyland, jernstøberi og maskinfabrik, Sønderborg 1937-41; afgangseks, fra Odense maskinbygnings-teknikum 1944; ansat i firmaet Danfoss, Nordborg 1944; har opfundet og konstrueret letvægtsselvbinder (dansk patent); oprettet fabrik i Sønderborg for produktion af denne maskine 1951.

Tildelt Landsforeningen Dansk Arbejdes Initiativdiplom 1954. Adresse: Ringparken 180 A, Sønderborg.

FREUDENTHAL Poul overlæge, dr. med.; f. 27/2 1895 i Kbhvn.; søn af slagtermester Carl Friderich Wilhelm Freuden-thal (død 1947) og hustru Elisa Petra f. Sørensen (død 1950); gift 1. gang (8/10 1929) m. Lilian F., f. 17/6 1903 i Kbhvn., død 1933, datter af grosserer Ernst Meyer (død 1931) og hustru Emanuela f. Wulff (død 1919); 2. gang (15/7 1937) m. Eli F., f. 22/7 1914 i Kbhvn., datter af fh. direktør, civilingeniør Hans Glud (se denne).

Student (Østre borgerdydskole) 1912; rr.ed. eks. 1920; dr. med. 1927; specia-listanerk. i kirurgi 1933, i gynækologi 1934, i patologisk anatomi 1934 og i fødselshjælp 1938; overlæge i hæren 1935; afdelingslæge ved kommunehospitalets gynækologiske afd. 1940-42. Spe-cialpraksis og privatklinik siden 1933.

Histolog ved Skt. Josephs hospital fra 1928; lærer i kirurgi ved sygeplejeskolen på Bispebjerg hospital 1929-37; stifter, udgiver og redaktør af tidsskriftet Sund Levevis 1935; medl. af bestyrelsen for Lægernes Forsikrings-forening fra 1929; redaktør af Dansk militær-medicinsk Selskabs tidsskrift »Militærlægen« fra 1949.

Literære arbejder: Vidensk. arbejder over A-vitaminstudier, engelsk syge, pa-tologo-anatomiske emner, folkeernæring, praktisk, legemlig og mental hygiejne, gynæcologiske obstetriske, ortopædiske og kirurgiske emner; Experimental Ric-kets (disputats, 1927); Ultra-violette Straaler og Overtro (1929); Kvinden-Moderen (1936); Paa Tærskelen til Lægekunsten (1936); Vejledning for Svangre (1938); Efter 9. April - Danmarks Tarv (1940); Den unge Moder (rådgivning for vordende mødre) (1941); Sundhedslære (afsnit af »Alverdens Viden«, 1941); Ex-perimentelle Studier over Havfloraens (Tangarter) Vitaminindhold og Tangarters Næringsværdi (1947-48); Om Vitamin i Alger, Investigations on the Vitamin content of Algae (1949); Om Marsken og Vadehavet (1952-53); Om Frygt, Angst og Karakterstyrke (1951-52); Biopsykologiske Bemærkninger mod inse-

mination (1949, 1950, 1951 og 1952); Den barnløse Kvinde - og kunstgjort Befrugtning (1954); Strejftogt over Militærlægens Historie (i »Forsvarsbroderen« og »Militærlægen«, 1955); talrige kroniker i dagspressen og noveletter og rejsebeskrivelser fra Danmark, Island og Italien.

Adresse: H C Ørsteds V. 10, Kbhvn. V.

FRIDERICHSEN Carl overlæge, dr. med., R'.p.p.; f. 5/6 1886 i Kbhvn.; søn af stabslæge Carl Friderichsen (død 1920, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Ady f. Pallisen (død 1944): gift (20/4 1943) m. Ruth F., f. 18/5 1918 i Fredericia, datter af arkitekt B Billund og hustru Inger, f. Jensen.

Student (Metropolitanskolen) 1905; med. eks. 1912; studierejser til London, Paris, Stockholm, Berlin og Heidelberg; assistent ved universitetets patologiskanatomiske institut 1914; reservelæge i hæren 1914-16; assistent ved universitetets farmakologiske institut 1915-16; reservelæge ved rigshospitalets med. afd. A 1917-19, ved Dronning Louises Børnehospital 1919-24; specialistanerk. (Pædiatri) 1921; læge ved spædbørnshjemmet Danmark fra 1922; dr. med. 1923; chef for Frdbg. børnepoliklinik fra 1924; skolelæge 1925; overlæge ved børneafd. på Sundby hospital 1931-56; dommer ved konkurrencen til professoratet i pædiatrie i Oslo 1941 og ved professoratet i pædiatri i Kbhvn. 1943; medredaktør af Annales pædiatrici (Basel) 1941 og Excerpta med. pediatr. (Amsterdam) 1946; præsident for den 9ende nordiske kongres for pædiatrie i Kbhvn. 1948; Membre correspondant de Société de Pédiatrie, Paris 1952; æresmedlem af Nordisk pædiatrisk Forening, Oslo 1955; vicepræsident for VIII internationale kongres i Kbhvn. 1956.

Formand for Danske Børnelægers Organisation 1927-32 og for Dansk pædiatrisk Selskab 1928-34; medl. af bestyrelsen for Nordisk pædiatrisk Forening; leder af Nordisk pædiatrisk Litteratur-Ring; medl. af bestyrelsen for Christianshavns Vuggestue og for Mødres og Børns Bespisning.

Publikationer: forsk, vidensk. afhandlinger om sygdomme hos børn, særlig om binyreblødninger. A-vitaminmangler og lungebetændelser samt bøgerne: Om Acidose hos Spædbørn med acut Gastro-entoritri (disputats 1923) og Kostformer hos Børn (i Nordisk Haandbog for Diætetik, 1933).

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Grønningen 15, Kbhvn. K.

FRIDERICHSEN Poul ingeniør, R.: f. 11.-5 1892 i Kbhvn.; søn af stabslæge Carl Friderichsen (død 1920, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Ady f. Pallisen (død 1944); gift (17/5 1920) m. Aagot F., f. 25/8 1896 i Kbhvn., datter af grosserer Aage Høffding (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Ada f. Bruun (død 1955).

Student (Østre borgerdydskole) 1909; værkstedsuddannelse; studeret ved polyteknisk læreanstalt; Købmandsskole-eks.; praktisk uddannelse i danske og amerikanske firmaer; Automotive Engi-neer, Chicago 1916; kadet ved flyveakademiet i Toronto; engelsk flyveofficer 1917-19; afdelingschef i firmaet Brødr. Bendix; merkantil leder af gummifabrik; indkøbschef hos General Motors A/S; sekretær ved Dansk-Engelsk Selskabs udvalg for handelspropaganda; adm. direktør for A/S De forenede Automobilfabriker 1934-48; knyttet til Mar-shall repræsentationen 1949-51.

Næstformand i British Legion, Copenhagen Branch, 1932-35; medl. af Dansk-Engelsk Selskabs udvalg for handelspropaganda 1935. British War and Victory Medals. Adresse: Kirsebærbakken 14, Virum.

FRIDERICHSEN Viggo landsretssagfører, R.p.p.; f. 25/12 1895 i Kbhvn.; søn af bureauchef i rigsdagen, overretssagfører Carl Friderichsen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Julie f. Salicath (død 1927); gift (11/10 1924) m. Bodil F., f. 3/12 1899 i Stege, død 1947, datter af bestyrer af Stege Sukkerfabrik, cand. pharm. Einar Nielsen (død 1908) og hustru Elisabet f. Thomsen.

Student (Ordrup) 1914; cand. iur. 1922; sekretær i undervisningsministeriet 1922-23; sekretær i Kbhvns magistrats 1. afd. 1923-24; sagfører i Kbhvn. 1926; landsretssagf. 1930.

Antaget af Kbhvns magistrat som fast værge for umyndige og umyndig-erklæ-rede; medl. af bestyrelsen for A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, for Ingeniør Ad. Clements Legat, for Jacob og Elise Lefoliis Legat og for Det Danske Shakespeare Selskab; formand for Studenter-Sangforeningen 1939-44; forretningsfører for det 3. og 5. Raben-Levetzau-Bornemannske familiefideikommis, for De Spannjerske Legater og for kunstnersammenslutningen Den uafhængige Udstilling. Udenl. ordener: Fi.M.M.3.; S.V.31. Adresse: Berlingsbakke 26, Charlottenlund.

Sommerbolig: Skovvænget 24, Hornbæk.

FRIDERICIA Hilmor J læge, R.; f. 11/12 1876 i Kbhvn.; søn af etatsråd, banechef W M Fridericia (død 1907) og hustru Jonna Valgerda f. Matthiessen (død 1876); gift 1. gang (2/10 1903) m. Anna Marie F., f. 24/10 1874, død 1933, datter af proprietær C G Krøldrup (død 1907) og hustru Ida f. Heramb (død 1936); 2. gang (21/2 1936) m. Lissie Elsass F., f. 16/5 1905, datter af købmand M Elsass, Frederikssund (død 1935) og hustru Ro-salie f. Griin (død 1951). Student (Metropolitanskolen) 1894; med. eks. 1903; kommunelæge i Thorshavn 1903-07; prakt. i Århus 1909; ple-jebørnslæge 1911-18; læge ved Marthahjemmets vuggestue 1910-26 og ved Chr. d. 9.'s børnehjem 1922-53; læge for danske flygtninge i Stockholm nov. 1943 -maj 1945.

Stiftede 1907-08 Thorshavns Mælkeforsyning; medl. af Den alm. danske Lægeforenings attestudvalg 1915; medl. af bestyrelsen for Lægeforeningen for Aarhus og Omegn 1913-17, dens formand 1926-29; medl. af bestyrelsen for Marthahjemmet i Århus 1913-26 og for Jydsk pædagogisk Selskab 1922-33, dets formand 1925-33; revisor i Jydsk medicinsk Selskab 1914-42; medstifter af og formand for A/S Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsikring 1917; medl. af bestyrelsen for Dansk Ligbrændingsforening, midtjydsk afd. 1925-51, formand 1925-29 og 1937-51; medl. af Dansk Ligbrændingsforenings repræsentantskab 1925-54, af Den alm. danske Lægeforenings repræsentantskab 1926-37, af bestyrelsen for centralnævnet for statens skoler 1929-31; formand for forretningsudvalget for Århus børneplejestation 1930-39; medl. af Den alm. danske Lægeforenings landsudvalg 1930-38, dets formand 1932-38; medl. af det jydske centraludvalg 1929-37; dets formand 1932-37; medstifter af og formand for mødrehjælpen i Århus 1937-39; stifter af og formand for Frit Danmarks lægegruppe, Århus 1946-49; medstifter af og formand for aftenungdomsklubben Mejlen, Århus 1950-54; tildelt Den alm. danske Lægeforenings hædersgave 1946; æresmedlem af Lægeforeningen for Aarhus og Omegn 1949, af Dansk Ligbrændingsforenings Århus-afd. 1951 og af aftenungdomsklubben Mejlen 1954.

Medarbejder ved Ugeskrift for Læger 1915-32; tidsskriftafhandlinger over social medicin; forelæsninger over social medicin i Århus 1920-41 og ved Foreningen af yngre Lægers fortsættelseskursus 1936-43; faglig redaktør ved Nordisk medicinsk Tidsskrift 1929-45; udgiver af Haandbog i Socialreformen for Læger, Tandlæger og Sygehuse (1935); Introduktion til det medicinske Studium (1940); »Hvorfor skriger mit Barn?« (1940).

Adresse: Søndersøv. 38, Gentofte.

FRIEDBERG Richard læge, dr. med., fh. presseattaché, R.; f. 15/9 1910 i Kbhvn.; søn af grosserer Michael Friedberg (død 1931) og hustru Dora f. Schmidt; gift (14/5 1938) m. Nina F., f. 24/4 1916 i Kbhvn., datter af pastor Oluf Rothe (se denne) og hustru Lilli f. Lindhardt.

Student (Schneekloths skole) 1929; med. eks. 1935; dr. med. 1941; hospi-talsuddannelse i Kbhvn. 1935-37; reservelæge i marinen (på Grønland) 1937; assistent ved statens seruminstitut 1938-41; hospitalsuddannelse i Kbhvn. 1940-43; assistent ved Bakteriologiska og ved Pathologiska Institutionen, Sahl-grenska sjukhuset, Goteborg 1943-44; til disposition tor udenrigstjenesten (med ophold i England og Amerika) 1944-45; presseattaché ved det danske gesandtskab i Moskva 1945-48; derefter genoptaget hospitalsuddannelsen 1949; em-bedslægeeks. 1950; lægelig medarbejder ved sundhedsstyrelsen (herunder fg. afdelingslæge) 1951-57; sekretær for indenrigsministeriets udvalg vedr. helbredsundersøgelser af børn 1952; 1.reservelæge ved Sundby hospital, med. afd. 1953; medl. af socialministeriets lægeligt-tekniske fællesudvalg 1955; specialistanerk. i intern medicin og i mave-tarmsygdomme 1955; medl. af undervisningsministeriets udvalg vedr. jordemoderuddannelsen 1956; tillidslæge ved Kbhvns sporveje 1957; konsulent ved plejehjemmet for sindssyge, Ballerup 1957.

Studiebesøg ved bakteriologiske instituter i Sverige 1943-44; ved Hammersmith Hospital, London 1944; ved Mount Sinai Hospital, New York og ved Yale universitetet, New Haven, USA 1945; ved forsk, kliniker og institutioner i Sovjetunionen 1946-48; delegeret ved Verdenssundhedsorganisationens møde i Kbhvn. sept. 1953, i London okt. s. å. og i Amsterdam 1957; medredaktør ved Danish Medical Bulletin (Ugeskrift for Læger) fra 1954; medarrangør af og foredragsholder ved Training Course on Mutual Benefit Societies, afholdt af ILO i Kbhvn. aug. 1956.

Har skrevet: Studier over ikke-hæmo-lytiske Streptokokker (disputats, 1941) samt meddelelser og foredrag omhand-'ende medicinske, geriatriske, bakteriologiske og medicinal-statistiske emner.

Adresse: Sundby hospital, Italiensv. 1, Kbhvn. S.

FRIGAST E F oberst, K.DM., HTH.; f. 8 8 1899 i Shanghai; søn af koffardikap-tajn C V F Frigast; gift 6/10 1922.

Student (Sorø) 1917; premierløjtn. '.921; kaptajnløjtn. 1933; kaptajn 1936; eberstløjtn. i fodfolket 1945; chef for hjemmeværnets befalingsmandsskole 1948; oberst 1952; chef for 1. regiment :s-52. for region IV samt for 6. regiment 1956. Adresse: Kasernen, Odense.

FRIGAST Povl direktør, R.; f. 22/8 1891 aarbæk; søn af grosserer J M Friest (død 1936, se Kraks Blå Bog 1935) g hustru Oliva f. Schmiegelow (død 1904); gift (13/5 1917) m. Edele F., f. 6 1895 i Nakskov, datter af købmand Th. C Chr. Jørgensen (død 1915) og hustru Edele f. Meyer (død 1938).

I lære som sølvsmed hos kgl. hof-Nrveler Peter Hertz, Kbhvn. 1908; aflagde svendeprøve 1913: fortsat uddannelse i udlandet 1913-15; hos Wimmer & Riedt, Pforzheim, Det kgl. Zeichenaka-demie i Hanau samt i England.

Etableret u. firmanavn Povl Frigast' Sølvvarefabrik, Kbhvn, 1915; direktør for A/S P C L Frigast, Sølvvarefabrik fra 1929

Medl. af bestyrelsen for Guld- & Sølv-varefabrikantforeningen fra 1918 (formand fra 1937), af Industriforeningens repræsentantskab fra 1938; af Industrirådet fra 1940, af Jern- og Metalindustriens Sammenslutnings forretningsudvalg fra 1937 og af sammes arbejdsudvalg fra 1940, af Det tekniske Selskabs bestyrelse fra 1938 (næstformand fra 1950, formand for skoleudvalget fra 1951), af Arbejdsteknisk skoles bestyrelse, af Teknologisk instituts bestyrelse, af skolerådet for den tekniske undervisning og af bestyrelsen for Håndværkerkollegiet; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse fra 1940 og formand for sammes budgetudvalg fra 1953; formand for Guldsmedefagets fællesråd og for Selskabet for Industriel Formgivning; medl. af kontroludvalget for Jernindustriens Ulykkesforsikring G/S samt af bestyrelsen for Dampskibsselskabet Torm og for A/S Danish Nigerian Agricultural Company; formand i Bestyrelsen for Inter-Metal., A/S.

Adresse: Villa Pilene, Birkerød.

FRIGAST-HANSEN Ejnar fh. vicedirektør i Kbhvns skattevæsen, R.; f. 15/11 1881 i Frederikssund; søn af kantor O C C Hansen (død 1924) og hustru Frederikke f. Frigast (død 1931); gift (28/10 1909) m. Bertha F-H., f. 5/1 1882 i Faaborg, datter af fh. købmand Otto Smith (død 1931) og hustru Magdalene f. Petersen (død 1918).

Student (Roskilde) 1900; cand. jur. 1906; assistent i Kbhvns skattedirektorat 1906, fuldmægtig 1916, kontorchef 1919, vicedir. 1924-50.

Næstformand i repræsentantskabet for Dansk Spareselskab.

Adresse: St. Kongensg. 66, Kbhvn. K.

FRIIS Andreas kunstmaler; f. 21/6 1890 i Kbhvn.; søn af sognepræst Johan Friis (død 1939) og hustru Johanne f. Drachmann (død 1915); gift (19/6 1918) m. Bodil F., f. 26/6 1893, datter af professor, overlæge Christian Keller (død 1934. se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Louise f. Fick (død 1935).

Student (Rungsted) 1908; cand. phil. 1909; uddannelse på Teknisk skole 1908-10, på kunstakademiet 1910-12 og på Maurice Denis' skole i Paris 1913-14: ophold i Italien 1920-21; ophold i Rom og Florenz 1926-27; udstillede første gang på Efterårsudstillingen 1916; medl. af Den frie Udstilling fra 1924.

Medl. af Efterårsudstillingens censurkomité 1921-23; medl. af. bestyrelsen for Foreningen Kunst for Varer fra 1935, for Malende Kunstneres Sammenslutning 1935-37 og for Grafisk Kunstnersamfund 1936-45.

Arbejder: alterbilleder til Staby kirke (1922), Gadevang kirke (1925) og Kleis kirke (1935); glasmalerier i Gadevang kirke (1941); frescoudsmykning på La Cours Vejs skole (1931); udsmykning af læsesal i det ny universitetsbibliotek-; Videnskaben og Naturen (4 store vægbilleder udført 1939-44); landskabstegningerne til »Danmarks store Øer« af Aehton Friis (1935-36); portrætter, bl. a.: borgmester Ole Andersen (1939), museumsdirektør Otto Andrup (1953, Frederiksborgmuseet), højskoleforstander Hans Lund (1955, Rødding højskole), professor Johannes Pedersen (1955, Frederiksborgmuseet); landskabsbilleder på museerne i Kolding, Randers og Vejen, på Bornholms museum samt på kunstmuseet i Kbhvn.; grafiske arbejder på museerne i Kbhvn., Stockholm og Helsingfors.

Adresse: Pilev. 6, Hillerød.

FRIIS Anton konsul, R.DM., M.T.Kfh.p.p.; f. 26/6 1878 i Hammel; søn af købmand N P M Friis (død 1881) og hustru Anna Margrethe f. Eriksen (død 1924); gift (21/12 1912) m. Rigmor F., f. 17/9 på hovedgården Cathrinedal, datter af godsejer Axel Nørager Jørgensen (død 1906) og hustru Charlotte f. Teisen (død 1896). Kontoruddannelse i Danmark, New Yerk, St. Louis og Berlin; konsulats-sekr. i Wien 1905; kancellisekr. i gesandtskabet i Berlin 1908; honorær vicekonsul i Berlin 1915, kst. udsendt vicekonsul 1920, konsul 1921-45; æresmedlem af dansk forening »Freja« i Berlin og af dansk club »Enigheden« i Berlin. Udenl. ordener: M.Gr.3.; Pr.Kr.4. Adresse: Teglvænget 4, Charlottenlund.

FRIIS Astrid professor, dr. phil., R.; f. 1/8 1893 i Lemvig; datter af ingeniør, cand. polyt. Ludvig Christian Friis (død 1932) og hustru Ane f. Fuglsang (død 1894).

Student (Nørre gymn.) 1913; mag. art. 1920; dr. phil. 1927; studieophold i London 1921-22; professor i historie ved Kbhvns universitet 1946.

Medl. af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie (formand 1948), af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie, af bestyrelsen (sekretær) for Den danske historiske Forening fra 1942, af styrelsen for Fonden til Understøttelse af Historiske Tidsskrifter 1945, af styrelsen for Institut for Historie og Samfundsøkonomi 1946    (næstformand og kasserer 1949-55), af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 1949, af styrelsen for Foreningen for økonomisk og social Historie (sekretær) 1952. af Vetenskaps-Societe-ten i Lund 1946, af forretningsudvalget for Historikernes internationale Komite 1947  (formand 1948) og af International

Federation of University Women's sti-pendiekomite 1946-54; medredaktør af Historisk Tidsskrift fra 1943; medl. af redaktionskomitéen for The Scandina-vian Economic History Review 1953.

Har skrevet: Afhandlinger om Øre-sundstoldregnskaberne (Historisk Tidsskrift 1925 og Scandia 1935); Alderman Cockayne's Project and the Cloth Tråde (disputats, 1927); afhandling om Kansler Johan Friis' første Aar og om det europæiske og asiatiske Kobbermarked (Scandia 1933-34 og 1939); Rigsraadet og Statsfinanserne (Hist. Tidsskr. 1942); An Inquiry into the Relations between Economic and Financial Factors in 16. and 17. Century (Scand. Econ. Hist. Rev. 1953); afsnittet 1490-1660 i Gyldendals nye Verdenshistorie (1937); artikler til Dansk biografisk Leksikon.

Adresse: Kristian Zahrtmanns PI. 83, Kbhvn. F.

FRIIS Augusta Margrethe overbestyrerinde, rektor; f. 30/3 1901 i Styding ved Haderslev; datter af fh. proprietær og sekretær ved den sønderjyske domæneforvaltning Jacob Friis og hustru Anne Cathrine f. Michaelsen Petersen (død 1909).

Student (privat dimit. fra Kolding realskole) 1919; cand. mag. 1931; timelærerinde ved Falkonergårdens gymnasium 1932, Adjunkt 1939-47; uden for nr. 1945-47; till. timelærerinde ved N Zahles skole 1932; bestyrerinde for N Zahles barneskole 1945; rektor for N Zahles skole 1947; till. overbestyrerinde for institution N Zahles skole fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for KFUK's hovedforening i Kbhvn., for Diakonissestiftelsen og for De private gymnasieskolers rektorforening.

Adresse: N-Voldg. 7, Kbhvn. K.

FRIIS Christian generalmajor. K.DM., HTH.p.p.; f. 6/5 1896 i Kbhvn.; søn af sognepræst Oscar Friis (død 1950) og hustru Annine f. Ryge-Jensen (død 1945); gift (20/5 1921) m. Inge F., f. 21/2 1901 på Frdbg., datter af kontorchef ved Carlsberg Bryggerierne Frederik Krabbe (død 1942) og hustru Inger f. Trolle (død 1923).

Student (Sorø) 1915; premierløjtn. ved 4. dragonregiment 1919; ved gardehusarregimentet 1921; lærer ved rytteriets befalingsmandsskoler 1922-24; adjutant hos generalinspektøren for rytteriet 1924-28; instruktør ved Akademisk Skyttekorps 1925-28; premierløjtn. ved gardehusarregimentet og gennemgået officersskolens general-stabsklasse 1928-30; adjutant hos forsvarsministeren 1931-35; kaptajnløjtn. 1932; ritmester 1934; eskadronschef ved gardehusarregimentet 1936-38; stabschef hos generalinspektøren for rytteriet og kommandanten i Kbhvn. 1938-42; oberstløjtn. 1942; fg. afdelingschef i krigsministeriet 1942-45; oberst 1945; generalinsp. for rytteriet 1945, for pansertropperne 1951; generalmajor 1951; kommandant i Kbhvn. 1945-48; formand for remontekommis-sionen fra 1950.

Medl. af bestyrelsen for Sportsride-klubben 1923 og 1927-39 (sekretær 1928-31), for Soransk Samfund 1925-27, for Det krigsvidenskabelige Selskab 1932-38 og for Dansk Ride-Forbund 1940-54 (sekretær 1940-42); medl. af direktionen for Officersforeningen i Kbhvn. 1929-33, formand for samme 1951; formand for Dansk militært Idrætsforbund 1946-55 og for de kbhvnske hjemmeværnsforeninger 1946-49.

Udenl. ordener: B.K.5.; F.Æ.L.4.; I.Kr.5.; N.St.0.2!.; S.Sv.31.

Adresse: Vingårds Allé 9, Hellerup.

FRIIS Christian grosserer; f. 27/2 1897 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant H T C Friis (død 1938) og hustru Clara Marie f. Sønderby (død 1956).

Udgået fra Sorø Akademis skole; i marinen 1913-17, søkadet, afsked på grund af sygdom 1917; i Østen på plantager på Malakkahalvøen og Sumatra og senere i import-eksportforretning i Singapore og Penang 1917-23; ansat i J Asmussens Korn- & Foderstofforretning, Kbhvn. 1924-30; eget firma fra 1930.

Næstformand i Kbhvns Bedømmelses-og Voldgiftsudvalg for korn- og foderstofbranchen på Kbhvns Børs fra 1955; formand for Landsforeningen af Agent-Firmaer i Korn- og Foderstofbranchen fra 1955; medl. af Grosserer-Societetets Komité fra 1953.

Adresse: Skovv. 89, Charlottenlund.

FRIIS Finn T B; f. 20,3 1897 på Frdbg.: søn af professor, dr. phil. Aage Friis (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Benedicte f. Blichfeldt; gift (10/6 1923) m. Bodil F., f. 2/4 1900, datter af direktør H H Schou (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Christyanna Georgia f. Marstrand (død 1936).

Student (Henrik Madsens skole) 1914; cand. polit. 1920; fg. sekretær i det sønderjydske ministerium 1920; medarbejder ved Finanstidende 1920; sekretær ved forhandlingerne med erstat-ningskommissionen i Paris i anledning af de sønderjydske landsdeles overgivelse til Danmark okt.-dec. 1920; studierejse i Syd- og Nordamerika (Uni-versity of California, University of Minnesota, Columbia University) 1921-22; kst. sekretær i udenrigsministeriet 1922-23.

Medl. af Folkeforbundets sekretariat i Geneve 1923-40 (mandatafd. 1923-30, derefter nedrustningsafd.); sekretær for nedrustningskonferencens kommission bl begrænsning og offentliggørelse itærudgifterne 1932; sekretær for Folkeforbundsforsamlingens præsident sept.-okt. 1938 og dec. 1939; medar-

bejder i LAB's hovedkontor i Kbhvn. 1940-42, kontorchef smstds 1944-46; til rådighed for udenrigsministeriet fra jan. 1946, konsulent 1948-57; rådgiver for den danske delegation til De Forenede Nationers plenarforsamling 1946-48 og 1950, delegeret-suppleant 1951-55, næstformand i plenarforsamlingens 5. udvalg (budget- og administrationsspørgs-mål) 1952; medl. af delegationen til det økonomiske og sociale råd 1948-50; Danmarks repræsentant i Den internationale         Flygtningeorganisations styrelsesråd 1951-52, i det rådg. udvalg for FN's højkommissær for flygtninge 1951-55, i administrationsrådet for FN's Flygtningefond (UNREF) 1955-56; formand for Europarådets udvalg af sagkyndige vedr. flygtninge- og over-befolkningsspørgsmål 1951; medl. af den danske UNESCO-nationalkomission og af det af indenrigsministeriet nedsatte rådg. udvalg vedr. det skandinaviske Koreahospital til 1956; formand for udvalget til revision af FN's løn-ningssystem 1956; Quaker International Affairs Representative, Wien, fra 1957.

Medl. af bestyrelsen for Socialøkonomisk Samfund 1918-20, for Social-virke 1920-23 og for L. A. B., Gentofte kommune 1942-46; repræsentant i Geneve for Dansk Samvirke (1924-40) og for Komitéen til Udbredelse af Kendskabet til Danmark i Udlandet; tidl. medl. af bestyrelsen for foreningen Nordisk Folkehøjskole i Geneve; formand i administrationsudvalget for Quaker Student Hostel, Geneve 1933-40, i forældreforeningen i École Internationale, Geneve 1937-40 og i Fcjke-forbundssekretariatets personalekomité 1939-40; medl. af Komitéen for Fredsvenners Hjælpearbejde (nu Mellemfolkeligt Samvirke) fra 1944 (formand 1946-48) og af foreningen Nordens råd; formand for Dansk-Schweizisk Selskab og for Hanna-skolens bestyrelse 1951-57.

Har skrevet: Nordisk Kulturfællesskab og praktisk nordisk Samarbejde (1940); afsnittet om den økonomiske og sociale Udvikling 1920-39 i Schultz' Danmarkshistorie (1943); Er der overhovedet noget vi kan gøre? (1944); De nordiske Lande og Folkeforbundet 1944); Schweiz. Enhed i Mangfoldighed (1944); Træindustrien i Danmark (1945); Arbejdseffektiviteten i Danmark (1946); Thorvaldsen og Schweizerløven i Luzern (1947); De Forenede Nationer (1948); H C Andersen og Schweiz (1949); Frederik den Syvendes Ung-domsophold i Geneve (1953). Desuden talrige artikler og afhandlinger i danske og udenl. dagblade og tidsskrifter; foredrag og radioforedrag om sociale, nordiske o. a. internationale emner; medarbejder ved Den lille Salmon-sen, ved Dansk biografisk Leksikon, ved Danmarks Kultur ved Aar 1940 og ved Salmonsens Leksikontidsskrift. Medudgiver af Geneve, et internationalt Studiecentrum (1931).

Adresse: Ziehrerplatz 9, Wien III. Østrig.

FRIIS Gregers Frederik dommer. R.; f. 24/5 1902 i Randers; søn af bankkasserer Hans Frederik Friis (død 1906) og hustru Mathilde f. Jespersen, senere gift Kiihl (død 1941); gift (18/3 1950) m. Ellen F., f. 13/4 1900 i Ringsted, datter af købmand Hans Bang og hustru Harriet f. Thalbitzer.

Student ((Østersøgades gymn.) 1919; cand. jur. 1925; politifuldm. i Ringkøbing 1925-28; dommerfuldm. i Bølling-Nørre herreder 1929, i Ringsted 1939; dommer i Ribe 1950.

Formand for afvandingskommissionen og landvæsenskommissionen for Ribe amtsrådskreds 1952.

Adresse: Dommergården, Ribe.

FRIIS Harald T civilingeniør, dr. techn., R.; f. 22/2 1893 i Næstved; søn af bryggerieier Mouritz Trap Friis (død 1904) og hustru Emilie f. Buch (død 1923); gift (31/12 1927) m. Inger F., f. 15/4 1910 i Brooklyn, N. Y., datter af direktør P T Lindhard og hustru Rigmor f. Lytzen.

Cand. polyt. (elektroing.) 1916; ingeniør ved tøjhusværkstedet i Kbhvn. 1916-18; studerede som Fellow of American Scandinavian Foundation ved Co-lumbia universitetet i New York 1919; Radio Research Engineer ved Bell Telephone Laboratories, New York fra 1920; dr. techn. ved Danmarks tekniske højskole 1938; Director of Research in High-Frequency and Electronics ved Bell Telephone Laboratories, New York fra 1951.

Fellow of American Institute of Elee-trical Engineers og The Institute of Radio Engineers New York; Director of The Institute of Radio Engineers 1941-44; udenl. medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber; tildelt The Institute of Radio Engineers' Medal of Honor og Valdemar Poulsen-medaljen 1954.

Har udtaget 24 patenter og skrevet en række vidensk. og faglige afhandlinger vedr. radiomodtagning og antenner.

Adresse: Rumson, N.J., USA.

FRIIS Henning statsvidenskabelig konsulent for arbejdsministeriet og socialministeriet; f. 11/10 1911 på Frdbg.; søn af professor, dr. phil. Aage Friis (død 1949. se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Benedicte f. Blichfeldt; gift (19/7 1937) m. Britt F., f. 30/3 1914 i Stockholm, datter af civilingeniør Berndt Hallberg og hustru Asta f. Karlzen.

Student (Herlufsholm) 1930; studieophold i Stockholm 1935; cand. polit. 1938; sekretær i socialministeriet 1938; fuldmægtig i arbejds- og socialministeriet 1945; fg. statsvidensk. konsulent for arbejds- og socialministeriet 1941. udnævnt 1948; visiting professor ved

The Graduate Faculty, New School for Social Research, New York 1948; FN's rådgiver for den ægyptiske regering vedr. social forsorg i 1950.

Medl. af og ledende sekretær for ung-domskommissionen 1945-52; medl. af og leder af sekretariatet for teknikerkommissionen af 1956; medl. af sygekassekommissionen af 1954, af invalideforsik-ringskommissionen af 1956, af kommissionen vedr. ufaglærtes uddannelse af 1957, af kontaktudvalget vedr. erhvervshæmmede og af ekspertkomiteen vedr. samordning af de nordiske landes socialstatistik. Danmarks repræsentant i den Internationale sociologiske Associations råd; medl. af den danske UNESCO-nationalkommissions socialvidenskabelige udvalg; formand for den socialvidenskabelige komité u. International Gerontological Association.

Næstformand for Socialpolitisk Forening og formand for foreningens forretningsudvalg; medl. af Mentalhygiejnisk Forenings videnskabelige råd, af bestyrelsen for Folkeoplysningens Samråd og for landsforeningen Frie Børnehaveforeninger.

Har skrevet: Miljøforhold og Fjernel-sesaarsager for 900 Børn, fjernet fra deres Hjem i 1938 (1941); Beskæftigelse af langvarigt arbejdsløse og arbejds-hæmmede (1942); Beveridgeplanen (s. m. E Engberg, 1944); redaktør af Scandinavia between East and West (1950) og Lande i nød (1953); afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter og samleværker.

Adresse: Annasv. 16, Hellerup.

FRIIS Henry diplomingeniør, R.; f. 19/8 1883 i Odense; søn af fabrikant Hans Henrik Friis (død 1922) og hustru Mathilde f. Høybye (død 1936); gift (10/8 1910) m. Minna F., f. 23/8 1882 i Kolding, datter af stationsforstander i Odense F E Luxhøi (død 1922. se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Wilhelmine f. Gartner (død 1935).

Efter præliminæreks. og læretid i Emil Neckelmanns Maskinfabrik ansat ved stålværket Phønix' konstruktions-værksted i Ruhrdistriktet, Tyskland; maskinkonstruktør fra Odense tekniske skole; tysk diplom-elektroing. 1906; videre praktisk uddannelse i forsk, europæiske lande, særlig Tyskland, samt i Århus og Kbhvn.; derefter indtrådt i familiefirmaet elektroinstallatørfirmaet H Friis, Odense; eneindehaver af dette.

Formand for Håndværker- og Industriforeningen i Odense (medl. af bestyrelsen fra 1923), for den lokale Arbejdsgiverforening fra 1934, for Odense Varme-, Gas- og Vandmesterforening fra 1924 og for Samarbejdsudvalgsskolen i Odense fra 1953; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentantskab fra 1923 og hovedbestyrelse 1925-50; medl. af hovedbestyrelsen for Industrifagene 1925-41 og af forretningsudvalget for Jern- og Metalindustrien 1926-40; medl. af bestyrelsen for Foreningen Dansk Arbejdes Odense afd. fra 1942 (næstformand 1942-50) og af Rundskuekomitéen i Odense fra 1942; medstifter af Odense Elektroinstalla-tørforening, næstformand til 1924; medl. af bestyrelsen for Odense tekniske skole og teknikum fra 1945 og for teknisk skoles kollegium samt af bestyrelsen for Odense tekniske bibliotek siden stiftelsen, af tilsynsrådet for arbejdsanvisningen i Odense og Assens amter fra 1934, af ungdomsskolenævnet for Odense amt og by og af bestyrelsen for Odense fagskole.

Adresse: Fisketorvet 4, Odense.

FRIIS Hjalmar stabsdyrlæge, docent, dr. phil., K.DM., HTH.p.p.; f. 18/3 1889 i Kbhvn.;søn af stabsdyrlæge Steffen Friis (død 1942, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Christiane Magdalene f. Petersen (død 1928); gift (3/11 1916) m. Olga F., f. 16/11 1893, datter af direktør Aug. Frederiksen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Elisabeth f. Emtkjær.

Veterinæreks. 1913: assistent ved veterinær- og landbohøjskolens kirurgiske klinik 1914-16; reservedyrlæge i hæren 1914; korpsdyrlæge 1916; lærer ved forplejningskorpsets skole 1916-28, ved underdyrlægeskolen 1921-38, ved hærens officerskole 1922-35 og ved rideskolen 1924-33; censor ved veterinær-og landbohøjskolen 1920-33; overdyrlæge 1924; stabsdyrlæge og chef for hærens dyrlægekorps 1946-54; dr. phil. 1933; docent i anatomi ved kunstakademiet 1933.

Medl. af den stående voldgiftsdomstol i tvistigheder ang. handel med husdyr for staden Kbhvn. 1922-49. af kommissionen for den historiske våbensamling 1924-28 og af bestyrelsen for Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst 1929-51.

Har skrevet: Rytterstatuen af Frederik V paa Amalienborg (1921); Jacaues Francois Joseph Saly et la Statue equestre de Frédéric V (Artes I, 1932); Rytterstatuens Historie i Europa. Fra Oldtiden indtil Thorvaldsen (disputats. 1933); Den kongelige Stald-Etat (1947); Kunstanatomisk Vejledning (1948); veterinær-kirurgiske og -biografiske og hippologiske afhandlinger i Maaneds-skrift for Dyrlæger, bl. a. Kloralnarko-se og Lokalanæsthesi (1914-15), Operation for Krybbebiden (1917-18), Hanetrit hos Hesten (1918-19). Claude Bour-gelat (1929-30), Peter Christian Abildgaard og hans Forhold til Lægevidenskaben (1937-38); veterinærbiografier i Dansk biografisk Leksikon I-XXVII; Bryggerhesten (Dansk Bryggerstat, 1935); afhandlinger om Den lille Bronzerytter fra Vipetorpsborg (Fornvånnen 1928); Andreas Weidenhaupt (Forskønnelsen XXI, 1938); Idrætten og Kun-

sten (Tidsskr. f. Legemsøvelser IV, 1939); Risinge (Danske Slotte og Herregaarde II Ny Samling, 1945).

Udenl. ordener: F.O.A.; I.Kr.4.; S.V.31.

Adresse: Østerled 22, Kbhvn. Ø.

FRIIS Holger tandlæge, R.; f. 15/10 1891 i Hjørring; søn af justitsråd, tandlæge Lønborg Friis (død 1912) og hustru Christine f. Petersen (død 1932): gift (23/6 1918) m. Gerda F., f. 21/3 1897 i Frederikshavn, datter af købmand Camillus Petry (død 1907) og hustru Hulda f. Holm (død 1949).

Realeks. 1908; tandlægeeks. 1917: tandlæge i Hjørring s. å.

Medl. af bestyrelsen for Vendsyssels historiske museum fra 1920 (formand fra 1925; formand for fredningsnævnets lokalkomité 1930; medl. af komitéen for Læsø Hjemstavns museum fra 1938; medl. af bestyrelsen for Jysk Arkæologisk Selskab fra 1951.

Har siden 1906 forestået talrige udgravninger fra oldtiden, især i Vendsyssel.

Adresse: Museumsg. 5, Hjørring.

FRIIS Knud Daniel generalmajor. K.DM., HTH.p.p.; f. 3/10 1886 i Frederikshavn; søn af etatsråd, bankdirektør Daniel Friis (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Emma f. Hansen (død 1912); gift 1. gang (13/2 1919) m. Karen F., r. 24/12 1889 i Århus, død 1933, datter af redaktør Th. J Funch Thomsen (død t923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Marie Louise f. Thomsen (død 1933); 2. gang (4/8 1934) m. Magda F., f. 23/10 1900 i Rønne, datter af fh. rektor H Steenstrup Holbeck (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. phil. 1905; premierløjtn. af ingeniørkorpset 1908; adjutant ved inge-niørregimentet 1917; kaptajn 1919; tjenesteophold ved de franske ingeniør-tropper 1921-22 og 1923; kontorchef i Krigsministeriet 1926-34; oberstløjtn. af mgeniørtropperne 1934; oberst og chef for ingeniørregimentet 1937; afdelingschef i krigsministeriet 1941; generalmajor 1946; leder af den danske militærmission i Berlin 1946-47; til rådighed for krigsministeriet 1947; afsked 1954; kst. direktør for Kbhvns militærhospital 1949-54.

Formand for Hærens faste Officerers Understøttelsesforening fra 1942, for bestyrelsen for spædbørnshjemmet Danmark fra 1950 og for bestyrelsen for Kronprins Frederik og Kronprinsesse Louise's Stiftelse fra 1953; næstformand for Statspensionistforeningen af 1950; gurauojQ JO} u3S[3jjCisaq ye -[paiu Louise's Stiftelse og for Stiftelsen Kong Frederik den Ottendes Minde.

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; I.F.2*.; Ø.r.K.O.

Adresse: Østbaneg. 13, Kbhvn. Ø.

FRIIS Niels Wegener direktør, R1.; f. 14/6 1901 i Skanderborg; søn af redaktør C Friis (død 1929) og hustru Caroline f. Wegener (død 1955); gift (25/7 1927) m. Valborg F., f. 4/7 1905 i Neksø, datter af gas-, vand- og elek-tricitetsværksbestyrer Otto Westh og hustru Mathilde f. Jacobsen.

Student (Århus) 1919; cand. jur. 1925; cand. polit. 1936; dommerfuldm. i Neksø 1925; fg. sekretær i undervisningsministeriet 1928, i finansministeriet 1929, udnævnt 1930, fuldmægtig 1936, ekspeditionssekr. 1938, kontorchef 1942; till. medarbejder i overformynderiet 1929-43; adm. direktør for Østifternes Brandforsikring 1943; lærer ved hærens officersskole (nu forsvarsakademiet) fra 1936 og ved statens lærerhøjskole 1941-50.

Medl. af bestyrelsen for Ministerial-foreningen 1934-43, af Bygningsbrand-forsikringsnævnet 1943 (næstformand 1955), af forvaltningsnævnet for Krigs-forsikringen for bymæssige Bebyggelser i Landkommuner 1943, af bestyrelsen for Bygningsbrandforsikringsfore-ningen 1943 (formand 1951-53), af Dansk Brandværns-Komité 1944, af bestyrelsen for Foreningen af gensidige, danske Brandforsikringsselskaber 1945 (formand for dennes elektricitetsudvalg 1953), af bestyrelsen for Forsikrings-foreningen i Kbhvn. 1946-50 og fra 1954 (næstformand fra 1956), af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber 1949, af Assurandør-Societetets komité 1949 og af bestyrelsen for A/S Det kbhvnske Reassurance-Compagni 1953.

Adresse: V-Voldg. 104, Kbhvn. V.

FRIIS Oluf professor, forfatter; f. 20 3 1894 i Kbhvn.; søn af sagfører Anker Amundin Friis (død 1899) og hustru Mathilde f. Møller (død 1953).

Student (Det danske Selskabs Skole) 1912; cand. mag. 1921; kst. adjunkt ved Østre borgerdydskole s. å.; lærer i dansk litteraturhistorie ved statens lærerhøjskole 1922-24 og fra 1944; lektor i dansk sprog og litteraturhistorie ved Uppsala universitet 1924-34; professor i nordisk litteratur ved Kbhvns universitet fra 1957.

Formand for Bakkehuset Dansk Litteraturforening fra 1941.

Har udg.: Aarestrups Digte med indledning og kommentar (1918); Knud Hjortø (1924); Chr. Winthers: Udvalgte Digtninger (MII, 1927-29); Jylland i dansk Litteratur indtil Blicher (1929); Frederiksberg Have (1936); Halvfemsernes Lyrikere (1937); Den danske Litteraturs Historie I Fra Oldtiden indtil Renæssancen (1946); Dansk Digtning 1900-1940 i Vor Tids Kunst og Digtning i Skandinavien (1948); Chr. Winther: Hjortens Flugt, med indledning og kommentar (1954); Dansk Litteratur 1 Grundtræk (i »Politiken«s »Litteratu-

ren i Danmark«, 1954). Afhandlinger i Edda, Tilskueren og Letterstedtske Tidsskrift; medarbejder ved Biografisk Leksikon.

Adresse: Bakkehuset, Rahbeks Allé

23, Kbhvn. V.

FRIIS Povl overpostinspektør, R.; f. 23/8 1899 i Kbhvn.; søn af telegrafbestyrer Martin Friis (død 1915) og hustru Ellen f. Michelsen (død 1943); gift (28/9 1928) m. Ingeborg F., f. 14/9 1896 på Frdbg., datter af stud. med., senere landbruger i Argentina Niels Finnemann Schulz (død 1934) og hustru Christine Vilhelmine f. Pedersen.

Student (privat dimit.) 1928; cand. jur. 1939; indtrådt i telegrafvæsenet 1915, assistent 1921, sekretær i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1939, fuldmægtig 1940, telegrafbestyrer ved hovedtelegrafkontoret i Kbhvn. 1946; overpostinsp. i 1. distrikt, Kbhvn. 1954.

Medl. af bestyrelsen for Ministerial-foreningen 1944-45.

Har været lærer ved post- og telegrafskolen samt skrevet artikler om faglige emner i etatens tidsskrifter og årbøger.

Adresse: Amager Boulevard 4,

Kbhvn. S.

FRIIS Ulrik Christian stiftamtmand, K1. DM.; f. 1890 i Kbhvn.; søn af overformynder M P Friis (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru; gift m. Carla F., f. 8/9 1891.

Student (Gammelholms skole) 1908; cand. jur. 1916; ansat i indenrigsministeriet 1917; fuldmægtig 1928; ekspeditionssekr. 1932; kontorchef 1934; stiftamtmand over Ribe stift og amtmand over Ribe amt 1937.

Adresse: Ribe.

FRIIS-HANSEN Olaf rektor, R1.; f. 28/1 1894 i Nyborg; søn af forstander Anders Hansen (død 1953, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Sophie Hedvig f. Friis (død 1938); gift 1. gang (7/7 1921) m. Hilda F-H., f. 9/12 1896 i Stoke upon Trent i England, død 1944, datter af mineingeniør, kulgrosserer Eli Steele (død 1914) og hustru Mary f. Churm (død 1927); 2. gang (28/1 1945) m. Inger-Marie F-H., f. 30/1 1904 i Rønne, datter af toldinspektør Frederik Henning Teist (død 1936, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Harriet f. Lerche (død 1952).

Student (Odense) 1912; cand. mag. 1921; adjunkt ved Horsens statsskole 1921-34; undervisningsassist. ved universitetet i Århus 1930-34; rektor for Herlufsholm skole 1934.

Er og har været i ledelsen af forsk, faglige organisationer, opgavekommissionen, Den kristelige Gymnasiastbevægelse, foreningen Det frie Nord, menighedsråd o. 1.; redaktør af Gymnasieskolen 1932-44; medl. af forretningsudvalget for foreningen Norden 1945; formand for dennes Næstved afd.

Udgiver af engelske lærebøger.

Adresse: Herlufsholm pr. Næstved.

FRIIS-HOLM Lavard dirigent, violinist; f. 15 1 1912 i Kerteminde; søn af organist, violoncellist Almann Friis-Holm og hustru Valborg f. Andersen; gift (29/12 1935) m. pianistinde Anna Elisabeth F-H., f. 21/1 1911 i Sennels sogn ved Thisted; datter af provst Ejnar Dahl (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Mariane f. Kronborg.

Uddannet som dirigent af kapelmester Thomas Jensen, Giovanni di Bella og Antonio Guarnieri, som violinist af prof. Jul. Chonowitz, prof. Kuhlenkampff og Emil Telmanyi; Drimarius i Kammerkvartetten 1934-43; medl. af Erling Bloch kvartetten 1942; medstifter af Collegium Musicum 1944, dirigent for dettes orkester; gæstedirigent i Tivolis koncertsal i fl. sæsoner; har dirigeret Unge Tonekunstneres orkester, Filharmonisk orkester, Det kgl. Kapel, radio-orkestret, Århus byorkester og Kbhvns drengekor ved en lang række koncerter; gæstedirigent på Det kgl. Teater 1946; dirigent for Studenter-Sangforeningen 1946-48; till. fast dirigent for Randers byorkester fra 1950; koncertrejser til Norge, Sverige, Finland, Holland, Belgien, Tyskland og Østrig (Salzburg).

Medl. af bestyrelsen for Det unge Tonekunstnerselskab 1942, næstformand 1946.

Modtog Arnold Schbnberg diplomet 1952.

Adresse: Trørød pr. Vedbæk.

FRIIS-JENSEN Otto grosserer; f. 3/11 1915 i Ishøj ved Taastrup; søn af købmand Johs. Jensen (død 1940) og hustru Emma f. Friis (død 1949); gift (20/6 1942) m. Inger F-J., f. 25/11 1915 i Frederiksværk.

Præliminæreks. 1932; højere handelseks. (Niels Brocks handelsskole) 1934; ansat ved Nordisk Fjerfabrik, A/S, Kbhvn. s. å.; driftslederassist. smstds 1939; driftsassist. i pelsvarefirmaet A Bastrup-Birch 1943; etableret egen virksomhed (pelsvarer en gros) s. å.

Medstifter af firmaet L Andersen & Co. 1944 og af Peter Winther A/S 1946; medl. af bestyrelsen for Grossist-Sammenslutningen af 1930 fra 1946 (formand 1951-54, 2. viceformand fra 1954) j g af repræsentantskabet for Grosserer-Societetet fra 1947 (næstformand fra 1954).

Adresse: Gersonsv. 69, Hellerup.

FRIIS JESPERSEN Helge dommer, R.; f. 13 6 1895 i Sorø; søn af klosterforval-:er Erik Jespersen (død 1934. se Kraks 3:å Bog 1934) og hustru Marie f. Blic-hert (død 1950); gift (5/9 1925) m. El-:en Margrethe F. J., f. 23/7 1904 på Sraorup, datter af forpagter Jørgen Sloth (død 1922) og hustru Johanne Marie f. Larsen (død 1946).

Student (Herlufsholm) 1914; cand. jur. 1921; politifuldm. i Kerteminde s. å.; dommerfuldm. ved Bjerre-Hatting, Voer og Nim herreder, Horsens 1922, i Fredericia 1936; dommer i Frøs herred, Rødding fra 1946, till. i Nørre-Rang-strup herred og en del af Hviding herred fra 1954.

Forstander for stiftelsen Fredericia hospital 1940-46; fast formand for landvæsenskommissionen for Haderslev amtsrådskreds fra 1949; formand for menighedsrådet for Rødding sogn fra 1953.

Adresse: Dommerboligen, Rødding.

FRIIS JESPERSEN Knud amtmand, K.DM. p.p.; f. 1/4 1893 i Sorø; søn af kloster-forvalter Erik Jespersen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Marie f. Blichert (død 1950); gift (19/9 1925) m. Esther F. J., f. 16/6 1902 i Kbhvn., datter af vinhandler Vilh. Foss (død 1913) og hustru Edda f. Hostrup-Schultz (død 1955).

Student (Herlufsholm) 1910; cand. jur. 1916; assistent i generaltolddirektoratet 1917; i indenrigsministeriet 1918; fuldmægtig i indenrigsministeriet 1928; i arbejds- og socialministeriet 1929; eks-peditionssekr. 1934; kontorchef 1936; amtmand over Hjørring amt 1941, over Svendborg amt 1953.

Bestall. som overretssagf. 1919 (de-pon.); fuldmægtig på Frdbg. politikammer 1919-36; sekretær i forligsinstitutionen 1932-40, i arbejdsløshedsrådet fra 1934 og i socialministeriets arbejdsudvalg 1936-38; leder af beskæftigelses-centralen 1938-40; kst. politimester i Thisted 1920-21; kst. amtmand i Vejle i 1932.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1915-20 og 1921-31; formand i bestyrelsen for Hjørring Privatbaner 1941-53; medl. af repræsentantskabet for Hjørring Diskontobank 1942-43; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Hjørring By og Omegn 1943-53 (formand 1949-53); medl. af bestyrelsen for Langelandsbanen og formand i bestyrelsen for Svendborg-Nyborg Jernbaneselskab; formand for repræsentantskabet for Svendborg Bank.

Udenl. ordener: S.N.21.; S.V.31.

Adresse: Ørkildshus, Svendborg.

FRIIS JESPERSEN Svend civilingeniør; f. 1891 i Sorø; søn af klosterforvalter Erik Jespersen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Marie f. Blichert (død 1950); gift m. Borghild F. J„ f. 1897 i Jennestad, Vesteraalen, Norge, død 1953, datter af skolebestyrer Lorentz Dahl Johnsen Boll og hustru Julie f. Tollefsen.

Student (Herlufsholm) 1910; cand. po-lyt. 1915; ansat i ingeniør- og entreprenørfirmaer i Danmark, Norge og USA til 1924; rådg. ingeniør i Kbhvn. fra 1924. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937. Adresse: Bloksbjerget 24, Klampenborg.

FRIIS JOHANSEN Knud professor, dr. phil., K.DM.; f. 1/11 1887 i Fredericia; søn af inspektør ved den kgl. døvstum-meskole Chr. Johansen (død 1940) og hustru Vilhelmine f. Friis (død 1930); gift (21/5 1926) m. mag. art. Charlotte F. J., f. 5/2 1892 i Grundfør, datter af sognepræst Holger Brøndsted (død 1916). Student (Fredericia) 1904; cand. mag. 1911; underinsp. ved nationalmuseet 1911; inspektør (leder af antiksamlingen) 1922; dr. phil. (Sikyoniske Vaser) 1918; professor i arkæologi ved Kbhvns universitet 1926-56; universitetets prorektor 1946-47; honorary member of The Society of Antiquaries, London, og af Hellenic Society, London; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab, af Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors og af Vetenskaps-Societeten, Lund; medl. af redaktionen for Acta Arehæologiea, af direktionen for Ny Carlsbergfondet 1938-31, okt. 1957, af bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek (formand 1946) og af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet.

Har skrevet forsk, tidsskrifts-afhandlinger vedr. emner fra den nordiske og den klassiske arkæologi; Hoby-Fundet (1923); Les Vases Sicyoniens (1923); Corpus Vasorum Antiquorum, Copenha-gue, Musée National, I-VII (1924-55, s. m. professor, dr. Chr. Blinkenberg); redaktør og medforfatter af De forhistoriske Tider i Europa I-II (1927); Iliaden i tidlig græsk Kunst (1934); Athenas Templer paa Akropolis (1937); Thésée et la danse å Délos (1945); Attiske Gravrelieffer (1949); The Attic Grave-F.eliefs (1951); Weihinschriften aus Kypros (1953).

Adresse: Egernv. 27, Kbhvn. F.

FRIIS MØLLLER Kai forfatter; f. 15/8 1888 i Kbhvn.; søn af bryggeriejer Aurelius Møller og hustru f. Friis; gift (8/10 1927) m. Else F. M. f. Kjær.

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsgade) 1905; litterær debut i Tilskueren 1908; litterær redaktør ved Politiken 1913-18 og 1925-31; Nationaltidende 1924; Ekstrabladet 1933; Politiken fra 1950; i nogle år beskæftiget med bibliofil udgivervirksomhed i samarbejde med V Pios Boghandel (Pios Vignetbøger etc).

Skrifter: Digte (1910), Kiplings Soldatersange paa Dansk (1914); Belgiens Lyre (1915); Tolv gamle Julerim (1916); Belgiske Dage (1917); En Pilgrimsfærd (1919); Indskrifter (1920); Hundrede franske Elskovsdigte (1921); Profane Profeter (1922); Iamber (1926); Kiplings Digte (1928); Gallionsfigurens Sang (1930); Ballader af Villon (1932); Nattevagten for Venus (1933); Herr Danyser og Fru Venus (1934); Et Nar- I

| reskib (1935); Danskhed og Dannelse (1937); Værker og Dage (1938); Fire Slags Vers (1938); Katte, jeg kendte (1942); Skribenter og Bøger (1942); Erato (1942); Memoirer i Utide (1942); Roser og Tobak (1943); To Løver (1943); Engelske Digte fra vore Dage (1943): En fransk Buket (1943); Historien om lille Hans (1944); Mit Bibliotek (1945); Den store nordiske Svanesang (1945); William Blake: Theis Bog (1945); Byens Hjerte og Digterens (s. m. Chr. Elling, 1947); Robinson Jeffers' Medea (1948); Digte 1908-48 (1948); T S Eliots Ødemarken og andre Digte (s. m. Tom Kristensen, 1948); Baudelaire paa Barrikaden (1949); TS Eliots Familiens Genforening (1949); Den københavnske Spion (1950); Victoria Regia (1950); Christopher Fry's Damen vil nødig brændes (1951): T S Eliots Cocktail Party (1951); Miscellanea (1952); Paa Spor efter Eenhjørningen (1952); Ludvig Holbergs selvportræt og castrum doloris (1953); T S Eliots Fire kvartetter (1955); Lyset fra Norden (1956); Ca-roler ved juletid (1956).

Udenl. orden: B.L.II.4.

Adresse: Åboulevard 51, Kbhvn. V.

FRIIS-SKOTTE Marchen kontorchef; f. 12/8 1909 på Frdbg.; datter af trafikminister Joh. Friis-Skotte (død 1946, se Kraks Blå Bog 1944-46) og hustru Anna f. Friis (død 1954); gift (21/5 1938) m. justitsminister Hans E Hækkerup (se denne).

Student (Nørre gymn.) 1927; cand. polit. 1934; fg. sekretær i finansministeriet, departementet for finansvæ-sen s. å.. sekretær 1936. fuldmægtig 1941, ekspeditionssekr. 1946. kontorchef 1951.

Medl. af bestyrelsen for De private Mellem- og Realskolers pensionskasse fra 1949

Adresse: C F Richs V. 58. Kbhvn. F.

FRIJS Niels KRAG-JUEL-VIND- lensgreve, hofjægermester; f. 10/2 1910 på Halsted kloster; søn af hofjægermester, lensgreve Frederik Krag-Juel-Vind-Frijs (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru f. Komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs; gift (16/12 1941) m. Irene K-J-V-F., f. 16/1 1918 i Kbhvn., datter af ritmester, greve Erik Ahlefeldt-Laurvig (død 1946) og hustru Fritze f. Tesdorpf.

Ejer af Halsted kloster gods og af Skelstofte.

Formand for repræsentantskabet i Landmandsbankens Nakskov afd.; næstformand i landvindingslaget Avnede Strand; medl. af Halsted-Avnede kommunalbestyrelse 1942-46 og af repræsentantskabet for Maribo økonomiske Selskab.

Adresse: Halsted kloster pr. Avnede.

FRIMODT Emil H forlagsboghandler. R. P.p.; f. 12/7 1893 i Kbhvn.; søn af forlagsboghandler Johan Frimodt (død 1935, I se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Emma f. Hornemann (død 1901); gift (16/11 1918) m. Anne Cathrine F., f. 20/12 1896 i Holbæk, datter af sparekassebestyrer Henrik Winther (død 1912) og hustru Johanne f. Kruhøffer (død 1937).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1911; cand. phil. 1912; sekondløjtn. 1916; i lære hos Jul. Gjellerup; derefter hos J Frimodt, medindehaver 1918, eneindehaver 1933; studieophold i Paris 1920.

Medl. af Den danske Boghandlerforening og Forlæggerrådet 1918, af Forlæggerrådets forretningsudvalg 1933-36 og af Boghandlerrådet 1940; formand for Den danske Forlæggerforening og Boghandlerrådet 1941-48 og for Boghandlernævnet 1948. Dansk delegeret i Det nordiske Forlæggerråd 1942-53 og i Union internationale des éditeurs 1942, medl. af dens Comité exécutif (som repræsentant for de nordiske lande samt Holland) 1953; formand for Alberta Hermansens Legat 1934; kasserer for Det danske Bibelselskab 1935; revisor i Dansk-Schweizisk Selskab 1946-52.

Har skrevet: In praise of scottish scenery (1909); Du skønne Land. Skitser fra Slesvig (1919); Billeder fra Bretagne (1923).

Udenl. orden: F.O.I.P.

Adresse: Tjørnehuset, Snekkersten.

FRIMODT-MØLLER Johannes lægemissionær, overlæge, dr. med.; f. 28/4 1906 i Kbhvn.; søn af lægemissionær Chr. F Frimodt-Møller (død 1943, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Ragnhild f. Høgsbro; gift (6/9 1934) m. sygeplejerske Kirsten F-M., f. 14/3 1906 i Kbhvn.. datter af grosserer Vilhelm Munck (død 1948) og hustru Ingeborg f. Buch Mølgaard (død 1930).

Student (Frdbg. gymn.) 1923: med. eks. 1930; Iægeassist. ved Union Mission Tuberculosis Sanatorium, Arogyava-ram, Sydindien 1930-31; studierejse (tuberkulose) til USA som fellow of the American-Scandinavian Foundation 1931-32; uddannelse ved kbhvnske hospitaler samt ved statens seruminstituts tu-berkuloseafd. og Kbhvns kommunes cen-traldiagnosestation 1932-36; 1. reservelæge ved Vejlefjord sanatorium 1936-39; dr. med. 1939; afdelingslæge ved Union Mission Tuberculosis Sanatorium. Arogyavaram, Sydindien 1939, fg. overlæge 1948, overlæge smstds 1951; leder af Madanapalle Field Research Station u. World Health Organization 1950; indtrådt som lægemissionær i Det danske Missionsselskab 1947.

Medl. af bestyrelsen for Danmarks Kristelige Studenterforbund 1924-26; formand for Den kristne Medicinerkreds 1928-30; medl. af bestyrelsen for Christian Medical College og Hospital, Vel-Iore, af Madras State Medical Research Committee 1948 og dets executive Com-mittee 1954; leder og eksaminator ved

I kursus i tuberkulosesygdomme, Madras universitetet 1948; medl. af the executive Committee og the technical Committee, Tuberculosis Association of Madras State 1948, af samme for Andhra State 1955; medl. af the standing technical Committee u. the Tuberculosis Association of India og af the Subcommittee on Tuberculosis u. the Indian Council of Medical Research (New Delhi) 1951; sekretær, Andhra Area, Christian Medical Association of India 1954.

Har skrevet: Dissociation of tubercle bacilli (disputats, 1939) samt artikler i fagtidsskrifter.

Adresse: U. M. T. Sanatorium, Arogyavaram, Chittoor District, South India.

Sommerbolig: »Blesshill«, Kotagiri,

Nilgiris, South India.

FROM Franz professor, dr. phil.; f. 14/2 1914 i Agerskov; søn af gårdejer Anders From (død 1929) og hustru Anne Christine f. Reimer (død 1950); gift (6/5 1943) m. fil. mag. Sunna F„ f. 9/3 1918 i Helsingfors, datter af departementschef Ivar Groundstroem (død 1944) og hustru Hildur f. Jahnson.

Student (Haderslev) 1933; mag. art. (psykologi) 1939; dr. phil. 1953; medarbejder ved Kbhvns kommunes psykotekniske institut 1937-39; amanuensis ved Kbhvns universitet 1939; professor i psykologi smstds fra 1954; lærer i pædagogik ved Blaagaard seminarium 1948-50 og i psykologi ved Danmarks lærerhøjskole fra 1951; lektor i pædagogikens historie ved pædagogicum 1949-56; forelæsninger i psykologi ved Århus universitet 1951.

Næstformand i Dansk Psykologforening 1951-57; landsformand for Nordisk sommeruniversitet fra 1954; medl. af det humanistiske udvalg for Grønland 1955, formand for udvalget 1957; medl. af socialministeriets udvalg vedr. oprettelsen af et socialt forskningsinstitut 1955 og af det faglige råd ved Danmarks pædagogiske institut 1955.

Har skrevet: Drøm og Neurose (1944, 2. udg. 1951); Om Oplevelsen af andres Adfærd (disputats, 1953); Psykologisk set (1953); artikler i fagtidsskrifter, dagbladskronikker m. m.; redaktør af skriftserien Psykologiske Studier 1944-50 og af Tidsskrift for Mentalhygiejne 1953-56.

Tildelt Ekstrabladets videnskabspris 1953.

Adresse: Azaleav. 28. Kbhvn. Valby.

FROM Niels oberstløjtnant, R.DM..HTH.; f. 6/12 1890 i Horsens; søn af fængselsinspektør Valdemar From (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Laura f. Smith: gift (21 1924) m. Karen F., f. 7/3 1900, datter af købmand Carl Bruun og hustru Signe f. Jensen Gade (død 1952).

Student (Vestre borgerdydskole) 1909; cand. phil. 1910: premierløjtn. 1914; kaptajn 1928; næstkommanderende ved fodfolkets kornet- og løjtnantsskole på Kronborg 1933-38: oberstløjtn. 1937; chef for 13. batl. 1938; til rådighed for generalinspektøren for fodfolket 1949; afsked 1950; i reserven 1952-55.

Adresse: Madvigs Allé 8, Kbhvn. V.

FROM HANSEN P K billetkasserer, R.; f. 25/4 1889 i Randers; søn af togfører H W O Hansen (død 1935) og hustru f. Poulsen (død 1911); gift (25/9 1912) m. Ella F. H., f. 24/3 1889 i Taarbæk, datter af snedkermester M Bertelsen Dige (død 1913) og hustru f. Poulsen (død 1944).

Elev ved statsbanerne 1907, trafikassist. 1914, overassist. 1933, trafikkontrollør 1943, billetkasserer 1947.

Formand for Jernbaneforeningen 1944-50 og for Statstjenestemændenes Centralorganisation II (em'oedsklasserne) 1944-50; næstformand for Statsbanepersonalets Forsikringsforening; medl. af trafikministeriets telefonvoldgifts-nævn; fh. medl. af jernbanerådet, af statens lønningsråd og af statsbanernes eksamenskommission.

Adresse: Jul. Thomsens G. 16,

Kbhvn. V.

Sommerbolig: Lille Hornebyhus,

Horneby pr. Hornbæk.

FROST Jep Lauesen højesteretsdommer, K.DM.; f. 29/10 1894 på GI. Aalbogaard i Sønder Stenderup; søn af proprietær Hans Lauesen Frost og hustru Ane Christine f. Vyff (død 1954); gift (6/7 1925) m. Karen Margrethe (Kamma) F., f. 23,8 1895 i Skorup. datter af provst Henry Larsen (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Elisabeth f. Christensen (død 1936).

Student (Kolding) 1913; stud. mag. 1913-14; cand. jur. 1920; politifuldm. i Fredericia 1920-22; civildommerfuldm. i Hjørring 1922-24; dommerfuldm. i Ebeltoft 1924-35; i Skive 1935-37; kst. dommer i vestre landsret 1937; udnævnt 1939; dommer i højesteret 1947.

Borgmester i Ebeltoft 1929-35; redaktør af Vestre Landsrets Tidende (s. m. C Bang) 1940-47; formand for L.Å.B.'s Viborg afd. 1939-40 og for Sønderjydsk Forening for Viborg og Omegn fra 1942-47; medl. af bestyrelsen for Juristforbundet 1943-45, af overfredningsnævnet fra 1948 og af det særlige ankenævn i h. t. vareforsyningslovens § 11.2. stk. 1948-50; medstifter i 1946 af Det jydsk-fynske sagførerkursus.

Har udg.: Medhjælperloven (s. m. AG Holm, 1929); Fogedforretninger (1931); Erstatningsansvar for smitsom Kalvekastning (1941); medarbejder ved Landmandens juridiske Haandbog (1944-45), ved Nordisk administrativt Tidsskrift (fra 1948) og ved Tidsskrift for Retts-vitenskap (fra 1949) samt skrevet forsk, artikler i juridiske tidsskrifter.

Adresse: Sortedam Doss.29, Kbhvn.N.

FRYD Emil landsretssagfører, R1.; f. 15/3 1890 i Roskilde; søn af bankdirektør  Emil Fryd (død 1920) og hustru Emma f. Boesen (død 1897); gift (18/5 1917) m. koncertsangerinde Ella F., datter af skomagermester H C Rasmussen, Slagelse (død 1913) og hustru Vilhelmine f. Bergøe.

Student (Roskilde) 1908; cand. jur. 1915; assistent i forsk, ministerier 1916-19; arbejdsløshedsnævnets sekretær 1918-19; sagfører i Kbhvn. 1922; lands-retssagf. 1923 (beskikk. depon. 1954).

Tog som student initiativet til stiftelsen af Dansk Studiefond i 1912, sekretær for fonden og medl. af dens forretningsudvalg fra stiftelsen i 1913; medl. af bestyrelsen for Roskildensersamfundet 1924-46.

Adresse: Under Elmene 4, Kbhvn. S.

FRYDLUND Poul direktør, civilingeniør; f. 30/8 1891 i Nykøbing S.; søn af kgl. vejer og måler Lars Peter Rasmussen (død 1922) og hustru Louise Emilie f. Thorup (død 1934); gift (31/7 1942) m. Signe F., f. 13/3 1911 i Berlin, datter af sognepræst Gustav Dietrichson og hustru Signe f. Bang.

Cand. polyt. 1913; assist. ingeniør i elektricitetskommissionen 1913-16; rådg. ingeniør i Aalborg 1916-24; ingeniør i A/S Laur. Knudsen, mekanisk Etablissement 1925, underdir. smstds 1937. direktør 1942, adm. direktør 1956.

Medl. af bestyrelsen for Almindeligt Ingeniørforbund 1926-31, af repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening 1931-50 og af Søllerød sogneråd 1937-42; medl. af bestyrelsen for A/S Holte gymnasium 1937-42, for A/S Det danske Kølehus Cold Stores, for A/S Nord-jydsk Cold Stores, for A/S Cold Stores Holding Selskab fra 1939, for Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektricitetsbranchen fra 1943 og for Interessekontor-Centralen 1954-55; formand i bestyrelsen for A/S Nordisk Simplex fra 1950; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1944.

Adresse: Dronninggårds Allé 19,

Holte.

FRÆNKEL Henry arkitekt; f. 235 1900 i Gentofte; søn af læge Louis Frænkel (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Sophia f. Blasberg (død 1922): gift (10/6 1931) m. Eva F„ f. 26/12 1909 i Kbhvn., datter af overretssagfører Viggo Lachmann (død 1928, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Enge! f. Saxild.

Afgang fra Niels Brocks handelsskole 1918; student (privat dimit.) og cand. phil. 1919; afgang fra kunstakademiet 1928; ansættelse hos kgl. bygningsinsp. Kristoffer Varming og hos stadsbygme-ster Svend Møller; studierejser i Tyskland, Frankrig, Italien, Palæstina og Ægypten.

Grundlagde Håndbog For Bygnings-industrien 1930 (s. m. John Frænkel) og siden da (s. m. John Frænkel) redak-I tør af værket.

Medl. af bestyrelsen for Industriens Bostadsforening.

Har i Danmark og Sverige opført villaer, beboelses- og forretningsejendomme, fabriksbygninger og kommunale institutioner.

Adresse: Carl Plougs V. 7, Kbhvn. V.

05 Massen. Ljungsbro, Sverige.

FRØLICH Egil overlæge, R.; f. 26/5 1879 i Hellerup: søn af historiemaleren etatsråd Lorenz Frølich (død 1908) og hustru Benedicte Ulfsparre f. Treschow (død 1917); ugift.

Student (Østersøgades skole) 1897: med. eks. 1905; 2. reservelæge ved rigshospitalets fødeafd. A 1912; 2. reservekirurg ved rigshospitalets afd. D 1913; 1. reservekirurg smstds 1914; assisterende ved Skt. Lukas Stiftelsen 1917-23; afdelingschef ved Kbhvns po-liklinik 1918-24; korpslæge i søværnet og chef for marinehospitalets kirurg, afd. 1918; udtrådt af marinen 1919; overlæge ved Frdbg. hospital 1924-49.

Formand for Foreningen af Gynækologi og Obstetrik 1928-30; medl. af bestyrelsen for Det Tuteinske Familielegat 1940.

Adresse: Pålæg. 4, Kbhvn. K.

FRØLUND Thomas fh. højesteretspræsident, SK.DM.p.p.; f. 30/1 1883 i Træ-lund; søn af gårdejer Jens Thomsen (død 1891) og hustru Johanne f. Christensen (død 1892); gift 1. gang (30/9 1912) m. Stella F., f. 19/12 1883 i Odense, død 1935, datter af menigheds-forstander Edw. Fleischer (død 1942) og hustru Karen f. Breiby (død 1925); 2. gang (2/7 1936) m. Helga F., f. 27/9 i Kbhvn., datter af fyrdirektør premierløjtnant i marinen J Seckmann Fleischer (død 1893) og hustru Elizabeth f. Kray-enbiihl (død 1903).

Student (privat dimit.) 1904; cand. jur. 1910; assistent i justitsministeriet 1912, fuldmægtig 1919, kst. kontorchef for 2. ekspeditionskontor 1925, kgl. udnævnelse 1926; dommer i østre landsret 1929, i højesteret 1933; præsident for højesteret 1944-53.

Juridisk manuduktør og sagfører-fuldm. 1910-19; beskikk. som overretssagf. 1919.

Sekretær ved mæglingsrådet for kommunal lægehjælp 1921-26; justitsministeriets tilforordnede ved bestyrelsen for Husmandsbrandkassen for faste Ejendomme paa Landet i Danmark fra 1926; medl. af kontrolkomitéen for Landbrugslotteriet 1927-32 og af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Ministerialforeningen 1927-29; medl. af De samvirkende Menighedsplejers fællesudvalg 1932-37; redaktør ved Ugeskrift for Retsvæsen 1934-41; medl. af bestyrelsen for Det danske Bibelselskab 1934-57 (formand 1949-57), for Folkekirkeligt filantropisk Forbund 1935-48 og for Kolonien Filadelfia 1935. formand fer sidstn. 1936-44, formand for kolo- I

niens tillidsråd 1944-57; medl. af arve-retskommissionen af 1936, af landsover-skatterådet 1937-38, af landsskatteretten 1938-44 og af invaliderådet for de søn-derjydske landsdele 1941, formand for sidstn. 1942-44; formand i bestyrelsen for Reinholdt W Jorck og Hustrus Fond 1944-53 og for Kong Christian den lOendes Fond 1944-53; formand for rigsretten 1944-53; medl. af den internationale stående voldgiftsret i Haag 1945 og af direktionen for Det Classen-ske fideikommis 1946; formand for retsplejeudvalget 1946-53; formand for bestyrelsen for Tagea Brandts Rejselegat 1953; medl. af det dansk-finske forligsnævn; æresmedlem af Suomalai-nen Lakimiesyhdistys 1948.

Udenl. ordener: B.K.4.; Fi.B.H.; S.N.l.

Adresse: Asmussens Allé I, Kbhvn. V.

FRØRUP Ingemann direktør, R., Chr. X Fr.M.; f. 9/9 1897 i Kbhvn.; søn af musikdirektør C F Frørup (død 1938) og hustru Franziska f. Jørgensen (død 1918); gift (19/12 1923) m. Josephine F., f. 30/9 1900 i Paris, datter af fabrikant J Carreras og hustru Christine f. Magrans.

Handelsuddannelse hos H Dessau & Co. 1914-18, på Købmandsskolen i Kbhvn., på Grosserer-Societetets og Industrirådets kontor u. gesandtskabet i Washington 1918-19, hos Melchior, Armstrong & Dessau, New York 1919-20 og dansk-amerikansk import-eksportforretning, Kbhvn. 1920-21; korrespondent i The Continental & Oversea Trading Co., Paris 1921, afdelingschef 1923; efter selskabets afhændelse til The Royal Niger Company afdelingschef i dettes datterselskab i Paris Compagnie du Niger Frangais 1926, prokurist smstds 1931, direktør fra 1937.

Medl. af bestyrelsen for Compagnie du Niger Francais fra 1940, for Nou-velle Société Commerciale Africaine, Paris fra 1940, og for L'Africaine Fran-caise, Paris fra 1940; medl. af kirkerådet for Dansk kirke i Paris fra 1930; medl. af bestyrelsen for og kasserer for Frit Danmark i Frankrig u. verdenskrig II.

Adresse: 9 rue des Cemonceaux, Le

Perreux sur Marne, Seine, Frankrig.

FUCHS Aug. civilingeniør; f. 1/4 1877 i Århus; søn af bogholder ved statsbanerne Wilh. Fuchs (død 1917) og hustru Hanne f. Wildt (død 1912); gift (19/4 1905) m. Fanny F., f. 3/3 1880 på Kastrupværk, datter af direktør C Monrad Larsen (død 1910, se Kraks Blå Bog 1910) og hustru Caroline f. Nørregaard (død 1934).

Student (Schneekloths skole) 1895; cand. polyt. 1901; assistent ved polyteknisk læreanstalt 1901; ingeniør, senere driftsbestyrer på Kastrup Glasværk 1901-25; ejer af kemisk-teknisk fabrik Matador 1924; overtog Jettadam Fabrikker 1926; formand for bestyrelsen for A/S Jettadam Fabrikker 1943.

Formand for Tårnby kommunale Forening 1908-13, for Tårnby bygnings-kommission 1912-24 og for Naturfredningsforeningens Amager- & Strandvejs-udvalg 1912-25; medl. af bestyrelserne for Amagermuseet 1911-24, De forenede skoler 1919-23, Ingeniørforbundet 1917-20 (formand 1923-25), Ingeniørforeningens forbundsråd 1934-46 og fabrik-ingeniørfaggruppen 1940-43 (formand 1941-43); medl. af direktionen for Christianshavns døttreskole 1919-32, af bestyrelsen for Porcelainfabrikerne Bing & Grøndahl og Norden, A/S 1944.

Adresse: Amagerbrog. 294. 296,

Kbhvn. S.

FUGL Alexander redaktør, kunsthandler: f. 28/8 1885 i Kbhvn.; søn af vicekonsul Silvio Fugl (død 1924) og hustru Julie f. Fregersløw (død 1934); gift m. Ellen F., f. Schibbye, f. i Århus.

Udgiver og redaktør af Samleren 1924-36 og af Teatret 1926-29; stiftet firmaet Alkunst 1937; 1938-49 arbejder til statsradiofonien (hørespil, radiomontage og foredrag); kronikør i dagspressen.

Adresse: Sølvg. 20, Kbhvn. K.

FUGL Mogens politimester, R.; f. 2/9 1902 i Hjørring; søn af dommer A Fugl (død 1954. se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Margrethe f. Wittrup; gift (15/2 1930) m. cand. pharm. Inga F., f. 12/3 1899 i Skive, datter af apoteker Lauritz Lassen (død 1931) og hustru Augusta f. Balle (død 1944).

Student (Hjørring) 1920; cand. jur. 1926; politifuldm. i Nykøbing S. s. å.; politimester i Frederikshavn m. v. 1946. i Nykøbing F. m. v. 1951.

Adresse: Nykøbing Fl.

FUGL-MEYER H frihavnsdirektør, kaptajn, R.; f. 11/11 1894 i Kbhvn.; søn af grosserer A J J Meyer (død 1911) og hustru Valgerda f. Fugl (død 1954); gift (31/5 1924) m. Gunvor F-M., datter af stationsbestyrer W E Schrøder (død 1953, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Elly Johanna f. Ellmén (død 1955).

Student (H Adlers skole) 1913; cand. polyt. (bygningsing.) 1918; ingeniør ved de danske statsbaner i 1919; ansat i havnevæsenet i Shanghai 1919-29; ansattes af Kbhvns Frihavns A/S som ingeniør 1929 og som direktør 1932.

Medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring 1944.

Adresse: Classensg. 17, Kbhvn. Ø.

FUGL-OLSEN Kay grosserer, vinhandler, R.; f. 15/11 1898 i Branderslev; søn af gårdejer L Olsen (død 1933) og hustru Tine f. Christensen Fugl (død 1937); gift (17/9 1930) m. Esther F-O.. f. 23/9 1909 på Højbogaard, Aunede, datter af proprietær P A Pedersen og hustru Jenny f. Sørensen.

Læretid hos konsul Christoph Jessen, Nakskov og hos etatsråd Emil Matthis-

sen, Roskilde; handelseks.; volontør hos generalkonsul J C Teilmann 1924, repræsentant 1925, Diokurist 1937; indehaver af firmaet I C Teilmann & Co.'s Eftf. fra 1941.

Medl. af bestyrelsen for Vinhandler-foreningen for Danmark fra 1941, kasserer 1946, næstformand fra 1952: medl. af Vinbranchens valutaudvalg samt legatudvalg; medl. af bestyrelsen for Stiftelsen Kong Frederik den Ot-tende's Minde fra 1941 (formand fra 1948), for Stiftelsen Olga og J C Teilmanns Minde, for Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Louises Stiftelse og for Vinhandler A M Poulsen og Hustru Karen A V Poulsen født Nilssons Fond fra 1950. Adresse: Maglemosev. 18, Charlottenlund. FUGLSANG Kr. rentier. R.: f. 29 1 1878 på Askhøj ved Silkeborg; søn af forpagter J J Fuglsang (død 1891) og hustru Andreette f. Thomsen (død 1902); gift (26 9 1918) m. Nielna F., f. 7/11 1895 på Fuglsang ved Bedsted, datter af gårdejer N Leegaard (død 1918) og hustru Anna f. Nielsen (død 1917).

Medl. af bestyrelsen for Thy Højspændingsværk fra 1913( formand 1915-20) og for Det thylandske landøkonomiske Selskab fra 1918 (formand 1921-45), af repræsentantskabet for Thisted-Fjerritslev-Jernbane fra 1927: medl. af folketinget (Venstre) for Thistedkredsen 1926-35 og af landstinget 1945-50: medl. af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs bestyrelsesråd 1934-53: medl. af skatterådet 1935-51, skatterådsformand 1943-46.

Adresse: Hurup, Thy.

FUGLSANG-DAMGAARD Adelbert seminarieforstander, cand. theol.; f. 10/5 1904  på Fuglsang i Ørsted ved Sommersted; søn af proprietær Laurids Fuglsang Damgaard (død 1942) og hustru Bodil Marie f. From (død 1949); gift (11/7 1930) m. Anne Marie F-D., f. 29/1 1905   i Haderslev, datter af regimentslæge, dr. med. Laue Greisen (død 1918) og hustru Sophie f. Råben (død 1951).

Student (Haderslev) 1923; cand. theol. 1930; præsteviet medhjæloer og seminarielærer i Godthaab, Grønland 1930: førstepræst i Egedesminde 1931; førstepræst i Julianehaab og kst. efterskoleforstander 1933; seminarieforstander i Godthaab 1934; kst. provst for Grønland 1941; leder af dansk grund-og mellemskole i Godthaab 1941-45: lærer ved Haslev gymnasium 1947; forstander for Ranum statsseminarium 1947.

Medl. af bestyrelsen for Forening for grønlandsk Folkeoplysning 1934-45, for Godthaabs radiofoni 1941-45 og for Den grønlandske Kirkesag, Redaktør af et grønlandsk pædagogisk tidsskrift og af et kulturelt tidsskrift 1934-45; formand for udgivelsen af grønlandske lærebøger 1934-45.

Har skrevet artikler i danske og grønlandske tidsskrifter og blade om grønlandske og danske kirke- og skoleforhold; hovedmedarbejder ved Dansk grønlandsk Ordbog: har udg. forsk, grønlandske lærebøger (1934-45).

Adresse: Ranum.

FUGLSANG-DAMGAARD Hans biskop, dr. theol., K'.DM.p.p.; f. 29/7 1890 på Fuglsang i Ørsted ved Sommersted; søn af proprietær Laurids Fuglsang Damgaard (død 1942) og hustru Bodil Marie f. From (død 1949); gift (30/7 1926) m. Caiina F-D. (dekoreret med I.S.I.2.; Po.P.R.5.), f. 13/1 1900 i Grønland, datter af pastor Carl F Wagner (død 1944) og hustru Ellen Marie Johanne f. Blan-kensteiner.

Lærereks. (Rendsborg) 1911; lærer i Graasten 1911-13; student (Rendsborg) 1915; indkaldt til tjeneste i den tyske hær 1915; deltagelse i verdenskrigen og ophold i franske fangelejre 1915-19; cand. theol. 1923; studierejser i udlandet 1924-25 (Strasbourg) og 1931 (Lund, Berlin, Ziirich); docent i systematisk teologi ved Kbhvns universitet 1925-33; lærer ved menighedsskolen Marthabo og på Diakonissestiftelsen 1925-33; dr. theol. 1930; sognepræst ved Kbhvns domkirke, provst for Vor Frue provsti og stiftsprovst for Kbhvns stift 1933; biskop over Kbhvns stift 1934.

Formand for Aurillac-Foreningen 1919 -30, næstformand 1930; medl. af komitéen for monumentet over faldne Alpejægere 1920; medl. af bestyrelsen for Den danske Diakonissestiftelse 1930; holdt forelæsninger ved Sorbonne (1930) og ved Lutherakademiet i Sondershau-sen (1933); medl. af repræsentantskabet for Det kbhvnske Kirkefond 1933; medl. af Det lutherske Verdensforbunds danske nationalkomité 1954; medl. af komitéen for Nødhjælpen til Europas Evangeliske Kirker 1933-54; medl. af bestyrelsen for Kolonien Filadelfia 1934; medl. af bestyrelsen for Dansk Kirke i Udlandet 1934; medl. af direktionen for pastoralseminariet 1934, formand 1942; lektor i religionspsykologi 1943; medl. af komitéen for Worlds Sunday School Association 1934, formand 1938, medl. af direktionen for Det kgl. Vajsenhus 1935, formand 1954; næstformand i bestyrelsen for Det danske Bibelselskab 1935; næstformand i bestyrelsen for Hans Tavsens Fond 1935; formand i bestyrelsen for Den grønlandske Kirkesag 1935; medl. af repræsentantskabet for D.M.S. 1935; medl. af Comité Fran-co-Scandinave 1935; æresmedlem af Pro Fide et Christiannismo i Stockholm 1939; medl. af repræsentantskabet for Ensomme Gamles Værn 1939; medl. af præsidiet for Det danske Selskab 1940-46; medl. af bestyrelsen for Kristeligt

Dagblad 1941, for Selskabet for kirkelig Kunst 1943 og af forretningsudvalget i Fonden til Fædrelandets Vel 1945; medl. af repræsentantskabet for Det frie Nord 1944 og for foreningen Norden 1945; formand i bestyrelsen for Kaj Munks Mindefond 1945 og for Hol-landshjælpen 1945; medl. af Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945, 1945-49; præsident for St. Ansgar Ordenen 1946 -51; medl. af den rådg. komité for World Friendship Association 1946; ærestitel Euergetes fra det russiske ortodokse fakultet i Paris 1946; dr. theol. h. c. i Sopron 1947; vicepræsident i The World Council of Christian Educa-tion 1947-50; medl. af FDF's forbundsråd 1947; formand for Den danske Hjælpekomité for Spedalskhedsmission 1947, for dansk økumenisk komité for internationalt hjælpearbejde 1948-54 og for Det økumeniske Fællesråd i Danmark 1948; medl. af centralkomiteen for Kirkernes Verdensråd 1948; formand for den danske hjælpekomité for tjekkoslovakiske flygtninge 1948; medl. af redaktionen af The Lutheran World Re-view 1948-52; vicepræsident i The Mission to Lepers 1949; i præsidiet for »Een Verden« 1949; medl. af bestyrelsen for Valdensermissionen 1950; besøg hos de danske menigheder i USA og Canada 1949; formand for samarbejdsudvalget for læger og præster i Kbhvns stift 1951; præsident for Internationale Gesellschaft fur Religionspsychologie 1952; formand for Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd 1954; i præsidiet for Sønderjysk Ungdomsforening for Kbhvn. - 18. April - 1954; medl. af Arktisk Instituts råd 1955; leder af kirkedelegation til Rusland 1955.

Har skrevet: Fra de sønderjydske Krigsfangers Hjemkomst (1919); Die re-ligionsphilosophisch-dogmatischen Grund-ziige des Symbolofideismus in ihrer Entstehung und Auswirkung (1925); Videnskabelig og kristelig Livstydning (1925); Hvorfor beder vi? (1927); Karl Barth og hans Teologi (1928, 2. udg. 1931); Martensens Teologi (Teolog. Tidsskrift 1929); Pascal et Kierkegaard (1930); Pariserskolens Teologi (1930); Charles Renouvier og hans Filosofi (Teolog. Tidsskrift 1931); Verdensmis-sionen og de sidste Tider (1932); Tu-sindaarsriget (1932); Dogmerne og det moderne Menneske (1932); Privatskrif-temaalets Fornyelse (1933); Religions-psykologi (1933, 2. udg. 1946); Sjælefred alene hos Gud (1934); Kristendom og Moral (1934); Fasteprædikener (1935); Vort Bibelsyn (1935); Hvad er Kirke? (1935); Oxford-Gruppen. En ny Vej til det gamle Evangelium (1936): Ein neuer Weg zum alten Evangelium (1936): Harald Høffding in memoriam (Berlin 1936); Hvordan finder vi ind til Barnets Sjæl? (1937); Søndagsskolearbejdets Betydning for Kirken (1937); Kirken og Tidsaanden (1939); Kirkens økumeniske Arbejde (i Præsteforenin-gens Blad, 1940); Guds Kald gennem Verdensbegivenhederne (1940); Soldaterbreve i Louis Petersen; Soldatermission (1940); Land, Land, hør Herrens Ord (1940); Gud er vor Tilflugt og Styrke (1941); Taler ved Bispevielser (1942); Menighedens Ansvar for de bar-nedøbte (1945); Fredsklokkerne over Danmark (1945); Pro Patria (1945); Mindehøjtiden i Ryvangen (1945); Kirken og Jødeforfølgelserne (i Fem Aar, 1945); Fest og Alvor i Danmarks Kirke (1946); Kirken og Tiden (1946); Kampen om Barnet (1946); The Problem of South Slesvig and the Christian Churches (1946); medudgiver af: Gudsordet i Atomalderen (1947); Der stander et Hus (1947); medudgiver af Fem Taler i Anledning af Kong Christian X's Død (1947); Pascals Syn paa Mennesket (Teolog. Tidsskrift 1951); Merkat Kuisitarnerat (1954); Kirken og de sociale Problemer (1956); prædikener, afhandlinger, interviewer og anmeldelser i blade og tidsskrifter; artikler om søn-deriydske emner.

Udenl. ordener: Fi.H.R.2'.; Fi.L.l.; F.Æ.L.2.; Ju.St.S.l.; N.O.N.2.; N.St.O. 1.; S.N.21.

Adresse: Nørreg. 11, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Rørvig.

FUNCK JENSEN Robert fabrikant, se Jensen Robert Funck.

FUSSING Andreas arkitekt, RDM.; f. 28/6 1871 i Kbhvn.; søn af arkitekt, murermester Hans Fussing (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Clau-dine f. Kerrn (død 1878); gift (20/5 1896) m. Gudrun F., f. 3/10 1870 i Kbhvn., død 1945, datter af gartner L W Hinrichsen (død 1888) og hustru El-sine f. Krause (død 1901).

Afgangsbevis fra kunstakademiet 1897; tegner og konduktør hos Martin Nyrop og Hans J Holm; kunstakademiets mindre guldmed. 1901 (et universitet); studierejser i udlandet 1893, 1899 og 1902.

Medl. af borgerrepræsentationen 1912-17; opmand i murerfagets faglige voldgift 1912-16; formand for Kunstnersamfundets arkitektsektion 1913-20; medl. af bestyrelsen for Det tekniske Selskabs skole til 1927 og af direktionen for Kbhvns HyDotekforening 1921-41; formand for Kbhvns Husflidsfor-ening 1927-38.

Har opført bygningerne ved Valby gasværk, vandværkerne ved Thorsbro og Islevbro, vandværkets højdereservoir på Brønshøj Bakke samt Welanderhjem-met.

Adresse: Vestagerv. 3, Kbhvn. Ø.

FUTTRUP Jens fh. seminarieforstander, R1.; f. 28/9 1887 i Torp ved Karby på Mors; søn af gårdejer Hans Futtrup

(død 1922) og hustru Else Marie f. Andersen (død 1941); gift (14/4 1916) m. Ellen F., f. 13/10 1898 i Vordingborg, datter af seminarieforstander Anders Munk (død 1918) og hustru Kristine f. Schmidt (død 1928).

Lærereks. (Gjedved); eksamen fra University Extension, London; års- og feriekursus på statens lærerhøjskole i Kbhvn.; lærer ved Nyborg private realskole 1909-14; bestyrer af Grindsted private realskole 1914-42; forstander for Jelling statsseminarium 1942-53; lærer ved Liselund menighedsskole 1933-38; til rådighed for Dansk Skole-forening, Flensborg fra 1953.

Formand for Kirkeligt Samfund i Grindsted 1918-42, for Kirkeligt Samfund i Jelling 1944-53, for Grindsted sognebogsamling 1918-36 og for Grindsted menighedsråd 1924-30 samt 1938-42; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Realskoleforening 1921-26 (formand for samme 1932-41), af bestyrelsen for Den private Realskoles Bestyrerforening 1923-26 og 1930-36 og af opgavekommissionen for mellemskole-og realeks. m. v. 1938-42, medl. af bestyrelsen for Ribe amts Plejehjems-forening 1931-42, for De private Mellem- og Realskolers pensionskasse (af-viklingskassen) 1936-42, (formand 1940-42) og for Dansk Forening for Hjem og Skole 1938-55; medredaktør af tidsskriftet Hjem og Skole 1939-53; medl. af hovedbestyrelsen for Kirkeligt Samfund af 1898, 1943-54; formand for Sønderjydsk Forening for Jelling og Omegn 1943-53. for Sydslesvigsk Udvalg for Vejle Amt 1946-53 og for Sydslesvigsk Landsdelsudvalg for Midtjylland 1948-52; medl. af seminarieud-valget 1947-53.

Adresse: Krusaa og Hanved, Flensborg.

FÆRCH Ernst fabrikant; f. 13/7 1897 i Holstebro; søn af tobaksfabrikant Søren Færch (se denne); gift (6/10 1923) m. Lise F., f. 27/7 1900 i Kbhvn., datter af laboratorieforstander O Fog (død 1909) og hustru Louise f. Frølund (død 1946).

Student (Schneekloths skole) 1915; uddannelse i firmaerne H Nielsen, Odense og R Færch, Holstebro, på Niels Brocks handelsskole samt i USA, Holland og Tyskland; prokurist i firmaet R Færch 1922. medindehaver 1924, direktør i A/S R Færch fra 1949, till. formand for selskabets bestyrelse fra 1956.

Adresse: Feldinghus pr. Holstebro.

FÆRCH  Jørgen fabrikant; f. 2/7 1925 på Frdbg.; søn af fabrikant Ernst Færch (se denne); gift (12/7 1951) m. Kirsten F., f. 18/6 1929 i Holstebro, datter af godsejer Aksel Olufsen (se denne).

Student (Struer) 1944; Handelshøjskolens afgangsprøve (H.A.) 1947; uddannelse i A/S R Færch, Holstebro samt i USA og Brasilien; prokurist i A/S R Færch 1951, direktør 1952.

Medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Cigarindustrien i Danmark 1953, for Foreningen af Skraa- og Røgtobaksfabri-kanter i Danmark s. å. og for A/S R Færch 1956.

Adresse: Sønderland, Holstebro.

FÆRCH Soren tobaksfabrikant; f. 28/12 1870 i Holstebro; søn af tobaksfabrikant Rasmus Færch (død 1911) og hustru Magdalene f. Færch (død 1929); gift (25/9 1896) m. Jenny F., f. 14/2 1876 i Holstebro, død 1944, datter af købmand M Madsen (død 1889) og hustru Marie f. Jensen (død 1882).

Medindehaver af firmaet R Færch (Cigar- og tobaksfabrikker) i Holstebro fra 1897 (eneindehaver 1899-1924); efter firmaets omdannelse til aktieselskab 1949 formand for bestyrelsen for dette indtil 1956.

Adresse: Stockholmsg. 33, Kbhvn Ø.

FØLGER Andreas Frederik professor, R.DM.p.p.; f. 18/6 1880 i Kbhvn.; søn af dyrlæge Emil Følger (død 1920) og hustru Christine f. Ishøy (død 1921); gift m. Hulda Margrethe F., f. 25/7 1876 i Kbhvn., død 1954, datter af overpolitibetjent i marinen Jens Hansen og hustru Camilla f. Muxoll.

Dyrlægeeks. 1902; assistent i normal anatomi ved landbohøjskolen s. å.; assistent ved forsøgslaboratoriets bakteriologiske afd. 1904; assistent i patologisk anatomi ved veterinær- og landbohøjskolen 1906; professor i alm. patologi og patologisk anatomi 1909-50.

Formand for biologisk Selskabs sektion for patologisk anatomi 1913-16; medl. af Den alm. danske Lægeforenings cancerkomité 1913-28 og af Den danske Kræftkomité 1928. Æresmedlem af Kød- og Mælkehygiejnisk Forening for danske Dyrlæger.

Forfatter af afhandlinger om husdyrenes normale og patologiske anatomi.

Udenl. ordener: N.St.0.22.; S.N.3.

Adresse: Slotsv. 25, Charlottenlund.

FØLNER Erling professor, dr. phil.; f. 18/11 1919 i Odense; søn af redaktør Knud Følner (se denne); gift (21/6 1945) m. Ellen F., f. 23/10 1923 i Kbhvn., datter af professor, dr. phil. Harald Bohr (død 1951, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Ulla f. Borregaard.

Student (Odense katedralskole) 1938; cand. mag. og mag. scient. 1943; dr. phil. (Bidrag til de generaliserede næstenperiodiske Funktioners Teori) 1944; assistent ved polyteknisk læreanstalt 1946-48; studieophold i Princeton 1947-48; assistent ved Kbhvns universitet 1948-52; amanuensis smstds 1952-54; studieophold i Paris 1952-53; professor i matematik ved polyteknisk læreanstalt fra 1954; har tidl. været lærer ved Danmarks tekniske højskoles for-

beredelseskursus, ved hærens officersskole og ved forsvarsakademiet.

Medl. af bestyrelsen for studieoplysningskontorerne i Kbhvn., London og Paris, af Danmarks tekniske højskoles stipendienævn vedr. ungdommens uddannelsesfond, af det rådg. repræsentantskab for ungdommens uddannelsesfond, af bestyrelsen for hjælpeforeningen for polytekniske eksaminander og for den polytekniske læreanstalts ingeniørvidenskabelige fond samt G A Hagemanns mindefond.

Har udg. forsk, undersøgelser, især om næstenperiodiske funktioner og om topologiske grupper.

Adresse: Almindingen 64, Søborg.

FØLNER Knud redaktør; f. 6/11 1891 i Aastrup ved Faaborg; søn af gårdejer, folketingsmand Mads Larsen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Dorthea f. Jensen (død 1945); gift (29/3

1917)    m. Ellen F., f. 19/11 1895 i Havreholm, datter af parcellist P Jeppesen og hustru Regine f. Hansen.

Præliminæreks.; ansat på FDB's hovedkontor i Kbhvn. 1908-11; journalist ved Nordsjællands Venstreblad 1911; ved Fyns Venstreblad 1919, redaktions-sekr. smstds 1928, redaktør 1943; arkivar ved og daglig leder af Dansk Pres-semuseum og Arkiv 1956.

Formand for Odense Journalistforening 1935-42 og 1945-51; medl. af Odense Turistforenings styrelse 1942-56.

Adresse: Herlev Hovedg. 48, Herlev.

FØNS Rasmus fh. realskolebestyrer, R.; f. 19,5 1887 i Sønder Bjært ved Kolding; søn af R M Føns (død 1916) og hustru Marie f. Eeg (død 1919);. gift (30/7 1912) m. Jenny F., f. 9/3 1881 på Haraldslund ved Hinnerup, død 1941, datter af proprietær Christensen (død

1918)   og hustru Clara f. Slengerik (død 1933).

Lærereks. (Gedved) 1908; lærer ved Kolding realskole 1908-18; bestyrer af Viborg private realskole 1918-56.

Formand for Den private Realskoles Bestyrerforening 1945-55 og for De private Mellem- og Realskolers pensionskasse (atviklingskassen); medl. af salgsnævnet vedr. de private mellem-og realskoler udenfor Kbhvn.

Adresse: Skt. Mathias G. 23, Viborg.

FØNSS Aage skuespiller, operasanger; f. 12/12 1887 i Århus; søn af skolebestyrer og organist Vilhelm Fønss (død 1918) og hustru Henriette f. Zim-mermann (død 1909); gift (25/10 1910) m. skuespillerinden Gudrun F., f. 2/2 1884 i Kbhvn., datter af billedhugger H O Carlson (død 1920) og hustru Johanne f. Haurberg (død 1939).

Student (Århus katedralskole) 1905; cand. phil. 1906; studerede sang hos professor Felix v. Kraus i Miinchen; debuterede på Dagmarteatret 1906; i provinsen hos Albert Helsengreen 1906-07: ved Århus teater 1907-10; ved Dagmarteatret 1910-12; ved Hof- og Nationalteatret i Miinchen 1912-17; kgl. bayr. hofoperasanger 1914; skuespiller og sanger ved Det kgl. Teater i Kbhvn., 1917.

Formand for Foreningen af Skuespil-og Operapersonalet ved Det kgl. Teater; suppleant til teaterrådet; formand for Dansk Skuespillerforbund i 1924; medarbejder ved Det kgl. Teaters officielle program.

Hovedroller: Don Juan og Leporello i Don Juan; Mefistofeles i Faust; Beck-messer i Mestersangerne; Pizarro i Fi-delio; Gessier i Wilhelm Tell; Sulpice i Regimentets Datter; Jeronimus i Mas-carade; Storinkvisitoren i Don Carlos; Kezal i Den solgte Brud; Scaramouche i Féte galante; Djævlen i Schwanda; Giacomo i Fra Diavolo; Dr. Blind i Flagermusen; Majoren i De Danske i Paris; Josef Surface i Bagtalelsens Skole; Grøndal i Ungdom og Galskab; Horten-sio i Trold kan tæmmes; Sultanen i Aladdin; Bassanio i Købmanden i Venedig; Zuniga i Carmen; Galasso i Madonnas Ansigt; Kardinal Ruf o i Kardinalernes Middag; Tristan i Martha; Lampe i Forseglet; Orante i Misantropen; Kongen i Ai'da; Leicester i Maria Stuart; Sankt Peder i En Sjæl efter Døden; Anders i Fiskerne; Brygmester Jacobsen i En Fallit; Brause i Sovedrik-ken; Lycus i Saturnalia; Pistol i Fal-staff; Hertugen i Som man behager; Claus Pommerenck i Kirke og Orgel; Don Bartholo i Figaros Bryllup og Barberen i Sevilla; Vermund i Eventyr paa Fodrejsen; Dr. Balsazar i Susanne; Florindo i Rosaura; Sparafucile i Rigo-letto; Ebbesen, Mogens og Walkendorf i Elverhøj; Skuespilleren du Bartas i Colombe; Malvolio i Hellig tre Kongers Aften.

Adresse: Markv. 8, Kbhvn. F.

FØNSS Johannes operasanger, sceneinstruktør; f. 16/1 1884 i Århus; søn af skolebestyrer og organist Vilhelm Fønss (død 1918) og hustru Henriette f. Zim-mermann (død 1909); gift 1. gang (24/12 1907, ægteskabet opløst 1939) m. Dagmar F., f. 19/5 1884, datter af skuespiller Halberg; 2. gang (18/10 1940) m. kgl. kammersangerinde Doro-thy Larsen (se denne).

Student 1901; cand. phil. 1902; uddannet i sang hos prof. L Rosenfeld og Poul Bang; debut på Det kgl. Teater 1905 som Lorenzo i Gounods Romeo og Julie; studieophold i Paris; studerede derpå 1 år tysk sangkunst hos Viggo Forchhammer i Frankfurt a. M.; grossh. Hofopernsanger i Mannheim 1907-09, derefter sangstudier hos prof. Vanzo i Milano; gæsteoptræden i Co-vent Garden 1910, 11, 12, 13 og 14, på den kejserl. Opera i Berlin, de kgl. operaer i Wiesbaden og Dresden, i Zii-rich, Køln og Frankfurt a. M; engageret ved sidstn. opera 1912-17; sang

ved de første fuldstændige tyske Wagner-opførelser i Paris 1914; optrådt som gæst på Det kgl. Teater i Kbhvn. i sæsonerne 1915-16, 1916-17, 1922-23. 1923-24, 1926-27, 1928 og 1929, på operaerne i Bern, Basel, St. Gallen og Ziirich u. Nikischgæstespillene i 1917 og på den kgl. Opera i Stockholm i 1928; sunget ved koncerter på Nationalteatret i Oslo, i Stockholms Koncert-forening, i USA o. fl. st.; operaleder og sceneinstruktør for operaen ved Det kgl. Teater i sæsonen 1929-30; musikredaktør ved Nationaltidende 1930-31; operainstruktør ved Det kgl. Teater fra 1931 og leder af dettes provins-virksomhed til 1956.

Hovedroller: Sarastro; Hunding; Hagen; Kong Henrich; Kong Marke; Landgreven; Daland; Marcel; Cardinal Brog-ni; Caspar; Pogner; Gurnemanz; samt på italiensk: Kong Philip II i Don Carlos; Ramphis; Kongen i Ai'da; Spara-fu"ile; Mefistofele (Boito).

Udgav 1921: Friske Erindringer fra Livets og det andet Teater, 1926 Friske Erindringer II del, 1927 Radio (Drøm og Virkelighed), 1934 Foran og bag Kulisserne —, 1941 Nationalscenen - hele Nationens Teater og «Glade og gyldne Minder«, 1942 »Folkefester i Danmark«, 1943 »Ros og Ris« og »Orkanen over Det kgl. Teater«, 1945 »Med den kgl. Thespiskærre gennem Danmark«, 1950 »Særlig husker jeg — (Politikere og andre Personligheder)«, 1952 »Mozart og Wagner«-Mestrenes Mindekrans; har skrevet talrige kroniker og musikartikler i Politiken, Social-Demokraten og andre dagblade og tidsskrifter.

Adresse: Moltkesv. 12, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Rylereden, Smidstrup

Strand pr. Gilleleje.

FØNSS Povel fh. universitetssekretær, K.DM.; f. 17/9 1878 i Melby; søn af sognepræst H P Fønss (død 1880) og hustru Anna f. Hansen (død 1928); gift m. Ellen F., f. Hecht, død 1946.

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsg.) 1896; cand. jur. v1902; assistent i universitetskvæsturen 1903, fuldmægtig og arkivar 1907; fuldmægtig ved konsistorium og inspektør ved universitetet 1911; universitetssekr. 1916-48.

Tiendekommissær for Frederiksborg amts 1. kreds 1910; formand for Frdbg. vestre huslejenævn 1918; sekretær for universitetets stipendiebestyrelse 1911-22 og for udvalget for opførelse af en ny Regens 1920-23; medl. af komitéen for Kvinderegensens opførelse 1929-32; medstifter af Stipendieforenin-gen Studenternes Venner 1922 og formand for dens arbejdsudvalg 1922-50; medl. af bestyrelsen for Den Danske Radeerforening 1924-53 (formand 1945-53); vice-efor for Studentergården fra 1923; formand for bestyrelsen for A/S Weilbach & Cohns Fabriker; medl. af bestyrelsen for Nordisk Kollegium.

Har udg.: Studenterne 1896 og (s. m. Erik Rindom) Københavns Universitet 1929 samt forsk, kroniker om studenterforhold i Berlingske Tidende, Politiken og studenterbladene. Adresse: Tagensv. 15, Studentergården, Kbhvn. N.

FØRSLEV Christian generalløjtnant, SK.DM. HTH.p.p.; f. 27/1 1891 i Førslev sogn; søn af gårdejer Jacob Hansen og hustru Louise f. Schou; gift m. Harriet Førslev (se denne).

På hærens elevskole 1905; premier-løjtn. i artilleriet 1914; gennemgået flyveteknisk kursus ved hærens tekniske korps 1918-19; ingeniørdiplom fra École supérieure d'Aéronautique et de Construction mécanique 1919-20; certifikat som militærflyver 1918; tjenstg. i flyvekorpsets ledelse fra 1923; kaptajn 1925; chef for flyveskolen 1926; oberstløjtn. og chef for flyvekorpset 1931; generalinsD. og chef for hærens flyvertropper 1932; oberst 1934; militærattaché og militær luftattaché ved ambassaden i Washington 1945-50 og till. ved gesandtskabet i Ottawa 1947-50; generalmajor 1946; forbindelsesofficer for Danmark ved Atlantpagtens mi-litærkomité's stående gruppe i Washington 1949-50; generalløjtn. 1950 samt chef for flyvevåbnet 1950-55, derefter til rådighed for forsvarsministeriet; afsked 1956.

Student (privat, dimit.) 1918; translatør i fransk 1928.

Udenl. ordener: A.F.L.2.; S.Sv.l.

Adresse: Dronninggårds Allé 120.

Holte.

FØRSLEV Harriet generalinde; f. 4/8 1906 i Mølholm ved Vejle; datter af grosserer A L Bertelsen (død 1942) og hustru Cornelia f. Bertelsen; gift (24/12 1930) m. generalløjtnant Christian Førslev (se denne).

Gennemgået Niels Brocks handelsskole 1923-25; student 1927; privatfø-rercertifikat til flyvemaskine efter uddannelse i England 1932 (første danske kvindelige flyver); svæveflyveruddannelse i Tyskland i 1937 og 1938; optog en instruktiv film om svæveflyvning i Tyskland 1938; æresmedlem af Norsk Aero Klubb 1939; tildelt foreningen Danske Flyveres sølvplaquette; sekretær i Dansk Svæveflyverunion 1940-45; medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske aeronautiske Selskab 1940-45; æresformand for Kvindeligt Flyvekorps 1953.

Har skrevet forsk, dagblads- og tidsskriftartikler om svæveflyvning.

Adresse: Dronninggårds Allé 120, Holte.