Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret af LFL's Bladfond 2008

Red. Og udvikling: Erik Rosekamp

C

CALLISEN Karen dr. phil.

CALLISEN S G generalmajor,

CALLØ Paul Anker kreditforeningsdirektør,

CAPITO Visao oberstløjtnant.

CARBEL Christian konsul,

CARIT ANDERSEN Poul forlagsboghandler

CARLSEN Alfred kgl. haveinspektør,

CARLSEN Byrge overingeniør, cand. polyt.

CARLSEN Einar oberstløjtn.

CARLSEN Ernst generalkonsul

CARLSEN Lauritz direktør, civilingeniør.

CARLSSON Oluf partisekretær;

CARSTENS Einar kontorchef, cand. polit

CARSTENS Louis fh. højesteretsdommer;

CARSTENSEN Ebba malerinde;

CARSTENSEN Ejner skoledirektør

CARSTENSEN Harald direktør

CARSTENSEN Knud afdelingsingeniør, cand. polyt.

CARSTENSEN Steen direktør, orlogskaptajn;

CARSTENSEN Svend redaktør;

CARSTENSEN Tage Henning godsejer, cand. jur.

CARSTENSEN Viggo højesteretssagfører

CARØE H F købmand, fh. borgmester

CASPERSEN Eli dommer;

CASTBERG Erik kommunaldirektør

CASTENSCHIOLD A F H hofjægermester;

CASTENSCHIOLD Henrik godsejer, hofjægermester;

CASTENSKIOLD Frederik cand. polit., legationssekretær,

CASTENSKIOLD Jørgen hofjægermester,

CEDERFELD de SIMONSEN H C C F hofjægermester, godsejer;

CHANTELOU Jens-Frederik afdelingschef, oberstløjtnant,

CHRISTENSEN A C Hejberg undervisningsinspektør

CHRISTENSEN A C direktør;

CHRISTENSEN A Veng direktør, lektor

CHRISTENSEN Aage Højland oberst,

CHRISTENSEN Aage civilingeniør, direktør,

CHRISTENSEN Aksel E professor, dr. phil.

CHRISTENSEN Alb. landsretssagfører, direktør;

CHRISTENSEN Anders dommer,

CHRISTENSEN Anders overlæge;

CHRISTENSEN Arnold bankdirektør

CHRISTENSEN Arthur landsretssagfører;

CHRISTENSEN August overlæge, dr. med;

CHRISTENSEN Bernhard komponist, organist;

CHRISTENSEN Børge G direktør, cand. merc

CHRISTENSEN C Bysted bygmester,

CHRISTENSEN C Jul politimester,

CHRISTENSEN C L rektor,

CHRISTENSEN C Ove byretsdommer;

CHRISTENSEN Carl C forfatter,

CHRISTENSEN Carl Johannes bankdirektør;

CHRISTENSEN Carl fabrikejer;

CHRISTENSEN Carl proprietær, landbrugskandidat,

CHRISTENSEN Carl underdirektør, grosserer;

CHRISTENSEN Charles arkitekt;

CHRISTENSEN Chr. R gårdejer;

CHRISTENSEN Chr. fh. rektor;

CHRISTENSEN Christian V direktør,

CHRISTENSEN Christian landsdommer

CHRISTENSEN E V apoteker,

CHRISTENSEN Einar Rasmus direktør,

CHRISTENSEN Einar fh. kontorchef;

CHRISTENSEN Ejnar Panduro oberst,

CHRISTENSEN Emanuel højesteretssagfører;

CHRISTENSEN Erik Hohwii

CHRISTENSEN Erik pastor emer.

CHRISTENSEN Erna amanuensis, dr.med.

CHRISTENSEN Evald fh. sognepræst;

CHRISTENSEN Frits maskiningeniør,

CHRISTENSEN Georg seminarieforstander, mag. art.

CHRISTENSEN H P direktør, civilingeniør. dr. techn.

CHRISTENSEN Hans forstander;

CHRISTENSEN Henrik Dons biskop;

CHRISTENSEN Henry Bsssing amtslig-ningsinspektør;

CHRISTENSEN Henry landsretssagfører;

CHRISTENSEN Henry oberst,

CHRISTENSEN Holger overingeniør, cand. polyt.

CHRISTENSEN Hugo landsdommer,

CHRISTENSEN I Engel civilingeniør,

CHRISTENSEN J Bang

CHRISTENSEN J C direktør, cand. jur.

CHRISTENSEN Jens direktør.

CHRISTENSEN Jergen Flamand overlæge, dr. med.

CHRISTENSEN Jergen direktør;

CHRISTENSEN Jons. Dons forstander;

CHRISTENSEN Jørgen Arne direktør, civilingeniør;

CHRISTENSEN Jørgen ingeniør

CHRISTENSEN Kai direktør, arkitekt;

CHRISTENSEN Kaj direktør, aktuar,

CHRISTENSEN Karl forfatter, hovedkasserer:

CHRISTENSEN Kay maler;

CHRISTENSEN Kjeld underdirektør, cand. polit.

CHRISTENSEN Knud Valdemar værksteds-chef, civilingeniør

CHRISTENSEN Knud adm. direktør for Kbhvns Brandforsikring,

CHRISTENSEN Knud direktør, civilingeniør;

CHRISTENSEN Knud generalauditør,

CHRISTENSEN Kristen Juul gårdejer;

CHRISTENSEN Lavrids Østergaard overkirurg, dr. med.

CHRISTENSEN Lorens P redaktør;

CHRISTENSEN Max bankdirektør;

CHRISTENSEN Mikkel fh. forretningsfører;

CHRISTENSEN Mogens højesteretssagfører;

CHRISTENSEN N C fh. postmester

CHRISTENSEN N Chr. redaktør.

CHRISTENSEN N O kontorchef;

CHRISTENSEN N P direktør;

CHRISTENSEN Niels rektor;

CHRISTENSEN Oda frue;

CHRISTENSEN Olaf C J postmester;

CHRISTENSEN Ole overlæge, dr. med.

CHRISTENSEN Oline læge, dr. med

CHRISTENSEN Orla Lippert amtsforvalter, rådmand, fh. borgmester,

CHRISTENSEN Oswald grosserer, fabrikant;

CHRISTENSEN Otto tegner, maler;

CHRISTENSEN P Bjørndal oberst,

CHRISTENSEN P Bredal bygningsinspektør, arkitekt;

CHRISTENSEN Palle departementschef,

CHRISTENSEN Poul A direktør, civilingeniør;

CHRISTENSEN Povl kunstmaler, grafiker;

CHRISTENSEN Povl vinhandler, vicekonsul,

CHRISTENSEN Rasmus skibsmægler;

CHRISTENSEN Robert forstander;

CHRISTENSEN Sigurd overarkitekt,

CHRISTENSEN Sigurd udenrigsråd.

CHRISTENSEN T C skibsreder, direktør,

CHRISTENSEN Tage Christian Broen afdelingsingeniør, cand. polyt.

CHRISTENSEN Thorvald Hajland oberstløjtnant

CHRISTENSEN Tomas højesteretssagfører;

CHRISTENSEN Torben professor, dr. theol

CHRISTENSEN Vagn direktør,

CHRISTENSEN Vagn direktør;

CHRISTENSEN Viggo A direktør, redaktør;

CHRISTENSEN Viggo direktør;

CHRISTENSEN Viggo fh. overborgmester,

CHRISTENSEN Vilhelm ingeniør,

CHRISTENSEN W Bogh administrationschef,

CHRISTENSEN Wilfred landsretssagfører,

CHRISTIAN! Alex. civilingeniør,

CHRISTIANI Rudolf dr.-ingeniør,

CHRISTIANSEN Aksel generalkonsul.

CHRISTIANSEN Albert Stokkebye kulimportør, vicekonsul;

CHRISTIANSEN Alfred K F mønt- og justerdirektør;

CHRISTIANSEN Anker direktør, civilingeniør

CHRISTIANSEN Axel bankdirektør,

CHRISTIANSEN Chr. Meldgaard fh. afdelingschef i finansministeriet,

CHRISTIANSEN Chr. fh. fiskeriminister;

CHRISTIANSEN Christian generalsekretær, cand. theol.,

CHRISTIANSEN Ernst fh. minister;

CHRISTIANSEN Evald generalsekretær, præst;

CHRISTIANSEN Hakon direktør i Det Østasiatiske Kompagni, generalkonsul,

CHRISTIANSEN Hans C direktør, cand. merc,

CHRISTIANSEN Hans Otto afdelingschef i direktoratet for vareforsyning;

CHRISTIANSEN Holger Lund professor, pianist, organist,

CHRISTIANSEN Holger konsulent i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

CHRISTIANSEN Ingeborg frue, leder af Børneringen,

CHRISTIANSEN Jens Christian dommer,

CHRISTIANSEN Jes direktør, civilingeniør,

CHRISTIANSEN Johanne Ostenfeld dr. med,;

CHRISTIANSEN Johannes redaktør;

CHRISTIANSEN Joraen kontorchef,

CHRISTIANSEN Karl O direktør, lektor, dr. jur

CHRISTIANSEN L fh. rektor,

CHRISTIANSEN Laurits direktør;

CHRISTIANSEN Magnus professor, fh. laboratorieforstander,

CHRISTIANSEN Matthias Johannes veterinærinspektør,

CHRISTIANSEN Max amtslæge, dr. med.

CHRISTIANSEN Otto ingeniør, direktør,

CHRISTIANSEN P direktør,

CHRISTIANSEN Peter forlagskonsulent;

CHRISTIANSEN Poul Svanberg oberstløjtnant,

CHRISTIANSEN Poul landsretssagfører;

CHRISTIANSEN Rasmus skuespiller,

CHRISTIANSEN Tage overlæge, dr. med.,

CHRISTIANSEN Villiam Christian direktør, civilingeniør;

CHRISTIANSEN i A professor ved Kbhvns universitet, dr. phil.

CHRISTMAS MØLLER Gertrud filmcensor,

CHRISTOFFERSEN B direktør, aktuar mag. scient

CHRISTOFFERSEN C B højesteretssagfører;

CHRISTOFFERSEN Gudmund bankdirektør, landsretssagfører;

CHRISTOFFERSEN Ingv. snedkermester;

CHRISTOFFERSEN Jens Chr. overkirurg, dr. med.

CHRISTOFFERSEN Jorgen civilingeniør;

CHRISTOFFERSEN Marius sekretær, dr. polit.

CHRISTOFFERSEN Niels Rohr fh. overlæge, dr. med.,

CHRISTOPHERSEN Anton skattedirektør,

CHRISTOPHERSEN Georg Retzlaff fh. banechef,

CHRISTOPHERSEN J Jelstrup edsv. skibsmægler,

CHRISTOPHERSEN Paul H professor, dr. Phil.,

CHRISTRUP Gunnar højesteretssagfører;

CHROM Knud direktør;

CHROM Sv. A overlæge, dr. med.

CLAN Eiler højesteretssagfører;

CLAN Ragnhild kammerherreinde;

CLAUDI Jørgen programredaktør;

CLAUSAGER Anders toldinspektør, cand. polit.,

CLAUSEN August direktør, konsul;

CLAUSEN Cai bankdirektør

CLAUSEN Carl F civilingeniør, direktør;

CLAUSEN Carl seminarieforstander;

CLAUSEN Edward journalist, cand. polit.

CLAUSEN Erik oberst,

CLAUSEN Hermann pens. jernbaneoversekretær;

CLAUSEN Hilmer prokurist, konsul,

CLAUSEN Hjalmar professor, dr. phil.

CLAUSEN Jens Chr. professor, dr. phil.:

CLAUSEN Johan rektor;

CLAUSEN Johannes overlæge, dr. med.;

CLAUSEN Jørgen kriminaldommer,

CLAUSEN Kai A direktør;

CLAUSEN Karl lektor, cand. mag.

CLAUSEN L gårdejer;

CLAUSEN M J amtmand

CLAUSEN Mads ingeniør, fabrikant,

CLAUSEN Peter provst,

CLAUSEN Sten H politimester

CLAUSEN Sven professor, dr. jur.

CLAUSEN Vilhelm overlæge, dr. med.

CLAUSSEN O Hjelte afdelingsingeniør;

CLAUSSEN Poul apoteker, rådmand,

CLAUSSEN Svend oberstløjtnant,

CLEMENT Chr. Emil sagfører;

CLEMENTSEN Oscar-Hjalmar fh. kontorchef i Danmarks Nationalbank

CLEMMENSEN Erik Haunstrup underdirektør, cand. polit.

CLEMMENSEN Tove museumsinspektør;

CLEMMENSEN Uffe skibsmægler;

CLEMMENSEN Wolmer dr. phil.;

CLEMMESEN Carl overlæge, dr. med.

CLEMMESEN Erik maler, grafiker;

CLEMMESEN Johannes dr. med.

CLEMMESEN Svend overlæge, dr. med..

COCK-CLAUSEN Alfr. arkitekt,

COCK-CLAUSEN Harald cand. polit.

COHEN Holger direktør, civilingeniør;

COHEN J L overretssagfører,

COHN Einar fh. departementschef,

COHR Einar konsul, fabriksdirektør,

COLDING Jørgen Christian grosserer, vicekonsul,

COLDING R E direktør,

COLDING-JØRGENSEN H forsikringsdirektør, cand. aet,

COLLIN Edvard fh. overlæge;

COLLIN Hialmar ambassadør,

COLOV Ernst højesteretsdommer,

CONRAD Rud. socialdirektør,

CORRiT Aage civilingeniør,

CRONE F L direktør,

CRONE Harald civilingeniør,

CRUSE E B civilingeniør

la COUR Albert

la COUR C J oberstløjtnant,

la COUR Jacob landsretssagfører,

la COUR Niels fh. filialdirektør i Danmarks Nationalbank

la COUR Vilhelm dr. phil., redaktør,CALLISEN Karen dr. phil.; f. 5/4 1882 på Troelstrup Overgaard ved Horsens; datter af gårdejer Søren Callisen (død 1930); ugift.

Student (Lang & Hjorts kursus) 1901; har undervist ved Hellerup gymnasium 1909-14 og ved Ingrid Jespersens skole 1921-47; mag. scient. (mineralogi og krystallografi) 1915; fortsatte studier i Oslo; dr. phil. (Das Granitgrundgebirge von Bornholm) 1932; assistent ved mine-ralogisk museum 1912, amanuensis 1919, inspektør 1932-52; foretog geologiske og mineralogiske undersøgelser i Grønland 1927, 1931, 1946 og 1953; har skrevet geologiske og mineralogiske afhandlinger; formand for Dansk Geologisk Forening i 1934; medl. af bestyrelsen for Ingeniør Ad. Clements Legat 1935-52; modtog Tagea Brandts Rejselegat 1936.

Adresse: Gothersg. 109, Kbhvn. K.

CALLISEN S G generalmajor, K'.DM.,HTH. p.p.; f. 5/4 1891 i Tønning; søn af proprietær S J Callisen og hustru f. Pedersen (begge døde); gift (19/8 1921) m. Erna C, f. 1/3 1896, datter af købmand H 0 Hansen, Nykøbing F., og hustru f. Frisenette (begge døde).

Kadet 1908; premierløjtn. i artilleriet 1912; tjenstg. i krigsministeriet 1923-26; kaptajn 1924; batterichef ved 2. artil-leriafd.; lærer ved artilleriskydeskolen 1930-36; tjenesteophold ved den italienske hær i 1933; oberstløjtn. 1936; chef for 12. artilleriafd. 1936, for 11. artilleri-afd. og garnisonskommandant i Ringsted 1938; byleder i modstandsbevægelsen i Århus 1944-45; oberst 1945; generalmajor og generalinsp. for artilleriet s. å.; afsked 1956.

Formand for Fællesorganisationen af Officerer og Ligestillede af Hæren 1947-51.

Udenl. ordener: N.St.0.2'.; S.Sv.21.

Adresse: ........................

CALLØ Paul Anker kreditforeningsdirektør, cand. polit., K.DM.p.p.; f. 24/1 1882 i Erlev ved Haderslev; søn af gårdejer D M Callø og hustru Anna Maria f. Hansen; gift m. Maren f. Thorsmark, f. 24/4 1882.'

Student (privat dimit. i Kbhvn.) 1903; cand. polit. 1907; fortsatte studier i Berlin og Jena: forretningsfører ved Sparekassen for Frøs og Kalvslund Herreder i Rødding og medarbejder ved Heimdal 1908; indkaldt i krigen 1914-18; sekretær for Vælgerforeningens økonomiske udvalg 1919; adm. direktør for Sønderjyllands Kreditforening i Haderslev fra 1919; medl. af bestyrelsen for Lånekassen for Sønderjylland og af kredit- og hypotekforeningskommissionen af 1933.

Skriftlige arbejder: festskriftet Sønderjyllands Kreditforening gennem 25 Aar; afsnittet Rigsdagen og de sønder-jydske Landsdele i Den danske Rigsdag 1849-1949 samt økonomiske og statistiske afhandlinger.

Udenl. orden: Pr.J.K.2.

Adresse: Haderslev.

CAPITO Visao oberstløjtnant. R'.,Chr.X. M.T.,HTH.p.p.; f. 18/9 1903 i Kalundborg; søn af læge P A Capito (død 1941) og hustru Ingeborg f. Dohlmann (død 1946); gift 1. gang (14/1 1933) m. Paula Christine C, f. 11/8 1908 i Århus, død 1953, datter af konsul Peter Kock og hustru Christine f. Nielsen (død 1950); 2. gang (20/1 1956) m. Gunvor C, f. Thunvik, f. 2/4 1914 i Stockholm.

Student (Frdbg. gymn.) 1922; sekond-løjtn. 1926; premierløjtn. 1929; kaptajn-løjtn. 1937; kaptajn 1941; i den danske brigade, Sverige, 1943-45; næstkommanderende ved artilleriets befalingsmandsskoler 1945-47; adjutant hos kong Christian X i 1947 og hos H. M. kong Frederik IX 1947-48; batterichef ved 6. artilleriafd. 1948; oberstløjtn. og chef for 8. artilleriafd. 1949.

Formand for Aarhus Rideklub fra 1954.

Udenl. ordener: N.St.O.31.; S.Sv.31.

Adresse: Kommandantboligen, Vester

Allé's kaserne, Århus.

CARBEL Christian konsul, fh. legations-attaché, R1.; f. 21,'9 1885 i N-Nebel; søn af førstelærer Niels Carbel (død 1912) og hustru Inger f. Jepsen (død 1938); gift (3/5 1910) med Eliz C, f. 22/11 på Læsø. datter af afdøde vicekonsul Chr. Axelsen og afdøde hustru Charlotte f. Brandt.

Staby højskole 1900-02: lærereks. (Skaarup) 1906; tillægseks. i sprog 1912; lærer i Danmark 1906-13; bestyrer af Skt. Croix højere skole 1913-17; midlertidig forstander for den danske ungdomsskole i Cascallares, Argentina 1917-18; ansat ved gesandtskabet i Buenos Aires 1918, vicekonsul 1920, attaché 1935, konsul 1950, afsked 1956.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Hjælpeforening 1919-42 (næstformand 1927-42); formand for Dansk Klub 1924-25. næstformand 1925-28, æresmedlem 1955: medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Hospitalsforening 1924-26.

Har udg. Vejleder for danske Indvandrere til Argentina (1921); Argentina (1925).

Adresse: Ituzaingo 592, San Isidro.

FNGMB, Argentina.

CARIT ANDERSEN Poul forlagsboghandler; f. 23/3 1910 i Kbhvn.; søn af inspektør Erik Chr. Andersen (død 1951) og hustru Anna f. Larsen; gift (18/2 1947) m. Ellinor C. A., datter af fabrikant Hans Askvold (død 1948) og hustru Gerda f. Herland (død 1944).

Realeks. (Den Classenske legatskole) 1926; ansat i Ejnar Munksgaards Forlag s. å.; gennemgået den danske Boghand-lerskole og boghandlerskole i Leipzig: studieophold i udlandet 1930-31; leder af J H Schultz Boghandel 1938; ansat i Jul. Gjellerups Forlag 1939; selvstændig forlagsvirksomhed fra 1940.

Formand for Den Classenske Legatsko-leforening 1930-35 og for Den danske Boghandlermedhjælperforening 1935-40: sekretær i Gustav Wied-Selskabet 1939-41; medl. af bestyrelsen for Sportsflyve-klubben 1939-46; medstifter af Dansk Exlibrisselskab, medl. af bestyrelsen 1940-42; medl. af hovedbestyrelsen for Den danske Forlæggerforening 1949; formand for Den danske Forlæggerforenings kautionsudvalg 1950; medl. af Boghand-lerrådet 1953.

Har skrevet: Smaa Træk af Den Classenske Legatskoles Historie (1933); Henrik Pontoppidan. En Biografi og Bibliografi (1934); Peter Vandrefugls Langfart (1939); Peter Vandrefugl paa Balkan (1940): Valdemar Andersen og Exlibris Kunsten (1940); Ord om Bøger (1945): Ebbe Sadolin (1951); Digteren og Mennesket (1952); Peter og Pings Rejse til Månen (1955); Den kinesiske stok (1956).

Adresse: Frdbg. Allé 52, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Udsholt Strand

pr. Græsted.

CARLSEN Alfred kgl. haveinspektør, R1.; f. 6/12 1889 på Krenkerup (Hardenberg); søn af tjener N P Carlsen (død 1933) og hustru Karen f. Jørgensen (død 1929); gift m. Eva Fritze C, f. 30/12 1907, datter af proprietær Hakon Terp og hustru Sigrid f. Danielsen.

Uddannet i Hardenberg slotsgartneri og på Aarslev havebrugsskole; have-brugskand. 1913; gartner på Billesgaard i Vedbæk 1914-18, stadsgartner og sekretær for plantage- og Iystanlægsudval-get i Randers 1918-30; overgartner ved Frdbg. Have og Søndermarken og assistent i inspektoratet for de offentlige lysthaver i 1930; stiftsgartner ved Vallø adelige stift 1930-34; haveinsp. ved de kongelige haver 1934.

Lærer ved Almindelig dansk Gartnerforenings aftenundervisning for unge gartnere (i Charlottenlund) 1914-18 og (i Randers) 1918-30.

Medl. af bestyrelsen for Almindelig dansk Gartnerforenings Randers kreds 1918-21 og 1925-30, af repræsentantskabet for dens Sydøstsjællands kreds 1932-34 og af repræsentantskabet for dens Kbhvns kreds fra 1945; formand for Fællesrådet for Havekultur og Landskabsgartneri 1945-52 og fra 1955 samt for Dansk Embedsgartnerforening fra 1954.

Har skrevet en del faglige artikler i dagblade og i Nordisk illustreret Havebrugsleksikon.

Adresse: Frdbg. Runddel 3 C, Kbhvn. F.

CARLSEN Byrge overingeniør, cand. polyt.; f. 5/11 1913 i Stevnstrup; søn af stationsmester Sophus Carlsen (død 1953) og hustru Jensine Marie f. Nielsen (død 1943); gift (21/12 1943) m. Lis C, f. 24/8 1917 i Kbhvn., datter af postmester Johan F Willemann og hustru Dagmar f. Thomsen.

Student 1933; cand. polyt. 1938; ingeniør i Dansk Svovlsyre- og Superphos-phat-Fabrik, A/S s. å., overing. smstds fra 1952.

Medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening og næstformand i samme forenings fabrikingeniørgruppe.

Adresse: Thorupgård Allé 35, Kbhvn.

Vanløse.

CARLSEN Einar oberstløjtn. R.DM..HTH.; f. 25/9 1901 i Odense; gift (21/10 1927) m. Elise C, f. 9/11 1901 i Kerteminde, datter af direktør Hans Schriver (død 1939).

Student (Odense katedralskole) 1920; oberstløjtn. og chef for II/6 regiment 1946.

Adresse: Slotsvænget 2 A, Odense.

CARLSEN Ernst generalkonsul K'.DM.FM. i guld p.p.; f. 23/5 1875 i Haderslev; søn af cigarfabrikant Wolfgang Carlsen (død

1905) og hustru Christiane f. Sørensen (død 1918); gift (5,5 1898) m. Adolphine C, f. Bronée, f. 28/5 1879, død 1940.

Boghandler 1898-1906; redaktør af Folkebladet, Vejen 1903-08, af Nordre Birks Tidende og Københavns Amtstidende 1908-15; Direktør for A/S Sporvognsre-klamen 1914-49, for A/S Jernbanereklamen fra 1923-49, for A/S Kbhvns Plakatsøjler 1925-49, for A/S Kbhvns Telefon-Kiosker 1925-49 og for A/S Danske Erhvervs Annoncebureau 1927-49; generalkonsul for Estland 1926-38.

Stifter af Vejen tekniske Selskab og medl. af dets bestyrelse 1900-07; næstformand for Vejen Byggeforening 1903-08; formand for Vejen Borgerforening 1902-08: medl. af udvalget for anlæg af en jernbane Skodborg-Vejen; formand for udvalget for anlæg af Skærbæk havn 1917-20, formand for bestyrelsen for Skærbæk havn 1920-22; formand for professor O Olufsen's Sahara ekspedition 1927; medstifter og medl. af bestyrelsen for Nationalfondet af 1918 og medl. af dets forretningsudvalg; medstifter af Radiumfondet og medl. af dets landskomité, dettes forretningsudvalg og fondets sekretær fra stiftelsen 1912 til fondets sammenslutning med Den danske Kræftkomité 1929; medl. af bestyrelsen for Radiumstationen i Odense fra 1916 og for Radiumstationen i Århus fra 1928; medl. af Den sønderjydske Fonds centralkomité og af fondets bestyrelse fra 1918 til dets ophævelse 1937; organiserede nationalindsamlingen 1940 i anledning af kong Christian X 70 årsdag; medl. af og kasserer for Komitéen til Udbredelse af Kendskab til Danmark i Udlandet; medstifter af og næstformand for H P Hanssens Mindefond; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1929 og formand for direktionen til 1946; medl. af tilsynsrådet for Frederik d. VIII Mindefond, af direktionen for Finseninstitutet og Radiumstationen og af direktionen for Kysthospitalet på Refsnæs; æresmedlem af Den danske Kræftkomité; medl. af repræsentantskabet for Pensionsforsik-ringsanstalten; næstformand i bestyrelsen for A/S L Levison junr.

Stiftede 1935 Generalkonsul Ernst Carlsen og Hustru Adolphine Carlsens Legat til Kræftens Bekæmpelse, 1944 Legat til unge Haandværkeres (u. Kolding Købstad) Uddannelse, 1945 Legat til Støtte for danske Sygeplejersker, 1952 Generalkonsul Ernst Carlsens Fond til Støtte for Videnskaben.

Udenl. ordener: E.r.K.l'.og2'.;E.Ø.K.l. og 2.; F.S.S.4.; I.F.2*.; N.St.0.22.; S.V.2'.; Tun.N.1.3.

Adresse: Østerbrog. 2, Kbhvn. Ø.

CARLSEN Lauritz direktør, civilingeniør. R.; f. 16/6 1902 i Kbhvn.; søn af hørkræmmer Martin Carlsen (død 1941) og hustru Rasmine f. Jensen (død 1940): gift (4/5 1928) m. Asta C, f. 9/7 1901 på  Frdbg., datter af Jens Hein og hustru Julie f. Jensen.

Cand. polyt. 1926; ingeniør i A/S De forenede Papirfabrikker fra s. å., ved Dalum Papirfabrik 1926, ved Maglemølle Papirfabrik 1927, ved hovedkontoret i Kbhvn. 1930, driftsbestyrer ved Kbhvns Papir- & Karton-Fabrik 1933, driftsing. ved hovedkontoret 1938, udnævnt til direktør i selskabet 1943.

Medl. af bestyrelsen for A/S Schønbergs Papirvarefabrik (Dansk Bølgepap Industri) fra 1936, for A/S Fredericia Cellulosefabrik fra 1952, for A/S Glud & Marstrands Fabriker fra 1955 og for A/S Ernst Voss' Fabrik fra 1955; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse fra 1957.

Adresse: Ridehusv. 2. Gentofte.

CARLSSON Oluf partisekretær; f. 14/6  1907  i Gbteborg; søn af skrædder Robert Carlsson og hustru Klara f. Malmstrom; gift (19/10 1946) m. Gertrud C, f. 3/12 1908  i Hamborg, datter af blikkenslager Hermann Wettig og hustru Franziska f. Winkelmann.

Kontoruddannelse; ansat i Socialdemokratisk Forbund 1928; sekretær smstds 1935: højskoleophold på Fircroft College i 1936; medl. af folketinget 1943-45; kst. partisekr. i 1945 og atter 1947.

Adresse: Nyvej 41, Ballerup.

CARSTENS Einar kontorchef, cand. polit; f. 24/9 1907 i Kbhvn.; søn af snedkermester Georg Carstens (død 1939) og hustru Anne Marie f. Jensen; gift m. Inger Margrethe C. f. 14/8 1922 i Kbhvn., datter af direktør Kaj Thune (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Vera f. Biering-Petersen.

Student (Metropolitanskolen) 1926; cand. polit, 1940; ansat hos Ernst Gen-kel & Co., Kbhvn. 1926-28, i Compagnie Generale Commerciale i Marseille og Dakar 1928-29, hos A V Rørsgaard & Co., Kbhvn. 1929-39; sekretær i Kbhvns Pap-æskefabrikantforening 1939-41; sekretær i Grosserer-Societetets Komite 1941, kontorchef smstds 1947; kontorchef i Industrirådet fra 1948.

Medl. af Danish Supply Mission 1945-47 og fra 1952; dansk delegeret ved den europæiske, økonomiske samarbejdsorganisation OEEC i Paris fra 1948; medl. af udvalget vedr. Danmarks økonomiske samarbejde med andre lande m. v. fra 1952; medl. af det fælles nordiske udvalg for økonomisk samarbejde 1953-54 og af det danske udvalg for nordisk økonomisk samarbejde fra 1954: medl. af vareudvekslingsudvalget og af ankenævnet vedr. vareforsyningssager.

Adresse: Løvsangerv. 5, Hellerup.

CARSTENS Louis fh. højesteretsdommer; f. 10/3 1887 i Svendborg; søn af købmand Elias Carstens og hustru Karen f. Petersen; gift (12/5 1920) m. Agna C, f. 20/1 1895 i Hornbæk, datter af marinemaler Andreas Riis-Carstensen (død 1906) og hustru f. Muller.

Student (Herlufsholm) 1905; cand. jur. 1911; sekretær i justitsministeriet og overformynderiet samt sekretær og fuldmægtig i indenrigsministeriet 1912-22; dommer i Kbhvns byret 1922 (kst. 1919), i østre landsret 1933, i højesteret 1940-57; formand for højesterets 2. afd. 1956-57.

Formand i justitsministeriets automobiltekniske udvalg, for nævnet i h. t. lov nr. 44 af 14. marts 1955 om for-skell. forbrugsafgifter, for toldrådets appeludvalg, for det i h. t. mælkeordning for Storkbhvn. §§ 29 og 38 nedsatte ankenævn og for invaliderådet for de sønderjydske landsdele; censor ved Kbhvns universitets juridiske eksaminer, formand for censorerne 1956.

Adresse: Ø-Søgade 98, Kbhvn. Ø.

CARSTENSEN Ebba malerinde; f. 23/8 1885 på Eriksholm ved Helsingør; datter af proprietær Arnold Carstensen (død 1902) og hustru Antonie f. Møller (død 1932).

Uddannet på kunstakademiet; ophold i Paris gentagne gange; rejse til Nordafrika og Italien på Kaufmannske Legat 1929; udstilling i Kunstforeningen 1933; tildelt Eckersbergmedaljen.

Gentagne gange medl. af censurkomitéen ved Kunstnernes Efterårsudstilling; medl. af bestyrelsen for Foreningen Kunst for Varer; medl. af Kunstnersammenslutningen Decembristerne; medl. af akademirådet 1944-55.

Tildelt den Sibeschiitz'ske præmie for et bibelsk motiv 1935; tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1936 og Thorvaldsenmedaljen 1951.

Adresse: Trondhjems PI. 3, Kbhvn. Ø.

CARSTENSEN Ejner skoledirektør, R.; f. 27/4 1891 i Mejlby; søn af gårdejer L Carstensen (død 1920) og hustru Kirstine f. Simonsen; gift (23/9 1917) m. Johanne C, f. 24/11 1893 i Nykøbing F., datter af restauratør L Larsen og hustru Maren f. Jensen.

Lærereks. (Vordingborg) 1912; på statens gymnastikinstitut 1913; ansat ved Frdbg. skolevæsen fra 1916, lærer ved skolen på Niels Ebbesens Vej, udnævnt til viceskoledir. 1936, skoledir. 1940.

Formand for GI. Kbhvns amts skole-rådsudvalg 1935, for nævninge-grundliste udvalget i Frdbg. kommune 1937 og for Foreningen til Skolehygiejnens Fremme 1946; præsident for Dansk Svømme-og Livredningsforbund fra 1948; formand for Frdbg. Asylselskab 1950, for Dansk Forening for Folkebade 1953 og for Lysebusamfundet 1954; medl. af direktionen for Det kgl. Vajsenhus 1956.

Medl. af bestyrelsen for Frdbg. Kommunelærerforening i otte år, formand for samme 1929-33; leder af Frdbg. kommunes skolesvømning 1921-36; medl. af bestyrelsen for Frdbg. Kommunelærerforenings feriekolonier 1926-36.

Har udg. Lærebog i elementær Svømmeundervisning (skolesvømning) 1920; Folkeskolen og dens Opbygning (1947) samt forsk, afhandlinger bl. a.: »Joachim Larsen som Skolemand« og »Svømningen og dens Betydning«.

Adresse: Spurveskjul 4, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Langs Hegnet 34, Hjortekær pr. Klampenborg.

CARSTENSEN Harald direktør, R.; f. 3/9 1899 i Sejling; søn af sognepræst Lars Hemming Carstensen (død 1928) og hustru Georgia f. Jørgensen (død 1934); gift (4/6 1926) m. Ellen Margrethe C, f. 30/3 1900 i Holbæk, datter af købmand Julius Heinrich Alfred Diihrkop (død 1929) og hustru Camilla Marie f. Christensen.

Student (Svendborg) 1918; cand. polyt. 1925; ingeniør ved L Frandsens Jernstøberi, Holbæk 1925, ved vaskerimaskinfirma Rostell & Renard, Kbhvn. 1925-27, ingeniør ved A/S Burmeister & Wain 1927, prokurist 1939, underdir. 1943, direktør 1948.

Medl. af bestyrelsen for Frederikshavns Jernstøberi og Maskinfabrik (fra 1953: Alpha-Diesel A/S) fra 1941, for A/S Ruko 1944-51, for A'S Holeby Dieselmotor Fabrik fra 1949, for A/S Frdbg. Metalvarefabrik 1953-57 og for Nordisk Diesel A/S fra 1957; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1950; medl. af forretningsudvalget og arbejdsudvalget i Jernindustriens Sammenslutning fra 1951; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse og forretningsudvalg fra 1954; medl. af Kbhvns maskinskoles direktion og skoleudvalg fra 1952; medl. af arbejdsrådet fra 1954 og af den danske nationalkomité for World Power Conference fra 1957.

Adresse: Tingskiftev. 6, Hellerup.

Sommerbolig: Kaarup Skov pr. Faarevejle.

CARSTENSEN Knud afdelingsingeniør, cand. polyt.; f. 8/3 1886 i Jonstrup; søn af sognepræst Hemming Carstensen (død 1928) og hustru Georgia f. Jørgensen (død 1934); gift (25/9 1913) m. Ella C, f. 24/1 1887 i Roskilde, død 1945, datter af skoleinspektør Richard Poulsen (død 1922) og hustru Anna f. Weber (død 1945).

Student 1904; cand. polyt. (elektroing.) 1911; ingeniør hos stadsingeniøren i Kbhvn. 1911-15; ingeniør ved Kbhvns belysningsvæsen 1915-54.

Sekretær i det af ministeriet for offentlige arbejder nedsatte prøvningsud-valg (Danmarks elektriske materielkontrol) 1930-54; medl. af Dansk Elektroteknisk Komité fra 1935 (sekretær for denne 1947-56), af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1939, af Terminologicentralen fra 1941 og af dansk standardiseringsråd 1947-55; formand for Dansk Ingeniørforenings elektrotekniske sektion 1927-31; medl. af Installationsfragen-kommission (IFK) og dennes fortsættelse: Commission for Electrical Ecuip-ment (C E E); censor ved Danmarks tekniske højskole 1926-55.

Modtog Alexander Foss' guldmedalje 1954. Adresse: Hyldegårds Tværv. 16, Charlottenlund.

CARSTENSEN Steen direktør, orlogskaptajn; f. 24/7 1907 i Kbhvn.; søn af oberst, kammerjunker Ivan Carstensen (død 1949. se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Esther Carstensen (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955); gift (16/2 1940) m. tandlæge Lise Margrethe C, f. 22/10 1917 i Kbhvn., datter af dr. med., tandlæge Oluf Bjerrum (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1925; afgangseks. fra kadetskolen 1929; udtrådt af marinens linie 1939; orlogskapt. i res. 1951; cand. polyt. 1937; derefter 1 års studieophold i Bofors; skibsinsp. i Dansk Esso A/S 1939, direktør 1955; studieophold i USA 1946-47 og 1955-56.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Esso A/S 1956.

Adresse: Skelv. 5. Hellerup.

CARSTENSEN Svend redaktør; f. 23/9 1898 i Søndersø ved Odense; søn af læge Edouard Carstensen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Ellen f. Martensen (død 1956); gift (29/6 1937) m. Inger C, datter af overintendant, kammerjunker O Fog og hustru Dagmar f. Nordsten (senere gift m. kontorchef E Lange) (død 1953).

Student (Aalborg katedralskole) 1916: efter journalistisk uddannelse ved blade i Aalborg medarbejder ved Politiken 1919-43; indledte udsendelsen af Radioavisen fra Lyngby radio 1923; medstifter i 1923 af Dansk Radiofonifond som varetog udsendelserne fra Jorck's Passage-senderen; redaktør af Pressens Radioavis 1926-39; korrespondent til The New York Times 1923-49; medarbejder ved statsradiofonien og Berlingske Tidende fra 1945; pressekonsulent for forsk, industri- og erhvervsforetagender.

Udenl. orden: B.K.5.

Adresse: Bistrupgaardsv. 4, Birkerød.

CARSTENSEN Tage Henning godsejer, cand. jur., R.; f. 8/2 1897 på Frdbg.; søn af birkefuldmægtig, cand. jur. Hugo Carstensen (død 1954, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Magda f. Svendsen (død 1951); gift m. Aase C, f. 22/6 1903 i Kbhvn., datter af direktør H P Hjerl Hansen (død 1946, se Kraks Blå Bog 1944-46) og hustru Karen Margrethe f. Muller (død 1946).

Student (Frdbg. gymn.) 1914; cand. jur. 1920; kst. dommer i Kellerupl923; Iands-retssagf. i Kbhvn. 1925-55; beskikket anklager i forræderisager 1945-48.

Leder af de danske spejderes deltagelse i den første Verdens-Jamboree i London i 1920; medl. af bestyrelsen for E F Esmann A/S, A/S Skandinavisk Fiskekonservesfabrik og A/S Vibra; formand for E M B Møllers og Hustrus Legat; næstformand for Det Danske Spejderkorps; formand for Danmarks frivillige bloddonorkorps; medl. af blodtransfusionsnævnet; leder af de danske søspejdere 1939-46.

Ejer af Sødringholm fra 1954.

Adresse: Sødringholm pr. Dalbyover.

CARSTENSEN Viggo højesteretssagfører, R1.; f. 7/8 1899 i Aalborg; søn af over-postinspektør Otto Fabricius Carstensen (død 1957, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Elina f. Repsdorph (ded 1950); gift (22/12 1923) m. Gudrun Elisabeth C, f. 10/9 1899 på Frdbg., datter af murermester O F Jensen (død 1931) og hustru Elisabeth f. Nielsen (død 1952).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1917; cand. jur. 1923; landsretssagf. 1926; studieophold i New York 1926-27; højeste-retssagf. 1936.

CARØE H F købmand, fh. borgmester, R.; f. 22/12 1892 på Skærvad ved Grenaa; søn af proprietær J. Fr. Carøe (død 1930) og hustru Margrethe f. Tolderlund (død 1946); gift (7/11 1919) m. Agnete C, f. 25/9 1896 i Præstø, datter af købmand Anton Petersen (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Dagmar f. Lund (død 1945).

Præliminæreks.; handelsuddannelse i Grenaa og Odder; ansat i firmaet Anton Petersen, Præstø, 1914, prokurist 1919, medindehaver af firmaet 1936, eneindehaver 1950, efter firmaets omdannelse til aktieselskab i 1950 direktør og formand i bestyrelsen for dette.

Formand for Præstø Turistforening 1926-29: medl. af styrelsen for Forenede Danske Motorejere fra 1928; medl. af Præstø byråd 1929-54, dettes 1. næstformand 1929, borgmester 1941-43 og 1946-54; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Understøttelse af trængende Handlende, Fabrikanter og deres Familier i Præstø Amts 4 Købstæder fra 1938; formand for Den konservative Vælgerforening i Præstø 1943-49; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Kunstgødnings-grossister 1948-52; formand for Præstø Handelsstandsforening 1949; medl. af bestyrelsen for Næstved-Præstø-Mern Banen 1950; medl. af Kbhvns Bedømmelses-og Voldgiftsudvalg for korn- og foderstofhandelen; medl. af bestyrelsen for A'S Tappernøje Dampmølle 1954.

Adresse: Tappernøje.

CASPERSEN Eli dommer; f. 6/4 1911 i Kbhvn.; søn af overtelegrafist Aage Carl Caspersen og hustru Nanna f. Larsen; gift (16/10 1937) m. Gerda Julie Elisabeth C, f. 5/4 1912, datter af Julius Henriksen og hustru Carla f. Hansen.

Student (Helsingfors) 1930; cand. jur. 1937; dommerfuldm. i Rønne s. å., i Tønder 1946; kst. dommer i vestre landsret 1955; dommerfuldm. I ved Frdbg. birks 2. afd. 1956; dommer ved Odense byrets 1. afd. s. å.

Adresse: Højstrupv. 46, Bolbro.

CASTBERG Erik kommunaldirektør; f. 19/3 1915 på Frdbg.; søn af læge E O Castberg (død 1949) og hustru Fernanda f. Tutein; gift (22/12 1950) m. cand. jur. Karen Pineus C, f. 29/7 1916 i Gislev, datter af kommunelæge F Dreyer og hustru Ebba f. Philip.

Student (Birkerød) 1933; cand. jur. 1940; fg. sekretær i skattedepartementet s. å., i indenrigsministeriet 1941, fuldmægtig smstds 1948; kommunaldir. i Randers fra 1954; till. sekretær hos indenrigsministeren 1946-50 og ved De samvirkende Sognerådsforeninger 1949-54.

Udenl. orden: S.V.3.

Adresse: V-Altanv. 33, Randers.

CASTENSCHIOLD A F H hofjægermester; f. 26/5 1874 på Borreby; søn af kammerherre, premierløjtnant Carl Casten-schiold (død 1919, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Lucie f. Scavenius (død 1920); gift 1. gang (17/7 1906, ægteskabet opløst) m. Estrid C, f. 27/11 1887 på Spjellerupgaard, datter af hofjægermester, Lensgreve F C C C Holstein til Holsteinborg (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og Hustru Elisabeth f. Lindholm (død 1943); 2. gang (1920, ægteskabet opløst 1947) m. Marie Louise C, f. 23/2 1901 i Gbteborg, datter af Johan Casten-schiold (død 1924) og hustru Paula f. Berthelsen (død 1950).

Ejer af Ryomgaard 1902-12, af Overgaard 1910-23 og af Borreby 1919-45.

Student (Schneekloths skole) 1892; cand. polit. 1896.

Adresse: Borreby pr. Skælskør.

CASTENSCHIOLD Henrik godsejer, hofjægermester; f. 10/7 1907 på Ryomgaard; søn af hofjægermester A F H Casten-schiold (se denne); gift (18/10 1933) m. Karen C, f. 18/6 1914 i Lyngby, datter af assurandør Valdemar Thomsen (død 1947) og hustru Agnes f. Kongsted.

Ejer af Borreby ved Skælskør.

Adresse: Kapelfløjen, Borreby pr.

Skælskør.

CASTENSKIOLD Frederik cand. polit., legationssekretær, kammerjunker, R., M.T. Kfh.p.p.; f. 19/11 1873 i Kbhvn.; søn af hofchef, gehejmekonferensråd, kammerherre Ludvig Castenskiold (død 1905) og hustru Ida Sofie f. Grevenkop-Casten-skiold (død 1908); gift 1. gang (26/5 1900) m. Carla Georgette C, f. Benzon-Bull, f. 15/9 1879; 2. gang (11/7 1925) m. cand. phil. Gudrun C, f. Thorsen, f. 23/8 1898 i Kbhvn.

Student (Sorø); cand. polit. 1899; vo-lontær i udenrigsministeriet s. å.; attaché ved gesandtskabet i Paris 1900; assistent i udenrigsministeriet 1901; attaché ved gesandtskabet i Berlin 1902; le-gationssekr. i Kristiania 1905, i Stockholm 1908: afsked 1909; ejer af Kragelund ved Århus 1911; Røde Kors delegeret ved krigsfangelejre i Tyskland og i Kaukasus 1916-18; forpagter af Løvenholm 1918-19; ejer af Tygeslund og Dalsgaard ved Hadsund 1920-24 og af Gyllingnæs 1924-36. Medbesidder af det Castenskioldske fideikommis.

Udenl. ordener: N.Kr.M.: N.St.0.22.; Pr.K.4.; Pr.r.K.2&3.; R.r.K.2.; S.N.3.; T.r.H.M.2.

Adresse: Odenseg. 11, Kbhvn. Ø.

CASTENSKIOLD Jørgen hofjægermester, SK.p.p.; f. 30/11 1893 i Kbhvn.; søn af kammerherre, ritmester Anton Casten-skiold (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Sophie f. Steensen-Leth (død 1947); gift (23/11 1922) m. Dagmar C. f. Hendes kongelige Højhed prinsesse Dagmar, f. 23,5 1890 på Charlottenlund slot.

Student 1912; løjtnant ved livgarden.

Medl. af tilsynsrådet i Aalborg Bys og Omegns Sparekasse 1931, af repræsentantskabet for Aalborg-Hadsund Jernbane 1941 og af bestyrelsen for A/S Harlang & Toksvig, Reklamebureau, Kbhvn. 1955.

Udenl. ordener: N.St.O.l.; S.N.21.

Adresse: Kongstedlund pr. Kongerslev.

CEDERFELD de SIMONSEN H C C F hofjægermester, godsejer; f. 16/2 1895 i Kbhvn.; søn af kammerherre, hofjægermester, stamhusbesidder H C F W Ceder-feld de Simonsen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Benny f. Treschow (død 1952); gift (12'2 1924) m. Ingeborg Margrethe C. de S., f. 14/7 1900 i Fredericia, datter af fabrikant, vicekonsul Johan Korch (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Ingeborg f. Andresen.

Student 1914; sekondløjtn. 1917; ejer af Erholm og Søndergaarde gods (det afløste stamhus Erholm og Søndergaarde) 1936; medejer af Taarupgaard ved Aarup.

Formand for Tolvmandsforeningen af 4. Dec. 1928 og for Haglskadeforsikringsselskabet for Fyns Stift; næstformand i Rørup sogneråd; medl. af bestyrelsen for Aarup Elektricitetsværk, for Dansk Skatteborgerforening, for Foreningen til Bevarelse af danske Slaégtsgaarde og for Aarup ungdomshjem; repræsentant i Den alm. Brandforsikring for Landbygninger og i Det gensidige fyenske Brandassuranceselskab.

Adresse: Erholm, Aarup, Fyn.

CHANTELOU Jens-Frederik afdelingschef, oberstløjtnant, R. DM.,FM. i sølv, HTH. p.p.; f. 7/5 1893 i Kbhvn.; gift (4/4 1919) m. Thyra C. f. Schiellerup, f. 31/12 i Kbhvn.

Premierløjtn. 1914; gennemgået hærens officersskoles geodætiske kursus 1917-19 og dens stabsafd. 1920-22; tjenstg. i generalstabens topografiske afd. 1919-27; kaptajn 1926; kompagnichef 1927-28; lærer i officersskolens specialklasse i feltmæssige målinger 1924-28, i landmåling 1926-36, i geodæsi 1926-46; lærer i geodæsi ved forsvarsakademiet 1951-52; modtaget Andræ's Mindelegat; oberstløjtn. af res. 1946.

Afdelingschef ved geodætisk institut 1928; deltaget i Den baltisk geodætiske Kommissions møder i Riga 1927, i

Kbhvn. 1930 og i Helsingfors 1936; leder af geodætiske ekspeditioner til Grønland 1935, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951 og 1952 og til Island 1955.

Udenl. orden: I.F.2.

Adresse: Kirkehøj 4, Hellerup.

CHRISTENSEN Aage civilingeniør, direktør, R.DM.p.p.; f. 26/9 1887 i Vejle; søn af afd. hattemager Niels Christensen og hustru; gift m. Mathilde C, f. 21/9 i Vejle, datter af afd. rentier Niels Dahl og hustru Philippa f. Ahlers.

Præliminæreks.; praktisk uddannelse i maskinfaget; sekondløjtn. i fæstningsar-tilleriet 1908; eksamen som maskining. i Ziirich 1910, ingeniør hos M P Allerups Eftf., Odense 1910-11, hos A/S Sophus Berendsen, Kbhvn., 1911-19; medl. af direktionen for A/S Vølund 1919, adm. direktør 1920-38; indehaver af eget ingeniørfirma.

Medl. af bestyrelsen og direktionen for fl. inden- og udenlandske industri- og handelsselskaber; medl. af bestyrelsen for Dansk Gasbranche Forening og for A/S Aarhus Hallen; medl. af Dansk Ingeniørforening, af Svenska Teknologfbr-eningen og af Société des Ingénieurs Civils de France; formand for Société Da-no-Belge 1932-37.

Udenl. ordener: B.K.4.; Fi.H.R.31.; F.Æ.L.5.

Adresse: Stockholmsg. 53, Kbhvn. Ø.

CHRISTENSEN Aage Højland oberst, R. DM., HTH. p.p.; f. 8/5 1902; søn af grosserer Carl Johan Christensen (død 1952) og hustru Marie f. Christensen (død 1934); gift m. Karen Margrethe C, f. 4/8 1906, datter af godsejer Carl Udsen (død 1940) og hustru Sigrid f. Juncker (død 1931).

Student (Ordrup gymn.) 1920; sekondløjtn. 1924; premierløjtn. s. å.; kaptajn-løitn. 1932; fuldmægtig i krigsministeriet 1936; kaptajn 1937; oberstløjtn. af artilleriet 1945; souschef ved jydske division 1945; chef for artilleriets befalingsmandsskoler 1946; stabschef ved sjællandske division 1949, ved østre landsdelskommando 1950; oberst 1952; chef for jydske luftværnsregiment 1953, for 2. feltartilleriregiment (sjællandske artilleriregiment) 1955.

Medl. af frihedsbevægelsens militærudvalg 1943-44; leder af modstandsbevægelsens region III (Sønderjylland) 1944-45; medl. af »Ringen«s hovedbestyrelse cg af frihedsbevægelsens samråd 1945.

Formand for artilleriets reglements-kommission 1946-49; medl. af hovedbestyrelsen for De danske Hjemmeværns-foreninger 1946.

Udenl. ordener: N.St.0.2!.; Stb.B.E.5.

Adresse: Artillerikasernen, Holbæk.

Sommerbolig: Bøtøvej 63, Væggerløse.

CHRISTENSEN A C direktør; f. 27/1 1890 i Aalborg; søn af statsrevisor N C Christensen (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Karen Marie f. Jensen (død 1944); gift (4'12 1914) m. Oda Kristine Laura C, f. 16/3 1894 i Aalborg, datter af handelsrejsende O P Ahrens-burg (død 1906) og hustru Christine f. Ahrensburg (død 1944).

Præliminæreks.; handelsskoleeks.; ansat hos sagførerne Hammershaimb & Eas-mussen, Aalborg; volontør i Livsforsikringsselskabet Fremtiden, Aalborg 1907, adm. direktør for samme selskab fra 1923.

Revisor i Landmandsbankens Aalborg-afd. 1911-23; kasserer i selskabet Børnenes Vel fra 1917; medl. af bestyrelsen for Livs- og Genforsikringsselskabet Dana, Kbhvn. fra 1923 (næstformand fra 1936), af bestyrelsen for Pensions- og Livrente Institutet af 1919, Kbhvn., fra 1934 (næstformand fra 1956), af bestyrelsen for Livsforsikringsselskabernes Forening fra 1937 og af bestyrelsen for Fadderskabet for Uge Sogn fra 1937; medl. af tilsynsrådet for Forsikringsan-stalt for danske Værnepligtige, Aalborg 1929-51: præsident for Aalborg Rotary Klub 1945-46.

Har skrevet; Fremtidens Festskrift ved 50 Aars Jubilæet 1936 og forsk, artikler og afhandlinger til forsikringsblade og kongresser.

Adresse: Kærlundsv. 22, Aalborg.

CHRISTENSEN A C Hejberg undervisningsinspektør fh. minister, dr. phil., K'. DM.p.p.; f. 5/4 1888 i Aalborg; søn af fabrikant N C Christensen og hustru Marie f. Højbjerg; gift 1. gang (15/10 1913) m. cand. mag. Elisabeth Margrethe C, f. 14/8 1886 i Hjørring, død 1954, datter af grosserer Carl A Møller (død 1931) og hustru f. Schibbye (død 1921); 2. gang (1954) m. lektor Rigmor C, f. 11/4 1908 i Trustrup, datter af proprietær Niels Co-lind Gjødesen (død 1943) og hustru f. Wetzlar (død 1956).

Student (Aalborg katedralskole) 1907; univ. guldmed. 1911; magister i tysk 1913; dr. phil. (Studier over Lybæks Kancellisprog fra ca. 1300-1470) 1918; ansat ved kbhvnske skoler (N Zahles skole, Ingrid Jespersens skole, Niels Brocks handelsskole, Københavns translatørskole og statens lærerhøjskole); privatdocent 1919-21; adjunkt ved Metropolitanskolen 1920, lektor 1921; rektor ved Ordrup gymnasium 1921; undervisningsinsp. for gymnasieskolerne 1927; undervisningsminister i ministeriet Scavenius 1942-45.

Medl. af opgavekommissionen for stu-dentereks. 1922, formand 1927; formand for Statsskolernes Lærerforening 1924-27, for kommissionen til afholdelse af studentereks. for privatister fra 1927, for kommissionen til afholdelse af adgangseks, til civilingeniørstudiet, det farmaceutiske studium og tandlægestudiet fra 1940 og for Pædagogisk Selskab 1933-35; næstformand i foreningen Nordens skoleudvalg; medl. af skoleradioens arbejdsudvalg og af prøveudvalget for optagelsesprøven til 1. mellemskoleklasse; censor i tysk ved faglærerindeeks.; censor i tysk og formand for censorerne ved skoleembedseks. u. det filosofiske og det humanistiske fakultet; medl. af hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening og af bestyrelsen for statens og hovedstadskommunernes kursus til studentereks.; formand for korpsrådet for Det danske Spejderkorps 1939; medl. af bestyrelsen for Den dansk-tyske Forening 1940.

Udenl. orden: S.N.2-.

Adresse: Kingosv. 52, Helsingør.

CHRISTENSEN Aksel E professor, dr. phil.; f. 11/9 1906 i Bernstorffsminde ved Korinth; søn af skomager Johan Christensen (død 1922) og hustru Anne Kirstine f. Jensen (død 1946); gift 1. gang (12/4 1938) m. cand. mag. Grethe C, f. 22/2 1910 på Frdbg., død 1948, datter af forretningsfører Julius Frost og hustru Sofie f. Parsbo; 2. gang (5,4 1952) m. læge Inga C, f. 22/4 1908 i Kbhvn., datter af grosserer Johan Jespersen og hustru Laura f. Christensen.

Ved landbrug; student (Odense katedralskole) 1926; univ. guldmed. (historie) 1931; cand. mag. 1932; dr. phil. 1941; studierejser bl. a. til Stockholm 1932 og Holland 1937; sekretær ved den internationale historikerkomités publika-tionskommission 1933-39; undervisnings-assist. ved Kbhvns universitet 1938; universitetsadjunkt 1943, professor i historie 1948. Medl. af universitetets stipendiebestyrelse 1956 og af eforatet for Kvinderegensen s. å.

Næstformand i Historisk Samfund 1944-48: formand fra 1948; medl. af styrelsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi fra 1948, for Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning fra 1948 (formand 1950-52 og fra 1955), for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg fra 1949, for Den danske historiske Forening fra 1950 (kasserer), for Udvalget til Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie fra 1952 og for Nordisk Forening for økonomisk og social Historie samt formand for dennes danske afd. fra 1952; medl. af den danske komité for Historikernes internationale Samarbejde 1948 og af dens forretningsudvalg 1951, af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1948, af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1950, af Vetenskaps-So-cieteten i Lund 1950 og af stednavneudvalget 1951.

Har skrevet: Der handelsgeschichtli-che Wert der Sundzollregister (Hansische Gesehichtsblatter, 1934): afsnit vedr. Danmarks Handel og Befolkning i Nordisk Kultur XVI og II (1935 og 1938); Dutch Tråde to the Baltic about 1600 (disputats, 1941); Industriens Historie i Danmark indtil c. 1730 (1943); Kongemagt og Aristokrati (1945); bidrag i Festskrift til Erik Arup (1946); København fra Boplads til Storby (1948); Re-cueils de la Société Jean Bodin V. Lai   Foire (1953); afhandlinger og artikler; udgiver (s. m. T Dahlerup) af Aasum Herreds Tingbøger 1640 ff (1955 ff); redaktør af Analyses des principaux tra-vaus historiques publiés en langue hon-groise (danoise, norvegienne, suédoise) (Paris 1936-38).

Adresse: Blytsv. 8, Kbhvn. F.

CHRISTENSEN Alb. landsretssagfører, direktør; f. 4/10 1905 i Kbhvn.; søn af vognstyrer Jens Jacob Christensen (død 1953) og hustru Laura Christine f. Rasmussen; gift (6/10 1945) m. Anna Klemmine C, f. 29/1 1916, datter af gårdejer Kristian Laurits Andersen Lerager (død 1943) og hustru Alma f. Jørgensen (død 1926).

Ansat i Kbhvns skattedirektorat 1922, sekretær smstds 1928-33; exam. jur. 1928; till. sagførerfuldm. 1928-31; sagfører 1931, landsretssagf. 1933; prakt. i Kbhvn. siden 1933; till. adm. direktør for Georg Kofoeds Møbeletablissement A/S fra 1944 og for Amager Bolighus A/S fra 1955; ansvarlig deltager i Castle Brand Agency I/S ved Houlberg Nielsen & Co. fra 1952; kompagnichef i hjemmeværnet fra 1949.

Medl. af præsidiet for Dansk Svømme-og Livredningsforbund; formand i bestyrelsen for følgende selskaber: Georg Kofoeds Møbeletablissement A/S, Amager Bolighus A/S, Ruko A/S, Adolph Wulff A/S, Høeghs Lakrids- og Sukkervarefabrikker A/S, Hotel Richmond A/S, Survey Maskin- og Skibsinspektion A/S, Igselect A/S, A Hagstrøm A/S, Rederiet Stærkodder A/S, Etablisement Lorry A/S, Mel-cher & Christensen A/S, Poul Andersen & søn, Automobiler A/S, Chr. Thomasen A/S, A/S Walter Fangel m. fl.; medl. af bestyrelsen for Lysta A/S, for Ivan Lystager A/S, for Kbhvns Hattefabrik A/S og for A/S S Houlberg.

Adresse: Øresunds Allé 43, Dragør.

CHRISTENSEN Anders dommer, R.; f. 7/3 1910 på Frdbg.; søn af revisor Niels Christensen (død 1956) og hustru Ingeborg f. Larsen (død 1945); gift (2/6 1934) m. cand. pharm. Ada C, f. 19/3 1908 i Århus, datter af apoteker C J Bølling Vilstrup (død 1935) og hustru Lis f. Kruse (død 1917).

Student (Østre borgerdydskole) 1928; cand. jur. 1934; fg. sekretær i justitsministeriet 1934; dommerfuldm. hos kriminaldommeren i nordre birk 1936; sekretær i justitsministeriet 1938, fuldmægtig 1942, ekspeditionssekr. 1946; dommer i Kbhvns byret 1948; kriminaldommer i Kbhvns amts søndre birk med Amager birk 1955; dommer i Glostrup retskreds 1957.

Adresse: Nøjsomhedsv. 16, Kbhvn. 0.

CHRISTENSEN Anders overlæge; f. 13/1 1899 i Vorbasse; søn af skovrider Chr. Christensen og hustru Marie f. Mikkelsen; gift (15/4 1931) m. Elisabeth C, f. 13/5 1900 i Struer, datter af bankdirektør Marinus Andersen (død 1936) og hustru Marie f. Mikkelsen.

Student (Ribe) 1917; med. eks. 1924; reservelæge v. Nykøbing M. sygehus 1925-27; turnus på Bispebjerg hospital 1927-28; reservelæge ved Esbjerg kommunes sygehus 1928-30; leder af Østerlandsmissionens hospital i Nebk i Syrien 1930-35; reservelæge ved Ar-hus kommunehospital 1935—37, ved Horsens kommunehospital 1937-38 og ved Holstebro sygehus 1938-41; specialist-anerk. (kirurgi) 1939; kst. overlæge ved Lemvig sygehus 1942; overlæge smstds 1943; medlem af Røde Kors delegationen for hjælpearbejde blandt arabiske Palæstina-flygtninge i Transjor-danien 1948-49 og af FN's Røde Kors gruppe i Korea til hjælp ved hjemsendelse af krigsfanger 1953.

Medl. af bestyrelsen for Østerlands-missionen 1943 og af repræsentantskabet for Dansk Kirke i Udlandet; formand for Lemvig-afd. af Dansk Kirke i Udlandet.

Adresse: Ågade 19, Lemvig.

CHRISTENSEN Arnold bankdirektør, K. DM.; f. 16/2 1888 i Odense; søn af grosserer H A Christensen (død 1921); gift (8/2 1922) m. Eva C, f. 14/7 1397, datter af bagermester Joh. Ph. Jung-Jensen (død 1927).

Ansat i Fyens Landmandsbank 1905, meddirektør 1921, enedirektør 1932, adm. direktør 1952.

Formand i bestyrelsen for A./S Fyens Konservesfabrik (A/S Fyens Vin Kompagni), for A/S H Rasmusssen & Co., Frederiksgades Jernstøberi og Maskinfabrik i Odense, for A/S Fyens Textil Co., for De danske Provinsbankers pensionskasse, for direktør L. Bech's Legat og for Direktør L. Bech's Legat for unge Mennesker fra Haarslev Sogn: præsident i Odense Rotary Klub 1933-34.

Adresse: Filosofgangen 1, Odense.

Sommerbolig: Sommerhuset, Skaboeshuse pr. Nyborg.

CHRISTENSEN Arthur landsretssagfører; f. 22/12 1890 i Svendborg; søn af murermester Hans Christensen (død 1908) og hustru Eline f. Christensen (død 1932); gift (3/5 1918) m. Magna C, f. på Thurø, datter af skibsfører Anders Chr. Nielsen (død 1934) og hustru Jacobine f. Andreasen (død 1914).

Exam. jur. 1915; sagfører i Århus fra 1918; landsretssagf. 1934.

Medl. af bestyrelsen for Aarhus Sagførerforening 1928—38; formand for juridisk Takstforening i Aarhus 1930-33, for kredsbestyrelsen for 10. sagførerkreds 1933^1 og for hegnsynet i Aarhus fra 1937; medl. af sagførerrådet 1941-49, næstformand 1947-49; formand for Sagfører-Auktionerne i Aarhus 1945; medl. af den særlige klageret 1949-52. Adresse: Høegh Guldbergs G. 57, Århus.

Sommerbolig: Sejers Allé 19, Eisskov.

CHRISTENSEN August overlæge, dr. med;, f. 11/5 1906 i Århus; søn af skibsfører August Christensen (død 1944) og hustru Marie f. Sørensen (død 1954); gift (25/1 1933) m. Karen C. f. Frantzen, f. 27/12 1910 i Kbhvn.

Student (Marselisborg skole) 1925; med. eks. 1933; reservelæge ved amtssygehuset i Herning 1933-36; reservekirurg ved Finseninstitutet og Kbhvns amts sygehus i Gentofte 1938-47; reservelæge ved Kbhvns kommunehospitals gynækologiske afd. 1947-52; afdelingslæge ved Bispebjerg hospitals kirurgiske afd. D 1952-55; overlæge ved samme hospitals gynækologiske afd. fra 1955; dr. med. 1941; specialist i kirurgi, gynækologi og obstetrik; studierejse til England og USA 1950.

Har skrevet: Salmonella paratyphi A (disputats, 1941); desuden forsk, arbejder om kirurgiske og gynækologiske emner, specielt gynækologisk cancerkirurgi.

Adresse: Charlotte Muncks V. 27. Kbhvn. NV.

CHRISTENSEN A Veng direktør, lektor, R.p.p,: f. 10/12 1903 i Gentofte; søn af grosserer Viggo Christensen (død 1936) og hustru Jenny f. Larsen (død 1937); gift (1949) m. Grethe C, f. Erlangsen. Student (Øregaard gymn.) 1921; cand. mag. (engelsk, fransk) 1928; studieophold ved universiteterne i London, Oxford, Tours og Dijon; timelærer ved Århus katedralskole og undervisnings-assist. ved Århus universitet 1929-30; adjunkt ved Slagelse gymnasium 1930-44; lektor ved statsgymnasiet Schnee-kloths skole 1944; u. orlov 1947-48 as-sistant master ved engelske skoler; direktør for det danske studenterhus i Paris 1949.

Medstifter af Collegium Academieum og af Dansk Forening i Paris. Udenl. orden: F.Æ.L.5. Adresse: Fondation Danoise 9, Boulevard Jourdan, Paris XIV., Frankrig. CHRISTENSEN Axel direktør; f. 16/6 1893 i Randers; søn af hotelejer J Christensen (død 1934) og hustru Marie f. Fogh (død 1929); gift (10/3 1921) m. Ebba C, f. 9/3 1895 i Korsør, datter af købmand J I Sidenius (død 1924) og hustru Ella f. Løvig (død 1952).

Elev på Købmandsskolen i Kbhvn. 1909-13; i handelslære hos A/S Hertz Garveri og Skotøjsfabrik og A/S Det Østasiatiske Kompagni 1907-13; uddannelse i London og Singapore 1913-18; afdelingsleder i Det Almindelige Handelskompagni i New York og La Paz, Bolivia 1918-22; egen forretning i Bolivia 1922-23; handelssekr. og leder af kinesisk mellemskole i Harbin, Manchuriet, i forbindelse med Det Danske Mis-sionsselskab 1923-28; egen forretning (import og eksport) i Dairen, Manchuriet 1929-41; forretningsfører og kasserer for D M S i Manchuriet 1929-45, i det egentlige Kina 1946-51; Manager for College of Chinese Studies. Peking 1946-47; leder u. Lutheran World Federation af deres hjælpearbejde pr. flyvemaskine i Peking, Shanghai, Canton og Hongkong 1948-50; forretningsfører for KFUM's soldatermission i Danmark 1952-55; director u. Lutheran World Federation, Geneve, ved Augusta Victoria Hospital i Jerusalem 1955-57, leder af verdensforbundets hjælpearbejde i Det nære Østen fra 1957.

Adresse: Augusta Victoria Hospital,

Mount of Olives, P. O. Box 178, Old

City Jerusalem, Hashemite Kingdom of Jordan.

CHRISTENSEN Bernhard komponist, organist; f. 9/3 1906 i Kbhvn.; søn af faktor B H Christensen (død 1949) og hustru Olga f. Hansson (død 1951).

Organisteks.: korleder ved Christiansborg slotskirke 1932; organist ved Vangede kirke 1945.

Kompositioner: Jazzoratoriet »De 24 Timer«; musik til Danmarksfilmen; musik til Melodien, der blev væk; musik til balletterne Enken i Spejlet og Den evige Trio; Klaverkoncert (1945); Musik for Strygeorkester (1951); Violinkoncert (1954); Orkesterkoncert (1954).

Adresse: Poppel Allé 71, Hareskov.

CHRISTENSEN Børge G direktør, cand. merc; f. 2/11 1917 i Århus; søn af maskinmester Chr. Christensen (død 1952) og hustru Benny Emilie f. Michaelsen; gift (26/9 1941) m. Ketty C, f. 31 3 1920 i Gedser, datter af overmatros David Hansen og hustru Henriette f. Jensen (død 1924).

Trafikassist. ved danske statsbaner 1934-44; afdelingschef i A/S DansK Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik 1945-50; salgschef i A/S Chr. Fabers Fabriker 1950-51; sekretær i Provinshandelskammeret 1952; salgschef i AS L Levison junr. 1953-55; direktør for Provinshandelskammeret fra 1956; erhvervsøkonomiske studier ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1942-50 og ved Handels-hbgskolen i Stockholm 1955; H D i salgsorganisation og reklame 1946 og 1 udenrigshandel 1948; H A 1950; cand. mere. 1957; lærer ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1951-56 og ved Kunsthåndværkerskolen 1955-56.

Medl. af bestyrelsen for Handelsvidenskabelig Reklameklub 1951-55 og for Foreningen til Handelsundervisningens Fremme fra 1956; medl. af udvalget vedr. Danmarks økonomiske samarbejde med andre lande, Dansk Nationalkomité for rational Organisation, Dansk-Salgs- og Reklameforbunds forskningsudvalg. Erhvervenes Eksportsamråd, Erhvervenes trafikudvalg, handelsministeriets produktivitetsudvalg vedr. handel, Provinshandelskammerets handelsskoleudvalg, Industrirådets eksportudvalg og vareudvekslingsudvalget fra 1956.

Medarbejder ved Reklamens Organisation og Teknik 1948 og ved tidsskriftet Det Danske Marked fra 1953; desuden skrevet faglige og vidensk. tidsskriftartikler.

Adresse: Løvspringsv. 2 A, Charlottenlund.

CHRISTENSEN Carl fabrikejer; f. 12/6 1899 i Århus; san af købmand Anders Christensen (død 1937) og hustru Marie f. Søndergaard (død 1939); gift (20/11 1923) m. Anna Johanne C, f. 12/4 1902 i Kolding, datter af prokurist Vilhelm Høyer (død 1921) og hustru Johanne f. Carstensen.

Ansat i firmaet Tvermoes & Abraham-son, Elektr. Artikler og Auto Tilbehør en gros, 1914-27; etableret egne virksomheder, import af auto-reservedele en gros og fabriker for cylinder-udboring, i Århus 1927, i Kbhvn. 1929, i Odense 1950 og i Aalborg 1956.

Medl. af tilsynsrådet for Handelsbanken i Aarhus fra 1941, formand for delegationen for samme fra 1944; medstifter af Aarhus Industriforening 1942, medl. af bestyrelsen 1942-54; medl. af forretningsudvalget og kasserer i 1956 for købstadsmuseet »Den gamle By«, Århus.

Adresse: Damgaarden, Skaade Bakker pr. Højbjerg.

Sommerbolig: Strandgaarden, GI. Skagen pr. Højen.

CHRISTENSEN Carl proprietær, landbrugskandidat, R.; f. 26/7 1904 i Næsby ved Stranden, Stillinge sogn; søn af gårdejer Peter Christensen og hustru Anna Sofie f. Hansen; gift (28/12 1928) m. Ragnhild Birgitte C, f. 28/2 1906 på Sandegaard i Aaker sogn, Bornholm, datter af gårdejer Axel Schou og hustru Jenny f. Jensen (død 1951).

Elev på Antvorskov højskole 1921-22 og på Korinth landbrugsskole 1922-23; landbrugskand. 1926; underforvalter på Næsgaard agerbrugsskole i 1927; landbrugslærer på Klank højskole 1927-28; gårdejer på Sjælland 1928-33; ejer af Ryttergaard ved Neksø fra 1933; deltager i en 3 måneders studierejse (amerikansk mejeribrug) til USA i 1951.

Formand for Bornholms Mejeriforening fra 1943, for Bornholmske Mejeriers Andelsosteri fra 1947 og for De østlige Øers Mejeriforeninger fra 1954; medl. af bestyrelsen for De danske Me.ieriforeningers Fællesorganisation fra 1954, af Andelsudvalget fra 1954 og af repræsentantskabet for Andelsbanken fra 1955. Adresse: Ryttergaard pr. Neksø.

CHRISTENSEN Carl underdirektør, grosserer; f. 20/4 1897 i Kbhvn.; søn af kunstsmedemester C Christensen (død 1941) og hustru Marie f. Andersen; gift m. Clara C, f. Simonsen.

Præliminæreks. 1913; uddannet i assurancefirmaet Grøn & Witzke 1913-16; ansat i Forsikringsakts. National 1916, fuldmægtig 1919, afdelingschef 1923, prokurist 1927, kontorchef 1932, under-dir. 1944; till. medredaktør ved Dansk Forsikrings Tidende fra 1935; siden 1921 talrige rejser til og ophold i USA, Canada, USSR og de fleste europæiske lande.

Medl. af hovedbestyrelsen for Forsik-ringsforeningen 1934-38 og 1950-54 formand for søgruppe-bestyrelsen; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Søassurandører fra 1938 og af The International Union of Marine Insurance's krigsrisiko komite 1937-45; censor i engelsk ved Købmandsskolens forsikrings-afd. fra 1938; medl. af sø- og handelsretten fra 1956.

Har siden 1922 skrevet et stort antal artikler og statistiske arbejder til danske og udenl. fagblade vedr. sø-, transport-, luftfart- og krigsforsikring m.m.

Adresse: Østerbrog. 238. Kbhvn. Ø.

CHRISTENSEN Carl C forfatter, f. 19/7 1866 i Kbhvn.; søn af skibsmæglerfuldmægtig Chr. Helsted Christensen (død 1914) og hustru Thora f. Schmidt (død 1897); gift (1/4 1898) m. Ingeborg C, f. 14/5 1879 på Frdbg., datter af manufakturhandler Anton Birch (død 1899) og hustru Camilla f. Schaltz (død 1931).

Udgået fra Efterslægtsselskabets skole; handelsuddannelse hos grosserer, direktør for Tivoli T S Thrane; grossererborgerskab 1899; har siden skoletiden beskæftiget sig med Kbhvns historie og topografi og har senere drevet studier i inden- og udenlandske arkiver; medarbejder ved dagbladet København 1920-22, ved Dansk biografisk Leksikon, ved København Før og Nu og ved Meddelelser fra den personlige Friheds Værn fra 1938.

Medl. af bestyrelsen for Cæcilia-Foreningen 1903-10.

Har bl. a. skrevet: Fra Grønnegadekvarteret (1922); Fra Voldenes København, Kongens Nytorv-Kvarteret (1924); Vinhandlergaarden Nyhavn No. 1 (1924); Hotel d'Angleterre 1755-1925 (1925); Fra Værnedamsvejen til Jostys Pavillon (1925); Jens Kjeldsen Akts. 1886-1926 (1926); De første Schweizerkonditorier i København fra Johan Soltani til Jacob Mini (1929); Strøget (s.m. Axel Henriques. 1931); Frederiksberg (s. m. Louis Bobé og Fr. Weilbach, 1937); Nummerrækken i Nyhavn, Numrene overfor Holmens Kirke samt Husnummereringen i København (1939); Hagelskadeforsik-ringsforeningen for de danske Østifter 1872-1942 (1942); Tivoli og Vauxhall samt dets uden- og indenlandske Forløbere (1943); Fra Holck til Krak, Vejviseren og dens Udgivere gennem 175 Aar (1943); Gaderne Aabenraa og Landemærket (1944); Fra Gammelmønt- og Vognmagergade-Kvarteret (1945); Gaar-den »Vildmanden« paa Østergade Nr. 32 fra 1377 til 1900 (1946); Julehilsen fra Nørregade (1946); Omkring Runde-taarn (1946); Latinerkvarteret (1947); Samfundet for det kvindelige Tyendes Vel 1847-1947 og Tyendeforhold i 1840-erne (1947); Sankt Nikolaj og det gamle Skipperkvarter (1948); Adelgadekvarteret (1949); Fra Vingaarden til Østertorv. En Bydels Historie (1950); Skibsmæglerfirmaet N Schiøtt og Hochbrandt. Et Københavnsk Skibsmæglerfirmas Historie (1950); Borgergade før Saneringen (1950); Helliggestes mellem de to Torve (1951); Fra Fisketorvet til Endeløsstræde (1952); Omkring Kvarteret ved Gammeltorv (1953); Nyhavn i de gode gamle Dage (1954); Frederiksstaden og Sophie Amalienborg (1955); Christianshavn (1956); samt en række kbhvnshi-storiske og personalhistoriske afhandlinger i Historiske Meddelelser om Kbhvn., i Personalhistorisk Tidsskrift og i dagblade og tidsskrifter.

Adresse: Frederikssundsv. 106 B.

Kbhvn. NV.

CHRISTENSEN Carl Johannes bankdirektør; f. 2/1 1897 i Torped, Ringsted landsogn;" søn af mølleriarbejder Christian Christensen (død 1952) og hustru Marie f. Sørensen (død 1933); gift (12/8 1923) m. Christence C, f. 7/3 1898 i Benløse ved Ringsted, datter af gårdejer, fh. sognerådsformand Lars Larsen og hustru Sofie f. Hansen.

Realeks. 1913; assistent hos sagfører Niels Svendsen, Ringsted 1913-20; løjtnant i artilleriet 1919; assistent i Banken for Ringsted og Omegn 1920, bogholder 1928, direktør smstds fra 1938; tiil. lærer ved Ringsted handelsskole 1922-52, forstander for samme 1922-39.

Medl. af handelsskolernes eksamens-kommission fra 1942; beskikket censor ved handelsskolernes censorudvalg;medl. af bestyrelsen for Danske Bankers For-handlingsorganisation fra 1949 (formand fra 1951) og for De danske Provinsbankers Forening fra 1956, af repræsentantskabet for Danske Bankers Fællesrepræsentation fra 1956 og af bestyrelsen for Ringsted Bys Boligselskab fra 1950; kommitteret i Chr. Petersens Købmandshandel A/S, Ringsted fra 1949.

Adresse: Sjællandsg. 18, Ringsted.

Sommerbolig: S-Strandv. 16, Jersie

Strand pr. Solrød.

CHRISTENSEN C Bysted bygmester, R.; f. 16/1 1891 i Havndal; søn af landpost Henrik Christensen (død 1900) og hustru Caroline (død 1922); gift (8/6 1913) m. Johanne C, f. 23/8 1892 i Vraa, datter af Christen Lund (død 1909) og hustru Inger (død 1939).

Udlært som tømrer i Esbjerg 1909: uddannelse som bygmester på Esbjerg og Aalborg tekniske skoler; rejste til USA og tog ophold i Schenectady, N.Y. 1913; seniormedlem af byggefirmaet Christensen and Nielsen.

Medl. af overbestyrelsen for Det Danske Brodersamfund 1931, overpræsident 1947-51.

Adresse: 1133 Lexington Avenue.

Schenectady, N.Y. USA.

Sommerbolig: Galvay Lake. N.Y.

CHRISTENSEN Charles arkitekt; f. 5/8 1886 i Helsingør; søn af snedkermester M G Christensen (død 1911) og hustru Charlotte f. Madsen (død 1922); gift (3/2 1929) m. Lise C, f. 4/9 1896 i Hjørring, datter af fabrikant Johan Pey-rath (død 1931) og hustru Martine f. Rasmussen (død 1926).

Snedkersvend 1905, sølvmedalje; gennemgik Teknisk skole; afgang fra kunstakademiet 1916; studierejser til de fleste europæiske lande, til Lilleasien og Ægypten; arbejder lejlighedsvis for nationalmuseet fra 1919, for indenrigsministeriet fra 1934 med synsprotokoller for de gamle bygninger og slotte u. ministeriet samt for Kbhvns bymuseum og museet på Frederiksborg.

Har bl. a. bygget Frdbg. alderdomshjem (s. m. O Gundlach-Pedersen); har rekonstrueret Uraniborg og Stjerneborg (udgivet 1921); udsendt værker om Voergaard (1929), Lystrup (1936) og Vallø (1938); bog om Kronborg (1950): har fremgravet Vestervig kloster (1925). Chr. IV.'s kirke, Skt. Anna rotonda (1925), Ibstrup slot (1927), Helligaandsklostret i Kbhvn. (1928). Hvidekloster i Skt. Peders Str. (1929), Graabrødrekloster i Viborg (1935) og forsvundne bygninger ved Frederiksborg slot (1936); fremdraget Absalons bispegaard i Roskilde (1940); deltog i udgravninger af Silo i Palæstina (1926), i Palmyra i Syrien (1928) og i Carlsbergfondets udgravninger i Hama 1931; undersøgt og istandsat historiske bygninger, bl. a. Olsker rundkirke, Helligaandshuset i Slagelse, tidligere klosterkirke på Brahetrolleborg samt gamle forsvarskirker på Bornholm; særlig undersøgt Sorø, Store Heddinge, Østerlars og Gjellerup kirker samt Chr. IV's bryghus, Sønderborg, Brøndlund slot, Kronborg, Rosenholm, Nørlund, Koldinghus og Classens gamle støberi i Frederiksværk; kirker på Lolland for nationalmuseet (1950); klosteranlæg og gamle bygninger i Sydslevig (1955); medarbejder ved De danske Klostres Bygningshistorie, Vor gamle Hovedstad, værket om Frederiksborg Slot, Nyboder-folket og Danmarks Kirker samt offentliggjort tegninger og artikler i forsk, tidsskrifter og historiske værker.

Adresse: Glahns Allé 11, Kbhvn. F.

 

CHRISTENSEN Chr. fh. rektor; f. 14/5 1878 i Dallerup ved Silkeborg; søn af gårdejer Anders Christensen (død 1906) og hustru Dorthe Marie f. Sørensen (død 1929); gift (9/11 1902) m. Carla Sophia C, f. 25/5 1883, datter af fabrikant C I R Holst (død 1898) og hustru Theodora Emilie f. Frisch (død 1933).

Student (Århus katedralskole) 1897; cand. theol. 1903; lærer ved Horsens kvindeseminarium og vikar ved Horsens statsskole 1903-07; forstander for seminariet og inspektør ved realskolen i Nexø 1907-08; forstander for Th. Langs gymnasium i Silkeborg 1908-11; rektor for Johannesskolen på Frdbg. 1911-49; studieophold ved universitetet i Jena; har studeret skoleforhold i Norge og Sverige; virksomhed som foredragsholder i Danmark og Sverige, særlig om pædagogiske og kristelige spørgsmål.

Medl. af De kristelige Seminaristmøders komité 1905-31 (formand 1905-20), af bestyrelsen for Kristelig Lærer- og Lærerindeforening 1916-31 (formand 1929-31) og af Johannesskolens patro-nat fra 1915 (formand fra 1922), m. m.

Har skrevet: Fortolkning til Romerbrevet (1905); Dispositionsøvelser (1907); Dansk Grammatik (1914); Retskrivningsordbog (1915); en biografi om Apostelen Paulus (1953); Johannesskolens historie: »Et Skoleeventyr« (1954); en række skrifter, særlig af kristeligt indhold, herunder Det store Valg (svensk udg. 1911); deltog i udgivelsen af Bibelhaandbogen (1909) m. m.

Adresse: Frederiksg. 10. Kbhvn. K.

CHRISTENSEN Christian landsdommer, K.DM., M.T.Kfh.; f. 4/3 1890 i Kbhvn.; søn af adjunkt Rasmus Christensen (død 1930) og hustru Dorthea f. Nielsen (død 1940): gift (14/8 1919) m. cand. polit. Sophie Dorthea C, f. 20/10 1894 i Hørby sogn ved Hobro, datter af forpagter Magnus Grønnegaard (død 1938) og hustru Eline f. Petersen (død 1950).

Student (Gammelholms skole) 1908; cand. jur. 1915; assistent i justitsministeriet 1915; sekretær 1919; till. sekretær i overformynderiet 1920-40; assistent hos udgiveren af Lov- og Ministerialtidende 1920-30; bestyrer af kontoret for registrering af ægtepagter 1923-30; kontorchef i direktoratet for fængselsvæsenet 1927; dommer i Kbhvns byret 1930, i østre landsret 1940; kst. direktør for fængselsvæsenet 1931-32; medl. af bestyrelsen for Vridsløselille og Nyborg Fængselsselskab 1927-51; medl. af præsidiet for de af Dansk Ingeniørforening samt Danske Arkitekters Landsforbund og Håndværksrådet nedsatte voldgiftsretter.

Adresse: Vældegårdsv. 53, Gentofte.

CHRISTENSEN Christian V direktør, K. DM. p.p.; f. 11/4 1886 i Kbhvn.; søn af købmand J J Christensen (død 1893) og hustru Dagmar f. Ebbesen (død 1950); gift (16 9 1910) m. Else C, f. 9/8 1886, datter af grosserer Martin Sachs (død 1905) og hustru Auguste f. Hohagen (død 1901).

Bosat i Paris 1908-30; merk. direktør for RLalique & Cie 1918-30; adm. direktør for Den kongelige Porcelainsfabrik & Fajancefabriken Aluminia, A/S 1931.

Medl. af bestyrelsen for Det danske Kunstindustrimuseum, for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor den keramiske Industri og for Foreningen Fransk Kunst; medl. af Dansk Købestævnes komité for kunstindustri til 1950, af Industrirådet, af repræsentantskabet for Industriforeningen, af Komitéen for Udstillinger i Udlandet og af Kunsthåndværkets fællesråd 1948; medl. af bestyrelsen for Dansk Skulpturforening til 1953, for Kunstindustriens Sammenslutning af 1941, 1941-42, for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk og Kunstindustri til 1955 , for Kunstforeningens støttefond, for Kunstnernes understøttelses-kasse, for Dansk Ex Libris Selskab 1946, for Foreningen Kunst på Arbejdspladsen og for Grafisk Compagni A/S; medl. af Dansk Bibliofil Klub, af Frdbg. ungdomsnævn og af kommissariatet for Verdensudstillingen i Bruxelles 1935, i Paris 1937 og i New York 1939; Fellow of The Royal Society of Arts, London; medl. af The Oriental Ceramic Society, London, af l'Académie Internationale de la Céramique, Geneve og af Le Comité International de Patronage du Musée International de Céramique de Faenza.

Udenl. ordener: F.æ.L.4.; I.Kr.4.; N.St.0.22.; S.V.22.

Adresse: Smalleg. 47, Kbhvn. F.

CHRISTENSEN Chr. R gårdejer; f. 8/4 1903 i Badstrup, Skamby sogn; søn af gårdejer Martin Christensen (død 1905) og hustru Karoline f. Nielsen (død 1928); gift (19/1 1933) m. Ellen Margrethe C, f. 27/8 1903 i Thisted, datter af tømrermester Eske Kristensen og hustru Kristine f. Rasmussen.

Elev på Ryslinge højskole 1921-22 og på Dalum landbrugsskole 1925-26; ejer af slægtsgården i Badstrup fra 1932.

Formand for Konservativ Ungdoms Landsorganisation 1929-32; medl. af folketinget 1941-47 og af statens jordlovs-udvalg fra 1945; formand for jordforde-lingskommissionen for Maribo amtsrådskreds fra 1945, for Præstø amtsrådskreds fra 1948 og for Roskilde amtsrådskreds fra 1953; formand for Skamby sogneråd 1946-50; medl. af Odense amtsråd fra 1954; formand for Nordfyns Kvægavlsforening fra 1940, for De samvirkende Kvægavlsforeninger i Fyns Stift fra 1942, for Fynske Andelsmejeriers Osteri og Kondenseringsfabrik (FAOK) fra 1952, for A/S Marius Boel, Marslev fra 1953 og for A/S The Canned Cream and Milk Co., Odense fra 1955.

Har udg.: Landbruget i Danmarks Historie, Økonomi og Politik (1935) samt en række skrifter.

Adresse: Kaaregaard, Badstrup pr.

Uggerslev.

CHRISTENSEN C Jul politimester, R.; f. 15/8 1903 i Kbhvn.; søn af toldkontrollør N Jul Christensen (død 1940) og hustru Christine f. Rasmussen; gift (1935) m. Helga C, datter af sognepræst V M Nielsen (død 1937) og hustru Johanne f. Rasmussen.

Student (Metropolitanskolen) 1921; cand. jur. 1927; sagførerfuldm. i Randers 1927; politifuldm. i Odense herred 1928; dommerfuldm. i Hammel 1931, i Ning og Hasle m. fl. herreder, Århus 1933, i Aabenraa 1935; politifuldm. i Kalundborg 1939; politimester i Maribo og Rødby 1950.

Adresse: Rødby.

CHRISTENSEN C L rektor, R.; f. 17/1 1889 i Rovst; søn af gårdejer N K Christensen (død 1919) og hustru Kirsten f. Hemme (død 1908); gift (20/12 1919) m. Helvig C, f. 6/7 1892 i Skive, datter af grosserer Thomas Christensen.

Student (Ribe) 1909; cand. mag. (engelsk, dansk, historie) 1915; militærtjeneste 1915-17; løjtnant af res. i artilleriet 1923-32; lærer ved Rungsted kostskole 1917; adjunkt ved Randers statsskole. 1919; lektor ved Herning gymnasium 1923, ved GI. Hellerup gymnasium 1929; rektor ved Herning gymnasium 1932.

Medl. af opgavekommissionen for mellemskole- og realeks. m. m. 1952.

Adresse: Herning.

CHRISTENSEN C Ove byretsdommer; f. 17/11 1910 i Kædeby på Langeland; søn af overbanemester ved DSB. C L Christensen (død 1941) og hustru Anna f. Hansen; gift (30/12 1943) m. Aase C, f. 26/10 1915 i Kbhvn., datter af civilingeniør Hjalmar Bjarnov (død 1935) og hustru Anna f. Korsholm.

Student (Lyngby statsskole) 1929; cand. jur. 1937; fg. sekretær i landbrugsministeriet 1937, i Kbhvris magistrats 3. afd. s. å.; fg. sekretær i aktieselskabs-registret 1938, sekretær 1940; kst. fuldmægtig hos rigsadvokaten 1945, udnævnt 1946; kst. dommer i Kbhvns byret 1951, udnævnt 1952.

Sekretær i den faste voldgiftsret 1939; sekretær hos I ekstraord. statsadvokat for Kbhvn. 1945-47; mæglingsmand i ar-bejdsstridigheder 1946; formand for bogtrykfagets voldgiftsret i Kbhvn. 1952; næstformand i De samv. Fagforbunds grænseudvalg 1955.

Udgiver af Den faste Voldgiftsrets Kendelser.

Adresse: Borgm. Jensens Allé 1, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Holmevænget 9. Hornbæk.

CHRISTENSEN Einar fh. kontorchef; f. 11/10 1883 i Ejlestrup ved Holbæk; søn af slagter Chr. Christensen (død 1933) og hustru Sofie Amalie f. Collatz (død 1930); gift (7/12 1922) m. Ebba C, f. 24/8 1894 i Kbhvn., datter af malermester Th. Eriksen (død 1907) og hustru Olga f. Willumsen (død 1935).

Uddannet som typograf; i udlandet 1906; elev på Askov højskole 1909-10 og 1910-11; student (priv. dimit.) 1913: cand. phil. 1914; derefter typograf, dagblads-korrekturlæser og sekretær i forsikringsselskab; sekretær i arbejdsdirektoratet 1916, fuldmægtig 1919, ekspedi-tionssekr. 1933, kontorchef 1942-53.

Medarbejder ved udgivelsen af Haand-bog i Arbejdsløshedslovgivningen (1925); Arbejdsløshedslovgivningen gennem 25 Aar (1932); Vejledning til Brug ved Administrationen af Lov af 14. April 1937 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring m. m. (1939); Haandbog i Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring (1951).

Adresse: Edvard Griegs G. 2. Kbhvn. Ø.

CHRISTENSEN Einar Rasmus direktør, R.: f. 26/8 1898 i Maribo; gift (30/10 1923) m. Anna Broe-C, f. Olesen, f. 23/8 1899 i Kbhvn.

Realeks. 1914; derefter handelsuddannelse; direktør for A/S Den danske Mæl-kekondenseringsfabrik, Nakskov 1926.

Medl. af Industrirådet 1947 og af bestyrelserne for Industrirådet og Industriforeningen 1951.

Adresse: Svingelsv. 32, Nakskov.

CHRISTENSEN Ejnar Panduro oberst, flyverkommandointendant, R., HTFo.; f. 27/3 1910 i Horsens; søn af elektriker Chr. Christensen (død 1955) og hustru Alma f. Rasmussen; gift (29/5 1935) m. Grethe C, f. 12/5 1914 i Horsens, datter af ølhandler Therkil Viuff (død 1918) og hustru Sine f. Bentzen.

Handelsuddannelse: handelsskoleeks. 1929; reserveintendant 1931-33; sekretær 1933-45; gennemgået forsk, tekniske og økonomiske kursus; afgang fra officersskolens specialklasse 1946; Handelshøjskolens diplomprøve s. å.; kontorchef i hærens flyvertropper 1946; oberstløjtn. i 1951; oberst og afdelingschef i flyverstaben 1954.

Tilkendt Tietgen-prisen ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1945 for en regn-skabsorganisatorisk afhandling.

Adresse: Nøjsomhedsv. 21 B, Lundtofte pr. Lyngby.

CHRISTENSEN Emanuel højesteretssagfører; f. 20/1 1890 i Aalborg; søn af kontorchef, sagfører Joh. Christensen (død 1943) og hustru Henriette f. Wendt (død 1936); gift (25/1 1919) m. Bodil C, f. 1/7 1899 i Kbhvn., datter af grosserer Frantz Didrichsen (død 1920) og hustru Elise f. Meinig (død 1936).

Student (Aalborg katedralskole) 1907; cand. jur. 1913; assistent i justitsministeriet 1915; sekretær ved Kbhvns huslejenævn: overretssagf. 1918: højeste-retssagf. 1932.

Medl. af bestyrelsen for A/S Holte gymnasium, for A/S Hans Pedersen & Co., for Adrema A S, for Forsikrings-akts. Trekroner og for Kasika Dansk Farve- og Lakindustri AS; sekretær for E R Rasmussens Fond.

Adresse: Agnetev. 3, Holte.

CHRISTENSEN Erik pastor emer., R..M.T. Kfh., M.T.Kha.p.p.; f. 24/2 1886 i Kbhvn.; søn af dekoratør Erik Christensen (død 1942) og hustru Maria f. Hermann (død 1941); gift (26/8 1944) m. gymnasielærerinde Olga C, f. 20/3 1890 i Vejrup, datter af snedker Martin Lauridsen (død 1932) og hustru Ellen f. Olsen (død 1927).

Student (Østersøgades gymn.) 1906; eand. theol. 1913; centralsekr. for Frivilligt Drenge-Forbund, Kbhvn. 1913-16; krigsfangesekr. i Sibirien 1916-19; for-bundssekr. i Frivilligt Drenge-Forbund 1919-24; resid. kapellan ved Fredericia Set. Michaelis og Erritsø kirker 1925, sognepræst ved samme kirker 1934-53. Leder af KFUM's krigsfangearbejder i Tyskland 1940-44.

Medl. af hovedbestyrelsen for Frivilligt Drenge-Forbund 1928-34; formand i bestyrelsen for Fredericia døtreskole 1932-42.

Har udg.: Vort eneste Haab (1945); oversat Studdert Kennedy: Tanker om Gud og Bøn i en Skyttegrav (1936).

Udenl. ordener: N.r.K.M.M.; Po.F.K.l.; Ty.r.K.2. & 3.

Adresse: »Møllerbo«, Falstersg. 24,

Fredericia.

Sommerbolig: Bethania pr. Svejbæk.

CHRISTENSEN Erik Hohwii professor, dr. phil.; f. 25/9 1904 i Broager sogn; søn af gårdejer Jens A Christensen (død 1939) og hustru Mathilde f. Hohwii (død 1952); gift (16/10 1936) m. Gudrun C, f. 7/1 1913 i Odessa, Rusland, datter af ingeniør Hans Wilhelm Hanssen og hustru Inger f. Michaelsen.

Student (Sønderborg) 1924; cand. mag. 1931; dr. phil. s. å.; fast vidensk. assistent ved universitetets zoofysiologiske laboratorium 1931-41; Rockefeller Stipendiat ved Harvard University, USA 1934-35; professor ved Kungl. Gymnasti-ka Centralinstitutet i Stockholm 1941 og forstander for dets fysiologiske laboratorium 1944.

Deltager i en international højdeekspedition til det nordlige Chile og Bolivia 1935; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1940; æresdoktor i medicin ved Karolinska Institutet, Stockholm 1948.

Har offentliggjort arbejder vedr. respirationens og kredsløbets fysiologi spec. ved svært muskelarbejde og under ophold i store højder.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Gamla Kyrkvagen 24, Dan-

deryd, Sverige.

CHRISTENSEN Erna amanuensis, dr.med.; f. 18/11 1906 i Rosilde, Svendborg amt; datter af gårdejer Christian M Christensen og hustru Anna f. Rasmussen; gift (18,9 1943, ægteskabet opløst 1953) m. direktør Asger Vagn Nielsen.

Student (Skt. Knuds gymn., Odense) 1924; med. eks. 1931; psykiatrisk uddannelse ved Kolonien Filadelfia og Kbhvns kommunehospitals psykiatriske afd. 1932-34; neurologisk uddannelse på rigshospitalets neurokirurgiske og neurologiske afd. 1935-38 og 1941-43; patologisk-ana-tomisk uddannelse på Bispebjerg hospitals patologiske institut 1938-41; kst. prosektor smstds april-okt. 1942; assist. læge ved kommunehospitalets neurologiske laboratorium 1943-48; amanuensis II ved Kbhvns universitets psykiatriske laboratorium 1948. amanuensis I fra 1953; specialistanerk. i neurologi 1938, patologisk anatomi og vævsmikroskopi 1942; dr. med. 1941; neurologisk specialpraksis fra 1939; har foretaget fl. studierejser, bl. a. til Stockholm 1935 og 1937, London 1938 og USA 1947; neuropatolog ved rigshospitalet fra 1937, ved Århus kommunehospitals neurokirurgiske og neurologiske afd. fra 1943 og ved Odense amts og bys sygehus' neurokirurgiske afd. fra 1955.

Sekretær i Dansk Patologforening 1941-46 og Danske Nervelægers Organisation 1944-48; medl. af Britisk Neuropatolog-klub fra 1952.

Har skrevet: Studier over kronisk sub-duralt hæmatom (disputats, 1941) samt 60 arbejder over forsk, neuropatologiske emner, bl. a.: The three types of-glio-blastomas. Cerebral anoxia, Pathologie der intrakianiellen Blutungen, Value of brain microscopy for the clinic of the varLpus forms of mental deficiency.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1947.

Adresse: Biskop Krags Vænge, 4,

Kbhvn. Ø.

CHRISTENSEN E V apoteker, R.; f. 9/5 1893 i Kbhvn.; søn af skomager Peter Christensen (død 1912) og hustru Vilhelmine f. Christensen (død 1911); gift (8/11 1918) m. Inger C, f. 30/4 1898 i Nykøbing F., datter af malermester Peter Lindegaard (død 1932) og hustru Frederikke f. Hansen (død 1912).

Efter afsluttet skolegang gennemgået eksamenskursus (Lykeion) 1907-09; discipel på Vesterbro apotek, Kbhvn. 1909-12; medhjælper på Ferritslev apotek 1912-13; cand. pharm. 1915; på Helsingør Svane apotek 1915-16; assistent på R Dons' Laboratorium 1916-20; analytiker på Alfred Benzons fabrik i lh år i 1916 og 1920-26;. forstander ved Danmarks Apotekerforenings DAK-Iaboratorium 1926 -37; apoteker på Oxford Allé apotek. Kbhvn fra 1937; eksaminator ved den farmaceutiske medhjælpereeks.. de praktiske fag, fra 1935.

Medl. af skolekommissionen i Farum 1934-38; medl. af bestyrelsen for Danmarks Apotekerforening 1943-49; kasserer i »Frems Old Boys« 1948-56.

Modtaget Alfred Benzons Legat for videnskabeligt forskningsarbejde 1954.

Har offentliggjort en række artikler og mindre arbejder i den danske farmaceutiske presse.

Adresse: Funkiav. 46, Kbhvn. S.

CHRISTENSEN Evald fh. sognepræst; f. 18'1 1883 i Nørre Nissum; søn af arbejdsmand Christen Christensen (død 1916) og hustru Kirstine Marie f. Andersdatter (død 1926); gift (29/4 1909) m. lærerinde Ottilie C, f. 11/12 1883 i Ørbæk, Kornum ved Løgstør, datter af snedker Jens Peter Christensen (død 1909) og hustru Karen Kirstine f. Jensen (død 1929).

Læreruddannelse; lærer og højskolelærer 1909-15; redaktør af Vendsyssel Venstreblad 1911-12; lærer på den danske præsteskole, Grand View College, Des Moines, Iowa 1915; studerede samtidig til præst og tog theologisk embeds-eks. smstds 1918; præst i Viborg, South Dakota s. å.; præst og skoleforstander i Solvang, Californien 1921-31; sognepræst i Elling ved Frederikshavn 1932, i Taars 1937-53.

Medl. af folketinget (Retsforbundet) 1947-53 og i samme periode medl. af fl. kommissioner og stående udvalg bl. a. folkeforsikringskommissionen og ungdomsskolekommissionen; formand for skolekommissionen i Elling 1932-37 og i Taars 1937-53; medl. af hovedbestyrelsen for Kristeligt-Socialt Forbund fra 1935, af landsbestyrelsen for Dansk Forening for Hjem og Skole fra 1938 og af hovedbestyrelsen for Dansk Fredsfor-ening fra 1941.

Har udg.: Smaafortællinger (1916, 3. udg. 1924); Under Fredens Fane (1919); Danmark og det danske Folk (1919); De Forenede Stater, Landet og Folket I-N (1921); Fire Radioprædikener for Landsmænd i fremmede Lande og paa Havene (1940); Vor Gudstjeneste (1943); Kristian Østergaard, Dansk-Amerikansk Præst og Digter (1955); J Christian Bay, Dansk-Amerikansk Bibliotekar og Skribent (1955). Medredaktør af Søndagslæsning fra 1941; har endv. skrevet dagbladsartikler samt mindre fortællinger og artikler i forsk, tidsskrifter og blade.

Adresse: Sønderg. 6, Taars.

CHRISTENSEN Frits maskiningeniør, R. DM.; f. 30/3 1862 i Århus; søn af købmand Georg Christensen (død 1877) og hustru Lagertha f. Kock (død 1914); gift (13/6 1891) m. Anna C, f. 13/6 1867 i Århus, død 1928, datter af børftenbin-dermester C E Jacobsen (død 1905) og hustru Frankeline f. Grøn (død 1907).

Uddannet på Teknisk skole i Århus; tegner ved statsbanerne 1889; lokomotivformand 1894, ingeniørassist. 1898;

maskining. 1905. maskining. I 1923; afsked 1932.

Adresse: Carl Bernhards V. 17, Kbhvn. V.

CHRISTENSEN Georg seminarieforstander, mag. art., R.DM.; f. 11/3 1877 i Kbhvn.; søn af bogbindermester C F Christensen (død 1910) og hustru f. Jensen (død 1915); gift (18/4 1916) m. Eva Valborg C, f. 4/11 1893, datter af mejeribestyrer Jørgen Hansen (død 1951) og hustru Ane f. Madsen (død 1945).

Student (Efterslægtens skole) 1894; univ. guldmed. i æstetik 1898; mag. art. 1902; derefter lærer ved Det danske Selskabs skole, N Zahles seminarium, statens lærerhøjskole etc; medl. af eksa-menskommissionen for alm. forberedelseseks, fra 1916; censor ved pigeskolens faglærerindeeks. fra 1919; lektor i dansk sprog og litteratur ved universitetet i Upsala 1922-24; forstander for Haderslev statsseminarium 1926, for Jonstrup statsseminarium 1937-47; leder af kursus for småbørnspædagoger 1947; formand for udvalget vedr. forsøgsundervisning på seminarierne.

Litterære arbejder: J PJacobsen(1910); Herman Bangs Teknik (1916); H C Andersen og de danske Folkeeventyr (1906); Hans Christensen Sthen og Folkeviserne (1911); Dansk Litteraturhistorie til Undervisningsbrug (1916); Danskes Rejser i Sverige (1923); Udgiver af Jakob Bircherods Rejse 1720 (1923), Peder Paars (1925 og 1949), Povl Pedersens Don Pedro (1937); medudgiver af Blichers samlede Skrifter og Grundtvigs Poetiske Skrifter 8-9 og Breve 1-2 og Udvalgte Skrifter. Litteraturhistoriske artikler i Hagerups og Dansk biografisk Leksikon. Pædagogiske artikler i Vor Ungdom o. fl. st; redaktør af Pædaoogisk-Psykologisk Tidsskrift 1939-52; ansvarsh. redaktør af Dansk pædagogisk Tidsskrift fra 1953; har udg. Læsestykker til Opdragelsens Historie (1956).

Adresse: Øverødv. 33 A, Holte.

CHRISTENSEN Hans forstander; f. 3/3 1908 i Mindebjerg på Als; søn af gårdejer Christian Hansen Christensen (død 1946) og hustru Christine Marie f. Esbensen; gift (1939) m. Ragnhild C, f. 5/1 1917 i Hørning, datter af forstander Hakon Sørensen (se denne).

Havebrugskand. 1932; ansat ved statens forsøgsvirksomhed i plantekultur, forstander for forsøgsstationen ved Hornum fra 1949.

Adresse: Statens forsøgsstation,

Hornum.

CHRISTENSEN Henrik Dons biskop; f. 17/4 1910 i Vinding ved Vejle; søn af sognepræst Hans Christian Christensen (død 1930) og hustru Kirsten Elisabeth f. Larsen; gift 1. gang (1/4 1938) m. Estrid C. f. 25 6 1916 i Tyler, Minn.. USA, død 1953, datter af valgmenighedspræst Thorvald Knudsen (død 1933) og hustru Thora f. Vilstrup; 2. gang (28,4 1955) m. Elisabeth C, f. 29,3 1918 i Kbhvn., datter af øjenlæge C F Heer-fordt (død 1953) og hustru Kirsten f. Carlsen.

Student (Vejle højere almenskole) 1928; elev på Askov folkehøjskole 1930-31; formand for Studenterkredsen 1933-34; eand. theol. 1935; lærer på Danebod højskole 1935-38; sognepræst i Henne-Lønne 1938-42; valgmenighedspræst i Askov og højskolelærer smstds 1942-57; redaktør af Kirkeligt Samfund af 1898's blad »Menighedsbladet« 1946-54; biskop over Ribe stift fra 1957.

Medl. af bestyrelsen for Grundtvigsk Konvent af 1916 fra 1942 og for Dansk Santalmission 1949-54; formand for De danske Ungdomsforeninger fra 1954.

Har skrevet amatørskuespil: Væveren fra Mern; Hvad med de andre; endv. artikler i forsk, blade.

Adresse: Ribe.

CHRISTENSEN Henry landsretssagfører; f. 5/1 1922 i Kbhvn.; søn af automobilforhandler Carl Christensen og hustru Anna f. Hansen; gift (9/6 1946) m. Kirsten Elisabeth C, f. 10/2 1922, datter af landsretssagfører Otto Rasmussen og hustru Andrea f. Andersen.

Student (Stenhus) 1941; cand. jur. 1948; sagfører 1951; Iandsretssagf. 1953.

Medl. af folketinget fra 1953; formand for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1948-51; kasserer og sekretær i det sjællandsk-bornholmske Venstre.

Adresse: Ved Højgaard 16, Bagsværd.

CHRISTENSEN Henry oberst, R.; f. 11/12 1913 i Kbhvn.; søn af billedskærermester C L A N Christensen (død 1941) og hustru Julie Josefine f. Hansen (død 1925): gift (31/7 1942) m. Aase Vibeke C, f. 29/7 1923 i Kbhvn., datter af trafikkontrollør A V Nielsen og hustru Ellen Vibeke f. Hansen.

Student (Lyngby) 1932; på hærens officersskole 1934-36; premieriøjtn. i artilleriet 1936; militærflyvercertifikat 1938; kaptajnløjtn. i hærens flyvertropper 1940; kaptajn 1943; oberstløjtn. i flyvevåbnet 1951; oberst 1957; adjutant hos generalinspektøren for hærens flyvertropper 1940-46; jagerflyverkursus i England 1945-46; telegratingeniørkursus på hærens officersskole og Danmarks tekniske højskole 1946-48; signalinsp. ved flyvevåbnet 1951-55; chef for flyverstabens materielafd. 1955.

Adresse: Hegnsv. 111, Nærum.

CHRISTENSEN Henry Bsssing amtslig-ningsinspektør; f. 1/8 1900 i Brabrand; søn af murermester Chr. Christensen (død 1915) og hustru Ellen Marie f. Jensen (død 1954); gift (19/4 1924) m. Oda C, f. 27/3 1903 på Frdbg., datter af ma-skinreparatør Carl Andersen (død 1952) og hustru Henriette f. Andersen.

Præliminæreks. 1916; ansat på revisionskontor i Århus 1916-21 og hos stats-aut. revisor i Randers 1922-34; over-assist. ved Fredericia skattekontor 1935-

42, fuldmægtig smstds 1942-46; amts-ligningsinsp. for Haderslev og Tønder amter fra 1946.

Adresse: Årøsundv. 4, Haderslev.

CHRISTENSEN Holger overingeniør, cand. polyt., R.; f. 15/7 1893 på Søbygård ved Hammel; søn af revierjæger Peter Christensen (død 1954) og hustru Marie f. Johansen (død 1934); gift (19/10 1923) m. Eli C, f. 18/9 1901 i Silkeborg, datter af savværksejer Magnus Mathiasen (død 1948) og hustru Mette Kirstine f. Jensen (død 1947).

Cand. polyt. 1917; ingeniør ved Kbhvns belysningsvæsen 1918, kst. driftsing. ved østre elværk 1921, ingeniør ved elværkernes ingeniørkontor (u. Kbhvns belysningsvæsen) 1923, chef for samme fra 1938.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns kommunale Ingeniørforbund 1921-23, af bestyrelsen for Elektroteknisk Forening 1943-51 (næstformand 1944-48) og af fl. udvalg u. dansk standardiseringsråd fra 1928; redaktør af »Kbhvns Belysningsvæsen, Demonstrationslokalet« fra 1939, ansvarsh. fra 1953.

Har udtaget patent på anordning ved celleskiftere med hjælpeceller.

Adresse: Østerbrog. 39, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Rågev. 1, Vejby Strand

pr. Vejby.

CHRISTENSEN H P direktør, civilingeniør. dr. techn., K'.DM.; f. 14/9 1886 på Frdbg.; søn af betjent J Christensen og hustru f. Hansen; gift (12/5 1916) m. Karen Sofie, f. Jensen.

Gennemgået marinens ingeniørelevskole 1903-07; ingeniørassist. ved or-logsværftet 1907; studieophold ved'den tekniske højskole i Charlottenburg 1908-10; ved engelske og tyske skibsværfter i 1911; værftsing. ved orlogsværftet 1911, underdir. ved orlogsværftets skibsbyggeri 1917-19; direktør for Nakskov Skibsværft 1919-25; direktør for Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, A/S fra 1925.

Formand for Foreningen af Jernskibs-og Maskinbyggerier i Danmark, for bestyrelsen for A/S Det danske Staalvalseværk, for Otto Mønsteds Fond til 1957 og for A/S Asea; medl. af Iuftfartskom-missionen 1919, af bestyrelsen for Det danske Luftfartselskab til 1957, derefter medl. af repræsentantskabet; medl. af styrelsen for Scandinavian Airlines System; næstformand for bestyrelsen for A/S Otto Mønsted; medl. af Industrirådet, Industrirådets formand 1941-47; medl. af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark og af Arbejdsgiverforeningens hovedbestyrelse; medl. af atomenergikommissionen; Chairman i Danish Committee of Lloyds Register of Shipping; medl. af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank og af bestyrelsen af Fondet for dansknorsk Samarbejde; præsident for Akademiet for de tekniske Videnskaber 1947-53; medl. af bestyrelsen for A/S Titan og for A/S Aarhus Flydedok og Maskin-kompagni.

Æresmedlem af Industriforeningen 1954; dr. techn. h. c. ved Danmarks tekniske højskole 1954. Adresse; Helsingør.

CHRISTENSEN Hugo landsdommer, R.DM.; f. 7/9 1895 i Roskilde; søn af mølleejer Valdemar Christensen (død 1903) og hustru Henriette f. Olsen (død 1914); gift (25/5 1921) m. Ester C, f. 10/5 1902 i Holstebro, datter af købmand Carl Larsen (død 1919) og hustru Ragnhild f. Voerbeck.

Student (Schneekloths skole) 1913; cand. jur. 1918; byfogedfuldm. i Aalborg s. å.; dommerfuldm. smstds. 1919; kst. dommer i østre landsret 1937-39; krimi-naldommerfuldm. i Kbhvns amts nordre birk 1939: dommer i vestre landsret 1940: retsformand i landsrettens 1. afd.

Redaktør af Vestre Landsrets Tidende fra 1947 (s. m. S O Ipsen); formand for overvoldgiftsretten for tvistigheder om handel med husdyr i Viborg amt; fast formand for overlandsvæsenskommis-sionerne i Århus, Skanderborg, Randers og Ringkøbing amtsrådskredse; formand for den stående voldgiftsdomstol for Jylland i tvistigheder ang. krydsbefrugtning i frøavl og sygdomssmitte på markafgrøder.

Har skrevet: Nogle Betragtninger over Straffens Begrundelse og Formaal (Nordisk Tidsskrift for Strafferet, 1938); har udg. en kommenteret udg. af Lov om Vandforsyningsanlæg (1936).

Adresse: Set. Ibs G. 7, Viborg.

CHRISTENSEN I Engel civilingeniør, R.; f. 24/10 1883 i Aalborg; søn af snedkermester Johan Christensen (død 1922) og hustru Christine f. Knap (død 1942); gift (15/9 1910) m. Fanny C, f. 28/3 1885 i Aalborg, død 1956, datter af skibskap-tajn C N Bloch (død 1926) og hustru Anna f. Petersen (død 1918).

Cand. polyt. 1906; ingeniør i A/S F L Smidth & Co. 1906, underdir. 1925-49.

Adresse: Adolphsv. 40, Gentofte.

CHRISTENSEN J Bang kontorchef, cand. jur., R.; f. 25 1 1910 i Viborg; søn af viceskoleinspektør Gunnar Christensen (død 1942) og hustru Anna f. Bang (død 1954); gift (5/10 1934) m. Anna Marie C, f. 10/12 1911 i Kbhvn., datter af købmand Johannes Rosenbaum og hustru Johanne f. Knudsen (død 1934).

Student (Viborg) 1927; cand. jur. 1933; sagførerfuldm. i Svendborg og Kbhvn. 1933-35; fg. sekretær i ministeriet for off. arbejder 1935, sekretær 1938. fuldmægtig 1942, ekspeditionssekr. 1946, kontorchef 1951.

Formand for Kbhvns Skakforening 1949-52; medl. af forsk, statsudvalg og -kommissioner.

Adresse: Buddingev. 17 A, Lyngby.

CHRISTENSEN J C direktør, cand. jur., K. DM.p.p.; f. 21/6 1890 i Mammen; søn af købmand K C Christensen (død 1910) og hustru Christine f. Christensen (død 1940).

Student (Viborg) 1908; cand. jur. 1914; herredsfuldm. i Førslev 1914; assistent i statsbanernes generalsekretariat 1916, fuldmægtig 1919; kontorchef i Kbhvns Telefon Akts. 1924, regnskabschef 1928, regnskabsdir. 1946, vicedir. og medl. af direktionen 1954.

Medl. af telefonvoldgiftsnævnene, af bestyrelsen for Standard Electric A/S, af bestyrelsen for Elersianersamfundet, af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening og af repræsentantskabet for Privatbanken; næstformand i De samvirkende Telefonselskaber; formand for personalenævnene u. KTAS.

Har bl. a. skrevet: KTAS's Kapitalforhold gennem 60 Aar (1943) samt redigeret Studenterne 1908 (1933) og Elers Col-legium 1691-1941 (1942).

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; N.St.O.31.

Adresse: Bagsværdv. 30, Lyngby.

CHRISTENSEN Jens direktør. K.DM.p.p.; f. 23/12 1882 i Sevel, Ringkøbing amt; søn af landmand Anders Christensen og hustru Else Marie f. Jensen; gift (17/10 1911) m. Herdis C, f. 6/3 1885, datter af branddirektør L Laursen (død 1917) og hustru Cathrine f. Kjær (død 1922).

Direktør i Landbygningernes almindelige Brandforsikring 1922-50; medl. af bestyrelsen for A/S Falcks Redningskorps, Kbhvn. 1927-34; formand for det af danske bygnings-brandforsikringsselskaber på landet oprettede nævn 1928-36; medl. af Dansk Brandværns Komité's forretningsudvalg fra 1928; næstformand 1946-50; næstformand i Foreningen af gensidige danske Brandforsikringsselskaber 1929, formand 1935-47; medl. af Assurandør-Societetets komité 1934-36; formand for Bygningsbrandforsikrings-Foreningen 1935-37, for Sønderjydsk Brandværnsudvalg 1935-47, og for den danske Iandssektion indenfor Delegationen for Nordisk gensidig Brandforsikring 1935-47; medl. af repræsentantskabet for Forsikrings-Akts. Skandinavia fra 1936 og af bestyrelsen for samme 1944-52.

Udenl, ordener: Fi.H.R.2!.; N.St.0.2!.; S.N.2*.

Adresse: Bygholmv. 17, Kbhvn. Vanløse.

CHRISTENSEN Jons. Dons forstander; f. 22/10 1907 i Vindin"; søn af sognepræst H C Christensen (død 1930) og hustru Kirstine Elisabeth f. Larsen; gift (2/9 1936) m. Signe Gundorph C, f. 8/2 1913 i Brahetrolleborg sogn, datter af lærer og slotsorganist H C C Gundorph Jørgensen (død 1937) og hustru Marie f. Pedersen (død 1935).

Student (Vejle) 1925; landbrugskand. 1932; lærer ved Rødding højskole og assistent ved Kolding Omegns Landboforening 1932-33; lærer ved Ladelund landbrugs- og mælkeriskole samt konsulent for Kolding Omegns og Kolding Vesteregns Landboforeninger samt for Syd-jydsk Kredsforening 1933-43; forstander for Ladelund landbrugs- og mælkeriskole fra 1943.

Formand for Kolding Omegns Landboforening fra 1945; medl. af bestyrelses-rådet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1948; tilsynsmand ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1951; medl. af Andelsslagteriernes fæl-lesbestyrelse fra 1953 og af bestyrelsen for Askov højskole fra 1955.

Adresse: Ladelund landbrugsskole,

Brørup.

CHRISTENSEN Jergen direktør; f. 3/7 1916 i Kbhvn.; søn af kusk William Christensen (død 1934) og hustru Anna f. Mikkelsen; gift (17,2 1944) m. Norma C, f. 5/5 1922 i Kbhvn., datter af murer Henrik Martini og hustru Karin f. Abra-hamson.

Direktionssekr. på Bryggeriet Stjernen 1934, reklamechef 1945; direktør i Arbejdernes Fællesbageri fra 1948. H.D. i salgsorganisation og reklame 1945.

Medl. af forretningsudvalget for Det kooperative Fællesforbund fra 1948; formand for Foreningen af forretningsførere ved Arbejdernes Fællesbagerier fra 1953.

Medforfatter til En Stjernevogn kørte ud (1952) og Bedriftsøkonomi og regn-skabsforståelse (1956).

Adresse: Tibirkeg. 21, Kbhvn. N.

Sommerbolig: Holger Sørensens V. 1, Karlslunde Strand pr. Greve Strand.

CHRISTENSEN Jørgen ingeniør, R.; f. 24/1 1887 i Svendborg; søn af møllebygger N P Christensen (død 1926) og hustru Anna Mathea f. Petersen (død 1938); gift (16/3 1916) m. Christine C, f. 3/8 1889 i Odense, datter af fabrikant Emil Neckelmann (død 1918) og hustru Anna Kirstine f. Nielsen (død 1903).

Uddannelse på Odense maskinbygnings teknikum og hos Gebr. Seck i Dresden; rådg. ingeniør i Odense siden 1913.

Medl. af Odense byråd 1929-42 (2. viceformand 1937-42) og af magistraten 1933-42; formand for Teknisk skole, Odense 1946-56; medl. af bestyrelsen for AS Det borgerlige Byggeselskab, for A/S Borgernes Boligselskab og for Fyens Stiftstidende A/S, Odense.

Adresse: Filosofgangen 3, Odense.

Sommerbolig: Villa »Ico«, Øster Øvej,

Nyborg.

CHRISTENSEN Jørgen Arne direktør, civilingeniør; f. 17 5 1917 i Kbhvn.; søn af direktør, civilingeniør, dr. techn. H P Christensen (se denne); gift (22/11 1945) m. Margaret Jane C. f. 18 1 1915 i New-castle-on-Tyne. datter af Police Detective Officer George Edward Brain (død 1917) og hustru Margaret Jane f. Fenswick (død 1953).

Student (Helsingør) 1936; bachelor of science, Mar. Eng. (Kings College, Dur-

ham University) 1943; studie- og arbejdsophold ved forsk, engelske skibsværfter og maskinfabriker; driftsing. ved Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S 1946, adm. direktør for selskabet 1954.

Formand for Midtjysk Jernindustri-Forening; medl. af bestyrelsen for Aarhus Industriforening.

Adresse: Drosselv. 13, Århus.

CHRISTENSEN Jergen Flamand overlæge, dr. med.; f. 12/3 1907 i Gentofte; søn af arkitekt N C Christensen (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Ingeborg f. Flamand; gift (8/11 1935) m. Anna Sophie Listov C, f. 8/2 1915 i Godthaab, Grønland, datter af provst Frederik Balle (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Astrid f. Thorborg.

Student (Østersøgades gymn.) 1925; med. eks. 1932; kandidat ved kbhvnske hospitaler 1933-39; reservelæge ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte, afd. B 1939-42; dr. med. 1939; speciallæge i intern medicin 1942; reservelæge ved Dronning Louises børnehospital 1942 og ved børnehospitalet på Fuglebakken 1942-47; speciallæge i pædiatri 1944; reservelæge ved Sundby hospitals børne-afd. 1947; sanitetslæge i Kbhvn. 1946-47; studieophold i London 1947; overlæge ved Odense børnehospital 1947, ved Odense amts og bys sygehus, børneafd. 1951.

Har skrevet; Undersøgelser over Antistofdannelsen ved Immunisering af Kaniner med Menneskeblodlegemer af Type A (disputats, 1939) samt lægevidensk. artikler i fagblade.

Adresse: Carl Baggers Allé 5, Fruens Bøge.

CHRISTENSEN Kai direktør, arkitekt; f. 28/12 1916 i Kbhvn.; søn af skræddermester I C Christensen (død 1935) og hustru Jenny f. Jensen; gift (4/10 1941) m. Kirsten C, f. 31/12 1918 i Nykøbing M., datter af hovedbankkasserer A Vittrup Andersen og hustru Ingrid f. Ditlevsen.

Udgået fra Efterslægtselskabets skole; afgang fra Kbhvns bygmesterskole 1939' og fra kunstakademiets arkitektskole 1943; medarbejder hos forsk, arkitekter 1939-43; ansat hos stadsarkitekten i Kbhvn. 1943-47; selvstændig arkitektvirksomhed i Kbhvn. fra 1946; faglig leder af Akademisk Arkitektforenings byggeudstilling 1947-52; direktør for Danske Arkitekters Landsforbunds tekniske central: Byggecentrum 1952-57; adm. direktør for den selvejende institution Byggecentrum fra 1957; studierejser i Sverige, Norge, Finland, Island, Holland og England 1947-54.

Medl. af Akademisk Arkitektforenings udstillingsudvalg 1947-52, af Charlottenborgudstillingens censurkomité 1950-54, af den danske komité for Nordisk Byg-gedag fra 1950 (sekretær for samme s. å.), af den danske komité for byggedo-kumentation fra 1950, af redaktionskomitéen for tidsskriftet Byggeindustrien fra 1953, af handelsministeriets spånpladeudvalg 1954 og af The Architee-tural Association, London 1955.

Har udført forsk, kunstindustrielle arbejder, særlig møbler; deltaget i Kbhvns Snedkerlaugs udstillinger 1942-46; projekteret og udført forsk, fabriksbygninger og kontorindretninger; arrangeret udstillinger her og i udlandet.

Har skrevet artikler og afhandlinger i danske og udenl. fagtidsskrifter.

Tildelt Det tekniske Selskabs sølvmed. 1944; C F Hansens opmuntringspræmie 1949; præmier i offentlige konkurrencer.

Adresse; Bredg. 66, Kbhvn. K.

CHRISTENSEN Kaj direktør, aktuar, E.; f. 26/11 1902 i Aalborg; søn af bankbestyrer Carl Christensen (død 1953) og hustru Anna f. Christophersen (død 1953); gift (9/7 1927) m. Ellen C, f. 5/12 1905, datter af apoteker Poul Helweg Mikkelsen (død 1940) og hustru Ingeborg f. Wiingaard Henriksen.

Student (Frdbg. gymn.) 1921; cand.act. 1926; aktuar i Forsikringsakts. Nye Danske af 1864 1928, underdir. 1935, direktør smstds fra 1946; till. aktuar i Re-assurance-Compagniet Salamandra.

Medl. af de danske livsforsikringsselskabers Komité for mindre gode Liv fra 1929; censor ved Kbhvns universitet ved eks. i forsikringsvidenskab og statistik 1936-55; næstformand for Den danske Aktuarforening 1939-40, formand 1940-44; medl. af bestyrelsen for Livsforsikringsselskabernes Forening 1949-54, næstformand 1951-54 og af bestyrelsen for Dansk Bygningsassurance A/S.

Har skrevet artikler og afhandlinger til forsikringsvidensk. tidsskrifter og til internationale aktuarkongresser.

Adresse: Tesdorpfsv. 48 C, Kbhvn. F.

CHRISTENSEN Karl forfatter, hovedkasserer: f. 19/3 1877 på Frdbg.; søn af materialforvalter Hans Christensen (død 1906) og hustru Dorthea f. Jensen (død 1920); gift m. Ingeborg C, f. 17/12, datter af maskinfabrikant H C Dreyer og hustru f. Hansson.

Efter handelsuddannelse ansat i Frdbg. kommunes tjeneste 1901, hovedkasserer 1915-42.

Redigerede tidsskrifterne Xeryx 1902-03; Ungdom 1904; Liv og Kultur 1907; Ungdommen 1910-11; medarbejder ved dagbladet København; litterær medarbejder ved Venstres Korrespondancebureau og Dagsposten i Trondhjem fra 1920.

Litterære arbejder: Hverdagsbilleder (1902); Livets Løgn (1903); Ungdoms-kamp (1905); Ungdommens Sag (1905); Stærke Magter (1907); Modellen (1908); Mand (1909); Ruth (1910); Det tabte Land (1910); I Forbigaaende (1910); Hvor Fremtiden gror (1911); De Trofaste (1911); Verden der blomstrer (1911); Guldgruben (1912); Zakarias Nielsen (1915); Den gamle Historie (1920); Vaaren der kommer (1925); Poul Bjerge (1927); Den stærkeste Kvinde

(1927); Breve fra Ensomheden (1928); Slægters Gang (1931); Poul Bjerges Breve (1933); Anna E Munch (1938); Den menneskelige Komedie (1938): Brev kommer (1938); En historisk Forlovelse (1943); De ædles Æt (1946); Drømmene og Ansvaret (1957).

Adresse: Borups Allé 146, Kbhvn. N.

CHRISTENSEN Kay maler; f. 24/7 1899; søn af vice-politidirektør Valdemar Christensen (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Louise f. von Barnekow (død 1920); gift m. Anne Katharina C, f. 22/11. datter af fabrikant, direktør H E Tvermoes (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Astrid f. Hansen (død 1933).

Maleruddannelse hos den svenske malerinde Emma Grubb og hos maleren Torben Arvig Jensen; repræsenteret på statens museum for kunst, kobberstiksamlingen, provinsmuseer og i udlandet.

Har udg.: 14 Billeder (1939); Højsangen; Eventyret om Evigglæde og de fire Vinde; Spindelvævet; har illustreret Paul Geraldy's Toi et Moi (1942). Adresse: Jægerhuset, Holsteinborg pr. Rude og 7 Rue des Saints Péres, Paris VI, Frankrig.

CHRISTENSEN Kjeld underdirektør, cand. polit.; f. 31/5 1922 på Frdbg.; søn af direktør Viggo Christensen (se denne); gift (30/10 1948) m. Mary Cowling C, f. 24/10 1927 i New York, datter af Vice Presi-dent Felix N Charlton og hustru Lila Mae f. Maddox.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1940; cand. polit. 1946; programmedarbejder ved statsradiofonien 1941-46; fg. sekretær i udenrigsministeriet 1946; attaché ved ambassaden i Washington (finansrådgiverens kontor i New York) 1947-49; sekretær i finansdepartementet 1949-52; direktionssekr. i Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn 1952, under-dir. fra 1953; lærer i nationaløkonomi ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1950-53. Censor ved diplomprøverne og den erhvervsøkonomiske eksamen ved handelshøjskolerne fra 1954; medl. af forbrugsskatteudvalget af 1956; redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift og sekretær i Nationaløkonomisk Forening 1952-55.

Adresse: Mosehøjv. 48, Charlottenlund.

CHRISTENSEN Knud adm. direktør for Kbhvns Brandforsikring, K.DM.p.p.; f. 13/7 1895 i Kbhvn.; søn af arbejdsmand Chr. Christensen (død 1926) og hustru Marie f. Nielsen; gift (16/12 1925) m. Ester C, f. 22/2 i Kbhvn., datter af afdøde sølvvarehandler G Gerson Davidsen og hustru Hilda f. Schjelderup (død 1954).

Ansat i Nordisk Livsforsikrings-Akts. 1912-15, i Gothaer Lebensversicherungs-bank i Gotha 1915-17, i Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts. 1917-22; student (privat dimit.) 1919; cand. jur. 1923; landsretssagf. 1927; adm. direktør i Kbhvns Brandforsikring 1932.

Formand for Assurandør-Societetets komité; formand for Fællesrepræsentationen for gensidige Forsikringsselskaber 1955-57 og for forvaltningsnævnene for Krigsforsikringen af Bygninger; næstformand for bestyrelsen for Bygnings-brandforsikringsforeningen og for repræsentantskabet for Kreditforeningen af Grundejere i Kbhvn. og Omegn; formand for bestyrelsen for Dansk Kau-tionsforsikrings-Akts. og for Europæisk Vare- og Rejsegodsforsikring, AS; medl. af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Skandinavia og af repræsentantskabet for A/S Investor; formand i Forsikrings-foreningen 1942-46.

Har skrevet en række forsikrings- og og erstatningsretlige afhandlinger; medudgiver af Kommentar til Forsikringsaftaleloven ved A Drachmann Bentzon og Knud Christensen.

Udenl. orden: S.V.2'.

Adresse: Dronningemarken 7, Gentofte.

CHRISTENSEN Knud direktør, civilingeniør; f. 8/10 1914 i Dalum ved Odense; søn af laboratorieforstander Peter Christensen (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Clara Marie f. Espersen; gift (1/6 1949) m. Sonja C, f. 16/5 1917 i Kbhvn., datter af grosserer Edmund Schønbeek og hustru Emma f. Pohl.

Student (Odense katedralskole) 1933; cand. polyt. 1940; ingeniør ved De danske Sukkerfabrikker, A/S s. å., hos Sado-lin & Holmblad, A/S 1942, forstander for sidstn. selskabs centrallaboratoriuml943, underdir. 1953, direktør 1955.

Medl. af Polyteknikerrådet 1937-40 (næstformand i 1938); har været medl. af forsk, bestyrelser indenfor Dansk Ingeniørforening (bl. a. kemiingeniørgruppen og industrisektionen), medl. af hovedbestyrelsen 1947-48; medl. af bestyrelsen for Teknisk-kemisk Fond fra 1947; medl. af bestyrelsen for Lak- og Farveindustriens forskningslaboratorium; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1948; sekretær for det tekniskvidenskabelige forskningsråd 1948-55; sekretær for medicinalforskningsudvalget u. Akademiet for de tekniske Videnskaber 1949.

Har skrevet faglige artikler i tekniske fagblade.

Adresse: Gisselfeld Allé 12, Gentofte.

CHRISTENSEN Knud generalauditør, R'. p.p.; f. 21/1 1898 i Frederikssund; ugift. Student (Frdbg. gymn.) 1916; cand. jur. 1921; fuldmægtig hos kriminaldommeren i Kbhvns amts nordre birk 1921-22, hos politimesteren smstds 1922-50; auditør 1934; generalauditør 1950.

Medl. af krigsministeriets erstatnings-udvalg af 1945; formand for Auditørforeningen 1947-50; sekretær for udvalget :;I revision af militær straffelov m. v.

1949, formand for samme 1950; formand for det militære retsplejeudvalg 1954.

Udenl. orden: N.St.0.22.

Adresse: Grøndalsv. 14, Kbhvn. F.

CHRISTENSEN Knud Valdemar værksteds-chef, civilingeniør; f. 19/4 1903 på Frdbg.; søn af viktualiehandler Niels P Christensen (død 1937) og hustru Amine f. Hansen (død 1954); gift (16/10 1932) m. Edith C, f. 29/10 1905 i Kbhvn., datter af Montør Niels Hansen (død 1948) og hustru Anna f. Nielsen (død 1924).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1921; værkstedsuddannelse på Frdbg. Jernstøberi og Maskinfabrik 1923-24; cand. polyt. 1927; ansat ved Kbhvns sporveje 1928, fast ansættelse som ingeniør 1935, værkstedschef fra 1953.

Adresse: Kjeldsgårdsv. 36, Kbhvn.

Valby.

CHRISTENSEN Kristen Juul gårdejer; f. 27/11 1898 i Tvede ved Randers; søn af gårdejer Niels Juul Christensen (død 1947) og hustru Kirstine Kathrine f. Gravesen; gift (15/4 1930) m. Gudrun Elfrida C, f. 17/11 1905 på Henriksminde ved Randers, datter af gårdejer Niels Christian Nielsen (død 1940) og hustru Severine f. Friis Sørensen (død 1951).

Uddannet ved landbruget; på Ryslinge folkehøjskole 1916-17, Askov folkehøjskole 1918-19 og Malling landbrugsskole 1920-21; overtog fædrenegården 1926; minister uden portefeuille i det andet ministerium Buhl i 1945.

Sognerådsmedl. fra 1937; sognerådsformand og formand for socialudvalget 1937-45; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Samling 1943, formand 1948-50.

Adresse: Moeskær pr. Assentoft. .

CHRISTENSEN Lavrids Østergaard overkirurg, dr. med.; f. 28/3 1896 i Skallerup ved Hjørring; søn af lærer C A Christensen (død 1927) og hustru Maren f. Østergaard (død 1946); gift (22/4 1926) m. Helga C, f. 10/6 1901 i Hygum, datter af provst Johs. Vibe Petersen (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Emma Mathilde Valborg f. Petersen (død 1924).

Student (Hjørring) 1914; med. eks.. 1921; hospitalsuddannelse på hospitaler i provinsen og Kbhvn., bl. a. reservekirurg på Aalborg amtssygehus og på. Kbhvns amtssygehus på Nyelandsvej; dr. med. 1935; overlæge ved by- og amtssygehuset i Silkeborg 1937; overkirurg ved centralsygehuset smstds 1945.

Har skrevet: Straalegenetik og klinisk Røntgenvirksomhed (disputats 1935); en del vidensk. afhandlinger i forsk, tidsskrifter.

Adresse: Århusv. 17, Silkeborg.

CHRISTENSEN Lorens P redaktør; f. 10/3 1882 på Dalsgaard i Rinkenæs sogn; søn af landmand C P Christensen (død 1918) og hustru Margrethe f. Høck (død 1931); gift (26/10 1912) m. Margrethe C, f. 29/9 1884 i Kors ved Flensborg, datter af byg-geentreprenør Martin Jensen (død 1934) og hustru Marie f. Thomsen (død 1930).

Knyttet til Flensborg Avis fra 1898; redaktionssekr. 1906; fra 1940 bladets ansvarh. leder. Indkaldt til tysk krigstjeneste 1915-18.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Skole-forening i Flensborg fra 1921, næstformand 1935-51, formand fra 1951; medl. af Flensborg byråd fra 1924 til borgerrepræsentationens ophævelse 1. jan. 1934, derefter udnævnt til rådsherre, rådmand 1945, vice-bypræsident i 1955, Flensborg by's æresrådmand 1955; medl. af forretningsudvalget for de danske Sydslesvigeres fællesråd og efter dettes ophævelse af hovedstyrelsen for Sydslesvigsk Forening; medl. af Flensborg bys hovedudvalg for tysk-nordiske foranstaltninger u. Østersø-året 1931; gennemførte fra 1926 danske gæstespil på Flensborg bys teater og andensteds i Sydslesvig; næstformand for Borgerforeningen i Flensborg 1930, formand fra 1955.

Redaktør af afstemningsværket Slesvig delt (1922, 2. oplag 1923) og af Grænsebogen (1923); medarbejder ved Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie, Flensborg By's Historie og andre nationale værker; endv.: Borgerforeningen i Flensborg gennem 100 Aar (1935); Graa-sten Bank 1920-45.

Adresse: Linde Allé 5, Flensborg.

Postadresse i Danmark: Padborg St.

CHRISTENSEN Max bankdirektør; f. 12/6 1877 i Horsens; søn af skomagermester N P Christensen (død 1926) og hustru Marie f. Nielsen (død 1921); gift (5/5 1905) m. Karen Eline C. f. 27/9 1885 i Horsens, datter af redaktør Emil Bojsen (død 1898) og hustru Thyra f. Iversen (død 1932).

Realeks. 1894; ansat hos sagfører, godsforvalter E Jacobsen; elev i Horsens Bank, A/S fra bankens start 1896, kasserer 1905, adm. direktør fra 1938.

Adresse: Havneallé 15, Horsens.

CHRISTENSEN Mikkel fh. forretningsfører; f. 5/1 1879 i Guldager Hede, Vrejlev; søn af skrædder og husmand Niels Peter Christensen (død 1888) og hustru Bolette Marie f. Michelsen (død 1925); gift (8/2 1908) m. Camilla C. f. 3 10 1888 i Orte, død 1957.

Ved landbruget indtil 1898; elev på Ask landboskole og Ladelundgaard landbrugsskole 1898-99; kontrolassist. 1899-1900; elev på Wedels kursus i Kbhvn. 1900-03; assistent i Sygekassen Fremtiden 1906; forretningsfører for samme 1918-44.

Formand for Socialistisk Ungdomsforbund i Danmark 1905; redaktør af forbundets blad Ny Tid 1905-08, af Arbejdernes Børneblad 1918-19; medl. af borgerrepræsentationen 1929-46 og af Fol-kenniversitetsforeningens  bestyrelse 1931-46; formand for Arbejdsskolen 1933 -55.

Har skrevet: I Fængsel (en samling sonetter. 1909): Sygekassen Fremtidengen-nem 25 Aar (festskrift, 1923); Mod en ny

Tid (digtsamling, 1932); Sygekassen Fremtiden (jubilæumsskrift, 1948).

Adresse: Guldagerv. 11, Kbhvn. Vanløse.

CHRISTENSEN Mogens højesteretssagfører; f. 8/8 1911 i Århus; søn af højesteretssagfører Andreas Christensen (død 1953, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Ane Margrethe f. Larsen; gift 1. gang (3/7 1937) m. Gerda C, f. 28/11 1915 i Århus, død 1944, datter af landsretssagfører Carl Holst-Knudsen (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Rigmor f. Holm (død 1955): 2. gang (18/2 1946) m. Elisabeth C, f. 7/4 1917 i Silkeborg, datter af stadsingeniør Axel J Rambøll (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Anna Elisabeth f. Erichsen (død 1942).

Student (Marselisborg) 1930; cand. jur. 1936; sagførerfuldm. og juridisk manuduktør i Kbhvn. 1936-39; universitets-manuduktør 1938-39; sagførerfuldm. i Århus 1939; lærer ved Den jyd-ske handelshøjskoles specialstudier (erhvervsret) 1939-49; landsretssagf. 1940: universitetsmanuduktør 1947; lektor ved Århus universitet 1949; højesteretssagf. 1952.

Medl. af kredsbestyrelsen for 10. sagførerkreds; formand i bestyrelsen for Det jydske musikkonservatorium; medl. af bestyrelsen for Philharmonisk Selskab i Aarhus; efor for Etatsraad C G Filtenborgs Legat for Handlende og Haandværkere og for Etatsraad C G Filtenborg og Hustrus Studielegat; formand for bestyrelsen for A/S Det jydske Kølehus og Isværk. for A/S Aarhus-Hallen, for A/S A Wilson, Kobbersmedie og Metalvarefabrik og for å/S Aarhuus Stiftsbogtrykkerie: medl. af bestyrelsen for A/S I C Filtenborg, for A/S Randers Kølehuse og Isværker, for A/S Chr. Juncher, Randers og fl. selskaber.

Adresse: Strandparken 20, Århus.

Sommerbolig: Humlev. 18, Risskov.

CHRISTENSEN N C fh. postmester. RDM.; f. 22/5 1885 i Romlund; søn af lærer A M Christensen (død 1936) og hustru Johanne f. Nielsen (død 1925); gift (10/7 1915) m. Ingeborg C, f. 14/11 1894 i Kbhvn.. datter af grosserer Ths. Holst (død 1931) og hustru Nina f. Bay (død 1945).

Alm. forberedelseseks. (Viborg katedralskole); indtrådt i postvæsenet 1902; assistent i finansministeriets 2. revi-sionsdepartement 1909; student (privat dimit.) 1910; cand. jur. 1915; assistent i eeneralpostdirektoratet 1915; fuldm. 1920; postinsp. i 2. distrikt i Odense 1924; postmester i Odense 1935-55.

Adresse: Højsgårds Allé 43. Hellerne

CHRISTENSEN N Chr. redaktør. R..M.T. Kha.p.p.; f. 19/3 1896 i Holstebro: søn af murer J C Christensen (død 1901) og hustru Anne Kirstine f. Nielsen (død 1931): gift (2/10 1936) m. Gudrun C, f. 19/5 1914 i Skanderborg, datter af redaktør Jens Knudsen og hustru Mette Kirstine f. Jensen.

Udlært typograf ved Holstebro dagblad; journalist smstds 1916; redaktions-sekr. ved Langelands Avis 1918; elev på Askov folkehøjskole 1918-19; journalist ved Randers Dagblad 1919; redaktør ved Skive Venstreblad 1925; ansvarsh. redaktør ved Horsens Folkeblad fra 1934; studieophold i udlandet og deltager i Nordens pressekursus.

Medl. af Provinsjournalistforeningens hovedbestyrelse 1922-23; medl. af Horsens byråd 1943-50; tidl. næstformand for Venstres Ungdoms Landsorganisation; formand for Venstres organisation i Hor-sens-kredsen og sekretær for Venstres organisation for Skanderborg amt; medl. af tilsynsrådet for Landbosparekassen i Horsens, af bestyrelsen for Horsens Grundejerforening og af bestyrelsen for AS Heimdal, Horsens; medl. af bestyrelsen for foreningen Nordens Horsens afd.; Past-præsident for Horsens Rotaryklub; formand for Venstres kommunaludvalg og medl. af Venstres Landsorganisations agitationsudvalg; medl. af bestyrelsen for Pressens Fællesindkøb og af bestyrelsen for Venstres Pressebureau; næstformand i organisationen af Bladudgivere i Provinsen; medl. af det nordiske samarbejdsudvalg for bladudgivere; medl. af bestyrelsen for Danske Dagblades Fællesrepræsentation, for Provinspressens Pensionsfond, for Danske Dagblades samarbejdsudvalg og for den danske interparlamentariske gruppe; medl. af folketinget (Koldingkredsen) 1945-50 og (Bækkekredsen) fra 1953.

Udenl. orden: Fi.M.M.3.

Adresse: Sønderg. 47, Horsens.

CHRISTENSEN Niels rektor; f. 11/9 1866 i Tander; søn af gårdejer Søren Christensen (død 1872) og hustru Mette f. Sørensen (død 1906); gift (19,5 1899) m. Anna Cæcilia C, f. 22/5 1867 i Kalø ved Saxkjøbing, død 1926, datter af lærer Hans Hansen (død 1871) og hustru Laura f. Jensen (død 1887).

Student (Århus) 1886; cand. mag 1892; lærer ved Birkerød kostskole 1892-95; ved Metropolitanskolen 1894-96, ved Slo-manns skole 1895-96; ansat ved Aalborg katedralskole 1896, adjunkt 1898; rektor ved statsskolen i Randers 1918-36.

Harskrevet: Lærebog i Fysik for Gymnasiet.

Adresse: Dalgas Boulevard 27,

Kbhvn. F.

CHRISTENSEN N O kontorchef; f. 1/9 1917 i Davos i Schweiz: søn af stud. med. Aage Christian Christensen (død 1919) og hustru Esther f. Jerichow, senere gift m. dommer A W Karsten (se denne): gift 16 3 1947) m. Birte C, f. 23/3 1919 i Kalundborg, datter af direktør W Kold-"hristensen (død 1947) og hustru Sophie . Nielsen.

Student (Stenhus) 1935; cand. jur. 942; sekretær i Grønlands styrelse 1945;

kst. landsfoged i Nordgrønland 1947-50; til rådighed for grønlandskommissionen 1949; kontorchef ved landshøvdingeem-bedet i Grønland 1950; HIL kst. politimester i Grønland 1955; kst. landshøv-ding 1955-56; landsretssagf. (beskikk. depon.) 1946; studierejse til arktisk Canada 1952; medl. af Arktisk instituts råd.

Adresse: Godthaab, Grønland.

Adresse i Danmark: Aggersv. 27,

Skodsborg.

CHRISTENSEN N P direktør; f. 14/12 1890 i Kbhvn.; søn af grosserer S W Christensen (død 1924) og hustru Louise f. Bayer (død 1928); gift (1/12 1922) m. Else C, f. 30/3 1894 i Kbhvn., datter af snedkermester Carl Fonnesbech (død 1895) og hustru Jenny f. Petersen (død 1955).

Afgangsprøve fra Købmandsskolens dagskole 1912; fortsat handelsuddannelse i Tyskland, Schweiz og England; afdelingschef i A/S A Fonnesbech 1920, prokurist 1923, direktør 1931, adm. direktør smstds 1948.

Medl. af bestyrelsen for A/S A Fonnesbech fra 1948; medl. af repræsentantskabet og bestyrelsen for Børnehjemmet af 1870, formand for bestyrelsen fra 1952; medl. af bestyrelsen for grosserer Anders Fonnesbech's Legatfond fra 1940 og for Fru Sophie Fonnesbech, f. Maag's Legatfond fra 1943; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring; medl. af Bestyrelsen for firmaet Fonnesbech's Fond fra 1950 og for Pensionskassen for Personalet i A Fonnesbech, Damernes Magasin A/S og dertil knyttede selskaber 1928-53 samt af bestyrelsen for kjolestofsektionen i 'Foreningen af danske Manufaktur-Grossister.

Adresse: Bernstorffsv. 151, Charlottenlund.

CHRISTENSEN Oda frue; f. 17/8 1901 i Hvalsø; gift m. arkitekt Carl Albert Christensen, f. 26 6 1898 i Frederikssund.

Præliminæreks. 1918; ansat i Forsik-ringsakts. Absalon 1920-24.

Medl. af bestyrelsen og repræsentantskabet for Den konservative Vælgerforening 1937; sekretær og kasserer i Danske Kvinders konservative Forening 1941; medl. af repræsentantskabet for Det konservative Folkeparti 1943; næstformand for Folkeligt Oplysningsforbund 1947, formand 1951-52; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse's Kbhvns afd. 1946; medl. af repræsentantskabet for Kvindernes Bygning 1946, for Social-Filantropisk Boligselskab 1946, for Slummens Hjælpeforbund 1945 og af bestyrelsen for samme 1947, formand 1953; medl. af repræsentantskabet for Mødres og Børns Landophold 1947 og for Børnenes private Hjælpeforening 1946, af bestyrelsen for Børnegården i Sundby 1951, for børnehjemmet Nærumgaard 1953, for Vore Smaabørns Beklædning 1955 og for Hjælpeskolernes Fritidshjem 1955; medl. af forretningsudvalget for hørne-nævnet 1946 og af tilsynet med vare-tægtsfanger 1946; medl. af bestyrelsen for Thorvaldsens museum 1946, for Kbhvns kommunes kunstfond 1946, for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1949-53 og for Kbhvns kommunes biblioteker og børnebiblioteker 1954; medl. af folketinget 1945-47, af borgerrepræsentationen fra 1943, af sammes skoleudvalg fra 1943, budgetudvalg 1948-56 og hospitalsudvalg fra 1956.

Adresse: Borgmester Jensens Allé 3,

Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: »Toppen«, Raageleje

pr. Vejby.

CHRISTENSEN Olaf C J postmester; f. 27/5 1899 i Struer; søn af snedkermester I M Christensen (død 1953) og hustru Christiane (død 1938); gift (26/5 1925) m. Gerda C, f. 31/12 1901, datter af postkontrollør Viggo A M F Olufsen (død 1921) og hustru Anne f. Jensen (død 1946).

Realeks.; indtrådt i postvæsenet 1915, assistent 1921, overassist. 1939, kontrollør 1945, overkontrollør i Aalborg 1947, postmester i Århus 1955.

Medl. af bestyrelsen for A/S I M Christensen, Struer.

Adresse: Banegårdspl. 1 A, Århus.

CHRISTENSEN Ole overlæge, dr. med.; f. 16/9 1911 i Kbhvn.; søn af overlæge Erik Christensen (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Ellen f. Hallager; gift (31/1 1942) m. Karen Margrethe C, f. 19/11 1915 i Kbhvn., datter af hof- og ordensjuvelér, kaptajn Poul Ulrich Michelsen (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1929; med. eks. 1937; kandidatstillinger ved hospitaler og sanatorier i provinsen og i Kbhvn.; reservelæge ved Vejlefjord sanatorium i 1939 og 1940-41; reservelæge ved Avnstrup sanatorium 1943-45; fast kandidat og senere vikar. 2. reservelæge ved rigshospitalets med. afd. A 1946-47; reservelæge ved Øresunds-hospitalet 1947-48; specialistanerk. i lungetuberkulose 1947; 1. reservelæge ved Øresundshospitalet 1948-50; afdelingslæge ved Avnstrup sanatorium 1950-53; overlæge smstds fra 1953; dr. med. 1954.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Tuberkuloselægeselskab 1955.

Har skrevet: Om Tuberkelbacillers Resistensudvikling under Behandling af Lungetuberkulose med Streptomycin, PAS, TbI og med nogle Kombinationer af disse Stoffer (disputats, 1954) samt forsk, artikler om lægevidensk. emner.

Adresse: Avnstrup sanatorium, Roskilde.

CHRISTENSEN Oline læge, dr. med.; f. 21/10 1888 i Kbhvn., datter af læge Andreas Christensen (død 1910) og hustru Anna f. Johansen (død 1950); ugift.

Student (N Zahles skole) 1908; med. eks. 1922; dr.med. 1931; specialistanerk.

(intern medicin) 1933; hospitalsstillinger 1922-31; 2. reservelæge ved rigshospitalets med. afd. B 1931-33; assistent ved rigshospitalets med. poliklinik 1933-35; prakt. i Kbhvn. fra 1933; studierejser til Leipzig og Karlsbad 1934, til Baden- Baden og Aix-les-Bains 1937, til sydfranske kursteder 1938 og til Norditaliens kursteder 1949, -51 og -53.

Har skrevet: Pathophysiology of Hun-ger-Pains (disputats, 1931); mindre afhandlinger om fordøjelse, stofskifte- og blodsygdomme.

Adresse: Bredg. 49, Kbhvn K.

CHRISTENSEN Orla Lippert amtsforvalter, rådmand, fh. borgmester, R.p.p.; f. 5/8 1895 i Fuglse, Lolland; søn af murermester Hans Christensen (død 1915) og hustru Ane Magdalene f. Rasmussen (død 1949); gift (27/12 1921) m. Ingeborg C, f. 8/4 i Hunseby, Lolland, datter af malermester Hans Jørgen Christensen (død 1918) og hustru Margrethe f. Rasmussen (død 1947).

Elev på det kgl. opfostringshus; gennemgået hærens reserveintendantskole 1915; intendant u. sikringsstyrken 1918; uddannet ved amtstuerne, fuldmægtig 1921; amtsforvalter i Haderslev 1940; borgmester 1946-54.

Formand for Amtstuetjenestemænde-nes Organisation 1937-46; medl. af fællesudvalget for amtstuerne og af udvalget ang. amtstuernes forretningsgang til 1946; medl. af bestyrelsen for Statstjenestemændenes Centralorganisation II (guldsnorene) 1939-46 og for Christina Fredericia Stiftelsen i Haderslev fra 1940; medl. af fredningsnævnet for Haderslev amt.

Redaktør af »Amtstuen« 1934-46; medarbejder ved og redaktør af Haandbog for Amtstuerne 1941.

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: Åstrupv. 63 A, Haderslev.

CHRISTENSEN Oswald grosserer, fabrikant; f. 21/5 1886 i Skive; søn af købmand N Hjørring Christensen (død 1930) og hustru Laura f. Hansen (død 1934); ugift.

Uddannet i manufakturbranchen hos William Andersen i Vejle; derefter ansættelse i udenl. huse; oprettet eget firma i silkevarer en gros i Vejle 1918: fransk konsul 1947.

Medl. af bestyrelsen for Alliance Fran-caise, Vejle.

Udenl. orden: F.S.S.4.

Adresse: »France«, Vejle.

CHRISTENSEN Otto tegner, maler; f. 17/3 1898 i Kbhvn.; søn af kaptajn Christian Christensen (død 1938) og hustru Christine f. Olsen (død 1913); gift (6/8 1923) m. Sis C, f. på Taarnborg ved Korsør, datter af forpagter Christian Selmer-Pe-tersen (død 1904) og hustru Christine f. Olsen.

Tegner ved kbhvnske dag- og ugeblade (Dagens Nyheder, Ekstrabladet, Berlingske Tidende) fra 1921.

Har udstillet malerier på Kunstnernes Efterårsudstilling, første gang 1915 og på Charlottenborgs Forårsudstilling 1940. 1947, 1953 og 1954.

Har malet en række portrætter: kong Christian X (Studenterforeningen); prins Harald (Det kgl. Skydeselskab); udenrigsminister, dr. phil. J Christmas Møller (Frederiksborgmuseet); forbundsformand Axel Olsen; overformynder M P Friis; statsminister Th. Stauning (Grønlands styrelse); borgmester Carl Lehmann (tilhører rådhuset); borgmester Vilhelm Fischer (Frdbg. rådhus); tegninger på kobberstiksamlingen, kunstmuseet, Nationalhistorisk museum på Frederiksborg slot, Nationalmuseet i Stockholm, Skagens museum, Randers museum, Carlsberg museum og på andre museer og samlinger.

Adresse: Lindegårdsv. 45 A, Charlottenlund.

CHRISTENSEN Palle departementschef, K. DM.p.p.; f. 27/12 1902 i Kbhvn.; søn af grosserer Michael Christensen (død 1938) og hustru Anna f. Pedersen (død 1928); gift (26/4 1930) m. Inger C, f. 3/9, datter af faktor A Gotfredsen (død 1951) og hustru Margrethe f. Madsen (død 1957).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1922; eand. jur. 1928; ansat i ministeriet for offentlige arbejder s. å., sekretær 1929, fuldmægtig 1938; ekspeditionssekr. 1942, departementschef 1945.

Sekretær for elektricitetsrådet 1929-42, medl. af rådet fra 1942, formand fra 1953; sekretær for radiorådet 1938-45; medl. af beskæftigelsesrådet 1946-48; medl. af bestyrelsen for Jysk Telefon Akts. 1946-48; medl. af domstolen for anke af tjenestemandssager 1947; næstformand i telefontilsynet 1948; formand for landsnævnet vedr. omnibus- og fragt-mandskørsel 1950-53; medl. af Kbhvns havnebestyrelse 1950. af bestyrelsen for A/S Det danske Luftfartselskab 1951, næstformand 1955 og af bestyrelsen for Sas-Invest A/S 1955.

Udenl. ordener: N.St.0.2!.; S.N.21.

Adresse: Frisersv. 6 A, Charlottenlund.

CHRISTENSEN P Bjørndal oberst, R.DM., HTH.; f. 9/3 1894 i Århus; gift (23/12 1923) m. Edith B. C, f. Nielsen, f. 18 3 1899 i Kbhvn.

Premierløjtn. 1922; kaptajnløjtn. 1932; kaptajn 1937; oberstløjtn. 1945; chef for 10. batl.; oberst i res. og stedfortrædende regionschef ved region II 1952, ved region IV 1957.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen Dannevirkes lokalafd. i Fredericia; æresmedlem af 10. Bataillons Soldaterforening.

Adresse: Geddesborg, Fredericia.

CHRISTENSEN P Bredal bygningsinspektør, arkitekt; f. 7/1 1899 på Frdbg.; søn af grosserer Peter Christensen (død 1927) og hustru Vibekka f. Knauff (død 1926); •ft (4/8 1923) m. Jenny C, f. 26/10 900. datter af kaptajn Christian Kromann (død 1932) og hustru Octavia f. Nielsen (død 1934).

Afgang fra kunstakademiet 1928; byg-ningsassist. ved Kbhvns bygningskom-mission s. å., arkitekt u. stadsbygmeste-rens direktorat 1940, bygningsinsp. 1956; studierejser i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz og Italien; tildelt legat til forskningsarbejder vedr. geologiske og topografiske spørgsmål i tilknytning til byggeriet.

Adresse: Sønderbakken 19, Gentofte.

CHRISTENSEN Poul A direktør, civilingeniør; f. 19 10 1911 i Kbhvn.; søn af redaktør E A Christensen og hustru Alma f. Petersen; gift (28/10 1938) m. Irena C, f. 22 5 1914 i Kbhvn., datter af direktør Richard Svendsen og hustru Helga f. Nielsen.

Student 1931; cand. polyt. 1937; ansat i Dansk Industri Syndikat s. å., i Burmeister & Wain 1938, i Officina Tecnica Stubbins, Caracas 1940, i Nordberg Mfg. Co., Milwaukee. Wisconsin 1941, i F L Smidth & Co., New York 1942, i American Locomotive Co., Schenectady, N. Y. 1943, i Burmeister & Wain, Kbhvn, 1945, selskabets konsulent i New York 1946, president for Burmeister & Wain American Corporation, New York fra 1947 (virksomheden flyttet til Mystic, Connecticut 1957).

Medl. af bestyrelsen for Burmeister & Wain American Corporation fra 1947, for Burmeister & Wain of B. C, Ltd. Vancouver fra 1957 og for American Society of Danish Engineers fra 1949 (formand 1953-57); næstformand for Danish Lun-cheon Club. New York fra 1957; medl. af American Society of Mechanical Engineers og af Society of Naval Architeets and Marine Engineers. Adresse: Burmeister and Wain American Corporation, Mystic, Connecticut, USA.

CHRISTENSEN Povl kunstmaler, grafiker; f. 2/6 1909 i Kbhvn.; søn af grosserer Hans Chr. Christensen og hustru Petrea f. Christensen (død 1950); gift(9/ll 1938) m. Else Marie Ida C, datter af læge Herman Heramb (død 1917) og hustru Karen Kristine f. Lemming.

Uddannet på akademiet; debuterede på Efterårsudstillingen 1929; har senere udstillet på Charlottenborg, Corner, hos Koloristerne og hos Decembristerne; repræsenteret som maler på statens museum for kunst, Randers museum og Maribo museum.

Har udført illustrationer til En Landsbydegns Dagbog (1933) og E Bindstouw af St. St. Blicher, En Fodrejse fra Frederiksholms Kanal til Østpynten af Amager af H C Andersen (1940), Navigare Necesse af Kaj Munk (1940). Udvalg af Blichers Noveller (1941). I Sverrig af H C Andersen (1941), Udvalg af Ambrosius Stubs Digte (1941). 10 Salmer af Thomas Kingo (1941); 10 Salmer af Brorson, I Skoven skulde være Gilde, Danske Folkeviser, En Sjæl efter Døden af J L Heiberg, Rejsekammeraten af H C Andersen, Lægdsgaarden i Ølsebymagle af Poul Møller, Den syngende Busk og De forsvundne Ansigter af Tom Kristensen samt forsk, bøger.

Adresse: Kollelevbakken 16, Virum.

CHRISTENSEN Povl vinhandler, vicekonsul, R.; f. 10/8 1901 i Aalborg; søn af vinhandler Niels Christensen (død 1932) og hustru Anna f. Povlsen (død 1937); gift (1926) m. Gerda C, f. 1/5 1905, datter af malermester Carl F Sørensen (død 1937) og hustru Vilhelmine f. Johansen (død 1925).

Handelseks. (Justitsråd Møllers handelshøjskole) 1920; uddannet i firmaerne Ejnar Christensen, Aalborg 1916-19 og Hans Just, Kbhvn. 1921-23, hos Schrøder & Schyler & Cie., Bordeaux 1923-25; konsulatssekr. ved det danske konsulat i Bordeaux 1923-25; prokurist i vinfirmaet Jens Jensens Eftf., Viborg 1925-29, medindehaver af firmaet 1932-54; prokurist i vinfirmaet M Simoni, Aalborg 1929, medindehaver fra 1932; portugisisk vicekonsul 1950.

Medl. af bestyrelsen for Alliance francaise i Viborg 1926-29; formand for Konservativ Ungdom i Aalborg 1931-32; medl. af Aalborg byråd 1943-54; formand for Aalborg Turistforening; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for De samvirkende jyske Turistforeninger og af Turistrådet: medl. af Danmarks frihedsråds lokalkomité for Aalborg 1944-45; medl. af bestyrelsen for Aalborg Aktie-Bryggerier; medl. af repræsentantskabet for AS Aalborg Diskontobank, for dagbladet Information og for Aalborg Hypotekforening; medl. af bestyrelsen for A/S G.F.L. Rejsebureau, Aalborg og af styrelsen for Aalborg og Nørresundby søfarts-service.

Adresse: Østeråg. 2, Aalborg.

CHRISTENSEN Rasmus skibsmægler; f. 7/5 1874 i Neder Fløjstrup ved Århus; søn af forpagter Jens Jørgen Assens Christensen (død 1889) og hustru Ane Dorthea Elisabeth f. Rasmussen (død 1924); gift (7/5 1902) m. Ida C, f. 25/6 i Liibeck, død 1956, datter af dampskibs-ekspeditør J P Petersen (død 1916) og hustru Caroline Marie f. Sørensen (død 1900).

Præliminæreks. (Århus) 1891; uddannelse på D F D S's kontor i Århus; ansat i firmaet J P Petersen, Dampskibsekspe-dition, i Århus 1894; medindehaver af dette firma fra 1907; bestall. som edsvoren mægler 1921.

Medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Aarhus 1919-49, for Arbejdsgiverforeningen for Aarhus Havn 1919-49 og for Aarhus Dampmølle fra 1928, næstformand fra 1941; medl. af søretten for Århus amt 1928-43 og af

repræsentantskabet for Aarhuus Privatbank fra 1939.

Udenl. orden: Fi.H.R.2.

Adresse: Villa Remi, Platanv. 3,

Risskov.

CHRISTENSEN Robert forstander; f. 8/7 1916 i Breth; søn af gårdejer Oluf Christensen og hustru Nicoline f. Pedersen: gift (23/9 1941) m. Asta C, f. 13/4 1919 i Tune ved Roskilde, datter af proprietær Axel Larsen og hustru Kristine f. Nielsen.

Landbrugskand. 1942; lærer ved Malling landbrugsskole 1943, ved Sydsjællands landbrugsskole 1945; ved Tune landboskole 1946; forstander for Sydsjællands landbrugsskole. Lundby fra 1951.

Adresse: Sydsjællands landbrugsskole,

Lundby.

CHRISTENSEN Sigurd overarkitekt, R1.: f. 28/9 1888 i Kbhvn.; søn af underbådsmand i marinen Julius Christensen o? hustru Marie f. Christophersen; gift (21/5 1920) m. Mathilde C, f. Hansen (død 1956).

Præliminæreks. (Melchiors skole) 1905; murersvend 1908; afgang fra kunstakademiet 1923; ekstraarkitekt ved statsbanerne 1914, arkitektassist. 1923, banearkitekt 1939, overarkitekt 1950.

Adresse: Ø-Farimagsg. 91, Kbhvn. Ø.

CHRISTENSEN Sigurd udenrigsråd. K.DM. p.p.; f. 12/9 1903 i Ringsted; søn af redaktør, landstingsmand J V Christensen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Johanne f. Zakarias-Nielsen (død 1947); gift (29/10 1937) m. forfatterinden Monica Redlich, f. 3/7 1909 i Boston. England, datter af Canon E Basil Redlich og hustru Maud f. Le Bas Le Maistre (død 1927).

Student (Ordrup) 1922; cand. nolit. 1928; konsulatssekr. i Rotterdam 1928-29; sekretær i udenrigsministeriet 1929-32, 1933-35 og 1938-39; fg. vicekonsul i Hamborg 1930; legationssekr. i Ankara og Athen 1932; sekretær ved Danmarks faste delegation ved Folkeforbundet, Geneve 1932-33; vicekonsul i London 1935-37: fuldmægtig i udenrigsministeriet 1939-45, kontorchef 1945-47; generalkonsul i New York 1947; udenrigsråd og chef for udenrigsministeriets administrations-afd. 1954.

Udenl. ordener: F.Æ.L.2.; I.F.2*.: I.Kr.4.; Le.S.4.; S.H.E.5.; S.Kr.2.: S.N.21.; Æt.M.II2.

Adresse: Stockholmsg. 31, Kbhvn. Ø.

CHRISTENSEN Tage Christian Broen afdelingsingeniør, cand. polyt., R.; f. 12/7 1893 i Rubjerg, Hjørring amt; søn af folkeskolelærer C A Christensen (død 1927) og hustru f. Østergaard (død 1946); gift (16/4 1925) m. Anna C, f. 19/8 1903 i Herning, datter af vejassistent Jens Kon-nerup (død 1927) og hustru Emilie f. Jensen (død 1909).

Student (Aalborg) 1913; cand. polyt. 1918; ingeniør ved statsbanerne 1918,

269

ekspeditionssekr. 1934, baneing. II 1936, baneing. I 1942, afdelingsing. 1946.

Adresse: Enghave 29, Rungsted Kyst.

CHRISTENSEN T C skibsreder, direktør, R.DM.p.p.; f. 4/12 1887 i Frederikshavn; søn af formand P C Christensen og hustru f. Pedersen; gift (19/10 1922) m. Nanna V Harreschou C, f. 29/8 1890, datter af handelsgartner A Harreschou og hustru Vilhelmine f. Mellerup.

Uddannet i rederi- og mæglerbranchen; stiftede Dampskibsselskabet Hafnia A/S 1927, direktør herfor; medindehaver af firmaet T C Christensen & Co.

Medl. af sø- og handelsretten fra 1936; formand for bestyrelsen for Dampskibsselskabet Hafnia å/S, for Dansk Radio A/S og for Elektromekano A/S; medl. af bestyrelsen for Frederikshavns Værft & Flydedok AS og for Rederi- og Handelsselskabet Montana; medl. af diverse udvalg u. Dansk Dampskibsrederiforening og af ulykkesforsikrings-rådet m. m.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; N.St.0.31.; S.N.3.

Adresse: Baunegårdsv. 78, Hellerup.

CHRISTENSEN Thorvald Hajland oberstløjtnant, R.DM., HTH.; f. 24,4 1895 i Ansager; søn af grosserer Carl Johan Christensen (død 1952) og hustru Marie f. Christensen (død 1934); gift (28/11 1930) m. Edel Agnete C, f. 13/1 1905 i Kbhvn., datter af grosserer L A Gram (død 1925) og hustru Jane f. Nielsen.

Student (Frdbg. gymn.) 1914; premier-løjtn. 1918; hærens officersskoles geodætiske kursus 1921-23; kaptajn 1932; næstkommanderende på fodfolkets kornet- og Iøjtnantsskole 1938-42; oberst-løjtn. 1942; stedfortrædende regionschef ved region V 1952; afsked 1955; ansat i hærens arkiv.

Adresse: Hostrups Have 1, Kbhvn. V.

CHRISTENSEN Tomas højesteretssagfører; f. 24/4 1912 i Grandløse sogn; søn af overskovfoged Jens Sørensen Christensen og hustru Jensine Andrea f. Karstensen; gift (2/12 1943) m. Eli Brask C, f. 29/9 1920, datter af overdyrlæge Ivar H Simonsen og hustru tandlæge Anna Margrethe Ortmann Brask.

Student (Stenhus kostskole) 1930; cand. jur. 1936; sagførerfuldm. s. å.; landsretssagf. 1940; højesteretssagf. 1953.

Juridisk manuduktør 1932-48. (univer-sitetsmanuduktør fra 1943); medhjælper hos kammeradvokaten fra 1936; offentlig anklager ved underretterne i landsforræderisager 1945-48; offentlige sager ved østre landsret og Kbhvns byret fra 1948, ved højesteret fra 1956.

Formand for bestyrelsen for Vilhelm Thaning og Hustrus Minde- og Rejselegat for værdige trængende Kunstmalere og Billedhuggere; medl. af bestyrelsen for Arbo Bahr & Co. A'S.

Adresse: Kameliav. 7, Hellerup.

 

CHRISTENSEN Torben professor, dr. theol.; f. 29'3 1921 i Esbjerg; søn af fabrikant C T Christensen, Esbjerg og hustru Corna Margrethe f. Poulsen; gift (175 1948) m. sygeplejerske Else C, f. 7'8 1923 i Spandet, datter af fh. lærer Magnus Knudsen og hustru Thora f. Nielsen.

Student (Esbjerg statsskole) 1939; Kbhvns univ. guldmed. 1945; cand. theol. 1946; dr. theol. 1954; studierejser til England, Sverige og Schweiz 1946-48; kst. sognepræst i Skallerup-Vennebjerg 1949; universitetsadjunkt ved Kbhvns universitet .1949, professor i teologi smstds med kirke- og dogmehistorie som hovedfag 1954.

Har skrevet: Et Bidrag til Forståelsen af S T Coleridge's religiøse Udvikling (Teologiske Studier nr. 10, 1949); Logos og Inkarnation. En studie i F D Mauri-ce's teologi (disputats, 1954).

Adresse: Åbrinken 120. Virum.

CHRISTENSEN Vagn direktør, Chr. X Fr. M„ Chr. X. Kr.E.M.; f. 19/10 1913 i Kbhvn.; søn af direktør Frantz Christensen og hustru Bodil Elvira f. Jacobsen (død 1936); gift m. Tove Elisabeth C, f. 18/4 1919 i Kbhvn., datter af sølvvare-fabrikant Einar Dragsted (se denne) og hustru Frida f. Hansen Høgh.

Udgået fra Østre borgerdydskole og Niels Brocks handelsskole; studier i Tyskland, Frankrig, England og USA 1933-35: ansat i AS Det Danske Luftfartselskab 1936, ved selskabets afd. i London 1938; adm. direktør for Scandinavian Airlines System. Ltd., London fra 1948; flyver (kaptajnløjtn.) i Royal Air Force 1940-45.

Formand for de udenlandske luftfartsselskabers association i Storbritannien 1950. 1953. 1955 og 1956; medl. af bestyrelsen for AS E Dragsted, Kbhvn.

Tildelt 4 engelske krigsmedaljer.

Adresse: 23, Queensmere Road. Wimbledon, London, England.

CHRISTENSEN Vagn direktør; f. 21/6 1920 i Odense; søn af vognmand Chr. P Christensen (død 1945) og hustru Kirstine f. Barlebo; gift (5/5 1945) m. Hjørdis C. f. 16/5 1922 i Horsens, datter af stentrykker Ivar Børjesson og hustru Petra f. Andersen.

Realeks. (Odense) 1937; handelslærling 1937-40; højere handelseks. 1944; Handelshøjskolens diplomprøve (H.D. i regnskabsvæsen) 1948; direktionssekr. i AS N N Blumensaadts Fabriker, Odense 1944; adm. direktør i Sukkerfabriken Nykøbing, Ltd., Nykøbing F. fra 1955.

Medl. af bestyrelsen for A/S Fabriken Samodan og for Sammenslutningen af Arbejdsgivere i Nykøbing F. samt af repræsentantskabet for Den Danske Landmandsbank, Nykøbing F.; medl. af for-søgsudvalget for sukkerroedyrkning.

Adresse: Sukkerfabriken Nykøbing,

Nykøbing FL

CHRISTENSEN W Bogh administrationschef, R.; f. 5/11 1902 i Kbhvn.; søn af forretningsfører Chr. Christensen; gift (8/10 1931) m. Ella B. C, f. 14/4 1909 i Kbhvn., datter af husejer S B Schacht-schabel.

Student (Efterslægtselskabets gymn.) 1922; cand. jur. 1928; sekretær i Kbhvns overpræsidium 1928-29; sekretæraspirant i finansministeriet 1929, sekretær 1931, fuldmægtig 1938; revisor i De danske Fængselsselskabers Samvirke 1934-44; revisor senere sekretær i valutakontoret 1932-35; sekretær i overinspektionen for børneforsorgen 1930, ekspeditionssekr. 1936, fg. kontorchef 1938, udnævnt 1939; administrationschef for statens blinde-forsorg 1944, udnævnt 1945.

Sekretær for og medl. af forsk, ministerielle udvalg vedr. børneforsorgens og blindeforsorgens forhold; sekretær i Børnesagens Fællesråd 1937-45; kasserer i Den danske Nationalkomité til Bekæmpelse af Handel med Kvinder og Børn fra 1937 og i hovedbestyrelsen for De danske Plejehjemsforeninger fra 1943; næstformand for Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed; medl. af bestyrelsen for Blindes Arbejde, A/S fra 1944; næstformand i bestyrelsen for Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder på Marien-dalsvej og for Elisabeth Staus Hvilehjem i Lyngby fra 1946; medl. af bestyrelsen for blindehjemmet Bredegaard, Fredensborg fra 1949; formand i bestyrelsen for A/S Wilh. Malmqvist & Søn fra 1945: medl. af grundlisteudvalget til udtagelse af nævninge og domsmænd i nord- og østsjællandske nævningekreds fra 1949; formand for tilsynsrådet for statsoptagel-seshjemmet Frederikslund i Holte fra 1951; næstformand i bestyrelsen for Den upolitiske Vælgerforening i Søllerød Kommune fra 1952.

Adresse: Birkebakken 19, Holte.

CHRISTENSEN Viggo direktør; f. 21/12 1889 på Frdbg.; søn af støbemester Ludvig Christensen (død 1937) og hustru Ida Vilhelmine f. Madsen (død 1946); gift (18/12 1914) m. Julie Vilhelmine C, f. 7/9 1895 i Kbhvn., død 1956, datter af skræddermester Frederik Hansen og hustru Bothilde (død 1934).

Uddannet som tjener; arbejdede i faget, bl. a. på Restaurant Nimb. Paladshotellet og Hotel Dagmar i Kbhvn. og på Hotel Metropol i London og Hotel Continental i Paris, til 1928; formand for Tjenernes Fagforening i Kbhvn. til 1933; formand for Tjenerforbundet i Danmark til 1945; medl. af direktionen for A/S Bryggeriet Stjernen fra 1945.

Medl. af forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation fra 1932 og af Kbhvns borgerrepræsentation 1935-54; medl. af bestyrelsen for Dansk Folkeferie fra 1938, for Rømersgades og Jagtvejens

forsamlingshuse og for Fattige Børns Fodbeklædning.

Adresse: Nebbegårdsbakken 22,

Kbhvn. NV.

CHRISTENSEN Viggo fh. overborgmester, FM. i guld; f. 29/4 1880 i Hagendrup; søn af slagter Chr. Christensen og hustru f. Collatz; gift 1. gang m. Ninna C, f. 23/5 1877 i Grandløse, død 1928; gift 2. gang (29/8 1929) m. Thora Hansine Nyegaard C, f. 24/2 1885 i Bælum, datter af snedkermester L F Sørensen og hustru Ida Louise f. Nyegaard.

Udlært som typograf ved Holbæk Amts Dagblad 1899: i udlandet 1900; kom til Kbhvn. 1902; s. å. formand for Socialdemokratisk Ungdomsforening; formand for klubben Karl Marx 1904-07; medredaktør af Socialisten 1904-09; redaktør af Socialistens Kommunaltidende 1925-38; medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1905-45. - Medl. af Den typografiske Forenings styrelse 1904-07 og dens formand 1907-14; formand for Dansk Typograf-Forbunds Kbhvns afd. 1909-14; medl. af Dansk Typograf-Forbunds hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1907-17 samt dettes forretningsfører for provinserne 1914-17; derefter æresmedlem; medl. af udvalget af 17. aug. 1908 ang. arbejdsstridigheder og af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund 1915-17; medl. af den danske komité for nordisk filantropisk arbejde; medl. af bestyrelse eller repræsentantskab for følgende velgørende institutioner: Børne-hjælpsdagen, Dansk Radio-Hjælpefond, Det danske Hospitalsfond i Hamborg 1926 (formand 1947-57). Dronningens Centralkomité af 1914 (formand), Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, Samfundet og Hjemmet for Vanføre (1926-53, Kbhvns social filantropiske Boligselskab, Typografernes Stiftelser, Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse, Landsforeningen for Mentalhygiejne (1938 -52) og Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker (1935-54); medl. af bestyrelsen for Kaj Munks Mindefond 1944; formand for bestyrelsen for foreningen Nordens kbhvnske afd. 1945-56 og medl. af foreningens hovedbestyrelse 1952; medl. af Dansk-Allieret Komité 1945-48 og af forretningsudvalget i Fonden til Fædrelandets Vel 1945; formand for Det Danske Selskab 1946-53 og for Hovedstadens Velgørenhedsregister 1948; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1941; borgerrepræsentant 1909-17; Socialdemokratiets kandidat i Frdbg. 1. valgkreds ved folketingsvalgene 1910 og 1913, borgmester for magistratens 3. afd. 1917; overborgmester i Kbhvn. 1938-46.

Adresse: Dronningensg. 55, Kbhvn. K.

CHRISTENSEN Viggo A direktør, redaktør; f. 21/6 1906 i London; søn af ingeniør Poul F Christensen (død 1914) og hustru Adolphe f. Hansen (død 1950); gift (20'9 1952) m. Sigyn Alenius C, f. 15/7 1912 i Set. Petersburg, datter af konsul Johannes Palmgren, Åbo, Finland (død 1931) og hustru Ruth f. Smith.

Student (Sortedams gymn.) 1924; re-daktionssekr. ved De Ferslewske Blades Søndagstillæg 1925-27; ansat i det danske handelsfirma Johs. Hansen i London 1927-31; medarbejder ved Finanstidende 1932, ved Politiken 1933-46, redaktions-sekr. smstds 1940-46; direktør for De Forenede Nationers informationskontor for de nordiske lande 1947-56; direktør for Verdensbankens informationstjeneste i Europa 1956.

Sekretær for Dansk-Engelsk Selskab 1931-40 og redaktør af selskabets medlemsblad Danbrit; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Journalistforbund 1942-46 og af bestyrelsen for Dansk-Engelsk Selskab 1945-47.

Adresse: Bindesbøllsv. 11, Charlottenlund og International Bank for Reconstruction and Development, 67, rue de Lille, Paris 7e, Frankrig.

CHRISTENSEN Wilfred landsretssagfører, R.; f. 4/1 1895 i Kbhvn.; søn af grosserer Ferd. Christensen (død 1948) og hustru Elna f. Møller (død 1951); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1913; cand. jur. 1919; fg. sekretær i udenrigsministeriet 1921-22; landsretssagf. i Kbhvn. fra 1926; till. medhjælper for statsadvokaterne ved østre landsret fra 1933.

Medl. af bestyrelsen for A/S Alfred Christensen & Co., for A/S Nordjyllands Kul-Kompagni, for A/S Randers Kul-Kompagni m. m.

Har udg. forsk, dramatiske arbejder; Savonarola, Forellen, William Franck m. fl., hvoraf nogle har været udsendt som hørespil i statsradiofonien samt i svensk og fransk radio.

Adresse: Holm. Kan. 5, Kbhvn. K.

CHRISTENSEN Vilhelm ingeniør, R.p.p.; f. 7/5 1890 i Randers; søn af hotelejer J Christensen (død 1934) og hustru Marie f. Fogh (død 1929); gift (9/3 1921) m. Ellen C, f. 29/5 1899 på Frdbg., datter af hotelejer A Larsen (død 1913) og hustru Marie f. Abildgaard (død 1943).

I maskinlære hos A/S Titan; uddannelse i USA 1912-18; maskining. fra Pratt Institute of Technology, New York; ansat ved forsk, firmaer i Amerika; ingeniør i firmaet V Løwener, Kbhvn. 1918, medindehaver fra 1945.

Direktør for V L Churchill & Co. Ltd., London fra 1932; medl. af bestyrelsen for A/B V Løwener, Stockholm; medl. af sø- og handelsretten fra 1945.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Laurids Bings Allé 5,

Kbhvn. F.

Sommerbolig: Skovstuen. Kildekrog

pr. Hornbæk.

CHRISTIANI Alex. civilingeniør, R.; f. 7/5 1910 i Hamborg; søn af dr.-ingeniør Rudolf Christiani (se denne).

Student (Frdbg. gymn.) 1928; cand. polyt. 1934; M. Se. (Cambridge) 1937; ingeniør i firma Rendel, Palmer & Tritton, London s. å.; studieophold i Grenoble 1938: overing. i det franske selskab Christiani & Nielsen 1939; præsident for samme selskab fra 1942; medindehaver af ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen. Kbhvn. fra 1946.

Medl. af bestyrelsen for A/S Recks Opvarmnings Compagni.

Adresse: Ryvangs Allé 10, Kbhvn. Ø.

CHRISTIANI Rudolf dr.-ingeniør, K1. DM. p.p.; f. 8/2 1877 i Sakskøbing; søn af sognepræst F H Christiani (død 1931) og hustru Cecilie f. Pontoppidan (død 1936); gift (25/5 1909) m. Henriette C, f. 28(7 1880 i Odense, død 1953, datter af ge-hejmekonferensråd, overpræsident Vald. Oldenburg (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Henriette f. Suenson (død 1895).

Student (Slomanns skole) 1894; cand. polyt. 1900; ingeniør ved A/S Burmeister & Wain 1900-02; i udlandet 1902-04; stifter og medindehaver af firmaet Christiani & Nielsen fra 1904 og grundlagde efterhånden 24 datterselskaber i ind- og udlandet; angav 1906 en beregningsmåde for jernbetonspunsvægge, som førte til konstruktionen af C & N kajmuren og konstruerede 1917 den første hule betonpæl, hvorved pælelængden fordobledes fra 30 til 60 meter; ledede 1914-15 u. arméingeniørkommandoen bygningen af de betonværker som lukkede »hullet i nordfronten«; har udført over 6000 bygværker, deriblandt Storstrømsbroen (i samarbejde m. engelske firmaer), Maastunnelen ved Rotterdam (i samarbejde m. hollandske firmaer), doksluse i St. Nazaire. kajmure i Cherbourg, oliepier i Southampton, flyvepladser (bl. a. i Rangoon), betonskibe og hydroelektriske kraftstationer (bl. a. i Andesbjerge-ne og ved Nilens kilder, dæmning ved Bombay, siloer i Tyrkiet, tunnel under Fraser River. Vancouver. Canada m. m.

Medl. af bestyrelsen for A/S Titan 1916-36, for De danske Sukkerfabrikker 1933-43, for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1928-51, forVej-lefjord sanatorium 1916-50 og for Venstreklubben 1922-53; formand i bestyrelsen for A'S Atlas 1930-42, for det Reckske Legat fra 1922 og for Section Da-noise de la St. des Ing. Civils de France 1936-39; medl. af folketinget (Venstre) for Randers amtskreds 1932-35 og 1939-43; Venstres delegerede ved Folkeforbundet 1934-39; medl. af det udenrigspolitiske nævn 1942-43; dr.-ing. h. c. ved den tekniske højskole i Braunschweig 1927, æressenator smstds 1953; æresmedlem af Tysklands Hafenbautechnische Gesell-schaft 1939 og af Hamburgs arkitekt- og ingeniørforening 1952; tildelt den franske ingeniørforenings Coiseau guldmedalje 1942.

Udenl. ordener: F.O.I.P.; F.Æ.L.3.

Adresse: Biilowsv. 14 B, Kbhvn. V.

CHRISTIANSEN Aksel generalkonsul. R1. p.p.; f. 17/12 1906 i Kbhvn.; søn af fh. maskinmester i Kbhvns havnevæsen N P Christiansen og hustru Anna f. Johansen: gift (11/5 1933) m. Elna C, f. 25/9 1909 i Kbhvn., datter af afdøde tapetserermester S Due Kjær og hustru Frida f. Ma-thisson.

Student (Metropolitanskolen) 1925; cand. jur. 1930; sekretær i udenrigsministeriet 1930-37 og 1938-41; midlertidigt vicekonsul i Hamborg i 1933; attaché ved gesandtskabet i Paris 1937-38; Iegations-sekr. i Madrid 1941-45; chargé d'affai-res smstds 1945-47; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1947-49, kontorchef 1949-54; generalkonsul i London og handelsrådgiver ved ambassaden smstds 1954.

Formand for regeringsudvalget til behandling af vareudvekslings- og betalingsspørgsmål i forh. til Tyskland 1949-54; formand for Danish Supply Mission i London 1954.

Udenl. ordener: I.Kr.5.; N.St.0.31.; S.N.22.; Sp.I.K.2'.; Ty.F.R.F.2!.

Adresse: Det danske generalkonsulat, 67 Pont Street, London S. W. 1., England.

CHRISTIANSEN Albert Stokkebye kulimportør, vicekonsul; f. 3/10 1883 i Odense; søn af grosserer A Christiansen (død 1914) og hustru Magda f. Stokkebye (død 1905)'; gift (5/3 1914) m. Anna C, f. Nielsen, f. i Aalborg.

Ansat i købmandsfirmaet Vilh. Nielsen, Odense i 4 år; derefter ansat i kulfirmaer i Tyskland i 4 år, og i Skotland i 2 år; ansat i faderens forretning i Odense 1908, senere medindehaver af dette firma og af Odense Kulkompagni; eneindehaver af Odense Kulkompagni 1944, optog 1953 sønnerne Erik og Henning Stokkebye Christiansen som medindehavere; svensk vicekonsul 1945-54.

Sekretær i bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening 1918, formand 1947-53; formand for Handelsskolen i Odense til 1953; medl. af søretten i Odense, af handelsretten i Odense, af akkordudvalget for Odense amtsrådskreds og af bestyrelsen for Provinshandelsstandens Understøttelsesforening til 1955; handelskyndig meddommer i østre landsret til 1954; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Sveriges Konsuler i Danmark til 1955; formand for 16. Batail-lons Soldaterforening.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Nørreg. 29, Odense.

Sommerbolig: Kerteminde.

CHRISTIANSEN Alfred K F mønt- og justerdirektør; f. 19/9 1901 i Kbhvn.; søn af stationsassistent ved Kbhvns sporveje Carl H Christiansen (død 1935) og hustru Maren f. Jensen; gift (1/6 1929) m. Karen C, f. 108 1903 i Kbhvn., datter af stævningsmand Hans P Madsen (død 1937) og hustru Ingeborg f. Muderspach.

Student 1920; cand. polyt. 1928; ingeniør ved Hans Jessens Maskinbyggeri, Vejle s. å., ved justervæsenet 1937, justering. II 1947; justering. I 1954; till. assistent ved den kgl. mønt 1954-56; direktør for den kgl. mønt og justervæsenet 1956.

Adresse: Amager Boulevard 115,

Kbhvn. S.

CHRISTIANSEN Anker direktør, civilingeniør, R.; f. 13/3 1897 i Kolding; søn af guldsmed Heinrich Christian Christiansen (død 1940) og hustru Margrethe Christine f. Geritz (død 1935); gift (30/4 1927) m. Edith Margrethe C, f. 30/7 1901 i Hobro, datter af apoteker Alfred Herskind og hustru Caroline f. Koefoed (død 1938).

Realeks. 1913; praktisk uddannelse på Sydjydsk Maskinfabrik, Kolding 1913-17; cand. polyt. 1923; ingeniør ved A/S Atlas 1923-25; sejlede som maskinassist. 1925-26, maskinisteks. 1926; ingeniør ved Wilton's Machinefabriek en Scheeps-werf, Rotterdam s. å., ved Reiherstieg Werft, Hamborg 1927, ved A/S Atlas s. å.; skibs- og maskininsp. ved rederiet J Lauritzen s. å., senere overing., nu tekn. direktør smstds; till. direktør i Rederiet Ocean A/S fra 1951; censor i skibsma-skinanlæg ved Danmarks tekniske højskole.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeni-ørforening's maskiningeniørgruppe 1949-55, for sammes arbejdsgruppe for skibsbygning 1950-56, for Søfartsteknisk Forening fra 1950, for Aalborg Værft A/S fra 1944, for Dansk Radio A/S og for Elektromekano A/S fra 1948; medl. af Lloyd's Register of Shipping's Danish Committee fra 1949 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1957.

Adresse: Villa Ask, Rundforbiv. 158,

Nærum.

CHRISTIANSEN Axel bankdirektør, R.; f. 29/3 1892 i USA; søn af tømrermester N C Christiansen og hustru Marie f. Andersen; gift (10/5 1924) m. Edith Marie C, f. 25/11 1902 i Hjørring, datter af forretningsfører Fr. Winkelmann og hustru Kathrine f. Bech.

Realeks. (Hjørring) 1908; assistent i Hjørring Discontobank s. å., bogholder 1917; hovedbogholder i Den danske Andelsbank 1919; direktør i Sydfyns Discontobank. Faaborg fra 1924.

Medl. af Faaborg byråd fra 1933, viceborgmester fra 1946; formand for skolekommissionen 1933-54 og for Faaborg Erhvervsråd 1938-46; medl. af bestyrelsen for Danmarks Handelsskoleforening 1938-46, af repræsentantskabet for Købstædernes alm. Brandforsikring 1944-52 og af repræsentantskabet for Kgl. Dansk Automobil Klub fra 1938; medl. af bestyrelsen for sygehuset i Faaborg samt af repræsentantskabet for Odense-Nørrebro-by-Faaborg Jernbaneselskab og af banens likvidationskomité; medl. af repræsentantskabet for Fyens kommunale telefonselskab fra 1954; formand for lokalforeningen i Faaborg til Kræftens Bekæmpelse fra 1951; kredsformand for De Danske Provinsbankers Forening 3. kreds fra 1949.

Adresse: Torvet 1, Faaborg.

Sommerbolig: Klintevej, Faaborg.

CHRISTIANSEN Chr. fh. fiskeriminister; f. 14/9 1895 i Hjortshøj; søn af smed J P Christiansen (død 1927) og hustru Maren f. Andersen; gift (18/11 1922) m. Emma C, f. 23/3 i Århus, datter af gasværksarbejder Niels Sørensen (død 1906) og hustru Elisa Pedersen (død 1951).

Udlært som maskinarbejder hos A/S Frichs, Århus 1916 og arbejdet i dette fag til 1920; formand for Danmarks socialdemokratiske Ungdom 1920-27; medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1920-27 og fra 1931, af Århus byråd 1929-30 og af forretningsudvalget for Arbejdernes Radioforbund; sekretær i Arbejdernes Oplysningsudvalg i Århus 1927-30; forretningsfører for Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark 1930-47, formand fra 1949; formand for Roskilde højskole; næstformand for Fol-keuniversitetsforeningen 1931-32; medl. af folkeuniversitetsudvalget 1930-47, af foreningen Nordens styrelse fra 1939, af Det nordiske råd fra 1952, af undervisningsministeriets stående forfatterudvalg 1935-47, af statens husholdningsråd 1935 -42, af den kulturelle fonds bestyrelse samt af filmsrådet 1938-47; medl. af undervisningsministeriets udvalg til støtte af dansk filmsproduktion 1946-53 og af bestyrelsen for Dansk Kulturfilm 1932-47; næstformand for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme 1941-42; medl. af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund 1942; sekretær for Dansk Folkeoplysnings Samråd 1941-42; fg. formand for det forsvarspolitiske udvalg 1955-56; medl. af folketinget i 1932 (Århus amt) og fra 1935 (Hjørring amt); fiskeriminister i det første ministerium Hedtoft 1947-50, i det andet ministerium Hedtoft 1953, i ministeriet H C Hansen 1955-57.

Har skrevet Arbejderfester, Organisa-tionskundskab, Dirigenten, Fest i Foreningen, Fremtidens tillidsmands uddannelse samt en del småskrifter om ungdoms- og oplysningsarbejdet; (s. m. Kaj Bundvad og Ejler Jensen): Tillidsmands Kundskab; (s. m. Hans Hansen): Haand-bog i Socialdemokratisk Ungdomsarbejde.

Adresse: Ny Carlsberg V. 36, Kbhvn.V.

CHRISTIANSEN Christian generalsekretær, cand. theol., D.r.K.M.; f. 24/9 1914 i Viborg; søn af gårdejer Mads Christiansen (død 1951) og hustru Katrine f. Kvist; gift (2/5 1954) m. bibliotekar Inger C, f. 19/2 1923 i Viborg, datter af civilingeniør, amtsvand- og bivejsinspektør Jørgen Vestergaard og hustru Maren Kirstine f. Søgaard.

Student (Viborg katedralskole) 1933; cand. theol. 1940; manuduktør i hebraisk, græsk og latin 1940-42; udsendt af

KFUM's Verdensforbund i Geneve som krigsfangesekr. i Tyskland 1942-45; i fængsel i Moskva 1945-46; krigsfangesekr. i England 1946-47. i Ægypten og Libyen 1947-48; leder af Det lutherske Verdensforbunds         udvandringsarbejde

blandt flygtninge i den engelske zone af Tyskland 1949-52, af dets hjælpearbejde blandt de arabiske flygtninge i Syrien 1952-54 og af dets hjælpearbejde i det nære Østen 1954-56; generalsekr. for Det kbhvnske Kirkefond fra 1956.

Sekretær i Danmarks kristelige Studenterbevægelse 1938; medl. af KFUM's Verdensforbunds Group of consultants on International Affaires 1950-55.

Har skrevet: Vi var i Fængsel (1949).

Udenl. ordener: N.r.K.M.M.; Stb.M. S.F.; Sy.F.M.

Adresse: Lundehusv. 27, Kbhvn. Ø.

CHRISTIANSEN Chr. Meldgaard fh. afdelingschef i finansministeriet, R.DM.; f. 31/3 1880 i Ovstrup ved Kjellerup; søn af lærer C Christiansen (død 1928) og hustru Gjertrud f. Andersen (død 1944); gift (1913) m. Fanny C, f. 26/8 i Kbhvn., død 1945, datter af assistent P Jensen (død 1892) og hustru Caroline f. Hansen (død 1917).

Student (Viborg) 1900; cand. jur. 1907; overretssagf. 1919 (beskikk. depon. 1956); assistent i finansministeriet 1908, sekretær 1919, fuldmægtig 1921, ekspe-ditionssekr. 1931, kontorchef i finansministeriets 1. statsaktivkontor 1931; afdelingschef i finansministeriet 1938-50; medarbejder ved landsoverskatteradet 1918-42; medl. af det kgl. klasselotteris nævn 1936-52, af Thyborønkommissionen af 1937, af det færøeske erhvervsudvalg af 1938, af indenrigsministeriets byggeudvalg af 1940, af direktionen for Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1942-52 og af bestyrelsen for Det bornholmske Ejendomsselskab A/S 1945-53.

Adresse: Prinsesse Maries Allé 1,

Kbhvn. V.

CHRISTIANSEN Ernst fh. minister; f. 28/3 1891 i Roskilde; søn af farveribestyrer Jens Christiansen (død 1926) og hustru Birthe Marie f. Christensen (død 1922); gift 1. gang m. Anna Marie C, f. 27/8 1889, død 1929, datter af landarbejder Lars Larsen, Viby S. (død 1920); 2. gang m. Else C, datter af vognmand H Jensen, Kbhvn.

Udlært som typograf i Roskilde 1910; formand og forretningsfører for Socialdemokratisk Ungdomsforbund i Danmark 1913-19; formand for Danmarks venstresocialistiske (senere kommunistiske) parti og i redaktionen af dettes blade 1919-27; afdelingschef i USSR's handels-repræsentation 1927-30; medarbejder ved Social-Demokraten 1931-55; minister uden portefeuille i ministeriet H C Hansen 1955-57.

Medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1915-19, af Socialistisk Ungdomsinternationales bureau 1915-20, af bestyrelsen for Arbejdernes Radioklubber i Storkbhvn. fra 1926 (formand 1931-53), af forretningsudvalget for Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund fra 1930 (formand 1950-51 og fra 1953), af Jounalistfor-bundets repræsentantskab 1936-39 og af bestyrelsen for Arbejdernes Læseselskab; formand for borgerrepræsentationens presseloge 1936-47, æresmedlem 1952; medl. af radiorådet og af dettes programudvalg 1940-55 og fra 1957; medl. af landstinget 1947-53; medl. af Danmarks delegation ved FN, New York, 1947, -53 og -54 samt formand for delegationen 1955 og -56; medl. af Europarådet fra 1950, af forsvarskommissio-nen 1948 og af det udenrigspolitiske nævn 1950-53.

Litterære arbejder: Statskapitalismen (1933); Fra Lenin til Stalin (1936); Amerika (1939); Radioen under Krigen (1945, s. m. P Nørgaard); Danske Smede 1888-1948 (1948); Hvorfor er Socialdemokratiet forsvarsvenligt? (1949); Statsradiofonien 1925-50 (1950, s. m. Jens Rosenkjær og Knud Rée); En Stjernevogn kørte ud (1952, s. m. J Christensen); Arbejderne og Socialismen (1953); En bygning vi rejser (1954, s. m. O Bertolt og Poul Hansen) samt mindre skrifter; har oversat Th. More: Utopia.

Adresse: Tagensv. 31, Kbhvn, N.

CHRISTIANSEN Evald generalsekretær, præst; f. 5/10 1910 i Nykøbing F.; søn af tømrermester Jens Peter Christiansen og hustru Hanne f. Pedersen (død 1956): gift (19/7 1936) m. Karen Marie C, f. 5/10 1908 på Frdbg., datter af repræsentant Knud Jensen (død 1953) og hustru Thyra f. Buch.

Student (Nykøbing F.) 1928; cand. theol. 1934; sekretær i KFUM's Centralforening i Kbhvn. 1934-43 (specielt idrætssekr. 1936-43); sognepræst i Tullebølle 1943-55; generalsekr. i KFUM's Centralforening i Kbhvn. 1955-56; generalsekr. for KFUM og KFUK i Danmark fra 1956.

Formand for KFUM og KFUK's Idrætsforbund i Danmark og medl. af bestyrelsen for Dansk Idræts-Forbund 1947-50 og 1953-57; medl. af skolekommissionen i Tranekær-Tullebølle kommune 1944-55 (formand 1950-55).

Har skrevet hæftet Daglig Bibellæsning (1956); medforfatter af Idræt i KFUM og KFUK (1956).

Adresse: Gåsebæksv. 21, Kbhvn. Valby.

CHRISTIANSEN Hakon direktør i Det Østasiatiske Kompagni, generalkonsul, K1. DM., M.T.Kha.p.p.; f. 23/1 1893 i Vallekilde; søn af håndværksmester J P Christiansen og hustru Marie f. Blyitgen; gift m. Julie C, f. 2/3 i Veggerløse, datter af musiker Johan Heyn.

Cand. phil.; handelsskoleuddannelse; ansat i Det Østasiatiske Kompagni 1908; tjeneste ved hovedkontoret og i Østeuropa; bestyrer af Bangkok filialen 1927-37; adm. direktør 1937.

Næstformand for bestyrelsen for A/S Det Østasiatiske Kompagni samt medl. af bestyrelsen for forsk, af kompagniets datterselskaber; formand for skibsfarts-nævnet og for bestyrelsen for Kbhvns Frihavns-Akts. samt for A/S Nakskov Skibsværft; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Søfartens Fremme, for A/S Nordisk Mineselskab, for A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab og for Chri-stiani & Nielsen (Siam) Ltd.; medl. af Assurance-Compagniet Baltica's bestyrelse og forretningsudvalg; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber: formand for Dansk Dampskibsrederifor-ening 1950-53 og for Søfartsrådet 1950-53; medl. af bestyrelsen for statens skoleskib Danmark til 1953, for Krigs-forsikringen af danske Skibe 1939-41. for Siam Steam Navigation Co. Ltd.. Bangkok 1927-40, for Oriental Stores Ltd., Bangkok 1927-40 og for Aerial Transport Coy, Bangkok 1931-33 samt af bankrådet for Siam Commercial Bank 1931-33; med orlov fra ØK Principal Tråde Commissioner og departementschef i det siamesiske handels- og trafikministerium 1931-33.

Dansk generalkonsul i Siam 1927-38; generalkonsul for den Sydafrikanske Union i Danmark fra 1947.

Udenl. ordener: B.K.4.; N.St.0.22.: S.H.E.2.; S.Jub.M.; S.Kr.l.; Sp.I.K.2.; S.R.P.3.; S.V.2".

Adresse: Stockflethsv. 17, Kbhvn. F.

CHRISTIANSEN Hans C direktør, cand. merc, R. f. 11/11 1906 i Harreslev ved Flensborg; søn af landmand Asmus Christiansen (død 1950) og hustru Christine Margaretha Ohlsen (død 1955); gift (17/8 1935) m. Edith C, f. 10/7 1911 i Kbhvn.. datter af skotøjsfabrikant Emil Pedersen (død 1940) og hustru Marie f. Petersen.

Bankuddannelse i Flensborg og Altona samt i Den danske Landmandsbank i Kbhvn. 1924-30; prokurist i Christian Criiger & Co., Kbhvn. 1930-38; salgschef for Den kgl. Porcelainsfabrik & Fajance-fabriken Aluminia, A/S, Kbhvn. 1938-46: direktør for Provinshandelskammeret 1947-56; direktør for Den kgl. grønlandske Handel fra 1956. Nationaløkonomiske og erhvervsøkonomiske studier ved Ver-waltungsakademie i Kiel, Kbhvns universitet og Handelshøjskolen i Kbhvn.; HD i salgsorganisation og reklame 1933; tildelt CF Tietgen-guldmed. 1935; cand. mere. 1937; undervisningsassist. ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1940, lektor i forretningsorganisation smstds 1941-49.

Sekretær for Foreningen af danske Sydslesvigere i Danmark fra 1945; medl. af vareudvekslingsudvalget, dispensati-onsudvalget vedr. eksportforbudene, udvalget til udpegelse af handelsattacheer i udlandet, industrirådets eksportudvalg, udvalget til samarbejde med Federation of British Industries 1947-56, toldforhandlingsudvalget 1948-56, Det internationale Handelskammers danske nationale komité, udvalget for økonomisk samarbejde med udlandet (ERP-udvalget), repræsentantskabet for Société Internationale pour l'Enseignement Commercial 1949-56, Dansk Nationalkomité for rationel Organisation, Erhvervenes Eksportsamråd, udenrigsministeriets udvalg til fremme af eksporten, udenrigsministeriets udvalg vedr. revision af GATT-over-enskomsten, Handelens radio- og fjern-synsudvalg og produktivitetsudvalget for handelen 1955-56; medl. af Det internationale Handelskammers Commission on Distribution (vicepræsident 1953), bestyrelsen for Foreningen til Handelsunder-visningens Fremme, Boston Conference on Distribution's International Advisory Council 1950, tilsynsrådet for handelshøjskolerne og næstformand for Handelsvidenskabelig Reklameklub 1951; formand for Cand. mere.-Clubben 1952; medl. af Dansk Salgs- og Reklameforbunds forskningskomité 1953, af hovedbestyrelsen for Foreningen af danske Er-hvervsøkonomer og det danske udvalg for nordisk økonomisk samarbejde 1954, af udvalget vedr. anskaffelse og drift af en forsøgs- og skolekutter til de grønlandske farvande, ernæringsradet for Grønland. Grønlandsministeriets anlægs-udvalg, det grønlandske pris- og lønnævn, skatteudvalget for Grønland og det jordbrugsfaglige udvalg for statens forsøgsvirksomhed i Grønland (formand) 1956 samt medl. af bestyrelsen for Det Grønlandske Selskab og formand for Foreningen af danske Erhvervsøkonomer 1957.

Litterære arbejder: Dansk Importhandel og Indførselsrestriktionerne (1938); desuden faglige og vidensk. tidsskriftartikler; medarbejder ved Danmarks Kultur ved Aar 1940 (1941) og ved Hages Haandbog for Handel og Industri (1944 og 1954).

Adresse: Thingvalla Allé 43, Kbhvn. S.

CHRISTIANSEN Hans Otto afdelingschef i direktoratet for vareforsyning; f. 13/9 1915 i Århus; søn af direktør A C Christiansen (død 1929) og hustru Kirstine f. Andreasen (død 1949); gift (19/10 1940) m. Rigmor C, f. 13/1 1914 i Nørre Felding, datter af fængselspræst Axel Holm (død 1949) og hustru Anna f. Kriiger (død 1947).

Student (Esbjerg) 1934; cand. polit. 1940; sekretær i direktoratet for vareforsyning 1940; fuldmægtig 1945, eks-peditionssekr. 1946, kontorchef 1947, fg. afdelingschef 1948, afdelingschef 1951.

Medl. af handelsministeriets udvalg vedr. genopbygningsfonden; medl. af det rådg. udvalg vedr. forholdet til den europæiske kul- og stålunion; konsulent for udvalget ang. spiritus- og gærordningen fra 1955.

Adresse: Bøgehøj 15, Hellerup.

CHRISTIANSEN Holger konsulent i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, R.; f. 15/10 1895 i Dronninglund; søn af skovfoged Rs. Christiansen (død 1911) og hustru Christiane f. Osterkryger; gift (1/5 1923) m. Ester C, f. 26/9 1899 i Hango, Finland, død 1955, datter af boghandler Olof Borrén (død 1903) og hustru Olga f. Per6n.

Realeks.; telegraf uddannelse i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab; ansat ved selskabets stationer i Newcastle, Leningrad, Helsingfors, Nystad, Gbteborg 1914 -24; assistent ved kontorerne i London og Moskva 1924-28; bestyrer af selskabets station i Moskva 1928-30; selskabets repræsentant i USSR 1931-38, selskabets konsulent fra 1939; till. vidensk. assistent ved landbohøjskolen fra 1951.

Adresse: Moltkesv. 45. Kbhvn. F.

CHRISTIANSEN Holger Lund professor, pianist, organist, R.; f. 24/4 1900 i Ullerslev på Lolland; søn af lærer Andreas Lund Christiansen (død 1943) og hustru Caroline f. Jørgensen; gift (30/6 1925) med pianistinde Ellen C, f. 19/2 1902 i Kbhvn., datter af kaptajn i Østasiatisk kompagni N P Kruse (død 1934) og hustru Anna f. Hansen (død 1955).

Student (Nykøbing F.) 1918; uddannet på det kgl. danske musikkonservatorium 1919-22; elev af Rudolph Simonsen, Anders Rachlew, Arthur Schnabel (Berlin) og Edv. Steuermann (Wien); debutkoncert 1926; lærer ved det kgl. danske musikkonservatorium 1927; professor smstds 1949; organist ved Nazaretkirken 1934. Koncerteret herhjemme og foretaget koncertrejser til udlandet som medl. af Den danske Kvartet; indspillet en række grammofonplader.

Medl. af undervisningsrådet for det kgl. danske musikkonservatorium.

Adresse: Christiansholms Parallelv. 11,

Klampenborg.

CHRISTIANSEN Ingeborg frue, leder af Børneringen, R1., kgl. belønningsmedalje i guld; f. 14/6 1884 i Kbhvn.; datter af fuldmægtig Andreas Neuhausen og hustru Othenia f. Carstensen; gift (9/4 1909) m. kaptajn i artilleriet M A A P Christiansen, f. 28/5 1877, søn af købmand Peter Christiansen.

Gennemgået Frøken M Kruuses skole; senere lærerinde herfra; stiftede 1918 Menighedsbørnehaverne s. m. dr. med. Richard Kjer-Petersen; medstifter af Børneringen 1941; leder af samme siden oprettelsen.

Adresse: Nyvej 12 B, Kbhvn. V.

CHRISTIANSEN i A professor ved Kbhvns universitet, dr. phil., K.DM.; f. 6/9 1888 i Vejle; søn af købmand Frederik Christiansen (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Dosine Semine Helvig f. Nielsen (død 1944); gift (24/2 1914) m. Inger C, f. i Storehedinge, datter af tømrermester J C Nybølle (død 1912) og hustru Eleonora f. Petersen (død 1916).

Student fra Vejle højere almenskole; cand. polyt. 1911; assistent ved Carlsberg Laboratorium 1911-15, ved universitetets kemiske laboratorium fra 1915; dr. phil. (Reaktionskinetiske Studier) 1921; lektor i kemi ved Kbhvns universitet s. å., ekstraord. docent 1931, professor s. å., universitetets prorektor 1955-56; bestyrer for den polytekniske læreanstalts kemisk laboratorium A 1931-48; bestyrer af Kbhvns universitets fysiskkemiske institut 1948.

Formand for Kemisk Forening 1931-34 og 1943-46; medl. af Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1934, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937, af det polske kemiske selskab 1947, af Kungl. fysiografiska Sallskapet i Lund 1948 og af Kungl. Vetenskaps- og Vitter-hets-Samhallet i Gøteborg 1953; æresmedlem af The Chemical Society, London 1954 og af The New York Academy of Science 1955.

Har patenteret en metode til fremstilling af metylalkohol. - Har skrevet: Fysisk Kemi (1. hefte, 1950) samt forsk, vi-densk. afhandlinger, væsentlig om de kemiske reaktioners hastighed.

Adresse: Sundvænget 9, Hellerup.

CHRISTIANSEN Jens Christian dommer, R.; f. 24/12 1892 i Nysogn; søn af gårdejer Andr. J Christiansen og hustru Ingeborg f. Christensen; gift (19/5 1921) m. Tove C, f. 2/3 1895 i Ordrup, datter af amtsforvalter Axel Holck (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Ida f. Thorlakson (død 1950).

Student (privat dimit.) 1913; cand. jur. 1919; fuldmægtig ved Børglum herred s. å.; civildommerfuldm. i Hjørring s. å.; dommerfuldm. i Kalundborg 1920, i Ringkøbing 1927; dommer i Præstø m. v. 1944, i Ringkøbing m. v. 1951.

Formand for landvæsenskommissionen for Ringkøbing købstad m. v. 1951 og for afvandingskommissionen for Ringkøbing amt 1956.

Adresse: Ringkøbing.

CHRISTIANSEN Jes direktør, civilingeniør, R.; f. 26/8 1889 i Blans, Sundeved; søn af gårdejer Hans Christiansen (død 1901) og hustru Marie f. Jessen (død 1936); gift (27/5 1917) m. Charlotte C, f i Mammen, død 1942, datter af gårdejer Niels Nielsen (død 1924) og hustru Barbara f. Rasmussen (død 1932).

Afgangseks. som maskin- og elektro-ing. fra Ingeniørskolen i Mittweida 1914; driftsassist. i firmaet Gebr. Poensgen i Diisseldorf s. å.; driftsing. ved Berliner Machinenbau A/S 1915-19; afdelingsleder for ingeniørfirmaet Eriksen & Sarde-manns afd. i Sønderjylland 1919-24; direktør for Sønderjyllands Højspændingsværk fra 1924, for Haderslev Næs Elektricitetsforsyning fra 1924 og for Aabenraa kommunes elektricitetsforsyning 1926-46.

Medl. af bestyrelsen for Danske Elektricitetsværkers Forening fra 1929, for Foreningen af danske Elværksledere fra 1955 og for Danske Oplandscentralers og Forsyningsselskabers Forening 1934-55; formand for Aabenraa Bys danske Sam-

fund 1938-48; medl. af tilsynsrådet for Handelsbanken i Aabenraa fra 1938; formand fra 1953; medl. af elektricitets-kommissionen af 1941 og dennes arbejdsudvalg fra 1941 til onløsningen i 1946: formand for Sønderjyllands Erhversråd: medl. af bestyrelsen for A/S Det Nordiske Kamgarnspinderi fra 1953.

Adresse: Kystv. 20, Aabenraa.

CHRISTIANSEN Johanne Ostenfeld dr. med,; f. 12/10 1882 i Kbhvn,; datter af professor, dr. med. & jur. Chr. Christiansen (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru f. Ostenfeld (død 1937); ugift.

Student 1901; med. eks. 1907; dr. med. 1912; i udlandet 1912-13; assistent ved universitetets institut for almindelig pa-thologi 1913-19; prakt. læge fra 1921; specialist i mave- og tarmsygdomme.

Litterære arbejder: Bestemmelse af fri og bunden Saltsyre i Maveindhold (doktordisputats); afhandlinger i Biochemi-sche Zeitschrift o. a. tidsskrifter om hydrat-teori, propylalkohol-desinfektion etc, respiration (s. m. J S Haldane) urinstof- og sukker-bestemmelse, ledningsevne-metode. Afhandlinger om Danmarks ernæring i The Lancet o. a. medicinske tidsskrifter. Bøger: Gyldne Lægeraad (1933); Ernæringens 11 Bud (1934); Mad er Mandens Kraft (1935); Landbokost I (1937); Slank paa rette Maade (1937): Retten paa Vrangen (1938); Rationel Sparekogebog (1940); Krydderier, Vand. Drikkevarer (1941); Vejledning om Afmagring (1946); Vejledning om Forstoppelse (1947); Vejledning om Overgangsalderen (1948); Gyldne Raad for Folk over Fyrre (1954).

Oprettede 1930 s. m. dr. A Beretta kurstedet Casa azzurra ved Gardasøen, nedlagt 1933; tog medicinsk embedseks. (Laurea og Esamen del stato) i Italien 1932.; hædersgave af Alm. dansk Lægeforening 1933, Tagea Brandts Rejselegat 1935, hvorfor rejse til Palæstina, Lilleasien og Rumænien i 1936.

Adresse: Ermelundsv. 121, Gentofte.

CHRISTIANSEN Johannes redaktør; f. 8/7 1888 i Hersnap ved Kerteminde; søn af husmand P L Christiansen (død 1928) og hustru Marie f. Madsen (død 1925); gift (18/5 1918) m. Paula C, f. 19/3 1893 i Kbhvn., datter af overbådsmand i marinen August Brinckmann (død 1926) og hustru Cecilie f. Hermansen (død 1923).

Ved landvæsen til 1909; elev på Askov højskole 1907-08 og 1908-09; derefter på Askov lærerkursus, lærer ved Salling højskole 1909-11; journalist ved Sydsjællands Venstreblad og Fyns Venstreblad: redaktør ved Venstres Folkeblad i Sorø 1916-19; derefter ved den sydvestjydske radikale presse; reorganiserede denne i 1927 og var derefter redaktør af »Sydvestjylland« til 1933; partisekr. for Det radikale Venstre og politisk medarbejder ved den radikale provinspresse s. å.; Hil. medarbejder ved ministeriernes presse-sekretariat 1940-43; derefter sekretariatets chef til dets ophævelse 1946; leder af Det radikale Venstres kontor 1946-48, af partiets informationstjeneste til 1955.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Venstreblade i Danmark 1929-32; medl. af forretningsudvalget for Kbhvns radikale Vælgerforening 1934-37, formand for samme 1952-54; medl. af folketinget (Stege-Vordingborgkredsen) 1945-47 og 1950-57; medl. af forsvarskommissionen 1946, af kommissionen til undersøgelse af videnskabens kår 1946, af statens tilsyn med sprit- og gærordningen, af forsvarets velfærdsudvalg, af statens faste værnepligtsudvalg, af sygeforsikrings-kommissionen og af kommissionen ang. invaliditetsproblemerne.

Har skrevet: Bogen om Niels Frederiksen; medarbejder ved Den Danske Rigsdag 1849-1949 og Billeder af Rigsdagens Historie; redaktør ved værket Danmarks Folkestyre.

Adresse: Ejderstedg. 10, Kbhvn. V.

CHRISTIANSEN Joraen kontorchef, R1. p.p.; f. 18/10 1896 på Frdbg.; søn af maskinmester Frederik Christiansen (død 1921) og hustru Laura f. Frederiksen (død 1944); gift (29/6 1923) m. Else C, f. 24/2 1898 i Kbhvn., datter af garvermester Gustav Lundstedt (død 1913) og hustru Laura f. Holm (død 1949).

Student (Frdbg. gymn.) 1915; cand. jur. 1921; sekretær i handelsministeriet 1922; fuldmægtig i søfartsministeriet 1934, i handelsministeriet 1935, ekspe-ditionssekr. 1937, kontorchef 1946.

Meddommer i faget søret og handelslære ved navigationseksaminerne 1937-54; næstformand i handelsflådens vel-færdsråd 1948; medl. af direktionen for Kbhvns maskinskole og formand for skoleudvalget 1952.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Søndermarksv. 4. Kbhvn.

Valby.

CHRISTIANSEN Karl O direktør, lektor, dr. jur.; f. 1/4 1908 i Silkeborg; søn af maskinpasser Chr. Christiansen (død 1935) og hustru Marie f. Pedersen (død 1942); gift (23/7 1939) m. Ruth C, f. 19/2 1919 i Humble på Langeland, datter af automobilforhandler Valdemar Larsen (død 1940) og hustru Anna f. Møller.

Maskinlærling 1924-28; student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1931; mag. art. (filosofi) 1937; dr. jur. 1955; filosofimanuduktør 1936-44; socialundersøger i Dansk Værne- og Tilsynsselskab 1937-40; medarbejder ved psykoteknisk institut 1938-40; medarbejder ved kriminologiske undersøgelser ved statsfængslet i Vridsløselille 1940-43; lærer ved psykopatanstalterne i Herstedvester 1943-44 ;univer-sitetsmanuduktør 1943-45; lektor i kriminologi ved Kbhvns universitet fra 1944; medleder af indrulleringskontoret u. direktoratet for fængselsvæsenet 1945-48. Social Affairs Officer (Prevention of cri-me and treatment of offenders) ved De Forenede Nationers hovedkvarter i USA ' 1948-49; leder af undersøgelsen af arresthusfanger i Kbhvns fængsler 1952: direktør for Landsforeningen for Mentalhygiejne 1953.

Medstifter af og bestyrelsesmedl. i Dansk kriminologisk Selskab 1943, formand 1950-52; medl. af repræsentantskabet for fritidsklubben Ringgaarden 1943-48 og 1950-55, af ungdomskommis-sionens udvalg for den tilpasningsvan-skelige ungdom 1946-52 og af Instituto Internazionale per gli Studi di Difesa Sociale fra 1948; formand for Studentersamfundet 1951-52; medl. af bestyrelsen for Dansk sociologisk Selskab 1952-55 (formand 1953-55), af bestyrelsen for politiets ungdomsklubber 1952 og af Landsforeningen for Mentalhygiejne's videnskabelige råd 1953; korresp. medl. af The American Sociological Society; dansk redaktør af Acta Sociologica 1955.

Har skrevet: Mandlige landssvigere i Danmark under besættelsen (1950); Mandlige arresthusfanger i Københavns fængsler. En undersøgelse og et experi-ment (s. m. Karen Berntsen, 1955); Landssvigerkriminaliteten i sociologisk belysning (disputats, 1955) samt afhandlinger og anmeldelser om kriminologiske emner i fagtidsskrifter, kronikker og dagbladsartikler.

Adresse: Olesv. 10, Virum.

CHRISTIANSEN L fh. rektor, R.DM.; f. 5/3 1877 i Højby ved Odense; søn af gårdejer L Christiansen (død 1883) og hustru Johanne f. Christensen (død 1916): gift 3/1 1905) m. Anna Sophie C, f. 8/11 1880 i Odense, død 1947, datter af læge O Windinge (død 1894) og hustru Jacobe f. Helweg (død 1924).

Student (Odense) 1896; cand. "mag. 1902; lærer ved private skoler i Kbhvn. og ved Høng gymnasiekursus 1902-06: 1906-09 timelærer, 1909-20 adjunkt og 1920-24 lektor ved Ribe katedralskole: rektor ved Århus katedralskole 1924-47.

Lærer ved Ribe seminarium 1906-09: forstander for Ribe handelsskole 1908-24; redaktør af Fysisk Tidsskrifts skole-afd. 1919-48; medl. af bestyrelsen for Statsskolernes Lærerforening 1923-45: medl. af Universitetssamvirkets bestyrelse i Århus fra 1925 og af universitets-bestyrelsen i Århus 1928-54; formand for Gymnasieskolernes Lærerforening 1930-37 og for Grænseforeningen for Aarhus og Omegn fra 1933; censor i fysik ved skoleembedseks. ved Kbhvns universitet 1938, formand for censorerne ved det matematisk-naturvidenskabelige fakultet 1950; censorsuppleant i fysik ved universitetet i Århus 1935.

Har udg. lærebøger i fysik for gymnasiet.

Adresse: Kastaniebakken 14. Risskov.

CHRISTIANSEN Laurits direktør; f. 18 3 1892 i Aalborg; søn af købmand Erik Christiansen (død 1916) og hustru Karoline f. Griebel (død 1919): gift (2712 i 1924) m. Gerda C, f. 19/3 1900 på Faarupgaard, Faarup, datter af gårdejer Anton Kristensen (død 1916) og hustru Maren f. Eriksen (død 1942).

Eksamen fra Justitsråd Møllers handelsskole, Aalborg; ansat i De danske Spritfabrikker, A/S, Aalborg 1908, prokurist ved De danske Spritfabrikker, Aal-borg-Kopenhagen G.m.b.H., Berlin 1923, leder af samme fra 1931.

Medl. af dansk klub Enighedens bestyrelse 1924-45.

Adresse; Kaiserdamm 30, Berlin-Charlottenburg 9, Tyskland.

CHRISTIANSEN Magnus professor, fh. laboratorieforstander, K.DM.p.p.; f. 20/10 1882 i Viborg; søn af skovfoged J Christiansen (død 1913) og hustru Ane f. Jensen (død 1926); gift (17/12 1910) m. Edith Margrethe C, f. 24/10 1887 i Horsens, datter af købmand Georg Jørgensen (død 1904) og hustru Johanne f. Nissen (død 1937).

Dyrlægeeks. 1906; assistent ved forsøgslaboratoriets bakteriologiske afd. s. å.; assistent ved serumlaboratoriet 1908, laborator 1916; professor i hygiejne og bakteriologi ved veterinær- og landbohøjskolen 1922; forstander for statens veterinære serumlaboratorium 1935-52.

Medl. af det veterinære sundhedsråd fra 1928 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1939.

Ud.enl. ordener: I.F.3.; N.St.0.3'.; S.N.2.

Adresse; Skolevænget 18, Lyngby.

CHRISTIANSEN Matthias Johannes veterinærinspektør, R.; f 12/3 1896 i Felsted ved Aabenraa; søn af gårdejer Nis Christiansen (død 1930) og hustru Margrethe f. Schrøder (død 1952); gift (17/4 1926) m. Botilla J C, f. 4/6 1897 i Felsted, datter af gårdejer Hinrich Frees (død 1920) og hustru Anna f. Jensen (død 1909).

Ved landbrug til 1920; deltog i verdenskrigen 1915-18; dyrlægeeks. (Kbhvn.) 1925; vikar- og assistentstillinger i Norge og Danmark 1925-26; dyrlæge i Augustenborg 1926-28; vidensk. assistent ved veterinær- og landbohøjskolens patologisk-anatomiske afd. 1928-31; till. dyrlæge ved Kbhvns off. slagtehuse 1929-31; veterinærfuldm. i veterinærdirektoratet, Kbhvn. 1931-35; studierejse til Tyskland 1934; veterinærfuldm. og kredsdyrlæge i Århus 1935-38; vete-rinærinsp. ved veterinærdirektoratets afd. for tuberkulosebekæmpelse i Jylland fra 1938; till. leder af direktoratets derværende afd. for kastningsbekæmpelse fra 1942.

I 4 måneder i 1952 udsendt af FAO i Rom for som ekspert at bistå den jugoslaviske regering ved tilrettelæggelse af en effektiv bekæmpelse af kvægtuberkulosen.

Har skrevet en del artikler om veterinære emner, især vedr. husdyrtuberkulosen og den smitsomme kalvekastning, i inden- og udenlandske fagskrifter og leksika.

Adresse: Henrik Pontoppidans G. 2,

Århus.

CHRISTIANSEN Max amtslæge, dr. med.. R1.; f. 30/9 1889 i Slagelse; søn af buntmager L F Christiansen og hustru f. Spon-holtz; gift (25/7 1915) m. Elisa C, f. 4/7 1889 på Frdbg., datter af bagermester C A Rahé (død 1916) og hustru Sofie f. Heuer.

Student (Sorø) 1906; med. eks. 1913; prakt. læge i Frederikshavn 1915-16; reservelæge ved Blegdams hospitalet 1917-23, ved kommunehospitalet 1923-25; em-bedslægeeks. 1919; dr. med. (Le bacille de la diphthérie) 1923; specialistanerk. 1924 (intern medicin, særlig hjerte-, lunge- og nyresygdomme); amtslæge i Ribe 1925; kredslæge på Frdbg. og amtslæge i Kbhvns amt 1928; ledende skolelæge ved Frdbg. skolevæsen fra 1939.

Medl. af bestyrelsen for Lægeforeningens Boliger til 1925 og fra 1929; deltager i Folkeforbundets 3. lægeudveksling i England og Østrig 1923 samt lægeudveksling i Italien 1928; medl. af bestyrelsen for åndssvageanstalten i Ribe 1925-28; medl. af jordemodereksamina-tionskommissionen fra 1928 og af bestyrelsen for Kronprinsesse Louises asyl; censor i retsmedicin ved Kbhvns universitet fra 1929, i hygiejne fra 1937; censor ved embedslægeeks. i epidemiologi 1936-51 og i retsmedicin fra 1936; formand for bestyrelsen af Jordemødrenes Understøttelsesforening 1930; formand for censorerne ved med. eks. 1931; medl. af bestyrelsen for Etatsraad v. Ostens Legat 1929, for et par legater u. Frdbg. kommune og for Foreningen til Kønssygdommenes Bekæmpelse 1931; medl. af centralbestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; medl. af bestyrelsen for Frdbg. Asylselskab, af kredsrådet i Luftværnsforeningens Kbhvns afd. og af teknisk råd u. fællesudvalget for luftbeskyttelse i det stor-kbhvnske område.

Har skrevet en del faglige - dels originale, dels refererende - artikler i den medicinske fagpresse.

Adresse: Platanv. 15, Kbhvn. V.

CHRISTIANSEN Otto ingeniør, direktør, R1., D.r.K.M.; f. 6/2 1890 i Kbhvn.; søn af maskinmester F Christiansen (død 1921) og hustru Laura f. Frederiksen; gift (19/9 1915) m. Karen C, f. 23/7 1894 i Vejle, datter af stationsforstander H H Dahl (død 1924) og hustru Anna f. Vog-ler (død 1941).

Ingeniørassist. i søværnet 1911; mari-neing. 1914; ingeniør ved Nakskov Skibsværft 1919, overing. 1923, underdir. 1937, direktør 1939; till. medl. af selskabets bestyrelse 1955.

Medl. af Jernindustriens arbejdsudvalg 1940, af Industrirådet 1948 og af sammes bestyrelse 1954; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse og

279

forretningsudvalg 1951-54, atter medl. af hovedbestyrelsen fra 1955; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1956; formand for repræsentantskabet i Selskabet for Atomenergiens industrielle Udnyttelse 1957; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Søfartens Fremme 1950; formand for bestyrelsen for A/S Varde Staalværk; medl. af bestyrelsen for A, S Nakskov Skibsværft og for A/S Den Danske Mælkekondenseringsfabrik.

Adresse: Strandv. 20, Nakskov.

CHRISTIANSEN P direktør, RV, f. 3/9 1879 i Gamtofte; søn af fiskeribetjent R Christiansen (død 1940) og hustru Anna f. Andersen (død 1925); gift (11/10 1902) m. Clara C, f. 26/9 1877 i Tostrup, død 1949, datter af skræddermester N P Horsens (død 1909) og hustru Marie f. Larsdatter (død 1903).

Uddannet i snedkerfaget hos snedkermester Olsen, Vordingborg; på Vordingborg tekniske skole; snedkermester i A/S Silvan 1911, direktør fra 1922.

Formand for Træindustriens Fabrikantforening for Kbhvn. og Omegn; medl. af bestyrelsen for Assurance-Compagniet Baltica, for A/S Silvan og for Kbhvns Snedkerlaug samt af snedkerfagets voldgiftsret; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Ejendomsselskab og for fl. private ejendomsselskaber; medl. af bygge-nævnet, af det af ministeriet for byggeri og boligvæsen nedsatte udvalg vedr. arbejdskraft til byggeriet, af den af arbejds- og boligministeriet nedsatte arbejdsmarked kommission, af den af minister Buhl nedsatte kommission for revision af alm. bestemmelser for arbejder og leverancer, af Industriforeningens repræsentantskab, af Industrirådet, af Håndværksrådet og af dettes forretningsudvalg til 1951, næstformand 1949-51.

Adresse; Søholmparken 7, Hellerup.

CHRISTIANSEN Peter forlagskonsulent; f. 5/8 1899 i Kbhvn.; søn af professor, dr. med. Viggo Christiansen (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Marie f. Otto Bache; gift (22/5 1925) m. Kirsten C, f. 25/5 1900 på Frdbg., datter af dr. phil. Ejnar Buch (død 1903) og hustru Emma f. Harboe (død 1929).

Student (Øregaard gymn.) 1918; filosofikum 1919; studerede alm. og sammenlign, litteraturhistorie 1920-25; litterær redaktør ved Samleren 1926-27; re-daktionssekr. ved Ekko 1929-30 og ved Ude og Hjemme 1930-31; oversætter for Gyldendal fra 1930, litterær konsulent smstds fra 1934, underdir. 1944-46, litterær hovedkonsulent og kunstnerisk rådgiver 1946-48, konsulent smstds fra 1948.

Har skrevet: Otto Bache (1928); Hundrede Aar mellem Bøger (1936); Carl Thomsen som Illustrator (1939); Anker Kyster, Smaatræk til en Karakteristik (1942); Undervejs (1955); tidsskriftartikler om litterære og bogkunstneriske emner; har oversat værker af Cronin, Priestley, Singer, Osvald Sirén og Verner v. Heidenstam m. fl.. samt en række skuespil, bl. a. af Jules Romains, Eugene O'Neil, Sheridan og G B Shaw.

Adresse: Hollandsv. 37, Lyngby.

CHRISTIANSEN Poul landsretssagfører; f. 24/1 1903 i Kbhvn.; søn af kontorchef i Handelsbanken V J Christiansen og hustru f. Petersen (død 1942); gift (1930) m. Inger C, f. 14/3 1909 på Frdbg., datter af grosserer Johs. Semler og hustru f. Meyer.

Student (Østre-borgerdydskole) 1921; cand. jur. 1931; Iandsretssagf. i Kbhvn. fra 1935; offentlige sager 1939.

Medl. af kredsbestyrelsen for 1. sagførerkreds 1941-46; medl. af sagførerrådet 1946-53; formand for Foreningen af beskikkede Sagførere i Kbhvn. 1949-56: medl. af retsplejeudvalget 1951-55, af kommissionen vedr. mentalundersøgelser 1952-56, af udvalgene vedr. ændring af militær straffelov og retsplejelov 1949-52 og 1954-56 samt af udvalget af 1955 til overvejelse af ændringer i retsplejeloven vedr. højesteret; medl. af bestyrelsen for A/S De Berlingske Virksomheder, for Skandinavisk Motor Co. A/S, Kbhvn. og Odense, for Skive Korn A/S, for A/S Emil Meyer & Co. og for Herman H J Lynge & Søn A/S m. fl.

Adresse: Caroline Amalie V. 79,

Lyngby.

CHRISTIANSEN Poul Svanberg oberstløjtnant, R1., HTH.; f. 14/12 1908 i Odense; søn af malermester Oluf Christiansen (død 1939) og hustru Jenny f. Matthiesen; gift (3/7 1934) m. Inga C, f. 6/4 1916 i Blekinge, Sverige, datter af skovrider Hjalmar Lyman (død 1930) og hustru Anne Sofie f. Krøyer (død 1952).

Student (Odense katedralskole) 1927; premierløjtn. 1931; kaptajnløjtn. og kompagnichef ved 10 batl. i Fredericia 1937; kaptajn 1942; til tjeneste ved officersskolen 1941-43; ved den danske brigade i Sverige 1943-45; oberstløjtn. og chef for 19. batl. i Vordingborg 1950.

Adresse: Kirketorvet 14, Vordingborg.

CHRISTIANSEN Rasmus skuespiller, R. DM.; f. 23'5 1885 i Vejlby; gift 1. gang (13/8 1920) med Bianca C, f. 24/9 1895 i Kbhvn. (død 1925), datter af grosserer Oscar Larsen Samuel; 2. gang (31/5 1927) m. Inga C, f. 10/7 1904 i Kbhvn., datter af kgl. hofglashandler Emil Fritz-sche og hustru.

I maskinlære hos Frichs Eftf., Århus; elev på Aarhus Nye Teater; debuterede i Frederikshavn sommeren 1905 som San-drup i Familietvist; kom s. å. til Frdbg. Teater senere Det ny Teater og Dagmarteatret; ved Det kgl. Teater fra 1925.

Hovedroller: Johan i Kærlighed uden Strømper; Engmose i Niels Peter Svane; Ægtemanden i Rubicon; Valentin i Eventyret; Bill i Den grønne Elevator; Cele-stin-Floridor i Nitouche; Peter Ravn i Spurv i Tranedans; Vielgeschrei i Den Stundesløse; Jørgen Kammertjener i Ambrosius; Isidor i César Girodots Testamente; Henry i Den syvende Himmel; Jeronimus i Pernilles korte Frøkenstand; Kresten Madsen i Genboerne; Biørn Olufsen i Elverhøj; Corbatcio i Volpone; Magister Petronius i Den Vægelsindede.

Adresse: Forchhammersv. 2, Kbhvn. V.

CHRISTIANSEN Tage overlæge, dr. med., R., D.r.K.M.p.p.; f. 7/4 1901 i Randers; søn at redaktør Rasmus Christiansen (død 1947) og hustru Hansine Marie f. Jacobsen; gift (28/6 1926) m. Paula C, f. 3/1 1902, datter af direktør, bogtrykker Jens Nielsen (død 1930) og hustru Emma f. Gotthard (død 1931).

Student (Vestre borgerdydskole) 1919; med. eks. 1926; hospitalsuddannelse i Kbhvn. og provinsen 1926-28: frivillig assistent ved universitetets institut for alm. patologi 1927-30 og ved Carlsberg Laboratoriets kemiske afd. 1928-32; reservelæge ved Skt. Elisabeth hospital, med. afd. 1928-32; assist. læge ved Frdbg. hospitals tuberkuloseafd. 1932-33; dr. med. 1933; 2. reservelæge ved kommunehospitalet, afd. II 1933-35; 1. reservelæge ved Kbhvns amtssygehus, med. afd. B 1935-41; privatdocent i klinisk medicin 1940-41; 1. reservelæge ved sygehuset i De gamles By 1941-46; specialistanerk. i intern medicin (særlig mave- og tarmsygdomme) 1932 og i blod-og stofskiftesygdomme 1941; prakt. som specialist i Kbhvn. fra 1932; reservelæge i hærens lægekorps 1927, overlæge 1938. chef for militærhospitalets infir-meri i Stokhusgade 1946-55; chef for infirmeriet på Svanemøllens kaserne 1955; overlæge ved med. afd., centralhospitalet, Oldenburg (dansk brigade) 1948; lærer ved forsvarets underlæge-skoie fra 1946; læge ved invalideforsik-ringsretten og ved Pensions- og Livrente-institutet fra 1933, ved Kommunernes Pensionsforsikringsselskab fra 1945; hyppige studiereiser i Europa og USA med studieophold ved forsk, hospitaler; gæsteforelæsning i Academy of Medici-ne, New York 1937; studerede atombombelæsionernes patologi ved Armed Forces Institute of Pathology, Washington og War Department, Washington 1946 og Atomic Bomb Casualty Commission Institute, Hiroshima, Japan 1952; delegeret for Danmark ved First International Con-ference on Fevertherapy på Columbia University, New York 1937 og ved militærlægekonferencen i Detroit 1946; Fel-low of Nat, Gastroenterolog.Assn., USA 1937; Honorary Member of The Assn. Mi-litary Surgeons of USA 1946; æresmedlem af Tyrkiets Røde Halvmaane Selskab 1954.

Formand for Danske Fordøjelsesspecia-listers Organisation fra 1941, for Dansk Røde Kors' Afd. for Kbhvn. og Omegn fra 1949 og for den storkbhvnske sammenslutning u. Dansk Røde Kors fra 1950; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Lægeforening og Den alm. danske Lægeforening fra 1945, af bestyrelsen for

Danske Internisters Organisation fra 1951, af bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1955, af fællesrådet for Specialistorganisationernes Sammenslutning fra 1941 og af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors fra 1949, medl. af sammes forretningsudvalg fra 1950; medl. af den internationale Røde Kors komité i Tokyo til udveksling af krigsfanger i Korea 1952-53; chef for Dansk Røde Kors' lægedelegation til krigsfangeudveksling i Korea; formand for UN Red Cross Team på henholdsvis FN overkommandos og de kommunistiske hæres udvekslings-punkter i Korea 1953; medl. af Joint Red Cross' Coordinating Group i Pammun-jom 1953; leder af Dansk Røde Kors' hjælpeaktion i Kyushu, Japan 1953; medl. af Den danske Kræftkomité 1955 og af sygehusberedskabsnævnet for Stor-kbhvn. 1956.

Har skrevet: Kliniske Studier over den digestive Duodenalsaftsekretion (disputats, 1933); Functional Activities of Pan-creas and Liver (s. m. Dr. C Mc. Clure, New York, 1937); ca. 60 videnskab, afhandlinger om medicinske emner i danske og udenl. fagtidsskrifter; redaktions-sekr. ved Hospitalstidende 1928-32; medarbejder ved Zentralblatt fiir die gesam-te Tuberkuloseforschung 1937-39, ved Review of Gastroenterology (USA) 1937-38 og ved Exerpta Medica 1950-51.

Tildelt The Medal of the Association of Military Surgeons (USA) 1946.

Udenl. ordener: I.S.I.2.; J.r.K.FK.; T.r.H.M.l.

Adresse: Bernstorffsv. 108, Hellerup.

CHRISTIANSEN Villiam Christian direktør, civilingeniør; f. 9/3 1897 i Sortsø, Gunslev sogn, Falster; søn af skibsfører Hans Christiansen (død 1923) og hustru Karen Martha Margrethe f. Rasmussen (død 1951); gift (12/8 1922) m. Laura Dorthea C, datter af tømrermester Peter Julius Nielsen (død 1936) og hustru Eble Hansigne f. Larsen (død 1944).

Student (Odense katedralskole) 1915; cand. polyt. 1920; ingeniør i Dansk Sojakagefabrik A/S 1920; overing. 1947; direktør i A/S Fabriken Noma 1951.

Medl. af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening, Frdbg. 3. kreds 1947, for Foreningen af danske Sæbefabriker 1950, formand 1953, af bestyrelsen for Foreningen af industrielle Reparationsværksteder 1952, næstformand 1956, af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1953 og forretningsudvalg 1957 samt af bestyrelsen for Sæbe- & Parfumefabrikant-Foreningen 1952, formand 1956; formand for Blød Sæbe Industrien i Danmark 1953; medl. af inva-lideforsikringsretten 1954.

Adresse: Solsortv. 10, Kbhvn. F.

CHRISTMAS MØLLER Gertrud filmcensor, se Møller Gertrud Christmas.

CHRISTOFFERSEN B direktør, aktuar mag. scient: f. 29/4 1906 i Øster Ulslev; søn af snedkerm. Chr. Christoffersen og hustru Clara f. Christensen; gift m. Ruth C, f. 24/7 1915 i Kbhvn., datter af administrator Johan Laub Ostenfeld og hustru Harriet f. Nielsen.

Mag. scient. (matematik) 1934; ansat i Nordisk Livsforsikrings-Akts. af 1897 1923, fuldmægtig i selskabets beregnerkontor 1935; aktuar i Assurance-Com-pagniet Baltica, AS 1938-57, prokurist smstds 1938, underdir. 1947, vicedir. 1956, direktør 1957; aktuar i De Baltiske Assurandører, A/S 1938-50.

Medl. af bestyrelsen for Assurance-Compagniet Gefion, A/S fra 1945, for Forsikrings-Akts. Palnatoke fra 1953 og for A/S Pensions- og Livrente-Institutet af 1919 fra 1957; næstformand i Den Danske Aktuarforening 1946-52; medl. af bestyrelsen for Livsforsikringsselskabernes Forening fra 1951, næstformand fra 1956; af bestyrelsen for Assurandørernes Hus og »Fællessekretariatet« fra 1956, af Forsikringsselskabernes Forhandlings-organisation (FFO) fra 1956, af bestyrelsen for Dansk Ulykkesforsikringsforening fra 1956 af udvalget for Kombineret Grundejerforsikring fra 1956.

Adresse: Hummeltoftev. 96 B, Lyngby.

CHRISTOFFERSEN C B højesteretssagfører; f. 24/9 1901 i Kbhvn.; søn af smedemester J Christoffersen (død 1937) og hustru Birthe Marie f. Steffensen; gift (20/1 1931) m. Hertha C, f. 18/8 i Holstebro, datter af grosserer Olaf M Lund og hustru Ragnhild f. Schmidt.

Student (Østersøgades gymn.) 1919; cand. jur. 1925; accessit for Kbhvns univ.'s retsvidenskabelige prisopgave 1926; sagførerfuldm. i Odense 1925-27; politifuldm. i Præstø 1928-29; landsrets-sagf. i Kbhvn. 1932; højesteretssagf. 1944; offentlige og beneficerede sager 1949.

Formand i bestyrelsen for Silkeborg Bad, A/S til 1957 og for A'S Odense Textilfabrik m. 11.; medl. af bestyrelsen for A/S Henriques & Løvengreen, A/S Brødrene Edstrand, AS Elimar Schmidt, Dampskibsselskaberne Draco, A/S Fog & Mørup og A'S Det Hoffensbergske Etablissement; formand for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse; medl. af bestyrelsen for Det Grønlandske Selskab; medl. af Scoresbysund komitéen; æresmedlem af Pensions- og Hjælpekassen for danske Handelsrejsende.

Adresse: Vilhelmshåbv. 8, Charlottenlund.

CHRISTOFFERSEN Gudmund bankdirektør, landsretssagfører; f. 31/8 1891 i Store Hedinge; søn af garvermester H P Christoffersen (død 1912) og hustru f. Jensen (død 1937); gift (31/8 1919) m. Anna Marie C. f. 23'12 1889 i Århus, død 1929.

Exam. jur. 1915; sagfører og bankdir. i Fakse Ladeplads 1918-24; sagfører i

Køge 1924-51; landsretssagf. 1935 (be-stall. depon. 1951); direktør i Storehe-dinge Bank fra 1951.

Medl. af Hylleholt sogneråd 1920-24, af Store Heddinge byråd fra 1954 og af Køge ligningskommission 1939-46; formand i bestyrelsen for A/S F A Hansens Eftf., Køge fra 1927; medl. af bestyrelsen for A/S F C Clemmensens Eftf., Køge og for A/S Hegnetslund Lervarefabrik.

Adresse: Rengeg. 10, Store Heddinge.

CHRISTOFFERSEN Ingv. snedkermester; 1. 24/12 1889 i Tryggelev; søn af karetmager Niels Christoffersen (død 1936) og hustru Rasmine f. Andersen (død 1938); gift (25/7 1915) m. Kristine Jørgine C, f. 8/1 1893, datter af vejmand Chr. Rasmussen (død 1924) og hustru Marthine f. Nielsen (død 1947).

Udlært som Snedker 1909; arbejdet forsk, steder 1909-15: ansat ved De danske Møbelfabrikker, Kbhvn. 1915, værkfører smstds 1920-26; selvstændig virksomhed som snedkermester i Ringsted fra 1926.

Medl. af bestyrelsen for Centralforeningen af Snedkermestre i Østifterne 1938-55, formand og kasserer 1946-55; næstformand for Centralforeningen af Snedkermestre i Danmark fra 1955; formand for Arbejdsgiverforeningen i Ringsted; medl. af bestyrelsen for Fællesforeningen af Snedkermestre i Danmark, af Håndværkerrådets forretningsudvalg og repræsentantskab, af Snedkerfagets Lærlinge-udvalg og af Snedkerfagets mesterprøve-kommission.

Adresse: Pileborgg. 26. Ringsted.

CHRISTOFFERSEN Jens Chr. overkirurg, dr. med.; f. 27/1 1913 i Varde; søn af overlæge M C Christoffersen (død 1924) og hustru Carla f. Hellesen: gift (30 7 1938) m. Dorte C, f. 19/2 1914 i Nørre Nebel, datter af automobilforhandler Mads Madsen og hustru Dagmar 1. Schmidt.

Student (Sorø) 1930; med. eks. 1937: kandidatstillinger på forsk, kbhvnske hospitaler; 2. reservekirurg i Roskilde 1943-45; dr. med. 1944; reservelæge ved rigshospitalets afd. R 1945-46; 2. og senere 1. reservekirurg ved Bispebjerg hospitals afd. D 1946-53; specialistanerk. i kirurgi (spec. urologi og kir. kvindesygdomme) 1949; afdelingslæge ved hospi-talsskibet Jutlandia's 3. togt til Korea 1952-53; afdelingslæge ved Bispebjerg hospitals afd. D 1953-55; overkirurg ved Bispebjerg hospital fra 1955; assist. læge i direktoratet for ulykkesforsikringen 1949-55; læge ved Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring 1955; deltager i Dansk Røde Kors' Ungarns-ambulance nov. 1956; studierejser til England, Frankrig, Sverige. Schweiz, USA og Østrig.

Har skrevet: Transurethral Prostatare-section (disputats, 1944 )samt en række alhandlinger i inden- og udenlandske fagtidsskrifter; redaktør ved Urologia in-ternationalis. Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordener: F.N.T.M. (Korea); K.W. S.M.

Adresse: Bispebjerg hospital, Bispebjergvej, Kbhvn. NV.

CHRISTOFFERSEN Jorgen civilingeniør; f. 15,4 1912 i Odense; søn at arkitekt Frits Christoffersen (død 1940) og hustru Anna f. Pedersen (død 1949); gift (24/10 1936) m. Grethe C, f. 18/1 1914 i Kbhvn., datter af artillerikaptajn C Kling-spor-Bentzen (død 1947) og hustru Astrid f. Ousen.

Student (Odense) 1930; cand. polyt. 1936; ansat i Højgaard & Schultz A/S s. å., underdir. 1951, direktør fra 1957; till. direktør for Ejendomsakts. Biblio-teksgaarden fra 1956. Adresse: Ryvej 15, Virum. Sommerbolig: Tibirke Bakker pr. Tisvildeleje.

CHRISTOFFERSEN Marius sekretær, dr. polit., R.p.p.; f. 27/12 1891 i Stenløse ved Odense; søn af husmand L Christoffersen og hustru Ane f. Hansen; gift 1. gang (12/6 1918) m. Olga C. (død 1938), datter af konditor Schwaner; 2. gang (18/11 1939) m. operasangerinde Beth C, f. 11/6 i Gudhjem, datter af mølleejer Chr. N P Kullmann og hustru Jørgine f. Bentson.

Student (Odense katedralskole) 1910; cancT. polit. 1914; sekretær i Det Østasiatiske Kompagni s. å.; Sub- Manager i United Baltic Corporation i Helsingfors 1919; atter sekretær i Det Østasiatiske Kompagni 1922, fratrådt aktiv tjeneste i kompagniet 1949; dr. polit. 1932.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Har skrevet: Rutefart som mellemfolkeligt Problem (disputats, 1932); Frikonkurrencen og den internationale Handel (1932) samt forsk, tidsskriftartikler og kronikker.

Udenl. ordener: S.H.E.5.; S.Kr.5.

Adresse: Dronn. Tværg. 31, Kbhvn. K.

CHRISTOFFERSEN Niels Rohr fh. overlæge, dr. med., R.p.p.; f. 13/3 1884 i Gjerlev; søn af landmand Peter Christoffersen (død 1890) og hustru f. Beck; gift (13/2 1917) m. Christiane C, f. 30/4 1896 i Kbhvn., datter af direktør Chr. PIversen (død 1953, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Ane Marie f. Jørgensen (død 1953).

Student (Århus katedralskole) 1902; med. eks. 1909; prosektor ved patolo-gisk-anatomisk institut 1912-15; dr. med. (Om Trichocephalus disp.) 1914; reservelæge ved Bispebjærg hospital 1915, ved Kbhvns kommunehosoital 1916-21; chef for Frdbg. polikliniks med. afd. 1920, overlæge på Frdbg. hospital (med. afd.j 1922-54; læge ved invalideforsikrings-retten 1921-26.

Censor ved veterinær- og landbohøjskolen 1917-22.

Har skrevet talrige afhandlinger i vi-densk. tidsskrifter.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; N.H.VII.Fr.K.; R.r.K.2.

Adresse: Rathsacksv. 25, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Kystv. 13, Humlebæk.

CHRISTOPHERSEN Anton skattedirektør, R1.; f. 30/8 1894 i Kbhvn.; søn af postbud Christopher Christophersen (død 1935) og hustru Grete f. Pedersen (død 1946); gift (10/5 1921) m. Erna C, f. 18/7 1900 i Kbhvn., datter af inspektør Vilhelm Barteis (død 1933) og hustru Clara f. Fiala (død 1941).

Exam. jur. 1918; student (privat di-mit.) 1923; cand. jur. 1929; kontorist i Kbhvns belysningsvæsen 1910; i Kbhvns skattevæsen 1917, assistent 1918, sekretær 1919, fuldmægtig 1920, ekspeditions-sekr. 1925, kontorchef 1928, skattedir. 1938.

Adresse: Skt. Peders V. 6, Hellerup.

CHRISTOPHERSEN Georg Retzlaff fh. banechef, R.; f. 13/6 1884 i Kbhvn.; søn af forstander for Lærlingehjemmet Rs. H Christophersen (død 1933) og hustru Charlotte Louise f. Retzlaff (død 1941); gift (4/6 1911) m. Ebba C, f. 22/9 1889 i Kbhvn., datter af grosserer Peter Hansen (død 1915) og hustru Mathilde f. Jørgensen (død 1925).

Sætteskippereks. 1906; cand. polyt. 1908; ingeniør ved Kbhvns vandforsyning 1908-09; studierejse i Europa og ved Ruskins College i Oxford 1909; ingeniør ved forsk, bro- og jernbanearbejder til 1912; ingeniør ved Kbhvns sporveje 1912, afdelingsing. smstds 1928, banechef 1953-54; rådg. ingeniør for Friluftsrådets inddæmnings- og beplantningsfor-søg på Saltholm 1952.

Formand for Kbhvns kommunale Ingeniørforbund 1920-21; medl. af Kbhvns trafikkommission af 1944.

Medl. af bestyrelsen for A/S C G Thor-borg-Terma fra 1947.

Adresse: Gyldenholm Allé 22, Gentofte.

CHRISTOPHERSEN J Jelstrup edsv. skibsmægler, R'.p.p.; f. 27/3 1875 i Hjørring; søn af snedkermester Johs. Christophersen (død 1889) og hustru f. Sommer (død 1906); gift m. Sørine Andrea C, f. Nielsen, f. 10/7 i Holme, død 1953.

Ansat i skibsmæglerfirmaet Hecksher & Søn 1890; skibsmæglereks. 1906; kgl. bestalling 1910; medindehaver af firma Hecksher & Søns Efterfølger fra 1910. eneindehaver fra 1934 til 1946, da fire af firmaets mangeårige medarbejdere blev optaget som medindehavere.

Medarbejder ved Hages Haandbog 4. og 5. udg.; en årrække skibsfartsmedar-bejder ved Dagbladet Børsen; næstformand og kasserer i foreningen »Prinsesse Margaretha Sanatoriets Venner«; en årrække formand for Gentoftekredsens Venstreforening og medl. af hovedbestyrelsen for Sjællands-Bornholms Venstre; en årrække medl. af bestyrelsen for Hellerup Kommunal- og Grundejerforening;

283

medstifter af The Anglo- Danish Society; formand for Befragtnings- og Klarerings-rådet til 1950; medstifter af og formand for Unionen af danske Skibsmæglere og Agenter; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Foreningen til Støtte for Frelsens Hærs Fængselsarbejde; medstifter af Dampskibsselskabet Draeo; Venstres kandidat ved folketingsvalget 1939.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Aurehøjv. 1, Hellerup.

CHRISTOPHERSEN Paul H professor, dr. Phil., Chr.X.Fr.M.; f. 18/11 1911 på Frdbg.; søn af telefonmontør Anders F Christophersen (død 1924) og hustru Marie f. Jensen (død 1950); gift (1/8 1950) m. Margaret C, f. 19/7 1921 i Madras, datter af Captain Cyril Travers og hustru Dorothy f. Homer.

Student (Frdbg. gymn.) 1930; eand. mag. 1937; dr. phil. ved Kbhvns univ. 1939 og ved Cambridge univ. 1943; studieophold i Exeter 1937; medarbejder ved prof. Otto Jespersens Modern Eng-lish Grammar 1937-39; studieophold ved Corpus Christi College, Cambridge 1939-42; Announcer-Translator ved BBC, London 1942-44; Research Assistant ved The Royal Institute of International Af-fairs, London 1944-46; External Staff Examiner in Danish ved Londons universitet 1941-45; holdt forelæsninger og eksaminerede i dansk ved Cambridge universitet 1941-45; professor i engelsk sprog og litteratur ved Kbhvns universitet 1946-48, i engelsk ved universitetet i Ibadan, Nigeria 1948-54; bestyrer af professoratet i engelsk filologi ved Oslo universitet 1954, professor smstds 1955.

Medl. af det danske råds informationsudvalg, London 1943-45; dansk repræsentant i The Documentary and Educa-tional Committee of the United Nations Information Organisation (UNIO), London 1944-46; medl. af den danske delegation på stiftelseskonferencen for The United Nations Educational, Scientific and Cul-tural Organisation (UNESCO). London 1945; dansk repræsentant i UNESCO's Preparatory Commission til 1946; medl. af bestyrelsen for Dansk-Engelsk Selskab 1946-48; medl. af det Norske Vi-denskaps-Akademi i Oslo 1956.

Har skrevet: The Articles (disputats. 1939); Bilingualism (1949); The Ballad of Sir Aldingar (1952); An English Pho-neties Course (1956); Some Thoughts on the Study of English as a Foreign Language (1957); tidsskriftartikler. Adresse: Kampheimveien 6, Oppsal, Oslo, Norge.

CHRISTRUP Gunnar højesteretssagfører; f. 18/12 1906 i Korsør; søn af skibsma-skinmester ved statsbanerne H E Chri-strup (død 1935) og hustru Dagmar f. Johansen; gift (18/8 1933) m. Esther C, f. 1/10 1908 i Fredericia, datter af konsul, direktør S Christoffersen og hustru Metha Margrethe f. Jensen.

Student (Fredericia) 1925; cand. jur. 1931; fg. sekretær i udenrigsministeriet i 1932: sekretær i Forsikrings-Akts. Haand i Haand s. å., direktionssekr. 1934,underdir. 1939, vicedir. i selskabet 1946; landsretssagf. 1936; højesterets-sagf. 1946; offentlige og beneficerede sager 1949; censor suppleant ved Kbhvns universitets juridiske eksaminer 1955; medl. af Højesteretsskrankens bestyrelse 1956.

Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-foreningen i Kbhvn. og formand for For-sikringsforeningens forsikringsjundiske gruppe 1940-44; medl. af bestyrelsen for Dansk Automobilforsikrings Forbund, Dansk Glasforsikringsforening og Foreningen af Ansvarsforsikringsselskaber til Overtagelse af Forsikringer for Motorkøretøjer, der udlejes uden Fører; formand i bestyrelsen for A/S Oluf Rønberg, Holger Johansen, A/S, A/S De Danske Ci-choriefabriker, A/S C F Rich & Sønner's Handelskompagni »Mercantila«, De forenede Cichorietørrerier, A/S og De forenede Kaffesurrogat- og« Cichoriefabri-ker, A/S; medl. af bestyrelsen for A/S Fr. G Knudtzons Bogtrykkeri og A/S Dana-pin.

Redaktør af Assurandør-Societetets Samling af Domme, Kendelser og Responsa.

Adresse: Olaf Poulsens V. 2, Charlottenlund.

Sommerbolig: Villa Graadyb, Fanø Vesterhavsbad.

CHROM Knud direktør; f. 30/4 1908 i Kbhvn.; søn af stadslæge I P Chrom (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Agnes f. Poulsen; gift (28/10 1932) m. Evelyn C, f. 30/1 i Aalborg, datter af fabrikant Axel Rafn (død 1948) og hustru Kate f. Fischer (død 1924).

Student (Schneekloths skole) 1926; højere handelseks. fra Niels Brocks handelsskole 1927; Certificate fra Pitman's College, London 1930; handelsvidenskabeligt diplom ved Handelshøjskolen, Kbhvn. 1940; volontør i firma F Glode, Kbhvn. 1927-29; korrespondent i Leipziger Messamt, Leipzig 1929-30; hos Messrs. James C Southern & Co., London 1931; grossererborgerskab s. å.; sekretær i Nationalbankens valutakontor 1932-37; sekretær i Provinshandelskammeret 1937, direktør smstds 1945-46; export-chef i firmaet Peter Jensen 1947, direktør smstds 1950-56; direktør i Kay R Grath-wol A'S 1956.

Medl. af vareudvekslingsudvalget 1943, af samarbejdsudvalget u. regeringens beskæftigelsesudvalg 1945, af repræsen-tanskabet for Salgs- og Reklameforeningen i Kbhvn. (tidl. Dansk Reklameforening) 1946 og af Emmenthalerprodu-centforeningens noteringsudvalg 1950; formand for Foreningen af Eksportører af Danablu og Mycella til USA og Canada 1952-58; medl. af bestyrelsen for AS Johansen & Bruun, Ost en gros 1954, Milco Eksport AS 1954-56 og Kay R Grathwol A/S 1956.

Har skrevet en pjece om Private vare-udvekslingsforretninger og deres betydning i dansk Udenrigshandel (1944) og jubilæumsskriftet Den fyenske Handelsstands Centralforening 1892-1942.

Adresse: Christians Brygge 24,

Kbhvn. V.

CHROM Sv. A overlæge, dr. med.; f. 12/11 1902 i Kbhvn.; søn af stadslæge J P Chrom (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Agnes f. Poulsen; gift (5/1 1929) m. Karen Lizzie C, f. 19/7 på Frdbg., datter af grosserer Peter Jensen (død 1944) og hustru Christiane f. Berthelsen.

Student (Schneekloths skole) 1921; med. eks. 1928; embedslægeeks. 1933; dr. med. (Røntgenbestraalings Indvirkning paa Infektionsmekanismen hos hvide Mus) 1934; reservelæge ved Radiumstationen i Kbhvn. 1935-36; 1. reservelæge ved rigshospitalets radiologiske afd. 1937-41; overlæge ved radiologisk afd. ved Frederiksborg amtssygehus 1942.

Sekretær i Dansk radiologisk Selskab 1939-41, formand fra 1956; medl. af specialistnævnet 1948-55; vicepræsident ved 7. internationale radiologkongres' diagnostiske sektion 1953; medl. af bestyrelsen for Professor P Flemming Møllers Fond 1955.

Har skrevet arbejder over emner indenfor radiologien.

Adresse: Københavnsv. 32, Hillerød.

CLAN Eiler højesteretssagfører; f. 30/1 1912 i New York; søn af gesandt, kammerherre M J C T Clan (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Ragnhild Clan (se denne); gift 1. gang (20/3 1935, ægteskabet opløst) m. Beate C, f. 29/8 1912 på Frdbg., datter af overpræsident, kammerherre Johan Biilow (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Anne Marie f. Gertz; 2. gang (4/4 1955) m. Kirsten C, f. 28/6 1910 i Århus, datter af direktør N A Pedersen (død 1954, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Inger f. Kampmann.

Student (Metropolitanskolen) 1929; cand. jur. 1934; landsretssagf. 1937; medhjælper hos statsadvokaterne ved østre landsret 1944; højesteretssagf. 1947; offentlige sager 1953.

Formand for bestyrelsen for Dansk Bakelit Industri, A/S, for Dansk Mejeri Industri og Export Co., A/S og for C Hamburgers Bogtrykkeri A/S; medl. af bestyrelsen for A/S Hessiccator, for A/S Bucka & Nissen, for A/S Falkonércentret og fl.; medl. af bestyrelsen for Ørelæge Vald. Kleins Legat og for Foreningen til Mødres og Børns Bespisning; medl. af kuratelet for Det kgl. Vajsenhus.

Adresse: Helleruplund Allé 9, Hellerup.

CLAN Ragnhild kammerherreinde; f. 19/5 1881 på Raunstrup; datter af kammerherre, hofjægermester Georg Grimer (død 1890) og hustru Clara f. Simonsen (død

1881); gift (19.4 1910) m. gesandt, kammerherre M J C T Clan (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932).

Hovedkasserer og hovedbogholder ved Slangerupbanen 1903-07.

Formand i damekomitéen for Frederik d. 6.'s Asyl 1926-32; medl. af bestyrelsen for Dansk Sygeplejeråds rekreationshjem i Vedbæk 1930-32; næstforstanderinde i Mødres og Børns Bespisning 1928-32 og 1935-51; medl. af tillidsrådet for Asylbestyrerindernes gensidige Hjælpeforening fra 1930, af Dansk Bibelskoles råd fra 1937 og af bestyrelsen for KFUK's hovedforening i Kbhvn. 1937, formand for sidstn. 1938-47; medl. af bestyrelsen for Diakonisse-Stiftelsen 1939-51.

Adresse: Nøjsomhedsv. 15, Kbhvn. Ø.

CLAUDI Jørgen programredaktør; f. 28'2 1916 i Løgstør; søn af købmand Jørgen Claudi og hustru Duzia f. Jensen (død 1953); gift (1949. ægteskabet opløst 1957) m. Inger C. f. Rønde, f. 5/2 1927 i Århus.

Student (Århus katedralskole) 1934: afgang fra statens biblioteksskole 1939; bibliotekar ved Århus folkebiblioteker 1940, afdelingsbibliotekar 1945-49; pro-gramsekr. i statsradiofoniens dramatisklitterære afd. 1949, souschef og programredaktør fra 1953, leder af den litterære sektion. Skønlitterær anmelder ved Bogens Verden, tidsskrift for dansk biblioteksvæsen, fra 1939; dansk redaktør af årbogen Nordisk Bokkalender 1947-48; i redaktionen for tidsskriftet Perspektiv fra 1953.

Litterære arbejder: Eyvind Johnson, en karakteristik (1947); Contemporary Danish Authors (1952); Noveller fra radioen, bd. 1—3 (u. redaktion s. m. Mogens Knudsen, 1953-55); talrige oversættelser fra svensk og engelsk (bl. a. Moa Mar-tinson og Isak Dinesen).

Adresse: Kidhøj 46, Bagsværd.

CLAUSAGER Anders toldinspektør, cand. polit., R.; f. 28/9 1900 på Skernbrogaard ved Skern; søn af gårdejer, sognefoged Hans Andersen (død 1924) og hustru Ane Kathrine f. Clausager (død 1924); gift (18/5 1929) m. Ingeborg C, f. 20/1 1910 i Kbhvn., datter af boghandler Svend Herluf Elle (død 1932) og hustru Agnes Erneste f. Petersen.

Præliminæreks. (Tarm realskole) 1918; student (Døckers kursus) 1921; cand. polit. 1925; studierejser i udlandet 1923 og 1926-27; sekretær i departementet for told- og forbrugsafgifter 1928, fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr. 1942; tjenstg. toldinsp. ved inspektoratet for omsætningsafgifter 1946, udnævnt 1950; sted-fortr. medl. af skatterådet for Gentofte 1947; till. nationaløkonomisk medarbejder ved Jyllands-Posten fra 1948; medredaktør af Den liberale Venstrealmanak 1935-53 og af Venstres Maanedsblad 1948-53.

Medl. af bestyrelsen for Gentoftekredsens Venstreforening 1935-48 (formand 1945-48) og af Gentofte kommunalbestyrelse 1946-50.

Har skrevet: Husmandsbrugets økonomiske Værdi (1931), Skatter og Afgifter (1935), Skattebyrdens ulige Fordeling (1938). Forfatningssagen (1939), Danmarks Økonomi under Krigen (1945); har redigeret: Fra gammel til ny Liberalisme (1947): medforfatter af eller medarbejder ved: Dansk Landbrug (1939), Herre-gaardene og Samfundet (1943), Dansk Landbrugslexikon (1943-44), Billeder af Rigsdagens Historie (1947). Landbrugets Ordbog (1950-51); artikler i tidsskrifter og dagspressen. Adresse: Christiansholmsv. 30, Klampenborg.

CLAUSEN August direktør, konsul; f. 27/12 1879 i Skanderborg; søn af postbud August Clausen (død 1907) og hustru Karen f. Jensen (død 1926); gift (4/5 1907) m. Holga Augusta C, f. 21/7 1883 i Skanderborg, datter af fabrikant Hans Wegener og hustru Antonie Wilhelmine f. Hansen.

Ansat i firmaet P Chr. Petersens Eftf., Chokoladefabrikken Elvirasminde 1898; prokurist smstds 1918: egen engros virksomhed i Kbhvn. 1923-27; direktør for A/S P Chr. Petersens Eftf., Chokoladefabrikken Elvirasminde 1927-43, spansk vicekonsul 1941-43.

Medl. af bestyrelsen for Aarhus Han-delsforening 1936-43 (foreningens næstformand 1942 og formand for dens skoleudvalg); medl. af bestyrelsen for Chokoladefabrikantforeningen for Danmark til 1943 og af repræsentantskabet for Jydsk Handels- og Landbrugsbank i Århus; han-delskyndigt medl. af civilretten i Århus til 1943; præsident for Rotary Klubben i Århus 1937-38.

Adresse: Forhåbningsholms Allé 2,

Kbhvn. V.

CLAUSEN Cai bankdirektør; f. 14/6 1906 i Århus; søn af bogtrykker Alfred Clausen (død 1949) og hustru Sophie f. Olsen 'død 1957); gift (14/6 1956) m. tandlæge Inger C, f. 11/10, datter af overdyr-iæge J A Larsen, Aars og hustru Mathea f. Larsen (død 1934).

Handelsskoleeks.; ansat i Jydsk Handels- og Landbrugsbank, filial af A/S Kbhvns Handelsbank 1923-41; lærer ved Den iydske Handelshøjskoles specialkursus for bankfolk 1937-41; direktør for AS Banken for Brædstrup og Omegn 1941-50; meddirektør i A/S Købmands-og Haandværkerbanken, Århus 1950, enedirektør fra 1952.

Formand for Brædstrup Erhvervsråd 1945-49 og for Brædstrup Haandværker-og Borgerforening 1949-50; medl. af bestyrelsen og sekretær for foreningen .Norden's Århus-afd. 1953-55; formand for De danske Provinsbankers Forenings ostjydske kreds fra 1953.

Adresse: Stadion Allé 36, Århus.

CLAUSEN Carl seminarieforstander; f. 23 6 1910 i Kbhvn.; søn af skibsfører M F Clausen og hustru Marie f. Larsen (død 1947); gift (15/4 1935) m. Ulla C, f. 25/1 1911 i Gilleleje, datter af husejer Lars Hansen (død 1943) og hustru Emma f. Nielsen.

Student (Chrsthvns gymn.) 1929; læ-rereks. (KFUM's seminarium) 1932; års-kursus på Danmarks højskole for legemsøvelser 1932-33; lærer ved Frdbg. kommunale skolevæsen 1933, ved Scottish School of Physical Education, Glasgow 1934-37 og ved Odense seminarium 1938; medhjælper ved gymnastikinspektionen fra 1941; forstander for Kolding seminarium 1953.

Formand for Odense Amts Gymnastikforening 1946-49; medl. af amtsudvalget for skoleidræt i Odense amt.

Medudgiver af Dagsøvelsessamlinger.

Adresse: Læssøeg. 38, Kolding.

CLAUSEN Carl F civilingeniør, direktør; f. 30/3 1902 i Århus; søn af rektor Cl. Clausen (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Amalie f. Krarup Olsen; gift (4/4 1928) m. Elna C, f. 8/8 1905 i Potgietersrust, Transvaal, Afrika, datter af direktør Albert Alexander Ruge (død 1916) og hustru Dora f. Wolf-Frandsen (død 1950).

Student (Viborg) 1920; cand. phil. 1921; cand. polyt. 1926; ansat ved Viborg amts vejvæsen 1923-24, ved Horsens stadsingeniørkontor 1927-28; udvandret til Amerika 1928; ansat hos F L Smidth & Co., New York 1928-41, i årene 1933-36 som afdelingsleder i San Francisco; studeret nationaløkonomi og jura ved New York University 1931; amerikansk statsborger 1936; i krigsproduktions-ministeriet, Washington 1941-45 som cementindustri-ekspert og leder af regeringens afd. for umetalliske byggematerialer; ansat i Pacific Portland Cement Co.. San Francisco 1945-47 og i Portland Cement Association, Chicago fra 1947. direktør for dette selskabs Manufacturing Process Department.

Medstifter af og tidl. sekretær i American Society of Danish Engineers; præsiderende regeringsrepræsentant for cementindustriens rådg. komité; tekn. rådgiver for den amerikanske regering u. Koreakrigen; medl. af bestyrelsen for Society of Mining Engineers fra 1955, formand for sammes cement-kalk-gips komité 1953-54.

Har skrevet teknisk-økonomiske artikler i den amerikanske og udenl. fagpresse; medarbejder ved »Industrial Minerals and Rocks«. Adresse: St. Mary's Road, Libertyville. Illinois, USA.

CLAUSEN Edward journalist, cand. polit.; f. 3/10 1916 i Kbhvn.; søn af civilingeniør Hans Clausen og hustru Ellen f. Hansen.

Student (Efterslægtsselskabets skole) 1935; cand. polit. 1942; ansat ved Politiken fra 1941; bladets korrespondent i London 1946; har senere bl. a. været udsendt medarbejder til Palæstina og det mellemste Østen, Østeuropa, Kina og Indonesien samt USA.

Har skrevet rejsebøgerne: Flimrende Østen, Nu skyder de igen, Hverdagens Amerika m. v.; Spis, drik og vær slank (s. m. Knud Lundberg).

Adresse: Grøndals Parkv. 16, Kbhvn. F.

CLAUSEN Erik oberst, K.DM..HTH.; f. 20/4 1889 i Kbhvn.; søn af fh. kgl. overberider H Clausen og hustru Hannah f. Muller; gift (21/1 1916) m. Kitty C, f. 1/4 1889 i Goteborg, død 1954, datter af disponent Carl Werner (død 1899) og hustru Olga f. Green (død 1915).

Premierløjtn. 1911; kaptajn 1923; chef for Dragørfort 1927; stabschef hos generalinspektøren for artilleriet 1932; lærer på hærens officersskole s. å.; oberstløjtn. 1935; chef for 1. artilleri-afd., for 6. artilleriafd. 1939; oberst 1940; chef for luftværnsregimentet 1940-50; afsked 1951.

Formand for Centrakomitéen i Kbhvn. 1949-56; medl. af bestyrelsen for Vinhandler Hans Michelsens og Hustru, Mine Michelsen, f. Clausens Familielegat fra 1942.

Adresse: Broholms Allé 10 B, Charlottenlund.

CLAUSEN Hermann pens. jernbaneoversekretær; f. 24/7 1885 i Egbæk, Flensborg amt; søn af gårdejer Asmus Clausen (død 1919) og hustru Marie f. Goos (død 1940); gift (11/4 1914) m. Margrete C, f. 5/10 1892 i Flensborg, datter af baneforstander Simon Nielsen (død 1942) og hustru Johanne f. Brogmus (død 1938).

Udgået fra folkeskolen.

Medl. af byrådet og magistraten i Slesvig by, som repræsentant for Socialdemokratiet, 1920-33; anholdt af Gestapo

1944   og sendt til koncentrationslejren i Neuengamme; borgmester i Slesvig by 1945-48; medl. af den Slesvig-holstenske landdag 1946-49 og af den første tyske forbundsdag 1949-53; formand for Sydslesvigsk Vælgerforening 1949-56, derefter æresformand.

Har skrevet: Sydslesvigs politik efter

1945   og Dansk parlamentariker i Bonn samt bogen: Sydslesvig i dag.

Adresse: Klostergaardsg. (Klosterhoferstr.) 23, Slesvig.

CLAUSEN Hilmer prokurist, konsul, R., Chr. X Fr. M.; f. 16/9 1901 i Taarup, Jylland; søn af gårdejer, skatterådsmedlem J A Clausen og hustru Gunhilde (begge døde); gift (18/9 1928) m. Sheila Agnes C. (dekoreret m. Chr. X Fr.M.), f. Wilson, f. i Cheshire, England.

Præliminæreks. 1919; ansat ved A/S Det Østasiatiske Kompagni's hovedsæde i Kbhvn. 1920-23, ved kontoret i Durban 1924-30. leder af Johannesburg filialen 1931-43, delvis fg. leder ved hovedkontoret i Durban 1944-47, chef for alle kompagniets kontorer og afdelinger i Sydafrika samt Federationen af Rhodesia og Nyasaland 1948-56, derefter til tjeneste ved hovedsædet i Kbhvn., prokurist 1957.

Dansk konsul i Durban for provinsen Natal 1949-56; i mange år medl. af bestyrelsen for South African Soap & Candle Manufacturers Association og suppleant i hovedbestyrelsen for S A Federated Chambers of Industries samt vicepræsident for Missions to Seamen i Durban.

Modtaget Gaiathea-medaljen.

Tildelt Africa Service Medal (1940-45).

Adresse: St. Kongensg. 62, Kbhvn. K.

CLAUSEN Hjalmar professor, dr. phil.; f. 29/8 1905 i Århus; søn af rektor Cl. Clausen (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Amalie f. Olsen; gift (11/5 1933) m. Ruth C, f. 3/2 1902 i Faaborg, datter af boghandler F C Alstrøm (død 1942) og hustru Fanny f. Schonemann (død 1938).

Realeks. (Viborg katedralskole) 1921: praktisk landbrugsuddannelse 1921-25; landbrugskand. 1928; assistent ved forsøgslaboratoriets fodringsforsøg med svin 1928-29 og 1932; tysk artium 1930; dr. phil. i Gottingen 1931; fællesdommer for de lokale svineforsøgsstationer 1933; forsøgsleder ved landøkonomisk forsøgslaboratorium 1934; professor i husdyrbrug ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1952.

Medl. af det sjællandske, det fynske og det jydske forsøgsråd 1934; medl. af kontroludvalget for de lokale svineforsøgsstationer 1935-52; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Tjenestemænd ved Institutioner under Landbrugsministeriet og Fiskeriministeriet 1944-53, for veterinær- og landbohøjskole-kollegiet 1946 og for Foreningen af danske Landbrugskandidater 1946-52 samt af bestyrelsesrådet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab 1953; forstander for forsøgslaboratoriets afd. for forsøg med svin, heste og pelsdyr 1952; medl. af landsudvalget for svineavlens ledelse 1952; medl. af landbrugsministeriets tilsynsudvalg vedr. handel med foderstoffer 1953; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1955; præsident for Commission Produetion Porcine u. Federation Europeenne de Zootechnie 1952; formand for De samv. sjællandske Landboforeningers hesteavlsudvalg 1957.

Har bl. a. skrevet: Slagterisvinenes Proteinoptimum (1931); Die Futterver-wertung der Milchkiihe bei verschiede-ner Ernahrung und Leistung (disputats, 1933); Progress of Danish Pig Breeding (1938); Svinenes Avl og Fodring (1944, lærebog til slagteriskolen); Odense Eksportslagteri 1897-1947 (s.m. Cl. Clausen); Svineavl og Svinehold (s. m. Johs. Jespersen 1950); L'évolution de la race porcine Danoise (1951); The Improvement of Pigs (1953); Danish Experiments on Feeding Antibiotics to Pigs (1954); Schwei-nezucht und Sehweineleistungspriifun-gen (s. m. C Gerwig, 1955); desuden beretninger fra forsøgslaboratoriet om de sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre samt faglige artikler; medarbejder ved Landbrugets Ordbog (1937 og 1951) og Den ny Land-mandsbog (1943).

Adresse: Helgasv. 15, Holte.

CLAUSEN Jens Chr. professor, dr. phil.: f. 11/3 1891 i Nørre Eskildstrup ved Tølløse; søn af husmand og tømrer Chr. Au-gustinus Clausen (død 1938) og hustru Christine f. Christensen (død 1933); gift (28/10 1921) m. Anna C, f. 30/8 1889, død 1956, datter af gårdejer Niels Peter Hansen (død 1897) og hustru Karen Christine f. Pedersen (død 1924).

Student (privat dimit.) 1913; lærer ved Tølløse realskole 1910-16, ved De forenede kursus i Kbhvn. 1918-20; cand. mag. 1921; assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles laboratorium for arvelighedsforskning 1921-31; dr. phil. 1926; Staff Member of Carnegie Institution of Washington 1931 (sektionen for eksperimentel systematik ved Carnegie Institutionens plantebiologiske afd., Stanford, Californien).

Research Fellow of International Edu-cation Board ved Division of Genetics, University of California, Berkeley, Cai. 1927-28; æresmedlem af Botanical Socie-ty of Edinburgh 1935; Fellow of American Academy of Arts and Sciences 1949; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1951 og af Kungl. Svenska Ve-tenskapsakademien 1955; Fellow of California Academy of Sciences 1951; Mary Soper Pope Medal of Cranbrook Institute of Science for fremragende arbejder indenfor de botaniske videnskaber 1949; Associate Editor of Evolution 1948-50; vicepræsident i Society for the Study of Evolution 1950-51 og 1955, præsident 1956; Messenger Lectures, Cornell University, om udviklingen af plantearter, 1950; Professor of Biology, Stanford University, 1951; forelæsninger ved brasilianske universiteter i 1954.

Forskningsområde: arvelighed, økologisk genetik, artsbastarder; kromosomforskning; botanik systematik; artsdan-nelse og evolution.

Har i inden- og udenlandske vidensk. tidsskrifter offentliggjort en række arbejder vedr. disse emner, deriblandt disputatsen, der omhandlede de danske stedmoderblomster; har skrevet bøgerne: Stages in the evolution of plant species U951) og (s. m. D D Keck og Wm. H Hiesey) Experimental studies on the nature of species (I 1940, II 1945, III 1948). Adresse: Carnegie Institution of Washington, Department of Plant Biology, Stanford, Cai., USA.

CLAUSEN Johan rektor; f. 24/5 1905 i I-rinderslev; søn af læge Emil Clausen tod 1929) og hustru Hanne Helene f.

Hjort (død 1924); gift (7/4 1936, ægteskabet opløst 1949) m. Inge Merete C, f. 22/2 1915, datter af fh. birkefuldmægtig Hugo Carstensen og hustru Magda f. Svendsen (død 1951).

Student (Sorø) 1924; cand. mag. (dansk og latin) 1931; lærer ved Marie Kruses skole 1931, adjunkt 1933; rektor smstds 1938.

Adresse: Raadmand Steins Allé 15,

Kbhvn. F.

CLAUSEN Johannes overlæge, dr. med.; f. 11/12 1904 i Hjørring; søn af dommer J W C Clausen (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Dagmar f. Rump (død 1924); gift (4/5 1932) m. Anne Lise C, f. 8/8 1910 i Kbhvn., datter af skuespiller Kai Lind og hustru Maya f. Bjerre Jensen (død 1939).

Student (Vejle) 1922; med. eks. 1929; dr. med. 1934; kandidatpladser ved forsk, kbhvnske hospitaler; reservelæge ved Kbhvns kommunehospitals med. afd. VII 1934-37 og ved Sundby hospitals børneafd. 1937-39; 1. reservelæge ved børnehospitalet på Fuglebakken 1939-42 og ved Kbhvns kommunehospitals med. afd. II 1942-47; specialistanerk. (medicin) 1937 og (børnesygdomme) 1939; overlæge ved Odense amts og bys sygehus, med. afd. 1947.

Medl. af repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1929-46, for Den alm. danske Lægeforening 1935-44, for Kbhvns Lægeforening 1945-47; medl. (suppleant) af Den alm. danske Lægeforenings overvoldgiftsret 1944-50 og af bestyrelsen for Danske Børnelægers Organisation 1942-47; formand i bestyrelsen for Dansk pædiatrisk Selskab 1945-47; formand for Landsforeningen for Suk-kersyge's Odensekreds.

Har skrevet: Undersøgelser over de serologiske Blodtype-Egenskaber M og N (Landsteiner og Levine) (disputats, 1934); afhandlinger om medicinske og pædiatriske emner.

Adresse: Langelinie 30, Odense.

CLAUSEN Jørgen kriminaldommer, R.; f. 16/3 1904 i Nordrupøster; søn af lærer Johannes Clausen (død 1941) og hustru Agnethe f. Hovgaard (død 1946); gift (21/10 1948) m. Inga C, f. 1/9 1920 på Frdbg.. datter af montør Johannes Pohl-mann (død 1935) og hustru Kirstine f. Andersen.

Student (Sorø) 1923; cand. jur. 1930; dommerfuldm. i Ringsted s. å., i Odense 1939; kriminaldommer i Vejle fra 1953.

Medl. af Odense skatteråd 1943-53; formand for husdyrvoldgiftsretten i Odense 1945-53.

Adresse: Dommergården, Vejle.

CLAUSEN Kai A direktør; f. 19/9 1898 i Kbhvn.; søn af bankdirektør C C Clausen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Kristine f. Jensen (død 1930); gift (29/4 1922) m. Karen C, f. 30/12 i Hangø, datter af grosserer A W Kirkebye (se denne).

Student (Østre borgerdydskole) 1916; uddannet i banker i Danmark og i New York, London og Paris 1916-24; underdir. i A/S Scania Vabis og Raadvaddam 1924; ansat i firmaet A W Kirkebye 1927; direktør i A/S A W Kirkebye fra dettes start i 1939.

Formand for Dansk Reklame-Forening 1944-48, for Frugtbranchens tabsudligning 1951-54 og for Dansk Golf Union fra 1948; medl. af forsk, aktieselskabsbestyrelser; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Golfklub 1929-37, for Rungsted Golfklub 1937-40, for Dansk Idrætsforbund 1948 og for Kbhvns Idrætspark 1948; medl. af repræsentantskabet for Reklameforeningen i Kbhvn. 1948.

Adresse: Ø-Allé 27, Kbhvn. Ø.

CLAUSEN Karl lektor, cand. mag.; f. 15/8 1904 i Aabenraa; søn af lærer Peder N Clausen (død 1941) og hustru Dorothea f. Sørensen (død 1944); gift (29/6 1935) m. adjunkt, cand. mag. Grethe C, f. 12/4 1910 i Brædstrup, datter af købmand Erik Jensen (død 1941) og hustru Thora f. Jørgensen (død 1952).

Student (Aabenraa) 1923; cand. mag. (tysk, musik) 1928; tillægseks. (dansk) 1933; studerede klaver hos Roger Henrichsen og musikteori hos organist Hakon Andersen; studieophold i Paris (Da-rius Milhaud) 1938-39; timelærer ved Rungsted statsskole 1929, adjunkt smstds 1930, ved Østre borgerdydskole 1935, till. ved Metropolitanskolen 1935-41, lektor fra 1946; sanglærer ved Blaagaard seminarium 1939-52; lærer i korsang og kordirektion ved Danmarks lærerhøjskole fra 1941; faginsp. i sang og musik ved Kbhvns kommunes aftenskole fra 1936.

Dirigent for Herrekoret Bel Canto fra 1938 og for Kbhvns Lærerkor fra 1946; overdirigent for Danske Læreres Sangkor fra 1949 og for Sjællandske Folkekor fra 1950.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Sanglærere ved Gymnasieskolerne 1941-48 og for Det unge Tonekunstnerselskab 1942-49; medl. af Udgiverkredsen Folke-og Skolemusik fra 1934; medl. af Børne-hjælpsdagens forretningsudvalg 1950-54.

Har komponeret: skoleoperaen Klokken (1934, tekst af Peter P Rohde, efter H C Andersen); skolekantater: blæserkvintet; fløjtekoncert; tema med variationer for orkester; korsange og udsættelser af dansk og udenl. folklore; skole-og jubilæumskantater, bl. a. kantate ved Danmarks Lærerforenings 75 års jubilæum 1949 med tekst af Richardt Gandrup; har udg.: sangbøger, bl. a. »Festsange« (s. m. Arthur Arnholtz og Finn Viderø, 1947); har skrevet: Folkelig Sang i Danmark (1948); musikstoffet i »Hjemmenes Skole-Leksikon« (1952) samt artikler og afhandlinger i musiktidsskrifter.

Adresse: Godthåbsv. 77, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Aargab pr. Ringkøbing.

CLAUSEN L gårdejer; f. 28'9 1892 på Agdrupgaard, Brønderslev; søn af J Clausen (død 1917) og hustru f. Mortensen (død 1930); gift (14/10 1919) m. Kirstine C. f. Madsen, f. 2/5 1896.

På landbrugsskole; inspektør på Olufs-kjær 1919, ejer af samme fra 1925.

Medl. af Starup sogneråd fra 1929. formand fra 1933; medl. af folketinget (Det kons. Folkeparti) fra 1950; tilsynsførende med Stendetgaard og Grøngrøft.

Adresse: Olufskjær pr. Haderslev.

CLAUSEN Mads ingeniør, fabrikant, R.; f. 21/10 1905 i Eismark, Havnbjerg sogn: søn af gårdejer Jørgen Clausen (død 1949) og hustru Maren f. Frederiksen (død 1948); gift (13/5 1939) m. Dorthea Emma C, f. 20/10 1912 i Haderslev, datter af automobilforhandler Valdemar Hinriehsen (død 1955) og hustru Marie f. Vaaben.

Udgået fra Sønderborg Oberrealschule og statsskole; volontør hos P Jørgensens Maskinfabrik, Sønderborg; afgangseks. fra Odense maskinbygnings teknikum 1927; ingeniør ved Silkeborg Maskinfabrik, Thomas B Thrige, Odense og Brødr. Gram, Vojens 1928-33; startede Dansk Køleautomatik- og Apparat Fabrik i Els-mark 1933, senere udvidet og ændret til Danfoss, fabrik for automatiske kontrolapparater; fik oprettet licensfabrik i AI-tona 1934 og i Mjølby, Sverige 1942, filial i Buenos Aires »Fabrica de Appara-tos Danfoss SRL« 1948; stiftede Dan-foss-Werner Kuster A/G i Basel 1951: oprettede filial i Toronto og London 1951 og i Paris 1952; samlet generalrepræsentanterne i udlandet til »Danfoss Konvention«. Kbhvn. og Eismark 1950.

Har foretaget studierejser, særlig i Tyskland, Schweiz. Frankrig, England, Canada, USA og Mexico; medl. af The american society of refrigerating engin-eers og af Dansk Ingeniørforening.

Medl. af tilsynsrådet og næstformand i delegationen for Handelsbanken i Sønderborg fra 1951; medl. af bestyrelsen for Forsikringsakts. Normannia fra 1951 og af repræsentantskabet for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinserne fra 1954; medl. af Industrirådet fra 1955. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1955 og af bestyrelsen for Als Motor A/S fra 1956.

Adresse: Eismark or. Nordborg.

CLAUSEN M J amtmand, R1.; f. 21/2 1908 : Kbhvn.; gift (27/1 1940) m. Karin Maria C, f. Harnstrom, f. 7/3 1910 i Goteborg.

Student (Sorø) 1926; cand. jur. 1932; ansat i indenrigsministeriet 1933, kontorchef 1948: amtmand over Tønder amt 1949.

Adresse: Amtsgården, Tønder.

CLAUSEN Peter provst, R.DM.; f. 2/12 1880 i Stovby; søn af gårdejer Niels Clausen (død 1888) og hustru Mariane f. Pedersen (død 1897); gift (9/11 1907) m. Anna C, f. 19/3 1879 på Hostrupgaard ved Stovby, datter af proprietær Jens Østergaard (død 1885) og hustru Karen f. Nielsen (død 1928).

Student (Horsens) 1899; eand. theol. 1906; realskolebestyrer i Brædstrup 1907; sognepræst i Vinding-Bryrup 1913; provst i Tyrsting og Vrads herreders provsti 1921; sognepræst i Kattrup-Ørridslev-Tolstrup 1928-48; provst i Vor og Nim herreders provsti 1929-48.

Formand for Kristelig Forening til Børns Redning i Skanderborg amt 1925, for tiendeafløsningskommissionen i Århus stift 1930 og for Pleje- og Børne-hjemsforeningen for Århus stifts sydlige del 1935; medl. af skoledirektionen i Skanderborg amtsrådskreds 1935-48.

Adresse: Fr. Bajers G. 16, Horsens.

CLAUSEN Sten H politimester, R.; f. 13/8 1902 i Vihøj i Salling; søn af læge Emil Clausen (død 1929) og hustru Helen f. Hjort (død 1924); gift (22/3 1929) m. Ingrid C, f. 19/7 1907 i Oslo, datter af grosserer Carl Wleiigel og hustru Johanne f. Creutz.

Student (Sorø) 1920; eand. jur. 1926; politibetjent i Kbhvns politi 1927; sekretær i kontoret for politisager 1930-31; inspektionsbetjent 1931; politiassist. i færdselsafd. 1934; ved Svendsgades politistation 1936; politikommissær 1938; politimester i Kolding m. v. 1945.

Lærer ved statens politiskole 1934-45, censor fra 1949; formand for Foreningen af Politiassistenter i Stor-København i 1937 og for Foreningen af Politikommissærer m. fl. i Danmark 1938-45; medl. af det rådg. udvalg m. h. t. politiskolens forhold 1938-45 og af politirådet i Kbhvn. 1941-45.

Adresse: GI. Kongev. 15, Kolding.

CLAUSEN Sven professor, dr. jur.; f. 30/10 1893; søn af herredsfuldmægtig, justitsråd C H Clausen (død 1919) og hustru Meta Augusta f. Smith (død 1923); gift (31/12 1921) m. Ingeborg C, f. 15/7 1900 i Horsens, datter af snedkermester C Jensen (død 1931) og hustru Marie f. Olesen (død 1953).

Student (Herlufsholm) 1911; eand. jur. 1917; fuldmægtig ved Vor og Nim herreder m. v. 1919; birkefuldm. på Frdbg. 1921; fuldmægtig i Kreditkassen for Husejerne i Kbhvn. 1923; kasserer smstds 1933-49; dr. jur. 1934; ekstraord, professor i retsvidenskab ved Kbhvns universitet 1950; Fullbright-gæ-steforelæser ved universiteterne i Cha-pel Hill, North Carolina og Denver, Colorado 1954-55.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1937-39 og for den danske PEN-Club 1946-48, formand 1956; ledende senior i Studenterforeningen 1948-49; formand for Dansk Kulturfilm 1949-50.

Det Anders Sandøe Ørstedske Prismedalje-Legats guldmed. 1930; Otto Ben-zon's Brandes Legat 1934; Holberg-medaljen 1935; studenternes æreskunstner 1953.

Har skrevet: Vore egne Mandariner (Dagmarteatret); Bureauslaven (Aarhus Teater og Det kgl. Teater); Den gamle Historie (Det ny Teater og Odense Teater); Paladsrevolution (Det kgl. Teater); I Rosenlænker (Det kgl. Teater); Kivfuglen (Det kgl. Teater); Aftensvalen, Kulturaben (Arbejdernes Teater); Digte (1931); Dikte (1940); Moralske Børnerim (1934) m. v. Om negotiable Papirer (1930); Om Kreditforeningsforhold (disputats, 1934); Essays om almindelig Retslære (1935); Nordisk Målstræv (1938); Årbog for nordisk Målstræv II-X (1939-48); Udvalgte Tvangstanker (1945); Skuespillets Teknik (1949); »Magt«, »De vestlige statsteorier« (1952); De danske statsteorier (1953); Essays om naturret (1954); redaktør af Språgfronten 1944-48.

Adresse: Vilvordev. 35, Charlottenlund.

CLAUSEN Vilhelm overlæge, dr. med.;f. 25/8 1901 i Hjørring; søn af dommer J W C Clausen (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Dagmar f. Rump (død 1924); gift (15/5 1931) m. Dagmar C, f. 8/5 1908 i Korsør, datter af mejerist Mathias Larsen og hustru Dagmar f. Jeppesen.

Student (Esbjerg) 1919; med. eks. 1927; reservelæge ved Korsør sygehus 1927-28; kandidat ved Øresundshospi-talet 1928-29; studierejse (Institut Pa-steur, Paris) 1929; kandidatpladser ved forsk, kbhvnske hospitaler 1929-31; klinisk assistent ved rigshospitalets bør-neafd. 1931-33; reservelæge ved Sundby hospitals børneafd. 1933-35; 1. reservelæge ved rigshospitalets børneafd. 1935; samtidig frivillig assistent' ved statens seruminstituts tuberkuloseafd. 1928-32; assistent ved Frdbg. tuberkulosestation 1930-36; dr. med. 1935; specialistanerk. i børnesygdomme; overlæge ved Nationalforeningens børnehospital ved Vordingborg fra 1938.

Har skrevet: Kliniske Undersøgelser over Insulinresorptionens Paavirkelig-hed af Adrenalin, Pituitrin og Epheto-nin (disputats, 1935) og fl. mindre arbejder.

Adresse: Børnehospitalet, Vordingborg.

CLAUSSEN O Hjelte afdelingsingeniør; f. 1/11 1904 på Frdbg.; søn af direktør, dr. techn. N Hjelte Claussen (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Lene Kirstine f. Sørensen (død 1944); gift (12/8 1944) m. Karen Margrete C, f. 3/1 1903 i Haslev, datter af sagfører, bankdirektør Ehlers Damgaard (død 1946) og hustru Hedvig f. Kraul.

Student (Schneekloths skole) 1922; eand. polyt. 1928; volontør ved det franske jernbaneselskab P.L.M. 1928-29; ansat i danske statsbaner 1929, af-delingsing. ved sporkontoret fra 1954. Adresse: Henningsens Allé 52, Hellerup.

CLAUSSEN Poul apoteker, rådmand, E'. p.p.; f. 1889 i Holbæk. Cand. pharm. 1912; farmaceutisk vi-sitator 1922-33; apoteker i Kbhvn., Griffenfeld apotek, 1933.

Redaktør af Farmacevtisk Tidende 1917-20; formand for Farmacevternes Pensionskasse 1922-23; repræsentant i Det pharmaceutiske Understøttelsessel-skab 1922-43, næstformand 1931-39; medl. af bestyrelsen for Danmarks Apotekerforening 1936, formand 1939-47; formand for Farmaceutisk Lønkontor 1937-47; medl. af bestyrelsen for Dansk Principalforening 1944, næstformand 1946; formand for Kbhvns Apoteker-Forening 1951.

Formand for Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg. 1947-52; medl. af Det konservative Folkepartis repræsentantskab 1928 og af hovedbestyrelsen 1947-52; sekretær i Nationalfonden for Konservatismen 1935, formand 1948; medl. af bestyrelsen for Det konservative Fond 1937-54 og af forretningsudvalget 1940-54; medl. af nævninge grundlisteudvalget for Kbhvns 5.    kreds 1938-55; medl. af borgerrepræsentationen 1943 (1. næstformand 1950-54); rådmand i magistratens 5. afd. fra 1954; medl. af folketinget i 1945 og fra 1947, af folketingets finansudvalg 1952-53 og fra 1955; medl. af bestyrelsen for A/S Samvirkende Boligselskaber fra 1952.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.31.; Fi.L.2!.; S.N.22.

Adresse: Åboulevard 6, Kbhvn. N.

CLAUSSEN Svend oberstløjtnant, R.DM., HTH.p.p.; f. 12/6 1889 i Odense; søn af lærer Ahrendt Claussen (død 1933) og hustru Jutta f. Rasmussen (død 1945); gift (12/10 1911) m. Ebba C, f. 10/2 1890 i Svendborg, datter af borgmester og byfoged Sejr Malling Holm (død 1913) og hustru Axeline f. von Schack (død 1929).

Sekondløjtn. 1909; premierløjtn. 1909; kaptajn 1919; chef for fodfolkets sergentskole 1929, oberstløjtn. 1931; chef for 4. batl. 1932; til rådighed for

6.    regiment 1938; chef for 5. batl. 1938; til rådighed for 6. regiment 1945; i forstærkningen 1947; afsked 1949; derefter frivillig tjeneste ved det danske kommando i Tyskland til 1954.

Tjenstg. i den finske hær 1920.

Udenl. orden: Fi.H.R.31.

Adresse: Haagerup pr. Højrup.

CLEMENT Chr. Emil sagfører; f. 21/5 1889 på Rudegaard, Falster; søn af skovrider Peter Foersom Clement (død 1929) og hustru Regine f. Brendstrup (død 1938); gift (26/6 1919) m. tandlæge Marie C, f. 14/5 1891 på Fovslet-gaard ved Kolding, datter af proprietær Thomas Rosen (død 1930) og hustru Frederikke f. Bonde (død 1912).

Eksam. jur. 1912; sagfører i Kbhvn. fra 1915. Formand i bestyrelserne for Heinrich og Laurine Jessens Fond, A/S De forenede Vatfabriker, A/S Fabriken Fidu-cia med bifirma Heinrich Jessens Chokoladefabrik. A/S Hørsholm Klædefabrik og Handelsakts. Brdr. Gotfredsen & Co.; medl. af bestyrelsen for A/S Bruun & Sørensen og for Strøyer & Mørck, Andreas Erichsen & Co. A/S; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring.

Adresse: V-Søgade 52, Kbhvn. V.

CLEMENTSEN Oscar-Hjalmar fh. kontorchef i Danmarks Nationalbank, R.DM., M.T.Kfh.p.p.; f. 28/2 1880 i Kbhvn.; søn af købmand Chr. N Clementsen (død 1926) og hustru Anna f. Toft (død 1927); gift (1/5 1928) m. Sofie C, f. 3/2 1883 i Kbhvn., datter af annonceentreprenør Vilh. Salomon (død 1923) og hustru Josephine f. Christiansen (død 1934).

Præliminæreks. (Lyceum) 1896; kontoruddannelse; assistent i Nationalbankens filial i Kolding 1903, i hovedkontoret i Kbhvn. 1908, fuldmægtig 1917, metalkasserer 1923, underkasserer 1933 -50.

Medarbejder ved Dansk Røde Kors krigsfangehjælp 1914-18; medl. af Kbhvns 8. huslejenævn 1917-24; revisor i A/S Kbhvns Sommer Tivoli fra 1920; medl. af bestyrelsen for Alliance Francaise 1924-40; kasserer for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie fra 1927; medl. af bestyrelsen for Etatsraad August Brinckmann og Hustru Marie Sophie, f. Ringners Mindelegat, fra 1936, formand 1943; kasserer for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte fra 1943; medl. af bestyrelsen for Bespisnings-Anstalten for Trængende i Kbhvn. fra 1944 og af Selskabet Kjædens gouvernement fra 1945; hovedkasserer for Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed 1946-53.

Har udg.: Fortegnelse over Chréti-en's Portrætstik af kendte Danske (1921); Fortegnelse over Flint's Portrætstik (1924); medarbejder ved Den lille Portrætkunst i Danmark (1949) og Politikens samlerserie: Jeg er Samler (2. bd. 1956).

Udenl. ordener: F.O.I.P.; F.S.S.3.; F.Æ.L.5.; P.r.K.2.; Ø.r.K.2.

Adresse: Købmagerg. 49, Kbhvn. K.

CLEMMENSEN Erik Haunstrup underdirektør, cand. polit.; f. 19/9 1920 i Kbhvn.; søn af trikotagehandler Jens Haunstrup Clemmensen (død 1937) og hustru Betty f. Bruhn; gift (18/6 1944) m. Bodil C, f. 29/11 1920, datter af prokurist Osvald Romar (død 1933) og hustru Hanne f. Mathiesen.

Student (Østersøgades gymn.) 1939; cand. polit. 1947; ansat ved Carlsberg Bryggerierne s. å., underdir. 1956.

Formand for Konservativ Ungdom i Kbhvn. og Frdbg. 1942-47; medl. af forretningsudvalget for Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg. 1942-47 og fra 1950, næstformand 1952, formand fra 1956; medl. af Det konservative Folkepartis hovedbestyrelse 1945-48 og fra 1952. Adresse: GI. Vartov V. 19, Hellerup.

CLEMMENSEN Tove museumsinspektør; f. 11/10 1915 i Kbhvn.; datter af arkitekt, kgl. bygningsinspektør Mogens Clemmensen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru malerinden Augusta ThejII Clemmensen f. Thejll; gift (1946) m. dr. phil. Mogens B Macke-prang, f. 13/3 1905 i Kbhvn., søn af dr. polit. Edvard Mackeprang (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Margrethe f. Larsen.

Student (Rysensteens gymn.) 1934; ansat ved nationalmuseets 3. afd. 1935, assistent 1939, inspektør smstds 1953; studierejser til England, Frankrig, Holland og Italien; har nyindrettet Bakkehusmuseet 1953.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet for Arkitekturhistorie og for Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder.

Tildelt Ole Haslunds Legat 1944, 1948 og 1951, Ny Carlsbergfondets Stipendium for en ung Videnskabsmand 1950-53 og Carl Jacobsens Museums-mandslegat 1956.

Har skrevet: Borreby (1942); Danske Møbler (1945); Møbler paa Clausholm, Langesø og Holstenshuus (1946); Danish Furniture (1948); Nordfynske Herregaarde (1950); Dronning Anna Sophies Møbler (1951); Danske Interiørtegninger (1951); Signerede Arbejder af københavnske Snedkere (1954); Chr. IX's Palæ på Amalienborg 1750-1906 (s. m. M B Mackeprang, 1956); tidsskriftafhandlinger.

Adresse: Petersborgv. 3 A, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Tibirke Bakker, Tisvildeleje.

CLEMMENSEN Uffe skibsmægler; f. 23/11 1877 i Odense; søn af skibsmægler Chr. Clemmensen (død 1918) og hustru Caroline f. Mangor (død 1902); gift (2/5 1903) m. Anna C, f. 13/11 1884 i Horsens, datter af smedemester C Sørensen (død 1918) og hustru f. Jørgens-datter (død 1924).

Uddannet i forsk, købmands- og skibsmæglerforretninger i Odense, Kbhvn. og i udlandet; kgl. bestall. som edsvoren mægler 1903; s. m. broderen konsul Jacob Clemmensen optaget som kompagnon i faderens forretning; efter dennes død fortsattes forretningen u. det gamle firmanavn Chr. Clemmensen.

Næstformand i bestyrelsen for Fyens Disconto Kasse til 1953, derefter medl. af repræsentantskabet; medl. af bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening 1917-47 og for Foreningen af Arbejdsgivere ved Odense Havn 1919-25; medl. af handelsretten for Odense købstads retskreds 1921-50.

Adresse: Kastaniev. 46, Odense.

CLEMMENSEN Wolmer dr. phil.; f. 11/11 1908 i Århus; søn af kunstforlægger Nicolai Clemmensen (død 1950) og hustru Johanne f. Jørgensen (død 1947); gift (5/4 1952) m. Ellen C, f. 20/2 1914 i Berlin, datter af civilingeniør Jens Egede Jensen og hustru Anni f. Broske (død 1947).

Student (Århus katedralskole) 1928; accessit for Kbhvns universitets prisopgave 1935; mag. art. (filosofi, Århus universitet) 1937; studieophold i Berlin, London, Paris, Stockholm og Bruxelles 1937-39; dr. phil. 1940; privatdocent ved Århus universitet i 1942; gæsteforelæsninger ved Handelshøjskolen i Kbhvn. i en årrække, i Stockholm og Goteborg i 1942 og i Amsterdam og Rotterdam i 1946; studieophold i London, Paris, Bruxelles og Amsterdam 1946-47; konsulent for Erhvervenes Op-lysningsråd, Kbhvn. 1948-50; forelæsninger ved universiteter i Indien som den indiske regerings gæst 1951; kronikør ved Politiken fra 1952.

Medl. af Aarhus Studenterforenings seniorat 1932-34; medl. af bestyrelsen for Dansk-Indisk Forening og honorær sekretær for samme fra 1949; vicepræsident smstds fra 1951; medl. af Institut international d'Etude et de Documen-tation en Matiére de Concurrence Com-merciale fra 1952.

Har skrevet: De religiøse Systemers Indflydelse paa de erhversetiske Princippers Udvikling i Danmark (disputats, 1940); Deskriptiv Erhvervsetik (1942); erhvervsvejledningsbogen Hvad skal jeg være? (1948). Adresse: Sortedam Doss. 87, Kbhvn. 0.

CLEMMESEN Carl overlæge, dr. med., R., M.T.Kha.p.p.; f. 27/9 1899 i Aalborg; søn af kaptajn i hæren Johan Clemmesen (død 1946) og hustru Marie f. Gran (død 1939); gift (21/3 1925) m. Elisabeth C, f. 6/10 1895 i Wien, datter af købmand Johann Eirisch (død 1904) og hustru f. Rezniczek (død 1937). Student (Metropolitanskolen) 1917; arbejdede ved transporter af Wienerbørn til og fra Danmark 1919-23; med. eks. 1925; reservelæge ved amtssygehuset i Roskilde 1926-28, ved Kolonien Filadelfia 1929-32 og ved kommunehospitalets afd. VI 1932-33; dr. med. 1932; specialistanerk. (neurologi og psykiatri) 1933; konsulent ved Fæng-selshjælpens retspsykiatriske undersøgelser 1933-35; assist. læge ved inva-lideforsikringsretten 1933-49; medl. af invalideforsikringsretten fra 1949; afdelingslæge ved Sankt Hans hospital 1934-36 og ved kommunehospitalets psykiatriske afd. 1936-38; overlæge ved Bispebjerg hospital, psykiatrisk afd. fra 1938; konsulent i sindssygevæsen ved sundhedsstyrelsen fra 1950; censor ved embedslægeeks. fra 1951.

Formand for Foreningen af yngre Læger 1933-36, æresmedlem 1937; medstifter af den sociale skole 1936; formand for Danske Psykiateres Organisation 1939-45, for Speciallægeorganisationernes Sammenslutning 1940-45 og for Den alm. danske Lægeforening 1945 -50; medl. af borgerrepræsentationen 1943 (1. næstformand 1954).

Tildelt Godsejer Barfred Pedersens pris 1954.

Har skrevet: Inanition und Epilepsie (disputats), samt en del faglige, mindre afhandlinger.

Udenl. ordener; F.Æ.L.3.; Ne.r.K.FK.; Æt.S.3.; Ø.r.K.l. & 4.

Adresse: Bispebjerg hospital, Kbhvn. NV.

Sommerbolig: Tisvilde.

CLEMMESEN Erik maler, grafiker; f. 12/5 1905 i Kbhvn.; søn af kaptajn i hæren Johan Clemmesen (død 1946) og hustru Marie f. Gran (død 1939); gift (22/7 1938) m. Christine C, f. i Kbhvn., datter af direktør, greve Theodor Ahle-feldt-Laurvig (død 1933) og hustru Christine f. Musaeus (død 1936).

Student (Metropolitanskolen) 1923; uddannelse på kunstakademiet; studieophold i Frankrig og Italien; udstiller på Kunstnernes Efterårsudstilling og på Charlottenborg.

Værker solgt til kobberstiksamlingen, Ny Carlsbergfondet, Kunstforeningen og undervisningsministeriet.

Har udg.: Rungstedlund - en Have (1941); Vers et Strophes (1950); Vejrkalender (1950); Dagbogsblade af George Sand (1951); Kardinalens tredie Historie (i samarbejde m. Karen Blixen-Fi-necke, 1952); har foretaget udsmykning af kirurg, afd. på Bispebjerg hospital; har oversat og er forfatter af forsk, kunstteoretiske afhandlinger.

Adresse: Puggaardsg. 15. Kbhvn. V.

CLEMMESEN Johannes dr. med.; f. 14/11 1908 i Kbhvn.; søn af kaptajn i hæren Johan Clemmesen (død 1946) og hustru Marie f. Gran (død 1939); ugift. Student (Metropolitanskolen) 1926; med. eks. 1933; dr. med. 1938; speciallæge i intern medicin 1943 og i patho-logisk anatomi og histologi 1947; vi-densk. assistent i Århus og ved Leeds universitet 1935-38; ansat ved hospitaler og institutter i Kbhvn. 1938-50; skibslæge 1948; leder af Cancerregisteret fra oprettelsen 1942; Special Research Fellow, National Cancer Institute, Washington, D. C. 1950; prosektor ved Nørre hospital og De Gamles by 1950 -55; lektor i pathologisk anatomi ved Danmarks tandlægehøjskole 1951-56; overlæge for Finseninstitutet og Radiumstationens afd. for pathologi fra 1955.

Medl. af repræsentantskabet for Den alm. danske Lægeforening 1945-50; Chairman, World Health Organization's Subcommittee on Cancer Registration etc. 1950; medl. af Excecutive Council of the International Cancer Union 1954; Committee on staging of tumours of International Radiologicai Society 1950; Associate Secretary of Committee on the geographical Pathology of Cancer 1951.

Vidensk. arbejder: slægtsstudier; fl. lægevidensk. studier, særligt: eksperimentelle studier over røntgenbestrålings indvirkning på immuniseringspro-cesser, herunder disputats, 1936-48; studier over kræftsygdommenes forekomst og årsager (endemiologi) fra 1941.

Adresse: Godthåbs Have 10, Kbhvn. F.

CLEMMESEN Svend overlæge, dr. med.. R.p.p.; f. 20/4 1901 i Aalborg; søn af kaptajn i hæren Johan Clemmesen (død 1946) og hustru Marie f. Gran (død 1939); gift 1. gang (28/7 1928) m. Elisa C, f. Ulrich, f. 29/8 1895 i Taastrup ved Rønde, død 1933; 2. gang (25/5 1934) m. Margrethe C, f. Henriksen, f. 29/6 1906 i Viborg.

Student (Metropolitanskolen) 1918; med. eks. 1926; assistent ved rigshospitalets fysiurgiske klinik 1927-29 og ved Kbhvns universitets hygiejniske institut 1929-32; dr. med. 1931; reservelæge ved Sundby hospitals med. afd. 1933-38; specialistanerk. (fysiurgi) 1934 og (intern medicin) 1936; overlæge ved kommunehospitalets fysiurgiske afd. 1938; leder af Landsforeningen mod Børnelammelse's forsknings- og behand-lingsinstitut 1945-56.

Formand for Dansk fysiurgisk Selskab 1938-44 og 1949-53 og for Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi 1940-41; præsident for International Federation of Physical Medicine 1956; æresmedlem af American Rheumatism Association 1948, af Royal Society of Medicine, London 1950 og af Sociedad Argentina de Reumatologia 1953; har modtaget The Distinguished Service Gold Key fra American Congress of Physical Medicine 1950.

Har skrevet: Om Operationsautokla-ven (disputats, 1931); samt en del afhandlinger om vitaminspørgsmål og om fysiurgi.

Udenl. orden: I.F.3. Adresse: C L Ibsens V. 22, Gentofte.

COCK-CLAUSEN Alfr. arkitekt, R'.p.p.; f. 2/3 1886 i Kbhvn.; søn af arkitekt Ludvig Clausen (død 1904) og hustru Aase f. Cock (død 1917); gift (9/6 1911) m. Ellen C-C, f. 89 1886 på Frdbg.. datter af brygger Valdemar Tvede (død 1933) og hustru Emilie f. Andersen (død 1942).

Præliminæreks. 1903; afgang fra Teknisk skole 1906; afgangsbevis fra kunstakademiet 1911; kunstakademiets guldmedalje med stipendium 1913; G F Hetsch's medalje 1906; Theophilos Hansens Rejselegat 1916; Akademisk Arkitektforening^ æresmedalje 1927; Kbhvns kommunes præmie for gode og smukke huse 1920 og 1930; Gentofte kommunes præmie 1929; arbejdet for H Kampmann 1905-10, for G Tvede 1912-17 (ledede for førstn. opførelsen af post- og telegrafbygningen i Aalborg og for sidstn. opførelsen af biblioteks-bygningen på Herlufsholm samt ombygningen af Handels- og Kontoristforeningens hus i Kbhvn.); har bl. a. opført Det Classenske fideikommis' børnehjem ved Korselitze og Næsgaard, hovedbygningen på Vestergaard ved Stubbekjø-bing samt A/S De Danske Spritfabrikkers forsøgsgårde Frederikshøj ved Aalborg og Jernbjerggaarden ved Slagelse, avlsbygninger på Maaløvgaard, Basnæs og Toftebjerg; restaureret og ombygget hovedbygningen på Gjerdrup, Sørup, Skovsgaard, Frederikslund, Havslunde, Hindsgavl, Basnæs, Vindbyholt, Over-førstergaarden ved Jægersborg samt A/S De Danske Spritfabrikkers kontorbygning i Kbhvn. og hovedbygningen på selskabets forsøgsgård Trinderup ved Hobro; opført Metropolitanskolens bygning (tidl. Femmers kvindeseminarium; i Kbhvn.; beboelseskarréer ved Humlebækgade og ved Bavnehøj Allé for Kbhvns kommune, kgl. hof-bogtrykker Egmont H Petersen's nybygning Guten-berghus ved Gothersgade og Vognmagergade, Kbhvns Vognmandslaug's alderdomshjem i Brønshøj, Set. Therese kirken Couvent de I'Assomption i Gentofte, Rich's-Huset på Rådhuspladsen, forsk, privatbygninger og villaer i Kbhvn. og omegn samt kontor- og fabriksbygninger i Randers, Hobro, Slagelse, Aalborg, Roskilde og i Kbhvn. (sidstn. i samarbejde m. Preben Hansen) for A/S De Danske Spritfabrikker; monumentet i Aalborg for Kimbrernes Tog; A/S Grindstedværkets kontor- og laboratoriebygning i Århus; ombygget Den Kbhvnske Sø-Assurance-Forenings ejendom, Havnegade 21, Det Dansk-Franske Dampskibsselskab og Forsik-ringsakts. Nord og Syds kontorbygning, Frederiksgade 17 samt A/S Dansk Esso's kontorbygning, Sankt Annæ Plads 13.

Medl. af Kunstnersamfundets arkitektsektion fra 1913 og af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1917-19, formand 1930-37; arkitekt for A/S De Danske Spritfabrikker fra 1916; medl. af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde fra 1921 og formand for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1926-28; medl. af præsidiet for Klubben af 1914 fra 1947, formand fra 1949; medl. af comité permanent des congres internationaux des ar-chitectes 1930-37, af Komitéen for Udstillinger i Udlandet 1930-37 og af bestyrelsen for Foreningen til gamle Bygningers Bevaring 1930-37; medl. af Kbhvns bygningskommission 1940-56. Administrerede Akademisk Arkitektfor-ening's bygge- og boligudstillinger i Kbhvn. 1926 og 1929; medl. af komitéen for Danmarks deltagelse i Verdensudstillingen i Bruxelles 1935 og i Paris 1937; ordfører for repræsentantskabet for Danske Arkitekters Landsforbund 1951-54.

Udenl. ordener: N.St.O.3'.; S.N.3.

Adresse; Søndermarksv. 1 A, Kbhvn.

Valby.

COCK-CLAUSEN Harald cand. polit.; f. 26/3 1891 i Kbhvn.; søn af arkitekt Ludvig Clausen (død 1904) og hustru Aase f. Cock (død 1917); gift (13/9 1918) m. Solveig C-C, f. 21/3 1900 i Fakse Ladeplads, datter af kaptajn L N Skakke (død 1948) og hustru Ane f. Kristiansen (død 1929).

Student (Østre borgerdydskole) 1910; cand. polit. 1917; ansat u. Industrirådet 1917; sekretær for statens kulfordelingsudvalg og chef for statens kul-fordelingskontorer 1918-21; sekretær i Industrirådet 1921-32; lærer i socialøkonomi ved kunstakademiets bygningssko-le 1925-32; kommissær for Kul-udstillingen i Kbhvn. 1930 og for Hav-udstillingen i Kbhvn. 1931; sekretær for Ejendomsakts. Gutenberghus 1933-57; prokurist for Systema og Checker Comp. 1942-57; byggeudvalgets sekretær ved opførelsen af Egmont H Petersens Kollegium 1952-57; sekretær for Egmont H Petersens Fond 1936-58 og derefter til rådighed for løsning af specielle opgaver indenfor fondens forretningsmæssige og filantropiske virksomheder.

Adresse: Åboulevard 28, Kbhvn. N.

Sommerbolig: Stenstuen, Fakse Ladeplads.

COHEN Holger direktør, civilingeniør; f. 30/11 1891 i Kbhvn.; søn af glarmester Wulff Cohen (død 1925) og hustru Julie Andrea f. Lehm (død 1951); gift (31/7 1920) m. Martha Astrid Johnna C, f. 7/6 1901 i Kbhvn., datter af inspektør Anton Klingert (død 1916) og hustru Alvilda f. Jensen (død 1955).

Cand. polyt. 1915; sekondløjtn. 1916; ingeniør ved Dansk Kugleleje Akts. S.K.F. 1916-18; driftsing. ved A/S Porcelænsfabrikken Norden 1918-24, underdir. 1924. direktør 1931-39: adm. direktør for A/S Nationaltidende 1939-42 og 1945-50.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937; medl. af Den danske Komite for The World Power Conferen-ce, fra 1925; medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor den keramiske Industri 1924-39, for A/S Bladkompagniet 1940-42 og 1946-50; formand for Kbhvns Bladudgiverforening i 1942; medl. af bestyrelsen for A/S Nationaltidende 1946-50, bestyrelsens kommitterede 1950-57.

Adresse: Valeursv. 9, Hellerup.

COHEN J L overretssagfører, R.; f. 1/11 1886 på Frdbg.; søn af grosserer L A Cohen (død 1919) og hustru Pauline f. Lamm (død 1938); gift (2/5 1913) m. Karen C, f. 9/11 1889 i Kbhvn., datter af handelschef ved Den kgl. grønlandske Handel C S Ryder (død 1921) og hustru Hansine f. Schrøder (død 1942).

Student (Borgerdydskolen på Chrst-hvn.) 1904; cand. jur. 1909; overrets-sagf. 1913; offentlige og beneficerede sager fra 1931; sagfører for Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede fra 1916; kontorchef i Kbhvns kommunes hjælpekasse 1921-33; chef for det danske gesandtskabs flygtningekontor i Malmø nov. 1943-juIi 1945.

Medl. af Kbhvns værgeråd 1928-33, af Kbhvns børnenævn 1933-41, af Dronningens Centralkomité af 1914, af komitéen for de akademisk-sociale foredrag, af bestyrelsen for Dansk Forening for social Oplysning til 1946, af bestyrelsen for Den gensidige, kvindelige Hjælpeforening og formand for dennes sygekasse; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns social-filantropiske Selskab til Afhjælpning af Bolignøden; formand for Kbhvns Understøttelsesforenings 3. lånekreds fra 1935; medl. af bestyrelsen for Det mosaiske Troessamfunds låne- og hjælpekasse 1946-56 og for Hovedstadens Velgørenhedsregister 1949 -52; revisor i Fæstningsartilleriforenin-gen fra 1918.

Har skrevet afhandlinger i juridiske og socialøkonomiske tidsskrifter, særlig om familieretlige, processuelle og sociale emner og om de kommunale hjælpekasser samt afsnit om Den frie Fattigforsorg (i Jubilæumsskrift om Hjælpekasserne, 1932).

Adresse: Parkvænget 18, Charlottenlund.

COHN Einar fh. departementschef, SK. DM., M.T.Kfh.p.p.; f. 25/7 1885 i Nakskov; søn af buntmager M Cohn (død 1909) og hustru Augusta f. Rubin (død 1916); gift (17/8 1910) m. cand. phil. Jeanette C, f. 29/9 1881 i Horsens, død 1956, datter af professor Andreas Sch. Steenberg (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Laura Emilie f. Steenberg (død 1933).

Student (Sorø) 1903; cand. polit. 1907; assistent i det statistiske departement 1907; fuldmægtig 1913; leder af departementets fordelingskontor (statens ernæringskort-administration) 1916; fg. kontorchef 1918; kontorchef 1919; departementschef 1936-55.

Sekretær i Det internationale Land-brugsinstituts kontor for Danmark 1909. leder 1937-47; medarbejder ved The Carnegie Endowment for International Peace 1912-28; redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift og sekretær i Nationaløkonomisk Forening 1914-29; sekretær i valuta-fællesrådet 1920; medl. af folkeregisterkommissionen af 1920; se-

kretær ved valuta-konferencen 1923; statistisk konsulent i Nationalbanken 1923 -36; medl. af valutacentralen 1924-27; medl. af udvalget for Det landøkonomiske Driftsbureau 1924-37; censor ved Handelshøjskolen 1924-57 og ved Århus universitet 1939-47; rådgiver for den danske delegation ved den økonomiske verdenskonference 1927; medl. af Folkeforbundets statistiske expert-komite, af Det internationale Statistiske Institut 1937, af ILO's statistiske expertkomité 1947 og af UN's statistiske kommission 1950; leder af Nationalbankens valutakontor 1932-35; medl. af valutarådet 1936; formand for bestyrelsen for Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1936-57 og for statsministeriets udvalg vedr. varetilførsler under vanskelige til-førselsforhold 1937; medl. af bestyrelsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1936-57, af skattekommissionen af 1937, af statsministeriets produktions- og råstof-kommission 1937 og af det erhvervsøkonomiske råd 1939-40; næstformand i priskontrolrådet 1940, formand 1952-55; formand for pristals-nævnet 1948-55 og for udvalget vedr. lønregulering efter pristallet 1951; medl. af trust-kommissionen 1951; forelæste på Stockholms hogskola og var rådgivende i økonomiske spørgsmål ved legationerne i Stockholm, London og Washington u. landflygtighed 1943-45. Skriftlige arbejder: Oversigt over øk. tilstand m. v. i Danmark 1914-15; Danmark under den store Krig (1928); Festskrift for Kolding Sparekasse (1931); i samarbejde m. H N Skade: Margarineindustrien i Danmark 1883-1933, udg. af A/S Otto Mønsted (1933); Privatbanken i Kjøbenhavn 1857-1957 (1. halvbind, 1957); økonomiske og statistiske afhandlinger i Nationaløkonomisk Tids-

Udenl. ordener: C.H.L.3.; Fi.H.R.21.; N.St.0.21.; S.N.21.

Adresse: Sommerv. 2, Charlottenlund.

COHR Einar konsul, fabriksdirektør, R.; f. 17/2 1901 i Fredericia: søn af fabriksdirektør Carl M Cohr (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Elfrie-da, f. Berg (død 1934); gift (13/2 1926) m. Ellinor C, f. 13/11 1901 i Svendborg, datter af cand. jur. Hans O Bue-mann (død 1916) og hustru Edith f. Groth.

Udgået fra Sorø Akademi; handels-skoleeks. fra Århus handelshøjskole; uddannelse som sølvsmed på faderens fabrik i Fredericia; tegneuddannelse på skolen for dansk Kunsthåndværk; gennemgået fagskole i Tyskland; prokurist i A/S Carl M Cohr's Sølvvarefabrikker i Fredericia 1925, merk. direktør 1931.

Svensk vicekonsul 1944; formand for bestyrelsen for A/S Carl M Cohrs Sølvvarefabrikker, for A/S De forenede Hoteller (Hotel Vasegaarden) og for Danske Elektroplet Fabrikanters Fakkel mærkeforening; medl. af bestyrelsen for Guld- og Sølvvarefabrikant Foreningen, for Danske Sølvvarefabrikanters Handelsforening, for Guldsmedefagets Fællesråd, for Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk og for Fredericia Erhvervsråd; formand for Dansk Arbejde, Fredericia afd.

Adresse: Fælledv. 36, Fredericia. COLD Jørgen landsretssagfører; f. 16/9 1899 i Kbhvn.; søn af overretsassessor Carl Emil Cold (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Mathilde f. Kiær (død 1953); gift (1/11 1930) m. Lilly C, f. 4/10 1902 i Kbhvn., datter af tømrermester Carl Martini (død 1941) og hustru Dorathea f. Rønne.

Student (Vestre borgerdydskole) 1917; eand. jur. 1924; landsretssagf. i Kbhvn. 1928; offentlige sager 1939; studierejse til Tyskland 1921.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Boldspil-Union 1926-37; formand for bestyrelsen for Handelskompagniet Toronto A/S 1935, for Damalko A/S 1954 og for Sanitan Plastic Industri A/S 1955; direktør for Det Madelungske Legat 1943 og for Det Thestrupske Legat 1945; medl. af bestyrelsen (næstformand) for 1. sagførerkreds 1946-53; redaktør af »Lov og Ret« (Berlingske Tidende) 1951-56; medl. af sagførerrådet 1953 og af dettes forretningsudvalg 1955.

Har skrevet: Nogle Oplysninger om Slægten Cold (1935); Cricket gennem 50 Aar (1939); bogen: Cricket (1946); Juristhistorier (1955) samt talrige afhandlinger i fagskrifter og leksika om boldspil.

Adresse: Asmussens Allé 5, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Rågevej, Vejby Strand.

COLDING Jørgen Christian grosserer, vicekonsul, R.p.p.; f. 20/2 1876 i Randers; søn af købmand L S Colding og hustru Marie f. Hassing.

Elev på statsskolen i Randers; ansat i firmaet Pagh & Quist Pedersen, Esbjerg 1893-1905; prokurist i firmaet Chr. Faber & Co., Kbhvn. og Kolding 1905; medindehaver af dette firma 1918 -22; overtog firmaet Pagh & Quist Pedersen, Esbjerg 1922 og fortsatte det '_ eget navn og overtog endv. firmaet J W Palludans Eftf., Varde 1934 og fortsatte dette som selvstændig forretning ligeledes u. eget navn, medindehaver (s. m. sønnen konsul Axel Col-d:ng) fra 1939; medindehaver af firmaet Jørgen Colding, Tønder.

Lettisk vicekonsul 1926-40; spansk vicekonsul 1941-45; formand for Esbjerg Handelsstandsforening 1930-38 og for Esbjerg Handelsstands Hjælpekasse 1928-45; medl. af bestyrelsen for A/S Varde Bank 1926-45; næstformand 1942-5: medl. af bestyrelsen for Margarinefa-br.ken Alfa 1940-49; formand for bestyrelsen for A/S Tønder Kafferisteri fra 1*54; medl. af Esbjerg havneråd 1935-

I formand for Jydsk Kolonial-Grossist Forening 1929-31 og i samme tidsrum medl. af De danske Kolonial Grossist-Foreningers fællesudvalg; medl. af akkordudvalget for Ribe amt 1933-44.

Udenl. orden: Sp.C.F.3.

Adresse: Tårbækdalsv. 14, Klampenborg.

COLDING R E direktør, R1.; f. 26/12 1882 i Hvidbjerg i Thy; søn af sognepræst J F A Colding (død 1923) og hustru Sophie Emilie f. Primon (død 1926); gift (8/3 1913) m. Alexandra C, f. 21/2 1887 på Frdbg., død 1956, datter af ingeniør, cand. polyt. T A Colding (død 1933) og hustru Anna f. Sollohub (død 1931).

Student (Odense katedralskole) 1902; cand. polit. 1909; assistent i Kbhvns magistrats 3. afd. s. å.; fuldmægtig 1916; ekspeditionssekr. 1919; kontorchef 1927; direktør for børneværnet 1947-51; næstformand for børneværnet i Kbhvn. 1933-51.

Adresse: Hauser PI. 28, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Skodsborgv. 200,

Nærum.

COLDING-JØRGENSEN H forsikringsdirektør, cand. aet, f. 12/11 1905 i Glamsbjerg; søn af direktør Th. Jørgensen og hustru Holga f. Colding; gift 1. gang (1930) m. Inga C-J., f. Sletten, f. 25/2 1907 i Hillerød, død 1944; 2. gang (4/10 1945) m. Hellen C-J.. f. 20/12 1919 i Gentofte, datter af toldforvalter V S Behrendt og hustru Andrea f. Hess-Nielsen.

Student (Frederiksborg) 1924; cand. aet. 1930; sekretær i det statistiske departement s. å., fuldmægtig 1942, kst. ekspeditionssekr. 1952-55; adm. direktør for Forsikrings-Akts. Skjold fra 1956; till. chef for Forsikringsselskabernes statistikkontor 1935-56; lærer i statistik ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1939-50. Medl. af bestyrelsen for Dansk Ulykkesforsikrings Forening, Dansk Automobilforsikrings Forbund, Taksatorkontoret, Danske Forsikringsselskabers Forhand-lingsorganisation, Forsikringsselskabernes Statistikkontor (formand), af Det stående Udvalg for kombineret Grundejerforsikring og Forsikringsforeningens hovedbestyrelse.

Medl. af og sekretær ved valglovs-kommissoner, udvalg vedr. husleje- og boligforhold m. v.; dansk repræsentant i forsk, internationale statistiske komitéer 1946-55; konsulent og aktuar for forsk, organisationer og virksomheder vedr. valgmetoder, pensionsspørgsmål og statistiske undersøgelser m. v.

Adresse: Brogårdsv. 27, Gentofte. COLLET Harald godsejer, hofjægermester; f. 15/10 1900 på Rønnebæksholm ved Næstved; søn af kammerherre, hofjægermester Holger Collet (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Polly f. Hegermann-Lindencrone (død 1945); gift (16/5 1940) m. Else C, f. 8/9 1905 i Namdal, Norge, datter af bruksejer Johan Collett og hustru f. Eger.

Student (Stenhus) 1918; cand. polit. 1924; studerede landvæsen 1925-27; inspektør på Lundbygaard ved Præstø 1927-32; ejer at denne 1932.

Formand for afløsningen af jagtretten i Præstø amt 1944 og for bestyrelsen for A/S Falcks Redningskorps i Næstved; direktør for Carlsen-Langes Legat-Stiftelse, Gammelkjøgegaard, Køge 1943; besidder af det Colletske familie-fideicommis 1943; medl. af tilsynsrådet for Præstø amts arbejdsanvisningskon-tor 1940; formand for overformynderiets lånebestyrelse for Præstø amt; medl. af repræsentantskabet for Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger, af bestyrelsen for Lundby landbrugsskole og for Andelsselskabet Trifolium.

Adresse: Lundbygaard pr. Lundby og

Gammelkjøgegaard, Køge.

COLLIN Edvard fh. overlæge; f. 8/10 1886 i Kbhvn.; søn af etatsråd J S Collin (død 1906) og hustru Benedicte f. Knudtzon (død 1940); gift 1. gang (29/1 1915, ægteskabet opløst 1938) m. Edith C, f. i Kbhvn., død 1949, datter af generalkommissær Frederik Riise (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Christine f. Westergaard (død 1939); 2. gang (20/10 1938) m. Else C, datter af enkefru Christoffersen.

Student (Vestre borgerdydskole) 1905; med. eks. 1915; reservelæge ved kysthospitalet ved Juelsminde 1915-17 og ved Hagavik Kysthospital i Norge i 1917; assistent ved rigshospitalets røntgenklinik 1918-21, till. ved dr. Pan-ners røntgenklinik 1918-19, ved Fin-seninstitutets kir. afd. 1918-21 og ved Radiumstationen 1920-21; specialistan-erk. (radiologi) 1920; leder af rigshospitalets lysklinik 1920-21; ledende radiolog ved Radiumstationen 1921-31; leder af Finseninstitutets røntgenafd. 1922-34; overlæge ved Sankt Josephs hospitals radiologiske afd. 1934-56.

Formand for Organisationen af danske Radiologer 1926-30 og for Dansk radiologisk Selskab 1936-38; repræsentant i Kbhvns Lægeforening 1932-34, medl. af bestyrelsen for samme fra 1936; sundhedsstyrelsens konsulent ved specialistanerk.

Adresse: Gammeltorv 8, Kbhvn. K.

COLLIN Hialmar ambassadør, K'.DM.p.p.; f. 23/2 1891 i Kbhvn.; søn af journalist A Collin og hustru Vibeke f. Birch (død 1946).

Student (Efterslægtens skole) 1909; cand. polit. 1914; sekretær i Industrirådet 1916; i forretningsvirksomhed i USA og Spanien 1917-19; sekretær i udenrigsministeriet 1919; fuldmægtig 1921; kontorchef 1923; legationssekr. i Rom 1928; legationsråd i Washington 1934; kontorchef i udenrigsministeriet 1936; Danmarks agent i Burgos 1939; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Kina og Siam 1940-46; midlertidig tjenstg. i udenrigsministeriet 1946; udenrigsråd og chef for udenrigsministeriets økonomisk-politisk afd. 1951; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Madrid 1953, ambassadør 1957.

Medl. af traktatkommissionen 1926-28.

Udenl. ordener: Fi.H.R.22.; FJE.L.4.; I.F.3.; I.Kr.3.; N.O.N.4.; Po.P.R.4.; S.N.21.; Sp.C.IIP.

Adresse: Embajada de Dinamarca,

Calle Serrano 63, Madrid, Spanien.

COLOV Ernst højesteretsdommer, K'. DM.; f. 3/10 1891 i Viborg; søn af bagermester Niels Christensen (død 1932) og hustru Ane Marie f. Christensen (død 1956); gift (30/12 1916) m. Hermi C, f. i Oslo, datter af grosserer Storm Martens (død 1927) og hustru Constance f. Brath (død 1927).

Student (Viborg) 1909; cand. jur. 1915; fuldmægtig ved Sorø amt 1915; assistent i justitsministeriet 1916; sagfø-rerfuldm. 1918; sekretær i justitsministeriet 1919; kst. dommer i Kbhvns Byret 1923-25; fuldm. i justitsministeriet 1925; ekspeditionssekr. 1931, kontorchef 1933; dommer i østre landsret 1939, i højesteret 1944; medhjælper for statsadvokaterne ved østre landsret 1928-34; justitsministeriets kasseinspektør ved dommerembederne 1934-49.

Formand for justitsministeriets færd-selsudvalg af 1935, for ankenævnet vedr. vareforsyningssager 1945, for jernbaneerstatningskommissionen 1948 og for eengangsskatnævnet 1948; præsident for den særlige klageret 1949; formand for offentlighedskommissionen 1956; formand for og medl. af forsk. a. udvalg.

Adresse: A N Hansens Allé 16, Hellerup.

CONRAD Rud. socialdirektør, R'.p.p.; f. 9/5 1897 i Esbjerg; søn af murermester C E W Conrad og hustru Johanne f. Håkansson (død 1942); gift (4/7 1925) m. Olga Helene Sparre C, f. 21/3 1901 i Kbhvn., datter af bygningskonduktør Marius Petersen (død 1937) og hustru Edel f. Andersen (død 1912).

Ansat i A/S Nordiske Auer Co. 1911-14; uddannelse på Købmandsskolen; præliminæreks. 1915; student (privat dimit.) 1918; cand. jur. 1924; ansat i Kbhvns magistrats 3. afd. 1914; assistent 1919, sekretær 1925, fuldmægtig 1928, ekspeditionssekr. s. å., kontorchef 1933; vicedir. i Kbhvns kommunes socialdirektorat 1939, socialdir. 1947.

Medl. af og sekr. i bestyrelsen for fritidshjemmene for kommuneskolebørn i Kbhvn. 1927-38; forretningsfører for Julestjernekomitéen i Kbhvn. 1928-38; sekretær for fællesudvalget for danske sociale og filantropiske institutioners samarbejde med udlandet 1936; medl. af samt sekretær for Dronningens Centralkomité af 1914, 1943 (till. kasserer 1951) og af bestyrelsen for Kvindehjemmet i Kbhvn. 1944; fællesnordisk repræsentant ved internationale sociale kongresser i Frankfurt a.M. 1932 og i London 1936; lærer ved skolen for den teoretiske uddannelse af Kbhvns kommunes assistentelever og underassistenter 1937-47; formand for bestyrelsen for Centralkontoret for hjemløse Mænd 1947 og tilsynsrådet for centralarbejds-anvisningskontoret for Kbhvn. og Frdbg. 1952; medl. af det i h. t. lov om tilsyn med herberger, arbejdshjem m. v. nedsatte tilsynsudvalg 1947; magistratens repræsentant i bestyrelsen for Arbejdernes Fællesorganisations gæstehjem på Nattergalevej 1947; magistratens 3. afd.'s repræsentant i repræsentantskabet for Arbejdsskolen på Backersvej 1947 og bestyrelsen for Hovedstadens Velgorenhedsregister 1949; medl. af forretningsudvalget for Socialpolitisk Forening 1948, bestyrelsen for den sociale skole 1948, repræsentantskabet for Kofoeds skole, bestyrelsen for Købmand Hans Larsens Mindelegat, repræsentantskabet for Dansk Forsorgsselskab 1951, bestyrelsen for kredsforeningen for Kbhvn. u. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1952 og det social-politiske udvalg 1954; medl. af forsk, kommissioner og udvalg.

Tildelt guldmedaljer fra Sveriges og Finlands Socialvårdsfunktionarers Riks-forbund.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; S.N.3.

Adresse: Skolev. 12, Holte.

CORRiT Aage civilingeniør, R., f. 21'4 1892 i Kbhvn.; søn af sadelmager og møbelfabrikant Anders Julius Christoffersen (død 1895) og hustru Maren Cathrine f. Steffensen Langebjerg (død 1936); gift (5/10 1927) m. Tatiana Pe-trovna C, f. 29/3 1903 i Harbin, Manchuriet, datter af afdøde ingeniør P D Ivanoff og hustru Anastasiy.

Præliminæreks. 1908; i smedelære 1908-09; studerede ved polyteknisk læreanstalt 1910-13; ophold i Argentina, smed og elektromekaniker 1913-14; assistent i landmåling hos prof. P Thygesen 1915-17; cand. polyt. (bygnings-ing.) 1917; ansat i firmaet Christiani & Nielsen, Kbhvn. 1917-18 og i firmaet Andersen, Meyer & Co., Shanghai 1918-19; etablerede rådg. ingeniørfirma A Corrit i Shanghai 1919, fra 1927 till. ingeniør- og entreprenørfirma, efter at firmaet blev overtaget af den kinesiske folkeregering 1953 beskæftiget med likvidation af dette indtil 1956.

Medl. af bestyrelsen for foreningen Dansk Samvirke fra 1948.

Adresse: 756 Juan Benito Blanco, Pocitos, Montevideo, Uruguay.

la COUR Albert Dornonville de ih. landsdommer, se Dornonville de la Cour Albert.

la COUR C J oberstløjtnant, R.DM..HTH.; f. 15/1 1891 i Århus; søn af teglværks-bestyrer Hans Petersen (død 1926) og hustru Margrethe f. la Cour (død 1935): gift 1. gang (6/12 1930) m. Vendia la C, f. 25/10 1903, død 1931, datter af generalmajor C H Rye (se denne); 2. gang (30/8 1932, ægteskabet opløst 1943) m. Raphaéle la C, f. 29/5 1905 i Rom, datter af redaktør Francois Carry Geneve (død 1928) og hustru Alice f. Perréard (død 1918); 3. gang (8/11 1946) m. Kirsten la C, f. 3/3 1901 i Svendborg, datter af toldforvalter F S M Skyum (død 1923) og hustru Mathilda f. Andersen (død 1919).

Student (Århus katedralskole) 1908; premierløjtn. i artilleriet 1911; kaptajn 1924; oberstløjtn. og chef for 3. artille-riafd. 1935; i forstærkningen 1947; kommandant i Almegaardslejren på Bornholm fra 1947.

Adresse: St. Almegaard pr. Rønne.

la COUR Jacob landsretssagfører, f. 19/9 1909 i Pindstrup; søn af direktør Johs. F la Cour og hustru Margrethe f. Jensen; gift (16/6 1934) m. Alma la C, f. 25/4 1912 på Frdbg., datter af kapelmester Francesco Scocozza og hustru Ingrid f. Jørgensen (død 1949).

Student (Randers) 1928; cand. jur. 1933; dommerfuldm. i Aabenraa s. å.; sekretær i Kbhvns skattedirektorat 1934, fuldmægtig smstds 1938-44; leder af Erhvervenes Skattesekretariat fra 1944; sagfører 1945, landsretssagfører 1948.

Formand for bestyrelsen for Investerings- Akts. Dias fra 1950 og for A/S Nationaltidende (Dagens Nyheder) fra 1956; medl. af bestyrelsen for forsk, andre aktieselskaber; medl. af Det internationale Handelskammers skattekomité fra 1948; medl. af finansministeriets udvalg for ekstraordinære afskrivninger m. v. fra 1952 og af finansministeriets udvalg vedr. kooperationsbeskatningen fra 1956.

Har udg.: lovsamlingen »Skattelovene« (s. m. Axel Wass, 1949); redaktør af tidsskriftet Skattepolitisk Oversigt fra 1946.

Adresse: Hellerupgårdsv. 16, Hellerup.

Sommerbolig: Krogsnæb pr. Roskilde.

la COUR Niels fh. filialdirektør i Danmarks Nationalbank; f. 29/1 1886 i Sundby på Amager; søn af sognepræst Peder David la Cour (død 1905) og hustru Anna Erichgine Maria f. Emborg (død 1922); gift (10/9 1913) m. Nanna la C, f. 19/12 1887 i Assens, datter af sparekassedirektør Niels Christian Marius Rønning (død 1940) og hustru Emma f. Andersen (død 1930).

Præliminæreks.; ansat i Landmandsbankens hovedafd. 1906, i Nationalbankens hovedafd. 1911, i Nationalbankens filial i Århus 1912, kasserer ved filialen i Aalborg 1920, bogholder ved filialen i Kolding 1923; direktør for Nationalbankens filial i Odense 1926-52.

Adresse: Bangs Allé 8, Fruens Bøge.

la COUR Vilhelm dr. phil., redaktør, K.; f. 23/12 1883 i Kongens Lyngby; søn af kaptajn, forstander J C la Cour (død 1898) og hustru Agate f. Barfod (død 1929); gift (2/7 1909) m. Asbjørg la C. f. 24/10 1886 på Haug i Vårdal, datter af landbrugsskolebestyrer L P Nilssen (død 1916) og hustru Lovise f. Wexel-sen (død 1934).

Student (Birkerød) 1902; mag. art. 1909; lærer ved landboskolen ved Lyngby og Grundtvigs højskole 1909-11 og ved Lyngby højere almenskole 1910-16 (medbestyrer fra 1911); studieophold i Norge 1916-18; medarbejder ved Nationaltidende 1916-17, ved København 1917-20; lærer ved kostskolen i Birkerød fra 1918, adjunkt smstds 1920; lektor 1931-49, idømt 80 dages hæfte 1941 og 7 måneders fængsel 1942; afskediget 1942; afskedigelsen annulleret 1948; undervisningsleder ved Danmarks brev-skole 1925-28; dr. phil. 1927; privatdocent ved universitetet 1928-32; medl. af Birkerød sogneråd 1933-37; redaktør af Dansk Aarbog 1907-08 og af det sønderjydske månedsskrift Grænsevagten fra 1918; medudgiver af Sønderjyllands Historie fremstillet for det danske Folk (1930 ff.); redaktør af Danmark under besættelsen I-III (1945-47); formand for Grænseforeningens litteraturudvalg 1930-41; medl. af Grænseforeningens hovedstyrelse 1933-41 og fra 1946; næstformand i Sydslesvigsk Udvalg 1945-48; medl. af bestyrelsen for Grænseforlaget - Slesvigsk Forlag A/S 1951-57; medl. af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie fra 1937.

Litterære arbejder: Mikkel Pedersen Gønge (1904); Dansk Selvfølelse (1906); Roms Oldhistorie (1911); Fædrelandet, Grundtræk af Danskhedsføleisens Vækst (1913); Redaktør Jens Jessen (1913); Sønderjylland under Verdenskrigen (1916); Stemninger og Standpunkter under Krigen 64 (1917); Danevirke og Kampene paa vor Sydgrænse (1917); Elsass-Lo-thringen efter Annexionen (1918); Nationens Ret (1918); Sangen om Sønderjylland (1919); Edv. Lembche (1919); Nous resterons Francais (1920); Geschichte des schleswigschen Volkes I (1923); I Kamplinien, Taler og Essays (1923); Sjællands ældste Bygder (1927, disputats); Vort Folks Oprindelse og ældste Historie (1927, ny udg. 1941); Professor Arup og Sandheden (1928); Langs Danevirke (1929); Edda og Saga (1929); Sønderjyllands Historie i Tidsrummet indtil 1241 (1930-31) og 1460-1544 (1938); Dahlmanns Forgænger (1932); Sønderjydske Førere (1934); Ved en Konkurrences Afslutning (1936); Danmarks Historie I-II (1937-40); Historikeren og Sønderjylland (1941); Om at sige Ja - og Nej! (1941); Ord til os i Dag (1941); Kender De Graa-bonden? (1941); Godt Mod, Landsmand! (1941); Vor Neutralitet (1941); Historien om et Korstog (1941); Med Lov skal Land bygges (1942); Mellem Brødre (1943); Vor kommende frie Regering (1944); Et dansk Fredsmaal (1945); For dansk Domstol under Besættelsen (1945); Paa Vej mod Katastrofen I-III (1945-49); End en Dyst (1946); Front mod Tilpasningen (1946); Vor officielle Sydslesvig-Politik (1948); Den parlamentariske venligst tilegnet (1950); Danmarks Historie 1900-1945 I-II (1950); Danevirkestudier (1951); Livet begynder (1953); To Livslinier (1954); Lukkede Døre (1956); endv. afhandlinger i Historisk Tidsskrift, Danske Studier, Ugens Tilskuer, Gads danske Magasin m. m.

Adresse: Rolighedsv. 11, Birkerød.

CRONE F L direktør, K.DM.p.p.; f. 19/6 1888 i Kbhvn.; søn af kontorchef i land-brugsmin., docent Henrik Crone (død 1908) og hustru Christine f. Bech (død 1913); gift (24/6 1911) m. Betty C, f. 4/2 i Flensborg, død 1948, datter af skibsværftsdirektør Thomas Bredsdorff (død 1913, se Kraks Blå Bog 1913) og hustru Elisabeth f. Bramhelft (død 1932).

Student 1906; cand. jur. 1912; adm. direktør for Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark (1934) og for Forsikrings-Akts. Norden (1932).

Medl. af bestyrelserne for Forsikrings-Akts. Norden (formand), A/S Det kbhvn-ske Reassurance-Compagni, Dansk Spare-Selskab (næstformand), A/S Livs- og Genforsikringsselskabet Dana, A/S Pensions- og Livrenteinstitutet af 1919 (formand) og A/S Dansk Driftstabsforsikring.

Medl. af Assurandør-Societetets komité (formand 1949-55) og af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber (formand 1936-49); formand for Foreningen af gensidige danske Brandforsikringssel-skaber 1947-53; medl. af forvaltningsnævnene for Krigsforsiking af Løsøre, for Krigsforsikring af Indbo og for Krigs-forsikring af Landbrugets Løsøre og Landbrugsjord.

Formand i bestyrelsen for Kunstforeningen.

Udenl. orden: S.V.2.

Adresse: Frederikslyst pr. Helsinge.

CRONE Harald civilingeniør, R1.; f. 20/9 1888 i Kbhvn.; søn af ritmester Christian Crone (død 1926) og hustru Anna f. Jørgensen (død 1898); gift (24/5 1933) m. Ella C, f. 19/2 1901 i Kbhvn., datter af direktør V I Nyholm og hustru Johanne f. Tang.

Student (Birkerød) 1906; cand. polyt. 1912; ansat hos ing. Koch & Nobel 1912-28; egen rådg. ingeniørvirksomhed til 1956, s. m. civiling. Jørgen Koch fra 1928 og civiling. K M Heilmann fra 1950; tilsynsførende ingeniør ved fængselsvæsenet og justitsministeriet fra 1928-56 og ved de u. indenrigsministeriet hørende kgl. bygninger fra 1931-56,

Adresse: Egebæk, Vedbæk.

CRUSE E B civilingeniør, R.; f. 18/12 1880 i Hunseby sogn; søn af konsul V Cruse i Bandholm (død 1931) og hustru Caroline f. Cordua; gift (6/9 1907) m. Gerda C, f. 21'9 i Kbhvn., datter af fabrikant Edvard Galle (død 1900 og hustru Alma f. Frørup (død 1921).

Exam. polyt. 1898; cand. polyt. 1905; ansat som ingeniør hos Crull & Co. i Wismar og derefter hos Siemens-Sehu-ckert Werke 1905-06; ingeniør hos F L Smidth & Co., Kbhvn. fra 1906; overtog ledelsen af firmaets fabrik i Liibeck 1909 og overledelsen af alle firmaets maskinfabriker 1919; underdir. i F L Smidth & Co. A/S 1925-39; direktør for A/S Varde Staalværk 1932-54.

Repræsentant i Berlin for Industrirådet 1916-19, for Grosserer-Societetet 1917-19; medl. af bestyrelsen for A/S Varde Staalværk 1921-56, af Industrirådet 1924, af bestyrelsen for A/S Titan 1925, af dansk standardiseringsråd 1926-50, af bestyrelsen for A/S Atlas 1926 og af repræsentantskabet for Industriforeningen 1930; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Kbhvn. 1934-38 samt af Kgl. octr. alm. Brandassurance-Compagni 1934.

Adresse: H C Andersens Boul. 33.

Kbhvn. V.