Quant. Andreas Quant, hedder en Maler, som synes at have ar­bejdet i Danmark i Christian V's Tid. Der nævnes kun fem Portræter af ham, nemlig af Erik Holgersen Rosenkrans (f 1681), Nikolaj Dibbern fra Itzehoe, Gertrud Iserberg (f 1687), Hendrik Schup (f 1690), Vigand Michelbrecher (f 1692), alle stukne af Hubert Schaten. . Han har næppe noget at gjare med den i Bremen levende Konstner af samme Navn, der arbejdede der ved 1620, med mindre det skulde være hans Fader. (Danw Wohlunterricht. Schilderer &c., S. 315. Weinw., S. 93. Do. Lex. Sandvig, S. 107. "Wiedewelts Pap. i Univ. Bibi. Strunk. Nagler, Kst. Lex.).

 

Quellinus. Thomas Quellinus, Søn af den flamske Billed­hugger Artus Quellinus (1625—1800) og født i Antwerpen (?) ved Midten af det 17. Aarhundrede, uddannede sig i Hjemmet til Billed­hugger og tog derpaa med sin Broder Johann Erasmus Quellinus til Lybek, hvorfra den sidstnævnte gik til England og døde der i ung Alder. Thomas Quellinus eller Quilinus, som han 'sædvanlig' kaldes, udførte i Lybek en stor Altertavle til Domkirken der (1694— 1701), men synes inden dette Arbejdes Fuldendelse at have taget Bolig i Danmark. I 1699 fik han kgl. Stadfæstelse paa en For­skrivelse (Testamente), som var bleven udstedt mellem ham og hans Hustru, Anna Marie født Cooques. Senere maa han være vendt til­bage til Belgien, hvor han 1707 eller i Begyndelsen af 1708 blev Medlem af Lucasgildet som Billedhugger og døde 1710. Af Mindes­mærker, han har udført i Danmark, nævnes Cort  Adelers, Axel Urups og Gyldenløves Gravmæler i Frue Kirke i Kjøbenhavn, der

 

573

alle blev ødelagte, eller led mget ved Kirkens Brand i 1728, Marcus Gøyes Mindesmærke i Herlufsholm og Constantin Marselius store og pragfulde gravmæle i Aarhus Domkirke, hvilket blev opsat i Åarene 1703-04. (Weinw., S. 99. Do. Lex. Naglers Kstl. Lex. Mullers Kstl. Lex., Jonge, Kbh. Beskr., S. 167, 176, 191. Rothe, Kbh. Kirker, S. 17. Tregder, Hdb. f. Rejs., S. 184. Schytte, Aarh. Domk., S. 21. Grehejmearch., Sjæll. Reg. Kraams Ndl. Kstn. Lex.).

 

Quist. Hans Quist, født omtrent 1735, rimeligvis i Kjøbenhavn, lærte Kobberstikkerkonsten hos Jonas Haas dg blev af denne stævnet for Retten 1758, fordi han havde forladt hans Tjeneste og nedsat sig som Kobberstikker uden Akademiets Tilladelse. Imidler­tid synes han at have faaet Lov til at arbejde som selvstændig Kobberstikker, thi allerede 1761 var han færdig med at stikke de af Kabinetsskildrer J. J. Bruun (s. d.) tegnede Prospecter af Slotte m. m. i Danmark. Snart efter (1765) giftede han sig med Cathrine Elisabeth født Liebenberg. I andet Ægteskab var han gift med Martha født Berthelsen. Han var Kobberstikker ved Banken og døde den 12. Februar 1810, 75 Aar gammel (Weinw., S. 1737 Do. Lex. Sandv., S. 107. Trin. Kirkeb. ved Lengn.. Adresseav. 1810, Nr. 38).