LEVNEDSLØB

A

AABERG M

AADAL Jens

AAGAARD Carl E

AAGESEN Vagn

AAGESEN Viggo

AAKJÆR Jeppe

AALBORG R A

AARSLEFF Carl

AASTRUP J P

ABRAHAMSEN Albert

ABRAHAMSEN Axel

ABRAHAMSON Bertha

ABRAHAMSON Frederik

ACHEN Georg

ADLER Bertel

ADLER D B

ADLER Hanna

ADOLPH C J

ADOLPH Einar

ADOLPH Holger

ADOLPH Johan

AGERHOLM Edvard

AGERSNAP Hans

AGGERHOLM Ellen

AGGERHOLM Svend

AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE Jullus

AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE Preben

AHLEFELDT-LAURVIG-LEHN Anna

AHLEFELDT-LAURVIG-LEHN Chri. stian

AHLEFELDT-LAURVIGEN Christian

AHLEFELDT-LAURVIGEN Frederik (Fritz)

AHLEFELDT-LAURVIGEN Preben

AHLEFELDT-LAURVIGEN Sigismund

AHLEFELDT-LAURVIGEN Theodor

AHLEFELDT-LAURVIGEN William

ALBECK Andreas

ALBECK Hans

ALBECK Jacob

ALBERTI Sophie

ALBERTSEN V T

ALLER Carl

ALLIN Arthur

AMBERG H C

AMBT G C C

AMDRUP C C

AMDRUP V M

AMMENTORP C E A

AMMENTORP Ludvig

AMMITZBØLL Frederik

AMMUNDSEN Valdemar

AMUNDSEN Holger

AMUNDSEN L O C

ANCHER Anna

ANCHER Michael

ANDERSEN Rasmus Gaardejer

ANDERSEN A P

ANDERSEN Anders

ANDERSEN Anders Martin

ANDERSEN C C

ANDERSEN Carl F

ANDERSEN Dines

ANDERSEN F V

ANDERSEN Geog

ANDERSEN H N

ANDERSEN Hans

ANDERSEN J Oskar

ANDERSEN Jacob

ANDERSEN Jens

ANDERSEN Ludvig

ANDERSEN NEXØ Martin

ANDERSEN Niels

ANDERSEN P M S

ANDERSEN P O A

ANDERSEN Rasmus

ANDERSEN Rasmus Restauratør

ANDERSEN Rasmus Snedkermester

ANDERSEN Sophus

ANDERSEN Vilh.

ANDREASEN Niels

ANDRESEN Albert

ANDRÆ Poul

ANDRÆ Victor

ANGELO Aage

ANKER-LARSEN Joh.

ANKERSTED Karen

ANKERSTJERNE Johan

ANKJÆR R A E

ANKJÆR S H

ANNING-PETERSEN P C

ANTONSEN Ane

APPEL Axel

APPEL Hans

APPEL Jacob

ARENDRUP Albert

ARENDRUP Christian v.

ARENDRUP Herluf

ARENHOLT Julie

ARENTZ Hjalmar

ARLAUD Auguste

ARNE-PETERSEN Knud

ARNESEN Vilhelm

ARNTZEN Emil

ARNTZEN Ludvig

ARUP Erik

ARUP Johannes

ARUP William P

ASMUND Vilhelm

ASMUSSEN A E S

ASMUSSEN Andreas

ASMUSSEN Frederik

ASSCHENFELDT-HANSEN C C J

AUBECK Frederik

AUMONT Arthur

AABERG M Redaktør, B.; f. 11. Okt. 1853 i Rudkjøbing; Søn af Skrædder Lars Mortensen og Hustru Helene f. Aaberg; g. m. Karen f. Albrechtsen, f. 8. Febr. i Klodskov paa Falster.

Bogtrykkeribestyrer i Kbhvn. 1877-79; samtidig Medredaktør af Typograf-Tidende; Medgrundlægger af Aalborg Dagblad 1879; Faktor og Redaktionssekretær ved Ringsted Folketidende 1880—83; Redaktør af Thisted Amts Tidende fra 1883.

Formand i Repræsentantskabet for Thisted - Fjerritslev Jærnbaneselskab; Medlem af Thisted Byraad fra 1894, af Haandværkerforeningens- og af Venstreforeningens Bestyrelse.

Adresse : Thisted.

 

AADAL Jens fh. Gaarde jer; f. 4. April i 1849 i Trunderup paa Fyen ; Søn af Follketingsmand (senere Landstingsmand) I Jens Jensen (død) og Hustru Anne f. Hansdatter (død 1897).

Ophold paa Vejstrup Højskole; 1873 Forpagter og 1893 Ejer af Fædrenegaar-den; fra 1895 Husejer i Kværndrup; Medlem af Kværndrup Sogneraad og Skolekommission 1897-1903; fra 1898 I Folketingsmand for Bogensekredsen (det forhandlende Venstre).

I Forretningsudvalget for Svendborg Amts Skytteforening fra 1885; i Overbestyrelsen for de danske Skytteforeninger 1885-99; Medlem af Bestyrelsen for De sydfyenske Jærnbaner fra 1903, og for Landbospa rekassen paa Fyen fra 1900 (Formand 1909); Medlem af fællesrepræsentationen for de danske i Sparekasser fra 1905.

Adresse; Aadal pr. Kværndrup.

 

AAGAARD Carl E Fotograf, cand. polyt.; f. 7. Feb. 1869 i Kbhvn.; Søn af Maleren, Professor C F Aagaard og Hustru f. Pio; gift m. Fanny Agnes Aa., f. 11. Dec. i Roskilde, Datter af Boghandler C F V Arends og Hustru f. Fischer.

Student (Sorø) 1888; cand. polyt. 1894; assisterede ved Ordningen af mi-neralogisk Museum 1894-95; Studieophold i Tyskland 1896, 1897 og 1898; fra 1897 Indehaver af et teknisk Repro-duktionsatelier i Kbhvn.; Redaktør af Dansk fotografisk Tidsskrift fra 1902.

Adresse: Valbygaardsvej 60, Kbhvn.

 

AAGESEN Vagn Højesteretssagfører; f. 18. Juli 1866 paa Førslevgaard; Søn af Professor, Dr. jur. Andreas Aagesen (død 1879) og Hustru Thora f. Neergaard (død 1906); gift m. Kamma f. Berner.

Student (Metropolitanskolen) 1884; cand. jur. 1890: Assistent i Justitsministeriet. Overretssagfører 1905; Højesteretssagf. 1910; Sekretær i Kbhvns Golfklub.

Adresse : Toldbodvej 5, Kbhvn.

 

AAGESEN Viggo Kontorchef; f. 16. Sept. 1864 i Kbhvn.; Søn af Professor Dr. jur. Andreas Aagesen (død 1879) og Hustru Thora f Neergaard; gift m. Helg» Hugbod f. Brandt, f. 18. Juni 1867 i Rønnebæk Præstegaard.

Student (Metropolitanskolen) 1881; cand. jur. 1886; samme Aar Fuldmægtig paa Søndre Birks Kontor; Fuldmægtig paa Nordre Birks Kontor 1887; Sekretær i Privatbanken 1888; Assistent i Kultusministeriet og i Overformynderiet 1891; Fuldmægtig i Knltusministe-riet 1902, Ekspeditionssekretær 1906, kst. Kontorchef 1909, kgl. Udn. 1910.

Formand for Kbhvns 3. Værgeraads-kreds fra 1907 og for Foreningen Effata fra 1909; Næstformand i Kunstforeningens Bestyrelse fra 1910; Medlem af Forretningsudvalget for danske Skolebørns Fælleslege; Medlem af Præsteenkehjemmeta Bestyrelse.

Adresse ; Østerbrogade 52, Kbhvn

 

AAKJÆR Jeppe Forfatter; f. 10. Sept. 1866 i Aakjær i Fly Sogn; Søn af Gaardmand Jens Peter Jensen (død 1901) og Hustru f. Jeppesen (død (1890); gift 1. Gang m. Marie f. Bre-gendahl, 2. Gang m. Nanna f. Krogh.

Ophold paa Staby Højskole 1882; i et Par Aar Bondekai'!; paa Blaagaard Seminarium 1884-86; omrejsende Foredragsholder: arresteredes 1887 for politiske Brandtaler: paa Askov Højskole 1888-89; Friskolelærer i Elbæk 1890: Højskolelærer lins Morten Pontoppidan 1891-92; Student 1894: cand. phil. 1895; Forfatter fra 1897; det An-ckerske Legat 1906.

Digtsamlinger : Derude fra Kjærene (1899), Fri Felt (1905), Rugens Sange (1906); Muld og Malm (1909); Fortællinger : Missionen og dens Høvding (1897), Bondens Sao (1899), Vadmelsfolk (1900), Fjandboer (1901), Vredens Børn (190S), Fra Jul til St. Hans (1905), Paa Af'ægt (1906), Hvor Bønder bor. — Sleen Steensen Blichers Livstragcdie (1902-04); Jydsk Stævne, Et Aarsskrift (1904); Fræwor Hjemmen, en Jydsk Antologi (1904). Skuespil: Livet paa Hegnsgaard (1907) (Dagmarteatret og Aarhus Teater); Ulvens Søn (1909) (Aarhus Teater).

Adresse: Jenle pr. Jebjærg.

 

AALBORG R A Ritmester, R.; f. 12. Sept. 1856 i Sundby paa Amager; Søn al Distriktslæge P N Aalborg og Hustru Frederikke f. Seeler; g. m. Caroline Pætges f. Allerup, f. 3. Sept.

Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant 1881; Ritmester 1898; Chef for Remontedepotet paa Koldinghus Staldgaard 1908.

Adresse : Kolding.

 

AARSLEFF Carl Billedhugger, Professor; f. 14. Aug. 1852 i Nyborg; Søn af Drejermester T Aarsleff.

Arbejdede paa Faderens Værksted til sit 18. Aar; Leder af en Snitteskole i Nakskov 1E70-71; i Kbhvn. hos Fjeldskov, Professorerne Jeriehau og Stein; Afgangsbevis fra Akademiet 1876; lille Guldmedalje 1879, store Guldmedalje 1880; Medlem af Kunstakademiets Plenarforsamling 1887, af Akademi-raadet 1890; Professor i Billedhuggerkunst 1901; Formand for Kunstakademiets Skoleraad; Tilforordnet ved Anskaffelsen af Kunstværker til Statens Museum for Kunst; i Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum

Arbejder: Telemachos bereder sig til Afrejsen; Dolon indhentes af Dio-medes og Odysseus; En Faun som leger med et Barn; Den fortabte Søn, Arbejder i Frederiksborgmuseet og Glyptoteket; De fundne Eroter; En Yngling; Eros bringer Lyset til Jorden ; Dædalos danner Vinger til Flugten fra Labyrinten, til Kunstmusæet, Abel ofrer til Herren; David; En ung Florentiner; Restaureringen af Dronning Margretes Gravmæle i Roskilde Domkirke.

Adresse : Heibergsgade 9, Kbhvn.

 

AASTRUP J P Konferensraad, SK. DM.FM. i Guld, p.p.; f. 13. Dec. 1830 i Grenaa; Søn af Eksam. jur. Willum Aastrup og Hustru f. Lorentzen; gift m. Louise Charlotte f. Foss, f. 20. Okt. 1832 i Skjelskør.

Eksam. jur. 1851; kst. Borgmester og Byfoged i Roskilde 1857-58; Administrator for Kong Frederik VII's Jæ-gerspris'ske Ejendomme og for Hs. -Majestæts Gods Elieholm i Blekinge 1861-74; Ordenskapitlets Sekretær og Chef for Kapitlets Kontor 1863-1909.

Direktør i Understøttelses-Anstalten for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse; Formand for Murerforeningen, for Dannebrogsmændenes Forening og for De samvirkende Samaritaner paa Frederiksberg; Medlem af Bestyrelsen for Kong Frederik den 7 Stiftelse i Kbhvn.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.: Pr.Kr.; Rum.Kr.; R.St.Stan.; S.H.E.; T.O.

Adresse : GI. Kongevej 162 A, Kbhvn.

 

ABRAHAMSEN Albert Telegrafist; f 10. Marts 1865 i Sundby; Søn af Hjulmager Carl Abrahamsen.

Uddannelse: Sundby Realskole og 1881-82 Kbhvns Seminarium.

Formand for Dansk Telcgrafforening fra 1904-09 og for sammes Begra-velsesforsikring; i Bestyrelsen for Statsfunktionærernes Laaneforeuing fra 1907; Medlem af Statsfunktionærernes Lønningsudvalg 1906-08; Folketingsmand (Højre) for Lyngby-kredsen 1909.

Adresse : Skovvej 8. Gjentofte.

 

ABRAHAMSEN Axel Grosserer, Direktør; f. 3. Sept. 1874 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Joseph Abrahamsen (død 1899) og Hustru Henriette f. Kalckar (død 1890); gift m. Mathilde A„ f. 1. Sept. 1879, Datter af Grosserer Z Lehr-burger og Hustru Henriette f. Melchior.

Indtraadte 1899 i Firmaet I Abrahamsen & Søn, der nu hæves; Direktør for Nordisk Tekst il-Aktieselskab 1909.

Medlem af Manufakturhandlerfor-eningens Bestyrelse 1907, Formand for samme 1908; Formand for Manufak-turhandlerforeningens Alderdomsforsørgelses- og Enkepensionskasse 1907 og Medlem af Mosaisk Trossamfunds Repræsentantskab s. A.

Adresse: Palægade 8, Kbhvn.

 

ABRAHAMSON Bertha Frøken; f. 23. Maj i London; Datter af Grosserer Arnold Abrahamson og Hustru f. de Jongh.

Forstanderinde for Mødres og Børns Bespisning; Medlem af Komitéen for Dansk Vestindien.

Adresse: Gothersgade 160, Kbhvn.

 

ABRAHAMSON Frederik Oberst, K'. DM.; f. 29. Okt. 1822 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, Oberst, Dr. phil J N B Abrahamson (død 1847) og Hustru f. Frisch (død 1872); gift m. Nina A. (død 1906), Datter af Amtsforvalter C L Paulsen (død 1842) og Hustru f. Holten (død 1851).

Løjtnant 1839; Premierløjtnant 1846; Kaptajn os Adjutant ved Gene- ralstaben 1848; Major 1855; Oberstløjt- nant 1852; Kommandør for Krigstele-grafen 1863; Afsked 1864; kar. Oberst.

Har deltaget i begge de slesvigske Krige.

Medlem af Folketinget 1856-57; Bor- gerrepræsentant i Kbhvn. 1856-70; Raadmand i Kbhvn.s Magistrat 1870-1900; Medlem af Bestyrelseskommissio- nen for Begravelsesvæsenet.

Udgiver af Militært Tidsskrift 1865-66; har udgivet Haandbog for Mili-tairet samt en Nekrolog over Oberst Læssøe.

Adresse : V-Voldgade 117, Kbhvn.

Om Sommeren : Hellebæk.

 

ACHEN Georg Kunstmaler; f. 23 Juli 1860 i Frederikssund: Søn af Apoteker E C Achen og Hustru f. Tryde; gift m. Ane Cathrine A., Datter af Bog- j trykker J R J F Thiele og Hustru, f. Seheel.

Elev af Kyhn; i Malerlære og paa Kunstakademiet 1877-83; udstillede første Gang 1883: studeredo under Krøyer: Medlem af Akademiets Plenarforsamling fra 1890, af Akademiraadet fra 1893.

Malerier: Syge paa St. Helenas Grav; Portræt af Kunstnerens Moder (1890 Kunstmusæet); flere Portrætter samt Billeder fra Lifland og fra Egnen om Liselund paa Møen.

Adresse : Lindevangen 11, Kbhvn. ADLER Agnes Pianistinde; f. 19. Febr. i Kbhvn.; Datter af Musiklærer C E Hansen.

Uddannet af Faderen og Edw. Neupert; Elev paa Musikkonservatoriet i 3 Aar.

Adresse : Gothersgade 167, Kbhvn.

 

ADLER Bertel Grosserer, R.; f. 1. Jan. 1851; Søn af Grosserer D B Adler (død 1878) og Hustru Jenny f. Raphael g m. Elise Johanne A., f. 12. Aug. i Kbhvn., Datter af Tapetfabrikant Sally Fraenckel og Hustru Sara f. Melchior.

Student (Sorø) 1869; cand. jur. 1876; Chef for Firmaet D B Adler & Co. 1878—1907; Medlem af soransk Samfunds Bestyrelse 1871—74 og 1880—82 j Revisor i Studentersamfundets Retshjælp for ubemidlede.

Adresse: Villanella, Rundforbi, Nærum.

 

ADLER D B Grosserer; f. 1. Marts 1879; Søn af Grosserer Bertel Adler (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1897; cand. phil. 1898; Grosserer i Kbhvn,

1908; Chef for Bankfirmaet D B Adler & Co. fra 1909.

Adresse: Islands Brygge 5, Kbhvn.

 

ADLER Hanna Skolebestyrerinde; f. 28. Maj 1859 i Kbhvn.; Datter af Grosserer DB Adler (død 1878) og Hustru Jenny t. Raphael; ugift.

Student (priv. dimit.) 1885; mag. scient 1892; Bestyrerinde af H Adlers Fællesskole 1893.

Adresse: Sortedamsdosseringen 97, Kbhvn.

 

ADOLPH C J Grosserer; f. 14. Sept. 1870 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Fr. Th. Adolph (død 1907) og Hustru Julie f. Schack; gift m. Emmie f. Bruun, f. 25. Aug. 1872 i Kbhvn., Datter af Grosserer Georg Lassen Bruun.

Direktør for Akts. Fr. Th. Adolph» Enke og Medlem af sammes Bestyrelse; Medlem af Direktionen for Handels- og Kontoristforeningen i Kbhvn.

Adresse: V-Boulevard 42, Kbhvn.

 

ADOLPH Einar Underdirektør, f. 15. Jan. 1873 i Kbhvn.: Son af Etatsraad Fr. Th. Adolph (død 1907) og Hustru Julie f. Schack: gift m. Johanne A.. f. 20. Dcc. 1878 i Randers, Datter af Overretssagfører, Kreditforeningsdirektør H F Tetens (død 1906) og Hosta Elisabeth f. Friis.

Sekondløjtnant i Søetaten 1893; Premierløjtnant 1898; studerede Skibsbygning og Skibsmaskinbygning ved den kgl. tekniske Højskole i Charlottenborg ved Berlin 1902-04; Værftsingeniør 1905; Underdirektør for Skibsbyggeriet 1909; Lærer ved Ingeniørelcvskolen.

Formand for Akts. Fr. Th. Adolphs Enke fra 1907; Medlem af Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Frem fra 1905.

Adresse : Trondhjemsgade 3, Kvbhvn.

 

ADOLPH Holger Konsul, Direktør, Grosserer; f. 16. Juni 1879 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Fr. Th. Adolph (død 1907) og Hustru Julie f. Schack; gift m. Karen A., f. 23. Jan. 1884 i Kbhvn., Datter af Professor, Læge Johan Ri-som (se denne).

Direktør for Akts. Fr. Th. Adolphs Enke og Medlem af sammes Bestyrelse; i Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Gefion og for Aktieselskabet Aamosen; Konsul for Chile.

Adresse: Palægade 5, Kbhvn.

 

ADOLPH Johan V Grosserer; f. 28. Febr 1853; Søn af Grosserer Johan Adolph (død 1891) »g Hustru f. Fanøe; gift m. Birgitte f. Harfot.

I Direktionen for Bibelselskabet for Danmark; Kasserer for det kbvnske Kirkefond; i Hovedbestyrelsen for Diakonisse-Stiftelsen ; Formand for Diakonisse-Stiftelsens Menighedspleje; Kasserer for De samvirkende Menighedsplejer; Stifter af et Rekreationshjem i Gjentofte.

Adresse: Gjentoftegade 22, Gjentofte.

 

AGERHOLM Edvard Operasanger: f. 30.   Sept. 1866 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn E V Agerholm (død 1887); gift m. Balletdanserinden Anna A., batter af Snedkermester Huld.

Student (Lyceum) 1884; cand. polit, 1890; debuterede pas Det kgl. Teater 31.   Okt. 1891 som Turiddu i Paa Sicilien.

Bibliotekar ved Det kgl. Teaters Bibliotek 1909.

Adresse : Gammel Mønt 14, Kbhvn.

 

AGERSNAP Hans Kunstmaler; f. 19. Nov. 1857 i Ansager ved Varde; Søn af Møller Morten Hansen og Hustru Lene f. Hansen; gift m. Marie A., Datfer af Gaardejer H J Søltoft og Hustru Margrethe f. Tonnesen.

Oprindelig ved Landvæsenet; Elev paa Krøyers Malerskole 1883-84; Landskabsmaler.

Medlen af Union Internationale des Beaux Arts et des Lettre».

Malerier : Gamle Elletræer ved Aaen (1891); Blicher paa Heden (1894); Klar Vinterdag (1897); Tordenbyge over Heden (1905).

Adresse: Alolholm pr. Vejle.

 

AGGERHOLM Ellen Skuespillerinde: f. 11. April i Kbhvn.: Datter af Arkitekt Charles Abrahams (død 1894) og Hustru Vilhelmine f. Petersen; gift m. Skuespiller Svend Aggerholm (se denne).

Debuterede paa Folketeatret 1902: ved Det ny Teater fra 1908.

Hovedroller: Kathie i Hans Højhed: Estrid i Lynggaard & Co.; Caroline i De uadskillelige; Grethe i Rivaler: Inez i Inez fra Coimbra: Hertugen af Mantua i Røverne; Marthe Bourdier i Hans Majestæt.

Adresse: Jacobys Allé 2, Kbhvn

 

AGGERHOLM Svend Skuespiller, Sceneinstruktør; f. 19. Jan. i Aarhus; S*n af Grosserer M Aggerholm (død 1893) og Hustru Antonia Ponsaing Reumert; gift m. Skuespillerinde Ellen Aggerholm (se denne).

Student (Borgerdydskolen p. Krsthn.) 1893; cand. phil. 1894; debuterede paa Dagmarteatret 19. Jan. 1898 som Bukkefod i Klokken der sank; ved Folketeatret 1903-08, ved Det ny Teater fra 1908; Sceneinstruktør ved dette Teater.

Hovedroller: Hans i ungdom; Billing i En Folkefjende; Rizzio i Marie Stuart: Karl Heinrich i Hans Højhed; Herman Rud i Overmagt; Mortcns-gaard i Rosmersholm; Bonaparte i Marseillancrinden.

Adresse : Jacobys Alle 2, Kbhvn.

 

AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE Jullus Greve, Kammerherre, Hofjægermester, K1.DM.; f. 16. Febr. 1849 i Kbhvn.; Søn af Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laur-vigen (død 1889) og Hustru Mathilde f. Komtesse Schalls (død 1885); g. m. Baronesse Jessy Bille-Brahe til Stamhuset Egeskov f. 13. Maj i Berlin. Datter af Baron Preben Bille-Brahe (død 1882) og Hustru Camilla af Harmens (død 1890).

Besiddelser : Egeskov (se Kraks Vejviser Afd. V, Provins-Register).

Formand i Bestyrelsen for Sydfyenske Dampskibsselskab; Medlem af Bestyrelsen for De danske Sukkerfabrikker, af Svendborg Amtsraad og af Direktionen for Det sydfyenske Jærnbanesel-skab; Formand for understøttelsesforeningen for trængende forhenværende Landmænd og deres efterladte i Fyena Stift, Grevinde Jessy A-L-B. er Medlem af Bestyrelse» flor Dansk Kunstflidsforening.

Adresse: Amaliegade 16, Kbhvn. og Egeskov pr. Kværndrup.

 

AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE Preben Greve, Hofjægermester: f. 50. Sept. 1880: Søn af Greve Julius Ahle-feldt-Laurvig-Bille (se denne); gift m. Eleonora Sophie A-L-B., f. 12. Sept. 1880, Datter af Lensgreve Preben Bille-Brahe- Sel by.

Student (Birkerød) 1901; cand. phil. samme Aar.

Adresse : Skovsbo pr. Ullerslev.

 

AHLEFELDT-LAURVIGEN Christian Lensgreve, Kammerherre, Hofjægermester, K'.DM.; (. 31. Juli 1844 paa Lille Mørkegaard; Søn af Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvigen (død 1889) og Hustru Mathilde f. Komtesse Schulin (død 1885); g. m. Johanne A-L, f. 11. Maj, Datter af Baron Ferdinand Wedell-Wedellsborg og Hustru Eleonore f. Komtesse Bille-Brahe.

Besiddelser (fra 1889) ; Brevskabet Langeland og Stamhuset Ahlefeldt (udførlige Oplysninger se Kraks Vejvisers Afd. V, Provins Register).

Formand for Magleby Sogneraad 1869-78; Medlem af Svendborg Amtsraad 1877-95; Landstingsmand for 6. Landstingskreds fra 1883; Medlem af Rigsretten 1907; Formand for de samvirkende Landboforeninger i Fyens Stift; tidligere Formand for Langelands landøkonomiske. Forening og for Langelandsbankens Bankraad; i Bestyrelsen for The Crown Butter Export Comp.; har i en Aarrække været Formand for kgl. dansk Yachtklub.

Lensgrevinde Johanne Ahlefeldt-Laur-vigen er Medlem af Komitéen for Dansk Vestindien.

Adresse: Kronprinsessegade 20, Kbh. og Tranekjær Slot.

 

AHLEFELDT-LAURVIGEN Frederik (Fritz) Greve, Hofjægermester. Stamhusbesidder: f. 14. Juni 1870; Søn af Lensgreve Christian Ahlefeldt-Laurvigen (se denne); ugift.

Student (Roskilde) 1890; cand. mag. 1896: fil. Legationssekretær; Ejer af Lundsgaard fra 1903.

Medlem af Rynkeby-Revninge Sog- I neraad 1906-09; Formand for De fyenske ' Amtskredses Fjerkræfederi: Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Lian-marks Fjerkræavl, for Hvile- og Rekreationshjemmet for Kvinder (i Humlebæk) og tot Plejebørnsforeningen for : Langeland.

Udenl. Ordener: I.Kr.; P. Chr.

Adresse : Lundsgaard pr. Kjerteminde

 

AHLEFELDT-LAURVIGEN Preben  Greve, Legationssekretær, R.p.p.; f. 27. Okt. 1872: Søn af Lensgreve Chri-stian Ahlefeldt-Laurvigen (se denne); gift m. Marie (Mary) f. de Gohr, f. 11. Okt.

Student 1890; cand. jur. 1897; Legationssekretær i London 1904-08; Tjeneste i Udenrigsministeriet; Legationssekretær i Peking (gør her Tjeneste ied det russiske Gesandtskab) fra 1908.

Udenl. Orden : Chin.D.D.

Adresse : Peking.

 

AHLEFELDT-LAURVIGEN Sigismund Greve, Kammerherre, Hofjægermester, R.; f. 4. Sept. 1846: Søn af Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvigen (død 1889) og Hustru Mathilde f. Komtesse Schnlin (død 1885); gift m. Pol- j ly A-L., f. 25. Okt. paa Juellin-ge, Datter af Kammerherre, Greve Julius Krag-Juel-Vind-Frijs til Baroniet Juellingo og Hustru Benedicte f. Komtesse Reventlow.

Besiddelser: Ulstrup. (Udførlige Op- i lysninger findes i Kraks Vejvisers Afd.  V Provins-Register).

Grevinde Polly Ahlefeldt-Laurvigen er Præsident i Det røde Kors' Dameafdeling ; Forstanderinde for Smaa-børns Vel; Medlem af Bestyrelsen for Prinsesse Thyras Asyl og for Louise- i foreningen.

Adresse; St. Annæ Plads 3, Kbhvn.

 

AHLEFELDT-LAURVIGEN Theodor Greve, Forretningsfører, R.; f. 22. Febr. 1852: Søn af Kaptajn, Greve Elias Ahlefeldt-Laurvigen (faldt ved Dybbøl 18. April 1864) og Hustru Jaco-bine f. Petersen (af Familien Dufour); gift m. Christine f. Musæus, f. 9. April 1863.

Forretningsfører for Fjerde Søforsik-ringsselskab; Revisor i Det kgl. nordiske Oldskriftselskab.

Adresse : Flakvad ved Rungsted.

 

AHLEFELDT-LAURVIGEN William Greve, K'.DM.p.p.; f. 2. Maj 1860 paa Tranekjær; Søn af Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvigen (død 1889) og Hustru Mathilde f. Komtesse Schu-lin (død 1885); gift m. Elisabeth A-L, f. 28. Okt., Datter af afdøde Teaterchef Greve Danneskjold Samsøe og Hustru Wanda f. Zahrtmann (se denne).

Student 1878; cand. polit. 1883; Legationssekretær i l'aris og London 1887-1897; Gesandt i Wien 1897-1908; Udenrigsminister i Ministerierne Neergaard og Holstein 1908-1909; Direktør for Det Classenske Fideikommis fra 1909; Ejer af Eriksholm.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; P.V.V., R.St. A.; Rum.St.; Ø.J.Kr.; Ø.L.

Adresse : Kronprinsessegade 30, Kbh. og Eriksholm pr. Holbæk.

 

AHLEFELDT-LAURVIG-LEHN Anna Grevinde; f. 23. April i Kiel; Datter af Lensbaron Erik Rosenørn-Lehn og Hustru Polyxene f. Rigsfriherreinde Pechlin von Löwenbach; gift m. Greve Frederik (Fritz) Ahlefeldt-Laurvig-Letin til Kjærsgaard (død 1909, Søn af Lensgreve Frederik (Fritz) Ahlefeldt-Laurvigen (død 1889).

Besidderinde af Baroniet Lehn 1904-10.

Adresse : Trianglen (Bernstorff Park) pr. Gjentofte.

 

AHLEFELDT-LAURVIG-LEHN Chri. stian Greve; f. 6. Sept. 1878 paa Kjærsgaard i Brænderup Sogn; Søn af Greve Frederik (Fritz) Ahlefeldt-Laur-vig-Lehn (død 1909) og Hustru Anna f. Baronesse Rosenørn-Lehn (se denne) gift m. Sophie Magdalena (Leuna) f. Baronesse Reedtz-Thott, f. 6. Sept. 1884 paa Biskops-torp i Skjellerup Sogn. Datter af Baron Hofjægermester Axel Reedtz Thott (se denne).

Forstkandidat 1904: Forpagter ar Lehnskov 1906-10: Besidder af Baroniet Lehn fra 1. Maj 1910 (Udførlige Oplysninger om dette se Kraks Vejviser, Afd. V, Provins-Register).

Formand for Dansk (Skovforenings fyenske Afdeling fra 1906; Medlem af Egense Sogneraad fra 1909.

Adresse: Hvidkilde pr. Svendborg.

 

ALBECK Andreas Overretssagfører; f. 29. Jan. 1862 i Kbhvn.; Søn af Grosserer C E Albeck (død 1905) og Hustru Emilie f. Heering; gift m. Mimi A., f. 19. Okt. i Laurvig i Norge, Datter af Skibsreder P J Berg (død 1874) og Hustru Betzy f. Frontin (død 1893).

Student (priv. dimit.) 1880; cand. jur. 1887; Overretssagfører 1890.

Formand i Bestyrelsen for Aktieselskaberne Casino-Etablissementet, Kjøbenhavns Asfaltkompagni og Bryggeriet Stefan. I Bestyrelserne for Dansk Kautionsforsikrings- Aktieselskab og Skodsborg Klædefabrik.

Adresse : V-Voldgade 96, Kbhvn.

 

ALBECK Hans Etatsraad, Grosserer; f. 7. Nov. 1832 i Kbhvn.; Søn af Over-krigskommissær C E Albcck (død 1857) og Hustru Charlotte i. Lytzen (død 1884); gift m. Jacobine A. (død 1887). Datter af Etatsraad Grosserer Chr. Holm (død 1876) og Hustru Sophie f. Cornelius (død 1881).

Uddannet i Yarmouth og Newcastle; Assistent ved den sjællandske Jærn-bane fra Roskilde-Korsør-Banens Aab-ning; Grossererborgerskab 1861.

I Bestyrelsen for Kbhvn.s Bespis- : ningsanstalt for Trængende fra 1898; Medlem af Kjæde Ordenens Gouverne- ment fra 1903; Formand for Foreningen af 9. Deo. 1859 fil fattige Konfir- maneters Opklædning.

Adresse: Gl. Torv 14, Kbhvn.

Sommerbolig: Bellavista, Klampenborg.

 

ALBECK Jacob Kontreadmiral, K'.DM. MfOR.p.p.; f. 2. April 1822 i Kbhvn.; Søn af Overkrigskommissær C E AI-beck og Hustru f. Lätzen; gift m. i Jensine f. Hvilested, f. 27. Marts (død 1894).

Sekondløjtnant 1841; Premierløjtnant 1849; Kaptajnløjtnant 1863; Kaptajn 1868; Kommandør 1869; Afsked 1885; kar. Kontreadmiral.

TJdenl. Ordner: F.Æ.L.; R.St.Stan.; V.E.B.d.L.

Adresse: Cort Adelers Gade 1, Kbhvn.

 

ALBERTI Sophie Frøken, f. 19. Sept. i Kbhvn.; Datter af Overretsprokurator, Folketingsmand C C Albert! (død 1890) og Hustru Albertine f. Westergaard.

I Bestyrelsen for Kvindelig Læseforening (Formand); i Repræsentantskabet for Kvindernes Bygning; i Bestyrelsen for Lærerindernes Forsørgelses-forening og Hvilehjem, for De Gamles Spisehuse og for Fru Marie Rovsing f. Schack's Legat for kvindelige Haand-værkslærlinge; i Repræsentantskabet for Foreningen til Gavn for Kvinders Haandarbejde; i Komiteen for Raad- i husets Gobelinvævninger.

Adresse : Nv Vestergade 17. Kbhvn.

ALBERTSEN V T Sagfører, Justitsraad: f. 24. Juli 1848 i Kbhvn.; gift m. Martha Marie Vilhelmine f- Ebstrup, f. 8. Juli 1857 i Kbhvn.

Eksam. jur. 1868; Sagfører 1873; i Bestyrelsen i Underretssagførernes Un- i derstøttelsesfond.

Adresse: Amicisvej 6, Kbhvn.

 

ALLER Carl Redaktør; f. 25. Nov. 1845 i Kbhvn.; Søn af Brygger Jens Aller og Hustru Juliane f. Geschel; gift m. Laura A., f. 14. Jan.. Datter af Urtekræmmer Lauritz Bierring og Hustru Christiane f. Clausen.

Lærte Litografien hos C F Aamodt 1860-65; etableret som Litograf (Firma Svendsen & Aller) 1869; fra 1871 Firma Carl Allers Etablissement. Begyndte 1877 Udgivelsen af Illustreret Familie-Journal; Udgiver af Allers Konversationsleksikon.

Adresse: Valbygaard, Valby, Kbhvn.

 

ALLIN Arthur Domorganist; f. 3. Der. 1847 i Kbhvn.; Søn af Musiker Ferdinand Allin og Hustru Hansine f. Hansen; gift m. Bertha Josephine A.. f. 30. Juli 1853 i Kbhvn., Datter af Bogtrykker Carl Lund (død 1881) og Hustru Johanne f. Jantzen.

Uddannet, hos Anton Rée, Vald. Tofte og P Rasmussen (i Teori); var en Aarrække prakt. Musiker (bl. a. i Tivolis Koncertsal) og Musiklærer i Kbhvn.: Organist i Rønne 1875, i Næstved 1881; Organist ved Aarhus Domkirke fra 1889.

Overdirigent for De centraliserede jydske Sangforeninger fra 1889; Æresmedlem af Aarhus Musikerforening og af Aarhus Sangforening.

Kompositioner : 2 Symfonier; 2 Strygekvartetter; 5 Ouverturer; 1 Opera; 2 Sangspil (Kapergasten og Under Laas og Lukke); Musik til Hauptmanns Hennele og Sophokles' Antigone; Korværker : Absalon, Tyre Danebod og Konen med Æggene; 12 Lejlighedskanta-ter; 1 Orkestersuite (Pantomime) samt mange andre Orkestersager, Klaver- og Orgelstykker samt Sange.

Adresse: Villa Vivo, Aabyhøj pr. Aarhus.

 

AMBERG H C Professor. Arkitekt, R DM.; f. 23 Sept. 1837 i Kbhvn.; Søn af Læge H C Amberg (død 1882) og Hustru f. Bentsen (død 1872); ugift.

Uddannet paa Kunstakademiet, senere Lærer for Bygningsakademict smstds.; vandt Akademiets store Guld-medaljo 1874; Medlem af Kunstakademiet 1883.

Restaureringsarbejder : Ribe Domkir. ko, Ribe Raadhus, Taarnborg i Ribe, Mariager Klosterbygning og Spiret paa Nikolaj Taarn; Nybygninger; Sparekassen i Viborg, Arresthusene i Esbjerg. Holsted og Ribe, Amtmands-boligen og Kongemindet i Thorshavn og Ejde Kirke paa Færøerne.

Adresse : Tordenskjoldsgade 5, Kbhvn.

 

AMBT G C C Generaldirektør for Statsbanerne. K'., DM. p.p.; f. 24. Febr. 1847 i Kbhvn.; Søn af J F Ambt og Hustru f. Langreuter; g. m. Thekla Emilie Mathilde f. Johnsen, f. 15. Marts i Faaborg.

Cand. polyt. 1868; Ingeniør ved Kbhvns Brolægnings- og Vejvæsen 1868, Viceinspektør 1875, Inspektør 1886; Stadsinge-nior 1886. Har forestaaet Anlæget af Khhvns Kloaker og Omdannelsen af de gamle Volde til Byggegrunde og Parkanlæg. Har som privat Ingeniør fore- j stnaet Kloak- og Vandværks-Anlæg i en Række danske og svenske Provins- ! liver. Vandt henholdsvis 1889 og 1899 de største af de udsatte Præmier for Projekter til Kbhvns Frihavn og til Ordning af Jærnbaneforholdene i og ved Khhvn.: Generaldirektør for Statsbanerne 1902.

Formand i Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark; Medlem af Centralkomiteen, af Bestyrelserne for Det Tek- -niskti Selskabs Skole, Lægeforeningens Boliger og for Kredifkassen for Husejerne i Kbbvn.

Udenl. Ordner: M.Gr.; N.St.O.; Pr. E.Ø.; S.V.

Adresse ; Strandvejen 34. Klihvn.

 

AMDRUP C C Kaptajn i Søetaten, R. FM. i Guld, p.p.; f. 19. Nov. 1866 i Kbhvn; Søn af Overretsassessor C E Amdrup og Hustru f. Ricard; gift m. Alma A, f. 21. Marts i Kbhvn., Datter af Maleren Professor Carl Bloch.

Sekondløjtnant 1888; Kaptajn 1905; ledede Carlsbergfondets Ekspedition til Østgrønland 1898-1900, hvilken Ekspeditions Resultater nedlagdes i „Meddelelser om Grønland" 27, 28, 29, 30; Adjutant hos Prins Valdemar fra 1906.

Bestyrelsesmedlem i Foreningen til Søfartens Fremme og i Det danske aeronautiske Selskab: Medlem af Det kgl. danske geografiske Selskabs Raad af Komiteen for Danmarks-Ekspeditionen samt af Komiteen for Einar Mikkelsens Ekspedition til Grønlands N.Ø.-Kyst: Suppleant i Den internationale Polarkommission samt i Fællesrepræsentationen for dansk Søfart.

Pdenl. Ordner: F..EX.; Gr.Fr.; N. Kr.M.: S.U.E.; S.Sv.

Adresse-: Odensegadc 18, Kbhvn.

 

AMDRUP V M Overretssagfører, Sparekassedirektør, R.; f. 1. Okt. 1860 i Kbhvn.; Søn af Kontorchef i Privatbanken V Amdrup (død 1897) og Hustru f. Holm; gift m. Kommune-lærerinde Mathilde Caroline f. Koefoed.

Student (Schneekloths Skole) 1878; cand. jur. 1884; Overretssagfører i Kbhvn. fra 1888. Næstformand i Revisionsbankens Bank raad; juridisk Direktør for den sjællandske Bondestands Sparekasse 1909.

I Bestyrelsen for Akts. Nordiske Auer Comp, og for Akts. Slangerupbanen. Medlem af Tiendekommissionen og af Kbhvns Skatteraad.

Adresse: Kompagnistræde 2, Kbhvn.

 

AMMENTORP C E A Amtmand, R.: f. 8. Okt. 1862 paa Hvedholm pr. Faaborg; Søn af Forpagter Christian Am-meutorp og Hustru Johanne f. Krøyer; gift m. Mathilde Charlotte Almira f. Hedemann, f. 6. Maj 1867 i Kbhvn.

Student (priv. dimit.1 1881; cand. jur. 1887: Sagførerfuldmægtig 1887-92; Assistent i Indenrigsministeriet 1890, Fuldmægtig 1898, Kontorchef 1905; Amtmand over Holbæk Amt 1906.

Adresse : Holbæk.

 

AMMENTORP Ludvig Dr. med. Overlæge R.; f. 28. Okt. 1860 paa Hvedholm pr. F'aaborg; Søn af Forpagter Christian Ammentorp (død 1896) og Hustru Johanne f. Krøyer (død 1892); gift m. Marie A, f. 23. Jan. 1865 i Roskilde, Datter af Købmand J P Rasmussen og Hustru Haren f. Mathiesen.

Student (Odense) 1879; med. Eks. 1887: Dr. med. 1891; Reservekirurg ved Kom. Hosp. Afd. V, 1891-95; Reservelæge i Hæren 1895; Korpslæge, Læge ved Kbhvns Brandvæsen fra 1897; Censor ved med. Eks. 1906; Overlæge i Hæren 1907.

Medstifter af Foreningen ..Frit Lægevalg" 1903; Medlem af Det kbhvnske Asylsclskabs Repræsentantskab, af Centralkomiteen for Invalideforsørgelse og af Bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for vanføre.

Adresse : Sølvgade 26, Kbhvn.

 

AMMITZBØLL Frederik Inspektør, R. DM.: f. 26. Juni 1849 i Randers; Søn af Herredsfoged L T Ammitzbøll og Hustru f. Kanneworff: gift m. Cæ-cilie Marie Abel f Kindt, f. 2. Maj 1864.

Student (Metropolitanskolen) 1867; cand. jur. 1873: Fuldmægtig paa Bjerre Herreds Kontor 1873-77; Inspck-t ioi'sassistent ved Horsens Straffeanstalt 1877; Inspektør ved Vridsløselille Forbedringshus fra 1880; 1891-94 tillige kst. Overinspektør for Fængselsvæsenet-.

Bestyrelsesmedlem i Vridsløselille Fængselsselskab; Formand og Forretningsfører for Selskabet for Silkeavl og Morbærbuskdyrkning.

Adresse; Vridsløselille Forbedringshus pr, Glostrup.

 

AMMUNDSEN Valdemar Professor; f. 19. Aug. 1875 i Nørre Felding; Søn af Sognepræst Peter Ammundsen og Hustru f. Sørensen: gift m. Charlotte A., f. 30. Dec. 1877 i Elbæk, Gangsted, Datter af Sognepræst R Balslev og Hustru f. Søltoft.

Student (Borgerdydskolen i Helgolsndsgade) 1893; Universitetets Guldmedalje 1895: cand. theol. 1899; Professor i Kirkehistorie 1901; i Bestyrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Litterære Værker : Novatianus og No-vatianismen (1901); Menigheden os Theologien (1906); Den unge Luther (1907); Medarbejder ved Kirkeleksikon for Korden : Nordslesvig (1909).

Adresse: Østerbrogade 7 B. Kbhvn.

 

AMUNDSEN Holger Kommandør, R. DM.p.p.; f. 1?. Aug. 1859 i Kblivn.; Søn af Lods C F Amuncben og Hustru f. Petersen; gift m. Amalie f. Scheibel, f. 19. Jan. 1864 i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1880; Premierløjtnant 1881: Kaptajn 1898; Kommandør 1908. Medlem af Værftskommissionen fra 1909.

L'denl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; N. L.; T.M.

Adresse : Malmøgade 5, Kbhvn.

 

AMUNDSEN L O C Generalkonsul, R.DM.p.p.; f, 22. Juli 1861 i Kbhvn.; Søn af Lods O F Amundsen og Hustru f. Petersen; gift m. Emmy Sophie Christiane f. Schmidt, f. 9. Dec. i Kbhvn.

Kst. udsendt Generalkonsul i Hamborg fra 1909 (tidligere i Christiania).

Udeul. Orden • N.St.O.

Adresse : Hamborg.

 

ANCHER Anna Kunstmalerinde: f. 18. Aug. 1859 i Skagen; Datter af Hotelejer Erik Brøndum (død 1892) og Hustru Ane f. Møller; gift m. Kunstmaler Michael Ancher (se denne).

Uddannet paa V Kyhns Tegneskole, paa Kunstakademiet i Kbhvn. og i 1889 paa Puvis de Chavannes Skole; udstillede første Gang 1879; Medalje paa Udstillingerne i Paris 1889 og 1900; Ehrenvolle Erwähnung i Berlin 1S91: Medlem af Kunstakademiets Plenarforsamling.

Værker: Portræt af en gammel Kone; Solskin i den Blindes Stue; Blind Kone: Maageplukkere; En Begravelse; Julegæssene plukkes: Bordbønnen; Kyhn i sit Atelier; Morgenfrokosfc før Jagten; Altergang i Skagens Kirke; Et Missionsmøde; Portræt af Kyhn; Portræt af min Moder; Det røde Skørt; Den bias Stue.

Adresse: Amalievej 10, Kbhvn., og Skagen.

 

ANCHER Michael Kunstmaler, R.p.p.: r. 9. Juli 1849 i Rutsker paa Bornholm: Søn af Købmand Hans Ancher (død 1877) og Hustru Elna f. Munch (død 1885); gift m. Anna A (se denne).

Skriver paa Kalø Godskontor 1865; Elev paa Kunstakademiet 1871-75 og af Kyhns Tegneskole; besøgte Puvis de Chavannes Skole i Paris 1889. Udstillede første Gang 1874; fik det Ancherskc Rejselegat 1887; Medalje i Paris 1889, i Berlin 1891, i Antwerpen 1894, i Buda Pest 1906; Medlem af Akademiets Plenarforsamling.

Værker : En jydsk Barselstue; Fiskere, som i Uvejr iagttage de forbiscjlendc Skibe; Vil han klare Pynten; Moderen lærer sit lille Barn at læse; Figurer i et Landskab; En gammel blind Mand; En Pogeskole i Skagen; Redningsbaa-den køres igennem Klitterne; En Barnc-daab; Fiskere ved Stranden; Stille Sommeraften; To Fiskere; Mandskabet reddet; Den druknede; Syngende Børn; Læsende Dame; Selvportræt: En gammel leende Mand; Fiskere, der ro ud en Sommerdag; Gammel Kone der læser; Kunstdommere; Krøyer der maler Drachmanns Portræt j Fiskere der vende hjem fra. Nordstranden i Aftensol: Redningsbælterne spændes paa; Hjem over Revlen; Portræt af min Hustru.

Udenl. Orden: B.lf.M.

Adresse: Amalievej 10, Kbhvn., og Skagen.

 

ANDERSEN Anders Provst, R.: f. 18. Jan. 1846 paa Plougsgaard paa Holmsland: Søn af Gaardejer Anders Jensen og Hustru Ellen f. Jensen; gift m. Louise f. Paludan-Muller, f. 2. Maris i Aalborg.

Cand. theol. 1869; Manuduktør; Kapel-lan og Seminarielærer i Jellinge 1873; Sognepræst til Uldum og Langeskov 1877, til Søborg og Gilleleje, 1887, til St. Olai i Helsingør samt Provst for Lynge-Kronborg Herred 1902: Præst ved Vartov fra 1907; Formand i Bestyrelsen for Børnehjemmet Kana; Næstformand i Kirkeligt Samfund af 98; Medlem af Bestyrelsen for J Hendriksens og Hustrus Stiftelse; Censor ved teologisk Embedseksamen fra 1904.

Har udgivet: Mennesket efter Evangeliernes Opfattelse; Mennesket, der kom til sig selv; Bjærgprædikenon.

Adresse: N-Farimagsgade 11, Kbhvn.

 

ANDERSEN Anders Martin Afdelings-arkitekt: f. 15. Dec. 1861 i Odense: Søn af Tømrer R Andersen; gift m. Marie Pauline A., f. 11. Nov. i Kjer-teminde.

Elev af Kunstakademiet 1887, Afgang 1894; Afdelingsarkitekt under Stadsarkitekten 1907.

Adresse: Rahbecks Allé 20, Kbhvn.

 

ANDERSEN A P Redaktør; f. 30. April 18/8 i Svendstrup ved Hammel; Søn af Handelsmand K Andersen.

Lærte Landvæsen ti! 1896; Præliminæreksamen (Hammel Realskole) 1897; Medarbejder ved Thisted Amtsavis 1899, senere ved Nordjylland; Redaktionssekretær ved Lolland-Falsters Stiftstidende 1901-05; Redaktør af Svendborg Amtstidende fra 1905; Folketingsmand for Kjertemindekredsen (Konservativ) 1909.

 

ANDERSEN Carl F Professor, Tegneinspektør, R. f. 24. dec. 1846 i Kbhvn.; Søn af Snedkeri«. J C Andersen og Hustru f. Jurtzick.

Elev paa Kunstakademiet 1860-70; Lærer ved 'teknisk Skole 1874-90, ved Kunstakademiet 1874-82: Tegneinspektør og Inspektør for de, tekniske Skoler i Provinserne; Leder af Statens Tegnelærer-kursus; Censor ved Skolelærereksamen; Formand i Bestyrelsen for Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder.

Adresse: Puggaardsgade 3, Kbhvn.

 

ANDERSEN C C Bageribestyrer; f. 20, Maj 1849 i Kbhvn.; Søn af Sokkerhus- arbejder S Andersen.

Snedkersvend 1868; Snedkermester 1882-86 ;Medsfifte.r af Snedkernes Fagforening, dens Formand 1873-84; Medlem af Socialdemokratiets Bestyrelse fra 1874; Formand i Lokalbestyrelsen for Kbhvn. fra 1876; Medlem af Socialdemokratisk Forbunds Bestyrelse fra 1878 og af Socialdemokratens Kontrol- | komité fra 1877; Bestyrer af Arbejdernes Fællesbageri fra 1886; Medlem af Bestyrelsen for Arbejdernes Bryggeri Stjernen fra 1902; Landstingsmand for 1. Kreds fra 1890; Medlem af Rigsretlen 1907; Dommer i Den permanente Voldgiftsret fra 1900.

Adresse: Nannasgade 5, Kbhvn.

 

ANDERSEN Dines Professor, Dr. phil.: f. 26. Decemb. 1861 i Ullerslev; Søn af Møllebygger Dines Andersen og Hustru Christiane f. Poulsen; gift m. Dagmar Jacobine Emilie, f. Sørensen Bergh, f. 2. Okt. 1863 i Kbhvn.

Student (Odense) 1881; ekstraordinær  Medarbejder ved Universitetsbiblioteket 1883, fast Assistent 1891: cand. mag. 1887; universitetets Guldmedalje for Prisopgaven i østerlandsk Filologi 1889; Dr. phil. 1892 (Om Brugen og Betydningen af Verbets Genera i Sanskrit); Lærer ved Frdbg. Latin- og Realskole og ved Lang og Hjorts Kursus 1887-1901; i Professor i indisk-osterlandsk Filologi ved Universitetet 1903: Sekretær i Uni- versitets-Jubilæets danske Samfund; Medlem af Videnskallernes Selskab.

Adresse : Steen Blichers Vej 4, Kbh. ANDERSEN Edvard E Kaptajn i Sø- etaten, R.p.p.; f. 3, Aug. 1861 i Kbhvn. Søn af Grosserer Andreas W Andersen (død 1885) og Hustru Frederikke f. Tikjøh (død 1894); gift m. Ellen A. f. 7. Dcc. i Horsens, Datter af fh. Skibsfører, Vinhandler Harald Andersen (død 1906) og Hustru Wilhelmine f. Kjeldsen.

Sekondløjtnant 1884: Premierløjtnant 1885; Kaptajn 1902: F'ører for Skoleskibet Viking fra 1908.

Formand for Kbhvns Amatør-Sejlklub 1906-08.

Ldenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; S. Sv.; V.E.B.d.L.

Adresse: Sigridsvej 15, Hellerup.

 

ANDERSEN F V Provst, Dr. theol., K.', DM.; f. 11. Sept. 1820 i Kbhvn.: Søn af Justitsraad A C Andersen og Hustru f. Saxtorph: gift m. Christine Elisabeth A. (død). Datter af Birkedommer Matthias Friderichsen.

Student 1838; cand. theol. 1843; Adjunkt ved Vordingborg Latinskole 1844. 45: Sognepræst for Nordrup og Faring-løse 1845-71, for Ringsted og Benløse og Provst for Ringsted og Alsted Herre-aer 1871-...: Medlem af Censurkomiteen for teologisk Eksamen 1877-1902, Dr. theol. 1880; deltog i Udarbejdelsen af Tillæget til Roskilde Konvents Salmebog.

Adresse : Kochsvej 6, Kbhvn.

 

ANDERSEN Geog Bankdirektør: f. 25. Marts 1872 i Hammershøi ved Viborg; Søn af Lærer J J Andersen (død 1902) og Hustru f. Grooss; gift m. Ellen Camilla A„ f. 16. Nov. 1875 i Kbhvn, Datter af Baandhandler N A Ram-meskow (død 1895) og Hustru Caroline f. Jiirgensen.

Assistent i Handelsbanken 1890-98; Kontorchef i Grundejerbanken 1898-1907; Direktør i Centralbanken fetr Handel og Industri fra 1907; likvidator i Detailhandlcrbanken fra 1908.

Adresse: Bornholmsgade l, Kbhvn.

 

ANDERSEN Hans Amtmand; f. 7. Marts 1868 i Gundsølille; Søn af Gaard-eier A Larsen.

Student (v. Westenske Institut) 1835; cand. jur. 1891: Assistent i Indenrigsministeriet 1894, Fuldmægtig 1907, Kontorchef 1909; Amtmand over Randers Amt fra 1910.

Adresse : Randers.

 

ANDERSEN H N Etatsraad, General konsulent, Direktør for D. 0. K., K1 DM.p.p.

Stiftede 1884 Firmaet Andersen & Co. i Bangkok, som kom til at danne Grundlaget for Det Ostasiatiske Kompagni, der stiftedes i 1897.

Udenl. Ordner: F.Cb.; F.Æ.L.; R. St.Stan.; S.Kr.; T.O.

Adresse : Stockholmsgade 57, Kbhvn.

 

ANDERSEN Jacob Postekspedient: f. 23. Aug. 1872 i Løgstør; Søn af Godsejer H R.Andersen, Kjølbygaard og Hustru f. Nørgaard; gift m. Wanda f. Hansteen. t. 13. Mai.

Redaktør af Dansk Postblad 1899-1908; Formand for Dansk Postforening og for Postvæsenets Syge- og Ulyk-kesforsikringsforening; Kæstformand i Postvæsenets Overklassers gensidige Kautionsforening; Medlem af Etaternes Lønningskonmission 1907-08; Tilsynsførende ved Dansk Postmuseum og ved Statens Kursus fer Postelevcr; JMedlem af Told- og Trafiketaternes i Centralorganisations (Embedsklasser- I ncs) Forretningsudvalg: Sekretær veddet nordiske Postmøde i Stockholm 1903; det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Kblivns 6. Kreds 1909.

Adresse: Ths. J Ahlmanns Allé 13, Hellerup.

 

ANDERSEN Jens Bygmester; f. 8. Jan. 1857 i Birkebjerg ved Kjerteminde; Søn af Husmand Anders Olsen.

Uddannet som Tømrer: geimcmgaaet Odense tekniske Skole; Medlem af Frederikshavns Byraad, Skolekommission og Værgeraad; Vurderingsmand for j l'dlaan af umyndiges Midler; Folketingsmand for Storehislingekredsen (Det radikale Venstre) fra 1909.

Adresse : Frederikshavn.

 

ANDERSEN J Oskar Docent ved Universitetet; f. 15. Ma.i 1866 paa Frederiksberg; Søn af Sagfører, Justitsraad Ole Andersen (død 1905) og Hustru Anna f. Petersen (død 1908).

Student (Schneeklotlis Skole) 1884; cand. theol. 1890; Universitetets Guld-medalje 1891; midlertidig Docent i Kirkehistorie 1903; Docent i nordisk Kirkehistorie 1908.

Medredaktør af Teologisk Tidsskrift fra 1899; Udgiver af Kirkeleksikon for Norden fra 1907. I Bestyrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og i Udvalget for Valdensermissionen.

Skrifter: Holger Roseukrantz den Lærde (18%); Novatian (1901); Det moderne Italiens Forhold til Kristendom og Kirke (1903): Kirkeorganisation udenlands (1905); Fra Trauke-barinissionens Begyndelsestid (1906); Den tyske Original til Peder Smid og Atzer Bonde (1907).

Adresse: Rathsacksvej 5, Kbhvn.

 

ANDERSEN Ludvig Arkitekt; f. 14. April 1861 i Kbhvn.; Plejesøn af Hus mand Søren Christensen i Vindinge; gift m. Dagmar A.. f. 15. Aug. i Sønderborg, Datter af Advokat .T C Pingel.

Præliminæreksamen (Aarhus) 1877; Eicv af Kunstakademiet 1879, Afgang 1890: i Bestyrelsen for Frederiksberg Borgerforening.

Har bygget: Sparekassen i Løgstør; St. Josephs Kirke i Griffenfeldtsgade; Det ny Teater. Ombygget Rigsarkivet og St. Josephs Hospital.

Adresse : Nyelandsvej 107, Kbhvn.

 

ANDERSEN Niels Etatsraad, K.2, DM. p.p.; f. 11. Sept. 1835 i Ydby (Thy); Søn af Gaardejer Anders Nielsen og Hustru f. Didrichsen; gift m. Thora Amalie f. Husen, f. 22. April i Kbhvn.

Etableret som Entreprenør 1857; havde 1862-63 Jærnbaneanlæget Hillerød-Fredensborg i Entreprise; deltog i Krigen 1864; senere bl. a. følgende Entrepriser : Helsingborg-Hesteholm Jærnbaneanlæg 1872-75; Aarhus-Ryomgaard Jærnbaneanlæg, Randers-Hadsundbanen m. fl.; betydelige Arbejder ved Kblivns Fæstning og Middelgrundsfortet. Tørdokker paa Refshaleøen og i Helsingør; overdrog 1899 Virksomheden til sin hidtidige Kompagnon N C Monberg.

Formand for Gjentofte Sogneraad 1888-1900: Medlem af Kblivns Amtsraad fra 1889 og af Overskatteraadet for Gl. Kbhvns Amt fra 1904, af Direktionen for Kblivns Amtssygehus fra 1890 og af Landvæsenskommissioncit for Kblivns Amtsraadskreds fra 1891. Folketingsmand 1886-1909 (dels for Hurup, dels for Thistedkredsen). Formand for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening 1896-1907 og for Entreprenørforeningen 1892-1908.

Formand i Bankraadet for Kblivns Laane- og Diskontobank fra 1896, for Frederiksholms Tegl- og Kalkværker 1893-1908, i Kontrolkomiteen for Cementfabrikken Dania i Mariager fra 1886, for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring fra 1898 og for Danske Lloyd 1899-1903.

Medlem af Bestyrelsen for Plantage-selskabet „Dansk Vestindien" fra 1902, for Lyngby-Vedbækbanen fra 1900, for Akts. Scaudia i Randers fra 1881 og for Dampskibsselskaberne Carl, Gorm og Skjold fra 1890; Medlem af Centralkomiteen fra 1905.

Udenl. Orden : S.V.

Adresse : Søholm, Kongevejen Hellerup.

ANDERSEN P M S Borgmester, fh Overdommer, R.DM. pp.; f. 23. Jan. 1841 i Ribe; Søn af Hospitalsforstander og Stiftskasserer A N Andersen og Hustru f. Simonsen: gift 1. Gang m. Emmy Christine Hedvig Harriet f. Bahneberg (død 1893); 2. Gang m. Caroline Augusta Roscnørn f. Dewhurst, f. 7. Febr. i Canada.

Student. (Ribe) 1857; cand. jur. 1863; Fuldmægtig under Gouvernementet for de dansk vestindiske Øer s. A.; kgl. Udnævnelse 1866; kst. Præsidentskabsse-kretær paa St. Thomas 1867: kst. Underdommer og Skriver 1868, kgl. Udnævnelse dertil 1873; folkevalgt Medlem af Kolonialraadet for St. Thomas og St. Jan 1875-77; Overdommer i den vestindiske Landsoverret 1881; kongevalgt Medlem af Kolonialraadet for St. Croix 1882; Borgmester i Assens og Herredsfoged i Baag Herred 1890.

Udenl. Orden : V.E.B.d.L.

Adresse : Assens

 

ANDERSEN P O A Statsgældsdirektør, K.DM.p. p.; t. 16. Marts 1862 paa Frederiksberg; Søn af Sagfører, Justitsraad Ole Andersen og Hustru f. Petersen; gift m. Sigrid Christine A„ f. 25. April i Odense, Datter af Overlærer O Johnsen.

Student (Værnedamsvejs Latin- og Realskole) 1879; cand. jnr. 1886; Volontär paa Søndre Birks Kontor; Fuldmægtig paa Helsingør Borgmesterkontor 1886; Stiftamtsfuldmægtig i Aalborg 1887; Assistent i Indenrigsministeriet 1890, Fuldmægtig i samme Ministerium 1898; Departementschef i Finansministeriet og Statsgældsdirektør 1899. Direktør i Kongeriget Danmarks Hypotekbank fra 1906; Medlem af Bankkomiteen af 1908, af Afviklingskassen af 1910 og af Islands Banks Repræsentantskab; Medlem af Bestyrelsen for Aalborg-Port-land-Cementfabrik og for Brandts Klædefabrik, af Direktionen for Kbhvns Hippodrom, Direktionen for Wilhel-mine Stiftelsen og Bestyrelsen for Det khhvnske kirkefonds Legat- og Tontineforening.

Ddenl. Orden : F.Æ.L.

Adresse : Alhambravei 3, Kbhvn.

 

ANDERSEN Rasmus Billedhugger; f. 25. Sept. 1861 i Ørting ved Horsens; Søn af Tømrer Niels Andersen (død 1887) og Hustru Johanne f. Mortensen (død 1873); gift m. Karen Sofie A., f. 31. Marts i Ølstykke. Datter af Gaard-ejer Niels Christensen.

Gennemgik Kunstakademiet 1877-83; Konservator ved Thorvaldsens Museum fra 1893. Har udført Statuer af II C Andersen (Chicago), E Dalgas (Aarhus), J C la Cour (Lyngby), L Brockenhuus-Schack (Svendborg), C F Tietgen (Bors-rampen i Kbhvn.), Chr. Berg (Kolding), Christian d. 9. (Nykjøbing St.).

Adresse: Fjords Allé 16. Kbhvn.

 

ANDERSEN  Rasmus Gaardejer; f. 16. April 1854 i Tranderup; Søn af Gaardejer Anders Madsen og Hustru Karen f. Rasmussen; gift m. Marie A f. Pedersen, f. 10. Dec. i Flakkebjerg.

Ophold paa Vallekilde Højskole 1874-75; til Søs; Gaardejer i Tranderup; Folketingsmand for Skjelskørkredsen rra 1903; Tiendekommissær; F'ormand for Skjelskøregnens Landboforening; Medlem af Likvidationskomiteen for Den sjællandske Bondestands Sparekasse.

Adresse : Tranderup pr. Skjelskør.

 

ANDERSEN Rasmus Restauratør; f. 30. Juni 1848 i Lyngcrup; gift m. Jacobine Emilie Christine A.. f. 8. Aug. i Frederikssund.

Medlem af Borgerrepræsentationen.

Adresse : Aaboulevard 48, Kbhvn.

 

ANDERSEN Rasmus Snedkermester, R.; f. 18. Juli 1854 i Birkende; Søn af An

ders Hansen og Hustru f. Paulsdatter; gift m. Petra Hansine Marie f. Rasmussen, f. 12. Febr. i Kjertinge paa Fyen.

Etableret 1878; Formand for Haandværker- og Industriforeningen i Aarup fra 1890; Formand og Fh. Forstander for den tekniske Skole suisids fru 1885; Medlem af Bestyrelsen for Fællesrepræ-sentationen for Dansk Industri og Haandværk, Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening (indtil 1908) og for Teknologisk Institut fra 1909; Formand for Forretningsudvalget for Udstillingen i Aarup 1892 og for Amtsudstillingrn smstds. 1902.

Kendt som Foredragsholder og Organisator af Landhaandværkerne i østifterne.

Adresse : Aarup.

 

ANDERSEN Sophus Komponist; f. 8. Dec. 1859 i Kbhvn.; Søn af Musiklærer Fritz Andersen (død 1910) og Hustru f. Stæhr.; gift m. Alvilda Margrethe Victoria f. Olsen, 1. 19. Jan. i Kbhvn.

Elev i Klaverspil og Musikteori af sin Fader, i Sang af Alb. Meyer, i Instrumentation af kgl. Kapelmusikus Thorv. Hansen.

Præliminæreks. (Melchiors Skole) 1874; Student (Schneekloths Skole) 1877; cand. phil. Ib78; Skolelærereksamen 1890; Kommunelærer i Kbhvn. fra 1891; Musikanmelder ved Bladet København fra 1892; Det Ancherske Legat 1906.

Kompositioner : Husmandskantate; Den 2. April; Historien om en Moder: en Række Sange med Klaverledsagelse.

Adresse : N-Farimagsgade 63, Kbhvn.

ANDERSEN Vilh. Professor, Dr. phil., R.; f. 16. Okt. 1864 i Nordrup ved Ringsted; Søn af Dr. theol. Provst F V Andersen (se denne); gift m. Kirstine Charlotte Mathilde f. Friderichsen, f. 6. Sept. i Taastrup.

Student (Sorø) 1882; cand. mag. 1888; Universitetets Guldmedalje 1891; Dr. phil. 1896; Professor ekstraordinarius i dansk Litteraturhistorie ved Universitet 1908; Lærer ved Statens Lærer-Højskole (fra 1898), Kadetskolen o. fl.: i Bestyrelsen for Universitets-Jubilæets danske Samfund.

Værker: Danske Studier; Poul Møller, hans Liv og Skrifter; Guldhornene, et Bidrag til den danske Romantiks Historie (Doktordisputats); Adam Ochlen-schläger I-III; Knud Sjællandsfars Betragtninger over Aaret og Dagen; Litteraturbilleder I-II; Bacchustoget i Norden; Tider og Typer af dansk Aands Historie I-II; Maskaradc, efter Holberg (opført paa det kgl. Teater); Den krøllede Fritz, efter Poul Møller.

Adresse : St. Annæ Plads 19, Kbhvn.

 

ANDERSEN NEXØ Martin Forfatter; f. 26. Juni 1869 paa Krsthvn.; Søn af Brolægger H .T Andersen (død 1910) og Hustru Mathilde t. Mainz; gift m. Margrethe f. Thomsen, f. 31. Marts i Gåe-SiBg.

Lært som -Skomager; derpaa Murerbejdsmand; Ophold paa Askov Højskole; Lærer hl. a. i Odense og ved Gregersens Skole paa Frederiksberg.

Hovedværker: Skygger (1898); Det bødes der for (1899); Muldskud og In Moder (1900); Familien Frank (1901); Dryss (1902); Soldage (1903); Muldskud II (1905), Af Dybets Lovsang (1908); Pelle Erobreren (1906-10).

Adresse: Espergærde.

 

ANDREASEN Niels Redaktør, f. 30. Nov. 1877 i Løvet pr. Bryrup; Søn af Husmand og Væver Kristen Andreasen og Hustru Elise Marie t. Pedersen; gift m, Sophie A., f. 28. Marts 1878 i Vinding pr. Brædstrup, Datter af Træskomager Rasmus Jensen (død 1908) og Hustru f. Jensen (død 1881).

I l1/4 Aar Elev paa Silkeborg Seminarium; en kort Tid Hjælpelærer, derefter Journalist: Redaktør af Ringkjøbing Amts Social-Demokrat 1900, af Kolding Social-Demokrat 1903-05, at Sydsjællands Socialdemokrat, Østsjællands So. cial-Demokrat og Møns Social-Demokrat fra 1905. Folketingsmand for Næstved-kredsen fra 1906.

Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse fra 1901; Medlem af Næstved Byraad og af Præstø-Næstved Jærnbannes Repræsentantskab.

Adresse: Næstved.

 

ANDRESEN Albert Elatsraad, R.;f.28. April 1834 i Khhvn.; Søn af Skræddermester Andreas Andresen og Hustru Birgitte f. Dalllgreen; gift m. Elisabeth f. Issott, f. 8. Sept. 1837 i Beverly, England.

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1854; cand polyt 1861; Lærer og Inspektør ved Borgerdydskolen paa Krsthvn. 1858-74; Beregner i Statsanstalten for Livsforsikring 1871-88, Direk. tør 1888-1906; Redaktør af Teknisk Forenings Tidsskrift fra 1878; Borgerrepræsentant 1878-84; Meddirektør for De Massmannske Søndagsskoler 1877-93. Bestyrelsesmedlem i Fremtiden, den Let-terstedtske Forening, Udvalget til Folkeoplysnings Fremme og det Reiersen-ske Fond; Forfatter af forskellige populære Skrifter; Oversætter (bl. a. af Dickens).

Adresse: N-Søgade 17, Kbhvn.

 

ANDRÆ Poul Kammerjunker, fh. Amtsforvalter; f. 26. Aug. 1843; Søn af Konsejlspræsident Carl Andræ og Hustru f. Schack; ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1862; cand. jur. 1868; Volontær og Assistent i Indenrigsministeriet 1868-69; Sekretær ved den overordentlige Regerings-kommission for de vestindiske Øer 1871-72; Fuldmægtig i Finansministeriet 1875; Amtsforvalter i Skanderborg 1889-94.

Forfatter bl. a, af ..Via Appia" og af et Værk om sin Faders Liv og politiske Gerning.

Udenl. Orden : Svenske Medalje Lift & art.

Adresse : Østerbrogade 5, Kbhvn.

 

ANDRÆ Victor Assessor i Overretten, R.DM.; f. 23. Aug. 1844 i Khhvn.; Søn af Konsejlspræsident Carl Andræ og Hustru f. Schack; ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1862; cand. jur. 1869; Volontær i Generaldirektoratet for Skattevæsenet samme Aar, Assistent 1873, Fuldmægtig 1877; Assessor i Kriminalretten 1884, i Over-retten. 1893.

Medlem af Bestyrelsen for Belønnings- og Forsørgelsesforcningen for Tyender i Kbhvn. og Omegn; Formand i Bestyrelsen for Præmieselskabet for Plejemødre,

Adresse: Østerbrogade 7 C, Khhvn.

 

ANGELO Aage R Direktør for De kbhvnske Sporveje; f. 10. Jan. 1875 i Nakskov; Søn af Redaktør S II Angelo; gift m. Elnor Johanne A., f. 11. Jan. i Kbhvn., Datter af Professor V Stein.

Student (Viborg) 1893: cand. phil. 1894; cand. polyt. 1899; Elev ved Poly-technicum i Zürich 1899; ansat hos Union Elektricitats Gesellschaft og hos Siemens og Halske i Berlin 1900 samt hos F Johannsen i Kbhvn. 1901; Ingeniør ved Aktieselskabet De kbhvnske Sporvejes tekniske Administration 1902, Afdelingsingeniør ved samme 1905, Direktør 1909; Sekretær for Elektroteknisk Forening.

Adresse : Strandboulevard 66, Kbhvn.

 

ANKER-LARSEN Joh. Skuespiller, Forfatter: f. 18. Sept. 1874 paa Langeland; gift m. Margaretha f. Segelcke Dahl, f. 21. Okt. i Norge.

Student (privat dimit.) 1894; cand. phil. 1895. Har sammen med Egill Rostrup skrevet Skuespillene : Niels Nielsen og Karl d. Dristige (Dagmartcatret) og Pigernes Alfred (Folketeatret); er Forfatter til Novellesamlingerne Livets Ubøn-hørlighed (1905) og Landsbyens Magdalene (1908).

Adresse: Engtoftevej 8, Kbhvn.

 

ANKERSTED Karen Kommunelærerinde; f. 18. Juli 1859 paa Stenhjerg-gaard, Ishøj: Datter af Landmand Niels Hansen (død 1885) og Hustru Marie f. Nielsen (død 1869); ugift.

Kommuaelærerindeeks. (N Zahles Skole) 1881; Lærerinde ved Borgerdydskolen paa Krsthvn i 41 Aar; Kommunelærerinde i Kbhvn. fra 1883; Formand for Kbhvns Kommunelærer-indeforening og i Fælleskomiteen for Feriebørns Landophold; Delegeret og Suppleant i Danske Kvinders National-raad; Medlem af Frederiksberg Kom- j munalbestyrelse 1909. Adresse : Allégade 15 B, Kbhvn.

 

ANKERSTJERNE Johan Etatsraad, K2.DM.; f. 13. April 1835 i Randers; Søn af Økonom ved Randers Hospital Gustav Ankerstjerne og Hustru f. Nielsen; ugift.

Uddannet hos E Ove i Randers 1849 -59; oprettede en Købmandsforretning 1859, der omdannedes til en gros Forretning 1867, afstod Forretningen 1900.

Formand i Repræsentantskabet for Randers Disconto- og Laanebank; Oldermand for Skipperlavet i Randers; Til-synshavende ved Randers Handelsbank; mangeaarigt Medlem af Randers By-raad; Medlem af Bestyrelsen for De danske Spritfabrikker, for Aalborg nye Dampmølle, for Randers Aktie-Tømmerhandel, for Dampskibsselskabet Ac-tiv og for Randers Trævarefabrikker. Har oprettet Alderdomshjemmet lier-kur i Randers. Adresse : Randers.

 

ANKJÆR R A E ps. Rektor, R.DM.; f. 27. Nov. 1834 i Viborg; Søn af Guld-smed C V Ankjær og Hustru Mariane f. Jacobsen; gift m. Sophie Vilhelmine Bertha A., f. 6. Dec. 1833 i Kbhvn. i (død 1877), Datter af Professor J L Phister og' Hustru Charlotte f. Oehlen-sehläger.

Student (Horsens) 1853; cand, philol. 1862; Adjunkt ved Aalborg Katedralskole 1864, Overlærer sammesteds 1879 og Rektor 1887; Afsked 1902.

Har skrevet: Tysk Formlære (1865), Tysk Elementarbog og Tyske elementære Stiløvelser (1870); Tysk Ordføjningslære (1898).

Adresse: Frederik d. 6. Allé 10,  Kbhvn.

 

ANKJÆR S H Justitiarius i den jyd-ske Landsoverret, R.; f. 21. Nov. 1858 i Kbhvn.; Søn af Generalløjtnant Stephan Ankjær og Hustru f. Dewold; gift m. Minna A., f. 12. April i Thorning, Datter af Sognepræst N C Kattrup og Hustru f. Krüger.

Student (Aarhus) 1875; cand. jur. 1882; derefter Sagførerfuldmægtig og Byfogedfuldmægtig i Aarhus og Herreds- ! fuldmægtig i Odder; Auditør 1888; Over-1 retsassessor i Viborg 1898; Justitiarius smstds. 1906. Adresse: Viborg.

 

ANNING-PETERSEN P C Oberst i Fodfolket, R.DM.FM. i Guld p.p.; f. 13.1 Marts 1860 i Egense Kloster v. Aalborg: Søn af Forpagter J C Petersen og Hustru f. Michelsen; gift m. Gerda f. Bloch, f. 23. Jan. i Ringe, Datter af Sygehuslæge Edv, Bloch og Hustru Clara f. Hansen.

Sekondløjtnant 1879; Premierløjtnant 1883; Kaptajn 1895; Chef for Skydeskolen 1900-07; Oberstløjtnant 1906; Oberst 1909; Chef for 3. Regiment. Udenl. Ordner: B.cr.m.; N.St.O. Adresse: St. Jakobs PI. 6, Kbhvn.

 

ANTONSEN Ane Skuespillerinde; f. 25. Juni i Barrit ved Horsens; Datter af Gaardejer Anton Rasmussen og Hustru Ellen f. Rasmusdatter; ugift.

Debuterede 1880 paa det kongelige Teater som Elrikka i Søstrene paa Kinnekullen. Hovedroller : Tosse Karen i Strandby Folk; Gina i Vildanden, Ane i Geografi og Kærlighed.

Adresse : Amaliegade 33, Kbhvn.

 

APPEL Axel Statskonsulent, R.; f. 13. Sept. 1858 i Tønder; Søn af Frimenig-hedspræst Cornelius Appel (død 1901) og Hustru f. Lorenzen (død 1869); gift m. Johanne A.. f. 18. Nov. 1869 i Askov, Datter af Højskolelærer H Nutzhorn (se denne).

Ved Landbruget; Kursus paa Tune Landbrugsskole; Landbrugseksamen 1884; Landbrugslærer paa Faurbogaard og Tune Landbrugsskoler 1884-86; Veterinæreksamen 1888: Statskonsulent i Husdyrbrug fra 1890.

Medlem af Statsdyrskuekommiissiio-nen; Formand for Foreningen af jydske Landboforeningers Udvalg til Fremme af Regnskabsføring i Landbruget; Medlem af de samvirkende danske Landboforeningers Udvalg an-gaaende Kontrorforeningerne i hole Landet.

Har skrevet: Kvægbrugets Udvikling i Danmark i de sidste 25-35 Aar og særlig dets Udvikling paa Fyn; Faareavl og Faarehold; Stambog over Tyre af Jydsk Malkeraee og Tyre af Korthornsracc; Stambog over Væddere. Adresse : Aarhus.

 

APPEL Hans Landbrugslærer; f. 29. Marts 1856 i Tønder; Søn af Frime-nighedspræst Cornelius Appel (død 1901) og Hustru f. Lorenzen (død 1869); gift m. Karen Sofie A., f. 12. Jan. 1866 i Stimminge, Datter af Gaardmand Lars Hansen (død 1871) og Hustru Ane f. Schnack (død 1894).

Landbrugskandidat 1882; Lærer ved Faurbogaard Landbrugsskole 1882-86: Medopretter af (1886) og siden Lærer ved Dalum Landbrugsskole; Redaktør af Mælkeritidende; Sekretær og Kasserer i Dansk Mejeristforening fra 1889. Formand for Skatteaadet i Kjerte-minde Skattekreds; Formand i Odense Valgmenighedsraad og tidligere Medlem af Dalum Sogns Menighedsraad; Medlem af Bestyrelsen for Fyns Forsamlingshus.

Adresse : Skovvang pr. Hjallese.

 

APPEL Jacob Højskoleforstander, R.; f. 23. April 1866 i Rødding; Søn af Frimenigheds-præst Cornelius Appel (død 1901) og Hustru f. Lorenzen; gift in. Ingeborg A., Datter af Højskoleforstander Ludvig Schrøder (død 1908) og Hustru Charlotte f. Wagner.

Studerede Matematik, Fysik og Kemi 1885-90; Universitetets Guldmedalje; Lærer ved Askov Højskole 1890; Medlem af Skolens Styrelse 1899 og dens Forstander fra 1906; Leder af Kursus for yngre Højskolelærere. Formand for Dansk Vind-Elektricitets-Selskabs Forretningsudvalg; Formand for Løbners Plantago; Medlem af Udvalget for Dansk-amerikansk Mission og af Styrelsen for Dansk-amerikansk Samfund; Medlem af Styrelsen for Kirkeligt Samfund af 1898; Repræsentant i Pædagogisk Selskab i Kbhvn.

Litterære Arbejder: Historisk Fysik (sammen med P la Cour) (1896-97); Regnebog for Høj- og Landbrugsskoler I-IV; Lynaflederen (1894); Tordenvejrets Gang i Danmark (1904); Medstifter af og i to Aar Medudgiver ar Dansk Tidsskrift.

Adresse: Askov pr. Vejen.

 

ARENDRUP Albert Generalmajor, Kammerherre, KMlM.Gb.ET.p.p.; f. 18. Dec. 1852 i Grenaa; Søn af Stifts-fysikus Christian Arendrup (død 1871) og Hustru, f. Henne; gift m. Ebba A., f. 1. Juli i Pingpong, Datter af Oberst Adolf Arendrup (død 1875) og Hustru Camilla f. Mourier.

Sekondløjtnant 1873; Premierløjtnant 1876; Kaptajn 1887; Oberstløjtnant 1901; Oberst i Livgarden 1906; Chef for samme 1908; Generalmajor og Chef for fyenske Brigade 1908.

Tidligere Formand i Soransk Samfund.

Udenl. Ordner: Gr.Fr.; L.Æ.K.; N. St.O.; P.Chr.; Pr.Kr.; R.St.A.; R.St. Stan.; S.Sv.; F.Æ.L.

Adresse : Odense.

 

ARENDRUP Christian v. Generalmajor, SK.DM.p.p.; f. 25. Marts 1837 i Frederikshavn; Søn af Stiftsfysikus C R Arendrup og Hustru f. Henne; gift m. Almira A., f. 12. Febr. paa St. Thomas, Datter af Konferensraad A A Kjellerup og Hustru f. Lindo.

Student (Sorø) 1856; Sekondløjtnant 1859; Premierløjtnant 1867; Lærer ved Officersskolen 1868-70; Kaptajn 1870; Guvernør for de vestindiske Øer og Oberst i den dansk-vestindiske Hærstyrke 1881-93; Generalmajor og Chef

for Ingeniørkorpset 1900; Afsked 1905; Formand for Foreningen Det røde Kors.

Udenl. Ordner : B.H.M.: Br.R.; F.Cb.; F.Æ.L.; M.Gr.; N.St.O.; Pr.Kr.; S.A.; S.H.E.; S.N.; Sp.M.F.; S.S.V.; Stb.V.: W.Fr.

Adresse: Frdbcrg Allé 42 B, Kbhvn.

 

ARENDRUP Herluf Overlæge, R. pp.; f. 6. Marts 1857 i Grenaa ; Søn af Stiftsfysikus C R Arendrup og Hustru f. Henne; gift m. Anna A., f. 30. Sept., Datter af Provst C E Thorup og Hustru f. Kruse.

Student (Sorø) 1876; med. Eks. 1883; Reservelæge i Hæren 1889; Reservelæge ved Kommunehospitalets Afd. III, 1890-94; Korpslæge 1894; Overlæge 1907; Medlem af Centralkomiteen.

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse : N-Voldgade 16, Kbhvn.

 

ARENHOLT Julie Fabrikingeniør; f. 10. Dec. i Kbhvn.; Datter af Kontorchef i Statsanstalten H C Rosengreen og Hustru Mine f. Rasmussen; gift m. Læge Jørgen Arenholt.

Polyteknisk Adgangseksamen 1896; cand. polyt. 1901; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalt fra 1901-03; Assistent paa Detlefsen & Meyers Laboratorium fra 1903.

I Bestyrelserne for Kbhvns radikale Venstreforening og Kbhvns Kvinde-valgretsforening; Borgerrepræsentant 1909; Redaktør af Bladet Kvindevalgret.

Adresse : Store Kongensgade 23, Kbh.

 

ARENTZ Hjalmar Direktør, R,; f. Marts 1850 i Christiania; Søn af Konsul F C H Arentz (død 1884) og Hustru Annette f. Thorsen (død 1891); gift m Emma A., f. 20. Okt. i Khbvn., Datter af kgl. Hof- Ur- og Kronometerfabrikant Johan Christensen (død 1884) og Hustru Ida f. Møller (død 1898).

Uddannelse: Burmeister & Wain, London-Glasgow Ironshipbuildingyard; begyndte i 1895 et mindre Maskin- og Jærnskibsværft paa Ny Kalkbrænderi, nu Filial til Flydedokken; startede 1897 Akts. Kbhvns Flydedok og Skibsværft; adm. Direktør for samme; udkastede Nyhavnprojektet 1910.

I Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Kronborg og for Akts. De forenede Oplagspladser. Censor ved Polyteknisk Læreanstalt.

Adresse: st. Kongensgade 23, Kbhvn.

 

ARLAUD Auguste fh. Kontorchef, R. p.p. f. 10. Jan. 1828 i Kbhvn.; Søn af Grosserer, Konsul Francois Arlaud og Hustru f. Fine; gift m. Camilla Juliane Francisca f. von Jessen, f. 14. Juli i Kbhvn. (død 1905).

Translatør i Indenrigsministeriet og Landbrugsministeriet.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; R:St.A.

Adresse : Mathildevej 10, Kbhvn.

 

ARNE-PETERSEN Knud Arkitekt, R. p.p.; f. 5. Ang. 1862 i Kbhvn.; Søn at i Professor Magnus Petersen og Hustru Camilla f. Hansen; gift m. Karen A-P., f. 16. Dec. paa Carlsminde, Søllerød, Datter af Proprietær Gunnar jiirgensen og Hustru Camilla f. Piper.

Gennemgik Teknisk Selskab« Skole, Elev af Faderen og 1878-85 af Kunstakademiet : var Arkitekt ved de danske Afdelinger paa Udstillingerne i Chicago 1893, Malmø 1896, Stockholm 1897, Paris 1900, Brüssel 1910. Arkitekt ved Jubilæumsdyrskuet i Kbhvn. 1905 samt ved flere større Industriudstillin-ger i Provinsen.

Direktør for Tivoli; Kasserer for Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Haandværk.

Har bygget: Bethaniakirkcn i Møllegade, Haandværker- og Industriforeningen i Odense (sammen med Arkitekt H Hagemann); Koncertsalen i Tivoli (sammen med Bergmann); Den nye Bazar i Tivoli og flere andre af Etablissementets Bygninger; en Del større Privathuse og Fabrikker i Kbhvn.

Udenl. Ordner : Fr.off.d'acad.; S.V.

Adresse: V-Bonlevard 49, Kbhvn.

 

ARNESEN Vilhelm Marinemaler; f. 25. Nov. 1865 i Flensborg; Søn af Skibsfører Georg Arnesen og Hustru Mathilde f. Kock.

I Malerlære i Kbhvn. 1879; Svend 1884; Elev paa Kunstakademiet 1882-88; Udstillede første Gang 1886; vandt den Neuhauseiiske Præmie 1893 og 1899.

Malerier; Kbhvns Havn (1887, Aalborg Musæum); Efteraarsdag i Sundet (1891); De lyse Nætter.

Adresse: Gothersgade 143, Kbhvn.

 

ARNTZEN Emil Etatsraad, Hof-Vinhandler, R.DM. p. p.; f. 29. Okt. 1845 i Ølsted Præstegaard ved Horsens; Søn af Sognepræst Halvor Arntzen og Hustru f. Arntzen; gift m. Constance Albertine Jacobine f. Mønster (død 1908).

Exam. jur. 1867; Løjtnant i Artilleriet; Fuldmægtig i Skiftekommissionen for Jydske Købstad Kreditforening; Medindehaver af Firmaet C H Mønster & Søn fra 1877.

Formand for Hygæa, for Vinhandler-foreningen for Danmark og for Grundejerbankens Bankraad til 1909; Næstformand i Bestyrelsen for Danske Lloyd; Generalkonsul for Portugal fra 1897.

Udenl. Ordner: P.V.V.; P.Chr.

Adresse : st. Kongensgade 68, Kbhvn.

 

ARNTZEN Ludvig Højesteretssagfører R.DM.. : f. 5. Okt. 1844 i Ølsted Præstegaard ved Horsens; Søn af Sognepræst Halvor Arntzen (død 1850) og Hustru Octavia Eivora Arntzen; gift m. Anna Caspara A., f. 7. Sept. 1861.

Student (Horsens) 1862; cand. jur. 1869; Overretssagfører 1873; Højesteretssagfører 1882.

Formand i Direktionen for Kredit-kassen i østifterne; Formand i Kreditforeningernes staaende Udvalg; Med-stifter af Østifternes Husmands-Kreditforening og Formand i dens Direktion 1880-89; Kommissionarius i Den sjællandske Bondestands Sparekasses Likvidations-Afdeling; Medlem at Kontrolkomiteen i Jydsk Hypotekforening for Købstæder; Medlem af Repræsentantskabet for Islands Bank; Medlem af Laane- og Diskontobankens Bankraad; Formand i Bestyrelserne for Akts. Titan, Det danske Elektricitets-kompagni og Crome & Goldschmidts Fabr.; Formand for Repræsentantskabet for Nordisk Brandforsikring.

Adresse: Jens Kofods Gade 2, Kbhvn.

 

ARUP Erik Arkivar i Udenrigsministeriet, Dr. phil.; f. 22. Nov. 1876 i Slangerup ; Søn af Læge Peter Arup og Hustru Halvina f. Ipsen; gift m. Klara Sanny A., f. 23. Marts 1883, Datter af Skibsbygmester, Entreprenør Th. Dahl og Hustru Louise f. Schmidt.

Student (Nørrebros Latin- og Realskole) 1894; Universitetets Guldmedalje 1898; mag. art. 1901; Dr. phil. 1907; Underarkivar i Udenrigsministeriet 1909, Arkivar s. A.

Adresse: Holbergsgade 30. Kbhvn.

 

ARUP Johannes Veterinærkonsulent, R.; f. 21. Marts 1844 i Roskilde (Møllehusene); Søn af Gæstgiver og Landmand N C Jensen Amp og Hustru f. Reuter; gift 1. Gang m. Johanne Kirstine Catharina f. Munk (død 18901, 2. Gang m. Mathilde Bolette f. Nyquist, f. 8. Sept. 1865 i Tin i Telemarken.

Dimitteret som Dyrlæge 1863; Distrikts-dyrlæge i Otting pr. Skive til 1889; Næstformand og Formand for Salling Landboforening 1876-89; Danmarks Veterinærkonsulent i Newcastle indtil 1895, i Hamburg efter 1895.

Adresse ; Eilbeck, Hamburg.

 

ARUP William P Forretningsfører; f. 10. Maj 1862 i Viborg; Søn af Skræddermester N P Arup og Hustru Lovise f. Sørensen; gift m. Kathrine f Jensen, f. 22. Dec. 1861 i Skive.

Lærte Skrædderhaandværket hos sin Fader; arbejdede i nogle Aar i Tyskland, kom 1885 til Kbhvn. Medlem af Dansk Skrædderforbunds Hovedbestyrelse 1894, Formand 1897, Redaktør af dets Fagblad; Medlem af De samvirkende Fagforbunds og Arbejdernes Livsforsikringsselskahs Forretningsudvalg.

Adresse: Tullinsgade 21, Kbhvn.

 

ASMUND Vilhelm Kommunelæge; f. 19. Marts 1866 i Storehedinge; Søn af Iberer V E Jensen og Hustru f. Jensen.

Student (Frederiksborg) 1885; med. Eks. 1892; Reservelæge ved St. Johannes Stiftelse 1896-1904; Kommunelæge Kbhvn. fra 1904; Læge ved Martha-hjemmets Poliklinik for Børn fra 19051 og ved Børneplejestationerne fra 1908; Skolelæge fra 1910.

Medlem af Kbhvns Lægeforenings og Kbhvns Kvindevalgretsforenings Bestyrelser og af Kbhvns radikale Venstreforenings Hovedbestyrelse; Formand for Kbhvns Værgeraadsforcning; Borgerrepræsentant 1908-09.

Adresse: Dosseringen 24, Kbhvn.

ASMUSSEN A E S Overretsassessor; f. 13. Dec. 1869 i Vejle; Søn af Købmand P C R Asmussen (død 1895; og Hustru Marie f. Smith; ugift.

Student (Vejle) 1887; cand. jur. 1893; By fogedfuldmægtig i Vejle samme Aar; tillige Byrnadssekretar smstds. 1901; Overretsassessor i Viborg fra 1908.

Adresse : Viborg.

 

ASMUSSEN Andreas Departementschef, K'.DM.; f. 15. Nov. 1840 i Flensborg; Søn af J C Asmussen (død 1886) og Hustru f. Walter; gift m. Agnese Jensine f. Jurgensen, f. 27. Marts 1855 i Treia, Sønderjylland.

Student (Flensborg) 1858; cand. jur. 1863; Volontær i Ministeriet for Slesvig 1863-65; Assistent i Kultusministeriet 1867, Fuldmægtig 1877, Kontorchef 1880, Departementschef fra 1888.

Translatør i Tysk 1873; Formand i Bestyrelserne for Aandssvageanstalter-ne Gl. Bakkehus-Ebberødgaard med Filialer og Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri.

Adresse: Frydendalsvej 17, Kbhvn.

 

ASMUSSEN Frederik Højesteretssagfører, K'.DM.; f. 30. Juli 1842 paa By-gaard ved Grenaa; Søn af Gaardejer L K Asmussen og Hustru Dorothea f. Hald; gift m. Julie Laura Emilie f. Lagoni, f. 1. Sept. 1848 i Grønderup ved Faaborg.

Student (Banders) 1860; cand. jur. 1867; Overretssagfører 1870; Højesteretssagfører 1875.

Tidligere Medlem af og i 5 Aar Formand f. Frdberg Kommunalbestyrelse; Formand i Hovedbestyrelsen f. Den danske Sagførerforening, i Bestyrelsen for Nord. Gjenforsikrings-Selsk. og f. Komitéen for Bespisning af Skolebørn i Frederiksbergs Kommuneskoler; Kasserer i Foreningen for Alderdoms-Friboliger; Bestyrelsesmedlem i Asylselskabet for Frederiksberg og for Fre-

deriksberg Poliklinik for Ubemidlede;

Medlem af Kirkeinspektionen for Solbjerg Kirke.

Adresse: Ceresvej 13, Kbhvn.

 

ASSCHENFELDT-HANSEN C C J Sognepræst, Seminarieforstander; f. 28. Juni 1856 i Bov; Søn af Sognepræst Dr. phil. P Hansen; gift 1. Gang in. Emilie, f. Sørensen, 2. Gang m, Octa-via f. Sørensen.

Student (Viborg) 1874; cand. theol. 1879; Kapellan i Halsted 1880; Sognepræst i Sæby 1882; Bejsepræst for Indre Mission 1892; Sognepræst i Slem-minge 1896, i Nørre Nissum fra 1904; Forstander for Nørre Nissum Seminarium og for Nørre Nissum Højskole.

I Bestyrelsen for Det danske Missionsselskab; Formand for Sømands, hjemmet Bethel i Kbhvn. og for Børnehjemmet Godthaab.

Adresse: Nørre Nissum.

 

AUBECK Frederik Redaktør; f. 21. Marts 1864 i Egebæk ved Flensborg.

Lærte Handelen i Assens og etablerede sig 1888 i Kbhvn som Urtekræmmer; Medstifter af Detailhandlerban-ken; Forretningsfører for Tiden 1896-97; Bedaktør og Udgiver af Hobro Avis fra 1898.

Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalgene i Grenaakredsen 1906 og i Aarskredsen 1909.

Adresse : Hobro.

 

AUMONT Arthur Journalist; f. 2. Juni 1860 i Kbhvn: Søn af Bankdirektør C G A Aumont (død 1905) og Hustru A S f. Nutzhorn (død 1895); ugift.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1879; cand. phil. 1881: Medarbejder ved Politiken, Kjøbenhavns Børs-Tidende, København og Ekstrabladet; har som Teaterhistoriker udgivet Dansk Teatcr-Aarbog og (sammen med Edgar Collin) Det danske Nationalteater 1748-1889.

Adresse : Overgaden n. V. 39, Kbhvn.