B

BAAGØE (BÅGØ) Christoffer

BACHE C P M

BACHE Carl

BACHE H A

BACHE Holger

BACHE N H

BACHE O F

BACHE Otto

BACHE Waldemar

BAGGE August

BAGGE Frederik

BAGGER Hedevig

BAGGER J H

BAGGER J S A

BALLE C G

BALLE Frederik

BALLE Otto P

BALLIN Max

BALSLEV Lauritz

BALSLEV Vilhelm

BANC Axel

BANG August

BANG Bernhard

BANG Custav

BANG H V

BANG Herman

BANG J P

BANG J P F

BANG Napoleon

BANG Niels

BANG Nina

BANG S J

BANGERT C C

BARDENFLETH Frederik

BARDENFLETH Ingolf

BARDENFLETH Vilhelm

BARFOD Hans Peter

BARFOD Olaf O

BARMWATER Ferdinand

BARNEKOW Christian

BARTHOLIN Jergen Fr.

BASTRUP Christian

BAUDITZ Rolf

BAUDITZ Sophus

BAUER Adolf

BAUNE Joh.

BECH Fritz

BECHCAARD Julius

BECK Ellen

BECK Hans

BECK Harald Eduard von

BECK Ludvig

BECKER Carl

BECKETT Francis

BECTRUP Holger

BEHREND William

BEHRENS Carl

BEISSENHERZ J E

BENDIX Dagmar

BENDIX Frits

BENDIX Victor

BENEDICTSEN Aage Meyer

BENEDIKTSSON Einar

BENTSEN Andreas

BENTZEN Christian

BENTZEN Edvard

BENTZEN F V L

BENTZON M F L von

BENTZON Martha Drachmann

BENTZON Povl

BENTZON Viggo

BENZON Alfred

BENZON CHRISTIAN v

BENZON Otto

BENZON Peter Eggert

BENZON Vilhelm

BENZON Vilhelm von

BERC August Dedenroth

BERENDSEN Ivar

BERG Axel H E

BERG Ditlev

BERG Hans

BERG Jens

BERG Rasmus

BERG Sigurd

BERG Viggo

BERGH Rudolph S

BERGSTRØM Hjalmar

BERGSØE Vilhelm

BERLIN Knud

BERNBURG Julius

BERNER Gottlob

BERNER Iwan

BERNER-SCH1LDEN-HOLSTEN Adam

BERNHOFT H A

BERNSTORFF-CYLDENSTEEN Hugo

BERNSTORFF-MYLIUS ULRICH

BERNTSEN Klaus

BERTELSEN Aage

BERTELSEN Henrik

BERTELSEN Mathias Mandal

BERTHELSEN Georg

BERTHELSEN Jens P

BERTHELSEN Jørgen

BERTHELSEN Palle

BERTHELSEN S M

BERTOUCH-LEHN Poul

BESTHORN Rasmus Olsen

BESTLE Ceorg

BEYER Petrus

BIELEFELDT Carl

BIERING Frederik

BIILMANN H F S

BILLE BRAHE Axel

BILLE Frants

BILLE Siegfriede Frederikke

BILLE Steen Andersen

BILLE-BRAHE Louise

BILLE-BRAHE-SELBY Hendrik

BILLE-BRAHE-SELBY Preben

BILLENSTEIN Carl

BINDSLEV Valdemar

BING Anton

BING Frederik

BING H I

BING Harald

BIRCH August

BIRCK Laurits V

BIRKEDAL Uffe

BIRKET-SMITH Sophus

BISGAARD H L

BISSEN Vilhelm

BITSCH Chr. Fr.

BJARNARSON Thorhallur

BJARNASON Lårus K I H

BJARNOV J A N R

BJERRE Einer Fabricius

BJERRE Niels

BJERRE Peder

BJERRUM Jannik

BJØRNBO Axel Anthon

BJØRNSSON Gudmundur

BLACHE Christian

BLAD Augusta

BLAD Axel

BLANGSTRUP Christian

BLAUMÜLLER Edvard

BLEM M P

BLINKENBERG Christian

BLIXEN-FINECKE Axel

BLIXENFINECKE Frederik

BLOCH Anna

BLOCH Emil

BLOCH Heymann

BLOCH J C D

BLOCH Oscar

BLOCH William

BLOCK Harald

BLOM F V

BLOM G V

BLOM Gerhard

BLOM Jan Carl

BLOM Johanne

BLOM Richard

BLUHME Emil

BLUHME Peter

BLUME Albert

BLUME N O C M

BOAS J E V

BOAS William

BOBÉ Louis

BOCK Fritz

BOCK Johannes

BOCKELUND Vilhelm

BODENHOFF Ernst

BOECK Bianco

BOECK Christopher

BOEG Andreas

BOHLMANN C C

BOHR Christian

BOJESEN Ernst

BOJESEN-TREPKA J J T

BOJSEN Frede

BOJSEN Peter

BOJSEN-MØLLER Jutta

BOKKENHEUSER Frits

BOKKENHEUSER Knud

BON Fridtjof

BONDE Anton

BONDE Mads Christian

BONDEGAARD A C

BONDESEN Ingvor

BONDO H H

BONDO P B J

BONNESEN Carl J

BONNESEN E P

BONNESEN T

BORGBJERG F H

BORGEN Baldur H V

BORCH Martin

BORCH S C

BORCHSENIUS Otto

BORCHSENIUS Valborg

BORNEMANN Arni

BORNEMANN Cosmus

BORNEMANN J C F

BORNHOLDT P

BORUP Johan

BORUP Julius

BOURNONVILLE Charlotte

BRAEM Thorvald

BRAMSEN Aage

BRAMSEN Alfred

BRAMSEN Henry

BRAMSEN Julius

BRAMSEN Ludvig

BRAMSON Karen

BRANDES Edvard

BRANDES Georg

BRANDSTRUP Christian

BRANDSTRUP Ludvig

BRANDT J P

BRANDT Jacob

BRANSAGER Niels

BRANTH Carl

BRANTH Ellen

BRANTH G Valentiner

BRANTH Harald

BRASCH Sven

BREDSDORFF Johan Ulrik

BREDSDORFF Thomas

BREDSTRUP Stig

BREIDAHL Axel

BREINHOLT N B

BREIT Frederik

BREMER Victor

BRENDEKILDE Hans

BRENDSTRUP Esbern

BREUM Sophie

BREUNING-STORM Hoter

BRIEM Eirikur

BRIX Hans

BROBERG Carl A

BROBERG L P

BROCH Lave

BROCKENHUUS-SCHACK Adolph

BROCKENHUUS-SCHACK Frands

BROCKENHUUS-SCHACK Ludvig

BROCKENHUUS-SCHACK Sophie

BRODERSEN C J

BRORSEN Søren

BRORSON Carl J

BRORSON Chr. F

BRUHN A E D

BRUHN Helge

BRUHN J D

BRUMMER Carl

BRUN Charles

BRUN Constantin

BRUN Johanne

BRUN L C

BRUN Oscar

BRUNNICHE Einar

BRUUN Alfred

BRUUN Andreas

BRUUN Anne

BRUUN C A

BRUUN Daniel

BRUUN Emil

BRUUN Frederik

BRUUN Georg

BRUUN J J

BRUUN Laurids Valdemar

BRUUN Søren

BRÆSTRUP Andreas

BRÆSTRUP Carl Peter

BRØNDSTED K C

BRØNSTED Johannes N

BRÜCKER Valdemar

BUCH P N V

BUCHWALD Henrik

BUCK H C

BUDDE-LUND Gustav

BUDTZ Th. E

BUHL A Th.

BUHL Frants

BULL Georg

BULL Gustav

BULL Otto

BULL William

BUNDGAARD Anders

BUNTZEN Andreas

BURRAU Carl

BUSCH Axel

BUSCH Carl

BUSCH I L

BUSSE O F A

BlILM ANN Einar

BlNG Bertel

BÆRENTSEN Christian

BØGGILD Bernhard

BØGGILD O

BØGH Valdemar

BØGHOLM Niels Ur.

BØNECKE P C

BØRGESEN Frederik

BØVING-PETERSEN J O

BÜ LOW Adam v.

BÜLOW Frederik v.

BÜLOW Frits

BÜLOW Sophus

BÜLOW Wilhelm

BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete B., f. 15. Juli 1844 i Kbhvn., Datter af Kammerherre Fr. Feddersen (død 1863) og Hustru Hanne f. Deegen (død 1853).

Kom i Roskilde Latinskole 1848; Stu. dent (priv. dimit.) 1855; eand. theol. 1864. Aabnede 1866 Højskolen i Testrup sammen med nuv. Dr. Nørregaard og var Lærer ved samme til 1908. Medlem af Bestyrelsen for Dansk Skoleforening og for Dansk Sløjdforening; Formand for Aarhus Amts Skytteforening og for Delingsførerforeningen.

Adresse : Fuglsang pr. Tranbjerg.

 

BACHE Carl Amtmand; f. 2. April 1867 i Kbhvn.; Søn af Gehejmekonferensraad G P M Bache (se denne); gift m. Anna Johanne f. Fechtenhurg, f. 14. Sept. paa Frederiksberg.

Student (Scheekloths Skole) 1884; cand. jur. 1892; Fuldmægtig paa Frederiksberg Birks Kontor 1892-94, paa Sjællands Stiftamts Kontor 1894-1903, paa Sjællands Stiftsøvrigheds Kontor 1903-07; Stiftskasserer s. A.; Assistent i Indenrigsministeriet, Fuldmægtig 1907; Statens Tilsynshavende med Den sjæl-landske Bondestands Sparekasse 1908-09; Amtmand over Thisted Amt fra 1909.

Adresse : Thisted.

 

BACHE C P M Gehejmekonferensraad, Kammerherre, SK.DM.; f. 14. Sept. 1830 i Kbhvn.: Søn af Kontrolør ved Usserød Klædefabrik Ludvig Bache (død 1875) og Hustru Hansine, f. Callesen; gift m. Sophie Amalie B., f. 25. Juli i Kbhvn,, Datter at Havnekon-trolør Hans Kjerrumgaard og Hustru Birgitte f. Fog.

Student (v. Westenske Institut) 1847; cand. jur. 1854; Assistent i Indenrigsministeriet 1855, Kancellist 1859, Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær 1861, Kontorchef 1868, Direktør for Indenrigsministeriets første Departement 1869; Amtmand over Kbhvn.s Amt; Stiftamtmand over Sjællands Stift 1889-1909.

Docent i Landboret ved Landbohøjskolen 1858-69; Medlem af Direktionen for Frederiks Hospital 1875-82; Regeringens Tilsynshavende ved Landmandsbanken 1871.

Adresse: Gl. Kongevej 123, Kbhvn.

 

BACHE H A Oberst, Generalintendant, K'.DM.p. p.; f. 13. Okt. 1841 i Jyderup; Søn af Sognepræst J A Bache og Hustru f. Gøtzsche; gift 1. Gang m. Henriette Louise f. Lunn (død 1899); 2. Gang rn. Ellen f. Ramm, f. 30. Dec. 1863 i Randers, Datter af Oberstløjtnant P G Ramm og Hustru f. Wolff.

Student (Herlufsholm) 1859; Sekondløjtnant 1862; Premierløjtnant 1867; cand. polit. 1869; Kaptajn 1880; Kontorchef i Krigsministeriet 1880-93; Oberstløjtnant 1892; Generalintendant og Chef for Forplejnings-korpset 1894; Direktør i Klarupske Stiftelser; Medlem af Centralkomitéen; Bestyrelsesmedlem i Laane- og Spareforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd.

Fdenl. Ordner: F.Æ.L.; R.St.Stan.; S.V.

Adresse: Frydendalsvej 28, Kbhvn.

 

BACHE Holger Professor ved Polyteknisk Læreanstalt; f. 12. April 1870 paa Frederiksberg; Søn af Generalintendant H A Bache (se denne); gift m. Margrete B,, f. 22. Juni i Aarby.

Polyt. Adgangseks. 1893; cand. polyt. 1898; ansat ved Anlæget af Frederiksberg Elektricitetsværk og elektriske Sporveje 1898-99; 1. Ingeniør ved Frederiksberg Elektricitetsværk 1901-06; Professor i Maskinlære ved Polyteknisk Læreanstalt fra 1906; Medlem af Bestyrelsen i Elektroteknisk Forening 1903-09.

Adresse ; Rathsacksvej 9, Kbhvn.

 

BACHE N H Højesteretssagfører; f. 7. Juni 1869 i Kbhvn.; Søn af Professor Otto Bache (se denne); gift ro. Elisabeth B., f. 3. Febr. i Kbhvn., Datter af Gehejmeetatsraad Ludvig Bramsen (se denne).

Student 1887; cand. jur. 1893; Overretssagfører 1896; Højesteretssagfører 1907; Forretningsfører tor Forsikrings-Aktieselskabet Hejmdal fra det« Stiftelse 1898; Medlem af Saglererraadet for 1. Kreds; Formand for Førsik-ringsbiblioteket.

Specialist i Forsikringsret; har skrevet talrige Afhandlinger i juridiske Tidsskrifter og i inden- og udenlandsko Forsfkringstidsskrifter; har udgivet: Brandforsikringsretten I (1905).

Adresse: Rahbeks Allé 32, Kbhvn.

 

BACHE O F Rektor, Professor, R.; f. 30. Maj 1845 i Jyderup; San af Sogne præst J A Bache (dod 1881) og Hustru f. Gøtzsche; gift m Louise Dorothea f. Monrad, f. 12. Dec. 1845 i Kbhvn., Datter af Biskop D G Monrad og Hustru f. Lytthans.

Student (Herlufsholm) 1862; cand. t-heol. 1868; Lærer, senere Inspektør ved Borgerdydskolen paa Krsthavn 1864-76; Skoledirektør paa St. Thomas 1876-89; Inspektør ved kbhvnske Kommuneskoler 1889-92; Rektor ved Herlufsholm fra 1892.

Adresse : Herlufsholm pr. Næstved.

 

BACHE Otto Professor, Kunstmaler, K'. DM.p.p.; f. 21 Aug. 1839 i Roskilde; Søn af Købmand Niels Bache og Hustru f. Winther; gift m. Clara Charlotte Elise B., f. 3. Febr. 1846 i Kbhvn., Datter af Skræddermester II II Haagensen og Hustru f. Nielsen.

Elev af Marstrand og Kunstakademiet 1849; Akademiets Sølvmedalje 1856 og 1857; Medlem af Kunstakademiet 1872; Professor i Malerkunst 1887; Direktør for Kunstakademiet 1890-92, 1896-99 og 1905-06; Vicedirektør fra 1908-09; i Bestyrelsen for Det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot.

Guldmedaljer i Paris 1839, München 1893, Berlin 1896; Thorvaldsens Medalje ; Portræt i Ufficiernes Portrætgalleri.

Hovedværker: En Æltevogn ved et Teglværk i Jylland; En Grævlingehuml med sine Hvalpe; Hundene skal have Mad : Portrætgruppe af FamilienKæder; Efter Vildsvinejagten (Kunstmuseet); Daniel i Løvekulen; Et Kobbel Heste udenfor en Kro; I Vandmøllesaarden; Parforec jagten; Vintermorgen ved Porsen ; De sammensvorne ride fra Finderup, Morgenen efter Erik Slippinga Drab (Frederiksborg Slot); Christian IV's Kro-ningstog; Kongen besøger Skansen Nr. 2 paa Dybbøl; Hestgarden indskibes til Krigen 1848; Soldaternes Hjemkomst 1849; Heste ved Stranden (Kunstmuseet); Køerne drives ud, Oktober Morgen (Kunstindustrimuseet); Husar angrebet paa den tyske Skanse ved Kolding; Byttere ile hjem for en Byge; Hestene vande« ved Aftenstid; Heste i en Bondegaard; Portrætter af ; Nationalbankdirektør Nellemann, Lensgrevinde Frijs og Døtre' til Hest, Kunstnerens Hustru, Kong Frederik 8., Dronning Louise, Kong Christian 9. (Glyptoteket), General Schleppegrell, Marinemaler Blache, Maleren Dilker, Billedhugger reters, Oberst .Max Müller, Admiral Suenson, Bankdirektør, Gehejmeetatsrnad Damm.

Udenl. Ordner: B.H.M.: F.Æ.L.; S.N.

Adresse : st. Kongensgade 72, Kbhvn

 

BACHE Waldemar Kammerjunker, Kontorchef i Finansministeriet; f. 12. Febr. 1860 i Bogense; Søn af Læge JHA Bache (død 1868) og Hustru Margrethe f. Rothmann (død 1864); gift 1. Gang m. Comtesse Thyra Ahlefeldt-Laurvi-gen (død 1893), Datter af Greve, Hofjægermester A-L. til Møllerup; 2. Gang ni. Baronesse Marie Elisabeth Bille-Brahe, Datter af Stiftamtmand, Gehej-mekonferensraad. Baron J C B-B.

Student (Roskilde) 1879; cand. jur. 1885; Assistent i Finansministeriets 1. Revisionsdepartement 1885; Fuldmægtig smstds. 1903; Kontorchef 1910.

Adresse: Cort Adelers Gade 1, Kbhvn.

 

BAGGE August Direktør; f. 6. Nov. 1864; Søn af Etatsraad, Professor S II Bagge og Hustru Julie f. Reiersen; gift m. Holga B., f. 29. Juli, Datfer af Direktør Tr. Wessel og Hustru f. Sørensen.

Udvidet Præliminæreksamen 1881; Adgangseksamen til Officerskolens næstældste Klasse; Medhjælper i Gyldendalsko Boghandel 1890-94; Medejer af dette Firma 1903; Meddirektør for Aktieselskabet Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag og Medlem af dets Bestyrelse s. A.; Medlem af Bestyrel-

sen for Aktieselskabet Th. Wessel & Vett; i Bestyrelsen for Fængselshjæl-pen.

Adresse: Næsset, Dronninlggaards Allé, Holte.

 

BAGGE Frederik Hof-Bogtrykker; f. 2. Marts 1861 paa Frederiksberg; Søn af Etatsraad, Professor S H Bagge og Hustru Julie f. Reiersen; gift m. Lissa f. Møller.

Etableret 1. April 1884; Firma Fr. Bagges kgl. Hof bogtrykkeri.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns. Bogtrykker-forening.

Adresse: Rakkegaarden, Rahbeks Allé 34. Kbhvn.

 

BAGGER Hedevig Frue. Forstanderinde; f. 18. Juni i Kbhvn.; Datter af Land-maaler Chr. A Jørgensen; gift ro. Skoleinspektør JSA Bagger (se denne).

Forstanderinde for Frøbelsernhinrief ; Leder af Dansk Frøbelforening.

Adresse : V-Voldgado 98, Kbhvn.

 

BAGGER J H Højesteretssagfører, R.; f. 3. Nov. 1841 i Ræer Præstegaard i Thy; Søn af Sognepræst C E Bagger (død 1880) og Hustru Henriette f. Jacobsen (død 1853); gift m. Jeanna B., (død 1903), Datter af Biskop B J Fog og Hustru Petra f. Hoegh-Guldberg.

Student (Viborg) 1858; cand. jur. 1863; Overretssagfører i Kbhvn. 1870; Højesteretssagfører 1874 (fører offentlige Sager fra 1879).

Folketingsmand for Thisted Amts 3. Kreds 1873-81; Formand for den anti-socialistiske Vælgerforening for Borgerrepræsentantvalgene 1903-04: Medlem af Bikubens Forretningsudvalg og af Dansk Turistforenings Bestyrelse.

Litterære Værker: Danmark og Tyskland, Frcmtidsbetragtninger (1871); Forhandlingerne i Rigsdagssamiingen 1877-78 (1379); Til Vælgerne i Thisted Amts "S. Kreds (1881); Bidrag til For-staaelse af et kvart A århundredes politiske Historie (1902).

Adresse: Ved Stranden 18, Kbhvn.

 

BAGGER J S A Skoleinspektør; f. 9. Febr. 1848 i Nørager ved Slagelse; Søn af Forpagter Bagger; gift ni. Forstanderinde Hedevig Bagger (se denne).

Student (Herlufsholm) 1866; cand. philol. 1873: Bestyrer af en Privatskole 1873-80; Inspektør ved Friskolen i Istedgade 1892-1907; Inspektør ved V-Voldgades Betalingsskole 1907; Kasserer for Skolehaven og for Vesterbros Friluftsforening. Kasserer og Sekretær for Folkcbørnehavcforeningen.

Adresse : V-Voldgade 98, Kbhvn. BAJER Fredrik Forfatter: f. 21. April 1837 i Vesteregede ved Næstved; Søn af Sognepræst Alfred Beyer (død 1881) og Hustru f. Crone (død 1890); gift m. Mathilde B., f. 4. Jan. paa Frederikseg i Herlufmagle Sogn, Datter af Proprietær Selüüter (død 1880) og Hustru f. Gahtgens (død 1906).

Elev paa Sorø Akademi og paa Land-kadetakademiet i Kbhvn.; Løjtnant i Rytteriet 1856: deltog i Krigen og lilev Premierløjtnant 1864; Afsked fra Hæren 1865; Lærer og Forfatter: Trans-Iniør i Svensk 1871-1507; Folketingsmand for Horsenskredsen 1872-95.

Stifter af Dansk Fredsförening 1882 og Formand for den 1834-92: Stifter af og Præsident for Verdensfreds-Bureauet i Bern fra 1891-1907: Medlem af det interparlamentariske Forbunds Bestyrelse (Ruud) fra 1889: Stifter af Nordens Fristats Samfund 1870. af Rigsdagens interparlamentariske Gruppe 1891 og tillige med gin Hustru af Dansk Kvindesamfund 1871: Redaktør af Folkevennen 1877-79; tildelt Nobels Fredspremie 1908; bar deltaget i 12 Ver-densfredskongresser og i 12 iuterparlamentariske Konferencer.

Litterære Værker: Nordens politiske Digtning 1789-1804 (1878): Samlinger til jævnforende nordisk Lyd- og Retskriv-ningslærer (1871); Klara Rafael Fejden (1879): Om Ægtefællers formueretlige l.igestillelse (1884); Nordisk Neutrali-letsforbund (1885); Skuespilleren som Konge, (1881): Livserindringer (1909-10).

Adresse : Korsgade 56 Kbhvn.

 

BALLE C G Generalmajor, K2.DM. p. p.;

f. 26. April 1854 i Aversie; Søn af Præst JPO Balle og Hustru f. Schack.

Sekondløjtnant 1875: Premierløjtnant 1878; Adjutant ved 1. Generalkommando 1886; Ritmester 1890; Souschef ved 2. Generalkommando 1896; Stabschef hos Generalinspektøren for Rytteriet 1902; Oberstløjtnant og Chef for 4. Dragon-regiment. 1903: Oberst 1903; Stabschef ved 2. Generalkommando 1905; Generalmajor og Generalinspektør for Rytteriet 1909.

Tidenl. Ordner: F..E.L.: R.St.Stan.: Ø.J.Kr.

Adresse: St. Jakobs PI. 6, Kbhvn.

 

BALLE Frederik C B Overretssagfører, Bankdirektør, R.; f. 10. Aug. 1846 i Ulsø; Søn af Sognepræst H P O Balle.

Student (Roskilde) 1865; cand. jur. 1871; Sagfører 1877; Overretssagfører 1880; Direktør i Banken for Slagelse og Omegn ; Godsforvalter; fh. Medlem af Slagelse Byraad; i Bestyrelsen for De danske Provinsbankers Forening.

Adresse : Slagelse.

 

BALLE Otto P Kunstmaler; f. 17. April 1865 paa Tørslevgaard, Ørsted, Jylland; Søn af Landmand Nie. C Schøler Stabel Petersen og Hustru Julie f. Balle: gift m. Henriette Nicoline Johanne B., f. 27. Febr. paa Sølund pr. Skanderborg, Datter af Landmand Henrik C L Møller og Hustru Anna f. Bøftern.

Præliminæreksamen; gennemgik Teknisk Skole og Kunstakademiet 1883-88; studierede samtidig paa Krøyers Skole; udstillede første Gang 1888 paa Charlottenborg; Lærer ved Tegne- og Kunst-industriskolen for Kvinder 1888-95; Lærer ved Det tekniske Selskabs Skole fra 1890. Formand for Kunstnernes Efter-aarsudstilling: Medlem af Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Nov., Sekretær i Malersektionen.

Har malet Landskaber, Interiører og enkelte Portrætter; har været Kunst-anmelder ved forskellige Blade.

Adresse : Julius Bloms Gade 37, Kbh.

BALLIN Max Direktør; f. 12. Juni 1865 i Hamborg: gift m. Franziska Frederikke B.. f. 20. Sept. i Hamborg.

Cand. phil.: Medlem af Bestyrelsen og adm. Direktør for Aktieselskabet M I Ballins Sønner; Formand for Foreningen af Arbejdsgivere i Læderfabrika-tionen; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening og fra 1909 af Repræsentantskabet i Industriforeningen; Revisor i Studentersamfundet.

Adresse : H C Ørsteds Vej 50, Kbhvn.

 

BALSLEV Lauritz Biskop, RDM.; f. 17. Okt. 1845 i Hammer, Vendsyssel; Søn af Sognepræst Wilhelm Balslev (død 1882) og Hustru Nicoline f. Meyer (død 1884); gift m. Maria Magdalene f. Fenger, f. 9. Aug. i Lynge, Sorø Amt. Datter af Sognpræst. Lic. theol. Ferdinand Fenger (død 1861) og Hustru Marie Magdalene f. Boesen (død 1872)

Student (privat dimit.) 1865; cand. theol. 1871; Hjælpepræst ved Aarhus Domkirke 1876; Sognepræst i Hvilsager og Lime 1877, i Vesterhæsinge 1883; Provst for Salling Herred 1892; Sognepræst ved St. Knuds Kirke i Odense og Stiftsprovst i Fyens Stift 1895; Biskop over Fyens Stift fra 1903.

Formand i Bestyrelsen for Dronningens Asyl i Odense fra 1898.

Har udgivet : Gammeltestamentlige Skikkelser (1901) og Bibelsk Pastoralteologi (1905).

Adresse.- Bispegaarden, Klaragade, Odense.

 

BALSLEV Vilhelm cand. theol. & mag.; f. 2. Marts 1860 i Ribe: Søn af Biskop, Dr. theol. C F Balslev (død 1895) og Hustru f. Hansen (død 1895): gift 1. Gang m. Thyra f. Thorsen (død 1902), 2. Gang m. Ella f. Mielche. f. 1876.

Student (Ribe) 1877: caud. theol. 1883; cand. mag. 1893: Lærer ved kbhvnske Skoler 1883 og 1889, ved Birkerød Skole 1886, ved N Zahles Skole fra 1893: tillige Inspektør ved Det "Wærnskc Institut fra 1905; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Pigeskole.

Forfatter af Lærebøger i Naturhistorie.

Adresse : Ole Suhrs Gade 14, Kbhvn.

 

BANG August Boghandler; f. 12. Aug. 1844 i Kbhvn.; Søn af Købmand T A Bang og Hustru t. Møller; gift 1. Gang m. Olga B. (død 1879), Adoptivdatter af Partikulier L C Axelsen ; 2. Gang m. Margrethe B., f. 14. Okt. 1849 i Kbhvn., Datter af Smeltemester J H Krull og Hustru Julie f. Bense.

Lærling hos Villi. Prior 1859-63; Medhjælper hos Barth & Jensen 1863-66; etableret 1866 (Myndighedsbevilling) under Firma August Bang; Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed og Papirhandel ; Stempelpapirsforhandler; Hovedkommissionær for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Kasserer for De danske Boghandleres Hjælpekasse 1891-96, Direktør for samme fra 1897; Næstformand i Boghandlerforeningen 1891-93; Bevisor i Aktieselskabet Det nordiske Forlag 1896, senere i Gyklendalske Boghandel, Nordisk Forlag; Medlem af Kbhvns Kommunes Skolekommission.

Formand for Vesterbros Samaritan; Revisor i Bangs Virksomhed; Medlem af Bestyrelsen for Vesterbros Asylselskab og af Selskabet Borgervennen af 1788.

Adresse : Vesterbrogade 60, Kbhvn.

BANC Axel Overretssagfører, R.; f. 14. Juni 1857 i Kbhvn.; Søn af Buntmager AC JS Bang og Hustru f. Petersen; gift 1. Gang m. Johanne Margrethe Elisabeth f. Gautier (død 1902), 2. Gang m. Dagmar Vilhelmine f. Ipsen, f. 20. Sept. i Kbhvn.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1875; cand. jur. 1880; Overretssagfører 1883.

Medlem af Den danske Sagførerforenings Hovedbestyrelse og af Sagførernes Hjælpe- og Understøt telseskomi-té; Bestyrelsesmedlem i Juridisk Forening; Revisor i Studentersamfundets Retshjælp; Bestyrelsesmedlem i Fæng-selshjælpen; Medlem af Laane- og Diskonto Bankens Bankraad fil 1910; i Direktionen for Sparekassen for Kbhn. og Omegn og for Grundejernes Hypotekforening; Kasserer for Frøken Josephine Schneiders Børnehjem og for Foreningen Trængendes Landophold: Hovedkasserer i Forening til Lærerinders Understøttelse.

Adresse ; Kastelsvej 23, Kbhvn.

 

BANG Bernhard Professor, Dr. med., Veterinærfysikus, KvDM.p.p.; t. 7. Juni 1848 i Sorø; Søn af Overlærer ved Sorø Akademis lærde Skole J H Bang og Hustru f. Moth; gift m. Elisabeth B., f. 20. Okt. 1844 i Kbhvn., Datter af Kontorelief, Justitsraad F A G Klee og Hustru f. Moth.

Student (Sorø) 1865; med. Eks. 1872; veterinær Eks. 1873; Prosektor, Reservelæge ved Kommunehospitalet; Dr. med. 1880; Lærer i Kirurgi og Forstander for den amb. Klinik ved Landbohøjskolen s. A.; 1887 Lærer i patologisk Anatomi og 1889 i spec. Patologi; Leder af bakteriolog. Afd. ved landøkonom. Laboratorium 1835; Professor ved Veterinær-og Landbohøjskolen 1892; Veterinærfysikus fra 1892: Bestyrer af Landbohøjskolens medicinske Klinik; Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1884; Medlem af det veterinære Sundhedsraad 1881 og af Videnskabernes Selskab 1899; Æresmedlem af Dansk Dyrlægeforening, Jydsk Dyrlægeforening og Dyrlægeforeningen for Aarhus og Omegn samt af talrige udenlandske Lægeselskaber, landøkonomiske og Veterinærforeninger.

Litterære Arbejder; Iagttagelser og Studier over dødelig Embolie og Thrombose i Lungearterierne 1880; Om Tuberkulose i Koens Yver og om tuberkuløs Mælk 1884: Undersøgelser angaa-ende Mælk og Mælkeriprodukter af tuberkuløse Køer 1885; Om Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk 1837 og 1902; Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget 1888; Tuberkulosen blandt Husdyrene i Danmark 1889; Fortsatte Undersøgelser over Smitteevnen af tuberkuløse Køers Mælk 1890; Om Aarsagen til lokal Nekrose 1890: Den Kochske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose 1891; Fortsatte Forsøg med Tuberkulin 1891; Om Endokardites hos Svinet 1892; Forsøg med Mallein 1892; Kampen mod. Husdyrenes Tuberkulose 1900 og flere Gange senere; Den smitsomme Kastning hos Kvæg 1896, 98 og 1907: Kva-gets kroniske smitsomme Tarmbetændelse 1910. P C Abildgaard 1901; Veterinærskolens Historie (i Festskriftet 1908).

Udenl. Ordner: N.St.O.; S.N.

Adresse : Biilowsvej 13, Kbhvn.

 

BANG Custav Forfatter, Dr. phil.; f. 26. Sept. 1871 i Storehedinge; Søn af Sognepræst Vilhelm Bang (død 1910) og Hustru f. Lassen; gift ni. Nina Bang (se denne).

Student (Ribe) 1889; mag. art. 1894; Dr. phil. (Den gamle Adels Forfald) 1897; Medarbejder ved Social-Demokra-ten (økonomiske Emner) og ved udenlandske socialistiske Tidsskrifter; Socialdemokratiets Kandidat ved Folke-

tingsvalgene i Odense 2. Valgkreds 1901-09; Folketingsmand for Kbhvns 10. Kreds 1910; Medlem ar Hovedbestyrelsen for Socialdemokratiet.

Har skrevet: Illustreret Kulturhistorie (2 Bd. 1897); Kapitalismens Gennembrud (1902); Den socialistiske Fremtids-stat (1903); Kirkebøgsstudier (1906); Vor Tid (2 Bd. 1908); Georgismen; Danske- Len og Stamhuse; Toldspørgs-maalet; Karl Marx; Brydningstider i Europas Historie.

Adresse ; Valbygaardsvej 76, Valby, Kbhvn.

 

BANG Herman Forfatter, Sceneinstruktør; f. 20. April 1857 paa Als: Søu af Sognepræst F L Bang og Hustru f. Blach; ugift.

Student (Sorø) 1875; cand. phil. 1877; Journalist ved Dagbladet, Morgentele-grafen. Nationaltidende, Udo og Hjemme, „København " ; debuterede som Skuespiller 1884; bosat i Berlin, Wien, Mei-ningtn og Prag 1884-88; Grundlægger af en litterær Varieté i Christiania 1892; Sceneinstruktør ved l'Oeuvre i Paris 1894, ved Folketeatret i Kbhvn. 1898-1901, ved Kasino fra 1909.

Værker ; Haabløse Slægter 1879; Fædra 1883: Stuk 1887; Tine 1889: Stille Eksistenser 1886; "Under Aaget 1890; En dejlig Dag; Ved Vejen; Ludvigsbakke; Det hvide Hus; Det graa Hus; Ravnene; Sommerglæder; Sælsomme Fortællinger; Mikael; De uden Fædreland.

Adresse ; 1. Strandstr. 20, Kbhvn.

 

BANG H V Skibsfører, R.; f. 15. Sept. 1857 i Kbhvn.: Søn af Skibsfører O A Bang (død 1888) og Hustru f. Nolsøe (død 1905); ugift.

Medlem at Bestyrelsen for Den alm. danske Skibsførerforening af 1874 fra 1907. dens Formand fra 1909; Medlem af Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart.

Adresse : Gl. Jærnbanevej 3, Valby, Kbhvn.

 

BANG J P Professor ved Universitetet, lir. theol.; f. 13. Jan. 1865 i Rønne; Søn af Overlærer, Dr. phil. J P Bang og Hustru f. Jørgensen; ugift.

Student (Viborg) 1882; cand. theol. 1888: Universitetets Guldmedalje 1889: lic. theol. 1894; Redaktør af Dansk Kirketidende fra 1903: Docent i nytesta-mentelig Eksegese fra 1904; Professor i Dogmatik 1910; Censor ved Lærereksamen; Lærer ved Statens Lærerhøjskole ; i Bestyrelsen for Foreningen af 17. Januar 1908.

Litterære Arbejder : A Ritschls Theo-logi: Den kristelige Glæde, en etisk Studie; Paulus og Troens Ord: Kristendom og Nationalitet; Om Kristendommens Væsen.

Adresse: Gersonsvej 27, Hellerup.

BANG J P F Overklitfoged, Overplan-tør, R.DM.; f. 25. Febr. 1854 paa Gjød-dinggaard ved Vejle; Søn af Forstraad F A C Bang og Hustru t. Jørgensen-, gift m. Ida Francisca f. Øhlenschlæger, f. 23. Okt. i Vejle.

Forstkandidat 1878; Overklitfoged for -Ribe Amt; fungerende- Klitinspektør; Overplantør.

Adresse: Aalholt pr. Oxbøl.

 

BANG Napoleon Redaktør; f. 25. Sept. 1859 i Kbhvn.: Søn af Skibsfører O A Bang (død 1888) og Hustru Karen f. Nolsøe (død 1905).

Volontør ok Assistent i Den kgl. grønlandske Handel 1875-94; begyndte 1883 at besøge Logihusene og lagde dermed Grunden til Redningsarbejdet blandt de hjemløse i Kbhvn.; Stifter af Foreningen Faldne Mænds Redning 1893; Udgiver og Redaktør af Nat og Morgen fra 1896; oprettede Hjemløses Hjem 1897, Børnehjem i Kbhvn., Jylland og paa Sjælland 1899-1905, Kontoret for ulykkelig stillede Børns Redning 1901, Bangs Børnehospital i Valby. 1904 (støttet af „Hospitalsdagen" hvert Aars Maj Maaned); Børnepolikliniken for ubemidlede 1906; Stifter af Foreningen Unge Hjælperes Forbund 1904.

Adresse: Valbygaardsvej 38, Valby, Kbhvn.

 

BANG Niels Vice-Skoledirektør, Dr. phil.; f. 2. Febr. 1857 i Roskilde; gift m Jenny f. Falck. f. 1. Marts i Kbh.

Student (Randers) 1874; cand. theol. 1880; Lærer ved Kostskolen i Birkerød 1881-85, ved Helsingør Latin- og Realskole 1885-90 og senere ved Privatskoler i Kbhvn. 1890-1900; Dr. phil. (Begrebet Moral) 1897; Viceskoledirektør for de private Skoler i Kbhvn. fra 1900: Redaktør af Vor Ungdom fra 1904; i Bestyrelserne for Pigeskolens Faglærer-indeoksamen, Dansk Sløjdforening og Højskole for moderne Samfundsvidenskab og Politik.

Har skrevet talrige Afhandlinger i Tidsskrifter og Blade; Oversigt over Opdragelsens og Skolens Historie (1899).

Adresse : Bergensgade 3, Kbhvn.

 

BANG Nina mag. art.: f .6. Okt. i Kbhvn.; Datter af Krigsrand II A T) Filinger og Hustru Ida £. Preuss; gift m. Dr. phil. Gustav Bang (se denne).

Student (privat dimit.) 1889; mag. art. (Historie) 1894: Medarbejder ved Social-Demokraten: Medlem af Hovedbestyrelsen for Socialdemokratiet.

Har udgivet: Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem Øresund 1497-1660. (I Bd. 1906).

Adresse ; Valbygaardsvej 76, Valby Kbhvn.

 

BANG S J Kaptajn; f. 15. Juni 1870 i Kønne; Søn af Overlærer, Dr. phil. P Bang og Hustru f. Jørgensen; gitt m. Anine Elise B., f. 18. Juli i Kolding,

Sekondløjtnant 1891; Premierløjtnant! 1891; Kaptajn 1907; Lærer ved Hærens Officerskole og Gymnastikskole.

Adresse: Nøjsomhedsvej 13, Kbhvn. BANG Sophus Professor, Overlæge, Dr. med.; f. 26. Juli 1866 paa Erholm ved Aarup; Søn af Skovrider C L Bang og Hustru f. Knudsen; gift m. Anna B., f. 13. Maj, Datter af Godsinspektør Frederik Brandt-Christeuseu og Hustru f. Harmsen.

Student (Fredericia) 1884; med. Eks. 1891; Læge paa Madeira 1894-95, paa Rivieraen og i Ajaccio 1895-96; indførte Sanatoriebehandlingen paa Øre-sundshospitalet 1897-99; Reservelæge ved Kommunehospitalet, Afd. III, 1898 -1901; Leder af Brystsygesanatoriet i Hellerup 1898-1903: Laboratorieforstan-der ved Finsens Lysinstitut 1898-1902; Dr. med. 1901; Overlæge ved Nationalforeningens Sanatorium i Silkeborg fra 1903; oprettet Privatsanatorium i Silkeborg 1905.

Adresse; Folkesanatoriet, Silkeborg.

 

BANGERT C C Kassckontrolør, &.; t 30. Nov. 1851 i Kbhvn.; Søn af Over-intendant Emil Bangert og Hustru Ida f. Vørmer; gift m. Valborg Elisa B., f. 13. Sept. i Kbhvn.

Landbrugskandidat 1871; Fuldmægtig, senere Kontorchef i Østifternes Kreditforening; i Bestyrelsen for Hellerup Tændstikfabrik.

Formand for Kristelig Forening for unge Mænd i Danmark; i Bestyrelsen for Det kbhvnske Kirkefond; Medlem af Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre. Mission i Kbhvn.

Adresse : Østerbrogade 132, Kbhvn.

 

BARDENFLETH Frederik Kammerherre, Kontreadmiral, K'.DM.FM. i Guld: Chr.IXMT.p.p.: f. 21. Juni 1846 i Odense; Søn af Gehejmekonferens-ra.ad, Kammerherre Emil Bardenfleth (død 1857) og Hustru Sofie f. Rigs-grevinde Sehmettau (død 1893); gift m. Ida f. Meldal, f. 30. OM. i Kbhvn.

Løjtnant 1866: Premierløjtn. 1869; Kaptajn 1881; Chef for Statsbanernes Søfarts-forvaltning 1886-92; Kommandør 1894; Chef for Søofficerskolea 1892-1901: Jagtkaptajn hos Kong Christian d. 9. 1901-06; Kontreadmiral ved sin Afsked fra Marinen 1906: Hofchef hos H. M. Dronningen; Medlem af Bestyrelsen for Det store nordiske Telegrafselskab.

Kgl. dansk Kommissær ved Fastsættelsen af Søgrænsen mellem Danmark og Tyskland efter Krigen 1864; Kongevalgt. Medlem af KMivns Havneraad 1896-1908.

Vdenl. Ordener: A.A.B.: B.Z.L.: F. Æ.L.; Gr.Fr.; I.Kr.: I.M.i-L.; L.S. Æ.K.; M.Gr.: M.V.Kr.: N.Kr.M.; N. St.O.; P.S.B.A.; P.V.V.; Pr.Kr.; Pr. E.Ø.; K.St.A.; R.St.Stan.; S.Ivr.: S. N.: Sp.S.M.F.; Stb.V.: S.Sv.; S.V.; 0. F.J.; Ø.J.Kr.

Adresse: Palægade 8, Kbhvn.

 

BARDENFLETH Ingolf Kommandør, Lodsinspektnr. K2.D.M.p.p.; f. 24. Jan. 1840 i Reykjavik; Søn af Gehcjmc-konferensraad Kammerherre Emil Bardenfleth (død 1857) og Hustru Sophie f. Rigsgrevindc Sehmettau (død 1893); gift m. Laura f. Winning. f. 1. Sept. i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1860: Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1876; Fyr- og Vagerinspektør 1885; Afsked 1890: kar. Kommandør; Inspektør ved Helsingør Lod-seri fra 1887.

Besidder af det Bardenflethske Fideikommis.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.: Gr.Fr.; M.Gr.; N.St.O.; rn<.Kr.; R.St.Stan.: Sp.C; S.V.

Adresse : Helsingør.

 

BARDENFLETH Vilhelm Stiftamtmand, K'.DM.p.p.; f. 18. Juli 1850 i Kbhvn.; Søn af Geheimekonferensraad, Kammerherre, Hofchef Emil Bardenfleth (død 1857) og Hustru Sophie f. Rigs-grevinde Sehmettau (død 1893); gift m. Agnete f. Brandt, f. 22. April 1862 i Rønnebæk ved Næstved

Student (Borgerdydskolen) 1808; cand. jur. 1874; Assistent i Indenrigsministeriet 1879; Fuldmægtig 1889; Stiftamtmand over Aarhus Stift 1894: Kultusminister i Ministeriet Reedtz-Tliott 1894: Indenrigsminister i Ministeriet Hørring 1897; Amtmand over Vejle Amt fra 1899; Formand i Bestyrelsen for Vejle-Give jernbane, for Horsens-Tørring Jærn-bane, for Horsens-Juelsminde Jærnba-nc og for den Kellerske Aandssvagean-stalt; Formand i Vejle Banks Repræsentantskab,

üdenf. Ordner: P.V.V.; S.N.

Adresse : Vejle.

 

BARFOD Hans Peter Læge, Dr. med., R.DM.p.p.: f. 14. Sept. 1843 paa Frederiksberg; Søn af Forfatter Frederik Barfod (død 18%) og Hustru Emilie f. Birkedal (død 1397); gift m. Mine F... f. 13. Juli 1841 paa Christianslund ved Randers: Datter af Proprietær og Prokurator Laurids Ostenfeld (d«d 1857) og Hustru Dortea f. Dinesen (død 1859).

Student 1863; gjorde Tjeneste paa Lazaret i Krigen 1861: med. Eks. 1870: Reservelæge i Hæren 1871-74: Læge ven den kommunale Vaccinationsansfalt paa Vesterbro 1874-76; Bestyrer af Polikliniken for vanføre og lemlæstede Børn 1874-78; Medstifter at Den frivillige Selvbeskatning til Fædrelandets Forsvar 1884; Overlæge ved Kongens Livjægerkorps 1885; Læge ved Børnehjemmet paa. Vodroffsvej og ved Lin-devangsh.jeaimet; Udgiver og Redaktør af Nordisk Lommebog- for Læger; Dr. med. 1894.

Indstifter af Studierejser til nordiske Kursteder 1903; Medlem af Svenska Läkaresällskapet 1908; Ophavsmand til Forsvarsadresscn 1908.

Litterære Arbejder: Frederik VII's sangkrønike (1864); Digte til Christian IX (1886); Grundlovssange (1886); Kong Christian IX (1888, afsluttet 1906); Carl Hall og forsvarssagen i 60 ar (1909); desuden talrige Lejlighedssan-ge.

Udenl. Ordner; N.St.O.; S.V.

Adresse ; Frederiksberg Allé 20, Kbh.

BARFOD Olaf O Grosserer, Forlagsboghandler, E.; f. 16. Maj 1871 paa Frederiksberg; Søn af Dr. med. H P G Birkedal Barfod og Hustru Mine f. Ostenfeld; gift m. Margit B., f. 24. April 1878 i Kbhvn.. Datter af Grosserer P F Bech og Hustru f. Bønneberg.

Første Del af Artium 1888; Lærling hos Karl Schønberg 1891-95, Medhjælper sammesteds 1895-97; etableret 1898, Firma Olaf O Barfod & Co.; Grosserer 1901; Medlem af Bestyrelsen for Børnehjemmet Kana, at Kirkefondens Komité for praktiske Sager og af Me-nighedskonventet af VM,

Er Forfatter til : To biografiske Skizzer (1903) samt talrige Afhandlinger og Artikler i Tidsskrifter og Blade.

Adresse ; Steen Blichers Vej 1, Kbh.

 

BARMWATER Ferdinand Docent, Dr. phil.; f. 10. Febr. 1867 i Kbhvn.; Søn af Snedkermester P H Barmwater; gift re, Olga B., f. 20. Juli 1870 i Kbhvn., Datter af Murermester Axel Aagaard (død 1906) og Hustru Mario f. Grundtvig.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1885; cand. mag. 1890; Lærer ved Borgerdydskolen i Kbhvn. fra 1886; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalt 1891-93: Universitetets Guldmedaljo 1892; Lærer ved Polyteknisk Læreanstalts Forberedelseskursus 1894: Dr. phil. (om det osmotiske Tryk) 1898: Lærer ved N Zahles Skolo 1899: Docent i Fysik ved Farmaceutisk Læreanstalt fra 1900.

Har udgivet : Lærebog i mekanisk Fysik, Varme og Elektricitet (1894); Grundtræk af Astronomien (1900); Telegrafering uden Traad (1898); Lærebog i Optik (1906); Fysiske Øvelser til Brug for farmaceutiske Studerende (1907); desuden forskellige Tidsskriftartikler.

Adresse : St, Hans Torv 3. Kbhvn.

 

BARNEKOW Christian Komponist, Professor, S.; f. 28. Juli 1837 i St. Sauveur (fr. Pyrenæer); Søn af Overauditør Adolph Barnekow (død 1839) og Hustru Sophie f. Fenger (død 1899); gift m. Laura f. With, f. 15. Sept. 1832 paa Daugaard.

Student 1856; Elev af Ravnkilde og Edv. Helsted.

Formand i Musikforeningens Administration; Medlem af Bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik og for Foreningen til Understøttelse af trængende Musiklærere og Musiklærerinder; Medlem af det Anckerske Legat Udvalg.

Kompositioner : Kammermusikværker. Kantater og andre Korværker; Sange for en og flere Stemmer samt et betydeligt Antal religiøse og folkelige Melodier m. m. Udgiver af Roskilde Konvents Melodisamling.

Adresse ; st. Kongensgade 72. Kbhvn.

 

BARNER Regitze Stiftsdame, FM.iGuld,  Gb.E.T.; f. 28. Febr. 1836 i Kbhvn.: Datter af Amtsforvalter C V Barner  og Hustru f. Castenschiold; ugift.

Stiftsdame paa Vallø; Forstanderinde for Foreningen til Værn for enlig stillede Kvinder; Medlem af Bestyrelsen for Lindevangshjemmet.

Adresse: Helgolandsgade 8, Kbhvn.; Sommerbolig : Vallø Slot.

 

BARTHOLIN Jergen Fr. Redaktionssekretær; f. 18. Novbr. 1857; Søn af Kammerjunker, Husfoged Vilhelm Bartholin (død 1896) og Hustru Jacobine f. Grevenkop-Castenskiold; gift m. Karen f. Jensen, f. 27. Nov.

Student (Ribe) 1876; derefter Landvæsenselev; Sekondløjtnant 1881 (Tjeneste v. 5. Dragonreg.); Redaktionssekretær ved Jyllandsposten 1885; Redaktør af Horsens Avis 1889; Redaktionssekretær ved Nationaltidende fra 1897; tillige Ansvarshavende for "Dagbladet" fra 1898.

Adresse: Holsteinsgade 31, Kbhvn. BASSE August Præst, R.; f. 17. Sept. 1848 i Kbhvn.; Søn af Tapetserer N E Basse (død 1887) og Hustru Bentine f. Rochenberg (død 1893); gift in. Charlotte B„ f. 6. Maj 1855 i Randers; Datter af Købmand Livinus Dujardin (død 1898) og Hustru Marie f. Friis (død 185.).

Student (Borgerdydsk. paa Krsthvn. 1867; cand. theol. 1872; Lærer i Kbhn.; Kapellan i Holbæk og Merløse 1876: Sognepræst i Gimming og Lem 1880, i Fausing og Auning 1884: Præst ved St. Matthæus Kirke 1890, ved Holmens Kir ke (1. resid. Kapellan) fra 1898. Adresse : Holbergsgade 17, Kblivn.

 

BASTRUP Christian Kaptajn, Under tøj mester, R.p.p.; f. 25. Jan. 1872 Kolding; Søn af Grosserer N W Ba strup og Hustru Adelaide f. Colin gift m. Julie Augusta, Elisabeth f. Lil lienskiold, f. 27. Marts i Isakskov.

Sekondløjtnant 1892; Premierløjtnan 1897; Undertøjmester 1905; Lærer i Ar tilleri ved Søværnets Officerskolc fr; 1906; Kaptajn 1909. Udenl. Orden. N.Kr.M. Adresse : Rosenvængets Alle 25, Kbh BAUDITZ Ferdinand, Redaktør; f. 5 Sov. 1846 i Aarhus; Søn af Kammer herre, Oberst Ferdinand Bauditz (død 1866) og Hustru Siegfriede f. Komtesse Holstein-Ledreborg (død 1892); gift 1. Gang m. Caroline f. Holberg (død 1881), 2. Gang m. Louise L. Holm, t. 7. Juli i Altona.

Student (Herlufsholm) 1865; cand polit. 1874; Volontær i Indenrigsministeriets Afdeling for Post- og Telegrafvæsen s. A., Assistent s. A.; Medarbejder ved den Ferslewske Presse.

Adresse : Frederiksborggade 54, Kbh.

BAUDITZ Rolf Kommandør, R.DM. p.p.; f. 22. Jan. 1860 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn Waldemar Bauditz (død 1901) og Hustru Elisabeth f. Owen (død 1882); gift m. Olga f. Baller, f. 16. Marts i Kblivn.

Sekondløjtnant 1881: Premierløjtnant 1882; Kaptajn 1899; Kommandør 1908; fh. Chef for Søminekorpsets 1. Afdeling; Stabschef hos Viceadmiralen 1908-10.

Udenl. Ordner: Pr.Kr.; Sp.S.M.F.; F.Æ.L.; N.O.N. Adresse: Ø-Søgade 10, Kbhvn.

 

BAUDITZ Sophus Professor, Skoledirektør, Forfatter, R.DM.p.p.; f. 23. Okt. 1850 i Aarhus; Søn af Oberst Gustav Bauditz (død 1877) og Hustru Cornelia f. Clementsen, f. 30. Juni i Aarhus; gift m. Emilie (Emmy) f. Augustinus (død 1903).

Student (Aarhus) 1869; cand. jur. 1875; samme Aar Assistent i det kgl. Ordens-kapitels Kontor og i Højesterets Justitskontor; Forstander for det kgl. Teaters Elevskole 1881-96; Lærer i dansk Sprog og Literatur ved Søofficerskolen 1888-93; Skoledirektør for de private Skoler i Kbhvn. 1896; Skoledirektør for Kbhvn. 1900.

Formand for Foreningen for national Kunst og for Foreningen for Friskolebørns Bespisning; Medlem af Bestyrelserne af Foreningen til Lærerinders understøttelse, Foreningen Fremtiden, Friskolebørns Asylerne og Dansk Jagt forening.

Værker: Ved Søen og i Skoven 1873; Himmeibjærget 1875; Arabesker 1877; under aaben Himmel 1882: Klokkestøberen og andre Noveller 1886; Novelct-ter 1887; Historier fra Skovridergaar-den 1889; Krøniker fra Garnisonsbyen 1892; Hjortholm 1896: Sporsne 1898; Absalons Brønd 1901; Komedie paa Kronborg 1903; Jægerblod 1908; Omkring Ilden 1909; samt for det kgl. Teater: Mands Mod 1879; I Mester Sebalds Have 1880; I Møllen 1885; Sne 1910.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; Pr. Kr.; S.N. Adresse : Reventlowsgade 12, Kblivn

 

BAUER Adolf Justitsraad; f. 13. Febr. 1845 i Kbhvn.; Søn af Lærer L A Bauer og Hustru f. Davidsen; gift m. Hanne f. Haurowitz, f. 10. Marts i Kbhvn.

Studerede Kemi paa polyteknisk Læreanstalt; Journalist ved Dagstelegrafen 1865-77; ved Dagbladet 1877-92; samtidig Medarbejder ved forskellige Blade og Tidsskrifter; Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab 1876-89; Delegeret i Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk siden dens Oprettelse 1879: Redaktør af Fællesorgan for dansk Haandværk og Industri fra 1890.

Har indstiftet Bauers Medalje tor Haandværkere og Industridrivende.

Skrifter: Snedkernes Tegneforcning 1887; Haandværkerforeningen i Kbhvn. 1890: Kbhvns Stolemagerlav 1891.

Adresse : Bredgade 6, Kbhvn.

 

BAUNE Joh. Grosserer, R.DM.; f. 6 Febr. 1848 i Galten.

Medlem af Smørnoteringsudvalgct; Formand i Bestyrelsen for Den jydske Handelshøjskole i Aarhus og for Hads-Ning Herreders Jærnbaneselskab; Tilforordnet Jydsk Handels- og Land-brugsbank ; Formand for Aktieselskaberne Thomas Ths. Sabroe & Co. og I E Schmalfeldts Fabrikker; Medlem af Aarhus Havneudvalg og af Bestyrelsen for Aarhus Amts landøkonomiske Selskab. Adresse : Aarhus. BECH Carl Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 25. Sept. 1847 paa Valdbygaard v. Slagelse; Søn af Hofjægermester, Godsejer A V Bech og Hustru f. Rothe; gift m. Josepha del Carmen B., f. 17. Juni i Valparaiso, Datter af P M Prom og Hustru f. Mon-teverde, adopteret af Etatsraad Georg Petersen.

Besiddelser : se Kraks Vejvisers Provins-Register.

Student (Sorø) 1865; cand. polit. 1870; Assistent i Landmandsbanken 1871-73; købte Engelsholm ved Vejle 1873; Medlem af Vejle Amtsraad 1877; Formand for Foreningen af jydske Landboforeninger 1893-1909; Præsident for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab 1909, sammes Repræsentant i Landbrugsmuseets Bestyrelse fra 1910; Formand for De danske Atlanterhavs-øer 1909 og for Statens Planteavlsudvalg 1909; Formand i Repæsentantskabet for Det danske Hedeselskab fra 1907: Direktør i samme 1909- Formand for Dansk Vind-Elektricitets Selskab; i Bestyrelsen for The Crown-Butter Export Co., for Danmarks Kommunekreditforening og for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring; Medlem al Landmandsbankens Bankraad 1910.

Udenl. Orden : S.V.

Adresse: Engelsholm pr. Vejle.

 

BECH Fritz Forstander; f. 25. Juli 1863 i Horsens; Søn af Skibsmægler W Chr. Bech og Hustru f. Rommel; gift m. Zarah f. Malling-Hansen (død 1910).

Student (Horsens) 1881; Lærer ved det kgl. Døvstummeinstitut i Kbhvn. 1882; cand. mag. 1888; Forstander for den kgl. Døvstummeskole i Fredericia 1904; Medlem af Bestyrelsen for Ar-bejdshjemmét for døvstumme Piger og for Foreningen Effata fra 1904; Dansk Redaktør af Nordisk tidskrift för döf-stumskolan fra 1909.

Adresse: Den kgl. Døvstummeskole, Fredericia.

 

BECHCAARD Julius Komponist, Pro. fessor; f. 19. Dec. 1843 i Kbhvn.; gift m. Dora Christopha B., f. 5. Nov. i Kbhvn.

Studerede hos N W Gade; besøgte Konservatoriet i Leipzig 1859-1862; Or-ganist ved St. Ansgarkirken 1868-1870; grundlagde sammen med Henrik Hennings (se denne) den kgl. Hofmusikhandel.

Kompositioner: „Hvile" (1862); Romancer og Klaverstykker, hvorimellem Sangkredsene Sømandsliv og Paa Valpladsen; Tre Sange; Sangene til Tekster af E. v. d. Recke; Erotik og Idyl: Poesier af Thor Lange; Poesics musi-cales; Konoertouvertuie i E-Moll for Orkester; Strandby Folk (1883); Operaen Frode (det kgl. Teater 1893, Prag 1894).

Adresse : Steen Blichers Vej 1, Kbhvn.

 

BECK Ellen kgl. Kammersangerinde; f. 3. Okt. paa Lerchenborg; Datter af Etatsraad Godsforvalter Beck; ugift.

Studerede Sang under Algot Lange og senere hos Devilliers i Paris; Koncertsangerinde; optraadte 1903 som Fru Ingeborg i Drot og Marsk paa det kgl. Teater.

Adresse: Vesterbrogade 125, Kbhvn.

 

BECK Hans Balletdirigent ved Det kongelige Teater. R.; f. 31. Mai 1861 i Haderslev; gift m. Balletdanserinden Elisabeth Augusta Frederikke B., Datter af kgl. Mundkok Soyer.

Paa Det kgl.Teaters Balletskole 1869: mindre Roller og Partier i Baletten; debuterede i 1879 i en Pas des deux; Solodanser 1881; Balletmester 1894; Balletdirigent.

Hovedroller : Loke i Thrymskviden ; Toreadoren; Fiskeren i Napoli; Ove i et Folkesagn.

Adresse : Studiestræde 63 Kbhvn.

 

BECK Harald Eduard von, Hofjægermester, Kammerjunker, R.; f. 8. Sept. 1855; Søn af Oberst Eduard von Beck og Hustru Christiane f. Schiøtt; gift m. Rosa f. Dau, f. 17. Dec.

Besiddelser: Stensø (se Kraks Vejvisers Provins-Register). Formand for Vestlollands Landmandsforening, for De samvirkende Sukkerroedyrkerfor-eninger og for Foreningen af Sukkerroedyrkere paa Vestlolland, samt for Landsudvalget for Anvendelse af udenlandske Arbejdere; Medlem af Repræsentantskabet for Livsforsikringsselskabet Dan; Revisor i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Adresse : Stensø pr. Nakskov.

 

BECK Ludvig cand. theol.. Forstander; f. 25. Dec. .1866; Søn af Hovedbogholder ved Statsbanerne Ludvift Beck (død 1903); gift m.Sara Marie f. Lundsgaard, f. 12. Nov. 1866.

Student (Aarhus) 1884; cand. theol. 1890; Kommunelærer i Kbhvn. 1891-94; Seminarielærer i Silkeborg 1894-1900; Forstander for Ourø Optagelseshjem 1900-07 og for Flakkebjerg Opdragelses, anstalt fra 1907.

Adresse: Flakkebjerg Institut pr. Flakkebjerg.

 

BECKER Carl Overretssagfører, R.; f. 17. Maj 1863 i Landerslev ved Frederikssund ; Søn af Godsforvalter C C T Becker og Hustru f. Binder; ugift.

Student (Roskilde) 1882; cand. jur. 1889; Overretssagfører 1896; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1904 og 1. Viceformand i samme 1909; Bogholder og Sekretær for K A Larssens og Hustrus Legat; juridisk Konsulent for Dansk Jagtforening.

Adresse: Helgolandsgade 7, Kbhvn.

 

BECKETT Francis Dr. phil.; f. 26. Marts 1868 i Kbhvn.; Søn af Grosserer H h Beckett; gift 1. Gang m. Margrethe B. (død 1802), Dattar af Bankdirektør Mørch, Hobro, 2. Gang m. Edle B., Datter af Oberst Schack.

Student (privat dimit.) 1886; Universitetets Guldmedalje 1891; mag. art. 1892; Dr. phil. (Renaissancen og Kunstens Historie i Danmark) 1897 ; Inspektør ved Den kgl. Afstøbningssamling 1897; Lærer i Kunsthistorie ved Statens Lærerhøjskole; Docent v. Universitetet 1909.

Har skrevet: Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder (1895); Florentinske Kunstnere (1897); Danske Herreborge (1904); Aarhus Domkirke 1904); Kbhvns Raadhus (1908); Vor Tids Malerkunst i Kunstens Historie i Danmark.

Uden!. Orden: Gr.Fr.

Adresse: Anemonevej 32, Gjentoftc.

 

BECTRUP Holger Højskoleforstander; f. 28. Juni 1859 i Birkerød; Søn af Sognepræst E W Begtrup og Hustru Elisabeth f. Mathiesen; gift m. Johanne f. Lange, f. 4. Aug. 1860.

Student (Metropolitanskolen) 1876; rand. theol. 1880; Universitetets Guld-med. 1883; Lærer ved Askov Højskole 1882-95; Stifter af og Forstander for Frederiksborg Højskole 1895; Redaktør af Tidsskriftet Den danske Højskole 1900-1904; Udgiver og Redaktør af et mindre Tidsskrift fra 1905-08; Udgiver af Grundtvigs udvalgte Skrifter; kendt som Foredragsholder.

Litterære Arbejder: Christen Berg, en dansk Politikers Udviklingshistorie 1896; en Række Smaaskrifter om Grundtvig; Det danske Folks Historie i det 19. Aarhundrede.

Adresse : Hillerød.

 

BEHREND William Kontorchef, Musik-forfatter; f. 16. Kaj 1861 i Kbhvn.: Søn af Gverretsassessor P L Behrend og Hustru Elisabeth i. Ravn; gift m. Forfatterinden Gudda f. Horneman, f. 6. Juli i Skovshoved.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1878; cand. jur. 1885; ansat paa Sagførerkontor, i Marineministeriet og hos Kongens Foged; Assistent i Magistratens 3. Afdeling fra 1885, Fuldmægtig smstds 1892; Chef for de kbhvnske Værgeraads Fælleskontor fra 1905; Suppl.-Værgeraadsforrr.and (1. Værge-raadskr.); Sekretär i Internationalt Musikselskabs kbhvnske Sektion; Bestyrelsesmedlem i Musikpædagogisk Forening og i Musikforfatternes Gruppe i Dansk Tonekunstnerforening; Repræsentant i Dansk Koncertforening og i Kommunalforeningen.

Debuteredo som Musikskribent 1887 med en Studie over K W Gade (Tilskueren); Biografi af J P E Hartmann (Studentersamfundets Skrifter); Musikanmelder ved Tilskueren, Illustreret Tidende, Politiken; Musikartikler til Salmonsens Leksikon, Gads Magasin og tyske Fagtidender m. m.; Illustreret Musikhistorie, 2. Del (1905).

Adresse : Amicisvej 2, Kbhvn.

 

BEHRENS Carl Redaktør; f. 18. April 1867 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Julius Behrens og Hustru Susanne f. Fried-

länder; gift m. Astrid B., f. 24. Juli i Ellekilde, Datter af Professor Emil Poulsen (se denne).

Student 1885; cand. phil. 1886; Redaktør af Ny Jord 1588-89 og af Studenterbladet 1894-96; Medarbejder ved Berlingske Tidende; Redaktor for Danmark af det skandinaviske Tidsskrift Ord och Bild; Medredaktør af Tidsskriftet Teatret.

Litterære Arbejder: Monografier af Chr. Dietr. Grabbe, Heinrich v. Kleist og Friedr. Hebbel; Agnes Bernauer i Historiens og Digtningens Lys; en Række Oversættelser af tyske Romaner og Teaterstykker.

Adresse: Strandboulevard 60, Kbhvn.; Sommerbolig: Christiansminde, Gilleleje.

 

BEISSENHERZ J E Kammerherre, Generalmajor, K'.DM.p.p.; f. 18. Sept. 1823 i Frederikssund; Søn af Major C T von Beissenherz og Hustru f. Smith; gift m Henriette Augusta Jacobine f. Prahl, f. 31. Marts i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1845; deltog i Krigen 1848-50 (saaret); Premierløjtnant 1849; Kaptajn 1860; Oberst 1875; Chef for Livgardens Liniebataljon 1883; Generalmajor i Forstærkningen og Chef for Kbhvns Væbning 1388; Afsked 1892.

Udcnl. Ordener: R.St.A.; R.St.Stan

Adresse: Ryesgade 131, Kbhvn.

 

BENDIX Dagmar Pianistinde; f. 27. Nov. i Kbhvn.; Datter af Underofficer Carl Lebrccht (død 1880) og Hustru Louise f. Wackerhausen; gift 1. Gang m. Grosserer Baldur Raven (død 18991, 2. Gang m. Professor Victor Bendix (se denne).

Elev af Musikkonservatoriet os af Victor Bendix; spillede offentlig fra 10 Aars Alderen, første egen Koncert i 14 Aars Alderen; har foruden i Kbhvn. optraadt i Berlin og London.

Adresse: Forchhammersvej 13, Kbbn. Sommerbolig : Tisvilde Lunde.

 

BENDIX Frits Professor, R.: f. 12. Jan. 1847 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Emanuel Bendix og Hustru f. Magnus; gift 1. Gang m. Eugenie f. Heussin-ger, f. i Dresden, 2. Gang m. Thora f. Sundberg, f. i Engeholm i Sverrig.

Student (v. Westenske Institut) 1865: uddannede sig særlig som Violoncellist hos Rauch, Neruda og Griitzmacher i Dresden; 1866-72 i Tyskland; Violoncellist i Det kgl. Kapel fra 1871; Kapelregissør fra 1887.

Formand for Studentersamfundets Arbejderkoncerter; i en Aarrække Medlem af Kammermusikforeningens Bestyrelse.

Har udgivet : Et Hæfte Børnesange med Tekst og Musik (1893); er Forfatter til Efter Prøven (Det kgl. Teater) og En Hustru; Översätter af Nietschzcs Richard Wagner.

Adresse : Kbhvn.

 

BENDIX Victor Komponist, Professor; f. 17. Maj 1851 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Emanuel Bendix og Hustru f. Magnus; gift 1. Gang m. Rigmor f. Baronesse Stampe (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Pianistinden Dagmar B. f. Lebrecht (se denne).

Elev paa Musikkonservatoriet 1867-69; studerede Klaver under Winding, Musikteori under Hartmann og Gade; Dirigent i Korforening 1872-76; Operare-petitør ved det kgl. Teater 1870-72; optraadt som Pianist i Kammermusik og Soloer; Dirigent ved Folkekoncerterne i Koncertpalæet 1892-93; ved de philharmoniskc Koncerter 1897-1901; Koncertdirigcnt i Dansk Koncert-Forening fra 1907.

Kompositioner ; Davids 33. Salme for Kor og Orkester; Korsange med Orkester; en Suite for Orkester; Fire Symfonier: Fjældstigning, Sommerklange fra Rusland, Symfoni A-Mollog D-Moll, Lystspiloverture; en Klaver Koncert; en Klaver Trio: Zelm Lieder; Poesies de Victor Hugo; Album: 10 Klaverstykker: flere Hefter danske Sange: 4-hændige Danse: Almas Sonetter: Fabler og Vers; En Klaver Sonate.

Adresse : Forchhammersvcj 13 B, Kbb.

 

BENEDICTSEN Aage Meyer Forfatter; f. 13. Juli 1868: Søn af Grosserer F F Meyer (død 1887) og Hustru Anna Maria f. Benedictsen (død 1874); gift m. Jeanette B. (død 1898). Datter af Lands-tingssekretær J C J F Schönheyder (död 1876) og Hustru Dorette f. van Deurs (død 1872).

Studerede Sprogvidenskab i Kbhvn., Moska, Leipzig og Warschau: Studierejser i Østeuropa og paa Balkanhalvøen 1893-97: Rejse til Asiatisk-europæisk Tyrk i 1897-98. til Persien og Kurdistan 1900-01: til Armenien og Kurdistan 1905-06, til Engelsk-hollandsk Indien 1907-U8: Medlem af Bestyrelsen for De danske Armeniervenner.

Forfatter til Et Folk, der vaagner (1895).

Adresse: Granly, Charlottenlund, og Jeanetteplantnge pr. Troldhede.

 

BENEDIKTSSON Einar Forfatter; f. 31. Okt. 1864 paa Ellida; Søn af Sysselmand Benedikt Sveinsson (død 1899).

Student (Reykjavik) 1884; cand. jur. 1892; Overretsprokuralor paa Island; Sysselmand i Rangarvallasyssel 1905-07; Udgiver af Bladet Dagskra 1896.

Har skrevet en Digtsamling : Hafblik og oversat Ibsens Per Gynt.

Adresse : Reykjavik.

 

BENTSEN Andreas fh. Skoleforstander, R.DM.; f. 9. Afarts 1839 i Kvand-løse ved Holbæk; Søn af Skolelærer G P Bentsen og Hustru Ane Kirstine Jensdatter,; gift 1. Gang m. Emilie Sofie Frederikke f. Lavigné (død 1888), 2. Gang m. Hanne f. Lavigné, f. 23. Okt. i Lynge ved Sorø.

Forstander for Haandværkerskolen i Vallekilde indtil 1907; Formand i Overbestyrelsen for de danske Skytteforeninger indtil 1910.

Har bygget mange Kirker og Forsamlingshuse i Laudet.

Adresse : Vallekilde.

 

BENTZEN Christian Læge, Dr. med., f. 19. Nov. 1864 i Kbhvn.; Søn af Overretssagfører, Kontorchef F V L Bentzen og Hustru f. With; gift m. Thekla B. f. 30. Dec, Adoptivdatter af Konsul Frederik Block og Hustru Caroline f. Torp.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1882; med. Eks. 1889; Læge ved det danske Kurhotel i Ajaccio 1890-91; Dr. med. 1895; Øjenlæge ved Finsens Lys-institut 1901-03; Forstander for Kommunehospitalets Øjenklinik 1903: Medlem af Kbhvns Lægeforenings Repræsentantskab fra 1896-1903; Formand fur oftalmologisk Selskab 1906-09; Medlem af Sportsrideklubbens Bestyrelse.

Adresse: Malmøgade 4, Kbhvn.

 

BENTZEN Edvard Konservator, Billedhugger: f. 2. Nov. 1833 i Kbhvn.; Søn af Jærnstøber P C Bentzen (død 1866) og Hustru f. Bech (død 1858); gift m. Marie Henriette B., f. 7. Maj 1841 1 Kbhvn., Datter af Varemægler Jørgen Deichmann (død 1875) og Hustru f. Fjeldsted (død 1858).

Uddannet som Billedhugger af H V Bissen 1851-59: udstillede første (tang 1852; uddannet som Maler paa Kunstakademiet under W Marstrand 1857-60; Skulpturkonservator ved Statens Museum for Kunst fra 1893.

Har udført Gruppen; Moderkærlighed (1857); talrige Portræt-Buster og Medailloner; Portrætmaleri af H V Bissen i sit Atelier (Frederiksborgmuseet) samt nogle Genrebilleder.

Adresse ; Livjægergadc 25, Kbhvn.

 

BENTZEN F V L Overretssagfører, R.; f. 10. Dec. 1839 i Helsingør; Søn af Kaptajn i Fodfolket C F Bentzen (død 1849) og Hustru f. Eckardt (død 1839); gift m. Anna Camilla B., f. 30. April 1841 i Daugaard, Datter af Justits-raad, Herredsfoged With (død 1854) og Hustru f. Mourier (død 1871).

Student (Sorø) 1857; cand. jur. 1863; Assistent i Justitsministeriet 1867; Overretssagfører 1876; Chef for Sekretariatet og Laanefaget i Kbhvns Handelsbank 1873-98; Medlem af Forsikringsselskabet Hafnias Kontrolkomite; Formand i Bestyrelsen for Aluminia og i Repræsentantskabet for Kbhvps Brandforsikring; Bestyrelsesmedlem i Soransk Samfund 1877-80; Formand og senere Næstformand i Musikforeningen« Administration indtil 1909; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Danmarks Blinde os indtil Marts 1910 af Kristeligt Dagblads Bestyrelse

Adresse: Peder Skrams G. 23, Kbh.

 

BENTZON Martha Drachmann Frue, Forfatterinde; f. 7, Febr. i Kbhvn.; Datter af Professor A G Drachmann og Hustru f. Sørensen • gift m. Professor Viggo Bentzon (se denne).

Har skrevet : Michelugniolo (1908).

Adresse : Steen Blichers Vej 19, Kbh.

 

BENTZON M F L von Generalmajor, K'.DM.p.p.; f. 21. April 1834 i Assens; gift m. Caroline Frederikke Emilie, B.,  f. 29. Jan. i Kbhvn.

Sekondløjtnant i Artilleriet 1855; Premierløjtnant 1857; Kaptajn 1867; Oberstløjtnant 1880; Oberst og Chef for 2. Artilleribataljon 1891, for 1. Artilleriregiment 1893; Afsked 1898; kar. Generalmajor.

Udenl. Orden ; F.Æ.L.

Adresse : Dronn. Tværgade 24, Kbhvn.

 

BENTZON Povl Etatsraad, E,; f. 31. Aug. 1858 i Kbhvn.; Søn af Landinspektør L L Bentzon (død 1893) og Hustru f. Bang (død 19021; gift m. Harriet B., f. 14. Okt. 1801 i Kbhvn.. Datter af Professor A G Drachmann (død 1892) og Hustru f. Sørensen (dod 1895).

Student 1877; cand. phil. 1878; cand. polyt. 1884; Landinspektør 1885; leden-do Landinspektør ved Jærnbaneanlæg (Horsens-Tørring) 1889; Amtsvandin-spektør i Kbbvns Amt 1893; ledende Landinspektør ved de i Drift værende Statsbaner 1894: ledende Landinspektør i Taksationskommissionen i Kbhvn. for Grundes Afstaaelse til Vandanlæg fra 1895 og til Kloakanlæg fra 1909. Specialist i Vandløbslovgbuing.

Medstifter af Dansk Ingeniørforening og Medlem af dens Bestyrelse 1892-97: Medlem af Landinspektørforeningens Bestyrelse 1892-1908; Formand for Ra-derforeningen fra 1905; Medlem af Jærnbaneskyldkommissionen af 1908.

Medredaktør af Tidsskrift for Opmaalings- og Matrikulsvæsen 1891-1900 og 1902-07.

Adresse ; Evaldsgade 7, Kbhvn. Om Sommeren (i Eg].): \illa Kurreklit pr. Hornbæk.

 

BENTZON Viggo Professor ved Universitetet, Dr. jur., E.DM.p.p.; f. 15. Aug. 1861 i Kbhvn.: Søn af Landinspektør Lars Bentzon (død 1893) og Hustru f.

Bang (død 1902); gift m. Forfatterinden Martha Drachmann B. (se denne).

Student (Borgerdydskolen paa Christianshavn) 1879; cand. jur. 1884; Dr. jur. 1890; Docent i Søret 1891: Professor i Betsfilosofi og Søret 1892-1901, i Privatret fra 1901; Medlem af Konsistorium fra 1902: Dekan f. T. ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet; Formand for Overskyldraadet fra 1903, for Overpatentkommissionen og for Dis. pacheur - Eksaminationskommissionen; Refercndarius ved Konsistorium; Medlem af Toldraadet, af Landmandsbankens Bankraad, af Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart og af Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik.

Litterære Værker: Begrebet vis ma-ior; Den danske Personret; Retskilderne, til Brug ved Forelæsninger; Den danske Søret, Forelæsninger; Almindelig Retslære, til Brug ved Forelæsninger; De juridiske Eksaminer i Tyskland og Danmark; Den danske Familieret og den danske Arveret.

Udenl. Orden : S.N.

Adresse : Steen Blichers Vej 19, Kbh.

 

BENZON Alfred Apoteker, Fabrikejer, E.p.p.; f. 17. Jan. 1855 i Kbhvn.; Søn af Fabrikejer, Apoteker A N Benzon og Hustru f. Østergaard; gift m. Johanna B., f. 4. Juli i Rom, Datter af Billedhugger, Professor H V Bissen (se denne).

Firma : Alfred Benzon.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1873; cand. phil. 1874; cand. pharm. 1877; Apoteker-Medhjælper i Nykjøbing F.; studerede Kemi ved Polyteknisk Læreanstalt; dyrkede Malerkunst og udstillede i flere Aar paa Charlottenborg; overtog Faderens Forretning 1884; Borgerrepræsentant i Kbhvn. 1896-1908; Medlem af Havneraadet; Folketingsmand for Kbbvns 2. Kreds 1901-03: Medlem af Privatbankens Bankraad; Formand i Bestyrelsen for De forenede Bryggerier og nordisk Benzin Compagni: Medlem af Bestyrelserne for Em. 7. Svitzers Bjergnings-Entreprise, Hvalfangerselskabet Verdan-de. Den kgl. Porcelænsfabrik, Aluminia, Nordisk Kabel- og Traadfabrik og Dampskibsselskaberne Merkur og Vulkan : Formand for Danmarks Apote-kerforening Fra 1894, Medlem af International-Yarht-Hacing- TJniou's permanente Komité, London,

Udenl. Orden : Pr.Kr.

Adresse : Ny Østergade 2, Kbhvn.

 

BENZON CHRISTIAN v. Kammerherre, Oberst, E.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 20. Okt. 1854 i Neustadt; Søn af Hofjægermester, Kammerjunker, Ritmester Vilhelm Benzon (se denne); gift m Elna f. Blom, f. 12. Sept. i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant 1830; Ritmester 1893; Adjutant hos Krigsministeren 1894; Oberstløjtnant 1904; Oberst 1907; Chef for Gardehusarregimentet 1904-07; Kammerherre 1906; Formand for Remontekommissionen og fur Overmønstringskomrnissionen 1907.

Udenl. Ordner: Pr.R.Ø.; R.St.Stan.; S.A.; Stb.Kron.M.-, Stb.V.

Adresse : Jens Kofods Gade 1, Kbhvn.

 

BENZON Otto Forfatter, Fabrikejer, R.DM.p.p.; f. 17. Jan. 1856 i Kbhvn.; Søn af Fabrikejer, Apoteker Alfred Benzon og Hustru f. Østergaard; gift 1. Gang m Emma f. Hansen (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Ellen Lu-cinde B., f. 17. Marts, Datter af Ge-heimeetatsraad Ludvig Bramsen (se denne).

Firma ; Alfred Benzon.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1873; cand. pharm. 1876; cand. polit. 1878; overtog Faderens Forretning 1884.

Bestyrelsesmedlem i Kbhvns Telefon-Aktieselskab ; Medlem af Bestyrclses-raadet for The Siam Elektrieity Co. ltd., Bangkok; Formand for Dansk Forfatterforening; tidl. Medlem af In: dustriforcningens Repræsentantskab (i 10 Aar); Vicepræsident i Juryens kemiske Afd. ved Udstilling i Stockholm 1897; Medlem af Komitéen og Juryen ved Udstill. i Paris 1900; Stifter af Otto Benzons Forfatterlegat.

Dramatiske Værker; Surrogater (opført 1882 paa Det kgi. Teater); En Skandale (1884: Det kg!. Teater og Folketeatret); Tilfældigheder (1886; Det kgl. Teater); Provisorisk (1886: Folketeatret) ; Sportsmænd (1891; Folketeatret); Anna Bryde (1894: Det kgl. Teater og Dagmarteatret'): Moderate Løjer (1900; Det kgl. Teater og Folketeatret): Forældre (1903; Det kgl. Teater) ; Frie Hænder (1909; Det kgl. Teater).

Udenl. Ordener : Fr. off. de l'instruc. publ.; F.Æ.L.: S.N.

Adresse: Kristianiagade 1, Kbhvn.: Sommerbolig: Brinken, Springforbi St.

 

BENZON Peter Eggert Præst, Forfatter: f. 25. Nov. 1857 i Holstebro: Søn af Distriktslæge Lorens Benzon og Hustru Nicoline f. Berg: gift m. Vilhelmine B., Datter af P C Schrøder og Hustru f. Mortensen.

Student (Metropolitanskolen) 1875; cand. theol. 1881; Lærer ved Realskolen i Vordingborg samme Aar; Sognepræst for Hersom, Bjerregrav og Klejtrup 1884, for Hjermind, Lee og Hjorthede 1890, for Galten-Vissing fra 1901; Litteraturanmelder ved Højskolebladet.

Litterære Arbejder : Kornmod (Digte 1883); Svovl 1894; Det sjette Bud 1896; Landsmænd 1898; Gerda Rossen 1900; Husvild 1902: Præster og skikkelige Folk 1905; Axenstrasse 1906; Mariamme 1904; Biskoppen 1905; Antichrist 1907.

Adresse : Galten pr. Hadsten.

 

BENZON Vilhelm von Hofjægermester, Kammerjunker, R.DM.; f. 14. Juli 1827 paa Christiandal ved Odense; Søn af Kammerherre Christian Benzon og Hustru Nilsine f. Jermiin: gift m. Euphro-syne (Effi) f. Sehested (død 1898).

Sekondløjtnant 1846; Premierløjtnant 1849; Ritmester 1862; Afsked 1875.

Adresse: Malmøgade 10, Kbhvn.

 

BENZON Vilhelm Professor, Hofmedi-kus, R.DM.; f. 13. Juli 1852 i Nykjø-bing F.; Søn af Konsul Edvard Benzon og Hustru Dorothea f. Støckert; gift m. Helga B., f. 4. Aug. i Kbhvn., Datter af Grosserer V C E Thielsen og Hustru f. Rée.

Student (Nykjøbing F.) 1870; med. Eks. 1878; Reservelæge i Hæren 1882-83; oprettede en Poliklinik for Ubemidlede ved St. Josephs Hospital 1884, hvorfra den i 1887 flyttedes til Martha-hjemmet som Poliklinik for syge Børn ; fung. Hofmedikus hos Kronprins Frederik 1892, fast ansat fra 1894, Hofmedikus hos II. M. Kongen fra 1906.

Adresse : Nyhavn 53, Kbhvn.

 

BERENDSEN Ivar Toldinspektør; f. 5. Okt. 1865 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Sophus Berendsen og Hustru Mariane f. Levin; gift m. Anna B., f. 22. Febr. 1868 i Helsingfors, Datter af Hofraad, Bankdirektør K F Levonius og Hustru f. Aejmelæas.

Student (Metropolitanskolen) 1882; cand. jur. 1887; Volontær i Overtoldinspektoratet samme Aar; Sekretær 1891; Fuldmægtig 1894; Toldforvalter paa Frdbg. 1898; Toldinspektør i Kbhvn. 1903; Sekretær i Told- og Trafiketaternes Lønningsudvalg 1906-07 og for deres Centralorganisation siden dens Stiftelse; Medlem af den radikale Klubs Hovedudvalg, af de forberedende Udvalg for det radikale Venstres Program, delegeret ved Odensemødet og senere Kongresser: Næstformand for Kbhvns radikale Venstreforening fra 1905 (i Hovedbestyrelsen fra 1894); det radikale Venstres Katdidat ved Folketingsvalget i Khhvns 2. Kreds 1909; Formand i Studentersamfundet 1898-1901 og 1907-08; i Bestyrelsen for Studentersamfundets Søndagsskole, tidligere for det fri Teaters. Smaaskriftcr-nes og Oplysningsvirksomhedens Bestyrelser; Formand i Den danske Told-etats Forening fra 1904; talrige Artikler i BIade og Tidsskrifter (om Finland, om Toldspørgsmaal m. m.).

Fru Anna Berendsen er Sekretær i Kbhvns Kvindevalgretsforening. Adresse : V-Boulevard 45, Kbhvn.

 

BERC August Dedenroth Sagfører: f. 30. Maj 1857 i Kbhvn.; Søn af Premierløjtnant, Klejnsmedemester C A Berg og Hustru Louise f. Dedenroth: gift m. Emma Julie Marie f. Schultz, f. 15. April 1860 i Kbhvn.

Eksam. jur. 1880; Sagfører i Kbhvn. 1883.

Formand for Esperantistforeningen i Kbhvn. og for Danske Esperantisters Centralforening; i Bestyrelsen for Dansk kulturhistorisk Portrætsamling. Adresse : Gyldenløvesgade 16 Kbhvn. BERG Axel Arkitekt, K.; f. 5. Aug. 1856 i Kbhvn.; Søn af Vægtfabrjkant W I Berg (død 1893) og Hustru f. Brüün (død 1863).

Elev af Kunstakademiet 1873; Afgang 1880; modtog den Neuhausenske Præmie 1873 og Hansens Medalje 1893 (for Ombygningen af Bregentved); Arkitekt ved Vemmetofte adelige Jomfrukloster; Formand for Akademisk Arkitektforening til 1909.

Arbejder: Ombygget Bregentved Hovedbygning 1887-91: opført Kielsen & Winthers Maskinfabrik 1897-99: Privatbanken 1900-03; Kbhvns Laane- og Diskontobank 1904-06 og ombygget Vemmetofte Kloster 1907-09. Adresse : Børsgadc 8, Kbhvn.

 

BERG Axel H E Direktør, M.f.D.R.: f. 21. Dec. 1864 i Orrup ved Faxe; Søn af Købmand F V Berg og Hustru Emilie f. Lieht; gift m. Jacobme Marie f. Olsen, f. 30. Juni 1869 paa Frederiksberg, Datter af fh. Overgartner I C Olsen.

Havebrugskandidat 1889; Assistent ved de offentlige Lysthaver 1889-1902: Redaktør af Gartnertidende 1902-03; Sekretær i Alm. dansk Gartnerforening 1898-1903.

Direktør for Kbhvns Begravelsesvæsen fra 1904; Formand for Rednings-medaljeselskabet og for den kommunale Kommission angaaende Torveforholdene 1909.

Litterære Arbejder: Kunstgødning i Havebruget; Bekæmpelse af Plantesygdomme og skadelige Insekter.

Adresse : Christiansvej 21, Charlottenlund.

 

BERG Ditlev Direktør; f. 12. Okt. 1853 i Hem ved Mariager; Søn af Sognepræst A H Berg og Hustru Louise f. Oppermann; gift m. Johanne Louise f. Oppermann, f. 28. Febr. 1860 i Kbh. Polyteknisk Adgangseksamen 1873; cand. polyt. 1879; praktiserede som Ingeniør, særlig ved Havne- og Vandbygningsarbejder 1880-90; assisterende Ingeniør og Sekretær ved en af Indenrigsministeriet nedsat Nødhavns Kommission 1883-87; Ingeniør (Driftsbestyrer) ved Aalborg Portland-Cement Fabrik 1890. adm. Direktør for samme fra 1903; Medlem af Bestyrelserne for Cementfabrikkerne Danmark og Norden ved Aalborg samt Kongsdal ved Mariager; Formand for Foreningen af danske Cementfabrikker.

Adresse: Rørdal pr. Aalborg.

 

BERG Hans fh. Stabslæge i Søværnet, KVDM.p.p.; f. 26. Dec. 1840 paa Fejø; Søn af Præst R Berg og Hustru f. Engel; gift 1. Gang m. Vilhelmine f. Wancher (død 1892), 2. Gang m. Ingeborg B., f. 20. Aug. i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. med. C G Lange og Hustru Marie f. Aagaard.

Student (Nykøbing F.) 1860: kst. Underlæge i Søværnet 1864; med. Eks. 1867; Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. B 1870-72; Korpslæg« i Hæren 1872, Overlæge i Søværnet 1880, Stabslæge 1888-1907.

Pdenl. Orden : Pr.R.Ø.

Adresse : Femte Juni Plads 3, Kbhvn.

 

BERG Jens Ritmester, Direktør; f. 2. Dec. 1861 paa Damsbo ved Faaborg. Søn af Forpagter A Berg og Hustru f. Lagoni; gift m. Gulla f. Wendelboo f. 30. Sept. i Odense.

Sekondløjtnant 1889; Premierløjtnant samme Aar; Afsked 1903; kar. Ritmester; Direktør for Rideetablissementet Kbhvns Tattersali.

Adresse: Upsalagade 1, Kbhvn.

 

BERG Rasmus Sekretær i Industriforeningen; f. 15. Sept. 1865 i Aarhus: Søn af Eskadronssadelmager J F Berg og Hustru Nielsmine f Eriksen (død 1903); gift m. Ane Sophie B., f. 13. Dec. 1860 i Kbhvn., Datter af Detailhandler Anders Jensen (død 1894) og Hustru f. Pedersen (død 1907).

Extraassistent i de jydsk-fyenske Statsbaners Revisionskontor i Aarhus 1882; Assistent i Statsbanernes Revision i Kbhvn. og i sammes Tarifkontor 1887: Sekretær i Industriforeningen fra 1899; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet til Hedebosyningens Fremme 1906.

Industrihistoriske Arbejder: Malerlavet i Kjøbenhavn; Snedkerlavet i Kjøbenhavn 1554-1904; Sadelmagerlavet i Kjøbenhavn 1460-1910: Redaktør af Tidsskrift for Industri fra 1900.

Adresse i Industribygningen, Kbhvn.

 

BERG Sigurd Redaktør, K2.DM.p.p.; f. 3. Juli 1868 paa Bogø; Søn af Folketingsmand C Berg (død 1891) og Hustru Maren f. Bertelsen (død 1906); gift m. Astrid Elna B., f. 13. Febr. i Hillerød, Datter af Landinspektør Sørensen.

Student 1886; cand. phil. 1887; Redaktionssekretær os; Redaktør ved forskellige Bergske Blade (Kolding, Thisted, Holbæk) 1887-89; efter ca. 3 Aars Studieophold i Kbhvn. (Politik, Nationaløkonomi etc.); Medredaktør af Frederiksborg Amts Avis 1892-95; ansvarlig Redaktør 1895-1905; Folketingsmand for Frederikssundskredsen fra 1901; Medlern af Forsvarskommissionen 1902. 05; Formand for Foreningen af Venstreblade i Danmark 1901-05: Medlem af Hillerød Byraad 1899-1905: Indenrigsminister i Ministeriet J C Christensen 1905-08; Udgiverrepræsentant for de af Interessentskabet De Bergske Blade udgivne Blade; Formand for Interessentskabet Bogø Navigationsskole; Finanslovordfører 1909 og 1910.

Udenl. Orden : SJ».

Adresse: Østbanegade 7, Kbhvn.

 

BERG Viggo Direktør i Bikuben; f. 16. Jan. 1873 paa Bogø; Søn af Folketingsmand Christen Berg (død 1891) og Hustru Maren f. Bertelsen (død 1906); ugift.

Bankassistent 1888-93: Student 1892; eand. mag. i Statsvidenskab 1897; Fuldmægtig i Landmandsbanken; Direktør i Bikuben fra 1905.

Adresse : Puggaardsgade 3, Kbhvn.

 

BERGH Rudolph S Dr. phil.; f. 22. Sept. 1859 i Kbhvn.; Søn af Professor, Overlæge Bergh (død 1909) og Hustru f. Simonsen.

Student (Metropolitanskolen) 1876; mag. seiest. 1882; Dr. phil. Undersøgelser over Metamorphosen hos Aula-stoma gulo) 1885; Docent ved Universitetet (Embryologi og Histologi) 1890; Medlem af Videnskabernes Selskab 1898; opholder sig siden 1903 i Berlin.

Komponist.

Adresse ; Misdroyor Strasse 13 Schmargendorf, Berlin.

 

BERGSTRØM Hjalmar Forfatter; f. 1. Aug. 1868 i Kbhvn.; Søn af Maskin-naadler Bergstrøm.

Student (Hauchs Skole) 1887; cand. mag. 1893; Lærer ved de Brockske Handelsskoler til 1905; Næstformand for Dansk Forfatterforening; i Bestyrelsen for Danske Dramatikeres Forbund.

Litterære Arbejder: Vendepunkter (1894); Brogede Billeder (1897); Brændte Skibe (1898); Der Kong David blev gammel (1900). Skuespil : Idas Bryllup (1902, ikke opført); Møntergade 39 (1904); Lynggaard & Co. (1905); Karen Bornemann (1907), de sidstnævnte tre opført paa Folketeatret; Det gvldne Skind (1908, Det kgl. Teater); Dame-Te (1910; Det kgl. Teater).

Adresse : V. Voldgade 102, Kbhvn.

BERGSØE Vilhelm Professor, Dr phil., R.p.p.; f. 8. Feb. 1835 i Kbhvn.; Søn af Administrator ved den kgl. Porcelænsfabrik C V Bergsøe (død 1861) og Hustru Sophie f. Bech (død 1846): gift m. Margrethe Kirstine B., f. 9. Dec. 1844 i Stubbekjøbing, Datter af Kammerherre P H C Smidth (død 1869) og Hustru Nicoline f. Benzon (død 1888).

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1854; Elev af Professor .1 Schiødte; Dr. phil. (Sværdfiskens Snyltedyr) 1864; i Bestyrelsen for de Ancherske Legater.

Litterære Arbejder: Fra Piazza del popolo, Livsbilleder samlede i Rom (1866); Fra den gamle Fabrik (1869); Bruden fra Rørvig; I Sabinerbjergene; Sandhedens Mænd; Falskmøntneren; I Ny og Næ; Hjemve; Rom under Pius 9.; Fra Mark og Skov; De forbistrede Drenge (1898); Krigen og Koleraen (1900); Studenterleben (1903); Inder Pinjer og Palmer (1904); Æven-tyr i Udlandet (1905); Med Henrik Ibsen paa Ischia og fra Piazza del popolo (1907); Pigesorger (1910).

Udenl. Ord. i Gr.Fr.

Adresse: V-Boulevard 25. Kbhvn.

 

BERLIN Knud Protokolsekretær, Dr. jur.; f. 7. Juni 1864 i Kbhvn.; Søn af Murermester F V R Berlin og Hustru f. Klingenberg; gift m. Agnes Birgitte Marie Reinhardine B., f. 11. Nov. 1875, Datter af Sagfører H J N Nielsen og Hustru f. Jensen.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1883; cand. jnr. 1890; Universitetets Guldmedalje 1892; Assistent i Finansministeriet 1891-93; ansat i Rigsdagen 1895: Protokolsekretær i Folketinget 1898; Dr. jur. 1906; Sekretær ved den dansk-islandske Kommission af 1907; Generalsekretær ved det nordiske interparlamentariske Delegeretmøde i Kbhvn. 1907; Docent i islandsk Ret ved Universitetet 1910.

Litterære Arbejder: Juridiske Afhandlinger i Ugeskrift for Retsvæsen, Tilskueren og Dansk Tidsskrift; Op-løsningsretten overfor lovgivende Forsamlinger (Doktordisputats): Islands statsretslige Stilling, 1. Afdeling (1909).

Adresse; Ribegade 1, Kbhvn.

 

BERNBURG Julius Grosserer, R.p.p.; f. 8. Dec. 1840 i Kbhvn.; gift m. Harriet B., f. 28. Juli i Kbhvn.

Borgerskab som Grosserer i Kbhvn 1864. Medstifter af Aktieselskabet til Lammet jordens Tørlægning 1873; Medstifter af Dansk Eksportforening 1895. dens Formand 1895-1901: Medlem af Komiteen for den danske Afdeling paa Verdensudstillingen i Paris 1900: begyndte Udsendelsen af Undersøgelses-ekspeditioner ti! Grønland med praktisk Formaal (1903); fortsatte i Henh. t. kgl. Koncession af 29. Juni 1904 Tilsendelsen af Undersøgelsesekspeditio-ner, hvorhos indførtes en 3 Aars Forsøgsdrift ved Kobberminen ved Alan-gorssuak; Koncessionen overdroges i 1907 til Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab.

I Bestyrelsen for Frihavnsaktiesel-skabet og for Kbhvns Sygehjem; Næstformand i Musikforeningens Repræsentantskab.

Udenl. Orden .- F.Æ.L.

Adresse: Frederiksholms Kanal 16, Kbhvn.

 

BERNER Gottlob Etatsraad, R.DM.; f. 14. Dec. 1823 Svaneke; Søn af Assessor, Byfoged J H Berner (død 1833) og Hustru Johanne f. Stage: gift ni. Emma B. (død 1871), Datter af Fabrikejer J C Modeweg i Brede.

Assistent paa Teaterkontoret 1839; Fuldmægtig og Teaforsekrctær 1849; Intendant 1866: Afsked 1876.

Medlem af Kommissionen af 1867 til Undersøgelse af Teatrets finansielle Tilstand, af Bygningskommissionen 1872 til Ledelse af Opførelsen af den nye Teaterbygning og af Teaterkom-missionen af 1893.

Adresse : Tordenskjoldsgade 9, Kbhvn.

 

BERNER Iwan fh. Direktor. R.p.p.; f. 2. Nov. 1850 i Kbhvn.; Søn af Silkehat-tefabrikant C H L Berner (død 1886) og Hustru f. Vogelsang (død 1857); gift m. Agnes Marie f. Becker, f. 18. Juli i Kbhvn.

Student (priv. dimit.) 1869; studerede engelsk Sprog og Litteratur: 1875 i Store nordiske Telegrafselskabs Tjeneste i Newcastle, Aberdeen og 1876 i London; Stationsbestyrer i Hongkong 1883; fung. Driftsbestyrer i Østasien (Domicil i Shanghai) 1886-87 og 1897-98; Sekretær ved Selskabets Hovedafdeling i Kbhvn. 1887-1900; Driftsbestyrer i Østasien 1900-06.

Medlem af Sprogselskabets Bestyrelse.

Litterære Arbejder: Extra European Telegraphic Code; Oversættelser fra Engelsk (Buhver, Dickens, Mark Twain, Beaconsficld): Rejseskildringer, Korrespondancer og Afhandlinger i forskellige Tidsskrifter og Dagblade.

Odner. Ordner: J.H.S., J.O.S., R. St.A., R.St.Stan

Adresse: Østerbrogade 138, Kbhvn.: Sommerbolig: Villa Højenbal. Holte.

 

BERNER-SCH1LDEN-HOLSTEN Adam Kammerherre, Hofjægermester, Lensbaron; f. 18. Juni 1855 i Langensø, Odense; Søn af Kammerherre, Baron Alexander Berner-Schilden-Holsten (død 1889) og Hustru Magdalene f. Baronesse Holsten (død 1906); gift m-Louise f. Quaade, f. 10. Marts.

Besiddelser : Baroniet Holstenshus, det von Schilden-jydske Fideikommis samt Barnehøigaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser i Provins-Register).

I Bestyrelsen for Fyens Stifts Kunstforening; Formand i den danske Turistforenings fyenske Afdeling og i Repræsentantskabet for Belønnings- og Forsørgelsesforeningen for Tyender paa Fyen, for Sygekassen for Voldum-Rud Sogne i Randers Amt og for Højreforeningen for Faaborg og Omegn.

Adresse: Holstenshuus pr. Faaborg.

 

BERNHOFT H A Gesandt, Kammerherre, R.p.p.; f. 1. Okt. 1869 i Barcelona: Søn af svensk-norsk Generalkonsul H S Bernhoft og Hustru Rita f. Heegaard; ugift.

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1888: naturaliseret 1889: eand. jur. 1894; Assistent, Fuldmægtig 1899; Kontorchef i Udenrigsministeriet 1908; Gesandt i Wien og Rom samme Aar.

Udenl. Ordener: Chin.D.D.: F.Æ.L.; N.St. O.; P.V.V.; R.St.Stan.; S.H.E.; Sp.I.K.

Adresse : Wien.

 

BERNSTORFF-CYLDENSTEEN Hugo Lensgreve, Kammerherre, K2.p.p.; f. 5. Marts 1853: Søn af Lensgreve, Kammerherre. Hofjægermester Johan Bern-storff-Gyldensteen (død 1898) og Hustru Anna f. Komtesse Hardenberg (død 1905); gift m. Anna f. Komtesse Kielmannsegg, f. 5. Dec.

Besiddelser : Grevskabet Gyldensteen : Hettcln i Holsten; Fidcikonimisgod-serne Wotersen og Länken i Lauen-borg; Lehnsgodset Raguth i Meklen-borg; Christianslund. (Udførlige Oplysninger om de danske Besiddelser findes i Kraks Vejviser ; Provins-Reg.). Mecklenborg-schwcrinsk Kammerherre; Ceremonimester; Major a la suite; arvelig Overjægermester i Hertugdømmet Lauenborg.

Udenl. Ordener: M.V.Kr.: Pr.R.Ø.

Adresse: Gyldensteen pr. Bogense.

 

BERNSTORFF-MYLIUS ULRICH Greve, Kammerherre, Hofjægermester, R; f. 4. Sept. 1847 i Kbhvn.:" Søn af Greve, Hofjægermester Frederik Bernstorff (død 1894) og Hustru Ulrica f. Mvlius (død 1874): gift m. Marie B-M., f. 9. Dec., Datter af Geheimekonferensraad, Kammerherre, Hofjægermester, Greve Josias Rahen-Levetzau og Hustru Siegfriede f. Krogh.

Besiddelser: Kattrup og Flinterupgaard fra 1894, Besidder af det Mylius-Rasehenhergske Fideikommis fra 18',4. (Udførlige Oplysninger findes i Kl aks Vejviser i Provins Register).

Student (Sorø) 1866; cand. polit. 1872; Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab og af Helsingørs Byraad indtil 1894.

Adresse : Frederiksgade 7 og Kattrup ved Jyderup.

 

BERNTSEN Klaus Folketingsmand, B. DM.; f. 12. Juni 1844 i Eskildstrup, Svendborg Amt; Søn af Gaardejer Espen Berntsen og Hustru Christiane Christensdatter; gift m. Anny Christine Mathilde Oktavia f. Thomsen (død 1902).

Uddannelse paa Sødinge og Hindsholm Højskoler (J L N Sehjørring og Kr. Kold) og hos Kr. Appel i Rys-linge; Stifter og Lærer ved en Friskole i Højby 1862; Formand i Højby Sogne- raad 1869-75, for Særslev Sogneraad 1886-1904; Bevisor i Vends m. fl. Herreders Sparekasse 1874-80. Medlem af Odense Skibsfarlsselskabs Bestyrelse 1875; Højskoleforstander i Særslev ved Bogense 1881-89. Redaktør af Friskolens Tidende 1893-95; Medlem af Odense Amtsraad 1881-87 og 1898-1908; Folketingsmand for Bogense 1873-84, for Assens fra 1886; Folketingets 2. Viceformand 1894-95 og 1. Viceformand 1908; Stifter og Udgiver af Assens Amtsavis; Medstifter af Pyens Tidende; Bevisor i Sydfyenske Jernbaneselskab 1896-1908; Direktør i Østifternes Kreditforening for Husmænd 1897-1908; Kontorchef i Østifternes Brandforsikring for mindre Landbygninger 1889-1908; Tiendekommissær indtil 1909; Med lem af Akkordretten 1905-08: Indenrigsminister i Ministerierne Neergaard og i Holstein 1908-09; Tilsynsmand ved Landbohøjskolen; Formand for Odense Amts Skytteforening fra 1884, for De danske Skytteforeninger fra 1910 og for Foreningen Dannevirke fra 1909; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Turistforenings sjællandske Afdeling.

Adresse : Malmøgade 4. Kbhvn.

 

BERTELSEN Aage Kunstmaler FM. i Sølv; f. 28. Sept. 1873 i Næstved; Søn I af Landskabsmaler Rudolf Bertelsen og Hustru Agnes f. Lundstein: gift m. Karen f. Schmidt, f. 17. Maj 1880 i i Flensborg.

Elev paa K Zahrtmanns Malerskole 1891-1896; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1899; deltog i Danmarksekspeditionen 1906-08 og udstillede : i Efteraaret 1908 en Samling af Tegninger og Malerier fra Polaregnene. Mellem Billederne fra Polaregnene er I Verdens nordligste Malerier (fra 83,31°). Har tidligere malet enkelte Portrætter (bl. a. af sin Fader og af Herman Kahler), Interiører og Landskaber.

Adresse ; Lille Næstved pr. Næstved. I

 

BERTELSEN Henrik Adjunkt, Dr. phil. i f. 12. Maj 1874 i Lyngby ved Grenaa; Søn af Skoleinspektør H C V G Bertelsen; gift m. mag. seient. Sophie B., f. 24. Okt. i Philadelphia, Datter af Ingeniør Tinius Olsen.

Student (Aarhus) 1891; cand. mag. 1898; Lærer ved kbhvnske Latinskoler 1898-1903; ekstraord. Medhjælper ved Universitetsbiblioteket 1899-1901; Dr. phil. (Om Didrik af Berns Sagas oprindelige Skikkelse. Omarbejdelse og Haandskrifter) 1902; Timelærer ved Aarhus Katedralskole 1903-05; Adjunkt ved Metropolitanskolen fra 1905; Lærer i Dansk ved Statens Lærerhøjskole.

Adresse : Kastelsvej 25, Kbhvn.

 

BERTELSEN Mathias Mandal Sagfører; f. 7. Juni 1857 i Borrig i Sønderjylland; gift m. Signe Louise Mathilde Caroline f. Winge, f. 28. Marts i Kbhvn.

Eksam. jur. 1889; Sagfører 18%; Medlem af Administratiouskommissionen for Familiegodset Skjoldnæsholm; i Bestyrelsen for Kbhvns IJnderretssag-f ørerforening og for Aktieselskabet Sagførernes Auktioner; Formand og Kasserer for Sønderjydsk Centralforening; i Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Atalanta.

Adresse: Ny Vestergade 17, Kbhvn.

 

BERTHELSEN Georg Danser ved Det kgl. Teator; f. 7. April 1867 i Kbhvn.; Søn af Guide Jørgen Berthelsen (død 1876) og Hustru f. Schultz (død 1903); gift m. Dagmar B., f. 31. Dec. i Hor. sens, Datter af Malermester Th. Rosen-stand (død 1888) og Hustru f. Andersen (død 1904).

Elev af Det kgl. Teaters Balletskole 1873; ministeriel Ansættelse 1883; Lærer i Dans og Plastik ved Kadetskolen fra 1904; Kasserer for Ballettens private Laanckassc fra 1893.

Har komponeret Prinsesse Alexandrines Kvadrille 1903.

Adresse: Adolfsensgade 6, Kbhvn.

 

BERTHELSEN Georg Konsul, E.; f. 14. April 1830 i Ringkjøbing; Søn af Niels Berthelsen og Hustru f. Hal by; gift m. Henriette Elise f. Husted f. 8. Maj 1831 i Ringkjøbing.

I Handelslære i Kolding; Associé i Konsul Chr. Husteds Forretning i Ringkjøbing, senere Eneindehaver af samme; Medlem af Direktionen for Jydsk Hypotekforening; Vicekonsul for Nederlandene og Portugal.

Medlem af Ringkjøbing Byraad fra 1888: Formand for Handelsforeningen indtil 1906, for Borgerforeningen og for Ringkjøbing-Stadil Fiskeriforening; 2. Vicepræsident i Dansk Fiskeriforening indtil 1906.

Adresse : Ringkøbing.

 

BERTHELSEN Jens P Fægtelærer, Løjtnant, DM. K.; f. 15. üec. 1854 i Sigerslevøster; Søn af Gaardejer Berthel Nielsen (død 1896) og Hustru Karen Olsdatter (død 1899); gift m. Anna Marie B., f. 6. Sept. 1855 i Khh., Datter af Laborant Bendt Jensen (død 1890).

Gennemgaaet Hærens Elevskole (1870 -73) og Gymnastikskole (1876-78); Lærer paa Elevskolen 1881-86; uddannet i Fægtning af Louis Lafont i Paris 1889 og 1892. Løjtnant og Kompagnichef i Artilleriets Forstærkning 1904. Fægtelærer for Kbhvns Fægteklub og for Kbhvns Damefægteklub.

Har sammen med A Clod-Hansen udgivet : Fægtekunsten (1890).

Adresse: Villemoesgade 87, Kbbvn.

 

BERTHELSEN Jørgen Direktør, R.; f. 23. Jan. 1851 i Lindholm ved Nørre Sundby; Søn af Husmand Berthe] Nielson.

Arbejdsmand 1872-80; Vognmand og Entreprenør 1880; Formand for Arbejderforeningen af 1865, 1881-89; Opretter af de første Kolonihaver i Danmark 1884; Medlem af Aalborg Byraad 1894-1906: valgt Medlem af Landstinget 1898-1906, Kongevalgt fra 1907; Medlem af Tuberkulosekonimissionen fra 1901; Formand i Centraldirektionen for Nordjyllands forenede Privatbaner og for Bestyrelsen for Aalborg-Hadsund Jernbaneselskab; Medlem af Kommissionen af 1898 ang. de kbhvnske Banegaards-forhold, af Kommissionen af 1904 ang. Anlæg af nye Jærnbaner og af Kommissionen af 1908 ang. Jærnbaneskyld.

Adresse: Strandboulevard 3, Kbhvn. og Aalborg.

 

BERTHELSEN Palle Generalmajor, K". DM.p.p.; f. 26. Jan. 1857 i Aarhus; Søn af Købmand Jens Berthelsen og Hustru f. Pallesen; gift m. Olida Sophia f. Baadsgaard, f. 23. April i Aarhus.

Sekondløjtnant 1878; Premierløjtnant 1880; Adjutant ved første Generalkommando 1885; Kaptajn i Fodfolket og Kompagnichef 1889, senere ved Generalstaben ; Oberstløjtnant og Chef for 1. Bat. 1901; Chef for Generalstabens tak-tiske Afdeling 1903; Oberst og Chef for 3. Regiment 1906; Generalmajor 1909; Chef for 1. jydske Brigade.

I flere Aar Chef for akademisk Skyttekorps.

Udenl. Ordner: N.St.O.; P.S.&L.;Sp. I.K.; S.Sv.

Adresse : Aarhus.

 

BERTHELSEN S M Godsforvalter, Sagfører; f. 30. Jan. 1864 i Randers.

Eksam. jur. 1883; Sagfører 1898; Godsforvalter ved Nørager m. fl. Godser fra 1890.

Formand for Høng-Tølløse Jærnbaneselskab; regeringsvalgt Medlem af Besigtigelses- og Ekspropriationskommissioner ved Jærnbaneanlæg; Medlem af Jærnbaneskyldkommissionen 1908 og af Fæstekommissionen 1910; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Henry-George Forening og for den danske Joseph Fels Fond; Udgiver af Maanedsskriftet Ret.

Har udgivet en Række nationaløkonomiske Smaaskrifter, særlig om Jord-og Skattespørgsmaal.

Adresse : Høng.

 

BERTOUCH-LEHN Poul Lensbaron, Hofjægermester ; f. 22. Jan. 1855; Søn af Lensbaron Julian Bertouch-Lehn (død 1905) og Hustru Natalie f. Komtesse Holck (død 1891): gift m. Sophie B.-L., f. 27. Okt., Datter af Hofjægermester Severin Løvenskiold og Hustru Sophie f. Komtesse Knuth.

Besiddelser : Baroniet Sønderkarle og Sophiehøj (se Kraks Vejvisers Provins-Register).

Adresse : Lungholm pr. Rødby.

 

BESTHORN Rasmus Olsen Dr. phil.: f. 29. Okt. 1847 i Hillerød: Søn af Landhøker Jakob Olsen: Plejesøn af Skomagermester Vilhelm Besthorn; gift m. Amalie f. v. "Würden.

Student (v. Westenske Institut) 1867; cand. philo!. 1880; Dr. phil. (en Afhandling om Ibn-Zaidun) 1889; udenrigspolitisk Medarbejder ved Nationaltidende.

Udgiver sammen med Professor .T L Heiberg af Codex Leidensis; Forfatter til: Alexander III og Nikolaus II (1895).

Adresse: Fortunvej 7, Charlottenlund.

 

BESTLE Ceorg Etatsraad, Grosserer, R. DM. p.p.; f. 18. Marts 1855 i Kbhvn.; Søn af Vinhandler C W F Bestie og Hustru f. Engelscn; gift m. Caroline Sophie f. Hassort, f. 6. Jan. i Kbhvn.

Firma : Georg Bestie.

Formand for Bankraadet i Centralbanken for Handel og Industri; Medlem af Bestyrelsen for Akts. til Oprettelse af billige Pantelaanekontorer i Kbhvn., for Dampskibsaktieselskabet Progress og for Foreningen for gamle Bygningers Bevarelse; Medlem af Kirkeinspektionen for Helligaandskirkeii.

Udenl. Orden : R.St.A.

Adresse : Skindergade 45. Kbhvn.

 

BEYER Petrus Læge, K2.DM.p.p.; f. 24. Nov. 1849 paa Mulebjerggaard ved Roskilde; Søn af Proprietær A F Beyer og Hustru f. August; gift m. Ella B, f. 7. Nov. i Roskilde, Datter af Overingeniør J H C David og Hustru f. Hagen.

Student (Borgerdydsk. paa Krsthvn.) 1869; med. Eks. 1878; Reservelæge i Søværnet 1879-80, i Hæren 1884-86; Læge ved de kommunale Vakcinations-anstalter 1889, 1891 og 1894.

Stormester tor Odd Fellow Ordenen 1889 og Storsire fra 1892; Formand for Odd Fellow Ordenens Komité for Optøreisen af et Spedalskhedshosp. paa Island 1897 og for Opførelsen af et Spedalskhedshospital paa St. Croix 1909; Formand i Forretningsudvalget for Landbrugslotteriet; Medlem af Bestyrelsen for Klampenborg Væddeløbsbane og af Direktionen for Dansk Syge- og Ulykkesforsikringsselskab iraand i Haand og for Tilsynsraadet for Detailhandlerbanken.

Udenl. Orden : R.St.A.

Adresse: V-Boulevard 34, Kbhvn.

 

BIELEFELDT Carl V Præst, Forretningsfører; f. 20. Okt. 1864 i Kbhvn.; Søn af Boghandler C H Bielefeldt og Hustru f. Kaarsgaard.

Student (Borgerdydskolen) 1882; cand. theol. 1888; Sognepræst i Ho og Oxby 1888, i Rimsø og Kastbjerg 1891, i Bælum og Solbjerg 1903; Forretningsfører for Fsengselshjælpen 1907; Formand for Abnormsagens Forretningsudvalg.

Adresse: Regnegade 2, Kbhvn.

 

BIERING Frederik Stabslægc, R.DM. p.p.; f. 22. Okt. 1849 i Svindinge ved Nyborg; Søn af Præst F F Biering (død 1879) og Hustru f. Bech (død 1858); gift 1. Gang m. Vilhelmine B., (død 1898), Datter af Kaptajn G Ca-thala og Hustru Charlotte f. Brorson, 2. Gang m. Kristine B., f. 24. Dec. 1857 i Asnæs, Datter af Landmand V Ei-lortzen og Hustru Karen f. Jensen.

Student (Odense) 1866; med. Eks. 1872; Reservelæge i Hæren 1872-75; Kommunal Vakcinator 1876-78; Korps-læge 1880, Overlæge 1894, Stabslæge 1900, Generalkommandolæge 1902.

Medlem af Forsikringsselskabet Da-nebroges Repræsentantskab og Bestyrelse.

Udenl. Ord.: S.V.

Adresse : Frederiksborggade 43, Kbh.

 

BlILM ANN Einar Professor ved Universitetet, Dr. phil.; f. 10. Maj 1873 paa Frederiksberg; Søn af fh. Stabs-dyrlæge H F S Biilmann (se denne); gift m. Valborg B.

Student (Efterslægtens Skole) 1891; Botanicum 1892; polyt. Adgangseks. 1893; mag. scient. 1897; Universitetets Guldmedalje 1899; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts kemiske Laboratorium 1898; Lærer i Kemi ved Officerskolen fra 1902; Dr. phil. (Studier over organiske Svovlforbindelser) 1904; Professor i Kemi ved universitetet fra

1907, som saadan ogsaa Lærer i Kemi ved Polyteknisk Læreanstalt.

Bestyrer af Universitetets kemiske Laboratorium; Bestyrelsesmedlem i Ef-terslægtssamfundet.

Litterære Arbejder : Lærebog i organisk Kemi (1909); videnskabelige Afhandlinger, især i udenlandske Tidsskrifter.

Adresse: Ø-Voldgade 5, Kbhvn.

 

BIILMANN H F S fh. Stabsdyrlæge, K'2 DM.; f. 12. Febr. 1835 i Kbhvn.; Son af Toldassistent J J Biilmann og Hustru f. Saxtorph; gift m, Petrea Atka f. Castberg, f. 6. Aug. i Kbhvn.

Korpsdyrlæge 1867; Lærer ved Ride-og Beslagskolen 1883-86; Overdyrlæge 1888; Stabsdyrlæge og Chef for Hærens Dyrlægekorps 1895-1905; Afsked 1905.

Adresse: GI. Kongevej 142 B, Kbhvn.

 

BILLE Frants Gehejmekonferensraad, Kammerherre, SK.DM.p.p.; f. 14. Febr. 1832 i Kbhvn.; Søn af Admiral Steen Andersen Bille og Hustru Caroline f. von Biilow; gift m. Sarah Augusta f. Zabriskie, f. 4. Dec. 1844 i New Jersey.

Løjtnant i Ingeniørkorpset 1855; Kaptajn i Generalstaben 1861; Legationssekretær i Frankfurt 1861-63, i Wien 1863-64; deltog i Krigen 1864 ved Hovedkvarteret paa Als og Fyen; Sekretær ved Fredsunderhandlingerne i Wien; Kaptajn a la suite i Generalstaben 1864; Charge d'affaires i Wien 1864; Legationssekretær i Paris 1865; Ministerresident i Washington 1867; afskediget som Kaptajn af Generalslaben 1870; overordentlig Regerings-kommissær og Gouvernør paa de dansk vestindiske Øer 1871; Gesandt i Stockholm 1872, i London 1890 1908: Delegeret ved Fredskonferencen i Haag 1900.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; N.O.N.; N.St.O.; S.N.; Stb.Dr.V.60aarsJub.M.; St.Kron.M.; St.V.; Ø.L.

Adresse: p. t. 24 Pont Street, London.

 

BILLE Siegfriede Frederikke Kammerherreinde; f. 21. Nov.; Datter af Gehejmekonferensraad, Kammerherre, Lensgeve Josias Raben-Levetzau (død 1889) og Hustru Siegfriede f. Krogh (død 1898); Enke efter Kammerherre, Kaptajn Steen Andersen Bille.

Besidderinde af det Raben-Billeske Fideikommis; Overbestyrerinde for det kvindelige velgørende Selskab.

Adresse : Bredgade 70, Kbhvn. og Bellevue ved Præstø.

 

BILLE Steen Andersen Revisionschef, Translatør; f. 27. Nov. 1862; Søn af Kammerherre, Amtmand C St. A Bille (død 1898) og Hustru Louise f. Ipsen; gift m. Juana Matilde f. Unna, f. 13. Nov.

Revisionschef i Store Nordiske Telegrafselskab; kgl. Translatør og Tolk i Engelsk.

Udenl. Ordener i Fr.off.d'acad.; S.N.

Adresse: Kongens Tværvej 6. Kbhvn.

BILLE BRAHE Axel Baron, Amtmand, K.p.p; f. 12 Aug. 1858 i Skanderborg; Søn af Gcheimekonferensraad Baron Christian Bille Brahe (død 1899) til Svanholm og Hustru Marie f. Komtesse Moltke (død 1889); gift 1. Gang m. Fanny B.B. f. Komtesse Sehaffa-litzky de Muckadell (død 1901), Datter af Kammerherre, Lensgreve Erik En-gelke S. de M. (død 1905) og Hustru Bernhardine f. Kosegalten, 2. Gang rn. Ellinor B.B., f. 3. Nov. 1883 i Hørsholm, Datter af Amtsforvalter Hannibal Lerche og Hustru Mathilde f. Muller.

Student (Herlufsholm) 1877; Cand. jur. 1883; Assistent i Indenrigsministeriet; Fuldmægtig i Landbrugsministeriet 1896; Ekspeditionssekretær i Ministeriet for offentlige Arbejder 1898; kst. Amtmand over Vejle Amt 1898-99; Amtmand over Bornholms Amt fra 1903.

Udenl. Orden : I.M.&L.

Adresse: Rønne.

 

BILLE-BRAHE Louise Grevinde, Over-hofmesterinde f. Hochschildt, Gb.E.T.; f. 18. April 1830; gift m. Gcheimekonferensraad, Kammerherre, Lensgreve Henrik Bille-Brahe (død 1875).

Adresse; Amaliegade 4, Kbhvn. og „Skandseøre" pr. Helsingør.

 

BILLE-BRAHE-SELBY Hendrik Greve, Kammerherre; f. 24. Aug. 1870 paa Søholm; Søn af Lensgreve Preben Bille-Brahe-Selby (se denne); gift m. Ellen B-B-S, f. 27. Sept. paa Hindsgavl, Datter af Kammerherre Niels Basse Fønss og Hustru Marie f. Baronesse Wedell-Wedellsborg.

Besiddelser : Oxholm.

Formand for Svendborg Amts landøkonomiske Selskab, for Dansk Luftgas Kompagni og for Klampenborg Væddeløbsbane.

Adresse : Stensgaard pr. Faaborg.

 

BILLE-BRAHE-SELBY Preben Lensgreve, Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.; f. 14. Nov. 1842 i Haag; Søn af Lensgreve Henrik Bille-Brahe (død 1875) og Hustru Jeromia f. Baronesse Selby (død 1848); gift m. Antoinette B-B-S, f. 25. Febr. i Nørrebjert, Datter af Kammerherre, Greve Carl Rantzau og Hustru Caroline f. Worsaae.

Besiddelser : Grevskabet Brahesminde 1875 og det friherrelige Selby'ske Forlods 1873; (se Kraks Vejviser Provins-Register)

Student (Sorø) 1861; Forpagter af Søholm; Patron for Odense adelige Jomfrukloster 1875.

Adresse: St. Annæ Plads 5, Kbhvn. og Hvedholm pr. Faaborg.

 

BILLENSTEIN Carl Direktør, Kap tajn; f. 26. Febr. 1860 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad fh. Toldinspektør Billenstein og Hustru Nathalie f. Soelberg; gift m. Ellen B., t. 24. Jan. 1867 i Kbhvn., Datter af Skibsfører Jacob Holm og Hustru Agnes f Kjerrumgaard (død 1869).

Studeilt (priv. dimit.) 1878; cand. polyt. 1884; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1886; Beregner ved Livsforsikringsselskabet Dan 1896, Direktør for samme 1900 og for Forsikringsselskabet National 1905: afskediget af Hæren med Kaptajnskarakter 1902; Formand for Søllerød Sogneraad 1909; Næstformand i Kbhvns Amts Sogne-raadsforening fra 1909. Adresse: Vejlesøvej, Holte.

 

BINDSLEV Valdemar Direktør, R. DM.; f. 27. Aug. 1857 i Hjørring; Søn af Murermester O A Bindslev og Hustru Ane Marie f. Jensen; gift 1. Gang m. Kirstine Marie f. Christensen (død 1885), 2. Gang m. Ida Johanne f. Dahin, f. 6. Jan. i Løgstør.

Direktør i Kreditforeningen af Grundejere i Kbhvn. og Omegn fra 1907 (Medlem af deus Repræsentantskab 1900, Formand for samme fra 1904); Medlem af Repræsentantskabet for Akts. Dansk Sparemærke-Kasse og af Arbejderbankens Bankraad; Sparekasseinspektør 1899-1907. Adresse: Amicisvej 21, Kbhvn.

 

BING Anton Redaktør; f. 8. April 1849 i Kbhvn.; Søn af Fabrikejer Jakob Herman Bing (død 1896) og Hustru Henriette f. Simonsen (død 1896).

Student (d. v. Westenske Institut) 1866; lærte Landvæsen; Landbrugskandidat 1871; Forpagter 1873-77 og Ejer af Mullerupgaard ved Slagelse 1877-90; Næstformand i Sorø Amts landøkonomiske Selskab 1883-85, Konsulent for samme 1893-98; Landvæsenskommissær i Holbæk Amt 1888-90; Medredaktør af Ugeskrift for Landmænd 1901, Eneredaktør fra 1903; Folketingsmand for Slagelse 1901-03 (Venstrereformpartiet); Sekretær for Forbundet af sjællandske Kvægavlsforeninger og Redaktør af Kvægavlstidende 1893-1909. Adresse : Ny Vestergade 1, Kbhvn.

 

BlNG Bertel Redaktør; f. 19. Febr. 1874 i Kbhvn.: Søn af Fabrikejer Ludvig Bing (død 1885) og Hustru Agnes f. Salomonsen; gift m. Edith f. Bing. Student (Slomanns Skole) 1892; cand. jur. 1899; ansat i Kbhvns Magistrat 1899-1902; Medarbejder ved København fra 1903: Signaturer: B.B., B-to,  O'Brien og Jollin Muf; Kbhvnsk Lokal-Redaktør for Verdens Gang fra 1910.

Medlem af Journalistforbundets Bestyrelse fra 1905, Kasserer s. A., Næstformand 1906; Redaktør af Medlemsbladet Journalisten s. A.

Adresse: Upsalagado 22, Kbhvn.

 

BING Frederik Direktør i Statsanstalten for Livsforsikring, K. DM. p.p.; f. 31. Dec. 1839 i Kbhvn.; Søn af Hof-galanterihandler. Borgerrepræsentant Meyer Bing og Hustru Eva f. Simonsen ; ugift.

Polyt. Adgangseks. 1856; cand. po-lyt. 1862; Lærer 1862-65: Stentøjsfabri-kant i Kbhvn. 1865-70: Medlem af Bestyrelsen for Livsforsikrings- og For-sørgelsesanstalten af 1871 fra dens Oprettelse.

Formand for Arbejderbankens Bank-raad (Medlem fra 1872); i Bestyrelsen for Akts. til Opførelse af Boliger for Arbejderklassen; tidligere Medlem af Mosaisk Menigheds Repræsentant-skab; Formand i Bestyrelsen (Direktør) for Statsanstalten for Livsforsikring fra 18...

Udenl. Orden : S.V. Adresse: Frederiksberg Allé 54, Kbhvn.

 

BING Harald Porcelænsfabrikant, R. HM.p.p.: f. 26. Febr. 1848 i Kbhvn.: Søn af Fabrikejer J H Bing (død 1896) og Hustru Henriette f. Simonsen; gift m. Harriet f. Levin, f. 1. Dec. i Khh. Studerede Kemi og Fysik ved polyteknisk Læreanstalt 1863-65; overtog den tekniske Ledelse af Bing & Grøndahls Fabrikker 1868. indtraadte i Firmaet 1880 og blev Eneejer heraf 1885. Direktør ved dets Omdannelse til Aktieselskab 1895.

Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab 1889. Foreningens Næstformand 1890. Formand 1898-1905; Næstformand i Kunstindustrimusæets Besty relse 1891, Formand 1898-1908; Borgerrepræsentant 1896-1908.

Medlem af Repræsentantskabet for Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab af 1897, af Bestyrelsen for Kblivns Telefon-Aktieselskab, for Tivoli og for Dansk Forening til Beskyttelse af industriel Ejendomsret (fra 1910).

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; R.St-Stan.; S.N. Adresse : Vesterbrogade 152, Kbhvn.

 

BING H I Dr. med.: f. 26. Okt. 1871 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad J M Bing (død 1903) og Hustru Amalia f. Warburg; gift m. Ebba B., f. 9. April i Kbhvn., Datter af Veksellerer Otto Henriques og Hustru Elisa f. Bendix. Student (Metropolitanskolen) 1888; med. Eks. 1895; Dr. med. 1899; Reser-

velæge ved Blegdams Hospital 1901-03, ved Kommunehospitalets Afd. III 1903-07; Korpslæge i Hæren 1908, udenfor Numer 1910; Læge ved Tuberkulosestationen. Adresse : Rømersgade 7, Kbhvn. BING Otto Overretssagfører; f. 16. Feb. 1874; Søn af Etatsraad Jacob Martin Bing (død 1903) og Hustru Amalia f. Warburg; gift m. Gerda f. Hirsch, f. 17. Nov. 1878 i Kbhvn.

Student (Metropolitanskolen) 1892; cand. jur. 1898; Overretssagfører i Kbhvn. 1901; antaget til Udførelsen af off. og ben. Sager 1909.

Formand for Den danske Ballets private Pensionsfond og for Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske bildende Kunstnere og deres efterladte; Medlem af Direktionen for Carolineskolen. Adresse : N.-Farimagsgade 1, Kbhvn.

 

BIRCH August Konsul, R.M.f.D.R.; f. 21. Marts 1862 i Nyborg; Søn af Købmand Julius Birch (død 1905) og Hustru f. Dragsted (død 1894); gift m. Anna f. Kruuse, f. 7. x\ug. 1864 i Nyborg.

Uddannet i Faderens Forretning og paa Thorsøes Handelsakademi; Sekondløjtnant 1883; Bogholder i Berlin 1884-85; Prokurist i Konsul Wm. Kruuses Forretning i Nyborg 1885-87; egen Forretning 1887 (Kul, Kalkværk og Træ-lastimport); Savværks- og Skovejer i Sverrig fra 1890: storbritanisk og svensk Vicekonsul i Nyborg fra 1897.

Venstrereformpartiets Kandidat ved Folketingsvalget i Nykjøbing F. 1909. Formand i Fællesforeningen af Dan. ske Trælasthandlerforeninger, i Foreningerne af Trælasthandlere paa Fyen, fynske Kalkværker, Arbejdere og Arbejdsgiver i Nyborg og i Nyborg Musikforening; Medlem af Raa-det for Foreningen af fremmede Mag. ters Konsuler i Danmark; Bestyrelsesmedlem i en Række Foreninger og Aktieselskaber. Udenl. Ordener: R.St.Stan.; S.V. Adresse-: Nyborg. BIRCH Vilhelm Skuespiller, Translatør ; f. 20. Febr. 1872 i Kbhvn.; Søn af Kongens Foged i Kbhvn. C C Birch (død 1903) og Hustru Christiane f. Hostrup (død 1904); gift m. Rlntra B., f. 23. Febr. 1873, Datter af Teaterdirektør Ferdinand Schmidt (død 1894) og Hustru Ida Nordaas Hansen (død 1905). Skuespiller ved Folketeatret 1890-98, ved Casino 1898-1900, ved Aarhus Teater 1900-08, ved Dagmarteatret 1908-10; Translatør i Engelsk 1909.

Hovedroller: Lykke Per (i Strindbergs Skuespil af samme Navn); Carl Moor i Røverne; Othello; Axel i Axel og Valborg; Gran i Kongen.

Adresse : Vesterbrogade 103, Kbhvn.

 

BIRCK Laurits V Dr. polit., Professor; f. 17. Febr. 1871 i Kbhvn.: Søn af Grosserer L N Birek; gift m. Anina f. Pedersen, f. 25. Juli 1880 i Næstved. Student (privat dimitteret) 1889; eand. polit. 1893; Ophold i de forenede Stater 1893-94; ansat ved Toldvæsenet 1894-96; Redaktør af Vort Land 1896-98; Studieophold i England og Frankrig 1898-99; Dr. polit. 1902 („Værditeori"); Doeent ved Universitetet fra 1908, Professor fra 1. Jan. 1911.

Folketingsmand for Kbhvn s 4. Kreds I 1903-10; Medlem af Hovedbestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerfor. ening til 1910.

Literære Arbejder : Kreditøkonomiens Omsætningsmidler; Værdilære I-II; De økonomiske Perioder; 1870-1900; Sukkerets Historie etc.

Adresse : Østerbrogade 140, Kbhvn.

 

BIRKEDAL Uffe Præst; f. 17. Juni 1852 i Ryslinge; Søn af Valgmenighedspræst Vilhelm Birkedal (død 1892) og Hustru Emilie f. Meyer (død 1889); gift m. Louise Amalie B., f. 27. Jan. i Skive, Datter af Sognepræst G S Nyegaard (død 1881) og Hi.stru Caroline f. Sehiødte (død 1891).

Student (Odense) 1871; cand. theol. ! 1877; Kapellan i Stadager 1878; Sog-nepræst i Brande 1879, ved St. Catharina Kirke i Ribe 1884-93 (afsk. paa fir. af Tunghørighed); i J Aar Redaktør af et Blad i Næstved; Højskoleforstander i Rønde 1894 96, i Nørre Ørslev 1896-97; Foredragsholder og Skribent; Præst i Det fri Kirkesamfund fra 1900

T Bestyrelsen for Foreningen til Hjælp for ulykkeligt stillede Mødre og Børn.

Litterære Arbejder; Prædikensamlinger; religiøse Skrifter; Artikler i Blade og Tidsskrifter; Oversættelser fra Engelsk (Milton, Burns, Carlyle, R. Browning, Tennyson etc.).

Adresse : Lvkkesholms Allé 5 B, Kbhvn.

 

BIRKET-SMITH Sophus Konferens, raad, Dr. phil., K.'DM. p.p.; f. 28. April 1838 i Randers: Søn af Eks. jur. J F Smith og Hustru f. Tommesen; gift m. Hansine Albertine Ludoviea f. Nielsen, Balletdanserinde ved Det kgl. Tenter, f. 5. Jan. 1857 i Kbhvn.

Student (Randers) 1855; studerede Medicin, senere klassiske Oldtidsminder; Assistent i Universitetsbiblioteket 1863: deltog i Krigen 1854; Universitets-Arkivar 1870; Bibliotekar ved Kongens Haandbibliotek 1878-80: Overbibliotekar ved Universitetsbiblioteket 1880-1909.

Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandet« Sprog og Historie 1879, af Den Arnamagnæanske Kom-

mission 1883; Æresdoktor i det filosofiske Fakultet ved Kbhvns Universitet 1894; Medlem af Videnskabernes Selskab i Christiania; fh. Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Folkebiblioteker; Medstifter af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie.

Har udgivet en Række af de ældste danske Skuespil (Christiern Hansens, Hieronynmus .Justesen Ranehs etc.) ledsaget af Indledninger og Anmærkninger; endvidere- Leonorai Christinas jammersminde (1869), Dr. med. Otto Sperlings Selvbiografi (1885) og Etats-raad Johan Monrads Selvbiografi (1888). Til Belysning af litterære Personer og Forhold i Slutningen af det 18. og Begyndelsen af det 19. Aarhundrede (1884); Kbhvns Universitets Matrikel 1611-1740 I-II (1890-94). Medudgiver af Danske Samlinger. Er Forfatter til: De malede Vaser i Antikkain-nettet i Kbhvn. (1862); Studier paa det gamle danske Skuespils Omraade (1883-96); Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Historie I-II (1879-81): Om Kbhvns Universitetsbibliotek før 1728 (1882).

Udenl. Ordner: Fr. off. de l'instr. Dubl.; N.St.O.

Adresse: Gothersgade 156, Kbhvn.

 

BISGAARD H L Sparekasseinspektør, Dr. polit.; f. 2. Febr. 1864 i Kbhvn.; gift m. Elna Mario Rosalie B., f. 28. Aug. 1871 i Kbhvn.

Student (privat dimit.) 1891; rand. polit. 1896; Medarbejder ved Dagbladet Samfundet; Dr. polit. (Den danske Nationaløkonomi i det 18. Aarhundrede) 1902: Assistent i Univeisitetskvæsturens Bogholderkontor; Sparekasseinspektør fra 1907.

Adresse: N-Frihavnsgade 54, Kbhvn.

 

BISSEN Vilhelm Billedhugger, Professor; f. 5. Aug. 1836 i Kbhvn.; Søn af Billedhugger H V Bissen (død 1868) og Hustru f. Møller; gift 1. Gang m. Johanne Vilhelmine B. (død 1862), Datter af Provst M C V Michelsen, 2. Gang m. Anna B., Datter af Kommandørkaptajn P C Bruun (død 1855).

Studerede ved Kunstakademiet og hos sin Fader: Ophold i Rom 1857-63; vandt den Neuhausenske Præmie 1859; Medlem af Kunstakademiet 1871; Professor ved Kunstakademiet fra 1890 og flere Gange dets Direktør.

I Direktionen for Thorvaldsens Museum: i Bestyrelsen for Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder.

Værker: Ægeus, der siddende paa Klippen spejder efter Theseus's Skib (Statens Museum 1863): Biskop AbsaIons Statue (Raadhuset 1872); fuldendte den af Faderen paabegyndte Rytterstatue af Frederik d. VII (foran Christiansborg Slot (1573); Danaiden (1884); Tubal Kain (Parken v. Jærnba-ncn 1893); Hall (Søndermarken (1890); Storkespringvandet (Storkene) (1894); Caroline Amalie (Rosenborg Have 1896); N W Gade (St. Annæ PI. 1897); Kaptajn J C Jacobsen (GI. Carlsberg 1897); Chr. d. IV (Nyboder 1900); A 1» Jørgensen (Provinsarkivet 1901); Biskop Absalons Rvtterstatue (Højbro-plads 1902): Yngling til Hest (V-Bou-levard 1903); Fortællende Odysseus; Romersk Tyr; Hermes, der danner sin Slangestav; Vasemalerinde; Eccho; Atalanta; Jægerinden; En Dame, der skal over Gaden i daarligt Føre; Garibaldi; Holberg (Sorø); Grundtvig (Marmorkirken).

Adresse: V-Voldgade 131, Kblivn.

 

BITSCH Chr. Fr. Justitsraad, Sagfører; f. 10. April 1863 i Thorning.

Eksam. jur. 1883; Sagfører i Herning 1888; Redaktør af Herning Dagblad 1889-1904; adm. Direktør for Herning Handels- og Landbrugsbank og for Jydsk Land-Hypotekforening; Revisor i Grundejerkreditforeningen i Herning; Tiendekommissær og Med-lem af Overskatteraadet for Ringkjø-bing Amtsraadskreds.

Formand for VenstrevæJ-rcrforenin-gens Bestyrelse; Medlem af Bestyrelsen for Herning Haandværkerforening og Herning tekniske Skole; mangeaarig Formand for Herning Bys Skytteforening. Adresse : Herning.

 

BJARNARSON Thorhallur Biskop, Professor, R.DM.; f. 2. Dee. 1855 i Laufas paa Island: Søn af Provst Bjørn Halldorsson og Hustru Sigridur Einars-datter; gift m. Valgerdur Jonsdatter, f. 26. Juni.

Student 1877; cand. theol. 1883-; Docent ved Præsteskolen i Reykjavik 1885, Forstander ved samme 1894-1908; Biskop over Island fra 1908; udgav Kirk-jubladid 1891-97: Medudgiver af Nytt kirkjublad fra 1906.

Altingsmand 1894-99 og 1902-1908.

Adresse: Reykjavik.

 

BJARNASON Lårus K I H Forstander for Islands Lovskole, R.; f. 27. Marts 1866 paa Flatø; Søn af Køb-mand Håkon Bjariiason (død 1877) og Hustru Johanna f. Jonsson (død 1896); gift m. Elin B. (død 1900), Datter af Amtmand P Havsteiu (død 1875) og Hustru Kristiane f. Gunnarson.

Student 1885; cand. jur. 1891; kst. Overretsprokurator 1891-92: kst. Sysselmand i Isaf jord Syssel 1892-94; Sysselmand i Snæfellsnes- og Hnappadal Syssel 1894-1908; Forstander for Islands Lovskole i Reykjavik 1908; Altings-

mand for Snæfellsnes- og Hnappadal Syssel 1901-08.

Amtsraadsmedlem 1900; Amtsraads-formand 1904-07: Medlem af Reykjaviks Byraad 1908: folkevalgt Altings-mand 1900-08, kongevalgt 1908: Medlem af den dansk-islandske Kommission af 1907. Medlem af. senere Formand folen interparlamentarisk Kommission til Kirkesagens Behandling 1904-06; Medlem af Islands Banks Repræsentantskab fra 1903.

Forfatter af flere statsretlige og formueretlige Afhandlinger samt af talrige Artikler i islandske. Aviser. Adresse : Reykjavik.

 

BJARNOV J A N R fh. Rustmester, R. DM.; f. 7. Juli 1838 i Kblivn.: Søn af Mekanikus Paul Rasmussen og Hustru f. Hansen; gift in. Karen Sophie f. Nielsen, f. 28. Marts i Sorø.

Lærling 1853: Svend 1857; Værkfører ved Geværfabrikken 3867; Rustmester ved Artilleriet og Bestyrer af Haandvaabonværkstederne 1883-1908.

Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab og af Arbejdernes Byggeforenings Bestyrelse. Ldenl. Ordener: N.St.O.; S.V.

Adresse: Svanemøllevej 54, Kbbvn.

 

BJERRE Einer Fabricius Læge; f. 14. Juni 1869 i Nyborg; Søn af Herredsfoged N F Bjerre og Hustru Christiane f. Fabricius; gift m. Anna B., f. 6. April i Kblivn.. Datter af Lærer, cand. polyt. E V Østrup og Hustru f. Torst. Student (Fredericia) 1887; med. Eks. 1894; Reservelæge ved Garnisons Sygehus og Roskilde Amts Sygehus; studerede Børnesygdomme Tvskland 1895-96: Assistent ved Poiiklinikkens Afdeling for Børnesygdomme 1896-1904: Re nervelæge i Haren 1899-19G1-. Læge ved Bangs Børnehospital fra 1904. Adresse: Værnedamsvej 11, Kbhvn.

 

BJERRE Niels Kunstmaler; f. 5. Jan. 1864 paa Nørrelund ved Harboøre: Son af Gaarde.ier P J Bjerre (død 1867) og Hustru f. Nissum.

Præliminæreksamen; arbejdede et Par Aar ved Landvæsenet; i Malerlære i Kbhvn. 1881; studerede paa Kunstakademiet og senere under L. Tuxen.

Værker: En jydsk Bondekone 1887: Fra en Folkehøjskoles Foredragssal 1892; Harboøre, Guds Børn 1899; Josef Hav i sin Stue 1902; Harboørefolk ved Kirken 1906.

Adresse : Nørrelund pr. Strande.

 

BJERRE Peder Proprietær; f. 6. Dec. 1855 paa Kokholm i Tørring; Søn af Gaardejer J P Bjerre og Hustru Ane f. Christensen; gift m. Kristcnce, f. Winther, f. 23. Aug. paa Erslevgaard ved Hadsten.

Uddannelse paa Staby Højskole og Kaptajn Galsters Kursus; Forvalter paa forskellige større Gaarde 1878-86; overtog Gaarden Højstrup (12 Tdr. Hartkorn) 1886; i Bestyrelsen for Randers Svineslagteri 1888-98; Formand for de samvirkende danske Andelsslagterier 1897-98; for Randers Amts Husholdningsselskab og for de samvirkende Svineavlscentre og Svineavlsforeninger i Jylland; i Bestyrelsen for Plantagesel-j skabet Dansk Vestindien; Medstifter af Randers Venstreblad; i Bestyrelsen for talrige lokale oplysende og politiske Foreninger.

Folketingsmand for Hørningkredsen I 1890-92, for Randers Landkreds fra 1898.

Adresse : Vestergade 12, Kbhvn. og I Højstrup pr. Hadsten.

 

BJERRUM Jannik Øjenlæge, Dr. med.. Professor. R.: f. 26. Dee. 1851 i Skjær-bæk. Vestslesvig; Søn af Gaardejcr N J Bjerrum og Hustru Christiane f. Degn; gift m. Anna 15., født 22. Aug. i Kolding, Datter af Snedkermester A L Johansen og Hustru Margrethe f. Sørensen.

Student (Ribe) 1869: med. Eks. 1876; Reservelæge i Hæren 1879-82; Dr. med. 1882: Medbestyrer af Professor Edm. Hansen Gruts Øjenklinik 1885; Medredaktør af Nordisk oftalmologisk Tidsskrift 1888-92; Medudgiver af Medicinsk Aarsskrift 1893-96; Professor i Oftalmologi ved Universitetet 1896-1910; Formand for oftalmologisk Selskab i Kbhvn 1900-03; Medlem af det kgl. norske Videnskabs Selskab 1900: Medlem af Bestyrelsen for Finsens Instifut til 1905.

Adresse: Frederikkevej 23, Hellerup.

 

BJØRNBO Axel Anthon Dr. phil., Underbibliotekar: f. 20. April 1874 i Kbhvn; Søn af Dr. phil. C A R Christensen og Hustru Anthonore f. Tschcrning; gift hi. Anina Henriette Elsine f. Sehübe- ler. f. 4. April i Kbhvn.

student 1891: Dr. phil. ved universitetet i München 1901; Underbibliotekar-ved det kgl. Bibliotek ]902: Redaktør af Katalog over Erhvervelser af nyere udenlandsk Litteratur ved Statens offentlige Biblioteker: Sekretær ved Videnskabernes Selskabs Kommission for Registrering af litterære Kilder til dansk Historie i Udlandet.

Videnskabelige Arbejder: Studien über Menclaos' Spharik (1902): Fyenboen Cl. Claussøn Sivart (med Carl S Petersen 19041: J. Verneri de triangulis sphaericis (1907): Anecdota cartogra-phica (med Carl S Petersen 1908); Adam af Bremens Xordensonfattelse, (1910)

Adresse : Aurehøjvej 13. Hellerup.

 

BJØRNSSON Gudmundur Landsfysikus. R.DM.: f. 12. Okt. 1864 paa Grøf i Vididalur: Søn af Bonde Bjørn Gudmundsson og Hustru Thorbjørg Helgadatter; gift 1. Gang m. Gudrun Si-gurdardatter (død 1904), 2. Gang m. Margrjet B., Datter af fh. Landshövding Stephensen.

Student 1887: med. Eks. 1894; Distriktslæge i Reykjavik 1896: Forstander for Lægeskoleir i Reykjavik 1906; Landsfysikus fra 1907; Altingsmand for Reykjavik 1905-08.

Adresse : Reykjavik.

 

BLACHE Christian Professor, Marinemaler, R.DM.; f. 1. Febr. 1838 i Aarhus: Søn af Rektor II II Blache og Hustru f. Kold; gift m. Marie Kirstine B., f. 13. Maj i Aarhus, Datter af Købmand Kiels' Malling og Hustru f. Schmidt.

Student (Aarhus) 1857; i Skibsbygger-lære; Elev ved Kunstakademiet 1861, og af C F Sørensen; deltog i Krigen 1864 paa Fregatten Sjælland; Medlem af Kunstakademiet 1890; .Medlem af Akademiraadet; Formand for Udstil-lingskomitéen fra 1907, Medlem af samme fra 1881.

I Bestyrelsen for Kunstnerhjemmet og for Foreningen Fremtiden.

Malerier : Parti fra en lille Havn 1863; Parti fra Begtrupvig ved Hels 1864: Søgang ind imod Land, Motivet fra Kronborg Strand 1869: Redningsbaaden køres til Strandingsstedet 1871; Eska-dre af Sejlkrigsskibe, forrest Linieskibet Dannebrog 1880; Vindstille med store Dønninger ved Fyrtaarnet Bell Rock ved Skotland 1882; Havnen set fra Bomløbcts Østside 1885: Stille Eftermiddag ud over Sandgrundene ved Lynæs 1893: Bovbjerg 1900; I Skærgaar-den ved Marstrand 1909.

Adresse : Rosenvængets Allé 50, Kbhvn.

 

BLAD Augusta Skuespillerinde; f. 10. Jan. i Kbhvn.; Datter af Direkter Sigfrid Blad (død 1902) og Hustru f. Rasmussen; gift m. Skuespiller Wilhelm Wiche (Ægteskabet opløst).

Uddannet paa Det kgl. Teaters Elevskole; debuterede 1891 paa Det kgl. Teater som Arianke Bogtrykkers i Barselstuen; ved Dagmarteatrcf fra 1894.

Hovedroller : Sophie i Erik og Abel; Ragnhild i Svend Hyrings Hus; Kirsten i Dansen paa Koldinghus.

Adresse: Thorvaldsensvej 17. Kbhvn.

 

BLAD Axel Læge. Dr. med.: f .6. Aug. 1872 i Kbhvn.: Søn af Direktør E A Blad og Hustru Louise f. Walther; gift m Johanne B„ f. 25. Aug. i Kbh., Datter af kgl. Skuespiller Olaf Poulsen (se denne).

Student (Frederiksberg) 1889: med. Eks. 1896; Universitetets Guldmedalje 1900; Dr. med. 1903: Reservekirurg ved Frederiks Hospitals Afdeling C fra 1906.

Adresse : V-Voldgade 7,9, Kbhvn.

 

BLANGSTRUP Christian Kaptajn, Hedaktør R.DM.p.p.; f. 29. Okt. 1857 i Nykjøbing p. F.; Søn af Juslitsraad Stiftslandinspektør Christian Blang-strup og Hustru Augusta f. Thaning; gift m. Cate B., t. 14. Sept. paa. Sønder Elkjær, Datter af Inspektør Thaning.

Student (Nykjøbing F.) 1875; Sekondløjtnant 1878; Premierløjtnant 1881; Kaptajn 1895; Afsked 1902: Hedaktør nf Salmonsens Konversationsleksikon fra 1891; Redaktør af Berlingske Tidende fra 1902.

Forfatter af: Struensee; Begivenhederne i Norden i Efteraaret 1788; Christian d 7de og Caroline Mathilde.

tdeul. Ord.: Gr.Fr.; S.Sv.

Adresse: Strandvejen 83 A, Kbhvn.

 

BLAUMÜLLER Edvard Sognepræst, Forfatter: f. 12. April 1851 i Kbhvn.; Søn af Bogbinderinester J I Blaumüller og Hustru f. Jørgensen; gift 1. Gang m. Elisabeth Tetra Aline f. Bon-do (død), 2. Gang m. Selma Anna Elisabeth f. Fleisner, f. 30. April i Kbhvn.

student'(Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1870; cand. theol. 1876; Kapellan i Fredensborg 1879 og ved Helligaands-kirken i Kbhvn. 1886 Sognepræst fra 1908; I Bestyrelsen for Forening til Lærerinders Understøttelse; Fonnand for Skolekommissionen ved Vestervoldgades Betalingsskole.

Har skrevet: Saul (1886); rastorale (1887): Agnete og Havmanden (1894); Hellig Jord (1897-98); Manddom (1900); Dronning Hiærteløs (1900): Sibylle (1900); Skilderier (1903); Ovenlys (1904); Den store Strid (1905): Græske Masker (1907).

Adresse : Nybrogade 22, Kbhvn.

 

BLEM M P Kreditforeningsdirekfør, R. DM.; f. 8. Marts 1848 paa Værmelands-gaard; Søn af Gaardejcr J P Blem og Hustru f. Rasmussen; gift m. Julie Catrine Christine f. Larsen, 27. l)ee. paa Egeskovgaard i Aaker Sogn.

Ophold paa Hindholm Højskole 1865-66, paa Bornholms Højskole 1870; Ejer af Engegaard, Nylars Sogn fra 1873; i Bestyrelsen for Bornholms landøkonomiske Selskab 1877-83; Folketingsmand for Rounekredsen 1881-1909 (Venstrereformpartiet); i Folketingets Finansudvalg 1894-1909; Taksationsmand i Kre-ditforenigen af Grundejere i de danske Østifter fra 1873. i Repræsentantskabet fra 1890, Direktør fra 1907; Medstifter af Bornholms Audelssvineslagferi 1889, Formand i dets Bestyrelse fra 1896-Formand for de samvirkende danske An- delssvineslaglericr 1898-1908, for Slagteriernes Ulykkesforsikring for Arbejdere, for Andelsudvalget fra 13... -19. . og dettes Repræsentant paa The '

international Cooperation alliance's Kongres i Paris 1900; Næstformand i Repræsentantskabet for Landbygningernes Brandforsikring fra 1890; i Besty-relsesraadet for Kjøbenhavns Handelsbank; Formand for Aktieselskabet De forenede Granitbrud og Stenhuggerier ved Rønne; i Bestyrelsen for Det dansk -tyske Petroleumskompagni: Tilsynsmand ved Landbohøjskolen fra 1904; Formand for Foreningen Bornholm fra 1908.

Adresse : Callisensvej 33. Hellerup.

 

BLINKENBERG Christian Inspektør ved Nationalmuseet, Dr. phil. R.p.p.; f. 15. Febr. 1863 i Ribe: Søn af Drejermester A P Blinkenberg.

Student (Ribe) 1880; cand. mag. 1887; ansat ved Antiksamlingen 1888, ved Nationalmuseet 1892; Inspektør 1897; Dr. phil (Asklepios og haus Frænder i Hieron ved Epidauros) 1893; ledede sammen med Dr. Kinch Carlsberg Fondens Undersøgelser i Lindos paa Rhodos 1902-05.

Har skrevet : Afhandlinger om klassisk og nordisk Arkæologi i Aarbøger for -nordisk Oldkyndighed; Mitteil, des ar-chaol. Instituts (Athen) o. fl. Tidsskrifter; Archæologische Studien (1904) og Tordenvaabenet i Kultus og Folketro (1909).

Tdcnl. Orden.: Sp.I.K.

Adresse : Frederiksholms Kanal 12, Kbhvn.

 

BLIXEN-FINECKE Axel Baron, Kammerherre, Kaptajn, K.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 21. Juni 1863 i Kbhvn.; Søn af Baron Carl Blixen-Fineckc (død 1873) og Hustru Prinsesse Augusta af Hessen (død 1889); gift m. Bertha B-F., f. 29. Juli paa Borreby, Datter af Kammerherre Carl Castensehiold (se denne).

Besiddelser: Hesselagergaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Sekondtøjtnant 1884: Premierløjtnant s. A.; Kaptajn i Livgarden i 1890; Afsked fra Hærene Tjeneste 1908.

Medlem af Bestyrelsen for Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri.

Udenl. Ordner: Gr.Fr.; N.St.O.; P. T.iS.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R.St.A.; B. St.Sfan.; R.W.; Stb.V.; S.N.

Adresse: Hesselagergaard pr. Hesselager.

 

BLIXENFINECKE Frederik Baron, Hofjægermester, Stamhusbesidder, K3. Gb.E.T.p.p. : f. 10. Juli 1847: Søn af Baron Carl Blixen-Fineckc (død 1873) og Hustru Sophie f. Ankarerona (død 1890); gift m. Clara B-F., f. 21. Harts. Datter af Lensgreve Emil Krag-Juel-Vind-Frijs til Grovskabet Frijsenborg og Hustru Thyra f. Haffner.

Besiddelser: Stamhaset Dallund paa Fyen (fra 1873), Søborg-'Sø i Nordsjælland c«' Stamboret Næsbyholm i Skaa-nr. (Udførlige oplysninger om de danske Besiddelser findes i Kraks Vejvisers Afd V Provins-Register).

Udenl. Orden« : S.N.; S.V.

Adresse: Næsbyholm i Skaane.

 

BLOCH Anna Skuespillerinde; f. 2. Febr. i Horsens; Datter af Læge Johan Sø-rense-n Lindemann og Hustru Margare- fha f. Gylding; gift m. Professor Wil-liam Bloch (se denne).

Debuterede paa det kgl. Teater 4. Sept. 1885 som Titania i En Skærsom- mernatsdrøm. Andre Roller : Trine Rar i Aprilsnarrene; Hedvig i Vildanden; Anjotka i Mørkets Mast; PhyllisiDa vi var 21; Figurantinden; Den Vægelsindede; Ellen i Skærmydsler; Bertha i Moer har Ret; Hilde i Fruen fra Havet: Annette; Guldfuglen: Lady Teazle i Bagtalelsens Skole; Lucienne i Ung-dornst id.

Adresse : Strandgade 12, Kbhvn.

 

BLOCH Emil Direktør for Kunstmuseet, R.DM.p.p.; i. 14. Dee. 1836 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J P Bloch og Hustru f. Weitzmann.

Ved Handelen i 8-9 Aar: Student (privat dimit.) 1863: cand. phil. 1864: Inspektør ved Den kgl. Maleri- og Skulptursamling fra 1870, ved Kobbcr-stiksamlingen 1883; Direktør for Statens Museum for Kirnst fra. 1896.

Har skrevet.: Hollandske Kunstnere (1869); Albrecht Dürer (1874); Katalog over den kgl. Malerisamling (18751; Blade af Kobberstikkunstens Historie (1879); Haandbog for Besøgende i Kobberstiksarnlingen.

Adresse: Stockholmsplads 1, Kblivn.

 

BLOCH Heymann kemisk Fabrikant, Konsul R.; f. 19. Marts 1844 i Lemvig; gift m. Emilie Johanne B., f. 21. Dee. i Kblivn.

Firma : Heymann Bloch & Co.

Konsul for Liberia. Formand i Direktionen for Zoologisk Have.

Udenl. Ordner: I.Kr.: L.A.R.; P. Chr.; P.S.4L.; Spa.K.; Tun.N.I.

Adresse: Valdemarsgade 14, Kblivn.

 

BLOCH J C D Kommandør, Direktør for Søkortarkivet, R.DM.p.p.; f. 6. Aug. 1859 i Kjerteminde; Søn af Fabrikant Bloch og hustru Kirstine f. Demant; gift m. Marie f. Østerby, f. paa Dolle-rupgaard ved Kolding.

Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1883; Kaptajn 1899; Kommandør 1909: Direktør for Søkortarkivet 1909; har foretaget geografiske Opmaalinger i Grønland.

Udenl. Ordner: Gr.Fr.; I.M.ÄL.; N. St.O.; Pr.R.Ø.

Adresse: Sølvtorvet 84, Kbhvn.; Sommerbolig : Blochhus, Snekkersten.

 

BLOCH Oscar Dr. med,, Livlæge, Professor ved Universitetet, K2.DM.p.n.;

f. 15. Nov. 1847 i Kblivn.; Søn af Grosserer J P Bloch og Hustru Henriette f. Weitzmann; ugift.

Student (Borgerdydskolen) 1866; mec. Eks 1872; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. D 1876-78; Medredaktør af Hospitalstidende 1878-88; Dr. med. 1879; Privatdocent ved Universitetet 1880; Censor ved med. Eks. 1883-85; Docent i klinisk Kirurgi og Overkirurg ved Frederiks Hospital Afd. C 1886-1904. Forstander for Tandlægeskolen i Kbhvn. 1888-1907; Livlæge bos Kong Frederik d. 8de fra 1892; Medlem af Bestyrelsen for Samfundet for Vanføre 1396; Medlem af Sundhedskollegiet 1896-1907; Professor ekstraord. 1897 og Professor ord. i klinisk Kirurgi 1899, i operativ Kirurgi 1904; Medlem og Æresmedlem af flere udenlandske Lægeselskaber; Medlem af Overbestyrelsen for Polikliniken for Ubemidlede.

Har skrevet: Om Døden; Kirurgien I kliniske Forelæsninger.

Udenl. Ordner: Gr.Fr.; N.St.O.; Pr Kr.; R.St.A.: S.X.

Adresse: Ny Toldbodgade 57. Kbhvn.

 

BLOCH William Professor, R.DM.p.p.; f. 30. Marts 1845 i Kbhvn.,- Søn af Grosserer J P Bloch og Hustru Henriette f. Weitzmann; gift m. kgl. Skuespillerinde Anna Bloch (se denne).

Student (Borgerdydskolen i Kblivn.) 1864; cand. jur. 1871: Sceneinstruktør ved det kgl. Teater 1881-93 og 1899-1909.

Litterære Arbejder: De hvide Roser; Konsekvenser (1881); Lygtemænd (1875); Naar Møbler flyttes (1879); Frøken Nelly (1887); flere Tidsskrift-Afhandlinger om Skuespilkunst.

Udenl. Ordner: Gr.Fr.; N.St.O.; R. St.Stan.

Adresse : Strandgade 12, Kbhvn.

 

BLOCK Harald Kaptajn; f. 19. Jan. 1862 i Kbhvn.; Søn af Konsul F C Block til Kokkedal (død 1892) og Hustru f. Torp (død 1897); gift m. Louise B., f. 11. Juni i Kbhvn., Datter af Kontreadmiral Jacob Albeck (se denne).

Sekondløjtnant i Søetaten 1883; Premierløjtnant 1885; Afsked 1901; kar. Kaptajn.

Formand for Dansk Automobilselskab 1903-07; Formand for Foreningen til Automobilismens Fremme 1905-07; Medlem af Automobilklubbens Bestyrelse 1907-09; Direktør for N Larsens Vogn-fabrikkers Automobilafdeling 1910.

Udenl. Ordnen Pr.R.Ø.; S.Sv.; Tun. N.I.

Adresse: Stockholmsgade 35, Kbhvn. og Mikkelborg pr. Kokkedal.

 

BLOM F V Etatsraad, Entreprenør, E.; f. 9. Ang. 1848 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad J A Blom og Hustru L Funch; gift m. Ellen Marguerite B., f. 23. Aug., l)atter af Grosserer Golfred Halkier (se denne).

Formand i Bestyrelsen for Haand-værkerstiftelsen; Medlem af Repræsentantskabet for Akts. Kbhvn.s private Laanebank og af Bestyrelsen for Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise.

Adresse; Frederiksgade 19, Kbhvn.

 

BLOM Gerhard Kunstmaler; f. 21. Febr. 1867 i Helsingør; Søn af Kobbersmedemester B V Blom (død 1876) og Hustru f. Paulsen; gift m. Sofie B., Datter af Gaardejer Lars Hansen og Hustru Sigfrid f. Henriksen.

I Instrumentmagerlære, senere Malerlære; Elev af Kunstakademiet 1885-87, af Zahrtmann 1888-97; Sødringske Præmie som Landskabsmaler 1894; Neu-hausenske Præmie (for „Fritstaaende Træer") 1905 og (for „Faar ") 1907. Tegnelærer ved Enghavevejens Kommuneskole S.A.; udstillede første Gang 1892; Teatermaler ved Det ny Teater 1908.

Adresse: Sandbjerg pr. Hørsholm.

 

BLOM G V Docent ved Kunstakademiet; f. 5. Nov. 1853 i Odense; Søn af Distriktslæge V E Blom (død 1883) og Hustru Marie f. Blom; gift m. Vilhelmine B., f. 16. Febr. i Aalborg, Datter af Distriktslæge Ludvig Gott-sehalk (død 1889) og Hustru f. Satterup.

Polyt. Adgangseks. 1871; cand. po-lyt. 1876; uddannede sig som Kunstmaler 1877-83 (Afgang fra Kunstakademiet) ; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1883; Assistent ved Kunstakademiets Modelskole 1884, Docent i Perspektiv smstds. fra 1901; Forstander for Kunstakademiets bygningstekniske Skole 1908; Lærer ved Teknisk Selskabs Skole fra 1887-1908: kontrollerende Ingeniør ved Befæstningsanlægene omkring Kbhvn. 1888-89; Inspektør ved Den Moltkesko Malerisamling fra 1887; i Direktionen for De Massmanske Søndagsskoler.

Adresse: Ø-Søgade 108, Kbhvn.

 

BLOM Jan Carl Oberst, K'.DM.p.p.; f. 11. Aug. 1827 i Kbhvn.; Søn af Kommandør Emanuel Bioni (død 1853) og Hustru Christoffine f. Grüner; gift 1. Gang m. Camilla B. (død 1856), Datter af Etatsraad Cruse, 2. Gang m. ; Esperance Francoise Victoire Kelisaire B., f. 8. Okt. 1845 i Algier, Datter af Konsul A Sequie de Carreras.

Sekondløjtnant 1844; Premierløjtnant 1848; deltog i Krigen 1848-50; Kaptajn ved Generalstaben 1855; Lærer ved Den militære Højskole 1339; Stabschef ved 3.   Division 1863, ved 1. Division 1864, samme Aar ansat ved Overkommandoen; efter Krigen til Tjeneste ved 2. Generalkommando; ved 7. franske Armékorps' Stab (Mac Mahon) 1867; Oberst og Chef for 9. Bataljon 1874: Chef for 4. Regiment 1882; Oberst al Forstærkningen og Chef for Bornholms Væbning 1887; Afsked 1892.

Forfatter af Lære-bøger for den militære Højskole og af Artikler i Blade og Tidsskrifter.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; S.Sv.

Adresse: Holsteinsgade 3, Kbhvn.

 

BLOM Johanne Kommuuelærerinde; f 17. April 1859 i Haderslev. Datter af Herredsfuldmægtig L O Blom (død 1867) og Hustru Catrine f. Eriksen (død 1870).

Lærerindeeksamen (N Zahles Skole) 1884; Lærerinde ved Caroline Amalies Asylskole 18.84-87; ansat ved Kbhvns Kommuneskole fra 1887.

Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1909; Værgeraadsmedlem 1905-06; Medlem af Komiteen til Uddannelse af Haandgertungslærerinder og af Bestyrelsen for Foreningen til Opførelse af smaa Kirker. Censor ved Lærerimle-eksamen.

Adresse : Classensgado 25 A, Kbhvn.

 

BLOM Richard Overlæge; f. 1. Aug. 1857 i Kbhvn.; Søn af Oberst Otto Blom (død 1903) og Hustru Augusta f. Gundelach (død 1876); gift m. Clara B., f. 4.   Maj 1861 i Kbhvn., Datter af Skomager Carl Wissing og Hustru f. Jørgensen.

Student (Metropolitanskolen) 1875; med. Eks. 1883; Reservelæge ved Frederiksberg Hospital 1888, Overlæge fra 1903.

Adresse : Solvej 2, Kbhvn.

 

BLUHME Emil Kommandør, Godsejer, K'.DM.p.p.; f. 31. Marts 1833 i Store-hedinge; Søn af Geheimekonfcrensraad C A Bluhme og Hustru f. Wandel; gift m. Louise f. Schütte (død 1893).

Besiddelser : Nørlund og Torstedlund. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Officer 1852; i fransk Krigstjeneste 1856-59; paa Opmaaling i Grønland 18G3 -64; Medudgiver af Tidsskrift for Sø-væsen 1865-67, af Fra alle Lande 1865-68; Afsked som Kaptajn 1868 (Kommandør 1902); Formand for Nibe-Løgstør Landboforening 1870-95; Medlem af Bestyrelsen for de forenede jydske Landboforeninger 1875-92 og af Aalborg Amts-raad 1880-89; Folketingsmand for Randers 1884-87 og for Esbjerg 1867-1909; Bestyrelsesmedlem i Det store nordiske Telegraf-Selskab 1908.

Udenl. Ord.: F.Æ.L.

Adresse : Nørlund pr. Arden.

 

BLUHME Peter Boghandler; f. 4. April 1858 paa Sjørupgaard ved Grenaa; Søn af Proprietær Wilhelm Bluhme og Hustru f. Knudsen; ugift.

Præliminæreksamen 1873; Lærling hos H J Tørsleff i Slagelse 1873-76; Boghandlermedhjælper i Viborg og i Khhvn. 1876-91.

Etableret som Boghandler 1891, Firma : P E Bluhme. Medstifter af Boghandler-Medhjælper-Foreningen 1873 og af Sortimentsboghandlerforeningen 1893; Formand i sidstnævnte F'orening fra 1898; i Bestyrelsen for Boghandler Klubben fra 1897; Medlem af De danske Boghandleres Fællesudvalg; Kasserer i Kunstforeningen 1899-1901.

Adresse : Frederiksberggade 12, Kbhvn.

 

BLUME Albert Dr. med., Kredslæge; f. 28. Feb. 1860 i Snejbjærg ved Herning; Søn af Præst C .Blume og Hustru f. Magins; gift m. Laura B., f. 23. April 1864 paa Valbygaard ved Slagelse, Datter af Gartner J M T b tesen og Hustru f. Jensen.

Student (Metropolitanskolen) 1878; med. Eks. 1885; Dr. med. 1888; Reservelæge ved Kommune Hospitalet Afd. III 1888-90; Kredslæge i Kbhvn. fra 1901; Skolelæge 1902; Kommunal Vakci-nator 1903-06.

Adresse : Aaboulcvard 15, Kbhvn.

 

BLUME N O C M Oberstløjtnant, R, DM.p.p.; f. 19. Marts 1852 i Aabenraa; Son af Herredsfoged P E Biume fdød 1904) og Hustru f. Mynster (død 1852); gift m. Thomine Petrea f. Christensen, f. 28. Aug.

Student (Schneekloths Skole) 1870; Sekondløjtnant 1873; Premierløjtnant 1875; Adjutant ved 2. Generalkommando 1880; til Tjeneste ved Generalstabens taktiske Afdeling 1883, ved dens topografiske Afdeling 1884; Ritmester 1886; Afsked 1892; kar. Oberstløjtnant; Assistent i Krigsministeriet 1892; Fuldmægtig og fungerende Sekretær hos Forsvarsministeren fra 1394, i Bestyrelsen for De danske Krigsinvaliders Selskab til 1909.

Udenl. Ordner: N.St.O.; S.N.; Pr. Kr.; T.M.

Adresse; Frydendalsvej 15, Kbhvn.

 

BOAS J E V Professor ved Landbohøjskolen, Dr. phil., R.p.p.; f. 2. Juli 1855 i Kbhvn.; Søn af Guldsmedeme-ster J C Boas og Hustru f. Vesti; gift m. Agnes Camilla Valborg B., Datter af Malermester C V Jacobsen.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1873; mag. scient. 1878; Assistent i Anatomi ved Landbohøjskolen 1880-90; Dr. phil. (Bidrag til Kundskaben om Conus arteriosus og Arteriebuerne hos Amfibierne) 1881; fast Assistent ved Univ. Zool. Museum 1883-85; Docent i Zoologi ved Landbohøjskolen 1885, Lektor 1892 og Professor 1903.

Statskonsulent i Agrikultur- og Forstzoologi 1890; Medlem af Videnskabernes Selskab 1891.

Forfatter af talrigs større og mindre zoologiske Arbejder, særlig over Hvirveldyrenes sammenlignende Anatomi, Krebsdyr, Insekter og Ptoropoder. Har ogsaa offentliggjort talrige Artikler 1 over anvendt Zoologi (Forstzoologi, Landbrugs-og Havebrugszoologi m. m.). Endv. Forfatter af en Lærebog i Zoologi for Studerende og af flere Lærebøger i Dyrerigets Naturhistorie i il Skolebrug; af en Dansk Forstzoologi o. s. v.

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse : Øverødvej, Holte.

 

BOAS William Grosserer, R.p.p.; f. 26. Febr. 1846 i Rødby; Søn af J C Boas og Hustru f. Jensen; gift m. Britta Sophie Helene f. Hydberg f. 27. Febr. i Kbhvn.

Etableret 1874.

Adm. Direktor for Portland-Cement-fabrikken Danmark; Formand i Direktionen for Kreditreformforeningen for Danmark og i Bestyrelsen for Hvile- og Rekreationshjem for Kvinder.

Udenl. Orden: S.V.

Adresse: Østbanegade 29, Kbhvn.

 

BOBÉ Louis Forfatter, Dr. phil.; f. 21. April 1867 i Kbhvn.; gift m. Erna B., f. 4. Okt. i Hamborg.

Student 1886; Band. phil. 1888: Dr. phil. 1910. Medlem al Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog og af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie; i Bestyrelserne for Samfundet for Dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie og Dansk Kulturhistorisk Portraitsamling.

Litterære Værker: Operahusets Brand paa Amalienborg (1889); Efterladte Papirer fra den Rcvenflowske Familiekreds 1-7 (1895-1906); Slægten Ahlefeldt 1-6 (1895-1910); Geheimrat Detlev v. Ahlefeldts Memoirer (1896); Lavaters Rejse til Danmark 1793 (1898); Roskilde adelige Jomfrukloster 1699-1899 (1899); Greve Rantzau-Breiten-burgs Erindringer (1900); C D Biehls Breve om Christian VII (1901); H C Andersen og Storhertug Carl Alexander af Weimar (1905); Frederikke Brun, født Munter (1910); J Baggesens Labyrinthen (1910); Brahe-Trolleborg (1910); C D Biehls Breve og Selvbiografi (1910).

Adresse: Kronprinsesseg. 38, Kbhvn.

 

BOCK Fritz Fabrikant; f. 23. Dec. 1851; Søn af Etatsraad, Læge J C A Bock og Hustru f. Petersen.

Medindehaver af O F Asps Lys- og Sæbefabrik fra 1880.

Formand for Danske Ksperantisters Centralforening 1908-09; Kasserer for Foreningen Ungdommens Vel.

Adresse : Sortedamsgado 1, Kbhvn.

 

BOCK Johannes Professor ved Universitetet, Dr. med., E.; f. 2. Okt. 1867 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Tømrermester G F Bock og Hustru f. Therkildsen; gift m. Nellie B., f. 27. Aug. i New- I port, England, Datter af Grosserer S A Adler og Hustru Mathilde f. Baker.

Student (Metropolitanskolen) 1885; studerede Polyteknik 1885-87; med. Eks. j 1893; Dr. med. 1895; Professor i Farmakologi 1900; Medlem af den permanente Farmakopekommission 1901; kst. Forstander for Tandlægeskolen fra 1907; Bestyrer af Universitetets farmakologiske Institut; Konsulent i Farmakologi ved Sundhedsstyrelsen.

Adresse : Bredgade 63. Kbhvn.

 

BOCKELUND Vilhelm Grosserer; f. 23. Febr. 1849 i Helsingør; Søn af Naale- magermester Carl Bockelund (død 1898) og Hustru Elisabeth f. Hirth (død i 1856); gift m. Inger Marie B., f. 6. Juli 1859 i Kbhvn.: Datter af Digteren, Dr. phil. Carl Ploug (død 1894) og Hustru Flise. f. Michelsen (død 1904).

Medlem af Bankraadet for Kbhvns Laane- og Diskontobank og af Bestyrelsen for De danske Vin- og Konservesfabrikker.

Adresse : Høj broplads 21. Kbhvn.

 

BODENHOFF Ernst Oberstløjtnant, Kammerjunker. R.DM.p.p.; f. 16. Marts 1852 paa Jønncval i Norge ;Søn af Kammerherre, Overførster Emil Bo-denhoff (død 1897) (.g Hustru Elise f. von Müller (død 1901); gift m. Mathilde Emma Camilla B., f. 25 Aug. i Jægersborg, Datter af Vinhandler C H Mønster (død 1880) og Hustru f. Waa- gepetersen (død 1887).

Sekondløjtnant i Fodfolket 187.3: Premierløjtnant 1876; Kaptajn 1887: Oberstløjtnant 1901; Afsked (efter Ansøgning) 1905.

Litterære Værker: Mellem Venner og Fjender; En Hverdagshistorie fra 1849; Mellem Heltegrave; Fra Dannevirke til Als; Da Danmark var i Vaande: Et lykkeligt Hjem (1909.).

Udenl. Ordner: Gr.Fr.; P.Chr.; R. St.A.; R.St.Stan.; S.Kr.

Adresse: Mathilden««, Søvej, Holte

 

BOECK Bianco Oberst, Kammerjunker, R.DM.Gb.E.T.Chr.IXM.T.p.p.; f. 14. Okt. 1850 i Stafsjø. Sverrig; Søn af i Oberst i Artilleriet P C B Boeck og Hustru f. Moberg; gift m. Charlotte Augusta f. Bruun, f. 5. Okt. paa Frederiksberg, Datter af Kontorchef i Kultusministeriet F C Bruun og Hustru Nicoline f. Redsted.

Sekondløjtnant 1869; Premierløjtnant 1872: Kaptajn 1882; Stabschef ved 1. jydske Brigade 1888-89; Adjutant hos Kong Christian IX 1889-95: Oberstløjt nant 1895; Oberst 1901: Afsked 1907.

Udenl. Ordner: FÆ.L.; Gr.Fr.: I. Kr.; L.Æ.K.;; M.Gr.; Pr.RØ.; P.S.B A.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.Sv.

Adresse : Ny Kongensgade 9, Kbhvn.

 

BOECK Christopher Professor, Forfatter, R,; f. 18. Sept. 1850 i Ulstrup ved Nibe; Søn af Sognepræst J C C Boeck (død 1889) og Hustru Thea f. Engberg (død 1889): gift m. Johanne B., f. 23. Sept. 1856 i Kbhvn., Datter af Etatsraad Augustinus og Hustru Isido-ra f. Casadaban (død 1909).

Student (Aarhus) 1869; cand. theol. 1876; s. A. Lærer ved kbhvuske Privatskoter indtil 1903; Forfatter.

Litterære Værker, Skuespil.- Et Middagsselskab (1888; det kgl. Teater); Et kjøbenhavnsk Hjem (1891; Kasino); En Foraarssaga (1896); En Digtcyklus, Be-rengaria (1898); Fortællinger: Unge Hjertet (1904); Livsmod (1905): Sangens Magt (1906); Arvingen til Skjohl-næs (1907); Fruen til Rønnebygaard og Raadhusklokkerne (1908); Julens Rose (1909). — Digte (1901).

Adresse: Allégade 17, Kbhvn.

 

BOEG Andreas Læge, Landfysikus, Dr. med. R.DM.p.p.; f. 13. Nev. 1846 i Kbhvn.; Søn af Konditor V M K Boeg (død 1867) og Hustru Sophie f. Rasmussen (død 1846); gift m. Ida B., f. 26. Jan. i Dresden, Datter af Instrumentmager J A Heekel og Hustru Johanne f Heckel.

Student (v. Westenske Institut) 1864; med. Eks. 1880; Fysikus for Færøerne og Distriktslæge i Thorshavn 1890; Landfysikus i Sjællands søndre Fysi-kat 1900; Dr. med. 1902; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for Sundhedspleje fra 1903; Formand for Jordemødrenes Understøttelsesforening fra 1904.

Udenl. Ord. : Fr.off.de.l'instr.publ.

Adresse : Næstved.

 

BOHLMANN C C Organist; f. 8. April 1838 i Kbhvn.; Søn af Tobaksfabrikant R G C Bohlmann (død 1859) og Hustru f. Harring (død 1901); gift 1. Gang ni. Andrea Marie f. Thorsen (død 1904), 2. Gang m. Marie Julie Margrethe B., f. 25. Nov. i Rudkjøbing, Datter af Telegrafist F E Nehm (død 1883) og Hustru f. Warner« (død 1902).

Uddannet i Bremen hos Kapelmester Carl Heinzmann, senere hos Niels W Gade i Kbhvn.; Musikdirektør i Al-hambra 1864-66, paa Klampenborg 1867-69 og 1877, ved Odense Teater 1867, 68 og 1877 paa -Marienlyst 1884. 85 os 89, i Dagmarteatret 1887 og 88, Organist i Svendborg 1870-76; Organist ved Kbhvns Begravelsesvæsen fra 1892.

formand for Dansk Organist- og Kantorforening fra 1905; i Bestyrelsen for Musikerforeningcn og for Musikerforeningens Begravelses Selskab i Kbh. i henved 20 Aar.

Vrlii'.ider: To Symfonier; 9 Ouverturer (bl. a. Vikingefærd); 5 Sonater; benved 140 musikpædagogiske Arbejder for forsk. Instruenter samt Piano.

Lærer i Formlære og Instrumentation for c. 60 ældre og yngre danske Komponister.

Adresse: Thorvaldsensvej 19, Kbhvn.

 

BOHR Christian Dr. med. & se., Professor ved Universitetet, R.DM.; f. 14. Febr. 1855 i Kbhvn.; Søn af Professor H G C Bohr og Hustru f. Rimestad; gift m. Ellen B., f. 7. Okt. i Kbhvn., Datter af Grosserer D B Adler og Hustru Jenny f. Raphael.

Student (v. Westenske Inst.) 1872; eand. med. 1878, s. A. Assistent ved universitetets fysiologiske Laboratorium; Dr. med. (Studier over Mælk) 1880; Lektor i Fysiologi 1886; Medlem af Videnskabernes Selskab og af det Leo-poldinske Akademi 1888; Professor i Fysiologi ved Universitetet 1890; Medlem af British Association for advanee of science 1893 og af Royal Society of Medicin 1904; Rektor for Universitetet 1905-06; Bestyrer af Universitetets fysiologiske Laboratorium; Medlem af Kommunitetets Stipendiebestyrelse. Adresse : Bredgade 62, Kbhvn. BOHR Harald Dr. phil.; f. 22. April 1887 i Kbhvn.; Søn af Professor Christian Bohr (se denne); ugift.

Student (Gammelholms Skole) 1904; mag. scient. 1909; Dr. phil. 1910.

Har udgivet forskellige Undersøgelser over uendelige Rækker og Integraler. Adresse; Bredgade 62, Kbhvn.

 

BOJESEN Ernst Direktør, R.; f. 23. Febr. 1849 i Sorø; Søn af Postmester Dominico Bojesen og Hustru Jensine f. Busch; gift m. Valborg B. f. 23. Sept. i Kbhvn., Datter af Sproglærer JC Røns-holdt og Hustru Sophie f. Jahn.

Præliminæreksamen (Efterslægtssel-skabets Skole) 1865; Lærling hos Fr. Wøldike 1865-72; etableret 1872, Firma.-Thomsen&Bojesen, fra 1878 under eget Navn som Kunsthandler og Kunstforlægger; overdrog 1896 Firmaet til Aktieselskabet Det nordiske Forlag, for j hvilket han blev Direktør, i 1903 sluttedes det sammen med Gyldendalske Boghandel, fra dette Aar Meddirektør for

Aktieselskabet Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag (G B N F).

Adresse : Frederiksborggade 54, Kbhv.

 

BOJESEN-TREPKA J J T Oberst, K'.DM.p.p.; f. 23. Juni 1843 i Sorø; Søn af Distriktslæge R B Bojesen og Hustru f. Wendelboe; gift 1. Gang m. Marie Elisabeth Frederikke f. v. Trep-ka (død 1875), 2. Gang m. Juliane Frederikke Mathilde f. v. Benzon, f. 27. Marts i Wandsbeck.

Student (Sorø) 1861; cand. phil.; deltog som Offieersaspirant i Dybbøls Forsvar 1864; Sekondløjtnant 1864; gennemgik den militære Højskole, Premierløjtnant 1867; overgik til Rytteriet 1870; Ritmester 1880; Oberstløjtnant 1893; Chef for Officerskolen 1890-1904; Oberst 1902; Afsked 1904.

Udenl. Orden : B.L.

Adresse: Stockholmsplads 4, Kbhvn.

 

BOJSEN Frede fh. Højskoleforstander; f. 22. Aug. 1841 i Skørpinge ved Slagelse; Søn af Præst F E Bojsen og Hustru f. Heramb; gift 1. Gang m. Karen Cathrine B. (død 1866), Datter af Grosserer P M Anker. 2. Gang m. Augusta Jacobine B. f. 1. Afarts 1855 i Norge, Datter af Proprietær August Konow paa Tjerne.

Student (Haderslev) 1859: cand. theol. 1864; Universitetets Guldmedalje 1861; Førstelærer ved Enkedronningens Asylskole 1862-63; deltog som Officerselev i Krigen 1864; Sekondløjtnant 1867; Løjtnant af Forstærkningen 1872: grundlagde 1865 Folkehøjskolen paa Rødkilde ved Stege, Forstauder for denne 1865-70 og (sammen med sin Søster Flu Jutta Bojsen-Møller) 1905 09.

Folketingsmand for Stegekredsen 1869-1901; Formand for Finansudvalget fra 1872; Fører for det forhandlende Venstre; tidligere Formand for Møens Skyttekreds, for Møens Vaahen brødreforening, Landbosparekassen m. m.

Litterære Værker: Kortfattet dansk Betskrivn ingslære (1862); Jakob Sunesøn af Møn (1902); Stege Bys Bog 1418-1607 (1904); Af Mons Historie (Den forhistoriske Tid) (1905); Af Møns Historie II (1906).

Adresse ; Rødkilde pr. Stege.

 

BOJSEN Peter Seminarieforstander, R. DM.; f. 15. April 1838 Skørpinge pr. Slagelse; Søn af Sognepræst FE Bojsen og Hustru f Heramb; gift m. Ingeborg f. Crone, f. 13. Maj Nørholm pr. Varde.

Landinspektøroksamen 1859; købte GjedVed Folkehøjskole, med hvilken Skolo blev forenet et privat Seminarium 1862; Højskolen nedlagt 1881; Medudgiver af Dansk Skoletidende 1866-70; Folketingsmand for Vejlekredsen (et Aar) 1866; Formand for Horsens Landbrugsforening fra 1884; Medlem af Skanderborg Amtsraad 1889-95; oprettede det første danske Andelsslagteri i Horsens 1887; Formand i Fællesrepræsentationen for Andelsslagterierne 1890-97; Næstformand i Fællesbest. for de j forenede jydskc Landboforeninger 1890- 1900; Landstingsmand for 10. Kreds 1894 -1902.

Besiddelser: Lethenborg (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Adresse : Petersborg pr. Ry.

 

BOJSEN-MØLLER Jutta Frue, For-Standerinde; f. 17. Marts 1837 i Store-hedinge; Datter af Sognepræst Frederik Engelhard Bojsen og Hustru f. Jleramb; gift m. Sognepræst Fr. 1) Møller, f. 23. Juli 1814 paa Faurgaard ; (død); Søn af Forpagter H C Møller og Hustru 1. Voss.

Formand i Fællesbestyrelsen for Dansk Kvindesamfund; Medforstan-derinde for Rødkilde Højskole 1905-10.

Adresse ; Rødkilde pr. Stege.

 

BOKKENHEUSER Frits Professor, R.; f. 12. Aug. 1837 i Kbhvn.; Søn af Oberst Chr. P Bokkenheuscr (død 1887) og Hustru Frederikke f. Wanding (død 1881); gift m. Therese B. (død 1892), Datter af Overintendant Lauritz Langeland (død 1850) og Hustru Wilhelmine f. Bonsach (død 1844).

Student (Aalborg) 1856; cand. thcol. 1862; Lærer ved Efterslægtens Skole 1856; Viceinspektør smstds. 1865; Besty- rer af Efterslægtens Latin- og Realskole 1893-1908; Bestyrer af „De Bok- kenheuserske Kursus" og af en for unge Handelsmænd oprettet Aftenskole 1865-92.

Har udgivet en Række Skolebøger. Desuden : Efterslægtsselskabet og dets Skole 1786-1836 (1896); Det var i Aaret ....! Spredte Minder (1908).

Adresse: Godthaabsvej 8, Charlottenlund.

 

BOKKENHEUSER Knud Forfatter, Kursusbestyrer; f. 5. Juli 1869 i Kbhvn.; I Søn af Professor Frederik Bokkenheuscr (se denne); gift m. Johanne Marie f.! Gjellerup, f. 21. April 1875 i Kbhvn.

Student 1887; cand. phil. 1888; I,ærer og senere Bestyrer af Bokkenheusers Kursus; Lærer ved Efterslægtens Skole 1889-1909; Stifter og Formand for Kunst i Skolen fra 1900; fast Medarbejder ved Dagbladet København fra 1909.

Litterære Arbejder; Drejers Klub 1903; Saa By som Borger 1905; De svandt, de svandt . . . ; Vandringer i det gamle Kjøbenhavn 1906; Schønbergs Haandbog; Redaktør af den danske Udgave af „Vor Tids Kunst" 1905; Kongelig Majestæts Acieurs 1908.

Desuden for Dansklærerforeningen Udgiver af Skoleudgaven af H P Holst, Holberg, Goldschmidt og Holger Drachmann.

Adresse : Cort Adelers Gade 5, Kbhvn.

 

BON Fridtjof Kommunelærer; f 20. Juli 1866 i Sandvig; gift m. Åsa B., f. 28. Sept. i Isafjord, Island.

Student (Hauchs Skole) 1886; rand. phil. 1887; Kommunelærer i Kbhvn. i Bestyrelsen for Fattige Børns Fodbeklædning; Forman! for Kommunelærerforeningen 1904-09; Medlem af Borgerrepræsentationen 1908-09; Formand for Kbhvns radikale Venstreforenings 10. Kreds.

Har skrevet: Tempeltjenere; Hjem-sfcavnsbiileder; Fristelser; Stolteubcig og andre Svende.

Adresse : Carl Johans Gade 15, Kbh.

 

BONDE Anton Havnemester, R., FM i Sølv, p.p.; f. 30. April 1844 i Haderslev; Søn af Skibsfører i den kgl. grønlandske Handel H P Bonde og Hustru Johanne f. Hein; gift m. Claudine f. Berngruber, f. 15. Nov. 1853 i Haderslev.

Deltog som Frivillig i Krigen 1864 som Reserveofficer i Fregatten Sjælland.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; N.St.O.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.II.E.

Adresse: Toldbodvej 28, Kbhvn.

 

BONDE Mads Christian Skibsinspektør, R.; f. 8. Nov. 1839 i Haderslev; Søn af Skibsfører Hans Peter Bonde (død 1882) og Hustru f. Hein (død 1881); gift 1. Gang m. Marie f. Rheinländer (død 1873), 2. Gang m. Anna Christine B., f. 25. Jan. i Stege, Datter af Urmager Hansen (død 1872) og Hustru f. Harritslev (død 1895).

Anden Styrmand i Grønlandske Handel 1860; første Styrmand 1872; Skibsfører 1884; Skibsinspektør fra 1894.

Medlem af Sømandsioreningens Bestyrelse fra 1881.

Adresse: Dronn. Elisabeths Alle 3, Kbhvn.

 

BONDEGAARD A C Redaktør; f. 14. Maj 1850 i Hejls ved Kolding; Søn af Gaardejer Chr. Thomsen Bondegaard;

Skolelærereksamen (Blaagaard) 1870; Lærer ved Bogø Navigationsskole 1872-74, ved Svendborg Navigationsskole 1874-82; Farmand for Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Svendborg og Omegn fra 1879, kommunal Revisor fra 1906-09; Redaktør af Svendborg Avis fra 1882; Voldgiftsdommer i Foreningen af Venstreblade.

Adresse : Svendborg.

 

BONDESEN Ingvor Skoleinspektør, R.; f. 26. Dec. 1844 i Illebølle, Langeland; Søn af Skolelærer P N Bondesen og Hustru f. Andresen; gift m. Agnes Georgine t. Jacobsen, f. 18. Nov. i Troense paa Taasinge.

Seminarist (Skaarup) 1864; Hjælpelærer hos sin Fader sammesteds; Lærer i Naarup 1870-85; Skoleinspektør ved Prinsessegades Skole fra 1892.

Pseudonym : Henning Fox.

Litterære Værker: Styrismanden og hans Brud (1877); Kongsbrydens Fostersøn (1878); Hersen paa Stejnarstaa (1883); Rettergang og Skiftergang (1884); Skovstrup Folk (1885); Kastels-fangen (1886); Eventyrets Dyreverden (1887); I Strid og Stræb (1887); Kareten fra Lønneskov (1888); Skovstrup-historier (1891); Ægteskabsdjævelen og Genfærdet paa Rønnehave (1893); Eventyr, gamle og nye, I (1893); II (1894); 111 (1893); Elskovs Kringelgang (1895); Udvalgte Romaner og Fortællinger.

Adresse: Prinsessegade 44, Kbhvn.

Adresse: Prinsessegade 44, Kbhvn.

 

BONDO H H Kaptajn, R.p.p.; f. 20. Aug. 1860 i Odense; Søn af Købmand Ludvig Bondo; gift m. Karen Marie B., f. 29. Sept. i Sk.jelskør, Datter af Købmand I II Norlander.

Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1884; Kaptajn 1900; Lærer- ved Officerskolen ; Chef for Hærens Gymna-stikskole fra 1902.

I Bestyrelsen for Kbbvns Skyttekorps.

Udenl. Ordner: N.St.O.; S.Sv.

Adresse: Stokhusgacte 3, Kbhvn.

 

BONDO P B J Domprovst, S.; i. 7. Okt 1853 i Vang pr. Thisted; Søn af Sognepræst Bondo og Hustru f. Fog; gift in. Augusta Emilie B., f. 27. Dec. 1856 i Kbhvn., Datter af Varemægler C C Larsen.

Student (Metropolitanskolen) 1872; Kontorist 1872-78; Varemæglereksamen 1878; eand. theol. 1882; Kapellan for Holbæk og Merløse 1884, ved Frelsers Kirke paa Krsthvn. 1888, ved Frue Kirke 1892; 1. Sognepræst ved Roskilde Domkirke og Provst for Sømme-Voldborg Herred fra 1901; Bestyrelsesmedlem i Præmieselskabet for Plejemødre; Direktør for Wærnske Institut.

Har skrevet : Biskop, Dr. theol. 4 phil. Bruun Juul Fogs I/evnet.

Adresse : Roskilde.

 

BONNESEN Carl J Billedhugger: f. 26. Maj 1868 i Aalborg; Søn af Skibsbygmester Lambert Bonnesen (død 1884) og Hustru f. Langbein.

Uddannet paa Kunstakademiet 1887. Afgang 1889; Medlem af Kunstakademiet 1905 og af Akademiraadet; Næstformand i Dansk Billedhugger-Samfund.

Va?rker : Menelaos, der bærer Palrokles ud af Slaget (1890); En Barbar (1891); Fra Hunnernes Tid (Kunstmuseet 1892); Kain (Kunstmuseet 1893); Sværddanserinde; En Beduin paa sin Kamel; En ulykkelig (1894); Thor i Kamp med Jætterne (1897); Adam og Eva ved Abels Lig (1898): Kejser Alexander II til Hest (1901): Døden og Livet (1902); Hunnerne (1905); En rasende Kosak (1906); To Løver (1907); Tscherchcsseren (1907); Akrobaterne (1907); En Hunner bortfører en kinesisk Pige (Kunstmuseet); Diana (1908); Rytterstatue af Prinsesse Marie (1908); Kronprins Christian til Hest (1908); Kong Christian 9. som Chef for Hestgarden (1906); Kong Christian 9.'s Ryt. terstatue i Aalborg (1910).

Adresse : Villemoesgade 6, Kbhvn.

 

BONNESEN E P Professor ved Polyteknisk Læreanstalt, R.: i. 29. Okt. 1846 i Kbhvn.; Søn af Skibsbygmester E P Bonnesen og Hustru f. Tøndering; gift m. Anna Hedvig f. Larsen, f. 25. Marts i Kbhvn.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1864; cand. polyt. 1873; Ventilations-ingeniør (Firma: Bonnesen & Ramsing) 1875-81; Medstifter af Firmaet Bonnesen & Hanstrup, Medindehaver 1881-89; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalt 1870-81. Docent 1888. Professor i Tegning fra 1902; Docent i Opvarmning og Ventilation sammesteds fra 1892.

Meddommer ved Maskinisteksamen fra 1885; Bestyrelsesmedlem (fra 1898) og Medlem af Skoleudvalget i Teknisk Selskabs Skole og G A Hagemanns Kollegium; Næstformand i Industriforeningens Bestyrelse (Medlem fra 1898); Kasserer for Massmannske Søndagsskoler fra 1884; Borgerrepræsentant 1894-1900.

Adresse: Stefansgade 31, Kbhvn.

 

BONNESEN Johannes Underbibliotekar; f. 17. Okt. 1868 i Fredericia: Son af Sagfører N C J Bonnesen og Hustru f. Schultz; gift ni. Charlotte Amalie Dagmar B., f. 25. Juli 1869 i Skive, Datter af Distriktslæge C M Schou (død 1895) og Hustru f. Fasmer.

Student (Fredericia) 1886; cand phil. 1887; Underbibliotekar ved Det kgl. Bibliotek 1902.

Adresse: Sølundsvej 3, Kbhvn.

 

BONNESEN T Skolebestyrer, Dr. phil.; f. 27. Marts 1873 i Kbhvn.; Søn af Vinhandler G L H Bonnesen; gift m. Inger f. Zøylner, f. 21. Juli 1877 i Gjen-tofte.

Student (Metropolitanskolen) 1892; mag. scient. 1896; Universitetets Guldmedalje 1898; Dr. phil. (Analytiske Studier over ikke-euklidisk Geometri) 1902; Lærer i Matematik og Fysik ved kbhvnske Skoler; Forstander for Borgerdydskolen i Kbhvn. fra 1906.

Har skrevet: Matematiske Afhandlinger samt Lærebøger til Skolebrug.

Adresse : Stockholmsgade 61, Kbhvn.

 

BORCH Martin Arkitekt, R.; f. 1. Marts 1852 paa Skjerngaard: Søn af Proprietær Frederik Borch (død 1868) og Hustru f. Frausing (død 1886); gift m. Marie Henriette B., f. 29. Sept. 1853 paa Holmsland, Datter af Sognepræst Christoffer Nyrop (død 1879) og Hustru Helene f. Ahlmann (død 1874).

Uddannet i Tømrerproressionen og paa Kunstakademiet; lille Guldmedalje 1878; Assistent ved Akademiets Archi-tekturskole 1893-99; kgl. Bygningsinspektør 1903; Arkitekt for Børsen 1908; Medlem af det særlige Syn for Landets Hovedkirker, af den danske Styrelse for Den Letterstedtske Forening og af Kunstakademiet (1907); i Bestyrelsen for Kysthospitalet paa Refsnæs.

Har bygget: Provinsarkivet i Odense; Børnehjem paa Jægerspris; St. Andreas Kirken i Kbhvn.; Postgods-Toldforvaltningsbygningen; Livsforsikringsselskabet Danmarks Ejendom; Statsanstalten for Livsforsikring; Skovkirken i Draaby; Dansko Selskabs Skole; Ridehus og Porttaarn paa Gis-selfeldt; Svaneapoteket i Roskilde; Rigshospitalet i Kbhvn.; Gaardbo-gaard; Tilbygningerne til Regensen; Universitetsbiblioteket; Rigsdagsbyg-ningen; Jægerspris: ledet Restaureringen af Vor Frue Kirke i Kbhvn. og Kjøge Kirke.

Ombygning af Herregaardene Holstenshus, Erholm, Espe og Brattingsborg ; endvidere Kongeværelset paa Ud. stillingen i Kbhvn. 1888; flere Møblementer ; præmierede Udkast til Kunst-musæet og Christiansborgs Genopførelse Restaurator af St. Nicolai Kirke i Kjøge.

Adresse: Aaboulevard 38, Kbhvn.

 

BORCH S C Professor ved Polyteknisk Læreanstalt, R.DM.: f. 20. Marts 1847 i Kbhvn.; Søn af Garvermester, Kaptajn S Borch og Hustru f. Frederiksen; gift m. Frederikke Charlotte Amalie B. (død 1902), Datter af Købmand J G Lihme (død 1890) og Hustru f. Riis.

Polyt. Adgangseks. 1864; cand. polyt. 1870; Assistent ved Kbhvns Havnevæsen 1870-71, ved Polyteknisk Læreanstalt 1872-73; Docent, i teknisk Mekanik og Maskinlære ved Polyteknisk Læreanstalt 1874-94, Professor sammesteds fra 1394; Maskinfabrikant i Kbhvn. (Firma Borch & Henriksen) 1882-90.

Bestyrelsesmedlem i Den tekniske Forening.

Har udgivet: Forelæsninger over Maskinlære I-III.

Adresse: Hauchsvej 6, Kbhvn.; Sommerbolig : Hammerhytten pr. Allinge.

 

BORCHSENIUS Otto Professor, RDM p.p.; f. 17. Marts 1844 i Ringsted; Søn af Købmand G E Borchsenius og Hustru f. Reistrup: gift 1. Gang m. Skuespillerinde Betty B., (død 1890), Datter af Købmand Vilhelm Guldbrandsen og Hustru f. Haagensen; 2. Gang m. Johanne Louise B., f. 12. Marts 1868 i Kbhvn., Datter af kgl. Skuespiller Valdemar Kolling og Hustru f. Neijendam.

Student (Sorø) 1863; cand. phil. 1864; studerede nordiske Sprog og Litteratur; litterær Medarbejder ved Fædrelandet, ved Nær og Fjærn 1875-78; Medudgiver af Ude og Hjemme 1879-1884; Medredaktør af Morgenbladet 1885, Hovedredaktør 1887; litterær Redaktør af Dannebrog fra 1892; Censor ved det kgl. Teater fra 1905.

Litterære Arbejder : En Samfundsopgave (1877); Fra Fyrrerne (1878-80); Sange og Digte (1887); To Digtere (1886); Litterære Feuilletoner (1880); Hjemlige Interiører (1894); Minder og Stemninger (1899); Udgaver af Oeh-lenschlägers Erindringer, af P A Heiberg; udvalgte Digte af Heiberg, Hertz og Blicher, Kaalunds Efterladte Digte, Liebenbergs Erindringer; Talrige Artikler om Litteratur og Teater: Oversættelser af Viktor Rydberg, Fru Ed-gren, Strindberg, Snoilsky, Ebers, Ha-merling o. a.

Udenl. Ordner: Gr.Fr., S.N.

Adresse: Colbjørnsensgade 27, Kbhn.

 

BORCHSENIUS Valborg Solodanserinde ved Det kgl. Teater; f. 19. Nov. 1872 i Kbhvn.; Datter af Instrumentmager J A Jørgensen og Hustru f. Engelund ; gift 1. Gang m. Skuespiller Johannes Guldbrandsen (Ægteskabet op-lost), 2. Gang m. Regissør ved Det kgl. Teater Kaare Borchsenius, f. 1. Aug. 1874 i Kbhvn., Søn af Professor Otto Borchsenius (se denne).

Paa Det kgl. Teaters Balletskole 1879; debuterede som Sylfiden 24. Nov. 1891.

Hovedroller: Astrid i Valdemar: Hilda i Et Folkesagn; Ragnhild i Brudefærden i Hardanger; Else og Andrea i T,iv.jægernc paa Amager: Eleonora i Kermessen i Brügge; Sylvia i Statuen; Fiskerens Brud i Napoli.

Adresse : Gothersgade 156, Kbhvn.

 

BORCBJERC F H Jeppesen Journalist; f. 10. April 1866 i Boeslunde ved Skelskør; Søn af Dyrlæge, Bogholder J Jeppesen og Hustru f. Hedegaard; gift m. Harriet Doloris B„ f. 28. Feb. i Kbhvn. Student (Schneekloths Skole) 1884; eand. phil. 1885; studerede Teologi; Lærer og Manuduktør 1886-90; Medar, bejder ved Socialdemokraten fra 1890.

Delegeret ved den internationale soicialistiske Studenterkongres i Brüssel  1871; Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse fra 1892: Folketingsmand for Kbhvns 5. Kreds fra 1898; Borgerrepræsentant i Kbhvn. fra 1898 (undtagen 1904-05); Medlem af Told-raadet 1910.

Har sammen med C E Jensen udgivet : Socialdemokratiets Aarhundrede.

Adresse : Frederiksborgg. 46, Kbbvn.

 

BORCEN Baldur H V Bog- og Papirhandler; f. 10. April 1850 i Viborg; Søn af Konferensraad, Herredsfoged B H Borgen og Hustru f. Tolderlund; gift m. Henriette B, f. 6 Juni i i Kbhvn., Batter af Boghandler Otto B Wroblewski og Hustru f. Hald.

Firma : Jacob Lund.

Lærling hos Schultz i Aalborg 1866-72; Medhjælper hos Jacob Lund 1872-91; fra 1891 Associé i dette Firma, der omfatter Bog- og Papirhandel samt Forlagsvirksomhed; Medstifter af Boghandler-Medhjælper-Biblioteket og i flere Aar dets Formand; Sekretær i De danske Boghandleres Hjælpekasse fra 1890; Næstformand i Den danske Boghandlerforening fra 1907.

Adresse: Frederiksborgg. 32, Kbhvn.

 

BORNEMANN Arni Generallæge ved Søværnet, Dr. med., R.DM.p.p.; f. 22. Marts 1857 i Kbhvn.; Søn af Professor i F C Bornemann og Huslru f. de Pré-alle; gift m. Julie B. f. 31. Okt. i Holstebro. Datter af Grosserer Salomon Jacobsen og Hustru Edel f. Koppel

Student. (Metropolitanskolen) 1875; med. Eks. 1883; Reservelæge i Søværnet 1883-87; Dr. med. 1887; Skibslæge 1888; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. C 1892-95; Chef for Sø. værnets Afdeling ved Garnisons Sygehus 1900-05; Generallæge ved Søværnet fra 1907.

Udenl. Ord. : N.St.O., V.E.B.d.L.

Adresse : St. Annæplads 15, Kbbvn.

 

BORNEMANN Cosmus Kammerherre, R.p.p.; f. 15. Dec. 1857 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, Højesteretsassessor Cosinus Bornemann (død 1877) og Hustru Wilhelmine f. Walterstorff (død 1881); gift m. fh. norsk Hoffrøken hos Kronprinsesse Victoria, Juliane B., i. 29. Juli 1864 i Frederikssten ved Frederikshald, Datter af Kammerherre, Oberstløjtnant C J Anker (død 1903) og Hustru f. Wolff.

Besidder af det 2. Bornemann'ske og 1. Raben-Levetzau-Bornemann'ske Fideikommis

Student (Borgerdydskolen) 1876; cand. jur. 1884; ansat i Finansministerier 1886-96; Formand for Zebaoths Kirkes Menighedspleje til 1909; i Bestyrelsen for Kbhvns Arbejdshjem og Kbhvns Kirkefond; Hovedkasserer for Hjælpefonden for arbejdsdygtige ugifte Kvin. der til dens Ophør 1908 og for en fem Øres Indsamling til Opførelse af billige midlertidige Kirker; i Bestyrelsen for Danmarks Bibclforening; i Repræsentantskabet for Danmarks Adels Aar. bog; Repræsentantskabs Udvalgsmedlem i Kbhvns Brandforsikring; Redaktør af Valdenscrmissionstidende fra 1898.

Udenl. Orden : I.M.&L.

Adresse: St. Annæplads 11, Kbhvn.; Sommerbolig: Villa Suminerbome, Hankø, Norge.

 

BORNEMANN J C F Borgmester, R. DM.; f. 9. Febr. 1854 i Kbhvn.; Son af Professor jur., Etatsraad F C Bor-nemann (død 1861) og Hustru f. Préalle; gift m. Charlotte Pauline I. From, f. 21. Sept. 1856 i Kbhvn.

Student (Metropolitanskolen) 1871; cand. jur. 1878; ansat i Indenrigsministeriet 1880, Fuldmægtig 1894; Ekspeditionssekretær 1895; Borgmester i Aalborg 1897.

Formand for Aars-Nibe-Svendstrup Jernbaneselskab og for Fjerritslev-Nørresundby-Firederikshavn Jærnbaneselskab; Medlem af Bankraadet for Disconto-. Laane- og Sparebanken i Aalborg og af Bestyrelsen for Aalborg Aktie-Bryggerier; Formand for Aalborg Koncert-forening;' i Bestyrelserne for Aalborg Museum, Aalborg Kunstforening og Aalborg Folkebibliotek.

Adresse : Aalborg.

 

BORNHOLDT P Etatsraad, RDM.; f. 3. April 1842 i Jylland; gift m. Mary Emily f. Creagh.

Chef for Firmaet P Bornholdt & Co. i Riga, St. Petersborg, Libau, Reval og Windau; Ejer af Godset Løven-holm. (ITdførligc Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register.

Udenl. Ordener: Ab.Sal.O.; R.r.K; R.St.A.; R.St.Stan.; R.W.

Adresse: Rig'a. Sommerbolig: Løvenholm pr. Auning.

 

BORUP Johan Forstander; f. 1. Juni 1853 i Sorø; Søn af Sognepræst Julius Borup (død 1904) og Hustru Marie f. Trier (død 1897); gift m. Eline B„ i. 23. Marts 1868 i Slangerup, Datter af Provst Schousboe (død 1891) og Hustru Sophie f. Cohn (død 1905).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1871; cand. theol. 1877; Lærer ved Skovgaard Højskole 1878; Studieophold i Paris 1881; Lærer ved Falkenstjernes Højskole i Kbhvn, 1885-86, ved Statens Lærerhøjskole 1396-1900. Grundlagde Borups Læreanstalt 1891.

Foredragsholder i Folkeuniversitets. foreningen 1899-1904: Lærer ved Studcn-tersaintundets Arbejderundervisning 1901 -07.

Forfatter af Artikler og Afhandlinger om Litteratur i Blade og Tidsskrifter.

Adresse: V-Boulevard 9. Kbhvn.; Sommerbolig:: Sinncbjerg pr. Faaborg.

 

BORUP Julius kgl. Kapelmusikus; f. 31. Dec. 1865 i Skamstrup; Søn af Sog. nepræst Julius Borup (død 1904) og Hustru Marie f. Trier (død 1897); gift 2: Gang in. Dagmar f. Alexandersen, f. 25. Febr. i Horsens.

Violinist i det kgl. Kapel; Formand for Privat Kammermusikforening og for Jydsk Kammermusikforening. Adresse : Classensgade 19 B, Kbhvn.

 

BOURNONVILLE Charlotte Frøken, fh. kgl. Kanmiersangerinde; f. 29. Nov. 1832; Datter af Balletkomponist og Danser August Bournonville.

Uddannet hos Carl Helsted i Kbhvn., Arlet i Wien og Lamperti i Milano.

Ansat ved den kgl. Opera i Stockholm 1857-58; optraadte som Gæst i Hamborg og i Frankfurt a. M. 1858-59; debuterede paa det kgl. Teater i Kbhvn. som Angela i Den sorte Domino d. 12. Maj 1859: engageret ved samme Teater som Operasangerinde og Skuespillerinde 1859-83. Adresse: Fredensborg.

 

BRAEM Thorvald Kommandør, R. D.M.p.p.: f. 28. Maj 1838; Søn af Kommandør J F Braém (død 1874); gift 1. Gang m. Marien f. Clark (død 1875), 2. Gang m. Ida Cæcilie f. Fox Maule, f. 22. April 1858.

Sekondløjtnant 1860; Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1876; Kommandør 1889; Afsked 1894.

Udenl. Ordener: Gr.Fr.; I.M.&L.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R.St.Stan.; S.V.

Adresse : Vinderslevholm pr. Kellerup.

 

BRAMSEN Aage Grosserer. Direktør, R.p.p.; f. 4. Juni 1855 i Kbhvn.; Søn af Direktør. Konsul Luis Bramsen (død 1886) og Hustru Camilla f. Lassen; gift m. Ottilie B.. f. 3. Aug. i Bergen, Datter af Konsul Reif Grip. Student (Schneekloths Skole) 1873; cand. phil. 1874; uddannede sig i 3 Aar i Søforsikringsvirksomhed i Udlandet (England, Hamborg. Schweiz); General-Repræsentant i Norden for Sø-forsikringsselskaberne Helvetia og Ita-lia fra 1883; Forretningsfører for Forsikring af danske Sejlfartøjer til Fiskeribrug 1889-1905, Formand i dens Direktion fra 1909.

Næstformand i Direktionen for Dansk Kautionsforsikrings-Akts.; Formand for Danske Skibsrederes gensidige Forsikringsforening for Søfolk; Formand i Repræsentantskabet for Dansk Folkeforsikrings-Anstalt; Medlem af Koutrolkomitéen for Livsforsikringsselskabet Hafnia. Udenl. Orden: Sp.I.K.

Adresse: Evaldsgade 5, Kbhvn.

 

BRAMSEN Alfred Tandlæge, Dr. ehir. i- dent.; f. 4. Okt. 1851 i Kbhvn.; Søn af Direktør, Konsul Luis Bramsen (død 1886) og Hustru Camilla f. Lassen: gilt m. Vilhelmine f. Hecht, f. 1. April i Holsteinborg. Ejer af en Malerisamling. Litterære Arbejder: Genierne (1889); Kunst og Dilettantisme (1897); Villi. Hammershøjs Arbejder (1900). — Vore Børns Tænder (1887); Tændernes Bevaring (1890); Tændernes Bevaring uden Lægekunstens Hjælp (1903); Vegetarismen (1903); Kunsten at blive gammel (1904); Kunsten at spise (1906); Det nye Menneske (1906); Livets Manna (1907): Angst, Sygdom, Alkoholtrang (1910).

Adresse : Admiralgade 6, Kbhvn.

 

BRAMSEN Henry kgl. Kammermusikus; f. 3. Okt. 1875: Søn af Dn chir. & dent. Alfred Bramsen (se denne); gift m. den norske Sangerinde Marta Sandal.

Violoncellist; bosatte sig — efter at have gjort Koncertrejser til de fleste europæiske Storbyer — i 1906 i De forenede Stater.

Adresse : Impres. Max Rabinow, Chicago.

 

BRAMSEN Julius Sparekassedirektør; f. 20. Jan. 1845 i Kbhvn.; Søn af Direktør, Konsul Luis Bramsen (død 1886) og Hustru Camilla f. Lassen; gift m. Camilla Elisabeth Petræa f. Smith, f. 13 Okt. i Kbhvn.

Student (v. Westensko Institut) 1863; cand. jur. 1871; Fuldmægtig ved Kbhvns Amts søndre Birk 1871-94; adm. Direktør for Sparekassen for Frederiksberg og Omegn fra 1894.

Formand for Hegnsynsmændene i Frederiksberg Kommune og for Fællesrepræsentationen for kbhvnske Afholdsorganisationcr 1908-09; Medlem af Bestyrelsen for Børnesanatorierne for Kbhvn. og Omegn; af Indenrigsministeriet udnævnt Opmand i Taksationskommissionen om Anlæg og Overtagelse af Gader, A'eje m. m. i Frdbg. Kommune fra 1907.

Adresse: Gl. Kongevej 160, Kbhvn.

 

BRAMSEN Ludvig Gehejmeetalsraad, K'.DM.p.p.; f. 9. Sept. 1847 i Kbhvn. Søn af Direktør, Konsul Luis Bramsen (død 1886) og Hustru Camilla f. Lassen ; gift 1. Gang m. Maria f. Schack (død 1903), 2. Gang m. Astrid B„ Datter af Godsejer Harald Brantli (se denne).

Student (v. Westenske Institut) 1865: caiid. pliil. 1866; Universitetets Guldmedalje 1889; ansat i Nye danske Brandforsikringsselskab 1865; Grosserer 1875; Direktør for Nye danske Brand-fosikringsselskab 1886: Redaktør af Fra Forsikringsverdencn 1886.

Folketingsmand for Aalborg 1892-98; Indenrigsminister i Ministeriet Hørring 1899-1900 og i Ministeriet Sehested 1900-1901: Landstingsmand i 2. Landstingskreds fra 1906; Medlem af Toldraadet 1910.

Formand i Bestyrelsen for Bet dansk-russiske Dampskibsselskab og Danske Lloyd. Medlem af Bestyrelsen : for Aktieselskaberne C Olesen, Gold- j srlimidt & Nordholm og for Islands Fosseselskab: Administrator for Bor-gerveunen af 1788: Formand for Forsikrings-Foreningen i Kbhvn., for Handels- og Kontoristforeningcn, for Dansk F'orening for Arbejderbeskyttelse fra 1906 og for Numismatisk Forening; Medlem af Privatbankens Baukraad 1910; Medlem af Centralkomitéen, af Besty- reisen for den Letterstedtske Forening, af Forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsenta- i tion og af Bestyrelsen for Frederiksberg Arbejderhjem.

Litterære Arbejder : Arbejdernes Forsikring mod Ulykkestilfælde (1885); Et Alvorsord til Arbejderne (1889); Englands og Tysklands Lovgivning for Arbejdere i Industri og Haandværk: Medaillier Napoleon le grand.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; M.Gr.; S.N.

Adresse: Vikingehøj, Vedbæk.

 

BRAMSON Karen Frue, Forfatterinde: f. 10. Aug. i Kbhvn.; Datter af Cigarfabrikant Julius Adler og Hustru Thea f. Monies; gift m. Læge Louis Bramsen, f. 14. Okt. 1861 i Kbhvn., Søn af Grosserer M L Bramson og Hustru Hanne f. Heymann.

Litterære Arbejder : Den unge. Frue; Mødre; Den Stærkeste; Berengaria; Livets Glæde (1904); Dr. Morel (1907): Pengene (1908).

Adresse: Ved Glyptoteket 6, Kbhvn.! og Solgaarden pr. Vallø.

 

BRANDES Edvard Finansminister, Dr. phil.; f. 21. Okt. 1847 i Kbhvn.: Søn af Grosserer H C Brandes og Hustru Emilie f. Bendix: gift m. Billedhuggerinde Elise B.

Student (v. Westenske Institut) 1865; ' mag. art. 1872; Dr. phil. (Ushas og Vsbashymnerne i Kigveda) 1879; Teateranmelder i Illustreret Tidende 1871-, 73, i Morgenbladet 1875, i Ude og Hjemme 1879-84; Medudgiver af Det nittende Aarhundrede 1874-78; Medredaktør af Morgenbladet 1881-84; Medudgi-

ver og Medredaktør af Politiken 1884-1901; Eneredaktør 1901-04.

Folketingsmand for Rudkjøbingkred-sen 1880-94; Landstingsmand for 1. Landstingskreds fra 1906; Finansminister i Ministeriet Zahle 1909.

Litterære Værker: Dansk Skuespilkunst (1880); Fremmed Skuespilkunst (1881); En Politiker (1889); Fra 85 til 91 (1891); Lykkens Blændværk (1898); Det unge Blod (1898): Holberg og hans Scene. (1898). Skuespil: Lægemidler (1880); Gyngende Grund (1881); Et Besøg (1882); (sammen med Alex. Kielland) Garman & Worse (1883); En Forlovelse (1884); Et Brud (1885); Kærlighed (1887); Overmagt (1888): Under Loven (1891): Asgerd (1895); Muhanicd (1895); Smaa Skuespil (1898); Primadonna (1901); Udenfor Loven (1902); Haardt mod Haardt (1904); Vera (1904); alle opførte paa danske, og udenlandske Scener. Oversættelser: Jesaja (1902): Salmerne (1905): Jol) og Prædikeren (1906).

Adresse : Skjoldsgadc 8, Kbhvn.

 

BRANDES Georg Forfatter, Professor, Dr. phil., K2.p.p.; f. 4. Febr. 1842 i Kbhvn.; Søn af Grosserer H C Brandes og Hustru Emilie f. Bendix.

Student (v. Westenske Institut) 1859; studerede Jura en kortere Tid; Universitetets Guldmedalje 1863; Magisterkonference 1864; Medarbejder ved Dagbladet og Illustreret Tidende; Dr. phil. 1870: Medarbejder ved Nvt dansk Maanedsskriit; Medudgiver af Det nittende Aarhundrede 1874-77; Medarbejder ved Politiken ; Professor 1902.

Æresmedlem af The American Academy of Arts and Sciences i New York. af den Russiske Forfatterforening i Moskva, af den litterære øg kunstneriske Forening i Krakow, af det Pølske Nationalmuseum i Rapperswiil, af Tbo New Vagabond Club i London, af The Rationalist Press Association i London, af instilut Psycbologiquc i Paris, af La Conlédérntion universelle den Sociétés de Libre Pensée af Trinily Histories! Society i Dallas, Texas, af The Royal Society of Litterature i London, af Studentersamfundet i Kbhvn.; Medlem af Holberg-Klubben i Bergen og af det norske Videnskabernes Belskab; Præsident for The Polyglot Club i London.

Litterære Værker: Om Dualismen i vor nyeste Filosofi; Æstetiske Studier; Kritiker og Portrætter; Den franske -Estetik i vore Dage (Doktordisputats); Hovedstrømninger i det 19. Aarhundre-dets Litteratur; Emigrantlitteraturcn; Romantiken i Tyskland; Reaktionen i Frankrig; Naturalismen i England; Den romantiske Skole i Frankrig; Det unge Tyskland. — Forklaring og Forsvar; Berlin; Søren Kierkegaard; Danske Digtere; En Række Monografier; Esaias Tegner: B Disraeli; Lasalle; Henrik Ibsen; Mennesker og Værker; Det moderne Gennembruds Mænd; L Holberg: Indtryk fra Rusland; Indtryk fra Polen ; en Mængde Essays; Shakespeare I-III: Julius Lange: Heine; Levned I-III: Fra mange Tider og Lande. Samlede Skrifter I-XVIII.

Ldcnl. Orden : F.Æ.L.

Adresse: Havnegade 55, Kbhvn.

 

BRANDSTRUP Christian Afdelings-arkitekt; f. 8. Juni 1859; Søn af Lærer Braudstrup i Tranekjær.

I Tømrerlære i Odense; Svend 1880; Tømrermester i Maribo 1885-91; ansat hos Stadsarkitekten i Kbhvn. 1891; Kunstakademiets Afgang.sbevis som Arkitekt 1896; Afdeliugsarkitekt 1904.

Adresse : Annasvcj 6, Charlottenlund.

 

BRANDSTRUP Ludvig Billedhugger, R.; f. 16. Aug. 1861 i Tranekjær paa Langeland; Søn af Lærer F L M Braudstrup og Hustru f. Fenger; gift m. Bertha Nancy B., Datter af Fabrikant Beruh. Hirschsprung og Hustru f. Bing.

Uddannet som Snedker; Elev paa Teknisk Skole; Blev af V. Bissen; paa Kunstakademiet 1885-88; udstillede før-ste Gang 1886; Medlem af Kunstaka- demiet 1908; Medlem af Akademiraadet; i Bestyrelsen for Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske bildende Kunstnere og deres efterladte.

Arbejder: Psyche; Atalanta; Gruppe ved en Brønd; Granitfigurerne; Solopgang, Middag, Aften og Nat (paa Hjørnerne af det nye Glyptotek); Chr. 9' Rytterstatue (Esbjerg); Portrætstatue af Fru Otilie Jacobsen: Høffding: flere Buster; Statue af Georg Zoega; Rytterstatue af Chr. IX (Slagelse).

Adresse ; Bjerregaards Sidevej 4, Kb.

 

BRANDT Jacob fh. Direktør, Konsul, R, Kompagnon i Firmaet P Bornholdt & Co. i Libau til 1896; dansk Konsul smstds.: Direktør for Det forenede Dampskibsselskab 1896-1905: Medlem at Bestyrelsen for Kbhvns Frihavnsaktie-selskab.

Adresse: Villa Rydholt, Øverødvej, Holte,

 

BRANDT J P Oberstløjtnant, R,; f. 24 Marts 1842 i Bogense: Søn af fh. Skipper, Købmand J P Brandt og Hustru f. Brimnich; gift 1. Gang m. Cecilie Sørense Andrea f. Larsen (død 1883), 2. Gang m. Christiane Caroline Frederikke f. Larsen, f. 7. Sept. i Kjerteminde.

Student (Odense) 1860; Sekondløjtnant 1865: Premierløjtnant i Artilleriet 1870: Lærer ved Officerskolen 1876-94: Kaptajn 1880; Afsked 1894; kar. Oberstløjtnant.

Inspektør og Kasserer for Kbhvns Sygehjem; Formand i Repræsentantskabet for Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd samt Læger.

Adresse : Sygehjemmet, Rolighedsvej, Kbhvn.

 

BRANSACER Niels Redaktør; f. 22. Nov. 1875 i Torped ved Ringsted: Søn af Gaardejer Haus Nielsen og Hustru Marie f. Hansen; gift m. Ebba Leonora B., f. 25. Nov. i Helsingborg.

Student (Sorø) 1892: cand. phil. 1893; Journalist ved Politiken (Agricola) 1895-1900: Redaktør af Studenterbladet 1897, af Landbobladet 1899; Medlem af Studentersamfundets Bestyrelse 1899-1901; Fælleskorrespondent til Venstre-reformpartiets Provinspresse 1900-01; Redaktør af Venstres Folkeblad fra 1902, og af Ugebladet Det frie Ord fra 1904; Formand for Provinsjournalist-foreningen 1903-07 og for Foreningen den radikale Venstrepresse 1905-09: i Bestyrelsen for Foreningen af Venstreblade 1907-09 og for Studentersamfundets Korrespondanceudvalg; Medlem af det radikale Venstres Hovedbestyrelse fra 1905; Folketingsmand fur Kjøge-kredsen fra 1908.

Har sammen med Palle Rosenkran!/ udgivet : Den danske Regering og Rigsdag (1903).

Adresse Ringsted.

 

BRANTH Carl Godsejer, B.DM.; f. 22. Dec. 1851 paa Klarupgaard; Søn af Ktutsraad, Godsejer H J A Chr. Branth og Hustru Eufrosine f. Kalko; gift ni. Sophie Marie f. Helleseu, f. 26. Jan. 1853 i Kbhvn.

Landbrugskandidat 1873: Forvalter paa Langholt, Buderupholm og Hals Ladegaard 1873-79; Ejer af Kjærager-gaard pr. Aalborg 1880-1907, af Klarupgaard fra 1891.

Landvæsenskommissær 1888; Taksa-tiousmand for offentlige Midler; Stats-dyrskuekommissær til 1904; Formand for Hingstekommissionerne i Hjørring-og Aalborg Amter til 1904; Ticndekoin-missa-r 1894; Repræsentant i Hedeselskabet; Medlem af Bestyrelsen for dan, ske Landbrugskandidater.

Adresse: Klarupgaard pr. Klarup.

BRANTH Ellen Frøken, Papirhandler, Bogtrykker; f. 27. April i Kbhvn.; Datter af Overretsassessor Cajus Branth og Hustru f. Momme.

Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse fra 1909; Formand for Marts-forbundet af 1908.

Adresse: Paludan Müllers Véj 4, Kbhvn.

 

BRANTH G Valentiner Undernotar, Translatør; f. 8. Okt. 1866 paa Kongs-dal; Søn af Forpagter W F Branih og Hustru f. Valentiner; gift m. Caroline Frederikke Henriette B. f. 30. Sep. 1880 i Kblivn., Datter af Godsejer Harald Branth (se denne).

Student (Roskilde) 1883; cand. jur. 1899; Assistent i Justitsministeriet 1890-96; kst. Undernotar 1896; Translatør i Tysk 1906.

Tillidshverv: Senior i Studenterforeningen 1892-93, i Økonomiudvalget for samme fra 1901; i Bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1891-1907.

Adresse : Thorvaldsensvej 5, Kbhvn.

 

BRANTH Harald Godsejer, Ritmester, R.; f. 7. Aug. 1844 paa Hovedgaarden Høstemark; Søn af Etatsraad Arnold ISranth (død 1891) og Hustru f. Kalke (død 1890); gift m. Augusta Frederikke B., f. 13. Okt. 1850 paa Hovedgaar-den Knabstrup, Halter af Etatsraad F Lunn (død 1886) og Hustru f. Bosch (død 1901),

Landbrugseksamen 1867; Forpagter af Sønder Elkjær 1873, Ejer 1883 (angaa-ende Sønder Elkjær se Kraks Vejviser Provins-Register); Medlem af Be-styrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og af Agrar-foreningens Bestyrelse; Formand for Overformynderiets Laanebestyrelse i Aalborg Amtsraadskreds.

Har arbejdet for unge Landmænds Uddannelse, det jydske Malkekvæg, Rodfrugt- og Bælgsæddyrkuing, Beplantning, Landboforeninger og Agrar-sagen.

Adresse: Sønder-EIkjær pr, Sulsted.

 

BRASCH Sven Tegner; f. 29. Jan. 1886 i Borup paa Sjælland; Søn af Malermester Ad. Brasch og Hustru Elisabeth f. Berthelsen; ugift.

Præliminæreksamen 1900; Malersvend 1904; Pianist i Berlin 1904-05; Uddannelse i og Studium af Tegnekunst i Tyskland; fast ansat Medarbejder ved Ekstrabladet, Klods-Hans o. fl. a. Tidsskrifter.

Arbejder : Person-Karikaturer i Dag-og Ligeblade, Illustrationer, Plakater, Bogomslag.

Idresse : Puggaardsgade 4. Kbhvn.

 

BREDSDORFF Johan Ulrik Landskabsmaler; f. 22. Maj 1845 i Vester-skjerninge paa Fyen; Søn af Sognepræst Chr. H Bredsdorff (død 1848) og Hustru f. Møller (død 1877): gift m. Dagmar B., Datter af Stiftsprovst H F Helveg og Hustru f. Anthes.

Uddannet som Civilingeniør, derefter Elev af Kyhn ; besøgte Kunstakademiet 1868-76; udstillede første Gang 1870, se-

nere en Række Billeder, særlig fra Bornholm, fra Birkerød og fra Flensborg-Egnen, deriblandt 1876 Kobber-møllebugten ved Flensborg.

Adresse : Kajerød pr. Birkerød.

 

BREDSDORFF Thomas Højskoleforstander; f. 9. Nov. 1868 i Odense; Søn af Sognepræst Morten Bresdorff og Hustru Marie f. Birkedal: gift m. Margrete B., f. 12. Aug. 1871 i Kbhvn., Datter af Oberst Lunn (død 1908) og Hustru Laurentze f. Resch.

Student (v. Westenske Institut) 1889; cand. theol. 1895: Lærer ved Frederiksborg Højskole 1895-1907; Stifter af og Forstander for Roskilde Højskole 1907.

Adresse.: Roskilde Højskole, Roskilde.

 

BREDSTRUP Stig Seminarieforstander, R.: f. 13. Okt. 18G3 paa Rane Ladegaard ved Ebeltoft; Søn af Proprietær J H Bredstrup og Hustru f. Kolding; gift m. Christine Johanne Henriette B., f. 6. Apr. paa Hagestedgaard, Datter af Forpagter J C Jørgensen og Hustru f. Næsted.

Student (Randers) 1882; cand. theol. 1S88; s. A. Kateket og Førstelærer i Kjøge; Medlem af Eksamenskommis-sionen for Skolelærereksamen 1893; Forstander for Jonstrup Seminarium 1903; Formand for Dansk Skolefor-ening.

Adresse: Jonstrup pr. Maalev

 

BREIDAHL Axel Forfatter; f. 30. Jan. 1876 i Randers: Søn af Bogbinder Axel Breidahl og Hustru Johanne f. Christensen; gift m. Agnete Louise Wilhel-mine f. Møller, f. 30. Okt. i Aarhus.

Præliminæreksamen -I- Latin (Banders lærde Skole) 1892; Medarbejder ved Jyllandsposten 1894; Redaktionssekretær ved Svendborg Avis 1895; Medarbejder ved Politiken 1896; Redaktør af Ja.kel 1900-04.

Forfatter og Medforfatter til : Naar vi Dansko vaagner (Nørrebros Teater 1900); Den uartige Dreng (Nørrebros Teater 1905); Lykkens Galoscher (Nørrebros Teater 1906): Cirkusduft (Frederiksberg Teafer 1907); Prins Incognito (Kasino 1909) samt forskellige Bevyer. Har skrevet og komponeret talrige Viser og Sange.

Debuterede 1905 som Konferencier paa Sommerlyst; har optraadt i hele Skandinavien samt i Berlin.

Adresse: Gammel Kongevej 41, Kbh.

 

BREINHOLT N B Etatsraad, R.DM.: f. 18. Maj 1832 paa Sønder Vinkel ved Lemvig; Søn af Proprietær N M Breinholt og Hustru Ingeborg f. Buch; gift m. Anna Jakobine f. Knudsen, f. 14. April i Forballum.

Uddannelse i Realgymnasiet i Hamborg 1847-48, i England 1850-51; Ejer i af Vandborg Vestergaard 1854, senere tillige af Møllegaard i Vandterg Sogn ved Lemvig, Mellem Mølle i Ramme Sogn og Hovedgaarden Rysensteen; Sogneraadsmedlem 1859-64; Amtsraads-medlem 1858-64; Ovcrklitfoged over Ringkjøbing Amt 1868-77.

Medlem af Kystsikringskommissionen 1874-83, af Landbokommissionen af 1894, af Kommissionen af 1898 ang. Stats- i banedriften og af Tuberkulosekommis- sinnen af 1901; Landstingsmand fra1 1870 (det frikonservative Parti); Suppleant i Overskyldraadet.

Adresse; V.Boulevard 17, Kbhvn.

 

BREIT Frederik Jægermester. Medlem af Amteraadet og af Over-skatteraadet for gi. Kbhvns Amt; i Bestyrelsen for Amtssygehuset ved Lyngby ; Medlem af Ekspropriationskommissionen vedr. Grundes Afstaaelse til Vandanlæg.

Adresse; Løitegaard, Taarnby pr. Kastrup.

 

BREMER Victor Professor, Dr. med., R.; f. 25. Maj 1843 i Kbhvn.; Søn af Overlæge A F Bremer og Hustru f. Melbye; gift m. Fanny B., f. 13. Maj 1852 paa St. Thomas, Datter af Konsul W J Emerson og Hustru Cathrine Jane f. Baronesse Bretten.

Student (v. Westenske Institut) 1861; med. Eks. 1868. Oprettede en Klinik for Ørosygdomme 1874: Dr. med. 1880; Overlæge ved Kellers Anstalter 1887-96; Læge ved det kgl. Døvstummeinstitut 1890: Læge ved Statens Institut for Talelidelser fra 1905.

Adresse: Rosenvængets Hovedvej 18 A, Kbhvn.

 

BRENDEKILDE Hans Kunstmaler; f. 7. April 1857 i Brendekildo paa Fyn: Søn af Træskomand Anders Easmus- sen og Hustru Maren Nielsdatter.

Oprindelig uddannet som Sten- og Billedhugger; Elev paa Kunstakademiet: udstillede første Gang 1882; i Be-styrelsen for Fyens Stifts Kunstforening.

Værker: Farvel: Udslidt; Juletræer fældes i Skoven; En Landevej; Første November; Konen ved Graven: Paa Hjemvejen fra Lægen; Abels Offer.

Adresse: V-Voldgade 90, Kbhvn.

 

BRENDSTRUP Esbern Oberst, K'.DM. p.p.; f. 10. Nov. 1852 i Kbhvn.; Søn af Glarmester og Forgylder L H Brend-strup og Hustru f Thostrup; gift m. Thora Eline Marie f. Møller, f. 27. Juli i Frederiksværk.

Sekondløjtnant 1873; Premierløjtnant 1875; Kaptajn 1884; Oberstløjtnant 1897; Oberst 1906; Chef for 14. Regiment.

Udenl. Ordener: Pr.Kr.; R.St.Stan. 1

Adresse : Viborg.

 

BREUM Sophie Forfatterinde; f. 28. Sept. i Odense; Datter af Købmand Ignatz Breum; ugift.

Litterære Arbejder : Hyld og Humle (1900); Fuldtro Sind (1902); Kongebørn (1904); Julegæster og andre stilfærdige Historier (1905); forestod 1905 Udgivelsen af Odense Bys Jubilæumsbog om H O Andersen; Hjemligt (1907); De Vandrende (1908); Hjerteblade (1909).

Adresse: Aaboulevard 5 B, Kbhvn. og Odense.

 

BREUNING-STORM Hoter Læge, Dr. med., Stabslæge i Søetaten, R.DM.p.p.; f. 28. April 1849 i Kbhvn.; Søn af Tapetserer Ferdinand Breuning og Hustru Rosalie f. Hansen; gift m. Gabriele B-S, f. 14. Juli paa Løvegaard ved Slagelse, Datter af Grosserer Andreas Borehorst og Hustru Dorothea f. Hansen.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1867; med. Eks. 1874; Reservelæge i Hæren 1874-75, i Søværnet 1876-78; Skibslæge i Søværnet 1880; Dr. med. 1888; Overlæge i Søværnet 1888, Stabs-læge 1907; Afdelingslæge ved Polikliniken i Kbhvn. 1891-1905; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Det røde Kors.

rdenl. Ordener: Gr.Fr.: l.H.S.: S.H.E.

Adresse: Nørregade 33, Kbhvn.

 

BRIEM Eirikur Docent, K2.DM.; f. 17. Juli 1846 paa Melgraseyri; Søn af Sysselmand Eggert Briem (død 1894) og Hustru f. Sverrisen; gift m. Gudrun Gisladatter Hjalmarsson (død 1893).

Student 1864: cand. theol. 1867; Sekretær hos Islands Biskop; Præst 1874; Docent ved Præsteskolen i Reykjavik fra 1880; Altingsmand 1881-91, kongevalgt fra 1901: Stifter af Søfnunarsjo-dur Islands (en Snarekasse) 1885, dens Formand siden Stiftelsen.

Har udgivet: Regnebog 1869: Hugs-unarfrædi 1892; Tafla til hægdarauka vid margföldun og deilingu 1901.

Adresse: Reykjavik.

 

BRIX Hans Dr. phil.; f. 24. Okt. 1870 i Vejle'; Søn af Kaptajn, Skoletestyrer Nicolaus Brix og Hustru Anna f. Ohrt,

Student (Rite) 1887; cand. mag. 1894: Lærer ved Struer Realskole 1898, ved Giersings Realskole i Odense 1903, ved Aalborg Katedralskole fra 1906: Dr. phil. 1907. Litterær Medarbejder ved Politiken.

Har skrevet : H C Andersen (1907): Fagro Ord (1908).

Adresse : "Møllen", Hasseris, Aalborg.

 

BROBERC Carl A Konsul; f. 16. Juli 1846; Søn af Etatsraad Chr. A Broberg; gift m. Camilla f. Blom.

Firma ; Chr. Broberg. Søn & Co.

Uddannet i England og Paris; blev optaget i Faderens Firma 1870; Forfatter af Grosserersocietetets Aarsberetning for Kaffemarkedet; Medarbejder ved Dagbladet Børsen; tidligere Konsul for Italien.

Formand for Kgl. dansk Yachtklubs Handicapkomité og Øresund Særklassens Komité.

Udall. Orden r I.Kr.

Adresse.: Bergensgade 3, Kbhvn.

 

BROBERG L P Direktør; f. 11. Aug. 1859; Søn af Købmand Laurits Broberg og Hustru Mette f. Johnsen; gift m. Anne Marie f. Petersen, f. 21. Juli.

Blev pa-a Sjørslev Højskole 1873-74 og 1874-75; Ejer af en Gaard i Sjørslev; Sogneraadsmedlem 1894-1900; Ti-endekammissær; Kontrolerende Direktør i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger; Medlem af Andelsud-valget og af Bestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; Bestyrer af Gudenaa Forstanderskab; Medlem af Landstinget fra 1906; Medlem af Rigsretten 1909 og af Toldraadet 1910.

Adresse : Mynstervej 9, Kbhvn.

 

BROCH Lave Premierløjtnant, MfDR. p.p.; f. 17. Juli 1876 i Faxe Ladeplads; Søn af Havnemester J P Broch (død 1886) og Hustru Charlotte f. Voigi. død 1883); gift m. Selma B., f. 12. Sept. 1878 i Viborg, Datter af Fabrikant Klottrup og Hustru Wilhelmine f. Schmidt (død 1886).

Sekondløjtnant 1896; Premierløjtnant 1899; Elev paa Hærens Gymnastikskole 1900-02; Lærer ved samme 1902-07; Lærer ved Hærens Elevskole i 1908; udsendt af Krigsministeriet for at deltage i Oparbejdelsen af Fægtekunsten i Norge.

Har skrevet flere Afhandlinger om Fægtekunsten.

Udenl. Orden: N.St.O.

Adresse: Harbitzgade 1, Kristiania.

 

BROCKENHUUS-SCHACK Adolph Greve, Kammerherre, Hofjægermester, E. DM.; f. 28. Sept. 1854 paa Giesegaard; Søn af Kammerherre, Greve Knud Bro-ckenhuus-Schack til Stamhuset Giesegaard (død 1892) og Hustru Sophie f. von Lowzow; gift m. Agnes B.-S., f. 24. Nov. paa Hindsgavl, Datter af Kammerherre Niels Basse Fønss til Stamhuset Hindsgavl.

Besiddelser: Stamhuset Giesegaard og de grevelige Schackske Fideikom-misgodser Gram og Nybøl 1892. (Udførlige Oplysninger om de danske Besiddelser findes i Kraks Vejviser i P_ro-vins-Register).

Kurator for Vemmetofte adelige Jomfrukloster.

Adresse: Giesegaard pr. Kværkeby.

 

BROCKENHUUS-SCHACK Frands Greve, Kammerherre, Hofmarskal, K'.DM. p.p.; f. 18. Juni 1863 paa Giesegaard; Søn af Kammerherre, Greve Knud Brockenhuus-Schack til Stamhuset Giesegaard (død 1892) og Hustru Sophie f. von Lowzow; gift m. Dagmar, f. Komtesse Danneskjold-Samsøe, f. 20. Marts paa Frijsenborg, Datter af Ex-cellense, LensgTeve Danneskjold-Samsøe (se denne).

Student (Gundorphs Kursus) 1883; cand. polit. 1889; Legationssekretær i St. Petersborg 1894-97, i Stockholm 1897-1900, i Paris 1900-03 og i Berlin 1903-06; Løjtnant i Livgarden 1897; Kaptajn 1904; Ceremonimester 1906; Hofmarskal og Chef for Hofmarskallatet fra 1908; Medlem af Bestyrelsen for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg; Medlem af Statsinven-tar-Kommissionen.

Udenl. Ord.: F.Æ.L.; Gr.Fr.; N.St. O.; Pr.E.Ø.; E.St.A.; R.St.Stan.; S.H. E.; Sp.C.III.; Stb.V.; S.N.

Adresse: Toldbodvej 7, Kbhvn.

 

BROCKENHUUS-SCHACK Ludvig Greve, Hofjægermester; f. 10. Dec. 1869; Søn af Kammerherre, Greve Knud Brockenhuus-Schack til Stamhuset Giesegaard (død 1892) og Hustru Sophie i. von Lowzow; gift m. Agnete f. Komtesse Ahlefeldt-Laurvig-Bille, f. 1. Sept. 1876, Datter af Kammerherre, Hofjægermester, Greve Julius Ahlefeldt-Lanr-vig-Bille (se denne).

Medlem af Bestyrelsen for København -Slangerupbanen.

Grevinde Agnete Brockenhuus-Schack er Næstformand i Louiseforeningens Bestyrelse.

Adresse: Frederiksgade 17 og Folehavehøj pr. Vedbæk.

 

BROCKENHUUS-SCHACK Sophie Enkegrevinde; f. 25. Maj; Datter af Ge-heimekonferensraad Frederik von Lowzow og Hustru Sophie f. von Blücher; gift m. Kammerherre, Greve Knud Brockenhuus-Schack til Stamhuset Giesegaard (død 1892).

Besidderinde af det Thygesonske Fideikommis; Medlem af Komitéen for Dansk Vestindien og af Bestyrelsen for Kronprinsesse Louises praktiske Tjenestepigeskole.

Adresse: Amaliegade 42, Kbhvn.

 

BRODERSEN C J teknisk Direktør for Frederiksberg Kommune; f. 2. Maj 1855 i Rendsborg; Søn af Kasserer C E Brodersen og Hustru f. Zahlmann; gift m. Hanne Jacobine f. Holm, f. 27. Aug 1866 i Frederikssund.

Polyt. Adgangseks. 1872; cand. polyt. 1878; Ingeniør i fransk Tjeneste (Baneanlæg) 1880-84; Assistent ved Frederiksberg Vejvæsen 1884, Ingeniør ved samme 1890; Afdelingsingeniør ved Frederiksberg Kommunes tekniske Forvaltning 1900, Direktør for samme 1904; Brandinspektør paa Fredt riksberg fra 1888; Formand for Vandsynsmændene paa Frederiksberg.

Formand for Kbhvns fotografiske Amatør-Klub.

Adresse ; Gl. Kongevej 121, Kbhvn.

 

BRORSEN Soren Folketingsmand; f.  1.   Juli 1875 i Farup i Ribe; Søn af Gaardejer Brorsen.

Præliminæreksamen (Ribe Katedralskole) 1891; paa Dalum Landbrugsskole 1895-96, paa Askov Folkehøjskole 1901-02; overtog Fædrenegaarden 1903; Sog-neraadsformand 1905-07; Branddirektør i Landbygningernes Brandfors.; Formand for Ribe og Omegns Landboforening; Folketingsmand for Ribekredsen fra 1907 (Venstrereformpartiet).

Adresse: Colbjørnsensgade 29,Kbhvn. og Farup pr. Ribe.

 

BRORSON Carl J Bankdirektør; f. 5. Okt. 1862 i Kbhvn.; Søn af Korpslæge C S Brorson (død 1884) og Hustru Ida f. Haslund; ugift.

Elev paa Herlufsholm til 1878 ; Assi-stent i Landmandsbankens Helsingør-afdeling 1879-84, i samme Bank i Kbhvn. 1885-89; i Berlin 1889-92; Fuldmægtig i Landmandsbanken 1892; Kontorchef i Kbhvns Laane- og Diskontobank 1895, Direktør for samme Bank fra 1904.

Adresse : GI. Torv 14, Kbhvn.

 

BRORSON Chr. F Overretssagfører; f. 2.   Juni 1872 i Kbhvn.; Søn af Branddirektør A L Brorson (død 1904) og Hustru Caroline f. Liebenberg; gift m. Ottilia B., f. 10. Sept. i Kbhvn., Datter af Kammerherro E Suenson (se deune).

Student (Metropolitanskolen) 1889; cand. jur. 1896; Overretssagfører fra 1899; Associeret, siden 1900 med Over-retsprokurator J L Lassen (død 1910); Formand i Bestyrelserne for Aktieselskabet Chr. IX Gade-Kvarteret og Nordisk Musikforlag; Medlem af Kbhvns Hypotekforenings Kontrolkomité 1910; Næstformand for Det nordiske Mineral-Olie Kompagni 1910; Medlem af Dampskibsselskabet Frems Bestyrelse og af Grundejerbankens Tilsynsraad 1910.

Adresse ; Chr. d. 9. Gade 1, Kbhvn.

 

BRUHN A E D Hofjægermester, fh. Overførster, K.'DM.; f. 11. Dec. 1838 i Folehave ved Hørsholm; Søn af kgl. Skovfoged D J Bruhn og Hustru f. Flesborg; gift m. Caroline Christine B., f. 5. Dec. 1842 i Kagerup ved Helsinge, Datter af kgl. Skovfoged Eigaard (død 1857) og Hustru f. Becher (død 1872).

Forsteksamen 1859; Assistent ved 1. Hørsholmske Skovdistrikt 1859; kst. Skovrider ved samme 1865-66; Skovfoged under 2. Kbhvns Skovdistr. 1866; Skovrider for samme fra 1868; Overførster ved Statsskovene i Jylland 1886-1907.

Censor ved praktisk Forsteksamen; Tilsynsførende med Privatskovene i Kbhvn., Frederiksborg og Holbæk Amter; i Bestyrelsen for Fugleværnefor-en ingen Svalen.

Adresse : Nyelandsvej 69, Kbhvn.

 

BRUHN Helge Premierløjtnant i Artilleriet, R.M.f.æ.D.p.p.; f, 27. Juni i Odense; Søn af Herredsfoged Bruhn i Viborg og Hustru Elisabeth f. Meyer (død 1909); gift m. Ingeborg Sophie B., f. 7. Dec. i Aarhus, Datter af Konsul Bergmann.

Sekondløjtnant 1891; Premierløjtnant. 1896; Adjutant ved Kystartilleriregimentet; Sekretær i Foreningen Dannevirke. Udenl. Ord.: Pr.R.Ø.; S.Sv.

Adresse; Rosenvængets Allé 14, Kbhvn.

 

BRUHN J D Forvalter ved Kunstakademiet, Kaptajn, R.; f. 24. Marts 1843 paa Strøgaardsvang ved Hillerød; Søn af kgl. Skovfoged G D L S Bruhn og Hustru f. Grønbech; gift m. Anna Sophie f. Knutse, f. 4. Dec. 1853 i Holmestrand i Norge.

Frivillig i Krigen 1864; Sekondløjtnant 1864; Kaptajn 1890.

Forvalter ved Kunstakademiet 1889; Kasserer ved Kunstakademiets Udstil-lingsfond.

Adresse: Kongens Nytorv 1. Kbhvn.

 

BRUMMER Carl Arkitekt; f. 12. Jul. 1864 paa Oregaard; Søn af Forpagter Brummer og Hustru Ida f. Christensen.

Uddannet som Tømrer; Afgangsbevis fra Kunstakademiet som Arkitekt 1896; Elev af Professor Store og Kammerherre Meldahl; fik sammen med Mørk-Hansen 2. Præmie ved Konkurrencen om Krisfiansborg Slot 1905.

Formand for Selskabet for dekorativ Kunst 1906-07 og for Udstilling af Skou-virke fra 1907; Leder af Akademisk Architektforenings Konkurrenceudvalg 1910, Medlem af samme Forenings Udvalg til Præmiering af smukke Bygninger paa Frederiksberg.

Har udført Tilbygningen til Ryslinge og Holstebro Valgmenighedskirker, rekonstrueret Broncelysekronerne i Riddersalen paa Frederiksborg Slot og re. staureret Fontænen paa Kronlxn'g; restaureret Hellerupgaard og Lerchenborg Slot; ledet Udsmykningen af Kongeskibet Dannebrog samt Passagerskibene Kong Haakon og Dronning Maud; har bygget talrige Villaer. Adresse: Østerbrogade 46, Kbhvn.

 

BRUN Charles Stiftamtmand, K'.DM.; f. 16. Febr. 1866 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, Generalmajor C A A J F \ Brun og Hustru Ella f. Bluhme; gift m. Rigmor B., f. 14. Okt. 1875 i Kbhvn., Datter af Etatsraad Gustav Hansen (se denne).

Student (Lyceum) 1883; cand. jur. 1888; Assistent i Finansministeriet 1890; Auditør og Amtsfuldmægtig i Aalborg 1895; Stiftamtmand i Aalborg 1905-1908 og fra 1909; Finansminister i Ministeriet Neergaard 1908-1909.

Adresse: Aalborghus, Aalborg.

 

BRUN Constantin Kammerherre, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i London, K'.DM.; f. 5. Okt.! 1860 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, j Generalmajor C A A J F Brun og Hustru Ella f. Bluhme; ugift.

Student (Herlufsholm) 1878; cand. jur. 1883; Sekondløjtnant i Garde-Husarerne 1885; Assistent i LI denrigsministeriet; Legationssekretær i Berlin 1887, i Paris 1891; Gesandt i Washington 1895-1908: i London fra 1908.

Udenl. Ord.: B.L.; F.Æ.L.; J.O.S.; N.Fr.M.; Pr.Kr.; P.S.&L.; Sp.I.K-; W.Jub.M.; W.Kr.

Adresse: 6. Upper Belgrave Street, London.

 

BRUN Johanne, f. Prieme, Operasangerinde; f. 23. Aug. i Kbhvn.; gilt m. Operasanger Frederik Brun (Ægteskabet opløst).

Elev paa Det kgl. Teaters Balletskole 1881; debuterede 1896 som Nattens Dronning i Tryllefløjten.

Hovedroller i Wagnerske Operaer.

Adresse: St. Thomas Allé 7. Kbhvn.

 

BRUN L C Assessor i Overretten, Formand i Overværgeraadet, R.; f. 2. Juli 1854 i Holbæk; Søn af Læge Frants Brun og Hustru f. Smith; gift m. Jo- ; hanne B. f. 3. Jan., Datter af Kommandør A V Buchwald og Hustru f. Schou.

Student (Roskilde) 1872; cand. jur. 1877; By- og Herredsfuldmægtig i Skanderborg s. A.; i Udlandet 1878-79; Sag- førerfuldmægtig 1880-86; samtidig juri- disk Manuduktør; Volontør i Justitsmi- ; nisteriet 1880; Assistent smstds. 1886; Assessor i Kriminalretten 1890, i Overretten 1896; Formand for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse 189S-1906; Formand for Overværgeraadet 1905 og tillige Overinspektør for Landets Opdragelsesanstalter og Børnehjem ; Formand i Overbestyrelsen for De danske Plejehjernsforcningers Fæl-

lesorganisation fra 1904; Censor ved de juridiske Eksaminer.

Adresse: Rosenvængets Sideallé 1, Kbhvn.

 

BRUN Oscar Hofjægermester, Godsejer, R.; f. 6. Jan. 1851 paa Lindersvold, Præstø Amt; Søn af Amtmand, Kammerherre, Godsejer PFC Brun og Hustru Vilhelmine f. Frølich; gift m. Ida Charlotte Sophie f. Tesdorpf, f. 27. Okt. paa Ourupgaard.

-Medlem af Administrationen for Ringsted Kloster og det Riigelske Fideikommis; Formand i Bestyrelsen for Frejr; Bestyrelsesmedlem i Foreningen for landøkonomisk Fjerkræavl; Medlem af Landsudvalget for Anvendelse af udenlandske Landarbejdere; Medlem af Landstinget 1892-1902.

Adresse: Sæddingegaard pr. Rødbv.

 

BRUUN Alfred Professor ved Landbohøjskolen; f. 16. Aug. 1858 i Hjørring; Søn af Forfatter Camille Bruun og Hustru f. Koefoed.

Havebrugseksamen 1880; videre Uddannelse i Udlandet; Assistent ved Landbohøjskolen 1883, Docent 1903 og Professor 1908.

Formand for den kbhvnske Kreds af Almindelig dansk Gartnerforening; Sekretær i Det kgl. danske Haveselskab.

Adresse: Biilowsvej 13, Kbhvn.

 

BRUUN Andreas Redaktør; f. 11. Aug. 1866 paa Asmild Kloster ved Viborg; Søn af Etatsraad G F S Bruun og Hustru Nicoline f. Buchwaldt.

Cand. pharm. 1890; Farmaceutisk Eksamen i Chicago 1893; Medarbejder vcd Dannebrog 1892-1906; Medstifter af Journalistforbundet; dettes Næstformand og Redaktør af Journalisten 1904-06; Medejer og Redaktør af Dansk Handelstidende 1906-10; t idl. Redaktør af Land og Folk; Leder af Den kgl. Porcelænsfabriks Filial i Paris 1910.

Har bl. a. udgivet Jens Villi. Dahlerups Liv og Virksomhed: Burmeister & Wain 1846-1906: Sjællands Stifts Han-dclsforeninger 1884-1909.

Adresse : Avenue de l'Opera 38, Paris.

 

BRUUN Anne Kommunelærerinde: f. 14. Febr. 1853 i Varde: Datter af Skræddermester H C Bruun og Husfru f. Terpager; ugift.

Lærerindeeksamen 1874; i Hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening fra 1900: Næstformand i Bestyrelsen for Foreningen imod Lovbeskyttelse for usædelighed til Foreningens Ophævelse 1907; i Bestyrelsen for Vagten mod offentlig Prostitution; i Bestyrelsen for Da.nsk Kvindesamfund og Formand i dens Kbhvnskreds indtil 1906; i Bestyrelsen for Kvindernes Bygning, for Pav-line Worms Legat og for Fonden til trængende Lærerbørns Uddannelse; Redaktør at Kvinden og Samfundet 1895-98. Adresse : Mariendalsvej 34 D, Kbhvn.

 

BRUUN C A Kontreadmiral, SK.DM. p.p.; f. 24. Sept. 1834 i Kbhvn.; Søn af Kommandør P C Bruun og Hustru Elisabeth f. Crone; gift m. Ida Vil-helmine f. Rottbøll (død 1882).

Sekondløjtnant 18b5: Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1873; Ekvipagemester 1885-89; Kommandør 1885; Kontreadmiral og Chef for Orlogsværftet 189..; Af-sked 1899.

Formand i Forretningsudvalget for Stiftelsen Georg Stages Minde; Revisor i Sømandsforeningen.

Udenl. Ordener: Gr.Fr.; R.St.A.; R St.Stan.; S.Kr.

Adresse: Højbroplads 6, Kbhvn.

 

BRUUN Daniel Kaptajn, R.p.p.; f. 27. Jan. 1856 paa Asmildkloster; San af Etatsraad G F S Bruun og Hustru f. Buchwaldt; gift m. Christiane Emilie Valborg B., f. 26. Juni i Lyngby, Datter af Maskinfabrikant C E V Holst.

Sekondløjtnant 1879; frivillig i fransk Tjeneste i Algerien 1881-82: Premierløjtnant 1884; Kaptajn i Forstærkningen 1898; Kompagnichef ved 31. Bataillon.                                                       

Foretog arkæologiske Undersøgelser i Jylland 1885-94; Studierejse til Sydtunis 1893; Rejse til Grønland 1894 for at undersøge de gamle Nordboruiner; tal-rige Rejser til Vestgrønland, Færøerne, Norge og Island for at undersøge Bygnings- og andre Kulturforhold; deltog som Berlingske Tidende's Krigskorrespondent 1904 i den russisk-japansko Krig.

Æresmedlem af Det islandske Oldsag-selskab 1897: Medlem af Komitéen til Danmarks Deltagelse i Verdensudstillingen i Paris 1900.

Litterære Arbejder: Mellem Fangere Og Jægere (1897); Nordboernes Kulturliv i Fortid og Nutid (1897); Algier og Sahara (1893); Huleboerne i Syd Tunis i (1895); Det høje Nord (1902); Kampen om Nordpolen; Afrika (1901); 40 Aar efter (1904); Med Russerne i Mantschu- i riet (1905); Krigen gennem Aartnsin-der (1907-10) og talrige kulturhistoriske I geografiske og arkæologiske Afhandlinger vedrørende Færøerne, Island og I Grønland.

Udenl. Ord.: F.M.C.; F.Æ.L,; Tun, I N.J.; R.E.M.

Adresse: Annasvej 16, Hellerup . :

 

BRUUN Emil Præst, Sognepræst ved Kristians Kirke; f. 13. Okt. 1864 paa Vridsløselille; Søn af Justitsraad, Fængselsdirektør Fritz Bruun og Hustru Elisabeth f. Wigelsen; gift m. Dora B., ; f. 20. April i Hjørring, Datter af Læge P V Topp og Hustru f. Borroe.

Student (Borgerdydskolen) 1883; cand. theol. 1888; Præst paa Færøerne 1889-97, i Hasle (Bornholm) 1897, ved Kristians Kirke fra 1903; Formand for Kristians Kirkens Menighedspleje og Kristianshavns Bespisningstorening.

Redaktør af Færøsk Kirketidende 1890—97; har udgivet: Hr. Peder Arr-heboe, Fortæling fra Færøerne og Prædikensamlingen Søn- og Helligdage.

Adresse: Strandgade 12, Kbhvn.

 

BRUUN Frederik Sognepræst, R.; f. 8. Maj 1849 i Viborg; Søn af Sognepræst P W Bruun og Hustru Natalia f. Bii-low; gift m. Sofie Augusta B., f. 26. Febr. 1847 i Kbhvn., Datter af cand. jur. E A Juel og Hustru f. Wolf.

Student (Horsens) 1868; cand. theol. 1872; Kapellan i Gjerlev 1873; Sognepræst for Levring-Hørup fra 1878.

Formand for Viborg Amts Skytteforening; Næstformand i Udvalget for den dansk-amerikanske Kirke; Medlem af de danske Skytteforeningers Overbestyrelse.

Adresse ; Levring pr. Kellerup.

 

BRUUN Georg Rektor; f. 24. Marts 1861 i Præstø; Søn af Amtsvejinspektør Anders Bruun og Hustru Johanne f. Halling; gift m. Margrethe Laura Caroline f. Petersen.

Student (Schneekloths Skole) 1878; cand. mag. 1885; Lærer ved Borgerdydskolen i Kbhvn. 1885-89; Overlærer ved Kolding Latin- og Realskole 1889; Rektor ved samme Skole 1901.

Adresse : Kolding.

 

BRUUN J J Murermester, R.DM.; f. 23. Juli 1851 i Viborg; Søn af Overinspektør for Fængselsvæsenet Frederik Bruun og Hustru f. Wigelsen; gift m. Ella f. Holbøll, f. 11. April i Korsør.

Svend 1869; Mester 1878; Repræsentant i Murerlavet 1890-99, Bisidder 1899-1900, Oldermand 1900-10: Medlem af Forretningsudvalget for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening til 1909; Formand for Repræsentantskabets Delegation for Haandværkerbanken til 1909; Medlem af Bestyrelserne for Det tekniske Selskabs Skole og indtil 1910 for Haandværkerstiftelsen; Medlem af Kirkeinspektionen for Kristians Kirke og af Arbejderforsikringsraadet; Inspektør i Det kgl. kbhvnske Skydeselskab og danske Broderskab; Medlem af Bestyrelserne for De danske Forsvarsbrødre i Kbhvn. (indtil 1910) og Sygeplejefor-eningen for Krist ianshavn.

Adresse: Strandgade 6. Kbhvn.

 

BRUUN Laurids Valdemar Forfatter; f. 25. Juni 1864 i Odense; Søn af Vandbygningsingeniør Carl Gregers Bruun (død 1894) og Hustru f. Boeck; gift m, Hildur Maria B., f. 11. Juni i Kblivn.. Datter af Figurmaler H C Ley.

Student (Borgerdydskolen) 1881; cand. polit. 1887; Assistent i Statistisk Bureau s. A., Fuldmægtig 1896; Afsked s. A.

Litterære Værker : Historier (1886); Emma Jonsson (1890); Antonius (1892); Svend Felding (1894): Rejsefærd (1899); Renaissance (1900); Kronen (1902); Historiens Dom (1902); Alle Synderes Konge (1903); Absalons Saga (1904): Den sidste Fribonde (1905); Livets Frugter (1904); Den Evige (1905-06); Dan (1906); Midnatssol (1907): Hjemad (1908); Af Bygernes Slægt (1909): ! Danskernes Æventyr: I Kong Skjold (1909), II Kong Frode (1910); van Kantens lykkelige Tid (1908); van Zanten : Den forjættede 0 (1910). Skuespil ; En Bortførelse (1894; Kasino); Pan (1907 kgl. Teater og Provinsteatre); Viden-skabeligt Værk : Officiel Statistik (1895).

Adresse : Ved Glyptoteket 6, Kblivn.

 

BRUUN Søren W Tobaksfabrikant: f. 31. Jan. 1837 i Bjerregrav v. Kanders; Søn af Sognepræst Bertel Bruun (død 1846) og Hustru f. Momme (død 1854).

Uddannet i Cortzeus Fabrik i Ran- ders 1851-56; Bestyrer af Kolding Tobaksfabrik 1865. Indehaver 1872.

Medlem uf Kolding Byraad 1873-97; Formand for Kolding Arbejderforening og dens Byggeforening: Formand for Aktieselskabet Slotsmøllens Fabrikker; Formand for Cigar- og Tobaksfabri-kanternes Forening i Provinsen og Næstformand i Cigar- og Tobaksfa-brikanternes Forening af 20. Juni 1875.

Korresponderende Reder for 3 Jern-barkskibe fra 1897-1908.

Adresse : Kolding.

 

BRÜCKER Valdemar Valgmenighedspræst; f. 10. Dec. 1852 i Kblivn.; Søn af Borgmester C D G Brücker (død 1898) og Hustru f. Brücker (død 1895); gift m. Marie D., Datter af Fabrikant ' Til. Chr. Marstrand og Hustru f. Jansen.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1871; Polyt. Adgangseks. 1872; første Del af Civilingeniøreks. 1876; cand. theol. 1880; Kapellan i Ø-Starup 1880; underskrev den store Askov Adresse; F'rimenighcdspræst i Aagaard fra 1887 (Valgmenighedspræst fra 18%); oprettede 1899 Aagaard Højskole og er endnu dens Forstander.

Medarbejder ved Højskolebladet; i Bestyrelsen for Den frie Skole.

Udgav 1896: Religiøse Overvejelser.

Adresse: Kirkebakken. Aagaard pr. Kolding.

 

BRUNNICHE Einar Læge, Dr. med.; f. 27. Sept. 1866 i Kbhvn.; Søn af Etats-raad, Dr. med. A S P Brünniche og Hustru Sophie f. Gad; gift m. Ellen B., f. 3. Okt., Datter af Fabrikejer Heinrich Hirschsprung og Hustru f. Jacob-son.

Student (Borgerdydskolen) 1883; studerede Jura 1883-86; med. Eks. 1893; Reservelægo ved Kommunehospitalet Afd. VI. 1898-1901, ved St Hans Hospital 1901-03: Dr. med. 1903 (Studier over Hjernesvulsternes Behandling); Privatklinik i Hornbæk 1906.

Adresse: Frederiksholms Kanal 20, Kbhvn.

 

BRÆSTRUP Andreas Byfoged, RDM., f. 8. Juli 1839 i Kbhvn.; Søn af Gehei-mekonferensraad, Overpræsident C J C Bræsirup (død 1870) og Hustru f. Lassen (død 1864); gift m. Marie B., f. 24. Dec. Frederiksberg, Datter af Kammerherre, Overførster v. Wimpffen og Hustru f. Sandholt.

Student (Metropolitanskolen) 1857; cand. jur. 1862; Auditør i Hæren og Kancellist vod Generalauditoratet 1863; kst. Overretsassessor i Kbhvn. 1869; Sekretär hos Direktøren for de jydskc Statsbaner 1870; kst. Birkedommer i Silkeborg 1878-79; Herredsfoged i Bjerre Herred 1880; Ejer af Aldershvile i Bjerre s. A.; Formand for Horsens-Ju-elsmindebanens Bestyrelse 1882-85; Borgmester i Kjøge 1889; Byfoged i Helsingør fra 1897.

Adresse: Helsingør.

 

BRÆSTRUP Carl Peter Kommandør i Søetaten, K'.DM.p.p.; f. 26. Juni 1850 i Kbhvn.; Søn af Gehejmekonferens-raad, Overpræsident C J C Bræstrup (død 1870) og Hustru f. Lassen (død 1864); gift m. Harriet B.. f. 30. Jan. i Kbhvn., Datter af Overretsprokurator J L Lassen.

Sekondløjtnant 1870; Premierløjtnant 1873; i russisk Orlogstjeneste 1874-77; Næstkommanderende ved Krydstoldvre-senet 1884-87: Kaptajn 1885; Adjutant hos Marineministeren 1887-88; Kommandør 1899: Chef for Orlogsværftets Ekvipageafdeling fra 1905.

Medlem af Sø- og Handelsretten og af Overkrigsretten fra 1909; i Forretningsudvalget for Stiftelsen Georg Stages Minde; Formand for Begravelsesselskabet af 2. Jan. 1771.

Udenl. Ordener: R.St.A.; R.St.Stan.; S.V.

Adresse: Østerbrogade 35, Kbhvn.

 

BRØNDSTED K C Overlærer ved Katedralskolen, R.; f. 12. April 1851 i Kbhvn.; Søn af Skoleinspektør Gustav Brøndsted og Hustru Vilhelmine f. Petersen; gift m. Clara Margrethe Christine f. Thomsen, f. 10. April i Kbhvn.

Student (Metropolitanskolen) 1869; cand. tilol. 1874; Adjunkt ved Statsskolen i Bønne 1881, i Aarhus 1894, Overlærer fra 1902.

Har skrevet : I Bølgegang (1878); Curtius (1881); Frihed (1893); Dialogus (1894); Fædrenes Synd (1895); Smaa danske Snobber (1896); Borretaarn (1898): Kong Gelos (1900); Niels Glambæk (1902); Funkerne (1906); Tolv Historier fra Italien (1909).

Adresse : Langelandsgade 106, Aarhus.

 

BRØNSTED Johannes N Professor ved universitetet; f. 22. Febr 1879 i Varde-Søn af Civilingeniør S T Brønsted (død 1893) og Hustru f. Schütte (død 1879); gift m. cand. polyt. Louise B„ f. 12. Maj paa Erikshaab ved Ringe, Datter al Godsforvalter Warberg og Hustru f. Brandskåp.

Student (Metropolitanskolen.) 1897; mag. scient. 1902; Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium 1905; Dr. phil. 1908: Professor i Kemi ved Universitetet 1908.

Adresse: Birkerød.

 

BUCH P N V Borgmester, R.p.p.; f. 19. Febr. 1857 i Viborg; Søn af Justitiarius i Højesteret P C N Buch og Hustru Bertha f. Købke; gift m. Christiane Elise Kirstine f. Gjølby, f. 13. Juli paa Ørnstrupgaarden ved Horsens.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1874; cand. jur. 1879; Fuldmægtig ved Sondre Birk 1879; Assessor ved Viborg Overret 1895; Borgmester i Nyborg fra. 1899; Medlem af Direktionen for Svend-borg-Nyborg Banen.

Udenl. Orden: R.St.A.

Adresse : Nyborg.

 

BUCHWALD Henrik Overførster, R.; f. 20. Nov. 1858 paa Estruplund; Søn af Godsejer Christian Buchwald (død 1903) og Hustru Jensine f. Møller (død (1885); gift m. Augusta B., f. 23. Maj 1861 paa Follerupgaard, Datter af Godsejer Chr. Bay (død 1904) og Hustru f. Toft (død 1868).

Student (Sorø) 1876; Forstkandidat 1881; i de følgende Aar ved Landvæsenet; Assistent ved Statsskovvæsenet 1883; Skovrider ved Sorø Akademis Skove 1896; Overførster for 3. Overfør-sterinspektion 1907.

Adresse : Aarhus. BUCHWALD Vilhelm Kommandør, R.; f. 19. Dec. 1833 i Kbhvn.; Søn af Ju-stitsraad, Herredsfoged Peter Buchwald idød 1858) og Hustru Ida f. Rott-l)øll (død 1896); gift 1 Gang m. Ilede-vig B., (død 1889), Datter af Agent II H Schou; 2. Gang m. Dorothea B., f. 10. Juli, Datter af Landmand C E Bendz.

Sekondløjtnant 1852; Premierløjtnant 1853; Kaptajn 1869; Næstkommanderende ved Krydstoldvæsenet 1874; Afsked 1885; kar. Kommandør 1886.

Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Aluminia og Den kgl. Porcelænsfabrik 1888-92 (Revisor smstds. fra 1892), for Fabrikken Atlas og for Dampskibsselskaberne Gorm, Carl og Skjold.

Deltog i de to slesvigske Krige.

Adresse: Ringstedgade 8, Kbhvn.; Sommerbolig: Villa Vilvig, Helsingør

 

BUCK H C Skræddermester, R.; f. 17. Juni 1845 i Kbhvn.; Søn af Skræddermester I P C Buck og Hustru f. Brund-by; gift m. Malvina Dorthea f. Boeck, f. 28. Nov. i Kbhvn.

Etableret 1872.

Formand for Skrædderlavet; i Bestyrelsen for Haandværkerforeningen og for Haandværkerstiftelsen; Formand for Skræddermestrenes Stiftelse; i Repræsentantskabets Delegation for Haandværkerbanken til 1909 og i Komitéen for Indsamling af Cigarspidser.

Adresse: Havnegade 21, Kbhvn.

 

BUDDE-LUND Custav Grosserer; f. i Jan. 1846 i Kbhvn.; gift m. Amalie  Sofie B.-L., f. 12. Jan. i Roskilde. Datter af Købmand Søren Brønniche.

Firma: G & P Budde-Lund.

Student (privat dimit.) 1865; cand. phil. 1866; Grossererborgerskab 1885; Indehaver af Kbhvns Pensel-, Børste-og Gadekostcfabrik 1874-99; Formand for Børstefabrikantforeningen 1891-99; Direktør for Akts. Nyhavn.

Borgerrepræsentant 1898-1904 og 1907 -09; Formand for Kbhvns radikale Venstreforenings 6. Kreds; Medlem af Over-skatteraadet for Kbhvn., af Overformynderiets Laanebestyrelse og af Hav-neraadet; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Folkeforsikringsan-stalt; Kontrolkomiteret i Revisions-banken; Formand for Akts. Kbhvns Lampe- og Lysekroncfabriks Bestyrelse.

Korresponderende Medlem af Smifh-sonian Institution i Washington og Die naturhistorische Gesellschaft i Nürnberg; Redaktør af Entomologiske Med. delelser 2. K. 1. Bd.; Revisor i Naturhistorisk Forening o. a. St.; naturhistorisk Anmelder i Morgenbladet og Politiken til 1888. Forfatter af talrige zoologiske Skrifter og Afhandlinger (specielt vedrørende Isopoderne); Oversættelser fra Hollandsk.

Adresse : IJpsalagade 20, Kbhvn.

 

BUDTZ Th. E Straffedommer, R.; f. 3. Sept. 1856 i Maarslet; Søn af Sognepræst J M Budtz og Hustru Marie f. Schoubye; gift m. Mario Louise f. Tuxen, f. 21. Aug. i Hobro.

Student (Aarhus) 1874; cand. jur. 1882; Fuldmægtig paa Børglum Herreds Kontor samme Aar; Byfoged og Politimester i Odense 1898; Straffedommer paa Frederiksberg 1910.

 

BUHL A Th. Overretssagfører; f. 29. Marts 1847 paa Tveden i Vendsyssel; Søn af Proprietær T S Buhl; gift m. Charlotte Cathrine B., f. 27. Sept. 1850 paa Dybvad, Gosmer Sogn, ved Odder, Datter af Proprietær II P S Erhardi.

Student (Aalborg) 1866; cand. jur. 1872; Sagfører 1876, Overretssagfører fra 1879; Direktør i den jydske Hypotek-Forening for Købstadejendomme 1899; Byraadsmedlem 1894-1900; Over-ligningskommissær 1884-1902; Medlem af Den danske Sagførerforenings Hovedbestyrelse.

Adresse ; Randers.

 

BUHL Frants Professor ved Universite-tet, Dr. t.heol. & phil., R.DM.p.p.; f. 6. Sept, 1850 i Kbhvn.; Søn af Skole-inspektør Peder Buhl (død 1869) og Hustru Kathrine f. Hammerich (død 1882); gift m. Frieda Wilhelmine B., f. 14. Marts 1855 i Stendal, Preussen, Datter af Pastor Görnemann (død 1854) og Hustru Ottilie f. Voley (død 1905).

Student (Metropolitanskolen) 1868; cand. theol. 1874; Dr. phil. (Bidrag til den arabiske Grammatik med udvalgte Tekststykker af asch-Sehafija) 1878: Docent 1880; Professor 1882; Professor i gammeltcstamentelig Teologi ved Uni- versitetet i Leipzig 1890; Dr. theol. 1890: Professor i semitisk-østerlandsk Filologi i Kbhvn. 1898; Medlem af Videnskabernes Selskab 1900.

Litterære Arbejder: Den gammeltestamentlige Skriftoverlevering (1885); Jerusalem paa Christi og Apostlenes i Tid (1886); Fortolkning til Jesaja (1889-94); Palæstina (1890); Det israelitiske ; Folks Historie (1893); Muhammeds Liv (1903); Om Prædikerens Bog; Om Jobs Bog; 12-15 Oplag af Gesenius's hebraiske Leksikon; De messianskc Forjættelser; Til Vejledning i de gammeltestamentlige Undersøgelser; Psalmerne oversatte og fortolkede (i For- ening med andre) Oversættelse af det gamle Testamente; De vest se-mitiske Folks Kultur; Den Hebrai- ske Syntax; Geschichte der Edomiter; Geographie des alten Palästina; Die socialen Verhältnisse der Israeliten; Li-ber Psalmorum: Liber Esther; desuden en Bække Artikler i Realencyklopädie für protest. Theologie und Kirche, Dic-tionary of the Bible og The Jewish Encyclopedia.

Udenl. Ordener : Fr. Off. de l'instr. pnbl.; S.C.F.; S.N.

Adresse : Østerbrog. 56 A, Kbhvn.

 

BULL Georg Kammerjunker, R.DM.p.p.; f. 12. Kov. 1849 i Kbhvn.; Søn af Cand. jur. Ludvig Bull (død 1879) og Hustru Augusta f. Gerson; gift 1. Gang m. Aletta f. von Benzon (død 1887), 2. Gang m. Nini f. Grevenkop-Casten-skiold, f. 11. Aug. 1850.

Kasserer og Bogholder i Ordenskapi-tulet.

Udenl. Orden: S.V.

Adresse : Østbanegade 5, Kbhvn.

 

BULL Gustav Amtsforvalter, R.; f. 12. April 1853 i Kbhvn.; Søn af cand. jur. Ludvig Bull (død 1879) og Hustru Augusta f. Gerson; gift m. Clara Louise Paulina f. Puggaard, f. 20. Maj i Halland, Sverrig.

Student (Metropolitanskolen) 1871; cand. jur. 1878; Kopist i Kbhvns Overret 1879; Assistent i Finansministeriet 1881, Fuldmægtig 1895, Kontorchef 1899 og Departementschef 1903; Amtsforvalter for Kbhvns Amtstuedistrikt fra 1908.

Adresse : 1. Strandstræde 24, Kbhvn.

 

BULL Otto Kammerherre, Kaptajn, K'. DM.Gb.E.T.p.p.; f. 1. Sept. 1848 i Kbhvn.; Søn af cand. jur. Ludvig Bull (død 1879) og Hustru Augusta f. Gerson; gift m. Mathilde f. Kauffmann, f. 21. April i Kbhvn.

Student (Metropolitanskolen) 1867-; Sekondløjtnant 1868; Premierløjtnant 1872; Kaptajn 1882; Adjutant hos Kronprins Frederik 1883-95: Afsked som Kaptajn af Fodfolket 1900; tjenestegø. rende Kammerherre hos H. k. n. Kronprins Frederik og Kronprinsesse Louise 1895, hos H. M. Kongen fra 1906.

Kurator for Det kgl. Vajsenhus; Medlem af Landmandsbankens Bankraad og af Bestyrelsen for Kancelliraad Deichmanns og Hustru f. Gyldendals Legat.

Udenl. Ordner: A.A.B.: B.H.M.; B. Z.L.;F.Cb.: F.Æ.L.; Gr.Fr.; L.S.Æ.K.; M.Gr.; K.St.O.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R. St.A.; R.St.Stan.: S.H.E.; S.Kr.; S.N.;

Stb.V.; S.Sv.; S.V.; Ø.F.J.

Adresse t st. Kongensgade 66, Kbhvn.

 

BULL William Læge.R.p.p.; f. 19. Marts 1844 i Kbhvn.: Søn af cand. jur. Ludvig Bull (død 1879) og Hustru Augusta f. Gerson; ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1864; med. Eks. 1872; praktiserede i Kairo 1872; Retslæge ved det italienske og spanske Generalkonsulat i /Egypten 1877; praktiserede i Rom 1882-1904; Læge ved den amerikanske Ambassade i Rom: privat i Kbhvn. 1904.

Udenl. Ordner: I.Kr.; R, St. Stan.; S.Kr.; Sp.I.K.; T.O.

Adresse: Amaliegade 13, Kbhvn.

 

BUNDGAARD Anders Billedhugger, R.: f 7. Aug. 1864 i Ersted ved Aalborg; Søn af Husmand og Træskomager Jens Christensen og Hustru Maren Andersdatter; gift m Elisabeth f. Kabell, f. 20. Maj 1874 i Kbhvn.

Uddannet paa Teknisk Skole, hos Billedhugger Ring og Stephan Sinding; ; paa Kunstakademiet 1885-87; udstillede første Gang 1888; i Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Nov.

Arbejder : Efter Skibbrud (1888); I Nød (1889); Gruppen over Tivolis Portal (1890); Skulpturer — omfattende Masker, Relieffer, fritstaaende Figurer, Ornamentik særlig i Granit — til Københavns Raadhus, den indre Gaard af Telefonhuset, Østasiatisk Kompagnis Bygning og Masker i Granit til det nye Kristiansborg; Gefions Springvan-riet ved Langelinie (1908); Heden (1904); Lygtemanden; Graveren; Skat i Gemme (1905).

Adresse: Svanemøllevej 11, Kbhvn.

 

BUNTZEN Andreas Journalist: f. 20. Juni 1859 i Kbhvn.; Søn af Højesteretsadvokat Edouard Buntzen; gift m. Ulla f. Petersen, f. 10. Jan. 1865 (separerede).

Student (Metropolitanskolen) 1876; cand. jur. 1884: Medarbejder ved Avisen, Dagens Nyheder og fra 1893 ved Berlingske Tidende.

Adresse: Reventlowsgade 4, Kbhvn.

 

BURRAU Carl Matematiker, Dr. phil.: f. 29. Juli 1867 i Helsingør; Søn af Karantæneofficiant C F Jensen og Hu- stru Caroline f. Bnrrau: gift m. Anna Elisabeth f. Lundgren, t. 27. Feb. 1877 i Ørtofta, Skaane.

Student (Metropolitanskolen) 1885; cand. mag. 1890; Assistent ved Observatoriet 1893-98; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1894 (Trelegemeproblemet); Dr. phil. (Undersøgelser over Instrumentkonstanter); Aktuar 1898; matematisk Direktør i livsforsikringsselskabet Tryg fra 1900; Sekretær i i den danske Aktuarforening fra 1901;; Docerer fra 1906 Beregningsmatematik ved Universitetet: Medarbejder ved Astronomische Jahresbericht fra 1899.

Adresse : Turesensgade 6. Kbhvn.

 

BUSCH Axel Præst, R.; f. 31. Okt. 1854 i Kbhvn ; Søn af Professor i Dorpat A C F Busch og Hustru f. Lenkfeld; gift m. Fanny Andrée B., f. 4. Maj, Datter af Toldforvalter J C Ohsten og Hustru f. Lind.

SI udent (Sorø) 1873; cand. theol. 1879; Sognepræst for Venø 1880, i Hor-ne-Asdal 1882, i Feldballe-Nødager 1888, i BøvlingFlynder 1893 og ved Vor Frue Kirke i Odense 1901-09; Formand og Sekretær i Det danske Missionssclskab fra 1909.

Adresse: Strandagervej 24-26, Hellerup.

 

BUSCH Carl Etatsraad, Grosserer, Direktor, R.; f. 30. Okt. 1845 i Kbhvn.; gift m. Agnes B., f. 18. Juli i Kbhvn., Datter af afd. Oberst Colding.

Medindehaver af Firmaet Albert Næser & Co.; Formand i Bestyrelserne for Christiansholms Fabrikker i Kbh. og Spilkevig Fabrik i Norge.

1 Bestyrelserne for Forsørgelsesan-stalt for Blinde, Selskabet Kjæden, Det kgl. Blinde-Institut, Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed; Revisor i Børnehjemmet af 1870.

Adresse : Bredgade 25, Kbhvn.

 

BUSCH I L Overretssagfører: f. 15. Febr. 1852 i Horsens; Søn af Kancelliraad, Prokurator C R Busch og Hustru f. Jahnsen: gift m. Louise Frederikke f. Farrer, f. 29. Dec. i Taarnby, Amager.

Student (Horsens) 1869; cand. jur. 1876; Overretssagfører 1879: Medlem af Den danske Sagførerforenings Hovedbestyrelse; juridisk Konsulent for Arbejdernes Byggeforening, Kbhvns Murerlav, Blikkenslagcrlav, Snedkerlav; Medlem af Bestyrelsen for Vølunri.

Adresse: Knabrostræde 3, Kbhvn.

 

BUSSE O F A Direktør, K2.DM.p.p.; f. 16. Juli 1850 i Kbhvn.; Søn af Overmaskinmester ved Statsbanerne O F Busse (død 1883) og Hustru Louise, f. 'Rost; gift m. Margarethe B„ f. 30. Marts i Meissen i Sachsen. Datter af Maskinfabrikant Ernst Jacobi (død 1867) og Hustru Augusta f. Brosey (død 1867).

Uddannet paa Kgl. Gewerbeakade-mie i Chemnitz, i det sjæll. Jærnbane-selskab og paa engelske og tyske Fabrikker; Maskiningeniør under Statsbanerne i Aarhus 1876, senere Kontorchef og Maskinchef (1882). Direktør for Statsbanernes Maskinafdeling fra 1903.

Medlem af Aarhus Byraad og Hav-neraad 1891-93. Medarbejder ved Die Eisenbahntechnik der Gegenwart, Stø-ckers Eisenbahumaschinenwesen, Organ für Fortschritte des Eisenbahnwesens og Ingeniøren.

Udenl. Ordener: I.Kr.: M.Gr.; S.V.

Adresse; Frydendalsvcj 10. Kbhvn.

 

BÜ LOW Adam v. Konsul, R.; f. 1.Marts 1840; Søn af Forpagter E Th. v. BÜ-low og Hnstru f. Holm: gift m. Anna f. Schoumann, f. 30. Maj 'i Sao Paulo i Brasilien.

Chef for Handelshuset Zerrcnner, Biilow & Co. i Santos; dansk og belgisk Vicekonsul.

Adresse : Santos. Brasilien.

 

BÜLOW Frederik v. Direktør, R.; f. 2. Aug. 1853 i Nordborg: Søn afToldoppe-børselskontrolør Julius v. Biilow (død 1860); gift m. Maria f Hansen, f. 8. Dec.

Direktor for De forenede Papirfabriker.

Adresse: Frederiksberg Allé 49 C, Kbhvn.

 

BÜLOW Frits Højesteretssagfører; 1.16. April 1872 i Aalborg; Søn af Auktionsholder E P Bulow; gift m. Fanny Au- i gusta Frederikke B., f. 21. Nov. i Kbhvn., Datter af Højesteretsassessor Jonas Paulsen (se denne).

Student (privat dimit.) 1894; cand. jur. 1898; Overretssagfører s. A.; Højesteretssagfører fra 1903; Defensor_ i Rigsretssagen mod de tidligere Ministre J C Chriistensen og Berg 1910.

Medlem af Den danske Sagførerfore-nings Sagførerraad for 1. Kreds; Formand i Repræsentantskabet for Akts. Kbhvns private Laanebank; Dommer i Den permanente Voldgiftsret.

Adresse : Bjerregaards Sidevej 5, Valby, Kbhvn.

 

BÜLOW Sophus Direktør i Bikuben,! K.; f. 29. Dec. 1857; Søn af Premierløjtnant Frantz Bulow (død 1895) og Hustru Jensine f. Mortensen: gift m. Maria. f. Keller, f. 17. Dec. 1860.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1876; caud. jur. 1881; Overretssagfører 1884; Direktør i Bikuben fra 1895; Administrator for det grevelige Danne-mandske Stift; Medlem af Administrations-Kommissionen for Stamhuset Estrup; Medlem af Bestyrelsen for Frederiksberg Sporvejs- og Elektrici- i tets Akts., for Nordisk Tekstil Aktie- ! selskab, Aktieselskabet Emil Jensen og Foreningen Fremtiden; Næstformand i Kbhvns Brandforsikring og Revisor i Aktieselskaberne Store nordiske Telegrafselskab og De danske Sukkerfabriker.

Adresse : Silkegade 8, Kbhvn.

 

BÜLOW Wilhelm Sparekassedirektør, R.; f. 9. Dec. 1856 i Faaborg; Søn af Valdemar Biilow (død 1864) og Hustru Marie f. Itagenau (død 1906); ugift.

Købmand i Kjøge fra 1884-1904; Værge for St. Nicolaj Kirke fra 1899; Direktør for Sparekassen for Kjøge og Omegn fra 1902; Medlem af Kjøge Monighedsraad 1904-09 og af Kjøge Byraad 1906-09; Medlem af Bestyrelsen for Kjøge kommunale Hjælpekasse.

Adresse : Kjøge.

 

BÆRENTSEN Christian Amtmand over Færøerne, R.: f. 14. Maj 1862 i Thorshavn; Søn af Købmand E D Bærent-sen (død 1900) og Husfru f. Kjærgaard (død 1871); gift m. Anna Dorothea Maria f. Kock, f. 4. Nov. i Thorshavn, Datter af Auktionsdirektor E L F Kock og Hustru f. Djurhuus (død 1905).

Student (Herlufsholm) 1880; cand. jur. 1886; Assistent i Justitsministeriet 1889, Fuldmægtig smstds. 1896; Udgiver af Lov- og Ministerialtidende 1895-97; i 11 Aar juridisk Manuduktør; Amtmand paa Færøerne fra 1897; Medlem af Bankraadet for Færøernes Bank og af Landstinget 1902-06; Medlem af Rigsretten 1903-06.

Adresse : Thorshavn.

 

BØGGILD Bernhard Professor ved Landbohøjskolen, R.p.p.; f. 1. Marts 1858 i Vammen ved Viborg; Søn af Sognepræst B C Bøggild og Hustru Charlotte f. de Hoffmann; gift m. Dagmar Vilhelmine f. Trøjel, f. 5. Juli 1861 i Slesvig.

Student (Aarhus) 1877; cand. polyt. 1882; studerede Mælkerivæsenet under Segelcke 1882-85; Sekondløjtnant 1885; Landhusholdningsselskabets Konsulent i Mejeribrug 1886-1903; Professor i Landbrugsfagene ved Landbohøjskolen fra 1903. Bestyrelsesmedlem i Federation International de Laiterie; Æresmedlem af British Dairy Farmers Association og Formand i Internationalt Mælkeriforbunds danske Afdeling.

Har skrevet: Andelsmælkerier (1887); Mælkeribruget i Danmark (1890-91); Mælkeribruget i fremmede Lande(1897); Kortfattet Mælkerilære for Elever i Landbrugsskoler (1899).

Udenl. Ordner: F.M.A.; N.O.N.; N.St.O.

Adresse: Frydendalsvej 2, Kbhvn.

 

BØGGILD O B Docent; f. 16. Maj 1872 i Jetsmark Sogn; Søu af I'orpagter C A H Bøggild; gift m. Rigmor f. Schmidt, f. 21. Maj i Fredericia.

Student (Aalborg) 1890; cand. mag. 1896; Forelæsningsassistent ved Mineralogisk Museum 1896-1904, Assistent smsteds. 1898: Docent ved Polyteknisk Læreanstalt (i Krystalografi og Mineralogi) 1904.

Formand for Dansk Geologisk Forening til 1909, Næstformand og Sekretær fra 1909.

Adresse : Gammeltoftsgade 18,Kbhvn.

 

BØCH Valdemar Laboratoriebestyrer; f. 28. Feb. 1864 i Kbhvn; Søn af Professor, Dyremaler Carl Bøgh og Hustru f. Møller; gift m. Thyra Sofie Helene f. Johansen, f. 19. Nov. paa Sofiendal pr. Haslev.

Student (Mariboes Skole) 1881; cand. polyt. 1886; Bestyrer af Garverforeningens Forsøgsstation s. A.; Forklarer ved Industriforeningens Forevisninger 1891-1907; Sekretær i den tekniske Forening 1894-1901; korresponderende Sekretær for de skandinaviske Lande for „Den internationale Garverikemikerforening" 1897; modtog 1900 den af samme Forening uddelte Seymour-Jonesske Præmie for et Arbejde om Garvestofbe-stemmejse i syreholdige Garvevædsker; Hedaktør af Ingeniøren 1901.

Adresse: Thorvaldsensvej 22, Kbhvn.

 

aØCHOLM Niels Ur. phil., Adjunkt-, f. 11. Juni 1873 i Lundtofte; Søn af Møller Peter Petersen og Hustru f. Nielsen; gift m. Dorthea B., f. 18. Aug. i Vejstrup, Datter af Højskoleforstander Jens Lund og Hustru Sofie f. Laurent (død 1909).

Student (Birkerød) 1890: cand. mag. 1896; Dr. phil. (Bacon og Shakespeare) 1906; Adjunkt ved Frederiksborg lærde Skole 1906.

Forstander for Købmandsskolens Afdeling for Kvinder fra 1904; fast Censor i Engelsk ved Skoleembedseksamen 1901 og Pigeskolens Faglærer i üdeeks-amen 1908; Lærer ved Statens Lærerhøjskole.

Har skrevet; Engelsk Sproglære (1909) og Tidsskriftsartikler.

Adresse : Birkerød.

 

BØNECKE P C Professor, Stadsbygme-ster, R.D.M.; f. 19. April 1841 i Kbhvn.; Søn al Murermester C C Bønecke og Hustru Dorthea f. Østerby; gift m. Augusta Vilhelmine f. Bjørn.

Uddannet i 4 Aar hos Theophilus Hansen i Wien; Bygningsinspektør i Kbhvn l873; Stadsbygmcster fra 1888. I Kommissionen til Bedømmelse af Svendeprøver i Kbhvn.; i Bestyrelsen for Foreningen af 1865 for Tilvejebringelse al billige Arbejderboliger og for Kbhvns Husflidsforening.

Adresse : Vestmannagade 1, Kbhvn. ,

 

BØRGESEN Frederik C E Bibliotekar, Dr. phil.; f. 1. Jan. 1866 i Kbhvn.; Søn af Fabrikejer S C G K Børgesen; gift nt. Magdalene Sophie B., f. 23. Aug. i Kbhvn., Datter af afdøde Højesteretsassessor Hans Ølgaard og Hustru f. Petersen.

Student (Lyoeum) 1884; mag. seient. 1891; Assistent ved den botaniske Studiesamling 1894-97, ved Botanisk Haves Museum 1898-1905; Bibliotekar ved Botanisk Haves Bibliotek fra 1900; Dr. phil. (Om Algevegetationen ved Færøernes Kyster) 1904; har foretaget talrige Kejser i videnskabelige Øjemed til Færøerne, Dansk Vestindien og Jamaica.

I Bestyrelsen for Plantageselskabct Dansk Vestindien og Foreningen De danske Atlantcrhavsøer.

Adresse ; Østbanegade 7, Kbhvn.; Sommerbolig : Hellebæk.

 

BØVING-PETERSEN J O mag. scient.; Redaktør; f. 24. Juni 1864 i Egtved; Søn af Sognepræst Philip Petersen og Hustru f. Bøving; gift m. Henriette (Henny) Axelline B.-P., f. 7. Nov.

Kbhvn., Datter af Partikulier S Schytt og Hustru f. Dige.

Student (Aalborg) 1883; mag. scient. 1890; Bestyrer af den biologiske Afdeling af en Landbrugsstation i Brasilien 1891-93; Lærer ved private Skoler i Kbhvn.; Bestyrelsesmedlem i Studentersamfundet 1895-96; Konsulent for Dansk Fiskeriforening og Redaktør af Dansk Fiskeritidende fra 1906.

Litterære Arbejder: Skabelse eller udvikling (1897); Vor Klodes Dyr(1900-03); forskellige geografiske, geologiske og zoologiske Skolebøger; Bearbejdelse af Brehm „Dyrenes Liv" i Frems Udgave; Medarbejder ved Politiken, Salmonsens og Hagerups Konversationslexika.

Adresse : Gl. Kongevej 157, Kbhvn.