C

CALV I di BERCOLO Georg

CANTOR Alexander

CARLSEN Johan

CARLSEN Vilhelm

CAROC Christian

CAROC Johannes

CARSTENSEN Carl

CARSTENSEN Carl Redaktør

CARSTENSEN Hugo

CARSTENSEN Mimi

CARØE Kristian

CARØE N C

CASPERSEN H P

CASPERSEN L C

CASTENSCHIOLD Carl

CASTENSCHIOLD Holten

CASTENSCHIOLD Holten Oberstløjtnant

CASTENSKIOLD Carl Grevenkop

CASTENSKIOLD Christian

CASTENSKIOLD Helmuth

CASTENSKIOLD Henrik

CASTENSKIOLD Holten

CASTENSKIOLD Louise

CASTENSKIOLD Vilhelm

CASTENSKIOLD Vilhelm Crevenkop

CASTENSKIOLD-BENZON Frederik

CASTONIER Hakon von

CAVLING Henrik

CEDERFELD de SIMONSEN Hans Christian

CHRISTENSEN Alfred

CHRISTENSEN Anders

CHRISTENSEN Anthonore

CHRISTENSEN Arnold

CHRISTENSEN Arthur

CHRISTENSEN Carl

CHRISTENSEN Carl Christian

CHRISTENSEN Carl Jørgen

CHRISTENSEN Chr.

CHRISTENSEN Christen

CHRISTENSEN Fr.

CHRISTENSEN Godfred

CHRISTENSEN H V

CHRISTENSEN Henr. W

CHRISTENSEN J C

CHRISTENSEN J P

CHRISTENSEN J P M M

CHRISTENSEN Jacob

CHRISTENSEN James W

CHRISTENSEN Ludvig

CHRISTENSEN Marie

CHRISTENSEN N A

CHRISTENSEN Niels

CHRISTENSEN Odin

CHRISTENSEN Poul

CHRISTENSEN Sophy A

CHRISTENSEN V D

CHRISTENSEN Villads

CHRISTENSEN William

CHRISTENSEN.(ORDRUP) Carl

CHRISTIANSEN Christian

CHRISTIANSEN Einar

CHRISTIANSEN N J

CHRISTIANSEN Poul

CHRISTIANSEN Rasmus

CHRISTIANSEN Rasmus Forpagter

CHRISTIANSEN Viggo

CHRISTMAS - DIRCKINCK - HOLM-FELD Walter

CHRISTMAS - DIRCKINCK - HOLM-FELD Walter von

CHRISTOPH Chr. F

CHRISTOPHERSEN Gerda

CHRISTOPHERSEN Viggo

CLAN M J C T

CLAUDIUS C A

CLAUDIUS Marius

CLAUSEN C C

CLAUSEN C C Rigsdagsstenograf

CLAUSEN C T E

CLAUSEN H V

CLAUSEN Johan

CLAUSEN Jullus

CLAUSON-KAAS Gustav

CLAUSSEN Sophus

CLEMENS C A

CLEMMENSEN Andreas

CLEMMENSEN C A

CLOD-HANSEN Abraham

CLOETTA F

CLOOS C L

CLOOS Christian

COHEN Just

COLD C E

COLD C M T

COLDING Peter

COLDING Theodor

COLLET Holger

COLLSTROP Andreas

CONINCK Waldemar

CORNELIUS Peter

CRAMER Frits

CRIDLAND John

CRISTIANSEN Chr. S

CRONE H C R

CRONE Henriette

CRISTENSEN J L

la COUR H C D

la COUR Dan B

CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-.

Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901.

Udenl. Ordener: I.Kr.; I.M.&L.

Adresse : Østerbrogade 4, Kbhvn.

 

CANTOR Alexander Overretssagfører; f. 15. Ma.j 1853; Søn af Distriktslæge I N Cantor (død 1872) og Hustru Mario f. Augsburg (død 1895).

Student (von Westenske Institut» 1871; caud. jur. 1877; Overretssagfører 1880.

Adresse : Vendersgade 25. Kbhvn.

 

CARLSEN Johan Dr. med., Kommunelæge; f. 13. Jan. 1850 i Kbhvn.: Søn af Kordegn .1 J Carlsen og Hustru f. Hansen; gift m. Elisabeth C, f. 1. Aug. paa Leervauggaard ved Ringkjø-bing, Datter af Proprietær H A B Hauch og Hustru f. Hauge.

Skolelærereksamen 1868; Student l875; med. Eks. 1881; Dr. med. 1890; Kommunelæge i Kbhvn. fra 1897; Medredaktør af Dansk Sundhedstidende 1896-1900; Medlem af Skolekommissionen for Hindegades Kommuneskole 1900, af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1902-08, af Centralbestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1903-08; 1904 medvirkende ved Indførelsen af Børnehjælpsdagen, 1905 ved Oprettelsen af Børnehjælpsda-gens Eriluftskoloni og Børnehjælps-kontoret for Danmark: fra 1904' Medlem af Børnehjælpskomitéen for Kbh. og Nabokommuner; fra 1908 Formand for Forretningsudvalget i Foreningen Fødselsdagsgaven.

Medredaktør af Medicinalbcretnin-gen tov Kongeriget Danmark 1891-1900, Eneredaktør fra 1901; fra 1891 Forfatter af Dø&saarsagerne i Kongeriget Danmarks Bybefolkning; har udgivet flere epidemiologiske og medicinalstatistiske Skrifter foruden de ovenfor nævnte samt en Del Artikler om filantropiske Emner. Leder at Sundhedsstyrelsens medicinalstatistiskc Bureau.

Adresse: Nøjsomhedsvej 4, Kbhvn.

 

CARLSEN Vilhelm Redaktør; f. 5. Jan. 1850 i Aalborg; Søn af Redaktør af Aalborg Stiftstidende Emil Carlsen og Hustru Henriette f. Stoudt; gift m. Caroline C, f. 28. Jan. 1855; Datter af Kammerassessor, Faktor Lautherborn og Hustru Nicoline f. Maarup.

Uddannet som Journalist og Typograf ved Aalborg Stiftstidende; Stifter og Redaktør af Vendsyssel Tidende fra 1873.

Har i Aarenes Løb siddet i Bestyrelsen for Foreningen af Venstreblade i Danmark, for Dansk Fredsförening, været Formand for Hjørring Haand-værkerforening og Medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Afholdsforening; er fremdeles Formand for Akts./ Vendsyssel Tidende og for Hjørring liberale Forening.

Skrifte?: Krigen, som den er; Stemninger; Turistbogen Gennem Hjørring Amt; Amtslandboforeningens Jubilæumsskrift; Forskellige Sange.

Adresse ; Hjørring.

 

CAROC Christian Konferensraad, K". DM.; f. 25. Nov. 1823 i Kbhvn.; Søn af Ingeniørkaptajn II A Caroc (død 1827) og Hustru f. Schultz; ugift.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1841; cand iur. 1850; kst. Regnskabsfører i Arméen s. A., Assistent i Finansministeriet 1851, Kancellist 1855, Fuldmægtig 1857, Kontorchef 1858, Departementschef 1873; 1876 tillige Chef' for Koloniernes Centralbestyrelse; Afsked 1898.

Adresse : Sortedamsgade 3, Kbhvn.

 

CAROC Johannes Fabrikdirektør; f. 12. Juni 1859 i Kbhvn.; Søn af Oberst W G Caroc og Hustru f. Begtrup; gift m. Thora f. Frederiksen, f. 13. Jan. i Næstved.

Student (Metropolitanskolen) 1875; cand. polyt. 1882; Ingeniør ved Nakskov Sukkerfabrik 1882; i Maskinlære 1883; Ingeniør i Aarhus og Kbhvn. 1883-86; i Amerika 1886-88: derefter atter Ingeniør i Kbhvn.; Direktør for Smith, Mygind & Hiittemeicr fra 1895; i Bestyrelsen for Det tekniske Selskabs Skole og Medlem af sammes Skoleudvalg; i Bestyrelsen for Kbhvns. kommunale Arbejdsanvisningskontor; Med-

lem af Repræsentantskabet for Dansk Folkefoj'sikringsa nst alt.

Adresse : Rosenvængets Allé 46, Kbh

 

CARSTENSEN Carl Kaptajn i Søetaten, R.MfDR.p.p.; f. 30. Juni 1863 i Kbhvn.; Søn af Admiral William Carstensen (død 1909) og Hustru Emmy f. Grevenkop-Castenskjold.

Sekondløjtnant 1884; Premierløjtnant 1885; Kaptajn 1902; Medlem af For-fremmelsesraadet for Søofficerskorpset fra 1909; i Bestyrelsesraadet for Helsingør Jærnskibs- og Maskinbyggeri.

Udeal. Ordner: F.Æ.L.; Stb.Kron. M.i Stb.V.; T.M.; T.O.

Adresse: St. Pauls Plads 1, Kbhvn.

 

CARSTENSEN Carl Redaktør, R.DM. p.p.; f. 19. Jan. 1837 paa GI. Ryom-gaard; Søn af Proprietær Thomas Carstensen og Hustru Marie f. Petersen; gift m. Johanne Caroline Vilhelmine (Mimi) f. Nielsen (se denne).

Student (Aarhus Katedralskole) 1856; cand. polii. 1864; Medarbejder ved Dagbladet 1860-65; Medarbejder ved Berlingske Tidende 1865-66, ved Dags-telegrafen 1867-68: Medstifter af Dagens Nyheder 1868, Redaktør fra 1873. Formand for den konservative Klub i Kbhvn. 1885-90; Formand for Journalistföreningen 1893-1906; Medlem af Hovedbestyrelsen og Forretningsudv. for Højres Arbejder- og Vælgerforening i Kbhvn. 1900-01; ved flere Valg Højrepartiets Kandidat til Folketinget (i Lejre 1887 og 1890, i Frederikssund 1892).

Udenl. Ordener: Gr.Fr.; N.St.O.

Adresse: Amaliegade 26. Kbhvn.

 

CARSTENSEN Hugo Fuldmægtig ved Frederiksberg Birk; f. 1. Maj 1868 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn Richard Carstensen og Hustru Agnes f. Owen; gift m. Magda C, f. 16. Juli paa Frederiksberg, Datter af Generalpostdirektør Christen P Svendsen (død 1904) og Hustru Emma f. Hansen.

Student (Hauchs Skole) 1886; cand. jur. 1893; Fuldmægtig ved Frederiksberg Birk; Formand for Juridisk Samfund.

Adresse: GI. Kongevej 148, Kbhvn.

 

CARSTENSEN Mimi Frue; f.25.Jan., Constantia paa Strandvejen; Datter af Restauratør Chr. Nielsen; gift m. Redaktør Carl Carstensen (se denne).

Inspektrice ved Kbhvns Telefonselskab 1882-87: Journalist (Dagens Nyheder og Nationaltidende) fra 1887; i 5 Aar Redaktør af Damernes Blad; Pseudonym : Esther.

Formand for Louiseforeningen.

Adresse: Amaliegade 26. Kbhvn.

 

CARØE Kristian Kredslæge, Medicinalhistoriker; f. 8. Okt. 1851 i Kbhvn.; Søn af Overlæge N C Carøe og Hustru f. Thiesen; ugift.

Student 1869; med. Eks. 1877; Reservemedikus ved Frederiks Hospital Atd. A 1881-84; Kredslæge fra 1887; Medredaktør af Ugeskrift for Læger 1893-1904; Medlem af Kommissionen an-gaaende Statstilsyn med Børneopdragelse 1893; Skolelæge fra 1897; Medudgiver af Den danske Lægestand (1891, 1897 og 1901); Udgiver af Den danske Lægestand 1479-1900, I-IV (1904 -09).

Medlem af Det kbhvnske Asylselskabs Repræsentantskab, af Værge-raadet og af Svenska Läkaresällskapet.

Adresse : Sølvgade 34, Kbhvn.

 

CARØE N C Grosserer; f. 26. Nov. 1853 i Kbhvn.; gift m. Henriette Clara f. Iteiffenstein. f. 4. April i Havetofte.

Næstformand i Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Foderstof-handelen fra 1904-09; Medlem af Bestyrelserne for Kbhvn.s Spritfabriker, for Akts. C Olesen, for Brødfabriken Ceres og for Dansk Svovlsyre & Su-perphosfat-Fabrik, Fjerde Søforsik-ringsselskab og Medlem af Bestyrelses-raadet for Kbhvns Handelsbank til 1909; Medlem af Sø- og Handelsretten til 1909; i Bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre.

Adresse: Fra. 1. Juni D. A. Palægade 5, Kbhvn.

 

CASPERSEN H P Oberst, K'.DM.; f. 16. Nov. 1838 i Kbhvn.; Søn af Ejendomsbesidder Hans Caspersen og Hustru f. Lassen; gift m. Wenzentine Charlotte Elisabeth f. Gether, f. 28. Juni i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1858; Premierløjtnant i Artilleriet 1867; Kaptajn 1879: Chef for Elevskolen 1885-89; Oberstløjtnant 1889; Oberst 1894; Afsked 1899; fung. Chef for den vestindiske Rekrutering.

Medlem af Centralkomitéens Bestyrelse; Formand i Repræsentantskabet for Musikforeningen.

Adresse: Gl. Kongevej 86 A, Kbhvn.

 

CASPERSEN L C Maskininspektør, R. DM.p.p.; f. 11. April 1841 i Kbhvn.; Søn af Grundejer Hans Caspersen og Hustru Mette Kirstine f. Lassen; gift 2. Gang m. Olga Rosalia f. Drewsen (død 1894), 2. Gang m. Jacoba Nicoline Ane Kirstine f. Bang, f 15. Aug. 1850 i Kbhvn.

Uddannet hos Jærnstøber Ludvigsen, paa Polyt. Læreanst. og Orlogsværf-tet; udkommanderet paa mange Or-logstogter fra 1859 til efter Krigen 1864; Erindringsmedalje fra denne; derefter Maskinmester i Priors Selskab; overgik med dette til Det forenede Dampskibsselskab 1866; her Un-dermaskininspektør 1866-75 og Maskininspektør 1875-1902; indtog samme Stilling i Thingvalla-Selskabet til dets Ophør.

Æresmedlem i Maskinmestrenes Forening.

Udenl. Orden : R.St.Stan.

Adresse; Mynstersvej 1, Kbhvn.

 

CASTENSCHIOLD Carl Kammerherre. K'.DM.; f. 14. Feb. 1837 paa Borreby; Søn af cand. jur. Adolph Frederik Castenschiold (død 1888) og Hustru Marie f. Olsen; gift m. Lucie, f. 30. Aug. 1855 paa Basnæs, Datter af Hof. jægermester Jakob Scavenius og Hustru Henriette f. Komtesse Moltke.

Besiddelser: Borreby (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Cand. polyt. 1861; Reserveofficer i Artilleriet 1862; Kommandant i Skanse II 1864, saaret i denne Krig; Premierløjtnant 1866; Ejer af Borreby 1867; Afsked fra Hæren 1869; Landvæsens-kommissær 1879-1910; Medlem af Privatbankens Bankraad 1879-1910: Medlem af Centralkomitéen; Medpræsi-dent for Det kgl. Landhusholdningsselskab 1888-97; Medlem af Bestyrelses-raadet (fra 1895) og Repræsentantskabet (fra 1889) for det gensidige Forsikringsselskab Danmark; Formand for Sorø Amts 4. Valgkreds' Højrevælgerforening; Formand for Aktieselskabet De danske Svineslagterier fra 1897; Æresborger i Skjelskør 1907: i Bestyrelsen for Sparekasserne for Slagelse og Omegn og for Holsteinborg og Omegn; Medlem af Landbokommissionen til Jord til Landarbejdere, m. m.; Æresøverste i Kbhvns Forsvarsbrødre-afd.; Æresmedlem i Slagelse Vaaben-brødreafd. 1893 og i Danmarks Vaa-benbrødreafd. 1898.

Adresse: Borreby pr. Skjelskør.

 

CASTENSCHIOLD Holten Hofjægermester; f. 26. Maj 1874 paa Borreby; Søn af Kammerherre, Premierløjtnant Carl Castenschiold (se denne); gift m. Estrid C. 1. 27. Nov.. Datter af Lensgreve Christian Christoffer Holstein til Grevskabet Holsteinborg (se denne).

Besiddelser: Gammel og Ny Ryomgaard. (Udførlige Oplysninger findes I Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Student (Schneekloths Skole) 1892; cand. polit. 1896.

Adresse: GI. Ryomgaard pr. Ryom-gaard.

 

CASTENSCHIOLD Holten Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.DM.p.p.; f. 12. Marts 1865 paa Borreby; Søn af cand. polit. Henrik Castenschiold og Hustru Julie f. Uldall; gift m. Carry C, f. 19. Feb. Datter af Ingeniør N C Fugl og Hustru f. Friis.

Student (Schneckloths Skole) 1883; Sekondløjtnant 1886; Premierløjtnant s. A.; Bitmester 1901; Adjutant hos Kronprins Christian 1904-06; Oberstløjtnant 1906; Chef f. 3. Dragonregiment 1906-09; Stabschef ved 2. Generalkommando 1909.

Udenl. Ordner: M.Gr.; M.V.Kr.; Pr. Kr.; R.St.Stan.

Adresse : Aarhus.

 

CASTENSKIOLD Carl Grevenkop-Kammerherre, Hofjægermester, E.; f.; 1. Dec. 1850 paa Hørbygaard; Søn af Kammerherre Melchior Grevenkop-Ca-stenskiold til Hørbygaard og Hustru Thecla f. Hochschild; gift m. Caroline (Lotti) f. Baronesso von Wernhardt, f. 29. Okt. i Fünfkirchen, Ungarn.

Besiddelser: Hørbygaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Student (priv. dimit.) 1870; cand. po-lit. 1876; Medlem at Holbæk Amtsraad; Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab og af Odsherredsbanens Repræsentantskab.

Adresse: Hørbygaard pr. Holbæk.

 

CASTENSKIOLD Christian Kammerjunker, Ekspeditionssekretær i Kabi- ! Betssekretariatet, R.Gb.E.T.; f. 29. Sept. 1858 i Gjentofte; Søn af Geheime-konferensraad, Kammerherre Ludvig Castenskiold og Hustru Ida Sofie f. : Grevenkop-Castenskiold; gift m. Elisabeth f. Komtesse Moltke, f. 5. Sept. 1867 paa Lystrup, Datter af Kammerherre, Greve Christian Moltke til Lystrup (se denne).

Student 1877; cand. jur. 1883; Ekspeditionssekretær i Kongens Kabinetssekretariat; Sekretær ved Vallø Stift; i Bestyrer af Det Castenskioldske Fidei-1 kommis.

Adresse : Malmøgade 6, Kbhvn.

 

CASTENSKIOLD Helmuth Crevenkop-Kammerherre, Hofjægermester, Ritmester, R.p.p.; f. 18. Marts 1838 paa Hage-stedgaard; Søn af Kammerherre, Major Jørgen Grevenkop-Castenskiold til Store og Lille Frederikslund og Hustru Annette f. Luttichau; gift m. Louise f. Brockdorff, f. 29. _Febr. i Kbhvn.

Besiddelser: Störe og Lille Frede-rikslund. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.

Adresse: Store Frederikslund pr. Frederikslund.

 

CASTENSKIOLD Henrik Crevenkop-Kammerherre, Gesandt, R.DM.Gb.E.T. p.p.; f. 28. Aug. 1862 paa Hørby Gaard ved Holbæk; Søn af Kammerherre Melchior Grevenkop-Castenskiold (død 1878) og Hustru Thecla f, Hochschild; gift m. Anne Margrethe (Daisy) C,

f. 11. Sept., Datter at Greve Vind-Frijs- Mogens-Krag-Juel- (se denne).

Student (Roskilde 1880); cand. jur. 1886; Assistent i Udenrigsministeriet; Legationssekretær i St. Petersborg 1893, i Berlin 1894, i London 1901; Gesandt ved det norske Hof fra 1905.

Udenl. Ordner: M.Gr.; N.Kr.M.; N. St.O.; Pr.R.Ø.; R.St.Stan.

Adresse: Kristiania.

 

CASTENSKIOLD Holten Crevenkop-Kammerherre, Hofjægermester; f. 18. Juni 1845 paa Lille Frederikslund; Søn af Kammerherre Holten Grevenkup-Ca-stenskiold til Hagestedgaard og Hustru Cathrine f- Jensen; gift m. Augusta f. Schmidten (død 1899).

Besiddelser: Hagestedgaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

I Bestyrelsen for Holbæk Amts økonomiske Selskab samt Holbæk Amts økonomiske Selskabs Sparekasse.

Adresse: Hagestedgaard pr. Maarse.

 

CASTENSKIOLD Louise Crevenkop-Hofdame; f. 7. Juni; Datter af Kammerherre Melchior Grevenkop-Castenskiold (død 1878) og Hustru Thecla f. Hochschild; ugift.

Stiftsdame i Vallø; Hofdame hos H. IC. H. Kronprinsesse Alexandrine.

Udenl. Orden : N.Kr.M.

Adresse: St Annæ Plads 11, Kbhvn.

 

CASTENSKIOLD Vilhelm Grevenkop-Kammerherre, Ministerresident, R.DM. p.p.; f. 8. Maj 1855 paa Hørbygaard; Søn af Kammerherre Melchior Grevenkop-Castenskiold (død 1878) og Hustru Thecla f. Hochschild; gift m. Mag-daleine f. Komtesse de Mony, f. 24. Jan. 1867.

Student (Roskilde) 1875; cand. polit. 1881; Legationssekretær i St. Petersborg og Stockholm; Ministerresident ved det nederlandske, det belgiske og det luxemborgske Hof.

Udenl Ordner: F.Æ.L.; I.Kr.j R.St. Stan.; S.V.; T.M.

Adresse : Rue de Treves 43, Bryssel.

 

CASTENSKIOLD Vilhelm Crevenkop Kammerherre, Ritmester, R.; f. 23. Nov. 1844; Søn af Jægermester Vilhelm Grevenkop-Castenskiold og Hustru Adelaide t. Brun; gift 1. Gang m. Henriette f. Krag (død 1890); 2. Gang m. Louise G-C., f. 21. Marts, Datter af Kammerherre, Greve Adam Knuth og Hustru Vilhelmine f. Baro-nesso Butlar.

Adresse : Fredensborg.

 

CASTENSKIOLD-BENZON Frederik Kammerjunker, R.p.p.; f. 19. Nov. 1873; Søn af Geheimekonferensraad, Kammerherre Ludvig Castenskiold og Hustru f. Grevenkop-Castenskiold: gift m. Carla f. Benzon-Bull, t. 15. Sept.

Student 1895; cand. mag. 1899; Legationssekretær i Kristiania 1900-08; i Stockholm 1908-09.

Erholdt ved Bevilling af 30. Maj 1900 Tilladelse til at bære Navnet CastenskioId-Benzon og at bruge det Benzonske Vaaben i Forbindelse med det Castenskioldske, approberet ved kgl. Re- solution.

Fru Carla Castenskiold-Benzon er Besidderinde af Pengefideikommisserne Lønborggaard og Thyrsbek.

Udenl. Ordner: N.Kr.M.; N.St.O.;; Pr.Kr.

 

CASTONIER Hakon von Kaptajn; f. 9. Febr. 1868; Søn af Major Daniel von Castonier; gift m. Ellen f. Ørum Jensen, f. 3. Juni.

Sekondløjtnant 1888; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1905; Adjutant hos H. M. Kongen fra 1910.

Udenl. Ordner: Pr.Kr.; R.St.Stan.; S.Sv.

Adresse : Østerbrogade 72, Kbhvn.

 

CAVLING Henrik Redaktør, Forfatter; f. 22. Marts 1858 i Kongens Lyngby; Søn af Partikulier Jeppe. Olsen (død 1909) og Hustru Bengta f. Cavling.

Præliminæreksamen; Smedesvend, tog Maskinisteksamen; Skolelærereksa-men (Blaagaard); Medarbejder ved Politiken fra 1886; Tidgiver og Redaktør fra 1904; Medlem af Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik.

Har udgivet: Det danske Vestindien (1894); Fra Amerika (1897); Paris (1898); Østen (1901-02); London (1903-04); Fra de dybe Dale (1894); Den vestindiske Soldat.

Adresse: N-Farimagsgade 5, Kbhvn.

 

CEDERFELD de SIMONSEN Hans Christian Hofjægermester; t. 6. Sept. 1866; Søn af Kammerherre Hans Christian Cederfeld de Simonsen og Hustru Charlotte f. Uldall; gift m. Benny C de S., f. 2. Okt. 1865, Datter af Kammerherre Carl Treschow til Brahes-borg (se denne).

Besiddelser: Stamhuset Erholm og Søndergaarde 1899; Thaarupgaard ved Aarup (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Student 1884; cand. jur. 1890; Fuld- mægtig paa Sjællands Stiftamts Kontor indtil 1898; Medlem af Assens Amtsraad; Repræsentant i Landbyg- tangernes Brandforsikring; Medlem af Bestyrelsen for Rørup Sogns Kvæg- avlsforening, for Aarup Elektricitets- værk og for Aarup Ungdomshjem; For. mand i Aarup Omegns Landboforening; i Bestyrelsen for de samvirkende, landboforeninger i Fyens Stift.

Adresse: Erholm pr. Aarup.

 

CHRISTENSEN Alfred Grosserer; f. 22. Okt. 1842 i Rudkjøbing: gift m. Andrea C, f. 1. Sept. i Rudkjøbing.

Firma : Alfred Christensen.

Grossererborgerskab i Kbhvn. 1872; kontrollerende Direktør for Aktieselskabet Alfred Christensen i Co. fra 1905; Ejer af Nærumgaard.

Venstres Kandidat ved Folketingsvalgene i Kbhvns 2. Kreds 1895 og 7. Kreds 1906.

Adresse: Amaliegade 24, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN Alfred Overretssagfører; f. 10. Jan. 1854 paa Grøndal ved Frdbg.; Søn af Overretsprokurator, Folketingsmand Balthazar Christensen og Hustru Caroline Marie f. Olsen; gift 1. Gang m. Astrid C. (død 1896», Datter af Stiftsfysikus, Justitsra.id Julius Poulsen i Aalborg; 2. Gang m. Søsteren Ebba C, f. 5. Jan. 1864.

Student (Schneekloths Skole) 1872; cand. jur. 1881; Overretssagfører 1884; Formand for Studentersamfundet 1888-92: Medstifter af Kbhvns liberale Vælgerforening 1883 og mangeaarigt Medlem af dens Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg. Folketingsmand for Kbhvns 3. Kreds 1895-1909.

Medlem af Direktionen for Zoologisk Have, af Bestyrelsen for Nielsen & Winthers Værktøjsmaskinfabrik og for "Walkendorfersamfundet m. m.

Adresse : Løvstræde 7, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN Anders Professor ved farmaceutisk Læreanstalt; f. 11. Maj 1852 i Hjerpstcd i Slesvig; Søn af Sognepræst C E Christensen (død 1893) og Hustru Wilhelmine f. Christensen; gift m. Andrea. Catharine Sophie C, f. 31. Jan. 1864, Datter af Handelsagent S W Sand (død 1886) og Hustru f. Cappelen (død 1908).

Cand. pharm. 1874; Assistent ved Landbohøjskolens kemiske Laboratorium 1876; Docent i Kemi ved den farmaceutiske Læreanstalt 1892, Professor 1902; Universitetes Guldmedalje 1884; Medlem af Videnskabernes Selskab; Medlem af den permanente Farmako-poe-Kommission.

Adresse: Brams Sidevej 4, Charlottenlund.

 

CHRISTENSEN Anthonore Kunstmaler i mir: f. 5. Juli 1849 i Kbhvn.; Datter af Krigsminister A F Tscherning og Hustru f. Liitzow; gift m. Dr. phil. Richard Christensen (død 1876).

Elev af sin Moder og af Blomstermalerinde Emma Thomsen; udstillede første Gang 1867; modtog den Neu-hausenske Præmie 1887, Akademiets Aarsmedalje 1893.

Malerier: Blomster paa en fredet Grav (1867): Blomster paa en forfalden Grav (1867); Voksende Anemoner (1868; Kunstmuseet); Aakander og andre Blomster voksende ved Kysten (1868); En Valmucgruppe (Kunstmuseet) ; En Kurv med Roser (1887).

Adresse: B.jornsbo pr. Rungsted.

 

CHRISTENSEN Arnold Skuespiller; f. 7. April 1864 i Kbhvn.; Søn at Bud i Kongens Civilliste Hans Christensen (død 1895) og Hustru Ane Marie t. Petersen (død 1864); gift 1. Gang m. Skuespillerinde Augusta f. Frederiksen (død 1896), 2. Gang m. Agnes C, f. 7. Aug. 1876 i Kbhvi).. Datter af Maskinmester Mibach

Elev at afdøde Erharth og Carl Wulff; debuterede i Aalborg 1. Sept. 1885; rejste i Provinserne og Norge til 1895; ved Nørrebros Teater 1895-98, ved Kasino fra 1898.

Hovedroller ; Charleys Tante; Bob i Kaptajn Grants Børn; Fix i Jorden rundt i 80 Bage; Oberstløjtnant Storm i Pigernes Jens; Ajax I i Skønne Helene; Delicat i Bagermadamen; Generaldirektøren i Den fraskilte Kone; Cancellisten i Landsoldaten; Englænderen i Miss Helyct; ialt ca. 400 Roller.

Adresse : Overgaden o. V. 34 A, Kbh.

 

CHRISTENSEN Arthur Dr. phil; f. 9. Jan. 1875 i Kbhvn.; Søn af Postkon-trolør V Christensen.

Student (Nørrebros Latin- og Realskole) 1893; cand. mag. 1900; Dr. phil. (Omar Khajjåms Rubåijåt. En litterær historisk Undersøgelse) 1903.

Litterære Arbejder: Muhamedanske Digtere og Tænkere (1906); L'Empire des Sassanides, Le peuple, l'Etat, la Cour (1907); En dansk Tænker. Aage Werner (1910).

Adresse: Ejgaardsgade 15, Charlottenlund.

 

CHRISTENSEN Carl Dr. med., Øjenlæge, R.; f. 8. Dec. 1833 i Lemvig; Søn af Prokurator C 0 Christensen og Hustru f. Grønlund; gift m. Sophie Tychsen C. (død 1903), Datter af Proprietær A T C Thornsen og Hustru f. Brøns ted.

Student (Viborg) 1851; med. Eks. 1859; underlæge i Hæren 1860; kst. Overlæge i Hæren 1864; Reservekirurg ved Frederiks Hospital 1866-68; Dr. med. 1867; Korpslæge 1867-72; oprettede en Øjenklinik i Kbhvn. 1869.

Adresse: Ahlefeldtsgade 16, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN Carl Christian Over. lærer, Geograf; f. 25. Okt. 1860 i Sønderup ved Slagelse; Søn af Murerme- ster J J Christensen og Hustru f. Olsen; gift m. Marie Emanuela f. Casi-el-la, f. 17. Maj i Kbhvn., Adoptivdatter af Læge Chr. Rudelbach og Hustru f. Bønsøe.

Seminarist (Skaarup) 1880; Student (privat dimit.) 1883; cand. mag. i Naturhistorie og Geografi 1892; Lærer ved kbhvnske Latinskoler; Adjunkt ved Roskilde Katedralskole 1896, Overlærer fra 1903.

Har udgivet: Europa; Større Geografi for Latin- og Realskoler; Danmarks Land og Folk; Geografi for Mellemskolen; Østersø- og Vesterhavslande; flere mindre Lærebøger, Væggekort og Atlas.

Adresse : Roskilde.

 

CHRISTENSEN Carl Jørgen Tand læge, Professor; f. 24. April 1857 i Taarbæk; Søn af Barber Daniel Christensen (død 1878) og Hustru Johanne C.; gift m. Alexandra Marie f. Schuldt, f. 10. Marts 1863 i Taarbæk.

Tandlægeeksamen 1875; Sekretær i Dansk Tandlægeforening 1889-90, Formand for samme 1905-06; Kasserer i Tandlægeselskabet i Kbhvn. 1892-95; Sekretær i Skandinaviska Tandläkare Föreningen 1891-92, Formand for stimme 1895-97, udgav Foreningens Tidsskrift 1891-95; Stedlem af Injektions-kommissiqnen 1905 og af Medieinal-kommissionen 1908: Formand i Federation Dentaire Internationale^ danske Afdeling 1909; Konsulent i Tandlægesager ved Sundhedsstyrelsen samme Aar; Vicepræsident i Den internationale Kommission for off. Mundhygiejne 1910; i Bestyrelsen for Dansk Forening for Børnetandpleje 1910.

Opfinder af Apparater til Tandlægebrug og Forfatter af fagvidenskabeligo Afhandlinger. Korresponderende Siedlern af Finska Tandläkaresellskapet, Don norske Tandlægeforening, Berliner-zahnärztliche Gesellschaft og Central-verein deutscher Zahnärzte.

Adresse : Admiralgade 15, Kbhvn. Sommerbolig: Elnashøj, Taarbæk.

 

CHRISTENSEN Chr. kgl. Hof-Vinhandler, R.; f. 1. Febr. 1852 paa Bakke-gaard ved Næstved; Søn af Grosserer Wilhelm Christensen og Hustru Constance f. Waagepetersen; gift m. Mario Emilie Elisabeth f. Tiemroth, f. 22. Jan. 1861 i Kbhvn.

Næstformand for Kbhvns Bespisningsanstalt; Bestyrelsesmedlem i For-sørgelsesanstalt for Blinde og i Skole-forenirgen af 28. Januar 1866; Medlem af Bestyrelsen for Trøstens Bolig.

Adresse; Trianglen 4, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN Christen Landbrugslærer, R.; f. 5. Aug. 1844 i Ørslev, Holbæk Amt; Søn af Gaardfæster Christen Christensen og Hustru f. Jensen; gift m. Elgine f. Kofod, f. 1. Juni, Aagaard, Pedersker.

Seminarist 1866; Landbrugskandidat 1869; Lærer ved Tune Landbrugsskole fra 1871: Medlem af Frøkontrolkommissionen og af det sjællandske Planteavlsudvalg; Medlem af Bestyrelsesraadet for det kgl. danske Landhusholdningsselskab; Formand for Landboforeningernes Husholdnings-Aftenskolekursus 1909.

Litterære Arbejder: Uorganisk og organisk Kemi; Landbruge!« Kulturplanter; Gødningslæren og Sædskiftet; Jordens Behandling og Itesaaning.

Adresse : Tune Landboskole pr. Taastrup.

 

CHRISTENSEN Fr. Laboratorieforstander, Professor; f. 18. Febr. 1847 i Kbhvn.; gift m. Clara Dorothea C, f. 29. April 1851 i Hobro.

Polyt. Adgangseks. 1864; cand. polyt. 1869; Assistent i V Steins analytiskkemiske Laboratorium 1869, Medbesty-rer af samme fra 1887, Eneejer fra 1905.

Adresse; Sortedamsdossering 63 A, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN Godfred Landskabsmaler, Professor, K.; f. 23. Juli 1845 i Kbhvn.; Søn af Huseier Mads Christensen og Hustru f. Wissing; gift m. Johanne Louise C, f. 31. Maj i Kbhvn., Datter af Fabrikant C H Sødring og Hustru kgl. Skuespillerinde Julie f. Rosenkilde.

Elev paa Kunstakademiet 1860-67; udstillede første Gang 1862; modtog den Neuhausenske Præmie 1865 og 71; Medlem af Kunstakademiet 1881, af Akademiraadct og af det svenske Kunstakademi.

Hovedværker: Et fritstaaende Bøgetræ (1865); Landevej med Piletræer i Nærheden af Bækkeskov (1873); Fra Herlufholm og Pyrenæerne (1879); Jydsk Fjordlandskab (1880. Nationalgalleriet); Jiimmeibjærget set fra Bugten ved Laven (1881): Munkebjerg (1891); Ege-bæksvang; Krogerup Allé (1897, Nationalgalleriet) ; Dalstrøg ved Himmelbjær-get (1907. Kong Haakon).

Adresse : Østerbrogade 84, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN Henr. W Varemægler, K.; f. 2. Juni 1843 i Kbhvn.; Søn af Vinhandler Søren Christensen og Hustru Mariane f. Capits; gift m. Dina Emilie f. Henriques, f. 1. Sept. i Gøteborg.

Fh. Bestyrelsesmedlem i Mæglernes I'n-derstøttelsesforening. Fh.' Medlem af Bestyrelserne for Kastrup Glasværk og for Korntørrings- & Oplagsmagasinet.

Adresse: Nybrogade 24, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN H V Grosserer. Fabrikant, f. 22. Febr. 1851 i Kbhvn.; gift m. Mathilde Camilla G, f. 28. April i Helsingør.

Grossererborgerskab i Kbhvn. 1877 (Firma H V Christensen & Co.); Med- i

lem af Dansk Eksportforenings1 Bestyrelse.

Adresse; Frydendalsvej 11, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN Jacob Redaktør; f. 21. Juli 1873 i Konung: Søn af Landarbejder J Christensen.

Typograf 1893-98: Journalist ved Vestjyllands Socialdemokrat 1898; Redaktør af Silkeborg Socialdemokrat fra 1900.

Medlem af Silkeborg Byraad fra 1902; Medlem af Købstadforeningens Repræsentantskab. Folketingsmand for Silkeborgkredsen fra 1906.

Adresse: Læssøesgade 9, Kbhvn. og Silkeborg.

 

CHRISTENSEN James W Apoteker, Vicekonsul; f. 28. April 1862 i Nykjo-bing Mors; Søn af Fabrikejer N A Christensen (sie denne); gift m. Christiane f. Knutzen, f. 51. Okt. 1862 i Odense.

Cand. pharm. 1884; Apoteker i Stege fra 1886; Svensk Vicekonsul.

Formand for Møns Dampskibsselskab; Medlem af Bestyrelsen for Kgl. dansk Yachtklub; Medlem af Stege Havneudvalg: Byraadsmedlem 1903-09.

Adresse : Stege.

 

CHRISTENSEN J C Folketingsmand, SK.DM.p.p.: f. 21. Nov. 1856 i Paabøl. Houen Sogn: Søn af Gaardejer M C Christensen og Hustru Karen f. Jen sen; gift m. Karen Kirstine f. Pedersen, f. 1. Feb. i Søndergrene, Houen Sogn.

Elev paa Grundtvigs Højskole; Seminarist fra Gjedved Seminarium 1877; Lærer i Stadil 1886-1901; Sogneraails-formand 1888-91: Folketingsmand for Ringkøbing fra 1890; Kultusminister i Ministeriet Deuntzer 1901-05; Konsejls-præsident og Forsvarsminister 1905-08; Forsvarsminister i Ministeriet Holstein Ledreborg 1909; 1. Viceformand i Folketinget 1894-1901 og 1908-09; Formand i Repræsentantskabet for Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland fra 1897; Næstformand i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; Formand i Jydsk Husmandsforening fra 1901; Formand i Foreningen Dannevirke 1906-08; delegeret i Det danske Kunstindustrimuseum; Bestyrelsesmedlem i Dansk Husflidsselskab.

Udgiver af det politiske T'geblad Tiden.

Udenl. Ordener: N.St.O.: Pr.R.Ø.: St.M.AG.

Adresse: Herluf Trolles Gade 21. Kbhvn. og Hee.

 

HRISTENSEN J L Konsul; f. 16. Juli 1853 i Tjæreby ved Skjelskør; Søn af Lærer Christensen (død 1877): gift m. Anna C, f. 16. Juni 1865, Datter af Læge Mølmark i Svendborg (død 1868) og Hustru Marie f. Møller.

Oand. pharm. 1871; Bestyrer af Otterup Apotek; oprettede en Kaffe- og Teforretning i Odense 1882 (Firma J L Christensen & Co.), senere en Chokoladefabrik. Konsul for Belgien fra 1902.

Medstifter af Livsforsikringsselskabet Dan (1897) og Medlem af dets Repræsentantskab og Kontrolkomité; Medstifter af Odense (senere Østifternes) Hypotekforening og Næstformand i dens Repræsentantskab; Formand for Fyens Stifts Kunstforening og for 1 Fyens Stifts Læseforening. Medlem af Byraadet fra 1905; Formand i Bestyrelsen for Belønnings- og Forsørgelses-foreningen for Tyender paa Fyen.

Adresse : Kronprinsensgade 23, Odense.

 

CHRISTENSEN J P Bankdirektør; f. 8. .Maj 1857 i Flinterup; Søn af Landmand Christen Hansen og Hustru Ellen Jaeobsdatter: gift 1. Gang m. Vilhelmine f. Nielsen (død 1904). 2. Gang m. Anna C.. Datter af Møl'er ,J N Petersen og Hustru Sophie f. Christensen.

Havebrugskandidat 1880: Eksamen i Plantedrivning og Sirgart.neri s. A.; Journalist og Lærer 1881-88; Redaktør af Dansk Havelidende 1885-87; Forretningsfører, senere Direktør for Laane-kasseu i Kbhvn. 1904: Medlem af Ho- ved hesty reisen for Kbhvns Understøt-telsesforening s. A.

Adresse: Bülowsvej 30, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN J P M M Kaptajn, R, DM.p.p.; f. 27. Sept. 1862 i Flensborg; Søn af Glasværksbestyrer CCL Chri-stensen (død 1890) og Hustru f. Holst i (død 1883).

Student (Odense) 1881; Sekondløjt- nant 1884; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset s. A.: Kaptajn 1897: Chef for 2. Ingeniørdi rektions 3die Bygnings- distrikt.

Danmarks Generalsekretær ved Ud- stillingen i Stockholm 1897 og Verdens- udstillingen i Paris 1900. Opfinder af et i Danmark og forskellige fremmede Stater indført nyt System for let Felt-bromateriel.

f'denl. Ordner: F.-E.L.: R.St.Stan.; S.V.

Adresse : st. Kongensgade 77, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN Ludvig Fabrikdirektør: f. 24. Juni 1851 i Taastrup.

Direktør for Aktieselskabet Vølund (Maskinfabrik og Jærnstøberi), der dannedes 1893 ved Sammenslutning af den tidligere af Firmaet F A JI Petersen og Ludv. Christensen drevne Fa- brik og E Fengers Centralopvarm-ningsforretning.                                         

Suppleant i Den permanente Voldgiftsret.

Adresse: Sortedamsgade 11, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN Ludvig Snedkermester; f. 19. Sept. 1845 i Slagelse; Søn af Snedkermester Niels Christensen og Hustru f. Hansen; gift m. Julie Jørgine Katja f. Larsen (død 1902).

Svend 1863; etableret 1874; Formand for Centralforeningen for Snedkermestre i Østifterne; i Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening; Medlem af Slagelse Byraad; Næstformand i Slagelse Haandværker-og Industriforening.

Adresse : Slagelse.

 

CHRISTENSEN Marie Forstanderinde; f. 3. Febr. i Kregome ved Frederiksværk; Datter af fh. Vagt ved Krudtværket Jens Peter Christensen og Hustru f. Larsen; ugift.

Stifter af og Formand for Kbhvns Tjenestepigeforening; Medlem af Hovedbestyrelsen for Do samvirkende danske Tjenestepigeforeninger; Forstander for Kbhvns Tjenesfepigefor-enings Fagskole: Redaktør af Tjenestepigernes Blad; Komitémedlem ät Bør-nehjælpsdagen: tidligere Medlem af Bestyrelsen for Politisk Kvvindeforening og Revisor for Dansk Kvindeforenings Valgretsforbund.

Adresse; Rosengaarden 14, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN N A Fabrikant, R.DM.; f. 21. Aug. 1830 i Ringkjøbing: Søn af Christen Christensen og Hustru f. v. Kragh Binderfelt; gift m. Mario Therese f. Møller., f. 3. April i Ny-kjøbing M.

Formand for Aktieselskabet N A Christensen & Co., Nykøbing M. (Jærnstøberi).

Adresse: Gersonsvej 10, Hellerup.

 

CHRISTENSEN Niels Skræddermester, R.: f. 10. Maj 1847 i Gjettrup, Thisted Amt; Søn af Snedkermester Chr. Christensen (død 1876) og Hustru Helene f. Jensdatter (død 1860): gift in. Cathrine C, f. 18. Juli i Ydby i Thisted Amt Datter af Proprietær Anders Nielsen og Hustru Anna f. Didriksen.

I Skrædderlære 1860, Svend 1865. Skræddermester og Købmand i Aarhus fra 1869; Formand for Aarhus Skræddermesterforening fra 1884.

Formand i Centralforeningen af Skræddermestre i Jylland og Fyen ; Formand for Arbejdsgiverforeningens jyd ske Afdeling og Medlem af sammes Forretningsudvalg: Revisor i Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk, i Haandværkssvcndenes Rejse- og Sygekasse og i 14 Aar i Aarhus Haandværkerforeining: Sekretær i Aarhus borgerlige Skydeselskab.

Adresse : Frederiksgade 19. Aarhus.

 

CHRISTENSEN Odin Professor ved Landbohøjskolen, Pr. phil., R.DM.p.p.; f. 4. Dee. 1851 i Ho Præstegaard; Søn af Sognepræst Chr. Th. Christensen osr Hustru f. Tidemand: gift m. Maria Cathinka f. Balle, f. 19. Maj i Aversi lir. Haslev.

Student (Aalborg) 1870; cand. mag. 1877: Dr. phil. 1886; Assistent ved Tlni-versitctslaboratoriet 1874; ved polyteknisk Læreanstalts Laboratorium 1877; Lektor i Kemi ved Landbohøjskolen 1887; Professor 18..; Medarbejder ved Tidsskrift for Fysik og Kemi og ved Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie u. s. W.

Litterære Værker : Roseokrom og Zanthokromforbindelser; Manganets Ilter og Dobbelt fluorider; Fluorets Atomtal ; Dobbclteyanider af Mangan og Krom; Rhodan-Krom-Ammoniakforbin-delser; Ammoniakkens Virkninger ved lave Temperaturer.

Udenl. Ord: N.St.O.

Adresse: C41. Kongevej 164, Kblivn.

 

CHRISTENSEN Poul Landbrugsminister; f. 8. Juli 1854 i Assenløse; Søn af Husmand Christen Hansen (død 18601 og Hustru (død 1900); gift m. Marie C, f. 16. Jan. 1854 i Næsby ved Næs-byholm, Datter af Husmand Morten Pedersen (død 1901) og Hustru (død 1898).

Overtog 1878 et Sted i Ødemark ved Sorø; Sogneraadsmedlem 1882; Folketingsmand (Venstre) for Sorøkredsen 1390; tilhører fra 1905 det radikale Venstre; dettes Ordfører for Loven om kommunal Valgret 1907-08: Landbrugsminister i Ministeriet Zahle 1909.

Revisor i den sjællandske Bondestands Sparekasse 1896-1905; indtil 1909 Formand for Forsikrmgsforeningen for Stormskade i Sjællands Stift og for Forsikringsforeningen for Hagelskade for mindre Jordbrugere i Sjællands Stift; Medlem af Arbejdsraadet 1901-09.

Adresse : Studiestræde 38, Kblivn. og Ødemark pr. Sorø.

 

CHRISTENSEN Sophy A Forstanderinde; f. 10. Jan. 1867 i Holbæk; Datter af Kaptajn F A Christensen og Hustru f. Andersen; ugift.

Aflagde Svendeprøve som Snedker 1893; Snedkermester 1895-1904: Forstanderinde for Tegne- og Kunstindustri-skolen for Kvinder fra 1907.

I Bestyrelserne for Kvindernes Bygning og Selskabet Hedebosyningens Fremme; Leder af den daglige Drift i Hedebosyningens Fremme.

Adresse : Vestre Boulevard 10, Kbh.

 

CHRISTENSEN V D Vicepolitidirektør; f. 4. Juni 1859 i Kblivn.; Søn af Over-politibetjent P D Christensen og Hu- ; stru Christiane f. Petersen; gift m.

Louise C, f. 12. Juli i Flensborg. Datter af Kammerherre F V C Barne-kow og Hustru f. Carstensen Jensen.

Student (privat dimitteret) 1882; cand. jur. 1891: Assistent paa Kbhvns Politikontor 1877; Politifuldmæglig 1900; Vicepolitidirektør fra 1905.

Medlem af Bygningskommissionen for Kbhvn. fra 1905; Formand for Kbhvns 4. Værgeraadskreds fra 1905: for „Hjemløs Ungdom" fra 1907; Medlem af Tilsynsraadet for Nyt Genealogisk Institut fra 1909.

Udenl. Ordenen F..F..L.; Pr.Kr.

Adresse : Bergensgade 3, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN Villads Arkivar ved Kbhvns Raadstuearkiv, Dr. phil.; f. 16. Febr. 1864 i Nørbæk; Søn af Lærer Christ. Christensen og Hustru Ane f. Christensdatter; ugift.

Student (Cohns Kursus) 1882; cand. mag. 1888; Universitetets Guldmedalje 1889; Assistent ved Provinsarkivet i Viborg 1890; Arkivar ved Kbhvns Raadstuearkiv fra 1896; Dr..phil. 1900 (Baare-prøven); Redaktør af Historiske Meddelelser om Kbhvn. fra 1907; Næstformand i Studentersamfundet 1905-06; F'ormand i Den danske Henry George-Forening 1906; i Bestyrelsen for Den dansko Joseph Fels-Fond fra 1909.

I Bestyrelsen for Det jydsko histo-riskc-tepografisko Selskab siden 1896 og for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik; i Forretningsudvalget for Selskabet for udgivelse af Kilder til dansk Historie 1906-09.

Adresse : S. Boulevard 34, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN William Arkivsekretær i Rigsarkivet, Dr. phil.; f. 6. Juni 1866 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Christian Christensen og Hustru f. Bertelsen; ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1883; cand. mag. 1889; Assistent i Rigsarkivet 1891: Arkivsekretær 1898; Dr. phil. 1895 (Unionskongerne og Hansestæderne 1439-66); Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1901 for Afhandlingen Dansk Statsforvaltning i det 15. Aarhundrede; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog fra 1904.

Adresse: Gl. Torv 18, Kbhvn.

 

CHRISTENSEN.(ORDRUP) Cari Forstander; f. 22. Nov. 1846 paa Stampen i Jægersborg Dyrehave; Søn af Smedemester Christensen (død 1875) og Hustru Christiane f. Thorsen (død 1870); gift 1. Gang ni. Johanne f. Tarsen, 2. Gang m. Caroline Amalie f. Petersen.

Uddannet i Tobaksfaget; Tobaksfabrikant i Kbhvn. 1873-74: Elev paa Skovgaard Højskole 1874-78; Lærer ved Professor H C Frederiksens Skole 1875-91; Børnehjemsforstander fra 1889;

Kedaktør af Tidsskriftet De Hjemløse 1887-1909.

Medlem af Kommissionen af 1893 om I Børneloven; Formand for Børnehjems-foreningen fra 1901: Jledlem af Fæl lesraadet fra 1903, af Ordrup Værge-raad fra 1905.

Litterære Arbejder : Et Stykke Skoleliv i Nutiden (1881): Livet paa Ravnholt (1893); Olav den Helliges Saga (1901); Danske Børnehjem i Billeder og Tekst (1900); Lokkeduer (1899); Træk fugle (1905); Det unge Herskab (1906); Pr. Barnardo (1908): Et Værgoraads-barn (1910).

Adresse; Sofievej 12. Charlottenlund.

 

CHRISTIANSEN Christian Professot ved Universitetet, Dr. med. (Kbhvn.), Dr. jur. (Glasgow), K'.DM.: f. 9. Okt. 1843 i Lønborg ved Tarm ; Son af Folketingsmand M P Christiansen og Hustru Marie f. Mortensdatter: gift m. Hansine Magdalene f. Ostenfeld, f. 9. Nov. 1861.

Student (privat dimit.) 1861: Universitetets Guldmedalje 1865: cand. mag. 1866; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1872: Lærer i Fysik ved Søoffi-cerskolcn 1873-82: Docent i Fysik ved Polyteknisk Læreanstalt og Landbohøjskolen 1876; Professor i Fysik ved Universitetet fra 1886: Medlem af Videnskabernes Selskab i Kbhvn. 1875. i Chri-st innia 1892. i Upsala 1899, i Stockholm 1902: Medlem af Det physiografi-ske Selskab i Lund 1898, af Det physi-kalisch-medicinische Societät i Erlan-gen 1908; Dr. med. honoris causa 1894. Medlem af T'ndervisningsinspektionen ; for de lærde Skoler 1900-03: Medlem af Carlsberg-fondens Direktion fra 1897.

Afhandlinger; Om Brydningsforholdet for rod Anilin (1871): i Forb. m. Dr. »hil. II Topsøe : Krysfallografisk-opti-sko Undersøgelser (1873); Forsøg over Varmeledningsevnen (1881); Absolut Maaling af "Udstraalings- og Indsugningsevne (1883): De hvide Legemers optiske Egenskaber (1884); Planeternes Varmegrad (1886); Atmolytisk Strømning (1890); Betingelserne for Isdan-nelse (1891): Gnidningselektricitetens Oprindelse I-II (1894 og 1909); Berø-ringselektricitetens Oprindelse I-IV (1895-99); Unipolære elektriske Strømme (1901); Ørsted som Naturfilosof (1903); Lagdeling i Opløsninger (1905) o. s. v.

Bøger: Indledning til den inatematiske "Fysik 1887-89: Røntgenstraaler (1896): i Forening m. Prof. Jobs. Müller : Elemente der theoretischen Physik (3. Aufl. 1910): Lærebog i Fysik (3. Udg. 1910); Naturvidenskabernes Betydning for vor Tid (1905).

Adresse: Sølvgade, Polyteknisk Læ reaustalt, Kbhvn.

 

CRISTIANSEN Chr. S Snedkermester: f. 17. Juli 1865 i Kbhvn.; Søn af Snedkersvend Christiansen: gift m. Hedvig Christine C, f. 18. Dee. i Døllefjelde.

Lærte Møbelsnedkeri hos Severin og Andreas Jensen; Svend 1884; i Bestyrelsen for Snedkernes og Stolemagernes Fagforening 1885, Formand 1893-98; Formand for Skibssnedkkernes Fagforening 1890-95; Forretningsfører for Snedkerforbundet i Danmark 1898-1901; Snedkermester 1901. Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1902, af Havneraadet 1907: Landstingsmand fra 1906; Medlem af Bestyrelsen for Arbejdernes Fællesbageri.

Adresse: Ryesgade 97. Kbhvn.

 

CHRISTIANSEN Einar Professor, Forfatter, R.; f. 20. Juli 1861 i Kbhvn.; Søn af Kommandør Eduard Christiansen og Hustru f. Hvidt.

Student (Metropolitanskolcn) 1878; cand. theol. 1886: Redaktør af Illustreret Tidende 1892-99; Direktør for det kgl. Teater og Kapel 1899-1909.

Har skrevet følgende Skuespil og Romaner: Lindovs Børn (1880); En Egoist (1882): Nero (1885): Frokel Bodil og hendes Broder (1888): Joppe (1889); Broder Rus (1889); Peter Plus (1890); Letizia (1891); Annette (1893); Hjarl (1894): Mellem Brødre (1896); Modne Mænd (1897); Cosmus (1897); Fædreland (1910), samt Digtsamlingen Mine Sange.

Adresse : Kronprinsessegade 18, Kbh.

 

CHRISTIANSEN N J Smedemester. F. M. i Sølv: f. 7. April 1852 i Allerslev ved Præstø; Søn af Christian Nielsen og Hustru Lisbeth f. Mikkelsen: gift m. Elsine Margrethe f. Rasmussen, f. 26. Sept. 1855 i Skibbinge.

T Smedelære 1867; Svend 1871; overtog Staunsirup Smedie 1880.

Sogneraadsmedlem fra 1904 ; Formand for Foredragsforeningen, for Everdrup Spareforening og 1897-1907 for Everdrup Afd. af Afholdssamfundet: Medlem af Afholdssamfundcts Hovedbestyrelse fra 1903, Sekretær fra 1906: Tilsynshavende for Fængselsselskaberne og for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse; i Bestyrelsen for Centralforeningen af Smedemestre i Danmark : Statsrepræsentant for Næstved-Præstø Banen.

Venstrereformpartiets Kandidat ved Folketingsvalget i Faxekredsen 1906.

Adresse: Staunstrup pr. Rønnede.

 

CHRISTIANSEN Poul Kunstmaler: f. 20. Okt. 1855 i Hudevad; Søn af Møllebygger Christian Poulsen (død 1907) og Hustru f. Johansdafter (død 1889).

Elev paa Kunstnernes ' Studieskole (Zahrtmann); udstillede første Gang paa Charlottenborg 1888.

Hovedværker: Dante og Vergil ved Helvedes Port (1894); Dante og Bea-triee i Paradiset (1895; Kunstmuseet); Zahrtmanns Skole (1899); Kunstnerne i Viborg Domkirke (1904); Knud den Store ved Strandbredden (1900); Dantes og Beatrices Møde (1908); Danske Vikingers Hjemkomst (1909); italienske og danske Landskaber og Søbilleder.

Adresse: Puggaardsgade 17, Kbhvn.

 

CHRISTIANSEN Rasmus Figurmaler; f. 13. Febr. 1863 i Bjertrup ved Aarhus: Son af (iaardejer Ciiristian Pedersen (død 1877) og Hustru f. Rasmussen.

I Maleriære og paa Teknisk Skole i Aarhus 1877-81; Elev paa Kunstakademiet 1881-83; Elev paa Kunstnernes Studieskole; udstillede første Gang 1883; Illustrator.

Adresse : Blegdamsvej 42, Kbhvn.

 

CHRISTIANSEN Rasmus Forpagter, R.; f. 3. Jan. 1840 i Ryslinge, Fyen; Søn af Gaarde.jer Christian Rasmussen og Hustru Mariane f. Jørgensdat-ter; gift m. Ane Margrethe f. Nielsen, f. 5. Nov. i Rødiegaard, Odense Amt.

Blev paa Fyens Stifts teoretiske Landbrugsinstitut 1859-60 og 1860-01; Ejer af Stjernegaard 1881-1910; Forpagter al Brænderupgaard, tidligere af Raundrupgaard (Eskelund) paa Fyen.

Medlem af Svendborg Amtsraad fra 1887; Formand for Fyens Stifts Krea-titrforsikringsforening; Sekretær i Svendborg Amts landøkonomiske Selskab 1872-1906, Næstformand fra 1906; Formand i Kommissionen angaaende Jordlodder til Landarbejdere i Svendborg Amt; Næstformand i Det fyenske Telefonselskabs Repræsentantskab; Medstifter af Brahetrolleborg Folkehøjskole. Folketingsmand for Faaborgkredsen (Højre) fra 1909.

Adresse ; Brænderupgaard ved Kværn- drun.

 

CHRISTIANSEN Viggo Læge, Dr. med.; f. 9. Dec. 1867 i Kbhvn.; Søn af Kommandør A E Christiansen og Hustru f. Hvidt; gift m. Marie C, f. 12. Okt. i Guldager, Datter af Proprietær Olesen.

Student (Roskilde) 1888; med. Eks. 1895; Dr. med. 1898; Reservelæge ved Kommunehospitalet, Afd. VI, 1901-05; Afdelingslæge ved Kbhvns. Poliklinik fra 1905; Medredaktør af Nordisk Tidsskrift for Therapi 1901: Medredaktør af Dansk Klinik; Medudgiver af Nyt medicinsk Aarsskrift; Redaktør-for Danmark af Nordisk Tidsskrift for Retsmedicin og Psychiatri; Sundhedsstyrelsens Konsulent i Sager vedrørende Sindssygeplejen; Medlem af Besty- reisen for Kbhvns Lægeforening 1904-05.

Har udgivet ; Kliniske Forelæsninger

over Nervesygdomme I (1905); Kliniske Forelæsninger og Foredrag over Sindssygdomme (1906); Christian d. VII-Sindssygdom (1907).

Adresse: GI. Kongevej 1 C,Kbhvn.

 

CHRISTMAS - DIRCKINCK - HOLM-FELD Walter Forfatter; I. 10. Feb. 1861 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre. Hofjægermester, Oberstløjtnant Walter Christmas-Direkinek-IIolmfekl (se denne); gift 1. Gang m. Ragnhild f. Weber (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Ellen C.-D.-H., f. 8. Aug. i Kbhvn., Adoptivdatter af Grosserer Ludvig Hansen og Hustru f. Thorsen.

Sekondløjtnant i Søetaten 1885; Premierløjtnant 1884; Afsked 1894; kar. Kaptajn, deltog i Fylla's Ekspedition til G rønland; i siamesisk Tjeneste 1891-93; i græsk Tjeneste 1897; har foretaget forskellige Rejser til oversøiske Lande. I Bestyrelsen for Danske Dramatikeres Forbund; Direktør for Dagmarteatret fra 1909.

Litterære Arbejder: Amazonfloden (1892); Et Aar i Siam (1894); Maima (1895): Kærlighedens Ret (1898); Fritz Banner (1902); Fremtidslande (1903-04): luder Tropesol (1909).

Skuespil: Ulla (Dagmarteatret); En Lektion (Folketeatret); Guldkalven (Casino); En Sammensværgelse (Folketeatret); Skærsild (Det kgl. Teater); Rivaler (Folketeatret); Peder Most (Dagmarteatret); En Julegave (Folketeatret).

Ungdomsbøger: Peder Most (1901): Styrmand Most (1903); Kong Peder (1904); Paa Livet løs (1906); Smaa Helte (1907); Guldminen Malibran (1908); Millionærdrengen (1909); .Even-tyrblomsten (1910).

Adresse : Østerbrogade 102. Kbhvn.

 

CHRISTMAS - DIRCKINCK - HOLM-FELD Walter von Kammerherre, Hofjægermester. Oberstløjtnant. R.p.p.; f. 15. April 1834; Søn af Gavernar i Vestindien, Admiral John Christmas (død 1873) og Hustru Malvina f. Benner; gift m. Tusky C.-D.-H. Friherreinde af Holmfeld, f. 6. Sept., Datter af Amtmand, Dr. jur. Constant Dirckinck Friherre at Holmfeld og Hustru Julie f. Rothe.

Sekondløjtnant 1853; deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1864; Ritmester 1876; Afsked 1884; kar. Oberstløjtnant.

Udcnl. Ordner: F.Æ.L.; E.St.Stan.; S.Sv.

Adresse: Tordenskjoldsg. 17. Kbhvn.

 

CHRISTOPH Chr. F Konsul, R.DM.p. p.; f. 13. Maj 1846 i Christiansfeld, Nordslesvig; Søn af Snedkermester SC Christoph .og Hustru f. Johansen; gift m. Anna Katharina f. Exsteen, f. 16. Marts.

Generaldirektør tor Akts. Christoph & Unmack; fh. kgl. dansk Konsul for Polen. Udenl. Orden : T.M. Adresse : "Warschau.

 

CHRISTOPHERSEN Gerda Skuespillerinde; £. 1. Marts i Kbhvn.; Datter af Operasanger H E Christophersen.

Debuterede paa Kasino 1889 som Gervaise i Faldgruben; paa Det kgl. Teaters Elevskole 1890-93; Skuespillerinde ved Det kgl. Teater 1894-97; senere ved Folketeatret og- Aarhus Teater; ved Kasino fra 1902. Adresse : 1. Strandstræde 22, Kbhvn.

 

CHRISTOPHERSEN Viggo Læge, f. 4. Aug. 1862 i Kbhvn.: Søn af Krigsassessor Christen Christophersen og Hustru f. Christensen; gift m. Kitty C, f. 14. Sept. i Kbhvn., Datter af Grosserer F A Andersen og Hustru f. Danielsen.

Student (Schneekloths Skole 1879); Lærer ved Elevskolen paa Frederiksberg Slot 1883-87; med. Eks. 1889; praktiserer i Lyngby fra 1890-94, i Kbhvn. fra 1894.

Kasserer for Kbhvns Lægeforening og for Lægernes Enkekasse og Chef for Den alm. danske Lægeforenings Sekretariat fra 1908; Formand i Studenter-sangforeningen fra 1909. Adresse : Frederiksborggade 40, Kbh.

 

CLAN M J C T Generalkonsul, udsendt Konsul i New York, K.; f. 20. Juli 1866 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt C T Jensen og Hustru f. Clausen; gift m. Ragnhild f. Grüner.

Student (Herlufsholm) 1886; Sekretær ved det britiske Konsulat i Kbhvn. 1889-95; cand. jur. 1894; britisk Vicekonsul i Kbhvn. 1895; Translatør i Engelsk samme Aar; udsendt dansk Vicekonsul i London 1896; kgl. dansk Generalkonsul for Nederlandene 1902; udsendt Konsul i New York 1905; tje-nestgørende i Udenrigsministeriet ved Udarbejdelsen af ny Konsulinstruktion 1909. Adresse : Pearl Street 130, New York.

 

CLAUDIUS C A Fabrikant, R.p.p.; f. 1. Maj 1855 i Kbhvn.; Søn af Købmand C J E Claudius og Hustru Signe f. Carlsen; gift m. Billedhuggerinde Sophie f. Lynge, f. 2. Maj i Kbhvn. Ejer af en musikhistorisk Instrumentsamling; Medstifter af Musikhistorisk Museum i Kbhvn.; Stifter af Musik-historisk Museum i Stockholm 1897 og af Gunnar Wrnnerberg Inte-rieuret smstds. 1910. Udenl. Orden : S.V. Adresse ; Carit Etlars Vej 3, Kbhvn.

 

CLAUDIUS Marius Læge, Dr. med., Laborutorieforstander ved Frdbg. Hospital; f. 29. Jan. 1872 i Fredericia; Søn

af Telegrafbestyrer L H Claudius og Hustru Caroline f. Roose; gift m. Agnete C, f. 30. Marts i Kbhvn., Datter af Amtsforvalter J Lütken og Hustru f. v. Buchwald.

Student (Horsens) 1889; med. Eks. 1897; Reservelæge ved Amtssygehuset i Vejle 1897-99; klinisk Assistent ved Frederiks Hospitals kirurgiske Afdelinger 1900-02; Prosektor ved St. Josefs Hospital 1902-04; Laboratorieforst ander ved Frdbg. Hospital fra 1903; Dr. med. 1906; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af 17. Januar 1908.

Adresse: Smallegade 56, Kbhvn.

 

CLAUSEN C C Bankdirektør, R.; f. 1863 i Marstal; Søn af Skibsreder II J Clausen.

Uddannet i Sønderborg, Kbhvn. og Antwerpen; Indehaver af Firmaet Kopp & Clausen 1888-1908; Direktør i Privatbanken fra 1908.

Medlem af Bestyrelsen for Det dansk-russiske-Dampskibsselskab og af Grosserer-Societetets Komité; Formand i Forretningsudvalget for Danske Korn-og Foderstof-Importørers Fællesorganisation og for Foreningen af Korn- og Foderstofhandlere paa Kbhvns Børs til 1910; Medlem af Bedømmelses- og Vold-giftsudvalgene for Korn- og Foderstoffer fra 1893 (Næstformand til 1909) og af Bestyrelsen for Fjerde Søforsikrings-selskab.

Adresse: Kristianiagade 6, Kbhvn.

 

CLAUSEN C C Rigsdagsstenograf; f. 25. Okt. 1868 i Aalborg; gift m. Grete f. Dietz.

Student 1885; Universitetets Guldmedalje 1894; Stenografassistent 1891: Stenograf 1895.

Medarbejder ved Frem ("Vore Fædres og vor egen Tid" og Afsnittet Jylland i "Danmarks Land"), ved Hver 8. Dag 1897-1907, Redaktør af Hver 8. Dag 1907-09; Medarbejder ved Politiken fra 1906, væsentlig politisk Historie og Trafikspørgsmaal („Tres"); desuden en Samling danske Biografier, nogle Byskildringer, nogle Rejsebøger m. m. Adresse : Havnegade 13, Kbhvn.

 

CLAUSEN C T E Kaptajn, R.DM.p.p.; f. 7. Aug. 1857 i Kbhvn.; gift m. Anna Caroline Kathrine f. Kochen, f. 4. Okt. i Alirensbock.

Sekondløjtnant 1879; Premierløjtnant 1881; Skoleofficer og Lærer i Navigation ved Søofficerskolen; Kaptajn 1897; u. f. Nr. 1904; Bestyrer af Flaadens Kompasvæsen og af Prøvekammeret for Skibslys og Kompasser fra 1904.

Attacheret Hs. kgl. Hhd. Prins Georg af Grækenland 1885-89.

Har skrevet : Astronomisk Navigation (1894).

Opfindelser: Deflektor; Kontroldyb-demaaler.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; 6t.Fr.; P. S.B.A.; Sp.S.M.F.; V.E.B.d.L.

Adresse: Ø-Farimagsgade 4. Kbhvn.

 

CLAUSEN H V mag. art.; f. 14. Jan. 1861 i Odense; Søn af Fabrikant 3 V Clausen (død 1899) og Hustru Caroline f. Nielsen; gift m. Cathrine C, f. 15. Juli 1874 i Vojens, Datter af fh. Land-dagsmand Julius Nielsen og Hustru Marie f. Roose.

Student (Odense) 1878; mag. art. (Historie) 1885; Lærer ved Frederiksberg Gymnasium fra 1887.

Litterære Arbejder: Sønderjylland, en Rejsehaandbog (1890 og 1908) og flere andre Afhandlinger om Sønderjyl- land. Medarbejder ved Verdenskulturen (Middelalderens Kunst) og Frem.

Fru Cathrine Clausen er Medlem af Frederiksberg Kommunes Hjælpekasse.

Adresse : Biilowsvej 40, Kbhvn.

 

CLAUSEN Johan Præst; f. 10. Marts 1860 i Kbhvn.; Søn af Varemægler C E Z Clausen og Hustru f. Sørensen; gift m. Herdis C, t. 5. Febr., Datter af Biskop T Skat Rørdam (død 1909) og Hustru Marie f. Hauch.

Student (Metropolitanskolen) 1878; cand. theol, 1885; Lærer ved Grundtvigs Højskole; Kapellan ved Vartov 1886; Præst ved Hospitalskirken og resid. Kapellan ved Budolphi Kirke i Aalborg 1889; Valgmenighedspræst i Odense og Sønder Næraa 1897; resid. Kapellan ved Helligaandskirken i Kbh 1908.

Adresse: Kronprinsensgade 2, Kbhv.

 

CLAUSEN Jullus Bibliotekar ved det kgl. Bibliotek; f. 17. Aug. 1B68 i Kbhvn.; Søn af Varemægler H E C Z Clausen og Hustru f. Sørensen; gift m. Charlotte Kirstine Mathilde f. Fri-derichsen, f. 9. April i Vordingborg.

Student (Metropolitanskolen) 1886; universitetets Guldmedalje 1888; cand. mag. 1891; Assistent ved det kgl. Bibliotek s. A., Bibliotekar 1907; Litteratur- og Teateranmelder ved Berlingske Tidende fra 1901; Eksaminator i Dansk ved Maskinisteksamen 1901; Medlem af Bestyrelsen for Kammermusikforeningen og Selskabet for Historie, Kunst, Litteratur; korresponderende Medlem af Svenska Litteratursälskapet i Finland

Litterære Værker: Kulturhistoriske Studier over Heibergs Vaudeviller (1891); Jens Baggesen (1895); Frederik Christian, Hertug af Augustenborg (1896); Fra Krinolinens Dage (1897); Skandinavismen (1900); Kunstnerforeningen af 18. November (1902); Redaktør af Illustreret Verdens-Litteraturhistorie (1901); har udgivet Breve t'ra

P V Jacobsen (1899) og Af Orla Lehmanns Papirer (1903); Medudgiver af Memoirer og Breve (1905).

Adresse: Havnegade 55, Kbhvn.

 

CLAUSON-KAAS Custav Adolph Direktør, Ritmester; f. 7. Juli 1865; Søn af Kammerjunker, Ritmester Adolph Clauson-Kaas og Hustru Sophie f. Øe-lund; gift m. Else t. Krum, f. 28. Juni 1882.

Sekondløjtnant 1885; Premierløjtnant; Afsked 1900, kar. Ritmester; kontrollerende Medlem af Bestyrelsen i Land-brugslotteriet; adm. Direktør for Akts. Klampenborg Væddeløbsbane.

Adresse: Christiansholm, Klampenborg.

 

CLAUSSEN Sophus Forfatter; f. 12. Sept. 1865 i Helletofte paa Langeland; Søn af Statsrevisor Rasmus Claussen (død 1905) og Hustru f. Henriksen; gift m. Anna Katrine f. Christensen, f. 8. April 1868 i Horsens.

Student 1884; Journalist i Provinsen og ved Politiken.

Digtsamlinger: Naturbørn (1887); Pilefløjter (1899); Trefoden (1901); Mina (1902); Djævlerier (1904); Eroter og Fauner (1910); De Thule a Ecbatane (Paris 1910). Skuespil: Arbejdersken (1898). Andre skønlitterære Arbejder: Unge Bander (1894); Kitty (18951; Antonius i Paris (1896); Mellem to Kyster (1899); Junker Firkløver (1900). Oversættelser: H Heine: Atta Troll (1901); Shelley : Den følende Blomst (1906).

Adresse : Avenue d'Orleans 58, Paris.

 

CLEMENS C A Kunstmaler; f. 22. Juli 1870 i Kbhvn.; Søn af Hvidgarver G A Clemens (død 1901) og Hustru Mariane f. Sørensen; gift m. Emily Her-manda. C, f. 10. Maj 1873 paa Frederiksberg, Datter af Papirhandler Poul Jensen (død 1889) og Hustru Hulda f. Hagelberg.

I Porcelænsmalerlære 1885-89; Elev paa Teknisk Selskabs Skole, fra 1889 paa Akademiet; Afgang herfra 1896: paa Carl Lochers Radereskole 1897: udstillede første Gang 1892.

Malerier : Interiør fra en Maskinfabrik (1892; Kunstmuseet); Portræt af min Søster (1894; Randers Museum); Bittebysmeden og hans Kone (1903); Laksefiskere paa Stranden ved Tan-nishus (1910). Raderinger : Portrætter af Holger Drachmann (1898) og at Julius Lange (1901).

Adresse: Frederiksvej 3, Kbhvn.

 

CLEMMENSEN Andreas Arkitekt: f. 7. Aug. 1852 i Lek, Slesvig; Søn af Sognepræst C E Clemmensen (død 1891) og Hustru f. Hass; gift m. Dagmar Sofie C, f. 19. Marts i Slagelse, Datter af Tapetserer Th. C G Becker og Hustru f. Petersen.

Elev af Herholdt og Hans Holm; lille Guldmedalje 1876; kgl. Bygningsinspektør fra 1904; Medlem af Kunstakademiet 1906, af Akademiraadet og af Kunstakademiets Skoleraad; i Udvalget for Christiansborg Slots Genopførelse; Formand for Arkitektforeningen 1904-07; i Direktionen for Thorvaldsens Museum; Medlem af coinité permanent des congres internationaux des architectes.

Har bygget forskellige Kommuneskoler i Kbhvn.; Kreditka'ssen for Husejere; Farmaceutisk Læreanstalt; Khhvns Valgmenighedskirke; Øster Marie Kirke (Bornholm); Kirkerne i Lumhsaas og Lynæs (Sjælland); Mariakirken; Statens Seruminstitut; Di-roktørboligen paa Ny Carlsberg; Det danske Selskabs Skole; Hovedbygningen til Godset Talnojc (Rusland); flere privatbygninger. Endvidere: Præmierede Udkast til Christiansborgs Genopførelse; til Grønningens Bebyggelse og Projektet til Omdannelse og Be. hyggelse af Nikolaj Plads.

Adresse: Svanemøllevej 80, Kbhvn.

 

CLEMMENSEN C A Journalist; f. 19. Febr. 1869 i Kbhvn.; Søn af Stabsser-gent M Clemmensen og Hustru f. Albrechtsen (død 1909); gift m. Fanny C., f. 3. Febr. 1873, Datter af Grosserer, Mægler F A Greibe (død 1886) og Hustru f. Thoersen.

Student (Borgerdydskolen) 1887; cand. phil. 1888; Privatlærer 1890-99; fra 1900 Journalist, først ved Dagbladet Samfundet, siden 1. Maj 1905 ved Nationaltidende. Medlem af Journalist-foreningens Repræsentantskab.

Adresse : Rosenborggade 2, Kbhvn.

 

CLOD-HANSEN Abraham Karantæne læge; f. 18. Juni 1857 i Odense; Søn af Prokurator J J Hanson og Hustru, f. Basse; gift m. Juliane CH., f. 10. Aug. i Nykjøbing F., Datter af Kan-celliraad N E Leifer og Hustru, f. Tornøe.

Student 1878; med. Eks. 1887; Læge ved Vandkuranstalten i Silkeborg 1889; Reservelæge ved Blegdams Hospital 1890-94; Karantænelægc fra 1894; Læge ved Frederiks Hospitals Massageklinik fra 1904.

I Bestyrelsen for Vinteridrætsforenin-gen.

Adresse : Kronprinsessegade 14, Kbhvn.

 

CLOETTA F Fabrikant; f. 12. Febr. 1876 i Kbhvn.; Søn af Konsul C Cloetta og Hustru f. Friis; gift m. Magda f. Krüger, f. 13. Dee. 1878 i Kvalk ved Köln.

Indehaver af Firmaet Brødr. Cloetta, Kgl. Hof Chokoladefabrik.

I Forstanderskabet for Den tyske reformerte Menighed.

Adresse: Stockholmsgade 31, .Kbhvn.: Sommerbolig : Rødehegn, Rungsted.

 

 

CLOOS Christian Konsul, R.DM.p.p.; f. 27. Juni 1863 i Frederikshavn; Søn af Konsul C L Cloos (se denne); ugift.

Uddannet dels hjemme, dels i udlandet; Associé i Faderens Forretning (Cloos & Co.) fra 1889; Konsul for Belgien og for Norge.

Formand for Frederikshavns Handelsförening, for Foreningen af jydske Handelsforeninger, for Skibsforsikrings-foren ingen for Frederikshavns Tolddi-strikt og for Fiskeskipperskolen i Frederikshavn.

Medlem af Frederikshavns Bvraad 1895-1909, af Hjørring Amtsskoleraad 1899-1910, af Købstadforeningens Re-pnesontantskab 1902-09, af Bankkomi-teen 1909-10.

Udenl. Ordener: B.L.; N.St.O.; F..E.L.: Fr.Off.de l'instrnc.publ.; S.Kr.

Adresse: Frederikshavn.

 

CLOOS C L Konsul, B.DM.p.p.; f. 6. Okt. 1825 paa Taasingc; Søn af Skovrider Jacob Cloos (død 1881) og Hustru Marie f. Kall (død 1883); gift m. Oline Henriette (død 1902), Dalter af Toldinspektør Barfred (død 1855) og Hustru Maria f. Didrichsen (død 1875).

Uddannet i Kalis Forretning i Frederikshavn fra 1843: egen Forretning smstds. fra 1854 (Korn- og Foderstoffer, Kunstgødning, Kul og Havarikommission); Filial i Hjørring fra 1881. Konsul for Belgien (indtil 1894) og for Nederlandene.

Medlem af Frederikshavns Bvraad 1870-75; Medstifter af og tidligere For. mand for Frederikshavn« Handelsforening: Æresmedlem af samme Forening, af Hjørring Handelsförening og af Frederikshavns Ilaandva'rkerfor-cning.

Udenl. Ordener: B.L.: N.O.N.; Nederlandsk Redn ingsmedalje.

Adresse : Frederikshavn

 

COHEN Just Varemægler; f. 2. Dec. 1858 i Kbhvn.; gift m. Fanny C, f. 11. Sept. i Kbhvn.

Firma : Martin Hertz.

Medlem af Sø- og Handelsretlen; Borgerrepræsentant 1908-09.

Adresse: Vesterbrogade 9 B. Kbhvn.

 

COLD C E Assessor i Overretten, R.p.p.; f. 7. Nov. 1861 i Kbhvn.; Søn af Højesteretsassessor C A Cold (død 1876) og Hustru Apollonia, f. Foss (død 1903); gift m. Mathilde Theodora C, f. 17. Aug. 1868 i Ribe, Datter af Sliftsfysi-kus Kiær.

Student (Haderslev Læreres' Skole) 1879; cand. jur. 1885; Sagførerfuldmægtig s. A.; Assistent i Justitsministeriet 1888; Assessor i Kriminalretten 1895, i Overretten fra 1909; Formand i Overbestyrelsen for Flakkebjerg og Lande-rupgaard Opdragelsesanstalter; i Bestyrelsen for Fængselsselskabet i Kbhvn., for Dansk Forening til Køns-sygdommenes Bekæmpelse og for den danske Afdeling af Alliance Francaise; Formand for St. Stefans Arbejdsstiler for Børn; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Koloiiiallolteri; Medlem af Direktionen for Det Thestrupske Familielegat og af Redaktionen af Børnesagens Tidende; Revisor i Kbhvns Telefonselskab, Nordisk Ulykkesforsikrings-selskab og Klarupske Stiftelser.

I denl. Ordener-F.Æ.L.; Fr. instruc. publ.

Adresse : II C Ørsteds Vej 42, Kbhvn.

 

COLD C M T Direktør, K'.DM.p.p., f. 10. Juni 1863 i Kbhvn.: Søn af Direktør Magdalus Cold (død 1900) og Hustru f. Foss; gift m. Karen Marie f. Bock, f. 22. Marts i Kbhvn.

Sekondløjtnant i Søetaten 1883, Premierløjtnant 1885; i russisk Tjeneste 1887; Kaptajn 1901; Guvernør i Vestindien 1905-08; Afsked 1908.

Administrerende Direktør for Det forenede Dampskibsselskab 1908.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.; Pr. R.Ø.; R.St.Stan.; R.St.A.; S.H.E.; S.Sv.

Adresse: St. Annæ Plads 28, Kbhvn.

 

COLDING Peter Konsul; f. 1855 i Kal-lundborg; Søn af Konsul Wilhelm Colding (død 1892).

Firma : Willi. Colding.

Uddannet i Faderens Forretning og i Flensborg; overtog 1891 Kallunborg-Afdelingen af Firmaet Willi. Coiilnm & Co, (Foderstoffer og Kul); svensk-norsk Vicekonsul 1882, fra 1901 nederlandsk Vicekonsul, fra 1905 svensk Vicekonsul; tidligere Medlem af Kal-lundborg Byraad, nu af Kallundborg Landdistrikts Sogneraad.

Formand for Aktieselskaberne Importkompagniet, Ruds Vedby Teglværk og Kallundborg Glasværk samt for Dampskibsselskabet Kallundborg-Sej-erø; Formand for Kallundborg Handelsförening og for Foreningen af Korn- og Foderstofimportører i Sjal-lands og Lolland-Falsters Stifter.

Udenl. Orden : S.V.

Adresse : Kallundborg.

 

COLDING Theodor Grosserer, R.; Søn af Konsul Wilhelm Colding (død 1892).

Firma: Wilh. Colding & Co.

Formand i Bestyrelserne for Kbhvns Spritfabrikker og Kbhvns Margarinefabrik : Medlem af Privatbankens Bank-raad: Formand for De danske Korn- og Foderstof importørers Fællesorganisation.

Adresse : Slotsholmsgade IG, Kbhvn.

 

COLLET Holger Hofjægermester, Kammerjunker, R.p.p.; f. 28. Aug. 1864 paa Rønnebæksholm; Søn af Kammerherre, Hofjægermester P Collet til Lundby-

gaard, (død 1909) og Hustru Haralda, f. Toft; gift m. Polly C, f. 25. Sept. i Aarhus, Datter af Generalmajor j F Hegermann-Lindencrone (se denne).

Student (Roskilde) 1882; cand. polit. 1888; Ejer af Rønnebæksholm 1890, tillige af Lundbygaard 1909; Formand for Foreningen for landøkonomisk Fjerkræavl : Formand for Overformynderiets Laanebestyrelse i Præstø Amt; Suppleant i Landbygningernes Brandforsikring; Besidder af det Colletske Fideikommis.

Udenl. Orden: N.St.O.

Adresse : Lundbygaard pr. Lundby.

 

COLLSTROP Andreas Grosserer; F. 1847; Søn af Grosserer R Collstrop (død 18/

Indtraadte i den af Faderen grundlagte Forretning R Collstrop 1875, blev ved Faderens Død Eneindehaver; Indehaver af Firmaet Jul. Rütgersk 1m-prægnoringsanstalt, R Collstrop, med fabrikker i Horsens og Kjøge; Medlem af Direktionen for ..Aktiengesellschaft für Holzimprægnirung in Russ-land St. Petersborg'' og Kommanditist i Firmaet Wolf Herrmann, Berlin. Medlem af Landmandsbankens Bank-raad; Formand i Bestyrelsen for Kbhs Flydedok og Skibsværft; Medlem af Bestyrelsen for -Vårhus Trælasthandel og for Aktieselskabet Trækompagniet.

Adresse: Ø-Søgade 8, Kbhvn. de

 

CONINCK Waldemar Kommandør, R.DM.; f. 28. Marts 1828 i Kbhvn.: Søn af Grosserer, Konsul Peter de Co-ninck og Hustru f. Duntzfeldt; gift m. Emma Marie f. Søht (død 1903).

Sekondløjtnant 1849; Premierløjtnant 1868; Meddommer i Kommissionen for Styrmandseksamen 1869; Afsked og kar. Kaptajn 1873; kar Kommandør 1898.

Adresse : St. Annæ Plads 15, Kbhvn.

 

CORNELIUS Peter kgl. Kammersanger, R.: f. 4. Jan. 1865 i Langstrup.

Lærte Mejerifaget; j;iev hos Nyrop og Rosenfeld; debuterede paa Det kgl. Teater 1892 som Toreadoren i Carmen: Gæstespil i Bayreuth 1906, i London (Covent Garden) 1907, 1908, 1909 og 1910 samt i Stockholm 1908.

Hovedroller: Don Juan; Siegfried: Lohengrin; Samson i Samson og Da-lila; Erik Glipping i Drot og Marsk; Siegmund i Valkyrien; Pedro i Dalen; Walter Stoltzing i Mestersangerne.

Adresse: St. Knuds Vej 51, Kbhvn., Sommerbolig: Villa mon port, Snekkersten.

 

la COUR Dan B Afdelingschef ved Meteorologisk Institut, Docent; f. 12. Sept. 1876 i Kbhvn.; Søn af Højskolelærer, Professor Poul la Cour (død 1908) og Hustru f. Birkedal Barfod (død 1878); gift m. Maren Anna Sofie la C, f. 6. Juni i Folding, Datter af Proprietær Fritz Momsen (død 1901) og Hustru f. Aarestrup.

Sekondløjtnant; Student (privat di-mit.) 1895; mag. scient 1902; Medhjælper ved det meteorologisko Institut 1900; Chef for Afdelingen for Vejrtjeneste fra 1903; Docent i Meteorologi ved Polyteknisk Læreanstalt fra 1908.

Adresse : Viggo Rothes Vej 10, Charlottenlund.

la  COUR H C D Proprietær, Landbrugskandidat, R.; f. 6. Maj 1842 i Skærild, Randers, Søn af Landmand L LI la Cour og Hustru, f. Poulsen; gift m. Marie Sofie Utzon, f. Vandborg, f. 11. Nov. paa Trinderup.

Landbrugskandidat 1862; Indehaver af Havmøllen i Draaby Sogn 1868-74; Forpagter (senere Ejer) af Trinderup fra 1874; Formand for Hobro Landboforening; Medlem af Bcstyrelsesraadet for Dot kgl. danske Landhusholdningsselskab til 1909 og af Overskyldraadet; Landstingsmand fra 1898; Medlem af l'orsvarskommissionen 1902-08.

Adresse: Istedgade 6, Kbhvn., og Trinderup pr. Sønder Onsild.

 

CRAMER Frits Kaptajn, Kammerjunker, E.p.p.; f. 22. Aug. 1869 paa St. Thomas; Søn af Direktør V R Cramer og Hustru Emma f. Kolthoff; gift m. Hermine f. Baronesse Haxthausen, f. 14. Aug. 1870 paa Frederiksberg, Datter af Generalmajor, Baron H C Haxthausen (død 1900) og Hustru f. Birch.

Sekondløjtnant 1889; Premierløjtnant 1894; tjenstg. i Krigsministeriet 1901-07; Adjutant hos Krigsministeren 1904-07; Fuldmægtig i Ordenskapitulet 1910.

Tildelt Det krigsvidenskabelige Selskabs Prisbelønning 1896 for en Afhandling om Geværammunitionens Udvikling.

Udent. Ordener: Gr.Fr.; N.O.N.; N. St.O-; R.St.Stan.; Tun.N.I.; Ø.F.J.

Adresse : Lyngby.

 

CRIDLAND John Direktør, R.; f. 1. Dec. 1837 i Exeter i England; Søn af Regnskabsfører J R Cridiand og Hustru Jane f. Cuddeford; gift m. Antonie Wilhelmine C, f. 21. Sept. i Odense, Dattor af Etatsraad F A Schønhey-der (død 1872) og Hustru f. Brun (død 1886).

Adm. Direktør for Det danske Gas-kompagni; Medlem af St. Albans Kirkes Bestyrelse.

Adresse; Søndermarksvej 5, Kbhvn.

 

CRONE H C R Dr. phil., Docent, R.; f. 11. Juli 1851 i Helsingør; Søn af Politidirektør i Kbhvn. Vilhelm Christopher Crone og Hustru Erika, f. Berg; gift m. Clara, f. Crono (død 1890).

Student (Metropolitanskolen) 1869; cand. mag. 1875; Universitetets Guldmedalje 1876; Matematiklærer ved kbhvn-ske Skoler og Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts Tegnestue; Lærer ved Søofficersskolen 1878; Dr. phil. (Om Fladerne af fjerde Orden med Tilbagegangskeglesnit og deres Konturer, med særligt Hensyn til Realitets-egenskaberne) 1881; Docent ved Landbohøjskolen 1895.

Senior i Studenterforeningen 1879; Medlem af Kontrolkomiteen for Dansk Folkeforsikringsanstalt fra 1896.

Udgivet forskellige matematiske og hydrografiske Afhandlinger og en Lærebog i Funktionslære.

Adresse: Sortedamsdossering 23, Kbhvn.

 

CRONE Henriette Frøken, Trykkerinr. bejderske; f. 5. Febr. 1875 i Bakken-drup; Datter af Smed L P Crone (død 1888) og Hustru Karen Sofie Larsen.

Medstifter og Bestyrelsesmedlem af Dansk Typograf-Forbunds Kvindeafdeling fra 1898, Formand for samme fra 1907; Borgerrepræsentant 1909.

Adresse : Griffenfeldtsgade 28, Kbhv.