D

DAHL F C B

DAHL Frantz

DAHL Holger

DAHL J P F D

DAHL Kristian

DAHL Lauritz

DAHLBERG Peter

DAHLERUP Carl Frederik

DAHLERUP Ursula (Lili)

DAHLERUP Verner

DAHLMAN Th. O F

DALBERG C A S

DALGAS Christian

DALGAS Frederik

DALGAS Marie

DALHOFF N C

DALHOFF-NIELSEN Victor

DALL Hans

DALSGAARD Jens Peter

DAM Johannes

DAMBMANN Heinrich

DAMKIER Axel

DAMKIER Oskar

DAMM Einar

DAMM J F L A

DAMM Peter

DAN Christian Pedersen

DAN Hans Pedersen

DAN Johanne Pedersen

DANIELSEN Vilhelm

DANNESKJOLD-SAMSØE Christian

DANNESKJOLDSAMSØE Knud

DANNESKJOLDSAMSØE Wanda

DANSTRUP C F

DANTZER Alfred

DARRE Emil

DAUGSTRUP R P

DAVIDSEN Oskar

DAVIDSEN Thora A

DEHLHOLM Karl

DELBANCO Andreas

DELCOMYN Ernst

DESSAU Benny

DESSAU Harry

DESSAU Martin

DEUNTZER J H

DEURS Carl van

DEURS Oscar van

DIDRICHSEN O M

DIECHMANN N V

DIETRICHSON Harald

DINESEN Lars

DINESEN MI J N

DINESEN Robert

DINESEN W

DITHMER L N M

DOHLMANN Augusta

DOLLERIS Andreas

DONS Elisabeth

DORNONVILLE de la COUR L U

DORPH Anton

DORPH Bertha

DORPH N V

DORPH PETERSEN Jens Frederik

DRACHMANN A B

DRAGSTED Alfred

DRAGSTED Frantz

DRAMINSKY Otto

DRECHSEL Christian Frederik

DRECHSEL Ernst

DREYER C V J

DREYER Georges

DREYER J L E

DREYER Morten

DREYER Waldemar

DUURLOO John Vilhelm

DUUS Axel

DYBDAL Anders

DYBDAL Theodor

DYEKJÆR Peder

DYRLUND Niels

DØCKER Cerhard

DØCKER J C

OUVIER AugustDAHL F C B Professor, R.DM.; f. 10. Febr. 1822 i Hillerød; Søn af Professor F P J Dahl og Hustru f. Langøe; gift m. Constance Maria f. Døderlein (død 1897).

Student 1842; cand. mag. 1852; Bestyrer af Slagelse Realskole fra 1866-96; Folketingsmand for Slagelsekredsen 1879-92; Medlem af Bestyrelsen for Det forenede Velgørenhedsselskab.

Litterære Arbejder: Om Forskellen mellem Plato's og Aristotelesses Naturfilosofi; Om Naturbegrebets Grundmo-menter; Oversættelser : Platons Theai-tetos og Menon; Schweglers Geschichte der Philosophie im Umriss; 100 Epigrammer af Harder.

Adresse : Strandgade 46. Kbhvn.

 

DAHL Frantz Kontorchef i Kultusmini-sterict; f. 25. Okt. 1869 i Kbhvn.; Søn af Hof-Urfabrikant S E Dahl (død 1890) og Hustru Alvilda, f. Alstrøm (død 1906); gift m. cand. phil. Maria Vilhelmine D., f. 9. Juni 1872 i Kbhvn., Datter af Arkitekt C Granzow (død 1891) og Hustru Hulda f. Rietz.

Student (Efterslægtens Skole) 1886; cand. jur. 1892; Assistent i Kultusministeriet 1896; kst. Overretsassessor i Viborg 1905, i Kbhvn. 1906-07; Fuldmægtig 1908, Ekspeditionssekretær 1909, kst. Kontorchef fra 1909.

Medlem af Bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek fra 1909; FormandsSuppleant for Kbhvns 4. Værgeraads-kreds 1907-08.

Fast Medarbejder ved nordiske, tyske, italienske videnskabelige Tidsskrifter og Aarbøger, samt ved Salmonsens Konversationslexikon; Udgiver af Almindelig borgerlig Straffelov med Noler og Henvisninger (1902) ; Medudgiver af Gejstlig Reskriptsamling.

Adresse: Østerbrogade 5, Kbhvn.

 

DAHL Holger Pianist; f. 13. Juni 1850 i Kbhvn.; Søn af Hofpianist Valdemar Dahl (død 1872) og Hustru Lisette f. Wastphal (død 1900); gift m Anna D., f. 7. Maj 1851 i Nakskov, Datter af Økonom Johan Thim (død 1870) og Hustru Anna f. Jepsen (død 1889).

Uddannet paa Det kgl. Musikkonservatorium 1866-68; Anekerske Legat 1875-76; virker som Akkompagnatør og Musiklærer,

Har komponeret talrige Klaverstykker og Sange.

Adresse: GI. Kongevej 143, Kbhvn.

 

DAHL J P F D Oberst i Artilleriet, E. DM.p.p.; f. 5. April 1855 i Kbhvn.; Son af Professor, fh. Realskolebestyrer F C B Dahl (se denne); gift m. Annie f. Møller (død 1886).

Præliminæreksamen 1870; Student (Sorø) 1872; cand. phil. 1874; Adgangseksamen til Officerskolens næstældste Klasse S.A.; Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant i Artilleriet 1878: Adjutant ved 4. Artilleri-Afdeling 1878-80; Kaptajn og Chef for 2. Batteri 1886; til Tjeneste ved Tøjhusafdelingen og For-mand i Geværkommissionen 1888; Chef for 6. Batteri 1894: Adjutant hos Artillerigeneralen 1897; Oberstløjtnant 1899; Oberst 1907; Chef for Fæstnings-artilleriregimentet.

Formand for Det forenede Velgøren-hedsselskab; Kasserer for Arbejdsstiler for Børn paa Krsthvn.

Udenl. Orden: S.Sv.

Adresse: Strandgade 46, Kbhvn.

 

DAHL Kristian Redaktør; f. 29. Marts 1861 i Gimsing ved Struer; Søn af Lærer Jørgen Dahl og Hustru f. Ægidius; gift m. Olga f. Hasselbalch, f. 22. Aug. i Taastrup.

Præliminæreksamen (Thisted Realskole); ansat ved J3y- og Herredsfogedkontoret i Holstebro: Skuespiller ved Folketeatret 1885-87; Journalist fra 1884; fast Medarbejder ved Politiken fra 1888.

I Bestyrelsen for Journalistforeningen 1902-05; Formand for Journalistforbundet fra- 1905.

Har skrevet: Edison og hans Opfindelser (1899)

Adresse: Frederiksborgs. 34, Kbhvn.

 

DAHL Lauritz Grosserer, R.: f. 13.

Sept. 1848 i Kbhvn.; Son af Grosserer

Hans Dahl (død 1877) og Hustru Sophie Agathe f. Petersen (død 1896): gift m. Augusta D., f. 11. Jan. 1849 i Fredericia, Datter af Bagermester Jørgen Petersen (død 1860) og Hustru Marie f. Dahl.

Uddannet hos Firmaet P C Knudtzon & Søn i Kbhvn.; ansat i Firmaet Silke-huset, I R Schjelderups Eftf. 1867; senere Indehaver af dette Firma indtil 1903; derefter Formand i Bestyrelsen for Aktieselskabet af samme Navn.

Tidl. Medlem af Overligningskoin-missionen.

Adresse: Holmens Kanal 5, Kbhvn.

 

DAHLBERG Peter Professor, Geograf; f. 5. Dec. 1850 i Kbhvn.; Søn af Malermester J E Dahlberg; gift m. Anna Hermine f. Lemming, f. 25. Ang. i Kbhvn.

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1869; cand. theol. 1875; mag. scient. 1881; Lærer ved kbhvnske Latinskoler fra 1870; Lærer i Geografi ved Statens Lærerhøjskole fra 1894; ved Officerskolen fra 1897; Censor ved alm. Forberedelseseksamen fra 1886, ved Skolelærereksamen fra 1890; Udgiver af geografiske Lærebøger og Kort.

Adresse: Vesterbrogade 185, Kbhvn.

 

DAHLERUP Carl Frederik Overklitfoged; f. 20. Juni 1857 i Kbhvn.; Søn af Konferensraad, Dr. med. E A Dahlerup og Hustru Elizabeth f. Mac. Dougall; ugift.

Forstkandidat; Løjtnant; Skovrider paa Frijsenborg 1886, paa Boller 188S, Overklitfoged og Ovcrplantør ved Klitvæsenet i Hjørring Amt 1892.

Adresse : Skagen.

 

DAHLERUP Ursula (Lili) Baronesse f. 5. Okt. 1840 i Kbhvn., Datter af Por-trætmaler H P Holbech (død 1890) og Hustru Caroline f. Gamborg; gift m. Baron Hans Joost Dahlerup (død 1876); Søn af Baron Hans Birch Dahlerup og Hustru Louise, f. van Dockum.

Uddannet paa Kleins Tegneskole og paa Gewerbeschule i Dresden. Tidl. Delegeret i Kvinderaadet.

Opfindelser : Bomulds- og Sivmadrasser, Gulvklud, Ægbægere m. m.

Adresse : Norasve.i 5, Charlottenlund.

 

DAHLERUP Verner Docent ved Universitetet; f. 31 Okt. 1859 paa Frederiksberg; Søn af Herredsfoged Hans Dahlerup og Hustru f. Klausen; gift m. Marie Jacobine Sofie D., f. 13. Febr. i Helsingør, Datter af Stadsfysikus NPV Müller og Hustru f. Hansen.

Student (Sorø) 1876; Magisterkonferens i nordisk Filologi 1883; Assistent ved det kgl. Bibliotek 1887-99; Docent i Dansk ved Universitetet fra 1899; Medredaktør af Dania 1897-1903.

Næstformand for Universitets-Jubilæets danske Samfund; i Hovedbestyrel-sen for Kbhvns Kommunes Folkebiblioteker; Medlem af Eksamenskommis- sionen for alm. Forberedelseseksamen fra 1886.

Forfatter bl. a. af Bet danske Sprogs Historie; Medudgiver af N. M. Peter- sens Historiske Fortællinger om Islændernes Færd; paabegyndte 1910 Udgivelsen af en Ordbog over det danske Sprog.

Adresse : Ole Suhrs Gade 16, Kbhvn.

 

DAHLMAN Th. O F Hof-Sadelmager, Fabrikant. R.p.p.; f. 16. Marts 1856 i Kbhvn.; Søn af Hof-Sadelmager L Th. Dahlman og Hustru f. Knudsen; gift m. Johanne Sophie f. Knudsen.

Firma Brødrene F & L Dahlman; indtraadte heri 1884.

I Bestyrelsen for Dansk Gymnastik- i forbund; Kasserer i Kbhvns Gym- nastikforenings Bestyrelse; Medlem af De europæiske Gymnastik-Forbunds Bestyrelse.

Udenl. Ordner; F.Cb.: Fr.off.d'acad.; S.V.

Adresse: Nybrogade 28, Kbhvn.

 

DALBERG C A S Generalmajor, K'. DM.p.p.; f. 5. Marts 1835 i Frederiksværk; Søn af Major G G Dalberg og Hustru f. Tscherning; gift m. Ger-hardine Louise f. de Serene d'Acqueria, f. 3. Nov. 1846 i Kbhvn.

Uddannet paa Landkadetakademiet; Sekondløjtnant 1852; Adjutant ved Overkommandoen under Krigen 1864, Premierløjtnant s, A., Kaptajn 1867; i fransk Tjeneste; Oberstløjtnant 1882; Stabschef ved første Generalkommando 1885, Chef for 8. Regiment 1890-96 og for fyenske Brigade 1896-1901; Generalinspektör for Fodfolket 1901-05: Afsked 1905; Formand for den danske Afdeling af Den internationale permanente Kommission for legemlig Opdragelse.

Udstil. Ordner: F.Æ.L.: M.Gr.;Pr.R. 0.; R.St.Stan.; S.Sv.

Adresse: Vesterbrogade 196, Kbhvn.

 

DALGAS Christian Kommitoret, Skovrider, R.DM.; f. 7. Maj 1862 i Aarhus.; Søn af Oberstløjtnant E M Dalgas (død 1894) og Hustru Marie f. Købke (se denne); gift m. Emilie Jensine f. Scheele, f. 2. Marts i Hobro.

Student (Aarhus) 1880; cand. phil. 1881: Forsteksamen 1885; Skovrider ved Hedeselskabet i Ringkjøbing Amt s. A.; Formand for Hedeselskabets Budgetudvalg 1903; Det danske Hedeselskabs Kommiterede 1910.

Adresse : Birkebæk pr. Herning.

 

DALGAS Frederik Direktør, R.; f. 21. Marts 1866 i Aarhus; Søn af Oberstløjtnant Enrico Dalgas (død 1894) og Hustru Marie f. Købke (se denne); gift m. Ingeborg D., f. 17. Juli paa

Frederiksberg, Datter af Konferensraad Philip Schou (se denne).

Adm. Direktør for Aluminia; i Bestyrelsen for Dansk Eksportforening. Adresse : Smallegade 47, Kbhvn.

 

DALGAS Marie Oherstinde; f. 18 Sept. 1832; Dalter af Oberstløjtnant' N G Købke (død 1849); gift m. Oberstløjtnant Enrico Mylius Dalgas (død 1894).

Adresse: Christiansgade. 25, Aarhus.

 

DALHOFF N C Præst ved Emmaus Kirke, R. DM.: f. 18. Juni 1843 i Kbhvn.; Søn af Hof-Guldsmed J B Dalhoff og Hustru Vilhelmine f. Hannscke; gift m. Helene Marie Christiane f. Munch, f. 25. Aug. i Horsens.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1862; cand. theol. 1869; Huslærer og Kapellan; Præst ved Si. Hans Hospital 1875, ved Diakonissestiftelsen fra 1880; Medlem af Diakonissestiftelsens Hovedbestyrelse og af Louisesstiftelsens Bestyrelse; Bestyrelsesmedlem for Red-ningshjem for drikfældige og i Samfundet til Ædruelighedens Fremme; Formand for Kbhvn.s Arbejdshjem fra 1894; Medlem af Tillidsraadet for Asyl-bestyrerindernes gensidige Hjælpeforening for Kbhvn, og Omegn; Æresmedlem af Britisk Bibelselskab og korr. Medlem af Sälskapet för Nykterhet ock Folksuppfostran.

Har skrevet: Vore sindssyge (1879); En farlig Ven (1884); Den danske Diakonissestiftelse i dens første 25 Aar (1888); Skitser fra en Studierejse i specielt Øjemed (1892); Gøteborg og Gøteborgsystemet (1894); talrige Bladar-likler især i Fa^drelandet, Berlingske Tidende og Nationaltidende; udgiver af Føde- og Diakonissestiftelsens Almanak. Adresse: Peter Bangs Vej 12. Kbhvn.

 

DALHOFF-NIELSEN Victor Oberstløjtnant, Forfatter. R.; f. 20. Juni 1853 i Odense; Søn af Skuespiller C C C Nielsen os Hustru f. Dalhoff; gift m. Matilda 1. Hedlund, f. 9. Sept. i Gøteborg.

Sekondløjtnant 1879; Premierløjtnant 1881; Kaptajn 1894; Oberstløjtnant 1907; Chef for 41. Bataillon 1909; Kasserer for Hvile- og Rekreationshjem for Kvinder.

Adresse: H C Ørstedsvej 51 A, Kbb.

 

DALL Hans Landskabsmaler; f. 24. Juni 1862 i Øster-Skerninge paa Fyen; Søn af Lærer Peder Dall (død 1891) og Hustru Johanne f. Jensen (død 1887); gift m. Cathrine D., Datter af Forpagter Alfred Krarup og Hustru f. Henkell.

I Malerlære i Kbhvn.; Elev af Teknisk Selskabs Skole og af Kunstakademiet; Afgang fra dette 1889; udstillede første Gang 1885; modtog den Sødringske- Præmie 1890, den Neuhausen-ske 1891.

Hovedværker: Bygevejr ved Hundested Fiskerleje; Efter Regn (Landskab fra Thy) siden 1890 niesten udelukkende Tidsvildc-Billeder.

Adresse : L J Brandes Allé 7 Klihvn.

 

DALSGAARD Jens Peter Kreditfor- eningsdirektør, Gaardejer, R.; f. 51. Harts 1853 i Roslev; Søn af Gaardejer 3 A Dalsgaard og Hustru f. Christensen ; gift m. Kirstine t. Tang, f. 8. April 1858 paa Bajlumgaard pr. Roslev.

Uddannelse; Gjedved, Askov og Skovgaard Højskoler og Tune Landbrugsskole; i nogle Aar Gaardejer i Harre, senere i Roslev; Folketingsmand for Skivekredsen 1883-1902: Landstingsmand fra 1902: Sogneraadsmedlem fra 1888-94; Tiendeafløsningskommissær-for Viborg Amt fra 1894-1903; i Direktionen for Kreditforeningen af Land-ejendomsbesiddere i Nørre-Jylland 1896 (Repræsentant i samme Forening fra 1887; Revisor 1889); Medstifter af Kreditforeningen for Kommuner i Danmark og Medlem af dens Repræsentantskab: Formand for Andels-Livsforsikringsselskabet Fædrelandets Repræsentantskab: Næstformand for Salling Herreders Spare- og Laanebanks Bank-raad.

Adresse : Helgolandsgade 4 Kbhvn. og Roslev

 

DAM Johannes Forfatter; f. 29. April 1866 i Aalborg; Søn af Sognepræst M A Dam og Hustru f. Thomsen; gift m. Anna Sophie Louise II., f. 21. Sept. i Kbhvn

Student (Schneekloths Skole) 1884: cand. jur. 1393: tidligere Redaktør af Dagbladene Tiden og Klokken 12; Medarbejder ved Hver 8. Dag, Illustreret Tidende og Klods Hans.

Forfatter af Platmenagen, forskellige Børnebøger, Revyer (Tivolis Sommerrejse sammen med A Melbye, se denne), talrige Viser og lyriske Digte.

Adresse: GI. Kongevej 92, Kbhvn.

 

DAMBMANN Heinrich Lædervare-fabrikant; f. 26. Juli 1866 i Aarhus; Søn af Snedker Chr. Dambmann og Hustru Ane f Eriksen: gift m. Kirstine Marie D., f. 25. April 1862 i Ringkøbing, Datter af Gaardejer Peter Iversen (død 1903) og Hustru Marie f. Tang (død 1904).

I Sadelmagerlære 1880: Svend 1885; Mester 1892. Direktør for Aktieselskaberne Dansk Lædervarefabrik og Dansk Støvsugerkompagni.

Tidl. Bestyrelsesmedlem i Aarhus Arbejdsgiverforening og i Central foreningen af jydske Arbejdsgiver- og Mester-foreninger.

Formand i Forretningsudvalget for Fælleskontoret for Velgørenhed i Aarhus og for Samaritankomitéen; Medlem af Hjælpekassens Bestyrelse og Julekomitéen : Værgoraadssuppleant ; Repræsentant for Aarhus paa Hen internationale Kongres for offentlig For-sorg og Velgørenhed.

Adresse : Ryesgade 6, Aarhus.

 

DAMKIER Axel Redaktør; f. 13. Jan. 1848 i Kbhvn.; Søn af Overretsproku-rator J E Da.mkier og Hustru f. Sta-bell; gift 1. Gang m. Odga Geelga D. (død 1892), Datter af Kommandør i den svenske Flaade Gusrav Hjelm og Hustru f. Kantzow; 2. Gang m. Mariane D., f. 18. Juli i Løgstør, Datter af Naalemagermester N P Fischer og Hustru 1. Winther; 3. Gang m. Hedvig D, Datter af Grosserer Emil Jensen og Hustru f. Abildgaard.

Student. (Sorø) 1866; cand. phil. 1867; Journalist ved Fædrelandet og Nationaltidende 1869: Stifter og Ejer af Ølandene« Dagblad 1879: Redaktør af samme; Medlem af Rudkjøbing Byraad og Svendborg Amts Skoleraad indtil 1901. Bosat i Kbhvn. fra 1901; Højres Kandidat ved Folketingsvalgene i Kbhvns 10. Kreds 1903 og i Aarhus nordre Kreds 1906 og 1909.

Oversætter af Maurus Jokai, Thaeke-ray, Bret Harte m. fl.

Adresse: Odensegade ?., Kbhvn. og Rudkjøbing.

 

DAMKIER Oskar Departementschef i Kultusministeriet, K2.DM.p.p.; f. 2. Jan. 1853 i Kbhvn.; Søn af Overrets-prokurator J E Damkier og Hustru f. Stabeli.

Student (Sorø) 1870: cand. jur. 1876; Privatsekretær hos Udenrigsminister' Baron O D Rosenørn-Lehn 1876-82; Assistent i Kultusministeriet 1881, Fuldmægtig 1891, Kontorchef 1895, Departementschef fra 1909; Medlem af den i Henhold til Lov af 13. April 1894 nedsatte Landbokommission: Medlem af det kirkelige Udvalg 1904: Udgiver af Gejstlig Stat.

Udenl. Orden : S.N.

Adresse : Frederiksgade 11, Kbhvn.

 

DAMM Einar Bankdirektør: f. 24. Dec.1872 paa Frederiksberg; Søn af Geheimeetatsraad P N Damm (se denne).

Student (Borgerdydskolen) 1890; cand. jur. 1896: Overretssagfører 1899; Direktør i Kjøbenhavns Handelsbank fra 1904: Modlem af Tilsynsraadet for Grundejerbanken.

Adresse : Stockholmsgade 31, Kbhvn.

 

DAMM J F L A Overretssagfører, R.; f. 26. Nov. 1861 paa Brolykke; Søn af Landmand H H E Damm (død 1887) og Hustru f. Kruuse; gift m. Hedvig Henriette Valborg f. Ulrich, f. 10. Okt. 1865 i Hunstrup Præstegaard.

Student (Frederiksborg) 1879; cand. jur. 1884; Overretssagfører 1887; Med-fem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Smith, Mygind & Hüttemeier, for Bornholms Granitværk og for Akts. Gamle Kalkværk; Sekretær i det Østsjællandske Jærnbaneselskab. i Gjedser Jærn-baneselskab og i det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab; Formand for Kbhvns Telefon-Automater, for Vejle Elektricitets Værk og for Akademisk Skytteforening fra 1903; Medlem af de j danske Skytteforeningers Overbestyrelses Forretningsudvalg fra 1897; For- ! mand for Frederiksborgenscrsamfundet. Adresse; Aurehøjvej 23, Hellerup.

 

DAMM Peter Geheimeetatsraad, Direktør i Handelsbanken. R. DM. p.p.; f. 10. April 1839 paa Gyldensten; Søn af Skovrider Damm; gift m. Birgitte D., f. 11. Febr. FrcderlKsberg, Datter af Raadmand Frederik Biilow og Hustru Emilie f. Hermann.

Student (Odense) 1856; cand. jur. 1362; Fuldmægtig bos Højesteretsadvo-kat Liebe 1862-67; Overretssagfører 1869.

Sekretær i Privatbanken 1867-70: Direktør smstd. 1870-88; 1. Direktør i Handelsbanken 1888: Medlem af Bank-komitéen af 1908 og af Afviklingskas-sen 1910; Medlem af Bankraadet for Den dansk-vestindiske Nationalbank, af Bestyrelsen for Kornførrings- og Oplagsmagasinct og for Det sibiriske Kompagni.

Udeal. Ordener; R.St.A.; R.St.Stan.

Adresse : Stoekholmssrade 31, Kbhvn.; Sommerbolig : Skodsborg.

 

DAN Christian Pedersen Ritmester, R.: f. 16. April 1855 i Itzehoe; Søn af Overvagtmester O Pedersen Dan og Hustru f. Johansen; gift m. Jenny Kirstine f. Nielsen, f. 4. Febr. 1858.

Konstruktør ved Statsbanerne.

Forretningsfører for Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste og Sekretær og Kasserer for sammes Kjøbenhavns Kreds.

Adresse: Vesterbrogade 145, Kbhvn.

 

DAN Hans Pedersen Billedhugger, R.; f. 1. Aug. 1859 i Itzehoe; Søn af Overvagtmester Ole Pedersen Dan og Hustru f. Johansen; gift m. Billedhugger-inden Johanne Pedersen Dan (se denne).

Udlært som Stenhugger 1880; uddannet paa Kunstakademiet i Rom 1881-86; fik det kbhvnske Kunstakademis lille Guldmedalje 1889; udstillede første Gang i Kbhvn. 1887.

Hovedværker: Nationalmonumentet Den lille Hornblæser (Kbhvn.); Kong Christian IX's Statue (Nyborg); Døbefonten i Frederikshavns Kirke.

Adresse : Kochsvej 7, Kbhvn.

 

DAN Johanne Pedersen Billedhuggerinde; f. 13. Maj i Kbhvn.; Datter af Forfatteren G É Betzonick og Hustru Signe f. Møller; gift m. Billedhugger Hans Pedersen Dan (se denne).

Elev af Stephan Sinding; Ncuhauscn-ske Præmie 1903: Medlem af Bestyrel sen for Dansk Billedhugger-Samfund.

Hovedværker : Slangetæmmersken ; Lillemor.

Adresse : Kochsvej 7, Kbhvn.

 

DANIELSEN Vilhelm Oldermand, R-; f. 25. April 1849 i Rødby; Søn af Slag-ternester Johannes Danielsen; gift m. Thora Hendrine D., f. 3. Aug l848 i Nakskov, Datfer af Bødkermester II Jørgensen.

I Sadelmagerlære 1863; Svend 1867: Borgerskab i Kbhvn. 1876. Medstifter af og Formand for Centralforeningen i Danmark for Sadelmagere og Tapetserere, dens Formand 1888-1909; .Medstifter af og Formand for Sadelmagernes og Tapetserernes Aktie-Damp-Gulvtæppe-Bankermaskine til 1910 og tidl. Formand for Akts. Dansk Lædervarefabrik; Medlem af Hovedbestyrelsen for Foreningen Dansk Arbejde; Oldermand for Sadelmager- og Tapetsererlavet.

Adresse; Peder Skramsgade 7, Kbh.

 

DANNESKJOLD-SAMSØE Christian Lensgreve, Hofjægermester, RE. SK. DM. Gb. E. T. p.p.; f. 29. April 1838 i Kbhvn.; Søn af Gehejmekonferens-raad, Lensgreve Christian Danneskjold-Samsøc (død 1886) og Hustru Lady Elisabeth Brudeneli Bruce (død 1847); gift m. Henriette D.-S., (død 1897), Datter af Lensgreve Emil Krag-Juel-Vind-Frijs og Hustru Thyra f. Halfner.

Besiddelser (fra 1886) : Grevskabet Samsøe. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins Register).

Student (privat dimit.) 1860; Danmarks Repræsentant i England under Forhandlingerne om Indførelsen af Dansk Kvæg 1877; Medlem af Landhusholdningsselskabets Præsidium 1881 -93; Vicepræsident for Landbrugsaf-delingen ved udstillingen i Kbhvn. 1888; Medlem af Jærnbaneraadet 1886: Formand for Statsdynstkuekommissio-nen 1890-93 og for Dansk Skovforening 1888-1902: Medlem af Trifoliums Bestyrelse 1909 og af Landmandsbankens Bankraad fra 1877; Præsident for Komitéen for Dansk Vestindien.

Overdirektør for Gisselfeld Kloster; Ordensmarskal: Landstingsmand 1887-1906: fh. Medlem af Rigsretten.

Udenl. Ordener: B.L.; F.Æ.L.; I.M. &L.; N.L.; N.O.N.; P.Chr.; Pr.R.Ø.;

Deh

Pr.Kr.: R.St.A ; R.St Stan.; Sp.C.IlI.: Stb..V.; S.N.

Adresse : Amaliegade 5, Kblivn., Gisselfeld pr. Haslev og Brattingsborg pr. Koldby.

 

DANNESKJOLDSAMSØE Knud Greve, Premierløjtnant; f. 26. Juni 1876; Søn af Teaterchef. Greve Chr. Dannc-skjold-Samsøe (død 1908) og Hustru Wanda f. Zahrtmann (se denne); gift m. Alice D-S.. f. 23. Juli. Datter af Fabrikejer, Grosserer Chr. Hasselbalch (se denne).

Sekondløjtnant 1898; Premierløjtnant ved 4. Dragonreghnent 1901, ved Gardehusarregimentet fra 1909

Adresse: Amaliegade 22. Kbhvn.

 

DANNESKJOLDSAMSØE Wanda Enkegrevinde Gb. E. T.: f. 12. Aug.; Datter af Marineminister, Viceadmiral Zahrtmann (død 1853) og Hustru f. Donner (død 1858); Enke efter Teaterchef, fh. Hofchef Greve Christian Danneskjold-Samsøe (død 1908).

Besiddelser : Nordfeld, Aalebækgaard og Klosterskovgaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Adresse : Nordfeld v. Stege.

 

DANSTRUP C F Maskinfabrikant, E ; f. 24. Jan. 1847 i Kbhvn.; Søn af Vagtmester H P C Danstrup og Hustru f. Koefoed; gift m. Anna Christine f. Jensen, f. 17. Dec.

Firma : Bonnesen & Danstrup.

Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab og af Bestyrelsen for Dronning Louises Asylselskab.

Adresse: Jagtvejen 45, Kbhvn.

 

DANTZER Alfred Overretssagfører; f. 12. Okt. 1843 i Kbhvn.; Søn af Han-delsbogholder Otto Dantzer (død 1870) og Hustru f. Møller (død 1869); gift m. Agnes D., f. 20. April 1850 i Kbhvn., Datter af Toldforvalter Theodor Thonning (død 1888) og Hustru f. Plenge (død 1907).

Student (v. Westenske Institut) 1861; cand. jur. 1868; Underretssagfører i Vordingborg 1874, i Kbhvn. 1875; Overretssagfører 1877.

I Bestyrelsen for Foreningen af 23. April 1882; Medlem af Bestyrelsen og tillige Forretningsfører for Legatstiftei-sen cand. phil. S C B "Wulffs Legater fra 1888 og for v. Riis' Børnehjems-legat fra 1899.

Adresse: Prinsesse Maries Allé 1, Kbhvn.

 

DARRE Emil Præst; f. 11. Jan. 1858 i Nyborg; Søn af Oberst Julius Darre og Hustru f. Bondo: gift m. Ane Hen-rika D., f. 9. Juni i Randers, Datter af Sognepræst HAL Hansen og Hustru f. Holm.

Student (Det v. Westenske Institut) 1875; cand. theol. 1883; ordineret Medhjælper ved Frdbg.-Hvidovre Kirke s. A.; Kapellan i Viborg; Sognepræst i V-Velling-Skjern: res. Kapellan ved Frue Kirke i Aalborg 1896; Sognepræst til Vester og Øster Hassing 1900; ved Sions Kirke i Kbhvn. fra 1905.

Adresse : Strandboulevard 151, Kbhvn.

 

DAUGSTRUP R P Forretningsfører; f. 2. Maj 1844 paa Engesvang: gift m. Birgitte Marie D„ f. 4. Sept. i Aarhus.

Udlært som Skomager i Aarhus; vestindisk Soldat i 8½ Aar; Formand og Kasserer for Sygekassen for Skomagere og deres Familier i Kbhvn. og Frede-rikslierg fra 1886; Formand for Sko-magersvend-Broderskabets Stiftelse; Medlem af Sygekassenævnet og af Forretningsudvalget for Den kbhvnske Centralforening af Sygekasser; i Be-styrelscskommissionen for Begravelsesvæsenet i Danmark; i Bestyrelsen for De samvirkende Fagforbund i Danmark; Sekretær for Socialdemokratisk Forbund; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1899 og af Skafteraa-det; Beviser i Arbejdernes Fællesbageri, i Bryggeriet Stjernen, i socialdemokratisk Forbund og f. T. ved den socialdemokratiske Presse; Medlem af Forretningsudvalget for Arbej-dernes Livsforsikring.

Adresse: Nansensgade 67, Kbhvn.

 

DAVIDSEN Oskar Etatsraad, f. 27. Juli 1852 i Kbhvn.; gift m. Vilhelmine Mirla D., f. 12. Aug. i Kblivn.

Firma : O Davidsen.

I Bestyrelserne for Aktieselskaberne Kbhvns Telefon-Kiosker, H E Gosch & Co.s Tændstikfabrik, Aktietændstikfa-briken „Godthaab" og De danske Vinog Conservesfabrikker.

Adresse: Strandboulevard.60, Kblivn.

 

DAVIDSEN Thora A Frøken, HofKniplinghandlerske; f. 3. Sept. i Kbh.; Datter af Grosserer Salomon Davidsen; ugift.

Firma : Salomon Davidsen jun.

Overtog 1883 sammen med Søstrene den af Faderen grundlagte Forretning.

I Bestyrelserne for Kvindernes Handels- og Kontorist forening og Fru Mario Rovsing f. Schack's Legat for kvindelige Haandværkslærlinge.

Adresse : Østergade 49, Kbhvn.

 

DEHLHOLM Karl Læge; f. 7. April 1872 i Nimtofte Mølle. Banders Amt.; Søn af Proprietær H C Dehlholm (død 1889) og Hustru f. Jespersen.

Studerede Farmaci fra 1887; cand. pharm. 1893; Student 1897; med. Eks 1905; studerede Kvindesygdomme i Amerika og Tysklalnd 1908 og 1909.

Medredaktør al Den danske Læge- stand 1901-07.

Adresse : Aarhus.

 

DELBANCO Andreas Overretssagfører;

f. 30. Sept. 1851 i Kbhvn.: Søn al Over- i retssagfører Vilhelm Delbanco (død 1880) og Hustru Emma f. Jacobsen.

Student (Metropolita.nskolen) 1869; ca.nd jur. 1876; Overretssagfører 1879s Medlem af Bestyrelsen for Prokurator- . foreningen og for Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning; Regnskabsfører for Aktieselskabet til Opførelse af Boliger for Arbejderklassen; Kasserer for Foreningen til Alderdoms-understøttelse for Sygeplejersker i Danmark.

Adresse: S-Voldgade 9, Kbhvn.

 

DELCOMYN Ernst Adolph Købmand, K'.DM.p.p.; f. 2. Jan. 1828 i Odense; Søn af Bøssemager H C Delcomyn og Hustru f. Volckens; gift m. Anna f. Coombe, f. 3. Dec. i East Chinnock i Somersetshire.

Lærte Handelen hos Pontoppidan i Hamborg 1849-50 og hos Westenholz i London 1850-54; Chef for Handelshuset Fr. & A Delcomyn i London (Handel med danske Landbrugsprodukter, især Korn) 1854; Danmarks Generalkonsul i Loudon 1883-1903.

Udcnl. Ordner: Stb.Kron.M.; S.V.

Adresse: 5 Triuity Square London E.C.

 

DESSAU Benny Direktør for Aktiesel skabet De forenede Bryggerier; f. 15. Jan. 1868 i Horsens: Søn af Mægler S Dessau (død 1869) og Hustru Flora f. Meyer: gift m. Paula D., Datter af Grosserer, Etatsraad Philip W Heyman.

Præliminæreksamen (Horsens) 1883; uddannet hos Oscar Prior og hos Beeketf & Meyer i Kbhvn., senere i Hamborg og London: Prokurist for Tuborg Fabrikker 1891. Direktør 1894; adm. Direktør for De forenede Bryggerier fra 1899: Medlem af Bestyrelsen for Bryggeriforeningen; Formand for Mineralvandsfahrikanternes Forening; Medlem af Industriforeningens Be- styreise og af Repræsentantskabet for i Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897; Formand for Aktieselskabet Nordisk Kulsyrefahrik.

Adresse: Strandvejen 46. Hellerup.

 

DESSAU Harry Konsul. Direktør, f. 8. Juli 1862 i Horsens; Søn af Mægler Salomon Dessau og Hustru Flora f. Meyer; gift m. Frederikke f. Nathansen, f. 24. Juli i Randers.

I Manufakturlære 1876; adm. Direktør for Aktieselskahet Mogensen & Des- saus Væverier i Odense.

Medstifter af og Formand for Teks- . tilfabrikshlfureningen; Medstifter af  og Næstformand for „Industrifagene" ; Medlem af Arbejdsgiverforeningens Hovedbestyrelse og af Industriens Told udvalg.

Adresse: Odense.

 

DESSAU Martin Direktør. Etatsraad, R.p.p.; f. 22. Jan. 1865 i Horsens; Søn af Mægler Salomon Dessau og Hustru Flora f. Meyer; gift m. Ellen Margrete D, f. 28. Sept. i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. med. Carl Jul. Salomonsen (se denne).

Ansat hos Philip W Herman i Kbhvn. 1879; Bestyrer af Fyens Svineslagteri i Assens 1886-88; Direktør for Slagelse Andels-Svineslagteri 1888-94; Stifter af og Direktør for Odense offentlige Slagtehuse og Eksportslagteri 1894-97; Direktør i Aktieselskabet Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri fra 1897.

Formand for Dansk Orchidé Selskab 1909; Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Slagelsekredsen 1906; Medlem af Forretningsudvalget for Jubilæums-dyrskuet 1905; Formand for Aktieselskabet Hørsholm Klædefabriks Bestyrelse; Medlem af Nordisk Brandforsikrings Repræsentantskab.

Udenl. Ordner: M.Gr.; R.r.K.; ft.St. Stan.; S.N.

Adresse: ,,Eltham", Strandvejen 54, Hellerup.

 

DEUNTZER J H Gehejme-Konferensraad, Dr. jur., SK.DM.p.p.: f. 20. Maj 1845 i Kbhvn.: Søn af Murermester J .J. Deuntzer og Hustru f Kornbech; ugift.

Student (v. Westenske Institut) 1862; Løjtnant i Art.: pand. jur. 1867; Universitetets Guldmedalje 1869; Professor i Civilret og Processen 1872-1901: kst. formand og Næstformand i Sø- og Handelsretten 1880-83; kst. Assessor i Kbhvns Skiftekommission 1882-84; Ekstraordinær Assessor i Højesteret fra 1894 og s. A. Æresdoktor v. Universitetet.

Konseilspræsident og Udenrigsminister- 1901-05; Folketingsmand for Høj-rupkredsen fra 1902.

Medlem af Dansk Arbejderbanks Bankraad fra 1879: Formand i Bestyrelserne for Frederiksberg Arbejderhjem fra 1885 og Nye danske Brandforsikringsselskab 1896-1901; Medstifter og Medlem af Bestyrelsen for Det østasiatiske Kompagni fra 1897.

Har skrevet: Arveret (1873); Personret (1874); Privatrettens almindelige Del (1375); Næringsret (1877); Ekstraordinær Civilproces (1880): Appel i civile Sager (1880): Familieret (1882); Den danske Skifteret (1885); Forligs-mægling (1887); Arrest og Forhud (1883); Skifteret (1889); Henrik Stampes Liv og Virksomhed (1891); Lærebog i Dansk Arveret (1892); Den nordi- ske Familieret (i Nord. Retsencyklo- pædi 1. Bd.).

Adresse: Holmens Kanal 16, Kbhvn.

 

DEURS Carl van Jægermester, R.; f. 4. Febr. 1837 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre C E van Deurs og Hustru f. Rainals; gift m. Frederikke Nielsine f. Hoppe; f. 12. Jan. 1840 i Kbhvn.

Medlem af Akts. do kbhvnske Sporvejes Bestyrelse og af Taksationskommissionen i Kbhvn. vedrørende Grundes Afstaaelse til Vandanlæg.

Adresse : Classensgade 34, Kbhvn.

 

DEURS Oscar van Vekselerer; f. 23. Okt. 1870 i Randers; Søn af .Proprie-tær F J van Deurs (død 1883) og Hustru Mathilde f Fog (død 1906): gift m. Camilla v. D., f. 18. Okt. 1877 i Kbhvn., Datter af Tømrermester Valdemar Fussing (se denne).

Firma: Kalckar & van Deurs.

Uddannet hos J M Levin & Co., i Mitteldeutsche Creditbank i Frankfurt a. M. og i Credit Lyonnais.

Kasserer- og Medlem af Bestyrelsen for Sygeforeningen Hygæa.

Adresse : Stormgade 20, Kbhvn.

 

DIDRICHSEN O M Direktør for Kbhvns Vej- og Kloakanlæg; f. 2. Maj 1858 i Kbhvn.; gift m. Anna Christine D., f. 16 Maj i Kbhvn.

Polyt. Adgangseks. 1875; cand. polyt. 1881; Ingeniørassistent ved Kbhvns Brolægnings- og Vejvæsen 1881-85, Fuldmægtig 1887, Viceinspektør 1893; Afdelingsingeniør ved Kbhvns Vej- og Kloakanlæg 1897. Direktør fra 1905.

Adresse: Søndermarksvej 6, Valby, Kbhvn.

 

DIECHMANN N V Stationsforstander; f. 17. Nov. 1855.

Ansat ved Jærnbanevæsenet. 1870; Stationsforstander i Aalborg 1890, i Esbjerg fra 1909. Formand for Jærnbaneforenin-gen og for Centralorganisationen for Told- og Trafiketaterne.

Adresse : Esbjerg.

 

DIETRICHSON Harald Højesteretssagfører, R.p.p.; f. 5. Juli 1851 i Stavanger; Søn af Proprietær Theodor Dietrichson og Hustru f. Svendsen; gift m. Vibege Christine Antoinette f. Ha- gen, f. 13. Marts 1857 i Kbhvn.

Student (v. Westenske Institut) 1868; , cand. jur. 1873; Assistent i Overfor- mynderiet s. A.; Overretssagfører 1881; Højesteretssagfører 1889.

Medlem af Bestyrelserne for Kong Chr. 9. og Dronning Louises Jubilæ- ums-Asyl, -Dronning Louises Asylselskab. Foreningen til Oprettelse af Friskolebørnsasyler, Herberg for Hjemløse m. m.

Udenl. Orden i Gr.Fr.

Adresse: Ahlefeldtsgade 16, Kbhvn.

 

DINESEN Lars fh. Statsrevisor, E.; f. 16. Nov. 1838 i Kolby. Holbæk Amt; Søn af Fæstegaardmand Dines Thomsen og Hustru Ane Christensdatter; ugift.

Opdraget ved Landvæsenet; Bestyrer af Fædrenegaarden 1857-68; paa Grundtvigs Højskole 1859-60 og 1861; Folketingsmand for Buds-Vedby 1864 -73; for Hillerød fra 1873; Sekretær i Højres Repræsentantskab 1883-95; Statsrevisor 1880-1901; Medlem af Folketingets Finansudvalg 1865-1905; Medlem af Skytteforeningernes Overbestyrelse 1871-85 og af Bestyrelsen for Grundtvigs Højskole fra 1880.

Adresse: Jærnbanevej 17. Charlottenlund.

 

DINESEN MI J N Jægermester, R.; f. 10. Jan. 1835 paa Kragerupgaard; Søn af Justitsraad Anders Dinesen (død 1840) og Hustru f. de Neergaard; gift m. Ida Chartarine D., f. 31. Marts 1842 paa Frydendal, Datter af Kammerherre C O van Deurs.

Student (privat dimit.) 1855; cand. polit. 1859; Ejer af Store Mørkegaaid 1860-70, af Schæfergaarden 1873-81, af Viby Gods 1873, af Kjærsgaard 1881.

Tidligere Kasserer for Sygeforeningen Hygæa.

Adresse : Østerbrogade 1, Kbhvn.

 

DINESEN Robert Skuespiller; f. 23. Okt. 1874; Søn af cand. pharm. Edvard Dinesen og Hustru Eline f. Jensen; gift 1. Gang m. Skuespillerinde Marie f. Benthe (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Johanne D., f. 5. Okt. 1882, Datter af Dyrlæge Ferdinand Winther og Hustru Kirstine f. Christensen.

Til Søs 1888—91: uddannet hos Nicolai Neiiendam, V Herold og V Lin-cko samt paa Dagmarteatrets Elevskole ; debuterede paa dette Teater 23. Okt. 1894 og var Skuespiller der til 1905; deltog i „De otte "s Tourne 1905 -06 og i Fjelstrups Tourné 1906; Gæstespil i Skandinavien 1907; ved Det ny Teater 1908-09; atter ved Dagmarteatret 1909-10.

Hovedroller: Halling i En Spurv i Tranedans; Armand Duval i Kameliadamen : Prinzévalli i Monna Vanna; Ruy Gomez i Man kan, hvad man vil; Giulio Nat i Renæssance; Ambrosius; Lille Billy i Trilby; Triplepatte; Herman i Ungdomslog; Niels Frederik i Tenoren; Axel i De Nygifte; Peder Most; August Keil i Rose Bernd.

Adresse: Vodroffsvej 41. Kbhvn.

 

DINESEN W Laurentzius Hofjægermester, Kammerherre, R.DM.p.p.; f. 30. Marts 1843 paa Katholm; Søn af Kammerherre A V Dinesen og Hustru f. von Haffner; gift 1. Gang m. Agnes D. (død 1873), Datter af Hofjægerme- stor Rudolph Bruun, 2. Gang m. Sophie D. (død 1882), Datter at Etatsraad O B Suhr."

Løjtnant 1861; deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1866; attacheret H. K. H. Kronprinsen ved Prinsesse Dagmars Formæling med Storfyrsttronføl-geren af Rusland 1866. Afsked 1870; Forpagter af Kristianslund 1870; overtog 1876 Katholm og købte senere Stensmark, der solgtes 1909. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register); Besidder af det Wentzel-Dinesenske Fideikommis.

Sogneraadsformand for Aalsø Hoed Sogneraad; Medlem af Randers Amt-raad og af Grenaa Handels- og Land-brugsbanks Direktion; Æresmedlem af Grenaa Landbrugsforening.

Udenl. Ordner: R. St.A.; Pr.Kr.

Adresse : Katholm pr. Grenaa.

 

DITHMER L N M Borgmester, R.DM. p.p.; f. 28. Marts 1853 i Kbhvn.; Søn af Grosserer F A A Dithmer og Hustru f. Larsen; gift m. Johanne Elisabeth f. Thalbitzer, f. 1. Okt. i Kbhvn.

Student (Metropolitanskolen) 1871; cand. jur. 1876; Fuldmægtig ved Søndre Birk 1876-80; Assistent i Justitsministeriet 1878; Auditør 1886; Borgmester i Næstved 1895, i Odense fra i 1900.

Medlem af Repræsentantskabet for Fycns Diskontokasse; Formand i Fyens Stifsmuseums Bestyrelse; Næstformand i Odense tekniske Skoles Bestyrelse.

Udenl. Orden : Pr.Kr.

Adresse : Odense.

 

DOHLMANN Augusta Blomstermalerinde f. 9. Maj paa Store Svanemosegaard paa Frederiksberg; Datter af Tømrermester F A Dohlmann og Hustru f. Meyer; ugift.

Uddannet i Kbhvn. og Paris; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1880; har senere udstillet paa talrige Udstillinger i Udlandet. Modtog det Anckerske Legat i 80'erne, senere to Gange Akademiets Rejsestipendium.

Adresse: Gothersgade 143, Kbln

 

DOLLERIS Andreas Boghandler, Forfatter; f. 16. Okt. 1850; Søn af Skomagermester i Sundby i Thy Anders Dolleris og Hustru Karen f. Nielsen; gift m. Koncertsangerinde Anna D., f. 11. Aug. i Sorø, Datter af Stationsforstander Jens Bødtcher og Hustru Emma f. Rosenstand.

Etableret som Boghandler i Vejle 1883; i Bestyrelsen for Aktieselskabet Jydsk Forlags-Forretning 1895; Kasserer for Vejle Højskolehjem; i Bestyrelsen for Vejle Amts Folkeblad og

for Boghandlerforeningens Kommissionsanstalt; udnævntes 1908 til Æresmedlem af Den danske Provinsboghandler-Forening.

Digtsamlinger: Stemninger og Strofer (1879); Pløjetid (1889); Arbejdets Ære (1892); Den lyse Dag (1894); Guds grønne Jord (1896); De Levendes Land (1899); Johannes Ewald (1900); Sonetter (1904); Ploven og Leen (1904); Den vaagne Verden (1906). Er endvidere Forfatter til Damarks Boghandlere, en personalhistorisk Haandbog, samt Biografierne : Carl Bagger (1907) og Carl Markman (1910); besidder en omfattende litterær Samling vedrørende Johannes Ewald; hans Bog om denne Digter er prisbelønnet af De skjønne Videnskabers Selskab.

Adresse : Vejle.

 

DONS Elisabeth fh. kgl. Operasangerinde; f. 19. April paa Daurup ved Holbæk; Datter af Etatsraad, Kaptajn Julius Dons og Hustru f. Sieverts; ugift.

Elev af Fruerne Keller og Gerlach i Kbhvn., af Fru Marchesi i Paris og af Fru Artöt i Berlin; debuterede 1885 paa det kgl. Teater som Azucena i Troubadouren; Afsked 1906.

Hovedpartier; Amneris i Aida; Margrethe i Flaust; Julie i Romeo og Julie: Violetta i Traviata; Rosina i Barberen; Thalea i Heksen; Ingeborg i Drot og Marsk. DONS H C Amtmand, R.DM.p.p.; f. 26. Jani 1855 paa. Anhof: Søn af Etatsraad Kaptajn Julius Dons og Hustru f. Sieverts; gift m. Caroline Emilie Birgitte D., f. 17. Dec. i Kbhvn., Datter af Vinhandler Kaptajn Langhoff.

Student (Roskilde) 1873; cand. jur. 1878; Assistent i Indenrigsministeriet 1881; Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær i Landbrugsministeriet 1894; Sekretær i Hagelskadeforsikringen for Sjællands m. fl. Stifter 1881-1903; Fuldmægtig paa Sjællands Bispekontor 1888-94; Revisor i Østifternes Kreditforening 1897-1903; Amtmand over Ringkjøbing Amt 1903.

Udenl. Orden: M.Gr.

Adresse: Rindomgaard pr. Ringkjøbing.

 

DORNONVILLE de la COUR L U Kaptajn i Ingeniørkorpset. R.; f. 5. Marts 1865 i Aarhus; Søn af Oberst N P G Dornonville de la Cour og Hustru f. la Cour; gift m. Petra Larsine D. d. 1. C, f. 5. Dee. 1871 paa Langøgaard ved Nakskov, Datter af Proprietær L P Larsen (død 1871) og Hustru f. Skafte.

Student (Aarhus) 1883; Sekondløjtnant 1886; Premierløjtnant samme Aar; Kaptajn 1900; Adjutant ved Ingeniørkorpset 1894-98; arbejdsstyrende Officer for 2. Ingeniørdirektions 2. Bygningsdistrikt 1901-06; Lærer i Bygningskon-struktionslære ved Teknisk Selskabs Skole fra 1899; Sekretær i Komiteen for j Danmarks Deltagelse i Verdensudstillingen i Paris 1900; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Vigilia fra j 1905, Formand for samme fra 1908; I Medlem af Bestyrelsen for Livsforsik- \ ringsselskabet Danebrogo fra 1906.

Udenl. Ord. ; F.Æ.L.

Adresse : Ribegade 8, Kbhvn.

 

DORPH Anton Professor, Kunstmaler, K.; f. 15. Febr. 1831 i Horsens; Søn af Rektor N V Dorph (død 1858) og Hustru Louise f. Bloch; gift m. Christine Louise D., 1. 12. Maj i Vigersted. Datter af Sognepræst Johannes Dorph og Hustru f. Bloch.

Elev paa Kunstakademiet 1846 og af Eckersberg og Marstrand, udstillede første Gang 1850; Medlem af Kunstakademiet 1871.

Værker: En Bondepige staar strikkende i Husdøren; En ung Kone, der venter sin Mands Hjemkomst; Smaa-piger, som lege i Klitterne; Hornfisk-fangst med Drivvod; Fiskere ved Stranden; Billedhugger Evens, modelerende Professor N V Dorphs Buste; Portrætter af .- Professor J Jensen, C N Rosenkilde, N Simonsen, K Mantzius, Ge-heimeraad Rosenkrants, Stiftamtmand Tillisch og Fru J Sødring; Kirkelige Malerier: Christus paa Korset (Galten Kirke); Jesu hos Martha og Maria (Stefanskirken); Jesus og de to Disciple paa Vej til Emmaos (Diakonissestiftelsen) : Christi Himmelfart (Trinitatis Kirke); Jesus velsigner Børnene (Holmens Kirke); Christus og Kvinden ved Brønden (Thisted Kirke).

Adresse; Kongens Nytorv 1, Kbhvn.

DORPH Bertha Malerinde; f. 4. Juni i Kbhvn.; Datter af Konsul Th. Green; gift m. Kunstmaler N V Dorph (se denne).

Uddannet paa private Malerskoler; Thorvaldsens rdstilHngsmedalje 1907. Medlem af Akademisk Plenarforsamling 1907.

Hovedværker: En gammel Mand (1899); Min lille. Søn Ole (1904): Eva; Et Besøg hos den unge Barselkone (1907).

Adresse: St. Strandstræde 19,Kbhvn.

 

DORPH N V Kunstmaler; f. 19. Sept. 1862 i Haderslev; Søn af Adjunkt Chr. Dorph og Hustru f. Wolfgang-Petersen; gift m. Malerinden Bertha Dorph (se denne).

I Malerlære og paa Teknisk Institut Elev paa Kunstakademiet og hos Krøyer og Tuxen; udstillede første Gang 1884; Medalje paa Verdensudstillingen i Chi-1

cago 1893; Mention honorable i Berlin og Guldmedalje i München 1906: Aarsmedalje 1904 og 1907; Medlem af Kunstakademiet 1908 og af Akademi-raadet; Kunstkritiker ved Politiken; Redaktør af Kunst; i Bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og i Selskabet for dekorativ Kunst.

Hovedværker: Lawn Tennis; Maane-skinsnat; Sommeraften; Villa i Maane-skin; Badende Piger; Portræt af Moderen; Kain hører Guds Stemme: Fra St. Germain. Portrætter af: Hostrup, Drachmann, P Schram, Herman Bang, Generalkonsul Delcomyn, R N Strøm, Pastor Steen, Professor J L Heiberg, Raadmand P Knudsen, Helge Rode. Borgmester Lyngbye, Etatsraad Ankerstjerne, Folketingsmand I C Christensen.

Adresse: St. Strandstræde 19, Kbhn.

 

DORPH PETERSEN Jens Frederik Professor. R.; 9. April 1845 paa Barfredshøj; Søn af Godsejer Carl Petersen (død 1886) og Hustru Charlotte f. Dorph (død 1895); gift m. Rose D., f. 12. April 1850 i Kbhvn., Datter af Fabrikejer Christoffer Sødring (død 1881) og Hustru Julie f. Rosenkilde (død 1894).

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1863; studerede Landvæsen i de følgende Aar; debuterede paa Det kgl. Teater 1867 som Ruy Gomez i Man kan, hvad man vil; Skuespiller ved Folketeatret fra 1870 (med Undtagelse af Sæsonerne 1898-99 Og 1899-1900); tillige Te-ateriuspektør 1884>-98, Sceneinstruktør 1893-98 og Direktør 1900-08.

Viceformand i Skuespillerforeningen 1879-95, Formand 1898-1900.

Hovedroller: Grev Corniski 'i Ni-niche; Sherlock Holmes; Overlærer Mikkelsen i Lynggaard & Co.

Adresse: Vallø.

 

DRACHMANN A B Professor ved Universitetet, Dr. phil.; f. 27. Febr. 1860 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. med. A G Drachmann og Hustru f. Sørensen; gift m. Ellen Sophie D., f. 9. Jan. 1866 i Kbhvn.. Student fra Aarhus 1883, Datter af Generalmajor M F L Bentzon og Hustru f. Bang.

Student (Metropolitanskolen) 1877; cand. mag. 1884; Forstander for N. Zahles Artiumsklasser 1888-97; Dr.plül. 1891; Docent ved Universitetet 1892; ekstraordinær Professor 1905; Medlem af Videnskabernes Selskab 1903; Sekretær for Folkeuniversitetsudvalget indtil 1908.

Litterære Arbejder : Catuls Digtning; Guderne hos Vergil; Moderne Pindar-fortolkning (Doktordisputats); Udgiver af Pindascholierne; Medudgiver af Søren Kierkegaards Skrifterj Medar- bejder ved Verdenskulturen.

Adresse : Rigensgade 21, Kbhvn.

 

DRAGSTED Alfred Hof-Juveler & Guldsmed; f. 9. Jan. 1856; Søn af Guldsmedemester Arent Dragsted (død 1898) og Hustru Marie f. Bech (død 1860); gift m. Anna Magdalene D., f. 13. Hee. i Kbhvn., Dalter af Sko- magermester L P Steenl>eck (død 1894) og Hustru Barbara. 1. Land (død 1906).

Lærling 1869; Elev af O C Collin i Kbhvn., Hof juveler Moritz Elimeyer i Dresden og Fritz Krenter i Hanau; Svend 1874; etableret 1881; overlog og udvidede. 1891 sammen med Broderen, i Frants Dragsted, Faderens Forretning (Firma A Dragsted).

Formand for Foreningen for Kunst-haandværk; Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab; Kasserer for Dansk Cyklist-Forbund.

Adresse,: Upsalagade 22, Kbhvn.

Sommerbolig; Villa Rustica, Rungsted.

 

DRAGSTED Frantz Hof-Juveler & Guldsmed; f. 29. Sep. 1852 i Kbhvn.; Søn af Guldsmedemester A N Dragsted (død 1898) og Hustru Marie f. Bech (død 1860); gift m, Margaret Ahrends i.'. Peekham, f. 1. Maj i Kbhvn.

Firma A Dragsted.

Indtraadte i Faderens Forretning 1875, Associé i Firmaet 1891; Oldermand for Kbhvns Guldsmedelav ; i Be- j styrelsen for Haandværkerforcningen og for Teknisk Selskabs Skole. Sekretær for llaandværkerstiftelsen; Næstformand i Ilaandværkerbankens Repræsentantskab.

Adresse : Sorøgade 28, Kbhvn.

 

DRAMINSKY Otto Direktør, Dr. phil.; f. 2. Jan. 1874 i Kbhvn.; gift m. Astrid Johanne Dorthea D., f. 6. Ai.g. i Kbhvn.

Student (Metropolitanskolen) 1891; cand. polyt. 1896; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring s. A.; Assistent i sammes Beregnerkontor 1899; Dr. phil. 1906; Direktør i Statsanstalten 1907.

Adresse.: N-Voldgade 23, Kbhvn.

 

DRECHSEL Christian Frederik Kommandør, Havnekaptajn. K*.DM.p" f. 1. April 1854 i Nakskov; San af Birkedommer Wilhelm Drechsel og Hustru Elisabeth f. Posselt; gift m Anna f. Bille, f. 3. April i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1874: Premierløjtnant 1876; Kaptajn 1889: Afsked 1906; kar. Kommandør; Adjutant hos Marinemi- ' nisteren 1891: Regeringens Konsulent i Fiskerisager 1887-1908: Medlem af Kbhvns Havneraad 1890-96; Havnekaptajn 1896.

Medlem af Frihavnens Bestyrelse; Danmarks delegerede ved De internationale Havneundersøgelser og Generalsekretær for samme; Formand for Kommissionen for Havneundersøgelser i Danmark; Medlem af Karantænekommissionen i Kbhvn.; Medlem af Overnævnet.

TJdenl. Ordener : F.Ch.; Fr. off. de l'instr. publ.; F.Æ.L.; Gr.Fr.; IM.& L.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R.St.A.; R.St. Stan.; S.Kr.; S.Sv.; S.V.; Ø.F.J.

Adresse ; Nyhavn 43, Kbhvn.

 

DRECHSEL Ernst Borgmester, R.DM.; f. 9. Jan. i Silkeborg; Søn af Birkc-dommer i Silkeborg Birk G V L Drechsel og Hustru f. Posselt; gift m. Betzy Louise f. Tutein, f. 11. Maj 1871 paa Frenderupgaard, Stege.

Student (Odense) 1875; cand. jur. 1881; ansat i Indenrigsministeriet 1885; Fuldmægtig 1896; Borgmester i Varde 1899, i Aarhus fra 1904.

Medlem af Direktionen for Aarhus elektriske Sporvejsselskab: Formand i Aarhus tekniske Skoles Bestyrelse.

Adresse : Mejlgade 6, Aarhus.

 

DREYER C V J Kammerherre, Stiftamtmand, K'.DM.; f. 7. Juni 1845 i Roskilde; Søn af Generalløjtnant fh. Krigs- og Marineminister J C F Dreyer og Hustru f. Randrup; gift m. Olul'a Vilhelmine f. de Fine Skibsted, f. 21. Sept. i Kbhvn.

Student (v. Westenske Institut) 1863; cand. jur. 1869; Assistent i Indenrigsministeriet 1872, Fuldmægtig 1880; Amtmand over Ringkjøbing Amt 1886; Stiftamtmand over Aarhus Stift, Amtmand over Aarhus Amt fra 1895.

Tidligere kgl. Kommissarius ved Hor-sens-Bryrup Banen, ved Ebeltoft-Trustrup Banen og ved Hammel Banen; tidligere Formand for Kronprins Frederiks Fond; Redaktør af Hof- og Statskalenderen 1878-85.

Adresse : Skanderborg.

 

DREYER Georges Professor, Dr. med.; f. 4. Juli 1873 i Shanghai; Søn af Kaptajn G H N Dreyer og Hustru f. Qvistgaard; gift m. Margrete D., f. 18. Marts paa Søllestedgaard, Datter af Godsejer T L C A Jørgensen og Hustru f. Boisen.

Student (Borgerdb'dskolen p. Krsthvn. 1892; med. Eks. 1898: Assistent verl Universitetets Laboratorium for medicinsk Bakteriologi 1899; Dr. med. (Experimentelle Undersøgelser over Difterigiftens Toxoner) 1900; studerede i Berlin 1902. i England 1900, 1901, 1903 og 1904; midlertidig Docent i alm. Patologi ved Tandlægeskolen 1906: Leder af Sundhedskommissionens Tyfusdias-nosestation s. A. Professor i alm. Patologi og Bakteriologi ved Universitetet i Oxford 1907: Medlem af Videnskabernes Selskab 1909.

Adresse : Oxford.

 

DREYER J L E Astronom, Direktør for Observatoriet i Armagh, Irland, R.; f.; 13. Feb. 1852 i Kbhvn.; Søn af General-løjtnant I C F Dreyer og Hustru f. Randrup: gift m. Katherine Hannah f. Tuthill.

Student (v. Westenske Inst.) 1869; cand. mag". 1874: ansat ved Lord Rosses Observatorium Birr Castle i Irland 1874; Observator ved Dublins Observatorium 1878; Dr. phil. 1882; Direktør for Observatoriet i Armagh fra 1882; Medlem af Videnskabernes Selskab.

Har skrevet ; A Supplement to Sir John Herschel's General Catalogue of Nebulæ and Clusters of Stars (1878); Mean Piaces of 321 Red Stars (1882); Bidfag til Bestemmelse af Præces-sionskonstanten (Doktordisputats); Second Armagh Catalogue of 3.300 Stars (1886); New General Catalogue of Nebulæ and Clusters of Stars (1888); Tycho Brahe; A Picture of Scientific Life and Work in the sixteentli Century (1890); History of the Planetary Systems from Tliales to Kepler (1906); Medredaktør at Copernicus. an International Journal of Astronomy (1881-84). Afhandlinger i Tidsskrifter.

Adresse; Observatory Armagh, Irland.

 

DREYER Morten Redaktør, cand. polit.. R.; f. 21. Juni 1860 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad. Udgiver af Fyens Stiftstidende J C Dreyer og Hustru Elise f. Petersen; gift m. Henriette D., f. 13. Sept. 1861 i Odense, Datter af Hank-direktør J S Bang og Hustru f. Krag.

Student (Sorø) 1879; cand. polit 1883; Medarbejder ved Berlingske Tidende 1883; ved Horsens Avis 1883-84; ved Fyns Stiftstidende fra 1884. overtog Redaktionen af denne 1892, Bogtrykkeriet 1897.

Formand for Foreningen for Højrepressen i Provinserne; Medlem af Højres Repræsentantskab: Næstformand for Højres Organisation i 6. Landstingskreds; Formand for Stiftelsen af 18. Sept. for gamle Haandværksmestre og deres Enker, for Odense Musikforening og for Foreningen Fruens Bøge.

Adresse : Odense.

 

DREYER Waldemar Distriktslæge, R.; f. 29. Jan. 1853 i Kbhvn.; Søn af Oberst Wilhelm Dreyer (død 1870) og Hustru Louise f. Schneider; gift 1. Gang m. ; Marie D. (død 1896). Datter af Oberst A N Brummer og Hustru f. Rørdam, 2. Gang m. Karoline D., f. 2. Jan. i Bodilsker, Datter af Lærer N H Berg-stedt og Hustru f. Møller.

Student (Schneekloths Skole) 1871;

cand. med. 1878; Læge i Gjedsted 1878, i Nørre Aaby 1886; Distriktslæge i Ringsted fra 1893; Sygehuslæge smstds. 1901.

Medlem af Ringsted Byraad 1900, af Dansk Lægeforenings Sygckasseudvalg og af Enighcdskammcret.

Litterære Arbejder: Naturfolkenes Liv (1898); Nordens Oltid (1899): Vor Klodes Dyr (1900-04); Den hvide Races Sejrsgang (1909-10); Jorden i Tekst og Billeder (1905-07). Adresse : Ringsted.

 

DUURLOO John Vilhelm Læge; f .2. April 1859 paa Frederiksberg; Søn af Professor Hans Peter Duurloo og Hustru f. Jacobsen; gift m. Maria de la Asuncion Morales f. 15. Aug. 1868 i Sevilla, Plejedatter af Kunstmaler Frans Schwartz.

Student (Schneekloths Skole) 1876; med. Eks. 1884; Reservelæge ved Kysthospitalet 1884; Medlem af Valby-Hvid-ovre Sogneraad 1897-1900; Borgerrepræsentant for det i Kbhvn. indlemmede Valby 1900-09; Formand i Kbhvns. Borgerrepræsentation 1907-09.

Adresse; Langgade 15 Valby, Kbhvn.

 

DUUS Axel Departementschef i Krigsministeriet, Kaptajn, R.DM.; f. 23. Okt. 1866 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant L V Duus og Hustru f. v. d. Recke; gift m. Charlotte D., Datter af Direktør Koller og Hustru f. v. d. Re-Student (Schneekloths Skole) 1884; cand. phil. 1885; Sekondløjtnant 1887; Premierløjtnant s. A.; forsat til Generalstaben 1895, til Krigsministeriet 1899; Kaptajn 1901: Kompagnichef i Vibcirg 1901-03. i Hefsingør 1908-09; Kontorchef i Krigsministeriet 1903-08: Departementschef i Krigsministeriet

1909

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; N.St.O.; R. St.A.

Adresse : Tværvej 15, Christiansholms Villakvarter, Klampenborg.

 

OUVIER August Glarmester: f. 16. Marts 1860 i Kbhvn.; Søn af Glarmester F F C Duvier og Hustru f. Petersen; gift m. Ellen Augusta Ernestine r. Wengler, f. 14. Marts i Kbhvn.

I Giarmesterlære 1874, Svend 1877, etableret 1885; Direktør for Akts. Kronborg dansk Vinduesglasværk; Glasmosaikfabrikant; Oldermand for Glarmesterlavet i Danmark; Formand for Glarmestrenes Forretnings-Udvalgs kbhvnske Afdeling; Delegeret i Fællesrepræsentationen for dansk Industri.

Har udført Glasmalerier og blyindfattede Glasmosaiker til et stort Antal Kirker her i Landet, hvoraf særlig fremhæves : Korvinduerne i Nyborg Kirke og i St. Thomas Kirke (Alterbillede); Korvinduet over Alteret i Hel-ligaandskirken; Korvinduerne og Vin-duet bag Orgelet i Viborg Domkirke m. fl.; Vinduet over Hovedindgangen til Raadhuset i Kbhvn.

Adresse : Ved Stranden 2, Kbhvn.

 

DYBDAL Anders Stiftamtmand, K'.DM.; f. 3. Apr. 1852 Vorbasse, Jylland; Søn af Sognepræst P C A Dybdal og Hustru f. Christensen; gift m. Pauline f. Rasmussen, f. 5. Juli i Ærøcskjøbing.

Student (Horsens) 1869; cand. jur. 1874; By- og Herredsfuldmægtig i Varde 1874-75; Sagførerfuldmægtig (i Ny-kjøbing F. og Kbhvn.) 1875-85; Assistent i Islands Ministerium 1881. Kontorchef 1885 og Departementschef 1889 smstds.; fra 1897-1905 fung. Departementschef i Justitsministeriet.

Stiftamtmand over Viborg Stift og Amtmand over Viborg Amt fra 1905; Formand for Sygeplejeforaningen for Viborg Amt og fra 1894-1905 for Samfundet, som antager sig Vanføre og Lemlæstede.

Adresse : Viborg.

 

DYBDAL Theodor Borgmester, Etats-raad, R.p.p.; f. 5. Jan. 1856 i Vorbasse; Søn af Sognepræst P C A Dybdal og Hustru f. Christensen; gift m. Alma f. Grove-Rasmussen, f. 7. April 1871 i Skjærbæk, Nordslesvig.

Student (privat dimit.) 1874; cand. jur. 1879; Sagførerfuldmægtig 1879-88; Assistent i Indenrigsministeriet 1883, Fuldmægtig 1894; Sekretær i Kbhvns. Understøttelsesforening (senere Medlem af Hovedbestyrelsen) 1888; Borgmester for Magistratens 1. Afdeling fra 1898; Medlem af Kbhvns Skoledirektion; Formand for Bestyrelseskom-missionen, for Begravelsesvæsenet i Kbhvn., for Kbhvns. kommunale Ar-bejdsanvisningskontor, for Kommissionen til Bedømmelse af Svendeprøver i Kbhvn., for Det Tekniske Selskabs Skoles Bestyrelse og for Foreningen til Lærerinders Understøttelse; Medlem af Hovedbestyrelsen for Kbhvns. Kommunes Folkebiblioteker og af Bestyrelsen for Ny Carlsbergs Glyptotek.

Udenl. Ordner: B.L.; F.Æ.L.

Adresse ; Bredgade 49, Kbhvn.

 

DYEKJÆR Peder Sognepræst; f. 25. Marts 1862 i Ringkjøbing; Søn af Forpagter C Dyekjær og Hustru Karen f. Elkjær; gift m. Jenny Albertine D., Datter af Murermester I F Hansen og Hustru f. Olsen.

Exam. jur. 1882; en Tid Privatsekretær hos Folketingsmand Chr. Berg; Student 1885; cand. theol. 1891; Kapellan i Fanefjord paa Møen s. A.; Sognepræst til Sejerslev-Ejerslev-Jordsby paa Mors 1893-97; Redaktør af Kristeligt Dagblad 1898-1904; Sognepræst til Faarevejle-Dragsholm fra 1904; Medredaktør af Ugebladet Vort Folk. Sognc-raadsmedlem.

Æresmedlem i Hovedbestyrelsen for Kristeligt dansk Fællesforbund; Formand for Faarevejle Højskoles Bestyrelse og for Kirkeligt Missionsudvaig for Ods m. fl. Herreder; Viceformand for Valdensermissionens danske. Afdeling; i Bestyrelsen for Aktieselskabet Det nye Missionshotel.

Adresse : Faarevejle.

 

DYRLUND Niels Dr. phil., DM.R.; f. 24. Maj 1826 paa KaldredgaardenBreg-ninge Sogn, Skippinge Herred; Søn af Landmand Niels Dyrlund og Hustru f. Taarning; gift 1. Gang m. Michelle Georgine Kristine f. Doss (død 1874), 2. Gang m. Michelle Vilhelmine Andrea f. Doss (død 19081.

Student 1844; deltog i Krigen 1848-50; cand. mag. 1866; Dr. phil. 1872; Lærer i Dansk ved Officerskolen 1872-92; videnskabelige Afhandlinger tilfor-skellige Blade; Bidrag bl. a, i Aar-bøger for nordisk Oldkyndighed (1885) og Arkiv før nordisk filologi (1895).

Har udgivet; Tatere og Natmands-folk i Danmark (1872); Udsigt over do danske Sprogarter (1857): Om Byg-ningsmaaden paa den sydslesvigske Landryg (1853).

Adresse: Carl Bernhards Vej 4, Kbh.

 

DØCKER Cerhard Bankdirektør, R.: f. E2. Maj 1842 paa Raundrupgaard i Gislev Sogn: Søn af Proprietær Jullus Døcker (død 1875) og Hustru Jacobine f. Mackeprang (død 1869); gift m. Ragna D.. f. 26. Aug. 1848 i Sindholt, Aistrup Sogn, Datter af Proprietær Wilhelm Mariboe (død 1881) og Hustru Sophie f. Sparre (død 19001.

Direktør i Kbhhvns Handelsbank.

Adresse: Strandvejen 32 B, Kbhvn

 

DØCKER J C Proprietær; f. 11. Febr. 1860: Søn af Proprietær Døcker.

Landstingsmand for 7. Kreds fra 1906 (Højre); Formand for Hobro konservative Forening; Formand i Repræsentantskabet for Banken for Hobro og Omegn. Ejer af Rørbæk-Hovgaard ved Rørbæk.

Adresse : st. Korgensgade 6S. Kbhvn., og Banegaardsvej, Hobro.