F

FAARTOFT Andreas

FABER Erik

FABER Knud

FABER S A

FABER Valdemar

FABRICIUS CC S

FABRICIUS Jacob

FABRICIUS Knud

FABRITIUS-TENGNACEL Conrad

FALBE-HANSEN Ida

FALBE-HANSEN V A

FALCK A T

FALCK S A

FALKENBERG Einar

FAURHOLT O P C

FEDDERSEN C H V

FEDDERSEN Peter

FEDERSPIEL Holger

FEILBERC Henning Frederik

FEILBERG Carl

FEILBERG Ludvig

FEILBERG Peter

FELDTHUSEN Johannes

FENGER Augusta

FENGER Christian

FENGER H M

FENGER Lovise

FERSLEW J C

FESTER Chr.

FIBIGER Andreas

FIBIGER Johannes

FIFE C E

FIND Ludvig

FINSEN Olaf

FINSEN Vilh. H

FISCHER Emil von

FISCHER Johan Fred.

FISKER J

FISKER Peter Lauritz

FJELSTRUP Peter

FLERON Louis

FLEURON Svend

FLINDT H E

FLINDT Nicolai

FLOR Chr.

FLØYSTRUP Anton

FLØYSTRUP C E

FOG Emil

FOG-PETERSEN Johannes

FOLDBERG P T

FOLSACH Christian

FORCHHAMMER Ceorg

FORCHHAMMER Ejnar

FORCHHAMMER Holger

FOSS Alex

FOSS Harald

FRAAS Adolph

FRAENKEL Arnold

FRANCK C E V

FRANDSEN Jul.

FREDERIKSEN Hans

FREDERIKSEN Jørgen

FRIDERICHSEN Carl

FRIDERICHSEN Viggo

FRIDERICIA J A

FRIEDENREICH Alexander

FRIIS Aage

FRIIS Achton

FRIIS Albert

FRIIS Bendt

FRIIS C C H

FRIIS Daniel

FRIIS Frederik

FRIIS Ingo

FRIIS Michael

FRIIS Steffen

FRIIS-SKOTTE Joh

FRIJS Frederik KRAG-JUEL-VIND

FRIJS Julius KRAG-JUEL-VIND.

FRIJS Mogens KRAG-JUEL-VIND

FRIMODT Johan

FROM A V S

FROM Axel

FROM Josva

FROM-PETERSEN Carl

FROST J C

FRiSENETTE L C

FRÆNCKEL Fr.

FRÆNKEL Louis

FUGL Silvio

FUGLSANG Bertel

FUNCH H F

FUNCH-THOMSEN Th. J

FUSSING Hans

FUSSING Thorkil

FUSSING Valdemar

FÆSTER J

FØNSS Olaf

FØNSS Otto

de FONTENAY Custav le Sage

de FONTENAY Ernst le Sage

v. FREIESLEBEN Carl

FAARTOFT Andreas Læge, Distriktslæge, R.; f. 13. Marts 1843 i Nykjø-bing M.; Søn af Købmand A C Faar-toft og Hustru Johanne f. Kjerulf Huberte; gift m Frederikke 1. Krog (død 1887).

Student (Aalborg) 1861; med. Eks. 1868; Distriktslæge i Nykjøbig p. M. fra 1880; Læge ved Amtssygehuset fra 1880-1909.

Medlem af Nykjøbing Byraad fra 1887-1903: Medlem af Bestyrelsen for alm. dansk Lægeforening 1895-97 og fra 1903-09, for Lægernes Hjælpeforening og for understøttelsesforeningen for

danske Lægers trængende Enker og forældreløse Børn; Medlem af Kommissionen til Forberedelse af en Omordning af Statens civile Sundhedsvæsen 1908; Konsulent ved Retslægeraadet 1909.

Adresse : Nykjøbing M.

 

FABER Erik Overlæge, Dr. med.; f. 15. Juni 1869 i Odense; Søn af Adjunkt C G V Faber (død 1883) og Hustru Bertha f. Bruun Muus; gift 1. Gang m. Elouisa F., f. 15. Dec. 1880 i London, Datter af Grosserer Harald Reeh og Hustru Emmy f. Price (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Alma F., f. 18. Okt. 1876.

Student 1887; med. Eks. 1894; konst. Fysikus i Thorshavn 1896-97; Reserve-læge ved Blegdamshospitalet 1899-1903; ved Frederiks Hospital 1903-06; Dr. med. 1903; Overlæge ved Silkeborg Vandkuranstalt fra 1906.

Medlem af Bestyrelsen for Badean-stalten København.

Adresse; Gyldenløvesgade 4, Kbhvn.

 

FABER Harald Landbrugskonsulent, R. DM.p.p.; f. 7. Juli 1856 i Odense; Søn af Adjunkt C G V Faber (død 1883) og Hustru Bertha f. Bruun Muus; gift m. Cecilie Sophie f. Bentzien, f. 23. Marts i Svendborg.

Student (Odense) 1874; cand. polyt. 1881; arbejdede som Kemiker i filadel-fia (Pennsylvania Salt Manufacturing Co.) og London (Dairy Supply Co.) l882-88; Danmarks Landbrugskonsulent i England fra 1888.

Medlem af Chemical Society, af Royal Statistical Society, af Society of Public Analysts og af Farmers Club.

Udenl. Ordner: R.St.A.; S.V.

Adresse: 7 & 8 Idol Lane, London E. C.

 

FABER Knud Professor ved Universitetet, Dr. med. R.p.p.; f. 29. Aug. 1862 i Odense; Søn af Adjunkt C G V Faber (død 1883) og Hustru Bertha f. Bruun Muus; gift m. Thyra f. Petersen (Ægteskabet opløst).

Student (Odense) 1879; med. Eks. 1885; Reservelæge i Søværnet 1886-90; Dr. med. 1890; Medredaktør af Hospi— talstidende 1892-98; Reservemedikus ved i Frederiks Hospital Afd. A 1893-96; Pro. j fessor i klinisk Medicin og Overlæge ved Frederiks Hospital Afd. B fra 1896.

Medredaktør af Nordisk medicinsk Arkiv 1900. Deltog i Dannelsen af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1901, har siden da været Formand for dens Sanatorieudvalg og Medlem af Forretningsudvalget; Medlem af Kommissionen ang. Foranstaltninger til Bekæmpelse af Tuberkulosen 1901; Formand for Med. Selskab

1902-04 og for Kommissionen til Forberedelse af en Omordning af Statens civile Sundhedsvæsen 1908; Medlem af Konsistorium 1902; Medlem af flere udenlandske Lægeselskaber; Medlem af Overbestyrelsen for Polikliniken og 1901 -10 for Finsens Lysinstitut; kgl. Direktør for Dronning Louises Børnehospital; Medlem af Bestyrelsen for Clas-sonske Litteraturselskab; Dekan ved det- lægevidenskabelige Fakultet.

Udenl. Ord. : F.Æ.L.

Adresse: Bredgade 40, Kbhvn.

 

FABER S A Direktør; f. 7. Juli 1867 i Odense; Søn af Adjunkt C G V Faber (død 1883) og Hustru Bertha f. Bruun Muus; gift m. Harriet Julie Christine F., f. 7. Dec. i St. Petersborg, Datter af Etatsraad F Nissen Sommersted (død 1905) og Hustru Olga f. Pallie-sen.

Student 1884; cxam. polyt. 1885; elektroteknisk Eksamen i London 1893; Ingeniør i England. Frankrig og Tyskland 1893-1902; Direktør for De kbhvn-ske Sporveje fra 1902-08; ledet disses Overgang til elektrisk Drift; Direktør for Skovshoved Elektricitetsværk; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1906-10; Vicepræsident for Dansk Elektroteknisk Komité.

Adresse ; Lundsgade, S. Kbhvn.

 

FABER Valdemar Generalkonsul. K'. DM.p.p.; f. 8. Sept. 1849 i Odense; Søn af Købmand M T F Faber og Hustru Margarethe f. Quaade; gift m. Emma Maud f. Vivian, f. 14. Okt. 1892.

Student (Odense) 1868; Eksamen fra Grüners Handelsakademi 1869; ansat hos Kornfirmaet Hepell & Co. i Newcastle, hos Sir William Armstrong & Co. og fra 1873-76 hos Smørfirmaet W B Ridley & Co. i Newcastle. Egen Forretning smstds 1876-1903; Kulmineejer; dansk Vicekonsul 1882, Konsul 1898: Generalkonsul i London fra 1903.

Udenl. Ordner: N.St.O.; R.St.Stan.; S.V.

Adresse: The Manor House, Evell, Surrey, London.

 

FABRICIUS CC S Løjtnant, Forstander R.; f. 10. Sept. 1855 i Nørre Snede; Søn af Provst J O Fabricius og Hustru f. Ramsing; gift m. Christiane H J F., f. 16. Jan. 1860 i Odense, Datter af Stationsforstander Knudsen.

Ansat i Statsbanernes Tjeneste 1882; Chef for Rundrejsebureauet fra 1893. Medlem af Forretningsudvalget for De Sjællandske Statsbaners Husholdningsforening af 1873.

Adresse : Forhaabningsholms Allé 19, Kbhvn.

 

FABRICIUS Jacob Justitsraad, Kontorchef, R.; f. 3. Sept. 1840 i Aarhus; Søn af Etatsraad L S Fabricius og Hustru f. Schack; gift ra. Augusta Sofie F., f. 21. April i Korsebølle, Datter af Forstander F V Andersen og Hustru f. Fabricius.

Hovedbogholder i Nationalbanken; Formand for Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik og 1874-93 for Koncertforeningens Bestyrelse; Medlem af Koncertpalæets Bestyrelse 1884-1900.

Adresse: Tordenskjoldsgade 27, Kbh.

 

FABRICIUS Knud Dr. phil.; f. 13. Aug. 1875 i Aarhus; Søn af Sognepræst A K Fabricius (død 1902) og Hustru Frederikke f. Jensen; gift m. Estrid F. f. 3. Juni i Stockholm, Datter af Professor Hjalmar Stolpe (død 1905) og Hustru Emmy f. Holmgren (død 1908).

Student (priv. dimit.) 1895; cand. mag. 1901; Universitetets Guldmedalje 1903; Lærer ved Frk. Engelhardts Skole 1902-03 og fra 1907, ved Lykeion 1901-03, ved Officersskolen fra 1909; kst. Assistent ved Rigsarkivet 1909; Medarbejder ved Dannebrog og senere ved Berlingske Tidende; Studierejse til Udlandet 1903-07; Dr. phil. (Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige II) 1906.

Medlem af Bestyrelserne for Dansk historisk Fællesforening og Det nationale Fremskridtsforbund fra 1909.

Forfatter af flere Afhandlinger i danske og svenske historiske Tidsskrifter.

Adresse : Odinsvej 4, Kbhvn

 

FABRITIUS-TENGNACEL Conrad Kammerherre, K'.DM.; f. 8. Decbr. 1836 i Kbhvn.; Søn af Bogtrykker Ludvig Fabritius-Tengnagel og Hustru Sophie f. Trolle; gift m. Vilhelmine f. Sarauw (død 1906).

Student (Roskilde) 1855; cand. jur. 1864; Assistent i Indenrigsministeriet 1870, Fuldmægtig 1879; Amtmand i Thisted Amt 1885: Stiftsamtmand over Lolland-Falsters Stift 1890-1903; Formand i Administrationskommissionen for Grevskabet Knuthenborg 1890-1907.

Adresse : Sorø.

 

FALBE-HANSEN Ida mag. art.; f. 19. Febr. 1849 i Odense; Datter af Prokurator J J Hansen og Hustru Mariette f. Basse; ugift.

Lærerinde ved private Skoler fra 1866; Almuelærerindceksamen 1877; Student (Sørensens Kusus) 1882; mag. art. 1890; Lærerinde ved N Zahles Seminarium : Censor ved Skolelærereksamen fra 1892: Lærerinde ved Statens Lærerhøjskole fra 1895: Statens Tilsynshavende ved Forskoleseminarierne Medlem af Pædagogisk Selskabs Repræsentantskab og Den danske Pigeskoles Bestyrelse: Formand i Best. for Faglærerindeeksamen.

Udgivet bl. a. : Den nye Eventyrbog (1873); Evalds Fiskerne (1892); Øhlen-slægers Digte af 1803 (1903); og (sammen med Axel Olrik) Danske Folkeviser i Udvalg I og II (1899 og 1909) ; (sammen med C Thyregod) Svenske Forfattere (1907) foruden en Mængde pædagogiske og litterære Afhandlinger i inden- og udenlandske Værker og Tidsskrifter.

Adresse: Akasiavej 4, Kbhvn.

 

FALBE-HANSEN V A Konferensraad, Dr. juris, K3.DM.; f. 24. Sept. 1841 i Odense; Søn af Prokurator J J Hansen (død 1876) og Hustru f. Basse; gift m. Veron iquc F.-II., f. 1. Sept. 1851 i Kbhvn., Datter af Fabrikant F D Hansen og Hustru f. Wenncrberg.

Student (Odense) 1862; cand. polit. 1867; Fuldmægtig for Statitisk Bureau 1870, Direktør for samme 1873-77; Professor ved Universiteten 1877-1902; Folketingsmand for Odense 1881-84; kongevalgt Landstingsmand 1909; Direktør for Forsikringsselskabet Danmark; Formand for Tilsynsraadet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank og for Bankkomitéen af Februar 1908.

Litterære Værker: Prisernes og Arbejdslønnens Historie i Danmark (1869); Vore Sparekasser (1878); Stavnsbaands-Løsningen og Land-horeformerne set fra Nationaløkonomiens Standpunkt (1888-89); Finans-videnskab (1894, 1896); Afhandlinger i Nationaløkonomisk Tidsskrift og i Tilskueren. Medudgiver af Danmarks Statistik (1878-87 og 1891) og af Traps Danmark.

Adresse : V-Boulevard 34, Kbhvn.

 

FALCK A T Overtoldinspektør, R.; f. 30. Sept. 1846 i Kbhvn.: gift m. Marie Margrete Dorthea F., f. 11. Okt. i Kolding.

Løjtnant: Toldassistent ved Landtoldgrænsen 1871, i Kbhvn. 1876; Toldkontrollør i Kbhvn. 1887; Toldinspektør smstds. 1900; Overtoldinspektør for Nørrejylland 1902.

Adresse: Forhaabningsholms Allé 2. Kbhvn.

 

FALCK S A Direktør; f. 15. Nov. 1864; Søn af Tobaksfabrikant Wilhelm Falck og Hustru Julie f. Kriedt; gift m. Thyra Petra f. Hansen, f. 26. Aug. i Kbhvn.

Uddannet i Den kgl Geværfabrik i Kbhvn. (Eksamen herfra 1884), og i Elisabethports i Amerika. Opførte un der den russisk-japanske Krig Hospitaler i Mantschuriet for H. M. Kejserinde Maria Fodorowna.

Stifter af og Direktør for Kbhvns og Frederiksbergs Redningskorps; Næstformand i Vinteridrætsforeningen.

Korrespond. Medlem af Société des Snuvrleures Toulousains ei de la Ute Caroline.

Udenl. (irden : R.r.K.

Adresse: Ny Kongensgade 9, Kbh.; Sommerbolig : Hareskov pr. Bagsværd.

 

FALKENBERG Einar Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.DM.p.p.; f. 25. Aug. 1855 i Kbhvn.; Søn af Oberst 6 A Falkenberg (død 1885) og Hustru f. Nye-bølle (dod ]908); gift m. Petra Lisine Vilhelmine F.. f. 23, Juni i Kbhvn., Hatter at Grosserer H A F Frimodi (død 1906) og Hustru f. Lund.

Student (Viborg) 1872; Sekondløjtnant i Fodfolket 1876; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1878; Lærer for de græske Prinser Constantin og Georg under deres Ophold i Hanmark 1880; Adjutant ved Ingeniørkorpset 1884-88; Kaptajn og Chef for Brokom-pagniet 1890; Chef for 2. Ingeniørdi-rektions 1. Bygningsdistrikt og Chef for Ingeniørregimeutets 6. Kompagni 1894: Stabsehef ved; Ingeniørkorpset 1900: Oberstløjtnant 1903; Næstkommanderende ved Ingeniørrogimenlet 1903; Chef for 3 Ingeniørdirektion 1906: Chef for Rekrutctablissementer-ne« Bygningsdirektion 1910.

Tjdenl Ordner: Or.Fr.: N.St.O.: S. Kr.: Sp.I.K.: Sp.M.F.: S.Sv.

Adresse : Carl Johans Gade 1. Kbhvn.

 

FAURHOLT O P C Højesteretsassessor, E.DM.; f. 11. Febr. 1847 paa Hulbæk paa Læsø: Søn af Gaardejer C P Faur-holt og Hustru f. Olsen: gift 1. Gang in. Marie Kirstine F. (død 1899), Datter af Kæmner O V Maintzhusen og Hustru Annette f. Smith, 2. Gang m. Ida F., Datler af Oberst S F AV Ross og Hustru Cathrine f. Caspersen.

Kontorist paa Lysgaard m. fl. Herreders Kontor 1861-67; exam. jur. 1868: Herredsfuldmægtig 1869-73: Student (Borgerdydskolen) 1875; cand. jur. 1879; Sagførerfuldmægtig 1879-80; Assistent i Justitsministeriet 1880: Herredsfoged i Hellum-Hindsted Herreder 1887 (kst. 1883): Overretsassessor i Viborg 1893; fra 1896 tillige Direktør for Viborg Byes og Omegns Sparekasse: Højesteretsassessor fra 1905: Medlem af Overkrigsretten 1908.

Adresse: Nørrebrogade 22. Kbhvn.

 

FEDDERSEN C H V Stiftamtmand, Kammerherre, K'.DM.: f. 1. Juli 1848 i Kbhvn.: Søn af Guvernør, Kammerherre H D Fr. Feddersen (død 1863) og Hustru Hanne f. Deegen (død 1833); gift m. Baronesse Astrid Stampc-Fed-dersen (se denne).

Student (Herlufsholm) 1867; eand. jur. 1877: Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet samme Aar, i Indenrigsministeriet 1880, Fuldmægtig 1893, Amtmand over Bingkjøbing Amt

1895: Stiftamtmand over Lolland-Falsters Stift fra 1903.

Formand i Bestyrelsen for Kronprins Frederiks Fond 1897-1903; Medlem af Vemb-Lemvig Banens Bestyrelse 1897-1903 og af Lemvig-Tyliorøn Banens Bestyrelse 1900-03

Adresse : Nykjøhing Falster.

 

FEDDERSEN Peter Kontorchef i Finansministeriet. R.DM.p.p.; f. 23. Nov. 1846 i Kbhvn.; Son af Guvernør i Vestindien Kammerherre H D F Feddersen (død 1865) og Hustru Hanne f. Deegen (død 1853).

Student (Herlufsholm) 1865: cand. jur. 1872; Kontorchef i Bestyrelsen for de militære Underklassers Pensionering og for Invalideforsørgelsen 1889, i Finansministeriets Anvisnings- og Bogbinderikontor 1909; Sekretær i Kon-seilspræsidiet fra 1883.

Ldenl. Ord.: B.L.: F..E.L.

Adresse: Havnegade 9, Kbhvn.

 

FEDERSPIEL Holger Dr. jur., Docent; f. 30. Juni 1868 paa Frederiksberg; Søn af Kontrolør P J Federspiel.

Student (Metropolitanskolen) 1885; cand. jur. 1898: Dr. jur. 1901: Docent ved Universitetet; Formand for Dansk Ingeniørforenings Voldgiftskommission 1903 og for Dansk Forening for Beskyttelse af industriel Fjendomsret 1910: Korresp. Medlem af Société des Etudes legislatives (Paris).

Forfatter af: Begrebet Interesse i Læren om Forsikring (1901); Viljeserklæringernes Systematik (1903): Romerske Retskilder (1905); Den internationale Privatret i Danmark (1909).

Adresse : Steen Blichers Vej 13, Kbhvn.

 

FEILBERG Carl Overlæge, Professor. R.: f. 1. Okt. 1844 i Vester Vedsted ved Ribe; Søn af Præst N L Feilberg og Hustru f. Købke; gift m. Anna F., f. 9. April i Kbhvn., Datter af Etats-rand C F Krabbe og Hustru f. Hansen.

Student (Odense) 1863: Foretog Rejser som Botaniker til Færøerne, Ostindien og Kina 1867-69: med Eks. 1874: Læge ved Øresundshospitalet 1876, Overlæge fra 1899; Medlem af Bestyrelsen for Finsens Lysinstitut 1901, for Børnehjemmet af 1870 og for østerbros Juleforening.

Adresse: Østerbrogade 68. Kbhvn.

 

FEILBERC Henning Frederik Forfatter, Dr. pbil.. Pastor emer.. R.: f. 6. Aug. 1831 i Hillerød; Søn af Træst N L Feilberg (død 1899) og Hustru Conra-dine f. Købke (død 1856); gift m. Anna Louise f. v. Nutzhorn (død 1897).

Student (Ribe) 1849; cand. theol. 1855; Kapellan i Store-Solt 1856: Sognepræst i Valsbøl 1859, i Store-Vi 1862-64, Hjælpepræst hos Sognepræsten i ; Aarslev; Skolebestyrer i Odense; Sognepræst i Brørup 1869, i Durum 1876-92: flyttede til Askov; Æresdoktor 1894: Ministeriets Tilsynsmand for Askov Folkehøjskole.

Korrcspond. Medlem af Narodopisny Spolecnosti Ceskoslovanskv i Prag og af det Finske Litteraturselskab i Helsingborg: udenl. Medlem af Göteborgs Kgl. Velenskaps og Vitterhets Samhälle.

Litterære Arbejder : Fra Heden (1863); Ordbog over de jydskc Almnesmaal (1887-94); Dansk Bondeliv især i Vest-Jylland (1889): Jul (1904): Bjergtagen , (1909); Skjældsordenes Lyrik (1905): Kaargild, en Samling Fortællinger i jydsk Folkemaal (1897); endvidere Af- handlinger i Aarbog for dansk Kulturhistorie, i Dania og udenlandske Tids- skrifter.

Adresse : Askov pr. Vejen.

 

FEILBERG Ludvig Forfatter, Docent, RDM.; f. 31. Marts 1849 i Husby ved Ringkjøbing; Søn af Sognepræst Ludv. Feilberg og Hustru f. Schouboe; gift: m. Nikoline Henriette Oktavia f. Lund, f. 26. Sept. 1855 i Vigerslev Præste-gaard pr. Odense.

Cand. polyt. 1874; Ingeniørassistent ved Kbhvns Vandværk s. A.; Assistent hos Professor Holmberg 1875-83; Docent ved Landbohøjskolen, i Jord- og Vand-bygningslære, fra 1883; Tilsynsførende med Folkehøjskoler og Landbrugsskoler fra 1887.

Har skrevet : Om størst Udbytte af Sjaleevner (1881); Holbergs Træ i Fiolstræde (1882); Kortfattet Lærebog i teknisk Mekanik (1890); Om Ligeløb og Kredsning i Sjælelivet (1896); Om sjælelig Ringhed (1899-1902); Naturlærens Leve-ABC (1905-07); Kortfattet Naturudviklingslære (1910).

Adresse : Pileallé 55. Kbhvn.

 

FEILBERG Peter fh. Inspektør ved Søborg S». E.DM.p.p.; f. 20. Nov. 1835 i i Alslev ved Varde; Søn af Sognepræst N L Feilberg (død 1899) og Hustru Con-radine f. Købke (død 1856); gift m. Charlotte F. (død 1908), Datter af Læge Nutzhorn (død 1865) og Hustru Charlotte f. Feilberg (død 1879).

Landbrugseksamen 1858: Løjtnant 1862; deltog i Krigen 1864; deltog i Kulturarbejderne i Døjet ved Frijsenborg 1858-60 og ved Lidtørringen af Sjør-ring Sø 1862; tørlagt og kultiveret Næs-byholm Sø i Skaane 1866-72 og Søborg Sø i Sjælland 1872-96; Forpagter af Sø-borggaard 1896-1910.

Landvæsenskommissær; Censor ved Landbrugseksamen 1878-98: Medlem af Bestyrelsen for Gribskovbanen 1880-1910; Formand for Søborg Gilleleje

Sogneraad i nogle Aar: Regeringens Tilsynsførende ved Hedeselskabets Kulturarbejder i nogle Aar. Æresmedlem (tidligere Bestyrelsesmedlem) af Foreningen for Danske Landbrugskandidater.

Forfatter af Beretninger om Rejser og Kulturarbejder.

Har udgivet flere. Pjecer og Afhandlinger om Tørlægning, Kulturforsøg og Jordblanding; var i nogle Aar Bege-ringens Konsulent for islandske og færøiske Kulturarbejder og foretog i den Anledning Rejser til disse Lande.

Udenl. Ord. S.V.

Adresse : Maryhill, Helsingør.

 

FELDTHUSEN Johannes Gaardejer, DM.; f. 13. Jan. 1836; Søn af Møller Chr. Feldthusen (død c. 1867) og Hustru f. Clausen; gift m. Anna F., f. 15. April 1842, Datter af Gaardejer Niels Hansen i Ovre (død 1906) og II listen Maren f. Nielsen (død 1905).

Elev paa Kolds Højskole 1855-54; Fur-pagter af Ovre Præstegaard paa Fyen 1854-65; Fjer af sin mmoreude Gaard i Høve fra 1865.

Folketingsmand for Skjelskørkredsen 1876-79 og 1881-92: Sogneraadsinedlem 1868-80 (deraf i 9 Aar Formand); Medlem af Sorø Amtsraad 1880-1910; Formand for Den sjællandske Bondestands Sparekasses Tilsynsraad fra 1909; fh. Landvæsenskommissær og Medlem af Slagelse Andelssvineslagteris Bestyrelse.

Adresse: Høve pr. Dalmose.

 

FENGER Augusta Frøken, Lærerinde; f. 21. Marts 1844 paa Brejninggaard ved Ringkjøbing; Datter af Kammerraad H F Fenger og Hustru f. Fjelstrup.

Kommunelærerinde 1880-1904: Lærerinde for H. k. H. Prinsesse Dagmar fra 1901; i Kuratelet for De forenede Kirkeskoler; Censor ved Forskoleseminariernes Optagelsesprøve; Medlem af Bestyrelsen for Lærerindernes Byggeforening ; i Forretningsudvalget for Forening for Friskolebørns Bespisning; Kasserer for Louiseforeningen: Sekretær for den kbhvnske Dameafdeling under Foreningen Det røde Kors: Medlem af Bestyrelsen for Herberg for hjemløse Kvinder i Læssøesgade.

Har sammen med Frøken Marie Topsøe udgivet en Sundhedslære; er Medudgiver af en Digtsamling og en Samling Salmer til Skolebrug; Medredaktør af Juleheftet Grankogler

Adresse : Sortedamsdossering 87, Kbh.

 

FENGER Christian Professor, R,; M7. Dec. 1849 i Slotsbjergby ved Slagelse: Søn af Præst P A Fenger (død 1878) og Hustru f. Manthey: gift m. Dagmar F., f. 1. Juni i Kbhvn.. Datter af Godsejer G .S Rosenmuller og Hustru f. Baronesse Duvall.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-havn.) 1867: med Eks. 1875; Rcserve-medikus ved Frederiks Hospital Afd. B. 1879-81: Kommunelæge i Kbhvn. fra 1881; Læge ved Vartov 1895; Medlem af Komitéen for Oprettelse af et Soldaterhjem paa Krsthavn. og af Bestyrelsen for Kblivns. Gymnastikforening.

Adresse : Is'-Voldgade 12, Khlivn.

 

FENGER H M Provst, lic. theol., KV DM.; f. 9. Aug. 1850 paa Nordgaard ved Ringsted; Søn af Kammerraad H F Fenger og Hustru f. Fjelstrup; gift m. Olivia Theodora f. Norup, f. 2. Okt. 1850 i Kallundborg.

Student Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1868; cand. theol. 1873; Kateket ved Stefans Kirken 1878; lic. theol. 1879; res. Kapellan ved Frelsers Kirke 1880, ved Garnisons 1888; Provst ved Holmens Kirke 1900; Redaktør af Dansk Missionsblad 1881.

Formand for Holmens Sogns Menig-hedspleje; Overdirektør for de Mass-mannske Søndagsskoler; i Bestyrelses-kommissionen for Begravelsesvæsenet i Kbhvn.; i Direktionen for Bibelselskabet for Danmark; Formand i Bestyrelsen for Den danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne; Medlem af Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn., for Kbhvn.s Bespisningsanstalt, for Trøstens Bolig og for Børnehjemmet Ove Hohlenbergs Minde.

Har udgivet: Bidrag til Hans Egedes og den grønlandske Missions Historie 1821-68; Han er opstanden; Ved dette skal Du sejre; Kamp og Rustning; mange Prædikener og Afhandlinger.

Adresse : Ny Toldbodgade 45, Kbhvn.

 

FENGER Lovise Forstanderinde; f. 26 April 1843 i Slotsbjergby; Datter af Sognepræst P A Fenger (død 1878) og Hustru f. Manthey; ugift.

Formand for Forretningsudvalget for Kvindernes Indsamling til Vaaben 1882; fra 1886-94 Oldfrue i Vartov; fra 1894 Forstanderinde i Soldenfeklts Stiftelse: i Bestyrelsen for Kirkelig Ungdomsforening.

Adresse : Sortedamsdossering 85, Kbh.

 

FERSLEW J C Etatsraad, R.p.p.; f. 3. Marts 1836 i Kbhvn.; Søn af Hofgravør M W Ferslew og Hustru Larsenia f. Meyer; gift m. Anna Johanne f. Lindholm (død 1904).

Firma C Ferslew & Co.

Overtog ved Faderens Død dennes litografiske Etablissement 1857; oprettede et Bogtrykkeri 1863; endvidere et

mekanisk Værksted og Skriftstøberi, en Papirfabrik 1881 og Kattingeværk Cellulosefabrik 1891: købte og indrettede Hotel Royal til Presscvirksomhed 1876.

Udgiver af følgendo Blade: Dagstelegrafen fra 1864-91; Aftenposten fra 1873: Nationaltidende fra 1876; Dagens Nyheder fra 1889; Dagbladet fra 1891 og Danmark fra 1904.

Udenl. Orden: Gr.Fr.

Adresse: Ved Stranden 18, Kbhvn.

 

FESTER Chr. Sagfører, R.; f. 18. Juli 1852.

Exam. jur. 1875: Sagfører i Næstved 1878; Medlem af Den danske Sagførerforenings Hovedbestyrelse. Tidligere Medl. af Næstved Byraad og af Bestyrelsen for Den danske Købstadsfor-ening.

Adresse : Næstved.

 

FIBIGER Andreas Sognepræst; f. 7. Febr. 1868 paa Sjørupgaard ved Nimtofte; Søn af Proprietær Peter Fibiger og Hustru Annette f. de Neergaard; gift m. Ursula F., f. 23. Jan. 1870 paa Store Haabendal ved Frederikshavn, Datter af Proprietær Frederik Rottbøll (død 1872) og Hustru Vilhelmine f. Mahrt.

Student (Borgerdydskolcn i Kbhvn.) 1886; cand. theol. 1892; Kapellau i Ra num 1893; Andenpræst ved St. Mariæ Kirkesal i Kbhvn. 1898; Sognepræst ved Eliaskirken fra 1908.

Formand for EIias Kirkens Menig-hedspleje og frivillige Menighedsraad; Medlem af Bestyrelserne for Kirkelig Forening for Den indre Mission i Danmark, for Khhvns Kirkefond og Akts. Kristelig Dagblad.

Litterære Arbejder; Et Kongespejl (1901); flere Pjecer (En Sky tog ham bort, Bordbønnen etc.) Redaktør af De Unges Julebog.

Adresse : F'orhaabningsholms Allé 33, Kbhvn.

 

FIBIGER Johannes Professor, Dr. med., R.: f. 23. Anril 1867 i Silkeborg; Søn af Distriktslæge, Dr. med. C E A Fibiger (død 1873) og Hustru f. Midler; gift m. Mathilde F., f. 20. Jan. i Tranekær, Datter af Læge C L V Fibiger (død 1894) og Hustru t. Holm.

Student (Haderslevs Læreres Skole) 1883; med. Eks. 1890: Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1891-92 og ved Blegdams Hospital 1894-97; Medudgiver af Medicinsk Aarsskrift 1895-96; Dr. med. 1895; Assistent ved Universitetets Laboratorium for med. Bakteriologi 1891-94; Prosektor ved Universitetets patolog, anat. Institut 1897-1900; Sekretær i med. Selskab 1899-1900: Censor ved Veterinærskolen 1899-1900; Professor i patolog. Anatomi og Bestyrer af Univ. patolog, anat. Institut 1900; Formand i Bestyrelsen for Glassens Litteraturselskab fra 1904; korresp. Medlem af Det internationale Selskab til Tuberkulosens Bekæmpelse fra 1904; Medudgiver af Zieglers Beitrüge zur patho! Anatomie und alldem. Pathologie 1905; Viceformand i Det internationale Selskab for Kræftforskning 1908 og i Den danske Cancerkoinité 1907; Medlem af Kgl. medicinsk Selskab i Budapest fra 1907: Statens Delegerede ved Den internationale Tuberkulosekougres i Washington 1908. Brosektor ved Frederiks Hospital (Rigshospitalet); Sagkyndig' ved Refs-lægeraadet.

Adresse: Frederik d. 5. Vej 11, Kbh.

 

FIFE C E Grosserer. Konsul, R.p.p.; f. 7. Sept. 1848 i Kblivn.; Søn af kgl. Hof-Vognfabrikant Henry Fife og Hustru f. Mørk: gift m. Agnes Georgine F., f. 4. Nov. i Kbhvn., Datter af Silke- og Klædehandler Emil Primon.

Firma Viggo With. Spansk Konsul i Kbhvn.

Udenl. Ordner: Sp.J.K.; Sp.C.llI.: Sp.S.M.F.

Adresse : Hcibergsgade 18. Kbhvn.

 

FIND Ludvig Kunstmaler; f. 16. Maj 1869 paa Østerbygaard ved Vamdrup; Son af Sognepræst H C V Find og Hustru f. Seehasen; gift m. Maren Kirstine F., f. 21. Marts i Slagelse, Datter af Niels Clausen og Hustru f. Rasmussen.

Elev af Kunstakademiet og Krøyers Malerskole: udstillede første Gang paa Charlottenborg 1889: fra 1897 Medlem af den frie Udstilling; Medlem af Kunstforeningens Bestyrelse fra 1910.

Adresse : Søbakkevej 10. Charlottenl.

 

FINSEN Olaf Borgmester, K.;f.26. Febr. 1861 i Sønderborg; Søn af Overpræsident S H S Finsen (død 1886) og Hustru Olufa f. Bojesen ; gift m. Inge F., Datter af Departementssekretær, Kammerherre Sophus Bojesen og Hustru Louise f. Komtesse Schaffalitzky de Muckadell.

Student (Reykjavik) 1879; eand. jur. 1885; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. s. A.; Fuldmægtig ved Kbhvns Amts søndre Birk 1886 og bos Straffedommeren paa Frederiksberg 1888; Assist, i Justitsministeriet s. A.; Assessor i Kriminalretten 1896: Borgmester i Nykjø-bing Falster 1905.

Adresse : Nvkiøbing F.

 

FINSEN Olaf Etatsraad, Apoteker, Konsul, R.p.p.; f. 3. Febr. 1859 i Thorshavn; Søn af Stiftamtmand Hannes Finsen og Hustru Johanne f. Formann ; gift m. Marie Augusta Finsen, f. 20. Marts i Kbhvn., Datter af Højesteretsassessor Hans Øllgaard og Hustru f. Petersen.

Præliminæreksamen (Kbhvn.) 1876;

Discipel paa Horsens Svaneapotek 1876-79: cand. pharm. 1882: Kandidat paa Svaneapoteket i Kbhvn. 1882; Bestyrer af Hjælpeapoteket i Thorshavn 1883-98: Medlem af Færøernes Lagting 1896-1901; Apoteker i Thorshavn fra 1899.

Medlem af Thorshavn Kommunalbestyrelse; Formand i Direktionen for Færd Amts Sparekasse.

Udenl. Ordener: Pr.R.Ø.; S.V.

Adresse : Thorshavn.

 

FINSEN Vilh. H Postmester: f. 30. Sept. 1863 i Thorshavn: Søn af Stiftamtmand Hannes Finsen og Hustru Johanne f. Formann: gift m. Johanne Josephine, f. Wulff, f. 27. Marts i Svenstrup.

Medhjadpcr i Postvæsenets Revision 1892-96; fung. Assistent i Generalpost-direktoratet 1893-1900: Bestyrer af Gammelholms Postkontor 1900, Postmester sammesteds 1902; Postmester i Charlottenlund 1906, for Kbhvns Avispostkontor 1908.

Medlem af Dansk Genealogisk Institut.

Udgav 1886 Islenzkt bæjatal; Redaktør af Postadressebog for Kongeriget Danmark; Udgiver af Telegramadresse-bogen.

Udenl. Orden ; S.H.E.

Adresse : Bramsvej 8, Charlottenlund.

 

FISCHER Emil von Oberstløjtnant, R. DM.; f. 10. Jan. 1836 i Kbhvn.: Son af Sognepræst L C Fiseher og Hustru f. Thiellesen: gift m. Helene Bartholine f. Hcegaard (død 1883).

Kadet 1852: Sekondløjtnant 1854: deltog i Krigen 1864 (saaret); kar. Premierløjtnant 1864; Adjutant ved 3. og 4. Infanteribrigade, samt hos General-insp. for Fodfolket 1863-72: Premierløjtn. 1867; Lærer ved Elevskolen 1872: Kaptajn 1875: Afsked 1886; kar. Oberstløjtnant. Tidligere Lærer ved Skovgaard Højskole, ved Blaagaards Seminarium og Medbestvrer af Døckers Kursus; tidl. Formand for Kbhvns Venstreforening; er Forfatter til en Lærebog i Fysik.

Adresse : Muristrasse 1, Bern, Schweiz.

 

FISCHER Johan Fred. Overlage, R.; f. 3. Aug. 1868 i Kbhvn.; Son af Oberstløjtnant Emil Fischer og Hustru Helene r.' Hcegaard: gift m. Olivia F„ f. 18. Juni i Næstved, Datter af Grosserer Fritz Lillelund og Hustru f. Fischer.

Student (v. Westenske Institut) 188G; med. Eks. 1893: Reservelæge ved Amt sygehuset i Næstved 1893-94: Chef for Kommune Hospitalets Røntgenklinik 1898; Reservelæge i Hæren 1898-1900; Korpslæge 1903-08, Overlæge 1908.

Formand for Selskabet for fysisk Terapi og Diætetik og tor dansk røntgenologisk Forening.

Adresse : Bredgade 43, Kbhvn.

 

FISKER J Fabrikant; f. 17. April 1856 i Kbhvn.; gilt m. Anna P„ f. 1. Aug. i Jægerspris.

(and. pharm. 1876: (Grosserer og Fabrikant (J Fisker & Co.) i Kbhvn. 1884. Sammen med Overretssagfører Volmer Grundlægger af Citykvarleret 1896.

Adresse : st. Kongensgade 69, Klihvn.

 

FISKER Peter Lauritz Direktør, Vicekonsul, R.p.p.; f. 31. Aug. 1861 i Troense, Taasinge; Søn af Skibsrheder J L Fisker og Hustru f. Nielsen; gift m. Olga Caroline f. Hansen, f. 23. Harts 1871 i Kbhvn.

Vicekonsul for Brasilien; Dampskibs-rheder. Medlem af Arbejderforsikrings-Raadet, af Bestyrelserne for Helsingörs Jærnskibs- og Maskinbyggeri, Kbhvns Sø-Assuranceforening, Nordisk Skibsrhederforening, The Baltic & White Sea Conference og den danske Afdeling al Skandinaviske Sømandshjem i fremmede Havne.

Udenl. Ordner: N.St.O.; R.r.K.

Adresse : Bredgade 70, Kbhvn.

 

FJELSTRUP Peter Skuespiller; f. 24. Marts 1866 i Kbhvn.

Debuterede 23. Aug. 1884 paa Casino; uddannet paa Det kgl. Teaters Elevskole 1886-87: Skuespiller ved Casino 1891-94, 1901-02 og 1904-06, ved Folketeatret 1894-95 Og 1899-1900, ved Dag-marteatret 1901-02 og 1904-05; har som Direktør berejst Danmark, Norge, Sverrig og Finland 1906-08 og optraadt som Gæst ved kbhvnske og svenske Scener.

Hovedroller: Auran i Lykkebarnet; Ko-Ko i Mikadoen; Charleys Tante; Erik Ejegod i Erik Ejegods Pilegrims-færd; Alexander Nyberg i Alexander den Store; Svengali i Trilby; Falstaff i De lystige Koner i Windsor; Bratt i Over Evne: Kessmann i Balkonen; Engstrøm i En Forbryder.

Adresse : St. Thomas Allé 3, Kbhvn.

 

FLERON Louis Etatsraad, R.; f. 2. Aug. 1844 i Kbhvn.; Søn af Hofskræder Louis Fieron og Hustru Agnes f. Ahlmann; gift m. Anna Sofie, f. Jacobsen, f. 3. Juni 1856 paa Augustenborg.

Student (v. Westenske Institut) 1862; cand. jur. 1868; Assistent i Indenrigsministeriet 1873; Fuldmægtig 1881; Kontorchef 1891; Kontrolrevisor ved Statsbanerne 1896-1904.

Medlem af Centralkomitéen; Medlem af Bestyrelserne for Kbhvns Sygehjem, Laane- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd, Foreningen til Understøttelse af Dannehrogsridderes Efterladte, Børnehjemmet Ove Hohlenbergs Minde, Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri og Vesterbros Asylselskab; i Tillidsraadet for Asylbestyrerindernes gensidige Hjælpeforening; i Kirkein-spektioncn for St. Matthæus Kirke, i Bestyrelserne for samme Sogns Plejeforening og for SI. Matthæus frivillige Menighedskasse; Revisor ved Livsl'or-sikringsselskabet Danebroge.

Adresse : Frydcndalsvei 26, Kbhvn.

 

FLEURON Svend Forfatter. Premierløjtnant; f. 4. Jan. 1874 paa Catrinedal ved Stege; Son at Proprietær A W E Christensen og Hustru f. Fieron: gift m. Kitty f. Olafson, f. 24. Dec. i Svendborg.

Sekondløjtnant i Artilleriet 1896; Premierløjtnant samme Aar.

Har skrevet: Jagthrevc (1906): I Naturen (1907); Jæger-Andagt (1908): En Vinter i Jægergaarden (1909).

Adresse : Dronn. Elisabeths Allé 8, Kbhvn.

 

FLINDT H E Oberstløjtnant, R.DM. p.p.; f. 7. Dec. 1850 i Grenaa; Søn af Sognepræst S T D Flindt og Hustru f. Winding; gift m. Elise Marie f. Gjel-lebøl, f. 31. Maj 1856 i Storebedinge.

Student (Aalborg) 1869; Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant i Artilleriet 1875; Lærer ved Hærens Elevskole. 1881-84; Kaptajn 1883; Lærer ved Officerskolen 1885-99; Afsked som Oberstløjtnant 1904: Næstformand i Lyngbykred-sens radikale Venstreforening.

Litterære Arbejder: Vejledning i Ridsefjeders- og Korttegning; Dybde-billeder (Perspektivlære); Hvorledes man regner; Glimt fra svundne Tider: En Vendsyssel-Helt; Fra et Besøg i Essen; Holdepunkter for Øvelser i Fri-haandstegning; talrige Artikler i Blade og Tidsskrifter, navnlig militær-politiske (i Jysk Morgenblad under Mærket P).

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse: Kastanievej 16, Charlottenlund.

 

FLINDT Nicolai Professor, Dr. med., R.DM.: f. 3. Maj 1843 i Nørre Sundby: Søn af Sognepræst S T D Flindt og Hustru f. Winding; gift m. Anna F., f. 10. Juni i Nimtofte, Datter af Proprietær H C Dehlholm og Hustru f. Jespersen.

Student (Aalborg) 1864; med. Eks. 1871; Distriktslæge i Tranebjerg 1876-84; Dr. med. 1878: Distriktslæge i Holbæk 1884-1903; Læge ved Amtssygehuset i Holbæk fra 1887.

Formand i nordvest-sjællandske Lægekredsforening 1899; Medlem af By-raadet i Holbæk 1900-06.

Adresse : Holbæk.

 

FLOR Chr. Boghandler, Redaktør; f. 3. Febr. 1866 i Sorø; Søn af Prokurator C E Flor og Hustru f. Quortrup; gift m. Asta F., f. 20. Maj i Lyngby, Datter af Restauratør H C Meyer og Hustru f. Müller.

Præliminæreksamen tra Sorø Akademi; i Boghandlerlære; Medhjælper hos Julius Gjellerup og Th. Lind; etableret 1896, Firma : Engberg & Flor, fra 1900 i Chr. Flor; Indehaver af L Jordans Lejebibliotek fra 1897; Redaktør af Klods-Hans fra 1899; Revueforfatter og Visedigter.

Adresse: Beringsvej 6, Kbhvn.

 

FLØYSTRUP Anton Professor, Dr. med.; f. 5. Maj 1851 i Horsens; Søn af Handelsgartner C G Fløystrup og Hustru f. Rudkjøbing; gift m. Elsine F., f. 23. Marts i Thisted, Datter af Skipper C Mikkelsen og Hustru f. Jensen.

Student (v. Westenske Inst.) 1870; med. Eks. 1877; Universitetets Guldmedalje 1880; Reservelæge ved Kommune Hospitalet Afd. III 1834-88; Dr. med. 1886; Medudgiver af med. Aars-skrift 1890-94: Medicinsk Afdelingslæge ved Polikliniken 1890-91; Læge ved me-diko-pneumatisk Anstalt 1890-98: Kredslæge i Kbhvn. 1891-98; Medlem af Far-macopekomm. 1902; Medred. af Ugeskrift for Læger 1893-98; Overlæge ved Kommune Hospitalets Afd. III fra 1898; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvn.s Sygehjem fra 1897, af Direktionen for Vejlefjord Sanatorium fra 1902 og af Bestyrelsen for Finsens Lysinstitut fra 1904; Medlem af Sundheds-kollegiet 1906-07; Formand for med. Selskab 1908-10 og i Bestyrelsen for Foreningen til forvildede unge Pigers Frelse; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Trængendes Landophold.

Adresse: Stockholmsgado 41, Kbhvn.

 

FLØYSTRUP C E lic. theol.; f. 18. Juli  1854 i Horsens; Søn af Gartner O G Fløystrup og Hustru f. Rudkjøbing; ugift.

Student (v. Westenske Institut) 1872; cand. theol. 1883; Ophold i Tyskland, Schweitz, Italien, Frankrig og England; Lærer ved Blaagaards Seminarium og andre kblivnske Skoler; lic. theol. 1891 (Afhandling om den ang-lokatolske Bevægelse i det 19. Aarhun-drede); Medarbejder ved Fr. Nielsens Kirkeleksikon; Redaktør af Theologisk Tidsskrift 1897-1905.

Adresse: Nørrebrogade 36, Kbhvn. FOG Bernhard Reginald Holbøll Oberst, R.DM.p.p.; f. 31. Juli 1858 i Rungsted; Søn af Generalløjtnant L E Fog og Hustru Fanny f. Holbøll; gift m. Anna Reinholdine Bruun f. Købke, f. 24. Jan. i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1879; Premierløjtnant 1881; Kaptajn 1893; Forstander for Se-kondløjtnantskolen for Fodfolket 1899-1906: Oberstløjtnant og Chef for 18.

Bataillon 1906, Oberst og Chef for 10. Regiment 1909.

Udenl. Ordener: R.St.Stan.; S.Sv.; Pr.Kr.

Adresse : Aalborg.

 

FOG Emil Bibliotekar, Dr. pliil.; f. 6. Aug. 1873 i Aalborg; Søn af Fabrikant L E Fog (død 1883) og Hustru Vilhelmine f. Salomon; gift m. Emilie Caroline Vilhelmine F., f. 15. Dcc. 1873 i Kbhvn., Datter af Grosserer Christian Birch (død 1906) og Hustru Caroline f. Petersen.

Student (privat dimit.) 1894; mag. art. 1900; Studieophold i udlandet 1902-04; Dr. phil. (Borger, Bonde og Tjener i den franske Komedie fra Moliere til Beaumarchais) 1905; Underbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus s. A.; Bibliotekar 1908.

Tidl. Medlem af Studentersamfundets og flere af dets Institutioners Bestyrelse; Formand for Boldklubben af 1908 i Aarhus; Medlem af Bestyrelserne for L' Association franco-scandinavc og L'Union francaiso i Aarhus.

Litterære Arbejder: Les litteratures danoise et norvégienne d'auiourd'bui (1903); Afhandlinger i Tilskueren. Let-terstedtske Tidsskrift, Det nye Aarhun-drede og i udenlandske Tidsskrifter; (sammen med Underbibliotekar Hang-sted) : Forsvarssagen. Fyrretyve Aars Kampe for og imod. Medarbejder ved Brockhaus' Lexikon.

Adresse: Strandvej 36, Aarhus.

 

FOG-PETERSEN Johannes Forstander; f. 23. Nov. 1879 i Alslev ved Varde; Søn af Sognepræst P N Petersen og Hustru Anna f. Fog; gift m. Solvejg F.-P., f. 25. Aug. i Kbhvn., Datter af Højesteretssagfører Svend Høgsbro (se denne).

Student (Roskilde) 1899; cand. theol. 1905; Forstander for Folkehøjskolen for unge Handelsmedhjælpere, Købmands-hvile 1905; Medarbejder ved Højskole-bladet.

Medlem af Hørsholm Sogns Skolekommission og fra 1909 af Bestyrelsen for Frederiksborg Amts historiske Samfund.

Adresse : Villa Skovbrynet, Hørsholm.

 

FOLDBERG P T mag. scient.; f. 4. April 1861 i Nibe; Søn af Købmand Thomas Foldberg og Hustru Marie f. Thomsen; gift m. Anna Christine f. Andersen, f. 13. Dec. i Holbæk.

Polyt. Afgangseks. 1881; Student (priv. dimit.) 1882: mag. scient. 1886: Lærer ved kbhvnske Latin- og Realskoler samt Manuduktør til de polytekniske Eksaminer 1881-93; Medredaktør af Mathematisk Tidsskrift 1890-98; Medhjælper for Undervisningsinspektøren ved Realskolerne fra 1893; Medlem af Eksamenskommissionen for almindelig Forberedelseseksamen fra 1897; Lærer ved Statens Lærerhøjskole fra 1897 til 1908.

I Bestyrelsen for De private fuld- stændige højere Almenskolers Pensions-kusse og for De private Realskolers Pensionskasse.

Har udgivet en Samling matematiske Lærebøger for Mellem- og Realskolen.

Adresse : Strandboulevard 33, Kbhvn.

 

FOLSACH Christian Hofjægermester, Godsejer; f. 14. Juli 1868 paa Hjorts-højlund ved Aarhus; Søn af Hofjægermester Frederik Folsach og Hustru Vilhelmine f. Ingerslev; gift m. Alvilde f. Dinesen, f. 11. Juni.

Løjtnant; Landbrugskandidat 1890; Bestyrer og fra 1894 Ejer af Gjessing-gaard (Udførlige Oplysninger om denne findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Adresse : Gjessinggaard pr. Randers.

 

de FONTENAY Ernst le Sage Professor, Læge, R. DM. p.p.; f. 8. Sept. 1848 i Kbhvn.; Søn af Koiit'erensraad Just le Sage do Fontenay og Hustru Juliane f. Rotwitt; gift m. Emma de F, (død 1909), Datter af Toldkontrolør H F Gøtzsche og Hustru f. Luplau.

Student (v. Westenske Institut) 1860; med. Eks. 1872; Læge ved Kbhvn.s Amts Sygehus 1875-94 og ved sammes Arresthus 1879; Videnskabernes Selskabs Præmie 1879; Læge ved Børnehjemmet Bethlehem 1884. Æresmedlem af Nordiske Museumssamfund i Stockholm 1887; Medlem af Bestyrelserne for Foreningen for Lægevagtstationer fra 1888, Hygæa og Kulturhistorisk Por-traitsamling og af Soc. des lettres sciences et arts i Autun 1892; Medlem af Skolekommissionerne i Kbhvn. 1899; Viceformand i Dansk Adelsfor-bund 1909; i Bestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerforenings 5. Kreds.

Udenl. Ordner: S.N.: S.V.

Adresse : Nørrebrogade 8, Kbhvn.

 

de FONTENAY Custav le Sage Konferensraad, K'.DM.; f. 4. Nov. 1838 i Svendborg; Søn af Toldinspektør Pierre le Sage de Fontenay og Hustru Christiane f. Lund; gift m. Anna f. Baadh (død 1906).

Student (Horsens) 1858; cand. jur. 1864; Assistent i Højesterets Justitskontor 1869; Protokolfører i Kriminalretten 1870; Overretsassessor i Viborg 1881, Justitiarius i Viborg Overret 1901-06.

Adresse: Livjægergade 21, Kbhvn.

 

FORCHHAMMER Ejnar Kammersanger; f. 19. Juli 1868 i Kbhvn.; Søn af Rektor Johannes Forchhammer (død 1909) og Hustru Abigael f. Ebbesen (død 1888), gift m. Anna F., f. 16. Aug.

1876 i Stavanger, Datter af Toldkontrollør Christian Scharffenbcrg og Hustru Tinken f. Reimers.

Student (Herlufsholm) 1887; cand. mag. 1834; studerede Sang hos Miskow i Kbhv.. Lieban i Berlin, Tørsleff i Leipzig og Sbriglia i Paris, Skuespilkunst hos Hilmar Knorr; debuterede 1. Okt. 1895 i Lübeck som Lohengrin; kgl. Operasanger i Dresden 1896-1902; derefter Heltetenor i Frankfurt a. M.; udnævnt til hertugelig sachisk Kammersanger (af Hertugen af Sachsen-Ko-burg-Gotha) 1905.

Medstifter af og Viceformand i Frankfurts Tonekunstnerforening; Viceformand i Frankf urterafdelingen af Deutsche Bühnengenossensehaft; Delegeret ved dennes aarlige Delegeretmøde i Berlin.

Hovedpartier ; Heltetenorpart iernc i alle Richard Wagners musikdramatiske Værker; Floristan i Fidelio; Canto i Bajadser; Pedro i Dalen.

Adresse : Wolfgangstrasse 105, Frankfurt a. M.

 

FORCHHAMMER Ceorg Dr. phil, Forstander, R.; f. 22. Maj 1861 i Aalborg-, Søn af Rektor Johannes Forchhammer (død 1909) og Hustru Abigael f. Ellipsen (død 1888); gift m. Karen Marie f. Groth, f. 21. April i Korsør.

Student (Herlufsholm) 1879; cand. polyt. 1.885; Assistent ved Carlsberg-Laboratoriet 1885-86; Lærer ved Metro-politanskolen og Søofficerskolen 1886-91; Forstander for Den kgl. Døvstumme-skole i Nyborg 1891-1909; Dr. phil. 1903 (Sikre Meddelelsesmidler i Døvstummeundervisningen) ; Forstander for Det kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia fra 1909; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Effata. for Arbejdshjemmet for døvstumme Piger, samt for Landbrugshøjskolen for Døvstumme ved Nyborg.

Har sammen med Overlærer Jul. Petersen udgivet Lærebøger i mekanisk Fysik og i Astronomi.

Adresse: Det kgl. Døvstumme-Insti-tut, Fredericia.

 

FORCHHAMMER Holger Overlæge.M. f. æ. D.p.p.; f. 21. Okt. 1866 i Aalborg; Søn af Rektor Johannes Forchhammer (død 1909) og Hustru Abigael f. Ebbesen (død 1888): gift m. Skuespillerinden Berthe F., f. 15. Nov. i Kbhvn., Datter af Restauratør F F Bock og Hustru Marie f. Stahlschmidt.

Student (Herlufsholm) 1884; med. Eks. 1891: Reservelæge ved Kysthospitalet 1893-94; Leder af Frederiks Hospitals medicinske Konsultationsstue 1896-97; Læge ved Finsens medicinske Lysinstitut 1898, Overlæge fra 1899.

Medlem af Forretningsudvalget tor Kbhvn.s Legeplads-Forening.

Udenl. Orden : K.St..A.

Adresse : Gothersgade 175. Kbhvn.

 

FOSS Alex. Ingeniør, B.; f. 1. Okt. 1858 i Viborg; Søn af Stiftslandinspekfør V C D Foss og Hustru f. Kornerup; gift in. Frederikke Margrethe, f. Schultz, 1. 9. Aug. 1861 i Kbhvn., Halter at Kontreadmiral I P Schultz og Hustru Hansi/re f. Hangen.

.Sludeiit (Haderslev Læreres Skole) 1876; cand. polyt. 1882; Formand i Polyteknisk Forening 1882-83; ansat hos.J P Langgaard (Hakkemose Teglværk) 1884-85; Sekondløjtnant 1887; Medindehaver af Firmaet F L Smith .t Co. fra 1885.

Medlem af Bestyrelserne for Hedehus Teglværk 1896, Kagstrup Kalkværker 1897, De forenede nordjydske Teglværker 1898, Aktieselskabet for Bygning af Arbejderboliger ved Rørdal 1899, Cementfabrikken Kongsdal 1909; .Medlem af Repræsentantskabet for Det kgl octr. almindelige Brandassurance Compagni for Varer og Effekter.

Formand for Foreningen af Fabrikanter i Järnindustrien i Khhvn. samt for Jernindustriens Sammenslutning. Formand for Teglværksfurenihgcn af 1893 og for Arbejdsgiverne i Grusgrave og Skærvefabrikker; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterf'orening; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1892-1901, Formand for samme 1904-07; Medlem af Bestyrelsen for Den internationale Forening for Materialprøvning.

I Bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.

Borgerrepræsentant 1903-07.

Adresse: Antoinettevej 2, Valby, Kbhvn.

 

FOSS Harald Professor, Landskabsmaler; f. 21. Aug. 1843 i Fredericia; Søn af Billedskærer H V Foss (død 1892) og Hustru f. Støckelbach; gift 1. Gang m. Anna Elisabeth F. (død 1881), 2. Gang m. Petra Frederikke F., f. 4. Maj i Ribe, Datter af Adjunkt J A Fischer og Hustru f. Thormann.

Elev hos Kyhn 1861 og paa Kunstakademiet; udstillede første Gang 1865; modtog den Sødringske Præmie 1867; Medlem af Akademiets Plenarforsamling (1889). Henter navnlig sine Motiver fra jydskc Hedeegne.

Hovedværker: Oktobermorgen udover Mossø (1688): Septem bertaagg over mod Himmelbjerget (1895); Hulvej ved Virklund, optrækkende Uvejr (1903); Morgenstemning ved Thorssø.

Adresse : Lykkesholms Allé 16. Kbh.

 

FRAAS Adolph Proprietær; f. 6. Okt. 1846 paa Philipsdal.

Student (Roskilde) 1865; Ejer af Philipsdal; Formand for De samvirkende Landboforeninger i Sjællands stifts Udvalg for Avlen af sværere Heste.

Adresse : Philipsdal pr. G.iørlev.

 

FRAENKEL Arnold Dr. phil.. R., MfDR.; f. 16. Sept. 1851 i Slagelse; Søn af Musiker F Fraenkel og Hustru f. Lind.

Uddannet paa den kommunale Handelsskole i Dresden 1867—69; Sekondløjtnant 1872; drev industriel og Handels-Virksomhed 1875-88; Magisterkonferens fra Universitetet i Leipzig 1891; Dr. phil, s. A.; udsendt Vicekonsul i Buenos Ayres 1897-1903; Folketingsmand (Højre) for Horsenskredsen 1906-09.

Litterære Arbejder: Livsspørgsmaal; Carteller; 61. Carlsberg 1847-97.

Adresse: N. Fasanvej 1, Kbhvn.

 

FRANCK C E V Stabsintendant, R.DM.; f. 19. Dee. 1848; gift m. Emmcli Vilhelmine f. Rydén.

Reserveintendant 1876; Intendant 1885; Overintendant 1890: Stahsinten-dant 1905; Generalkommandointendant ved 1. Generalkommando.

Adresse: Rolighedsv. 4. Charrlottenlund

 

FRANDSEN Jul. Gaardejer: f. 17. .Juli 1859 i Dysted; Søn af Gaardejer Niels Frandsen og Hustru Maren f. Nansen; gift m. Sofie Margrethe f. Jensen, f. 30. Jan. i Nørre Tvede.

Overtog en Gaard i Nørre Tvede 1882; Sogneraadsmedlem 1888-1900; Sog-neraadsformand 1891-97: Folketingsmand (Venstrereformpartiet) for Næst-vedkredsen 1897-1906; Medlem af Landstinget; i Bestyrelsen for Den sjællandske Bondestands Sparekasse 1908-09.

Adresse : Studiestræde 38, Kbhvn. og Nørre Tvede pr. Olstrup.

 

FREDERIKSEN Hans Gaardejer; f. 22. Aug. 1845 i Thestrup pr. Haslev; Søn af Gaardejer Frederik Nielsen og Hustru f. Poulsen; gift 1. Gang m. Marie Sofie Frederikke f. Schnack (død 1872); 2. Gang m. Ane f. Schnack (død 1894).

Elev paa Hindholm Højskole 1861-62.

Formand i Kontrolkomitéen for Hypotekforeningen for Laan mod sekundær Prioritet i Landejendomme i de danske Østifter; Landvæsenskommis-sær; Formand for Kjøge Andelssvine-slagteri; Formand for Skatterådet i Storehedinge Skattekreds; Branddirektør og Revisor i Østifternes Brandforsikring for Landbygninger; Formand for Vollersløv-Gjørsløv Sogneraad 1876-88; Formand for Ringstedegnens Landboforening 1883-87. siden Næstformand.

Adresse : Slimminge Østergaard, pr. Kværkeliy.

 

FREDERIKSEN Jørgen Gaardejer; f. 5. Juli 1857 i Vest-er Ulsley ved Nysted; Søn at Gaardejer Frederik, Jørgensen og Hustru Dorthe f. Olsdatter: gift m. Karen Sofie f. Hansen, f. 9. Dec. 1860 i Fugls*..

Elev paa Rødkilde Højskole; 1881 Bestyrer og fra 1880 Ejer af sin Fædre negaard, Strandbygaard.

Fra 1882 Tillidsmand og fra 1889 Medlem af Kontrolkomitéen i Falsters Landbostands Sparekasse; Formand i Landmundsforeningen Lolland 1883-95, for Foredragsforeningen Sydlolland 1883-95; Medlem at Bestyrelsen for Østifternes Brandforsikring fra 1900; Repræsentant i Østifternes Kreditforening fra 1901; Medlem af Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse; Medlem af Arbejderforsikringtsraadets Afdeling for Fiskeres Ulykkesforsikring 1902— 08; Medlem af Det danske Fjerkræ-avlerselskabs Bestyrelse fra 1903.

Folketingsmand (Venstres 11 Mands Gruppe) for Ærø-Kredsen fra 1892; Medlem af Kystkommissionen for Maribo Amtsraadskreds fra 1906. af Fiskerikommissionen af 1902 og af Arvefæstekommissionen af 1907.

Adresse: Vendersgade 29, Kbhvn,, ug Strandliygaard pr. Nysted.

 

v. FREIESLEBEN Carl Oberst Kammerjunker, R. DM.; f. 2. Okt. 1853 i Slesvig; Søn af Generalmajor T v. Freiesleben og Hustru Gyritta f. Elmquist; gift m, Betty Louise Andrea v. F., f. 31. Okt. i Kbhvn., Datter af Grosserer C H Quist og Hustru f. Kretzmer.

Student (Aarhus) 1872; Adgangseksamen til Officerskolens næstældste Klasse 1873; Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant i Rytteriet 1878; Adjutant ved 3. Dragonregiment 1884-87; Lærer paa Ride- og Beslagskolen 1887-90; Ritmester og til Tjeneste ved Remon-tekommissionen 1890; Eskadronchef 1894; Oberstløjtnant 1903; Forstander for Rytteriets Sekondløjtnant-, Sergent- og Korporalskole 1903-07; Oberst 1907; til Raadighed ved 1. General-kommando. Adresse : Strandvejen 163, Hellerup.

 

FRIDERICHSEN Carl Overretssagfører, R.; f. 12. Sept. 1858 i Toftlund, Nordslesvig; Søn af Borgmester R S A Fri-deriehsen og Hustru f. Friis; gift m. Julie F., f, 10. Aug. 1862 i Haderslev, Datter af Etatsraad Carl Salicath og Hustru f. Marckmann.

Student (Herlufsholm) 1876; cand. jur. 1882; Overretssagfører 1885; Lands-tingssekretær 1889; Medlem af Gjentofte Kommunes Sogneraad; Formand for Ordrite Sogns Værgeraad; Regnskabsforer for Spannjerske Legater; Kasserer for Foreningen til Gavn for Kvinders Haandarbejde. og for Centrnlbcslyrelsen for Frivilligt Drengeforbund.

Adresse: Lindegaards Tværvej 1, Charlottenlund.

 

FRIDERICHSEN Carl Stabslæge, R. DM.; f. 18. -Maj 1845 i Triest; Søn af Skibskaptajn Carl Friderichsen og Hustru .Inline f. Jantzen; gift m. Adolphine (Ady) Henriette F., f. 13. Dec. 1857 i St. Petersborg, Datter af Generalkonsul Hans Jessen Pallisen og Hustru f. Donnerberg.

Student (Horgerdydskolen paa Krsthvn.) 1865; med. Eks. 1873; Reservelæge i Hæren 1874-76, Korpslæge 1880. sendtes af Krigsministeriet til den internationale Lægekongres i Rom 1894; Overlæge 1895, Stabslæge og Chef for Garnisons Sygehus fra 1902.

Adresse : Vedbæk.

 

FRIDERICHSEN Viggo Teaterdirektør; f. 27. Sept. 1875 paa Kærstrup paa Lolland; Søn af Jægermester, Godsejer D P F'riderichscn.

Student (Nykjøbing F.) 1893; cand. mag. 1900: Skuespiller ved det kgl. Teater 1902; Direktør for Folketeatret 1908.

Adresse: N-Voldgade 50, Kbhvn.

 

FRIDERICIA J A Professor, Dr. phi!., S.; f. 10. Juni 1849 i Kbhvn.; Søn af Manufakturhandler Heyman Frideri-cia; gift m. Emma F., f. 26. Aug. 1857 i Rønne, Datter af Kaptajn H Siem-sen (død 1896).

Student (v. Westenske Institut) 1866; cand. mag. 1872; Dr. phil. 1876; Underbibliotekar ved Universitetsbiblioteket 1891-99; Professor i Historie ved Universitetet fra 1899: Medlen af Danske Selskab fra 1883 og af Videnskabernes Selskab fra 1888; Sekretær i den dansko historiske Forening fra 1897; Medlem af Kommissionen for Registrering af litterære Kilder til dansk Historie i Udlandet.

Litterære Arbejder: Danmarks ydre politiske Historie fra Freden i Liibeek til Freden i København 1629-60 I-II (1876-82); Den danske Bondestands Undertrykkelse og Frigørelse (1888); Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaan-dets Historie (1888); Kjøltenhavns Befolkningsforhold i 17. Aarhundrede; Historisk-statistiske Undersøgelser om Danmarks Landhoforhold (1890); Adelsvældens sidste Dage; Danmarks Historie fra Chr. IV Død til Enevældens Indførelse 1648-60 (1894); Revolutionen og Napoleon 1.; Fra Wienerkongressen til Februarrevolutionen (1903 05); Udsigt over den politiske Historie fra 1848 til Nutiden (1905-06); Medarbejder ved Danmarks Riges Historie (4. Bind); Medudgiver af Christian IV.s egenhændige Breve; Medarbejder ved Folkenes Historie og ved Verdenskulturen.

Adresse: Nyvej 4, Kbhvn.

 

FRIEDENREICH Alexander Professor,' Dr, med.; f. 1. Juni 1849 i Kbhvn.;! Søn af Professor D V Friedenreich og Hustru f. Møller; gift m. Rosa F.. f. 4. Okt. i Artins i Frankrig, Datter af Proprietær O T Courson og Hustru Julie f. Quettier.

Student (Metropolitanskolen) 1867; med. Eks. 1874; Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. VI 1878-81; Dr. med. 1879; Læge ved den kommunale Vakcinalionsanstalt 1884-86; Afdelingslæge ved Polikliniken 1884-88; Medudgiver af Med. Aarsskrift 1887-89; Kommunelæge 1889; Sekretær i Med. Selskab 1879-81; Medredaktør af Hospitals Tidende 1878-93, Censor ved med. Eks. 1889; Overlæge v. Kommunehospitalet Afd. VI fra 1898 samt Docent i Psykiatri; Formand for Med. Selskab 1900-01; Medlem af Kriminalistforeningens Bestyrelse fra 1900.

Adresse: Vendersgade 28, Kbhvn.

 

FRIIS Aage Dr. phil.; f. 16. Aug. 1870 i Korsør; Søn af Sognepræst K J F Friis og Hustru f. Langkilde; gift m. Benedicte F.. f. 11. Juli i Skien. Norge.

Student (Viborg) 1890; cand. mag. 1896; Dr. phil. (Andreas Peter Bern- storff og Ove Høegh Guldberg. Bidrag til den Guldbergske Tids Historie) 1899; ansat ved universitetsbiblioteket 1891-1900; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog; i Forretningsudvalget for Sel-skabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie; i Bestyrelsen for Den danske historiske Forening og for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik.

Har udgivet; Bernstorffske Papirer; Bernstorfferne og Danmark; Bismarck; Ungdomstiden; er Redaktør af Verdenskulturen.

Adresse; Thorvaldsensvej 24, Kbhvn.

 

FRIIS Achton Kunstmaler, FM, i Sølv; f. 5. Sept. 1871 i Trustrup ved Grenaa; gift m. Martha f. Elster.

I Malerlære og paa Teknisk Skole i Aarhus; Elev paa Kunstakademiet 1896- 99; lærte at radere hos Prof. Locher; deltog i Danmarks-Expeditionen 1906-1908.

Adresse; Puggaardsgade 2, Kbhvn.

 

FRIIS Albert Professor, Dr. med.; f. 25. | Nov. 1857 i Marstal; Søn af Skibsreder Albert Friis og Hustru f. Rasmussen; gift m. Vilhelme F.. f. 19. Dec. i Kbhvn., Datter af Proprietær S P. Jensen og Hustru Anne f. Larsen. Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) I

1877: med. Eks. 1884; Reservelæge ved Kysthospitalet 1884-85; Dr. med. 1887; Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. VI 1888-91; Læge ved Ebberød-gaards Aandssvageanstalt 1892; Forstander samme Aar og Overlæge fra 1898.

Adresse Ebberødgaard pr. Birkerød.

 

FRIIS Bendt Overretsassessor; f. 27. Maj 1862 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Stabs-dyrlæge C L Friis; gift m. Augusta Sofie F., Datter af Dekanus i Sundhedskollegiet. Dr. med. J Lehmann.

Student (Lyceum) 1880; cand. jur. 1885; Assistent i Finansministeriet 1891, i Landbrugsministeriet 1896; Fuldmægtig 1903; Assessor i Landsoverretten for Nørrejylland fra 1904.

Adresse : Viborg.

 

FRIIS C C H ps. Postmester, K!.DM.; f. 23. Okt. 1832 i Kjærtip; Søn af Sognepræst Christian Friis og Hustru f. Hude; gift m. Ida Georgine Louise f. Blad (død 1875).

Ansat i Generaldirektoratet for Postvæsenet 1850; Kancellist 1857; Over-postkontiolør i Kbhvn. 1868; Postmester i Horsens 1876-1907.

Formand for Horsens-Tørring Jernbaneselskab 1900-09: i Bestyrelsen for Horsens Sygehus, Horsens Ting- og Arresthus, den jydske Garderforening for Horsens og Omegn; Formand for Horsens Gymnastikforening og for Horsenskredsen under Skytteforeningen for Horsens og Omegn.

Adresse : Horsens.

 

FRIIS Daniel Etatsraad, Bankdirektor. R.DM.; f. 17. Maj 1844.i Hjørring: Søn af Branddirektør, Løjtnant J P von Friis og Hustru f. Meyer; gift m. Emma Marie Børgine f. Hansen, f. 13 Febr. 1848 i Lemvig.

Exam. jur. 1864; By- og Herreds-fuldmægtig i Frederikshavn 1868; Sagfører 1873; Sagfører i Odense 1886.

Førstefuldmægtig ved Kbhvns Amts nordre Birk 1888-1908: Formand for Frederiksberg Poliklinik for Ubemidlede; Dommer i det kgl. kbhvnske Skydeselskab og danske Broderskab; Likvidator for Akts. Detailhandlerban-ken; Medlem af Laanc- og Diskonto-bankens Bankraad og af Bestyrelsen for Kronprins Frederiks og Kronprin-sesse Louises Stiftelse.

Adresse : Frydendalsvej 13, Kbhvn.

 

FRIIS Frederik Hofjægermester, Direktør for Landbohøjskolen, K'.DM. FM. i Guld p.p.; f. 6. Dec. 1836 Lyngby-gaard. Jylland; Søn af Hofjægermester, Ritmester J Friis og Hustru f. Meulengracht; gift m. Elise f. Brammer (død 1869).

Landbrugseksamen 1860; fra 1861 til 1908 Ejer af Duelund; Landbrugsminister i Ministeriet Sehested 1900-01; Forstander ved det landøkonomiske For-søgslatøratorium 1891-1900 og fra 1901-08; Direktør for den kgl. Veterinær-og Landbohøjskole fra 1894-1900 og fra 1901: Præsident i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab 1898-1900 og fra 1901; Medlem af Bestyrelsen for Aandssvageanstalten Cl. Bakkehus-Eb-berødgaard med Filialer.

Udenl. Ordener: N.St.O.; R.St.A.

Adresse : Kochsvej 19, Kbhvn.

 

FRIIS Ingo Stadsdyrskuekommissær, R. DM.; f. 7. Marts 1838 paa Blaaholm; Søn af Proprietær Niels Friis og Hustru f. Faber; gift m. Eleonora Christine f. Trolle, f. 8. Maj paa Lykkes-holm.

Formand og Konsulent for Præstø Amts Kvægavlsforeninger og for Tyre-skuekommissionen for Sjælland med tilhørende Øer; Stifter af Kvægavlsfor-iningen.

Adresse: Lille Næstved pr. Næstved.

 

FRIIS Michael Departementschef, K2. DM. MfDR.; f. 22. Okt. 1857 Ma-rienlund ved Odense; Søn af Premierløjtnant Michael Petersen og Hustru f. Trolle; gift m. Thora Vilhelmine F.. f. 5. Aug. i Grundfør ved Horsens Datter af Partikulier Nicolai Hee og Hustru f. Thode.

Student (Herlufsholm) 1875; cand. jur. 1883; Redaktionssekretær ved Jyllandsposten 1877-78; ved Dagbladet 1883-89; ansat i Justitsministeriet 1886, Fuldmægtig 1893, Kontorchef 1901, Departementschef 1904; redigerede Maa-nedsblad udgivet af Foreningen mod Lovbeskyttelse for Usædelighed 1884-89; Medredaktør af Tidsskrift for Kvinden 1882-84; Medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon.

Medl. af Overværgeraadet fra 1905; Justitsministeriets Tilforordnede ved Købstædernes alm. Brandforsikring; Direktør for Den Hjelmstjerne-Roscn-eronesko Stiftelse fra 1908.

Litterære Arbejder: Tre Arbejdsaar; En Redegørelse for Udbyttet af Venstreflertallets Politik i Valgperioden 1881-84; Visnepolitiken og Provisoriet; Revolutionære Tilløb; Forhandlingspo-litiken 1890-92.

Adresse: Frederikshaldsgade21, Kbhvn.

 

FRIIS Steffen Stabsdyrlæge, R.DM.; f. 19. Okt. 1861 i Hunslev pr. Kjerteminde; Søn af Sognepræst Kr. J F Friis og Hustru f. Landkilde; gift m. Christiane Magdalene f. Petersen, f. 13. Maj 1864 i Kbhvn.

Korpsdyrlæge 1894: Overdyrlæge 1900; Stabsdyrlæge og Chef for Hærens Dyrlægekorps 1905; 1ste Dyrlæge under Kbhvn.s Sundhedskommission 1887; i Be-

styrelsen for Den danske Dyrlægeforening; Redaktør af Maanedsskrift for Dyrlæger; Medlem af Det veterinære Sundhedsraad; Formand for Kødkon-trolørforeningen for danske Dyrlæger.

Adresse: st. Kongensgade 79, Kbhvn.

 

FRIIS-SKOTTE Joh, Assistent ved Statsbanerne, MfDR.; f. 1. Dec. 1874 i Vordingborg; Søn af Togfører Erik Petersen og Hustru f. Clausen; gift m, Kommunelæreriude Anna Christine Marie F-S., f. 21. Okt. 1871 i Dragør, Datter af Kaptajn P J Friis og Hu-stru f. Petersen,

Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse; Formand for Uheldsforsik-ringsforeningen for de danske Statsbaners Personate; i Bestyrelsen for Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets-Akts., for Sjællandske Statsbaners Embedsmænds og Betjentes Laane- og Spareforening af 1883 og for Sjællandske Statsbaners private Begravelses-kasse.

Adresse: Blytsvej 8, Kbhvn.

 

FRIJS Frederik KRAG-JUEL-VIND. Greve, Hofjægermester; f. 28. Juni 1882 paa Ørbygaard; Søn af Ilofja\ger-mester, Greve J C Krag-Juel-Vind-Frijs til Baroniet Jnellingc (død 1907) og Hustru Agnes f. Komtesse Ahlefehlt-Laurvigen; gift m. Komtesse Helle K-J-V-F.; f. 9. Nov. 1886 paa Frijsenborg, Datter af Lensgreve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs (se denne).

Besiddelser; Baroniet Juellinge 1907 (Udførlige Oplysninger se Kraks Vejvisers Afd. V Provins Register).

Indtraadte i Udenrigsministeriet 1906; s. A. attacheret Legationen i Berlin; udtraadt 1907: s. A. Besidder af Baroniet Juellinge.

I Bestyrelsen for Akts. Tho United Danish Butter Preserving Co., lim. fra 1909; Formand for Baroniet Juel-linges Sygeplejeforening fra 1908.

Udenl. Orden : Pr.Kr.

Adresse: Juellinge pr. Annede og Stavangergade 6, Kbhvn.

 

FRIJS Julius KRAG-JUEL-VIND. Greve, Staldmester, Kammerherre, Ritmester K'.DM.p.p.; f. 23. Nov. 1858 Juellinge; Søn af Kammerherre, Greve Julius Krag-Juel-Vind-Frijs til Baroniet Juellinge og Hustru Benedicte f. Komtesse Reventlow; ugift.

Premierløjtnant, Adjutant hos Krigsministeren 1896-1900; Afsked 1900; kar. Ritmester; Anden Staldmester 1900; Første Staldmester og Chef for Den kgl. Stald-Etat fra 1900; Medlem af Hærens Remontekommission 1904-07: i Bestyrelsen for Foreningen Hestens Værn.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Cr.Fr.; I.Kr.; M.ör.; N.St.O.; Pr.Kr.; Pr.B.Ø.; ' R.St.Stan.; S.H.E.; Stb.V.; S.N.

Adresse : V-Boulevard 51, Kbhvn.

 

FRIJS Mogens KRAG-JUEL-VIND Lensgreve, Kammerherre, Hofjægerme- ; ster, K DM.Gh.ET.p.p.; f- 4. .Maj 1849; Søn af Lensgreve, Kammerherre Emil Krag-Juel-Vind-Frijs og Hustru Tliyra f. Haffner; gift m. Frederikke (Fritze) K-J-V-F., f 26 Juni, Datter af Teaterchef, Greve Christian Danne-skjold-Samsøe (død 1908) og Hustru f. Zahrtmann (se denne).

Besiddelser : Grevskabet Frijsenborg og Stamhuset Steensballegaard (udførlige Oplysninger se Kraks Vejvisers Afd. V Provins Register).

Student (Horsens) 2868;-cand. phil. 1869; Legationssekretær i St. Petersborg og London 1876—80; Landstings-znand for 10. Kreds fra 1880; Medlem af Skanderborg Amtsraad 1886-1904; Medlem af Rigsretten.

Udenl. Ordner: R.St.A.; Sp. CHI.; Stb.V.

Adresse: Ny Kongensgade 1, Kbhvn. og Frijsenborg pr. Hammel.

 

FRIMODT Johan Boghandler; f. 2.! Marts 1859 i Sorø; Søn af Sognepræst Rudolf Frimortt og Hustru Sophie f. Clausen; gift ni. Emma F. (død 1901) Datter af Professor, Dr. med. Emil Hornemann og Hustru Christ? f. Höh- lenberg.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1878: oainl. phil. 1883; i lære hos Fir-maet C A Reitzel 1878; etablerede sig som Boghandler og Forlægger i Kbhvn. 1884

Kasserer for Bibelselskabet for Danmark; i Hovedbestyrelsen for Diakonisse-Stiftelsen ; Formand for Studenter-sangforeningen 1887-96.

Adresse: Sortedamsgade 5, Kbhvn.

 

FRiSENETTE L C Handelsgartner; f. 8.  Marts 1844 i Nykjøhing F.; gift m. Louise Sofie F., f. 16. Febr. i Kappel, Lolland.

Formand for Hegnsynsmændene for Kbhvn.; Formand for Gartnernes Hjæl-peforeniug.

Udenl. Orden : S.V.

Adresse : Østerbrogade 102, Kbhvn.

 

FROM A V S Fængselsinspektør, I!.; f 8. Jan. 1862 i Kbhvn.; Søn af Inspektør M S J From; gift m. Laura F., f. 23. Nov. i Kbhvn.

Student (Metropolitanskolen) 1880; cand. polit. 1884; Inspektionsassistent, Inspektør 1895 og kst. Direktør for Kristianshavns Straffeanstalt.

I Bestyrelsen for Fængselsselskabet i kbhvn.: Sekretær i Fængselsselskabernes F'ællesbestyrelse.

Adresse : Krsthvns Torv 1 A, Kbhvn.

 

FROM Axel Kreditforeningsdirektør, E.; f. 27. Jan. 1860 i Kbhvn.; gift m. Ellen f. Olsen, f. 21. Juli 1877 i Kbhvn.

A dm. Direktør for Husmandskredil-foreningen for østifterne.

Adresse : Martensens Allé 8, Kbhvn.

 

FROM Josva Kriminalrotsassessor, R,; f. 3. Mart« 1860 i Kbhvn.; Søn af Ovcrrelsprokurntor H M From (død 1864) og Hustru f. Kierulf (død 1910); gift 1. Gang ni. Theodora Emilio F. (død 1891), Datter af Forpagter F Grum (død 1898) og Hustru Rosa t. Rauert (død 1894). 2. Gang m. tif-rikka F., f. 7. Aug. i Aalborg, Datier af Konsul B Worm (død 1906) og Hustru nansine f. Ammitzbøll.

Student (von AVestenskc Institut) 1877; cand. jur. 1882; Sagførerfuldmægtig s. A.; Fuldmægtig ved nordre Birk 1883; Amtsfuldmægtig i Svendborg 1884; Auditør 1891; Assessor i Kriminalretten fra 1896.

Medlem af Straffelovskonimissionen 1895; Formand for Taksationskommissionen i Henhold til Lov 14. Dee. 1857 fra 3909.

Adresse: Holsteinsgade 11, Kbhvn.

 

FROM-PETERSEN Carl Forretnings.; f. 21. Maj 1858 i Kbhvn.; Søn af Overpolitibetjent, Kammerassessor Søren From-Petersen og Hustru f. Nielsen; gift m. Kjerstine Sophie Constance f. Hedegaard, f. 11. Sept. i Ringkjø-bing.

I Tømrerlære: Svend 1876; Medlem af Hustømrerforeningens Bestyrelse fra 1885 og af dens faglige Afdeling 1887-1904; Medlem al Hustømrernes Voldgiftsret. 1889-93; Medstifter af, Formand og Kasserer for Dansk Tømrerforbund fra 1890; Medlem af Fællesudvalget af 20. Juli 1895: Medlem af Socialdemokrat isk Forbunds Forretningsudvalg far 1895; Medlem af Borgerrepræsentationen 1898-1904 og fra 1909 Medlem af Bygningskommissionen; Oversyns-kommissær for Kbhvn. fra 1904.

Adresse: Tagensvej 42, Kbhvn.

 

FROST J C Grosserer; f. 5. Marts 1856 i Kbhvn.; Søn af Grasserer C C Frost.

Firma : C Frost.

Næstformand i Kbhvns Bedømmelses-og Voldgiftsndvalg for Kornhandelen; Medlem af Sø- og Handelsretten, af Overskattcraadet og af Bestyrelsen for Akts. til Opførelse af billige Arbejderboliger paa Kristianshavn.

Adresse: C'ort Adelersgade 7, Kbhvn.

 

FRÆNCKEL Fr. Vekselerer; f. 2. Nov 1848 i Pernambuco.

Firma : B L Frænckel & Co.'s Eftf.

I Bestyrelsen for Foreningen for Al-derdoms-Friboliger; Kasserer for Dronning Louises Asylselskab; Hovedkasserer for Belønnings- og Forsørgelsesfor-ohingen for flyender i Kbhvn. og Om-egn.

Adresse : Kathsacksvoi 3, Khlivn.

 

FRÆNKEL Louis Læge; f. 19. Jan. 1868 i Kbhvn.: Søn af Silke- og Klæde-handler N L Frænkel og Hustru Bellamine f. Lachmann; gift m. Sophie F., f. 13. Marts i Helsingborg, Datter af Grosserer Heiman Blasberg og Hustru Henriette f. Gelbberg.

Student (Efterslægtens Skole) 1886: med. Eks. 1892; Reservelæge i Søværnet 1892-93, ved Garnisonssygehuset 1894-95.

Formand i Dansk Zionistforening; Skandinaviens Repræsentant i Den internationale Zionistiske Aktionskomité fra 1903: Leder af Det røde Kors Ambulancestation i Dyrehaven fra 1906: Stifter af Dansk Nationalförbund for Redningsvæsen 1909: Medlem af Die Kommission zur Erforschung der Ursachen und Folgen von Unglücksfällen und Katastrophen fra 1910; Bestyrelsesmedlem i Vinteridræts-foreningon 1910. Redaktør af Jødisk Tidsskrift 1907-08.

Adresse: Trianglen 4, Kbhvn.; Sommerbolig ; Strandvej 196, Charlottenl.

 

FUGL Silvio Vicekonsul; f. 3. Juni 1844 paa St. Thomas; Søn af Etatsraad, Bankdirektør N TJ Fugl og Hustru f. Moe; gift 1. Gang m. Helen f. Wiley, (Ægteskabet opløst): 2. Gang m. Julie Helene F., f. 17. Sept. i Valby, Datter af Grosserer C L Fregerslew og Hustru f. Høyer.

Student (Sorø) 1864: cand. phil. 1865; i Handelslære s. A.; Købmand i Stockholm, i England 1871-73: storbrittanisk Konsulatssekretær i Kbhvn. 1873; kgl. Translatør i Engelsk 1876; storbrittanisk Vicekonsul i Kbhvn. 1880, i Kastrup 1882 med Bopæl i Kbhvn.: Medstifter af Kbhvns Sprogkonservatorium 1885 og Forstander for samme 1897; Formand for Selskabet for fremmed Sprog og Litteratur.

Forfatter af: Engelske Tale-, Læse-og Skriveøvelser.

Adresse : Frederiksborggade 20, Kbhvn.

 

FUGLSANG Bertel Redaktør; f. 7. Okt. 1868 i Kbhvn.; Søn af Sadelmagermester F F Fuglsang og Hustru f. Ludvigsen: gift m. Caroline Amalie F., f. 16. Maj 1874 i Kolding, Datter af Husejer K Fraugde og Hustru f. Christoffersen.

Student (Sorø) 1886; cand. theol.1892; Lærer ved kbhvnske Skoler s. A.; universitetets Guldmedalje (Filosofi) 1895; filosofisk Manuduktør 1895-1905: udenrigspolitisk Journalist 1900-05; fra 1905 Udgiver og Redaktør af Vore Landsmænd i Ildlandet.

Adresse; Løngangsstræde 23, Kbhvn.

 

FUNCH H F Löjtnant, Vaabenmaler, R.; f. 4. Nov. 1841 i Rendsborg; Søn af Obcrsl A W Funch (død 1871) og Hustru f. v. Zulow (død 1894); ugift.

Aspirant ved 4. Dragon Regiment 1864; var en Tid ved Landvæsenet; Elev af Akademiet 1866-72; udstillede første Gang 1869 (som Billedhugger); malede i Aareno 1879-87 (væsentlig Dyrebilleder) : Vaabenmaler ved Ordens-kapitulet 1887; Kredsbestyrer i Kbhvns Understøttelsesforening i 30 Aar; Bestyrelsesmedlem i Østerbros Bespisnings-forening og Blegdamskvarterels Juleforening i 25 Aar; Repræsentant i Arbejdernes Byggeforening. Frivillig i Krigen 1864. Adresse : Niels W Gades Gade 37. Kbb.

 

FUNCH-THOMSEN Th. J Redaktør; f. 6. April 1859 i Slagelse; Søn af Tømrermester F Funch-Thomsen og Hustru Henriette f. Andersen; gift m. Marie Louise F., f. 19. Marts i Aarhus, Datter af Kreaturhandler R S Thomsen og Hustru f. Sørensen.

Student (Sorø) 1876; cand. polit. 1883; Ophold i Paris 1884; Medarbejder ved Jyllandsposten 1884-83; Redaktør af Horsens Avis 1885-89 og af Aarhus Stiftstidende fra 1889; tillige Ejer af dette 1904.

Adresse : Vejlby Krat, Riis Skov, Aarhus.

 

FUSSING Hans Arkitekt. Murermester, R.DM.; f. 27. Juni 1838 i Horsens; Søn af Murermester, Brandinspektør Andreas Fussing og Hustru Ane f. Hansen; gift 1. Gang m. Claudine Theodora f. Kerrn (død 1878), 2. Gang m. Camilla Augusta f. Kerrn, f. 14. Dec. i Kbhvn.

Svend 1856: uddannet ved Kunstakademiet; vandt den lille Sølvmedalje 1864: Mester 1864.

Borgerrepræsentant i Kbhvn. 1878-87; Raadmand 1887-90: Landstingsmand for 1. Landstingskreds 1890-98.

1 Bestyrelsen for Teknisk Selskabs Skole og Teknisk Forening 1885-99; Medlem af Enighedskammcret under Lockouten 1899 og af Sundhedskommissionen 1886-96: Næstformand i Arbejdernes Byggeforening; i Bestyrelsen for Lægeforeningens Boliger; Formand i Bestyrelsen for Ny Kalkbrænderi; Formand og Kasserer for Kbhvns Hus-flidsforening; Direktør i Kbhvns Brandforsikring ; i Bestyrelsen for De Puggaardske Legater; i Kirkeiuspektiouen for Frue Kirke; Medlem af Centralkomitéen.

Adresse: N-Voldgade 11. Kbhvn.

 

FUSSING Thorkil Overretssagfører; f 4. Marts 1874; Søn af Arkitekt H N Fussing (se denne).

Student (Mariboes Skole) 1892; cand. jur. 1899: Overretssagfører 1905: Sekrc- : tær i Fængselshjælpen og 1901-05 i ! Overfængselsinspektionen; Medlem af Forældreforeningens Bestyrelse fra 1910.

Adresse: Margrethevej 29, Hellerup,

 

FUSSING Valdemar Tømrermester, R. I DM.; f. 7. Marts 1840 i Horsens; Søn af Murermester Andreas Fussing og Hustru Ane f. Hansen; gift m. Thora Camilla f. Eberth, f. 15. Dec. paa Kri- stianshavn.

Etableret 1875.

Medlem af Bestyrelsen for Ny Kalkbrænderi og af Kommissionen til Bedømmelse af Svendeprøver; Formand for Foreningen af 18. Regiment 1864.

 

FÆSTER J Direktør, DM.R.FM. i Sølv; f. 6. Okt. 1845 paa Havreholm pr. Hel- ; singør; Søn af cand. pharm. Engelbrecht Fæster og Hustru f. Graham; : gift ni. Emma Christine Elisabeth f. Jepsen, f. 21. Jan. 1842 i Kbhvn.

Faktor 1875-95: Direktør for J H Schultz Universitcisbogtrykkeri 1895- 1908 og for Akts. J H Schultz' Universitetsbogtrykkeri fra 1909; Medlem af Bestyrelsen for Dannebrogsmændenes Forening.

Adresse: Christiansvej 5, Hellerup.

 

FØNSS Olaf Skuespiller: f. 17. Okt. 1882 i Aarhus; Søn af Skolebestyrer og Organist Vilhelm Fønss og Hustru Henriette f. Zimmermann (død 1909); gift m. Skuespillerinde. Thilda F., f. 7. Okt. 1888 i Kbhvn., Datter af Instrumentmager Per Johnsen og Hustru Thilda f. Lilja.

Elev af Emanuel Larsen; Skuespiller ved Dagmarteatret fra 1905.

Hovedroller: Frédéric i Pigen fra 1 Aries; Ivar Lykke i Dronning Margareta; Palle Galt i Dansen paa Koldinghus; Dr. Scholl i Morbus Tellermann; Anders Persen i Niels Nielsen; Ludvig Hansen i Brødrene Hansen; Dr. Gustave Auber i Ungdommen sejrer; Tybalt i Romeo og Julie; Kongen i Bjørnsons Kongen; Bastarden i Pigen fra Orleans; Hjalmar Hall i Danas Have.

Adresse : St. Thomas Allé 7, Kbh.

 

FØNSS Otto Forfatter; f. 28. Sept 1853 i Middelfart; Søn af Provst H L Basse Fønss (død 1894) og Hustru f. Schumacher ; gift m. Laura Karen Sofie F., f. 2. Okt.. Datler af Kammerraad A Søndergaard.

Student (Odense) 1872; cand. tlieol. 1879; Vikar ved Skaarup Seminarium 1881; Lærer ved Fredericia Latin- og Realskole 1882; Ophold i Tyskland og Schweitz 1889 og (med det Ancherske Legat) i Tyskland, Schweitz og Italien 1891-92.

Værker: Ad slyngede Stier (1885); Stemninger og Studier (1889); Trækfugle (1892); Angelina (1894); Hinsides Bjærgeric (1896); I lyse Nætter (1898): Septemberdago (1900); I de unge Aar (1902): Ung Lykke (1904); Tages Læreaar (1907).

Adresse: Fredericia.