G

GAD Emma Forfatterinde, FM. i Guld; f. 21. Jan. 1852 i Kbh.; Datler af Grosserer P A Halkier og Hustru f. Munch; gift m. Kontreadmiral Urban Gad (se denne).

Stifter af Kvindernes Handels- og Kontoristforening; Formand for Dansk Kunstflidsforening; Næstformand for Danske Dramatikeres Forbund; Redaktør af Værket: Vort Hjem.

Dramatiske Værker: Et Aftenbesøg (1886): Et Stridspunkt (1888); Fælfes Sag (1889). En Advarsel (1890); Et Sølvbryllup (1890); I veldædigt Øjemed (1891): Tro som Guld (1893); Et Forspil (1894): Rørt Vande (1895); Aabent Visir (1898): Det forløsonde Ord (19001: Dydens Belønning (1900); Gadens Børn (1903); Den mystiske Arv (1906); Guldfuglen (1908): Fruens Politik (1909).

Adresse : Dronningens Tværgade 40, Kbhvn.

 

GAD Niels Aage Overretsassessor, R.; f. 10. Sept. 1859 i Thisted; Søn af Herredsfoged H Th. Gad og Hustru f. Lund; gift m. Helen G., f. 25. Nov. i London, Datter af Generalkonsul A P Westenholtz' og Hustru f. Young.

Student (Herlufsholm) 1877; cand. jur. 1882; Assistent i Justitsministeriet og Overformynderiet, Fuldmægtig 1891; Protokolsekretær i Højesteret 1893; Kasseinspektør i Justitsministeriet 1893; Overretsassessor 1904. I Bestyrelsen for Foreningen Hestens Værn fra 1909.

Adresse : Stockholmsgade 49, Kbhvn.

 

GAD Peter Urban Forfatter, Sceneinstruktør; f. 12\ Febr. i Korsør; Søn af Admiral Urban Gad (se denne) og Forfatterinde Emma Gad (se denne).

Cand. phil.: Landskabsmaler (Elev af Fritz Thaulow); dramatisk Forfatter ; Sceneinstruktør.

Har sammen med Emma Gad skrevet : Fruens Penge (opført paa Det nye Teater 1909).

Adresse: Dronn. Tværgade 40, Kbh. Sommerbolig : Humlebæk.

 

GAD Theodor Byfoged, Politimester, R.; f. 18. Marts 1858 i Thisted; Søn af Herredsfoged H T Gad og Hustru f. Lund; gift m. Nini G., f. 1. Okt. i Kristiania, Datter af Apoteker Harald Thaulow og Hustru f. Munck.

Student (Metropolitanskolen) 1875; cand. jur. 1881; derefter Assistent i Finansministeriet; Auditør 1890-1905; fra 1893 tillige Kancellist hos Generalauditøren; Byfoged i Aalborg fra 1905.

Adresse : Aalborg.

 

GAD Urban Kontreadmiral, SVDM.Chr. IX.MT.p.p.; f. 20. Dec. 1841 i Kbhvn.: Son af Justitsraad, Herredsfoged II C Gad og Hustru f. Bruun ; gift m. Forfatterinden Emma Gad (se denne).

Løjtnant 1862; Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1880: Kommandør 1892; Afsked 1901; kar. Kontreadmiral; kst. Chef for 1. Udskrivningskreds 1901.

Formand for Dansk Ferskvands-Kultur.

Udenl. Ordener: B.L.; F.Æ.L.: Gr. Fr.: M.Gr.; N.St.O.; I'r.B.Ø.; K.Kt.A.; R.St.Stan.; S.Kr.; Sp.S.M.F.; S.8v.; S.V.

Adresse; Dronu. Tværgade 40, Kbh.

 

GADE Axel V kgl. Kapelmusikus, Komponist; f. 28. Maj 1860 i Kbhvn.; Søn af Professor Kiels W Gade og Hustru Mathilde f. Stager; gift 1. Gang m. Anna f. Langgaard (død 1906), 2. Gang m. Anna Margrethe f. Bruhn.

Elev af V Tofte, Joachim og Musikkonservatoriet; kgl. Kapelmusikus 1884; Lærer ved Musikkonservatoriet fra 1885, Direktør ved samme 1910; Medlem af Musikforeningens Administration.

Kompositioner : Violinkoncerter; Kammermusik; Solostykker for Obo ni. m.

Adresse: Østerbrogade 132, Kbhvn.

 

GADE Felix Afdelingsbestyrer, R.; f. 20. Maj 1855 i Kbhvn.; Søn af Professor Kiels W Gade og Hustru f. Hartmann; gift m. Oswalde Adolphe f. Fibiger, Plejedatter af Grosserer Rudolph Puggaard.

Student (Metropolitanskolen) 1873; Landbrugskandidat; ansat i Sparekassen for kbhvn. og Omegn 1881, Fuldmægtig og Afdelingsbestyrer smstds. 1897; Kasserer og Forretningsfører for Det kgl. danske Musikkonservatorium 1887-1909; Kasserer for Musikforeningen til 1909.

Adresse : Vintappcrvej 16, Lyngby.

 

GALLE C F L Grosserer, Isenkræmmer, R.; f. 16. Marts 1841 i Ringsted; Søn af Faner F L Galle (død 1872) og.Hu-stru Jensine f. Jappe (død 1902); gift m. Marie Henriette Vilhelmine G. (død 1899), Datter af Fuldm. i Nationalbanken Mathias Hansen (død 1890) og Hustru Christiane f. Goldschmidt (død 1865).

Elev af Sorø Akademi; lært Handelen hos H C Grønvold i Præstø; Eksamen fra Grimers Handelsakademi; Bogholder i kbhvnsko Forretninger 1865-68; Partner i Den Funderske Tobaksfabrik i Aarhus 1868-70; i Kom-

pagni med Rudolf Rosenberg under Firma Galle og Rosenberg i Kbhvn. 1870-77; Medindehaver af Firmaet P J Bøvings Eftf. fra 1877; opfandt 1882 sammen med 1 G I Aagaard en Helio-gravuremetode og arbejdede sammen med ham under Firma Galle & Aagaard indtil 1900; driver siden Reproduktionsanstalten under Firma F Galles Reproduktionsanstalt.

Medstifter af og Formand for Isen-kræmmerforcningeu i Kbhvn. 1880-°i og fra 1899; Næstformand for Centraludvalget af De danske Isenkræmmer-foreninger og Kbhvns Porcelænshand-lerforening fra 19Ü9 og for Kbhvns Handelsforeningers Fællesrepræsentation fra 1906: Næstformand i GI. Kbhvns Amts Biavlerforening fra 1906; Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1909.

Adresse ; Frederiksberg Stationsvej 5, Kbhvn.

 

GALSCHIØT Martinus Redaktør, mag. art.; f. 11. Dec. 1844 i Helsingør; Søn af Købmand C A Galschiøt og Hustru f. Just; gift m. Henriette G., f. 30. Okt. 1847 (død 1907), Datter af Brygger Carl Wiibroe og Hustru f. Klentz.

Student (privat dimit.) 1863; mag. art. 1870; Medarbejder ved Dagbladet 1875-1883; Redaktør af Illustreret Tidende 1884-92, af Tilskueren 1893-1900: Redaktør og Udgiver af Danmark i Skildringer og Billeder 1887-93; Thorvaldsens Museum., illustr. Haandbog 1895.

Adresse: Reberbanen, Helsingør.

 

GAMBORC V E Direktør; f. 22. April 1865 i Kbhvn.: Søn af Smedemester Emanuel Gamborg og Hustru Andrea f. Olsen; gift m. Helga G., f. 30. Marts i Ans, Datter af Forfatteren C A Thyregod og Hustru f. Tvermose.

Student (Metropolitanskolen) 1883; cand. phil. 1884; studerede Livsforsikrings-Matematik; Assistent, senere Beregner i Hafnia 1884-97; Matematiklærer ved Borgerdydskolen 1888-90 og Lærer ved Teknisk Akademi; Medstifter af og Direktør for Nordisk Livsforsikringsselskab 1897, for Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab fra 1898; Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse fra 1904-08; i Bestyrelsen for De danske Livsforsikringsselskabers Forening og for Aktieselskabet Vermehrens Regnemaskiner; i Studentersamfundets Regnskabsraad og i Bestyrelserne for dets Oplysningsforening, Søndagsskoler og 1 ndcrvisningsrai'k-ker, det. sidste Sted som Kasserer: i Forældreforeningens Bestyrelse 1909-10.

Har bl. a. udgivet 400 matematiske Opgaver og Logaritmetavler Nr 1, 2, 3 og 4 (af forskellig Art).

Adresse : Filippavej 8, Kbhvn.

 

GAMEL Arnold Etalsraad, cand. med., R.p.p.; t. 20. Okt. 1848 i Kbhvn.; Søn af Urtekræmmer, Major A C Game] og ) Hustru Maria Dijmphna f. Ververs; pift 1. Gang m. Sophie G., Datter af . Overretsprokurator Chr. Herforth og Hustru f. Rée; 2. Gang m. Harriet G., Datter af Grosserer Fred. Owen og Hustru f. Fugl; 3. Gang m. Ingeborg G., f. 20. Juli 1864 i Kbhvn.. Dalter af Etatsraad Chr. Holm (sc denne)

Student (Metropolitanskolen) 1867; med. Eks. 1875; praktiserede i Kbhvn 1876-79; Associé i Handelsfirmaet A C Gamel 1879-1906: Kasserer i Det kbhvn-ske Asylselskab fra 1879-1909; Deltager i Udrustning og Udsendelse af Dijm-phuaeksixidit ionen 1882-83; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen tor Læge-vagtsstationer (fra Stiftelsen 1886 til denims Ophævelse 1910) og for Geografisk Selsksab: Æresmedlem af den broderlige Arbejdsklasses Hjælpeforening og af Redningsmedaljeselskabet; stiftet forskellige Legater: Formand i Bestyrelsen for Legatet til Minde om 1. August 1829, i Bestyrelsen for De danske Lægers Hjælpeforening, for C. A. 28. Juni og for St. St. Blichers Legat og Anders Jørgensens Legat; Medlem af Centralkomitéen; i Tilsynsraadet for Asylbestyrerindernes gensidige hjælpe-forening og i Kirkebestyrelsen fur Taarbæk Kirke.

Udenl. Ordner: N.St.O.; R.St.Stan.; V.E.Ii.d.L.: I.Kr.

Adresse : Amaliegade 4, Kbhvn. Som- merbolig : Strandbrinken, Ny Taarbæk.

 

GAMEL Emma Etatsraadinde; f. 27. Juni i Kbhvn.; Datter af Jærnstøber Johannes Hellerung: Enke efter Etatsraad Augustin Gamél (død 1904), Søn af Urtekræmmer, Major A C Gamél og Hustru Maria Dijmphna f. Ver-vers.

I Bestyrelsen for Dronning Louises Asylselskab og for Louiseforeningen.

Adresse : Frederieiagade 21, Kbhvn.

 

GAMMELTOFT Carl Direktør, R.DM.; f, 20. Sept. 1855 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad, Borgmester i Kbhvn. ,T C Juels- gaard Gammeltoft og Hustru f. Nimh: gift m. Henriette Marie f. Herforth, f. 2. Aug. 1859 i Kbhvn.

Direktør for Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker: Næstformand i Kontrolkomitéen for Nye danske Brandforsikrings Selskab; Næstformand i Repræsentantskallet for Bikuben; Kommitteret i den Kbhvnske Sø Assurance Forening; Medlem af Kontrolkomitéen for Kastrup Glasværk: Medlem af Sø-og Handelsretten : Kurator for Det kir! Vajsenhus: i Bestyrelsen for Boldklubben af 1893.

Adresse : Slotsholmsgade 18, Kbhvn.

 

GAMST Chr. Direktør for Ritzaus Bureau, R.p.p.; f. 19. Sept. 1862 i Aarhus; Søn af Glarmester V H Gamst og Maria Jensen: gift m. Elisabeth G, f. 21. Jan. i Kbhvn., Datter af Direktør E N Ritzau og Elise Jensen.

Student (Hallers Kursus) 1882: cand. jur. 1890: Redaktør ved Ritzaus Bureau ug Assistent i Finansministeriel 1890; Fuldmægtig 1900; Ekspcditionssekrctæ 1901; Afsked fra Ministeriet 1909; Direktør for Ritzaus Bureau fra 1904.

Udenl. Orden : S.V.

Adresse ; Kjøbmagergade 26, Kbhvn.

 

GANDRUP Charles Forstander for Vajsenhuset, Forfatter, R.DM.; f. 28. Juli 1847 i Kbhvn.; Søn af Skomagermester Chresten Gandrup (død 1891) og Hustru Christine Fredsigne, f. Norberg (død 1883): gift m, Agnes Janiari G., f. 7. Aug. 1851 i Rio Janeiro, Datter af Læge Carl Melchior og Hustru Thora f. Rist.

Student (Borgerdydskolen) 1866: cand theol. 1872; Skoleinspektør i Nykjøbing p. Mors 1878-85. i Randers 1886-89, Forstander for Vajsenhuset fra 1889: Medlem af Direktionen for De Kellerske Aandssvageanstalter 1895-1902; Medlem af Skolekommissionen for de private Skoler i Andreas Sogn.

Litterære Arbejder: Periander: Savo-narola: Fem Digte: Luzern Løven: Fæ-ilrelamlske Digte: Festskriftet: Hundrede Aar.

Adresse : N-Farimagsgade 51, Kbhvn.

 

GARDE Aage Skuespiller: f. 18. Marts 1876 i Kjcrteminde: Søn af Læge Jacob Garde (død 1892) og Hustru f. Westergaard (død 1887); gift m. Skuespillerinde Christine f. Claussen. f. 22. Jan.

Student (Linnésgades Skole) 1894; cand. phil. 1895: Skuespiller ved Folketeatret 1899: Skuespiller og Sceneinstruktør ved Aarhus Teater fra. 1909.

Hovedroller: Sang i Over Evne ; Prins Alexius i Evige Mure; Daniel Hertz.

Adresse : Vigenshus, Aarhus.

 

GARDE Alfred Kommandør i Søetaten, E.DM.p.p.; f. 25. Maj 1858 i Korsør; Søn af Kontreadmiral TI G F Garde og Hustru f. Knudsen ; gift m. Marie Claudia G., f. 13. Aug. i Saxkjøbing, Datter af Borgmester C C Ravnkilde.

Sekondløjtnant 1878: Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1895; Kommandør 1906; Chef for Artillerikorpsct; Medlem af Overkrigsretten 1908.

Udenl. Ordener: Gr.Fr.: I.U.S.: N. Kr.M.; - N.St.O.; R.St.Stan.; S.'II.E.: V.E.B.d.L.

Adresse : Frederieiagade 54, Kbhvn.

 

GARDE Axel Forfatter, Redaktør; f. 18. Marts 1876 i Kjerteminde; Søn af Læge Jacob Garde (død 1892) og Hustru f. Westergaard (død 1887); gift m. Agnes Thora. Valborg G., f. 23. Dec. 1878 i Ans i Jylland, Datter af Forfatteren C A Thyregod (død 1898) og Hustru Ane Marie f. Sørensen (død 1907).

Student 1894; cand. phil. 1895; Studieophold i Leipzig 1896-97; Medarbejder ved Litterarisches Centralblatt i Leipzig 1897; i Vagtens Redaktion 1899 -1900; Medarbejder ved Berlingske Tidende (Litteratur og Teater) 1901—05; Redaktør af Adresse-Avisen 1905-06; Medarbejder ved Politiken (Editorials og Kroniker) fra 1906; Medarbejder ved Verdensspejlet fra 1907; i Maaneds-Magasinets Redaktion fra 1908.

Sekretær i Filologisk-historisk Samfund 1897-98; Medlem af Studentersamfundets Bestyrelse 1899-1901.

Litterære Arbejder: Grundtvigs Mytologi (Prisafhandling 1897); Der Grundgedanke in Henrik Ibsens Dichtung (1898); Dansk Aand (1908); Afhandlinger i forsk. Tidsskrifter; Oversættelse af Max Stimer: Den Eneste og hans Ejendom (1901).

Adresse; Vallerød pr. Hørsholm.

 

GARDE C A Kontreadmiral, I'.DM.p.p., f. 5. Aug. 1834 i Kbhvn.; Søn af Kommandør H G Garde og Hustru Doris f. Mechlenburg; gift 1. Gang m. Anna Christine G. (død 1883), Datter af Stiftamtmand C F Simony; 2. Gang m. Agnes Marie G., f. 8. Dec. i Kbhvn., Datter af Grosserer Jørgen Bech.

Søkadet 1848; om Bord paa Fregatten Gefion under Slaget, i Eckernførde Fjord 5. April 1849; Sekondløjtnant 1854; Næstkommanderende i Krydseren Fylla under Krigen 1864; førte Postdampskib 1865-67; Næstkommanderende ved Krydstoldvæsenet 1871-73; Kaptajn 1873; Adjutant hos Marineministeren 1874-76; Kommandør 1885; Stabschef hos Viceadmiralen 1886-89; Afsked 1897; kar. Kontreadmiral.

Formand for Foreningen til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte; Medlem af Det forenede Dampskibsselskabs Bestyrelse i 33 Aar og af Tilsynsraadet for Nyt genealogisk Institut fra 1909.

Udenl. Ordener: B.Z.L.; Gr.Fr.; Pr. Kr.; Pr.R.Ø.; B.W.

Adresse; Gudrunsvej 22, Charlottenl.

 

GARDE Ceorg Ingeniør. Direktør, R.; f. 2. Juli 1856 i Nørre Lygum, Slesvig; Søn af Sognepræst P C Garde og Hustru Augusta f. Lawætz; gift 1. Gang m. Valborg Christine f. Strandgaard, 2. Gang m. Eleonore Hedvig i. Selmer, f. 28. Ans. i Haderslev.

Student (Metropolitanskolen) 1874; cand. polyt. 1881; Ingeniørassistent ved Kbhvns Havnevæsen 1881-84; Ingeniør

ved Møller & Jochumsens Maskinfabrik i Horsens 1884-87; ved Marstrand og Rubows Maskinfabrik 1887; Ingeniør og Chef for Tegnestuerne hos Aktieselskabet Titan 1897: Meddirektør for Aktieselskabet. Titan 1902; Medlem af Bc-styrelsesraadet for Statsprøveanstalten; i Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1901-10. Adresse: Falkonergaardsvej 15, Kbh.

 

GARDE T V Kommandør, Direktør for Marineministeriet, R.DM.p.p.; i. 22. Okt. 1859 i Kbhvn.; Søn af Kontreadmiral H G F Garde og Husfru f. Knudsen; gift 1. Gang m. Inger Kirstine G., f. 5. Okt. i Hunderup ved Odense, Datter af Lærer J A Holm; 2. Gang m. Christine Vilhelmine G., f. 15. Maj 1877 i Fredericia, Datter af Grosserer D Ohlsen, Øregaard.

Sekondløjtnant 1880: Premierløjtnant 1881; Kaptajn 1898; Kommandør 1908; Direktør for Marineministeriet fra 1908.

Deltog i Konebaads-Ekspcditionen til Grønlands Østkyst 1883-85; ledede en Ekspedition til Julianehaab og den grønlandske Indlandsis 1893.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; N. St.O.; Pr.Kr.; K.St.Stan.; S.Sv.

Adresse: Gernersgade 15. Kbhvn.

 

GAUTIER D kgl. Dyrlæge, R.; f. 9. Sept. 1848 i Kbhvn.; Søn af kgl. Livberider C A Gautier og Hustru Adelaide f. Westermann; gift m. Julie Wilhelmine f. Langballe, f. 25. Juli i Grundfør Mølle ved Hinnerup.

Formand for Voldgiftsmænd i Sager om Køb af Husdyr; Medlem af det veterinære Sundhedsraad; Medstifter af Maanedsskrift for Dyrlæger.

Adresse: Anker Heegaards Gade 1, Kbhvn.

 

GEILL Christian Overlæge, Dr. med., R.; f. 19. Juni 1860 i Kolding; Søn af Lærer H C Geill og Hustru Gevhardine f. Ploug; gift m. Julie G., f. 23. Marts i Haverslev, Datter af Proprietær J P Malmberg og Hustru f. Linuemann.

Student (Fredericia) 1878; med. Eks. 1885; Reservelæge ved Blegdams Hospital 1887-89; Dr. med. 1887; Reservelæge-ved Aarhus Sindssygeanstalt 1890-98; Fængselslæge i Kbhvn. 1898; Overlæge ved Viborg Sindssygeanstalt fra 1901.

Formand for Samfundet til Ædrueligheds Fremme fra 1898; Medlem af Edruelighedskommissionen 1903, af Straffelovskornmissionen 1906, og af Viborg Byraad s. A.; Medlem af Viborg Amts Skoleraad og af Skoledirektionen for Viborg Købstads Provsti 1909; Formand i Bestyrelsen for Redningshjemmet Godthaab ved Holstebro for Drikfældige; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening, for Viborg Fængselsselskab, for Viborg Amfs Sy-geplejeforening og for Viborg Turist- forening; Næstformand for Lægeforeningen for Viborg-Thisted Arater. Medlem af Retslægeraadet 1909.

Adresse : Sindssygeanstalten, Viborg.

 

GERLACH A W V. Generalmajor, R. DM.; f. 23. Jan. 1813 i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1831; Premierløjtnant 1840; Kitmester 1850; Major 1862; Oberstløjtnant 1865; Afsked 1867; kar. Generalmajor.

Adresse: Amalievej 17, Kbhvn.

 

GERLACH Léocadie fh. Kammersangerinde; i. 26. Jan. i Stockholm; Dat-ter af Toldkontrolør Carl Bergnehr og Hustru f. Trolle; gift 1. Gang m. Agent Fossum (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Syngemester C L Gerlach (død 1893).

Elev af H Rung i Kbhvn. og af Garcia i London; debuterede paa Det kgl. Teater 1845 som Filippo Palma i Aager-karl og Sanger; kgl. Skuespillerinde 1848; Afsked fra Teatret 1864; Sanglærerinde.

Hovedroller: Donna Anna i Don Juan; Dronningen i Hang Heiling; Susanna og Pagen i Figaros Bryllup; Rosina i Barberen; Madame Voltisu-bito i Recensenten og Dyret; Alice i Robert; Regimentets Datter; Fidelio; Norma; Vilhelmine i Ungdom og Galskab; Lucrezia Borgia; Lucia di Lam-mermoor.

Adresse: Tullinsgade 8, Kbhvn.

 

GERSDORFF Nicolaj Nikolajewitsch von Lehnsbaron, Hofjægermester; f. 51. Marts 1857; Søn af Oberst, Baron Nicolaj Gersdorff og Hustru Natalia f. Leontjewna: ugift.

Løjtnant; Fideikommisbesidder; Medlem af Bestyrelsen for Livjæger Skydeselskabet ; Repræsentant i Kongens Livjægerkorps; i Bestyrelsen for Det rus siske Velgørenheds Fond; Popetschl Telstwo ved den russiske Gesandtskabs-Kirke i Kbhvn.

Udenl. Udmærkelser: R.St.Stan.; i Chifrene i Brill. og Kr. fra Hertug Ernst August af Cumberland.

Adresse: Frederiksgade 11, Kbhvn.

 

GERSTENBERG H W T von Generalmajor, K'.DM.p.p.; f. 14. Aug. 1844 i Hohn i Slesvig: Søn af Herredsfoged Franz Ernst v. Gerstenberg og Hustru f. de Bartholin; gift m. Johanne Sophie G., f. Winsløw, f. 18. Okt. i Nyborg (Ægteskabet opløst).

Sekondløjtnant 1863; deltog i Kampen ved Dybbøl og paa Als 1864: Premierløjtnant 1867; Adjutant ved fyenske Brigade 1877-80; Kaptajn 1880; Depotkommandør ved 1. Regiment 1885-90; Stabschef ved 1. Sjællandske Brigade 1890-93; Oberstløjtnant 1893; Stabschef ved 2. Generalkommando 1900-03; Oberst 1901; Chef for 1. Regiment 1903; Generalmajor og Chef for 2. sjællandske Brigade 1905; Afsked 1909.

Litterære Arbejder : Oversættelser af Tolstoy, Petschersky, Korolcnko, Ler-montoff, Aksakoff, Tschekoff og Gogol. Mange Arbejder om russiske Forhold; Kosakvæscnets historiske Udvikling.

Udenl. Ordner: R.St.Stan.; R.St.A.; S.Sv.

Adresse i Østerbrogade 56 D, Kbhvn.

 

GERTZ M Cl. Professor ved Universitetet, Dr. phil, Kw2 .DM.p.p.; f. 14. Dec. 1844 i Svendborg; Søn af Bagermester M C Gertz og Hustru f. Grøn; gift m. Anna Catharina f. Møller, f. 7. Maj 1853 i Middelfart.

Student (Odense) 1864; cand. philoi. 1870; Dr. phil. 1874; Docent ved Universitetet 1876; Professor i klassisk Filologi 1880; Medlem af Kgl. danske Videnskabernes Selskab 1883 og af norske Videnskabernes Selskab 1898; Medlem af Konsistorium 1897; Rektor magnificus 1907; Formand for Undervisnings-inspektionen for de lærde Skoler 1888-1906; medvirkende ved Udarbejdelsen af Skoleloven af 1903; Eforus for Hassagers Kollegium 1898.

Litterære Arbejder ; Tre Dialoger af Scneca (1873); Studia critica in Senecæ dialogos (Doktordisputats); Udvalgte Skrifter af Lukianos (1881); Senecæ de beneficius (1876) og Dialogorum libri XII (1886); Udvalgte Skrifter af Se-ueca (1889-95); Indskrifterne fra Gortyn (1889); Platons Apologie (1893); Sallust's Catilina (1895); Caesars Bellum Gallicum (1896): Medarbejder ved de nyeste Hovedudgaver af Valerius Maximus og Seneca Rhetor; Andreas Sunesøns Hexaémeron (1892); Oversættelser af TKukydid, Platons Kriton og Dele af Faidon. Symposion; en Omarbejdelse af Wilsters Homer; Oversættelser af græske og latinske Forfattere; Læsebøger i Middelalders Latin (1906-09); Græske Stater og Statsforfatninger; Knud den Helliges Martyrbistorie (1907); Vitæ Sanctorum Danorum (1908 ff.); Hellas' Oldtidshistorie (i Folkenes Historie); Medarbejder ved Erslevs Testamenter fra Danmarks Middelalder; Acta 'Pontificum Danica og Dansk Ordbog for Folket.

Udenl. Ordner: I.Kr.; S.N.

Adresse : Frederiksberg Bredegade 13, Kbhvn.

 

GJERSING Frode Rektor, R.; f. 26. Maj 1848 i Kjøge; Søn af Stiftslæge O M Giersing (død 1901) og Hustru Anna f. Malling (død 1908): gift m. Anna Elisabeth G., f. 13. Juli i Haderslev, Datter af Apoteker, Ass. pharm. N Aggersborg (død 1895) og Hustru Pauline f. Seidelin.

Student (Roskilde) 1866; cand. philol. 1874; Adjunkt i Viborg 1877, Over-i lærer smstds. 1897; Rektor i Odense 1902.

Adresse ; Odense.

 

GlERSING Johs Overretssagfører; f. 18. Nov. 1872 i Odense; Søn af Skolebestyrer F F Giersing og Hustru f. Duse-berg; gift m. Ellen Charlotte f. Neergaard, f. 2. Marts 1871 i Gerlev.

Student (Odense) 1891; cand. jur. 1897; Overretssagfører 1902. Kendt som Skakspiller.

Adresse: Nørregade 16, Kbhvn.

 

GIGAS Emil Dr. phil., Bibliotekar; f. 23. Aug. 1849 i Kbhvn.; Søn af Grosserer V T Gigas og Hustru f. Dehli.

Student (Borgerdydskolen) 1868; mag. art. 1877; Dr. phil. 1883; Assistent ved det kgl. Bibliotek 1883, Bibliotekar smstds. 1907; Musikanmelder ved Fædrelandet og Dagbladet 1875-83; Sekretær i Forening for Boghaandværk og Redaktør af dens Tidsskrift 1888-1908; korresponderende Medlem af det spanske historiske Akademi 1909.

Litterære Arbejder : Grev Bernardino do Rebolledo, spansk Gesandt i København 1648-59; Samling af udenlandske Lærdes Breve, fra det kgl. Bibliotek (1890-93); Litteratur og Historie (Studier og Essays) (1898-1902); Briete Samuel Pufendorfs an Chr. Thomasius (1897); Spanien omkring 1789 (efter D: G Moldenhawers Rejser) (1904); den italienske, spanske og portugisiske Litteraturs Historie (i ,.Verdenslitteraturhistorie" 1898); adskillige Oversættelser af ældre spansk Litteratur.

Adresse: Kochsvej 25, Kbhvn.

 

GIØRTZ H C N Overretsassessor, Direktør; f. 2. Okt. 1858 paa Christianshaab ved Vejle; Søn af Proprietær B Giørtz (død 1909) og Hustru Cathrine Margrethe f. Schultz (død 1877); gift m. Christiane Marie Pouline G., f. 21. Marts 1866 i Odense, Datter af Handelsgartner R Hansen (død 1877) og Hustru Christine f. Gregersen (død 1910).

Student (Horsens) 1877; cand. jur. 1883; Overretssagfører 1888; Sekondløjtnant ved 4. Regiment- samme Aar; Auditør ved 8. Regiment m. m. 1893-96, ved Livgarden, 1. Regiment og Gardehusarregimentet 1896-1903; Assessor i Kriminalretten 1903, i Overretten fra 1909.

I Bestyrelsen for Statsanstalten for Livsforsikring fra 1908; Formand for Kbhvns 5 Værgeraadskreds 1905-09; Venstrereformpartiets Kandidat ved Folketingsvalgene i Saxkjøbing 1906 og 1909. Medlem af Studentersamfundet«

Bestyrelse 1885-86, af Bestyrelsen for sammes Retshjælp for ubemidlede 1885-88.

Har sammen med Borgmester E Tf V S Bloch forfattet en juridisk Haand-bog : Lov og Ret i almindelige lx>rger-lige Forhold.

Adresse : Frederikshaldsgade 21, Kbh.

 

GIØRUP Michael Kaptajn, Forfatter; f. 3. April 1830 paa Vindum Overgaard; Søn af Proprietær Niels Giørup (død 1845) og Hustru Christiane f. Holst (død 1860); gift m. Emma G. (død 1903), Datter af Regnskabsfører Carl Petersen.

Landkadet 1844; Sekondløjtnant 1850; Kaptajn 1875; Afsked 1883.

Har stiftet Selskabet De danske Forsvarsbrødre i Kjøbenhavn; Medlem af Bestyrelsen af samme 1860-63 og i 1878; Medlem af Direktionen for Vaa-benbrødrenes Lotteri.

Har skrevet Sangene „Dansken har Sejer vundet" og „Nu skal vi nok atter med Preusseren slaas", samt en Mængde historiske Fortællinger og Noveller; Redaktør af Ugeskriftet Enhver Sit, senere af Dagbladet Nyt Aftenblad.

Adresse: Vesterbrogade 182, Kbhvn.

 

GJELLERUP Julius Boghandler; f. 11. Sept. 1858 i Ringsted; Søn af Konditor N C Gjellerup og Hustru f. Hersom; gift m. Anine G., f. 20. Dec. paa Langeland, Datter af Fabrikant Rasmus Johansen og Hustru Anna f. Hansen.

Lærling i den Hempelske Boghandel i Odense 1873-77, Medhjælper 1877-84. Etableret 1884 i Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed og Papirhandel; Var Medstifter af og i Bestyrelsen for forskellige Institutioner indenfor Boghandelen.

Adresse: Sølvgade 87, Kbhvn.

 

GJELLERUP Karl Forfatter; f. 2. Juni 1857 i Roholt ved Fakse; Søn af Sognepræst C A Gjellerup (død 1860) og Hustru f. Fibiger: gift m. Eugenia f. Heusinger.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1874; cand. theol. 1878; Universitetets Guldmedalje 1881 (Arvelighed og Moral).

Hovedværker : En Idealist (1878); Det unge Danmark (1879); Antigonos (1880); Rødtjørn (1881, Digtsamling); Aander og Tider (1882 Digte); Germanernes Lærling (1882); Romulus; G-Dur; En klassisk Maaned (1884); Brynhiid (1884); Vandreaaret (1885); St. Just (1886); Tamyris (1887); En arkadisk Legende (1887); Hagbarth og Signe (1888); Bryllupsgaven (1888); Min Kærligheds Bog (Digtsamling): Minna (1889); Herman Vandel (1891); Wuth-horn (1893); Kong Hjarne Skjald (1893); Møllen (1896); Ved Grænsen (1397); Fabler (Digte, 1898); Taukelæserinden (1902): Offerildene (1903); Pilgrimmen Karmanita (1906); Den Fuldendtes Ha-slru (19071: Verdensvandrernc (1910).

Adresse : Gostritzcrstrassc 5, Dresden.

 

GJELLERUP S M Bibliotekar, R,; f. 22. Aug. 1838 i Roholte, Præstø Amt; Søn af Sognepræst C A Gjellerup og Hustru f. Behrendt; ugift.

Student (Herlufsholm) 1857; cand. theol. 1864; Lærer ved Melchiors Skole; arbejdede 1872-79 paa det kgl. Bibliotek med Udgivelsen af Bibliotheca danica; Assistent ved Universitetsbiblioteket 1879; Underbibliotekar 1893, Bibliotekar 1907.

Har skrevet : Biskop Jens Dinesen Jarsin (1868-70) og flere Afhandlinger i Historisk Tidsskrift; Medudgiver af Den danske Adel i 16. og 17. Aarhun-drede (1874-75).

Adresse : Fiolstræde 34, Kbhvn.

 

GJERNALS C F Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.Gb.E.T.p.p.; f. 13. Aug. 1859 i Augustenborg; Søn af Apoteker C F Jacobsen og Hustru f. Gjern; gift m. Ida G., f. 18. Juni paa Frederiks- i berg. Datter af Generalmajor Johan Linnemann og Hustru f. Christensen.

Student (Sorø) 1877; Sekondløjtnant ! (1880): Premierløjtnant 1881; Adjutant hos Prins Christian 1889-96; Kaptajn 1892; Lærer ved Officersskolen 1903-06; Oberstløjtnant 1908; Chef for 5 Artilleriafdeling; til Tjeneste i det franske j Feltartilleri 1909.

Medlem af Soransk Samfunds Bestyrelse 1888-89.

Udenl. Ordner: Gr.Fr.; N.O.N.; N. St.O.; R.St.Stan.; S.Sv.

Adresse : Rahbeks Allé 32, Kbhvn.

 

GJESSING Aage Direktør; f. 21. Marts 1861 i Tønder: Søn af Advokat og Notar Gjessing (død 1881) og nustru f. Lassen; gift m. Anna G., Datter af Ju-stitsraad H E Friis i Vejle.

Student (Horsens) 1879; cand. jur. 1885; Byfogedfuldmægtig i Vejle 1885: Sagførerfuldmægtig i Randers 1887-89, Sagfører smstds. 1889, Overretssagfører 1891; Direktør for jydske Købstads-Kreditforening, for Kreditforeningen for industrielle Ejendomme fra 1898 og for Hypotekforeningen for Laan mod se-cundær Prioritet i faste Ejendomme i Kbhvn. og Omegn fra 1900.

Adresse: Margrethevej 6, Hellerup.

 

GLAHN H C Arkitekt; f. 12. April 1850: i Nykjøbing F.; Søn af Tømrermester, Arkitekt O M Glahn (død 1879) og Hustru Eggertine f. Gram (død 1890): ' gift m. Louise. G., f. 3. Okt. 1851, Datter af Amtsforvalter E \V Leuning (død 1876) og Hustru Louise f. Blicher (død 3883).

Lærte Tømrerfaget hos sin Fader; Svend 1870; Elev af Kyhn, Herholdt og af Kunstakademiet, Afgang herfra 1877.

Medlem af Nykjøbing F. Byraad 1900-07; t.idl. Medlem i Bestyrelsen for Industri- og Flaandværkerforcningen, Formand for Teknisk Skole; Medlem af Bestyrelsen for Centralforeningen af Murer- og Tømrermestre i Østifterne. Medlem af Bygningskommissionen og af Bestyrelserne for Akademisk Architektforening og Foreningen til gamle Bygningers Bevarelse.

Har bygget: Kommuneskoler, Alderdomshjem, Syge- og Epidemihus, Sygekloster, Faftiggaard, Elektricitetsværk, Menighedshus, Nationalbank, Frimurerloge o. m. fl. Bygninger i Nykjøbing F., restaureret Kirken og Czarens Hus. Bygget Spiret paa Radsted, Fuglse og Slemminge Kirker, Teknisk Skole i Sakskjøbing, Katholsk Kirke og Præ-stegaard samt Syge- og Epidemihus i Maribo; kommunal Pigeskole, Epidemihus og Spiret paa Kirken i Nakskov, Gyldcnbjerg, Vanthore, Stensby og Svinø Kirker, samt en stor Mængde Landbygninger og private Huse.

Udenl. Orden : R.St.Stan.

Adresse : Nykjøbing F.

 

GLARBO Chr. Docent, lic. theol.; f. 23. F'ebr. 1875 i Ton-ild; Søn af Sognepræst O N Glarbo og Hustru Louise f. Bruun; ugift.

Student (Frederiksborg) 1893; cand. theol. 1898; Studieophold i Udlandet 1901-02 og 1904-05: Lic. theol. 1905; Lærer ved Blaagaards Seminarium fra 1899; Docent i nytestamentlig Exegese ved Universitetet 1910.

Litterære Arbejder: Den kristelige Erkendelse I (1905); Ledetraad i Romerbrevet (1906).

Adresse: Odensegade 7, Kbhvn.

 

GLASS Louis Komponist, Pianist; f. 23. Marts 1864: Søn af Komponisten C H Glass; gift m. Agnes Camilla G., f. 28. Juni i Kbhvn.

Elev af Niels W Gade, Rüdinger, Pr. Neruda og af sin Fader; studerede ved Konservatoriet i Brüssel 1884-85; overtog Faderens Musikkonservatorium 1893.

I Bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik; Formand for Dansk Tonekunstner-Forening og Musikpædagogisk Forening.

Kompositioner: Flere Hefter Sange og Klaverstykker; fire Symfonier, to Ouverturer: En Folkefjende og Danmark ; fire Strygekvartetter; en Strygesekstet; Sonater, Trio og Kvintet for Piano med Strygeinstrumenter; en Suite for Orkester; en Koncert for Obo.

Adresse: Madvigs Allé 7, Kbhvn.

 

GLÜCKSTADT Emil R Bankdirektør: f. 24. Aug. 1875 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Etatsraad Isak Glückstadt (se denne); gift m. Laura Rosa G., f. 12. Aug. i Kbhvn., Datter af Direktør Edvard Rée (se denne).

Cand. phil.; uddannet i National City Bank (New York). Deutsche Banks Londonerfilial og Banque des Pays-Bas i Paris; Sekretær i Den danske Landmandsbank 1901, Vicedirektør 1904, Direktør fra 1907.

Medlem af Bankraadet for Færøernes Bank og at Bestyrelserne for Kbhvns Flydedok & Skibsværft. Nordisk Textil Akts. og Grønlandsk Minedrifts Akts.

Adresse : Fredericiagade ?. Kbhvn.

 

GLÜCKSTADT I sak Gehejme-Etatsraad, Bankdirektør. SK.DM.p.p.: f. 22. April 1839 i Fredericia: Søn af Købmand II J Gluckstadt og Hustru Esther f. Goldschmidt; gift m. Juliette Sophie f. Raffel (død 1895).

Uddannet i G A Gedalias Forretning; Bankier i Kristiania 1865; Direktør for Den norske Creditbank 1870-72; Direktør for Den danske Landmandsbank fra 1872: Formand for Kbhvns Frihavns-Aktieselskab, for Det østasiatiske Kompagni og for Nordisk Kabel- og Traad-fabrikker. Medlem af Bestyrelserne for Det forenede Dampskibs-Selskab, Aktieselskabet. Scandia i Randers, Spritfabrikken Fortuna. Aktieselskabet C Olesen. Aktieselskabet A M Hirschsprung & Sønner. Korntørrings- og Oplagsma-gasinet, Hellebæk Fabrikker og Bloch & Andresens Bomuldsvæverier; Medlem af Bankraadet for Den dansk vcslindiske Nationalbank og af Afviklings-kassen af 1910: Viceformand for Det forenede danske Livsforsikrings Aktieselskab Hafnia; Formand for Det mosaiske Trossamfunds Repræsentanter; i Bestyrelsen for Kbhvns Husflidsfor-ening: Kasserer for Skuespillerforeningens Fond; Borgerrepræsentant i Kbh. 1886-92.

Udenl. Ordener: S.Kr.; N.Sl.O.: S.N.; S.V.; R.St.Stan.: F.Æ.L.; SILE.

Adresse : Holmens Kanal 12. Kbhvn. Sommerbolig : Carlsminde, Søllerød.

 

GLÜCKSTADT Valdemar Konsul, Grosserer, R.p.p.; f. 25. Febr. 1868 i Kristiania: Søn af Geheime-Etatsraad Isak Glückstadt (se denne); gift m. Julie G., f. 1. Sept. i Kbhvn., Datter af Direktør Edv. Rée (se. denne).

Medindehaver af Firmaet: Max Levig & Co.

Formand i Bestyrelsen for Kommunalforeningen for Skodsborg og Omegn. Medlem af Det kgl. danske geografiske Selskabs Raad: Viceformand i Bestyrelsen for Foreningen for fremmede

Magters Konsuler; Vicepræsident i Italiensk Forening Umberto I; Formand for Foreningen Dante Alighieri; i Komitéerne for Danmark Ekspeditionen til Nordøst Grønland, Einar Mikkelsens Fikspedition, Geografisk Selskabs Ekspedition til den persiske Hav-bugt ; i Bestyrelserne for Aktieselskaberne De Danske Konservesfabrikker og Frihavnens Skibsprovianteringsfor-retning; Konsul for Kongeriget Italien.

TIdenl. Orden : I.Kr.

Adresse: Bredgade 23. Kbhvn. Sommerbolig : Villa Itala, Skodsborg.

 

GLÆSEL Edv. Landskabsgartner; f. 4. Jan. 1858 paa Classensborg i Jylland: gift m. Ellen Gerda G., f. 14. Sept. i Kbhvn.

Har bl. a. anlagt Raadhushaven i Kbhvn. og Haven ved Vedbygaard.

Adresse: GI. Kongevej 78, Kbhvn.

 

GLÆSEL Henri Arkitekt. Statsinven-tarie-Inspektør, R.p.p.; f. 19. Marts 1853 i Kbhvn.: Søn af Hovedkasserer I A Glæsel og Hustru Henriette f. Dan-chell; gift m. Ingeborg f. Fritsche, f. 17. Nov. i Kbhvn.

Inspektør og Sekretær i Statsinventarie-Kommissionen; Medl. af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1901-04.

Har bygget : Magasin du Nord (sammen med Alb. Chr. Jensen) Tuborgs Fabrikker; Warrås Slot, Jordberga Slot og Hafgård, alle tre i Skaane; Ingeniør Dithmcrs Villa, Julebæk m. m.

TIdenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.; M. V.Kr.; Fr.Kr.; R.St.Stan.; S.Kr.

Adresse; Platanvej 15, Kbhvn.

 

GNUDTZMANN Albert Forfatter; f. 3. Juni 1865 i Humble. Langeland; Søn af Provst L F Gnudtzmann og Hustru f. de Silva: gitt m. Sangerinde Anna G., f. 15. Juli i Kbhvn., Datter af Meka-nikus Albert Hein og Hustru f. Hoffmeyer.

Student (Viborg) 1883; cand. jur. 1888; Assistent i Finansministeret 1888-96; Journalist fra 1889 (Dagbladet, Avisen); litterær Redaktør af Vort Land 1896-98; Medarbejder ved Nationaltidende som Litteratur- og Teaterkritiker indtil 1908.

Formand for Danske Dramatikeres Forbund.

Litterære Værker: Peter Steens Arvinger (1894); Idealister (1896); Gade-spejlet (1898); Ridder Thorvald (1899); Det stille Vand (1901); En Særlings Roman (1902); Randa (1903); I Blinde 11903); Departementschefens Brodersøn (1905); Feltmanns Samlinger (1905); De flotte Drenge (1906); Baronen (1908); Miniaturbilledet (1909); Stor-Kjøben-havn (sammen med Helmer Lind).

Adresse: GI. Kongevej 72, Kbhvn.

 

GNUDTZMANN J E Arkitekt. Professor. R.; f. 17. Nov. 1837 i Kbhvn.:

Søn af Horkræmmer. Kaptajn J F G Gnudtzmann og Hustru f. Liitchen; gift m. Catrhinca Olivia G. , Datter af Forpagter N P Svane og Hustru f. Hansen.

Polyteknisk Eksaminand 1855; Af-gangsbevis fra Kunstakademiet 1866; arbejdede under H Chr. Hansen og J D Herholdt, var Konduktør ved Opførelsen af Nationalbanken; deltog i Krigen 1864 som Løjtnant i Artilleriet; Docent i Husbygning ved Polyteknisk ; Læreanstalt 1876-1909; Medlem af Byg-uingskommissionon 1885-89, af det sar-lige Kirkesyn 1887-1906 og af Kontrol- komitéen for Kunstmuseet 1889-97.

Har udgivet : Lærebog i Husbygning.

Har bygget: St. Pauls Kirke i Kbhvn.; Vor Frue Kirke i Aalborg: Skolen Absalonsgade 3; Frk. Kruses Skole; Kommuneskoler i Korsør, Helsingør og Vejle; Hotel og Sparekasse i Korsør; Direktørboligen paa Alumima samt adskillige andre offentlige og private Dygn i uger.

Adresse: Colbjørnsensgado 3, Kbhvn.

 

GODSKESEN Marius Overretssagfører; f. 7. Juli 1861 paa Fanø; Søn af Etats-raad fh. Toldkasserer J G Godskesen Og Hustru f. Møller; gift m. Elisabeth Ingeborg Birgitte G., f. 9. Jan. 1865 i Kbhvn., Datter af Amtmand N R Rump (død 1900) og Hustru f. Olrik (død 1899).

Student (Sorø) 1879; cand. jur. 1884: Overretssagfører 1888; ledende Senior i Studenterforeningen 1885-87.

Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse fra 1908 og dennes Formand 1909; Medlem af Overskatteraadet for Frederiksberg 1904-10; Kredsformand for Højres Arbejder og Vælgerforening i Kbhvns Amts 1. Kreds; Formand for Soransk Samfund 1901-08 (i Bestyrelsen fra 1889); Formand for Terløsegaard-komitéen. Adresse : Frederiksberg Allé 56, Kbh.

 

GOLDSCHMIDT Adolph Læge.Dr. med.; f. 25. Aug. 1845 i Kbhvn.; Søn af Digteren, Professor M Goldschmidt og Hustru f. Sonne; gift m. Anna G., f. 19. Juni i Aalborg, Datter af Organist C V de Meza og Hustru Julie f. Feyer-schou.

Student (v. Westenske Institut) 1863; med. Eks. 1869; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1870-71; Universitetets Guldmedalje 1871; Dr. med. 1879 (Acute Infectionssygdommes Indflydelse paa Svangerskabet); kst. Læge ved Karantænen 1893-94, bistaaende derved fra 1894. Adresse : St. Kongensgade 32, Kbhvn. I

 

GOLDSCHMIDT C J Etatsraad. RDM.; p.p.; f. 24. Nov. 1842 i Hillerød; Søn af Urmagermester P A Goldschmidt (død 1885) og Hustru Christine f. Martinsen (død 1891); ugift.

Student (Frederiksborg) 1861; cand. phil.; Reserveintendant i Hærens For-plejningskorps 1869; Intendant 1874; Overintendant 1888: Stabschef ved F'or-plejningskorpset 1892; Stabsintendant 1897; Afsked 1907.

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse : Carl Bornhardsvej 15, Kbh.

 

GOLDSCHMIDT Harald Professor ved Landbohøjskolen; f. 12. Nov. 1857 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Julius M Goldschmidt og Hustru Frederikke f. Levy; gift m. Mary G., f. 15. Maj i Kbhvn., Datter af Grosserer M Bendix og Hustru f. Løwenstein.

Landbrugskandidat 1880; Dyrlægeeksamen 1882; Student 1884; rand. phil. 1885; studerede først Medicin, senere Dyref.vsiologi i Dresden; 1889 Lektor, 1903 Professor i Husdyrbrug ved Landbohøjskolen; Lærer ved Ride- og Beslagskolen.

I Direktionen for Zoologisk Have: Medlem af Bestyrelsen (Forretningsfører og Kasserer) for Arbejdshjemmct for døvstumme Piger og Prinsesse Ma -ries Asyl for døvstumme Kvinder fra 1909; Formand for Foreningen Hestens Værn fra 1909.

Udenl. Orden : F.M.A.

Adresse : Aäboulevard 15, Kblivn.

 

GOLDSCHMIDT Ivar B Direktør: f. 28 Juni 1866 i Kbhvn.: Søn af Fabrikejer Benny M Goldschmidt (død 1901) og Hustru Dora f. Levy; gift m. Alma f. Heine, f. 13. Aug. i Kbhvn.

I Bestyrelsen for Kbhvns Kommunes Arbejdsanvisningskontor; Kasserer for Vridsløselille Fængselsselskab: Formand i Bestyrelsen for Silkeborg Vandkuran-stalt; Repræsentant i Mosaisk Tros-samfund; Direktør for Hørsholm Klædefabrik.

Adresse s Østbanegade 27, Kbhvn.

 

GOLDSCHMIDT Jul. Etatsraad, R. DM.: f. 24. Jan. 1827 i Vordingborg; Søn af Købmand Aron Goldschmidt; gift m. Betzy f. Bassøe, f. 4. Maj 1835.

Exam. jur. 1845; Bogholder ved Land-bygningernes Brandforsikring under Justitsministeriet 1859-72; i Købstædernes Brandforsikring 1860; Kontorchef i det midlertidig (1871-75) oprettede Brand-forsikrigskontor under Justitsministeriet; adm. Direktør for Købstædernes Brandforsikring 1875-1906, Revisor ved Vallø Stift 1867-1904 og ved Landbygningernes Brandforsikring 1872-1909.

Adresse: Frederiksborggade 52, Kbh.

 

GOLL August Byfoged, Forfatter; f. 31. Aug. 1866 i Bergen; Søn af Skibsfører Bernt Goll og Hustru f. Koch; gift m. \ Vera. G., Datter af Overlærer Kaper,

Student (Haderslev Læreres Skole) 1882; cand. jur. 1887; Assistent i Politikammeret s. A., Fuldmægtig 1896: Politiinspektør (4. Afd.) 1902; Byfoged i Aarhus fra 1908; Formand for Aarhus Værgeraad søndre Kreds; Medstifter af og i Bestyrelsen for Fængsels-hjælpen, Dansk Kriminalistforening og S for Pligtens Ofre.

Medarbejder og Medredaktør ved Nordisk Tidsskrift for Fængselsvæsen og praktisk Strafferet; forskellige Afhandlinger i Dansk Tidsskrift, Gads danske Magasin og Det ny Aarhundre- . de1.

Har udgivet: Forbrydelse og Straf (19051; Forbrydertyper hos Shakespeare (1907).

Adresse : Skovvej 24. Aarhus.

 

GOOS Adolf Fængselsinspektør; f. 31.' Aug. 1862 i Tønning; Søn af Borgmester Wadsted Goos (død 1881) og Hustru Augusta f. Nyebølle; gift m. Karen Sophie G., f. 30. Nov. i Buds-Vedby, Datter af Vognfabrikant P Petersen os Hustru Minna f. Sørensen.

Student (Roskilde) 1880; cand. jur. 1887; Herredsfuldmægtig i Nørvang Tørrild Herreder til 1891; Assistent ved Vridsløselille Forbedringshus til 1895 og ved Krstbvns Strafanstalt; Translatør i Fransk; Inspektør ved Straffeanstalten i Horsens fra 1906.

Medlem af Bestyrelsen for Horsens Fængselsselskab fra 1906; korresponderende Medlem af Société generale des prisons i Paris: Medarbejder ved det russiske Justitsministeriums Blad: Journal du Ministére de la Justice å St. Pétersbourg.

Adresse : Horsens Straffeanstalt, Horsens.

 

GOOS Carl Gehejme-Etatsraad, Dr. jnr., I SK.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 3. Jan. 1835 il Rønne; Søn af Dr. med. Overlæge Adolph Goos (død 1857) og Hustru f. Petersen (død 1872); gift m. Amalie Henriette G. (død 1904), Datter af Viceadmiral Irminger.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1851; cand. jur. 1857, Assistent i det slesvigske Ministerium s. A.; Universitetets Guldmedalje 1859: Lektor | ved Universitetet 1861, Professor s. A.; Medlem af Videnskabernes Selskab, af Proceskommissionen 1870-77; Formand for Teaterkommissionen 1893-97; Medlem af den internationale penitentære Kommission 1884; Vicepræsident for samme 1890; Medlem af Instituttet for | Folkeret og Præsident for samme 1897: Overinspektør for Fængselsvæsenet 1884 -1900; Repræsentant for Dagbladets Udgivere 1881-89; Folketingsmand for Kbhvns 5. Kreds 1880-84; kongevalgt Landstingsmand fra 1885; Kultusminister i Ministeriet Estrup 1891-94; Justitsminister i Ministeret Sehested 1900-01: ekstraordinær Assessor i Højesteret; 1905 Medlem og fra 1906 Formand for Straffelovskommissionen samt Medlem af Kommissionen for det civile Sundhedsvæsen.

Formand i Kontrolkom. for Det forenede danske Livsforsikrings Akts. Hafnia; Formand i Komiteen for Dansk Folkemuseum, for Fængselsselskabet i Kbhvn., Fængselsselskabernes Fælles-bestyrelse, Det kgl. Blindeinstitut, Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder og for Foreningen til at fremme blindes Selvvirksomhed; Direktør for De kgl. Døv-stummeinstituter; Formand forArbejds-hjemmet for døvstumme Piger og for De Døvstummes Menigheds Kirkebestyrelse ; i Kontrolkomitéen for C. A. 28. Juni; i Bestyrelsen for Dronning Caroline Amalies Asyl og Asylselskabs Legat; Medlem af den danske Afdelings Bestyrelse for Den Letterstedtske Forening.

Litterære Værker: Strafferettens Tud-ledning og almindelige Del I (2 Bd.); Den almindelige Retslære (1882-921; Strafferettens specielle Del (3. Bd.); Grundtræk af den danske Statsret (1890); Den nordiske Strafferet (Almindelig Del) (1882), (Speciel Del) (1899); Bemærkninger om Bedrageriforbrydel-sens Behandling i dansk Ret (1900); A S Ørsteds Betydning for Moral- og Retsfilosofien samt Straffcretsvidenska-ben (1904 og 1906). Endvidere flere mindre Arbejder i danske og fremmede Tidsskrifter.

Udenl. Ordner : BL.; I.Kr.; R.St.A.; S.N.; — Dr. jur. h. c. (Upsala 1877).

Adresse : Vendersgade 33, Kbhvn.

 

GOOS Karl A Overinspektør for Fængselsvæsenet, Kvæstor; f. 18. Aug. 1865 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Etatsraad Carl Goos (se denne); gift m. Helga G., f. 1. Sept. i Ringsted, Datter af Sparekassebogholder Wil!. Bernsteen og Hustru f. Ludvigsen.

Student (Metropolitanskolen) 1882; cand. jur. 1888; By- og Herredsfuldmægtig i Ringsted 1889; Assistent i Kvæsturen og Sekretær hos Overinspektøren for Fængselsvæsenet 1890; Assistent i Kultusministeriet og Sekretær ved Frederiks Hospitals Lægeraad 1892-1903; Overinspektør for Fængselsvæsenet fra 1891; Fuldmægtig i Kultusministeriet 1903, kst. Kontorchef 1909; Kvæstor ved Universitetet og Sorø Akademi 1909; Suppleantformand i

Værgeraadet for Kbhvns 3. Værgeraads-kreds.

Adresse : Kastelsvej 19, Kbhvn.

 

GOSCH C C A fh. Attaché. K'.DM. p.p.; f. 16. Nov. 1832 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant F A Gosch og Hustru Christiane f. Meldahl; gift 1. Gang m. Harriette f. Smith (død 1905), 2. Rang m. Nathalie f. Wickham, f. 17. Pebr.

Student (Metropolitanskolen) 1851; mag. scient. 1855; Ophold i England fra 1859; Attaché ved det danske Gesandtskab i London 1862-1906.

Har skrevet : foruden Bidrag til engelske og danske Tidsskrifter: The natio-nality of Slesvig (1861); Denmark and Germany since 1815 (1862); Explana-tion of (the Danish cjuestion (anonym 1864); Om de lærde Skolers Undervisningsplan (1865); Oversættelse af Dr. M Goulburn : Om Personlig Religion (1867): Udsigt over Danmarks zoologiske Litteratur (1870-75) Bemærkninger om Prof. Panama Bidrag til vort medicinske Fakultets Historie (1877); Danish Arctie Expeditions 1006-1621 (1895-97): I C Schiødte, Et Bidrag til Videnskabernes Historie i Danmark (1898-1904).

T'denl. Orden ; R.StLA.

Adresse ; Stanhope Gardens 21 London SW

 

COTSCHALK Frederik Kaptajn i Søetaten, E.p.p.; f. 25. Jan. 1864 i Kbhvn; Son af Grosserer V H Gotsehalk og I Hustru Francisca f. d'Auchamp; gift : m. Harriet f. Plum (død 1909).

Sekondløjtnant 1885: Premierløjtnant, i 1887: Kaptajn 1902: Adjutant hos H. DI. Kongen fra 1905; Medlem af For-! fremmelsesraadet for Søofficerskorpset fra 1907; i Bestyrelsen for Søofficers-foreningen.

Udeni. Ordner: F.Æ.L.: Gr.Fr.; N. St.O.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R.St.A.; Stb. V.: Tun.N.I

Adresse : Ny Toldbodgade 53. Kbhvn.

 

GOTTLIEB Emil Apoteker, R.; f. 5 April 1854 i Næstved; Søn af Fotograf cand. pharm. Brygger H N Gottlieb og Hustru f. Lassen; gift m. Anna Johanne Caroline f. Bidstrup, f. 23. Nov. paa Agregaard, Bornholm.

Cand. pharm. 1875; Videnskallernes Selskabs Prisbelønning 1882: Apoteker i Kbhvn. (Steno Apotek) 1900.

Fh. Docent i Pharmacologi ved Landbohøjskolen ; Hovedkasserer for Farmaceutisk Understottelsesselskab: Medlem af Det veterinære Sundhedsraad og Næstformand for Sundhedsstyrelsen (1909).

Adresse; Vesterbrogade 33. Kbhvn.

 

GOTTSCHALCK- HANSEN Christian  Sognepræst ved St. Johannes Kirke: f. 26, Juni 1864 i Hillerød; Søn af Partikulier P C H A Hansen og Hustru 1. Goftschalck: gift m. Marie G-H., f. 3. Maj paa Vejrupgaard pr. Marslev, Datter af Hofjægermester, Ritmester Brockenhuus von Løwenhielm og Hustru f. Hansen.

Student (Frederiksborg) 1883; cand. theol. 1890; Kateket 1891, res. Kapellan 1896 og Sognepræst ved St. Johannes Kirke fra 1908; har været Religionslærer for Deres kgl. Højheder Prinsesserne Louise, Ingeborg og Thyra samt Prins Harald; Formand for St. Johannes Kirkes Menighedspleje, for K. F. U. K. i St. Johannes Sogn og for Foreningen Glædelig Jul; Formand i Bestyrelsen for Kbhvns Kredsforbund for Hedninge-Missionen.

Adresse: Blegdamsvej 10, Kbhvn.

 

GRAM Christian Læge, Dr med., Professor, R.DM.: f.13. Sept. 1853 i KhJivn ; Søn af Professor. Dr. jur. F T J Gram og Hustru f. Roulund; gift m. Louise G., (død 1900) Datter af Oberst L F G Lohse og Hustru f. Arctander.

Student (Metropolitanskolen) 1871; med. Eks. 1878; Universitetets Guldmedalje 1882; Dr. med. 1883; Reservelæge ved Kommune-Hospitalet Afd. II 1885-89; Sekretær i Medicinsk Selskab 1886-92; Kredslæge i Kbhvn. 1889-91; midlertidig Docent i Farmakologi 1891, Professor deri s. A.; Overmedikus ved Frederiks Hospital Afd. A fra 1892: Medlem af Sundhedskollegiet 1893, af den permanente Farmakopekommission s. A. og af Bestyrelsen for Classens Litteraturselskab 1896; Professor i Medicin 1900; Formand i Farmakopekommissionen 1901; Medlem af Raadet ved det internationale Bureau til Tuher-kulosens Bekæmpelse 1902: Æresmedlem og Medlem af flere udenlandske Læseselskaber; Medlem af Bestyrelsen for Rosenborg Brøndanstalt og Silkeborg Vandkuranstalt; Medlem af Direktionen for Vejlefjords Sanatorium og af Forretningsudvalget for .Julemærkekomitéen : i Bestyrelsen for Foreningen til Alderdomsunderstøttelse for Sygeplejerske!' i Danmark og Formand i Foreningen for Trængendes Landophold fra 1909.

Adresse: Frederik d. 5. Vej 1, Khh.

 

GRAM Fr. Etatsraad, R.p.p.; f. 27. Febr. 1845 i Dahler i Sønderjylland; Søn af Præst Caspar Frederik Gram (død 1657): gift 1. Gang m. Cathrine f. Westphal (død 1894), 2. Gang m. Jenny Mathilda f. Sundberg. f. 18. Maj i Stafva. Østergøthland.

Adm. Direktor for Bikuben 1881-1905: i Repræsentantskallet for Bikuben. Dansk Snaremærke Kasse og Arbejdernes Byggeforening: i Bestyrelserne for Lægeforeningens Boliger og for Aktieselskaliet De kbhvnske Sporveje j Medlem at Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Danmark og af Kontrolkomitéen for Landbrugslotteriet; Formand for Foreningen Fremtiden; Repræsentant for Danmark for Svenska Turistforeningen i Stockholm.

TJdenl. Orden : S.N.

Adresse : Bakkegaards Allé 13, Kbhvn.

 

GRAM Herman Kontorchef i Landbrugsministeriet, K.DM.; f. 16. Aug. 1855 i Kblivn.: Søn af Etatsraad Professor Dr. jur. F T J Gram (død 1871) og Hustru Louise f. Roulund.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1874; cand. jur. 1879; Assistent i Indenrigsministeriet 1882; Docent ved Landbohøjskolen 1891; Fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1894; Kontorchef i Landbrugsministeriet fra 1899; Kasserer for Juridisk Forening; Indenrigsministeriets Delegerede ved Det danske Kunst indrist r im usæuin.

Adresse: Vendersgade 28, Kblivn.

 

GRAM I Bille Professor; f. 4. Aug. 1857 i Kbhvn.; gift m. Dorthea Christiane G. f. April i Mørkhøj. Gladsaxe.

Cand. pharm. 1879: Assistent ved V Steins Laboratorium; Professor ved pharmaceutisk Læreanstalt! 1901; Medlem af den permanente Farmakope-Kommission; videnskabeligt bestandigt Medlem af Det kgl. nordiske Oldskriftselskab 1910.

Adresse : N. Søgade 17, Kbhvn.

 

GRAM Jørgen Pedersen Dr. phil., Direktør, K.p.p.; f. 27. Juni 1850 i Nu-; strup; Søn af Gaardejer Peder Jørgensen Gram (død 1871) og Hustru Marie Magda lene f. Aakjær (død 1902); gift

1.  Gang m. Dorthe Marie G. (død 1895), Datter af Smedemester Søren Pedersen, 2.   Gang m. Emma Birgitte G., f. 5. Nov. 1847 i Hillerød, Datter af Gæstgiver H Hansen.

Student (Ribe) 1868; Magisterkonferens i Matematik 1873; Dr. phil. 1879.

Medlem af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1888; Beregner i Hafnia 1875-90; Medredaktør af Tidsskrift for Matematik 1883-89; Adm. Direktør for Forsikrings Aktieselskabet Skjold fra 1884; Medlem af Direktionen for Det forenede danske Livsforsikrings-Aktieselskab Hafnia fra 1895.

Formand for De dansko Livsforsikringsselskabers Forening 1903-09 og for Dansk Ulykkesforsikrings-Forening; Medlem af den skandinaviske Livsfor-sikringskomité i 1900: Formand for Videnskabernes Selskalxs Kassekommission; Medlem af Nordisk Brandforsik-ringsselskabs Repræsentantskal).

Litterære Værker : undersøgelser an-gaaende Mængden af Primtal under en given Grænse (tilkendt Videnskabernes

Selskabs Guldmedalje 18841; Om Rækkeudviklinger, bestemte ved de mindste Kvadraters Metode: forskellige Afhandlinger i Tidsskrift for Skovbrug, i Tidsskrift for Matematik, i Videnskabernes Selskabs Skrifter og i udenlandske Tidsskrifter: endvidere Festskrifter til Hafnia og Skjold m. m.

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse: Alhambravej 6, Kbhvn.

 

GRAM Peter P Murermester, Raad-mand, R.; f. 11. Aug. 1850 i Hjerting; Søn af Fisker Peder Gram og Hustru f Rosenkilde; gift m. Maren Kjerstine f. Andersen, f. 11. Okt. 1856 i Dame paa Møen.

Svend 1869; Mester 1886; Repræsentant i Murerlavet 1895-1900; Voldgiftsmand 1897-1900; Bisidder og Formand for Murernes Voldgift fra 1900; Medlem af Kommissionen til Bedømmelse at frivillige Svendeprøver; Murerlavets delegerede i Fællesrepræsentationen for Industri og Haandværk og i Arbejdsgiverforeningen fra 1900.

Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab og at Repræsentantskabet for Arbejderforeningen af 1860 fra 1896, af Borgerrepræsentationen 1904-10; Raadmand i Magistratens 3. Afdeling 1910; som Borgerrepræsentant i Bestyrelsen for Khhvns Kommunes Arbejdsanvisiiingskontor og for Hambros Badeanstalt; "Næstformand i Kbhvns Grundejerforening; i Direktionen for Zoologisk Have m. m.

Adresse: Petersborgvej 5, Kbhvn.

 

GRAM R S Assessor i Højesteret, Dr. jur,; f. 9. Aug. 1857 i Gjentofte Sogn; Søn af Etatsraad, Professor, Dr. jur. F T J Gram (død 1871) og Hustru Louise f. Roulund; gift m. Inger Juliane G., Datter af Arkitekt II C Tybjerg og Hustru f. Paulsen.

Student (Metropolitanskolen) 1875; cand. jur. 1879; Assistent i Justitsministeriet: Dr. jur. 1889; Assessor i Kriminalretten 1891, i Overretten 1902, i Højesteret 1909.

I Bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening; Censor ved de juridiske Eksaminer.

Adresse : Kastelsvej 9. Kbhvn.

 

GR AN Carl Snedkersvend; f. 5. Marts 1872 i Kbhvn.: Søn af Murersvend Carl Gran og Hustru Johanne f. Mørch; gift m. Olga Henriette f. Richter, f. 7. Maj 1875 i Kbhvn.

Lært Snedkerfaget hos Jul. Carstensen; Svend 1891; Elev af Teknisk Selskabs Skole og Studentersamfundets Aftenundervisning;  Forretningsfører  for Snedkerforbundet 1901-09; Sekretær for De samvirkende Fagforbund i Danmark og Næstformand i Arbejdernes Fællesorganisation i Kbhvn. fra 1909;

Medlem af Arbejdsløshedsnævnct og af eu Række Bestyrelser indenfor Arbej-derverdenen. Redaktør af Træarbejderen os Sekretær for Dansk Træarbejder-Sekretariat fra 1904. Adresse: Nørrebrogade 114, Kbhvn.

 

GRANDJEAN Axel Komponist; f. 9. Marts 1847 i Kbhvn.; Søn af Konditor C F B Grandjean (død 1877) og Hustru f. Toxværd (død 1899); gift m. Maria Christine f. Prahl, t. 11. Okt. i Kbhvn.

Uddannet paa Musikkonservatoriet; debuterede paa Det kgl. Teater som Arv i Jean de France; Dirigent i Studentersangforeningen 1883-84, i Dag-marteatret 1886-87 og i Handels- og Kontoristforeningen 1891-99; Syugeme-ster ved Det kgl. Teater 1899.

I Bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik.

Kompositioner: De to Armringe; Colomba; I Møllen; Oluf; Bacchusfesten; I Karnevalstiden; Broder Rus; Hel-gensværdet: Sange for een og flere Stemmer; flere Klaverstykker; Trækfuglen.

Adresse: Holbergsgade 17, Kbhvn.

 

GRANDJEAN Harald Frederik Oberstløjtnant, R.DM.; f. 17. Okt. 1841 i Kbhvn.; Søn af Konditor O F B Grandjean (død 1877) og Hustru f. Toxværd (død 1899): gift m. Anna Margrethe Christine G., f. 21. Jan. 1858 i Kbhvn.. Datter af Grosserer, Kaptajn Peter Holm (død 1869) og Hustru f. Hansen (død 1895).

Sekondløjtnant 1867; Premierløjtnant 1870; Kaptajn 1882, i Forstærkningen 1893; Afsked 1900; kar. Oberstløjtnant

Udgiver af De kgl. danske Ridderordener (1903).

Adresse: Bredgade 4. Kbhvn. Sommerbolig : Espergjærde.

 

GREDSTED Frits Præst ved Frederiks Hospital; f. 4. Dec. 1858 i Odense; Søn af Hofskomager Hans Grcdsted fdød 1881) og Hustru f. Wiltenburg (død 1896); gift m. Thora Petrea Henriette G., f. 13. Okt. i Vintre Mølle pr. Roskilde, Datter af Mølleejer H J Hansen (død 1854) og Hustru f. Obel (død 1871).

Student (Odense) 1876; cand. theol. 1882; Kapellan til Bjørnsholm og Malle s. A.; Sognepræst i Dollerup 1885. i Elling 1887: Præst ved Det kgl. Frede-riks Hospital og den kgl. Fødselsstiftelse fra 1892, ved Rigshospitalet fra 1910.

Formand for Højres Arbejder- og Vælgerforening i 8. Kreds; i Bestyrelsen for Foreningen Fødselsdagsgaven og Selskabet De kgl. ansatte Embeds-og Bestillingsmænds Laaneloreniug.

Udgiver af et Festskrift ved Frederiks Hospitals 150 Aars Jubilæum 1907.

Adresse : Amaliegade 28, Kbhvn.

 

GREDSTED Valdemar Hospitals-Direktør, Justitsraad, R.DM.; f. 1. Jan. 1848 i Kbhvn.; Søn af Brændevinsbrænder F A Gredsted og Hustru f. Jespersen: gift m. Karen Augusta f. Wolf, f. 1. Maj 1860 i Kristiania.

Student (v. Westenske Institut) 1865; cand. jur. 1873; Assistent i Nationalbanken 1873-80; Chef for Staden Kbhvns Økonomikontor 1880; Forstander for Kommunehospitalet 1883; Inspektør for de kommunale Hospitaler i Kbhvn. 1885 (fra 1898 med Titel af Direktør); Ekspeditionssekretær ved det kgl. Sund-hedskollegium 1881-1906; i Bestyrelserne for Dronning Louises Børnehospital og Foreningen Det røde Kors.

Adresse : Kommunehospitalet, 0. Farimagsgade, Kbhvn.

 

GREEN H Redaktør; f. 9. Sept. 1875 i Kbhvn.; Søn af exam, jur. T Green; gift m. Johanne Frederikke G., f. 30. Okt. 1876 i Kbhvn.

Student (v. Westenske Institut) 1893; cand. jur. 1903; Redaktør af Børsen fra 1901; Udgiver af Green's Danske. Fonds og Aktier fra 1902.

Har udgivet: To Piecer om Brugsforeningsbevægelsen; Sigurd Berg og Ansvaret; Grundrids af Dansk Bankvæsen med en Oversigt over Bankkrisen 1907-08; m. fl.

Adresse: Frederiksberg Allé 27, Kbh.

 

GREGERSEN Fredrik Læge, Prosek-tor; f. 23. Maj 1871 paa Frederiksberg; Søn af Skolebestyrer H P Gregersen og Hustru Katrine f. Larsen; gift m. Nicoline G., f. 27. Maj paa Aagaard i Sknane, Datter af Landmand C F Bentzon og Hustru f. Lange.

Student 1889; med. Eks. 1897; Universitetets Guldmedalje 1898; Prosector pa-thologiæ 1898-1902; Laboratorieforstan-der ved Rovsings Klinik 1902; Prosck-tor ved Frederiksberg Hospital fra 1903; Visitator ved Kommunehospitalet fra 1906.

Adresse; Smallegade 26 A, Kbhvn.

 

GREGERSEN Cunnar Direktør; f. 14. Aug. 1875 paa Frederiksberg; Søn af Skolebestyrer Hans Gregersen (se denne); gift m. mag. art. Johanne f. Salomon.

Student (privat dimit.) 1894; cand. phil.-1895; cand. polyt. 1900; Assistent ved polyteknisk Læreanstalts tekniskkemiske Laboratorium s. A.; Studieophold ved Central Technical College i London 1900-01; Assistent i forskellige udenlandske Ingeniørforretninger; fra 1902 Ingeniør i M Davidsens Ingeniørforretning senere ved Aktieselskabet M

I Ballins Sønner: Direktør for Teknologisk Institut 1908; Medarbejder ved Tidsskrift for Industri fra 1902; i Bestyrelsen for Dansk Forening til Beskyttelse af industriel Ejendomsret 1910, samt blandt Repræsentanterne for Danmark i Internationale Verband für Studium die Verhältnisse des Mittelstands.

Adresse : Harsdorffsvej 12, Kbhvn.

 

GREGERSEN Hans Skolebestyrer, B.; f. 28. April 1842 i Kjerteminde; Søn af Skomagermester Beter Gregersen (død 1879) og Hustru f. Dyrehauge (død 1879): gift 1. Gang m. Anna Katrine G (død 1871), Datter af Itandskefabrikant N F Larsen (død 1881) og Hustru Henriette f. Baumann (død 1857); 2. Gäng m. Elisabeth Margrethe G., f 10. Sept. 1856 i Kbhvn., Datter af Ølhandler A Jensen (død 1896) og Hustru Ane f. Pedersen (død 1906).

Lærereksamen (Jelling) 1801: Student (privat dimit.) 1882: cand. phil. 1883; Lærer i Odense 1861-65; oprettede en Realskole paa Frederiksberg 1805, af hvilken han endnu er Bestyrer.

I Bestyrelsen for Dansk Sløjdforening fra 1886; Formand for Danmarks Realskoleforening 1903-09 og Formand i Menighedsraadet for Khlivns Valgmenighed fra 1890.

Adresse : II C Ørstedsvej 67, Kbhvn. Sommerbolig: Villa Hjelme, Hornbæk,

 

van GROOTE Paul Adolphe Baron, belgisk Gesandt; f. 4. Febr. 1862 i Brüssel; Søn af Baron, Gesandt Charles de Groote (død 1884) og Hustru f. Stiiekens (død 1909); gift m. Clara Patience Sarah Singleton of Meli, f. 21. Juni 1866 i London.

Udenl. Orden : B.L.

Adresse ; Kastelsvej 16, Kbhvn.

 

GROOTHOFF Anton Amtmand, RDM.: f. 18. Okt. 1847 i Hamborg; Søn af Grosserer H Groothoff (død 1889).

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1865: fik Indfødsret 1870; cand jur. 1873: ansat i Indenrigsministeriet 1877, Fuldmægtig 1886, Kontorchef 1894; Amtmand over Bornholm Amt s. A., over Sorø Amt fra 1903.

Adresse : Sorø.

 

GROULE J C Snedkermester: f. 4. Sept. 1844 i Ebeltoft; Søn af Snedkermester Chresten Groule og Hustru Jensine f. Jespersen; gift m. Anna Marie f. Rasmussen, f. 6. Marts i Aarhus.

Etableret 1871.

Delegeret i Fællesrepræsentationen; i Kirkeinspektiorfeii for Hellig Kors Kirke: i Bestyrelsen for Fortsættelses-asylet af 1. Novbr. 1890.

Adresse : Nørrebrogade 45. Kbhvn. GROVE Gerhard L Arkivsekretær; f. 7. Maj 1855 i Kbhvn.; Søn af Marineminister H H S Grove og Hustru f. Johnson; gift m. Petra Severine f. Grove, f. 28. Jan. 1865 i Kbhvn.

Student (Metropolitanskolen) 1873; cand. jur. 1882; Privatsekretær hoj» Udenrigsminister Rosenørn-Lehn 1882-88; Arkivsekretær i Rigsarkivet fra 1892; Redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift 1895-97 og 1900-10; Sekretær i den danske Afdeling af Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie; Medlem af Administrationen for Etatsraad II C Jacobsen og Frue O F P f. Hansens Fideikommis fra 1888. Medlem af Samfundet til danske Kildeskrifters Udgivelse og af det hollandske Videnskabernes Selskab for Zeeland, samt korresponderende Medlem al Foreningen af nederlandske Arkivarer.

Udgiver af: Rasmus Æreboes Autobiografi (1889); Admiral Just Juels Optegnelser fra hans Rejse i Rusland under Peter den Store (1893); Fortegnelsen over Kjøbenhavns Huse og Indbyggere efter Branden 1728 (1906, i Forening med Professor II Westergaard); Admiral Obdams og de Ruy-ters Dagbøger Ira deres Togter 1658-60 (Amsterdam 1907); Kjøbenhavns Havn (1908); Til Orlogs under de Ruyter«, Dagbogsoptegnelser af Hans Svendsen 1665-67 (1909).

Ldenl. Ordener : Fr. off. de l'instrue. publ.; O.N.: R.St.A.

Adresse : Strandgade 46. Kbhvn.

 

GROVE Peter A Kommandør, RDM. p.p.: f. 19. Okt. 1856 i Kbhvn.; Søn af Marineminister H H S Grove og Hustru f. Johnson; gift m. Caroline Louise Frederikke Anette f. Ewald, adopt. Lüders, f. 5. Juli i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1877; Premierløjtnant 1880; i fransk Tjeneste 1882-85, deltog i Tonkinkrigen; Kaptajn 1893; Kommandør 1905.

Udenl. Ord.: F.Cb.; F.Æ.L.: N.O.N.; Pr.Kr.; Pr.R.O.; S.Sv.; Tonkin Medaljen.

Adresse : St. Kongensgade 68, Kbhvn.

 

GRUMSTRUP M S Tømrermester; f. 8. Juli 1855 i Skanderborg; Søn af Tømrersvend C S Grumstrup og Hustru Regine f. Barsøe; gift m. Anna Vilhelmine f. Nielsen, f. 11. April i Kvist-gaard.

Næstformand i Gjentofte Sogneraad; Medlem af Gjentofte Kommunes Vand-værksudvalg og af sammes Vejudvalg; Formand for Gjentofte Kommunes ligningskommission; i Repræsentantskabet for Kbhvns private Laanebank; i Bestyrelsen for Foreningen af 23. April 1882; Medlem af Centralbankens Bankraad. Adresse : Bengtasvej 3, Hellerup.

 

GRUNDTVIC L A Professor ved Dni-versitetet, Dr. jur», R.p.p.; f. 18. Dec. 1868 i Nakskov; Søn af Materialist O G S Grundtvig og Hustru f. Scliiøtt; gift m. Thora f. Levy, f. 31. Okt.

Student 1887; cand. jur. 1893; Assi- stent i Justitsministeriet 1899; Dr. jur. 1902; Docent ved Universitetet s. A.; Professor 1903.

Sekretær ved Danske Korn- og Fo-derstof-Importørers Fællesorganisation, og ved Provinshandelsforeningernes Fællesudvalg fra 1901; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Chr. IX. Gade; Formand for Aktieselskabet Carøe & Co.

Juridiske Afhandlinger: Konnosse- mentet En søretlig Studie (1902); I. Retten ifølge Konnossementet; Om J Reklamation i Formueretsforhold med særligt Hensyn til Køb og Salg (1903); Kort Fremstilling af Forfatterretten efter Lov 29. Marts 1904 og Berncrkon-ventionen (1905); Kort Fremstilling af den danske Søret til Brug ved Forelæsninger (1907) m. fl.

Udenl. Ord. : N.St.O.

Adresse: Kvæsthusgade 3, Kbhvn.

 

GRUNDTVIG Stener F Herredsfoged; f 4. Marts 1860 i Kbhvn.; Søn af Kon. torchef Johan Grundtvig og Hustru f Stenersen; gift 1. Gang m. Astrid Elisabeth f. Myhre (død 1898); 2. Gang m. Anna Louise Helene Jlildegard Henriette Emilie f. Quittenbaum, f. 6. Juni i Heidane, Schlesien.

Student 1878; cand. jur. 1883; Her-redsf uldmægtig 1883-91; Inspektionsassistent ved Straffeanstalterne 1891-95; Fængselsinspektør ved Staden Kblivns Fængsler 1895; Herredsfoged i Ning Herred 1910.

Redaktør af Nordisk Tidsskrift for Fængselsvæsen; i Bestyrelsen for Fængselsselskabet i Kbhvn., for Samfundet til Ædrueligheds Fremme og for Dansk Kriminalistforening: Formand for Kbhvns 6. Værgeraadskreds.

Adresse : Aarhus.

 

GRUNDTVIG Vilhelm Overbibliotekar; f. 26. Juli 1866 i Kbhvn.; Søn af Kontorchef Johan Grundtvig og Hustru f. Stenersen.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1884; cand. mag. 1891; Bibliotekar ved Landbohøjskolens Bibliotek 1892; Underbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus 1903; Overbibliotekar smstds. 1905.

Skrifter: Danmarks Forst- og Jagtlitteratur (1901); Bibliotekssagen i Danmark (1910), samt mindre Afhandlinger og Kataloger.

Adresse : Assensgade 20, Aarhus.

 

GRUT Torben Kaptajn, R.p.p.; f. 23. Aug. 1865 i Kbhvn.; Søn af Professor,

Dr. med. Edm. Hansen Grut og Hustru f. Hoskiær; gift 1. Gang m. Caroline G. (død 1893), Datter af Kultusminister J Worsaae og Hustru f. Castenschiold; 2. Gang m. Mary Adolphine G., f. 12, Juni paa Gammalstorp i Sverrig, Datter af Godsejej W Grut og Hustru f. Heilmann.

Student (Metropolitanskolen) 1882; cand. phil. 1883; Sekondløjtnant 1886; Premierløjtnant s. A.; Adjutant hos Ingeniørgeneralen 1892-96; Lærer i teknisk Mekanik ved Officerskolens ældste Klasse. 1893-1902; Kaptajn 1898; Adjutant hos Chr. d. 9. 1902-06; Stabschef ved Ingeniørkorpset 1906.

Medlem af Bestyrelsen for The Siam Elcctricity Co. lfd., Bangkok, og af Skandinavisk amerikansk Petroleums Aktieselskab.

Udenl. Ord.: Gr.Fr.; N.St.O.; Pr.R Ø.; Stb.V.; S.Sv.

Adresse : Vejlesøvej, Holte.

 

GRUT-HANSEN Charles Proprietær, cand. phil., R.; f. 29. Okt. 1867 i Kbhvn.: Søn af Etatsraad, Grosserer A P Hansen og Hustru Emmy f. Gotschalk.

Formand for Kbhvns Amts Landboforening, for Værløse Sogneraad og for Foreningen til Fremme af Landbrugets Udførsel; Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, af Statstyrekommissionen. af Bestyrelsen for Diskussionsklub for Landmænd i Lyngby og Omegn og af Overformynderiets Laanebestyrelse i Kbhvns Amtsraadskreds.

Adresse: Kollekolle pr. Værløse.

 

GRÜNER A P Assessor i Højesteret, K.'DM.; f. 1. Maj 1843 i Kbhvn.; Søn af Oberst F H Grüner og Hustru f. Wichmann; gift m. Marie Severine Nicoline f. Schaper (død 1884).

Student (Metropolitanskolen) 1861; cand. jur. 1867; Volontær i Justitsmini-steriet 1870, Assistent 1873, Fuldmægtig 1878. Kontorchef 1380; Overretsassessor i Kbhvn. 1888; Højesteretsassessor 1895.

Medlem af Direktionen for Thorvaldsens Museum, af Direktionen for J T Suhrs og Hustrus Stiftelse 1910; Medlem af Repræsentantskabet for Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897; Formand i Tiendekommissionen.

Adresse: Sortedamsdossering 23, Kbhvn.

 

GRÜNER Frederik Vilhelm Højesteretssagfører: f. 30. Dec. 1844 i Løsning; Søn af Præst F V Grüner og Hustru Ingeborg f. Skriver; gift m. Henriette Otilie f. Kralund, f. 5. Febr. i Kolding.

Student (Horsens) 1863; cand. jur. 1869; Sagfører i Kolding 1872; Overretssagfører (først i Kolding senere i Kbhvn.) 1875, Højesteretssagfører 1881.

Direktør i Frederiksberg Sparekasse 1894; Medlem af Frederiksberg Banks Bankraad: Formand i Bestyrelsen for Glud & Marstrands Fabr.; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dronninggaard og for Weilbach & Cohns Fabrikker. Formand for De forenede Granitbrud og Stenhuggerier ved Kønne.

Adresse: Grundtvigsvej 25, Kbhvn.

 

GRÜNER C E Hofjægermester, Godsejer; f. 30. Okt. 1839 i Ringsted Landsogn; Søn af Godsejer T L Grüner (død (1844) og Hustru Elisabeth f. Beyer (død 1863); gift m. Nonny Emilie G., f. 27. Sent. 1851 paa Egemarke, Datter af Hofjægermester C E Grüner (død 1894) os Hustru Ludvigne f. Grüner (død 1900).

Student (Sorø) 1860; cand. phil. 1861; Landvæsenselev paa Egemarke og Ler-chenfeldt; Ejer af Eliselund ved Kol-dig 1866-74; ansat i Landmandsbanken 1874-81; Ejer af Hegnsholt ved Fredensborg fra 1881, af Dronninggaard ved Holte fra 1895 og af Haunsø Mølle og Badehotel ved Sejrøbugten, af Kidrup Gaard ved Ringsted og af Sæbygaard ved Tis Sø.

Formand for Frederiksborg Amts Landboforening 1893-1905. senere Æresmedlem af samme; Medlem af Besty-relsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og af dets Bedømmelsesudvalg; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift 1895-1907 og Formand for dets Udvalg for Faareavlen og for landøkonomiske Foredrag; Medlem af Bankraadet for nillerød og Omegns Bank og for Frederiksberg Bank; Næstformand for Højres Organisation i 2. Landstingskreds og Medlem af Højres Repræsentantskab; Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Helsingørkredsen 1896.

Adresse: V-Boulevard 5, Kbhvn. og Dronninggaard Hovedgaard pr. Holte.

 

GRÜNER Th. S Generalmajor, K'.DM. p.p.; f. 2. Sept. 1844 i Kbhvn.; Søn af Oberst F H Grüner og Hustru f. W'ich-mann; gift m. Clara Marie f. Beeh-gaard, f. 29. Marts i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1861; deltog i Krigen,, 1864; Premierløjtnant 1867; Kaptajn 1873; Kontorchef i Krigsministeriet 1880-90; Oberstløjtnant 1890; Oberst 1900; Generalmajor og Chef for Ingeniørkorpset 1906.

Formand for Administrationen af K A Larsens og Hustrus Legat.

Udenl. Ord. : S.Sv.

Adresse: Bryghusgade 2, Kbhvn.

 

GRUNFELD Frederik Professor, Dr. med., Overlæge. R.; f. 29. Nov. 1845 i Slesvig; Søn af Overlærer H P Grünfeld og Hustru f. Peschcke.

Student (Slesvig) 1863; studerede først Jura: med. Eks. 1870; Reservelæge ved Almindelig Hospital Afd. I 1873-84; Dr. med. 1883; Overlæge ved St. Johannes Stiftelse fra 1884; Medlem af Direktionen for De Kellerske Aandssvagean-stalter 1895-1902; af Bestyrelsen for Kysthospitalet ved Hefsnæs fra 1901 og af Sundhedskollegiet 1901-07.

Adresse : N-Voldgade 25, Kbhvn.

 

GRØN L J T Grosserer, K'.DM.p.p.: f. 14. Aug. 1827 i Kbhvn.; Søn af Grundlæggeren af Handelshuset M E Grøn & Søn, M E Grøn (død 1872) og Hustru f. Mikkelsen (død 1882); gift m. Ada f. Curtois, f. 14. Aug. 1830, Whitham House, Lincolnshire i England.

Uddannet i Hamborg & Manchester; indtraadte 1852 som Associé i Faderens1 Forretning, der da fik Navnet, M E Grøn & Søn; oprettede en Filial i Manchester 1856; Eneindehaver 1872; købte Randbøldals Klædefabrik 1871. senere Dampvæveriet i Griffenfeldts-gade; oprettede en Filial i Dundee 1882.

Medlem af Grosserer Societetets Komité 1867-92, af Sø- og Handelsretten 1868-74; Medstifter af Frihandelsforeningen 1862, af Handelsbanken 1873 og af Foreningen Det røde Kors 1875; Hovedkasserer for sidstnævnte Forening indtil 1903; Medlem af det internationale Udvalg for Garnnummerering og Delegeret ved sammes Kongresser i Turin, Brüssel og Wien; Meddommer og Delegeret ved en Række Udstillinger i Udlandet; Medlem af Komitéerne for Udstillingerne i Kbhvn. 1872 og 1888: Formand i Komitéen til Opførelse af Industriudstillings - Bygningen 1872: Medlem af Komitéerne til Opførelse af De Brockske Handelsskoler og Den engelske Kirke; Medlem af Kbhvns Handelsbanks Bestyrelsesraad; Legatstifter.

Udenl. Ord.: B.L.; F.ÆL.; I.M.& L.; P.V.V.; R.r.K.; Ø.J.Kr.

Adresse: Holmens Kanal 10, Kbhvn.

 

GRØN M C Grosserer; f. 19. Okt. 1854 i Kbhvn.; Søn af Grosserer LJTGrøn (se denne); ugift.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1872; cand. phil. 1873; treaarig Uddannelse til Købmand og Fabrikant i England og Frankrig; Associé i Firmaet M E Grøn & Søn 1879. Grossererborgerskab s. A.; Medlem af Bestyrelsen og Kasserer for Foreningen Det røde Kors.

Adresse : Frederiksgade 11, Kbhvn.

 

GRØN R Howard Kontorchef, R.DM. p.p.; f. 26. Febr. 1861 i Kbhvn.; Søn  af Grosserer L J T Grøn (se denne); gift m. Ida Henriette Lucinde G., f. 9. Aug. i Kbhvn.; Datter af Etatsraad, Grosserer Alfred Hansen og Hustru i Emmy f. Gottschalck.

Student (Roskilde) 1880; cand. .jur. 1886; Birkefuldmægtig paa Frederiksberg s.A.; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1887-91; Fuldmægtig paa Kbhvns. Amts-kontor 1889-90: Assistent i Indenrigs- ministeriet 1890, Fuldmægtig 1897, Eks- i peditionssekretær 1899; Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder fra 1903.                                                         

Bogholder eg Kasseren for Det j søsterlige Velgørenhedsselskab.

Udenl. Ordon : M.Gr.

Adresse: Trondhjemsgade 7, Kbhvn.

 

GRØNBECH Anders Læge, Dr. med.; f. 28. April 1857 paa Halkjær ved Nibe; Søn af Proprietær C J Grønbech (død 1900) og Hustru Nicolette f. Hes-bech (død 1888); gift m. Agathe f. Benthin (død 1905).

Student (Aalborg) 1875; med. Eks. 1883; Dr. med. 1888; Afdelingschef ved Polikliniken 1890-1906; Medstifter af Dansk otolaryngologisk Forening, dennes Formand fra 1904-06; Professor 1909.

Adresse: GI. Kongevej 123, Kbhvn.

 

GRØNBECH Vilhelm Docent ved Universitet, Dr. phil.; f. 14. Juin 1873 i Allinge; Søn af Husejer G P Grønbech (død 1893) og Hustru Vilhelmine f. Sonne; gift m. Pauline G., f. 16. Febr. i 1876 i Kbhvn., Datter af Bundtmager J D Ramm (død 1896) og Hustru Hertha f. Schmidt.

Student (priv. dimit.) 1890; cand. mag. 1897; Lærer ved Frederiksberg Latin- og Realskolo 1898-1902; Organist ved St. Jakobs Kirke 1902-1906; Dr. phil. (Forstudier til tyrkisk Lydlære) 1902; Medlem af Translatøreksamens-kommissionen; Docent i engelsk Sprog og Litteratur ved Universitetet fra 1908.

Har skrevet: Lykkemand og Niding (1909).

Adresse: Henning Bojsens Vej 11, Gjentofte.

 

GRØNLUND Martin Stabslæge, R.p.p.; f. 26. Juli 1856 paa. Aggersbøl ved Vejle; Søn af Oberst J A v. Grønlund og Hustru f. Ingwersen; gift m. Petrca G., f. 13. Okt. i Kbhvn. Datter af Grosserer Simon Langhoff og Hustru Mathilde f. Jiirgensen.

Student (Odense) 1874; med. Eks. 1881; Reservelæge i Søværnet 1881-82 ved Garnisons Sygehus 1882-83 og i Hæren 1886-37; Korpslæge 1892; Chef for Garnisons Sygehus Øreklinik fra 1899; Medlem af Bestyrelsen for Mili tærlægeforening 1899-1907; Overlæge 1907, Stabslæge og Generalkommando-læge ved 2. Generalkommando fra 1907.

Udenl. Ordner: Gr.Fr.; N.St.O.; S.V.

Adresse : Aarhus.

 

GRØNLUND P H Overretsassessor; f. 22. Sept. 1861 i Svendborg; Søn af Guldsmed J Grønlund; gift m. Mary f. Nielsen.

Student (Odense) 1879: cand. jur. 1885; Fuldmægtig ved Kolding Herred 1886, ved Sunds-Gudme Herreder 1891, ved Hads Herred 1900; Assessor i Landsoverrettcn for Nørrejylland fra 1905.

Adresse : Viborg.

 

GUDMUNDSSON Valtyr Dr. phil., Docent, R.; f. 11. Marts 1860 paa Arbak-ki, Island; Søn af Kontorist Gudmun-dur Einarsson (død 1865) og Valdis Gudmundsdatter; gift m. Anna Johannesdatter (død 1903), Datter af Sysselmand Johannes Gudmundsson (død 1869) og Hustru Maren Thororensen (død 1908).

Student (Reykjavik) 1883; mag. art. 1887; Dr. phil. (Privatboligen paa Island i Sagatiden) 1889; Lærer ved Borgerdydskolen 1887-94; Docent ved Universitetet i islandsk Historie og Litteratur fra 1890: Folkevalgt Medlem af Altinget 1894-1909; Redaktør af Tidsskriftet Eimreidin I-XVI (1895-1910).

Bestyrelsesmedlem (først Sekretær, senere Kasserer) i Det islandske litterære Selskab, dets Formand 1904-05: Medlem af Oldskrift-Afdelingen i Det kgl. nordiske Oldskriftselskab fra 1892.

Litterære Arbejder : Privatboligen paa Island i Sagatiden (1889); Den isl. Bolig i Fristatsfiden (1894); Nordboernes Skibe i Vikinge- og Sagatiden (1900): Islands Kultur ved Aarhundredskiftet 1900 (1902).

Kaldt til Amerika 1906 for at udgrave og undersøge formodede Ruiner fra Vinlandstiden.

Adresse :, Amagerbrogade 151, Kbhvn.

 

GUILDAL Joh. P C Fabriksdirektør, Grosserer, R.p.p.; f. 1. Dec. 1855 i Kbhvn.: Søn af Skibsmægler Julius Goldschmidt og Hustru f. Hansen; gift m. Anna Christine Nancy f. Thaning, f. 1. Juli i Valløby ved Vallø. Uddannet hos Firmaet Heggum & Hansen i Kbhvn., i Tyskland og i England: Medindehaver af Onkelen B Goldschmidts Forretning 1878; efter dennes Død 1880 sammen med A Nordholm.

Deltager i Valkyriens Togt til Østasien som Industriens Repræsentant.

Formand for Foreningen af Farveri-Arbejdsgivere; Kasserer for Dansk Farverforening af 1888; i Bestyrelsen for Farvernes Understøttelsesforening: Formand for den kbhvnske Afdeling af Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk; i Bestyrelserne for Industriforeningen til 1909, Teknologisk Institut og Dansk Eksportforening; desuden i Bestyrelses-rnadet for Kbhvn.s Handelsbank fra 1908: Formand i Kontrolkomitéen for Kreditforeningen for industrielle Ejendomme og for Ejendomsselskabet Centrum; Næstformand for Numismatisk Forening; Medlem af Bestyrelserne for Atlas, Det dansk-russiske Dampskibsselskab, Portland Cementfabr., Vermeh-rens Regnemaskiner, Danmark og Goldschmidt & Nordholms Akts.; er tillige Direktør for sidstnævnte Virksomhed; i Bestyrelsen for Danske Lloyd, Det danske Kulkompagni og for Foreningen for Trængendes Landophold; Medlem af Meterkommissionen.

Udenl. Ordner: F.Cb.; S.Kr.; S.N.

Adresse : Grundtvigsvej 6, Kbhvn.

 

GULDBERC V P K Kaptajn, Direktør, R.DM.p.p.; f. 14. Aug. 1859 i Non Mølle. Hald; Søn af Peter Guldberg og Hustru f. Krabbe; gift m. Astrid Haldura f. Benedictsen, f. 26. Febr. paa Brand-strupgaard ved Sorø.

Til Søs 14 Aar gl.; Koffardikaptajn og Kaptajn i den siamesiske Marine 1881-93; senere Direktør i Det Østasiatiske Kompagni.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; S.Kr.

Adresse : Trondhjemsgade 7, Kbhvn.

 

GULDBRANDSEN Axel kgl. Kapelmusikus, R.; f. 26. Febr. 1848 i Kbhvn.; gift m. Anna Alexandra G., f. 23. Maj i Kbhvn.

Elev af Slockmarr og V Andersen; kgl. Kapelmusikus fra 1872; 1. Fagot fra 1906; Underdirigent i de samlede kjøbenhavnske Sangforeninger fra 1873; Overdirigent fra! 1906;' Overdirigent ved de samlede sjællandske Sangforeninger fra 1898.

Adresse: Cort Adelers Gade 8, Kbhvn.

 

GULDBRANDSEN N Redaktør; f. 13. Febr. 1849 i Maarslet ved Aarhus; Søn af Husmand Guldbrand Rasmussen og Hustru Kirsten Nielsdatter; gift 1. Gang m. Rasmine f. Toubro, 2. Gang m. Ingrid Bertha f. Andersen, f. 7. Marts i Sigersted pr. Ringsted.

Skolelærereksamen (Lyngby) 1870; Folkeskolelærer (i Ørsted og i Staby) til 1882; Lærer ved Ranum Seminarium 1882-1890: Redaktør af Fyns Venstreblad 1891-97, og af Vejie Amts Dagblad 1898-1900; Folketingsmand (Venstrereformpartiet) for Langeland 1894-1909; Censor ved Skolelærereksa-men fra 1903: Redaktør af Statstidende fra 1903.

Adresse : Villa Dan, Taastrup.

 

GULMANN Chr. Redaktør; f. 2. Marts 1869 i Maribo; Søn af Sagfører Christian Gulmann og Hustru Jakobine f. Sidenius; gift m. Gustava f. Nyholm, f. 28. April i Kbhvn.

Student (Nykjøbing) 1887; cand. phil. 1888; Redaktør af ,,Vort Land'' 1898-1900, af Illustreret Tidende 1900-03, af Gads danske Magasin fra 1906 og af Julealbum fra 1904; Medarbejder ved Nationaltidende.

Forfatter bl. a. til Skiftende Horisonter.

Adresse: Vestagervej, Kbhvn.: Sommerbolig : Villa Silvana pr. Esrom.

 

GULSTAD Kay Overingeniør, R.p.p.: f. 29. Dec. 1853 i Slesvig Ry; Søn af Oberst F M E Gulstad og Hustru Therese f. Gehrt; ugift.

Cand. polyt. 1881; Ingeniørassistent i Det store nordiske Telegrafselskab 1382. Underingeniør smstds. 1889, Ingeniør til 1896; Chef for Materielafdelingen 1901, Overingeniør 1902: Medlem af Selskabets Direktion 1908.

Udenl. Ordner: Chin.D.D.; N.St.O.

Adresse : Bakkegaards Allé 15. Kbh.

 

GUNNARSSON Tryggvi fh. Direktør for Landsbanken: f. 18. Okt. 183o paa Laufas i Thingeyjarsyssel; Søn af Præst Gunnar Gunnarsson og Hustru Johanne f. Brien); gift m. Halldora Thorsteins-dattor (død 1875), Datter af Præst Palsson.

Bonde 1859-73; Direktør for Grana-sclskabet 1871. Islands daværende største Handelsselskab; Direktør for Landsbanken 1893-1909; Altingsmand 1869-85 og 1894-1907.

Adresse i Reykjavik.

 

GUSTAVSEN A Blikkenslager; f. 16. Maj 1856 i Kbhvn.; S3n af Arbejdsmand Johan Gustavsen og Hustru Mariane f. Hansen: gift m. Helene Am-brosie f. Ask, f. 3. Aug. 1863 i Aarhus.

Formand for Blikkenslagersvendefor-eningen af 1862's Sygekasse og for Blikkenslagernes Arbejdsløshedskasse i Danmark; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1900, af Arbejderforsik-rings-Raadet 1898 og af Kbhvns Kommunes Folkebibliotekers Hovedbestyrelse; Medlem af Hovedbestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund og af Hovedbestyrelsen for Kbhvns Understøttelsesforenings kommunale Afdeling; Formand for Socialdemokratisk Vælgerforening for 5. Kreds i over 20 Aar.

Adresse: Korsgade 21, Kbhvn.

 

GYDE-PETERSEN Hans Billedhugger; f. 7. Nov. 1863 i Vester Aast ved Vejle; Søn af Landmand J C Petersen og Hustru Maren f. Gydesen.

Afgangsbevis fra Akademiet 1888; lille Guldmedalje 1891; Anckerske Legat 1895; Eybeschutzske Præmie 1896; Stipendium 1898-99.

Hovedværker: Adam og Eva finde Abels Lig (Ny Carlsberg Glyptotek); Gud kaldte (Statens Skulptursamling).

Adresse : Strandvejen 22-24, Kbhvn.

 

GYLDENFELDT Carlo Sehested Politiinspektør; f. 25. April 1863 i Fredericia; Søn af Kaptajn Holger Scheel i Gyldenfeldt og Hustru Augusta f. Gar-lieb; gift m. Gerda f. Wang. f. 22. Dec., Norge.

Student (Herlufsholm) 1881; cand. jur. 1888; kst. Protokolfører i Kriminalretten 1889; Assistent paa Kbhvns Politikontor 1890; Politiassistent i 5. Kreds (Vesterbro) 1895; Politiinspektør fra 1908

Udenl. Ordner: Pr.E.Ø.; R.St.Stan.; S.V.

Adresse: Vesterbrogade 35, Kbhvn.

 

GYLDENKRONE Ove Lensbaron, Hofjægermester; f. 6. Juli 1869; Søn af Kammerherre, Lensbaron Carl Gylden1 krone og Hustru Edele f. Barner; gift m. Sophie f. Dinesen, f. 2. Pebr. 1873.

Besiddelser: Baroniet Wilhelmsborg med Marienborg, Sofienberg og Stenege 1895 (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V i Provins Register).

Med-lem af Aarhus Amtsraad og a Repræsentantskabet for Livsforsikrings-selsk. Dan og for Aarhus Privatbank; i Bestyrelsen for Hads-Ning Herreders Jærnbane og for Trifolium (Dansk Frøavls Komp.); Formand for Akts. Malling Dampmølle og Savværk og for Malling Landbrugsskoles Bestyrelse.

Adresse : Wilhelmsborg pr. Maarslet.

 

GYLDENKRONE- RYSENSTEEN Holger Baron; f. 31. Aug. 1873; Søn af Kammerherre, Lensbaron Carl Gylden-krone og Hustru Edele f. Barner; gift m. Vibeke f. Baronesse Juul af Ry-sensteen, f. 7. Maj, Besidderinde af det for Baroniet Rysensteen substituerede Fideikommis, Datter af Kammerherre, Baron Christian Juul af Rysensteen og Hustru Elisabeth f. Mei-nig.

Bevilling af 18. Juli 1907 til med Hustru og Sønner at føre Navnet Gylden-krone-Rysenstecn.

Besiddelser: Lundhæk, Abildgaardene (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register) og Bislev Nørgaard.

Medlem af Bankraadet i Nibe og Oplands Bank.

Adresse: Lundbæk ved Nibe.

 

GYLSTORFF J P cand. mag.; f. 13. Dec. 1868.

Student (Antwerpen) 1889; immatrikuleret ved Kbhvns Universitet s. A.: cand. mag. 1893: Translatør i Fransk; Sekretær i Alliance Francaise; Formand for 8. Kreds af Højres Arbejder- og Vælgerforening 1908-09 og for Translatørforeningen fra 1910.

Udenl. Orden : Fr.off.de l'instruc.publ.

Adresse: Cort Adelers Gade 12, Khh.

 

GÜNTHER Ernst Gesandt. SK.n.p.; f. 28. Sept. 1850 i Stockholm.

Cand. jur. (Upsala) 1875; Viceherreds-høvding 1877: Sekretær i Kommercekof-legiet 1886; Kommerceraad og Bureauchef for Udenrigshandelen og Søfarten 1897; Chef for Patent- og Registreringskontoret 1904: Gesandt i Kristiania 1905. i Kbhvn. 1908. Mægler under den store Arbejdskonflikt i Sverrig 1908.

Udcnl. Ordener: S.W.; S.V.; Pr.Kr., N.St.O.; Tun.N.l.; J.H.S.

Adresse: Stavangergade 6, Kbhvn.

 

GØRTZ J V C Generalløjtnant, K.DM. FM. i Guld p. p.; f. 21. Juni 1852 paa Hütten Skovridergaard, Slesvig; Søn af Kaptajn J C Gørtz og Hustru f. Møller; gift m. Amalie Vilhelmine f. Benthin, f. 16. Maj.

Student 1870: cand. phil. 1871; Sekondløjtnant 1873; Premierløjtnant 1875; Adjutant ved 1. Generalkommando 1879-80, ansat i Krigsministeriet 1880-83; Kaptajn 1883; forsat til Generalstaben 1890; Stabschef hos Generalinspektøren for Fodfolket 1891; Oberstløjtnant og Chef for 16. Bat. 1896; Chef for Krigsministeriets 1. Departement 1897-1903; Oberst i Generalstaben og Stabschef ved 2. Generalkommando 1903; Chef for 3. Regiment 1905: samme Aar Generalmajor og Chef for Generalstaben; Generalløjtnant og Chef for 1, Generalkommando 1909.

Formand for det krigsvidenskabelige Selskab; i en Aarrække Chef for Akademisk Skyttekorps.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; N. St.O.; S.Sv.

Adresse: Kommandantboligen, Kastellet, Kbhvn.