I

IBSEN Aage

IBSEN Holger

IBSEN Theodor

IFVERSEN Jullus

ILLUM A C

ILLUM Marie

ILSTED Peter

INGEMANN Valdemar

INGERSLEV Emmerik

INGERSLEV J V

INGERSLEV Vilhelm

INGWERSEN C B

INGWERSEN Jens

INGWERSEN R

IPSEN Alfred

IRMINGER F C

IRMINGER Otto

IRMINGER Valdemar

ISAGER Kristen

IVERSEN C A

IBSEN Aage Læge, Forfatter; f. 17. Dec. 1847 i Rødby; Søn af Købmand V F E Ibsen og Hustru f. Gøtke; gift m. Marie I., f. 1. April i Bandholm, Datter af Slagtermester Jørgen Plam-böck og Hustru Johanne f. Hørup.

Student (Odense) 1866; studerede Jura 1867-68; med. Eks. 1876; Distriktslæge i Godthaab, Grønland 1880-85, paa Læsø 1886-87: praktiserer nu som Læge i Rødby; Medlem af Rødby Byraad fra 1897 og af Værgeraadet fra 1905.

Skønlitterære Værker : Nordlys (1894); Søster Helene (1895); Frøken Student (1897); Turisten (1898); Jacob Linde (1899); Unge Præstefrue (1900); Hans Lykkes Ævenfyr (1901); Verdens Ende (1903); Harriet Mørch (1905); Ellen (1906); Fjældgænger (1908).

Adresse : Rødby.

 

IBSEN Holger Redaktør; f. 20. Marts 1869 i Sorø; Søn af Overlærer NEG O Ibsen og Hustru Charlotte f. Aagaard; gift m. Elisabeth I., f. 28. Maj 1879 paa Lykkenssæde ved Højrup, Datter af Kaptajn H Schroll og Hustru f. Pingel.

Student (Sorø) 1888; cand. phil. 1889; medicinsk Forberedelseseksamen 1891: en Tid Medarbejder ved Slagelse Posten og ved Flensborg Avis; fra 1892 Medarbejder ved og fra 1895 Redaktør af Holbæk Amts Avis; Næstformand for Foreningen for danske Bogtrykkere 1894-1900.

Ved Folketingsvalget 1906 Højres Kandidat i Frederikssundkredsen. 1907 (Suppleringsvalg) i Holbækkredsen.

Adresse : Holbæk.

 

IBSEN Theodor Komponist, Organist; f. 5. April 1851 i Horsens; Søn af Bygmester Julius Ibsen og Hustru Dorothea f. Boldt; gift m. Ida I., f. 16. Juli i Kbhvn., Datter af Forvalter Jacob Mathiesen (død 1889) og Hustru Luise f. Berg.

Elev af Heckmann og Anton Rée (Klaver), Carl Attrup og Lanzky (Orgel og Teori) samt fra Musikkonservatoriet; Organist i Kjerteminde 1880, ved St. Petri Kirke i Kbhvn. fra 1891; Sang- og Musiklærer; Dirigent for forskellige Sangforeninger.

Medgrundlægger af den svenske Gudstjeneste i Kbhvn. 1895 og Organist og Kantor ved denne. Medlem af St. Petri Menighedsforenings Bestyrelse fra 1908.

Kompositioner: Liturgiet og Kantaterne ved Gudstjenesten i St. Petri Kirke; Orgelfantasier; aandelige Sange og Romancer; forskellige Klaver-og Orkestci'sager. Har skrevet en Or-gelskolc.

Udenl. Ordener: S.V.; Pr.Fortj.K.

Adresse : St. Pedersstræde 9, Kbhvn.

 

IFVERSEN Jullus Sognepræst; f. 2. Juli 1863 i Kallundborg; Søn af Bager C J Ifversen (død 1884) og Hustru Thora f. Norup; gift m. Ida f. Petersen (kaldet Rasmussen) (død 1908), Datter af Politibetjent P Rasmussen (død 1909) og Hustru Anne f. Larsdatter (død 1900).

Arbejdede med til Hjemmets Underhold fra det 11. Aar (Fabrik og Værksteder) ; Student (Bokkenheusers Kursus) 1882; cand. theol. 1888; Kapellan i Glostrnp s. A., ved Bethlehemskirken 1889, Helligkorskirken 1890; Lærer ved Blaagaards Seminarium 1892-94; Sognepræst ved sidstnævnte Kirke 1895; 21. Okt. 1903 frifunden ved Højesteret for Nægtelse af en fraskilt Persons Vielse; Orlov af Tjeneste 1905-07; Sognepræst til Bregninge-Bjergsted fra 1907.

Medarbejder ved Søndagsskolen i K. F. U. M., Medlem af Bestyrelsen 1889-90; Medlem af Hovedbestyrelsen for Blaa Kors 1900-01; Redaktør af Kirkeklokken 1890-93; Medstifter af det første organiserede Menighedssamfund i Kbhvn 1890 og af Menighedsforbun- det i Kbhvn. af 1898, dettes Formand indtil "Udgangen af 1904; Medstifter af Foreningen Vigilia 1898; Medlem af Udvalget for Dansk Kirke Mission i Arabien siden dettes Stiftelse 1901.

Adresse: Bregninge Præstegaard pr. Svebølle.

 

ILLUM A C Manufakturhandler; f. 5. Juli 1863 i Aastrup paa Fyen; gift m. Mario I. (se denne).

Adresse : Sortedamsdossering 95 B, Kbhvn.

 

ILLUM Marie Frue; f. 8. Dec. i Viborg; gift m. Manufakturhandler A C Illum (se denne).

I Bestyrelsen for Kvindernes Handels- og Kontoristforening til 1909; I Bestyrelsen for Kbhvns Kredsen af Dansk Kvindesamfund.

Adresse: Sortedamsdossering 95 B, Kbhvn.

 

ILSTED Peter Genremaler, Raderer; f. 14. Feb. 1861 i Saxkjøbing; Søn af Købmand J P Ilsted og Hustru f. Lund; gift m. Ingeborg Lovisa f. Petersen, f. 3. Aug. i Thisted.

Elev af Kunstakademiet 1878-83; udstillede første Gang 1883; Lærer ved Kunstakademiet 1893-1905.

Radering : Mølle og Teglværk.

Malerier: Min Fader; Vilhelm Hammershøi; Interiører med eller uden Figurer.

Adresse: GI. Kongevej 9, Kbhvn.

 

INGEMANN Valdemar Arkitekt; f. 21. Feb. 1840 i Kbhvn.; Søn af Parfumefabrikant E J Ingemann og Hustru f. Lauritzen; gift m. Sofie Margrethe f. Madsen, f. 9. Marts i Kbhvn.

Uddannet som Murer; Elev af Kunstakademiet 1856-66.

Medlem af Borgerrepræsentationen 1894-1900, af Overformynderiets Laane-bestyrelse og af Grundejerbankens Bankraad; Formand i Bestyrelsen for Kbhvns Ejendomssocietet; Kredsfor-stander i Belønnings- og Forsørgelses-foreningen for Tyender.

Har bygget: Kong Salomons Apotek; Østifternes Kreditforening; Den kgl. Porcelænsfabrik; Luthersk Missionsforenings Forsamlingshus i Nansensgade; Købmandsskolen ; en Mængde Forretningsejendomme i Kbhvn.

Adresse: Nørrebrogade 9, Kbhvn. Sommerbolig: Lundgaard pr. Holsted.

 

INGERSLEV Emmerik Professor, Dr med., R.DM.; f. 26. Feb. 1844 i Viborg; Søn af Rektor, Professor, Dr. phil. C F Ingerslev og Hustru f. Phi-ster; gift m Anna I., f. 4. Aug. i Kbhvn., Datter af Partikulier Hans Sørensen og Hustru f. Olsen.

Student (Aarhus) 1862; med. Eks. 1869; Reservelæge i Hæren 1869-70; Korpslæge 1872-73; Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. A 1875; Underakkuchør ved Fødselsstiftelsen 1875-78; Kommunelæge 1878-93; Medredaktør af Hospitalstidende 1878-92; Dr. med. 1879; Læge ved Poliklinik-kens gynækologiske Afd. 1884-87; Cen- sor ved med. Eks. fra 1889; lægekyndig! Lærer ved Jordemoderskolen 1895-1903; Medlem af Sundhedskollegiet 1897-1905 og af Retslægeraadet 1909.

Adresse; Nørrebrogade 11, Kbhvn.

 

INGERSLEV J V Justitiarius i Kriminal- og Politiretten, K'.DM.; f. 8. Pebr. 1838 paa Frydensberg i Jylland; Søn af Proprietær L S Ingerslev (død 1883) og Hustru f. Uillerup; gift 1. Gang m. Augusta f. Borup (død 1872), 2. Gang m. Anna Marie Dorothea f. Schlegel, f. 15. April i Kbhvn.

Student (Randers) 1856; cand. jur. 1862; Assistent i Indenrigsministeriet; Sekretær ved Frederiksberg Kommune; Fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1874; Assessor i Kbhvns Kriminal- og Politiret 1878; Justitiarius 1888.

I Bestyrelserne for Kong Frederik i d. 7des Stiftelse for fattige Fruentimmer af Arbejderklassen, for Kong Frederik d. 7des Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn og for de Deichmannske Legater; Medlem af Proceskommissionen af 1892 og af Straffelovkommissionen af 1905.

Adresse: Frydendalsvej 19, Kbhvn.

 

INGERSLEV Vilhelm Distriktslæge, Dr. med., R.; f. 22. Jan. 1835 i Snesere ved Præstø; Søn af Lærer P L Ingerslev og Hustru f. Gottschalck; gift m. Christiane f. Ewertsen (død 1893).

Student (Herlufsholm) 1852; med. Eks. 1859; Medstifter og Formand for Understøttelsesforening for danske Lægers trængende Enker og forældreløse i Børn 1877; Medlem af Bestyrelsen for Lægernes Hjælpeforening 1879-1904, Formand for samme fra 1904; Distriktslæge i Præstø fra 1888; Medlem af Bestyrelsen for almindelig dansk Lægeforening 1889-95, af Byraadet i Præstø 1891-1903; Dr. med. honor, causa 1894; Medlem af Bestyrelsen for Friboliger for Lægeenker.

Har udgivet; Danmarks Læger og Lægevæsen indtil 1800 (1873); Stamtavle over Familien Ingerslev (1891).

Adresse : Præstø.

 

INGWERSEN C B Overretssagfører; f. 19. Juni 1882 paa Frederiksberg; Søn af Generalkonsul E S Ingwersen (se denne); ugift.

Student (Schneekloths Skole) 1900; Studieophold i Paris 1900-01; indtraadt i Adams Express Co. 1905; cand. jur. 1906; Overretssagfører 1909.

Sekretær i Juridisk Samfund 1902-05; Generalsekretær for Association fran-co-scandinave fra 1905; Generalsekretær

for den franske Knnstindustriudstilling i Kbhvn. 1909.

Korresponderende Medlem af La Eevue Economique internationale i Bryssel.

UdenL Ordener : F.Æ.L.: Fr.off.d'acad

Adresse : Norsvej 5, Kbhvn.

 

INGWERSEN Jens Arkitekt; f. 17 Aug. 1871 paa Aggersbøll ved Løsning; Søn af Godsejer Johannes Ingwersen (død 1878) og nustru Camilla f. Jacobsen ; ugift.

Uddannelse : Metropolitanskolen, Teknisk Selskabs Skole og Kunstakademiet.

Har bygget ; Søgaard Hovedbygning under Gjørslev, Boskilde adelige Jom-frukloster, Roholt« Skole, Kammersanger Herolds Hus i Ryvangen, Trøstens Bolig i Hindegade, Kbhvns Telefonselskabs Bygning paa Nørregade, Dams Hotel i Rønne.

Adresse : Villemoesgade 47, Kbhvn.

 

INGWERSEN R Generalkonsul; f. 20. Aug. 1848 i Horsens; Søn af Købmand C B Ingwersen og Hustru f. Schandorff; gift m. Jenny Christiane Abelone I., f. 21. Juni 1860 i Kbhvn., Datter af Sadelmagermester Nyegaard og Hustru f. Quist.

Uddannelse: Horsens Latinskole, Kalmars högre Lärovärk, Grüner Handelsakademi og Bankfirmaet L Hjort & Co., Göteborg. Grundlægger af Adams Express Co. i Kbhvn. 1884, af Hvidkaalseksporten til Amerika 1882 og af Lystfiskeriforeningen i Kbhvn. 1886; Stifter af og 1. Præsident for Dansk Lystfiskeriforening 1885-98. Generalkonsul hon. for Republikken Paraguay fra 1889.

Adresse : Norsvej 5, Kbhvn.

 

IPSEN Alfred Forfatter, Redaktør; f. 17. Marts 1852 i Kbhvn.; Søn af Arbejdsmand H D Buntzen og Hustm Marthe f. Hansdatter (begge døde 1853) adopt. af Sognepræst H S Ipsen; gift m. Agnes Suzanne Elisabeth I., f. 22. Nov. i Christiansted paa St. Croix, Datter af Korpslæge B Knudsen og Hustru f. Miller.

Student (Aarhus) 1872; cand. theol. 1877; Studierejser til England og Holland; i en Aarrække fast Medarbejder ved The Athenæum (London) og Ilet Vaterland (Haag). Medstifter og i nogen Tid Redaktør af Samfundet; Næstformand i Dansk Forfatterforening 1897-1900; Udvalgt Medlem af Maatschappij der Nederlandsehe LH-terkunde, Leiden 1905; Formand for National Forfatterforening fra 1909.

Litterære Arbejder : Ad grønne Stier (1883); Sonetter og Sange (1884): Mefistofeles (1887); Holland (1891); Ekko (1894); Fra Fantasiens Land (1898); Georg Brandes, en Bog om Bet og Uret (1902-03); Under Korsets Tegn (1903); Litterære Portrætter (1906); Venus (1907); Fædreland (1909).

Adresse: Gl. Kalkbrænderivcj 4, Kbhvn.

 

IRMINGER F C Kommandør, K'.DM. p.p.; f. 19. Juni 1838 i Fredericia; Søn af Viceadmiral C L C Irminger og Hustru f. Viborg.

Sekondløjtnant 1859; Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1876; Kommandør 1888-Afsked 1898.

Fdcnl. Ordener: Gr.Fr.; E.St.Stan.

Adresse: Rømersgade 15, Kbhvn.

 

IRMINGER Otto Kommandør, K'DM. p.p.; f. 17. Nov. 1836 i Fredericia; Søn af Viceadmiral O L C Irminger og Hustru f. Viborg; gift m. Therese I., f. 29. Nov. 1840 i Kbhvn., Datter af Balletmester August Bournonville (død 1879).

Sekondløjtnant 1857; Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1875; Afsked 1888; kar. Kommandør.

I Bestyrelsen for Det kgl. danske geografiske Selskab, Sekretær for samme 1885-1903; Korresponderende Medlem af Royal Geographical Society, London, af Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin og af Det norsko geografiske Selskab.

Udenl. Ordener: Gr.Fr.; S.N.; S.Sv.

Adresse: Gothersgade 129. Kbhvn.

 

IRMINGER Valdemar Professor ved Kunstakademiet; f. 29. Dec. 1850 i Kbhvn.; Søn af Oberst J II G Irminger (død 1854) og Hustru Agnete f. Kaalund (død 1896); gift m. Billedhug-gerinde Ingeborg f. Plockross, f. 18. Juni 1872 paa Frederiksberg, Datter af Grosserer I F Plockross (død 1896) og Hust ru f. Tietgen (død 1891).

Elev af Kunstakademiet; udstillede første Gang 1875; i Ildlandet paa Stoltenbergske Legat 1884-87; Medlem af Plenarforsamlingen 1889; Medlem af Kunstakademiet 1902; Ancherske Legat s. A.: Medlem af Udstillingskomitéen 1905-08: Lærer og Professor 1908; Medlem af Akademiraadet.

Malerier: En Hoppe med sit Føl; Hundehvalpe; Batteriet skal tage Stilling; Infanteriet holder Hvil efter Manøvren ; En Billedhugger i sit Værksted i Rom; En saaret Løvinde; Blinde fra Capri; Jairi Datter; Christus og Disciplene paa Oliebjerget; Italjenske ; Bøffler: Løver i antik Cirkus; Slavinde: Fra Kysthospitalet paa Refsnæs; En Tilgivelse; Over Midnat: Den store stille Nat gaar frem; Børnene siger Godnat til deres Stjerne; Dyrene ved Himmeriges Port.

Adresse : Uraniavej 11, Kbhvn.

 

ISAGER Kristen Læge, Dr. med; f. 14. Sept. 1864 paa Kærsholm ved Viborg; Søn af Gaardejer J K Isager og Hustru Abelone Pedersdatter; gift m. Maren I., f. 18. April i Ry, Datter af Skovejer Jens Frandsen og Hustru f. Petersen

Student (Viborg) 1884; med. Eks. 1891; Reservelæge ved Sygehuset i Odense 1891-92; Læge ved Børnehjemmet Himmelbjerggaarden fra 1899; Dr. med. 1901; Overlæge ved Nationalforeningens Sanatorium i By fra 1903.

Adresse: Ry ved Gudenaa.

 

IVERSEN C A Direktør for Kjøbenhavns Brandforsikring, R.; f. 23. April 1855 i Helsingør; Søn af Forretningsbestyrer F J Iversen og Hustru f. Oarlenius; gift m. Fernanda I., f. 23. Sept. i Kbhvn., Datter af Rundmund F T Rée.

Student (privat dimiteret) 1873; cand. jur. 1881; Assistent i Livsforsikringsan-stalten og den alm. Enkekasse 1871-82; Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær i Statsbanernes Sekretariat 1882-86; Forretningsfører i Kbhvns Brandforsikring 1886; adm. Direktør sammesteds 1894; i Bestyrelsen for Nordisk Gentforsik-rings Selskab 1894-1904, for Nordisk Brandforsikring fra 1898; Medlem af Forsikringsraadet 1904; i Bestyrelsen for Foreningen for Trængendes Land-ophold.

Adresse: Platanvej 5, Kbhvn.