J

ACOBSEN Ludvig

ESPERSEN Otto

JACOBI Carl

JACOBI H A

JACOBI J P V F

JACOBSEN Børge

JACOBSEN Carl

JACOBSEN J C

JACOBSEN J P

JACOBSEN Jacob

JACOBSEN John

JACOBSEN Lars

JACOBSEN Laura

JACOBSEN Lis

JACOBSON Daniel

JACOBÆUS Erik

JACOBÆUS Holger

JAKOBSEN Jakob

JANSSEN Børge

JANSSEN Luplau

JANTZEN A T

JANTZEN U C

JARL C F

JARL Viggo

JENSEN A P

JENSEN Adolph

JENSEN Alb.

JENSEN Anders

JENSEN Andreas

JENSEN C

JENSEN C Covertz

JENSEN C E

JENSEN C O

JENSEN C P

JENSEN Chr.

JENSEN Edmund

JENSEN Ferdinand

JENSEN Frederik

JENSEN Gottlieb

JENSEN H P

JENSEN Hans

JENSEN Hans Gaardejer

JENSEN Harald

JENSEN Henning

JENSEN Ingvard

JENSEN J A D

JENSEN J L W V

JENSEN Jens

JENSEN Jens Jørgen

JENSEN Johs.

JENSEN Kristen

JENSEN Lauritz

JENSEN Marius

JENSEN N Chr.

JENSEN N P

JENSEN Niels

JENSEN Oluf

JENSEN Orla

JENSEN Otto

JENSEN P C C

JENSEN Peter

JENSEN Richard

JENSEN Sophus A

JENSEN Søren

JENSEN Thit

JENSEN Thyra

JENSEN Torben

JENSEN Vald.

JENSEN-KNUDSTRUP A

JENSEN-SØNDERUP Jens

JEPSEN A B

JERICHAU-CHRISTENSEN P A

JERNDORFF Peter

JERSILD Olaf

JESPERSEN Chr.

JESPERSEN Einar

JESPERSEN Emil

JESPERSEN Henrik

JESPERSEN J F W

JESPERSEN Olfert

JESPERSEN V L

JESSEN Andreas

JESSEN Axel H

JESSEN C C

JESSEN Edwin

JESSEN Franz von

JESSEN Lauritz

JESSEN P C H U

JESSEN T C W

JESSEN Tycho

JOCHUMSSON Mattias

JOHANNSEN Claus

JOHANNSEN Fr.

JOHANNSEN Harald

JOHANNSEN Wilhelm

JOHANSEN Anna

JOHANSEN Niels

JOHANSEN Oskar

JOHANSEN Peter

JOHANSEN Viggo

JOHNSEN Anders

JOHNSEN Bjarne

JOHNSEN I M N

JOHNSON Charly

JOHNSSON John

JOHNSTONE Alan

JONQUIERES Frederik de

JONSSON Bjørn

JONSSON Finnur

JONSSON Klemens

JONSSON Kristjan

JORK R W C

JUEL Christian

JUEL Niels

JUEL Rudolf

JUEL-BROCKDORFF Frederik

JUEL-BROCKDORFF Niels

JUEL-HANSEN Erna

JUHL Niels

JUNCERSEN M C

JUNGERSEN Frederik

JUNGERSEN Hector

JURCKMANN J J

JUST Hans

JUST Peter Fenger

JUST-LUND

JUSTNIELSEN Lauritz

JUUL A N

JUUL V A

JØHNKE Vilhelm

JØNSON J P

JØNSSON Einar

JØRGENSEN Alfred

JØRGENSEN Alfred Th.

JØRGENSEN Anders

JØRGENSEN Axel

JØRGENSEN C P J

JØRGENSEN Emil

JØRGENSEN Eugen

JØRGENSEN H L

JØRGENSEN Jens Hassing

JØRGENSEN Johannes

JØRGENSEN Johs.

JØRGENSEN Oluf H

JØRGENSEN Povl Johannes

JØRGENSEN S M

JØRGENSEN Severin

JØRGENSEN Thorvald

JØRGENSEN Vilhelm

JÜRGENSEN Christian

JÜRGENSEN Christopher

JÜRGENSEN Dethlef

JÜRGENSEN F C

JÜRS H A

JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann og Hustru f. Poulsen.

Student (Ribe) 1861: cand. tlieol. 1869; Kommunelærer i Kbhvn.; Kapellan i Horbelev og Folkerslev 1872, ved Viborg Domkirke og i Asmild og Tap-drup 1874; Sognepræst i Grenaa 1877; Sognepræst til Budolphi Kirke i Aalborg, Stiftsprovst over Aalborg Stift fra 1895.

Adresse : Aalborg.

 

JACOBI H A Konferensraad, K'.DM. p.p.; f. 13. Juli 1844 i Nykjøhing S.; Søn af Toldforvalter H A Jacohi og Hustru Anette f. v. Herbst; gift m. Harriet Ida f. Jacobi, f. 14. Marts i Ribe.

Student 1863; cand. jur. 1868: Fuldmægtig i Magistratens 3. Afd. 1871-75; Overretssagfører 1876; Borgmester for Magistratens 3. Afd. 1891-1909;

Formand for den permanente Voldgiftsret 1900-08; i Overbestyrelsen for Poliklinikken for Ubemidlede, for Foreningen af 1865 for Tilvejebringelse af billige Arbejderboliger; Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab og af Centralkomitéen; i Hovedbestyrelsen for Kbhvns Understøttelsesforening, i Bestyrelserne for Kbhvns Sygehjem, Børnehjemmet Ove Hohlenbergs Minde, Hendriksen og Hustrus Stiftelse, Foreningen til forvildede unge Pigers Frelse, Kirkelig Ungdomsforening og Dansk Forening til Kønssygdommes Bekæmpelse; i Direktionen for Kbhvns Hippodrom.

Udenl. Orden; F.Æ.L.

Adresse : V. Boulevard 41, Kbhvn.

 

JACOBI J P V F Oberstløjtnant, R.p.p ; f. 29. Sent. 1865; Søn af Oberst, De-pnrtementchef i Krigsministeriet F F Jacobi (død) og Hustru f. Flies; gift m. Johanne f. Petersen.

Sekondløjtnant 1885; Premierløjtnant samme Aar; Kaptajn 1900; Oberstløjtnant 190S; Souschef i Generalstabens taktiske Afdeling.

Udenl. Ordner: N.St.O.; E.St.Stan.

Adresse : Viborg.

 

JACOBSEN Børge Overretssagfører; f. 25. April 1862 i Augustenborg paa Als; Søn af Apoteker Christian Jacobsen (død 1902) og Hustru Sophie f. Gjern (død 1899); gift m. Signe J., f. 10. Febr. 1857 i Kbhvn., Datter af Vin-bandler Eduard Hagen (død 1873) og Hustru Caroline f. Kirketerp (død 1861).

Student (Sorø) 1879; cand. jnr. 1885: Overretssagfører 1888.

Medlem af Bankraadet i Kbhvns ; Laane- og Diskontobank fra 1906, af Repræsentantskabet i Dansk Folke-forsikringsanstalt fra 1906 og af Repræsentantskabet i Grundejernes Hypotekforening fra 1908; Medlem af Grundejerbankens Tilsynsraad 1910.

Adresse : Vestre Boulevard 29, Kbh., Sommerbolig : Helsinghøj, Hellebæk.

 

JACOBSEN Carl Direktør, Dr. phil., K'.DM.p.p.; f. 2. Marts 1842 i Kbhvn.; Søn af Brygger, Dr. phil., Kaptajn J C Jaeobsen (død 1887) og Hustru Laura f. Holst (se denne); gift 1. Gang m. Ottilia f. Stegmann (død 1903), Datter af Købmand Conrad Stegmann (død 1880) og Hustru T.ouise f. Brummer; gift 2. Gang m. Lili f. Kohl, Datter af Oberstløjtnant A C C Kohl og Hustru f. Mortensen (Ægteskabet opløst).

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1861; hørte Forelæsninger paa den polytekniske Læreanstalt og Landbohøjskolen, studerede Bryggeridrift i Udlandet i fire Aar; anlagde

Ny Carlsberg 1871, hvilket han ved Gavebrev af 1901 overdrog til en ny Afdeling af Carlsbergfondet (Ny Carlsbergfondet) ; Overdirektør og Formand i Bestyrelsen for de sammensluttede Bryggerier Carlsberg og de Forenede Bryggerier fra 1906; Formand for Bryggeriforeningen; Æresmedlem af den svenske Bryggeriforening og det tyske Bräucrbund.

Stiftede Legatet Albertina 1879, Ny Carlsberg Glyptotek 1882. hvilket han i 1888 lod overgaa til offentlig Ejendom, Bygningen opførtes 1896-97 og fuldførtes 1907; lod Jesuskirken opføre 1891; Medstifter af Kunstindustrimu-sæet 1890; Skaber af og Direktør for den kgl. Afstøbningssamling fra 1896; Medlem af Kunstakademiet; Æresdoktor ved Universitetet 1899; Formand for Komitéen for Danmarks Deltagelse i Pariserudstilliingen 1889; rejste Huit-feldt-Monumentet paa Langelinie, skænkede talrige Kunstværker til Byens offentlige Anlæg; lod genopføre Spiret paa Nikolaj Taarn 1909.

Medlem af Bestyrelsen for Carlsberg-fondets Laboratorium.

Medlem af det arkæologiske Selskab i Berlin, af Corps académique i Antwerpen og af Société des artistes francais 1909; Æresmedlem af Société nationale d'agriculture de France.

Tildelt Fællesrepræsentationen for Industri og Haandværks Medalje.

Udenl. Ordner: R.St.A.; B.H.M.: F.Æ.L.

Adresse: Carlsberg, Valby, Kbhvn.

 

JACOBSEN Jacob Teaterdirektør: f. 24. Maj 1865 i Kbhvn.: Søn af Ovcr-retsprokurator J H Jacobsen og Hustru f. Svanenskjold; gift m. Skuespillerinde Olivia J., f. 22. Nev. 1869 (Ægteskabet opløst). Datter af Instrumentmager J A Jørgensen og Hustru f. Engelund.

Student (Metropobtanskolen) 1883; cand. phil. 1384; Ophold i Paris og London 1888-89: Medarbejder ved Politiken 1890-91; Skuespiller ved Folketeatret 1891-97, ved Dagmarteatret 1897-1905; Leder af „De ottes" Tourné til Norge og Sverrig 1905-06; Sceneinstruktør ved Aarhus Teater 1906; Direktør for dette Teater fra 1908.

Oversætter af forskellige Teaterstykker : Agnes Jordan, Tappenstreg o. fl.

Adresse : Kystvej 55, Aarhus.

 

JACOBSEN J C Professor ved Universitetet, R.; f. 6. Marts 1862 i Hvornum ved Hobro; Søn af Sognepræst C C E Jacobsen og Hustru f. Hassing; gift m. Hilda Valborg f. Roed (død 1897).

Student 1880; cand. theol. 1835; Stu-dieophold i Udlandet (Gøttingen og Erlangen) 1888-89; Professor ved Universitetet (gammeltestamentelig Eksegese) fra 1891; Eforus for Valkendorfs Kollegium.

Er Forfatter til: Daniels Bog og de nyere Sprogundersøgelser; Om Symboler og Symbolforpligtelse; har sammen med G Koch foretaget den nu autoriserede Revision af Oversættelsen af det nye Testamente; Medarbejder ved Buhls Oversættelse af Det gamle Testamente (fuldendt 1910).

Adresse : N. Voldgade 20, Kbhvn.

 

JACOBSEN John Fabrikant; f. 18. Juni 1863 i Kbhvn.; Sen af Bødkermester Lars Jacobsen og Hustru f. Hansen; gift m. Berglijot J., f. 30. Sept. i Norge, Datter af Landejendomsbesid-der A M Dreyer og Hustru f. Bentzen.

Firma ; L. Jacobsen.

Student (Galster og Holbølls Kur- i sus) 1882; cand. phil. 1883; indtraadte i Faderens Forretning 1882, Eneejer af denne fra 1891: Formand for De samvirkende Maskinsnedkerier og Savværker; Medlem af Bestyrelsen for Bød-kerlauget og af Industrifagenes Forretningsudvalg fra 1907; Direktør for og Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Kjøge Trævarefabrik fra 1903; Formand for Bestyrelsen for Træskofabrikkernes Salgskontor fra 1907; Bestyrelsesmedlem i Stavfabrikkernes Salgsforcning fra 1909; i Repræsentantskabet for Industriforeningen; i Bestyrelsen for Dansk Eksportforening; Formand for Arbejdsstiler for Børn paa Krsthvn.; Kasserer for Sygeplejeforening for Krsthvn.

Adresse : Overgaden n. V. 33, Kbhvn.

 

JACOBSEN J P Dr. phil.; f. 13. Dec. 1869 paa Salemgaard ved Vejle: Søn af Gaardejer Hans Jacobsen; gift m. Dr. phil. Eis Jacobsen (se denne).

Student (Viboro-) 1889; cand. mag. 1896; Universitetets Guldmedalje 1897; Dr. phil. (Det komiske Dramas Oprindelse og Udvikling i Frankrig før Renaissancen) 1903; Sekretær ved Statens Lærerhøjskole 1903; Medarbejder ved Folkenes Historie og Verdenskulturen.

Adresse: Thorvaldsensvej 9, Kbhvn.

 

JACOBSEN Lars cand. phil., Skoleforstander; f. 14. April 1851 i Vejlby ved Grenaa; Søn af Gaardejer Jacob Larsen og Hustru Kirsten f. Nielsen; gift m. Anne Kirstine Manuelita f. Stilling, f. 23. April i Helsingør.

Skolelærereksamen 1870: Privatlærer fra 1870-78: Skolelærer fra 1878-82; Student 1884; Bestyrer af Nørrebros Realskole fra 1885-1903; Forstander for Købmandsskolen fra 1902 og for Niels Brochs Handelshøjskole fra 1908.

Tidligere Kredsformand i Kbhvns Understøttelsesforening; Medlem af Be-

styrelsen for Folkeuniversitetsforenin-Ben og Legepladsforeningen.

Adresse : Kjøbmagergade 55. Kbhvn.

 

JACOBSEN Laura, f. Holst, Enkefrue; f. 29. Aug. 1819 i Thisted; gift m. Kaptajn, Brygger Jacob Christian Jacobsen (død 1887).

Adresse : „Gl. Carlsberg", Carlsberg-vej, Valby, Kbhvn.

 

JACOBSEN Lis Dr. phil.; f. 29. Jan. 1882 i Kbhvn.; Datter af Generaldirektør Marcus Rubin (se denne); gift m. Dr. phil. J P Jacobsen (se denne).

Student (N Zahles Skole) 1900; Lærerindeeksamen 1903; mag. art. 1908; Universitetets Guldmedalje 1907; Dr. phil. (Studier til det danske Rigssprogs Historie fra Eriks Lov til Chr. III's Bibel) 1910.

Adresse: Thorvaldsensvej 9, Kbhvn. J

 

ACOBSEN Ludvig Kontorchef i Finansministeriet, R.; f. 21. Sept. 1848 i Kbhvn.; Søn af Amtsforvalter Valdemar Jacobsen (død 1886). og Hustru f. Møller (død 1886); gift m. Gudrun Arndys f. Fischer, f. 15. Sept. 1860 i Kbhvn.

Student (Horsens) 1867; cand. jur. 1874; Assistent i Finansministeriet 1875, Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær 1888, Kontorchef fra 1899; Medarbejder ved Dagbladet 1879-85; Regnskabsfører for H. k. H. Kronprinsen 1885-90; Lærer ved Søofficerskolen 1890-92; Medlem af Højres Arbejder- og Vælgerforenings Hovedbestyrelse.

Adresse : V. Boulevard 45, Kbhvn.

Sommerbolig: Villa Høie Bøge, Holte.

 

JACOBSON Daniel Professor, Dr. med.; f. 14. Okt. 1861 i Kbhvn.; Søn af Grosserer E D Jacobson og Hustru Mathilde f. Jacoby (død 1897); gift m. Mariane J., f. 7. Marts 1870 i Kbhvn., Datter af Grosserer J L Fri-dericia (død 1900) og Hustru Emma f. Fraenckel.

Student (Hauchs Skole) 1879; med. Eks. 1886; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1886-87, ved St. Hans Hospital 1889-91; Dr. med. 1891; Reservelæge ved Kommunehospitalets Afd. VI 1892-95; oprettede en Nerveklinik 1896; Fængselslæge ved Straffeanstalten paa Krsthvn. fra 1897; Censor ved med. Eksamen fra 1902; Overlæge ved Frederiksberg Hospital fra 1903; Medlem af Bestyrelsen for Fængselshjæl-pen og af Kbhvns Værgeraad.

Adresse: Vesterbrogade 9 B Kbhvn.

 

JACOBÆUS Erik fh. Rektor, R.; f. 10. Juni 1848 paa Faarevejle Gaard, Langeland; Søn af Proprietær A H Ja-cobæus; gift m. Anna Elisabeth J (død 1900), Datter af Klædehandler P V Sølling i Kbhvn.

Student (Odense) 1866; cand, philol. 1873; Lærer og Manuduktør i Kbhvn.; Adjunkt i Horsens 1879, Overlærer i smstds. 1898; Rektor i Aarhus 1901-06.

Adresse: Sortedamsdossering 69, Kbhvn.

 

JACOBÆUS Holger Overlæge, Dr. med.; f. 15. April 1865 i Faarevejle paa Langeland; Søn af Godsejer A II Jacobæus og Hustru Hanne f. Bay.

Student (Herlufsholm) 1883; med. Eks. 1890; Dr. med. 1893; Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. III 1894-98; Medredaktør af "Ugeskrift for Læ-ger fra 1898; Skolelæge i Kbhvn. 1900-02; Overlæge ved Sanatoriet for Hjerte-og Leversygdomme i Hellerup 1901-07; Overlæge ved Baldersgades Hospital fra 1903; Medlem af Bestyrelsen for Finsens Lysinstitut 1905-06, Direktør for dettes Klinik for indre Sygdomme fra 1907-10.

Censor ved med. Eksamen.

Adresse; Ø. Søgade 10, Kbhvn.

 

JAKOBSEN Jakob Dr. phil.; f. 22. Feb. 1864 i Thorshavn; Søn af Boghandler II N Jakobsen og Hustru Johanne f. Hansdatter; ugift.

Student. (Herlufsholm) 1883: cand. mag. 1891; Foretaget flere Undersø-gelsesrejser i videnskabeligt, væsentligt sprogligt Øjemed til Færøerne (navnlig 1892-93), Shetlandsøerne (1893-95 og 1905) og Orknøerne (1909 og 1910); Dr. phil. 1897 (Det norrönnc Sprog paa Shetland).

Medlem af Bestyrelsen (i Sektionen for Færøerne) af Foreningen De danske Atlanterhavsøer; Medlem af Kristiania Videnskabernes Selskab.

Litterære Arbejder: Færøisk Antho-logi (delvis sammen med Provst Ham-mershaimb); Poul Nolsöe; Kommentarer til Fuglakväji: The dialect and places-names of Shetland; Færøsk Sagnhistorie (1904); Etymologisk Ordbog over det norröne Sprog paa Shetland I-II.

Adresse: Grundtvigsvej 5, Kbhvn.

 

JANSSEN Børge Forfatter; f. 15. Maj 1867 i Kbhvn.; Søn af Hovedkasserer L C T Janssen og Hustru Caroline f. Albinus; gift m. Pianistinden Agnes J., f. 26. Juni 1872 i Kbhvn., Datter af Fabrikant J Boesen og Hustru Charlotte f. Zoéga (død 1893).

Værker; Mulm (1888); Masaniello (1892); Spanske Kætter (1898); Fatme (1900); Troidhede (1902); Jomfruen fra Lucca (1904); Kongelig Naade (1905); Prinsessen (1906); Dona Carmen (1907). Madonnas Vilje (1908); Christine af Danmark (1908); Christine af Milano (1909); endv. flere Børnebøger, bl. a. Niels Grubbes Eventyr (1904), Kejse-

ren af Læsø (1905) og Den døde 0 (1908). Adresse ; Skjoldsgade 11, Kbhvn.

 

JANSSEN Luplau Figurmaler; f. 15. Juni 1869 i Søbymagle; Sen af Sognepræst C E Janssen (død 1884) og Hustru Louise f. Luplau (død 1894); gift

1.   Gang m. Marie L J., f. 7. Juli i Skamstrup, Datter af Sognepræst J T Borup og Hustru Marie f. Trier (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Ingeborg L J., Datter af Grosserer Axel Madsen og Hustru f. Helmecke.

Blev Malersvend 1889; Elev af Kunstakademiet 1887-91; udstillede første Gang 1890; Lærer ved Teknisk Skole og ved Kbhvns Kommuneskoler. I Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Nov.; Medlem af Den frie Ildstilling og; af dennes Bestyrelse; Assistent ved Kunstakademiet.

Malerier: Kong Christian IX's Ligfærd (Frederiksborg Slot); Portrætterne af Søren Kierkegaard, Peter Faber (begge paa Frederiksborg Slot) og Arkitekt Dahlerup (Charlottenborg).

Adresse : Ø-Farimagsgade 32, Kbhvn.

 

JANTZEN A T Sognepræst, E.DM.p.p.; f. 23. Maj 1840 i Kbhvn.; Søn af Ju-stitsraad, Chef for Generalstabens Sekretariat H II Jantzen og Hustru f. Weinert; gift 1. Gang m. Jenny Albertine Julie f. Johnsen (død 1891),

2.   Gang m. Emilie Jochumine Christiane f. Tiedemann, f. 11. Jan. i Stubbekjøbing.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1858; cand. theol. 1864; Huslærer paa Knuthenborg s. A.; Lærer for Prins Valdemar og Prinsesse Thyra; Kapellan i Gjentofte 1873, Sognepræst smstds fra 1876.

Administrerende Inspektør for Gjentofte-Lyngby Hospital; Formand for Værgeraadet i Gjentofte, for Gjentofte og Vangede Børneasyler og for Betha-nia i Gjentofte; Medlem af Dansk Genealogisk Institut.

Udenl. Orden : Gr.Fr.

Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

 

JANTZEN U C Vekselerer, E.; f. 15. Okt. 1837 i Kbhvn.; Søn af Justitsraad II H Jantzen og Hustru f. "Weinert; gift m. Jonina Valgerda f. Johnsen, f. 11. Juni 1841 i Husavik paa Island. Medlem af Vekselmæglernes og Vekselerernes Kursnoteringsudvalg; Medlem af Bestyrelsen samt Kasserer for Diakonissestiftelsen og for Louisestiftelsen ved Sorø. Adresse: Jagtvej 229, Kbhvn.

 

JARL C F Ingeniør, R.; f. 1. Aug. 1872 i Kbhvn.; Søn af Konferensraad Vilh. Jørgensen (se denne); gift m. Gunild J., f. 28. Sept. 1881 i Børglum Sogn, Datter af Godsejer Chr. Rott-bøll (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1890: cand. polyt. 1895; ansat ved Øresunds kemiske Fabrikker s. A.; Studierejse i Amerika 1896-97: Direktør for Kryolit-fabriken Øresund fra 1902; i Bestyrelsen for G-A Hagemanns Kollegium, for Akts. Burmeister & Wains Skibsbyggeri og for samme Selskabs Eks-portkompagni samt for Dansk Inge- niør Forening.

Adresse: Østbanegade 29, Kbhvn.

 

JARL Viggo Billedhugger; f. 28. Nov. 1879 i Kbhvn.; Søn af Konferensraad Vilhelm Jørgensen (se denne); ugift.

Student (privat dimit.) 1899. Udstil- lede første Gang 1900; bosat i Rom 1901-03 og der Elev af Ségoffin; Medstifter af De frie Billedhugeres Udstilling og Formand for samme indtil sin Afrejse til Paris 1904; Ejer af det Dus. hvori han bor (s. n.). Medlem af Racing Club de France og af L'Union Internationale des Beaux-Arts, des Let-tres.

Hovedværker : En Fodboldspiller (1901); Christus i Getsemane (1901); Do knækkede Vinger (1904, Kunstmuseet); Tietgen (1908^ i Kongens Have i Odense); La folie de Fabune (1908); Mauvaise j pensée (1909, Kunstmuseet); Statue pathétique (1910); Thomas Kingo (1910: til Frederikskirken): Niels Finsen (1910; til Lysinstitutet).

Adresse : 3 Ene ie Notre Paris. JASTRAU Harald Kaptajn Slotsforvalter. R.DM.p.p.; f. 4. Juni 1826 i Odense ; Søn af Kammerassessor, Amtstue-fuldmægtig H M Jastrau og Hustru f. Maar; gift 1. Gang m. Andrea Vilbel- mine f. Vølekcrs (død 1870);-2. Gang m. Christiane Catharina Margaretha f. Vølekers (død 1889).

Afsked som Kaptajn af Ingeniørkorpsets Forstærkning 1885.

Udenl. Ordner: R.St.A.; S.Kr.; Gr. Pr.; Sth.V.: Pr.Kr.

Adresse : Fredensborg.

 

JENSEN Adolph Kontorchef, R.; f. 15. Juli 1866 i Høng; Søn af Sognepræst O H Jensen og Hustru Elisa f. La-coppidan; gift m. Elisabeth J., f. 15. Aug. paa Lehnsskov, Datter af For- pagter C Lacoppidan.

Student 1885: cand. polit. 1892; Assistent i Statens statistiske Bureau 1896, Fuldmægtig 1897. Kontorchef 1903.

Sekretær i Nationaløkonomisk Forening og Redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift; Delegeret for Indu-

striforeningen i Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk.

Adresse: Kastelsvej 15, Kbhvn.

 

JENSEN Alb. Professor, kgl. Bygningsinspektør, R.DM.p.p.; f. 25. Dec. 1847 i Frederikssund; Søn af Købmand S A Jensen og Hustru Anna f. Jørgensen; gift m. Caroline J., f. 14. Nov. 1848 i Kbhvn., Datter af Stadsbygmester N S Nebelong og Hustru Constance f. Horn.

Elev af Kunstakademiet (Afgang 1870) og af Professor J II Nebelong; vandt den lille Guldmedalje 1874, den store Guldmedalje 1876; Medarbejder hos L Fenger og Meldahl; Medlem af Kunstakademiet 1883 og af Akademi-raadet 1890: Assistent ved Kunstakademiet 1879-99; kgl. Bygningsinspektør fra 1902.

Formand for Kunstncrhjemmets Bestyrelse fra 1909..

Har deltaget i Opførelsen af Frederikskirken og Russisk Kirke i Bredgade: har opført Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, De Brockske Handelsskolers Bygning. Det Forenede Dampskibsselskabs Bygninger, Frilagerbygningen. Magasin du Nord, G A Hagemajins Collegium og flere Privat-hygninger og Monumenter.

Udenl. Ordner: R.St.Stan.; R.St.A.

Adresse: Frederiksgade 12, Kbhvn.

 

JENSEN Anders Landvæsenskommis-sær, R.; f. 5. Aug. 1848 i Bredtved pr. Hotbæk; Søn af Gaardejer Jens Andersen (død 1875) og Hustru f. Davidsen (død 1899): gift m. Regine J.. f. 6. Marts 1848 i Bredtved, Datter af Gaardejer P Jensen og Hustru f. Andersen .

Ophold paa Hindholm Højskole 1866-67; Gaardejer i Nørre Hyllinge 1874-1910.

Sogneraadsmedlem 1879-85, de tre sidste Aar Formand; Formand for den lokale Hesteforsikring fra 1881; Land-væsenskommissær fra 1889; Kontor-dagsbestyrer ved Bondestandens Sparekasse i Roskilde 1889-1908; Formand for GI. Roskilde Amts Landboforening 1896-1908: Formand for Vurde-ringsraadet til Ejendomsskyld fra 1903.

Adresse : Gjershøj pr. Roskilde.

 

JENSEN Anders Slagtermester. Direktør, R.DM.p.p.: f. 29. Juli 1861 i Slangerup; Søn af Landmand Jens Nielsen og Hustru Cecilie f Jacob.

Direktør for Marienlyst Badehotel og for Paladshotellet; Oldermand i Slagterlavet 1909: i Bestyrelsen for Vesterbros Asylselskab.

Udenl. Ordener: Gr.Fr.; M.V.Kr.; P.S.&L.; R.r.K.; K.St.A.

Adresse: Paladshotellet, Raadhnspladsen, Kbhvn.

 

JENSEN Andreas Møbelfabrikant, R.; f. 24. Juli 1834 i Kbhvn.; Søn af Vik-tualiehandler Jens Jensen og Hustru Anna f. Hansen.

Etableret 1861 (Firma Severin & Andreas Jensen). Oldermand for Kbhvns Snedkerlav 1890-98, Æresmedlem fra 1898.

Fællesrepræsentationens Medalje 1907.

üdenl. Orden: E.St.Stan.

Adresse : Kongens Nytorv 19, Kbhvn.

 

JENSEN A P Sekretær, R.: f. 9. Maj 1859 i Kbhvn.: Søn af Værtshusholder Jens Jensen og Hustru f. Mogensen: gift m. Alma Bolette Henriette f. Jensen (død 1901).

I Handelslære i Roskilde 1873-80: Of-ficersaspirant 1880: atter ved Hande len: Urtekræmmer paa Frederiksberg 1883-88: ansat ved Landbrugets Bureau paa Udstillingen 1888.

Assistent i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1889; Sekretær for De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift fra 1902. for De sammensluttede sjællandske Kontrolforeninger og for Understøttelsesforeningen for trængende fhv. Landmænd paa Sjælland og omliggende Øer: i Bestyrelsen for Kbhvns Skytte-Korps.

Adresse : Bulowsvej 46, Kbhvn.

 

JENSEN C Jnstitsraad, Fabrikant: f. 25. Febr. 1857 i Dyngby ved Aarhus; Søn af Tømrer Jens Sørensen og Hustru Maren Hansdatter: gift m. Emilie f. Kaempffe, f. 16. Juni i Sachsen.

Etableret 1862.

Formand for Hammel-Aarhus Jærn-baneselskab og for Arbejdernes Byggeforening.

Adresse : Vestergade 21, Aarhus.

 

JENSEN C E Redaktør: f. 2. Dec. 1865 i Kbhvn.: Søn af Husejer Ludvig Jensen (død) os: Hustru f. Svenningsen: gift m, Hilda Charlotte f. Larsen, f. 5. Dec. i Kbhvn.

Elev i Borgerdydskolen (Krsthvn.): bortvist af politiske Grunde Aaret før Artium. Litterær Medarbejder ved Socialdemokraten fra 1882; Medudgiver af Socialdemokratiets Aarhundrede 1904.

Har skrevet: Vore Dages Digtere (1898): Karikatur-Album (1905); sammen med W Norrie Skuespillet Fem Søstre (1908). Har oversat eller bearbejdet talrie-e andre Skuespil.

Adresse : Rysensteensgade 16. Khbvn.

 

JENSEN C Covertz Redaktør, R.; f. 9. Jan. 1845 i Kbhvn.; Søn af Proprietær C H Jensen (død 1897); gift m. Marie f. Krøyer, f. 22. Maj 1853 i Nørup Sogn.

Student (Frederiksborg) 1864; cand. jur. 1869.

Redaktor af Dansk Jagttidende; Sekretær i Dansk Jagtforening.

Adresse: Mynstersvej 12, Kbhvn.

 

JENSEN Chr. adm. Direktør i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; f. 16. Dec. 1865 i Fredericia; Søn af Oversergent J C Jensen (død 1908) og Hustru f. Christensen (død 1898); gift m. Elisabeth J., f. 18. Febr. 1870 i Kbhvn., Datter af Kaptajn, Brygger F P Ingwersen (død 1899) og Hustru Andrea f. Thaae (død 1902).

Efter Kontoruddannelse Indtræden i journalistisk Virksomhed (Dagens Nyheder) 1886: Redaktør af Slagelse-Posten 1887-1902 og af Dagbladet Samfundet 1902-05; Kontorchef i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1905; adm. Direktør for samme 1909.

Medlem af Slagelse Byraad 1893-1902; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Højrepressen i Provinserne 1896-1901; korresponderende Medlem af den internationale Tuberkuloseorganisaf ion fra 1907 og Medlem af dens snævrere Forvaltningsudvalg fra 1908.

Adresse : Svanemosegaardsvej 2, Kbh.

 

JENSEN C O Professor ved Landbohøjskolen, R.p.p.; f. 18. Marts 1864 i Kbhvn.; Søn af Gas- og Vandmester Peter Jensen og Hustru f. Rasmussen ; gift m. Marie Magdalene Thomasine f. Schmit, f. 23. Aug. 1865 i Strib.

Dyrlægeeksamen 1882; Assistent ved landøkonomisk Forsøgslaboratorium 1887, ved Landbohøjskolens stationære Klinik 1888; Lærer i Veterinærvidenskab 1889. Professor 1903; Forstander for Landbohøjskolens Serumlaboratorium 1910.

Medlem af Videnskabernes Selskab, af Det veterinære Sundhedsraad og af Kungl Landtbruks-Akademie (Sver-rig); Æresmedlem af Internationale Vereinigung für Krebsforchung; Formand for Den alm. danske Lægeforenings Cancerkomité.

Har skrevet ; Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (sammen med G Sand, 1888); Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (1891); Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (1892); Om den infektiøse Kalvediarré (1892); Om Bradsotbacil-len (1896); Bacterium coli commune som Sygdomsaarsag hos Dyrene (1896); Tyfusbacillens Diagnose (1901); Forsøg med Kræft hos Mus (1902-03); Rødsy-gebacillens Forekomst hos «unde Svin (1902); Paratyfusbacillens Forhold (1904); Eksperimentelle Undersøgelser vedrørende Forholdet mellem Menneskets og Kvægets Tuberkulose (sammen med Prof. Joh. Fibiger) (1902-08); desuden c. 100 mindre og større Afhandlinger i Tidsskrifter; Forelæsninger over Mælk og Mælkekontrol (1903); Medarbejder ved Handbuch der patho-genen Mikroorganismen. Medstifter og Redaktør af Maanedsskrift for Dyrlæger fra 1889.

Uden!. Ordner: N.St.O.; S.N.

Adresse: Bulowsvej 29, Kbhvn.

 

JENSEN C P Skibsreder, Generalkonsul, B.; f. 12. Sept. 1855 i Hillerød; gift m. Gudrun Caroline J., f. 10. April i Kbhvn.

Generalkonsul for Guatemala; Næstformand i Bestyrelsesraadet og Forretningsfører for Den danske Han-delsflaades Skoleskib for Befalingsmænd.

Adresse : Poul Ankers Gade. 2, Kbhvn.

 

JENSEN Edmund Professor, Dr med.: f. 29. Sept. 1861 i Kbhvn.; Søn af Rodemester F W Jensen og Hustru f. Nielsen; gift m. Louise J., f. 16. Maj i Kbhvn., Datter af Klokker H C F Thomsen og Hustru f. Bertelsen.

Student (Haderslevs Læreres Skole) 1878; med. Eks. 1885; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1885-86. i Hæren 1888-89; Dr. med. 1890; Kommunelæge 1890-1901, Medudgiver af Medicinsk Aarsskrift fra 1896; Øjenklinik i Kbhvn. fra 1897; Overlæge ved St. Josephs Hospitals oftalmologiske Afd.

Farmand for oftalmologisk Selskab 1903-06.

Adresse : Kong Georgsvej 41, Kbhvn.

 

JENSEN Ferdinand Sognepræst, R.: f. 16. Nqy. 1845 i Kbhvn.; Søn af Urtekræmmer J A F Jensen (død 1874) og Hustru Caroline f. Geusen (død 1866); gift m. Gudrun Eline Margrethe J., f. 16. Marts 1859 i Sejling Præstegaard ved Silkeborg, Datter af Sognepræst F D Møller (død 1892) og Hustru Jutta f. Bojsen.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1864; cand. theol. 1870; Kateket ved St. Johannes Kirke i Kbhvn. 1873; Kapellan ved Trinitatis Kirke 1878, Sognepræst sammesteds 1895, til Søllerød-Vedbæk fra 1901.

Medlem af Bestyrelserne for Den grønlandske Kirkesag og Løventhais Mission; Formand i Skolekommissionen og for Menighedsplejen; Medlem af Værgeraadet.

Adresse : Søllerødvej, Holte.

 

JENSEN Frederik Skuespiller; f. 24. Juni 1863 i Nyborg: gift m. fh. Skuespillerinde Anna f. Bjerregaard, f. 6. Maj i Kbhvn.

Debuterede 1881 i Randers; optraadte første Gang paa Frederiksberg Morskabsteater 1884. Skuespiller ved Nørrebros Teater fra 1892. Adresse: Nørrebrogade 58, Kbhvn.

JENSEN Georg Billedhugger. Sølvsmed; f. 31. Aug. 1866 i Raavad; Søn af Gørtler Jørgen Jensen (død 1892) og Hustru Marthine f. Harding (død 1897); gift m. Johanne J., f. 3. Dec. 1883 i Seden, Datter af Præst Søren Nielsen og Hustru Lydia f. Kold.

I Guldsmedelære i Kbhvn.; Svend 1884; Elev af Teknisk Selskabs Skole og Kunstakademiet 1887-92; udstillede første Gang (som Billedhugger) 1889; Indehaver af en Sølvsmedie i Kbhvn. fra 1904; Keramiker.

Værker : Høstkarl (1892); Vildsvinc-jægeren (1894): Foraaret (1897).

Adresse: Efteraarsvej 9, Charlottenl.

 

JENSEN Gottlieb Højesteretsassessor, K'.DM.; f. 17. Okt. 1838 i Aarhus; Søn af Kancelliraad, Prokurator H G Jensen (død 1871) og Hustru f. Møller (død 1890); gift m. Caroline Marie Augusta J. (død 1908), Datter af Sognepræst Topsøe og Hustru f. Wulff.

Student (Aarhus) 1857; cand. jur. 1863; ansat i Justitsministeriet 1865; Kriminalretsassessor 1878; Overretsassessor i Kbhvn. 1884; Undersøgelsesdommer i en Række Kommissionssa-ger; Assessor i Højesteret fra 1892. Adresse: N-Farimagsgade 13, Kbhvn.

 

JENSEN Hans Gaardejer; f. 25. Jan. 1854 i Vemmelev; Søn af Gaardfæster Jens Hansen og Hustru Berthe Andreasdatter; gift m. Karen f. Petersen, f. 13. Dec. i Gryderup.

Formand for Vemmelev Andels-Mejeri, Sorø og tilgrænsende Amters Mejeriforening og Slagelse Andelssvineslag-terier, for De samvirkende sjællandske lolland-falsterske og bornholmske Mejeriforeninger; Medlem af de samvirkende Danske Mejeriforeningers Forretningsudvalg, af Smørnoteringsud-valget og af Andelsudvalget; i Direktionen for Slagelse Landbobank m. m. Adresse : Vemmelev pr. Forlev.

 

JENSEN Hans Gaardejer; f. 20. Sept. 1860 i Sinding; Søn af Gaardejer Søren Jensen og Hustru Marie f. Hansen; gift m. Mette f. Laursen, f. 5. Marts 1861. Salten ved Silkeborg.

Næstformand i Bestyrelsen for Kjellerup og Omegns Landboforening; Vurderingsformand; i Bestyrelsen for De samvirkende Sogneraadsforeninge«'; Formand for Venstrereformpartiet« Vælgerforeninger i Jylland til 1909. Medlem af Viborg Amtsraad 1910. Adresse: Sjørslev pr. Kjellerup.

 

JENSEN Hans Redaktør; f. 1. Okt. 1852 i Nordfyen; Søn af Boelsmand Jens Hansen; gift m. Forfatterinden Rose f. Bruhn.

Lært Mølleriet paa Fyen; Skolelæ-rereksarnen (Skaarup) 1873; senere Lærer päa Vesterskerninge Højskole, i Bogense og hos Pastor Kønne i Sønderup; Medarbejder ved Sorø Amtstidende fra 1876. ved Sorø Folketidende 1879-8i; Redaktionssekretær fra 1881 og ansvarshavende Bedaktør, ved Sorø Amtstidende i Slagelse fra 1891; i Direktionen for Slagelse Landbobank fra 1885: Medlem af Slagelse Skolekommission m. m.

Adresse : Slagelse.

 

JENSEN Hans Restauratør; f. 10. Aug. 1865 i V-Ørum; Søn af Gaardmand Jens Jensen og Hustru f. Jensen; gift m. Anna Mette f. Porsgaard, f. 17. Nov. i Forling.

Medlem af Bestyrelserne for Mælkeriet Enigheden, Aktieselskabet Sifon og Centralforeningen af Beværtere i Danmark ; Formand i Bestyrelsen for Ham-bros Badeanstalt; Borgerrepræsentant fra 1902.

Adresse: Jagtvej 69, Kbhvn.

 

JENSEN Harald Redaktør; f. 13. Okt. 3851 i Kbhvn.; Søn af Høker N Jensen (død); gift m. Johanne J., f. 2. Okt. 1850 i Framlev, Datter af Husmand Petersen.

Typograf 1871; Formand for Typografernes Forening i Aarhus 1876 og for Dansk typografisk Forening 1882; Redaktør af Socialdemokratisk ugeblad 1883-84, af Demokraten og af Ugebladet Landarbejderen fra 1884; Folketingsmand for Skjoldelevkredsen fra 1890-92, for Aarhus søndre Kreds som saadan Medlem af Folketingets Finansudvalg fra 1901-1906; Medlem af Landstinget fra 1906.

Adresse : Ewaldsgade, Aarhus.

 

JENSEN Henning Redaktør, Forfatter; f. 6. Dec. 1838 i Kornerup ved Roskilde; Søn af Sognepræst J O Jensen og Hustru f. Hansen; gift m. Elisabeth Eleonora Gertrud J., f. 26. Juli 1846 paa Fauregaard i Slesvig, Datter af Gaardejer Selmer og Hustru f. Dahl.

Student (Roskilde) 1857; cand. theol. 1864; personel Kapellan 1865-72; Sognepræst i Pedersker 1872-78, i Stenmagle 1878-85, Afsked 1885; Redaktør af Enhver sit 1886-92; Medarbejder ved Politiken, ved Social-Demokraten 1893-97; Folketingsmand for Middelfartkredsen 1886-92: Medredaktør af København fra 1897.

Er Forfatter til : Jesu Barndom og Ungdom; Jesus i Galilæa; Jesu Liv og Død (1890-93); Kapellanen (1891); Pastor Dahlberg (1892); Blodets Baand (1895).

Adresse: St. Knuds Vej 12, Kbhvn.

 

JENSEN H P fh. Maskinfabrikant, R.; f. 7. Juni 1831 i Dyngby i Hadsherred;

I Smedelære 1845; Svend 1850; Mester 1857; udvidede Virksomheden til Fabrikation, navnlig af Mejerimaskiner (de første i Danmark) og 1883 med et jærnstøberi; Medstifter af o£ Bestyrelsesmedlem i Aktieselskabet L Lange, H P Jensen & Co. 1899.

Adresse: Vejlby pr. Riis Skov.

 

JENSEN Ingvard Folketingsmand: f. 24. Maj 1842 i Nørre Bork. Ringkjø-bing Amt; Søn af Gaardejer og Sognefoged J Christiansen; gift m. Sara Christine J., Datter af Købmand i Aakirkeby J P Lund (død 1852) og Hustru f. Elleby (død 1858).

Uddannelse: Gjedved Højskole og Blaagaards Seminarium (dimiteret 1870); Andenlærer ved Thorshavn Realskole 1871-72; Lærer i Aakirkeby 1872-73: i Asminderød 1873-76 og i Gudhjem 1876-1908; Medlem af Gudhjem Sogne-raad 1891-95, af Havnekommissionen fra 1892-1905; Medlem af Værgeraad og Menighedsraad; Formand og Kasserer for Gudhjem og Omegns Spare- og Laanekasse fra 1881; Folketingsmand for Aakirkebykredsen fra 1892, tilhører Venstrereformpartiet; Medlem af Toldkommissionen af 1895 og af Forsvars-kommissionen af 1902; Statsrevisor til 1910.

Adresse: Studiestræde 38, Kbhvn., og Gudhjem.

 

JENSEN J A D Navigationsdirektor, Kommandør, R.DM.p.p.; f. 24. Juli 1849 i Flensborg; Søn af Købmand og Fabrikejer Hans Jensen og Hustru f. Ah-lers; gift 1. Gang m. Manna Helene f. Grove, f. 5. Juni 1861 i Kbhvn., 2. Gang m. Magdalene Frederikke Bendz f. Kielland, f. 2. Aug. 1880 i Kristiania.

Sekondløjtnant 1871; ledede 1881-83 den militære Opmaaling i de danske Farvande; Kaptajn 1886; Adjutant hos Marineministeren s. A.; Kontorchef i Marineministeriet 1887; Navigationsdirektor fra 1889; Afsked som Kaptajn i Søetaten 1892; kar. Kommandør 1901; ledsagede K I V Steenstrup paa dennes Undersøgelsesrejse i Sydgrønland 1877; foretog selvstændige Ekspeditioner til Grønland 1878, 1879, 1884 og 1885 og kortlagde en stor Del af Landet.

Udenl. Ordner: Fr.off.d'acad.; F.Æ. L.; Gr.Fr.; S.Sv.; Ø.F..T.

Adresse : St. Jacobs Gade 9, Kbhvn.

 

JENSEN Jens Borgmester; f. 18. April 1859 i Rørup paa Fyen; Søn af Husmand Jens Jensen og Hustru Marie f. Jensen; gift m. Julio f. Hansen, f. 9. Okt. i Helsingør.

Uddannet i Malerprofessionen; Formand for Malernes Fagforening 1883-88; Borgerrepræsentant 1893-1903; Folketingsmand for Kbhvns 10. Kreds 1895 -1903; Formand for de samvirkende Fagforeninger i Kbhvn. fra 1886-1903, for de samvirkende Fagforbund i Danmark 1898-1903; Medarbejder ved Soci-al-Demokraten fra 1887-1903; Borgmester for Magistratens 2. Afd. fra 1903: Medl. af Bestyrelsen for Socialdemokratisk For- bund; Medlem af Havneraadet og af i Karantæne-Kommissionen; i Bestyrelsen for Dronning Louises Børnchospi-tal. for Foreningen Det røde Kors, for Kbhvns Husflidsforening og for Fæng-selshjælpen; Repræsentant for Danmark paa internationale Arbejderkongresser i London 1888, Paris 1889, Zu-rich 1893, London 1896 og Paris 1900.

Forfatter af Fagforeningsbevægelsen i Danmark; 8 Timers Arbejdsdagen; flere Smaapjecer om Arbejderbevægelsen.

Adresse: Vesterbrogade 15, Kbhvn.

 

JENSEN Jens Statskonsulent i Heste-avl, R.; f. 23. Okt. 1845 i Aalborg; Søn af Vognmand og Avlsbruger Poul Jensen og Hustru Ane f. Mortensen; gift m. Johanne f. Nielsen, f. 10. April 1853 i Nørre Sundby,

Dyrlægeeksamen 1866; Dyrlæge i Jylland i 13 Aar; Assistent ved Stutterikommissionen 1883: Konsulent under det kgl. Landhusholdningsselskab 1886; statskonsulent i .Hesteavl 1889: Medlem af Samvirkende jydske Hesteavlsforeningers Bestyrelse.

Adresse; GI. Kongevej 19, Kbhvn.

 

JENSEN Jens Jørgen Gaardejer, FM. i Guld; f. 1. Jan. 1860 i Virring ved Skanderborg; Søn af Husmand Jens Pedersen og Hustru f. Nielsen; gift m. Johanne f. Rasmussen f. 28. Juni.

Oprindelig Tjenestekarl paa Landet: i Nordamerika 1882-86; Husmand i Mje-sing 1886-99: Gaardejer i Onsted 1899-1909; Folketingsmand for Bjerrekredsen 1901-06 (Venstrereformpartiet; fra 1905 det radikale Venstre); Minister for offentlige Arbejder i Ministeriet Zahle 1909-30.

I Komitéen for Dansk Vestindien.

Adresse : Onsted pr. Odder.

 

JENSEN J L W V Telefoningeniør. R.; f. 8. Maj 1859 i Nakskov; Søn af Bog- handler H J F Jensen og Hustru f. Mohr; gift m. Agnete Kirstine Edle f. From. t. 18. Okt. i Kbhvn.

Assistent ved International Bell Telephone Co. 1881; Ingeniørassistent ved Kjøbenhavns Telefonselskab 1882, Ingeniør 1885, Chef for sammes tekniske Afdeling 1890.

Formand for Mathematisk Forening 1892-1901; i Bestyrelsen for Elektroteknisk Forening 1903-10; Local honorary secretary of the Institution of Electrica!

Engineers i London: Medlem af Videnskabernes Selskab 1907 og af Dansk Elektroteknisk Komité.

Adresse : Frederiksberg Allé 68. Kbh

 

JENSEN Johs. V Forfatter, cand. phil.; f. 20. Jan. 1873 i Farsø; Søn af Dyrlæge Jensen; gift m. Else J., f. 20. Maj paa Rosendal, Datter af Forpagter Ulrik (død 1909),

Student (Viborg) 1893; cand. phil. 1894; studerede Medicin; debuteredo i Litteraturen 1896 med Bogen Danskere; har senere skrevet: Einar Elkjær (1898): Himmerlandshistorier I-II (1898 og 1904); Kongens Fald I-II (1899-1902); Intermezzo (1899); Den gotiske Renaissance (1901): Madame d'Ora (1904); Skovene (1904); Hjulet (1905); Digte (1906); Exotiske Noveller I-II (1901-09); Den ny Verden (1907): Myter og Jagter (1907); Bræen (1909); Nye Myter (1910).

Adresse: Jacobys Allé 2, Kbhvn.

 

JENSEN Kristen Gaardejer, R.; f. 5. Aug. 1842 i Try; Søn af Gaardejer Jens Kristensen.

Ophold paa Svendstrup Højskole; Gaardejer i Taars 1862, i Try 1882: Sogneraadsformand 1880-82 og 1887-89; Amtsraadsmedlem fra 1889; F'ormand for Thorshøj Andelsmejeri 1889-94, for Torslev Sparekasse 1890, for Thorsliøj Brugsforening 1901-02 og for Repræsentantskabet for Fjerritslev Banen fra 1905; Medlem af Bankraadet for Sæby Bank; Formand for Kontrolkomitéen for Jydsk Land- og Hypotekforening fra 1906; Folketingsmand for Sæby-kredsen 1892-1901; Landstingsmand (Venstrereformpartiet) fra 1901; Formand i Kontrolkomitéen for Den jydske Land-Hypotekforening i Herning.

Adresse: Havnegade 53 og Try Vestergaard pr. Øster Vraa.

 

JENSEN Lauritz Billedhugger; f. 22. Aug. 1859 i Viborg; Søn af Murer Anders Jensen og Hustru f. Mortensen; gift m. Emilie Mathilde Dagmar J. Datter af Justermester Morton Johansen (død 1878) og Hustru f. Lundberg.

Elev af Kunstakademiet 1877-85 og af Vilh. Bissen: udstillede første Gang 1880; bosat i Chicago nogle Aar, hvor han arbejdede sammen med C Rohl-Smith; Medlem af Kunstakademiet 1909 og af Akademiraadet.

Værker: En siddende Løve med Odense Byvaaben (Odense Raadhus); En Kelter til Hest kæmpende med en Urokse; To Kristne paa Arenaen (Glyptoteket); To Jagthunde (Kunstmuseet) ; Løvegruppen, To utilfredse (opstillet ved Frederiksborggade); Skitse til et Monument over Kristian d. 9. (Frederiksborg Nationalmuseum).

I 1901 fuldført« han i Washington Kohl-Smiths Rytterstatue af General Shermann.

Adresse; Nyelandsvej 4 B, Kbhvn.

 

JENSEN Marius Børnehjemsf örständer; f. 6. Aug. 1858 i Kbhvn.; Søn af Gas- & Vandmester Peter Jensen (død 1910) og Hustru Dorothea f. Rasmussen; gift m. Frederikke J., f. 12. Febr. 1860 i Nyborg, Datter af Skomager Krik østerberg' og Hustru Cathrine f. Dagger.

Cand. pharm. 1880; Assistent ved Zoologisk Have 1880-82; senere Indehaver af en teknisk-kemisk Fabrik; Med-arbejder ved Socialdemokraten 1887-1908; Foretog 1901 en naturhistorisk Indsamlings- og Studierejse til Malakka og Sumatra.

Stiftede 1899 Børnenes Kontor og ledede dette til 1908; 1904 Medstifter af : Børnehjælpsdagen og i Forretningsudvalget til 1908, herefter Medlem af Ho-vedkomitéen; Forstander for Nærum-gaard Børnehjem fra 1908; Formand i Den frie Fattigkasse i Gjentofte 1907-08.

Adresse : Nærum.

 

JENSEN N Chr. Husmand; f 24. Jan. 1861 i Sejrup; Søn af Husmand Jens Kristensen.

I Tjeneste paa Landet fra 1868; Husmand i Flø fra 1882; Formand for Brande og Omegns Landboforening fra 1900; Vurderingsmand i Wistofts Brandkasse og i Husmandskredsforeningen; Sogneraadsmedlem fra 1898; Medlem af den jydske Agrarforenings Overbestyrelse ; Folketingsmand for Givekred- sen (det forhdl. Venstre) fra 1895.

Adresse: Jærnbaneg. 5, Kbhvn. og Flø pr. Brande.

 

JENSEN Niels Gaardejer, K.p.p.; f. 30. Nov. 1846 i Toustrup; Søn af Jens Niel-sen og Hustru Maren Sørensdatter; gift, m. Inger Kirstine f. Sørensen (død 1896).

Ejer af Fædrenegaarden 1872; Folke- tingsmand for Skanderborgkredseu 1872 -79, for Nyborgkredsen 1881-1910; Formand for det forhandlende Venstres Folketingsgruppe, for Silkeborg og Omegns Landboforening fra 1890 og for Hingsteskuekommissionen i Ribe og Vejle Amter; Formand (tidligere Næstformand) for De samvirkende jyd-ske Landboforeninger 1909 og for De samvirkende jydske Hesteavlsforeninger; Medlem af Dansk Landbrugsmuseums og af Aarhus-Hammel Banens Bestyrelse; Repræsentant i Agrarforeningen; Vurderingsmand i Wistofts Brandkasse og i Husmandskreditfor-eningen.

Udenl. Ordner; R.St.Stan.; S.V.

Adresse: 1. Strandstræde 26, Kbhvn. og Toustrup.

 

JENSEN N P Amtsforvalter; f. 20. Jan. 1867 i Lysgaard ved Viborg; Søn af Husmand Jens Frandsen (død 1885) og Hustru Ane f. Nielsdatter (død 1897); gift ro. Kirstine J., f. i Almind ved Viborg, Datter at Husmand Troels Nielsen og Hustru Kirstine f. Andersen.

Ved Landarbejde (Vogterdreng og Daglejer) fra 1877; Skoleiærereksamen (privat dimit. efter et Ophold paa Ranum Sem.) 1885; Lærer; Student (L Triers Kursus) 1891; rand. mag. 1895; Assistent i Statens statistiske Bureau 1896, Fuldmægtig 1902; Amtsforvalter i Kolding fra 1907.

Folketingsmand for Hornsletkredsen (Venstrereforrnpartiet) fra 1906; Ordfører for Forslaget om Sukkerbeskatning m. v. 1907-08; Medlem af Toldraadet 1910.

F'ormand for Foreningen til Oplysningens Fremme blandt kbhvnske Arbejdere 1897-98; Formand for Socialøkonomisk Samfund 1899-1900; De samvirkende Sogneraadsforeningers Repræsentant i Nationalforeningens Centralbestyrelse 1903-06; sagkyndig Sekretær i Landbokommissionen af 1893-96.

Litterære Arbejder : Dansk Landbrug ved Overgangen til det 20. Aarhundrede (2. Bd., 1902); Skattereformen af 1903 (1903); en Række Afhandlinger i forskellige Tidsskrifter.

Adresse: Linnésgade 24. Kbhvn.. og Kolding.

 

JENSEN N P Oberst, Forfatter, K' DB.p.p.; f. 26. Okt. 1830 i Kbhvn.; Søn af Farver og Trykker J O Jensen (død 1835) og- Hustru f. Wolsøe (død 1864): gift m. Laurine J., f. 6. Nov. 184l i Kbhvn., Datter af Jnstitsrnad, Fabrikejer O.J Olsen (død 1888) og Hustru Laurine f. Rerup (død 1853).

Deltog i Krigen 1848 som Frivillig ved 2. Jægerkorps; Sekondløjtnant 1849; Premierløjtnant 1861; Kompagnichef i Krigen 1864; Kaptajn 1867; Souschef ved 1. Generalkommando 1876-79; Oberstløjtnant 1880; Oberst og Chef for 3. Regiment 1890; tjenstgørende ved Generalstaben 1893-95; Afsked 1895.

Formand for Nørrebros Samaritan; Medlem af Viborg Byraad 1868-70: Folketingsmand for Randers 1874-84 og for Kbhvns 3. Kreds (tilhører Højres 6 Mands Gruppe) 1909.

Litterære Arbejder; Felttjeneste for Under/befalingsmænd af Infanteriet. Exempelsamling af Krigshistorien; Kamp om Terrængenstande; Sedan; Den danske Hærs Organisation; Medudgiver af Militær Lommebog (1874-79); Vort Lands Forsvar (1880); Infanteritaktikkens udvikling fra Frederik II til Nutiden (1882); Napoleons Felttog 1812-15 (1891); GeneraIfeltmarskal Helmuth v. Moltke (1892); Den fransk-tyske Krig 1870-1871 (1896); Den første slesvigske Krig (1898); Den skaanske Krig 1675-79 (1900); Den anden slesvigske Krig 1864 (1900); Det kgl. kbhvn-ske -Skydeselskabs Historie (1901); Na-poleon I (1904); flere Pjecer om For-svarssagen; Medarbejder ved Tidsskrift for Krigsvæsen.

Udenl. Ordmer: F.Æ.L.; S.Sv.

Adresse: Strandvejen 48, Hellerup.

 

JENSEN Oluf Amtsraadssekretær, E.; f. 18. Juli 1862 i Nyborg; Søn af Konsul J Jensen (død 1908) og Hustru Sophie f. Zachariasen; gift m. Anna J., f. 23. Jan. i Præstø, Datter af Købmand C F Mørkeberg (død) og Hustru Marie f. Hald.

Exam. jur. 1882; Amtsfuldmægtig ved Lolland-Falsters Stift fra samme Aar; tillige Amtsraadssekretær fra 1886.

Formand for Nykjøbing F. Ligningskommission 1894-1903; Skatteraadsfor-mand for Stubbekjøbing Skattekreds fra 1903; Medlem af Nykjøbing F. By-raad fra 1900, af Menighedsraadet smstds. 1903-10; Formand for Værge-raadet i Nykjøbing F. søndre Kreds 1905-09; Forligsmægler fra 1903: Revisor i Sparekassen i Nykjøbing F. 1882.

Formand for Nykjøbing Roklub fra 1884; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Idræts-Forbund; Næstformand for Dansk Forening for Rosport, Dansk Gymnastikforbund og Skatteraadsfor-eningen; Medlem af Købstadforeningens Repræsentantskab.

Adresse : Nykjøbing F.

 

JENSEN Orla Professor, Dr. phil.; f. 28. Nov. 1870 i Kbhvn.

Polyteknisk Adgangseks. 1888; cand. polyt. 1893; Assistent ved GI. Carlsberg Bryggerilaboratorium 1893-94; studerede Mejerilære ved Landbohøjskolen 1894-95; teknisk Leder af Kbhvns Talgsmelteri 1895-96; studerede Mejeribakteriologi 1896-99; første Assistent ved et bakteriologisk Laboratorium i Bern 1899-1901: Forstander for den schweiziske Mælkeriforsøgsanstalt i Bern 1902-07; Dr. phil. 1904: Professor ved Polyteknisk Læreanstalt 1908.

Adresse : Ø-Farimagsgade 93, Kbhvn.

 

JENSEN Otto Professor, Foratander for Opfostringshuset, R.; f. 8. Jan. 1840 paa Jonstrup Seminarium; Søn af Seminarieforstander, Etatsraad Jens Jensen og Hustru f. Comestabili; gift m. Margrethe J., f. 11. Marts 1844 i Gerløv pr. Randers, Datter af Stiftsprovst M L Dahlerup og Hustru f. de Fontenay.

Student (Herlufsholm) 1857; cand. theol. 1864; s. A. Kommunelærer i Kbhvn.; Forstander for Opfostringshu-

set fra 1874; tidligere Medlem af Bestyrelsen for Pædagogisk Selskab, for Ole Thorups Legat 1888-1900 og for Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning. Adresse : Kalkbrænderivej 10, Kbhvn.

 

JENSEN Peter Gaardejer, Grosserer, R.; f. 4. Jan. 1837 i Risserup, Falster; Søn af Gaardejer Jacob Jensen og Hustru Karen f. Petersen.

I Købmandslære i Roskilde 1853; ansat i en Agenturforretning i Kbhvn. 1860; etableret 1862; Indehaver af Sten-gaarden fra 1877; valgt Medlem af Landstinget 1890-1906, kongevalgt 1907 (tilhører Venstrereformpartiet); Medlem af Kbhvns Havneraad.

Adresse: Stengaarden, Baunegaards-vej, Hellerup.

 

JENSEN P C C Højesteretssagfører, K'.DM.; f. 25. April 1840 i Nysted; Søn af Købmand V E B Jensen og Hustru Signe f. Lund; gift m. Anna Cathrine f. Eggertsen, f. 23. Aug. paa Ussing-gaard.

Student (Nykjøbing F.) 1858; cand. jur. 1866; Overretssagfører 1872; Højesteretssagfører fra 1888.

Byraadsmedlem i Nykjøbing F. 1876-84; Direktør i Østifternes Kreditforening 1884-87; Næstformand for den danske Sagførerforenings Hovedbestyrelse 1890-1906; Landstingsmand (Høj-re) fra 1891; Medlem af Næringslov-kommissionen 1890 og af Toldkommissionen 1895 og Ordfører for Landstingets Toldudvalg 1899, for dets Finansudvalg 1901-02 og 1904-08 og for Skaffere-formudvalget 1901; Medl. af Rigsretten; og af den danske Købstadsforenings Bestyrelse 1879-89 og Udg. af dens Tidsskrift 1890-93; Formand i Repræsentantskabet for Bikuben og for Kreditforeningen af Kommuner; Formand i Bestyrelsen for Akts. C A Qvade, Rasmussen & Faber; for Aktieselskabet The Crown Butter-Export Co. og for Akts. Th. Wessel & Vett: Medlem af Straffelovskommissionen 1905. Adresse : Frederiksberg Allé 41, Kbh

 

JENSEN Richard Solodanser; f. 28. Marts 1883 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant August Jensen (død 1897) og Hustru Emilie f. Svane.

Antaget ved Det kgl. Teaters Balletskole 1892; debuterede 1898 som Dværgkongen i Vølund Smed; Solodanser 1907; optraadte som Gæst i Berlin 1909.

Hovedroller: Napoli og Harlekins Millioner. Adresse : Chrisliansborggade 1, Kbh.

 

JENSEN Sophus A Kæmner. R.; f. 1842 i Nysted: Søn af Købmand V F. B Jensen og Hustru Signe f. Lund.

Uddannet hos H P Lunddahl i Maribo; Prokurist i dennes Forretning 186G. Indehaver 1871-1903; Medstifter af Maribo Trælasthandel, Maribo Trævarefabrik og Maribo Dampmølle.

Medlem af Maribo Byraad i c. 20 Aar (indtil 1904); Formand for Skatteråddet fra 1903: Kæmner i Maribo fra 1904. Formand for Lolland-Falsters Stifts Handelsforeninger fra 1899.

Adresse : Maribo.

 

JENSEN Søren Gaardejer, Sognefoged; f. 26. Juli 1864 paa Hyldegaarden; Søn af Gaardejer Jens Sørensen (død 1901) og Hustru f. Nielsdatter (død 1880); gift m. Anna J., f. 21. Febr. 1866 i Farringløv, Datter af Gaardejer Christoffer Nielsen og Hustru Karen f. Jo-ckumsen.

Elev paa Tune Højskole 1880-81; overtog Fødegaarden 1886; Vurderingsformand for Ringsted Skyldkreds; Branddirektør; oprettede 1894 sammen m. L Jensen Tvindelstrup Bryggeri, der senere sammensluttedes med Bingsted Bryggeri til Akts. Alliance; Næstformand i dettes Bestyrelse fra 1899; Medstifter af Tvindelstrup Teglværk, af Ringsted Andelssvineslagteri (og Formand i dets Bestyrelse), af Vognfabrikken Reform, af Østifternes Brandforsikring (og Medl. af Bestyrelsen), af Forsøgsstationen for Svin paa Bjernede-gaard (Formand i Bestyrelsen), af Op-drætningsanstalten for Frederiksborg-heste paa Toftegaard i Ølstykke og af Ringsted Bank; Revisor i sidstnævnte 1900-07, endnu Medlem af Bankraadet; Formand for Statsudvalget for Svineavlscentre i 1. Distr., for Avlscentret for Frederiksborgheste og for Bingsted-egnens Hesteavlsforening'; i Bestyrelsen for De samv. danske Andelsslagterier.

Medstifter af Sognefogedforeningen i Danmark og Formand for dens sjællandske Afdeling 1907-09; Formand for Demokratisk Forening i Sorø Amts 1. Valgkr. og for Oplysningsforeningen for Ringsted og Omegn; „Amtmand" for Sorø Amt i Venstres Landsorganisation 1888-90; Formand for Ringstedegnens Landboforening 1890-1900; Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Fuglebjergkredsen 1909.

Adresse ; Hyldegaarden pr. Ringsted.

 

JENSEN Søren Pianofabrikant; f. 16. Juli 1865 i Aarhus; Søn af Murermester Niels Jensen og Hustru Maren f. Johansen; gift 1. Gang m. Caroline Vilhelmine f. Michelsen (død 1902), 2. Gang m. Anna Kathrine Vilhelmine f. Jensen, f. 1. Marts i Kbhvn.

Lærling 1879, Svend 1884; etableret 1893.

Medstifter af Dansk Pianofabrikant-forening 1896; Medlem af dens Bestyrelse fra Stiftelsen, senere Formand;

Formand for Foreningen Dansk Arbejde fra 1909.

Adresse: Lemchesvej 17, Hellerup.

 

JENSEN Thit Forfatterinde; f. 19. Jan. i Farsø; Datter af Dyrlæge Jensen ; ugift.

Skønlitterære Arbejder: To Søstre (1903); Familien Storm (1904); Martyrium (1905); Ørkenvandring (1907); Prins Nilaus (1907); Sagn og Fortællinger fra Island (1909).

Adresse: Malmøgade 7, Kbhvn.

 

JENSEN Thyra Forfatterinde; f. 11. Okt. 1865 i Sillerup i Sønderjylland; Datter af Lærer Jørgen Pedersen Lauesgaard og Hustru f. Bay; gift m. Sognepræst F E Bojsen-Jensen, f. 17. Nov. 1861 paa Hindholm Højskole, Søn af Sognepræst, Forstander N J Jensen (død 1897) og Hustru Nanna f, Bojsen (død 1894).

Uddannet i Haandgerning og Sygepleje; Konsulent i Haandgerning ved danske Højskoler 1895-1904; Medlem af Det kirkelige Udvalg 1904-08; Formand for Dansk Kvindesamfund for Saks-kjøbing og Omegn; Medlem af Fælles-bestyrelsen for Det nationale hvide Baand.

Medarbejder ved en Mængde Ugeblade og Tidsskrifter. Børnebøger: En lille Historie (1901); Store Bror og lille mej (1903); Blommestenen (1907). Fortællinger: Musen (1905); Dansk Jul (1908); Fra Hjem til Hjem (1909).

Adresse : Vigsnæs pr. Sakskjøbing.

 

JENSEN Torben Mejeribestyrer, B.; f. 7. Maj 1857 i Sandager i Gislev.; Søn af Gaardejer Jens Hansen og Hustru Johanne Jensdatter; gift m. Nielsine J., f. 21. Juli i Eavndrup Vænge, Dat ter af Gaardejer Hans Nielsen.

Mejeribestyrer i Gislev-Holme fra 1885; Formand for Dansk Mejeristforening til 1909; Suppleant i Smørnote-ringsudvalget; Medlem af Mejeristati-stikudvalget; Formand for Gislev Friskoles og Byslinge Valgmenigheds Bestyrelser; Næstformand i Bestyrelsen for De danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik.

Adresse: Gislev pr. Ørbæk.

 

JENSEN Vald. Inkassator; f. 9. Juli 1870 i Kbhvn.; Søn af Smedesvend Johan Jensen og Hustru Marie f. Eas-mussen; gift m. Karen f. Bredsgaard, f. 8. Marts 1870 i Banders.

Uddannet som Cigararbejder; Ekspedient og Inkassator ved Socialdemokraten fra 1895; Formand for Sygekassen Arbejderforeningen af 1. Febr. 1867; fh. Form. for Socialdemokratisk Forening i 9. Kreds; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1908; Socialdemokratiets Kandidat ved Folketingsvalgene i Hillerødkredsen 1906 og 1909.

Adresse.- Lynette Allé 13, Kbhvn.

 

JENSEN-KNUDSTRUP A Lærer; f. 10. Sept. 1848, i Levring.

Uddannelse : Ved Viborg Garnison (med Officerskolen for Øje) og Jel-linge Seminarium (dim. 1873) Lærer ved forskellige Højskoler bl. a. Askov; Folkeskolelærer i Knudstrnp; Medstifter af dette Sogns Sygekasse, Husmandsforening, Husflidsforening, Plant-ningsforening og Foredragsforening; Folketingsmand (Venstrereformpartiet) for Kjellerupkredsen 1901-09; i Besty- reisen for Dansk Husflidsselskab; Til. synsførende med Statens Børnehjem; Medlem af Dansk Skoleforenings Be-styrelse. Adresse: Vestermark pr. Kjellerup.

 

JENSEN-SØNDERUP Jens Hypotekbankdirektør, K\; f. 16. Febr. 1802 i Sønderup; Søn af Gaardejer Jensen; gift m, Mariane J.-S., f. 14. Nov. 1860 ; i Sønderup.

Ophold paa Lundby Højskole 1878-79 og 1879-80; Forberedelse til Studentereksamen paa Døckers Kursus 1881-82; derefter Medhjælper ved Fædrenegaar-dens Drift, senere Ejer af denne; Sognefoged 1892-96; Sogneraadsformand 1895-1906; Form. for Andelsmejeriernes gensidige Ulykkesforsikring 1898-1908; Medstifter af Brandforsikringsforenin-gen for Løsøre i Vesthimmerland og af Hagelskadeforsikringsforeningen for Aaiborg og Viborg Amter.

Folketingsmand for Nørre Sundbykredsen fra 1896; Medlem af Finansudvalget og dettes Ordfører for Kultusministeriets og Finansministeriets Budgetter samt for Finanslovens Indtægtsside 1901-08; Minister for offentlige Arbejder i Ministerierne J C Christensen og Neergaard 1908-09; Direktør for Kgr. Danmarks Hypotekbank 1909; i Bestyrelsen for Dansk Folkemuseum.

Adresse : Frederiksgade 8, Kbhvn. og Sønderup pr. Støvring St.

 

JEPSEN A B Direktør; f. 91. Nov. 1846 i Ringenæs ved Graasten; Søn af Tingskriver Peter Jepsen (død 1869) og Hustru Ingeborg f. Thaysen (død 1885); gift m. Olivia J. (død 1900), Datter af Grosserer, Dampmølleejer Emil Win-ning (død 1900) og Hustru Cornelia f Olsen (død 1901).

Polyt Adgangseks. 1864; cand. polyt. 1873; Assistent ved Kbhvns Havnevæsen 1873-74, ansat ved Aktieselskabet Orome & Goldschmidts Fabrikker i Horsens 1874; teknisk Direktør for dette Selskab fra 1876.

Medlem af Kontrolkomitéen for Horsens Dampmølle fra 1880 (Formand fra 1880-85); i Bestyrelsen for Horsens tekniske Skole fra 1890. for Horsens Fæng-selsselskab fra 1893 (nu Formand), for

Horsens alm. Velgørenhedsselskab 1885-1901 (i en Aarrække Formand) og for K. F. U. M. i Horsens fra 1892. I Bestyrelsen for Tekstilfabrikantforeningen fra 1901.

Adresse: Fabrikvej 10, Horsens.

 

JERICHAU-CHRISTENSEN P A Departementschef, R.DM.; f. 14. Maj 1859 i Middelfart; Søn af Købmand N P A Jerichau-Christensen og Hustru f. Møller; gift m. Louise Augusta Dagmar J.-G, f. 28. Aug. 1864 i Middelfart, Datter af Købmand Knud Thidemann.

Student (Borgerdydskolen i Kbh.) 1878; cand. polit. 1883; Kontorist hos Frm. C A Leth & Co. samme Aar; Assistent under Postvæsenets Overbestyrelse 1883; Medarbejder ved Ritzaus Bureau 1885-92; Fuldmægtig i Generaldirektoratet for Postvæsenet 1889, Kontorchef 1894; Chef for Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 1903.

Formand for Censorerne ved statsvidenskabelig Eksamen; og Formand for Køntrolkomitéen for Dansk Folkeforsik-ringsanstalt, hvoraf Medstifter 1896; Formand for Statsfunktionærernes Kreditforening, for Statsfunktionærernes Laaneforening og for Justitsraad Holcks Legat for Landpostbude; Formand i Julemærkekomitéen og for sammes Forretningsudvalg; Medlem af Kontrol-komitéen i Forsikringsselskabet Hafnia; Formand for Bestyrelsesraadet i Interessentskabet Ritzaus Bureau; Medlem af Bestyrelserne for Borgervennen og De danske Atlanterhavsøer.

Delegat ionspartiernes Kandidat ved Folketingsvalget i Roskildekredsen 1910.

Adresse: Ny Toldbodgade 47. Kbhvn.

 

JERNDORFF Peter kgl. Skuespiller, R.; f. 24. Nov. 1842 i Kbhvn.; San af Divisionskvariermester Andreas Jern-dorff (død 1853) og Hustru Caroline f. Jones (død 1880); gift m. Amalie J., f. 29. Jan. i Kbhvn., Datter af Vekselmægler Edvard Lorentzen (død 1886) og Hustru Amalie f. Tolsfrup (død 1898).

Student (Metropoütaiiskolen) 1861; Frivillig i Krigen 1864. Løjtnant: med. Eks. 1870: debuterede paa Det kgl. Teater som Aage i Mester og Lærling 17. Febr. 1871; kgl. Skuespiller 1890.

Adresse : Herluf Trolles Gade 5, Kbh.

 

JERSILD Olaf Læge, Dr. med.; f. 6. Juli 1867 i Kbhvn.; Søn af Veksellerer P V Jersild og Hustru f. Jensen; gift m. Ingeborg J., f. 15. Marts, Datter af Etatsraad Hans Nissen og Hustru Christiane f. Markussen.

Student (Mariboes Skole) 1886; med. Eks. 1893; Reservelæge ved Vestre Hospital 1897-1901, ved Kommunehospitalet Afd. IV 1901-06; Dr. med. 1904;

Afdelingslæge ved Frederiksbergs Polikliniks dermatologiske Afdeling 1905. Adresse : Kronprinsessegade 2, Kblin.

 

JESPERSEN Chr. M Birkedommer, R. DM.; f. 27. Maj 1852 i Viborg; Søn af Etatsraad, Herredsfoged Chr. M Jespersen (død 1873) og Hustru f. Sehe- sted; gift m. Augusta f. Rohde, f. 5. ; Marts i Kbhvn.

Student (Horsens) 1870; cand. jur. 1875; Kopist i Kriminal- og Politiretlen 1876; Fuldmægtig ved Børglum Herred 1877: Auditør 1885-05; Byfoged i Aarhus 1895; Birkedommer i Kbhvns Amts søndre Birk fra 1908.

I Bestyrelsen for Foreningen af Vn-derretsdommere og for Fængselsselska-bet i Kbhvn.; Formand i Bestyrelsen for Foreningen til F'remme af Hundens Anvendelse i Politiets Tjeneste fra ; 1909.

Adresse: Frederiksborg Allé 03, Kbhvn.

 

JESPERSEN Einar Direktør; f. 19. April 1863 i Flensborg; Søn af For- lagsboghandler E J M Jespersen og Hustru Henriette f. Klein; gift m. Vilhelma J., f. 10. Marts 1869 i Næstved; Datter af Fabrikejer Henrik ] Hermansen og Hustru Ceeilie f. Engberg.

Præliminæreksamen (Metropolitan-skolen) 1879; lærte hos Th. Thrue i Aarhus 1879-80, hos H J Tørsleff i Slagelse 1880—83; Medhjælper hos P Sørensen i Sorø 1883, hos Axel E Aa-modt i Kbhvn 1884, i Thierrys Boghandel i Nakskov (der indehavdes af Faderen) 1885; overtog sidstnævnte Boghandel 1889; adm. Direktør for Nordisk Musikforlag 1907.

Adresse ; Østerhrogade 5, Kbhvn.

 

JESPERSEN Emil Stabsintendant, R. p.p.; f. 25. Sept. 1858 i Korsør; Søn af Postdampskibsfører S S Jespersen og Hustru f .Meltz; gift m. Lorenze Christiane f. Wraae, f. 1. Feb. i Kbhvn.

Proviantforvalter 1887; Skibsiuten-dant 1891; Overintendant 1903; Stahs-inteudaut og Chef for Søværnets In-tendanturkorps 1909.

Udenl. Ordner: Pr.R.Ø.: Sp.S.M.F.

Adresse : H A Clausensvej 16. Gjentofte.

 

JESPERSEN Henrik Landskabsmaler: f. 20. Aug. 1853 i Ondløse ved Holbæk; Søn af Proprietær J H Jespersen og Hustru f. Baagøe.

Cand. polyt. 1878; Kasserer og Bogholder ved det østsjællandske Jærnba-neanlæg 1878-79; Elev af Kunstakademiet i 3 Aar; udstillede første Gang 1880; Medlem af Akademiets Plenarforsamling 1903; Broncemedalje paa Pari-serndstilliiigen 1900.

Adresse : Rathsaeksvcj 4 ,Kbhvn.

 

JESPERSEN J F W Overklit foged. Overplantør; f. 4. April 1848 paa St. Kanikkegaard (Bornholm); Søn af Proprietær J B Jespersen (død 1871) og Hustru f. Fiseher (død 1899); gift 1. Gang m. Augusta Amalie J. (død 1888), Datter al Sognepræst Julius Røgind og Hustru f. Bay, 2. (lang m. Johanne Viktoria Christine Caroline J., f. 19. Nov. 1834 i Khhvn., Datter af Over-krigskommissær Hans Rasmussen og Hustru f. Vonsild.

Landinspektør 1871; Forstkandidat 1872; Assistent ved Statsskovvæsenet 1877; Skovrider paa Kalø 1879, paa Tjele 1880; Skovtaksator 1884; Overklit-foged og Overplantør for Thisted Amt fra 1892.

Litterære Arbejder : Studier over Bøgens Beslandspleje (1890); Fortsatte Studier over BøgebevoMiingeus Pleje og Anlæg, t og 11 (1893): Fortsatte Studier over Bøgens Bestandspleje, III (1899); tilhugning i Bøg (1903); Afhandlinger i Forsttidsskrii'ter.

Adresse: Søholt pr. Thisted

 

JESPERSEN Olfert  Musikdirigent. Komponist, f. 2. April 1863 i Nyhodcr: Søn af Snedker i Marinen H P Jespersen og Hustru Caroline f. Tønnesen; gift m. Nanna 3. f. 28. Fehr. 1874 paa Frederiksberg, Datter af Fabrikant Joh. Carl Modeweg (død 1899) og Hustru Amalie f. Kirkebye.

Elev af Holger Dahl; Musikdirigent ved Vesterbros Teater 1873-80; siden Rejser i Sverrig, Tyskland og Rusland: Musikdirigent ved Nørrebros Teater 1891-93, ved National 1894-95, i Zoologisk Have fra 1898; Medlem af Bestlvrelsen far Khlvvns Orkester forening fra 1899.

Har komponeret Musik til talrige Revyer, Pantomimer ete., Operetten Molboerne (1893), Sange, Viser og Danse.

Adresse: Johannevej 8, Charlottenlund.

 

ESPERSEN Otto Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.; f. 16. Juli 1860 i Randers; Søn af Herredsfoged J B Jespersen og Hustru f. Bentzien; gift m. Ane Marie f. Djørup, f. 8. Ang. i Kbhvn.

Student (Frederiksborg) 1877; studerede først Jura; cand. mag. 1887; Dr. phil. (Studier over engelske Kasus) 1891; Professor ved Universitetet (i Engelsk) 1893; Medstifter af Tidsskriftet Dania 1890; Medlem af Videnskabernes Selskab; i Bestyrelsen for Universitets-Juhikeets danske Samfund; Vicepræsident for rAssociation phonétique internationale; Medstifter af den skandinaviske Forening Quousquc Tandem; Volney-Prisen af Det franske Institut 1906; Æresmedlem af Den amerikanske og af Den engelske Modern Language Association; korresponderende Medlem al National Education Association; i holdt Forelæsninger i Amerika 1904 og 1909: Æresdoktor ved Columbia Universitet i New York 1910; Medlem af den internationale Kongres for Tilvejebringelse af et nyt internationalt Kunstsprog (Paris 1907) og har en Hovedandel i det ny Sprog Ido.

Litterære Arbejder: Lærebøger; talrige Afhandlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter; Chancers Liv og Digtning (1893); Progress in Language (1894); Fonetik (1897-99): ..Sprogundervisning" (1901); Phonetische Grundfragen (1904); Growth and Structure of the English Language (1905); John Hart's Pronunciation of English (1907); Modern English G rammar (1909).

Adresse : Ermelundsvej 19, Gjentofte.

 

JESPERSEN V L Ingeniør.

Medlem af Gjentofte Sogneraad, Gjentofte Kommunes Sundhedskom-mission, Vejudvalg og Byggeudvalg; Formand for Gjentofte Havneudvalg og Vandværksudvalg; Vandsynsmand i Gjentofte Kommune.

Adresse : Skjoldgaardshøjvej 5, C'har-lottenlund.

 

JESSEN Andreas Oberstløjtnant. R. DM.p.p.; f. 14. Jan. 1847 i Maribo; Søn af Sognepræst H M L Jessen (død 1876) og Hustru f. Rauch (død 1894); gift m. Annette Eleonora Charlotte J.. f. 20. April paa Holbækgaard ved Randers, Datter af Etatsraad Mourier-Petersen og Hustru f. Jørgensen.

Student (Nykjøbing) 1865; cand. phil. 1867; Sekondløjtnant i Fodfolket 1868; Premierløjtnant 1870; tjenstgørende i Generalstaben 1876; Kaptajn 1882; Stabschef ved 1. jydske Brigade 1889;; Oberstløjtnant, Chef for 12. Bataljon 1894, for 17. Bataljon 1901: Afsked 1907.

Sekretær i Foreningen Det røde Kors 1903-09; i Bestyrelsen for Alliance Francaise; Formand i Bestyrelsen for Redningskorpset 1909.

Udenl. Orden : Fr.off.de l'instruc.publ.

Adresse: Kastelsvej 19, Kbhvn.

 

JESSEN Axel H Statsgeolog; f. 30. Aug. 1868 i Kbhvn.: Søn af Fabrikant-Vilh. Jessen og Hustru f. Giese; gift m. Petrea J., f. 24. Nov. i Lemvig, Datter af Murermester Kr. Pedersen.

Polyteknisk Adgangseksamen 1885; cand. polyt. 1890; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse fra 1889-97, ved Mineralogisk Museum 1890-92 og 1895; ansat ved Sukkerfabrikkerne 1891-92; Statsgeolog ved Danmarks geologiske Undersøgelse fra 1897.

Har foretaget geologiske Studier og Undersøgelsesrejser udenfor Danmark 1893, 1894, 1899, 1900, 1901 og 1909.

Medlem af Udvalget for Naturfredning.

Adresse: Amalievej 19, Kbhvn.

 

JESSEN C C Professor, Læge; f. 12. Juni 1856 i Stege; Søn af Præst C A L Jessen og Hustru f. Tofte; gift m. Elise J., f. 12. Mai i Kbhvn., Datter af Musæumsinspektør, Justitsraad C L Steinhauer og Hustru f. Christensen.

Student (Aarhus) 1874; med. Eks. 1882; Reservelæge i Søværnet 1882, i Hæren 1886-88; Læge ved Samfundet for Vanføre 1886-89; Skolelæge fra 1900; assisterende Læge i Statsanstalten for Livsforsikring.

Formand for Kbhvns Lægeforening 1904-06; Formand i Bestyrelsen for Lægernes Enkekasse fra 1910: Medlem af Bestyrelsen for Understøttelsesforeningen for Danske Lægers trængende Enker og forældreløse Børn; lægekyndigt Medlem af Repræsentantskabet for De sjælland-falsterske Statsbaners Sygekasse fra 1910.

Adresse: Gothersgade 109, Kbhvn.

 

JESSEN Edwin Dr. phil.; f. 1 .Jan. 1833 i Randers; Søn af Overførster N J Jessen; ugift.

Student (Randers) 1849; mag. art. 1857; Dr. phil. (Undersøgelser til nordisk Oldhistorie) 1862; fh. Lærer ved Blaagaards Seminarium, Galster og Holbølls Kursus o. fl. St.; Forfatter.

Har skrevet : Etymologisk Ordbog (1893); Religiøse Illusioner (1904).

Adresse : Ahorn sga de 7, Kbhvn.

 

JESSEN Franz von Redaktør, R.p.p.; f. 18. April 1870 i Horsens; Søn af Ritmester, Kammerjunker Fritz von Jessen (død 1885) og Hustru Fritze Louise f. Leth.

Redaktionssekretær ved Aarhus Stiftstidende 1890-92; Ophold i Berlin, Wien og Paris 1892-94; Redaktionssekretær ved Illustreret Tidende 1894-97: Medarbejder ved Nationaltidende fra 1897: Korrespondent for dette Blad bl. a. i Grækenland 1897, i Frankrig under Dreyfussafæren s. A., i Vestindien under Salgsforhandlingerne 1901-02, paa Balkanhalvøen i 1903 og 1908, i Rusland, Mantshuriet og Kina under Krigen 1904-05; Formand for Komitéen for Historisk Dansk Pressendstilling 1902 og for Journalistföreningen fra 1906; Danmarks Repræsentant i Direk-tionskomitéen for Den internationale Presseforening fra 1907; Medredaktør af Nationaltidende fra 1909.

Har bl. a. udgivet: Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie (1901, fransk Udgave 1906); Egne jeg saa (1906); Begivenheder jeg oplevede (1907); Mennesker jeg mødte (1908); Egne, Begivenheder. Mennesker (samlet Udgave, 1909).

Uden}. Ordner : F.Æ.L. ;Fr. off.d'acad., E.St.A«; S.Kr.; T.M.; S.St.S.; Russ. Krigsmed,

Adresse : Chr. d. 9. Gade 10, Kbhvn.

 

JESSEN Lauritz Overretssagfører; f. 30. Maj 1868 i Vejle; Son af Arbejdsmand' Andreas Jessen og Hustru f. Hansen; gift in. Alma Emilie Henriette f. Diedrichs, f. 1. Nov, i Kbhvn.

Oprindelig Typograf; Student (privat dimit.) 1900; cand. jur. 1906; Rigsdagsstenograf; Medarbejder ved Socialdemokraten; Formand for Studentersamfundet 1908-09; Overretssagfører 1909: Folketingsmand for Møenskred-sen 1909.

Adresse; Nørregade 30, Kbhvn.

 

JESSEN P C H U Kommandør, K'DM. p.p.; f. 1. April 1834 i Randers; Søn af Overførster J N Jessen og Hustru f. Baronesse Dirckinck-Holmfeldt; gift m. Annette Elise Susanne f. Lüttichau, f. 20. Febr. paa Tjele.

Sekondløjtnant 1853; Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1869; Kommandør 1884; Tøjmester 1885-87; Afsked 1897; i Direktionen for Bombebøssen; Medlem af So- og Handelsretten.

TJdenl. Ordener; Gr.Fr.; S.Sv.; 0. F.J.

Adresse ; Kronprinsesses. 36, Kbhvn.

 

JESSEN T C W Kaptajn, Direktør; f. 16. Maj 1844 i Kbhvn.; Søn af Oberst Tycho von Jessen og Hustru f. Engmann; gift 1. Gang m. Louise f. Ring heim, 2. Gang m. Alvilde f., f. 19. Juni 1867, Datter af Pastor Johansen (død) og Hustru Thora f. Oldenburg.

Deltog i Krigen 1864; Krigsfange, udtraadle af Hæren 1865; Kaptajn; Kontorchef i Magistraten 1900; Direktor for Staden Kbhvns Hovedboghol-deri og Revision fra 1907.

Adresse: Vendersgade 26, Kbhvn.

 

JESSEN Tycho Kunstmaler; f. 21. Marts 1870 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn, Direktør T O W Jessen (se denne),-gift m. Betty f. Nielsen.

Student (Metropolitanskolen) 1887; cand. phil. 1888; Elev paa Zahrtmanns Malerskole; udstillede første Gang 1891.

Adresse ; Gi. Kongevej 138. Kbhvn.

 

JOCHUMSSON Mattias Digter, R. DM.; f. 11. Nov. 1835 paa Skogar paa Island; Søn af Bonden Jochum Magnusson og Hustru Thora Einarsdotter; gift m. Gudrun f. Runoffsdotter.

Student (Reykjavik) 1863; Kandidat fra Præsteseminariet i Reykjavik 1865; ' Præst 1867-1903; Redaktør af Thjodol-fur 1874-89.

Værker : Ljodmæli (1884); Grettisljod (1898); flere Skuespil; Oversættelser til Islandsk (Tegner, Topelius, Shakespeare, Byron) m. m.

Adresse ; Akureyri, Island.

 

JOHANNSEN Claus Gaardejer.

Direktør i Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland; Konsulent for Fællesledelsen af Kvægavlsforeninger i Aalborg Amt til 1909; Formand for Danmarks Afholdsforening; i Bestyrelsen for Tyendeforeningen for Aalborg Amt.

Adresse : Vaarst.

 

JOHANNSEN Fr. Telefondirektør, R. FM. i Guld; f. 16. April 1855 i Kbhvn.; Søn af Oberst O J G Johannsen og Hustru f. Ebbesen; gift m. Marie Therese Frederikke f. v. Bauditz, f. 12. Jan. i Kbhvn

Polytekn. Adgangseks. 1872; cand. polyt. 1877; i de følgende Aar Assistent ved private Baneanlæg, Inddæm-ningsforetagender etc.-, ansat ved Stats-baneanlægene i Jylland og Fyen 1881-84: projekterede og anlagde Havnearbejder i Assens, Bryggeriet Vestfyen m. m. 1884-86; Ingeniør ved Kbhvns Befæstningsanlæg 1885-88; udførte som Entreprenør en Række Bane-, Havne-og Broanlæg, anlagde De kbhvnske Sporveje 1888-1902; administrerende Direktør for Kbhvns Telefonaktieselskab fra 1903; Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1897-1908; i Bestyrelsen for Akts. de kbhvnske Sporveje, for Nordisk Tekstil Akts. og for Frederiksberg Jernstøberi & Maskinfabrik.

Udarbejdede 1900 et (præmieret) Udkast til Ordningen af Kbhvns Banc-gaardsforhold.

Adresse : Ceresvej 2, Kbhvn.

 

JOHANNSEN Harald Højesteretsassessor, R.DM.; f. 21. Juni 1851 i Fredericia; Søn af Købmand, Konsul Niss Johannsen og Hustru f. Høst; gift m. Caroline Sophie f. Gøtschc, f. 6. Juli paa Lyngballegaard.

Student (Horsens) 1869; cand. jur. 1876; Assistent i Justitsministeriet 1878; Overretsassessor i Viborg 1889; Assessor i Den kgl. Landsover- samt Hof-og Stadsret 1894, i Højesteret 1907.

Tidligere Medlem af Viborg Byraad; ledende Senior i Studenterforeningen 1879-80; Censor ved de juridiske Eksaminer 1895-1907; Medlem af Tiendekom-missionen.

Adresse : Holsteinsgade 31, Kbhvn.

 

JOHANNSEN Wilhelm Professor, R.; f. 3. Febr. 1857 i Kbhvn.; Søn af Oberst O J G Johannsen og Hustru t. Ebbesen; gift m. Elisabeth Kirstine J., f. 17. Juni i Nexø.

Cand. pharm. 1880; Assistent paa Carlsberg-Laboratoriet 1881-87; Lektor i Plantefysiologi ved Landbohøjskolen 1892, Professor 1903; Professor ved Universitetet og Forstænder for Universitetets botaniske Laboratoriums 2.

Afdeling 1905: .Medlem af Frøkonirol- kommissionen fra 1890; Medlem af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1898, Selskabets Kasserer 1905; Medlem af Det kgl. fysiografsike Selskab i Lund 1905, af Videnskabernes Selskab i Christiania 1908 og af Det kgl. svenske Laiulbrngsakademi 1909; Royal Horticultant Society Vciteli-Medaille 1906.

Vigtigste litterære Værker; Lærebog i Piantefysiologi med Henblik paa Plantedyrkningen (1892); Studier over Planternes periodiske Livsytringer I, (bu antagonistiske Virksomheder i Stofskiftet, særlig under Modning og Ifvile (Videnskabernes Selskabs Skrifter 1897): Das Aetherverfahron beim Frühtreiben (1900); Om Arvelighed i Samfund og i rene Linier (Vid. Selsk. Oversigt 1903); Arvelighedslærens Elementer (1905); Elemente der exakten Erblichkeitslehre (1909).

Adresse: Gothersgade 140, Kblivn.

 

JOHANSEN Anna frue; f. 20. Dec. 1865 i Østra Klagstorp i Skaane: Datter af Gaardmaud Hans Andersen; gift m. Formand M P Johansen, f. 3. Jan. 1866 i Skovlande; Son af Vejmand Chr. Johansen.

Formand for De kvindelige Herre-skræddere; Borgerrepræsentant fra 1909.

Adresse: Birkegade 13, Kbhvn.

 

JOHANSEN Niels Gaardejer; f. 12. April 1850 i Vissenbjerg; Søn af Husmand Johansen.

Uddannelse: Vestcrskjerninge Høj- skole og Lyngby Landboskole; Lærer ved Vestcrskjerninge Højskole 1875-82; Ejer af Ullerup Højskole 1884-94: siden Landmand; Medstifter af Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer og af Faaborg Andelssvineslagteri; Medlem af Landstinget (Venstrereformpartiet) fra 1894, af Forsvarskommis-sionen 1902-08 og af Rigsretten; Tilsynshavende ved de statsunderstøttede Opdragelsesanstalter og ved Samfundet for Vanføre; Formand for Sydfyens landøkonomiske Forskudsforening; Med- lem af Overvæi'geraadet og af Repræsentantskabet for Sydfyens Diskontobank; Tiendekommissær for Svendborg Amts 7. Kreds; Medstifter af og For-, mand for Tyendesparefüreningen für Svendborg Amt; Medlem af Kommis-sionen angaaende Lehn og Stamhuse.

Adresse : Studiestræde 38, Kblivn. og Ollenip pr, Sørup.

 

JOHANSEN Oskar Overretssagfører; f. 2. Dec. 1860 i Korsør; Søn af Rentier P T Johansen; gift m. Anni Constance J., f. 7. April 1872 i Sundsvall, Datter af Grosserer P H C! Biinsow og Hu- stru f. Seydel.

Student (Herlufsholm) 187EI; cand. jur. 1884; Overretssagfører 1838; Docent ved Universitetet 1903-1908.

Borgerrepræsentant 1897-1903; Dommer i Den permanente Voldgiftsret; Formand i Bestyrelsen for Dagbladet Politiken; i Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening og for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik: Formand for Studentersamfundets Retshjælp 1889-99.

Adresse: Kongensvej 16, Kbhvn.

 

JOHANSEN Peter Akademisekretær, Docent, R.; f. 7. Juni 1858 i Kbhvn.. Søn af Sognepræst Jensenius Johansen og Hustru Thora f. Oldenborg; gift in. Fanny Rebekka Bense, f. 5. Febr. i Kbhvn.

Student 1877; cand. jur. 1883; Assistent ved Kunstakademiets Bibliotek s. A.; Elev paa Krøyers Malerskole; Id-itiller fra 1884; Sekretær ved Charlottenborg-Udstillingen 1897-1901; Docent ved Kunstakademiet fra 1901: Medlem af Kunstakademiet; Leder af de af Foreningen for national Kunst udgivne Skrifter.

Medudgiver (sammen med F Meldahl) af Kunstakademiets Historie (1904); har skrevet: Giorgione; Maleren Jørgen Sonne; Nordisk Oldtid og dansk Kunst; Før Thorvaldsen.

Adresse: Amaliegade 36, Kbhvn.

 

JOHANSEN Viggo Kunstmaler, Professor, R.; f. 3. Jan. 1851 i Kbhvn.: Søn af isl. Købmand F C Johansen (død 1874) og Hustru f. Jepsen (død 1892); gift ni. Martha Kirstine J., f. 27. Nov. i Thirup ved Hjørring, Datter af Proprietær Lauritz Møller og Hustru f. Holm.

Elev af Kunstakademiet 1868-75; udstillede første Gang 1876; Medlem af Kunstakademiet 1887; Lærer i Malerkunst ved Kunstskolen for Kvinder 1888; Medlem af Udstillingskomitéen s. A.; Professor i Malerkunst 1906; Medlem af Akademiraadet; Vicedirektør fra 1909.

Hovedværker: En Aftenpassiar (1886 Kunstmuseet); Konfirmationssøndag i Dragør (1895; München); Interiør fra mit Hjem (1897); Aftenselskab i mit Hjem (1899; Kunstmuseet); Faar paa flakken ved Hindsgavl (1900); Mellem Kunstnere (1903); Min Hustru og mine Døtre; Naar Sol gaar ned (1902: Kunstmuseet); Et Akademiraadsmøde (1908; Kunstmuseet); En Kostald (Kunstmuseet); Selvportræt (1902; Kunstmuseet): endvidere Portrætter: I)r. Rudolph Bergh ved Klaveret (1903), Justitiarius P Koch (1905; Kbhvns Raadhus), Professor H Høffding (1909).

Adresse : Charlottenborg, Kbhvn.

 

JOHNSEN Anders Gaardejer, R.; f. 25. Sept. 1827 paa Højgaard ved Jelling; Søn af Gaardejer John Andersen og Hustru f. Sørensen; gift m. Karen Nielsine f. Hauge, f. 16. Febr. paa Damgaard, Vindslev.

Direktør i Kreditforeningen for Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland.

Adresse; Skyttehusgade 20, Vejle.

 

JOHNSEN Bjarne Overretssagfører. Bankdirektør; f. 18. Nov. 1860 i Aalborg; Søn af Etatsraad Jon Johnsen (død 1881) og Hustru f. Blichert (død 1882); gift m. Eleonora J., Batter af Partikulier Findanus Petersen og Hustru f. Grønnegaard.

Student (Roskilde) 1879; cand. jur. 1885; By- og Herredsfuldmægtig i Skive 1886; Sagfører i Viborg 1890; Overretssagfører 1893; administrerende Direktør for Viborg Bank; Formand for Turist-foreningen for Viborg og Omegn.

Adresse: Viborg.

 

JOHNSEN I M N Konsul, Sagfører, R. p.p.; f. 7. Dec. 1843 paa Vestergaard 1 Visby, Thisted Amt; Søn af Gaardejer Poul Johnsen og Hustru f. Sommer.

Exam. jur. 1864; Amtsfuldmægtig og Amtsraadssekretær i Thisted; Sagfører 1872; Medlem af Thisted Byraad 1888-1906; Medlem af Købstadforeningens Repræsentantskab 1894-1906; russisk Vicekonsul 1871, svensk Vicekonsul 1879; Landstingsmand (Højre) fra 1894; Medlem af Fiskerikommissionen 1902; Medlem af Den danske Sagførerfor-enings Hovedbestyrelse.

Udenl. Ordner; R.St.A.; R.St.Stan.; R.r.K.; S.V.

Adresse: Hovedvagtsgade 2, Kbhvn.

 

JOHNSON Charly Fabrikant, E.; f. 27. Sept. 1855 i Hartford; Søn af Maskinfabrikant F J Jørgensen og Hustru f. Holck; gift m. Augusta Johanne Christine f.Westermann, f. 10. Jan. i Khh.; Datler af Fabrikant H Westermann og Hustru t. Hvass.

Firma ; Schrøder & Jørgensens Efterfølger.

Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1896-1909; i Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening 1882-1909; i Kirkeinspektionen for St. Markus Kirke paa Frederiksberg; Formand i Bestyrelsen for Frederiksberg Begravelsesvæsen 1898-1910; Næstformand for De samvirkende Samaritaner paa Frederiksberg; Bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Sporvejs- & Elektricitets Akts.

Adresse : Vodroffsvej 6. Kbhvn.

 

JOHNSSON John Læge; f. 22. Aug. 1868 i Kbhvn.; Søn af Partikulier Jøns Johnsson og Hustru f. Schibbye.

Student (Hauchs Skole) 1886; med. Eks. 1893; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1896-97, i Hæren 1900-02, ved St. Josefs Hospital Afd. A 1902-04; Sekretær i Kbhvns Lægeforening 1899-1903; Medstifter af „Frit Lægevalg" 190j; Repræsentant og Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1903-04; Medudgiver af „Den danske Lægestand" 1901-07, ottende Udgave.

Korresp. Medlem af Ligue nationale beige de l'education physique 1907; stiftede sammen med C J Salomonsen og K Carøe medicinsk-historisk Museum 1907; Amtsformand for Kbhvn. i Foreningen Danmarks Folkeminder 1908; Medlem af Arbejdsudvalget indenfor Kommissionen til Indsamling af danske Forfatteres Manuskripter og Breve 1910; Medudgiver af Medicinsk Vejviser 1908; Forfatter af en Række medicinsk-kulturhistoriske Artikler; Referent for Danmark ved Janus: fast Medarbejder ved Dansk Klinik.

Adresse : GI. Kongevej 86 A, Kbhvn

 

JOHNSTONE Alan Gesandt SK.p.p.; f. 31. Aug. 1858; 4. Søn af 1. Baron Der-went; gift m. Antoinette Pinchot f. i New York.

Udgaaet fra Eton; traadte i diplomatisk Tjeneste 1879; gjorde Tjeneste i Wien, Washington, Belgrad, Haag og Rom; Legationssekretær i Kbhvn. 1895, Charge d'affaires 1896-99; Gesandt-skabssekretær i Wien 1903-05; Gesandt og befuldmægtiget Minister i Kbhvn. 1905.

Udenl. Orden: Stb.V.

Adresse: Bredgade 26, Kbhvn.

 

JONQUIERES Frederik de Kammerherre, Stiftamtmand, KMlM.p.p.; f. 6. Okt. 1854 i Kbhvn.; Søn af Bureauchef i det slesvigske Ministerium G C de Dompierre de .lonnuieres og Harriet f. Lindam; gift m. Jeanina Emilie f. Baronesse Stampe, f. 11. Sept. paa Kristi-nolund ved Præstø.

Student (Metropolitanskolen) 1872; cand. jur. 1878; Assistent i Overformynderiet 1879, i Indenrigsministeriet 1881; Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær smstds. 1893: kst. Kontorchef 1894 og Departementschef s. A.; Stiftamtmand over Fyens Stift og Amtmand over Odense Amt 1898-1909: Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand over Kbhvns Amt fra 1909.

Medlem af Patentlovkommissionen 1889-90, af Næringslovkommissionen 1890-93 og af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1892-94: Formand for Komitéen for Danmarks Deltagelse i Kunst- og Industriudstillingen i Stockholm 1897

Udenl. Ordner: S.N.; S.V.

Adresse: N-Farimagsgade 3, Kbhvn.

 

JONSSON Bjørn Minister for Island, R. i f. 8. Okt. 1846 i Djupidal paa Is- land; Søn af Sognefoged Jon Jonsson i og Hustru Sigrid Jonsdatter; gift m. Elisabeth J f. 17. Juli 1839 i Hona- : vatns.vssel, Datter af Provst Svelnn i Nielsson og Hustru Gudrun f. Jons-dalter.

Student 1869; cand. phil. 1871; studerede Jura: Redaktør af Skinlir 1872-73, af Isafold 1874-1909: Boghandler, Forlægger og Bogtrykker i Reykjavik; Medlem af Altinget og af Reykjaviks Byraad; i en Aarrække Formand for Dét islandske litterære Selskab; Medstifter af og mangeaarig Formand for Den islandske Odd Fellow Loge; som Minister Formand for Repræsentantskabet for Islands Bank; Minister for Island 1909.

Adresse: Reykjavik.

 

JONSSON Finnur Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.; f. 29. Mai 1858 i Akureyri; Søn af Bogbinder Jon Jonsson 'Borgfirdingnr og Hustru Anna EiHksdottir; gift m. Emma J.. f. ne- razek, f. 21. Nov. 1859 i Kbhvn.

Student (Reykjavik) 1878; rand. philol. 1883; Dr. phil. (Kritiske Studier over en Del af de ældste norske og islandske Skjaldekvad) 1884; Docent ved Universitetet 1887, Professor 1898; Medlem af Videnskaliernes Selskab 1898 og af flere videnskabelige Selskaber; i Bestyrelsen for Det kgl. nordiske Old-skriftselskahs Oldskriftsafdcling og af Det Arnamagnæanske Legat; Kasserer for Samfundet til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur.

Litterære Arbejder: Kritiske Udgaver af flere islandske Oldskrifter; Den oldnordiske og oldislandske Litteraturs Historie m. m.

Adresse: Nyyej 4, Kbhvn.

 

JONSSON Klemens Landssekretær, R. DM.; f. 27. Aug. 1862 i Akureyri; Søn af Politibetjent Jon Borgtirdingur og Hustru Anne f. Eriksdatter (død 1881); gift 1. Gang m. Thorbjørg J. f. Bjar-narson (død 1902), 2. Gang m. Anna Marie ,T., Datter af Bankkasserer Schiøth og Hustru Anne f. Larsen.

Student (Reykjavik) 1883; cand. jur. 1888; Assistent i Islands Ministerium 1889; Sysselmand i Øf jordsyssel og Byfoged i Akureyri 1892; Landssekretær i Islands Ministerium 1904; Medlem af Altinget 1893-1904 og Formand i dettes nederste Afdeling i Sessionerne 1901-02 og 1903; Formand i Kommissionen til Udarbejdelse af Skatteloven for Island 1907: Medlem af Reykjavik By. raad.

Adresse : Reykjavik.

 

JONSSON Kristjan Justitiarius, R.; f. 4. Marts 1852 paa Gautlønd i Thingey-arsyssel; Søn af Altingsmand Jon Si-gurdsson (død 1889); gift m. Anna Tho-rarinsdottir J., Dalter af Provst Bød-varsson.

Student 1870; cand. jur. 1875: Sysselmand i Gullbringa- og Kjøs-Syssel 1878-86; 2. Assessor i den kgl. islandske Landsoverret 1886-89, 1. Assessor 1898-1908; kst. Amtmand i Islands Syd- og Vestamt 1891-94; Justitiarius i Islands Overret 1908; kongevalgt Altingsmand 1893-1903; Altingsmand for Borgarfjords Syssel fra 1908.

Altingets Kontorchef i Sessionerne 1877, 1887 og 189] : .Revisor af Lands-regnskaltet 1889-95: kontrollerende Direktør ved Islands Landsbank fra 1898: Formand for Ligningskommissionen for Reykjavik 1896-1902; Medlem af R.v-raadet smstds 1903-10: Præsident for Det islandske litterære Selskabs Rey-kjavik-Afd. 1904-09; Lærer i Kirkeret ved Reykjavik Præsfeskole 1889-1908.

Adresse : Reykjavik.

 

JORK R W C Birkedommer, R.DM.: f. S. Ang. 1850 i Rønne; Søn af Provst J C Jork og Hustru f. Michelsen; gift m. Ulla f. Stallknecht, f. 22. Maj.

Student (Sorø) 1868: cand. jur. 1873: Byfogedfuldmægtig i Horsens 1874; Borgmester i Viborg 1894; Medlem af Viborg Sindssygeanstalts Direktion 1894-1900; Borgmester i Horsens 1900; Birkedommer i Fredensborg 1908; Bestyrer af det Beenfeld-Lichtenbergske Fideikommis 1900-08: Medlem at Ovor-skatteraadet for Frederiksborg Amts-randskreds.

Adresse : Fredensborg.

 

JUEL Christian Professor, Dr. phil.; f. 25. Jan. 1855 i Randers; Søn af Auditør Tb. Juel: gift m. Laura f. Thiele, f. 26. Maj i Kbhvn.

Student (privat dimit.) 1876; mag. art. 1879: Universitetets Guldmedalje 1881; Dr. phil. (Bidrag til den imaginære Linies og den imaginære Plans Geometri) 1885; Docent i Matematik ved Polyteknisk Læreanstalt 1894, Professor smstds. 1907; Censor ved Lærereksamen; Medlem af Videnskabernes Selskab 1899: Medredaktør af Nyt Tidsskrift for Mathematik fra 1890.

Adresse : Østerbrogade 74, Kbhvn.

 

JUEL Niels Hofjægermester, R.; f. 2.Aug.1861 paa Hverringe; Søn af Kammerherre Niels Juel til Hverringe og Hustru Marie f. Baronesse Wedell-We-dellsborg; gift ns, Clara J., f 15. Nov., 1873, Datter af Hofjægermester Frederik Treschow til Krabbesholm og Lindegaard og Hustru Clara f. Suhr.

Besiddelser: Meilgaard, Østergaard, Krabbeshohn og Lindegaard, (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register.)

Student (Odense) 1879; cand. jur. 1884; arvede 1888 Mcilgaard; Landvæsenskommissær; Formand for Grenaa Handels- og Landbrugsbank; Medlem af Kanders Amtsraad fra 1892; Medlem af Handelsbankens Bestyrelses- raad.

Adresse : Meilgaard pr. Grenaa.

 

JUEL Rudolf Hofjægermester, R.; f.; 15. Okt. 1859 i Hverringe; Søn af Kammerherre Niels Juel til Stamhuset Hverringe og Hustru Marie f. Baronesse Wedell-Wedellsborg; gift m. Ellen J., f. 23. Maj paa Overdrevsgaardcn, Datter af Kammerherre, Baron Gustav Wedell-Wedellsborg og Hustru Thalia f. Scheel.

Besiddelser: Stamhuset Hverringe (fra 1878) og Stamhuset Juelsberg (fra 1908) samt Bøgebjerg (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register); Det Juelske Fideikommis.

Student (Odense) 1879; cand. polit. 1884; Medlem af Odense Amtsraad fra 1896 og af Overskatteraadet for Odense Amt; Formand i Repræsentantskabet for Odense-Kjerteminde-Dalby Jærn-baneselskab.

Adresse : Hverringe pr. Kjerteminde.

 

JUEL-BROCKDORFF Frederik Lensbaron, Hotjægermester; f. 16. Febr. 1866 paa Ølstedgaard; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Lensbaron Carl Juel-Brockdorff og Hustru Julie f. Baronesse Reedtz-Thott; gift m. Ada J.-B., f. 14. Juni, Datter af Hofjægermester, Baron Axel Reedtz-Thott (se denne).

Besiddelser fra 1900: Baroniet Sche-lenborg, Stamliuset Taasinge samt Hol-lufgaard. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Student (Odense) 1883; Sekondløjtnant i Rytteriet 1892.

Adresse : Stenagergaard pr. Mesinge.

 

JUEL-BROCKDORFF Niels Baron, Premierløjtnant; f. 19. Jnli 1878 paa Hollufgaard paa Pyen; Søn af Kammerherre, Lensbaron Carl Juel-Brock- dorff (død 1900) og Hustru Julie f. Ba- roncsse Reedtz-Thott; gift m. Komtesse Karen Henriette J.-B., f. 26. April 1879, Datter af Greve Christian BiBe Scheel og Hustru Henriette f. von Munthe af Morgenstjerne (død 1891).

Premierløjtnant i Flaaden; Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster.

Adresse: Classensgade 40, Kbbvn.

 

JUEL-HANSEN Erna Forfatterinde; f. 5. Marts 1845; Dattor af Professor A G Drachmann; gift m. Forfatter, Skoleinspektør Kiels Juel-Hansen (død).

Medlem af den radikale Venstreforenings Bestyrelse.

Har skrevet: Mellem 12 og 17; Seks Noveller; En ung Dames Historie: Terese Kærulf; Helsen & Co.; Da de vare unge.

Adresse: Lykkesholms Allé 7, Kbhvn.

 

JUHL Niels Sognepræst; f. 4. Sept. 1869 i Skartved ved Kolding; gift m. Eleonora Josefine J., f. 24. Aug. 1866 i Hil. lerød.

Student (Kolding) 1887; cand. theol. 1893; Kateket ved St. Stefans Kirke 1894-1902; Sognepræst ved Kapernaums-kirken 1902-05; Sekretær ved Det kbbvnske Kirkefond fra 1905; Sognepræst for Østervold Sogn fra 1910.

Formand i Hovedbestyrelsen for Afholdsforeningen Det blaa Kors.

Adresse : Østervold Præstegaard, t'p salugade. Kbhvn.

 

JUNGERSEN Frederik Præst, R.; f. 2. April 1836 i Harridslev, Randers; Søn af Pastor J H A Jungersen (død 1854) og Hustru f. Mørch (død 1859); gift in. Regitze Sofie J., f. 28. Maj 1844 1 Kbhvn., Datter af Grosserer L M Zinn (død 1867) og Hustru f. Gjødvad (død 1906).

Student (Roskilde) 1853; studerede først Medicin; cand. theol. 1861; Skole-bestyrer i Troense 1862; deltog i Krigen 1864, Løjtnant; Medstifter af Nørre-bro's Latin- og Realskole 1865; Medbe-styrer af Højskolen paa Skovgaard ved Ordrup 1870; Sognepræst for Blære og Ejdrup 1877, for Vig-Asmindrup 1881; Valgmenighedspræst fra 1890 ved Immanuels Kirken.

I Bestyrelsen for Lindevangshjemmet).

Litterære Arbejder : Dansk Protestantisme (1873); Hvad er Sandhed (1885); Den fri Tanke, Teologien og den levende Gud (1889); Til Forsvar for Kristentroens Sandhed (1895); Vidnesbyrd fra Immanuels Kirke (1899); Tror du paa Helligaanden (1904); Klippegrund (1908). Medudgiver af Danskeren.

Adresse: Forhaabningsholms Allé 11, Kbhvn.

 

JUNGERSEN Hector Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.; f. 13. Jan. 1854 i Dej bjerg; Søn af Provst A C Jungersen og Hustru f. Bang; gift m. Anna Margrethe f. Volqvartz, f. 29. Juli i Kbhvn.

Student (Odense) 1871; mag. scient. 1877; Lærer (senere Adjunkt) ved Me-tropolitanskolen 1879-99; Docent ved Universitetet 1883; Docent i Zoologi ved Polyteknisk Læreanstalt 1886-1901; Dr phil. 1889; Professor ved Universitetet fra 1899; Formand i Museumsraa-det for Universitetets zoologiske Museum; Medlem at Videnskabernes Selskab 1901; Formand for Naturhistorisk Forening; i Bestyrelsen tor Det kid. danske geografiske Selskab; Deltager i Ingolf-Ekspeditionen til Island og i rønland 1895-96; Udenlandsk Medlem al Zoologicai Society i London 1900, at Kgl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1907: Æresdoktor (Dr, se.) ved Harvard Universitetet i Cambridge, Mass. 1909.

Litterære Arbejder: Om Bygningen og Udviklingen af Kolonien bos Pen-natula phosphorea; Bidrag til Kundskab om Kønsorganernes Udvikling bos Benfiskene (Doktordisputats): Embryonalnyren hos Støren; Om Appendices genitales hos Havkalen og andre Se-lachier; samt talrige andre Afhandlinger om zoologiske Emner. Adresse: Nørregade 10, Kbhvn.

 

JUNCERSEN M C Gaardejer;. f. 23 Maj 1839 paa Skald i Vendsyssel; Søn af Gaardmand J Jungersen.

Elev paa Smidstrup Højskole; Drænmester 1856-57; Ejer af Gaarden Haugaard fra 1867; Sogneraadsmedlem 1876 -86; Medlem af Repræsentantskabet for Hjørring Landbospare -og Diskontokasse fra 1875. Formand fra 1888.

Folketingsmand for Hjørringkredsen fra 1872.

Adresse: Fjords Allé 2, Kbhvn. og Haugaard pr. Hjørring.

 

JURCKMANN J J Kaptajn; f. 21. Maj 1858 i Lyngby; Søn af Murermester C F W Jurckmann og Hustru f. Jensen; gift m. Ellen Charlotte f. Backe, f. 15. Aug. i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1883; Premierløjtnant 1885; Kaptajn 1901; Chef for 37. Bataillons 2. Komp.

Kasserer i Kbhvns Grundejerforening 1900-04, Formand fra 1904; Medlem af Grundejerbladets Redaktionsudvalg

samt Repræsentant for Udgiverne af dette Blad og af Huslejlighedsliston: Medlem af Rcnholdningsselskabets Repræsentantskab ; Næstformand for Kbhvns Understøttelsesforenings Østre Afdeling 1895-1900. Formand fra 1900; Medlem af K. V. F.'s Hovedbestyrelse. Adresse : Ø-Søgade 102, Kbhvn.

 

JUST Hans Etatsraad, Grosserer, R. DM.p.p.; f. 8. Okt. 1840 i Udesundby; Søn af C A D Just og Hustru f. Thygesen; gift m. Camilla f. Aae (død 1886).

Medlem af Bestyrelsen for Spritfabrikken Fortuna og af Kontrolkomitéen for Andels-Livsforsikrings Anfallen; Formand for den kbhvnskc Afdeling af De danske Vaabenbrødre. Udenl. Ordener: P.Chr.; R.St.A. Adresse: Peder Skrams Gade 5, Kbh.

 

JUST Peter Fenger Overlæge; f. 24. Jan. 1868 paa Frederiksberg; Søn af Grosserer P T Just og Hustru f. Fenger.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1886; med. Eks. 1893; Reservelæge ved Diakonissestiftelsen 1898, Overlæge sammesteds fra 1908; Afdelingslæge ved Frederiksberg Polikliniks kirurgiske Afdeling 1905-08.

Adresse : N-Voldgade 12, Kbhvn.

 

JUST-LUND Overretssagfører; f. 18. Juni 1871 i Vejstrup Højskole ved Svendborg; Søn af Højskoleforstander Jens Lund i Vejstrup og Hustru Sophie f. Laurent: gift m. Esther f. Aall, f. 24. Maj 1870 i Norge.

Student 1890; cand. jur. 1896: Overretssagfører 1900; Formand i Bestyrel-sesraadet for Danske Sagføreres Oplysnings- og Ineasso Bureart; Formand for Aktieselskabet Aschinger; Sekretær og Kasserer i Dansk Afdeling af Nordisk Forening til økonomisk Samarbejde; i Bestyrelsen for Kbhvns Skyttekorps; det forsvarsvenlige Venstres Kandidat ved Folketingsvalgene i Middelfart 1903, i Kjøge 1908 og i Roskilde 1909.

Adresse: Edlevej 6, Hellerup.

 

JUSTNIELSEN Lauritz Redaktør, Administrator; f. 26. Okt. 1867 i Kbhvn; Søn af Gas- og Vandmester Nielsen og Hustru f. Just; gift m. Anna f. Svendsen, f. 27. Sept. 1880 i Kbhvn.

Journalist ved forsk, kbhvnske Blade 1884-85; Redaktør af Skive Avis 1886-89; Korrespondent i Paris 1890; derefter Medarbejder ved forsk. Blade; Redaktør af Kbhvns Grundejerforenings Medlemsblad 1897-1907, af Arbejderforeningens Blad fra 1898, af Dansk Grundejerblad fra 1899 og af Dansk Slagteritidende fra 1904. Sekretær i Renholdniiigsselskabet fra 1898; Administrator i Kbhvns Huslejefor» sikringsselskab fra 1907.

Medstifter (1889) af og fh. Bestyrelsesmedlem i Salling Plantningsfor-ening; i Bestyrelsen for Arbejderforeningen af 1860 fra 1897 og Formand for dens Sygekasse fra 1898; Repræsentant i Borgervennen fra 1897 og Medlem af dens Forretningsudvalg fra 1900: Sekretær i De danske Grundejeres Fællesudvalg fra 1907: Medlem af Journalistforeningens Kontrolraad fra 1907; i Bestyrelsen for Grundejerforeningen for det indre Kbhvn fra 1908 og for Selskabet Arbejderboligerne ved Tagensvej fra 1900.

Højres Kandidat ved Folketingsvalgene paa Ærø 1895 og i Frdbg 2. Kreds 1898 og 1901.

Forfatter af flere politiske og historiske Skrifter. Adresse : Hambros Allé 5, Hellerup.

 

JUUL A N Bankdirektør; f. 4. Sept. 1808; San af Justitsraad C Juul (flod 1902) os Hustru Amalie f. Berendsen (død 1883); gift m. Thora )., Datter af Overintendant Carlsen og Hustru Louise f. Leonhart.

Assistent i Landmandsbanken 1883, Fuldmægtig 1894, Bogholder i sammes Østerbro Afdeling 1899, Bestyrer i Frederiksberg-Afdelingen 1905; Direktør i Haandværkerbanken 1909.

Adresse ; GI. Kongevej 150, Kbhvn.

 

JUUL V A Direktor ved Statsbanerne, K.D.M.; f. 28. Febr. 1854 i Aarhus; Son af Købmand J C Juul (død 1898) og' Hustru Hedvig f. Hansen (død 1877); gift m. Anna Margrethe J, f. 15. Jan. i Horsens, Datter af Købmand PC K Juel (død 1889) og Hustru Mine f. Foersom.

Polyt. Adgangseks. 1871; cand. polyt. 1878; Dessinatør ved de jydsk-fyenske Statsbaner s. A.; Ingeniørassistent smstds. 1881; Kontorchef ved Banefor-valtningen for Jylland-Fyen 1885; Kontorchef ved Statsbanernes Baneafdeling 1893, Banechef 1901, Direktør 1904; Medlem al Bestyrelsen for Kbhvns Flydedok og Skibsværft 1897-1906.

Adresse: Rahbeks Allé 32, Kbhvn.

 

JÜRGENSEN Christian Professor, Dr. med.; f. 27. Juni 1846 i Aabenraa; Søn af Toldkontrolør Jacob Jørgensen og Hustru Agnes f. Walter; gift m. Harriet J., f. 10. Maj i Kbhvn., Datter af Civilingeniør C W Beckwith-Lohmever (død 1874) og Hustru Amalie f. Stahl (død 1877).

Student (v. Westenske Institut) 1865; Accessit 1869: med. Eks, 1873; Klinik i Kbhvn. for Fordøjelsessygdomme fra 1878; Dr. med. 1889.

Næstformand i Forening for gensidig Forsikring ved Dødsfald for Embeds-mænd, Læger o. g. v. fra 1897; Vice-pnesident for Juryseetiou ved Udstillingen i Stockholm 1897; Præsident for Juryen ved international Udstilling for Kogekunst og Forplejning 1908.

I Bestyrelsen for Alliance Francaise fra 1907; Formand for Fægteklubben af 1907 fra dens Stiftelse og for Dansk Fa'gteforbund; Præsident for Salle d'Armes Mahaut fra 1909; i Bestyrelsen for Dansk Idrætsforbund fra 1909.

Værker; Behandling af kronisk Diarrhoe (1883); Grafisk Fremstilling af de menneskelige Fødemidlers Sammensætning (1888); Mad og- Drikke (1888); Om Brød (1891); Hygiejniske Bageri (1894); Kogelærebog og praktisk Kogebog for Læger, Husmødre o. s. v. (1909).

Udenl. Ordener: S.N.; Fr. off. de l'instruc. publ.

Adresse : st. Kongensgade 59 B, Kbh.

 

JÜRGENSEN Christopher Professor, R.DM.; f. 30. Okt. 1838 i Gjesing ved Randers; Søn af Landmand A C Jiir-gensen og Hustru Jesmine f. Christensen; gift m. Bolette Margrethe f. Larsen, f. 13. Jan. i Aarhus.

Uddannet som Instrumentmager hos Julius Nissen og has Professor E Junger; overtog E Jtinger's mekaniske Etablissement 1868, som overgik til Aktieselskabet C P Jiirgensen's mekaniske Etablissement 1887; 1896 forandredes Selskabet til C P Jurgensen's mekaniske Etablissement og Hamher og Comp, danske Cyklefabrik.

I Bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse.

Adresse: Jærnbanevej 17, Charlottenlund.

 

JÜRGENSEN Dethlef Grosserer: f. 12. Jan. 1872 i Flensborg; Søn af Grosserer Jiirgenscn og Hustru Luise f.Thomsen; gift m. Ruth .J., f. 4. Sept. 1876 i Kbhvn., Datter af kgl. Hof-Møbelfabrikant C B Hansen og Hustru Josephine f. Knopfli.

Uddannet hos Banquier H Voswinkel i Hagen, Weslphaien, og hos Konsul Chs. Kristensen i Kbhvn.: Grosserer-borgerskab (Firma L Paulsen & Co.) 1899.

Har udgivet : Smørindustrien i Danmark (1910).

Adresse : Stavangergade 4, Kbhvn.

Sommerbolig: Trørødgaard pr. Vedbæk.

 

JÜRGENSEN F C Generalmajor, K'. DM.; f. 11. April 1835 i Rold i Jylland; Søn af Stiftsprovst P A H Jürgensen (død 1860) og Hustru f. Koch (død 1886); gift m. Helga Ragnheid Eline f. Stephensen (død 1880), Datter af Over-auditør O S Stephensen og Hustru f. Fries.

Kadet 1852; Sekondløjtnant ved 3. Dragonregiment 1854. Premierløjtnant 1864; forsat til Fodfolket 1867; Kaptajn 1874, Stabschef ved fyenske Brigade 1879; Oberstløjtnant 1885; Oberst og Chef for 1. Regiment 1894; Kommandant i Kbhvn. og Citadellet Frederikshavn 1897; Afsked 1900; kar. Generalmajor.

Veterinærkandidat; Meddommer for ædle Heste ved Landmandsudstillingen i Kbhvn. 1868.

Adresse : Villemoesgade 54, Kbhvn.

 

JÜRS H A fh. Overdommer, K'.DM.; f. 7. Jan. 1833 i Kbhvn.; Søn af Lærer Johan Jurs (død 1857) og Hustru f. Olsen; gift m. Agnes Adelguude f. Stakemann, f. 4. April i Christianssted, St. Croix.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1856; cand. jur. 1865; Overrets-

 

JUUL A N Bankdirektør; f. 4. Sept. 18C8; Søn af Justitsraad C Juul (død 19021 ok Hustru Amalie {. Berendsen (død 1883); gift m. Thora J., Datter af Overintendnnt Carlsen os Hustru Louise f. Leonhart.

Assistent i Landmandsbanken 1883, Fuldmægtig 1894, Bogholder i sammes Østerbro Afdeling 1899, Bestyrer i Frederiksberg-Afdelingen 1905; Direktør i Haandværkerbankeu 1909.

Adresse : Cl. Kongevej 15G, Kbhvn. J

 

JUUL V A Direktør ved Statsbanerne, K.DM.; f. 28. Febr. 185? i Aarhus; Søn af Købmand 3 C Juul (død 1898) og Hustru Hedvig f. Hansen (død 1877); gift m. Anna Margrethe J, t. 15. Jan. i Horsens, Datter af Købmand P C K Juel (død 1889) og Hustru Mine f. Foersom.

Polyt. Adgangscks. 1871; cand. polyt. 1878; Dessinatør ved de jydsk-fyenske Statsbaner s. A.; Ingeniørassistent smstds. 1881; Kontorchef ved Baneforvaltningen for Jylland-Fyen 1885; Kontorchef ved Statsbanernes Baneafdeling 1893, Banechef 1901, Direktør 1904; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Fly-dedok og Skibsværft 1897-1906.

Adresse: Rahbeks Allé 32, Kbhvn.

 

JÜRGENSEN Christian Professor, Dr. med.; f. 27. Juni 1846 i Aabenraa; Søn af Toldkontrolør Jacob Jiirgensen og Hustru Agnes f. Walter; gift m. Harriet J., f. 10. Maj i Kbhvn., Datter af Civilingeniør C W Beckwith-Lohmeyer (død 1374) og Hustru Amalie 1. Stald (død 1877).

Student (v. Westenske Institut) 1865; Accessit 1869; med. Eks. 1873; Klinik i Kbhvn. for Fordøjelsessygdomme fra 1878; Dr. med. 1889.

Næstformand i Forening for gensidig Forsikring ved Dødsfald for Embedsmænd, Læger o. g. v. fra 1897; Vicepræsident for Jurysection ved Udstillingen i Stockholm 1897; Præsident for Juryen ved international Udstilling for Kogekunst og Forplejning 1908.

I Bestyrelsen for Alliance Franeaise fra 1907; Formand for Fægteklubben af 1907 fra dens Stiftelse og for Dansk IVegteforbund; Præsident for Salle d'Armes Mahaut fra 1909; i Bestyrelsen for Dansk Idrætsforbund fra 1909.

Værker: Behandling af kronisk Diarrhoe (1883); Grafisk Fremstilling af de menneskelige Fødemidlers Sammensætning (1888); Mad og Drikke (1888); Om Brød (1891); Hygiejniske Bageri (1894); Kogelærebog og praktisk KogelKtg for Læger. Husmødre o. s. v. (1909).

Udenl. Ordener: S.N.; Fr. off. de l'instruc. publ.

Adresse: st. Kongensgade 59 B, Kbh.

 

JÜRGENSEN Christopher Professor, R.DM.; f. 30. Okt. 1838 i Gjesing ved Kanders; Søn af Landmand A C Jiirgensen og Hustru Jesmine f. Christensen; gift m. Bolette Margrethe f. Larsen, f. 13. Jan. i Aarhus.

Uddannet som Instrumentmager hos Julius Nissen og hos Professor E Junger; overtog E Junger's mekaniske Etablissement 1868, som overgik til Aktieselskabet C P Jurgcnsen's mekaniske Etablissement 1887; 1896 forandredes Selskabet, til C P Jürgensen's mekaniske Etablissement og Itnmber og Comp, danske Cyklefabrik.

I Bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse.

Adresse ; Jærnbanevej 17, Charlottenlund.

 

JÜRGENSEN Dethlef Grosserer; f. 12. Jan. 1872 i Flensborg; Søn af Grosserer .liirgensen og Hustru Luise f.Thomsen; gift m. Ruth .J., f. 4. Sept. 1876 i Kbhvn., Datter af kgl. Hof-Møbelfabrikant C B Hansen og Hustru Josephine f. Knopfli.

Uddannet hos Banquier H Voswinkel i Hagen. Westphalen, og hos Konsul Chs. Kristensen i Kbhvn.: Grosserer-borgerskab (Firma L Paulsen & Co.) 1899.

Har udgivet : Smørindnstrien i Danmark (1910).

Adresse : Stavangergade 4, Kbhvn.

Sommerbolig; Trørødgaard pr. Vedbæk.

 

JÜRGENSEN F C Generalmajor, K". DM.; f. 11. April 1835 i Rold i Jylland; Søn af Stiftsprovst P A II Jiirgensen (død 1860) og Hustru f. Koch (død 1886): gift m. Helga Ragnheid Eline f. Stephensen (død 1880), Datter af Om-auditør O S Stephensen og Hustru f. Fries.

Kadet 1852; Sekondløjtnant ved 3. Dragonregiment 1854, Premierløjtnant 1864; forsat til Fodfolket 1867; Kaptajn 1874, Stabschef ved fyenske Brigade 1879; Oberstløjtnant 1885; Oberst og Chef for 1. Regiment 1894; Kommandant i Kbhvn. og Citadellet Frederikshavn 1897; Afsked 1900; kar. Generalmajor.

Veterinærkandidat; Meddommer for ædle Heste ved Landmandsudstillingen i Kbhvn. 1868.

Adresse: Villemoesgade 54, Kbhvn.

 

JÜRS H A fh. Overdommer, K'.DM.; f. 7. Jan. 1838 i Kbhvn.; Søn af Lærer Johan Jurs (død 1857) og Hustru f. Olsen; gift m. Agnes Adelgunde f. Stakemann, f. 4. April i Christianssted, St. Croix.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1856; cand. jur. 1865; Overretsprokurator paa St. Croix 1866; samtidig Auditør; kongevalgt Medlem af Kolonialraadet for St. Croix 1872; Un-derdommer i Cliristianssted 1875, paa St.Thomas 1882; Overdommer 1890-1905.

Adresse : Stockholmsplads 1, Kbhvn.

 

JØHNKE Vilhelm Kommandør, R.DM. MfDR.p.p.; 1. 12. Sept. 1861 i Kblivn.; Søn af Marineminister Viceadmiral F H Jøhnke (død 1903) og Hustru Julie f. Reitzel (død 1905); gift m. Ellen J., f. 18. Febr. 1869 i Kblivn, Datter af Grosserer Alexander Ballin (død 1876) og Hustru Louise f. Richter.

Sekondløjtnant 1832; Premierløjt- nant 1884: Kaptajn 1899; Chef for Sø-minekorpsets 2. Afd. 1899-1906: Kommandør 1910: Chef for Flaadens Stab.

Medlem af Danske Fiskeres TJlyk-kesforsikringsforenings Bestyrelse, tidligere tillige af Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse.

Udenl. Ordener: Pr.K.; S.Sv.; N.St. O.; F.Æ.L.: Y.B.L.

Adresse: Vestre Boulevard 37,  Kbhvn

 

JØNSON J P Tapetserer; f. 2. Juni 1865 i Lille Haric; Søn af Skræddermester Hans Jonson; gift f. Amalie Christine f. Børgeson, f. 30. Juli i Malmø.

Formand for Skandinavisk Sadelmager- og Tapetserer Forbund og for Sadelmagernes og Tapetserernes Arbejdsløshedskasse i Danmark; Medlem af Borgerrepræsentationen; i Bestyrelsen for Kbhvns kommunale Arbejdsan-visningskontor.

Adresse: Gerdasgade 2, Valby, Kbh.

 

JØNSSON Einar Billedhugger; f. 15. Maj 1874 paa Galtafell paa Island; Søn af Bonden Jon Bjarnason og Hustru Einarsdottir; ugift.

Uddannet paa Kunstakademiet i Kbhvn.; Studierejse i Italien, Tysk- land og Østerrig 1901-03; Medlem af de frie Billedhuggeres Selskab.

Hovedværker: Den fredløse (1901); Mand og Kvinde (1902); Proletarer (1905); Antiken (1905); Skypumpen (1906); Ingolf (Nationalmonument) 1907.

Adresse : Marievcj 14, Hellerup.

 

JØRGENSEN Alfred Laboratoriedirek-tør; f. 16. Okt. 1848 i Odense; Søn af Købmand J P Jørgensen (død 1887) og Hustru Kirstine f. Aloers (død 1908): gift. m. Camilla J., f. 9. Dec. 1851 i Kbhvn., Datter af Sagfører Niels Lund (død 1866) og Hustru Fanny f. Marx (død 1903).

Seminarie-Flev 1865-68; Student 1872; oandi. phil. 1873; studerede Plante-fysiologi og Mikrobiologi; Prisopgave (Bromeliaceæ) 1877. Grundlagde 1881 et Laboratorium for mikroskopiske og mikrobiologiske undersøgelser, der efterhaanden udviklede sig til et gæringsfysiologisk og bakteriologisk Laboratorium og til en Læreanstalt for disse Discipliner.

Honorary corresponding member of The Institute of Brewing i London; Honorary member of Society of Brewing Technology i Chicago.

Litterært Hovedværk: Die Mikroorganismen der Gälirungsindustrie (Berlin 1886).

Adresse: Frydendalsvej 30. Kbhvn.

 

JØRGENSEN Alfred Th. lic. theol., Privatdocent; f. 9. Juni 1874 i Vejle; Søn af Kantor, Lærer ,J A Jørgensen og Hustru Marie f. Bagger; gift m. Ingeborg Christiane Dorothea f. Jordt, f. 23. Aug. i Vejle.

Student (Horsens) 1892; cand. theol. 1897; Universitetets Guldmedalje; lic. theol. 1907; Manuduktør; Sekretær ved de samvirkende Menighedsplejcr; Leder af Børncplejestationerne, af Institutionen Gamles Landophold og af Menighedsplejernes Arbejdshjælp; Bestyrelsesmedlem i Stefansi'oreningen ; Vær-geraadsmodleni.

Har udgivet bl. a.: Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter (1900); Luthers Kamp mod Semipelagianismen (1908); Sakramenternes Betydning (1909); (i Forening med N Dalhoff) Hvor findes Hjælpen? (1903). Medarbejder ved Berlingske Tidende; Redaktør af Stefanus.

Adresse : Sortcdamsdossering 23, Kbh.

 

JØRGENSEN Anders Højskoleforstander; f. 1. Marts 1839 paa Flødstrup Mark ved Ullerslev: Søn af Husmand Jørgen Pedersen (død 1891) og Hustru Anna f. Poulsdatter (død 1864); gift 1. Gang m. Maren f. Christensen (død 1873), 2. Gang m. Marie J., f. 23. Marts 1850 paa Højme Mark ved Vejle, Datter af Gaardmand Jens Lomholt (død 1868) og Hustru Kirsten f. Olesdatter (død 1878).

Elev paa Kolds Højskole 1857-58; Skolelærereksamen (privat dimit.) 1863; Medarbejder og Lærer ved Hol-steinsminde Børnehjem og Hindholm Højskole 1858-72; overtog 1872 Høng Højskole, .som han endnu forestaar. Oprettede 1891 sammen med sin Hustru Høng Børnehjem, der 1903 blev en selvejende Institution.

Har udgivet en Vejledning i Land-og Havebrug: Den lille Vejleder; gav Stødet til, at Husmandsrejscrne kom i Gang; har modtaget Det kgl. dansko Haveselskabs Sølvmedalje og 1909 Det kgl. danske. Landhusholdhings-selskabs store Sølvbæger.

Adresse : Høng.

 

JØRGENSEN Axel Laboratorieforstander, Dr. med.; f. 27. Febr. 1870 i Aarhus; Søn af Tømmerhandler H J A Jørgensen og Hustru f. Blegvad; gift ; 1. Gang m. Ingeborg J., f. 8. Sept. i Khhvn., Datter af Grosserer Conrad Kampmann og Hustru Antoinette f. Richter, 2. Gang m. Josopha. Gustava Unmack f. Hansen.

Student (Aarhus) 1889; med. Eks. 1896; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1897-1905; Assistent ved universitetets bakteriologiske Laboratorium 1900-01; Dr. med. 1904; Studierejse til Wien og Berlin 1905: Forstander for Hærens bakteriologiske Laboratorium fra 1905; Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. III 1907.

Adresse : Stockholnisgadc 39, Kbhvn.

 

JØRGENSEN C P J Museumsinspektør, Dr. phil.; f. 8. Aug. 1851 paa Frederiksborg Slot; Søn af Kammerfurér C H Jørgensen og Hustru f. Hansen: ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1869; cand. philol. 1876; Lærer ved private kbhvnske Skoler; Adjunkt ved Metropolitanskolen 1883; Assistent ved Møntog Medaljesamlingen 1888-99; Hl-, phil. 1888 (Kvindefigurer i den arehaiske græske Kunst); Inspektør ved Nationalmuseets 2. Afdeling, den kgl. Møntog Medaljesamling fra 1899; Formand for Det filologisk-historisk« Samfund fra 1875; leder Udgivelsen af Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning.

Adresse : Tranegaardsvej 50, Hellerup.

 

JØRGENSEN Emil Arkitekt, R.; f. 3. Sept. 1858 i Rendsburg; Søn af Oversergent Gustav Jørgensen (død 1880) og Hustru Vilhelmine f. Wille (død 1909); gift m. Anna Margrethe J., f. 12. Dec. i Sønderborg, Datter af Bøssemager C F Knudsen og Hustru f. Falck.

Murersvend 1876; Afgang fra Kunstakademiet 1883; lille Guldmedalje 1891; arbejdede under Professor Hans J Holm 1879-92; Konduktør ved Opførelsen af Kbhvns ny Raadhus 1893-1904.

I Bestyrelserne for Akademisk Arkitektforening 1900-04 og 1907-09, Arbejdernes Byggeforening og Den tekniske Forening; Næstformand i Rejsestipen-dieforeningen; Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab fra 1905 og af Kommissionen til Bedømmelse af Svendeprøver i Kbhvn.; Opmand i Byg-ningssnedkernes faglige Voldgiftsret fra 1901.

Har bygget: St. Anna Kirke; St. Elisabeth Hospital; De Døvstummes Kirke; Ifaandværkerstiftelsen paa Blegdamsvej; Klasselotteriets Bygning; Værnehjemmet Bethania; Stiftelsen Ve-sterled; Sehioldann's Stiftelse; Sundholm.

Adresse: Læssøesgade 4, Kbhvn.

 

JØRGENSEN Eugen Arkitekt; f. 13. Maj 1858 i Frederikssund; Søn af Prokurator Kr. E Jørgensen og Hustru Eugenie f. Vincent; gift m. Camilla Marie J., f. 3. Okt. i Khhvn., Datter af Vinhandler Carl Permin og Hustru Camilla f. Møller.

Student (Metropolitanskolen) 1875; cand. phil. 1876; Afgang fra Kunstakademiet 1884; er Elev af Prof. Hans J Holm; den Neuhauscnske Præmie 1887; Medredaktør af Architekten 1898-1906; i Bestyrelsen for Tegne- og Kunst-industriskolen for Kvinder; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1904; Vurderingsformand i Nørrebros Skyldkreds fra 1909.

Har bygget : Husarkasernen (1895-98); alle Bygningerne i Frederik d. 6. Allé og Christian d. 9. Gade-Kvarteret, samt talrige andre Privatbygninger og Villaer (f. Eks. Dr. phil. Edv. Brandes).

Adresse: Linnésgade 8. Kbhvn.

 

JØRGENSEN H L Gaardejer; f. 3. Feb. 1850 i Uglerup; Søn af Gaardejer Jørgen Larsen.

Lärling under Det kgl. Landhusholdningsselskab 1868; Ophold paa Hindholm Højskole 1871; købte Ougtved-gaard (12 Td. Htk.) 1875; 1886 Medlem af, senere Formand for Sogneraadet; F^orligskommissær i Løve Herred 1891-93; Medlem af Holbæk Amtsraad 1892-98; Folketingsmand for Ruds-Vedbykred-sen (det forhandlende Venstre) 1892-1910; Medlem af Finansudvalget.

Adresse: Studiestræde 38, Khhvn. og Ougtvedgaard pr. Ruds-Vedby.

 

JØRGENSEN Jens Hassing Bankdirektør: f. 3. Sept. 1872 l Silkeborg; Søn af Bankbud Jørgensen; gift m. Gravino f. Graversen.

Lært i Silkeborg Bank; Bankdirektør i Sæby og Esbjerg; Direktør i Revisionsbanken fra 1903; Medlem af Ordrup-Charlottenlund Banks og Banken for Lyngby og Omegns Bankraad; Formand i Incassobankens Kontrolkomité; i Bestyrelsen for Grenaa Dampvæveri; Medlem af Finanslovkom-missionen.

Adresse: Islands Brygge 11. Kbhvn.

 

JØRGENSEN Johannes Forfatter; f. 6. Nov. 1866 i Svendborg; Søn af Skibsfører J C Jørgensen og Hustru f. Johansen; gift m. Amalie J., f. 5. April, Datter af Løjtnant A G Ewald og Hustru Karin f. Grib.

Student (Nørrebros Latinskole) 1884; cand. phil. 1885; studerede Zoologi; Journalist ved Børstidonde 1889-92; Redaktør af Taarnet 1893-95, af Katoliken 1898-1902.

Litterære Værker: Vers (1887); For-aarssagn (1888); En Fremmed (1890); Sommer (1892); Stemninger (1892); Livets Træ (1893); Hjemve (1894); Bekendelse (1894); Rejsel»gen (1895); Livsløgn og Livssandhed (1896); Benron (1896); Den yderste Dag (1897); Hel-vedsfjendor (1898); Digte (1898); Lig-nelser (1898); Omvendelse (1899); Vor Frnc af Danmark (1900); En Apostel (1900); Romersk Mosaik (1901); Eva (1901); Den hellige lid (1902); Romer-ske Helgenbilleder (1902); Pilgrims!»-gen (1903); Græs (1904); Rejsebilleder Ira Nord og Syd (1905); Essays (1906): Den yndigste Eose (1907); Frans af Assisi (1907): Blomster og Frugier (1907); Geschichte der dänischen Lit- terntur (1908); I det Høje (]908); Af det Dybe (1909); Fra Vesuv til Skagen (1909); Lourdes (1910). Oversættelser: Boiirgct, Poe, Goncourt, Loti o. fl.

Adresse ; Foraarsvej 12. Charlottenl.

 

JØRGENSEN Johs. Direktør i Krigsministeriet, Ohersløjtnant, R.DM.p.p.: f. 5. Marts 1863; Sen af Herredsfoged T A B Jørgensen og Hustru f. Fibiger.

Sekondløjtnant 1883; Premierløjtnant 1885; Kaptajn 1901; Stabschef ved 1. jydske Brigade 1904; Forstander for Se kondløjtnantskolen for Fodfolket 1906-10; Oberstløjtnant 1909; Direktør i Krigsministeriet samme Aar.

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse : Malmøgade 8, Kbbvn.

 

JØRGENSEN Oluf H Redaktør, R.; f. 27. Nov. 1852 i Aabenraa; Søn af Overlærer, Redaktør Jørgen Jørgensen og Hustru Ursula f. Olsen; gift m. Anna f. "Walther, f. 26. Juni 1855 i Kbbvn.

Uddannelse i Ringkjøbing og Kbhvn. (Bokkenhcuscrs Kursus); 1871-73 Medarbejder ved Ringkjøbing Amts Avis og Medudgiver af Jysk Søndagsblad; Medarbejder ved Morgenbladet 1873-76; Stifter og Redaktør af Skanderborg Amts-Avis 1876-97, af Agrar-Dagbladet 1897; valgtes 1895 i Skanderborg til Folketinget, som det forhandlende Venstres Kandidat, men faldt ved Omvalg 1896, efter at Valget var blevet forkastet.

Sekreta^r og Kasserer i Danmarks Agrarforening.

Adresse : Frederiksberg Allé 44, Kbh.

 

JØRGENSEN Povl Johannes Professor ved Universitetet: f. 25. Sept. 1873 paa Hardenberg, Lolland; Søn af Over-gartner Chr. Jørgensen og Hustru Henriette f. Gøtke (død 1909); ugift.

Student (Nykjøbing F.) 1891; cand. jur. 1897; Universitetets Guldmedalje 1900; Revisionsassistent i Landstinget 1901-07; Docent ved Universitetet 1903; Professor fra 1907; Notarius ved Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet fra 1897; Medlem al Overskalteraadet for Frederiksberg fra 1910.

Har offentligtgjort: Forelæsninger over den danske Retshistorie.

Aidresse: Prinsesse Maries Allé 13. Kbhvn.

 

JØRGENSEN Severin Direktør: f. 31. Marts 1842 i Rostrup; Søn af Skolelærer P M Jørgensen og Hustru f. Sørensen; gift m. Johanne Frederikke f. Wippert, f. 28. Sept. i Horsens.

Formand i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger; Medlem af Andelsudvalget; i Bestyrelsen for Dansk Andels Ægeksport og for Dansk Andeis Gødningsforretning.

Adresse : V. Nebel pr. Kolding.

 

JØRGENSEN S M Professor, Dr. pbil., K1. DM.; f. 4. Juli 1837 i Slagelse; Søn af Skræddermester Jens Jørgensen (død 1863) og Hustru Caroline f. Grønning (død 1855): gift m. Louise J., i 17. April i Kbhvn., Datter af Divisionskvartermestcr Christian Wellmann (død 1855) og Hustru f. Gleerup (død 1910).

Student (Sorø) 1857: mag. seient. 1863: Bestyrer af Den polytekniske Læreanstalt« kemiske Laboratorium 1867; Dr. phil. 1869; Lektor i Kemi ved Universitetet 1871; Medlem af Videnskabernes Selskab 1874: Professor ved Universitetet 1887-1908; Formand tor den naturvidenskabelige og mathe-matiske Klasse i Videnskabernes Selskab 1899: Medlem af Det kgl. fysio-grafiske Selskab i Lund 1881, af Det kgl. norske Videnskabernes Selskab 1892 og af Det kgl. svenske Videnskabernes Selskab 1899; i Direktionen for Carlsbergfondet fra 1885, Formand for samme 1909, for Carlsbergfondets La-boratoriums Bestyrelse fra 1889: i Di-rektionen for Selskabet for Naturlærens Udbredelse: Medlem ni Bestyrelsen for Rosenborg Brøndanstalt (fra 1871). Modtog 1906 Lavoisier-Medaljen (i Guld) og Berthelot-Medaljen (i Bronze) fra Académic des Sciences i Paris.

Litterære Værker: Overjodider af Alkaloiderne (Doktordisputats); Lærebog i kvantitativ uorganisk Analyse (1869); Lærebog i organisk Kemi (1880); Mindre Lærebog i uorganisk Kemi (1888), Kemiens Grundbegreber (1902); talrige videnskabelige Afhandlinger i inden- og udenlandske Fagskrifter.

Adresse: V-Bonlevard 35, Kbhvn.

 

JØRGENSEN Thorvald Arkitekt: f. 27. Juni 1867 i Saxild ved Aarhus; Søn af Købmand H R V Jørgensen og Hustru Birgitte f. Treschow; gift m. Lilly f. Hoffmeyer, f. 2. Febr. i Liverpool, Datter af Købmand P H Hoffmeyer og Hustru f. Olsen.

Uddannelse i Teknisk Selskabs Skole i Kbhvn. og Kunstakademiet (Adgangsprøve 1889); vandt den Neubausenske Præmie 1891 for Opgaven, Et : Studenterkollegium, og Akademiets store Guldmedalje 1893 for Opgaven, En Kirke med Præstebolig.

Viceformand for Akademisk Architektforening; Medlem af Kommissionen til Bedømmelse af Svendeprøver i Kbhvn. og af ligningskommissionen for Gjentofte Kommune; i Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. November ug tor Pensions- og Understøttelsesforeningen for bildende Kunstnere og deres efterladte.

Har bygget: Brorsonskirken; Fri-havnskirken : Hellerup Kirke; Esajas Kirke; Nathauaels Kirke; St. Jakobs i Menighedshus; Skagens Badehotel; Skagens Apotek; Sporvognsventesalen paa Raadhuspladsen. 1905 blev det barn overdraget at genopføre Kristiansborg Slot,

Adresse : Viggo Rothes Vej 3a, Charlottenlund.

 

JØRGENSEN Vilhelm Konferensraad, Fabrikeier. R.DM.; f. 2. Maj 1844 paa Tiselholt, Vejstrup Sogn, Fyen; Søn af Ejer af Herregaarden Tiselholt C U Jørgensen; gift m. Anna i. Plenge, I. 18. April paa Sæbyholm, Lolland.

Polyt. Adgangscks. 1863; cand. polyt. 1867; Fabrikejer i Kbhvn. (Firma ; Øresunds kemiske Fabrikker) 1869-1902; Direktør for Hinnerup Cellulosefabrik 1875-85. for Sukkerraffinaderiet Øresund i Malmø 1882-86; Grosserer-borgerskab i Kbhvn 1889; i Bestyrelsen for Aktieselskabet Øresunds kemiske Fabrikker fra 1902, for Bornholms Granitværker fra. 1891 og for De danske Sukkerfabrikker.

Medstifter af Finsens Lysinstitut 1896 og dettes økonomiske Keder; Medlem af Sø- og Handelsretten 1890-1907: i Bestyrelsen for Teknisk Forening 1885-1902: Kirkeværge for Frederikskirken fra 1894.

Adresse: Rosenvængets Allé 32, Kbhvn.