K

KAALUND P E Kristian

KAALUND R

KAARSBERG Hans

KAARSBERG Henriette

KAARSBERG Johannes

KAAS Gebhart

KAHLER Herman A

KAHLER Valdemar

KALISCH Carl

KAMPMANN Hack

KAPER Ernst

KARLSON Anton

KARSTENSEN Asger

KAUFFMANN Aage V.

KAUFFMANN Axel von

KAULBACH Frida

KAYSER Olaf

KEISER-NIELSEN Søren

KELLER Christian

KELLER Sophie

KEMP Gerhard

KEYPER Christian von

KIDDE Astrid Ehrencron

KIDDE Harald

KIEFER K J C

KIELER Laura

KIELER Victor

KIER C L

KIER Frederik

KIER Johan

KINCH A A

KINCH K F

KIRCHHOFF J H von

KIRK C

KIRKETERP M V

KIÆR Aage E

KIÆR Hans

KIÆR Jørgen

KIØRBOE V O

KJELDSEN Henrich

KJELDSKOV Seyr

KJERULF Charles

KJØLSEN R H

KLAUSEN K M

KLEIN Vilhelm

KLINGEMANN John

KLINT P V

KLITGAARD Harald

KNUDSEN A V

KNUDSEN Carl

KNUDSEN Ivar B

KNUDSEN Jakob

KNUDSEN Jens

KNUDSEN Johan

KNUDSEN K A

KNUDSEN Lars

KNUDSEN Ludvig

KNUDSEN Martin

KNUDSEN Morten

KNUDSEN P M

KNUDSEN Peter

KNUDSEN Th. V Cornelius

KNUDSEN Thora

KNUDTZON Fr. C

KNUDTZON S Chr.

KNUTH Cebhard

KNUTH Ceorgine

KNUTH Christopher

KNUTH Eggert

KNUTH Henrich

KOCH Carl

KOCH Ceorge

KOCH Emil

KOCH H C Elers

KOCH Harald

KOCH J P

KOCH Jørgen

KOCH Ludvig

KOCH Michael

KOCH P D

KOCH P G

KOCH Simon

KOCH Svend

KOCK L F

KOEFOED Emil

KOEFOED Jens

KOEFOED M C

KOEFOED Michael

KOEFOED P L

KOEFOED Peter

KOEFOED Rudolf

KOEFOED Sophus

KOEFOED Vilhelm F

KOFOED H M

KOFOED-HANSEN O J M

KOFOED-HANSEN Vilhelm

KOHL A H von

KOHL Carl von

KOLD Vilhelm

KOLLING Valdemar

KOLLING Valdemar Skuespiller

KONDRUP Ivan

KONGSTAD Kristian

KONOW H J H H

KONOW Henri

KONSTANTIN - HANSEN Kristiane

KONSTANTIN-HANSEN Elise

KONSTANTIN-HANSEN K K

KOPPEL Elise

KOPPEL Vald.

KORNERUP Jacob

KORNERUP Thorvald

KORNERUP Valdemar

KORNERUP-KOCH H I

KRABBE Aage

KRABBE Christopher

KRABBE Harald

KRABBE Jon

KRABBE Margrete

KRAC Cotthold

KRAFT Carl

KRAFT Ludvig

KRAG C P S

KRAG Frederikke

KRAG Otto

KRAG P R

KRAGELUND Michael

KRAGH Johannes

KRANOLD C I C F v.

KRARUP F C

KRARUP O Th.

KRARUP Viggo

KRARUP-HANSEN Johanne

KRAUSE Richard

KREBS C E B

KREBS F C

KRETZ Frederik

KRIEGER Anthonlus

KRIEGER Oscar

KRIEGER Valdemar

KRINGELBACH Georg

KRISTENSEN Evald Tang

KRISTENSEN Marius

KRISTENSEN-RANDERS J P

KROC Arnold

KROGH Carl von

KROGH Emil

KROMAN Kristian

KROMPHARDT Chr.

KRONMAN Chr

KRUM Gerda

KRUSE Marie

KRYGELL J A

KRØGER V A

KRÜGER Christian

KRÜGER Theodor

KUHN C F

KVIST Laurs

KYHSE Frantz

KYSTER Anker

KÆMPEGAARD P Chr.

KØEDT Andreas Peschke

KØHL Torvald

KØHLER Carl

KØHLER O S

KÜHNEL Sofie

KAALUND P E Kristian Bibliotekar.

Dr. phil., R.: f. 19. Aug. 1844 i Sehested paa Lolland: Søn at Sognepræst C E Kaalund (død 1853) og Hustru f. Riedewaldt (død 1888); ugift.

Student (Herlufsholm) 1863; mag. art. 1869; Dr. phil. 1879; Adjunkt ved Metropolitanskolen 1880-83; Bibliotekar ved den Arnamagnæanske Haand-skriftsamling fra 1883; Medlem af Videnskabernes Selskab m. m. Sekretær i Det kgl. nordiske Oldskrift-Selskab og

i Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur.

Litterære Arbejder : Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island III 1877-83 (Kordlændinge-fjær-dihgen, Doktordisputats 1879); Katalog over den Arnamagnæanske Haand-skriftsauiling I-II; Katalog over de islandske Haandskrifter i det kgl. Bibliotek: Palæografisk Atlas I-III; Udgiver af islandske Sagaer.

Adresse : GI. Kongevej 43, Kbhvn.

 

KAALUND R Konsul, Direktør, R.DM. p.p.: f. 24. Marts 1838 i Vejle; Søn af Snedkermester H V Kaalund og Hustru f. Tander; gift m. Marie Andrea f. Brandt (død 1907).

Uddannet hos Borch i Kolding og Ahlmann i Fredericia; Købmand i Kolding 1862; Stifter af Kaalunds Sæbefabrik.

Adm. Direktør for Forenede sydjydske Telefonselskaber; Medlem af den danske Handelsstands Fællesrepræsentation; Formand for Provinshandlerfor-eningernes Fællesudvalg for Skotevæsen; i Bestyrelsen for Den jydske Handelshøjskole; svensk Vicekonsul; Æresmedlem af Kolding Handelsförening.

Udenl. Orden : S.V.

Adresse ; Kolding.

 

KAARSBERG Hans Overlæge, Dr. med.; f. 26. Jan. 1854 i Græse ved Frederikssund; Søn af Præst H B Kaarsberg og Hustru f. Reumert; gift 1. Gang m. Elise f. von Platen-Haller-mund, Datter af Kaptajn R E Greve v. Platen-Hallermund og Hustru f. Hansen; gift 2. Gang m. Agnes K.; f. 29. Febr. 1864 paa Børglum Kloster, Datter af Godsforvalter Heinrich Petersen og Hustru f. Overbeck.

Student (Herlufsholm) 1873; med. Eks. 1880; Dr. med. 1889; Rejse over Tunis, Athen, Lilleasies og Konstantinopel til Transkaukasien og over Tif-lis til de kaukasiske Stepper for at studere Kalmykhordernes uosologiske og fysiske Forhold 1890; Rejse i lignende Øjemed til svensk Lapland 1894; til de kubanske Kosakkers Land 1899: talrige Studierejser som Kirurg; Distriktslæge i Sorø og Læge ved. Amtssygehuset og Sindssygeanstalten sammesteds fra 1900.

Litterære Arbejder; Daarlige Tider (1887); Vore Børn (1889); Mutterlillen (1889); Folkene paa Nakkebjerg (1895); Gennem Stepperne (1891); Nordens sidste Nomade (1897); Sort og Rødt (1898); Trange Stier (1899); Stort Vildt (1901); For en Vinteraften (1904), samt talrige Afhandlinger af kirurgisk-me-dicinsk Art m. m.

Adresse: Sorø.

 

KAARSBERG Henriette Professorinde; f. 25. Nov. i Kbhvn.; Datter af Kom- mandør O F H Irminger (se denne); gift m. Professor, Overlæge Johannes Kaarsberg (se denne).

Student (Zahles Skole) 1885; med. Eks. 1892; Medlem af Bestyrelsen for Sygeplejerskeforeningen og for Friboliger for Lægeenker.

Adresse: Gothersgade 139, Kbhvn.

 

KAARSBERG Johannes Professor, Dr. med., R.; f. 21. April 1856 i Græse ved Frederikssund; Søn af Præst H B Kaarsberg og Hustru f. Reumert; gift m. Læge Henriette K. f. Irminger (se denne).

Student (Herlufsholm) 1873; studerede Teologi i 2 Aar; med. Eks. 1881; Dr. med. 1884; Reservekirurg ved Kommunehospitalet Afdeling I 1888-91; Re-serveakkuchør ved Fødselsstiftelsen 1892- 94: Leder af Poliklinikens Afdeling for Kvindesygdomme fra 1893; Cen-sor ved med. Eks. 1898-99: Overlæge ved St. Lukas Stiftelse fra 1900: Formand i Medicinsk Selskab 1904-06.

Adresse : Gothersgade 139, Kbhvn.

 

KAAS Gebhart Kammerherre, Hofjæ- ; germester, R.; f. 29. Juni 1835; Søn af Hofjægermester Henrik Kaas og Hustru Mathilde f. Hansen; gift m. Adelheid f. Hedemann (død 1884).

Besiddelser fra 1885: Stamhuset Nedergaard. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Adresse: Nedergaard pr. Tranekjær.

 

KALISCH Carl Dr. phil.; f. 30. Nov. 1856 i Vejle; Søn af Handelsrejsende I H Kalish (død 1892) og Hustru Amalie f. Meyer (død 1879); gift m. Alma K., f. 1. Marts i Fredericia, Datter af Kaptajn S Norup (død 1903) og Hustru f. Rosing.

Student (privat, dimitteret) 1879; mag. art. 1889; Dr. phil. (Studier over Tennyson med et kort Omrids af Digterens Liv) 1893; Lærer ved Købmandsskolen, Niels Brocks Handelshøjskole o. a. Steder; Formand for English De-bating Club.

Adresse : Forchhammersvej 11 B, Kbh.

 

KAMPMANN Hack Professor ved Kunstakademiet, R.DM.FM. i Guld; f. 6. Sept. 1856 i Ebeltoft; Søn af Provst C P G Kampmann og Hustru f. Schmidt: gift m. Johanne f. Holm, f. 4. Juli i Kbhvn.. Datter af Professor Hans Holm (se denne).

Uddannet som Murer; Elev af Kunstakademiet; Afgangsbevis 1878; Akademiets lille Guldmedalje 1882, store Guldmedalje 1884; kgl. Bygningsinspektør fra 1892; Professor i Bygningskunst 1908; Næstformand i Akademisk

Architektforening fra 1909; i Bestyrelsen for Legatet Albertina.

Arbejdet: Provinsarkivet i Viborg; Landstedet Miramare; Teknisk Skole og Sparekasse i Hjørring; Hovedbygningen paa Ny Carlsberg; Istandsættelse af Helligaandshuset i Randers: Toldkammerbygningerne i Aarhus, Aalborg, Skagen og Viborg; Post- og Telegrafbygningerne i Aarhus og Aalborg, og Postbygningerne i Silkeborg, Grenaa og Hadsten; Stendalgaard Skovridergaard; Kalø Jagthus: Ombygning af Statsskolerne i Aarhus og Horsens; Istandsættelse af det gamle Hospital, af Budolfi Kirke i Aalborg, af Sneslev og Nørre Sundby Kirker; Ny Carlsbergs Glyptoteks antike Afdeling; Udvidelse af Sindssygeanstalten i Viborg; Statsbiblioteket og Teatret i Aarhus; Marselisborg Slot og Hovedbygningen Ry Nørskov; Amt-mandsboligcn i Hjørring,

Adresse: Bredgade 33. Kbhvn.

 

KAPER Ernst Skolebestyrer, Dr. phil.; f. 14. Juni 1874 i Kbhvn.; Søn af Overlærer Johannes Kaper og Hustru f. Branner

Student (Metropolitanskolen) 1892; cand. mag. 1898; Lærer ved kbhvnske Latin- og Realskoler og fra 1900 ved Statens Lærerhøjskole (i Tysk); Inspektør ved Frdbg. Latin- og Realskole 1902, ved Henrik Madsens Skole 1904: Timelærer ved Metropolitanskolen 1905, kst. Adjunkt sammesteds 1906; kgl. Udnævnelse 1907; Dr. phil. 1908; Bestyrer af Ordrup fuldstændige højere Almenskole 1908.

Formand for Ordrup Kommunalforening.

Adresse: Kirkevej 17, Charlottenlund.

 

KARLSON Anton Grasserer, Generalkonsul, K2.p.p.; f. 28. Nov. 1861 i Rise-berga i Skaane; Søn af Fabrikant C J Karlson (død 1905) og Hustru Marie f. Schjerning (død 1908): ugift.

Uddannet i Jærn- og Metalforretninger i Tysklaud og England; oprettede Firmaet A Karlson, Jærn-, Metal- og Maskinforretning i Kbhvn. 1886: Formand for Svensk Understøttelsesforening i Kbhvn. fra 1905; Kasserer i Svensk Kirkeforening i Kbhvn. fra 1903: kgl. Svensk Generalkonsul; Konsul for Sverige for Danmark og Island.

Udenl. Ordener: S.N.; S.V.; N.St.O.

Adresse: Stavangergade 4, Kbhvn.

 

KARSTENSEN Asger Redaktør; f. 22. Marts 1874 i G jelsted paa Fyen; Søn af Sognepræst Jens Karstensen (død 1905) og Hustru f. Lassen (død 1896); gift m. Inger Johanne f. Nielsen, f. 10. Aug. 1880 i Middelfart.

Student (Birkerød) 1894; cand. phil. 1895; Redaktør og Udgiver af Unio Korrespondancen; Redaktør af Tidens Krav 1896-98; Medarbejder ved Nationaltidende.

Højres Kandidat ved Folketingsvalgene i Ærøeskjøbing 1901, i Roskilde-kredsen 1903 og 1906; Formand for Højres Arbejder- og Vælgerforening 7. Kreds.

Adresse : Kronprinsessegade 38, Kbhvn.

 

KAUFFMANN Aage V. Kammerherre, R.: f. 14. Juni 1852 i Kbhvn.; Søn af Generalløjtnant, Kammerherre Heinrich von Kauffmann og Hustru Mathilde f. Fønss: gift m. Mathilde f. Berlins, f. 15. Febr. i Frankfurt a. M.

Formand i Repræsentantskabet for Dansk Frøbelforening.

Adresse: Amaliegade 8. Kbhvn.

 

KAUFFMANN Axel von Oberst, Kammerherre, R.DM.Gb.F.T.Chr.9.MT.p.p.; f. 10. Okt. 1858 i Borckholm i Holsten; Søn af Generalløjtnant Heinrich von Kauffmann og Hustru Mathilde f. Fønss; gift m. Therese. Fernanda K., f. 16. Okt. i Kbhvn., Datter af Etats-raad Holmblad.

Sekondløjtnant 1879; Premierløjtnant 1881; Adjutant ved 1. Generalkommando 1890-93; ved Generalstabens taktiske Afdeling 1893-94; Kaptajn 1894; i Adjutant hos Kong Christian den 9de 1898-1906; Oberstløjtnant 1905; Oberst og Chef for 4. Regiment 1908.

Udenl. Ordener : A.A.B.; Gr.Fr.; L.S. Æ.K.; M.V.Kr.; N.St.O.: PrKr.: I'r.R.Ø.: R.St.A. i BrilL; R.St.Stan.; S.Kr.; Ø.F.J.

Adresse: Amagerbrogade 5. Kbhvn.

 

KAULBACH Frida Violinistinde: f. 31. Marts 1871 i Kbhvn.; Datter at Over-retsprokurator Wilhelm Schütte : gift m. Maleren F A Kaulbach, f. 2. Juni 1850 i München.

Elev af Ferdinand Stockmarr. Vald. Tofte og Konservatoriet i Paris, Afgang 1890; optraadte første Gang ved en filharmonisk Koncert 1889; har senere optraadt i Stockholm (kgl. Operahus) og under Navnet Frida Scotta i Tyskland, Østrig, England og Rusland'.

Adresse ; Kaulbachstrasse 15, München.

 

KAYSER Olaf Tømrermester, cand. polyt. ; f. 18. Juni 1856 i Kbhvn.; Søn af cand. polyt., Tømrermester ir H Kay- I ser, M L, og Hustru f. Arctander; gift m. Nanna K., f. 22. Okt. 1857 i Flensborg, Datter af Overlærer C F Monrad (død 1889) og Hustru f. Thorsen.

Student (Borgerdydskolen) 1873; cand. polyt. 1880; Tømrermester 1883; Lærer ved Borgerdydskolen 1875-87, ved Teknisk Selskabs Skole 1883-97; bygningskyndig Konsulent for Stats-

anstalten for Livsforsikring; Medlem af Ekspropriationskommissionen vedrørende Grundes Afstaaelse til Vandanlæg og af Taksationskommissionen; Formand for Tømmerlavet og for Industriforeningens Repræsentantskab; i Bestyrelsen tor Krigsraad Mørks Minde; i Kirkeinspektionen for St. Pauls Kirke; i Bestyrelsen for Foreningen af 1865 for Tilvejebringelse af billige Arbejderboliger Adresse Ø-Voldgade 16 B, Kbhvn.

 

KEISER-NIELSEN Søren Sognepræst; f. 27. Sept. 1856 i Besser; Søn af Lærer Søren Nielsen og Hustru f. Keiser; gift 1. Gang m. Vilhelmine f. Kolbye (død 1906); gift 2. Gang m. Læge Else f. Balle.

Student (Herlufsholm) 1876; cand. theol. 1882; Kapellan i Vestorborg 1883; Sognepræst i Taagerup 1891, Sogneraads-formand sammesteds 1896; Repræsentant og Revisor i Landkommunernes Ulykkesforsikring til 1909; i Bestyrelsen for Maribo Amts Sogneraadsfor-ening og for Det radikale Venstres Hovedbestyrelse til 1909, dette Partis Kandidat ved Folketingsvalget i Kjer-temindekredsen 1936; Venstres Kandidat ved Valget i Nakskov-kredsen 1903; Folketingsmand for Stubbekjøbingkred-sen 1909: siden .1907 Repræsentant i Østlollands Landboforening; fra 1910 Formand i Direktionen for Livsforsikringsselskabet Andels-Anstalten.

Adresse: Taagerup pr. Rødby og St. Annæ Plads 18, Kbhvn.

 

KELLER Christian Professor, Overlæge, R.; f. 19. Okt. 1858 i Kbhvn.; Søn af Professor J K R Keller og Hustru f. Graae: gift m. Louise K., f. 20. Juli i Stege. Datter af Forvalter C R Fick og Hustru f. Sachmann. Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1875; med. Eks. 1883: Forstander for og Overlæge ved de Kellerske. Aands-svageanstalter i Klihvn. 1884-1900, i Brej-ning fra 1900; Formand i Bestyrelsen for Abnormsagens Venner.

Adresse : Kellerske Aandssvageanstalt, Brejning pr. Børkop.

 

KELLER Sophie Kammersangerinde; f. 14. Nov. i Kbhvn.: Datter af Komponist Henrik Rung (død 1871) og Hustru Pauline f. Lichtenstein (død 1890); gift. m. cand. jur. E C T Keller (død 1896) Uddannet af Henrik Rung og i Udlandet ; debuterede paa Det kgi. Teater 1869 som Agathe i ..Jægerbruden "; kgl. Kammersangerinde 1894; Afsked 1895; Lærerinde i Sang.

Hovedroller: Anna i Hans Heiling; Liden Kirsten: Aase; Rosina. i Barberen; Leonora i Troubadouren; Fru Ingeborg i Drot og Marsk; Senta i Den flyvende. Hollænder; Elsa i Lohengrin ; Aida ; Iphigenia ; Liden Kirsten; Donna

Anna og Donna Elvira i Don Juan: Elisabeth i Tannhäuser; Sieglinde i Valkyrien; Rose i Rødhætte; Gemmv Og Mathilde i Wilhelm Teil: Cherubino og Grevinden i Figaros Bryllup. Adresse: V-Voldgade 104. Khhvn.

 

KEMP Gerhard Sognepræst; f. 13. Nov. 1852 i Jellinge; Son af Seminarieforstander C E Kemp (død 1855) og Hustru Johanne f. Møller.

Student (Metropolitanskolcn) 1870; eand. theol. 1877: Lærer ved Sehnee-kloth.s Skole og Blaagaards Seminarium: Kapellan i Taarbæk 1880; Sognepræst smstds. fra 1907, i Hovedbestyrelsen for Dansk Fredsförening fra 1899: Medlem af Lyngby Kommunes Skole-kommissoii: Formand i Thoologisk Samfund; Formand for Taarbæk Asyl-selskab og for Taarbæk Kirkeinpek-tion.

Har siden 1892 skrevet en Del Artikler om religiøse, sociale og politiske Emner, særlig om Fredsbevægelsen, i Fredsbladet. Højrebladet, Socialdemokraten, Politiken m. m.

Adresse; Taarbæk Strandvej 111. Klampenborg.

 

KEYPER Christian von Oberst. K' DM. p.p.: f. 30. Maj 1833 i Kbhvn.; Søn af Artillerikaptajn A P V N Key-per og Hustru f. Dreyer: gift m. Therese Johanne Josefe f. Sehjøtz, f. 14. Febr. i Khhvn.

Sekondløjtnant i Infanteriet 1851; i Ingeniørkorpset 1857'; Premierløjtnant 1861; Kaptajn 1868;'' ansat i Søværnet 1878; Oberstløjtnant 1882: Oberst 1890; Bestyrer af Søværnets Bygningsvæsen 1883: Afsked 1898.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Det nye Missionshotel: Medlem af Bestyrelsen for Kristelig Dagblad, for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. og for Det khhvnske Kirke-fond.

Udenl. Orden : S.Sv.

Adresse : Antoinettevej 7, Kbhvn.

 

KIDDE Astrid Ehrencron Forfatterinde: f. 4. Jan. i Kbhvn., Datter af Kontorchef V C T Muller og Hustru Laura f. Jacobsen; gift m. Forfatteren Harald Kidde (se denne).

Studerede Musik: debuterede 1901 som Forfatterinde med en Samling Eventyr, der efterfulgtes af 3 andre. Senere Værker: Lille Fru Elsebeth (1904): Den signede Dag (1905); De stille Dage (1906); Fru Hildes Hjem (1907); Ebbe Hermansens Oplevelser (1908); Forældrene (1909).

Adresse : Jahnsensvej 12, Gjentofte.

 

KIDDE Harald Forfatter; f. 14. Aug. 1878 i Vejle: Søn af Amtsvejinspektør Kidde (død 1894) og Hustru Doris f. Corneliussen; gift m. Forfatterinden Astrid Ehreneron Kidde (se denne).

Student 1898: studerede Teologi .

Skønlitterære Arbejder; Sindbilleder (1«00); Aage og Elso I og II (J902 og 03); Luftslotte (1904); De Blinde (1906); Loven (1908); Den Anden (1909).

Adresse ; Jahnseiisvei 12, Gjentofte

 

KIEFER K J C Sekretær for Arbejdernes Fællesorganisation i Kbhvn.; f. 2. Maj 1874 i Kbhvn.; Søn af Cigararbej-der F Kiefer og Hustru Hansine f. Poulsen.

Mnskintrykker 1895; i Ledelsen for Den typografiske Trykkerforening og for Dansk-Typografisk Forbunds Hovedbestyrelse 1897; .Medlem af Kontra-hentforsamlingcii i Kbhvn. 1901 og af Soe. Forbunds Hovedbestyrelse 1907; Sekretær i Arbejdernes Fællesorganisation i Kbhvn. samme Aar; Arkivar for Arbejderbevægelsens Arkiv i Danmark 1909.

Adresse; Kompagnistræde 14. Kbh.

 

KIELER Laura Forfatterinde; f. 9. Jan. 1849 i Tromsøe; Datter af Herredsfoged Morten Smith Petersen von Fyren og Hustru Hansine f. Müller; gift m. Overlærer V Th. J Kieler (sc denne).

Næstformand for Sønderjydsk Forening for Kbhvn. og Omegn; Siedlern af Bestyrelsen for National Forfatterforening; Æresmedlem af De Samvirkende Sønderjyske Foreninger.

Skønlitterære Arbejder ; Brands Døtre (1869); Skitser; Everil; André fra Kautokejno (1879); Laurekas Korhoi-nen (1881); En Oppositionsmand Paa Post; Han faldt ved Helgoland (1894); I en Lysengels Skikkelse (1892): Sønderjyske Born efter 1864: Dit Folk skal være mit Folk (1901): Karen Jürgens til Egtved (1903); Steen Steensen til Steensbo (1904): Hvem kastede den første Sten? Sole: Det Stenholdt Gods; Familjen paa Skaabohus (1906); for Stenen : Mænd af Ære (opført paa Casino 1890): skrevet talrige Artikler om sønderjyske Forhold.

Adresse : Vihensgaard, Strandvejen 2. Kbhvn.

 

KIELER Victor ps. Overlærer R.; f. 28. Juni 1843 i Nakskov; Søn af Fabrikejer J E J Kieler og Hustru f. Kieler; gift m. Forfatterinden Laura Kieler (se denne).

Student (Aalborg) 1861: cand. philol. 1868; Lærer ved Borgerdydskoien É Kbh. og ved store Kongensgades Latin- og Realskole 1868-74. ved Metropolitanskolen 1872-74: Adjunkt ved Viborg Katedralskole 1874, ved Frederiksborg lærde Skole 1877; Overlærer sammesteds 3889; Afsked 1905.

Adresse : Vihensgaard, Strandvejen 2. Kbhvn.

 

KIER C L Overretssagfører, R.DM.; f. 25. Dec. 1839 paa Herlufsholm; Søn af Justitsraad, Godsforvalter Tycho Kier og Hustru Johanne f. Rasmussen; gift m. Dorthea Sophie K., f. 2. Aug. i Aarhus, Datter af Købmand C A Bünger og Hustru f. Schmidt.

Student (Herlufsholm) 1857; cand. jur. 1863; deltog i Krigen 1864 som kst. Intendant; (Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1865; Sagfører i Aarhus 1869; Overretssagfører s. A.; Direktør for jydsk Handel- og Landbrugsbank 1874-

79; Byraadsmedlem 1886-99; Formand i den danske Købstadsforening fra 1894 og i Tiendeafløsningskommissionen for Aarhus Stift fra 1894. Medlem af Aarhus Privatbanks Repræsentantskab og af Bestyrelsen for Aarhus Trælasthandel. Adresse: Thunøgade 2 A, Aarhus.

 

KIER Frederik Etatsraad, Driftsdirektør, R.DM.; f. 17. Marts 1851 paa Herlufsholm ; Søn af Justitsraad, Godsforvalter Tycho Kier og Hustru f. Rasmussen ; gift m. Amalie Margrethe f. v. Buchwald, f. 28. Aug. 1851 paa Øbjerggaard

Student, (Herlufsholm) 1869; cand. polyt. 1877; ansat ved de jydsk-fyenske Baner, i Aarhus og Struer fra 1878; Baneingeniør i Fredericia 1885; Chef for Generaldirektoratets Driftskontor 1886; Driftsdirektør for de sydfyenske Jærnbaner 1890, for Odense-Kjerte-minde-Dalby-Banen 1903; Medlem af Odense Byraad siden 1903; i Bestyrelsen for Den danske Købstadforening fra 1909; Næstformand i Fyens kommunale Telefonselskabs Direktion. Adresse ; Odense.

 

KIER Johan Stabslæge, Dr. med., R. p.p.; f. 26. Maj 1853 i Gødvad ved Silkeborg; Søn af Skolelærer F C Kier og Hustru f. Engel; gift m. Marv K. f. 25. Jan. 1853 i Kbhvn., Datter af Grosserer S J Rohde og Hustru f. Brusch.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1870; med. Eks. 1877; Reservelæge i Hæren 1880-82. Korpslæge 1885. Overlæge 1902 og Stabslæge 1908; Dr. med. 1885; Læge ved: Poliklinikens kirurgiske Afd. 1886-87; Redaktør af Militærlægen 1893-1905; Medlem af Bestyrelsen for Gymnastisk Selskab fra 1902, af sammes Overbestyrelse 1904; Medlem af Gymnastikkommissionen af 30. Dec. 1889; Medlem af og Sekretær i dansk Afd. af den internationale permanente Kommission for legemlig Opdragelse fra 1902. Danmarks Delegerede ved Kongressen i Paris 1900, i liege 1905 og ved de olympiske Lege i Athen 1906; Medlem af Kommissionen for Ordningen af Gymnastikundervisningen i de højere Pigeskoler af 29. Febr. 1908;

Forstander for Vakcinatiunsanstalten fra 1908; Medstifter af Akts. Badeanstalten Kjøbenhavn og Medlem af Bestyrelsen 1900-02.

Udenl. Ordner: S.N.; Or.Fr.

Adresse: Nørregade 29, Kbhvn.

 

KINCH A A Kaptajn; f. 12. Maj 1861 i Løit; Søn af Pastor F Kinch (død 1874) og Hustru f. Petersen (død 1878); gift m. Minnie Almena K., f. 16. Dec. i Kbhvn., Datter af Oberstløjtnant C T Müllertz (død 1899) og Hustru f. Holm (død 1908).

Sekondløjtnant 1884; Premierløjtnant 1885; Afsked 1903; Søofficer og marine-militær Raadgiver (Marineattaché) ved Vicekongens fremmede Stab (i den kinesiske Provins Chihli) 1903-08.

Udenl. Ordener: N.O.N.; Chin.D.D.

Adresse : Søllerød Holte.

 

KINCH K F Dr. phil.; f. 15. Marts 1853 i Ribe; Søn af Overlærer J F Kinch (død 1888) og Hustru f. Krøyer (død 1863); gift m. Malerinde Helvig Agnete K., f. 10. Dec. 1872, Datter af Etatsraad Conrad Amsinck og Hustru f. Hansen.

Student (Ribe) 1870; cand. philo). 1878; Dr. phil. (en Afhdl. om Curtius) 1883; studerede klassisk Arkæologi i Italien, Grækenland og Tyrkiet 1883-87; Bestyrer af Mariboes Skole 1895-98; foretog i de følgende Aar arkæologiske Udgravninger og Undersøgelser paa Rhodos for Carlsberg-Fondet.

Korresponderende Medlem af Det kejserlige tyske archæologiske Selskab i Berlin.

Har bl. a. skrevet: L'arc de triomphc de Salonique (1890).

Adresse: Tøjhusgade 3. Kbhvn.

 

KIRCHHOFF J H von Kammerherre, Oberst K'.DM.p.p.; f. 8. Nov. 1830 i Kbhvn.; Søn af Oberst, Kommandør Johan Hieronymus Kirchhoff og Hustru f. Simonsen; gift m. Elise Caroline f. Øllgaard (død 1876).

Sekondløjtnant 1848; kar. Premierløjtnant 1849; forsat til Livgarden t. F. 1850; Premierløjtnant 1854; kar. Kaptajn 1864; Kaptajn 1870; Oberstløjtnant 1880; forsat til Livgarden 1882; Oberst og Chef for 4. Regiment 1887; Afsked 1895.

Udenl, Ordener: R.St.Stan.; S.Sv.

Adresse: Hauserplads 32, Kbhvn.

 

KIRK C Direktør, DM.R.; f. 30. Juli 1845 i Harboøre Sogn; Søn af Gaard-ejer C Kirk (død 1886) og Hustru f. Langergaard (død 1864); gift m. Kristiane K., f. 10. Maj 1845 i Harboøre Sogn, Datter af Gaardejer Stausholm.

Almindelig Almueskoleuddannelse; Entreprenør ved Statsarbejder paa Jyllands Vestkyst 1872-97: Direktør for Jydsk Telefon-Aktieselskab fra 1899.

Formand for Harboøre Engberg Sog-neraad 1874-%; Forbjerger for Harboøre Bjergelav 1878-96: i Bestyrelsen for Harboørefonden fra 1893, for Kronprins Frederiks Fond fra 1908: Medlem af Nordisk Ulykkesforsikrings Repræsentantskab fra 1897, af Nordisk Livsforsikrings Repræsentantskab fra 1908.

Adresse: St. Clemensborg, Aarhus.

 

KIRKETERP M V Assessor i Højesteret, R.DM.; f. 20. Marts 1853 paa Grindcrslevkloster: Søn af Proprietær B J Kirketerp (død 186«: gift m. Agnete Kirstine f. Greibe, f. 5. Juni 1861 i Viborg.

Student. (Viborg) 1871; cand. jur. 1877; Fuldmægtig ved Rougsø Herred 1877: Volontær i Justitsministeriet 1879, Fuldmægtig 1891; Assessor i Viborg Overret. 1892; i Landsover- samt Hof-og Stadsretten 1898, i Højesteret. 1907; Medlem af Overkrigsretten fra 1908.

Adresse : Forchhammersvej 23, Kbhvn.

 

KIÆR Aage E Læge: f. 22. April 1864 i Hørup ved Viborg; Søn af Læge Harald Kiær og Hustru Marie f. Larsen; gift m. Helene K., f. 18. Okt. i Kbhvn., Datter af Kommandør O F H Irminger (se denne).

Student (Viborg) 1882; med. Eks. 1889: Reservelæge ved Aarhus Kommunehospital 1893-95; Reservekirurg ved Kommunehospitalet Afd. V 1895-99: Lærer ved Kommunehospitalets Sygeplejeskole; Afdelingslæge ved Poliklinikens kirurgiske Af.d. fra 1900; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1899-1903: Medredaktør' af Ugeskrift for Læger 1904-09; Medlem af Bestyrelsen for Det røde Kors fra 1905; Formand for Kbhvn.s Polikliniks Repræsentantskab fra 1906; Medlem af Bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Legat.

Har sammen med Dr. H Jacobæus udgivet Haandbog for Sygeplejersker.

Adresse: Vendersgade 25. Kbhvn.

 

KIÆR Hans Oberst, Kammerherre, R. DM.p.p.; f. 7. Juni 1847 i Kbhvn.; Søn af Generalmajor, Kammerherre F F Kiær og Hustru f. Riis; gift m. Maren Caroline Emilie f. Thomsen, f. 5. Dec. i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1868: Premierløjtnant i Gardehusarregimentet 1872; Ritmester ved 4. Dragon Regiment 1883; forsat til Gardehusarerne 1884: Oberstløjtnant og Forstander for Rytteriets Sekondløjtnant-, Sergent- og Korporalskolc 1898-1900; Oberst og Chef for 5. Dragon-regiment 1900, forsat til Gardehusarregimentet 1903; Afsked 1907.

Cdenl. Ordener: A.A.B.; I.Kr.; R.St. Stan.; S.T.; Stb.V.: S.V.: Ø.J.Kr.

Adresse: Bauneallé 9, Lyngby.

 

KIÆR Jørgen Stiftsfysikus, K'.DM.; f. 5. Febr. 1829 i Varde; Søn af Stiftsfysikus H F J Kiær og Hustru f. Krohn; gift m. Wilhehnine Albertine K., f. 13. Dec. i Ringkjøbing, Datter af Købmand J B Rosenvinge og Hustru f. Schubert

Student (Ribe) 1847; kst. Underlæge i Hæren 1849; Koleralæge i Kbhvn. 1853; med. Eks. 1855; Stiftsfysikus i Ribe fra 1882; Medlem af Sydjydsk Landmandsbanks Bankraad.

Adresse : Ribe.

 

KIØRBOE V O Generaldirektør, K3. DM. p.p.; f. 22. Jan. 1852 i Odder Sogn; Søn af Kammerraad P A Kiør-boo og Hustru f. Bastrup; gift m. Johanne Larsen f. Naur, f. 30. Marts i Kragerø i Norge (død 1908).

Student (Aarhus) 1870; cand. polit. 1876; Ekspedient hos Postinspektørerne 1877; Jærnbanepostmester 1887; Postmester i Aalborg 1893; Overpost mester i Kbhvn. 1897; Generaldirektør for Post- og Befordringsvæsenet fra 1905.

Udenl. Ordener : I.Kr.; N.St.O.; S.V.

Adresse : V-Boulevard 39, Kbhvn.

 

KJELDSEN Henrich Proprietær, R.; f. 7. Juni 1841 paa Kongstedlund; Søn af Proprietær O M Kjeldsen (død 1899) og Hustru f. Ahnfeldt (død 1891); gift m. Laura K., f. 28. Maj 1867 i Nørre Sundby, Datter af Gæstgiver C I Thomsen og Hustru f. Petersen.

Sogneraadsmedlem i Kongerslev Kommune i 10 Aar; Kredsdirektør i Valborg Amts Landboforening i 10 Aar; Hestedommer i samme Forening i nogle Aar; Medlem af Aalburg-Had-sundbanens Koncessionshavere og i 25 Aar af Overmønstringskommissioncn; Repræsentant for jyske Landkreditforening i 27 Aar.

Adresse : Landlvst pr. "Waarst.

 

KJELDSKOV Seyr Redaktør; f. 16. Maj 1858 i Nakskov: Søn af Redaktør Kjeldskov; gift m. Marie Petra Elisabeth K., f. 29. April i Kbhvn.

Rigsdagsreferent ved Socialdemokraten 1883-86; Medindehaver af Venstres Generalkorrespondance fra 1887. Eneindehaver fra 1892; Medlem af Journalistföreningens Kontrolraad 1901-04, af dens Bestyrelse fra 1904. Næstformand fra 1905; Formand for Journalistföreningens         Alderdomsforsørgclseskasse fra 1908.

Adresse : Frederiksgade 8. Kbhvn.

 

KJERULF Charles Komponist, Redaktor; f. 22. Marts 1858 i Kbhvn.; Søn af Klasselotterikollektør P A Kjerulf og Hustru f. Grønsund; gift m. Susanne Margrethe f. Matthieu. f. 13. Dec. i Hamborg.

Student (Mariboes Skole): 1877; Elev af Rosenfeld, Rüdinger og Bohlmann; Lærer paa Albert Meyers Sangkonservatorium; Anmelder ved Dagsavisen 1880-86. ved Politiken fra 1886.

Tog i 1903 Initiativet til Stiftelsen af Dansk Tonekunstnerforening, de fire første Aar dens Sekretær.

Kompositioner: Kejserens ny Klæder; Madammernes Jens; Livs-Elixiren; Dansen paa Koldinghus; Naar Klostermuren brydes; En Bortførelse; Kaserne-Arrest: Santa, Lucia; Kreolerinden m. fl. Musik til Digte af I P Jacobsen, Edv. Söderberg, Holger Drachmann, Frøding, J Aakjær o. fl.

Har under Pseudonymet, Jens Kok, skrevet Dengang jeg var Soldat; oversat samtlige Bellmans : Fredmans Epistler paa Dansk; forfattet, bearbejdet og oversat henved 150 dramatiske Arbejdet for kbbvnske Scener, deriblandt Klokken, der sank, og alle Offenhachs større Operetter.

Adresse ; V-Voldgade 133 A, Kbhvn.

 

KJØLSEN R H Kaptajn, R.p.p.: f. 19. Okt. 1858 i Virum-Lyngby: Søn af Landmand J C Kjølsen og Hustru f. Holm; gift m. Frederikke f. Hammer, f. 12. Juli i Wyck paa Føhr.

Sekondløjtnant 1880; Premierløjtnant 1882; Kaptajn 1899; Afsked 1905; Chef for Registrerings- og Skibsmaalings-bureauet fra 1905.

Udenl. Ordener: V.E.B.d.L.; Gr.Fr.

Adresse ; Classensgade 57, Kbhvn.

 

KLAUSEN K M Raadmand; f. 28. Scpt. 1852 paa Lolland; Søn af Gaardejer Klaus Jensen Frimand.

Skolelærereksamen (Skaarup) 1873. Statens udvidede Lærerkursus 1874-77; Kommunelærer i Kbhvn. 1878-98; Med-bestyrer af Undervisningsanstalten København ; Medlem af Socialdemokra-tiets Hovedbestyrelse 1890, af Borgerrepræsentationen 1893-1900; Folketingsmand for Frdbg. 2. Kreds fra 1895: Medlem af Folketingets Finansudvalg fra 1898; Raadmand i Magistratens 1. Afd. fra 1900: Medlem af Forsvarskommis-sionen 1902-08; Revisor i Sparekassen for Kbhvn. og Omegn.

Adresse : Solvej 3, Brønshøj.

 

KLEIN Vilhelm Arkitekt, Professor, R. DM.p.p.; f. 6. Marts 1835 i Kbhvn.; Søn af Murermester D V Klein (død 1868) og Hustru f. Skousboe (død 1891); gift m. Charlotte K„ f. 29. Okt. i Helsingør, Datter af Købmand Simon Unna og Hustru f. Schrøder.

Uddannet som Murer; Elev af Kunstakademiet; deltog i Krigen 1864; Medlem af Kunstakademiet 1883; Stifter af den ny Haandværkerskole 1868 og af Tegne-Industriskolen for Kander 1875.

Arbejder : Sparekassen for Kbhvn. og Omegn; Sparekassen i Aalborg; Industriudstillingsbygningen : Kunstindustrimuseet; Bryghus paa Ny Carlsberg: Carlsberg Aftapningsansta.lt; Buerup Kirke (Holbæk Amt); Arbejderboliger-ae ved Strandvejen; Aandssvageanstal-terne ved Brejninge, Karens Minde og Lillemoscgaard; Frimurerlogen i Helsingør; Asyler, Skoler, Arbejdsanstalter og Privatbygningcr.

Har udgivet Den nyere Kunstindustri (1879): Om Kunstværdi (1890); Italiens Historie (1904-08) og flere andre Skrifter.

Udenl. Ordener: Fr. off. de l'instr. pub!.; F.Æ.L.; R.St.A.: S.V.

Adresse : Forclibanimersvej 4, Kbhvn.

 

KLINGEMANN John Seminarieforstander, Lic. theol., R.; f. 8. Okt. 1859 i Frederiksstad; Søn af Toldinspeklør G E T Klingemann og Hustru f. Brønsted; gift m. Ingeborg f. Daugaard, f. 7. April i Rønne.

Student (Horsens) 1876; cand. theol. 1882; lic. theol. 1892; Forstander og Førstelærer ved Statsseminariet i Skaarup fra 1894.

Adresse : Skaarup.

 

KLINT P V Jensen Arkitekt; f. 21. Juni 1853 paa Mineslyst ved Skjelskør; Søn af Mejeriforpagter Christen Jensen (død 1869) og Hustru Johanne f. An-dersdattcr (død 1872); gift m. Mathilde K.. Datter af Gartner Peder Markussen.

Polyt. Adgangseks. 1870: cand. polyt. 1877: Ingeniør 1877-78: Elev af Kunstakademiets Malerskole 1878-85: Lærer i Matematik og Tegning: Udstiller paa Charlottenborg 1883-93; Ingeniør 1890-97; Arkitekt fra 1896; Medlem af Den frie Udstilling 1897 og af Akad. Arkitektforening 1900.

Formand for Selskabet for dekorativ Kunst 1902-05.

Værker: Gymnastikhuset paa Vodroffsvej : Banken i Frederikshavn; Godsforvalterboligen under Ourupgaard: Ventehallen paa Trianglen; Udkast til et Monument over Dronning Margrethe; Kirken i Vodskov; talrige kunstindustrielle Arbejder.

Adresse : Pileallé 17 A. Kbhvn.

 

KLITGAARD Harald Grosserer, R.; f. 12. Nov. 1855 i Frederikshavn; Søn af Købmand Valdemar Klitgaard og Hustru f. Lund; gift m. Ingeborg f. Dam, f. 6. Juli i Aalborg.

Firma : H Klitgaard & Co.

Uddannet i Frederikshavn. Kbhvn. og England: Grossererbergerskab 1880.

Formand for Kbhvns Bedømmelses-og Voldgiftsudvalg for Smørhandelen; Medlem af Smørnoteringsudvalget, af Grosserer-Societetets Komité, af Privatbankens Bankraad og af Bestyrelserne for Sodafabrikkerne og Dampskibsselskabet Hejrndal; Kommiteret i De private Assurandører; Æresformand for den kbhvnske Afdeling af Verein für Handlungs-Commis von 1853; i Kirkeinspektionen for Kristianskirken.

Adresse: Lundsgade 4, Kbhvn.

 

KNUDSEN A V fh. Skibsfører, E.; f. 16. Marts 1851 i Frederiksdal; Søn af Eduard Knudsen og Hustru f. Øster-bye; gift m, Mary Louise Vilhelmine f. Gyldenfeldt, f 5. Nov. i Fredericia.

Medlem af Sø- og Handelsretten; i Bestyrelsen for Foreningen til Søfartens Fremme; Formand for Skipperforeningen; i Forretningsudvalget for Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart; i Bestyrelsesudvalget for Skoleskibet for Skibskokke; i Direktionen for Bombebøssen; Kasserer for Etats-raadinde Kofoeds Legat for kbhvnske Sømænd af Koffardietaten; Medlem af Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Hejmdal og af Kommissionen for Dis-pacbør-Eksamen.

Adresse: Holmens Kanal 18, Kbhvn.

 

KNUDSEN Carl Sagfører, E.DM.; f. 28. Juni 1856; Søn af Stationsforstander Knudsen og Hustru f. Lindegaard; gift m. Sophie f. Weimann.

Sagfører i Odense 1885 (Firma Kiør-boc & Knudsen); Medlem af Odense Byraad; Overligningskommissær.

Formand i Direktionen for Odense-Kjerteminde-Dalby Jernbaneselskab; i Bestyrelsen for en Kække Aktieselskaber samt for Odense Børnehospital, Odense Værnehjem og forskellige an-dre velgørende Institutioner.

Adresse : Odense.

 

KNUDSEN Ivar B Teknisk Direktør, K.DM.p.p.; f. 1. April 1861 i Følle ved Kalø; Søn af Købmand J E Knudsen og Hustru Julie f. Bønberg.

Arbejdede som Klejnsmed i Vejle 1876-78: Svend paa Caroe og Leths Maskinfabrik i Aarhus 1881-82; Polyt. Adgangseksamen 1882; cand. polyt. 1887; Ingeniørassistent ved Fæstningsanlægene omkring Kbhvn. 1887-88; hos Stadsingeniøren i Kbhvn. 1888-91; Maskiningeniør ved Kbhvns elektriske Station 1891-95; ansat ved Aktieselskabet Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri fra 1895, som Maskindirektør fra 1897.

I Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1898-1901; har opfundet en Multiplex-Centrifuge.

Udenl. Ordener: R.St.Stan.; E.Sl.A.

Adresse: Svanemøllevej 56, Kbhvn.

 

KNUDSEN Jakob Forfatter: f. 14. Sept 1858 paa Eødding Højskole; Søn af Sognepræst Jens Lassen Knudsen og Hustru Kanna f. Boisen.

Student (priv. dimit.) 1877; cand. theol. 1881; Lærer ved Askov Højskole 1881-90; Valgmenighedspræst i Mellerup 1890-97.

Litterære Arbejder: Cromwells Datter (1891): Et Gjensyn (1898); Den gamle Præst (1899; dramatiseret og opført paa det kgl. Teater); Gjæring (1902); Afklaring (1902); Sind (1903), (dramatiseret og opført paa Folketeatret 1910); Jomfru Maria (1904): For Livets Skyld (1905): Inger (1906): Fremskridt (1907): Varulven (1908); Livsfilosofi (1908); Lærer Trup (1909).

Adresse : Birkerød.

 

KNUDSEN Jens Justitsraad, By- og Herredsskriver; f, 4. Febr. 1845 i Svendborg; Søn af Vognmand Jens Knudsen (død 1850) og Hustru Ane f. Mortensen (død 1868): gift m. Marie Sofie K., f. 17. Jan. 1845, Datter af Garver Carl Sandberg (død 1884) og Hustru Frederikke f. Bjerregaard (død 1884).

Student (privat dimit.) 1863; cand. jur. 1868: Fuldmægtig ved Sunds-Gudme Herreders Kontor 1868-74; Sagfører i Svendborg 1874; Overretssagfører 1878-1902; Medlem af Svendborg Byraad 1876-1906; By- og Herredsskriver i Svendborg 1902; Skyldvurderingsfor-mand smstds. fra 1903; Formand i Repræsentantskabet for Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter fra 1908; Medlem af Direktionen for Svendborg-Nyborg Banen Svendborg fra 1904; Formand for Direktionen i Svendborg Tagpap- og Cementvarefabrik fra 1908.

Medlem af Svendborg Borgerforenings Bestyrelse i c. 30 Aar.

Adresse: Svendborg.

 

KNUDSEN Johan Godsejer: f. 10. Dec. 1865 paa Moutrnp paa Mors; Søn af Etatsraad Poul Knudsen og Hustru f. EUs.

Ejer af Blidstrop og Moutrup (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register). Ejer 1890-1909 af Bangsbo.

Cand. pbil.: Redaktør af Bladet København 1889-91: Meddirektør for Dagmarteatret 1895-97. Folketingsmand for Fredensborgkredsen fra 1906 (Højre); Ledende Senior i Studenterforeningen 1909; Formand i Repræsentantskabet for Frederikshavns Bank; Medlem af Bestyrclsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Adresse : Raadhuspladsen 16. Kbhvn., og Blidstrup pr. Nykjøbing M.

 

KNUDSEN K A Gymnastikinspektør, cand. theol., R.; f. 21. Aug. 1864 i Orte paa Fyen; Søn af Gaardejer H P Knudsen og Hustru f. Hansen; gift m. Bodil Cathrine Elise K., f. 3. Juni paa Nørremølle ved Viborg, Datter af Hotelejer C A Olsen og Hustru f. Harding.

Student (Odense) 1883; cand. theol. 1889; Gymnastikdirektøreksamen ved Det kgl. gymnastiske Centralinstitut i Stockholm 1891; Lærer ved Ryslinge Højskole 1891-95; Leder at et Sygegymnastikinstitut i Kbhvn. samt Lasrer ved N Zahles Skole og N II Rasmussens Gymnastikinstitut 1895-98; Leder af Statens etaarige Lærerkursus i Gymnastik 1898-1904; Gymnastikinspektør fra 1904; Censor ved Lærereksamen; Redaktor af Ungdom og Idræt 1897-1901; Medlem af Den danske Afdeling af den internationale permanente Kommission for legemlig Opdragelse 1902.

Har udgivet: Om Sport; Grundsætninger for Gymnastikundervisning; Øvelselære; har sammen med Kaptajn H Bondo skrevet : Gymnastikreglcment for Hær og Flaade I.

Adresse : Norasvej 21, Charlottenlund.

 

KNUDSEN Lars Skuespiller: f. 7. Maj 1868 i Aggersborg; Søn af Sognepræst Jens Knudsen (død 1886) og Hustru Nanna f. Boisen (død 1900).

Elev fra Det kgl. Teaters Elevskole; ansat som Skuespiller ved Det kgl. Teater fra 1897.

Hovedroller: Arv i Maskarade; Sognefogden i Den gamle Præst; Canio i Bajadser; Mime i Siegfried; Titelrollen i Mester Gert Westphaler.

Adresse: Bredgade 25. Kbhvn.

 

KNUDSEN Ludvig Professor, Arkitekt, R.: f. 18. Aug. 1843 i Kbhvn.: Søn af Kaptajn, Urtekræmmer J C Knudsen (død 1856) og Hustru Johanne f. Jakobsen (død 1866): gift m. Caroline Sophie f. Mottlau, f. 17. Juli i Kbhvn. Datter af Tømmerhandler A H Mott-lan og Hustru Hansine f. Lassen.

Uddannet som Tømrer; Elev af Kunstakademiet; Akademiets lille Guldmedalje 1867; Bygningsinspektør i Kbhvn 1871-89; Medlem af Administra-t ions-Komitéen for Det kbhvnske Asylselskab.

Har bygget : St. Andreas Kirken i Ordrup; St. Clemens Kirke paa Bornholm ; Kirkerne i Egebæksvang og Rungsted; St. Stefans og Fredens Kirker i Kbhvn.: Det kgl. Opfostrings-hus ; Bethesda og Karmel i Kbhvn.; Bethania i Gjentofte; Kronprins Frederik og Kronprinsesse Louises Stiftelse; Kong Christian d. 9. og Dronning Louises Jubilæums Asyl; Skyde-muren paa Den kgl. Skydebane; ombygget og restaureret Garnisonskirken og Reformeret Kirke.

Adresse : N-Farimagsgade 63, Kbhvn. og Vexebogaard pr. Fredensborg.

 

KNUDSEN Martin Docent ved Universitetet; f. 15. Febr. 1871 i Hasmark pr. Otterup; Søn af Gaardejer Jørgen Knudsen og Hustru f. Hansdatter; gift m. Ellen f. Ursin, f. 6. Sept. 1880 i Kristiania.

Student (Odense) 1890; cand. mag. 1896; Assistent ved Polyteknisk Læreranstalts fysiske Samling 1896; ved Universitetets med ico-fysiske Laboratorium 1899 (senere Bestyrer af samme); Docent ved Universitetet 1901; Sekretær ved Det internationale Katalog (Danish Regional Bureau) 1901: Leder af de danske hydrografiske Undersøgelser 1902; Danmarks Delegerede ved de internationale Havundersøgelser 1902; Medlem af Videnskabernes Selskab 1909; Formand for Selskabet for Naturlærens Udbredelse.

Adresse: Jens Kofoeds Gade 2. Kbh.

 

KNUDSEN Morten Overlæge, RDM.; f. 15. April 1860 i Følle, Randers Amt; Søn af Købmand J E Knudsen og Hustru Julio f. Rønberg; gift m. Thora f. Fiedler (se denne).

Student (Aarhus) 1878; med. Eks. 1886; Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. A. 1890-93; Universitetets Guldmedalje 1891; Afdelingslægo ved Poliklinikens med. Afd. 1893-1905; Reservelæge i Hæren 1893, Korpslægo 1895, Overlæge 1907; Læge hos Deres kgl. Hh. Prins. Valdemar og Prinsesse Marie og hos ,H. Hh. Prins Hans.

Adresse : Tordenskjoldsgade 5, Kbhvn.

 

KNUDSEN Peter Borgmester; f. 23. Nov. 1848 i Randers; Søn af Skomagermester Christen Knudsen og Hustru f. Borreschmidt; gift m. Vilhelmine f. Clausen, f. 5. Dec. i Taarn-by.

Udlært som Handskemager 1867; Formand for Handskemagernes Fagforening 1876; Forretningsfører for Socialdemokratisk Forbund 1882-1909; Næstformand for Arbejdernes Fællesorganisation og for De samvirkende Fagforbund i Danmark til 1908: Medlem af Socialdemokratens Redaktion; Formand i Repræsentantskabet for Arbejdernes Livsforsikring; Landstingsmand for 1. Landstingskreds 1890-98; Folketingsmand for Randers 1898-1901. for Kbhvn .s 10. Kreds 1903-09; Borgerrepræsentant i Kbhvn. 1897-1902; Viceformand i Borgerrepræsentationen 1898 -1902; Raadmand i Magistratens 3. Afdeling 1902-09: Borgmester for Magistratens 3. Afdeling fra 1909.

Har skrevet: Sygeforsikring og Alderdomsforsørgelse.

Adresse: N-Farimagsgade 7. Kbhvn.

 

KNUDSEN P M Oberstløjtnant i Artilleriet, R.DM.p.p.; f. 27. Marts 1858 i Svendborg; Søn af Restauratør Ole Knudsen og Hustru Maren f. Andersen; gift m. Johanne Margrethe f. Jensen, f. 27. Okt. i Valby.

Sekondløjtnant 1878; Premierløjtnant 1881; Kaptajn 1889; i Generalstaben 1903-05: Oberstløjtnant 1905; Formand for Ar juleriets Forsøgskommission 1906-08: Stabschef bos Artillerigencralcn 1908: Medlem at Overkrigsretten 1908.

Ilden]. Orden : N.St.O.

Adresse: Frederiksberg Allé 54, Kbhvn.

 

KNUDSEN Thora Borgerrepræsentant; f. 2. jan. 1861 i Sterrede; Datter af Birkedommer H V Fiedler og Hustru Marie f. Jensen; gift m. Overlæge Morten Knudsen (se denne).

Gennemgik (med Afbrydelser) Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1876-86: Sygeplejerske paa Frederiks Hospital 1887-90: gift 1891.

I Bestyrelsen for Hvile- og Rekrea-tionsbjemmet for Kvinder, for Kvin-devalgretsforeningen, for Kbbvns A'en-streforeuing og indtil 1910 for Det røde Kors. Borgerrepræsentant i Klihvn. fra 1909; som saadan i Bestyrelsen for Hambros Bade. i Kommunens staaende Udvalg og i Fællesudvalget ang. Statuers Opstilling i offentlige Anlæg. Bestyrelsesmedlem i Borgerrepræsentationens borgerlige Fællesgruppe.

Adresse; Tordenskjoldsgade 5, Kbb.

 

KNUDSEN Th. V Cornelius Hof -Instrumentmager, K.p.p.; f. 13. Sept. 1844 i Kbhvn.; Søn af Mekanikus J C F Knudsen og Hustru f. Halkier; gift m. Anna Sophie f. Hansen, f. 8. Maj.

Etableret 1874 (Firma: Cornelius Knudsen).

Skuemester i Magistraten; Revisor i Selskabet for Naturlærens Udbredelse: Repræsentant i Borgervennen og i llaandværkerbanken.

Har udført Nykonstruktioner af verdenskendte nautiske og fysiske Instrumenter.

Udenl. Ordner: Gr.Fr.: R.St.A.

Adresse : Kong Georgs Vej 18, Kbhvn.

 

KNUDTZON Fr. C Dr. phil.. Bogtrykker; f. 11. Jan. 1843 i Kbhvn.; San af Grosserer P C Knudtzon og Hustru f. Gotschalk: gift m. Mathilde f. Lysell, f. 27. Sept. i Sverrig.

Student (Herlufsholm) 1862: mag. art. 1871; Dr. phil. (Massaecio og den florentinske Malerkunst paa hans Tid) 1875; Bogtrykker fra 1875 (Firma; Fr. G Knudtzons Bogtrykkeri): Medindehaver af All). Cammermeyers Forlag i Kristiania 1892-94. af Yinfirmaet Knudtzon & Holten i Kbhvn. 1895-97: Kier af Lystgaarden Eriksholm ved Helsingør 1897-1907.

Adresse : Sortedamsdossering 63 B, Kbhvn.

 

KNUDTZON S Chr. Nationalbankdirektør, R.p.p.; f. 16. Juli 1844 i Kbhvn.; Søn af Grosserer P C Knudt-

zon og Hustru f. Gotschalk; gift m. Ellinor f. Grut, f. 26. Jan. 1859 i Kbb.

student (Herlufsholm) 1862; Løjtnant 1863: Premierløjtnant 1867; i fransk Tjeneste i Algier 1868-69; Cand. polit. 1868; Afgang fra OfFieerskolens Stabs-afdeling 1878, Afsked kar. Kaptajn 1881; Grosserer 1884; Direktør i Nationalbanken.

Medlem af Sø- og Handelsretten 1886-91, af Kbbvns Handelsbanks Bankraad 1888-96, af Landstinget 1891-96 og af Akts. Crome & Goldschmidts Fabrikers Bestyrelse 1894-1909: Formand i Bestyrelsen for Kysthospitalet paa Refsnæs: Næstformand i Bestyrelsen for De private Assurandører, Imt.: Medlem af Centralkomitéen.

Udenl. Orden : Gr.Fr.

Adresse : Amaliegade 14, Kbhvn.

 

KNUTH Christopher Greve, Kammerherre, Hofjægermester, R.p.p.; f. 3 Juli 1855 paa Østergaard; Søn af Kammerherre, Greve Adam Knuth til Fideikommisgodset Lilliendal og Hustru Vilhelmine f. Baronesse Butlar; gift m. Ilte K., f. 2. Juni paa Bcn-zonsdal. Datter af Greve C C Lerche til Benzonsdal og Hustru Sophie f. Stensen-Leth.

Fra 1897 Besidder af det for Baroniet Christiansdal substituerede Fidei-kommisgods Lilliendal og til Valdnæs-gaard; Medbesidder af det Blomeske Fideikommis.

Student (Schneekloths Skole) 1874; cand. phil. 1875; Forpagter af Østergaard 1876; Medlem af Præstø Amts-raad 1895; Formand for Statshingste-kommissionen i 1. Distr. 1897 og for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme; Medlem af Nationalbankens Repræsentanskab til 1909: Formand i Udvalget for Stambogføring i De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift; Medlem af Højres Repræsentantskab.

Udenl. Orden : F.Æ.L.

Adresse: Lilliendal pr. Mern.

 

KNUTH Eggert Lensgreve; f. 27. Febr. 1882: Søn af Kammerherre, Lensgreve A V Knuth og Hustru Margrethe f. Baronesse Rosenørn-Lehn; gift m. Sylvia f. Pio. f. 29. Nov.

Besiddelser : Grevskabet Knuthenborg fra 1888 og til Substitutionen for Stamhuset I.erebenfeld. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Patron for Lolland-Falsters Stiftsmuseum ; Formand i Landbostandens Sparekasse i Maribo.

Adresse : Knuthenborg pr. Bandholm.

 

KNUTH Cebhard Greve, Hofjægermester; f. 30. Jan. 1857: Søn af Kammerherre, Greve Adam Knuth til Fideikommisgodset Lilliendal og Hustru Vilhelmine f. Baronesse Butlar; gift m. Agnes K., f. 5. Aug., Datter af Hofjægermester, Kammerherre Dinesen til Katholm.

Besiddelser: Vosnæsgnard og til det 1. Knuth-Butlarske Fideikommis, Med-tiesidder af det Blomeske Fideikommis. (Ldførligc Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register.)

Student (Nykjøbing Katedralskole'); Forpagter af Vosnæsgaard 1881. Fjer at samme 1889; Medlem af Sogueraa-det 1897-1903.

Adresse : Vosnæsgaard pr. Logten.

 

KNUTH Ceorgine Komtesse, Forstanderinde; f. 19. Marts 1856 paa Kung-stedgaard ved Hørsholm, Datter af Greve Sigismund Knuth til Grundet («lod 1885) og Hustru Elise f. Lutti-chau (død 1874).

Skolelærerindeeksamen 1887; Forstanderinde for X Zahles Seminarieskole: Medlem af Bestyrelsen for N Zahles Skole fra 1909. Kasserer for samme.

Adresse ; Linnésgade 8, Khhvn.

 

KNUTH Henrich Greve R.p.p.: f. 9. Juli 1870 i Sorø; Søn af Greve. Kammerherre Adam Knuth (død 1902) og Hustru Annette f. Baronesse Haxthausen (død 1898): gift m. Elisabeth K. (Besidderinde af det Viud-Tesdorpfske Fideikommis), f. 13. Marts 1876 paa Sanderumgaard, Datter af Kammerherre Sophus Wind (se denne).

Studert 1892: eaud. Dolit. 1896: Assistent i Finansministeriet 1897. i Ordens-kapitlets Kontor 1905. Foldmægtig i Finansministeriet 1908. i Ordenskapitlet s. A.: Ordenskapitlets Sekretær og Chef for Ordenskapitlets Kontor fra 1909: samtidig fung. Sekretær ved Overkammerherre-Emhedet.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Arielsforhund fra 1908 og for Det til Minde om 1. Aug. 1829 stiftede Legat fra 1910. Administrator for det Vind-Tesdorpt'ske Fideikommis.

Ldenl. Orden : R.St.A.

Adresse ; St. Annæ Plads 32, Kbhvn.

 

KOCH Carl Valgmenighedspræst: f. 17. Sept. 1860 i Rihe; Søn af Stiftsprovst C F Koch og Hustru f. Balslev; gift m. Elisabeth Christine f. Knauer.

Student (Viborg) 1878; cand. theol. 1884: Lærer ved Birkerød Latinskole 1884-87: Kapellan hos Pastor Hoff i Ubberup 1888: Valgmonighedspræst.1895.

Litterære Arbejder : Goethe; S Kierkegaard ; Jesu Lignelser.

Adresse ; Ubberup pr. Kallundboig.

 

KOCH Emil Præst; f. 23. Juli 1851 i Sønder Kirkeby; Søn af Provst H P G Koch (død 1883) og Hustru f. Parelius (død 1861); ugift.

Student (Nykjøbing) 1869; cand. theol. 1874; Kapellan hos l)r. Hehveg i Odense 1878: residerende Kapellan yed St. Knuds Kirke og Præst ved Graabrødre Hospital i Odense 1883.

Formand for Odense Højskoleforening. Adresse: Lindevej 16, Odense.

 

KOCH Ceorge Konferensraad, K'.DM. F.M. i Guld; f. 11. Juni 1827 paa Østergaard v. Aarhus; Søn af Proprietær F B Koch og Hustru f. Schmidt; gift m. Louise Mathilde f. Friis (død 1905).

Student 1845; cand. jur. 1851; slesvigsk juridisk Eksamen 1852; Politimester i Slesvig By 1853-56; Herredsfoged i Vis- og Eggel Herred 1856-59; Medlem af Appellationsletten 1859-64; Politimester i Odense 1866-77; Borgmester smstds. 1877-97: Formand for Købstadforeningen 1883-97; Folketingsmand for Odense 1869-72 og 1876-81; Landstingsmand 1894-1902.

Formand i Direktionen for Sydfyen-ske Jærnbaneselskab og i Repræsentantskabet for Fycns Stifts Spa rekasse: Medlem af Bestyrelsen for Albani Bryggeri i Odense.

Adresse : Odense.

 

KOCH Harald Overretssagfører, f. 20. Sept. 1878 i Khhvn.; Søn af Viceadmiral H H Koch- (død 1903) og Hustru Ragnhild f. Finsen (død 1880): gift m. .Gerda K., f. 20. Nov. i Kbhvn.. Datter af Kunstmaler, Konservator C C Andersen (død 1906) og Hustru Elisaheth f. Wienberg.

Student. (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1896: cand. jur. 1S02: Fuldmægtig hos Frederiksberg Straffedommer 1903; Sagførerfuldmægtig 1904; Overretssagfører 1907.

Medlem af Bestyrelserne for Selskabet Pligtens Ofre, Foreningen til Hjælp for ulykkeligt stillede Mødre, Foreningen til Oprettelse af Friskole-børncasyler i Kbhvns Arbejderkvarterer, Skøjteløberforeningen af 1876 og Dansk Bandy-TJnion. Adresse: I E Ohlsensgade 7. Kbhvn.

 

KOCH H C Elers Inspektør. E.; f. 30. Nov. 1858 i Gjesing ved Randers; Søn af Provst II C Flers Koeh og Hustru f. Paludan; gift m. Kirstine Elisabeth f. Marcussen, f. 21. Maj paa Benzon ved Grenaa.

Havebrugskandidat 1880; Blomstergartner paa Rosenborg 1884-86; Gartner paa Glorup 1836-1901: Inspektør ved de offentlige Lysthaver fra 1901; Næstformand i Det kgl. danske Haveselskab. Adresse : Frederiksberg Have. Sommerbolig : Fredensborg.

 

KOCH J P Kaptajn i Fodfolket FM. i Sølv; f. 15. Jan. 1870.

Sekondløjtnant 1890; Premierløjtnant 1890; ved Generalstaben 1903-06; Kaptajn 1907; Kompagnichef ved 15. Bataillon, Lærer ved Offiecrskolen.

Deltog i Amdrups Ekspedition til Østgrønland 1900; Foretog Opmaalin-ger og Kortlægninger af Islands Syd- kyst 1903-04; deltog som Geodet og Kartograf i Danmarks-Ekspeditionen til Nordøstgrønland 1906-08; Leder af Slædeekspeditionen til Kap Bridgman 1907.

Adresse: Haveselskabets Vej 1 B, Kbhvn.

 

KOCH Jørgen Retsformand R.; f. 28. Jan. 1861 i Kbhvn.; Søn af Justitiarius i Højesteret P F Koch og Hustru f. Hauch; gift m. Anine K., f. 26. Aug. i Kbhvn., Datter af Kammerherre E Suenson (se denne).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1878; cand. jur. 1885; Assistent i Ja- statsministeriet 1888; Assessor i Kriminalretten 1896; Formand i Sø- og Handelsretten 1905.

Medlem af Borgerrepræsentationen 1903-09; Direktør for Det classenske Fideikommis fra 1909; i Bestyrelsen for Fængselshjælpen; Medlem af Privatbankens Bankraad; Formand for Etats-raadinde Kofoeds Legat for Sømænd af Koffardietaten.

Adresse : Nørrebrogade 58 A, Kbhvn.

 

KOCH Ludvig Provst, Forfatter, R. DM.; f. 29. Juli 1837 i Vodder i Sønderjylland; Søn af Sognepræst H P G Koch og Hustru f.'Pareliu.s: gift m. Caroline Henriette, K., f. 28. Jan. i Højer, Datter af Læge H C Winding og Hustru f. Feddersen.

Student (Nykjøbing) 1856; cand. theol. 1861; deltog i Krigen 1864; Bestyrer af Privatskole i Vejstruprød 1866; Forstander for Folkehøjskolen i Brøns 1868-70; Kapellan i Nykjøbing F.1870; Sognepræst for Skjelby og Gje-desby 1876, for Brønshøj og Rødøvre 1880: Provst, 1882: Sognepræst i Glostrup 1892-1907: Entlediget 1909; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog; Medlem af Tilsynsraadet for Nyt genealogisk Institut fra 1909.

Har udgivet : Teologien er dog er Videnskab (1867): Biskop N E Balle (1876); Kristendommen og den fri Tanke (1877): Den danske Kirkes Historie 1801-54 (1879-83); Den danske Landsbyskoles Historie til 1848 (1882): Christian d. VI.s Historie (1886); A S Ørsted (1896): Fra Grundtvigianismens og den indre Missions Tid (1898).

Adresse: Allégade 17. Kbhvn.

 

KOCH Michael Justitsraad, Inspektør ved Vartov nospital: f. 13. Okt. 1830 i Ravnsø ved Ribe; Søn af Sognepræst J P Koch (død 1862) og Hustru f. Hjort (død 1838): gift m. Anna Eleonora Elise Frederikke K. (død 1910), Datter af Justitsraad Herman Munter og Hustru f. Scheller.

Eksam. jur.; Assistent i Magistraten 1853; Fuldmægtig 1858; Inspektør ved Vartov Hospital og Abel Cathrines Stiftelse fra 1877; Formand for Hegns- og Synsmændene i Kbhvn. 1878-1902.

Adresse : Farvergade 27, Kbhvn.

 

KOCH P G Biskop, R.DM.; f. 20. Dec. 1858 i Ribe; Søn af Stiftsprovst C F Koch og Hustru f. Balslev; gift m. Bertha Gine Cæcilie f. Carstens, f. 28. Sept. i Frederikshavn.

Student (Viborg) 1876; cand. theol. 1882; Universitetets Guldmedalje 1885; Sognepræst i Vildbjerg-Timring-Nøv-ling 1885, i Herning 1889: Provst 1891; Forstander for Missionsskolcn til Vd-dannelse af Hedningemissionærcr 1890 -1902; Censor ved teologisk Embedseksamen 1899-1902: Sognepræst ved Vor Frue Kirke i Odense 1900: Biskop over Ribe Stift fra 1901.

Har skrevet de to Smaaskrifter: Den saakaldtc Syndfrihedslære (1901); Bibelkritik (1902) og Bogen Præst og Uenighed (1908).

Adresse : Ribe.

 

KOCH P D Læge, Dr. med.. R.: f. 21. Juli 1856 i Damsholte paa Møen; Søn af Provst II P C Koch og Hustru f. Jensen; gift m. Tonny K., (død 1910), Datter af Apoteker F S Lassen og Hustru f. Købke.

Student (Nykjøbing F.) 1874: med. Eks. 1881: Reservelæge i Hæren 1885-86 og 1887-88; Dr. med. 1887; Læge ved Poliklinikens neurologiske Afd. 1889-91; Formand for Søndagsskoleudvalget i Kbhvn,; Medlem af Bestyrelsen for kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. fra 1896, af Det kbhvnskc Kirkefonds Forrefnings-ndvalg og af Styrelsen for Rednings-hjemmet Enkratcia.

Adresse: Upsalagade 18, Kbhvn.

 

KOCH Simon Forfatter, Kontorchef; f. 18. Febr. 1871 paa Frdbg.; Søn af Inspektør ved Frdbg. Assistens Kirkegaard Rudolph Kock.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1889: cand. jur. 1895; ansat i Kbhvns Magistrat s. A.; Overretssagfører 1900 (procederer ikke); Kontorchef under Magistraten 1909.

Socialdemokratiets Kandidat! ved Folketingsvalget i Kjøge-Kredsen 1903.

Bøger: Haabet og den Haabløse. (1901); Ung Krigsmand (1903); Lykkenid (1905); Digteren (1907); April (1907).

Adresse: Fred. d. 6. Allé 11, Kbhvn.

 

KOCH Svend Ingeniør; f. 26. April 1867 i Kbhvn.; Søn af Justitiarius i Høje- i steret P F Koch (død 1907) og Hustru ! Mathilde f. Hauch (død 1910); gift m. Ingrid K., f. 15. Okt. 1869 i Odense; Datter af Herredsfoged Bruhn og Hustru f. Meyer (død 1909).

Student (Hauchs Skole) 1886; cand. polyt. 1894; Ingeniørassistent hos Stadsingeniøren i Kbhvn. 1894, Ingeniør hos samme 1898-1906: lærer ved Teknisk Selskabs Skole 1896-1907; Ingeniør ved Rigshospitalet 1903 og ved Kristiansborg Slot 1906.

Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse fra 1908: Formand for sammes Yejudvalg fra 190B; i Bestyrelsen for Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets Aktieselskab fra 1909.

Adresse: Ceresvej 18, Kbhvn.

 

KOCK L F Sagfører, R.; f. 19. Nov. 1847 i Grenaa; Søn af Konsul N L Kock og Hustru f. Bloch; gift m. Anna Helene Louise f. Walløe, f. 17. Juni i Kbhvn.

Exam. jur. 1869; Sagfører i Kbhvn. 1874: Kasserer for og Medlem af Den danske Sagførerforenings Hovedbestyrelse: Medlem af Sagførernes Hjæipe-og Understottelseskomité; Forstander for Budolphi Kloster: i Bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.

Adresse : Vesterbrogade 2 3!. Kbhvn.

 

KOEFOED Emil Professor, Dr. phil.; f. 9. Juli 1858 i Skanderborg: Søn af H G Koefoed og Hustru f. Krebs; gift

1.  Gang m. Gertrud Methea f. Larsen; 2.   Gang m. Birgit Hansine f. Lunøc. Cand. pharm. 1880: Student (priv. dimit.) 1881; cand. mag. 1884; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts kemiske Laboratorium 1882-92; I'niversitetcts Guldmedalje 1887; Dr. phil. 1894; Docent i Kemi ved Den farmaceutiske Læreanstalt 1892, Direktør for samme fra 1895: Medlem af Sundhedsstyrelsen 1909.

Litterære Værker: Lærehog i organisk Kemi (1898); Mindre Lærebog i den kvalitative organiske Analyse (sammen med Schjerning 1891); Vejledning i den kvantitative Analyse (1893); Om nogle Nitroso-Platinammoniakforbindel-ser (Doktordisputats).

Adresse: Rømersgade 7, Kbhvn.

 

KOEFOED Jens Statsraadssekretær, K1.DM.p.p.; f. 8. Dec. 1832 i Kbhvn.; Søn af Gehejmekonferensraad, Højesteretsassessor II J Koefoed (død 1870) og Hustru f. Rottbøll: gift 1. Gang m. Ida f. Uldall (død 1869), 2. Gang m. Emmy K., f. 10. April 1843 i Næstved, Datter af Etatsraad, Landfysi-kus Ove Høegh-Guldberg og Hustru Hanne f. Bilsted.

Student (Metropolitanskolen) 1853; cand. jur. 1858; Kancellist i Udenrigsministeriet 1860; kst. Legationssekretær i London 1868: Statsraadssekretær 1883; Meddirektør for Det kgl. Vajsenhus.

Formand i Bestyrelsen for Dronning Louises Børnehospital; Medlem af Bestyrelserne for Samfundet og Hjemmet for Vanføre; Foreningen til Værn for enligt stillede Kvinder, Foreningen for Historie, Litteratur og Kunst og Foreningen 23. April 1882: Direktør i det kvindelige velgørende Selskab og Medlem af Tillidsraadet for Asylbestyrerindernes gensidige Hjælpefor-ening.

Ddenl. Ordner: F.Cb.: F.Æ.L.; Gr. Fr.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.N.

Adresse: Rosenvænget-s Allé 35, Kbhvn.

 

KOEFOED M C Rektor; f. 7. Marts 1859 i Rønne; Søn af Rektor C G Koefoed og Hustru f Andresen; gift m. Magda Elisabeth K., f. 20. Juli; Datter af Købmand T D Rønne og Hustru f. Rønne.

Student (Sorø) 1876; cand. philol. 1885; Lærer ved Aarhus Katedralskole 1886; Adjunkt ved Rønne lærde Skole 1893, Rektor 1903.

Næstformand i Bestyrelsen for Dampskibsselskabet af 1866.

Adresse : Statsskolen, Rønne.

 

KOEFOED Michael Direktør, R.p.p.; f. 27. Dec. 1867 i Rønne; Søn af Rektor C G Koefoed og Hustru f. Andresen; gift m. Inger Margrethe f. Thorsen, f. 18. Febr. 1873 i Rønne.

Student (Rønne) 1886; cand. polit. 1891; ansat i Statens statistiske Bureau s A., Assistent 1892, Fuldmægtig 1896, Kontorchef 1902, Direktør 1904; fra 1906 tillige for Stats-Brandforsikrings-fonden.

Medlem af Overskyldraadet, af Finanslovkommissionen og af Kontrol-komitéen for Nye Danske Brandfor-sikringsselskah; i Bestyrelserne for Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse, Nationaløkonomisk Forening og Foreningen Bornholm: Censor ved de statsvidenskabelige Eksaminer; i Direktionen for Selskabet for Efterslægten; föreståar Statistisk Bureaus Pub-likationsrækker og var Medarbejder ved Trans Danmark: Medredaktør af Hages Haandbog i Ilandelsvidciiskab 2. og 3. Udgave; Medudgiver af Grundrids af Danmarks Statistik.

Ildenl. Ordener: F.Æ.L.; N.St.O.; R.St.Stan.; S.V.

Adresse: Sortedamsdossering 69, Kbhvn.

 

KOEFOED Peter Etatsraad, RDM.; f. 13. April 1834 i Kbhvn.; Søn af Gehejmekonferensraad, Højesteretsassessor H J Koefoed og Hustru f. Rottbøll; gift m. Maria f. Ramlau (død 1900).

Student (priv. dimit.) 1851; cand. jur. 1857; Auditør 1859; Overauditør 1867-87. Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til understøttelse af Dannebrogs-ridderes Efterladte. Adresse: Martensens Allé 8, Kbhvn.

 

KOEFOED P L Gaardejer: f. 8. April 1862; Søn af Købmand H C Koefoed og Hustru f. Lund; gift m. Sophie Louise f. Koefoed, f. 7. Sept. paa Langc-myrcgaard, Aaker Sogn.

Næstformand i Bornholms landøkonomiske Forening; Formand for Svinc-avlscentrenes 3. Distriktsudvalg og for Bornholmske Jernbaneselskab; Vurderingsmand for Bornholms østre Skyldkreds fra 1903; Medlem af Bestyrelserne for Sparekassen i Aakirkeby og Bornholms Plejehjemsforening; Landstingsmand for Bornholm (Vcnstrere-formpartiet) fra 1906.

Adresse: Halmtorvet 14, Kbhvn. og Lille Myregaard pr. Pedersker St., Bornholm.

 

KOEFOED Rudolf fh. Direktør: f. 13. Marts 1862 paa Frederiksberg; Søn af Generalmajor E C L Koefoed (død 1904) og Hustru f. Rothe (død 1906); gift m. Thora K., f. 26. Juli 1864 i Møgeltønder, Datter af Provst II Chr. Sonne (død 1879) og Hustru Margrethe f. Rothe.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1880; mag. scient. 1886; Assistent ved Carlsberg Laboratoriets kemiske Afdeling 1886-90; Assistent paa Bryggeriet Ceres i Aarhus 1890-91: Overinspektør paa Gamle Carlsberg 1892, Direktør 1901-06; Medlem af Sø- ag Handelsretten, af Dansk Ingeniørforening og af Carlsberg Laboratoriet« Bestyrelse. Adresse : Gammel Kiøge Landevej 3. Valby, Kbhvn.

 

KOEFOED Sophus Direktør, Ingeniør, R.: f. 3. Juni 1854 paa Ulfborg; Søn af Godsejer, Jægermester N T S Koefoed (død 1878) og Hustru Catharina f. Beissenhertz (død 1899); gift m. Marie K. f. 21. Juli 1854 i Aarhus, Datter af Frederik Bruun til Bruuns-baab og Hustru Christiane f. Bruun (død 1907).

Diplomingeniør fra Hannover; Ingeniørassistent hos Frm. English & Hanssen 1874-77; Ingeniør ved Baneanlæg 1878-81; Ingeniør i Holstebro 1881-83; Jærnbane- og Brobygningsin-geniør i Amerika 1885-94; Ingeniør ved Helsingørs Jærnskibsbvggeri 1895 -96, ved Akts. Smith, Mygind & Hiitte-meicr 1902, Direktør smstds. fra 1908; desuden prakt. Ingeniør.

Bygmester for Viadukterne over Østerbros Rangerstation, Godsbane-

gaarden, Enghavevej, Vesterfælledvej og Gl. Kjøgevej, for Strandmøllebro-en, Ny Langebro, Ny Knippeisbro og Broen over Vaarbyaa, for Kulviaduk-terne til Vestre og Østre Gasværker samt for talrige andre Broer i Danmark og paa Island.

Adresse : Gersonsvej 31, Hellerup.

 

KOEFOED Vilhelm F Kontreadmiral, K2.DMp.p.: f. 21. Maj 1837 i Kbhvn.; Søn af Gehejmekonfercnsraad, Højesteretsassessor H J Koefoed og Hustru f. Rottbøll; gift m. Emilie K., f. 19. Febr. i Kbhvn., Datler af Overlæge Bertelsen.

Sekondløjtnant 1857; Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1874; Kommandør 1886; Ekvipagemester 1890, Afsked 1899; kar. Kontreadmiral.

Formand i Direktionen for De Klarupske Stiftelser; Næstformand i Den danske Forening til Evangeliets Forkyndelse, for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne: Medlem af Direktionen for Etatsraad Jacob Henrik Schous og Hustrus Stiftelse og af Bestyrelserne for Laane- og Spareforeningen for Embeds- og Bestillings-mænd og for Alu-minia.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.: Gr.Fr.; R. St.Stan.; S.Kr.; S.Sv.; Ø.F.J.

Adresse: Amaliegade 3, Kblivn.

 

KOFOED H M Landinspektør; f. 1. April 1844 paa Brandsgaard ved Nexø; Søn af Gaardejer J P Kofoed (død 1896) og Hustru f. Hansen; gift m. Martha Nikoline f. Kofoed, f. 4. Okt. 1854 i Pedersker Sogn.

Landinspektøreksamen 1870: Formand for Bodilsker Sogneraad 1874-77: By-raadsmedlem i Rønne 1882-88 og fra 1894-1900: Formand for Bornholms Landboeres         Brandforsikringsselskab

fra 1894-1909; Repræsentant i Hus-mandskreditforeningen fra 1896-1907. i Østifternes Kreditforening fra 1907; Revisor i Bornholms Andels-Svineslagteri 1893-98: Landstingsmand for 4. Kreds 1898-1906.

Adresse : Rønne.

 

KOFOED-HANSEN O J M Kommandør, K1.DM.MfDR.p.p.; f. 20. Marts 1854 i Haderslev; Søn af fh. Stiftsprovst H P Kofoed-Hansen (død 1893) og Hustru Sophie f. Komtesse Moltke (død 1898); gift m. Sigrid Marie f. Holm, f. 23. Dec. i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1873; Premierløjtnant 1874; Kaptajn 1888; Kommandør 1900; Departementsdirektør i Marineministeriet 1901-05, Direktør smstds 1905-08.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.: Gr.Fr.; I. M.&L.; N.St.O.; P.Chr.; Pr.Kr.; Pr. R.Ø.; R.St.A.; T.O.

Adresse; Østbanegade 9, Kbhvn.

 

KOFOED-HANSEN Vilhelm Oberstløjtnant, R.DM.p.p.; f.-6. Juni 1856 i Haderslev; Søn af fil. Stiftsprovst H P Kofoed-Hansen (død 1893) og Hustru Sophie f. Komtesse Moltke (død 1898); (rift 1. Gang m. Johanne Marie Magdalene K-U. (død 1906), Datter af Godsforvalter J Scheel (død 1878) og Hustru Henriette f. Friederichsen (død 1886). 2. Gang m. Alice K-U., f. 1. Okt. 1883. Datter af tb. Oberst G Harhoff (se denne).

Sekondløjtnant 1877: Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1889: Adjutant hos Kronprins Frederik 1895-99; Chef for Hærens Elevskole 1901-05: Oberstløjtnant 1905; Chef for 4. Artilleriafdeling.

Edenl. Ordener: Gr.Fr.: N.St.O.; R. St.A.; R.St.Stan.; S.Kr.; S.Sv.

Adresse : 2. Artilleriregiments Kaserne, Artillerivej, Kbhvn.

 

KOHL A H von Forfatter, Premierløjtnant; f. 5. Dec. 1877 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant A C C von Kohl og Hustru f. Mortensen; gift m. Ellen v. K., f. 21. Maj 1880, Datter af Grosserer A P Levinsen.

Student 1896; cand. phil. 1897; Officer; Afsked som Premierløjtnant af Fodfolket 1903.

Siedlern af Kommissionen for Bevaring af Danske Forfatteres Manuskripter og Breve.

Skønlitterære Arbejder: Kunst, et Nødraub (1903); Den gyldne Gift (1903): Klippen (1904): Hjærtevirtuosen (1905): De røde Navne (1903); Mikrobernes Palads (1908).

Adresse: Allégade 15, Kbhvn.

Sommerbolig: Boderne, Hellebæk.

 

KOHL Carl von Pr.-Løjtnant. Forfatter; f. 24. Jan. 1869 i Kbhvn.: Søn af Oberstløjtnant A C C von Kohl og Hustru f. Mortensen; gift m. Inge K.. Datter af Etafsraad P F C Koefoed {Ægteskabet opløst).

Sekondløjtnant i Fodfolket 1888; Premierløjtnant 1891: Afsked 1908.

I Bestyrelsen for Selskabet for psykisk Forskning.

Har skrevet : Satan og hans Kultus i vor Tid (1902): Babel (1904); Vaagne Nætter (1906); Mine Venner (1908); Redaktør af Verdensspejlet.

Eden!. Orden : N.St.O.

Adresse : St. Annæ Plads 8, Kbhvn.

 

KOLD Vilhelm Sognepræst; f. 7, Okt. 1868 i Ans; San af Købmand Niels Kold og Hustru f. Nyebæ; gift m. Marie Andrea Margrethe f. Reimers, f. 8. April i Strandby ved Esbjerg.

Student (Schneekloths Skole) 1886; cand. theol. 1892; pers. Kapellan i Jerslev og Maaram 1893, resid. Kapellan ved Hellig Kors Kirken i Kbhvn.  1896; Sognepræst ved Brorsons-Kirken fra 1905.

Formand for Brorsons-Kirkens Menighedspleje; Viceformand for St. Lukas Stiftelse; i Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. og for Kristeligt Dagblad: Formand i Forretningsudvalget for Menighedsfor-bundet i Kbhvn. af 1898.

Adresse: Brohusgade 9, Kbhvn.

 

KOLLING Valdemar fh. kgl. Skuespiller, R.DM.: f. 11. Okt. 1834 i Kbhvn.: Søn af Skræddermester Wilhelm Kol-ling og Hustru f. Thiemann; gift m. Almina Louise Ferdinandine f. Neijen-dam, f. 30. Juni 1846 i Kbhvn.

I Manufakturlære; debuterede paa Det kgl. Teater 1854 som Arv i Julestuen; kgl. Skuespiller 1864; Afsked 1897.

Hovedroller: Jeronimus i Abrakadabra; Arv og Henrik i Holbergs Komedier; Argante i Scapins Skalkestykker: Geronte i Testamentet; Rasmus i Fin Søndag paa Amager; Assessor Svale i Eventyr paa. Fodrejsen; Ludvig Tho-strup i Østergade og Vestergade.

Adresse: Vesterbrogade 27. Kbhvn.

 

KOLLING Valdemar Skuespiller; f. 20. Mai 1863 i Kbhvn.; Søn af Skuespiller Harald Rolling (død 1904) og Hustru Therese f. Hoppensack: gift m. Magda f. Madsen, f. 12. Aug. i Kbh.

uddannet til Handelen; debuterede som Skuespiller 16. Sept. 1883; Skuespiller ved Casino.

Adresse: Helgesensgadc 27, Kbhvn.

 

KONDRUP Ivan Højesteretssagfører: f. 9. Nov. 1872; Søn af Grosserer F Kondrup.

Student (Lyceum) 1891; cand. jur. 1897: Overretssagfører 1901; Højesteretssagfører 1908.

Formand for Gjentofte Kommunes Vandsynsmænd.

Adresse: Gudrunsv. 11, Charlottenlund.

 

KONGSTAD Kristian Maler og Bogtrykker; f. 9. April 1867 i Kbhvn : Søn af Brænderiejer H P Rasmussen og Hustru f. Kongstad; gift m. Franziska K., Datter af Cirkusdirektør C M Hinné og Hustru f. Nolte.

Elev af F Schwartz og Zahrfmann: bar hovedsagelig l>eskæftiget sig med Illustration og Bogudstyr; anlagde 1902 et Trykkeri i Fredensborg, hvorfra foruden en Del Træsnitsbiade er udgaaet en Række smna Bibliofilud-gaver af danske Digtere og enkelte større, kunstnerisk udførte historiske Værker.

Adresse : Fredensborg.

 

KONOW Henri Kaptajn i Søetaten, R. Gb.E.T.p.p.; f. 7. Feb. 1862 i Kbhvn.; Søn af Konsul, Skibsreder H J H Konow (død 1897) og Hustru £. West (død 1898); Ritt m. Jacobine Cathrine Margrethe K., f. 28. Sept. 1869 I Kbhvn., Datter af Kammerherre, Mu-sæumsdirektør J J A Worsaae (død I 1885) og Hustru Jacobine f. Greven-kop-Castenskjold.

Sekondløjtnant 1883; Premierløjtnant 1884; Kaptajn 1900; i fransk Tjeneste 1886-90; Guvernør før H. kgl. H. Prins Carl af Danmark 1890-95: Fiskeriinspektør 1899-1901; Fører af Skoleskibet Georg Stage 1898; Næstkommanderende ved Matroskorpset 1902-06; Chef for Torpedobaadsdivision 1903 og 1904; Chef for Opmaalingen i Østersøen 1906 og 07: Chef for Krydseren Ingolf i Vestindien 1909-10.

T Bestyrelsen for Sømandsforcningen 1905.

Har skrevet: I Asiens Farvande; Haandbog for Matroskorpset.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.: N.St.O.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R.St.A. ;S.Sv. ;Stb.V. Gr.Fr.

Adresse: Amaliegade 13, Kbhvn.

 

KONOW H J H H Kammerjunker, Konsul, H.p.p.; f. 2. Aug. 1867 i Kbhvn.: Søn af Konsul Skibsrheder H J H Konow (død 1897) og Hustru f. West (død 1898).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1885; cand. polit, 1892; Assistent (fung. Arkivsekrctær) i udenrigsministeriet; Danmarks Delegerede i Det Internationale Landbrugsinstifuts Permanente Komité; Konsul i Kom; kst. Legationssekretær i Rom 1909.

Udenl. Ordner: B.L.; J.n.S.; R.St. A.: S.H.E.

Adresse: Via Gregoriana 15, Kom.

 

KONSTANTIN-HANSEN Elise Malerinde ; f. 4. Maj 1858 paa Frederiksberg; Datter af Maleren Professor Constantiii Hansen (død 1880) os Hustru Magdalene f. Købke (død 1898); ugift,

Udstillede første Gang 1881; Neu-hausenske Præmie 1885; Medlem af Den frie, Udstilling fra 1893.

Adresse: Kirkebakken Aagaard pr. Kolding.

 

KONSTANTIN-HANSEN K K Fabrik-direktør, f. 31. Marts 1860 i Kbhvn.; Son af Maleren. Professor C C Constantin Hansen (död 18801 og Hustru Magdalene f. Købke (død 1898): srift m. Margrethe K.-H., f. 27. Juni 1866 i Askov, Datter af Professor Ludvig Schrøder (død 1908) og Hustru f. Wagner (død 1905).

Polyt. Adgangseks. 1877; i Lære som Maskinarbejder paa Kbhvns Tøjhus: Svend 1880,; Konstruktøreksamen fra Kbhvns tekniske Skole 1881; Uddan-nelsesrejse i Amerika 1886-87; opret-

tede et Maskinværksted i Kolding 1888 under Firma Konstantin-Hansen & Schrøder; Direktør for Akts. Konstantin-Hansen & Schrøder fra 1896; fra 1905 tillige Direktør for Andelsselskabet De danske Mejeriers Maskinfabrik, som har opkøbt hele Aktiekapitalen i førnævnte Aktieselskab.

Medlem af Svendeprøvekommissionen i Kolding 1891-1909 og af Kolding By-raad fra 1903; Suppleant for Overlig-ningskommissæren smstds. fra 1908; Medlem af Kontrolkomiteen for Kreditforen, for industrielle Ejendomme; Formand i Koncessionsudvalget for Troldhede-Kolding-Vejen Banen. I Bestyrelsen for Kolding Højskoleforening, Kunstforeningen for Kolding og Omegn, Foreningen Den fri Skole, Kolding Haandværker- og Industriforening, Kolding tekn. Skole og Kolding Læsestue og Bogsamling.

Adresse : Kolding.

 

KONSTANTIN - HANSEN Kristiane Væveribestyrcrinde; f. 16. Sept. 1848 i Kbhvn.; Datter af Maleren Constantin Hansen og Hustru f. Købkc; ugift.

Drev i Forening med Frøken I Bin-desbøll Broderiforretning i Kbhvn. 1873-1903; fra 1901 Gobelinvæver: ansat ved Ledolsen af Fredcriksborgmu-seets Gobelinsvæveri; fra lirø i Menighedsraadet for Kbhvns Valgmenighed.

Adresse: Forhaabningsholms Allé 18, Kbhvn.

 

KOPPEL Elise Frue, f. 26. Marts 1880. Datter af Rigsarkivar A D Jørgensen ; gift m. Journalist Valdemar Koppel (se denne).

Student (priv. dimit.) 1901; cand. phil, 1902; Kasserer for Kbhvns Kvinde-valgretsforening.

Adresse : Sølvgade 36, Kbhvn.

 

KOPPEL Vald. Journalist: f. 10. Sept. 1867 i Kbhvn.; Søn af Prokurator, Ju-stitsraad Menca Koppel; gift m. cand. phil. Elise Koppel (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1885; cand. mag. 1891; Studieophold i Paris 1891-92; derefter Lærer ved Industriforeningens Latin- og Realskole: Medarbejder ved Politiken fra 1892 (Redaktør af Dag til Dag).

Har udgivet: „Christensen" (1907) (dramatiseret i Forening med A Melby« og opført paa Dagmarteatret); Selskabsliv (1907). Oversætter af: Ana-tole France; Dronning Gaasefod; Fru Brandels smukke Døtre (opført paa Dagmarteatret 1910).

Adresse: Sølvgade 36, Kbhvn.

 

KORNERUP Jacob Professor, Arkitok-turmaler, R.DM.: f. 19. Nov. 1825 i Roskilde; Søn af Købmand Ebbe Kornerup (død 1826) og Hustru f. Brünniche (død 1879); gift m. Augusta K., (død 1906), Batter af Vognfabrikant A F Madsen og Hustru f. Jørgensen.

Student (Roskilde) 1845; Elev af M Rørhye og af Kunstakademiet fra 1846; Raderer og Arkitekturmaler; berejste gentagne Gange Danmark i Forening med Museumsdirektør Worsaae, for at undersøge og aftegne Mindesmærker fra Oldtiden og Middelalderen; Medlem af Oklskriftsselskabet; har ledet Re-stanrationen af talrige middelalderlige danske Kirker, navnlig m. H. t. Genopfriskningen af gamle Kalkmalerier.

Litterære Arbejder: Kongehøjene i Jellinge (1875); Roskilde Domkirke (1877, i Danske Mindesmærker); Roskilde i gamle Dage (1892); Skildringer fra Spanien (1863); Roskilde Minder (1907) samt talrige Afhandlinger i „Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie" og i ,,Kirkehistoriske Samlinger".

Adresse : Roskilde.

 

KORNERUP Thorvald Postmester; f. 11. Marts 1864 i Kbhvn.; Søn af .Portrættegner, Litograf L A Kornerup og Hustru f Berentsen; gift m. Johanne Frederikke f. Lund, f. 12. Maj 1864 i Stillinge.

Student 1881; cand. polit. 1885; Assistent i Sparekasseinspektoratet 1889-1902; Assistent i Generaldirektoratet for Postvæsenet 1889; Fuldmægtig i Sygekasseinspektoratet 1892-1901; Postmester i Hjørring 1901, i Holbæk 1908; Medstifter af Postmesterforeningen 1901, dens Formand 1904-07.

Arbejder: Sygekasse-Spørgsmaalets Behandling i Danmark siden 1861 (1891); 160 Højesterets- og Overrets-domme 1840-90 vedrørende Ledelsen af private Foreninger, Sparekasser, Sygekasser etc. (1892); Udgiver af Sygekasse-Tidende (1892.96), af Oversigt over Meddelelser om Grønland 1876-99, angaaende. de af Regeringen udsendte Ekspeditioner til Grønland (1900) og (sammen med Kaptajn D Bruun) af: Islande, monuments de l'antiquité, nature, itinéraires de touristes (1900); Medarbejder ved Aarbog for det danske Postvæsen fra 1894; Udgiver af Postvæsenets Udvikling i Vendsyssel (1902) og af Postvæsenets Udvikling i Hol- bæk Amt (1909).

Adresse: Holbæk.

 

KORNERUP Valdemar Figurmaler; f. 1. Maj 1865 i Kbhvn.; Søn af Litograf L A Kornerup (død 1894) e>; Hustru f. Berentsen (død 1888); gift 1. Gang m. Agnes Margrethe K. (død 1899), Datter af Apoteker P C Stis-gaard (død 1893) og Hustru f. At-gren-Ussing (død 1881), 2. Gang m-Jeanne K., f. 25. Okt. 1879 i Kbhvn.,

Datter af Premierløjtnant i Flaaden Louis Hertz (død 1892) og Hustru Johanne f. Timm (død 1882).

Elev i Tegning af Faderen og J F Busch; gennemgik Kunstakademiets Skoler 1881-85 og var tillige Elev af Krøyer; Lærer ved Tegne- og Indu-striskolcn for Kvinder 1886; udstillede første Gang 1837; Akademiets lille Guldmedalje 1891 for et Maleri: Abi-sag og David.

Medlem af Bestyrelsen af Kunstnerforeningen af 18. Novbr.; Censurmedlem af Efteraarsudsullingen paa Charlottenborg.

Billeder: Et Almuebryllup i Vartov Kirke (Hirschsprungs Samling, 1887); La Charita greca (1888); Dødsstem-ning (1889); Den barmhjertige Samaritan (1892); Bryllup i Vor Frelsers Kirke (1893); En Billedhugger i sit Værksted (1895; Nationalgalleriet i Lübeck); Besøg i Atelieret (1909).

Adresse : Skansen pr. Hillerød.

 

KORNERUP-KOCH H I Tømrermester; f. 25. Aug. 1868 i Damsholte paa Møen; Søn af Provst H P C Koch (død 1887) og Hustru Mario f. Kornerup; gift m. Marie Henriette K., f. 25. Dec. 1871 i Marstal, Datter af Hotelejer J II Petersen (død 1908) og Hustru Mathilde f. Petersen.

I Tømrerlære i Roskilde; besøgt teknisk Skole der og i Kbhvn.; Svend 1887; Borgerskab som Tømrermester i Kbhvn. 1892; Direktør for Akts. Oscar Køhler 1899-1900.

Borgerrepræsentant fra 1909: Medlem af Haandværkerbanken-s Repræsentantskab 1898-1910; i Bestyrelsen for Asylet Opdragelsen 1900-10; Medlem af Forældreforeningens Repræsentantskab; Formand for denne Forenings Kreds for Østersøgades Latin- og Realskole.

Stifter af Interessentskabet Danske Træbygningsfabrikker, der efter Jordskælvet paa Sicilien i Dec. 1908 udførte nogle Træbygninger for den ital. Regering og opstillede disse i Messina.

Adresse; Upsalagade 20, Kbhvn.

 

KRABBE Aage Jægermester, R.p.p.; f. 26. Juli 1862 i Kbhvn.; Søn af Forsvarsminister Christopher Krabbe (se denne); gift m. Ellen f. Hartnack, f. 16. Juni i Slagelse.

Besiddelser; Hald (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Formand for Akts. Asmildkloster Landbrugsskole, for Viborg Amts landøkonomiske Forening og for sammes Fællesledelse af Kvægavlsforeninger; Næstformand i „Hedebruget"; Medlem af Overskatteraadet; Sogneraads-formand 1900-09; Amtsrepræsentant i Kreaturforsikringsselskabet Kustos; Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab; i Bestyrelsen for Turistforeningen for Viborg og Omegn.

Udenl. Ordner: Fr.off.d'acad.; S.V.

Adresse: Hald pr. Bækkelund.

 

KRABBE Christopher Forsvarsminister, R.DM.; f. 20. Juli 1833 paa Holgershaab; Søn af Anton Krabbe til Hald og Hustru Vilhelmine f. Nyrop; gift m. Marie K., f. 8. April 1837 paa Høj-ergaard, Datter af Joachim Boesen til Højergaard og Hustru f. Knudsen.

Student (Sorø) 1852; cand. jur. 1859; Redaktør af Fyns Avis og Danmark, senere Medarbejder vod Fædrelandet; Overretsprøveprokurator i Kbhvn. 1868; Overretsprokurator 1870; Birkedommer paa Fejø 1871; Borgmester, By- og Herredsfoged i Grenaa 1876 og i Skive 1883; Ejer af Hald 1881-92; Herredsfoged i Lysgaard-Hinds Herreder 1886-1909. Folketingsmand for Kallundborg-kredsen 1864-84 og fra 1895; Formand i Folketinget 1870-83; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Folkemuseum, af Administrationen for Julius Skrikes Stiftelse, af Landmandsbankens Bankraad (fra 1871) og af Geografisk Selskabs Raad; i Overbestyrelsen for de danske Skvtteforeningor 1879-85; Forsvarsminister i Ministeriet Zahle fra. 1909.

Adresse : Amaliegade 35, Kbhvn.

 

KRABBE Harald Professor, Dr. med., K2.DM.p.p.; f. 13. Marts 1831 i Kbhvn.; Søn af Generalløjtnant Oluf Krabbe og Hustru Charlotte f. Schlotfeldt; gift m. Kristine K.. f. 25. Maj i Kirk-juhær paa Island, Datter af Overretsprokurator Jon Gudmundsson og Hustru Holmfridur f. Thorvaldsdotter.

Student (Metropolitanskolen) 1848; Prosector anatomiæ 1850-51; med. Eks. 1855; Dr. med. 1857; Censor ved med Eks.1871-1909; Docent ved Kunstakademiet i Husdyrenes Anatomi 1873. 1875. 1880. 1886 og 1890; Lærer i Anatomi og Fysiologi ved Veterinær- og Landbohøjskolen 1880-92; Medlem af det veterinære Sundhedsiaad fra 1881; Professor i Anatomi ved Veterinær- og Landbohøjskolen 1892-1902; Redaktør af Tidsskrift for Veterinærer 1871-94 og af Det veterinære Sundhedsraads Aarsberetning fra 1871-1901; Medlem af Videnskabernes Selskab fra 1876; Æresmedlem og Medlem af flere udenlandske Veterinærsel-skaber.

Litterære Arbejder: Helminthologi-ske Undersøgelser i Danmark og paa Island (1865); Erindringsord til Forelæsninger over Hestens Anatomi (1885); Huspattedyrenes særlig Hestens Bygning og Liv (1892).

Udenl. Orden: N.St.O.

Adresse ; Mon rads vej 19, Kbhvn.

 

KRABBE Jon Overretssagfører; f. 5. Jan. 1874 paa Frederiksberg; Søn af Professor, Dr. med. Harald Krabbe (se denne); gift m. Margrethe K., f. 27. Okt. i Kbhvn., Datter af Overretsprokurator P. Casse og Hustru Bothilde f. Winding.

Student (Metropolitanskolen) 189]; cand. jur. 1896; cand. polit. 1898. Assistent under Islands Ministerium 1898, Bestyrer for sammes Kontor i Kbhvn. 1909; Overretssagfører 1903.

Adresse: Tværvej 17, Christiansholms Villakvarter, Klampenborg.

 

KRABBE Margrete Forfatterinde; f. 17. Jan. 1868 i Kbhvn.; Datter af Forsvarsminister Christopher Krabbe (se denne); gift 1. Gang m. Landskabsmaler J P Wildenradt (død 1904), 2. Gang m. Dr. jur. Albertus Hankes-Drielsma, Søn af Gehejmeraad Hnukes-Drielsma i Rotterdam.

Litterær Virksomhed i danske og udenlandske Blade og Tidsskrifter; fra 1906 fransk Forfatterinde.

Har skrevet; Cambriolage de coeur (1906); Les åmes muetfes (1908); Le départ (1909).

Adresse : 70 Boulevard Ornano, Paris.

 

KRAFT Carl Dommer i do internationale Domstole, R.DM.; f. 30. Maj 1849; Søn af Overretsprokurator H R Kraft (dod 1861): ugift.

Student (Herlufsholm) 1867; cand. jur. 1873; ansat i Justitsministeriet 1874, Fuldmægtig 1880. Kontorchef 1888; Assessor i Overretten 1890-96; Cen sor ved de juridiske Eksaminer 1891-96; Dommer i de internationale Domstole i Ægypten 1896; Præsident for Tribunalet i Mansrmrah 1899-1901; forflyttet til Kairo 1901; ekstraordinær Assessor i Højesteret 1907-09; Vicepræsident i den internationale Domstol i Kairo 1908.

Bestyrer af Det Unsgaardske Penge-Fideikommis fra 1886.

Adresse: N-Farimagsgade 69, Kbhvn.

 

KRAFT Ludvig Overlæge, Dr. med.; f. 25. Aug. 1860 i Kbhvn.; Søn af Kommandør J C Kraft og Hustru f. Wolff; gift m. Louise K., f. 25. Juli, Datter af Oberstløjtnant P G Ramm (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1878; med. Eks. 1886; Dr. med. 1891; Reservekirurg ved Kommunehospitalet Afd. I 1891-96; Prosektor ved Kommunehospitalet 1896-1903: Overkirurg ved Frederiksberg Hospital Afd. A fra 1903; Medlem af Bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre.

Adresse : N-Fasanvej 67 B, Kbhvn.

 

KRAG C P S fh. Sognepræst, R.DM.; f. 13. Aug. 1839 i Sønderhroby paa Fyen ; Søn af Sognepræst C E Krag og Hustru f. Seidelin: gift m. Jenny Sofie K. (død 1910). Datter af Etatsraad, Birkedommer F W Petersen og Hustru f. Galthen.

Student (Odense) 1858; cand. theol. 1864; Kateket ved St. Johannes Kirke i Kbhvn. 1868; Sognepræst i Vildbjerg-T-N. 1873, ved St. Jakobs Kirken i Kbhvn. 1878 og Søborg-Gilleleje fra 1903-10: i mange Aar Medlem af Bestyrelsen for Indre Mission i Kbhvn.

Har skrevet en Bog til Daglig An dagt.

Adresse i Søborg pr. Esrom.

 

KRAG Frederikke Kammerherreinde, f. Stilling; f. 7. Okt. 1855 i Kbhvn.; gift m. Kammerherre, Departements chef T R Krag (se denne).

J Bestyrelsen for Mariahjemmet.

Adresse: Rosenvængets Hovedvej 4, Kbhvn.

 

KRAC Cotthold Etatsraad, R.p.p.; f. 25. Maj 1857 i Odense: Søn af F'orpag- i ter Andreas Krag og Hustru f. Rosenberg; gift m. Bodild f. Broberg, f. 21. Nov. i Kbhvn., Datter af Konsul Carl Broberg og Hustru Camilla f. Blom.

Student (Odense) 1875; cand. jur. 1881; s. A. Kopist i Overretten; Assistent i Overpræsidentens Sekretariat 1884; Fuldmægtig i Magistratens 3. Afd. s. A. Intendant hos Kronprinsen 1890 og for den kongelige Civil-liste fra 1906.

Formand i Bestyrelsen for Selskabet af 7. Sept. 1898 til Støtte for faderløs Ungdom.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; L.S.Æ.K.O.; M.Gr.; N.St.O.; Stb.V.

Adresse : Kristiansborg Slot, Kbhvn.

 

KRAG Otto Kontorchef, Kammerjunker, R.DM.p.p.; f. 4. Jan. 1870 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre R F Krag og Hustru f. Luttichau; gift m. Ellinor K., Datter af Kammerherre Munter (død).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1887; cand. jur. 1894; Volontær i Uden. rigsministeriet s. A., Assistent 1895: fg. Legationssekretær i Stockholm 1897, i Baris 1898; Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær i Udenrigsministeriet 1899, Kontorchef 1908.

Udenl. Ordner: BL.; F.-E.L.: Pr. Kr.; P.V.V.; R.St.Stan.; S.A.; S.Kr.; S.N.; Sp.C.III: Sp.I.K.

Adresse : Trondhjemsgade 7, Kbhvn.

 

KRAG P R Kammerherre, K'.DM.p p., f. 2. Okt. 1840 i Kbhvn.; Søn af Departementssekretær, Kammerherre W H Krag (død 1878) og Hustru Charlotte f. Larsen; gift m. Frederikke Louise f. Stilling, f. 7. Okt. i Kbhvn.

Student (Borgerdydskolen) 1858; cand. jur. 1865; Volontær i Udenrigsministeriet 1865; Attaché i Rom 1867; Legationssekretær 1871: Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1883, Departementssekre-tær 1889, Direktør 1899, kst. Departementschef 1908

Formand for Kunstforeningen fra 1909.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; I.Kr.; M. Gr.; P.Chr.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R.St. Stan.: Sp.I.Kr.; S.Kr.; S.N.; Sp.C.III; S.V.; T.M.; T.O.

Adresse: Rosenvængets Hovedvej 4, Kbhvn.

 

KRAGELUND Michael Fabrikant; f. 6. Marts 1859 i Næstved; Søn af Købmand Emil Kragelund og Hustru Juliette f. Lund: gift m. Henny K., f. 14. Juli 1863, Datter af Julius Werner og Hustru Catharina f. Tetzen.

Apotekerdiscipel i Næstved; cand. pharm. 1880; ansat paa Løveapoteket i Aalborg 1876-79 og 1881-85; købte 1885 Aalborg Saltraffinaderi; Medstifter og 1892-1900 Medindehaver af Aalborg Margarinefabrik; udvidede 1900 Fabrikationen (Firma M Kragelunds Fabrikker) til Kemikalier, Krydderier, Farvevarer og tekniske Artikler; Medstifter af Aalborg Kridtslcmneri 1908; overtog 1909 Aalborg Sodavandsfabrik.

Medlem af Aalborg Byraad; Næstformand i Aalborg Handelsförening; Medlem af Direktionen for Aalborg Diskontobank; Medlem af Søretten for Aalborg Amt; Formand i Kirkegaards-inspektionen; Medlem af Kirkeinspek-tionen og Kirkeværge for Vor Frelsers Kirke.

Adresse : Villa Sama, Aalborg.

 

KRAGH Johannes Kunstmaler; f. 9. Maj 1870 i Bisserup; Søn af Sognepræst J Th. Kragh og Hustru f. Lange.

Uddannet i Teknisk Selskabs Skole, under H Grønvold, Viggo Pedersen, paa Kunstakademiet (1887-88) og hos Krøyer 1888-89: i Malerlære 1889, Svend 1891; arbejdede under Joachim Skovgaard 1892-93, under Billedhuggeren J V Ségoffin i Rom 1900; udstillede første Gang 1892.

I Bestyrelsen for Malende Kunstneres Sammenslutning og for Billedhuggerforeningen.

Hovedværker : Kalkmalerierne i Aagaard Valgmenighedskirke (1895): Dekorationen af Zionskirken (1896-98), af Kristkirkens Apsis (1899); Karton til La morte dell'Estate (1900); Glasmalerier paa. Gaarden Løndal (1900), i Skive Kirke (1906), i Holstebro Kirke (1907 -08); Mosaikkerne paa Paladshotellets Taarn (1909).

Adresse : Rosenvængets Sideallé 9, Kbhvn.

 

KRANOLD C I C F v. Generalmajor, Kammerherre, SK.DM.p.p.; f. 17. Dec. 1833 Itzehoe; Søn at Lærer W H O I Kranold og Hustru f. Dreessen.

Sekondløjtnant 1855; deltog i Dyb- bøls Forsvar 1864 som Adjutant ved 6. Infanteribrigade; Premierløjtnant S.A.; Kaptajn 1873; Stabschef ved 2. sjællandske Brigade 1876-78; ved Topografisk Afdeling 1878-79; Souschef ved 2. Generalkommando 1879-85; Oberstløjtnant 1885; Chef for Livgardens Forstærkningsbataillon 1887; Oberst og Chef for 6. Regiment 1893; Chef for 5. Bataljon 1885-88, for Livgarden 1894; Generalmajor og Chef for 1. jydske Brigade 1897; Afsked 1903.

TJdenl. Ordner: F.Æ.L.; H.Ph.d.H.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.Sv.

Adresse i Kystvej 7-9, Aarhus.

 

KRARUP F C Sognepræst, lic. theol.; f. 31. Marts 1852 i Løgumkloster; Søn af Sognepræst Krarup.

Student (Aalborg) 1870: cand. theol. 1878; Licentiat (Om Forholdet mellem det guddommelige og menneskelige i Christi Person) 1885; Sognepræst i Mariager 1884, i Sorø fra 1893; Censor ved theologisk Embedseksamen.

Litterære Arbejder : Om Undergavens Stilling i den kristne Kirke (1889); Hvori er Underkraften begrundet; Grundrids af den kristelige Etik,

Adresse : Sorø.

 

KRARUP O Th. N Overretssagfører, R.; f. 15. Sept. 1833 i Lyngby ved Grenaa: Søn af Kammerraad N B Krarup (død 1865); gift m. Kristiane K„ f. 25. Juni 1833 i Kongsted Sogn.

Student (Aarhus) 1851; cand. jur. 1857; Fuldmægtig ved Amager Birk: Underretssagfører i Kbhvn. 187Ö; Overretssagfører 1873; Kasserer for Den gensidige Hjælpeforening for kvindelige Haandarbejdere; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet som understøtter ugifte Fruentimmer, hvis Kaar ikke svarer til deres Opdragelse.

Adresse : Steen Blichers Vej 2, Kbhvn.

 

KRARUP Viggo Assessor i Overretten, R.; f. 29. Nov. 1860 i Kbhvn.; Søn af Overretssagfører O Th. N Krarup (se denne); gift m. Hermandine Cecilie f. Johnson, f. 17. Maj 1871 paa St. Kannikegaard.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1877; cand. jur. 1883; Volontær i Justitsministeriet 1886, Assistent 1889, Fuldmægtig 1893, Kontorchef 1896: Assessor i Landsover- samt Hof- og Stads-retten fra 1901. Medlem af Administrationen for Etatsraad II C Jacobsens og Hustrus Fideikommis. Adresse: Allégade 33, Kbhvn.

 

KRARUP-HANSEN Johanne kgl. Kammersangerinde: f. 15. Juni i Vinding Skole ved Vejle; Datter af Førstelærer H C Krarup-Hansen (død 1907) og Hu. stru f. Jørgensen.

Uddannet i Sang hos Leopold Rosen-feld og hos Kutzbach i Dresden, i Musik hos Aug. Winding og Fru Agnes Adler; debuterede 1899 som Orpheus I Orpheus og Euridike; var den første danske Brynhilde i Wagners Valkyrien.

Hovedroller: Carmen; Azucena 1 Troubaduren; Amneris i Aida; Fricha i Rhinguldet; Dalila i Samson og Da-lila; Ortrud i Lohengrin; Malfred I Liden Kirsten; Morgiane i Aladdin; Dronning Gertrud i Prinsessen paa Ærten; Erda i Siegfried; Rhindatter i Ringen; Martha i Faust.

Adresse : Havnegade 45, Kbhvn.

 

KRAUSE Richard Ekspeditionssekretær i Overpræsidiets Sekretariat; f. 28. Sept. 1878 paa Frederiksberg; Søn af Musikdirektør Chr. Krause og Hustru Angelique f. Larsen; gift m. Bodil K. f. 16. Febr. i Kbhvn., Datter af Skolebestyrer Jørgen Melchior.

Student (Efterslægtens Skole) 1896; cand. jur. 1906; kst. Assistent i Overpræsidiets Sekretariat 1903, kst. Fuldmægtig 1905. ansat som Fuldmægtig 1906,    Ekspeditionssekretær 1908. Formand for Frisindet Ungdom fra 1907,    for Kbhvns Kommunalforening fra 1909; Medstifter og Medlem af Dansk Genealogisk Institut; Sekretær 1 Melchiorianerforeningen.

Adresse ; Heinegade 2, Kbhvn.

 

KREBS C E B Dr. phil.; f. 14. Juli 1851 paa Læsø; Søn af Stiftsfysikus Fr. C Krebs (død 1881) og Hustru f. Borch; gift m. Nelly Andrea f. Larsen, f. 14. Juli 1862 i Kbhvn.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn ) 1870; cand. mag. 1875; ca; d. polit. 1879; Dr. phil. 1885; Aktuar ved Forsikringsselskabet Danmark.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Alderdoms Friboliger og for Det kbhvnske Kirkefonds Legat- og Tontineforening.

Adresse: Frederiksborgg. 50, Kbhvn.

 

KREBS F C Oberst i Fodfolket, R.DM. p.p.; f. 16. Juni 1855 i Byrum paa Læs'ø; Søn af Stiftsfysikus, Dr. med. Frederik Krebs og Hustru f. Borch; gift m. Johanne Margrethe f. Busch, f. 10. Aug. i Ballerup.

Student (Odense) 1874; Sekondløjtnant 1877; Premierløjtnant 1880; Adjutant ved fyenske Brigade 1884-86, ved 2. Generalkommando 1886-90; Kaptajn 1890; Stabschef ved 1. jydske Brigade 1900-04; Oberstløjtnant 1904; Oberst og Chef for 6. Regiment 1907; til Kaadighed tor 1. Generalkommando 1909; Chef for 13. Regiment os for Offiecerskolen 1910.

Formand for Odense Garnisons Of-ficersforening og for Foreningen Dannevirke, Odense Afdeling; Forstander for Aarhus tekniske Skole 1889-1906: Medlem af Aarhus Byraad 1891-97 og 1902-04 og af Overkrigsretten fra 1908.

Udenl. Ordner: N.O.N.; F.F.L.

Adresse : Frederiksberg Slot.

 

KRETZ Frederik Bureauchef ved Rigsdagen, R.DM.p.p.; f. 1. Febr. 1854 i Næstved; Søn af Arkitekt Georg Kretz (død 1857) og Hustru Marie f. Posselt; gift m. Alvilda Theodora f. Wellmamt, f. 10. Febr. i Kbhvn.

Student (Herlufsholm) 1871; rand. jiir, 1877; Stenograf i Rigsdagen 187<3-88; Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 1881; Fuldmægtig 1888; Bureauchef ved Rigsdagen fra 1893.

Udenl. Ordner : Fr. off. de l'instrue. publ.; Pr.R.Ø.; R.St.A.

Adresse : st. Kongensgade 88, Kbhvn.

 

KRIEGER Anthonlus Kabinetssekretær, Kammerjunker K2 DM.p.p.; f. 11. Juli 1858 i Silkeborg; Søn af Generalmajor Cornelius Krieger og Hustru Johanne f. Drewsen; ugift.

Student 1875; cand. jur. 1880: Løjtnant i Livgarden; ansat i Indenrigsministeriet 1883, Fuldmægtig 1895; Departementschef og Chef for Indenrigsministeriets 1. Departement 1898-1910: Kabinetssekretær hos Kongen 1910; Formand for Julius Skrikes Stiftelse, Medlem af Bestyrelsen for Tivoli.

Udenl. Ordner: S.N.; l'.S.B.A.

Adresse: Niels Juelsgade 11, Kbhvn.

 

KRIEGER Oscar Kammerjunker. R. p.p.; f. 16. Juli 1856 i Kbhvn.; Søn af Kontreadmiral Emil Krieger og Hustru Fanny f. Knudsen ; gift m. Henrica K., f. 28. Sept. i Kbhvn., Datter af Kammerherre, Oberst Ferdinand Bcrregaard og Hustru Christiane f. Steenberg.

Sekretær hos H. k. H. Prins Valdemar fra 1894 og i Yærftskommissioncn fra 1990.

Udenl. Ordner : F..E.L.; Gr.Fr.; R. St.Stan.; S.H.E.: S.Kr.

Adresse: Østerbrogade 94, Kbhvn.

 

KRIEGER Valdemar Kaptajn, Kammerjunker, R.p.p.; f. 15. Juni 1864 i Kastrup; Søn af Henrik Krieger og Hustru Ebba f. Sletting; ugift.

Sekondløjtnant 1884; Premierløjtnant 1887; Kaptajn og Kompagnichef ved Livgarden 1902.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.; N. St. O.; Pr.R.Ø.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.H.E.; Sp.M.F.; Stb.V.; S.Sv.

Adresse.: Arendalsgade 1. Kbhvn.

 

KRINGELBACH Georg Arkivar i Rigsarkivet, R.DM.p.p.; f. 29. Jan. 1839 i Roskilde Kro; Søn af Restauratør M J Kringelbach (død 1875) og Hustru Amalie f. Østberg (død 1873); gift m. Olga K., f. 8. Juli 1851 i Helsingør, Datter af Klasselotferikollektør, cand. jur. Hans Sødring (død 1874) og Hustru Caroline f. Gjerlev (død 1869).

Student (Roskilde) 1857; cand. jur. 1864; Medarbejder ved Dagbladet 1865-75, samtidig politisk Korrespondent til danske og norske Blade; Assistent i Ministeriernes Arkivkontor 1869: Fuldmægtig i Kongerigets Arkiv 1883. kst. Kontorchef 1884; Arkivar i Rigsarkivels 2. Afdeling (Administrationens Arkiver) 1889.

Litterære Værker: Den civile Centraladministration 1848-93; Civile Direk-tioner og Kommissioner samt andre overordnede Myndigheder under Enevælden; de fleste Afsnit af Den danske civile Centraladministrations Em beds-etat 1660-1848; talrige Artikler i Biografisk Lexikon. Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse: Stormgade 20. Kbhvn

 

KRISTENSEN Evald Tang Forfatter, R.; f. 24. Jan. 1843 i Nørre-Bjært ved Kolding; Søn af Skolelærer Anders Christensen (Skaderis) (død 1846) og Hustru f. Sand (død 1891); gift 1. Gang m. Frederikke f. Duedahl (død 1866) 2. Gang m. Ane Margrethe f. Risum (død 1900). 3. Gang m. Kirsten Marie Jensen f. Huus, f. 1863 i Gjellerup.

Seminarist (Lyngby) 1861; Skolelærer i Gjellerup 1866-67, i Faarup ved Viborg 1876-84, i Brandstrup 1884-88. Samler af Folkeminder fra 1868; Stifter af Dansk Samfund til Indsamling af Folkeminder 1883 og udgav dets Tidsskrift Skattegraveren 1884-89; Stifter af Historisk Samfund for Vejle Amt 1904: Æresmedlem af Selskabet Nordiske Folkemindeforskere; i Bestyrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder.

Hovedværker: Jydske Folkeminder I-XIII (1868-97): Danske Sagn i Folkemunde (7 Bind: 1892-1901); Gamle Folks Fortællinger om det jydske AI-mueliv I-VI (1891-94); Tillægsbind til samme I-VI (1900-02); 100 gamle danske Skjæmteviser (1903); Danske Ordsprog og Mundheld (1890); Børnerim, Remser og Lege (1898); Danske Fol-keæventyr I-Il I (1884-88); Molbo- og Aggerbohistorier I-II (1892-1903); Efterslæt til Skattegraveren (1890); Kuriøse Overhøringer I-II (1892-99); Danske Skjæmtesagn I (1900); Danske Dyrefabler og Kjædercmser (1896): Øen Anholt i Sagn og Sæd (1891); Vore Fædres Kirketjeneste (1900); Fra Bindestue og Kølle I-II (1895-96); Bindestuens Saga (1897); Fra Mindebo (1898). Endvidere talrige mindre Skrifter, Afhandlinger og Artikler over beslægtede Emner.

Adresse : Mindebo pr. Vejle.

 

KRISTENSEN Marius Dr. phil.; f. 27. April 1869 i Lystrup ved Aarhus; Søn af Gaarde.jer P A Kristensen og Hustru Ane f. Andersen; gift m. Anne Marie IC, f. 13. Sept. 1873 i Tranekjær paa Langeland, Datter af Sognepræst 31 A Hansen (død 1906) og Hustru f. Matthiasen.

Student (Aarhus) 1887; cand. mag. 1894; studerede nordiske Sprog i Up-sala 1895; Lærer ved Statens Kursus for yngre Højskolelærere i Askov 1895; Lærer ved Askov Højskole s. A.; Dr. phil (Fremmedordene i det ældste danske Skriftsprog) 1906; Medredaktør af Danske Studier fra 1904; Censor i Mo-dersmaalet ved Skolelærcreks. fra 1906.

I Bestyrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder fra 1908; Leder af dens Folkemaalsundersøgelser paa Als 1909.

Har udgivet: Samlende kræfter i sprogudviklingen (1899); Nydansk, en kort sproglig-geografisk fræmstilling (1906); Kort over de danske folkemaal med forklaringer (I-VIII; 1897-1910; fortsættes); Harpestræng I-II (1908-09: fortsættes). Kommenterede Udgaver af svenske Forfattere.

Fru Anne Marie Hansen er Medlem af Malt-Folding Sogneraad og af Bestyrelsen for Malt Herreds Husholdningsforening.

Adresse : Askov pr. Vejen.

 

KRISTENSEN-RANDERS J P Højskoleforstander, R.; f. 28. Juli 1854 paa Flos Mark ved Randers; Søn af Smed Christen Jensen og Hustru f. Peders-datter; gift 1. Gang m. exam. jur. Nanna K-R. (død 1908), Datter af Folketingsmand Christen Berg og Hustru Maren f. Bertelsen, 2. Gang m. Gunild K-R., Datter af Lærer Ingemann og Hustru Elisabeth f. Storm.

Skolelærcreks. (Gjedved) 1875; Lærer i Hvingel 1875-78, ved Gjedved Seminarium 1878-84.

Forstander for Olierap Højskole fra 1884; Bestyrelsesmedlem i Dansk Skok-forening og i Foreningen af Højskoler og Landboskoler; Repræsentant i Dansk Hedeselskab; Medlem af Overskatte-raadet for Svendborg Amt.

Adresse : Ullerup pr. Svendborg.

 

KROC Arnold Professor, Direktør, R. p.p.; f. 18. Marts 1856 i Frederiksværk; Søn af Inspektør H J Krog (død 1889) og Hustru Jenny f. Meyer; gift m. Euphemia K., f. 16. Dec. i Kbhvn., Datter af Grosserer F C L Henningsen og Hustru f. Schou.

I Murerlære; Elev af Kunstakademiet 1874-80 og af Meldahl og Heinrich Hansen-, udstillede første Gang paa Charlottenborg 1882; kunstnerisk Leder af Den kgl. Porcellænsfabrik 1885, Direktør 19J0.

Udenl. Ordener : F.Æ.L.; Pr.R.Ø.;R. St.Stan.

Adresse; Steen Blichers Vej 25, Kbhvn.

 

KROGH Carl von Kammerherre, Ritmester, R.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 17. April 1832 i Svendborg; Søn af Kammerherre Christian von Krogh (død 1851) og Hustru Isidore f. von Heinen (død 1848); gift m. Susan K., f. 8. Febr. 1846 i England, Datter af Løjtnant Addcrley Howard og Hustru i. Cur-tois.

Kadet 1846: Sekondløjtnant i 1. Jægerkorps 1851; forsat til Hestgarden 1853; Premierløjtnant i Hestgarden 1863; Ritmester (5. Drag. Reg.) 1871; Afsked 1876. fh. Formand i den danske Turistforening.

Har skrevet: Den kgl. Livgarde til Hest.

Udenl. Ordner: R.St.A.; R.St.Stan.; S.H.E.; S.V.

Adresse: Ny Toldbodgade 59, Kbhvn.

 

KROGH Emil Kontorchef; f. 19. Dec. 1876 i Grenaa; Søn af Redaktør V Krogh og Hustru f. Diechmann.

Sømand fra 14 Aars Alderen; Styrmandseks. 1896, 2. Del af samme 1898; Lærer ved Fanø Navigationsskole 1899-1900; polyt. Adgangseks. 1901: Student 1902; cand. phil. 1903; en Tid nautisk Medarbejder ved Politiken; Medarbejder ved Dansk Søfartetiden-do 1903, Re/laktør af samme 1906-08; Sekretær i Dansk Sej I skibs rede ri forening 1908; Chef for Søfartskontorct i Ministeriet for Handel og Søfart fra 1909.

Adresse : Gunløgsgade 2a, Kbhvn.

 

KROMAN Kristian Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.DM.; f. 29. Marts 1846 i Maribo; Søn af fh. Skibsfører L C Kroman og Hustru f. Krøyer; gift m. Marie Louise f. Bruun, f. 19. Marts paa Frederiksberg.

Seminarist (Jonstrup) 1865; Student (priv. dimit.) 1869; cand. mag. 1874; Dr. phil. (Den eksakte Videnskabs Indlæg i Problemet om Sjælens Existens) 1877; Professor ved Universitetet fra 1884; Kultusministeriets pædagogiske Konsulent 1886-99; Medlem af Videnskabernes Selskab 1884 og af Eksamens-kommissionen for Lærere og Lærerinder 1886-1909; Lærer i Pædagogik ved Statens Lærerhøjskole.

Litterære Arbejder: Tænke- og Sjælelære (1882); Vor Naturerkendelse, Bidrag til Matematikkens og Fysikkens Teori (1883); Om Maal og Midler tor den højere Skoleundervisning (1886); Om Broncelurerne i Nationalmuseet (1902); Etik (1904); Some Remarks re-garding the Mesuring and the Timc-allowanee Qucstions tor Raeing Yachts (1905); Den aposterioriske Sandsynlighed (1908).

Adresse : Holsteinsgade 7, Kbhvn.

 

KROMPHARDT Chr. Proprietær, Landbrugskandidat, R.; t. 5. Sept. 1856 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant J F Kromp-hardt og Hustru t. Knudsen; gift m. Anna Pauline Julie f. Sommer, f. 14. Juli i Kbhvn.

Formand for Græshave og Omegns Kontrolforening; Medlem af de samvirkende lolland-falsterske Landboforeningers Kvægbrugsudvalg; Bestyrelsesmedlem i Maribo Amts økonomiske Selskab.

Adresse: Baadesgaard pr. Nakskov.

 

KRONMAN Chr. fh. Direktør; f. 18. Juli 1852 i Saxkjøbing; gift in. Amelia Hannah K., f. 7. Nov. i England.

Formand for Dansk Dampskibsireder-forening og for Skoleskibet for Skibskokke; Medlem af Bestyrelserne for Danske Skibsrederes gensidige Forsik-ringsforening for Søfolk og Den danske Handelsflaades Skoleskib for Befalingsmænd; Næstformand i Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart.

Adresse : Toldbodgade 18, Kbhvn.

 

KRUM Gerda Skuespillerinde; Datter af Balletmester Daniel Krum og Hustru Johanne f. Schmidt; gift 1. Gang m. Skuespiller Ludvig Nathansen (død 1907), 2. Gang m. Overretssagfører Hj. Juncker, t. 2. Febr. 1869.

Debuterede paa Folketeatret 1897 i Kanariefuglen; Skuespillerinde ved Ca-sino, senere ved Det nye Teater.

Adresse: Øst banegade 1. Kbhvn.

 

KRUSE Marie fh. Skolebestyrerinde, FM. i Guld; f. 19. Febr. 1843 i Flensborg; Datter af Forstander for Tugt-og Arbejdshuset i Flensborg J H J Kruse og Hustru f. Becker; ugift.

I Bestyrelserne for Forening til Lærerinders Understøttelse, Forenede Pigeskoler i Kbhvn. og paa Frederiksberg og Sønderjydsk Samfund.

Adresse : GI. Kongevej 136, Kbhvn.

 

KRÜGER Christian Professor. Rektor, R.; f. 24. Juni 1849 i Kjertcminde; Søn af Købmand J P Krüger (død 1893) og Hustru f. Hansen (død 1892); gift 1. Gang m. Sophie f. Utke (død 1886), 2. Gang m. Ada f. Hvid.

Student (Odense) 1867; mag. scient. 1876; Lærer ved Hauchs Latin- og Realskole 1876-83 og ved Metropolita n-skolen 1881-83; Rektor ved Helsingør højere Almenskole (fh. Latin- og Realskole) 1883. Medlem af Bestyrelsen tor De højere Almenskolers Lærerforening 1890-1908, af Opgavekommissionerne for De højere Almenskolers Eksaminer fra 1899, og af Ovcrskatteraadet for Frederiksborg Amt fra 1904; Censor i Matematik ved Skoleembedseksamen fra 1910.

Adresse : Helsingør.

 

KRÜGER Theodor Bankbestyrer.

Bestyrer i Kbhvns Laane- og Diskon-tobauks Hellerup Afdeling; Medlem af Bygningskommissioncn for Gjentofto Kommune; Formand i Direktionen for Stolpegaaard Forsørgclsesanstalt, for Hellerup Værgeraad og for Hellerup Børneasyl; i Bestyrelsen for Hellerup Plejchjemsforening. Adresse: Onsgaardsvcj 5, Hellerup.

 

KRYGELL J A Professor, Organist, f. 18. Sept. 1835 i Næstved; Søn af Musiker J E Krygell (død 1837) og Hustru f. Thornam; gift m. Christina Ulrika K. (død), Datter af Proprietær Pihl.

Oprindelig Maler; deltog i Krigen 1864; Elev i Orgelspil af Gotfred Mat-thison-Hansen og af Musikkonservatoriet 1867-68; Anckerske Legat 1874-75; Organist ved Herlufsholm Kirke 1863-80. ved Matthæus Kirken fra 1880.

Hovedværker: Moll og Dur (24 Fugaer for Orgel); Messe i Cismoll; 24 Stryge Kvartetter; Instrumental Koncertmusik; Symfonier og Ouverturer; Sange.

Adresse: Paludan Müllers Vej 8, Kbhvn.

 

KRØGER V A Bankdirektør; f. 12. Maj 1877 i Kbhvn.; Søn af Forvalter D F Krøger og Hustru f. Jacobsen.

Uddannet i Kbhvns Handelsbank og i Dresdner Bank, Berlin;' Kontorchef 1 Jydsk Handels- og Landbrugsbank i Aarhus 1903; Direkter i Kbhvns Grundejerbank fra 1908; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Chr. d. 9des Gade-Kvarteret, for Farum Teglværker, Sten- og Gruskompagni, for Akts. Alfr. Christensen & Co. og for Dampskibsselskabet Progress. Adresse: Puggaardsgade 6, Kbhvn.

 

KUHN C F Overretssagfører; t. 6. Okt. 1862 i Randers; Søn af Etatsraad, Overlæge Ludvig Kuhn og Hustru Johanne f. Faber; gift m. Gerda Agnete f. Koefoed.

Student (Randers) 1881; cand. jur. 1887; Overretssagfører 1892; Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring; Højres Kandidat ved Folketingsvalgene i Helsingør 1,903 og 1906; i Administrationen for det Wentzel-Dinesenskc Fideikommis; Formand i'or Grundejerforeningen for en Del af

Tikjøb Sogn; Repræsentant i Fæng-selsselskabet.

Adresse: Agnctero Espergærde.

 

KVIST Laurs Gaardejer; f. 28. Maj 1854 i Abildgaard; Søn af Gaardfæstcr 8 I, Kvist.

Købte 1880 sin nuværende Ejendom; Sogneraadsmedlem 1883; senere Sogne-raadsformand; Sognefoged 1886-89; Vurderingsmand for Udlaan af offentlige og Umyndiges Midler 1886; Folketingsmand for Nibekredsen (Venstrereformpartiet) fra 1890; Formand for Aalborg Amts- Andels-Smørsalgsfor-ening fra dens Oprettelse; Medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Afholdsforening fra 1907.

Adresse : Colbjørnsensgade 29, Kbhvn og Estrup pr. Støvring.

 

KÜHNEL Sofie Enke efter General; f. 23. Nov. 1866 i Tønder; Datter af Eæ-ge, Dr. phil. Friis (død 1900) og Hustru Margrethe f. Larsen; gift m. Generalløjtnant Arnold Kiihnel (død 1908t, Søn af Professor, Præst Arnold Kiihnel og Hustru Anna t. Bliehert.

Formand for Den danske Afdeling af Les Amies de la jeune fille; i Bestyrelsen for Foreningen til forvilde-de unge Pigers Frelse.

Adresse: Sortedamsdossering 95 A, Kbhvn.

 

KYHSE Frantz Auktionsdirektor; f 11. Sept. 1838 i Hoskilde; Søn af Maler-mester C C Kyhse og Hustru Nicoline f. Schjersing; gift i. Gang m. Marie f. Henningsen (død 1882), 2. Gang m. Thilfa Kosa Amalie Valborg f. Nicolaisen.

Student (Roskilke) 1858; Privatlærer i Kbhvn.; exam. jur 1879; Kopist i Landsover- samt Hof. og Stadsretten 1880; eand. jur. 1883: Assistent i Lands-overretten 1894; Bestyrer af Forligs-kommissionens Kontor og Arkivar under Retten 1900; Auktionsdirektør 1904.

Adresse: Marievej 2, Hellerup.

 

KYSTER Anker Bogbindermester; f. 15. Marts 1864 i Kolding; Søn af Skomagermester A E Kyster og Hustru f. Hirth (død 1874): gift m. Anna Margrethe K., f. 16. Maj 1870 i Stege, Datter af Jæmstøber j H Sehmith (død 1895) og Hustru f. Ravnkilde (død 1895).

Læretid i Horsens 1878-82; uddannet i Bogbinderfaget i Paris, Zürich, Rom og München 1883-86 og hos D L Clements Eftf. i Kbhvn. 1889-92; Elev af Teknisk Selskabs Skole: etableret 1892.

I Bestyrelserne for Forening for Bog-haandværk, Forening for Kunsthaand-værk fra 1907 og Fagskolen for Boghaandværk fra 1903; Formand for Bogbindernes Voldgiftsret fra 1898; Lærer ved Fagskolen for Boghaandværk fra 1893: Medlem af Repræsentantskabet i industriforeningen fra 1909.

Forfatter af forskellige Tidsskriftartikler om Bogbinderi og om afdøde Foregangsmænd i Faget.

Adresse: Forhaabningsholms Alle 2, Kbhvn.

 

KAHLER Herman A Keramiker; f. 6. Marts 1846 i Næstved; Søn af Potte. mager H J Kahler (død 1884) og Hustru Mariane f. Copmann (død 1884); gift m. Jansine K. (død 1901), Datter af Stolemager Christoffer Berg og Hustru Oline f. Wibro (død 1900).

I Lære hos Faderen; Elev af Teknisk Skoie i Kbhvn. og 1864 af Bissen; videre uddannet i Tyskland og Schweiz 1865-66; overtog 1872 Ovnafdelingen i Faderens Forretning; begyndte i 80erne paa Fremstilling af keramiske Arbejder ved Hjælp af Kunstnere.

Har foruden keramiske Vaser udført Vægdekorationer til Arkivet i Viborg, Aarhus Teater, Kbhvns Raadhus, Glyptoteket etc.; Vægfliser i Antikudførelse til Sygehuse og Banegaarde m. m.

Udenl. Orden : B.St.Stan.

Talrige Prisbelønninger paa Udstillinger i Udlandet.

Adresse: Næstved.

 

KAHLER Valdemar Fabrikant; f. 19. Okt. 1859 i Korsør: Søn af Fabrikant Gustav Kalder og Hustru Amalie f. Wedersøl: gift in. Cordelia f. Rasmussen, f. 25. Okt. 1860 i Korsør.

Indehaver af V Kablers Teglværk fra 1884; i Bestyrelsen for Korsør Margarinefabrik og for Banken for Korsør og Omegn; Medlem af Byraadet og Formand for den lokale Arbejdsgiverforening.

Adresse : Korsør.

 

KÆMPEGAARD P Chr. Redaktør; f. 19. Juni 1871 i Lem ved Skive: Søn af Gaardejer Esper Jensen (død 1875) og Hustru Maren f. Pedersdatter; gift m. Britta K., f. 7. Marts 1872 i Holbæk, Datter af Landmand Chr. Fr. Løffler (død 1888) og Hustru f. Søht (død 1910).

Student (Ordrup Skole) 1894; eand. phil. 1895: Købmand (Kulforretning) i Aalborg 1896-1905.

Medlem af Bestyrelsen for De fattiges Kasse fra 1899, af Forligskomfnis-sionen fra 1900, af Komitéen for Arbej-derkoncerter i Aalborg fra 1901: Formand for Den kommunale Hjælpekasse og for Landsorganisationen, Foreningen af kommualc Hjælpekasser i Byerne fra 1907.

Redaktør og Udgiver at Tidsskrift for Forsørgelsesvæsen og Filantropi fra 1906; har udgivet : De fattiges Kasse, historisk, retslig og statistisk 11903); En Børuevelgører. Dr. Barnardo (1908).

Adresse : Aalborg.

 

KØEDT Andreas Peschke Grosserer, f. 22. Sept. 1845 i Flensborg; Søn af Skibsfører Køedt.

Finna: „Messen" Hilligsøe, Køedt & Co.

Uddannet ved Handelen; arbejdede flere Aar i Manchester som Korrespondent, etablerede der en Manufakturforretning 1875 med Filial i Kbhvn.; oparbejdede sammen med en Kompagnon Firmaet Messen og grundlagde et Bomuldsvæveri og en Gardinfabrik.

Æresmedlem af Cobdon-Klubben i London 1890; Folketingsmand for Slagelsekredsen 1895-1901; Stifter og Formand for Toldreformforeningen.

Har udgivet: Tolden og Tiderne; Guld og Sølv; Efter Systemskiftet; En Samfundsfjende; talrige Afhandlinger og Pieeer, navnlig vedrørende Tuldspørgsmaal.

Adresse : Viggo Rothes Vej 9, Charlottenlund.

 

KØHL Torvald Observator, Astronom, Foredragsholder; f. 7. Okt. 1852 i Kbh.

Forstander for den kommunale Realskole i Odder 1883-1905; har bygget og indrettet Carinanbservnforict i Odder; Foredragsholder.

Har skrevet : Den astron. Husven (1883); Grundtræk af den fysiske Geografi (1885): Stjernehimlen (1894); Lærebog i Astronomien (1896): Astronomien i Billeder og Tekst (1898): talrige Artikler i Tidsskrifter og Dagblade.

Adresse : Carina, Odder.

 

KØHLER Carl Murermester, E.: f. 11. Dec. 1856 i Hørsholm; Søn af Murermester Frants Køllier og Hustru Marie f. Malmgren; gift m. Jacobinc f. Bang, f. 1. Juli i Kbhvn.

Svend 1874; Mester 1883; Medlem af Murerlavets Repræsentantskab 1890-1902; Bisidder 1902-07; Lavets Delegerede i Fællesrepræsentationen for Haandværk og Industri fra 1905.

I Bestyrelsen for Kreditkassen for Husejere i Kbhvn., for Völund og for Ohristianshavns Oplagspladser; Medlem af Laane- og Diskonto-bankens liank-raad.

Adresse : Tslands Brygge 5, Kbhvn.

 

KØHLER O S Direktør; f. 22. Aug. 1864; Søn af Murermester Vilhelm Køllier og Hustru Hansine f. Sibbern; gift m. Louise f. Heinricy, f. 13. Sept.

Adm. Direktør for Frederiksholms Tegl- og Kalkværker; Medlem af

Haandværkerbankens Repræsentantskab til 1909.

Adresse: Enghavevej, Frederiksholms Teglværk, Kbhvn.