L

LACHMANN Viggo

LAMM A F

LANCE Vilh.

LANDORPH F Lassen

LANG Theodora Linderstrøm

LANGBALLE Otto

LANGE Christen

LANGE Hans O

LANGE Jens

LANGE Sven

LANGE Thor

LANGE Victor

LANGE-MÜLLER P E

LANGGAARD Christian

LANGGAARD Siegfried

LANGKILDE Kirsten

LANGKILDE W A

LANGKJÆR H

LARSEN A C

LARSEN Absalon

LARSEN Alfred

LARSEN C Monrad

LARSEN Eduard

LARSEN Emmanuel

LARSEN Ferd.

LARSEN Florian

LARSEN H C

LARSEN Hans

LARSEN Jens

LARSEN Joakim

LARSEN Johannes

LARSEN Julius

LARSEN Jørgen

LARSEN Karl

LARSEN Knud

LARSEN L P

LARSEN Michael

LARSEN Mimi

LARSEN Morten

LARSEN N A

LARSEN N J

LARSEN P M

LARSEN Poul

LARSEN Sophus

LARSEN Thomas

LARSEN W Ø

LARSSEN Anna

LASSEN A C

LASSEN A F J C

LASSEN I Brink

LASSEN Julius

LASSEN Loulou

LASSEN Marie

LASSEN Niels

LASSEN Otto

LASSEN Vilh.

LAU Edvard

LAUB Hieronymus

LAUB Thomas

LAUB W F

LAURBERG Julie

LAURIDSEN Johannes

LAURITZEN Ditlev

LAURITZEN Marius

LAURITZEN Severin

LAURSEN Jens

LAURSEN L

LAURSEN N Joh.

LAUSEN Frederik

LEERBECH J E V

LEERBECK Adolph

LEFOLII J A

LEHMANN Alfred

LEHMANN Carl

LEHMANN Daniel

LEHMANN Edvard

LEHMANN Julius

LEMBCKE Immanuel

LEMCHE Gyrithe

LEMCHE Johan

LEMMING Andreas

LEMVIGH W E

LENDORF Carl

LENDROP Margarethe

LENSE F

LEOPOLD Svend

LERCHE Christian

LERCHE Flemming

LERCHE Georg

LERCHE Gustav

LESCHLY Mauritz

LETH R BLETH-ESPENSEN Chr.

LETH Theodor

LETH-ESPENSEN Chr.

LEUNING Christopher

LEVETZOW Cornelia von

LEVIN Adolf J

LEVIN Carl

LEVIN Poul

LEVINSEN Anton

LEVINSEN C M R

LEVINSEN T L

LEVY Fred. L

LEVY Frits

LEVY Louis

LEVY Sigfred

LEVYSOHN Konrad

LEVYSOHN Salomon

LEVYSOHN William

LEWALD V C J

LEWENSTEIN T

LEWINSKY Ferdinand

LICHTENBERG Gerhard de

LICHTENBERG I Th.

LIEBE Otto

LIEBMAN August

LIISBERG H C Bering

LIISBERG H J

LIISBERG V P E

LILJEFALK Axel

LILLIENSCHIOLD Carl

LIMKILDE Vald.

LIMPRICHT P C

LINCKE Valdemar

LIND Helmer

LIND Nis Cregersen

LINDBERG Jak. Kr.

LINDE Albert de

LINDERBERG Fernando

LINDERSTRØM-LANG C F

LINDHARDT Vincents

LINDSTRØM Viggo

LINDØ N P

LINNEMANN A C

LINNEMANN C I

LINNEMANN H V

LOCHER Axel

LOCHER Carl

LOEHR Chr. W

LOFT .Johannes

LOHMANN Kr.

LORCK F A

LORCK Lorentz

LORENTZEN Carl

LORENTZEN Lorentz

LORENZEN Vilhelm

LOSE V

LUBBERS Holger

LUDVIGSEN Valdemar

LUND A F V

LUND Axelline

LUND Carl

LUND E F S

LUND Francais

LUND Harald

LUND Jens

LUND Otto

LUND Theodor

LUND-LARSSEN L P

LUNDBECK William

LUNDBYE J T

LUNDBYE Peter

LUNDH Jonas Collin

LUNDSGAARD Konrad

LUNN August

LUNN Michael

LUNN V H

LUNN Villars

LUNØE L J

LYBECKER Johan Ludvig

LYNCBERG I H B

LYNGBYE C A

LYNGBYE H P J

LYNGBYE Jørgen

LYNGE Herman

LYNGSIE M C

LYTTHANS-PETERSEN Emil

LØFFLER Ernst

LØFTING Christian

LØGSTRUP Theodor

LØVENFELDT Friedrich

LØVENSKIOLD Carl

LØVENØRN Poul de

LÜTKEN Alfred

LÜTKEN André

LÜTKEN Anton

LÜTKEN Augusta

LÜTKEN Christian

LÜTKEN L C Fr.

LÜTKEN Mathilde

LÜTTICHAU Christian

LÜTTICHAU Helmuth

LÜTZ HØPPERMANN Carl

LÜTZH0FT FrederikLACHMANN Viggo Overretssagfører; f. 16. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J J Lachmann og Hustru Frederikke f. Kalkar; gift m. Engel f. Saxild, f. 18. April paa Skagen.

Student (Metropolitanskolen) 1881; cand. jur. 1887; Overretssagfører 1891; Formand for Studentersamfundet 1903-Oo og for dets Retshjælp for ubemidlede fra 1899.

Adresse: Thorvaldsensvej 7, Kbhvn.

 

LAMM A F Vekselerer; f. 3. Maj 1856 i Kbhvn.; Søn af Vekselerer David Lamm og Hustru f. Geber; gift m. Anna Marie f. Petersen, f. 8. Juli i Herløv.

Firma ; M H Cohen & Lamm. Etabl. 1854.

Indtraadtc i Firmaet 1880; Eneindehaver fra 1,903.

Medlem af Borgerrepræsentationen 1898-1904, Formand for samme fra 1909; Næstformand i K bh v ns Understøttelsesforenings Hovedbestyrelse og Medarbejdet i samme Forening fra 1880; Medlem af Overskatteraadet 1903-09; Formand i Revisionsbankens l'ankraad; Medlem af Sø- og Handelsretten 1907-09 og af Vekselmæglernes og Vekselerernes Kursnoteringsudvalg.

Adresse: Stormgade 20, Kbhvn.

Sommerbolig: Villa Aalhits, Esper-gjærde.

 

LANDORPH F Lassen Administrator; f. 3. Febr. 1860 i Korsør; Søn af Sogne præst A K Lassen (død 1908) og Hustru Emilie f. Zahle (død 1902); gift m. Viborg L., f. 23. Juli 1865 paa Oregaard ved Vordingborg, Datter af fh. Forpagter- V Krestensen og Hustru f, Theisen.

I Maskinlære 1874-76; Assistent i Tabak Muatsrhappij i Arendsburg paa Sumatra 1877-82; Administrator for sammes Plantage Kloempang smstds. 1883-87; Medejer af Plantagen Stabat i Langkat 1887-88; diverse Inspektionsrejser til Tobaksplantager paa Borneo, Sumatra og Mexico 1889-91; Hovedad-ministrator for Amsterdam Deli Com-pagnic paa Sumatra 1896-99.

Medlem af Bestyrelsen for Planter-foreningen paa Sumatras Østkyst 1898-99, Medlem af Landraadet sammesteds; Medlem af Bestyrelsen for De forenede Bryggerier fra 1899, for Kronprinsesse Louises praktiske Tjenestepigeskole fra 1899 (nu Næstformand), af Zoologisk Haves Direktion 1900-04 og fra 1907, af Bestyreisen for Plantageselskabet Dansk Vestindien (Forretningsudvalget) fra 1903, af Komitéen for Syge- og Børnepleje paa do dansk-vestindiske Øer fra 190.5, af Bestyrelsen for Frederiksberg Poliklinik for Ubemidlede (Kasserer) fra 1904, for Fanø Vester-bavsbad (nu Næstformand) fra 1904, for Kblivns Margarinefabrik fra 1905, af Privatbankens Bankrand fra 1904, af Repræsentantskabet for Kblivns private Laanebank fra 1907.

Adresse: Frydendalsvej 25, Kbhvn.

 

LANG Theodora Linderstrøm Skole-og Seminarieforslnnderiude; FM i Guld ; f. 3. Maj 1855 paa Vemmetofte ved Fakse; Søn af Kantor og Lærer Theodor Lang (død 1861) og Hustru f. Linderstrøm (død 1900); ugift.

Uddannet paa Frk. Vestergaards private Lærerindekursus i Kbhvn. 1871-73; Privatlærorinde 1873-81; Lærerindeeksamen (N Zahle« Skole) 1882; Skolebestyrerinde- i Silkeborg fra 1882; Skolen (oprindelig kun for Piger) fik Dimissionsret til alm. Forlieredclses-eks. 1887; oprettede et Seminarium for Forskolelærerinder 1891, en Seminarieskole og et Skolelærerindeseminarium 1897. 1910 omdannedes Skolen til (Gym nasium.

Redaktør af Tidsskriftet Bog og Naal fra dets Stiftelse 1894; Næstformand og Sekretær i Foreningen Den danske Pigeskole fra 1893; Formand for Den danske Pigeskoles Pensionskasse 1895-1906; Medlem af Bestyrelsen for Pigeskolernes Hjælpe- og Pensionskasse fra 1906, for De private Realskolers statlsunderstøttede Pensionskasse 1902-08; Medlem af Silkeborg Menighedsraad til 1909, af Statens Komité til Uddannelse af Haand gerniiigslærerlnder og af Repræsen. tantskabet for Pædagogisk Selskab i Kbhvn.

Adresse : Silkeborg.

 

LANGBALLE Otto Købmand. R.DM.; f. 31. Aug. 1843 i Aarhus; Søn af C C Langballe (død 1885) og Hustru Hansine f. Palliscn; gift m. Marie Henriette f. Berg. f. 7. Nov. i Aalborg.

Overtog 1871 Faderens Forretning; Medlem af Aarhus Spare- og Laane-kasses Direktion; Medlem af Bestyrelserne for Aktieselskaberne Th. Wessel & Vett og Aarhus Trælasthandel.

Adresse : Marselisborg pr. Aarhus.

 

LANGE Christen Læge, Professor; f. 29. Okt. 1861 i Grimstrup ved Ribe; Søn af Præst N F Lange og Hustru Dorothea f. Qvistgaard; gift 1. Gang m. Læge Emmy f. Kramp (død 1894), 2.

Gang m. Marie L., f. 25. Dec. paa Erholm, Datter af Skovrider C L Bang og Hustru f. Knudsen.

Student (Herlufsholm) 1880; med. Eks. 1887; Læge ved Samfundet for Vanføre fra 1891, Klinikforstander fra 1895; Konsulent for Finansministeriet fra 1906.

Adresse : St. Kongensgade 60, Kbhvn.

 

LANGE Hans O Overbibliotekar, R.p.p.; f. 13. Okt. 1863 i Aarhus; Søn af Købmand Hans Lange og Hustru f. Osten-feldt; gift m. Jonna L., Datter af Oberst J Mielche og Hustru f. Hoff.

Student (Aarhus) 1881; Assistent ved Universitetsbiblioteket 1882; Assistent ved Det kgl. Bibliotek 1885; deltog i det internationale Arbejde med Katalogiseringen af Det ægyptiske Nationalmuseum i Gizeh 1899 og følgende Aar; Overbibliotekar ved Det kgl. Bibliotek 1901.

Medlem af Videnskabernes Selskab og af sammes Kommission for Registrering af litterære Kilder til dansk Historie i Udlandet; i Hovedbestyrelsen for Kblivns Kommunes Folkebiblioteker; Medlem af Forretningsudvalget for Det kbhvnskc Kirkefond og af Hovedbestyrelsen for den kristelige Afholdsforening Det blaa Kors.

Litterære Arbejder ; Den store Sphinx ved Gizeh; En Thebansk Klosterforstanders Testamente; Analecta biblio-graphica; Bidrag til Bogtrykkerkunstens Historie; flere Artikler i inden-og udenlandske videnskabelige Tidsskrifter.

Udenl. Ord.: N.St.O.

Adresse; Jalinsensvej 11, Gjentofte.

 

LANGE Jens Direktør; f. 17. Marts 1861 i Svendborg; Søn af Jærnstøber L R Lange (død 1890) og Hustru Margrethe f. Qvist (død 1897); gift m. Thyra L., f. 11. Nov. 1861 i Flensborg, Datter af Kontorchef Th. Platou og Hustru Adolphine f. Hulmann.

I Maskinlære i 2½ Aar; videre uddannet i Tyskland og England; Hovedleder af Firmaet L Lange & Sønner i Svendborg 1890; fra 1898 adm. Direktør for Aktieselskabet L Lange, H P Jensen & Go., der 1906 udvidedes til Akts. De for. enede Jærnstøberier.

Stifter af Foreningen, af Fabrikanter i Jærnindustrien i Provinserne 1895 og siden da dens Formand; Medstifter af Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening 1898 og siden da Medlem af dens Hovedbestyrelse; Medlem af Industrifagenes Repræsentantskab og af Dansk Eksportforenings Bestyrelse.

Indehaver og Opfinder af en Bække af Patenter paa Opvarmningsomraadet.

Adresse ; Kblivn.

 

LANGE Sven Forfatter; f. 22. Juni 1868 i Kbhvn.; Søn af Professor,. Dr. med. Carl Lange og Hustru Marie f. Aagaard; gift m. Maria Magdalene L., f. 19. Nov. paa Frederiksberg, Datter af Vekselmægler C E Blad og Hustru f. Andersen.

Student (Sorø) 1887; cand. phil. 1889; studerede Kunsthistorie; bosat i München 1895-97; Redaktør af Simplicissi-mus 1895-96; i Italien 1898-99; i Paris 1900, fra 1901 i Kbhvn., Teateranmelder ved Politiken; debuterede som Forfatter 1893.

Har skrevet: Engelke og andre Fortællinger (1893); En Martyr (1896); Kærlighedens Narre (1897); Iris eller den usaarligc Frue (Det kgl. Teater 1898); De stille Stuer (Dagmarteatret); En Forbryder (Dagmarteatret); Kvindelykke (Dagmarteatret); En Digters Kærlighed (Det kgl. Teater); Iljærtets Gerninger; De umyndiges Røst (Dagmarteatret); Samson og Dalila (Folketeatret) ; Sommerleg; Barnets Gave.

Adresse; Sortedamsdossering 23. Kbhvn.

 

LANGE Thor fh. Konsul, Kejserlig russisk virkelig Statsraad, Excellence, Dr. phil., K-.DM.p.p.; t. 9. April 1851 i Kbhvn.; Søn af Præst J N Lange (død 1865) og Hustru Maria f. Holtzendorff; gift m. Natalie Michailovna f. de Pro-topopov, f. 28. Aug. 1857 i Kiev Selo Napadovka.

Student (Metropolitanskolen) 1869; cand. philol. 1874; Lærer i klassiske Sprog ved forskellige Institutter i Moskva fra 1877; dansk Konsul 1887; Dr. phil. ved Kbhvns Universitet 1894; Æresmedlem og Medlem af flere lærde Selskaber.

Litterære Arbejder: Fra fremmede Lande (1876); Nogle Folkeviser (1878); En Maaned i Orienten (1887); Gennem farvet Glas (1894); Nocturner (1897); I danske Farver (1906); Karakteristikker af russiske Forfattere; oversat Longfellows; Den gyldne Legende og Sofokles Tragedier : Antigone, Ajas og Kong Ødipus.

Udenl. Ordener: R.St.A.: R.St.Stan.; B.W.; S.St.S. samt flere Medaljer.

Adresse : Gouvernement de Kieff. Li-povetz. Selo Napadovka.

 

LANGE Victor Læge, Dr. med., R,; f. 13. Febr. 1847 i Kbhvn.; Adoptivsøn at Overretsprokurator F M Lange og Hustru f. Ballin; gift m. Agnes L., f. j 31. Marts i Kbhvn., Datter af Grosse. j rer Sally Levy og Hustru Georgine f. Bloch.

Student (Frederiksborg) 1866; med. Eks. 1873; oprettede en Klinik i Kbhvn. tor Øre-, Næse- og Halssygdomme 1876;

Dr. med. 1884; Læge ved Polikliniken 1884-85.

Adresse : N-Voldgade 88. Kbhvn.

 

LANCE Vilh. Fabrikant, R.; f. 22. Jan. 1849 i Svendborg; Søn af Murermester Marcellinus Lange og Hustru f. Zehn-graf; gift m. Oline Amalie f. Jørgensen, f. 26. Sept. paa Frederiksberg.

Etableret som Tobaksfabrikant i Slagelse 1873; udvidede 1880 sin Forretning ved Køb af Roys Tobaksfabrik og har senere yderligere udvidet den betydeligt.

Medlem af Slagelse Ligningskommission fra 1878, af Byraadet fra 1891, af teknisk Skoles og af Slagelse Industriforenings Bestyrelse; Formand for Slagelse Musikforening og for Forskøn-nelsesselskabet for Slagelse og Omegn ; Folketingsmand for Slagelsekredsen fra 1903 (Højre); Medlem af Toldraadet 1910; Formand for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Slagelse; i Bestyrelsen for Sparekassen for Slagelse og Omegn, for Cigar- og Tobaksfabri-kanternes Forening af 20. Juni 1875 og for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening: Medlem af Kontrolkomitéen i Kreditforeningen for industrielle Ejendomme.

Adresse : St. Kongensgade 1, Kbhvn og Slagelse.

 

LANGE-MÜLLER P E Komponist, R. p.p.; f. 1. Dec. 1850 paa Frederiksberg; Søn af Højesteretsassessor O F Müller og Hustru Charlotte f. Lange; gift m. Ruth L.-M., f. 7. April i Kbhvn., Adoptivdatter af Konsul F C Block til Kokkedal og Hustru f. Torp.

Student 1870; cand. phil. 1871; Elev af Musikkonservatoriet; i Samfunds-raadet for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik.

Kompositioner: Sulamith og Salomon; I Alhambra; Tove; Niels Ebbesen; Spanske Studenter; Fulvia; Der var engang; Ved Bosporus; Middelalderlig; I Mester Sebalds Have; Gildet paa Solhaug; Peter Plus; Lctizia; Fru Jeanna; Vikingeblod; Renaissance; Ef-tcraar; Weyerburg; Violinkoncert; Sange for Mandskor. Værker for bl. Kor : 5 Kantater; Tre Salmer; Arion; Madonnasange; Agnete og Havmanden. Kammermusik: Trio og Fantasistykker; Klaverstykker; Romancer af danske og udenlandske Digtere.

Udenl. Orden: S.N.

Adresse: Holsteinsgade 30, Kbhvn.

Sommerbolig: Sofienbcrg pr. Rungsted.

 

LANGGAARD Christian Distrikts- og Stadslæge, Dr. med.; f. 5. Juli 1853 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad J P Langgaard og Hustru f. Baronesse v. Sey-dewitz: gift 1. Gang m. Marie f. Bahnson f. 12. Jan. i Randers (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Sophie L.. t. 18. Ma.j i Kbhvn., Datter at Kunstmaler. Forfatter Villy Schorn og Hustru Victoria f. Haase.

Student (v. Westenske Institut) 1871; med. Eks. 1878; Læge ved Fredericia Sygehus 1882, ved Døvstummeinstitutct 1884; Dr. med. 1885; Reservelæge i Hæren 1886-88; Stadslæge i Fredericia og Distriktslæge i Landdistriktet fra 1892.

Adresse : Fredericia.

 

LANGGAARD Siegfried kgl. Karmmermusikus; f. 13. Juli 1852 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad I P Langgaard (død 1890) og Hustru Charlotte f. v. Seydenwitz (død 1891); gift m. Emma L., f. 30. Okt. 1861 i Roskilde, Datter af Gros-serer Holger T Foss (død 1887) og Hustru f. Hornung (død 1902).

Student 1870; uddannedes i Klaverspil og Komposition af Neupert, Liszt, Gebauer, N W Gade og I P E Hartmann; Elev af Musikkonservatoriet 1873, Lærer ved samme i Klaverspil fra 1881.

Har udgivet flere Hefter Klaverstykker, Sange og en Klaverkoncert med Orkester.

Adresse : Niels Jtielsgade. 7, Khhvn.

 

LANGKILDE Kirsten cand. mag.; f  10. Aug. 1873 paa Brumstrup ved Odense; Datter af Etatsraad W A Langkilde (se denne); ugift.

Student (N Zahles Skole) 1894; cand. mag. 1901; Lærerinde ved N Zahles Skole fra 1903, ved L Engelhardts Skole fra 1909; Medlem af Hovedbestyrelsen for Danske Kvinders Forsvars-forening og af Kredsstyrelsen for Danmarks-Samfundets Københavnsaf deling.

Adresse: Thorvaldsensvej 17, Kbhvn.

 

LANGKILDE W A Etatsraad, Godsejer, R.; f. 23. Maj 1842 paa Sandholt paa Fyen; Søn af Etatsraad N R H Lang-kildo og Hustru f. Langkilde; gift m. Hanne f. Schwartz, f. 26. Sept. paa Øst.rupgaard paa Fyen.

Ejer af Bramstrup. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Formand for Nørre Lyndelse Sogns gensidige Hjælpeforening; Medlem af Fyens Diskonto Kasses Repræsentantskab; i 10 Aar Næstformand for Fyens stifts patriotiske Selskab; Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Adresse: Bramstrup pr. Højby F.

 

LANGKJÆR H Bogtrykker; f. 18. Febr. 1865 i Vejle; Søn af Murermester C C Langkjær (død 1902) og Hustru f. Kjelstrup (død 1907); gift m. Marie Cathrine L., Datter af Farvermester

Anthon Olsen (død 1887) og Hustru Marie f. Vramdrup (død 1879).

I Lære i Arnold Jørgensens Bogtrykkeri i Horsens. Videre uddannet i Tyskland og Østrig (Statstrykkeriet); derefter i 2 Aar ansat i G ræbes Bogtrykkeri; oprettede 1893 i Forening med J Kihl Bogtrykker- og Forlags-firmaet C .J. Kihl & Langkjær, der hævedes 1. Jan. 1900. Fortsætter Virksomheden under Navn Langkjærs Bogtrykkeri.

Næstformand i Kbhvns Bogtrykkerforening 1903-04, Formand 1904-08; Revisor i Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening 1906-07 og Medlem af dens Forretningsudvalg fra 1907; Medlem af Fællesudvalget, af 17., August.

Adresse ; Lille Strandvej 19, Hellerup.

 

LARSEN Absalon Professor ved Polyteknisk Læreanstalt; f. 5. April 1871 i Nørre Aaby; Søn af Boelsmand H C Larsen.

Student (Odense) 1890; cand. mag. 1896; Universitetets Guldmedalje 1898; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts fysiske Laboratorium 1898-1903; Fysiker ved Finsens medicinske Lysinstitut 1898; 1903 Docent og fra 190G Professor i Elektroteknik ved Polyteknisk Læreanstalt og Bestyrer af dens elektrotekniske Laboratorium.

Adresse: Almevej 4, Hellerup.

 

LARSEN A C Bibliotekar, R.; f. 12. Jan. 1840 i Randers; Søn af Sognepræst i Nykiøbing paa Mors L P Larsen og Hustru f. Øckenholt; ugift.

Student (Randers) 1857; cand. theol. 1862; Lærer ved Borgerdydskolen paa Krsthvn.; Assistent ved Det kgl. Bibliotek 1870, Bibliotekar 1905; Ledende Senior i Studenterforeningen 1883; i Bestyrelsen for Randrusianersamfundets Understøttelsesfond; Oppositionens Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 4. Kreds 1884.

Litterære Arbejder : Samvittighed og Videnskab (1865); Skrifterna al om Nadveren (1871); Theologiske Smuler (1872); Fortolkninger af de fleste af det ny Testamentes Breve samt Oversættelse og Forklaring for Lægfolk af Johannes' Aabenbaring (sidste 1899), Do fem Mosebøger (1890) og Oversættelse og Forklaring for Lægfolk af Højsangen, Prædikerens Bog, Salomons Ordsprog, Jobs Bog, Daniel og Esters Bog, Profeten Jesaja, Salmerne. Profeterne Joel, Mika, Nahum og Haba-kuk og Profeten Arnos (1907). Skrifter under Navnet Theodorus; Breve til en Landsbypræst (1876); En Brevveksling i Anledning af den kirkelige Vielse(1877); Død og Udødelighed (1878); Politik og Religion (1878); Det ny Testamente og den danske Folkekirke (1881); Religion og Sædelighed (1882); Om Friheden (1883); reter Nicolai Holst, det 18. Aar-hundredes Søren Kierkegaard (1884); Det ny Testamente og den historiske Kritik (1885); under eget Navn; Om det theologiske Fakultet (1874); Lyst-følelse og Sædelighed (1886); Fremtidens Religion (1887); Om Ægteskabet (1888); Æstetiken og Livet (1891); Taler og Skuespiller (1896); Paulus og Kristus (1897); en Række Foredrag og Afhandlinger i Det nittende Aarhun-drede, i Tilskueren, i Vor Ungdom og i Dansk Tidsskrift.

Adresse: Peder Skrams Gade 1, Kbhvn.

 

LARSEN Alfred Kunstmaler, Illustrator; f. 12. Maj 1860 i Stenderup ved Horsens; Søn af Lærer Siudahl Larsen (død 1888) og Hustru Sine f. Schø-ler (død 1909);.gift m. Karen Margrethe ];., f. 6. Juli 1871, Datter af ISlom-stermaler P M Bang og Hustru Marie f. Fritz.

I Billedskærerlære; Elev af Kunstakademiet 1878-84 og af Krøyer; udstillede første Gang 1883; Tegner og Restaurator ved Nationalmuseets 2. Ar-deling; Tegnelærer ved Det kgl. Vajsenhus fra 1893. .

Hovedarbejder: Malerier: De gamle paa Kirkestien; Fattigfolk; Hjem; Regensen. — Illustrationer ; Gamle Huse i Kjøhenhavn, udgivet af Foreningen Fremtiden; Illustrationer til Fahrici-: tis's Danmarkshistorie og Bering Liis-herg's Kristian den Fjerde; Danmarks Riges Historie; Sofas Müllers Vor Oldtid og Trups Danmark (3. Udgave); Tegninger til Bogomslag og Bogland.

Adresse : Carit Etlars Vej 8, Kbhvn.

 

LARSEN C Monrad Direktør, DM.R.; f. 5. April 1848; Søn af Brygger Jens Larsen og Hustru f. Poulsen; gift m. Marehen Caroline Sophie f. Nørregaard, f. 26. Febr. paa Kastrupvan'k paa Amager.

Tidligere Ejer af Bryggeriet Kastrup og Ejendommen Kastrupværk; tidligere Formand for Taarnby Sogneraad; Formand i Bankraadet for Amagerban-ken, for Amagerbanen, for Spareforeningen i Kastrup og siden 1901 i Taarnby Bygningskommission; Værge for Kastrup Kirke siden 1884.

Adresse: Kastrup Allé, Kalkværket, Kastrup.

 

LARSEN Eduard Dr. phil.; f. 2. Sept. 1860 i Kbhvn.; Søn af Skræddermester L M Larsen og Hustru f. Hesselberg; gift m. Jenny Sara f. Goldschmidt (død 1897), Datter af Etatsraad Julius M Goldschmidt og Hustru f. Levy.

Student (Lyceum) 1878; cand. theol. 1884; Dr. phil. 1891; Lærer ved Vesterbro, senere Blaagaards Seminarium s. A., ved Søværnets Elevskole fra 1902.

I Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening og for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik; i Hovedbestyrelsen for Det radikale Venstres Landsorganisation; tidl. Formand for Studentersamfundets Smaaskriftudvalg og Korrespodanceud-valg; Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalgene i Frederiksberg 1. Kreds 1906 og Kjerteminde 1909.

Adresse: Ny Vestergade I, Kbhvn.

 

LARSEN Emmanuel Skuespiller; f. 18. Sept. 1865 i Kbhvn.; Søn af Overser-gent L P Larsen og Hustru f. Sørensen; gift 1. Gang m. Fanny Louise f. Hvilsom (Ægteskabet opløst); 2. Gang m. Johanne Louise L., f. 18. Dec. i Charlottenlund, Datter af Købmand J Winther og Hustru f. Poulsen.

Student (Galstor og Holbølls Kursus) 1883; cand. phil. 1884; studerede Polyteknik senere Hollandsk og Engelsk; opgav Filologien for at studere Skuespilkunst i Tyskland og i Wien under Lewinsky; ansat ved Dagmarteatret 1889-1905; i Kristiania med „de otte" som Skuespiller og Sceneinstruktør 1905-06; Gæstespil i Norge og Provinserne 1906-08; ved Folketeatret 1908-10; Sceneinstruktør ved Dagmarteatret.

Medstifter af Frisindet Ungdom og Dansk Skuespillerforbund, Næstfor mand i begge Foreningers første Bestyrelse; Formand for Dansk Skuespillerforbund fra 1909.

Adresse: Thorvaldsensvej 2, Kbhvn.

 

LARSEN Ferd. Tømrermester; f. 14. Juli 1842 i Hørsholm; Søn af Skræddermester Niels Larsen og Hustru Johanne f. Larsen; gift m. Anna Maria f. Han-mann, f. 7. Sept. i Kbhvn.

Borgerrepræsentant fra 1902-09; Hegn-synsmand fra 1901; Vurderingsmand til Ejendomsskyld fra 1903; Medlem af Skolekommissionen i Suhmsgades Friskole fra 1908.

Adresse; Reventlowsgade 22, Kbhvn.

 

LARSEN Florian Højesteretsassessor, K'.DM.; f. 7. Jan. 1838 i Kbhvn.; Søn af Cancellibud Jens Larsen (død 1847) og Hustru f. Pihl; gift 1. Gang m. Anna Maria L. (død 1888), Datter af Biskop II L Martensen, 2. Gang m. Sophie Augusta Louise Camilla L., f. 23. Dec. 1873 i Kbhvn., Datter af Ge-hejmeetatsraad S Hennings.

Student (Borgerdydskolen) 1855; cand. jur. 1862; Lærer ved Borgerdydskolen 1856; Assistent i Indenrigsministeriet, Bogholder og Kasserer ved Sjællands Stifts gejstlige Enkekasse 1865; Fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1875; Kontorchef 1880; Assessor i Overretten 1884 og i Højesteret fra 1894.

Folketingsmand for Kbhvn« 1. Kreds i 1887-90; i Hovedbestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerforening; i Bestyrelsen for Kong Christian den 9. og Dronning Louises Jubilæums-Asyl op for Vesterbros Asylselskab: Formand for Foreningen for Alderdoms-Friboliger; M edlem af Repræsentantskabet for Det kgl. octr. alm. Brandassurance-Compagni.

Har udgivet: Den danske Kirkeret (I Del 1901), (II Del 1908),

Adresse; Emiliegade 6, Kbhvn.

 

LARSEN Hans Konsul, R.

Uddannet i Faderens Landforretning i Manna ved Brønderslev, i Kbhvn. (Handelsskole) og i Udlandet; i nogle Aar Meddirektør for Aalborg Dampmøller; oprettede 1883 en Købmandsforretning i Aalborg (Korn, Foderstoffer m. m.); Konsul for Chile.

Medlem af Aalborg Handelsforenings-bestyrelse i c. 20 Aar og af Repræsentantskabet for Korn- og Foderstof-Importørerne i Danmark; Meddirektør i Aalborg-Hadsund Banens Bestyrelse.

Adresse: Jomfru Ane Gade 14. Aalborg.

 

LARSEN H C Sekretær, Kasserer; f. 8. Aug. 1870 i Broby ved Sorø; Søn af Tømrer Rasmus Larsen og Hustru f. Halling; gift m. Marie Sophie Hansen, f. 24. Dec. i Flinterup.

Landbrugskandidat 1893; Assistent ved Landbohøjskolen 1893-95; Kasserer i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1895; Sekretær for Foreningen af danske Landbrugskandidater fra 1897-1903, Medlem af sammes Bestyrelse; Sekretær for Statens Planteavls-udvalg fra 1903; Redaktør af Landøkonomisk Aarbog og af Tidsskrift for Landbrugets Planteavl.

Adresse : L I Brandes Allé 12, Kbhvn.

 

LARSEN Jens Kommunelærer; f. 22. Nov. 1865 i Tastnip ved Aalborg; Søn af Gaardmand Lars Chr. Sørensen (død 1897) og Hustru f. Christensen (død 1893); gift m. Johanne L., f. 15. Maj 1874 i Nørre Tranders ved Aalborg, Datter af Gaardmand Chr. Clausen og Hustru f. Jochumsen.

Skolelærereksamen (Ranum) 1885; Korponalseksamen ved Intendanturen 1886; Lærer paa Ask Højskole 1887, ved Sæby Realskole 1888-90; Kommunelærer i Aalborg fra 1890.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening fra 1907; Foreningens Kasserer 1907-09, dens Formand fra 1909. Adresse: Villa Kærlund, Aalborg.

 

LARSEN Joakim Skoledirektør, R.DM.; f. 23. Maj 1846 i Kykjøbing S. Søn af Førstelærer J C Larsen og Hustru f. Kirchhoff: gift m. Elise Kirstine Adolfine f. Kirchhoff, f. 9. April i Ny-kjøhing S.

Skolelæroreksamen (Jonstrup) 1865; Lærer ved Frederiksberg Kommuneskoler s. A.; Overlærer 1874; Skoleinspektør for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen 1885, Direktør 1898; Formand for Sjællands Stifts aarlige Skolemøder i Roskilde 1888-98: Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Lærerforening 1893, Formand for samme 1895-1900; Censor ved Skolelærer-eksamen 1900-05: Næstformand i Komitéen for Bespisning af Skolebørn i Frederiksberg Kommuneskoler: Sekretær i Overtilsynet med Frederiksberg Kommunes Folkebiblioteker; Formand for Teknisk Selskabs Skole paa Frederiksberg; i Bestyrelsen for Dansk Skole-* museum; Formand for Asylselskabet paa Frederiksberg.

Skrifter: Bidrag til Kbhvn.s offentlige Skolevæsens Historie (1881); Bidrag til den danske Folkeskoles Historie 1784-1818 (1893) Og 1818-1898 (1899); Meddelelser om forskellige Forhold vedrørende Skolevæsenet i Danmark (1880); Folkeskole og Konfession i Udlandet (1884); Danmarks Lærerforening og dens Virksomhed 1874-99 (1899).

Adresse: GI. Kongevej 125, Kbhvn.

 

LARSEN Johannes Kunstmaler; f. 27. Dec. 1867 i Kjerteminde; Søn af Købmand J A Larsen og Hustru f. Bless: gift m. Alhed L., Datter af Godsforvalter Warberg paa Erikshaab.

Elev af Zahrtmnnn og Schwartz i Kunstnernes Studieskole; udstillede første Gang 1891; Parthaver i den frie udstilling fra 1893.

Har malet: Andetræk (Hirschsprungs Samling); Raager (smstds); Paafugle (Kunstmuseet); Tidligt Foraar og April-aften (Faaborgmuseet); Snevejr (Ribe Museeum); Billeder fra Boston og New York.

Adresse: Kjerteminde.

 

LARSEN Julius Gehejme-Etatsraad, R. DAI.p.p.; f. 16. Juli 1850 i Randers; Søn af Sognepræst L P Larsen og Hustru Nathalie Anine f. Øckenholt; gift m. Helene Dorothea f. jensen, f. 16. Sept. i Aalborg.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1867; Vekselmæglereksamen 1872; cand. polit. 1882; ansat i Firmaet Fr. & Ed. Gotschalk 1867-73; Prokurist for De jydske Tørvefabrikker 1873-75, for Aalborg kemiske Fabriker øg Gødningsfabrik 1875-78; eget Agentur i Kbhvn. 1878-79; Bogholder og Kasserer hos De private Assurandører 1879-88; Direktør : i Privatbanken 1888-1909; Formand for I Akts. de kbhvnske Sporveje; Næstformand i Bestyrelsen for Det gensidige Forsikringsselskab Danmark; i Bestyrelsen for Det forenede Dampskibsselskab fra 1902; Medlem af Bestyrelserne for Burmeister & Wain's Maskin-og Skibsbyggeri, St. Croix Sukkerfabrik, Akts. De forenede Jærnstøberier og af Bankraadet for Dansk-vestindisk Nationalbank; i Bestyrelsen for Dronning Caroline Amalies Asyl og Asylskoles Legat.

Uaenl. Ordner: F.Æ.L.; S.Kr.

Adresse; Børsgade 8, Kbhvn.

 

LARSEN Jørgen Billedhugger; f. 28. Juli 1851 i Lellinge ved Kjøge; Søn af Husmand Lars Hansen (død 1865) og Hustru Maren f. Jørgensdatter (død 1904); gift m. Anna L. (død 1907), Datter af Varemægler F Hansen.

I Billedskærerlære; Elev af Jerichau og 1870-76 af Kunstakademiet; udstillede første Gang 1877 paa Charlottenborg et Relief i græsk Stil, Afskeden, tilkendt den Neuhausenske Præmie; s. A. Akademiets lille Guldmed. for Statuen Den gode nyrde (i Lellinge Kirke) : store Guldmed. for Relieffet Odysseus, som genkendes af sine Hyrder 1879 (i Aalborg).

Andre Værker : En neapolitansk Mandolinspiller (Kunstmuseet); Moderen og Dødsenglen ; Jubal (Museet i Aalborg); En pompejansk Fløjtespillersko (Ny Carlsberg Glyptotek); Monumentet i Kjøge for Niels Juel og Iver Huitfeldt; Mindesmærke for Henrik Rung paa Holmens Kirkegaard og for Pastor Wedel paa Søllerød Kirkegaard; Buster af Etatsraad Dahlerup og Generalkonsul Thielemann; flere Buster, særlig af Børn.

Adresse : Gothersgade 143, Kbhvn.

 

LARSEN Jørgen W Godsejer, R.; f. 10. Juli 1851 i St. Jørgensbjerg; Søn af . Entreprenør Jørgen Larsen (død 1881) og Hustru Anna f. Christiansen (død 1881); gift m. Engeline Margrethe L., f. 24. April, Datter af Proprietær P Thorn (død 1908) og Hustru Johanne f. Thorsen (død 1865).

Landvæsenselev 1868-69; ledede Udtørringen af Tastum Sø 1869-72; Medindehaver af Firmaet Hans & Jørgen Larsen 1873-94; købte Gaardbo Sø 1881; udtørrede denne 1881-84; byggede Gaard-bogaard 1893-94, Kjærholt 1897: har selv ledet Driften af disse Ejendomme fra 1894.

Sogneraadsformand fra 1898; Formand for Landboforeningen Vendsyssel fra 1896, for Andelsselskabet Frederikshavns Eksportslagteri og Konservesfabrik fra 1896, for Interessentskabet Eskjær-Slynge Mergelbane fra 1893, for Plant-

ningsselskabet Tolne Skov fra 1906 og for Kvægavlsforeningen Jersey fra 1902; Medlem af jydske Landboforeningers Planteudvalg fra 1900; i Bestyrelsen for jydsk Haveselskab fra 1900, for Aktieselskabet Søvang fra 1883; Medlem af Hjørring Amtsraad 1910 og for II Schandorffs Trælasthandel.

Adresse : Gaardbogaard pr. Aalbæk.

 

LARSEN Karl Professor, Forfatter, R. p.p.; f. 28. Juli 1860 i Rendsborg; Søn af Ingeniørløjtnant H P Larsen (faldt 1864) og Hustru f. Roedsted (død 1865); gift m. Malerinden Mimi Larsen (se denne).

Student 1877; studerede Jura og Statsvidenskab.

Litterære Arbejder : Kvinder(1889) ;.Ere (1889); En Latinskoledreng og andre For-tællinger(1889); Den brogede Bog (1891); Cirkler (1893); Ej blot til Lyst (1894); Søster Marianna og hendes Kærlighedsbreve (1894); Dansk Soldatersprog (1895): Dansk Argot og Slang (i Dania 1895-96); Udenfor Rangklasserne (1896); Lystfart (1896): Dr. Ix (1896); Kresjan Vesterbro (1897): Under vor sidste Krig (1898); Danske Mænd (1898); Modet og den blanke Klinge (1898); Poetisk Tyskland (1898); I det gamle Voldkvarter (1899); Seksten Aar (1900): Vort Folk i 64 (1900); En Kvindes Skrifte-maal (1901); Axel Halcks Optegnelser (1902); De Ensomme (1903); Det store hellige Rusland (1904); Det skønne Portugal (1904): En moderne Hverdagshistorie (1906); Henrik Ibsens episke Brand (1907); Japansk Aand (1909); Søndagsbørn og Hverdagsmennesker (1909).

Udenl. Ordener: P.St.T.; R.Kr.M.

Adresse; Ol. Strand 40, Kbhvn.

Sommerbolig: Det brogede Hus, Hørsholm.

 

LARSEN Knud Kunstmaler: f. 27. Aug. 1865 i Vinderød ved Frederiksværk; Søn af Lærer J P Larsen og Hustru Jnlie f. Olsen; gift m. Frederikke Elisabeth f. Dall, f. 22. Maj i Øster-Skjerninge.

Uddannet paa teknisk Skole og 1883-89 paa Kunstakademiet: udstillede første Gang 1887; Medlem af Akademiet-Malerier : En Barnedaab i Frederiks borg Slotskirke (Kunstmuseet); En Bondcbegravelse (Museet i Buda-Pesth); Christus i Emaus (Altertavle til St. Markus Kirken paa Frederiksberg); Kunstnerens Familie (Odense Museum) ; flere Portrætter og Genrebilleder.

Adresse: Gothersgade 143. Kbhvn.

 

LARSEN L P Præst, Missionær; f. 8. Nov. 1862 i Baarse ved Præstø; Søn af Smed Jens Larsen og Hustru Ellen f. Nielsdatter; gift m. Anna Elisabeth L. (død 1903), Datter af Professor C J L Seidelin og Hustru f. Skovgaard.

Student (Herlufsholm) 1882: cand. theol. 1888; Missionær i Det danske Missionsselskabs Tjeneste i Madras 1889 -98; Missionær blandt Studenterne i Madras 1899-1910: Lærer ved the Indian national theological college i Bangalore fra 1910.

Adresse: Y. M. C. A., Bangalore.

 

LARSEN Michael Kommunelæge; f. 29. Dec. 1845 i Randers; Søn af Præst L P Larsen og Hustru f. Øckenholt; gift m. Edla L., f. 16. Okt. i Husum, Datter af Vandbygningsingeniør, Kaptajn R P Carstensen og Hustru f. Owen.

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1864; med. Eks. 1871; Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. V. 1874-75 og Reservekirurg 1875-77; Kommunelæge i Kbhvn. fra 1878; Øjenklinik i Kbhvn. fra 1889; Formand for Vegetarianerforeningen.

Har skrevet: Naturhelbredelsen.

Adresse : st. Kongensgade 25, Kbhvn.

 

LARSEN Mimi Professorinde; f. 30. Jan. i Kbhvn.; Datter af Efatsraad C F Schwartzkopf (død 1893) og Hustru f. Hostrup-Schultz (død 1893); gift m. Forfatteren, Professor Karl Larsen (se denne).

Elev af Carl Thomsen, Barrias og Courtois i Paris samt af Pietro Krohn; udstillede første Gang 1883. Har malet dels Portrætter, dels Stillebensbilledcr.

Adresse : GI. Strand 40, Kbhvn.

 

LARSEN Morten Valgmenighedspræst; f. 13. Nov. 1851 paa Læsø; Søn af Husmand Lars Markussen Mortensen (død 1854) og Hustru Karen Larsdatter Bang (død 1854); ugift.

Skolelærercksamcn: Student (Mari-boes Skole) 1876; eand. theol. 1881; Præst ved den dansk-norske Menigbed i Paris 1881-85; Højskolelærer i Ebeltoft 1885-87; Valgmenighedspræst i Holstebro 1887; Medlem af Det kirkelige T'dvalg; Det Neergaardske Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Hol-stebrokredsen 1909; i Bestyrelsen for det nationale F'rernskridtsforbund.

Formand for Hjælpekassen i Holstebro; Medlem af Bestyrelsen for Ringkjøbing Amts Plejehjemsforening siden dens Oprettelse; af Styrelsen for danskamerikansk Mission; Formand for kristelig Forening til vildfarende Børns Frelse for Ringkjøbing Amt.

Har skrevet: Lov og Evangelium; Brændende Spørgsmaal I-IV.

Adresse : Holstebro.

 

LARSEN N A Professor, Skolekonsulent, R.; f. 29. Juni 1860 i Korup pr. Odense; Søn af Lærer Peder Larsen og Hustru Martine f. Frederiksen; gift m. Martine Marie Frederikke f. Hansen (død 1902).

Skolelærereksamen (Jonstrup) 1879; Student (I, Triers Kursus) 1882; cand. theol. 1888; Kapellan i Nørre Ørslev 1890, Sognepræst smstds. 1895; Forstan-dej for Ranum Seminarium 1896, for Jellinge Seminarium 1899: Formand for Censorerne ved Skolelærereksamen og Kultusministeriets Konsulent i Sager vedrørende Folkeskolen 1903; samme Aar Leder af de katekotiske Øvelser ved Pastoralseminariet; i Bestyrelsen for Dansk Skolemuseum; Medlem af Forretningsudvalget for Danske Skolebørns FæUesIcge; Formand for Forretningsudvalget for Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning.

Adresse: Ø-Farimagsgade 30, Kbhvn.

 

LARSEN N J Assurancedirektør, R.; f. 24. Nov. 1845 i Lumbsaas; Søn af Husmand Lars Pedersen; gift m. Theodora Juliane Augusta Christiane L., f. 1. Sept. i Frederiksort.

Én Tid i Malerlære; Seminarist (Blaagaard): Student (privat forberedt) 1865; cand. jur. 1870: Journalist 1871; i nogle Aar Lærer i Historie ved Blaa-gaards Seminarium og Emdrupborg Folkehøjskole; Medstifter og Redaktør af Morgenbladet 1873-81; Direktør for Østifternes Brandforsikring for Land-bygninger fra 1891; Folketingsmand fur Stubbekøbing-Kredsen 1881-1903. Medlem af Finansudvalget og i fiere Aar dettes Formand; Revisor i den sjællandske Bondestands Sparekasse 1881-96; Medlem af Proeeskommissio-nen af 3892; i en Aarrække Censor ved de juridiske Eksaminer; i Bestyrelsen for Dansk Husflidsselskab.

Adresse: Dronn. Tværgade 38, Kbhvn.

 

LARSEN P M Sognepræst, R.: f. 23. Juli 1862 i Kairød pr. Birkerød; Søn af Gaardejer Larsen og Hustru Kirstine gift m Anna Elisabeth L . f 4. Feb. i Vallekilde, Datter af Pastor Hoff (død 1908).

Student (Borgerdydskolen) 1881; cand. theol. 1887: Kapellan i Farum-Værløse 1888, ved Vor Frelsers Kirke 1892, Sognepræst smsteds. 1899, ved Frederikskirken fra 1903.

Formand for Frederikskirkens Me-nighedspleje og for Kirkeligt Samfund af 1898: i Bestyrelsen for Kirke-lig Ungdomsforening, for De samvirkende Menighedsplejer og for Dronning Caroline Amalies Asylskole; Formand i Bestyrelsen for St. Peders Gæstehjem (til 19101.

Adresse : st. Kongensgade 70, Kbhvn

 

LARSEN Poul Ingeniør; f. 21. Marts 1859 i Flensborg: Søn af Kaptajn Harald Larsen (død 1900) og Hustru f. Sehested (død 1902); gift m. Emilie Pauline L., f. 2. Jan. 1864 paa Ussinggaard, Datter ;if Proprietär M F V Lotz (død 1885) og Hustru Amalie t. Kunne (død 1868).

I Lære paa 0 F Lunds Maskinfabrik 1875-76; Polyt. Adgangseks. 1877; eand. polyt. 1882; Maskintegner ved H B Koefoeds & Co.s Fabrik 1882-83; Ma skinkonstruktør i Skotland 1883-84; Konstruktør hos Ingeniør F L Smidth & Co. (Teglværks- og Maskinanlæg) fra 1884. Medindehaver af Firmaet F L Smidth & Co. fra 1-886; stiftede 1894 det amerikanske Firma F L Smidth & Co. af New York; Medindehaver fra 1908 af det tyske Firma F L Smidth & Co. i Lübeck.

Formand i Bestyrelserne for Aalborg Portland-Cementfabrik, Portland Cementfabrikken Norden. Portland Cementfabrikken Danmark, Cementfabrikken Kongsdal og Akts. Järnkontoret ; Medlem af Bestyrelserne for Frederiksberg Jernstøberi og Maskinfabrik, Akts. Hedehus Teglværket, for Akts. Siemens-Sehuckert og for Skandinaviska Eternit Aktiebolaget.

Adresse: Chr. Winthers Vej 7, Kbhvn.

 

LARSEN Sophus Overbibliotekar, Dr. Phil., R.; f. 10. Sept. 1855 i Kbhvn.: Søn af Etatsraad. Dr. med. S B Larsen og Hustru f. Matzen; gift m. Helga L., f. 2. Jan. i Kbhvn., Datter af Boghandler Steen og Hustru f. Sønderberg.

Student (v. AVestenske Institut) 1872; eand. philol. 1880: Universitetets Guldmedalje 1884: Dr. phil. 1889; Assistent ved Universitetsbiblioteket 1883. Underbibliotekar 1899, Bibliotekar 1907, Overbibliotekar 1909.

Medlem af Kommissionen for Det Arnamagnæanske Legat.

Videnskabelige Arbejder: Studia. in libellum ineerti auctoris de hello Alex-andrino (1887); Studia crifiea in Plu-larehi scripta moralia (1889); Endnu en (lang liden Kirsten og Prins Buris (1898): Det Lundske .Erkesæde og Biskop Herman (1899); Kritiske Studier over vore Folkeviser (1902); Niels Ebbesens Vise (Historisk Indledn.) (1903); Niels Ebbesens Vise med kritisk Kommentar (1908).

Adresse.: Søhøj Furesøvej, Holte.

 

LARSEN Thomas Direktør; f. 17. Febr. 1854 i Lendum, Hjørring Amt: Son af Smed, Husmand S P Thomsen og Hustru Mariane Jensdatter; gift m. Ane Marie L., f. 30. Maj i Lendum.

Lært Smedehaandværket; Husmand paa Glimsholt Hede 1874, i Hørmested 1883: Medlem af Sogneraadet for Mos-bjerg og Hørmested; Folketingsmand for Vraakredsen (Venstrereformpar-tiet) 1895-1909; Medlem af Folketingets Finansudvalg: Medlem af Overskyld-raadet 1903-09, af Direktionen fur Det gensidige Livsforsikringsselskab Andels-Anstalten 1903-09, af Dansk Arbejderforbunds Bestyrelse til dettes Opløsning; i Bestyrelsen fur Dansk Forening for Arbcjdcrl>eskyttelse; Formand for Kommissionen til Undersøgel-gelse og Overvejelse af Spørgsmaalet om en almindelig Invaliditets- og Alderdomsforsikring 1903-08. Minister for offentlige Arbejder i Alinisterict Holstein 1909; Alcdlcm af Centralbesty-relsen fur Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse og af Bestyrelsen for Det sociale Sekretariat & Bibliotek.

Adresse : Vraa St.

 

LARSEN W Ø Tobakshandler: f. 27. Maj 1836 i Randers; Søn af Sognepræst L P Larsen (død 1879) og Hustru Anina f. Øckenholt (død 1874): gift m. Johanne Jacobine Sophie L. (død 1909), Datter af Brænderiejer I F Wilian.

Lærte Handel hos I P Arffmann, Randers: senere ansat hos H T Bing & Søn og hos Fr. Fiedler i Kbhvn.; etableret 4. Nov. 1864.

Kasserer i Foreningen for national Kunst 1901-10, nu Medlem af Bestyrelsen.

Adresse : V-Boulevard 47, Kbhvn., Sommerbolig: Villa Øckenholt, Hellebæk.

 

LARSSEN Anna fh. Skuespillerinde; f. 12. Sept. 1875 i Kbhvn.; Datter af Skuespiller Halberg; gift m. Forfatteren Otto Larssen (død 1910).

Optraadte første Gang paa Scenen 5. Harts 1882 i Bergen; egentlige Debut paa Dagmarteatret 18. April 1892 som Rosette i Man skal ikke spøge med Kærlighed. Skuespillerinde ved Dagmarteatret 1892-95, ved Folketeatret 1895-99, atter ved Dagmarteatret 1899-1909; deltog i De ottes Turné 1905-06. Forlod Scener. 1909.

Hovedroller : Trilby ; Marguerite Gate tier i Kameliedamen; Zaza; Augusta i Pro Patria; Monna Vanna: Salome; Julie i Romeo og Julie; Ophelia i Hamlet: Valborg i Axel og Valborg; Yrsa.

Forfatterinde til Eventyr ude og hjemme (1901); har oversat Marie Corellis: To Verdener (1909).

Adresse : Dronning Olgas Vej 2, Kbh.

 

LASSEN A F J C Godsejer, R,; f. 9. Haj 1858 i Slagelse; Søn af Sognepræst A F Lassen (død 1908) og Hustru f. Zahle (død 1902); gift 1. Gang m. Jane Crawford Hewetson (død 1885), 2. Gang m. Ebba L., f. 13. Jan. 1858, Datter af Premierløjtnant E V Schau (faldt 18, April 1864 ved Dybbøl) og Hustru f. Bruun.

Til Søs 1872-77; Planter i Deli (Sumatra) 1877-94, tørst i forskellise Aktieselskabers Tjeneste, senere som Ejer af en Tobaksplantage; boede i Kbhvn. 1894-1902; Ejer af Høvdings-gaard fra 1901.

Medlem af Det forenede Dampskibsselskabs Bestyrelse fra 1898; tidligere Medlem af Bestyrelsen for Kronprinsesse Louises Tjenestepigeskole, for Forsikringsselskabet Mundus og for Det kbbvnske Byggeselskab.

Adresse: Høvdingsgaard pr. Mern.

 

LASSEN A C Proprietær, R.DM.; f. 24. Aug. 1832 paa Hørbylund i Hjørring Amt; Søn af N R Lassen og Hustru f. Bruun.

Sparekassedirektør; fh.Kreditforenings-repræsentant ; Landvæsenskommissær; Tilsynsmand ved Landbohøjskolen; tidligere Landstingsmand; Medlem af Hjørring Amlsraad til 1910; Medlem af Hjørring Skoledirektion og af Direktionen for Fjerritslev-Nørre-Sundby-Frederikshavn Jærn baneselskab.

Adresse: Hørbylund pr. Hørby.

 

LASSEN I Brink Forstander; f. 10. Sept. 1858 i Nyrup Ted Nibe; Søn af Gaardejer Jens Lassen og Hustru f. Brink; gift m. Karen Nielssino f. Larsen, f. 6. April i Lille Viby.

Landbrugskand. 1881; Lærer ved Faurbogaard Landboskole 1881-88; Konsulent ved Gl. Roskilde Amts Landboforeninger 1888; Forstander for Tune Landboskole fra 1896.

Formand for Foreningen af danske Landbrugslærere; Næstformand for Ramsø-Tune Herreders Landboforening; Formand for Kbhvns Amts Kvægavls-forening, for Forbundet af sjællandske m. fl. Kvægavlsforeniger og for De samvirkende sjællandske landboforeningers Kvægbrugsudvalg.

Adresse: Tune Landboskole pr. Taastrup.

 

LASSEN Julius Professor ved Universitetet, Dr. jur., K'.DM.p.p.; f. 4. Juli 1847 paa Samsø; Søn af Forpagter C A Lassen og Hustru f. Gram; gift m. Therese Susanne f. Hvidt, f. 2. Dec. 1856 paa. Johannesdal.

Student (Aarhus) 1865; eand. jur. 1871; Volontær i Justitsministeriet 1872, Fuldmægtig 1880: Dr. jur. (Betingelserne for Forsøgets Strafbarhed) 1879; Professor ved Universitetet 1881; Regensprovst ; Formand for juridisk Forening; ekstraordinær Assessor i Højesteret.

Litterære Værker: Forelæsninger over romersk Privatret: Haandbog i Obligationsretten; forskellige Afhandlinger i Tidsskrift og Ugeskrift for Retsvæsen m. m.

Udenl. Ordner: N.St.O.; S.N.

Adresse : Regensen. Kbhvn.

 

LASSEN Loulou Frue, Journalist: f. 20. Sept. i Kbhvn.; Datter af Forfatteren Paul Marcussen og Hustru Roso f. Trier; gift m. Journalist Alf L.; f. 9. Dee. 1877 i Auning, Søn af Købmand Andreas Lassen og Hustru Caroline f. Thoresen.

Medarbejder ved Dannebrog; Oversætter, bl. a. af Maupassant; har skrevet Romanen Det evigt kvindelige.

Adresse: Gothersgade 160, Kbhvn.

 

LASSEN Marie Enke efter Finansminister; f. 14. Jan. i Revn; Datter af Forsikringsinspektør J E Balle (død 1895); gift m. Finansminister Vilhelm Lassen (død 1906).

Udgiver af Aalborg Amtstidende; Medlem af Bestyrelsen for Louisefor. eningen.

Adresse: Gefionsplads 5, Kbhvn.

 

LASSEN Niels Justitiarius i Højesteret, Dr. jur., K'.DM.p.p.; f. 2. Jan. 1848 i Nykjøbing M.; Søn af Sognepræst H C Lassen og Hustru f. Poulsen; gift m. Henriette Marie f. Pers (død 1908).

Student (Metropolitanskolen) 1865; cand. jur. 1870; Volontär i Justitsministeriet 1871; Assistent smstds. 1876; Dr. jur. (Viljen som Forpligtelses-grund) 1875; Kriminalreteassessor 1879; Overretsassessor 1890; Næstformand i Sø- og Handelsretten 1896; Højesteretsassessor 1897: Justitiarius 1909; Borgerrepræsentant i Kbhvn. 1889-97; Formand i Repræsentantskabet for Kreditforeningen af Grundejere i Kbhvn. og Omegn; Formand for Prinsesse Thyras Asyl.

Litterære Værker: Om de begrænsede tinglige Rettigheder; forskellige Afhandlinger i Ugeskrift for Retsvæsen og i Tidsskrift for Retsvæsen.

Udenl. Orden : S.N.

Adresse: Ved Stranden 14, Kbhvn.

 

LASSEN Otto Overlæge, R.DM.; f. 1. Feb. 1845 i Thorkildstrup paa Falster; Søn at Skolelærer J P Lassen og Hustru f. Ørbeeh; gift m. Louise L., f. 5. Juli i Aalborg. Datter af Bogholder H F Raseh og Hustru f. Siemsen.

Student (Nykjøbing F.) 1863; studerede Filologi til 1865: med. Eks. 1871; Læge ved Randers Sygehus 1881, Overlæge 1905; Formand for Randers Lægeforening i to Aar; Medlem af Bestyrelsen for Plantageselskabet Dansk Vestindien.

Adresse: Randers.

 

LASSEN Vilh. Direktør, R,; f. 13. Okt. 1854 i Kbhvn.: Søn af Skomager . H Lassen (død 1902) og Hustru Cathrine f. Knap (død 1884); gift m. Caroline L. (død 1904), Datter af Skræddermester Georg Weybye (død 1885) og Hustru Sofie f. Bense (død 1907).

Uddannet hos Grosserer Johs H Brandt 1868-72, hos Prior & Thorsen 1872-75; Kontorist i Firmaet Carl Lunds Fabrikker 1875, Inspektor for samme 1877 og adm. Direktør fra 1896.

Formand for Garderforeningen fra 1908.

Adresse: GI. Kongevej 105, Kbhvn.

 

LAU Edvard Sagfører. R.; f. 29. Aug. 1859 i Kolding; Søn af Farver L P Lau og Hustru Kirstine f. Allcrup; gift m. Anna f. Hoycr (død 1901).

Exam. jur. 1881; Sagfører i Kolding 1885; Medlem af Byraadet fra 1888; Overligningskommissær; Medlem af Vejle Amts Skolemad; Formand for Kolding Skyldkreds, for Kolding-Egtved Jernbaneselskab, for Fællesforeningen af jydske Grundejerforeninger, for Danske Grundejerforeningers Fællesudvalg; i Bestyrelserne for Kolding Aktieteglværk; for Slotsmøllens Fabrikker og for Kolding Grundejerforening; Repræsentant for Ny jyd sko Købstadskreditforening; Næstformand i Den danske Købstadsforening.

Adresse ; Kolding.

 

LAUB Hieronymus fh. Generallæge, K2 DM.p.p.; f. 4. Marts 1838 i Ryslinge; Søn af Biskop HOC Laub og Hustru f. Thostrup; gift 1. Gang m. Anna f. von Haxthausen (død 1876); 2. Gang m. Johanne L., f. 23. Okt. i Horsens Datter af Oberst C A F Lillienskjold og Hustru Emma f. Gyldenfeldt.

Student (Odense) 1857; med. Eks. 1864; kst. Underlæge i Hæren 1864; Læge ved Almindelig Hospital 1866-73; Censor ved med. Eks. 1870-71; Korps-læge i Hæren 1874, Overlæge. 1880, Stabslæge 1895, Generallæge og Chef for Hærens Lægekorps 1902-08; Medlem af Sundhedskollegiet 1902; Patron for St. Petri tyske Kirke fra 1906; Medlem af Centralkomitéen, af Overbestyrelsen for De danske Vaabenbrødre og af Bestyrelsen for Det Røde Kors (Næstformand fra 1909); Formand og Kasserer for Den antropologiske Komité: Patron for Brødrene Petersens Jomfrukloster.

Udenl. Ordner: Fr. off. de l'instr. puhl.; Gr.Fr.; N.St.O.; S.N.

Adresse : Birkholmsvej. Skovridergaardens Villaby Holte.

 

LAUB Thomas Organist; f. 5. Dcc. 1852 i Langaa ved Nyborg; Søn af Sognepræst H J T Laub og Hustru Ernestine f. Linnemann; ugift.

Student (Sorø) 1871; studerede Teologi; Elev af Musikkonservatoriet 1873-76; Organist-Vikar ved Trinitatis Kirke 1877-81; studerede derefter gammel Musik i Italien) Organist ved Hel-ligaandskirken 1884 og ved Holmens Kirke fra 1891.

Litterære Arbejder : Vor Musikundervisning og den musikalske Dannelse (1884); Om Kirkesangen (1887): Luthersk Kirkesang (1891); Vore Folkemelodiers Oprindelse (1893).

Har udgivet: 80 rytmiske Koraler; Kirkemelodier; Udvalg af Salmemelodier i Kirkestil; 10 gamle danske Folkeviser; Danske Folkeviser med gamle Melodier, Forspil og Melodier.

Adresse : Skjoldsgade 7. Kbhvn.

 

LAUB W F Oberst. Kommandant. K2. DM.p.p.: f. 10. Juli 1845 i Ryslinge; Søn af Biskop H O C Laub og Hustru f. Thostrup; gift m. Emilie f. Kiørboe, f. 7. Deo. 1854 i Aarhus.

Student (Viborg) 1863; Sekondløjtnant 1867; Premierløjtnant 1870; Kaptajn 1882; Oberstløjtnant og Chef for 30 Bataljon 1895; Oberst og Chef for 5. Regiment 1901; ansat i Forstærkningen 1906; Chef for Bornholms Væbning og Kommandant paa Bornholm; Chef for 6. Udskrivningskreds.

Udenl. Orden : Gr.Fr.

Adresse : Rønne.

 

LAURBERG Julie Fotograf; f. 7. Sept. 1856 i Grenaa; Datter af Prokurator. Godsforvalter Peter Laurberg (død 1859) og Hustru Johanne f. Schou (død 1907); ugift.

Elev af Portrætmaler, Fotograf Leopold Hartmann; Studierejser til Paris og Italien: Borgerskab som Fotograf 1895: optog 1908 som Kompagnon Frk. Franciska Gad under Firma Julie Laurberg & Co.

Kasserer i Dansk fotografisk Forenings Byggefond.

Adresse : Gothersgade 152, Kbhvn.

 

LAURIDSEN Johannes Nationalbankdirektør, Fabrikant, E.DM.: f. 9. Maj 1847 paa Grønvang pr. Vejen: Søn af Gaardejer Peder Lauridsen og Hustru Magdalene f. Andersen; gift m. Maren Sofie f. Olsen. f. 8. Nov. i Landsgrav ved Slagelse.

Sogneraadsformand og Kommunekasserer i Vejen; Formand for Demokratisk Forening for Vejen Sogn; Landstingsmand fra 1907; landbrugskyndig Direktør for Nationalbanken fra 1908.

Formand i Bankraadet for Banken for Vejen og Omegn; Formand i Bestyrelsen og Direktør for Margarinefabrikken Alfa; Direktør for Akts. De danske Cikoriefabrikker; i Repræsentantskabet for Forenede sydjydske Telefonselskaber; i Forretningsudvalget for Dansk Vind-Elektricitets-Selskab.

Adresse ; V-Boulevard 47. Kbhvn. og Grønvang pr. Vejen.

 

LAURITZEN Ditlev Konsul, Grosserer, R.DM.p.p.; f. 23. Nov. 1859 i Ribe; Søn af Tømmerhandler Jørgen Lauritzen og Hustru f. Pontoppidan; gift m. Maren L. f. Breinholt, f. 26. Jan. paa Damsgaard paa Mors.

Oprettede 1884 en Trælasthandel i Esbjerg; fra 1885 tillige Forretning med Kul og Kunstgødning, 1887 Smøreksport, 1888 Skibsrhcderi. Medstifter af Esbjerg-Fan» Bank (1892), Esbjerg Korn- og Foderstofforretning (1893), Esbjerg Handelsbank (1S96), Dansk Jersey- og Normalfabrik (1897), Th. Møller & Co. (1896) og Esbjerg Toug-værksfabrik (1904).

Korresponderende Rheder for Dampskibsselskabet Vesterhavet (stiftet 1895); Formand for Esbjerg Valsemølles Bestyrelse: Medlem af Esbjerg ITavne-raad, Formand i Bestyrelsen for Bombebøssen i Esbjerg; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Eksportforening og for Dampskibsselskabet Dania.

Udenl. Ordener: F.Cb.: F.Æ.L.

Adresse : Esbjerg.

 

LAURITZEN Marius Læge, Dr. med.: f 11. April 1864 i Slagelse: Søn af Købmand C T Lauritzen og Hustru f. Fischer; gift m. Laura L., f. 20. Jan. i Kbhvn. Datter af Købmand Hermann Samuel og Hustru f. Sorterun.

Student (Sorø) 1884: med. Eks. 1891: Dr. med. 1897: Visitator ved Kommunehospitalet 1897-1900, Reservelæge ved sammes Afdeling II 1900-04: Redaktør af Nordisk Tidsskrift for Therapi fra 1902; oprettede Privatklinik i Kbhvn. for Sukkersyge 1904.

Adresse : Sølvgade 84. Kbhvn.

 

LAURITZEN Severin Ingeniør; f. 30. April 1850 i Assens; Søn af Farver Hans Lauritzen og Hustru f. Munch: gift m. Dorothea L., f. 6. Okl. 1859 i Kbhvn., Datter af Urmager Ludvig SønderlxTg og Hustru f. Stegdich.

Student (Metropolitanskolen) 1869; ansat i Store nordiske Telegrafselskabs Tjeneste i Kina 1870-74; sysselsat med forskellige Opfindelser (bl. a. Slange-skriftapparatet) 1874; derefter atter Ingeniør i Store nordiske Telegrafselskab; Medindehaver af Kbhvns By- og Hus-telegraf 1876-83: Medindehaver af Firmaet Kemp & Lauritzen fra 1883; Næstformand i Selskabet for psykisk Forskning til 1909.

Har skrevet : Overtro kontra Kirken og Videnskaben.

Adresse : Dronninggaards Allé, Holte.

 

LAURSEN Jens Sognepræst; f. 22. Marts 1856.

Cand. theol. 1887; Kateket ved St. Mattlneuskirke 1888-93: residerende Kapellan ved Frederiksberg Kirke 1893-1902; Sognepræst ved St. Markus Kirken paa Frdbff. fra 1902.

Adresse : Forhaahningsholms Allé 30, Kbhvn.

 

LAURSEN L Arkivsekretær i Rigsarkivet; f. 16. Jan. 1864 i Tinning; Søn af Gaardejer Rasmus Laursen og Hustru f. Rasmussen; gift m. Jenny Ani-na Valborg L., f. 16. Juni i Kbhvn., Datter af Fabrikant N A Brøndum og Hustru f. Christensen.

Student (Aarhus) 1883: cand mag. 1890; Assistent i Rigsarkivet 1889. Ar-kivsekretær 1897; Medlem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 1905; i Forretningsudvalget for Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie.

Har udgivet : De sidste Bind af Biografisk Lexikon : Kronens Skøder 1535-1648; Kancelliets Brevbøger 1561-92 (7 Bd.); Danmark-Norges Traktater 1523-60.

L'denl. Orden : S.V.

Adresse : H C Ørsteds Vej 16, Kbhvn.

 

LAURSEN N Joh. Præst; f. 11. Juni 1855 i Tønning, Aarhus Amt; Søn af Sognefoged Laurs Stephensen og Hustru Inger Kristine Mikkelsdatter; gift m. Anna L., Datter af Gaardejer Pedersen, Korshøjgaard.

Ophold paa Jelling« Seminarium 1872-75; Student (Herlufsholm) 1877; cand. theol. 1882; Forfatter af „Søn-dagstanker" til en Række Provinsblade; Redaktør af Aarhus Folkeblad 1882-95: Medredaktør og Medudgiver af Aarhus Amts Folkeblad 1895-1903: Medlem af Aarhus Byraad fra 1900-06 og fra 1909; .resid. Kapellan ved Aarhus Domkirke fra 1903. Formand for Aarhus Folkeuniversitetsforening, for Nationalforeningens Aarhus Afd. og for Aarhus Højskoleforening 1882-94.

Udgiver af Højskolesangbogen og dens Melodisamling.

Fru Anna Laursen er Formand for Aarhus Afdelingen af Dansk Kvindesamfund og Bestyrer af den af hende oprettede Realskole i Aarhus.

Adresse : Søndergade 70, Aarhus.

 

LAUSEN Frederik Direktør; f. 25. Aug. 1866 i Odense; Søn af Bankdirektør M G E Lausen og Hustru Magdalene f. Richardt; gift m. Marie Sophie Henriette f. von Diiring, f 23. Febr. i Haderslev.

Direktør for Aarhus Oliefabrik limiteret; Formand for Foreningen af dansk» Oliemøllere.

Adresse : .,Aros", Strandvejen, Aarhus.

 

LEERBECH J E V Oberstløjtnant, R. DM.; f. 5. Dec. 1849 i Kbhvn.; Søn af B D S Leerbech og Hustru Emilie f. Wunderlich; gilt m. Ella Cathrine Emilie f. Stampe, f. 19. Nov. paa Skjørringegaard paa Falster.

Sekondløjtnant 1868: Premierløjtnant 1872; Kaptajn 1882; Afsked 1897; kar. Oberstløjtnant; cand. polit. 1899; udsendt Konsul i New York og Rotterdam indtil 1909.

Har skrevet : Trustformer og Trustlovgivning.

Adresse: Ørholm pr. Lyngby.

 

LEERBECK Adolph cand. pharm.; t. 24. Juni 1857 i Kbhvn.; Søn af Inspektør O M Leerbeck og Hustru Wilhelmine f. Sørensen; gift m. Ottine Marie Kristine L., f. 2. Nov. i Slesvig, Datter af Sognepræst C C Lorenzen og Hustru f. Hoffmann.

Cand. pharm. 1880; Indehaver af Kjøbenhavns Albumin, Maltose- og Gluten-Fabrik.

Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1905; Formand for Kbhvns radikale Venstreforening fra 1902; 2. Næstformand i Borgerrepræsentationen 1909.

Adresse : Vangehusvej 3, Kbhvn.

 

LEFOLII J A Grosserer, islandsk Købmand; f. 16. Maj 1860 paa Frederiksberg; Søn af Grosserer J li B Lefolii (død 1898) og Hustru f. Beck (død 1897); gift m. Oline Marie L. (død 1909), Datter af Grosserer P C Thamsen (død 1897) og Hustru Nathalie f. Klein (død 1864).

Firma: I K B Lefolii.

Uddannet paa Grüners Handelsakademi ; Borgerskab som G rosserer 1888, som islandsk Købmand 1890.

Sekretær i Foreningen for islandske Købmænd fra 1904; i Bestyrelsen for Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab fra 1895, De danske Atlanterhavsøer, Islands Sektion fra 1902, Købmandsskolen i Kbhvn. fra 1909; Kasserer for Dansk Skulpturforening fra 1907.

Adresse: St. Annæ Plads 16, Kbhvn.

 

LEHMANN Alfred Professor ved Universitetet, Dr. phil.; f. 29. Dec. 1858 i Kbhvn.; Søn af Oberst W Lehmann og Hustru Adelaida f. David; gift m Ida f. Tørsleff, f. 9. Marts i Slagelse.

Student (Metropolitanskolen) 1876; cand. polyt. 1882; Assistent ved Landbohøjskolen 1882-92; Dr. phil. (Farvernes elementære Æstetik) 1884; studerede Psykofysik hos Wundt i Leipzig 1885-86; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1889; Ministeriets Konsulent i Spørgsmaal om Smør og Margarinefarver fra 1888; Docent ved Universitetet fra 1890; Censor ved Skolelærereksamen fra 1890; Bestyrer af Universitetets'psy-kofysiske Laboratorium 1393; Medlem af Videnskabernes. Selskab 1902; Professor ved Universitetet 1910.

Litterære Arbejder : Hypnosen og de dermed beslægtede normale Tilstande (1890); Hovedlovene for det menneskelige Følelsesliv (1892); Overtro og Trol-dom (1893-96); Die körperlichen Aeus-serungen psychischer Zustände MII

Bd. (Leipzig 1899-1905); Psychologische Methodik (Leipzig 1906). Adresse: Østerbrogade 60, Kbhvn.

 

LEHMANN Carl Inspektør: i. 14. Nov. 1858 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. med. H Lehmann (død 1890) og Hustru Signe f. Mackeprang; gift 1. Gang m. Henriette L. (død 1905), Datter af Proprietær Schwensen og Hustru Agathe f. Neergaard; 2. Gang m. Camilla L., f. 23. Sept. 1857 i Fredensborg, Datter af Grosserer Budel-mann (død 1879) og Hustru Eleonora f. Wiegh.

Elev paa Skovgaard Højskole til 1877; ved Landvæsenet i 2 Aar; ansat hos Firmaerne T & S Plum og H Puggaard & Co. i Kbhvn. samt hos C C Brøchner & Co. i Hull til 1886; Assistent under Magistratens 3. Afdeling 1886; Fuldmægtig paa Almindeligt Hospital 1886 Inspektør ved samme fra 1905; Formand for Understøttelses-Kassen for kvindelige Funktio-nærer i Almindeligt Hospital; Forretningsfører for De Tuggaardske Legater; Kasserer for Dansk Børnehjems-forening; Medlem af Centralkomitéen af Værgeraadet og af Børnehjælpsda-pens Hovedkomité; i Bestyrelsen for Arbejderforeningen af 1860, for Nørrebros Bespisningsforening, for Provinsbørns Ferieophold i Kbhvn.; Kbh.s Kommunes Tilsynshavende ved Næ-rumgaard Børnehjem; Medlem af Komitéen til Forberedelse af den internationale Kongres for offentlig Forsorg og privat Velgørenhed i Kbhvn. 1910.

Adresse: Nørre Allé, Alm. Hospital, Kbhvn.

 

LEHMANN Daniel Boghandler; f. 16. Marts 1846 i Nykjøbing F.; Søn af Etatsraad. Toldkasserer J C J Lehmann og Hustru f. Fog; gift, m. Katy L., f. 16. April paa Stouenbjerggaard ved Horsens. Datter af Proprietær N A T Harries og Hustru f. Deichmann. Student (Odense) 1865; Lærling i TJr-sins Boghandel 1865-68; Medhjælper hos Gyldendal 1868-76; overtog 1877 eam-men med C S Stage Gyldendalske Sortimentsboghandel, Firma fra 1S80: Lehmann & Stage: Sortimenteboghandel og Forlagsvirksomhed; Medstifter af Boghandler-Medlijælper-Biblioteket 1872; i en Aarrække Revisor i Boghandlerforeningen ; i Direktionen (Bibliotekar) for Bibelselskabet for Danmark fra 1896; Vajsenhusboghandler fra 1896; Kasserer for De danske Boghandleres Hjælpekasse fra 1897.

Adresse : Rosenvængets Sideallé 5, Kbhvn.

 

LEHMANN Edvard Professor. Dr. phil.; f. 19. Aug. 1862 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. med. G C H Lehmann (død 1890) og Hustru Signe f. Mackeprang; gift m. Karen L.

Student 1880; cand. theol. 1886; Universitetets Guldmedalje 1890; Dr. phil. (Om Forholdet mellem Religion og Kultur i Avesta) 1896; Docent i Religionshistorie 1900; Medstifter af og forste Formand for Ny theologisk Forening'; Professor ordinarus i Theologi ved Berlins Universitet med Religionshistorie og Religionsfilosofi som Fag 1910. Æresdoktor i Teologi ved Leydens Universitet.

Har skrevet : Hedensk Monothcisme (1897); Guder og Helte (1898); Za-rathustra I-II(1900-02); Mystik i Hedenskab og Kristendom (1904); Buddha (1907); Bibelbog for Skole og Hjem (1909): Opdragelse til Arbejde (1910). Afhandlinger i inden- og udenlandske Fag- og Tidsskrifter.

 

LEHMANN Julius Sceneinstruktør, R.; f. 14. Juli 1861 i Kbhvn.; Søn af Oberst W O W Lehmann og Hustru Adelaida f. David gift m. Agnete L. (død 1902), Datter af Komponisten Professor Emil Hartmann og Hustru Bolette f. Puggaard.

Student (Metropolitanskolen) 1878; cand. mag. 1884; Teateranmelder ved Morgenbladet 1883-84; Musikanmelder ved Nationaltidende 1886-87; Direktør ved Dagmarteatret 1888-90; Sceneinstruktør ved Folketeatret 1890-93, ved Det kgl. Teater fra 1893.

Skrevet og oversat en Del dramatiske Arbejder. Adresse : Classensgade 11, Kbhvn.

 

LEMBCKE Immanuel Kammerherre. Oberst, K2. DM. Chr. IX M.T. p.p.; f. 5. April 1854 i Haderslev; Son al Conrektor, Dr. phil. Chr. L B Lemh-cke og Hustru Laura f. Jørgensen ; gift m. Christine Elise Marie L.. f. 9. April i Kbhvn.. Datter af Grosserer Lemvigh og Hustru f. Svitzer.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1872; Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant 1878; Kaptajn 1889; Adjutant hos H.M.Kongen 1895-1902; Oberstløjtnant 1903; Stabschef ved 1. Generalkommando fra 1995; Oberst 1907.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; L.Æ.K.; N.St.O.; Pr.Kr.; R.St.A.; R.St.Stan. Adresse: Østerbrogade 68 Kbhvn.

 

LEMCHE Gyrithe Forfatterinde, cand. phil.; f. 17. April 1866 i Kbhvn.; Datter af Skolebestyrer Hartvig Frisch (død 1890) og Hustru Elisabeth Alexander f. Mourier (død 1892); gift m. Læge Johan Lemche (se denne). Student (N Zahles Skole) 1887;

cand. phil. 1888; Privatlærerinde 1888-91; Lærerinde ved Latinskolen Ly -ceum 1891-93; Medlem i Bestyrelsen for Kvindernes Bygning.

Har udgivet: Soedtmanns Jomfruer (1898); Folkets Synder (1899); Købmænd (1900); Valeur og Krüger (1901): Dæmringstider (1903); De Fyrstenberg Bønder (1905); Naadsens Aar (1906); Naar Dagen den kommer (1909); Kvindesagen i Sang. Skrift og Tale (1910). Adresse i Lyngbyhus, Rustenborgvej, Lyngby.

Sommerbolig: Skansehuset, Hundested pr. Frederiksværk.

 

LEMCHE Johan Læge; f. 23. Aug. 1863 paa Onsgaard i Hellerup; Søn af Gaard-ejer P S Lemche (død 1901) og Hustru f. Jacobsen; gift m. Forfatterinden Gyrithe Lemche (se denne).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1882; med. Eks. 1889; praktiserer i Lyngby fra 1889; Læge ved H. k. H. Kronprinsens Hof paa Sorgenfri fra 1898; Kommunelæge fra 1909'.

Senior i Studenterforeningen 1885-86; Bestyrelsesmedlem i Melchiorianerfor-eningen 1886-87; Sekretær i Pipervæl-gerforeningen 1896-97; Medlem af Stu-dentersangforeningens Bestyrelse 1907-08; Stifter af Lyngby Boldklub 1891.

Formand for Sundhedskommissionen i Lyngby fra 1901, for Kommunalfor-eningen 1902-06; -Medlem af Sogneraa-det, Vejudvalget fra 1907 og Bygnings-kommissionen fra 1901; Formand i Bestyrelsen for Banken for Lyngby og Omegn fra 1906: Medstifter af Sparekassen for Lyngby og Omegn.

Samlede og udgav Medicinsk Sangbog 1888.

Adresse : Lyngbyhus, Rustenborgvej, Lyngby.

 

LEMMING Andreas Overretssagfører; f. 26. April 1866 i Kbhvn.; Søn af Urtekræmmer H P Lemming (død 1873) og Hustru f. Berg; gift m. Anna Meta Kirstine f. Hansen, f. 23. Nov. i Louen. Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1883; cand. jur. 1888; Sagførerfuldmægtig 1890; Underretssagfører i Kbhvn. 1892: Overretssagfører 1894.

Tidligere Formand for Studentersamfundet; Medlem af Sagførerraadet for 1. Kreds; Formand for 1. Værgeraads-kreds. Adresse : Nørregade 38, Kbhvn. LEMVIGH Jacob Etatsraad, Godsejer, K'.DM.: f. 5. Sept. 1838 paa Kramme-rap ved Slagelse; Søn af Præst Christian Lemvigh og Hustru Charlotte f. Grønbech; gift m. Christine L.. f. 17. April i Kbhvn.. Datter af Kaptajnløjtnant Henrik Steenbach og Hustru t. Knap. Student (Herlufsholm) 1857; med. Eks. 1863; Reservelæge ved Almindeligt Hospitals 1. Atd. 1863-65; kst. Underlæge i Hæren (v. Lazaret i Kbhvn.) 1864; Landmand og Ejer af Godset Al-gistnip 1866 (se Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register); Sogneraadsfor-mand fra 1869-1907; Medlem af Værge-raadet 1905: Formand for De sammensluttede sjællandske Kontrolforeninger, for Centralforeningen for Østifternes Sparekasser, for Fællesrepræsentationen for de danske Sparekasser og for Understøttelsesforeningen for trængende forhenværende Landmænd paa Sjælland og omliggende Øer.

Adresse : Algistrup pr. Snertinge.

 

LEMVIGH W E Generalmajor, Kammerherre, K'.DM p.p.; f. 23. April 1845 paa Hallebygaard; Søn af Proprietær Anthon Lemvigh og Hustru Juliane f. Bech; gift m. Anna f. Walsøe (død 1892).

Sekondløjtnant 1862; Premierløjtnant 1867; Kaptajn 1880; Oberstløjtnant 1892; Oberst og Chef for Livgarden 1898; Generalmajor og Generalinspektør for Fodfolket 1905; Formand i Overbestyrelsen for De danske Vaabenbrø-dre; Medlem af Paladshotellets Bestyrelse.

Udenl. Ordner: M.Gr.: Pr.Kr.; Pr.R. 0.; K.St.Stan.; R.W.; S.Sv.; Stb.V.

Adresse : N-Farimagsgade 11, Kbhvn.

 

LENDORF Carl Arkitekt, R.DM.; f. 13. Hee. 1839 i Kbhvn.; Søn af Tømrermester C G Lendorf og Hustru Wilhel-mino f. Nielsen; gift m. Ida Sophie Christiane Jørgine f. Anchersen (død 1901).

Uddannet som Tømrer; Elev af Kunstakademiet; Konduktør under Meldahl ved Frederiksborg Slots Genopførelse, bosat i Odense 1864-83; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Alderdoms-Friboliger, for Præsteenke-hjemmet og for Kronprins Frederik og Kronprinsesse Louises Stiftelse.

Har opført: Frimurerlogen, Sparekassen, Diskontokassen, Industriforeningen, Rytterkasernen, Raadhuset (i Forening med Herholdt) og flere Kommuneskoler, alle i Odense; Raadhusene i Vejle og Svendborg; Byfogedboligen i Præstø; St. Thomas og St. Markus Kirker, Sygepensionatet, Asylet og Isoleringshospitalet ved Diakonissestiftelsen og Præsteenkehjemmet paa Frdbg.; Østrupgaards Hovedbygning; har restaureret: St. Hans og Vor Frue Kirker i Odense: samt Kirkerne i Vejle, Assens og Kjerteminde.

Adresse: Sortedamsgade 1, Kbhvn.

 

LENDROP Margarethe Operasangerinde; f. 13. Juli i Kallundborg; Datter af Grosserer Julius Boeck og Hustru Thora f. Matthiassen: gift m. Læge Otto Lendrop f. 14. Febr. 1863 i Vrou ved Viborg, Søn af Præst P E M Lendrop og Hustru Sofie f. Pontoppidan.

Debuterede 1898 paa Det kgl. Teater som Carmen: andre Partier: Mignon ; Cherubino i Figaros Bryllup; Amor i Orfeus og Eurodike; Canla; Pernille i Maskerade; Despina i Cosi fan tutte; Nuri i Dalen.

Adresse : Frederiksborggade 20, Khh.

 

LENSE F Danser ved Det kgl. Teater; f. 19. Febr. 1849 i Kbhvn.; Søn af J A Lense og Hustru f. Eggersen; gift m. Johanno Mario f. Magnussen, f. 6. Marts i Kbhvn.

Adresse : Vesselsgade 5, Kbhvn.

 

LEOPOLD Svend Forfatter; f 23. Aug. 1874 i Hjørring; Søn af Hotelejer E A Leopold og Hustru Henriette f. Hansen; gift m. Johanne Agnes f. Poulsen, f. 22. Maj 1881 paa St. Jør-gensbjerg ved Roskilde.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1893; cand. phil. 1894. Medarbejder red Politiken.

Litterære Arbejder: Prinsesse Charlotte (1897); Hyggelige Tider (18981: Enevold Brandt (1900); Den store Eros (1902); Skuespillet Pro Patria (1904; Dagmarteatret); Prins af Danmark (1905); Goethes Kat (1906); Vore Oldenborgere (1907); Det blaa Monarki (1907); Historier (1908); Vort Bourgeoisi; Min Ungdoms Bog (1909).

Adresse : Rughavevej 1, Valby, Khh.

 

LERCHE Christian Baron, Kammerherre, Hofjægermester, R.; f. 19. Maj 1856 paa Benzonsdal; Søn af Greve C C Lerche til Benzonsdal og Hustru Sophie f. Steensen Leth; gift m. Sigrid L-, f. 11. Febr. i Kbhvn., Datter af Professor, Konferensraad With.

Besiddelser: Benzonsdal. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Adresse : Benzonsdal pr. Taastrup.

 

LERCHE Christian Lensgreve, Hofjægermester; f. 14. juli 1865 paa Lerchenborg; Søn af Kammerherre, Lensgreve Christian Lerche og Hustru Cornelia f. Tillisch; gift m. Anna Hedevig f. 13. Febr., Datter af Kammerherre, Lensharon Frederik Zytphen-Adeler og Hustru Malvina f. de Falsen.

Besiddelser fra 1885 : Grevskabet Lerchenborg. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Student (Roskilde) 1883; cand. iur. 1891; Sogneraadsformand 1892-1906; Præsident i Holbæk Amts økonomiske Selskab 1893-1909; Medlem af Bestyrelsen for Landbrugskolonierne for fattige Børn og for Kysthospitalet paa Refsnæs; Formand tor Holbæk Amts Pleje-hjemsforening fra 1895.

Adresse: Lerchenborg pr. Kallund-borg.

 

LERCHE Flemming Baron, Hofjægermester; f. 5. Jan. 1872; Søn af Kammerherre, Lensgreve Christian Lerche til Grevskabet Lerchenborg og Hustru Cornelia f. Tillisch; gift m. Anna Sophie L., f. 17. Jan., Datter af Kammerherre Christian Lüttichau (se denne).

Besiddelser: Rohden. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V, Provins Register).

Exam. jur.; Landvæsenskommissær.

Adresse; Rohden pr. Daugaard.

 

LERCHE Georg Driftsbestyrer, E.; f. 22. Okt. 1853 i Rønne; Søn af Etats-raad, Amteforvalter H G F Lerche og Hustru f. Regoli; gift m. Sofie Frederikke f. Johansen, f. 28. Marts 1856 i Kongens Thisted, Jylland.

Maskinarbejder 1872-74; polyteknisk Adgangseksamen 1875; cand. polyt. 1880; Tegner hos Burmeister & Wain 1880-81; Underbestyrer paa Højbygaard Sukkerfabrik 1881, Bestyrer sammesteds 1882; Bestyrer af Sukkerkogeriet i Odense fra 1884 og af Assens Sukkerfabrik fra 1908: Medlem af Odense Byraad 1894-1902; Formand i Bestyrelsen for Odense tekniske Skole til 1908.

Adresse: Odense.

 

LERCHE Gustav Baron, Hofjægermester, Kammerjunker; f. 27. Juli 1859; Søn af Greve Vilhelm Lerche og Hustru Vilhelmine f. Barner; gift m. Christiane (Adane) L., f. 25. Okt., Datter af Baron Carl Wedell-Wedellsborg og Hustru Charlotte f. Komtesse Krag-J ucl-Vind-Frijs.

Besiddelser.- Birkendegaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Cand. phil.; Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant ved 5. Dragonregiment og Gardehusarerne 1884; Afsked 1895; kar. Ritmester; Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab til 1909; Præsident i Holbæk Amts økonomiske Selskab; Formand for Værslev Sogne-raad.

Adresse : Birkendegaard pr. Værslev.

 

LESCHLY Mauritz Generalløjtnant, SK.DM.p.p.; f. 16. Nov. 1841 i Eckern-førde; Søn af Major Peter Leschly (død 1869) og Hustru Beate f. Jissen (død 1882); gift m. Julie, Sophie L. (død 1910), Datter af Oberst S J Neergaard (død 1892) og Hustru f. Møller (død 1867).

Sekondløjtnant 1860; Premierløjtnant 1867; Adjutant ved 2. Generalkommando 1872-76: Kaptajn 1878; Souschef ved 2 Generalkommando 1885-90; Oberst-

løjtnant 1890; Stabschef ved 2. Generalkommando 1895-1900; Oberst 1897; Chef for 4. Regiment 1900; Generalmajor og Chef for 1. jydske Brigade 1903; Generalløjtnant og Chef for 2. Generalkommando 1905

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; M.Gr.; Pr. R.Ø.; S.Sv.; Ø.J.Kr.

Adresse: Niels Ebbesens Vej, Aarhus.

 

LETH R B Kammerherre, Hofjægermester, K1.DM.p.p.; f. 2. Jan. 1839 i Lille-hedinge Præstegaard; Søn af Sognepræst L B Leth og Hustru f. Bredsdorff; gift m. Emmy Antoinette f. Moltke, f. 15. Aug. i Kbhvn.

Forstkandidat 1861; Sekondløjtnant i Krigen 1864; Assistent ved 1. Overfør-sterinspektion 1865-73. Overførster til 1909; Skovrider for Sorø Akademis 2. Skovdistrikt 1873-89; Tilsyn med de private Skove i Sorø og Præstø Amt 1882-89; Formand for Plejehjælpsfor-eningen for Frederiksborg Amt.

Udenl. Orden: R.St.A.

Adresse: Thorvaldsensvej 7, Kbhvn.

 

LETH Theodor Etatsraad, Overretspro-kurator, R.; f. 27. April 1825 paa Aalykkegaard ved Odense; Søn af Ju-stitsraad L C F Leth (død 1865) og Hustru f. Lund; gift m. Minna Marie Claudine L., f. 10. April 1838 i Aabenraa, Datter af Amtsforvalter Claus Meisner (død 1838) og H'istru Frederikke f. Schaff.

Student (priv. dimit.) 1845; cand. jur. 1853; slesvigsk juridisk Eksamen S.A.; Advokat 1855; Notarius publ. i Aabenraa 1855-64; Overretsprøveprokurator 1864, Overretsprokurator 1866.

Folketingsmand 1876-92; tidligere Formand for Kbhvns Venstreforening.

Adresse: Vesterbrogade 31, Kbhvn.

 

LETH-ESPENSEN Chr. Gaardejer; f. 21. Nov. 1855 paa Højlund ved Alken, Søn af Gaardejer Espen Nielsen, Højlund (død 1880) og Hustru Mætte r. Pedersen (død 1898); gift m. Johanne L-E., f. 11. Sept. 1853 paa Hasle-gaard ved Aarhus, Datter af Mikkel J Trige (død 1878) og Hustru f. Jensen (død 1903).

I 3 Vinter- og i Sommerhalvaar paa Viby Højskole hos Lars Bjørnbak; paa Faurbogaard Agerbrugsskole 1876-77: Ejer af Vibygaard ved Aarhus; fleraarigt Medlem af Viby Sog-neraad og Menighedsraad. Folketingsmand for Odderkredsen 1892-98, for Kjellerupkredsen fra 1909.

Repræsentant i Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere fra 1901; Medlem, 'af Kommisionen af 1909 ang. Besparelser paa Finansloven.

Adresse: Dronningens Tværgade 25, Kbhvn., og Vibygaard pr. Aarhus.

 

LEUNING Christopher Skolebestyrer; f. SB. Sept. 1847 i Kbhvn.; Søn af Amtsforvalter, Justitsraad E W Leuning og Hustru f. Blicher; gift m. Sofie L., f. 10. Dec. i Slesvig, Datter af Digteren Johannes Helms.

Student (Nykjøbing) 1865; cand. philol. 1872; derefter Inspektør ved og fra 1895 Bestyret af Borgerdydskolen paa Krgthvn. (nu Helgolandsgade).

Formand i Direktionen for De forenede Skoler.

Adresse: Helgolandsgade 6, Kbhvn.

 

LEVETZOW Cornelia von Forfatterinde; f. 14. Jan, i Ringkøbing; Datter af Kammerherre D V von Levetzow (død 1849) og Hustru f. Fog (død 1872); ugift.

Har skrevet talrige Fortællinger under Mærkerne J og Forfatterinden til lin ung Piges Historie.

Adresse: Lyngby Hovedgade 16, Lyngby.

 

LEVIN Adolf J Vekselerer, R.; f. 30. Juni 1842 i Kbhvn.; Søn af Vekselerer J M Levin og Hustru Frederikke f. Weel; ugift.

Formand for Bestyrelsen af Akts. M. I Ballins Sønner, for Akts. Do danske Maltfabriker og for Vekselmæglernes og Vekselerernes Forening.

Adresse: Amaliegade 6, Kbhvn.

 

LEVIN Carl Overretssagfører, R.; f. 23. April 1861 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Harry Levin og Hustru Rosette f. Mannheimer; gift m. Anna L„ f. 25. Juli 1862 i Kbhvn., Datter af Etatsraad J C Ferslew (se denne).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1878; cand. jur. 1884; Overretssagfører 1887 (Sagførerforretning i Kompagni-Skab med Overretssagfører Will. Ho-mim) ; Censor for Privatteatrene 1904-09.

Adresse ; st. Strandstræde 21, Kbhvn.

 

LEVIN Poul Forfatter, Dr. phil.; f. 17. Juni 1869 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Harry Levin og Hustru Rosette f. Mannheimer; ugift.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1887; Universitetets Guldmedalje 1891; cand. mag. 1894; Dr. phil. 1898 (Ovids Ungdomsdigtnitig); Medredaktør af Det ny Aarhundrede 1907-09; Redaktør af Tilskueren 1910; Næstformand i Studentersamfundet 1907-08; Formand for Direktionen for Carolineskolen; Repræsentant i Mosaisk Trossamfund fra 1909; i Bestyrelsen for Studentersamfundets Søndagsskoler; Sekretær i Forfatterforeningen.

Har skrevet : Antoinette (1895); Chr. Winther (1896); Sejr (1899); Egne og Stæder (1899); Victor Hugo (1902); Den døde By (1902); Smaa Kapitler (1906);

Den naturalistiske Roman (1907); Fars Penge (1908). Adresse ; 1. Strandstræde 24, Kbhvn.

 

LEVINSEN Anton Oberstløjtnant, Kontorchef, R.DM.p.p.; f. 20. Jan. 1859 i Kværn i Sønderjylland; Søn af Præst L J Levinsen og Hustru f. Rée; gift m. Johanne Kirstine Mario Petrine f. Kastrup, f. 28. Aug. paa Kastrupgaard pr. Hobro.

Sekondløjtnant 1880; Premierløjtnant 1881; Kaptajn 1894; Kontorchef i Krigsministeriet fra 1897; Oberstløjtnant 1909. Udcul. Ordner: J.O.S.; S.N. Adresse: Strandvejen 177, Hellerup.

 

LEVINSEN C M R Museumsinspector (Direktor), R.; f. 23. Jan. 1850 i Hørsholm; Søn af Sagfører Jens Levinsen (død 1866) og nustru Amanda f. Brock-dorff (død 1869); gift m. Caroline L. (død 1908), Datter af Værftsdircktor Julius Bonnesen (død 1888) og Hustru f. Brockdorff.

Student (Randers) 1869; mag. scient 1874; Rejse til Grønland 1875-77; Inspectør ved Zoologisk Museum 1885; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1896; Medlem af Videnskabernes Selskab 1901; i Bestyrelsen for Naturhistorisk Forening fra 1886.

Har skrevet; Systematisk-geografisk Oversigt over do nordiske Annulaia, Gephyrea, Chactognathi og Balanag-lossi (1882-83); En Række Bidrag til Dijmphna Togtets zoologisk-botaniskc Udbytte, samt til Det videnskabelige Udbytte af Kanonbaaden Hauchs Togter (1891-93); Mosdyr i Zoologia Danica (1894); Meduscr, Ctenopborer og Hydroider fra Grønlands Vestkyst samt Bemærkninger om Hydroidernes Systematik (1893); Morphological and Systematic Studies on tho Cheilosto-matous Bryozoa (1909).

Adresse; Rosenvængets Sideallé 9, Kbhvn.

 

LEVINSEN T L Provst, R.; f. 27. Okt. 1851 i Kbhvn.; Søn af Residerende Kapellan ved Trinitatis Kirke i Kbhvn. Carsten Levinsen og Hustru f. Levinsen; gift m. Anna Pauline f. Petersen, f. 8. Dec. i Kbhvn.

Student (Metropolitanskolen) 1869; cand. tliepl. 1875; Kateket ved Trinitatis Kirke s. A.; Sognepræst i Frederikshavn 1879: Provst for Horns Herred (Aalborg Stift) 1887: Sognepræst ved St. Matthæus Kirke i Kbhvn. fra 1889; Formand for St. Matthæus Kirkes Me-nighedspleje. Adresse: Valdemarsgade 27, Kbhvn. LEVISON Ad. Papirhandler, R.; f. 9. Dec. 1856 i Kbhvn.; Søn af Lion Levi-son og Hustru Gaiathea f. Scottlaender; gift m. Johanne Louise f. Bloch, ; f. 22. Maj i Kbhvn.

Medlem af Papirhandlerforcningens Voldgifts-Udvalg og sammes Legatud-valg; Medlem af Bestyrelserne for Bor-i gervennen af 1788 og for Foreningen til Hjælp for ulykkelig stillede Mødre.

Adresse; V-Boulevard 43, Kbhvn.

 

LEVY Fred. L Arkitekt; f. 1. Febr. 1851 i Hamborg; Søn af Grosserer M A Levy og Hustru Henriette f. Heymail; gift m. Christiane Ottilie L (død 1897), Datter af Grosserer Christian Christensen og Hustru Hansine f. Berthelsen.

Student 1870; Blev af Kunstakademiet s. A., Afgang 1878. Vurderingsformand for Voldkvarterernes Skyldkreds.

Har opført: Silopakhnset i Frihavnen ; St. Petri Kirkes, Thymes og Perts Stiftelser. Mosaisk Trossamfunds Stiftelse og Begravelseskapel; flere Privat-skolebygniuger i Kbhvn.; Den kgl. Døvstuniincskole. i Nyborg; Det kgl. Dnvstummeinstitut i Fredericia; Kbh.s Kreditforening og Ejendommene Kongens Nytorv 8 og Bredgade 31; Holbæk Amts Tvangs-, Arbejds- og Daa-reanstalt; har restaureret Handelsbankens Bygning (Erichsens Palæ) og opført, sammes Nybygning.

Adresse : Sfoekholmsgade 33, Kbhvn.

 

LEVY Frits Professor, Dr. med.; f. 2. Febr. 1847 i Kbhvn.; Søn af Overakku-chør, Professor C E M Levy og Hustru Hilda f. Wulff; gift m. Emilio f. Smith, f paa Skovgaard, Sjælland (død 1888).

Student (Roskilde) 1866; med. Eks. 1873; Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. B 1877-79; Universitetets Guldmedalje 1878; Dr. med. 1879; Re-serveakkuchør ved Fødselsstiftelsen 1883-85; Afdelingslæge ved Poliklinikens gynækologiske Afd. 1884-93; Overlæge ved St. Josefs Hosp. gynækolog, i Afd. fra 1885; Reservelæge i Hæren 1885-87; Medudgiver og Redaktør af Medicinsk Aarsskrift 1887-96: Læge ved Det røde Kors' Klinik 1896-1900; Medlem af Bestyrelsen for De Pnggaardske Legater; Næstformand i Bestyrelsen for Præmiesclskabet for Plejemødre. Adresse : Dronn. Tværgade 8, Kbhvn.

 

LEVY Louis Forfatter; f. 9. Okt, 1875 i Kbhvn.; Søn af Korpslægo Levy og Hustru Petra f. Wulff; gift m. Clara f. Larsen, f. 9. Juni 1875 (separeret). Student 1895; studerede Medicin til 1897: rejst som Korrespondent for Politiken, København og Berlingske Tidende i Grækenland, Rusland, Belgien og Frankrig; Politikens Pariserkorrespondent i 4 Aar; Medarbejder ved andre Blade og Tidsskrifter; Redaktør af Ungt Blod og af Ungdom;

Medredaktør af Vagten og af Maa-nedsmagasinet.

Udgivet Bøgerne: Breve fra Ensomheden ; Invalideklubben; Byg dig en Ark; Simon Bing; Børnerim: Dansk Foraar: Hjemkomst; Mennoskeløget Kzradoch. Den vaarfriske Methusalem ; Børnevers.

Adresse: Holmens Kanal 32, Kbb.

 

LEVY Sigfred Professor; f. 25. Okt. 1847 i Randers; Søn af Købmand M J Levy og Hustru Charlotte f. Levin; gift m. Lida Helena L., f. 4. Nov. i Nyborg, Datter af Konsul Jacob Michelsen og Hustru Edel f. Michelsen. Student (v. Westenske Institut) 1865; med. Eks. 1874; Læge ved Samfundet for Vanføre 1878-95; Corrcsponderendc Medlem af American orfhopedic socic-iy; Stifter af en privat velgørende Institution, Klinik for vanføre. Børn; Forfatter af forskellige orthopa'disk-kirurgiske Arbejder, Adresse : V-Boulevard 51. Kbhvn.

 

LEVYSOHN Konrad Overretssagfører; f. 22. April 1862 i Kbhvn.: Søn af Broderihandler I C Levysohn og Hustru Frederikke f. Hertz; gift 1. Gang m. Ellen f. Heymann (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Erica f. Jacobsen.

Student (Mariboes Skole) 1878; cand. jur. 1884; Overretssagfører 1887; Formand for Akts. Hertz' Garveri og Skotøjfabrik; i Bestyrelsen for De danske Svineslagterier. Adresse; Stockholinsgade 41, Kbhvn.

 

LEVYSOHN Salomon Operarepetitør, R.; f. 14. Okt. 1858 i Kbhvn.: Søn af Grosserer M C Levysohn og Hustru Gitte f. Salomonsen; gift m. Anna f. Glückstadt, f. 13, Juli i Kristiania.

Student (Mariboes Skole) 1876; studerede Polyteknik, senere Musik; Operarepetitør ved det kgl. Teater fra 1891; Musikarkivar fra 1899.

Dirigent for Studenter-Sangforeningen 1884-96 og fra 1903; i Bestyrelsen for Cæciliaforeningen; Kasserer for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik og for den kbhvnske Afdeling af Internationalt Musikselskab; Formand for Studentersamfundets Arbejderkoncerter. Adresse: V-Boulevard 38. Kbhvn.

 

LEVYSOHN William Grosserer; f. 12. Marts 1858 i Kbhvn., Søn af Hof-Lingerihandler L C Levysohn (død 1891) og Hustru Bertha f. Meyer; gift m. Emma L., f. 1. Okt. 1862 i Kbhvn., Datter af Fabrikant Rudolph Seligmann og Hustru Sophie f. Weil (død 1909).

Præliminæreksamen 1874; indtraadte som Chef i Firmaet Engelhardt & Lohse 1883.

Bestyrelsesmedlem i Foreningen af kbhvnske Manufakturgrossister fra 1900, Bestyrelsesmedlem i sammes Akkord- agi Konkursafdeline;' 1894-1907; Medlem af Sø- o« Handelsretten 1907, af Akkordretten fra 1908.

Adresse.- Vester Voldgade 7, Kbhvn.

 

LEWALD V C J Oberstløjtnant i Fodfolket, Kammerjunker, R.p.p.; f. b. Juli 1864.

Sekondløjtnant 1884; Premierløjtnant s. A.: Adjutant hos Generalinspektøren for Fodfolket 1892-95; ved Generalstaben 1895-96; tjenstgørende Officer og Adjutant hos Prins Christian 1896-1900; Kaptajn 1898; ved Generalstaben 1904-05; Stabschef ved 2. sjællandske Brigade 1907: Oberstløjtnant og Chef for 19. Bataillon s. A.

Udenl. Ordner: L.Æ.K.; M.Gr.; M V.Kr.; Pr.R.9.; S.Sv.

Adresse : Nyborg.

 

LEWENSTEIN T Overrabbiner. Ur. phil., Førstepræst; f. 26. Nov. 1863 i Paramaribo, Holl. Vest-Indien; Søn af Overrabbiner i Surinam Moses Lewcu-stein og Hustru F'rancisca f. Koetser: gift m. Flora f. Møller, f. 10. Nov. 1873 i Alfona.

Overrabbiner i Friesland 1895-99, i Haag 1899-1903, i Kbhvn. fra 1903.

Adresse: Ryesgade 27, Kbhvn.

 

LEWINSKY Ferdinand Landstingsmand; f. 2. Marts 1858 i Roskilde: Søn af Murermester Vilhelm Lewinsky (død 1861) og Hustru Vilhelmine f. Køltzow (død 1875); gift m. Karen L., f. 24. Dec. 1863. Datter af Sagfører Danckert (død 1886) og Hustru Kirstine f. Kruse (død 1906).

I Farverlære i Kallundborg til 18-? beskæftiget ved Mølleriet 1877-84; Be styrer af et Farveri og Uldspinder i Kallundborg 1884, Indehaver af samme 1897-1906: Landstingsmand (Socialdemokratiet) fra 1906.

i Bestyrelsen for De fattiges Kasse i Kallundborg 1897-1907: Medlem af Kallundborg Ryraad 1900-08: Medstifter af og Bestyrelsemedlem i Kallundborg Folkeuniversiteteforening 1899 -1908; Bestyrelsesmedlem i Folkebogsamlingen smstds. 1901-08.

Adresse: Hersegade 8, Roskilde.

 

LICHTENBERG Gerhard de Godsejer, R.DM.; f. 4. Marts 1845; Søn af Godsejer Carl Gerhard de Lichtenberg og Hustru Casparine f. Snell; gift m. Anna L., f. 24. Aug., Datter af Kammerherre A V Dinesen og Hustru f. von Haff-ner.

Besiddelser : Hessel (Udførlige Oplys-ninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Formand i Repræsentantskabet for Spare-, Laane- og Diskonto Institutet  for Grenaa og Omegn : Medlem af Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab; Formand for Fællesudvalget for Moseundersøgelser til dets Ophævelse; Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Adresse: Hessel pr. Grenaa.

 

LICHTENBERG I Th. Møllermester, Kaptajn; f. 18. Febr. 1833 i Kbhvn.; Søn af Melhandlcr L E Lichtenberg og Hustru Sara f. Bense; gift m. Hilda Laura f. Olsen, f. 5. Marts i Kbhvn.

Firma: Th. Lichtenberg & Co.

Formand og Kasserer for Korn- og Melhandlerforeningen; Kasserer for Kbhvn.s Handelsforeningers Fællesrepræsentation og for St. Pauls Sogns Sygepleje; Formand i Bestyrelsen For Stadshauptmand J Conradts og Hustrus Legat og for Kbhvns Borgervæbnings Officerers Understøttelsesfond; Repræsentant og Revisor i Kbhvns Grundejeres Reniioldningssclskab: Repræsentant i Kbhvns Brandforsikring m. m.

Adresse : Herluf Trolles Gade 23, Kbhvn.

 

LIEBE Otto Højesteretssagfører, R.DM. p.p.; f. 24. Maj 1860, Søn af Geheime-Konferensraad C C V Liebe og Hustru f. Pedersen; gift m. Johanne Louise L., f. 17. Febr. 1862 i Haderslev, Datter af Politimester Alexander Heide og Hustru Emilie f. With.

Student (Mctropolitanskolen) 1877; cand. jur. 1882; Overretssagfører 1885; Højesteretssagfører 1889; Medlem af Bestyrelsen for juridisk Forening og Dansk Selskab for international Søret; Formand for Den danske Sagførerfor-ening 1910.

Medlem af Privatbankens Bankraad og af Bestyrelsen for G. B. N. F.

Medlem af Direktionen for Vejlefjord Sanatorium og af Bestyrelserne for Christiansdals Kloster, Overkammer-herre Oxholms Fond. Lægeforeningens Boliger og Foreningen Det røde Kors.

Udenl. Ordener: O.H.&F.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.N.

Adresse: Bredgade 30, Kbhvn.

 

LIEBMAN August Skuespiller; f. 9. Okt. 1864 i Kbhvn.; gift m. Emmy L., f. 17. Nov. i Sverige.

Debuterede d. 9. Okt. 1890 paa Det kgl. Teater som Horace i Fruentimmer-skolen ; Skuespiller ved Dagmarteatret 1891-94; atter ved Det kgl. Teater fra 1894.

Hovedroller: Nechljudow i Opstandelse; Prinsen i Der var engang; Tristan i Kong Renés Datter; Herløv i Eventyr paa Fodrejsen; Paul Reymond i Hvor man keder sig; Marc-Arron i Revolutionsbryllup.

Adresse: Thorvaldsensvej 5, Kbhvn,

 

LIISBERG H C Bering Museumsin- spektør. Slotsforvalter, R.p.p.; f. 11. April 1854 i Aarhus; Son af II C Liisberg og Hustru f. Packness; gift 1. Gang m. Susanne f. Krävenbühl (død 1903) 2. Gang m. Margret« f. Winkt« Horn, f. 11. Sept. 1871 i Kbhvn.

Til Søs 1868-79; Student (priv. dimit.) 1881; cand. phil. s. A.; studerede Theo-logi. senere Historie; Assistent ved Rosenborg Slot 1883; 2. Inspektor 1901. 1. Inspektør og Slotsforvalter 1906; Formand for Kunstnerforeningen af 18. Novbr.

Har skrevet: Søfolk (1891); Napoleon (1894); Generalkaptajnen 1896); Den store Revolution (1897); Kunstkammeret, dets Stiftelse og ældste Historie (1897); Kjøbenhavn i gamle Dage (1900); Christian IV (1890-91); Fra gamle Dage I & II (1900); Havmanden (1900); Trange Tider (1901); Vesten for Sø og Østen for Hav (1909); Ur-magerlavets Historie (1909); en Mængde kultur- og kunsthistoriske og topografiske Artikler i Blade og Tidsskrif-

Udenl. Orden : Stb.V.

Adresse : Rosenborg Slot, Kbhvn.

 

LIISBERG H J kgl. Hof-Instrumentmager, R.; f. 22. April 1860 i Aarhus; Søn af Raadmand H Liisberg (død 1883) og Hustru Julie f. Lassen (død 1908); gift m. Fanny Eleonora Margrethe Ludovica L., f. 19. Juni 1857 i Kbhvn., Datter af Oberst J G F Colding (dod 1907) og Hustru Johanne f. Larsen (død 1900).

Student 1877; cand. phil. 1878; overtog 1881 Firmaet II E Holsts Eftf.

Oldermand for Urmagerlavet 1897-1907; Formand for Urmager Centralforeningen 1897-1908.

Adresse: N-Søgade 27 A, Kbhvn.

 

LIISBERG V P E Brandchef, R.; f. 25. Jan. 1855 i Kbhvn.; Søn af Urtekræmmer J P Liisberg og Hustru f. Hansen; gift m. Nancy Maria Dorothea f. Nielsen, f. 12. Juli i Kbhvn.

Cand. polyt. 1878: Assistent ved Brandvæsenet 1881. Fuldmægtig 1890. Telegrafingeniør ved Brandvæsenet 1890-1905; Vicebranddirektørl 1905: Brandchef 1909; Næstformand for Kbhvn.s fotografiske Amatør-Klub; Medlem af Dansk Ingeniørforenings Bestyrelse fra 1910.

Adresse: V-Voldgade 80. Kbhvn.

 

LILJEFALK Axel Oberst, Forfatter, R. DM.MfDR.p.p.; f. IS. Okt. 1848 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad. Borgmester i Kbhvn. L C Larsen (død 1873) og Hustru f. Helweg (død 1878): gift m. Augusta Frederikke L., f. 3. Juni i Kbhvn., Datter af Byfoged F Bulow

(død 1867) og Hustru f. Oxenbøll (død i 1908).

Sekondløjtnant 1868; Premierløjtnant 1872; Kaptajn 1882: Oberstløjtnant 1895; Oberst og Chef fw 7. Regiment 1902; Afsked 1908.

Formand i Bestyrelsen for Børnehjemmet Ove Hohlenbergs Minde og i Den danske Komité til Bekæmpelse af Hvide Slavehandel.

Har skrevet: Kalmarkrigen (1889); Kejserkrigen (1901); Dansk-norske Heltehistorier (4. Bd. 1893-96); Christian IV Krige (1895); Daniel Rantzau (1898): Absalon (1899); Medudgiver af det militære Ugeblad, Danebrog; tillige har han sammen med F Holst skrevet. Felttogene i vore første Frihedsaar (1888), sammen med Bering Liisberg: Christian IV (1890-91) og sammen med Otto Liitken : Vor sidste Kamp for Sønderjylland (1904).

Udenl. Orden : S.Sv.

Adresse: Vesterbrogade 68. Kbhvn.

 

LILLIENSCHIOLD Carl Grosserer, R.: f. 17. Maj 1855; Søn af Oberst Carl Lillienschiold og Hustru Emma f. af Gyldenfeldt: gift m. Alma L., f. 16. Okt. 1859, Datter af Mægler C L Prior.

Uddannet hos Firmaerne Schack Steenberg & Co., J P F Ekmann og Sthyr & Kjær; Medindehaver af Firmaet L F Mørch & Co. fra 1881, Eneindehaver fra 1904.

Medlem af Grosserer-Societetels Komité, af Sø- og Handelsretten og af Kreditorforcningens Bestyrelse; Formand for Foreningen af Kolonial-Gros-sister i Kbhvn. 1901-07.

Adresse: Malmøgade 8, Kbhvn.

 

LIMKILDE Vald. Ritmester, R.; f. 1. Aug. 1863 i Odense; gift m. Martha Elisabeth L.. f. 7. Sept. i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1886; Premierløjtnant s. A.; Ritmester 1902; Chef for Ride-og Beslagskolen fra 1908.

Adresse; Kong Georgs Vej 74. Kbhvn.

 

LIMPRICHT P C Guvernør, R.DM.: f. 19. Maj 1858 paa Faurholm ved Hillerød ; Søn af Forpagter P C Limpricht.

Student (Frederiksborg) 1875; cand. jur. 1880; Guvernementsfuldmægtig i Dansk Vestindien 1881; Guvernements-sekretær 1888; Guvernør 1908.

Medlem af Bankraadet for Dansk-vestindisk Nationalbank.

Adresse: St. Thomas. Vestindien.

 

LINCKE Valdemar fh. kgl. Operasanger; f. 14. Fehr. 1869 i Kbhvn.; giftm. Violinistinden Mary Albertine L., f. 28. Okt. i Aarhus, Datfer af kgl. Mundkok P Soyer (død) og Hustru f. Albrechtsen.

Blev af Musikkonservatoriet og De-villierz i Paris: debuterede paa Det kgl. Teafer 1892 som Landgreven i Tannhäuser. Afsked 1902: Lærer ved Musi'-konservatoriet fra 1900: har et Privatkonservatorium.

Hovedroller: Greven i Figaros Bryllup; Leporello i Don Juan; Mefistofeles i Faust.

Adresse : Holbergsgade 19, Kbhvn.

 

LIND Helmer Redaktør; f. 13. Maj 1862 i Tønder; Søn af Borgmester A E Lind og Hustru Nathalie f. Hoff; gift m. Skuespillerinde Emma f. Riegels, f. 3. Dec. 1871 i Slagelse, Datter af Redaktør F H Riegels og Hustru Kristine f. Krieger.

Student (Herlufsholm) 1880; cand. phil.: tidligere Redaktør af Aftenbladet og af Illustreret Tidende 1904-08; Assistent i Landbygningernes alm. Brandforsikring fra 1904.

Har sammen med Alb. Gnudtzmann skrevet.: Stor-København.

Adresse : Maria Kirkeplads 2, Kbti.

 

LIND Nis Cregersen Kontorchef; f. 18 Marts 1855 i Sønder Bjert ved Kolding; Søn af Gaardejer Gregers Nissen Lind og Hustru Marie f. Juhl; gift m. An-netto Christiane L., Datter af Godsejer Mourier-Petersen til Ryomgaard og Hustru Mine f. Scheel.

Student (Horsens; 1875; cand. jur. 1881; Løjtnant i Artilleriet; Birkefuldmægtig (Sorø og Slagelse); Fuldmægtig under Frederiksberg Kommune og Sekretær i Ligningskommissionen 1887; Skatteinspektør smstds. 1901-09; Kontorchef ved Frederiksberg Skattevæsen 1909.

Adresse : Forchhammersvej 8. Kbhvn.

 

LINDBERG Jak. Kr. Docent; f. 10. Juni 1873 i Gjedved: Søn af Valgmenighedspræst Niels Lindberg (død 1886) og Hustru f. Monrad; gift m. Inger Dorthea f. Tornøe, f. 19. Jan. i Kjerte-minde.

Student (privat dimitteret) 1891; cand. polit. 1897; Assistent ved Statistisk Laboratorium 1897-1901; Sekretær ved Arbejds- og Fabriktilsynet 1901; Redaktør af Dansk Industribereretning. 1906; Docent ved Polyteknisk Læreanstalt 1908.

Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1909; Sekretær i Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse.

Adresse : Kongensvei 25, Kbhvn.

 

LINDE Albert de Ingeniør, R.p.p.; f. 19. Sept. 1857 paa Ernstpris ved Aalborg; Søn af Forpagter Christen de Linde; gift m. Marion f. Mac Leish, f. 22. Sept. i London.

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1876; cand. polyt. 1884; Ingeniør i Si-am 1884-87; foretog forskellige Arbejder og Opmaalinger i det indre af Nord-Kina 1887-90; Distriktsingeniør ved de kejserlige kinesiske Jærnbaneanlæg 1891-94; i Europa 1894-95; anlagde Tientsins Vandværk 1896-97; Overingeniør ved de internationale Flodreguleringsarbejder i Peihofloden 1898-1900; Direktør for de offentlige Arbejder i Kina under den provisoriske Regering i Tientsin 1900-01; Overingeniør ved den internationale Regule-ringskommission for Peihofloden 1901.

Udenl. Ordner: Ch.D.D.; F.Æ.L.: R.St.A.

Adresse : 21 Harrington Gardens London S. W.

 

LINDERBERG Fernando Direktør; f. 29. April 1854 i Kbhvn.; Søn af Skrædder N T Linderberg og Hustru Johanne f. Pedersen; gift m. Johanne f. Hansen, f. 31. Jan. i Maale ved Kjer-teminde.

Uddannet som Gartner; stiftede 1888 Dansk Arbejderforbund; Redaktør af Programmet til 1895; Direktør for Det Sociale Sekretariat cg Bibliotek fra 1899; Redaktør af Tidsskriftet Samfundets Krav; Formand for Frederiksberg Oplysningsselskab.

Har skrevet: Frikonkurrencen og Socialismen (1895); Karl Marx og den historiske Socialisme (1899); Hovedværket : Kristendommen og Den sociale Udvikling I, II og III (1903-08); Samfundet og dets økonomiske Udvikling (1907).

Adresse i Sagasvej 14, Kbhvn.

 

LINDERSTRØM-LANG C F Dr. phil.; f. 22. Dec. 1858 i Vemmetofte; Søn af Kantor Theodor Lang og Hustru f. Linderstrøm: gift m. Ellen Hedvig f. Bach, f. 19. Aug. 1863 i Randers, Datter af Sparekassebestyrer P J Bach og Hustru f. Meyer.

Student (priv. dimit.) 1880; cand. mag. 1886; Dr. phil. (Wolfgang Eatichius) 1903; Lærer ved Frederiksberg Latin- og Realskole 1886; Medbestyrer af Lang og Hjorts Kursus; Formand for De forenede Kursus og for De private fuldstændige højere Almenskolers Pensionskasse; Formand for Privatlærerforeningen (senere Privatskolens fagordnede Lærerforening) 1892-1900; Kasserer for De private Realskolers Pensionskasse.

Adresse : Kong Georgs Vej 45, Kbhvn.

 

LINDHARDT Vincents Stiftsprovst, R. DM.; f. 27. Marts 1850 i Farup Præ-stegaard ved Ribe; Søn af Sognepræst Bendt Lindhardt og Hustru f. Prom; gift m. Theodora Elise Vilhelmine f. von Bulow, f. 15. Febr.

Student (Roskilde) 1868; cand. theol. 1875; Kapellan i Sværdborg, res. Kapellan fra 1883 ved Aarhus Domkirke; Sognepræst ved Aarhus Domkirke; Provst over Aarhus Købstad og Hasle

Herred; Stiftsprovst over Aarhus Stift fra 1903.

Adresse: Stiftsprovstegaarden, Aarhus.

 

LINDSTRØM Viggo Teaterdirektør; f. 12. Jan. 1859 i Kbhvn.; Søn af Skræddermester Lindstrøm (død 1871) «> Hustru Adolphine f. Mauritzen; gift 1. Gang m. Louise L., Datter af Køb-mand P Olsen i Frederikssund, 2. Gang m. Skuespillerinden Vera f. Beyer, f. 7. Aug. i Malmø.

I Vinhandlerlærc og paa Kontor: de-buterede i Stavanger som Poui Bang i Doktor Staal 1880; ved Dagmarteatret 1883-88; og 1891-1902; ved Det kgl. Teater 1888-91: ved Folketeatret 1902-07; Direktør ved Det ny Teater fra 1908.

Hovedroller : Jens Daglykke i Landsoldaten; Ludvig XI.

Adresse: GI. Kongevej 100, Kbhvn.

 

LINDØ N P Gaardejer; f. 5. Dec. 1852 i Munkebo Sogn; Søn af Niels Nielsen og Hustru Dorthea Poulsdatter; gift m. Anne Kirsten f. Jørgensen, f. 8. April.

Uddannet paa Askov Højskole (2 Vintre) ; Medlem af Bestyrelsen for Forskuds-, Kontrol- og Kvægavlsforeninger: Næstformand for Eksportslagteriet i Odense; Formand for Friskoleforeningen paa Fyen til 1909, for Den fyenske Agrarforening og for de fyenske For-skiidsforeninger; tidligere Medlem af Odense Amtsraad; i Forretningsudvalget for Venstres Organisation paa Fyen; Folketingsmand for Verninge-kredsen fra 1903.

Adresse : Studiestræde 38, Kbhvn., og S-Næraa pr Aarslev.

 

LINNEMANN A C Overretssagfører; f. 16. Okt. 1857 i Kbhvn.; Søn af Generalmajor Johan Linnemann og Hustru f. Christensen; gift m. Marie L., f. 25. Jan. i Kristiania, Datter af Generalløjtnant E II Hoff og Hustru f. Wessel.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1875; eand. jur. 1882; Overretssagfører 1886.

Formand for Kbhvn.s 2. Værgeraads-kreds og for Bestyrelserne for De statsunderstøttede Optagelseshjem paa Tesdorpfsvej og Rosenvængets Hovedvej, Værgeraadsinstitutioncns Børnehjem i Rosenvængets Allé samt for Aktieselskabet til Oprettelse af billige Pantelaanekontorer i Kbhvn.; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet af 7. Sept. 1898 til Støtte for faderløs Ungdom; Kasserer og Sekretær i Foreningen mod Smudspressen.

Adresse: Platanvej 5, Kbhvn.

 

LINNEMANN C I Slotspræst P..; f. 14. April 1860 i Vejle: Søn af Vicekonsul Ernst Linnemann (død 1896) og Hustru f. Pløfz (død 1904); gift m. Helga Marie L., f. 29. Juli 1864 paa Lykkens-gave, Taastrup Sogn, Datter af Proprietær Thomas Fritz (død 1873) og li est ru Hulda f. Kemp.

student 1880: eand. tbeol. 1886: Kateket ved Trinitatis Kirke 1886; res. Kapellan ved Hellig Kors Kirke 1890; Slotspræst ved Christiansborg Slotskirke fra 1896.

Formand i Kuratelet for de forenede Kirkcskoler; Formand i Bestyrelsen for Det lille Understøttelsesselskab; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Værn for enligstillede Kvinder; tidligere Meddirektør for Den kgl. Be-lønningsskole og tidligere Medlem af Overbestyrelsen for Flakkebjerg og Landerupgaard.

Adresse : Stormgade 35, Kbhvn.

 

LINNEMANN H V Amtmand, R.D.M.: f. 15. Sept. 1865 paa Frederiksberg; Søn af General Johan Linnemann og Hustru f. Christensen: gift m. Astrid Ingeborg L., f. 9. Juli i Kbhvn.. Datter af Grosserer A W Mogensen og Hustru f Nielsen.

Student (Schneekloths Skole) 1883; cand. jur. 1889: Fuldmægtig paa Sjællands Sliftanitskontor 1889-96; Assistent i Indenrigsministeriet 1893, Fuldmægtig smstds. 1899; Amtmand over Hjørring Amt 1905.

Revisor i Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne 1898-1905. Tilsynsførende ved Statstiderde 1904-05.

Adresse : Hjørring.

 

LOCHER Axel Billedhugger; f. 11. Sept. 1879 i Kbhvn.; Søn af Professor Carl Locher (se denne): gift m. Malerinden Jo Halm Jensen, f. 24. Juni i Slagelse.

Elev af Akademiet og af Villi. Bissen ; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1897: Medlem af De frie Billedhuggeres Samfund fra 1905: Det Anckerske Legat 1905. Kunstnerisk Medarbejder ved Bing og Grøndahls og Den kgl. Porcelænsfabrik.

Hovedværker: Samson med Løven 1900); Tvivlen (1903); Eva (1905); Fru Ragnhild (1907).

Adresse : Hortensiavej 18, Kbhvn.

 

LOCHER Carl Professor, Marinemaler, R.p.p.; f. 21. Nov. 1851 i Flensborg: Søn af Malermester Jens Locher (død 1868) og Hustru Caroline f. Meyer (død 1906); gift m. Ane Marie f. Gyincn.

Elev af Teknisk Skole, af Kunstakademiet 1872-74 og af Boanat i Paris 1878-79; udstillede første Gang 1870; Medlem af Akademiets Plenarforsamling; Medalje i Paris 1889 og 1900

Malerier: Sejlere i Sundet; Red-ningsbaaden gaar ud. forrygende Storm (1878); Motiv fra Skagen; Vinterdag ved Hornbæk Strand (1882);

Broen ved Hornbæk (1883); Frederik VII.s Ligfærd (Kunstmuseet); Slaget paa Kolljerghcide (Frederiksborg Slot); Giganter; Fregat der lænser (Gøteborg Museum); Skagens Sonderstrand (Odense Museum); For Vejret (Storfyrst Alexis); Frisk Kuling i Sundet (Kejser Wilhelm II); I Drogden (Kejser Alexander) ; Større Raderinger: Fra Skagen Strand; Præstens hentes over Aaen til en Syg; Skagen ind; Hjem over sidste Revle o. fl.; ialt 67 Blade.

Udenl. Orden ; Pr.R.Ø.

Adresse : Skagen.

 

LOEHR Chr. W Konsul, Fabrikejer; f. 20. Aug. 1859 i Fredericia; Søn af Fabrikant, Konsul C W Loehr (død 1891) og Hustru Pctrinc f Voigt (død 1900); gift m. Helga Kikoline, Ulrikka I. Andresen, f. 21. Dec. i Kbbvn.

Blev 1882 Bestyrer af den af Faderen samme Aar til Christiansholms Fabrik-ter solgte Forretning (Saltværk og Kulforrctning); tilbagekøbte 1891 denne; lysk Konsul 1892.

Medlem af Repræsentantskabet for Forenede sydjydske Telefonselskaber, Kolding og af Bestyrelsen for Bloch £ Andresens Bomuldsvæveri, Fredericia, for Fredericia Kulkompagni og for Aktieselskabet Aarhus Salt-Cinders-fabriker, Aarhus; Formand for Froren i ligen af Arbejdsgivere i Fredericia.

Adresse : Fredericia.

 

LOFT .Johannes Adjunkt: f. 16. Nov. 1866 i Horsens; Søn af Kammerraad J P Loft (død 1897) og Hustru f. Gøtze (død 1891): gift m. Marie Magdalene I.., f. 14. Sept. 1881 i Vordingborg, Batter af Slagtermester Nygaard (død 1891) og Hustru Elise f. Nimb.

Student (Horsens) 1884: cand. tbeol. 1890; Lærer ved Vordingborg Realskole 1890: Adjunkt paa Herlufsholm 1898, ved Viborg Katedralskole fra 1902; Formand for Religionslærerforeningen fra 1904.

Forfatterskab: Historien om Eske (1900): Bet lærde Alfabet (1903); Den ypperstepræstelige Bøn (1905); Lærebog i den evang.-luth. Kristendom (1907); Børnelærdom (1908).

Adresse : Viborg.

 

LOHMANN Kr. Gaardejer; f. 22. April 1852 i Aasum ved Odense.

Uddannelse, i Vesterskjerninge og Skovgaard Højskole; Lærer ved sidstnævnte Skole 1876-79; Ejer af Gaarden Hlidarende i Aasum fra 1882; Foredragsholder og Medarbejder ved forskellige Blade; Næstformand i Den fyenske Bondestands Brandforsikring fra 1890, Formand fra 1908; Sogneraads-medlem fra 1892, Formand fra 1908: Repræsentant i Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger fra 1895,

Medlem af Tilsynsraadet fra 1908, Amtsrevisor fra 1899; Folketingsmand for Middelfartkredsen fra 1892-1901, for Otterupkredsen 1903-06 (Det forhandlende Venstre).

Adresse : Aasum pr. Odense.

 

LORCK F A Etatsraad, Vekselmægler, K.'DM.p.p.; f. 21. Nov. 1841 i Kbhvn.; Søn af Vinhandler N F Lorck og Hustru f. Jiirgcnsen; gift m. Jutta Cecilie Caroline Danielsine f. Schmidt, f. 31. Aug. i Sønderborg.

Uddannet i Firmaet J S Salomonsen & Co.; Prokurist i Vekselererfirmaet Martin Cohen & Co. fra 1866.

Formand for Vekselmæglernes og Vekselerernes Kursnoteringsudvalg; i Bestyrelsen for Mæglernes Understøttelsesforening; Medlem af Repræsentantskabet for Det kgl. octr. alm. Brandassuranee Comp.; i Administrationen for Præmieselskabet for den mosaisk« Uligdoms; Anbringelse fil Kunstner eller Haandværker; Formand og Kasserer for Kong Christian den 9. og Dronning Louises Jubilæums-Asyl ; Medlem af Centralkomitéen; Kasserer for Polikliniken for Ubemidlede og for Komitéen for Danmarks Del-fagelse i de olympiske Lege i Athen; Dommer i Det kgl. khbvnskc Skydeselskab og danske Broderskab.

Revisor i Det røde Kors. Handels- og Koiitoristforeningen og Skuespillerfor-cningen.

Udenl. Ordner : Gr.Fr.; T.Kr.

Adresse : Hotel d Angleterre, Kbhvn. Sommerbolig: Villa Fontana, Skodsborg.

 

LORCK Lorentz Overlæge, R.DM.; f. 26. Nov. 1840 i Hvedstrup ved Roskilde; Søn af Præst Lorentz Lorck (død 1868) og Hustru f. Smidth (død 1890); gift m. Oda L., f. 6. April 1841 i Kbh., Datter af Fabrikant N D Kemp (død 1852) og Hustru f. Schmidt (død 1877).

Student (1860); kst. Underlæge i Hæren 1864 ved Ambulancen paa Als; Reservelæge i Hæren 1865; med. Eks. 1867; Korpslæge 1879; Læge ved Præstø Amt« Sygehus i Næstved 1880-82: Overlæge 1891; fast Sessionslæge i 2. Ud-skrivningskreds fra 1908; Medlem af Centralbcstyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse (Formand for Præstø Amtskreds).

Adresse : Næstved.

 

LORENTZEN Carl Professor, Dr. med.; f. 22. Jan. 1860 i Viborg; Søn af Di-striktsdyrlæge Vilhelm Lorentzen og Hustru f. Ringheim: gift m. Emilie L., f. 11. Nov. i Kbhvn., Datter af Musikdirektør Carl Lumbye og Hustru Emilie f. Ringheim.

Student (Viborg) 1879; med. Eks. 1886; Læge i Grønland 1886-87; praktiserede i Brønderslev 1889-91: Sekretær hos Stadslægen i Kbhvn. 1891-99; Reservelæge i Hæren 1891-93; Dr. med. 1895; udgiver og Redaktør af Dansk Sundhedstidende 1896: Medlem af Forretningsudvalget i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, af hvilken Forening han er Medstifter 1901; Medlem af Tuberkulosekommissionen 1902, af Nadverkommissionen 1904; Ministeriets Konsulent i Tuberkulosesager 1906; Sundhedsstyrelsens Konsulent i Tuberkulosesager 1909; Formand for Det grønlandske Selskab; Medlem af Medieinalkommissionen 1908.

Adresse: Sortedamsdossering 83, Kbhvn.

 

LORENTZEN Lorentz Professor, Læge, B.; f. 5. Marks 1842 i Roskilde: Søn af Vognmand Niels Lorentzen og Hustru f. Rasmussen; gift m. Cathrine L., f. 17. Juli 1850 paa Langholt ved Aalborg, Datter af Godsejer N P Ahlmann og Hustru f. von Hoff.

Student (Roskilde) 1861; med. Eks. 1867; Reservekirurg ved Frederiks Hospital 1870-72; Læge ved Amtssygehuset i Aalborg 1889-93; Formand for Den ahn. danske Lægeforening 1879-83: Medlem af Bestyrelsen for Lægernes Hjælpeforening og af Understøttelsesforeningen for Lægeenker.

Adresse: Malmøgade 5, Kbhvn.

 

LORENZEN Vilhelm cand. mag.; f. 27. Tan. 1877 i Gislev paa Fyen; Søn af Sognepræst C N Lorenzen (død 1905) og Hustru Agathe f. Birkedal (død 1884); gift m. Lily L., f. 24. Juni 1880, Datter af Grosserer A Peschcke Køedt (se denne).

Student (Odense) 1895; Kandidat 1901; Kunsthistoriker; f, T. Docent ved Kunstakademiet; Lærer ved Kadetskolen og Ingeniørelevskolen; Sekretær i Foreningen til gamle Bygningers Bevarelse; Formand for Udvalget for Land-arbcjderboliger 1907-08.

Har skrevet: Frue Kirke og Hospitalet i Aarhus 1906; Maleren Hilker 1908.

Adresse: Classensgade 17 A, Kbhvn.

 

LOSE V Direktør. RDM.; f. 11. Sept. 1851: Søn af Forlags-, Bog- & Musikhandler C C Lose og Hustru f. With"- j sen; gift m. Henriette Debora f. David j (død 1905).

Direktør for Akts. De danske Sukkerfabrikker.

Adresse: Svanemøllevej 48. Kbhvn.

 

LUDVIGSEN Valdemar Konsul, Fabrikejer; f. 20. Sept. 1861 i Kbhvn.: Søn af Docent Chr. Ludvigsen (død 1900) og Hustru Henriette f. Gc.isler; gift m. Amalie f. Prætorius, f. 28. Juni.

Dimitteret fra Odense Latinskole; foretog Rejser i Island, England, Nord-og Mellem-Amerika til 1887; studerede

Elektrokemi; Indehaver af Firmaet Hellesens Enke & V Ludvigsen fra 1892. Konsul for Guatemala.

Adresse: Strandvejen 119, Hellerup.

 

LUND A F V Oberst K'.DM.p.p.; f. 1. Jan. 1851 i Fredericia; Søn af Herredsfoged, Overauditør Ole Lund og Hustru f. Waagepetersen; gift m. Betty f. Meyer, f. 2. I'ebr. i Aarhus.

Student Ribe 1869; Sekondløjtnant 1873; Premierløjtnant 1875; Kaptajn 1883; Oberstløjtnant 1896; Oberst og Chef for 2. Artilleriregiment 1905; Formand for Officersforeningen i Kbhvn. fra 1909

Udenl Orden : N.St.O.

Adresse: Malmøgade 12, Kbhvn.

 

LUND Axelline Professorinde; f. 23. Okt. 1836 i Kbhvn.; Datter af Krigsassessor C C Mørch (død 1870) og Hustru f. Muller; gift m. Historiemaleren, Professor Fr. Chr. Lund (død 1901).

Forfatterinde; Præses for Cirklen fra 1897.

Adresse: Gothersgade 143, Kbhvn.

 

LUND Carl Konsul, Direktør, Fabrikant, R.; f. 8. April 1846 i Kbhvn.; Søn af Skomagermester Carl Lund og Hustru f. Jensen; gift m. Hulda Fran-ciska L., f. 3. Juni 1848 i Kbhvn., Datter af Skomagermester Hans Lassen og Hustru Kathrine f. Knapp.

I Handelslære; indtraadte i 1872 som Medindehaver af en Virksomhed for lakerede Jærn- og Blikvarer, Eneindehaver 1874 (Firma P C, Elfstrøms Efterfølger) ; 1889 overgik Virksomheden til Aktieselskabet Carl Lunds Fabrikker (Kbhvn. og Malmø). Konsul for Peru.

Adresse: Strandvejen 213, Hellerup.

 

LUND Carl Teatermaler; f. 21. April i Odense; Søn af Skomagermester Martin Lund og Hustru Abelone f. An-gaard; gift m. Leopoldine f. Schafrath, f. 9. Marts i Wien.

I Malerlære i Odense: Elev af Kunstakademiet 1873-76, af Hilker og C F Aagaard, senere uddannet til Teatermaler i München oe Wien.

Har udført Dekorationer til Det kgl. Teater, Dagmarteatret., Folketeatret, Casino, Frederiksberg Teater, Sønderbros Teater og Tivolis Fester.

Adresse : N-Søgade 33, Kbhvn.

 

LUND E F S Museumsinspektør, B. p.p.; f. 8. Jan. 1853 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad V N Lund og Hustru f. Svitzer; gift 1. Gang m. Charlotte Frederikke Elisabeth f. Funch (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Karen Kirstine Agnes f. Sloth, f. 28. Sept. 1877 i Kbhvn.

Student (Frederiksborg) 1876: cand. jur. 1883; Inspektør og Sekretær ved Det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot.

Udgiver af Danske malede Portraiter.

Udenl. Ordener: O.H.ÅF.; Pr.R.Ø.; S.N.

Adresse : Strandboulevard 93, Kbhvn. og Frederiksborg Slot, Hillerød.

 

LUND Francais Kontreadmiral, K=.DM. FM. i Guld p.p.; f. 19. Febr. 1843 i Kbhvn.; Søn af Kontorchef, Kancelli-raad G C Lund og Hustru f. Wedege; gift m. Emilie Adolfine Cecilie f. Bentzen (død 1891).

Løjtnant 1864; Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1881; Afsked som Kommandør 1903; kar. Kontreadmiral.

Yachtklubbens Formand 1904-08.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; R. St.Stan.; S.Sv.; Ø.J.Kr.

Adresse: Sortedamsdossering 101, Kbhvn.

 

LUND Jens Højskoleforstander; f. 13. Aug. 1844 i Virring ved Randers; Søn af Smed J T Lund og Hustru f. Nielsen; gift m. Sofie L. (død 1909), Datter af Præst H A Laurent og Hustru f. Ley.

Skolelærereksamen (Lyngby) 1864; Lærer i Langkastrup 1865-69; Lærer ved Vejstrup Højskole 1869, Forstander for samme fra 1870.

Formand for Grundlovsværneforenin-gen 1878-82; Medlem af Bestyrelsen for Friskoleforeningen til 1909, for L'nderstøttelseskassen for Høj- og Landbrugsskoler fra 1904; Medlem af Ovre-Vejstrup Sc-gneraad 1900-06, af Menighedsraadet 1904-10: Formand for Valgmenigheden i Vejstrup 1902-09; . Medlem af Det kirkelige udvalg 1904-10; kendt som Foredragsholder.

Adresse: Vejstrup, Fyen.

 

LUND Harald fa. Assessor i Højesteret, K'.DM.; f. 28. Febr. 1827 i Varde; Søn af Prokurator Iver Lund (død 1844) og Hustru Christine f. Nørup (død 1836); gift m. Kirstine L., f. 6. Marts 1844 i Viborg, Datter af Justitsraad Emil Selmer (død 1876) og Hustru f. Møller (død 1868).

Student (Ribe) 1843; cand. jur. 1850; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1850-54; Fuldmægtig i Overretten 1854; Protokolsekretær i Højesteret 1857; Assessor i Viborg Overret 1859; Højesteretsassessor 1875-1900.

Mangeaarigt Medlem af Borgerrepræsentationen i Viborg, tidligere Formand for samme; Medlem af Skiftekommissionen i den jydske Købstad-Kreditforenings Bo.

Adresse: Fredensvej 15, Charlottenlund.

 

LUND Otto Rektor, R.; f. 17. Aug. 1855 i Flensborg; Søn at Værkstedsformand ved Statsbanerne J A Lund (død 1885) og Hustru Mathilde f. Petersen (død 1889); gift 1. Gang m. Caroline L., (død 1902), Datter af Købmand C I Krøyer (død 1893) og Hustru Mariane f. Graae (død), 2. Gang m. Ingeborg, f. 13. Juni 1865 i Kbhvn., Datter af Postmester Ch. Friis og Hustru Ida f. Blad (død 1875).

Student (Aarons) 1873; cand. philo!. 1881; Lærer i kbhvnske Skoler 1875-80, ved Vejle Latin- og Realskole 1881-84; Timelærer ved Aarhus Kathedralskole 1884, Adjunkt smstds. 1886-1902; Rektor ved Statsskolen i Horsens fra 1902.

Medlem af Aarhus Byraad 1897-1902, af Skolekommissionen smstds. 1895-1902, af Horsens Skolekommission 1904-09 og i en Række Aar til 1902 af Bestyrelsen for Aarhus Museum, samt af de højere Almenskolers Lærerforening m. fl.

Adresse : Horsens.

 

LUND Theodor Grosserer, R.; f. 23. Sept. 1834 i Skive; Søn af Mølleejer og Landbruger Lauge Lund og Hustru f. Jeppesdatter; ugift.

Medlem af Sø- og Handelsretten 1894-1910; Borgerrepræsentant 1895-1900; tidligere Næstformand i Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Smør-handelen og Medlem af Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Cimbria m. m.

Adresse : Heibergsgade 18, Kbhvn.

 

LUND-LARSSEN L P Oberst, R.DM. f. 3. Dec. 1855 i Randers; Søn af fh. Tømrermester Peder Larssen og Hustru Cecilie f. Sørensen; gift m. Clara Margrethe Eugenia f. von der Recke, f. 22. Juni 1860 i Flensborg.

Sekondløjtnant 1877; Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1891; Oberstløjtnant 1905; Oberst, Chef for 7. Regiment og fungerende Kommandant for Fredericia Fæstning 1908.

Adresse: Fredericia.

 

LUNDBECK William Museumsinspectør; f. 16. Okt. 1863 i Aalborg; Søn af Rebslager O A Lundbeck.

Student (privat dimitteret) 1886; mag. scient. 1895; Assistent ved Zoologisk Museum 1904, Inspector ved dets 3. Afdeling (Leddyr) 1910.

Adresse: Dr. Priemes Vej 4, Kbhvn.

 

LUNDBYE J T Docent; f. 27. Aug. 1874 paa Frederiksberg Slot; Søn af Oberst E A Lundbye.

Student (Nykjøbing F.) 1892; cand. phil. 1893; cand. polyt. 1899; Ingeniørassistent hos Stadsingeniøren i Kbhvn. 1899-1903; Studierejse i Evropa 1903-04; Ingeniør hos Havestadt & Contag, kgl. Bauräte i Berlin 1904-06; Docent ved Polyteknisk Læreanstalt i kommunalhygiejnisk Ingeniørvæsen fra 1906; Lærer ved Kunstakademiets bygningstekniske Skole i Bygningshygiejne fra 1909; Medlem at Arbejdsmadet fra 1909; Redaktør af Teknisk Forenings Tidsskrift fra 1908; Formand for Polyteknisk Forening 1908-09.

Adresse : Upsalagade 6, Kbhvn.

 

LUNDBYE Peter mag. art.; f. 30. Dec. 1864 i Melby ved Frederiksværk; Søn af Sognepræst Anders Lundbye og Hustru i. Jensen.

.Skolelærereksamen (Ranum) 1884; Student (Lyceum) 1891; mag. art. (Historie) 1898; Lærer ved Kbhvns Kommuneskoler (Ny Vestergades Friskole) fra 1885, ved Ofncerskolen fra 1903. Formand for Kbhvns Kommunelærerforening 1909-10; Skoleinspektør ved Kommuneskolen i Vigerslev Allé 1910.

Adresse : Kommuneskolen, Vigerslev Allé, Valby, Kbhvn.

 

LUNDH Jonas Collin- Oberstløjtnant, K2 DU.; 1. 4. Dec. 1325 i Holstebro; Søn af Toldforvalter C F Lunds og Hustru Johanne f. Brasen.

Student (1844); Sekondløjtnant Artilleriet 1846; deltog i Krigen 1848-50; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1853, til Tjeneste navnlig ved Statens Vejarbejder 1853-65; Kaptajn 1863; Afsked 1865; kar. Oberstløjtnant 1886; Vejin-spektør i Kbhvns Amt 1865-86; ansat i Overvejinspektoratet 1885; Overvejinspektør 1894; Formand i Kommissionen for Regeringens Tilsyn med de elektriske Sporveje.

Adresse: Amaliegade 28, Kbhvn.

 

LUNDSGAARD Konrad Læge, Dr. med.; f. 20. Aug. 1867 i Silkeborg; Søn af Snedkermester C C Lundsgaard og Hustru f. Kjær; gift m. Ingeborg L., f. 5. April paa Frederiksberg, Datter af Étatsraad V A Guldbrandsen og Hustru f. Kruger.

Student (Lyceum) 1886; med. Eks. 1893; Reservelæge i Søværnet 1893 og 1896-99; Universitetets Guldmedalje 1897; Dr. med. 1900; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. D 1902-04; Øjenlæge ved Finsens Lysinstitut fra 1903; Afdelingslæge ved Frederiksberg Poliklinik fra 1905-08; Leder af Afdelingen for Øjensygdomme paa St. Elisabeths Hospital; Øjenlæge ved Frederiksberg Hospital; Formand for Det oftaimologiske Selskab i Kbhvn.

Adresse: N-Voldgade 15, Kbhvn.

 

LUNN August Vekselerer; f. 14. Sept. 1858 i Kbhvn.; Søn af Oberst Ove Lunn og Hustru Vilhelmine f. Smith; gift m. Veronique L., f. 10. Okt. i Kblivn., Datter af Garver, Fabrikant Ernil Messerschmidt og Hustru f. Bølling.

Firma; Aug. Lunn & Co.

Student (Værnedamsvejens Latinskole) 1875. Medlem af Vekselmæglernes og Vekselerernes Kursnot eringsudvalg.

Adresse: Ceresvej 11, Kbhvn.

 

LUNN Michael Højesteretssagfører, R.; f. 16. Jan. 1843 i Kbhvn.; Søn af Kon-ferensraad Chr. D Lunn (død 1890) og Hustru f. Lange (død 1901): gift m. Marie f. Døderlein, f. 24. April 1849 paa Godderstad ved Arondal, Norge.

Student (v. Westenske Institut) 1861: cand. jur. 1868; Assistent i Overformynderiet 1868; Overretssagfører 1872; Højesteretssagfører 1878.

I Direktionen for Kreditforeningen af Kommuner i Danmark.

Adresse: Biilowsvej 18 B, Kbhvn.

 

LUNN V H Overretsassessor, R.; f. 5. Marts 1855 i Aabenraa ; Søn af Justits-raad, fh. Herredsfoged P I J Lunn og Hustru Agnes f. Collstrop; gift m. Ida Louise Pouline L., f. 24. Aug. i Slagelse, Datter af Justitsraad, Birkedommer Bech og Hustru f. Halm.

Student (Aarhus) 1872; cand. jur. 1877; Herredsfuldmægtig (Hasle m. fl. H.) 1879; Auditør i Aarhus 1866, i Kbhvn. 1890; Assessor i Kriminalretten 1893, i Overretten 1907; Formand for Frederiksberg Værgeraadskreds til 1909; Medlem af Frederiksberg Kommunes Fattigkommission.

Adresse: GI. Kongevej 124, Kbhvn.

 

LUNN Villars Ingeniør; f. 11. Okt. 1845 paa Dorthealyst, Knabstrup Gods; Søn af Étatsraad, Godsejer F C A Lunn og Hustru Cathinka f. Resort; gift m. Anna Cathrine Henriette f. Junggreen, f. 6. Sept. 1858 i Aabenraa.

Student (Roskilde) 1864; studerede en Tid ved Polyteknisk Læreanstalt; en Tid Tegner hos Armstrong; studerede Jærnbaneteknik ved Selskabet North Eastern i Newcastle; Bestyrer af et Stenhuggeri paa Malmøen (Bohuslen); ansat ved Baneanlæg i Nordvestsjælland 1872-75; overtog Tornvedgaard ved Jyderup 1888 og Aggersvold Ho-vedgaard 1898; Landstingsmand (Højre) fra 1890; Medlem af Forsvarskom-missionen 1902-08 og af Kbhvns. Hav-neraad 1895-1900.

Adresse: Aggersvold pr Jyderup.

 

LUNØE L J Overretsassessor, R.: f. 13. Nov. 1861 i Grenaa; Søn af Prokurator L J Lunøe og Hustru Cecine Marie f. Agerskov; gift m. Annie Flora i., f. 25. Sept. i Chicago, Datter af Apoteker Pettersen.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1879; cand. jur. 1885; Sagførerfuldmægtig til 1889; Assistent i Justitsministeriet 1888-96; Fuldmægtig smstds. 1896; Assessor i Kriminalretten s. A., i Overretten i Kbhvn. 1909.

Adresse : Biilowsvej 44, Kbhvn.

 

LUBBERS Holger Marinemaler; f. 13. April 1850 i Kbhvn.; Søn af Købmand C C Lubbers og Hustru f. Hansen.

I Malerlære i Viborg; udstillede første Gang 1878; Elev af Kunstakademiet 1879-82; den Neuhausenske Præmie 1881.

Hovedværker: Skil« i Vindstille (1881); Kjøbenhavns Havn (1888).

Adresse : GI. Kongevej 1 C, Kbhvn.

 

LYBECKER Johan Ludvig Forlags-; boghandler; f. 30. Marts 1862 paa Krst- hvn.; Søn af Handelsbogholder C A i Lybecker og Hustru f. Jessen; ugift.

Lærling og -Medhjælper hos A F Høst & Søn 1877-87; etableret 1887; 1888 Medindehaver, 1890 Eneindehaver af Firmaet Lybecker & Meyer; For-lagsforretning; overtog i Forening med E A Hirschsprung, J H Schubothes Boghandel 1893, der sammensluttedes med forannævnte Firma under Navnet Det Sehubotheskc Forlag; solgte dette til Gyldendalske Boghandel, Nordisk For-hig 1909 og etablerede for egen Regning J L Lybeckers Forlag.

Medlem af Forlæggerraadet og af De danske Boghandleres Fællesudvalg fra 1897. Redaktør af Notdisk Bog-handlertidende fra 1893 og af Litteraturtidende 1893-94. Lejlighedsvis Medarbejder ved flere Blade og Tidsskrifter; har skrevet flere Smanbøger omhandlende dansk Boghandels Histo- i rie.

Adresse : Heisesgade 6, Kbhvn.

 

LYNCBERG I H B Vicekonsul, R.p.p.; f. 4. Okt.. 1849 paa Almegaard i Nylars; Søn af Proprietær Jørgen Lyng-berg (død 1881) og Hustru f. Lund (død 1902); gift m. Valborg L. (død 1881), Datter af Prokurator Erirtsen (død 1886) og Hustru f. Westh (død 1892).

Oprettede en Korn- og Kulimport-forretning i Rønne 1874; fleraarig Formand for Rønne Handelsförening; Medlem af Repræsentantskabet for Den danske Handelsstands Fællesrepræsen-tation; Medstifter af Centralforeningen af Handetsforeninger i Sjællands Stift; Formand i Bestyrelsen for Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866; Tilsynsmand i Kbhvns Handelsbanks Filial i Rønne; Formand i Bestyrelsen for Almindingens Hotel; ne. derlandsk og svensk Vicekonsul.

Udenl. Orden ; S.V.

Adresse ; Rønne.

 

LYNGBYE C A Skolebestyrer, R.; f. 7. Jan. 1850 i Nykjøhing M.; Søn af Toldfuldmægtig C F Lyngbye (død 1871) og Hustru f. Krogh (død 1867); gift m. Laura Eline Kirstine f. Poulsen, f. 27. Jan. paa Rolsegaard, Randers Amt, Datter af Proprietær P Poulsen til Rolsegaard (død) og Hustru f. ; Brendstrup.

Student (Viborg) 1868; cand. philol. 1875; Lærer i Aarhus 1875-78, i Kbhvn. 1878-82; Realskolebcstyrcr i Kbhvn. fra 1882.

Formand for Danmarks Roalskolofor-cning indtil 1903 og for de privat« Realskolers Pensionskasse fra 1902: Formand i Direktionen for De kbhvnske højere Almenskoler fra 1904.

Adresse : Frederikshaldsgade 23, Kbh.

 

LYNGBYE H P J Konferensraad, Grosserer, K2.DM.p.p.; f. 15. Juli 1834 paa Vallø; Søn af Kantor H P J Lyngbye (død 1834) og Hustru 1. Monrath (død 1893); gift m. Emilie Andrea Catuinka L. (død 1884), Datter af Etatsraad Em. Z Svitzer (død 1886).

Firma : Em. Zvitzer.

Student 1851; cand. philol. 1852.

Næstformand i Grosserer-Societetets Komité; i Forretningsudvalget for Den danske Handelstands Fællesrepræsentation; Kasserer for Stiftelsen Georg Stages Minde; Medlem af Privatbankens Bankraad og af Dansk Arbejderbanks Bankraad; Medlem af Direktionen for Det kgl. octr. Sø-Assurance Komp.; Sekretær for Musikforeningen ; Revisor i Sømandsforeningen.

Udenl. Orden: R.St.Stan.

Adresse : V-Boulevard 45, Kbhvn.

 

LYNGBYE Jørgen Borgmester, R.; f. 18. Feb. 1856 paa Frederiksberg; Søn af Kontorchef F H Lyngbye (død 1867) og Hustru Valborg f. Møller (død 1903); gift m. Johanne Sophie Caroline Christine L., f. 30. Sept. i Thorshavn, Datter af Stiftamtmand H C S Finsen (død 1892) og Hustru Birgitte f. Forma nn.

Student (v. Westenske Institut) 1872; cand. jur. 1879; Assistent u. Kbhvns. Magistrat 1879, i Indenrigsministeriet 1883; samtidig Fuldmægtig paa Sjællands Stiftsamtskontor 1884-87; Inspektør ved Frederiksberg Fattigvæseii 1890; Borgmester i Esbjerg 1898, i Helsingør fra 1907.

I Bestyrelsen for Børnehjemmet paa Vodrofsvej 1882-1904; Formand for Gil-bjerggaard Anstalt fra 1887 og Børnenes Vel, Helsingør fra 1908.

Adresse : Marienlyst, Helsingør.

 

LYNGE Herman Boghandler; f. 25. Dec. 1862 i Kbhvn.; Søn af Boghandler, Kancelliraad Herman Lynge og Hustru Wilhelmine f. Andersen; gift m. Elisabeth Betty Julie L., f. 21. Feb. i Kbhvn., Datter af Hattefabri-kant A G H Vaupel og Hustru f. Wu-stenberg.

Firma : Herman H J Lynge & Søn.

Uddannet i Faderens Forretning, i hvilken han blev Kompagnon 1892, efter Faderens Død 1897 Eneindehaver; i Bestyrelsen for "Dansk kiiltiirhisiorisk

Portraitsamling; Kasserer for Kaderforeningen 1893-1910.

Har i Videnskabernes Selskabs Skrif- j ter skrevet: Marine Lamellibranchiata of the Danish Expedition to Siam, samt | leveret Bidrag til forskellige kunsthistoriske, litterære og naturvidenskabelige Værker. Ejer af en af Landets største Samlinger af Mollusker og af et Privatbibliotek paa ca. 12,000 Bind.

Adresse: Rathsacksvej 32, Kbhvn.

 

LYNGSIE M C Forretningsfører; f. 6. Juli 1864 paa Krsthvn.; gift m. Nielsine f. Olsen, f. 11. Okt. 1865 i Sundby.

Formand for Arbejdsmændenes Forbund i Kbhvn. fra 1891 og for Dansk Arbejdsmandsforbund fra dets Stiftelse 1896; i Bestyrelsen for De samvirkende Fagforb. fra Stiftelsen; Medlem af Bestyrelsen for Mælkeriet Enigheden, af Socialdemokratisk Hovedbestyrelse og af Borgerrepræsentationen (fra 1900); Folketingsmand for Horsenskredsen 1898-1906; Medlem af Den permanente Voldgiftsret 1910.

Adresse ; Lyngbygade 26, Kbhvn.

 

LÜTKEN Alfred Professor, K.; f. 6. Aug. 1860 i Riserup paa Falster; Søn af fh. Overlærer C T Liitken og Hustru f. Jürgensen; gift m. cand. mag. Anna Dorthea L., f. 5. April 1861 i Kbhvn., Datter af Handelsfuldmægtig Emil Müller.

Student (Nykjøbing F.) 1877; cand. polyt. 1883; Ingeniør ved Sukkerfabri-ken i Nykjøbing F. 1884-87; Docent i Vejbygningsfagene ved Polyteknisk Læreanstalt 1892, Professor 1894; Formand for Den polytekniske Forening 1894-1908; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1896-1907; i Bestyrelsen for Polyteknisk Understøttelsesforening; Næstformand for Det tekniske Selskabs Skole og Formand for sammes Skoleudvalg (fra 1901); Medlem af Vanda f ledningskommissionen ; Formand for Folkeuniversitetsforenin-gen i Kbhvn. fra 1900 og Medlem af Universitetsudvalget for folkelig Universitetsundervisning fra 1906.

Adresse: Slagelsegade 7, Kbhvn.

 

LÜTKEN André Redaktør; f. 2. Okt. 1843 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Frederik Lutken og Hustru Mathilde f. Krogstad; gift m. Olga f. Zelenkoff, f. 2. Febr. 1858.

Student (Metropolitanskolen) 1863; cand. phil. 1864; kgl. Translatør i Fransk; Redaktør af Nord og Syd 1897-99; bosat i Rusland, herfra Korrespondancer til Nationaltidende, Politiken og mange evropæiske og amerikanske Blade.

Litterære Arbejder: Fra Syden (1870); Fra Adria til Bosporus (1892); Fra Tsarens Rige (1894); Udgiver af I

Opfindelsernes Bog (1875-81 og 1899-1900). Adresse: Læssøesgade 4, Kbhvn.

 

LÜTKEN Anton Højesteretsassessor, R.; f. 7. Dec. 1856; Søn af Marineminister Otto Lutken og Hustru Anine f. Buntzen; ugift.

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1875; cand. jur. 1880; Assistent i Justitsministeriet; kst. Byfoged i Sax-kjøbing og Herredsfoged i Musse Herred 1886-88; Assessor i Kriminalretten 1890, i Overretten 1897, i Højesteret fra 1909; Formand for Taksationskommissionen i Kbhvn. 1898-1909.

Adresse: N-Søgade 49, Kbhvn.

Sommerbolig : Bellahøj, Brønshøj.

 

LÜTKEN Augusta Operasangerinde; f. 4. Okt.; gift m. Kaptajn, Forfatter Otto Lütken (død 1906).

Elev af Helsted; debuterede paa Det kgl. Teater 1876 som Vilhelmine i Ungdom og Galskab; Operasangerinde ved Det kgl. Teater 1876-87 og har senere optraadt som Gæst; op-traadte 1878 i Stockholm og 1879-80 i London.

Hovedroller i Nattens Dronning i Tryllefløjten. Susanne i Figaros Bryllup; Philine i Mignon; Javotte i Kongen har sagt det; Madeleine i Postillonen i Lonjumeau ; Adina i Elskovsdrikken; Donna Anna i Don Juan; Isabella i Bobert; Dinorah; Kleopatra.

Adresse: Kochsvej 28, Kbhvn.

 

LÜTKEN Christian Generalløjtnant. SK.DM.p.p.; f. 15. Maj 1840 i Kbhvn.; Søn af Kommandørkaptajn Otto Lütken og Hustru Vilhelmine født von Zepelin; gift m. Marie f. Daniels, f. 24. Dec. i Ratzeburg.

Sekondløjtnant 1859; deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1867; Kaptajn 1878; Stabschef ved 2. sjællandske Brigade 1882-90; Oberstløjtnant 1890; Oberst og Chef for 4. Regiment 1896; Kommandant i Kbhvn 1900-03; Generalmajor og Chef for 1. sjællandske Brigade 1903; Generalløjtnant og kommanderende General i 1. Generalkom-mandodistrikt 1908; Afsked 1909.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; S.Sv.; 0. F.J.

Adresse: Strandvej 63, Kbhvn.

 

LÜTKEN L C Fr. Oberstløjtnant, R. DM.; f. 19. April 1863 i Kbhvn.; gift m. Gertrud f. Thürmer, Marienburg i W-Preussen.

Student (Sorø) 1881; Sekondløjtnant i Fodfolket 1884; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1899; Departementschef i Krigsministeriet 1905-09; Oberstløjtnant 1908; Chef for 21 Bataillon 1909.

Adresse ; I E Ohlsensgade 7, Kbhvn.

 

LÜTKEN Mathilde Redaktør; f. 2. April 1867 i Nysted; Datter af Læge

George Lutken (død 1906) og Hustru Vilhelmine f. Poppe; ugift.

Redaktør af Kvindernes Blad, af Allers illustrerede Konversationsleksikon og af Allers Fremmedordbog; adskillige Oversættelser; Medlem af Louise-foreningens Bestyrelse; Konventualinde i Roskilde Kloster.

Adresse: Ny østergade 23, Kbhvn.

 

LYTTHANS-PETERSEN Emil Murermester, R.DM.; f. 10. Juni 1856 i Kbh.; Søn af Overlærer, Professor C L Petersen (d«d 1870) og Hustru Thora f. Lytt-hans (død 1872); gift m. Margrethe L-P., f. 23. Jan. 1853 i Aalborg, Datter af Oberst H O Glahn og Hustru Augusta f. Kiørboc (død 1866).

Svend 1874; Mester 1880: Repræsentant i Murerlavet 1891-99, Bisidder 1900-07; Medlem af Den permanente Voldgiftsret til 1910 og af Arbejdsgiverforeningens Repræsentantskab; i Bestyrelsen for Cementfabrikken Kongsdal; har været Formand i Bestyrelsen for Aktieselskabet Kbhvns Kalkværker og Dansk Gibsiudustri Kompagni og Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Koneertpalæet til dettes Ophør.

Adresse: Chr. Winthers Vej 11, Kbhvn.

 

LÜTTICHAU Christian Kammerherre, Hofjægermester, SK.DM.p.p.; f. 20. April 1832 paa Tjele; Søn af Kammerherre Helmuth Lüttichau til Stamhuset Tjele og Hustru Idalia f. Dirckinck, Friherreinde af Holmfeld; gift m. Mal-viua L., f. 2. Maj 1835, Datter af Kammerherre N J Jessen.

Besiddelser: Stamhuset Tjele. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins Register).

Student (Viborg) 1849; studerede Jura. indtil han ved Faderens Død 1857 overtog Bestyrelsen og 1862 Besiddelsen af Stamhuset; Folketingsmand for Banders 1887-98: Finansminister (Ministeriet Reedtz-Thott) 1894-97: Formand i Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab til 1908, Æresmedlem af samme; Medlem af Landmandsbankens Bankraad. Har desuden tidligere været Amtsraadsmedlem, Formand for Foreningen af jydske Sogncsparekasser og for Fællesforeningen af jydske Landboforeninger (1884-93), Præsident i Det kgl. Landhusholdningsselskab og Le-der af Den almindelige danske Landmandsforsamling i Randers 1894.

Udenl. Ordener: N.St.O.; R.St.A.

Adresse : Tjele pr. Sønder-Onsild.

 

LÜTTICHAU Helmuth Hofjægermester; f. 13. Jan. 1868; Søn af Kammerherre Christian Lüttichau (se denne); gift m. Fanny L., f. 11. Juli 1870,

Datter af Kammerherre Niels Basse Fønss til Stamhuset Hindsgavl og Hustru f. Lowzow.

Besiddelser: Viskum. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins Register).

Student 1888; cand. polit. 1894; Land-væsenskommissær; Overskatteraadsmed-lem; Medlem af Viborg Amtsraad; Formand i Bestyrelsen for Det danske, Hedeselskab og Formand for Jagt- og Hoveriafløsningen i Viborg Amt; Folketingsmand for Viborgkredsen (Højre) fra 1906; Medlem af Højres Repræsentantskab; Formand for Højres Bestyrelse i 9. Landstingskreds.

Adresse: st. Kongensgade 1 og Viskum pr. Viborg.

 

LÜTZ HØPPERMANN Carl Inspektør; f. 5. Nov. 1863 i Kbhvn.; Søn af Edvard Th. Lutz Höppermann og Hustru Frederikke f. Bolt; gift m. Ellen L. H., f. 5. Jan. 1866 i Kbhvn., Datter af C C Birch og Hustru Christiane f. Hastrup.

Cand. phil.; Assistent i Kbhvns Magistrat 1885, kst. Fuldmægtig smst. 1891; Forvalter paa Ladcgaarden 1893; Inspektør paa Sundholm fra 1910.

Mangeaarig Medarbejder ved Provinspressen (Udenrigspolitik).

Adresse : Sundholm, Kbhvn

 

LÜTZH0FT Frederik fh. Overlæge, R.; f. 28. Nov. 1858 i Lendemark ved Tønder; Søn af Præst H F Lutzhøft (død 1904) og Hustru f. Worsøe; gift m. Gerda L., f. 16. Nov. i Kbhvn., Datter af Grosserer T G G Berg (død 1907) og Hustru f. Olsen (død 1905).

Student (Roskilde) 1876; med. Eks. 1884; Reservelæge i Søværnet 1884-85. ved Kysthospitalet 1886-87, ved Fødselsstiftelsen 1887-88; Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. B 1888-91; Universitetets Guldmedalje 1889; Reservelæge i Hæren 1892, Korpslægc 1894, Overlæge 1907, Servicechef ved Garnisons Sygehuset 1902-06: Afsked 1908: Censor ved med. Eks. 1909.

Medlem af og Sekretær ved den første Komité til Oprettelsen af et Brystsygesanatorium (Vejlefjord); Medlem af Bestyrelsen for H P Lorentzens Stiftelse.

Har skrevet en Del Tidsskriftsartikler og en ny Udgave af Liishergs Lærebog i Sthetoskopi. Adresse: Niels Juels Gade 13, Kbhvn. Sommerbolig: Faurholm pr. Faxe Ladeplads.

 

LØFFLER Ernst fh. Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.; f. 28. Febr. 1835 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Ernst R Løffler og Hustru Julie f. Abildgaard; gift m. Ida Marie Nicoline Frederikke f. Jansen, f. 19. Jan. i Kbhvn.

Student 1854; mag. scient. 1859; Dr. phil. (Forsøg paa en geognostisk Tydning af Landenes Overfladeforhold) 1866; Docent 1883; Professor i Geografi ved Universitetet 1888-1910, Bestyrer af Universitetets geografiske Laboratorium; Medlem af det kgl. svenske Videnskabernes Selskab i Gøteborg og af det kgl. svenske physiografiske Selskab i Lund.

Har skrevet: Haandbog i Geografi (1876); Omrids af Geografien (1898); forskellige paa fransk og tysk udgivne geografiske Værker; siden 1894 Medudgiver af Bohms Geographisches Jahrbuch.

Adresse ; Lindevej 9, Kbhvn.

 

LØFTING Christian Statskonsulent; f. 27. Nov. 1867 i Helsingør; Søn af Over-auditør C L Levinsen.

Student (privat dimitteret) 1887; Forstkandidat 1891; mag. scient. 1898; Assistent ved Biologisk Station 1898-1900; Landbrugsministeriets Konsulent i Sager vedrørende Ferskvandsfiskeri fra 1900; tillige Tilsynsførende med Ferskvandsfiskeriet fra 1907; i Bestyrelserne for Plantageselskabet Dansk Vestindien, Plantagesselskabet Steen Blicher, Komitéen til Bevarelsen af Fregatten Jylland og Foreningen De danske Atlanterhavsøer.

Adresse; Lykkesholms Allé 3 A, Kbhvn.

 

LØGSTRUP Theodor Sognepræst, E.; f. 10. Juni 1853 i Randers; Søn af Overlærer Hans Løgstrup og Hustru Maren f. Vissing; gift m. Maria L., f. 26. Aug. i Aarhus, Datter af Skomagermester Lars Larsen og Hustru f. Lisbcrg.

Student (Randers) 1871; cand. theol. 1377; Sognepræst til Helligsø og G.jet-trnp 1880-90: Sekretær for Det danske Missiønssctskab 1890-1908; Sognepræst i Nyborg fra 1908.

Har skrevet: Den nyere danske Mission blandt Talmulerne (1885); Nordisk Missionshaandbog (1889); Nordiske Missionærer (1893); Samvittigheden, et etisk Forsøg (1894); Vor Mission (3. üdg. 1897); Missionslæsning (1900); Det danske Missionsselskabs Historie.

Adresse: Nyborg.

 

LØVENFELDT Friedrich Kammerherre, Oberst, K'.DM.Gb.E.T.Chr.9.M.T. p.p.; f. 16. Marts 1841 i Rendsborg; Søn af Kammerherre Christian Løven-feldt og Hustru Camilla f. Glahn; ugift.

Kadet 1859; Sekondløjtnant i 2. Dragonregiment 1861; Premierløjtnant 1868; Lærer ved Ride- og Beslagskolen 1872; Ritmester 1878; forsat til Gardehusarregimentet 1884: Adjutant hos Kong Christian d. 9. 1885; Oberstløjtnant 1890; Oberst 1898-1902; Chef for Kong Christian d. 9.s Adjutantstab 1902-06.

Udenl. Ordner: B.Z.L.; Gr.Fr.; I. Kr.: L.E.Kr.: M.Gr.; M.V.Kr.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.A.; S.E.H.; S.H.E.; S.Sv.; Ø.F.J.

Adresse: Bredgade 51, Kbhvn

 

LØVENSKIOLD Carl Baron, Hofjægermester, Kammerjunker, Legations-raad, R.Gb.E.T.p.p.; f. 29. April 1864 i Kbhvn.; Søn af Hofjægermester, Baron Oscar Jyøvenskiold (se denne); gift m. Rigmor Marie f. Tvermoes; (Ægteskabet opløst).

Student (Roskilde) 1882; cand. jur. 1889; Assistent i Udenrigsministeriet 1891; Legationssekretær i Paris 1895, i St. Petersborg 1897, atter i Paris 1899, i Stockholm 1900, i London 1905; Chargé d'affaircs 1908-09; entlediget som Legationsraad i Rom 1910.

Administrator af Baroniet Løvenborg fra 1910.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; R.St.Stan.; S.H.E.; S.N.; Sp.C.III.

Adresse : Tordenskjoldsgade 9, Kbhvn. og Løvenborg pr. Regstrup.

 

LØVENØRN Poul de Kammerherre, Geheimekonferensraad, SK.DM.p.p.: f. 17. Febr. 1839 i Berlin; Søn af Ge-heimelegationsraad, Kammerherre Frederik de Løveuørn og Hustru Elisabeth f. Beyer; ugift.

Student (privat dimit.) 1857; cand. jur. 1866; Volontør i Finansministeriet 1867, i Udenrigsministeriet 1868; kst. Legationssekretær i Paris 1870, i London 1871, fast ansat 1873; Legationssekretær i St. Petersborg 1875; Sekretær ved Kommissionen til Vestindien 1879; Legationssekretær i Berlin 1884; Ministerresident i Washington 1884-89; Gesandt i Wien 1890; overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister ved det russiske Hof 1893-1909.

L'denl. Ordener : F.Æ.Ir.: Gr.Fr.; Pr. R.Ø.: R.H.Ø.; R.r.K.; R.St.Stan.; S. N.; Ø.I.Kr.; R.St.A.

Adresse : Amaliegade 12, Kbhvn.