M

MAAG Hjalmar

MAALØE Anthon

MAALØE Carl Urban

MAAR Valdemar

MAAR Vilhelm

MACKEPRANG Edvard

MACKEPRANO C M C

MADSEN Axel

MADSEN Carl

MADSEN Charlotte

MADSEN Emil

MADSEN H P

MADSEN Henrik

MADSEN Hjalmar

MADSEN Johannes

MADSEN Karl

MADSEN P

MADSEN P Th

MADSEN Peder

MADSEN Thorvald

MADSEN V H O

MADSEN Victor

MADSEN-MYGDAL N P

MADSEN-MYGDAL Thomas

MADVIG I N A

MAEGAARD C F

MAGDAHL-NIELSEN

MAGIUS Albert

MAGNUS Georg Washington

MAGNUS Herman

MAGNUSSEN Julius

MAGNUSSON Gudmundur

MAGNUSSON Jon

MALBERG Henrik

MALLING Gustav

MALLING Otto

MALLING Valdemar

MALLING Vilhelm

MALLING Wm. Th.

MALTHE-BRUUN Vilhelm

MANTZIUS Karl

MARCUS Arthur

MARER Johannes

MAROTT Conrad Emil

MARSTRAND Jacob

MARTENS Hermann

MARTENSEN-LARSEN H

MATHIESEN Aage

MATTHIESEN Oscar

MATTHISON-HANSEN Aage

MATTHISON-HANSEN Waage

MATTHISON-HANSEN Wilhelm Gottfred

MATTHISSEN Emil

MATZEN Helga

MATZEN Henning

MEIER Vilhelm Thorvald

MEINERT F V A

MELBYE Anton

MELCHIOR Carl H

MELCHIOR Max

MELCHIOR Moses

MELDAHL C E

MENTZ August

MERTINS Victor

MESSERSCHMIDT John

MESSERSCHMIDT T E

MESSERSCHMlDT Louis

MEYER A C

MEYER Adolph H

MEYER Axel

MEYER Cosinus

MEYER Emil

MEYER Emil Kontorchef

MEYER Henry

MEYER Johanne

MEYER Karl

MEYER Kirstine

MEYER Leopold

MEYER Louis

MEYER M A

MEYER Niels

MEYER Raphael

MEYER S N

MEYER S O R

MEYER Sextus

MEYER Sophus

MEYER Vilhelm

MEYEREN F A C E W von

MICHAELIS Karin

MICHAELIS Sophus

MICHELSEN Carl

MICHELSEN Ellen

MIDDELBOE Bernhard

MIDDELBOE Chr. C

MIKKELSEN Aksel

MIKKELSEN Aslaug

MIKKELSEN Ejnar

MIKKELSEN Kristian

MILLINGE William

MILO Christian

MILO Hans

MILTHERS Vilhelm

MISKOW Sextus

MOE Carl

MOE Louis

MOE O F

MOESGAARD-KJELDSEN C

MOESTRUP N K

MOGENSEN Christian

MOLDE F L

MOLDENHAWER Wilhelm

MOLLERUP H P

MOLLERUP Viggo

MOLLERUP W A

MOLS N P

MOLTESEN Eva

MOLTESEN Laust

MOLTKE A C J A V

MOLTKE Aage

MOLTKE Carl

MOLTKE Christian

MOLTKE Frederik

MOLTKE Harald

MOLTKE Hemming

MOLTKE Joachim

MOLTKE Otto

MOLTKE-HVITFELDT Adam

MOMBERG C E

MONBERG N C

MONRAD Karl

MONRAD Svenn

MORESCO C

MORKESERG Peter Aug.

MORTENSEN Carl

MORTENSEN E N

MORTENSEN F V

MORTENSEN Niels

MORTENSEN Otto

MORTENSEN Peder

MORTENSEN Theodor

MOURIER-PETERSEN A T H

MULVAD Georg

MUNCH Elna

MUNCH Peter

MUNCH-PETERSEN Anton

MUNCH-PETERSEN Hans

MUNCK Chr. A

MUNCK Johannes

MUNCK P C

MUNCK V E

MUNDT Gerda

MUNDT J H

MUNK-POULSEN Jens

MUNTHE H E L

MUNTHE-BRUN Johan

MUUS C C

MUUS Laur. B

MUUS Mathilde

MUUS Niels

MUUS Oskar B

MUUSMANN Carl

MYGGE Johannes

MYGIND Annie

MYGIND Holger

MYGIND N C

MYHLERTZ Axel

MØHL HANSEN Christian

MØLDRUP J V

MØLGAARD Hannibal

MØLLER Christen

MØLLER Conrad

MØLLER Eli

MØLLER Ernst

MØLLER Frederik

MØLLER H C V

MØLLER H L

MØLLER Heinrich A

MØLLER Herman

MØLLER Holger

MØLLER Ida

MØLLER J P

MØLLER Jørgen

MØLLER Niels

MØLLER O Isted

MØLLER P F

MØLLER P K

MØLLER P Konsul

MØLLER Peder R

MØLLER Thorvald

MØLLER Viggo

MØLLER-JENSEN Jens

MØLLER-LUND L Chr.

MØLLMANN C C

MØLMARK Herluf

MØLSTED Christian

MØNSTED Otto

MØNSTED Peter

MØRCH J W

MØRCH Peter

MØRCK Th.

MØRK-HANSEN J

MØRKEBERG Adam

MÜLERTZ C A

MÜLLER Andreas Daniel

MÜLLER J P

MÜLLER Max

MÜLLER Otto

MÜLLER P E

MÜLLER Sigurd

MÜLLER Sophus

MÜNTER A B

MÜNTER Johanne

le MAIRE Emil

le MAIRE Louis

le MAIRE MartinMAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul Andreas Schmidt og Hustru Bertha f. Lutken.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1870; med. Eks. 1877; Læge ved Amtssygehuset i Næstved fra 1882; Læge ved Herlufsholm fra 1886; Byraadsmed-lcm i Næstved fra 1898; Formand for Den almindelige danske Lægeforening.

Adresse : Næstved.

 

MAALØE Anthon Redaktør; f. 23. Juli 1867 i Assens; Søn af Sparekassedirektør I F W Maaløe og Hustru Hanne f. I-und; gift m. Clara Elise f. Bosse, f. 10. Dec. 1867 i Kbhvn.

Præliminæreksamen (Universitetet) 1883; Boghandlerelev i Sorø 1883-87; Boghandlermedhjælper i Kbhvn. 1887-90; Redaktionssekretær ved Sorø Amtstidende 1890-92: Medarbejder ved Dannebrog fra 1892, Redaktør fra 1907; Bestyrelsesmedlem og Næstformand i Journalistforeningen 1897-1904.

Adresse ; Odensegade 18, Kbhvn.

 

MAALØE Carl Urban Læge, Dr. med.; t. 22. Febr. 1871 paa Gyldensteen ved Bogense; Søn af Sparekassedirektør H H B Maaløe og Hustru t. Hansen: gift m. Petra M., f. 11. Maj, Datter af Smed H E Hansen og Hustru Caroline f. Jørgensen, adopt. Therkelsen.

Student (Odense) 1888; med. Eks. 1894; Dr. med. 1908: Privatklinik (me-dicinske og kirurgiske Sygdomme i Fordøjelsesorganerne).

Adresse : Langgade 9, Valby, Kbhvn.

 

MAAR Valdemar Professor ved Landbohøjskolen, R.p.p.; f. 12. April 1849 i  Odense; Søn af Skibsmægler J V Maar og Hustru Rasmine f. Basmus-sen; gift m. Mariane Augusta f. Levy, f. 28. Febr. i Kbhvn., Datter af Nationalbankdirektør M Levy (død 1892) og Hustru f. Wagner (død 1870).

Uddannet ved Landbruget: Landbrugseksamen 1870; Student 1880: cand. polit. 1884; Assistent ved Landbohøjskolen 1875, Docent 1886, Professor 1896.

Formand for Khhvns Amts Landboforening 1898-1906: Æresmedlem 1906: i Bestyrelsen for de samvirkende sjællandske Landboforeninger fra 1900: Medlem af Bestyrelsen for De danske Sukkerfabrikker; Redaktør af Dagbladets Landbrugstidende 1882-91; Ministeriets faglige Tilsynshavende med Land-boskolerne.

Har udgivet : Det danske Landbrugs Historie (1901); Landbrugssystemerne (1902); Landbrugets Arbejdsmaskiner (1902-04).

Udenl. Orden : Gr.Fr.

Adresse : Frederiksberg Allé 66. Kbb.

Sommerbolig : Nordskov, Hellebajk.

 

MAAR Vilhelm Læge, Dr. med.; f. 8. Juni 1871 i Odense; Søn af Dr. med. C J L Maar og Hustru f. Rafn; gift m. Tandlæge A F A Maar f. Christensen, f. 30. Nov. 1875 i Kattinge Værk ved Roskilde.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1889; med. Eks. 1896; oprettet

Sanatorium i Lyngby 1901; Dr. med. 1902; Assistent og Docent ved Fysiologisk Laboratorium fra 1904; Udgiver af medicinhistoriske Arbejder og N Stenos Værker.

Adresse: Bredgade 58, Kbhvn.

 

MACKEPRANO C M C Dr. phil.; f. 28. Dec. 1869 paa Kiding pr. Graa-sten; Søn af Forpagter A M J Macke-prang og Hustru f. Krøyer; gift m. Ingeborg Johanne M., f. 7. Jan. 1872 i Haderslev, Datter af Købmand J P Winther og Hustru f. Wäger.

Student (Sorø) 1888; Universitetets Guldmedalje 1893; mag. art. 1894; Studieophold i Rom (for Carlsbergfondet) 1895-97; Assistent ved Nationalmuseets 2. Afd. fra 1897; Lærer ved N Zahles og andre Skoler fra s. A.; Dr. phil. 1900 (Dansk Købstadstyrelse fra Valdemar Sejer til Christian IX); Kasserer i Den danske historiske Forening fra 1909.

Har udgivet : Nordslesvig 1864-1909 (1910).

Adresse: Adolph Steens Allé 10. Kbh.

 

MACKEPRANG Edvard Dr. polit.; f. 4. Febr. 1877 i Kbhvn.; gift m. Margrethe M., t. 18. Okt. i Roerslev Sogn.

Student 1896; cand. polit. 1901; Assistent paa Statistisk Bureau 1902-05: Dr. polit. (Priser og Pristeorier) 1906: Chef for Kbbvns Bog'trykkerforenings Bureau 1907: Redaktør af ..Danmarks Bogtrykkerforeningers Medddelelser" 1907 og af Assurandøren 1909; Leder af Statistisk Privat bureau.

I Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik; Formand i Forretningsudvalget for det sociale Sekretariat og Bibliotek.

Adresse: Sortedamsdossering 45, Kbhvn.

 

MADSEN Axel Skuespiller, R.: f. 8. Juni 1850 i Kbhvn.: Søn af Vognfabrikant A F Madsen og Hustru Birgitte f. Jørgensen; gift m. Elisabeth Hansine f. Berg, f. 12. Okt. i Kbhvn.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1870; cand. phil.; Elev af Adolf Rosenkilde; debuterede paa Det kg]. Teater 1876 som Klint i Genboerne.

Adresse : Stockholmsgade 19, Kbhvn.

 

MADSEN Carl Operasanger; f. 14. Juli 1878 i Kbhvn.; Søn af Typograf Peder Madsen og Hustru f. Hansen: gift m. Elna M., f. 21. Maj 1881 i Kbhvn., Datter af Smedemester Svend Svendsen (død 1902) og Hustru Berthomine f. Roers.

Elev af Musikkonservatoriet og af Operasanger Vald. Lincke. Dehute rede paa det kgl. Teater den 22. April 1903 som Alberich i Siegfried: ministeriel Ansættelse 1904; Studierejse til Bayreuth og München 1909.

Solier: Greven af Luna i Trouba-dunen; Schaunard i Boheme; Giusrliel-mo i Det gør de alie: Figaro i Bar beren i Sevilla; Valentin i Faust.

Adresse: Peder Skramsgade 15, Kbhvn.

 

MADSEN Charlotte Bispinde; f. 13. Maj 1842 i Sæby Præstegaard pr. Roskilde; Dalter af Sognepræst I F Storrk til Sæby-Gjershøj; gift m. Biskop Peder Madsen (se denne).

Arvede 1892 Vcdbygaard. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

I Bestyrelsen for Børnehjemmet Ove Hohlenbcrgs Minde.

Adresse: Nørregade 11, Kbhvn.

 

MADSEN Emil Oberst, K1.DM.: f. 27. Juni 1830 i Kbhvn.; Søn af Toldforvalter i Præstø A C Madsen og Hustru f. Gamél; gift 1. Gang m. Marie Ernestine Laurentze f. Gamél (død 1885), 2. Gang m. Karen Marie f. Nielsen, f. 10. Dec. ved Hillerød.

Sekondløjtnant 1853; Premierløjtnant 1854; Kaptajn 1851; ansat en Aar-række ved Generalstaben: Kommiteret ved Korpsintendanturen 1864: Sekretær i Forsvarskommissionen 1866: Lærer ved Officerskolen 1870; Oberst 1879; Afsked 1895; Formand for Det kgl. danske geografiske Selskabs Raad.

Har skrevet: Sjællandske Stednavne (i Annaler for nordisk Oldkyndig-hed 1863); Udsigt over Hærordningens vigtigste Grundsætninger og Forhold (1880); i Tidsskrift for Landøkonomi (1871) : Højdeforholdene paa den sjællandske og fynske Øgruppe; i Militært Tidsskrift (1898-1900) : Studier over Danmarks Hærvæsen i 16. Aar-hundrede m. m.

Adresse: Kastanievej 19, Kbhvn.

 

MADSEN Henrik Politiinspektør, R. p.p.; f. 17. Dec. 1861 i Hornum, Vejle Amt.; Søn af Landpostbud Jens Madsen (død 1903) og Hustru Johanne f. Rasmussen (død 1903); gift m. Ingeborg M., f. 26. Dec. 1860 paa Borks-minde ved Horsens, Datter af Proprietær L C B Holm (død 1908) ug Hustru f. Wissing (død 1907).

Student (Ribe) 1882; cand. jnr. 1886; Politiassistent (Vesterbro) 1887: Politiinspektør og Chef for Opdagelsespoli-tiet 1895.

I Bestyrelsen for Kbhvns Fængsels-selskab, for Vridsløse'ille Fængselsel-skab, for Lindcvangsh.jemmet og for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse.

Udenl. Ordener: Pr.Kr.: P.V.V.; R. St.A.; R.St.Stan.; Stb.V.: S.N.: S.V.

Adresse : Forhaabningsholms Allé 49, Kbhvn.

 

MADSEN Hjalmar Direktør; f. 17. Marts 1872 i Kbhvn.

Student (Borgerdydskolen) 1890; cand. Phil. 1891; cand. polyt. 1898; teknisk Direktør for H E Gosch & Co.'s Tændstikfabrik og Aktietændstikfabrikken Godthaab; Formand for Foreningen af Tændstikfabrikker i Danmark: Medlem af Kirkebestyrelsen for Nathanaelskirken. Adresse : Islands Brygge 63. Kbhvn.

 

MADSEN H P Apoteker. Assessor phar-maciæ, R.DM.p.p.; f. la. Jan. 1835 i Kbhvn.; Søn af Apoteker, Assessor pharmaciæ Anders Madsen og Hustru f. Sorterne; gift m. Fanny Elise Marie Christine f. Høst, f. 28. Febr. i Kbhvn.

Cand. pharm. 1857; Apoteker (Vesterbro Apotek) 1864. Formand i Kbhvns Apotekerforening 1868-90; Viceformand i Danmarks Apotekerforening 1872-91; Assessor i Det kgl. Sundhedskollcgium 1888-93.

Udenl. Orden: R.St.Stan.

Adresse : Vesterbrogade 72, Kbhvn.

 

MADSEN Johannes Redaktør, R.; f. 30. Jnli 1875 i Kbhvn.: gift m. Elisabeth M., f. 9. Aug. 1883 i Nyborg, Datter af Oberstløjtnant Harald Grandjean (se denne).

Fh. Postassistent; Stifter af og Sekretær for Foreningen til Kaninavlens Fremme i Danmark og Redaktør af dens Tidsskrift 1895-1901; Bibliotekar i Industriforeningen 1897-98; Assistent i Zoologisk Have 1898-1902; Deltager i Ekspeditioner til Grønland, Indien og Kina 1900-02; Redaktør og Udgiver af Dansk Portrætgalleri; Redaktør af De kgl. danske Ridderordener. Adresse : GI. Kongevej 41. Kbhvn.

 

MADSEN Karl Museumsinspektør, Kunsthistoriker, R.p.p.; f. 22. Marts 1855 i Kbhvn.; Søn af Dyremaler, Kaptajn A P Madsen og Hustru Sofie f. Tlior-soe (død 1856); gift 1. Gang m. Johanne Henriette f. Møller (død 1881), 2. Gang m. Thora Juliane f. Nissen, f. 5. Aug. i Aalborg.

Præliminæreksamen (Sorø Akademi) 1871; Elev af Kyhn, Kunstakademiet og af Géröme i Paris; udstillede første Gang 1880; Assistent ved Kunstmuseet 1895, Inspektör fra 1900.

Medlem af Gallerikommissioncn; 1 Bestyrelsen for Foreningen for Bog-haandværk; Æresmedlem af Akademiet i Antwerpen.

Har skrevet ; Japansk Malerkunst (1885); Hollandsk Malerkunst (1891); Studier fra Sverige (1892); Johan Thomas Lundbye (1895); Billedkunsten (1901); Willi. Marstrand (1905); Viborg

Domkirkes Billeder (1910) og mange mindre Afhandlinger.

Udenl. Orden: Pr. Kr.

Adresse : St. Hans Torv 26, Kbhvn.

 

MADSEN P Kreditforeningsdirektør, R.; f. 13. Jan. 1851 i Eskildstrup pr. Vig; Søn af Gaardejer Mads Larsen og Hustru Ane f. Nielsdatter; gift m. Martine Kristine f. Andersen, f. 13. Dec.

Ophold paa Hindholm og Askov Højskoler samt paa Tune Landboskole; overtog sin Fødegaard 1876; Landvæsenskommissær 1882; Medlem af Sogneraadet 1885-89, af Amtsraadet fra 1886-1904; i Repræsentantskabet for Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne 1888, senere Næstformand og Formand og fra 1908 Direktør i samme Institution; Formand i Direktionen for Holbæk-Nykøbingbanen; Folketingsmand for Odsherredkredsen 1895-1909 (Venstrereformpartiet); Medlem af Tu-berkulosckommissionen 1901.

Adresse: Vodroffplads 3, Kbhvn. og Hvidlykkegaard, Eskildstrup pr. Vig.

 

MADSEN Peder Biskop, Professor, Dr theol., K'.DM.p.p.; f. 28. Aug. 1843 paa Gaarden Toustrup i Vinding ved Holstebro; Søn af Gaardejer Mads Jensen og Hustru f. Pedersen; gift m. Charlotte M. (se denne).

Student (Viborg) 1862; cand. theol. 1868; Manuduktør; Docent ved Universitetet 1874; Professor 1875: Dr. theol. (De Kristnes aandelige Præstedømme) 1879; Biskop over Sjællands Stift fra 1909.

1 Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. (Formand 1899-1905, Æresmedlem 1910); og for Mission blandt indiske Studenter. Leder af Bethesda-Møderne fra 1899; Medlem af Det kirkelige Udvalg; deltog i Udarbejdelsen af den nye Perikope-række og Omarbejdelsen af Psalmebo-gens rituelle Del; har to Gange været Universitetets Rektor.

Har skrevet: Bornholmerne eller den snakaldte lutherske Missionsforening (1886); Det kirkelige Embede (1890); Menighedens og Fimbedets Samvirken (1895); Fortolkning til Johannes' Aaben-baring (1896); Kenosislæren (1898); Ordinationens Betydning (1904); Den danske Teologi og Fremtiden (1907).

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse; Nørregade 11, Kbhvn. og Vedhygaard pr. Ruds Vedby.

 

MADSEN P Th. Borgmester, R.: f. 25.' Nov. 1848 i Horsens; Søn af Købmand, Ejer af Lundum Mølle Jørgen Madsen og Hustru f. Kruuse; gift m. Margrethe f. Nyholm, f. 13. Juli paa Lise-lund, Falster.

Student (Horsens) 1867; cand. jur. 1873; Amtsfuldmægtig i Aarhus s. A.;

By- og Herredsfuldmægtig i Stubbe-kjøbing 1876; Skibsregistrator i Kbhvn. 1892: Borgmester og Byfoged i Vejle fra 1895.

Adresse : Vejle.

 

MADSEN Thorvald Direktør, Dr. med., R.p.p.; f. 13. Fehr. 1870 paa Frederiksberg; Søn af Generalmajor V H O Mad-sen (se denne); gift m. Emilie (Misse) M.i f. 3. Aug. i Kristiania, Datter af Byfoged J H T Gad og Hustru Nini f. Thaulow.

Student (Hauchs Skole) 1886; med. Eks. 1893: Dr. med. 1896; Direktor for Statens Seruminstituts Laboratorium 1902, for Institutet 1909; Censor ved med. Eks.; Medlem af Bestyrelsen for Det Classenske Litteraturselskab; Formand for Biologisk Selskab 1908-09; Medlem af Sundhedsstyrelsen, af Videnskabernes Selskab, af Svenska Läkaresällskapet, af K. K. Gesellschaft d. Aertze in Wien, af Soe. microbio-logique i St. Petersborg og fl. a.

Udenl. Ordener: Pr.R.Ø.; S.N.

Adresse: Statens Seruminstitut, Amagerboulevard, Kbhvn.

 

MADSEN V H O Generalmajor, SK.Dir. FM. i Guld, p.p.; f. 11. April 1844 i Kbhvn.; Søn af Overfyrværker Jeppe Madsen og Hustru f. Becker; gift m. Albertine Henriette f. Petersen.

Sekondløjtnant 1861; Premierløjtnant 1867; Lærer ved Officerskolen; Kaptajn 1879; Oberstløjtnant 1889; Oberst 1895; Krigsminister i Ministeriet Deunt-zer 1901-05; Generalmajor 1903; Folketingsmand for Kbbvns 7. Kreds 1909.

Direktør for Gradmaalingen; i Bestyrelsen for Burmeister og Wains Maskin- og Skibsbyggeri samt Eksport-Kompagni 1903; Formand for De samvirkende danske Forsvarsbrødrcselska-ber, for Danmarks-Samfundet, for Klihvns Skytteforening, for Overbestyrelsen for Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste og for Matematisk Forening. Medlem af Det kejserlig Leopoldinske carolinske Akademi.

Har udgivet : Elementær Arithmetik og Algebra (1872); Analytisk Plangeometri (1875); Haandbog for det danske Artilleri: Krudt (1881); Den 15 cm korte Staalkanon (1886); Forholdstalsvalg i Enmandskredse (1910); talrige Afhandlinger i Militært Tidsskrift og Matematisk Tidsskrift.

Adresse : GI. Kongevej 86 B, Kbhvn.

 

MADSEN Victor Statsgeolog, Dr. phil., R.; f. 2. Marts 1865 i Kbhvn.; Søn af Oberst i Artilleriet Emil Madsen og Hustru f. Gamél; gift m. Ingeborg M., f. 14. Okt. i Horsens, Datter af Justitsraad H L S Fogh og Hustru f. Drewsen.

Student 1882; cand. polyt. 1887; Universitetets Guldmedalje 1892; Dr. phil. (Istidens Foraminiferer i Danmark og Holsten) 1895; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1889; Statsgeolog 1892; Docent ved Universitetet 1896-1904; Medlem at Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse fra 1901; korresponderende Medlem af k. k. geographische Gesellschaft i Wien; Sekreten i Folkeuniversitetsudvalget; Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske geografiske Selskab fra 1909. Adresse; Kastanievej 10, Kbhvn. MADSEN-MYGDAL Johannes Direktor; f. 30. Marts 1874; Søn af Statsrevisor Madsen-Mygdal (se denne); ugift. Direktør i Det østasiatiske Kompagni fra 1905. Medlem af Bestyrelsen for Mount Austin (Johore) Rubber Estatos lim., London.

Adresse: Strandboulevard 27, Kbh.

 

MADSEN-MYGDAL N P Statsrevisor, B.DM.; f. 12. Juli 1835 paa Gjøl; Søn af Gaardejer Mads Jensen (død 1870) og Hustru Christensdatter (død 1877); gift m. Ane Kirstine f. Jakobsen (død 1902).

Skolelærereksamen (Ranum) 1855; Læ-. rer i Skallerup 1855. i Bagterp 1858 og i Mygdal 1862-1902; Sogneraadsfor-mand 1865-76; Landstingsmand fra 1882; Medlem af Toldkommissionen af 1895, 3 Jærnbanekommissioner, Finanslovkommissionen og af Forsvarskommis-sionen 1902-08; Venstrercformpartiets Ordfører under Behandlingen af Skattelovene af 1903 og af forskellige Jærnbanelove m. m.; Medlem af Over-Skyldraadet; Statsrevisor fra 1895, Medlem af Rigsretten fra 1903, at Told-raadet fra 1910; Formand for De Fattiges Kasse i 36 Aar. Adresse: Rigsdagen Kbhvn. og Tarm.

 

MADSEN-MYGDAL Thomas Forstander; f. 24. Dec. 1876 i Mygdal; Søn at Statsrevisor N P Madsen-Mygdal (se denne); gift m. Marie M-M f. 27. Dec. Skolelærereksamen 1896; paa Landbrugsskole 1899-1900; Landbrugskandidat 1902; Konsulent i Planteavl under Foreningen af jydske Landboforeninger. Forstander for Dalum Landbrugsskole fra 1908.

Medicin af Bestyrelsen for De samvirkende Landboforeninger i Fyens Stift; Formand for Odense og Omegns Landboforening'; Hovedredaktør af Landbrugets Ordbog. Adresse : Dalum pr. Hjallese.

 

MADVIG I N A fh. Retsformand, K1. DM.; f. 27. Febr. 1833 i Kbhvn.; Søn af Professor J N Madvig (død 1886) og Hustru f. Bjerring (død 1880); gift m. Caroline M. (død 1896), Datter af Professor Christian Jiirgensen (død 1861) og Hustru Johanne i'. Kraft (død 1856).

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1850; cand. jur. 1857; Assistent i Ministeriet for Slesvig 1857; slesvigsk cand. jur. 1861; Kancellist 1861; Fuldmægtig 1863-64; Revisionsassistent ved Landstinget 1865-72; Udgiver af I.ov- og Ministerialtidende 1871-72; Assessor i Kriminal- og Politiretten 1872, i Ovcrrct-ten 1879, tillige Næstformand i Sø- og Handelsretten 1885; Formand i Sø- og Handelsretten 1891-1905; Formand for Søfariskommissionen 1897-99, for Aktie-lovskommissionen 1901-02.

I^edende Senior i Studenterforeningen 1862-63; Næstformand i Kbhvns Understøttelsesforening 1874-86.

Udgiver af Lov-og Ministerialtidende 1871-72, af Domsregistrene 1877-86.

Adresse: Nørregade 11, Kbhvn.

 

MAEGAARD C F Kommandør i Søeta-ten, R.DM.p.p.; f. 5. Juli 1853 i' Odense; Søn af Købmand Vilhelm Rasmussen Maegaard og Hustru Johanne f. Frydendahl; gift m. Anna Elisabeth f. Hammer, i. 28. Okt. paa Føhr. Datter af Kaptajnløjtnant O C Hammer (død 1892) og Hustru f Hastrup.

Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant 1876; Kaptajn 1891; Kommandør 1903; Chef for Søværnets Elevskole 1902-09; Medlem af Værftskommissionen fra 1905, af Sø- og Handelsretten, og af Bestyrelserne for Det østasiatiske Kompagni, Dampskibsselskabet Danmark, den Classenske Legatskole og Foreningen Dannevirke.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.; J H.S.; N.Kr.M.: N.St.O.; R.St.Stan.j S.Kr.; S.Sv.; T.M.

Adresse: Strandboulevard 3, Kbhvn.

 

MAGDAHL-NIELSEN Arkitekt, R,; f. 5. Febr. 1862 i Rærup ved Nymindegab; Søn af Brænderiejer Morten Nielsen (død 1871) og Hustru Elise f. Jacobsen; gift m. Anna Birgithe M-N., f. 26. Sept. i Norsminde ved Aarhus, Datter af Købmand Valdemar Jørgensen og Hustru f. Treschow.

I Møllebyggerlærc; Elev af Teknisk Skole i Odense 1880 og af Kunstakademiet 1884, Afgang 1892; Studieophold i Udlandet 1894-96; Hans J Holms Konduktør ved Restaurationen af vor Frelsers Kirke paa Krsthvn.; Konduktør hos H B Storch ved Restaurationen af Nikolaj Kirke i Svendborg 1892-94; Konduktor, senere Arkitekt ved Opførelsen af det kgl. Bibliotek, Arkitekt ved Opførelsen af Vor Frelsers Kirke i Vejle; bygget Skolebygninger i Kbhvn. og Svendborg samt en Del private Bygninger, bl. a. St. Nicolai Apotek; gav Tegning til Landingsan-læget ved Nyhavn; opførte 1906-08 Landsbiblioteket i Reykjavik.

I Bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse til 1910.

Adresse : Aaboulevard 18. Kbhvn

 

MAGIUS Albert Postkontrollør; f. 7. Marts 1869 paa Elvedgaard, Odense Amt; Søn af Forpagter F J B von Magills og Hustru f. Hiber; gift m. Johanne Margrethe Helene Allese M., f. de Fine Bunkeflod. f. 22. Nov i Stubbekjøbing.

Postekspedient 1893; Postkontrollør 1909; Modlem af Borgerrepræsentationen fra 1909; Højres Kandidat ved Folketingsvalgene i Kbhvus 1. Kreds 1903 og 1906, i Aalborg 1909; Æresmedlem ar Dansk Postforening 1902.

Adresse : N. Søgade 29, Kbhvn.

 

MAGNUS Georg Washington Musikdirektør, Komponist; f. 7. Juli 1863 i Haagenvik i Norge; Søn af Fabrikant G D B Magnus og Hustru f. Jacobsen; gift m. Malerinden Johanna M., f. 23. Juni i Bergen, Datter af Over- retsassessor M Beyer og Hustru f. de Hytter Kielland.

Student (Roskilde) 1882; cand. phil. 1883; uddannet ved Musikkonservatoriet i Leipzig; Dirigent for Harmonien i Bergen 1892-93; Kapelmester i Kasinoteatret 1900-05; Dirigent for Hellerup Musikforening.

Kompositioner: Frithjofs Hjemkomst; Frithjofs Død; Musiken til St. Haus Aftenspil, til Østen for Sol og vesten for Maane og til Heines Gesang der Oceaniden; Violinkoncert; Sonate; flere Symfonier, Strygekvartetter etc.

Adresse: Jacobsens Allé, Hellerup.

 

MAGNUS Herman Etatsraad, Læge, E DM.; f. 2. April 1824 i Slagelse; Søn af Hedaktør Peter Magnus (død) og Hustru Sophie f. David (død); gift m. Anna M. (død 1902), Datter af Rebslager Martin Garben og Hustru Dorthea f. Lund.

Student (Slagelse) 1844; Sst. Underlæge i Hæren 1849-50; med. Eks. 1853; Koleralæge s. A.; Distriktslæge i Hobro og Læge ved Sygehuset 1871-1904, : ved Amtssygehuset 1880-1904; Stifter af og Formand for Distriktslægeforenin-gen 1882-1906, Æresmedlem fra 1906; Formand for Den jydsk-fyenske Jærnbanelægeforening 1896-1904, Æresmedlem fra 1904; Medstifter af Lægernes Sygekasse 1873; Medudgiver af Haand-bog for Distriktslæger (1886) og Haand-bog for Læger (1898).

Adresse: Paludan Müllers Vej 1, Kbhvn.

 

MAGNUSSEN Julius Forfatter; f. 23. April 1882 i Lemvig; San af Oversætteren Johannes Magnussen (død 1906) og Hustru f. Sommer; gift m. Inger M., f. 20. Febr. 1887 i Kbhvn.. Datter

af Dr. phil. Altert Heckscher (død 1896).

Student 1900; cand. phil., Forfatter; Medarbejder ved Ekstrabladet (Peter Magnus).

Harskrevet: Smaa Verdensaxer: Lirekasse; Mikkel; Skuespillene: Dovenskab (Dagmarteatret); En slem Dreng (Frederiksberg Teater) og sammen med Poul Sarauw : Den store Afdøde (Folketeatret).

Adresse: Platanvej 12, Kbhvn.

 

MAGNUSSON Gudmundur Docent, R.; f. 25. Sept. 1863 paa Holt i Hunavatns-syssel; Søn af Magnus Pjetursson og Hustru Ingibjørg Gudmundsdatter; gift m. Katrin Sigridur f. Sivertsen, f. 18. Marts i Hrappsey.

Student (Reykjavik) 1883; med. Eks. 1890; Distriktslæge i Skagafjord 1892; Docent ved Lægeskolen i Reykjavik 1894; var den første, der konstaterede Tuberkulosen paa Island.

Adresse : Reykjavik.

 

MAGNUSSON Jon Byfoged. R.DM.: f. 16. Jan. 1859 i Muli. Thingø Syssel; Søn af Sognepræst Magnus Jonsson (død 1901) og Hustru Vilborg f. Si-gurdsdattcr; gift m. Thora f. Jonsdat-ter.

Student (Reykjavik) 1881; cand. jur. 1891; Sysselmand i Vestmanø Syssel 1891: Sekretær hos Landshövdingen over Island 1896; Kontorchef i Islands Ministerium 1904; Byfoged i Reykjavik 1909.

Folkevalgt Medlem af Altinget; Medudgiver af Lovsamling for Island.

Adresse : Reykjavik.

 

le MAIRE Emil Grosserer, K2.DM.p.p.; f. 23. Nov. 1814 i Kbhvn.; Søn af Tegnelærer D F le Maire og Hustru f. van Helsdingen; gift m. Louise Johanne Frederikke f. Krogh (død 1871).

Firma : Smidt & !e Maire.

Næstformand i Kbhvn« Handelsbanks Bestyrelsesraad til 1910.

Udenl. Orden : E.St.A.

Adresse : Bredgade 25. Kbhvn.

 

le MAIRE Louis Generalmajor, K'.DM. FM i Guld p.p.; f. 25. Jan. 1836 i Kbhvn.; Søn af Fuldmægtig i Admiralitetet D C le Maire og Hustru f. Müller; gift m. Thora Vinzentine Amalie f. Wittusen, f. 21. Dec. i Næstved.

Sekondløjtnant 1853; Premierløjtnant 1860; ansat ved Generalstaben fra 1861: Kaptajn 1867; Oberstløjtnant og Chef for Generalstabens topografiske Afdeling 1882; Oberst 1888; Afsked 1901; kar. Generalma.ior.

Formand for Selskabet for Historie. Litteratur og Kunst 1884 og for Danmarks geologiske Undersøgelse 1895; Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske geografiske Selskab, af Direktionen for Selskabet for Efterslægten, af Forstanderskabet for den franske reformerte Menighed; Formand for Soldaterhjemmet.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Fr.off. de l'instr.publ.; N.St.O.; S.Sv. Adresse: Valdemarsgade- 29, Kbhvn.

 

le MAIRE Martin Professor, Læge Dr. med., R.p.p.; f. 16. Juni 1867 i Næstved; Søn af Generalmajor Louis le Maire (se denne): gift m. Karen Margrethe le M., f. 12. Juli 1882 i Skovshoved, Dattel af Arkitekt Chr. Seemann (se denne).

Student (Hauchs Skole) 1885; med. Eks. 1892; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1893-94; Underakkuchør ved Fødselsstiftelsen 1899-1901; Dr. med. 1902; Lærer ved Jordemoderskolen 1902; Livkirurg hos H. M. Kongen 1901-06; Hofmedikus 1904-06; Leder af Martha-hjemmets Poliklinik for syge Børn fra 1906; oprettet Privatklinik 1907.

Har skrevet : Svangerskab og Fødsel ved Myom i Uterus (1902); Medarbejder ved flere inden- og udenlandske medicinske Tidsskrifter.

L'denl. Ordener: A.A.B.; Gr.Fr.; L. S.Æ.K.O.; M.V.Kr.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R.St.Stan.; Stb.V.; Ø.F.J. Adresse: N-Farimagsgade 5, Tvbh.

 

MALBERG Henrik Skuespiller; f. 4. Dee. 1873 i Aarhus; Søn af Vognmand P Malberg; gift m. Anna f. Hansenmeyer, f. 19. Marts i Fredericia.

Medlem af Dansk Skuespillerforbunds Bestyrelse fra 1909.

Adresse : Frederik d. 6. Allé 2, Kbhvn.

 

MALLING Gustav Overretssagfører; f. 1. Dec. 1855 i Aarhus; Søn af Kaptejn N Malling; gift m. Hortensia Martine f. Malmberg.

Student (Aarhus) 1874; cand. jur. 1881; Overretssagfører 1884; Medlem af Bestyrelsen for Børnesanatorierne for Kbhvn. og Omegn. Adresse: GI. Kongevej 120, Kbhvn. MALLING Mathilda Forfatterinde; f. 20. Jan. 1864 paa Oskarsfarm iSkaane; Datter af Godsejer F O Kruse og Hustru Mathilda f. Borgstrøm; gift m. Grosserer Peter Malling f. 1864, Søn af Vekselmægler Joachim Malling og Hustru Elena f, Voss.

Student (Stockholm) 1883: studerede i Schweiz og 1885-86 i Kbhvn.; bosat i Kbhvn. fra 1890.

Har skrevet: En Roman om Førstekonsulen (1894); Gouvernørens Frue (1896); Eremitage-Idyllen (1896); Donna Ysabel (1898); Munkeboda (1899); Malin Skytte (1900); Damerne paa Markby (1901); Gryende Dag (1902); Nina (1903); Den lille Marcia (1904); Lady Elsebeth Percy (1905); Hendes Helt (1906); Marie Stuart (1907); Ni-

nas Bryllupsrejse (1908): Karl Skyttes Hustru (1909); To Skuespil, opførte paa Dagmarteatret. Adresse: Elmehus, Holte.

 

MALLING Otto Professor, Organist, R.DM.; f. 1. Juni 1848 i Kbhvn.; Søn af Grosserer L T Malling og Hustru f. Næwe; gift m. Ida Wilbelmine M. (død 1904), Datter af Bankier G J Bar-gum.

Student (v. Westenske Institut) 1866; Elev af Musikkonservatoriet 1869-71; Dirigent i Studentersangforeningen 1871-84; Medstifter af Koncertforeningen 1874 og dens Dirigent til 1893; Organist ved St. Petri Kirke 1878, ved Helligaandskirken 1891, ved Vor Frue Kirke fra 1900; Lærer ved Musikkonservatoriet 1885, Direktør 1899; Formand for Foreningen til Understøttelse af trængede Musiklærere og Mn-siklærerinder i Danmark; Medlem af Det Ancherske. Legatudvalg, af Sam-fundsraadet for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik og af Bestyrelsen for Foreningen Fremtiden.

Kompositioner: Korværkerne: Snefald, Den gyldne Legende. Det hellige Land, Knud den helliges Død, Absalon, Folkevise; Kompositioner for Solosfemmer og Orkester: Kvindens Skabelse, Reveille, Ved Allehelgenstid, Stormen paa Kbhvn., Den hellige Skrift, Mirza Schaffys Lieder; 7 Hæfter religiøse Sange og Salmemelodier; Kantater ved forskellige Festligheder; endvidere Kammermusik af forskellig Slags; Orgelkompositionerne: Christus, Jomfru Maria, 2 Præludier, 12 Postludier (Kirkeaarefs Festdage) o. m. a.; en Klaverconcert, en Violinconcert og en Ballet: Askepot; har udgivet en Instrumentationslærc. Adresse: Stormgade 35. Kbhvn.

 

MALLING Valdemar Kontorchef, R. p.p.; f. 9. Aug. 1859 i Hammel; Søn af Justitsraad, Birkedommer C O Malling og Hustru f. Schønning; gift 1. Gang m. Julie Lovise Augusta f. Stockfleth (død 1907), 2. Gang m. Anna Eleonora f. Faber.

Student (Randers) 1877; cand. jur. 1884; Ekspedient has Postinspektøren 1886-89; Fuldmægtig j Generaldirektoratet for Postvæsenet, Kontorchef fra 1903; fra 1891 Redaktør af Fabers Rejseliste, af Post-, Jærnbane- og Te-legrafhaandbog og JærnbanokørcpJa-ner.

Udenl. Orden : S.N.

Adresse : Villemoesgade 23, Kbhvn.

 

MALLING Vilhelm Valgmenighedspræst; f. 5. April 1846 i Ringsted; Søn af Organist og Snedkermester Christian Malling og Hustru Marie f. Jørgensen ; gift m. Sofie Johanne Conra-dine f. Holm, f. 30. Marts i Aarhus.

Skolelærereksamen (Jonstrup) 1865; Student 1871; cand. theol. 1876; Kapellan i Hillerød hos J C Hostrup 1878-81; Sognepræst 1881-86; Præst for Odder Valgmenighed fra 1886; i Bestyrelsen for Foreningen Den frie Skole.

Medredaktør af Kvinden og Samfundet 1893-94; Redaktør af Baunon fra 1904; Oversætter af Rousseaus: Emile; har udgivet en Bog om Huguenotterne, en om Alex. Vinet, en Litteraturhistorie og flere, Skuespil: Dagny (1880); En af Folket (1885); Paa Herregaar-den (1887); Formaaende Venner (1892); I Sommerferien (1894); Bodil (1898); Børnene (1908); Noveller: Fra Køb-stadlivet (1882); En Frivillig (1889); Blændværk (1902). Adresse : Odder.

 

MALLING Wm. Th. Etatsraad, Grosse rer. R.DM.: f. 7. Mai 1830 i Stege. Søn af Køhmand L T Malling og H» stru f. Schmith; gift m. Christine Antoinette f. Bendixsen (død 1881).

Formand i Bestyrelserne for Det danske Kulkompagni og Larsens Plads; Medlem af Direktionerne for Det kgl. octr. Søassurance Kompagni og Sparekassen for Kbhvn. og Omegn, af Bestyrelserne for De danske Spritfabrikker og Det danske Petroleums Aktieselskab; Medlem af Sø- og Handelsret-len 1882-99 og af Grosserer-Societetets Komité 1886-1907, Næstformand fra 1897: Formand for Privatbankens Bank-raad 1901-06. Bosat i Hamburg 1850-79. Adresse: Østbanegade 29. Kbhvn.

 

MALTHE-BRUUN Vilhelm Kammerjunker, Branddirektør, R.: t. 27. Jan. 1853 i Kbhvn.: Søn af Kammerherre Kontreadmiral R C Malthe Bruun (død 1895) og Hustru Julie f. Stephansen (død 1892); gift m. Regitze M-B., f. 8. Aug. 1857 paa Lindersvold ved Fakse, Datter af Kammerherre, Amtmand F Brun (død 1888) og Hustru Sophie f. Vind (død 1901).

Student (Borgerdydskolen) p. Ki'sthvn.) 1871: cund. phil. 1872; Ingeniøreksamen 1877: ansat ved Kbbvns Havnevæsen 1877-80, ved De nye Statsbaneanlæg 1880-85, ved Gjedserbanens Anlæg 1885-87: Branddirektør i Nakskov for Den alm. Brandforsikring for Landbygninger fra 1887.

Formand for Nakskov Landsogns Sogneraad 1895-1909: Grundlægger af Nakskov Landsogns Børneasyl og Formand for dets Bestyrelse. Adresse: Lienlund m\ Nakskov.

 

MANTZIUS Karl kst, Direktør ved Det kgl. Teater, Dr. phil., R.p.p.; f. 20. Febr. 1860 i Kbhvn.; Søn af Kgl. Skuespiller Kristian Mantzius og Hustru f. Jørgensen; gift 1. Gang m. Sophy f. Rosenberg (Ægteskabet opløst); gift 2.

Gang m. Sara f. Beckett, f. 27. Juli i Kbhvn.

Student (Mariboes Skole) 1878; rand. phil. 1879; studerede romansk Filologi; debuterede paa det kgl. Teater 1883 som Jeronimus i Erasmus Montanus: ved Dagmarteatret 1889-90 som Skuespiller og Direktør; vendte tilbage til Det kgl. Teater; Dr. phil. (Engelske Teaterforhold i Shakespearetiden) 1901; kst. Direktør fra 1909. Æresmedlem af Skuespillerforeningen og af Svenska Teaterförbniidet.

Hovedroller : Richard III; Shylock i Købmanden i Venedig; Kong Lear; Den Gerrige; Arnolpbe i Fruentimmer-skolen; Rosiflengius i Det lykkelige Skibbrud; Bisp Nicolas i Kongsemner-nc; Rolling i Vildanden; Bygmester Solnes: Advokat Berent i En Fallit: Grev Trolle i Den gamle Præst; Sixtus Beckmesser i Mestersangerne.

Forfatter til Skuespilkunstens Historie T-V og flere andre dramaturgiske Afhandlinger: Teaterhistorisk Forfatter og Oversætter af flere Teaterstykker.

Udenl. Ordener: Fr.off.de l'instrue. publ.; S.N.

Adresse: Margrethevej 7, Kbhvn.

Sommerbolig: Villa Lykken, Ellekilde, Hellebæk og Kildemose, Ølsted, Str. Ølsted.

 

MARCUS Arthur Grosserer: f. 6. Sept. 1867 i Kbhvn.: gift m. Fifi M.. f. 5. Nov. i Schwerin.

Firma : Marcus & Co.

Sekretær i den danske Afdeling af Alliance Francaise; fransk Konsularagent for Korsør; Bestyrelsesmedlem i Efterslægtsamfundet.

T'denl. Ordener: F..E.L.: F.B.; F. Cb.: F.M.A.: Fr. off. d'aead.

Adresse ; Frederiksgade 21, Kbhvn.

 

MARER Johannes Forfatter; f. 3. April 1861 i Kbhvn.; Søn af Skræddermester C H A Marer og Hustru f. Madsen; gift m. Kirstine Margrethe ir., Datter af Sognepræst C M Jungersen og Hustru f. Balslev.

Student (Borgerdydskolon paa Krst-hvn) 1879: cand. phil. 1880: Skuespiller ved Kasino 1883-84. ved Folketeatret 1834-87, ved Dagmarteatret 1891-98; Skuespiller og Sceneinstruktør ved Aarhus Teater 1900-02; Medarbejder ved Nationaltidende (Pseudonym : Poul Fasting) 1888-91; Forfatter af flere Skuespil hl. a. : Den gamle Historie; Dafnis og Chloe; Den hvide Handske; Oversætter af talrige Romaner og Skuespil; siden 1895 Skriftsagkyndig.

Adresse : V-Voldgade 89, Kbhvn.

 

MAROTT Conrad Emil Redaktør; f. 23. Aug. 1856 i Storehedinge; Søn af Bogbinder F C E Marott.

Oprindelig Bogtrykker; Medredaktør af Demokraten i Aarhus 1885-88; Redaktor af Horsens Arbejderblad 1888-96, af Fyens Socialdemokrat fra 1896; Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse; Formand for Den socialdemokratiske Presseforening og for Samaritanen i Odense.

Folketingsmand for Odense 1. Kreds fra 1903; Medlem af Folketingets Finansudvalg; Medlem af Odense Byraad fra 1903.

Adresse: Helgolandsgade 12, Kbhvn. og Odense.

 

MARSTRAND Jacob Borgmester; f. 10. Aug. 1848 i Kbhvn.; Søn af cand. polyt. Theodor Marstrand (død 1863) og Hustru f. Jansen; gift m. Marie Elisabeth M.. f. 20. Starts i Kbhvn., Datter af Snedkermester Peter Neergaard og Hustru f. Fieron.

Præliminæreksamen (Schneekloths Skole); Bagersvend 1866; Bagermester i Kbhvn. 1874.

Medstifter af Kbhvns liberale Vælgerforening 1883 og i mange Aar dens Næstformand; Medlem af Borgerrepræsentationen 1893-1900; Raadmand 1900-04; Borgmester for Magistratens 4. Afdeling fra 1904; Medlem af Over-Skyldraadet; Formand for Bygnings-kommissionen i Kbhvn.; Medlem af Havneraadet.

Medarbejder ved Tidens Strøm; bar skrevet forskellige Smaaskrifter: Benjamin Franklin; Højskoleforstander Falkenstjerne; C F Tietgen.

Adresse: Ved Glyptoteket 6. Kbhvn.

 

MARTENS Hermann Generalkonsul K2.p.p.; f. 26. April 1847 i Kühren i Holsten.

Uddannelse paa Gymnasierne i Eutin og Kiel, Universiteterne i Berlin, Bonn, Göttingen, Genf og Kiel; ansat ved Konsulaterne i Kristiania og Jerusalem; Vicekonsul i Kbhvn. 1879; derefter Konsul i Kairo, Helsingfors, St. Louis, Kristiania, Paris og Alexandria; kejserlig tysk Generalkonsul i Kbhvn fra 1894; Præsident for Deutscher Hülfsverein.

Udenl. Ordener : Pr.Kr.; Pr.R.Ø.

Adresse: Amaliegade 39, Kbhvn.

 

MARTENSEN-LARSEN H Sognepræst, Lic. theol.: f. 2. Sept. 1867 i Kbhvn.; Søn af Højesteretsassessor E F Larsen og Hustru f. Martensen; gift m. Astrid f. Mundt f. 16. Febr. paa Frederiksberg.

Student 1884; cand. theol. 1890; Lic. theol.; Præst i Vejlby; Sognepræst ved St. Pauls Kirke i Kbhvn. fra 1904.

Formand for St. Pauls Kirkes Menighedspleje og St. Pauls Sogns Sygepleje: Medlem af Det kirkelige Udvalg 1903-09.

Skrifter : Naturvidenskabens Gæld til Kristendommen (1895); Den bibelske Monotlieismes Særstilling i Religionshistorien (1896); Tvivl og Tro (1909) m. fl.

Adresse: Lundsgade 3. Kbhvn.

 

MATHIESEN Aage Arkitekt; f. 22. Maj 1868 i Aarhus; Søn af Bygningsinspektør i Kbhvn. R L Mathiesen og Hustru f. Kabell: gift m. Mathilde Amalie M., Datter af Musiklærer N C Westergaard.

Tømrersvend og i Murerlære; Af-gangsbevis fra Kunstakademiet; Neu-hausonske Præmie; Konduktør hos Professor Storch og Arkitekt Axel Berg o. fl.; udført flere Hundrede Opmaal.ingsarbejder for Nationalmuseets anden Afdeling; har bygget Dannemare Kirke, restaureret Kongsgaar-den i Korsør og Steensgaard paa Fyen samt bygget en Del Privatbyg-ninger i Kbhvn., Provinserne og Sver-rig; sammen med Ulrik Plesner Arkitekt ved Studenterforeningens Bygning i Aborreparken og Kvindelig Læseforenings Bygning i GI. Mønt.

Vicepræsident for De forenede danske Motorejere; Formand for .Motorcykleklubben Elleham.

Medarbejder ved Nationalmuseets 2. Afdeling i 15 Aar; har givet Meddelelser i Aarbøger for nordisk Oki-kyndighed og Historie og i Fra Archiv og Museum: Medlem af Det kgl. nordiske Oldskriftselskab og af Historisk Selskab for Litteratur og Kunst.

Adresse : Gammel Kongevej 1 C, Kbhvn., Sommerbolig : Rungsted.

 

MATTHIESEN Oscar Professor, Figur-maler; f. 8. Juli 1861 paa Slesvig Slot; Søn af Branddirektør og kgl. Husfoged J P Mathiesen (død 1889) og Hustru Angelique f. von Staffeldt; gift 1. Gang m. Camilla M. (død 1906), Datter af Skræddermester L M Larsen (død 1893) og Hustru f. Hesselberg, 2. Gang m. Anka f. Mann.

Elev af Kunstakademiet 1878; Af-gangsbevis 1882; udstillede første Gang 1885; Akademiets lille Guldmedalje 1884; Studieaar i Paris; Kommissionær for Danmark ved Verdensudstillingen i Chicago 1893. Genoptaget den forglemte al-fresco Teknik; opfundet Hærdningen af al-fresco Kalkmørtel med komprimeret Kulsyre; deltaget i Udgravningerne af Pompei; udsmykket Car-noles i Menton med Fresker og Relieffer; af den preussiske Regering kaldet til Akademiet i Berlin og undervist saavel der som paa Kunstgewerbeschule i Freskomaleri.

Værker: Kaifas: Dantes Helvede 23. Sang (1883); Griffenfeldt paa - Munkholmen, beskæftiget med at undervise Kommandantens Børn; Et Sæbekogeri; Badende Ryttere; Leda og Svanen; Faust og Margrethe; Holberg overværer en Prøve paa Erasmus Montanus; Heste ved Seinen; Franske Okseforspand; Fresker i Studenterhuset, andre Fresker : Evropas Bortførelse.

Har skrevet og illustreret Værket Sljærner og Striber, Indtryk fra en Kejse i Nord-Amerika.

Fdenl. Orden: Svensk Literis et artibus.

Adresse: Søbakkevej 25, Charlottenlund, Sommerbolig : Nymindegab.

 

MATTHISON-HANSEN Aage Forfatter; f. 20. Marts 1864 i Kbhvn.; Søn af Kantor Viggo Matthison-Hansen og Hustru f. Wiuff; gift m. Rosa M-H., f. 3. Juni 1863, Datter af Handelsskolebestyrer C F C Thorsøe (død 1895) og Hustru f. Barkow (død 1871).

Ansat ved Kommunens Folkebiblioteker fra 1898; Rejse til Kina 1905-06.

Har udgivet: 12 Digtsamlinger. Endv. : Blaalys (1890); Nutids-Lyrik, en Antologie af nyere dansk Lyrik 1899; Vandliljerne; kinesiske Digte i Oversættelse (1903); Udvalg af Schack Staffeldts Digte (1902).

Adresse: Kingosgade 15, Kbhvn.

 

MATTHISON-HANSEN Waage Professor, Domorganist, R. p.p.; f. 27. Dec. 1841 i Roskilde; Søn af Professor, Domorganist Hans Matthison-Hansen og Hustru f. Quistgaard; gift m. Anna Frederikke M-H., f. 26. Jan. 1845, Datter af Proprietær Frederik Friis (død) og Hustru Frederikke f. Lautrup (død).

Elev af Faderen; Organist i Holstebro, senere i Nykjøbing F.; Domorganist i Roskilde fra 1890.

Udenl. Ordener: F.off.d'acad.; R.St. Stan.

Adresse : Roskilde.

 

MATTHISON-HANSEN Wilhelm Gottfred Konservatorieforstander; f. 13. Juli 1870 i Kbhvn.; San af Kantor Viggo St. Mattliison-Hansen og Hustru Johanne f. Wiuff; gift m. Tonna f. Johannsen, f. 17. Juli 1874 i Nyborg.

Elev af Kblivns Musikkonservatorium 1885-89; medvirkede dels som Solist, dels som Kammet musikfortol-ker ved et stort Antal Koncerter i de følgende Aar; det Raben-Levetzauske Legat for Kunst og Videnskab 1894; Stifter af og Direktør for Matthison-Hansens Konservatorium 1900. Adresse: Grundtvigsvej 4, Kbhvn.

 

MATTHISSEN Emil Etatsraad, Købmand, R.; f. 14. Sept. 1866 paa Frederiksberg; Søn af Slagtermester W Matthissen (død 1888); gift m. Marie i

Andrea M., Datter af Købmand Møller, Nykjøbing F. (død 1879).

Uddannelse : Efterslægtens Skole og hos Agent F A Hansen i Kjøge. Startede 1889 sin nuv. Forretning i Roskilde; fra 1900 tillige Medindehaver af Firmaet Mattilissen & Dittmann i Kbhvn.

Medlem af Overskatteraadet for Roskilde Amt og af Bestyrelsen for Historisk Samfund for Kbhvns Amt: Kasserer for GI. Roskilde Amts Landboforening ; desuden Bestyrelsesmedlem i talrige politiske, kommercielle, velgørende og kommunale Foreninger.

Adresse : Roskilde.

 

MATZEN Helga Frue, Professorinde; f. 1. Juni i Kbhvn.; Datter af Etatsraad I P T Bryde (død 1910) og Hustru f. Brandt; gift 1. Gang m. Konsul J V V Vidalin (død), 2. Gang m. Professor, Dr. jur. Henning Matzen (se denne).

I Bestyrelsen for Dansk Kunstflids-forening; Medlem af Komitéen for Dansk Koloniudstilling 1905, for Lid-stillingen fra Gamle Hjem 1908 og Heibergudstillingen 1909; Medlem at Bestyrelsen og Repræsentantskabet i Højres Arbejder- og Vælgerforenings 1. Kreds.

Adresse: Kalvebod Brygge 4. Kbhvn.

 

MATZEN Henning Professor ved Universitetet, Dr. jur.. SK. DM. p.p.; f. 28. Dec. 1840 i Rehbjergskov i Angel; Søn af Væver Marauard Nicolaj Matzen og Hustru Anna f. Hansen; gift m. Helga M. (se denne).

Student (Flensborg) 1859; cand.jur. 1864; Universitetets Guldmedalje (Den danske Panterets Historie indtil Chr. Vs Lov) 1867: Professor ved Universitetet 1870; Dr. jur. 1879; ekstraordinær Assessor i Højesteret 1880; Medlem af den nordiske Sølovskommission, af Det kirkelige Raad 1883-96; Medlem af Den permanente Domstol i Haag fra 1899; Opmand i den første Voldgiftssag, ført for denne Domstol, mellem Nordamerika og Mexiko 1902 og i den endnu verserende svensk-norske Rengræsningssag; Landstingsmand for 1. Landstingskreds fra 1879: Formand i Landstinget 1894-1902, Medlem af Rigsretten; Medlem af I'Institut de droit international; korresponderende Medlem af I'Institut de France; i Bestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerforening; Medlem af Kirkeinspek-tionen for Vor Frue Kirke.

Litterære Værker: Grundloven og Folkets Selvstyrelse (1873); Til Gensvar (1874); En Fremstilling af Universitetets Retshistorie (1879); Den danske Tingsret (1880-81); Den nordiske Tingsret (1880); Den danske Statsforfatningsret (1881-1910); Haandbog i den danske Kirkeret (sammen med Timm) 1891; Forelæsninger over den danske Retshistorie (1893-97); Forelæsninger over den positive Folkeret (1900).

Udenl. Ordner: N.O.N.; S.N.

Adresse : Kalvebod Brygge 4, Kblnn.

 

MEIER Vilhelm Thorvald Oberst, K*.DM.; t. 28. Sept, 1851 paa Skaarup Seminarium; Søn af Sognepræst til Verainge paa Fyen J N Meier (død 1899) og Jlnstru f. Jürgcnsen (død

1907); gift m. Luise Christiane M., f. 22. Juni 1857 paa Aalykkegaard ved Odense, Datter af Direktør H J Es-mann (død 1880) og Hustru Annette f. Strøbech (død 1885).

Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant 1875; Kaptajn 1883; Oberstløjtnant 1897; Oberst 1905; Chef for 1. Regiment; Medlem af Overkrigsretten;; Formand i Forretningsudvalget for Foreningen Dannevirke.

Adresse: Svanholmsvej 3, Kbhvn.

 

MEINERT F V A Dr. phil., R.DM.; f. 3. Maris 1833 i Kbhvn.; Søn af Grosserer og Rådmand J S Meinert og Hustru f. Tang; gift m. Kanna Henriotte Anna Elisabeth M., f. 3. April i Ulfborg. Datter af Provst O Th. N Krarup.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1850; cand. theol. 1857; Dr. phil. (Anatomisk Undersøgelse af de danske Ørentviste) 1863; Assistent ved Zoologisk Museum 1870. Inspektør 1885-1909; Docent ved Landbohøjskolen 1883-85.

Medlem af Videnskabernes Selskab 1881.

Har skrevet: Bidrag til de danske Myrers Historie (1860); Om Larvespi-rørnes Oprindelse i Miastorlarvcn (1864-65); Fluernes Munddele (18S1); Caput Scolopcndrae (1883); De eucaphale Myg-gelarver (1886); Sideorganerne hos Scarabælarverne (1895); Pycnogonida fra den danske Ingolf-Ekspedition.

Adresse: Kong Georgs Vej 19, Kbhvn.

 

MELBYE Anton Forfatter; f. 14. Okt. 1861 i Kbhvn.; Søn af Varemægler Julius Melbye (død 1864) og Hustru f. Christensen; gift m. Forfatterinde Ella M., Datter af Grosserer J P Hancke (død 1903).

Student 1879; cand. phil. 1880; Medarbejder ved Dags-Avisen 1882, senere ved Morgenbladet og Politiken; Generalkorrespondent til V enstres Provins Presse 1888-99; sammen med Axel Henriques (se denne) i en Aarrække Forfatter af Revuer og af Blæksprutten; talrige Viser, Smaastykker og Oversættelser.

Adresse: Sølvgade 36, Kbhvn.

 

MELCHIOR Carl H Grosserer, R.p.p.; f. 6. Aug. 1855 i Kbhvn.; Søn af Etats-raad, Grosserer M G Melchior og Hustru Dorothea f. Henriques: gift m. Clara f. Raphael, f. 10. Juli 1866 i London. Firma : Moses & Søn G Melchior. Uddannet i Sprog i England og Schweiz 1872-74, i Handelen hos Adler Wulff & Meyer i Aarhus og hos Moses & Søn, Ö Melchior, Prokurist i 1880; Grossererborgerskab 1882; Assoeiø i ovennævnte Firma 1883.

Formand i Bestyrelsesraadet for Svitzers Bjergningsentreprise; Medlem af Bestyrelserne for De forenede Bryggerier og St. Croix Sukkerfabr.; Kom-miteret hos de private Assurandører; i Bestyrelsen for Foreningen til nnge Handelsmænds Uddannelse og Nordisk Skibsrederforening; Formand for Kbhvns Skøjteløberførening; Kasserer for Udvalget for danske Skötebarns Fælles-lege og for Spæde Børns Ernæring; Repræsentant for Mosaisk Trossamfund. Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse: N-Farimagse. 13. Kbhvn.

 

MELCHIOR Max Overlæge, Dr. med.; f. 18. Dec. 1862 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Joseph Melchior og Hustru Mariane f. Goldschmidt; gift m. Sigrid M.. f. 1. Feb. i Kristiania. Datter af Direktør S M Asker og Hustru f. Knudsen.

Student (Mariboes Skole) 1880; med. Eks. 1887; Reservelæge i Søværnet 1887; klinisk Assistent ved Frederiks Hospital 1890-93: Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. D 1893-96; Dr. med. 1893; Fransk Oversættelse af Doktordisputats 1895, denne belønnedes i 1896 med Prix Godard af Videnskabernes Selskab i Paris og hermed Titlen Laureat de l'Aoadémic des sciences; Afdelingslæge ved Poliklinikens kirurgiske Afd. fra 1899; Korpslæge i Hæren 1900, Overlæge 1907; Afdelingslæge ved Garnisons Sygehus fra 1903: Docent i Kirurgi ved Tandlægeskolen. Adresse : st. Kongensgade 85. Kbhvn.

 

MELCHIOR Moses Grosserer; f. 28. Jan. 1825 i Kbhvn.; Søn af Gerson Melchior og Hustru Birgitte f. Israel; ugift. Firma: Moses & Søn G Melchior. Lærte hos Jacob Holm og Sønner; Grosserer 1850; Medlem af Borgerrepræsentationen 1869-84. af Sø-Handelsretten fra 1883-1905. og af Grosserersocietetets Komité fra 1885-1904; i Bestyrelsen for Det store nordiske Telegrafselskab; Formand for Fjerde Søfor-sikringsselskab; Kasserer i Foreningen til Søfartens Fremme; Medlem af Bestyrelsen for Plantageselskabet Dansk Vestindien; Vicepræsident i Komitéen for .Dansk Vestindien; Form. i Administrationen for Præmieselsk. for den mosaiske Ungdom; Formand for Sygeplejeselskabet for det mosaiske Trossamfund; Medlem af Centralkomitéen; i Bestyrelsen for Fængselshjælpen; Formand for Arbejdernes Byggeforening; Kasserer for Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder; i Hovedbestyrelsen for Kbhvn.s Understøttelsesforening.

Adresse: Ø-Søgade 8. Kbhvn.. Sommerbolig Teglgaard pr. Charlottenlund.

 

MELDAHL C E Generalløjtnant, SK. DM.p.p.; f. 2. Marts 1835 i Kbhvn.; Søn af Fabrikejer Heinrieh Meldahl og Hustru f. Hansen; gift m. Anine Pauline f. Hahn (død).

Sekondløjtnant 1853; Generalstabs-aspirant 1859; Kaptajn og Adjodant i Generalstaben 1863: Oberst 1879; Stabschef ved 2. Generalkommando 1885-88; Generalmajor og Chef for 2. sjællandske Brigade 1390; Generalinspektør for Fodfolket 1895; Generalløjtnant og kommanderende General i 2. General-kommandodistrikt 1901: Afsked 1905.

Udenl. Ordner : F.Æ.L.; S.Sv.

Adresse: Rathsacksvej 15. Kbhvn.

 

MENTZ August mag. scient. : f. 5.1 Dec. 1867 i Gilleleje; Søn af Købmand R W Mentz og Hustru Philippa f. Bech; gift m. Elna Clara Johanne M., f. 26. Okt. i Kbhvn.. Datter af Oberstløjtnant P Hansen.

Student (Borgerdydskolen) 1887; Universitetets Guldmedalje 1893; mag. seient 1894: Uærer ved Borgerdydskolen i Kbhvn. 1889-99; Botaniker ved det danske Hedeselskabs Mose- og Engvæsen fra 1899; i Bestyrelsen for"Botanisk Rejsefond; Medlem af Udvalget for Naturfredning og af Udvalget for Forstbotanisk Have ved Viborg.

Adresse : Viborg.

 

MERTINS Victor Tømrermester; f. 26. .luli 1853 paa Frederiksberg; Søn af Tømrermester August Mertins (død 1899) og Hustru Caroline f. Gjerløf (død 1888); gift m. Anna Karoline M., f. 27. Juni i Kbhvn., Datter af Skomagermester Martinius Smidt (død 1866) og Hustru Laura f. Andersen (død (1905).

Tømrerlærling 1867, Svend og Tømrerformand 1872: besøgte Teknisk Selskabs Skole, og Kunstakademiet; Bygningsinspektør 1377: Tømrermester 1881; var Medlem af Konsortiet Frederiksberg Byggeselskab; har gjort forskellige bygningstekniske Opfindelser.

Medlem af Haandværkerbankens Repræsentantskab 1897-1909; samt af Arbejdsgiverforeningens og Haandværker-foreningens Repræsentatskab; Medlem

af Overskalteraadet for Frederiksberg fra 1904; i Bestyrelsen for Den tekniske Forening; Medlem af Kirkesynet for Frederiksberg fra 1907; i Bestyrelses for Kbhvns Tømrerlav fra 1903, for Det frederiksbergske Fjendomssoeietet og for Aktieselskabet Fuglebakken.

Adresse ; H C ørsteds Vej 42. Kbhvn.

 

MESSERSCHMIDT John Fabrikant; f. 15. Aug. 1855 i Kbhvn.: Søn af Fabrikejer Emil Messerschmidt (død 1877) og Hustru f. Bølling (død 18741: gift 1. Gang m. Caroline f. Evers (død 1904), 2. (lang Bl. Tit f. Hansen.

Indtraadte i Garverifirmaef Emil Messerschmidts Sønner 1880.

Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Garverforening fra 1888, deus Formand fra 1904; Medlem af Industriforeningen« Repræsentantskab fra 1893 og af dens Bestyrelse fra 1908: Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Læderhandler-forening fra dens Stiftelse 1885 og for Fagskolen for Haandværkere og mindre Industridrivende (Teknologisk Institut) fra 1909; Revisor i Rejscstipen-dieforeningen fra 1910; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskaberne M I Bal-lin's Sønner og Dansk Telegrafon-fabrik.

Adresse : Antoinetfevei 5. Valby, k'hh.

 

MESSERSCHMlDT Louis Garvermester: f. 21. Sent. 1858 i Kbhvn.: Søn af Fabrikeier Emil Messersehmidt og Hustru f. Bølling; gift m. Therese Romana f. Dølle. f. 23. Febr. i Berlin.

Firma : Emil Messerschmidts Sønner.

Uddannet i Faderens Forretning fra 1874; Medindehaver af denne, fra 1880: Oldermand i Garverlavet fra 1903.

Adresse: Amalievej 6, Kbbvn.

 

MESSERSCHMIDT T E Lodsinspektør, Kaptajn, R.DM.p.p.; f. 24. Febr. 1859 i Kbhvn.; Søn af Oberst F W F Messerschmidt (død 18931 og Hustru f. Stoltze (død 1907); gift m. Sofie Marie Petrea f. Nissen, f. 24. Maj 1863 i Flensborg.

Sekondløjtnant 1880; Premierløjtnant 1882; Kaptajn 1899; Afsked 1909; Lodsinspektør ved Dragør Lodseri fra 1909.

Udenl. Ordner: N.Kr.M.; Pr.Kr.; P. S.B.A.; Tun.N.I.

Adresse.; Dragør.

 

MEYER A C Redaktør, MfDR.: f. 11. Juni 1858 i Kbhvn.; Søn af Detailhandler L R Meyer.

Uddannet som Maskinarbejder 'og Stukkatør; Sekretær for Smedenes og Maskinarbejdernes Fagforening 1876-78; Forretningsfører for Socialdemokratisk Forbund 1878; Medarbejder ved Socialdemokraten fra 1884; Stifter af Oplysningsklubben Karl Marx; Grundlægger af Børnenes Kontor; Folketingsmand for Kbhvns 13. Kreds fra 1895; i Bestyrelsen for Dansk Cyklist-

Forbund; stiftede i 1889 den første danske Atletklub og nogle Aar senere Arbejdernes Idrætsklub; Æresmedlem af Atletunionen.

Forfatter til flere Skuespil, Opførte paa Arbejdernes Teater: har udgivet et Par Digtsamlinger og forfattet Romaner og talrige Sange.

Adresse: Vodroffsvej 5. Kbbvn.

 

MEYER Adolph H Læge, Dr. med.; t. 29. Sept. 1871 i Aarhus; Søn af Vekselerer Herman Meyer og Hustru Minna f. Fraenckel; gift m. Mathilde M., f. 6. Nov. 1872 i Kbhvn., Datter af Etats-raad M M Roldschmidt og Hustru Julie, f. Friedländer.

Student (Mctropolitanskolen) 1888; med. Eks. 1895: Dr. mod. 1901; Oprettet Privatklinik 1905; Leder af Bør-nehosoitalcts Klinik paa Vesterbro fra 1906; Sekretær i Dansk pædiatrisk Selskab.

Adresse: V-Boulevard 51. Kbhvn.

 

MEYER Axel Fabrikant, K'.DM.p.p.: f. 22. Nov. 1846 i Kbhvn.; Søn af Voks-dugsfabrikant J E Meyer (død 1873) og Hustru f. Sehneider (død 1897): gift m. Fanny Johanne M., f. 2. Sept. i Kbhvn., 'Datter af Regnskabsfører C G Jensen og Hustru f. Land,

Uddannet som Maler og Lakcivr; ledede- efter Faderens Død 1873 dennes Fabrik for sin Moder; Borgerskab 1877: Medindehaver af Firmaet E Meyer fra 1882.

Medlem af Industriforeningens Fore-visningsudvalg 1874, af dens Repræsentantskab 1882 og af Bestyrelsen fra 1888: Medlem af Komitéen for Den nordiske Udstilling 1888; Medstifter af Rejsestipondieforeningen 1882, Formand for samme 1885-94; Delegeret i Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk 1885; Formand for samme fra 1889; Medlem af Eksportforeningens Bestyrelse 1895: Medstifter af den Industrielle Kreditforening 1898, Formand for samme 1910; Medlem af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikrings Bestyrelse siden 1898; Delegeret ved Det danske Kunstindustrimuseum: Medlem af Bestyrelsen for Teknologisk Institut fra 1909 og af Formandskabet for De samvirkende Byerhvers-Organisation; Kontrolcrende paa Justitsministeriets Vegne ved Almindeligt Dansk Vare- i og Industrilotteri; Formand for Aktieselskabet Tivoli; Borgerrepræsentant 1889-97.

Udenl. Ordner: N.St.O.: K.St.Stan.; S N.: S.V.

Adresse : Sørtcdamsdossering 89, Kbhvn.

 

MEYER Cosinus Kriminalretsassessor; f. 28. Okt. 1866 i Kbhvn.; Søn af Over-retsassessor Vilhelm Meyer (se denne); gift m. Paula M., f. 7. Juni 1875 i Helsingør, Datter af Stabslæge Jørgensen og Hustru Frederikke f. Holm.

Student (Lyceum) 1885; cand. jur. 1890; Sagførerfuldmægtig; Auditør 1896; Kriminalretsassessor fra 1905.

Formand for 13. Værgeraads Kreds i Kbhvn.

Adresse: Havnegade 41, Kbhvn.

 

MEYER Emil Fabrikant. R.p.p.; S. 4. Nov. 1856 i Kbhvn.; Søn af Voksdugs-fabrikant J E Meyer (død 1873) otr Hustru f. Schneider (død 1897); gift m. Julio Angelica St., f. 12. Juli i Kbhvn.

Arbejdede i Moderens Forretning fra 1876, Medindehaver 1882 (Firma : E Meyer).

Sekretær for Rejsestipendieforeningen for Haandværkere og Industridrivende 1882-93, Formand 1894-96; Revisor i Industriforeningen i Kbhvn. 1887-96. Medlem af denne Forenings Industriudvalg fra 1896. Formand for dens undervisningsudvalg fra 1904; Oeneralkommis-sær for Danmark ved Verdensudstillingen i Chicago 1893; Kasserer for Skøjte-løberforeningcn af 1876.

Udenl. Orden : S.V.

Adresse : Villemoesgade 4, Kbhvn.

 

MEYER Emil Kontorchef, R,; f. 24. Maj 1856 i Kbhvn.: Søn af Grosserer M J Meyer (død 1872) og Hustru Rebecca f. Levysohn (død 1895); gift m. Johanne Laura M., f. 22. Nov. i Kbhvn., Datter af Grosserer Albert Friedlænder og Hustru f. Bloch.

Student (Mariboes Skole) 1872; cand. polit. 1878: Assistent i Nationalbanken 1879. Fuldmægtig 1883. Kontorchef 1888; i Direktionen for Kbhvn.s Grundejerbank 1908-10, Formand for Til-synsraadet 1910; Næstformand i Repræsentantskabet for Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897; i Bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening, for Studentersamfundet (1884-88) og for Kbbvns radikale Venstreforening.

Har skrevet Nationaløkonomiske Afhandlinger i Nationaløkonomisk Tidsskrift, i Tilskueren og i Studentersamfundets Smaaskrifter: Medudgiver af Hages Haandbog i Handelsviden-skab.

Adresse.: Frederiksberg Allé 66. Kbhvn.

 

MEYER Henry Justitsraad, Inspektør, R.DMp.p.: f. 3. Marts 1852 i Kbbvn.; Søn af Partikulier Theodor Meyer og Hustru f. Dons: gift m. Anna Dorothea Birgitte f. Smith. f. 17. Dec. 1853 i Holbæk.

Forvalter 1881 og Inspektør for St. Hans Hospital fra 1900; Leder af den daglige og lokale Administration af Boserup Brystsygesanatorium; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse.

Har som Arkitekt for Kbhvns Kommune bygget Kbhvns offentlige Slagtehuse, Boserup Sanatorium, betydelige Anlæg paa St. Hans Hospital fra 1881.

Udenl. Orden: N.St.O.

Adresse: St. Hans Hospital, Roskilde.

 

MEYER Johanne Frue, Journalist; f. 1. Juli 1838 i Aalborg; Datter af Toldassistent Lauritz Petersen.

Foredragsholder siden 1885; var den første Kvinde, der offentlig fremførte Fordringen om Kvindernes politiske Valgret 1888; har holdt over 1000 Foredrag om sociale Emner rundt om i Landet.

Journalist ved Socialdemokraten og Korrespondent ved Provinspressen 1885; Redaktør af Hvad vi vil 1888-95; senere Medarbejder ved Folkets Avis, Damernes Blad og .Provinspressen; Medredaktør af Agitatoren fra 1909; tidligere Formand for Don kvindelige Frena-skridtsforeuing; Formand for Sundhedsforeningen og for Teosofisk Samfund ..Maria-Logen ".

Har skrevet : Borgerlig Vielse og Brudcrituulet (Pjece 1895); Barnet og det sexuelle Spørgsmaal (1906); Ny Kønsmoral og friere Form for Ægteskabet (1910).

Adresse: Biilowsvcj 32 B, Kbhvn.

 

MEYER Karl Professor, Laboratorie-forstander; f. 9. Nov. 1862 i Kbhvn.: Søn af Grosserer M J Meyer (død 1872) og Hustru Rebecca f. Levysohn (død 1895); gift m. Elise M.. f. 1. Maj i Gøteborg, Datter af Manufakturhandler Fiirstenberg og Hustru f. Heyman.

Student, (Mariboes Skole) 1879; cand. polyt. 1884; s. A. Assistent ved GI. Carlsberg: Studierejse i Tyskland og England l885; ansat paa, Hansens Oste-løbefabrik 1886-87; Bestyrer af en Trikotagefabrik i Gøteborg 1887-88; ansat paa Ringnes Bryggeri i Kristiania 1888; Forstander for Tuborg Laboratorium 1888-89; Medejer af Detlefsen og Meyers laboratorium fra 1890; Tilsynshavende ved Statsprøveanstaltens Lerlaboratorium; Medlem af Patentkommissionen frS. 1894. af Bestyrelsen for Hertz Garveri & Skotøjfabrik og for De forenede Bryggerier.

Redaktør af Ingeniører. 1893-96; udgiver af Haandbog i Varekundskab for Kolonialhandlere og af Meyers Vareleksikon.

Adresse: Sortedamsdossering 95 A, Kbhvn.

 

MEYER Kirstine Dr. phil.; f. 12. Okt. 1861 i Skærbæk i Nordslesvig; Datter af Farver og Gaardejer Niels Bjerrum; gift m. mag. scient. Adolph Constan-tin Meyer (død 1896).

Student (privat dimit.) 1885; mag. scient. 1892; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1899; Lærerinde ved N Zahles Skole fra 1885-1909. ved Frk. tf Adlers Fællesskole, fra 1900; Redaktør af Fysisk Tidsskrift fra 1902; Leder af Faglærerinders prakt isk-pædagogiske Uddannelse fra 1908; Dr. phil. 1909; Medlem af Eksamenskommissionen for Skolelærer- og Skolelærerindeeksamen fra 1909.

Adresse; Nøjsomhedsvej 5. Kbhvn.

 

MEYER Leopold Professor ved Universitetet, Dr. med., R.p.p.; f. 1. Nov. 1852 i Kbhvn.; Søn af Grosserer M J Meyer (død 1872) og Hustru Rebecca f. Levysohn (død 1895); gift m. Emma f. Bendis (død 1907).

Student (Mariboes Skole) 1870: med. Eks. 1875; Dr. med. 1880; forskellige Studierejser til Udlandet; Reservekirurg Ved Kommunehospitalet Afd. V 1882-84; Underakkuehør ved Fødselsstiftelsen 1885-87: Privatklinik i Kbhvn. fra 1887: Censor ved med. Eks. 1892-97; Medredaktør af Bibliotek for tæger fra 1890-1908; Sekretær ved Det ('las-senske Litteraturselskab fra 1893; Læge, ved Kbhvns Brandvæsen 1893-97; Professor i Fødselsvidenskab, Kvindesygdomme og spæde Børns Sygdomme samt Overakkuchør ved Fødselsstiftelsen fra 1897; Formand for Foreningen Spæde Børns Ernæring, for Foreningen for Gynækologi og Obstetrik samt for Almindelig dansk Jordemoderforening fra 1902; Medlem af Bestyrelsen for Jordemødrenes Understøttelsesforening af 1873 fra 1897, af Bestyrelsen for Nordisk kirurgisk Forening 1899-1907 og af Sundhedskollegiet fra 1905-07: Viceformand i Medicinsk Selskab 1905-08: Æresmedlem og Medlem af forskellige udenlandske Lægc-selskabcr; Medlem af Bestyrelsen for Mødres og Børns Bespisning; Formand i Bestyrelsen for Det danske Mælke-Kompagni.

Litterære Værker: Det normale Svangerskab. Fødsel- og Barselseng; Den første Barnoplejc; Menstruations-processen og deus sygelige Afvigelser; Svangerskabets Patologi.

Udenl. Ordner; N.St.O.; S.N.

Adresse: Amaliegade 2~. Kbhvn.

 

MEYER Louis Grosserer. R.; f. 6. Marts 1843 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Alfred I Meyer og Hustru Sophie f. Melchior; gift m. Thea, Johanne Mario f. Friedländer (død 1908).

Firma : Beckett & Meyer.

Næstformand for Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Kaffehandelen ; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Dampmøller; i Administrationen for Præmiesclskabot for den mosaiske Ungdoms Anbringelse til Kunstner eller HaandværKer; Medlem af Toldraadet 1910 og af Grosserer Societetets Komité 1910.

Adresse: Kvæst huserade 6, Kblivn.

 

MEYER M A Overretssagfører; f. 3. Feb. 1839 i Kbhvn.; Søn &f («rosserer A J Meyer og Hustru Sophie i. Melchior; gift m. Louise Mariane Rosalie M. (død 1884), Datter af Grosserer Sally Friedlænder og Hustru f. Bloch.

student (Borgerdydskolen) 1857; cand. jur. 1863; Overretssagfører 1869; Sekretær for Mosaisk Trossamfunds Repræsentantskab fra 1886; Kasserer i P«e-mieselskabet for den mosaiske Ungdom fra 1889; Formand i Direktionen for Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro.

Adresse: Classensgade 40, Kbhvn.

 

MEYER Niels Telegrafdirektør, R.DM. p.p.: t. 3. April 1856 i Rendsborg; Søn af Oberst C V Meyer og Hustru f. Øllgaard; gift m. Katharina Elisabeth f. Tuxen, f. 19. Juli 1859 i Svendborg.

Polyt. Adgangseks. 1872; cand. polyt. 1878; Assistent ved Orlogsværftete Bygningsvæsen s. A.; Elev ved Statsbanedriften 1880; Telegraf ingeniør ved de jydsk-fyenske Statsbaner 1882; Telegrafdirekter ved Statetelegrafen 1897.

Næstformand for Elektroteknisk Forening.

Udenl. Ordner: N.St.O.; P.Chr.; Pr. Kr.; S.V.

Adresse : A F1 lbsensvej 7, Hellerup.

 

MEYER Raphael Bibliotekar; f. 29. Marts 1869 i Kbhvn.; Søn af Købmand Ludvig Meyer og Hustru Dina f. Ka-lisch; gift m. Betty f. Jacobsen, f. 26. Jan. i Kbhvn.

Student (Borgerdydskolen) 1887; cand. mag. 1893; Lærer ved Borgerdyd-skolen og ved H Adlers Fællesskole; Translatør i Tysk; Assistent i Universitetsbiblioteket 1897-99; Carlsbcrgfon-dets Stipendiat i Rom 1899-1902; vikar. Assistent ved Universitetsbiblioteket 1902-03: Bibliotekar ved Landbohøjskolens Bibliotek fra 1903.

Kasserer i Privatskolens fagordnedc Lærerforening 1899; Formand for skandinavisk Forening i Rom 1899-1901 Og for Bibliotekarforeningen fra 1908; censor ved Skoleembedseksamen fra 1905.

Litterære Arbejder: Einführung in das ältere Neuhochdeutsche (Leipzig 1894); Götz von Berlichingen, Selvbiografien og Goethes Götz (1895); Den gamle danske Dødedans (1896); Bidrag til Illustreret Verdensliteraturhistorie

(1897); Oerbertsagnet, Studie over middelalderlige Djævlekontrakthistorier (1902); Kierkegaardske Papirer (1904); Goethe (1906). Desuden nogle Skole-bøger.

Adresse: N-Søgade 9 A. Kbhvn.

 

MEYER Sextus Oberst, Ih. Brandchef, K'.DM.p.p.; f. 11. Maj 1834 paa Frederiksberg; Søn af Major, Toldinspek-tør G F von Meyer og Hustru Maren f. Fries; gift m. Anna Emilie f. Levison, f. 1. Febr. 1838 i Kbhvn.

Kadet 1848; Sekondløjtnant 1853; Premierløjtnant 1867; Kaptajn 1872: Brandinspektør i Kbhvn. 1884; Afsked fra Hæren 1886 som Kaptajn af Ingeniørkorpset; kar. Oberst 1895.

Chef for Kbhvns Brandvæsen til 1909. Udenl. Orden.- R.St.Sfan. Adresse. V-Boulevard 57, Kbhvn.

 

MEYER S N Grosserer; f. 14. Marts 1856 i Kolding; Søn af Købmand H W Meyer (død 1887) og Hustru Esther f. Cohen.

Uddannelse: Kolding Latinskole: W Klenow i Kbhvn. Indehaver af Firmaet S N Meyer & Co.; Formand i Bestyrelserne for Byggeselskabet Westend og Varehuset Frederiksberggade; Medlem af Bestyrelsen for Frederiksberg Bank.

Adresse : Vesterbrogade 82, Kbhvn.

 

MEYER Sophus Stabslæge, Dr. med., R.DM.; f. 27. Sept 1846 i Vejle; Søn af Oberst C V Meyer og Hustru f. Øllgaard; gift m. Ellen M.. f. 16. Maj 1857 paa Frisholt ved Viborg, Datter af Kommunelæge P B W Sandholt og Hustru Polonia f. van der Pahlen Owen.

Student (Viborg) 1866; med. Eks. 1872; Reservelæge i Hæren 1872-73 og ved Garnisons Sygehus 1873-74; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. C 1878-80; Underakkuchør ved Fødselsstiftelsen 1880-83; Dr. med. 1881; Korps-læge i Hæren 1884. Overlæge 1902, Stabslæge 1908; Censor ved med. Eks. fra 1897; Formand for Lægeforeningen for Kbhvn. og Omegn 1896-1902. for Almindelig dansk Lægeforening 1901-07, for Militærlægeforeningen fra 1909 og for Censorerne ved den lægevidenskabelige Embedseksamen fra 1909; Medlem af Bestyrelsen for Jordemoderforeningen i Kbhvn. fra 1904, Formand for samme fra 1909; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Sko-lehygiejncns Fremme 1904-09; Sekretær for Lægevagtstationerne 1905-09.

Adresse: st. Kongensgade 40, Kbhvn.

 

MEYER S O R Oberst i Artilleriet, K'. DM. FM. i Guld p.p.; f. 18. Okt. 1850 i Kbhvn.: Søn af kgl Kapelmusikus Rudolph Meyer og Hustru Rose f. Wallich; gift m. Anna Mathilde f. Møller (død 1908).

Sekondløjtnant 1868; Premierløjtnant 1872; Kaptajn 1881; Oberstløjtnant 1894; Oberst 1900; Chef for Kystartilleriregimentet; Næstformand i De danske Skytteforeningers Overbestyrelse.

üdenl. Ordner: N.St.O.; S.Sv.

Adresse: Classensgade 13, Kbhvn.

 

MEYER Vilhelm Overretsassessor, Kammerjunker, R.DM.; f. 6. April 1838 i Kbhvn.; Søn af Højesteretsassessor Adolf Chr. Meyer (død 1878) og Hustru f. Blom (død 1896); gift m Erasmine M., f. 2. Maj 1846 i Kbhvn., Datter af Gchejmeraad Bræstrup.

Student (v. Westenske Institut) 1856; cand. jur. 1862; Assistent i Indenrigsministeriet 1864, Fuldmægtig 1874; Protokolsekretær i Højesteret 1878; Assessor i Landsover- samt Hof- og Stads-retten 1883; Formand for Forligskom-missionen; i Justitsdirektionen for Det kgl. Klasselotteri fra 1896; Medlem af Repræsentantskabet for Det kgl. octr. alm. Brandassurance Comp, og for det kgl. octr. Søassurance Comp. Medlem af Tilsynsraadet for Nyt genealogisk Institut fra 1909 og af Bestyrelsen for Den Danske Ballets private Pensionsfond; Revisor af Dødsboer i Kbhvn., behandlede af Executores.

Adresse : Strandgade 12, Kbhvn.

 

MEYEREN F A C E W von Kaptajn, R; f. 11 Aug. 1838 i Reinfeld i Holsten; Søn af Kammerjunker, Kaptajn, Postmester E H V von Meyeren og Hustru f. von Stricker; gilt m. Amalie Charlotte Sophie Cathrine Louise de la Porte, f. 2. Marts i Marstal.

Adresse: Valdemarsgade 49, Kbhvn.

 

MICHAELIS Karin Forfatterinde; f. 20. Marts i Kanders; Datter af Telegrafist Jacob Brøndum og Hustru'Sine f. Bech; gift ni. Forfatteren Sophus Michaelia (so denne).

Skønlitterære Værker: Højt Spil (1898); Fattige i Aanden (1901); Birkedommeren (1901); Barnet (1902); Lillemor (1902); Hellig Enfold (1903): Sønnen (1903); Gyda (1904); Munken gaar i Enge (1905); De smaa Mennesker (1906); Tommelise (1906); Kyllingesorger (1907); Over al Forstand (1907); Betty Rosa (1908); Tro som Guld (1909).

Adresse: Vesterbrogade 208, Kbhvn.

 

MICHAELIS Sophus Forfatter; f. 14. Maj 1865 i Odense; Søn af Skræddermester J A Michaelis og Hustru Hedevig f. Greve; gift m. Forfatterinden Karin Michaelis (se denne).

Student (Odense) 1B84; cand. mag. 1891; æstetisk Redaktør af Tidens Krav 1896-98; Redaktør af Kunst fra

1900; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening.

Litterære Arbejder : Synd (1891); Vanemennesker (1892); Æbelø (1895); Dødedansen (1900); Giovanna (1901); Billedhuggeren Jens Adolph Jerichau (1906); Lægen (1906); Revolutionsbryl-lup (1906; opført bl. a. paa Det kgl. Teater); Et Bryllup i Katakomberne (Tekst til en Opera af Høeberg). Digtsamlingerne : Solblomster (1893); Sirener (1898); Livets Fest (19O0).

Adresse: Vesterbrogade 208, Kbhvn.

 

MICHELSEN Carl Hof- og Ordens-Juveler, K2.DM.p.p.; f. 30. Sept. 1853 i Kbhvn.; Søn af kgl. Hof- og Ordens-Juveler Anton Michelsen og Hustru f. Hansen; gift m. Ellen Michelsen (so denne).

Firma : A Michelsen.

Student (Metropolitanskolen) 1872; overtog Faderens Forretning 1877; Or-densjuvelér 1878; Hofjuveler 1879; Medlem af Næringslovkommissionen 1890-93; Formand for Industriforeningen i Kbhvn. 1890-98 og for Det danske Kunstindustrimuseums første Bestyrelse 1890-98; Kommissær ved Udstillingerne i Malmø 1881, Kjøbenhavn 1888, Chicago 1893, Malmø 1896, Stockholm 1897 og Paris 1900; i Bestyrelsen folden danske Afdeling af Alliance Fran-caise; Medlem af Søllerød Kommunes Sogneraad og af Kunstindustrimusæets Bestyrelse; første Formand for Skodsborg Kommunalforening; Guldsmedia-vets Byggeforenings Kasserer siden 1874.

Udenl. Ordner : F.Æ.L.; R.St.A.; S.N.

Adresse : Skodsborg.

 

MICHELSEN Ellen Frue; i. 21. Sept. 1861 i Kbhvn.; Datter af Etatsraad Direktør G H J Ulrich og Hustru f. Kemp; gift m. Hof- og Ordens-Juveler Carl Michelsen (se denne).

I Bestyrelsen for Foreningen til Gavn for Kvinders Haandarbejde; Medlem af Søllerød Kommunes Skolekommission.

Adresse .- Skodsborg.

 

MIDDELBOE Bernhard Direktør; f. 31. Marts 1850 i Ribe; Søn af Justits-raad. Toldkasserer Chr. Middelboe (død 1887) og Hustru f. Giørtz (død 1875); gift m. Hilda M., f. 21. Okt. 1852 i Flundrarp i Skaane, Datter af Koffar-dikaptajn H N Horndahl (død 1859) og Hustru Mathilda f. Hoberg (død 1879).

Uddannelse : Ribe og Aalborg Latinskoler, Kunstakademiet (Afgang 1876), Bonnats Atelier og Photogravure Viton i Paris; udstillede første Gang som Maler paa Charlottenborg 1875; Neu-hausenske Præmie 1877; Landmand i Sverrig 1880-90; oprettede en Reproduktionsanstalt i Kbhvn. 1891, der i 1899 omdannedes til Akts. Dansk Reproduktionsanstalt, i 1904 forenet med Holms Reproduktionsanstalt; er Direktør tor det saalcdes forenede Aktieselskab.

Formand for Reproduktionsanstalternes Principalforening.

Portrætter af hans Fader, af lians Forlovede, af Greve L Holstein-Ledreborg-, af Marinemaler Neumann m. fl.; Genrebilleder : En Jordemodermand; Kartoffelhøst m. fl.

Adresse: Thorvaldsensvej 16, Kbh.

 

MIDDELBOE Chr. C Kommandør, K'.DM.p.p.; f. 9, Marts 1852 i Ribe; Søn af Justitsraad Christian Middel-boe (død 1887) og Hustru f. Giørtz (død 1875); gift m. Hedvig Therese f. Lund, f. 10. Dec. i Aalborg.

Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant 1873; Kaptajn 1885; Kommandør 1899 Marineminister i Ministeriet Sehested 1900-01; Medlem af Værftskommissio-nen fra 1903 og af Forfremmelsesraa-det for Søofficerskorpset fra 1905.

Udenl. Ordner; Gr.Fr.; N.Kr.M.; N.St.O.; Sp.S.M.F.; S.Sv.

Adresse i Gothersgade 135, Kbhvn.

 

MIKKELSEN Aksel Sløjdinspektør, R.; f. 14. Aug. 1849 i Hjørring; Søn at Former Jørgen Mikkelsen og Hustru f. Løth; gift m. Maren M., f. 22. Dec. i Ryslinge, Datter af Skovfoged Nielsen.

Uddannet som Mekaniker; Jærnstø-ber og Maskinfabrikant i Vester Brønderslev 1872-83; Leder af Teknisk Skole i Næstved 1883-85; Forstander for Dansk Sløjdlærcrskole i Kbhvn. fra 1886; Leder af Dansk Sløjdforenings Sløjdlæ-rerkursus; Tilsynsførende ved Sløjdun-dervisningen i de højere Almenskoler og Folkeskolen samt i Stats- og Privat-scminarierne.

Litterære Arbejder ; Sløjdskolen (1884); Sløjdskolen og dens Forhold til Folkeskolen (1885) ; Hvad er Sløjd (1886); Hvordan arbejder Sløjdskolen (1886): Arbejdsstillinger for Sløjdskoler (1887); Modeltegninger for Sløjdskoler (1888); Dansk Sløjdforenings Modeltegninger (1890); Le Slojd danois (1889); The Danish Sloyd (1893); Stellungen bei der Arbeit (1894); Opdrageren (et Tidsskrift 1891-92);- Sløjdlære (1894); Ar bejdsstillinger (1896); Dansk Slöjdförenings Arbejdsstillinger (1899); Den praktiske Opdragelse og Sløjden (1901): Behandlingen af forsømte og forbrv-derske Børn (1905); Almen legemlig Opdragelse (1908); 25 Aars Sløjdundervisning (1908).

Adresse: Værnedamsvej 13 B, Kbhvn.

 

MIKKELSEN Aslaug mag. art.; f. 19. Aug. 1876 i Vester Brønderslev; Datter af Sløjdinspektør Axel Mikkelsen (se denne); ugift.

Student (privat dimit.) 1897; mag. art. (Engelsk) 1903; derefter beskæftiget med Undervisning og Oversættelser; overtog det litterære Bureau Hamlet 1910.

Har oversat Værker af Hall Caine, Upton Sinclair, Jack London, Thomas Lawson, Daniel Defoe og Georgo Eliot.

Adresse: Værnedamsvej 13 B, Kbh.

 

MIKKELSEN Ejnar Kaptajn; f. 23.Dec. 1380 i Vester Brønderslev; Søn af Sløjdinspektør Aksel Mikkelsen (se denne).

Styrmandseks. (Kbhvns Navigationsskole) 1899; deltog i Kaptajn Amdrups Ekspedition til Øst-Grønland 1900 og som Kartograf i den Baldwin-Zieglerske Polarekspedition 1901-02. Chef for The Anglo-American Polar Ekspedition til Farvandene nord for Alaska 1906-07; fra 1909 Chef for en af Danmarks-Ekspeditionen udrustet, Ekspedition med det Formaal at fuldende Kortlægningen af Øst-Grønland og eventuelt at hjemføre Mylius-Erichsens efterladte Dagbøger.

Har udgivet: Conquering the Arc-tic Ice (London 1908).

Har modtaget Det kgl. belgiske geografiske Selskabs Guldmedalje.

Adresse: Værnedamsveu 13 B, Kbhvn.

 

MIKKELSEN Kristian Overlærer, R.; f. 22. Nov. 1845 i Kbhvn.; Søn af Restauratør Søren Michelsen (død 1883) og Hustru Karen f. Nielsen (død 1895); gift m. Hansine Vilhelmine M., f. 2. Juli 1854 i Svendborg, Datter af Kom. missionsmægler H B Nissen og Hustru f. Jepmond.

Student (Borgerdydskolen) 1864; cand. philol. 1872; Lærer ved Borgerdydskolen 1873-76; Adjunkt ved Roskilde Katedralskole 1876, Overlærer 1892; tidligere Medlem af Bestyrelsen for filologisk-historisk Samfund.

Har udgivet: Haandbog i Dansk Sproglære (1894); Haandbog i Dansk Ordføjningslære (1910); Lærebøger i dansk Sproglære for Skoler og Seminarier; Latinsk Begynderbog; Afhandlinger i filologisk Tidsskrift og fiere Dagblade.

Adresse : Roskilde.

 

MILLINGE William Direktør, RDM.; f. 6. Dec. 1853 i Kbhvn.; Søn af kgl. Lakaj R H Miliinge og Hustru f. Hansen; gift m. Elizabeth Herbert f. Armstrong (død 1903).

Polyt. Adgangseks. 1871; cand. polyt. 1877; Kemiker ved St. Croix Fælles-Sukkerkogerier i Vestindien 1877, Bestyrer smstds. 1878-85; Bestyrer af Do danske Sukkerfabrikkers Raffinaderier i Kbhvn. 1885; teknisk Underdirektør 1894 og fra 1897 teknisk Direktør for

Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker,

Medlem af Dansk Ingeniørforenings -Bestyrelse 1898-19C2.

Adresse: Jægersborg Allé 16, Charlottenlund.

 

MILO Christian Forlagsboghandler, Godsejer, E.p.p.; f. 31. Okt. 1851 i Kornerup ved Roskilde; Søn af Sognepræst F V Milo og Hustru Emilie f. Bruun; gift m. Ida M., f. 23. Mai i Odense, Datter af Herredsfoged F J Kønnemann-Petersen og Hustru f. Leth.

Elev paa Roskilde Katedralskole 1863-69; Lærling og Medhjælper i Ur-sins Boghandel i Kbhvn. 1870-75; kom 1876 til Odense; overtog efter sin Onkels Død den Miloske Boghandel (grundlagt 1748) 1882; E.jer af Herre-gaarden Hesbjerg. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Formand for Provins Boghandlerforeningen fra 1891, for Bestyrelsen for Do danske Oliemøller og for Odense Klub; Kasserer for Fattige Skolebørns Bespisning af 1889; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Dannevirkes Odense-Afdeling og for Dronningens Asyl. Udénl. Orden: S.V.

Adresse: Vestergade 43, Odense, og Hesbjerg pr. Holmstrup.

 

MILO Hans Overlæge; f. 3. April 1862 i Kbhvn.; Søn af Professor F A Milo og Hustru f. Hansen; gift m. Eleonora (Nora) M., f. 5. Sept. i Nyborg, Datter af Præst C M Jungersen og Hustru f. Balslev.

Student (Schneekloths Skole) 1880; med. Eks. 1887; Læge ved Forsørgel-sesanstalten i Sundbyerne 1896-1901; Overlæge ved Sundby Hospital 1902-07; praktiserende Læge i Landet paa Taa-singo fra 1910.

Adresse : Landet pr. Taasinge.

 

MILTHERS Vilhelm Statsgeolog; f. 11. Sept. 1865 paa Fastergaard ved Skjern; Søn af Gaardejer Mads Miltersen (død 1883) og Hustru Kirsten Madsdatter (død 1883); gift m. Valborg M„ f. 18. April 1867 i Kbhvn., Datter af Statsrevisor Sofus Høgsbro (død 1902) og Hustru Amalie f. Jürgenson (død 1893).

Præliminæreksamen 1885; Elev paa Askov Højskole 1886-88; Polyteknisk Adgangseks. 1888; cand. polyt. 1894; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1890-94 og 1895-1904; Kemiker ved Odense Sukkerkogeri 1894-95; Statsgeolog 1904; Studierejser til Norge, Sverige, Tyskland og Rusland 1898, 1900, 1901, 1902, 1904 Og 1910.

Kredsbestyrer i Kbhvns Understøttelsesforening 1904-05; Formand for Dansk

geologisk Forening 1906-07; Formand for Det nationale Fremskridtsforbunds Hovedstadskreds fra 1909; var flere Gange Medlem af Kbhvns Højskoleforenings Bestyrelse.

Har foruden geologisko Afhandlinger skrevet : Slægten fra Fastergaard (1906).

Adresse: Enighedsvej 6, Charlottenlund.

 

MISKOW Sextus Komponist; f. 3. Febr. 1857 i Nyborg; Søn af Manufakturhandler Miskow og Hustru f. Meyer: gift m. Gudrun M., f. 5. Aug. 1871, Datter af cand. polyt. N W Langkilde.

Paa Hærens Elevskole 1871-73; Elev i Musik af Schjørring og Neupert i Instrumentation af Thorvald Hansen; Elev paa Musikkonservatoriet 1876-78; debuterede 1879 paa Det kgl. Teater som Jacob i Josef og hans Brødre; Studierejse til Wien 1885; Sanglærer; Musikanmelder fra 1880, f. T. ved Berlingske Tidende; var en Aarrækkc i Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Nov.

Kompositioner: Snehvide (sammen med Chr. Danning; Æventyrkomedie, opført første Gang paa Kasino 1900); Æventyrkomedien Fyrtøjet (Kasino 1909); Den skønne Marseillianerinde (Det ny Teater); Musikken til Palle Rosenkrantz's Ridder Karl af Riise; Æventyret i Slaraffenland (1910). Fangen paa Sønderborg; Bajads; Nocturne ; Fader vor (Andante religioso); Suite for Violin; Fantasistykker for Klarinet samt talrige Sangkompositioner, hvoriblandt Den Spillemand snap-ped Fiolen fra Væg.

Adresse: N-Søgade 19, Kbhvn.

 

MOE Carl Sognepræst; f. 22. Maj 1848 i Roskilde; Søn af Sognepræst F O Moe (død 1901) og Hustru Emma f. Techt (død 1889); gift m. Thalia Frederikke M., f. 29. Marts i Præstø, Datter af Kordegn C H Michelsen og Hustru Susanne f. Gottlieb (død 1875).

Student (Ribe) 1866; cand. theol. 1872; Kapellan i Steenstrup paa Fyen 1873; Sognepræst i Harboøre 1877, i Skanderup fra 1885.

Næstformand i Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark, i Bestyrelsen for Magdalenehjemmet Skovtofte, Lukasstiftelsen, Børnehjemmene ved Vejle Fjord og i Fællesbestyrelsen for K. F. U. M. og K. F. U. K.

Adresse: Nagbøllo pr. Lunderskov.

 

MOE Louis Kunstmaler; f. 20. April 1859 ved Arendal i Norge; Søn af Tandlæge H G T Moe (død 1877) og Hustru Hansine f. Halling: gift m. Inger M., f. 1868 i Kbhvn., Datter af Hof-pianofortefabrikant Frederik Møller (se denne).

Elev af Kunstakademiet 1876-82, senere af Tuxen; udstillede første Gang 1881, indtil 1892 Malerier (Figurer og Landskaber), siden 1890 Illustrationer og grafisk Kunst; flyttede til Kbhvn. 1881, hvor han endnu har Bopæl; byggede 1896 Juvland-Sæter i Vroodal, Norge og købte Ejendommen Juvland dertil 1901; Medlem at Bestyrelsen for Aktieselskabet Max Kleinsorg's Kunst-og Kobbertrykkeri fra 1908.

Malerier : Jeg ser mit Hjem; Jætter; Drageoffer o. s. v.; Landskab- og Figurstudier.

Har tegnet Illustrationer til talrige Værker, bl. a. Oldemoder (1891), Nordens Guder; Danmarks Historien i Billeder; V Hugo's Galejslaven; Kaufmann'» Eventyrbilleder; Gjellerup's Konvolutten; Wessel's Kjærlighed uden Strømper; Holberg's Peder Paars; Carl Ewald's Eventyrskrinet; 6 Bind af svensk Saga; Tusen og en Nat; Drachmanns Kitzwalde, Saksos Krønike og Louis Moes Børnebøger I-X; Male- og Tegnebøger; Skolebogen: Min første Bog; i Sverige desuden Burre Busse. Baderer siden 1900, ialt 56 Opus, deriblandt Bjergeventyr: Bjørnen og Døden; Syndernes Dans og Farveraderingerne Hun og Han; Ørne-borgen: Kvinderovet; Romulus og Re-mus; Valpurgis-Morgen; Amor triumfans o. s. v.: Litografler (10 Opus). Har skrevet Bogen : Langt langt bort i Skoven (1904) samt en Del Eventyr for Børn.

Som grafisk Kunstner repræsenteret i en Del offentlige og private Samlinger.

Adresse : st. Strandstræde 21, Kbhvn.

Sommerbolig : Vraadal i Norge.

 

MOE O F Sognepræst; f. 4. Nov. 1846 i Roskilde: Søn af Sognepræst F O Moe (død 1901) og Hustru Emma f. Tech t (død 1889); gift 1. Gang m. Andrea Alma Mereeditta f. Krogh (død 1886), 2. Gang m. Benny Martine f. Rasmussen, f 3. Nov. i Lumbye.

Student (Ribe) 1866; cand. theol. 1874; Kapellan i Tved 1875; Sognepræst i Ærøskjøbing 1879, i Skjern 1885, i Sønder Bjert fra 1901; i Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark.

Adresse: Bjert pr. Kolding.

 

MOESGAARD-KJELDSEN C Godsejer; f. 20. Okt. 1869 i Vejlby ved Aarhus; Søn af Gaardejer L I Kjeldsen (død 1902) og Hustru Karen f. Moesgaard (død 1873); gift 1. Gang m. Amalie f. Colberg (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Anna Marie M-K., f. 2. Jan. 1872 i Kbhvn., Datter af Arkitekt Vilhelm Hahn (død 1884) og Hustru Anna f. Düsterdich.

Elev paa Tune Landbrugsskole; Landbrugskandidat 1890; ansat ved et

Landbrngsselskab i Brasilien 1891-92; Lærer ved Dalum Landbrugsskole 1893; Bestyrer af Lidsø og Bindernæs 1894-95, Ejer af samme fra 1896; Ejer af Vendersminde fra 1901. (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Medstifter af Rentabilitetsfodrings-forsøgene 1902 og Hedleder af samme 1902-04; Medlem af Rødby Byraad, Havne- og Ja:rnbaneudvalg m. m. fra 1906; Vurderingsmand for Umyndiges Midler fra 1898; Medlem af Maribo Amts Skoleraad 1910; i Bestyrelsen for Lolland-Falsters Venstreblade fra 1905, for det lollandske Digelav fra s. A.; Formand for den radikale Venstreforening 1909.

Formand i Udvalget for Bedømmelse af veldrevne og rentable Avlsbrug 1904-05; Medlem af det lolland-falsteisko Planteavlsudvalg 1900-05 og fra 1910 Næstformand i Sukkerroedyrkerforenin-gernes Bestyrelse 1899-1907, Formand fra 1907; i Bestyrelsen for Øsflollanrls Landboforening fra 1910 samt for flere andre landøkonomiske Institutioner.

Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Fredensborgkredsen 1909.

Medudgiver af og delvis Forfatter til 1.-2. Beretning om Rentabilitefsfoil-ringsforsøgene; har skrevet i Danmarks Landbrug, Om Sukkerroedyrkningen.

Adresse : Lidsø pr. Rødby,

 

MOESTRUP N K Gaardejer, Hypotek-foreningsdirektør; f 9. Jan. 1854 i Har-itslev v .Randers; Søn af Sognefoged Jens Moestrup.

Ophold paa Testrup og Askov Højskoler; overtog sin nuværende Ejendom i Mellerup ved Kandera 1881; Sogneraadsformand 1886-98; Folketingsmand for Mariagerkredsen fra 1895 (Venstrereformpartiet); Direktør i Jydsk Land-Hypotekforening.

Adresse: Linnésgade 24, Kbhvn., og Herning.

 

MOGENSEN Christian Konsul. R.; f. 30. Okt. 1842 i Rudkjøbing: Søn af Købmand Rasmus Mogensen og Hustru Nielsine f. Dengier; gift m. Laura Marie Mathilde f. Schmidt, f. 8. Febr. i Odense.

Købmand i Odense 1867; anlagde 1874 Slotsgadens Dampvæveri, senere Odense Hvidevarefabrik, der begge overgik til Aktieselskabet Mogensen & Dessaus Væverier 1902; anlagde 1898 Odense Bomuldsspinderi, der 1900 overgik til Aktieselskabet De danske Bom-uldsspinderier og nedlagdes 1908: har Sæde i begge disse Selskabers Bestyrelse.

Stifter af Odense Haandværker- og Industriforening og i 11 Aar dens Formand; i Bestyrelsen for Teknisk Skole i Odense ea. 20 Aar; Medstifter af Fyens Landmandsbank; tysk Konsul i ca. 20 Aar; Vicekonsul for Portugal i ca. 23 Aar.

TJclenl. Orden : Pr.R.Ø.

Adresse : Strandvej 407, Klampenborg.

 

MOLDE F L Skattedirektør, R.; f. 25. Aug. 1854 i Hillerød; Søn af Guldsmed O C Jensen og Hustru f. Jngelstrøm; gift m. Emma Vilhelmine Jaeobine f. Vorbech, f. 13. Marts 1876 i Stege,.

Exam. jur. 1878; Assistent u. Magistraten s. A., Fuldmægtig 1882, Ekspeditionssekretær 1886; Direktør for klilivns Skattevæsen fra 1892.

Medlem af Forældreforeningens Bestyrelse fra 1910.

Adresse: Svanemøllevej 52, Kbhvn.

 

MOLDENHAWER Wilhelm Etatsraad; f. 12. Juli 1831 i Kbhvn.; Søn af Ju-stitsraad Carl Moldenhawer (død 1870) og Hustru Marie f. Broekhausen (død 1891); gift in. Johanne M., f. 6. Dec. 1836 i Kbhvn., Datter af Kammerherre, Departementsdirektor C J Hauch (død 1859) og Hustru Caroline f. Høyer (død 1891).

Student (priv. dimit.) 1848; cand. po-lit. 1852; Assistent i Finansministeriet; Administrator for Det Schimmelmann-ske Fideikommis fra. 1857.

Indgav i 1853 til Finansminister Sponneck Forslag til en Grundværdi-stigningsskat — 18 Aar før et lignende Forslag fremsattes af Henry George i Amerika.

Er Forfatter til : Fem Digte (1850); Kong Saul. Drama (1851); Til Afsked. Improvisationer og Digte (1906). En historisk og kritisk Fremstilling af de forskjellige Theorier om Jordrenten (1855).

Adresse : Østerbrogade 44, Kbhvn.

Sommerbolig : Hellebæk.

 

MOLLERUP H P Sognepræst; f. 17. Juni 1866 i Ljørslev Sogn, Mors; Søn af Provst Janus Mollerup (død 1900) og Hustru f. Hagemann (død 1879): gift m. Amalie Louise f. Bruhn, f. 18. Marts i Grenaa.

Student 1885: cand. theol. 1892; Sognepræst til Frihavns-Kirken i Kbhvn. fra 1905.

Formand i Frihavns-Kirkens Menig-bedsplejc; i Bestyrelsen for Sømandshjemmet Bethel, Nyhavn og Læsestuen for Søfolk i Nordre Frihavnsgade; Sekretær for den danske Afdeling af Evangelisk Alliance; Leder(sammen med Pastor Fibiger) af Vækkelsesmøderne i Koncertpalæet og Lørups Ridehus 1905-07; Medstifter af Kristelig Afholdsfor-

ening Det blaa Kors; Sømandspræst i Hull 1896-1900.

Adresse: Villemoesgade 68, Kbhvn.

 

MOLLERUP Viggo Forstander; f. 29. Maj 1873 i Tæbring paa Mors; Søn af Provst Janus Mollerup (død 1900) og Hustru Anna f. Hagemann (død 1879); gift m. Else M., f 30. Marts 1871 i Hillerød, Datter af Billedhugger R S Malthe (død 1893) og Hustru Hertha f. Guldborg (død 1891).

Student (Odense) 1891: cand. theol. 1897; Forstander paa Holsteinsminde 1898, paa Bøggildgaard Opdragelsesanstalt fra. 1908. Formand for Foreningen for Opdragelsesanstalter.

Adresse : Bøggildgaard pr. Kjellerup.

 

MOLLERUP W A Museumsdirektør, Dr. phtl., R.DM.p.p.; f. 19. Sept. 1846 i Kbhvn.; Søn af Cand. jur. Thomas Mollerup og Hustru Aline f. Kieler; gift m. Caroline Susanne M.. f. 3. Maj 1853 i Vemmelev, Datter af Sognepræst, Dr. theol. Vilh. Rothe og Hustru f. Ewald.

Student (Metropolitanskolen) 1866: cand. mag. 1872; Sekretær ved det danske Konsulat i Rom 1874-75; Dr. Phil. 1880 (Danmarks Forhold til Livland 1346-1561); Lærer ved Officerskolen 1892-97; Assistent ved Rosenborg-samlingen 1883-84, ved Nationalmuseet fra 1893; Direktør for Nationalmuseets 2 Afd. 1896, for Rosenborgsamlingen fra. 1898; Formand i Bestyrelsen for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot fra 1898 j Formand i det særlige Kirkesyn fra 1897; Kultus-ministeriets Tilsynshavende ved Dansk Folkemuseum: Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 1896 og af den danske Afdelings Styrelse af Den Lctter-stedtske Forening; i Bestyrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og for den historiske Vaabensamling.

Har skrevet: Helligaandskirkcn i København (1882): Bille Ættens Historie (1893): Danmarks Riges Historie ITT (1898-1903); Nationalmuseets 2. Afdelings Virksomhed efter 1892 (1909); fl. Afhdl. og historiske Litteraturoversigter i Historisk Tidsskrft o. n. Steder. Har redigeret Regesta Danica og Nordisk Konversationsleksikons 3. Vdg.

I'denI Ordner : F.Æ.L.; Pr.Kr.; Pr. R.Ø.

Adresse : Rosenborg Slot. Kbhvn.

 

MOLS N P Kunstmaler; f. 27. Marts 1859 i Grumstrup: Søn af Husmand P N Mols og Hustru Ane. f. Karlsdat-ter: gift m. Gerda f. Kramp, f. 26. Juni 1871.

Uddannet som Maler; Elev af Teknisk Skole i Aarhus og 1880-84 af Kunstakademiet; udstillede første Gang 1883; vandt den Neuhausenske Præmie 1885; Medlem af Akademiet« Plenarforsamling fra 1894 og af Akadeiniraa-det 1909.

Har malet: En Kostald; Hos Bedsteforældrene; To Kalve, der faar Mælk: Billedhuggeren Saabye i sit Atelier; Rocoptagning (Kunstmuseet); Redningsbaaden gaar ud; Kør i Regnvejr (Gøteborg Museum); Køerne malkes (Kunstmuseet); Éftoraars- aften, Rørvig (Maribo Museum); Kal-kuuer (Aalborg Museum); „Kommer du saa gamle".

Adresse: Harsdorffsvcj 2, Kbhvn.

 

MOLTESEN Eva mag. filos.; f. 17. Dec 1871 i Jorois i Finland, Datter af Magister, Apoteker Algoth Hällström (død 1878) og Hustru Olga f. Nyman; gift ni. Dr. phil. Laust Mol-tesen (se denne).

Student- (Helsdngsfors) 1890: Magister 1894: Lærerindo i Nord-Savolaks' finske Folkehøjskole; kgl. Transla-trice i Finsk og Svensk.

I Bestyrelsen for Hjælpekassen i Gjcntofto Kommune samt for Mødre-hjemmet i Valby.

Bøger: Finsk-dansk og dansk-finsk Ordbog (1905); Fra Kalovalas Lunde (1908); paa Finsk : Nutidens Danmark (1910) og Fortællinger fra Ka-levala (1910).

Adresse: Jærnbanevej 2, Charlottenlund

 

MOLTESEN Laust Dr. phil.; f. 18. Nov. 1865 i Rodhede i Haderslev Vesteramt; Søn af Gaardejcr Peter Mollesen og Hustru Bodil f. Lauridsen; gift m. Eva M. (se denne).

Student (privat dimit.) 1883; cand. theol. 1888; Dr. phil. (De Avignonske Pavers Forhold til Danmark) 1896; Lærer paa Askov Højskole 1896-99; Medarbejder ved Illustreret Verdenslitera-fnrhistorie, Folkenes Historie, Sal- ' monsens Konversationsleksikon og Biografisk Leksikon. Medredaktør af Dansk Kirketidende 1890-95: Redaktør af Dansk Tidsskrift 1898-1908: Folketingsmand for Vinderup Kredsen 1909 (Venstrereformpartiet); i Bestyrelsen for Folkeuniversitetsforeningen; Formand for Østerbros Oplysningsselskab 1904-09: Medlem af Skolekommissionen for Ordrup-Gjcntoftc.

Har skrevet: Fredr. Brekling (1893): Det kristne Munkevæsens Oprindelse og første Udvikling (1901); Den oldkirkelige og middelalderlige latinske Litteratur (1901); Acta Pontificum Danica I (1904): Renæssancens og Reformationens Historie (1909).

Adresse: Jærnbanevej 2. Charlottenlund.

 

MOLTKE Aage Greve. Kaptajn. E.p.p.; f. 30. Dec. 1868; Søn af Kammerherre, Greve Ernst Moltke til Nørager og Hustru Bertha f. Komtesse Moltke; gift m. Astrid f. Rosenstand, f. 19. Nov.

Student 1886; cand. phil. 1887; Sekondløjtnant 1894; Premierløjtnant 1896; Kaptajn og Chef for det vestindiske Gendarmerikorps; Kompagnichef ved 26. Bataljon 1910.

TJdenl. Ordon : N.St.O.

Adrese: (Fra Juli 1910) Odense.

 

MOLTKE Aage Greve; f. 18. Sept. 1866 paa Lystrup: Søn af Kammerherre, Greve Christian Moltke (se denne); gift m. Elisabeth M., f. 16. Juli 1869 paa Boller, Datter af Lensgreve Christian Danneskjold-Samsøe (se denne).

Student (Roskilde) 1884; Forstkandidat 1895: Forpagter af Tryggevælde 1896; Medlem af Præstø Amtsraad 1910, af Bestyrelserne for Præstø Amts Landboforening fra 1900, for Sparekassen i Faxe fra 1902. for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme 1906, for Foreningen for den svære Hesteavls Fremme i Stevns med tilgr. Herreder 1900 og for Østsjællands Avis fra 1909.

Adresse : Tryggevælde pr. Haarlev.

 

MOLTKE A C J A V Oberst, K1.DM.; f. 4. Aug. 1830 i Nyborg; Søn af Kammerherre, Herredsfoged G H Moltke og Hustru f. Hauch; gift m. Knudine Klausine Thomasine M., f. 17. Sept. i Fredericia, Adoptivdatter af Justits-raad. Herredsfoged Bruun.

Kadet 1843; Sekondløjtnant 1847: Premierløjtnant 1849: deltog i Krigene 1848-50 og 1864: Kaptajn 1864; Obersf-løitnant 1880: Oberst 1887; Afsked 1892.

Adresse:: Fredericia. MOLTKE Adam Greve Kammerherre R. DM.p.p.; f. 23. Juni 1828 i Niitschau; Søn af Gehejmekonferensraad Greve Carl Moltke og Hustru Malvina f. Simons; gift 1. Gang m. Olga f. Komtesse Capizncchi di Cassini (død 1866), 2. Gang m. Emma f. Komtesse Capi-zucchi di Cassini (død 1870), 3. Gang m. Magdalene (Magda) f. Komtesse Raben-Levetzau, f. 10. Juni paa Lek-kende Hovedgaard, Datter af Gehejmekonferensraad Lensgreve Josias Ra-ben-Levetzau til Grevskabet Christiansholm og Hustru Siegfriede f. Krogh.

Fh. østerrigsk Major; Besidder af det 1. Reventlow-Moltkeske Fideikommis; Medlem af Direktionen for Bibelselskabet og af Bestyrelsen for Børnehjemmet Ove Hohlenbergs Minde; Formand for Kbhvns Santhalforening.

Udenl. Ordner: B.Z.L.; Pr.J.; Ø.M. F.K.; Ø.Jub.M.

Adresse: Bredgade 70, Kbhvn.

 

MOLTKE Carl Greve, Gesandt, R.DM. p.p.: f. 2. Jan. 1869: Søn af Kammerherre, Greve Adam Moltke (se denne); gift m. Cornelia (Nina) f. van Rens-selaer Thayer, f. 6. Dec, 1881.

Sekondløjtnant i Flaaden 1889; Premierløjtnant 1894; Leder af en Op-maalings-Ekspedition til Sydvestgrønland 1894; gjorde Tjeneste i den franske Marine 1895-97: Afsked 1901: Legationssekretær; overordenlig Gesandt og befuldmægtiget Minister ved do forenede Stater af Amerika 1908

tldcnl. Ordener: F.Æ.L.; I.Kr.; I.M. 4L.: Pr.Kr.: Pr.R.O.: S.U.: BFJ

Adresse: 2622-16 Street Washington D.O.

 

MOLTKE Christian Kammerherre, Greve K'.DM.p.p.: f. 13. Maj 1833 i Kbhvn.; Søn af Lensgreve, Premierminister A W Moltke til Bregentved og Hustru f. Komtesse Knuth; gift m. Amalie (Amy) f. KomtesseDanneskjold-Samsøe (død 1876).

Besiddelser: Jomfruensegede og Lystrup (udførlige Oplysinsrer findes i Kraks Vejvisers Provins Register Afd. V).

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1851; cand. polit. 1856; Attaché i London 1856-59; Legationssekretær i Wien 1359-62: A mtsraadsmedlem 1871-95; Landstingsmand for 3. Kreds 1875-86. kongevalgt fra 1887; Kurator for Vallø Stift fra 1893: Formand for Faxe og Omegns Sparekasse: Ordens-Skatmester 1909; Medlem af Handelsbankens Be-styrelsesraad.

TIdenl. Orden: R.St.A.

Adresse: Dronn. Tværgade 2, Kbhvn. og Lystrup pr. Faxe.

 

MOLTKE Frederik Lensgreve, Kammerherre. Hofjægermester. R.DM.p.p.: f. 20. Aug. 1854 paa Thurebyholm; Søn af Lensgreve, Kammerherre Frederik Moltke og Hustru Caroline f. von der Maase; gift m. Magdalene (Magda) M., f. 8. Nov. paa Skafø-gaard, Datter af Godsejer J B S Estrup (se denne).

Besiddelser : fra 1875 Grevskabet Bregentved (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register) : Ejer af den Moltkeske Maleri samling.

Student (Herlufsholm) 1873: cand phil. 1874; Kurator for Vemmetofte Kloster; Landstingsmand for 3 Landstingskreds fra. 1894: Sogncraadsfor-mand fra 1880; Formand for Præstø Amts Landboforening fra 1886; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift: Præsident for Dansk Fiskeriforening 1887-1902: Næstformand for Dansk Ferskvands-Kultur; Medlem af Besty-

relsen for Kysthospitalet paa Refs-næs og af Foreningen til at, fremme Blindes Selvvirksomhed; Medlem af Komitéen for Børne- og Sygeplejen i Dansk Vestindien, af Landmandsbankens Bankraad og af Faxe Kalkbruds Bestyrelse.

Udenl. Ordner: N.St.O.; S.N.

Adresse : Dronn. Tværgade 2, Kbhvn. og Bregentved pr. Haslev.

 

MOLTKE Harald Greve, Kunstmaler-, i. 14. Dee. 1871 i Helsingør; Søn af Greve Oskar Moltke (død 1882) og Hustru Karen Marie f. Jensen: gift m. Else M.. f. 2. Marts 1888, Datter af Greve Hofjægermester Otto Moltke til Nørager (se denne).

Elev af Axel Hou og (1889-93) af Kunstakademiet; Sekondløjtnant; deltog i Den dansko litterære Grønlands-Ekspedition 1902-04.

Har malet: Adam og Eva finder Abels Lig; Billeder fra Grønland (bl. a. paa Etnografisk Museum).

Adresse: Enighedsvej 12, Kbhvn.

 

MOLTKE Hemming Greve, Hofjægermester; f. 12. Sept. 1861; Søn af Kammerherre, Lensgreve Frederik Moltke og Hustru f. von der Maase; gift m. Clara M., f- 23. April 1871, Datter af Generalmajor G Schnack (sc denne).

Besiddelser: Marienborg og Egelyk-ke. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Adresse : Marienborg pr. Stege.

 

MOLTKE Joachim Kammerherre, Greve K1.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 10. Feb. 1857 paa Thurebyholm, Sjælland; Søn af Kammerherre Lensgreve Frederik Moltke til Grevskabet Bregentved og Hustru Caroline f. von der Maase; ugift.

Student (Herlufsholm) 1874; cand. jur. 1880; Løjtnant; ansat i Indenrigsministeriet 1883: Hofchef hos H. k. H. Kronprins Frederik 1890: Hofmarskal 1906-08; Viceformand i Kristelig Forening for unge Mænd.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; J. H.S.: L.S.Æ.K.; M.Gr.: N.A.; N.St.O.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.: R.St.Stan.; S.H.E.; S.N.; S.Kr.; Stb.Kron.M.; Stb.V.; Ø.F.J.

Adresse; Bredgade 41. Kbhvn

 

MOLTKE Otto Greve Hofjægermester; f. 17. April 1860: Søn af Kammerherre, Greve Ernst Moltke og Hustru Bertha f. Komtesse Moltke (død 1909); gift m. Ingebore f. Valentiner f. 26. April.

Besiddelser : Nørager og Conradlnes-lyst (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Løjtnant ; Landvæsenskommissær.

Adresse; Nørager pr. Ruds Vedby.

 

MOLTKE-HVITFELDT Adam Kammerherre, Greve, R.p.p.; f. 31. Juli 1864 i Paris; Søn af Kammerherre, Gesandt Leon Moltke-Hvitfcldt og Hustru Marie f. Grevinde Seebach; gift m. Eu-genie M.H f. 7. Feb., Datter af Oberst i den franske Hær Jérome Bonaparte og Hustru f. Appleton.

Besiddelser: Stamhuset Moltkenborg (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins-Register).

Student (Odense) 1883; cand. jur. 1891; Legationssekretær i Paris 1896-98.

Besidder af det Hvitfeldtske Fideikommis fra 1896

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; R.St.A.

Adresse : Glorup pr. Nyborg.

 

MOMBERG C E Generalmajor, K'.DM. FM. i Guld; f. 12. Feb. 1852 i Horsens.

Sekondløjtnant 1873; Premierløjtnant 1876; forsat til Generalstaben 1880: Lærer i Geodæsi ved Officerskolens Stabs-afdeling 1884; Kaptajn til Raadighed for Officerskolen 1885; Oberstløjtnant 3898; Oberst og Chef for Generalstabens topografiske Afdeling 1905; Generalmajor og Chef for fyenske Brigade 1907; Afsked 1908.

Adresse: Kong Georgs Vej 43, Khhvn.

 

MONBERG N C Ingeniør og Entreprenør, R.p.p.; f. 31. Juli -1856 i Storvorde ved Aalborg; Søn af Murermester C P Monberg og Hustru f. Larsen; gift m. Anthonia M., f. 30. April 1862 i Lemvig, Datter af Distriktslæge G E Sølling. ,

Medlem af Dansk Ingeniørforenings Bestyrelse, af Industriforeningens Repræsentantskab og af Bestyrelsen for forskellige industrielle Aktieselskaber saasom : Frederiksholms Tegl-og Kalkværker, Waggonfabriken Skandia i Randers, Cementfabriken Dania, Maskinfabriken Atlas m. fl.; Medlem af Den permanente Voldgiftsret indtil 1910.

Udenl. Ordner: M.Gr.: S.V.

Adresse: Krisfianiagade 19, Khhvn. Sommerbolig : Strandlyst, Vedbæk.

 

MONRAD Karl Justerdirektør; f. 9. Sept. 1850 i Kbhvn.; Søn af Kollaborator Chr. F. Monrad (død 1889) og Hustru Anna f. Thorsen (død 1905): gift 1. Gang m. Anna f. Jensen (død 1882), 2. Gang m. Thora M., f. 12. Sept. i Kbhvn., Datter af Proprietær Thorvald Knudsen (død 1856) og Hustru Juliane f. Hvalsøe.

Student (Schneekloths Skole) 1870; cand. phil. 1871; cand. polyt. 1877; Ingeniør og Lærer (bl. a. ved Teknisk Selskabs Skole) 1877; Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær i Magistratens 4. Afdeling 1886; .Tustcrmestcr 1894; Formand for Meterudvalget -1937; Justerdirektør 1909. Adresse : Ø-Voldgade 16 B, Kbhvn.

 

MONRAD Svenn Overlæge, Dr. med,; f. 19. Aug. 1867 i Helsingør; Søn af Overlærer David Monrad og Hustru f. Unna; gift m. Herta M., f. 1. Okt. i Horsens, Datter af Stiftsfysikus Andreas Black og Hustru Marie f. Paludan-Muller.

Student (Frederiksborg) 1885; med. Eks. 1892; Reservelæge ved Børnehospitalet 1897-1901, Overlæge 1906; Dr. med. 1898; Læge ved Børnehjemmet paa Vodroffsvej fra 1899, Medlem af dettes Bestyrelse 1903; Leder af Bør-nehospitalets Klinik paa Vesterbro 1904-06; oprettet Privatklinik 1904; Docent i Pædiatri fra 1906; Stifter af og Formand i Pædiatrisk Selskab; Formand i Kbhvns Lægeforenings indre Kreds 1909; Viceformand i Medicinsk Selskab 1910.

adresse : Kronprinsessegade 36, Kbhvn.

 

MORESCO C Grosserer; f. 2. Juli 1863 i Khhvn., Søn af Kommerceraad Joh. A. Moresco (død 1894) og Hustru Laurentine f. Sortenip (død 1867); gift m. ELse f. Langheld, f. 26. Juni i Berlin.

Indtraadto i Firmaet J Moresco 1879; Direktør for Aktieselskabet J Moresco 1900-06, Formand for sammes Bestyrelse fra 1906.

Adresse: „Adelaide", Ordrupvej, Charlottenlund.

 

MORTENSEN Carl Billedhugger; f. 23. Febr. 1861; Søn af Arbejdsmand Jens Mortensen (død 1879) og Hustru f. Knudsen; gift m. Ida Amalie M., Datter af Skomagermester O G Hafver-mann og Hustru f. Petersen.

I Billedskærerlære; Elev af Teknisk Selskabs Skole og af Kunstakademiet 1879-86; udstillede første Gang som Billedhugger 1886, fra 1889 tillige som Maler: Medlem af Kunstakademiets Plenarforsamling fra 1909; ansat ved den kongelige Porcellænsfabrik til 1901; derefter forskellige Arbejder til Bing & Grøndahls Porcellænsfabrik; udført en Del af Dekorationen til Glyptotekets nye Tilbygning.

Formand for Dansk Billedhugger-samfund ; i Bestyrelsen for Dansk Skulpturforening.

Arbejder: Portrætbuste (Porcellæn; Statens Museum); En Kapgænger i start (sammesteds); Før Væddekampen (Nationalmuseet i Stockholm'): En drikkende Gaas (Landstinget); Sejrherren; En Fodboldspiller.

Adresse : Almevej 7, Hellerup.

 

MORTENSEN E N Skovgaard Distriktsforstander; f. 12. Feb. 1862 i Gjentofte Sogn; gift 2 Gang m. Anna Elise M., f. 1. Fébr. i Hamborg.

Sekondløjtnant 1881; Løjtnant ved Rbhvn.s Væbning 1885-1904; Assistent i Kblivn.s Magistrat 1887; Distrikts-forstander for Forsørgelsesvæsenets 9. Distrikt 1891; Sekretær i den danske Komité til Bekæmpelse af Den hvide Slavehandel 1902.

Adresse : St. Knuds Vej IS, Kbhvn.

 

MORTENSEN F V Fiskeriinspektør, K M.f.æ.D.p.p.; f. 22. Sept. 1865 i Odense; gift m. Christiane Marie Sofie M„ f. 12. April i Odense.

Styrmandseksamen 1689; Reserveløjtnant i Marinen 1891; Assistent i Fiskerikontrollen 1893-95; Fører af Bed-ningsdamperen Vestkysten 1895-1903: Fiskerikontroltør for Østifterne 1904-07; Fiskeriinspektør fra 1907; Formand for Aafcgaards-Ovcrnævnet.

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse : Vestmannagade 1, Kbhvn.

 

MORTENSEN Niels Husejer; f. 18. i Juni 1853; Søn af Gaardbestyrer Hans Mortensen og Hustru Emilie f. Olsen: gift m. Birta Marie f. Jensen, f. 2. Okt. 1852 i Viby.

Formand for GI. Roskilde Amts Husmandsforening til 1908: Medlem af Hovedbestyrelsen for De samvirkende sjællandske Husmandsforeninger til 1907; i Bestyrelsen for Foreningen til Kaninavlens Fremme i Danmark. Formand for Kommissionen for Oprettelse af Husmandsbrug i Roskilde Amt fra 1899: Formand for Afløsning af Hoveri og Pligtarbejde for Huse i Kbhvns Amt fra 1908: Medlem af Tilsynsraadet for Den alm. Brandforsikring for Landbygninger, af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for Landbrugslotte-riet, af Hovedbestyrelsen for De samvirkende sjællandske Venstreforeninger; Stedfortræder i Kjøge Skattcraad. siden dets Oprettelse; har været Medlem af Landbokommissionen, Hus-mandskommissioneri og Tyendckommis-sionen: deltog som Indenrigsministeriets Tilforordnede i Ulykkesforsikrings-raadets Udarbejdelse af Lovforslaget om Land- og Skovbrugsarbejdernes Ulykkesforsikring.

Har faaet tildelt Fortjenstmedalje I Sølv fra Skaraborg Lens Kgl. Husholdningsselskab og fra Christianstads Lens Kgl. Husholdningsselskab.

Adresse: Kirke-Skensved pr. Havdrup.

 

MORTENSEN Otto Direktør, Vicekonsul, R.; f. 16. Febr. 1855 paa Jonstrup Seminarium; Søn af Inspektør N C V Mortensen og Hustru Louise f. Jensen; gift m. Ellen Helvig M„ f. 29. Juni

1864 i Kbhvn.; Datter af Etafsraad, Borgmester L C Larsen (død 1873) og Hustru f. Helweg (død 1878).

Student (Herlufsholm) 1873; cand. polyt. 1881: Ingeniørassistent ved An-læget af Nakskov Sukkerfabrik 1881-83; ledende Ingeniør ved Anlæget af Stege Sukkerfabrik 1884; Ingeniør ved Faxe Kalkbrud 1884; tillige Baneingeniør ved den østsjællandske Jærnbanc 1887-90; adm. Direktør for Aktieselskabet Faxe Kalkbrud og for Faxe Jærn-bane fra 1889; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet De jydske Kalkværker 1890, og for Sparekassen for Faxe og Omegn s. A.; svensk Vicekonsul 1902.

Medlem af Hylleholt Sogneraad 1902-09, af Menighedsraadct 1904-10.

Adresse : Faxe Ladeplads.

 

MORTENSEN Peder Landfysikus, R. DM.: f. 11. Nov. 1847 i Komdrup ved Aalborg; Søn af Skolelærer J A L Mortensen og Hustru Caroline f. Petersen.

Student (Aalborg) 1866; med. Eks. 1874; Reservelæge i Søværnet 1874-76: Skibslæge 1880-89; Landfysikus paa St. Thomas 1889, samt Karantæne- og Sygehuslæge; kongevalgt Medlem af Ko-lonialraadet smstds. 1899.

Adresse : St. Thomas.

 

MORTENSEN Theodor Dr. phil.; f. 22. Feb. 1868 i Hårløse; Søn af Lærer J G Mortensen.

Student (Frederiksborg) 1885; cand. theol. 1890; Assistent ved Det zoologiske Institut i Giessen; mag. scient. 1895; Dr. phil. (Systematiske Studier over Echinodermlarver) 1897; Assistent ved Den dansko biologiske Station 1897, ved zoologisk Studiesal fra 1902; Assistent ved Zoologisk Museum fra 1910. I Bestyrelsen for Naturhistorisk Forening. Zoologisk Leder af den danske Siam Ekspedition 1899-1900: Ekspedition til Vestindien 1905-06 for at studere Fiskeriforholdene; Medarbejder ved Ingolf Ekspeditionen, den tysko Plankton Ekspedition, den tyske og den svenske Sydpolsekspedition; Redaktør af Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening og af Danmarks Fauna.

Korresponderende Medlem af Zoologiral Society of London 1906.

Hovedværk : Echinoida I-TT i Ingolf-Ekspeditionen Vol IV 1-2 (1903-07): desuden talrige videnskabelige Afhandlinger i forskellige inden- og udenlandske Tidsskrifter.

Adresse: Hjortholmsvej, Skovrider-gaardens Villaby, Holte.

 

MOURIER-PETERSEN A T H Etatsraad, K'.DM.; f. 26. Nov. 1826 paa Engelsholm; Søn af Generalkrigskom-missær Godsejer Christian Petersen og Hustru t. Mourier; gift m. Augusta Erica Cathrine f. Jørgensen, f. 16. Maj 1832 i Hjeii'k Præstegaard pr. Skive.

Forstkandidat 1850; Ejer af Holbæk-gaard 1851; dannede her en fremragende Stamme af sortbroget jydsk Malkekvæg; mangeaarig Dommer ved Landmandsforsamlingerne (Heste); Formand i Statshingstekommissioner i 3 af Jyllands Distrikter; Medlem af Kanders Amtsraad i 24 Aar og af Landhushold lingsselskabets Bestyrelsesraad 1872.

Adresse : Edclsborg pr. Skanderborg,

 

MULVAD Georg Stiftsfysikus, RDM.; f. 14. Sept. 1841 i Randers; Søn af Amtsfuldmægtig H C Mulvad og Hustru f. Beutlich; gift m. Emma M. (død 1903), Datter af Sproglærer J C Rønsholdt og Hustru f. Jahn.

Student (Randers) 1861; Reservelæge i Hæren 1864; med. Eks. 1868; Distriktslæge i Vestervig og Læge ved Sygehuset der 1874-84; Distriktslæge i Aarhus Landdistrikt 1884-88; Stiftsfysikus for Vejle og Skanderborg Amter fra 1888; Formand for Vejle-Skander, borg Amts Lægekredsforening fra 1889-1906. Æresmedlem af samme fra 1906; Medlem af Bestyrelsen for Almindelig dansk Lægeforening 1897-1903; Formand i Bestyrelsen for Juelsminde Kystsanatorium fra 1902; Medlem af Bestyrelsen for Jordemødrenes Under-tøttelsesforening af 1873 og for Understøttelsesforeningen for danske Lægers trængende Enker og forældreløse Børn; Repræsentant for Lægernes Hjælpeforening; Formand i Bestyrelsen for Dagmar Asylet i Vejle, for Vejle Kunstforening og for Vejle Museumsforening.

Adresse : Vejle.

 

MUNCH Elna mag. scient.; f. 13. Juni i Petersværft; Datter af Forstraad C A N Sarauw og Hustru f. Hansen; gift m. Indenrigsminister Peter Munch (so denne).

Student (N Zaliles Skole) 1891; mag scient. (Matematik) 1896; Lærerinde; Medarbejder ved Det ny Åarhundrede; Næstformand for Kbhvn.s Kvinde-valgretsiorening; Formand i Forretningsudvalget for Landsforbund for Kvinders Valgret; tidligere Medlem af Studentersamfundets Bestyrelse.

Adresse: Østerbrogade 138, Kbhvn.

 

MUNCH Peter Indenrigsminister; f. 25. Juli 1870 i Rested paa Mors; Søn af Landmand Chresten M Munch; gift m. Elna M. (se denne).

Student (Viborg) 1886; cand. mag. 1895; Dr. phil. (Købstadstyrelsen i Danmark fra Kristian IV's Tid til Enevældens Ophør I) 1900; Lærer ved Statens Lærerhøjskole o. a. St.; Fol-

ketingsmand for Langeland 1909; Indenrigsminister i Ministeriet Zahle samme Aar; Medlem af Bestyrelserne for Kbhvn.s radikale Venstreforening og Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik.

Medarbejder ved Folkenes Historie; Forfatter af Lærebøger i Historie og Samfundskundskab; Redaktør af Det ny Åarhundrede 1902-09.

Adresse: Østerbrogade 138, Kbhvn.

 

MUNCH-PETERSEN Anton Overretssagfører; f. U. Jan. 1875 i Kbhvn; Søn af Professor, Dr. med. Julius Petersen (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1892: cand. jur. 1898: Overretssagfører i Kbhvn. 1903; antaget til at udføre offentlige Sager 1909; Lærer i Handelsret ved Købmandsskolen 1900, ved Niels Brocks Handelshøjskole 1906 og ved Handelsministeriets Feriekursus s. A.

Medlem af Dansk Kvindesamfunds Hovedbestyrelse og af Bestyrelsen for Foreningen Fødselsdagsgaven.

Adresse: Nørregade 27, Kbhvn.

 

MUNCH-PETERSEN Hans Professor ved Universitetet, Dr. jur.; f. 26. Marts 1869 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. med. Julius Petersen (se denne); gift m. Lina M-P.. f. 12. Okt. i Wien.

Student (Metropolitanskolen) 1886; cand. jur. 1891; Universitetets Guldmedalje 1893; Dr. jur.; Assistent i Justitsministeriet 1896: midlertidig Docent 1899; Professor fra 1901.

Forstander for Universiteteis juridiske Laboratorium; Redaktør af Ugeskrift for Retsvæsen.

Adresse : Smallegade 2 A, Kbhvn.

 

MUNCK Chr. A Urtekræmmer, R.; f. 27. Sept. 1850 i Aalborg; Søn af Skibs-kaptajn C C A Munck og Hustru f. Valeur; gift m. Clara f. Enestrøm, f. 16. Sept. i Alingsås.

Formand for Urtekræmmerforeningen og for Kbhvns. Handelsforeningers Fællesrepræsentation : i Bestyrelsen for Kolonialvarehandlerforeningens Laane-og Hjælpekasse; Medlem af Formandsskabet for De samvirkende Byerhvers-organisationer og af Bestyrelserne for H E Gosch & Co.s Tændsttikfabrikker ogAktietændstikfabriken Godthaab samt for Kaffe-Surrogatfabrikken Danmark; Formand for Urtekræmmernes Kaffe-brænderi.

Adresse : Dosseringen 18, Kbhvn.

 

MUNCK Johannes Fængselspræst; f. 12. Aug. 1867 paa Knsthvn.; Søn af fh. Sognepræst Vilhelm Munck og Hustru Marie f. Fabricius; gift m. Marie M., f. 3. Juni paa Basnæs ved Skelskør, Datter af Forpagter L Fabricius (død 1891) og Hustru Laura f. Lang (død 1899).

Student (Herlufsholm) 1886; cand. theol. 1893; Præst ved Vridsløselille Straffeanstalt fra 1894; Formand for Vridsløselille Fængselsselskab fra 1894; Medstifter af og Medlem i Bestyrelsen for Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning fra 1898; Formand for Optagelse.shjemmet for løsladte Fanger „Adsersbølgaard " fra Oprettelsen 1899.

Adresse; Vridsløselile pr. Glostrup.

 

MUNCK P C Grosserer; f. 9. Juni 1873 i Taarbæk; Søn af Grosserer Borgerrepræsentant Chr. H Munck (død 1895) og Hustru Anna f. Ånholm; gift m. Meta M., f. 2. Sept. i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. med. Axel Iversen (død 1892) og Hustru Charlotte f. Rée.

Student (Metropolitanskolcn) 1893; eand. phil. 1894; uddannet paa, Jærn-og Staalværker i Tyskland og England. Overtog 1899 Firmaet N F Munck og 1904 Jørgen Jensens Eftf.'s Jærnforretning.

Formand for Foreningen af Grosserere i Jærn- og Metallbranchen 1908 -10.

Adresse: Engholm pr. Klampenborg.

 

MUNCK V E Kontorchef, R.; f. 10. Juni 1859 i Kbhvn.; Søn af Grosserer N F M Munck (død 1868) og Hustru Serine f. Sch.iørring; gift m. Polly f. Schlicht-krull, f. 6. Aug. i Kbhvn.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1880; cand. jur. 1885; Assistent i Postinspektoraterne 1886, i Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet 1887, tillige Sekretær hos Generaldirektøren 1889, Fuldmægtig 1894: Kontorchef (Finansministeriets 2. Revisions-departements 2. Postrevisionskontor) fra 1895; Medlem af Eksamenskommis-sionen for Posteksamen fra 1903.

Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, af Frederiksberg Skolekommission og af Kbhvns Amte Skoleraad; Medlem af Bestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenets Brandforsikringsfor-ening og for Frederiksberg Fødehjem; Formand for Kbhvns 9. Værgeraads-kreds.

Adresse; Chr. Winthers Vej 23. Kbhvn.

 

MUNDT Gerda Frøken; f. 4. Sept. 1874 paa Frederiksberg; Datter af Overretsprokurator J H Mundt og Hustru f. Paulsen (død 1905).

Student (N Zahles Skole) 1896; cand. phil. 1897; Studieophold ved Universitetet i Halle 1898-99.

Medlem af Lyngby Sogneraad fra 1909; Leder af Lyngby KFUK fra 1904; Formand for Danske Kvinders Försvarsförening i Kbhvns Amts 4. Kreds fra 1907.

Adresse: Lyngby.

 

MUNDT J H Overretsprokurator, R.; f. 4. Maj 1834 i Sorø; Søn af Professor C E Mundt og Hustru f. Jørgensen; gift m. Anna Augusta M. (død 1905), Datter af Amtsforvalter, Justitsraad C L Paulsen og Hustru f. Holten.

Student (Sorø) 1852; cand. jur. 1858; Auditør i Hæren 1861-66; Notarius i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet 1866-71; Overretsprøveprokurator 1866; Overretsprokurator 1869; Censor ved de juridiske Eksaminer 1871-1901; Næstformand i Kontrolkomitéen for Hypotek-Foreningen for Kbhvn. 'og Omegnj Medlem af Direktionen for Kreditforeningen for industrielle Ejendomme, af Bestyrelsen for Prokuratorforeningen ; Revisor for Etatsraad H O Jacobsens og Frue C F P t. Hansens Fideikommis.

Adresse: Frederiksdalsvej. Lyngby.

 

MUNK-POULSEN Jens Lærer, R.; f. 8. Aug. 1860 i Søndre Vorupør; Søn af Fisker Poul J Munk (død 1904) og Hustru Maren f. Christensen (død 1883); gift m. Maren M-P, f. 9. Jan. 1855 i Hvidbjerg, Datter af Kroejer P Pedersen og Hustru luger f. Larsen (død 1904).

Fisker indtil 1880; Skolelærereks. (Ranum) 1884; Lærer i Sondre Vorupør fra 1888.

Sogneraadsmedlem; Formand for Sygekassen, for to Laaneforeninger, for Fisker-kompagniet, for Fiskernes Understøttelsesforening og Aalogaards-nævnet i Thisted Amt. Dansk Fiskeriforenings Tillidsmand for Jylland; Medlem af Fiskeriafdelingen inden for Arbejderf^rsikringsraadet. I Bestyrelsen for Nørre Nissum Seminarium og Højskolo m. m.

Adresse: S-Vorupør pr. Sjørring.

 

MUNTHE H E L Oberst, Slotsforvalter, R. DM.p.p.; f. 7. Jan. 1850; Søn af Professor, Dr. med. C E Levy og Hustru Hilda f. Wulff; gift m. Minna Julie Bredo f. Munthe Morgenstierne, f. 11. Maj paa Løvenborg.

Sekondløjtnant 1871; Premierløjtnant i 3. Dragonregiment 1874; Ritmester 1883; forsat til Gardehusarregimentet 1884: Stabschef hos Generalinspektören for Rytteriet 1890; Forstander for Rytteriets Sekondløjtnant-, Sergent- og Korporalskole 1900-1901; Oberst 1904; Afsked 1906.

Udenl. Ordner : F.Æ.L.; N.St.O.; Pr. R.Ø.

Adresse : Hillerød.

 

MUNTHE-BRUN Johan Bankdirektør; f. 3. Okt. 1859 paa Christianslund; Søn af Etatsraad P Munthe Brun; gift m. Margrethe Jørgine M-B.. f. 23. Febr. i Kbhvn.

Mun

Student (Borgerdydskolen) 1877; cand. jur. 1883; Assistent i Statsanstalten for Livsforsikring, Fuldmægtig 1900; Direktør i Centralbanken for Handel og Industri.

Adresse: Strandboulevards, Kbbvn.

 

MUUS C C Oberst, K2.DM.: f. 17. Juni 1852 i Flensborg; Søn af Oberst L H L Muus og Hustru f. Synnestvedt; gitt m. Mathilde f. Broch, f. 14. Febr. i Aarhus.

Sekondløjtnant 1873; Premierløjtnant 1875; Adjutant ved 2. Generalkommando 1883-86; Ritmester 1886; Stabschef hos Generalinspektøren for Rytteriet 1896-1902; Oberstløjtnant 1902; Chef for 2. Dragonregiment 1902; Oberst 1905; Chef for Trainafdelingen fra 1909.

Adresse; st. Kongensgade 71, Kbhvn.

 

MUUS Laur. B Konsul, Grosserer, R. p.p.; f. 9. Nov. 1837 i Kjerteminde; Søn af Grosserer, Konsul Elias Bendz Muus (død 1893) og Hustru Marie Christine f. Bruun; gift m. Fannv Edvar-dine f. Levy, f. 20. Maj i Kbhvn.

Uddannet i Hamborg og Skotland; overtog 1866 (sammen med M Prøvensen) Firmaet E B Maus' Odenseafde-ling, kort efter tillige Odense. Dampmølle; Medstifter af Dalum Papirfabrik 1874; byggede 1884 det første Silo-og Elevalorpakhus i Danmark. Vicekonsul for Sverrig-Norge 1869, for Nederlandene 1880, for Storbrittanien 1899.

Medlem af Bestyrelsen for De forenede Papirfabrikker.

Udenl. Orden : S.V.

Adresse : Odense.

 

MUUS Mathilde Oberstinde; f. 14. Febr. i Aarhus; Datter af Oberst Ludvig Brock; gift m. Oberst G C Muus (se denne).

Medarbejder ved Bladet København (Mærke: Fru Constantin); har udgivet : Husholdnings- og Kogebog (1902); Gæster i Hjemmet (1903); Smaapiger-nes Kogebog (1906).

Adresse : st. Kongensgade 71, Kbhvn.

 

MUUS Niels Læge, Dr. med.; f. 23. Maj 1866 i Jægersborg; Søn af Oberst L L H Muus og Hustru f. Synnestvedt; gift m. Agathe M., f. 28. Sept. i Kbhn., Datter af Kommandør H J V Rambusch og Hustru f Hansen.

Student (Sorø) 1884: med. Eks. 1891: Prosector anatomiæ 1894-96; Prosector chirurgiæ 1898-1901: Reservelæge i Hæren 1900-01; Dr. med. 1900; Underakkuchør ved Fødselsstiftelsen 1901-04; oprettet Fødeklinik i Kbhvn. 1904; Formand for Sundhedsstyrelsen fra 1909.

Formand for Foreningen til Hjælp for ulykkelig stillede Mødre; Medlem af Bestyrelsen for Jordemoderforeningen for Kbhvn. og Omegn; Medlem af Medicinalkommissionen, Adresse: Ved Glyptoteket 6, Kbhvn.

 

MUUS Oskar B Grosserer, R.DM.p.p.; f. 24, Nov. 1847 i Odense; Søn af Grosserer E B Muus (død 1893) og Hustru f. Bruun; gift m. Helene Louise Hermandine M (død 1891), Datter af Tømrermester David Guldberg.

Firma : B Muus & Co. Kbhvn. og Elias B Muus Odense.

Associé i Faderens Forretning, Grosserer i Kbhvn. 1879; Medlem af Grosserer-Societetets Komité 1888; Borgerrepræsentant 1889-1895; Medlem af Hav-neraadet fra 1890; Formand for Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Kornhandelen og for Foderstofhandelen ; Medlem af Bankkomifeen af 1908.

Viceformand i Bestyrelsen for Aalborg Portland-C'emcntfabrik; Medlem af Repræsentantskabet for Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897, af Bestyrelserne for Kbhvns Margarinefabrik og Aktieselskabet C A Quade, Rasmussen & Faber i Maribo.

I Bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening, for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse og for Dansk Selskab for international Søret.

Udenl. Orden: R.St.A.

Adresse : Østerbrogade 132, Kbhvn.

MUUSMANN Carl Forfatter: f. 9. Juni 1863 i Slesvig; Søn af Adjunkt M Q Muusmann og Hustru Marie f.  Linde; ugift.

Student (Roskilde) 1882; cand. phil. 1883; studerede Jura; Journalist ved „Avisen" 1884-96, ved Vort Land fra 1896; i Bestyrelsen for Journalistforeningen.

Har skrevet : Forfløjne Pile (1887); Bondekunstneren (1894); Lovens Arm (1896); Tretten Trumfer (1899); Snehvide (1901); Romanserien : Artistblod, Fange 113, Evropas øgle, der alle er oversatte paa et eller flere. Sprog; An-drce paa Nordpolen, m. fl.

Adresse: N-Søgade 29, Kbhvn.

 

MYGGE Johannes Læge, Dr. med.; f. 7. Jan. 1850 i Kbhvn.; Søn af Bagermester C A Mygge og Hustru f. Hansen; gift m. Mathilde M., f. 29 Okt. 1862 i Kbhvn., Datter af Skiks-mægler Julius Goldschmidt og Hustru f. Hansen,

Student (Metropolitanskolen) 1868; Accessit f. Univ.'s med. Prisopg. 1873; med. Eks. 1875; Reservelæge i Hæren 1875 og 1877-78; Dr. med. 1879; Reservelæge ved Kommunehospitalets Afd. III 1880-82; Medstifter af og i Bestyrelsen for samt Læge ved Polikliniken 1884-92; Medudgiver og Redaktør af Medicinsk Aarsskrift 1887-94; Overlæge ved Kommunehospitalets Afd III 1892-98.

Adresse : Niels Juels Gade 7, Kbhvn.

 

MYGIND Annie Professorinde; f. 2. Maj i Cardiff; Datter af Konsul S Nash og Hustru f. Dyer; gift m. Professor, Dr. med. Holger Mygind (se denne).

Næstforstanderinde for Mødres og Børns Bespisning.

Adresse : Havnegade 31, Kbhvn.

 

MYGIND Holger Professor, Dr. med., R.; f. 5. Jan. 1855 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J II Mygind og Hustru f. Gade; gift m. Annie f. Nash (se denne).

Student (Mariboes Skole) 1873; med. Eks. 1880; Reservelæge ved Garnisons Sygehuset 1881; Dr. med. 1883; Reser-velæge i Hæren 1884-85; Medudgiver af Journal of laryngology 1887; Repræsentant i Kblivns Lægeforening 1894 -96; Læge ved Arbejdshjemmet for døvstumme Piger 1895-1905; Medlem af Kbhvns. Lægeforenings Bestyrelse 1896-1901; Chef for Garnisons Sygehusets otologiske Klinik 1897-98, for Kommunehospitaleta Øre- og Hals-Klinik fra 1898; Læge ved Statens Institut for Talelidende 1898-1905; Censor ved med. Eks. 1900-04; Medudgiver af Archiv für Ohrenheilkunde fra 1900; Læge ved Musikkonservatoriet fra 1905; Medlem af Bestyrelsen for Friboliger for Lægeenker fra 1909 og for Almindelig dansk Lægeforening 1907-09; Chefredaktør af Ugeskrift for Læger fra 1907; Medlem af forskellige udenlandske Lægeselskaber. Adresse : Havnegade 31, Kbhvn.

 

MYGIND N C Overretssagfører, R.; f. 9. Nov. 1849 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J II Mygind (død 1865); gift m. Ingeborg Louise f. Arentzen, f. 23. Juni 1865 i Helsingør.

Student (Maribæs Skole) 1868; cand. jur. 1874; Overretssagfører 1879.

Formand i Bestyrelsen for Smith, Mygind & Hiittemoier; Medlem af Bestyrelsen for Det kbhvnske Byggeselskab.

Formand i Diakonissestiftelsens Hovedbestyrelse og Medlem af Louisestiftelsens Bestyrelse; Formand og Kasserer for Marthaforeningen og for Marthahjemmets Menighedspleje; Kasserer for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn.: i Kirkeinspektionen for St. Andreas Kirke; Sekretær og Kasserer for Arveprinsesse Carolines Legat; Medlem af Centralkomitéens Bestyrelse.

Adresse : N-Voldgade 9, Kbhvn.

 

MYHLERTZ Axel Kontorchef; f. 5. Dec. 1860 i Kbhvn.; Søn af Overretsproku-rator P C Myhlertz (død 1875) og Hustru Marie f. Colding (død 1899); gift

m. Henriette M., f. 30. Maj 1862 i Kbhvn., Datter af Grosserer J P Bloch (død 1885» og Hustru f. Jantzen.

Student (privat dimit.) 1878; eand. Phil. 1879: Borgerskab som Grosserer 1886; Kontorchef i Foreningen af Kbhvns Manufakturgrossisters Akkord og Konkursafdeling fra 1899.

Formand i Værgeraadet for Søllerød Sag-n.

Adresse: Dronninggaard Allé, Holte.

 

MÜLERTZ C A Vicebrandchef; f. 8. Juni 1862 i Kbhvn.; Søn af Skibsfører A Mülertz (død 1891) og Hustru Nicoline f. Holmsted (død 1896); ugift.

Sekondløjtnant ved' Ingeniørregi-mentet 1889; eand. polyt. 1892; Assistent hos Stadsingeniøren i Kbhvn. s. A.; tillige Fuldmægtig i Brandvæsenets Reservekorps; Fuldmægtig ved Brandvæsenet 1895; Vieebrandchef 1909.

Adresse : Hovedbrandstationen, V-Boulevard, Kbhvn.

 

MÜLLER Andreas Daniel Læge, Dr. med., B.; f. 16. Aug. 1835 i Kbh.: Søn af Stabslæge J C Müller og Hustru f.Linde; gift m. Vilhelmine M., f. 19. Juli i Hobro, Datter af Murermester Nicolaj Seemann og Hustru f. Jensen.

Student (Metropolitanskolen) 1853; med. Eks. 1859; Underlæge i Ha;ren 1863; kst. Overlæge 1864; Dnderakku-chør ved Fødselsstiftelsen 1865-69: Dr. med. 1866; Korpslæge i Hæren 1867-72; Kommunelæge i Kbhvn. 1872-1905; Censor ved med. Eks. 1874-92: Formand i Bestyrelsen for Jordemoderforeningen for Kbhvn. og Omegn fra 1884. Adresse: Gothersgade 137, Kbhvn.

 

MÜLLER J P Løjtnant, Forfatter; f. 7. Okt. 1866 paa Als; Søn af Sognepræst G V Muller og Hustru f. Jacobsen; gift m. Marie M., Datter af Kaptajn Schønberg.

Student (Nykjøbing) 1884; eand. phil.; Løjtnant ved Ingeniørkorpset; ansat i Recks Opvarmnings Komp.; Inspekter ved "Vejlefjords Sanatorium; i de senere Aar virket som Forfatter og Foredragsholder.

Værker: Mit System (1904, oversat paa 9 Sprog); Vink om Sundbedsrøgt og Idræt 11907); Kønsmoral og Livs-lykke (1908).

Adresse: Høngg pr. Zürich.

 

MÜLLER Max Operasanger; f. 13. Maj 1866 i Aarhus: Søn af Justitsraad Vejinspektør Müller og Hustru f. Knudsen; gift m. Theodora f. Ullert, f. 6. Okt. i Kbhvn.

Student 1884; cand. phil.; studerede Teologi og Kunsthistorie; Elev af Algot Lange; debuterede paa Det kgl. Teater 1892 som Hunding i Valkyrien.

Hovedroller: Osmin i Bortførelsen fra Seraillet: Leporeilo i Don Juan; Bartholo i Figaros Bryllup; Don Alfonso i Cosi fan tutte; Daland i Den flyvende Hollænder; Hagen i Ragnarok; Pogner i Mestersaiigcnip; Bartholo i Barberen i Sevilla: Sulpieo i Regimentets Datter; Sultan Soliman i Aladdin.

Adresse: Ny Toldbodg. 15, Kbhvn.

 

MÜLLER Otto Apoteker, R.; f. 8. Maj 1859 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant A W Müller og Hustru f. Berg; gift m. Gerda Christine M., f. 29. Marts i Kbhvn.

Cand. pharm. 1879; Provisor, fra 1895 Apoteker ved Kong Salomons Apotek; Formand for Kbbvns Apoteker-Forening.

Adresse: Østergade 58 Kbhvn.

 

MÜLLER P E Kammerherre, Hofjægermester, Overførster, Dr. phil., K'. DM.Gb.ET.p.p.; f. 15. Okt. 1840 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad, Museumsdirektør C L Müller og Hustru f. Le-vetzau; gift m. Augusta Sophie f. Thiele, f. 7. Juli.

Lærte Landvæsenet; Landbrugseksamen 1861; Student 1863; Forstkandidat 1866; Universitetets Guldmedalje s. A.; Dr. phil. (Iagttagelser over nogle Si-phonophorer) 1871; Lærer i Skovbrug ved Landbohøjskolen 1872; Udgiver af Tidsskrift for Skovbrug 1875-91; Overførster fra 1882.

Formand for Statens forstlige Forsøgsvæsen til 1909; Medlem af Udvalget for Naturfredning og af Videnskabernes Selskab (1884); Direktør i Un-derstøttelsesanstalt for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse; Næstformand for Repræsentantskabet i Foreningen til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte fra 1909.

Litterære Værker: Danmarks Clado-cera (1867); Bidrag til Cladocerer-nes Forplantningshistorie (1868); Studier over Skovjord (1879 og 1884); Omrids af en dansk Skovbrugsstatistik (1881); Om Bjergfyrren (1887-89); Skovbruget; Skovbrugshistorie og Statistik, I, Danmark; Forelæsninger over Skov-dyrkningslære; Om Vegetationsvandet.

TJdenl Ordener: Gr.Fr.; N.St.O.; Pr. R.Ø.; R.St.A.; Sp.C.III.

Adresse : V. Voldgade 109, Kbhvn.

 

MÜLLER Sigurd Kunsthistoriker, fh. Rektor; f. 21. Dec. 1844 i Snedsted; Søn af Seminarieforstander Ludvig Chr. Müller og Hustru f. Hjorth; gift m. Marie Louise f. Biering (død 1908).

Student (privat dimit.) 1863; Mag. art. 1873; Lærer ved kbhvnske Skoler og Medarbejder ved flere Blade og Tidsskrifter; Rektor ved Kolding Latin- og Realskole 1886-1901; Medarbejder ved Salmonsens Konversationsleksikon og ved Brickas biografiske Leksikon.

Har bl. a. skrevet: Digte (1867); Tre Fortællinger (1874): Haandbog i den danske Litteraturhistorie (1880); Kortfattet dansk Litteraturhistorie (1881); Kortfattet Kunsthistorie (1883); Nyere dansk Malerkunst (1884); Thorvaldsen (1893); en Mængde spredte Afhandlinger og Kritiker.

Adresse : Strandboulevard 27, Kbhvn.

 

MÜLLER Sophus Museumsdirektør, Dr. Phil., R.DM.p.p.; f. 24. Maj 1846 i Kbhvn.; Søn af Museumsdirektør, Etatsraad Ludvig Müller og Hustru Minna f. Levetzau; gift m. Karen f. Linde, f. 13. Maj 1862 i Kbhvn., Datter af Overformynder Th. Linde (død 1895).

Student (privat dimit.) 1864; cand. philol. 1871; Dr. phil. (Dyreornamen-tikken i Norden) 1880; Assistent ved Nationalmuseet 1878; Inspektør smstds 1885; Direktør for sammes 1. Afd. fra 1892; Sekretær i Det kgl. nordiske Old-skrifts-Selskab, fra 1881; Medlem af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1899, Videnskabernes Selskab i Stockholm, Kristiania og Trondhjem, og mange andre lærde Selskaber i Udlandet.

Hovedværker: Ordning af Danmarks Oldsager (1888); Vor Oldtid (1897); sammen med fiere Forfattere: Affaldsdynger fra Stenalderen (1900); mange Afhandlinger i Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed i Nordiske Fortidsminder og i andre Tidsskrifter.

Udenl. Orden : F.Æ.L.

Adresse: Frederiksholms Kanal 12, Kbhvn.

 

MÜLLER Sophus Sognepræst, R.; f. 4. Aug. 1857 paa Flensborggaard; Søn af Proprietær P F Müller (død 1905) og Hustru f. Hedde (død 1909); gift m. Alice Helene M., f. 13. Jan. i Sverig, Datter af Geolog. Dr. phil. Christopher Puggaard (død 1864) og Hustru Louise f. Wormstrup.

Student (Herlufsholm) 1877; cand. theol. 1882: Præst ved St. Jacobs Kirke 1884,  ved De Classenske Boligers Kirke 1885,   ved St. Thomas Kirke 1898. Formand for Kristelig Forening for Mænd og Kvinder i Kbhvn.; Medlem af Bestyrelsen for De Puggaardske Legater og af Diakonissestiftelsens Menighedspleje.

Adresese: Rolighedsvej 15, Kbhvn.

Sommerbolig.- Søbakken 8, Skovshoved, Charlottenlund.

 

MÜNTER A B Kommandør, K2.DM.p.p.; f. 24. Dec. 1837 i Kbhvn.; Søn at Ju-stitsraad, kgl. Eaadmand C V T Munter og Hustru f. Oppen; gift m. Johanne M., (se denne).

Sekondløjtnant 1856; Premierløjtnant 1858; Lærer ved Søofficerskolen 1867-73; ved Officerskolen 1869-73; underdirektør ved Orlogsværftet 1869-73; Direktør for Kockums Jærnskibs- og Maskinbyggeri i Malmø 1873-83; dansk Konsul i Malmø 1879-86; Repræsentant for det engelske Firma Sir W G Armstrong Whitworth i Kina og Japan 1886-98; kar. Kaptajn 1889; kar. Kommandør 1899.

Formand for Foreningen til Søfartens Fremme og tor Forretningsudvalget for Den danske Handelsflaades Skoleskib; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet A M Hirschsprung & Sønner, for Dronning Louises Børnehospital og for Præmieselskabet for Plejemødre.

Udenl. Ordener: Chin.D.D.; F.Æ.L.

Adresse ; Bredgade 34, Kbhvn.

 

MÜNTER Johanne Kommandørindo; f. 13. Maj 1844 i Rønne; Datter af Konsul Peter Johnson og Hustru f. Sonne (død 1883); gift m. Kommandør A B Munter (se denne).

International Sekretær i Danske Kvindeforeningers Valgretsforbund, der er Led i den internationale Kvindestem-meretsalliance; Formand for Kvinde-valgretsklubben; udgav Kvindestemme-retsbladet 1907-10.

Har skrevet: Fra Morgenrødens Rige; Chrysanthemum; Fra Skyggernes Rige; Minder fra Japan. Adresse: Bredgade 34, Kbhvn.

 

MØHL HANSEN Christian Kunstmaler; f. 20. Febr. 1876 i Ibsker paa Bornholm; Søn af Provst L C Hansen (død 1907) og Hustru Charlotte f. Møhl (død 1905); gift m. Gerda M. H., f. 10. Maj 1878 i Kbhvn., Datter af Højesteretssagfører Octavius Hansen (død 1903) og Hustru Ida f. Wulff.

Elev af Zahrtmann; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1899, paa Den frie Udstilling fra 1901; Medlem af samme. Retrospektiv Udstilling af dekorative Arbejder paa Kunstindustrimusæet 1909.

Værker : Landskaber fra Tisvilde, Strandmøllen (Strandmøllesøen; Kunst-musæet 1907), Dyrehaven og Dyrehavsbakken. Dekorative Tegninger ti1 Møblen, Broderi, Vævning, Smykker og Bøger.

Adresse: Springfort» pr. Klampenborg.

 

MØLDRUP J V Højesteretssagfører; f 25. Dec. 1867 i Aarslev pr. Randers: Søn af Godsforvalter J Møldrup; gift m. Margrethe M., f. 5. Aug. 1875 i Nykjø-bing Falster, Datter af Højesteretssagfører P G C Jensen (se denne).

Student (Randers) 1886: cand. jur. 1891; Overretssagfører 1894; Højesteretssagfører 1902.

Medlem af Direktionen for Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897 og for Nordisk Ulykkesforsikrings Aktieselskab af 1898; Medlem af Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Danmark, for Aktieselskaberne S Børgesen & Co.'s Efterfølger, Kbhvns Straa- og Filthattefabrikker, Landskronagados Møbelsnedkeri og Nykjøbing F. Bryghus og af Kontrolkomitéen for Østifternes Hypotekforening; Medlem af Bestyrelsen for Forældreforeningen 1909-10, for Det kbhvnske Kirkefond og for De samvirkende Menighedsplejer; tidligere Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

Adresse: Alhambravej 3, Kbhvn.

 

MØLGAARD Hannibal Kaptajn, DM. R.; f. 21. Juni 1852 i Viborg; Son at' Sergent P T Mølgaard (død 1868) og Hustru Martha t. Jensen (død 1898); gift m. Kirstine M., t. 30. Marts 18b4, Datter af Slagtermester P Alstrup (død 1894) og Hustru Else f. Skyum (død 1901).

Afgik fra Hærens Elevskole 1870; Sergent 1871; Ove.rsergent 1877; Stabs-sergent 1892; Løjtnant og Kompagnichef i Forstærkningen 1903; Kaptajn i Reserven 1910.

Lærer ved Hærens Gymnastikskolo 1876-1903, ved Kbhvns Kommuneskoler fra 1876, ved Østersøgades Gymnasium fra 1883; ved Birkerød Latinskole 1877-1901, ved Akademisk Skytteforening 1878-1908, ved Kbhvns Gymnastikforening 1877-1907. ved Polyteknisk Gymnastikforening 1896-1908. Har været med Hold af danske Underofficerer og Gvmnaster i Paris, London, Stockholm, Kristiania, Gøteborg, Nordkjøblng, Lund og Malmø.

Formand for Frivilligt Drengeforband i Hellerup og for sammes Sjællands-Central.

Adresse: Villa Nostra, Callisensvoj 9, Hellerup.

 

MØLLER Christen Biskop, K2.DM.; f. 29. Maj 1845 i Kbhvn.; Søn af Sognepræst H C H Møller og Hustru f. Lytken; gift m. Henriette Marie M., f. 2. Okt. i Kbhvn., Datter af Kaptajnløjtnant E P C M Groth og Hustru f. Boye.

Student (Aalborg) 1863; cand. theol. 1868; Kapellan i Ringsted 1869, ved St. Pouls Kirke i Kbhvn. 1883; Censor ved Skolelærereksamen 1883; Eksaminator 1884; Redaktør af Sædemanden 1879-83; Sognepræst i Gamborg 1891, ved St. Peders Kirke i Slagelse 1896; Biskop over Aalborg Stift fra 1905.

Har skrevet: Breve fra en Landsbypræst til Fritænkeren Theodoras; Lærebog i Bibelhistorie.

Adresse : Aalborg.

 

MØLLER Conrad Pianofabrikant; f. 18. Aug. 1843 i Kbhvn.; Son af Pianofa-brikant H P Møller og Hustru f. Randbøll; gift m. Agnes Ida Cathrine f. Lytthans, f. 4. Aug. 1849 pa-a St. Croix.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1862; cand. phil. 1P63; polyteknisk Adgangseksamen samme Aar: uddannet i Pianofortefaget fra 1866, senere Medindehaver af Firmaet Hornung & Møller; tidligere Medlem af Studenterforeningens Bestyrelse; i Bestyrelsen for Foreningen Fremtiden.

Adresse: Puggaardsgade 15, Kbhvn.

 

MØLLER Eli Læge, Dr. med.; f. 9. Dec. i Sejling ved Silkeborg; Datter af Præst F D Møller og Hustru Jutta f. Bojsen; ugift.

Lærerinde paa Vældegaard Kvinde-skole 1884-86 og 1887-89; Student 1887; med. Eks. 1895; Lærerinde i Anatomi ved Statens Lærerhøjskole fra 1900; Dr. med. 1906; Reservekirurg ved Frederiks Hospital fra 1907; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening og for Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse.

Adresse : Amaliegade 27, Kbhvn.

 

MØLLER Ernst Højesteretssagfører, Dr. jur.; f. 19. Juni 1860 i Middelfart; Søn af Revisor P H Møller (død 1884) og Hustru f. Christensen; gift m. Alexandra f. Richardt, f. 20. Au«. 1862 Kbhvn.

Student (Schneekloths Skole) 1877; rand. jur. 1883; Dr. jur.; Overretssagfører 1887; Højesteretssagfører 1900, Docent ved Universitetet fra 1908; fast Formand for det ved Stærkstrøm-lovens Parag. 3 oprettede Nævn; Medlem af Bestyrelsen for M I Ballins Sønner.

Har skrevet: Juridiske Værker over Panteret, Forudsætninger, Tinglysning og Landstingsoplssning, samt desuden : Oldmestcr og hans Bog (1909).

Adresse: Lundevangsvej 12, Kbhvn.

 

MØLLER Frederik Direktør, R.; f. 20. April 1854 i Mansdal; Søn af Gaard-ejer Jens Linde Møller og Hustru f. Jørgensen; gift m. Anania Karoline f. Bentzen, f. 28. Jan. paa Styvel-gaard.

Skolelærereksamen 1874; Lærer i Lindet ved Vejle fra 1878.

Formand for Dansk Andels Ægeksport fra 1895: Næs-formand i Andels-udvalget; Bestyrer af Andelsudvalgets

Livsforsikringsafdeling; i Bestyrelsen for Foreningen Bornholm.

Adresse; St. Markus Allé 6, Kbh.

 

MØLLER Frederik Hofpianofabrikant, R.; f. 10. April 1839 i Kbhvn.; Søn af Hofpianofabrikant H P Møller og Hustru f. Bandbell; gift m. Ida Alwine f. Schmidt, f. 29. Juni 1841 i Kbhvn.

Etableret 1859 (Firma Hornung & Møller).

Borgerrepræsentant 1875-83. I Bestyrelsen for Industriforeningen 1868-74; Repræsentant i Arbejdernes Byggeforening 1875-85; Næstformand for Dansk Koncert-Forening; i Bestyrelsen for Forening til Understøtteiso af trængende Musiklærere og Musiklærerinder i Danmark.

Adresse: Rosenvængets Tværvej 5, Kbhvn.

 

MØLLER H C V Havnebygmester, K2DM.p.p.; f. 20. Juni 1854 i Kbhvn.; Søn af Tømrer J T Møller og Hustru f. Nyholm; gift m. Agnes Johanne Christiane f. Nyholm, f. 8. Aug. 1862 i Kbhvn.

Polyt. Adgangseks. 1871; cand. po-lyt. 1877; Ingeniørassistent ved Arbejderne paa Kbhvns Søforter 1877-79; teknisk Assistent ved Kryolitbruddene i Ivigtut 1879-81; Ingeniørassistent ved Kbhvns Havnevæsen 1881-84; Studierejse i Nordamerika 1884-85; Havnebyg. mester i Kbhvn. fra 1885; Borgerrepræsentant i Kbhvn. 1896-1902 og fra 1903; Oversynskommissær fra 1898; Medlem af den vestjydske Havnekommission 1897: Formand for Den tekniske Forening; Medlem af Industriforeningens Bestyrelse 1898: Formand for Kbhvns Gymnastikforening 1896 og for Dansk Gymnastikförbund 1899; Næstformand for Kbhvns Skyttekorps 1909.

Udenl. Ordener: R.St.A.; R.St.Stan.; S.N.

Adresse: Østerbrogade 62, Kbhvn.

 

MØLLER Heinrich A Overretssagfører, Direktør; f. 2. Marts 1869 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant C J Møller og Hustru f. Tødt; gift m. Sophie Amalie Theodora f. Lynge, i. 23. Juni i Esrom.

Student 1886; cand. jur. 1891; Over-retesagfører 1895; Formand i Bestyrelsen for Dortheasminde og for Boringe Teglværker; Direktør for Kreditrefonu-foreningen.

Adresse : Frederiksberggade 2, Kbhn. og Kesstrup pr. Kokkedal.

 

MØLLER Herman Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.; f. 13. Jan. 1850 i Hjerpsted i Tønder 'Amt; Søn af Præst J G M Møller og Hustru f. Komtesse Knuth; gift m. Sophie Elisabeth Juliane M., f. 21. Dec. paa Ahretoft ved Aabenraa, Datter af Godsejer J W Mylord og Hustru f. Komtesse Knuth.

Student (Flensborg) 1867; studerede klassisk Filologi og Historie i Kiel 1867-68, i Leipzig (som Elev af G C'ur-tius), München og Berlin 1868-72; studerede germansk Filologi i Breslau 1874-75; Studieophold i Italien og Øster- ' rig 1870, i Holland og England 1881; ; ilr. phil. i Leipzig (Die Palatalreihe der indogerm. Grundsprache im Germanischen) 1875; Docent i Kiel 1878, »ed Universitetet i Kbhvn. 1833, Professor fra 1888; Medlem af Videnskabernes Selskab 1892; korresponderende Medlem af Videnskabernes Selskab i Göttingen og Bologna.

Har udgivet : Das altenglisclie Volks-epos in der ursprünglichen strophischen Form (1883); Zur althochdeutschen Al-litferaliuiispnrsie (18881; Das; Doberaner Anthyrlied (1895); Ein hochdeutsches und zwei niederdeutsche Lieder aus dein siebenjähr. nordischen Kriege (1902); Semitisch und Indogermanisch I (1907); lndoeuropæisksemitisk sammenlignende Glossarium (1909).

Adresse : Mathildevej 2, Kbhvn.

 

MØLLER H L Dr. phil., E.; f. 8. April 1861 i Gylling, Aarhus Amt; San af Forpagter N T Møller (død 1889) og Hustru f. Lollesgaard; gift m, Mariane Louise Elisabeth M., f. 13. Aug. 1867 i Kbhv., Datter af Generalmajor Nieuwenhuis (se denne).

Student (Odense) 1879; cand. mag. I 1886; Bestyrer af De Brorkske Handelsskoler 1888; Dr. phil. 1889 (Christian VI og Grev Stølberg-Wernigerode); Undervisningsinspektør for de statsunderstøttede Handelsskoler 1899; Forstander for den af Foreningen fil unge Handelsmænds Uddannelse oprettede Aftenskole (nu Købmandsskolen) 1891-1902; Tilsynsførende ved Købmandsskolen 1902: deltog paa Danmarks Vegne i Handelsundervisningskongresserne i Venedig 1899, i Zürich 1901 og i Milano 1906.

Folketingsmand (Højre) for Kbhvns 2. Valgkreds fra 1903; Medlem af Hovedbestyrelsen for Højres Arbejder og Vælgerforening.

Har skrevet : Danmarks Fremgang 1864-94; Ledetraad i Handelens Historie ti! Skolebrug; Danmarks Historie 1848 til Nutiden.

tdressc ; Grundtvigsvej 18, Kbhvn.

 

MØLLER Holger Stamhusbesidder; f. 1. Febr. 1861 paa Eliasminde; Søn af Stamhusbesidder Elias Møller og Hustru f. Nue: gift m. Marie f. Rørdam, f. 10. April 1862 i Satt.rup Præste- ; gaard, Angel.

Polyt. Adgangseksamen 1879: cand. polyt. 1884; studerede derefter Musik;.

Mel

Medlem af Nerudakvartetten fra 1885; Violinist i Det kgl. Kapel 1889-95; Stamhusbesidder af Østrupgaard fra 1895 (Udførlige Oplysninger, se Kraks Vejvisers Afd. V Provins-Eegister); Formand for Fyens Landmandsbanks Repræsentantskab; i Bestyrelsen for Dansk Udtørrings- og Inddæmnings-selskab; Formand for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse i Odense Amtsraadskreds; Sogncraadsfor-mand; Medlem af Odense Amtsraad (1910); LandvæsenskommissaT; Næstformand i Bestyrelsen for nordfyenske Bane.

Adresse: Østrupgaard pr. Otterup.

 

MØLLER Ida kgl. Kammersangerinde; f. 2. Juli i Hull: ugift.

Elev af Fru Keller: debuterede paa Det kgl. Teater 1894 som Nattens Dronning i Tryllefløjten.

Hovedroller; Vilhelmine i Ungdom og Galskab; Blonde i Bortførelsen fra Seraillet; Zerlina i Don Juan; Susanna i Figaro'e Bryllup; Anna i Hans Heiling; Aase i Drot og Marsk.

Adresse : Vesterbrogade 129, Kbhvn.

 

MØLLER J P Gaardejer; f. 24. Maj 1859 i Løvet; Søn af Gaardejer P Tb. Møller og Hustru Johanne f. Jensen; gift 1. Gang m. Ane Marie f. Pedersen-Vesterby; 2. Gang m. Anna Sofie Alexandra f. Christensen, f. 10. Marts 1864 i Laasby.

Formand for Rødding Andelsmejeri og for Viborg Amts Mejeriforening. Formand og Kasserer for De samvirkende jydske Mejcriforeninger; Medlem af De samvirkende danske Mejeri-foreningers Forretningsudvalg, af An-delsudvalget og af Mejeristatistikudvalget. Konsulent i Kvægavl for Viborg Amts Landboforening; i Bestyrelsen for De danske Mejeriers Fællesindkøbsfor-ening og for Viborg Amts landøkonomiske Forening.

Adresse: Lindbjerggaard. Lovel pr. Viborg.

 

MØLLER Jørgen Læge, Dr. med.; f. 6. Juli 1868 i Hammel ved Aarhus: Søn af Kancelliraad, Sagfører LEJ Møller og Hustru f. Trane; gift m. Harriet M., f. 10. Aug. i Kbhvn., Datter af Taarnurfabrikant Bertram Larsen og Hustru f. Gormsen.

Student (Viborg) 1886; med. Eks. 1894; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1897-99, ved 1. Regiment 1902; Dr. med. 1901: Afdelingslæge ved Frederiksberg Poliklinik fra 1905: Bestyrer af Øresundshospitalcts oto-laryngologi-ske Klinik fra 1905; Øre- og Halslæge ved Frederiksberg Hospital fra 1909; Formand for Kbhvns Øre- og Halslægers Organisation; Bibliotekar i

Medicinsk Selskab; Medlem at Bestyrelsen for Kbhvns Skøjteløberforening. Adresse: Lykkesholms Allé 8, Kbhn.

 

MØLLER Niels Forfatter; f. 11. Dec. 1859 i Svendborg; Søn af Skibsfører Lauritz Møller og Hustru f. Nielsen; gift m. Jenny f. Müller.

Student (priv. dimit.) 1881; cand. jur. 1887; ansat paa Fogedkontorct i Kbhvn. s. A.; Assistent i Statsanstalten for Livsforsikring 1887; Fuldmægtig smstds. 1904 og fung. Ekspeditionssekretær 1907; Laerer ved Statens Lærerhøjskole.

Medarbejder ved Folkenes Historie; Forfatter til Digtsamlingerne Efteraar (1888) og Røster (1897), af Fortællingerne Hændelser (1890), Koglerier (1895), og af talrige Artikler i Tilskueren o. a. St.; Oversættelser fra Græsk og Engelsk. Har skrevet den nu anvendte Universitetskantatc.

Adresse : H C Ørsteds Vej 27, Kbhv,

 

MØLLER Niels Gartner; f. 17. Nov. 1857 i Vesterskerninge; Søn af Gaard-ejer R P Møller og Hustru f. Pedersen ; gift m. Thekla Marie Christine M., (død 1907), Datter af Lærer P N Bon- (teses og Hustru f. Andresen.

Uddannet som Gartner paa Glorup og i Erfurt; var Gartner paa en Gaard i Jylland og samtidig Leder af Arbejdet i 3 af Hedeselskabets Planteskoler og Plantager 1876-77; købte Ejendommen Irene, i Vanløse 1879 og anlagde der-paa et Handeisgartncri.

Medlem af Borgerrepræsentationen 1901-1907 og fra 1909, Oversynskommis-sær for Kbhvn. fra 1904; Medlem af Brønshøjs Menighedsraad 1903-09 og af Skyldraadet for Brønshøj Skyldkreds fra 1903; Medlem af Grundejernes Fællesrepræsentation fra 1909, af Kbhvns Venstreforenings Bestyrelse fra 1910; var en Tid i Bestyrelsen for Frederiksberg liberale Vælgerforening.

Har udgivet; Nyttehaven (1890); Lysthaven (1892); Om Dyrkning af Havevækster paa Smaalodder (1901). Adresse: GI. Vanløse, Vanløse.

 

MØLLER O Isted Overretssagfører, Forfatter; .f 1. Aug. 1850; Søn af Partikulier P L Møller (død 18771 og Hustru f. Lund; gift m. Helene M., f. 24. Febr., Datter af Kontorchef Brusen-dorff og Hustru Julie f. Dürr.

Student (priv. dimit.) 1870; cand. jur. 1878; Overretssagfører 1881.

Litterære Arbejder: Hugo Stelling (1893): Tabte Tøjler (1896); Ferie paa Skovkildegaard (1900); Poul Fensmark (1902); Vera Hank (1903); lisebil (1904); Andegaarden (1905); Caligula (1906): Skilles (1906); Tvekampen (1907); En Kvindes Ungdomshistorie og Falddøren

(1907); Revolten i Burgheim (1908); Job (1909).

Adresse; Mathildevej 2, Kbhvn.

 

MØLLER P Konsul, Direktør; f. 7. Okt. 1845 i Mariager; Søn af Murermester A J Møller og Hustru Mariane f. Fjeldsted; gift m. Henriette Mathilde f. Muller, f. 22. Jan. i Løgstør.

Direktør for Cementfabriken Dania ; Medlem af Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforenings Forretningsudvalg og af Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, for Mariager og Omegns Sparekasse og for Banken i Mariager.

Adresse : Cementfabriken, Dania, pr. Hobro.

 

MØLLER Peder R Forfatter; f. 16. Nov. 1848 i Vester Skjjerningc, Lindholm; Søn af Rasmus Møller og Hustru f. Pedersen; gift m. Marie Vilhelmine f. Brandt, f. 11. Okt. i Ullerup Præstegaard.

Gaardejer; Kommunerevisor; kommunal Forligsmægler i Tyendesager; Revisor i Andelsmejeriet Aakilde; Ejer af Fødegaarden Lindholm til 1908.

Har skrevet: Mads Hansen, En Lev-netsteguing (1881); Under Hammeren (1883; Dagmarteatret); lin Vilje (1885); En Skærsild (1887); Isen brydes (1891; opført paa Folketeatret); Fra det brede Lag (1893); Ved Midsommertid (1895; opført paa det kgl. Teater); Dramatiske Smaating (1896); Ude af Kurs (1898); Mellem levende Hegn (1901), Sejr og Thora (1902).

Adresse : Vesterled pr. Vester Skjerninge

 

MØLLER P F Oberst. R.DM.p.p.: f. 4. Marts 1855 i Kappel; Søn af Toldforvalter, Justitsraad P T Moller (dod 1902) og Hustru f. Juel; gift m. Emilie f. Lundbye, f. 18. April i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant 1880; Adjutant bos Krigsministeren 1886-94; Kaptajn 1890; Stabschef hos Generalinspektøren for Flodfolket 1896-1901; Generalstaben 1901-04; Oberstløjtnant 1904; Oberst og Chef for 5. Regiment 1908.

l'denl. Ordener: F.Æ.L.; N.L.; N. St.O.; S.Sv.

Adresse: Kommandantgaarden, Nyborg.

 

MØLLER P K Overlæge, R.; f. 31. Marts 1847 paa Sandagergaard ved Bogense; Søn af Prokurator C J Møller; gift m. Helga Agnete M., f. 15. Juli i Asperup, Datter af Branddirektør. Kancelliraad Niels Madsen.

Student (Odense) 1866; med. Eks. 1873; praktiserende Læge i Odense 1878: Læge ved Odense Bys og Amts Sygehus 1885.

Medlem af Bestyrelsen for Alm. dansk Lægeforening 1899-1905 og for Lægernes Hjælpeforening fra 1903; Medlem af Cancerkomitéen fra 1905.

Adresse : Albanigade 23, Odense. MØLLER Rogert Etatsraad. R.: f. 6. Jlec. 1844 i Hørsholm: Søn af Køl mand Jacob Møller og Hustru Mariane. Cathrine f. Schalte: gift 1. Gang m. Emilie f. Witt (død 1894). 2. Gang m. Sofie Cathinka f. Knuppert, f. 23. Juli.

Direktør i Kreditforeningen for Grundejere i de dansko Østifter; Formand i Repræsentantskabet for Kbhvns Grundejeres Renholdnings-Selskab:

Medlem af Repræsentantskabet for Livsforsikrings-Anstalten Tryg.

Adresse : Vesterbrogade 30, Kbhvn.

 

MØLLER Thorvald Konsul; f. 26. Okt. 1862 i Silkeborg; Søn af Skoleinspektør B S E Møller og Hustru f. Tras-borg; gift ni. Helga i. Aasted, f. 15. Jan. i Silkeborg.

Oprindelig Købmand i Askov; Indehaver af Firmaet Thorvald Möller & Co. i Esbjerg fra 1896; Ej« af et Teglværk og en Monierfabrik; Vicekonsul for Norge; Medlem af Esbjerg Byraad 1899-1905; Medlem af Bankraadet for Esbjerg-Fanø Bank og af Esbjerj Handelsförenings Bestyrelse; Formand for Esbjerg Handelsskole og for Tcgl-værksforeningen i Esbjerg; Medlem af Menighedsraadet; Formand for Højskolehjemmet« og Esbjerg Skytteforenings Bestyrelse; Medlem af Esbjerg Venstref oreni n.gs Bestyrelse.

Adresse : Esbjerg.

 

MØLLER Viggo Forstkandidat, Redaklor; f. 12. Febr. 1852 i Elling ved Frederikshavn ; Søn af Sognepræst N P Møller (død 1859) og Hustru f. Storch,

Lært Gartnerfaget; Forsteksamen 1886; Skovrider paa Engestofte ved Maribo 1887-90; Redaktør af Dansk Hundestambog fra 1889; Udgiver og Redaktør af Maanedsskriftet Hunden fra 1891; Medstifter af Dansk Kennelklub 1897 og Sekretær for denne.

Har udgivet; Hønsehunden (1882); Fjervildtjagten (1885); Hunden og Hunderacerne (1887); Haarvildt jagten (1890); Jagthusholdningen (1892); Om Hundes Avl og Røgt (1903); Danske Vildarter (1909).

Adresse; Bartholinsgade 7, Kbhvn.

 

MØLLER-JENSEN Jens Kunstmaler; f. 23. Marts 1869 i Haarby ved Skanderborg; Søn af Skolelærer J K K Jensen og Hustru Mario f. Andersen; gift m. Sigrid f. Vold, I. 3. Marts.

Elev fra Kunstakademiets Model-skole; studeret Freskomaleri i Italien med Stipendium fra Kunstakademiet; I'ormand for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse til 1910: Medstifter af Selskabet for Dekorativ Kunst; In-

dehaver af en Dekorationsskole i Gjentofte 1910.

Har komponeret og ledet Ildførelsen af alle Kalkdekorationerne i det nye Raadhus; forestaaet Udsmykningen af Graabrødretorv.

Adresse: Nyhavn og Ræveskovsbak-kcn, Gjentoftc.

 

MØLLER-LUND L Chr. Kommunelærer, f. 24. Juli 1864 i Skallerup i Hjør-rig Amt; Søn af Lærer L Møller-Lund (død 1896) og Hustru Caroline f. Willadsen (død 1903): gift m. Cecilie M-L., f 9. Juli i Gilleleje, Datter af Købmand R W Mentz og Hustru Philippa f. Beck.

Skolelærereksamen 1886; ansat ved Kbhvns kommunale Skolevæsen fra 1891.

Sekretær i Bestyrelsen for Kbhvns Kommunelærerforening 1895-98, Næstformand 1904-06: Sekretær i Børne-hjælpsdagens Hovedkomité 1904-06, Formand for sammes Forretningsudvalg fra 1907; Værgeraadsmedlem ; Medlem af det af Justitsministeriet i 1909 nedsatte Udvalg til at gøre Indstilling om Revision af Værgeraads-loven.

Adresse: Fælledvej 9, Kbhvn.

 

MØLLMANN C C Malermester E,p.p.; f. 14. Juni 1850 i Rudkjøbing; Søn af Skibskaptajn J A Møllmann og Hustru Margrethe f. Krogh; gift m. Sofie Frederikke f. Birch (død 1909).

Etableret 1879 (Firma C Møllmann & Co.).

I Kirkeinspektionen for Helligaands Kirke; Medlem af Det faste Udvalg i Kbhvns Brandforsikring og af Tilsyns-raadet i Grundejernes Hypotekforening.

Udenl. Orden : Fr.off.de.I'insti'.publ.

Adresse : Gothersgade 137, Kbhvn.

 

MØLMARK Herluf Professor, Overlæge, R.; f. 20. Juni 1844 i Svendborg; Søn af Læge Frederik Mølmark og Hustru f. Hansen; gift ra. Ida M., f. 11. Okt. paa Frederiksberg, Datter af Fabrikant F A Dohlmann og Hustru f. Meyer.

Student (Odense) 1862; med. Eks. 1869; Reservelæge i Hæren 1869-70; Læge ved Skaarup Seminarium 1871-98; Formand for Sydfyens Lægekredsforening 1878-83; Byraadsroedlem i Svendborg fra 1882; Læge ved Sygehuset fra 1891 og Skolelæge fra 1900: Medlem af Bestyrelsen for almindelig dansk Lægeforening fra 1905.

Adresse : Svendborg.

 

MØLSTED Christian Marinemaler; f. 15. Okt. 1862 i Dragør; Søn af Fisker A A N Mølsted og Hustru Ane f. Niels-datter; gift m. Ingine Dorothea M., Datter af Gaardejer J F Svendsen og Hustru f. Christensen.

Elev af Kunstakademiet 1880-1885; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1884; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for national Kunst fra 1904.

Hovedværker: Ku engelsk Brig erobres af danske Kanonbaade (1887); Peder Bredals Skibe ises ud af Nyborg-Fjord (1891); Ombord i Fregatten Niels Juel. under Kämpen ved Helgoland (1898); Slaget paa Reden; Willemoes om Bord i det Gernerske Flaadebatteri (1901); Villcmocs's Død ombord i Linieskibet Prins Christian Frederik, under Kampen ved Sjællands Odde (1906); Aalefiskere; Efleraarsstemniug i Drogden (1908); Solopgang i Drogden i (1909); Tordenskjolds Landgang i Marstrand (1910).

Adresse : Dragør.

 

MØNSTED Otto Margarinefabrikant, R.; f. 30. Nov. 1838 paa Lyngbeks-gaard ved Ebeltoft; Søn af Proprietær Niels Mønsted og Hustru Charlotte f. Møller; gift m. Anna Kirstine M., f. 6. Juli i Aarhus, Datter af Købmand Hans Broge (død 1908).

I Handelslære i Ebeltoft 1853; etableret i Aarhus 1865; anlagde en Dampmølle 1870; grundlagde en Exportfor-retning 1876; anlagde den første danske Margarinefabrik 1883, som efterfulgtes af lignende Anlæg i England 1888 og 1894; Medlem af Aarhus By-raad 1885-91.

Adresse ; Krist ianiagade 5, Kbhvn.

 

MØNSTED Peter Landskabsmaler, Portrætmaler; f. 10. Dec. 1859 i Balle ved i Grenaa; Søn af Fotograf O C Mønsted og Hustru f. Jørgensen; gift m. Elna Mathilde Margrethe M., Datter af Groeseter L C A Sommer og Hustru f. Meyer.

Elev af Kunstakademiet 1870-1879 og af Bonuat i Paris; udstillede forste Gang 1879.

Adresse: Viggo Rofhesvej 31, Charlottenlund.

 

MØRCH J W Overpost mester, R.DM. p.p.; f. 5. Sept. 1841 i Kbhvn.; Søn af botanisk Gartner ved Kbhvns Uiniversitet O J N Mørch og Hustru f. Sjø-beck; gift m. Johanne Frederikke Sophie f. Fick (død 1881).

Ansat i Postvæsenet 1856; Assistent i Generalpostdirektoratet 1860; Sekondløjtnant 1862; Postskriver 1866: Ekspedient 1870; Overpostkontrolør 1876; Overpostmester 1905; i Bestyrelsen for De danske Krigsinvaliders Selskab.

 Ordon : S.V.

Adresse : st. Kongensgade 67, Kbhvn.

 

MØRCH Peter Konsul: f. 23. Sept. 1854 i Horsens; Søn af Tømrermester J C Mørch og Hustru f. Christensen; gift m. Marie Henriette Frederikke f. Torp. f. 23. Jan. i Haderslev.

I Tømrerlære 1868; Svend 1872; Tømrermester i Horsens 1879; anlagde 1888 et Maskinsnedkeri, der udvidedes 1897 og 1901.

Vicekonsul for Spanien; Medlem af Horsens Byraad 1896-1902: Medlem af Havneraadet. af Haandværkerforenin-gens Bestyrelse og af Bestyrelserne for Aktieselskabet Paasch & Larsen, Petersen, Østjydske Bryggerier og Horsens Haandværkerbank.

Adresse: Horsens.

 

MØRCK Th. Overretssagfører, R.; f. 8. Jan. 1854 i Kbhvn.; Søn af Grosserer L F Mørck og Hustru f. Ditlevsen; gift m. Bertha Bianca f. Cunning, f. 25. Nov. i Kbhvn.

Student (Herlufsholm) 1871; cand. jur. 1877; Overretssagfører 1893; Formand for Kbhvns 1. Værgeraadskrcds indtil 1910. Tilkaldt Medlem af Kbhvns Understøttelsesforenings Hovedbestyrelse.

Adresse : V. Boulevard 33, Kbhvn.

 

MØRK-HANSEN J Arkitekt: f. 23. Juli 185G i Felsted ved Aabenraa; Søn af Stiftsprovst Mourits Mørk-Hansen (død 1895) og Hustru Charlotte f. Levinsen (død 1882); ugift.

Uddannet som Murer; Elev af Kunstakademiet 1874-85: Akademiets lille Guldmedalje 1891; Konduktor ved Opførelsen af Helligkors Kirken i Kbhvn. 1888-90, og ved Restaureringen af Chr. IV Kapel i Roskilde Domkirke 1895-96; Assistent ved Kunstakademiets Arkitekturskoler fra 1899; Medlem af Dommerudvalget for Prisbelønninger for kunstneriske Løsninger af Byggeforetagender i Kbhvn. til 1909; Medlem af Akademisk Arehitektfereniiigs Konkurrenceudvalg; Medudgiver af Ældre nordisk Architektur 1887-93.

Har givet Tegning til Springvandet paa Raadhuspladsen i Roskilde og til Monumentet for sin Fader paa Skam-liugsbanken samt til adskillige andre Monumenter og Gravmæler; har bygget Apoteket i Frederikshavn; Vand-værksiaarnet i Roskilde, fiere Villaer o. s. v.; fik Præmie (sammen med Carl Brummer) ved Konkurrencen om det ny Kristiansborg.

Adresse: Sortedamsdossering 59 A, Kbhvn

 

MØRKEBERG Adam Wilhelm Professor ved Landbohøjskolen; f. 25. Sept. 1863 i Spjellerup ved Kjøgc; Søn af Forpagter C W Mørkeberg og Hustru f. Seidenfaden; gift m. Louise M., f. 2. Sept., Datter af Lærer S L Mørkeberg og Hustru Anna f. Schmidt.

Veterinæreks 1884; Reservedyrlæge i Kbhvn. 1886-90; Student 1888; med. Eks. 1895; Lektor i Veterinær-Lægevidenskab ved Landbohøjskolen 1890, Professor fra 1903.

Formand for Bestyrelsen for Ben danske Dyrlægeforening.

Har 1900 udgivet 2 Supplementbind tii Stoekfleths Haandbog i Veterinær-kirurgien; Lamheder af Lemmernes Nerver; Fodens Sygdomme.

Udenl. Ordn : N.St.O.

Adresse: Enighedsvej 9, Kbhvn.

 

MORKESERG Peter Aug. Statskonsulent, R.p.p.; f. 21. April 1861 paa Christiansminde ved Præstø; Søn af Forpagter C W Mørkeberg og Hustru f. Seidenfaden; gift m. Gunilla Henriette Adolphine f. Malmquist, f 31. Marts 1859 i Skjelskør.

Dyrlægeeksamen 1881; Assistent i ambulatorisk Klinik paa Landbohøjskolen 1883-80; Statskonsulent i Husdyrbrug (det røde danske Kvæg og Svineavl) fra 1889; Medlem af Statsdyrskuekom-missionen.

Har skrevet : Tuberkulosen hos Husdyrene, særlig hos Kvæget (1893); Om Svineavlens Ledelse i Danmark (1901); Stambog over Tyre og rød dansk Malkerace I-XIII: Stambog over Orner af Landraee I-III.

Udenl. Ordener: N.St.O.; R.St.Stan.

Adresse ; Helleruplunds Allé 32, Hel lerup.