N

NANDRUP Stephan

NANKE Charles

NANSEN Betty

NANSEN Peter

NATHANSEN Henri

NATHANSEN Johan Ludvig

NEBELONG J H

NEERGAARD Carl

NEERGAARD Carl D

NEERGAARD Christian

NEERGAARD Edvard de

NEERGAARD Joachim Bruun

NEERGAARD Johan

NEERGAARD Niels

NEERGAARD Peter

NEERGAARD Poul

NEERGAARD Viggo

NEERGAARD Vilhelm Bruun

NEERGAARD Wenzel

NEERSØ Søren

NEIIENDAM Carl

NEIIENDAM Jonna

NEIIENDAM Nicolai

NEIIENDAM Robert

NEIIENDAM Sigrid

NELLEMANN Sophus

NELLEMANN Valdemar

NERUDA Franz

NEUBERT Theodo

NEUHAUS Johannes

NEUMANN Laurits

NEUMANN Oscar

NEUMANN Sophus

NICOLAYSEN Alfred

NIELSEN Anders

NIELSEN Anne Marie Carl

NIELSEN Axel

NIELSEN Birgitte Berg

NIELSEN Carl

NIELSEN Einar

NIELSEN F C C

NIELSEN Grønvald

NIELSEN Hans

NIELSEN Hans Andreas

NIELSEN Harald

NIELSEN Holger

NIELSEN Johan

NIELSEN Johannes

NIELSEN Johannes Hviid

NIELSEN Julius

NIELSEN Jørgen

NIELSEN Jørgen H

NIELSEN L C

NIELSEN Lars

NIELSEN Ludvig

NIELSEN M C B

NIELSEN Magnus

NIELSEN Martinius

NIELSEN Nanna Lønborg

NIELSEN Niels

NIELSEN Oda

NIELSEN Olivia

NIELSEN P K

NIELSEN P Th.

NIELSEN Poul

NIELSEN Rasmus

NIELSEN S W

NIELSEN Vilhelm

NIELSEN Villum

NIELSEN Zakarias

NIELSEN-GRØN N K

NIELSEN-KLODSKOV N J

NIEUWENHUIS P N

NISSEN A S H

NISSEN Helge

NISSEN N Carl

NORDBY J P

NORDENTOFT Johs.

NORDHOLM A

NORDLIEN F T M M

NORDMANN V J H

NORDSTEN P

NORMAN-HANSEN Carl

NORRIE Charlotte

NORRIE Gordon

NORRIE Olivia

NORRIE William

NORSTRAND Carl

NUTZHORN Heinrich von

NYBLOM Helene

NYBY Christen

NYEGAARD Elliot

NYELAND Stephan

NYHOLM A C

NYHOLM C C V

NYHOLM Diderik

NYHOLM H C

NYHOLM H V

NYHOLM Ivar

NYHOLM Johannes

NYROP Camillus

NYROP Josefine

NYROP Kristoffer

NYROP Martin

NÆSER C A

NØRBY J Cr.

NØRGAARD Fr.

NØRGAARD P C

NØRGAARD Poul

NØRLUND Louise

NØRREGAARD HANSEN Ingeborg

NØRREGAARD Jens

NØRREGAARD Kai

NØRRESØ M N

NANDRUP Stephan Læge; f. 27. Okt. 1863 i Næstved; Søn af Købmand J C Nandrup og Hustru f. Hansen; gift m. Mathilde N., f. 25. Aug. i Højby ved Nykjøbing S., Datter af Præst G C A Richardt og Hustru f. Schmidt.

Student (Herlufsholm) 1881; med. Elis. 1888; praktiserende Læge paa Frederiksberg fra 1889; Læge ved Ride-og Beslagskolen fra 1890; Jærnbane-læge fra 1895; Repræsentant i Kbhvns Lægeforening fra 1900. Medlem af Bestyrelsen fra 1904, Formand 1908-09; Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse fra 1905, af Frederiksberg Sundhedskommission s. A. og af Bestyrelserne for Frederiksberg Fødehjem og Frederiksberg Poliklinik for Ubemidlede (1909).

Adresse : Smallegade 46, Kbhvn.

 

NANKE Charles Borgmester, R.p.p.; f. 4. Marts 1847 i Kbhvn.; Søn at Kunstdrejer J G A Nancke; gift m. Anna Marie Emilie f. Mørch, f. 15. Jan. 1850 i Kbhvn.

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1865; rand. jur. 1870: Herreds-fuldmægtig (Merløse-Tusse H.) 1872; Herredsfoged (Hads H.) 1886; Medlem

af Odder Sogneraad 1891-98; Borgmester i Korsør fra 1898; Folketingsmand for Odense 1. Kreds 1901-03: Medlem af Bestyrelserne for Det sjællandske Fængselsselskab fra 1909 og Den danske Købstadsforening; Æresmedlem af Korsør Solang og Medlem af Bestyrelsen for Odder Børneasyl.

Udenl. Orden : R.St.A.

Adresse : Korsør.

 

NANSEN Betty Skuespillerinde, MIAA.; f. 19.Marts 1874 i Kbhvn.: Datter af Teaterdirektør Frederik Muller (død 1895) og Hustru Marie f. Jørgensen (nu Skuespillerinde Fru Marie Ring); gift m. Direktør, Forfatter Peter Nansen (se denne).

Debuterede som Dora i Sardous Skuespil paa Kasino 1893; ved Kasino til 1896; ved Det kgl. Teafer 1896-99; ved Dagmarteatret 1899-1903; Meddirektrice ved Folketeatret 1903-05; Gæstespil i Sverrig, Finland, Rusland samt Folketeatret i Kbhvn. 1905-07; Skuespillerinde ved Det kgl. Teater 1907-10; er for næste Sæson engageret til Gæstespil i Udlandet og ved Det kgl. Teater.

Hovedroller : Magda i Hjemmet; Cyprienne i Lad os skilles; Marguerite Gautier i Kameliadamen: Bodvild i Vø lund Smed; Zaza; Tora Parsberg i Povl Lange og Tora Parsberg; Helene Bording i Under Loven; Titelrollerne i Agnes Jordan, Gertrud og Agnete: Rebekka i Rosmersholm; Hilde i Bygmester Solness; Elisabeth i Marie Stuart; Lady Macbeth i Macbeth.

Adresse : N. Voldgade 48, Kbhvn.

 

NANSEN Peter Direktør. Forfatter; f. 20. Jan. 1861 i Kbhvn.; Søn af Sognepræst F P H Nansen (død 1899) og Hustru f. Buchheister (død 1870); gift

1.   Gang m. Louise f. Brock (død 1900): 2.  Gang m. Skuespillerinde Betty Nansen (se denne).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1879; cand. phil. 1880; Medarbejder ved Berlingske Tidende 1880, ved Nationaltidende 1883 og ved Politiken 1884-95; Redaktør af, Af Dagens Krønike 1889 90; indtraadte 1896 i Gyldendalske Boghandels Ledelse; Direktør for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag fra 1903.

Fh. Formand i Klubben Akademicum og Viceformand i Journalistforeningen ; Medstifter og Bestyrelsesmedlem af Dansk Automobilselskab ; Formand i Dansk Forlæggerforening; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening.

Skønlitterære Værker bl. a, : Unge Mennesker (1883); Scener og Smaahisto-rier; Et Hjem (1891); Fra Rusaaret (1892); Julies Dagbog (1893): Maria (1894); Guds Fred (1895); Judiths Æg-teskab (1898); Troskabsprøvcn (1899); Oversættelser fra Fransk og Svensk. Hans samlede Skrifter udkom 1908-09.

Adresse : N. Voldgade 48, Kbhvn.

 

NATHANSEN Henri Forfatter; f. 17. Juli 1868 i Hjørring; gift m. Johanne Henrika Kirstine N., f. 19. Febr. i Kbbvn.

Student 1886; cand. jur. 1892: Sceneinstruktør ved Det kgl. Teater 1909; i Bestyrelsen for Danske Dramatikeres Forbund.

Har skrevet: Sommernat (1899); Den forbudne Frugt (1901); Floden (1902); Mor bar Eet (1905; Det kgl. Teater); Den gode Borger (1907; Det kgl. Teater); Daniel Hertz (1909; Det kgl. Teater); Danas Have (1910; Dagmar teatret).

Adresse : Allégade 15 A, Kbhvn.

 

NATHANSEN Johan Ludvig Overretssagfører; f. 5. April 1870 i Kbbvn.; Søn af Redaktør af Berlingske Tidende M Nathansen (død "1902) og Hustru f. Salmonsen.

Student (Metropolitanskolen) 1887; cand. jur. 1893; Overretssagfører 1897; Formand for Dansk Idræts-Forbund 1909.

Adresse : Pileallé 55, Kbhvn.

 

NEBELONG J H Sanginspektør, Professor, R.; f .9. Nov. 1847 i Kbhvn.; Søn af Stadsbygmester N S Nebelong og Hustru Constance f. Horn; gift m. Annra Marie Martha f. Nielsen, f. 3. April i Aarhus.

Organist ved Fængslet paa Kristians-havn 1864: Stifter af Folkekoncerterne (1876): Organist ved St. Johannes Kirke fra 1881, tillige Kantor 1890; Sangiiispektør fra 1896; Leder af Statens Lærerhøjskoles Musikafdelinger; Censor ved Lærer- og Lærerindeeksaminerne; Stifter og raangeaarig Formand for Dansk Organistforening; Stifter og Formand for Pensionsfond for danske Organisters Enker; Formand i Komitéen for Skole Sangstævner i Danmark.

Adresse : Sortedamsgade 3, Kbhvn.

 

NEERGAARD Carl Museumsinspektør, R.; f. 5. Juli 1869 i Kbhvn.; Søn af Oberst Emil Neergaard (død 1897) og Hustru Olivia f. Dichmao.

Student (Frederiksborg) 1886; Medhjælper ved Oldnordisk Museum 1887, Assistent 1892, Inspektør ved Nationalmuseets 1. Afdeling 1897.

Er Forfatter til arkæologiske Afhandlinger i Aarbøger for nordisk Oldkyn-dighed og Nordiske Fortidsminder, dels til klosterhistoriske Afhandlinger i Kirkehistoriske Samlinger; Medarbejder ved Traps Beskrivelse af Danmark III Udg. og Salmonsens Konversationsleksikon.

Adresse : Nørrebrogade 1l, Kbhvn.

 

NEERGAARD Carl D Navigationsskolebestyrer, R.; f. 5. Maj 1858 i Hillerød; Søn af Snedkermester Christian Neergaard og Hustru Caroline f. Rump; gift m. Marie Henriette f. Schwartz, f. 17. Okt. i Kbhvn.

Forstander for Kbhvns Navigationsskole, der ejes og ledes af Foreningen til Søfartens Fremme.

Adresse : Ny Toldbodgade 3, Kbhvn.

 

NEERGAARD Christian Hofjægermester, Godsejer, R.; f. 16. Dec. 1847 paa Hovedgaarden Rantzausgave; Søn af Godsejer P J Neergaard og Hustru Augusta f. Friis; gift m. Christentze Bryske f. Dinesen, f. 29. Okt. paa Katholm.

Student (Horsens) 1866; cand. jur. 1871; Ejer af Rantzausgave 1873, af Aakjær og Dybvad 1884 (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register); Medlem af Aarhus Amtsraad 1880-1910; Præs. for Danmarks Agrarforening 1895-97; Landvæsenskommissær 1898; Formand for Overformynderiets Laanebestyrelse i Aarhus Amt, for Landboernes Brandforsikring, for Bestyrelsen for Kreaturforsik-ringsforeningen Kustos, for Kommissionen til Afløsning af Husmænds Pligtarbejde i Aarhus Amt og for Kommissionen til Indkøb af Jordlodder til Landarbejdere smstds.; Medlem af Til-synsraadet i Landbygningernes Brandforsikring.

Adresse: Aakjær pr. Falling.

 

NEERGAARD Edvard de Godsejer, R.: f. 27. Marts 1855 paa Førslev; Søn af Etatsraad Peter Neergaard og Hustru Betzy f. Østergaard: ugift.

Ejer af: Fuglebjerggaard (fra 1872) og Førslevgaard. (fra 1895) (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Student (Herlufsholm) 1873; cand. jur. 1879; Assistent paa Søndre Birks Kontor 1880-81; i Indenrigsministeriet 1881-93; Landvæsenskommissær i Sorø Amt 1902; Medlem af Overskatteraadet smstds. 1904: Medlem af Sorø Amtsraad 1907 og af Nationalbankens Repræsentantskab; i Bestyrelsen for Akts. Trifolium 1909.

Adresse : Førslevgaard pr. Fuglebjerg.

 

NEERGAARD Joachim Bruun Komponist; f. 27. April 1877 paa Stubberup ved Borup; Søn af Kammerherre V Bruun Neergaard og Hustru Louise f. Bardenfleth; ugift.

Student 1895; cand. jur. 1901: Elev i Klaver af Professor Ove Christensen, i Komposition af Professor Orla Rosenhoff og fh. Kapelmester Johan Svendsen.

Debuterede som Komponist 1906, som Klaverspiller samme Aar, som Dirigent 1910.

Kompositioner : Klaverstykker; Variationer over et Originaltema (for Orkester) ; Impromtus over Navnet. G-A-D-E (for Orkester); Koncert-Ouverture; Sonate; Strygekvartet, o. s. v.

Adresse : Frederikshaldsgade 17, Kbh.

 

NEERGAARD Johan Kammerherre, Etatsraad, Godsejer, R.DM.; f. 15. Aug. 1834; Søn af Kammerherre, Amtmand Ferdinand Neergaard og Hustru Charlotte f. Olsen; gift m. Marie N., t. 5. Aug., Datter af Regimentskirurg Lorentz Castenschiold og Hustru Vilhelmine f. Olsen.

Besiddelser fra 1856: Gunderslev-holm og Tærø (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Cand. polyt. 1860; Medlem af Sorø Amtsraad fra 1871; Formand i Bestyrelsen for Sparekassen for Næstved og Omegn; gentagne Gange Repræsentant i Nationalbanken; Repræsentant for Danmarks .Højreforeninger og konservative Klubber fra 1895.

Adresse: Gunderslevholm pr. Herlufmagle.

 

NEERGAARD Niels Folketingsmand; f. 27. Juni 18d4 i Ugilt ved Hjørring; Søn af Sognepræst, Folketingsmand Peder Neergaard og Hustru f. Eibe; gift 1. Gang m. Dagmar Jensine Cecilie f. Lind; 2. Gang m. Betty Johanne f. Monrad.

Student (Borgerdydskolen Krsthvn.) 1872; cand. mag. 1879; cand. polit. 1881; Assistent i Statsanstalten for Livsforsikring 1881; Redaktør af Tilskueren 1884, af Aarhus Amtstidende 1892; Direktør for Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab 1897-1908 og for Nordisk Ulykkesforsikrings Aktieselskab 1898-1908; Folketingsmand for Nakskov 1887-90, for Hørning (Hornslet) 1892-98 og for Ebeltoft fra 1898; Finansminister i Ministeriet J C Christensen 1908; Konsejls-præsident og Forsvarsminister 1908-09; Finansminister i Ministeriet Holstein-Ledreborg 1909.

I Bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening og for Dansk Forening for Arbejderbeskyttelse; i Centralbestyrelsens Forretningsudvalg for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; Formand for Selskabet Hjemløses Venner; Medlem af Toldkommissionen og af Tubcrkulosekommissio-nen; Medlem af Toldraadet 1910.

Har skrevet: Under Junigrundloven 1. Del 1848-54 (1892), 2. Del 1855-64 (ufuldendt); Sidste Bog af Danmarks Riges Historie 1852-64; William Glad-stone (1886); R Cohden (1889); Medarbejder ved Salmonseas Konversationsleksikon; talrige Artikler i Tilskueren.

Adresse : Dronn. Tværgade 4, Kbhvn.

 

NEERGAARD Peter Hofjægermester, Kammerjunker, Godsejer, Premierløjtnant; f. 15. Maj 1871 paa Faarvejle ved Rudkjøbing; Søn af Kammerjunker, Godsejer Ferdinand Neergaard (død 1878) og Hustru Wendela f. Flach; gift m. Elisabeth N., f. 20. Jan. 1876 i Oberau 1 Sachsen, Datter af Kammerherre, Godsejer Carl von Carlowitz (død 1890) og Hustru f. von Armin (død 19Q9).

Besiddelser: Taarnborg. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Sekondløjtnant ved 4. Dragonregiment 1892; Premierløjtnant samme Aar; ved Gardehusarregimentet 1893; Afsked 1908; købte Taarnborg ved Korsør 1904.

Sogneraadsformahd i Taarnborg Sogn ; Bestyrelsesmedlem i Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme.

Udenl. Ordener ; S.Sv.; Stb.V.

Adresse : Taarnborg pr. Korsør.

 

NEERGAARD Poul Hofjægermester; f. 2. Okt. 1851; Søn af Kammerherre Theodor Bruun Neergaard og Hustru f. Cramer; gift m. Andrea f. Jacobsen, f. 30. Juni 1853.

Besiddelser: Familiegodset Skjoldenæsholm (Udførlige Oplysninger lindes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Adresse: St. Annæ Plads 20, Kbhvn.

 

NEERGAARD Viggo Godsejer; f. 29. Nov. 1837 paa Lindersvold; Søn af Kammerherre Ferdinand Neergaard (død 1849) og Hustru Louise f. Olsen (død 1866); gift m. Bodil N., f. 10. Febr. 1868 i Kbhvn., Datter af Komponisten Hartmann og Hustru Bolette f. Puggaard.

Besiddelser: Fuglsang og Prierskov (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Student (priv. dimit.) 1857, cand. polit. 1867.

Adresse: Fuglsang pr. Nykjøhing F.

 

NEERGAARD Vilhelm Bruun Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.; f. 11. Juni 1846 i Svenstrup; Søn af Ge-heimekonferensraad Joachim Bruun Neergaard og Hustru Christiane f. Zeuthen; gift m. Louise N., f. 24. Okt. paa Søllerødgaard, Datter af Gehcime-konferensraad Emil Bardenfleth og Hustru Sophie f. Rigsgrevinde Schmet-tau.

Student 1864; cand. polit. 1870; Med-besidder af Det Zeuthen-Neergaardske Fideikommis.

Adresse : Kastclsvej 21, Kbhvn.

 

NEERGAARD Wenzel Hofjægermester, Kammerjunker, R.; f. 6. Jan. 1864 paa Sophienhorg; Søn af Kammerjunker Ferdinand Neergaard og Hustru Wendela f. Flach, f. 20. Okt.; gift m. Jacobine N-, f. 31. Juli paa Skafø-gaard, Datter af Godsejer JUS Estrup (se denne).

Besiddelser: Hovedgaarden Faarevejle pr. Rudkjøbing.

Student 1883; cand. phil. 1884; Løjtnant 1888; Medlem af Svendborg Amts-raad fra 1902; Folketingsmand for Svendborgkredsen fra 1906 (Højre); Medlem af Bestyrelsesraadet for Kjøbenhavns Handelsbank fra 1909.

Adresse ; Kvæsthusgade 3. Kbhvn. og Faarevejle pr. Rndkjøbing.

 

NEERSØ Søren Adjunkt; f. 26. Marts 1868 i Astrup; Søn af Gaardejer Christen Nielsen.

Student (Randers) 1886; cand. mag. 1891; Privatlærer i Kbhvn. 1891-92; Lærer ved Fredericia Latin- og Realskole 1892; Timelærer ved Randers lærde Skole 1894, Adjunkt srnstds. fra 1898; Forstander for Randers Handelsskole.

Medlem af Randers Byraad; Folketingsmand for Randerskredsen (Højre) fra 1909; Medlem af Skoleraadet for Højskolen for Samfundskundskab i Kbhvn.

Adresse: Halmtorvet 14, Kbhvn. og Randers.

 

NEIIENDAM Carl Hofhotelejer; f. 23. Marts 1858 i Kbhvn.; Søn af Melhandler Johannes Neiiendam; gift m. Vilhelmine Andreasine N., f. 6. Juni i Kbhvn.

I Bestyrelsen for Hotelvært- og Restauratørforeningen i Kbhvn., for Det danske Travselskab og for Foreningen til Fjerkræavlens Fremme i Danmark.

Udenl. Orden: N.St.o.

Adresse Bredgade 37, Kbhvn.

 

NEIIENDAM Jonna Skuespillerinde ved Det kgl. Teater; f. 6. Juni 1872 i Kbh.; Datter af Professor Edgar Collin (død 1906) og Hustru Magdalene f. Hansen (død 1894); gift m. Skuespiller ved Det kgl. Teater Nicolai Neiiendam (se denne).

Uddannet paa Det kgl. Teaters Elevskole; debuterede paa Det kgl. Teater 1. Sept. 1891 som 1. Pige i Barselstuen ; ved Dagmarteateret 1892-1898; ved Folketeateret 1899-1900; ved Kasino 1900-1902; ved Det kgl. Teater fra 1902.

Hovedroller: Fru Lechat i Forretning j er Forretning: Jomfru Æbeltoft i Guld-daasen; Waltraute i Ragnarok; Oedske i Den politiske Kandestøber; Madam Schmidt i Genboerne.

Adresse: Nyhavn 11, Kbhvn.

Sommerbolig: Villa Bakkehus, Espergærde.

 

NEIIENDAM Nicolai Skuespiller: f. 21. Marts 1865 i Kbhvn.; Søn af Slagtermester Nickolaj Neiiendam (død 1901) og Hustru Dorothea f. Andersen; gift m. Skuespillerinde Jonna N. (se denne).

Tildannet paa Det kgl. Teaters Elevskole; debuterede paa Det kgl. Teater 19. Nov. 1893 som Prinsen af Godthåb i Kærlighed ved Hoffet; ansat ved delle Teater 1893-95; ved Dagmarteatret 1895-99; ved Det kgl. Teater fra 1899.

Hovedroller: Niels Lykke i Fru Inger til Østrål : Herodes Antipas i Johannes den Døber; Erasmus Montanus; Don Karlos; Macbeth; Handel: Turtuffe.

Adresse: Nyhavn 11, Kbhvn.

Sommerbolig: Villa Bakkehus, Espergærde.

 

NEIIENDAM Robert Skuespiller; f 24 Marts 1880 i Kbhvn.: Søn af Slagtermester Nicolai Neiiendam (død 1901) og Hustru Dorthea f. Andersen; gift m. Skuespillerinde Sigrid Neiiendam (se donna).

Debuterede paa Folketeatret 28. Nov. 1899 som Hans Olsen i Over Evne II: ved Casino 1900-05; atter ved Folketeatret fra 1905.

Redaktør af Dansk Skuespiller-Forbands Medlemsblad; Forfatter af tea-terhistoriske Artikler i Dagblade Og af en Afhandling i Historisk Tidsskrift om Christian VII som Skuespiller. Har siden 1905 hver Sommer holdt private Oplæsninger for Danske i Nordslesvig.

Hovedroller : Lars i Møllen; Violinisten i Trilby; Anarkisten i Lynggaard & Co.; Adjunkten i Den mystisko Arv.

Adresse: Vodroffsvej 56 A, Kbhvn.

 

NEIIENDAM Sigrid Skuespillerinde; f. 31. Maj 1873 paa Gjedved Seminarium; Dalter af Højskoleforstander J Andersen (Rødkilde) (død 1909) og Hustru Sofie f. Rasmussen ; gift m. Skuespiller Robert Neiiendam (se denne).

Uddannet paa Det kgl. Teaters Elevskole; debuterede paa Det kgl. Teater 1. Seilt. 1891 som Ane Kandestøber i Barselstuen ; ansat ved dette Teatert til 1896; Gæst paa Dagmarteatret 1896; ved Folketeatret fra 1900.

Hovedroller: Johanne i Ungdomslog: Wulfdine i Thummelumsen: Trine i Tvillinger: Madam Hansen i Gerhardt Ramm: Magdelone i Don Stundesløse; Moderen i Jægermesterinden : Lensgrevinden i Den bestøvlede Kat; Madam Faurholt i Sind.

Adresse : Vodroffsvej 56 A, Kbhvn.

 

NELLEMANN Sophus Højesteretsad vokat, K'.DM.: f. 18. Dec. 1833 i Aarhus; Søn af Justitsraad Lauritz Nellemann (død 1887) og Hustru f. Hyphoff; gift m. Laura Augusta f. Boye (død-1903).

Student (Randers) 1853: cand. jur 1859; Overretsprøveprokurator 1864, Overretsprokurator 1866: Højesterets-advokat 1868. Ejer af Allingskovgaard, Allinggaard og Alling Mølle, Svostrup Sogn. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Formand for Prokuratorforeningen, for Bestyrelserne for Kong Frederik den 7endes Stiftelse for fattige Fruentimmer af Arbejdsklassen, Kong Frederik den 7endes stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn og Foreningen To Løver; Formand i Bestyrelsesraadet for Del gensidige Forsikringsselskab Danmark til 1907; Formand i Repræsentantskabet tor Det danske Hedeselskab.

Adresse: Frederiksholms Kanal 20, Kbhvn.

 

NELLEMANN Valdemar Overretsasses-sor; f. 30. April 1864 i Kbhvn.; Søn af Justitsminister, Nationalbankdirektør J M V Nellemann (død 1900) og Hustru Louise f. Poulsen: gift m. Ingeborg N., [. 5. Febr. i Chiristiansted paa St. Croix. Datter af Overdommer Th. Rosenstånd (se denne).

Student (Maribops Skole) 1881; rand. |ar. 1888; Sagførerfuldmægtig; Assistent i Justitsministeriet 1892: Fuldmægtig smstds. 1904; Ekspeditionsse-1 kretær 1905: Assessor i Overretten 1906;  Næstformand i Sø- og Handelsretten fra 1907.

Adresse: Holsteinsgade 7, Kbhvn.

 

NERUDA Franz Professor, kgl. Kam-mermusikus, Komponist, R.p.p.; f. 3. Dec. 1843 i Brunn, Mähren, Østrig; Søn af Domorganist Joseph Neruda og Hustru Franzisca f. Merta; gift m. Dagmar N., f. 8. April i Kbhvn., Datter af Ftntsraad Chr. Hohn (se denne).

Kgl. Kapelmusikus 1864-76; stiftede Kammermusikforeningen 1868, Neru-rfa-Kvartetten 1870; Koncertdirigent i Musikforeningen fra 1892.

Kompositioner : Klaverstykker for to og fire Hænder; flere Sange og Violoncelkompositioner; Aus dem Bohmer-wald.

Ldenl. Ordener: N.SI.O.; S.V.

Adresse: Frederiksgade 9, Kbhvn.

 

NEUBERT Theodor Fabrikant; f. 19. Aug. 1855 i Neumünster; Søn af Fabrikant C F A Neubert (død 1894) og Hustru f. Bornhøft; gift m. Anna Elisabeth Helene f. Hansen, f. 23. Sept. i Neumunster.

Firma : Aug. Neubert.

I Bestyrelsen for Hellerup Tændstik-fabrik, for Tekstilfabrikantforeningen, for Grundejernes Hypotekforening, for Dansk Eksportforening og for Foreningen af kbhvnske Manufaktur-Grossister; Medlem af Dansk Arbojdsgiver-og Mesterforenings Hovedbestyrelse.

Adresse: Stockholmsplads 1, Kbhvn.

NEUHAUS Johannes Docent; f. 12. Aug. 1869 i Faaborg; Søn af Overtoldinspektør L C Neuhaus og Hustru f. Ølund; gift m. Betty f. Werner, f. 1888.

Student (Lyceum) 1887; mag. art. 1895; videnskabelige Undersøgelsesrcj-ser 1896-1900: Lærer ved Metropolitan-skolen 1901-02. Lektor og Docent i nordiske Sprog og Litoraturer og i Finsk ved Berlins Universitet fra 1906; edsvoren Sagkyndig i nordiske Sprog for Myndighederne os Betterne fra 1908.

Har udgivet ; Moderne Viden (sammen med Casse 1900: Tysk Sproglære (1902); Nybyggeriiv blandt Miskito-In-dianere, (Frem 1905): Finnische Sprachlehre mit Verzeichnis der germanischen Lehnwörter (1908); Moderne dänische Sprachlehre (1910).

Adresse: Meverlieerstrasse 13, Berlin.

 

NEUMANN Laurits Stadslæge, Dr. med.; f. 2. Jan. 1846 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn J L N Neumann og Hustru Hulda f. Collstrup; gift m. Francisca N., f. 7. Dee. i Kristianssted, Datter af Toldforvalter H J Knuthsen og Hustru Louise f. Oxholm.

Student (v. Westenske Institut) 1865; med. Eks. 1872; kst. Garnisonslæge i Kristianssted 1873-75; kst. Læge ved Landkassens Hospital 1876-78; Læge ved Sygehuset paa Riehmond 1878-95; Dr. med. 1881; kst. Landfysikus for St.. Croix 1881-82 og 1890-91; Læge ved Børnehospitalet i Kristianssted 1883-87; Medlem af Kolonialraadet for St. Croix 1889; Stadslæge paa Frederiksberg fra 1895; Overlæge ved Frederiksberg Hospitals Flpidemiafdcliug fra 1901; Medlem af Frederiksberg Sundhedskommission.

Adresse: St. Knuds Vej 8, Kbhvn.

 

NEUMANN Oscar Birkedommer, R. DM.p.p.; f. 20. Dee. 1847 paa Krstlivn.: Søn af Kaptajn J L N Neumann og Hustru Hulda f. Collstrup; gift m. Lili f. Andersen, f. 16. Maj paa Fuglsang paa Lolland.

Student (Borgerdydsskolen paa Krstlivn.) 1865; cand. jur. 1871; Byfoged-fuldmægtig i Vordingborg' 1872; Her-redsfuldmægtig i Nørresundby ,1874; Herredsfoged og Birkedommer i Løgstør 1889; Byfoged i Hillerød 1894; Birkedommer i Frederiksborg Birk 1908; Formand for Hillerød-Frederiksværk Jærnbaneselskab.

Udenl. Orden : S.H.E.

Adresse: Hillerød.

 

NEUMANN Sophus Skuespiller; f. 18. Juni 1846 i Kbhvn.; Søn af Handels-bogholder J T Neumann og Hustru f. Olsen; gift 1. Gang m. Hansine Sophie Alvilde f. Petersen, 2. Gang m. Mary Siegfriede f. Snitker-Petersen, f. 24 Febr. 1864 i Hornsyld.

Debuterede paa Kasino 1863 som Co-quillet i Det gode Sindelag; ved Kasino 1863-05, 1866-67, 1872-83, 188689 og fra 1904; ved Folketeateret 1867-72; ved Dagmarteateret 1884-85, 1889-1904.

Hovedroller ; Peter Ravn i En Spurv i Tranedans: Den indbildt Syge; Fyrst Auran, i Lykkebarnet; Etatsraad Selby i Et Sølvbryllup; Isidor i Cecar Giro-dots Testamente; Gren i Grøns Fødselsdag1.

Adresse: Gersonsvej 17, Hellerup.

 

NICOLAYSEN Alfred Vekselmægler; f. 16. Juni 1843 i Kbhvn.; Søn af Fuldmægtig u. Marineministeriet L P Ni-colaysen (død 1848) og Hustru Jørgine f. Jørgensen (død 1858): gift m. Theresia Aagelica f. Pio (død 1897).

Mægler-Eksamen 1869; Vekselmægler 1870; Medlem af Bestyrelsen for De Spannjerske Legater 1892; Bisidder i Mæglerkorporationen 1903.

Adresse: Frederiksberggade 23, Kbh.

 

NIELSEN Anders Folketingsmand; f. 30. Maj 1862 i Tapdrup; Søn af Husejer N Johansen.

Overtog Faderens Husmandsejendom 1888; Folketingsmand for Løvelkredsen fra 1890; 1892 Medlem af, 1895 Sekretær og 1901-08, samt 1909-10 Formand for Finansudvalget; Redaktør af Randers Venstreblad fra 1897-1906; Statsrevisor 1901-08; 1. Viceformand i Folketinget 1905-08; Landbrugsminister i Ministerierne J C Christensen, Neergaard og Holstein 1908-09; Medlem af Forsvars-kommissionen af 1902; Medlem af Kommissionen af 1898 angaaende de kjø-benhavnske Banegaardsforhold; Medlem af Kommissionen af 1906 om en Omordning af Udenrigsministeriet og Danmarks Repræsentation i Udlandet; Medlem af den dansk-islandske Kommission; Medlem af Kristiansborg Slots Byggeudvalg; Medlem af Toldraadet 1910; i Bestyrelsen for Dansk Husflidsselskab.

Adresse: Frederiksgade 10, Kbhvn. og Tapdrup pr. Viborg.

 

NIELSEN Anders Gaardejer, R.; f. 11. Juni 1859 paa Jægergaarden, Rye; Søn af Gaardejer Niels Nielsen og Hustru Maren f. Andersen; gift m. Ane Kirstine f. Pedersen, f. 16. Dec. 1858.

Landbrugskandidat 1879; Ejer af Svejstrup Østergaard; Redaktør af Andelsbladet.

Formand for Andelsudvalget; Formand for Jydsk Andels Foderstofforret-ning og for Danske Mejeriers Smør-mærkeforening; Næstformand i Bestyrelsen for Foreningen af jydske landboforeninger: Medlem af Statens Plante-avlsudvalg; Bestyrelsesmedlem i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab; Formand for Dansk Andelsgødningsfor-retning, for Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik.

Adresse : Sveistrup Østergaard pr. Alken.

 

NIELSEN Anne Marie Carl Billedhuggerinde f. 21. Juni i Sønder Stenderup ved Kolding; Datter af Proprietær P J Brodersen og Hustru f. Gylling; gift m. Kapelmester Carl Nielsen (se denne).

Elev af Tegneskolen for Kvinder og af Saabye; udstillede først Gang 1884. Medlem af Akademiets Plenarforsamling.

Arbejder: Thor paa Fiskeri; en Række Dyrefigurer; Egil Skallegrims-søn, der rider hjem med sin druknede Søns Lig; Skitser til en Rytterfigur af Dronning Margrethe; Frederik d. III. og han Dronning til Hest; Broncedørene i Ribe Domkirke: Por-trætmedaillon af M Mørk-Hansen paa Mindestøtten paa Skamlingsbanken. Under Udførelse efter Konkurrence : Kong Christian den IX Rytterstatue, bestemt til Opstilling i Kristiansborg Slot.

Adresse : Vodroffsvej 53, Kbhvn.

 

NIELSEN Axel Dr. polit. Underbibliotekar; f. 30. Dec. 1880 i Kbhvn.; Søn af Pianoforfeinsfrunientmager J Nielsen og Husfru f. Rønne; ugift.

Student 1898: cand. mag. 1903; Universitetets Guldmedalje 1905; Dr. polit. (Specier, Kroner, Kurant: en Studie over den faldende Rigsdalerværdi i Danmark i Tiden 1671-1726) 1908; Studieophold i Udlandet 1908-10; Underbibliotekar ved Det kgl. Bibliotek 1910.

Adresse: Bakkegaards Allé 6, Kbh.

 

NIELSEN Birgitte Berg Forstanderinde; f. 26. Maj 1861 i Vandborg Sogn ved Lemvig: Datter af Skolelærer J N P Berg (død 1881) og Hustru f. Ager-gaard (død 1909); gift m. Snedker Rasmus August Nielsen, f. 27. Aug. 1859 i Hjørring.

Uddannelse: Askov Højskole 1877, Femmers Seminarium 1880-82, Statens Kursus for Køkkenskolelærerinder 1901, Landbohøjskolen 1903-06.

Mejerske 1878-80; Privatlærerinde 1882-84; Kommunelærerinde i Kbhvn. 1885-1906: Seminarieforstanderinde fra 1905; Statskonsulent for Husholdnings-undervisning 1907-10; Forstander for Dansk Kvindesamfunds Husholdnings-Vandrekursus fra 1903; Formand for Foreningen Friskolebørns Landophold.

Har udgivet en Husholdningsregn-skabsbog og forskellige Smaaskrifter om Husholdningsundervisning.

Adresse : Forhaabningsholms Allé 18, Kbhvn.

 

NIELSEN Carl Kapelmester, Komponist; f. 9. Juni 1865 i Nørre Lyndelse; Søn af Malermester og Musiker Nielsen; gift m. Billedhuggerinden Anne Marie C-N (se denne).

Elev af Musikkonservatoriet; kgl. Kapelmusikus 1889-1905; Kapelmester fra 1908; Medlem af Bestyrelsen for Musikforeningen og af Samfundsraa-det for Samfundet til udgivelse af dansk Musik. Medlem af det kgl. svenske Akademi.

Kompositioner: Suite for Orkester; Sonate for Piano og Violin; Hymnus amoris; symfonisk Rapsodi for Orkester ; to Symfonier for Orkester; Korværket Savnen; Fantasistykker for Obo; 5 Strygekvartetter; Sange og Klaverstykker; Snefrid; Mascarade; Saul og David; flere Kantater.

Adresse: Vodroffsvej 53, Kbhvn.

 

NIELSEN Einar Maler; f. 9. Juli 1872 i Kbhvn.; Son af Skomager Frederik Nielsen og Hustru Eva f. Jespersen.

Elev af Kunstakademiet 1889-93; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1893.

Malerier: En Maler ved Staffeliet (1892); Den Blinde (1898); Krøblingen og Døden (1899); Menneskene lytte til Klokkerne, som ringe Dagen ned(1900); Portrætgruppe (1901); Koner som vadske Tøj i Mälaren; Den svangre.

Adresse: Boulevard Garibaldi 90, Paris.

 

NIELSEN F C C Driftsbestyrer, E.DM. p.p.; f. 21. Maj 1851 i Kbhvn.; Søn af Rasmus Nielsen og Hustru Sophie f. Andersen; gift m. Antoinetto Caroline N., f. 27. Okt. i Haderslev, Datter af Redaktør, Dr. phil. Manicus (død 1904); og Hustru Cecilie f. Gandil (død 1881). Student (Metnopolitanskolen) 1869; ansat i Store Nordiske Telegrafselskabs Tjeneste i Kina 1870-78, Sekretær i Kbhvn. 1878-83, fra 1883 Driftsbestyrer i London og Selskabets Repræsentant i England; Hon. Kasserer for Scandina-vian Benevolent Society i London 1898, Medlem af dets Bestyrelse fra 1892. Udenl. Ordner: I.O.S.; R.St.Stan.

Adresse : 15 St. Helen Place, London.

 

NIELSEN Grønvald Højskoleforstander; f. 23. Dec. 1857 paa Krumstrnp Mølle ved Ryslinge; Søn af Møller Niels Pedersen (død 1867) og Hustru Christiane f. Faber (død 1878); gift m. Kristine f. Hansen, f. i Birkum paa Fyen.

Uddannet paa Askov udvidede Folkehøjskole samt privat i Kbhvn. Lærer paa, Kbhvns Højskole 1883-85; Forstander for Folkehøjskolen i Vestbirk fra 1886.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Højskoler og Landbrugsskoler fra 1891.

Har udgivet 4 Bind Foredrag og en Biografi af William Gladstone. Adresse : Vestbirk pr. Østbirk.

 

NIELSEN Hans Redaktør; f. 15. April 1869 i Eiby ved Middelfart; Søn af Teglværksarbejder Niels Nielsen.

Oprindelig Arbejdsmand; Medarbejder ved Fyens Socialdemokrat 1896-1903; Hovedstadskorrespondent til de socialdemokratiske Provinsblade fra 1903; Socialdemokratiets Kandidat ved Folketingsvalgene i Nyborgkredsen 1900 og 1903; Folketingsmand for Horseris-kredsen fra 1909; Medlem af Kommissionen angaaende Banker og Sparekasser.

Adresse: N-Søgade 37, Kbhvn.

 

NIELSEN Hans Andreas Professor, Dr. med.; f. 27. Okt. 1850 i Skærbæk ved Tønder; Søn af Kroejer, Postekspeditør Thobias Nielsen og Hustru f. Godske-sen; gift m. Emma Sophie Cathrine N., f. 3. Okt. i Kbhvn., Datter af Præst Nis Bertelsen og Hustru f. Reumert.

Student (Herlufsholm) 1870; med. Eks. 1877; Læge i Søndersø paa Fyen til 1885; Kredslæge i Kbhvn. fra 1887; Dr. med. 1890; Docent i Hygiejne ved Universitetet fra 1893; Medudgiver af Med. Aaraskrift 1894-96: Skolelæge fra 1897; Censor ved med. Eks. fra 1900.

Adresse: Rømersgade 19, Kbhvn.

 

NIELSEN Harald Forfatter, mag. art,; f. 20. April 1879 i Kbhvn.; gift m. Nanna f. Lønborg (se denne).

Student (privat dimit.) 1898; mag. art, (Æstetik) 1905: Redaktionssekretær ved Illustreret Tidende 1902; fler-aarig Medarbejder ved Tilskueren: Redaktør af Tidsskriftet Roman og Novelle; Medarbejder ved Dagblade! København.

Bøger: Moderne Litteratur (1904); Systemet Politiken (1907); Forsvar og Demokrati (1908); Af Tidens Træk (1909).

Adresse : Falkonergaardsvej 3, Kbhvn.

 

NIELSEN Holger Løjtnant, Skoleinspektør, MfDR.: f. 18. Dec, 1866 i Kbhvn.; gift m. Thyra Marie N„ f. 2. Marts i Aarhus.

Kompagnichef i Artilleriets Reserve; Inspektør ved Ordrup Latin- og Realskole; Direktør for Hellerup og Charlottenlund Søbadeanstalter; Medlem af Dansk Svømme- og Livredningslorbunds Bestyrelse; Forfatter af Bogen Svøm.

Adresse: V-Voldgade 90, Kbhvn.

 

NIELSEN Johan fh. Viktualiehandler: f. 29. April 1860 i Kbhvn.: Søn af Skibsbygger paa Orlogsværftet J F Nielsen og Hustru Ane f. Møller: gift m. Hansine Petrine f. Jensen, f. 18. Nov. i Kbhvn.

Lært som Maskinist; Maskinisteksamen 1881; Maskinmester 1881-88; Viktualiehandler 1891-1909.

Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1903: Formand for Nørrebro Handelsforening 1902-05; Næstformand i Detailhandler-Societetet 1904; Medlem af Høkernes faglige Forenings Bestyrelse fra 1906; Vurderingsmand til Ejendomsskyld; Medlem af Tilsynsraadet for Detailhandlerbanken i Likvidation; Medlem af Skatteraadet.

Adresse : Griffenfeldtsgade 45, Kbhvn.

 

NIELSEN Johannes Teaterdirektør; f. 14. Sept. 1870 paa Hindholm Højskole; Søn af Forstander Kaptajn M C Nielsen og Hustru f. Stallknecht: gift m. Nathalie Louise N., f. 19. Okt. i Ma-riho, Datter af Købmand K C Henrichsen og Hustru f. Clemmesen.

Student (Sorø) 1890; cand. ph'il.1891; studerede Teologi, senere Æstetik og Psykologi; debuterede paa Det kgl. Teater 1897 som Arv i Mascarade; Skuespiller ved Folketeatret 1897-99; Inspektør og Sceneinstruktør ved Det kgl. Teater 1899-1904; Sceneinstruktør ved Folketeatret 1904-08. Direktør ved samme Teater fra 1908.

Adresse. Frederiksberg Allé 21 B, Kbhvn.

 

NIELSEN Johannes Hviid Præst, R.: f. 2. Dec. 1853 i Odense; Søn af Overformynder Rasmus Nielsen og Hustru f. Rode; gift m. Gudrun Marie N., f. 31. Juli i Halk i Slesvig, Datter af Professor H V Rasmussen og Hustru f. Arakiel.

Student (Odense) 1872; cand. theol. 1879; Religionslærer ved kbhvnske Skoler: 2. Kateket ved Frue Kirke 1885: resid. Kapellan ved St. Jakobs Kirke 1S90, ved Zebaoths Kirke fra 1900.

Adresse ; St. Annæ Plads 2, Kbhvn.

 

NIELSEN Julius Hotelejer, R.; f. 30. Jan. 1861 i Kbhvn.; Søn af Tømrermester Peder Nielsen og Hustru f. Jørgensen; gift m. Olivia Clara Katinka f. Hansson, f. 24. Aug. i Kbhvn.

Ejer af Dagmarteatret og Hotel Dagmar; Næstformand i Hotelvært-og Restauratørforeningen.

Adresse: Vesterbrogade 12, Kbhvn.

 

NIELSEN Julius Rektor; f. 29. Juli 1874 i Elling ved Frederikshavn; Søn af Lærer Jens Nielsen; gift m. Helga N., Datter af Marinemaler J E C Rasmussen (død).

Studfint (Horsens) 1892; cand. mag. 1997; Lærer ved N Zahles Skole og Borgerdydskolen i Kbhvn. 1897-99, ved Østersøgades Latin- og Realskole til 1901 og 1903-05; Studier i Vatikanets Arkiv söm Carlsberg-Fondets Stipendiat, 1901-03: Timelærer ved Frederiksborg Statsskole 1905, Adjunkt 1906; Rektor for Ribe Katedralskole fra 1910.

tiden). Ordener: I.Kr.; S.V.

Adresse : Ribe.

 

NIELSEN Jørgen Gartner, Redaktør; f. 27. Marts 1868 i Ørslev; Søn af Indsidder Niels Iversen og Hustru Kirsten f. Jørgensen; gift m. Anna f. Andersen, f. 26. Sept. i Ryslinge Sogn.

I en Aarrække Formand for Viby

Sogneraad; Direktør i Husmandshy-potekforeningen i Danmark; Redaktør af Husmandshjemmet; Formand for De samvirkende jydske Husmandsforeninger og for De samvirkende danske Husmandsforeninger; Socialdemokratiets Kandidat ved Folketingsvalget i Bælumkredsen 1909: Medlem al Told-raadet 1910.

Adresse : Viby pr. Aarhus.

 

NIELSEN Jørgen H Konsul, R.p.p.: f. 1. Dec. 1833; Søn af Konsul Chr. H Nielsen og Hustru f. Høygaard: gift m. Else Marie f. Oksen (død 1878)/

Købmand i Hjørring; Konsul for Belgien; Medstifter af Hjørring Handelsförening 1870, Kasserer i samme 1870-83, Formand 1883-1902, Medstifter af Hjørring Handelsskole 1885, af Handelsföreningens Hjælpekasse 1874: Formand for Museumsbestyrelsen i Hjørring og Tilsynshavende med Byens Anlæg; mangeaarigt Medlem af Pyrandet; Medstifter af Plantningsforenin-gen i Hjørring Amt.

Udenl. Ordener: B.L.; B.Cr.c; Ti. 40-aars Jub.M.: R.St.A.

Adresse : Hjørring.

 

NIELSEN Lars Proprietær; f. 14. Jan. 1852 i Kirke Skensved; Søn af Gaard-ejer Niels Olsen og Hustru Ane Andersdatter; gift m. Ane f. Hansen, f. 19. Juli 1854.

Landbrugskandidat 1881: Ejer af Ny-landsgaard i N.-Skensved; Landvæsens-kommissair; Konsulent i Hesteavl; Censor ved Landbohøjskolens Eksamen; Formand i Bestyrelsen for Landbrugs-lotteriet; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende sjællandske Landboforeninger og for Statshingstekommissio-nen for Sjælland; tidl. Formand for Gl. Roskilde Amt Landboforening.

Ejer og Bruger af to Bøndergaarde og Tilsynshavende paa to Herregaarde.

Adresse : Nvlandsgaard »r. Havdrup.

 

NIELSEN L C Forfatter, R.: f. 27. Okt. 1871 paa Holsteinsmindo; Søn af Højskoleforstander M C Nielsen og Hustru f. Stallknecht: gift m. Margrethe N., f. 13. Juli i Kbhvn., Datter af Professor J F S Dorph-Petersen (se denne).

Student 1894: Redaktør af Illustreret Tidende 1898-99; Stifter ng Redaktør af Tidspunktet 1902.

Litterære Arbejder :,Tre Mænd (1897); Mit Land (1898); Vaardigte (1901); Drenge til Örlogs (1399); Chr. Nielsen, En dansk .Højskolemand (1900); De onde Aar (1902): Vandringer (1905); Kantate ved Universitetets Mindefest for Christian IX: Historier (1907); I Sand og Sten (1907); Villemoes (opført paa Folketeatret 1908): Hanne, til Tegninger af L Find (1909); Mindeskriftet Frederik V Hegel MI (1909).

Adresse : Rigensgade 21. Kbhvn.

 

NIELSEN Ludvig Overlæse, Dr. med.: f. 22. April 1857 i Kbhvn.; Søn af Politiinspektør J P Nielsen og Hustru f. Krieger; gift m. Harriet N„ f. 16. Pebr., Datter af Grosserer P C Knudtzon og Hustru f. Gotschalk.

Student 1875: med. Eks. 1883; Reservelæge i Søværnet 1884-85, ved Kommunehospitalet Afd. IV 1888-90 og ved Vestre Hospital 1890-95; Afdelingslæge ved Poliklinikens dermatologiske Afd. fra 1891; l)r. med. 1892; Overlæge, ved Frederiksberg Hospital Afd C fra 1903.

Adresse: V-Voldgade 7, Kblivn.

 

NIELSEN Magnus Murermester, R.: f. 1. Okt, 1859 i Aarhus; Søn af Murermester Knud Nielsen og Hustru f. Halling; gift m. Emma Margrethe f, Kaspersen, f. 26. Jan. 1861 i Aarhus.

Etableret 1884.

Medlem af Aarhus Byraad; Formand for Aarhus Haaudværkerforening.

Adresse: Østergade 33. Aarhus.

 

NIELSEN Martinius Professor; f. 23. Jan. 1859 i Kbhvn.; Søn af Købmand Christian Nielsen og Hustru f. Petersen; gift m. Skuespillerinde Oda Nielsen (so denne).

Student (Borgerdydskolen) 1878: cand. phil. 1879: debuterede paa Kasino som Aage i Uester og Lærling 6. Nov. 1880; Skuespiller ved Kasino 1880-84: ved Dagmarteatret 1884-86. ved Det kgl. Teater 1886-89; ved Dagmarteatret 1889-94; ved Folketeatret 1894-97; Direktør for Dagmarteatrct 1897-1909, for Kasino 1902-05.

Hovedroller: Karl Moor i Røverne; Fiesco i Fieseo: Petruchio i En Arrigtrold; Romeo i Romeo og Julie; Figaro i Barberen i Sevilla; Poul Lange i Poid Lange og Tora Pareberg i Fritz Heitmann i Paa Provo: Hermann Vandel: Oskar Strande i Wullihorii; Her-berth Roth i Hans Excellence: Cyrnno de Bergerac; En Folkefjende; Brie] Aeosta; Ferdinand i Kabale og Kærlighed: Brand; Kean: Hamlet.

l'dcnl. (liden : Fr.Off.de rinstr.publ.

Adresse: Frederiksberg Allé 54, Kbhvn.

 

NIELSEN M C B Kultusminister, B.; f. 8. Nov. 1847 i Langebæk; Søn af Provst Carl Nielsen; gift m. Ane Emilie Karoline N., f. 25. Marts paa Ro-senfeldt, Datter af Godsforvalter Hans Teisen.

Student (Nykjøbing) 1866; i nogle Aar ved Landvæsenet: cand. theo!. 1875; Kapellan i Kallehave samme Aar; Sognepræst i Elling 1880; Provst i Horns Herred 1884; Sognepræst i Nysted 1887, i Vemmelev 1897-1909: Provst for Slagelse. Herred 1905-09; Folketingsmand for Bogensekredsen 1892-98; Cen-

sor ved Skolelærereksamen 1895-99; Kultusminister i Ministeriet Zahle 1909.

Adresse : Vesterbrogade 20, Kbhvn.

 

NIELSEN Nanna Lønborg  f. 10. Dec. 1881 i Kbhvn,; Datter af Fotograf Adolf Lønborg; gift m. Forfatteren Harald Nielsen (se denne).

Gymnastiklærerinde fra Statens Kursus 1899; Elev af Løjtnant Aage Budtz-Jørgenseu (død); Leder af det danske Kvindehold ved de olympiske T/ege i London 1908; Lærerinde ved statens Lærerkursus; af Ministeriet udnævnt til Hedlem af Komitéen I il Udarbejdelse af en Plan for Gymnastikken i den højere Pigeskole.

Adresse : Falkonergaardsve.i 3, Kbb.

 

NIELSEN Niels Professor ved universitetet, Dr. phil.; f. 2. Dec. 1865 i Ørslev, Wedellsborg Birk; Søn af Husmand Peder Nielsen (død 1395) og Hustru Juliane f. Hansen (død 18991; gift ni. Ebba N., f. 17. Juni i Ørslev, Datter af Lærer Lorentz Belizon-lhin-sen og Hustru Sophie f. Jeppesen (ded 1900).

Student 1885: mag. scient. 1891; Dr. pli il. (Om en Klasse bestemte Integraler og nogle derved definerede semi-periodiske Funktioner) 1895; Medlem af Undervisiiingsitispektionen for de lærde Skoler 1903-06; Docent ved Universitetet 1905, Professor i Matematik 1909: Medlem af Repræsentantskabet for Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897. Medlem af Kaiserliehe Leopoldin isch-Carol inisehe Akademie der Naturforscher 1906 og Æresmedlem af "W'iskundig Gcuootscliaap i Amsterdam 1907.

Værker : Handbuch der Theorie der Zylinderfunktionen (1904); Handbuch der Theorie der Gammafunktion (1906); Theori des Integrallogarithmus (1906); Lehrbuch der unendlichen Reihen (1908); Der Eulersche Dilogarithmus (1909); Lærebog i Fuuktionsteori (1909); Theorie des fonelions (Paris 1910); Matematiken i Danmark 1801-1908 (1910).

Adresse: Nørrebrogade 168, Kbhvn.

 

NIELSEN Oda Skuespillerinde: f. 7. Aug. i Libau ; Datter af Kaptajn, Konsul Jens Larssen (død 1885) og Hustru Caresia f. Møller (død 1874); gift m. Professor Martinius Nielsen (se denne)

Optraadte første Gang paa Kasino 1870 som Thora i Et enfoldigt Pigebarn, ved Kasino 1870-1871 og 1881 1883-1884; ved Det kgl. Teater 1881-1883, 1886-190..; ved Dagmarteatret 1884-1886, 190..-1909.

Hovedroller: Anna i Syvsoverdag; Frøken Nitouche; Christine i Et Eventyr i Rosenborg Have; Baronesse Smith i Francilion; Odetto; Elorizel i Et Besøg; Jeanne i Hvor man keder sig; Birgitte i Kinafarerne; Frk. Hacken-dorff i Damernes Ven ; Emisusin i Ved Bosporus; Rita i Lille Eyolf; Retsa "Berndt; Papagena i Tryllefløjten; Sophie i „Nei"; Johanne i Eventyr paa Fodrejsen; Froufrou; Dora; Her- tuginden af Septmont i Den Fremmede; Diana de Lys; Prinsesso Geor- ges; Pariserinden; Jacqueline i Hvem er hun; Modellen. Kendt som Vise-' sangerinde saavel her i Landet som i Finland, Norge og Sverrig.

Adresse : Frederiksberg Allé 54, Kbh.

 

NIELSEN Olivia Borgerrepræsentant, Frue; f. 7. Nov. i Helsingør.

Formand for det kvindelige Arbejderforbund; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkendo Fagforbund i Danmark, for Arbejdernes Fællesorganisation, for Kbhvns kommunale Arbejds-anvisningskontor; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1909, af Kontroludvalget for Læsestue for Arbejdsløse fra 1909.

Adresse ; Husumgade 2, Kbhvn.

 

NIELSEN P K Bestyrer, DM.R.p.p.; f. 6. Juni 1852 i Skagen; Søn at Lods-oldermand Just Nielsen og Hustru Maren Pedersdatter; gift m. Franziska Helene Jensine f. Hansen, f. 26. Nov. i Aalborg.

Skibsfører, derefter i ca, 23 Aar Opsynsmand ved Redningsvæsenet i Skagen ; Lodsoldermand 1905 ved Frederikshavns, Bangsbostrands og Hirs-holmens Lødsericr: Bestyrer for det nørrejydsko Redningsvæsen fra 1909.

Udenl. Orden : R.St.Stan.

Adresse : Skagen.

 

NIELSEN Poul Sceneinstruktør, R.; f. 11. Dec. 1862 i Kbhvn.; Søn af Møbel-handler Jens Nielsen (død 1880) og Hustru f. Olsen; gift 1. Gang m. Skuespillerinde Emma f. Lange (Ægteskabet opløst, død 1910), 2. Gang m. Ella Howitz f. Kramp.

Student (Mariboes Skole) 1879; cand. phil. 1881; debuterede paa Det kgl. Teater 1883 som Lejetjeneren Jeppesen i I sidste Øjeblik; Skuespiller sammesteds indtil lian i 1908 blev Sceneinstruktør.

Har skrevet: Unge Folk. Det gamle Færgested og Landlov, alle opført paa Det kgl. Teater.

Hovedroller: Hans Mortensen i Aprilsnarrene; Balthasar i Syvsoverdag; Finn Hals i Kong Midas: Jørgen Tesmann i Hedda Gabler; Peer i Jacob von Thyboe; Løjtnant Nystrøm i Den kære Familie: August i Sparekassen; Lundestad i De unges Forbund: Jakob i Erasmus Montanas'; En Nar i Kong Lear.

Adresse ; Duntzfeldts Allé 20, Hellerup.

 

NIELSEN P Th. Hypotekbankdirektør, Gaardejer; f. 4. Juli 1863 i Haarby ved Skauderborg; Søn af Gaardejer Niels Pedersen (død 1893) og Hustru f. Andersdatter (død 1870); gift m. Ellen f. Andersen, f. 15. Marts 1874.

Ophold paa Klank og Askov Højskoler; Folketingsmand for Horsens Land-kreds fra 1898 (Venstrercformpartiet); Medlem af Folketingets Finansudvalg.

Direktør i Kongeriget Danmarks Hypotekbank; Medlem af Foreningen at jydskc Landboforeningers Udvalg for Husdyravl og Husdyrbrug og af Slatens Tilsyn med Opdragelsesanstalten Himmelbjerggaarden; Formand for Fællesledelsen af Kvægavlsforeninger i Skanderborgkredsen; i Bestyrelserne for Dansk Landbrugsmuseum. Skanderborg Børnehjem og af Sønderjydsk Forening for Skanderborg og Omegn; Sogne-raadsformand 1900-03; Næstformand i Bestyrelsen for Skauderborg Andels-svineslagteri.

Adresse : Havnegade 53. Kbhvn. og Haarby pr. Skanderborg.

 

NIELSEN Rasmus Auktionsholder og autoriseret Auktionsmester; f. 22. Febr. 1861; Søn af Auktionsholder R P Nielsen og Hustru Beate f. Andersen; gift m. Hanna Olsdattcr (død 1905).

uddannet som Tømrer.

Æresmedlem af Frederiksborg Amts Hestcopdrætsf oren ing og af Marskan-diserforoningen af 1881.

Adresse: „Sophiesminde". Ordrup Jagtvej, Charlottenlund.

 

NIELSEN Rasmus Gaardejer; f. 9. Dec. 1840 i Brund, Bjerre Herred; Søn af Smed Niels Rasmussen og Hustru Ane Marie Pedersdatter; gift m. Mette Marie f. Kristensen, f. 11. Nov. i Uldum.

Ophold paa Uldum Højskole; Skolelærereksamen (Lyngby) 1862; Lærer i Lille Andst 1862-66, paa Uldum Højskole 1866-69. i Birk 1869-71: Forstander for Hammerum Højskole 1871-79; Gaardejer i Hammerum fra 1875;, Folketingsmand for Herningkredsen fra 1879; Formand for Gjellerup Brugsforening for Jydsk Husmandsforening (fra 1888); Medlem af Forretningsudvalget for Ringkjøbing Amts østlige Skyttekreds; Direktør i Kreditforeningen af Grundejere naa Landet i Jylland; Medlem af Sellerup Sogns Me nighedsraad 1903-10; Medlem af Kommissionen af 1909 angaaende Len, Stamhuse og Fideikommisgodser.

Adresse: Nørrevoldgade 24. Kbhvn., og Hammerum.

 

NIELSEN S W Redaktør; f. 25. Juli 1867 i Nørre Sundby; Søn af Redaktør Chr. Nielsen (død 1895) og Hustru Mathilde f. Wittrup (død 1910): gift m. Margrethe K., Datter af Fabrikant W

Bonne (død 1876) og Hustru Ida f. Wittrup (død 1905).

Student (Aarhus) 1885; cand. polit. 1889; s. A. Redaktionssekretær ved Jyllandsposten, Redaktør fra 1895.

Adresse; Mejlgade 39, Aarhus.

 

NIELSEN Vilhelm Direktør; f. 14. Nov. 1869; {rift m. Ellen N., Datter af Trafikminister Viggo Hørup (død 1901) og Hustru (se denne).

Eksam. jur. 1893; Sagfører 1896; Administrerende Direktør for Husmands-hypotekforeningen for Danmark; Formand og Direktor for Husmandsbrand-ka.ssén for Danmark; i Bestyrelserne for Sjællands Stifts Udstykningsforening, Pyens Stifts llusmandsskol« og Dagbladet Politiken; raadgivendc juridisk Medlem af De danske Husmandsforeningers Hovedbestyrelse.

Adresse : Sortedamsdossering 95, Kbh.

 

NIELSEN Villum Bankdirektør; f. 8  Jan. 1866 i Kbhvn.; gift m. Astrid Hedvig N.. f. 1. Maj paa Frederiksberg.

Direktør i Kbhvns Laanc- og Diskontobank; Medlem af Bankkomitéen, af 1908 og af Afviklingskassen af 1910.

Formand i Bestyreisen for Nielsen & Winthers -Værktøjsmaskinfabrik; Medlem af Bestyrelserne for Aktieselskaberne Koefoed, Hauberg, Marstrand & Helweg (Titan). Det danske Elektricitetskomp., Kbhvns Spritfabr., Det danske Mælke Komp. og Kbhvns Bryggerier & Malterier; i Bestyrelsen for Frederiksberg Arbejderhjem og- for Handels- og Kontoristforeningen.

Adresse: Chr. d. 9. Gade 6. Kbhvn.

 

NIELSEN Zakarias Professor, Forfatter; R.; f. 5. Juni 1844 i Øster Stillinge ved Slagelse; Søn af Smedemester N Jf Rasmussen og Hustru Olavia f. Storm; gift, 1. Gang m. Egerta Johanne f. Hoffmann (død 1887), 2. Gang m. Henrikke Nielsine f. Christensen, f. 10. Jan. 1848 i Hulby ved Skjelskør.

Lærer (Jonstrup) 1863; Huslærer paa Charlottendal; Skolelærer i Nejlinge 1864, i Herstedvester 1868-84.

Har skrevet: Sange og Smaadigte (1871); Haardt prøvet (1875); Tre Fortællinger (1876): To Landsbyhistorier (1878); Nye Tider (1881); Et Møde (1882); Gamle Vauer (1883); Nye Tider (1885, opført paa Folketeatret): II V Kaalund (1886); Fortællinger og Skildringer (1887): Maagcn (1889); Lyse Dage (1890): Gærende Kræfter (1891); Kulsviere (1893): Mystisk (1897); Den store Magt (1898); Kilderne (1900); Klokkespil (1902); Selvstyre (opført paa Folketeatret 1888); Ellen Waage (opført paa Dagmarteatret 1896); Min-

der (1905); .Skiftespil (1907): Mands Vilje (1909); Samledo Skrifter (1904-05); i mango Aar Medudgiver af Søndags-bladet.

Adresse: Jærnbanevej 4. Charlottenlund.

 

NIELSEN-GRØN N K Gaardcjer, R.; f. 4. Maj 1853 i Brøndum ved Løgstør; Søn af Gaardejer Niels Jensen Grøn (død 1859) og Hustru Maren Nielsdatter; gift m. Else Kathrine f. Hansen, f. 22. Okt. 1850 i Klakrtng.

Ophold paa Ryslinge og Staby Højskoler, samt paa Gjedved Seminarium; Lærer ved Sønderholm og Nørre Ørslev Højskoler 1877-81; Folketingsmand for Saksk.iøbingkrcdsen 1881-92. for Odderkredsen 1898-1909; Formand for Horsens-Odder Jærnbaneselskab; mati-geaarigt; Medlem af Bestyrelsen for Horsens Landbrugsforening, Medlem af sammes Husmandsudvalg og endnu i Udvalget til Bedømmelse af Svineavls-centre ; Næstformand i Bestyrelsen for De Hjemløses Venner; Hoved-Bestyrelsesmedlem i Danmarks Afholdsforening: Medlem af Centralkomitéen til nordisk Afholdskongres.

Adresse : Klakring.

 

NIELSEN-KLODSKOV N J Forstander; f. 19. Sept. 1866 i Gimsemagio paa Falster; Søn af Husmand N H Madsen og Hustru Johanne f. Rasmussen; gift m. Margrethe N-K., Datter af Lærer Vestergaard og Hustru Nicoline f. Phillipsen.

Uddannet som Gartner i Handelsgartnerier, paa Havebrugsskolo og ved Botanisk Have; Elev paa Askov Højskole og Statens Lærerkursus: Lærer ved FredcriksIxirgHøjskole i 4 Aar; oprettede Kærehavc Landhusholdnhigs-skole 1902-03; Formand for Ringsted Landboforenings Husmandsudvalg.

Tildelt, den store Sølvmedalje af Østergötlands Lens kgl. Husholdningsselskab.

Adresse : Kærehavc Landhusholdnings-skole pr. Ringsted.

 

NIEUWENHUIS P N Generalmajor. K'.DM.p.p.; f. 13. Okt. 1842 i Amsterdam : Søn af Overdommer i Utrecht. Dr. jur. C J N Nieuwenhuis og Hustru Augusta f. Nyegaard; gift m. Louise f. Bagger, f. 16. Nov. i Vissenbjerg.

Hollandsk Søkadet 1856-59: Sekondløjtnant i den danske Hær 1861; Premierløjtnant 1367; Kaptajn 1879; Lærer ved Officerskolen 1881-93; Oberstløjtnant 1889; Oberst 1894; Generalmajor og Chef for Kbhvns Væbning 1905; Chef  for 11. Regiment 1909; Translatør i Hollandsk.

Har skrevet: Generalstabstjeneste: Terrainlære; Militærgeografi; Hærordning; talrige militære, historiske og andre Afhandlinger i Tidsskrifter og Dagspressen, Medarbejder ved Salmon-pens Konversationsleksikon og ved Biografisk Leksikon fra 1880; Militærmedarbejder ved Nationaltidende.

TIdenl. Ordner: F.Æ.L.; L.E.K.; N. O.N.; N.St.O.

Adresse: Classensgade 17. Kbhvn.

 

NISSEN A S H Sognepræst; f. 24. Marts 1868 paa Frdbg.; Søn af Etatsraad, Borgmester C Kissen (død 1898) og Hustru Agnete f. Hedegaard; gift ni. Ulla N., f. 18. Marts 1877 i Kbhvn., Datter af Greve J Trampe og Hustru Hanna f. Fridericia (død 1879).

Student (Odense) 1888; eand. flieol. 1894: Præst ved St. Matthæus Kirke i Kbhvn. 1894-1901, ved Kbhvns Fængs- ler 1896-1901; Sognepræst til Næsby-Tyvelse fra 1901.

Stifter af, Formand i Bestyrelsen og Medlem af Forretningsudvalget for Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning fra 1898; Medlem af Bestyrelsen for Christiansdal Kloster og for Det Rønnenkampske Legat; Stifter af Foreningen Ungdommens Vel 1906: Formand for Børnesagens Fællcsraad og for Danske Børnevenners Fællesrej-ser; tog 1905 Initiativet til det første nordiske Fællesmøde for Børnevenner.

Har skrevet forskellige Artikler og Pjecer om Børnesagen.

Adresse : Næsby pr. Sorø.

 

NISSEN Helge kgl. Kammersanger, R.; f. 5. Sept. 1871 i Ryde.

Student 1888: cand. phil.; debuterede paa Det kgl. Teafer 1897 som Mefistofeles i Faust.

I Bestyrelsen for Skuespillerforenin-gon.

Adresse: Bredgade 63. Kbhvn.

 

NISSEN N Carl Overretsprokurator, R.; f. 5. Sept. 1835 i Kbhvn.; Søn af Fiske-bløder Anders Nissen og Hustru f. Knudsen : gift m. Olga Annette Sophie Caroline f. Nielsen, f. 30. April i Kbhvn

Éxam. jur. 1851; Student (priv. dimit.) 1856; cand. jur. 1863; Overrets-prøveprokurator 1866; Overrctsprokura-tor 1868.

Medlem af Cæciliaforeningens Bestyrelse fra 1864-80: Æresmedlem af Musikerforeningen; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Bicycle Club fra 1884-1904: Æresmedlem af Dansk Bicycle Club.

Adresse : Holsteinsgade 5, Kbhvn.

 

NORDBY J P fh. Proprietær; f. 25. Sept. 1850 paa Helgenæs ved Knebel; Søn af Møller Poul Jeppesen og Hustru Ane Johanne Christensdatter; gift m. Nielsine, f. Jensen, f. 26. April 1855 i Rudkjøbing.

Formand i Helgenæs Sogneraad 1877-83 og fra 1895-1904; Landstingsmand fra 1901; Medlem af Rigsretten og af Ædruelighedskommissionen.

Adresse: Helgolandsgadc 4, Kbhvn. og Lysløkken pr. Knebel.

 

NORDENTOFT Johs. Sognepræst: f. 20. Sept. 1868 i Brabrand; Søn af Sognepræst Peder Nordentoft Thomsen og Hustru f. Michelsen; gift m. Karen Henriette Charlotte f. Munck, f. 21. April i Kbhvn.

Cand. theol. 1891: Adjunkt paa. Herlufsholm 1893-98; Sognepræst ved Na-thanaelskirkeu 1899-1905, ved Hellerup Kirke fra 1905.

Formand for Gjentoftc Kommunes Skolekommission: Medlem af Bestyrelsen for Gjentofte Kommunes Hjælpekasse; i Forretningsudvalget for Mission blandt indiske Student«: Medlem af Bestyrelsen for Det nationale Frcm-skridtsforbund.

Har skrevet: Blandt Danske i Amerika, Rejseskildringer (1906); Om Forlovelser (1909).

Adresse : Margrethevej 13, Hellerup

 

NORDHOLM A Fabrikant, R,; f. 25. April 1848 i Åhus i Sverrig; gift m. Eline Christine f. Grundfør, f. 24. Hee. i Kbhvn.

I Farverlære i Kristiansstad 1863; derefter Undermester i et Farveri i Berlin: ansat i Benny Goldschmidts Forretning 1872, Medejer 1880.

Medlem af Bestyrelsen og Direktør for Aktieselskabet Goldschmidt & Nordholm fra 1906.

Formand for Dansk Farverforening af 1888 fra dens Stiftelse; Direktør for Kliuvns Farvcrsvondes Syge- Begravelses- og Undersstøttelses-Kasse fra 1887: Medlem af Bestyrelsen for Understøttelsesforeningen for Farvere i Kbhvn. og deres Enker.

Adresse: Amaliegade 24, Kbhvn.

 

NORDLIEN F T M M Generaldirektør, KADM.FM. i Guld p.p.: f. 24. okt. 1854 i Skallerup ved Hjørring; Søn af Ejer af Søndenaaen i Ugift Sogn T A Mortensen (død 1903) og Hustru f. Petersen (død 1885); gift 1. Gang m. Anna Mario Eleonore f. Eikert, f. 17. Sept. 1857 i Kbhvn.. 2. Gang m. Elisabeth Cathrine f. de Klauman, f. 24. Okt. 1869 i Kbhvn.

Student (Aalborg) 1873; eand. jur. 1878; cand. polit. 1879; Volontær i Indenrigsministeriet 1880, Assistent 1882, Fuldmægtig 1894, Kontorchef 1896; Departementschef i Ministeriet' for offentlige Arbejder og Generaldirektør for Telegrafvæsenet 1901.

Formand i den vestindiske Kommission 1903: Guvernør ad interim i Dansk Vestindien 1904; Formand i Repræsentantskabet for Den dansk vestindiske Nationalbank; i Bestyrelsen for Frihavnen.

TJdenl. Orden : M.Gr.

Adresse; Margrethevej 20, Hellerup.

 

NORDMANN V J H Dr. phil.; f. 23. Febr. 1872 i Kbhvn.; Søn af Smedemester A V L Nordmann; gift m. Vilhelmine Margrethe N., f. 14. Jan.

Student (priv. dimit.) 1893; mag. scieut. 1899; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse samme Aar; Ur. phil. 1908; Medlem af Bestyrelsen for Geologisk Forening og Redaktør af sammes Meddelelser.

Adresse: Melchiorsplads 5, Kbhvn.

 

NORDSTEN P Fabrikejer, R.p.p.; f. 18. Febr. 1840 i Rørhæk ved Frederikssund; Søn af Smedemester Niels Fe-dersen og Hustru Karen f. Andersen, gift m. Oline f. Olsen, f. 9. Okt. i Kirke-Flinderup ved Sorø.

Etableret 18TO; overtog Hillerød Jærnstøberi og Maskinfabrik 1877 (Specialitet- : Landbrugsmaskiner).

Formand for den lokale Arbejdsgiverforening og Grundejerforening; Næstformand i Fællesforeningen af Grundejerforeninger paa Sjælland og Lolland-Falster; Medlem af Industriforeningens Bestyrelse i Hillerød i ca. 25 Aar, dens Formand ca. 10 Aar, nu Æresmedlem; Medlem af Hillerød By-raad i 18 Aar.

T'denl. Orden : F.M.A.

Adresse : Hillerød.

 

NORMAN-HANSEN Carl Læge; f. 7. Jan. 1861 i Helsingør; Søn af Overlæge J M Hansen og Hustru f. Tauson; gift 1. Gang m. Kathrine N-H (død 1891), Datter af Præst J P Jensen og Hustru f. Skaarup, 2. Gang m. Anna N-H (død 1902), Datter af Proprietær A H Jacobæus og Hustru Hanne f. Bay.

Student (Hauchs Skole) 1878; med. Eks. 1885; Læge ved Illinois Eye Infirmary i Chicago 1890-92; Privatklinik paa Frederiksberg 1893-1905; Afdelingslæge ved Poliklii ikken 1898-1902.

Har detaget i russiske Øjenlægeekspeditioner i Volgalandene, er for Tiden, 1909-10, i samme Øjemed paa Rejse gennem Grønland og Island.

Har skrevet: Chicagonoveller; Nordøst til Øst; Tuman (Skildringer fra Rusland): en Del Fortællinger og Skitser, hvoriblandt: Stærstikkeren (1902).

 

NORRIE Charlotte Frue; f. 12. Okt. 1855 i Altona; Datter af Generalmajor J \V A Harbou og Hustru f. Hellesen; gift m. Overlæge Gordon Norrie (se denne).

Medstifter af Danske Kvindeforeninger's Valgretsforbund 1898, Dansk Kvin-deraad (danske Kvinders Nationalraad)

1899, International Council of Nurses 1899, Dansk Sygeplejeraad 1899, International Woman Suffrage Alliance 1904 og Danske Kvinders Forsvarsforening 1907.

Medlem af Komiteen for Kvindernes Udstilling 1895 og for Kvindernes Bygning 1896-98; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kvindesamfund (Kbhvns-kreds) 1898-1904, af Hovedbestyrelsen for Kbhvns Venstreforening 1903-06 og af Bestyrelsen for Dansk Kvinderaad 1899-1904; Formand for Danske Kvinders Nationalraad 1906-09 og for Dansko Kvinders Försvarsförening fra 1907.

Adresse : st. Kongensgade 92, Kbhvn.

 

NORRIE Gordon Overlæge, R.; f. 6. Maj 1855 i Helsingør; Søn af Konsul  W G Norrie og Hustru f. Wright; gift m. Charlotte Norrie (se denne).

Student (Sorø) 1873; med. Eks. 1880; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1882-83, Korpslæge 1891, Overlæge 1907; Medstifter af Smaabørns Vel 1884; Chef for Garnisons Sygehus' Øjenklinik fra 1894; Dekanatssekretær i Sund-hedskollegiet 1901-1909; Læge ved Blindeinstitutet fra 1903; Næstformand for Sundhedsstyrelsen 1909; Medudgiver af Tillæg til Den danske Lægestand VI L'dg. 1897 og af VII Udg. 1901; Medlem af Bestyrelsen for Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder.

Har skrevet: Gaorg Heuermann 1723-68 (1891); Vore Børns Øjne (1894); Hvad Doktoren fortalte Jens om, hvordan han skulde holde sig rask i Tjenesten (2. Opl. 1894); Kirurgisk Akademis Historie (1896).

Adresse : st. Kongensgade 92, Kbhvn.

 

NORRIE Olivia Skuespillerinde; f. 22. Nov. 1869 i Kbhvn.; Datter af Instrumentmager J A Jørgensen og Hustru Pouline f. Engelund; gift 1. Gang m. Teaterdirektør Jacob Jacobsen (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Gaardejer William Norrie (se denne).

Balletdanserinde ved Det kgl. Teater; debuterede paa samme 4. Sept. 1885 og virkede her til 1901; Skuespillerindo ved Dagmarteatret, Kasino og Folketeatret.

Hovedroller : Katinka i Familien Jensen; Skovmærkelil i Klokken der sank; Gurli.

Adresse : Sølvgade 30, Kbhvn.

 

NORRIE William Gaardejer; f. 27. Maj 1866; Søn af Bogbindermester John Norrie og Hustru Louise f. Jacobsen; gift 1. Gang m. Anna f. Petterson (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Olivia N. (se denne).

Student (priv. dimit.) 1889; cand. phil. 1890; Økonomiinspektør ved Dagmar-teatret 1897-1904, fra 1902-04 tillige ved Casino; Forretningsfører for ,,De Ottes Tourne" 1905-06; Ejer af Gardysgaard ved Gilleleje 1906-09.

Har skrevet: En Løsgænger (1895); Unge Junker (1896) og (sammen med C S Jensen) : Fem Søstre (Kasino 1908).

Adresse : Sølvgade 30, Kbhvn.

 

NORSTRAND Carl Etatsraad, Generalkonsul, R.p.p.; f. 13. Juni 1852 i Bergen : Søn af Købmand Hans Korstrand (død 1879) og Hustru f. Steineger (død 1909); gift m. Caroline Agnete N., f. 28. Aug. i Aarhus, Datter af Jærnsfø-beriejer, Kaptajn Chr. Christensen (død 1872) og Hustru Franzine f. Hoppe. ((lud 1900).

Uddannet i Bergens Latinskole og paa Graners Handelsakademi; derefter ansat i Firmaet Nyeland Benzon i Kbhvn.: Grossererborgerskab (Firma: Carl Norstrand) 1874.

Generalkonsul for Norge.

Formand for Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Hanmark og for Det kgl. kbhvnske Skydeselskab og danske Broderskab: Medlem af Bestyrelsen for forskellige industrielle og velgørende Foreninger.

Udenl. Ordner: N.Kr.M.; N.St.O.; S.N.; S.V.

Adresse : st. Kongensgade 62, Kbhvn.

Sommerbolig: Villa Solhejm, Springforbi.

 

NUTZHORN Heinrich von Højskolelærer, R.; f. 20. Febr. 1833 i Kbhvn.: Søn af Læge Ditlev von Nutzhorn (død 1865) og Hustru Charlotte f. Feilberg (død 1879); gift m. Johanne f. Bertelsen, f. 22. Juli paa Egeland ved Kolding

Student (priv. dimit.) 1850; cand. theol. 1860; Medbestyrer af Askov Folkehøjskole; Komponist og Forfatter.

Medbestyrer af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler 1893-1901; oprettede 1896 Udvalget for den skandinaviske Sømandsmission i Kalkutta og har siden været dens Formand; Formand for Ribe Amtskreds af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1901-08: Stifter af de samvirkende Centralsangforeninger for blandet Kor i Sjælland, Fyen og Jylland; Formand og Overdirigent for samme 1901-07.

Forfatter af talrige historiske o. a. Skrifter og Afhandlinger; Udgiver af Sangbog for Højskoler og Landbrugsskoler (6 Udg. 1894-1908); Medudgiver af Nordisk Maanedsskrift 1883-88.

Adresse: „Elmely", Askov pr Vejen.

 

NYBLOM Helene Forfatterinde; f. 7. Dee. 1843 i Kbhvn.: Datter af Maleren Jørgen Roed (død 1888) og Husfru f. Kruse: gift m. Forfatteren, Professor C H Nvblom (død 1907).

Har skrevet 4 Bind Noveller (1875. 1876, 1879 og 1881) : 3 Samlinger Digte (1881, 1886 og 1894); Kvindeskæbner (1889); Dikt oeh verklighet (1891); Fantasier (1896); Eventyrsamlingen Det var engang (1897); Sveriges skam, et ord om oeh til Svenskarne (1893); Den svenska och danska nationalkarakteren (1900); En Sagakrans (1903); Högvalla (1905); I'ortrætet (opført paa det kgl. Teater 1910); skrevet Litteraturkritik og talrige Afhandlinger.

Adresse : Floragatan 15, Stockholm.

 

NYBY Christen Partikulier, R.DM.; f. 12. April 1827 i Andrup, Mors; Søn af Gaardejer Morten Nyby og Hustru Maren f. Christensen.

Formand i Repræsentanskabet for Thisted Bank. Adresse : Thisted.

 

NYEGAARD Elliot Byfoged; f. 17. Aug. 1862 paa GI. Estrup; San af Godsforvalter Justitsraad A J Nyegaard og Hustru f. Wederkinch; gift m. Merry Marthine N., f. 26. Nov. i Skanderborg. Dalter af Hotelforpagter G II A Ludwigs og Hustru f. Ihler.

Student (Randers) 1882; cand. jur. 1888: Amtsfuldmægtig i Skanderborg s. A.; Herredsfuldmægtig i Kjøge 1890; Kopist i Kbhvns Overret 1893; Assistent i Kultusministeriet 1894; Byfoged i Kbhvn. fra 1900. Adresse: Helgolandsgade 12. Kbhvn.

 

NYELAND Stephan fh. Forstander, R.; f. 12. Sept. 1845 i Korsør; Søn af Grosserer Thomas Nyeland og Hustru f. Munch; gift m. Maria Isabella N. (død 1901), Datter af Direktør Pierre Ramann i Gand i Belgien.

Havebrugseksamen 1864; Assistent ved Landbohøjskolens Have 1869-74; Eksamen i Driveri og Blomsterdyrkning 1871, i Frugttrædyrkning i Gand i Belgien; videre Uddannelse i Udlandet; oprettede Havebrugsskolen Vilvorde 1875: Forstander for denne til 1904; Leder af Statens Lærerkursus i Havebrug 1888-1904.

Litterære Arbejder: Frugthavedyrkningen (1873); Køkkenhavedyrkningen (1878); Blomstervennen (1878); Havevennen (1880); Frugttrædyrkning og Frugtanvendelse (1893); Køkkenfiave-dyrkningen samt Køkkenurternes Anvendelse (1896). Adresse : Christiansø pr. Svaneke.

 

NYHOLM A C Oberstløjtnant, R.DM. p.p.; f. 2. Juli 1861 i Holstebro; Søn af Hofjægermester L C Nyholm til Bangsbo og Hustru Maren f. Gjedde; gift m. Mary Eva Carla N., .f 1. Dec. i Kbhvn.. Datter af Generalløjtnant L E Fog.

Student (Borgerdydskolen) 1878; Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1883; ved Middclgrundsfortets Bygning 1890-95: Lærer ved Officerskolen 1893-1908; Kaptajn og Chef for Søbefæst-ningens Bygningsdistrikt 1897; Chef for JærnbaneKompagnict 1898; Stabschef for Ingeniørkorpset 1903; Sonschef ved 1. Generalkommando 1900; Oberstløjtnant 1909.

Kasserer i Det krigsvidenskabelige Selskab og Redaktør af Militært Tidsskrift (til 1909).

lidenl. Ordner: A.A.B.; M.Gr.; R. St.A.; S.Sv.

Adresse : Østerbrogade 84, Kbhvn.

NYHOLM C C V fh. Justitiarius i Højesteret, SK,DM.; f. 30. Juni 1829 i Nyborg; Søn af Sognepræst Kristoffer Nyholm og Hustru f. Højberg; gift 1. Gang m. Rosaline f. Schrøder (død 1865), 2. Gang m. Jenny Augusta f. Risting, f. 28. Maj 1845 i Drammen.

Student 1847; cand. jur. 1853; Auditor 1856; Assessor i Kriminalretten 1863, i Overretten 1876, i Højesteret 1881; Justitiarius fra 1907-09; Ekstraordinær Assessor i Højesteret 1909.

Medlem af Rigsraadet 1864; Folketingsmand for Nyborg 1864-72. for Frederiksberg 1884-87; Formand i Repræsentantskabet for Nordisk Livsforsikrings Akts. af 1897 og for Nordisk Ulykkesforsikrings Akts. af 1898; i Bestyrelsen for Legatstiftelsen; .Medlem af Tilsynsraadet for Nyt genealogisk Institut fra 1909 og af Byggeudvalget for Kristansborg Slots Genopførelse.

Har bl. a. skrevet : Grundtræk af Danmarks Statsforfatning og Statsforvaltning; Finlands Stilling i det russiske Monarki: Ministeransvarligheden i det konstitutionelle Kongedømme: Lægens Vidnepligt: Dødsstraffen o. fl.

Adresse: Sortedamsdossering 95 A Kbhvn.

Sommerbolig : Søllerød pr. Holfc.

 

NYHOLM Diderik Etatsraad, R.p.p.; f. 21. Juni 1858 i Randers: Søn af Hofjægermester, Kaptajn L C Nyholm og Hustru Maren f. Gjedde; ugift.

Student (Borgerdydskolen) 1876; cand. jur. 1882; Fuldmægtig i .Justitsministeriet 1892; kst. Assessor i Overretten 1893-95; Kontorchef i Justitsministeriet 1895; Overretsasscssor 1896; Medlem af De internationale Domstole i Ægypten s. A.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; J.O.S.

Adresse : Amaliegade 11., Kbhvn.

NYHOLM Edgar Justitsraad, Overretssagfører; f. 7. Jan. 1848 i Kbhvn.; Søn af Nationalbankdirektør, Etatsraad S F C Nyholm; gift m. Engel Margrethe N.. f. 28. Nov. i Hjørring, Datter af Postmester J F Berg.

Student (Schneekloths Skole) 1866; cand. jur .1874; Overretssagfører 1877; Revisor ved Bangs Virksomhed.

Adresse: Kochsvej 6. Kbhvn.

 

NYHOLM H C Kreditforeningsdirektør, R.DM.; f. 29. April 1832 paa Sohn-gaardsholm ved Aalborg; Søn af Etatsraad J C Nyholm og Hustru f. Bang; gift m. Christiane Laurette f. Schibs-bye, f. 20. Juni.

Direktør i Kreditforeningen af Landejendomsbesiddere i Nørrejylland.

Adresse : Viborg.

 

NYHOLM H V Professor; f. 28. Febr. 1862 i Nibe; Søn af Sognepræst L C C Nyholm og Hustru f. Wibroe: gift 1. Gang m. Thora Laura Vilhelmine f. Strandgaard (død 1902), 2. Gang m. Emmy Julie f. Valentiner, f. 24. Scpt. i Kjøge.

Sekondløjtnant 1885, Premierløjtnant s. A.; Afsked 1893; Landinspektør; Professor i Landmaalingsfagene ved Landbohøjskolen; Efor for Landbohøjskolens Bibliotek.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Arbejdshjem fra 1909 og for Forældreforeningen fra 1910.

Arbejder: Landmaaling og Nivellering (1898 og 1907); Fejlteori til Brug ved Landinspektørelevernes Undervisning i Landmaaling (1906): Opmaa-lingslære til Brug ved Landinspektør-elevernes Undervisning i Landmaaling (1907-09); Instrumentlære til Brug ved Landinspektørelevernes Undervisning i Landmaaling 1910.

Adresse:' Prins Constantinsvej 5. Kbhvn.

 

NYHOLM Ivar Kontorchef; f. 2. Juni 1864 i Kbhvn.: Søn af Grosserer, Konsul H C Nyholm og Hustru f. Risting; gift m. Ingeborg N., f. 21. Aug. paa St. Thomas. Datter af Apoteker A .1 A Jørgensen og Hustru f. Riise.

Student (Birkerød) 1882; cand. phil. 1883: Sekondløjtnant i Art. 1886; Intendant 1887-95": Kontorchef i Livsforsikringsselskabet Standard 1891-1905; Di-rektor for Folkeforsikringsselskabet Danebroge 1906-08: Kontorchef i Livs-forsikringsselska!>ct Hafnia 1908; Sekre-t;er i Komitéen for Danmarks Deltagelse i de Olympiske Lege i Athen fra 1905.

lidenl. Orden : Gr.Fr.

Adresse: Parallelvej 2, Chrirtians-holms Villakvarter. Klampenborg.

 

NYHOLM Johannes Kommandør, R. DM.p.p.: f. 27. April 1858 paa Valdemarslund. Helsingør: Søn af kgl. Skovrider, Forstraad J G Nyholm; gift m. Dagmar f. Nyholm f. 4. Juli i Vrej-lev Kloster.

Sekondløjtnant 1879: Premierløjtnant 1881; Kaptajn 1897; Kommandør 1907; Chef for Søværnets Elevskole fra 1909; Tilforordnet Forsvarskommissionen 1902 -08.

l'denl. Ordner: Gr.Fr.; N.St.O.; R. St.A.

Adresse : Overgaden o. V. 62, Kbhvn.

 

NYROP Camillus Professor, R.DM.p.p.; f. 31. Juli 1843 i Kbhvn. Søn af Professor, Instrumentmage Camillus Nyrop (død 1883) og Hustru Kamma f. Andersen (død 1893); gift med Josefine N. (se denne).

Student (v. Westenske Institut) 1861; cand. jur. 1867; Sagførerfuldmægtig 1868-73; Redaktør af Skandinavisk Bogtrykker-T'idende 1871-75; Medlem af Industriforeningens Bestyrelse 1869; Sekretær ved den nordiske Industri-og Kunstudstilling i Kbhvn. 1872; i Bestyrelsen for Den nye Haandvær-kerskole 1875, for Teknisk Selskabs Skole fra 1877; Fuldmægtig i Kbhvns understøttelsesforening 1875-83; Sekretær i Industriforeningen 1876-94, i Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk 1880-93; Redaktør af Tidsskrift for Kunstindustri og af Industriforeningens Tidsskrift 1885-99; Sekretær ved Udstillingen i Kbhvn. 1888; Medstifter af Kunstindustrimuseet 1890 og Formand i dets Bestyrelse fra 1908; Medlem af Fællesrepræsentationens Bestyrelse 1893-98; Formand for Industriforeningen 1905-07 og for dens Repræsentantskab 1898-1905 og fra 1907-08: Formand for Teknologisk Institut fra 1907; Leder af de Anker-Hec-gaardske Foredrag; Formand for talrige Bedømmelsesudvalg, Kommissioner etc. i Medlem af Danske Selskab 1899 og af Selskabet, for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1893; Formand for Dansk historisk Fællesforening 1909, for Foreningen S.I.S. og for Lindevejs-le varterets Grundejerlav.

Er Forfatter til talrige industrihisto-riske Værker og Afhandlinger, navnlig vedrørende Lavsforhold og Kunstindustri; Festskrifter, Beretninger m. m.

Udenl. Ordner: Fr. off. d'acad.: N. St.O.: Pr.Kr.; R.St.Stan.; S.N.; S.V.; Ø.C.F.K.

Adresse: Lindevej 7. Kbhvn.

 

NYROP Josefine Professorinde; f. 7. Marts i Kbhvn.; Datter af Hof-Skræddermester Louis Fleron og Hustru Agnes f. Ahlmann; gift m. Professor Camillus Nyrop (se denne).

Lærerinde 1864-68; Kasserer og Sekretær i Foreningen af 1837 til Konfir-mationsudstyr for Døtre af værdig trængende Familier paa Frdbg.: i Bestyrelsen for Frøken Schneiders Børnehjem, for Selskabet De gamles Spisehuse, for Kvindernes Udstilling (1897) og for Kvindernes Bygning etc.

Adresse; Lindevej 7, Kbhvn.

 

NYROP Kristoffer Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.DM.p.p.; f. 11. Jan. 1858'i Kbhvn.; Søn at Professor Instrumentmager Camillus Nyrop (død 1883) og Hustru Kamma f. Andersen (død 1893); gift m. Margrethe N., f. 7. Juli i Kristianssand. Datter af Byfoged G E Schielderup og Hustru Henriette f. van Kervel.

Student (v. Westenske Institut) 1875; Studieophold i Paris 1877-78: mag. art. 1879; Universitetets Guldmedalje 1882; Dr. phil. (Adjektivernes Kønsbøjning i de romanske Sprog) 1886; Docent ved Universitetet 1888; Professor i romansk Sprog og Litteratur 1894; Medredaktør af Tidsskriftet Dania 1890-1903.

Formand for den danske Afdeling af Alliance Francaise 1897-1901: i Bestyrelsen for Universitets-Jubilæets danske Samfund; Medlem af Videnskabernes Selskab fra 1899; Formand for Translatøreksamenskommissionen.

I Bestyrelserne for Gesellschaft für romanische Litteratur, for Societé des textes francais modenies og for Societé Gaston Paris: Ekstraordinært Medlem af det sydfranske Forfatterforbund Lou Felibrige, af det normanniske Akademi i Caen og af det historiske Akademi i Lissabon.

Hovedværker: Sprogets vilde Skud (1882); Den oldfranske Hclfedigtning 1883); Romansko Mosaikker (1885); Nej, et Motivs Historie (1891); Kysset og dels Historie (1897); Ordenes Liv (1901); Grammaire historique de la langue franeaise I-III: Fortids Sagn og San-go (en Serie); Forfatter af Lærebøger i Fransk. Spansk og Italiensk.

Udenl. Ordner: Fr. off. de l'instr. publ.; F.Æ.L.: I.Kr.; Rum.F.M.

Adresse: Villa Ibstrup. Ermelunds-vej 16, Gjentofte.

 

NYROP Martin Direktør for Kunstakademiet, Professor, K'.DM.p.p.; f. 11. Nov. 1849 paa. Holmsland; Søn af Sognepræst Christopher Nyrop (død 1879) og Hustru Helene f. Ahlmann (død 1874); gift m. Louise N.. f. 12. Sept. i Langaa paa Fyen. Datter af Sognepræst H J T Laub og Hustru Ernstine f. Linnemann. ,

Elev paa Sorø Akademi 1859-65; derefter Tømmerlærling hos H H Kayser: Svend 1869: Afgangsbevis som Arkitekt fra Kunstakademiet 1876; vandt dets lille Guldmedalje 1877, den store Guldmedalje 1880: Studierejser i Udlandet 1881-83; Medlem af Akademiraadet 1887; Professor i Bygningskunst ved Kunstakademiet 1906; Direktor for samme 1908.

Medlem af Kbhvns Borgerrepræsentation 1888-93; Medlem af Kommissionen for Danmarks Deltagelse i Pariserverdensudstillingen 1900 og af en Række andre Komitéer, Bedømmelsesudvalg etc.; Medstifter af og tidligere formand for Akademisk Arehitektfor-ening 1879 og af Selskabet Hedebosy-ningens Fremme 1906 (er for Tiden dettes Formand): Medlem af Bestyrelsen for Dansk Husflidsselskab og for Lægeforeningens Boliger. Har bl. a. virket for Hovedstadens Forskønnelse og for en Forbedring af Byggeforhol-deno paa Landet.

Medlem af det svenske Kunstakademi 1901; bon. correspond. membre of the royal institut« of British architects. Ved Udstillingen i Paris 1900 tilkendtes der ham Grand prix.

Har opført følgende Nybygninger; Udstillingsbygningen i Kbhvn. 1868 Kbbvns Raadhus (1892-1903); Landsarkivet paa Jagtvejen (1891-92); Elias-Kirken paa Vesterbro (1905-08); Blaa-gaards Kirke; Frimenighedskirken paa Sundeved; Lyngebæksgaard ved Fredensborg. Restaureringsarbejder: Stormbroen og Bispegaarden i Kbhvn.; Tersløsegaard ved Sorø; Vallekilde Højskole etc.

Udenl. Ordener : F.Æ.L.; N.St.O.; R. St.Stan.

Adresse : Charlottenborg, Kbhvn.

 

NÆSER C A Etatsraad, Kaptajn, R. p.p.; f. 10. Sept. 1841 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn i Søetaten J A K Næser og Hustru f. Schønberg; gift m. Hedevig Carla f. Berling, f. 14. Jan. 1856.

Firma: Albert Næser & Co.

Deltog som Officer i Dybbøls Forsvar 1864 og i Slaget d. 18. April s. A. I Bestyrelsen for Foreningen til at fremme blindes Selvvirksomhed.

Udenl. Ordner: Fr. off. de l'instr. publ.

Adresse : St. Annæ Plads 3, Kbhvn., Sommerbolig: Ordruphøjvej, Ordrup.

 

NØRBY J Cr. Skoleinspektør; f. 19. Juli 1864 i Hygum ved Lemvig; Søn af Lærer C N Nørby (død 1902) og Hustru Christine f. Jensen; gift m. Gudrun N., f. 26. Febr. 1868 i Jelling. Datter af Forstander ved Forskoleseminariet i Vejle R J Holm og Hu stru Line f. Gregersen.

Skolelærereksamen (Jelling) 1885; Lærer i Engberg og Aarhus 1885-88; Lærer ved Kbhvns Kommunes Skoler 1888; Viceinspektør ved Hans Tavsens Gades Skole 1906; Skoleinspektør ved Kommuneskolen i Holsteinsgade fra 1910.

Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Lærerforening 1905-10, Formand for samme i 2 Aar, siden 1908 dens Repræ-

sentant i Bureau international de Federations d'Instituteurs.

Adresse: Kommuneskolen i Holsteinsgade, Kbhvn.

 

NØRGAARD Fr. Etatsraad, Bankdirektør, R.; f. 4. Aug. 1861; gift m. Mary f. Logan, f. 27. Maj i Skotland.

Fh. Direktør for Aarhus Privatbank; Direkter for Kbhvns Handelsbank fra 1909; Medlem af Ovorskyldraadet; i Bestyrelsen for Dansk Eksportforening; til 1909 Medlem af Bankkomitéen af 9. Febr. 1908, af Aarhus Byraad og af Bestyrelsen for Den danske Købstadsforening, Formand for Aarhus Handels-forening og Medlem af de jydskc Han. delsforeningers Bestyrelse.

Adresse: Stavangergado 4, Kbhvn.

 

NØRGAARD P C Gehejme-Etatsraad, kgl. Kommissarius, K1.DM.p.p.; f. 3. Nov. 1835 i Ousted; Søn af Sognepræst P M T Nørgaard og Hustru f. Sødring; gift m. Charlotte Cecilie N., f. 9. Maj paa Trudsholm. Sonnerup Sogn, Datter af Forpagter E C Marcher og Hustru f. Petersen.

Student (Sorø) 1855; cand. jur. 1861; Assistent i Indenrigsministeriet 1863; Fuldmægtig smstds. 1872 og Kontorchef 1878; Sekretær ved Kbhvns Borgerrepræsentation 1872-84; .Overrctsas-sessor 1880; Docent i Landboret ved Landbohøjskolen 1883-84; Departementschef i Indenrigsministeriet og Generaldirektør for Telegrafvæsenet og Statsjærnbanedriften 1884-1901; kgl. Kommissarius ved de Lolland-Falsterske Baner 1884, ved den bornholmske Bane 1897, ved Nørre-Nebel-Varde Banen 1900. ved de jydsko Statsbaner, ved Horsens-Odder Banen og ved Thisted-Fjerritslevbanen 1901; samt i Henhold til Lovene af 26. Jan. 1906 og 5. Marts 1909 om Jærnbane-Kommissarin-ternes Ordning ved senere nye Privatbaneanlæg i Jylland; Kvæstor for Carlsbergfondet.

Udenl. Ordner: M.Gr.; Pr.Kr.

Adresse: Rømersgade 3. Kbhvn.

 

NØRGAARD Poul Konsul, R.; f. 5. Juni 1866 i Thingstrup ved Thisted; Søn af Handelsgartner Jens Nørgaard.

Præliminæreks. (Thisted) 1881; Vo-lontær paa Holstebro Svineslagteris (Magnus Kjærs) Kontor samme Aar; Direktør for Horsens Andels-Svineslagteri 1888-91; oprettede en Smøreksport. forretning i Horsens 1891; Britisk Vicekonsul for Horsens; Eksportforretning paa England med Hovedkontor i Hellerup og Afdelingskontorer paa følgende Pladser: Smøreksporten : Horsens og Vejle (Firma P Nørgaard & Fog); Ægeksporten og Ægpickleri i Randers. Ejer af Randers Svineslagteri, der sammen med Holstebro Svineslagteri drives som Aktieselskab, adm. Direktør siden 1893. Ejer af Gaarden We-sselsmindc pr. Nærum.

I Bestyrelsen for Akts. Holstebro Aktiebryggeri; Medlem af Overskatteraadet for Kbhvns Amt og af Meter-Kommissionen ; tidligere Formand for "Foreningen Hjemløs Ungdom; i Bestyrelsen for Foreningen Pagtens Ofre.

Adresse: Carolinevej 14, Hellerup.

 

NØRLUND Louise Kommunelærer inde, f. Christiansen, f. 27. Sov. 1854 i Beder ved Aarhus.

Lærerindeeks. 1877; ansat ved Lars-lejstrædes Friskole siden da; Socialdemokratiets Kandidat til Borgerrepræsentationen 1909 (trak sig p. Gr. af Sygdom tilbage).

Medstifter af Kvindevalgretsforenin-gen 1889: Stifter af Danske Kvindefor-euingers Valgretsforbnnd 1898 og i en Aarrækko deis Formand; Medlem af Kredsforeningens Bestyrelse, tidligere tillige af Den liberale Vælgerforenings Bestyrelse.

Adresse: Ahlefeldtsgade 23, Kbhvn.

 

NØRREGAARD Jens fh. Højskoleforstander, Dr. phil.: R. DM.; f. 13. Nov. 1858 i Kbhvn.; Søn af Kancellisekretær F C Nørregaard og Hustru f. Sat lemp; gift 1. Gang m. Anna Marie Kristine Karoline Helene f. Fabritius , Tengnagel (død 1880), 2. Gang m. Elisabeth Alexandra Augusta Regine Hanne Ida f. Fabrjtius-Tcngnagel. f. 12. MarU 1843.

Student (Borgerdydskolen. Krsthvn.) 1856; cand. fheol. 1861; Dr. pfail. 1886: Lærer ved Blaagaards Seminarium og i N Zahles Skole; deltog frivillig i Krigen 1864: Kaptajn i Fodfolkets For- j stærkning.

Stifter og Kjer af Folkehøjskolen i Testnip 1866, Forstander til 1908; i Be-si\ reisen for Selskabet for historiske Kildeskrifter,-; Oversættelser og for Nordisk Forening til økonomisk Samarbejde; Formand for Stefansforeningen, for Kirkelig Ungdomsforening og for Foreningen mod Smudspressen: Næstformand for Danmarks Samfundet; Formand for det soeiale Sekretariat og Bibliotek. Forfatter af flere historiske, pædagogiske og filosofiske Skrifter.

Adresse : Geelslund Geelsvej, Holte.

 

NØRREGAARD Kai Direktør; f. 18. Nov. 1864 i Vordingborg; Søn af Bogholder J P Nørregaard og Hustru f. Bodcnhoff; gift m. Anna Sofie N., f. 11. Okt. paa Frederiksberg, Datter af Kontorchef II C Rosengreen og Hustru Mine f. Rasmussen.

Student (Borgerdydskolcn Krsthvn.) 1882; cand. jur. 1888; Assistent ved Rigsdagens Bureau 1892-95: Kasserer og Bogholder ved Kbhvns Sporvejssel-

skab 1895; Kommitteret ved samme Selskab 1897, Hovedkasserer 1899 og merkantil Direktør 1902.

Leder af Handels- og Kontorisffor-eningens Engageringsbureau 1894-99.

Adresse: Puggaardsgadc 17, Kbhvn.

 

NØRREGAARD HANSEN Ingeborg Operasangerinde; f. 25. Juni 1879 i Kbhvn.; Datter af Fuldmægtig i Overretten S V Hansen (død 1903) og Hustru Alvilda f. Nørregaard; ugift.

Elev af Fru S Keller, Kutschhaeh i Dresden og Spiro; debuterede paa Det kgl. Teater som Senta i Den flyvende Hollænder 20. Nov. 1899; engageret ved Teatret. 1901.

Hovedroller: Elvira i Don Juan; Sieglinde i Valkyrien; Violette i La Traviata; Eva i Mestersangerne i Nürnberg; Santuzza i Cavalleria rusti-cana.

Adresse : Cort Adelers Gade 3. Kbh.

 

NØRRESØ M N Generaltøjmester, R. DM.p.p.; f. 23. Jan. 1860 i Viborg; Søn af Tømmerpladsbestyrer N C Niel-sen og Hustru f. Poulsen; gift in. Sofie Caroline Christine N-, t. 23. April i Næstved, Datter af Sognepræst F R D Kragerop (død 1881) og Hustru f. Jørgensen (død 1888).

Sekondløjtnant 1879; Premierløjtnant 1883; Kaptajn 1894; Oberstløjtnant 1907; Oberst 1908; Generaltøjmester og Chef for Hærens tekniske Korps 1909.

Tilforordnet Forsvarskommissionen 1902-08.

Udenl. Orden : S.Sv.

Adresse : Steen Blichers Vej 2. Kbhvn.