O

OBEL F C

OESTERBY Pierre

OHLMANN Martin

OLDENBURG Erik

OLDENBURG Paul

OLDENBURG Valdemar

OLDENBURG Vilhelm

OLESEN C

OLESEN C A

OLESEN Thomas P

OLIVARIUS L H F de Fine

OLLENDORFF J E F

OLRIK Axel

OLRIK Eyvind

OLRIK Hans

OLSEN Bernhard

OLSEN Bjørn M

OLSEN C A

OLSEN C Chr.

OLSEN C V

OLSEN Chr.

OLSEN Constantin

OLSEN Fr.

OLSEN Freilif

OLSEN Martin

OLSEN O C

OLSEN Ole

OLSEN R A

OLUFSEN A Th.

OLUFSEN Ole

OPFFER Frederik

OPPERMANN Adolf

OPPERMANN Theodor

ORTH Albert

ORTVED Edvard

OSTENFELD Asger

OSTENFELD Carl Hansen

OSTENFELD Harald

OSTENFELD Hjalmar

OSTENFELD Jes

OTTERSTRØM Christian

OTTERSTRØM L N H

OTTOSEN Carl

OWEN Alexander

OXHOLM Carl ONeill

OXHOLM Harald

OXHOLM Oscar ONeill

OXHOLM Valdemar

OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R.: f. 26. Dec. 1832 i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec. 1837 i Helsingør.

Medindehaver af Firmaet C W Obel i Aalborg fra 1857. Adresse : Helsingør.

 

OESTERBY Pierre Professor, R.: f. 10. Sept. 1864 i Paris: Søn af Partikulier Andreas Oesterby (død 1908) og Hustru Anna f. Stroh: gilt m. Anna Nathalie Frida Fanny- O., f. 8. Okt. 1863 i Kbhvn.. Dalter af Grosserer C Th. Vogelsang (død 1894) og Hustru f. Nielsen (død 1906).

Lærer i Fransk i Kbhvn. fra 1884, ved Officerskolen fra 1906; Medlem af

Bestyrelsen for Association franco-scandinave: Formand for Fransk akademisk Forening 1890-1905; Sekretær for Foreningen af fremmede Magiers

Konsuler i Danmark; Medredaktør af Maauedsskriftet Le Danemark.

l'doul. Ordner: F.Æ.L.; Fr. off. de I instrue. publ.

Adresse ; Stockliolmsgade 13, Kblivn.

Sommerbolig : Bemubo, Nærum.

 

OHLMANN Martin Sognepræst, R.; f. 28. Juni 1860 i Holbæk; Son af Sagfører J F Oblmann (død 1898) og Hustru f. Jørgensen; gift m. Charlotte Pauline O., f. 9. Dec. 1861 i Vindekilde, Faarevejle Sogn, Datter af Godsinspektør Cramer.

Student (Hauchs Skole) 1879; cand. theol. 1886; Kateket ved St. Matthæus-kirken 1886; Kapellan i Gjentofte 1888; Sognepræst for Ordrup Kirke 1891, for Vemmetofte Kloster fra 1909.

Adresse : Vemmetofte pr. Faxe.

 

OLDENBURG Erik Overretsassessor; f. 21. Nov. 1864 i Helsingør; Søn af Overpræsident Valdemar Oldenburg (se denne); gift ni. Ursula O., f. 5. Sept. 1873, Datter af Dr. med. A D Midler og Hustru f. Seemann.

Student (Odense) 1882; cand. jur. 1888; Fuldmægtig ved Nordre Birk 1889-97: Assistent i Justitsministeriet 1891-] 1902: Overretsassessor (ved Overretten i Viborg) 1902; Formand i Tilsynsko-mitéen for Bøggildgaard Opdragelsesanstalt 1906.

Adresse : Viborg.

 

OLDENBURG Paul Præst; f. 7. Marts 1870 i Kbhvn.; Søn af Overpræsident Valdemar Oldenburg (so denne); gift m. Clara Margrethe O., f. 30. Juli 1873 i Kblivn., Datter af Kontreadmiral C A Garde og Hustru Anna f. Simonv (død 1883).

Student (Odense) 1888; cand. theol. 1894; Kateket ved Frue Kirke 1897-1900; residerende Kapellan i Varde 1900-03, ved Frederiksberg Kirke fra 1907; Mis-sionssekretær i Kbhvn. 1903-07: Medlem af Bestyrelsen for K. F. V. M. i Kbhvn.: Medlem af Santlialmissiouens danske Komité og af Missionen blandt hjemløse Mænd.

Adresse: Frederik den 6tes Allé 10, Kbhvn.

 

OLDENBURG Valdemar Overpræsident SK.DM.p.p.; f. 1. Dee. 1834 i Sorterup; Søn af Sognepræst Theodor Oldenburg og Hustru Louise f. Rothe; gift m. Henriette O. (død 1895), Datter af Kommandørkaptajn M N Snen-son (død 1856) og Hustru Augusta f. Stephansen.

Student (Metropolitanskolen) 1853; cand. jur. 1859: Assistent, i Ministeriet for Slesvig; slesvigsk juridisk Eksamen 1861; Auditor 1863: Lærer ved Officerskolen 1868-72 og ved Søofficerskoten 1866-77; igen Auditør 1870; kst. Vi-cepolitidirektør i Kbhvn. 1871; Byfoged  i Odense 1877: Birkedommer i Nordre Birk 1888; Overpræsident i Kbhvn. fra 1900.

Formand for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; Formand i Bestyrelsen for Kronprinsesse Louises praktiske Tjenestepigeskole: Formand i Foreningen til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte; Medlem af Bestyrelsen for Fængsels-selskabet i Kbhvn., af Fængselsselska-hernes Fællesbestyrelse og af Kbhvns Understøttelsesforenings Hovedbestyrelse; Formand i Nationalbankens Repræsentantskab og i Forsikringsselskabet Danebroges Repræsentantskab; For. mand i Bibelselskabet i Danmark; Medlem af Centralkomitéen: Medlem.af Bestyrelserne for Aktieselskaberne Rosenborg Brøndanstalt og Faxe Kalk-brud og for Kreditkassen aT Husejere i Kblivn

l'deul. Ordner: F..F..L.: N.St.Ö.: Pr. R.Ø.; B.St.A.: B.St.Slau.:Stb.V.; S.N.

Adresse: Ny Vestergade 12, Kbhvn.

 

OLDENBURG Vilhelm Overtæge; f. 26. Nov. 1866 i Kbhvn.; Søn af Overpræsident Valdemar Oldenburg (se denne); gift m. Ellen O., f. 30. Jan., Datter af Kommandør N J Jespersen og Hustru Ottilia f. Suenson.

Student (Odense) 1884; med. Eks. 1891; Reservelæge i Hæren 1894-99; Læge ved Børnehospitalet i Odense 1898, ved Sanatoriet Helsebod s. A.; Værgeraadsmedlem; Overlæge ved Julemærkesanatoriet fra 1910.

Adresse : Kolding.

 

OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; ugift.

Leder af Aktieselskabet V Olesen, hvilket Firma grundlagdes af C Olesen 1892; Medlem af Bestyrelserne for Kork-varefabrikken Danmark i Kbhvn.. De forenede Farverier og Trikotagefabrikker i Esbjerg, Aktiebolaget Heyman & Olesen i Stockholm etc.

Adresse : Stockliolmsgade 33, Kbhvn.

 

OLESEN C A Etatsraad, K=.p.p.; f. 27. Juni 1845 i Hjørring; Søn af Bræn-deriejer Niels Olesen og Hustru f. Nielsen; gift m. Christiane Cathrine Nicoline f. Nielsen, f. 22. Juni i Hjørring.

Cand, pharm. 1866; Underdirektør ved Aalborg Spritfabrik 1871-78; Medejer af Roskilde Spritfabrik 1878-81; adm. Direktør for Aktieselskabet De Danske Spritfabriker fra Stiftelsen 1881; Formand- for Grosserersocietetets Komité fra 1907 (Medlem fra 1899), og for Smørnoteringsudvalget; Medlem af Akkordretten; Repræsentant i Nationalbanken; i Bestyrelsen for Nordisk Forening lil økonomisk Samarbejde; Folmand for De samvirkende Byerhvervs-Organisationer og for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation; Medlem af Repræsentantskabet for Det kgl. octr. alm. Brandassurance Comp. Formand i Bestyrelsen for K bh vris Dampmøller; Formand for Østerbros Fortsættelsesasyl.

Uden!. Orden : S.N.

Adresse: Amaliegade 24, Kbhvn.

 

OLESEN Thomas P Brænderiejer, K. Dir.; f. 9. Okt. 1835 paa Lengsholms Mølle, Hjørring Amt; Søn af Brænderiejer Niels Olesen og Hustru f. Nielsen ; gift m. Magdalene Marie f. Jensen (død 1897).

Overtog Faderens Virksomhed (Spritfabrik) 1866; Medlem af Byraadet i Hjørring 1869-1909; i Bestyrelsen for Hjørring Handelsförening og for Aktieselskabet Vendia; Medlem af Over-skatteraadet for Hjørring Amtsraads-kreds.

Adresse: Hjørring.

 

OLIVARIUS L H F de Fine Grosserer. R.; f. 29. Dec. 1848 i Kbhvn.; Søn af Hoffourer hos Christian d. VIII og Frederik d. VII. L H de Fine Oli-varias (død 1863) og Hustru Ida f. Petersen (død 1909); gift m. Johanne Pe-trea Ludvign0 de F.O., f. 3. Okt. 1857 i Kbhvn.: Datter af Justitsraad Hovedkasserer N F L Petersen og Hustru f. Wiinstedt (død 1902).

Student (v. Westenske Institut) 1866: derefter paa Handelsakademi: Direktør for Aktieselskabet De forenede Dampmøller 1877-97: i Bestyrelsen for Aktieselskabet De danske Dampmøller 1897-1905 og adm. Direktør fra 1905: Medlem af Kbhhvns Bedømmelses- og Voldgiffsud-valg for Kornhandelen fra 1883. af Sø-og Handelsretten fra 1894. Revisor i Forsikringsselskabet Mundus 1900-05. i Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne fra 1905.

Adresse: Faxegade 7. Kbhvn.

 

OLLENDORFF J E F Vandbygningsingeniør R.DM.n.p.; f. i. Marts 1846 i Holbæk: Søn af Købmand. Agent CA Ollendorff og Hustru f. Plesner; gift m. Hulda Rosalia f. Marzetta, f. 4. Febr. i Kbhvn.

Polyt. Adgangseks. 1865: eand. polyt. 1870; Lærer ved Teknisk Institut m. m. 1870-72; kst. Ingeniør ved Vandbygningsvæsenet og fung. Havneingeniør i Frederikshavn samt ledende Medlem af Den kgl. Havnekommission i Frederikshavn 1872, fast ansat i samme Stilling 1882: Medlem af Kommissionen angaaende Tilvejebringelse af en Tilflugts- og Handelshavn i det nordlige Kattegat 1878.

Udenl. Orden : S.Kr.

Adresse : Frederikshavn.

 

OLRIK Axel Docent ved Universitetet, Dr. phil.; f. 3. Juli 1864 paa Frederiksberg; Søn af Kunstmaler Professor Henrik Olrik (død 1890) og Hustru Hermine f. Valentiner; gift m. Margrethe Sofie Eleonora f. Hassel-Quist.

Student (Mctropolitanskoien) 1881; universitetets Guldmedalje for en Afhandling om Eddakvadenes Alder 1885; mag. art. 1887; Dr. phil. (Forsøg til en Tvedeling af Kilderne til Sakses Oldhistorie) 1892: Docent ved Universitetet 1897; Forstander for Dansk Folkemindesamling fra 1905; Formand for Foreningen Danmarks Folkeminder 1908: Medlem af Bestyrelsen for Universitets Jubilæets danske Samfund; Medstifter af Folklore Fellows 1907; fra 1904 Medudgiver af Tidsskriftet Danske Studier og fra 1908 af Tidsskriftet Fra Dansk Folkemindesamling. Medlem af Videnskabernes Selskab i Kbhvn., Kristiania og Helsingfors.

Litterære Arbejder: Sakses Oldhistorie (1894); Danske Ridderviser (1898-1908): Danske Folkeviser i Udvalg (under Medvirkning af Ida Falbe Hansen) I-II (1899-1909); Danske Heltesagn (1900): Om Ragnarok (1902); Danmarks Heltedigtning I-II (1903-10): Nordisk Aandsliv i Vikingetid og tidlig Middelalder (1907): Danske Folkeviser med gamle Melodier (sammen med Th.Laub) (1899-1909). Forskellige Afhandlinger om Folkedigtning, Myter, Oldkultur m. m.

Adresse : Vodroffsvej 53, Kbhvn.

 

OLRIK Eyvind Kriminalretsassessor; f. 2. Okt. 1866 paa Frederiksberg; Søn af Kunstmaler, Professor Henrik Olrik (død 1890) og Hustru Hermina f. Valentiner: gift ni. Margrethe O., f. 17. April i Holstebro, Datter af Overauditør A P Olsen og Hustru f. Ring. Student (Metropolitanskolcn) 1883: rand. jur. 1888: kst. Protokolførcr i Kriminalretten s A.: Sagførerfuldmægtig 1889-95; Assistent i Justitsministe-riet 1891: Fuldmægtig smstds. 1905; Assessor i Kriminalretten s. A.

Formand i Overværgeraadet for de jvdske Sager: Formandssuppleant i Værgeraadet for Khhvns 10. Værge-raadskreds: Medlem af Bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for vanføre.

Forfatter til talrige Afhandlinger i Fagtidsskrifter.

Adresse : Frederikshaldsgadie 21, Kbhvn.

 

OLRIK Hans Professor, Dr. phil., R. p.p.; f. 12. Juli 1862 i Kbhvn.; Søn af Kunstmaler Professor Henrik Olrik (død 1890) og Hustru Hermine f. Va-lenfciner; gift 1. Gang m. Elisabeth Cathrine O, (død 1896), Datter af Justermester Ernst Bruun, 2. Gang m. Dagmar Knudine Caroline O., f. 10. Jnn., Datter af Skibskaptajn K Hansen.

Student (Metropolitanskolen) 1879; cand. theol. 1885: Dr. phil. 1892; Lærer ved Vesterbros Seminarium 1885-91; Professor 1394; Forstander for Statens Lærerhøjskole 1895; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog; Sekretær i den danske Afdeling af Den Lettcrstedtske Forening og Medredaktør af Nordisk Tidsskrift; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse.

Litterære Arbejder: Knud Lavard (1888); Konge og Præstestand i den danske Middelalder (1892-95); Danske Helgeners Levned (1890-94); Absalon (1908-09): Danmarks Lærerhøjskole 1856-1906 (1906) m. m.

Udenl. Ordner: Fr. off. de l'instr. publ.; N.St.O.; S.N.

Adresse : Lærerhøjskolen, Odensegade 14. Kbhvn.

 

OLSEN Bernhard Direktør. R.DM.p.p.: f. 9. Sept. 1836 i Kbhvn.; Søn al Portner Christen Olsen (død 1846) rg Hustru Ane Rasmusdatter (død 1842); gift m. Laura Maria Nathalie O. (død 1899), Datter af Skibskaptajn Jakob Glad (død 1887) og Hustru f. Ritchie (død 1876).

Tegner; deltog i Krigen 1864; Løjtnant; Direktør for Tivoli 1868-86; Grundlægger af Panoptikon 1885, af Dansk Folkemuseum 1885; Direktør for samme oprettede et Frilandsmuseum ved Lyngby 1901: Hedlem af Bestyrelsen for Musikhistorisk Museum fra 1897.

Har skrevet en Række kulturhistoriske og folkloristiske Afhandlinger i Tidsskrifter og Dagspresse, samt Bøger.

Udenl. Orden : Br.R.

Adresse; Bernstorffsvej 4, Kbhvn.

 

OLSEN Bjørn M Professor, Dr. phil., R. DM.; f. 14. Juli 1850 i Tingøre Kloster i Hnnavatnssyssel; Søn af Administrator R M Olsen og Hustru Ingunn Jonsdatter.

Student (Reykjavik) 1869; cand. philol. 1877; Adjunkt ved Reykjavik Skole 1879; Rektor ved samme 1895-1904; Dr. phil. (Runerne i den oldis-landske Litteratur) 1883; Medlem af Videnskabernes Selskab i Kristiania 1902, af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1910. Har skrevet talrige litteraturhistoriske Afhandlinger i danske og islandske Tidsskrifter.

Adresse : Reykjavik, Island.

 

OLSEN C A Overretssagfører; f. 28. Juni 1844 i Nakskov: Søn af Bagermester J P Olsen og Hustru Eleonora f. Johansen; gift m. Anna Isabella Frederikke f. Minet, f. 27. Sept. i Kbhvn.

Student (privat dimit.) 1862; cand. jur. 1868; Bogholder i det kbhvnske Byggeselskab 1872; Overretssagfører 1876.

Formand i Bankraadet for Kbhvns Prioritets- & Laanebank: i Bestyrelsen for Akts. Bryggeriet Bock og Bryggerierne Stevns; Repræsentant i Grundejerforeningens Renlioldningssclskab; Kasserer i Efterslægtssamfundet; Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 3. Kreds 1901.

Adresse: Nørregade 33, Kbhvn.

 

OLSEN Chr. Grosserer, Konsul; f. 26. Sept. 1870 i Præstø; San af Bagermester Chr. Olsen og Hustru f. Heimann; gift m. Dagmar O., f. 20. Sept. 1877 i Esbjerg, Datter af Fabrikant P Brinch (død 1908) og Hustru Mathilde f. Dahl.

I Forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation og for Foreningen af jydske Handels-foreninger; i Bestyrelsen for Danske Kulimportørers Association; Medlem af Esbjerg Byraad. Vicekonsul for Rusland.

Adresse i Esbjerg.

 

OLSEN Constantin Entreprenør, Stenhuggermester; f. 7. Juli 1861 i Kbhvn.; Søn af Fuldmægtig O Th. Olsen og Hustru Hanne f. Poulsen (død 1905), ugift.

Ansat i Hans & Jørgen Larsens Entreprenørforretning fra 1875: Ingeniørassistent smstds til 1898; Deltager i Firmaet fra 1899: Stenhuggerborgerskab 1898.

Formand for Stenhuggermester Foreningen i Kbhvn. fra 1900, for Pensionskassen for Medlemmer af Dansk Formandsforening fra 1907 (i Bestyrelsen fra 1901); Repræsentant i Arbejdsgiverforeningen fra 1900; Delegeret i Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Haandværk fra 1900.

Adresse: Gartnergade 14, Kbhvn.

 

OLSEN C V Departementsdirektør i Marineministeriet, K2.DM.: f. 2. Dec. 1867 i Kbhvn.; Søn af Jærnstøber Anders Olsen og Hustru f. Sørensen: gift m. Emmy Vilhelmine Cathrine f. Pass-burg, f. 21. Juni i Kbhvn.

Assistent ved OrlogsværftetiS Regnskabsvæsen 1884, i Marineministeriet 1887; Fuldmægtig 1893; kst. Kasserer og Arkivar 1897; Ekspeditionssekretær 1898; Kontorchef 1901; Departementsdirektør fra 1904.

Værge for Holmens Kirke.

Adresse: Kastanievej 3, Kbhvn.

 

OLSEN Fr. Tobaksfabrikant, R.; f. 25. Nov. 1849 i Kbhvn.; Søn af Skibsbygger C F F Olsen og Husfru f. Herlitz; gift m. Frederikke Johanne Margarethe f. Buck. f. 1. Jan. i Kbhvn.

Firma : L Siesbyes Eftf.

Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1904; Formand i Rcpræseiitantska-bet for Haandværkerbanken fra 1909; i Kirkeinspektionen for St. Johannes Kirke fra 1906; Sekretær ved Dronning Caroline Amalies Asyl og Asylskole fra 1882; Formand i Bestyrelsen for C. A. 28. Juni; Medlem af Komitéen for Indsamling af Cigarspidser.

Adresse: Nørrebrogade 24, Kbhvn.

 

OLSEN Freilif Redaktor; f. 9. Febr. 1868 i Kongens Lyngby; Søn af Partikulier Jeppe Olsen og, Hustru f. Cavling; gift m. Harriet Johanne Frederikke !. Abrahams, f. 6. Okt. 1871 i Kbhvn.

Redaktør af Ekstrabladet.

Adresse: Niels Hemmingsens Gade 38, Kbhvn.

 

OLSEN C Chr. Redaktør; f. 12. Marts 1857 i Nykjøbing F.; Søn af Rasmus Olsen og Hustru f. Holm; gift m. Petrea Susanne Anna Johanne f. Hør-dum, f. 23. Sept. 1867 i Fuglslev.

Snedkersvend; Medlem af Bygningssnedkernes Bestyrelse 1882; Formand for Suedkerforbundet i Danmark 1885; Siedlern af Udvalget for De samvir- , kende Fagforeninger 1886: Stifter af den socialdemokratiske Vælgerforening for Kbhvns 5. Kreds 1881; Redaktør af Ravnen; Medarbejder ved Social-De- mokraten; Medlem af Bestyrelserne for j Arbejdernes Bryggeri Stjernen og for Arbejdernes Fællesbageri; Medien af Journalistföreningens Bestyrelse.

Adresse : Nørrebrogade 64, Kbhvn.

 

OLSEN Martin Kommunalrevisor: f. 5 Febr. 1853 i Vejle; Søn af Skrædder-' svend C M Olsen (død 1890) og Hustru Hansine f. Rasmussen (død 1865); gift; m. Marie Emilie f. Rasmussen, f. 5. Juli 1858 i Vaaljensted.

Lært Snedkerfaget; Svend 1872; i Udlandet 1873-78; Formand for Bygningssnedkernes Fagforening 1889-96, for Suedkerforbundet i Hanmark 1892-98; Sekretær i De samvirkende Fag- : forbund i Danmark 1898-1903, Formand 1903-09; Formand for Arbejdernes Fællesorganisation i Kbhvn. 1903-09; Med- lem af Socialdemokratisk Forbunds Ho- vedbestyrelse fra 1900; Kommunalrevl-sor fra 1909.

Medlem af Borgerrepræsentationen 1897-1909; Medlem af Folketinget 1901-09 (Kbhvns 8. Kreds); Medlem af Be- styrelsen for Kbhvns kommunale Ar- bejdsanvisningskonfor 1901-09 og for Stiftelsen Krigsraad Mørks Minde fra 1893.

Adresse: Drejøgade 2, Kbhvn.

 

OLSEN O C Justitsraad. Bogtrvkker, R.; f. 21. April 1840 i Kbhvn.; Søn af Værtshusholder Hans Olsen Wilke-strup og Hustru Johanne f. Larsen; gift m. Rasmine f. Larsen (død 1887).

Etableret 1867. Firma: O C Olsen & Co.

Medstifter af Dansk Bogtrykkerfor-ening og indtil 1901 mangeaarig Formand for samme; Formand for Foreningen til Lærlinges Uddannelse; Næstformand i Industriforeningens Repræsentantskab; Formand i Bestyrelsen for Fredenshus; i Bestyrelsen for Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri og for de danske Vaabenbrødres kbhvnske Afdeling.

Adresse: Maltcgaardsvej 17, Gjen-tofte.

 

OLSEN Ole Gaardejer, R.p.p.; f. 8. Nov. 1849 i Skrodsbjerg i Præstø Amt; Søn af Fæster Ole Olsen og Hustru Ane Kirstine Andersdatter; gift m. Marie f. Jensen, f. 25. Juli i Tjæreby.

Uddannelse: Karise Højskole og Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; Gaardejer i Tjæreby 1876; Medstifter af Venstres Folkeblad 1891; Folketingsmand for Maribokredsen 1901-06 (Venstrereformpartiet); Medlem af den parlamentariske Skattekommission 1900-03 af Finansudvalget 1901-06.

Direktør i Østifternes Hypotekforening; Medlem af Akkordretten og af Overskyldraadet; Formand for Stats-dyrskuekommissionen; Medlem af Landbohøjskolens Tilsynsraad; Næstformand i De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift (fra 1901) og for De samvirkende danske Andelsslagterier; Formand for Kreaturforsik-ringsanstaltcn Parts Bestyrelse, for Haslev og Omegns Landlxtforening og for Haslev Svineslagteri (fra 1896).

Udenl. Orden: S.N.

Adresse : Tjæreby pr. Haslev.

 

OLSEN R A Overretsassessor; f. 23. Aug. 1864 i N-Uttrup; Søn af Karetmager C Olsen.

Student (Aalborg) 1885; cand. jur. 1890; Byfogedfuldmægtig i Randers; Fuldmægtig ved Rougsø med fl. Herreders Kontor 1898; Assessor i Lands-overrctten for Nørrejylland fra 1907.

Adresse : Viborg. OLSEN Sigvald Bryggeri bestyrer; f. 27. Aug. 1854 i Kbhvn.; Søn af Skomager V O O Olsen og Hustru f. Nielsen; gift m. Ludovica Caroline f. Olsen, f. 8. Nov. i Fredensborg.

Uddannet som Smed, senere som Ci-garmager; arbejdede flere Aar i Tyskland ; Formand for Cigarmagernes Fagforening 1883-95; Forretningsfører for Tobaksarbejderforbundet i Danmark 1886-1900, senere Medlem af dets Hovedbestyrelse; i Forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund; i Kontrolkomitéen for Socialdemokraten ; Viceformand for Socialdemokratisk Forbund; Repræsentant for det danske Socialdemokrati ved de fleste internationale Arbe.iderkongresser; Medlem af Repræsentantskabet for Arbejdernes Fællesbageri; Bestyrer af Arbejdernes Bryggeri Stjernen ; Suppleant i Des permanente Voldgiftsret indtil 1910: Folketingsmand for Kbbvns 11. Kreds fra 1895; Socialdemokratiets Ordfører bl. a. i Toldspørgsmaal; Medlem af Frederiksberg Overskatteraad.

Adresse : Godthaabsvej 10, Kbhvn.

 

OLUFSEN A Th. Justitsraad, Ekspeditionssekretær i Hofmarskallatet: f. 1. Dec. 1870 i Bisserup pr. Rude; Søn af Købmand Hans Olufsen (død 1889) og Hustru Oline f. Hansen (død 1906); gift m. Edel O., f. 12. Okt. 1875 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. med. Bernhard Bang (se denne).

Præliminæreksamen (Melchiors Skole) 1887: Assistent i Hofmarskallatet samme Aar, Fuldmægtig 1897, Ekspeditionssekretær 1906.

t'denl. Ordener: F.Æ.L.: N.St.O.; Pr.R.Ø.: R.St.Stan.: Stb.V.: S.V.

Adresse : Amalienborg, Kbhvn.

 

OLUFSEN Ole Professor, R.p.p.; f. 24. Jan. 1865 i Bjødstrup paa Djursland; Søn af Gaardejer Jens Olofsen og Hustru Kirsten Sørensen f. Füg; gift m. Hansine Henriette Emilie f. Hansen, f. 10. Jan. 1868 i Ullerslev paa Fyen.

Sekondløjtnant 1885; Premierløjtnant af Fodfolket 1889 udenfor Numer 1894-1907: Afsked 1907: Leder af De danske Pamirekspedifioner 1896-1899; Sekretær ved Det kgl, geografiske Selskab.

Litterære Arbejder: Se Geografisk Tidsskrift 20. Bd., II. 5, Side 198 ug 199.

Udenl. Ordner: D.O.S.; R.St.A.

Adresse ; Sortedamsdossering 65 G, Kbhvn.

 

OPFFER Frederik Redaktør: f. 28. Jan. 1858 i Kjøge; Søn af Redaktør S C Opffer (død 1879) og Hustru f. Tronhjem (død 1890); gift m. Sigrid O., f. 23. Jan. 1875 paa Bramslykke, Datter af Forpagter Gomme Christensen (død 1901) og Hustru Marie f. Nerenst (død 1909).

Journalistisk og typografisk Uddannelse ; overtog Redaktionen af Østsjællands Avis 1877; Udgiver af Østsjællandske Aarbøger.

Formand for Kjøgekredsens Højre-forening indtil 1909; Formand for det kommunale Jærnbaneudvalg; Medlem af den lokale Museumsbestyrelse og af Bestyrelsen for den lokale Turistfor-

ening og Forsvarsbrødreafdeling; Repræsentant for Foren, til Dyrenes Beskyttelse.

Forfatter af forskellige Skrifter af novellistisk, personalhistorisk, topografisk og statsøkonomisk Indhold samt af en Digtsamling; har udgivet en militær Sangbog, mange Kompositioner og flere Samlinger Folkesange; Forfatter af over 200 Lejlighedssange.

Adresse : Kjøge.

 

OPPERMANN Adolf Professor ved Landbohøjskolen; f. 14. Jan. 1861 i Nyrup ved Holsteinborg; Søn af Skovrider A Oppermann og Hustru f. Ras-bech; gift m. Agnes Elise Marie O., f. 10. Juni i Korsør, Datter af Partikulier Johansen, og Hustru f. Thye.

Student (Sorø) 1879; Forsteksamen 1833; Assistent ved Landbohøjskolen s. A.; Lærer i Skovbrug 1887; Professor 1895; Leder af Det forstlige Forsøgsvæsen fra 1901, Forstander smstds 1910. Medlem af Dansk Skovforening- Fællesbestyrelse fra 1888: Medudgiver af Tidsskrift for Skovvæsen 1889-92; i Tid-valget for folkelig Universitrlsundervis-ning og i Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik ; Formand for den forsflige Mctcrkom-mission; Medlem af Metenidvalget.

Litterære Arbejder: Bidrag til det danske Skovbrugs Historie 1786-1886: Skovene og Skovbruget i Forhold til Samfundet; Dalgas, Hedcsagens Forkæmper: Vore Skove (Frem, Danmarks Natur); Vrange. Bøge i det nordøstlige Sjælland. Mange Bidrag til Tidsskrifter o. lgn. Sammen med L A Hauch Haandbog i Skovbrug: sammen med J P Gram : Regne!avler. Autograferede Forelæsninger over Skovbrugslære. Sammen J E V Boas Redaktionen af Landbohøjskolens Festskrift.

Adresse: Melehiorsvej 2, Charlottenlund.

 

OPPERMANN Theodor Museumsinspektør: f. 8. Okt. 1862 paa Frederiksberg; Søn af Kontorchef R Th. Oppermann og Hustru f.Wolff; gift m. Marie Franziska f. Thomsen, f. 1. Juli i Kbhvn.

Student (privat dimit.) 1881; Inspektor ved Ny Carlsberg Glyptotek 1897: Næstformand (tidligere Sekretær) i Kunstforeningen 1902-10.

Litterære Værker: Kunst og Liv i det gamle Florens; Kunst og Liv i Nederlandene; Kunsten i Danmark under Frederik V og Kristian VII.

Adresse ; Nørregade 18, Kbhvn.

 

ORTH Albert Professor, Organist; f. 6 Febr. 1849 i Kbhvn.; Søn af Viktualiehandler J H Orth og Hustru f. Haines; gift m. Anna Sophie O., f. Ort 11. Maj i Kbhvn.. Datter af Kapelmusikus Pr. Schram.

Elev af Fr. Schram og Edmund Neu-pert og fra 1669 af Musikkonservatoriet; Lærer ved samme i Klaverspil 1883; Organist og Kantor ved Hellig-aandskirken fra 1900.

Har skrevet en Del Klaverstykker og Sange.

Adresse: Peder Skrams Gade 1, Kbhvn.

 

ORTVED Edvard Præst; f. 3. Okt. 1855 i Kbhvn.; Søn af Tømrer J Ortved.

Student (Latinskolen i st. Kongensgade) 1874; teologisk Embedseksamen i Kom 1881; Præst i Danmark 1881-84, senere i Prag og Wien; Redaktør af det katolske Ugeskrift St. Olaf i Kristiania 1889-93; politisk Korrespondent til Deutsche Reichszeitung og Kölnische Volkszeitung; Translatør og Tolk 1 Polsk 1895, i Tysk 1905. Ophold i Polen og Rusland 2½ Aar; Præst for de polske, Landarbejdere i Danmark 1893-1905; byggede katolsk Kirke og Præstc-gaard i Maribo.

Adresse : Marievej, Holte.

 

OSTENFELD Asger Professor ved Polyteknisk Læreanstalt; f. 13 Okt. 1866 i Hvirring ved Horsens; Søn af Sognepræst S R Ostenfeld og Hustru Ingine f. Skovgaard; gift m. Johanne Elisabeth f. Pontoppidan, f. 15. Jan. i Randers.

Student (Roskilde) 1884; cand. polyt. 1890; Ingeniør ved Jærnbaneanlæg og hos Stadsingeniøren i Kbhvn. 1890-92, ved Kbhvns. Havnevæsen 1893-96; Docent i teknisk Mekanik ved Polyteknisk Læreanstalt 1894, Professor i Bygnings-statik og Jærnkonstruktioner 1900.

Har udgivet Forelæsninger over Teknisk Elasticitetslære, Teknisk Statik (I-II) og Jærnkonstruktioner (I-II).

Adresse: Kronprinsensvej 24, Kbhvn.

 

OSTENFELD Carl Hansen Museums-insipektør, Dr. phil.: f. 3. Aug.1873 Randers; Søn af Stiftsfysikus Carl Emil Hansen og Hustru f. Ostenfeld: gift m. Inga f. Nyquist, f. 9. Maj i Norge.

Student (Nykjøbing) 1891; mag. seient. 1897; Dr. phil. (Plantevæksten paa Færøerne, med særlig Henblik paa Blomsterplanterne) 1906. Deltog i Ingolf-Ekspeditionen 1895-96; Assistent ved den biologiske Station 1900; Inspektør ved Botanisk Museum fra 1900; Næstformand i Dansk botanisk Forening; Medlem af Udvalget for Naturfredning og af Kommissionen for Havundersøgelser.

Adresse: Sortedamsdossering 63 A, Kbhvn.

 

OSTENFELD Harald Provst: f. 6. Okt. 1864 i Hvirring ved Horsens; Søn af

Sognepræst S R Ostenfeld og Hustru Ingine f. Skovgaard; gift 1 Gang in Johanne O. (død 1901), Datter af Professor C J L Seidelin og Hustru f. Skovgaard; 2. Gang m. Karen O. f. 3. Dec. 1869 i Pjedsted, Datter af Jærustøber J P Dall og Hustru f. Bolvig.

Student (Roskilde) 1882; cand. theol 1887; i Udlandet 1888-90; Kapellan i Bandholm 1890, paa Frederiksberg 1893; Sognepræst ved St. Lukas Kirken 1897, ved Solbjerg Kirke paa Frederiksberg fra 1908; Provst for Frederiksberg Provsti fra 1908.

Formand for Den danske Præsteforening; i Forretningsudvalget for Det kbhvnske. Kirkefond og for Mission blandt indiske Studenter; i Bestyrelsen for Frdbg. Folkeforening; Redaktør af Maanedsblad for den danske Folkekirke; Medredaktør af Vor Tid 1899-1900; Medarbejder ved Salmonsens Leksikon og flere Tidsskrifter.

Adresse : Monradsvej 8, Kbhvn.

 

OSTENFELD Hjalmar adm. Direktør, R.; f. 12. Dec. 1862 i Kbhvn.; Søn ar Justitsraad F L O H Ostenfeld og Hustru f. Aagaard; gift m. Catharina Maria f. Arntzen, f. 16. Sept. i Kbhvn.

Adm. Direktør for Det Danske Kulkompagni; Medlem af Det kgl. octr. Sø-Assurance-Kompagnis Repræsentantskab.

Adresse: Bulowsvej 18 C, Kbhvn.

 

OSTENFELD Jes Overlæge; f. 22. Okt. 1874 i Hylke ved Skanderborg; Søn af Sognepræst S R Ostenfeld og Hustru Ingine f. Skovgaard; gift m. Oline O., f. 1. Aug. i Reykjavik, Datter af Borgmester H H E Clausen og Hustru f. Gede.

Student (Metropolitanskolen) 1892; med. Eks. 1899; Reservelæge ved Vejlefjord Sanatorium 1902-07: Overlæge ved Faksinge Sanatorium 1908.

Adresse: Faksinge Sanatorium pr. Præstø.

 

OTTERSTRØM Christian Konferensraad, K'.DM.; f. 11. Nov. 1833 i Viborg; Søn af Overretsprokurator C E Otterstrøm (død 1876) og Hustru' f. Blom (død 1883); gift m. Anna Caroline f. Clausen (død 1884).

Student (Aarhus) 1854; cand. polyt. 1862: Lærer ved Borgerdydskolen 1864-66; Assistent ved Kbhvns. Brolægnings-væsen 1866-69; Ingeniør ved Vandbygningsvæsenet 1869, Direktør 1889-1906; Leder af Havneanlægene i Frederikshavn, Esbjerg, Anholt og Gilleleje.

Medlem af Vandafledningskommis-sionen og Ekspropriationskommissionen vedrørende Grundes Afstaaelse til Vandanlæg.

Adresse : Helenevej 5, Kbhvn.

 

OTTERSTRØM L N H Skolebestyrer; f. 25. Marts 1846 i Aarhus; Søn af Overretsprokurator C E Otterstrøm (død 1876) og Hustru f. Blom (død 1883); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1866; cand. phil. 1867; Lærer ved Baggers Skole 1875; Skolebestyrer paa Frederiksberg 1881; Inspektør ved Frederiksberg Latin- og Realskole (nu Frederiksberg Gymnasium) 1886, Medbostyrcr 1887, Enebestyrer 1901.

Adresse: Hollændervej 4, Kbhvn.

 

OTTOSEN Carl Overlæge; f. 26. Juli 1864 i Elling ved Frederiksnavn; Søn af Gaardejer O C Jensen-Vangen og Hustru f. Christensen; gift m. Johanne O., f. 15. Aug. i Lesje. Gudbrandsda-len, Norge, Datter af Farmer P T Nor-derhuus og Hustru Anna f. Belle.

Ved Landvæsenet; studerede Veterinærvidenskab i 3 Aar; Student 1889; med. Eks. 1896; studerede ved evropæl-ske og amerikanske Kursteder 1896-98; Medarbejder ved og Redaktør af Sund-hedsbladet fra 1897; Læge ved Skodsborg Badesanatorium fra 1898, Overlæge og Direktør for samme fra 1900; Formand i Hovedbestyrelsen for De samvirkende Sundhedsforeninger fra 1904; i Hovedbestyrelsen for Danmarks Afholdsforening og Viceformand i Bestyrelsen for Danske Afholdsvenners Redningsarbejde fra 1906.

Forfatter af Bøger og Skrifter om Sundhedsspørgsmaal; Vejen til Sund-lied; Frugt og Nødder; Vort Undertøj o. B. a.

Adresse: st. Kongensgade 36, 38. Kbhvn. og Skodsborg Sanatorium.

 

OWEN Alexander Direktør; f. 5. Marts 1863 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Frederick Owen (død 1888) og Hustru Carry f. Fugl (død 1907).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1880; Direktør for Akts. Fredens Mølles Fabrikker fra 1888 til dets Ophør 1902; derefter Direktør for Akts. Dansk Svovlsyre- og Superphosphat Fabrik.

Medlem af Centralkomitéen i Credit-reformforeningen for Danmark fra 1896.

Adresse : Frederiksgade 1, Kbhvn.

 

OXHOLM Carl O'Neill Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 16. Sept. 1843 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre Generalmajor Oscar O'Neill Ox-holm (død 1871) og Hustru Adelaide f. O'Kelly (død 1881); gift m. Sophie Marguerite f. Bech, f. 25. Dec. 1848 i Amerika.

Besiddelser: Rosenfeldt med Marienberg og Aunø. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register.)

Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og af Bestyrelsen for Præstø Amts Landboforening.

Udenl. Orden: Stb.V.

Adresse: Rosenfeldt pr. Vordingborg.

 

OXHOLM Harald Hofjægermester, Kammerjunker; f. 16. Jan. 1872 paa Taarn-holm; Søn af Kammerherre Alexander Oxholm (død 1908) og Hustru Anna f. Komtesse Scheel (død 1892): gift m. Antoinette O., f. 28. Maj 1876 paa Hved-holm, Datter af Lensgreve Preben Bille-Brahe-Selby (se denne).

Besiddelser: Taarnholm. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register.)

Adresse: Villa Musse, Fredensborg, og Taarnholm pr Korsør.

 

OXHOLM Oscar O'Neill Kammerherre,

fh. Hofmarskal, SK.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 31. Jan. 1855 paa Rosenfeldt ved Vordingborg; Søn af Kammerherre, Generalmajor Oscar O'Neill Oxholm til Rosenfeldt (død 1871) og Hustru Adelaide f. O'Kelly (død 1881); gift m. Fritze Vilhelmine Wanda Theodora O., f. 18. Okt. 1867 paa Holsteinborg Slot, Datter af Lensgreve, Overkammerherre Ludvig Holstein til Grevskabet Holsteinborg (død 1892) og Hustru Mimi f. Zahrtmann (død 1876).

Student (Ribe) 1874; cand. polit. 1881; Attaché i Wien 1883-85; Assistent I Udenrigsministeriet 1885-86; Attaché i Stockholm 1886-88; i Udenrigsministeriet 1888-89; Sekretær i Paris 1889: tjenstgørende Kammerjunker hos H.M. Kongen 1889; Ceremonimester 1890; Hofmarskal 1898.

Formand i Bestyrelsen for St. Lukas Stiftelse 1898 og for Humlebæk Kirke; Formand for Nordsjællands Ungdomsforeninger og for den nationale Soldatermission ; Medlem af Indre Missions Bogudvalg og Traktatselskab. Har udgivet forskellige religiøse Skrifter.

Udenl. "Ordener : B.L.: B.Z.L.; F.Æ. L.: Gr.Fr.; IKr.; I.M.AL.; L.E.Kr.: L.S.Æ.K.: MGr.; Pr.Kr.; Pr.R.Ö.; R. St.A.; R.St.Stan.: S.H.E.; S.Kr.; S.N.;

Stb.V.; S.V.; T.M.; Ö.F.J.

Adresse : Teltet pr. Kvistgaard.

 

OXHOLM Valdemar Kontorchef i Indenrigsministeriet; f. 22. Nov. 1868 i Bogense; Søn af Kaptajn, Postmester L L J Oxholm (død 1889).

Student (Roskilde) 1886; cand. jur. ]892; Assistent i Indenrigsministeriet 1905, Fuldmægtig 1909, Kontorchef 1910; kst. Stiftamtmand over Aalborg Stift og Amtmand over Aalborg Amt 1908-1909.

Adresse i Frederikslialdsg. 19, Kbhvn.