P

ETERSEN Thorvald

PAGH Chr. Lehmann

PAGH H

PAGH-HANSEN P

PALLUDAN J W

PALUDAN C F

PALUDAN Holger F

PALUDAN Julius

PALUDAN-MULLER B L

PANUM Hortense

PANUM Peter

PARKOV Hans

PAULLI Emil

PAULLI Jakob

PAULLI Richard

PAULLI Simon

PAULSEN Andreas

PAULSEN Frederik

PAULSEN Julius

PAULSEN P J

PECHÜLE Carl

PEDERSEN Holger

PEDERSEN Johan

PEDERSEN Jørgen

PEDERSEN Kristjan

PEDERSEN Niels

PEDERSEN P J

PEDERSEN P O

PEDERSEN Rasmus

PEDERSEN Thorolf

PEDERSEN Victor

PEDERSEN Viggo

PEDERSEN-NYSKOV Niels

PERS Alfred

PETERSDORFF Christian

PETERSDORFF Ludvig

PETERSEN A C V

PETERSEN A J

PETERSEN Anders

PETERSEN Anna

PETERSEN August

PETERSEN Axel

PETERSEN C C Joh.

PETERSEN Carl

PETERSEN Clemens

PETERSEN E B

PETERSEN Edvard

PETERSEN Eugen

PETERSEN Fr.

PETERSEN Fritz

PETERSEN Henny

PETERSEN Holger

PETERSEN Ivar

PETERSEN J C

PETERSEN J Vilhelm

PETERSEN Jakob

PETERSEN Johanne

PETERSEN Julius

PETERSEN Knud

PETERSEN Lauritz

PETERSEN Magnus

PETERSEN Niels

PETERSEN Nielsine

PETERSEN Otto

PETERSEN Otto Georg

PETERSEN Peter

PETERSEN Peter Nielsen

PETERSEN Regnar

PETERSEN Rosalie

PETERSEN Theodor

PETERSEN Tom

PETERSEN Vilh

PETERSEN Vilhelm

PETERSEN-STUDNITZ Alexis

PETIT Charles H

PHILIPSEN Gustav

PHILIPSEN H P

PHILIPSEN Theodor

PHISTER Louise

PIND Jens

PINGEL Victorinus

PINHOLT Vilhelm

PINSTRUP Peder P

PIO Frantz

PIPER E C

PIPER H C V

PITZNER Johs.

PJETURSS Helgi

PLESNER Joh. U

PLESNER Ulrik

PLESSEN Joseph

PLOCKROSS Harald

PLOUG Hother

PLOUG Marie

PLUM Peter

PLUM Thorvald

PONTOPPIDAN Alfred

PONTOPPIDAN Erik

PONTOPPIDAN Henrik

PONTOPPIDAN J K P L

PONTOPPIDAN Knud

PONTOPPIDAN Morten

PORSDAL H C

PORSILD Morten P

POULSEN A J

POULSEN Adam

POULSEN Adolph

POULSEN Alfred

POULSEN D T

POULSEN Emil

POULSEN Frederik

POULSEN Johannes

POULSEN Jonas

POULSEN Kristian

POULSEN N Chr.

POULSEN Olaf

POULSEN Poul C

POULSEN Rudolf

POULSEN Svenn

POULSEN V A

POULSEN V B

POULSEN Valdemar

POVLSEN Alfred

POVLSEN Karl

PRAHM O V

PRICE de PLANE Ellen

PRIOR D C

PRIOR H P

PRIP Chr.

PRYTZ C V

PRYTZ Emanuel

PRYTZ Holger

PRYTZ Marie

PRYTZ P K

PAGH Chr. Lehmann Kancelliraad, R.DM.; f. 17. Jan. 1841 i Fredericia: Søn af Snedkermester Niels Pagh og Hustru f. Windeleff; gift m. Ida Elisabeth f. Michelsen (død 1908).

Bogtrykkerlærling, senere Redak-tionsmedhjælper hos Udgiveren af Fredericia Avis: Redaktør og Udgiver af Bogense Avis 1865-1904; fra 1869 Medlem af Byraadet i Bogense; Formand for Bogense Banks Repræsentantskab og for Bogense tekniske Skoles Bestyrelse; Medlem af Odense Amts Skoleråd; Uandstingsmad (Højre) fra 1902; Næstformand i Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, for Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri og-for Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk, Formand for Østifternes Afdeling af samme; i Bestyrelserne for Nordisk Forening til økonomisk Samarbejde, for Teknologisk Institut fra 1909 (Næstformand) og for Den danske Købstadforening; Formand fra 1909; Medlem af Toldraa-det 1910.

Udenl. Orden : S.V.

Adresse ; V-Voldgade 25, Kbhvn. og Bogense

 

 

PAGH H Grosserer, Konsul, R.; f.27. Sept. 1859 i Fredericia; Søn af Slagtermester Morten Mortensen (død 1892) og Hustru f. Pagh: gift m. Sophie Caroline ]»., f. 18. Marts 1864 i Gjesing pr. Auning, Datter af Proprietær A C Michelsen og Hustru Maren f. Bøyc.

Uddannet i Vejle (N Dujardin) og Randers (P Justesen & Co.); etableret i Esbjerg (Firma : Tagh & Qvist-Pedersen) 1889; Medstifter af Firmaet Erichsen & Christensen i Esbjerg 1892.

Medlem af Esbjerg Sogneraad 1894-99, af Byraadet 1899-1905, af Barnemadet 1899-1905; Medlem af Overskatte-raadet for Ribe Amt: Medlem af den jydske Jærnbanekommission 1898.

Medstifter af Esbjerg-Fanø Bank og Medlem af sammes Bankraad fra 1891; Medstifter af og Formand for Spritfabrikken Phønix i Esbjerg; Medstifte.' af og Forretningsfører for Esbjerg Saltog Cindersfabrikker; Medstifter af og korresponderende Reder for Esbjerg Dampskibsselskab: Medstifter af og i Bestyrelsen for Aarhus Salt- og Cindersfa brikker; Medlem af Bestyrelsen for Forenede sydjydske Telefonselskaber i Kolding og for Esbjerg Handels-forening (Formand 1890-94); Formand for Foreningen af Jydske Kolonial-Grossister, for Esbjerg Arbejdsgiverfor-

ening og for Esbjerg Handelsstands Hjælpekasse.

Adresse : Esbjerg.

 

PAGH-HANSEN P Kaptajn, R.; f. 3. Aug. 1868 i Fredericia: Søn af Kalkbrænderiejer Andreas Hansen og Hustru f. Pagh: gift ro. Johanne Margrethe f. Schnell, f. 18. Marts i Kolding.

Sekondløjtnant af Fodfolket 1888; Premierløjtnant s. A., forsat til Generalstaben 1899-1903; Uærer ved Skydeskolen 1903-05; Kaptajn 1904; Kompagnichef 1904-08; forsat til Generalstaljen 1908: Chef for Krigsministeriets Mubi-liseringskontor s. A.

Adresse: Nørrebrogade 31, Kbhvn.

 

PALLUDAN J W Bankdirektør. R.DM.; f. 17. Marts 1825 i Vester Hornum; Søn af Sognepræst F H Palludan og Hustru f. .Jenssen; gift. m. Anna Jensine P. (død 1896), Datter af Konsul Knud Christensen i Varde.

Uddannet hos Købmand Kjerulff i Slagelse; deltog i Krigen 1849 og 50; overtog sin Svigerfaders Kolonial-For-refning i Varde 1853 og sammes Tobaksfabrik og Trælasthandel 1858; afstod disse Virksomheder 1893; Direktør for Varde Bank fra 1874: Stifter af Aktieselskabet Jærntraads-Spinderiet.

Medlem af Varde Byraad 1866-91.

Adresse : Varde.

 

PALUDAN C F fh. Slotsgartner, R.p.p.; f. 16. Jan. 1850 i Nebsager; Søn af Provst J A Paludan og Hustru f. Kipnasse; gift m. Caroline Elisabeth f. Kirketerp, f. 24. April i Øster Snede.

Havebrugseksamen 1871; Eksamen i Plantcdrivning og Sirgartneri 1872; Undergartner, fra 1888-1909 Slotsgartner ved Rosenborg Driveri- og Blomsterhaver; Formand for Almindelig dansk Gartnerforening 1906-09 og for Hegnsynsmændene i Kbhvn.; i Kirkeinspektionen for St. Pauls og Trinitatis Kirker.

Udeanl. Ordner; N.St.O.; Pr.Kr.; S.V.

Adresse: Skovridergaardens Villaby, Holte.

 

PALUDAN Holger F Overretssagfører, R.; f. 4. Okt. 1845 i Allinge; Søn af Herredsskriver H J Paludan (død 1864).

Student (Horsens) 1863; cand. jur. 1870; Overretssagfører 1875.

Formand for Husmandskreditforenin-gen for østifterne; Formand i Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Norden.

Adresse: GI. Strand 28. Kbhvn.

 

PALUDAN Julius Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.DM.; f. 11. Aug. 1843 i Allinge, Bornholm; Søn af

Kancelliraad, Herredsskriver H J Paludan os Hustru f. Lønborg; gift m. Gerda f. Puggaard, f. 7. April 1859 paa Hjuleberg i Halland,

ctudeut 1862; cand. theol. 1868: Dr. pliil. 1878 (Om Holbergs Niels Klim med særligt Hensyn til fremmede Satirer i Form af opdigtede og vidunderlige Rejser); Docent ved Universitetet 1884; Professor i Æsthetik og alm. Litteraturhistorie 1892; Medlem af Under-visningsinspektionen for de lærde Skoler 1888-1906, af Tilsynsraadet for Nyt genealogisk Institut fra 1909 og af Bestyrelsen for National Forfatterforening. Udenl. Medlem af Gøteborgs Vetenskaps och Vitterhetssamhälle og af Holberg-Klubben i Bergen.

Litterære Værker: Udsigt over den franske Nationallitteraturs Historie (1874); Fremmed Indflydelse paa den danske Nationallitteratur i det 17. og 18. Aarhundrede (1 Bd. 1887); Danmarks Litteratur i Middelalderen (1896); Danmarks Litteratur mellem Reformationen og Holberg (1896); Emile Zola og Naturalismen (1897); Det højere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverrige (1885); Hellem Semestrene (1910).

Adresse : Margrethevej 8, Kblivn.

 

PALUDAN-MULLER B L Slotspræst, R.; f. 6. Okt. 1845 i Sorø; Søn af Dr. theol., Provst Jens Paludan-Muller og Hustru f. Tryde; gift m. Emmy Louise f. Hagemann, f. 22. Jan. i Viborg.

Student (Aalborg) 1863; cand. theol. 1869; Kapellan i Krummerup-Fugle-bjerg 1871, i Ugilt-Taars 1872; Sogne-praest i Vadme 1876, i Hillerød-Herlev og Slotspræst ved Frederiksborg Slotskirke fra 1882.

Adresse : Hillerød.

 

PANUM Hortense Musikforfatter; f. 14. Marts 1856 i Kiel; Datter af Professor, Dr. med. P L Panum (død 1885) og Hustru f. Hagen (død 1899); ugift.

Kom under Krigen 1864 til Kbhvn., studerede fra 1871 Klaverspil hos V E i Bendix, senere hos Aug. Winding; ud- j dannet i Musikteori hos Orla Rosenhoff. Musikhistoriske Studier hos Professor Tappers i Berlin og ved udenlandske Biblioteker 1886-87; holdt mu- ! sikhistoriske Foredrag i Kbhvn 1885-92; 1898 Medstifter af og 1901-03 Formand for musikpædagogisk Forening; Lærer i Musikteori ved Glass' Konservatorium fra 1898; Lærer i Musikhistorie ved det kgl. Musikkonservatorium fra 1907.

Litterære Arbejder: Illustreret Musikhistorie (i Forening med Will. Behrend ; 1897); Musikhistorien i kortfattet Fremstilling (1910); Musikviden-

skabelige Afhandlinger i udenlandske Musiktidsskrifter m. m.

Adresse: Gunløgsgade 1, Kbhvn.

 

PANUM Peter Overlæge, Professor, R.; f. 22, Juni 1854 i Kiel; Søn af Professor, Dr. med. P L Panum (død 1885) og Hustru f. Hagen (død 1899); gift m. Laura P., f, 29. Jan, i Nørre Sundby, Datter af Købmand Laurits Nielsen (død 1896) og Hustru Margrethe f. Colberg.

Student (Schneekloths Skole) 1872; med. Eks. 1878; Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. B 1881-83; Reservelæge i Hæren 1883-85; Læge ved Samfundet for Vanføre fra 1885; Klinik for Sygegymnastik og Massage 1888-93; Læge ved Hjemmet for Vanføre fra 1892 og ved Klampenborg Vand-kur-Anstalt; Skolelæge fra 1893; Vak-cinator 1899-1903; Fagredaktør af Nordisk Tidsskrift for Abnormvæsen fra 1904; Chef for Anstalten for fysikalsk Behandling paa Kbhvns Garnisonssyge-hus 1907; Medudgiver af Zentralblatt für chirurgische und mechanische Orthopädie s. A.; Overlæge ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1508.

Adresse : Tordenskjoldsgade 19, Kbh.

 

PARKOV Hans Oberstløjtnant, R.DM. p.p.; f. 22. Sept. 1857 i Kbhvn.; Adoptivsøn af fh. Restauratør Hans Petersen og Hustru Inger Larsdatter; gift m. Esther Margrethe f. Petersen, f. 13. Maj i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1879; Premierløjtnant 1881; Kaptajn 1891; Oberstløjtnant 1906; Chef for Fæstningsartilleriets 3. Bataillon; fh. Bestyrer af Frederiksværk Krudtværk,

Folketingsmand for Frederiksværk-kredsen fra 1906 (Højre); Formand for Gjentofte Sogneraad, for Hellerup konservative I'orening og for Frederiksborg Amts Skytteforening; i Bestyrelsen for Foreningen af 23. April 1882; Medlem af Repræsentantskabet for Livsforsikringsselskabet Dan

Udenl. Ordener: N.O.N.. S.Sv.

Adresse: Aurehøjvej 17, Hellerup.

 

PAULLI Emil Kaptajn, Forstander for Det Tekniske Selskabs Skole; f. 2. Nov. 1867.

Student 1885; Sekondløjtnant 1888; Premierløjtnant samme Aar; Kaptajn 1905; Lærer ved Teknisk Skole i Aarhus 1899, Forstander for samme 1904; Forstander for Det tekniske Selskabs Skole i Khlivn. fra 1910. Medlem af Aarhus Byraad.

Udenl. Orden: N.St.O.

Adresse: Ahlefeldtsgade 2, Kbhvn.

 

PAULLI Jakob Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius, SK.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 24. Marts 1844 i Kbhvn.; Søn af Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius J H V Paulli (død 1865) og Hustru f. Mynster (død 1909); gift m. Frederikke Christiane Johanne f. Jürgensen (død 1882).

Student (Metropolitanskolen) 1862; cand. theol. 1868; Kapellan i Asminderød 1871. ved Vor Frue Kirke i Kbhvn. 1876; Sognepræst ved samme og Stiftsprovst fra 1892; kgl. Konfessionarius fra 1884; Lærer i Homelitik ved Pastoralseminariet fra _1887.

Medlem af Skoledirektionen; af Be-styrelseskommissionen for Begravelsesvæsenet; af Bestyrelsen for Legatstiftelsen; Medlem af Centralkomitéen; i Direktionen for Bibelselskabet fof Danmark ; i Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission for Kbhvn. fra 1880.

Har skrevet Kristelig Kalender (1869-76); Prædikener (1882); Frelsens Vej (1885); Gennem Kamp til Fred (1888); Kigdommen i Kristus (1891); Herren og Tjenerne (1895); Søndags-minder (1903); Maalet og 'Vejen (1904); Fra Naadens Rige (1884); Livet i Gud (1887); Fadervor (1890); Paa Hellig-gørelsens Vej (1894); Af Jesu Lignelser (1901); Skygger og Lvs (1902); Brudte Straaler (1907).

Ddenl. Ordner: Gr.Fr.; L.8.Æ.K.; Pr.Kr.; Stb.V.: S.S.

Adresse i Fiolstræde 8 Kbhvn.

 

PAULLI Richard Professor, Dr. med., K'.DH.; f. 18. Juli 1846 i Kbhvn.; Søn af Stiftsprovst, Dr. theol. J H V Paulli (død 1865) og Hustru f. Mynster (død 1909): gift m. Abigael P (død 1909), Datter af Oberstløjtnant Valdemar Kolderup-Rosenvinge og Hustru f. Petersen.

Student (Metropolitanskolen) 1864; med. Eks. 1871; Universitetets Guldmedalje 1873; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. C 1876-78; TJnder-akkuchør ved Fødselsstiftelsen 1878-80; Dr. med. 1879; Overlæge ved Diakonissestiftelsen 1880-1908; Censor ved med Eksamen 1886-89.

Adresse : Raadhusstr. 1, Kbhvn.

 

PAULLI Simon Professor ved Landbohøjskolen, Dr. med.; f. 23. Febr. 1865 i Kbhvn.; Søn af Professor E T Paulli og Hustru f. Jacobson; gift m. Emilie P., f. 5. Dec. 1868, Datter af Etatsraad H F Lund og Hustru f. Chartier.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1882; med. Eks. 1889; Veterinæreksamen 1893; Dr. med. 1899; Assistent i Anatomi ved Veterinær- og Landbohøjskolen 1890; Professor i Anatomi samme Sted 1902.

Adresse ; GI. Kongevej 123, Kbhvn.

 

PAULSEN Andreas Professor, Billedhugger R.; f. 18. Dec. 1836 i Haderslev; Søn af Drejermester N M Paul-

sen (død 1884) og Hustru f. Thaisen (død 1875); gift m. Anna Erenst P. (død 1890); Datter af Købmand J T Krogh og Hustru f. Staudt.

Elev af H V Bissen; udstillede første Gang 1859.

Arbejder: A P Bernstorffs Statue i Bernstorffsparken; Buste af Frederik d. 7de i Hjørring, af Olaf Rye i Fredericia, af General Schleppegrell i Aalborg; Reliefer paa Skagens Kirke, paa Fredericia Raadhus, paa Lundings Monument i Fredericia, paa Kolding Kirke over Kampene ved Kolding 1849 og paa Ribe Domkirke over Anders Sørensen Vedel samt Mindesmærket for A S Vedel i Ril» Anlæg.

Adresse : Nørrebrogade 44 A, Kbhvn.

 

PAULSEN Frederik Sparekassedirektør, f. 1861;

Uddannet i Schmalfeldts Forretning i Aarhus; ansat i Handelsbankens Aarhusfilial 1887, senere Direktør for sammes Esbjergfilial; Medstifter af og Direktør i Revisionsbanken i Kbhvn. 1903; Direktør for den sjællandske Bondestands Sparekasse fra 1909; Medlem af Forsikringsselskabet Nationals Kon-trolkomité.

Adresse; Madvigs Allé 6, Kbhvn.

 

PAULSEN Julius Figurmaler, Professor; f. 22. Okt. 1860 i Odense; Søn af Købmand K Chr. Paulsen og Hustru f. Petersen; gift m. Esther P., f. 17. Juli i Kbhvn, Datter af Professor Carl Lange.

I Malerlære og Elev af Teknisk Skole i Odense; Elev af Kunstakademiet 1879-82; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1879; Medlem af Kunstakademiet 1902; Professor i Malerkunst fra 1908; Medlem af Akademi-raadet.

Arbejder: Adam og Eva 0887, Kunstmuseet); Den hellige Cæcilie (Kunstmuseet) ; Portrætter: Kunstnerens Fader (1883), L Frølich, V Bissen, Provst Warburg (1886), Carl Lange, Fru Betty Hennings, Arkitekt Herholdt (Kunstmuseet), Grevinde Ahlefeldt-Laiirvigen (1893), Gruppebillede af Malerne Irminger, Tuxen, Schwartz, Zahrtmann og Haslund (1902)

Adresse: Chr. Winthers V. 5. Kbhvn.

 

PAULSEN P J Kaptajn, Lodsinspektør, R.DM.p.p.; f. 22. Marts 1853 paa Frederikslyst ved Holsteinborg; Søn af Godsforvalter V L Paulsen (død 1863) og Hustru f. Pagh (død 1888); gift m. Anna Sophie P., f. 19. Dec. paa Vos-næsgaard, Randers Amt, Datter af Proprietær J H Krieger (død 1884) og Hustru f. Sletting (død 1899).

Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant 1876; Kaptajn 1889; Kontorchef i Marineministeriet 1891: Afsked 1902; Lodsinspektør ved Kbiivns Lodseri fra 1902; i Bestyrelsen for dansk Afdeling af Foreningen for Oprettelse af skandinaviske Sømandshjem i fremmede Havne og for Trøstens Bolig.

Udenl. Ordner: N.St.O.; Pr.Kr.. Rum.Kr.; S.Sv.

Adresse: Kastelsvej 27. Kblivn.

 

PECHÜLE Carl Observator; f. 8. Juni 1843 i Kbhvn.; Søn af Naalcmagerine-stcr C V.Poehiile og Hustru Therese t. Götze.

Paa Propaganda Kollegiet i Rom 1S56-63; Student ved Kbiivns Universitet (privat dimit.) 1865; mag. scient. 1873; ansat ved Observatoriet i Hamborg 1870-75; Deltager i den tyske Venus Ekspedition til Mauritius 1874-75; ved Observatoriet i Kbhvn. fra 1375, Observator fra 1888; Leder af den danske Venus Ekspedition til St. Croix 1882-83; Beregner af Almanakken siden 1889; Medlem af Videnskabernes Selskab 1893.

Har skrevet Expedition danoise pour l'observation du passage de Venus 1882. (1883).

Udenl. Orden : R.St.A.

Adresse : Observatoriet, O. Voldgade, Kbhvn.

 

PEDERSEN Holger Professor ved Universitetet, Dr. pbil.; f. 7 April 1867 i Gelballe ved Lunderskov; Søn af Lærer Kristen Pedersen: gift m. Jennv Sophie Mathilde P. f. 6. April i Odense, Datter af Stabssergent J C Dahl.

Student (Ribe) 1885; cand. mag. 1890; Studierejse til Udlandet 1892-96: Dr. phil. (Aspirationen i Irsk) 1897; Docent i sammenlignende Sprogvidenskab og i slavisk Filologi ved Universitetet 1900, ekstraordinær Professor 1903; Medlem af Videnskabernes Selskab 1905.

Har skrevet: Albanesische Texte mit Glossar (1895); Zur albanes Volkskunde (1898); Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen I (1909).

Adresse: Mariendalsvej 82, Kbhvn.

 

PEDERSEN Johan Overretssagfører; f. 17. Nov. 1859 paa Odder Bisgaard; Søn af Gaardejer Peder Andersen (død 1875) og Hustru f. Pedersen (dsd 1875); gift m. Laura P., f. 4. Maj 1866 i Venge, Datter af Gaardejer Peder Rasmussen (død 1909) og Hustru Kirstine f. Pedersen (død 1884).

Student (priv. dimit.) 1881; cand. jur. 1888; Sagfører i Nykjøbing F. 1891: Overretssagfører i Aarhus 1894; beskikket til Udførelse af offentlige og beneficerede Sager 1909.

Opfinder af Valgmanden Kvalitets-metoden og Styremaaden Fri Valgret.

Medlem af Aarhus Byraad 1900-1906;

Tiendekommissær for Aarhus Amts 6. Kreds fra 1903; Formand for Aarhus Grundejerforening 1896-19J4; Kasserer og Sekretær i Aarhus Amts landøkonomiske Selskab 1897-1908; Formand i Fællesforeningen af jydske Grundejerforeninger 1899-1905; Formand for Det universelle Samstyreparti; Stifter af Tidsskriftet Samstyre.

"Udgivne Skrifter: Som Vælgere — saa Valg (1903); Fordelingsva'.g (1903); Selvstyre. Om Valg og Valgret (1904); Selvstændige Vælgere (1904); Vejledning ved Valg efter Kvalitetsmetoden (1904); Selvstyre fra neden (1906).

Adresse: Ro pr. Aarhus.

 

PEDERSEN Jørgen fh. Redaktør; f. 18. Jan. 1841 i N-Lyndelse, Odense Amt; Søn af Fæstehusinand P Jørgensen.

Uddannelse : Kolds Højskole og (1861-63) Blaagaards Seminarium ; 1863-73 Lærer ved forskellige Højskoler (Kolds og Vejstrup); 1873-1902 Redaktør af Fyns Tidende; Folketingsmand for Odense Amts 3. Valgkreds 1876-79 og 1879-86; Medlem af Landstinget fra 1886 og af Rigsretten; Medlem af Toldkommissionen af 1895, af Forsvarskomm'ssioneu 1902-08 og af Toldraadct 1910. Adresse : Odense.

 

PEDERSEN Kristjan Gaardejer; f. 13. Okt. 1857 i Sandby, Kundby: Søn af Gaardejer Peder Jørgensen og Hustru Ane Marie Mogensdatter; gift m. Bcr-gine Cathrine f. Sandby, f. 4. Aug. i Sandby.

Faa Hindholm Højskole 1873-74; Tune Landboskole 1880-81; overtog 1881 Føde-gaarden i Sandby og 1886 sin nuværende Gaard i samme Sogn; Sogne-raadsformand 1895-98: Formand for Svinningekredsens Venstreforening 1889; Folketingsmand for Svinningekredsen fra 1895 (Venstrereformpartiet, fra 1905 det radikale Venstre); Formand for Kundby Sogns Arbejderforening fra 1893, i Bankraadet for Banken for Holbæk og Omegn og for Ifolbæk Amts Landboforening til 1909. Distriktsvurderings-mand i Kreditkassen; Formand i Repræsentantskaberne for Høng-Tølløse og Ods-Herred-Banerne

Adresse ; Sandby pr. Sandby.

 

PEDERSEN Niels fh. Forstander. R,; f. 15. Aug. 1851 i Tolstrup ved Horsens; Søn af Gaardejer Peder Pedersen og Hustru f. Nielsdatter; gift m. Karen f. Hessellund (død 1896).

Landbrugskandidat 1877; Forstander for og Ejer af Ladelund Landbrugsskole t.il 1909, Formand for Kolding Omegns Landboforening: Formand for Ribe Amts Mejeriforening; Næstformand i De samvirkende jydske. Mejeri-foreninger; Medlem af Det kgl. danske

Landhusholdningsselskabs BcsIjtcIscs-raad.

Adresse: Hvide Hus, Brørup.

 

PEDERSEN P J Stiftsprovst, B.DM.; f. 29. Dec. 1841 i St. Lihme ved Vejle; Søn af Lærer N C Pedersen og Hustru Bodil Chrislensdatter; pift m. Elisabeth P., f. S. Nov. 1340 i Store-liedinge, Datter af Sognepræst J F C Kallenbach og Hustru Nanna f. Meinig.

Student (Ribe) 1859; cand. theol. 1865; Kapellan i Horne 1870: Sogne-præst til Galtrup og Østerjølby 1874, til Solbjerg og Sundby 1877; Stiftsprovst i Aalborg Stift og Sogne-præst ved Budolphi Kirke 1884; Stiftsprovst i Ribe Stift og Sognepræst ved Ribe Domkirke fra 1895.

Adresse : Ribe.

 

PEDERSEN P O Docent ved polyteknisk Læreanstalt: f. 19. Juni 1874 i Sig ved Varde; Søn af Gaardejer P Pedersen (død 1908) og Hustru Ane f. Vil- ! ladsen: gift m. Maria Theodora P.. f. 9. Marte i Hammel, Datter af Købmand .7 G Lihme (død 1890} og Hustru Thora f. Riis.

Polyt. Adgangseksamen 1892: cand. polyt. 1897; Ingeniør ved Aktieselskabet Telegrafonen, Patent Poulsen fra 1899: Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1907; Docent i Elektroteknik ved Politektnisk Læreanstalt fra 1909; i Bestyrelsen for Aktieselskabet Dansk Telegrafonfabrik fra 1903, for Dansk Forening til Beskyttelse af industriel Ejendomsret fra 1910 og for Elektroteknisk Forening fra 1910.

Adresse: Amalievej 1. Kbiivn.

 

PEDERSEN Rasmus Gaardejer: f. 7. Juli 1849 paa Gislev Mark; Søn ar Gaardejer Peder Rasmussen os Hustru f. Stephensdatter: gift m. Sofie f. Rasmussen (død 1902).

Formand for De samvirkende fyen-ske Hesteavlsforeninger fra 1893; Formand for Hingsteskuekommissionerne i 2. Kreds (Fyen med omliggende Øer); Formand for Sydfyenske Landmænds Smøreksportforening: Formand for Gislev Andelsmejeri; Medlem af Gislev Sogneraad og af Friskoleforeningens Bestyrelse.

Det forhandlende Venstres Kandidat ved Folketingsvalgene i Kværndrup-(Gudme-)kredsen 1898 og 1901.

Adresse: Gislev pr. Ørbæk.

 

PEDERSEN Thorolf Teatermaler: f. 1. Maj 1859 i Kbhvn.: Søn af Kunstmaler og IllustratorVilhelm Pedersen (død 1859) og Hustru Adolphine f. Pedersen (død 1892).

Elev af Kunstakademiet: udspillede første Gang 1882; Dekorationsmaler ved Det kgl. Teater fra 1895.

Værker: En ung Pige, der læser i en Bog og En ung Pige med et Brev (1882); Skibe i Katlegat. Mærssejls-kuling (1885); Helsingørs Havn, Eftermiddag (1889): Brede Sejl over Nord-sjø gaar (Nationalgalleriet 1895).

Adresse : Rosenvængets Hovedvej 14, Kbhvn.

 

PEDERSEN Victor Apoteker; f. II. Scpf. 1864 i Rodby: Søn af Apoteker C F E Pedersen og Hustru Antoinette f. Jessen; ugift.

Exam. pharm. 1882: cand. pharm. 1885; Apoteker 1890..

Formand for Aktieselskabet Bakteriologisk Laboratorium Ratin, for Christianshavns Grundejerforening og for Kbhvns Huslejeforsikringsselskab;

Næstformand i Grundejernes Kenhold-ningssclskab: Medlem af Kbhvns Grundejerbanks Bankraad 1898-1910, af Tilsynsraadet i Grundejernes Hypotekforening, af Bestyrelsen for Fællesrepræsentationen af de kbhvnske Grundejerforeninger, for Aktieselskabet Christianshavns Arbejderboliger, f. Kbhvns Understøttelsesforening og for Det kgl. kbhvnske Skydeselskab.

Adresse: Torvegade 25. Kbhvn.

 

PEDERSEN Viggo Kunstmaler; f. 11. Marts 1854 i Kbhvn.; Søn af Løjtnant i Marinen, Illustrator Th. Vilh. Pedersen (død 1859) og Hustru Adolphine f. Pedersen (død 1892); gift 1. Gang m. Elsabeth Bella Marie P. (død 1905), Datter af Pastor I Borup (død 1904) og Hustru Marie f. Trier (død 1897), 2. Gang m. Johanne Louise P., f. 1. Okt. 1881, Datter af Vexelmægler Th. Aagaard og Hustru Marie f. Zeuthen.

Elev af Kunstakademiet, af P Skovgaard og Janus la Cour; ndst'lUde forste Gang paa Charlottenborg 1876: Medstifter af Den frie Udstilling 1891 og siden Udstiller paa denne; Medlem af Kunstakademiet 1908; Medlem af Akademiraadet, af Kunstakademiets Plenarforsamling og af Bestyrelsen for Foreningen Fremtiden, tidligere for Kunstforeningen og for Den frie Udstilling.

Hovedværker : Uden for et Bryggers i en Bondegaard; En opkørt Vej under store Træer; Køerne drives hjem; Maria Bebudelse; Isak ser Rebekka komme; En Andepark; Ved Nattens Frembrud; Solskin i Dagligstuen; Moderen leger med sit lille Barn; Foraarsdag i do store Enge; Næsset (Kunstmuseet): Kastanietræer bag en Bondegaard: Aften i den tidlige Sommer (Ilirseh-sprungs Samling); Landskaber af den nordvestsjællandske Natur, fra Tisvilde og Kulien; Billedel af Livet i Hjemmet.

Adresse : Karlsberg, Hillerød.

 

PEDERSEN-NYSKOV Niels Gaardejer, R.; f. 8. April 1850 paa Damgaard pr. Grenaa; Søn af Gaardejer Peder Larsen og Hustru Anne Jensdatter; gift m..Marie f. Bønneløkke, f. 6. Nev i Aals. rode, Grenaa.

Ophold paa Ryslinge, Askov og Skovgaard Højskoler; fra 1870 Ejer af Ny-skov pr Thorsager: Sognefoged 1877-80; Medlem af Amtsraadet 1877-1901; Formand for Randers Amts Skytteforening 1892-95; i Bestyrelsen for Ran- ders Amts Plejehjemsforeniiig fra 1897; Landvæsenskommissær fra 1898; Formanden i Kommissionen angaaen-de Jordlodder til Landarbejdere i Randers Amt fra 1901: Næstformand i Ebeltoft kredsens G rundlovva'rneforening 1878; Formand i Ebeltoftkredsens demokratiske Forening 1885; Medstifter af Randers Venstreblad: Folketingsmand for Grenaakredsen fra 1895 (Ven- ; strereformpartiet); Medlem af Skatte-kommissionen 1900-05, af Finansudvalget fra 1901 og af Finanslovkommissio-nen 1910; Revisor i Kongeriget Danmarks Hypotekbank s. A.

Adresse: Havnegade 53, Kbhvn. og Nyskov pr. Thorsager.

 

PERS Alfred Læge, Dr. med.; f. 3. Jan. 1865 paa Dueholm ved Nykjøbing M.: Søn af Godsejer Gottlieb Pers og Hustru Andrea f. Rohde: gift m. Camilla P., f. 21. Juli i Kbhvn.. Datter af Gchejmcetntsrand Ludvig Bramsen ; (se denne).

Student 1882; med. Eks. 1889; Reser-velægc ved Garnisons Sygebus 1889-90 og ved Almindelig Hospital 1892-96; Re- servekirurg ved Frederiks Hospital Afd. D 1896-98: Dr med. 1897: Kirurgisk Privatklinik fra 1899; Afdelingslæge ved Frederiksberg Polikliniks kirurgiske Afd. fra 1905-07.

Adresse: Platanvej 22, Kbhvn.

 

PETERSDORFF Christian Lensgreve, Kammerherre, SK.DM.; f. 26. Juni 1832 paa Einsidelsborg; Søn af Lensgreve Gregers Petersdorff til Grevskabet Roepstorff og Hustru Louise f. Schou-boe: gift m. Jeromia (Roma) I\, f. 27. Maj paa Søholm. Datter af Lensgreve Prelæn Bille-Brahe-Selby (se denne).

Besiddelse: Grevskabet Roepstorff. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register.)

Formand for Bestyrelsen af Det nordfyenske Jærnbaneselskab.

Adresse :Einsidelsborg pr. Kappendrup.

 

PETERSDORFF Ludvig Baron, Kammerjunker. R. DM.: f. 19. Juli 1834 paa Einsidelsborg: Søn af Lensgreve Gregers Petersdorff til Grevskabet Roepstorff og Hustru Louise i. Schou-boe; ugift.

Sekondløjtnant i Rytteriet 1856, i Livgarden til Hest 1859, Premierløjtnant 1864; Ejer af Sødal. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register.) Fb. Landva-senskomniissær.

Adresse: Sødal pr. Viborg.

 

PETERSEN A C V Formand for Forsik-ringsraadet, R.DM p.p.; f. 14. Dec. 1856 i Kbhvn.; Søn af Cigarmager T F Petersen og Hustru f. Petersen; gift m. Thyra Maria t. Bindseil, f. 13. Jan.

Polyt. Adgangseks. 1873; cand. polyt. 1881; s. A. Medhjælper, 1882 Assistent og 1888 Beregner ved Livsforsikrings-og Forsørgelsesanstalten af 1871 (fra 1893 kaldet Statsanstalten for Livsforsikring); Matematisk Konsulent ved Nordisk Genforsikring fra 1887; Beregner ved Borgervennen af 1788 fra 1900; Medlem af Den skandinaviske Livsfor-sikringskommission 1900; kst. Direktør for Statsanstalten for Livsforsikring 1900-01: Formand for Forsikringsraadet fra 1904.

Næstformand for Foreningen af danske Aktuarer og for Dansk Arbejder-banks Bankraad; i Bestyrelsen for Foreningen for Alderdoms-Friboliger; Formand for Hjælpeforeningen for polytekniske Eksaminander (i Bestyrelsen fra 1880).

Udenl. Orden : S.U.

Adresse ; Ceresvej 8, Kbhvn.

 

PETERSEN A C V Kaptajn, R.: f. 22. Maj 1863 i Holbæk: Søn af Købmand II P Petersen og Hustru f. Petersen; gift m. Marie Elisabeth 1. Borchsenius, f. 9 Ang. i Næstved.

Student (Herlufsholm) 1881: Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1884; Sekretær i Dansk Ingeniørforening og Redaktør af Ingeniøren fra 1896; Kaptajn 1897; Generalsekretær ved Den nordiske tekniske og hygiejniske Kongres i Kbhvn. 1903; aut. Sagkyndig for Kbhvns Politi og Nordre Birk ved Undersøgelsen af Chaufførers Kørefærdighed fra 1993: Bureauchef ved den internationale Kongres for Matcrialun-dersøgelser i Kbhvn. 1909.

Adresse: Trianglen 2, Kbhvn.

 

PETERSEN A J Overintcndant DM. K2 ; f. 27. Sept. 1828 i Aarhus; Søn af Stabstrompeter J F Petersen og Hustru f. Lindholm; gift m. Anna Johanne f. Schouhoe, f. 10. Okt., i Fredericia.

Intendant 1872; Overintendant 1888; Inspektør ved Garnisons Sygehus s. A.; Afsked 1898; Landmaaler.

I Bestyrelsen for Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri og i Overbestyrelsen for De danske Vaabenbrødre.

Adresse: Vendersgade 8, Kbhvn.

 

PETERSEN Anders Forfatter, ps. Lærer. DM.FM.iSølv; t. 22. Dec. 1827 i Bjeverskov; Søn af Avlsbruger P Nicolaisen og Hustru Marie t. Bedt; gift in. Olivia Anina Villielinine f. Ømann, f. 15. Juni 1855 i Kbhvn.

Efter Konfirmationen i 7 Aar ved Væverprofessionen; Frivillig i Krigen 1850; Skolelærereksamen (Jonstrup) 1855; Lærer i Valløby ved Vallø til 1888: her i nogle Aar Sogneraadsformand, Sekretær i Skoledirektionen, Formand for Vaabenbrødreafdelingen og Assurancebestyrer. Assistent i Vaabenbrødre-Sel-skabets Overbestyrelse 1890-1906.

Litterære Arbejder: Vallø og Omegn : Skolestatistik for Danmark 1877, 87 og 97; Landets Vejviser: Den jonstrupske Stat: Kjøge Bys Historie: Folkeskolen i Danmark 1902: Sjællands Stifts Deg-neh istorie: Landeværnet og Slaget ved Kjøge 1807. Personalhistoriske Bidrag til forskellige Tidsskrifter.

Adresse: Falkonerallé 88. Kbhvn.

 

PETERSEN Anna Skuespillerinde ved det kgl. Teater; f. 19. Juli 1869 i Kbhvn.: Datter af Skuespiller ved Det kgl. Teater Sophus Petersen (død 1904) og Hustru Anna f. Hansen; ugift.

Elev paa Det kgl. Teaters dramatiske Elevskole 1886-89: debuterede 10. Marts 1888 som Sigrid i Under Snefog; ansat som Skuespillerinde 1889.

Hovedroller : Agnete i Elverhøj; Bolette i Fruen fra Havet; Thora i Hakon Jarl: Grevinde Olivia i Helligtrekongersaften (Doublant rolle).

Udgav 1898 en Samling Fortællinger og Digte: Avner. Tyveret Bidrag til forskellige Tidsskrifter.

Adresse: Forchhammersvei 6. Kbh.

 

PETERSEN August Læge, Dr. med.; f. 21. Peb. 1869 i Gjenlofte; Søn af Professor Thorvald Petersen (se denne): gift m. Thyra P., f. 8. Aug., Datler af Præst A T Jantzen (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1886; med. Eks. 1893: Dr. med. 1901; Læge ved Stolpegaard Forsørgelsesan.stalt. i Gjenfofte fra 1899.

Adresse: Gientoffegado 5, Gjenlofte.

 

PETERSEN Axel Grosserer, R.; f. 27. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Kommerco-raad Niels Petersen (død 1861) og Hustru Signe f. Selin (død 1902); gift m. Augusta f. Hauch, f. 26. Sept. i Kbhvn.

Næstformand i Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Kaffehan-deten; i Bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse; Medlem af Sø- og Handelsretten.

Adresse: et. Kongensg 69, Kbhvn.

 

PETERSEN Carl Jusfitsraad, Redaktør.

Udgiver og Redaktør af Samaritanen ; Formand for Børnehjemmet Betlehem og for Herberg for Hjemløse;

Stifter af og Medlem af Bestyrelsen for Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning; Taksationsmand i Østifternes Kreditforening fra 1884. Adresse: Nørrebrogade 160, Kbhvn.

 

PETERSEN C C Joh. Direktør for Landbrugsministeriets biologiske Station, Dr. Phil., B.DM.p.p.; f. 24. Okt. 1860 paa Østrupgaard; Søn af Proprietær E ti B Petersen og Hustru Johanne f. Møller: gift 1. Gang m. Caroline Sofie P.. f. 7. Jan. i Aalborg, Datter af Konsul J Thorsøe og Hustru f. Berg (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Adja Mørch, Datter a f Generalkonsul Peter Berg.

Student (Aarhus) 1879; Medhjælper ved zoologisk Museum 1881; Assistent 1883-89; cand. mag. 1885; Forstander for Den biologiske Station 1889; Dr. phil. (Om de skalbærende Molluskers Ud-breduingsforhold) 1888. Har siden 1883 arbejdet med Undersøgelser af de danske Fiskerier; Formand for de internationale Havundersøgelser i Danmark i 7 Aar; Landbrugsministeriets tekniske Konsulent i Østerssager fra 1904.

Har udgivet : Det videnskabelige Udbytte af Kanonbaaden Hauch's Togter og senere 19 Beretninger fra biologisk Slation.

Udenl. Ordener: N.St.O.; R.St.Stan.; S.N.

Adresse : Østerbrogade 52, Kbhvn.

 

PETERSEN Clemens Kritiker: f. 2. Okt. 1834 i Svinninge: Sen af Mølleejer, Branddirektør Peter Petersen.

Student (Roskilde) 1851j mag. art. (.Estetik) 1857: Lærer verf Kbhvns Kommuneskoler og Hedarbejder ved Fædrelandet 1857-68: Ophold i Nordamerika 1869-1904: Medarbejder ved en Række amerikanske Blade; Medstifter af Nordlyset.

 

PETERSEN E B Bankdirektør, R.: f. 24. Jan. 1853 i Kbhvn.: Søn af Snedkermester P C A Petersen og Hustru f. Frohn; gift m. Augusta Vilhelmine f. Sjøht, f. 7. Okt. i Kbhvn.

Løjtnant af Ingeniørkorpset, fh. Afdelingschef og Ingeniør i Store nord:-ske Telegrafselskab: Medlem af Bestyrelsen (tidligere. Direktør) for Kbhvns Telefonselskab; Medlem af Amagerbankens Direktion: Formand for Byg ningskominissionen for Taanihy Sogn og for Kastrup Grundejerforening; Medlem af Taarnby Sogneraad; Medlem af Kbhvns Amlsraad 1910. Adresse: Strandvejen. Kastrup.

 

PETERSEN Edvard Professor, Kunstmaler: f. 4. Febr. 1841 i Kbhvn.; Søn af Skibsbygmestcr i Marinen, Lærer i Perspectiv ved Kunstakademiet Zacharias Petersen (død 1870) og Hustru Emilie f. Thorsen (død 1876); ugift.

Elev at Kunstakademiet fra 1850 og af V Kyhn; udstillede første Gang Daa Charlottenborg 1859; vandt den Nea-hausonske Præmie 1867 og 1871: Medlem af Kunstakademiet 1892: .Medlem af Akademiraadct.

I Bestyrelsen for Foreningen for national Kunst.

Malerier: Stadie af et Køkken (1859); Landskab, Motiv fra Stadsgraven (1863); Mose med Ellekrat (1867); Motiv fra Rold Skov; Fra Piazza Capucini i Rom (1879); Vadskerpiger. som forstyrres af en Flok Svin. som drives forbi (1880); I Sildetiden ved den gamle Anlægsplads ved Højbro (1882); Fra Grøntorvet i Kjøbcnhavn (1883); Udvandrere ved Larsens Plads (1890); Legende Børn ved en Skrænt (1891); Aften; ved Husmandslodden (1896).

Adresse: Oarlsbergvej 2, Kbhvn.

 

PETERSEN Eugen Politidirektør, K1 DM.p.p.; f. 11. April 1840 i Holstebro; Søn af Etatsraad. Birkedommer C N Petersen (død 1876) og Hustru f. Flensborg; gift m. Claudia Caroline Cathrine f. Hansen, f. 6. Juli i Kbhvn.

Student (v. Westenske Institut) 1858; cand. jur. 1864; Fuldmægtig ved Søndre Birk 1864-71; Assistent i Justitsministeriet 1869-77; Fuldmægtig ved nordre Birk 1872; kst. Vicepolitidirek-tør 1877. fast ansat 1886; Politidirektør i Kbhvn. fra 1887. I Bestyrelsen for F'oreningen til forvildede unge Pigers Frelse.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; N.St.O.; V. Chr.; Pr.Kr.: Pr.R.O.; B.St-.A.; R.St. Stan.; S.V.; Stb.V.

Adresse: N-Farimagsgade 9. Kbhvn.

 

PETERSEN Fr. Provst, R.; f. 22. April 1833 i Saltnæs paa Østerø, Færøerne; Søn af Lærer Johannes Petersen (død 1901) og Hustru f. Olesdatter (død 1905); gift m. Sofie Amalie P., f. 27. Febr. 1861 i Kbhvn., Datter af Sognepræst E B Wesenberg (død 1871) og Hustru Laura f. Blicher.

Student (Reykjavik) 1875; cand. theol. 1880; Sognepræst for Sandø s. A.; for Suderø 1885, for Østerø 1900; Provst for Færøerne fra 1900; valgt Medlem af Lagtinget 1890 og 1892-1900; Landstingsmand for Færøerne 1894-1902 og fra 1906; Medlem af Det kirkelige Udvalg.

Adresse: Næs pr. Thorshavn.

 

PETERSEN Fritz Teaterdirektør; f. 11. Marts 1877 i Kbhvn.; Søn af Ritmester H L Petersen og Hustru t. Baronesse Adeler; gift m. Johanne Karoline f. Petersen, f. 18. Okt. 1879 i Aarhus.

Direktør for Etablissementet Sommerlyst 1903-05; Teaterdirektør ved Ca-sino fra 1905.

Udenl. Orden: N.St.O.

Adresse: st. Kongensg. 116. Kbhvn. Sommerbolig: Villa Vejbred, Vedbæk

 

PETERSEN Henny Overretssagfører; f. 18. Dec.

Student 1900: cand. jur. 1905; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.: Overretssagfører 1909.

Formand for Dansk Kvindesamfunds Kbhvns Kreds 1907-09.

Adresse : Strandboulevard 145, Kbhvn.

 

PETERSEN Holger Grosserer, Fabrikant, R.D.M.: f. 9. Juni 1843 paa Laa-gegaard ved Vejle; Søn af Proprietær H W Petersen og Hustru f. Philipsen ; g;ft m. Augusta f. van Aller (død 1878).

Uddannet som Manufakturist; deltog som Frivillig i Krigen 1864; etablerede sig 1868 (Firma: Holger Petersen).

Medlem af Grosserer-Societetets Komité; Formand for Foreningen af kbhvnske Manufaktur-Grossister, for sammes Akkord- og Konkurs-Afdeling og for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse; i Bestyrelserne for Dausk Eksportforening, Det østasiatiske Kompagni. Bing å Grøndahls Porcelænsfabrik, Vermehrens Regnemaskiner og Aktieselskabet I Moresco; Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab; Medlem af Bestyrelsen for Teknologisk Institut fra 1909 og af Nationalbankens Repræsentantskab; Repræsentant i Det Danske Hedeselskab.

Medlem af Centralkomitéen og af De danske Vaabenbrødres Overbestyrelse; Formand i Bestyrelsen for Plantageselskabet Dansk Vestindien; i Komiteen for Børne- og Sygeplejen i Dansk Vestindien; Formand for Børnehjemmet af 1870, for Foreningen til trængende Skolebørns Beklædning og for Plnntningsselskabet Steen Blicher.

Medlem af Landstinget (Højre) fra 1898; Medlem af Rigsretten og af Told-madet 1910.

Adresse: Gothersgade 160. Kbhvn.

 

PETERSEN Ivar Overlæge, Dr. med.; f. 5. Juli 1867 i Starup ved Varde; Søn af Gaardejer C R Petersen og Hustru Helene f. Iversen; gift m. Heinricha P., f. 22. Okt. i Kbhvn., Datter af Kommunelærer E R Nehm og Hustru f Petersen.

Student (Ribe) 1886; med. Eks. 1893; Læge ved Silkeborg Badesanatorium 1899-1905; Dr. med. 1901; Overlæge ved Krabbesholm Sanatorium fra 1905.

Adresse: Krabbesholm Sanatorium, Skive.

 

PETERSEN Jakob Proprietær; f. 17. Aug. 1847 i Kahre; Søn af Gaardejer Peter Nielsen og Hustru Kristine f. Jakobsdatter; gift m Themine I. Kjær. f. 23. Aug. 1859.

Skolelærereksamen; Ejer af Aastrupgaard (11 Td. Htk.): Mem af Direktionen for Banken for Brædstrup og Omegn: i over 30 Aar Medlem al Thyr-sting-Vrads Herreds Landboforening; Medstifter af og- Formand for Midt-pdsk Mejeriförening« og dito Smør eksportforening; i Bestyrelsen for De samvirkende jydske Mejeriforeninger; Formand for de jydske Landboforeningers Me.jerindvnlg; Formand for Mejeriernes og Landbrugets ulykkesforsikring; Formand for Ring-Føvling Spnro-og Lanneknsse: Kasserer for Det internationale Mejoriforbunds danske Afdeling.

Adresse: Aastrupgaard pr. Brædstrup.

 

PETERSEN J C Overretsassessor; f. 20. Aug. 1800 i Ribe; Søn af Amtsstuefuldmægtig  I Petersen (død 1869) og Hustru f. Kruse; gift m. Sophie f. Skow, f. 4. Nov.

Student (Ribe) 1878; cand. jur. 1884; Byfogedfuldmægtig i Aarhus 1885; Assessor i Landsoverretten for Nørrejylland 1901.

Adresse : Viborg.

 

PETERSEN Johanne Forstanderinde ved Samfundet og .Hjemmet for Vanføre, FM. i Guld; f. 23. Sept. 1847 i Kbhvn.

Forstanderinde for Haandgernings-skolcn for Vanføre fra 1874; stiftede 1890 Hjemmet for Vanføre.

Adresse: Toldbodvej 34, Kbhvn.

 

PETERSEN Julius Professor ved Universitetet, Dr. med., R.p.p.; f. 29. Dee. 1840 i Rønne; Søn af Urmager J F Petersen og Hustru f. Tranberg; gift m. Oliva f. Munch (død 1903).

Student (Metropolitanskolen) 1861; med. Eks. 1865: l)r. med. 1869; Kommunelæge 1872-78; Docent ved Universitetet 1889, Professor ekstraordinær i Medicinalhistorie fra 1893; Medlem af Bestyrelsen for Lægernes Sygekasse 1874-80, for Lægernes Hjælpeforening 1875-79 og for alm. dansk Lægeforening 1875-79 og 1889-95, dens Formand 1877-79; Formand for Lægeforeningen for Kbhvn. og Omegn 1886-91; Læge ved Regensen fra 1891; Medredaktør af Ugeskrift for Læger 1893-95, af Janus fra 1896.

Har skrevet: Lungesvindsotens og Tuberkulosens omtvistede Kontagiøsitet og Inokulabilitet (1869); Hovedmomenter i den medicinske Lægekunsts historiske Udvikling (1876); Hovedmomenter i den medicinske Kliniks ældre Historie (1889); Om Lægen Christian Johann Berger (1891); Koppeinokulationen i det 18. Aarhundrede særlig i Danmark-Norge (1891); Koleraepidemierne med særligt Hensyn til Danmark (1892); Den danske Lægevidenskab 1700-1750 (1893); Kopper og Koppeindpodning (1896);

Bartholinerne og Kredsen om dem (1898); desuden har han skrevet talrige Tidsskriftsafhandlinger og Biografier af Læger i Biogr. Leks.

Udenl. Orden : S.N.

Adresse : Vendersgade 33, Kbhvn.

 

PETERSEN Julius Professor, Dr. phil., R.DM.p.p.; f. 16. Juni 1839 i Sorø; Søn af Farver Jens Petersen og Hustru f. Wiuff: gift m. Laura Kirstine f. Bertelsen (død 1901).

Studerede Polyteknik; Ingeniøreksamens første Del 1860; Student 1862: eand. mag. 1866; Dr. phil. 1871; Universitetets Guldmedalje 1867: Docent ved Polyteknisk Læreanstalt 1871-86: Lærer ved Officerskolen 1881-87: Professor ved Universitetet 1887-1909: Hellem af Undervisningsinspektionen for de lærde Skoler 1887-1900, af Videnskabernes Selskab 1879, af Dansk Arbejder-banks Bankraad, af Forsikringsselskabet Hafnias Kontrol, af Bestyrelsen for De forenede Bygningssnedkerier og af Centralkomitéen.

Har skrevet : De algebraiske Ligningers Theori; Methoder og Theorier til Løsning af geometriske Konstruktionsopgaver (1868); Om Integralregningens Transcendenter i Mathematisk Tidsskrift (1876); Die Theorie der regulären graphs i Acta mathematica (1891)

Udenl. Orden : S.N.

Adresse: Frederiksberg Allé 28, Kbhv.

 

PETERSEN Julius Professor, Dr. phil.; f. 26. Febr. 1865 i Odense; Søn af Snedkermester H O G Petersen og Hustru f. Nielsen; gift m. Ida f. Astrup, f. 3. Jan. i Kbhvn.

Student (Odense) 1884; eand. polyt. 1889; samme Aar Hjælpeassistent og 1892 Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts Laboratorium; Lærer ved Statens Feriekursus paa Lyngby Landboskole fra 1896; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1897; Dr. phil. (Elektrolyse af organiske Syrers Alkalisalte II)1899; Lærer ved Statens Kursus for Køkken-lærerinder 1899; ekstraordinær Docent i Kemi ved Univesitetet 1902; Lærer i Elektrokemi ved Polyteknisk Læreanstalt 1903; Professor i Kemi ved Universitetet 1908.

Formand for Kemisk Forening: Kasserer for Hjædpeforeningen for polytekniske Eksaminander; Medlem af Bestyrelsen for G A Hagemanns Kollegium.

Adresse: Polyteknisk Læreanstalt, Kbhvn.

 

PETERSEN J Vilhelm Bygningsinspektør, R.; f. 9. Jan. 1851 i Odense; Søn af Tømrermester Rasmus Petersen og Hustru Bolette f. Jørgensen; gift m. Marie f. Gottschalt, f. 1. Febr. i Odense.

Uddannet som Tømrer: Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1875; arbejdede i flere Aar under Hans J Holm; Neuhausenske Præmie 1879; Akademiets lille Guldmedalje 1881; Statens Bygningsinspektør for Fyens og Eibe Stifter 1889; Medlem af Bestyrelsen for Fyens Stifts Museum.

Har bygget; Missionshuset, Vand-taarnct. Katedralskolen og Toldkam-merbygningen i Odense, samt restaureret Eiler Kønnovs Gaard sammesteds; desuden bygget ; Herrcgaarden Skovsgaard ; Ga.rnisonssygehuset i Fredericia ; Toldkammerbygningerne i Rudkjøbing, Vejle, Ærøeskjøbing, Esbjerg og Svendborg; Posthusene i Herning. Vejle, Ørbæk, Ulfborg og Tarm ; Kvindeseminariet i Vejle; Sparekassen i Kjertemin-de; Amtmandsboligen i Vejle; Godsforvalterbolig paa Taasinge; Ravnebjærg Kirke og B.jerrcby Kirke paa Taasinge; Vandtaarnet i Ribe.

Adresse ; Frederiksgade 18, Odense.

 

PETERSEN Knud Sagfører, Stiftskasserer. R.; f. 18. Aug. 1845 i Harritslev ved Bogense; Søn af Smed P Andersen og Hustru Cathrine f. Knudsen; gift m. Nathalie Caroline Cathrine P., f. 10. Dec. 1854 i Horsens, Hatter af Vinhandler Grünwald (død 1880) og Hustru f. Fneroth.

Exam. jur. 1871; Sagfører i Aalborg 1875; Stiftskasserer for Aalborg Stift 1892; adm. Direktör for Aalborg Stifts Hypotekforening 1895; Formand for Kirketiendeafløsningskommissionen for Aalborg Stift 1895-1903 og for Bankraa-det for Diskonto-, Laane- og Sparehanken i Aalborg fra 1903 samt for Aktieselskabet Kjærs Mølle; Medlem af Direktionen for Aars - Nibe - Svendstrup Jærnbaneselskab fra 1905.

Medlem af Aalborg Byraad 1885-97, af Købstadforeningens Bestyrelse 1888-97 og af Sagførerforeningens Hovedbestyrelse 1886-1906, Medlem af Det kirkelige udvalg 1904-10 og af Kommissionen angaaende Administrationen af gejstlige Midler m. m. 1896-98; Medlem af Komitéen for Opførelsen af Vor Frelsers Kirke i Aalborg 1897-1904.

Adresse.: Nytorv 7, Aalborg.

 

PETERSEN Lauritz Hof-Sadelmager, R.; f. 6. Juli 1850 i Kbhvn.; Søn af Kommunalrevisor, Lysestøber J L Petersen og nustru f. Dahlman.

Etableret 1884. Firma : Brødrene F & L Dahlman.

Næstformand for Haandværkerban-kens Repræsentantskabs Delegation fra 1909; Formand for Rejsestipendiefor-eningen for Haandværkere og Industridrivende.

Adresse ; Ny Vestergade 19. Kbhvn.

 

PETERSEN Magnus Professor, Kunstmaler. R.DM.; f. 4. Spt. 1827 i Kbhvn.; Søn af Skibskonstruktør i Søetaten og Lærer ved Kunstakademiet J D Peter-

sen (død 1849) og Hustru f. Kiser (død 1874); gift m. Camilla P. (død 1896), Datter af Hørfabrikant J Hansen (død 1866) og Hustru f. Larsen (død 1892).

Elev af Kunstakademiet; uddannet som Maler og Dekoratør; Laerer ved Kunstakademiet 1857-1864; tegnet Gal-lionsfigurer og Ornamenter til Marinens Skibe 1843-56; tegnet Gengivelser i Raderinger af nordiske Oldsager, Mindesmærker og Runesten for old-skriftselskabet og Nationalmuseet 1845-1908; restaureret gammelt Kirkeinventar og Altertavler (i Odense St. Knuds. Aarhus, Kolding, Nakskov o. fl. a.) 1874 -1907; deltaget i Nationalmuseets arkæologiske Undersøgelser af Herreder og Kirker 1873-1907.

Har skrevet: Kalkmalerier i danske Kirker (1895); De gamle Kalkmalerier i vore Kirker (1900); Minder om min Virksomhed paa Arkæologiens Omraade fra 1845-1908 (1909).

Udenl. Orden : S.V.

Adresse: CH. Kongevej 3, Kbhvn.

 

PETERSEN Niels Overlæge, R,; f. 26. April 1850 i Dongshøjrup ved Svendborg ; Søn af Smed Peter Nielsen Dg Hustru f. Jørgensen; gift m. Elise 1\. f. 13. Juli i Kbhvn., Datter af Over-retsprokurator Vilhelm Delbanco og Hustru f. Jacobsen.

Student (Odense) 1870; med. Eks. 1876; Reservelæge i Hæren 1879-81, Korpslæge 1884, Overlæge 1903; Chef for Garnisonssygehuset i Odense 1888-1903.

Adresse : Vestergade 23, Odense

 

PETERSEN Niels Overretssagfører; f. 13. Juli 1858 i Lumbsaas ved Nykjø-bing S.; Søn af Gaardejer Lars Pedersen (død 1907) og Hustru Kirstine f. Nielsen (død 1892); gift m. Anna Wilhelmine P., f. 17. Juni i Overby ved Nykjøbing S., Datter af Lærer Peder Jensen og Hustru Lorentze f. Andresen.

Student 1877; eand. jur. 1883: Overretssagfører 1887; Udenrigspolitisk Medarbejder ved Politiken siden Bladets Stiftelse.

Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse fra 1908 og dens Formand fra 1908-09; Medlem af Frederiksberg Bygningskommission fra 1909; Medlem af den rad kale Venstreforenings Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg og Medlem af Bestyrelsen for Kbhvn-Amtsl. Kreds; Næstformand for Dansk Fredsförening fra 1895; Det radikale Venstres Kandidat i Frederiksværk, kredsen ved Folketingsvalget i 1909.

Forskellige Smaaskrifter: Den moderne Kolonialpolitik; Gladstone som Fredsven; Militarismen og Historieundervisningen ; Tysklands nyeste politiske Historie i Omrids.

Adresse : Forchhammersvej 10, Kbhvn.

 

PETERSEN Nielsine Billedhuggerinde MI&A.p.p.; f. 10. Juli i Nykjøbing S.; Datter af Skibskaptajn Mads Petersen og Hustru Christine f. Johansen; ugift.

Elev af Kyhn, Saabye og Stein; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1880; Neuhausenske Præmie 1883; Akademiets lille Guldmedalje 1887.

Værker : En dansende Faun; Naomi siger Farvel til sine Sønnekoner (Gjen-tofte Kirke); Ismael; Dreng som fisker Krabber; Hamlet (Marienlyst ved Helsingør); Dronning Louise (Frederiksborg Museet); Alexander III (Frederiksborg Slotshave); Monumenter af Kong Christian d. 9. og Dronning Louise (Fredensborg Slotspark).

Udenl. Ordener: Fr.off.d'acad.; Rus. sisk Fortjenstmedalje i Guld; ät, Anna Ordenels Baand; Engelsk Guldmedalje for Kunst og Videnskab.

 

PETERSEN Otto Grosserer; f. 4. Juni 1858 i Kbhvn.; Søn af Købmand F E Petersen (død 1874) og Hustru f. Kramer (død 1889); gift m. Julie Margrethe P., f. 22. Sept. i Kendsborg. Datter af Kaptajn Knauer (faldt ved Dybbøl 1864) og Hustru Christine f. Knudsen (død 1900),

Præliminæreksamen (Melchiors Skole) 1873; ansat i Firmaet N F Høffding samme Aar; Grossererborgerskab 1887; Medindehaver af førstnævnte Firma fra 1898.

Medlem af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Frøhandelen fra 1895, af Kbhvns Voldgiftsudvalg for Jærn- og Metalbranchen fra 1902; for retningskyndigt Medlem af Akkordretten fra 1908; Formand for Foreningen af Grosserere i Jærn- og Metalbranchen i Kbhvn. 1910; Medlem af Bestyrelsen og Forretningsfører for Louis Petersens Legat fra dettes Oprettelse 1905.

Adresse : Nørre Voldgade 16, Kbhvn.,

Sommerbolig: Købmandshvile, Hørsholm.

 

PETERSEN Otto Georg Professor ved Landbohøjskolen, Dr. phil., R.; f. 26. Marts 1847 i Tersløse; Søn af Sognepræst J C Petersen og Hustru f. Jespersen; gift 1. Gang m. Agnes f. Ranch (død 1880); 2. Gang m. Anna Sofie Dorothea. P., f. 12. Nov. 1853 i Haderslev, Datter af Professor P Dorph og Hustru f. Schultz.

Student (Sorø) 1866; mag. scient. 1875; Assistent ved botanisk Museum 1878: Docent i Planteanatomi ved Universitetet 1882-87; Dr. phil. (Bikollate-rale Karbundter og beslægtede Dannelser) 1882; Bibliotekar ved botanisk Have 1883: Docent i Botanik for Farmaceuterne 1886; Medlem af Videnska-

bernes Selskab 1891; Lektor ved Landbohøjskolen 1893, Professor fra 1903.

Litterære Arbejder: So Litteraturfortegnelse i Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Festskrift 1908, Side 568-69.

Adresse : Martensens Allé 3, Kbhvn.

 

PETERSEN Peter Grosserer og Fabrikant; f. 13. Febr. 1859 i Kbhvn.; Søn af Grosserer F W Petersen (død 1873); gift m. Margrethe P., f. 11. Nov. i Kbhvn., Datter af Mægler M Willer (død 1900).

Firma : Petersen & Albeck.

Medlem af Sø- og Handelsretten og af Centralbestyrelsens Forretningsudvalg for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; Formand for Østerbros Bespisningsforening og for Blegdamskvarterets Juleforening.

Adresse: Østerbrogade 4. Kbhvn., Sommerbolig Villa Nova. Ny Taarbæk.

 

PETERSEN Peter Nielsen Sognepræst; f. 11. Okt. 1846 i Jejsing ved Tønder; Søn af Gaardejer P N Petersen og Hustru Anna f. Nielsen; gift 1. Gang m. Anna Susanne Kathrine P. (død 1887), Datter af Sognepræst Fog, 2. Gang m. Nanna P., f. 3. Okt. i Fredericia, Datter af Herredsfoged Hans Dahlerup.

Student (Ribe) 1866; cand. theol. 1872; Manuduktør; Sognepræst i Alslev 1877, i Aagerap 1886, ved Trinitatis Kirke i Kbhvn. fra 1901; Formand for det frie Broderkonvent af Præster i Sjællands Stift.

Adresse : N. Voldgade 38, Kbhvn.

 

PETERSEN Regnar Bladudgiver; f. 2. Okt. 1859 i Næstved; Søn af Bladudgiver C V Petersen og Hustru Regine f. Grønberg; gift m. Signe f. Andersen, f. 13. Juli 1808 i Holsted ved Næstved.

Uddannelse i Næstved Realskole, et Par Aar i Faderens Trykkeri, derefter paa Næstved Tidendes Ekspeditionskontor og sluttelig paa sammes Redaktionskontor; Medredaktør af Faderens Blad Næstved Tidende 1884, Eneredak-tør fra 1886, Medudgiver fra 1894; Redaktør af Medlemsbladet for Landboforeningen for mindre Landbrugere i Præstø Amt og Landboforeningen for Næstved og Omegn; Formand for Organisationen af Bladudgivere i Provinserne; tidl. Næstformand for Forewingen af Venstreblade i Danmark; Formand for Provinsbladenes Andelsselskab for Stereotypering; Medlem af Bestyrelsen for Venstrereformpartiets Redaktører og af Journalistforeningens Repræsentantskab; Medlem af Arbejdsgiverforeningens Hovedbestyrelse; Formand for den mellem Bladudgiverorganisationen og Dansk Typografforbund oprettede Voldgiftsret.

Formand for Venstrevælgerforeningen for Næstved By; Medlem af Kredsbestyrelsen for Venstrevælgerforenin-gen for Næstvedkredsen; Formand for Fremskridtsforeningen i 80erne.

Medlem af Bestyrelsen for Centralforeningen for Grundejerforeninger i Sjælland og Lolland-Falsters Stifter; for Næstved Industriforening; Medlem a f Præstø-Næstvedbanens Repræsentantskab; Formand for Forsvarsbrødre-srlskabet for Næstved og Omegn ; Næstformand for Dannevirkes Lokalforening; Medlem af Bestyrelsen for Søn-derjydsk Forening for Næstved og Omegn; af Hovedbestyrelsen for De samvirkende sønderjydske Foreninger; mangcaarigt Medlem af den danske Odd-Fellow Ordens Storloge.

Adresse : Næstved.

 

PETERSEN Rosalie fh. Forstanderinde, FM. i Guld; f. 12. Juni 1835 i Assens; Datter af Toldinspekter M C Petersen og Hustru f. Philipsen; ugift.

Oprettede 1870 et af de første private Børnehjem i Kbhvn., der nogen Tid senere fik Lokaler Ryesgade 80; i 1890 oprettedes i Forbindelse med nævnte Hjem en Afdeling for spæde Børn (egen Bygning Helgesensgade 2); Forstanderinde for disse Hjem til 1906, nu Medlem af dets Bestyrelse.

Adresse: Sortedamsdossering 67. Kbhvn.

 

PETERSEN Theodor Politiinspektør, R.p.p.; f. 20. Sept. 1842 i Hillerød; Søn af Brændevinsbrænder Andreas Petersen og Hustru Vilhelmine f. Benthien; gift 1. Gang m. Johanne Dorothea Georgine f. With (død 1394). 2. Gang in. Maria Kamilla f. Petersen, f. 9. Maj 1809 i Kblivn.

Student. (Frederiksborg) 1862; rand. jur. 1869; Betjent i Kbhvns Politi s. A.; Politiassistent 1878; 1. Politiinspektør i Kbhvn. fra 1885.

Udenl. Ordner: P.Chr.; Pr.Kr.; Pr. R.Ø.; R.St.A.; R.St.Stan.; Sth.V.

Adresse: V-Voldgade 100. Kbhvn. P

 

ETERSEN Thorvald Professor, K'. DM.Gb.E.T.p.p.; f. 15. Dec. 1839 i Kbhvn.; Søn af Præst J H Petersen og Hustru f. Clausen; gift m Augusta P., f. 13. Okt. i Kbhvn., Datter af Oberst L S Kellner og Hustru f. Zuber.

Student (Metropolitanskolen) 1858; kst. Underlæge i Hæren 1864; med. Eks. 1865; Kommunelæge i Gjentofte; Livlæge hos Kong Christian 9. 1891-1906; Medlem af Værgeraadet fra 1905; Læge ved Alderdomshjemmet Solhjem; Medlem af Bestyrelsen for Hjælpekassen i Gjentofte Kommune; Formand for Sundhedskommissionen i Gjentofte Kommune og for Lægekredsforeningen for Kbhvns Omegn; Medlem af Epide-

mikommissionen i Kbhvns Amts nordre Birk; tjenestgørende Læge ved Jægersborg Rytteriskole.

Udenl. Ordener: Gr.Fr.; Pr.Kr.; R. St.A.; R.St.Stan.; Stb.V.

Adresse ; Gjentoftegade 12, Gjentofte.

 

PETERSEN Tom Kunstmaler, Raderer; f. 5. Marts 1861 i Thisted; San af Apoteker K T Petersen og Hustru f. Thomsen; gift m. Marie Elisabeth T.. Datter af Godsforvalter Lorentz Lorentzen og Hustru f. Cramer.

Elev af Kunstakademiet 1877-81; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1882.

Malerier : Gadeparti fra Ribe (18861: Fra Svendborgsund (1889!.

Raderinger: De seks Søstre; Partier fra Kjøbenhavn og Helsingør.

Adresse: Matlnldevej 2. Kbhvn.

 

PETERSEN Vilh. Teaterdirektør; f. 2 Marts 1852 i Kbhvn.; gift m. Fanny Adelaide Adolfine P., f. 23. Okt. i Kbhvn. Direktør for Nørrebros Teater.

Adresse : Nørrebrogade 58 A. Kbhvn.

 

PETERSEN Vilhelm Etatsraad, Professor, R.DM.p.p.: f. 5. April 1830 i Kbhvn.; Søn af Lærer ved Kunstakademiet J D Petersen og Hustru f. Kjær; gift m. Henriette Louise f. Lindegaard, f. 30. Dec. 1844 i Slaglille. Uddannet paa Kunstakademiet, Elev af Professor G F Hetseh: Akademiets Sølvmedaljer, Æresmedalje og lille Guldmedalje 1849-58, store Guldmedalje 1860; Medlem af Kunstakademiet 1866. af Akademiraadet 1887; kommunal Bygningsinspektør 1869-74; kgl. Bygningsinspektør 1892.

Har i Kbhvn. bygget: Toldkammer-bygningen, Søkortarkivet og Meteorologisk Institut, Vestre Hospital, Almindelig Hospital, Videnskabernes Selskabs Bygning og Det kbhvnske Byggeselskabs Bygninger paa Søtorvet og mange private Bygninger.

I Provinserne : Roskilde Ting- og Arresthus, Middelfart Sindssygeanstalt, Posthuset i Holbæk, Toldkammerbygningerne i Nykjøbing F., Frederiksværk og Rønne.

Præmieret ved den internationale Konkurs for Tegninger til Facaden til Florens Domkirke 1863-64: Æresmedlem af Kunstakademiet i Florens 1908. Udenl. Orden : I.Kr.

Adresse : Vodroffsvej 42. Kbhvn.

 

PETERSEN-STUDNITZ Alexis Professor; f. 25. Feb. 1846 i Holstebro; Søn af Etatsraad, Birkedommer C N Petersen og Hustru f. Flensborg; gift m. Antonie Emilie Agnes P.S., f. 27. Jan. i Lissa i Posen, Datter af Oberst v. Studnitz.

Student (prival dimit.) 1866; cand. polit. 1870; Redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift og Sekretær i Nationaløkonomisk Forening 1873-1901; Medarbejder ved forskellige udenlandske nationaløkonomiske Tidsskrifter; Forretningsfører for Laane- og Spareforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd fra 1889. Adresse :

Vesterbrogade 140, Kbhvn.

 

PETIT Charles H Generalkonsul, K2.; f. 22. Marts 1844 i Lübeck; Søn af fh. dansk Konsul i Lübeck Charles Petit (død 1885) og Hustru Sophie f. Buch-holz (død 1862); gift m. Auguste Pauline Charlotte f. Ahrens, f. 5. Sept. 1845 i Neu Schlagsdorf, Mecklenburg-Schwerin.

Uddannet i Hamburg, Frankrig, England og Italien samt ved længere Ophold i Danmark; indtraadte i det af Faderen 1849 grundlagte Firma 1870; Vicekonsul 1871, Konsul 1882, Generalkonsul 1892.

Har beklædt en Række Tillidsposter i Lübeck, saavel i kommunale og kommercielle som velgørende Retninger, saasom Medlem af Borgerskabet og Handelskammeret; Bestyrelsesmedlem i Commerzbanken, i flere Rederiselskaber samt for Vajsenhuset. Adresse : Lübeck.

 

PHILIPSEN Gustav Raadmand; f. 27. Okt. 1853 i Kbhvn.; Søn af Forlagsboghandler P G Philipsen (død 1877) og Hustru Bella f. Nathanson; ugift. Student (Metropolitanskolcn) 1871; cand. jur. 1875; Sagførerfuldmægtig; Volontær i Justitsministeriet: 1877 Prokurist i og 1880-95 Medindehaver af Firmaet P G Philipsen; Formand for Det nordiske Forlags Bestyrelse 1896-1903; Medlem af Bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag fra 1903 Medlem af Borgerrepræsentationen 1893-1904; Folketingsmand for Kbhvns 4. Kreds 1898-1903; Raadmand i Magistratens 4. Afd. fra 1904; Formand for Arbejdsraadet 1901-10, Dommer i Den permanente Voldgiftsret fra 1901: Formand for Arbejderforsikringsraadet 1910.

Formand i Direktionen for Kbhvns Maskinistskole; i Bestyrelsen for Det danske Kunstindustrimuseum; Kasserer for Foreningen for Boghaandværk og for Dansk Forfatterforening; i Bestyrelserne for Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse, for Kbhvns radikale Venstreforening fra 1886, for Dagbladet Politiken og for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik.

Adresse : Jærnbanegade 6, Kbhvn.

 

PHILIPSEN H P Maskinfabrikant; f. 23. Marts 1859 i Ullerup i Sundeved;

Søn af Skovfoged Christen Philipsen (død 1902) og Hustru Trinke f. Danielsen (død 1905): gift m. Annette f. Jørgensen, f. 9. Jan. 1859 i Kbhvn.

Udvandrede til Danmark 1876; besøgte Vinding Højskole: ved Landvæsenet til 1880; lærte Mejeri paa Ladelund Landbrugsskole, var senere Bestyrer paa sammes Mejeri; Falles. mejerist og Gaardforpagter i Outrup ved Varde 1883; Bestyrer paa .Mejeriet Kildevæld ved Taulov 18S5; teknisk Mejerikonsulent hos Firmaet H C Petersen & Co. i Kbhvn. 1889; etableret som Maskinfabrikant i Slagelse 1892 (Filial i Sakskjøbing og Rønne).

Medstifter af Dansk Mejej-istforening, dens Formand 1887-91; i Bestyrelsen for Sorø Amts Mejeristforening 1895-1901; Medlem af Slagelse Byraad 1897-1909, af Sorø Amts Overskatteraad fra 1903; i Bestyrelsen for Slagelse Margarinefabrik 1903-07, for Sorø Andelsfrugteri fra 1904; i Bestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse for Sorø Amt fra 1902: for Søn-derjydsk Forening fra 1895.

Adresse : Læsøgade 22, Slagelse. Sommerbolig : Mullerup.

 

PHILIPSEN Theodor Kunstmaler; f. 10. Juni 1840 i Kbhvn.; Søn af Grosserer F P V Philipsen (død 1876) og Hustru f. Ipsen; ugift.

Lærte Landvæsenet; Elev af Kunstakademiet 1862-1869 og af Carl Bøgh; deltog i Krigen 1864. Løjtnant; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1865; Neuhausenske Præmie 1873; Udstiller paa Den frie Udstilling fra 1891.

Malerier : Køer (1865); Heste, der rides til Svømning (1873); Alléen ved Vognserup (1894); En Vej i Dyrehaven (Kunstmuseet); Kalve ved Stranden.

Adresse: Pilestræde 35. Kbhvn.

 

PHISTER Louise Professorindc, FM. i Guld; f. 21. Jan. 1816 i Kbhvn.; Datter af Naalemagermester W V Petersen og Hustru f. Andersen; gift m. Skuespiller, Professor J L Phister (død 1896). Optraadte første Gang paa Det kgl. Teater 1835 som -Anna i Fomuftgifter-maalet, optraadte sidste Gang 1895 som Madam Rust i Sparekassen.

Hovedroller: Pernille i Henrik og Pernille i Den Stundesløse, Pernilles korte Frøkenstand, i Julestuen, i Det lykkelige Skibbrud og i Jacob von Thy-boe; Harlekins Usynlige i De Usynlige; Fru Terentia i Den forvandlede Brudgom; Nille i Erasmus Montanus; Moderen i Den pantsatte Bondedreng: Marthe i Jean de France; Hertuginden i Hvor man keder sig. lait 252 Roller. Adresse : Sortedamsdossering 89, Kbhvn.

 

PIND Jens Jægermester, Ritmester, E. DM.; f. 20. Febr. 1831 paa Tjele; Søn af Forpagter Anders Pind; gift m. Anna Johanne P., f. 30. Sept. paa Gl. Estrup, Randers Amt.

Medlem af Overmønstringskommis-sionen; Krigsministeriets Delegerede ved Mobilisering.

Adresse : Strømmen, Randers.

 

PINGEL Victorinus Dr. phil.; f. 25. Peb. 1834 i Kbhvn.; Søn af Museumsinspektør, Dr. phil. C Pingel og Hustru Ophelia f. Drewsen; ugift.

Student (v. Westenske Institut) 1850; eand. philol. 1858; Lærer ved Det v. Westenske Institut 1854-64; Dr. phil. (De gigantibus fabularum Graecarum) 1864; studerede Geologi; deltog i Ledelsen af Strandmøllens Papirfabrik 1865-09; Adjunkt ved Metropolitanskolen 1871, Overlærer 1882: Medstifter af og første Formand i Studentersamfundet 1882; Afsked som Overlærer 1883; Folketingsmand for Aarhus 1884-92; Medlem af Kommissionen til Danmarks geologiske Undersøgelse til 1897.

Adresse: Blegdamsvej 136, Kbhvn.

 

PINHOLT Vilhelm Klitplantør, R.; f. 23. Nov. 1869 i Husby; Søn af Lærer Jens Pinholt og Hustru f Starck; gift m. Helga f. Rosendal, f. 26. Maj i Vejle.

Uddannelse: Vilvorde; Plantør ved Vejars Klitplantage, Oxby Sogn: i Bestyrelsen for Foreningen af jydske Landboforeninger; Formand for Ribe Amts vestre Landboforeninger og for De jydske Landboforeningers Plante-avlsudvalg; Formand for Ribe Amts Sogneraadsforening og Ho-Oxby Sogne-raad; i Bestyrelsen for Vardc-Nørre Nebel Jærnbane.

Adresse: Vejers Klitplantage pr. Oxbøl.

 

PINSTRUP Peder P Gaardejer, R.; f. 14. Dec. 1861 naa Godensgaard ved Nibe: Søn af Gaardejer Peder Pinstrup og Hustru f. Sørensen; gift m. Mette Marie Sørine f. Sørensen, f. 13. Aug. 1867.

Uddannelse: Nibe Realskole til 1875; Sønderholm Højskole 1878-79; Faurbo-gnard Landbrugsskole 1883-84; Askov Højskole 1886-87. Fjer af en Gaard i Binderup 1888-96, af sin Fødegaard fra 1896: Formand for Nibekredsens Venstreforening 1890: Repræsentant i . Agrarforeningen 1893-1902: Sogneraads-medlem fra 1897: Formand for Aalborg Amts Landboforening fra. 1902; Medlem af Bestyrelsen for Do hjemløses Venner til 1909; Folketingsmand for Kjertemindekredsen 1903-09; Venstrere-formpartiet.s Kandidat i Nørre Sundbykredsen 1909: Medlem af Bankraadet tor Nibe og Oplands Bank 1910.

Adresse : Godensgaard pr. Nibe.

 

PIO Frantz Overretssagfører, Dr. polit.; f. 6. Jan. 1870 i Kbhvn.: Søn af Oberstløjtnant F C B Pio og Hustru Olav i a f. Gammeltoft; gift m. Martha Christiane f. Borch, f. 7. Mart« i Kolding.

Student (Borgerdydskolen) 1886: rand. jur. 1891; cand. polit. 1894; Assistent i Justitsministeriet 1898; Dr. polit. (Den fri Konkurrences Gennembrud i England) 1902: Sekretær i Bor-gerrepræsentationen; Overretssagfører 1908.

Adresse : Østhanegade 13, Kbhvn.

 

PIPER E C Proprietær; f. 13. Jan. 1856 i Kbhvn.; Søn af Bagermester G L V Piper.

Uddannelse: Haderslev Læreres Sko-lo (1866-71) og Tune Landboskole: Fjer af Holmegaarden i Virum 1876, af Hummeltofte 1883.

Formand for Lyngby Sogneraad fra 1892 (Medlem fra 1886): Fattigforstander i Virum; Formand for Lyngby Kommunes Vejudvalg og Gasværksud-valg; i Bestyrelsen for Amtssygehuset ved Lyngby; Formand for Lyngby Arbejderforening 1890-1900; Medlem af Amtsraadet for gi. Kbhvns Amt fra 1892 og af Landvæsenskommissionen for Kbhvns. Arntsraadsdistrikt fra 1894: Voldgiftsmand ved Jagtrettens Afløsning; Folketingsmand for Lyngby-kredsen 1898-1901 og 1903-06: Landstingsmand fra 1906 (Højre); Formand for Højres Repræsentantskab.

Adresse: Hummeltofte pr. Lyngby.

 

PIPER H C V Apoteker; f. 13. Marts 1858 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad, Assessor, pharm., Apoteker H A F Piper; og Hustru Emma f. Piper; ugift.

Cand. pharm. 1879; Apoteker (Hjorteapoteket) 1889; Assessor pharmaciæ 1893-1907; Sekretær i Farmaceutisk Un-derstøttelsesselskab; i Bestyrelsen for Samfundet for det kvindelige Tyendes Vel.

Adresse : Gothersgade 35, Kbhvn.

 

PITZNER Johs. Bagermester; f. 7. Juni 1865 i Kbhvn.; Søn af Bagermester J H L Pitzner og Hustru f. Rasmussen; gift m. Karen Helene f. Bendtsen, 1. 1. Aug. 1869 i Kollerød, Lynge Sogn.

Selvstændig Forretning 1890; Direk-, tør for De forenede Bagermestres Rugbrødsfahrik fra 1905.

I Bagerlavets Bestyrelse fra 1898, Viceoldermand 1899-1903, Oldermand fra 1903; Næstformand i Den danske Bagerstands Fællesorganisation fra 1905; Formand for Haandværkerstandens og Haandværkerforen ingens Repræsentation fra 1909. Medlem af Gladsaxe Herløv Sogneraad 1904-1909. Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Khhs 5. Kreds 1906.

Adresse : Marielyst, Herløv.

 

PJETURSS Helgi Dr. phil.; f. 31. Marts 8172 i Reykjavik; Søn af Kommune-kasserer Pjetur Pjeturssen (flød 1909) og Hustru Anna f. Thorarensen.

Student (Reykjavik) 1891; cand. mag. 1897; Dr. phil. (om Islands Geologi) 1905. Æresmedlem at Icelandic Travellers Club ved Harvard Universitet.

Har paa islandsk, dansk, engelsk og tysk skrevet Afhandlinger om Islands (teologi og paa islandsk Essays af naturvidenskabeligt, historisk og filosofisk Indhold.

Adresse: Reykjavik.

 

PLESNER Joh. U Forstander, R.; f. 12. Maj 1857 i Vedersø ved Ringkjøbing; Søn af Sognepræst J P Plesner og Hustru f. Hastrup (død 1868); gift m. Mane P., f. 12. Aug. i Skanderborg, Datter af Pastor Schiødt« og Hustru f. Poulsen.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.); cand. theol. 1882; Bestyrer af Latinskolen i Birkerød 1893-1905; Forstander for det kgl. Blindeinstitut fra 1905.

I Bestyrelserne for Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed og for Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder.

Adresse: Kastelsvej 60, Kbhvn.

 

PLESNER Ulrik Arkitekt; f. 17. Maj j 1801 i Vedersø ved Ringkjøbing; Søn af Sognepræst J F Plesner og Hustru f. Hastrup (død 1868).

Præliminæreksamen (Mantzius' Skole, Birkerød) 1878, kom derefter i Mn-rerlære i Kbhvn.. Elev af Teknisk Selskabs Skole, besøgte Kunstakademiet fra 1880, Afgangsbevis 1893.

Har bygget nogle Privatbygninger, deriblandt Brøndums Hotel i Skagen; Arkitekt ved Studenterforeningens Bygning i Aborreparken.

Adresse : Svanholmsvej 5, Kbhvn.

 

PLESSEN Joseph Baron, Kammerherre, R.; f. 4. Juni 1860; Søn af Geheime-konferensraad, Baron Otto Plessen og Hustru f. Fyrstinde Gagarin; gift m. Sophie Louise f. von Eckermann, f. 3. Dec. 1862.

Besidder af det for Stamhusene Førslev og G underslevholm substituerede Plessenske Fideikommis.

Adresse: Kristianiagade 12, Kbhvn.

 

PLOCKROSS Harald Overretssagfører, R.; f. 14. Dec. 1826 paa Frederiksberg; Søn af Fabrikant N C Plockross og Hustru f. Thaiberg; gift m. Anna Helene f. Hall, f. 20. Sept. 1840 i Svendborg.

Exam. jur.; Student (priv. dimit.) 1849; Kancellist i Krigsministeriet 1850, Fuldmægtig 1854; cand. jur. 1855; Sekretær hos Krigsministeren 1863; Un-derretsprøveprokurator 1865, TJnder-retsprokurator 1867; Overretssagfører 1879.

Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1861-71.

Adresse: Forhaabningsholms Allé 27, Kbhvn.

 

PLOUG Hother Kontorchef, R.; f. 17. Juli 1856 paa Stokkerupgaard ved Taarbæk; Søn af Digteren Carl Ploug og Hustru Elise f. Michelsen; gift m. Mario Ploug (se denne).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1873; cand. jur. 1880- Assistent i Kbhvns Magistrat 1881-84; paa Sagførerkontor 1884-87; Assistent i Kultus-ministeriet 1883. Fuldmægtig 1896, Kontorchef 1909.

Sekretær ved Det kirkelige Raad 1894-1901; Medlem af Rcpræsentantska-bet for Musikforeningen.

Har udgivet forskellige Sangkompnsitioner og Afhandlinger om Musik og andro Emner, samt sin Faders Levned.

Adresse : Rahbeks Allé 32. Kbhvn.

 

PLOUG Marie Frue; f. 11. Sept. i Haderslev; Datter af Apoteker Assessor pharm, N Aggersborg og Hustru Pauline f. Seidelin; gift m. Kontorchef Ho-ther Ploug (se denne).

Medlem af Bestyrelsen for de Pug-gaardske Legater; Formand for Mø-drehjemmet i Valby.

Adresse: Rahbeks Allé 32. Kbhvn.

 

PLUM Peter Professor, Dr. med., K1. DAI.p.p.; f. 19. Maj 1829 i Kbhvn.; Søn af Præst P A Plum og Hustru f. Heger; gift m. Ellen P.. f. 26. Okt. i Kbhvn.; Datter af Etatsraad, Grosserer A N Hansen og Hustru f. Grut.

Student (Metropolitanskolen) 1848; kst. Underlæge i Hæren 1848-51; Kolera læge i Kbhvn. 1853; med. Eks. 1854; Roservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. C. 1863-66; kst. Overlæge i Hæren 1864; Medredaktør af Hospitalsti-dende 1866-73; Dr. med. 1866; Livlæge hos Storfyrstinde Maria (Dagmar) i St. Petersborg 1866-67; Docent i Kirurgi 1869-72; Lektor i Kirurgi 1872; Overkirurg ved Frederiks Hospital Afd. D 1876-93; Professor ved Universitetet 1880-99; Medlem af flere udenlandske Lægesclskaber.

Udenl. Ordner: R.r.K.; R.St.A.; R. St.Stan.; S.N.

Adresse: St. Annæ Plads 19. Kbhvn.

Sommerbolig : Hørsholm.

 

PLUM Thorvald Grosserer, R.; f. 26. Marts 1844 i Roslev Præstegaard; Søn af Sognepræst N M Pium og Hustru Charlotte f. Blædel; gift m. Helga Actonio f. Secher, f. 6. Jan. 1858 i Ingstrup Præstegaard.

Firma : T & s Plum.

Student (Aalborg) 1863; cand. phil. 1864; Grosserer 1872.

Adresse : St. Peders Vej 7. Hellerup.

 

PONTOPPIDAN Alfred Godsejer; f. 2. Nov. 1859 i Hamborg; Søn at Generalkonsul H Pontoppidan (død 1901) og Hustru Clara f. Averdieck (død 1877); gift m. Sophie P., f. 27. Nov. 1859 paa Tvedegaard ved Stubbekjøbing, Datter af Proprietær D F Scheel og Hustru Mario f. Halling (død 1910).

Landbrugskandidat 1880; Ejer af Hovedgaarden Constantinsborg (udførlige Oplysninger, se Kraks Vejviser Ai'd. V Provins-Register) og af Hedeplantagen Høgildgaard.

Medlem af Aarhus Amtsraad 1905-10; Medlem af Styrelsen for Foreningen for Tilvejebringelse af Arbejdskraft for Landbruget.

Adresse : Constantinsborg pr. Brabrand.

 

PONTOPPIDAN Erik Professor, Dr. med.; f. 16. Juni 1847 i Ribe; Søn af Præst Dines Pontoppidan og Hustru f. Oxenbøll; gift m. Johanne P., f. 5. Marts i Fredericia; Datter af Kaptajn Ernst Hansen og Hustru Kirstine f. Hansen.

Student (Randers) 1865; med. Eks. 1372; Reservelæge i Søværnet 1872-74; Dr med. 1876; Kommunelæge paa St. Thomas 1876-81: Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. IV 1882-85; visiterende Læge ved Politiet 1887-1903; Overlæge ved Rudolph Bcrgh's Hospital Ira 1904: Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse 1902: Formand for Dansk dermatologisk Selskab og for Svanemøllekvarterets Grundejerlag.

Har udgivet: Hudens og Hamrets Pleje, populært fremstillet ired Illustrationer (1887); Hudsygdommene og de veneriske Sygdomme (1890); Thera-peutiske. Meddelelser (1891).

Adresse: Vangehusvej 15, Kbl'.vn.

 

PONTOPPIDAN Henrik Forfatter; f. 24. Juli 1857 i Fredericia; San af Præst Dines Pontoppidan og Hustru f. Oxen-bøll; gift m. Antoinette P.. f. 25. Juni paa Frederiksberg.

Adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt; Lærer ved Hjørlunde Højskole 1880-81.

Hovedværker: Stækkede Vinger (1881); Landsbybilleder (1883); Sandinge Menighed (1883); Fra Hytterne (1887); Skyer (1890); Natur (1890): Muld (1891); Det forjættede Land (1892); -Nattevagt (1894); Den gamle Adam (1894); Dommens Dag (1895); Højsang (1896); Lykkeper (1898); De vilde Fugle (1902); Det ideale Hjem; Lills Rødhætte.

Adresse: Ths. I Ahlmanns Allé 4, Hellerup.

 

PONTOPPIDAN J K P L Oberst, Kammerherre, RDM.p.p.; f. 22. Nov. 1841

i Nebel ved Horsens; Søn af Odin Pontoppidan og Hustru f. Krebs; gilt m. Frederikke Henriette f. Suhr, f. 29. Maj i Nyborg.

Sekondløjtnant 1861; Premierløjtnant 1867; Adjutant ved 1 Generalkommando 1871-75; Kaptajn 1878: Stabschef ved 1. sjællandske Brigade 1885-90; Oberstløjtnant 1890; Oberst og Chef for 6. Regiment 1897; til Raadighed for 2. Generalkommando 1899; Afsked 1901.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; R.St.Stan.; S.Sv.; S.V.

Adresse: Brobyhus pr. Snekkersten.

 

PONTOPPIDAN Knud Professor ved Universitetet, Dr. med., R.; f. 10. Juli 1853 i Ribe; Søn af Præst Dines Pontoppidan og Hustru f. Oxenbøll; gift m. Johanne P., Datter af Brænderiejer A R Segelcke og Hustru Marie f. Schibsbye.

Student (Randers) 1870: med. Eks. 1876; Reservelæge i Søværnet 1878-79; Universitetets Guldmedalje 1879; Re-servelæge ved Kommunehospitalet Afd. VI 1882-86; Dr. med. 1883: Reservelæge ved St. Hans Hospital 1886-87; Overlæge ved Kommunehospitalet Afd. VI og Docent ved Universitetet 1888-97: Overlæge ved Sindssygeanstalten ved Aarhus 1898-1901; Medlem af Sundhetskollegiet 1901-07: Professor i Retsmedicin fra 1901: Læge ved Aandssva-geanstallen Gamle Bakkehus 1903-06; Medlem af Retslægeraadet 1909; Bestyrer af Universitetels retsmedicinske In-stitut.

Litterære Værker : Den kroniske Morfinisme (1883): Neurasthenien. Bidrag til Skildringen af vor Tids Nervøsitet (1886): Psykiatriske Forelæsninger og Studier (1892-95); Kliniske Forelæsninger over Nervesygdomme (1898); 'Retsmedicinske Forelæsninger og Studier I-TI (1907-09).

Adresse: Søndermarksvej 12, Kbhvn.

 

PONTOPPIDAN Morten Sognepræst: f. 3. Jan. 1851 i Ribe; Søn af Præst Dines Pontoppidan og Hustru Marie f. Oxenbøll; gift m. Julie P„ Datler af Professor, Etatsraad Wilhelm Marstrand og Hustru Margrethe f. Weidemann.

Student (Randers) 1868; cand. theol. 1873; Kapellan ved St. Olai i Helsingør 1876; Forstander for Frerslev Folkehøjskole 1878, for Hjørlunde Folkehøjskole 1880-91: Sognepræst for Hagested og Gislinge 1894, for Greve og Kildebrønde 1898. for Stenløse og Vik-so fra 1902: Medredaktør af Tidens Strøm 1884-91; Udgiver af Frit Vidnesbyrd 1893-1905; Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget, i Ring-kjøbingkredsen 1906.

Skrifter: Elcserbrevet (1881); Filjp-penserbrevet (1886); Tolv Prædikener 1888): Taler til Ungdommen (1889): De forenede Staters Historie (1892); Lydig til Døden, Billeder fra Passionstiden (1893); En dansk Præst, Studier over Peter Rørdam (1898); Aldrig fortvivle! Opmuntringsord paa Søndage og Hverdage (1899); Odysseen, genfortalt for Børn (1902); Luther (1903): Breve om Kristos (1905); Fru Elise Hoskier (1906): Paradisets Have (1906): Efterfølgelsen (1907); Stenløse Kirkepost-i! (1909): Bibelske Historier (1909); Kirkelig Appel (1910).

Adresse : Stenløse.

 

PORSDAL H C fg. Toldiuspektør, . M.f.D.R.; f. 12. Aug. 1851 i .Nyborg; Son af Materialskriver P Petersen (iløil 1901) og Hustru Vilhelmine f. Clemmensen (død 1868): gift m. Henriette Antje, f. l. Nov. 1851 i Nyborg.

Ansat ved Toldvæsenet 1865; Toldfuldmægtig i Nyborg: Toldmedhjælper i Holbæk 1874; Toldassistent i Lemvig 1876, i Nyborg s. A., i Kbhvn. 1878; Lærer i Varekundskab ved Den Brock-ske Handelshøjskole fra 1891: Toldkontrollør i Kbhvn. 1891; fungerende Told-inspektør fra 1909.

Næstformand for Foreningen af Told-em talsmænd fra 1909

Adresse: Kalkbrænderive.j 16, Kbh.

 

PORSILD Morten P mag. seient.; f. 1. Sept. 1872 i Glibsirup ved St. And I Søn af Husmand og Snedker Peder Pedersen (død 1878) og Hustru Marie f. Jensen (død 1875); gift m. Jobanne Kirstine P., f. 29. Marts 1870 i Særslev pr. Storehedlngc. Datter af Tømrer (lir. Nielsen (død 1891) og Hustru Kirsien f. Nielsen (dort 1876).

Student (Roskilde) 1893: botanisk Heise til Grønland 1898; mag. seienl. 1900; Assistent ved Universitetets botaniske Haves .Studiesamling 1899; Leder af en Ekspedition ti! Vestgrønland 1902 Leiter af den danske arktiske Station i Grønland fra 1906.

Har skrevet, en Del populær-natur-videnskabelige samt botaniske Artikler og Afhandlinger.

Adresse : Disko-Øen, Grønland.

 

POULSEN Adam Skuespiller; f. 19. Nov. 1879 i Kbhvn.; Søn af kgl. Skuespiller, Professor Emil Poulsen (se denne): gift m. Ellen P.. f. 21. Juli 1883 i Aarhus. Datter af Direktør C O Rimestad (se denne).

Til Søs 1893-95: Student (Birkerød Kostskole) 1899.

Debuterede paa Dagmarteatret 1901 som Nat i Renaissance: Uddannelse som Skuespiller i Herlin (Deutsches Theater) og Wien (Burgtheatret) nn- der Professor Strakotseh, Lepanto og

Lewinsky 1905-06. Skuespiller ved Det kgl. Teater fra 1909.

Adresse ; Islands Brygge 19, Kbhvn.

 

POULSEN Adolph Revisor; f. 9. Maj 1864 i Kbhvn.: Søn af cand. theol. E P Poulsen (død 1891). Formand for Dansk Revisorforening; Intendant i Kongens Livjægerkorps; Sekretær og Kasserer for Livjægersky-deselskabct af 1817 og Sekretær for Understøttelses-Samfundet for værdig trængende, der har været Medlemmer af Kongens Livjægerkorps; af Justitsministeriet aut. regnskabskyndig Tillidsmand ved Tvangsakkord.

Adresse ; Kastelsvej 17, Kbhvn.

 

POULSEN A J cand. theol., Journalist; f. 18. Marts 1874 i Nørre Vedby. Falster: Søn af Gaardejer Anders Poulsen og Hustru f. Andersen.

Studen! (Mariboes Skole) 1893; cand. theol. 1900; Medarbejder ved Dannebrog; i Bestyrelsen for Journalistforeningen.

Adresse : Ahlefeldtsgadc 26. Kbhvn.

 

POULSEN Alfred Biskop, lic. theol.. K2.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 14. Jan. 1854 i Roskilde; Søn af Manufakturhandler J C Poulsen og Hustru f. Sveistrup; gift m. Karen Marie f. Glide, f. 11. Jan. i Hunseby paa Lolland.

Student (Roskilde) 1871: cand. tlieol. 1878; lic. theol. (Det gamle Testamente i Kristi Taler) 1886: Præst ved St. Hans Hospital 1880; Slotspræst i Kbhvn. 1883; Domprovst i Roskilde 1896; Biskop over Viborg Stift fra 1901; Censor ved teologisk Emlieds-eksamen 1895-1903: Medredaktør af Kirkelig Litteraturtidende for de skandinaviske Lande 1888-93: Sekretær i Bibelselskabet for Danmark fra 1885; i Bestyrelsen for Den danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne; Formand for Den danske Israelsmission fra 1890.

Har skrevet : Den jødekristelige Bevægelse i Sydrusland (1886): Fra Kampen om Mosebøgerne (1890); Jesu Barndom og Ungdom (1891); en revideret Oversættelse af det nye Testamente (sammen med J L Ussing 1895): Philip Melanchfon i Aaret 1521 (1897); Det nye Testaments Opfattelse af den kristelige Fuldkommenhed (1899); Moses, Udlægninger og Betragtninger (1903); tre mindre Prædikensamlinger.

Udenl. Orden : R.St.A.

Adrese : Viborg.

 

POULSEN D T Gartner. R.p.p.: f. 29. Nov. 1850 paa Kjærsgaard ved Silkeborg; Søn af Proprietær Dines Poulsen (død 1859) og Hustru Marie F. Demuth; gift m. Johanne Kirstine P.. f. 13. jan. 1852 i Ebeltoft, Datter af Konsul P T Muller (død 1866) os Hustru Margrethe f. Schmidt (død 1902).

I Gartnerlære 1865: Havebrugseksa-ineu 1872: ansat i Hendersons Handels-gartneri i London 1874; Assistent ved Landbohøjskolens Have og botaniske Undervisning 1874; nedsatte sig som Handelsgartner paa Frederiksberg 1878; Næst formand for Almindelig dansk Gartnerforening 1887-98, Formand 1898-1906; Medlem af Grimdtakstkomniissio-nen og Taksationskommissionen for Frederiksberg; Validsynsmand og Jordbo-niteringsmand sammesteds; i flere Aar Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og Ligningskommission.

Udenl. Orden : S.V.

Adresse; Roskildevej 70. Kbhvn.

 

POULSEN Emil Professor, fh. kgl. Skuespiller. R.DM.; f. 9. Juli 1842 i Kbhvn.; Søn af Postbud Poulsen; gift m. Anna P.. f. 8. Marts i Kbhvn.. Datter af Kaptajn i Søetaten J A K Næser og Hustru f. Schønberg.

Student (Metropolitanskolen) 1860; eand. phil. 1861; studerede klassisk Filologi ; debuterede paa det kgl. Teater 1867 som Erasmus Montanus; kgl. Skuespiller 1880; Sceneinstruktør 1893; Afsked 1900; æstetisk Konsulent ved Dagmarteatret 1906-1909.

Hovedroller: Gert Westphaler; Bisp Nikolas i Kongsemnerne; Bertran de Born: Leander i Fruentimmerskolen; Leander i Maskeraden; Prins Julian i Amanda; Peter i Capriciosa: Ejbæk i Eventyr paa Fodrejsen; Ambrosius; Prinsen i Der var engang —; Prins Henrik i Kong Henrik IV; Biskop Popo i Palnatoke; Biskop Rudolf i Dronning Margareta: Knud i Axel og Valborg; Hertug Abel i Erik og AH; Shylock i Købmanden i Venedig; Anders Lundestad i De T'ngcs Forbuutl; Konsul Berniek i Samfundets Støtter; Advokat Helmer i Flt Dukkehjem; Hjalmar Ekdal i Vildanden; Ejlert Løvborg i Hedda Gabler; Alfred Al-mers i Lille Eyolf; Borkmann i John Gabriel Borkmann; Tartuffe; Misantropen; Araolphe i Fruentimmerskoleii: De Ryons i Damernes Yen: Sannæs og Advokat Berent i En Fallit; Tyge sen i Geografi og Kærlighed; Malcolm i Puppe og Sommerfugl; Ali i Ved Bospenis; Ridder Peder i Middelalderlig; Vølund i Vølund Smed; Gaiman i Garnian i Worse; Han i Surrogater: Arthur Hansen i En Skandale.

Adresse : Frcderikshaldsgade 19, Kbh.

 

POULSEN Frederik Dr. phil.; f. 7. Marts 1876 paa Dalsgaard ved Grenaa: Søn af Proprietær P .1 Poulsen (død 1881) og Hustru f. Johnsen; gift m. Ellen Nanny P., f. 11. Marts 1885, Datter af Grosserer R A Møller (død 1909) og Hustru Hilma f. Ørting.

Student (Randers) 1894; eand. mag. 1899: Studieophold i Göttingen 1896-97, i Munchen 1897. i Bonn 1900-01: Huslærer i Polen 1901-02: Studieophold i Berlin 1902-03; i Grækenland 1903 og igen 1905-07 (ved Ecole francaise); Dr. phil. (Dipylongravene og Dipylnn-vaserne) 1904: har i do senere Aar holdt Forelæsninger ved Universitetet over arkæologiske Emner; Lærer ved teknologisk Institut fra 1908; Assistent ved Ny Carlsberg Glyptotekets Antik-afdeling 1910.

I Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1909-10; korresponderende Medlem af Kaiserliches archäologisches Institut i Berlin 1909.

Har skrevet- : Romaner : Mors Dreng (1900); Race (1901); Fra Latinerkvarteret (1903); Linder hellenisk Himmel (1908). Videnskabelige Værker : Dipy-longräber und Dipylonvusen (1905); Den græske Kunst (1905): senere Artikler i inden- og udenlandske Tidsskrifter.

Adresse: Smallegade 20 B, Kbhvn.

 

POULSEN Johannes Skuespiller, f. 17. Nov. 1881 i Kbhvn.; Søn af kgl. Skuespiller, Professor Emil Poulsen (so denne); gift m. Ingeborg Hauge, f. 17. Juli i Kristiania.

Debuterede paa Dagmarteatret 1901 som Dag i Renaissance; Skuespiller ved Det kgl. Teater fra 1909: Formand for Dansk Skuespillerforbund 1908-09.

Adresse: Østbanegade 15, Kbhvn.

 

POULSEN Jonas Højesteretsassessor, K'.DM.; f. 2. Marts 1836 i Nidløse, Holbæk Amt; Søn af Sognepræst P U E Poulsen og Hustru Louise f. Rafn; gift 1. Gang m. Rebekka Magdalene P. (død 1873), Datter af Sognepræst A F Brandt og Hustru f. Steenbuch; gift 2. Gang m. Marie Elisabeth P.. f. 22. Maj i Kbhvn., Datter af Urtekræmmer H P Lemming og Hustru f. Berg.

Student (Sorø) 1854; eand. jur. 1860; Assistent i Justitsministeriet 1861, Fuldmægtig 1871, Kontorchef 1875; Overetsassessor 1878; Højesteretsassessor 1888; Censor ved juridiske Eksaminer 1882-1903; Medlem af Direktionen for Thorvaldsens Museum 1896, af Direktionen for Etatsraad I T Suhrs og Hustrus Legat til 1909.

Adresse: Sortedamsdossoring 23, Kbhvn.

 

POULSEN Kristian Professor, Overlæge, Dr. med.; f. 13. Feb. 1854 i Kbhvn.; Søn af Snedkermester C L II Poulsen og Hustru f. Seiersen; gift m. Asta P., f. 10. Febr 1860 i Kbhvn.. Datter af Biskop N F S Grundtvig og Hustru f. Komtesse Krag-Juel-Vind-Fri is.

Student 1873: Med. Eks. 1881; Pro- sektor anatorniæ 1882-84; Dr. med. 1884; Reservekirurg ved Kommunehospitalet Afd. V 1887-91: Visitator ved Kommunehospitalet 1892-96: Reservelæge i Hæren 1892-93; Leder af Den kirurgiske Poliklinik paa Kommunehospitalet 1897-1907; Censor ved med. Eks. 1900-09; Overlæge ved Sundby Hospital fra 1908.

Adresse: Rosenborggade 2, Kbhvn.

 

POULSEN N Chr. Proprietær, R.HM.; f. 12. Jan. 1846 i Kjærsgaard Mølle ved Silkeborg; Søn af Dines Poulsen og Hustru f. Demuth; gift m. Nikoline Juliane f. Johnsen, f. 22. Nov. i Randers.

Formand i Repræsentantskallet for Kreditforeningen af Landejendomsbe-siddere i Nørrejylland og for Randers Amfw Husholdningsselskab; Medlem af Randers Amtsraad 1910.

Adresse : Risagergaard pr. Randers.

 

POULSEN Olaf kgl. Skuespiller, RDM. FM. i Guld; f. 26. April 1849 i Kbhvn.; Søn af Postbud Poulsen; gift ni. Emilio f. Bryde, (død 1909).

Elev af J L Phister; debuterede, paa det kgl. Teater 1867 som Jakob i Erasmus Montanus.

Hovedroller: Jeppe paa Bjærget; Henrik i Abracadabra; Harlekin i De Usynlige: Kilian i Ulysses v. Ithacia; Jesper Oldfax i Jakob v. Thybo; Henrik i Den politiske Kandestøber; Klokker Lind i Nej; Vinter i Et Eventyr i Rosenborg Have; Mikkel i De Danske i Paris; Løjtnant von Buddingo i Genboerne; Anker i Soldaterløjer; Birkedommer Krans i Eventyr paa Fodrejsen; Etatsraad Hansen i En Skandale; Købmand Sønderlund i Karens Garde; Baronen i Umyndige i Kærligbed'; Konferensraad Beering i Mellem Brødre; Pastoren i En Fallit: Grosserer Rammel i Samfundets Støtter; Gamle Ekdal i Vildanden: Falds-maal i Gulddaasen; Høyer i En Skavank: Karker i Hakon Jarl; Svartalf i .Vølund Smed; Klavs Nar i Gurre: I Kasper Røghat i Der var en Gang: ! Lerhat i Forretning er Forretning.

Adresse : Fredensborg.

 

POULSEN Poul C Underdirektør; f 19. Juni 1866 i Kbhvn.; Søn af Politibetjent Poulsen.

Præliminærrks. (dDe forenede Kirkeskoler); cand. pharm. 1888; Underinspektör ved Ny Carlsberg samme Aar, ! Inspektør 1894. Overinspektør 1900., Underdirektør for Carlsberg-Bryggerierne 1906.

Formand for Dansk Brygmesterforening; Formand for Eksamenskommis-

sionen ved Brygmestereksamen; Medlem af Bestyrelsen for Bryggeriforeningen.

Adresse : Carlsberg, Kbhvn.

 

POULSEN Rudolf Maler; f. 22. Marts 1853 i Lund; Søn af Malermester Th. W Poulsen (død 1894) og Hustru I. Roussell (død 1884); gift m. Ane Sofie f. Jørgensen, f. 4. Dee. i Sæby.

Formand for Malernes Fagforening i Kbhvn. 1888-1908, for Malerforbundet i Danmark fra 1890 og for Malersvendenes Arbejdsløshedskasse i Danmark Ira. 1908; i Bestyrelsen for De samvirkende Fagforbund i Danmark, for Socialdemokratisk Forbund og for Det tekniske Selskabs Skole; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1898.

Adresse; Ryesgade 37, Kbhvn

 

POULSEN Svenn Chefssekretær; f. 6. Sept. 1872; Søn af Professor Emil Poulsen (se denne); gift m. Kunstmalerinde Margrethe f. Tuxen-Meyer.

Student (Lyeeum) 1890; eancl. jur. 1902; Hedarbejder ved Berlingske Tidende fra 1902; Sagførerfuldmægtig 1903-07: Sekretær for Danmarks Fiskehandler- og Havfiskeriforening til 1909 : Chefssekrctær ved Berlingske Tidende fra 1909. Formand for Studenternes Afholdsforening.

Udenl. Ordener: S.H.E.; N.Kr.M-

Adresse: Chr. d. 9 Gade 5. Kbhvn.

 

POULSEN V A Professor ved riiarma-ceutisk Læreanstalt, Dr. phil.; f. 31. Maj 1855 i Kbhvn.; Søn af Hofbetjent Søren Poulsen og Hustru t. Bodholt; ugift.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1874; mag. scient, 1882: Dr. phil. (Anatomiske Studier over Eriocaulaeeerne) 1888; Assistent ved Undervisningen i Universitetets bota.niske Laboratorium 1886; Doeent ved Pharmaceutisk Læreanstalt 1893, Professor fra 1902.

Litteræro Arbejder : Botanisk Mikro-kemi (1891); Vore usynlige Fjender (1884); Botaniske Vægfavler; Lærebøger i Botanik til Skolebrug; Planternes Bygning og Liv;-en lang Række Afhandlinger i Oversigt over Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og i Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening; Havekunstens Historie (i Opfindelsernes Bog); Den botaniske Litteraturs Historie (i P Hansens Litteraturhistorie).

Adresse: Rosenvængets Hovedvej 29. Kbhvn.

 

POULSEN Valdemar Ingeniør. Dr. phil.; f. 23. Nov. 1869 i Kbhvn.; Søn af Højesteretsassessor Jonas Poulsen (se denne); gift m. Mary P., f. 9. Okt.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1889; spredte Studier 1889-93; Ingeniørassistent ved Kbhvns Telefonselskab 1893-99: har siden 1899 arbejdet sammen med eand. polyt. P O Pedersen; Medlem af Bestyreisen for Akts Telegrafonen, Patent Poulsen 1902, for Akts. Dansk Telegrafonfabrik 1909 for Poulsen Wireless Telephone and Telegraph Company, San Francisco.

Opfandt August 1898 Telegrafonen (Grand prix Paris 1900) og 1903 en Metode til Frembringelse af kontinuerlige, elektriske Bølger, hvoraf resulterede gennem de følgende Aar en ny traadløs Teknik (selektiv traadløs Telegrafi, traadløs Hurtigtelegrafi og traadløs Telefoni); Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1907; Dr. phil. h. c. Leipzig 1909; Landsudstillingens Guldmedalje s. A.

Adresse : Steen Blichers Vej 22, Kbh.

 

POULSEN V B Møntmester, R.; f. 26. Nov. 1853 i Rorup ved Roskilde; Søn af Provst V B Poulsen og Hustru f. Paulli; gift m. Anna Maria Helene f. Nohr, f. 28. Jan. paa Billesborg.

Student (Roskilde) 1871; cand. phil. 1872; cand. polyt. 1879; Bestyrer af en Gærfabrik ved Linkøping i Sverrig 1882-84; Assistent ved Kbuvns Vand-bygningsvæsen 1884-88; Fuldmægtig ved Den kgl. Mønt 1888, Møntmester 1893.

Medlem af Dansk Ingeniørforenings Bestyrelse fra 1896 og af Ulykkesfor-sikringsselskabet Folkets Bestyrelse fra 1898-1904; i Bestyrelsen for Foreningen til Understøttelse af Danncbrogsridde-res Efterladte.

Adresse; Holbergsgade 23, Kbhvn.

 

POVLSEN Alfred Højskoleforstander, R; f. 10. Nov. 1852 i Randers; Søn af Lærer H O H Povlsen og Hustru f. i Stahell; gift m. Hedevig P., f. 18. Febr. i Frederikssund, Datter af C A D Just og Hustru f. Thygesen.

Lærer ved Lyngby Landboskole fra 1878-85: Forstander for Ryslinge Højskole fra 1883; Formand for Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler; Bestyrelsesmedlem i Svendborg Amts Skytteforening.

Adresse : Ryslinge.

 

POVLSEN Karl Valgmenighedspræst; f. 13. Jan. 1851 i Panders: Søn af Lærer H C H Povlsen og Hustru f. Stabell; gift m. Marie f. Jacobsen.

Student (Randers) 1869; cand. theol. 1877: Lærer ved Gjedved Seminarium og Højskole 1877-79; personel Kapellan for Tørring og Heldum 1880-83; Kapellan for Ryslinge Valgmenighed 1883, Præst for samme 1885; Lærer ved Ryslinge Højskole.

Adresse: Kirkely pr. Ryslinge.

 

PRAHM O V Undernotar; f. 14. Marts 1870 paa Frederiksberg; Søn af Plantagebestyrer P C Philipsen-Prahm og

Hustru f. Holst; gift m Ingeborg f. Wedel. f. 18. Okt. i Kbhvn.

Student (Metropolitanskolen) 1888; cand. jur. 1894; kst. Undernotar fra 1896. Translatør i Engelsk, Fransk og Spansk fra 1901.

Adresse : Livjægergade 30, Kbhvn.

 

PRICE de PLANE Ellen kgl. Solodanserinde; f. 21. Juni 1878 i Snekkersten, Datter af Skuespiller Carl Price (død 1909) og Hustru Helga f. Collin; gift m. Assistent Zavier de Plane, f. 27. Maj 1880 i Aarhus; Søn af Oberst H de Plane og Hustru f. von Bülow-Kogel.

Uddannet hos Valdemar Price, Hans Beck og paa Den kgl. Balletskole; i Paris 1898: i Berlin 1907; debuterede paa Del kgl. Teater som Elise i Konservatoriet; Solodanserinde 1903.

Adresse: Paiudan Müllers Vej 6, Kbhvn.

 

PRIOR D C Præst, K2.DM.; f. 8. Maj 1834 i Hundstrup Sogn, Thisted; Søn af Sognepræst A P Prior og Hustru f. Eller; gift 1. Gang m. Elisa Sophie Olferta P. (død 1876), Datter af Professor, Dr. med. A G Sommer og Hustru f. Eller, 2. Gang m. Dorothea P. (død 1906). Datter af Kommandør J F Bräem (død 1874) og Hustru t. Lindam.

Student (v. Westenske Institut) 1854; cand. theol. 1860; Kateket ved Holmens Kirke 1863; 1. residerende Kapellan ved Vor Frue Kirke fra 1876.

I Bestyrelsen for Kbhvns Understøttelsesforening 1870-76; Formand for Kbhvns Folkebibliothek 1872-83 og for Vor Frue Kirkes Menighedspleje; Formand for Det kbhvnske Asylselskab fra 1879; Formand for Den danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne; i Bestyrelserne for Kbhvns Sygehjem og Det forenede Velgørenhedsselskab; Grundlægger af Bclhelskibct; Redaktör af Missionsbladet Havnen fra 1875: har udgivet Lejlighedstaler og forfattet Bladartikler (Fædrelandet, Berlingske Tidende og Dagbladet).

Adresse : Hauserplads 12, Kbhvn.

 

PRIOR H P Direktør: f. 25. Febr. 1866 i Kbhvn.: Søn af Skibsingeniør J A Prior og Hustru Fernands f. Ekman; gift m. Margarethe Cathrine f. Bergh, f. 17. Sent. i Kristiania, Datter af Regeringsadvokat, Dr. jur. Jobs. Bergh og Hustru Hanna f. Borchgrevink.

Etableret 1891: administrerende Direktør for Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabriker 1898.

Formand for Industriforeningen 1910: Formand for Elektroteknisk Forening: Næstformand for Dansk Forening for Beskyttelse af industriel Ejendomsret; Medlem af Forsikringsselskabet Patrias Repræsentantskab og af Aktieselskabet Vermehrens Regnemaskines Re-styrelse.

Adresse: Ordrup Krat, Charlottenlund.

 

PRIP Chr. Konsul, R.; f .5. Febr. 1835 i Vejle; Søn af Fabrikejer M H Prip og Hustru Marie f. Hansen; gift m. Amalie Christiane f. Selmer (dod 1908).

Indtil 1903 svensk-norsk Vicekonsul og Købmand i Faxe.

Adresse : Frederikshaldsgade 15, Kbh.

 

PRYTZ C V Professor ved Landbohøjskolen. B.DM.; f. 21. Marts 1857 1 Torslcv ved Aalborg; Søn af Sognepræst P C Prytz og Hustru f. Garben; gift m. Marie P. (se denne).

Forsteksamen 1879; Lærer ved Landbohøjskolen 1882; Lektor 1892; Professor fra 1893; Medstifter af Tidsskrift for Skovvæsen 1889. Udgiver fra 1893; Medstifter af Dansk Skovforening 1887, af Piledyrkningsselskabet 1898; i Bestyrelsen for Dansk Skovforenings sjæll. Afd.; Leder af Islands Skovsag; Medlem af Bestyrelsen for Recks Op-varmnings-Komp.; i Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn.; Medstifter af Forældreforeningen 1908, Medlem af dens Forretningsudvalg og Formand for dette 1910; i Bestyrelsen for Gymnastikforeningen Senior; Medlem af Gentofte Kommunes Skolekommission 1902-06 og af Hellerup Menighcdsraad; Forstander for Hellerup Menigheds Søndagsskole fra 1902.

Har skrevet : Et Par Ord om Skovbrugernes praktiske uddannelse (1885); Undersøgelser over Rødgranens Vækst i Danmark (1892); Skovbrugets Driftslære (1895); Forslag til Driftsplanens Udarbejdelse (1896): Skovbrngsøkonomi (1909); talrige Tidsskrift- og Bladartikler.

Adresse : Ths. I Ahlmanns Allé 26. Hellerup.

 

PRYTZ Emanuel Oberst, K2 DM.p.p.; f. 27. April 1846 i Torslev; Søn af Sognepræst P C Prytz og Hustru f. Garben; gift m. Christine Margrethe f. Steeustrup, f. 11. Maj i Kbhvn.

Student (Aalborg) 1865; cand. phil. 1866; Sekondløjtnant 1867; Premierløjtnant 1870; deltog som Generalstabs-løjtnant i Landets topografiske Op-maalingsarbejder 1874-79; Kaptajn 1881; lærer ved Skydeskolen 1883-87, Chef for denne 1889-96; Oberstløjtnant 1893; Oberst og Regimentschef i Aalborg 1901: Afsked 1906; Medlem af Udvalget for Folkeoplysnings Fremme fra 1909.

Har skrevet flere Afhandlinger i Militært Tidsskrift samt noglo Folkelæsningsskrifter.

Udenl. Ordner: N.St.O.; S.Sv.

Adresse : Johannevej 33, Hellerup.

 

PRYTZ Holger Oberstløjtnant, E.DM. p.p.; f. 9. April 1848 i Aarup ved Aalborg; Søn af Sognepræst P C Prytz og Hustru f. Garben; gift m. Antonie P, f. 15. Juni 1848 paa Ydernæsgaard, Datter af Forpagter Gebhard Briand de Crevecouer (død 1854).

Sekondløjtnant i Artilleriet 1868: Premierløjtnant i Rytteriet 1870; ansat ved Generalstaben 1874-78; Ritmester 1880; Stabschef hos Generalinspektøren for Rytteriet 1885-90; Souschef ved 2. Generalkommando 1890-96; Oberstløjtnant 1896; Afsked 1902; Formand i Frederiksberg Fattigkommi-s-sion 1890.

Arbejder : Planimeter (1879): Antilogaritmer, stereotyp, med Understøttelse af Videnskabernes Selskab (1890); Om Træmaaling (1889-1908); Om Tal og Linier (1903-04); Om vort Forsvars Ordning (1909).

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; N.St.O.

Adresse: Kongensvej 9. Kbhvn.

 

PRYTZ Marie Professorinde; f. 2. Okt 1872 i Kbhvn.; Datter af Professor Eugenius Warming (se denne); gift m. Professor C V Prytz (se denne).

Medstifter af Forældreforeningen, Kasserer for samme 1908-09; Sekretær i Kristne Kvinders Valgretstorening, Hellerup.

Adresse: Ths. J Ahlmanns Allé 26. Hellerup.

 

PRYTZ P K Professor ved Polyteknisk Læreanstalt, R.; f. 26. Feb. 1851 i Aarup i Hanherred; Søn af Sognepræst P C Prytz og Hustru f. Garben; gift m, Anna Cathrine f. Steen-strup, f. 6. Febr. i Kbhvn.

Student (Aalborg) 1869; mag. scient. 1875; Lærer ved forskellige Skoler: Docent ved Polyteknisk Læreanstalt 1886, Professor fra 1894; Lærer ved Officer-skolen 1887-90; Medarbejder ved Tidsskrift for Physik og Chemi ]882-°4: Medredaktør af Nyt Tidsskrift for Fysik og Kemi 1896-98: Medudgiver af Fysisk Tidsskrift fra 1903: Medlem af Videnskabernes Selskab 1891; i Direktionen for Selskabet for Naturlærens Udbredelse; Medlem af Udvalget for Folkeoplysnings Fremme.

Har skrevet: Elektriciteten, dens Frembringelse og Virkemaadc og deus Anvendelse i det praktiske Liv (1884); Naturlæren 1885; Hovedtrækkene af de vigtigste fysiske Maalemetoder (1901-02); en Del Afhandlinger i Videnskabernes Selskabs Skrifter.

Adresse ; Kalkbrænderivej 17, Kbhvn.