QR

QUAADE C F C P

QVIST J C J

QVISTGAARD Theodor

RAAEN Sofus

RAASCHOU Carl

RAASCHOU P Th

RABEN LEVETZAU Frederik

RAFN Hjalmar

RAHBEK Mathias

RAHR Viggo L

RAMBUSCH Edvard

RAMBUSCH F H J

RAMBUSCH Johanne

RAMBUSCH Sigurd

RAMM Chr. J

RAMM P G

RAMMESKOV Christian

RAMMING E P C

RAMSING Christian

RAMSING H U

RAMSING Julie

RANTZAU Carl

RANTZAU Christian

RANTZAU F C

RANTZAU Vigo

RASCH Carl

RASMUSEN Hans

RASMUSEN Poul

RASMUSSEN Aage

RASMUSSEN Axel

RASMUSSEN C N C

RASMUSSEN Chr.

RASMUSSEN Christian

RASMUSSEN Eiler

RASMUSSEN Emil

RASMUSSEN Frantz

RASMUSSEN Holger

RASMUSSEN Knud

RASMUSSEN Kristian

RASMUSSEN Lauritz

RASMUSSEN Laust

RASMUSSEN Mads

RASMUSSEN N H

RASMUSSEN Niels

RASMUSSEN Niels Peter

RASMUSSEN Th.

RASMUSSEN Vilhelm

RAUNKIÆR Christen

RAVN Aage

RAVN Chr.

RAVN Edvard

RAVN F Kølpin

RAVN H V

RAVN J T v.

RAVN N F

RAVN S F O

RECHNAGEL Jens

RECHNITZER Hjalmar

RECHNITZER P P

RECKE Ernst v. d.

REDDELIEN H

REDSTED J F P S

REEDTZ-THOTT Axel

REEDTZ-THOTT Otto

REEDTZ-THOTT Tage

REENBERG Holger

REINHARD Kay

REISTRUP Karl Hansen-

REITZEL Carl

RENTZMANN P N

RERUP Wilhelmine

REUMERT Elit

REUMERT Ellen

REUMERT Poul

REVENTLOW Chr.

REVENTLOW Chr. B

REVENTLOW Christian Einar

REVENTLOW Eduard

REVENTLOW Ferdinand

REVENTLOW Ludvig

REX Emil S

REYN Axel

RICARD F C J

RICARD Olfert

de RICHELIEU Andreas du Plessis

RICHELIEU Louis August du Plessis

RICHTER Vilhelm

RIEDEL William

RIEVERS Vilhelm

RIIS Carl

RIIS Jacob A

RIIS-HANSEN Kristen

RIIS-KNUDSEN C

RIISE Christian

RIISE Frederik

RIISE Otto

RIMESTAD C O

RIMESTAD Christian

RINDOM A F L

RING Johs.

RING Kristian

RING Lauritz

RING Maria

RINGER Søren

RISOM Johan M

RIST P Fr.

RISUM J N

ROCKSTROH K C

RODE Helge

RODE Ove

ROHDE J C

ROHDE Johan

ROHDE Th. C

ROHMELL Oscar J

ROLSTED E V

ROLSTED H C V

ROM C Th.

ROM N C

ROSAGER Andreas

ROSEN Anton

ROSEN Vilhelm von

ROSENBAUM Bernhardine

ROSENBERG Elisabeth

ROSENBERG Holger

ROSENBERG Julie

ROSENBERG P A

ROSENBERG Vilhelm

ROSENDAL Hans

ROSENKRANTZ Fritz

ROSENKRANTZ Hans

ROSENKRANTZ Jørgen

ROSENKRANTZ Palle

ROSENSTAND Philip

ROSENSTAND Vilhelm

ROSENTHAL Israel

ROSENVINGE J L A Kolderup

ROSENØRN LEHN Fredrik

ROSENØRN P C Stemann

ROSENØRN-TEILMANN Ingeborg Kristiane

ROSTRUP Egill

ROSTRUP Kaspar

ROTHE C A

ROTHE Carl

ROTHE Holger

ROTHE William

ROTHMAN C T

ROTTBØLL C M

ROVSING Thorkild

RUBEN Carl

RUBEN Ida

RUBIN Marcus

RUBOW Victor

RUMP Johannes

RUNG Frederik

RUNG Otto

RUNG William

RYBERG Carl

RYBERG HANSEN P O

RYDER C H

RYDER Vilhelm

RYE STELLAN

RYE William

RÆDER Fritz

RÆDER Hans

RÉE C M

RÉE Eduard

RÉE I M

RØMELING Emil

RØMER Chr.

RØNNENKAMP-HOLST V J

RØNNING Frederik

RØRDAM C H

RØRDAM Erling

RØRDAM Hemming

RØRDAM Holger

RØRDAM Kristian

RØRDAM Valdemar

RÜDINCER F A C

RÜDINGER F M

QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammer-herre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura Maja Ernesta Q., f. 27. Aug. 1858 paa Høvdingsgaard ved Præstø, Datter at Kontreadmiral Holm (død 1905) og Hustru Elisabeth f. Biørn.

Student (Roskilde) 1871; cand. jur. 1879; Volontær (senere Assistent) i Udenrigsministeriet 1879, Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær 1889, Departe-mentssekretær 1899; Afsked 1908.

Udenl. Ordener: B.L.; Gr.Fr.; P. Chr.; Pr.Kr.; R.St.A.; Sp.C.III.; Sp.I. IC; S.Kr.; S.N.; T.O.

Adresse ; St. Kongensgade 85 Kbhvn.

 

QVIST J C J Kaptajn af Fodfolket, R.; f. 10. Okt. 1865 i Kongsted, Vejle Amt; Søn af Snedkermester Qvist; gift m. Mathilde Augusta Marie Q, f. 27. Sept. Datter af Forpagter Petersen paa Egeskov,

Sekondløjtnant 1887; Premierløjtnant s. A.; Lærer paa Skydeskolen 1893; forsat til Generalstaten 1899; Kaptajn ved 5. Reg. 1902; forsat til Generalstaben 1906; Chef for Skydeskolen fra 1907.

Adresse: Skydeskolen, Kristians-havns Vold, Kbhvn.

 

QVISTGAARD Theodor Hofjægermester, R.DM.; f. 22. April 1830 i Aarhus; Søn af Etatsraad T M S Qvistgaard og Hustru f. Fønss; gift 1. Gang m. Severine Elisabeth f. Ingerslev (død 1871), 2. Gang m. Clara Emilie f. Friis, f. 13. Juni 1834 paa Lyng-bygaard.

Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 1861; Afsked 1862; Ejer af Tousgaard til 1906.

Formand i Aarhus Landteforening 1878-90.

Medlem af Direktionen for Sindssygeanstalterne for Nørrejylland til 1907.

Adresse; Fredensgade 38, Aarhus.

R

RAAEN Sofus Fabrikant, E.; f. 25. April 1852 i Flensborg; Søn af Overvagtmester J N Raaen; gift m. Louise f. Petersen, f. 12. Nov. 1856.

Indehaver af C Rafns Fabrikkers Oplag i Kbhvn.. af Kbhvns Conserves Depot og af Sødring & Co.'s Efterfølger i Aalborg: Medindehaver af C Rafns Fabrikker i Aalborg,

Stifter af og Formand for De nord-jydske Værgeraads Optagelseshjem, for Aalborg Blindekreds og for Aalborg Børnehjælp; Formand for Foreningen Dannevirkes Aalborg Afdeling, for Folkefestkomiteen i Aalborg og for Aalborg Gymnastikforening. Medlem af Censorkomitéen for Aalborg ny Handelsskole og af Direktionen for Aalborg Hypotekforening; Dep. Mester i Frimurerlogen Cimbria; Æresmedlem af De danske Vaabenbrødre, af Dybbølforeningen og af Sømandsforeningen, alle af Aalborg.

Medarbejder ved et svensk Frimurer-Tidsskrift; Forfatter til talrige Lejlighedsviser og Sange; skrevet dansk Tekst til Carl Reincckes Eventyr-Kompositioner : 53 Børnesange og Operaen Skildvagten.

Adresse : Vesteraagade 11, Aalborg.

 

RAASCHOU Carl Overlæge, R.; f. 12. Juni 1844 i Søborg ved Esrom; Søn af Provst S H A Raaschou og Hustru f. Blicher; girt m. Agnes R., f. 25 Juli i Sorø, Datter af Adjunkt P B Blicher og Hustru f. Kannegiesser.

Student (Sorø) 1864; med. Eks. 1871; Reservelæge i Hæren 1874-76, Korps-læge 1880, Overlæge 1899; Reservelæge vod Børnehospitalet i Rigensgade 1876-79.

Adresse : st. Kongensgade 25, Kbhvn.

 

RAASCHOU P Th. Generalkonsul, S.; f. 28. Juni 1862 i Kbhvn.; Søn af Vinhandler H G Raaschou (død 1901) og Hustru f. Nielsen; ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1879; cand. jur. 1885; Sagførerfuldmægtig 1885 88; uddannede sig i London paa en elektroteknisk Skole; Fabrikant (elcktrisko Lysapparater) 1892-1902; Vice-Konsul i London 1902; udsendt Konsul og Konsuldommer i Shanghai fra 1904,

Adresse : Shanghai.

 

RABEN LEVETZAU Frederik Lensgreve, Kammerherre, Hofjægermester, SK.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 27. Maj 1850 paa Lokkende; Søn af Gehejmekonfe-rensraad. Lensgreve Josias Raben-Levetzau (død 1889) og Hustru Siegfriede f. Krogh; gift m. Suzanne f. Moniten, f. 19. Dec. 1864 paa Long Island ved New York.

Besiddelser: Grevskabet Christiansholm, Bremersvold, Beldringe og Lek-kende. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Student (privat dimit.) 1870; cand. polit. 1877; Attaché ved Gesandtskaberne i Paris og Wien 1877-80; Generalkommissær ved Verdensudstillingen i Paris 1900: Udenrigsminister i Ministeriet J C Christensen 1905-08; første Vicepræsident i Det kgl. danske geografiske Selskab; Medlem af Bestyrelsen for den Raben-Levetzauske Fond; Præsident for Kbhvns Golf Klub og for Komitéen for Danmarks Deltagelse i de olympiske Lege i Athen; Formand for Dansk Automobil Klub. for Nysted Landsogns Sogneraad og i Kristiansborg Byggeudvalg. Medlem af Landmandsbankens Bankraad.

Fdenl. Ordener ; Fr.off.de l'instr.publ.; F.Æ.L.; Gr.Fr.; N.St.O.; Pr.R.Ø.;

E.H.Ø.;' S.H.K.; Sp.C.III.; Stb.V. i Ø.F.J.; S.V.

Adresse: Amaliegade 17, Kbhvn. og Aalholm pr. Nysted.

 

RAFN Hjalmar Rektor ved Metropolitanskolen, E.; f. 5. Sept. 1848 i Kbhvn.; Søn af Konferensraad C C Kafn (død 1864) og Hustru f. Kjøl-bye; gift m. Anna Elisabeth R., f. 2. Sept. i Kbhvn.. Datter af Overlærer Johannes Kaper og Hustru f. Branner.

Student (Metropolitanskolen) 1866; rand. philol. 1874; Adjunkt ~i Roskilde 1878, ved Metropolitanskolen 1883, Overlærer sammesteds 1897; Rektor i Odense 1901, ved Metropolitanskolen 1902; Æresformand for Metropolita-nersamfundet.

Adresse ; Sortcdamsdossering 63 B, Kbhvn,

 

RAHBEK Mathias Afdelingschef i Det danske Hedeselskab, Ritmester; f. 8. Maj 1840 i Hastrup Thyregod Sogn: San af Møller J P Rahbek og Hustru Christine f. Nielsen; gift med Johanne Oørdelia f. Jensen, f. 27. Okt. 1844 i Fausing ved Randers.

Sekondløjtnant 1861; kar. Premierløjtnant 1867: Intendant 1868-78; Afsked 1878; kar. Ritmester 1887. Forstander for Maseselskabet 1901-10: Afdelingschef i Det danske Hedeselskab fra 1910; Landvæsenskommissær fra 1906.

Udarbejdet Systemet for dansk Mo-seindustri 1875-84.

Adresse : Viborg.

 

RAHR Viggo L Konsul. Grosserer. R. Søn af Etatsraad Grosserer Edw. F Eahr.

Etablerede sig 1887 og overfog Faderens Forretning 1893: Italiens!: Konsularagent i Aarhus: Formand for Aarhus' Købmænds Hjælpekasse og for Handelsforeningen i Aarhus: Medlem af Bestyrelsen for Dampskibsselskaberne Ocean og Turisten., for Aktieselskabet Hans Schourup & Jyllands Staal-og Maskinforretning og for Aktieselskabet Esbjerg Jern- og Staalforretning; Medlem af Aarhus Byraad.

Adresse: Marselisborg Allé 1. Aarhus.

 

RAMBUSCH Edvard Oberstløjtnant, R. p.p.; f. 7. Maj 1846 i Korsør; Søn af fh. Stationsforstander C A G Rambusch (død 1910) og Hustru Helene f. Wetehe (død 1892); gift m. Julie Theodora R,, f. 28. Dec. 1843 paa Lerkenfeldt, Datter af Godsejer Mathias Kjeldsen (død 1880) og Hustru Melk' f. Faurschou (død 1896).

Præliminæreksamen (Slesvig Domsko-le) 1863; Telegrafist 1863-74; Officers-aspirant 1864; ved Landvæsenet 1864-68; Korporal 1869; Sekondløjtnant 1870; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1874; Kaptajn 1883; Afsked 1893 som kar. Oberstløjtnant.

Revisor i et Handelshus 1898-1908. Landstingsmand for 1. Kreds fra 1903; Medlem af Centralkomiteen fra 1904, af Kredsbestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerforenings 5. Kreds (Formand fra 1908); Medlem af Komitéen for Garderhøjførtet; Correspondent. honoraire for Academie d'Aérastation iné-teorologique 1887.

Har konstrueret et Felttelefonapparat, en Blinklanterne til Signalisering om Natten samt indført en Del mindre Forbedringer af Hærens Telegraf- og Signalmateriel; forestaaet Organisationen af Kystsignal- og Udkigstjeneste samt Ballontjeneste i Hæren; forestaaet Opførelsen af Fortunfortet, Bagsværdfortet og Hvidørebatteriet m. m.

Har skrevet: Vort Værn (Forsvarets Historie 1864-84); Spørgsmaal og Svar vedrørende Forsvarssagen: Folkevæbning og Militarisme; Luftballoner og Luftsejlads; talrige Afhandlinger 1 Blade, Tidsskrifter og Konversationsleksika ; har holdt et stort Antal Foredrag om militære, historiske og tekniske Emner.

Medejer af Hedeplantagen I.erken-feldis Bjerge.

Adresse: Sortedamsdossering 29, Kbh.

 

RAMBUSCH F H J Kaptajn, Direktør, E.DM.p.p.; f. 27. Juni 1857 i Nørre Lyndelse, Odense; Søn af Sognepræst E V A Rambusch og Hustru f. Olufsen ;

gift m. Emilie Theodora f. Spang, f. 22. Maj 1863 i Kjøge.

Sekondløjtnant 1880; Premierløjtnant i Artilleriet. 1883; Kaptajn 1895; Chef for Laboratorieværkstederne og fungerende Underdirektør s. A.; Afsked 1905.

Direktør for Nielsen & Winthers Værktøjsmaskinfabrik; Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab og af Bestyrelsen for Teknologisk Institut fra 1909.

Udenl. Orden : S.Sv.

Adresse : Malmøgade 4, Kbhvn.

 

RAMBUSCH Johanne Frue; f. 25. Juli 1865 i NykjøbingM.; Dafter af Købmand Niels Faartoft og Hustru Appelone f. Lassen; gitt m. Sliflsfysikus Sigurd Rambusch (se denne).

Formand for Landsforbundet for Kvinders Valgret og for Vrov-Resen kommunale Hjælpekasse.

Adresse-: Aalborg.

 

RAMBUSCH Sigurd Stiftsfysikus; f. 25. Ma.i 1861 i Sønder Omme ved Vejle; Søn af Sognepræst E V A Ram-buseh og Hustru f. Olufsen; gift m. Johanne Rambusch (se denne).

Student 1880; med. Eks. 1888; Distriktslæge i Sjørup 1889-1910; Fysikus for Aalborg og Hjørring Amter 1910.

Repræsentant i Dansko Lægers Hjæl-peforening, i Understøttelsesforeningen for Danske Lægers trængende Enker og forældreløse Børn og i danske Lægers Sygekasse; Formand for Viborg-Thisted Amters Lægekredsforcning.

Adresse : Aalborg.

 

RAMM Chr. J Etatsraad, R.; f. 28. Juli 1831 paa Rabøl Gods. Bukhavn, Slesvig; Søn af Rentier C F Kamm og Hustru Augusta f. Beckmann; gift m. Josephine f. Briinninghausen, f. 1. Dec. i Lülsdorff ved Rhinen.

Stifter af og forretningsførende Direktør for Livsforsikringsselskabet Hafnia i 33 Aar; Formand i Direktionen for den militære Enkekasse af 1847.

Adresse : Svanemosegaardsv. 10, Kbh.

 

RAMM P G Oberstløjtnant, K.'DM.; f. 1.3. Jan. 1834 i Helsingør; Søn af Grønthandler J 31 Ramm og Hustru f. Hartelius; gift m. Christiane Marie f. Wolff, f. 16. Juli paa Wodrofsgaard.

Sekondløjtnant 1852, Premierløjtnant 1860; Kaptajn i Artilleriet 1870; Afsked 1886, kar. Oberstløjtnant; administrerende Direktør for Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets-Aktieselskab 1886-99.

Formand i Bestyrelsen for Frede-riksberg Jernstøberi & Maskinfabrik; Medlem af Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets-Aktieselskabs Bestyrelse, af Bygningskommissionen for Frederiksberg og af Centralkomitéen: tidligere Medlem af Bestyrelsen for de militære Underklassers Pensionering, for Inva-lideforsørgelsen og af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

Adresse : Emiliegade  Kbhvn.

 

RAMMESKOV Christian Driftsbestyrer: f. 27. Jan. 1868 i Middelfart: gift m. Emly f. Abel, f. 8. Sept. 1874 i Sæby.

Polyteknisk Adgangseksamen 1884; eand. polyt. 1890; Ingeniør ved forskellige Baneanlæg 1890-97; Driftsbestyrer, Bogholder og Kasserer ved Skagensbanen 1897, fra 1904 ved Aalborg-Hadsund Jærnbaneselskab, Aars-Nibc-Svendstrup Jærnbaneselskab og Fjer-ritelev-NørreSundby-Frederikshavn Jærn-

baneselskab. Medlem af Aalborg By-raad fra 1909.

Adresse : Aalborg.

 

RAMMING E P C Oberst, R.DM.: f. 29 Marts 1857 i Nykjøbing S.; Søn af kgl. Skovfoged I C Nielsen og Hustru f. Jeppesen; gift m. Thyra Elisabeth Marie f. Birck, f. 13. Aug. 1865 i Aarhus.

Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant 1881; forsat til Generalstaben 1888; Kaptajn 1893: Stabschef ved 2. jydske, Brigade 1901-06; Oberstløjtnant og Chef for 21. Bataljon 1906; Oberst og Chef for 6. Regiment 1909.

Adresse : Odense.

 

RAMSING Christian Professor; f. 12. Fobr. 1845 i Andsager ved Varde.

Student (Ribe) 1862; cand. polyt. 1872; Assistent ved Det danske Hede-selskab 1872-74, ved Kbhvns Havnevæsen 1874-75; Opvarmnings- og Ventila-tionsingeniør i Kbhvn. fra 1875; Kul-tusministereiets Konsulent fra 1886; Lærer ved Polyteknisk Læreanstalt 1885-90.

Formand for Privat-Ingeniør-Foreningen.

Har sammen med M Nyrop udarbejdet de af Kultusministeriet udgivne Typer for Varmeindretninger til Landsbykirker.

Adresse: Tordenskjoldsg 11, Kbhvn.

 

RAMSING H U Kaptajn, E.; f. 13. .Marts 1868 i Kbhvn.; Søn af Oberst I E M Ramsing (død 1904) og Hustru f. Utke; gift m. Julie R. (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1885; Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1888; Premierløjtnant samme Aar: Kaptajn 1901: Næstformand i Forretningsudvalget for H. kgl. H. Kronprinsesse Louises Indsamling til Syge og Børnepleje paa de dansk-vestindiske Øer. Medlem af Forretningsudvalget for Plantage-selskabet Dansk Vestindien.

Adresse: Rihcgade 8, Kbhvn.

 

RAMSING Julie Frue f. Vallentin; f. 12. Sept. i Aalborg; gift m. Kaptajn i Ingeniørkorpset II LT Ramsing (se denne).

Medlem af Forretningsudvalget for H. kgl. H. Kronprinsesse Louises Indsamling til Syge- og Børnepleje paa de dansk-vestindiske Øer og af Hovedbestyrelsen for Danske Kvinders Försvarsförening.

Adresse : Ribegade 8, Kbhvn.

 

RANTZAU Carl Lensgreve. Kammerherre, Hofjægermester, K2.Gb.E.T.p.p.; f. 10. Maj 1846 paa Nedergaard ved Kolding; Søn af Kammerherre, Greve Carl Rantzau og Hustru Caroline f. Worsaae; gift m. Lily f. Sehestedt Juul, (død 1899).

Besiddelser: Det grevelige Rantzau-ske Forlods. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Ejer af Frederikslund, Brahesholm og Søholm indtil 1910.

Student (Roskilde Skole) 1866.

Udenl. Ordener: Gr.Fr.; M.ör.; N. St.O.; Pr.J.; R.St.Stan.

Adresse: Amaliegade 8, Kbhvn. og Rosenvold pr. Stovby.

 

RANTZAU Christian Greve, Hofjægermester; f. 16. Juli 1873; Søn af Kammerherre, Lensgreve Carl Rantzau (se denne); gift m. Fanny R., f. 23. April 1880, Datter af Kammerherre, Greve Adolph Brockenhuus-Schack (se denne).

Ejer af Frederikslund. Brahesholm og Søholm. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Adresse: Frederikslund pr. Naarup.

 

RANTZAU F C Oberst i Artilleriet, R. DM.; f. 29. Marts 1853 i Kbhvn.; Søn af Juveler F A Rantzau og Hustru f. da Fonseca; gift m. Anina Christine f. Hollesen, f. 19. Feb. i Ry Mølle.

Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant 1876; Kaptajn 1884; Militær Studierejse til Italien, Holland. England 1899: Oberstløjtnant 1899; Oberst 1906; Chef for 1. Kystartilleribataillon.

Forstander for og Medlem af Bestyrelsen for Aarhus tekniske Skole 1886-89

Adresse: Rosenvængets Sideallé 1, Kbhvn.

 

RANTZAU Vigo Kassekontrolør ved Overformynderiet, R., f. 24. April ]84P i Kbhvn.; Søn af Politiassistent, Ju-stitsraad C V Rantzau og Hustru Antoinette f. Block; gift m. Karoline Louise, R., f. 7. Okt. i Kbhvn., Datter af Silkehandler Worm, adopteret af Grosserer L V Bressendorff.

Student (Sehneekloths Skole) 1866: rand. phil. 1867; Assistent i Overformynderiet 1868; Fuldmægtig i Overformynderiet 1885, Ekspeditionssekretær 1892, Underbogholder og Kasse-kontrolør 1905: Medlem af Bestyrelsen for Dansk Revisorforening.

Adresse: Linnésgade 28, Kbhvn.

 

RASCH Carl Overlæge, Dr. med.; f. 7. Feb. 1861 i Kbhvn.; Søn af Bogbin- der C J F Rasch og Hustru f. Lange; ugift.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1879; med. Eks. 1885: Dr. med. 1889; Medredaktør af Hospitalstidende 1892: Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. IV 1893-97; Chef for Frederiks Hospitals dermatologiske Poliklinik 1902-06; Overlæge ved Kommunehospitalet Afd. IV og Docent ved Universitetet fra 1906: Formand for Dermatologisk Selskab 1906-09; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forening til

Kønssygdommenes Bekæmpelse; Medlem af Retslægeraadet.

Hovedværk : Hudens Sygdomme.

Adresse : Amaliegade 13, Kbhvn.

 

RASMUSEN Hans Konsul; Søn af Konsul Th. Rasmusen og Hustru Cordelia f. Harboe.

Vicekonsul for Nederlandene; Medindehaver af Firmaet Th. Rasmusens Sønner; i Bestyrelsen for Korsør Margarinefabrik.

Udenl. Orden : R.St.A.

Adresse : Korsør.

 

RASMUSEN Poul Overretssagfører; f. 16. Marts 1869 i Korsør; Søn af Konsul Th. Rasmusen og Hustru Cordelia f. Harboe; gift m. Hansigne R., f. 2. Marts i Ringsted, Datter af Dampmøller J C Frandsen og Hustru f. Carlsen.

Student (Sorø) 1888; cand. jur. 1895; Assistent i Finansministeriet 1896-99; Overretssagfører 1899; Folketingsmand for Randerskredsen 1901-06; Højres Kandidat i Kbhvns 5. Kreds ved Folketingsvalget 1909; Borgerrepræsentant fra 1909; Formand for Den konservative Klub i Kbhvn.

Adresse: V-Boulevard 5, Kbhvn.

 

RASMUSSEN Aage Underdirektør. K'.DM.p.p.; f. 24. Maj 1855 i Halk i Slesvig; Søn af Professor H V Rasmussen (død 1891) og Hustru Hulda f. Arnkiel (død 1874); gift m. Anna Sophie Adelaide Mathilde R., f. 4. Nov. 1857 i Kbhvn., Datter af Major Th. Søderberg (død 1903) og Hustru Kirstine f. Kidde (død 1897).

Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant 1878; Værftsingeniør 1881; Underdirektør ved Orlogsværltet fra 1883; Chef for Ingeniørelevskolen paa Orlogsværf-tet fra 1886: Formand i Eksamens-kommissionen for Maskinister; Direktør for Prinsesse Maries Forening: Konsulent for Ministeriet for Handel og Søfart.

Har udgivet Lærebøger om Skibsdampmaskinen.

Udenl. Ordner: N.St.O.; R.Sl.Stau.; S.V.

Adresse; St. Pauls Plads 1, Kbhvn.

Sommerbolig: Villa Solhøj, Rungsted.

 

RASMUSSEN Axel Kriminalretsassessor; f. 3. Aug. 1866 i Kbhvn.; Søn af Malermester Christian Rasmussen og Hustru f. Østrup; gift m. Thyra Margrethe R., f. 27. Aug. 1875 i Nyborg. Datter af Gymnastiklærer J J Rasmussen og Hustru f. Nielsdatter.

Student (Bokkenheusers Kursus) 1883; cand. jur. 1890; Sagførerfuldmægtig samme Aar; Profokolfører i Kriminalretten 1897 og Assessor i samme fra 1905; Kasserer i Foreningen af 1837 til forsømte Børlis Frelse fra 1905;

Formand fot Frederiksberg Værgcraad fra 1909.

Adresse: Frederiksberg Allé 13 A, Kbhvn.

 

RASMUSSEN Chr. Forretningsfører; f. 13. Juni 18s8 i Helsingør; Søn af Arbejdsmand Jørgen Rasmussen og Hustru Maren f. Christensen; gift i.Gang ni. Olga Laurine f. Larsen (død 1900), 2. Gang m. Thora Mine Nielsine Holm f. Melsen, f. 4. Jan. 1867.

Lært Maskinsmedefaget; besøgte i 5 Aar De Masmannske Søndagsskoler og Industriforeningens tekniske Skole; Formand for Helsingørs socialdemokratiske Forening 1886-1907; i Hovedbestyrelsen for socialdemokratisk Forbund 1892-1906; Leder af Socialdemokraten'« Ekspedition i Helsingør fra 1894; Formand for Socialdemokratiets Agitationsudvalg i 1. Distrikt fra 1898; Medlem af Helsingør Byraad fra 1894: Formand for Skolekommissionen i Helsingør; Medlem af Frederiksborg Amts Skoleraad; Næstformand i Bestyrelsen for Helsingør-Hornbæk Banen; Medlem af Bankraadet for Helsingör og Omegns Bank; Folketingsmand for Hel--siiigørkredsen fra 1895.

Adresse : Helsingør.

 

RASMUSSEN Christian Sognepræst, grønlandsk Lektor, R.; f. 25. Nov. 1846 i Skrodsbjerg; Søn af Lærer Lars Rasmussen og Hustru f. Lange; gift 1. Gang m. Karen Henriette Vilhelmine R. (død 1874) Datter af Skomagermester H A Clausen og Hustru f. Bisse-rup. 2. Gang m. Sophie Lovise Susanne R., f. 13. Okt. i Rittenbænk, Datter af Kolonibestyrer K G Fleischer.

Student (Herlufsholm) 1865; cand. theol. 1872; Missionær i Nordgrønland 1873-95; Sognepræst til Lynge-Uggeløse fra 1896; Lektor i grønlandsk Sprog fra 1904.

Forfatter af en grønlandsk Grammatik og en dansk-grønlandsk Ordbog.

Adresse: Stormgade 7, Kbhvn. og Lynge.

 

RASMUSSEN C N C Kgl. Hof Broncestøber; f. 10. Okt. 1863 i Kbhvn.; Søn af Hof-Zinkstøber L G Rasmussen og Hustru Emilie f. Rost; gift m. Frida f. Eilertsen, f. 19. Dec. i Kbhvn.

Firma : Lauritz Rasmussen.

Oldermand for Gørtlerlavet; Medlem af Haandværkerforeningens og Industriforeningens Repræsentantskaber; i Bestyrelsen for Rcjsestipendieforcnin-gen.

Adresse : Raadmandsgade 16, Kbhvn.

 

RASMUSSEN Eiler Generalmajor, K2. DM.FM. i Guld p.p.; f. 16. Jan. 1849 paa Langø ved Bogense; Søn af Husmand Rasmus Eilersen og Hustru f. Cliristeusdatter; gift m. Anna Dorothea f. Jung, f. 27. Maj paa Stenkjær ved Horsens.

Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant 1875; forsat til Generalstaben 1882; Kaptajn 1883; Oberstløjtnant 1897; Chef for Generalstabens topografiske Afdeling 1901-05: Oberst 1903; Chef for 3, Regiment 1905; Generalmajor og Chef for 2. jydske Brigade 1906. for 1. sjællandske Brigade 1908 og for 1. Devision 1909: F'ormand i Overkrigs-retten 1908; Medhjælper ved Den danske Gradmaaling 1885-1907. Udenl. Orden: S.Sv.

Adresse : Kastelsvej 25, Kbhvn.

 

RASMUSSEN Emil Bankdirektør; f. 2. Okt. 1859 i Odense; gift m. Juliane Marie f. Petersen, f. 11. Okt. 1870 i Kbhvn.

Uddannet i Bankfaget i Fyns Folkebank i Odense; ansat i Landmandsbanken i Kbhvn. 1878; Vicedirektør i s-amme Bank fra 1904. Medlem af Bankraadet for Færøernes Bank. Adresse : V. Boulevard 51, Kbhvn. Sommerbolig : Vedbæk.

 

RASMUSSEN Emil Forfatter, Dr. phil.; f. 19. Juni 1873; Søn af Grosserer R Rasmussen.

Student (Odense) 1891; cand. theol. 1897; Dr. phil. (Giacomo Leopardi) 1900.

Hovedværker : Anita; Frants; Skorpionen ; En Kristus fra vore Dage; Mafia; Sultana, Adresse : V-Voldgade 103, Kbhvn.

 

RASMUSSEN Emil Husmand; f. 10. April 1870 paa Ruelied; Søn af Arbejdsmand Rasmus Jensen (død 1904) og Hustru Maren f. Andersdatter (død 1907); gift m. Johanne Mario R., f. 21. Juli 1867 i Forstrup, Datter af Tømrer Ole Jørgensen (død 1906) og Hustru Ane f. Schmitt (død 1890).

Oprindelig Arbejdsmand, senere Mælke- og Fragtkører og Handelsmand (Træ og Frugt); nu Ejer af et Landbrug paa ca. 20 Td. Land.

Form. for De samv. fyenske Husmandsforeninger ; i Bestyrelsen for Husmands-brandkassen; Formand for Fyens Stifts Husmandsskole Sogneraadsmedlem; Formand for Rue Andelsmejeri; Næstformand for De samvirkendo danske Husmandsforeninger; Medlem af Det radikale Venstres Hovedbestyrelse. Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Bogensekredsen 1909. Adresse : Søndersø pr. Odense.

 

RASMUSSEN Frantz Overlærer; f. 7. Febr. 1854 i Kbhvn.; Søn af Postbud N P Rasmussen (død 1872) og Hustru f. Wildt (død 1889); ugift.

Præliminæreksamen (Melchiors Skole) 1870; Skolelærereksamen Jonstrup)l873;

Andenlærer i Skovshoved 1876, Første-og Overlærer smstds. tra 1900.

Medlem at Gjentofte Sogneraad 1898 -1909; i Bestyrelsen for Skovshoved Havn 1901-09; Formand i Bestyrelsen tor Gjentofte Kommunes Folkebiblioteker fra 1905; Formand i Bankraadet for Ordrup-Charlottenlund Bank fra 1905; Kredsformand i Dansk Fredsforenlug fra 1892; i nogle Aar Bestyrelsesmedlem i Lyngbykredsens radikale Venstre; Formand for Danmarks Lærerforening 1902—06.

Adresse: Teglgaardsvej 5, Charlottenlund.

 

RASMUSSEN Holger Forfatter, Skuespiller; f. 1l. Marts 1870 i Nyborg; Søn af Gymnastiklærer 1 F Rasmussen og Hustru Stine f. Nielsen; gift m. Skuespillerinde Ingeborg K. f. Ut-tenthal.

Tambour og Elev ved den kgl. Livgarde 1834-92; Journalist og Redaktør 1892-93; debuterede som Skuespiller i Arondal 1893 (Beppo i Fra, Sorrento); ved Casino 1895-1900, ved Dagmartea-tret 1900-05; atter ved Camino 1905-10. Chef for Nordisk Films Kompagnis Optagelsesteater.

Hovedroller : Frantz Moor i Røverne; Bothwell i Maria Stuart; Flamm i Rose Bernt; Lefébre i Madame sans Gene; Hel'oig i Tappenstreg; Mail ni in i Vasantasena; Morten Kild i en Fol-kefjende.

Litterære Arbejder i Foraaret (Novelle) ; Sommerbørn (Digte); Gøglerens Historier (Noveller). Romanerne: Lykken fra Landevejen; Hendes Hjerte: Lille Vorherre; Vor l'ngdom i Galden .

Adresse : Nordisk Films Komp.'s Op-tagelsesteater, Valby.

 

RASMUSSEN Knud Forfatter, R.; f. 1879, ved Jakobshavn i Nordgrønland; Søn af Lektor i Grønlandsk, Sognepræst Chr. Rasmussen (se denne); gift m. Dagmar R., Datter af Etatsraad Niels Andersen (se denne).

Foretog en Rejse til Lapland 1901; deltog i den danske litterære Grønlandsekspedition under Mylius-Erich-sen 1902-04: ledede for Indenrigsministeriet en Undersøgelse af Renbeitefor-holdene i Grønland; foretog en etnologisk Ekspedition til Dansk Nord-Grønland og Smitsund-Distriktet 1906-08

Har skrevet: Lapland; Nye Mennesker: Ender Nordenvindens Svøbe; The people of the polar north; Avangarni-salerssårutit (paa grønlandsk).

Adresse : Islands Brygge 5, Kbhvn.

 

RASMUSSEN Kristian Provst, Sognepræst, R.; f. 12. Nov. 1854 i Ærøeskjø-bing; Søn af Apoteker G L Rasmussen og Hustru f. Christensen; gift m.

Alma Theresia R., f. 31. Maj 1858, Datter af Etatsraad, Borgmester ,J A F Bagger og Hustru f. Christensen.

Student (Rite) 1872; cand. theol. 1877: Manuduktør; Sognepræst paa Tunø 1880, i Aardestrup og Haverslev 1884, i Gudum-Lilievorde 1889, ved St. Jakobs Kirke fra 1903.

Formand for St. Jakobs Kirke« Me-nighedspleje; i Bestyrelsen for Østerbros Juleforening.

Adresse.- St. Jakobs Kirkes Præstebolig, Østerbrogade, Kbhvn.

 

RASMUSSEN Lauritz Redaktør; f. 22. Nov. 1862 i Højrup ved Fredericia; Søn af Husmand Lauritzen.

Oprindelig Typograf; fra 1898 Redaktør af Horsens Social-Demokrat; fra 1892 Socialdemokratiets Kandidat ved Folketingsvalgene i Fredericiakredsen; valgt her fra 1906: Medlem af Folketingets Finansudvalg; fra 1900 Medlem af Horsens Byraad.

Formand for socialdemokratisk Forbund i Horsens; i Bestyrelsen for Den danske Købstadsforening og for Juelsminde Kysthospital.

Adresse: Hartmanns Allé 57, Valby, Kbhvn. og Horsens.

 

RASMUSSEN Laust Husmand; f. 21. Nov. 1850 i Nollund: Søn at Gaard-mand Rasmus Lauridsen.

I Snedkerlære 1870: overtog sin nuværende Ejendom 1877; Sogneraadsmed-lem 1886-92; Formand for Grindsted Afholdsforening 1883-88, for Grindsted Skyttekreds 1885-87 og fra 1904; Medlem af Repræsentantskabet for Wistofts Brandforsikring fra 1894; Folketingsmand for Bækkekredsen fra 1890 (Venstre-reformpartiet); Siedlern af Forsvars-kommissionen 1902-08 og af "Tilsyns-raadet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank fra 1908.

Adresse: N-Voldgade 24, Kbhvn., og Grindsted.

 

RASMUSSEN Mads Direktør, R.: f. 9. Juni 1856 i Stegsted ved Odense: Søn af Teglværksejer Rasmus Jørgensen og Hustru f. Nielsdatter: gift m. Kristine R., f. 14. Sept. 1865 i Stenstrup, Datier af Teglværksejer Jens Petersen og Hustru Cæcilie f. From.

Vddannet paa Konservesfabrikker i Amerika; anlagde en Konservesfabrik som Forsøgsfabrik i Stegsted 1888 og Konservesfabrikken i Faaborg 1889, som blev sammensluttet med J D Beauvais' Fabrikker 1906.

Byraadsmedlem i Faaborg 1900-09; Formand for Venstrevælgerforeningen i Faaborgkredsen fra dens Stiftelse til 1909; Medlem af Direktionen for Oden-sc-Nørre-Broby-Faaborg Banen.

Adresse : Skjoldsgade 10, Kbhvn,

 

RASMUSSEN N H Gymnastikdirektør, R.; f. 27. Sept. 1854 paa Vøiremøse- i t; a ard ved Odense; Søn af Proprietær Rasmus Rasmussen (død 1873) og Hustru Susanne f. Larsen (død 1880); gift m. Mette Marie Agnete Elisabeth R., f. 2. Harts i Hvilsted, Datter af Sognepræst C E Otterstrøm (død 1896) o« Hustru f. Flensborg.

Polyt. Adgangseks. 1872; cand. polvf 1880; Lærer ved Haandværkcrskolen i Vallekilde 1880-83 og 1884-85; Elev ved Det kgl. gymnastiske Centralinstitut i Stockholm 1883 og 1885-87; oprettede et Gymnastikinstitut i Kbhvn. 1887; Medlem af Gymnastikkommissionen 1889-99; byggede Gymnastikhuset paa Vodroffsvej 1898: Formand i Hovedbestyrelsen for Gymnastisk Selskab; i Bestyrelsen for Det nationale Frem-skridtsforhund og for Kirkelig Ungdomsforening; Medlem af Foreningen Danevirkes Forretningsudvalg.

Har skrevet: Dagsøveiser til Brug ved Gymnastikundervisning i Skytteforeninger: Grundsætninger for Gymnastikundervisning; Studenter paa Høstarbejde; Sangbogen. Syng.

Adresse : Vodroffsvej 51, Kblivn.

 

RASMUSSEN Niels Direktør: f. 12. Ang. 1854 i Vivøe; Søn af Tømrermester Rasmus .Jensen og Hustru Ane Marie f. Nielsen: gift m. Wenzeltine Emilie Marie f. Östermans, f. 29. Dee. i Kblivn.

Murersvend 1878: Mester 1882; Repræsentant i Murerlavet 1890-94, Revisor 1892-94, Bisidder 1894-1901: Medstifter af Arbejdsgiverforeningen 1898 og Medlem af dens Hovedbestyrelse til 1901: tidligere Formand i Repræsentantskabet for Arbejderforeningen af 1850: Medlem af Kommissionen i'l Bedømmelse af Svendeprøver, af Arbejdcr-forsikringsraadet og af Tyendekommissionen ; Direktør i Grundejernes TTyno-tekforretning; Medlem af Grundejer-bankens Tilsynsraad og af Restyrelsen for Akts. Chr. d. 9. Gade; i Bestyrelsen for Rejsestinendieforeningen: Landsting-mand for Kbhvn. fra 1903 (Højre).

Adresse: Chr. d. 9. Gade 2, Kbhvn

 

RASMUSSEN Niels Peter Malermester, R.; f. 1. Dee. 1847 i Odense; Søn af Bryggeriarbejder Peder Rasmussen (død 1884) og Hustru f. Henningsdat-ter; gift m. Petra R„ f. 23. Dee. 1852 i Nykjøbing, Datter af Peter Petersen Sier.

I Malerlære l862: Svend 1866 gennemgik Kunstakademiet; Lærer ved Teknisk Malerskole 1878-91; Malermester i Kbhvn. fra 1887; Medindehaver af Firmaet C Møllmann & Co.

Formand for De samlede kbhvnske Sangforeninger af 1859: Medlem af

Teknisk Selskabs Skoles Bestyrelse; Formand for Malernes Understøttelsesfond; Revisor i Kunstnerforeningen af 18. Novbr.; Medlem af Malerlavets Bestyrelse ; har været Medlem af Industriforeningens Forevisnings Udvalg i ca. 20 Aar, af Bestyrelserne for Arbejderforeningen af 1860 og Rejsesti-pendieforeningen i 2 Aar; Formand for Malcrsangforeningen af 1846 i ea. 10 Aar.

Adresse: Gothersgade 137, Kbhvn.

 

RASMUSSEN Th. Etatsraad, Kreditfor-euingsdirektør, R.; f. 13. Maj 1839 i Storehedinge; Søn af Skræddermester Niels Rasmussen (død 1842) og Hustru Kirstine f. Thaarup (død 1898); gift m. Christine R„ f. 3. Febr. 1838 i Nexø, Datter af Kancelliraad, By- og Herredsskriver Olivarius (død 1876) og Hustru f. Bonn (død 1867).

Exam. jur. 1859; Fuldmægtig ved Lolland-Falsters Stiftamt s. A.; Her-redsfuldmægtig i Viborg 1864; ansat ved Kreditforeningen af jydske Land-ejendomsbesiddere 1879; Formand for Direktionen og adm. Direktør for samme fra 1893.

Medlem af Viborg Byraad 1891-93.

Adresse : Viborg.

 

RASMUSSEN Vilhelm Skoleinspektør; f. 31. Juli 1869 i Ullerslev paa F.ven : Søn af Kromand Haus Rasmussen.

Student (Odense) 1887; cand. mag. 1894; Lærer ved De forenede Kirke-skoler 1890-1907: Inspektør for Den kommunale Mellemskole paa Frederiksberg 1907; Formand for Studentersamfundets Søndagsskoler og for dets Undervisningsrækker; i Bestyrelsen for StudentersamfundetsOplysningsforening.

Litterære Arbejder: Fysisk Geografi (i Lande og Folk); Japan (i Frem); Verdensudviklingen; Naturstudiet i Skolen; mange Skolebøger bl. a. Biologi for Realklassen og Gymnasiet. Talrige Artikler om pædagogiske Emner i Blade og Tidsskrifter.

Adresse : Frederiksvej 33, Kbhvn.

 

RAUNKIÆR Christen mag. scient.; f. 29. Marts 1860 paa Raunkiærgaard, Lyhne Sogn; Søn af Gaardejer J C Hansen og Hustru f. Tjellesen; gift m. Forfatterinden Ingeborg R.. Datter af Fabrikant Andersen i Varde og Hustru f. Schach.

Student (priv. dimit.) 1879: mag. scient. 1885; Assistent ved Botanisk Museum og Planteanatomisk Laboratorium fra 1893; Lærer ved Statens Lærerhøjskole fra 1900: Medlem af Videnskabernes Selskab fra 1902; i Bestyrelsen for Botanisk Rejsefond.

Har skrevet: Dansk Ekskursionsflora (1890): De danske Blomsterplanters Naturhistorie (I 1897).

Adresse: Blide, Ballerup.

 

RAVN Aage Fuldmægtig i Finansministeriet; f. 30. Aug. 1869 i Kbhvn.; Søn af Generalmajor J T Ravn (se denne); gift m. Emmy R„ f. 14. Aug. 1877 I Kbhvn., Datter af Kaptajn Anton de Fine Skibsted og Hustru f. Møller.

Student (Borgerdydskolen) 1888; caml. polit. 1892; Assistent i Finansministeriet, Fuldmægtig 1908; Medredaktør af Hof- og Statskalenderen 1898.

Adresse; Villemoesgade 56, Kbhvn.

 

RAVN Chr. Gaardejer; f. 6. Nov. 1844 paa Krsthvn.; Søn af Kroejer H Ravn. Opvækst i Jelling fra 1845; Skole-lærereksamen (Jelling) 1864; Lærer i Sparkjær 1865, i Borup 1870; afskediget fra Lærerembedet (af politiske Grunde) 1885; s. A. dømt for Majestætsfornærmelse; Sogneraadsformand 1874-82; Amtsraadsmedlem 1883-1901; Folketingsmand for Mors 1879-95. for Viborgkredsen 1898-1903. for Gudme-kredsen fra 1909; tilhører det forhandlende Venstre; Medlem af Finansudvalget 1890-95: Revisor i Den nørre-jydske Kreditforening fra 1891.

Adresse: Studiestræde 38. Kblivn., og Haraldsted pr. Ringsted.

 

RAVN Chr. Gaardejer; f. 26. April 1853 paa Sjøluudgaard; Søn af N I Ravn (død 1892) og Hustru Hanne f. Lund (død 1899).

Student (Odense) 1871; ved Landvæsenet; Forpagter af Slægtsgaarden (siden 1650) 1881, Ejer 1893.

Medlem af Landstinget fra 1908 (Ven-strereformpartiet): Formand i Rank-raadet for Kolding Folkebank og for Skatteraadet for Kolding Skattekreds; Medlem af Bestyrelsen for Kolding Andelsslagteri og af historisk Samfund for Vejle Amt. Adresse: Sjøluudgaard pr. Kolding.

 

RAVN Edvard Overlæge, Dr. med.; f. 7. Nov. 1858 i Kbbvn.; Søn af Dr. med. N E Ravn og Hustru f. Plenge; gift m. Inger R., f. 12. Dec. 1871 i Kbhvn., Dalter af Oberst C M Muller og Hustru f. Sehwarte,

Student (Lyceum) 1876; med. Eks. 1884; Prosector auatomiæ 1884-87; Dr. med. 1888; Reservelæge ved Kom-munebospitalct Afd. II 1889-92; Vi-sitafor ved Kommunehospitalet 1892 95; Reservelæge i næren 1892, Korps-læge 1895, Overlætre 1907: Skolelæge fra 1900; kommunal Vakcinator 1901-04; Censor ved Landbohøjskolen 1904-07 og ved med. Eksamen fra 1907; visiterende Læge fra 1909. Adresse : GI. Kongevej 3, Kbhvn.

 

RAVN F Kølpin Professor ved Landbohøjskolen. Dr. phil.; f. 10. Maj 1973 i Aalborg; Søn af Fuldmægtig S G Ravn og Hustru f. Rathmann. Student (Aalborg) 1890; Assistent

ved Landbohøjskolens botaniske I'n-dervisning 1892; mag. scient. 1896; Dr. phil. (Nogle Helminthosporiuni-Arter og de af dem fremkaldte Sygdomme has Byg og Havre) 1900; Konsulent i Plantesygdomme ved De samvirkende danske Landboforeninger 1905; Frofes-sor ved Landbohøjskolen og Land-brugsministeriets Konsulent i Plantepatologi 1907; Formand for Veterinær- og Landbohøjskoleforeningen;         Næstfor-

mand for Biologisk Selskab. Adresse: Kochsvej 25. Kbhvn.

 

RAVN H V Fyrdirektør, R.DM.p.p.; f. 11. Dec, 1857 i Kblivn.; Søn af Viceadmiral N F Ravn og Hustru Vilhelmine f. Olufsen; gift m. Fernanda f. Blom, f. 19. Febr.

Sekondløjtnant 1878; Premierløjtnant 1880; Værftsingeiiiør 1883; Kaptajn; Afsked 1894; Fyrdirektør fra 1894. Ldenl. Ordener: F.Æ.L.; R.St.Stan. Adresse: Slagelsegade 6, Kbhvn. RAVN J P J Museumsinspektør, Docent ; f. 30. Nov. 1866 i Vonsild; Søn af Gaardejer Hans P Ravn; gift m. Anna Jørgine R.. f. 15. Dec. i Von-sild ved Kolding.

Student (Kolding) 1885; cand. mag. 1892; Ekstraassistent ved Mineralogisk Museum 1892-97; Studierejse i Udlandet 1897-98; palæontologisk Assistent ved Mineralogisk Museum 1898, Inspektør 1907; Docent i Palæontologi ved Universitetet 1904.

Adresse: L J Brandes Allé 11, Kblivn.

 

RAVN J T v. Generalmajor, K1.DM.: f 23. Marts 1820 i Kbhvn.; Søn af Kommandørkaptajn i Søetaton V F Ravn og Hustru f. Bluhme; gift m. Birgitha Vilhelmine Carolino f Friess (død 1871).

Sekondløjtnant 1837; Premierløjtnant 1845; Kaptajn 1850; Major 1865; Oberst 1367; Stabschef ved 2. Generalkommando 1871-82: Generalmajor og Chef for 2. sjællandske Brigade 1882; Afsked 1890; omarbejdede 1884-86 Hærens Tjenestereglement.

Er Forfatter til en Fremstilling af Krigsbegivenhederne paa Als 1864.

Adresse : Rosenvængets Allé 29, Kbhvn.

 

RAVN N F Viceadmiral, RE.SK.DM. Gb.E.T.p.p.; f. 18. Juni 1826 i Kbhvn.; Søn af Lærredshandler Steffen Ravn og Hustru f. Bunge; gift m. Vilhelmine Sophie Frederikke f. Olufsen, f. 12. Nov. i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1845; deltog i Korvetten Gaiatheas Jordomsejling 1845-47; Premierløjtnant; Lærer ved Søkadet-akademiet 1851-63, ved den militære Højskole og Hærens Officerskole til 1873; Kaptajn; Direktør for Marineministeriet 1875-79: Kommandør; Kontreadmiral 1885; Afsked 1891; kar. Viceadmiral 1891; Marineminister i Ministerierne Holstein og- Fonnesbech 1873-75 og i Ministerierne Estrup, Reedtz-Thott og Hørring 1879-1900; Krigsminister 1881-84; Udenrigsminister 1897-1900; Folketingsmand for Kbhvns 8. Kreds 1873-1900. Medlem af Centralkomitéen.

L'denl. Ordener: B.L.; F.Æ.L.: Or. Fr.; I.Kr.; M.V.Kr.; N.L.; N.St.O.; Pr.Kr.; P.V.V.; R.H.Ø.; R.St.A.; Rum. Kr.; S.H.K.; Sp. S.M.F.; S.Sv; T.M.; O.J.Kr.; Ø.L.

Adresse: Rosenvængets Sideallé 5, Kbhvn.

 

RAVN S F O Kaptajn, Bogholder under Civillisteu H.; f. 8. Okt. 1853 i Kbhvn.; Søn af Viceadmiral N F Ravn og Hustru Vilhelmine f Olufsen; gift m. Camilla Margrethe R., f. 12. Nov i Kbhvn., Datter af Oberst J C B Blom og Hustru f. Cruse.

Student (Metropolitanskolen) 1872: Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant 1878; Kaptajn og Kompagnichef v. 21. Bataillon 1889: Afsked 1900; Bogholder under Civillisten 1900.

Adresse : Trørød pr. Vedbæk.

 

RECHNAGEL Jens Husejer, R.; f. 11. Okt. 1856 i Hygum Sogn, Sønderjylland: Søn af C G Rechnagel og Hustru Kristine f. Jensdatter; gift m. Georgine Marie f. Lauridsen, f. 11. Sept. i S-Vejrup, Ribe Amt.

Formand for Direktionen i Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland.

Adresse : Holsted.

 

RECHNITZER Hjalmar Premierløjtnant; f. 1. Dec. 1872 i Aalborg; Søn af Konsul P Rechnitzer og Hustru f. Møller; gift m. Emily 8., f 6 Nov 1883, Daller af Etatsraad Fr. Th. Adolph (død 1907) og Hustru Julio f. Schack.

Sekondløjtnant i Søetaten 1896; Premierløjtnant 1901.

Medlem af Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Gefion fra 1906, for Aktieselskabet Fr. Th. Adolphs Enke fra 1907 og for Det danske aeronautiske Selskab fra 1908. Sekretær for samme Selskab fra 1909.

Har skrevet : Søkrgsoperationerno i den russisk-japanske Krig 1904-05 (1909)

Fdenl. Ordener: F.Cb.; N.St.O.; Pr. R.Ø.

Adresse : Bredgade 51, Kbhvn.

 

RECHNITZER P P Vicekonsul, RDM. p.p.: f. 27. Dec. 1842 i Store Andst ved Kolding; Søn af Strandkontrolør F H Rechnitzer og Hustru Barbara f. Pedersen; gift m. Hanno Lopise Marie R„ f. 16. Nov. 1845 i Aalborg, Dalter

af Lysestøber I C Møller og Hustru f. Brønnum.

I Lære hos Mæglerne Koefoed & Søborg i Aalborg; drev Agenturforretning 1863-65; Købmand eu gros 1866-87; Dampskibsekspeditør fra 1867.

Medstifter af Nordjyllands Dampskibsselskab 1874, af Aalborg Telefonselskab 1884, af Aalborg Svineslagteri 1885, af De forenede Tekstilfabrikker 1898, af Aalborg Hypotekforening 1896. af Aalborg Kioskselskab 1905 og af Aalborg Aktiebryggerier 1882; Medlem af landmandsbankens Delegation for Aalborg Afdeling fra 1890, af Arbej dcrførsikringsraadets Søfarts-Afdeling fra 1905; Formand for Dansk Sejl skibsrederforening 1895-1909, for Aalborg Handelsförening og Medlem af forskellige Aktieselskabers Bestyrelse; Vicekonsul for Sverrig (og Norge) og Nederlandene fra 1886; har tre Gange været Medlem af Aalborg Byraad.

Udenl. Ordener: N.O.N.; S.V.

Adresse : Aalborg.

 

RECKE Ernst v. d. Dr. phil., R. p.p.: f. 14 Aug. 1848 i Kbhvn.; Søn af Oberst .1 D Z v. d. Recke; gift m. Anna v. d. K„ f. 5. Feb. 1855 i Hillerød, Datter at Overlærer J C T Reinhard.

Student (Frederiksborg) 1866; sluderede Kemi; Dr. phil. (Principerne for den danske Verskunst efter dens historiske og systematiske Udvikling) 1881; Assistent ved Det kgl Bibliotek 1885-90.

Har skrevet: Bertran de Born (1873): Lyriske Digte (1876): Kong Liuvigild og hans Sønner (1878); Archilochos (1878); Knud og Magnus (1881); Dansk Verskunst (1881); Smaadigte (1883); Spredte Blomster (1883); Dansk Vers-lære (1885): Gamle og nye Digte til Een (1889); Blandede Digte (1890); Hertuginden af Burgund (1891); Fru Jeanne (1891): Smaating (1893); Dronning Eigra (1900): Nye Digt« (1900); Det lukkede Land (1901): Nogle Folkeviseredaktioner (1906): Elveblod (1908); Keiser Michael (1908); m. m.

Udenl. Orden : S.N.

Adresse: Østerbrogade 54 D, Kbhvn.

 

REDDELIEN H fh. Apoteker; f. 1855 ved Aarhus; gift m. Mathilde R., Dalter af Læge F Rostrup.

Cand. pharm. 1877; Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium 1878-85: Apoteker i Stubbekjøbing 1885-1907.

Formand for Lolland-Falsters Telefon-Aktieselskab: Medlem af Byraadet fra 1888.

Adresse : Stubbekjøbing.

 

REDSTED J F P S Fiskerikontrolør, R.; f. 18. Okt. 1857 paa Frederiksberg; Søn af Kaptajn V CF Redsted og Hustru f. Henningsen; gift m. Emma Magdalene f. Bendix, f. 22. April i Øster Assels paa Mors.

Fiskerikontrolør for Jylland; Tilsynsførende med de jydske Laaneforenin-ger for Fiskere samt Fiskerfartøjer med direkte Statslaan: Synsmand for Fiskemotorfartøjer i Jylland.

Adresse ; Aalborg.

 

RÉE Eduard Vekselmægler, Direktør, R.DM.; f. 4. Okt. 1850 i Randers; Søn af Folketingsmand, Grosserer Julius Rée og Hustru Louise f. Lipmann; gift m. Galathea Albertine f. Berendt, f. 5. Maj i Kbhvn.

Direktør i Creditkassen for Landejendomme i Østifterne; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskaberne Scandia, Glud å Marstrands Fabrikker, Livs-forsikringsaktieseJskabct Hafnia og for De danske Sukkerfabrikker; i Kontrolkomitéen for Frederiksholms Tegl- og Kalkværker.

Adresse ; Bredgade 68, Kblivn.

 

RÉE C M Højesteretssagfører, R.; f. 4. Nov. 1858 i Kblivn.: Søn af Justits-raad, Raadmand i Kbhvn. F Til. Rée og Hustru f. Müller; gift m. Bctzy Marie Petrea f. Liberi, f. 10. Sept. i Kbhvn.

Student (Latinskolen i st. Kongensgade) 1876; cand. jur. 1881; Overretssagfører 1884; Højesteretssagfører 1892; retskyndig Direktør for Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897 og for Nordisk Ulykkesforsikringssclskab af J898 (fra. disse Selskabers Stiftelse til 1907); offentlig Anklager under Rigsretssagen nød de forhenværende Ministre Berg og J C Christensen 1910; Sekretær i Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske bildende Kunstnere og deres efterladte.

Adresse: Rathsacksvej 25, Kbhvn.

 

RÉE I M Vekselerer. R.; f. 6. Sept. 1867 i Kblivn.; Søn af Justitsraad, Raadmand F T Rée og Hustru Gerhardinc f. Muller; gift m. Dagmar R., f. 7. Okt. i Kblivn.

Firma : Møller & Rée.

Medlem ar Bestyrelserne for Nordisk Brandforsikrings-Selskab og Nordisk Genforsikr.-Selskab.

Adresse: N-Farimagsgade 9, Kbhvn.

 

REEDTZ-THOTT Axel Baron, Hofjægermester, Ritmester, R.Mf.DR.; f. 12. Okt. 1842 paa Gaunø; Søn af Kammerherre. Lensbaron Otto Reedtz-Thott (død 1862) og Hustru Julie f. Fønss (død 1844); gift m. Sophie Magdalene R.-T., f. 9. Juli 1856 paa Ulriksholm, Datter af Kammerherre. Baron Berner-Schilden-Holsten (død 1889) og Hustru f. Baronesse Holsten (død 1906).

Besiddelser: Biskopstorp. (Udførlige

Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Adresse: Biskorpstorp pr. Ullerslev.

 

REEDTZ-THOTT Otto Baron, Hofjægermester; f. 29. Juni 1872; Søn af Ge-heimekonferensraad, Lensbaron Otto Reedtz-Thott (se denne); gift m. Gudrun R.-T., f. 30. Nov., Datter af Hofjægermester, Baron Otto Reedtz-Thott og Hustru Siegfriede f. Komtesse Rantzau, f. 26. April.

Student. 1892; cand. polit. 1896; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Koncertforening; Formand for Kgl. dansk Yachtklub.

Adresse : Fedgaard pr. Faxe.

 

REEDTZ-THOTT Tage Lensbaron. Gehejmekonferensraad,  Kammerherre, Hofjægermester, SK.DM.G b.E.T.p.p.: f. 13. Marts 1839 paa Gaunø; Søn af Kammerherre, Lensbaron Otto Reedtz-Thott og Hustru f. F'ønss; gift m. Elisabeth f. Bulow (død 1909).

Besiddelser: Baroniet Gaunø. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Student (priv. dimit.) 1858; cand. phil. 1859; overtog Baroniet 1862: Udenrigsminister (i Ministeriet Estrup) 1892-94; Konseilspræsident og Udenrigsminister 1894-97; Forstander for Herlufsholms Skole og Gods fra 1887; Landstingsmand for 3. Landstingskreds fra 1886; Medlem af det kirkelige Udvalg og af F'orsvarskommissio-nen.

Medlem af Bestyrelsen for det store nordiske Telegrafselskab; Formand i Bestyrelseroe for Foreningen til Udgi-velse af Danmarks Adels Aarbog, Faxe Jærnbane og Faxe Kalkbrud; Medlem af Bestyrelsen for De danske Sukkerfabrikker; tidligere Medlem af Fæng-selshjrelpens Bestyrelse; Amfsraadsmed-lem 1877-95: Formand i Repræsentantskabet for Landbygningernes alm. Brandforsikring 1886-91: Formand for Godscierforeningen indtil 1894.

Udcnl. Ordener: B.L.: Gr.Fr.: I.M. &L.; J.O.S.: L.Æ.K.: M.V.Kr.: H.H. 0.: S.S.s Sp.C.IlI.; Ø.L.

Adresse i Kongens Nytorv 4, Kbhvn. og Gaunø pr. Næstved.

 

REENBERG Holger Skuespiller; f. 3. Sept. 1872 i Kbhvn.; Søn af Manufakturhandler S T Reenberg og Hustru f, Holgersen; gift m. Kirstine Marie Sofie f. Sørensen, f. 4. Sepf. i Oden-e.

I Bestyrelsen for Dansk Skuespillerforbund fra 1909.

Adresse : Herluf Trolles G. 28. Kbh.

 

REINHARD Kay Direktør, R.; f. 30. Maj 1871 i Hillerød; Søn af Overlærer J C T Reinhard og Hustru f. Bentzon; gift m. Julie R., f. 10. Dec. i Aarhus, Datter af Grosserer Emil Vett (se denne).

Sekondløjtnant i Marinen 1891; Premierløjtnant 1895: Afsked 1907. Direktør for Det dansk-russiske Dampskibsselskab; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Flydedok og Skibsværft.

Adresse : Ny Toldbodgade 55, Kbhvn.

 

REISTRUP Karl Hansen- Kunstmaler, f. 22. April 1863 i Valby; Søn af Bryg-gerknægt P C Hansen og Hustru f. Abrahamsen: gift m. Johanne Katrine f. Jonason.

I Porcelænsmalerlære; Elev af Tekniske Skole og 1881-82 af Kunstakademiet; Maler paa Den kgl. Porcelænsfabrik; uddannede sig som Bataljemaler og Billedhugger i Paris 1885-87; Kunstnerisk Medarbejder ved Herman Kablers Fabrik i Næstved.

Dekoreret Aarhus Teater, Statsbiblioteket i Aarhus, Marselisborg Slot og Viborg Teater, har malet Niels Ebbesen undersigcr Grev Gert (Nationalmuseet paa Frederiksborg og Aalborg Museum); udført: ,Egir og lians Døttre efter Tegning af L Frølich i Kbhvns Raadhus; 25 Vaabenskjolde til Landsarkivet i Viborg.

Adresse : Næstved.

 

REITZEL Carl Boghandler, R.; f. 2. .1 uli 1833 i Kbhvn.; Søn af Universitetsboghandler C A Reitzel og Hustru Sophie f. Thostrup; gift m .Augusta R. (død 1889), Datter af Snedkermester J H Jøhnke og Hustru f. Lindstedt.

Firma : C A Reitzel.

Lærling i Faderens Forretning 1849-53; Medhjælper 1853-58; overtog 1858 i Forening med .sin Broder, Theodor Reitzel, C A Reitzels Boghandel.

Formand for Boghandlerklubben.

Adresse: Thorvaldsensvej 2, Kbhvn.

 

RENTZMANN P N Kontorchef, R.DM.; f. 28. Dec. 1845 i Kbhvn.; Søn af Grosserer, Kaptajn Carl Rentzmann (død 1877) og Hustru f. Schøtt; ugift.

Student (privat dimit.) 1864; cand. jur. 1871; Volontør i Justitsministeriet 1875, Assistent 1879, Fuldmægtig 1888, Kontorchef 1891, fung. Departementschef 1906.

Assistent i Landbygningernes alm. Brandforsikring 1872. Fuldmægtig 1884. juridisk Medhjælp 1891. kst. Direktør 1898; Justitsministerens Tilforordnede 1908.

Formand for Stiftelsen Krigsraad Mørks Minde; Legatværge for Slagerske Fideikommis; i Bestyrelsen for Aarestrup Legat og Stiftelse.

Adresse: Østbanegade 1, Kbhvn.

 

RERUP Wilhelmine Borgerrepræsentant; Datter af Grosserer C J Rerup og Hustru f. Clausen; ugift.

Formand for Kvindernes Handels- og Kontoristforening og for denne Forenings Sygekasse 1910: i Bestyrelsen for

Højskolen for Samfundskundskab 1909; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1910.

Adresse: Dronn. Tværgade 7, Kbh.

 

REUMERT Elit Skuespiller ved Det kgl. Teater, Forfatter, R.; f. 9. Jan. 1855 i Aalborg; Søn af Sognepræst A B C Reumert og Hustru Anna f. Pon-saing; gift m. fh. Danserinde ved Det kgl. Teater Athalia Anna Henriette f. Flamme, f. 5. Okt. i Kbhvn.

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1873; cand. phil. 1874; debuterede paa Det kgl. Teater 1876 som Marcel i Arbejderliv: ved Folketeatret 1882-90; paa Det kgl. Teater 1890.

Hovedroller.- Daniel Smell i Gregers: Hasle i En Skavank; Knud Bang i Ravnekrogen ; Højgaard i Hjemkomst; Bl olier i Hr. og Fru Møller; Jakob v. Thybo; Ulysses v. Ithacia: Ole Olsen i Moderate Løjer; Christen Madsen og Kobbersmeden i Genboerne; Ridefogden i Erasmus Montanus o. fl. a. Har op-traadt i Amerika, for danske Landsmænd og i London paa Engelsk som Recitator.

Litterære Arbejder: Højgaards Pensionat ; Min Amerikarejse: Fra Theater-ferien; Amoriner; Før Daggry; Svigermoder leve; Skøn Jomfru j Jeg elsker dig; Talrige Oversættelser af fremmede Teaterstykker; oversat Der Trompeter von Säckingen.

Adresse : Ahlefeldtsgade 18, Kbhvn.

 

REUMERT Ellen Forfatterinde; f. 12. Aug. 1866 i Skjelby; Datter af Sognepræst Kaarsberg (død 1884) og Hustru Emma f. Reumert (død 1888); gift m. Driftsinspektør Alexander Reumert, f. 27. Nov. 1856 i Aalborg, Søn at Sognepræst Alexander Reumert og Hustru Anna f. Ponsaing'.

Uddannet paa Kbhvns Musikkonservatorium; Elev af Professorerne All). Orth og Frantz Neruda. Forfatterinde fra 1892

Litterære Arbejder: Novelletter (1892); Ved Landevejen; Klitrose; Franchezza; Tvillinger (Folketeatret 1904); Tur og Retur (Folketeatret 1905); Aflad (Casino 1908); Karen; I Fritiden; Lænker (1910); Andedammen (antaget til Opførelse paa Folketeatret 1910).

Adresse : GI. Carlsberg, Carlsbergvej, Valby.

 

REUMERT Poul Skuespiller; f. 26. Marts 1883 i Kbhvn,; Søn af Skuespiller ved Det kgl. Teater Elith Reumert (se denne); gift m. Helga Ingeborg R., f. 10. Nov. i Aarhus, Datter af fh. Hotelforpagter Meyer.

Næstformand i Dansk Skuespillerforbund.

Adresse: Ahlefeldtsgade 18 A, Kbh.

 

REVENTLOW Chr. Redaktør; f. 20. Aug. 1867 i Grenaa; Søn af Skoleinspektør Reventlow.

Fra 1881-90 ved Boghandelen; 1891-93 Sekondløjtn. (Kbhvns Søforter); 1893 Bedaktør af Vordinborg Avis, 1893-97 af Hjørring Amtstidende, 1897-1901 af Nordjylland og fra 1901 af Lolland-Falsters Stifts-Tidende. Studierejser i England og Tyskland. Fra 1906 Folketingsmand for Maribokredsen.

Adresse: st. Kongensgade 1 og Ny-kjøbing F.

 

REVENTLOW Chr. B Greve, Hofjægermester, R.; f. 2. Juli 1845; Søn af Hofjægermester, Greve Eduard Reventlow og Hustru Helene f. von Heimbruch; gift m. Sofie R., f. 16. Marts 1850, Datier af Lærer Morten Schjær og Hustru Henriette f. Bonde.

Student (Nykjøbing F.) 1864; cand. Phil. 1865; i Besidderens Mindreaarig-hed Administrator for Baroniet Brahetrolleborg og Grevskabet Reventlow 1875-89; Ejer af Hovedgaarden Christianslund ved Randers 1875-96; Formand for jydsk Haveselskab fra 1892-96; Medlem af Randers Amtshushold-ningsselskabs Bestyrelse i c. 20 Aar til 1896, af Aaforstanderskabet for Gnden-aa til 1896 og af den forberedende Komité for den danske Landmandsforsamling i Randers.

Besiddelser ; Aggerupgaard og Fideikommisgodset Varste-Polle og Goppel i Hannover. (Udførlige Oplysninger om Agerupgaard findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Adresse: Etelsen ved Bremen.

 

REVENTLOW Christian Einar Lensgreve, Hofjægermester, R.; f. 18. Juli 1864; Søn af Gehejmekonferensraad, Lensgreve Ferdinand Reventlow og Hustru Benedicte f. Komtesse Reventlow: gift 1. Gang m. Komtesse Agnes Moltke (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Komtesse Lucie Marie, f. 24. Okt , Datter af Greve Eberhard Hangwitz Hardenberg Reventlow.

Besiddelser; Grevskaberne Christi-anssæde og Reventlow, Baroniet Brahetrolleborg m. m. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Formand for Foreningen til Køre- og Ridehesteavlens Fremme i Fyens Stift,

Adresse : Amaliegade 14. Kbhvn. og Brahetrolleborg pr. Korinth.

 

REVENTLOW Eduard Greve, Direktør i Østifternes Kreditforening, R.; f. 25. April 1861; Søn af Hofjægermester, Greve Eduard Reventlow og Hustru Helene f. von Heimbruch; ugift.

Student 1880; cand. jur. 1886; Over-retssagfører 1890; Formand i Direktio-nen for Østifternes Kreditforening;

Medlem af Bestyrelsen for det Raben-Levetzauske Fond.

Adresse: Herluf Trolles Gade 5, Kbh.

 

REVENTLOW Ferdinand Greve, Gesandt, K'.DM.p.p.; f. 20, Marts 1855; Søn af Hofjægermester, Greve Eduard Reventlow til Ugerup og Hustru Helene f. von Heimbruch; ugift.

Student (Roskilde) 1874; cand. polit. 1879; Volontær i Udenrigsministeriet 1879; Attaché i Gesandtskabet i Paris 1882; Legationssekretær 1885 (Berlin, London og St. Petersborg); Gesandt i Washington 1893. i Rom og Madrid 1895; overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister ved den franske Republik, det spanske og det portugisiske Hof.

Uden!. Ordener: F.Æ.L.; I.Kr.; Pr R.Ø.; R.St.Stan.; Sp.I.K.; P.V.V.

Adresse: Paris, 19 Avenue d'Anlin.

 

REVENTLOW Ludvig Greve, Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.; f. 5. Nov. 1848 paa Pederstrup; Søn af Hofjægermester, Greve Eduard Reventlow til Ugerup og Hustru Helene f. von Heimbruch; gift m. Benedicte R., f. 6. Marts paa Valdbygaard. Datter af Forpagter Bech af Skjelstofte Hoved-gaard 1872.

Forpagter af Skjelstofte Hovedgaard 1872-91; Ejer af Rudbjerggaard 1891. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins-Register).

Formand for Foreningen af Sukker-roodyrkere paa Vestlolland 1888-94, for Maribo Amts økonomiske Selskab fra 1892-1905; Medlem af Bestyrelsesraadet for Det kgl danske Landhusholdningsselskab fra 1893; Medlem af Folketinget fra 1895; Formand i Kommissionen an-gaaende Jordlodder til Landarbejdere i Maribo Amt fra 1899; Medlem af Maribo Amtsraad 1900-10; Formand for de samvirkende Tjolland-Falsterske Landboforeninger fra 1896; Medlem af den lollandske Digestyrelse fra 1892,

Adresse: Palægade 6. Kbhvn. og Rudbjerggaard pr. Nakskov.

 

REX Emil S Redaktør; f. 23. Okt. 1860 i Odense; Søn af Snedkermester H P R Rex.

Opdraget i Schweiz (Basel og Genf); Lærer v. Opdragelsesanstalten Holsteinsniinde; i en Aarrække Fuldmægtig v. det Classenske Fideikommis' God-ser paa Falster; 1884-87 Medarbejder v. Morgenbladet; 1887-97 Redaktør af Aftenbladet; fra 1897 Redaktør og Udgiver af Folkets Avis; fra 1906 tillige. Udgiver og Redaktør af Ugebladet: Stifter og Leder af Fremskridtskhib-ben 1885-94.

Forfatter af Skuespillet Strejke, af Jagtbistorier m. m.

Adresse : Ø-Søgade 10, Kbhvn.

 

REYN Axel Overlæge; f .16. Febr. 1872 i Kbhvn.; Søn af Havnefoged Chr. Larsen og Hustru Marie f. Jensen; gift m. Elisabeth K., Datter af Stiftsamtmand H C S Finsen og Hustru Jo-hn mie f. Formalin.

Student (Mariboes Skole) 1890; med. Kks. 1896; Studierejser i Tyskland. Østrig og Frankrig. Reservelæge ved Finsens Lysinstitut 1900, Overlæge fra 1907.

Korresponderende Medlem af Wiens dermatologiske Selskab.

üdenl. Orden : E.St.Stan.

Adresse: Østbanegade 5, Kbhvn.

 

RICARD F C J Forfatter; f. 26. April 1870 i Kbhvn.; Søn af Gehejmekonfe-rensraad C V Ricard og Hustru f. Møller; gift m. Gerda Harriet f. Richter, f. 8. Nov. i Kbhvn.

Student (Borgerdydskolen paa Krsth.) 1887; cand. .jur. 1895: Sekretær hos Direktionen for Forsikringsselskabet Danmark; Kontorchef i Landbygningernes Brandforsikring 1899-1909; i Bestyrelsen for Danske Dramatikeres Forbund.

Adresse : N-Voldgade 9, Kbhvn.

 

RICARD Olfert Præst, FM. i Guld; f. 2. April 1872 i Kbhvn: Søn af Gehei-mekonfereiisraad C F Ricard (død 1908) og Hustru f. Møller (død 1901); ugift.

Student (Borgrerdydskolen p. Krsthvn.) 1889: cand. theol. 1895: Sekretær i K. F. V. M. 1896-1908; Kapellan ved St. Johannes Kirke i Kbhvn. fra 1908.

Har skrevet: Ungdomsliv (1905); Kristus og hans Mænd (1909). Adresse: Sortedamsdoss. 45, Kbhvn.

 

de RICHELIEU Andreas du Plessis Viceadmiral, Kammerherre, SK.DM. p.p.; f. 24. Febr. 1852 i Løit ved Aabenraa; Søn af Præst L A E S du Plessis de Richelieu og Hustru f. Ulstrup; gift m. Dagmar R.; f. 21. April i Hillerød, Datter af Overretssagfører F Lerche og Hustru Marie f. Gulstad.

Til Søs 1867-71; gennemgik Søværnets Reserveløjtnantsskole; sejlede i dansk Dampskibsfart til 1874; gik i siamesisk Tjeneste og avancerede til Generaladjutant 1883; Admiral 1890; var siamesisk Marineminister 1899-1902.

Formand i Bestyrelserne for Det forenede Dampskibsselskab, i Bankraadet for Den danske Landmandsbank, i Bestyrelsen for Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri; Medlem af Bestyrelserne for Aktieselskabet De københavnske Sporveje, Det østasiatiske Kompagni og Aluminia; Formand for Aktieselskabet Slangerupbanen og i Be-styrelsesraadet for Den danske Han-delsflaades Skoleskib for Befalingsmænd.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.: Cr.Fr.; I. Kr.; Pr.Kr.; R.St.Stan.; S.C.C.K.; S.

U.E.; S.Kr.; S.R.P.; S.Sv.; T.M.;

Ø.F.J.

Adresse: Bredgade 42, Kbhvn. de

 

RICHELIEU Louis August du Plessis Kommandør, R.p.p.; f. 7. Jan.l856 i Løjt ved Aabenraa; Søn af Sognepræst L A E S du Plessis de Richelieu og Hustru f. Ulstrup; gift m. Hilda Sarah Blanche f. Arnes, f. 5. Juli i Bangkok.

Tidl. Formand for Motorcycleklubben Elleham; Medlem af Bestyrelserne for Dampskibsselskabet Urania, Internationalt Dampskibs- og Bjergnings Com-pagni, Aktieselskabet Alfred Christensen & Co., Nord. Lloyd Assurance Kompagni og Dampskibsselskabet Turisten.

Udenl. Ordener: I.M.AL.; Pr.Kr.; S.Kr.; Ø.F.J.; S.II.E.

Adresse: Stationsvej 16, Gjentofte.

 

RICHTER Vilhelm Overretssagfører, Translatør; f. 4. Mai 1840 i Kbhvn.; Søn af Skibsbygger V J Richter (død 1864); gift m. Julie Augusta f. Pagh (død 1886).

Student (Aletropolitariskolen) 1859; cand. jur. 1865; Assistent i ludenrigsministeriet 1869-75; Translatør i Engelsk, Fransk, Italiensk og Tysk 1870; Overretssagfører 1872: Forstander for Det Harboeske Enkefrukloster 1884-94.

Forfatter af talrige personalhistori-ske Skrifter.

Adresse: GL Strand 46, Kbhvn.

 

RIEDEL William Statskonsulent; f. 1864 i Kbhvn.; Søn af Smedemester Riedel og Hustru f. Halvorsen.

Havebrugskandidat 1886; Statskonsulent i Havebrug (Frugtavl) fra 1891; Sekretær ved Det jydske Haveselskab; Sekretær og Kasserer for Udvalget an-gaaende Kursusunderstøttelser i Jyl land; tidl. Sekretær ved De samvirkende danske Haveselskaber.

Adresse: Vesterbrogade 96, Aarhus.

 

RIEVERS Vilhelm Overretssagfører; f. 9. Dec. 1855 i Kbhvn.; Søn af Fuldmægtig C F Rievers: ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1874; caud. jur. 1880; Overretssagfører 1887.

Næstformand for Sagførerraadet for 1. Kreds; Formand for Aktieselskabet Sagførernes Auktioner; Administrator for C W Geriches Legat; Kasserer for Børnchjælpsdagens Friluftskoloni.

Adresse : Colbjørnsensgade 28, Kbhv.

 

RIIS Carl Læge; f. 10. Marts 1865 i Rønne; Søn af Købmand J S Riis og Hustru f. Hansen; gift m. Anna R. f. 22. Mai i Isaf jord, Datter af Købmand M P Riis og Hustru f. Westh.

Student (Sorø) 1883; med. Eks. 1890; Reservelæge i Søværnet 1891, ved De Kellerske Aandssvageanstalter 1896-1902; Visitator ved Kommunehospitalet 1897-1902; Fængselslæge fra 1902; Læge ved Aandssvageanstalterne Gamle Bakkehus, Lillemosegaard og Gammel-mosegaard.

Adresse: Nørrebrogade 40, Kbhvn.

 

RIIS Jacob A Forfatter, Journalist, B.; f. 3, Maj 1849 i Ribe; Søn af Overlærer ved Eibe Latinskole Edvard Ris og Hustru Caroline f. Lundholm; gift m. Elisabeth E. (død 1905), Datter af Prokurator Nielsen og Hustru Elisabeth f. Beissenherz, Plejedatter af Fabrik-ejer B Giørtz i Ribe

Elev i Ribe Katedralskole; var i Tømrerlære; udvandrede til Amerika, hvor han har udfoldet en stor Virksomhed i filantropisk Retning, ved Afholdelse af en Mængde Foredrag, ved Oprettelse af et stort Børnehjem o. s. v.

Har skrevet: How the Other Half lives; The Children of thePoor; A ten Years War; Theodore Roosevelt the Citizen: The Making of an American; The old Town; The Battle with the Slum; mange Smaafortællinger i Tidsskrifter.

Adresse: New Tork.

 

RIIS-HANSEN Kristen Docent; f. 26. Sept. 1876 i Lødderup paa Mors; Søn af Gaardejer J K Hansen og Hustru Pouline f. Nørgaard; gift m. Emma Louise R.-H., f. 17. April i Helsingør.

Student (privat dimit.) 1899; cand. polit. 1903; Assistent i Statens statistiske Bureau s. A.; Fuldmægtig 1910; Docent i Socialøkonomi ved Landbohøjskolen fra 1908.

Adresse: Vodroffsplads 14, Kbhvn.

 

RIIS-KNUDSEN C Professor, R.; f. 22. Juni 1863 i Blidstrup paa Mors; Søn af Godsejer J S Knudsen (død 1869) og Hustru f. Riis (død 1892); gift m. Julie Kirstine R.K., f. 13. April 1863 i Randers, Datter af Etatsraad Andreas Bredstrup og Hustru f. Dichmann.

Student (Bokkenheusers Kursus) 1882; cand. phil. 1884; Redaktør af Literatur og Kritik 1888-90; Direktør for Dagmarteatret 1889-1905; Forfatter af æstetiske og dramaturgiske Afhandlinger; Oversætter og Bearbejder af flere Teaterstykker.

Adresse : Amalievej 4 ,Kbhvn.

 

RIISE Christian Kriminalretsassessor; f. 20. Nov. 1866 i Kbhvn.; Søn af Klas-selotterikollektør Frederik Ri ise og Hu- stru f. Bruun; gift m. Augusta Sofie f. Hansen, f. 4. Febr. i Odense, Datter,1 af Tømrermester Jens Hansen og Hustru f. Nielsen.

Student (Nørrebros Latin- og Real-skole) 1883; cand. jur. 1889; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1889; Herreds-fuldmægtig i Odense 1890; Politiassistent og Dommerfuldmægtig sammesteds 1897; Assessor ved Kriminalretten'

1908; Formand for 9. Værgeraadskreds 1909.

Adresse: Kasfelsvej 17, Kbhvn.

 

RIISE Frederik Fotograf; f. 8. Dec. 1863 paa St. Thomas; Søn af Etatsraad, Apoteker A II Riise og Hustru f. Worm.

Student (privat dimit.) 1884; eand. phil. 1885; Medlem af Industriforeningens Bestyrelse og af Dansk Kulturhistorisk Portraitsamlings Bestyrelse.

Adresse : Frederiksborggade 32, Kbh.

 

RIISE Otto Toldkontrolør; f. 18. Febr. 1842 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad J C Riise. (død 1875) og Hustru f. Hansen (død 1876); gift m. Anna Marie R., f 5. Juni 1848 i Skibby, Datter af Dyrlæge Vilhelm Rasmussen (død 1863.) og Hustru Regine f. Jensen (død 1892).

Toldkontorist i Nykjøbing F. 1859: Reserveløjtnant 1862; Toldfuldmægtig i Frederikssund 1863; deltog i Krigen 1864; Toldassistent i Sønderho 1865, i Odense 1866, i Kbhvn. 1868; Toldkontrolør i Kbhvn. 1879; Formand for Kbhvns Philatelistklub fra 1888.

Adresse: Halmtorvet 2, Kbhvn.

 

RIMESTAD Christian Forfatter; f. 30. Jan. 1878 i Kbhvn.; Søn af Højesteretsassessor Christian Rimestad (død 1894) og Hustru Nathalia f. Westrup.

Student (Metronoiitanskolen) 1895: mag. art. 1903: litterær Medarbejder ved Politiken, Det ny Aarhundrede og Tilskueren.

Har skrevet: Aftnerne (Digte; 1905); Fransk Poesi i det 19. Aarhundrede (1905); Ilden og Asken (Digte; 1908).

Adresse: Martensens Allé 3, Kbhvn.

 

RIMESTAD C O Direktør for Statsbanernes Regnskabsafdeling, K'.DM.p.n.; f. 16. Dec. 1848 i Kbhvn.; Søn af Redaktør CV Rimestad; gift 1. Gang m Sophie Frederikke R. (død 1889), Datter af Købmand Søren Jespersen, 2. Gang m. Ingeborg R. (død 1909), Datter af Distriktslæge J P Blicher.

Student (Borgerdydskolen Krsthvn.) 1866; cand. jur. 1874; Fuldmægtig ved de jydsk-fyenske Jærnbaners Sekretariat 1876; Chef for Statsbanernes Sekretariat 1881, for Tarifkontoret 1885; Kommiteret ved Statebanedriften 1897, Direktør for Regnskabsafdelingen 1904.

I Bestyrelsen for Arbejderforeningen af 1860: Kasserer for Det kgl. nordiske Oldskrift-Selskab

Udenl. Ordener: I.Kr.; M.Gr.; N.St O.; Pr.Kr.; S.V.

Adresse : Søbakkevej, Holte

 

RINDOM A F L Pastor emer., R.DM.: f. 21. Sept. 1836 i Kbhvn.; Søn af Ju-stitsraad P C Rindom (død 1844) og Hustru Hanne f. Risom (død 1839); gift 1. Gang m. Laura Antonie Wilhelmine R. (død 1875), Datter af Proprietær Kalder til Bjernedegaard. 2. Gang ni. Johanne Vibeke R., f. 24. Febr. i Kbhvn., Datter af Kongens Foged C C Birch og Hustru f. Hastrup.

Student (Sorø) 1856: cand. theol. 1861: 1862 Kateket, 1866 Kapellan og 1879-1907 Sognepræst ved St. Johannes Kirke i Kbhvn.

Har foruden mindre Fiecer udgivet: Lærebog for Almuelærere og Almuelæ rerinder (1865): Forklaring til Kristi Lidelseshistorie (1888); Forklaring til Johannes Evangeliet Kap. 13,31-17,26 (1894); Elleve af Herrens Apostle (1897): Forklaring til Bjergprædikenen (1908).

Adresse: Falkonerallé 15, Kbhhvn.

 

RING Johs. Skuespiller; f. 3. Jan. 1863 i Kbhvn.; Søn af Varemægler Frederik King (død 1384) og Hustru Juliane, f. Olsen : gift in. Skuespillerinde Maria R. (se denne).

Præliminæreksamen (Maribocs Skole) 3878; ansat i Skibsrederiforretninger i Norge og Danmark 1878-84.

Debuterede paa Det kgl. Teater 1884 som Rosenkrantz i ,,Hamlet": gik 1888 til Folketeatret; Formand for Skuespillerforcningen fra 1907, Medlem af sammes Bestyrelse fra 1900.

Adresse. Forchhammersvej 8 Kbhvn.

 

RING Kristian Overtoldinspektør, R. DM.p.p.: f. 3. Okt. 1845 i Kbhvn.; Søn al Toldkontrolør L F Ring og Hustru f. Kierrumgaard; gift m. Mathilde Elise Marie f. Jensen (død 1886).

Student (Metropolitanskolen) 1864; eand. polit. 1869: Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 1871; Kontorchef 1888: Overtoldinspektør for Kbhvn. 1891.

Formand for Karantæne-Kommissionen i Kbhvn.

Fdenl. Ordener: Pr.Kr.; R.S1.A.: R.St.Stan.; S.N.; S.V.

Adresse : St Kongensgade 70, Kblivn.

 

RING Lauritz Kunstmaler; f. 15. Aug. 1854 i Ring i Præstø Amt; Søn af Husmand Anders Olsen (død 1883) og Hustru Johanne f. Andersdatter (død 1895); gift m. Sigrid R., f. 12. Maj 1874; Datter af Keramiker Herman A Kühler (se denne).

I Malerlære; Elev af Kunstakademiet 1875-85; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1882; Medlem af Akademiraadet; Bestyrelsesmedlem i Kunstforeningen 1896-98.

Malerier: Julebesøg (1882, Htrsch-sprungske Samling); Roerne tages op (1891); En Gangsti i Skoven (1891, Kunstmuseet}; Teglværksarbejdere (1893); Allé ved Ydernæs, Gaunø (1893, Hirschsprungske Samling): Foraar (1897, Hirsehsprungske Samling); Bedsteforældrenes Søndag (1898, Kunstmuseet) ; Laudslbyslagteren (1899); Moer

fortæller (1901, Kunstmuseet): Paa Kirkegaarden (1906, Kunstmuseet): Det gamle Hus bliver pudset op (1909).

Guldmedalje i Dresden (1897) og München (1901) m. fl. Med.

Adresse: Baldersbrønde pr. Hedehusene.

 

RING Maria Skuespillerinde; f. 10. Juli i Kbhvn.; Datter af Hotelejer Thomas Petersen (død 1872) og Hustru f. Christensen (død 1869); gift 1. Gang m. Skuespiller Frederik Müller (død 1895), 2. Gang m. Skuespiller Johs. Ring (se denne).

Skuespillerinde ved Folketeatret.

Adresse: Forchhammersvej 8, Kbhvn.

 

RINGER Søren Redaktør, Direktor: f. 11. Juni 1869 i Horsens; Søn af Købmand J H Kinger (død 1884) og Hustru Peterrikke f. Nielsen (død 1893); gift m. Marie Alvilda R., f. 16. Jan. 1871 i Aarhus, Datter af Skoleinspektør Paul Kallesøo (død 1875) og Hustru Madsine f. Christensen.

Handelsuddannet hos Gross. Chr. Møller i Ribe 1883-87: Elev paa Aarhus tekniske Skole 1888: Isenkræmmer og Fabrikant i Horsens 1893-99; Redaktør af forskellige tekniske Tidsskrifter fra 1899, bl. a. af Motor-Bladet. Direktør for Aktieselskabet Ringers Møbel- og Inventar-Patenter. Opfinder paa Møbel- og Invcntaromraa-det.

Formand for Foreningen af danske Fagblade og Tidsskrifter: Formand folden store internationale Fag-Presse-L'd-stilliug i Kbhvn. 1907 og for Landsud-stillingens Fag-Pressesektion 1909; Sekretær for Nordisk Motor-Union; Generalsekretær for Den skandinaviske Fiskeri Motorkongres i Kbhvn. 1910: Æresmedlem af den østrigske Fagpresseforening.

Litterære Arbejder : Kærlighed paa Hjul (1896): Skuespillene Telse, Zigeu-nerbled og Lige for Lige: Automobilen, dens Konstruktion, Funktion og Behandling (1904); Motorcyklen og dens Behandling (1905); Danske Motorbaade (1906).

L'dcnl. Orden : S.V.

Adresse: Vesterbrogade 26, Kbhvn.

 

RISOM Johan M Læge, Professor; f. 2. Febr. 1842 paa Skjervad ved Grenaa; Søn af Godsejer C F J Risom og Hustru f. Stillmann; gift m. Thalia R., f. 15. Dec. i Kbhvn., Datter af Konferensraad, Direktør for Statsbanerne Viggo Rothe og Hustru f. Rothe.

Student (Aarhus) 1861; med. Eks. 1871; Læge ved Det kgl. Teater fra 1894.

Adresse: Tordenskjoldsgade 3, Kbhn.

 

RIST P Fr. Oberst, R.DM.p.p.; f. 7. Juli 1844 i Kbhvn.: Søn af Kammer-raad A A Rist (død 18S4) og Hustru f. Philipsen (død 1863); g.'ft in Ida Margrethe Alvina f. Møller (død 1908).

Deltog som Frivillig i Krigen 1864; Sekondløjtnant 1864: Premierløjtnant

1867: Kaptajn 1881; Oberstløjtnant 1894: Afsked 1904, kar. Oberst.

Til 1907 i Bestyrelsen for Børnehjemmet af 1870; Formand i Hoved bestyrelsen for Kbhvns Understøttelsesforening: Bestyrer af Garnisonsbibliotbeket i Kbbvn.; Medlem af Dansk genealogisk Institut? Skriftudvalg.

Har skrevet: Fra Støvlettiden (1884); En Rekrut fra 64 (1889): Soldater (1890); Efter Dybbøl (1892); Jonatan (18941: Pagebreve (1898); Olaf Rye (1899): Fortællinger og TyiK'r (1902): Lasse Månsson fra Skaane (1903); Medudgiver af Memoirer og Breve: Medredaktør af Tidsskriftet Museum til 1897.

Udenl. Orden ; S.Sv.

Adresse: Toldbodvej 46, Kbbvn.

 

RISUM J N Overgartner: f. 23. Jan. 1870 i Risum ved Skive; Søn af Husmand N Chr. Nielsen (død 1895) og Hustru Karen Marie f. Jensen ; ugift.

I Gartnerlære 1886: Studierejser i Udlandet 1895-98 og 1904: Overgartner ved Zoologisk Have fra 1900.

I Bestyrelsen for Kbhvns Højskoleforening 1901-03: Formand for Selskabet for Stuekulturer 1906-08: Medlem af Alm. dansk Gartnerforcnings Repræsentantskab fra 1909.

Faglig Medarbejder ved Ugebladet Hjemmet fra 1902, ved Politiken fra 1904. T'dgav i 1908 i Forb. m. Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse Bogen Vore Altaner.

Adresse : Zoologisk Haves Gartner-bolig, Roskildevej 32, Kbhvn.

 

ROCKSTROH K C Kaptajn i Fodfolket; f. 2. Dec. 1860 i Nykjøhing paa Mors: gift ni. Dagmar R., f. 30. Marts i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1882: Premierløjtnant 1887: Kaptajn 1908; -Kompagnichef ved 17. Bataillon: Lærer ved Officerskolen.

Adresse ; Vinkelvej 3, Kbhvn.

 

RODE Helge Forfatter; f. 16. Okt. 1870 i Kbhvn.; Søn af Dr. phil. Gotfred Rode (død 1878) og Hustru Margrethe f. Lehmann; gift m. Forfatterinden Edith f. Nebelong.

Længere Ophold i Norge, England i og Italien.

Har skrevet : Styrke (1891); Den rej-sende (1900); Hvide Blomster, Digte i (1896); Kongesønner (1896): Sommereventyr (1897, Dagmarteatret); Dansen gaar (1898, Det kgl. Teater); Kampene i Stefan Borgs Hjem (1901, Dagmar-(eatrei); Digte, gamle og ny (1908); Solsagn 1-11 ; Italien (1909); Morbus

Tellermaun (Dagmarteatrcl): Flugten (Det kgl. Teater).

Adresse; Biilowsvej 9, Kbhvn.

 

RODE Ove Redaktør: f. 31. Aug. 1867 i Kbhvn.: Søn af Dr. pli 1. (i Kode (død 1878) og Hustru Margrethe f. Leh-mann: gift m. Line R.. f. 1. Juli 1869 i Modum i Norge, Datter af Overlæge Hans Dedichen og Hustru f. Thaulow.

Student (Kristiania) 1885; cand. phil. 1886: Redaktør af København 1889-92; Medarbejder og Redaktionssekretær ved Politiken 1892-1905, Redaktør fra 1905.

Medlem af Borgerrppræscninl ionen 1907; Folketingsmand tor Holbækkredsen fra 1909: Formand for Rigsdageas radikale Venstre s. A. og for Forret-ningsudvalget for Det radikale Venstres Landsforbund 1905-09: Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening og for Højskole for møderne Samfundsvidenskab og Politik; tidl. Næstformand i Journalistföreningen ; Medlem af Bestyrelsen for Studentersamfundets frie Teater og for nordiske Pressemøder (siden Stiftelsen): Formand i Studentersamfundet 1901-03.

Har udgivet : Opdigtede Kendsgerninger (1894); Harlekins Omvendelse (l)agmarteatret 1898); Nationalgaven eller den berømte Olding (1902): Teatret (et Rimbrev); har i Forening med Fru Line Rode oversat Anatole Frances : Le lis rouge.

Adresse: Vendersgade 28, Kbhvn.

 

ROHDE J C Grosserer, R.: f. 14. Okt. 1849 i Holbæk; gift m. Julie f. Wienborg, f- 21. Sept. i Nakskov.

Polyt. Adgangseks. 1867; cand. polyt. 1872; Kemiker ved Øresunds kemiske Fabriker s. A.: deltog i en Undersø-gelsesrejsc til Grønland; uddannet i Handelsfaget hjemme og i Udlande! 1873-77; Grosserer og Detailhandler i Kbbvn. under Firma : Baadh Å Winthers Efterflg. 1877.

Medlem af Sø- og Handelsretten Ira 1892.

Adresse: Malmøgade 6, Kbhvn.

 

ROHDE Johan Kunstmaler. Litograf; f. 1. Nov. 1856 i Randers; Søn af Købmand Hermann Rohde og Hustru Mario f. Schmidt; gift in. Cand. mag. Åsa R., f. 3. Juni i Gjentofte, Datter af cand. jur. J H E Zøylner.

Student, Randers. 1875; cand. phil. 1876: studerede Medicin ; Kiev af Tuxen og Krøyer fra 1883; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1888; Medstifter af Den fri Udstilling 1891.

Malerier : Portrætter af Kunstnerens Moder (Kunstmuseet), Kr. Zahrtmann (Kunstmuseet i Stockholm), og af 1 F Willumsen (Gøteborgmuseet). Kanalbilleder fra Christianshavn: Landskaber eg Arkilekfurbiileder fra Ribe og Kom.

I, tografisko Arbejder : Blade efter I F Millet. Joakim Skovgaard og V Hamniershøj. samt enkelte Oirginal. litografier: Portrætter og Landskaber: har givet Tegning til en Del kunstin-dnstrieile Arbejder, særlig Møbler og Sølvsmedearbejder.

Adresse: Nybrogade 12, Kbhvn.

 

ROHDE Th. C Generalmajor, K'.DM. p.p.; f. 23. Juni 1835 i Kbhvn.; Søn af Skibsfører A G Rohde og Hustru f. Hermansen; gift m. Ingeborg Johanne Rngnhilda f. Smidt, f. 12. Maj i Ør- holm.

Sekondløjtnant 1853; Premierløjtnant 1864; Kaptajn 1873; Souschef ved 1. Generalkommando 1882-85; Oberstløjtnant 1885; Stabschef ved 1. General-kommando 1890-95; Oberst 1893: Chef for 6. Regiment 1895; Generalmajor og Chef for 2. jydske Brigade 1897: Chef for 2. sjællandske Brigade 1901; Afsked 1905.

Udenl. Ordener; F.Æ.L.; Gr.Fr.; L S./U.K.; N.St.O.; R.St.A.; R.St.Stan.

Adresse: Østerbrogade 80, Kbhvn.

 

ROHMELL Oscar J Professor,Dr. med, R.: f. 21. Dec. 1845 i Kbhvn.: Søn af Fabrikant, Oberstløjtnant P F Roh-mell og Hustru Elisabeth f Gøtz: gift m. Ebbine R., f. 26. Juli paa Værslevgaard ved Kallandborg, Datter af Proprietær Ole Brønnicke og Hustru f. Hartmann.

Student (Borgerdydskolen).1864; med. Eks. 1871; Reservelæge ved St. Hans Hospital 1873, og igen 1876, Overlæge fra 1892, Dr. med. h. c. ved Universitetet i Lund.

Adresse : Sf. Hans Hospital, Roskilde.

 

ROLSTED E V Forstander, R.; f. 6. Maj 1848 paa Ryegaard Skovriderbolig ved Boskilde; Søn af Skovrider II V Rolsted og Hustru Kirsten f. Sørensen: gift m. Clara Adamine Elisabeth R., f. 30. Juli 1857 i Kbhvn.; Datter af Hørkræmmer Hans Pedersen og. Hustru f. Nissen.

Skolelærereksamen (Jonstrup) 1867; Andenlærer i Rye s. A.; Eksamen fra det Monradske Kursus 1872; inspektionshavende Lærer ved Opfostrings-huset 1875: Forstander for Khhvns Internat 1883 og for Aandsvageanstaltcn paa Gamle Bakkehus fra 1887; Formand for Skolekommissionen paa Frederiksberg fra 1909.

Adresse: Rahbeks Allé 19. Kbhvn.

 

ROLSTED H C V Viceskoledirektør f. 4 maj 1854 i Ondløse ved Holbæk; Søn af Godsforvalter N F C Rolsted og Hustru f. Halberg: gift m. Johanne Lucia f. Andersen, f. 26. Febr. 1861 i Kbhvn.

Student (Sorø) 1871; Skolelærereksa-men (Jonstrup) 1874; cand. phil 1878; Timelærer ved Kommuneskolerne 1877, fast ansat 1882; Lærer ved Opfostrings-huset 1883; Skoleinspektør ved Oehlenschlägersgades Kommuneskole 1895; V iceskoledirektør i Kbhvn. 1900.

Formand i Det pædagogiske Selskab 1899-1905; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet af 7. September 1898 til Støtte for faderløs Ungdom og af Ho-vedkomitéen for Børnehjælpsdagen.

Adresse : Kirkevej 30. Charlottenlund.

 

ROM C Th. isenkræmmer: I. 7. Maj 1847 i Lyngby; Søn af Mølleejer Hermann Rom (død 1883) og Hustru Christiane f. Uøllet (dod 1891): gift m. Anna lt.. f. 4. Febr. 1850 i Aarhus, Datter af Murermester Langberg (død 1909) og Hustru Edele f. Kærsgaard (dod 1896).

Etableret 4. Nov. 1875: Firma: C Th. Rom & Co.

Importør af Landbrugsmaskiner. Kasserer for Isenkræmmerforeningen. Hovedkasserer for Selskabet De hjemløses Venner.

Adresse: LykkesholmsAlIt 13, Kbhvn.

 

ROM N C Justitsraad, R.DM.p.p.: f. 4. Aug. 1839 i Brøndbyøster ved Kbhvn.: Søn af Mølleejer Hermann Rom (dod 1883) og Hustru Christiane f. Møller (død 1891); gift m. Louise lt.. f. 26. Okt. i Græshave. Datter al Sadelmagermester Rasmus Nicolaisen og Hustru f. Hein.

Privat Lærer-Eks. 1857; Lærer til 1875: Stifter og Udgiver af Husvennen og af Folkets Almanak; Redaktør af Dansk Husflidstidende: etablerede en Forlags-forretning i Kbhvn. 1876: fra 1888 Indehaver af et Bog- og Stentrykkeri.

Formand for Dansk Husflidsselskab, tidligere for Danmarks Lærerforening.

Har udgivet : Den danske Husflid, dens Betydning og dens Tilstand i Fortid og Nutid (1871); Haandgerningsbog for Ungdommen (1875).

Udenl. Orden : Gr.Fr.

Adresse : Aaboulevard 17. Kbhvn.

 

ROSAGER Andreas Gaardejer; f. 15. Okt. 1850 i Vejstrup; Søn af Gaardejer, Landstingsmand Christen Hansen.

Ophold paa Vejstrup og Rødkilde Højskoler: overtog 1879 sin Fædrc-gaard i Forpagtning, senere som Ejendom. Folketingsmand for Kværndrup (Gudme-)kredsen fra 1890-1909 (Vollst rereformpartiel); i Finansudvalget fra 1898, fra 1901 dets Sekretær.

I Bestyrelsen for Dansk Landbrugsmuseum: Medlem af Administrations-kommissionen for Baroniet Schelen-borg.

Adresse : Vejstrup.

 

ROSEN Anton Professor, Arkitekt: f. 13. Sept. 1859 i Horsens; Søn af Ventilationsmester C J Rosen og Hustru Elisabeth f. Christensen; gift m. Martine R., f, 11. Marts i Silkeborg, Dalter af Hotelejer Jens Heegaard-Gra-bow ug Hustru f, Woetmann.

Murerlærling i Kbhvn.; gennemgik Teknisk Skole og Kunstakademiet; Afgang fra sidstnævnte 1882; Akademiets lille Guldmedalje 1894; arbejdede under Dahlerup.

Formand for Akademisk Architekt-forening fra 1909: i Bestyrelsen for Dansk Husflidsselskab og Selskabet til  Hedebosyningens Fremme.

Har bygget : Frk . Langs Skole, Amtsygehuset, Håndværkerforeningen, Kneippkuranstalten og Totalafholdsforeningens Bygning i Silkeborg; Den 18. danske Landmandsforsamlings Bygninger i Odense 1900: Det kommunale Sygehus i Horsens (fuldført 19081: Landsudstillingen i Aarhus 1909; Vi-bensgaard og Paladshotellet i Kbhvn (fuldført 1910); Varehuset i Frederiksberggade.

Adresse: Fælledvej 12. Kbhvn.

 

ROSEN Vilhelm von Kaptajn. R.p.p-; f. 11. Maj 1854 i Kbhvn.; Søn af Major af Generalstaben Siegesmund von Rosen (død 1864) og Hustru Franzisca f. Wiborg; ugift.

Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant 1881; Kaptajn 1895; Afsked 1906; Direktør for Det internationale Sovevognsselskabs Afdeling i Kbhvn.

Uderti. Ordner: Gr.Fr.; S.H.E.

Adresse: Havnegade 7, Kbhvn.

 

ROSENBAUM Bernhardine Skuespillerinde; f. 10. Sept. i Kbhvn.: Datter af Kgl. Kapelmusikus Frederik Kruse og Hustru f. Beuckel: gift m. Kunstmaler Julius Rudolf Rosenbaum; f. 18. Febr. 1848 i Sala. Søn af Musiker S J Rosenbaum (død 1873) og Hustru f Lassen.

Debuterede paa Aalborg Teater 1869; Skuespillerinde ved Folketeatret fra 1872.

Adresse: V-Voldgade 90, Kbhvn.

 

ROSENBERG Elisabeth Skuespillerinde; f. 26. Mart« i Kbhvn.; Datter af Komponisten, Professor C F E Horne- man og Hustru Louise f. Kannestad; gift in. Censor, Forfatter P A Rosenberg (so denne).

Adresse : Havnegade 3, Kbhvn.

 

ROSENBERG Holger Journalist. For fatter: F. 2. Maj 1869 i Hillerød; Søn] af Bogtrykker. Avisudgiver Theodor Rosenberg og Hustru Juliane f. Mortensen; gift m. Clara R., f. 5. Nov. i Vamdrup, Datter af Stationsforstander Thiesen.

Uddannet som Typograf. Redaktionssekretær ved Svendborg Folkeblad til 1896; Medarbejder ved Dannebrog (Craal) til 1910; Medlem af Journalist-foreningens Bestyrelse 1905-08.

Har skrevet: Siam: Det ny Siberien og (sammen med Svenn Poulsen) Islandsfærden og Smuthans.

Udcnl. Ordener: Gr.Fr.; R.St.Stan.; S.Kr.

Adresse: Frederiksberg Allé 35, Kbhvn.

 

ROSENBERG Julie Koncertsangerinde: f. 17. April 1871 i Odense; Datter af Boghandler Thorvald Gundestrup og Hustru Jenny f. Eilskov; gift m. Komponisten Villi. Rosenborg (se denne).

Uddannet hos Viggo Bielefeld, Leopold Rosenfeld, Vilhelm Rosenberg og Nina Grieg: Studierejse til Tysklaud og Italien 1893.

Har i de senere Aar. dels ved Kejser her i Landet, dels ved en længere Tourné i Amerika, ved Foredrag og Sang udbredt Kendskab til den danske Romance- og Folkevise.

Adresse : Prinsesse Maries Allé 7, Kbhvn. Sommerbolig: Nøddebo pr. Fredensborg.

 

ROSENBERG P A Censor. Forfatter; f. 28. Juli 1858 i Kbhvn.; Søn af Dr. phil. Carl Rosenberg og Hustru f. Plum: gift 1. Gang m. Cattarina f. Wegmann (død 1899), 2. Gangm. Skuespillerinde Elisabeth Rosenberg (se denne)

Student (Sorø) 1875; mag. art. (Religionsfilosofi) 1884; Lærer ved kbhvnske Privatskoler: Sceneinstruktør ved Dagmarteatret fra 1889: Censor ved Privatteatrene i Kbhvn. fra 1909-

Litterære arbejder: Af et Digterliv (1881); Fantomer (1883: opført paa det kgl. Teater): Klytemnestra (1889, Dagmarteatret); Henning Tondorf (1894: Dagmarteatret); Erotiske Digte (189G); Dønvig Præstegaard (1899; Dagmarteatret); Søren Kierkegaard (1898): O ra'keraanden (1905); Rasmus Nielsen (1903): Hjælpen (1904: Det kgl. Teater): Hyggeligheden (1905: Frederiksberg Teater); Romeraanden (1905): Bven ved Havet (det kgl. Teater: 1906); Politik (1908): Kristenaauden (19091; Smaa Fortællinger (1910).

Adresse : Havnegade 3, Kbhvn.

 

ROSENBERG Vilhelm Komponist: f. 20. Aug. 1862 i Kbhvn.; Søn af Dr. phil. Carl Rosenberg og Hustru f. Plum; gift 1. Gang ni. Charlotte Amalie f. Mourier (Ægteskabet opløst): 2. Gang m. Koncertsangerinde Julie Rosenberg (se denne).

Student (Sorø) 1881: studerede Medicin; Elev af Musikkonservatoriet 1883-85: Lærer i Sang og Musikteori paa C F E Hornemans Musikinst:tut 1890-1906; fik det Anckerske Legat 1892; Musikdirigent ved Dagmarteatret 1889-91; Leder af Sangforeningen „Ydun" 1892-1907; Leder af Afholdsfolkenes Fælleskor fra 1909; i Bestyrelsen for Dansk Tonekunstnerforening og' for Dansk Komponistsamfund; Medstifter af og Kasserer for Dansk Koncert-For-ening.

Kompositioner: Operaen : Lorenzaccio; Operetten : Terpsichore; Korværket : Attila: Kantaten: Tonernes Verden; Seenenmsik til: Ktytemnestra, Othello, En Sjæl efter Hoden, Brand, Klokken, der sank. Stærkodder, Ya-santasena, Lysistrate, Sappho; endvidere Sange og Duetter.

Adresse: Prinsesse Maries Allé 7, Klilivn. Sommerbolig: Nøddebo pr. Fredensborg.

 

ROSENDAL Hans Forstander, R.; f. 4. Sept. 1839 i Kollumorten, Vejle Amt; Son af Gaardejer N C P Rosendal og Hustru f. Erichsen; gift 1. Gang m. Hansine Augusta t. Havn (død 1873); 2. Gang in. Anna Katrine f. Christensen, f. 28. Juli i Nordborg.

Skolelrerereksamen (Jelling) 1858; Lærer paa Grundtvigs Højskole 1859-60, ved Vejle Borgerskole 1860-67.

Oprettede 1867 Folkehøjskolen i Vinding; Forstiinder for Grundtvigs Højskole ved Lyngby fra 1892; Censor i Hi. storie ved Skolelærereksamen fra 1903; i Bestyrelsen for Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse, for Dansk Skoleforening, for Kirkeligt Samfund af 1898 og for det grundtvigske Salmefond.

Adresse : Grundtvigs Højskole, Lyngby.

 

ROSENKRANTZ Fritz Baron, Hofjægermester; f. 20. Ang. 1850; Søn af Geheimekonferensraad, Baron Gotlob Rosenkrantz og Hustru Louise f. Baronesse Rosenkrantz; gift m. Oluffa R., f. 2. Maj, Datter af Kammerherre, Oberst Heinrich Krabbe og Hustru Anna f. Kjellerup.

Besiddelse (Tra 1886) : Liselund. (Ud førlige Oplysninger findes i Krak? Vejviser Afd. V Provins-Register).

Sekondløjtnant i Fodfolket 1873: Assistent ved Hedeselskabet 1875-80; Skovrider paa Sophiendal 1882-84. Formand i Foreningen af danske Kirkeejere.

Adresse : Liselund pr. Borre.

 

ROSENKRANTZ Hans Lensbaron, Hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 3. Febr. 1870 i Paris; Søn af Legationssekretær, i Baron Holger Rosenkrantz og Hustru f. Komtesse Rabcn-Levctzau; gift m. Christiane R., f. 10. Febr. 1879 paa Borupgaard ved Horsens, Datter af Lensgreve Bendt Wedell (se denne).

Besiddelser: Stamhuset Rosenholm, Balskov og Livø (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins-Register).

Student 1887; cand. jur. 1893: Besidder af det for Baroniet Rosenlund substituerede større Fideikommis og af det Moltkeske Fideikommis; Formand i Det jydske Haveselskab og 1. Vicepræsident for De samvirkende danske Haveselskaber; Formand i Centralforeningen af jydske Sparekasser og for De samvirkende jydske Tyendcsparo-foreninger; Medlem af Fællesrepræsentationen for De danske Sparekasser: Formand for Hagl-Skadeforsikrings-foreningen for Nørrejylland: Medlem af Bestyrelscsraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og af Nationalbankens Repræsentantskab (1909); Danmarks Delegerede ved det internationale Landbrugsinstitut i Rom

Udenl. Ordener: B.L.: F..E.L.: N.O. N ; P.Chr.; R.St.A.; Sp.l.K.; Stb.Y.

Adresse: Rosenholm pr. Hornslet.

 

ROSENKRANTZ Jørgen Baron. Hofjægermester, R.DM.; f. 16. April 1846 i Thisted; Søn af Geheimekonferensraad Baron Gottlob Rosenkrantz til Sophiendal, Liselund og Vorregaard og Hustru Louise f. Baronesse Rosenkrantz; gift m. Anna R., f. 9. Marts, Datter af Hofjægermester N F G Juel.

Besiddelser: Sophiendal. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins-Register).

Student (Herlufsholm) 1866; cand. phil. 1867; Forpagter (senere Fjer) af Sophiendal ved Skanderborg; Besidder af det for Baroniet Rosenlund substituerede mindre Fideikommis.

Adresse : Sophiendal pr. Skanderborg.

 

ROSENKRANTZ Palle Baron, Overretssagfører, Forfatter; f. 22. April 1867 i Helsingør; Søn af Kammerherre, Ministerrcsideint, Baron Iver Rosenkrantz (død 1873) og Hustru Julia f. Mackenzie; gift m. Edle R., f. 10. April 1869 i Nørre Sundby, Datter af Købmand L M Nielsen (død 1896) og Hustru Margrete f. Jensen.

Student (Borgerdydskolen) 1885; cand. jur. 1891; Sagførerfuldmægtig 1891-93 og 1898-1900; Byfogedfuldmægtig i Rødby 1893-95; Herredsfuldmægtig i Nakskov 1895-98; Ekspeditionssekretær i Kbhvns Telefon-Aktieseiskab 1900-02: Overretssagfører 1909; Medarbejder ved Politiken.

Litterære Arbejder I Fruen paa Havreholm (1899); Bjørnø (1900); Retsbetjente (1901); Mordet i Vestermarie (1902); Hvad Skovsøen gemte (1903); Det tredie Skud (1904); Kgl. Elskov (1904); Anna Boleyn (1905): Markien af Carabas (1905); Amtsdommer Sterner (1906); Hen store Slange (1906); Claras Fristelser (1906); Bent Bille (1907); Amys Kat (1907); Den unge Pige der forsvandt (1907); Barberkniven (1907): Storhertugens Hjærte (1908); Bancals Hus (1908); Million Petersen (1908); Naar en Dommer tagrer fejl (1909); Dina (1910). — Skuespillene : En Tilstaa-else (1900); En Skriftefader (1900); Fruen paa Broagcrgaard (1903); Oprejsning (1901): Regimentets Datter (1902); Fromme Løgne (1903); Nattens Dronning (1904); Gamle Billeder (1905); Den bestøvlede Kat (1908); Den røde Hane (1909): Isbjørnen (1909): Den gyldne Strøm (1909); Antinons (1909): I Terminen (1910); Dina (1910): talrige. Noveller i Tidsskrifter; Medarbejder ved den danske Regering og Rigsdag (1903). Adresse : Hambroe Allé 14. Hellenip. ROSENKRANTZ-CHARIS1US Christian Baron, Kammerherre, Hofjægermester, E.DM.p.p.: f. 2. Juli 1838 paa Hosenholm; Søn af Baron Hans Ro-senkrantz og Hustru Anna f. Rigs-grevinde Fædder: gift m. Elisabeth R., f. 13. April paa Taarnholm ved Korsør, Datter af Kammerherre Harald Ox-holm til Taarnholm.

Besidder af det for Stamhuset Con-stantinshorg substituerede charisiske Fideikommis; Student 1856; cand. po-lit. 1862; F'ormand i Foreningen for Danmarks Fjerkræavl; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog.

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse; Frederiksgade 10, Kbhvn.

 

ROSENSTAND Philip, .Overdommer, Justitsraad, K'.DM.FM. i Guld p.p.; f. 4. Okt. 1831 i Skive; Søn af Herredsfoged Bh. P Rosenstand (død 1852) og Hustru f. Halse; gift m. Olivia Maria Frederikke f. Raphael (død 1902).

Student (Aarhus) 1850; cand. jur. 1859; Gouvernementsfuldmægtig paa St. Croix 1860; Gouvernementssekretær 1863; Overdommer i den vestindiske Overret 1873; Byfoged i Helsingør 1881; Borgmester smstds 1886-1907. Medlem af den vestindiske Kommission.

Formand i Bestyrelsen for Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri.

Udenl. Ordner: Pr.Kr.; R.St.Stan.

Adresse: Cort Adelers Gade 1, Kbhvn.

 

ROSENSTAND Vilhelm Professor, Genre- og Portrætmaler, R.; f. 31. Juli 1838 i Kbhvn.; Søn af Kammerraad A R Rosensland (død 1872) og Hustru f. Wellmann; gift m. Clara Elise R., f. 14. Jan. i Kbhvn., Datter af Musiklærer Julius Jensen.

Elev at Kunstakademiet 1858; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1861: deltog i Krigen 1864 som Officer; vandt den Neuhausenske Præmie 1865 og 67, Udstillingsmedaljen 1881 og Kunstmedaljen paa Verdensudstillingen i Wien 1873: Medlem af Kunstakademiet 1887 og af Akadcmiraadct

Malerier : Genrebilleder fra Vendsyssel (1861); Fra Saxarmen ved Dannevirke (1865); Morgenen efter Bostrupfægtningen (1865): Tordenskjold i Karlsten (1867); P A Heiberg tager Afsked med Rahbek og dennes Hustru (1868, Hirsehsprungs Samling); Morra-spillcre (1877); Landsbyfriseren (1878): Kortspillere (1878); 1 Forlegenhed (1880); Monter og Søn ved Pousse-Ca-feen (1882); Udenfor a Portas Cafe (1883); Studenter rykke ud til Kjøbenhavns Forsvar 1659 (Universitetets Solennitetssal) ; En Scene af Erasmus Montanus prøves i Holbergs Nærværelse: Episode af Dybbølstillingens Forsvar; Fra Forposterne i 1864.

Adresse : Gothersgade 143, Kbhvn.

ROSENTHAL Israel Professor, Dr. med.; f. 23. Sept. 1851 i Kbhvn.: Søn nf Grosserer W E Israel og Hustru Adeline f. Rosenth.il; gift m. Tertia R. f. 18. Aug. i Slagelse, Batter af Fubrikejer C G Kierulff og Hustru f. Nagel.

Student, (v. Westenek« Institot) 18G8; med. Eks. 1875; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1878-79; Dr. med. 1882; Reservelæge ved Kommunehospitalet, ATd. 11 1882-85; Afdelingslæge ved Poliklinikens Børneafdeling 1884-92, ved sammes medicinske Afd. 1892-96; Vak-einalor ved den kommunale Vakcina-tionsanstnlt 1887-90; Medredaktør af Medicinsk Aarsskrift 1888-96; Kommunelæge i Kbhvn. 1891-93; Overlæge ved Kommunehospitalefs Afd. TI fra 1896; Medredaktør af Nordisk medicinsk Arkiv 1898.

Medlem af Bestyrelsen for ,,Hegels Minde" fra 1898, Formand i samme fra 1909; Medlem af TSestjreisen for Silkeborg Yandkuranstalt fra 1904 og for Nordisk Kongres for indvortes Medicin 1900-04; Medlem af Repræsentantskabet for Vejlefjord Sanatorium fra 1904. siden 1907 dets Formand; Formand for Selskabet for fysisk Terapi og Diætetik 1905-08; Medlem af Kommissionen til Opførelse af et Hospital ved Bispebjerg 1906, af Hospitalefs B.vggokonmé 1908 og af Kbhvns Sygehjems Bestyrelse 1907; Formand i en Kommission til Revision af de kommunale Hospitalers Spiseregulativ 1907; Medlem af den alm. danske Lægeforenings Cancerkomité og ds. Forretningsudvalg 1907; Formand i Bestyrelsen for Kbhvns Luftkursted for ubemidlede Brystsyge 1909: Medlem af den internationale permanente Kon-greskomité for Fysintherapi fra 1907; af Société de Therapcutiquc 1899 og af i Den internationale Forening til Tuber-kulosens Bekæmpelse 1904. Medlem af Bestyrelsen for Dronning Louises Børnehospital.

Adresse : N. Farimagsgade S, Kbhvn.

 

ROSENVINGE J L A Kolderup Docent, Ur. pliil.; f. 7. Nov. 1858 i Kbhvn.; Son af Oberstløjtnant, Vandbygnings-direktør Valdemar K-Rosenvinge og Hustru f. Petersen; ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1876; mag. scient. 1882; Dr. phil. (Undersøgelser over ydre Faktorers Indflydelse paa Organdannelsen hos Planterne) 1888; Assistent og Bibliotekar ved Botanisk Have 1886-1900; Docent ved universitetet 1895, ved Polyteknisk Læreanstalt 1900; Medlem af Videnskabernes Selskab Formand for Dansk Botanisk Forening og Redaktør af „Botanisk Tidsskrift"; Formand fur Botanisk Rejsefond; Direktør for Det Wærnske Institut.

Adresse ; Krystalgade 16, Kbhvn.

 

ROSENØRN P C Stemann Borgmester, B.; f. 23. Febr. 1851 i Kbhvn.; Søn af Gehejmekonferensraad M H Ro-senørn og Hustru Ludovica f. Olrik; gift 1. Gang m. Christine Nicoline Mathilde f. Reimer (død 1906), 2. Gang m. Ingeborg f. Ravnkilde f. 1. Jan. 3864 i Sakskjøbing.

Student (Randers) 1868; cand. jur. 1874; Byfogedfuldmægtig i Randers 1874; Amtsraadssekretær og Amtsfuld-mægtig i Ringkjøbing 1878; Birkedommer i Løgstør Birk 1894. i Silkeborg Birk 1898. tillige Byfoged i Silkeborg 1900: Byfoged og Borgmester i Stege, Herredsfoged i Møns tierred fra 1904; Medlem af Straffelovskommissionen.

Adresse : Stege.

 

ROSENØRN LEHN Fredrik Lensbaron, Hofjægermester; f. 8. Aug. 1867 paa Knuthenborg; Søn af Hofjægermester, Lensbaron Christian Rosenørn-Lehn til Baroniet Guldborgland (død 1899) og Hustru Benedicte f. Komtesse Knuth fdød 1909); gift ni. Sigrid f. Grevinde Bonde af Bjørnø, f. 4. Maj, Datter af Greve Carl Trolle Bonde og Hustru Eva f. Friherreinde Leijonhufvud.

Besiddelser : Baroniet Guldborgland og Røssjøholm i Skanne (Udførlige Oplysninger om den danske Besiddelse findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Forstkandidat: Eforus for det Frederik Wallmodenske Legat: Medlem ar Sakskjøbing Landsogns Sognerand, af Direktionen for Maribo Amts Tvangs-arbejds- og Sindssygeanstalt og- af Bestyrelsen for Maribo Amts økonomiske Selskab

Adresse : Oréby pr Saxkjobing.

 

ROSENØRN-TEILMANN Ingeborg Kristiane Stamhusbesidderinde: f. 27. Juli 1852 i Fredericia; Datter af Kammerherre, fh. Minister Teodor Rosenørn-Teilmann til Stamhuset Nørholm (død 1879) og Hustru Christine f. Rosenørn (død 1852); ugift.

Besiddelse : Stamhuset Nørholm. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Tidl. Medlem af Thorstrup-Horne Menighedsraad.

Har skrevet forskellige lyriske, gno-miske og historiske Digte (1902-08) samt, en Samling Strøtanker: Ude i frisk Luft (1905).

Adresse: Nørholm pr. Sig.

 

ROSTRUP Egill Skuespiller; f. 16. Marts 1876 i Kbhvn. Søn af Snedker. Overretssagfører Kaspar Rostrup (se denne); gift m. Skuespillerinden Oda f. Clausen, f. 14. Maj i Kbhvn.

Student (privat dimit.) 1894; cand. phil. 1895; debuterede paa Det kgl. Teater 1899.

Har skrevet Skuespillet Pastor Petersen (1907, Dagmarteatret); sammen med Anker Larsen : Niels Nielsen (1906, Dagmarteatret), Pigernes Alfred (1908, Folketeatret) og Karl den Dri-stigo (1909, Dagmarteatret).

Adresse: Islands Brygge, 15, Kbhvn.

 

ROSTRUP Kaspar Overretssagfører, Snedkermester, R.: f. 2. Aug. 1845 i Kbhvn.; Søn af Snedkermester N F Rostrup og Hustru Bodil f. Hansen; gift m. Vitta Christiane f. Barfod (død 1891).

Firma: N P Rostrup.

Student (Borgerdydskolen) 1863; cand. jur. 1869; Overretssagfører 1875; Snedkermester 1886; Medlem af Borgerrepræsentationen 1894-1900; Formand for Haandværkerforeningen 1896; Oldermand for Snedkerlauget 1898; Formand for Dansk Arbejdsgiver-og Mesterforening fra 1906; i Bestyrelsen for Kbhvns kommunale Arbejdsanvisnings-kontor; Medlem af Haandværkerban-kens Bestyrelse, af Industriforeningens Repræsentantskab (fra 1891), af Bestyrelsen for Almindeligt dansk Va re- og Industrilotteri og af Teknologisk Institut, m. in.

Adresse: Walkendorfsgade 36, Kbhvn.

 

ROTHE C A Kammerherre, K'.DM.Gb. MT p.p.; f. 20. Dec. 1844 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, Vicegonvernør Louis Rothe og Hustru Clara f. Falbe;

Student (privat dimit.) 1863: cand. jur. 1870; Assistent i Livsforsikrings-og Forsørgelsesanstalten 1871, Kontorchef 1882, Direktør 1888, Forretningsforer 189.3; Direktør for Den almindelige Enkekasse; Kavaler hos H k. II. Prins Valdemar fra 1885-93 [Formand for Arveprinsesse Carolines Legat.

UdiMil. Ordener.- F.Æ.L.; Gr.Fr.; M. V.Kr.; N.St.O.: Pr.R.Ø.; R.St.A.; R. St.Stan.: Rum.St.: 8.Kr.; S.U.K.; Stb. V.; Stb.Kron.M.; Stb.Dr.V.üOaarsJub. M.; Ø.P.J.

Adresse : Amalieg. 4, Khhvn

 

ROTHE Carl Dr. phil., R.UM.p.p.; f. 13. Okt. 1859 i Klihvn.; Son al Kommandør Andreas Bjørn Rothe (død 1874) og- Hustru Olivia t. Kirstein (død 1899); ugift.

Student 1877; cand. jur. 1883; Bestyrer af et Kursus til Søofficersskolen og Officerskolens næstældste Klasse 1883-93; Ur. phil. (om Nægtelsernes Brug i dot iranske Sprog) 1890; Redaktør af Berlingske Tidende 1896-99, it Samfundet 1900-02.

Medlem af Forretningsudvalget og Sekretær i Komitéen for Børne- og Sygepleje i Dansk Vestindien; Medlem af Bestyrelsen for Det vestindiske Kompagni (indtil deltes Overgang til østasiatisk Kompagni); Formand i Bestyrelsen for Det dansk-vestindiske Lotteri (senere Dansk Koloniallotteri) fra 1904; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Dampmøllerne Alliance. Har udgivet; Verbets Syntax paa Fransk; Lidt om Vestindien; Om Skolevæsenet paa de dansk-vestindiske Øer (i Kommissiousbctænkningen av 1903). Udenl. Orden : S.H.E.

Adresse : St. Jakobs Plads 4, Kbhvn.

 

ROTHE Holger Kaptajn. Driftsinspek-tør; f. 13. Marts 1872 paa Frederiksberg; Søn af Kontorchef Johannes Rothe og Hustru Cæcilia f. Meyer (død 1884).

Student (Herlufsholm) 1891; Sekondløjtnant 1894; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset s. A.; Afsked 1907; kar. Kaptajn

Driftsinspektor og Medlem af Direktionen i Det store nordiske Telegrafselskab. Adresse: Solvej 4, Kbhvn.

 

ROTHE William Kammerherre, Hotelier hos D.D.K.K.H.1I. Kronprinsen og Kronprinsessen, R.DM.Gb.E.T.p.p.; f. 24. Febr. 1852 paa St. Croix; Søn af Kammerherre, Vieegouvernør Louis Rothe og Hustru Clara f. Falbe; gift m. Dagmar R., f. 18. Maj i Kbhvn., Datter af Kammerherre J C E Berling og Hustru Polly f. Haderup.

Sekondløjtnant i Artilleriet 1873; Premierløjtnant ved Gardehusarregimentet 1878: Adjutant hos Generalinspektøren for Rytteriet 1883-88: Adjutant hos II. kgl. II. Prins Christian I 1900-04; Afsked som Ritmester 1904;

Medlem af Remontekommissionen 1894-1900.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.: M. Gr.; M.V.Kr.: N.St.O.; N.Kr.M.; O.H. &F.; Pr.Kr.; Pr.R.O.; R.St.Stan.: Sp. I.K.; S.Sv.; T.M.

Adresse: Toldhodvei 5, Kbhvn.

 

ROTHMAN C T fh. Bankdirektør, R.; f. 2. Juli 1834 i Kbhvn.; Søn af Sadelmagermester S T Rothman og Hustru f. Wahl; gilt m. Thora Adelhaide f. Giessing, f. 24. Maj i Kbhvn.

Kompagnon i Faderens Forretning 1854; Medstifter af Kreditforeningen for Haandværkere og Industridrivende (senere Haandværkerbanken) og Direktør for samme 1867-1901; Oldermand i Sadelmagerlavet 1890-1900.

I Bestyrelsen for Haandværkerstiftel-sen og for Laanefondet for Sadelmagere og Skomagere.

Adresse : Bredgade 45, Kbhvn.

 

ROTTBØLL C M Godsejer, R.; f. 7. Juli 1854 paa Børglumkloster; Søn af Godsejer C M Rottbøll og Hustru Gu-nild Marie f. Hovarsen; gift m. Rosalie Frederikke R., f. 8. April i Kbhvn., Datter af Fabrikant J G Nye-bølle og Hustru f. Vogt.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1872; studerede Landvæsen i Skotland; Forpagter af Christiansdal 1877-, Ejer af denne Gaard 1894; Ejer af Børglum Kloster 1910; Formand for Børglum og Furreby Sogneraad 1891-9C; Landstingsmand fra 1894.

Formand i Bestyrelsen for Forsik-ringsaktieselskabet National og i Repræsentantskabet for Livsforsikringsselskabet Dan; Medlem al Bestyrelsen for Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri; Formand for Tyreskuekommissionen i Hjørring Amt.

Adresse : Dronn. Tværgade 3, Kbhvn. og Christiansdal pr. Hjørring.

 

ROVSING Thorkild Professor ved Universitetet, Dr. med., R.; f. 26. April 1862 i Flensborg; Søn af Kaptajn N M L Rovsing (død 1894) og Hustru f. Crone (død 1882); gift m. Marie R. f. 23. Marts i Kbhvn., Datter af Vinhandler H G Raaschou og Hustru t. Nielsen.

Student (Metropolitanskolen) 1879; med. Eks. 1885; Reservelæge ved Gar-nisonssygehuset 1885-86; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. C 1889-90 og 1890-92; Dr. med. 1889; Medredaktør af Hospitalstidende 1892, Kirurg ved Børnehospitalet 1892-1902; Læge ved Røde Kors' Klinik 1896- 1900; Professor i operativ Kirurgi 1899; Professor i klinisk Kirurgi og Overkirurg ved Frederiks Hospital Afd. C fra 1904; Formand i Medicinsk Selskab 1906-08; Medlem af flere udenlandske Lægeselskaber; Formand for Sygeplejerskeforenin-gen.

Litterære Arbejder: Blærebetændelsernes Ætiologi, Patogenese og Behandling; Kliniske og eksperimentelle Studier over Urinorganernes infektiøsc Sygdomme; Urinorganernes kirurgiske Sygdomme; Galdestenssygdommen.

Adresse I Rigshospitalet, Kbhvn. og i Helsingør.

 

RUBEN Carl Fabrikant, Grosserer; f. 6. Jan. 1876 i Kbhvn.; Son af Etats-raart Bernhard Ruben og Hustru Ida f. Goppel (se denne); gift m. Annie f. Dugdale, f. 11. Nov. i England.

Formand i Bestyrelsesraadet og Kontrolerende Direktør, for Nordisk Tekstil Akts.: Siedlern af Industriforeningens Repræsentantskab: i Bestyrelsen for Textilfabrikantforeningen.

Adresse : Stockholmsgade 53, Kbhvn.

 

RUBEN Ida, f. Coppel, Etatsraadinde; f. 15. Juli i Hannover; gift m. Etats-raad Bernhard Ruben (død 1896).

Kasserer for Dameafdelingen under Foreningen Det røde. Kors; i Bestyrelsen for Dansk Kunstflidsforening; Medlem af Komitéen for Børne- og Sygeplejen i Dansk Vestindien; i Bestyrelsen for Dronning Louises Asvlsel-skab fra 1909.

Har oprettet Bernhard Ruben og Hustrus Stiftelse. Logatstifterinde.

Adresse: Kronprinsessegad« 8, Kbh.

 

RUBIN Marcus Generaldirektør for Skattevæsenet, Ks.DM.p.p.; f. 5. Marts 1854 i Kbhvn.: Søn af Boghandler David Rubin (død 1871) og Hustru Caroline i. Cohen (død 1887); gift m. Kaja f. Davidsen (dod 1909).

Student 1371; cand. polit. 1874; Leder af den kommunale Statistik 1875; Chef for Kommunens statistiske Kontor 1883; Direktør for Statens sta-titiske Bureau 1895; Generaldirektør og Chef for Skattedepartementet 1902.

Statens Tilsynshavende ved Det danske Koloniallotteri; Formand for Nationaløkonomisk Forening (Medlem af Bestyrelsen fra 1892); Medlem af Videnskabernes Selskab 1902.

Har skrevet: Ægteskabsstatistik (sammen med Professor Westergaard 1889); 1807-14 (1892); Frederik VI. Tid (1895); talrige Afhandlinger i Tidsskrifter og Dagblade.

Udenl. Ordener: M.Gr.; R.StStan.

Adresse : Thorvaldsensvej 11, Khlivn.

 

RUBOW Victor Overlæge, Dr. med.; f. 30. Marts 1871 i Kbhvn.; Søn af Grosserer W R L Rubow og Hustru f. Jørgensen; gift m. Christiane R., f. i Kbhvn., Datter af Havnefoged C Roed og Hustru Christiane f. Lund.

Stude-nt (Metropolitanskolen) 1889; med. Eks. 1896; Dr. med. 1903; Reser-

velæge ved Frederiksberg Hospital Afd. B 1903-04, ved Frederiks Hospital Afd. B 1905-07: Overlæge ved Finsens Lysinstituts Klinik for indvendige Sygdomme fra 1907; Redaktør af Hospi-talstidende 1908; Censor ved medicinsk Eksamen 1909.

Adresse: Rosenvængets Hovedvej 37, Kbhvn.

 

RUMP Johannes Ingeniør; f. 11. Aug. 1861 i Kbhvn.; Søn af Amtmand N R Rump og Hustru f. Olrik; gift m. Sofie Mariane Elisabeth R., f. 27. Dee. i Kolding, Datter af Herredsfoged A T Willemoes og Hustru f. Møller.

Student (Sorø) 1880; cand. polyt. 1886; Konstruktør ved Strandvejens Dampsporvejsselskab 1886-87; Ingeniørassistent ved Kbhvns Brolægnings- og Vejvæsen 1887-88, hos Stadsingeniøren 1888-90; Hygiejneingeniør fra 1890.

Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1900; Oversynskommissær for Kbhvn.; i Bestyrelsen for Legatet Albertina.

Adresse: Strandboulevard 23. Kbhvn

 

RUNG Frederik kgl. Kapelmester, Komponist, R. DM.p.p.; f. 14. Juni 1854 i Kbh.; Søn af Professor, kgl. Syngeme-stcr Henrik Rung og Hustru kgl. Operasangerinde Pauline f. Lichtenstein; gift m. Augusta Louise f. Petersen, f. 28. Nov. i Kbhvn.

Elev af Faderen og af Musikkonservatoriet; Operarepetitør ved Det kgl. Teater 1872, 2. Kapelmester 1884, 1. Kapelmesier 1908; Lærer ved Musikkonservatoriet 1881-93; Dirigent i Cæ-ciliaforeningen fra 1877, stiftede dennes Madrigalkor 1887: Formand i Bestyrelsen for Hornemass Konservatorium ; Medlem af Samfundsraadet for Sam-fondet til Udgivelse af dansk Musik.

Kompositioner : Det hemmelige Selskab; Den trekantede Hat: Adit.i: En Karuevalsspøg i Venedig; Rolands Datter: Faraos Ring: Tusind og en Nat: Symfoni i D-Mol; Rhapsodi for Orkester; Serenade for 9 Instrumenter; 1 Klaverkvintet: 2 Strygekvart-etter; Sonate for Klaver og Violin; acapella. Kor og Sange for 1 Stemme bl. a. Ebba Brahe (Sangcyklus) o. s. v.

Udenl. Orden : S.N.

Adresse: Stockholmsgade 39, Kbhvn.

 

RUNG Otto Forfatter; f. 16. Juni 1874 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn Georg Rung; gift m. Gertrud R., f. 26. Marts i Kbhvn., Datter af Grosserer N G K'lamke.

Student (Borgerdydskolen) 1893: cand. Sar. 1900; Protokolfører i Kriminalretten fra 1907. Har skrevet: Det Uafvendelige; Sidtste Kamp; Den hvide Yacht; Desertører; Skyggernes Tog.

Adresse ; Allégade 15 A, Khhvn.

 

RUNG William Professor ved Polyteknisk Læreanstalt; f. 10. Juni 1873 i Khhvn.; Søn af Kaptajn G A Rung (død 1903) og Hustru f. v. Westen Berg; gift ra. Marie Antoinette R.; f. 25. Maj 1876 i Baden i Schweiz, Datter af Sektionschef A Grüter (død 1900) og Hustru f. Tsehopp.

Elev af Kadetskolen 1890-94, af Polytechnikum i Zürich 1894-98. Ingeniør ved Elektricitetsfirmaet Bronn, Boveri & Cie i Baden (Schweiz) 1898-1903; Docent i Elektroteknik ved Polyteknisk Læreanstalt 1903, Professor 1906.

Redaktør af Tidsskriftet Elektroteknikeren fra 1906; Medlem af Elektricitetskommissionen fra 1907. . Adresse: Svejgaardsvej 5, Hellerup.

 

RYBERG Carl kst. adm. Direktør for Kolonierne i Grønland, R.DM.p.p.; f. 4. Dec. 1854 i Kbhvn.; Søn af Overgraver ved St. Petri Kirke J P Ryherg og Hustru f. Smith; gift m. Inge Popen-hausen, f. Willerup, f. 3. Febr. i Kbh.

Assistent i Grønland 1875; Kolonibestyrer 1883: Inspektør i Sydgrønland 1884-90; Kontorchef i kgl. grønlandske Handel 1890-1902, Direktør 1903-08; Direktør for Administrationen for Kolonierne i Grønland fra 1908. I Bestyrelsen for Dansk Eksportforening og i Repræsentantskabet for Det kgl. oktr. Søassuranee Kompagni.

Adresse: Enighedsvej 16, Charlottenlund.

 

RYBERG HANSEN P O cand. theol.; f. 20. Febr. 1860 i Kbhvn.; Søn af Provst L C Hansen og Hustru f. Møhl; gift m. Mathilde Sophie R., f. 4. April 1845 i Khhvn., Datter af Professor C P J Krebs og Hustru i. Castberg.

Student (Sorø) 1877; cand. theol. 1883; Manuduktør til teologisk Embedseksamen fra s. A.; Studieophold ved Leipzigs og Göttingens Universiteter; Bibliotekar ved Industriforeningens Bibliotek 1907.

Har udgivet flere Skrifter om oldkri-stclig Litteratur samt Artikler om bi-bclkritiske o. a. Emner i Politiken og i Tidsskrifter.

Adresse : Dosseringen 36, Kbhvn.

 

RYDER C H Direktør for meteorologisk Institut, R.DM.p.p.; f. 12. Sept. 1858 i Kbhvn.; Søn af Bagermester F V Ryder og Hustru Henriette f. Hus-mann; gift m. Ida Caroline Helene Clara f. Wolff, f. 13. Juli i Kiel.

Sekondløjtnant 1879: Premierløjtnant 1881; Kaptajn 1897; Afsked 1907; Direktør for meteorologisk Institut fra 1907; deltog i Paulsens meteorologiske Ekspedition til Grønland 1882-83, i Jensens undersøgelser af Strækningen Godthaab til Sukkertoppen 1885; ledede en Ekspedition til Vestgrønland 1886-87, til Grønlands Østkyst 1891-92; Med-dommer ved den almindelige Maskinisteksamen og ved den udvidede Ha-skiiiisteksamens Hovedprøve.

Har udgivet: Oversigt over Isforhol-dene i Nordhavet i Aarene 1877-1892; Nogle Undersøgelser om Havstrømme i Farvandene mellem Norge, Skotland og Grønland samt forskellige Afhandlinger i Meddelelser om Grønland.

Udenl. Ordner: Gr.Fr.: Tun.X.

Adresse: Rygaards Hovedallé 2, Heil.

 

RYDER Vilhelm Læge; f. 6. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Bagermester F V Ryder og Hustru f. Husmann; gift m. Johanne R., f. 8. Nov. i Kbhvn., Datter af Tobaksfabrikant Ales. Rasmussen og Hustru f. Tofte.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1882; med. Eks. 1889; Reservelæge i Hæren 1893-95; Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Lægeforening, Næstformand for samme 1902-04; Formand for Foreningen Frit Lægevalg; Næstformand i Dansk Skulp-turforening; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet til Opførelse af Boliger for Arbejderklassen.

Adresse : Nytorv 5, Kbhvn.

 

RÜDINCER F A C Professor, R.; f. 20. April 1838 paa Frederiksberg; Søn af Musiklærer F P H Rüd inger og Hustru f. Hars; gift ra. Adelaide Char. lotte f. Mørup (død 1893).

Elev af F Rauch og Grützmnche.r i Dresden; Lærer ved Musikkonservatoriet; kgl. Kapelmusikus 1864; Solovio-lonccllist 1877: Afsked 1899.

Har udgivet en Yioloncelskole samt forskellige Transeriptioner, deriblandt af Mazas Violinetuder og en Piece: Bidrag til Yioloncelspillcts Historie (1907).

Har som Kunstmaler udstillet paa Charlottenborg siden 1875 (Landskabs-og Dyrebilleder).

Adresse : N-Voldgade 25, Kbhvn.

 

RÜDINGER F M cand. jur.; f. 21. Maj 1869; Søn af Professor, fil. kgl. Kapelmusikus F A Rudinger og Hustru f. Mørup.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1887; cand. jur. 1894, Assistent i Kriminalretten 1894, i Landbrugsministeriet 1899; Studieophold i Udlandet 1902-04; Sekretær i Kbhvns Understøttelsesforening 1893, Næstformand 1906; Sekretær i Dansk Kriminalist forening 1908; Formand for 6. Værgeraadskreds fra 1910.

Adresse : N-Voldgade 25, Kblivn.

 

RYE STELLAN Forfatter, Premierløjtnant, Sceneinstruktør i f. 4. Juli 1880 i Randers; Søn af Oberst William Rye (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1898; Afgangseksamen fra Offieerskolen 1900; Premierløjtnant 1900; Afsked 1907; Sceneinstruktør ved .Dagmarteatret s. A.

Litterære Arbejder: Løgnens Ansigter (1906, j)agmarteatret); Bellmann (1907, Dagmarteatret).

Adresse : Strandboulevard 35, Kbhvn.

 

RYE William Oberst, Kammerjunker, K'.DM.p.p.; f. 19. Juli 1839 paa Krum-merupgaard; Søn af Proprietær F L Rye og Hustru f. Fiedler; gift m. Hansine Jenny Ortense Viggersa f. Wis-sing, f. 16. Okt. paa Sønderskovgaard, Sønderjylland.

Sekondløjtnant 1860, deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1867; Ritmester 1878; Oberstløjtnant. 1887; Oberst 1895; Usked 1899; Chef for 3. Udskrivnings-kreds.

Udenl. Orden : S.Sv.

Adresse : Svendborg

 

RÆDER Fritz Hofjægermester. P..; f. 4. Febr. 1843 i Kiel; Søn af Generalløjtnant .J P T Ræder (død 1869)'og Hustru Victorine C. Baur (død 1894); gift m. Thyra Valborg R., f. 21. Juni paa Katholm, Datter af Kammerherre Major A V Dinesen til Katholm (død 1876) og Hustru f. von Haffner (død 1874).

Student (Haderslev) 1861; cand. jur. 1869; Ejer af Hovedgaardcn Palstrup ved Rødkjærsbro 1871-1906; Formand for Dansk Skovforenings Afdeling i Jylland: tidl. Sogneraadsformand for Høibjerg-EIsborg Kommune, Formand for jagtafløsning i Viborg Amt, for Hoveriaf løsning i 9. Landstingskreds og Kepra-sentant i Landbygningernes alm. Brandforsikring.

Adresse : Sortedamsdossering 99, Kbh.

 

RÆDER Hans Dr. phil.; f 11. Okt. 1869 i Kbhvn.; Søn af Kontorchef J G F Ræder og Hustru f. Holstein.

Student (Borgerdydskolen) 1886; cand. mag. 1893; Dr. phil. (De Theodoren Græenrum affeetionum c.iratione quæstioncs criticæ) 1900; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1904; Censor ved Skoleembedseksamen fra 1906; Medlem af Bestyrelsen for Det forenede Velgørenhodsselskab og Det filologisk-historiske Samfund.

Litterære Arbejder : Platon og hans Forgjængere (1900); Udgave af Theo-døreti Græcarum affeetionum eoratio (1904); Platons Philosoph ise h« Fnt-wickelnng (1905); Oversættelse af Platons Symposion (1907).

Adresse : Sortedamsdossering 101, Kbhvn.

 

RØMELING Emil Oberstløjtnant, R.p. p.; f. 24. April 1851 i Skodsborg; Søn af Kaptajn Karl Rømeling og Husfru Frederikke f. Hansen: gift m. Louise f. Dahlstrøm, f. 11. Nov. 1853.

Sekondløjtnant 1870; Premierløjtnant 1875; Ritmester 1887: Afsked 1900: kar. Oberstløjtnant; Chef for Grænsegendarmeriet.

Udenl. Orden : Pr.R.O.

Adresse : Kolding.

 

RØMER Chr. Direktør; f. 6. Nov. 1856 i Kbhvn.; Søn af Kammerjunker Chr. Rømer (død 1883) og Hustru Sine f. Bjerre (død 1856); gift m. Severine R-, f. 24. Dec. i Aarhus; Datter af Købmand Hans Broge (død 1908) og Hustru Inger Kirstine f. Broch (død 1894),

Har i en Aarrække ledet Otto Mønsteds Fabrik i Aarhus; fra 1910 Direktør for Aktieselskabet Otto Mønsted.

Adresse : Nørreallé 34, Aarhus.

 

RØNNENKAMP-HOLST V J Kontorchef, R.; f. 10. April 1865 paa Virkelyst ved Kolding; Søn af C G V Holst og Hustru f. Buch; gift m. Margrethe f. Jeixscn, f. 10. Marts paa Elisabeths-lyst.

Student (privat dimit.) 1883; cand. jur. 1888; Assistent i Justitsministeriet 1891, Fuldmægtig smstds. 1904 og Kontorchef 1905.

Revisor ved Frederik den VIl's Stiftelse (Jægerspris) fra 1905; Justitsministeriets Tilforordnede ved Danske Grundejeres Brandforsikring 1908; Medlem af Medicinalkommissionen s. A.; Ministeriets Tilforordnede ved Østifternes Brandforsikring 1909; i Bestyrelsen for Vridsløselille Fængselssel-skab.

Adresse : N-Voldgade 8, Kbhvn.

 

RØNNING Frederik Professor, Dr. phil., R.; f. 3. Sept. 1851 i Assens; Søn at Købmand F L Rønning og Hustru f. Lorentzen; gift m. Ingeborg f. Brandt, f. 18. Marts i Kbhvn.

Student (Odense) 1870; cand. mag. 1875; Lærer ved G Rodes Højskole 1878-80; derefter Lærer ved kbhvnske Skoler til 1898; Dr. phil. (Beowulf-Kvadet, en litterærhistorisk Undersøgelse) 1883; Censor ved Skolelærereksamen 1897-98; Undervisningsinspektør for de kommunale og private Realskoler fra 1898; Medlem af Undervisningsraadet for Søværnets Skoler; Formand for Udvalget for Folkeoplysnings Fremme fra 1904; i en Række Aar Leder af De korte Lærerkursus i Dansk.

Litterære Værker: Grundtvig som Æstetiker (1883); Rationalismens Tidsalder (1886-99) ; Rask (1887); C J Brandt (1892); Den Grundtvigske Slsegl (1904); N F S Grundtvig (1907).

Adresse: Thorvaldsensvej 7, Kbhvn.

 

RØRDAM C H Kammerherre, Oberst K'.MI.FM. i Guld; Gb.E.T.Chr IX M T ' p.p.; f. 12. Nov. 1846 i Glenstrup; Søn af Sognepræst H N K Rørdam og- Hustru f. Birkedal; gift m. Emma Chri-stine, E., f. 7. April 1848 i Kbhvn., Datter af Grosserer L F Mørck.

Student (Roskilde) 1866; Sekondløjtnant 1868; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1872; Kaptajn 1882; Bureauchef ved Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling 1888; Adjutant hos H. M. Kongen 1891; afskediget og kar. Oberstløjtnant 1898; Intendant for Den kgl. Civillist« 1898-1906; kar. Oberst 1902; Direktør for Den kgl. Belønningsskole 1896-1906: Administrator for Dronning Alexandras, Kejserinde Dagmars og Hertuginde Thyras Affairer i Danmark fra 1906 Uden! .Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.; I Kr.; N.A.; Pr.ICr.; R.St.A. ;S.Kr. S.

Sv.; Stb.V. ; S.V.

Adresse ; Frederiksberg Allé 12, Kbh.

 

RØRDAM Erling cand. mag.; f. 22 April 1869 paa Frederiksberg; Søn af Biskop Skat Rørdam (død 1909) og Hustru f. Hauch: gift m. Emmy Alvilda f. Petersen (ødemark); f. 21. Juli paa Barfredshø j, R erslev.

Student (Hauchs Skole) 1886; cand. mag. 1893; Lærer ved Statens Lærerhøjskole fra 1897; Bibliotekar ved samme fra 1901; Censor i Dansk ved Skolelærereksamen fra 1908.

Redaktør af Illustreret Konversationsleksikon; Tidgiver af flere Skolebøger og Klassikerudgaver.

Adresse ; A N Hansens Allé 5, Heil.

 

RØRDAM Hemming Skat Seminarieforstander; f. 30. Marts 1872 i Sønderup ved Slagelse; Søn af Biskop Skat Rørdam (død 1909) og Hustru Marie f Hauch; gift m. Ingerid R., f. 26. Maj 1874 i Odense, Datter af Grosserer Christian Faber (død 1905) og Hustru Sophie f. Petersen.

Student (Hauchs Skole) 1889; cand. theol. 1896; Lærer ved Blaagaards Seminarium; resid. Kapellan for Kattrup m. fl. Sogne og Lærer ved Gjedved Seminarium 1899; Seminarieforstander i Jelling fra 1903.

Redaktør af Dan.sk Skoleforenlngs Tidsskrift Hjem og Skole fra 1907.

Adresse : Jelling.

 

RØRDAM Holger Korpslæge, R.p.p.; f. 23. Dec. 1863 i Sattrup, Slesvig; Søn af Sognepræst, Dr. phil. Holger Rørdam (se denne); gift m. Charlotte R., f. 21. Maj i Hillesvig ved Saxkjøbing, Datter af Forstinspektør Stanley Koch og Hustru Johanne f. Aagaard.

Student (Lyceum) 1881; Ophold paa Testrup Højskole 1883; med. Eks. 1888; Reservelæge i Søværnet 1888-89. Læge ved Maribo-Amfs Tvangs-, Arbejds- og Daareanstalt i Saxkjøbing, samt ved Radsted Hospital 1889-1906; Korpslæge i Søværnet fra 1896; Overlæge paa Garnisons Sygehus 1906-09; Folketingsmedlem for Saxkjøbingkredsen fra 1895; Lægekyndigt Medlem af Arbejdsraadet fra 1901, Formand f. s. 1910; Medlem af Centralbestyrelsen og Formand i Forretningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, hvoraf han er Medstifter: Medlem af Forretningsudvalget og af Bestyrelsen for den internationale Tu-berkuloseforening: Medudgiver af .Tuberculosis" ; Vaccinator ved Den kommunale Vaccinationsanstalt; Regeringens Konsulent i Sundhedsstyrelsen som praktiserende Læge.

Iclenl Ordener: F.Æ.L.; PS.B.A.; Pr.Kr.: R.St.A.; S.N.

Adresse : St. Pauls Plads 1, Kbhvn.

 

RØRDAM Holger Sognepræst, Dr. phil. R. DM.; f. 14. Juni 1830 i Laastrup; Søn af Dr. theol., Sognepræst H C Rørdam og Hustru Conradine f. En-gelbreth: gift m. Simonin. f. Kalkar, f. 31. Okt. 1832 i Odense.

Student 1847: cand. theol. 1853; TTd-giver af Kirkehistoriske Samlinger fra. 1857; Sognepræst i Satrap i Angel 1860-64; Dr. phil. (Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen) 1867; Sognepræst i Kornerup og Svogerslev 1868, i Bræn-dekilde og Bellinge 1876, i Lyngby fra 1883.

Formand for Lyngby Kommunes Skolekommission: i Bestyrelsen for Selskaliet for Danmarks Kirkehistorie, for Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie og for Grundtvigs Højskole; Siedlern af Videnskabernes Selskab 1871 og af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog.

Litterære Arbejder: De danske og norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustav (1855), Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Sliddelalderen (1859-63), Kirkekalender for Slesvig (1862-64); Kjøbenhavns Universitets Historie 1537-1621, I-IV. o. fl. a.

Adresse : Lundtoftevej 12, Lyngby.

 

RØRDAM Kristian Professor ved Landbohøjskolen, Dr. phil., R.; f. 22. Juli 1860 i Gladsaxe; Søn af Sognepræst, Dr. phil. Holger Rørdam (se denne); gift m. Astrid R... f. 5. Nov. paa Frederiksberg Slot.

Student (Odense) 1878; mag. seient. 1884; Assistent ved Mineralogisk Museum, Universitetets og Polyteknisk Læreanstalts kemiske Laboratorier 1882-88; Statsgeolog 1888-1900; Dr.phil. (Saltvandsalluviet i det nordøstlige Sjælland) 1892; Direktør for Den Ankerske Marmorforretning 1896-1900; Ophold i Siam 1900-02; Ejer og Bruger at llovedgaarden Stuboergaard ved Skive 1902-05: Professor i Agordyrkningskemi med Jordbundslære ved Landbohøjskolen fra 1904; Statskonsulent i Agrikul-turkcmi 1906.

Adresse : Hambros Allé 7, Hellerup.

 

RØRDAM Valdemar Forfatter; f. 23. Sept, 1872 i Dalby paa Sjælland; Søn af Sognepræst Hans Rørdam og Hustru f. Rønne-Olsen (død 1880); gift m. Margrethe K., f. 20. Nov. 1873 i Tranekær paa Langeland. Datter af Sognepræst Anton Hansen (død 1906) ug Hustru Margreihe f. Matthiasen.

Student (Døckers Kursus) 1890: Elev paa Askov Højskole 1890-91: cand.phil. 1891; Huslærer i Jylland 1891-94; studerede Historie og Sprog v-ed Kbhvns Universitet 1894-96 og underviste samtidig i Skoler: Litteraturanmelder, først ved Samfundet, senere ved København; Medarbejder ved talrige andre Blade og Tidsskrifter.

Har udgivet: Sol og Sky (1895); Tre SI rælige (1897); Paa Høiskole (1898); Bjovulv (1898): Karen Kjeldsen (1900); Dansk Tunge (1901): (Judrun Dyre (1902): Kærlighedsdigte (1903): Karneval (1903): Ved Midsommertid (1904): Stumme Strange (1906); Den gamle Kaptajn (1906-07); Luder aaben Himmel (1908); Grønlandsfærd (1909).

Adresse: Lundeborg pr. Gudme.