S

SAABYE August

SABROE Peter

SACHS Emil B

SADOLIN Frode

SAINT-AUBAIN C L G

SALICATH Vibeke

SALLY Arthur

SALMONSEN I

SALOMON Eskild

SALOMON Jacob B A

SALOMON Jul.

SALOMONSEN Carl Julius

SALOMONSEN J S

SALTO H C

SAMS Povl

SAND C A C

SAND M J

SANDER Herbert

SANDER Martin

SANDFELD-JENSEN J K

SARAUW Christian

SARAUW Paul

SAUGMAN Christian

SAXILD Frederik

SAXILD Georg

SAXILD Vilhelm

SAXTORPH Sylvester

SCAVENIUS Erik

SCAVENIUS Frederik

SCAVENIUS Jakob

SCAVENIUS Otto

SCAVENIUS Otto Christian

SCAVENIUS Peder

SCHACK Alber

SCHACK C C

SCHACK EYBER Niels

SCHACK Henny

SCHACK M C

SCHACK Otto Didrik

SCHAFFALITZKY de MUCKADELL Albrecht

SCHAFFALITZKY de MUCKADELL Ludvig

SCHALDEMOSE Vilhelm

SCHARLING Carl

SCHARLING Henrik

SCHARLING Peter

SCHARLING William

SCHAU Valdemar

SCHEEL Christian Bille

SCHEEL Frederik (Fritz)

SCHEEL Henrik

SCHEEL Victor

SCHEELChristiane

SCHELLER C F

SCHEPELERN Vilhelm

SCHEPELERN-LARSEN C A

SCHIERBECK Ferdinand

SCHIERBECK George

SCHIERBECK Herman

SCHIMMELMANN Carl

SCHIMMELMANN Werner

SCHIOLDANN A N

SCHIOLDANN Frederikke

SCHIØDT Johannes

SCHIØLER Axel

SCHIØRRING Viggo

SCHIØTT Julius

SCHIØTT Valdemar

SCHJÆR I C

SCHJØRRING C P C

SCHJØRRING Kaj

SCHLICHTKRULL A C

SCHLICHTKRULL J C

SCHLÜTER V C L

SCHMEDES Hakon

SCHMIDT Albrecht

SCHMIDT Alfred

SCHMIDT Henrik

SCHMIDT J Chr.

SCHMIDT J J

SCHMIDT Johannes

SCHMIDT Karl

SCHMIDT P

SCHMIDT Valdemar

SCHMIDTEN Marcus

SCHMIDTH Aage

SCHMIEGELOW Chr.

SCHMIEGELOW Ernst

SCHMITH J P

SCHNACK Custav

SCHNAKENBURG C H

SCHNEDLER- PETERSEN Frederik

SCHNEEKLOTH C Ad.

SCHNEEKLOTH K A

SCHNEIDER A W

SCHORNSTEIN Max

SCHOU August

SCHOU H H

SCHOU Jens

SCHOU Karl

SCHOU Marie Kristine

SCHOU Philip

SCHOU Rudolf

SCHOU Th. V

SCHOUBOE O B

SCHOUBYE Sophus

SCHOUSTRUP V J

SCHOVELIN Jullus

SCHROEDER Rolf

SCHROLL Carl A

SCHROLL Henning

SCHROLL Zeuthen

SCHRØDER F C C

SCHRØDER Johan

SCHRØDER Johan N

SCHRØDER Johannes

SCHULIN Sigismund

SCHULIN Vilhelm

SCHULIN-ZEUTHEN William

SCHULTZ A

SCHULTZ Johannes

SCHULTZ Julius

SCHWANENFLÜCEL H H L

SCHWARTZ C G F

SCHWARTZ Frans

SCHWARTZ Julius

SCHWARZ-NIELSEN I C A

SCHYBERG Robert

SCHÆBEL Oluf

SCHØLLER C E A

SCHØLLER F C C

SCHÜTTE Gudmund

SCHÜTTE Theodor

SECHER N

SECHER V A

SEEDORFF Morten

SEEMANN Chr.

SEHESTED Hannibal

SEHESTEDT JUUL Christian

SEIDELIN Andreas

SEIFERT Carl

SELIGMANN Georg

SHAW Charles

SICK Ingeborg Maria

SIESBYE A F

SIESBYE Oscar

SIIM P

SILCOWITZ-HANSEN H Chr.

SILETZKY Constantin

SIMONI Daniel

SIMONSEN Carl E

SIMONSEN David

SIMONSEN Simon

SIMONSEN Sophus

SIMONY Frederik

SINDING Elga

SINDING Stephan

SIVERSLETH Hans

SKADE J C M R

SKEEL Christian

SKEEL Erik

SKEEL Otto

SKIBSTED A C de Fine

SKIBSTED C F de Fine

SKIBSTED H V

SKIBSTED Th. N

SKJERNE C C

SKJOLDBORG Johan

SKOUBOE Søren

SKOUSBO Frederik

SKOV Frants

SKOVGAARD Joakim

SKOVGAARD Niels

SKOVSTED J

SKRAM Erik

SKRAM Henriette

SLENGERIK Carl

SLOMANN C V

SLOMANN Herman

SLOTT-MØLLER Agnes

SLOTT-MØLLER Harald

SMIDT Claus L

SMIDTH Hans

SMIDTH Philip

SMITH J C

SMITH Niels

SOMMER Herman

SONNE Carl

SONNE Chr.

SONNE T

SOYA-JENSEN Carl

SPONNECK Leopold

SPONNECK Wilhelm

SPORON-FIEDLER Frederik

STAAL J C E

STADFELDT Andreas

STAGE Georg

STAMM C H

STAMPE FEDDERSEN Astrid

STAMPE-CHARISIUS Caroline

STAUNING Th.

STEEN Johannes

STEEN Julius

STEENBERG Andreas Sch.

STEENBERG Hans

STEENBERG Niels

STEENBUCH Axel

STEENSBY Hans Peder

STEENSEN Hans

STEENSEN-LETH Carl

STEENSTRUP Johannes

STEENSTRUP K J V

STEFFENSEN H C

STEGEMANN C F

STEIN Hendrik

STEIN Johan

STEIN Johannes

STEIN Valdemar Saxtorph

STEINMANN P F

STEINTHAL Harald

STEMANN Gustav

STENSBALLE N P

STEPHENSEN Bjørn

STEPHENSEN Karl

STEPHENSEN Magnus

STEPHENSEN Westy

STHYR P C A

STHYR Selgen

STILLING Hermann

STILLING-ANDERSEN Jacob

STOCKFLETH Hannibal

STOCKMARR Johanne

STOCKMARR Sophus

STORCH M V

STORCK Herman

STORM Andreas Vangberg

STRANDGAARD Holger

STRANDGAARD Julius

STRUCKMANN Erik

STRUER Holger

STRØM Axel

STRØM Rasmus

STRØMGREN Elis

STRØYBERG J J

STRØYBERG N K

STRØYER Charles

STUB C E

SUENSON Edouard

SUENSON Kay

SUENSON Magna

SUM Johannes

SUNDBERG I C

SUNDBO J P

SVARRE Søren

SVEDSTRUP Alexander

SVEINBJØRNSSON Sveinbjørn

SVEISTRUP Poul

SVENDSEN Anton

SVENDSEN Johan

SVENDSEN Niels

SWANE P D

SWENDSEN C

SYBERG F Hempel

SYBERG Fritz

SYLOW N C H

SZÉCHENYI von SARVARI -FELSØ-VIDÉK Denis

SØDRING Niels

SØLLI NG I N

SØLTOFT Carl

SØLTOFT Emil

SØLTOFT Viggo

SØNDERØXE N C A

SØRENSEN Aage

SØRENSEN Alfred

SØRENSEN Axel

SØRENSEN Christian

SØRENSEN Enevold

SØRENSEN Holger

SØRENSEN J C

SØRENSEN Kr.

SØRENSEN L Nicolaj

SØRENSEN S H T

SØRENSEN S P L

SØRENSEN Sophus

SØRENSEN Søren

SØRENSEN Søren Professor

SØRENSEN Theodor

SØRENSEN William

SØRENSEN-EGAA N R

SØRENSEN-SAKSAGER Jens

SAABYE August Billedhugger. Professor, H.DM.: f. 7. Juli 1823 i Skiveholme ved Aarhus; Søn af Sognepræst Erhard Saabye (død 1851) og Hustru Susanne f. Schmidt (død 1856); gift 1. Gang m. Anna Pouline S. (død 1867), Datter af Overretsprokurator F F Hansen, 2. Gang m. Hanne Louise Augusta f. Baronesse. Haxthausen, f. 26. Dec. i Kastellet i Kbhvn.

Lært som Gørtler: Elev af Kunstakademiet 1846: Medlem af Kunstakademiet 1871: Medlem af Akademiraadet og af Bestyrelsen for det Anckerske Legat. Deltog som Frivillig i Felttoget 1848.

Arbejder; Ludvig Holberg (1851): Venus (1852): En Fiskerdreng; En Faun, som danser med den lille Bacchus (1859, Kunstmuseet): En Silen ridende paa et Æsel (1865): Adam og Eva efter Syndefaldet (1866); Maleren Abildgaard (1868): David, der udslynger Stenen (1875); H C Andersen (1877,

Rosenborg Have): Susanna for Raadet (1884, Kunstmuseet); Lady Macbeth (1891, Kunstmuseet): J P E Hartmann (1904, St. Annas Plads); Julius Thomsen; Buster af Frederik Hammerich, R Frimodt, Magdalene Thoresen, Schwartz, Michael Wiche, Fru Sødring, Fru Hennings (i Det kgl. Teater), Biskop Skat Rørdam (1903), Hartmann (i Det kgl Teater); Holmberg, Jiir-genseu, Hagemann og Borch (i Polyteknisk Læreanstalts Festsal); Reliefferne : .Herkules paa Korsvejen. Thetis bønfalder Vulkan om Vaatlen til Aciiillciis, Barnemordet i Betlehem.

Adresse: Petersborgvej 6, Kbhvn.

 

SABROE Peter Redaktør; f. 23. Jan. 1867 i Sølund ved Silkeborg; Søn af Forpagter Anders Sabroe og Hustru f. Rasmussen: gift m. Thyra S, f. 16. Nov. 1868, Datter af Kancelliraad Møller og Hustru Aurora f. Nellemann.

T Skomagerlære i Kbhvn.: Medarbejder ved Randers Folkeblad 1887. ved Demokraten 1888: Medredaktør ved Demokraten 1895-1908: Medlem af Aarhus Bvraad 1900-09: Redaktør af Kolding Socialdemokrat fra 1908: Stifter af Samaritanen og Feriebørns Beklædning i Aarhus; Medlem af Tyendekommissionen af 1905 og Barnekommissionen af 1910.

Folketingsmand (Aarhus nordre Kreds) fra 1901.

Adrésse : lille Strandstræde 12. Kbhn. og Kolding.

 

SACHS Emil B Inspektør: f. 16. Febr. 1855: Søn af Handelsagent Moritz Sachs og Hustru Julie f. Bendix; ugift.

Inspektør og Bibliotekar ved Købmandsskolen fra 1902: Kasserer i Brød-uddelings-Stiftelsen af 1826 og for Kbhvns Legeplads-Forening; Medlem af Udvalget for danske Skolebørns Fællesfags; Kasserer og Medlem af Forretningsudvalget for Studentersamfundets Arbejderkoncerter.

Adresse: Fiolstræde 44, Kbhvn.

 

SADOLIN Frode Læge; f. 21. Sept. 1866 i Valløby ved Kjøge; Søn af Præst O J Sadolin og Hustru f. Marcussen; gift m. Margrete S., f. 5. Aug. i Herfølge, Datter af Præst F B Møller og Hustru f. Bartholdy.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1885; med. Eks. 1893; Medlem af Den internationale permanente Kommission for legemlig Opdragelse fra 1902: Medlem af Bestyrelsen i Gymnastisk Selskab 1899-1904: i Selskaltet for fysisk Terapi og Diætetik 1902-05, for Foreningen til Skolehygiejnens Fremme fra 1903: Formand for Mechano-tera-peutisk Forening fra 1908.

Har skrevet : Gymnastik med Sniaa-børn (1900): Vort Helbred (1902); Gymnastik i Hjemmet (1904); Nervehelsc (1908).

Adresse ; Kongensvcj 22, Kbhvn. de

 

SAINT-AUBAIN C L G Oberst. K'. DM.p.p.: t. 25. Okt. 1843 i Kbhvn.; Søn af Major i Infanteriet, Kommandør A P de Saint-Aubaiu (falden ved Isted) og Hustru f. Larson; gift in. Adelaide Franziska Emilie f. Olsen, f. lo. Juli paa Mejlgaard ved Grenaa,

Sekondløjtnant 1863; Premierløjtnant 1867; Kitmester 1879; Chef for Bide- og Beslag-skolen 1884-90; Oberstløjtnant 1892; Oberst 1901; Afsked 1903.

Udenl. Orden ; N.St.O.

Adresse: Villemoesgade 56, Kblivn.

 

SALICATH Vibeke Borgerrepræsentant, Frue: f. 1. Aug. 1861 i Kbbvn.: Datter af Skolebestyrer Hartvig Frisch (død 1890) og Hustru Betsy f. .Mourier (død 1892); gift m. Gerhard Guise Salicåih; f. 1. Maj 1859 i Nyborg, Søn af Over-læge, Distriktslæge P C F E Salicath (død 1891) og Hustru f. Frisch (død 1868).

Stifter af og Formand fur Kvinde-hjemmet i Læssøesgade 1902; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kvindesamfunds Kbhvns Kreds 1901-07: Farmand for danske Kvindeforeninger Valgrets- forbund 1907-08; Redaktør af Kvinden og Samfundet 1901-02; Medlem af Bor-gerrepræsentationen 1909; har været Delegeret ved Kvindekongresser i Berlin 1904 og i Amsterdam 1908.

Udgav i 1901 Piecen ; Hvorledes kom- nier jeg ud af det med min Indtægt; har oversat Clara Viebigs Bøger.

Adresse: Nørrebrogade 122, Khhvn.

 

SALLY Arthur Overretssagfører, K.; f. 19. Jan. 1845 i Kblivn.: Søn af Just.its-raad. Hofinspektør N H V C Salt? og Hustru f. Gjessing; gift m. Ida Marie f. Thiele, f. 25. Jan. i Khhvn.

Student (von Westenske Institut) 1863: eand. jur. 1871; Overretssagfører 1877; Administrator af Berlingske Tidende.

Formand i Hovedbestyrelsen for Foreningen for Lægevagtstationer til dens Ophævelse 1909; i Bestyrelsen for Belønnings- og Forsørgelsesforeningen for Tyender i Khhvn. og Omegn.

Adresse : N-Farimagsgade 15, Kbh.

 

SALMONSEN I Forlagsboghandler, S. p.p.; f. 27. Fen. 1846 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant Heymann Salmonsen og Hustru Dina f. Jacobsen.

Lærling og Medhjælper hos P O Philipsen 1861-71: etableret 1871 i Khhvn. sammen med Broderen Morits Salmonsen under Firma : Brødrene Salmonsen; faa Aar efter Eneindehaver af dette; købte 1896 V Hostrup Schultz' Forlag.

Formand for Boghandler-Medhjælper-Biblioteket 1877-85, for Boghandlernes Afregningsudvalg 1895-1903 og for Boghandlernes Fagskole; Medlem af Forlæggerraadet.

Forlægger af og Medarbejder ved Salmonsens Konversationsleksikon.

Udenl. Orden: Pr. otf. de I'instruc. pulil.

Adresse : Vendersgade 26, Khhvn.

 

SALOMON Eskild Grosserer; f. 14. Juli 1854 i Khhvn.; Søn af Grosserer II 1 Salomon (død 1892) og Hustru Therese f. Oettinger (død 1858): gift m. Louise S., f. 18. Okt. 1854, Datfer af Veksel-lerer Jacob Simonsen (død 1880) og Hustru Kose f. Hahn (død 1869).

Præliminæreksamen (v. Westenske Institut): Grossererborgerskab (Firma J A Berendt i Co.) 1883.

Medlem af Borgerrepræsentationen 1693-1909. Viceformand i samme 1907-09: Medlem af Kbhvns Ligningskommission 1894-1903, af Kbhvns Skatte-raad 1905-09: Medlem af Overskatte-raadet fra 1909; Formand for Kbhvns radikale Venstreforening i 4. Kreds; Medlem af Kbhvns og Frederiksbergs radikale Venstreforenings Hovedbestyrelse; Formand for Manufakturhandler-Foreningen 1887-1902, for Manufakturhandlernes Alderdomskasse 1887-1902; Stifter af Fællesrepræsentationen for de kbhvnske Handelsforeninger, dens Formand 1892-97.

Udenl. Orden : F.Æ.L.

Adresse : Kronprinseusgade 8. Khhvn.

Sommerbolig: Jægersborg Allé 11, Charlottenlund.

 

SALOMON Jacob B A Grosserer, R.; f. 4. Juni 1848 i Kblivn.: Søn af Grosserer, Tehandler F B Salomon og Hustru .Mariane f. Meyer; gift m. Bir-gitte S., f. 21. Jan. 1858 i Kblivn., Datter af Grosserer J B Melchior og Hustru Charlotte f. van Deurs.

Ansat paa Grosserer Edward Thunes Kontor 1864; Vckselmæglereksameu 1869; Assuraneemæglereksamen 1870; Associé i Firmaet Edward Thune & Co. 1880.

Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1890; i Bestyrelsen for arbejdernes Byggeforening, for Fjerde Søførsik-ringsselskab. for Dampskibsselskabet Torn og for 'Akts. Lammefjordens Tørlægning: Repræsentant i Nordisk Gen forsikringsselskab.

Adresse: Dronningens Tværgade c, Khhvn.

 

SALOMON Jul. Fuldmægtig, Bibliotekar; f. 13. Feh. 1853 i Khhvn.: Son af Silke- og Kbedehandler H I Salomon (død 1892) og Hustru Therese f. Oef. tinger (død 1858); gift m. Johanne f. Dreyer, f. 19. Jan. 1856 i Faaborg.

Student 1870; Rigsdagsstenograf 1871; ansat i Kommunens Tjeneste  1877: Fuldmægtig i Statistisk Kontor 1894: Baadhusbibliotekar 1896; Lauds-1 lingsassistent 1907.

Forfatter af en Række Afhandlinger af statistisk og litterærhistorisk Karakter J Blade og Tidsskrifter Ugi ver af M Goldschmidt i Fællesudgave (1908-101.

Adresse : Platanvej 10, Kbhvn.

 

SALOMONSEN Carl Julius Professor v. Universitetet, Dr.med.&scient.,K2.DM. p.p.: f. 6. Dec. 1847 i Kbhvn.; Søn af Dr. med. Martin Salomonsen og Hustru Emma f. Henriques; gift m. Kilen S., f. 9. Maj i Kbhvn., Datter af Grosserer A R Henriques og Hustru Fanny f. Fürstenberg.

Student (Motropolitanskolcn) 1865; med. Eks. 1871; Ur. med. 1877; Prosektor ved Kommunehospitalet 1877-79; Vakcinator ved Den kommunale Vakcinationsan-stalt 1881-83; Docent i med. Bakteriologi 1883: Medlem af Videnskabernes Selskab 1891: Formand i Medicinsk Selskab 1892-94; Professor i alm. Patologi 1893: Medlem af Bestyrelsen for Det Clnssenske Litteraturselskab 1894-1904: indrettede en serumterapeu-lisk Laboratorieafd. 1895. som omdannedes til Statens Serum-Institut 1901, Direktor for samme 1900-09: Forstauder for Universitetefs Institut for alm. Patologi; Rektor magnificus 1909-10.

Legatstifter: Æresmedlem af talrige udenlandske Lægeselskaber} Dr. seient. ved Victoria Universitetet i Manchester 1905.

Udenl. Ordner: Fr. off. de l'instr. publ.: N.Sl.O.: Pr.Kr.: R.St.Stan.; S. N.; S.V.

Adresse: Juliane Uaries Vej, 22. Kbhvn.

 

SALOMONSEN J S Etatsraad, Vekselerer, R.DAL; f. 18. Nov. 1830 i Kbhvn.; Søn af Vekselerer S I Salomonsen og Hustru Rose f. Goldschmidt; gift m. Zerline Amalie f. Levin, f. 18. Maj i Kbhvn.

Firma; I S Salomonsen & Co.

Medlem af Bestyrelsen for Spritfabriken Fortuna: Beviser i Foreningen til Oprettelse af Friskolebørnsasyler i Kbhvns Arbejderkvarterer.

Adresse: Kjøbmagergade 24, Kbhvn.

 

SALTO H C Direktør i Hærens tekniske Korps, R.DM.: f. 11. Aug. 1854 i Kbhvn.; Søn af Oberst J V Salto og Hustru Bertha f. Bruun; gift m. Ingeborg S., f. 27. Juli i Haderslev. Datter af Politimester P A C Heide.

Sekondløjtnant 1874: Premierløjtnant 1878; Kaptajn 1886: Oberstløjtnant 1901; Chef for 2. Artilleribataillon; Direktor i Hærens tekniske Korps 1909; Chef for Forsøgs- og Kontrolafdelingen.

AI edlem af Bestyrelsen for Kbhvns Telefonkiosker.

Adresse; Kronprinsensvej 3, Kbhvn.

 

SAMS Povl Gaardmand; f. 4. Marts 1843 i Torup, Samsø: Søn af Gaardinand P J Jensen (død 1864) og Hustru f. Poulsdatter (død 1875); gift m. Petra Otilie S., f. 19. Okt. i Kbhvn. Datter af Bagermester og Brygger Troels Marstrand og Hustru f. Karlsen.

Landmand til sit 25. Aar; dernæst Elev paa Vallekilde, og Askov Højskoler i 2½ Aar; Lærer ved Vestersker-ninge Højskole i 2 Aar. ved Vallekilde Højskole i 10 Aar.

Formand for Holbæk Amts Andelsslagteri fra 1888; i Bestyrelsen for Den sjællandske Bondestands Sparekasse til 1909 og for De samvirkende sjællandske Landboforeninger

Venstrereformpartiets Kandidat ved Folketingsvalget i Rudsvedby-kredsen 1906; Medlem af Bestyrelsen for Aktieseiskallet Holbækposten, for hvilket han i nogle Aar var Formand; Formand for Vallekilde Menigheds Kir-kestyrelse fra 1908; Repræsentant i Østifternes Kreditforening fra 1907.

Adresse : Svendsbjerg.

 

SAND C A C Professor, R.p.p; f. 7. Feb. 1861 i Lemvig: Søn af Handelsrejsende S B V Sand og Hustru f. Cap-pelen; gift m. Albertine Fro f. Olufsen, f. 15. Juli i Slagelse.

Dyrlægeeksamen 1883; Assistent ved Landbohøjskolen, Lærer 1887, Professor 1895: Forstander for Veterinærskolens ambulatoriske Klinik; Lærer i Fødselshjælp og Hesteavl.

Formand for Statshingsteskuekommis-sionen i 4. Kreds.

Udenl. Orden . N.St.O.

Adresse : Landbohøjskolen, Bulows-vei, Kbhvn.

 

SAND M J Oberst, R.DM.: f. 13. Sept. 1856 i Gram i Slesvig; Søn af Skovfoged J C Sand og Hustru f. Rosendahl; gift m. Caroline Elise Charlotte f. Jensen, f. 15. Juli.

Sekondløjtnant 1878: Premierløjtnant 1883; Medarbejder ved Gradmaalingon fra 1888; forsat til Generalstaben 1890; Kaptajn 1895; Lærer i Geodæsi ved Offieerskoleu 1899-1908: Oberstløjtnant 1906; Chef for Generalstabens topografiske Afdeling 1907: Delegeret i den internationale Jordmaaling 1907: korresponderende Medlem af Gesellschaft, für Erdkunde i Berlin 1908: Oberst 1909.

Adresse : Vendersgade 25, Kbhvn.

 

SANDER Herbert Premierløjtnant: f, 21. Aug. 1879 i Kbhvn.: Søn af Grosserer V Sander og Hustru Fanny f. Christensen.

Sekondløjtnant 1899; Premierløjtnant 1900; i fransk Tjeneste 1902-04; Lærer i paa Gymnastikskolen 1904-09; tjenst- ! gørende ved 21. Bataljon.

Sekretær i Dansk Fægte-Forbund.

Udenl. Ordener; B.cr.m.; Sp.T.K.

Adresse: Helgolandsgade 1, Kbhvn.

 

SANDER Martin Overretsassessor, B.; f. 8. Nov. 1853 i Kbhvn.; Søn af Grosserer S Sander; gift m. Louise S., f. 21. Aug-, i Kbhvn., Datter af Vandinspektør V Poulsen.

Student (v. Westenske Intistut) 1871 rand. jur. 1880; Byfogedfuldmægtig i Nakskov s. A.; Fuldmægtig ved Sø' dre Birk og Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 1886; Assessor i Viborg Overret 1899, i Kbhvns Overret 1908; Censor ved Universitetets juridiske Eksaminer.

Adresse: .Frydendalsvej 18, Kblivn.

 

SANDFELD-JENSEN J K Docent, Dr. pbil.; f. 17. Jan. 1873 i Vejle; Søn af Redaktør A K Jensen.

Student (Vejle) 1891; cand. mag. 1898; Lærer ved Østerbros Latin- og Realskole s. A., ved Borgcrdydskolen i Kbhvn. 1900, ved Statens Lærerhøjskole 1901; Dr. phil. (Rumænske Studiert) 1900; Docent i romansk Filologi ved Universitetet 1905.

Adresse: Skovridergaardens Villaby, Holte.

 

SARAUW Christian Docent, Dr. phil.; t. 19. Sept. 1865 paa Petersværft; Søn af Forstraad C A N Sarauw (død 1886) og Hustru f. Hansen (død 1909); ugift

Student (Herlufsholm) 1883; cand. mag. 1889; Dr. phil. (Irske Studier) 1900; Translatør i Tysk 1903; Lærer ved Gregersens Skole 1885-92, ved Frederiksberg Latin- og Realskole 1887-1902, ved Købmandsskolen 1901-08 og Kbhvns Sprog-konservatorium 1901-06: Docent ved Universitetet 1908; Generalsekretær ved Orieiitalistkongrossen 1 Kblivn. 1908: Medlem af Translatør-eksamenskorn missionen.

Forfatter af flere Lærebøger og Afhandlinger i videnskabelige Tidsskrifter.

Adresse ; Rosenvængets Allé 10, Kbh.

 

SARAUW Paul Forfatter, Journalist; f. 30. Nov. 1883 i Kblivn.; Søn af Kaptajn, Militærforfatter Christian Sarauw (død 1909) og Hastre Marie f. Ring; ugift.

Student (Slomanns Skole) 1901: cand. phil. 1902; Medarbejder ved Ekstrabladet.

Har skrevet (sammen med Julius Magnussen) : En slem Dreng, Farce (Frederiksberg Teater 1908); Den store Afdøde (Folketeatret 1909 samt i Wien og Berlin 1910).

Har oversat: Salome; Livets Maskerade; Spøgelser, (Dagmarteatret); Ro-scumontag (Folketeatret); De sidste Patroner (Casino), samt en Række F^olkeskuespil og Farcer til Frederiksberg- og Nørrebros Teater.

Adresse: Gammel Kongevej 13 B, Kbhvn.

 

SAUGMAN Christian Overlæge, Professor; f. 16. Dec. 1864 paa Korselitze; Søn af Justitsraad, Godsforvalter E A G Saugman og Hustru f. Jiirgensen; gift m. Augusta S., f. 26. Febr., Datter af Overkrigskommissær, Regn. skabsehef V C B Treschow og Hustru f. Axelsen.

Student (Herlufsholm) 1882; cand. med. 1889; Læge i Horsens 1891-99: Medlem af Bestyrelsen for Selskabet Sanatorier for Brystsyge 1895-99; Overlæge ved Vejlefjord Sanatorium fra 1899.

Medlem af Bestyrelsen tor Det danske Missionsselskab fra 1907, for Kristelig Lægeforening Ira 1906 og for De danske Lægers Hjælpeforening fra 1908; Underredaktør for Skandinavien af Internationales Ccntralblatt der ge-sammten Tubcrkuloselitteratur; Formand for Foreningen af Overlæger ved danske Brystsygesanatorier fra 1904 og for Nordisk Tuberkulose-Litteratur-Ring fra 1909.

Adresse: Vejlefjord Sanatorium pr. Daugaard.

 

SAXILD Frederik Kaptajn, Kontor-elief. R.DM.p.p.: f. 6. Jan. 1858 i Kolding; Søn af Etatsraad, Herredsfoged G C Saxild og Hustru f. Boesen; gift ni. Ingeborg f. Lassen, f. 19. Okt. i Kbhvn.

Student (priv. dimit.) 1874; Sekondløjtnant 1880; Premierløjtnant 1882: Kaptajn 1898; Afsked 1908: Chef for Marineministeriets Admiralitetskontor fra 1907.

Udenl. Ordner: N.O.N.; N.St.O.: Pr.R.Ø.; P.V.V.: Tun.N.I.

Adresse: St. Pauls Plads 1, Kbhvn.

 

SAXILD Georg Arkivar; f. 5. Juli 1864 i Kolding; Søn af Etatsraad, Herredsfoged G C Saxild og Hustru f. Boesen; gift m. Rigmor S., f. 10. Nov. paa Hammersvold, Datter af Forstkandidat Svend Spandet og Hustru f. de Neergaard.

Student (Fredericia) 1882; Magister 1890; Assistent ved Provinsarkivet i Kbhvn. 1892, i Viborg 1896, Provinsar-kivar 1897, Landsarkivar 1907.

Medlem af Viborg Byraad 1900-09. at Teknisk Skoles og Museets Bestyrelse og af Overskatteraadet for Viborg Amt (fra 1904): Kasserer og Sekretær for Historisk Samfund for Viborg og Omegn; Formand for Folkebogsamlingen for Viborg og Omegn, for Viborg Kunstforening (1899-1907) og for Den radikale Venstreforening for Viborg (1905-08); Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalgene i Viborgkredsen 1903 og 09; Medlem af Repræsentantskabet for Den danske Købstadforening (1906-09) og af Bestyrelsen for Foreningen til gamle Bygningers Bevarelse fra 1907.

Adresse : Landsarkivet, Viborg.

 

SAXILD Vilhelm Overlæge; f. 2. Marts 1859 i Kolding; Søn af Etats raad. Herredsfoged G C Saxild og Hu-«tru f. Boesen; gift m. Nicoline S., f. 10. Nov. i Kbhvn., Datter af Overrets-prokurator I L Lassen og Hustru f. Nielsen.

Student (v. Westenske Inst.) 1877; med. Eks. 1885; assisterende Læge ved Ladegaarden 1889-90, ved Poliklinikens otologiske Afd. 1889-95, ved St. Josephs Hospital 1890-1901; Overlæge ved sammes medicinske Afd. B fra 1901; Medlem af 8. kbhvnske Værge-raadskreds fra 1907.

Adresse : Korsgade 45, Kbhvn.

 

SAXTORPH Sylvester Professer, Dr. med., R.; f. 18. Marts 1851 paa Fri-hedslund ved Kallundborg; Søn af Jægermester J V Saxtorph og Hustru f. Holm.

Student (Aarhus) 1870; med. Eks. 1877; underlæge i Søværnet 1877-78; Reservekirurg ved Frederiks Hospitals Afd. C 1882-84; Reservelæge i Hæren 1885-86; Dr. med. 1886; Læge ved Poliklinikens kirurgiske Afdeling 1889-98; Vakcinator ved den kommunale Vakci-nationsanstalt 1889; Overkirurg ved St. Josephs Hospital 1890-99, ved Kommunehospitalets Afd. V fra 1899; Dr. jur. hon. ved Edinburgh Universitet; Medlem af talrige udenlandske videnskabelige Selskaber.

Adresse : Bredgade 47, Kbhvn

 

SCAVENIUS Erik Udenrigsminister, R. p.p.; f. 13. Juni 1877; Søn af Kammerherre Carl Scavenius til Klintholm og Hustru Thyra f. Castonier; ugift.

Student 1897: cand. polit. 1901; Assistent i Udenrigsministeriet 1902; Legationssekretær i Berlin 1906-08; Kontorchef i Udenrigsministeriet 1909; Udenrigsminister i Ministeriet Zahle samme Aar.

Udenl. Ordener: Gr.Fr.; M.Gr.; Pr Kr.: Pr.R.Ø.; R.St.A.; R.St.Stan.

Adresse : Christiansborggade 1, Kbhn.

 

SCAVENIUS Frederik Overretssagfører; f. 8. April 1868; Søn af Kammerherre Jakob Scavenius (se denne); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1886-. eand. jur. 1894; Overretssagfører 1903. Forpagter af Gjørslev, Søholm og Erikstnip Godser 1909.

Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskaberne Telegrafonen, Patent Poulsen; i Bestyrelsen for Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog.

Adresse: Gjorslev pr. Storehedingc.

 

SCAVENIUS Jakob Kammerherre, Godsejer, DM.SK.FM. i Guld; f. 12. Sept. 1838 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre Peder Brønnum Scavenius til Gjorslev og Hustru f. Meincke; gift m. Louise S., f. 4. Sept. i Christians-sted paa St. Croix, Datter af Kammerherre, Oberst J F C Castonier og Hustru Annie f. O'Ferrall.

Besiddelser: Gjorslev, Søholm, Erik-strup, Bredelykko og Seinhus. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Student (Metropolitanskolen) 1857; cand. polit. 1863; deltog som Frivillig i Krigen 1864; Folketingsmand for Sto-rehedinge 1865-95, for Odense 1898-1901; Kultusminister 1880-91; Stifter af Højres Fremskridtsgruppe 1896.

Formand for „Klubben"; Præsident for Association franco-scandinavc; Med-lem af Bestyrelsen for Plantageselskabet Dansk Vestindien; Formand i Bestyrelsen for Forsikrings-Aktieselskabet Folket og for Aktieselskabet Kolindsund.

Har skrevet: Danmark og det danske Folks Fremtid (1894); Dansk Poli-lik (1898).

Adresse: Stockholmsplads 1, Kbhvn. og Gjorslev pr. Storehedinge.

 

SCAVENIUS Otto Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.; f. 19. Maj 1849 paa Basnæs; Søn af Hofjægermester Jakob Scavenius (død 1850) og Hustru Henriette f. Komtesse Moltke (død 1898); gift m. Christiane S., f. 28. Jan. 1855 paa GI. Estrup, Datter af Kammerherre, Lensgreve Jørgen Scheel (død 1889) og Hustru Christiane f. Munk.

Student (Herlufsholm) 1867; cand. Phil.; uddannet i Landvæsenet; Ejer af Basnæs 1867-1907; Sogneraadsformand 1879-85; Medlem af Sorø Amtsraad 1885 -1901; Folketingsmand for Skjelskør Kredsen 1890-98; Direktør for Frederiksborg Fuldblodsstutteri fra 1878 til dets Nedlæggelse 1898; Medlem af Sorø Amts landøkonomiske Selskals Bestyrelse 1885-1901. de sidste 3 Aar tillige Formand: Medlem af Det kgl. Landhusholdningsselskabs Bestyrelse 1886-1901; Formand for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme 1879-1901; i en Aarrække Formand for Foreningen for rationel Halvblodsavl i Sjælland, for Sorø Amts Hesteavlsforening, for De samvirkende sjællandske Landboforeningers udvalg for Hesteavl, for Hingsteskuekomm. og for Statsdyr-skuekommissionen; Medlem af Bestyrelsen for Thurcbylille, foruden talrige andre politiske, kommunale og land-økonom iske Hverv; Dommer for Heste ved talrige Dyrskuer 1878-1901.

Adresse; Østerbrogade 84, Kbhvn.

 

SCAVENIUS Otto Christian Gesandt, Kammerherre, Legationsraad, R.p.p.; f. 10. Der. 1875 paa Basnæs ved Skjel-skør; Søn af Kammerherre Otto Scavenius (se denne); ugift.

Student 1893; cand. mag. 1897; Volontier i Udenrigsministeriet s. A., Assistent 1899; Attaché i Paris 1899-1900-Legationssekretær i Berlin 1903, i Fa-ris 1903-08, i Berlin 1908-09; Legationsraad 1908; Gesandt i St. Petersborg fra 1909.

T'denl. Ordener: F.JE.L.; Pr.R.Ø.; R.St.Stan.: Sp.C.III.

Adresse : 26 Millionnnia, SI. Petersborg.

 

SCAVENIUS Peder Godsejer, R. DM.; f. 30. Juli 1845 paa Gjørslev; Søn af Kammerherre Peder Scavenius og Hustru Charlotte Sophie f. Meincke; ugift.

Besiddelser: Voergaard (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Student 1864; cand. jur. 1870: Land-va-srnskommissær; fh. Tiendeaf]øsnings-koinmissær; Medlem af Hjørring Amtsraad.

Adresse : Voergaard pr. Præstbro St.

 

SCHACK Albert Sognepræst, R.; f. 3. Marts 1849 i Ring ved Horsens: Søn af Sognepræst, Dr. phil. M A T Schack og Hustru f. Braun; gift m. Louise Au-gusta S., f. 17. Ang. i Roskilde, Datter af Provst C A Olivarius.

SI udent (Borgerdydskolen) 1866; cand. tbeol. 1872; Kapellan i Raklev 1874: Sognepræst til Bredstrup 1877. i il Gudlim og Fabjerg 1887, ved Hel-ligaandskirken i Kbhvn. 1895, i Von- sild og Dalby fra 1908; Redaktør af Maanedsblad for den danske Folkekirke til 1903: Næstformand for Det khlivnske Kirkefond til 1909; Medlem af Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn til 1909 og for Børnesanatoriet i Ny Humlebæk til 1909.

Litterære Arbejder: Nutidsdsbetragt-ninger (1887); underets Forhold til det normate Trosliv (1888); Er Kvindesagen i det rette Spor (1890); Om l'dvik-lingsgangen i Henrik Tiisens Digtning (1896); Sociale Spørgsmaal i kristelig Be-I.vsning (1897): Den indre Mission som kirkelig Fremtoning (1898): Kunsten i Brutalitetens Tjeneste (1899); Hen litterære Strid (1900); Kunsten og Livet (1901); Krig eller Fred (1902).

Adresse : Vonsild pr. Kolding.

 

SCHACK C C Kaptajn, R.DM.; f. 14. Okt. 1855 i Ring pr. Horsens.

Sekondløjtnant 1877: Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1894; Afsked 1906.

Folketingsmand for Kbhvns 8. Kreds 1909; Forretningsfører for Dronning Louises Børnehospital; Sekretær i Foreningen Det røde, Kors 1909.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.: Pr.R.Ø.; R.St.Stan.; S.V.

Adresse ; Østerbrogade 1j2, Kbhvn.

 

SCHACK Henny Enkegrevinde; f. 14. Sept.; Datter af Kammerherre. lensgreve Christian Lerche til Grevskabet Lerchenborg og Hustru Cornelia f. Tillisch; gift m. Lensgreve Hans Schack til Grevskabet Schackenborg (død 1905).

Adresse : Sortedamsdossering 37, Kbh.

 

SCHACK M C Oberst, Slotsforvalter, R. DM.p.p.; f. 21. Okt. 1847 i Ring i gi. Skanderborg Amt; Søn af Dr. phil.. Præst M A T Schack og Hustru f. Bruun gift m Nielsine Christine f Weber, i. 26. Maj i Odense.

Student (Borgerdydskolen Ø) 1867; Sekondløjtnant 1870; Premierløjtnant 1872; Kaptajn 1882: Oberstløjtnant 1895; Oberst 1903: Afsked 1908: Slotsforvalter ved Kronborg Slot.

T'denl. Orden : N St.O.

Adresse : Kronborg. Helsingør.

 

SCHACK Otto Didrik Lensgreve, Hofjægermester; f. 11. Jan. 1882; Son af Greve Hans Schack ti! Grevskabet Schackenborg (død 1905) og Hustru Hennv t. Komtesse Lerche (se denne); ugift.

Besiddelser : Grevskabet Schackenborg med Sotvig og det Seekampske Fideikommis.

Adresse; Schackenborg pr. Møgeltønder.

 

SCHACK EYBER Niels Proprietær, E.; f. 10. Dec. 1858 i Thisted: Søn af Apoteker G A Eyber og Hustru f. Bulow ; gift m. L\ Schack Eyber, f. Maurit-zen.

Student (Schneekloths Skole) 1875; i Udlandet 1875-77; ansat i Landmandsbanken 1877-83; Medlem af Hømb-Vetterslev Sogneraad 1894-1906: Landvie-senskommissær j Medlem af Sorø Amts-raad 1901-09; i Bestyrelsen for Det danske Mælke-Kompagni, for De danske Dampmøller og for Det nordiske Mineral-Olie Kompagni 1910; Medlem af Landmandsbankens Bankraad; kontro-lerende Direktør i Kbhvns Grundejer-bunk 1908-10 og Medlem af sammes Tilsynsraad 1910: Komnitteret i Landmandsbanken 1910: Medlem af Administrationen for Grevskabet Lerchenborg.

Adresse: Aurehøjvej 15, Hellerup og Hømbgaard pr. Ringsted.

 

SCHAFFALITZKY de MUCKADELL Albrecht ensgreve. Hofjægermester, R.: f. 11. Juli 1859; Søn af Lensgreve, Kammerherre Erik Schaffalitzky de Muckadell (død 1905) og Hustru Bernhardine f. Kosegarteit; gift m. Charlotte S., f. 12. Dec. i Nyborg, Batter uf Kammerherre, Stamhusbesidder Christian Cederfeld de Simonsen (død 1906) og Hustru Charlott« f. Uldall.

Besiddelser: Grevskabet Muckadell (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Student 1877; eand. jur. 1883; Land-væsenskommissær; Medlem af Svendborg Amtsraad og af Repræsentantskabet for Fyens Disconto Kasse og Dansk Jagtforening; Medlem af Højres Repræsentantskab.

Adresse : Brobygaard pr. Brobyværk.

 

SCHAFFALITZKY de MUCKADELL Ludvig Baron, Oberstløjtnant, R.DM. p.p.; I. 10. Maj 1843 paa Ølstedgaard, Fyen; Søn af Baron Ludvig Schaffa-litzky de Muekadell (død 1864) og Hustru Elisabeth f. Skeel (død 1864); gift m. Fanny f. Holm, f. 19. Dec. 1859 (.Fgteskahet ophævet).

Sekondløjtnant 1861; deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1867: Kaptajn 1880. i Forstærkningen 1895; Afsked 1899; kar. Oberstløjtnant; forretter Tjeneste i H. M. Kongens Adjn-tantskahs Kontor.

Udenl. Orden : S.A.

Adresse : Amaliegade 34, Kbhvn.

 

SCHALDEMOSE Vilhelm Professor v. universitetet, Dr. med.; f. 18. Nov. 1866 i Kbhvn.; Søn af Mægler H J Schalde-rnose og Hustru f. Szybrowsky; gift m. Marie S., f. 2. Marts i Odense, Datter af Skolebestyrer Morten Eskesen og Hustru f Nielsen.

Student 1884; med. Eks. 1890; Reservelæge ved Diakonissestiftelsen 1896-98; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. C 1898-1902; Prosektor chirurgiæ 1903-06: Dr. med. 1904; Overkirurg ved Frederiks Hospital Afd. D og Docent i Kirurgi fra 1906; Professor 1908; lied-lem af Retslægeraadet fra 1909.

Adresse : Rigshospitalet, Kbhvn.

 

SCHARLING Carl Borgmester, RDM.: f. 3. Maj 1840 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. theol. C E Scharling og Hustru f. Lund; gift m. Henriette Frederikke Elisabeth f. Bang, f. 1. Okt. 1840 i Kbhvn., Datter af Justitsraad A K Bang og Hustru f. Michelsen.

Student 1858; cand. jur. 1863; kst. Assessor i Overretten 1873-76, Assessor i Viborg Overret 1876; Borgmester i Fredericia fra 1884.

Formand for Den danske Købstad-forening 1900-09. for Kontrolkomitéen for Jydsk Købstad Hypotek-Forening og for Købstædernes 1 Vidinrsikrings Repræsentantskab.

Adresse : Fredericia.

 

SCHARLING Henrik Professor ved Universitetet, Dr. theol. K2 DM.; 1. 3. Mai 1836 i Kbhvn.; Søn af Professor. Dr. theol. C E Scharling (død 1877) og Hustru f. Lund (død 1844); gift m. Elisabeth Marie S. (død 1894). Datter af Direktor fur Orlogsværftet N K Tuxen (død 1891) og Hustru f. Gjødvad (død 1908).

Student (Metropolitanskolen) 1854; cand. theol. 1859; studerede flere Aar i Udlandet; lic. theol. (Ben nyere hollandske Theologi); Docent i kristelig Etjk ved Universitetet 1867. Professor 1870: Dr. theol. (Jacob Bøhmes Theosofi) 1879.

Eforus for Elers Kollegium; Medlem af Kommunitetets Stipendiebestyrelse; i Bestyrelsen for Det kgl. danske geografiske Selskab; Formand for Selskabet De danske Armeniervenner: Medlem af Det norske Videnskabernes Selskab.

Litterære Hovedværker: Ugeblad fur den danske Folkekirke (1865-68); Dansk Tidsskrift for Kirke og Folkeliv (1869-70): Breve fra Holland (1864); Græ-kenland (1866); Menneskehed og Kristendom (1872-74): Jesuitternes La-re om at elske Gud og holde sit Ord (1873); En Pilgrimsfærd i det hellige Land (1876): Den lutherske Dogmatik over for Nutidens kirkelige og videnskabelige Krav (1883): Kristelig Sædelære efter evangelisk-luthersk Opfattelse (1884-86): Martin Luther om Cølibat og Ægteskab (1886); Grundtvig eller Luther? (1891); Rejsestudier fra Ægypten og Palæstina (1892): Kalv-grundtvigianisme eller Bogstnvdyrkel-sen (1893); Religionens Stilling i det menneskelige A ands- og Sjæleliv (1897); Den lutherske Bekendelse og de kirkelige Partter (1899); Del svundne og det vundne, Tanker og Overvejelser ved Aarhundredskiftet (19011; Konsistorium og den akademiske Lærerforsamling (1902); Den lærde Skole og Universitet (1903); Dogmatikens historiske Forudsætninger (1905); Universitetets Taler (1908).

Skønlitterære Arbejder: Skuespillene Johan Hus (1871); Kong Valdemar og Bisp Alisalon (1874); Marsk Stig og Fru Ingeborg (1878); endvidere: Moderne Kristendom (1859); Folkvars Drøm, Kamp og Seir (1860); Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard (1862); Uffe Hjælme og Palle Løves Bedrifler (1866): Min Hustru og jeg (1875): Romantik og Realisme (1878): Sverre Præst (1888); Jøvik (1901); Norsk Idyl (1906).

Adresse : Nørregade 10. Kbhvn.

 

SCHARLING Peter Pastor emeritus, K2 DM.; f. 5. Febr. 1832 i Sorø; Søn af Professor, Dr. theol. C E Scharling (død 1877), og Hustru Petrea f. Lund (død 1844); gift m. Vilhelmine Marie S. (død 1900), Datter at Provst Jens Møller (død 1863) og Hustru Cæcilie f. Leth (død 1873).

SI udent (Metropolitanskolen) 1849; rand. thcol. 1854; Adjunkt i Horsens 1856, i Roskilde 1863; Sognepræst i Ærøskøbing 1869, i Hørsholm 1871, ved St. Mortens Kirke i Randers 1879-1907; Formand for Aarhus Stiftskonvent fra dets Stiftelse 1883-1897.

Har skrevet : Christelige Erindringer fra Rom; Dr. theol. Professor C E Seharlings Levnedsskildring; flere teologiske Afhandlinger og Prædikener i kirkelige og teologiske Tidsskrifter.

Adresse: Monradsvej 21, Khhvn.

 

SCHARLING William Professor ved Universitetet, Dr. jur., K1 DM.p.p.; f. 22. Sept. 1837 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. theol. C E Scharling (død 1877) og Hustru f. Lund (død 1844); gift m. Julie Camilla S., f. 19. April 1851 i Kbhvn., Datter af Direktør ved Orlogsværftet N E Tuxen (død 1891) og Hustru f. Gjødvad (død 1908).

Student (Metropolitanskolen) 1855; cand. jur. 1861; "Universitetets Guldmedalje 1S62; Professor ved Universitetet 1869-1900 og fra 1901; Borgerrepræsentant i Kbhvn. 1873-81; Folketingsmand for Kbhvns 4. Kreds 1876-98; Finansminister (i Ministeriet Sehested) 1900-01. Korresponderende Medlem af Kgl. svenska Vetenskapsakademien, af Co Immission Centrale de Statistique de Belgique og af Société d'Economie Politiquo; Medlem af Institut International do Statistique.

Inspektør ved Universitetets Kvæ-stnr; kontrollerende Direktør for Det kgl. octr. alm. Brandassurance Comp.; Direkter f. Statsanstalten f. Livsforsikring; Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab; Formand for Nordisk Forening ti! økonomisk Samarbejde; Formand i Bestyrelsen for De danske Spritfabrikker; Formand i Repræsentantskabet for Laane- og Spareforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd; i Bestyrelsen for Foreningen for Alderdoms Friboliger.

Har skrevet ; Indledning til den po litiske økonomi (1868); Pengenes synkende Værdi, belyst ved danske Aktstykker (1869); Grundrids af dien rene Arbejdslæro (1870); Værdilære (1888): Bankpolitik (1900): Værdilærens Udvikling 1871-1900 (1903); Handels- og Toldpolitik (1905); Samfundsproduktio-nen (1908): Handel, Værdi og Penge (1909-10); Medudgiver af Danmarks Statistik (1878-87 og 1891).

üdenl. Ordener; R.St.Stan.; S.N.; N.St.O.

Adresse : Vodroffsvej 10, Kbhvn.

Sommerbolig: Vapnagaard pr. Helsingør.

 

SCHAU Valdemar Overretsassessor, Dr. jur., R.; f. 17. Aug. 1857 i Kbhvn.: Søn at Major E F Schau (død 1864) og Hustru f. v. Krogh (død 1899); gift m. Anna Margrethe S., f. 6. Sept. 1863 i Kbhvn., Datter af Kammerherre F Meldahl (død 1908) og Hustru f. Hæder.

Student (Sorø) 1875; cand. jur. 1880; Assistent i Finansministeriet 1881; Universitetets Guldmedalje 1885; Dr. jur. (Straffens Begrundelse og Formaal) 1889; Fuldmægtig i Finansministeriet 1889; Kontorchef 1894; Kontorchef i Landbrugsministeriet 1896; Assessor i Kbhvns Overret 1902; Censor ved Universitetets juridiske Eksaminer 1901.

Adresse : Hammershusgade 1, Kbhvn.

 

SCHEEL Christian Bille Greve, Hofjægermester; f. 3. Aug. 1848 i Kbhvn. Søn af Greve, Kammerherre Carl Scheel og Hustru Sophie f. Buchwaldt; gift m. Henriette f. von Munthe af Morgenstjerne (død 1891).

Student (Herlufsholm) 1867: cand. phil. 1868; Besidder af det Preben Braheske Fideikommis; Medbestyrer af de Colbjørnsenske Legater; har ejet Stou-enbjerggaard og været Medejer af Lcerbæk i Jylland.

Adresse: Upsalagado 20, Kbhvn.

 

SCHEELChristiane Lensgrevinde, Kammerherreinde: f. 15. Juli; gift. m. Kammerherre, Lensgreve Jørgen Scheel (død 1889) til Stamhuset Gammel Estrup.

Besiddelser: Stamhuset Gammel Estrup. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Adresse : GI Estrup pr. Auning.

 

SCHEEL Frederik (Fritz) Greve, Kammerherre, Hofjægermester, K1.DM.: f. 17. Nov. 1833 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, Greve Henrik Scheel til Stamhuset Rosenkrantz og Hustru Anna f. Prom: gift m. Frederikke f. Za-chariac, f. 4. Dec. i Kbhvn.

Besiddelse : Stamhuset Rosenkrantz. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Folketingsmand for Roskildekredsen 1879-95; kongevalgt Medlem af Landstinget fra 1895 (Højre); Medlem af Roskilde Amtsraad 1865-1901.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Folkemuseum; Viceformand i Det røde Kors til 1909: Aledlem af Komitéen for Dansk Vestindien og af Landmandsbankens Bankraad.

Adrese: Bredgade 71', Kbhvn. og

Ryegaard pr. Roskilde.

 

SCHEEL Henrik Greve, Forpagter, R.; f. 17. Jan. 1666: Søn af Kammerherre Greve Frederik Scheel (se denne); gift m. Sophie Louise S., f. 5. Okt.. Dalter af Kammerherre, lensbaron Frederik de Falsen Zytphen-Adeler til Baroniet Adelersborg og Hustru Malvinn f. d'e Falsen.

Adresse : Trudsholm pr, Hvalsø.

 

SCHEEL Victor Læge, Dr. med.; f. 1. April 1869 i Kbhvn.; Søn af Grosserer A V Scheel og Hustru f. Kramer; frift m. Ingeborg S., f. 27. Nov., Datter af Professor Henrik Smith og Hustru f. Jensen.

Student (Efterslægtens Skole) 1887; med. Eks. 1893; Dr. med. 1899; Reservelæge ved Blegdamshospitalet 1900-01, ved Kommunehospitalet Afd. III 1901-03, Prosektor ved samme Hospital fra 1903.

Redaktør af Ugeskrift for Lægci 1908; Censor ved medicinsk Embedseksamen 1909: Sekretær ved de nordiske Kongresser for international Medicin 1909; Formand for Kbhvns Lægeforening 1910.

Adresse : Sortedamsdossering 3, Kbh.

 

SCHELLER C F Kontreadmiral, K1 DM.Chr. IX.M.T.p.p.; f. 16. April 1849 i Bloustrød; Søn af Præst C G Scheller og Hustru f. Bruhn ; gift m. Inca Christiane Frederikke Sigismund» f. Mylius, f. 9. Nov. paa Estruplund.

Sekondløjtnant 1870; Premierløjtnant 1872; Kaptajn 1885; Adjutant hos Kong Christian d. 9de 1892-1905; Kommandør 1898; Kontreadmiral 1905.

Formand for den danske Afdeling af Alliance Francaise.

Vdenl. Ordener: F.Æ.L.: Gr.Fr.: M. (Ir.: M.V.Kr'.; N.Fr.M.; N.St.O.; Pr. R.Ø.: Pr.Kr R.St.A.; S.Kr.; Stb.M.A G.: S.Sv.; Ø.F.J.

Adresse: Villemoesgade 46, Kbhvn.

 

SCHEPELERN Vilhelm Professor, Dr. med., R.: f. 17. Marts 1844 i Nykjø-bing S.; Søn af Toldforvalter, Justits-j i'uad F A A Schepclern og Hustru f. Heilmann; gift m. Louise S., f. 22. Jan. 1862 i Fredericia. Datter af Præet G C V Stahlschmidt og Hustru 1. Her-holdt.

Student (Roskilde) 1862; med. Eks. 1869; Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. III 1871-74: Overlæge ved Kysthospitalet paa Refsnæs 1875-1909; Formand for Nordvestsjællandsk Lægekredsforening 1889-1900; Dr.mcd. honor. 1894; Læge ved Blindeinstitutets Forskole paa Refsnæs fra 1898.

Adresse.- Villa medici, Kystvejen, Kallundborg.

 

SCHEPELERN-LARSEN C A Politiinspektør; f. 17. Dec. 1868 i Kbhvn.; Søn af Professor F J Larsen (død 1870) og Hustru f. Schepelern.

Student (Metropolitanskolen) 1886; cand. jur. 1894; Assistent og Fuldmægtig i Kbhvns Politikontor; 3. Politiinspektør, kst. 1906, udu. 1907.

Sekretær i Sundhedskommissionen; Medlem fra 1909 af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for Fængselshja'Ipeu og af Bestyrelsen for Foreningen til forvildede unge Pigers Frelse.

Adresse: Sølvgade 30. Kbhvn.

 

SCHIERBECK Ferdinand Afdelingsingeniør, R.DM.; f 6. Febr. 1846 i Hel singør; Søn af Grosserer Julius Schierbeck (død 1889) og Hustru Frederikke f. Dreyer (død 1899): gift m. Anna S., f. 7. Jan. 1857 i Storehedingc, Datter af Købmand II P Sørensen (død 1904) og Hustru Marie f. Elling (død 1897).

Polyt. Adgangseks. 1865: cand. polyt. 1872; Ingeniørassistent ved Baneanlæg 1872-81; Afdelingsingeniør ved Statsba-neanlægcue fra 1881; har ledet og i Reglen projekteret følgende Anlæg : Havne : Oddesund Syd og Nord; Glyngøre; Nykjøbing Mors: Gjedser. — Jærnba-ner ; Oddesund-Thisted; Skive-Glyngøre ; Nykjøbing-Gjedser; Hobro-Løgstør; Viborg-Aalestrup ; Hobro Havnebane: Vi borg Stations Forlægning; Slagelse-Vårslev; Sorø-Vedde; Nyborg-Ringe; Odense-Kjerteminde-Dalby: Holstebro Herning; Odense-Nørrebroby-Faaborg; Viborg-Herning; Lnngaa-Silkcborg; er for Tiden beskæftiget ved Anlæget al Dobbeltsporet paa Fyen.

Har skrevet en matematisk Afhandling om Afsætning af Sporskifter.

Adresse: Hellerupvej 55, Hellerup.

 

SCHIERBECK George Landfysikus, K2. DM.; f. 24. Febr. 1847 i Odense; Søn af Metalstøber H G A Schierbeck og Hustru f. Høilich: gift m. Ina Ragnhilds S., f. 16. Juli i Odense, Datter af Grosserer J C Petersen og Hustru f. Jensen.

I Gartnerlære; Student 1870; med. Eks. 1876: Reservckirurg ved Frederiks Hospital Afd. C 1880-82: Laudfysikus paa Island og Forstander for Lægeskolen i Reykjavik 1883; Laudfysikus for Sjællands nordre Landfysikat fra 1895.

Stifter af det islandske Haveselskab 1885.

Adresse : Jægersborg Alle 70. Charlottenlund.

 

SCHIERBECK Herman Etatsraad, R. p.p.; f. 28. Maj 1833 i Nykjøbing F.: Søn af Elatsraad, Overloldinspektør N P Schierbeck (død 1860) og Hustru Maria f. Treschow (død 1883): gift m, Helena S. (død 1905), Datter af Oberst i den spanske Armé José Esclus og Hustru Mariquéla f. Dorca.

Eiev i Borgerdydskolen paa Krstbvu.: gennemgik derefter et Kursus paa Handelsakademiet i Lybeck: ansattes i Firmaet Larsen & Co. sammesteds og kom til Barcelona i det kgl, danske Konsulat 1854; etablerede 1857 en Forretning med Klipfisk, Te og amerikansk Bomuld, senere kun omfattende Bomuld; Forretningen hævedes 1878. Landejendomsbesidder.

Har indtil 1904 haft forskellige Tillidshverv, bl. a. som Direktør for Ban-ken La Catalana General de C'redito og tor Jærnbanesclskabet Carinenu Zara- gosa.

Kul. dansk Konsul 1881-1904.

Udenl. Ordener: Sp.C.lII.: Sp.l.K.

Adresse : Calle Aragon 287. Barcelona.

Sommerbolig ; Ro de Rigolisa, Kugcerda.

 

SCHIMMELMANN Carl Lensgreve: f. 29. Okt. 1848; Søn af Geheimeraad, Lensgreve Ernst Schimmelmann og Hustru Adelaide f. Baronesse Lütze-rode; gift in. Elisabeth S., f. 22. Maj, Datter af Kammerherre Sofus Skeel fil Stamhuset Birkelse og Hustru Erikka f. Baronesse Schaffalilzky de Mucka-dell.

Besiddelser: Grevskabet Lindenborg, Mylenberg Gods og Fideikommisgodset Ahrensburg, det Schimmelmannske og det AVandsbeekske Fideikommis (udforlige Oplysninger om de danske Besiddelser findes i Kraks Vejviser Afd. V Prorins Begister).

Ritmester; Preussisk Kammerherre; i fli. preussisk Ritmester; livsvarigt Medlem af det preussiske Herrehus.

Adresse : Lindenborg pr. Aalborg og Ahrensburg ved Wandsbeck.

 

SCHIMMELMANN Werner Greve, Hofjægermester; f. 12. Sept. 1865; Søn af Geheimeraad, Lensgreve Ernst Schimmelmann til Grevskabet Lindenburg og Hustru Adelaide f. Baronesse Lutze-rode; gift m. Margrethe f. Komtesse Knuth, f. 27. Sept., Datter af Kammerherre, Lensgreve Adam Vilhelm Knuth lil Grevskabet Knuthenborg og Hustru Margrethe f. Baronesse Rosenørn-Lehh.

Besiddelser: Dronninglund. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Adresse : Dronninglund pr. Dronninglund.

 

SCHIOLDANN A N Justitsraad. Murer-mester, R.; f. 21. Jan. 1843 i Kbhvn.: Son af Arkitekt og Murermester J N Schioldann og Hustru f. Christensen; gift m. Frederikke Christiane f. Meyer Ise denne).

Inspektør ved Kronprins Frederik og Kronprinsesse Louises Stiftelse; Medlem af Bestyrelsen for Arbejdshjemmet for døvstumme Piger og for Døvstummeforeningens Stiftelse; Æresmedlem af Døvstummeforeningen af 18. Nov. 1866; i Kirkebestyrelsen for De Døvstummes Menighed; Formand for Bestyrelsen for Scliioldanns Stiftelse.

Adresse ; GI. Kongevej 136, Kbhvn.

 

SCHIOLDANN Frederikke Frue. f. Meyer; f. 8. Okt. i Kbhvn.: gift m. Jnstitsraad, Murermester A N Sehioldann (se denne).

I Bestyrelsen for Arbejdshjemmet for døvstumme Piger. Adresse: GI. Kongevej 136. Kbhvn

 

SCHIØDT Johannes Jnstitsraad, K. DM.; f. 4. Juli 1862.

Exam. jur. 1882; Sagfører i Vejle 1887; Direktør for Vejle Bys og Amts Sparekasse.

Formand for Aktieselskabet De danske Bomuldsspinderier: Medlem af Fællesrepræsentationen for de danske Sparekasser : Medlem af Bestyrelsen for Centralforeningen af jydske Sparekasser, for Vejle Amts Landboforening og for de store Sparekassers Organisation.

Adresse : Vejle.

 

SCHIØLER Axel Kapelmester; f. 11. Dee. 1872 i Guldager; Søn af Sognepræst Gerløf Schøler og Hustru Elise f. Lehn (død 1894); gift m. Anna Marie S., f. 9. April i Vejstrup. Datler af Provst L Koch og Hustru Caroline f. Winding.

Elev af Professorerne Tofte i Kbh. og Berthelier i Paris; 1. Violin i La-moureux Orkestret i Paris 1896-97: Kapelmester i Musikforeningen i Bergen 1899-1901, i Folketeatret 1903; Dirigent i philharmonisk Selskab 1905-07: Leder af Kommunens Frikoncerter i Rosenborg Have 1909.

Har skrevet to Symfonier, opførte i Dansk Koncertforening.

Adresse: Sortedamsgade 11, F.hhvn.

 

SCHIØRRING Viggo Journalist; f. 22. Marts 1869 paa Frederiksberg; Søn af Borgmester C P C Schjørring (se denne).

Student (Kolding) 1886; cand. polit. 1892; Medarbejder ved Dannebrog: Korrespondent til udenlandske Blade: Redaktør af Turistbogen Kopenhagen.

Adresse : Westend 17. Kbhvn.

 

SCHIØTT Julius Direktør, R.p.p.; f. 14. Dec. 1856 i Horsens; Søn af Murermester J P Schiøtt.

Student (Horsens) 1874; cand. mag. 1880; Redaktør af Nordstjernen 1884-96; Sekretær i Industriforeningen 1894; Redaktør af Frem fra 1897; administrerende Direktør for Zoologisk Have fra 1900.

Medstifter af og Kasserer for Studentersamfundets Aftenundervisning; Medlem af Hovedbestyrelsen for Den danske Turistforening og Formand for sammes sjællandske Afdeling; Formand for Selskabet for psykisk Forsk ning.

Udenl. Orden S.V.

Adresse : GI. Kongevej 162 C, Kbhvn,

 

SCHIØTT Valdemar Professor, R.FM. i Guld; f. 8. Aug. 1826 i Kbhvn.; Søn af Kobberstikker Søren Schiøtt (død 1868) og Hustru Caroline f. Lindholm; gift m. Laura Gottliebine Louise Amanda S.. Datter af legi. Karnmer-fourer H P Hansen.

Kiev i det kgl. Kape1 som Assistent 1837; Stifter af Ny musikalsk Forening 1847 og Dirigent i samme til 1849; kgl. Kapelmusikus (Fløjtenist) 1852-89; Musiklærer ved Blindeinstituttet 1853 -1903. har indført det Brailleske Node-systeni ved Undervisningen her og konstrueret forskellige Hjælpemidler til luden-isningen; Stifter af og Medlem af Bestyrelsen for Skoleforeningen af 28. Januar 1866 (Valdemar Schiøtts Minde): Stifter af Juleuddelingen (der senere kom ind under Frimurerordenen) 1867; Stifter af Frimurer Stiftelsen 1873 -75; Stifter af Velgørenhedsforeninigen S N I K (Skjult Nød i Kbhvn.) 1875; Stifter af Fodselsdngskroiie-Foreningen 1898.

Har komponeret flere Kantater. Sange og Klaverstykker m. m.

Adresse : Blegdamsvei 136. Kblivn.

 

SCHJÆR I C Viktualiehandler; f. 3. Maj 1861 i Troense; Søn af Lærer Morten Schjær og Hustru f. Bande; gift m. Kina Cecilie f. Christensen, f. 14. Okt. i Odense.

Formand i .Detailhandler-Societetet, for Vesterbros Detailhandlerforeiiing og for Klihvns radikale Venstreforening i 13. Kreds; Medlem af Sø- og Handelsretten 1904-09; Borgerrepræsentant 1901-09; Medlem af Vesterbros Grundejerforenings Bestyrelse og af den kbhvn-ske Børnehjælpsdags Forretningsudvalg.

Adresse : Valdemarsgade 26, Kbhvn.

 

SCHJØRRING C P C fh. Borgmester, R.DM.: f. 1. Jan. 1831 i Vandborg; Søn af Provst M J Schjørring (død 1858) og Husfru Nikoline f. King; gift i ro. Elvira f. Teilmann (død 3880).

Student (Horsens) 1848; cand. jur. 1854; Kancellist i Justitsministeriet 1858; Protokolsekretær i Højesteret 1860; Byfoged og Borgmester i Skjelskør 1869, i i Kolding 1877-1909.

Formand for De forenede, sydjydske Telefonselskaber og for Koldinghus Museums Bestyrelse: i Bestyrelsen for Kolding og Omegns Kunstforening. Medlem af Folketinget 1806-76.

Adresse : Kolding.

 

SCHJØRRING Kaj Grosserer; f. 23. Nov. 1871 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn; N A Schjørring (død 1899) og Hustru f. Quaade; gift m. Ingeborg Marie L., f. 4. Dee. i Kbhvn., Datter af Godsejer Jørgen Larsen, Gaardbogaard (se denne).

Firma : N A Schjørring.

Uddannet bos Gustav Kerckhoff i Westfalen (3 Aar), i Brüssel, Birmingham og Liverpool; indtraadte i Faderens Forretning 1892. Kileindehaver fra 1899.

Formae.d for Frederiksberg Skytteforening fra 1899; Medlem af Centralkomitéen.

Adresse : Reventlowsgade 10, Kbhvn.

 

SCHLICHTKRULL A C Departementschef, K'.DM.p.p.; f. 2. Febr. 1844 i Kbhvn.; Søn af Kancelliraad, Kontorchef O P Schlichtkrull (død 1876) og Hustru f. Boje; gift m. Thora Dorothea f. Lasson, f. 22. Sept. 1847 i Kbh.

Student (Metropolitariskolen) 1862; cand. jur. 1868; Volontier i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 1870; Assistent i Finansministeriet 1873, Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær 1878, Kontorchef 1888, Departementschef 1898: Chef for Koloniernes Centralbestyrelse 1898.

Administrator for Borgervennen af 1788; Formand i Forretningsudvalget for Indsamlingen til Syge- og Børne. pleje paa de dansk vestindiske Øer; Formand i Bestyrelsen for Centralkomitéen ; Medlem af Privatbankens Bankraad.

Udenl. Orden: K.St.A.

Adresse: N-Søgade 7. Kbhvn.

 

SCHLICHTKRULL J C Kunstmaler; f. 28. Febr. 1866 paa Frederiksberg; Søn af Amtsforvalter O C Schlichtkrull (død 1899) og Hustru f. Liungc; gift m. Malerinden Marie Kirstine S., f. 13. Nov. 1884 i Lemming, Datter af Børne-hjemsbestyrer Niels Møller (død 1900) og Hustru Maren f. Madsen.

Elev af Teknisk Selskabs Skole, af Kunstakademiet 1885-88 og af Krøyer; udstillede første Gang 1889; Medalje paa Verdensudstillingen i Chicago 1893; Mention honorable i Paris 1900; Besty. relsesmedlem i Kunstforeningen 1904-06, Medlem af Kunstakademiets Plenarforsamling 1907.

Malerier: Portræt af min Broder (1892); Morgcnsnuere (1891); Barneportræt (1898; Kunstmuseet); Naar Hvilen falder paa (1902; Kunstmuseet); Portrætter af Dr. phil. Pingel og Rektor Bloch (Metropolitaiiskolen), af Kon-ferensraad H N Hansen (Rigsdagen) samt andre Portrætter; endvidere Landskaber og Skildringer af Almuen, sarlig fra Vendsyssel.

Adresse; Esrom Kloster, Esrom.

 

SCHLÜTER V C L Kommandør i Søetaten, K'.DM.p.p.; f. 24. Juni 1852, Frederik-Eg pr. Herlufsmagle; Søn af Proprietær P W Schlüter og Hustru Pauline f. Gaethgens; gift m. Elisabeth f. Knutsen, f. 26. Okt. i Bærurn ved Christiania.

Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant! 1873; Kaptajn 1887; Kommandør 1900: Chef for Søtransportvæsenet 1907; Med-lem af Overkrigsretten fra 1908.

Udenl. Ordener: N.St.O.; K.St.Stan.; S.Kr.

Adresse : Fredcrikshaldsgade 21, Kbh.

 

SCHMEDES Hakon Komponist; f. 31. Okt. 1877 i Gjentofte: Søn af Grosserer Julius Sehmedes (død 1891) og Hustru Fanny f. Simonsen; gift 1. Gang m. Ethel Marston Woodbury (død 1907), 2 Gang m. Alice v. Haffner, Datter af Hofjægermester Jørgen Bech (død 1909) og Hustru Caroline f. Suhr (død 1888).

Uddannet i Violinspil i Berlin og Bryssel, Elev af Eugene Ysaye; bosat i Berlin 1896-1900, i Bryssel 1900-02, i Paris 1902-04, i Boston 1904-05 og s:den i Danmark; har desuden gjort Kunst, rejser til Spanien, Rusland o. s. v.

Har skrevet Tekst og Musik til Operetten Dronningen af Montmartre (1907); Tekst og Musik til forskellige Sange: Musikken til Peder Most (1909) samt Klaver og Violinmusik.

Adresse: Trondhjemsgade 3, Kbhvn.

 

SCHMIDT Albrecht Skuespiller; f. 9. Aug. 1870 i Kbhhvn.; Søn af Malermester H T Schmidt og Hustru Thoma f. Schandorff.

uddannet som Maler i tekn. Skole og Zahrtmanns Malerskole; i Lære hos Teatermaler Güllich 1885; arbejdede ! hos Teatermaler Carl Lund 1887-89; uddannet som Skuespiller ved det kgl. Teaters Elevskole: var derefter 2 Aar Skuespiller ved det kgl. Teater; har siden spillet paa Dagmarteatret og Folketeatret samt 2 Aar i Norge, Sverrig" og Finland.

Adresse: Westend 7, Kbhvn.

 

SCHMIDT Alfred Kunsttegner, Illustrator; f. 3. Maj 1858 i Horsens; Søn af Adjunkt M R Schmidt (død 1899) og Hustru Mathilde f. Borberg (død 18921; gift m. Henna Vibeke S., f. 19. Jan. 1861 i Kbhvn., Datter af Apoteker H A Faber (død 1873) og Hustru Vibeke f. Ringsted (død 1862).

Elev af Helsted og af Kunstakademiet; uddannet som Maler; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1883.

Mangeaarig Medarbejder ved Fliegende Blatter i München, ved Punch, Puk, Klods Hans og Blæksprutten.

Har illustreret: Chr. Winthers Flugten til Amerika og Mark Twains ..Fortællinger og Mennesker''

Adresse: Stockholmsgade 51, Kbhvn.

Sommerbolig: Rungsted.

 

SCHMIDT Henrik Sagfører, R.: f. 21. Aug. 1836 i Fredericia; søn af Artilleri-underofficer F V Schmidt (død 1892) og Hustru f. Petersen (død 1863); gift m. Marie Christiane S. (død 1901), Datter af Samuel Kriel (død) og Hustru Mariane f. Jelstrup (død).

Kontorist paa Kæmnerkontoret i Fredericia til 1851, paa Elbo m. fl. Herreders Kontor til 1854; Præliminæreksamen 1854; cxam. jur. 1855; 2. Fuldmægtig paa By- og Herredskontoret i Kjøge 1855-57; 1. Fuldmægtig i Sæby og Dronninglund 1857-62, i Hjørring og Vennebjerg Herred 1862-67: Sagfører i Hjørring 1869; antaget til at udføre offentlige og beneficerede Sager 1878.

Medlem af Hjørring Byraad 1882 88 og 1894-1900; Formand i Skolekommissionen 1894-1900, for Hegnskommissio-nen indtil for et Par Aar siden, i Skattekommissionen for Hjørring Amts 2. Kreds; senere i mange Aar Suppleant i Overligningskommissionen: Formand i Udvalget for Anlæg af Havn ved Hirtshals; Formand i Heste- og Kvægforsikringen for Hjørring Amt og Kjær Herred fra 1885; Meddirektør i Kreditforeningen for Købstadgrundej-ere i Nørrejylland fra 1881, adm. Direktør for samme fra 1898: tog i 1870 Initiativet til Dannelsen af Den alm. Sag-førerforcning, var Bestyrelsesmedlem i samme til den omorganiseredes onder Navn af Den danske Sagføreriorening.

Adresse : Hjørring.

 

SCHMIDT J Chr. Kammenaad, Sparekassekonsulent, DM.; f. 18. Jan. 1834 i Tørslev, Ertruplund; Søn af Lærer N C Schmidt og Hustru f. Møller; gift m. Birgitte f. Hansen, f. 14. Jan. 1838 i Randers.

Konsulent for de jydske Lnndspare-kasser; Forretningsfører og Næstformand for Centralforeningen af jydske Sparekasser.

Adresse: Randers.

 

SCHMIDT J J Dyrlæge, R.; f. 15. Juli 1845 i Sillerup ved Haderslev; Søn af Gaardejer P J Schmidt og Hustru f. Hansen; gift m. Emma Emilie f. Kohl, f. 26. Sept. i Kbhvn.

I Bestyrelsen for Den danske Dyrlægeforening; Formand for Vejle Amfs Dyrlægeforening.

Adresse : Kolding.

 

SCHMIDT Johannes Dr. phil., R.p.p.; f. 2. Jan. 1877 paa Jægerpris; Søn al' Godsinspektør Ernst Schmidt (død 1884) og Hustru Camilla f. Kjeldahl (død 1907); gift m. Ingeborg S., f. 3. April i Valby, Datter af Overdirektør ved GI. Carlsberg S A v. d. Aa Kühle (død 1906) og Hustru Johanne f. Wibroe.

Student (Schneekloths Skole) 1894; mag. scient. 1898; Deltager i naturvidenskabelig Ekspedition til Siam 1899-1900; Assistent ved Biologisk Station 1901-02, - ved Universitetets botaniske Laboratorium og ved Polyteknisk Læreanstalts mikroskopiske Laboratorium 1902-09; Biolog ved De internationale Havundersøgelser fra 1902-09; Dr. phil. (Bidrag til Kundskab om Skuddene hos den gamle Verdens Mangrovetræer) 1903; Deltager i og Leder af aarlige Havundersøgelsesekspeditioner til Island. Atlanterhavet og Middelhavet 1903-10; Medlem af Kommissionen for Havundersøgelser fra 1909; Forstander for Carlsberg Laboratoriums fysiologiske Afdeling fra 1. Okt. 1910.

Har udgivet : Danmarks blaa-grønne Alger (1898): Bakterierne (sammen med Weis, 1899-1901): Flora of Koh Chaug (fra 1900). Siden 1903 Forfatter af talrige Skrifter vedrørende Fiskeri- og Havundersøgelser.

Udenl. Orden: S.Kr.

Adresse: Halls Allé 1 A, Kbhvn.

 

SCHMIDT Karl Overlærer, K.p.p.; f. 16. Jan. 1844 i Aalborg; Søn af Købmand H P Schmidt og Hustru f. Green; gift ni. Frederikke f. Clausen, f. 12. Sept. 1849 i Aalborg.

Student (Aalborg) 1862; mag. scient. 1866; universitetet« Guldmedalje 1867; Lærer ved Melchiors Skole 1867-71; Adjunkt ved Odense Katedralskole fra 1871. Overlærer 1888; Regnskabsfører for samme Skole og for Odense Kommunitet fra 1883: tidligere Medlem af Odense Byraad; Korresponderende Medlem af La Real Academia de la Historia de Madrid 1909.

Forfatter af Lærebøger i Fysik og af historiske Skrifter: Odense Teaters Historie (1896): De fremmede Tropper i Danmark 1808 (1901): Napoleon I og det spanske Kongehus (1905); Napoleon paa Elba (1909).

TJdenl. Orden: Sp.I.K.

Adresse : Odense.

 

SCHMIDT P Proprietær, R.DM.; f. 28. Pebr. 1838 paa Skjering-Munkgaard: Søn af Ejer af Skjering-Munkgaard C M Schmidt og Hustru Lise f. Rohde: gift m. Charlotte Amalie S., f. 24. Nov. i Aarhus.

Formand for Aarhus landøkonomiske Selskab: Medlem af Statsdyrskuekom-missionen; Formand for Tyreskuekom-missionen i Aarhus og Randers Amter.

Adresse : Nørrebrogade 4, Aarhus.

 

SCHMIDT Valdemar Professor, Dr. Phil.. K.p.p.: f. 7. .Ian. 1836 i Hammel; Søn af Sognepræst Schmidt og Hustru f. Meyer.

Student 1854; cartd. theol. 1859: Rejser og Studier i Udlandet 1860-69: Dr. phil. 1873; Docent ved Universitetet fra 1882.

Censor ved theol. Eksamen: i Bestyrelsen for den danske Afdeling af Alliance Francaise og for Det kgl. danske geografiske Selskab.

Litterære Værker: Rejse i Grækenland, Ægypten og det hellige Land

(1863); Assyriens og Ægyptens gamle Historie (1. Bind 1872, 2. Bind 1878); Østerlandske Indskrifter paa den kgl. Antiksamling (1879); Textes hiérogly-phiques, tirés du musée de Copenha-gue (1879); Beskrivende Katalog over Antiksamlingen paa Ny Carlsberg Glyptotek.

Udenl. Ordner: Fr.off.de.l'instr.publ.; F.Æ.L.; Gr.Fr.; I.Kr.; Ø.F.J.

Adresse: Ny Kongensgade 14, Kbh.

 

SCHMIDTEN Marcus Direktør, Kaptajn, R.p.p.; f. 4. Nov. 1853 paa Frederiksberg: Søn af Kammerherre, Borgmester U C Schmidten og Hustru Hanne f. v. Barner; ugift.

Driftsdirektør for Frihavnen.

TJdenl. Ordner: F.Cb.; Pr.R.Ø.; R. St.Stan.

Adresse : Arendalsgade 1, Kbhvn.

 

SCHMIDTH Aage Bibliotekar: f. 1885 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt, kgl. Bygningsinspektør Olaf Schmidth og Hustru f. Prisack; gift m. Ellen Margrethe S., f. 1 .Nov. 1888, Datter af Læge John Duurloo (se denne).

Student (Døckers Kursus): uddannet paa Bibliotheque nationale i Paris og Det Deichmannskc Folkebibliotek i Kristiania.

Formand i Forretningsudvalget for Højskolen for Samfundskundskab og for Højres sociale Bogsamling; For-mand i Hovedbestyrelsen for Danmarks konservative Ungdomsforeninger og for Fremmed Scenekunst.

Adresse: Haderslevgade 30. Kbhvn.

 

SCHMIEGELOW Chr. Direktør i Østasiatisk Kompagni, R.p.p.; f. 4. Spt.1859 i Rønne: Søn af Apoteker Fritz Schmie-gelow (død 1862) og Hustru Johanne f. Arboe (død 1865):: gift m. Thyra Ingeborg S. (død 1904), Datter af Grosserer F Meyer og Hustru Marie f. Be-nedietsen.

Til Søs 1874; Styrmandseksamen; Medstifter af Dampskibsselskabet Torm: Skibsfører: ansat i Østasiatisk Kompagni 1898; indtraadte samme Aar i Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Torm og er dettes Formand.

TJdenl. Orden : R.St.Stan.

Adresse: V Boulevard 27. Kbhvn.

 

SCHMIEGELOW Ernst Professor, Dr. med., R.p.p.: f. 13. Okt. 1856 i Rønne: Søn af Skibskaptajn, Direktør C C E Schmiegelow og Hustru f. Skeel; gift m. Dagmar f. Ohlsen, f. 7. Juli 1863 paa Fegteborg. Als, Datter af Konsul, Proprietær L C Ohlsen og Hustru f. Mahler.

Student (v. Westenske Institut) 1873; med. Eks. 1879; Dr. med. 1882: foranledigede oprettet en otologisk Poliklinik paa Kommunehospitalet 1883 og ledede denne til 1897; Læge ved Poliklinikens otologiske Afd. E. 1884-87; Medredaktør af „Medicinsk Aarsskrift" 1887-96, af Nordisk medicinsk Archiv siden 1905; Leder af den nyoprettede oto-la. ry.ngologiske Universitetsklinik paa Frederiks Hospital og Docent i Oto-laryngoli fra 1898.

Stifter af og Formand for Otolaryn-gologisk Selskab i Kbhvn. 1899-1904; Formand for Foreningen til Alder-domsundcrstøttelse for Sygeplejersker fra 1896; Medlem af Overbestyrelsen for Kbhvns Poliklinik fra 1904; Medlem af flere udenlandske videnskabelige Selskaber; Overlæge ved St. Josephs Hospitals oto-laryngologiske Afdeling; Medlem af Lægeraadet.

Har skrevet: Ørets Sygdomme samt offentliggjort talrige slørre og mindre Arbejder i inden- og udenlandske Tidsskrifter.

Udenl. Orden: R.St.Stan.

Adresse: Nørregade 18, Kbhvn.

 

SCHMITH J P Sporvejsdirektør, Ingeniør; f. 19. Okt. 1876 paa Frederiksberg; Søn af Jærnstøber, Maskinfabrikant P A Schmith (død 1881) og Hustru f. Fich; gift 1. Gang m. Elna f. Meyer (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Dagmar S., f. 31. Maj 1883, Datter af Klasselotterikollektør Hans Olsen.

Afgang som Ingeniør fra Teknischo Hochschule zu Darmstadt 1900; Ingeniør ved Akts. Christianssands elektr. Kraftoverføring og Elektricitetsværk 1900-01; Anlægs-Ingeniør hos Firmaet Siemens & Halske. i Berlin; Anlægsingeniør for Aarhus elektriske Sporvej 1903; adm. Direktør for samme fra 1904.

Adresse : Aarhus.

 

SCHNACK Custav Generalmajor, K' D.M.p.p.: f. 14. Dec. 1839 paa Mallings-minde ved Ringsted; Søn af Proprietær O D Schnack og Hustru f .Hell-mens; gift 1. Gang m. Julie Louise Clara f. Tenge (død 1876); 2. Gang m. Mathilde Elise Henriette S., f. 31. Okt. i Oldenburg, Datter af Dr. med. C C Groninger og Hustru f. Meyer.

Student (Sorø) 1858: Sekondløjtnant! 1863; Premierløjtnant 1867; Lærer ved Officerskolen 1874-82; Kaptajn 1879; Oberstløjtnant 1889; Departementschef i Krigsministeriet 1886-96; Oberst 1895; Krigsminister i Ministeriet Reedtz-Thott 1896-97, i Ministeriet Hørring 1899-1900 og i Ministeriet Sehested 1900-01: Delegeret ved Fredskonferencen i Haag 1899; Generalmajor 1900: Afsked 1901

Udenl. Ordener: N.St.O.; R.St.Stan.; S.Kr.; S.Sv.

Adresse : st. Kongensgade 79, Kbhvn.

 

SCHNAKENBURG C H Etatsraad, Grosserer. R.DM.p.p.; f. 6.Maj 1853 i Odense; Søn af Købmand F A Sehna-kenburg og Hustru f. Bondo; gift m.

Dorthea Adolfine f. Hasselbalch, f. 18. Nov. i Bogense.

Uddannelse i England 1873-76: indtraadte i Faderens Forretning (Firma Brødrene Sehnakenburg) 1876: Medlem af Odense Byraad 1891-1903; Formand for Odense Handelsförening og for Stenografforeningen "Gabelsber-ger", Odenseafdeling; Næstformand i Odense Kreditbanks Repræsentant, skab; Medlem af Repræsentantskabet for Fyens Disconto Kasse; Næstformand for Repræsentantskabet i Pyens Stifts Sparekasse og i Sydfyenske .Jernbane; i Bestyrelserne for Aktieselskaberne Danske Oliemøller og Sæbefabriker, Danske Lloyd, Portlands Cementfabrik „Norden" og Albani Bryggeri, Odense; Formand for Centralforeningen af fyenske Handelsforeninger fra 1898 og for F'ællesudvalget for Provins-handelsforeningerne 1909; Medlem af Forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation; Formand for Understøttelses-Foreningen af Købmænd m. fl. i Danmarks Købstæder og Handelspladser, Kjøbenhavn andtagen.

Udenl. Orden : S.N.

Adresse : Odense.

 

SCHNEDLER- PETERSEN Frederik Kapelmester; f. 16. Febr. 1867 i Rud-kjøbing; Søn af Gæstgiver Pr. Petersen (død 1875) og Hustru f. Løve (død 1907); gift m. Bergljot S.-.P., f. 28. Juli i Reine, Lofoten i Norge, Datter af Værejer Hartvig Sverdrup og Hustru Sophie f. Lund (død 1872).

Studerede Violin hos Emil Jæhnigen i Slagelse 1881-84; Elev af Det kgl. Musikkonservatorium (Tofte, N. W. Gade, J P E Hartmann) 1885-88, af Professor Joseph Joachim 1888-92; studerede i Paris Vinteren 1892; Koncertmester i Berlins Koncerthaus 1894-95; Koncertmester og Dirigent i Kbbvns Tivoli 1897; Kapelmester paa Marienlyst 1898-1901, ved Sommerlyst Koncertsal 1902-03, atter paa Marienlyst 1904-05, i Abo (Finland) 1905-08; Kapelmester for Tivoli og Palækoncerterne fra 1909.

Adresse: Mynstersvej 11, Kbhvn.

 

SCHNEEKLOTH C Ad. Sognepræst, R.; f. 5. Juni 1853 i Kbhvn.; Søn af Professor Hans Schneekloth og Hustru Maria f. Hansen; gift m. Julie S., f. 3. Sept. Horne Sogn, Fyen, Datter af Lærer Brøndum.

Student (Schneeklofhs Skole) 1872; cand. theol. 1879; Kateket ved St. Michaelis Kirke i F'redericia ]880; Sognepræst til Tjustrup og Haldager-lille 1886, ved Sundby Kirke fra 1890. Formand for Sundby Kirkes Menig-hedspleje, for Sundby Sogns Sygeplejeforening, for Sundbyernes Asyl og for Sundbyernes Folkebibliotek.

Adresse : Frankrigsgade 1, Kbbvn.

 

SCHNEEKLOTH K A Professor, Skolebestyrer; f. 28. Jan. 1849 i Kbhvn.; Søn af Professor Hans Schneekloth og Hustru Maria f. Hansen; gift m. Halvortine Elise S., f . 27. April i Kbhvn., Datter af Kommandør G E Tuxen og Hustru f. Meyer.

Student 1872: cand. pbil. 1873: Lærer ved og fra 1882 Bestyrer af Latin-og Realskolen paa Værnedamsvejen (..Schneekloths Skole").

Formand for Dansklærerforeningen i Kbhvn.; Repræsentant, i Pædagogisk Selskab; Bestyrelsesmedlem i .,De forenede Latin- og Realskoler"; i Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse.

Adresse: Værnedamsvej 13A, Kbbvn.

 

SCHNEIDER A W Konferensraad, K2. DM.FM. i Guld p.p.; f. 11. Ang. 1831 i Kbbvn.; Søn af Kaptajn J G Schneider og Hustru f. Liebe.

Deltog som Søkadet i 3 Aars Krigen 1848-50 med Fregatten Gefion under Eckernførde Affæren; Løjtnant 1852; Afsked 1858: Chef for Registrerings- og Skibsmaalings-Bureauct 1858-1905/

Urtenl. Ordner: N.St.O.: S.V.

Adresse: 1. Strandvej 2B, Hellerup.

 

SCHORNSTEIN Max Overrabiner. lir. pbil.; f. 6. Febr. 1870 i Tackan, Bøn-roen : Søn af Fabrikant Leopold Schornstein (død 1898) og Hustru Adelh f. Wesse (død 1909): gift m. Paula S., 1. 31. Dee. i Wien, Datter af Direktør David Simon (død 1907) og Hustru Helene f. Piok.

Stndent (Breslau) 1889; Dr. pbil. 1893; Præst i Wagstadt 1895-1900. i Bøhmen 1900-05, ved Mosaisk Trossamfunds Synagoge fra 1906.

Har udgivet : Ed, Dillmanns Nene Darstellung der Leibnizischen Monadenlehre, kritisch beleuchtet, (1893); Ledetraad ved Undervisningen i den jødiske Religion (1909).

Adresse : N-Voldgade 13. Kbhvn.

 

SCHOU August Kriminalretsassessor; f. 22. Aug. 1863: Søn af Generaldirektør .J L Schou (død 1883).

Student (Metropolitanskolen) 1880; caud. .jur. 1886: ansat ved Nordre Birk 1866; ved Præstø Amt 1888; Assistent i Justitsministeriet 1889; Kriminalretsas-sessor 1897.

Adresse : Malmmøsevej, Holte. SCHOU Christian Bankdirektør, R.; f. 8. Okt. 1855 i Holstebro; Søn af Konsul M Schou (død 1889) og Hustru Maren f. Møller (død 1909); gift m. Pouline S., f. 21. Juli 1861, Datter af Bankdirektør F Tolderlund i Herning og Hustru Anine f. Schou.

Uddannet i Faderens Forretning i Struer og i Hamborger-Tobaksfirmaet David Je.ssunin; Repræsentant i Norden for sidstnævnte Firma 1874-82: As-sooié i Faderens Forretning (Firma M Schou & Søn) 1882, Eneindehaver 1889-1909: svensk-norsk Vicekonsul 1889-1905; Formand for Gimsing (senere Struer) Sogneraad 1892-1904; Stifter af og Direktor for Struer Bank 1897-1909; Med. stifter af Holstebro Telefonselskab og Næstformand i Bestyrelsen for Jydsk Telefon-Aktieselskab; Medstifter af og Formand i Repræsentantskabet for Kreditforeningen af Grundejere paa Landet i Jylland; Direktør for Aarhuus Privatbank fra 1909.

Adresse: Aarhus Strandvej. Villa Rostalrig.

 

SCHOU H H Direktør, R.: f. 19. Aug. 1858 i Kbbvn.: Søn af Oberstløjtnant Theodor Schou og Hustru f. Mariboe; gift m. Christyanna Georgia S., f. 19. Maj i Kbbvn., Datter af Maleren Wilhelm Marstrand (død 1873) og Hustru f. Weidemann (død 18671.

Student (Metropolitanskolen) 1876: cand. polyt. 1882; Ingeniør og Drifts. bestyrer ved forskellige Maskinfabrikker i Kbhvn ; Direktør for Akts. Atlas fra 1899: tidligere Formand for akademisk Skytteforening.

Adresse: Pileallé 27, Kbbvn.

 

SCHOU Jens Professor, Dr. med., K2. DM.p.p.: f. 28. Sept. 1854 i Vejle; Søn af Skoleinspektør Hans Schou og Hustru f. Thorkilsen; gift m. Helga S., f. 28. Jan. i Vejle, Datter af Læge G W Ørbech og Hustru f. Haste.

Student (Horsens) 1872; med. Eks. 1879; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1880-81: Prosektor anatomiæ 1881-82; Dr. med. 1884; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. C 1885-87; Prosektor cbirurgiæ 1887-89: Medredaktør af Ugeskrift for Læger 1893-1903; kst. Professor anatomiæ 1893-94; Overkirurg ved St. Josephs Hospital fra 1899: 1. Livkirurg bos Kong Christian 9. 1899-1906

Udenl. Ordner: Pr.R.O.; R.St.A.: Stb.V.

Adresse : Bredgade 30, Kbhvn.

 

SCHOU Karl Kunstmaler; f. 9. Marts 1870 i Kbbvn.; Søn af Skomagermester G J Sehou og Hustru f. Sørensen; gift m. Rigsdagsstenograf Marie S., Datter af Dekorationsmaler Syrak Hansen og Hustru f. Rasmussen.

Uddannet hos Zahrtmann; udstillede første. Gang 1891; Medlem af Den frie Udstilling.

Arbejder : Foraarsaften paa Kongens Nytorv; En ung Pige med en Hund (begge paa Kunstmuseet).

Adresse ; Langgade 30, Valby, Kbhv.

 

SCHOU Marie Kristine Frue; f. 13. April i London; Datter af Konsulats-sekretær Emil -Meyer; gift m. Rege-ringskonsulent Rudolf Schou (se denne).

I Bestyrelsen for Foreningen til Gavn for Kvinders Ilaandarbejde; Kredsforstanderinde for Foreningen til Gavn for ubemidlede Enker.

Adresse : Østerbrogade 42, Kbhvn.

Sommerbolig : Tbc Cottagc, Raage- leje pr. Græsted.

 

SCHOU Philip Konferensraad, K2.DM. p.p.; f. 10. Juli 1838 i Slagelse; Sen i af Agent H H Schou og Hustru f. Hansen; gift m. Clara Olavia Marie: S., f. 23. Marts i Stubbekjøbing, Hat- ter af Farver E J Buch og Hustru f. Jørgensen.

Student (Sorø) 1857: cand. pol.vt. 1862; Købmand i Bisserup Ladeplads 1863-67; Medindehaver af Fajancefabrikken Aluminia 1869 og efter dens : Omdannelse til Aktieselskab 1872 Di- rektør; fra 1882, da den kongelige Porcelænsfabrik sammensluttedes med Aluminia, fil 1902 tillige Direktør for denne.

Medlem af Folketinget 1881-83, af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1872-78; Formand for Fællesrepræsenta- tionen tor dansk Industri og naand-værk 1883-89 og for Industriforeningen i Kbhvn. 1883-90; Regeringens Delegerede ved Teknisk Selskabs Skole 1874-87, Medlem af dens Bestyrelse fra [ 1893, Næstformand 1895, Formand 1900; Vicepræsident for Den nordiske Industri-, Kunst- og Landbrugsudstilling i Kjøbenhavn 1888; i Bestyrelsen for Kunstindustrimuseet 1894-98.

ITdenl. Ordner; R.St.Stan.; Pr.R.Ø.; S.N.; Ø.F.J.: F.Æ.L.; I.Kr.

Adresse: Østbanegade 9, Kbhvn.

 

SCHOU Rudolf Regeringskonsulcnt, li. DM.p.p.; f. 27. April 1862 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant T V Schou og Hustru f. Mariboe; gift m. Marie Kristine S. (se denne).

Lærte Landvæsen paa Harrested-gaard og Krogerup; Forvalter paa Knabstrup; Landbrugskandidat 1885; Forpagter af Gammel Antvorskov, Herthalund og Rødegaard; Sekretær i Landhusholdningsselskabet 1894-98: Landbrugsministeriets Tilsynsførende med Landbrugets Lidførsclsforhold fra 1898.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Eksportforening (Formand 1901-09); Medlem af Komitéen for Danmarks Deltagelse i Pariser-Verdensudstillingen 1900; Medlem af det svenske Land-brugsakademi.

Har udgivet : Om Landbruget i Danmark (1900) paa dansk og fransk, m. n. Bøger.

Udenl. Ordner: Fr. off. do l'instr. publ.; F.M.A.; F.Æ.L.; N.O.N.; R.St. A.; R.St.Stan.: S.V.

Adresse: Østerbrogade 42, Kbhvn.

Sommerbolig; The Cottage, Raagc-leje pr. Græsted.

 

SCHOU Th. V Oberstløjtnant, RDM.; f. 25. Marts 1834 i Slagelse; Søn af Agent, Købmand H H Schou og Hustru f. Hansen; gift m. Emilie Signe Johanne f. Mariboe, f. 10. Aug. i Jer-strup ved Bogense.

Student; Sekondløjtnant 1855; Premierløjtnant 1860: deltog i Krigen 1864; Kaptajn i Artilleriet 1873; Adjutant ved Artilleristaben 1880; Oberstløjtnant i Forstærkningen 1887; Afsked 1899.

Som Kaptajn i Artilleriet log han Initiativet til den vestlige Del af Kbhvns Befæstning, hvorefter den l½ Mil lange Vestfront anlagdes.

Ejer af Antvorskov Slotsparcel; foretog betydelige Udgravninger af de med Jord dækkede Ruiner af Antvorskov Kloster, der byggedes under Valdemar den Store.

Adresse: Classensgade 34, Kbhvn.

 

SCHOUBOE O B Kaptajn, B.j f. 13. Marts 1864 paa Abildtorpegaard ved Nakskov; Søn af Proprietær Rasmus Sehouboe og Hustru f. Suhr: gift m. Ellen Margrethe Bolette S. f. 11. Juli i Kbhvn., Datter af Grosserer J S A Børre og Hustru f. Schougaard.

Student (Møllers Kursus) 1882; cand. Phil. 1883; Sekondløjtnant 1885; Premierløjtnant samme Aar; Kaptajn 1896: ansat i Generalstaben 1903, Chef for dens Fæstningskontor 1905.

Medlem af Artilleribibliotekets Bestyrelse 1898-1908, af Krigsvidenskabeligt ScLskabs Bestyrelse 1902-08, af Direktionen for Oflieersforcningen 1904-07; kritisk Revisor i den Suhrske Stiftelse 1895-1907 og Direktør i den Schou-Beckmannske Stiftelse 1907: Medlem af Dansk aéronavtisk Selskabs Bestyrelse fra 1909 og af Forældreforeningens Repræsentantskab fra 1909.

Adresse ; St. Thomas Allé 2, Kbhvn.

 

SCHOUBYE Sophus Kaptajn, Bankdirektør; f. 10. Maj 1859 i Aarhus; Søn af Købmand I S Seboubye (død 1889) og Hustru f. Nielsen (død 1896): gift m. Ida Ellen S., f. 10. Sept. i Kbhvn., Datter af Entreprenør og Tømrermester F Hinrichsen og Hustru Ida f. Møgelberg."

Elev i Aarhus Katedralskole: ansat i Aarhus Privatbank 1874-78; Sekondløjtnant 1880; Afgang fra Officersskolens næstældste Klasse 1884; Kasserer i Landmandsbankens Nørre Afdeling samme Aar, ved sammes Vester Afdeling 1885; ansat ved Landmandsbankens Hovedkasse 1889; udnævnt til Kaptajn 1898; Direktør i Frederiksberg Bank tra 1900; Kasserer i Komitéen tor Bespisning at Skolebørn i Frederiksberg Kommuneskoler fra 1903. Adresse r GI. Kongevej 107, Kbhvn.

 

SCHOUSTRUP V J Kommandør. K2. DM.p.p.; f. 18. April 1852; Søn at Grosserer P J Schoustrup og Hustru f. Fürst; gitt m. Eva Sophie Elisabeth Sjørén, f. 17. April 1855 i Qvistofta i Sverrig.

Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant 1873; Kaptajn 1886; Kommandør 1899; Chef for Orlogsværftets Regnskabsvæsen fra 1902; Formand i Bestyrelsen for Søetatens Enkebolig; Formand für Efterslægtssamfundet.

Udenl. Orden : Ø.F.J.

Adresse : St. "Pauls Gade 18, Kbhvn

 

SCHOVELIN Jullus Kontorchef, R., DM.; f. 6. Jan. 1860 paa Frederiksberg; Søn af Landskabsmaler Axel Th. Schovelin (død 1893) og Hustru Oline Moos; gift m. Emilie Andrea S., f. 1. Febr. paa Krsthvn., Datter af Landskabsmaler J Emil Libert.

Student (Borgerdydskolen) 1877; cand. polit. 1882; universitetets Guldmedalje 1884.

Stenograf i Rigsdagen 1883-88; Sekre. tær ved Grosserer-Societetets Komité og den danske Handelsstands Fællesrepræsentation 1888; Chef for Børskontoret fra 1889: politisk Medarbejder ved Berlingske Tidende 1890-94; nationaløkonomisk Medarbejder ved Vort Land 1896-1904; Borgerrepræsentant fra 1909; Medlem af Højres Arbejder- og Vælgerforenings Hovedbestyrelse fra 1910.

Litterære Arbejder : Den tyske Toldforening og en nordisk Toldunion (1888); Ølskattens Virkninger (1893); Fra den danske Handels Empire (1897 -1900); D. F. D. S. 1866-91; D. F. D, S. 1866-1906; Privatbanken 1857-1907 (1907); Handelsberetningernes alm. Oversigter; De danske Byerhverv, m. fl.

Udenl. Orden : S.N.

Adresse : Ny Toldbodgade 49, Kbhvn.

 

SCHROEDER Rolf Arkitekt; f. 16. Nov. 1872 i Snesere Sogn, Præstø Amt; Søn af Vinhandler Johannes Schrøder (se denne); gift m. Alma S., f. 29. Maj i Kbhvn., Datter af Maskinfabrikant G Eickhoff og Hustru f. Wulff.

Afgang fra Kunstakademiet 1902; Assistent ved samme fra 1902; Elev al W Dahlerup og V Koch.

Har bygget Askov Valgmenighedskirke (1898), Grundtvigs Hus i Kbhvn. (1908) og Professor Jens Schous Klinik paa Martinsvej (1909).

Adresse : Forehhammersvej 13 A, Kbhvn.

 

SCHROLL Carl A Generalmajor, K1. DM.p.p.; f. 21. Feb. 1846 paa Lykkenssæ-de; Søn af Proprietær Gustav Schroll (død 1863) og nustru Amalie f. Bonde (død 1902); gift m. Ida Louise Amalie (Maja) S., f. 23. Okt. i Slagelse, Datter af Oberst Heramb (død 1894) og Hustru f. Sehested.

Sekondløjtnant 1863; Premierløjtnant 1867; forsat til Generalstaben 1873; Kaptajn 1880; Oberstløjtnant 1893; Chef for Generalstabens taktiske Afdeling 1897; Stabschef ved 1. Generalkommando s. A.; Oberst 1900; Chef for 3. Regiment 1903; Generalmajor og Chef for 1. jydske Brigade 1905, for 2. sjællandske Brigade 1909, for 2. Division s. A.

Udenl. Ordner : F.Æ.L.; Tr.Kr.; S.V.

Adresse: Malmøgade 7, Kbhvn.

 

SCHROLL Henning Kaptajn, R.DM.-. f. 7. Marts 1838 paa Lykkenssæde; Søn af Proprietær Gustav Schroll, ML. og Hustru f. Bonde; gift m. Johanne Ka-thinka Eriksine f. Scheel-Pingel f. 7. Sept. 1837 i Odense.

Fh. Præsident for Danmarks Biavlerforening; Formand for Den lokale Vaa-benbroderafde-Iing; Medlem af Bestyrelsen for Livsforsikringsselskabet Dan: Revisor i De samvirkende Landboforeninger i Fyens Stift.

Adresse : Bækkelund pr. Høirup.

 

SCHROLL Zeuthen Generalløjtnant, SK.DM.p.p.; f. 27. Marts 1831 paa Endrupholm ved Varde; Søn af Forpagter J G Schroll (død 1835) og Hustru Christiane f. Frisenberg (død 1877); gift m. Else Betty Jacohine S., f. 5. Nov. i Koldbv Præstegaard paa Samsø, Datter af Stiftsprovst H P Svitzer (død 1871) og Hustru f. Pløyen (død 1865).

Sekondløjtnant 1849; Generalstabs-aspirant 1857: Premierløjtnant 1860; Ritmester 1861; Souschef ved 1. Devision 1863, ved Overkommandoen 1864, ved 2. Generalkommando efter Fredsslutningen; Oberst 1873; Chef for Generalstabens taktiske Afdeling 1879-85; Generalmajor og Generalinspektør for Rytteriet 1885: Chef for Generalstaben 1887; Generalløjtnant og kommanderende General i 2. Generalkommando-distrikt 1896, i 1. Generalkommando-distrikt 1897: Afsked 1901; adm. Direktør for Bestyrelsen for Den militære Underklasses Pensionering og Invalideforsørgelsen til 1909; Vicepræsident for Det kgl. danske geografiske Selskab til 1909.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; R.H.Ø.; R.St.A.: R.St.Stan.

Adresse: Villemoesgade 54, Kbhvn.

 

SCHRØDER F C C Overretsassessor; f. 19. Juli 1866 i Kbhvn.; Søn af Oberst C F N Schrøder (død 1899) og- Hustru Julie f. Lund; gift m. Astrid 8.', f. 8. Juni i Kbhvn., Datter af Kontreadmiral V F Koefoed (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1884: oand. .jur. 1889; Assistent i Justitsministeriet; Fuldmægtig hos Straffedommeren paa Frederiksberg; Assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten fra. 1907.

Medlem af Straffelovskomnrssionen og af Kommissionen angaaende falsk Reklame og uhæderlig Konkurrence; Formand for 11. Værgeraadskreds til 1909; Formand for Appelkommlssionen , angaaende Grundtakstansættelser af Kbhvns udenbys Grunde fra 1909; kgl. Kommissarius ved Ekspropriationskommissionen angaaende Afstaaolse af Grunde til Vanda f ledningsanlæg og ved Ekspropriationskommissionen angaaende Afstaaelse af Grunde til Tilvejebringelse af Vandforsyningsledninger fra 1909.

Adresse: Østerbrogade 104, Kbhvn

Sommerbolig; Strandvang Hellebæk.

 

SCHRØDER Johan Arkitekt, Bygningsinspektør; f. 25. Sept. 1836 i Kbhvn.; Søn af Bagermester J G Schrøder (død 1874) og Hustru f. Bernsteen (død 1889); gift m. Ida S., f. 30. Sept. i Kbhvn., Datter af General F E Glahn (død 1896) og Hustru f. Seyffarth.

Tømrersvend: Elev af Kunstakademiet; Bygningsinspektør for Kbhvns 3. Bygningsdistrikt; Regeringens Tilsynshavende ved Vurderingerne i Kbhvns Brandforsikring.

Har bygget bl. m. a. : St. Annæ Plads 17, Østergade 4, Niels Juelsgade 12. Kristlaniagade 7, Svaneapoteket, Hvidøre: Ombygget Hovedbygningen paa Hvedholm; Tilbygning til Gjen-tofte Kirke; ombygget Schimmelmanns Palæ til Koncertpalæ; Villa Heslehøj ug Villa Aurehøj i Hellerup; Villa Springforbi, Til. Wessels og E Veits Villaer i Taarbæk (for en Del i Forening med Arkitekt Wittrock).

Adresse : Classensgade 25, Kbhvn.

 

SCHRØDER Johan N Malermester, R.: f.3. Nov. 1841 i Kbhvn.; Søn af Malermester T E Schrøder og Hustru f. Luffe; gift m. Andrea Elisabeth f. Inmack, f. 2. April i Helsingør.

Firma ; Johan N Schrøder.

Elev af Kunstakademiets Dekorationsklasse 1860-63; etableret 1867.

I Bestyrelsen for Kbhvns. Grundejerforening, for Kirkeinspektionen for St. Andreas Kirke, for Vridsløselille Fængselsselskab og for Marthafor- eningen; Formand for Tapetfabrikken Fionas Bestyrelse,

Adresse : N-Farimagsgade 65, Kbhvn.

 

SCHRØDER Johannes Vinhandler, R. f. 13. Jan. 1838, Christianssæde pr. Skjørring: Søn af Skovrider J P Schrøder (død 1860) og Hustru Lovise f. Hviid (død 1839); gift m. Anna S. (død 1901), Datter af Oberstløjtnant M C F A Wagner (død 1849) og Hustru Charlotte f. Mantbey (død 1897).

I Kontorlære paa Baroniet Guldborglands Godskont.; exam. jur. 1858; Sagførerfuldmægtig 1858-59; Godsfuldmægtig ved Baroniet Guldborgland 1859-60, ksl. Godsforvalter sammesteds 1860-64: Birkefuldmægtig 1864-65: Elev og Lærer ved Askov Højskole 1865-67; Forstander for Folkehøjskolen Frederik d. 7.s Minde i Præstø Amt 1867-73: Bogholder og Kasserer ved Bornholms Kulos? Teglværker 1873; Bogholder og Forvalter ved Kunstflidsborflodningen 1873 -87; Detailhandlerborgerskab 1880: begyndte samme Aar Vinhandel; Grossererborgerskab 1894.

Kasserer for Faxe Kalkværk fra 1882 til dets Ophør; Næstformand i Bestyrelsen for Soldaterhjemmet fra 1882: Formand for Snesere Skyttekreds 1868-72, for Hasle Skyttekreds 1873: Kasserer i Kbhvns Skytteforening 1880 -98; Medlem af Bestyrelsen for Komitéen til Bekæmpelse af den hvide Slavehandel 1902-09, af Bestyrelsen for S.-J.-S. fra 1884: Formand og Kasserer fur Kbhvns Afdeling af Dansk-ameri-kansk Samfund fra 1894: Medlem af Bestyrelsen for St. Peders Gæstehjem 1891-1910.

Kasserer for de danske Indsamlinger til Santhalmissionen fra 1896; Forretningsfører for Kirkeligt Samfund af 1898 fra 1898: Kasserer for Bothesda-møderne fra 1893; Næstformand i Bestyrelsen for Vartov Frimenighed fra 1894: Sekretær for Missionsugen fra 1898: Medlem af Bestyrelsen for Vigilia 1900-09, for Kirkelig Ungdomsforening fra 1901 (Kasserer 1901-09): i Bestyrelsen for den grønlandske Kirke-sag fra 1906: Medlem af og Kasserer for Den danske Komité for Nordiskluthersk Missionsmøder fra. 1893 og for Forhandlingsmøder for ydre Mission fra 1907.

Har skrevet i N F Larsen, et Bidrag fil Handskemageriets Historie i Danmark: har fra 1891 varet Redaktør af Santhal-Posten.

Adresse: Dronning Olgas Vej 10, Kbhvn.

 

SCHULIN Sigismund Lensgreve, Hofjægermester, R.: f. 28. April 1846 paa Rindonnraard; Søn af Kammerherre Lensgreve Sigismund Schulin og Hustru Charlotte f. Zeuthen; gift m. Adel-gunde f. Munter (død 1903).

Besiddelser: Fideikommisgodset Frederiksdal og det Sophie Zeuthens Frederiksdalske Fideikommis. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Adrese: Frederiksdal pr. Lyngby.

 

SCHULIN Vilhelm Greve, Amtmand, Kammerherre, K-.DM.; f. 17. Sept. 1849 paa Rindomgaard; Søn af Kammerherre, Lensgreve Sigismund Schu-lin og Hustru Charlotte f. Zeuthen; gift m. Olga S., f, 1. Juni 1864 paa Hegnet i Salling; Datter af Oscar Hedemann til Østergaard og Johanne f. Wendelboe.

Student (Frederiksborg) 1867; cand. jur. 1873; Assistent i Indenrigsministeriet 1875, Fuldmægtig 1883; Amtmand over Thisted Amt 1890-1900, Holbæk Amt 1900-06, Frederiksborg Amt fra 1906.

formand i Repræsentantskabet for Hi llerød-F rederi ksværk.Jernbaneselskab.

Adresse : Hillerød.

 

SCHULIN-ZEUTHEN William Greve, Hofjægermester, Lensbesidder, R.; 1. 25. Okt. 1852 i Drage i Holsten; Søn af Hofjægermester, Greve William Schulin og Hustru Ida f. Komtesse Holch; gift m. Christine f. Harhoff. f. 15. Dee. i Ringsted.

Besiddelser: Baroniet Zeuthen. (Udførlige Oplysninger lindes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Adresse: Malmøgade 6. Kbhvn.. og Tølløse pr. Tølløse.

 

SCHULTZ A Smedemester, R.; f. 23. Feb. 1838 i Fredericia; Søn af Smedemester Folmar Schultz og Hustru Maren f. Strungesen; gift m. Martine Marie Bothilde f. Andersen, f. 20. Maj i Fredericia.

Lærte Smede- og Maskinlaget bob Faderen, overtog dennes Forretning 1864.

Medlem af Fredericia Byraad 1885. 94; Formand for Fredericia Grundejerforening og Fredericia Haandværker-forening; Medlem af Dansk Arbejdsgiver og Mesterforenings Hovedbestyrelse; Landstingsmand (Højre) fra 1894.

Har udarbejdet og fremsat Forslag til en Rørtunnel under Lillebælt.

Adresse: Istedgade 6, Kbhvn., og Fredericia.

 

SCHULTZ Johannes Kommandør, R. p.p.: f. 9. Febr. 1861 i Kbhvn.: Søn af Post inspektør Theodor Sehultz (død (1883) og Hustru f. Ipsen (død 1903): gift in. Clara S., f. 8. Juni paa Si. Thomas. Datter af Konsul B Petit (død 1882) og Hustru Eve f. Simmands (død 1866).

Sekondløjtnant 1881: Premierløjtnant 1883; gennemgaact Artilleriafdelingen ved Hærens Officersskoles ældste Klasse 1884-87; i italiensk Tjeneste 1888-90; Kaptajn 1899; undertøjmester 1901-05;

Chef for Krydseren Hejmdal paa dens Togt til Middelhavet 1908-09, hvor Krydseren bragte Nationens Hjælp til de ved Messinaulykken nødlidende.

Kommandør 1909; Formand for Sø-mandsforeningen af 1856 fra 1902: Redaktør af Tidsskrift for Søvæsen 1898-1909.

Udenl. Ordener: B.Z.L.: Gr.Fr.; I.Kr.; N.O.N.; R.St.Stan.; T.O.; I.S. M.F.

Adresse: Østbanegade 11. Kbhvn.

 

SCHULTZ Julius Professor ved Kunstakademiet, Billedhugger; f. 21. Maj 1851 i Kbhvn.; Søn af Hofgravør P C Schultz (død 1881) og Hustru f. Andresen (død 1880).

Kiev af Kunstakademiet 1866-70 og af Jerichau; den lille Guldmedalje 1873; Neuhausenske Præmie 1875; den store Guldmedalje 1877; Medlem af Kunstakademiet 1899; Lærer ved Akademiels Kunstskole for Kvinder 1904; Professor i Billedhuggerkunst 1908.

I Bestyrelsen for Dansk Skulpturforening til 1909 og for Det tekniske Selskabs Skole, Medlem af sammes Skoleudvalg; i Bestyrelsen for Kunstner-hjemmet og for Kunstnerforeningen af 18. Novembers Grund- og understøttelsesfond.

Skulpturer : En sovende Hyrdedreng med sin Hund (1873): Filoktctes (1873); Adam og Flva (Kunstmuseet); Gruppe til et Gravmæle (1886); En Moder med sit Barn (1890. Rilm Stiftsmuseum): Judith (1893): Jens Baggesen (Kunstmuseet) ; Den unge Oehlenschlæger museet); Den unge Oehlenschlæger philus Hansen (Ny Carlsberg Glyptotek); City Statuen (paa Østergade); Merkur (paa Kjøbmagergade); Statue af Holberg (1906); Foraars .Morgen (1910). Relieffer: Johannes prædiker i ørkenen; Jesus for Disciplenes Fødder.

Medaljer : Den Madvigske Æresmedalje ; Dansk Jagtforenings Medalje; J C Jacobsens Æresmedalje.

Ddenl. Ordener: B.H.M.; F.Æ.L.

Adresse: Kongens Nytørv 1, Kbhvn.

 

SCHWANENFLÜCEL H H L Professor, Dr. phil.; f. 17. Maj 1844 i Kbhvn.; Søn af Klosterforstander Schwanenflu-gel og Hustru I. Wamberg; gift m. Anna Elisabeth f. Bentzon, f. 26. April 1839 i Kbhvn.

Student (Sorø) 1864: mag. art. 1874; Dr. phil. (Peter Andreas Heiberg) 1891; Lærer i Dansk ved Navigationsskolen 1874-84, ved højere Pigeskoler i Kbhvn. 1882-98, i Historie ved Officerskolen fra 1897: Eksaminator ved Universitetets Præliminæreksamen 1897-1910.

Har skrevet : Henrik Wergeland (1876); Oldtidens Kulturhistorie (afsluttet 1883); Ingemanns Liv og Digtning (1886); Carl Bernhard (1895); J P Mynster (2. Bind 1900-01); II C Andersen (1905); Karl Bagger (1907).

üdenl. Orden: N.St.O.

Adresse: Østerbrogade 54 A, Kbhvn.

 

SCHWARTZ C G F Professor, R., DM. p.p.; f. 27. Feb. 1825; Søn af Kunstdrejer Carl August Schwartz øg Hustru Mette Marie f. Mathiesen; gift 1. Gang m. Charlotte Amalie S., Dat- ter af Knapmager J J Schmidt og Hustru f. Weidemann, 2. Gang m. Agnes Margrethe Vilhelmine Pauline S., f. 18. Jan. i Slesvig, Datter af Kaligraf i Udenrigsministeriet C F Nagel og Hustru f. Klee.

Uddannet som Sømand; Lærer ved Kjøbenhavns Navigationsskole 1845, Bestyrer 1856, Afsked 1896.

Udenl. Orden: Gr.Fr.

Adresse: Madvigs Allé 12, Kbhvn.

 

SCHWARTZ Frans Kunstmaler, Raderer; f. 19. Juli 1850 i Kbhvn.; Søn af Hof-Kunstdrejer Johan Adam Schwartz og Hustru Thora Louise f. Kühl.

Elev af Kunstakademiet; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1874; i Bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek til 1909.

Malerier: Hiob og hans Venner (1874); I Stuen hos en Syg (1875); Syge og skrøbelige søge Helbredelse hos Jesus (1876); Jacobs Død; Loftsmaleriet paa Frederiksborg: Frederik III som enevældig Hersker omgiven af Stænderne; Selvportræt (1903. Kunstmuseet); Dekorationerne i Glyptoteket; i Altertavlen i Nathanaels Kirken, Lu- j eas Kirken, Eliaskirken, Nørresundby : og Hvonip Kirker samt Frue Kirke i Aalborg.

Raderinger : 124 Blade, hvoraf fremhæves : Marias Bebudelse, Christus i Gethsemane, Pigen med Lampen, Atell- erot Joseph og Maria ved Bethlehems-krybben.

Adresse: Bjerregaardsvcj 7, Valby, j Kbhvn.

 

SCHWARTZ Julius Urmager, R.: f. 5 Marts 1862 i Roskilde; Søn af Urmager Thomas Schwartz og Hustru Julie ! f. Arntzen; gift m. Elisabeth Dagmar S., f. 26. Okt. i Kbhvn., Datter af Skræddermester P C Tafdrup (død 1899) og Hustru Marie f. Sørensen.

Uddannet i Schweiz. Oldermand for Kbhvns Urmagerlav; Formand for Urmagernes Undersløttclseskasse; Næst-formand for Den danske Urmagersko-le ; Redaktør af Dansk Tidsskrift for Urmagere fra 1900; Æresmedlem af Paris' Urmagerlav.

Adresse : Classensgade 11, Kbhvn.

 

SCHWARZ-NIELSEN I C A Ritmester. Dyrlæge. R.; f. 27. Maj 1847 i Frederikshaab i Grønland; Søn af Sognepræst J G R Nielsen og Hustru Justine f. Schwarz: gift m. Ellen Marie Mathilde f. Jensen, f. 1. Marts i Randers.

Sekondløjtnant 1869: Premierløjtnant 1874; Ritmester 1884; i Forstærkningen 1899.

Statskonsulent i den lettere Hesteavl 1909.

Adresse: Virginiavej 2, Kbhvn.

 

SCHYBERG Robert Skuespiller ved Det kgl. Teater; f. 8. Juli 1872 i Kbhvn.; Søn af Kontorist J S Schy-berg og Hustru f. Elmgreen.

Adresse : Esperance Allé 7, Hellerup.

 

SCHÜTTE Gudmund Dr. Phil.; f. 17. Jan. 1872 paa Eskjær i Salling; Søn af Godsejer L T Schütte; gift m. Elsa, f. Pichler, f. 22. Sept. i Prag.

Student (Horsens) 1889; Universitetets Guldmedalje 1897; mag. art. 1898; Dr. phil. (Oldsagn om Godtjod, vore Forfædres Land, Folk, Race) 1907; holder Forelæsninger ved Universitetet i tysk Sprog fra 1909.

Gennem en Aarrække Bestyrelsesmedlem i Selskab for germansk Filologi og Udgiver af sammes Budstikke 1898-04; Medudgiver af Akademisk Foreningsblad 1905-06; Medarbejder ved Salmonsens Konversationsleksikon fra 1898, ved Hagerups Leksikon fra 1906. ved R v. Erckerts Atlas: Wanderungen und Siedelungen der germanischen Stämme bis auf Karl den Grossen 1901.

Litterære Arbejder: Den nationale Vækkelse i Wales (1899); Var Anglerne Tyskere (1900); Den irske Nationali-tetsbevægelse (1902); Imperialisme og Kosmopolitisme (1903); Zur Urgeschichte der Slaven in Deutschland und Böhmen (1907); talrige Afhandliger i danske og udenlandske Tidsskrifter og Dagblade, mest vedrørende Etnografi samt Sprog- og Nationalitetskampe.

Adresse: Smallegade 56, Kbhvn.

 

SCHÜTTE Theodor Godsejer, cand. jur., R.: f. 13. Jan. 1835 paa Haraldskjær ved Vejle; Søn af Kammerherre A T Schütte og Hustru f. Ammitzbøll: gift m. Augusta Marie Cathrine f. Petersen (død 1896).

Besiddelse: Bygholm Gods. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register)..

Student (Horsens) 1853; cand. jur. 1860; fh. Landstingsmand.

Adresse: Bygholm pr. Horsens.

 

SCHÆBEL Oluf Kunstsmedemester; f. 6. Juli 1862 i Kbhvn.: Søn af Smedemester P F Schæbel (død 1874) og Hustru Albertine f. Bølchau; gift m. Louise S., f. 4. Aug. 1867 i Kbhvn.. Datter af kgl. Hof. Zink- og Melalstøber Lauritz Rasmussen (død 1893) og Hustru Emilie f. Rost (død 1885).

Elev i Teknisk .Selskabs Skole; ud- i bert i Faderens Værksted 1881; rejste 1883 til Tyskland, Ostrig, Schweiz, Ha-lien, Frankrig ny England og arbejdede som Svend i de betydeligste Fur-retninger; etablerede sig i Kbhvn. 1890.

Medstifter at Sparekassen for Frederiksberg og Omegn 1893, Direktør og Formand for sammes Direktion fra 1908; Repræsentant for Frederiksberg i I.andbygningernes Brandforsikring: Medlem af Haandværkerforeningens Bestyrelse og af Smedemesterforenln-gens Bestyrelse 1898-1909: Næstformand i Foreningen for Kunsthaandværk.

Adresse : Gl. Kongevej 131, Kbhvn.

Sommerbolig : Baghuset i Bagsværd.

 

SCHØLLER C E A Hofjægermester; f. 2. Nov. 1843 paa Atargaard ved Odense: Søn af Kammerherre, Oberstløjtnant Christian Schøller og Hustru f. Reimers: gift m. Henriette Elisabeth Christine f. Mecklenburg, f. 12. April i Fredericia (Ægteskabet opløst).

Ejer af Margaard. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Student (Odense) 1863; cand. polit. 1867.

Udenl. Ordner : N.St.O ; YV.F.

Adresse : Margaard pr. Odense.

 

SCHØLLER F C C Oberst, K".DM.p.p.; f. 28. Jan. 1823 i Fredericia; Søn af Generalløjtnant T G Schøller (død 1863) og Hustru Magdalene f. Staal (død: 1881); gift 1. Gang m. Vilhelmine Juliane Augusta Baronesse af Guldencro-ne (død 1858), 2. Gang m. Frederikke Caroline Christiane Baronesse af Giil-dencrone (død 1868), Døtre af Kammerherre, Baron, Amtsforvalter C Gulden-crone og Hustru f. Bardenfleth.

Sekondløjtnant 1843; Premierløjtnant 1S48: deltog i Krigene 1848 og 1864; kar. Kaptajn 1850: Stabschef ved fyen- ske Brigade 1867-70: Oberst 1873; Afsked 1885. Direktør for Det kgl. Frederiks Hospital 1885-92.

Tilforordnet det kgl. danske Gesandtskab 1864 ved Fredsslutningen i Wien; kgl. dansk Kommissær 1864-65 ved den internationale Kommission til Bestemmelse af den nye Lnndsgrænse samt til Fordeling af de adskilte Landsdeles usle kommunale Formue m, m.

Har skrevet; Forsvaret af Dybbølstil-liugen i 1864; Fronistillingsconimissio-nen.s Virksomhed i 1865; Medarbejder ved Traps Danmark (særlig Slesvig); Hovedredaktør af Tidsskrift for Krigsvæsen 1866-69.

Ude.nl. Orden : O.H.iF.

Adresse: Lipkesgade 5, Kbhvn.

 

SECHER N Ancher Stadskonduktør, R.; f. 15. Nov. 1845 i Aarhus; Søn af Købmand H W Secher og Hustru f. Frau-sing; gift m. Clara Mari« S., f. 11. Jan. 1846 i Kbhvn. Datter af Univer-sitctspedel Müller og Hustru f. Hjort.

Student (Aarhus) 1865; cand. polyf. 1875; Ingeniørassistent ved jydske Baneanlæg 1875-78. ved Kblivns Brolægnings- og Vejvæsen 1878-83; Fuldmægtig hos Stadskondnktøren i Kbhv.1883: Stadskoiiduktør fra 1898 (til 1902 ksf.). I Bestyrelsen for Ole Thorups Stiftelse.

Adresse; Margrcthevej 1, Kbhvn.

 

SECHER V A Rigsarkivar, Dr. jur.; R.DM.; f. 17. Aug. 1851 i Brøndum pr. Aalborg; Søn af Sognepræst A .1 M Secher og Hustru f. Rettuieyer: gift m. Juliane Marie S., f. 8. April 1853 i Sorø, Datter af Adjunkt, senere Sognepræst R Ed. Assens (død 1896).

Student, (Aalborg) 1869: cand. jur. 1876; Medhjælper i Ministeriernes Arkiv 1875: Assistent 1883; retshisloriske Studier i udlandet; Dr. jur. (Om Vitterlighed og Vidncbevis i den ældre danske Proces) 1885: Sekretær i Kommissionen til at gøre Forslag oni Statens Papirforbrug 1886; Arkivsekretær 1889; Arkivar for Provinsarkivet i Kbhvn. 1892: Herredsfoged i Lollands Nørre Herred 1897; Rigsarkivar fra 1903; Medlem af Kommissionen om Len og Stamhuse m. m. 1909.

Medlem af Vitlerhets-, Historie- och Autiquitetsakademicn i Stockholm 1909.

Litterære Arbejder: Udgaver af Danske Lov; Kongens Rettertingsdomme 1595-1614; Forordninger, Recesser o. s. v. 1558-1660; Medudgiver af Forarbejderne til Christian d. V. dansk« Lov ; Vort Papir; Meddelelser fra Rigsarkivet 1. Bind: Afhandlinger og Artikler i en Række Tidsskrifter og Blade.

Adresse: Helleruplund, Bernstorffsvej 98, Hellerup.

 

SEEDORFF Morten Stiflsfysikus, R.;f. 9. April 1847 i Odense; Søn at Redaktør N P II Seedorff (død 1854) og Hustru f. Paludan (død 1892); gift m. Marie S., f. 19. Juni 1854 i Lumby ved Odense, Datter af Provst C H Hald (død 1887) og Hustru Abigael f. Christensen (død 1879).

Student (Odense) 1866: med. Eks. 1873: Distriktslæge i Odense 1883-1903; Medlem af Hyrandet 1888-1909; Stiflsfysikus fra 1903; Formand for Lægc-kredsforeningeu 1904-06.

Adresse : Odense.

 

SEEMANN Chr. Arkitekt, Murermester, R.: f. 7. Febr. 1840 i Kbhvn.; Søn af Murermester Nicolas Seemann og Hustru f. Jenson; gift m. Julie Marie f. Kierboe, f. 12. Marts i Helsingør.

Mester 1871; Voldgiftsmand i Murer- lavet 1885-95, Bisidder 1890-99: i Direk-tionen for Kbhvns Hypotek-Forening; i Bestyrelsen for Kbhvns Sygehjem; i Repræsentantskabet for Belønnings, og Forsørgelsesforenlngen for Tyender i Kbhvn. og Omegn.

Adresse : Lundsgade 4, Kbhvn.

 

SEHESTED Hannibal Kammerherre, Hofjægermester, SK.D.M.p.p.; i. 16. Nov. 1842 paa Broholm; Søn af Kam-merlierre Frederik Sehested (dad 1882) og Hustru Charlotte f. Linde (død 1894); gift m. Alexandra S. (død 1903), Datter af Arkivsekretær, Kammerjunker P L de Serene d'Acqueria og nustru f. Utke.

Besiddelser: Stamhuset Broholm. ! (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Student (Herlufsholm) 1860; cand. jur. 1869; Fæster af Tangegaard un- ; der Broholm 1873, overtog Stamhuset 1894; Medlem af Laiidhusholdningsscl- skabets Bestyrelse 1882; Landstings- mand for 6. Landstingskreds fra 1886 (Højre): Viceformand i Landstinget fra 1892-1900; Medlem af Rigsretten 1891-1900; Konseilspræsident og Udenrigsminister 1900-01.

Formand for Repræsentantskabet i Belønnings- og Forsørgelsesforeningen for Tyender i Kbhvn. og Omegn; Med-lem af Privatbankens Bankraad fra 1897; Tilsynsmand ved Landbohøjsko- len fra 1882; Formand i Bestyrelsen for Hagelskadeforsikringssclskabet f. Fyens Stift fra 1886; Medlem af Ccntralkoml- teen.

Fdenl. Ordener: M.Gr.: Sp.C.IlI.

Adresse : Holsteinsgade 19, Kbhvn., og Broholm pr. Gudme.

 

SEHESTEDT JUUL Christian Hofjægermester; f. 12. Sept. 1867; Søn af Kammerherre Ove Sehestedt Juul til Stamhuset Ravnholt og Hustru Emilie f. Baronesse Holsten; gift m. Elise f. Vaientiner, f. 16. Febr.

Besiddelser: Stamhuset Ravnholt, Hellerup og Nislevgaard samt Wille-strup. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Re- gister).

Direktør for den Thaarnpgaardske Stiftelse: Formand i Bestyrelsen for det fyenske Brandassuranceselskab; Medlem af Fyens Disconto Kasses Repræscn- tantskab, af Bestyrelsen for Aktieselskabet The Crown-Butter Export Co. og af Herrested Sogneraad.

Adresse: Ravn holt pr. Bliested og Kristianiagade 21, Kbhvn.

 

SEIDELIN Andreas Direktør for Rigshospitalet: f. 31. Maj 1864 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant, Sparekassedirektør i

Chr. Seidelin: gift m. Doris Charlotte Christine, f. 15. Dec. i Kbhvn.

Student (Fredericia) 1882; cand. jur. 1888; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1889; Assistent i Kultusministeriet 1892, Fuldmægtig sammesteds 1903.

Kst. Inspektør ved Frederiks Hospital samt Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse 1908; kst. Direktør for samme og Direktør for Rigshospitalet 1910: Formand for Byggekomitéerne og Inventarkomitéen for Rigshospitalet.

Adresse : Juliane Maries Vej 4, Kbh.

 

SEIFERT Carl Smedemester: f. 29. Sept. 1860 i Kbhvn.; Søn af Manufakturhandler C L Seifert og Hustru Mina f. Thee; gift m. Anna Elisabeth f. Jensen, f. 15. April i Kbhvn.

Etableret 1883; Formand for Klejnsmedemester- og Mekanikerforeningen.

Adresse : Badstuestræde 18. Kbhvn.

 

SELIGMANN Georg Kunstmaler, f. 22, April 1866 i Kbhvn,; Søn af Grosserer Rud. Seligmann og Hustru Sophie f. Weill..

Student (Colins Kursus) 1883; eand. phil. 1884; Elev af Schwartz, Krøyer og Tuxen; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1887, senere paa Den frie Udstilling.

Malerier: Søndag i Thorvaldsen's Museum (Hirschsprungske Samling); Spillestilen i Studenterforeningen; Hos Præsten (Hirscltsprungske Samling),

Adresse : Forchhammcrsvei 5, Kbhvn.

 

SHAW Charles Højesteretssagfører, R. DM.; f. 30. Maj 1845 i Teddington ved London; Søn af Dr. med. Storbritannisk Konsul Henry Norton Shaw og Hustru Theresia Wittrock; gift m. Agnes f. Fleron, f. 12. Marts i Kbhvn.

Student (Borgerdydsskolen p. Krsthvn.) 1863; cand. jur. 1868; Sagførerfuldmægtig samme Aar; Overretssagfører 1873; Højesteretssagfører 1878; Sekretær i Landstinget 1876-88.

Kbhvns Magistrats og Grosserer-Societetets juridiske Konsulent; Medlem af Bestyrelserne for Aktieselskaberne Th. Wessel & Vett, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Fortag og J H Schultz; Medlem af Centralkomitéen; Formand for Kbhvns Sygehjem.

Adresse : Fredensborg.

 

SICK Ingeborg Maria Forfatterinde; f. 11. Sept. i Kbhvn.; Datter af Kammerjunker, Legationssekretær Emil Sick og Hustru Conradine f. Marcher; ugift.

Arbejdede i Menigbeds-Fattigpleje 1888-1900: Medlem af Bestyrelsen for Selskabet De danske Armeniervenner 1910,

Har skrevet : Udi Løndom (1900); Højfjældspræst (1902); Helligt.. Ægteskab (1903); Bølgeslag, Digte (1904);

Jomfru Else (1905); Prinsessen, der spandt. Eventyrspil (1906); Den lille gråa Kat (1906); Af Jord (1907); Det sovende Hus (1909); Farmor Ursulas Have (1909).

Adresse : Pileallé 19 B, Kbhvn., Sommerbolig ; Fredensborg.

 

SIESBYE A F Varemægler; f. 24. Nov. 1838 i Ebeltoft; San af Læge \V I Siesbye (død 1840) og Hustru Esther f. Wallich; gift m. "Wilhelmine f. Oettin-ger (død 1909).

Bogholder for Mosaisk Trossamfund.

Adresse : Tordenskjoldsg. 15, Kbhvn.

 

SIESBYE Oscar Docent, Dr phil.; f. 19. Juli 1833 i Ebeltoft; Søn af Læge WI Siesbye (død 1840) og Hustru Esther f. Wallich (død 1888); ugift.

Student (v. Westenske Institut) 1849; Lærer ved det v. AVestenske Institut fra 1853; cand. philol. 1856; Æresdok lor 1876; Docent ved Universitetet 1871.

Adresse: Naboløs 2, Kbhvn.

 

SUM Johannes Dispensator, Dr. phil.; f. 1. Maj 1870 i Grenaa; Søn af Købmand Peder J Siim; gift m. Margreihe Benedicte S., Datter af Jægermester, Kitmester Jens Pind.

Cand. pharm. 1892; Student 1895; cand. phil. 1896; Studierejse (Cappelske Kcjsestipendium) 1896-99; Dr. phil. (Beiträge z. hot. u. pharrncgn. Kenntnis v. Hyoscyainus niger L.)1899; Bibliotekar ved Farmaceutisk Læreranstalt 1900-1907; Dispensater ved Garnisons Sygehus 1906.

Medarbejder ved Farmaceutisk Tidende.

Adresse : Stockholmsgade 21. Kbhvn.

 

SIIM P Generalkonsul, Grosserer; f. 11. Maj 1860 i Grenaa; Søn af Grosserer P Siim-Jenscn (død 1905) og Hustru f. Siim (død 1897); gift m. Dagmar S., f. 9. Maj i Kbhvn., Datter af Skibs-reder H S Hansen (død 1880) og Hustru f. Thoustrup.

Udvidet Præliminæreks. (v. Westenske Institut) 1876: praktisk Handelsuddannelse i Aalborg og Randers; Artiums- og Handelskursus i Kbhvn.; Ophold i Udlandet 1878-85; Grosserer-borgerskab i Kbhvn. 1885; General konsul for Bolivia 1905; Bedaktør ved La Revue Diplomatique i Paris 1909; Udgiver og Redaktør af Fædrelandet 1909-10.

Adresse : St. Jacobs Gade 9, Kbhvn., Sommerbolig : Strandhuset pr. Humlebæk.

 

SILCOWITZ-HANSEN H Chr. Grosserer, Generalkonsul. R.p.p.; f. 27. April 1356 i Sæby-Hallenslev ved Høng; gift m. Signe f. Rasmussen, f. 23. Febr. i Kbhvn.

Firma : H Chr. Hansen £ Co.

Tyrkisk Generalkonsul.

Udenl. Ordener; T.M.; l'.S.M,. Adresse : Blegdamsvej 118. Kbhvn.

 

SILETZKY Constantin russisk Gesandtskabsprovst; f. 1. April 1855 i Mtirom. Rusland; Søn af Præst Jakob Siletzky (død 1883) og Hustru Alexandra f. Tza-revskij (død 1874); gift m. Elisabeth S., f. 1. Sept. i St. Petersborg, Datter af Adelsmand og Godsejer Eugen de Gontscharoff (død 1881) og Hustru Frederike f. Schøcker (død 1900).

Studeret paa det gejstlige Akademi i St. Petersborg; cand. mag. 1880; Kantor ved Hds. kejs. H. Storfyrstinde Maria Alexandrovna, Hertuginde af Coburgs Hof kirke i London 1880-82, ved Hds. M. Dronning Olga Nikolaev-nas Hofkirke i Stuttgart 1882-85, ved den kejs. russiske Ambassades Kirke i Wien 1885-95; Provst ved den kejs. russiske Legations Kirke i Kbhvn. fra 1895.

Sekretær i Komitéen for Opførelse af den kejs. russiske Ambassades Kirke i "Wien 1893-95; Formand for Velgøren-hedsselskabet Popetschitelstvo i Kbhvn. fra 1909.

Har oversat fra russisk orthodoxkatolske Ritualer og Liturgier.

Udenl. Ordener : R.St.A.; S.F.

Adresse: Frederiksgade 1. Kbhvn.

 

SIMONI Daniel Afdelingsingeniør, R. HM.p.p.; f. 10. Juni 1842 i Aalborg; Søn af Vinha.ndler Marinus Simoni og Hustru Sophie f. Sødring; gift m. Constance Dagmar Emilie f. Primon, f. 13. April.

Poly teknisk Adgangseksamen 1862: cand. polyt. 1867; Ingeniørassistent ved Vandbygningsvæsenet 1867-73; Afdelingsingeniør ved Statsbaneanlægene fra 1873.

Udenl. Orden i M.Gr.

Adresse : Sortedamsdossering 99, Kbh.

 

SIMONSEN Carl E Forfatter, Journalist; f. 16. Febr. 1855 i Middelfart; Søn af Rebslager Andr. Simonsen og Hustru f. Michelsen; gift 1. Gang in. Hulda Clavillo S. (død), 2. Gang m. Rigmor Christine S., f. 23. Dce. i Sundbyerne.

Ernærede sig som Arbejder til han 7. Juni 1885 debuterede i Nordstjernen med en lille Skitse : En bitter Dag.

Medstifter af og i 9 Aar Sekretær for Selskabet De hjemløses Venner; har stiftet Folkelig Afboldsovden: Sekretær i Komitéen for Vanløse-Jyllinge Jærnbaneanlæg.

Har skrevet; Skærver (1893); Det daglige Brød; Grænsefolk; Eventyr-, Dagens Helt; Den gyldne Flod; Thi kendes for Ret; General Booth; Abraham Fournais; Fra Jorden til Himmerige; Rigmor, en Digtsamling (1910) Redaktør af Medlemsbladet D. F. F.  A.; Medarbejder ved Folkevennen m. fl. Blade: liar i Blade af alle Farver) skrevet talrige Artikler og en Kække ; Fortællinger, adskillige under Pseudo- iiyniet Simon Hambcr.

Adresse : Vanlosehus, Vanløse.

 

SIMONSEN David Professor, Rabbiner; f. 17. Marts 1853 i Kbhvn.; San af Vekselerer Jacob Simonsen (død 1880) og Hustru Rose f. Kahn (død 1869); gift m. Cora Caroline S., f. 18. Marts 1856 i Kbbvn., Datter af Grosserer H .J Salomon (død 18921 og Hustru Therese f. Oettinger (død 1858).

Student (v. Westenske Institut) 1870; studerede østerlandske Sprog og jødisk Teologi fra 1874 i Breslau; Rabbinats-eksamen 1879: Hjælpepræst ved mosaisk Troessamfimd 1879-92, Præst 1892-1902; Formand for Foreningen til Udgivelse af ældre hebraisk Litteratur Mekiza Xir Samim: Medlem af Bestyrelsen for Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft ties Jndenthums og for Alliance Isruélite universelle; Formand for forskellige danske, jødiske Foreninger.

Har skrevet : Skulpturer og Indskrifter fra Palmyra og et større Antal Ar- tikler i Tidsskrifter.

Adresse: Skindergade 28, Kbhvn.

 

SIMONSEN Simon Dyremaler: f. 19. .Ian. 1841 i München; Søn af Professor. Historierna ler Mels Simonsen (død 1885) og Hustru f. Petersen (død 1888); gift m, Marie Regitse Christine S., f. i 15. Febr. i Kbhvn,, Datter af Hofslag-termester Niels Svendsen (død 18621 og Hustru f. Schejbol (død 1906).

Elev af Kunstakademiet 1855-60 og af sin Fader; udstillede forste Gang 1859; Den Neuhausenske Præmie samme, Aar, 1861 og 1867:, Det Ancherske Legat 1881

Værker: En Ko. halv naturlig Størrelse (1859); En Hingst fra Frederiksborg Stutteri (1861): De to Venner (1864); Heste i Spriner (1866); Heste udenfor en Landsbysmedje (1867); En Drift Bøfler i de pontinske Sumpe (1870); En ny Kammerat (18791; Fra Sporvognsstaldcn (18821: Hunde med deres Hvalpe ved Skovridcrgaarden (18831: Dijniphna-IIundeno 0884): Hundene komme med Ræven (1887(; Diligencen skifter Forspand (1893; Museet i Aarhus); Folkene komme hjem fra Marken (1895; Museet i Aalborg); Andejagt i Mosen (1897); Efter Jagten I Hejrede So (1898); Hallo, Hundene staa (1899): Heste i Valløs Dyrehave! (1902): Paa egen Haand (1903); Juno med sine Hvalpe (1909): Gravhund legende med sine Hvalpe (19101.

Vdresse: Frederiksberg Allé 13, i Kbhvn.

 

SIMONSEN Sophus Vekselerer, R: f. 25. Marts 1850 i Kbhvn.: Søn af Vekselerer Jacob Simonsen (død 1880) og Hustru Kose f. Hahn (død 1869); gift m. Emma Johanne S. (død 1908), Datter af Sadelmager Sally Salomon og Hustru f. Davidsen.

Firma I S Hahns Enke.

Medlem af Vekselmæglernes og Vekselerernes Kursnoteringsudvalg: Kasserer for Selskabet af 7 Sept. 1898 til Støtte for faderløs ungdom; Medlem af Bestyrelsen for Alfred Hansens Legat; af Direktionen for Selskabet for Naturlærens Udbredelse; Formand for Aktieselskabet De forenede Vatfabrikker.

Adresse: Kjøbmagerg. 14, Kbhvn.

 

SIMONY Frederik Kammerherre, Stiftamtmand, K.DM.FM. i Guld p.p.; f. 19. Sept. 1846 i Kbbvn.: Søn af Stiftamtmand. Kammerherre C F Simony (død 1872) og Hustru r. Faber (død 1896); gift m. Henriette Augusta S., f. 25. Aug. 1854 i Kbhvn., Datter af Kaptajn, Grosserer Jørgen Bech (død 1881) og Hustru f. Matthiesen.

SI udent (Metropolitanskolen) 1864; eand. jur. 1870; Assistent i Indenrigsministeriet 1875; tillige Assistent i Kbhvns Havneforvaltning 1879-85: fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1883; Borgmeseter i Aalborg 1886. i Odense 1897: Amtmand over Thisted Amt 1900; Stiftamtmand over Fyens Stift og Amtmand over Odense Amt- fra 1909.

Medlem af Direktionen for Sydsvenske Jærnbancselskab.

Ldenl. Orden ; S.V.

Adresse ; Odense.

 

SINDING Elga fh. Skuespillerinde ved det kgl. Teater; f. 18. Marts i Kbbvn.; Datter af Købmand C L J Betzonich (død 1874) og Hustru f. Olsen (død 1889); gift m. Professor. Billedhugger Stephan Sinding (se denne).

Ontraadfe første Gang paa det kgl. Teater som Angeliuue i Advokat Pa-thelin.

Hovedroller: Jeanne Schoppen i En Kone, der springer ud af Vinduet: Amalie i Genboerne: Pernille i Jacob von Thyboé, i Pernilles korte Frøkenstand og i Henrik og Pernille; Mine i En Spurv i Tranedans; Maja i Naar vi Døde vaagner; Anisja i Mørkets ICagt; Wassilissa i Natteherberg.

Adresse.- Frydendalsvej 20. Kbhvn.

 

SINDING Stephan Billedhugger, Professor: R.: f. 4. Aug. 1846 i Trondhjem : Søn af Borgmester M V Sinding (død 1860) og Hustru f. Mejdell (død 1886); gift m. Elga Sinding (se denne).

Student 1865; eand. phil.; studerede Jura til 1868; besøgte Kunstskolen i Kristiania; uddannede sig derefter i Berlin under Albert Wolff. Bosiddende i Kbhvn. fra 1883; Grand prix paa Verdensudstillingen i Paris 1889.

Værker : Hermes efter Oksetyveriet; Vølund Smed; La revolte (1878. Ny Carlaberg Glyptotek); Barbarkvinden (1883, Ny Carlsberg Glyptotek og Kunstmuseet i Kristiania); Hvlas (1883); Valkyrie; En fangen Moder (1887, Ny Carlsberg og Kunstmuseet i Kristiana); Valhalla-Frisen (1886-87); To Mennesker (1891); To Engle med Alterstage (1891); Slægtens Ældste (1898); En ung Kvinde ved sin Mands Lig (1892); Kristendommens Grundpiller (1892; Jesuskirken); Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson (1899: foran Nationalteatret i Kristiania): Ole linll (1901; Bergen); Laura Gundersen; Terra mater (1900); Tilbedelse (1905): Valkyrie (1908).

Adresse : Frydendalsvej 20. Kbhvn.

 

SIVERSLETH Hans Redaktør: f. 11 Nov. 1856 i Kbhvn.; Sen af Brygger Chr. P Siversleth og Hustru f. Hansen; gift m. Anna f. Hansen, f. 23. Okt. i Kbhvn.

Redaktør af Hippologisk Tidsskrift og af Tidsskriftet Samfærdslen ; Bestyrelsesmedlem i Hoppe-Centret Sjælland og i Foreningen af danske landøkonomiske Tidsskrifter; Opdrætter af Hingste.

Adre.sse : Amaliegade 6. Kbhvn.

 

SKADE J C M R Oberstløjtnant, R. p.p.; f. 25. Jan. 1860 i Kbhvn.; Søn af Metalstøber Niels Rasmussen Skade og Hustru Anna f. Abrahamsen; gift m. Maria Christiane f. Olsen.

Sekondløjtnant 1879; Premierløjtnant 1883; Kaptajn 1895; Oberstløjtnant og Chef for 2. Kystartilleribataillon 1909; Lærer ved Officersskolen for Hæren.

Udenl. Orden : N.O.N.

Adresse : Lundsgade 3, Kbhvn.

 

SKEEL Christian Kammerjunker; f. 30. Okt. 1862; Søn af Kammerherre, Oberstløjtnant Holger Skeel og Hustru Dorothea f. Jensen; gift m. Malvina (Vivi) S., f. 11. Aug., Datter af Kammerherre, Lensbaron Frederik de Falsen Zytphen-Adeler til Baroniet Ade-lersborg og Hustru Malvina f. de Falsen til Søbysøgaard, f. 10 Dec.

Student 1881: cand. jur. 1888; kgl. Assistent under Den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret; Patron for Roskilde i adelige Jomfrukloster; Besidder af det for Stamhuset Mullerup substituerede Skeelske Majorat; Medlem af Administrationen for det Skeelske Fideikommis.

Adresse: Malmøgade 6, Kbhvn.

 

SKEEL Erik Hofjægermester, Stamhusbesidder; f. 4. Okt. 1859; Søn af Kammerherre Sophus Skeel til Stamhuset

Birkelse og Hustru Erikka f. Baronesse Schaffalitzky de Muckadell; gift m. Fanny S., f. 8. Sept., Datter af Kammerherre, Lensbaron Carl Gyldenkrone til Baroniet Vilhelmsborg og Hustru Edele f. Barner.

Besiddelser: Stamhuset Birkelse. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins-Register).

Student (Roskilde) 1878; cand. phil. 1879; Løjtnant 1884; Sogncraadsfor-mand 1901; Medlem af Aalborg Amts-raad 1902-10; Formand for Jagtafløsningen i Aalborg Amt 1903; Medlem af Administrationen for det Skeelske Fideikommis; Præsident i Understøttelsesforeningen for trængende jydske Landmænd og deres Efterladte; Medlem af Repræsentantskabet for Livsforsikringsselskabet Dan.

Adresse: Birkelse pr. Aabybro.

 

SKEEL Otto Branddirektør, R.; f. 1. Dec. 1862; Søn af Kammerherre Sophus Skeel til Stamhuset Birkelse og Hustru Erikka f. Baronesse Schaffalitzky de Muckadell; gift m. Louise (Mimi) S., f. 27. Aug.. Datter af Herredsfoged Christian Tillisch og Hustru Caroline f. Grevenkop-Castenschiold.

Adresse : Fredensborg.

 

SKIBSTED A C de Fine Kommandør, K2.DM.; f. 24. Juni 1848 i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1869: Premierløjtnant 1871; Kaptajn 1885; Kommandør 1897; Afsked 1908.

Udenl. Ordener : B.Z.L.; F.Æ.L.; Gr. Fr.; I.Kr.; N.St.O.; R.St.Stan.; S.Sv.; S.V.

Adresse: Strandvej 193, nellerup.

 

SKIBSTED C F de Fine Kammerjunker, Kaptajn, R.DM.p.p.; f. 14. Aug. 1854 i Kbhvn.: Søn af Kommandør O V de Fine Skibsted og Hustru Antonie f. Schønheyder; gift m. Astrid de F Sk., f. 21. N'ov. i Kbhvn., Datter af Kon-ferensraad. Professor C E With (død 1898).

Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant 1880; forsat til Livgarden 1882; Kaptajn 1892; Afsked 1906.

Medlem af Justitskommissionen for Koloniallotteriet.

Udenl. Ordener : F.Æ.L.; Gr.Fr. M. V.Kr.; R.St.A.: R.St.Stan.

Adresse : Frederikshaldsg. 17. Kbhvn.

 

SKIBSTED H V fh. Overretsassessor, K'.DM.; f. 11. Okt. 1831 i Nakskov; Søn af Skræddermester N S Skibsted (død 1847); gift m. Marie Magdalene Ernestine Elisabeth f. Nielsen, f. 2. Dec. i Deibjerg. Ringkjøbing Amt.

Student (Nykjøbing) is48; cand. jur. 1856; Kancellist i Kultusministeriet 1857, Fuldmægtig 1861 ; Assessor i Viborg Overret 1878-96.

Adresse: Rathsacksvej 8. Kbhvn.

 

SKIBSTED Th. N Skoleinspektør; f. 18. Juli 1865 i Kbhvn.; Søn af Overretsassessor H V Skibsted og Hustru f. Nielsen; gift m. Ingeborg Helene Maria S., f. 5. Marts i Kbhvn.

Cand. theol. 1889; Inspektør for Den Classenske Legatskole fra 1899; Forstander for Det kgl. Teaters Læseskole for Balleteleverne fra 1896.

Adresse : Wildersgade 5, Kbhvn.

 

SKJERNE C C Kapelmusikus; f. 10. Aug. 1854 i Kbhvn.: Søn af Overhornist Chr. A Skjerne og Hustru f. Petersen; gift m. Henriette Frederikke f. Bruhn. I. 9. Marts 1854 paa Skjoldnæsholm.

Klarinettist i det kgl. Kapel; Lærer ved Det kgi. Musikkonservatorium.

Adresse; Skovgaardsgade 36. Kbhvn.

 

SKJOLDBORG Johan Forfatter; f. 27. April 1861 i Øsløs; Søn af Husmand, Skomager N C Hansen og Hustru Kirstine f. Thomasdatter; gift 1. Gang m. Dorothea S. (død 1900), Datter af Lærer Nielsen, 2. Gang m. Louise Christiane S., f. 11. Jan., Datter af Murer- mester Chr. Abenth.

I Handelslære i Nibe 1875-77; paa Ranum Seminarium 1878-81; Hjælpe- lærer og Vikar forskellige Steder 1881- 89; studerede paa Statens Lærerkursus i Kbhvn. 1897-98; Lærer i Koldmose, Hanherred til 1902; Besidder af Ejen-dommen Dynæs fra 1908.

Fortællinger og Romaner: I Skyggen (1893); En Stridsmand (1896); Kragehuset (1898); Almue (1900); Gyldholm i (1902); Bjærregaarden (1904); Sara (1906); Søfuglen (1908); Ensomme Folk (1909); Skuespil: Wolle Krogh (1901; Aarhus Teater); Ideale Magter (1907; Dagmarteatrct og Provinsteatre).

Adresse: Dynæs, Laven.

 

SKOUBOE Søren Justitsraad, Viceprovst; f. 31. Marts 1852 i Nysted; Søn af Købmand O D Skouboe.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1870; cand. theol. 1876; cand. polit. 1881; Adjunkt i Odense; Viceprovst paa Regel isen fra 1899.

Adresse : Regensen, Kbhvn.

 

SKOUSBO Frederik Forfatter: f. 25. Sept. 1871 i Kongens Lyngby; Søn af .' Slotsgartner paa Sorgenfri S R Skous-bo og Hustru Frederikke f. Alstrøm; gift m. Flora S., f. 2. April 1879, Dat- ter af Grosserer Th. Madsen og Hustru Alvilda f. Holst,.

I Handelslære i Kbhvn. 1885; overgik til Kontorfaget 1890; Forfatter ! 1901; Forretningsfører for De samvirkende Restauratørforeninger 1908; Stadsfæstemand paa Frederiksberg 1910; Medarbejder ved Vort Land.

Har skrevet: Ind i Mørket (1901); Lyse Johanne (1906); Stormen (1908).

Adresse: Sofievej 18, Kbhvn.

 

SKOV Frants Jægermester, Forpagter, R.p.p.; f. 9. Nov. 1857 i Brobyskov paa Fyen; Søn af Tømrermester Steffen Hansen og Hustru f. Skov; gift m. Hansine f. Banke, f. 4. Jan. i Vester-hæsinge.

Landbrugskandidat; Næstformand for De samvirkende fyenske Landboforeninger og Formand for sammes Udvalg for Planteavlens Forbedring; Formand for Andelsselskabet Odense offentlige Slagtehuse og Eksportslagteri og for Kommissionen angaaende Jordlodder til Landarbejdere i Assens Amt; Bestyrelsesmedlem i Det kgl. Landhusholdningsselskab.

Udenl. Orden: N.St.O.

Adresse : Tybrind pr. Ejby.

 

SKOVGAARD Joakim Professor, Figurmaler, R.p.p.; i. 18. Nov. 1856 i Kbhvn.; Søn af Professor. Landskabsmaler P C Skovgaard (død 1875) og Hustru f. Schouw; gift m. Agnete S., f. 3. Aug. paa Frederiksberg, Datfer af Professor J M C Lange og Hustru f. Bredsdorff.

Uddannet som Malersvend; Elev af sin Fader og af Kunstakademiet. Afgang 1876; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1878; studerede under Bonnat i Paris 1880-81; Medlem af Kunstakademiet 1906; Medlem af Aka-demiraadet 1906; Professor ved Kunstakademiet 1909.

Medlem af Bestyrelsen for Den frie Udstilling og for Raderforeningen.

Værker: Faareklipning paa Lolland (1878): Septembereftermiddag paa en Eng, Bygevejr (1879); To Søstre (1882); Udsigt fra Karyatidehallen ved Erecb-teion; Bethesda Dam (1888, Nationalgalleriet Kristiania) ;En Moder med sine Børn (1890); En Hyrdedreng med sine Faar paa Vejen til Civita d'Antiiio (1890; Nationalgalleriet): Christus fører Røveren ind i Paradiset (1890, Hirsch-spnmgske Samling); Piger hente Vand i Lirifloden (1892): Pennina spotter Hannah (1893); Christus i de dødes Rige (1894); Bebudelsen (Heiligaandskir-ken); Dekorationen af Viborg Domkirkes Indre.

Udenl. Orden : S.N.

Adresse: Rosenvængets Hovedvei 27. Kbhvn.

 

SKOVGAARD Niels Kunstmaler, Raderer Billedhugger; f. 2. Nov. 1858 i Kbhvn.; Søn af Landskabsmaler, Professor P C Skovgaard (død 1875) og Hustru f. Schouw; gift m. Ingeborg S., Datter af Adjunkt H G Møller (død 1877) og Hustru f. Luplau.

Lært Malerfaget; Elev af sin Fader og af Kunstakademiet 1874-79; udstillede første Gang 1880.

Malerier: Halländsk Skovparti med en Studevogn (1880); En Træskomager i en Ellemose (1882): Hedelandskab fra Halland, skyfuld Septemberdag (1884); Udsigt fra vor Bolig paa Naxos, tidlig Sommermorgen (1898, Hirschsprungske Samling); Kvinderne ved Christi Grav Paaskemorgen; Simeon og Anna; Pin-sedaaben (Immanuelskirken): Troldeskoven. — Raderinger: Troldeskoven; Fra Hillerød Hestehave; Dalby Bjørn.

Skulpturer: Aage og Else; Magnus den Gode paa Lyrskov Hede; Mindesten over Vilhelm Birkedal, Hostrup, Pastor Monrad, Pietro Krohn og Pastor Leth.

Adresse : Hillerød.

 

SKOVSTED J Trafikbestyrer, R.p.p.; f. 13. Nov. 1845 i Khhvn.; Søn af Restauratør P N Skovsted og Hustru f. Bang; gift ni. Øllegaard f. Møller, f 23. Dec. i Røde Mølle ved Randers.

Trafikbestyrer for Statsbanernes 3. Kreds 1908.

Udenl. Ordener: R.St.A.; S.V.

Adresse : Reventlovsgade 26, Kbhvn.

 

SKRAM Erik Protokolsekretær, Forfatter, R.; f. 10. Marts 1847 i Kbhvn.; Søn af Jærnbanedirektør Gustav Skram og Hustru Johanne f. Høé; gift 1. Gang m. Forfatterinden Amalie, Skram (død 1905). 2. Gang m. Caroline Kirstine S., f. 30. Okt. i Kbhvn.

Frivillig i Krigen 1864, blev saaret 29. Juni og faldt i prøjsisk Fangenskab; Løjtnant 1868; Student 1866; cand. phil. 1867; Stenograf i Rigsdagen 1872, Protokolsekretær 1894; Redaktionssekretær ved Morgenbladet; Medarbejder ved Tilskueren, Illustreret Tidende og Politiken.

Formand for Den danske Gabelsberger-Stenografforening.

Litterære Værker: Herregaardsbille-der (under Pseudonymet Henrik Herholdt 1877); Gertrude Colbjørnsen (1879); Hinsides Grænsen (1888); Ungt Bal (1895); Agnes Vittrup (1897); Hellen Vige (1898).

Har sammen med sin første Hustru ; Amalie Skram skrevet Skuespillet: Fjældmennesker (1889); Er Oversætter og Bearbejder af flere udenlandske ; Skuespil.

Adresse: Nøjsomhedsvej 15, Kbhvn.

 

SKRAM Henriette Overbestyrerinde; f. 28. Sept. 1841 i Kbhvn.; Datter at Jærnbanedirektør Gustav Skram og Hustru Johanne f. Høe; ugift.

Overbestyrerinde for N Zahles Skole; Formand i Bestyrerforeningen for de højere Pigeskoler i Kbhvn. og Frederiksberg.

Adresse : N-Voldgade 7, Kbhvn.

 

SLENGERIK Carl Statsrevisor; f. 18. Feb. 1859 i Lund v. Horsens; Søn af Redaktør H V Slengerik (død 1901); gift m. Caroline Mathilde S., f. 25. Juni i Randers.

Uddannelse : Gjedved (1873-74) og Skovgaard (1877-78) Højskoler. Medarbejder ved Roskilde Dagblad 1878; Lærer paa Voldby Højskole; Redaktør og Udgiver af Stubbekjøbing Avis 1883-97; Redaktør af Fyens Venstreblad 1897-1903.

Folketingsmand for Middelfartkredsen fra 1901 (Venstrereformpartiet, fra 1905 det radikale Venstre); Medlem af Forsvarskommissionen 1902-08 og af Tilsynsraadet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank; Medlem af Told-raadet 1910; Statsrevisor 1910.

Adresse : Strandvejen 39, Kbhvn.

 

SLOMANN C V Fabrikdirektør; f. 29. Juli 1853 i Horsens; Søn af Grosserer E S Slomann og Hustru Rosa f. Heilbuth; gift m. Petra Antoinette f. Andresen, f. 4. Marts 1858 i Nykjøbing F.

Student 1870; uddannet som Bygningsingeniør i Zürich og Dresden; Direktør for Christiansholms Fabrikker; Borgerrepræsentant 1900-08; tidligere Medlem af Havneraadet og af Sundhedskommissionen; Medlem af De forenede Vatfabrikkers Bestyrelse.

Adresse : Østerbrogade 132, Kbhvn.

 

SLOMANN Herman Professor, Dr. med., f. 8. Maj 1860 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Sally Slomann og Hustru Rosalie f. Heilbuth; gift m. Caroline (Lilli) S., f. 2. Juni i Drammen, Datter at Grosserer J Thestrup og Hustru Cathrine f. Nicholson,

Student- (Metropolitanskolen) 1877; studerede Polyteknik til 1879; Huslærer til 1881; med. Eks. 1886; kirurgisk Klinik i Vejle 1890-93; Læge ved Vejle Amtssygehus 1893-98; Di", med. 1898; Arbejderforsikringsraadets raad-givende Læge fra 1898-1909; Medlem af Arbejderforsikringsraadet fra 1909; Reservelæge i Hæren 1898-99; oprettede ortopædisk Privatklinik 1901, Afdelingslæge ved Poliklinikens ortopædiske Afd. 1901-04.

Adresse: Alhambravej 1, Kbhvn.

 

SLOTT-MØLLER Agnes Kunstmalerinde; f. 10. Juni i Kbhvn.; Datter af Kommandør H J V Rambusch (død 1886) og Hustru Constantine f. Hansen (død 1891); gift m. Kunstmaler Harald Slott-Møller (se denne).

Elev af Kunstskolen for Kvinder 1878-85 og af Krøyer 1885-86; udstillede første Gang 1885.

Malerier: De fem kloge og de fem daarlige Jomfruer (1887); Dronning Margrete og den jydske Adel (1890); Oluf, Margretes Søn; Niels Ebbesen (Museet i Randers); Gudrun ved Sigurds Lig (1901); Jomfru Blidelil; Har-pespillersken; Agnete; Slegfred og Brud; Ridderen i Hjorteham; Hertug Frydensborg. Eelief: Byens ældste Raad (1894, over Hovedportalen i Kbhvns Raadhus).

 

SLOTT-MØLLER Harald Kunstmaler; f. 17. Aug. 1864 i Kbhvn.; Søn af Købmand C E Møller og Hustru f. Møller; gift m. Kunstmalerinden Agnes Slott-Møller (se denne).

I Malerlære hos Ad. Hellesen; Elev af Kunstakademiet 1882-83 og af Krøyer 1883-86; udstillede paa Charlottenborg førets Gang 1886.

Malerier; Ude (1887); Lægens Venteværelse (1883, Kunstmuseet); Professor Georg Brandes (1889); Erik j Skram; Amalie Skram; Adam og j Eva (1891); I Arkadien (1892); Sommeraften (1894); Havfruebørn (1899); Badeudo unge Piger (1904); Portræt af min Hustru (1904); kunstindustrielle Frembringelser.

 

SMIDT Claus L Etatsraad, Grosserer, K'.UM.p.p.; f. 22. Marts 1841 i Kbhn.; Søn af Grosserer. Bankier Wilhelm Smidt (død 1884) og Hustru f. Oxholm (død 1864): gift m. Elisabet)) Andrea .S., f. 4. Maj 1845 i Kbhvn., Datter af Etatsraad, Major Grasserer M W Sass i (dod 1866) og Hustru f. Rosenkilde (død 1883).

Elev i Efterslægtens Skole til 1858; derefter i Lycée Imperial do Bordeaux; yderligere merkantil Uddannelse i denne By i 2½ Aar; ansat i Firmaet Carøe & Co. Kbhvn. 1861-63, i Firmaet W Koels & Co., Bremen 1863-65, i Bankierhuset Brown, Shipley & Co. i London 1865-68; indtraadte i Smidt & le Maire's Bankierforretning 1868; Grossererborgerskab 1881; fik Prokura i Smidt & !e Maire's Forretning 1884 og overtog s. A. en større Del af Firmaets Inkasso- og Bankierforretning. .

Revisor i Kbhvns Handelsbank 1885-96, Medlem af sammes Bestyrelsesraad 1896, Næstformand fra 1910; Medlem af Kontrolkomitéen for Christiansholms Fabriker fra 1893: Revisor i Rosenborg Brøndanstalt 1882-97, Medlem af sammes Bestyrelse fra 1897; Revisor i Det kgl. oktr. Sø-Assurance Kompagni 1878-93, Medlem af sammes Repræsentantskab fra 1893; Medlem af Repræsentantskabet for Livsforsikrings Aktieselskabet Danebroge fra dets Oprettelse 1905, af Bestyrelsen for Plantageselskabet Dansk Vestindien fra dets Oprettelse 1902; Kasserer for Foreningen til Fremme af danske Sømænds Uddannelse ti Befalingsmænd i Handelsflaaden: Medlem af Bestyrelsesraadet for Den danske Itandclsflaades Skoleskib for Befalingsmænd, af Bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Legat for Sygeplejersker; Medlem af Centralkomitéen fra

1886, Næstformand fra 1908; Medlem af Direktionen for Bibelselskabet for Danmark fra 1887; Kurator for Det kgl. Vajsenhus 1895-1908, Medlem nf sammes Direktion fra 1908; Kassodi-rektør for Det kvindelige velgørende Selskab fra 1895; Revisor ved Dronning Louises Asylselskab fra 1899, senere og-saa i Bestyrelsen for samme; Medlem af Repræsentantskabet for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Daniie-brogsriddernes Efterladte, af Forretningsudvalget og Kasserer for Dronning Louises Forening til Syge- og Børnepleje paa de dansk-vestindiske Øer; Medlem af Musikforeningens Administration fra 1885, Næstformand fra 1909: Decisor i Kunstforeningen fra 1896; Hovedkasserer og Medlem af Forretningsudvalget for Indsamlingen til Mindesmærkerne for Kong Christian d. 9. og Dronning Louise; har desuden været Bestyrelsesmedlem i adskillige andre Selskaber og Foreninger samt Hovedkasserer ved mangfoldige offentlige Indsamlinger. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse : Anrehøj, Aurehøjvej 2, Hellerup.

 

SMIDTH Hans Kunstmaler: f. 2. Okt. 1839 i Nakskov; Søn af Byfoged E P Smidfh (ded 1878) og Hustru f. Berg (død 1895).

Student (Viborg) 1858; cand. phil. 1859: studerede Medicin: Elev af Kunstakademiet og af Niels Simonsen; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1867; Neuhausenske Præmie 1877; Medlem af Kunstakademiet 1906.

Malerier: En gammel Smedje i Udkanten af Alheden (1867); Ved Indgangen til en Kalkgrav (1867); Gæssene drives hjem (1875); En fremmed spørger om Vej i Bondegaarden paa Heden (1877); Aften i en Landsby (1879); En Gadescene (1882): Fra Limfjorden (1882); Pennekas Drallers Kæl-tringebal; E Bindstouw; Illustrationer til Blichers Digtninge.

Adresse : Amalievej 3, Kbhvn.

 

SMIDTH Philip Arkitekt; f. 3. Maj 1855 i Rønnede; Søn af Jnstitsraad J F J Smidth og Hustru f. Høyer; gift m. Eva f. Fritz, f. 9. Dcc. i Gladsaxe.

Gennemgaaet Teknisk Skole og Kunstakademiet; Revisor i Akademisk Architektforening.

Har bygget: Amtssygehusene i Næstved, Viborg, Svendborg, Lyngby og paa Frederiksberg; Møens Sindssygeanstalt: Kirken i Kastrup; Tekniske Skoler i Aarhus og Stubbokjøbing: Landerupgaards Opdragelsesanstalt; Schneekloths Skole og Ny Holte Kommuneskole, Hovedbygninger paa Gammelgaard, Liselund og Skovvænge; Hotellerne Hafnia og Metropol samt Turisthoteller paa Bornholm og Møen; Goldschmidts Stiftelse og talrige monumentale Privatbygninger i Kbhvn.

Adresse : Stormgade 20, Kbhvn.

 

SMITH J C Direktør, K.; f. 14. Marts 1851 i Sorø; Søn af Kammerraad, For-ligskommissær Søren Smith og Hustru f. Kreutzbach-Sorø; gift m. Thora Auguste Karen Piper S., f. 18. April i Rendsborg, Datter af Justitsraad, Intendant R W Sehiøtz.

Landbrugskandidat 1872; adm. Direktør for Trifoliums Mælkeforsyning; Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse fra 1905, af Højres Bestyrelse i Kbhvns Amt og af Bestyrelsen for Soransk Samfund 1890-1907; Formand for Brevdueforeningen i Kjølicnhavn 1895-1904; Hovedkasserer for Terslose-gaardsfonden.

Adresse: Blvtsve.i 6, Kbhvn.

 

SMITH Niels fh. Direktør; f. 17. Maj 1847.

Student (v. Westenske Institut) 1865: gik straks efter Artium i Maskinisere og opholdt sig fra 1869-72 i England; stiftede 1872 sammen med Ohr. Mygind Firmaet Smith & Mygind, der efter Myginds Død 1894 gik over til Aktieselskabet Smith, Mygind & Hüttemeier; var til 1904 delte Selskabs Direktør, siden Medlem af dets Bestyrelse.

Adresse ; Vesterbrogade 12. Kbhvn.

 

SOMMER Herman Købmand, R.DM.: f. 21. Marts 1848 i Næstved; Søn af Malermester Jørgen Sommer og Hustru Mario f. Salomon; gift nu Christine Karoline Marie f. Salomon (død 1896).

Købmand i Næstved fra 1877; Medlem af Bestyrelsen for Centralforeningen for Sjællands Stifts Handelsfor-eninger fra 1884. Næstformand 1890-1903, Formand fra 1904; Formand for Repræsentantskabet for Næstved Diskontobank og for Understøttelsesforeningen for Handlende og Fabrikanter i Præstø Amts 4 Købstæder.

Adresse; Næstved.

 

SONNE Carl kgl. Hof-Fotograf; f. 9. April 1845 i Nakskov: Søn af Skibs-kaptajn A K Sonne og Hustru f. Bærentzen; gift m. Caroline Mathilde f Mathiasen.

Etableret i Kbhvn. 1865; kgl. dansk-og svensk Hoffotograf.

Adresse: Gothersgade 45. Kbhvn.

 

SONNE Chr. Forpagter, R.FM. i Guld, p.p.; f. 21 April 1859 i Møgeltønder, Slesvig; Søn af Provst H C Sonne og Hustru Margrethe f. Rothe; gift m. Sophie Caroline Amalie f. Gøttig, f. 19. Aug. i Flensborg.

Landbrugskandidat 1880; Leder af Landhusholdningsselskabets Hvede- og Maltbygforsøg 1883-1902; Sekretær for

Landbrugs- og Maskinafdelingen ved den nordiske Udstilling 1888; Forpagter paa Knuthenborg fra 1889, paa Rosenlund fra 1905: Landstingsmand 1902: Formand i Landstinget 1909.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. C A Qvade, Rasmussen & Faber, Haribo for Akts. Grængegaardens Teglværk. for Landhriigskandidatforeningen og for Andelsselskabet Maribo Svineslagteri: Medlem af Frøkontrolkommissionen, af Landsudvalg for Anvendelse nf udenlandske Landarbejdere og af Bestyrel-sesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab; Formand for Hanse-by Sogneraad 1898-1907.

Udenl. Orden ; S.V.

Adresse : Holmens Kanal 15, Kbhvn. og Rosenlund pr. Saxkjøbing.

 

SONNE T Grosserer; f. 17. Ans:. 1847 i Kbhvn.

Firma: Ths. Sonne & Co.

I Administrationen for Julius Skrikes Stiftelse; Næstformand for Sømands-foreningen ; Forretningsfører for Dampskibsselskabet Danmark.

Adresse: Havnegade 21. Kbhvn.

 

SPONNECK Leopold Rigsgreve, Kaptajn, K'.Dm.; f. 22. Juli 1843 i Kuhn.; Søn af Gehejmekonferensrand, Rigsgre ve Wilhelm Sponneck (død 1888) og Hustru Antoinette f. von Lowzow (død 1883); gift m. Camilla f. Graner, f. 24. Febr. paa St. Thomas.

Sekondløjtnant 1861; deltog i Krigen 1864 (Invalid): Premierløjtnant 1867: Afsked 1870; Postekspeditør i Nykøbing S.; kar. Kaptajn 1886; Postmester

 

SOYA-JENSEN Carl Landskabsmaler, R.p.p.: f. 27. Dec. 1860 i Odense; Søn af Fabrikant, Farver Carl Jensen og Hustru f. Rasmussen: gift 1. Gang m. Malerinden Johanne Elise f. Bolvig, død 1892; 2. Gang m. Ingeborg Regina S-J.. f. 13. Nov. i Kbhvn., adopteret Hammer, Datter af Redaktør C F So-rensen.

Student (Odense) 1879: cand. phil. 1880; studerede Matematik og Fysik; udstillede første Gang 1884; Lærer ved Kunstakademiet i Akvarelmaleri fra 1888; Lærer for Enkekejserinden af Rusland, Dronningen af England, Prinsesserne Marie, Louise, Ingeborg og Thyra o. m. a.; Formand for Kunstnerforeningen af 18. Novemlier 1896-1907: Formand for Lystfiskcriforeningen.

Hovedarbejder : Arkitektoniske Malerier fra Holland, Kbhvn., Helsingør og Ribe.

Har udgivet en Lærebog i Akvarelteknik.

Udenl. Ordener: B.II.M.; B.Kr.

Adresse : Gothersgade 143, Kbhvn.

 

SPONNECK Wilhelm Rigsgreve, Gesandt, Kammerherre, Hofjægermester, SK., DM.p.p.; f. 23. Marts 1842 Kbhvn.; Søn af Gehejmekonferensraad, Rigsgreve Wilhelm Sponneck og Hu-stru Antoinette f. v. Lowzow; gift m. Margrethe S., f. 20. Juli 1859 paa Giese-gaard. Datter af Kammerherre, Greve Knud Broekenhuus-Sehack til Stamhuset Giesegaard (se denne).

Student (Borgerdydskolen) 1861; cand. jur. 1869; Kaptajn i fransk Tjeneste (ved Bourbakis Korps) 1870; Legationssekretær i St. Petersborg og fl. Steder; overordentlig Gesandt og be- ' fuldmægtiget Minister i Washington, Wien og fra 1897 i Stockholm.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.; N. St.O.; R.St.Stan.; S.N.; S.V.; Ø.J.Kr.

Adresse: Stockholm. SPORON Poul Egede Overretssagfører; f. 18. Febr. 1861 i Kbhvn.; Søn af Overretsassessor C G N V Sporon (død 1890) og Hustru f. de Berregaard; gift 1. Gang m. Anna Sophie S., Datter af Oberst Tholstrup, 2. Gang m. Ingeborg S., f. 1. Nov. i Kbhvn., Datter af Grosserer N G Klamke.

Student (Metropolitanskolen) 1878; cand. jur. 1883; Overretssagfører 1886.

Adresse: Nørregade 24, Kbhvn.

 

SPORON-FIEDLER Frederik Jægermester, Godsejer; f. 11. Marts 1861 paa Frederiksberg; Søn af Konferensraad F J Fiedler (død 1880) og Hustru f. Spo- ron (død 1904); gift m. Anna Sofie S.-F., f. 6. Okt. 1866 i Kbhvn., Datter af Grosserer Jons. M Holm (se denne).

Uddannet ved Landvæsenet; Forvalter paa Frederiksberg paa Langeland 1880-81; Löjtnant; Landbrugskandidat 1885; Forvalter paa Hverringe 1886-87; Forpagter af Bonderup ved Ringsted 1889-1901; Ejer af Nordskov ved Binge fra 1900. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Regi-ster).

Krigsministeriets Delegerede i Møn-stringskommissionen for Odense Amt; Formand for Banken i Ringe, for Gjestelev Andelsmejeri, for Gjestelev Kontrolforening; Medlem af Gjestelev Sog-neraad; Højres Kandidat ved Folketingsvalgene i Kallundborg 1906, i Ringsted 1909 og 1910.

Adresse: Nordskov pr. Ringe.

 

STAAL J C E Overretssagfører; f. 21. Aug. 1861 paa Knuthenborg; Søn af Forpagter C Staal; gift 1. Gang m. Anna S., (død 1901), Datter af Husejer Nielsen, 2. Gang m. Ingrid S., Datter af Entreprenør L Vendelbo-Larsen.

Student (Fredericia) 1879; cand. jur. 1887; Overretssagfører 1891; Formand for Dansk Bicykle-Club 1890-96. for den internationale Cykle-Union 1898-1900; Medlem af Den liberale Vælgerforenings Hovedbestyrelse 1893-1903 og Formand for dens Forretningsudvalg 1896-1902.

Adresse : Vesterbrogade 3, Kbhvn.

 

STADFELDT Andreas Overlæge, Dr. med.; f. 3. Maj 1866 i Kbhvn.; Søn af Overakkuchør, Professor, Dr. med. A S N Stadfeldt og Hustru f. Andersen; gift m. Marie f. Madsen, f. 10. April 1869 i Sorø.

Student (Borgerdydskolen) 1884; med. Eks. 1391; Studierejse 1895-96; Mention honorable f. Prix Meynot 1897; Læge ved Poliklinikens Øjenafd. 1897-98; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. D 1898 1902; Dr. med. 1899; Læge ved Kommunehospitalets Øjenklinik 1902-08; Korpslæge 1906; Øjenlæge ved Frederiks Hospital 1907-10; Overlæge 1909.

Adresse: Nørregade 31, Kbhvn.

 

STAGE Georg Læge, Dr. med., R.; f. 5. Febr. 1839 i Kbhvn.; Søn af kgl. Skuespiller J A G Stage og Hustru f. Koefoed; gift 1. Gang m. Marie S., Datter af Direktør Sauerländer, 2. Gang m. Emilie S., f. 13. Febr. i Kbhvn., Datter af Grosserer J J F Lemvigh og Hustru f. Switzer.

Student (Borgcrdydsk. paa Krsthvn.) 1856; med. Eks. 1863; Underlæge i Hæren 1864; Universitetefs Guldmedalje 1865; Dr. med. 1868; studerede Børnesygdomme i Udlandet 1869-71; Læge ved Statsanstalten for Livsforsikring fral871.; Kommunelæge 1872-78; Læge ved Børnehospitalets Poliklinik fra 1875; Censor ved med. Eks. 1883-90; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Smaa-børns Vel.

Adresse: Rømersgade 7, Kbhvn.

 

STAMM C H Skoleinspektør; f. 27. Okt. 1848 i Roskilde; Søn af Rebslagermester J A Stamm og Hustru f. Lund; gift m. Laura Ida f. Hansen, f. 27. April i Reerslev.

Student (Schneekloths Skole) 1867; cand. theol. 1874; Kommunelærer 1877; Inspektør for Larslejstrædes Friskole fra 1891.

Formand for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark; Sekretær 1 Foreningen til trængende Skolebørns Beklædning; Medlem af Direktionen fur De Massmanske Søndagsskoler.

Adresse : Larslejstræde 9, Kbhvn.

 

STAMPE-CHARISIUS Caroline Lensbaronesse, Forstanderinde; f.30.Dec.l84l; Datter af Gehejmekonferensraad Emil Bardenfleth og Hustru Sophie f. Rigs-grevinde Schmettau; gift m. Lensbaron Holger Stampe-Charisius (død 1904) til Baroniet Stampenborg.

Stifterinde af Mariahjemmet og Medlem af sammes Bestyrelse.

Adresse : V. Voldgade 115, Kbhvn.

 

STAMPE FEDDERSEN Astrid Frue: f. 19. Dec. 1852 paa Kristinelund ved Præstø; Datter af Kammerherre, Hofjægermester, Lensbaron Henrik Stampe (død 1892) og Hustru Jonna f. Drew-sen (død 1878); gift m. Stiftamtmand G H V Feddersen (se denne).

Næstformand i F'ællesstyrelsen for Dansk Kvindesamfund 1904-09; Stiftsdame i Vallø 1873.

Adresse: Nykjøbing paa Falster. STARCKE C N Skoleforstander, Dr. phil.; f. 29. Marts 1858 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Carl Stareke og Hustru Nicoline f. Hansen; gift m. Charlotte f. Lorenzen, f. 20. Dec. 1860 i Kbhvn.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1876; cand. mag. 1881; Dr. phil. (Ludvig Feuerbach) 1883; Privatdocent og Lærer; Forstander for Det danske Selskabs Skole fra 1899; Medarbejder ved Salmonsens Konversationsleksikon; Formand for Overbestyrelsen for Dansk stenografisk Forening.

Litterære Værker : Die primitive Familie (1888); Etikkens teoretiske Grundlag (1889); Skepticismen som Led i de aandelige Bevægelser siden Reformationen (1890): Samvittigbedslivet I-III (1894-97); En Række Afhandlinger om socialpolitiske Emner.

Adresse t Forchliamnicrsvej 18, Kbh.

 

STAUNING Th. Forretningsfører; f. 26. Okt. 1873 i Kbhvn.; Søn af Karetmager P A Stauning og Hustru f. Hansen; gift m. Anna f. Jensen, f. 13. Juli i Kastrup ved Vordingborg.

Folketingsmand for Faxekredsen fra 1906; Formand for den socialdemokratiske Rigsdagsgruppe 1910; Hovedkasserer for Socialdemokratisk Forbund 1898-1910, Forretningsfører for samme fra 1910; Formand for Cigarsorterernes Fagforening 1896-1908; Redaktør af Tobaksarbejderforbundets Fagblad; Medlem af Forretningsudvalgene for De samvirkende Fagforbund og for Arbejdernes Fællesorganisation i Kbhvn. og af Agitationsudvalget for 1. Distrikt; Medlem af Tobaksarbejderforbundets Hovedbestyrelse; Medlem af Det internationale socialistiske Bureau; Medlem af Repræsentantskabet for Arbejdernes Livsforsikring; Revisor ved Arbejdernes Fællesbageri og Arbejdernes Bryggeri Stjernen. Forfatter til Skuespillet Livets Løgne.

Adresse : Laurids Skausg. 5. Kbhvn.

 

STEEN Johannes Konditor: f. 11. Jan. 1853 i Flensborg; Søn af Bagermester C N Steen og Hustru f. Hille; gift m. Emilie Henriette Theodora Nielsine S., f. 1. Juli 1855 i Kbhvn., Datter af Konditor C V Holm.

Fik Borgerbrev 1880; overtog 1886 efter Svigerfaderen den af F A Otto i 1826 grundlagte Forretning.

Formand for Konditorforeningön.

Adresse: Amagertorv 23, Kbhvn.

 

STEEN Julius Præst, R.: f. 7. Maj 1855 i Marstal; Søn af Toldassistent J H Steen og Hustru f. Hermansen; gift m. Dagmar Elisabeth S., f. 24. Marts, Datter af Murermester F G Køhler og Hustru f. Malmgren.

Student (privat dimit.) 1875: rand. theol. 1881; Kateket ved St. Matthæns. kirke 1882-85; Kapellan ved St. Johannes Kirke 1885-95; Sognepræst ved St Andreas Kirke fra 1895; Redaktør af „Fra Bethesda" 1885-97.

Formand for Komitéen for Opførelsen af St. Andreaskirke 1894-1901, for St. Andreas Kirkes Inspektion, for St. Andreas Sogns Menigheds- og Sygepleje, for Kbhvns Præstekonvent, for Foreningen af 1843 og for St. Andreas Skolekommission; Medlem af Bestyrelsen for Kristelig Forening for indre Mission i Kbhvn. (Viceformand), for Kristelig Forening for unge Kvinder, for San-thalmissionen, for Foreningen Glædelig Jul, for Kristelig Forening til vildfarende Børns Frelse, for Kbhvns forenede .Børne- og Tjenestepigehjem og for Urtekræmmer Resting og Hustrus Hns-lejelegat; Medlem af 4. Værgcraads-kreds.

Adresse: N-Farimagsgade 1. Kbhvn.

 

STEENBERG Andreas Sch. Professor, Konsulent, R.;f. 16. Dec. 1854 i Hamborg; San af Postmester N D G S Steenberg og Hustru f. Hemmert; gift m. Laura Emilie S., f. 15. April i Slesvig, Datter af Kontorchef S A Steenberg.

Student (Horsens) 1873; cand. polit. 1877; partiel Eksamen i Matematik, Botanik, Zoologi og Mineralogi ved Polyteknisk Læreanstalt 1880; Lærer ved den lærde Skoles Forberedelsesskole i Horsens 1877: Adjunkt ved Ribe Katedralskole 1880, ved Horsens lærde Skole 1881; Overlærer 1898; Byraadsmedlem 1894; Formand for Statens Komité til Understøttelse af Bogsamlinger; Ministeriets Konsulent i Bogsamlingssager 1909.

Adresse: Stormgade 21, Kbhvn.

 

STEENBERG Hans Kontorchef, R.DM.: f. 14. Juni 1852 i Rønne; Søn af Sognepræst Ove Stcenberg og Hustru f. Marcher; ugift.

Student (Sorø) 1871; cand. jur. 1877; Byfogedfuldmægtig i Horsens 1878; Assistent i Finansministeriet 1881. Fuldmægtig 1890, Kontorchef (1. Departements Sekretariat) 1898.

I Bestyrelsen for Centralkomitéen; i Justitsdirektionen for Det kgl. Klasselotteri.

Adresse : Mynstersvej 1, Kbhvn.

 

STEENBERG Niels Professor ved polyteknisk Læreanstalt, K.DM.p.p.; f. 31. Okt. 1839 i Kbhvn.; Søn af Toldkon-trolør Frederik Steen berg (død 1859) og Hustru 1. Tingstedt (død 1901); gift 1. Gang m. Anna Dorothea S. (død 1884), Datter af Forstraad N Hollen og Hustru Solie f. Ulrich, 2. Gang m. Anna Dorothea C'æcilie S., f. 8. Dec. i Kbhvn., Datter af Jærnstøber Frederik Mogensen (død 1900) og Hustru Dorothea, f. Schou.

Polyteknisk Adgangseksamen 1855; cand. polyt, 1861; Lærer ved Melchiors Skole 1858-65, ved det tekniske Institut i Kbhvn. 1862-64; Fabrikbestyrer hos Firmaet Jacob Holm og Sønner 1865-94. Professor i teknisk Kemi ved Polyteknisk Læreanstalt 1895.

Medlem af Bestyrelsesraadet for Statsprøveanstalten fra 1896 og Formand i Bestyrelsen for sammes Ler-laboratorium fra 1901; Medlem af Besty-reisen for H E Gosch & Co.'s Tænd- stikfabr. og Aktietændstikfabr. Godt-haab fra 1902 og for Hertz Garveri og Skotøjsfabr.; Formand for det tekniske Udvalg i Moseselskabet til dets Opløsning 1909. Formand for Dansk Ingeniørforening fra 1907-10; i Bestyrelsen for den tekniske Forening. Næstformand og Sekretær for Kemisk Forening. Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab 1896-1909; Sekretær i Polyteknisk Understøttelsesforening; i Bestyrelsen for Aktieselskabet til Opførelse af Boliger for Arbejdsklassen og for Kristianshavns Be-spisningsforening.

Udenl. Orden : S.N.

Adresse; Strandgade 22, Kbhvn.

 

STEENBUCH Axel Overretssagfører; f. 11. Sept. 1856 i Odense; Søn af Sognepræst Theodor Steenbuch og Hustru f. Mørch.

Student (Sorø) 1876; cand. jur. 1882; Overretssagfører 1886; debuterer som Forfatter 1885.

Skønlitterære Arbejder; Tre Fortællinger (1885); Rektor Lassen (1887); Skæbner (1900); Chefen (1903); Hans (1906). Opførte, Skuespil : Mange Aar efter (1890); Grænsen (1891); Mazurka (1892); Bysbørnene (1894).

Adresse; Borgergade 134, Kbhvn.

 

STEENSBY Hans Peder Dr. phil.; f. 25. Marts 1875 i Steensby; Søn af Husmand Jens Hansen.

Student (Odense) 1894: cand. mag. 1900; Lærer ved kbhvnske Kursus og Skoler; studerede i Berlin 1904-05; Dr. phil. (Om Eskimokulturens Oprindelse)

1905; foretog antropologiske Undersøgelser i Danmark 1906-07 (Foreløbige Betragtninger over Danmarks Raceantropologi; Meddelelser om Danmarks Antropologi 1907); foretog 1908 en etnografisk Forskningsrejse i Algier og Tunis (beskrevet i Geografisk Tidsskrift 1908-10) og 1909 en lignende Rejse til Vestgrønland og Kap York (Contrihu-tions of tho Ethnology and Antropo-geography of the Polar Eskimos, Med delelser om Grønland 34. Bind).

Adresse : Upsalagade 6, Kbhvn.

 

STEENSEN Hans Fabrikant; f. 29. April 1853 i Vejle; Søn af Brygger Otto Haltha Steensen og Hustru f. Sloti ; gift m. Marie Catharina f. Knutisen, f. 9. Juni 1868 i Haderslev.

Uddannet hos C W Gimbel i Middelfart.

Købmand i Vejle 1880; oprettede en Margarinefabrik i Vejle 1889, der i 1903 overgik til et Aktieselskab, i hvis Bestyrelse han er Formand; Medlem af Vejle Byraad 1895-1901; Medlem af Repræsentantskabet for Vejle Bank; i Bestyrelsen for Den danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne. Adresse : Vejle. STEENSEN-LETH August Gustav Godsejer; f. 16. Jan. 1845 paa Steensgaard; Søn af Kammerherre Vincens Steensen-Leth til Steensgaard og Hustru Augusta f. von Schmidten; gift m. Ottilde S.-L., f. 3. Febr. 1847, Datter af Hofjægermester Theodor Barner og Hustru Julie f. Munk.

Student (privat dimit.) 1865; cand. phil. 1866, Godsejer til Hvolgaard 1870 (Udførlige Oplysninger om denne findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register); Landstingsmand 1900-02.

Adresse: Hvoleaard pr. Ølholm.

 

STEENSEN-LETH Carl Direktør; f. 9. Nov. 1871 paa Højris; Søn af Kammerherre Carl Steensen-Leth (se denne); gift m. Ebba S.-L.. f. 20. Aug., Datter af Kammerherre Lensbaron Carl Gyl-denkrone og Hustru Edele f. Barner.

Landbrugskandidat 1896; Forretningsfører for Hedeselskabet i Kbhvn., Assistent ved samme fra 1896, Sekretær fra 1904-06; adm. Direktør og Formand i Bestyrelsen for Akts. Aaes Laas Ver-denspatent fra 1906. Adresse :

Trondhjemsgade 3, Kbhvn.

 

STEENSEN-LETH Carl Kammerherre, Hofjægermester, S.; f. 5. Marts 1842; Søn af Kammerherre Vincens Steensen-Leth til Steensgaard og Hustru Augusta, f. von Sehmidten: gift m. Petra f. Gjedde (død 1873).

Besiddelser: Høiris (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V, Provins Register).

Deltog i Krigen 1864 som Löjtnant; Afsked som Ritmester.

Modlem al Thisted Amtsraad indtil 1910; Formand tor Nykjøbing og Omegns Sparekasse, tidl. Formand for Moseselskabet.

Adresse: Høiris pr. Nykjøbing M.

 

STEENSTRUP Johannes Professor ved Universitetet, Dr. jur. og phil., K2 DM. p.p.; f. 5. Dec. 1844 i Sorø; Søn af Professor Japetus Steenstrup og Hustru f. Kaarsberg; ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1863; rand. jur. 1869; Assistent i Overformynderiet 1869-73; Dr. jur. (Danelag) 1882; Professor i Historie ved Universitetet og Medlem af Videnskabernes Selskab s. A.; Medlem af Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat og af Kommissionen for Registrering af litterære Kilder til dansk Historie i Udlandet; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog og af den danske Afdelings  Styrelse af den Letterstedtske Forening; Formand for Den danske historiske Forening fra 1897; i Bestyrelserne for Samfundet til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur og for Foreningen af 17. Januar 1908.

Litterære Arbejder; Studier over Kong Valdemars Jordebog (1874); Nor- . mannerne; Vornedskabet hos den danske Bonde: Nogle Undersøgelser om Fæstebondens Retsforhold i ældre Tid: Den danske Bonde og Friheden (1888); Historieskrivningen i Danmark i d. 19, Aarhundrede (1889); Vore Folkeviser fra Middelalderen (1891); Fra Fortid og Nutid (1892); Nogle Undersøgelser over Danmarks ældste inddeling (1896): Danmarks Sydgrænse (1900); Venderne og de Danske. (1900); Nogle Træk af Fiskerbefolkningens Historie (1905): De danske Stednavne (1908); Indledende Studier over de ældste danske Stednavnes Bygning (1909): Nogle Bidrag til Landsbyers og Bebyggelsens Historie; Nogle Undersøgelser om Guders Navne i de nordiske Stednavne; Medarbejder ved Danmarks Ri-ges Historie (Bind I).

Udenl, Ordener: F.Æ.L.; S. N.

Adresse: Svanemosegaardsvej 12, Kbhvn.

 

STEENSTRUP K J V Geolog, Dr. phil., R.; f. 7. Sept. 1842 i Mou Sogn; Søn af Møller J P Steenstrup og Hustru f. Lund.

Cand. pharm. 1863; Assistent ved mineralogisk Museum 1866; Dr. pliil. 1894; Geolog ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1889-97; Medlem af Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser

i Grønland 1896; Medlem af Videnskabernes Selskab 1902; i Bestyrelsen for Naturhistorisk Forening.

Litterære Værker: Om de Norden-skiøldske Järnmassor og om Forekomsten af gedigent Jærn i Basatl (1875); Bidrag til Kendskab til Bleerne og Bræ Isen i Nord-Grønland (1883); Om Østerbygden (1886); Om Klitternes Vandring (1894).

Adresse: Forehhammersvej 15,Kbhvn.

 

STEFFENSEN H C Generalauditor, K'. MI; f. 22. Dec. 1837 i Hammelev ved Haderslev: Søn af Gaardejer Nis Steffensen og Hustru f. Nissen; gift m. Elisa Marie S., f. 24. Juni 1844 i Randers. Datter af exam. jur. .1 F Smith og Hustru f. Tommesen.

Student (Haderslev) 1859; cand. jur. 1864; Horredsfuldrmegtig (Førslev og Sorø); Assistent i Kultusministeriet 1871 ; Auditør i Aalborg 1872-80, i Kbhvn. 1880-83; Generalauditor fra 1883: Medlem af Overkrigsretten og Overadmira-litetsrotten.

Folketingsmand for Aalbnrgkredsen 1879-81, for Frederiksberg 1883-84; Kongevalgt Landstingsmand fra 1888; Viceformand i Landstinget 1890-1907. Formand 1907-1909.

Adresse : Malmøgade 8. Kbhvn.

 

STEGEMANN C F Malermester. R.; r 9. April 1832 i Kbhvn.: Søn af Skomagermester C H Stegemann og Hustru f. Petersen; gift m. Anna Johanne Sahra f. Rosing, f. 23. Dec. 1832 i Kolonien Jacobshavn paa Grønland.

Etableret 1870.

Medlem af Haandværkerbankens Repræsentantskabs Delegation til 1909: Kasserer for Ifaandværkerstiflelseii: Oldermand for Malerlavet 1886-1902; Formand i Akts. De forenede Malermestres Farvemølle fra 1890; Medlem af Repræsentantskabet i Borgervennen af 1788; Næstformand for Foreningen til Lærlinges Uddannelse; Tilsynshn-vende med Arbejderhjemmet Fredens-hus.

Adresse : Smedegade 9, Kbhvn.

 

STEIN Hendrik Redaktør: 1. 14. Juli 1874 i Kbhvn.: Søn af Købmand C F Stein (død 1899) og Hustru f. Ahlberg: gift m. Olga f. Sørensen, f. 1. Okt. 1876.

Student 1893; cand. jur. 1900: arbejdede ved Adresse-A visen, derefter ved „Børsen"; Redaktør af sidstnævnte fra 1901. Siden 1902 Medudgiver af Greens danske Fonds og Aktier.

Har udgivet : Vægteren (1898) og Festskriftet: Foreningen af jydske Han-delsforeninger 1883-1908.

Adresse : Christiansborggade 2, Kbh.

 

STEIN Johan Overlæge, Dr. med.; f. 20. April 1866 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant P Saxtorph Stein og Hustru f. Soele; gift m. Anna S., f. 28. Okt. Datter af Manufakturhandler N V Benzen og Hustru Anna f. Jensen.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1883; med. Eks. 1890; Reservelæge ved Khhvns Amtssygehus 1894-97; Reservelæg-e i Hæren 1898-99, ved Frederiks Hospital Afd. A 1899-1903; Dr. med. 1902: Leder af Frederiks Hospitals medicinske Poliklinik 1903-06; Overlæge ved Skørping Sanatorium fra 1906.

Adresse: Nationalforeningens Sanatorium, Skørping.

 

STEIN Johannes Højesteretesagfører; f. 1. Maf 1870; Søn af Billedhugger. Professor 3 Tii. Stein (død 1901) og Hustru Sara f. Fallesen; gift m. Ellen S., f. 12, Aug. 1876, Datter af Etatsraad Wm. Til. Malling.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1888; cand. jor. 1895; Overretssagfører 1900; Højesteretssagfører 1908.

Adresse : Strandboulevard 27. Kbhvn.

 

STEIN Valdemar Saxtorph Læge, Pr. med.; f. 5. Feb. 1864 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant P Saxtorph Stein og Hustru, f. Soele.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1882: med. Eks. 1890; Reservelæge ved Kysthospitalet 1894-95; Læge ved Po- Mklinikens Øreafdeling 1895-96 og 1896-97; Dr. med. 1898; Læge ved Frede-i riks Hospitals Øreklinik 1898-1906: Le der af Øresnndshospitalefs Øreklinik 1901-04, Afdelingslæge ved Poliklinikens ofologiske Afdeling fra 1906.

Adresse: Østerbrogade 40, Kbhvn.

 

STEINMANN P F Kammerherre, Oberstløjtnant, R.; f. 27. Aug. 1843 i Kbhvn.; Søn af Generalløjtnant, Kammerherre P F Steinmann og Hustru, f. Com-tesse Schulin; gift m. Marie Benedicte S„ f. 12. Okt. i Kbhvn., Datter af Kommandør J C Tuxen og Hustru f. Bernhoft.

Student (Sorø) 1863, Sekondløjtnant 1864; Premicrløjtn. 1871 :Ritmester 1882: Ejer af Tybjerggaard i Præstø Amt 1884; afskediget som Oberstløjtn. 1895.

Adresse: Tybjerggaard pr. Herlufmagle

 

STEINTHAL Harald Overretssagfører: f. 17. Okt. 1869 i Kbhvn.: Snu af Over- rets-prokurator T F W Steinthai og Hu- siru f. Wcinschenck: gift ni. Nanna Bodil Augusta S., f. 7. Juni i Horne paa Fyen.

Student (Metropolitanskolen) 1887: cand. jur. 1893: Overretssagfører 1897.

Vurderingsformand for Sundby Skyldkreds: Medlem af Sagførerraadct for 1. Kreds.

Adresse : V-Boulevard 33, Kbhvn.

 

STEMANN Gustav Stiftamtmand, Kammerherre, K2 DM.; f. 15. Sept. 1845 i Ærøskjøbing; Søn af Gehejme-konferensraad Ernst Stemann og Hustru Friederike f. Wardenburg; gift m. Helga S., f. 1. Marts 1861 i Kbhvn, Datter af Kammerherre F Meldahl og Hustru Amalie f. Ræder.

Student (Metropolitanskolen) 1865; cand. jur. 1872; Assistent i Indenrigsministeriet 1874, Fuldmægtig 1882: Borgmester i Randers 1885: Stiftamtmand over Ribe Stift og Amtmand over Ribe Amt 1899.

Formand i Bestyrelsen for Aandssvagcainstalten i Ribe; Formand for Ribe Stiftsmuseums Bestyrelse, for Kunstforeningen i Ribe og for Historisk Forening for Ribe Stift; Medlem af Bestyrelsen for Dansk historisk Fællesforening fra 1909.

Adresse: Ribe.

 

STENSBALLE N P Driftsbestyrer; f. 3. April 1846.

Driftsbestyrer ved Horsens-Tørring Jærnbaneselskab fra. 1891.

Adresse : Tørring.

 

STEPHENSEN Bjørn Fabrikejer, R.D M.p.p.; f. 23. April 1855 i Kbhvn.; Søn af Departementsdirekter Oddgeir Stephensen og Hustru f. Petersen: gift m. Annie Marie Magdalene S. f. 9. Maj i Kbhvn., Datter af Etatsraad Anker Heegaard (død 1907).

Student (Metropolitanskolen) 1873: cand. phil. 1874: ansat i Anker Hee-gaards Forretning (Jærnstøberi og Maskinfabrik) 1878; Medindehaver af samme 1884.

Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab 1888. af dens Bestyrelse 1889, Næstformand 1898-1905: Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jærnindustrien 1889-93, Formand fra 1890-93: Medlem af Overligningskommissionen 1901-03, af Over-skatteraadet 1904-09: Medlem af Landmandsbankens Bankraad og af dettes Delegation: Medlem af .Bestyrelserne for "Scandia", Randers. Dampskibsselskabet .,Øresund" og Kbhvns Telefon-Automater; Kasserer for Prinsesse Thyras Asyl.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; N.St.O.; S.N.

Adresse: Havnegade 37, Kbhvn.

Sommerbolig: Villa Bjørn, Nordre Strandvej, Helsingør.

 

STEPHENSEN Karl fh. Politiinspektør, R.p.p.; f.2.0kt.l86l paa Skjerpinggaard, Han Herred; Søn af Herredsfuldmæg-tig Vesty Stephensen og Hustru Christiane f. Møhl; gift m. Emmy Frijs f. Læssøe, f. 3. Okt. i Kbhvn., Datter af Landskabsmaler Th. Læssøe og Hustru f. Komtesse Frijs-Frijsenborg.

Student (Frederiksborg) 1879; cand. .iur. 1885; Politiassistent 1888; Politiinspektør 1895-1906.

Medlem af Bestyrelserne for Fæng-selsselskabet i Kbhvn. og for Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning.

Udenl. Orden : R.St.Stan.

Adresse ; Furesøvej, Holte.

 

STEPHENSEN Magnus fh. Landshøv-ding over Lsland, SK.Dil.p.p.; f. 18. Okt. 1836 i Hofdabrekka, Skaptafell Syssel; Søn af Justitsraad, Sysselmand Magnus Stephensen øg Hustru Margriet f. Thordardatter; gift m. Elin f. Thor-stensen, f. 15. Aug. 1856.

Student (Reykjavik) 1855; cand. jur. 1862: Assistent i Justitsministeriet; Assessor i den islandske Overret 1871: Landshövding over Island 1886-1904: kongevalgt Medlem af Altinget 1877, folkevalgt 1903.

L'denl. Orden : F..E.L.

Adresse : Reykjavik.

 

STEPHENSEN Westy Grosserer, R.; f. 9. Dec. 1868 i Vejle; gift m. Fanny Theodora S., f. 27. Juli i Roskilde.

Firma: Chr. Kielsen.

Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1909 og af Grosserer-Societetets Komité; Formand for Kbhvns Bedømmelse- og Voldgiftsudvalg for Frøhandelen og for Jærn- og Metalbranchen.

Adresse : Palægade 4. Kbhvn.

 

STHYR P C A Grosserer, R.; f. 26. Juli 1835 i Frederikshavn; Søn af Apoteker H H Sthyr og Hustru f. Bay; gift ni. Sophie Marie f. Tøndering, f. 17. Aug. 1846 i Kbhvn.

Cand; pharm. 1856; Apoteker i Frederikshavn 1861-75: Grosserer i Kbhvn. (Firma Sthyr & Kjær) fra 1875; Medlem af Bestyrelsen for Sodafabrikerne: Kasserer for Lærerindernes F'orsørgel-sesfore.ning og Hvilehjem; Repræsentant for Borgervennen.

Adresse : St. Amine Pfad« 9, Kbhvn.

 

STHYR Selgen Grosserer, R.; f. 25. Febr. 1837 i Frederikshavn; Søn af Apoteker Hans Hald Sthyr og Hustru Hansine Birgitte f. Bay; gift m. Henriette Marie f. Welsch, f. 12. Jan. i Kbhvn.

Uddannet hos L M Jacoby i Aalborg 1852-56: Kontorist og Fuldmægtig hos Firmaet Fr. Th. Adolphs Enke i Khh. 1857-66; grundlagde 1866 sammen med P B Kjær Firmaet Sthyr & Kjær; Stifter af Sodafabrikkerne 1888. der 1896 overgik til et Aktieselskab; Stifter af Kartoffelmelsfabrikken i Holstebro 1899 og (sammen med Moses Melchior) af Marit» Sukkerfabrik 1896.

Formand i Bestyrelsen for Sodafabrikkerne; Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab: i Bestyrelser-

ne for Dansk Eksportforening, Hellerup Tændstikfabrik, Plantageselskabet Dansk Vestindien og Den danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne; stiftede 1893 det første Redningshjem for Drikfældige i Danmark paa Gaarden Godthaab, Holstebro, som nu ledes af Samfundet til Ædrueligheds Fremme i Danmark.

Adresse : N-Farimagsgade 5, Kbhvn.

 

STILLING Hermann Bagermester. R. DM.p.p.; f. 9. Juni 1843 i Randers; Søn af Bagermester Chr. V. Stilling og Hustru f. Møldrup; gift m. Anna Elise Sophie f. Størup, f. 30. Dec. i Randers.

Lærte Handelen hos Konsul Olsen og Grosserer Heerforilt, senere Bageriet og overtog Faderens Forretning 1870.

Formand for Randers Haandværker- og Industriforening: Næstformand for Teknisk Skole og fer Haandværkerstiflel-sen i 24 .Var; Medlem af Byraadet; Formand for Nørrejydsk Bagerforening, for Den danske Bagerstands Fællesorganisation og for den jydske Afdeling af Fallesrepræsentationen for dansk Industri og håndværk; Medlem af

af Randers Amts Skoleraad og af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening; i Direktionen for Kreditforeningen af Købstadsgrundejere i Nørrejylland fra 1898; i Bestyrelsen for Almindeligt Dansk Vare- og Indnstrilotteri og for Teknologisk Institut fra 1909; Medlem af Landstinget (Højre) fra 1890, af Toldraadet 1910.

Udenl. Ordener: N.St.O.: S.V.

Adresse : Istedgade 6. Kbhvn.. og Randers.

 

STILLING-ANDERSEN Jacob Grosserer, R.; f. 24. Juni i Ølgod; Søn af Gaardejer ,T M B Andersen og Hustru f. Mauridsen: gift m. Mette Marie f. Tranberg, f. 10. Nov. i Ølgod.

Var Bestyrer af det første danske Andelsmejeri i Ølgod ved Varde 1882: Medstifter af og i Bestyrelsen for Dansk Alejeristforening 1887-91; Næstformand for Sønderjydsk Centralforening: Venstrereformpartiets Kandidat ved Folketingsvalget i Kallundborg-kredsen 1909.

Adresse: Bonaventure, Charlottenlund.

 

STOCKFLETH Hannibal Oberst, RDM. p.p.; f. 27. Aug. 1853 i Aalborg; Søn af Kaptajn Emil Stockfleth og Hustru Regine f. Olesen; gift m. Cornelia f. Eilersen, f. 9. Febr. 1860.

Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant 1876; Ritmester 1889; Forstander for Rytteriets Sekondløjtnant-, Sergent-og Korporalskole 1901-03; Oberstløjtnant 1903; Oberst 1906; Chef for 5. Dragonregiment.

Udenl. Ordner: N.O.N.; S.Sv.

Adresse : Randers.

 

STOCKMARR Johanne kgl. Hof-Pianistinde; f. 21. April i Kbhvn.; Datter af kgl. Kapelmusikus Ferdinand Stockman' (død 1884) off Hustru f. Kann; ugift.

Elev af Professor Edvard Ildsted og af Musikkonservatoriet 1885-87; op- traadte første Gang ved en Kapel, soirée 1889; uddannede sig i Paris 1890- 91 og under Professor Neruda.

Adresse : N-Frihavnsgade. 83. Kbhvn.

 

STOCKMARR Sophus Kapelmester; f. 2. Maj 1853 i Kblivn.; Søn af Fagottist i Jacob Stockman (død 1878) og Hustru Sophie f. Fachs (død 1877); gift m. Giovauiiina f. Petersen (død 1883).

Kiev af sin Onkel Ferdinand Stock- i marr og af Lauterbach i Dresden; debuterede som Solo-Violinist 1873: stu-derede Musik i Berlin 1887-89; Kapelmester ved Klampenborg Badeanstalt 1883-1900 senere ved Dagmarteatret og i Tivoli.

Talrige Kompositioner.

 

STORCH M V Professor ved Landboliøj-skolen; K'.DM.p.p.; f. 21. Juli 1837 i Kjøng; Søn af Konsistorialraad, Sog- nepræst Christian Storch og Hustru f. Gøtzsche; gift m. Petra Christine f. Bang, f. 16. Maj i Akkerup.

Cand. polyt. 1861; deltog i Krigen 1864 som Løjtnant og Skansekomman-dør; blev taget til Fange ved Dybbøl 18. April; Medarbejder ved Steins kemiske Laboratorium 1865-82; kemisk Medarbejder ved Docent Fjords Forsøg 1879; Forstander for Forsøgslaborato- ; riete kemiske Afdeling fra 1882; Professor 1S92; Leder af Kontrollen med Mejeriernes Overholdelse af Pasteuri- seringslovbudet fra 1899; Æresmedlem af Det islandske Oldsagsselskal) i Reykjavik: Medlem af Kongl. Landt-bruks-Akademien i Stockholm.

Udenl. Orden : S.V.

Adresse: Rolighedsvej 25, Kbhvn.

 

STORCK Herman Professor, Arkitekt, K2.DM.; f. 18. Febr. 1839 i Skibby; Søn af Sognepræst P F Storck (død 1880) og Hustru f. Holten (død 1864): gift m. Emma S., f. 13. Pebr. i Tremmet, Datter af Sognepræst H H Bruun (død 1861) og Hustru f. Wesenbcrg (død 1905).

Student (v. Westenske Institut) 1859; Kiev af Kunstakademiet: Afgang 1865: den lille Guldmedalje 1866: Medlem af Kunstakademiet 1880; Medlem af Ud- stillingskomitéen og af det særlige Kirkesyn fra 1887; Formand for Foreningen til gamle Bygningers Bevaring.

Værker: Fuldførelsen af Viborg Domkirke 1871-76; Nybygninger i Kbhvn.:

Landmandsbanken ved Nørrevold, Tilbygningen ved Holmens Kanal; Abel Cathrines Stiftelse: Helligkorskirken; den Soldenfeldtske Stiftelse; Land. niiindsbankens Filial, GI. Kongevej. Restaureret Helligaandskirken i Kbh , Kirkerne i Stubbekjobing. Maribo, Her, Horsens, Salling, Ledøje, Bjernede, Merløse, Storeheddinge, St. Nicolai Kirke i Svendborg, Præstø Kirke og Olai i Helsingør, Mariæ Kloster i Helsingør; Ringsted Kirke m. m.

Tilgiver af ..Tegninger af ældre nordisk Architektur": har desuden for Kultusminisferiet forestaaet Opmaa-ling og Tilgivelse af Sallinglands Kirker II (1893): Danske Tufstenskirker (1894): Grenaa Egnens Kridlstenskir-ker (1896): Jyd.-ke . Granu kirker (1903) og Roskilde Domkirke 1909; udført

Tegningerne til Dansk Vaabebog

(1910). Adresse : Nørregade 24, Kbhvn.

 

STORM Andreas Vangberg Sognepræst, R.: f. 2. Jan. 1869 i Gudme: Søn af Jordbruger P J Storm og Hustru f. Vangberg: gift m. Edith .Mabel f. Annandale, f. i Lintzford.'

Student (Odense) 1887; cand. theol. 1893; Præst ved den danske Menighed i London til 1902; Sognepræst ved Ci-tadelskirken fra 1902.

Formand for Citadelskirkens Menig-hedspleje; Sekretær for Den danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne; i Bestyrelsen for Fugleværne-foreningen Svalen, for Dannevirke og for Danmarkssamfundet; Medudgiver af Ugebladet Kirken og Hjemmet.

Idresse: Artilleristok 14. Kastellet, Kbhvn.

 

STRANDGAARD Holger Læge, Dr. med.; f. 11. April 1869 i Sundby Amager; Søn af Distriktslæge Niels Julius Strandgaard og Hustru Henriette Cathrine f. Lange; gift m. Dorothea S. f. 27. Marts paa Emdrupholm ved Varde, Datter af Forpagter Sophus Ulrich v. Lasson og Hustru f. Andersen.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1887; med. Eks. 1894: Reservelæge ved Garnisonssygehuset 1894-97: Assistent ved Poliklinikkens kirurgiske Afd. 1895-1900; Reservekirurg paa St. Jo-sefs Hospital 1899-1901: Assistent paa Professor Rovsings kirurgiske Klinik 1901-05: Dr. med. 1903; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. C 1905-07; Sekretær i Medicinsk Selskab: Prosek-tor chirurgiæ ved Universitetet. Adresse: V-Voldgade 8, Kbhvn.

 

STRANDGAARD Julius Overlæge, Dr. med.: f. 17. April 1867 i Sundby; Søn af Distriktslæge N J Strandgaard og

Hustru Henriette f. Lange (død 1899); gift m. Marie S., f. 7. Juni 1869 i Kbhvn., Datter af Møller N P L Svane (død 1895) og Hustru f. Schram.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 188a; med. Eks. 1892; universitetets Guldmedalje 1895; Reservelæge ved Almindeligt Hospital 1S96, ved Frederiks Hospital Afd. B 1898-1900; Dr. med. 1899; Reservelæge ved Vejlefjord Sanatorium 1900-01; Overlæge ved Boserup Sanatorium fra 1901; korresponderende Medlem af Den internationale Forening til Tuberkulosens Bekæmpelse 1902.

Adresse.: Boserup Sanatorium pr. Roskilde.

 

STRUCKMANN Erik Kunstmaler; f. 15. Aug. 1875 i Kbhvn.; Søn af Chef for den kgl. Civillista, Etatsraad E W Struckmann (død 1895); ugift.

Elev paa Kunstakademiet 1892-95, af Zahrtmanns Malerskole 1895-99; udstillede første Gang 1901 paa Den frie Udstilling, Medlem af denne fra 1905; Medlem af Bestyrelsen for Tersløse-gaard-Fonden.

Arbejder: Billeder af Holbergs gamle Baroni Tersløsegaard, af Slottene Kronborg, Frederiksborg, Fredensborg, Frederiksdal og Slottet Sanssouci i Potsdam; udført en Række dekorative Arbejder som Bogbind og Illustrationer.

Adresse; Sortedamsdossering 63 A, Kbhvn.

 

STRUER Holger Laboratorieforstander; i. 22. Marts 1846 i Brændekilde paa Fyen; Søn af Provst N J Struer (død 1874) og Hustru Pouline f. Stützer (død 1856); gift m. Ida Julie S., f. 17. Maj 1842 i Nyborg, Datter af Apoteker Stützer (død 1846) og Hustru Nielsine f. True (død 1902).

Adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt 1865; partiel Eksamen i Kemi og kemisk Technologi 1869; Assistent hos Stadsguardeincn 1871; Assistent hos Professor George Ville i Paris 1872; Kemiker paa en Kunstgødningsfabrik ved Toulon; oprettede II Struers chemiske Laboratorium 1875, der 1903 overgik til et Konsortium, af hvilket han selv er Medlem.

Medlem af Bestyrelsen for Kemisk Forening 1884-93 og for Polyteknisk Understøttelsesforening fra 1902.

Har udgivet: Om en Værdimaaler i Varer (1888).

Adresse ; V-Boulevard 8, Kbhvn.

 

STRØM Axel Skuespiller; f. 12. Okt. 1866 i Kbhvn.; Søn af Snedker Svante Strøm (død 1876) og Hustru Vilhelmine f. Carlsen; gift m. Pianistinde Karen Marie S., f. 14. Sept. 1875 i Frederiksværk, Datter af Maskinfabrikant Jens

Jensen (død 1890) og Hustru Marie f. Jensen (død 1907).

Elev af P Jerudorff, P A Rosenberg og Karl Mantzius; debuterede paa Dagmarteatret 23. Febr. 1897 som Francois de Paul i Delavignes Ludvig IX; spillede derefter ved Alb. Helsen-greens Selskab i Provinserne 1897-99, ved Casino 1899-1905, ved Dagmarteatret 1905-08; Stifter af og Direktør for Den frie Scene 1908; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Skuespillerforbund 1904-1908.

Hovedroller: Møller Clausen i Gjellerups Møllen; Departementschef Andersen i Etatsraadeus Stiftelse; De Silva i Uriel Acosta; Harun al Rachid i Tusind og en Nat; Den røde Itzig i Greven af Charolais; Romanos Argyros i Væringerne i Miklagaard; Jankel Schep-schowitsch i Hævnens Gud.

Adresse; Vodroffsvej 58, Kbhvn.

 

STRØM Rasmus Nationalbankdirektør, Etatsraad, R.DM.; f. 4. Juni 1842 i Vordingborg; Søn af Distriktslæge Ole Strøm (død 1871) og Hustru f. Buntzen (død 1890); ugift.

Student (Herlufsholm) 1860. cand. jur. 1868; Assistent i Finansministeriet 1870-72; Overretssagfører 1871; juridisk Sekretær ved Landmandsbanken 1872-84; Højesteretssagfører 1880; Direktør i Nationalbanken 1888.

Borgerrepræsentant i Kbhvn. 1884-1908; Viceformand i Borgerrepræsentationen 1893-95, Formand 1895-98; Folketingsmand for Odense 1884-87.

Formand i Bestyrelsen for Nye danske Brandforsikrings Selskab; Medlem af Bankraadet for Dansk-vestindisk Nationalbank; i Bestyrelsen for Aktie-selsk. Frihavnen fra 1893; i Bestyrelsen for Præmieselskabet for den mosaiske Ungdoms Anbringelse til Kunstner eller Haandværker: Medlem af Direktionen for Bombebøssen 1882-1907; Administrator i Selskabet Borgervennen 1888-93; Medlem af Hovedbestyrelsen for Kbhvns Understøttelsesforening, Formand 1893-1904; i Bestyrelsen for Kbhvns Sygehjem; Formand i Repræ-sentantskabet for Dansk Koncertfor-euing til 1909; Medstifter af Genealogisk Institut 1887; tidl. Medlem af Kuratelet for det Oehlenschlæger-Teg-nerske Stipendium; de danske Studenters Ordfører paa Studentertoget i Up-sala 1875.

Adresse : Lundsgade 6. Kbhvn.

 

STRØMGREN Elis Professor ved Universitetet, Dr. phil.; f. 31. Maj 1870 i Helsinborg; Søn af Svante Strømgren (død 1869) og Hustru Adelaide f. Petterson; gift m. Tandlæge Hedvig S., f. 12. Juli i Lund, Datter af fh. Professor ved Lunds Universitet V E Lid-forss og Hustru f. Swartling.

Student (Helsingborg) 1887; Docent ved Lunds Universitet 1898; Assistent hos -Redaktøren af Astronomische Nachrichten i Kiel 190107. Docent ved Kiels Universitet 1904-07; Professor ved Kbhvns Universitet og Bestyrer at Astronomisk Observatorium fra 1907.

Har skrevet Afhandlinger i Astronomische Nach richten, Fysiografiska Säl-skapets Handlingar (Lund), i Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, i Meddelanden från Lunds astronomiska Observatorium og i Veröffentlich, d. k. Recheninst. in Berlin.

Adresse : Observatoriet, Ø-Voldgade 3, Kbhvn.

 

STRØYBERG J J fh. Apoteker, R.; f. 20. Juni 1833 i Aalborg; Søn af Kancelli-raad, Apoteker Christopher Strøyberg og Hustru f. Kjellerup; gift m. Susanne Severine S. (død 1899).

Cand. pharm. 1856; Apoteker ved Svaneapoteket i Aalborg 1859-1909; Direktør i Aalborg By og Omegns Sparekasse 1861; Medlem af Overformynderiets Laanebestyrelse for Aalborg Amts-raadskreds; Kasserer for Aalborg tekniske Skole.

Adresse : Svaneapofeket. Aalborg.

 

STRØYBERG N K Vicekonsul; f. 21. Febr. 1868 i Aalborg; Søn af Apoteker i J J Strøyberg; gift m. Kamma f. Andersen, f. 4. Aug. paa Skovsbo, Fyen.

Grundlagde 1892 en Forretning i Aalborg; kejserlig russisk Vicekonsul 1904.

Formand for Danske Kulimportørers Association og for Arbejdsgiverne ved Aalborg Havn; Medlem af Bestyrelserne for Danske Skibsrederes gensidige Forsikringsforening for Søfolk, for Aalborg Navigationsskole og for Rideselskabet i Aalborg; Medlem af Censorkomitéen for Aalborg ny Handelsskole.

Adresse : Aalborg.

 

STRØYER Charles Grosserer, R.; f. 11. Dee. 1846 i Kbhvn.: Søn af Skomagermester J H Strøyer og Hustru f. Lund; gift m. Emilie Henriette f. Balslev, f. 5. Okt. i Kbhvn.

Firma : Strøyer & Mørck.

Næstformand for Foreningen af kbhvnske Manufaktur-Grossister, og i sammes Akkord- og Konkurs-Afdeling; Formand for Foreningen af danske Handelsrejsende.

Adresse: Anker Heegaards Gade 2, : Kbhvn.

Sommerbolig: Ellehøj, Holte.

 

STUB C E Driftsbestyrer, R,; f. 7. Jan. 1841: gift m. Frederikke Marie f. Galle. Driftsbestyrer for Gribskovbanens Driftsselskab og for Kagerup-Helsinge i Jærnba neselskab.

Adresse: Villa Solvang, Hillerød.

 

SUENSON Edouard Docent; f. 27. Okt. i 1877 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre

Edouard Suenson (se denne); gift m. Benedicte S., f. 14. Juli i Kbhvn., Datter af Overretssagfører Frits Hartmann (død 1908) og Hustru Alice f'. Jon-quiéres.

Student (Borgerdydskolen) 1896; cand. polyt. 1902; Assistent (Material-undersøgelse) hos Professorerne Bach (Stuttgart) 1902 og Föppel (München) 1903: Raadgivende Ingeniør (Jærnbe-tonkonstruktioner) fra 1904; Docent ved den polytekniske Læreanstalt fra 1904.

Medlem af Bestyrelscsrnadet for Statsprøveanstalten og af Meterndval-get.

Har udgivet : .Tærnbeton (1907).

Adresse : C F Richs Vej 44, Kbbvn.

 

SUENSON Edouard Kammerherre, Kommandør, SK.DM.FM. i Cluld p.p.: f. 26. Juli 1842; Søn af Viceadmiral Edouard Suenson og Hustru Ottilia f. Uldall; gift m. Magna Suenson (se denne).

Løjtnant i Flaaden. 1861; deltog i Krigen 1864; i fransk Tjeneste 1865-68; Afsked som Kaptajn 1875; kar. Kommandør 1891.

I store nordiske Telegrafselskabs Tjeneste 1870, grundlagde dettes Foretagender i Østasien, adm. Direktør 1873-1908, siden Formand i dets Besty. reise.

Hedlem af Privatbankens Bankraad; Formand i Bestyrelsen for De private Assurandører; i Bestyrelsen for Nordisk Brandforsikrings Selskab o. fl.: Korresponderende Medlem af Royal Society of Arts i London.

Udenl. Ordner: Chin.D.D.: F.Æ.L.: J.ll.S.: .T.O.S.: N.St.O.; Pr.Kr.: R.r.K.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.N.; O.F.J.; Ø.L.

Adresse : Kongens Nytorv 26, Kbhvn.

Sommerbolig: Søbakken, Hellebæk.

 

SUENSON Kay Direktør, Kammerjunker, R.p.p.; f. 30. April 1872; Søn af Kammerherre Edouard Suenson (se denne).

Student 1891: cand. jur. 1898: Direktør i Det store nordiske Telegrafselskab fra 1908.

Udenl. Ordner: Chin.D.D.; J.TI.S.; R.St.A.

Adresse: Chr. d. 9. Gade 3, Kbhvn.

 

SUENSON Magna Kammerherreinde; f. 29. Jan. i Kbhvn.; Datter af Marineminister Otto Lütken og Hustru Anine f. Buntzen; gift m. Kammerherre, Kommandør E Suenson (so denne).

Formand for Selskabet De gamles Spisehuse. Adresse: Kongens Nytorv 26, Kbhvn.

 

SUNDBERG I C Bankdirektør; f. 13. Ang. 1866; Søn af Magasinforvalter G L Sundberg og Hustru Augusta f. Haglund.

Student (Metropolitanskolen) 1884; rand. jur. 1894: Fuldmægtig ved Frederiksberg Birk s. A.; Direktør for Haandværkerbanken 1909.

Adresse : GI. Kongevej 98. Kbhvn.

 

SUNDBO J P Redaktør; f. 11. Juni 1860 i Ølstykke.

Ophold paa Vejstrup og Askov Højskoler (sidstnævnte Sted i 3 4ar); i 5 Aar Højskolelærer (Lundby og Hjør-lunde); Journalist tra 1887; Redaktør af Vestjyllands Social-Demokrat fra 1898: Medlem af Esbjerg Byraad fra 1900; Socialdemokratiets Kandidat ved Folketingsvalgene i Esbjergkredsen 1903-1910.

Har udgivet : Landarbejderspørgs-maalet og Husmandskaar.

Adresse : Esbjerg.

 

SVARRE Søren Redaktør: f. 26. Sept. 1331 i Slagelse; Søn af Smedemester P S Svarre.

Typograf yed Sorø Amtstidendes Bogtrykkeri 1872, senere Medarbejder ved Bladet; Elev paa Skovgaard Højskole (Gotfred Rode) 1875-76: Redaktør af Østsjællands Folkeblad fra 1876 (1880-95 med V Hørup som Hedudgiver); Hedstifter af og første Formand for Foreningen af Venstreblade i Danmark: en Tid Formand for Kjøge-kredsens Venstrevælgerforening og Venstres Redaktør Klub.

Adresse : Kjøge.

 

SVEDSTRUP Alexander Forfatter; f. 1. Nov. 1864 i Helsingør; Søn af løjtnant J V Svedstrup og Hustru f. Busch; gift m. Vilhelmine Birgitte S.-f. 24. Ang. i Helsingør, Datter af Rrændcriejer R Kierboe og Hustru f. Neumann.

Student (Frederiksborg) 1883; cand. theol. 1891; Hedarbejder ved Berling-ske Tidende og Illustreret Tidende: deltog 1899-1900 som Store Nordiske Telegrafselskabs Repræsentant i Valkyriens Togt til Østasien.'

Skrifter: Fra Kong Georgs Land; Svend Ellekildes Historier; De Danskes Vej.

Adresse : Hellebæk.

 

SVEINBJØRNSSON Sveinbjørn Komponist, R.; f. 28. Juni 1847; Søn af Justitiarius Thordur Sveinbjørnsson (død 1856) og Hustru Kirsten f. Knudsen (død 1873); gift m. EleanorS., Datter af Sagfører John Christie (død 1882) og Hustru Williamine f. Paterson (død 1909).

Student 1866: cand. theol. (Reykjavik) 1868; studerede Musik i Kbhvn., senere i Leipzig, nedsatte sig 1870 som Musiklærer i Edinburgh.

Har komponeret talrige Melodier til islandske og engelske Digte. hl. a. den

islandske Nationalhymne i Anledning af Tusindaarsfesten og en Kantate i Anledning af Kong Frederik VIII.s Besøg paa Island; endvidere en Række Kompositioner for Klaver og Violin.

Adresse : Reykjavik.

 

SVEISTRUP Poul Birkedommer, R.; f. 2. Juni 1848 i Kind: Søn af Sogne-præst Peter Sveistrup (død 1872) og Hustru f. Krarup (død 1892); gift ro. Alma S., f. 28. Marts 1861 i Bønne, Datter af Etatsraad, Amtsforvalter Jensen

Student (Horsens) 1865; Universitetet« Guldmedalje (en Afhdl om Pascal som Apologet) 1869; cand. theol. 1871; cand. jur. 1875; Sagførerfuldmægtig 1875-77; Revisionsassistent, senere Protokolsekretær i Rigsdagen fra 1877-95; juridisk Manuduktør; Birkedommer paa Samsø 1895; Herredsfoged i Fjends-Nørlyng Herreder 1902: Birkedommer i Kronborg Vestre Birk fra 1906.

Redaktør af Kvinden og Samfundet 1887-89; i Bestyrelsen for Dansk Kvindesamfund: Medlem af dansk Freds-forenings Hovedbestyrelse 1888-94 (et Aar som Formand); Danmarks Repræ sentant paa Fredskongressen i Paris 1900; Formand for Kagerup-Helsinge Jærnbaneselskab; Folketingsmand for Viborgkredsen 1903-09 (Venstrereform-partiet).

Litterære Værker : Redaktør af Værket Bestaaende Forfatningslove I-IV (1880-86), med Tillæg (1897); Udgiver af Rigsdagskalenderen 1887 og 1890: Fredsvennernes Katekismus: Syersker (1894).

Adresse: Helsinge.

 

SVENDSEN Anton Direktør i Musikkonservatoriet, R.DM.; f. 23. Juni 1846 i Kbhvn.; Søn af Kammerraad, Klokker A O Svendsen og Hustru f. Nielsen; gift m. Inge Sophie S., Datter af Vek-selmægler Sophus Bang og Hustru f. Kier.

Elev af Fritz Schram og V Tofte; senere studeret i Paris og Berlin; Violinist i Det kgl. Kapel 1869: Koncertmester 1895-1910; Primoviolin i Neru-dakvartetten; Lærer ved Musikkonservatoriet fra 1904; Formand for Kammermusikforeningen.

Adresse.- Vesterbrogade 9 B, Kbhvn,

 

SVENDSEN Johan fh. Kapelmester, Komponist, K2.FM. i Guld: f. 30. Sept. 1840 i Kristiania; Søn af Regimentsmusiker Guldbrand Svendsen (død 1900) og Hustru f. Elg: gift 1. Gang m. Sara f. Levett (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Juliette S„ f. 24. Febr. i Kbhvn., Datter af Assistent i Finansministeriet Haase og Hustru f. Zachariasen (død 1907).

Fik sin første Undervisning af sin Fader; begyndte sin Musikerkarriere i sit 11. Aar som Violinspiller og dirigerede første Gang 13½ Aar gl.

Militærmusiker og Orkesterspiller 1855 -61; uddannet paa Konservatoriet i Leip-zig 1863-67; Violinist ved Odéon Teateret i Paris; Koncertmester i Euterpe i Leipzig 1870-72; Dirigent i Musikforeningen i Kristiania 1872-77 og 1880.83; Kapelmester ved Det kgl. Teater i Kbh. 1883-1908.

Medlem af L'institut de France, af riet kgl. belgiske Akademi for Videnskab, Kunst og Litteratur og af det kgl. svenske Musikakademi.

Kompositioner: Symfonier; Rhapso-dier, Fantasier, Danse og Marche, andre orkestrale Værker; Kantater til forskellige Anledninger, Kammermusik, Balletmusik og enkelte Sange.

Udenl. Ordener: N.St.O.; S.V.: F.Æ. L.; Fr.off.de l'instruc.publ.; S.litt.&art.

Adresse : Classensvei 4, Kbhvn.

 

SVENDSEN Niels Sagfører; f. 24. Aug. 1858 paa Fanø; Søn af Skibsfører M L Svendsen; gift m. Sofie f. Kraemer.

Student (priv. dimit.) 1881; cand. phil. 1882; Sagfører i Kbhvn. 1884, i Ringsted 1885; Stifter af Banken i Ringsted 1890, Formand i Direktionen 1890-1909; Siedstifter af og Bestyrelsesmedlem i De danske Provinsbankers Forening; Medlem af Ringsted Byraad 1900-06; Formand for Ringsted Skolekommission fra 1900. Ejer af Bjerenedcgaard ved Sorø. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afri. V Provins Register).

Adresse : Ringsted.

 

SWANE P D Borgmester, RDM.; f. 25. Dec. 1852 i Sorø; Søn af Biskop H Swane og Hustru f. Bruun; gift m. Elise Vilhelmine S., f. 7. Marts i Kbhvn.. Datter af General I P Købke. i

Student (Viborg) 1870; cand. jur. 1876; Volontær i Indenrigsministeriet 1878. Assistent 1880. Fuldmægtig 1891; Kontorchef i Landbrugsministeriet 189 Borgmester i Randers 1899.

Formand for Randers Haandværker-stiffelse og for Randers tekniske Skole; Formand for Randers Børneasyl og for Foreningen til Randers By's Forskønnelse; i Bestyrelsen for Randers Turist- forening; Tilsynshavende ved Randers Handelsbank; Medlem af Gudenaa For- standerskab. Adresse: Randers.

 

SWENDSEN C Overretssagfører; Søn af Prokurator M O C Swendsen og Hustru f. Lüttichau v. Westen.

Student 1877; cand. jur. 1883; Overretssagfører 1886.

Formand for Frederiksberg Grundejerforening; Formand og Kasserer for Hjorths og Ulrichsens Stiftelser; Medlem af Bestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerforening for Kbhvns Amts 1. Kreds; Højres Kandidat ved Folketings-Valgene 1906 og 1909 i Frederiksbergs 2. Kreds.

Adresse : Bulowsvej 8 A, Kbhvn.

 

SYBERG F Hempel Forpagter, R.DM.; f. 12. April 1837 i Lydinge; Søn af Gaardejer H E F Syberg; gift m. Adelheide Marie f. Warberg (død 1896).

Chef for Konsulentkontoret; Formand for Fællesledelsen af Kvægavlsforeninger og Kontrolforeninger i Pyens Stift, for Mejeri-Statistikudvalget, for Svineavlscentrenes 4. Distrikt (Fyen med tilhørende Øer), for Andelsbogtrykkeriet, for Fyens Stifts Landbrugstidende og for Dalum Landbrugsskole; Formand i Bestyrelsen forForsikringsforeningen for Avlstyre i Fyens Stift og for Den fyen-ske Forsikringsforening mod Driftstab ved Mund- og Klovsyge blandt Hornkvæg; Medlem af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for De samvirkende Landboforeninger i Fyens Stift, for sammes Udvalg for Mejeribrugets Fremme, for Kvægavlens Forbedring og for Svineavlens Forbedring.

Adresse: Vindegade 72, Odense.

 

SYBERG Fritz Kunstmaler; f. 28. Juli 1862 i Faaborg; Søn af Brændevinsbrænder Syberg (død 1864) og Hustru f. Jacobsen (død 18ei): gift m. Anna Louise Birgitte S„ Datter af Maleren Syrak Hansen.

I Malerlære : Elev af Kunstakademiet 1884 og af Zahrtmann: udstillede første Gang 1885; fra 1893 Parthaver i Den frie Udstilling.

Adresse ; Kjerteminde.

 

SYLOW N C H Birkedommer, Dr. jur., R.DM.; f. 11. Aug. 1849 i Korsør; Sølaf Byfoged og Borgmester Chr. E Sy-low og Hustru Sabine f. Herholdt; gift m. Eleonora Vilhelmine Marie f. Falck, f. 24. Jan. 1849 i Kbhvn.

Student (Roskilde) 1867; cand. jur. 1873; Kopist i Kriminalretten; Universitetets Guldmedalje 1876; Dr. jur. 1880; Assessor i Kriminal- og Politiretten 1884; Borgmester og Byfoged i Korsør 1887; Birkedommer i Frederiksberg Birk og Formand for Frederiksberg Kommunalbestyrelse fra 1898; Medlem af Bankraadet for Frederiksberg Bank fra 1899.

Skrifter: Den materielle Bevisteoris Udviklingshistorie i dansk Ret (1878); Studier paa Civilprocessens Omraade med særlig Hensyn til vor forestaa-ende Procesreform (1880); Dommens materielle Retskraft, Undersøgelser fra Civilprocessens Omraade (Doktordisputats); Handlinger paa fremmede Formueretsomraader (1880).

Adresse : Frydendalsvej 9, Kbhvn.

 

SZÉCHENYI von SARVARI -FELSØ-VIDÉK Denis Greve; f. 1. Dec. 1866; Søn af Emmerich Greve Széchenyi von Sarvari-Felsøvidék (død 1898) og Alexandra Grevinde Sztaray-Szirmay; gift m. Emilie de Requet Komtesse de Caraman-Chimay, f. 15. Sept.

Kejserlig-kongelig østerrig-ungarsk Gesandt og befuldmægtiget Minister fia 1908; Kejserlig kongelig Kammer-'herre; Løjtnant i Reserven; Dr. jur.; arveligt Medlem af det ungarske Mag-nathus.

Uklenl. Orden : Ø.J.Kr.

Adresse : Kalvebod Brygge 4, Kbhvn.

 

SØDRING Niels Seminarieforstander, R.; f. 11. Nov. 1842 i Aalborg; Søn af Købmand Hans Sødring og Hustru Sofie S.; gift m. Thora Caroline Mathilda f. Bech, f. 6. Aug.

Student (Aalborg) 1862; mag. scient. (Matematik) 1870; Lærer ved kbhvnske Skoler 1870-78; Bestyrer af Vesterbros Realskole fra 1878-1904; Forstander for Vesterbros Seminarium 1883-1904, for lilaagaard Seminarium 1904-09 og Næstformand for De Massmannske Søndagsskoler fra 1901.

Adresse : Forchhammersv. 23, Kbhvn.

 

SØLLI NG I N Kommandør, Overlods, K2 DM.M.f.DB.p.p.; f. 25; April 1841 i Kbhvn.; Søn af Justitsraad E N Søl-ling og Hustru Mathilde f. Ammitzbøll; gift m. Sofie Margrethe f. Deuntzer. f. 22. Okt.1851 i Kbhvn., Datter af Arkitekt I I Deuntzer (død 1875) og Hustru f. Kornbeck (død 1892).

Løjtnant 1862; deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1880; Afsked 1889; kar. Kommandør.

Overlods for det vestlige Distrikt fra 1889; Præsident for Dansk Fiskeriff"' en ing; Formand for Bonitebøssens Direktion; Medlem af Toldraadet 1910.

Udenl. Ordener: N.St.O.; Pr.Kr.; S. V.: R.St.Stan.

Adresse : Kastelsvej 19, Kbhvn.

 

SØLTOFT Carl Generalmajor, K'.DM.; f. 25. Juli 1837 paa Tyrrestrup ved Horsens; Søn af Proprietær O J Søl-toft og Hustru f. Fischer: gift m. Hertha Louise Elisabeth S., f. 10. Dec. 1843 i Beder Præstegaard, Datter af Sognepræst Vilhelm Paludan-Muller (død 1861).

Sekondløjtnant 1857; deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1864; Kaptajn 1876: Skoleofficer ved Officersko-len 1878-83; Oberstløjtnant 1887; Oberst og Chef for 3. Regiment 1895; Generalmajor og Chef for 2. jydske Brigade 1901: Afsked 1906.

Adresse: Vilvordevej 25, Charlottenlund.

 

SØLTOFT Emil Forpagter, R.; f. 19. Nov. 1840 paa Tyrrestrup ved Horsens;

Søn af Proprietær O J Søltoft og Hustru f. Fischer; ugift.

Forpagter af Stensballegaard 1867-1909. Medlem af Overmønstringskom-inissionen i ca. 30 Aar. Adresse: Puggaardsgade 7, Kbhvn.

 

SØLTOFT Viggo Godsejer R.: f. 10. Sept. 1853 paa Tyrrestrup ved Horsens; Søn af Proprietær O J Søltoft og Hustru f. Fischer.

Landbrugskandidat 1874; Forvalter paa Tyrrestrup 1875; 1878 Forpagter og 1884 Ejer af samme. Landvæsenskom-missær; Medlem af Direktionen for Spare- og Laanekassen for Horsens By og Omegn; Medlem af Overskatteraa-det for Skanderborg Amtsraadskreds; Amtsraadsmedlem. Adresse: Tyrrestrup pr. Haldrop.

 

SØNDERØXE N C A Oberst, Garnisonskommandant, K'.DM.p.p.; f. 25. Febr. 1851 i Randers.

Sekondløjtnant 1869; Premierløjtnant 1874; Kaptajn 1883; Oberstløjtnant 1895; Oberst 1904; Garnisonskomman-daut i Kbhvn. 1907; tillige Chef tor 12. Regiment 1909. Udenl. Orden : F.Æ.L. Adresse: Sølvgadens Kaserne, Kbhvn,

 

SØRENSEN Aage Konterchef; f. 23. Juni 1872 i Kbhvn.; Søn af Skibsbyg-mester .1 C Sørensen (død 1895) og Hustru Anna f. Sørensen.

Student 1891; cand. polit. 1898; samme Aar Sekretær ved Arbejderforsik-ringsraadet, Kontorchef under Raadet 1906: tidligere Medlem af Bestyrelsen for Socialøkonomisk Samfund; Medlem af Arbejdsraadet fra 1910 og af den internationale Arbejderforsikrings Komité i Paris.

Litterære Arbejder : Den tyske Inva-lideforsikringslov af 13. Juli 1899 (1905): Die Arbeiterversicherung in Dänemark (1908). Udenl. Orden : S.V.

Adresse: Ulrikkenborg Lyngby.

 

SØRENSEN Alfred Sagfører, R.; f. 6. Okt. 1857 i Ringkjøbing; Søn af Urtekræmmer Mads Sørensen og Hustru f. Holm; gift m. Petra Marie Margrethe f. Petersen, f. 12. Maj i Kbhvn.

Exam. jur. 1880; Birkefuldmægtig ved Bregentved-Gisselfeld Birk samme Aar; By- og Herredsfuldmægtig i Kjøge 1887; Sagfører samme Sted 1895; Formand for Kjøge Banks Repræsentantskab; Direktør for de kbhvnske Forstæders Bank; Stifter af og juridisk Direktør for Østifternes Landhypotek-forening; F'ormand for Kjøge Aktiebryggeri og for Kjøge Teater- og For-samlingsbygnings samt Vallø Strandhotels Bestyrelse; Formand for Aktieselskabet Farumgaard, for Kjøge Museum og for Kjøge Turistforening. Adresse: Kjøge.

 

SØRENSEN Axel Overlærer, R.; f .17. Jan. 1851 i Kbhvn.; Søn af Fuldmæg-tig i Krigsministeriet P E B Sørensen og Hustru f. Wahl; gift .m. Julie Adelaide Elisabeth S., f. 2. Nov. 1853 i Kbhvn., Datter af Grosserer James Petersen.

Student (Metropolltanskolen) 1869; cand. theol. 1875: Adjunkt ved Metropolitanskolen 1885, Overlærer fra 1903; Eksaminator ved skolelærereksamen 1890-97; Lærer for H. kgl. Højhed Prins Harald 1893-94. Sekretær og- Kasserer for Dansklærerforeningen.

Litterære Arbejder: Den By Pagts historiske Bøger (1881): Studentersang-foreningens Historie (1889); Den ny Pagts Breve (1895); Dansk Rimordbog (1900); (sammen med Otto Malling): Hartmanns Melodier (1900); En Ariad. netraad (1902); Studeuterkomcdien (1903): Studenterkomedier (1904); Nye Vrøvleblade (1910); talrige Lejlighedsviser m. v.

Adresse ; Sortedamsdosseringen 47, Kbhvn.

 

SØRENSEN Christian Sognepræst, R. DM.; f. 8. Dec. 1843 i Frederikshavn; Søn af Skibsfører J M Sørensen og Hustru Caroline f. Saner; gift m. Nicoline Dorthea f. Winding, f. 9. Maj 1851 i Grenaa.

Student (Aalborg) 1862; cand. theol. 1870; Kapellan i Romdrup.Klarup-Storvorde s. A.; kst. Præst ved St. Hans Hospital 1873: Kapellan i Nyborg 1875, ved Garnisons (Zebaoths) Kirke i Kbhvn. 1879; Sognepræst sammesteds fra 1888.

T Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark og det nye Missionshotel; Formand for Kristelig Forening for unge Kvinder i Garnisons Sogn og for Bestyrelsen i Aktieselskabet Kristeligt Dagblad; Redaktør af Annekset til den indre Missions Tidende.

Adresse : St. Kongensgade 21. Kbhvn.

 

SØRENSEN C Th. Kaptajn, R.;.f. 29. April 1824 i Kbhvn.; Søn af Sagfører fuldmægtig Søren Sørensen og Hustru f. Dein.

Student 1843; studerede Jura: frivillig i Krigen 1848, Løjtnant under denne: Premierløjtnant 1854; Kompagnikommandør 1863; Kaptajn 1864; forsat til Generalstaben 1876 for efter Frederik d. 6.s Arkiv af skrive Danmark og Norges militære og tildels politiske Historie; da 4 Dele af det i den Anledning paabegyndte Skrift, Meddelelser fra Krigsarkiverne, var udkomne (1883-90), afskedigedes han; Medarbejder ved Dagbladet, senere ved Politiken.

Historiske Værker: Kampen om Norge (1871); Den anden slesvigske Krig

(1383): Bernadotte i Norden (1903-04); har redigeret Meddelelser fra Krigsarkiverne (1883-90).

Adresse : Lvkkesholms Allé 11. Kbhvn.

 

SØRENSEN Enevold fh. Minister, K'.DM.p.p.; f. 21. Sept. 1850 i Karrebæksminde; Søn af Skibsfører E A Sørensen og Hustru Frederikke f. Clausen; gift m. Isca f. Clausen, f. 10. Okt.

Skolelærereksamen (Blaagaard) 1869: en Tid Huslærer; 1872-1901 Redaktør af Kolding Folkeblad: 1887-92 Folketingsmand for Vonsildkredsen, 1898-1910 for Koldingkredsen: 1882-1901 Medlem af Kolding Byraad, 1885-1901 af Vejle Amts Skoleraad; 1894-1901 Formand for Foreningen af Venstreblade i Danmark; Indenrigsminister i Ministeriet Deuntzer 1901-04; Kultusminister i Ministeriet J C Christensen, Neergaard og Holstein 1905-09.

Fdenl. Ordner: F.Æ.L.; M.Gr.; S.N. Adresse: Østerbrogade 90, Kbhvn.

 

SØRENSEN Holger Grosserer, Bankdirektør; f. 5. Jan. 1866 i Birkerød: Søn af Overbanemester Emil Sørensen (død 1872) og Husiru Thora f. Truelsen (død 1900): gift m. Marie Elisabeth S., f. 15. Marts i Kbhvn., Datter af Overretssagfører Wilh. Vallø (død 1875) og Hustru Emma f. Gjern (død 1878).

Uddannet i Firmaerne P C Knudtzon & Søn og S L Trier & Co. i Kbhvn. og i Akts. Aalborg Portland-Cement-Fn-brik; Grosserer i Kbhvn. 1894; Direktør for Akts. Kngstrup Kalkværker og for De forenede Teglværkers Kontor fra 1896; Direktør for Akts. Laanekas-sen fra 1910. Adresse : Frederiksberg Allé 34, Kbh.

 

SØRENSEN J C Proprietær. R.DM.; f. 26. Marts 1836 i Brøndbyvester; Søn af Gaardejer Søren Jørgensen.

Ophold paa. Grundtvigs Højskole; fra 1857 Indehaver af sin nuværende Ejendom; Formand for Brøndbyvester Skyttekreds i 35 Aar. for Brøndbyvester Asyl (fra 1871); Medlem af Kbhvns Amtsraad 1871; Medlem af Landstinget 1891-1906: Repræsentant i Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter; Medlem af Landvæ-senskommissioncn for Kbhvns Amts-raadsdistrikt fra 1874, af Ekspropriationskommissionen vedrørende Grundes Afstaaelse til Vandanlæg og af Vand-afledningskommissionen; Formand for Repræsentantskabet, for Frederiksberg og Omegns Soarekasse fra 1894.

Adresse: Kirkebjerggaard pr. Glostrup.

 

SØRENSEN Kr. Forstander: f. 19. Okt. 1863 paa Limegaard: Søn af Gaardejer R Sørensen (død 1883) og Hustru Marie f. Vinther (død 1909); giß m. Margrethe S., f. 4. Juli 1869 paa In-gerslevgaard, Datter af Gaardejer P Leih og Hustru Ane f. Jensen (død 1907).

Seminarist (Gjedved) 1882); Sekondløjtnant: Lærer i Mesballe 1890-93. i Sankebjergby 1893-1909; Forstander for Holsteinsminde fra 1909; Sogne-raadsmedlem; Folketingsmand for Høl-bækkredsen 1907-09 (Venstrereformpar-tiet).

Adresse : Holsteinsminde pr. Fuglebjerg.

 

SØRENSEN L Nicolaj Navigations-skoleforstander, K.; f. 18. Sept. 1848 i Adslev pr. Skanderborg; Søn af Karetmager Søren Lauersen (død 1885) og Hustru Elisabeth f. Ovesen (død 1891): gift m. Marie S. (død 1903), Datter af Snedkermester Peder Lauersen (død 1900) og Hustru Ane f. Jensdatter (død 1900).

Skolelærereks. (Lyngby) 1869-, Lærer j i Maarslet 1869-70, ved Lyngby Semi- narium 1870-72; gennemgik Monrads Kursus 1872-74; speeiel Uddannelse til Navigationslærer 1874-75; Lærer ved Fanø Navigationsskole 1875-94. Ejer og i Bestyrer af samme Skole fra 1894: Translator i Engelsk 1890.

Fh. Medlem af Nordby Sogneraad; i Bestyrelsen for forskellige lokale For- eninger; Medlem af Søretten fra 1892. Kendt som Afholdstaler.

Er Forfatter af en Lærebog i Søret og Handelsvidenskah for Navigations, skolerne.

Adresse : Nordby, Fanø.

 

SØRENSEN S H T Sognepræst, R.DM.: f. 23. Aug. 1849 i Tod næs Præstegaard paa Færøerne; Søn af Sognepræst H J J Sørensen og Husfru f. Schow; gift ro. Anna Caroline Frederikke Louise, f. 1. Maj i Kbhvn., Datter af Kaptajn Intendant J L j Thorstenson og Hustru f. Feddersen.

Student (Ribe) 1868; cand. theol. 1874; Sognepræst paa Nordstrømø 1874, paa Østerø 1878; Provst for Færøerne fra 1878-84; Sognepræst til Skanderborg-Skanderup-Stilling fra 1884.

I Hovedbestyrelsen for Danmarks Afholdsforening. Adresse : Skanderborg.

 

SØRENSEN Sophus Biskop, Professor, R.DM.; f. 3. Jan. 1856 i Askvad Skole ved Slagelse: Søn af Lærer J L M Sørensen og Hustru f. Nyholm; gift m. Julie Sophie S., f. 13. Juli 1855 i Nakke, Datter af Lærer, cand. theol., Torkild Kongsted.

Student (v. Westenske Institut) 1874; eand. theol. 1879; Lærer ved Kbhvns Kommuneskoler 1875-81; Kapellan for Jelling-Hover og Lærer ved Jelling Seminarium 1881; Sognepræst og Se minarieforstander smstds. 1884; Statens Konsulent i Skolesager 1899; Biskop over Lolland-Falsters Stift 1903-07, over Aarhus Stift fra 1907.

Adresse ; Bispegaarden, Aarhus.

 

SØRENSEN S P L Professor, Dr. phil.; f. 9. Jan. 1868 Havrebjerg pr. Slagelse; Søn af Gaardejer Hans Sørensen og Hustru f. Sørensen; gift m. Anna Louise S., f. 1. April i Khhvn., Datter af Manufakturhandler A C L Willumsen oir Hustru f. Arnholtz.

Student (Sorø) 1886; Universitetets Guldmedalje 1889 og 1895; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1890, 91 os 93; mag. scient. 1891; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts kemiske Laboratorium 1892-1901; militærkemisk Konsulent for Orlons-værftet 1896-1902; Dr. phil. 1899 (Studier over Koboltidoxalater); Forstander for Carlsberg-Laboratoriets kemiske Afdeling 1901: repræsenterer Danmark i den internationale Analysekom-mission; Medlem af Videnskabernes Selskab 1906, af Videnskabs-Selskabet i Krist auia 1909, af ffangl. Fysiogfa-fiska Sälskapet i Lund 1909: tildeltes Ørsted-Medaljen 1909.

Adresse: Carlsbergvej 10, Khhvn.

 

SØRENSEN Søren Lærer og Gaardejer, R,; f. 10. Sept. 1848 i Aadum pr. Tarm; Søn af Lærer Sørensen.

Ophold paa Jelling Seminarium 1807-68; Vinterlærer i Vardeegnen 1870-88; fra 1880 tillige Landmand; Andenlærer ved Nørre-Nebel Skole 1887; Folketingsmand for Vardekredsen fra 1890 (Venstrereformpartiet); Formand for Varde-Nørre-Nebel Jærnbanesel-skab: Bestyrer af Løsørebrandforsik-riagen for Nørre Nebel m. fl. Sogne.

Adresse: Reventlowsgade 6 Khhvn., og Nørre-Nebel.

 

SØRENSEN Søren Professor, Dr. med. R.DM.; f. 20. Jan. 1849 i Kbhvn.; Søn af Skibsfører J P Sørensen og Hustru Sophie f. Levring; gift m. Mimi S. f, 31. Marts i Kbhvn., Datter af Amtsforvalter, Etatsraad J V Wilstrup og Hustru Amalie f. Neuber.

Student (Borgerdydsskolen p. Krsthvn.) 1866; med. Eks. 1872; Dr. med. 187G: Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. II 1877-79; Overlæge ved Blegdams Hospital fra 1879; ekstraordinær Docent ved Universitetet 1891: Æresmedlem af det hygiejniske Selskab i Buda-Pest; Formand for Medicinsk Selskab 1898-1900; korresponderende Medlem af Soc. de therapeulique og Soe. medico chiiurgieale i Paris 1899; Medlem af flere udenlandske videnskabelige Selskaber. Adresse : Nørrebrogade 40, Kbhvn.

 

SØRENSEN Theodor Arbejdsløshedsinspektør, K2.DM.; f. 15. Jan. 1839 i Ho- bro; Søn af Købmand, Konsul Søren Sørensen og Hustru f. Simonsen; gift m. Margrethe S., f. 5. Juni i Kbhvn., JJatter af Oberst, Overintendant Christian Schalter og Hustru f. Poulsen.

Student (priv. dim) 1857; cand med. 1865; Medstifter af Samfundet til Ædruelighedens Fremme 1885; Medlem af Arbe.iderkommissionen samt af Kommissionen angaaende Sygekasser 1885: Sygekasscinspektør 1892-1907; Indenrigsministeriets Tilforordnede i Ar-bejderforsikringsraadet 1898; Medlem af Tuberkulosekommissionen 1901, af Arbejderkommissionen 1903; Tilsynshavende med Begravelseskasserne 1905; Arbe.jcisløshcdsinspektør fra 1907.

Har skrevet talrige statistiske Afhandlinger.

Adresse: Biilowsvej 18 B, Kbhvn.

 

SØRENSEN William Ur. phil.; f 9. April 1848 i Hyllested i Randers Amt; Søn af Sognepræst S M Sørensen (død 1867) og Hustru Jutta f. Hasselriis; gift m. Kirsten S., f. 29. April 1861 i Virring ved Skanderborg, Datter af Husmand Åke Andersson (død 1906) og Hustru Gundine f. Jørgensen.

Student (Frederikeborg) 1866; mag. scient. 1873; i Sydamerika 1876-78; i gjorde Tjeneste ved Zoologisk Museums Arachnoidesamling 1872-99; Inspekter ved Zoologisk Have 1881-82; Dr. phil. 1884: Medlem af Videnskabernes Selskab fra 1891: Medlem af Kommissionen til Afholdelse af almindelig Forberedelseseksamen, af Kommissionen for Faglærerindeeksamen og af Ccnsurkommissionen til Lærer- og Lærerindeeksamen.

Litterære Arbejder : Bidrag til Phalangidernes Morphologi og Systematik (1874); Om Bygningen af Gonylepti-derne, en Type af Arachnoidernes Classe (1879); Om Lydorganer hos Fiske (1884); Om Forbeninger i Svømmeblæren, Pleura og Aortas Væg (1890); Hvem er Opdageren af Stenalderens Affaldsdynger (K.jøkkenmøddingerne) P (1899); On two Orders of Arachnida etc. (1904); Fromme Sjæles gode Gerninger, Videnskabelige Converteringer ved Kjøbenhavns Universitet, særligt i Geologi og Archæologi (1907).

Adresse : Sehonbergsgadc 15, Kbhvn.

 

SØRENSEN-EGAA N R Partikulier; f.4. Aug. 1847 i Egaa; Søn af Gaardejer Sørensen; gift m. Johanne Marie S-E., f. 2. Dec. 1850 i Elsted.

Ophold paa Viby og Testrup Højskoler; Ejer af Gaarden Sølyst i Egaa til 1907; valgt Medlem af Landstinget 1898-1906. kongevalgt 1907 (Venstrere-formoartiet).

Adresse: Falkonergaardsvej 1, Kbh.

 

SØRENSEN-SAKSAGER Jens Gaardejer, R.; f. 31. Marts 1849. Budolfi Landsogn; Søn af Gaardejer Søren Jensen og Hustru Margrethe f. Nørgaard; gift m. Johanne f. Rasmussen, f. 30. Nov. i Budolfi Landsogn.

Sogneraadsformand 1878-82; Amts-raadsmedlem 1883-1907; Skoledirektions-medlem fra 1901; i Bestyrelsen for Hjørring Amts Landboforening 1882. 1907, de sidste 11 Aar som Formand; Formand for Hjørring Andelsslagteri; Vurderingsformand for Viborg Kreditforening 1879-89, Næstformand i sammes Repræsentantskab fra 1889; Eks-propriationskommissionsmedlem ved tre Jærnbaneanlæg i Vendsyssel. Formand i Kommissionen angaaende Jordlodder til Landarbejdere i Hjørring Amt fra 1899; Laridvæsenskommis-sær fra 1889; Medlem af Bestyrelsen for Ldlann af offentlige Midler fra 1889; Medlem af Hingsteskuekommissio-uen for Hjørring Amt fra 1905; Næstformand i Foreningen af jydske Landboforeninger; Medlem af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Bc-styrelsesraad; Formand for De samvirkende danske Andelsslagterier.: Medlem af Andelsudvalget: i Bestyrelsen for Dansk Eksportforening; Landstingsmand fra 1905.

Adresse: N-Farimagsgade 7, Kbhvn., og Saksagec^wu^raa.