T

TAGE-HANSEN Tage

TANG Leonhard

TANG Niels

TEGNER Hans

TEGNER Ludvig

TEGNER P M

TEGNER Rudolph

TEGNER Vilhelm

TEILMANN J C

TEILMANN Kåre

TEISEN Julius

TEISEN Karl

TEISEN Victor

TESDORPF Adolf

TESDORPF Frederik

TEXIÉRE Jacob

THALBITZER C P

THALBITZER Carl

THALBITZER V A

THANING Kirstine

THERKILDSEN Michael

THI ESS Axel

THIELEMANN M S

THIELSEN Evald

THISET Anders

THOMASSEN Frederik

THOMSEN Anders

THOMSEN Anton

THOMSEN Carl

THOMSEN Niels

THOMSEN P Nissen

THOMSEN Vilhelm

THOMSEN W C

THORODDSEN Skuli

THORODDSEN Thorvaldur

THORSTEINSSON Steingrimur

THORSØE Alexander

THORTSEN Axel

THORUP Wilhelm

THRANE W C C B

THRÆN Johan

THULSTRUP William

THUREN Chr. L

THYSSEN E K

THiELE Th. N

TIETGEN Laura

TILLGE A

TILLISCH Ceorge

TILLISCH N

TIMM A A

TIMM J E

TJELD E M J H

TOBIESEN Frits

TOBIESEN Leopold

TOFFT Alfred

TOFFT Elna

TOLDERLUND H V

TOLSTRUP Carl Joh

TOPSØE Haldor

TORM Frederik

TORP Carl

TRAMP Christian

TRAP Cordt

TRAUTNER Nicolaj

TRESCHOW Carl

TRESCHOW Frederik

TRETOW-LOOF F F

TRIER Cerson

TRIER Herman

TRIER Theodor S

TRIER Viggo

TROELS-LUND Tr. Fr.

TROJEL J F E

TROLLE Carl

TROLLE Marius

TRONIER Johan

TRUELSEN Martius

TRUELSEN P M

TRYDE Vilhelm

TSCHERNING Eilert

TSCHERNING Henny

TSCHERNING Leo

TSCHERNING Marius

TULINIUS Thor E

TUXEN August

TUXEN Emil

TUXEN H L H

TUXEN J C

TUXEN Lauritz

TUXEN S C A

TUXEN S L

TVEDE Charles

TVEDE Gotfred

TVERMOES C F C

TVERMOES Ferd.

TVERMOES Godtfred

TVERMOES Rudolph

TYBJERG Erland

TYCHSEN V E

TØNDER Ebbe

TØNNESEN M P

TAGE-HANSEN Tage Professor, Overlæge, R.; f. 25. Aug. 1849 i Frederikshavn; Søn af Byskriver, Kancelliraad G V Hansen og Hustru f. Muller; gift m. Christine Margrethe T-H„ f. 2. Okt. paa Visborggaard ved Hadsund, Datter af Godsejer Jacob Kjellerup og Hustru Magdalene f. Kaarsberg.

Student (Metropolitanskolen) 1866; med. Eks. 1873; Reservelæge i Hæren 1874; Reservekirurg ved Kommuneho-pitalet Afd. V 1877-79: Korpslæge fra 1880-92 (udenfor Nr. fra 1883); Læge ved Aarhus Amtssygehus 1882.

Medlem af Byraadet i Aarhus 1888-94; i Bestyrelsen for Aarhus Museums Kunstafdeling; Medlem af Aarhus Plejeforenings Tilsynsraad; Formand for Det røde Kors (1902).

Adresse : Villavej. Aarhus.

 

TANG Leonhard Grosserer, islandsk Købmand, R.; f. 26. Juni 1843 i Rlng-kjøbing; Søn af Købmand Peder Tang (død 1852) og Hustru Sophie f. Schou-boe (død 1901); gift. m. Sophie Marie T., f. 15. Sept. 1852, Datter af Farver Hoffgaard (død 1896) og Hustru f. Kolby (død 1899).

I Handelslære hos I L Schouboe i lvlili. J85B: Borgerskab som Købmand i Ringkjøbing 1868; flyttede til Holstebro 1872 og købt« Holstebro Jernstøberi og Maskinfabrik, som lian solgte 1889; løste Grossererborgerskab i Kbhvn. 1890 og købte Hans A (Sansens Hiindefsetabkssemcnter paa Stys-sisholm og Isafjord naa Island, hvilken Forretnig lian driver under Firma f^eonb. Tang tt Søn; Sønnen Harald Tang optoges i Firmaet 1905.

Medlem af Sø- og Handelsretten; Formand for Foreningen for islandske Købmænd, in. m.

Adresse: Søbakkevej 18, Charlottenlund.

 

TANG Niels Seminarieforstander; f. 16. Anat. 1859 i Kbhvn.; Søn af Seminarieforstander J T A Tang (død 1904) og Hustru Oline f. Nissen; gift m. Augusta, f. Lund (død 1907).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1878; eand. phil. 1879; Lærer ved Blaa-gaards Seminarium og ved Emdrup-borg Højskole fra 1878; Forstander for Emdrupborg Højskole fra 1883, for Blaagaards Seminarium fra 1904.

Venstrereformpartiets Kandidat ved Folketingsvalget i Verningekredsen 1903.

Adresse : Emdrupborg pr. Emdrup.

 

TEGNER Hans Professor, Kunstmaler, FM. i Guld; f. 30. Nov. 1S53 i Kbhvn.; Son af Litograf T W Tegner (død 1893) og Hustru Emilie f. Hansen (død 1862); gift m. Helga T., f. 13. Jan. 1862 i Fredericia, Datter af Købmand O S Byberg.

Elev af Kunstakademiet og J Roed; Leder af Kunstindustrimuseets Haand-værkerskole fra 1901; knyttet ti! Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik fra 1907; Medlem af Kunstakademiet og Akademiets Skoleraad 1909.

Fra 1873-80 ansat som Tegner ved Funch; har udført Illustrationerne til Jubeludgaven af Holbergs Komedier og til „Verdensudgaven" af H C Andersen; talrige andre Illustrationsræk-ker, samt Bogdekorationer, Titelblade, Vignetter og Forbilleder til kunstindustrielle Arbejder.

Adresse; Sølvgade 20, Kbhvn.

 

TEGNER Ludvig Generalkonsul, R.p.p-: f. 1. Juni 1851 i Holme Olstrup ved Næstved; Søn af Dampmøller N B Nielsen og Hustru f. Tegner; gift m. Anna Theodora Helga Helene f. Stie-bitz f. 15. Marts i Kbhvn.

Cand. pharm. 1873; Grosserer og Fabrikant i Kbiivn. (Firma: Bang & Tegner); Generalkonsul for Argentina 1891-1905, for Serbien fra 1908.

Udenl. Ordener; M.Dan.; S.T.; S.St. S.; Sp.I.K.; Sp.r.K.

Adresse: Bredgade 77. Kbhvn.

Sommerbolig; Villa Buenos Aires, Skovshoved, Charlottenlund.

 

TEGNER P M Direktør, R.p.p.: f. 12. Juni 1874; Søn af Generaldirektør I V Tegner og Hustru Hedvig f. Dreyer; gift m. Alice Elizabeth f. Hansen, f. 29. April.

Sekondløjtnant i Søværnet; Afsked 1900; kar. Premierløjtnant; Skibsin-spektør ved Statsbanerne 1900-04; Direktør for Skibshypotekbanken; i Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Frem.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; M.Gr. R. St.Stan.

Adresse: Chr. d. 9. Gade 7, Kbhvn.

 

TEGNER Rudolph Billedhugger; f. 12. Juli 1873 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn. fh. Bankdirektør Henry Tegner og Hustru Signe f. Puggaard (død 1899).

Præliminæreksamen 1890; Elev af Kunstakademiet 1890: Afgang (som Modelerer) 1893; udstillede første Gang 1892: opholdt sig i Paris 1893-97; Ancherske Legat 1897: Medstifter af De frie Billedhuggere 1905; bar gentagende udstillet i Paris.

Hovedværker: En Faun (1892); En Episode af Syndfloden (1893, Museet i Maribo): Eva og Abel (1894); Vor Tid -Fremtid (1895); Den store Mand (1896): Toner (1897); Moders Gravmæle (1899, Helsingørs Kirkegaard, Glyptoteket, Kunstmuseet samt i Triest); Lykken (1900); Frigjort (1901); Ødipus og Antigone (1903): Mod Lyset (1905); Gravmæle over Fru Schmiegc-low (1906, Assisteais Kg.); Reliefet Foraar (1907, Christian d. 9. Gade); Finsenmonnmcutet (1909); Jordbundet (1910).

Adresse : Lemchesvej 6, Hellerup.

 

TEGNER Vilhelm Overretssagfører, R.: f. 8. Nov. 1850; Søn al Litograf I W Tegner (død 1893) og Hustru Emilie f. Hansen (død 1862); gift m. Ida T., f. 18. Okt. 1856 i Christiansfeld, Datter af Dr. med. V Juhl (død 1891) og Hustru Maria f. Leth (død 1909).

Student 1869; cand. jur. 1874; Overretssagfører 1878.

I Bestyrelsen for Selskabet Kjæden og for Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder: Formand for Bestyrelsen af Deichmanns Legater; Lavsskriver for Kbhvus Bagcrlav.

Adresse: Raadhusstræde 7, Kbhvn.

 

TEILMANN J C Grosserer, Generalkonsul, R.p.p.; f. 15. Juni 1845 paa Frydendal.

Firma : J C Teilmann & Co.

Generalkonsul for Persien; i Bestyrelserne for Kronprins Frederiks og

Kronprinsesse Louises Stiftelse og Sko-leforeningen af 28. Jan. 1866; Formand for Tilsynsraadct for Landbygninger-nes atm. Brandforsikring; Næstformand i Østerbros Grundejerforening; Medlem af Tilsynsraadct for Grundejernes Hypothekforening. Har oprettet og driver for egen Regning Optø-t ringshjemmet, Frijsenborg Allé 6. Udenl. Orden: P.S.il..

Adresse: Strandvejen 33, Khhvn.

 

TEILMANN Kåre Direktør, Løjtnant; f. 25. Marta 1870 i Ormsiev, Aarhus; Søn af Valgmenighedspræst Jørgen Teilmann og Hustru f. Leth; gift m. Kate T.. f. 13. Marts 1879 i Kbhvn.. Datter af Generallæge J F Hempel (se denne;.

Gymnastiklærer siden 1886; Elev paa Askov Højskole 1886-88; Elev paa Hel kgl. gymnastiske Centralinstitut i Stockholm 1889-92; Uddunnclsesrcjser i England og Tysklaud 1892-93; Se- , kondløjtnant 1894-95: oprettede sam- ; men med Gymnastikinspektør K A : Knudsen i 1895 et Institut for Syge-gymnastik og Massage, hvilket han i driver alene siden 1897; Lærer ved Gregersens Skole fra 1895; Uddannelseskursus for Sygegymnaster fra 1902.

Formand for Kbhvns Afdeling af Gymnastisk Selskab; i Bestyrelsen for Kbhvns Legeplads-Forening; Formand tor Foreningen Teilmanns Sygegym- haster.

Adresse: Hæveskovsbakken, Gjentofte.

 

TEISEN Julius Direktør: f. 31. Maj 1857 i Odense; Søn af Læge Teisen: gift m. Thyra T„ f. 30. Hee. 1869 i Kbhvn., Hatter af Hofmøbelfabrikant Hansen.

Student (Odense) 1875: cand. polit. 1879; Sekretær i Det kgl. octr. alm. Brandassuraure-Kompagni, adm. Direktør for samme fra 1901. Adresse ; Østerbrogade 1 B, Kbhvn.

 

TEISEN Karl Etatsraad, R.; f. 7. Haj 1851 paa Hillerødsholm; Søn af Forpagter S G Teisen (død 1878) og Hustru f. Madsen; gift m. Elisa Maria Claudia f. Theisen, f. 30. Juni i Nakskov.

Student (Frederiksborg) 1870; cand. jur. 1876; Assistent i Kultusministeriet 1882; Sekretær i Kommissionen angaa-ende Forsorgen for døvstumme og aandssvage 1888-92.

Inspektør ved Det kgl. Frederiks Ho- spital og Ben kgl. Fødsels- og Pleje-stiftelse 1891-1908; Medlem af og Formand for Byggekomitéernc for Rigshospitalets Hospitalsafdeling og t'^dc-og Plejeafdeling 1903-08; Næstformand i Grundejerbankens Tilsynsraad fra 1908. Adresse : Amaliegade 27, Kbhvn.

 

TEISEN Victor Oberstløjtnant. R.p.p.: f. 10. Sept. 1862 i Odense: Søn af Chr. Teisen og Hustru Sophie f. Holbeck; gift m. Harriet T., f. 17. Dec. 1870, Datter af Jægermester Stecnbach (død 1898) og Hustru f. Wedel-Jarlsberg.

Student (Odense) 1881; Sekondløjtnant 1884: Premierløjtnant s. A.; Tje-nestgørende i Krigsministeriet 1893-99; Kaptajn 1898; Souschef ved 2. Gear. ralkommando 1905-10: Oberstløjtnant 1910.

Udenl. Ordener: F..K.L.: N.St.O.; R.St.A.; S.Sv.

Adresse; Livjægergade 30, Kbhvn.

 

TESDORPF Adolf Hofjægermester, Kammerjunker, Godsejer; gift m. Agnete T., f. 3. Juni, Hatter af Kammerherre, Generalma jor Adalbert Brun (død 1898) og Hustru Ella f. Bluhme.

Besidder af det 2. Tesdorpfske Penge-Fideikommis: landøkonomisk Direk-før for Andels-Sukkerfabrikken Nykjøbing: Formand for Aktieselskabet Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret : Medlem af Bestyrelsesraadct for Het kgl. danske Landhusholdningsselskab; Medlem af Landsudvalget for anvendelse af udenlandske Landarbejdere; i Bestyrelsen for Plantageselskabet Bansk Vestindien. Adresse ; Pandebjerg pr. Nykjøbing F.

 

TESDORPF Frederik Kammerherre, Hofjægermester, R.p.p.; f. 3. Dec. 1854 paa Ourupgaard; Søn af Gehejmckon-ferensraad, Godsejer Edvard Tesdorpf og Hustru Marie f. Busch: gift m. Sophie, f. Tutcin f. 18. Okt. i Kbhvn.

Besiddelser; Ourupgaard, Brændte Ege, Kringelborg og Bøtøgaard. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register.)

Besidder af det. 1. Tesdorpfske Fideikommis; Formand i Bestyrelserne for Telegrafenen, Patent Poulsen og Sukkerfabrikken1 Nykjøbing, Nykjøbing F.: i Bestyrelsen for Dansk Eksportforening; Landstingsmand» fra 1902 (Det frikonservative Parti).

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse : Hotel d'Angleterre. Kbhvn. og Ourupgaard pr. Nykjøbing F.

 

TEXIÉRE Jacob Skuespiller ved Det kgl. Teater; f. 3. Febr. 1879 i Kbhvn.; Son af Optiker L I Texiére og Hustru f. Trier.

Debuterede paa Kasino 1900, paa Det kgl. Teater 20. Jan. 1903 som Jerusalems Skomager i Genboerne.

Hovedroller: Blake i Ole Lukøje; Gottfred Hertz i Daniel Hertz; Bess-jemmenow i Smaaborgere etc.; Fortolker af H C Andersens Eventyr.

Adresse: Havnegade 13, Kbhvn.

 

THALBITZER Carl cand. polit.; f. 1. Febr. 3876 i Helsingør; Sen af Fabrik- i ejer H A Thalbitzer (død 1893) og Hustru f. Simony.

Student (Frederiksberg) 1894; cand. polit. 1898; Assistent, i Kbhvns Laane-og Diskontobank 1898-99; i National banken fra 1901, Arkivar fra 1908; Studieophold i England 1900-01.

1 Bestyrelsen for Socialøkonomisk Samfund 1899 og 1903-05; Formand i Frisindet Ungdom 1906-07; i Bestyrelsen for Højskolen for moderne Samfundsvidenskab og Politik fra 1908; Formand for Studentersamfundet fra 1909: kritisk Revisor i Haandværker-banken fra 1909.

Udgiver af Akademisk Foreningsblad 1905-07: Medarbejder ved .Politiken o. a. Blade. Adresse : Hollændervej 3. Kbhnv.

 

THALBITZER C P Forpagter, R.DAI. p.p.; f. 5. Nov. 1833 paa Cathrinebjerg ved Taastrup; Søn af Etatsraad C V Thalbitzer og Hustru Elisabeth f. Brøndsted: gift m. Annette Marie Elisabeth T., f. 23. Febr. paa Farslev-gaard, Datter af Etatsraad P J Neergaard.

Forpagter af Lundbygaard ved Præstø 1858-66. af Tliurebybolm (under Grevskabet Bregentved) 1866-1910; i en Aarrække Formand for Præstø Amis Landboforening; Medstifter af Præstø Amts Skytteforening, Stifter af og i mange Aar Næstformand for De samvirkende Landboforeninger for Sjal-lauds Stift: Stifter af Herregaards-mejeriet Trifolium i Haslev og af Understøttelsesforeningen for Forpagtere og deres Efterladte i Østifterne; tidligere Formand for Dalby Tureby Sog-neraad; Medlem af Præst« Amtsraad: Æresmedlem af Præst« Amts Landboforening : Medlem af Jærnbane-Ekspro- i priatiouskommissionen senere Opmand for samme: Landvæsenskommissær fra 1880; Repræsentant i Landhusholdningsselskabet k Bestyrelse; Medlem af Jærnbanoraadet. Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse : Kivderikshaldsgade 19, i Kbhvn.

 

THALBITZER V A Oberstløjtnant, K'. DAL : f.l4.Feb.l839 paa Cathrinebjerg ved Taastrup; Søn af Etatsraad C V Thalbitzer og Hustru Elisabeth f. Brøndsted; gift m. Marie Nicotine T. (død 1902), Datter af Købmand Lars Rasmussen i Hørsholm,

Sekondløjtnant i Artilleriet 1861; deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1867; Kaptajn i Forstærkningen 1881; Afsked fra Hæren 1901: kar. Oberstløjtnant; Lærer i Tegning ved Officerskolen 1868-76: Forstander for Tek-

nisk Selskabs Skole 1876-1909; Næstformand i Overbestyrelsen for De danske Vaabenbrødre (Medlem af samme fra 1890).

Har skrevet : Den tekniske Undervisning i Sverige, Norge ug Danmark (sammen med Kaptajn AV Toussieng 1895); forskellige artilleristiske Afhandlinger.

Adresse ; A N Hansens Allé 21, Hellerup.

 

THANING Kirstine Dr. phil.; f. 9. Sept. 1866 i Hellested i Stevns; Datter af Provst Terkel Thaning; ugift.

Student (privat dimit.) 1892: mag. art. 1898: Lærerinde ved Rosenvængets Privatskole 1892-94, ved Frk. Jespersens Skole fra 1894 og ved Frk. Adlers Skole 1899-1905. Dr. phil. (Besejrede uld-engelske Ord) 3904.

Adresse : Faxegade 3, Kbhvn.

 

THERKILDSEN Michael Kunstmaler; f. 3. Nov. 1850 i Lystrup ved Horsens; Søn af Landmand Therkild Nielsen (død 1883) og Hustru Karen f. Hendriksen (død 1874).

Kiev af Kunstakademiet 1868-74; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1875: fik Akademiets Udsiillingsmedalje 1887.

Malerier : Tre Piger (1879); Heste i Dyrehaven (1883), Kaade Heste (1887, Kunstmuseet): Køerne vandes (1887, Odense Museum); En Hyrdedreng med sin Hjord (1901, Museet i Maribo); Paa Brakmarken: Bn ung Pige, som giver en Hest Brød: Tyrekalven (Kunstmuseet); En Ko løs (Kunstmuseet); Sommernat (1907). Adresse: Gothersgade 143, Kbhvn

 

THiELE Th. N Professor, Dr. phil.; f. 24. Dec. 1838 i Kbhvn.: Søn af Etatsraad J M Thiele og Hustru Hanne f. Aagesen: gift m. Alarie Martine f. Trolle (død 1889).

Student (privat dimit.) 1856; Universitetets Guldmedalje 1859; mag. seient. 1860; Dr. phil. (Undersøgelse af Omløbsbevægelsen i Dobbeltstjærnesysytemet Gamma Virginis) 1866; Professor i Astronomi og Direktør for Observatoriet 1875-1908: Medlem af Videnskabernes Selskab 1879: Stifter af og Formand for Foreningen af danske Aktuarer 1901: Medlem af Institute of actua-ries s. A.; Medstifter af Livsforsikringsselskabet Hafnia, Medlem af dettes Direktion fra Stiftelsen 1872, dets Formand fra 1903.

Har skrevet følgende Afhandlinger: Polhöhe der neuen Kopenhagener Sternwarte (1862); En matematisk Formel for Dødeligheden (1871): Talmønstre (1872): Castor, calcul du mouve-ment relatif et critique des observations (1879); Nogle Interpolationsform-ler for Dobbeltstjerner (1881); Til Afslutning af Regneundervisningen (1883); Neue Methoden zu Berechnung von Dobbeltstornhahnen (1883); Bestimmimg der Längen-Differenz zwischen Lund und Kopenhagen (1885); Om Definitionerne for Tallet, Talarterne og de tal-lignende Bestemmelser (1886); Ueber ; die Ausgleichung und Interpolation von Zeitbestimmungen (1887); Application; de la Photographie aux mesures mi- crométiques des étoiles (1887); Almindelig Iagttagelseslære (1889); Om Nutidens Reform af den iagttagende Astronomi (1893), Recherches numéri- ques concernant des solutions périodi-ques d'un cas special du Probleme des trois corps (1895); The law of spectral series (1897); Elementær Iagttagelses-lære (1897); Resolution into series of the third band of carbon band-spec-trum (1898); Nogle spektronomiske Resultater (1899): Om Dødelighedstavlers Beregning (1900); Tal og Symboler som Bestemmelser mellem Numeraler (1901); Theory of observations (1903); Interpolationsrcchnung (1909).

Adresse: Stockholmsgade 25, Kbhvn i

 

THIELEMANN M S fh. Generalkonsul, R.p.p.: f. 26. Dec. 1841 paa Kærsgaard i ved Nibe; Søn af Proprietær Chr. Thielemann og Hustru Augusta f. Steinthal; gift 1. Gang m. Adriane Marie f. Mørup (død 1883), 2. Gang m. Camilla Margretha f. Hinrichsen (død 1909). Generalkonsul for Rumænien til 1909 Udenl. Ordenr Rum.Kr.; Rum.Jub. M.

Adresse: V-Boulevard 27, Kbhvn.

 

THIELSEN Evald Direktør for Frihavnen, R.DM.p.p.: f 20. Sept. 1851 i Kuhvn.; Søn af Grosserer W C E Thielsen og Hustru f. Rée; gift rn. : Olga Helene f. Plenge, f. 13. Nov. paa Hardenberg paa Lolland.

Driftsdirektør for Frihavnen; Med-lem af Bestyrelsen for Nordisk Tekstil Akts. og for Det danske Kulkompagni.

Udenl. Ordener.- F.Cb.; Gr.Fr.; Pr. Kr.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.Kr.; S.V.; S.N. Adresse. Lundsgade 4, Kbhvn.

 

THI ESS Axel Tegner, Illustrator; f. 17. Maj 1860 i Diernisse ved Faaborg; Søn af Lærer H F H Thies (død 1872) og Hustru f. Liebe adopteret Fich.

Uddannet paa Kunstakademiet 1876-1880; arbejdede som Xylograf; Tegninger og Illustrationer til Tünch, Puk, Klodshans, Vort Land og Blæksprutfen: flere Samlinger Humoresker; Medforfatter af Gutter om Bord o. a. Folkekomedier.

Adresse: GI. Kongevej 9, Kbhvn.

 

THISET Anders Arkivar i Rigsarkivet, R.p.p.; f. 25. Febr. 1850 i Kbhvn.; Søn af Overvagtmester H A Thiset (død

1864) og Hustru f. Rasmusdatter (død 1876); gift 1. Gang m. Ingeborg T. død 1906), Datter af Gaardejer Lars Hansen (død 1904) og Hustru f. Hansdatter (død 1907). 2. Gang m. Olivia T., f. 11. Febr. 1878 i Marstal. Datter af Skomagermester F A Sørensen og Hustru f. Larsen.

Assistent i Intendanturen for Civillisten 1864; Assistent i Rigsarkivet 1883, Arkivsekretær 1889, Arkivar 1897; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 1896; 1902 dette Selskabs Sekretær; Formand for den danske Afdeling af Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie.

Udenl. Medlem af Kungl. Samfundet för Utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens Historie i Stockholm.

Litterære Arbejder: Redaktør af Danmarks Adels Aarbog fra 1884; fuldførte det af Museumsdirektør. Dr. Henry Peterøen paabegyndte Værk Danske adelige Sigiller fra det 13. og 14. Aar-hundrede; udgav Danske adelige Sigiller i det. 15., 16. og 17. Aarbun-drede (1899-1905): Ellen Gøyes Jordebog (1892); Danske adelige Brevkister (1897); Medudgiver af Nyt dansk Adels-leksikon (1904); har skrevet talrige Afhandlinger om historiske og heraldiske Emner i Historisk Tidsskrift, Personal-historisk Tidsskrift, Tidsskrift for Kunstindustri, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historisk Tidsskrift för Skåneland. Udenl. Ordener: S.V.: N.St.O.

Adresse : Tronholt, Klampenborg.

 

THOMASSEN Frederik Justitsraad, Musæumsinspektør, Klokker, R.p.p.; f. 11. Okt. 1850 i Kbhvn.; Søn af Forpagter Christian Thomassen og Hustru Marie f. Jensen; gift m. Adolfine Caroline f. Colding, f. 7. Jan. i Kbhvn.

Seminarist 1869; Student 1875; Lærer ved Kbhvns offentlige Skoler 1879-91, ved Privatskoler og ved Blaagaards Seminarium; Forstander for Kbhvns Seminarium 1881-96; Klokker ved St. Johannes Kirke fra 1391; Forretningsfører for Dansk Skolemusæum fra 1901.

Medlem af Bestyrelserne for Asylselskabet for Nørre- og Østerbro, for C. A. 28. Juni, for Foreningen til Skolehygiej-nens Fremme, for Kbhvns forenede Borne- og Tjenestepigehjem, for Hjemløs Ungdom og af Pædagogisk Selskabs Repræsentantskab; Medlem af Tilsynsraadet for Nyt genealogisk Institut fra 1909; Redaktør af Nyt Tidsskrift for Abnormvæsenct.

Pædagogiske Skrifter : Beretning om Skolemøderne 1893-1905; De nordiske Skolemøders Historie 1905; Aarbog for Folkeskolen 1897-1900; Fortegnelse over dansk pædagogisk Litteratur; Fra Udlandets Skolemuseer.

Udenl. Ordner: Gr.Fr.; S.N.

Adresse : St. Hans Torv 3, Kbhvn.

 

THOMSEN Anders Statsrevisor, E.; f. 31. Maj 1842 i Nørby ved Ringkjøbing; Søn af Gaardejer Th. Christensen.

Vinterlærer i VestJylland 1857-61; Skolelærereksamen (Ranum) 1864; Hjælpelærer i Kjelstrup-Brund 1864-67; Lærer i Havbro 1867-1903; Ejer af en Gaard i Holme, Farsø Sogn til 1903; Tiendekommissær; Medstifter af Sparekassen for Aars og Omegn 1871; Kredsforstander i den Wistoffske Brandforsikring.

Folketingsmand for Aarskredsen fra 1892 (Venstrereformpartiet); 2. Viceformand i Folketinget 1901, Formand 1905; Medlem af Forsvarskommissionen 1902-08 (fra 1906-08 Formand); Statsrevisor; Medlem af Kristiansborg Slots Byggeudvalg.

Adresse: Havnegade 53, Kbhvn. og Havbro pr. Aars.

 

THOMSEN Anton Dr. phii.; f. 20. Juli 1877 i Stubbekjøbing; Søn af Maleren Professor Carl Thomsen (se denne): gift m. mag. art. Ada Sara T., f. 18 Febr. paa Frederiksberg, Datter af Grosserer Bertel Adler (se denne).

Student (Linnésgades Latin- og Realskole) 1395: mag. art. 1901; Dr. phil. (en Afhandling om Hegel) 1905; Ma nudnktor til Filosofikum.

Adresse : Nørregade 35, Kbhvn.

 

THOMSEN Carl Kunstmaler, Professor, R.; f. 6. April 1847 i Kbhvn.; Søn af Postmester L F Thomsen og Hustru Elisa f. Schlegel; gift m. Petra Elise Sophie Charlotte T., t. 4. Okt. i Kbh., Batter af Sognepræst H A S L Diech-mann og Hustru f. Bierring.

Student (v. Westenske Institut) 1865; cand. phil. 1866; Elev af Kunstakademiet og af Vermehren; Medlem af Kunstakademiet 1890, af Akademiraadet og af Komitéen for Udstillingen ved Akademiet; i Bestyrelsen for Den danske Afdeling af den Letterstedtske Forening, for Foreningen Fremtiden og for Eaderforcnjngen.

Malerier: Ved Eksamensbordet; Moder og Datter; Holberg i sit Studerekammer; Hans Gram i sit Arbejdsværelse; Rahbek ved sin Hustrus Dødsleje; Indkvartering hos J P Mynster i Spjellerup Præstegaard; Middag i en Præstegaard efter en Bispevisitats.

Illustrationer : Oehlenschlægers Morgenvandring; Ingemanns, Morgen- ,pg Aftensange; I L Heibergs, De nygifte; Chr. Eichardts Fadervor; Dansk Præ-stegaardsliv.

Adresse : GI. Kongevej 123, Kbhvn.

 

THOMSEN Niels Etatsraad, Vekselerer, E.; f. 14. Dec. 1847 i Skive; Søn af Postkontrahent Jesper Thomsen og Hustru f. Petersen; gift m. Johanne Karen Bodil f. Andersen, f. 30. Nov. i Kbhvn.

I Bestyrelsen for Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets Aktieselskab; Formand i Bestyrelsen for Aktieselskabet til Lammefjordens Tørlægning; Medlem af Bestyrelserne for De forenede Papirfabriker og De danske Ci-korief a briker; fh. Ejer af Marienlyst ved Helsingør.

Adresse: V-Voldgade 8, Kbhvn.

 

THOMSEN P Nissen Direktør; f. 17. Jan. 1843 i Hvidding: Søn af Gaardejer Hans Thomsen (død 1855) og Hustru f. Nissen (død 1901); gift m. Andrea T.. f. 2. Jan. 1845 i Stepping, Datter af Gaardejer H P Schmidt (død 1851) og Hustru f. Nicolajsen (død 1867).

Elev paa Tønder Seminarium 1863-64; Skolelærereksamen (Blaagaard) 1866; Kursus paa Landbohøjskolen 1867; Lærer i Ulkebøl paa Als 1856-67, paa Ryslinge Højskole 1867-1902; Forpagter af Ryslinge Præstegaards Jorder 1878-1902; Direktør for Aktieselskabet Rys-linge Teglværk fra 1902; Skatteraads-formand for Nyborg Skattekreds fra 1903.

Medlem af Eyslingo Sogneraad 1891-97, de sidste 4 Aar som Formand; Medlem af Bestyrelsen for Svendborg Amts Sogneraadsforening fra 1893, Formand i samme fra 1902; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende Sogneraadsforeninger fra 1905; Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Faaborg-Ringe Omegns landøkonomiske For-skudsforening fra 1898 og -for Svendborg Amts Tyendespareforening fra 1899: Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Fyens Tidende og Maskinfabrikken Svendborg; Revisor i Faa-borg Andelsslagteri fra 1902, i Aktieselskabet Sydfyenske Jærnbaner fra 1909; Repræsentant i Faaborg Bank 1893, Revisor i samme fra 1906.

Adresse: Ryslinge pr. Fjellerup.

 

THOMSEN Vilhelm Professor ved Universitetet, Dr. phil., SK.DM.FM. i Guld, p.p.; f. 25. Jan. 1842 i Kbhvn.; Søn af Postmester L F Thomsen (død 1860) og Hustru Elise f. Schlegel (død 1876); gift m. Karen T., f. 22. Aug. 1852, Datter af Historikeren, Professor C F Allen og Hustru Marie f. Dorph (død 1910).

Student (Randers) 1859; cand. philol. 1867; Dr. phil. (Den gotiske Sprogklasses Indflydelse paa den finske) 1869; Docent ved Universitetet 1871; Professor fra 1887: Rektor 1901-02: Medlem af Undervisningsinspektionen for de lærde Skoler 1.878-87.

Præsident for det kgl. danske Videnskabernes Selskab (Medlem fra 1876. Redaktør 1878-1901); Kedlen af Carls-I bergfondets Direktion; i Bestyrelserne for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot, for den Raben-Levelzau'ske Fond og for Samfundet til Udgivelse a.f gammel nordisk Litteratur; Medlem af Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat: Medlem og Æresmedlem af talrige udenlandske videnskabelige Selskaber; Videnskabernes Selskabs Madvig-Medalje; Prix Volney, Paris; Berliner Akademiets Bopp-Pris.

Litterære Arbejder : Berøringer mellem de finske og de baltiske Sprog; The Relations between Ancient Russin and Scandinavia and tlie Origin of Russian State; Déchiffrcment des ins-criptions de l'Orkhon; Inscription.s de l'Orkbon, déohiffrées par V.T.; Etudes l.vciennes; Remarques sur la parenté de la langue étrusque; Nogle Ejendommeligheder i den danske Retskrivning; Remarques sur la phonétioue romane; L' i parasite; Latin og Romansk; Sprogvidenskabe.ns Historie o. s. v.; Redaktør af Nordisk Tidsskrift for Filologi 1872-92. (Jdenl. Orden : Pr.R.Ø.

Adresse : St. Knudsvej 36, Kbhvn.

 

THOMSEN W C Chef for Statstelegra-fens tekniske Afdeling, R.: f. 7. Marts ; 1867 i Khhvn.: Søn af Grosserer O C Thomsen (død 1894) og Hustru f.Thom-son; gift m. A V Thomsen, f, 1873 i Kbhvn., Datter af Grosserer G C Vestergaard (død 1896) og Hustru f. Gies- sing.

Polyt. Adgangseks. 1886; cand. polyt. 1895; Ingeniørassistent ved Kbhvns Belysningsvæsen 1895, ved Jydsk Telefon- aktieselskab 1896; Chef for deltes tek-niske Afdeling 1897; Telegrafingeniør ved Statstelegrafens 2. Ingeniørdistrikt (Jylland) 1903; Chef for Statstelegra fens tekniske Afdeling 1910. Adresse: Østerbrogade 140, Kbhvn.

 

THORODDSEN Skuli Redaktør: f. 6. Jan. 1859 paa Hagi i Bardastrands-svssel; Søn af Sysselmand Jon Thorodd-sen (død 1868); gift m. Theodora Th., Datter af Provst Gudmund Einars-son.

Student 1879: cand. jur. 1884: Sysselmand i Isai'jordssyssel 1884-95; Redaktør af Thjodviljum fra 1891; Altings-mand for Øfjordssyssel 1891, for Isa-fjordssyssel fra 1893; Medlem af den dansk-islandske Kommission af 1908. Adresse ; Reykjavik.

 

THORODDSEN Thorvaldur Professor, Dr. phil., R.; f. 6. Juni 1855 paa Flatey i Bredebugten yed Island: Søn af Digteren Jon Thoroddsen og Hustru f. Sivertsen; gift m. Thora T., f. 3. Okt. i Stadarsfad paa Island, Datter af Biskop, Dr. theol. Pjetur Pjelursson.

Student (Reykjavik) 1875; studerede Naturhistorie; Lærer ved Realskolen paa Mødruvellir 1880; Adjunkt ved Latinskolen i Reykjavik 1885; Afsked 1899.

Æresdoktor ved Kbhvns. Universitet; Guldmedalje fra Geografisk Selskab i Paris og New York, Videnskabernes Selskab og fra Geografisk Selskab i Kbhvn. samt fra Vetenskaps Akademiet i Stockholm: Medlem af Videnskabernes Selskab; Æresmedlem af mange videnskabelige Selskaber i Udlandet ; Formand for Det islandske litterære Selskab.

Videnskabelige Værker: Oversigt over de islandske Vulkaners Historie (1882); Vulkaner i det nordøstlige Island (1888); Geologiske Iagttagelser paa Snæfells-næs og i Omegnen af Faxebugten i Island (1891): Islands Jøkler i Fortid og Nutid (1892): Postglaciale marine Aflejringer, Kystterrasser og Strandlinier i Island (1892); Landfrædissuga (±892-1904); Nogle Iagttagelser over Sur|arbrandens geologiske Forhold (1896); Vulkaner og Jordskælv (1897); Islands Fjorde og Bugter (1901): Geo-logical Map of Iceland (1901); Grund-riss der Geographie und Geologie von Island (1905) o. s. v.

Adresse : Svanemosegaardsv 2, Kbhv,

 

THORSTEINSSON Steingrimur Rektor, R.DM.: f. 19. Kaj 1831; Søn af Amtmand Bjarni Tliorsfeinsson (død 1876).

Student (Reykjavik) 1851; cand. philo!. 1863; Stipendiat i Arnamagnæanske Stiftelse 1872: Lærer ved Reykjavik lærde Skole s. A., Overlærer 1895, Rektor 1904.

Har udgivet en lang Række Digte og (sammen med Kr. Arentzen) en Nordisk Mytologi; har oversat Bøger af II C Andersen, Tegner, 'Byron, Shakespeare, Goethe o. a.

Adresse : Reykjavik.

 

THORSØE Alexander Dr. phil., R.; f. 17. Marts 1840 paa Vargaardlund ved Heils; Søn af Forstkandidat, Kgl. Skovfoged J M Thorsøc og Hustru Louise f. Grønholt: gift. 1. Gang m. Mathilde Birgitte f. Nytorg (død 1902), 2. Gang m. Margrethe f. Harries

Student 1860: universitetets Guldmedalje 1862; cand. mag. 1864; Dr. phil. (Erik Gustaf Geijers Forelæsninger over Menniskans Historia) 1876: Lærer ved kbhvnske Skoler; Medarbejder ved Nationaltidende og Aftenposten fra 1876.

Hovedværker: Den danske Stats politiske Historie 1800-1814: Hen danske Stats Historie fra 1814-1848; Kong Frederik VM's Regering.

Adresse: Heklas Allé 10, Kbhvn.

 

THORTSEN Axel Oberst, R.DM.p.p.; f. 22. Sept. 1849 i Kbbvn.; Søn af Kaptajn Axel Thortsen og Hustru f. Ste-nerspn; gift m. Emma Margrethe Elisabeth f. Hansen (død 1885).

Student (Sorø) 1867; Sekondløjtnant i Fodfolket 1868; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1372; Kaptajn 1882; Oberstløjtnant 1900; Oberst 1908; Chef for Ingeniørregimentet 1906.

Formand for Kommissionen for Omordning af Garnisonsforholdene 1909; Medlem af Bestyrelsen tor Akts. Vølund.

Udenl. Ordener: S.H.E.; S.Sv.

Adresse: Gothersgade 158, Kbhvn.

 

THORUP Wilhelm Justitsraad, fh. Tømrermester, R.; f. 29. Juni 1845 i Kbh.; Søn af Revisor, Kaucelliraad Olo Thorup (død 1883) og Hustru Ane Catrine f. Scltouv (død 1853); gift 1. Gang m. Caroline Amalie f. Nielsen (død 1905), 2. Gang m. Ida Marie T., f. 18. Juni 1800 i Kblivn.. Datter af Murermester Joseph Jesehrendtnes (død 188b) og Hustru f. Larsen (død 1878).

I Bestyrelsen for Ole Thorups Stiftelse og de Thorupske Legater fra 1883; Repräsentant tor Borgervennen fra 1904.

Adresse: II C Ørsteds Vej 63. Kblivn.

 

THRANE W C C B Justitssekretær i Højesteret, KS.DM.; f. 2. Sept. 1837 i Fredericia; Søn af Oberst C W F C C Thrane og Hustru f. Boeck; ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1857; cand. jur. 1863: Assistent 1869, Protokolsekretær 1875 og Justitssekretær i Højesteret fra 1878; Medarbejder ved „Illustreret Tidende" og Dansk biografisk Leksikon.

Litterære Arbejder: Danske Komponister; Rossini og Operaen; Cæciliafor-cningen og dens Stifter; Napoleon og Musikken; Fra Klavikordiets Tid;Sarti in Kopenhagen: Fra Ilofviolønernes Tid.

Adresse : Kongens Tværvej 12. Kbhvn.

 

THRÆN Johan Stabsintendant, R.DM.; f. 31. Marts 1847 i Kbhvn.; Søn af kgl. Kapelmusikus C J Thræn og Hustru f. Meyer; gift 1. Gang m. Rosalie f. Ta-chaii (død 1884), 2. Gang m. Emma Johanne f. Meyer, f. 3. Dec. i Aarhus.

Student (Metropolitanskolen) 1865; cand. jur. 1870; Reserveintendant 1872; Intendant 1882; Overintendant 1889; Stabsintendant 1902; Generalkomman-d'Ointcndant s. A.; Stabschef ved For-plejningskorpset 1907: Chef for Materielintendanturen 1908.

Har udarbejdet : Haandbog i Bestemmelser vedrørende Forplejningstjenesten i den danske Han- (1901).

Adresse : Rigenagade 11, Kbhvn.

 

THULSTRUP William Læge, Redaktør, M.I.D.R.; f. 3. Okt. 1866 i Kbhvn.: Søn af Oberst W A Tholstrup og Hustru f. Gandil; gift m. Agnete T., f. 24. Marts i Fredensborg, Datter af Stiftsprovst Paulli (se denne).

Student (Aarhus) 1884; med. Eks. 1893; Reservelæge i Søværnet 1893-1901; praktiserende Læge i Kbhvn. 1898-1903: Redaktør af Illustreret Tidende fra 1908.

Adresse : Chr. d. 9. Gade 6, Kbhvn.

 

THUREN Chr. L Professor, Bygingsin-spektør, R.; f. 21. April 1846 i Kbhvn.; Søn af Snedkermester Lauritz Thureu og Hustru f. Schrøder; gift m. Emma Marie Magdalene f. Madsen (død 1896).

Elev af J II Nebelong og Kunstakademiet: Akademiets lille Guldmedalje 1874.

Bygningsinspektør for Frederiksberg; i Bestyrelsen for Frederiksberg Arbejderhjem.

Har bygget : Det kgl. Musikkonservatorium; Frederiksberg Hospital; Sabbatshvile: 5 Kommuneskoler og en Gymnast.ikbygning paa Frederiksberg; Spedalskhedshospitalet paa Island: 2 Bankbygninger i Reykjavik; et Missionshus i Slagelse, foruden flere Apoteker og Privat bygninger i Kbhvn. og Provinserne.

Adresse: Rathsacksvcj 18, Kbhvn.

 

THYSSEN E K Provst; f. 12. Marts 1857 i Nordby, Fanø; Søn af MøIIeejer H P Thyssen og Hustru f. Pontoppidan; gift 1. Gang m. Valborg f. Schjørring (død 1898), 2. Gang m. Anna Catharina f. Andersen, f. 18. Marts 1861 i Stiedinge.

Student (Mariboes Skole) 1876; cand. theol. 1882; Huslærer; Højskolelærer i Ebeltoft 1882-85; Sognepræst i Sonder Omme 1885, i Ølgod fra 1894; Provst for Øster og Vester Horne Herred fra 1908.

I Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab; Medlem af Bestyrelsen for Ølgod Plantningsforening og for Ribe Amts Plejehjemsforcning.

Adresse : Ølgod.

 

TIETGEN Laura Gehejmekonfercnsraad-inde; f. 16. Nov.; Datter af Godsejer C U Jørgensen paa Tidselholt og Hustru f. Møller; gift m. Gehejmekonfe-rensraad C F Tietgen (død 1901).

Patronesse for Frederikskirken; i Hestyrelsen for Dronning Caroline Amalies Asylskole.

Adresse: Kronprinsessegade 30, Kbhvn., og Strødam pr. Hillerød.

 

TILLGE A Oberst, K'.DM.p.p.; f. 15. Jan. 1837 i Kbhvn.; Son af Postkön- trolør Jakob Tillge (død 1844) og Hu-stru Laura f. Hagen (død 1890); gift m. Louise T. (død 1888), Datter af Groeserer, Kreditforeningsdircktør L T Malling (død 1881) og Hustru Frederikke f. Næve (død 1864).

Sekondløjtnant 1859; deltog i Krigen 1864, først som Adjutant ved 2. Divisions Artillerikommando, senere som Skansekommandør i Dybbølstillingen; Premierløjtnant 1866; ansat ved La-boratorieafdelingen 1872-89; Kaptajn 1879; Afsked 1889; kar. Oberstløjtnant 1891; kar. Oberst: fh. Bestyrer af Frederiksværks Krudtværk 1889-1902; Medstifter af Svendborg Amts Skytteforening 1865.

Cdenl. Orden: S.Sv.

Adresse: Svanholmsvej 1, Kbhvn.

 

TILLISCH Ceorge Kammerherre, K1. DM.; f. 3. Maj 1835 i Borup; Søn af Sognepræst Poul Tillisch og Hustru Johanne f. Hass; ugift.

Student (priv. dimit.) 1854; cand. jur. 1860; Volontær paa By- og Herredsfogedkontoret i Ringsted s. A.; Assistent i Indenrigsministeriet 1861, Fuldmægtig 1870; Sekretær ved Købstads-kommissionen s. A.; Kontorchef i In-denrigsministeriet 1876; Stiftamtmand over Viborg Stift 1879; Amtmand over Præstø Amt 1883-1910.

Formand i Repræsentantskabet før Kallehave Banen; Medlem af Direktionen for Sindssygeanstalten ved Vordingborg.

Adresse : Næstved.

 

TILLISCH N Sekretær; f. 6. Marts 1844 i Borup; Søn af Sognepræst P C Tillisch (død 1875) og Hustru Johanne f. Hass (død 1878); gift m. Adelaide T.. f. 9. Juni 1852 paa Tyrrestrup ved Horsens, Datter af Proprietær O J Søltoft (død 1878) og Hustru Henriette f. Fischer (død 1883).

Landbrugskandidat 1866; Forpagter af Hovedgaarden Gunderup ved Vallø 1872-1901; Sekretær ved Foreningen for landøkonomisk Fjerkræavl fra 1901, ved Foreningen af danske Landbrugskandidater fra 1903; Medlem af Bestyrelsen for Præstø Amts Landboforening 1876-99.

Adresse: Holsteinsgade 30, Kbhvn.

 

TIMM A A Kaptajn, R.p.p.; f. 23. Juli 1863 i Kbhvn.; gift m. Ingeborg f. Us-sing, f . 20. Dec. i Mariager.

Sekondløjtnant 1885; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1901; forsat til Generalstaben 1905.

Præsident i Overbestyrelsen for De danske Brevdueforeninger.

Udenl. Orden : S.H.B.

Adresse : Fredcrikshaldsgade 21, Kbh.

 

TIMM J E Assessor i Overretten, R.Mf DR.; f. 23. Juli 1849 i Sæby; Søn af Distriktslæge J W Timm og Hustru Johanne f. Hansen; gift m. Louise Marie f. Ahrentzen, f. 17. Juli i Kbhvn.

Student (privat dimit.) 1870: cand. jur. 1875; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. s. A.; Assistent i Kultusministeriet 1880, Fuldmægtig 1888, Kontorchef 1894; Assessor i Landsover- samt Hof-og Stadsretten 1895.

Censor ved juridisk Eksamen; Medlem af Kirkeinspektionen for Frede-rikskirken. Formand-Suppleant for de kbhvnske Værgeraads 9. Kreds; Opmand ved den af Fællesrepræsentationen for De samvirkende Sygekasser i Kbhvn. samt af Københavns lægeforening nedsatte Domstol.

Adresse: Sortedamsdossering 23, Kbhvn.

 

TJELD E M J H Oberstløjtnant, R. DM.p.p.; f. 29. Dec. 1856.

Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant 1878; Gymnastiklærer ved Hærens Gym. nastikskole 1880; Translatør i Fransk 1884; ved Generalstaben s. A.; Kauteln 1888; Afsked 1890; kar. Oberstløjtnant; Fuldmægtig i Krigsministeriet 1890, Kantorchef 1893; Lærer i Dansk ved Officerskolen 1892; Chef for 5. Udskrivningskreds 1903.

Formand for Aalborg Navigationsskoles Bestyrelse.

Udenl. Orden : N.St.O.

Fru Oberstinde Tjeld er Medlem af Bestyrelsen for Louiseforeningen i Aalborg.

Adresse: Aalborg.

 

TOBIESEN Frits Overlæge, Dr. med.; f. 24. April 1866 i Kbhvn.; Son af Oberstløjtnant H J C Tobiesen og Hustru f. Rist; gift m. Ella T., f. 14. Aug. 1875 i Kbhvn.. Balter at Grosserer C A Leth og Hustru Harriet f. Wulff.

Student (Metropolitanskolen) 1884; med. Eks. 1891; Dr. med. 1895; Reservelæge i Hæren 1895-96 og 1900-01, ved Kommunehospitalet Afd. II 1896-1900; J L Smiths Stipendium 1899-1903; Vi-sitator ved Kommunehospitalet 1900-04; Skolelæge 1903-06; Kredslæge 1903-06; Afdelingslæge ved Poliklinikens medicinske Afd. 1904-06; Overlæge ved Øresundshospitalct fra 1906.

Medredaktør af Ugeskrift for Læger 1904-08; Næstformand i Bestyrelsen for Kysthospitalet paa Refsnæs; Medlem af Bestyrelsen for Kredsforeningen for Kbhvn. af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1907; Censor ved den lægevidenskabelige Eksamen.

Adresse : Kronprinsessegade 50, Kbhv.

 

TOBIESEN Leopold Provst, R.DM.: f. 8. Dec. 1841 i Hodde ved Varde; Søn af Stiftsprovst C L Tobiesen og Hustru f. Lorentzen; gift m. Marie Ac-toti T., f. 29. Okt. i Skamstrup paa Sjælland, Datter at Provst N S Bøgh og Hustru f. Dons.

Student (Ribe) 1859; cand. theol. 1865; Kapellan i Stillinge 1868, ved St. Mikkels Kirke i Slagelse 1874; Sognepræst til Henninge s. A.; Sognepræst i Tanderup 1877; Provst tor Baag Herred fra 1881; Sognepræst til Flemløse fra 1883: Medlem af Det kirkelige Udvalg 1904-10.

Har skrevet: Den grundtvigske Folkehøjskole (1878): Artikler i Fædrelandet, Sædemanden o. fl. St.

Adresse : Flemløse.

 

TOFFT Alfred Komponist: f. 2. .Jan. 1865 i Kbhvn.; gift m. Elna f. Bergmann fsc denne).

Musikanmelder ved Berlingske Tidende; Medlem af Danske Dramatikeres Forbund og af den militære Musikkommission; Sekretær i Dansk Korn-ponist.samfund og i Dansk Koncert Forening.

Kompositioner: Danske, tyske og franske Sange; 15 Opus for Klaver; Obo- og Violinstykker: Yifandaka (opført paa Det kgl. Teater); Bonifacius-Skæret (Dagmarteatret).

Adresse : St. Annæ Plads 13. Kblivn.

 

TOFFT Elna Koncertsangerinde: f. 11. Juli i Fredericia; Datter af Musikdirektør Julius Bergmann (død 1904): gift m. Komponisten Alfred Tofft (se denne).

Uddannet til Pianistinde af Professor Ove Christensen, senere i Sang af Dévilliers i Paris. Debuterede som Sangerinde i Tivolis Koncertsal i Sent. 1905: har optraadt i Sverrig og Finland samt i de fleste danske Provinsbyer.

Adresse: St. Annæ Plads 13. Kbhvn.

 

TOLDERLUND H V Etatsraad, RDM.; f. 10. Jan. 1836 i Vallensved, Sorø Amt; Søn af Førstelærer L N V Tolderlund og Hustru f. Schneider: gift m. Viktoria Elvine f. Richter, S. 18. Juli 1839.

Uddannelse: Næstved Realskole og Svend Langkjærs Handelsakademi; i Veksehnæglereksanien; etableret som Købmand i Næstved 1862; overtog en større Forretning i Præstø 1871: By-raadsmedlem (dels i Næstved, dels i Præstø) 1867-97; svensk-norsk Vicekonsul 1884-1900; Ovcrligningskommissær 1869-1900; Direktør for Sydsjællands Laane- og Sparebank 1871-1900 og for B ramlass n ran retoren ingen ,for rørlige Ejendele i Sjælland Stifis Købstæder.

Medlem af Tilsynsraadet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank, af Cen- i tral bestyrelsens Forretningsudvalg for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse og af Rigsretten; Medlem af Bestyrelsen for Fællesforeningen for

Danmarks Handelsstand; tidligere Formand for Centralforeningen for Sjællands Stifts Handelsforeninger; Landstingsmand fra 1894 (Højre).

Adresse: st. Kongensgade 1, Kbhvn. og Næstved.

 

TOLSTRUP Carl Joh. Præst: f .30. Dec. 1870 i Roskilde: Søn af Præst Carl Tolstrup (død 1886) og Hustru Frederikke f. Topp (død 1905); gift m. Marie T.. f. 14. Juli 1872 i Nyborg, Datter af Overlæge Emil Clémensen og Hustru Caroline f. Raaschou (død 1873).

Student (Roskilde) 1889: cand. theol. 1895: J,ærer hos H. k. H. Kronprins Frederik 1895-98; Præst for Classenske Boliger 1898-1909, ved Frederiksberg Hospital fra 1900; Sognepræst for Godt-haabs Sogn paa Frederiksberg fra 1909. Formand for Sognets K. F. U. K. og K. F. ü. M. og for Sosnels Me-nighedsplcje: Medlem af Bestyrelsen for Frederiksberg kommunale Hjælpekasse.

Adresse : Nyelandsvej 76. Kbhvn.

 

TOPSØE Haldor Direktør, Dr. phil., K2. DM. FM. i Guld: f. 29. April 1842 i Skjelskør; Søn af By- og Herredsfoged S C Topsøe (død 1847) og Hustru f. Thorgrimson (død 1886); gift m. Johanne Albertine T., f. 16. April, Datter af Grosserer J P Nørgaard og Hustru f. Bjerring.

Student (Metropolitanskolen) 1860; mag. scient. 1866; Assistent ved mineralogisk Museum 1863-67, ved Universitetets kemiske Laboratorium 1867-73: Dr. phil. (De selensure Salte) 1870; Arbejdsinspektør 1873; Lærer ved Officerskolen 1876-1902; Fabriksinspektør 1889; Direktør for Arbejde- og Fabrikstilsynet fra 1901.

Medlem af Kommissionen til Ledelse af Danmarks geologiske Undersøgelse 1895-1901, af Videnskabernes Selskab 1877 og af Arbejderforsikrings-Raadet fil 1910.

Har udgivet : Vejledning i kvalitativ uorganisk Analyse.

Adresse: Vesterbrogade 140, Kbhvn.

 

TORM Frederik Professor ved Universitetet, lic. theol.; f. 24. Aug. 1870 i Chefoo. Kina; Søn af Skibsreder D E Torm (død 1907) og Hustru f. Zoega; gift m. Elisif T., f. 20. Marts paa Frederiksberg. Datler af Oberstløjtnant S L Thaulow og Hustru Alvilda f. Frantzen.

Student (Metropolitanskolen) 1888: cand. theol. 1894; Licentiat 1901, Professor i Theologi fra 1903.

Medlem af Søndagsskoleudvalget i Kbhvn.: Sekretær for Den danske Ts-raelsmission; Redaktør af Teologisk Tidsskrift.

Har udgivet  Valcntinianismens Historie og Lære (1901); Novatianus' Liv og Forfattervirksomhed (1901); Evangelierne som Kilder til Jesu Liv (1904); Fortællinger af Israelsmissionens Historie (1909); Desuden en Hække Afhandlinger i Teologisk Tidsskritt.

Adresse: Holsteinsgade 55, Kbhvn.

 

TORP Carl Professor ved Universitetet, Dr. jur., K'.PM.p.p.; f, 8. Juni 1855 i Flensborg; Søn af Generalkrigskommissær F L Torp og Hustru f. Vølckers; gift m. Marie T., f. 1. April i Kristiania, Datter af Apoteker Thaulow.

Til Søs 1869-72; Student (privat di-mit.) 1874: cand. jur. 1879; Dr. jnr. 1884; Professor 1886; universitetets Rektor 1908-09.

Formand i Bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening; i Bestyrelsen for Juridisk Forening; Formand i Besty-sen for Fængselshjælpcn.

Form. i Bestyrelserne for Dansk Kautionsforsikrings Aktieslsk. og Kbhs Bryggerier og Malterier; i Bestyrelserne for Det forenede Dampskibsselskab og Akts. Th. Wessel & Vett; Borgerrepræsentant i Kbhvn. 1894-1900: det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 6. Kreds 1906.

Litterære Arbejder: Besiddelsen og dens Betydning i retlig Henseende (Doktordisputats); Den danske Obligationsrets specielle Del (Anden Afdeling) (1887); Tjæren om den ideelle Produktions Beskyttelse (1889); Hovedpunkter al Formuerettens almindelige Del (1890); Dansk Tingsret (1892); Om Straffen (1894); Forsøg og Meddelagtighed (1895); Straffrihedsgrunde og Strafop-hørsgrimde (1898); De subjektive Straf-barhedsbetingeiser (1900); Den danske Strafferets almindelige Del (1905); Strafbare Angreb paa Liv og Legeme (1908).

Har desuden skrevet en Række Anmeldelser og Afhandlinger i Ugeskrift for Retsvæsen. Tidsskrift for Retsvidenskab, Letterstedtske Tidsskrift, Zeit-Schrift für die gesamte Strafrechfswis-sensehaft og Det ny Aa.rbundrede; Om den saakaldie formindskede Tilregne-lighed (Univ. Progr. 1906); Bidrag til Læren om Berigelsesforbrydelserne (Univ. Progr. 1909).

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse : Palægade 2, Kbhvn.

 

TRAMP Christian Greve. Postmester, R.DM.; f. 7. Sept. 1842 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, Hofchef, Greve August Tramp til Kyø og Hustru Julie f. Komtesse Ahlefeldt-Laurvigen i gift m. Charlotte f. Komtesse Knuth Knuthenborg, f. 26. April 1840.

Besiddelse : Kyø (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins Register).

Fhv. Marineløjtnant; Krigsinvalid fra 1864 (9. Maj); Afsked 1867; i Postvæsenefs Tjeneste 1884; Postmester ved Rømersgades Postkontor 1902, i Odense fra 1906; Folketingsmand tor Aalborg 1876-78.

Formand for De dansko Krigsinvaliders Selskab og for Foreningen Helgoland.

Adresse : Dronn. Tværgade 55, Kbh. og Odense.

 

TRAP Cordt Kontorchef u. Magistraten, R.; f. 31. Ang. 1859 i Kbhvn.; Søn af Gehejmeraad, Kabinetssekretær L P Trap og Hustru f. Hoskiær; ugift.

Student (Hauchs Skole) 1878; cand. polit. 1882; cand. jur. 1885: Assistent i Finansministeriet; Lærer ved Officerskolen fra 1893: Chef for Kommunens statistiske Kontor fra' 1896.

Medlem af Arbejderforsikrings-Raa-det 1899; i Bestyrelsen for Foreningen af 1865 for Tilvejebringelsen af billige Arbejderboliger; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselsk. Søvang; Medlem af Dansk Folkoforsikringsanstalts Repræsentantskab; Medlem af Det internationale Arbejderforsikringsrand i Taris.

Litterære Arbejder: Ubemidledes Alderdomsforsørgelse (1892); Ar!)ejderdom-stole (1893): Grundrids af Finansviden-skaben (1895).

Adresse : Havnegade 9, Kbhvn.

 

TRAUTNER Nicolaj Garvermester, R.; f. 9. Aug. 1843 i Sorø; Son af Sadelmager og Garver Mogens Trautner (død 1891) og Hustru f. Adler (død 1894); gift m. Florcntine Christiane T. (død 1906). Datter af Skræddermester A P Skog (død 1877) og Hustru f. Schüren (død ca. 1873).

Praliminæreksamen (Sorø Akademi) 1858: i Garverlære 1858; "Svend 1862; rejste ca. l½ Aar som Svend i Tyskland, Schweiz og Frankrig; Mester 1871.

I Bestyrelsen for Garverforeningen i Danmark 1877 96, Formand 1879-96. Æresmedlem af samme Forening; Medlem af Repræsentantskabet fra 1886, senere af Bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for Industri og Haandva'rk og af Arbejdsgiverforeningen; Formand for Sorø Haandværkerforening 1882-1900, Æresmedlem i samme: Medlem af Sorø Byraad 1882-94; Medlem af Næ-ringslovkommissionen af 1890, af Repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring fra 1891, af Repræsentantskabet tor Sorø Spare- og Laa-nekasse fra 1888: Formand for Sorø-Vedde Jærnbaneselskab fra 1904; Medlem af Kontrolkomitéen for den industrielle Kreditforening 1899-1910.

Adresse ; Sorø.

 

TRESCHOW Carl Kammerherre, Jægermester, K2.DM.: t, 24. Jan. 1839; Søn af Kammerherre Fredrik Treschow og Hustru Andrea f. Rothe; gift m. Sophie T., f. 3. Juni, Datter af Greve, Kammerherre Carl Rantzau og Hustru Caroline f. Worsaae.

Besiddelser: Brahesborg med Wil-helmsborg og Hestholmsgaarden (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Registor).

Student (prv. dimit.) 1857; cand, jur. 1863; Medlem af Assens Amtsraad (1880-1909); L'forus for det Treschowske Legat fra 1870.

Adresse : Brahesborg pr. Assens.

 

TRESCHOW Frederik Hofjægermester, R.p.p.; f. 23. Dec. 1870; Søn af Kammerherre Christian Treschow til Fry- dendal og Hustru Catharina f. Ryan; gift m. Olga f. Uhlendorff, f. 17. Juli.

Besiddelse : Torbenfcldt (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd V Provins-Register).

Student 1889; cand. jur. 1895; Besid-der af det Treschoiv-Torhenfeldtske Fideikommis.

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse: Torbenfeldt pr. Mørkøv.

 

TRETOW-LOOF F F Kaptajn, Fabrikant, R.; f. 13. Marts 1845 paa. Høgholm ; Søn af Landmand F C Lohff og Hustru f. Schou; gift m. Karen Henriette Basmine f. Bräsch (død 1900). Formand for Teglværksforeningen for Jylland.

Adresse : Hobro.

 

TRIER Cerson Sproglærer, mag. art.; f. 23. April 1851 i Kbhvn.; Søn af Grasseret Ludvig Trier; gift m. Christine Theodora Hansine T., f. 23. Marts i Kbhvn.

Student (v, Westenske Institut) 1869; rand. phil. 1870: derefter Sproglærer og siden Lærling paa Krügers Tapetfabrik; kemiske Studier ved Univer-sitetslaboratorierne i Kbhvn. og Paris; Kemiker ved on Sukkerfabrik i Coulom-miers; mag. art. 1876; fra 1888 Sproglæ rer i Kbhvn. og Bestyrer af Kursuset Lykeion.

Næstformand for F'olkeuniversitetsfor-; eningen; Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse.

Adresse : Nørrebrogade 18 A. Kbhvn.

 

TRIER Herman cand. phil., FM. i Guld; f. 10. Maj 1845 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Adolph Trier og Hustru So-phie f. Bing; gift 1. Gang m. Anna f. Holm (død 1888), 2. Gang m. Emma T., f. 14. Aug. 1855 i Kbhvn., Datter af Grosserer D B Adler og Hustru Jenny f. Raphael.

Student (von Westenske Institut) 1862; cand. phii. 1863; studerede Jura, senere Pædagogik: Lærer; Medudgiver af Vor Ungdom 1879-1903: Studentersam fundets Formand 1884-89 og Formand for sammes Aftenundervisning 1882-1907.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Sløjdforening fra 1886, for Kbhvns Kommunes Folkebiblioteker, for Ny Carlsberg Glyptotek og for Dansk Kulturhistorisk Portrætsamling; Formand for Afholdssamfundet 1889-1902.

Folketingsmand for Kblivns 1. Kreds 1884-87 og 1890-1909, Formand for Folketinget 1901-05; Formand i Forsvarskom-missionen 1902-07; kongevalgt Landstingsmand 1910; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1893, deus Formand 1898-1907.

Har udgivet : Kulturhistoriske Personligheder 1876-83: Pædagogiske Tids-og Stridsspørgsmaal (1892-93); Af Dagen og Vejen (1902): Gaarden Nr. 8 paa Amagertorv (1900).

Adresse : Slotsholmsgade 12, Rbhvn.

 

TRIER Theodor S Vekselerer; f. 17. Jan. 1853 i Kbhvn..

Firma : Brødrene Trier.

Medlem af Vekselmæglernes og Vekselerernes Kursnoteringsudvalg og af Sø- og Handelsretten.

Adresse: Sortedamsgade 5, Kbhvn.

 

TRIER Viggo mag. scient.; f. 8. Dec. 1862 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. med. F. J. Trier og Hustru Sophie f. Ballin.

Student (Metropolitanskolen) 1879; mag. scient. 1886; Lærer ved N Zahles Skole og De forenede Latin- og Realskoler fra 1887; tillige Lærer ved Statens Lærerhøjskole fra 1897; Redaktør af Nyt Tidsskrift for Mathematik.

Adresse ; Holsteinsgade 3, Kbhvn.

 

TROELS-LUND Tr. Fr. Professor, Dr. phil. K1.DM.p.p.; f. 5. Sept. 1840 i Kbhvn.: Søn af Justitsraad, Kontorchef H F Lund og Hustru f. Lund; gift in. Sigismunda T-L., f. 2. Sept. 1843, Datter af General Sigismund Tillisch og Hustru t. Lund.

Student 1858; cand. theol. 1866; Stipendiat ved det kgl. Gehejmearkiv 1870-75; Dr. phil. (Om Sokrateses Lære og Personlighed) 1871; Lærer ved Officerskolen 1874-1900; Privatdocent ved Universitetet 1874-78; holdt Forelæsninger ved Kunstakademiet 1881-84; Ordenshistoriograf 1897; Medlem af Videnskabernes Selskab og af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie os Sprog.

Medlem af Komitéen for Dansk Folkemuseum fra 1886; tidligere Medlem af Bestyrelsen for De sjællandske Forsvarsforeninger.

Litterære Arbejder: Dagligt Liv i Norden i Slutningen af det 16. Aarhun-drede I-XIV; Peder Oxe; Historiske Skitser efter utrykte Kilder; Mogens I Heinesøn; Christian IV.s Skib paa Skanderborg Sø; Sundhedsbegreber. Udeul. Orden : Cfr.Fr.

Adresse ; Kvæsthusgade 5, Kbhvn.

TROJEL J F E Overlærer, Dr. phil.; f. 30. Okt. 1847 i Kolding; Søn af Overlærer F 0 L Trojel (død 1867) og Hustru Augusta f. Mohr: gift m. Sophie Margrethe T., f. il. Marts i Roskilde, Dat- . ter af Professor S Thrige (død 1901) og Hustru Christine f. Fibiger (død 1900).

Student (Sorø) 1865; cand. philol. 1872; udstillede paa Charlottenborg 1886; Dr. phil. (Middelalderens Elskovshof-fer) 1888; Lærer ved og Medejer af Haderslev Læreres Skole 1874-90: Ad-junkt ved Metropolitanskolen 1892,; Overlærer 1903; Medlem af Forretningsudvalget for Statsskolens Lærerforening.

Adresse; Nyhavn 53, Kbhvn.

 

TROLLE Carl Kaptajn, Assurancebestyrer, R.p.p.; f. 7. Marts 1856 i Aabenraa i Slesvig; Søn af Etatsraad fh. Toldkasserer J C H Trolle og Hustru Anna f. Spring,

Sekondløjtnant 1877: Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1893; Afsked 1905; Næstkommanderende ved Søtransportvæsenet fra 1905; Vaehtkaptajn hos Kon- : gen af Siam i 2 Aar: Forretningsfører for Forsikring af danske Sejlfartøjer til Fiskeribnig til 1909.

Folketingsmand (Højre) for Thisted kredsen 1895-1901.

Udenl. Ordener: Gr.Fr.: J.II.S.; S. Kr.

Adresse : Vestmannagado 2, Kbhvn.

 

TROLLE Marius Overformynder, K2. DM.; f. 28. Okt. 1839 paa Fredriksgave. Fyen; Søn af Justitsraad Lars Trolle og Hustru f. Møller; gift m. Frederikke Margrethe T., f. 6. Juli 1845 i Slagelse, Datter af Grosserer R B Knudsen og Hustru f. Fischer.

Student (priv. dimit.) 1857; cand. jur. 1863: Volontær i Justitsministeriet 1864, Assistent 1869, Fuldmægtig 1875. Kontorchef 1878; Overretsassessor i Kbhvn. 1880; Højesteretsassessor 1894; Overfor-mynder samme Aar.

Medlem af Kontrolkomitéen for Forsikrings Aktieselskabet Skjold

Adresse : Vendersg. 31, Kbhvn.

 

TRONIER Johan Direktør; f. 26. Jan. 1861 i Næstved;. Son af Branddirektør, Folketingsmand C C Tronier (død 1875) og Hustru Jacobine f. Gram (død 1892); gift m. Ella Augusta T., f. 12. Dec.1873 i Vejle. Datter af Grosserer J II Brandt (død 1899) og Hustru Augusta f. Bek-kevold.

Formand i Direktionen for Landbygningernes almindelige Brandforsikring; Formand for Skatteraadet i Kbhvns Amts nordre Birk, for Skatteraadsfor-

eningen, for Tilsynsraadet i Grundejernes Hypotekforening i Kbhvn. og for et af De gensidige danske Brandforsikrings-Selskaber nedsat Udvalg til Foranstaltninger mod Ildebrande paa Landet; Formand for det af Bygnings-Brandforsikringerne paa Landet indsatte Nævn; i nogle Aar Sekretær ved Arbejdsgiverforeningen, ved Murer- og Stenhuggerlavet i Kbhvn., ved De samvirkende Maskinsnedkerier og Savværker og Formand for Hellerup Grundejer- og Kommunalforening. Medstifter af Fremskridtsklubben i 80erne, af Arbejdsgiverforeningen af 1906 og af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring.

Adresse : Margrethevej 4, Hellerup.

 

TRUELSEN Martius Bogtrykker og Papirhandler; f. 3. Sept. 1853 i Pilemark, Samsø; Søn af Herredsfuldmæg-tig Morten Truelsen og Hustru Emilie, f. Milling: gift m. Eleonora T., f. 10. Jan. i Kbhvn., Datter af Tobaksfabri-kant R Strøm og Hustru f. Milling.

Uddannet som Typograf (Storehe-dinge, Kbhvn., Altenburg o. fl. St.); etableret som Bogtrykker og Forlægger i Kbhvn. 1883; i mange Aar Formand for Bogtrykfagets Voldgiftsret; Næst. formand i Kbhvns Bogtrykkerforening.

Har udgivet: Statistisk Oversigt over Typografien i Danmark; Et Par Ord om Trefarvetryk.

Adresse : Stormgade 16, Kbhvn.

 

TRUELSEN P M .Stabsintendant, R DM.; f. 29. Dec. 1847 i Sorø; Søn af Bødkermester II L Truelsen og Hustru f. Jørgensen; gift m. Ane Christine Deflefdine T., f. 4. Febr. i Kbhvn. Datter af Pianofabrikant Frederik Bry-ning og Hustru f. Hougs.

Student (Sorø) 1866; cand. phil 1867: studerede Jura: indtraadte i Hærens Forplejningskorps 1869, Intendant 1875, Overintendant 1895. Stabsintendant 1907. Gencralkommandointcndant ved 2. Ge-ralkommando.

Adresse: Nørregade 2, Aarhus.

 

TRYDE Vilhelm Boghandler, R.; f. 30. Okt. 1837 i Lundtofte; Søn af Gaard-ejer, exam. jur. F V Tryde og Hustru f. Huulevad; gift m. Ovine T., f. 2. Febr. i Kbhvn., Datter af Urtekræmmer C Tryde og Hustru f. Stinck.

I Boghaudlerlære i Helsingør 1852-57: Medhjælper i Kbhvn 1857-62; overtog en Boghandel i Byen Slesvig 1863, men blev allerede Aaret efter af de øster-rigske Tropper tvungen til at forlade denne; etableret i Kbhvn. 1864; Firma: Vilhelm Tryde.

Formand og Kasserer for den danske Boghandlerforening 1903-10; Medlem af Bestyrelserne for Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske bildende Kunstnere og deres efterladte, og for Foreningen til trængende Skolebørns Beklædning. Adresse : Kronprinsessegade 18, Kbliv.

 

TSCHERNING Eilert Professor, Dr. med., E.p.p.; f. 5. Maj 1851 i Kbhvn.; Søn af Krigsminister, Oberst A F Tscherning og Hustru f. Lutzow; gift 1. Gang m. Henny T. (se denne), 2. Gang ni. Elisabeth (Lisbeth) T., f. 7. Dec. 1869, Datter af Skibsfører O Bache og Hustru f. Jiirgensen.

student (Borgerdydskølen i Kbhvn.) 1868; med. Eks. 1875; Læge ved den røde Halvmaanes Läsaret i Erzerum under den russisk-tyrkiske Krig 1877-78; Dr. med. 1881; Prosektor ved Kommunehospitalet 1881-83; Reservelæge i Hæren 1882-84; Sekretær i Medicinsk Selskab 1882-84; Reservekirurg ved Kommunehospitalet Afd. 1 1884-87; Censor ved medicinsk Eksamen 1889-97; Medredaktør af Bibliotek for Læger 1890; Formand for Lægeforeningen for Kbhvn. og Omegn 1892-96; Medstifter af og senere Generalsekretær for Nordisk kirurgisk Forening 1892; Overkirurg ved Kommunehospitalet Afd. V 1893; For-mand for Medicinsk Selskab 1896-98; Docent, i klinisk Kirurgi 1897; Medlem af Arbojderrorsikringsraadet fra 1898-Overkirurg ved Kommunehospitalei Afd. 1 fra 1899; Medstifter og Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Fol-keforsikringsanstalt; Medstifter at Det danske Selskabs Skole; Medlem af Kommissionen for Opførelse af Bispebjerg Hospital; Medstifter af Dansk kirurgisk Selskab; Medlem af Bestyrelserne for Dronning Louises Børnehospital fra 1899, Kbhvn« radikale. Venstreforening, .Plantageselskabet Dansk Testindien og Rekonvalescenthjemmet F V Hegels Minde samt Skagens Badehotel. Udenl. Orden: T.M.

Adresse : Kommunehospitalet, Kbhvn

 

TSCHERNING Henny Frue; f. 5. Marts 1853 i Kbhvn.; Datter af Post-I inspektør Theodor Schultz og Hustru f. Ipsen; gift ro. Professor Eilert Tscherning (Ægteskabet ophævet).

Sygeplejerske og Plejemoder paa j Kommunehospitalet 1878-86: foretog 1883 en Rejse til England, Skotland og Tyskland for at studere andre Landes Sygeplejeuddannelse: gjorde en kort Tid Tjeneste som Elev i Nightingale Skolen, St. Thomas Hospital i London; Formand for Dansk Sygepie jeraad og for sammes Sygekasse fra 1899. Adresse : Østerbrogade 56 G, Kbhvn.

 

TSCHERNING Leo Skuespiller, cand. phil.; f. 30. Jan. 1880 i Kbhvn.; Søn af fh. Bankbestyrer Johan Tscherning, Adoptivsøn af Marie Elisabeth Tscherning; gift m. Harriet Josefa T., f. 9 Nov. 1882 i Kbhvn., Datter af Fabrikant M A Nyrup (død 1892) og Hustru Victoria f. Hansen.

Student (Efterslægtens Skole) 1897; cand. phil. 1898; Elev ved Det kgl. Teater 1897-99; debuterede paa samme Teater i April 1899 i Dansen gaar; ved Helsengreens Selskab 1899-1900, ved Folketeatret 1900-08. ved Det ny Teater fra 1908; Iscenesætter ved de mindre Teatre, Leder af Turneer og Sommert ea t re.

Redaktør af „Saisonen" 1904-09, af Det ny Teaters Program fra 1908.

Har udgivet i Serier: Memoirer og Breve; Af Eleonore Christine Tscher-nings Efterladte Papirer; Novellistiske og historiske Bidrag til Tidsskrifter og Blade; Oversættelser.

Adresse : Emilievej 2 A, Kbhvn.

 

TSCHERNING Marius Professor, R.; f. 11. Dec. 1854 i Østrup ved Odense; Søn af Skolelærer C R Tscherning og Hustru f. King: gift m. Arnak T. f. 26. Juli i Kbhvn., Datter at Boghandler Myhre og Hustru f. Lindemann.

Student. (Odense) 1872: med. Eks. 1878; Reservelæge i Hæren 1879-82; Dr. med. 1882: Directenr ad.joint ved Sorbonnes oftalmologiske Laboratorium i Paris 1884: Chef de clinique de Gillet de Grandmonts Øjenklinik 1884-88; Docteur en médécine 1887; ansat som Médécin oculiste de l'institution nationale des snurdsmuets 1888; Prix Barbier (Acad. des scienees) 1891: Prix Meynot (Acad. de med.) 1893; Direktør for Sorbonnes oftalmologiske Laboratorium 1901.                             

Har skrevet: Myopiens-Etiologi; Op-tique physiologique; Oeuvres ophlhul-mologique de Thomas Young, etc.

(Udenl. Orden : F..K.L.

Adresse : Paris, 15 rue de Meziéres.

 

TULINIUS Thor E Grosserer, R.MIDR. p.p.; f. 28. Juli 1860 i Eskefjord paa Island; Søn af Købmand, Konsul C D Tulinius og Hustru Gudrun Thora-rensen; gift m. Helga f. Frich, f. 13. Okt. i Aarhus.

Uddannet hos P F Lagoni i Faa. borg; engelsk Korrespondent i G Noacks Forretning 1887-89.

Islandsk Købmand i Kbhvn. fra 1889; Korresponderende Reder for Dampskibsselskabet Thor.

Udenl. Ordener: Fr. off. d'arad.; F. Æ.L.; N.St.O.

Adresse : Gofionsplads 5, Kbhvn.

 

TUXEN August Generalmajor, K2.DM. p.p.; f. 4. Marts 1853 i Tandslet paa Als; Søn af Sognepræst M P Tuxen og Hustru f. Bournonville; gift m. Ingeborg Nicoline Sophie f. Jørgensen, f. 18. Maj 1865 i Helsingør.

Sekondløjtnant 1874; Premierløjtnant 1876, Kaptajn 1885; Oberstløjtnant 1899; Oberst 1906; Generalmajor og Chef for 2. jydske Brigade 1908.

Litterære Arbejder: Et stort Antal historiske Afhandlinger i forskellige Tidsskrifter; Royal Danois; Garnisons-liv i Helsingør under Christian V (1891); Medarbejder ved Meddelelser fra Krigsarkiverne; Redaktør af Ri-drag til den store nordiske Krigs Historie. Udenl. Orden ; S.Sv.

Adresse; Aalborg.

 

TUXEN Emil Direktør; f, 28. Aug. 1846 i Kbhvn.; Søn af Direktør ved Orlogsværftet N E Tuxen (død 1891) og Hustru Bertha f. Gjødvad (død 1908); gift m. Bertha f. Gjødvad (død 1907). Deltog som Søkadet i Slaget ved Helgoland 1864; Søoffieerseksamen 1867: Chef for Firmaet Tuxen & Hammerich 1876-1901; Medstifter af og i Direktionen for Kreditforeningen for industrielle Ejendomme fra 1898 og for Hypotek-Foreningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i Kbhvn. og Omegn fra 1895.

Adresse: Jagtvej 199, Kbhvn.

 

TUXEN H L H Direktør i Hærens tekniske Korps, R.DM.p.p.; f. 4. Jan. 1856 i Kbhvn.; Søn af Kommandør J C Tuxen og Hustru f. Bernhoft; gift m. Christino Elisabeth f Grønwold, f. 24. Maj i Slagelse.

Sekondløjtnant 1877; Premierløjtnant 1880; Kaptajn 1888; Lærer ved Officerskolen; Oberstløjtnant 1904; Direktør i Hærens tekniske Korps 1909; Chef for Hærens Tøjhus. Udenl. Ordener: B.L.; N.L.; S.Sv.

Adresse: GI. Kongevej 31, Kbhvn.

 

TUXEN J C Direktør ved Orlogsværftet, K2.Dlf.p.p.; f. 31. Okt. 1854 i Kbhvn.: Søn af Kommandør J C Tuxen og Hustru Elise f. Bernhoft; gift m. Emma Margrethe f. Hansen, f. 18. Maj.

Sekondløjtnant 1872; Premierløjtnant 1873; underdirektør ved Orlogsværftet 1880; Direktør for Orlogsværftets Skibsbyggeri og Maskinvæsen fra 1895.

Formand for Skibshypotekbankens Kontrolkomité for Skandinavien og for Begravclseskassen for Søværnets Embeds- og Bestillingsmænd samt Underofficerer: Medlem af Bestyrelserne for Det forenede Dampskibs-Selskab og for The Siam Electricity Co. ltd.; Formand for Det danske aeronautiske Selskab.

Udenl. Ordener: I.Kr.; N.St.O.; Pr. R.Ø.; R.St.Stan.; S.N.

Adresse : Overgaden o. V. 60, Kbhvn.

 

TUXEN Lauritz Kunstmaler, Professor, R.DM.p.p.; f. 9. Dee. 1853 i Kbhvn.: Søn af Direktør for Orlogsværftet N E Tuxen; gift 1. Gang m. Ursule f. de Baisieux (død 1899); 2. Gang m. Frederikke T., f. 11. April i Larvik. Norge, Datter af Godsejer Michael Treschow og Hustru f. Brøndsted.

Elev af Kunstakademiet 1868-72 og af Kyhn; Medlem af Kunstakademiet 1897 og af Akademiraadet; Professor i Malerkunst fra 1909; Medleder af Kunstnernes Studieskole,

Malerier: Fra Jyllands Vestkyst — en Fladbaad bemandet med Fiskere, søger i haardt Vejr at naa od til et strandet Skib (1875); Susanna i Badet (1879); Trankogning paa Jyllands Vestkyst (1881); Loftsbillederne i Frederiksborg Slot; Danmark, som modtager Stændernes Hyldning (1883), Venus' Triumf, Søen og Havet; — Kong Christian den Niende og hans Slægt (1886); Dronning Victoria og hendes Slægt; Hertugen af Yorks Bryllup; Kejseren af Ruslands Bryllup; En Havefest ved Dronning Victorias Diamantjubilæum; Kejser Nikolaj II.s Kroning; Do fire Slægtled; Kong Edvard VII.s Kroning; Arkonas Indtagelse.

Adresse : 0. Voldgade 4 B, Kbhvn. og Skagen.

 

TUXEN S C A Landbrugskandidat, Forstander, R.; f. 14. Maj 1848 i Kbhvn.; Søn af Kommandør G E Tuxen og Hustru Andrea f. Meyer; gift IB. Termanna Magdalene f. Meyer, f. 11. Juli i Odense.

Landbrugseksamen 1869; Forvalter; Redaktør af Ugeskrift for Landmænd 1874; Overlærer paa Næsgaard Agerbrugsskole 1879-89; Forstander for Malling Landbrugsskole 1889; Forstander for Næsgaard Agerbrugsskole fra 1898.

Adresse: Den Classenske Agerbrugsskole paa Næsgaard pr. Stubbekjøbing.

 

TUXEN S L Undervisningsinspektør, Professor, Dr. phil., R.; f. 29. Maj 1850 i Kbhvn.; Søn af Kommandør G E Tuxen og Hustru Andrea f. Meyer; gift m. Johanne Margrethe f. Jørgensen, f. 2. Aug. i Kbhvn.

Student (Borgerdydskolen) 1868; cand. philol. 1875: Forstander ved Frk. Zahles Skole 1880-88; Bestyrer af Det Femmerske Lærerindescminarium 1888-94; Medbcstyrer ved Borgerdydskoler, i Kbhvn. 1891, Enebestyrer 1896-1906; Dr. phil. (Kejser Tiherius) 1896; Videnskabernes Selskabs Guldmedalje 1898: Un-dervisningsinspektør for De fuldstæn dige højere Almenskoler fra 1906.

Formand i Pædagogisk Selskab18 ? 1900: Leder af Kursus i praktisk Undervisningsfærdighed for Lærere og Lærerinder ved Statens højere Almenskoler.

Litterære Værker: Om Maal og Midler for den højere Dannelse (1884): Karaktertegning i den græske Tragedie (1900); Den moderne Homerkritik (1901).

Adresse : Sortedamsdossering 63 B, Kbhvn.

 

TVEDE Charles Direktør, R.; f. 21. Febr. 1862 i Helsingør; Søn af Landstingsmand, Kaptajn J L Tvede og Hustru Emilie f. Bjerg; gitt m. Johanne Elizabeth T., t. 4. Maj 1868 i Kbhvn., Datter af Toldinspektør Gradman og Hustru Marie f. Lundwall.

Uddannelse; Teknisk Skole i Kbh., paa Landbohøjskolens Laboratorium, paa forskellige Bryggerier i Danmark og paa Gær- og Spritfabrikker i Tyskland; Murorsvendestykke i Kbhvn. 1879; Inspektør ved Aktieselskabet Helsingørs Spritfabrik, I L Tvede 1882, Direktør 1889.

Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Helsingørs offentlige Laane-kontor fra 1892; Medlem af Helsingør Byraad 1892-1909; Formand for Helsingör kongelige private Skydeselskab fra 1900, for Foreningen af danske Spiritusfahrikanter fra 1898 og for Foreningen af danske Spiritusfabrikanters Arbejdsgiver Afdeling fra 1904; Delegeret ved Den danske Landmandsbanks Helsingør Afdeling fra 1904: Medlem af Arbejdsgiverforeningens Hovedbestyrelse fra 1907; Repræsentant for Kbhvns Telefon Aktieselskab i Helsingør Afdelingen fra 1906; Overligningskomntissær fra 1908: Medlem af Arbejdsgiverforeningens Ulykkesforsikrings Repræsentantskab fra 1909; Landstingsmand fra 1908 (Højre),

Adresse : Helsingør.

 

TVEDE Gotfred Arkitekt: f. 7. Okt, 1863 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt F V Tvede og Hustru Maren f. Ostermann; gift m. Bodil Marie T., f. 24. Dec. 1873 i Kbhvn., Datter af Professor Dorph-Petersen (se denne).

Elev af Kunstakademiet; Afgang som Arkitekt 1889; Medlem af Akademiets Plenarforsamling 1908; i Bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse; Medlem af Direktionen for Kbhvns Hippodrom.

Har bl. a. bygget: Finsens Lysinstitut og Klinik for indre Sygdomme; Det østasiatiske Kompagni's Bygning i Fri; havnen og sammes Kontorbygning i' Holbergsgade 2, Plessens Palæ i Kri-stiansgade; Kbhvns Alderdomshjem; sammen med V Schmidt Badeanstalten Kjøbenhavn og sammen med Fritz Koch Jærnindustriens Bygning i Nørrevoldgade, Det kgl. octr. alm. Brandassurance Kompagni ved Gl. Strand.

Adresse : Nybrogade 18, Kbhvn.

 

TVERMOES C F C Jægermester; f. 13. Okt. 1863 i Kbhvn.; Søn af Generalløjtnant C Tvermoes øg Hustru Anna f. Jlunthe de Morgenstjerne; gift m. Maren Pouline Mario f. Hansen, f. 15. Nov. i Jylland.

Ejer af Søllerødgaard, Kragholmgaard og Trørødgaard.

Kirkeværge for Søllerød Kirke; Forligsmægler i Tyendesager i Søllerød Kommune.

Adresse : Søllerødgaard, Holte.

 

TVERMOES Ferd. Etatsraad, Overrets-prokurator, R.DM.; f. 2. Juli 1828; Søn af Fabrikant J F Tvermoes; gift m. Ida Vilhelmine T.; f. 20. Jan. i Assens.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1846; cand. jur. 1854; slesvigsk juridisk Eksamen 1856: Kancellist i Ministeriet for Slesvig 1857, Fuldmægtig 1858; Landfoged paa. Sild 1859: Overretspro-veprokurator i Kbhvn. 1866; Overrets-prokurator 1869; Translatør i Engelsk, Fransk og Tysk,

Adresse ; Malrnøgacle 6. Kbhvn.

 

TVERMOES Godtfred Konferensrnad, R.DM.; f. 23. Okt. 1853 i Kbhvn.; Søn af Hørkræmmer A M Tvermoes (død 1857) og Hustru f. Overbye (død 1886): gift m. Mathilde T. (død 1899), Datter af Departementschef F C Esskildsen.

Student (privat dimit.) 1852; cand. phil. 1853; cand. polyt. 1862; Sekretær og Bogholder ved Kbhvns Havnevæsen 1804-79; kst. Direktør i Livrente-og Forsørgelsesanstalten af 1842, 1868-09; Direktør i Forsikringsselskabet Danmark fra 1873, i Landbygninger-nes almindelige Brandforsikring 1879-1909; Medbestyrer af Alderdomsforsør-gelsesfondet for Det kgl. Teaters Personale fra 1875.

Adresse; Christiansholms Sloteallé 5, Klampenborg.

 

TVERMOES Rudolph Direktør i Nationalbanken, R.; f. 8. Maj 1832 i Kbhvn.; Søn af Hørkræmmer A M Tvermoes (død 1857) og Hustru f. Overbye (død 1886); gift m. Rosine T. (død 1871), Datter af Læge Schow i Næstved.

Student 1849: cand. phil. 1850; lærte Handelen i Faderens Forretning og i England: oprettede en Forretning i Leith (Firma Tvermoes & la Cour); overtog sammen med sin Broder Fa-derens Forretning 1857; Grosserer i Kbhvn. 1862; fleraarigt Medlem af Kbhvns Ligningskommission og af Nationalbankens Repræsentantskab (1883-87); Medlem af Grosserer-Societetets Komité fra 1886; Direkter i Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1890-92, I Nationalbanken fra 1892.

Adresse: Niels Juclsgade 10, Kbhvn.

 

TYBJERG Erland Assessor i Kriminalretten, Dr. jur.; f. 27. Juli 1853 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt Hans Chr. Tybjerg og Hustru i. Poulsen; gift m. Clara Sophie f. Sarauw, f. 3. Maj i Petersværft, Kallehave.

Student (Borgerdydskolen) 1881; cand. jur. 1886. universitetets Guldmedalje 1889; Assistent i Justitsministeriet 1890, Fuldmægtig sammesteds 1897; Assessor i Kriminalretten fra 1898; Ur. jur. 1904.

Censor ved de juridiske Eksaminer. Formand i Bestyrelsen for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse; Næstformand for Den faste Voldgiftsret.

Har skrevet: Handelsret og Søret i Hages Haandbog i Handelsvidenskab: Om Bevisbyrden (Doktordisputats); Retspleje Reformen (1899).

Adresse: Rosenvængets Sideallé 9, Kbhvn.

 

TYCHSEN V E Oberst, K2.DM. FM. I Guld p.p.; f. 4. Dec. 1847 1 Odense; Søn af Købmand Valentin Tychsen og Hustru f. Brodersen; gift m. Emmy Coralie f. Menzell, f. 21. April.

Uddannet paa Den kgl. militære Højskole 1866-68; Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1868; paa Officerskolen 1868-70; Premierløjtnant 1870; Kaptajn 1875; Stabschef ved Ingeniørkorpset 1883-92; Lærer ved Officerskolen 1887-95; Oberstløjtnant 1894; Oberst 1906; Chef for 2. Ingeniørdirektion fra 1900; Tilsyn med de danske Krig'ergrave i Tyskland siden 1883: Krigsministeriets Delegerede ved Udstillingen i Kbhvn. 1888.

Ingeniør ved Lammefjordens Tørlægning 1873; Medlem af Bestyrelsen for Det store nordiske Telegrafselskab fra 1896; Medstifter af og Sekretær i Den tekniske Forening, Bestyrelsesmedlem i samme 1877-1894; Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 3. Kreds 1906.

Har bl. a. skrevet: Fortifikuf ionscta-terne og Ingeniørkorpset 1684-1893.

Udenl. Ordener: B.L.; F.Æ.L.: Gr. Fr.: N.St.O.; E.St.A.; Rum. St.; Sp.M. F.; S.Sv. Adresse : Ny Vestergade 18, Kbhvn.

 

TØNDER Ebbe Kammerherre, Oberst, K1.DM.p.p.: f. 17. Sept. 1836 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad A N C Tønder og Hustru f. Adler; gift m. Marie Johanne f. Toft (død 1902).

Kadet 1853; Sekondløjtnant 1855; Dyrlægeeksamen 1862; deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1867; Adjutant hos Generalinspektøren for Rytteriet 1872; Ritmester 1876; Stabschef hos Generalinspektøren for Rytteriet 1879; Oberstløjtnant 1885; Oberst 1892; Formand i Rcmontekoinmissionen 1895; Afsked 1898.

I Bestyrelsen for De danske Krigsinvaliders Selskab og for Foreningen til understøttelse af Danncbrogsridde-res Efterladte.

Udenl. Orden : O.J.Kr.

Adresse: Pennehavegaard pr. Rungsted.

 

TØNNESEN M P Proprietær, R.; f. 7. Marts 1858 paa Øbakkegaard; Søn at Gaardejer Tønnes Hansen og Hustru Kirstine f. Madsen; gift m. Sophie f. Andersen, f. 2. Sept. i Gandløse.

Medlem at Amfsraadet for gl. Kbhvns Amt og af Overskyldraadet ; Formand for Kommissionen angaa-ende Jordlodder for Landarbejdere i Kbhvns Amt; Landvæsenskommissær.

Adresse : øbakkegaard pr. Ballerup.