UVWZØ

UHLENDORFF Gustav F O

ULDALL F P

ULDALL F P A

ULDALL Frits

ULLIDTZ H C

ULRICH Carl J

ULRICH Christian S

ULRICH Emilie

ULRICH Hjalmar

ULRICH Johannes

ULRICH N B

ULRIK Axel

ULRIK Ferdinand

USSING Carl

USSING Conrad V

USSING Henry

USSING N V

VAHL Martin

VALENTINER Henrich

VALENTINER Hermann

VALENTINER Julius

VALEUR Carl

VALEUR Johannes

VANDMAN Rasmus Jensen

VAUPELL Jon

VAUPELL Vilhelm

VEDEL A P

VEDEL Annette

VEDEL Axel

VEDEL Helge

VEDEL Henrik

VEDEL Herman

VEDEL P A F S

VEDEL Sophus

VEDEL Valdemar

VEJBY-NIELSEN N H

VENDSYSSEL Kr. M

VERMEHREN Frederik

VERMEHREN Gustav

VESTERGAARD Frederik

VESTESEN Hilmar

VETT Emil

VIDEBÆK Jens

VIGGO-HANSEN H C

VILCKEN C V L

VIND Ove

VIND Sophus

VOELTZEL L

VOGELIUS Frederik

VOIGT J J

VOLF Rudolf

VOLQVARTZ J C

VORSLUND-KIÆR Lauritz

VOSS Ditlev von

VOSS Henrik

VØHTZ J A

WAD C L

WAGNER Frederik

WAGNER Siegfried

WALLEEN Sophie

WANDALL Johannes

WANDEL C F

WANDEL Oscar

WANDEL Sigurd

WANSCHER Vilh.

WARMING Ernst

WARMING Eugenius

WARMING Jens

WASSARD C S

WASSMANN C C

WEBER Sofus

WEDEL Peter

WEDEL-HEINEN Amalie

WEDEL-HEINEN Theodor

WEDELL - WEDELLSBORG August (Gustav)

WEDELL Bendt

WEDELL Julius

WEDELL-NEERGAARD Joachim

WEDELL-WEDELLSBORC Joachim

WEDELL-WEDELLSBORG August

WEDELL-WEDLLSBORG Vilhelm

WEDÉN Theodor

WEGENER C T

WEGENER Caspar

WEGENER J C

WEGENER Ludvig

WEGMANN Bertha

WEHL Christen

WEIBEL Frederik

WEIEN Hans

WEIHE L

WEIMANN Wilhelm

WEIS A P

WEIS Frederik

WEISS Wilhelm

WEITEMEYER Carl

WEITEMEYER Harald

WELDING Chr.

WERNER J

WERNER J W

WESENBERG-LUND Carl

WESSEL Peter M

WESTENHOLZ Aage

WESTENHOLZ R A

WESTERGAARD Albert

WESTERGAARD Harald

WESTERGAARD Niels

WESTERMANN A M T

WESTH Th. Claudi

WIDNER Nils

WIED Gustav

WIED John

WIEHE Emma

WIEHE Jacques

WIEHE Wilhelm

WIEHE-BERENY Charlotte

WIETH Clara

WIETH-KNUDSEN Asbjørn

WIGGERS Laurits

WIINBLAD Emil

WILDT Andreas

WILHJELM Johannes

WILKENS Claudius

WILKENSCHILDT V A

WILL Carl

WILLAUME-JANTZEN L V S

WILLEMOES Anton

WILLER F B

WILLERUP Frederik A

WILLUMSEN Jens Ferd.

WILMANN Johan

WILSBECH J C E

WIMMER August

WIMMER Ludvig

WIMPFFEN F C

WINDFELD-HANSEN Hans

WINDFELD-HANSEN Ib

WINGE Anders H

WINGE Gustav

WINGE Herluf

WINGE M E

WINGE Sigfred

WINKEL Janus

WINKEL R W

WINKEL Søren

WINSLØW Carl

WINTELER Louise

WINTHER Carl

WINTHER Frederik

WINTHER J P

WINTHER Theodor

WITH Enrique

WITH Viggo

WITH-SEIDELIN Carl

WITTRUP Frederik

WITZANSKY Harald

WIVEL C

WOLDER O S F

WOLFF Frederik

WOLFGANG HANSEN

WOLFHAGEN Frederik

WOLFHAGEN Harald

WRIGHT Hans

WULFF Bernhard

WULFF Emil

WULFF Frederik

WULFF H J

WULFF Julius

WULFF Louis E

WULFF Olaf

WULFF P W

WULFF Victor

WYLICH Peter van

WØLDIKE Uffe

WØRISHØFFER C J F T

WÜRTZEN Carl Henrik

ZACHARIAE Hugh

ZACHO Christian

ZAHLE C Th.

ZAHLE Frederik

ZAHLE Herluf

ZAHLE Mathilde

ZAHLE Natalie

ZAHLMANN C C

ZAHLMANN F C C

ZAHRTMANN Kristian

ZAHRTMANN Marius Kofoed

ZANGENBERG Astrid

ZANGENBERG Emil Christian

ZEINER-LASSEN Axel

ZELTNER Vilh.

ZERLANG J R

ZEUTHEN Frederik

ZEUTHEN H C

ZEUTHEN Lauritz

ZINN Adolf

ZUSCHLAG Emil

ZYTPHEN-ADELER Christopher

ZYTPHEN-ADELER Frederik (Fritz) de Falsen

ØLLGAARD C K

ØLLGAARD F L A S

ØLLGAARD F V F A

ØSTERGAARD Vilhelm

ØSTRUP Johannes

UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i Kbhvn.; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i Kbhvn., Datter af Fabrikinspektør, cand. polyt. C T Jørgensen.

Elev af det kgl. Teaters Balletskole, Emil Hansen og Hans Bech; antaget 1883; Balletdanser 1894; debuterede i La Ventana 28. Jan. 1895; Danser 1899; Solodanser 1908. Har danset paa forskellige fremmede Scener, hl. a. i Berlin, Dresden, Stockholm og Kristiania.

Hovedroller: James i Sylphiden; Halvor i Brudefærden i Hardanger. Har iscenesat Hyrdinden og Skorstensfejeren og skrevet Balletten Et Bonde-gilde (opf. 1910).

Adresse : St. Thomas Allé 9, Kbhvn.; Sommerbolig : Rørvig pr. Nvkjøbing S.

 

ULDALL F P Kommandør, R.DM.p.p.; f. 20. Marts 1847 naa Christiansø: Søn af Herredsfoged P J Uldall og Hustru f. Dam: gift m. Henriette Dorothea U., f. 4. Juli 1862 paa Frederiksberg Datter af Landstingssekretær J C J F Shønheyder van Deurs og Hustru Dorette f. van Deurs.

Sekondløjtnant 1866: Premierløjtnant 1869; Kaptajn 1883; Kommandør 1899; Kommandant i Nyboder fra 1897.

Medlem af Centralkomitéen, af Bestyrelsen for De forenede Oplagspladser og Værfter, af Genforsikringsselskabet Skandinavia og af Livsforsikringsselskabet Carentia.

Udenl. Ordener: B.Z.L.: Gr.Fr.: 1. Kr.; I.M.&L.: R.St.Stan.; S.V.

Adresse : Gernersgade 33, Kbhvn.

 

ULDALL F P A Viceadmiral, SK.DM. p.p.; f. 9. Marts 1835 i Rønne; Son af Overauditør C V Uldall (død 1883) og Hustru f. Rottbøll (død 1879); gift m. Anna Elisabeth Caroline Helene II., f. 12. Juni i Kbhvn., Datter af Hofjægermester E F A Bilsted (død 1871) og Hustru f. Hagen (død 1888).

Sekondløjtnant 1856; Premierløjtnant 1868; Kaptajn 1873; Kommandør 1885; Departementsdirekter i Marineministeriet 1886-91; Kontreadmiral 1897: Viceadmiral 1899: Afsked 1905.

Direktør i Understøttelsesanstalten for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Gr.Fr.; N. SM).; iPr.R.Ø.; R.St.A.; R.St.Stan.; S.Kr.; Sp.S.M.F.; S.Sv.; Ø.F.J.

Adresse : Frederiksholms Kanal 18. Kbhvn.

 

ULDALL Frits Arkitekt, R.; i. 11. Febr. 1839 i Fredericia; Son af Etatsrand, Landfysikus F A Uldall (død 1873) og Hustru f. S:ck (død 1900); gift 1. Gang m. Henriette Sofie Ü. (død 1874), Datter af Justitsrand, Godsforvalter F C Torst (død 1869) ok Hustru f. Neergaard (død 1855), 2. Gang m. Inger Kirstine li., Datter af Proprietær M C Monosen (død 1890) og Hustru Else f. Jensdatter Grosen (død 1899).

Præliminæreksamen (Sorø Akademi) 1856; uddannet som Tømrer, Svend 1859; Kiev af Kunstakademiet 1857-63: Sekondløjtnant 1862; deltog i Krigen 1864; Detaehomentskommandør paa Vesterhavsøerne; Tegner ved jydsk-fyenske Baneanlæg 1865-67; Arkitekt i Randers.

Brandtaksationsmand for Randers fra 1872; Vurderingsmand for Ejen- domme, hvori indestaar umyndiges Midler; Vurderingsmand for jydsk Hypotekforening og for Randers Skyld. raad: Medlem al Bestyrelsen for Den historiske Samling i Randers; korresponderende Medlem af Kungl. Vitter-hets, Historie och Antikvitets Acade-mien i Stockholm.

Arbejder: Kirkerne i Essenbæk, Vorup, Brandstrnp, Halling, Asaa. Jerup, Vorupør, Tykby, Mosevraa, Struer og Ø-Vraa; har opført en Mængde ; Præstegaarde, en Del Avlsbygninger, forskellige Købmandsgaarde og Fabriksbygninger, Frimurerlogen i Randers (sammen med Achen) øg Menig-hedshjemmet i Hobro: desuden har han dels ombygget, dels restaureret en : Række Kirker o. fl. a. offentlige Byg- ; ninger rundt i Landet.

Har skrevet flere Værker om Kirkeklokker, deriblandt: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker (1906) og en Rakke Afhandlinger i Tidsskrifter og Blade om Randers' Historie og Topografi.

Adresse : Randers.

 

ULLIDTZ H C Premierløjtnant i Socialen; f. 13. Dec. 1878 i tillits; gift m. Erna ti., f. 30. Aug. 1885 i Kbhvn.. Datter af Ur. med. Victor Lange og Hustru f. Levy.

Sekondløjtnant 1901; Premierløjtnant, 1904; Adjutant hos Chefen for den flydende Defension paa Kbhvns Red

Stiftede 1909 Det danske aeronauti. ske Selskab, Næstformand for samme. Foretog som den første Dansker Sejladser i Frankrig og Tyskland med styrhare Luftskibe og har dellaget i Ballon farter i Udlandet,

Artikler om Luftsejlads i danske og udenlandske Blade og Tidsskrifter.

Adresse: Lipkesgade 5. Kbhvn.

 

ULRICH Carl J Agent, Direktør, R.; f, 14. Maj 1835 i Rødchus pr. Thureby; Søn af Ferstinspektør N B Ulrich og Hustru f. Wørpel; gift m. Emilie f. Ahlers, f. 5. Okt. i Kjøge.

Indehaver af en Købmandsforretning i Kjøge 1859; Medlem af Kjøge By-raad og Formand for Ligningskommissionen smstds.; grundlagde en Købmandsforretning i Haslev 1870 (overgik 1890 til Aktieselskabet Carl J Ulrich & Søn); oprettede Haslev Mejeri og 7 andre Mejerier samt Haslev Bank, for hvis Bestyrelse han fremdeles er Formand; Formand for Aktieselskaberne Carl J Ulrich & Søn og Dampmøllerne Alliance; i Bestyrelsen for Aktieselskabet P C Christensen i Helsinge.

Adresse: Bulowsvej 26. Kbhvn.

 

ULRICH Christian S Overlæge. Di. med.; f. 10. Okt. 1860 i Kbhvn.: Søn af Etatsraad G H J Ulrich og Hustru f. Kemp; gift m. Mathilde II., f. 16. Marts paa Aasted ved Frederikshavn, Datter af Godsejer Frederik Rotthøll og Hustru f. Mahrt.

Student (MetroiN>Iitanskolen) 1878; med. Eks. 1885; Reservelæge ved Car-nisons Sygehus 1888-90; Dr. med. 1891; Reservelæge ved Kommunehospitalet Afd. II 1892-96; Korpslæge 1895, Overlæge 1907; Afdelingslæge ved Poliklinikens med. Afd. 1896-1905; Postlæge 1899.

Adresse : Niels Juelsgade 13, Kbhvn.

 

ULRICH Emilie kgl. Kammersangerinde: f. 26. Nov. i Frerslov; Datfer af Læge Otto Boserup og Hustru Anna f. Faaborg; gift m. Kaptajn Kaj Ulrich, f. 21. Dec. 1866 i Hellested Sogn.

Elev af Fru Keller; debuterede paa Det kgl. Teater 1894 som Margarethe i Mefistofeles.

Roller: Senta i Den flyvende Hollænder; Elsa i Lohengrin; Julie i Romeo og Julie: Violetta i La Traviata; Nedtia i Bajadser; R-osina i Barberen; Zerlina i Don Juan; Angela i Den sorte Domino; Lotte i Werther; Santuzza i Cavalleria rnsticana; Eva i Mestersangerne; Martha i Tiefland; Margrethe i Faust; Aase i Drot og Marsk; Prinsessen i Vikingeblod; Mimi i Boheme; Michael i Saul og David;

Pulcheria i Et Bryllup i Katakomberne; Grevinden i Figaros Bryllup; Pamina i Tryllefløjten: Nicolete i Au-cassin og Nicolete; Gulnare i Aladdin.

Adresse: Sølvgade 34, Kbbvn.

 

ULRICH Hjalmar Oberstløjtnant, R.; f. 1. Juli 1856 i Tønder; Søn af Fysi-kus Ferdinand Ulrik (se denne); gift j m. Anna Catharine Benedicte f. Andersen, f. 2. Jan. i Bogense.

Cand. polyt. 187a; Sekondløjtnant 1880; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1881; Kaptajn 1893: Oberstløjtnant 1908; til Raadighed for Ingeniør, korpset.

Bygningsinspektør paa Grevskabet Bregentved 1886-1904; Medlem, af Patentkommissionen fra 1894. af Bestyrelses-raadet for Statsprøveanstalten fra 1896, af Meterudvalget og af Amagerbanens Bestyrelse; Formand for Gribskovba-nens Driftsselskab og for Lyngby-Vedbæk Jærnbaneselskab; i Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1892-1902 og for Det krigsvidenskabelige Selskab fra 1909.

Adresse ; Rosenvængets Hovedvej 27, Kbhvn.

 

ULRICH Johannes Forpagter, R.; f. 9. Maj 1869 i Rødehuus ved Thureby; Søn , af Forpagter, Justitsraad L Ulrich og Hustru Vilhelmine f. Simmelhag; gift m. Laura Johanne U., f. 15. Okt. 1871, Datter af Fabrikant F Wilian og Hustru Camilla f. Bagger (død 1874).

Præliminæreksamen (Roskilde Latinskole) ; paa Landbohøjskolen i 1½ Aar; Løjtnant i Artilleriet 1890-91; Forpagter af Aastrup fra 1893.

Formand for Kvægavlsforeningen i Soderup-Eskildstrup fra 1895, for Danske Forsvarsbrødres Tølløse Afdeling fra 1896, for Mælkeleverandørforeningen 1901-03, for Foreningen mod Næringstab i Tilfælde af Mund- og Klovsyge 1903-07; oprettede Tølløse-Merløse Bank 1906, dens Formand fra samme Aar; gennemførte Sammenslutningen af Danske Forsvarsbrødreselskaber Landet over 1906, var disses Formand til 1908; Amtsraadsmedlem i Roskilde Amt fra 1907; Medlem af Overmøn-stringskommissionen fra 1907; Land-væsenskommissær fra 1908; Sogneraads-mcdlem i Saaby-Kidserup fra 1909; national Kandidat ved Folketingsvalget i Frederikssundskredsen 1909.

Adresse : Aastrup pr. Tølløse.

 

ULRICH N B Oberst i Generalstaben, R.DM.p.p.; f. 30. Marts 1860 i Lellinge Skovridergaard: Søn af Forstinspektør G A Ulrich (død 1884) og Hustru Doris f. Kemp (død 1909) ; gift m. Karen U., f 13. FebF. 1864 i Slesvig By, Datter af Provst B C W L Hjort i Nyborg og Hustru Anna f. Jacobsen.

Student (Roskilde) 1878; Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1883; Kaptajn 1895: Oberstløjtnant 1906: Oberst 1909; Chef for Generalstabens taktiske Afdeling; Formand i den militære Jernbanekommission.

Udenl. Orden : N.St.O.

xidresse: Slagelsegade 11, Kbbvn.

 

ULRIK Axel Vicestadslæge; f. 17. Juli 1846 i Hobro; Søn af fh. Fysikus Ferdinand Ulrik (se denne); gift m. Sara U., f. 9. Juli 1855 paa Ørholm, Datter af Krigsminister A F Tscherning og Hustru f. Lutzow.

Student (Flensborg) 1864; med. Eks. 1871; Reservelæge ved Koppelasaretet paa Enighedsværn 1872; Vakcinator ved den komm. Vakcinationsanstalt paa Nørrebro 1874-77: Reservelæge i Hæren 1878-80: Medstifter af Samfundet til Ædruelighedens Fremme 1885; Kredslæge 1887: 1. Kredslæge fra 1897: Skolelæge 1897-99: Medlem af Sund-hedskollegiet 1905; Vicestadslæge fra 1907; Formand for Forening for Ligbrænding; Medlem af og fra 1910 Formand for Bestyrelsen for Lægeforeningens Boliger; Medlem af Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark; Formand for Det filantropiske Pleje- og Adoptionsbureau for Danmark fra 1909.

Adresse: Fredenksborgg. 52, Kbhvn.

 

ULRIK Ferdinand fh. Fysikus, K'.DM.; f. 16. April 1818 i Kbhvn.; Søn al' Toldforvalter G F Ulrich (død 1830) og Hustru f. Mourier; gift m. Henriette Christine Marie f. Schow (død 1890).

Student 1835: med. Eks. 1840; Læge i Hobro; stiftede Spare- og Laanekas-sen sammesteds 1851; Fysikus i Tønder 1854-64; Medlem af det slesvigske Sa-nitetskollegium 1861-64: afsat af den tyske Regering Juli 1864; udvist Sept. 1864; afskediget af den danske Regering Okt. 1864; var en af de 6 Sønderjyder, der i Sept. 1864 drog til Paris for at andrage Napoleon III om hans Bistand til, at Nordslesvig blev ved Danmark: Distriktslæge 1866-72: Medstifter af Den gens. Hjælpeforen, for kvindelige Haandarb. 1866; Kommunelæge 1872-90: Medlem af Sundhedskommissionen i Kbhvn. 1868-87; Læge ved Vartov og Abel Kathrines Stiftelse 1869-95; Stifter af Arbejdernes Bygge forening og dens administrative Næstformand 1865-87: Medlem af Bestyrelsen for Lægeforeningens Boliger 1866: Borgerrepræsentant 1867-73; Medstifter af Selskabet til Sundhedsplejens Fremme 1879; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Lægernes Enke- og Børneforsørgelseskasse 1888; Medstifter af Samfundet til Ædruelighedens Fremme 1885; Medlem af Centralkomiteen; Medlem af Bestyrelsen for Hjælpeforeningen for danske Læger.

Adresse i Havnegade 7, Kbhvn.

 

USSING Carl Justitiarius i Overretten, Dr. jur.; f. 22. April 1857 i Flensborg; Søn af Højesteretsassessor, National. bankdirektør V J A Ussing og Hustru f. Schrum; gift m. Alfhild U., f. 1. Juli i Kristiania, Datter af Boghandler P T Malling og Hustru, f. Cappeln.

Student (Metropolitan skolen) 1875; cand. jur. 1880; Assistent i Justitsministeriet; Dr. jur. 1884; Auditør 1887; Assessor i Kriminalretten 1891, i Overretten 1905; Justitiarius i Overretten 1910.

Medlem af Overkrigsretten; Formand for Den faste Voldgiftsret; i Bestyrelserne for Fængselshjælpen og for Dansk Kriminalistforening; Formand i Bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre; Medlem af Ædruelig-hedskommissionen af 25. Juni 1903; Formand for Udvalget angaaende Ar-bejdsstridigheder af 17. August 1908.

Litterære Arbejder: Anders Sandøe Ørsted som Retslærd, et Brudstykke af den dansk-norske Videnskabs Historie (1884); Den vigtigste Betsreform (1896); En Bække Afhandlinger i Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for Retsvidenskab, Tilskueren og Det ny Aarhundrede.

Adresse : Sveasvej 7, Kbhvn.

 

USSING Conrad V Professor, E.; f. 29. Juni 1835 i Sæby; Son af Distrikts-kirurg Peter Staggemeier Ussing (død 1838) og Hustru Agathe f. Hansen (død 1870); gift 1. Gang m. Charlotte f. Iversen (død 1866), 2. Gang m. Mathilde U., f. 3. Maj 1848 paa St. Croix, Datter af Toldkasserer O C Olsen (død 1906) og Hustru Laura f. Winning (død 1848).

Student (v. Westenske Institut) 185b; med. Eks. 1861; Slesvigsk Fysikateksa-men i Flensborg 1862; Læge i Sønderjylland 1862-67, i Frederikssund 1867-87; Overlæge, ved Amtssygehuset i Frederikssund 1870-1906; Jærnbanelæge 1879-87; Læge ved Kong Frederik VII Stiftelse paa Jægerspris 1882, Forstander for samme 1887-1907; Formand for Lægekredsforeningen for Nordsjælland 1886-1907, ved Afgang Æresmedlem; Medlem af Bestyrelsen for almindelig dansk Lægeforening 1895-99.

Adresse: Kignæsgaard pr. Jægerspris.

 

USSING Henry Provst, lic. theo!., B.; f. 2. Juli 1855 i Kbhvn.; Søn af Professor J L Ussing og Hustru f. de Gün- telberg; gift m. Anna Marie Katharina Helene U., f. i Haderslev, Datter af Herredsfuldmægtig Ludvig Blom og Hustru f. Erichsen.

Student (Metropolitanskolen) 1873; cand. theol. 1877; Lic. theol. (Den christelige Vished) 1883; Manuduktør 1877-81; i Udlandet 1881-82; Sognepræst i Vejlby ved Aarhus 1882, ved Jesuskir-ken og Hvidovre Kirke fra 1891; Provst for Vestre Provsti 1909.

Redaktør af Indre Missions Børne-blad og af Nye Tider. Har udgivet : Evangeliets Sejrsgang over Jorden (1902); Troens gode Strid (1904) og adskillige mindre teologiske og kirkelige Skrifter.

Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn.

 

USSING N V Professor, Dr. phil., B ; f. 14. Juni 1864 i Kbhvn.; Søn af Professor J L Ussing og Hustru f. de Giin-telberg.

Student (Metropolitanskolen) 1881; cand. polyt. 1886; deltog i Ryders Grønlandsekspedition 1886; Assistent ved Universitetets mineralogiske Museum 1887-94; Docent (i Mineralogi og Geologi) ved Universitetet 1890; Professor og Bestyrer af Mineralogisk-geologisk Museum 1895; Dr. phil. (Alkalifeldspaterne i de sydgrønlandske Nefelinsyeniter og beslægtede Bjærg-arter) 1893: ansat ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1889-90 og 1897-1901; Medlem af Videnskabernes Selskab fra 1903.

Adresse: Ø-Voldgade 7. Kbhvn.

V

VAHL Martin Dr. phil.; f. 15. April 1869 i Aarhus: Søn af Provst Jens Vahl og Hustru f. Worm; gift m. Anna V., f. 10. Dec. i Farum, Datter af Overlærer O G Treschow (død 1876) og Hustru f. Hansen.

Stndesit (Herlufsholm) 1887; cand. theol. 1895; studerede Geografi og Naturhistorie; cand. mag. 1900; Dr. phil. (Madeiras Vegetation. Geografisk Monografi) 1904.

Forfatter af Lærebøger i Geografi (for Seminarier og for Mellemskolen) samt af flere, hovedsagelig plantegeografiske Afhandlinger. Har sammen med Overlærer C C Christensen udgivet : Danmarks Land og Folk (1903i.

Adresse : Vinkelvej 23, Kbhvn.

 

VALENTINER Henrich Etatsraad, Godsejer, K'.DM.p.p.; f. 3. Marts 1834 paa Gjeddesdal ved Taastrup; Søn af Etatsraad Adolf Valentiner (død 1808) og Hustru t. Jacobsen; gift m. Julie Augusta V. (død 1899), Datfer af Urmager Larpent.

Student 1851; cand. phil. 1852; Ejer af Sallerupgaard ved Vordingborg 1857; overtog Gjeddesdal ved Faderens Død 1868; Medlem at Landhusholdningsselskabets Bestyrelsesraad fra 1872; Formand i Kjøbenhavns Amts Landboforening 1880-1891 og for De samvirkende sjællandske Landboforeninger 1890-1908; tidligere Medlem af Amtsraadet.

Udenl. Orden ; S.V.

Adresse: GI. Kongevej 136. Kbhvn.

 

VALENTINER Hermann Direktør, Dr. Iiliil.; f. 8. Maj 1850 paa Gjorsløv: Søn af Forpagter C II Valentiner; gift m. Margrethe V., f. 17. Ang. paa Foussingø.

Student (Roskilde) 1867; mag. seient. 1873; Dr. phil. (Bidrag til Rumkur-vernes Teori) 1881; Lærer i Matematik ved Officerskolen 1887-1900; Medlem af Videnskabernes Selskab 1888; Direktør i Livsforsikringsselskabet Dan fra 1900.

Litterære Arbejder: De endelige Transformationsgruppers Teori (1889); Lærebog i sfærisk Trigonometri (1889). Har udgivet Lorenz' Oeuvres scien-tilique.s (1896-1904).

Adresse: St. Knuds Vej 3L Kbhvn.

 

VALENTINER Julius Bankdirektør, R.; f. 8. Aug. 1850 paa Gjeddesdal ved Taastrup; Søn af Etatsraad Adolf Valentiner (død 1868) og Hustru i. Jacobsen; gift m. Bolette Sophie Elisa-beth V.. f. 28. April i Kbhvn., Datter af Biskop 1' E Lind.

Student (Roskilde) 1867; Landmand 1871-80, Ejer af Jiødstnip ved Slagelse; cand. jur. 1883; Overretssagfører 1686; Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. 1898-1908.

Adm. Direktør for Dansk Arbejderbank; i Repræsentantskabet for Dansk Sparemærke-Kasse; i Bestyrelserne for Arbejdernes Byggeforening og for Asylselskabet paa Frederiksberg; Formand for Frederiksberg Kammermu-sikforening 1902-09.

Adresse: Frederiksholms Kanal 18, Kbhvn.

 

VALEUR Carl Birkedommer, RDM. p.p.; f. 14. Okt. 1846 i S. Tranders; Bh af Proprietær Chr. V. Valeur (død 1850) og Hustru f. Munck (død 1856); gift m. Cæcilie Sophie Nicoline Louise V., f. 8. Jan. i Slesvig By, Datter af Feltpræst Erik Høyer Møller og Hustru f. Aagaard.

Student (Metropolitanskolcn) 1864; cand. jur. 1872; Fuldmægtig ved Fieskum Herred 1873: Auditer 1884; Byfoged i Randers 1890. i Rudkjøbing 1898; Birkedommer i Kbhvns Amts nordre Birk fra 1900.

I Bestyrelsen for Fængselsselskabet i Kbhvn. og for Foreningen til Fremme af Hundens Anvendelse i Politiets Tjeneste (fra 1909).

Udenl. Ordener: R.St.Stan.; S.Kr. Adresse: Østerbrogade 84. Kbhvn.

 

VALEUR Johannes Direktør, R, f. 5. April 1844 i Agger; Søn af Proprietær Chr. V Valeur (død 1850) og Hustru f. Munck (død 1856); gift 1. (rang m. Mathilde Louise V. (død 1907), Daller af Skolelærer Christensen og Hustru f. Bortse (død 1875). 2. Gang m. Marie V., f. 16. Sept. 1883 i Kbhvn., Datter af Kreaturhandler Hansen (død 1896) og Hustru f. Thrige.

Cand. pharm. 1865: Kemiker hos Alfr. Benzon og Gustav Lotze 1865-69; Købmand i Odense 1869-95: Medstifter af Det danske Elektrieitetskompagni 1891, Direktør for samme fra 1894-3910.

Medlem af Odense Byraad 1882-1900: i Havnebestyrelsen til 1907; Formand i Bestyrelsen for Fyens Forsamlingshus til 1900; Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Odense 1. Kreds 1898: Vurderingsformand ved Ejendomsskyld 1903-08; har været i Bestyrelsen for mange Selskaber, b!, a. i 28 Aar for Danipse jtadsen paa Oden-Be Aa.

Adresse: Holgersvej 3, Charlottenlund.

 

VANDMAN Rasmus Jensen Husmand; f. 28. Aug. 1853 i Aalstrup; Søn af Arbejdsmand J ,1 Vandman og Hustru Elisabeth Mikkelsdatter: gift m. Karen Sofie V., f. 15. Seilt. 1858 i Skjør-ringc Skov, Datter af Husmand Peder Jørgensen og Hustru f. Hansen.

Ophold paa L'mdrupborg og Hindholm Højskoler; Ejer af et Hus i Øster Skjørringe; Medlem af Sogneraa-det, Formand for den stedlige Forbrugsforening, Sygekasse og Husmand.---forening; Formand for De samvirkende lolland-falsterske Husmandsforeninger; Medlem af Vnrdeiingsraadet for Ejendomsskyld og af Kommissionen for Tilvejebringelse af Jord til Landarbejdere; Formand i Repræsentantska-bet for Husmandsliypotekforeningen: Bestyrelsesmedlem i Husmandsbrand-kassen og i Udstykningsforeningen; Formand for Husmandsudvalget.

Adresse: Skjørringe pr. Ryde.

 

VAUPELL Jon Rektor, Professor, K. Gh.E.T.p.p.; f. 17. Okt. 1854 i Aalborg; Søn af Kaptajn Vilhelm Vaupell og Hustru Cathrine f. Hastrup; gift mi. Jenny V., f. 31. Juli i Kbhvn., Datter af Grosserer H Petersen.

Student (Ribe) 1873; cand. philol. 1880; Lærer for Prinserne Christian. Carl og Harald 1882-94: Lærer ved Jessens Latin- og Realskole 1894-99; Timelærer ved Metropolitanskolen 1899, Adjunkt 1902 og Overlærer 1906; Rektør ved Aarhus Latinskole fra 1906; Medlem af Skolekommissionen.

Udenl. Orden : Gr.Fr.

adresse : Aarhus.

 

VAUPELL Vilhelm Skoleinspektør; f. 14. Juni 1864 i Flensborg: Søn af Kaptajn Vilhelm Vaupell og Hustru f. Bastrap (død 1896); ugift.

Student (Fredericia) 1881; cand. theol. 1887; Førstelærer ved De forenede Kirkeskoler i Kbhvn. 1889; Lærer ved N Zahles Seminarium 1892, ved Vesterbros (senere. Blaagaards) Seminarium 1895; Rejser i Italien. Grækenland, Palæstina og Ægypten 1901-02; Inspektør ved De forenede Kirkeskoler fra 1905.

Foratand for Studenferhjemmei 1898-1900: i Direktionen for De Massmann-ske Søndagsskoler; i Bestyrelsen for Religion slærerføren ingen.

Ad-esse; Nørregade 37, Kbhvn.

 

VEDEL Annette Fabrikinspektør; f. 2. Juli 1863 i Kbhvn.: Datter af Gehejme-Legationsraad P A F S Vedel (se denne); ugift.

Student 1887: cand. phil. 1888: Amanuensis i Matematik ved Stockholms Højskole 1894-96: Assistent ved Statens statistiske Bureau 1896-1901: Inspektør ved Arbejds- og Fabriktilsynet fra 1901.

Adresse ; Rosenvængets Tværvej 3. Kbhvn.

 

VEDEL A P Havneingeniør; f. 16. Ang. 1862 i Kbhvn.: Søn af Gehejme-Lega-tionsraad V A F S Vedel (se denne); gift m. Carletta f. Anderson af Madison.

Student (Metropolitanskolen) 1879; cand. polyt. 1885; i London 1885-86: Ingeniørassistent ved Kbhvns. Havnevæsen 1886-89 og 1891-92: i Buenos Aires 1889-91: Ingeniør i Nordamerikas for ei ede Stater 1892-97 (St. Louis og Chi-kago): Havneingeniør i Aarhus fra 1897; Formand for Jydsk Forening for Naturvidenskab.

Adresse : N W Gades Vej, Aarhus.

 

VEDEL Axel Kammerherre, Amtmand, H.DM.p.p.; f. 4. Febr. 1359 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, Amtmand Emil Vedel (død 1909) og Hustru Emilie f. Nygaard: gift m. Marie f. Collet, f. 2o. Sept. 1866 paa Rønnebæksholm.

Student (Sorø) 1876: cand. jur. 1881; Volontær i Udenrigsministeriet 1835; fung. Legationssekretær i St. Petersborg 1987-88; Assistent i Udenrigsministeriet 1889; fung. Legationssekretær i Berlin 1891-92: Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1893, Kontorchef 1899 og Departementschef 1908; Amtmand over Præstø Amt 1910. Delegeret ved Fredskonferencen i

Haag 1907; Kasserer i Samfundet og Hjemmet for Vanføre,

Udenl. Ordner: F..E.L.; N.F.M.; N.O.N.: P.Chr.: Pr.Kr.: R.St.A.; S.Kr.; Sp.I.K.: Stb.V.; B.Cr.c.

Adresse : Næstved.

 

VEDEL Helge fh. Underdirektør, R.: f. 21. Nov. 1863 i Kbhvn.: Søn af Kammerherre, Amtmand Emil Vedel (død 1909) og Hustru Emilie f. Nygaard; gift m. Charlotte V., f. 9. Okt. i Kbh., Datter af Kommandør P H Braem og Hustru Julie f. Krabbe.

Sekondløjtnant. 1886; Premierløjtnant 1889; Underdirektør ved Orlogsværftet til 1909.

Adresse: Foraarsvej 32, Charlottenlund.

 

VEDEL Herman Kunstmaler; f. 1. Marts 1875 i Kbhvn.: Søn af Notarius publicus Peter Medel (se denne); gift m. Karen f. Wellmann.

Student (Metropolitanskolen) 1893; cand. phil. 1894: Elev af Kunstakademiet og af Zahrtmann (1896-98); udstillede paa Charlottenborg første Gang 1899 (et Mandsportræt).

Hovedværker: Billede af en ung Pige (Kunstmuseet, 1900): Billede af en Dame (Kanders Museum, 1900); En Mand, som river Farver (1906).

Adresse : Nybrogade 28. Kbhvn.

 

VEDEL Henrik Departementschef, R.; f. 20. Maj 1867; Søn af Gehejme-Lega-tionsraad P A F S Vedel (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1884; cand. jur. 1889: Assistent i Indenrigsministeriet ; tillige Assistent i Højesterets Justitskontor 1898; Sekretær ved Arbejdsraadet 1901: Revisor i Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter; Fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1903, Kontorchef 1906; Departc-menfcschef i Ministeriet for Handel og Søfart 1909, i Indenrigsministeriet 1910.

Medlem af Bestyrelsen for Teknologisk Institut 1910.

Adresse; Rosenvængets Tværvej 3, Kbhvn.

 

VEDEL P A F S Gehejme-Legations-raad, Dr. jur., SK.DM.p.p.; f. 10. Dec. 1823 i Kbhvn.; Søn af Konferensraad S H A Vedel (død 1881) og Hustru Nicoline f. Haussen; gift 1. Gang m. Annette Eleonora V. (død 1857), Datter af Generalkrigskommissær Mourier-Petersen; 2. Gang m. Fanny Armida Vendela V., f. 11. April paa Næsby-holm i Smaaland, Datter af Godsejer, Dr. phil. Hebbe.

Student (Borgerdydskolen) 1840; cand. jur. 1846: Universitetets Guldmedalje 1847: Lektor ved Universitetet 1851, senere Professor juris; Departementschef i Udenrigsministeriet 1858, Direktør 1864-99.

Ekstraordinær Assessor i Højesteret; Medlem af Bestyrelsen for Det store nordiske Telegrafselskab.

Har udgivet forskellige Monografier over fremragende Diplomater i dansk Tjeneste o? J H E Bernstorffs diplo-inatiske Korrespondance.

Udenl. Ordner: B.L.; F.Æ.L,: J.Kr.; i J.M.&L.; M.Gr.; N.St.O.; P.Chr.: R. H.Ø.: R.St.A.; S.Kr.: S.N.; Sp.C.III ; Sp.I.K.; T.M.: Tun.N.I.; Ø.J.Kr.

Adresse: Rosenvængets Tværvej 3, Kbhvn.

 

VEDEL Sophus Assessor i Overretten, R.D.M.: f. 1. Sept. 1842 i Kbhvn.; Søn af Konferensraad S II A Vedel (død 1881) og Hustru Nicoline f. Haussen: gift ni. Helene Birgithe V., f. 5. Dec. i Kbhvn., Datter af Ktatsraad, Kammeradvokat Buntzen.

Student (Metropolitanskolen) 1861; cand. jur. 1868: Universitetets Guldmedalje 1869; Fuldmægtig i Finansministeriet 1875; Protokolsekretær i Højesteret 1881; ørstedske Prismedalje 1886 (for en senere udgiven Afhandling om den Dansk-Norske Højesterets Histo-rie under Enevælden); Assessor i Landsover samt Hof- og Stadsretten fra. 1888.

Medlem af Livsførsikringsanstaltens Bonus-Kommissiom fra 1898. Rejste med Statsunderstøttede i 1909 for at studere Proeesforholdcne ved østerrig-sk r Domstole.

Adresse: Vendersgade 27. Ivbhvn.

 

VEDEL Valdemar Docent, Dr. phil.; f. 9. Nov. 1865 i Kbhvn.; Søn af Gehej-me-Legationsraad P A F S Vedel (se denne); gift m. Simona Friboline V., f. 5. Jan. i Horsens, Datter af Distriktslæge S P Neukirch og Hustru f. Drewsen.

Student (Metropolitanskolen) 1882; rand. jur. 1887; Universitetets Guldmedalje 1888; Dr. phil. (Studier over Guld-alderen i dansk Digtning) 1890; Assistent i Kultusministeriet 1891-95; Docent ved universitetet 1895: Redaktør af Tilskueren 1901-08; Modarltejder ved Salmonsens Konversationsleksikon;

Overbestyrer for Kbhvns Kommunes Folkebiblioteker fra 1897.

Har skrevet: Stavnsbaand (Fortæl-ling, 1887); Fra Italien; Studier over Dante (1892); Svensk Romantik (1894); By og Boreer i Middelalderen (1901): Helteliv (1903): Ridderromantikken i fransk og tysk Middelalder (1906); Holger Drachmann (1909).

Adresse: Nøjsomhedsvej 17, Kbhvn.

 

VEJBY-NIELSEN N H Købmand, S.; f. 15. Okt. 1866 i Løkken; Søn af Fi-[ sker Niels Jensen Vejby og Hustru f. Nørby; gift m. Anna Marie Dorthea! f. Schmidt, f. 25. Sept. 1870.

Etablerede en Manufakturforretning i Helsingør 1890 med Filialer rundt i Nordsjælland; var en Aarrække Medlem af Helsingør Byraad; er Formand i Bestyrelsen for Helsingør-Hornbæk Banen; Delegeret ved Den danske Landmandsbanks Helsingørafdeling.

Adresse : Helsingør.

 

VENDSYSSEL Kr. M Fiskeeksportør, M.f.D.R.; f. 29. Maj 1855 i Lønstrup; gift m. Franziska Sophie V.. f. 29. Marts i Aalborg.

Etableret i Hjørring 1883; flyttede til Frederikshavn 1886, til Kbhvn. 1893 (Firma: Vendsyssels Fiskeeksportfor-retning og Vendsyssels Handelshus); Ohef for Firmaerne : Vendsyssel Fiskeeksportforretning i Frederikshavn, Aktieselskabet Vendsyssel Packing Co. i Kbhvn. og Astoria, Oregon O. S. A., Vendsyssel Lachsräucherei, Berlin-Nie-derschønhausen, Schlutuper Lachsrå'u-chorei, Lübeck-Schlutup og Skanska Laksrokeriet i Malmø.

Formand i Direktionen for Forsikring af danske Sejlfartøjer til Fiskeribrug: Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Fiskehandler- og Havfiskeriforening; tidl. Medlem af Frederikshavns Byraad.

Adresse : Gl. Strand 42, Kbhvn.

 

VERMEHREN Frederik Overlæge, Dr. med.; f. 6. Febr. 1865 i Kbhvn.; Søn af Maleren, Professor Frederik Vermehren (død 1910) og Hustru f. Grüner (død 1877).

Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1883; med. Eks. 1890; Dr. med. 1895; Reservemedikus ved Frederiks Hospital Afd. A 1896-99; Medredaktør af Hospiialstidendc 1898-1908; Reservelæge i Hæren 1899-1900: Leder af Frederiks Hospitals med. Poliklinik 1900-03; Overlæge ved Frederiksberg Hospital Afd. B fra 1903.

Medlem af Kbhvns Lægeforenings Repræsentantskab 1904, af Værgeraadet 1905-06; anden Viceformand i Medicinsk Selskab 1908, første Viceformand 1910; Medlem af Cancerkomitéen og af Centralbestyrelsen og Forretningsudvalget for Nationalforeningen Hl Tuberkulosens Bekæmpelse; korre-spond. Medlem af Association internationale contre la tuberculose 1909.

Adresse: Segelckes Vej 4, Kbhvn.

 

VERMEHREN Gustav Kunstmaler: f. 28. Dec. 1863 i Kbhvn.; Søn af Professor Frederik Vermehren (død 1910) og Hustru f. Grüner (død 1877); gift m. Frede V., Datter af Godsforvalter Rasmussen og Hustru f. Funch Thomsen.

I Malerlære; Elev af Kunstakade. miet 1881-87; udstillede første Gang 1888; - Neuhausenske Præmie 1889: Indehaver af Vermehrens Malerskole;

Inspektør ved O. fif. Kongens og Dronningens private Kunstsamlinger 1893: Sekretær i Foreningen for national Kunst.

Har malet bl. a.: En kræsen Rad (1893, Kunstmuseet).

Adresse: Froderieiagadc 4, Kbhvn.

 

VESTERGAARD Frederik Konferensraad. K'.DM.; f. 3. Jan. 1837 i Kjer-tern inde; Søn af Kateket i Kjeirtemiude P G Westergaard og Hustru f. Mid-delboe; gift m. Elisabeth Christine Louise Emilie f. Dyrlund, f. 5. Juli 1845.

Student (Borgerdydskolen p, Krsthvn.) 1856; cand. jur. 1862; Assistent, i Justitsministeriet 1865, i Ministeriet for Island 1874; Byfoged i Nykjøbing paa Mors 1877; Borgmester i Aarhus 1886-1905.

Formand for Ny jydske Købstads Kreditforenings Repræsentantskab 1887 -1900 og fur Aarhus Privatbanks Re-prH'seniantskub; Medlem af Direktionen for Aarhus Sindssygeanstalt 1895-1901 og af Bestyrelsen for Aarhus Mu- seums Kunstafdeling.

Adresse : Molsgade 2, Aarhus.

 

VESTESEN Hilmar Fabrikant, R.; f. 50. Jan. 1860 i Vinding; Sun af Sogne-præsi B O Vestesen (død 1891) og Hustru Anna f. Frich (død 1902); gift m. Anna Louise V., f. 16. Febr. 1862 i Roskilde, Datter af Købmand H C Jørgensen og Hustru Adelaide f. Svendsen.

Student (Roskilde) 1878; eand. polyt. 1884; Madindehaver af Firmaet S Frichs Efterfølgere i Aarhus fra 1885.

Medlem af Søretten for Aarhus Amt fra 1893; Næstformand i Bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jærn- industrien i Provinsorne fra 1895; For- mand for Foreningen af Installatører af elektrisk Lys og Kraftoverføring i Provinserne; Medlem af Aarhus By-raad 1903-09 og af Forretningsudvalget for Landsudstillingen 1909: i Bestyrelsen for Dansk Forening for Beskyttelse af industriel Ejendomsret fra 1910: Stedfortræder i Arbejdsmadet fra 1901.

Adresse: Lovisenhøi. Holmevej, Aarhus.

 

VETT Emil Grosserer, R.DM.FM. i guld p.p.; f. 7. Nov. 1843 i Rødby; Søn af Læge J T E Vett og Hustru f. Bjørn : gift m. Caroline Adolphine V., f. 15. Sept. i Aarhus. Datter af Fabrikejer C C Langballe og Hustru f. Pallisen.

I Lære i C B Christensens Hvide-vareforretning i Aarhus og en Tid dens Bestyrer. Oprettede 1868 sammen med Tb. Wessel en Forretning i samme By, senere med Afdelinger i Aalborg, Odense, Horsens, Svendborg, Nykjøbing F., og Kbhvn (Firma Th. Wessel & Vett). Fra 1876 bosat i Kbhvn., hvor Forretningen udvidedes

til det nu under Navnet Magasin du Nord kendte Stor-Etablissement, der 1899 omformedes til et Aktieselskab.

Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1885, af Nationalbankens Repræsentantskab og af Bikubens Bestyrelse; Kasserer for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse fra 1901. Direktør i samme fra 1909; Medlem af Bestyrelsen for Det dansk-russiske Dampskibsselskab og for Dampskibs-Aktieselskabet Skjalm Hvide; i Bestyrelsen for Friskolebørnsasyler; Næstformand og Kasserer for Dansk Husflidsselskab; Medlem af og Kasserer for Forretningsudvalget for Julomær-kekomitéon; i Bestyrelsen for Bold-klubben af 1893.

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse: Bredgade 51. Kbhvn.

 

VIDEBÆK Jens Sekretær, R.p.p.; f. 25. Jan. 18td paa Hjarnø; Søn af Lærer J Videbæk-Madsen (død 1906) og Hustru f. Jensen (død 1883); gift m. Helga V., f. 31. Juli i858 i Silkeborg. Datter af Bagermester A C Strunge (død 1900) og Hustru Sara f. Egeborg (død 1902).

Uddannelse : Hærens Korporal- og Sergentskole, Hammerum Seminarium, Askov Højskole: Forst- og Jagtlære-brev; Konsulent ved Aalborg Ands Landboforening i Roeavl og Træplant-ning 1876; Skovrider ved Stamhuset Birkelse og Det danske Hedeselskab 1877; Vejassistent ved Skanderborg Amts Vejvæsen og Assistent ved Hedeselskabet 1885: Redaktør af Odder Dagblad 1892: Sekretær ved Dansk Fiskeriforening 1902; Medlem af Over-nævnet i Fiskerisager; Generalsekretær for Den nordiske Fiskeriudstilling i Kbhvn. 1912.

Medlem af Bestyrelsen for Horsens og Omegns demokratiske Forening 1885; for Dansk Toldreformforening 1887; Medstifter af Kbbvns Venslre-klub; har siddet i dens Forretningsudvalg: Venstres Folketingskandidat i Nakskov 1892, i Hillerød 1903.

Forfatter af flere Smaaskrifter om Fiskeri og Havneanlæg ved Jyllands Vestkyst.

Udenl. Orden : S.V.

Adresse: N-Søgade 41. Kbhvn.

 

VIGGO-HANSEN H C Billedhugger, Kunstsmed; f. 31. Marts 1859 i Kbhvn,; Søn af Gørtlermester P C Hansen og Hustru f. Andersen; gift m. Andrea Franciska f. Ørsted, f. 9. Juni i Kbhvn.

Uddannet som Gørtler; Elev af Kunstakademiet; Guldmedalje paa Verdensudstillingen i Paris 1900.

Værker: Flyvefisk (Springvandet, Gl. Torv); Dragefigurer (Toldboden, Brygger Jacobsens Villa); Engelen paa Jesus Kirken: Absalon (Raadhusets Facade); Giganterne og Thorgruppen (Carlsberg); Tre allegoriske Figurer (Det ny Teater); Kobberdekorationer (Savojhotellet).

Adresse : Kronprinsesse Sofies Vej 20, Kbhvn.

 

VILCKEN C V L Bankdirektør; f. 12. Dee. 1845 i Tv'ykjøbing F.: Søn af Bir-kefuldmægtig J Vilcken (død 1866).

Student (Nykjøbing F.) 1864; cand. jur. 1871; Sagførerfuldmægtig i Aarhus 1872; Kasserer ved Aarhus Privatbank 1874, Direktør i samme 1896.

Medlem af Bestyrelsen for Aarhus elektriske Sporvej.

Adresse : Aarhus.

 

VIND Ove Hofjægermester, Kammerjunker; f. 29. Juli 1877; Søn af Kammerherre. Hofjægermester Sophus Vind (se denne).

Student (Odense) 1895; cand. polit. 1900; Assistent i Udenrigsministeriet . . . . ; Indehaver af det Vindske Pengefideikommis; Ejer af Bækkeskov 1906, af Sanderumgaard og Vejrup-gaard 1909. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. Y Provins-Register).

Udenl. Ordener: Pr.E.Ø.; R.St.A.

Adresse: Bækkeskov pr. Rønnede.

 

VIND Sophus Kammerherre, Hofjæger-: mester, K2.DM.p.p.; f. 18. April 1842 i Korsør; Søn af Kammerherre Christian Vind ag Hustru Elisabeth f. Hoppe; gift m. Adelgunde V. (død 1890), Datter af Gehejmekonferensraad Tesdorpf.

Student (Metropolita-nskolen) 1860; deltog som Frivillig i Krigen 1864; Løjtnant 1865: cand. jur. 1870; lærte Landvæsen paa Corselitze; Ejer af Saiiderumgaard 1873-1909; Besidder af dot 4. Tesdorpfske Fideikommis; Æresmedlem af og tidligere Formand for Fyns Stifts patriotiske Selskab: Æresmedlem af Kreaturforsikringsselskabet Custos' Repræsentantskab; Formand for Repræsentantskabet for Odense-Nørre-broby-Faaborg Jærnbaneselskab; tidligere Medlem af Landhusholdningsselskabets Repræsentantskab m. m.

Udenl. Ordner: R.St.Stan.; S.N.

Adresse : Sanderumgaard pr. Marslev.

 

VOELTZEL L Præst ved reform. Kirke; f. 12. Okt. 1860 i Bischweiter i Elsass; Søn af Købmand Wilhelm Voeltzel og Hustru Elisabeth f. Egly; gift m. Emmy V., f. 2. Juni 1869 i Ebernburg, Datter af Driftsdirektør Fr. C Ott-mann og Hustru Marie f. Hofmann.

Cand. theol. (Strassburg) 1886 (læremestre : Professorerne E Reuss og H I Holtzmann); Præst i Thionville (Lothringen) 1886-94; Præst ved Tysk reformert Menighed i Kbhvn. 1894; indførte dansk Gudstjeneste 1905.

Sekretær for Det tyske Sømandshjem ; i Bestyrelsen for Tysk Hjælpeforening; Formand for den tysk reformerte Kirkes Forstanderskab og for Kirkesangforeningen.

Har skrevet et Folkeskuespil i elsas-sisk Dialekt.

Udenl. Orden : Pr.Kr.

Adresse: Gothersgade 109, Kbhvn.

 

VOGELIUS Frederik Kredslæge, Dr. med.; f. 28. Aug. 1866 i Kbhvn.: Søn af Brygger P A Vogelius og Hustru Mario f. Schneider; gift m. Elisabeth V„ f. 29. Maj i Kbhvn., Datter af Generalkonsul E A de Souza Leconte og Hustru f. Petersen.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1884; med. Eks. 1891;. Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1891-92, i Hæren 1897-99 og ved Blegdams Hospital 1897-1900; Assistent ved Universitetets bakteriologiske Laboratorium 1894-97; Re-servemedicus ved Frederiks Hospital Afd. B 1900-03; Dr. med. 1900; Leder af Frederiks Hospitals medicinske Poliklinik fra 1906; Kredslæge fra 1906.

Adresse: Fredericiagade 57, Kbhvn.

 

VOIGT J J Stadsingeniør; i. 22. Juli 1850 i Kbhvn.: Søn af Barber H L H Voigt (død 1904) og Hustru f. Rasmussen (død 1893); gift m. Sophie Laura 1". Olsen, f. 11. Maj 1857.

Student (Mctropolitanskolen) 1868; cand. polyt. 1876; Assistent ved Tegneundervisningen paa Polyteknisk Læreanstalt 1873-83; assisterende Ingeniør hos Opvarmnings- og Ventilationsinge-niører 1877-83, ved Kbhvns Brolægnings- og Vejvæsen 1880, fra 1885 uafbrudt: Fuldmægtig sammesteds 1886; Ingeniør hos Kbhvns Stadsingeniør 1887. Afdelingsingeniør smstds 1898, Stadsingeniør fra 1902.

Censor ved den polytekniske Læreanstalts Afgangseksamen 1899; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark 1903 og for Polyteknisk Understøttelsesforening 1904.

Har udarbejdet: Statistiske Oplysninger angaaende Den polytekniske Læreanstalts Kandidater (1890 og 1903).

Adresse.: Langgade II Valby.

 

VOLF Rudolf Stiftsprovst, Dr. theol R.DM.; f. 25. Aug. 1838 i Naur; Søn af Sognepræst H J F C Volf (død 1881) off Hustru Christiane f. Colding: gift m. Catrine V. (død 1905). Datter af Justitsraad Dr. med. Colding og Hustru f. Groot.

Student (Odense) 1857; Accessit for Universitetets Prisopgave i østerlandsk Filologi 1861; cand. theol. 1864; Sognepræst ved St. Stefans Kirke i Kbhvn. 1874-99: Lic. theol. (Om Integriteten af Zacharias) 1875; Censor ved theologisk Embedseksamen 1887-99; Dr. theol. i Rostock 1888.

I Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. 1878-99, Formand 1886-99; Sognepræst for Store-hedinge og anden Stiftsprovst for Sjælland fra 1899.

Skrifter: Die 70 Wochen Daniels (1888); Ægteskabsskilsmisse og fraskiltes Vielse (1885); Fortolkning af Za-karias o. fl. Profeter.

Adresse : Storehedinge.

 

VOLQVARTZ J C Grosserer; f. 21. Aug. 1857 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Otto Volqvartz (død 1902) og Hustru Vero-nique f. Bølling; gift m. Estrid V., f. 10. Juli paa Frederiksberg, Datter af Gehejmeetatsraad Goos (se denne).

Firma: Otto Volqvartz & Co.

I Bestyrelsen for Foreningen af khhvnske Manufaktur-Grossister fra 1900; Kasserer for Manufakturhandler-foreningen fra 1908; Medlem af Sø- og Handelsretten.

Adresse; Frederikshaldsgade 21, Kbhvn.

 

VORSLUND-KIÆR Lauritz Professor, Hof-Tandlæge, Dr. dent. & chir.. E.; f. 26. Febr. 1852 i Brande; Søn a'f Fabrikant I P P Kiær og Hustru Anna f. Petersdatter; gift m. Christiane f. Weirsøe. f. 30. Sept. i Hobro.

Medlem af Forretningsudvalget i Kbhvns Skytteforening; Bepræsentant i Danmark for det amerikanske Dental Faculties.

Forfatter t il: Ungdomsdrømme (1897); Francesca da Eimini (1899); Spindelvæv (1900); Dagbogen (1901); Livets Skraaplan (1908); Epigrammer og Vers (1910).

Adresse : Skjoldgaardshøjvej 4, Charlottenlund

 

VOSS Ditlev von Fabrikdirektør; f. 3. Okt. 1858 i Flensborg; Søn af Oberst Fabrikant Ernst von Voss (død 1903) og Hustru Hedevig f. Sørensen (død 1899); gift m. Engel v. V., f. 12. See. 1866 i Fredericia, Datter af Oberstløjtnant Thamsen.

Adm. Direktør for Ernst Voss' Fabr.; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskaberne Carl M Cohrs Sølvvarefabrik og Fredericia Trælasthandel.

Adresse : Fredericia.

 

VOSS Henrik Stationsforstander, E.; f. 15. Jan. 1852 i Flensborg; Søn af Stabssergent Heinrich Voss og Hustru f. Storm; gift m. Anna Maria Katarina f. Koll, f. 28. Nov. 1865 i Haderslev.

Ansat i Jærnbanevæsenets Tjeneste 1868: Stationsforstander fra 1882, i Roskilde fra 1899. Stor-Templar for Danmarks Storloge af International Order of Good Tempiars og Formand i sammes Begravelseskasse.

Adresse : Roskilde.

 

VØHTZ J A Kommandør, E.DM.p.p.; f. 14. Maj 1855 paa Lolland; Søn af Gart-

ner paa Pederstrup I A Vohtz og Hustru Julie f. Fischer; gift m. Julie Marie f. Larsen, f. 8. Juli paa Skjold-næsbolm, Valsølille Sogn.

Sekondløjtnant 1876; Premierløjtnant 1878; Kaptajn 3892; Kommandør 1903; Chef for Søminekorpset og Minedepot-afdelingen fra 1903 (fungerende fra 1899) og for Matros- og Søminekorpset fra 1909.

I Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission og for indenlandsk Sømandsmission i Danmark; Formand for Magdalenehjtmmet, for Kristelig Forening for Officerer og Ligestillede, for Broderkredsen paa Havet og før Sømandshøjskolen i Svendborg.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; X.O.N.; N. St.O.; E.St.Stan.; S.Sv.

Adresse; Overgaden o. Vandet 60, Kbhvn.

 

WAD C L Landsarkivar, E.; f. 28. Aug. 1854 i Seden; Søn af Sognepræst Matth. Wad og Hustru f. Fistaine; gift m. Edle Sophie Hedevig W., f. 5. Juni t Tønning, Datter af Kaptajn, Toldforvalter Fr. d'Origny og Hustru f. Ce-derfeld de Simonsen

Student (Herlufsholm) 1872; cand. polit. 1877; Assistent i Postinspektoratet for Østifterne 1878; i Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet 1879; Sekretær hos Overpostmesteren 1881; Provinsarkivar for Fyen 1893; Landsarkivar 1907; Redaktør af Personal-historisk Tidsskrift 1883-89 og af Hof-og Statskalenderen 1886-93.

Forfatter af talrige personalhisforiske Værker; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog; i Bestyrelsen for Fyens Stiftsmuseum.

Adresse: Odense.

 

WAGNER Frederik Generalmajor, SK DM.p.p.; f. 29. Juli 1840 i Ecndsborg; Søn af Oberstløjtnant M C F A v. Wagner (død 1849) og Hustru Charlotte f. Manthey (død 1897); gift m. Adamine Charlotte W., f. 28. Marts 1848 i Slagelse, Datter af Købmand C F Grønvold (død 1885) og Hustru f. Wittrup (død 1890).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1858; Sekondløjtnant i Artilleriet 1859: deltog i Krigen 1864; Premierløjtnant 1867; Kaptajn 1879: Skoleofficer ved Officerskolen 1883-89; Oberstløjtnant 1889; Oberst 1892; Generalmajor, Generalinspektør og Chef for Artilleriet samt Generalinspektør for Søartilleriet 1896; Afsked 1907.

Medstifter af Teknisk Forening 1877, Formand 1898-1903; Medlem af Patentkommissionen 1907; raadgivende Ingeniør ved Marmorkirkens Opførelse; Dommer paa Udstillingerne i Kbhvn. i 1888 og i Malmø 1896. Opfinder af den Wagnerske Feltbaare 1876; ledende Ingeniør ved talrige industrielle o. a. Anlæg. Foredragsholder og Forfatter paa det tekniske Omraade.

Litterære Arbejder: Grundtræk af Ligevægtslæren (1880); Lærebog i Teknologi (1885); Kuplernes grafiske Statik; Om Staalbronce (1882); Vejledning for Kedelpassere (1896).

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; N.St.O.; Pr.fi.Ø.; R.St.Stan.; S.Sv.

Adresse; Vesterbrogade 66, Kbhvn.

 

WAGNER Siegfried Billedhugger; f. 13. April 1874 i Hamborg; Søn af Gas-og Vandmester Josef Wagner og Hustru Julio f. Philipsen; Adoptivsøn af Julius Heine og Hustru Frederikke f. Wagner; gift m. Billedhuggerinden Olga f. Packness, f. 24. Maj 1873 i Kbhvn.

Elev af Kunstakademiet 1890-93; udstillede første Gang 1894 (Statuen Forfulgt); Elev af Willumsen 1898-1900; samtidig Medarbejder hos Bing og Grøndahl til Pariserudstillingen 1900; Medarbejder hos Mogens Ballin 1900-02; kunstnerisk Leder af Tvermoes & Abrahamsons Metalfabrik 1902-05; overtaget den kunstneriske Udsmykning af Kristianshorg Slot (Rigsdagsfløjen) 1908.

Medlem af De frie Billedhuggeres Selskab: i Bestyrelsen for Billedliug-gerforeningen.

Hovedværker : Monumentalt Kvindehoved (1900); Livets Brønd (1904); Ung Jødinde (1905): Monument over Edv. Nielsen ved Kværndrup (1906), over Læge Klee ved Silkeborg (1907); flere Monumenter paa kbhvnske Kirkegaar-dc; har tegnet kunstindustrielle Arbejder af alle Arter.

Adresse : Villa Rica, Lyngby.

 

WALLEEN Sophie Baronesse, Skuespillerinde ved Det kgl. Teater; f. 15. Maj 1861 i Kbhvn.: Datter af Docent. Dr. phil. Carl Rosenberg og Hustru Louise f. Plum; gift 1. Gang m. Dr. phil. Direktør Karl Mantzius (se denne), 2. Gang m. kgl. Translatør, Forfatter Baron Carl Alphonse Walleen, f. 6. April 1863 i Grenna, Sverige.

Adresse : Nyelandsvej 115. Kbhvn.

 

WANDALL Johannes Overlæge; f. 26. Juni 1862 i Strø ved Hillerød; Søn af Professor. Præst E A Wandall (død 1869) og Hustru f. Ibsen (død 1884); gift m. Rigmor W., f. 17. Maj i Kbh., Datter af Bankfuldmægtig M C A Wandall og Hustru f. Borch. Student (Frederiksborg) 1881; med.

Eks. 1888; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1888-89: Reservelæge i Hæren i Randers 1891-92, i Kbhvn. 1893; Korps-læge i Hæren i Banders 1893, udenfor Nr. 1895; Overlæge udenfor Nr. fra 1907; bistaaende Læge ved Karantænen 1896-99; Borgerrepræsentant 1897-1903; Medlem af Skolekommissionen.

Adresse: Nørregade 28, Kbhvn.

 

WANDEL C F Viceadmiral, SK.DM.FM i Guld p.p.; f. 15. Aug. 1843 i Kbhvn.: Søn af Grosserer Carl Wandel (død 1876) og Hustru Anna f. Thorsen; gift m. Inger Marie f. Jensen, f. 10. Okt. i Herning, Datter af Murermester P C Jensen (død 1895) og Hustru f. Thomsen.

Løjtnant 1863; Kaptajn 1880: Kommandør 1892; Kontreadmiral 1899; Viceadmiral og Chef for Søofficerskorn-setsamt Generalinspektør 1905; i fransk Tjeneste 1865-67; Chef for Marineministeriets Sekretariat 1881-86; Leder af Opmaalingerne i danske Farvande 1886-88; Chef for Søkort Arkivet 1889-99; Chef for Ingolfs videnskabelige Grønlandsekspeditionen 1895-96.

Formand i Kommissionen til videnskabelig Undersøgelse af de danske Farvande 1890-1902, i Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i Grønland fra 1895; Formand for Overkrigskommissm-nen; Tilforordnet Forsvarskommisslo-non 1902-1908.

Udenl. Ordner: B.L.; F.Æ.L.; Gr. Fr.; M.Gr.; N.O.N.; N.St.O.; Pr.R.Ø.; R.St.Stan.; S.Kr.; Stb.M.&G.; S.Sv.; T.M.

Adresse: Bredgade 23, Kbhvn.

 

WANDEL Oscar Grosserer, K.p.p.: f. 19. April 1845 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Carl M'andal (død 1876) og Hustru Anna f. Thorsen; gift m. Elisabeth f. Møller, f. 14. Jan. i Kbhvn.

Firma : Carl Wandel & Søn.

Uddannet i Firmaet G Halkier & Co.; Medindehaver af Vaderens Forretning 1870.

Medlem af Grosserer-Societetets Komité og af Sø- og Handelsretten. Formand for Foreningen af Repræsentanter for udenlandske Firmaer.

Udenl. Ordner: Sp.I.K.; P.V.V.

Adresse: Frederiksholms Kanal 24, Kbhvn.

Sommerbolig : Marienborg, Frederiksdal pr. Lyngby.

 

WANDEL Sigurd Figurmaler; f. 22. Febr. 1875 i Kbhvn; Søn af Grosserer Oscar Wandel (se denne); gift m. Gud run W., f. 26. Maj 1882 i Kbhvn., Dat ter af Grosserer Carl Bergh.

Uddannet paa Zahrtmanns Malerskole ; Tegner paa Ingolf-Ekspeditionen til Grønland 1895; udstillede første Gang 1897; Lærer ved Akademiet fra 1908; Medlem af Udstillingskomi-téen fra 1908; i Bestyrelsen for Kunstforeningen 1906—09, for Kaderforeningen fra 1909, for Malende Kunstneres Sammenslutning fra 1909.

Malerier: Figurgrnppe (Kunstmuseet 1905); Interiør (sammestds. 1907); Figurgruppo (Den Hirschsprungske Samling, 1908).

Adresse ; GI. Strand 48, Kbhvn.

 

WANSCHER Vilh. Kunsthistoriker; f 26. Juli 1875 i Horsens; Søn af Maskinfabrikant Axel Wanscher.

Student (Mariboes Skole) 1892; maz. art. 1898; Lærer i Kunsthistorie; Re-daktør af Kunstbladet.

Arbejder: Den æsthetiske Opfattelse af Kunst (1906); Rafael og Michelangelo (1908); Artikler og Afhandlinger vedrørende Kunst i Blade og Tidsskrifter.

Adresse : Steengaards Allé 27, Hellerup.

 

WARMING Ernst Professor, Tandlæge; f. 20. Sept. 1852 i Kbhvn.; Son af Buntmager Ernst Warming og Hustru Thomine f. Ørbeck (død 1875); gift 1. Gang m. Marie f. Heegaard-Grabow (død 1885), 2. Gang Kl. Eva Johanne Hilda f. Larsen.

Afgangseksamen (Aarhus) 1870, Tandlægeeks. 1872; Elev af og Assistent hos Professor Lindhardt 1872 73; Studieophold i Ber'in og Paris 1901-02 og 1904; Professor 1907.

Tandlæge i Silkeborg 1875-1907, derefter i Aarhus; Forstander for den jydske Ganespalte-Taleklinik fra 1896.

Stifter af Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn 1879 og i flere Aar dets Formand; Stifter a,f Jydsk-fynsk Tandlægeforening 1892 og Formand for samme 1892-99; Formand for Alm. dansk Tandlægeforening 1895-96 og for Aarhus Gymnastikforening fra 1903; Medlem af Danmarks Samfundets Repræsentantskab fra 1908.

Redaktør af Jydsk-fynsk Tandlægeforenings Meddelelser 1893-99. Forfatter af: Medfødt Ganespalte og dens Behandling med Oblurator og Taleundervisning         (1900J; Talelidelser (1906).

Adresse: Søndergade 4, Aarhus.

 

WARMING Eugenius Professor ved Universitetet, Dr. phil.. K2.DM.p.p.; f. 3. Nov. 1841 paa Manø; Søn af Sognepræst Jens Warming og Hustru f. Bulow; gift m. Johanne Margrethe f. Jespersen, f. 25. April i Aarhus, Datler af Stiftsfysikus Jespersen.

Student (Ribe) 1859; opholdt sig i Lagoa Santa som Assistent hos P W Lund 1863-66; mag. scient. 1868; Dr. phil. (Er Blomsterkoppen hos Vortemælken en Blomst eller en. Blomsterstand) 1871; Docent ved Universitetet 1873; Docent i Botanik for Farmaceuter 1875; Professor i Botanik ved Högskolan i Stockholm 1882-85; Professor ved Universitetet og Direktør for Botanisk Have fra 1885; Rejser til Færoerne, Grønland, Vestindien, Venezuela og Finmarken; Forstander for Universitetets botaniske Laboratoriums.Afd. : Det planteanatomiske Laboratorium; Medlem af Bestyrelsen for Botanisk Rejsefond; Medlem af Videnskabernes Selskab 1877, af Carlsbergfondets Direktion 1889, af Carlsberg-Laboratoriets Bestyrelse og af Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse; Formand for Udvalget for Naturfredning.

Skrifter ; Forgreningsforhold hos Fa-nerogamerne (1872); Ueber Pollen bildende Phyllome und Kaulome (1873); Die Bluthe der Compositen (1876); De l'ovule (1878); Haandbog i den systematiske Botanik, nærmest til Brug for Universitets-Studerende og Lærere (1878): Den almindelige Botanik (1880); Familien Podostemaceae (1881-1901); Om Skudbygning, Overvintring og Foryngelse (1884); Om Grønlands Vegetation (1888); Plantesamfund (1895); Halofyt Studier (1897); Dansk Plantevækst (1906).

Udenl. Ordner: Br.R.; Stb.V.

Adresse: Gothersgade 140, Kbhvn.

 

WARMING Jens Kontorchef i Statens statistiske Bureau; f. 9. Dec. 1873 i Kbhvn.; Søn af Professor Eugenius Warming (se denne): gift m. Marie f. Knudsen, f. 18. Maj 1876 i Sødinge pr. Ringe.

Student 1891; ca.nd. jur. 1897; Lærcr paa, en Højskole i Nordamerika 1897-1900; cand. polit. 1901; Docent ved Landbohøjskolen 1901-06; Formand for Studenterhjemmet 1904-06; Kontorchef i Statens statistiske Bureau 1904; Docent ved Universitetet 1906; Forstander for NathanaeJs Søndagsskole 1907.

Litteræro Arbejder: Gode og daar-lige Tider; Danmarks Statistik; Afhandlinger i Nationaløkonomisk Tidsskrift o. a. St.

Adresse: Blekingegade 1. Kbhvn.

 

WASSARD C S Etatsraad, Overretssagfører, R.DM.: f. 18. Okt. 1842 paa Marienlyst ved Vordingborg; Søn af Godsejer M M Wassard og Hustru Vilhelmine f. Skeel; ugift.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1861; cand. jur. 1867; Overretssagfører 1876; Forretningsfører for St. Croix Fællessukkerkogerier s. A.; kongevalgt Medlem af Kolonialraadet 1881, folkevalgt Medlem 1883; Raad-mand i Kbhvn. 1891-1902.

Folketingsmand far Kbhvns 3. Kreds 1892-95; Bepræsentant for National- ; banken; Medlem af Bestyrelserne for Poliklinikken for ubemidlede, Kysthospitalet paa Refsnæs, Laane- og Spareforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd og Plantageselskabet Dansk Vestindien; Repræsentant i Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dan-nehrogsridderes Efterladte.

Adresse : V-Boulevard 45, Kbhvn.

 

WASSMANN C C Oberstløjtnant, R. DM. p.p.; f. 13. April 1849 i Kongens Lyngby; Søn af Skræddermester C L Wassmann og Hustru f. Petersen; gift m. Dorothea Margrethe f. Averhoff, f. 8. Febr.

Sekondløjtnant 1869; Premierløjtnant 1874; Kaptajn 1883; Afsked 1901; kar. Oberstløjtnant.

I Bestyrelsen for Kbhvns Telefon-Aktieselskab. Repræsentant i Danmark-for Aktiebolaget L M Ericsson & Co. i Stockholm og Dr. Schmidmer & Co. i Nürnberg.

Udenl. Orden : E.St.A.

Adresse : Strandboulevard GO. Kbhvn.

 

WEBER Sofus Plantageejer; f. 21. Juli 1359 i Kbhvn.; Søn af Grosserer I C F Weber og Hustru f. Meldola; gift m. Sinnet Christine AV., f. 21. April, Datter af Landmand P J F Bruhn og Hustru Maren f. Straarup.

Uddannet som Skibsbygger og ved Handelen; studerede ved Landbohøjskolen 1879-80; nedsatte sig som Skibsbygger i Svendborg 1881; i Bestyrelsen for Kgl. dansk Yachtklub.

Adresse ; Svendborg.

 

WEDEL Peter kst. Notarius publicus; f. 24. Februar 1847 i Hillerød; gift in. Anna Elisabeth f. Gude. f. 17. Aug. i Hunseby ved Maribo.

Student (Roskilde) 1865; cand. jur. 1871; Undernotar i Kbhvn. 1873; kst. Notarius publicus fra 1896; Translatør i Tysk.

Adresse : Classensgade 34. Kbhvn.

 

WEDEL-HEINEN Amalie Hofdame, Gb. E.T.; f. 20. Sept. 1854; Datter af Ge-hejmekonferensraad, Hofchef Julius Wedel-Hemen (død 1887) og Hustru Bertha f. Komtesse Petcrsdorff (død 1895); ugift.

Besiddelser: Elvedgaard (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Hofdame hos H. M. Dronningen; Hof stiftsdame i Vallø.

Adresse : Amalienborg, Kbhvn.

 

WEDEL-HEINEN Theodor Kontorbestyrer i Finansministeriet; f. 27. Feb. 1856 paa Frederiksberg; Søn af Gehej-mekonferensraad. Hofchef Julius We-del-Heinen til Elvedgaard (død 1887) og Hustru Bertha f. Komtesse Peters-dorff (død 1895); ugift.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1874; cand. jur. 18S1; Assistent i Finansministeriets 1. Revisionsdepartements 1. Kontor 1883, Fuldmægtig i samme Departements 4. Kontor 1899. fang. Ekspeditionssekretær i samme Departements 2. Kontor, 2. Afdeling 1908, Bestyrer af Kontoret; Bevisor i dansk Livsforsikringsaktieselskab Hafnia fra 1893.

Adresse : Ny Toldbodgade 31. Kl hvn.

 

WEDELL Bendt Lensgreve, Kammerherre. Hofjægermester, SK.DM.p.p.; f. 6. Okt. 1840 paa Billeskov; Søn af Kammerherre, Lensgreve Julius Wedelt til Grevskabet Wedellsborg og Hustru Christiane f. Buchwaldt; gift m. Maria f. Komtesse Knuth (dod 1894).

Besiddelser (fra 1883) : Grevskabet Wedellsborg. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Pro-vins-Register).

Student (Haderslev) 1862; Medlem af Assens Amtsraad og af Landmandsbankens Bankraad: Præsident i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab: Medlem af og Formand for Husby Sogne-raad; Medlem af Vends Herreds Skoledirektion.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; R.St.Stan.; S.N.; S.V.

Adresse : Wedellsborg pr. Ejby.

 

WEDELL Julius Greve; f. 26. Juli 1881: Søn af Kammerherre, Lensgreve Bendt Wedell (se denne); gift m. Inger W., f. 26. Juni, Datter af Kammerherre, Lensgreve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs (se denne).

Cand. phil.; Attaché honoraire ved Gesandtskabet i London 1908.

Adresse : Wedellsborg pr. Ejby.

 

WEDELL-NEERGAARD Joachim Baron, Hofjægermester, E.p.p.; f. 11 Jan. 1862: Søn af Kammerherre, Baron Gustav Wedell-Wedellsborg og Hustru Louise f. Bruun Neergaard; gift m. Henny W-N., f. 29. Marte, Datter af Ordensskatmcster Greve Christian Moltke (se denne).

Besiddelser : Familiegodset Svenstrup. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V Provins-Register).

Student 1881; cand. polit. 1886: Legationssekretær i Berlin 1892-94; Medlem af Eoskilde Amtsraad: Formand for Dansk Skovforening; Medlem af Handelsbankens Bestyrelsesraad; Medlem af Toldraadet 1910.

Adresse : Svenstrup pr. Borup.

 

WEDELL-WEDELLSBORG August (Gustav) Baron, Kammerherre, Oberst, E.DM.p.p.; f. 20. Dec. 1844 paa Heg-netslund; Søn af Kammerherre Ferdinand Wedell-Wedellsborg og Hustru Eleonore f. Komtesse Bille Brahe; gift 1. Gang m. Marie W-W (død 1889),

Batter af Justitsraad. prøjsisk Advokat Engelhardt, 2. Gang m. Olga W-W, f. 15. April, Datter at Grosserer Emil Vett (se denne).

Sekondløjtnant 18G7 i Rytteriet; Premierløjtnant 1870; Ritmester 1881; Oberstløjtnant 1896: Chef for Garder-li usarregimentet 1897: Oberst 1902; Afsked 1904. Ejer af Hellerupgaard.

Viceformand i De danske Krigsinvaliders Selskab: Formand for Det danske Travselskab 1910.

Udenl. Ordener: M.Gr.; N.St.O.; Pr Kr.j Pr.R.ø.: R.St.A.; S.T.; Stb.Kron. M.: Stb.V.

Adresse: Christiansvej 18, Hellerup.

 

WEDELL - WEDELLSBORG August (Gustav) Baron, Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.Chr.9.M.T.p.p.; f. 2. Nov. 1858 i Serritslev ved Horsens; Søn af Baron Casper Wedell-A Vedellsborg og Hustru Georgine f. Rørstrøm; gift m. Marie f. Slager, f. 29. Sept. paa Amager; Medbesidderinde af det Slagerske Fideikommis.

Sekondløjtnant 1878; Premierløjtnant 1881: Kaptajn 1895: Adjutant hos Kong Christian d. 9. 1902-06: Oberstløjtnant og Chef for 1 Bataillon 1908.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.: Gr.Fr.: I.M. &L.; M.Gr.; N.St.O.; Pr.Kr.; Pr.R.Ø.; R.St.Stan.

Adresse: Rosenvængets Hovedvej 6, Kbhvn.

 

WEDELL-WEDELLSBORC Joachim Baron, Amtmand, R.DM.; f. 19. Sept. 1860; Søn af Kammerherre, Amtmand Baron Vilhelm AVedell-Wedellsborg (se denne); gift m. Sophie W-W., f. 19. Feb. i Stubberup, Datter af Kammerherre Vilhelm Bruun Neergaard (se denne).

Student. (Frederiksborg) 1878; cand. jur. 1884; Fuldmægtig paa Nordre Birks Kontor 1884-87; ansat i Indenrigsministeriet 1888-98, tillige Amts-fuldmægtig (Kbhvns Amt) 1888-94; Amtmand over Hjørring Amt 1898-1905, over Svendborg Amt fra 1905.

Formand i Repræsentantskabet for Sydfyenske Jærnbaneselskab og for Svendborg Bank. Adresse : Svendborg.

 

WEDELL-WEDLLSBORG Vilhelm Baron, Kammerherre, SK.DM.p.p.; f. 6. Dec. 1827 i Odense; Søn af Generalløjtnant, Baron Joachim Wedell-We-dellsborg (død 1860) og Hustru Gre-gersine f. Juel; gift m. Louise f. Komtesse Schul in (død 1904).

Student (privat dimit.) 1845; cand. jur. 1851; Kancellist i Ministeriet for Slesvig 1852; slesvigsk juridisk Eksamen 1852; Herredsfoged i Husby or Ny Herreder 1853; Amtmand over Flensborg Amt 1861-64, over Hjørring

Amt 1867, over Frederiksborg Amt 1880; Afsked 1906.

Udenl. Ordener: Pr.Kr.: K.Si.A.: U. St.Stan.; S.Kr.

Adresse: Østerbrogade 13, Kbhvn.

 

WEDÉN Theodor Bygningsingeniør, K p.p.: f. 26. Nov. 1848 i Kbhvn.; Søn af Maskinmester A P Wedén og Hustru f. Gornitzka; gift m. Karen r. Breinholt, f. 19. Okt. paa Spøttrup ved Skive.

Bygningsingeniør ved Fyrvæsenet fra 1894; Kasserer for Dansk Fiskeriforening. Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse: Arendalsgade 3, Kbhvn.

 

WEGENER Caspar Biskop, E.; i. 16. De«. 1851 i Halsted; Søn af Sognepræst J J S Wegener og Hustru f. Plesner; gift m. Nathalie W„ f. 5. Juni paa Vestergaard, Langeland, Datter af Greve Carl Ahlefeldt-Laurvigcu og Hustru Laura f. Madsen.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1869; cand. theol. 1876; Lærer og Manuduktør i Kbhvn. 1875-84: Kapellan i Humble 1884: Sognepræst i Viby 1887, i Skamstrup-Frydendal 1898: Provst i Tudse-Merløse Herred 1899, Biskop over Lolland-Falster Stift fra 1907.

Adresse : Nykjøbing F

 

WEGENER C T Kammerjunker, Kaptajn, R.p.p.; f. 28. Sept. 1862 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, Oberst J T Wegener og Hustru f. Grotian; gift m. Gudrun W., f. 18. Aug. i Kbhvn., Datter af Konferensraad Frederik Westergaard (se denne).

Sekondløjtnant 1884; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1900; Kompagnichef i Livgarden.

Dyrker Billedhuggerkunst, udstillede første Gang paa Charlottenborg 1908. Udenl. Ordner: Gr.Fr.; Pr.Kr.: R. St.A.; R.St.Stan.; S.H.E.; Tun.N.T.

Adresse: Hortensiavej 12, Kbhvn.

 

WEGENER J C Overjordemoder FM. i Guld: f. 31. Okt. i Kbhvn.; Datter af Partikulier C G Clausen og Hustru Johanne f. Christensen; gift m. Fuldmægtig Tobias Emanuel Martin Wegener (død 1365).

Overjordemoder ved Den kgl. Fødselsstiftelse.

Adresse : Amaliegade 25, Kbhvn.

 

WEGENER Ludvig Sekretær; f. 2. Maj 1847 i Odense; Søn af Amtmand, Kammerherre J H Wegener (død 1865) og Hustru f. Brock (død 1887); gift 1. Gang m. Juliane Karen Andrea W. (død 1875), Datter af Etatsraad Bagge (død 1895) og Hustru f. Rejersen (død 1895), 2. Gang m. Alma Magdalene Olivia W., f. 11. Febr. 1854, Datter af Grosserer Jacobs (død 1900) og Hustru f. Jørgensen (død 1905).

Landbrugskandidat 1869; Ejer af ' Grønnegaard ved Gladsaxe; Assistent, i i Industriforeningen; Forstander for ; Jærnbanetrafikken i Kbhvns Frihavn; Sekretær ved Foreningen til den ædle i Hesteavls Fremme.

üdenl. Orden: S.V.

Adresse ; Colbiørnsensgade 12. Kbhvn.

 

WEGMANN Bertha Malerinde, FM. i, Guld: f. 18. Dec. i Soglio i Schweiz: Datter af Overforstinspekiør L E Wegmann (død 1870) og Hustru Catarina l. Mini (død 1857); ugift.

Kom 5 Aar gammel til Kbhvn.; Elev af F Heisted, H Buntzen og F C Lund, Ophold i München 1868-81; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1873.

Hovedværker: En Kunstners Kvistkammer (1883); Moder med sit Barn i en Have (Nationalgalleriet i Stockholm) ; Højsommer, ung Moder med sine Børn i en Kornmark (Kunstmuseet i Breslau); Portrætter af Kunstnerindens Søster (1882): Etatsraad Melchior (1384) og Otto Bache (1896, Kunstakademiet): Kammerherre Meldahl (Frederiksborgmuseet); Professor Julius Thomsen (universitetet); Pastor Olfert Richard (K. F. IJ. M.s Bygning); P B Lange-Muller (Fre-derik&borgmuseet).

Adresse: V.-Voldgade 86, Kbhvn.

 

WEHL Christen Bankdirektør; f. 23. Det'. 1847 i Ertebjerg paa Als; Søn af i Landmand Jørgen Weh I (død 1888) og Hustru f. Clausen (død 1879) ; gift m. Thora Emilio W., f. 20. Maj 1865 i Kbhvn., Datter af Partikulier O Larsen og Hustru f. Hansen (død 1899).

I Handelslære i Sønderborg; Examen fra Grüners Handelsakademi 1868; Bogholder og Korrespondent hos Jørgen Jensen 1868-73; ansat i Kbhvns private Laanebank 1873-88 som Bogholder og derefter som Direktør. Sognerevisor i Gjentofte Kommuno 1900-10.

Adresse : Villa Tandslet, Fredensvcj 28, Charlottenlund.

 

WEIBEL Frederik Overtoldsinspektør, R. DM.p.p.; f. 4. April 1854 i Aarhus; Søn af Bødker Andreas Weibel og Hustru f. Madsen; gift m. Clara Emilie f. Løhr, f. 16. Okt. i Gøteborg.

Ansat ved Toldvæsenet 1868; Toldmedhjælper i Aalborg 1875; Toldassistent i Kbhvn. 1876: Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 1877, Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær sammesteds 1890; Toldinspektor i Kbhvn. 1891; Toldinspektør ved Kbhvns Frihavn 1894; Overtoldinspcktør fori Østifterne fra 1902.

Udenl. Orden: S.N.

Adresse: Østerbrogade 7 B, Kbhvn.

 

WEIEN Hans Grosserer, R.; f. 20. Nov. 1845 i Fredericia; gift m. Johanne Caroline Dorothea W.. f. 14. April i Oldelsloe.

Firma: Mohr & Weien.

Medlem af Grosserer-Societetets Komité og af Sø- og Handelsretten.

Adresse : Havnegade 15. Kbhvn.

 

WEIHE L Kaptajn; f. 17. Marts 1849 i Kallundborg; Søn af Købmand Edv. Weihe (død 1873) og Hustru f. Petersen (død 1899); gift m. Margrethe Angelica W. f. P.7. Jan. i Kbhvn.: Datter af Kaptajn F v. Bodin (død 1903) og Hustru Margrethe f. Petersen (død 1903).

Kaptajn uden for Nummer i Fodfolkets Forstærkning; Indehaver af Dansk Lakfernisfabrik ved L. Weihe fra 1900.

Medlem af Bestyrelsen for Selskabet De danske Forsvarsbrødre i Kbhvn. fra 1889; Næstformand 3899, Formand fra 1909.

Adresse : Langgade 49, Kbhvn.

 

WEIMANN Wilhelm Minister for Handel og Søfart; f. 28. Nov. 1868 i Odense; Søn af Købmand Johann Weimann (død 1899) og Hustru Johanna f. Seedorff (død 1908); ugift.

Student (Odense) 1883; cand. jur. 1892; ved Handelen s. A.; Overretssagfører i Kbhvn. 1897; udsendt dansk Vicekonsul i Chicago 1898; fung. Konsul i New York 1900; Generalkonsul i Hamborg 1901: Minister for Handel og Søfart fra 1909; Minister ad interim for offentlige Arbejder 1910.

Adresse: Nøjsomhedsvej 15. Kbhvn.

 

WEIS A P Teaterchef, RDM.; f. 30. Okt. 1851 i Kbhvn.: Søn af Departementschef Carl Weis (død 1872) og Hustru f. Sehönheyder; gift m. Helga Marie W., f. 25. Marts i Kbhvn., Datter af Overretssagfører H Klein.

Student (Schneekloths Skole) 1871; cand. jur. 1877: Assistent i Kultusministeriet 1879, tillige Assistent ved Kob-berstiksamlingen 1880: Fuldmægtig og Kasserer i Kultusministeriet 1888, Kontorchef 1892; kst. Chef for Det kgl. Tea'ter fra 1909.

Medlem af Ny Carlsbergfondefs og Ny Carlsberg Glyptoteks Bestyrelser; i Direktionen for De forenede Skoler: Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske Musikkonservatorium, af Udvalget for danske Skolebørns Fælles-lege (til 1909) og af Statens Komité til Understøttelse af Bogsamlinger.

Adresse: Jahnscnsvej 15, Gjentofte.

 

WEIS Frederik Professor ved Landbohøjskolen, Dr. phil.; f. 28. Nov. 1871 i Beder ved Aarhus; Søn af Kreaturhandler J P Weis (død 1890) og Hustru f. Jensen, Student (Aarhus) 1890; map:, scient. (i Plantetysiologi) 1897; Assistent paa Carlsberg Laboratoriet 1898; Dr. phil. (Studier over protcolytiske Enzymer i spirende Byg) 1902; 1904 Docent i Bakteriologi og 1905 Professor i Plantefysiologi ved Landbohøjskolen.

I Bestyrelsen for Dansk Botanisk Forening; Medstifter af og Næstformand tidligere Formand for Frisindet Ungdom; Formand for Studentersamfundets Korrespondanceudvalg; Med-

lem af Bestyrelsen for den radikale Vælgerforening paa Frederiksberg og af Kbhvns Amts Skoleraad.

Har sammen med Johs. Schmidt skrevet : Bakterierne, naturhistorisk Grundlag for det bakteriologiske Studium; sammen med P E Müller Studier over Skov- og Hedejord I-II; Udgiver f. T. (i Subskription) Livet og dets Love.

Adresse : Vodroffplads 2, Kbhvn.

 

WEISS Wilhelm Kaptajn, R.DM.p.p.; f. 28. Mai 1833 i Kbhvn.; Søn af Ny-sølvfabrikant E W Weiss (død 1844) og Hustru f. Brønnum (død 1847); ugift.

Frivillig i Krigen 1849-50; deltog hl. a. i Kampene ved Fredericia og Isted; Løjtnant 1850; Chef for 1. Bat, 1. Komp. i Slaget ved Sankelmark 1864: Forretningsfører for H C Drewsens Kgl. Hof-Elektropletfabriks Udsalg 1870-98.

Formand valgt for Livstid for 1. Infanteri Regiments Forening af 1864; Medicin af Selskabet De danske Vaa-benbrødres Kontrolkomité i c. 15 Aar. Udenl. Orden: R.St.Stan.

Adresse : St, Annæ Plads 13, Kbhvn.

 

WEITEMEYER Carl Klejnsmedemester, R.: f. 21. Aug. 1850 i Kbhvn.; Søn af Mekanikus Ludvig Weitemeyer (død 1886) og Hustru f. Zimmer (død 1903); gift m. Anna Auguste f. Jensen, f. 31. Jan. i Kbhvn.

Direktør for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening: Medlem af Arbejds-raadet og af Haandværkerbankens Bestyrelse; Kasserer for Rejsestipendie-foreningen.

Adresse : Nørrebrogade 50, Kbhvn.

 

WEITEMEYER Harald Professor; f. 12. Febr. 1846 i Kbhvn.; Søn af Mekanikus Ludvig Weitemeyer (død 1886) og Hustru f. Zimmer (død 1903); gift m. Amalie f. Weitemeyer, f. 4. April i Kbhvn.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1865; mag. art. 1872; Professor 1909; Udgiver af 3. Udgave af Traps Danmark 1895-1906; Medarbejder ved Sal-monsens Leksikon.

Har udgivet : Geografisk Haandbog (1886); Le Danemark, public avec le concours de savants danois (1889); Haandbog i Verdenshistorien (1890-92);

Emner og Kuriositeter fra Columbus-Tiden (1892).

Adresse; Erik Menveds Vej 2, Kbhvn.

 

WELDING Chr. Sognepræst; f. 19. Juni 1858 i Viborg: Søn af Stiftsprovst F P Welding og Hustru f. Kruse; gift m. Gerda W.. f. 26. Nov. i Kbhvn., Datter af Biskop Skat Rørdam (død 1909) og Hustru f. Hauch.

Student (Roskilde) 1876: cand. theol. 1883; Kateket ved Helligaandskirken 1884; Sognepræst i Søllested 1886, i Vejlby 1892; residerende Kapellan ved Holmens Kirke i Kbhvn. 1895; Sognepræst ved Vor Frelsers Kirke fra 1904. Formand for Vor Frelsers Kirkes Me-nighedspleje; i Bestyrelsen for Sygc-plejeforeningen for Krist ianshavn; Formand for Skolekommissionerne for Baadsmandsstrædes og Prinsessegades Kommuneskoler, for Direktionen for Døtreskolen paa Krsthvn og for Asylskoleselskabets Skolefond. . Adresse : Overgaden n. V. 39, Kbhvn. WENCK Henrich Professor, Arkitekt, R, DM.p.p.; f. 10. Marts 1851 i Aarhus: Sen af General å la suite H T Wenck (død 1885) og Hustru f. Pacht; gift m. Helga Thyra Fanny W., Datter af Grosserer J Gram.

Elev af Kunstakademiet 1869-76; Akademiets lille Guldmedalje 1878; Arkitekt ved Statsbanerne; Medlem af Kunstakademiet og af Akademiraadet. Har bygget: Østhanegaarden, Gods-banegaarden og den nye Hovedbane-gaard i Kbhvn.; den nye Postgaard ved Tietgensbroen; Forbrændingsanstalten paa Frederiksberg; Posthuset i Sorø: Hammelbanens Banegaard i Aarhus; Nyborg-Svendborg Jærnbanens Banegaarde i Nyborg og Svendborg: Vestbanegaarden i Varde; Banegaar-dene i Helsingør, Korsør, Storehedin-ge, Ebeltoft, Esbjerg, Herning, Horstebro og Nørre-Sundby; det Holm-bladske Gravkapel ved Nathanaelskir-ken.

Udenl. Ordner: Gr.Fr.; M.Gr.; Pr. R.Ø.

Adresse : Baggersvej 1, Charlottenlund.

 

WERNER J Overretssagfører; f. 15. Okt. 1866 paa Frederiksberg; Søn af Grosserer T Werner: gift m. Ellen W., f. 5. Jan. 1870 i Kbhvn.

Student 1885; cand. jur. 1891; Overretssagfører 1896.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. C Olesen, for Dampskibsselskabet Heimdal, for de danske Svovlsyre- cg Su-perlosphatfabrikker og for Akts. Joseph Levin & Co.; Formand i Bestyrelsen for Vandkur-, Brønd- og Søbadeanstalten ved Klampenborg; Medlem af Spgneraadet for Lyngby-Taarbæk Kommune: Kasserer for Taarbæk Kirke; Formand for Taarbæk Grundejerforening; i Bestyrelsen for Radér-foreningen.

Adresse: Bredgade 56, Kbhvn.

 

WERNER J W Ingeniør, R.; f. 18. Marts 1854 i Kbhvn.; Adoptivsøn af Købmand J W Werner; gift m. Anna Kirstine f. Thorkilsen, f. 23. Aug. 1 Vejle.

Polyt. Adgangseks. 1872; cand. polyt. 1879; Formand for Entreprenørforenin- gen, tidl. for Pensionskassen for Medlemmer af Dansk Formandsforening; Medlem af Forretningsudvalget for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening.

Adresse : V-Boulevard 47, Kbhvn.

 

WESENBERG-LUND Carl Dr. phil.: f. 22. Dcc. 1867 i Kbhvn. Søn af Skibsfører C T V Lund (død 1870) og Hustru Nanna f. Wesenberg; gift ni. Jenny W.-L. f. Knudsen, f. 11. Okt. i Hillerød.

Student. (Frederiksborg) 1887; mag. scient. 1893; Assistent ved Undervis- ningen paa Landbohøjskolen 1894: Universitetefs Guldmedalje 1895; Del-tager i Ingolfekspeditionen; Leder af Universitetets biologiske Ferskvands-Laboratorium ved Furesøen, oprettet 1905; Dr. phil. (Danmarks Rotifera I) 1899.

Har udgivet: De danske Søers Plankton 4 (1904-08); Medudgiver af Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie, Leipzig, hvori Stationens Arbejde publiceres.

Adresse : nillerød. WESSEL Herman Købmand, østerrig-ungarsk Konsul for Jylland; f. 9. Febr. 1847 i Odense.

Har drevet Forretning i 40 Aar.

Udenl. Orden : Ø.J.Kr.

Adresse : Aalborg.

 

WESSEL Peter M fh. Generalkonsul; f. 27. Sept. 1851 i Svendborg; Søn af Toldassistent H H Wessel.

Firma: Wessel, Duval & Co. (New York og Sydamerikas Vestkyst)

Udvandrede til Chile 1865; i Lære i en Bank i Valparaiso 1866: Direktør for en Bank og et Handelshus i Bolivia 1872-82; Direktør for Salpeterværker og Jærnbaner; byggede den første Jærnbane fra Antofagasta til Bolivia over Andes-Bjergene; ind-traadte i Firmaet Hemenway & Co. af Valparaiso-Boston, som senere overgik til Wessel, Duval & Co. Hjemvendt til .Danmark 1892. Fh. Generalkonsul for Chile.

Adresse: Stensbygaard pr. Stensved.

 

WESTENHOLZ Aage Direktør, R.; f. 18. April 1859 paa Mattrup; Søn af Etatsraad Regnar Westenholz og Hustru Mary f. Hansen; gift m. Bilen W., Datter af Godsejer Wm. Hansen Grut.

Student (privat dimit.) 1877: cand. phil. 1878; cand. polyt. 1884; Bestyrer af et Teglværk ved Bangkok 1886; Ingeniør, senere Direktør for Bangkok Sporveje 1887-95; Kaptajn i den siamesiske Sømineafdeling 1893; Entreprenör og Ingeniør i Bangkok 1895-97; Medlem af Bestyrelsesraadet og administrativ Direktør for The Siam Electri-city Co. ltd., Bangkok fra 1898.

Oprettede 1908 Corps Westenholz i Kbhvn.

Adresse : Bangkok.

 

WESTENHOLZ R A Godsejer; f. 5. Febr. 1855 paa Matrup; Søn af Etatsraad Regnar Westenholz og Hustru Mary f. Hansen; gift m. Ulla f. Grut. f. 14. Juni i Kbhvn.

Associe i Firmaet Brødrene Westenholz i London i c. 20 Aar; Ejer af Matrup (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser A.fd. V Provins-Register).

Fh. Præsident for Danmarks Agrar-forening; Medlem af Skanderborg Amtsraad 1910.

Adresse : Matrup pr, Brædstrup.

 

WESTERGAARD Albert Bankdirektør: f. 23. Okt. 1857 i Flensborg; Søn af Intendant A V Westergaard (død 1865) og Hustru Christine f. Demant; gift m. Vilhelmine Harhorn f. Weiaholt.

Exam. jur 1878: Sagfører i Skamler-borg 1883-1905; Stifter af og adm. Direktør for Banken for Skanderborg og Omegn fra 1891; Overligningskommis-sær 1902; Medlem af Skanderborg By-raad 1900-09: Formand for Skanderborg Grundejerforening til 1906; Stifter af og Formand for De danske Provinsbankers Forening fra 1995.

Adresse : Skanderborg.

 

WESTERGAARD Harald Professor ved Universitetet, Dr. polit.. R.D.M.; f. 19. April 1853 i Kbhvn.; Søn af Orientalisten, Professo'r N L Westergaard og Itustru f. Ryge; gift 1. Gang m. Thora Alvilda W. (død 1891), Datter af Etatsraad P F Koch; 2. Gang m. Lucie Bolette W., f. 4. Juli 1869 i Humble, Langeland. Datter af Pastor Ludvig Blædel (død 1869) og Hustru Thyra f. Nielsen (død 1894).

Student (Metropolitanskolen) 1871; cand. mag. 1874; cand. polit. 1877; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring 1880; Universitetets Guldmedalje 1881; Docent ved Universitetet 1882. Professor fra 1886; Dr. polit. 1902.

Medlem af Den antropologiske Komité, af Direktionen for Bikuben 1886 og for Kbhvns Brandforsikring 1895; Medlem af Forsikringsraadet 1904 og af Invaliditetskommissionen; i Bestyrelsen for Lægeforeningens Boliger: Formand for Forældreforeningen 1909-10; i Bestyrelsen for Kronprinsesse Louises Asyl og for Det kbhvnske Kirkelunds Legat- og Tontineforening; i Di- rektionen for Bibelselskabet for Dan- mark; Formand i Forretningsudvalget! for Foreningen til Fremme af Sønda- gens rette Brug og fra 1896 for Det kbhvnske Kirkefond.

Har foruden en Række Afhandlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter skrevet: Mortalität und Morbililät (1881 -82); Fra Forargelse til Tro (1885): Landbefolkningens Dødelighed (sammen med M Rubin) (1886); Lærebog i Statistikens Teori (1890); Ægte-skabsstatistik (sammen med Af Rubin) (1890); Den ældre Nationaløkonomis Opfattelse af det sociale Spørgsmaal (18%); Indledning til Studiet af Nationaløkonomien (1801); Forelæsninger over Nationaløkonomi (1908); i ..Verdenskulturen " ; Evropas økonomiske og sociale Udvikling 1500-1800 (1908): Det 19. Aarhundredes økonomiske Udvikling (1910).

Adresse: Scherfigsvej 3, Kbhvn.

 

WESTERGAARD Niels Kommunaldirektør; f. 5. Mai 1865 i Odense; Søn af Intendant A V Westergaard og Hu-stru f. Demant: gift m. Fanny Eleonora Augusta f. Gundorph, f. 5. Juni i Kbhvn.

Student (Fredericia) 1882: cand. jur 1888: Overretssagfører 1893: 1891 Fuldmægtig, 1896-98 Kontorchef i Studentersamfundets Retshjælp, siden Medlem af dens Bestyrelse; Inspektør ved Frederiksberg Fattigvæsen og Hospital 189P Direktør for Frederiksberg Forsørgelses- og Hospitalsvæsen 1904 og for Frederiksberg Kommunes økonomiske Forvaltning; Kommunaldirektør fra 1907; Medlem af Bestyrelsen for Polikliniken for Ubemidlede paa Frederiksberg. Adresse ; Tesdorpfsvci 23, Kbhvn.

WESTERGAARD Viggo Validbygnings- direktør; R.; f. 2. Juli 1849 i Kbhvn.; Søn af Professor N L Westergaard og Hustru f. Ryge; gift m. Ingeborg Elise Karen f. Lutken-Janssen, f. 18. Marts paa Vestermølle pr. Skanderborg. Student (Metropolitanskolen) 1868: eand. polyt. 1875; Ingeniørassistent ved Digebygningen paa Lolland 1875-76, ved Udvidelsen af Nakskov Havn 1876- 79 og Helsingørs Havn 1881-82, ved Esbjerg Havn 1882-84; Havneingeniør i Esbjerg 1884-1904: Ingeniør af 1. Grad under Vandbygningsvæsenet 1904-06; Formand for Esbjerg Havneraad 1899-1906. Medlem af Esbjerg Byraad 1899-1905; Vandbygningsdirektør fra 1906; Opmand i Taksationskommissionen vedrørende Grundes Afstaalse til Vandanlæg i Kbhvn.: i Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1910.

Adresse: Vesterbrogade 38, Kbhvn.

 

WESTERMANN A M T Professor ved Landbohøjskolen, R.p.p.; f. 5. Juni 1852 i Bogense; Søn af Partikulier C H Westermann og Hustru f. Steentoft; gift m. Henrietta Jacobina f. Petersen, f. 18. Jan. i Liverpool, England, Datter af Koffardikaptajn Petersen.

Uddannet ved Landbruget fra sit 16. Aar; Overforvalter paa Rosvang 1873; Bestyrer af Dronninggaard, F'rederiks-lund og Kaningaarden ved Holte 1876; Landbrugseksamen 1883; Landinspektøreksamen 1885; Student 1886; eand. phil. 1887; Lærer i Landbrugsøkonomi ved Landbohøjskolen 1888, Professor fra 1896.

Formand for Frøkontrolkommissionen og for De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stifts Udvalg for Planteavlen ; Medlem af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Bestyrelses-raad og af Statens Planteavlsudvalg; Vicepræsident for Foreningen Do danske Atlanterhavsøer fra 1902; Formand for Jordboniieringsmændene i Frederiksberg Kommune; Metllem af Frederiksberg Kommunes Grundtakstkom-mission; Redaktør af Atlanten fra 1904 -07; Medudgiver af Landmandsbogen 1891-97.

Udenl. Ordener: F.M.A.; F.Æ.L.; N.St.O.

Adresse : Amalievej 4, Kbhvn.

 

WESTH Th. Claudi Ingeniør; f. 1. Febr. 1868 paa St. Hallegaard ved Allinge; Søn af Proprietær Westh; gift m. Katrine f. Bräsch.

Landbrugskandidat 1891: Avlsforval-ter paa Pandebjerg til 1893; Leder af Det danske Hedeselskabs Mosekultur og Mergelvæsen: Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Skjernkredsen 1906.

Medlem af Bestyrelsen for Vilxirg Amts landøkonomiske Forening, Formand for dens Planteavlsudvalg: Næstformand for Asmildkloster Landbrugsskole; Stifter af og fleraarig Formand for Jysk Forening for Naturvidenskab; Formand for den radikale Venstreforening i Viborg.

Har udgivet: 12 Aars Højmosekultur; Hesselvig Enggaard, samt Artikler bl. a. i Hedeselskabets Tidsskrift og Landbrugets Ordbog.

Adresse ; Viborg.

 

WIDNER Nils Svensk Pastor i Kbhvn., R.; f. 30. Sept. 1870 i Vä i Sverrlg; gift m. Ruth f. Liljekrantz, f. 6. Febr. 1882 i Kristianstad i Sverrig.

Formand for Svenska Kyrkoförenin. gen; Medlem af Bestyrelsen for Svenska Understödsföreningen, Svenska Koloniens Poliklinik för obemedlade og Sveska Föreläsningsiöreningen i Kbh.

Adresse: Østerbrogade 150. Kbhvn.

 

WIED Gustav Forfatter; f. 6. Marts 1858 paa Holmegaard ved Nakskov; Søn af Proprietær C A Wied og Hustru Cathrine f. Boesen; gift m. Alice W., f 7. Juli paa Høgholt, Datter af Godsejer Fr. Tutein og Hustru f. Ørtoft.

I Boghandlerlære; Student; Journalist; Huslærer i Jylland, Timelærer i Kbhvn.

Litterære Arbejder: Silhuetter (1891); Menneskenes Børn (1894) j Lystige Hi-storicr (1895); Erotik (1896); Satyrspil (1897); Slægten (1898); Første Violin (1898); Livsens Ondskab (1899); Thum-melumsen (1901); Skærmydsler (1901); Den gamle Pavillon (1902); Knagsted (1902); Byens Stolthed (1903); Dansemus (1905) j Det svage Køn (1906); Banke Viljer (1907); Kærlighed; Cirkus Mundi; Fædrene æder Druer.

Adresse: Kastellet, Roskilde.

 

WIED John Fabrikant, R.; f. 14. Febr. i 1855 paa Holmegaard pr. Nakskov; Søn af Proprietær C A Wied og Hustru Cathrine f. Boesen; gift m. Amalie f. Winge, f. 11. Juni i Aarhus.

Søofficersaspirant 1869-72; i Handelslære og paa Handelskontor 1872-77; polyt. Adgangseks. 1878; cand. polyt. 1884; Ingeniørassistent ved Anlæget af Nakskov Sukkerfabrik 1881, ved De danske Statsbaner 1883, under Frederiksberg og Kbhvns Kommuner 1884-85; samtidig kst. Assistent ved Kbhvns Brandvæsen: Maskinfabrikant og Jærn-støber i Aarhus (Firma S Frichs Ef-terflg.) fra 1885.

Formand i Bestyrelsen for Aarhus elektriske Sporvej; Medlem af Bestyrelserne for Aarhus tekniske Skole og Aarhus Teater; Formand for Lands-udstillingens Dommerkomité 1909.

Adresse: Villa Arnak pr. Aarhus.

 

WIEHE Emma Skuespillerinde; f. 30. Juni 1865 i Hørsholm; Datter af Skuespiller Heinrich Albrecht (død 1890) og Hustru Marie f. Jensen (død 1890): gift m. Skuespiller Jacques Wiehe (se denne).

Debuterede paa Kasino 1882; siden 1884 Skuespillerinde ved Dagmarteatret og Kasino.

Boller: Britta i Huldrebakken; Lisbeth i Søndag paa Amager; Azuslne i Luftens Datter; Désiré i Fromon t jun. & Risler sen.; Asta i En frelsende Engel; Bésangére i Odette; Solveig i Per Gynt; Rikke Futterup i Landsoldaten; Sväva i En Handske; Signe i en Fallit; Claire i Fabrikan- ten; Jeanneton i Grevinden og hen- des Søskendebarn; Lydie i Kampen for Tilværelsen; Paula og Fru Selby i Et

Sølvbryllup; Morgiane i Aladdin, m. fl.

Adresse: N-Voldgade 29. Kbhvn.

Sommerbolig: Hellebæk.

 

WIEHE Jacques Skuespiller; f. 23. Juni 1860 i Kbhvn.: Søn af Skuespiller Wilhelm Wiehe (død 1884) og Hustru Ida f. Adami; gift m. Skuespillerinde Emma Wiehe (se denne).

Elev af Det kgl. Teater; optraadte første Gang paa Det kgl. Teater 1884 som Bernardo i Hamlet; senere ved Folketeatret, Casino og navnlig Dagmarteatret).

I Bestyrelsen for Sknespillerforeningen.

Roller : Svend Gønge i Gøngehøvdingen; Peter i Capriciosa; Maurice i Vore Venner; Jens Daglykke i Landsoldaten; Dr. Jos«; Ohemineau i Kampen for Tilværelsen; Viderik i Et Folkesagn; Lord Barberley i Charleys Tante: Hermansen i en Martyr; Celi-mare i den kære Celimare; Jensen i Familien Jensen; Champignac i Sommerfugleliv: Godfroid i Sovevaggonen; Marcinelle i Et Pidskesmæld: Dupont i Loute; Svend Cramer i Tante Cramers Testamente, m. fl.

Adresse : N-Voldgade 29, Kbhvn.

Sommerbolig: nellebæk.

 

WIEHE Wilhelm Skuespiller; f. 10. Febr. 1858 i Kristiania; Søn af kgl. Skuespiller Wilhelm Wiehe (død 1884) og Hustru f. Adami; gift 1. Gang m. Charlotte f. Hansen (Ægteskabet op-løst), 2. Gang m. Augusta f. Blad (Ægteskabet opløst).

Debuterede paa Det kgl. Teater 1875. som Jørgen i Erik og Abel; senere Skuespiller ved Privatteatrene, navnlig ved Dagmarteatret.

Hovedroller: Einar Tambeskjælver i Hakon Jarl: Lorenzo i Romeo og Julie; Tordenskjold: Ejgil Sökonke i Stærkodder; Othello; Den Pukkelryggede; Henning Tondorf; Antonio i Balkonen; Minister Raimond i Badet i Dieppe; Sannæs i En Fallit; Ka-rudatta i Vasantasena; o. m. fl.

Adresse: Petersborgvej 2, Kbhvn.

Sommerbolig : Hellebæk.

 

WIEHE-BERENY Charlotte Skuespillerinde; f. 28. Ang. i Kbhvn.; Datter af Musiker J J G Hansen (død 1868) og Hustru f. Flor (død 1898); gift 1. Gang m. Skuespiller Wilhelm Wiehe (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Komponisten Henry Bereny, f. 1. Jan. 1871 i Kasa i Ungarn.

Uddannet ved Det kgl. Teaters Balletskole; debuterede ved Folketeatret 1890 som Frk. Nitouche. Optraadte under Verdensudstillingen i Paris 1900 paa Théåtre des Auteurs gais; Gæstespil bl. a. i London og Kbhvn. (Casino, Folketeatret, Det ny Teater).

Hovedroller: Hilda i Et Folkesagn; Unge Pjerrot i Den forlorne Søn; Gilberti; Frou-Frou; Den lille Dronning; Haanden.

 

WIETH Clara Skuespillerinde; f. 23. April 1883 i Kbhvn.: Datter af Heinrich Rasmussen og Hustru Caroline f. Brammer; gift m. Skuespiller ved Det kgl. Teater Carlo Wieth, f. 11. Dec. 1885 i Kbhvn.

Uddannet ved Det kgl. Teaters Ballet og Elevskole; debuterede ßorn Tove i Holger Drachmanns Gurre 9. Febr. 1901; f. T. Skuespillerinde ved Dagmarteatret.

Hovedroller; Puk i Skærsommer- natsdrøm: Fantasus i Syvsoverdag-Marie i Niels Nielsen; Lille Dorrit; Caroline i De uadskillelige. Aabnede Det nye Teater 1908 med en Prolog af S Michaelis.

Adresse: Vodroffplads 16, Kbhvn.

 

WIETH-KNUDSEN Asbjørn Dr. polit.; f. 8. Jan. 1878; Søn af Redaktør Niels Knudsen (død 1895).

Student (Metropolitanskolen) 1897; Universitetets Guldmedalje 1900: cand. polit. 1902: Beregner i Mundus 1902-03; Studierejser i Tyskland, Frankrig og Schweiz 1904-07; Dr. polit. (For-merelse og Fremskridt) 1908: Kontorchef i det internationale Landbrugsinstitut i Rom fra 1909.

Har skrevet 24 Afhandlinger i danske, tyske og franske Tidsskrifter om økonomiske, anthropologiske, politiske og militære Emner; Medarbejder ved København.

Adresse : Institut International d'Agri-culture, Villa Umberto I, Rom.

 

WIGGERS Laurits Skoleinspektør, Redaktør. R.: f. 30. Marts 1844 i Nyk.jø-bing S.; Søn af Hattemager Morten Wiggers og Hustru Marie f. Larsen; gift m. Benedicte Othilia Lagertha \V., f. 4. Sept., Datter af Seminarieforstander, Etatsraad J Jensen og Hustru Francisca f. Comistabili.

Skolelærereks. (Jonstrup) 1864: Lærer i Kbhvn. 1864-69; Overlærer i Saks-kjøbing 1877-84, i Aarhus 1884-87; Inspektør for Hindegades Friskole 1887; Redaktør af Nationaltidende fra 1896: Formand for Højreforeningen i Maribo Amt til 1885. for Den konservative Klub i Aarhus 1885-87 og for Højres Arbejder- og Vælgerforening i Kbhvn. 1890-i900; Translatør i Engelsk: Med-lem af Højres Repræsentantskab: ca. 20 Aar Formand for Kbhvns Kreds af Danmarks Lærerforening 1889-91 og 1895-96: i Bestyrelsen for Pædagogisk Selskab 1892-96. Adresse: Hindegade 4, Kbhvn.

 

WIINBLAD Emil Redaktør; f. 15. Maj 1854 i Kbhvn.; Søn af Skræddersvend B Wiinblad; gift m. Olga W„ f. 5. Nov., Datter af Hattemager Ludwig (død 1878).

Udlært som Bogtrykker; Typograf ved Socialdemokraten 1877, Redaktør 1881; fra samme Aar Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse; Folketingsmand for Kbhvns. 12. Kreds fra 1895.

Adresse; Nansensgade 71, Kbhvn.

 

WILDT Andreas Murermester; f. 23. Dec. 1859 i Taarnby; Søn af Gartner A W Wildt; gift m. Agnes Augusta f. Nielsen.

Svend 1878: Formand hos Murermester Axel Broe 1881-83; i Udlandet 1883-87; Formand og Konduktør hos A Broe 1887-98; selvstændig Forretning fra 1898; har bygget Fredens Kirkes Klokketaarn, Eliaskirken, Jo-stys Pavillon i Frdbg. Have samt talrige Arbejder boliger, Fabrikker o. a. private Bygninger.

Voldgiftsmand i Kbhvns Murer- og Stenhuggerlav 1900. Repræsentant 1906, Oldermand 1910; Medlem af Arbejdsgiverforeningens Repræsentantskab 1906.

Adresse: Østerbrogade 112, Kbhvn.

 

WILHJELM Johannes Maler; f.7. Jan. 1868 paa Bartoftegaard ved Nakskov; Søn af Godsejer M H S Wilhjelm (død 1878) og Hustru Sophie f. Fasting (død 1908); gift m. Johanne Marie W., f. 11. Sept. 1870, Datter af Kaptajnløjtnant Kløcker (død 1885) og Hustru Karen f. Munk.

Student 1887: cand. phil. 1888; studerede en Tid Polyteknik; Elev af Harald Foss, af Akademiet 1890-92 og af Krøyer paa Kunstnernes Studieskole: udstillede første Gang 1893 (Billeder fra Føhr). Medlem af Udstillings Komitéen fra 1906.

Hovedværker: Et Frieri (1895; Kunstforeningen); Bøn om Regn (1896; Kunstmuseet): Vinhøst i Abruzzerno (1897); Altertavlen i Andreaskirkcn (Bespisningsunderet): Sommeraften (1904); Hjem over Heden (1908); FI-skerbaadene i Fare (1909; Ribe Museum): Idyl paa Heden (1909; Kunstmuseet); Vejen til Golgatha (1909; Fjerritslev Kirke); En Samtale (1910).

Adresse : Hollændervej 4. Kbhvn.

 

WILKENS Claudius Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.; f. 28. Jan. 1844 i Harte ved Kolding; Søn af Toldassistent J H Wilkens og Hustru f. Hin-richscn; gift m. Laura f. Engelbreth, f. 7. Okt. paa Nørregaard paa Lolland.

Student (privat dimit.) 1864; mag. art. 1869; Dr. phil. (Erkendelsens Problem) 1875; Docent ved Universitetet 1883, Professor 1897.

Formand i Fattigkommissionen paa Frederiksberg og for Udvalget for folkelig Universitetsundervisning.

Litterære Værker : Liv, Nydelse, Arbejde (1874-76): SamfnndsleKcntris Grundlove (1681); Æstetik i Omrids i (1887); Poesien (1893); Filosofisk Propædeutik (1904); Det produktive Samfund (1904).

Adresse : Dronningensvej 28, Kbhvn.

 

WILKENSCHILDT V A Kaptajn; f. 26. Juli 1872 i Kbhvn. Sekondløjtnant 1892; Premierløjtnant samme Aar; Kaptajn 1908.

Formand for Kbhvns Fægteklub.

Adresse : Madvigs Allé 13, Kbhvn.

 

WILL Carl Direktør, R.DM.: f. 21. Okt. 1850 i Kbhvn.; Søn af Pakhusformand H D E Will og Hustru f. Bing; gift m. Therese Johanne Charlotte f. Wisbye, f. 6. Juni i Vedbæk.

Ansat paa De private Assurandørers Kontor 1865, Fuldmægtig 1879, Forretningsfører fra 1886.

Medlem af Bestyrelserne for Nordisk Brandforsikringsselskab og Nordisk Gjenforsikrings Selskab og af Kommissionen for Dispachøreksa-men; Formand for Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart; i Bestyrelserne for Sømandsforeningcn og for Den danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i frommede Havne og for Marthafor-eniugen. Tidligere Medlem af Kbhvns Borgerrepræsentation: Medlem af Told-raadet 1910.

Adresse : Østerbrogade 42, Kbhvn.

 

WILLAUME-JANTZEN L V S Afdelingschef, B,: f. 21. Dec. 1848 i Kbhvn.; Søn af Snedker E J Willaumc. Adoptivsøn af Præst A S Jantzen og Hustru f. Nielsen; gift m. Emma Andrea Cathrine f. Ørum, f. 3. Sept. i Aarhus.

Chef for den klimatologiske Afdeling af Meteorologisk Institut fra 1877; Medlem af Det kgl. danske geografiske Selskabs Baad. Kredsformand for Højres Arbejder- og Væigerforening i 4. Kreds; Repræsentant i Den danske Turistforening.

Adresse: Vendersgade 24. Kbhvn.

 

WILLEMOES Anton Ritmester, Kammerjunker; f. 7. Nov. 1866 i Christians-sted ; Søn af Sognepræst J G Willemoes og Hustru f. Forsberg.

Student (Nykjøbing F) 1884: cand. phil. 1886; Sekondløjtnant 1888; Premierløjtnant 1891; Kitmester 1905: Adjutant hos Kongen 1909.

Adresse : Østerbrogade 104. Kbhvn.

 

WILLER F B Skibsmægler, E.: f. 22. April 1830 i Kbhvn., Søn af Husmæg-ler J M Willer og Hustru f. Rytter; gift 1. Gang m. Dorothea f. Lange (død 1872), 2. Gang m. Anna Cathrine f. Claudi (død 1872).

Ansat i Skibsmæglerfirmaet N Schøtt & Hochbrandt: Bestalling som Skibsmægler 1859; Chef i førstnævnte Firma 1888.

Bisidder i Mæglerkorporationen 189J-1903: Medlem af Direktionen (fra 1853) og Æresmedlem i Handels- og Kontoristforeningen.

Adresse: Bredgade 32, Kbhvn.

 

WILLERUP Frederik A Overlæge.R.: f. 31. Dec. 1854 i Vordingborg; Søn af Boghandler J O Willerup og Hustru f. Bud; gift m. Zulma W., f. 28. Juni i Kbhvn-, Datter af Dyrlæge Edvard Helper og Hustru Augusta f. Berg.

Student (Herlufsholm) 1873; med. Eks. 1881; Reservelæge i Søværnet 1881; Sognelæge paa Strynø 1883-87; Eeserve-læge ved Sindssygeanstalten ved Vordingborg 1887-1901, Overlæge sammesteds fra 1901. Adresse: Oringe pr. Vordingborg.

 

WILLUMSEN Jens Ferd. Kunstmaler; Billedhugger; f. 7. Sept. 1863 i Kbhvn.; Søn af Herreekviperingshandler Hans Willumsen (død 1910) og Hustru f. Jensen (død 1899): gift 1. Gang m. Billed-huggerinden Juliette Alma Nicoline f. Meyer (Ægteskabet opløst), 2. Gang m. Billcdhuggerinden Edith Vilhelmine W., f. 1. Jan. i Aalborg, Datter af Manufakturhandler Hermann Wessel og Hu. stru Mathielde f. Sødring.

I Handels- ok i Snedkerlære; Elev af teknisk Institut; Elev af Kunstakademiet (1881-84) og af Krøyer; udstillede første Gang 1883; var bosat j Paris i 15 Aar; kunstnerisk Direktør for Bing & Grøndahls Fabrik 1897-1900; Medlem af Societé national des beaux Arts i Paris.

Medstifter af Den frie Udstilling 1891, af Selskabet for dekorativ Kunst, af Malende Kunstneres Sammenslutning; Medstifter af og Formand for Billedhuggerforeningen; Komitémedlem for Friluftsteatret i Dyrehaven.

Malerier: Interiører fra Krist. VII Palæ (1883); En Bjergbestigerske (Hagemanns Kollegium); En Vandmølle; Jotunheimeii; Sol over Sydens Bjærge (Tiells Galleri i Stockholm); Legende Amoriner (Hirschsprungs Samling); Bjærgbilleder (Christiania Galleri I; Vaskeriet (Gøteborg Museum); Svævende Drenge. — Skulpturer : Mindesmærke over hans Forældre (Vestre Kirkegaard); Hørups Monument i Kongens Have: Pietro Krohns Mindetavle i Kunstindustrimuseet. — Baderinger: Valg i 5. Kreds; Aborreparken. — Litografi: Moder med Barn. Har givet Tegning til Den frie Udstillings Bygning, til sin egen Atelierbyg ning og til Friluftsteatret. — Keramisk Kunst: En Samling i Kunstin- dustrimuseet.

Adresse: Strandagervej 28, Hellerup.

 

WILMANN Johan Forretningsfører; f. 7. Juni 1866 i Søllerød Sogn; Søn af Formand Th. Wilmann.

Maskinisteksamen 1887; Forretningsfører for „Socialdemokraten" i Lyngby og Omegn 1890; Medlem af Bestyrelsen for De Fattiges Kasse i Søllerød Sogn 1894-1903 (en Tid Formand); Medlem af Søllerød Sogneraad og af Søllerød Sogns Skolekommission 1897-1903; Medlem af Sogneraadet for Lyngby-Taarbæk Kommune; Fattigforstander i Lyngby; Medlem af Skolekommissionen og af følgende af Sogneraadet nedsatte staaende Udvalg; Vej-Vandværks-Gasværks-Budget- og Skoleudvalg; Folketingsmand for Lyngbykredsen 1901-03 og 1906-09; Medlem af l'orsvarskommiss ionen 1906-08 og af Overskyldraadet fra 1909.

Adresse : Lundtoftevej 9, Lyngby.

 

WILSBECH J C E Kaptajn, Stationsforstander. R.p.p.; f. 23. Nov. 1849 i Frederiksborg; Søn af Landinspektør, Proprietær A B Wilsbech og Hustru f. Brasen; gift m. Anna Birgitte Ovidia f. Ravn. f. 25. Ang. i Kbhvn.

Ansat i Statsbanernes Tjeneste 1873; Stationsforstander for Hovedstationen i Kbhvn. fra 1901.

Udenl Ordener: F.Æ.L.; M.Gr.; Pr. E.Ø.; R.St.Stan.; S.H.E.; Stb.V.: S.V.

Adresse : Vesterbrogade 9 A. Kbhvn.

 

WIMMER August Dr. med.: f. 26. Febr. 1872 i Odense; Søn af Bogholder W O Petersen og Hustru f. Wimmer; gift m. Ingeborg W., f. 8. Marts i Vordingborg, Datter af Bankdirektør Emil Meisner og Hustru f. Sander.

Student (privat dimiteret) 1890; med. Eks. 1897; Reservelæge ved Vordingborg Sindssygeanstalt 1899-1901; Assistent ved Kbhvns. Polikliniks neurologiske Afd. 1902-05; Dr. med. 1902; Reservelæge i Hæren 1904-05; Assistent ved Kommunehospitalets psykiatriske Laboratorium 1904-05: Afdelingslæge ved Frederiksberg Polikliniks neurologiske Afd. 1905; assisterende Læge ved Arbejderforsikringsraadet fra 1905; Reservelæge ved Kommunehospitalets Afd. VI fra 1905: Viceformand i Selskabet for fysisk Terapi og Diætetik: Sekretær i Neurologisk Selskab. Regeringens Repræsentant ved Ulykkesforsikrings Kongressen i Rom 1909; Medlem af Kommissionen til Revision af Børneloven af 1905.

Videnskabelige Arbejder: Bidrag til Forrykthedslæren (1902); Degenererede Børn (1909); foruden talrige større og mindre Afhandlinger i inden- og udenlandske Tidsskrifter.

Adresse: Kommunehospitalet, Kbhv.

 

WIMMER Ludvig Professor ved Universitetet, Dr. phil. å litt., K1.DM. FM. i Guld; f. 7. Febr. 1839 i Ring-kjøbing; Søn af Toldassistent A E Wimmer og Hustru f. Petersen; gift m. Anine Elise Sophie W., f. 16. Juli, Datter af Købmand, Stadshauptmand i Kolding J S Borch.

Student (Ribe) 1857; mag. art. 1866: Dr. phil. (Navneordenes Bøjning i ældre Dansk) 1868; Docent ved Universitetet 1871, Professor 1886; Medlem af Konsistorium s. A.; Rector magnificus 1894-95; Medlem af Videnskabernes Selskab 1876 og Formand for dets histo-risk-filosofiske Klasse; Eforus for Borchs Kollegium fra 1891; Formand i Kommissionen for Det Arnamagnæan-ske Legat, for Samfundet til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur og for Universitets-Jubilæets danske Samfund: Æresdokter i Leipzig 1909.

Videnskabelige Værker: Oldnordisk Formlære (1870); Oldnordisk Læsebog (1870); Døbefonten i Aakirkeby Kirke; Sønderjyllands historiske Runemindesmærker; De danske Runemindesmærker (1895-1908).

Adresse : Nørrebrogade 9, Kbhvn.

 

WIMPFFEN F C Hofdame, Gb.E.T.; f. 22. Sept. paa Frederiksborg; Datter af Kammerherre, Overførster F F F von Wimpffen og Hustru Ida, f. Johannsen; ugift.

Hofdame hos H. M. Dronningen.

Adresse: Amalienborg.

 

WINDFELD-HANSEN Hans Bankdirektør, Møller, R.; f. 16. Dec. 1847 i Farup ved Ribe; Søn af Møller Hans Hansen og Hustru Karen f. Windfeld; gift m. Frederikke Cathinca f. Lind, f. 15. Marts i Ribe.

Direktør for Ribe Diskontobank fra 1888; Medlem af Ribe Byraad.

Adresse : Ribe.

 

WINDFELD-HANSEN Ib Belysningsdirektør, R.; f. 27. April 1845 i Farup ved Ribe; Søn af Møller Hans Hansen og Hustru Karen f. Windfeld; gift m. Maria W.-H., f. 27. Jan. i Tjæreborg pr. Esbjerg.

Student (Ribe) 1864; cand. polyt. 1871; Ingeniør ved Bygning af bornholmske Havne 1874-76; kontrollerende Ingeniør ved Bygningen af Kbhvns. østre Gasværk 1877-79; teknisk Fuldmægtig ved Kbhvns. Gasværker 1879-91: Driftsbestyrer far Elektrisk Station i Kbhvn. 1891-96; Direktør for Kbhvns. Belysningsvæsen fra 1896; Lærer i Elektroteknik ved Polyteknisk Læreanstalt samme Aar.

Meddommer ved den udvidede Maskinisteksamen fra 1902; Formand for Elektroteknisk Forening 1903-08; i Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening fra 1897, Næstformand 1900, Formand 1910; i Bestyrelsen for Kbhvns Telefon-Aktieselskab fra 1896; Medlem af Forsikringsselskabet Danebroges Repræ- sentantskab og Forretningsudvalg og af Repræsentantskabet og Forretningsudvalget i Finsens medicinske Lysin-stitut.

Adresse : Stockholmsgade 43, Kbhvn,

 

WINGE Anders H Læge; f. 1. Juli 1865 i Aarhus; Søn af Prokurator Jørgen Winge (død 1897) og Hustru Caroline f. Lewcrkhuusen (død 1897); gift m. Anna W., f. 4. Juni 1870 i Ribe, Dattor af Købmand Anton Quedens og Hustru Lucie f. Hansen.

Student (Aarhus) 1884; med. Eks. 1891; Læge ved Sessionen 1891; studerede Massage og Sygegymnastik ved Det kgl. Centralinstitut for Gymnastik og ved Det kgl. ortopædiske Institut i Stockholm 1891-92; Massagelæge ved Aarhus Vandkuranstalt 1892-93.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Den danske Turistforening fra 1906 og Formand for sammes jydske Afdeling fra 1905: Formand for Aarhus Turistforening fra 1902; Stifter af og Formand for Lægernes kombinerede Syge- og Ulykkesforsikringsforening fra. 1905; Repræsentant for Lægernes Hjælpeforening fra 1906; Medlem af Den alm. danske Lægeforenings Forsikringsud-valg 1903-07.

Udenl. Ordener: S.K.; Fr.off. de l'in-str.publ.

Adresse: Guldsmedegade 15, Aarhus.

Sommerbolig : Villa "Bakken, Skaade.

 

WINGE Gustav Overretsassessor; f. 6. Nov. 1863 i Kallundborg; Søn af Borgmester O C A Winge og Hustru f. Fe-tersen; gift m. Alma Cathrine W., f. 20. Juli i Aarhus, Datter af Bogbindermester H M M Petersen og Hustru f. Thorsen.

Student (Horsens) 1882; cand. ,jur. 1889; Fuldmægtig paa forskellige Rets-og Sagførerkontorer; Herredsfuldmægtig i Aarhus 1895; Assessor i Lands-overretten for Nørrejylland 1906.

Adresse : Viborg.

 

WINGE Herluf Viceinspektør ved Universitetets zoologiske Museum; f. 19. Marts 1857 i Kbhvn.; Søn af Fuldmægtig i Marineministeriet C G Winge og Hustru f. Mønster; ugift.

Student (Borgerdydskolen) 1874; mag. scient. 1881; Medhjælper ved Zoologisk Museum 1883, Assistent 1885, Viceinspektør fra 1892; Medlem af Udvalget for Naturfredning; Medlem af Videnskabernes Selskab 1910.

Litterære Værker: Om nogle Smaa-pattedyr i Danmark (1882); Om Steppehønen i Danmark (1890); E Museo Lundii (1888-1906); Danske Fugle (1890-19091: Grønlands Fugle (18991; Grøn-

lands Pattedyr (1902); Om jordfundne Fugle fra Danmark (1903); Om jordfundne Pattedyr fra Danmark (1904); Danmarks Pattedyr og Fugle; Afhandlinger i Vidensk. Medd., Meddelelser fra Grønland; Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og i „Affaldsdynger fra Stenalderen i Danmark".

Adresse : Lemchesvej 21, Hellerup.

 

WINGE M E Kammerherre, Oberstløjtnant, R.DM.p.p.; f. 18. Febr. 1854 i Randers; Søn af Rebslagermester P W Winge og Hustru f. Iversen; gift m. Thora f. Andersen, f. 15. Marts i Randers.

Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant 1878; Kaptajn 1888; Oberstløjtnant 1902; Chef for Livgardens Forstærk -ningsbataillon 1906.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; N.O.N.; N.St.O.; R.St.Stan.

Adresse: Nørrebrogade 15. Kbhvn.

 

WINGE Sigfred Sagfører; f. 6. Okt. 1851 i Middelfart; Søn af Guldsmedemester M F S Winge (død 1900) og Hustru Elisabeth f. Møller (død 1900); gift m. Agno Margrethe Petrea W.. f. 11. Marts 1855 i Trondhjem, Datter af Købmand A Rian og Hustru Ingeborg f. Petersen (død 1906).

Exam. jur. 1871: Herredsfuldmægtig 1875-78; Sagfører i Aarhus fra 1878: Overligningskommissær 1896-1901; Medlem af Hovedbestyrelsen for Den danske Sagførerforening fra 1894; For-mand for Aarhus Sagførerforening 1889-1906; Medlem af Bestyrelsen for Spare- og Laanekassen i Aarhus fra 1898; Medlem af Skolekommissionen 1897-1900.

Adresse : Aarhus.

 

WINKEL Janus fh. Forpagter, R.; f. 26. Maj 1844 paa Hovedgaarden Dybvad i Vendsyssel; Søn af Godsejer Adolf Winkel og Hustru Oline f. Rou-lund; gift m. Mette Maria f. Jespersen, f. 23. Maj i Viborg .

Formand for Hjørring Amts Landboforening 1883-87 og for Landboforeningen Vendsyssel 1887-95.

Adresse: Strandvejen 143, Hellerup.

 

WINKEL R W Amtsvej inspektør; f. 27. Ang. 1852 paa Hovedgaarden Dybvad i Vendsyssel; Søn af Godsejer Adolf Winkel og Hustru Oline f. Roulund; gift m. Anna Marie f. Anger, f. 4. Febr. I Gyrstinge Præstegaard.

Polyt. Adgangseks. 1870; cand. polyt. 1876; Assistent ved Landevejsanlæg paa Lolland 1876-79, ved Jernbaneudstikninger i Jylland 1879, ved Anlæget af Faaborg, Bogense og Assens Banerne 1880-84; Ingeniør ved Assens Banen 1884-85; praktiserende Ingeniør i Odense og Lærer ved den tekniske Skole der 1884-86; Vejinspektør i Kbhvns Amt fra 1886.

I Bestyrelsen for Det danske Mis-sionsselskab tra 1893, for Kirkelig For-ening for indre Mission i Kbhvn. og for Esajas Kirken til 1909.

Adresse: Østerbrogade 5. Kbhvn

Sommerbolig i Villa Deodata, Skodsborg.

 

WINKEL Søren Godsejer, Ingeniør, R.; f. 20. Aug. 1841 paa Dybvad Hoved-gaard, Vendsyssel; Søn af Godsejer Adolf Winkel og Hustru Oline f. Rou-lund.

Polyt. Adgangseks. 1859; cand. po-lyt. 1865; Ingeniørassistent i Ivigtut 1866-67, ved sjællandske Jernbaneanlæg 1868-70, ved forskellige Jernbaneentrepriser 1870-78; Medinteressent i en Entreprenørforretning for Jernbaneanlæg 1878-1901: Ejer af Dybvad Hoved-gaard fra 1900. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejvisers Afd. V Provins-Register) .

Medlem af Fjerritslev-Nørresundby-Frederikshavnsbanens Direktion 1899-1907, af Skagensbanens Bestyrelse fra 1901, af Dansk Ingeniørforenings Bestyrelse 1901-10, af Bestyrelserne for Privatbanernes Ulykkesforsikringsfor-ening og Privatbanernes Pensions- og Enkekasse samt af Privatbanernes Re-præsentation.

Adresse ; Hillerød og Dybvad Hoved-gaard pr. Dybvad.

 

WINSLØW Carl Direktør R.; f. 3. Sept. 1852 i Kbhvn.; Søn af Distriktslæge J A T Winsløw og Hustru f. Brusch; gift m. Christine Magdalene f. Krarup, f. 5. Okt.

Student (Nykjøbing) 1870; cand. polyt. 1877; Assistent ved Opmudringen af Nakskov Fjord 1877-79: Medindehaver af Firmaet Tuxen & Hammerich (Maskinfabrik og Jærnstøberi) i Nakskov 1881-86; Ingeniør ved Befæstningsanlægene omkring Kbhvn. 1886-95; Ingeniør ved Firmaet Koefoed & Hauberg 1895-98; teknisk Direktør for Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets-Aktieselskab 1898, administrerende Direktør 1899.

Adresse; Dronning Olgas Vej 12, Kbhvn.

 

WINTELER Louise Skolebestyrerinde, FM. i Guld; f. 25. Marts 1834 i Heide j Ditmarsken; Datter af Snedkermester F M M Winteler og Hustru f. Volkens; ugift.

Bestyrerinde for L Wintelers Skole (oprettet 1853), hvortil knyttedes et Forberedelseskursus 1887-1909, et Gymnasium fra 1908.

Formand for Den danske Pigeskole.

Adresse : Klostervej 8, Odense.

 

WINTHER Carl Højesteretssagfører, R.; f. 12. Nov. 1851 i Kbhvn.; Søn af Overretsprokurator C M Winther og Hustru f. Møller.

Student 1869; cand. jur. 1872; Højesteretssagfører 1887; kst. Kammeradvokat 1905-10.

Næstformand i Hovedbestyrelsen for Den danske Sagførerforening; Medlem af Bestyrelserne for H S Lorentzens Stiftelse, Det Benzenske Understøttel-seslegat, Akts. De forenede Oplagspladser & Værfter, Genforsikrings, aktieselskabet Skandinavia, Akts. I C Modeweg & Søn, Akts. dansk Rekyl-riffelsyndikat og Akts. Ny dansk Brandforsikringsselskab.

Adresse: Store Strandstræde 21, Kbh.

 

WINTHER Frederik Kunstmaler; f. 20. Sept. 1853 i Kbhvn.; Søn af kgl. Rideknægt A C Winther (død 1875) og Hustru f. Petersen.

Elev af Kunstakademiet 1871-79 og af C Neumann: udstillede første Gang 1877 som Marinemaler.

Har malet Søstykker og Landskaber fra Helsingør, Dragør, Kalkbrænde riet, Sorgenfri, Dyrehaven, Schweiz, Møen og Bornholm. Medalje paa Verdensudstillingen i Chicago 1893.

Adresse: Frederiksholms Kanal 6, Kbhvn.

 

WINTHER J P Direktør i Nationalbanken, R.; f. 10. Sept. 1854 i Kbhvn.; Søn af Overretsprokurator C M Winther og Hustru f. Møller; gift m. Dorthe Marie Christine W„ f. 12. Jan. i Randers, Datter af Grosserer Vald. Bahnson og Hustru f. Madsen.

Student (v. Westenske Institut) 1872; cand. jur. 1877, Sagførerfuldmægtig s. A.; Byfogedfuldmægtig i Odense 1878; Fuldmægtig i Søndre Birk 1879, Frederiksberg Birk 1888; Direktør i Kbhvns Laane- og Diskontobank 1897-1907; kongevalgt Direktør for Nationalbanken fra 1907.

Medlem af Bankkomitéen af 1908; Formand for Afviklingskassen af 1910 og for Overskatteraadet paa Frederiksberg; Medlem af Bestyrelsen for Frederiksberg Arbejderhjem; i Direktionen for Bombebøssen.

Adresse : Danasvej 8, Kbhvn.

 

WINTHER Theodor Overretsassessor, R.; f. 13. Nov. 1858 i Kbhvn.; Søn af Partikulier F Tb. Winther og Hustru f. Wolstrup; gift m. Louise f. Winther Engberg, f; 2. Febr.

Student (v. Westenske Institut) 1876; cand. jur. 1881; Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 1884; Assessor i Kriminalretten 1890; i Overretten fra 1906.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til trængende Skolebørns Beklædning.

Adresse: Kastelsvej 23, Kbhvn.

 

WITH Enrique Sognepræst; f. 21. Jan. 1856 i Kbhvn.: Søn af Grosserer. Vicekonsul Viggo With (død 1873) og Hustru f. Carstensen (død 1906); gift m. Johanne Camilla Elisabeth W„ f. 1. Sept. 1857 i Kbhvn., Datter af Skibs, reder Julius Andersen.

Student (Metropolitanskolen) 1873; cand. theol. 1879, Sognepræst i Vinding 1883, i Løsning 1889; Præst ved St. Mariæ Kirkesal i Kbhvn. 1898-1908, Sognepræst for Sions søndre Sogn i Kbhvn. fra 1908.

Næstformand i Forretningsudvalget for Foreningen til Fremme af Søndagens rette Brug og for Menighedsfor-bundet i Kbhvn. af 1898; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Præsteforening, St. Lucas Stiftelsen, Søndagsskoleudvalget i Kbhvn. og Udvalget for Børnegudstjeneste paa Landet.

Adresse: Østerbrogade 142, Kbhvn.

 

WITH Viggo Bankdirektør, R.; f. 21.,' Aug. 1858 i Kbhvn.; Søn af Grosserer, Vicekonsul Viggo With (død 1873) og Hustru f. Carstensen (død 1906); gift m. Emma Magdalene W., f. 7. April 1862 i Kbhvn., Datter af Skibsreder Julias Andersen (død 1888) og Hustru f. Bang (død 1891).

Elev i Metropolitanskolen til 1874: i Købmandslære hos C F Sørensen i Nyborg 1874-77; ansat hos Firmaet Em. Z Svitzer i Kbhvn. 1877-82: Sekretær ved det danske Konsulat i Königsberg i Pr. 1882-84; ansat i sin (da afdøde) Faders Forretning i Kbhvn. 1884-86, hos Firmaet C J Hambro & Søn i London 1886-95; Direktør i Privatbanken i Kbhvn. fra 1895.

Medlem af Bestyrelserne for Magda- lenehjemmet Skovtofte fra 1897 (Kasserer til 1909), St. Lukas Stiftelsen ; (Kasserer) fra 1901, Akts. Det nye Missionshotel (Kasserer) fra 1900, Det kbhvnske Kirkefonds Legat- og Tontineforening fra 1900 og Kirkelig For- J ening for Indre Mission i Kbhvn. indtil 1908.

Adresse i Jagtvej 229. Kbhvn.

Sommerbolig : Villa Haibo, Skodsborg.

 

WITH-SEIDELIN Carl Kommandør, R. DM.p.p.; f. 27. Okt. 1850 i Haderslev; Søn af Overretsprokurator M P With og Hustru Louise f. von Binzer; gift m. Marie Elisabeth f. do Brinck-Seide- I lin, Besidderinde af det for Stamhuset ; Eriksholm substituerede Brinck-Seidelinske Fideikommis, f. 28. April 1852 i : Vemmetofte.

Sekondløjtnant 1870: Premierløjtnant i 1872; Kaptajn 1885: undertøjmester; 1887; Kommandør 1898; Afsked 1903.

Ejer af Mørkhøjgaard. (Udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser AM. V Provins Register).

Medarbejder ved Biografisk leksikon og Salmonsens Konservations Leksi- kon; Medforfatter af Generalstabens Værk: Den store nordiske Krigs Historie; Oversætter af Mark Twains Værker o. a.

Udenl. Ordener: N.St.O.; R.St.A.

Adresse : Odensegade 12, Kbhvn. og Mørkhøjgaard pr. Herløv.

 

WITTRUP Frederik Sygekasseinspektør, Læge: f. 20. Sept. 1867 i Nykjø-bing F.; Søn af Adjunkt, Justitsraad Michael Wittrup og Hustru f. Paludan-Muller.

Student (Nykjøbing F) 1885; med. Eks. 1894; praktiserende Læge i Aalborg 1897: Medlem af Skolekommissionen der 1901; Formand for den fri Fattigkasse i Aalborg og for de fri Fattigkassers Landsorganisation 1906; Værgeraadsmedlem; Sygekasseinspektør fra 1907; Tilforordnet Arbejder-forsikringsraadet. Dekoreret med den franske Republiks Guldmedalje for fortjenstfuldt Arbejde i den gensidige Folkeforsikrings Tjeneste 1908.

Adresse: Havnegade 51, Kbhvn.

 

WITZANSKY Harald Redaktør, R.; f. 7. Sept. 1862 i Kbhvn.; Søn af Musikdirektør Witzansky (død).

Gennemgik Hærens Elevskole; ansat ved Politikens Administration 1884, Forretningsfører for samme til 1902; ,,København "s Forretningsfører 1893, Udgiver og Redaktør fra 1902; Borgerrepræsentant i Kbhvn. 1900-1907. Medlem af Journalistforeningens Repræsentantskab.

Adresse : Rygaards Allé 11, Hellerup.

 

WIVEL C Kammerraad, R.; f. 21. Okt. 1844 i Kbhvn.; gift m. Serine W., f. 23. April i Kbhvn.

Firma : Wivel & Kjær.

Formand for Hotelvært- og Restauratørforeningen i Kbhvn.; Næstformand i Foreningen De danske Vaabenbrød-re's Kbhvns Afdeling.

Adresse: Kalvebod Brygge 2, Kbhvn.

 

WOLDER O S F Overpostinspektør. R.: f. 8. April 1842 i Horsens; Søn af Postmester H H Wolder (død 1843) og Hustru f. Malling; gift m. Karen Marie f. Theilmann, f. 21. Sept. i Løgstør.

Student (Horsens) 1860; cand. polit. 1866; Stationsforstander og Postekspeditør i Haslev 1870; Postmester i Næstved 1885: Overpostinspektør for Nørrejylland fra 1894.

Adresse : Aarhus. WOLFF Ellis Kammerherre, Oberst, R. DM.p.p.; f. 20. Okt. 1856 i Kbhvn.; Søn af Konsul Ferdinand Wolff og Hustru Hilda f. Kühl; gift m. Karen W., f. 23. Nov. 1853 paa Hessel, Datter af Godsejer Carl de Lichtenberg.

Polyt. Adgangseks. 1876; Student 1877; Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1883; Kaptajn 1895; Lærer i Krigskunst m, m. ved Officerskolen 1900-10; Oberstløjtnant 1905; Oberst og Chef for Livgarden 1908.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.: N.St. O.: E. St.A.; R.St.Stan.; S.H.E.; S.Sv.; R.EM.

Adresse; Livgardens Kaserne, Kbh.

 

WOLFF Frederik Overretssagfører; f. 10. Sept. 1859 i Kbhvn.; gift m. Johanne Caroline Frederikke, f. van Deurs f. 11. Aug. i Kbhvn.

Student (Metropolitanskolon) 1877: eand. jur. 1884; Politifuldmægtig i Helsingør 1884-85; Overretssagfører 1888.

Formand for Sagførernes Hjælpe- og Understøttelseskomité; i Repræsentantskabet for Kbhvns private Laane-bank: Medlem af Hovedbestyrelse r for den danske Sagførerforening fra 1910: Formands-Suppleant i 7. Værge-raadskreds; Vurderingsformand for Toldbadens Skyldkreds; officiel Rets-konsnlent for det russiske Generalkonsulat 1909; antaget til Udførelse af offentlige og beneficerede Sager.

Adresse ; Graabrødretorv 16, Kbhvn.

 

WOLFGANG HANSEN Pianist, kgl. Konservatorielærer; f. 22. Marts 1864 i Kbhvn.; Søn af Bogholder J H S Hansen og Hustru f. Christensen; gift m. Skuespillerinden Theodora Marie f. Petersen, f. 11. Aug. i Kbhvn.

Student 1882; cand. phil.; Skuespiller ved Dagmarteatret; uddannede sig som Klaverspiller under Bielefeldt og C F Hornemann og Dr. Hans Bischoff i Berlin; Stifter af de filharmoniske Soiréer for Kammermusik 1895, for hvilke han fremdeles er Leder; Lærer ved Musikkonservatoriet fra 1901: i Bestyrelsen for Dansk Tonekunstnerforening.

Adresse: Holbergsgade 26, Kbhvn.

 

WOLFHAGEN Frederik Oberstløjtnant, R.DM.; f. 3. April 1854 i Kbhvn.; Søn af Direktør O V Wolf ha gen (død 1901) og Hustru f. Jacobson (død 1908); gift m. Nanna Cathrine Elisabeth W., f. 22. Okt. 1360 i Kbhvn.: Datter af isl. Købmand T II Burmeister og Hustru f. Gudmann.

Student (Metropolitanskolen) 1872. Sekondløjtnant 1875; Premierløjtnant i Artilleriet 1878; Kaptajn og Batteri-chef 1886; Stabschef hos Artillerigeneralen 1896: Oberstløjtnant 1900; Chef for 2. Artilleriafdeling.

Medlem af Komitéen til Raadhusets kunstneriske Udsmykning.

Adresse : Ø. Søgade 32. Kbhvn.

 

WOLFHAGEN Harald Kaptajn, Direktør; f. 14. April 1865 i Kbhvn.; Søn af Direktør C V Wolfhagen (død 1901) og Hustru f. Jacobson (død 1908); gift m. Fride W., f. 23. Dec. paa Aalykke-gaard, Fyen, Datter af Hofjægermester Steenbach.

Sekondløjtnant i Søværnet 1886: Premierløjtnant 1889, Kaptajn 1905; Afsked 1906.

Direktør for Ben kbhvnske So-Assurance Forening; Medlem af Bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart: kongevalgt Bestyrelsesmedlem for Bombebøssen etc.

Udenl. Ordener: Ø.J.Kr.; F.Æ.L.: Fr.off.de l'instr.publ.

Adresse: Niels Juelsgade 9, Kbhvn.

 

WRIGHT Hans Stadsarkitekt; f. 29. Dec. 1854 i Helsingør; Søn af Skibs-klarerer, Major Wright og Hustru Vigoline f. Beck; gift m. Louise Hildegard f. Bauditz, f. 30. Jan. i Slesvig.

Afgangsbevis fra Akademiet 1881: Fuldmægtig 1897; Afdelingsarkitekt 1899; Stadsarkitekt 1904.

I Bestyrelsesraadet for Statsprøveanstalten og for sammes Lerlaboratorium: Medlem af Akademisk Architekt-forening.

Adresse : Nørrebrogade 168, Kbhvn.

Sommerbolig: Røsehuset, Maglebylille, Amager.

 

WULFF Bernhard Redaktør, E.; f 11. Juni 1844 i Svendborg: Søn af Købmand Wulff Bendix Wulff og Hustru Mine f. Meyer; ugift.

Student (v. Westenske Institut) 1863: cand. phil. 1864; Medarbejder ved Dags-Telegrafen 1864-73; Rejse i Nordamerika 1870; Redaktør af Aftenposten fra 1873; Medlem af Journalistforeningens Bestyrelse 1889-1901.

Adresse ; H C Ørsteds Vej 9, Kbhvn.

 

WULFF Emil Teaterdirektør; f. 4. Okt. 1866 i Kbhvn.; Søn af Grosserer C Wulff (død 1899) og Hustru Line f. Sonderhof; gift m. Hertha Antonia W., f. 7. Juni i Kbhvn.

Fxa.m. pharm. 1887: Skuespiller ved Folketeatret; Direktør for Frederiksberg Teater.

Hovedroller: Tummelumsen; Fagin i Oliver Tvist; Dr. Goudron.

Adresse : Gl. Kongevej 68, Kbhvn.

 

WULFF Frederik Kommandør, K2.DM. p.p.: f. 31. Okt. 1842 i Kbhvn.; Søn af Kommandør E A Wulff og Hustru Augusta f. von Voss; gift m. Hertha Emilie f. von Holstein-Rathlou, f. 13. Maj 1853.

Sekondløjtnant 1864; Premierløjtnant 1868; Afsked som kar. Kaptajn 1881; kar. Kommandør 1890.

Næstkommanderende ved Krydstold-væsenet 1877; Krydstoldinspektør 1881-1904; Næstformand for Dannebrogsmændenes Forening; tidligere Formand for Alliance Francaise.

Udenl. Ordener: A.D.; F.Æ.L.; Gr. Fr.; R.St.A.

Adresse: Aabonlevard 50, Kbhvn.

 

WULFF H J Jnstifcsraad, Redaktor, R.; f. 10. April 1841 paa Østergaard ved Løgstør; Son af Justitsraad, kgl. Do-mæncforvalter Joseph Wnlff og Hustru Marie t. Brandt; gift ni. Caroline Emilie f. Wiberg, £. 28. April i Viborg.

Fuldmægtig i Laudhusholdningssel- skabet; Redaktør af Nationaltidendes Landbrugsiidcnde og af Højrebladet.

Forfatter til.- Den danske Rigsdag og Da Fjenden var i Landet.

Adresse : Ny Vestergade 7, Kblivn.

 

WULFF Julius Sekretær, R.p.p.; f. 22. F'ebr. 1852 i Kjøge; Søn af llagerme- ster J V Wulff og Hustru f. Schlich-fing; gift m. Oskarline Henriette f. Frantzen, f. 31. Marts 1854 i Kbhvn.

Student 1869; Assistent ved Zoologisk Museum s. A.; Lærer ved Hjørring Realskole 1879-87; Redaktør af Hjørring Amtstidende 1885-93; Sekretær for Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk fra 1893; Medlem af Toldraadet 1910.

Folketingsmand (Højre) for Horsens- kredsen 1895-98 og for Kbhvns 1. Kreds fra 1909. I Bestyrelsen for Danmarks Samfundet.

Har udgivet: Korvetten Challengers Rejse omkring Jorden (1879); Danmarks Pattedyr (1881); Kimbrertoget (1909); endvidere talrige Afhandlinger af økonomisk og politisk Indhold i Illade og Tidsskrifter eller som Agita tionspiecer.

Udenl. Orden : S.V.

Adresse ; L I Brandes Allé 12, Kbb. I

 

WULFF Louis E Departementschef, Ks. : DM.p.p.; f. 11. Okt. 1850 i Kbbvn.; Søn af Kommandør B A Wulff og Hustru Augusta f. von Voss; gift m. Anna Catharina Frederikke f. Kiær, f. 30. Jan. paa Hvedegaard i Randers Amt.

Student (Mariboes Skole) 1868; cand. jnr. 1874; Fuldmægtig ved Nordre Birk 1875-88; Volontær i Indenrigsministeriet 1878, Assistent 1879, Fuldmægtig 1890, Ekspeditionssekretær 1893; Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder 1894; Departementschef i Landbrugsministeriet fra 1896.

Sekretær ved Det veterinære Sundhedsraad 1885-95; Revisor i Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne 1885-96; Medlem af Direktionen for Det Classenske Fideikommis; Viceformand for Landmandsbankens Bankraad; Direktør for Det søsterlige Velgørenheds-selskab; i Bestyrelsen for Dansk Landbrugsmuseum og for Fiskernes Ulykkesforsikring; Formand i Bestyrelsen for Recks Opvarmnings-Kompagni.

Udenl. Ordener: F.M.A.; N.St.O.; S.N.

Adresse : Amaliegade 40, Kbhvn.

 

WULFF Olaf Skibsmægler, R,: f. 25. Sept. 1849 paa Østergaard ved Løgstør; Søn af Justitsraad, kgl. Domæne-forvalter Joseph Wolff og Hustru Marie f. Brandt; gift m. Johanne. Vilhelmine f. Fauerholdt, f. 22. Juli i Kbhvn. Firma: Petersen, Møller & Hoppe. Formand for Mæglerkorpørationen.

Adresse: Slotsholmsgade 16, Kbhvn.

 

WULFF P W Købmand. R.; f. 15. Juli 1840 i Sfubhckjøbing: Søn af Købmand P W Wulff og Hustru f. Fonnesbech; gift 1. Gang m. Marie Frederikke W. (dod 1882), "Datter af Skibsfører Rasmus Nielsen og Hustru Marie f. Freuchen, 2. Gang m. Vilhelmine W.: f. 13. Sept. paa Baadsgaard, Skive, Datter af Proprietær Vilhelm Boas og Hu-stru f. Jespersen.

I Handelslære 1858; deltog i Krigen 1864; Sekondløjtnant 1868; Købmand i Stubbekjøbing 1865: i Bestyrelsen for Lolland-Falsters Stifts Handelsforeninger; Medlem af Stubbekjøbing Byraad 1879-1909: Medlem af Bestyrelsen for Stubbekjøbing Sparekasse fra 1896; Formand for Lolland-Falsters Stifts Understøttelsesforening for Handlende fra 1903, for Dampskibsselskabet Stubbekjøbing fra Oprettelsen 1881.

Adresse : Stubbekjøbing.

 

WULFF Victor Teaterdirektør; f. 3. Dec. 1873 i Kbhvn.: Søn af Kvartermand Th. Wulff og Hustru Caroline f. Guldager.

Ansat hos Firmaet S Seidelin 1887-95: gik derefter over til Skuespiller-virksomhed og debuterede i Sommer-Revyen Juli 1896; var ansat ved Nørrebros Teater til 1907: fik Bevilling som Teaterdirektør i Kbhvn. 1907, hvor han siden har drevet Sønderbros Teater.

Adresse : Amagerbrogade 119, Kbh.

 

WYLICH Peter van fh. Straffedommer, R.DM.; f. 26. Sent. 1831 i Kbhvn.; Søn af Sognepræst P W van Wylich og Hustru f. Michelsen.

Student (Frederiksborg) 1851; cand. jur. 1858; Assistent i Indenrigsministeriet; Profokolfører i Kriminalretten 1868; Herredsfoged i Fjends-Nørlyng Herred 1873: Straffedommer paa Frederiksberg 1888-1910.

Adresse : Rathsacksvej 1, Kbhvn.

 

WÜRTZEN Carl Henrik Afdelingslæge, Dr. med.; f. 2. Juli 1869 i Kbhvn.; Søn af Landskabsmaler Carl Gotfred Wiirtzen og Hustru f. Benzon; gift m. Else W., f. 17. Dec. 1867 i Egense, Datter af Smedemester J C Jensen og Hustru f. Jiirgensen.

Student (Efterslægtens Skole) 1887: med. Eks. 1893; Reservelæge i Hæren 1900-1901 ved Øresundshospitalet 1901-1906; Dr. med. 1901; Afdelingslæge ved Øresundshospitalet fra 1906.

Korresponderende Medlem af l'asso-ciatiou internationale contre la tuber-eulose 1907; udsendt at Kbhvns Kommune til Petersborg in. fl. Steder for at studere Kolera 1908.

Adresse : Øresundshospitalet, Kbhvn.

 

WØLDIKE Uffe Skoleinspektør; f. 8. Juni 1856 i Flensborg; Søn af Herredsfoged H C Piehl Wøldike (død 1887) og Hustru f. Wøldike (død 1892); gift m. Kirstine W., f. 10. Maj 1870 i Kal-lundborg, Datter af Grosserer Gotfr. Boisen og Hustru 1. Kastrup (død 1879).

Student (Roskilde) 1876: eaud. phil. 1878; Lærer ved Sebneekloths Latin-og Realskole fra 1880; Inspektor sammesteds fra 1883.

Formand for Studenter-Sangforeningen 1899-1909, Næstformand for Schnee-klotbianersamfundet fra 1894; Sekre-tær i Foreningen til Skolehygiejnens Fremme 1906-08: Formand for Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse fra 1908.

Udenl. Orden : N.St.O.

Adresse : Lvkkesholms Allé 16. Kbhvn.

 

WØRISHØFFER C J F T Oberst, Kammerjunker, K2.DM.; f. 22. Juli 1835 i Kbhvn.; Søn af Generalløjtnant J A P F von Wørishøffer og Hustru f. Ko-brock; gift m. Jutta f. Jensen, f. 1. Okt. i Kbhvn.

Kadet 1848: Sekondløjtnant 1853: deltog i Dybbøls Forsvar og Kampene paa Als 1864; Premierløjtnant 1867; Kaptajn 1874: Oberstløjtnant 1885; Af-sked 1895: kar. Oberst.

Medlem af Viborg Byraad 1888 95; Formand for Vaabenbrødrencs Kontrolkomité Ira 1900.

Adresse ; Rosenvængets Sideallé 3 Kbhvn.

Z

ZACHARIAE Hugh Kontreadmiral, Chef for Orlogsværftet, K'.DM.p.p.; f. 16. Sept. 1850 i Kbhvn.; Søn af Karantæ-nelæge G J Zachariae og Hustru f. Dang: gift, m. Sophie Z.. f. 25. Aug. 1852, Datter af Kontreadmiral Jaeob Albeek (se denne).

Sekondløjtnant 1870: Premierløjtnant 1872; Kaptajn 1885: Kommandør 1897; Kontreadmiral og Chef for Orlogsværftet fra 1901.

Lærer ved Flaadens Underofficr-skole 1876, ved Søofficerskolen 1881. ved Officerskolen 1885; Chef for Marineministeriets Sekretariat og Kommandokontor 1886; Departementsdirektør 1891-1901.

rdenl. Ordener: F..E.L.: LM.AL.: N.O.N.; N.St.O.; Pr.Kr.; B.St,Stan.;

Stb.M.&G.; Sp.S-M.F.; SJSv. Stb.V.; Ø.F.J.

Adresse.: Overgaden o. V. 60, Kbhvn.

 

ZACHO Christian Professor, La:. maler; f. 31. Marts 1843 paa Peerslrup ved Grenaa; Son af Gaardejer Rasmus Zacho (død 1885) og Hustru Marie f. Mønsted (død 1891); gift m. Cathrine Mathilde Z., Datter af Damp-Troels Marstrand (død 1889) og Hustru Caroline f. Carlsen (død 1859).

Uddannet som Maler: Elev af Kunstakademiet 1862-67, af J la Cour og af Bonnat; udstillede paa Charlottenborg første Gang 1865: Medlem af Kunstakademiet 1887 og af Akademiraadet s. A.

Adresse : Hellerupvcj 49, Hellerup.

 

ZAHLE C Th. Konseilspræsident, Justitsminister; f. 19. Jan. 1866 i Roskilde; Søn af Skomagermester C G Zahle og Hustru, f. Dreyer; gift m. Stenograf i Rigsdagen Mathilde Z. (se denne).

Student (Roskilde) 1884: cand. jur. 1890; Overretssagfører 1894; Redaktør af Aarhus Amtstidende 1890-91; Medarbejder ved Politiken fra 1891; Folketingsmand for Ringstedkredsen fra 1895; Medlem af Folketingets Finansudvalg 1901-09; Formand for Folketingets Venstre 1905-09; Konsejlspræsident og Justitsminister 1909.

Medlem af Dansk Fredsförenings Bestyrelse fra 1896; Formand for Ædruelighedskommissionen af 1903.

Har skrevet: Den danske Husmand (1901).

Adresse : Holbergsgade 4, Kbhvn.

 

ZAHLE Frederik Højesteretssagfører, R.DM.p.p.; f. 9. Marts 1842 i Hveisel Præstegaard; Søn af Provst J C J Zahle og Hustru f. Funch; gift m. Anna Marie Charlotte f. Knudsen, f. 12. Novbr. paa St. Croix.

Student (Herlufsholm) 1859; cand. jur. 1364; Overretssagfører 1869; Højesteretssagfører 1875.

Medlem af Administrationskommis-sionen for Stamhuset Rønningesøgaard og det Mylius'ske Fideikommis 1885-1908, derefter Bestyrer af Stamhusets oprindelige Fideikommiskapital; Forstander for Jfr. Christiane Lassens Stiftelse: Formand for Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Louises Stiftelse, for De Pnggaardske Legater, for Frimurerbrødres Begravelseskasse og for Aktieselskabet De forenede Papirfabrikker; Kasserer for Kronprinsesse Louises praktiske Tjenestepigeskole; Medlem af Skoleraadet for N Zahles Skole; i Bestyrelsen for Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder. Udenl. Orden: S.N. Adresse : N-Voldgade 7, Kbhvn. Sommerbolig : Belvedcre, Skodsborg.

 

ZAHLE Herluf Kontorchef, R.p.p.; f. 14. Marts 1873; Søn af Højesteretssagfører Fr. Zahle (se denne); gift m. Lilian f. Hauge, adopteret Holm-blad, f. 13. Sept. 1882 i Arvika (Sver- rig).

Student (Metropolitanskolen) 1890; eand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig indtraadtc i Udenrigsministeriet 1900: Legationssekretær i Paris 1904, i Stockholm 1905-08; Sekretær ved den danske Delegation paa den 2, Fredskonference i Haag 1907; Legationssekretær i London 1908-09: Kontorchef i Udenrigsministeriet fra 1909.

Udenl. Ordener: B.L.: N.Fr.M.: P. Chr.: S.N.; S.V.

Adresse : Stockholmsgade 57, Khhvn.

Sommerbolig : Skovbakke, Skodsborg.

 

ZAHLE Mathilde Rigsdagsstenograf; f. 9. April 1869 i Lyngby; Datter af Farmaceut J F Trier (død 1903) op Hustru Mariane f. Koppel: gift m Konseilspræsident C Th. Zahle (se denne).

Stenografassistent i Rigsdagen 1893. fast Ansættelse som første kvindelige i Stenograf 1906. Næstformand i Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstrefor- enings 2. Kreds fra 1908.

Adresse: Holbergsgade 4, Khhvn

 

ZAHLE Natalie th. Skolebestyrerinde, FM. i Guld; f. 11. Juni 1827 i Assens Præstegaard ved Horsens; Datter af j Hof- og Statepræst Sophus Zahle (død 1837) og Hustru Vilhelmine f. Bøttcer (død 1837); ugift.

Lærerinde 1843; Eksamen som Institutbestyrerinde 1851, aabnede s. A. en Privatlærerinde-Skole med filhørende lille Barneklasse, der udvidedes 1852 ved Optagelsen af Eleverne fra Frøken Foersoms Skole; 1860 udvidedes Lærerindeskolen; 1869 oprettedes en Almue-lærerinde-Skole: 1877 opførtes egen Skolebygning og oprettedes Præliminær- og Studcntereksamenskursus: 1880 blev Skolen en højere Real- ogLatin-skole: 1894 omdannedes Almuelærerin-de-Skolen til et Seminarium med Seminarieskole; hertil knyttedes som selvstændige Institutioner en Musikskole 1869-77 og en Husholdningsskole 1882-92; N Zahles Skole blev gjort til selvejende Institution 1885.

Livsvarigt Medlem af Skoleraadet for N Zahles Skole; i Bestyrelsen for Børnehjemmet Ove Hohlenbergs Minde og for Forening til Lærerinders Understøttelse.

Har skrevet: Om Kvindens Uddannelse her i Landet (1870).

Adresse : N-Voldgade 7, Khhvn.

 

ZAHLMANN C C Generalmajor, SK. DM.: f. 25. Maj 1830 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant H C Zahlmann og Hustru f. Christiansen: gift m. Johanne

Marie Z., f. 12. Febr. 1841 i Kbhvn., Datter af Professor F C Boriiemann.

Sekondløjtnant 1847; Premierløjtnant 1849; Kaptajn 1863; Souschef ved 3. Division 1864, ved 2. Generalkommando 1872-79; Oberst 1879; Stabschef v. 2. Generalkommando 1882-86; Chef for 8. Regiment 1886-88; Generalmajor, Chef for 1. jydske Brigade 1888, for 1. sjællandske Brigade 1897; Afsked 1900.

Tidligere ordførende Mester i Johannes Logen i Aarhus.

Adresse: Skovridergaardens Villaliv, Holte.

 

ZAHLMANN F C C Borgmester, Byfoged, R.; f. 21. Juli 1864 i Khhvn.; Søn af Generalmajor C C Zahlmann (se denne); gift m. Therese Agnete, f. Ehlers, f. 30. Juli 1868 i Kbhvn.

Student (Odense) 1881; cand. jur. 1887; Fuldmægtig ved Søndre Birk; fh. Auditør ved Livgarden m. fl. Afdelinger; Borgmester i Hillerød fra 1908.

Næstformand i Bestyrelsen for For-sikringsaktieselskabet National; Medlem af Repræsentantskabet for Livsforsikringsselskabet Dan.

Adresse : Hillerød.

 

ZAHRTMANN Kristian Maler; f. 31. Marts 1843 i Rønne; Søn af Etatsraad, Fysikus C V Zahrtmann (død 1899) og Hustru f. Jespersen; ugift.

Student (Sorø) 1862: cand. pliil. 1863; Elev af Kunstakademiet 1864-68; udstillede paa Charlottenborg første (fang 1869. Æresborger af Civita d'Antino. Malerier: En Barselstue, Amagerin-teriør (1868): En Konfirmandinde paa Bornholm (1869); Leonora Christine forlader Fængslet (1874); Leonora Christine i Fængsel (1875); Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine (1880); Leonora Christine i Blaataarn (1881); Dronning Sofio Amalies Død (1882); Leonora Christine i Maribo Kloster (1882); Leonora Christine afklædes i Fængslet og undersøges af Dronningens Tjenerinder (1885); Leonora Christine føres af Kaptajn Ahlefeldt ind i Blaataarn (1893); Leonora Christines Død (1901); Piger, som hære Kalk (1883); Job og hans Venner (1887); Italienske Bønder (1903); Der var en Gang; Kong Salomo og Dronningen af Saba: Det mystiske Brylinp mellem Biskoppen og Abbedissen af Pistoja Aar 1500; Frugtsælgerske fra Amalfi (lait 600 Malerier).

Adresse : Amaliegade 14, Khhvn.

 

ZAHRTMANN Marius Kofoed Læge; f. 26. Jan. 1861 i Rønne; Søn af Overlæge, Fysikus C V Zahrtmann (dod 1899) og Hustru f. Jespersen; ugift. Student (Sorø) 1878: med. Eks. 1887; Underlæge paa Ladegaarden 1890-96,

Læge sammesteds 1896-1908; Læge ved Arbejdsanstalten Sundholm fra 1908.

Medarbejder ved Hospitalstidende 1893-1908, ved Dansk Klinik fra 1909 i Emner fra Lægevidenskabens Græn-seomraader mod Historie og Samfundsforhold. Forfatter til Afhandlinger om Bornholms Historie i Historisk Tidsskrift, Museum og Bornholmske Samlinger. Modtog 1898 Belønning af den Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse for sine Arbejder i sidstnævnte Betning.

Adresse : Nybrogade 10, Kbhvn.

 

ZANGENBERG Astrid Skuespillerinde; f. 21. Nov. i Kbhvn.: Datter af kgl. Skuespiller Christian Zangenberg (se denne); ugift.

Debuterede paa Det kgl. Teater 6. Maj 1903 som Jolanthc i Kong Renés Datter; ansat ved samme Teater.

Hovedroller: Agnete i Elverhøj; Begisse i Svend Dyrings Hus : Valborg i En Fallit: Oberon i En Skærsommer-natsdrøm; Viola i Hellig tre Kongers Aften.

Adresse: Carolinevej 17, Hellerup.

 

ZANGENBERG Emil Christian kgl. Skuespiller, S.: f. 27. Sept. 1853 i Kbhvn.; gift m. Alphonsa Z., f. 14. Sept. i Kbhvn.

Optraadte første Gang 1873 i Horsens som F'rantz v. Rambow i Landmandsliv; ved Casino 1876-1881 (første Gang som Halling i En Spurv i Tranedans), ved Det kgl. Teater fra. 1881 (første Gang som Richard i En Valkyrie); kgl Skoespiller 1890. Formand for Skuespillerforeningen 1895-98.

Hovedroller: Herløv i Eventyr paa Fodrejsen; Hammer i Nej; Nikolaj Rejersen i Sparekassen: Vandby i Gulddaasen: Derblay i Fabrikanten: Broder Kaj i Broder Rus; Aladdin; Julius Smith i Et Rejseeventyr; Oluf i Dronning Margretha; Hakon Jarl; Nikita i Mørkets Magt; Tjælde i En Fallit.

Adresse : Carolinevej 17, Hellerup.

 

ZEINER-LASSEN Axel Planteskoleejer. R.; f. 28. Maj 1846 i Helsingør; Søn af kgl. Fuldmægtig L B Lassen og Hustru f. Zeiner: gift m. Julie Cathrine Z.-L., f. 16. Febr., Datter af Spare-kassebogholder M Holm.

Præliminæreksamen 1861; Gartner-eksamen 1866: Bestyrer af sin Stif-faders Gartneri i Helsingør 1868, Ejer deraf 1873-95; 1878 anlagt og drevet en Planteskole ved samme By.

Næstformand for Østifternes Forening til Frugtavlens Fremme fra 1890, Formand for sammes Afd. i Frederiksborg Amt; Medstifter af Teknisk Skole i Helsingør; Kirkeværge for St. Ola i Kirke i Helsingør fra 1896.

Har skrevet talrige Artikler og Afhandlinger om Havebrugsspørgsmaal.

Adresse : Helsingør.

 

ZELTNER Vilh. Murermester: f. 8. Jan. 1864 i Kbhvn.; Søn af Fuldmægtig G G Zeltner (død 1895) og Hustru f. Brønnum; gift m. Else Christine Z. f. 6. Nov., Datter af Murermester R Berlin (død 1893) og Hustru Helene f. Klingenberg (død 1892).

Lærling 1878; Svend 1881; Bygningskonduktor 1884-92; Etableret 1892.

Medlem af Bestyrelsen for Haand-værkerbanken for H P Lorentzens Stiftelse og af det faste Udvalg i Kbhvns Brandforsikring; Vurderingsmand, udnævnt af Magistraten; Voldgiftsmand i Kbhvns Murer- og Sfen-huggerlav og i Arbejdernes Byggeforening; Medlem af Repræsentantskabet i det kbhvnske Asylselskab.

Adresse: Studiestræde 7, Kbhvn.

 

ZERLANG J R Rektor; f. 28. Marts 1849 i Toftlund, Nordslesvig; Søn af Gaardejer J R Zerlang og Hustru Maren f. Hansen: gift m. Cathrine Z., Datter af Læge Jens Skouboe og Hustru f. Kamman.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1867; cand. philo]. 1875; Adjunkt ved Odense lærde Skole 1878, Overlærer 1897: Rektor ved Aalborg Katedralskole 1902.

Medlem af Folkefestkomitéen i Aalborg.

Adresse : Aalborg.

 

ZEUTHEN Frederik Provst, RDM.; f. 2. Jan. 1837 i Grimstrup ved Varde; Søn af Sognepræst, Dr. phil. F L B Zeuthen og Hustru f Laub: gift m. Rasmine Frederikke Z., f. 29. Marts 1840 i Tanderup paa Pyen, Datter af Sognepræst F V Bagger og Hustru f. Birch.

Student (Sorø) 1857; cand. theol. 1862; deltog som Underkorporal i Krigen 1864: Kapellan i Udby og Ørslev 1865; Sognepræst i Everdrup 1872; Stiftsprovst i Viborg og Sognepræst ved Viborg Domkirke 1885; Sognepræst, til St. Michaelis Kirke i Fredericia med Erritsø fra 1895: Provst for Elbo, Holmau og Jerlev Herreder 1900-06.

Formand for Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark fra 1901 (Medlem af Bestyrelsen fra 1879); Formand i Fællesbestyrelsen for Kristelig Forening for unge Mænd og Kristelig Forening for unge Kvinder: Redaktør af Den indre Missions Tidende.

Adresse : Fredericia

 

ZEUTHEN H C Professor Dr. phil., K2. DM.p.p.; f. 15. Febr. 1839 i Grimstrup ved Varde; Søn af Sognepræst, Dr. phil. F L B Zeuthen og Hustru f. Laub; 1. Gang gift m. Julie Henriette f. Jespersen (død 1876), 2. Gang m. Louise Marie Chiistine f. Jespersen (død 1886), 3. Gang m. Sophie Christine Frederikke f. Lawaetz, f. 13. Bec 1860.

Student (Sorø) 1857: cand mas. 1862: Dr. phil. (Nyt Bidrag til Læren om Systemer af Keglesnit) 1855: Docent, ved Universitetet 1871, Professor 1886-1910; Professor ved Polyteknisk Læreanstalt 1885-1910; Eektor ved Universitetet 1895-96: Dr. phil. og math. h. c. (Christiania): Medlem af Videnskabernes Selskab 1872, dets Sekretær 1878; korresponderende Medlem af forskellige udenlandske Videnskabssel-skaher; Redaktør af Tidsskrift for Mathematik 1871-89.

Har udgivet: Keglesnitslæren i Oldtiden; Forelæsninger over Matematikens Historie: Notes sur l'histoire des niaihématiques; et stort Antal geometriske Afhandlinger; Lærebog i den analytiske Plangeometris Begyndelsesgrunde; Forelæsning over Hydrostatik, Bevægelseslære; Forelæsning over Trekan tskoordiant er.

Udenl. Orden : S.N.

Adresse: st. Kannikestræde 11, Kbhvn.

 

ZEUTHEN Lauritz Overretssagfører. R.: f. 3. Aug. 1854 i Kbhvn.; Søn af Møbelhandler J L Zeuthen og Hustru f. Bjerregaard; ugift.

Student (v. Westenske Institut) 1873: cand. jur. 1878; Volontær i Justitsministeriet 1880-83: Manuduktør; Over-retasagførcr 1886: 1885-89 Formand for Studentersamfundets Retshjælp; Med- lem af Gjentofte Sogneraacl 1904-06.

Medlem af Bestyrelserne for I)e forenede Bryggerier, danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Nordisk Kulsyrefa-brik. A M Hirschsprung og Sønner, Dampskibsselskaberne Øresund, Merkur og Vulkan, Den danske Handels-flaades Skoleskib for Befalingsmænd, Foreningen for Trængendes Landop-hold, Det kgl. danske Haveselskab og Kunstforeningen (til 1909).

Adresse: Nørregade 6, Kbhvn.

Sommerbolig': Heslegaard Bernstorffsvej 95, Hellerup.

 

ZINN Adolf Grosserer; f. 4. Sept. 1848 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Major L M Zinn (død 1868) og Hustru f. Giød-wad (død 1906).

Ved Landvæsenet 1806-70: derefter i Handelslære; etableret 1875; drev Brændselsforrehiing 1876-1906.

I Bestyrelsen for Akts. Nørrebros Bade-Anstalt fra 1884, for Akts. Dansk Lysreklame fra 1908, for Nørrebros Be-spisningsforening (Repræsentant fra 1879, Kasserer 1903-09), for Foreningen Glædelig Jul fra. 18B3, for Nørrebros Vsyl.selskab fra 1908, for Borgervennen af 1788 (Repræsentant i Laaue Udvalget fra 1891) og for Tyendeforeningen for Kbhvn. og Omegn (Kredsforstander 1893-1909).

Adresse : Vodroffsvej 56 A, Kbhvn.

 

ZUSCHLAG Emil Ingeniør, Justitsraad; f. 1. Juli 1859 i Kbhvn.; Søn af Boghandler A J A Zusehlag og Hustru f. Lunnøe: gift m. Christine Catharina f. Brunn, f. 30. Juni.

Formand for Foreningen til lovord-net Udryddelse af Rotter; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Grundejerforening; Præsident for .Association internationale pour la destruetion des rats: Ærespræsident for Incorporntet Society for the Destruetion of Virmin i London.

Forfatter til : Rotterne samt deres Forhold til det moderne Samfundsliv (1900); Le rat migratoire (1903); Hvad Loven har gavnet (1910, udgivet med Indenrigsministeriets Understøttelse).

Udenl. Ordener: li.St.A.; F.M.A.; Sp.E.K.

Adresse: Colbjørnsensgado 14, Kbh.

 

ZYTPHEN-ADELER Christopher Baron, Arkivar, R.DM.p.p.; f. 31. Aug. 1851 paa Dragsholm; Søn af Kammerherre, Lensbaron Otto Zytphen-Adeler og Hustru Fritze f. Løvenskiold: ugift.

Student (Sclmeeklotlis Skole) 1871; cand. jur. 1878: ansat i Udenrigsministeriet s. A., Fuldmægtig 1889, Arkivar 1894-1909.

Formand for Dansk genealogisk Institut, i Bestyrelsen for Kjædeordenen og for Kbhvns Bespisningsanstalt for Trængende: adm. Direktør for Admiral J B Winterfeldts Stiftelse (Trøstens Bolig); Næstformand i Hygæa. Kasserer og adm. Direktør i Klubben: Medlem af Bestyrelserne for Schnceklothia-ner-Samfundets Understøttelsesfond.

Foreningen til Dyrenes Beskyttelse. Foreningen til Bevarelse af gamle Bygninger, Det kgl. danske Haveselskab og Døttreskolen fil Frederik den VI.s Minde; Formand i Bestyrelsen for Dansk Adelsforbund og for Urnelegatet; Medlem af Bestyrelsen for Adels-aarbogs-Foreningen.

Udenl. Ordener: B.Z.L.: F.Æ.L ; I. Kr.: J.H.S.: J.O.S.: N.St.O.; N.L.; j'.Chr.: Pr.Kr.: P.V.V.: R.St.A.: S.Kr.; S.N.; Sp.C.III: S.V.: T.M.; T.O.

Adresse : st. Kongensgade 90, Kbhvn.

 

ZYTPHEN-ADELER Frederik (Fritz) de Falsen Lensbaron, Hofjægermester; f. 31. Jan. 1370; Søn af Kammerherre. Lensbaron Frederik de Falsen Zytphen-Adcler (død 1908) og Hustru Malvina f. de Falsen: gift m. Petra Z.-.Y., f. 6. Sept. 1873, Datter af Kammerherre Carl Stensen-Lcth (se denne).

Besiddelse.- Baroniet Adlersborg fra 1908 (udførlige Oplysninger findes i Kraks Vejviser Afd. V, Provins Resistor).

Student (Aarhus) 1890: cand. polii 1894; Gesandtskabsattaché 1906-08.

Udenl. Orden : B.L.

Adresse : Dragsholm pr. Hørve.

Ø

ØLLGAARD C K Konfercnsraad, K2. DM.; f. 2. April 1841 paa Tanderup-gaard ved Herning; Søn af Prokurator B S K Øllgaard (død 1852) og Hustru Christine f. Krarup (død 1891); gift m. Laura Christine Ø. (død 1908), Datter af Provst E C Krarup (død 1865) og Hustru f. Krarup (død 1880).

Student (Metropolitanskolen) 1858; cand. phil. 1859: deltog i Krigen 1864; cand. pol.vt. 1866; Ingeniør ved Bro-Jærnbane- og Dampfærgeanlæg (il 1870; Afdelingsingeniør ved de jydsk-fyenske Statsbaner 1870-72; Havnebygmester i Kbhvn. 1872-85: Borgmester i Kbhvn. (Magistratens IV Afd.) 1885-1903.

Medlem af Sundhedskommissionen 1885-1903 og fra 1906, af Havncraadet fra 1886 og- af Vandafledningskommis-sionen og Taksationskommissionen for Kbhvn.; Formand for Dansk Ingeniørforening 1898-1901 og for Den gensidige Hjælpeforening for kvindelige Haand-arbejdere fra 1906.

Adresse : Frederiksstadsgade 1, Kbh.

 

ØLLGAARD F L A S Birkedommer, R.: f. 1. Sept. 1842 i Skive; Søn af Prokurator og Branddirektør Christian Øllgaard og Hustru f. Rosendahl; gift m. Agnes f. Hellmers, f. 19. Dec. 1852 i Ringsted Kloster.

Student (Randers) 1862; cand. jnr 1870; juridisk Manuduktør; By-, Herreds- og Birkefuldmægtig i Ringsted 1872; Birkedommer i Amager Birk 1838.

Medlem af Bikubens Repræsentantskab; Næstformand i Frederiksberg Bank, Formand fra 1909; Medlem af Kbhvns Hypotekforenings Kontrolkomité; Suppleant for Formanden for 5. Værgeraadskreds.

Adresse : Niels Brocks Gade 4, Kbh.

 

ØLLGAARD F V F A Vanddirektør, R.; f. 27. Febr. 1856 i Vinkel ved Viborg; Søn af Sognepræst N R Øllgaard og Hustru f. Meyer; gift m. Louise Frederikke f. Holm, f. 31. Juli i Kbhvn.

Cand. polyt. 1878; Ingeniørassistent ved Baneanlæg 1878-82, de to sidste Aar i Frankrig; i fransk Statstjeneste 1882-84; Ingeniørassistent ved Kbhvns Havnevæsen 1884-86: fekn;sk Fuldmægtig ved Kbhvns Vandværk 1886, Viceinspektør 1893. Validinspektør 1895; Direktor for Kbhvns Vandforsyning fra 1901.

I Bestyrelsesraadet for Statsprøveanstalten 1896-1909: Lærer i Materialisere ved Polyteknisk Læreanstalt 18%-1904; Revisor i Den tekniske Forening: Redaktør af Ingeniøren 1893-94.

Adresse : Vandværket, Kbhvn.

 

ØSTERGAARD Vilhelm Professor, Forfatter, R.p.p.; f. 16. Jan. 1852 i Kbhvn.; gift m. Elisa Theodora f. Locher, f. 16. April 1857 i Flensborg.

Medarbejder ved Dags-Telegrafen, og Nationaltidende 1870-78, ved Dagens Nyheder 1882-91 og ved Berlingske Tidende 1899-1901; Redaktør af Vort Folk 1897-1901; Redaktør af Gyldendals Bibliotek fra 1399.

Litterære Arbejder: Fra ulige Steder (1879); Paa Vandring; Et Ægteskabs Historie; Folkelivsbilleder (1881-87); Danske Sagn og Historier (1892-93); Niels Ribes Eventyr (1893): Danmarks Vovehals (1894); Tyge Brahe (1895); Med Trækfuglene (1896): Jule-bogen (1898); Høsttid (1904); DansK Litteraturhistorie (1907); Skuespil: Landsoldaten (1886); Den 2.April (1887); Andersens Æventyr (1909) ro. fl.

Udad. Orden : R.Kr.M.

Adresse : Madvigs Allé 5, Kbhvn.

Sommerbolig: Søruphuset pr. Fredensborg.

 

ØSTRUP Johannes Docent ved Universitetet, Dr. phil.; f. 27. Juli 1867 i Kbhvn.; Søn af Landmand H F Østrup og Hustru f. Schebel: gift m. Ellen Johanne Elisabeth f. Thorenfeld, f. 17. Sept. 1873 i Kbhvn.

Student (Metropolitanskoien) 1884; cand. mag. 1890: Dr. phil. (Studier over 1001 Nat) 1891; Rejser i Ægypten, Syrien og Tyrkiet 1891-93 og 1907-08; Medarbejder ved Vort Land fra 1896; Docent ved universitetet fra 1898.

Medarbejder ved Illustreret Verdenslitteraturhistorie og ved Folkenes Historie. Højres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 7. Kreds 1898 og 1903.

Har udgivet : Skiftende Horizonter (1894); Topografiske Bidrag til Kendskabet til den syriske Ørken (1895); Umar al Kindis Beskrivelse af Ægypten (1896); Contes de Damas (1897).

Korresponderende Medlem af Institut Egypten i Kairo.

Udenl. Orden ; T.M.

Adresse: Nørrebrogade 42, Kbhvn.